Stólecie [!] XV-XIX: spis chronologiczny. T. 3 (10), Spis chronologiczny 1800-1870

I, 


--:) 
r+- 
I 


Karol Estreicher . 
 
BIBLIOGRAFIA -; 
,., 
0- 
POLSKA 
 


TOM 10 


c:.- 


j..o.J
>>>
I
>>>
BIBLIOGRAFIA POLSKA 


XIX STOLEC
 


Tom X. 


Spis chronologiczny. 


PRZEZ 


J. FSTREICHERA. 


W r4am. Ab4tmU Vm1'JttułcJ, 1tarW'1II b 
"'7fbi)lió
J lu u4stałlllllu4
 
bIJ 1mJn1a 611. J6.. K1unaki.ro. 
- ----------------------- 


Krakó
, 
CZClOUAJII D
 c. IL UNIWEU'I'TETU .J4Gl2LLOirBKDoo, 
poci urądem Ipacqo SteleJ&. 
IS815.
>>>
1 

 
, 


łJ 
d 


c 
( 


JO] 811 
1'(1 ł- O ro(, 

 
G kO(
>>>
om ten streszcza chronologicznie to, co ogarnęły tom I do Vll. lecz stresz- 
czając powiększa osnowę dopelnieniami urosłemi po wydrukowaniu dziela 
i posuwa pracę do ostatniego roku. - Zdawałoby się, 
e p08iadając abe- 
cadłowy spis, układanie chronologicznego je8t zbytecznem. Nie mąią go 
bowiem zagraniczne literatury a obchodzą się bez niego. Atoli codzienne 
doświadczenie osób zajlDując
.ch się studyami piśmienniczemi uczYI i
 podrę- 
cznik według lat je8t nieoszacowanym towarzyszem. O ile katalog abecadłowy 
oddaje codzienne usługi księgarstwu, o tyle chronologiczny oddawać je będzie 
literatom. 
Spis, aby nie powiększać ju
 i tak zbyt obfitego mater)'jału, wypadło 
ująć jeszcze w zwięźlejsze ramy niż chronologiją XV do XVIII w. Można to 
było uczynić, skoro już cały XIX w. je8t wydrukowany, więc jego chr011O- 
logija 8łu
y tylko jako skazownik do abecadlow
j bibliografii. 
Zajęty opracowaniem do druku XVIII 8tólccia, nie miałem czasu kiero- 
wać ujęciem wieku XIX w chronologią, i spisaniem tej
e pod moim okiem. 
Praca ta zamierzona, le
ała odłogiem i musiałaby wiele łat przeczekac, gdyby 
nie bezinteresowna życzliwość dla mego W)'dawnictwa okazana przez komitet 
funduszu kasy pomocy naukowej imienia śp. Józ. Mianowskiego. Pragnący 
ukazania się co rychl
j spisu chronologicznego pan Piotr Chmielowski wy- 
świadczył mi grzeczność, że nie tylko zajął dwóch pracowników robotą 
streszczenia chronologicznego t).tułów, ale i pokrył koszta tej czynności fun- 
duszem kasy śp. rłliano\Vskiego i pracę posuniętą do rokn 1881 do u
ytku 
mi przysłał. 
Robota streszczania chronologicznego trwała w Warszawie 14 miesięcy. 
Przeglądanie manuskr)'ptu, przerabianie go, dopełnianie i porównywanie 
z oryginałem trwa ciągle i postępuje w miarę druku. Cała ta czynnośc acz 
mechaniczna, wymagała uwagi wielkiej, mozolnej pracy, dokonaną więc została 
stosunkowo bardzo szybko.
>>>
........ - -- 


" 


Pośpiech ten i okoliczność, że użyte do współpracy dwie osoby podjęły 
ją bez dokładnego między sobą porozumienia si
. sprawiły, iż wkradły się 
tu niejakie pomyłki i niedokładności. Tych jednnkowoż nie przyganiam, bo 
wiem iż pracownicy chcieli zrobi(: jak najlepiej. Pominąć ich jednak dla te
o 
nie mogę, bo one wytłumaczą nie jedną nieprawidłowość jaką mogą napot- 
kać ci, którzy będą korzystać z tego dzieła. 
Jeden pracownik pQjmował dostateczniE zadanie swoje, Jecz zbytnie 
trzymając się zasady zwięzłości, tak skracał tytuły, że nieraz wyrozumieć ich 
nie można b:rło. Wpół przerywane wyrazy, pisanie "Dissertatio inau.q. u zamiast 
podania osnowy, wskazanie: Toż po francuzku, Toż po niemiecku, Toż pod 
rokiem 1820 i t. p. zamia!':t podania zwiężle tytułów w odpowiednich języ- 
kach, były to błf.:dy które najeżało sprostować. - Zdarzały 8i
 także myJne 
przestawienia dat i miej!':c, aJE nie często. - Gorz
j było z samem pi!':mem 
pracownika tak pospicsznem i przez to nieczyteJnem, że je wypadło przero- 
bić dJa użytku ZEcera. 
Dru
i pracownik pragnął szczerze wywiązać się z obowiązku. Choć od 
wiersza płatny, wiersze te rozciągał niepomiernie , bo Jlawet czasem zapisywał 
i fOnTIat i drukarza i liczbę stronnic. Tu ZJlOWU zbytek sumienności, narzucił 
mi zbytnią obtitoM materyału. Wypadło skrócić całą jego rohotę. Najgorszem 
jednak było, że pracownika te
o, widocznie wzrok zawodził. Bardzo często 
mieścił druki pod nieorlpowicdnif'mi datami. ('o wyszło np. w r. 1804, 1814 
itd. znaJazło się pod r. 1874, 1854 i na odwrót. Tych myln:r ch umieszcze{1 
mor była wielka, trzeba było ciągle daty sprawdzać i prostować i przerzucać 
tytuły pod właściwe lata. Z dzicłami bcz daty postl?Pował gorzej nikogo nie 
railząc sif.:, popełniał błf.:dy tnulne dziś do dostrzeżenia. Dzieła bowiem wydane 
bez dftty umieszczał bądź pod dowolnym przez siebie ołll,ftnym rokiem, bądż 
pod przypadkową datą innego dzieła, druk ten w bibJiogratii poprzedznjąeego 
lub po uim idącEgo. Ztąd powstał chaos dat błędnych, i trzeba było wiEle 
dołożyć uwagi, aby w.\.hrną(: z zam
tu. 
Tenże przepisywacz opuszczał bardzo wiele dziel Opuścił kalendarze, 
czasopisma, wszystkie drugic i następnE edycye dzieł, katalogi książek, 
i pewne ust
lJY z Jiter jak np. w Jiterze K. S. całą literę J. (z dodatków). 
Są i 0łH1szczEnia łJe\vuych dzieł w Jlewnych autorach. Tak np. połowa dzieł 
Kraszewskiego i Szmida Krzysztof.'1 b:rła pominiętą. 
Przygotowując rf.:kopis do druku, wypadało cały ten materyał przejść., 
uzupełnić i przerobić, bo inaczej byłaby książka nie wystarczającą do lite- 
rackiego użytku. O zupełnem sprostowaniu pomyłck mowy hyć nie może, 
ale co dostrzegłem bb;dnego, to wszystko naprawiłem. 


-
>>>
, 


Ci więc, którzy z ksi
żki tej korzystać będą, niech autora nie WIWą 
skoro znajdą coś rażącego lub coś pominiętego. - Niech racz6j uznają to. 
że dostają materyał pełniejszy aniżeli był w siedmiotomowem zebraniu. 
Dodaję bowiem do chronologicznego spisu około 10,000 druków , których tam 
nie było. Rzecz bowiem drukowaną, ciągle uzupełniam, aby osiągnąć możliwą 
całość bibliograficzną. Mianowicie od roku 1880 dopełnień jest moc wielka. 
Po wydrukowaniu form, jeszcze napotykam to i owo co należy sprostować. 
Te sprostowania umieszczam w formie dodatków.
>>>
--
>>>
} 


POLNISCHE BIBLIOGRAPHIE 


d e s XIX J a h r h u n d e r t s 


bis zum Jahre 1870 chronologisch geordnet und mit Nachtragen 
zur chronologischen Bibliographie des XV bis XVIII Jahrh. 


VERSEHEN 


VON 


PR. JARL FSTREICHER 


Bibliothekar. 


- 
- - 


KRAKA U, 
L L UNIVER8ITXT8-BUCHDRUOKEREI 
uDter der LeituDg des Jgnatz Steleel. 


188CS. 


-
>>>
j 
" 


..
>>>
J , 
, ,', aB ich in dieBem Bande biete, fasst den ::;toff der Bandc I-VII biB 
zum Jahre 1870 iuhaltlich zusammen. Die darauf folgenden Jahre sollen 
t den Inbalt deB XI Bandes bilrlen. 
1 Gewohn1ich wird die Chronologie der Bibliographie in Werken 
dieBer Art unberttckBichtigt gelassen, trotzdem sie dem MonogI'a.phisten 
und Literarhistoriker ausgezeichnete und nicht genug hoch anzuschlagende 
Dienste leistet, indem Bie den ForBcher auf einen Wurf Uber Iiterarische Rieh- 
tungen in beBtimmten ZeitIauften aufkliirt. 
Eine ZusammenBtellung, der Chronologie der Bibliographie aller euro- 
pii.ischen Literaturen wUrde erst ein ricbtigeB und UbersichtIicheB Bild des 
Fortschrittes und der Cultur in der ganzen civilisierten Welt an die Hand geben. 
In Ermangelung eineB solchcn Werkes besitzen wir bis zum Augcn- 
blicke eine kaum IUckenhafte und abgerissene Kenntnis einzelner Epochen 
in der Entwickelung einzclner Volker, ohne ein harmonisch georrlnetes und 
zuverlii.sBlicheB Gemaide deB geistigen FortschrittcB und der geistigen Ent- 
wickelung zu haben, wie diesel ben in Europa in bestimmten Richtungen und 
Stromungen von einem V olke zum andern hintibergleiteten. 
In unBerer Literatur, da wir nach EinbuDe der nationalen Unabhan- 
gigkeit unter dem raffiniertesten Druckc in allen Theilcn der ehemaligen 
Krone PolebB lebend, infolge desBen nur ablclmend und f1Uchtig mit Aufopfe- 
rung der personlichen Sicherheit arbciten konnten, spiegelt sieh der EinflusB 
der europltischen Culturstromungcn, denen oft auch ein politiBcher Beweggrund 
zur Seite ging, besonders dcutlich sb. 
Das GroDherzogthum WarBchau huldigt dem franzoBiBchen Geschmacke, 
aIs in Galizien und Posen zu cben derselben Zcit der deutBche EinfłuBB sich 
unbeBchrankt ansbreitet. Von Galizien und PreuCen vcrpflanzt sich der 
deutsche Einfluss nach Litthauen und ruf t daselbst die Epoche Lelewel's und 
Mickiewicz' inB Leben. 
Ais nach dem unglticklichen Jahre der Revolution von 1831 die 
Nation von eincm Icthargischen Schlummer befallen wurde , bildet Posen, wo 
im Augenblicke grUCere Freiheit herrschtc , den Herd der Cultur. Es gewinnt 
daBelbst die ganze Literatur, die gesammte von der deutsehen PhiloBophie  --- 


j
>>>
IV 


zehrende CuItur ein bisher ungekanntes Leben. Das Jahr 1848 sehittteItiean 
groCe Provinz wach. In Galizien ersteheu Diehter und Historiker und es biJdet . 
bis zum Augenblieke die Rttstkammer, der die polnisehe Wissensehaft die 
W affen 
 Ir Bewehrung der erstelIenden Streiter auf dem Gebiete der natio- 
nalen Cu tur 'entleiht. 
Grol3e Volker haben ihre groCe Ideen, welehe an einem Orte unter- 
drttekt, an einem anderen desto lippiger aufsehief.len; von ihrer ganzliehen 
Verniehtung lasst sieh nieht reden. Trotz und Ausdauer sind lebendige Krafte 
und unsere Brttder in Bohmen ein spreelIender Beweis. 
NoelI bis zum Augenblie\ie stelIt die polnisehe Literatur durelI ihre 
Ursprtingliehkeit, ihren Ideenreiehthum und ihre Lebensf'iille unter den sla- 
visehen Sehwestern obenan. Einer hohen Konigin nieht unalInlieh, bliekt sie, 
in ihr Witwengewand gehttllt, majestatiseh und Aehtung gebietend um sieh. 
Es muss sogar wunderbar erseheinen, dass sie inmitten der ungttnstigsten 
Bedingungen nieht verfaIlt, nieht dahinsieeht. Stlinden ihr Bedingungen zu 
Gebote, wie sieh solcher andere Volker erfreuen, sie wUrde flinvahr nieht 
hinter rlenselben zuriiekbleiben. 
Um einen Begriff von der stl1.fenweisen EntfaItung der polnisehen 
Literatur zu geben, lasse ich die Zahl der Dmeke, wie sie Jahr um Jahr 
ersehienen, folgen : 
Jahr. erschienen Drucke 1460- 1 
1470- 3 
1472- 1 
1474- 1 
1475- 8 
-6- 4 
-7-'3 
-8- 6 
141:10- 3 
-1- l 
-2- l 
-3- 3 
-4- 4 
-5- 3 
-6- 3 
-7- 5 
-8- 4 
-9- 1 
1490- 6 

 1-21 
-2-19 
- 3-16 
- 4-20 
- 5-17 
- 6-14 
-7-16 
-8-12 
- 9-21 
1500-27 
-1- 9 
- 2-14 
- 3-23 
- 4-30 
- 5-18 
- 6-13 


t 


1507-35 
- 8-34 
- 9-24 
1510-37 
- 1-35 
- 2-56 
-3-38 
- 4-60 
- 5-74 
- 6-37 
-7-41 
- 8-64 
- 9-55 
1520-55 
- 1-51 
- 2-36 
-3-64 
-4-59 
- 5-33 
-6-47 
- 7-52 
- R-[)() 
- 9-60 
1530-58 
- l-f4 
- 2-69 
- 3-61 
-4-64 
-5-71 
- 6-59 
- 7-44 
- 8-69 
- 9-60 
1540-64 
- 1-65 


I 
,
>>>
V 
1442- 46 1608-247 
- 3- 78 - 9-217 
- ł- 50 1610-208 
-5- 80 - 1-259 
- 6- 50 - 2-191 
-7- 44 - 3-210 
-8- 66 - 4-203 
- 9- 49 - 5-255 
1550- 70 - 6-204 
- 1- 76 - 7-269 
-2- 47 -8-260 
-3-53 - 9-261 
-4- 63 1620 + 273 
- 5- 53 -1-262 
- 6- 84 - 2-275 
. - 7- 72 -3-167 
- 8-105 - 4-240 
-9- 58 - 5-203 
1560- 92 - 6-168 
-1- 96 - 7-185 
- 2- 92 - 8-208 
- 3- 90 - 9-241 
- 4- 99 1630-208 
- 5- 87 -1-161 
- 6 - 87 - 2-251 
-7- 85 - 3-269 
-8- 97 - 4-272 
- 9- 65 - 5-238 
1570- 71 - 6-294 
- 1- 58 - 7 -240 
- 2- 70 - 8-273 
-3-143 - 9-263 
- 4-162 1640-280 
-5- 66 - 1-289 
-6- 76 - 2-275 
-7-104 - 3-283 
- 8- 99 - 4-351 
- 9- 104 - 5-327 
1580-111 - 6-407 
- 1- 94 - 7-289 
- 2-144 - 8-402 
- 3-148 - 9-339 
- 4-134 1650-312 
- 5-138 -1-240 
- 6-128 - 2-205 
-7-162 - 3-198 
- 8-147 -4-217 
- 9-125 - 5-231. 
1590-142 - 6-293 
- 1- 93 - 7-243 
-2-142 - 8-261 
-3-127 - 9-284 
- 4-166 1660-252 
- 5-174 -1-201 
- 6-184 - 2-136 
- 7 -147 - 3-136 
- 8-203 -4-177 
- 9-141 - 5-147 
1600-167 - 6-188 
-1-142 - 7-162 
- 2-162 - 8-207 
-3-162 - 9-352 
- 4-214 1670-263 
- 5-235 - 1-266 
- 6-249 - 2-180 
- 7-210 -3-149
>>>
VI 


1674-264 
-5-191 
- 6-286 
- 7-179 
- 8-176 
-9-167 
1680-249 
- 1-23i 
- 2-266 
-3-444 
- 4-344 
- 5-302 
- 6-236 
-8-258 
- 8-250 
-9-229 
1190-230 
- 1-240 
-2-183 
-3-237 
- 4-217 
- 5-167 
- 6-242 
- 7-520 
- 8-388 
- 9-296 
lm V Bande (pag IV) der Bibliographie, 
stt'llte ich na ch Derennil'u die Zahlen der 
mir bekannten Polniscbeu oder Poleu be- 
treffenden Drucke zU8ammen. 
Die lIaterialien, welcbe ich im Jabre 180 
zur Disposition h8tte, vermehrten sich 8ei 
dieser Zeit ungemein, 80, dass gegenwar- 
tig die Biicher-Fluctuatiou folgende Zablen 
darstellt. 
Vom J. 1456 bis 1499- 220 
1500 - 1509- 225 
1510 - 1519- 507 
1520 - 1529- 482 
1530 - 1539- 589 
1540 - 1549 - 591 
1550 - 1559- (;25 
1!iGO - 1569- 891 
1570 - 1579- 9(;3 
1 fi!;O - 15R!) -1241 
1fJ!)0 - 1599-1518 
Die Drurke ohne datum X VI Jbrhr. 78!1. 
Zus8mmen im XV-XVI Jahrhunderts 8425 
Druckc. 
lm XVII Jabrhd. 
VomJ. HiOO biB 1609 cr8chiE'ueu 2005 Drurke 
1610 - lGl9 2320.. 
1620 - 1629 .. 222
 .. 
1630 - 1639 .. 27:IU.. 
16-10 - 1(;49 .. 3U2.. 
]650 - 1659 .. 2474 .. 
}

8 = 
g

 : 
g
 : 
1G80 - 1689 .. 2809 .. 
1690 - 1699 .. 2720 .. 
Zusammen im XVII Jahrhunderte 2:1,410, 
polnische oder Polen betreffende Drucke. 
J. 1800 el'schienell 274 Drucko 
-1.. 232.. 
-2.. 258.. 
-3.. 287.. 


. 1804 erschieuen 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 
1810 
-1 
-2 
-2 
-3 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 
1820 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-5 
-8 
-9 
1830 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 
1810 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 
1850 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-7 
-8 
-9 
1860 
-1 
-2 
-3 
-4 
-5 
-6 
-6 
-8 
1870 


269 Drucke 
355 
376 
363 
387 
455 
383 
316 
351 
230 
319 
373 
434 
453 
559 
477 
583 
494 
467 
489 
427 
476 
525 
453 
MO 
567 
567 
'564 
614 
586 
663 
627 
652 
6-13 
673 
616 
693 
705 
680 
767 
8'.a 
91-1 
825 
767 
1537 
751 
876 
723 
754 
7/'!4 
8U 
817 
891 
!H7 
1059 
1053 
1320 
1558 
1656 
1672 
1131 
1104 
995 
1139 
1211 
1348 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


.. 


.. 


" 


.. 


" 


.. 


.. 


" 


" 


" 


" 


.. 


" 


" 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


" 


" 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


t 


.. 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


.. 


.. 


" 


I 
ł 


.. 


.. 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


" 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


.. 


..
>>>
VII 


J. 1870-1807 I zusl\mmen im XIX Jahrhnndert circa 67,000. 
Vom Jahre 1871 bis 1885, in den letzten 15 Nach Dezennien gerechnet, atelIt sich die Zah. 
Jahren gegen 20,000. Drncke. der Drucke im XIX Jahrhd. also dar. 
Von) J. 1800 -1809 - 3256 
lHlO-1819 - 4,007 
1820-1729 - 4,921 
1830-1839 - 6,805 
1840-1849 - 7,082 
1850-1859 - 8,718 
1860-1869 - 13,134 
1870 - 1,307 
Zusammen 49,228 
Die in diesem Bande zum XV -XVII Jh. gebotene Nacblese , die durcb 
ł eine bedeutende Anzabl lateinischer und deutscber Druckstucke die Aufmerk- 
samkeit auf sich lenkt, verdanke ich den Nachforsc1mngen der HelTen Anton 
Bederski und Dr. Boleslaus Erzepki, welche sie mit liebenwl1r(1iger Bereit- 
willigkeit und Sorgfalt unter den Breslauer BUcherschatzen angestellt haben. 
Genannte Drucke steben oft in einer sehr entfemten Beziebung zur pol- 
niscben Literatur, konnen Bornit nicht in die Geschichte derseJben aułgenom- 
men werden, desto mebr aber verdienen sie in der DarsteUung der polnischen 
Culturgeschiehte ihren Platz auszuf'Ullen. 
Man muss Bieh niimlich erinncrn, dass bis zum Ende des xvm Jb. we 
Scheidung in Nationa1itaten und sprachliche Gebietc in der Literatur keine 
solche RoUc spieltc, wie dies zu unseren Zeiten der FaU iBt. Sociale und po- 
Iitisehe Verhaltnisse erkIaren diese Erscheinung. Die Staaten, selbst ein Ag- 
glomerat von dcn verBchiedensten Landem, bildeten zugleich ein Agglomerat 
der verschiedensten Sprachen. Nicht Nationalitaten gruppierten sich neben ein- 
ander, sondern verschiedensprachige Volkerschaften. Politische Umtriebe im 
Namen der Nationalitatenfrage waren unbekannt. Die Umgestaltung der von 
dem absoluten Willen eines Einzigen gelenkten gcseUschaftlichen VerhaltniBse, 
lDu8ste nothwendig auch dic Umbildung des Begriffes von dem Rec1lte der 
Vulker naeh ilu'er ethnograpbischen ZugehOrigkeit nach sicb ziehen. 
Bis zu jener Umgestaltung der politiscben Verhaltnisse war die Bedeu- 
tung der Sondcrstellung einzelncr Litcratnrcn eine ganz vcrschiedene. 
Die Gelchrten reprHscntiertcn nicht so sehr ihr V olk aIs Bie vielmehr 
in Europa cin Y olk, eiucH Staat fiir sich vorstellten. Dic Trager und Ptleger 
der Sprache dcs V olkcs sind lediglich die Dichtcr. Das verknupfendc Band 
unter dcn Gelebrten von cinem bis zum andcrn Ende der Welt bildete die 
Jateinische Sprachc. Polen, Ungarn, Dcutsche, Cecben - die dazumal rohen 
Russen ausgenommen - arbeiteten gcmeinsam in dem gro(\en Laboratorium 
des Wissens. 
Neben dem Latein wagte sich gar schłichtcrn die Volkssprache an we 
Wissenschaft. Es kam in Polen nicht seltcn vor, dass ein und derBelbe Schrift- 
steUel' in einem mul demselben Buche sich der lateinischen , IJolnischen und 
deutscben Sprache bediente. Geborene Deutsche bekannten sicb aIs Polen 
und suebtcn sieL mit GcwaIt dic polnische Literatursprache zu eigen zu 
machen.
>>>
VIII 


Die spraehliehe Toleranz in den Sehulen gestattete {rei e Eutfaltung dem 
deutsehen Idiom in Thorn, Danzig , Schliehtingsheim und anderen Stadten, 
was jedoeh niebt hinderte, dass Apostel des Deutsehthums polnisehen Gro13en 
ihre Werke widmeten und ais zweier Nationen Zugeht5rige sieh geberdeten. 
Der Entwiekelung des literarisehen deutsehen Elementes in den ehema- 
ligen polnisehen Provinzen nachzugehen ist von Interesse und Bedeutung 
sowohl fttr die CuIturgesehiehte des alten Polen aIs aueh des jungen Deutseh- 
land in diesen Gebieten. 
Wenn also Drueke aus Kl5nigsberg, manche wieder aus Bl"eslau, Lissa, 
Oels fur die Gesehiehte der polnisehen Literatur gleichgiltig sind, konnen sie 
mit nichten bei der Darstellung der CuJturentwiekelung in Polen au13eracht 
gelassen werden, sei es nur um den Zeitpunkt bestimmen zu konnen, wann 
und auf welchem Wege ein fremdartiges Element in die vaterlandisehe CuJtur 
sieh eindrangte. 
Es ist also nieht zu verwundern, das8 wenn die polnische Bibliographie 
in ihre SpaIten einen Helvetiu8 einreiht, !Sie mit demselben Reehte einen Ar- 
tus, Comenius, Heinrich Nicolai, Kellermann und andere, deren Werke der 
dentsehen Literatur zur Zierde 
'ereiehen, mit einbegreift. 
Ich verfolge damit nieht im geringsten den Zweck, fremde Frucht ein- 
zufeehsen und selbe dem nationalen Genius zuzuspreehen, doeh kann ich 
wieder an ihnen nieht stiIlsehweigend vorbeigehen sehon aus dem Grunde, 
weil sie innerhalb der Grenzen des damaligen Polenreiehes reiften, sodann die 
Verfasser mit dem damaligen Polen in politischer Beziehung standen, sehliel3- 
lich die Errungensehaften ihres Wissens, wenn auch im Gewande einel" frem- 
den Spraehe zum Nutzen und Frommen der Polen darbl"aehten. 
Mag nun der polnisehe Literarhistoriker dergleiehen Werke aus der pol- 
nisehen Geistesarbeit aU8scheiden, der Bibliograph darf es nieht unter keiner 
Bedingung, selbst wenn er sie perst5nlich der polnischen Literatur nieht 
zuerkennen mi:5ehte.  


(Składał czciollkami: Jan Karaś). 


/ 


t 


.
>>>
1800. 


t 


/ 


1800. 
Adressbuch. Danzig. 
Ani eitung. Danzig. 
Bri880n J. Traktat fizyki. Wil. 
B r u n s. R. Katechismus. Wildau. 
B u k o W ski. T. Elegia ad J. Albertrandi. 
War. 
Bykowski. J. Emma i Lemozow. War.. 
Chachulski. Ignacy. Kaz/lnie. (8. w. m.). 
Chodani ks. Do B. TrzebiIiskiego (wiersz) 
B. w. m. 
Chraczynski. A. Elementarz. Lublin. 
Coiutereau F. Szkoła blldowli. Połock. 
C u d n i c kiJ. Kazanie. Lowicz. 
. Cyrkularz o uwoln. od praw małźeliskich. 
Lw. 
Czacki T. O litewskich i polskich prawach. 
2 t. War. 
Czarnocka S. Zbiór modlitw. Królewiec. 
Cze kieuki J. Disert. inaug. Fraukfurt 
nad Odrą., 
Damosław. (B. w. m.). 
Dampmartin A. Rysy planu edukacyi. Kr. 
Dębski J. N. Mowa :!a.łobna. Kalisz. 
- To:! po niem Lw. 
- To:!. Kalendarz. Kr. 
- Tu:!. Kazanie. Pozn. 
Dederka S. Kazanie na Piusa VII. Połock. 
- Kazanie o obrzadku. Połock. 
Delicourt L. ES8ai critique sur l'education 
publ. War. 
Den kwil rdigkeiten aus dem ablaufendeu 
Jahrhundert. Berlin. 
Directorium div. ofti. Pozo. 
- To:!. Lw. 
Dmochowski F. Ks&w. Pamiętnik warsz. 
(prospekt). 
DOBwiadczeniem wskazany sposób na 
pluskwy. Kr. 
D o w ó d rocznego-. postępu w naukach. Wil. 
Dyaczyński P. Positiones ex univ. jure. 
Lw. 
Dzienunik nabo:!l'ń. Częstoch. 
Edictorum (continuatio) iu Uegno Galiciae 
et Lodom. Leo. . 
E i n h o I m E. Orgauizacya dla szpitala. Wil. 
EIsner J. Ąm Feste Joh. des 'l'aufers. Lw. 
Epigrammata. War. 
E s t koP. Institutiones. Połock. 
E J: e r c i t i u m (Pium) formulas Deum colendi 
continens. Leo. 
F i I i P o w i c z J. Kazanie o godności kapła- 
nów. Leo. 
Fleury K. Katcchizm histyczuy. Lw. 
G a z e t a krakowska. Kraków. 
- warszawska. \\' arsz. 
- korrespondeuta. Warszaw. 
- południowo pruska. 
Gellert C. T. Przyj. dz. poema (tłóm.). 
War. 
G e 
 s u e r S. Sielanki (tłóm. Chodani). Krak. 
- Smierć Abla (tłóm.). Krak. 
G G laize El:!. Die ScMpfung, eiu Orat. Lwów. 
odz iny kośc. nowe (po r. 1800). Wrocł. 


t 


. 


G ó u k i F. (ks.). Zebr. wiad. o obr. Chry 
stusa. Krak. 
G ra bogów Olimpu Lwów. 
Gramatyka rosyjska. Wił. 
Gra ti e n J. W. (bis franc.). Nauka o beden. 
Grebel Ant. Ig. Suplement ksią.g polskich. 
Grodrlek G. E. Antiquar. Versuche. Lemb. 
Grzesznik nakło mową J. Chryst. War. 
Gurski W. Tryumf cnoty komed. War. 
G. (ks.). Nowa piesn plon. Jamburk. 
łła e f t e"D Bened. Królewska droga. Krak. 
Herouwille N. d' (ks.). O nllŚladow. N. M. 
P. Połock. 
U i s t o r y a o 7 mędrcach. 
- o clldownt'j odm. księ:!ny. 
H o ł o w c z y c Szczepan (bis.). Odezwa do 
duchowienstwa. War. 
H o ł Y li li! kiRdat. de voyage. Riga. 
H o r a c y. Satyry przez BOl1l1w. Stan. Szabrań. 
skiego. Piotrków. 
Horodyski And. Komedya na prędce. War. 
( H o y m). Regestr czarny dóbr koron. w Pru- 
sach. 
Hufeland Krz. W. Prawidła zdr. Lwów. 
I n st i tu t i o n e s styli. Poloniac. 
I n t r o d u c t i o n li. I'usage des langues franc. 
et f ol. ed. 2 War. 
In te łigenzblatt (Warschau). 
J a c o b (An den armen). Stuttgart. 
Jak u b o W s k i Gabr. Sermo sacer dictus Pe- 
remisliae. 
Jar o li s k i Feliks. Kaz. na d. Niepok. Poczę- 
cia N. M. P. 
J u n g (Joung) Nocy (tłóm. Fr. ks. Dmochow- 
ski). Lublin. 
J u s borus. brandeb. Beroliui. 
JUTentuS"gymn. aud. Leopol. 
N. D. X. Układ kalend. du r. 2400. Krak. 
K a d o Michał. O kam. wapien. (tłóm.) Wiln. 
Kalend. astr. i dom. War. i Pozn. 
- dla Galicyi Zachod. Kraków. 
- polit. wileński. Wiluo. 
- prusko-polski. War. 
- berdyczow,;ki. 
Kalendarzyk kieszonkowy. Wllrsz. 
- bak. kQlicieluy. Krak. 
- f olit-clJronol. Warsz. 
Ka warya domowa. B. w. m. 
K R m i e li s k i Kaj. (pijar). Gram. jęz. niem. 
War. 
K a m]l e Joach. ksił!ź. mor. wyd. 2 W racł. 
i LIssn. 
Kantyczka. K.1ak. 
Katech. hist. War8Z, 
- Nauka chrześć. katol. War. 
K a z a n i e. przy powito sadu. Groduo. 
- za Piusa. Połock. 
Kicki (CajtJt. Gozd.). In diem uuiversariam 
Rect. uuivers. Josephiuae. Leopoli. 
K u i a z i e w i c z Kar. (jen.). Czy Polacy mo- 
gl} wybić się. 
K o d e s c h von Trauenhor
t Fr. Abhandl. ueb. 
d. Zinnsrcchnung. Ll'mb. 
K o z i e w i c z And. Opis powietrzopisu. Wilno. 
K o p c z Y n s k i On uf. (pijar). Gram. dla szk. 
nar. wyd. II. War. 
1 


j
>>>
2 


1800. 


- O duchu jfzyka pol. War. 
Korzeuiew8ki Krz. Cnota llWlenczona. 
dram. grana r. 1800, w Lankodiach (1\li- 
tawa). 
K o s i iJ. s kiJ. KOBnik. 
ycz!. imieu. Pol1bo- 
jowiczowej. Kulisz. 
K o t ze b u e Allg. Counł llenyowsky, drnm:l. 
- Graf Benjowsky. Grii.tz. 
- La Peyrouse, drama (tłóm.). War. 
Krajawski I\I/lrcin(ks.) NIlbo:! paraf. War. 
Kras i c ki Ign. BIIjki i przypowielici. W lir. 
- Satyry (bez os. t.yłuł.). War. 
Kucharz dosk. Wrucł. 
Kukolnik Baz. (prof. zam.) Zbiór prawid. 
akon. ZamOBC. 
Kurslt Mart. Am fest. Joh. d. Tiiuf. ein Pro- 
vinziallied. Lemb. 
- Au Minarven. Lcmb. 
- Das Kennz. ('Ines ł}sterJ'. Patriot
n. Lcmb. 
K uryer litewski. Wilno. 
Kutach Jan. Polno Spl'achl. Bresl. u. Lisu. 
Lekarz koni. Krak. 
Lem ai tre. Hist. star. i naw. test. (przekł. 
ks. Kam. S. P.). War. 
L e s z n o w s k i Ant. Gazeta wnrsz. 
(Leo polis). Juven. Gym. leop. in rlassi!s. 
distr. 
Lisuwski Al. Kaz. misne w koli. Wisze- 
nice Łuck. 
(L i p s k i c h I'odzina). Akteustiicke in ReclJts- 
sache wlder d. Fisc. Cam. Kalisz. 
L uze rne (La) Cezar. Nauka pasterska. Krak. 
Łabęcki A. Epigramała. War. 
- Życia Papie:iów. War. 
L a ił c n c kiJ. Kazanie D/\ pogrz. Biskupa 
Turskiego. War. 
Maj J. Kalendllrzyk. Krak. 
.Małowiecki H. Pisma ró!ue. War. 
.Marcinkiewicz Baz. Wiersz do A. Czar- 
toryskiego. Lwów. 
II arki e w i c z A. Merccs littcraria. Kr. 
.Mar kwart J. Duae. ode. War. 
M e i s n e r A Lebcnsgemiilde. Wian. 
łI ęka P. Jezusa. Kr. 
M ę kiP. Jezusa rozmYBlanie. Luck. 
Mercede Jan. Uwiad. o sł.atui P. Jezusa 
w AntokulIl. Wilno. 
M etz bur g D. W OestJ\"alizien. Wien. 
Michelis J. Nauka dl:l akllszl'rek. f!
lpr,\śl. 
.MielckeC. Lithallische Sprachlehre. Kł}uigs- 
b erg. 
bI i n ej a obszczaja. Pocznj6w. 
Modlitwy podczas mszy Ś. War. 
M o II er C. Point de Paix solide. Paris. 
Mrongovius C. Wybór piosnek nabo:!. 
Gdlllisk. 
.Murray E. De retat des etudes eu Pologue. 
War. 
- Eumen pub!. de la langlle franc;. War. 
Muśnicki N. Dziwak, kom. Połock. 
Nabo:!eD.stwa ró:!ne. Poczajów. 
N II n k e K. Wanderllngen durch Prenssen. 
Hamburg. 
Nauka rachunków. Wil. 
- robienia syropu. Wl"Ocł. 


- o 8uszenin roślin. Wil. 
Nallki i moulitwy. Will'. 
Observations £lu froid. Wił. 
O d a c h o W s k i. Now.l Sybilla. Wil. 
Odae. duac. Wnr. 
Ocdmann L. Resa frau WarSIlu. Upsala. 
p ani i ska. Erfurt. 
- To:!. ('hemnitz. 
p i g a Illt Lebrnu. Mctllsko. Paris. 
Piller J. KlIlendal'z. Lw. 
(Piotr W.). Anegdot}'. War. 
Pius IV. Modlitwy. War. 
P o s t a n o w i e n i c kOllsulów Rpltćj franc. 
Parł':!' 
P o w I n n o li c i chrzeziciali. Kl'. 
Prospectns lectiouum in Univ. Vilnen. 
Wil. 
Przybylski J. Kalcndarz. Kmk. 
Przyjaciel Ind lI. War. 
Pszczclnik doskonały. Lw. 
p u b l i k a c y a wzgłędem dzieciobójstwa. War. 
R c d Ił i g Józef. Mowa w czasie prof. Kuueg. 
Zalutyil. w kośc. .!\tiJiskim. 
Kegul alU en sen ordin. pro Ci. 
Hekollekcye duch. Wilno (u koło 1800.). 
(R o tt ru a n n ). An Ign. Rottmann. Praesid. 
Lelllb. 
Royallment. Hiat. star. i nowo tesłam. War. 
Rozmowa 13 meżlltek. 
Roz mowy pol. Iran. niem., wyd. 2. War. 
- bardzo }lItwe pol. i lIiem. Wil. 
R o z wad o w s k i Ant. (tłómacz). Manualik 
pocz. czlow. Lwów. 
Rubl"icell.l dioec. Cracov. (Wyd. co roku, 
l,mieniajl! od r. 1811 tyto na Ordo oft'. divi.). 
( S a d ok) jego życie i męczeli. 
S a lt z m a u n Chr. Konstauty. Cipko hist. 
:!ycia. KroI. 
Samobójstwu (Przeciwko) wiersz. 
Sarbiewski Kaz. Mac. Lyrische Gm!. Bresl. 
S a t r y a11 Jeż. Mowa na pogrz. Erazma 1\ly- 
ciel. Kalisz. 
Sc h e lU a tis m u s fUr IDIS konig. Westgal. 
Krak. 
S e g u r Louis Phil. Princ. cvenem du regne 
de Guil. II. 
Selecho ex prof. scrib. bist. Var. 
Sennik loteryj. B. W. m. (r. 18(0). 
Siarcz:)'il8ki FI. Listy moralne Krak. 
SiekierzYliski Mich. .Mowa przy zło:!. ciała 
A. A. Zamąjskipgo. 
Sielan ka. Wyrzynek lUl Piasku. 
S i ł'f II k o W s k i \V acł. Hist. koście!. (1799- 
1800) Krak. 
- Igraszki uczonego dowc. Krak. 
- Szkoła fortep. (B. W. r.) Krak. 
S i e stn e n c e wi c z Buh. Stau. (metrop.). 
Hist. de la T..nridl!. Brusw. 
Skierniewski Mich. ks. Kaz. na wybory 
sedz. dożo (Luck.). 
Rk'Orow. kał. 100 let. od r. 1800-1900. 
Ś n i a d e c kiJ ędrz. Mowa o niepewn. zdali. 
\ViI. 
- Począ.tki Chpmii. Wil. 
Sołtyk Mich. Coup d'oeil sur le cab. des 
cnrioa. Krok. (po r. 1800.). 


I
>>>
1800 - 1801. 


8 


- Rzut oka na zbiór gabinetowy. Krak. 
S o tz m a n n i"r.yd. Dan. Karte von PrtJUBscn. 
Berlin. 
- Plan de la ville de Warschau. Beri. 
S o w a, ziemba i krogulec, Ląjka. 
Spiritu8 (Octiduana) exerc
tia. Lovicii. 
S p o s ó b d08Wiłld. okaz. przez który muchy. 
Krak. 
- łatwo ruchowo rzeczy sprzcd. (Krak. ?). 
- wbienia mydła, świec. 
- słu:!enia do mszy B. 
(S u e d P r e u s s e n ). Einig-e Ged
nkcu. Jena. 
Sylfida nnwa. Wilno. 
S z c z e p a 1'1 s k i Mac. Suplement katalogu. 
(S z o ł d r s ki). Beantw. der .RecIJtfertigung 
Posen. 
-:- Szołdl'skischc Succcssicnssache Erkennt. 
Puspn. 
- Układ pomiedzy' Ol)ieką. Wikt. Szołdr. 
Szopowicz tJ'. Zyczenia kl!. And. Trzciil- 
skiemu. Krak. 
Szymak JlI. Uwagi o konduktorach. Wil. 
T IJ a e rAIhr. Gospodarz gILlic. 
Thoms i Mclcbin. Katsl. ksil.!ż. pol. War. 
- SupplemclJt do katalogu. 
Titz Kar. Tcod. Beschr. des korsower Was- 
spr!!. Lwów. 
- Opisauie wody min. korsowskit'Jj. Lwów. 
Tłt'Jmacz (Mały) pol. Wokah. fran. pul. 
War. 
Tłólliaczenie Pisma B. na jez. pol. w XIV 
i XV \1'. . 
T I' a s sI e r Józ. Jerz:r. Catalogus librorum 
catholi clJrum. Cracov. 
Troc (Tl"Ołz) Abrah. NOl1v. Diet. fr. aUem. et 
pol. Lipsk. 
Tylli Kubin. Mowa na pogrzl'bie Józ. Bu- 
cz)'ń8kiejio. (Wilno?). 
U t e c k a hrcsuikow łllJeb lIorauclL nalJOżn. na 
czeski gasik. CzęstoelJ. 
U wag i za ci.'rpiael! ludzk. pO('IDa r. 1800. 
U:! Y w łI n i u (O) barom. tt'I"J\JOIII. 'VIII'. (ukuło 
1800). 
W ę.d r l c li o W s kiL. Skorowidz ushlw cy- 
wil. .W. 
- Tu:! po niemiecku. 
Vers chantćs a Połucl.. 
W i ad n m o ś c o loteryach. Derliu. 
WielIpiko 'V. Kuchnl'z doskonały. War. 
Wiersze 11awni('jsze. War. 
Wi I h e l Dl A. Der pollJische Gil Hlas. Lipsk. 
Wohlfeil K. Deutsche Sprachlehre. Lw. 
- Prowadzenie dzi('ci. Lw. 
Vo I n e y C. Opis E
iptu. Kr. 
Wnlski K. Ksil!dz mał:!ull('k (b. w. m.). 
W o I te I' F. Dzil'je Karola Xli Kr. 
Woronicz J. List biskupa Miaskowskiego 
(b. w. m.). 
Wronski H. Le bombardier poiolIais. Mar- 
seille. 
W s tę p do wieczności. Wilun. 
Wujek J. Ewangelia. Wil. 
Zabłlwa Ilu('howna (b. w. Ul.). 
Zabawnicki w posiNlzeniaeh. Wrocław. 
Za borek T, Nabn:!eilstwu do S. Ann)'. War. 
Z lJi ó r części matewatyki (b. W. m.). 


- wiel'llzy. Lublin. 
Zdanie o dziele: Ksil!dz mał:!onek. War. 
Z d a n o w i c z 111. Kazanie przy powitaniu 
Houwlllta. Grodn. - 
Z e i t u u fi (Krakaner). 
Z e r b o n I J. Aktellsllicke (b. W. ID.). 
- Einige Gedallkeu. Jena. 
Z u b o w s ki X. Wiersz :!ałob. dla Aleks. Za- 
mojskiego (b. w. m.). 


I
OI. 
Abry A. Grumatyka jęz)'ka francus. 4 cz. 
Wil. 
A I b e r t I' a n d y Jan. Discours prononce łL la 
1rc scance de la socie
iter8ire de Var- 
sovie. Vars. 
- Mowa na 1 posiedEeniu Tow. Przyj. Nauk. 
War. 
- Mowa na posiedzenill Tow. Przyj. Nauk. 
Wal'. 
- lilowa przy odnowieniu posiedzeń Tow. 
Przyj. Nauk. Wal'. 
- O lIIuzncIJ. 'VILI'. 
- De mllsis. War. 
- Oratio. War. 
A It e r' F. Beitriige znl' Diplomatik fjir Sla- 
vrn. 'Wi('lI. 
Arnaud }o'. Anna Heli. War. 
B c n C li K W s k i Josua. Do morbor11m scmi- 
niis. 'fl':Ljecti. 
B e n i s la w s kiJ. UozmYBlallia dla kIIię:!y. 
3 t. Pułock. 
U e r e n d s J. Dissertatio. Frankfurt. 
B i d o n L. Owiilska, dram. Paris. 
Uogushwski J. K. Mowy i wiersze. WiI. 
B o II r d a l o U. rłfyśli liwiętl'. Połock. 
B o n h o u r s ks. Uwngi chl7.eBciań. Połock. 
Bystrzycki .J. O fizyce Osinltk. WJlr. 
Bzinkowski ks. KKZanie. Kr. 
Cl\roli ks. Odpowiedż prostl\ka. War. 
- Doctrina de cOl'libato. Wnr. 
Christ J. O migdałach ziemnych. Kr. 
Cieciszowski K. Mowa. ł,u('k. 
CI ery J. Śmierć Ludwika XVI. Kalisz. 
Corday K. Zabicie Pawła Marata. Kr. 
Crasset J. Uwagi chrześciluiskie. Kr. 
Czacki T. Dimes (Les). War. 
- O dziesiecinRch. War. 
Czarnocka S. Modlit'l\Y. WiI. 
Czartoryski Ak. Myśli o pismach polskich. 
Wil. 
C z ł o w i e k korhają.cy się. War. 
Czytania zabawne. War. 
Debilki J. N. Kalend:lu. KI'. 
D c m e tr i e r (Die bpiden). Danzig. 
D i c c i o n. hit. polon. Viln. 
Di re c to r i u m off. divini. Kr. 
- To:!. POZD. 
- To:!. Lw. 
- To:!. Tarnów. 
Dmochowski F. Ksaw. Pamiętnik WRrsz. 
(CZIłSOp.) War. 
- Uwindomienie. War. 
DOBwiarl ('7, e n ia w Kospodarstwie. Kr. 
D o w ó d rocznego postępu w naukach. Wił. 


j
>>>
4 


1801. 


Dykcyouarzyk franc. Wilno. 
D z i e n u i k zdrowia p. Lafonten. 
Edictoru m (continllatio). Lw. 
E i n I e i t u u g zur christ. kathol. Andacht. 
Łowicz. 
Elsner J. Friedpns-Gesang. Lw. 
E n o c h H. Di
sert. inaug. Trajl!cti. 
E w a nf{ c I i e (cztery) po sławiail8kl1. Poczajew. 
Examen publ. in Scholia Piia Varsav. War. 
Feyerabend K. J{osmopolitische WIII)(le 
rungeu. Gdant;k. 
Floryan J. Gllllltt'Il.. War. 
- Numa Pompiliusz. \ViI. 
G az e ta kntlwwska. 
- wllrszawska. 
- koresponrlenta warsz. 
- Prus południowych. 
Glaize El:!. Pierwiastki mojej Muzy. Lwów. 
Glotz K. Anekd gen. Bonllparte (tłólll.). Ka. 
lisz. 
G o III ń ski F. N. (ks.). AlIegorye staro:!. Wil. 
G o ł H S Z e w s k i A. (bisk. przem.). Literae past. 
Przemyśl. 
G r a Dl m a i r e pol. et fran. Breslau. 
G r a m a t y k a łacilis. jęz. Lublin. 
- polsko- niem. Pułock. 
H II U e n s t e i n J. Fryd. Clitalogus librorum. 
ThoruniL 
Hebdowski do Tow. prz. nauk. War. 
H e I d Hans. Die wahren Jacobiuer. BerI. 
H e u i n Fel. Journ. biat. du siege de Pescbiera 
Glmes. 
Hoffmann :I'r. Henr. Sermo ad stud. Craeov. 
Crae. 
H o m e r. Iliada przez Fr. Dmochowskiego. 
War. 1800-1801. 
Hube Micb. J. Vollat. Uuterr. in d. Natur- 
lehrp. Leipz. 
H u f e I a n d Krz. W. Sztuka przcdłu:!. :!ycia 
(tłóm. Baudouin). War. 
H fi I fa b u c b ZUl' nellest. frlln. Gcschichte. 
Bresl. 
H u i' w i t z Zalkind. PoIYf{raphie. Paris. 
(I u te II i g e n z b I a tt (Warsch:mer). 
jak u b o W s ki Gab. (ks.). PrzelII. o urzęd. 
Geisruka. Lwów. 
Jekel t'r. Jos. Dissert. juridicae. Yindob. 
J o n a p azaz imadsagor kven\'ctskc IIJellyben' 
Krakoban. 
J u u d z i Ił Bunif. St. D)'sserl. o szarailczy . 
Wil. 
JuszYliski Hier. (ks.). Kllz. na pogrz. ks. 
Flor. JailOws. 
Ju v p n t u s gymn. Leopol. 
Kabała (z grec.). WIi\'. 
Kalendllrz warsz. na r. 18tl1. War. 
- berdyczowski. 
- licienny. Krnk. 
- HstronUDI. gospodo Krak. 
- kieszonkuwy. Krak. 
Kalendarz)'k )I()I
k. chron. War
z. 
(K i c ki). Elegia arch!. prel'h. t't I'('etori uni- 
verd. dicata. Lwów. 
K lon o w i c z Fab. ł'ortuna czyli odm. BZCZ. 
War. 


K niaziewicz Jerży 8. J. Rozw. o konduk 
Wił. 
- Dziennik gospodo Wił. 
Kochają.cy się w nieszcz. ró:!ne wprow. 
War. 
Koem ierowski Fel. (kil.) Mowa oskut. 
nieoswiec. Wił. '. 
K o d z i e w i c Z (ks.). Opis powietrzopisu. Wil. 
K on 1\ r s k i Stan. (pijar). Gram. lat. (Gram. 
łae.). WRr. 
Koronka źiwota Jez. Crista Pilna. Wil. 
Korrespondencya miłoś. Likanrlra. War. 
Koźmiilski Jerzy. Dict. lat. pol. Wllr. 
K r liS i c k i Ign. Przyp. !llik. Doświad. W lir. 
- WojnIl Chocimska War. 
- Pnn Podstoli. Wilno. 
Krasset Jan. Uwa/i chrzeBc. Krak. 
K u h p o c k e (Uie). Ospa krowia. Krak. 
Kura lt Mar. Claris. viri A. PCleger (wiersz). 
Lcopuli. 
- In iunug. arclJiep. IIrm. Symonowicz. Leop 
- III. D. Urmenyi cOTlsil. (wiersz). Leop. 
- Epigramma. Lwów. 
- NlIllIentagslierl J()Hephs KLemb. 
- EpitaphiulJI Ign. ZergolI. Leop 
- Joan. Jaeobi Gaisl'Uck. Leop. 
- In Jos. 11. Leop. H. Franc. n. Leop. 
Kur C y 11 S Z. Opis. chorób pręd. rllt. War. 
Kur y e r litewski. Wilno. 
Kwintyn. lIIesa)'llSZ czyli słuw. maI kocha- 
Iwk. War. 
Lacrob: J. Lodouiski et Floriska. Pllris. 
Lafontaine Leop. Dziennik zdrowia. War. 
1801-2. 
- Prospekt do dzieła Dziennik Zdrowia. 
L a 111 o n t li g U eJ. L. L' orphelin polon., trag. 
Paris. 
- Les polonais trag. Paris. 
(L c wart o w s k i Bern.). Pam. jego ślubu 
(wiersz). Krak. 
L 
o c k i Fr. W dzień im. bis. krak. OIecbow. 
Krak. 
L h 11 i II i e l' Szym. Algebra (tlów. ks. Ga
'roJi). 
Wilno. 
L i P o W s k i Józ. Argulu v. Grumb. Eine hist. 
Abhandl. Miineh. 
Luewenbolde Chr. I.audon's zw. Feldz. d. 
J. l!iOO in Deutsch. Lemb. 
Loka Jall. O edukacyi dzieci. Warsz. 
Lawrowski J. Dissert. theolog-ica. Lw. 
L r s kiJ. Dnrstl'lhlDA" d(,I' !IIath
11Iatik. Kr. 
M8dalinBky Albertine. Lipsk. 
rłl :If{i Pl" A. O próhach wódck. War. 
M aj J. Kalendarzyk. Kr. 
rłla n n h II l' t X. Thebaid:l. Pozn. 
!II II n u i J. Axiomata filozofii ehrześeiańs. Prze- 
myśl. 
MIlrUlontel J. JuklIsy. War. 
M t' m (I l' i a I (' vitae sllc('rdotlllis. Lublin. 
M ('tastusio 1'. La passione di Oesll Cristo. 
War. 
!II i e k i e w i e z .1. O pif'carh. Wil. 
M i e t e I 
 kiT. Kazanie. Hllprasl. 
M i I e t M. l'mtJ-ó:! P. La Pirollse. Kr. 
M IIreau. ob..]\Jilct. 
N auka moralna. Poczajów.
>>>
1801 - 1802. 


5 


Officinm codzien. Wrocł. 
- To:!. Poczajów. 
(Olechowski J.). Do ks. Olcchowakiego 
(wiersz) b. w. m. 
Ordinatio div. off. KI'. 
Oainski A. Nallka ojca dana aynowi. War. 
Oainaki J. Fizyka. War. 
O a o w i c k i Dr. Ospa krowia. Kr. 
p a m i ę t n i k nowy. ob.: Dmochowski. 
p e c c i K. Żywcem pogrzebiona Henryeta 
(b. w. m.). 
Pienia Bwiete. Wił. 
Pijarzy. Katalog ksieg. 
Piller J. Kalendarz. Lw. 
Piosnki i arye. War. 
P i ra m o w i c z G. Powin. nailczyciela. Wił. 
P i u a VH Litterlle apostol (b. w. m.). 
Pianicki M. Kazanie (b. w. m.). 
Porządek lekcyj akadem. KI'. 
Potocki 8. Pochwała J. Szymanowsk. War. 
Powinno lici chrzeBcian. WiJ. 
- To:!. Luck. 
P ra w o duchowne konfessyi ewan«iel. War. 
Prospectus lectionum in Univ. ViJncn. Wil. 
Pro vi n z i al- Re c h t. Berlin. 
P rz e p i a musztry. W lir. 
- postęp. w sądlIch. Wiedeil. 
Radliliski Salw. Gram. łacili. Lubliu. 
Raggualio iator. sulla vita di Paolo l. Val'a 
R a a y n Jan. J1igenia (przekł. Rzyszczew.). 
War. 
Richardson J. Obr. :!ycia ró:!nych nar. 
(tłóm. Szaefajera). Krak. 
R op i ns k i Józ Kazanie w dzieli BW. Woj- 
ciecha. Lowicz. 
Rozporz. c. k. gub krllj. zach. Gal. Lwów. 
Rudecki Jak. Mowa na powitanie Ankwicza 
R y I!Z k o W s k i. Kalend. dla Galicyi. Krak. 
Saint-Foix (de). Oszczerca ukar. War. 
S a p i e h a Alek. Tabl. nowo miar linij. 
Schematismus f West. Gal. Krakau. 
Schmidburg G. R. Charte von Ost- und 
Weatglll. Weimar. 
Schraud }'r. Oescb. der Peat in Syrm. Peazt. 
S e g u r Louis Phi l. Tabl. de I'Europe. Paris. 
Sesaya uniw. wilen. Wilno. 
(Siemieliski M.). Vi sit. ecclesiar. 
Sierako wsk i WHcł. ks. Upomin. przy spadku 
X VIII wieku. Krak. 
S k i e r n i e w s ki Illich. ks. Zabawa wiersz. 
(Krak.). 
Sokołowski Woj. ks. Prolog. ad Mart. 
Siem. V ratisl. 
Sposób na wy
. much. 
- robienia mydła. Lwów. 
Stacye jerozolim. Lilek. 
Staniszewaki Józ. ks. Mowa na urocz. egz. 
za Gaisrncba. 
S ta tu t polakij. Petersb. 
Staunton. Pod..6
 lorrla Makartneya. Krak. 
Strojnowaki Iliel'. Mowa na obch. koron. 
Wil. 
S t II m m e r Jan. Powinsz. oft Juatyny i Jana 
Stllm. Krllk. 
S Ud P re u s s en. Das gehorige, Poan, Kamuu'r 
Depart. 


S II eto n i u a De Caesaribua. Poloc. 
S z Ił C f a i e r Walen. Wiersz na dz. imion. Ces. 
Franciszka. Krak. 
Szczurowski Tym. ks. PieBni pobo!ne. Lu- 
blin. 
S z ul c Mich. Mowa o arrhitektnrze. (Wilno?). 
Szymanowski Józ. Wyprawa na woja:!. 
'Val'sz. 
(Tarnow). Nomina juv. in gymn. Tarnoviae. 
Tamów. 
T o m a s z z Kempis. De imit. Cbr. Polociae. 
- Modl. do NlljBw. Panny ostrobr. Wil. b. 
w. r. 
T o m a a z e w s k i Dyz. Bon, Rolnictwo, poema. 
Lwów. 
Towarzyatwa (Do) przet\wict. przyj. Dauk. 
War. 
Trasaler Józ. Jędrz. Poaeł Gal. zacb. (krak. 
ka1en.). 
(Trautmannadorf) Galiciae occid. al Fran. 
II. Carmen. 
Troachek. Die bl'iden Demetrier. Danzig. 
Tyaaot (Tissot) Szym. A. Rada dla liter. 
WlU"sz. 
U p U UJ i n e k. Przy spadku wieku XVIII ro- 
dzicom. 
Ustanow. Towllrz. war przyj. n:mk. Projekt. 
U w a 
 a na koszta pogrzeb. Krllk. 
U waz a j to dobrze Pozn. 
W i a d o m o li c o letargIIch. Berlin. 
W i l d Kar. Catlllogue des livres. Leop. 
V i II e m o n t e z E. Owinska. Paris. 
W i n k I e r K. D)' kcyonarz niem. polski. LIl- 
blin. 
Woj d a K. Moreau. Tiibingen. 
W ols k i K. Uklad edukacyi. War. 
Wolter F. Zaim, trHg. War. 
Wróblewski K. Modlitwy i nauki. Kr. 
W r o n s k i H. La critique do la raison. Mar- 
seille. 
(ZamoBć). Nomina juvenum in gymn. Zamo- 
scen si. ZnmoBC. 
Zderkowicz P. Kazanie na pogrz. biak. 
TurskiegO'. Lowicz. 
Z e i t u n g (Krakauer). 
Zgierski W. Kazanie na pogrz. Gaizeruka. 
Lw. 


I
02. 


Abel K. Powinszowanie. Kr. 
Ackermnnn J. Winke. Poaen. 
A c ta Societatia Jablonovianae. Li pak. t. 2 i 3 
do r. 1812, t. 4. 1832 t. 5-7 1839. 
Alek88nder I. J\lanifeat o uatan...wieniu Mi- 
nisteryj. (b. W. m.). 
- Manifest (to! po roayjsku). 
A lt o r i u s duchaunaa (li. w. m.1. 
A m m o n K. ClIsimir Lyszczyński. Gottingen. 
Anleitunf'\'. War. 
A n t k I n g T. lIistoh'o des clUupagnes. 2 t. 
Paris. 
Bachem K. Chl"Onologie der Hochmeistol'. 
Miinster. 
B a n d t k i e J. S. Historisch.-kritiache Anale- 
ctan. Brealau. 


...
>>>
6 


1802. 


Ucber d. BRllernstand in Polen. Bl'eslau. 
Hcinrich II. Breslau. 
Bauer J. K:ul dcr XII. Lipsk. 
Beniowski W. A. HistorYIL podró:!y. 4 t. 
War. 
Berquin A. Oeuvl'es. 2 t WiJ. 
- Teatr dzircinn. Wil. 
Bogusławski W. Henryk VI na łowach. 
kom. Lilek. 
- -J. K 00 ks. Kossakowskiego. Wil. 
- Pieśni. Wil. 
B o n n o t Stef. Logika. Wilno. 
B o rn e J. Discours. Elbing. 
Bouilly J. L'abM de rEp
e. Wal'. 
(Bri sso n). Historya nicwoli p. Brisson Wal'. 
C. J. D. D. Rozkosze maUeiJ.stwa. Wal'. 
Catalo
us Soc. Jeau. Polociar. 
(C h a n c I e r g e s). Przypadki Neoptolema. W lir. 
C h o d a n i ks. Cieniom H. Trzebin8kicgo 
(b. W. m.). 
- Natura i 8duka. Kr. 
Choromański S. Mowa na pogrzebie Glin 
czyny. War. 
C hr (I fil i ń s k i Kaz. Do Ma. Stl'yjcńskiej. 
(Wilno ?). 
C I e m e n t D. La joul...n
c du Chretien. Po- 
łock. 
Cnota uwiciJ.czona, dramat. Mitawa. 
C o n d i II a c. ob.: BonD/lŁ. Kondyllak. 
C o x e W. Travels in to Poland. Londo'l. 
C r u s i u s C. Post-Lexicon. Wien. 
C u d rzadki w swiecie. KI'. 
Czacki M. O prawie przyrody. War. 
C z a c kiT. O dziesięemach. Kr. 
- Dyssertacya o dziesiecinRch. War. 
- List o Koperniku. '\-Var. 
C z ark o w s kiJ. Przemowa podczRs pogrzebu 
A. Kl'8sicki
j. ZamoBć. 
Directorium otf. divi. Kr. 
- To:!. Pozn. 
- To:!. Lw. 
Dmochowski F. Ksaw. Mowa przy obch. 
pamią.tki Krasickiego. War. 
- Pamiętnik wllrsz. (czasop.). War. 
D m u s z e w s kiL. Aktorowie na elizejskich 
polach. War. 
D o w ó d roczno post
pu w naukach. WiI. 
D u val A. BeniowskI, opera. Paris. 
D z i ark o w s k i H. Pisma w materyi szczep. 
ospy. War. 
E d i c t o r u m (Continuatio). Lw. 
Ekartshauscn K. Samuel. War. 
E I e m e n t a puerilis institutionis. Często 
Eliza Wal'. 
E Is n e r K. Reise durcb Russland. Hamburg. 
Ewangelia. Kr. 
Examen publ. in Scholis Piis Varsaviens. 
War. 
E y s ID o n tt X. N auka reguł, proporcyi ry- 
sunków. Grorlno. 
Ezop. Bąjki. Wal'. 
F a II b 11\8. Lodoiska. lIeidelber. 
Fietta L. Cataloguc des Livres. Dubno. 
Floryan J. Dzieła. MitawIL. 
Franciszek l. Patent loteryjny. Lw. 
Fredro J. .M. Przysłowia. Wrocław. 


F r e y er J. Dissert. inaug. Gettynga. 
Gazeta krakowska. 
- wRrszJlwska. 
-;- korrespondenta WRI'SZ. 
- PI'US południowych. 
G e r t n e I' Franc. CataJogus librorum latino- 
rllm. Cl'ae. 
G h e e r a d e s Erazm (Roterd.). Bunt w An- 
tyochii (tlóm.). Krak. 
G i Ił y. Spec. Karte v. Stid.-Preuss. Berlin 
(1802-3). 
- Karte V. Ost.-Prel1ss. (1796). BerI. 
G r Ił c i a n BaJt. T. J. Doskonal. dworsko czł. 
p. 300 DlIIks. (tlóm.). Krak. 
G r a m m a t y k a fran. (przez Kundzicza T?). 
Wil. 
- Toi dla poczyn. Połock (b. W. r.). 
G re b lo waTekla. Katalog ksiąg. 
- Sllpplrment ksil}g nowych. Krak. 
G r e s s e t J. Ch. Wiersz o 080bnosci (tłóm.). 
Wilno. 
G u i g 1 a I' i s L. (ks.). Szkoła prawdy, wyd. 
w Wcnec. r. 1665 (tlóm). Krnk. 
H a c c q u e t BaJt. Abbild. d. Wenden. Leipz. 
Hann W. O dawaniu nauk pryw. Lwów. 
H e IID i g J. E. De rebus. Jllzygum. Regio- 
monti. 
Hc u m e Jan (ks). Józef we Bnie. Krak. 
1801-2. 
H i I c h e n David. Clypeus innocentiae. Rllyni. 
H ił d e n b I' a n d J . Wal. Institutiones phar- 
macologiae. Viellnae. 
H o lt a y Fr. Inbeg"rift' d. neu. Stempelpat. 
Lemb. 
H e r n e r Thom. Compend. bistor. Livoniae. 
Ruini. 
H o r o d y s k i And. O składaniu sie majłt- 
ków. Warsz. . 
I n s t r 11 k. dla mRgist. kraj. 
I n te Ił i ge n zb l att (Warschauer). 
Jak u b o W s k i Gabr. (ks.). Pochw. połl}cz. 
z hań. dla rodz. i mł. PrzemYBI. 
- Pochw. kRpł. na pogrz. ks. Hoszows. 
Przem. 
(J a n Kan ty). Nabo:!. do S. Jana Kant. 
Krak. 
J e n n i n g s Soume Daw. Widok rzeczyw. re- 
ligii. Wiln. 
J u v e n a li s Dec. Jun. Wiersz o :!I}dzach. 
WiI. 
Ju ven t us gymn. Leopol. 
K a I e n d a r z astr. gospodo po przestępnym 
szósty. Krnk. 
- Bcienny. War. 
- dla Galieyi. Kraków. 
- kicszonkowy. Krak. 
K al e n d.L1'zy k pol. chron. War. 
K a m i e iJ. s k i Kaj. (pij.). Gram. jęz. fran. wyd. 
2. War. . 
K a n c y o n a ł pieśni nab. katol. Częstoch. 
Kan tyczka. Częetoch. 
Karamzyn Mik. Listy pew. woja:!. ruS. 
(tłóm.). WiJ. 
Kazanie na BW. odp. i pogrz. (tłóm.). Low. 
Kitajbel Paw. Uw. tycz. Bardyow. wody 
min. Krak. 


J
>>>
1802. 


7 


I 


Klauzowicz Wojc. (ks.). Kaz. do st. rycer. 
KI1I.k. 
Koch Jan L. Katalog Ksią.:!ek. Wam. 
K o n d y II ak Stef. Logika (przez Jana Znos- 
kę). WiI. 
Kornel (Col'ncille) Piotr. Horacyusze, trag. 
przekł. Osili. W/lr. 
K o t z e b u e Aug. Nujpl&mięt. rok DIego :!ycia. 
War. 
- Wstyd fałszywy, dramIL. 
KrBsicki Ign. Dziela. przez Dmóchow. War. 
- Historya. Warsz. 
- Myszeis. War. 
Ksił:!ka do Clyt. War. 
- oguiowa. Królewie('. 
- dru f iego wieku (z hist. nat.). Wrocł. 
Ku ko n i k Baz. (prof.). Sadownictwo. Z:uuolić. 
Kurosza Hiac. (ks.). Kaz. w d. im. Fran. 
n. LubI. 
K III" Y e r litewski. Wiluo. 
Launitz J. M. Gohda plaemonna. Mit8u. 
Lafout/lintJ L. i Dzi,\rkowski H. W mat. 
szczep. ospy kl'. WłH'. 
Legioni Pol
c('he amwesse al soldo delia 
Rep. Cis/llp. Millmo. 
Legowicz Józ. (pleb). K:1Z. o potrl.. relig. 
Wil. 
Lesebuch (Poln.) fUr Schliler d. deutsch. 
S('hulen. KfIlk. 
- fUr elem. Schulen. 1 Th. War. 
L h u i II i e r 8zym. Arytmetyka. Pocza.jow. 
List córki do ojca (z niem). 
L o h e n we i n. Diss. de praejud. contra annt. 
(J
llchaczowice). Opis wód Lochacz. i Sel. 
cer. Krak. 
L:uitiski. Wiad. o dom. w Lorecie. WiI 
}[agier A. O u:!yw:miu bal'Omett.ów. War. 
Maj J. Kalend/lrzyk. Kr. 
M a n g e Is d o r f C. Geschichte v. Polen. Halle. 
Marmontel J. Nowe powieści. War. 
Marra. Nabotełistwo. War. 
M
clilSki J. Kazanie na pogrz. Dewbiil- 
Bki
i. Kr. 
- To:!. .M. Boltyka. Kl'. 
- Nauki wiejskie. KI'. 
Mellin K. Lekar
two domowe, Kr. 
Mierzwitiski B. KsilJ:
ka do czytania. War. 
Moeller J. Reise vun Wolhynien. Hamburg. 
M o n ate ch rift Siidpreussische. Posell. 
ł1 li II e r K. Ladusky. Lipsk. 
- Wlinsche eint!s Patriotan. Lipsk. 
Mureau. Podró
 P. La ł'erouse. Kr. 
MUBnicki N. Podejrzliwi, kow. Połock. 
N. W. Wiersz w dzieli iwienin T. Jundziłło- 
wt\j (b. w. m.). 
N a c h ri c h t allgemeine. Berlin. 
N a u k a obyczajna. Wal'. 
N a war s k I Walenty. Katalog ksiłj:!ek pol- 
skich. Warsz. 
N e s t o r. Russische Annalen. Getynga. 
Neuhauser ł'. Co jest ospa krowia? Kr. 
- Toż edyc)'a 2. 
Nowicki J. Glos rozumu i ludzkości. Kl'. 
Obchód imien. (wiersz). KI'. 
O d Y n i e c C. Exorta na pogrz. A. Chrapo- 
wickićj. Połock. 


o (fi ci u Dl codz. Częet. 
Opis migdałów ziemnycb. War. 
Ordo div. off. Kr. 
- praelec. ColI. moralis. Kr. 
- physici. KI'. 
O s i ń s k i A. Kazaniu !la pogrz. Lcnczow- 
skiego. Krzem. 
Ostrowski 1'. Civilrecht der polno Nation. 
Lipsk. 
O w i d i u s z P. Wiersze na wyg'" pisane. Kr. 
P. ł'. X. K. K. P. Z. Modlitwy nabo:!nt'. Kr. 
p a t e n t steplowy. Lw. 
Piller J. Kalendarz. Lw. 
Piramowicz G. Nauka ob)'cz. War. 
Pfaff Freder. Cataloguc des livres. 
p i s Dl o miesięcz. Prus połudn. Posn. 
P I a t o n Rozmowy. Grodno. 
Podanie Bposobu u:!yw. ksiłjżki element. 
War. 
P o d róż przez SzwRjcarrł' War. 
Po I en s k i_ PrzypowieBcl. Pozn. 
Popławski P. DiI'ectorium £liv. off. Pozn. 
p o t o c kiJ. Histoire dl's peuples de la Rus- 
sie. Petersb. 
- S. Pochwała Piramowicza. War. 
Pro p osi tio n e s theologicae. KI'. 
P ro s p e c t u s lectionuw in Univ. Vilnen. Wil. 
- lect. Collegii lDoralis. Vilnae. 
Proyart B. Vie de Marie Leszczynaki. Pa- 
ris. 
R. S. DowOd przychyl. Józ. Steckiemu. LubI. 
R e d d i g Józ. Kaz. w rocz. wBtl}p. na tron. 
Re
uła i :!)"cie br. mniej. Wal". 
Rejestr ss. ewaog. 
Ro s bicrsk i Ant. Von den Verlassenschafta- 
Abhandl. bey der Armee. Wien. 
R i e m. Opis torfu. Lublin. 
R i t Ił a I e sacram. Połock. 
R(odakowski) G. Kand. Med. Do hist. m. 
Krak. Krak. 
Rozmowy (bardzo łatwe) pol. niem. Wal". 
Ryszkowski }'r. Ksaw. Kalend, krak. 
1801-2. 
S. J. W. Nowa syhilla. Przemyli I. 
S a I u ta ti o F1"id. Gedike a Schol Loviciens. 
Sapieha Aleks. Tables de reduct. des nouv. 
poi ds. Vare. 
- Tliblice stos. nowo miar. Wal". 
Sarbiewski K. M. Lyr. Ged. Bresl. 
Sch e mat f. Westgal. Krak. 
S ch I es i en s Gesch. Hresl. 
S c h lo z e r Aug. Lud. Russische Anualen. 
GlJttingen. 
Schmid. Berg. Process-Mandat. War. 1713. 
Freib. 
S c h r o e t t e r. Karle von OstpreuBsen. 
S c h u lz Joach. Reise ein Lief1iind. nlich War. 
Wie. 
Schwarz J. L. O dniu ś. Jana w Pozn. 
i syst. po:!yczki. Pozo. 
- Ueb. d. Johanuistag in Posen. Poznaii. 
- Pismo miesięczne Prus połud. Pozo. 
Sen osobliwy czyli odkr. XIX wieku. War. 

 i a re z y n s k i }'r. ks. Sztuka ogrodnicza. 
Krak.
>>>
B 


1802 - 1803. 


S i e w e rt ł'ried. Gottb. Das Phennigzins u. 
Strohwischrecht. Halle. 
S kar b dllszy pobo:!. zbiór. nabo:!;. PrzemYBI. 
Snia decki Jan. O Koperniku. War. 
- O obserw. astron. War. 
- Obserwacye o nowym plan. Cerel'Ze. \Var. 
S o u ve n i r pour l'arrivee a Vilna dc Alex. I. 
S P a n K e n b e r g Ang. 1l0Knm. Idea fratrum, 
z niem. Królew. 
S p ei s erA. Ribliotheca Ossoliniann. Crac. 
S p l' a waz eduk. pubJ. w szk. Zabio\1. 
S t a n C e s lues le 18 juin devl\nt S. M. I'Emp. 
1\ Vii. 
St!'ojnowski Hier. Mowa przyofhu. dzicła 
swego. Wil. 
St!'ucnsee J. F. lllicke allf Siid..Prellsscn. 
Posell. 
S i b e r i e n. Allg. Nachr. iiber die aus d.. preuss. 
Staaten. Beri. 
S z a n i a w s k i Józ. Kal. Co jest filozofia? 
WarII. 
S z a n t y r Stan. Kaz. nil pogrz. Anny Chrapo- 
wiekiej. Połock. 
- Kaz. w dz. odkrycia gnb. Mohil. Połock. 
Sztuki nadzw. i aprob. dla uciechy. War. 
Tomaszewski Dyz. Bon. Rolnictwo, poema. 
Krak. 
Trassler Józ. Jell. Der Bote aus We8tgall. 
od. Kalend. Krak. 
(T r z c i iJ. s ki). Cieniom Bened. Trzcitis. 
T u r g o t Anna. O skład. i podziel. mają.t. 
War. 
Tyssot Szym. And. Onanizm. War. 
Ustawa wekl!lowa dla Galicyi. Krak. 
- Tow. war. przyj. nauk. War. 
U w 8 g i polit. (Mało wiejski). 
Wen ing J. Beitrag zur Naturkunde. Prze- 
mYBI. 
W i II i a m s H. Podró:! przez Szwajcary!,!. 
War. 
WituiJ.ski S. Filou y Chloe. WiI. 
Woj da K. Briefe iiber Italien. Lipsk. 
Wójcicki S. Do JW. Szembeka (b. w. m.). 
V o l ne y E. [odró:!; do Syryi. Kr. 
Wolter T. O pmwie przyrodzonem. KI'. 
(Zamość). Nomioa juvenum in gymn. Za- 
moscensi. Zamość 
Z e i t u n g (Krakauer). 
Zeiten (Die) indem sich. Lw. 


1803. 


AbraBsewin P. Wszyscy błą.dzą.. Kr. 
A b r 
 g e de tOlltes les sciences. Varsovie. 
Ackermnnn J. Winke. Leipzig. 
A k a fi s t. WiI. 
A k t kapituły łuckiej. 
_ potwierd,zenia Uniw. w Wilnie. Petersb. 
Aleksander I. Ukaz (o załoteniu semina- 
ryum). 
Ali et z A. Albert nowy czyli tera:!niejszy. 
War. 
A n g i o l i n i G. Guida al cielo. Petersburg. 
Anot P. Les deux voyageurs. 2 t. Paris. 


Antonowicz A. .Mowa (b. W. m.). 
Argens P. NiestałoBC w miłoBci. War. 
Arnand F. Daminville. War. 
Arye nowe. War. 
B a c z k o L. Halldbuch der Geschichte. Koe- 
nigsberK. 
(Ba 1'). Popis roczny. 
B Ił II m a II n J. F. Darstellungen. Kunigsberg. 
Be c u A. O wakcYllie. Wil. 
Bergmann G. Vita D. lIilchl'n. [{uyni (in 
Livonia). 
Bertrand E. Tewenon. Wal'. 
B o g U s ł a w s kiJ. K. Do ks. Ad.' Czarto-' 
ryskiego. Wil. 
Boruiers S. Adwokat czyscowy. Kr. 
n u ffon J. Epoki natury. Kl'. 
Bykowski J. Kokietka. War. 
C a r o li T. Mow8 przy pOBwięc. cmentarza 
(b. w. m.). 
Catalogus Soc. Jesu. Polociae. 
C At a log U s der Verlassenschaft des C8stell. 
Podoski. Warsoh. 
Cezar J. O wojnie francus. War. 
C h e n i erA. Fenelon, tragedya. War. 
ChrzeBcianin pielgrzym. WiJ. 
C h u ć J. Książeczka do czytania. Brzeg. 
Cicszkowski K. Mowa. Łuck. 
- Protokół obrndy duchownych w Łuoku. 
Clery J. Smierć Ludwika XVI (b. w. m.). 
C y c ero. De officiis. Połock. 
Czacki T. O gimnazyum w Woł)'Ii. gubrr- 
uii (b. w. m.). 
- lilowa na zjddzie duchowien. łuckirgo 
(b. w. m.). 
- Działo sic w Łucku tb. w. m.). 
Czartoryski A. J. ob. Bogusławski. 
Czeretowicz A. Dissert. inaug. Wił. 
Człowiek kochający się. WIU". 
D8malewicz S. Vita S. Bogllmili. Kalisz. 
D8mezewski J. Kazanie I)ogrz. (b. w. m.). 
D II P P R. Kazania. 3 t. Królewiec. 
D e m o u s t i e r K. Listy o mitologii. 2 t. 
War. 
D i re cto ri u m off. divini. Kr. 
- Tot. Pozn. 
- To:!. Lw. 
Dmochowski F. Ksaw. Pamiętnik warsz. 
(czasop.). War. 
D o w ó d rocznego postępu w nankach. WiI. 
Drozdowski J. Bigos hultajski, kom. War. 
- To:!. KI'. 
D Y k c Y o n a rz czyli słownik praw. Połock. 
D z i ark o w E k i H. W)'bór rolilin krajowych. 
'VI\r. 
. D z i e n n i k ekonomicz. zamojski. ZamoBć. 
D z i k o W s kiJ. W dzieli imienin Stradoms- 
kiego. Toruu. 
- Tot Szczepkowskiej. Torun. 
E d i c to r u m (Continnatio). Lw. 
Eckhard A. Historia Cochinchinae. Norym- 
bergll8. 
Elementarz franc. i niem. \Var. 
- To:!. Lwów. 
- To:!. Wrocław.
>>>
1803. 


9 


, 
" 


EIsner J. Wybór dzieł muzycznych. War. 
- Toż N. 2. War. 
- To:! N. 3. War. 
E w a n g () I i e polskie i litewskic. W ił. 
Fe dr. B"jki. Połock. 
- Fabulae Wal'. 
FloryaD J. Gouzalw z Korduby. WiI. 
1' r e z i e l' A. O ogniach ochotu}'ch. Wil. 
Gal ura. Katechizm. Krak. 
G a z e t a krakowska. 
- warszawska. 
- korrespoudenta warsz. 
- Prus południowych. 
Gebhl\rdi L. A. Gellchichte d. Grossher. 
Siebenb... Pesth. 
Geomctrya. Wilno. 
G i I itI t (pani). Sto mylili Angielki. Wrocław. 
Glos ku pam. ks. J. Mickiewicza. \ViI. 
Gniewczyilski P. Kaz. n" pogrz. Tur- 
nowy. War. 
G o I aiu k i F. N. (ks.). Mowa na potwieI'. 
Akad. Wil. 
- .Mowa o zakł. i wzr. Akad. Wil 
- Mowa na d. urodz. Aleks. 1. Wil. 
G ra m m. na kI. lU. Wilno. 
G u i l b e r t de Pixerecourt. Les Mines de 
Pologne. PHris. 
H a a n. Gedicbte polnisch. und deutsch. Wien. 
H e i n i k e Chr. Fr. Elom. Unterricht fiir 
Volksschulen. Wlir. 
Hermes. Uczna ksilJżka reI. .Jezus. Brzeg. 
llirnheim Hier. (ks.). Med),tacye na wszo 
dni. Krak. 
H i l ch e n David. Vita Georgii Farensbach. 
Ruyni. 
H o ra c y Flakku8. Quintus. Carmina. Polo- 
niae. 
- List do Pizonuw pr£ez Przybyls. Krak. 
Idzi. Kaz. o koilcu edukacyi. War. , 
l n d e x legum ad cod. judiciarium. Lwów. 
l n s t i t. jur. canon. Vilnae. 
I n tell ige n z b l at t (Warschauer). 
(J a bł o n o ws k a). Catalogue des livres. Var. 
Jak u b o W s k i Gab. (ks.). Analog. międz)' n. 
Ewang. i rozslJd. Przemyśl. 
Jarmołowicz (ks. S. J.). Kaz. na pogrz. 
Zenowiczowej. Połock. 
J c k e I Fr. J. Dissert. jur. wyd. 2. Vindob. 
J u n g (Joung). SlJd ostateczny IFr. ks. Dmocb.) 
wyd. 1. War. 
J u ve n t.u s gymn. Leopol. 
K. W. Cnota w drodze do szczelicia. War. 
K a d ł u b e k Winc. Ilist pols. (przcs ks. Czaj.). 
Lowicz. 
K a I e n d a rz astron. gospodo Królewiec i 
GdaiJ.sk. 
- scionny. Krak. 
- dla Galicyi. Krak. 
- kieszon. Krak. 
K a I e n d a r Z)' k polit.-chl'on. Warsz. 
K a n d y d. wS£lldob (7. W oltel"ll). 
Karoli Teof. Mowa.przy puśw. cmen. w Dro. 
bicz. 
Karpiński Fr. Zsb. w. i pr. War. 
Kir s c h b a u m. Milit. Zeitscbrift. Lemberg. 


n 


1- 


a 


l. 


1'- 


:0 


.). 


t. 


,z. 


iI. 


Lr. 


k. 
h. 


IS- 


n- 


- 


K I u k. Dykcyon. roślin (i 18(5). 
Kochajl}cy się, wyd. nowe. War5z. 
Kochanowski Jan wyd. Tad. Must. War. 
Kokietka czyli przyp. lry
sy. War. 
K o m ar z e w s kiJ. Chrz. Beschr. c. z. Be- 
huf d. Bergb. Winkelm. Paris. 
- .Memoire on a subłerran. grapbom Paris. 
Komisya dworów do upadł. banków. 
K o n c z c w i c z lunoc. (basy!.). Kazania na 
liw. i .uiedz. Kraków. 
Kopczyiiski Onuf. Gram. na kI. l. War. 
Kor o n k a arcykoufr. Krak. 
K ot z e b u e Aug. Bracia niezgodni. Wal'. 
_ Korsykanie (tltim.). War. 
- Nieszcz\iśłiwi (tłóm. !liżdewa). Luck. 
- Ofiarowanie się na śmierć, dr. (tł. Hiżd.). 
Łuck. 
- Pism:, wszo dram. (tl. Hizd.). Luck. 
- Pokrewieillltwa. 
- Powrót Polaków, opera. 
- Trzpjo
 kom. (t!óm. łliżd.). Luck. 
K l' a s i c k i 19n. Dziela wyd. Dmóch. t. 3-6. 
War. 
- Pali Podstoli. War. 
Kra t z er Kaz. (łłóm.). Katech. nauka chrz. 
Krak. 
K r u z y U B z Chr. Postlexicon von Galizien. 
Wien, 
( K l"Z e s z o w i c e). Opi'J. \\ód. min. Krzesz. 
K s i I\. Ż k a dla dz. Wyobr. ogól. i odistocze- 
nia rzeczy. Wal'. 
Kur y c r litews. Wilno. 
L. A. (tłóm.). Podwii!zka, wyd. nowe. War. 
L e gow ie z Józ. (pleb.). Chrześcianin, pielgrz. 
do niebo ojczyzny. Wil. 
- Kazanie o potrzebie. WiJ. 
LegouvE! Gabr. Zalety kobiet, poem. War. 
- Toż, tam:!e, inne w)'d. 
L i e s g a n i g Józ. Ost. Galiz. nach gross. 
Karte. Wien. 
Lo só w 90 służ. loter. 
Macicjowski .III. Mowa w gimn. Białostoc 
kim. Biał)'stok. 
.Maj J. Kalendarzyk. Kr. 
- dla płci pięknt\j. KI'. 
- w drukarni wyszli' Henryada. Krak. 
Maleszewski P. Mowa na obch. pAmiątki 
J. Zaborowsk. War. 
M a iJ. s ki G. Leben eines D:mzigers. Breslan. 
M a I' k w II r t. Gram. niem. \Varsz. 
111 a r lo O n t e l J. Porank! wiejskie. War. 
Matuszewski. Zbiór wierszy. War. 
Maeror W. The history of Hussia. London. 
Medem S. Kazanie. Kr. 
11eier J. Popiel Kiinig v. Pohlen. I'mnkf. 
Metzburg F. We8ł,;alizien. Wien. 
M e I c b i n i Mich. Ver£eiclmisl! einer Lcsebi- 
bliothek. -Warschau. 
MCS88gcr de Vilna. 
M i lic z Y il II kaC. Essai sur I'influencc des 
moeurs. Paris. 
Michaud J. Wiara Indynll. Lipsk. 
M i c h e li s J. Wiadomosć w czasie ospy. Su- 
pmiSl. 
1\1 i e t c Is kiT. Kazanie. Uialystok. 
łl o n n t s c h r i ft (SlidpreuslI.). Posen.
>>>
10 


1803. 


Monitor (b. w. m.). 
Mostowski T. Wybór pisarzów polBk. War. 
.Mrongowius E. Anleituug zum Ueber- 
Betzen aus dem. poln. Konigsb. 
- Polnisches Handbuch KlJnigsb. 
- PieBni z ksią.g. Gdalisk. 
- Pulnisches Predigtenbuch. KlJnigsb. 
Mllreau. Podróż P. La PerOUBe. Kr. 
M u ś n i c k i N. Pułtawa, poema. Połock. 
N a r u B:l. e w i c z A. llistorya narodu polBk. 
War. 
Niemcewicz J. W. Pisma rozmaite. War. 
Nomina juvenum gymn. Cracov. Kr. 
N o w o w i t!j S kiJ. Mowa w dniu pamią.tki 
J. Dobieckiego (b. w. m.). 
O d p o w i e d:l; stolic r. apostolski
j (b. w. m.). 
O r d o praelect. Col . moralis. Kr. 
- physici. KI'. 
OBi li s k i A. Kazanie na pogrz. Radzimin- 
ski
j. War. 
- J. ł'izyka. War. 
Ostrowski J. Pacierz wierszem. Lw. 
Ol!zmielliec T. Experyment z całorocz. po- 
Btępll nauk. l\1ilisk. 
Pate nt steplowy. Lw. 
- o zapob
 zarazie bydła. Pozn. 
Pfaff Fred. Catalogue deB livres. 
Pijal'z)'. Katalog ksil}żek. Warsz. 
PiBer J. Kalendarz. Lw. 
(P ił c h o W s k i D.). Głos sierot. Wil. 
Plutarch. Sławni ludzie. WiI. 
Poczobuf M. O dawnolici zodyakll egipsko 
WiI. 
- To:! po franc. WiI. 
POpiB uczniów szkoly barski
j (b. w. m.). 
- To:! Pijarów. War. 
Porter J. Tbaddeus of Wal'saw. London. 
Potocki J. Dynal!ties de Manethon. Florence. 
Potocki S. O sztuce dawnych. War. 
P o w i n n o B c i chrześcian. WiI. 
Prawa dla kompanii muzycz. War. 
Prawidła nauki obycz. War. 
PreusBen. Wanderungen durch PreuBBen. 
Germallien. 
Prospectuslectionum in Univ. Vilnen. Wil. 
R. S. Chęci :!yczl. uprzej. kB. Lenezow. LubI. 
- Elegia na Józ. i Teklę Steckich. LubI. 
Ramsay And. M. Podró:!e Cyrusa wyd. 2. 
War. 
(RasBlas) Hist. królew. AbdoBynu. Wu. 
Regeln der BruderB. d. heilig. Herzen Je- 
sus. Połock. 
R e g l e m e n t fUr d. SildpreuBB. Stadt (towarz. 
ogn.). 
R i t t e I' Józef Aloj. Index legum. Leopoli. 
S. S. ltlagazyn anegdot. War. 
S a r b i e w s k i Kaz. Mac. Carmina. Argentor. 
S ch c m a in Gal. betindl. POBtstrassen. Kr. 
Sejmik zwicnę'y od baw. łow. zło:!ony. 
Opis. woj. żydow. 
Sew er)'n Wasil. Zapiski puteBz. po zapad. 
prow. ROIIB. GOB. St. Petersb. 
S i a r c z y li s k i Fr. ks. Sztuka ogrod. Luck. 
/:! k a I' g a Piotr. kil. AreopagU8. Połock. kóraszewski J. M. Geografia. Lowicz. 
Sniadecki Jan. Chrz. Un tribut li la m
m. 
de Copcrnic. Var. 
S p e i s er Anz. Biblioteka Ossoliana. Crac. 
S p o s ó b rozmn. konicz. Krak. 
- budowo z ubitej ziemi. Lublin. 
Stal'uszkiewicz Leon. Kaz. na pogrz. Ant. 
Sobolew. Luck. 
Steiner Chr. Ueb. PI:mdeB.Verschreib. ant 
edłiche Giiter. Toruii. 
StrOilBki S. L. Uwagi nad eduk. 
S za n i a w s k i Józ. Kal. System chl'ystyanizlllll. 
War. 
Szymanow ski Jó:t.. Wier. i pr. pisma ró:l;. 
ne. Wal'. 
T... M. Rys :!ycia li. Józ. Kalasan. Wilno. 
Tacyt. Kronika przekł. Kaz. Kojałowicza. 
War. 
Teatr polski czyli zbiór dram. kom. trag. 
War. 
Tieffenbach C. (v.). Krót. traktat nad tak 
zw. wakcyn/}. Grodno. 
T o d t e n- Tanz bei Ismael (przeciw Suwarowp- 
wij. Petersb. 
T y b III I u s Albus. Carmina. Polociae. 
U. J. W. S. Zimowa powielić. War. 
U k a z RZl}dz. Sen. Zasady oświec. 
U n i w e r s y t e t wileilski. Catalogue deB livreB. 
Wilno. 
U n t e rr i c h t (evangelischer) iib. d. Confirm. 
Lemb. 
Uroczystość (Na) ot war. Liceum. Wal'. Bog. 
Linde. 
Ustawa Sl}d. dla Galicyi. Wiedeil. 
U s t a W)' czyli postau. wil. Uniw. (Wil.). 
U wag i nad dziesiecinmui. War. 
- nad uwagami o "dziesięcinach. War. 
W a i Ił Y N. Zbiór gramatyki franc. WiJ. 
Van de lai ncou rt A. Pocz
tki mitologii. 
Wrocław. 
Wanie k J. Informator Btęplowy. Kl'. 
- Patent stemplowy. Lw. 
Węgierski K. Wiersze. War. 
W i a d o m o 11 c i o loteryach. Berlin. 
Witaczek V. O ospie krowi
j. War. 
Vo g e I M. Veritates aeter. I'oloc. 
W o h l f e i I K. Dcutsche Sprachlehre. Kl'. 
- lIandbuch fiir Lehrer. Kr. 
Wolter ł'. Bahuk. War. 
lIenryada. KI'. 
- Toż. War. 
- Kandyd. Wszędobylski. War. 
- Meroł13, trag. War. 
WoroUlcz J. Mowa na pogrz. P. Tarnow- 
Bkiego (b. w. m.). 
- O pieśniach narod. War. 
(Vo S s). Na bytność bal'. V ossa uczniowio I 
liceum. War. . 
W r o Ii s k i H. Philosophie critique. Paris. 
Wybór pisarzów polskich. Wal'. 
W y P i s z pawiętnika praw rosyj. Grodno. 
- z instrukcyi wzgl. pomoru na bydło. War. 
- rozpOl'z/}dzeń. Lw. 
Wzory do pisanili. Wrocł. 
- w druk. na Nowolipiu. War. 
Zabawy przyj. i po:l;yt. Warsz.
>>>
1803 - 180!. 


11 


(Zakuewski J.). ltlowa na pochwałę J. 
Zakrzewskiego (b. w. m.). 
Z a r z u t y o rzeczach tego Bwiata. Berd)'czów. 
Zasady powszechno oBwiecenia (b. W. m.). 
Z b i ó r prawo naborze rekruckim. Grodno. 
- wierszy. War. 
Z c b r a n i e wszystkich nauk. War. 
Z e i t u n g (Krakauer). 
Z g i e r s kiW. Kazanie przy p09W. koscioła 
:!uliilskiego. Lw. 


J 


1804. 
A b e c a d a i re polonais fran,.ais, allem ind. 
Leopol. 
A v i s e -Tarif. Berlin. 
Adwokat krajowy. KI'. 
Algebra. Wilno. 
Arnaud F. Nancy. War. 
Arn ol d J. Rozprawa o monecie polski
j. 
War. 
Arye nowe. War. 
Arytmetyka dla szkół. Wilno. 
Auswanderung (Ue ber die) der Schwaben 
(b. w. lU.). 
Azoletta Zadoski 2 t. PHril!. 
Baczko L. Geschichte Koeuigsberg. Ko- 
nigsberg. 
- Yitold. Hamburg. 
Baj k i ikrotofile. Wil. 
Barthelemy J. J. Karita i Polidor. War. 
Beaumont J. Magazyn dziecinny. War. 
Bietsch J. F. Catalogue des livres cIemen- 
taires. 
B i r k e l H. Statuta curlandica. Mitau. 
Bogdailski J. WiadomoBci. Kalisz. 
Bonafont C. Patkul. Stuttgard. 
B fa n d t ł'. Dissert. inaug. Balia. 
B r i e f e eines russ. Kolonisten. Trauenfeld. 
Budowaniu (O) pieców. Lublin. 
Bykowski J. Elluoa i Lemozow. War. 
Cadeau (Un petit). Wrorlaw. 
Cadet. Sposób wygub. kretów. Lublin. 
Caroli ks. Kazanie. War. 
- Odpowiedź prostaka. War. 
Catalogus Hoc. Jesu. l'olociae. 
Cap elli A. 
unetto. (Wi!.). 
Choromanski S. Mo"a przy pugrz. Zam. 
brzyckićj. Wnr. 
C
eze J. Kancyonał ewanielicki. Brzeg. 
C!e
honiewski K. Oku. Hieroglifik. War. 
Clclszowski K. rłlowa (b. w. m.). 
C ons cri pti o n s-Patent. -Lw. 
Czacki T. List do X. Stroiliskiego (b. W.IU.). 
- Działo się w KamieilCu pudols. (b. w. m.). 
Dampmartin A. O kształceniu rozumu. KI'. 
De Foe D. Robinson Kl'llzoo. Kr. 
Delille J. Dityrawb o niesmiert. dusz)'. Kr. 
Dem ian J. DarBtellung der osterrcich. Mo- 
narchie. V.'ien. 
Devonshire ks. Dityramb o nieBmiertel. 

uszy. KI'. 
Dlemer H. Juannes (jeorg. 1. Elec. Hax. et 

rid. Aug. I. Rex ł'olunine. Lipsk. 
Duectoriuw div. olf. Pozn. 
- To:!. Lw. 


- 


- Toż. Tarnów. 
Dmochowski F. K8aw. Pamiętnik warsz. 
(czasop.). War. 
Dm u s z e w s kiL. Mistrzowie na clizej. po- 
lach. War. 
- Oblę:!enie Odes
y. War. 
DOBwiadczenia \V gospodarstwie. KI'. 
Dowód rocznego postępu w naukach. WiI. 
D u hi e c k i M. Kazanie. Kr. 
D z i e n n I k ekonom. zamojski. Zamosć. 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
Elemens de la geographie moderne. Dubno. 
Examen roczny w 6zkołach Pijarów. War. 
F e I' b e r J. Relation von dcr mineralog. Reisc. 
Rudolfstadt. 
Fielding. Pudrzutek. Wroclaw. 
Floryan J. Gonsalw z Kordub)'. KI'. 
- Wilchehn Tell. War. 
Frank J. Reise nach Paris. Wiedeli. 
Fryderyk 11. Anekdoty. Wil. 
Galizien (Beider) AlIg. Charte. Wien. 
G a z e t a krakowska. 
- warszawska. 
- korrespondenta warszaws. 
- Prus polud. 
Gebhardi L. A. liesch. des Konigl'. Gal. 
Pest. 
Gellert C. F. Piso 1U0ral. (tłóm.). Wrocł. 
Geometrya. Wilno. 
Gesangbuch. P"łock. 
Godebski. Zabawy przyjaciul. War8z. 
Golauski F. N. (ks.). Li8ty-, memu.r. WiI. 
- Kaz. na przen. zwł. D. Pilch. WII. 
( G ó I' S kiJ. A.) Carmen admin. epis. Kielc. 
d. fest. 
G u t t s t e i n Nat. Catalogus bibliotecae iconum. 
Gcdani. 
Gottszed J, K. Gram. niem. Wnr. 
G r a b o w s ki Ig. Postać Chrystusa. Wilno. 
Gramatyka łac. ob. Konarski. 
G I' (j b e l Tek. Katalog ksiaLek pubkich. 
Gronau. Ueb. Ycrf. d. '''arschau. War. 
G u e r i n n i i' re (de la) Apt. kon. (tlóm.). 
Wal'. 
G u i II ot. Carm .in ingr. epis. cl'ac. Gawroil. 
Vi ndob. 
(Gulliwer) rwo n. Gulliwerem. Krak. 
G u r s kiW. Dziela ró:!. Krak. 
Gutkowski W. Dz. ekon. zamoj. 7.awoSl;. 
Hann W. Vermischte Vcrsuche. ] Th. Lem- 
Lerg. 
H Ilu t ep ie He. Zb. cnc)'klol', wszo uwiej. 
Wrocl. 
Hilchen David. Lh'oniae 8npplic. Ruyni. 
H o w C I'. Iliada przcz Fr. Dmochowskiego. 
H i s t o r y a powszechna. Wilno. 
l n d c x plantar . hurt. botlIn. Univer. vii- 
Dl'n. Yilnac. 
I n st i t. jnris canon. "iłul'. 
I n te II i g e n 8 b I a t t (W arsclUln er). 
J II V C u t u s gymn. Leopol. 
Jan z Kosz)'czck. Ilist. o 7 nll'dr. 
Jerozolima nowa albo Kalwai'ya. Raciborz. 
J u n d I; i I I Hl'n. Poczntki botaniki. War. 
K. Ant. Wyjl}tek z lłzIeł: Syst. nat., o Yil'l)'w. 
relig. i t. d. Krak.
>>>
12 


1804. 


Kalend. dla Gal. wsch. i zach. Krak. 
- "stron. gospodo Królewiec i GdaiJ.sk. 
- gospodo warsz. War. 
- krak. nowy kiesz. Krak. 
- pol. niem. fran. rus. aslron. i astrol. ks. 
Ryszk. Krak. 
- licienny. Krak. . 
Kaleńdarzyk polit. chron. Warsz. 
KamieiJ.ski Kaj. Gram. niem. War. 
Katechismus. (Der kleine). Czel'nowitz. 
K a u l fu s s Joh. S. Geist d. poln. Spr. Halle 
- Dla czego niem. język i liter. kształcą.. Pozn. 
Kayssarow And. Versuch e. slav. Myttho- 
logie. Gottingen. 
Konarski Stan. Gram. łac. 'War. 
K o p c z y li s k i Onuf Congr. et disp. fratribUtI. 
Var. 
- Gram. na kI. 2. War. 
- na ki. 3. War. 
Ko rewa Lud. Mowa na pogrz. de Rzesowej. 
Kort u m K. L. O zakł. konduktorów. Warsz. 
(Kowal ów) Sprawa ... kupca m. Grodna. 
Krasi cki Ign. Dzieła wyd. Dmoch. t. 7-10. 
War. 
Krzy:!anowski Adam. Posit. ex univ. ju- 
re. Crac. 
Księga ustawo cię:!. przcst. Krak. 
- na zbrodnie ... Krak. 
- toto (w 2 tomach). Lwów. 
K u c h ark a micjska, wyd. 2. War. 
Kuk o I n i k Baz. Dzienn. ekunomiez. ZamoBĆ. 
Kunowski G. A. Predigten auf al. Sennt. 
Kur y e r litews. Wilno. 
L a n g r e s (De) bisk_ N a uki post. (tlóm.). Puzn. 
Legowicz Józ. (pleb.). Nauki o sakram. wyd. 
3. Wil. 
L e sage Allain Rene. Diabeł knl. (tłóm.).WRr. 
Leuwry Sam. Niestatek Rzczęśrialudz. War. 
L h u i II e r Szym. Arytmetyka. Wil. 
- Geometrya. Cz. 2. (przekł. Gawr.). Wil. 
L i n d e Sawo Bug Anr;. meines Wort. d. poln. 
Sprache. Wal'. 
- Słowno jez. pol. (prosp.). War. 
L i P i iJ. s k i "Józ. Wybór PO\\. i rom. tomów 
20. War. 1804-5. 
I.i wiusz Tyt. Dzieje rzym. War. 
Loewenholde Chr. Laudons Feldz. in 4 
Gesiing. Lemb. 
L a d o w s kiR. Histor)"a natural. Kr. 
M I\j Jan. Katalog ksią:!ek polskich. Krak. 
- Dodatek. 
.M aj J. Kalendarz}'k. Kr. 
- dla płci pięknej. KI'. 
M a k u ls k i F. Przyjaciel i nieprzyjaciel ko- 
biet i mę:!czyzn. War. 
Marchocki J. Prawo szlacheckie MiiJ.ko- 
wce. . 
- Ustawy rolników. Minkowce. 
.Marmontel J. Nowc powielici. War. 
- Zabawka wicczol'łla. Wllr. 
.M e I c h i n i Mich. KaraloK ksi'ltek polakich. 
(Mil!czyński J.). Wiersz do ..... Lw. 
M o c II er J. Reille von W Rrsehall. Hamhurg. 
A! o n a t s c h r ift (Siidpreuss.). Posen. 
Montesquien K. Arsaces i Iamenia. Kr. 
- Listy perskie. War 


Moreau J. Mowa na sellsyi Są.du krymiu. 
Mostowski T. Wybór pIsarzów polskich. 
War. . 
Mulinie ki N. Zabawki poetyckie. Połock. 
N 1\ r a d a o zaprow. szkółek. Lnck i Kamien. 
N a r u s z e w i c z A. Historya narodu polsko 
War. 
N a u k a o uprawie lnu. Lw. 
- obyczajowa. Wilno. 
Nauki o sakram. Wilno. 
N e p o s C. Vitae. Poloriae. 
N e uj a h I' S - Wiinsche. Lw. 
Niemyski lt!. Kazania. War. 
N i es tate k SzczeBcia ludzk. 'Var. 
Nomenklator 4, języków. War. 
Noruinajllvenum Gymn. Cracov. Kr. 
Noticia de mandatis hnperatoris. Mohilow. 
Ok ó I n i k względem soli. (B. w. m.) 
O li ID P i a i Alfons. Wił. 
Ordynaq'a dla Tow. ogn. War. 
Oszmienrec F. Wypisy z autorów klsssycz. 
Luck. 
O w s i e n i c kiP. Kazania anti-filozoficzne. 
GdaiJ.sk. 
P al a t i u m reginae coeli. Wil. 
p e t i s de la Croix. Tysi'lc dni i jeden. War. 
P i e c razem z kominem. Kr. 
PijIHZY. Katalo
 ksiaiek. 
Piller J. Kalendarz. lw. 
Pius VI Źycie ... Lw. 
Podarunek dla dzieci. Wrocł. 
Pohl J. Katechism. WiI. 
P o p is szkoły Pijarów w Warsz. 
P o t o c kiJ. IIilltoire du gouvern. de Cherson. 
Petersb. 
- ManU5crit trouve 8 Saragosse. Petersb. 
p ra k t. Y k a gospodarska. PrzemyliI. 
Przyjaciel kobiet i mę:!czyzn. War. 
P
jTowulx J. Ksią:!ka do młodoc. wieku. 
n rocł. 
Radowicki Jerzy. Prawa rzymskie drama. 
Wa
 - 
R a n f t Mich. Leben des klJn. Stanislai. Leipz. 
R e g e 111 dcl' Bmderschaft. Połock. 
R e i s e-Geflihrtc nach Siidpreus. Bresl. u 
Leipz. 
R e u s c h e l L. F. Apcr. d. I. volh}'n. et d. 
l'Ukr. Petersb. 
- Schattenriss d. Prov. Volh. U. d. Ukr. Pe- 
tersb. 
Ricoboni M. J. Kobieta jakich mało, War. 
Ri tu al e Sacr. Wil. 
R o h re r Józ. Abriss d. west!. Prov. d. Oesterr. 
Wien. 
- Bemerk. nuf e. Reise. Wien. 
- Versuch Ub. die slav. Bewohner. Wien. 
R II s S o c k i Tom.). Ku czci tego:!, jako piso 
ziem. krak. KrAk. 
R y I!Z k o W s k i Fr. Ksaw. Kalend. pol. Krak. 
Sarbiewski K. .itI. Poemata. Lipsk. 
Satryan Józ. Mowa w konw. war. ks. Pija- 
rów War. 
Satzenhowen Fryd. Zwei Chore (Dwa chó- 
r)' Akad. muzyk.). Kl'ak. 
S c h e m a der Poststrasse. Krak. 
Sekreta ciekawe i dOBwiad. War.
>>>
1804 - 1805. 


13 . 

. 


S e n d o v a I. Lodoiska. Lełpz. 
Skoraszewski J. 1\1. I)onies. o dziełach. 
Piotrków. 
S krz e t u s k i Kaj. Hist. powsz. dla szk. nar. 
(Dzieje a8syr.). Wil. . 
S krzy il S k i Win. Wiersz w dl.. im. Grze- 
gorz. Skl'zyns. 
Sniadecki Jan. Jeografia. War. 
- CilJr dal. obszerw. astron. War. 
- Refiex. sur les passages rpl. a l' hist. de 
Pol. dans oeuv. de Villers. Paris. 
- Uwagi nad dziełem p. VilIars, przeł. prz. 
Z. Hołowin. Warsz. 
Śniadeki Jędrz. Teorya jest. organ. War. 
Sokolnicki Mich. (gener) Notice Bur le can. 
de dessech. exec. en Pol. jen 1780. Paris. 
80 Ity k Stan. Mowa na pamil}tkę ks. Osii18- 
kiego. 
S t e i n e r Chr. Ueb. Annos Majorenn. nacłr pol. 
Rechte. TLorn. 
S tr o n s kiJ. N. Wiersz w imien. Aleks. 1. 
Wilno. 
S u et o n i u s ClIjus Tranqn. De XII Caesari- 
b\}s. Polociae. 
ŚW\ den ki Jędrz. Zabawki. Wil. 
S w i f t John. Pudr. Gnlliwera (z ang.). Krak. 
Sz uhin Fr. Sokół. Muza pol. człuw. utrac. 
wzroku. Wilno. o- 
- Do Ces. Alex. 1 (wiersz) b. w. m. i r. 
- Do JaDa Sniadeckiego, z okol. Bm. Fr. 
Smnglewicz&. 
- .Wiersz lir. w okol. ocal. :!ycia . Jędrzeja 
Sniad. 
S z u h i n Marc. Jen. gubern. Magnusowi Esse- 
nowi. Minkowce. 
Szaniawski Józ. Kal. Rzut oka na dzieje 
filoz. War. 
S z t u k a leczenia chorób bydlęcych. WiI. 
Tacyt. Dzieła. Przekł. Narusl.. t. 4. Warsz. 
T a k t i k-Spiel. Krak . 
T a k s a medic. in Pha1'mac. galic. Lemb. 
Tomuzewski M. Olimpia dr. Wilno. 
Trassler Józ. Jęd. Kalen. krak. na r. 1804. 
Trasler Joz. Jerzy. Katalog ksil\,żek pol- 
skich. Kraków. . 
Tr z e b u c h o W s k i Józ. Rekop. :!ycis stoI. I'a- 
dziej. War. . 
T Y g od J1 i kwil. nar. 1804, redakt. [zbick i. Wil. 
U ch wala duchowo łuck. wzgl. wych. pub!. 
U n i w e r s y t e t wileński. Klitalog ksilJżek 
pols. WilIlo. 
Urzą.dzenie (Reglement) król. Liceum. war. 
War. 
- Towarz. ogniowo w Prus. połud. War. 
Ustawa dla cpnzury. Ustawo cenzurze. 
- rolników. Miilkllwce. 
W a i I i Y N. Zbiór gramatyki franc. Berdy- 
czów. 
W a n d a Fiirstin v. Krakan. Wien. 
Wssianski F. C. J. Kant. KoeniKsbprg. 
We r b II S z K. Wzory pism polsk. War. 
Vers deditles a S. M. AleksanderI. Peters. 
W!! tt erA. He plica semilunari. Kr. 
Wleladko W. Do ks. Konst. Czartoryskie- 
go. War. 
Wilburg A. Leczenie chorób bydła. Kr. 


l. 
t. 


v. . . 


r. 


I. 


I. 


L. 


l. 


I. 


,- 


'. 


I. 


- 


W i n k l e r K. Dykcyonarz niem.-polski. Lu- 
. blin. 
Wo I fr A. Avis allx beau sexe Vars. 
- To:! po niem. Berlin. 
'WolfralD E. Nachricht von dem Gymn. zu 
Pos. Pozn. 
Volney C. Rozwaliny. War. 
Wy bi cki J. Moje godziny szcz{'śliwe. Wrocł. 
- PierwilIstki wiekn dziecin. Wrocł. 
- PoczQtki jeografii politycz. Wrocł. 
- Rozmowy ojca z synami. Wrocł. 
Wybór pisarzów polsk. War. 
- powieBci. War. 
W y j Ił t e k z dzieła Systema natury. Kr. 
W y P IS z planu gimnaz. 
- rozporzl!dzeil. Lw. 
Z. G. Podarunek dla dam. War. 
Zabawa nowomodna. 'Var. 
Z a c h a r s k i S. O tajemnicach męki P. Jezu- 
sa. Przemyśl. 
Zaproszenie na popisy publ. Kr. 
Z b i ó r rozrywek. Wil. 
- wszystkich nmiejetności. Wrocław. 
Zebranie słów: War. 

 e i t u n g (Krllkauer). 
Z o ł k o W s k i A. List do Dmuszewskiego. War. 


11';05. 
Akt konsekracyi katedry Żytomierskiej. WiI. 
A I e k s a n d e r L Reskrypt do Tlld. Czackiego. 
Alvarez E. Gramatyka jt;'z. łacitis. Połock. 
AnKełłowicz A. List pasterski. Lw. 
- Kto jest powodem do wojny. Lw. 
- Kto jest stronI} zaczepilljl}cą. (b. W. m.). 
Areiula J. Knrze Dllrstcllung. Lw. 
- Opisanie Młt('j febry. Wieden. 
Arnol"d J. Willdomość o życiu Jonstona. 
War. 
Badeni Ign. powitanie A. Gawronsk. bisk. 
krak. (wiersz\. Kr. 
B a n d t k i eJ. S. Commenii orbis pictus. W ro- 
cław. 
- J. W. Słownik franc. polsk. niem. Wrocł. 
- Verzeicbniss der alten Lastendienste. Bre- 
slau. 
Barruel A. Tajemnice l\[assonii. Lw. 
(Beck H.). Gaweł na ksit;'£ycll, kom. War. 
Begriff aller Wissenschaflen. War. 
Benning'Jen L. Gedllnken. Wil. 
BentkowBki F. W. O stanie pensyi brzes- 
kiej. Wil. 
Berard J. Steganografia. War. 
Bergllillnn B. Historische Schriften. 2 t. 
Lipsk. 
Biblioteczka dziecinna (b. w. m). 
B i eh ch .T. F.' Supplement au Catalogue. 
Boeser C. Grundwesen. Wil. 
B o h o m o l e c F. Życie Ossolinskiego kancle- 
rza. War. 
- Życie Jana Zamojskiego. War. 
. B o i a n ns L. Ednard Colemann's Grundsi\tze. 
Oiesscn. 
Boileau. Satyry. War. 
Bos io. Fundamenta rysunków. War. 


-
>>>
14 


1805. 


Bredetzky S. Zwei Gclegenheitspredigten. 
Kr. 
B ro d o W s ki Ig. Gram. rosyj. Wilno. 
B ro h m K. 1:lłudbuch der Hcschichte. Pozn. 
Br rdon e l Podroż po Sycylii. War. 
Bllchoz P. Willdomość o kawie. KI'. 
B Y ro n. POllróż około kuli ziemskiej. 2 t. 
'VarBz. 
C. J. D. D. Rozkosze maUei'lstwa. War. 
C a ta log U S Soc. Jesu. Polociae. 
- praelectionum. in lIniv. Vilnensi. 
C a r t e I' e t F. Podróże. 'Wur. 
C li o d k i e w i c z A. Mowa przy otwarciu gimli. 
WołyilSk. (b. w. Ul.). 
Ciecis7.owski K. rłluwa. (b. w. UJ.). 
Clagill8Z T. Opisanie miejsca święta Lipa. 
Con sc ri p t i o n s-System. Kr. 
Corteret }o'. Dals7.)' ci
g podróż)' naokoło 
ziemi. War. 
C)'cero. Cato Mąjor. Połock. 
- Rozmowa o przyjażni. Połock. 
Czacki T lilowa przy otwar. gimn. wolYlis. 
Krzemieniec. 
- O prRwie szynkowania (b. w. m.). 
- Pytania do ulRtwienia podane (b. w. m.). 
Czartoryski J. Kazanie na pogrzebie ks. 
Kierskiego (b. w. m.). 
Czartoryska J. M)'śli o sposobie zakład. 
ogrodów. Wrocław. 
C.zytania zabawne. War. 
Dą.brows ki J. A. Mowa w Żytomierzu. 
Deklaracye między dworami wieden.-pe- 
tereb. i paryskim (b. w. m. 
Delacroix. Tysi!}c dni i jeden. 3 t. War. 
D i c t i o n a r i u m latino-polon. War. 
Directorium off. divi. Kr. 
- To:!. Pozn. 
- To:!. Lw. 
- To:! (b. w. m.). 
Dmochowski F. Kllaw. Pamiętnik -warsz. 
(czasop.). War. 
Dmuszewski L. Siedm razy jeden. War. 
D o w ó d rocznego postępu w naukach. WiJ. 
D u b i e c k i 11. Kazanie W" czasie wst!}p. na 
stoI. bisk. A. Gawronsk. 
Dubais J. Stanililas roi de Pologne, melodr. 
Patis. 
Dziekonski B. Rolnictwo i ogrodnictwo. 
Kr. 
Dziennik wiJeliski (czasop.). 
E d i c to r u llJ (Continllatio). Lw. 
E i n l a d u n g zu den Priiłungen. KI'. 
Elemen tau. Wal'. 
- To:!;. Wrocław. 
Elementai1'e łran
ais et polonais. 'Var. 
Ewangelie polskie i litewskie. Wil. 
Examen roczny w szkołach Pijarów. War. 
Faust H. Katechizm zdrowia. War. 
ł'enelon F. Dowody bytności Boga. War. 
}o'etter F. O faldziku w serclI ludzkiem. Kr. 
Floryan J. Galatea. War. 
F ran k J. Prospekt szkuly klinicznej. Wil. 
(F ran k. P.). Jllust. o J. P. Frank auditores. 
(WiJ.). 


Gattercr J. C. Abh. iib. d. Russ. Poleu. 
BrełJ)en. 
Gaw.inski J. Sielanki. War. 
Gawronski A. (bi1!. kr.). Ad clel'Um dioec. 
Krak. 
- List past CI'. Krak. 
- Ode a scholis piis. Krak. 
Gazeta krakowska. 
warszawska. 
- korrespolldcnta warsz. 
- Prus poludniowych. 
- warsz. Katalog kei!}g. Wllrsz. 
Genlis S. F. Henryk VI pow. (tłom.). War. 
- Dwie matki I'Yw. (tłóm.). Wal'. 
- M)'śli i maksymy (tłóm.). Wrocł. 
Geometria. Połock. 
Gicrykowski T. (S. P.). Nauka o ułom. 
War. 
G i II et (pani). Sto myśli Ang. w ję:l.. fr. i pol. 
Wrocł. 
Godebski C. Grenad. fil. War. 
- To:! wyd. Machnówka. 
- Wiersz do lcg. pol. Wal'. 
Go(lebski C. i Kossecki Ksaw. Zabawy. 
Machn. 
G o l a li s k i F. N. (ks.). Kaz. na przen. zwł. 
Pilchow. Wil. 
Gołębiowski F. (ks.). O rzą.dzie Opatrzno 
BerI. 
- Teote tytuł ze zmian!}. Kalisz. 
Górnicki L. Dzieje w kol'. Pol. War. 
Grafigny F. Listy peruw. (tłom.). War. 
G r a m m. dla szkół. Wilno. 
G r e b I o waTekla. llIme Notice (i po pol- 
sku). 
- Catalogus librorum latinorum. 
Oroddek G. E. Adeun. mun. prof.alloc. ViJn. 
- De scena in theatro Graec. ViI. 
H a r a s i e w i c z Jan. Positiones theol. Leopoli. 
Hebdomadale stud. theol. Var. 
H e n Nephtali. Sepher zachar rab. Szkłów. 
H i l c h e n Dawid. Honori herois Zamoscii. 
Helmst. 
(Hoffman n Jan Fr.). Powito archid. Iwow. 
J. F. H. Krak. 
I n te )Ii ge nz b la t t Lemberger. 
- Warschauer. 
Jar k o w s k i Ant. Mowa przy odebr. dypl. 
Krzemieniec. 
Jar k o w s k i W ojc. Mowa przy rozpoczęciu 
kursu. Pocznjow. 
Jaworski Amos Jan. Disput. super thes. ex 
jure. Leopoli. 
J e d n 01\ ć trzech dekan. ku rat. dusz zmar' 
Pozn. 
Jeografia elem. WiJ. 
J u n g Ed. S!}d ostateczny. .Machnówka. 
Juventus gymn. Leopol. 
K a I e n d. dla Gal. wsch. i zach. Krak. 
- astron. gospodo Królew. i Gdansk. 
- ścienn)'. Krak. 
- krakowski nowy. Krak. 
K a I i il S ki Wilh. (ks.). Kazania i mowy. WiJ. 
Kamieliski Bart. Mik. Istor. izw. o woznik. 
unii w Polscie. Moskwa. 
Kamieński Kij. Gram. fran. wyd. 2. War.
>>>
1805. 


15 


I. 


Kamieilski Tad. W d. im. mllrszal. Lubo- 
mirski
j. Krak. 
Kampe Joach. Książ. mor. (tłóm.). War. 
- Zbiór podróży (tłóm.). Wrocł. 
K a n c y o n a ł pit'sni nab. obrz. łaci,... Krnk. 
Kantyczka, wyd. 2. Krak. 
Kaschnitz A. V. Prak. Hcm. z. VeredJ. der 
Schaalz. in Gal. Krnk. II. Briinn. 
K a z a n i e podczas naboż. Daw. Pilchowskie- 
f o. Wilno. ob. Bandtke. 
K uk Krzyszt. Dykcyonarz rosIin. War. 
(1803- 5). 
K o c h Jan L. K"talog ksiażek. 
K o m e n i n s Jan Amos. Swiat maI. rz('czy 
wid. Wrocł. ob. Handtke. 
Konarski Stan. Gram. lat. cd. emend. Wil. 
Kook Jak. Podn
:! około ziemi. War. 
- Dalszy cil}g podróży. t. 2 i 3. War. 
Korn Wilh. Bog. Neue Verlagsblicher. 
Kotzebue Aug. Niewolnicy murzyni, drama. 
Lipsk. 
Kraj e w s k i Mich. D. Hist. Stef. Czarniec- 
kiego. War. 
Krasicki Ignacy. Przy pow. i bajki nowe. 
War. 
(Krasicki Ign.). Catalogue des tableaux. 
Var. 
- Gallerie sl:\ve. Var. 
Krumpholz J. C. Deutsch. pol. Gram. Bresl. 
Kur y e r litewski. Wilno. 
K nsz ell Fr. PieSil dla Gawroilskiego w Wie- 
dniu. 
Lafontaine Leop. Mowa na pochw. Gagat- 
kiewicza. War. 
L a n g e A. Reductionstabel. der i n Preu. 
Schles. II. Litthau. Feldmaasse. BerI. 
Lange Wojc. (Alb.). Architec. Bemerk. bei 
d. Stadt Kalisch. Klllisz. 
L e h m a nn. Lemb. Theat. Taschenb. Lemberg. 
L eh r ge gen sta n d e nebst ein. Lectionspl. 
Danzig. 
Lernet Jan. Mowa przy otwar. gimn. wołyn. 
Krzem. 
Lgocki F. Oda na wjazd ks. Gawroliskiego. 
Krak. 
Liboszyc Józ. Diss. de morbis nery. Dorpat. 
- Opis roelin w Litwie. WiI. 
L i n d e !5am. Bog. lilowa na popis Liceum 
War. 
- Na urocz. otwar. Liceum (progr.). War. 
L i s o W s k i Wal. U wagi w spr. Skrzypinskiej 
(po r. 1805). 
Li sty Peruwianki, wyd. nowe. War. 
Labęcki A. O powrocie. Jezuitów. War. 
- Tuż. Ksią.:!ka 2. 
L a b e n s k i F. Gallerie de l' Ermitage. Pe- 
tersb. 
M. B. Dzieli wielkopil}tkowy. War. 
Ma ciejowskl M. Mowa przy rozpoczeciu 
lekcyi (b. W. m.). . 
- Praefatio. Hiałostok. 
Mackay W. Wiadomość o ruzLiciu okrętll 
w Indyach. War. 
M aj Jan. Katalog ksil}:!ek duchownych. 
ldaxymy lo filozofii woral. War. 


11 


l( 


I. 


'. 


- 


M a k Ills ki. Przyjll.ciel i niepn)'j. kobiet i 
meiczyzn. War. 
M" fa w s k i A. Mowa .... naucz. w gimn. 
wołyns. Krzemieniec. 
Manski G. Der Feld- Wiesen- und Gluten- 
bau. Po sen. 
Marciszt"wski A. Mowa duchowlla. War. 
Markowski J. Diss('rt.,tiun SilI' la ('\,itiqlle. 
Paris. 
M a r ID o n t e l J. Belizar. Pozn. 
- Belizaryusz. War. 
_ Szcz
Bliwa familia. War. 
_ Powlesci moralne. War. 
Materiae pllblici examinis in Gymn. Za- 
moscensi. ZamQść. 
_ altero semestris anni 1805. ZamoBc. 
- supremae classis. Zamość. 
- in slIprema grammati. classe. Zamolic. 
- infimae classis. ZamoBC. 
- altero semestris. Zamolic. 
- Rhctoricae. Zamoec. 
- poeticae. ZamoBC. 
- altero semestri. Zamulic. 
M a y e r P. Excell. A. GawrOl"ski Ode. Kr. 
Meciilski J. Nauki wiejskie. Kr. 
Medytacye na niedz. Wil. 
J\1 ercie\' L. Olind i 80froni. Wil. 
Michalewski J. Mowa na pogrz. S. Potoc- 
kiego (b. w. lU.). 
M i s s a e propriae. Kr. 
Mniszech W. Kazimierz W. War. 
Modlitwy. Rawicz. 
M o n a t s c h r i ft (Siidpreus.). Posen. 
M o n e ta J. Polnische Gramm;1lik. Br('slau. 
Montesquien K. SwiJ
tynia Wen('ry. Wa,'. 
Mostowski T. Wy bUr pisarzy polsk. W:1\". 
M r o n g o v i u s E. Polnische GmmUlatik. Kró- 
lewiec. 
M ungo-Park. Podróż do Afryki. War. 
M u Bn i c kiN. Zabawki teatralne. Połock. 
( N a g u r s ki). Na marszałka Nagurskiego. Wil. 
Naruszewicz A. Historya J. K. Chodkie- 
wicza. Wil. 
- Tl\uryka. War. 
_ Wiersze ró:!ne. War. 
Nauka czyt. War. 
N e p o s C. Vitae exellen. imperatorum. War. 
Niemcewicz J. U. Pisma rozmaite. War. 
Niemcewicz S. Zbiór prawo prerogaty- 
wach szlachty. Grodno. 
N o m i n a juvenuDł gymn. Cr8Cov. Kr. 
Ok Ó l n i k cesars. gubernium. Lw. 
(Oneida). Podró:! do jeziora Oneida. War. 
O p i s 9 missyj saratowskich. WiI. 
O r d o div. off. Kr. 
Orzechowski S. Kroniki polskie. War. 
_ Żywot Jlina Tarnowskiego. War. 
Owidyu8Z P. Elegie miłosne. Kr. 
_ Abreg
 des Metamorphoses. Vllrs. 
P a t e r c ul u s V. Hist. romanae. Poloc. 
P a tt e P. Staroec szczęśliwa. KI'. 
Pessyna J. Sposób leczenia morowi-j zarazy. 
Zamolic. 
p ta ff Fred. Catalogue des lines. 
Pictet K. O płodozmianach. War.
>>>
16 


1805. 


Pieroiyilski L. Na lilub J. Sapiehy (b. 
w. m.). 
Pi et ra sz kiewiez A. Apteczka końska. W.ar. 
Piller J. Kalendarz. Lw. 
Piotrowi W. Oda. Wilno. 
P o c z o b u t M. Reeherehes sur I' antiquite du 
Zodiaqut'. Wieden. 
p o 18 fu s \I A. Polnisehes Lesebueh. Glogall' 
P o p i s szk. Lowiekiej. ' 
- liceum warsz. 
Poplawski P. Directorium div. off. Pozn. 
Porzadek le:;nictwa (b. w. m.). 
Potocki A. Mowa na popisie lIczniów. War. 
Potocki J. Atlas areheologique de b RUI!- 
",ie. Pett'ł'8b. 
- Chronologie de Manetbon. Petersb. 
- Histoire du guuverD de PodoJie. Petersb. 
- Toż de V olhyule. Petersb. 
Potocki S. Mowa na popisie Liceum. War. 
- Mowa pny otw. Liceum. War. 
Priifung der Sehiiler. Examen w szkołach 
X. X. Pijarów. Wllrsz. 
(Radziwiłł). Do pod kom. W. ks. L. wcz. 
jego przyb. do Nieśw. 
Reddig Józ. Kaz. na wyborze urzęd. gub. 
Wil. 
- Kaz. pod cz. konsekr. koli. żytom. Wil. 
Reyre Józ. (ks.) Hlijkopisarz (po pol. i po 
fran.). Wrocł. 
Rekollekcye duch. Wilno. 
Hozkosze i troski mał:!eil. War. 
Rozmowy nowe w jęz. fran. i pol. War. 
RożRncius Szwenciansios Maryos Paunos. 
(WiI.). . 
Różaniec Maryi Panny. War. 
Ryszkowski. Kal. na r. 1805. KI'. 
S. J. Do mec. Stawiar. w dn. jego im. 
S. J. N. Dziecię w popiele od serc cz. poht. 
god. War. 
S. Walenty Obr. życia ró:!n. narod. 1801-5. 
Saint-Fuix (De). Oszczerca, w,)'d. nowe. War. 
Saint Pierre. Puweł i Wirgiuia. Krak. 
(Sapieha L.). Jego życie. WRr. 
S a l' b i c W s k i K. M. Lyr. Gedieh. Bresl. 
- Poemata omnia. Strassb. 
S e u m eJ. Gotf. A tour trogh part of Gerwa- 
ny. Poland. Lond. J807. 
Siarezyilski .Fr. Ks. Listy mor. tomów 2. 
Krak. 
- Sztuka ogr. Krak. 
S i c l a n k i czyli pielini pasterskie. Przem, 
- polskie, wyd. Mostow. W
rsz. 
S kar g a Piotr. Kazania o siedmi Sakram. 
Połock. 
Skóraszewsski J. III. Egzam. z półr. nauk 
klas. Gd:uisk. 
- Gram. pol. łac. Gdansk. 
- Hist. dla kan. kol. nobil. Gdairl!k. 
- ltIagaz. lit. pols. GdaDsk. 
- Paweł i Marya, kochankowie. Warsz. 
- Rozm. pol. i niem. Gdansk. 
Słownik mitol. z fran. War. 
Śniadecki Jędrz. Rzecz o rozpuszczeniu. 
Wil. 
Ś n i a d e e kiJ ędrz. J undziłł Stan. i Kossa- 
kow8ki Józ. (redak..). Dziennik wilei18. 


s o łt y k Mich. ks. Powit. Andrz. Gawrońskie- 
gu. Krak. 
- Salut:ltio Andr. Gllwroiłski. Krak. 
Sposób mów po pol. fran. i niem. War. 
S t a s z i c Stan. O ziemiorodztwie gór Sarma- 
cyi. Warsz. 
S t a w i 1\ r s k i Ign. Fr. Droga do znajom. in- 
tel' ImLI. w Prus. War. 
S tr oj n o w s k i Hier. Nauka pmwa prz,)'r. 
Wil. 
- Toż. War. 
Strzelecki Ant. Mown przy rozp. nauk w 
gimn. wolo 
- Reskrypt J. C. 111. Aleks. l do użyt. szklił 
guL. wol. 
Swirszezcwski Jędrz. S. P. Medytacye, 
w,)'d. 
. 
:::; z a n i a w s ki .Józ. Kal. R:\dy przyjac. mI. 
czcif'ielowi. War. 
Szekspir Wil. Hamlet, trajedya przekł. J. 
N. Kamiilskiego. lIli.'lkowce na Porl. 
S z u m s k i Tom. Poln. Lesebuch. Beri. 
T lir e n A" h i u \I Paul. Rom. Liter. latin. in imp. 
viln. Univ. prof. Vilnae. 
- In occns. delia partenza da Vilna per BerI. 
dei/a sign. Ter. Jundził sonetto. w. m. 
- Ele
ia rectori. Viłnae. 
T h o m a s a K. Do imitatione. Polociae. 
Tirocinium (Oeutsch pol.). llreshm. 
T II lU a s z c W s k i Dyz. Roń. Pierwsza miłość, 
kom. Lipsk (Krak.). 
TrassIer. Puseł Galieyi, Kraków. 
- Bute. Krakau. 
T l' U d Y komiss. zajmującej się ukł. pr. Petersb. 
T u r D e r 8amuel. Poselstwo do Teschou, La- 
ma, ThiLetn. War. 
Tupalski A. Kazanie przy wejticiu J. Buł- 
lUlka. Wilno. 
Tyssot. Rad:\ dla literatów. Warsz. 
U n i w e r s y t e t wileliski. Catalogue d. Iivres. 
ViIIlo. . . 
- Tul. po polsku. 
U n i c kiLeoll. Pierwiastki mej muzy. Wil. 
- Piesn rlo Jana Sobieskie
o z włosko 
U l' z I} d Z. konwiktu szla('h. Pijarów wil. 
- pOI"ZI,!d. egzek. ziem. powin. Petersb. . 
Ustawa dh. gimll. wolyil. b. w. m. i e. (Pe- 
tersb.?). 
- Towarz. Kasyno. Wilno. 
- dla uczniów król. Liceum war. War. 
- osnowy ustawy towarz. Kasino szczegól- 
ne. Wil. 
Ustawy Tow. War. P. Nańk. War. 
U wag i o ksia:!. do naucz. jęz. pol. Ra1\'icz. 
Walk ur. DWIe siostry. War. 
Van d e! a i II C o u r t. A. Począ.tki mitologii. 
Wrocław. 
Węgrze ck i S. 
Ve tt erA. o fałdziku półksię:!ycowym. Kr. 
Winzory zabawne. War. 
V HI i e r s P. Les cosaques. Pari8. 
W i r 
 H i u s Z. llucolicoD. War. 
- Bukoliki. War. 
W o c h c n b la t t Siidpreussisehes. Ranig. 
W o l fra m E. Uwagi nad in8trukcyą. w szko- 
łach.
>>>
1805 - 1806. 


W olicki T. Dumania samotneKo młodzieilca. 
Kr. 
W o !ter F. Henryada. War. 
Wołczyński J. Positiones ex univcl'so juro. 
Vicllnae. 
Woronicz .T. Assal'mor.. (b. w. m.). 
W U r t e r b u c h poln. deutsches. Brcslau. 
W s k a z ó w k i do zaklad. szkółek owocowych. 
Pozn. 
Wybicki J. Godziny szczęśliwe. Wrod. 
Wybór modłów. Wrocł. 
- nabo:!en. (b. w. m.). 
- pisarzów poilIkich. War. 
- podró:!y. Wllr. 
- powieści. Wal'. 
W z Ó r i porzl}dl'k nauk Vi" gimn. wołYl1. (b. 
w. m.). 
Z a b a w y przyj. i poż. W lIrsT.. 
Zadania do nagrody. Wil. 
(Zamojski S.). Wiersz w dzieil imienin S. 
Zamojllkiego. Zamość.. 
(Zamolić). Nomina juvcnum in gynm. Za- 
moscen. Zamość. 
Zarem ba. W dzien imienin Belakowicza (b. 
w. m.). 
Z a s a d y powszecb. oświecenia. Wil. 
Zbiór pielini. War. 
- piosncczek. War. 
Z e b r a n i o wszystkicb nank. \Var. 
Z e i t 11 n g (Krakauer). 


1806. 


Abecadło nowe. Wrocław. 
Atlas kieszonkowy. Wrocław. 
A vila F. Excytarz duszny. Kr. 
Bandtkie J. S. Słowuik polsko-niemircki. 
Wrocław. 
Bandtkie J. W. De studio jUl'is polonici. 
. Wrocław. 
Barthelemy A. Jean Sobieski. Paris. 
Beaumont J. I\!agnzyn pllnicnski. War_ 
B e a u r a i n s Z. Sposób ćwic£enia w czyta- 
niu. Wrocław. 
Beniowski Mat. IIistorYl\ podróży. War. 
- Reisen dnrch Sibirien. Hm'lin. 
Beobachtcr (Dcl') an der Weichsel. Pless. 
Bernard A. Medicillische Heobachtungen. 
Wil. 
(B i e la w s k i Józcf). Obraz życia... War. 
Bielski S. Arytn)ctyk:L. War. 
-. Wybór poozyj. 3 t. War. 
BIesiekierski J. Jenerał Szlensheim, dra- 
ma. Wił. 
- Melina, pow. Wil. 
Biwaldi P. Arytm('tyka. Wrocław. 
Bła:!owski II. i Górnicki L. Mowv i listy. 
Lublin. . 
Bogusławski J. K. Mowy i wicrszo. Wil. 
B o h u s z M. O poczl}tkach na rodu litewskie.- 
go. War. 
BOrzewski A. Wicl'sz. War. 
Boudon L. Lettres Lithnaniennes. Wił. 
B 11 ffo n dla młodzidy. War. 
Ił u k i et imieuin K. Ogiilskiej. Wilno. 


- 


17 


Bukwar. WiI. 
B u r i a n M. Dis8. historico-critica. Karlsbllrg 
C. A. Oratio. Wil. 
Calabro. La morte d'Aehillo. Wił. 
C a t a log u e des livres. Varsov. 
C a t a logu s SOC. .Tesu. Polociao. 
- Iihrorum hLtiuorulD. Varsav. 
- plantll.rum borti Univ. Cracov. (b. W. m.). 
Cataloglls plaelectionllm in Univ. Vitncn. 
C a p s ki A. Oratio habita Vitnae. Wił. 
Cazotte J. Djabeł rozkochany. War. 
Chan ss art P. Les Antcllol's moderncs. Pa- 
ris. 
Chrominski K. Do bisknpa KossakO\\'!Ikie- 
go (b. W. m.). 
Rozprawa o liter. polskiej. Wil. 
C o e II n F. Beitrng zllr Goschichte d. Krie- 
ges 1806-1807. 
C o)) a II d F. Nachricht von der Lehranstalt. 
Wiedeil. 
C o III P o n rl i o delia vita dcl Franc. dc Grro- 
nimo. Polork. 
C r o u z et. Ude sur la Lataille d, Jena. 1'11.- 
ris. 
C y c ero. Oratioues. \Var. 
- De partitIone uratoria. Pułock. 
C y r k u I ar z względem podatku. Lw. 
Czacki T. MOW'L o po:!ytkl,ch z wychow. 
pllblicz. Krzpmieniec. 
- do nauczycieli i młodzi szkół (li. w. ID.). 
- Odezwa do uczniów (b. w. m.). 
- ł'lan szkoły mechaniki (b. w. m.). 
DI}Lrowski .T. H. i WybickiJ.Odezwado 
Polaków. Berlin. 
D a m a I e w i c z S. I1istorya życia błogo Bogu- 
miła. Kalisz. 
Directorium off. lliv. Kr. 
- To:!. POl;n. 
- Tol. Lw. 
- Toż. Tarnów. 
- Toż (b. w. m.). 
Dmochowski }'. Kliaw. O cnotach i wystep- 
kach. W lir. . 
D o b r o w s kiJ. Slavin. Praga. 
Dodatek do gazety poznailsk. Puznan. 
D o w ód roczno postepu w nallkach. Wil. 
Droga krzyża S. l.w. 
D y k c y o II a r z y k kieszonkowy. Wrocł:,w. 
Dziejopis dla młodziezy. Wrocław. 
Dzillbinski W. Udpowied:! na 100 propo- 
zycyj. Tarnów. 
D z i e II n i k witcns]"i (czasop.). 
gospudars. ob. H.adwailski 
Edictorum Continulltio). Lw. 
Elrartshallsen K, Bógjast najczystsz8 mi- 
łOBcia. Wrocław. . 
- Modlitwy. War. 
Elementarz rossyj. Wił. 
- poldki. Wit. . 
Elisa pow. War. 
E II t I' o P i u s. Bl'evinl'ium histol'iao rom
nae. 
"'ar. 
E wa n g e J i a s lietl1wiszkas. Wił. 
F e dr. Fabl1lac. Pośn. 
Fenelon }'. Podró
e Tclamaka War. 
a
>>>
18 


1806. 


Fleury K. HiMtotya Bwięta. War. 
Floryan J. Estella. Kr. 
- Rut, sielanka (b. w. m.). 
F r a n k J. Discour sur la police medicale. 
WiI. 
- Disc. les devoirs des medecieos. Wil. 
- Pl'Ospekt szkoły klinicz. Wil. 
Ga
on.Dufour M. A. J. Dziełko doręcz. d. 
gosp. Wrocł. 
Galletti J. J. A. Poczl}t. w nall. histor. 
Wrocł. 
Gl}siorowski J. H. (ks.). Kaz. n. pogrz. 
Wegleil. Krak. 
Gazeta poznaliska. 
- krakowska. 
- warszawska. 
- koresp. warszaws. 
- Prus południowych. 
G e b etts b u ch kathol. Wiłno. 
Genlis S. F. Adela i Teodor. (tłóm.). Krak. 
- Duch dzieł jej przez Demonceaux. Wrocł. 
- Elżbietki (tłóm.). Wil. 
- Ksil}:!eczka d. podró:!n. Wrocł. 
- Szafir cudowny. WiJ. 
Gentz F. Frllgen aus Gesch. d. Gleichg. 
S. Petersb. 
G e o g l"8 fi a elementarna. W ił. 
- Toż. wyd. Machn. 
Gesangbuch kurzes. Wilno. 
G esiinge katech. Krak. 
(Girolamo) Compen. d. vita B. Fr. di Gi- 
roI. Połock. 
Glaise Elż. Bóg najw. dobro. Wrocł. 
G li 8Z C Z Y li 8 k i Ant. Prokl. do rycer. kat. 
Kalisz. 
Głos wdziecz. Polaku. War. 
G I fi c k s b e l' gNatan. Catalugue des livres 
fflmc. Vars 
G m e i n er F. (ks.). Inst. hist. eccl. ViI. 
G o d I e w s ki F. (ks.). Kazania Bwil}t. Wił. 
G o l d s m i t b O. \\Tiel\ opuszczona, poema 

łóm.). War. 
Gottszed J. K. Gram. niem. War. 
Gra pytalli z geogr. pow. Wrocł. 
Gramatyka /Ing. Wil. 
- grecka. Wił. 
- franc. Wilno. 
Greblowa Tekla. 4me Notice (i po polsku). 
G r e I Mich. Trzy katalugi. 
G r o d ekG. E. Sophoclis Phiłoctetes. Vił. 
- Gazeta puw. liter. Wil. 
Guessefeld Fr. L. Chal.te v. Pol en. Wei- 
mar. 
Gutkowski W. Katech. ekon. War. 
H II b e r k a n t }'erd. Ksil}:!ka niem. do czyt. 
Wrocł. 
li a c q u e t BaJt. Bemerk. iib. d. Enst. d. Feuer 
od Fłinst. BerI. 
llaustein Ben. Fryd. Gramatyka ang. Wil. 
li a u t e p i e rr e Jan C. Zbiól'. encykl. wszo 
umiej. Wrocł. 
- Gram. fr. i pol. Wrocł. 
- Sztuka piso listów. Wrocł. 
li a u i y Ren. Inst. Traktat pocz. fizyki. WiI. 
H e r t z Naphtali. Cnnticum. laudis com. Mich. 
OgiilSki. 


H i s to Y ą polska. Wrocł. 
Roland J. Daw. Traktat o praw. szt. muz)'- 
ki. W rucł. 
Hos z k iewicz Kaz. (ks.). Mowa w koli. Do- 
minik. w Pozn. K/llisz. 
I ns ti t jur. canon. Vilnłle. 
I o8ti tu tio n es patrologiae. Viłnae 
- hemeneuticae. ViI. 
I n s tr II C t i o n zllr Regul. der Unterthan Ver- 
hiUtnisse. Białystok. 
I n t e I i g e n z b I a t t (Warschau.). 
Jabłonski Paw. Ern. Opuscula. Lllgduni. 
Jeografia elem. wyd. 2. Wil. 
J liS z k i e w i e z Kar. Ilist. życia gen. Moreuu. 
Wil. 
J u v e n t u s gymll. Leo}Jol. 
Kł,cki W. Kazania podwójne na niedzielę. 
Gdluisk. 
Kalend. astr. i gospodo w Królew. i Gdań. 
- Krak. nowy. Krak. 1806. 
- polski, niemiec.... na r. 1806. Krak. 
- licienny. Krak. 
K a m i e o s ki Tad. W d. im. marsz. Lubomir. 
Krak. 
Kampe Joach. Robinson le nouveau. ed n. 
(z niem.). Wrocł. 
- Nowy Robinsun (tłóm. z fran.). Wrocł. 
Kancyonał do u:!yw. przy nabo:!. dom. 
Rawicz. 
K a p e II i Aloizy. OrRtio habita. quibus crim. 
occ'I\I"l'i potest. Vii. 
Karpii18ki Fr. Dzieła W. i pr. War. 
- JudytIł, tr:lg. Pozn. 
K łl r p o w i c z Mich. (ks.). Kazania. Krak. 
- KatHlo
 ksi
:!('k polskich. Wllrsz. 
Kir y a t Ambr. (ks.). Theol. dogm. retor. Vii. 
Koehler Grzeg. Nauka prakt. dla past dusz 
ludz. Krak. 
Komcni nsz }'ran. pol. War. 
K on c z ew i c z Jan (bazyL). Zbiór kazan z rói. 
klas. aut. Krak. 
Kopczyiiski Onuf. Gram. na kI. 1. WiI. 
- To:! na kI. 3. Wllr. 
- Prawa stud. pijar. War. 
- To:!. z podp. prezyd. Hoyma. War. 
- Prawidła przyst. i obycz. War. 
- TreBc 
ram. p1. Wil. 
Korn Wilch. B. Nowy katalog ksil}:!ek pol- 
skich. 
Kraj e w s k i Mich. Dym. Leszek biały, ks. 
pol. Krak. 
Kra s i c k i Ign. Bajki, przyp. tudzid baj. no- 
we. War. 
Krzysztofo wicz. Katalog ksią:!ek ró:!nych. 
Poznano 
K s i ą. ż e c z k a modlitewna dla p(sp. ludu. War. 
K u b I i c k i Stan. Koszula damska, pow. z ross. 
Wil. 
Kucharz nowy doskon. (z fran.). War. 
Kulczycki T. J. (ks.). Sekr. w ró:!. wiadom. 
i ciekaw. . 
Kulczycki Jak. (ks). Zwierciadło panien. 
Berdycz.
>>>
1806. 


19 


(K uli
owska przeł. s. miło w Żytom.). Kaz. 
na j
j pogrz. WiJ. 
Kur y e r litewski. Wilno. 
L(egowicz). J. Katech. dla ludzi, Wilno. 
L a f o n t a i n e Aug. Arystomen i Gorgus. Krak. 
Langsdorff C. Chr. lnstit. technolog. Vii. 
- Princip. statitae. ViI. 
Lathy Tom. PikI'. Tł.e iuvisib. enemy efKie- 
litka RomanI'. Lond. 
L a u b e r Kar. (past.). Einlad. d. neu. luth. 
Stadsch. War. 
Lectionspt rur das Gymn. zu Posen. Po- 
sen. 
Liboszyc Józ. Beschr. ein. neue Pilzes. 
Waen. 
Linde Sam. Boli'. Mowa na popis Liceum. 
War. 
- Na otwarcie Liceum. War. 
(L i n o w s ki Zygm.). Ad exim. Patrem dig. 
L. provinc. S. P. War. 
Lubelski ł'r. (ks.). Do biskupa wiJ. Wil. 
L abęc ki A. Pr
emowa (b. W. m.). 
L a il c u c kiJ. K
lmie JN czasie pogrz. Ur- 
baiJ.sk. Kr.. 
- Przemowa (b. w.'m.). 
M a c i e i o w s k i )1. Zasady nauki języ k. grecko 
i łacińsko Białystok. 
Macq ner F. Dzieje Rzeczyposp. rzyms.2 t. 
War. 
M aj Jan. Katalog ksil}:!ek duchownych. 
M aj e w s ki B. Kazama o przyczynach upad- 
ku narodów. War. 
Mar es. Wynalazek celownicy. War. 
M ark i e w i cz O. O stopniowaniu natury. WiJ. 
Matecki J. Kalendarzyk. Kr. 
Materye z nauk w gimn. wołyiJ.sk. (b. w. m.). 
M e l t z er A. Opisanie machiny do siania zbo- 
:!a. War. 
M e r s i e r L. De l'impossit:lite du systeme 
de Copernic. Paris. 
Michalewski J. Wiersz :!ałob. na Bmierć 
Lewińskiego (b. W. m.). 
M i ę k i iJ. s kiM. Carmen onomasticum. Kr. 
- Ad And. GawroiJ.ski. Kr. 
Mllhalld. Rozkaz w imieniu Ces. Napoleo- 
na. War. 
M i n d e r er J. Geschichte der Pest. Berlin. 
M is s a e propriae. WiI. 
M o d l i t w Ił dla chorych. War. 
M on a tsc h ri ft (Siidpreuss.). Posn. 
M o n c e a n x (De). TreBć dJoieł P. Genlis. 
Wrocław. 
Mostowska A. Matylda i Daniło. Wił. 
- .Moje rozrywki. WiI. 
- Strach w zamczysku. Wll. 
- Zamek Koniecpolskich. Wił. 
- Nie zawsze tak się czyni. WiI. 
M o w y wyborne. Lublin. 
Mrongovius E. Ewapgelie i lekcye. Gdańsk. 
Mysł kowski Ks. Przydatek do kroniki 
braci mniejszych. S. Fran. 
N a p o I e o n l. Program względem przyjęcia. . . 
War. 
Neujars-Wunsch. Lw. 
Nomina juvenum gymn. Cracov. Kr. 
O Cfi c i a propria. Wiedeń. 


- 


o r c h o W s k i A. Śmierc rymotworki Sslo. 
War. 
Ordinatio div. off. Kr. 
O s i ilS k i A. Kazanie na pogrz. Mniszch.'\. 
War. 
- Słownik mitolog. Y(ar. 
- J. }'izyka. War. 
Pani win F. Gramat.yka franc. War. 
P f a ff Kar. Bog. Haus- und Landwirtschafts- 
Hochbiicher (po r. 1806). 
Pierwiastki wieku dziecin. Wrocł. 
PieSil poranna. War. 
Piller S. Kalendan. Lw. 
P i o s n k i i arye. War. 
Pistor G. Memoi!'es. Paris. 
Pius IV. Modlitwy. Wił. 
p l e n k J. Poczl}tki nallki położu. WiJ. 
P ł o m i iJ. s k i K. l)amięci domu Rapackicb. 
Kalisz. 
Poczntki jeogr. politycz. Wrocł. 
- :!ycra niebies, PrzemYBI. 
P o d a r u n e k dla dzieci. Wrocł. 
Po hl J. Kazania. Wil. 
P o p i e I B. Wykład psalmów. War. 
Popis szkoły Pijarów w Warsz. 
- liceum warsz. 
Prae lectiones in ulIiv. Vilnensi. Wił. 
p ra w a studentów pijarskich. War. 
Prakty ka guspodar. Kr. 
P r o s p c k t lekcyj w Univ. wiłeiJ.. Wił. 
P uj o u Ix J. Ksil}żka do młodoc. wieku. 
Wrocł. 
Radet Jan Chrz. Frozyna cz. siedm razy 
jedna. War. . 
Radkiewicz Jan. Posit. ex Jure. Crac. 
R 1\ d w a ń s k i }'elix. Dzien. gosp. krak. Krak. 
- Prospekt dzien. gosp. Krak. 
Radzimioski Józ. Universal. Pozn. 
Rasyn Jan. Tebaida, trag. (przekł. ks. God- 
lew). Wił. 
Reddig Józ. Kaz. na pogrz. Kuligowskiej. 
Wił. 
- Mowy przy rozp. nauk. 
R e fi e x i o n s sur les canses de l'union. Pa- 
ris. 
R e g u l a m e n musztry. Rawicz. 
Reinbeck G. Reise iiber Grodno, War- 
schall. Leipz. 
- Vlutige Waarnem. op cenc Reise... Ha- 
arlem. 
R i t ual e sacramento rum. War. 
Robertssohn. Uzdrow. lekarz koni. Krak. 
Roczniki tow. ekonom. Prus połud. Pozn. 
Rozmowy (bardzo łatwe) pol. fran. jęz. 
War. 
Ryszkowski.Fr. Kal. na r. 1806. Krak. 
S a d k o W s k i Józ. Budowla dachu popr. Ber- 
lin. 
( S a n g u 8Z koKonst.). Wiersz na zalił. z Kat. 
Branicką.. 
S a n h e d r y n (Wielki) paryzki. 
Sceny malieiJ.skie w dwóch pow. WiI. 
Schema der post str. Krak.
>>>
20 


1806 


1807. 


SchematiswlI9 fiir d. Kouig Gal. Lcmb. 
Bch legel Just. Fryd. Ueb. Ul's. des Weich- 
8elzopfes. JeM. 
Schuster Gotfr. Wutl'oben lk Jczu8ei wy- 
chowaniu. BudiBchin. 
Scypion W. Dzięn. nil boż. powszed. WUI'. 
- Zabawy plantacyj. wiej. War. 
S e i b t ks. Kar. H. Ksi!}:!. nauk i modl. kat.. 
Wrocł. 
Sekreta najtajenm. w l'ó:!. wiad. War. 
Serponti Zuzanna. Zwierzenie i pouf. ład. 
kob. War. 
Serra Jan Kar. Comment. de bella 8arm. 
Dresd. 
S e u m e Jan Gote. Mein Summer (z niem.). 
Lwów. 
Siestrzencewicz Boh. St. I8toria o Tau- 
rii. Petcrsb. 
SilIery. Stefania. Genlis. Hiat. księ:!. de Ce- 
rifalco. Krak. 
Skarb niebieski w palcst. roli. Wrocł. 
S k r z e t u s k i WinI'. Hi8torya powsz. .Wilno. 
S o f o k l e s. Philuctetes, edidid. G roddec k. 
Vilnae. 
S ta 8Z i c Stan. Carta geologica totius Pol. 
Statuts de la societ. de med. Wil. 
S tro j n owsk i llier. Odezwa jego, jako rekt. 
Strol-łski J. N. Absalon, trag. War. 
S t fi b i e l e w i c z Stef. P08iedz. półrocz. do- 
skona. się młodzi. . 
S Ud pre u ssi SI' h e s Wochenblatt. 
S u f!1 a ro k o ff Alek. Demetrius, trag. Lond. 
SWlr8zczew8ki Jędrz. Uw. i nauki duch. 
Wil. 
(Symonowi cz Rom.). Uw. nad jego pi 
smem O mineral. przez Junclziła. Wil. 
Szadkowski Józ. Jerzy. lludow. dachu. 
BerI. 
Szczepan ski Mac. Katalog. 
S z a n i a w s k i Fr. ks. Kaz. na nab. rozwa:!. 
Męki Jez. Chr. War. 
S z k o la. mechaniki prak t. 
Szymkl ewicz Jak. Nauka chirurgii. WiI. 
Tables gram. quatre. Wroał. 
- To:! po pols. 
T a r e n g h i Paulo. La morte cli Achille. ViI. 
Traffarski Luk. Mowa do rycerz. wojew. 
sierad. War. 
Traktat o grze wiskII. Wrocł. 
T r a s 81 e r. P08eł Gslicyi. Kruków. 
- Bote. Krakau. 
T r e m b e c k i Stan. Pisma rozmaite. Lipsk. 
- Zofijówka. Lipsk. 
T r o c Abr. Nowy dyk. to. j mownik pol. nicm. 
trun. 
T y s s o t. Onanizm. Warsz. 
U n i w e r s y t e t wilen8ki. Catalogue. Wilno. 
- Katalog ksi!}żek polskich. Wilno. 
- Dodatek do katalogu. 
Ustanowienie rekruta. War. 
U s t a w a przystojnej obyczajno Połock. 
- Towarz. med. wil. Wil. 
Uw
gi o kandydatach do stauu duch. Lo- 
WICZ. 
-. wzgl. poddanych w Polsce. 
- nad stosunkiem mowy pol. db fran. Krak. 


- i nauki ducho\\ ne. Wilno.' 
Waga T. Historya polska. Wal'. 
W a i II Y Abr. De la gramm. Wilno. 
Van d e I a i n c o II r t A. Poczl}tki mitologii. 
Wrocław. 
Warschauer Intelligl'nzblatt. \Var. 
W a y d n e r F. Stosunek mowy polsk. do 
franc. KI'. 
Wazgird M. Życie Sokratesa. WiI. 
We i n r e i c h F. Katanie na pogl'Z. ks. Ro- 
gowskiego. 
V e rz e i c h n i s s deutscher Bucher. War8chllU. 
WiI d Kar. Cataloglle des livres franc. Leop. 
Wilinski P. Kazanie (b. w. m.). 
W i n k I e r K. D)'kcyonarz niem. polski. Lu- 
blin. 
Wizgird S. Życic Sokratesa. Wil. 
Wo c b e n b l a t t Siidpreu8siscbes. Ranili'. 
Wodocil}gn (O) nieprzestannym. Wil. 
W o d z i il8 k i F. O kandydlltach do stanu 
duchow ł
owicz. 
Vogel Z. Widoki pamiatek naroił. War. 
Wo lfra m E. O dawaniu fizyki. Pozn. 
Wolfgang J. O gazie wodorudnym. WiI. 
Wolil-łski P. Kazanie przy zwłok. Jawor- 
nika. Herdyc\l:ów. 
Wolter F. Sierota chińska, trag. War. 
W o r o n i c z A. Poczl}tki muzyki. WiI. 
W uj t' k J. Biblia sacra. Wrocł. 
W y b i c k i .T. Godziny szcz
liliwe. W roct 
- Pierwiastki wieku dziecin. Wrocł. 
- Pocz!}tki jeografii. Wrocł. 
- Do publicznolici. Drezno. 
- Mowa na sessyi sejm. (b. w. m.). 
Wybór porzyi. War. 
- piośni. CzęsŁ 
W y b ra n o w ski. Wiersz na przybycie Na- . 
poleona. Pozn. 
Wykład snÓw. War. 
Zabawy przyj. i po:!. Warsz. 
Zabawnickl. War. 
Zaborowski J. Geometrya. War. 
_ Logar}.tmy. War. 
Zasady obyczlljności. Wrocław. . 
Zawadzki Józ. KlIlendarzyk. Wtl. 
_ Catalogue des livres. 
Zbió l' pieśni i aryj. War. 
- To:!. War. 
_ piosneczek. War. . 
_ przypadków i- żartó
.. SUp

BI. 
_ wiadomości o wielkiej armII. Pozn. 
Zeitung (Krllkauer). 
Z y g m u n t X. Abecadło dla głuchoniemych. 
Wil. k . W ł 
7. Y g war k a klasztorne .p
zypad I. r
c aw. 
Z u kows ki S. Początki Jęz. grecko WII. 


1801. 
A be cadl n i k gimnastyczny. Wrocław. 
Abecadł o nowe. Wrocław. 
Abecedair'e gymnllstiqu
. Wrocław. 
Abriss kurzer der Geschlcbte Polens. Pless. 
A I b e r tr a n d y J. Zabytki staro:!ytn. rzym- 
skith. 3 t. War. 
A lcidala z Zelidł (Historya). War.
>>>
tH07. 


21 


(Aleksander I.). Do Alt-ksllndra I. przy 
zło:!enio1 przysięg-i. 
- Toż w dniu urodzenia. Białystok. 
- Wiersz z okoliczno£;ci przysięgi. Białystok. 
- IIkaz (o Kumisyi Bl}dowo-edukacyjnej). 
- 'lo:! Co fllnrlllszn edukac.). 
Algebra. Wilno. 
Ankiindigung. Lewberg. 
A n q u e t i I L. Polska, historiom. St6kholm. 
Antonowiez Jul. Kllzanie w kose. lIoro. 
cbowBkim. 
Arnaud F. Lorezzo i Nina. Kr. 
A rn a Ił I d P. Poczl}tki CZ)'bmia. Wrocław. 
A l' n o l d J. COl1lmentiltio de histuria medi- 
rinae. 'Var. 
- Directio mcdica. Wal'. 
- Rozprawa o hujnuiici królów. War. 
- i Wasilewski Przcpisy ratuwłlnia bydła 1'0- 
gate
o. WJlI'. 
Astołda powieś". 2 t. 
B a klika. Uwagi o iimiCl'ci nieochybnej. 'Yil. 
Bandtkie J. W. Słownik franc. polsko- 
niem. 'Vroeław. 
Bankru t, dramat. Wal'. 
Bateliers (Les) du Niemen. Pari8. 
B a n e l' J. Ofillra łcz (b. w. m.). 
Bazyli S. Ustawy. PołOCk. 
B e m A. O doskonałości Bzpitali. WiI. 
- O utrzymyw. szpitali. Wil. 
B e i tr a g e zur Gcschiehte de8 Krieges in 
Pl'eussen. Amsterdam. 
Beniowski M. A. Reisen dureh Sibirien. 
Berlin. 
B 1'0 bac h te r. Pless. 
B !elawski G. Projekt do konstytueyi. War. 
Bletach J. F. Katalog nowych ksillg. Wił. 
B i r k e l II. Formula regiminis. Mitau. 
B o d u 8Z Y Ii s k i A. Positione8 Kr. 
B ó g jest miłość. Wilno. 
Bogusławski W. Henryk VI na łowacb. 
Kr. 
Bredetzky S." Relse in die K!lrpaten. Wien. 
B r e z a S. Ubwieszczenie. War. 
B r o d z i iJ. s k i A. ZlLbawIi wierszem i proz!,!. 
Kr. 
Browne W. Podró:! do Egiptu. Wrocław. 
Bu ffo n J. Wybór z dzieł... War. 
B u k war jaz. słowenskaho. Lw. 
B u 11 c ti n. Vars. 
Ca ta l og UB SOI'. JeBIl. Polocial'. 
Chrestomatia grecka. Wil. 
ChrzeliiJ.ski C. Kazanip. War. 
C o e II n F. Vertraute Briefe. Lipsk. 
- Neue Feuerbrande. Pozn. 
C o II e g i u m ecclesiasticUll' Arehidioeeesis 
Mohilew. Połock. . 
Crasset J. Slodka i święta śmierć. Luck. 
Czacki T. Rozpr. o żydach. WiI. 
- O komisyi eduk. w Litwie (b. w. m.). 
Czarnecki E. Kazanie. War. 
Czartoryska J. Myśli o sposobie zakład. 
ogrodbw. Wrocłllw. 
Czech J. Wykład matematyki. Wil. 
C z ł o w i e k w nieBzezcściu. 'Var. 
D a n z i g wiihrend der "llelagerung. lInmburg. 
- kleine Chronik der Stadt. Berlin. 


D a w i d. Psałterz. Połock. 
Demoustier K. Listy o mitologii. War. 
D i e t m a r. Chroni eon. Drezno. 
- Tu:!. Norymber,g:a. 
Directorium off. divini. Kr. 
- T.)ż. Pozn. 
- Toż. Lw. 
- Toż (b. w. m.). 
DmuszewBki L. Okopy na Pradzf', kom. 
Pozn. . 
- Pospolie mszenie, kom. (b. w. m.). 
- Toż. War. 
- Sicdm razy jeden. War. 
D o b 1'0 \V o Is kiT. Król zawojowany. Wil. 
Doniesienia (Dzienne). Warsz. 
D o w ód roeznego post
pu w nllukaeh. Wil. 
Dziennik praw. War. 
- gospodllr. Krak. 
Edi ctorum (Continuatio). Lw. 
E u e h o logi o n si jest Trebnik. Wilno. 
E u k I i d e s. Poez!,!tki jpometryi. Wil. 
1-' a h i a n i K. Kazania. Raeiborz. 
F e d o r o w ll. SlImobójsłwu, dramlIt. Grodno. 
F lor y a n J. Elisel' i Naflali. Wił. 
Fors ter, Banks i Johnson. Podróże do An- 
glii. Wrocław. 
F I' a n C i s z e k I. Patent o pOl"Zl}dku leśnym. 
Frank J. Sur les ctablit!sements de ViInn. 
Wił. 
(Fryderyk August). Kantata. War. 
- 011" z okoliczności przybycia. 
G a w r o iJ. s k i A. (bis krak.). Epist. I 8st 
Kruk. 
G a z e t a poznlliJ.skll. 
- rZl}dowa. WarBZ. 
- krakows. 
- Warszawska. 
- Korrespondenta Wnrsz. 
G a z e tt e de VllrBovie. 
G e ni i s S. F. Wieezory zamkowe (tłóm.) 
- ksiażeezka dla podróż. Wroeł. 
Geogra fi n powsz. Posn. 
G e rI a e h. Ułllwek z star. liter. Rawicz. 
G e r t n e r F. Stóletni kalend. od 1807 a:! do 
1907. Krak. 
G Iii e k s b e r gNat. Cataloguc de livres frae. 
Vars. 
G o d e b s k i C. Pl'zep. musztry dla piech. fran. 
(1807-1808). War. 
- Wiersz do gen. Dl}browBkiego. 
Gottsehed J. K. Gram. niem. ed. 4. Wrocł. 
G r a m a t y k II łaC'iiJ.s. Wilno. 
- na kI. III. Wiłno. 
- języ. franc. Wilno. 
G r e b lo waTekla. Katalog ksil}g. Kraków. 
- Catlllog-ue des livres fmne. Cracov. 
GuesBcfeld Fr. L. Karte v. Preus. Kiirew- 
berg. 
Guilbert Ph. J. Essai sur la Pologne. Ro- 
uen. 
Gustermann A. W. Oesterr. Kirchenł'echt. 
Wien. 
H e l d Han8. Das schwarze Rpgister. (Ams- 
tel"d. ?). 
Hilehf'n Dawid. Epicedium Magn. Schenking. 
Ruyni. 


v
>>>
2-2 


1807. 


- HOllori herois ZamosC'ii. Ruyui. 
H o I!lche Aug. C. Geo
r. u. Statist v. West- 
Siid u. N. Ostpreus. BerI. 
I10I"RCY. W
'bór piesni. WiI. 
II u tt c l' Fr. Poleli nach letzter Theilung. 
Pozna n. 
I n s tr u k c ya ola komoro celnych. War. 
- w układ. rachunków roczno '''al'. 
Instruktarz jener. celny. (dwojuki). Wardz. 
I wa i\8 k i Sebastyan. KaT.. na dzieil s. Wita 
- Trzy przybytki dla NIIIJoleona. Kl'ak. 
Jakobs .(,hr. F. W. Chrestomatya gl"l:cka 
(pl'zez Zl1kowskie
o). Wilno. 
Ja 11 s c h a Ant. Lehre v. d. Bienenzucht. 
Lemb. 
J a u b l'r t. Hi st.. pol. des I"evol. de Pol. Pa- 
ris. 
J u n d z i Ił Hon. ZoolugiH, Wil. 
J o u r n a I de Varsovie. 
J n ve n tu s gymn. Leopol. 
K. M. (pułk. w pol.). Krótki zb. i8totn. wiad. 
woj. Wal". 
Kacz orkicwicz Ant. (ks.). Kaz. z ukolicz. 
zwyc. )Jod Eylau b. W. m. 
K a I c n d. udresowy dla wydt. uniwers. Wil. 
- astr. i dom. dlll Pruli. połud. b. W. m 
- i gosp. na r. 1807. War. 
- kmkowski nowy. Krak. 
- stólctui (1807-1907). Krak. 
- liowy dam8ki. Wil. 
- politycz. i gosp. War. 
- polit. chron. i hist. przez J. Kocha. Wil. 
K Ił m i e ń s ki Tad. na d. slubu 8tar. zamich. 
l'ugetówny. Krak. 
Kampe Joach. Podr. Barringtona do Bot. 
Bay. Wrocł. 
- Podróż Mungo Parka. Wrocł. 
- Poselstwo Hugona Bogd. Wrocł. 
K a m p e n h a us e n P. Der letzte polno Krieg. 
B. w. m. 
K a n d i a n i. Kalend. polski. Krakl
w. 
Karm o w s k i Kaj. Kazania. TorUli. 
Kllulfuss Alcks. Prak. Ant. zu Gcschiif. d. 
Grrichtsb. Posen. 
K o c h H. K'Ilendarzyk. 
Kodeks cyw. (tłóm. Szaniaw.). War. 
Kodeks NapoI. ksiega dr. Wal". 
- postliP. sąd. cyw:fl'lln. (fłóm.). War. 
K II UJ a l"Z c w s kiJ. Chr. Coup d'oci! SUI' la 
deccad. de I. Pol. Paris. 
K o o k dl:1 1I1łodzic:!y. Wrocł. 
K o P czy n s k i Onuf. Essai !le Gram. pol. 
Vars. 
- Gmm. na kI. 1. Wil. 
- Toż lIa kI. 2. Wil. 
- Tul na kI. 3. wyd. 8. Wil. 
- Nauka o dobrem pismie. Wlłr. 
K o l' n e I Piotr. Cynna, trag. (ks. Godlew.). 
Wil. 
K o t z (' I u e Aug. Hrabia Beniowski, drama. 
War. 
- Gołąbek, pow. Wil. 
h.ozłowski Kaj. Drugi gł. w spr. Józ. Rau- 
tenstr. (War.? 1814 ?). 
Krasi cki Igo. Wiersze. War. 


K l' a tt e r FI'. Aleksander Medykow. trag. 
Wil. 
Ksiąhczka do sylabizowania. War. 
K u b e s z o \V S ki Kllz. (ks.). Kazanie przy 
okol. przyłąl'z. ohw. Billlostoc. 
K u b l i c k i Stan. Kalend. nowy oom. WiI. 
- Powiesci mor.. i anegdoty. Wil. 
Za ba" y wieI'. i prozą. Wil. 
K u l' a I t l\Iart. llien('nzucht. Lemb. 
Kuryer litews. Wilno. 
L e g o w i c z Józ. Traktat o mil. Boga. WiI. 
Lelewel Joach. Bdda. WiI. 
Leopold (kann. b). Edukacyn kat. Lubi. 
Les'ebiichlein (poin. IInd oeutsch.). War. 
L e w i c k i And. Jllowa w dz. koron. Alex. 1. 
Wil. 
L h u i )) i e l" Szym. AlgeLm. Wil. 
L i n d c Sam. Bog. ]Iłowa na popis Lice11m. 
War. 
- Słownik j
z. polsk. tomów 6. War. 
Listy liter. XLIX. War. 
Labecki Ad. Epigmmata. War. 
LalJecki Ant. Kodeks postąp. sądowo Wal'. 
Lailcucki J. Cieniom W. Szujskiej (wiersz). 
Kr. 
- Modlitwa ubogieJl. Kr. 
J. e s kiJ. List do Szaniawskiego. (War.). 
-' List XX V do Orchowskie
o. 
L o p i c n s k i K. Powitanie Kickiego Arcyb. 
Iwow. Lublin 
Malte-Brun K. Tableau de la Pologne. 
Pllris. 
M a ł a c h o W s k i S. Ewalucya pieniędzy (b. 
W. m.). 
- Odezwa Komisyi rządowej (b. W. m.). 
- Uchwala Komisyi rz
d. War. 
_ Uniwersał o ustanow. Komisyi rządowej. 
War. 
(Małachowski S.). Do JW. Małachowskie- 
go ... (b. W. m.). 
M atecki J. Kalendarzyk. Kr. 
M a t e r y e z nauk w gimn. wol. (b. W. m.). 
M ę c i i18 kiJ. Dzieło homilijno.kaznodziej. 
Kr. 
Mehee J. 1\lemoires. Paris. 
1\1 e ki .J eZU8a Chrystusa rozmYBIHnic. Pozn. 
M e r z K. Disser. ruedica. Wil. 
M e i s n e r. Koszula damska. \ViI. 
:\1 i a n o w s kiM. Dissert. medica. Wil. 
M o Ił J. Wicrsz na puwrót do zdrowia Jr d . 
Sniadeck. Wil. 
1110 n i e r F. Histoire de PoiognI'. Paris. 
M o n t e c u c o l i R. Opera di stratcgia. Milano. 
Mon tes!) u i eu K. Swiątynia Wenery. Parma. 
Moore. Podróż do Włoch. Wrocław. 
M o r e au. Les Lataliers du Niemen. Paris. 
Mostowska A. Astoloa, pow. Wił. 
M r o n g o v i u s E. Polnisehe" Handbuch (b. 
w. m.). 
Mungo-Park. Podró:! do Afryki. Wrocław. 
Muratowicz S. Relacya. War. 
Napoleon I. Historya ... War. 
Nauka czyt. War. 
- Toż. Czest. 
N a u k i powszechne. Lw. 
Neujabrs-Wunsch. Lw.
>>>
1807. 


23 


I. 


Nomina juvenum gymn. Cracov. Kr. 
Obwieszczenie o podziale ks. warszaws. 
(b. w. m.). 
O ffi c i u m codzien. Kr. 
Ołtarzyk 
łoty. Wił. 
Opolski A. Historya święta. Pozn. 
Opis zaprow. orła bial. na ratusz grzybow- 
ski (b. w m.). 
Ordinatio div. off. Kr. 
Ordo div. off. Kr. 
Or
anizacya notal'ynstów. War. 
- sklepu Tow. Dobr. War. 
O s i ń s ki A. lilowa przed rozl'. popisów. 
Krzem. 
Pekalski W. Rotmistrz Górecki. War. 
p e u c h e t J. Compagne des armećs frun". 
Paris. 
CI Pfaff Kar. Bog. Katalog ksi
g polsk. Lw. 
P i c h o u J. L'
nniuversairc du courOllement 
de S. M. I'Emp. Napo:eon. War. 
- Vandeville. War. 
J Pij a rzy. Katalog ksil}:!
k. Warsz. 
P i II er J. Kalendarz. Lw. 
p i r a m o w i c z G. Dykcyonarz Btaro:!).tnoBci. 
Połock. 
p is t o r G. Memoires. Lipsk. 
Plater L. Gospodarstwo lesne. Wil. 
- Rzecz gospodar. leśnem. WiI. 
Pobudki do czci Buskiej. Wroel. 
P o c h y ls k i T. Kazanie. Czest. 
l)uciecha czyli godziny szczęś. Wrocł. 
(P o c z aj ów). Góra poczajowsKa. Poczajów. 
P o c z ą. t k i czytania. W rocł. 
Poinsot G. Przyjaciel gospodarzy. Wrocł. 
P o I e n zur Zeit dcr letzten Theilungen (b. 
W. m.). 
P o l e n. Geschicbte Polcns. Pless. 
Pol ogne. Compligne de la grande armće. 
Paris. 
- des arrnees fran"aises. Paris. 
P o lon i a. Storia dell
 Polonia. }'irenze. 
Polsfuss A. Ksil}:!ka do czy t Wrocł. 
Poninski X. Ekonomika polska. War. 
Poniatowski J. Obwieszczenie (b. w. m.). 
P o P i s szkoły w Bojanowie. Rawicz, 
- Pijarów w Warsz. 
- liceum wlłrsz. 
Portcr J. Le polonais. Pans. 
Potocki A. Obwieszczenie Komisyi rz
d. 
War. 
Prospekt lekcyj w Uniw. wileil. Wil. 
przedstawieuie szkoły dla jeomctrów. 
Plljoulix J. Naturalista dla młodzian. wie- 
ku. W rocł. 
(R a d z i w ił ł o w i e). Do ksil}:!l}t od Domini- 
kanów. 
Rak o w ie c ki Igu. Ben. List w celu roztrz. 
mater. nar. rozjaśń. War. 
R a s y n Jan. llerenika, trag. przekł. Molla. 
WiI. 
Regulam en musztry. Jasna Góra. 
R e n n e v Hl e Mar. Stanislas, Roi de Pol. 
Paris. 
R o z p o l" z. Cesar. dl:
 Gal. wzgl. porz. utrzym. 
laBów, folio. 


'. 


I. 


j. 


1- 


j. 


I. 


J. 
'. 


J. 


v. 


- 


- Guber. Gal. zach. wzgl. gast. pożarów. 
Krak. 
R u I h i M e CI. Car. Hist. de I'linHl". de Pol. 
Paris trzy odbicia. 
R u t k o W s k i Rom. 1\lałżcll. nieszcz, DI'amat. 
LubI. 
Rybicki Hier. Pochw. NapoI. I. 
- Encomium Napoleoni. 
Sadebeck Aug. Polen z Zeit d. zw. letz. 
Theil. b. W. m. (Lipsk). 
Saint-Pierre. Voyage en Silesie. Paria. 
S a l w i O. Traweis in the year. 1806 trough 
. .. Pohmd. Lond. 
Schematisw us Galizien. 
Schrei ter Christ. lleitr. z Gesch. d. Wen- 
den. Zwikau II. Leipz. 
S c h uH er Jos. Aug Brief iib"r OsiKałiI;. 
Wien. 
- SUI' les eaux minćr. de Krynica. Vienne. 
- Ueb. d. Miner. Quellen zu Krynica. Wien. 
S c h u I z Joach. V oyagc ell Pol. Brux. et Par. 
Scrofani Ksaw. Podr. do Grecyi. Wrocl. 
S c y P i o n W. Elcmenla chrzcBcijailstwl\. 
War. 
S c i m piekielny. 
Siemienski Mar. Zalec. bisk. dyec. wro('ł. 
S i e m o ń s k i Lud. Kaz. na urocz. Zcsl. Du- 
C
'ł\ B. War. 
- Kaz. na urocz. B. Józefa Kal. W:tr. 
- Mowa za dlls7.ę Jan. Bieliil. War. 
S kar b duszy pobo:!. Wilno. 
S ki rn i e w s k i Mich. Kazanie z okol. zapo- 
wiedzi D. Radziwiłłl
 w OJyce. 
Słowniczek podr. w trzech jez. Wroeł. 
S ł o w n i k ob. Bandtkie. . 
Sniudecki Jan. O KOllerniku. Wllr. 
Sniadecki Jędrz. Poczl}t. chemii. Wił. 
S o b o l e w s k i Piotr. Mowa do publ. przed 
ratusz. zgrom. 
Sposoby leczenia koni. Berdyczów. 
Staszic Stan. Coup d'oeil SUI' la stHtistil)ue 
d. I. Pologne. 
- O statystyce Pol. War. (dwie edyc.). 
Stawiarski 19n. FI'. Mowa z pow. zasadz. 
orła bial. War. 
- Ord)'nRCya ogól. sl}dowa. 
Stawski. Mowa w dz. nowego roku. 
Stefanowski T. Kazanie D:L naboi. Jsdw. 
Osiilskiej. Kalisz. 
Suruwiccki Waw. List do pnyj, lIad War- 
t t War. (dwie ed.). 
- wilgi względem poddanych. War. 
Swiderski Jędrz. Muza pul. War. i Wie- 
deń. 
Swirszczewski Jędrz. Spos. kszbtł. umy- 
słu. Wil. 
Sy m es. Posclst. do król. Aw)". Odpl'. Krak. 
S za n i a w s k i Fr. Ksaw. Kodeks cyw. frau. 
- Organizacya notaryuszów. 
Szaniawski Józ. Klil. Korespon. w mat. 
kraju. War. 
S z c z e p a ń s k i Franc. Katalog ksi8Żek "01- l/ 
skich. Wartiz. 
S z u m s k i Tom. Rys hist. i liter. pol. BerI. 
S z we j k o W s k i Woj. Mowa do nowo-zacięto 
obroD. ojcz.
>>>
24 


1807 - 1808. 


fam broni Giuseppe. Historia di Polonia. 
Milano. 
T a b e II a ile na rok 1807 dodatku zapłac. 
Taryfa cz. opis. mlas. Warl!z. 
Tetmajer Fel. Kaz. na pam. koron. Aleks. 
I. WiJ. 
Tractatus de leg'. rom. in Pol. 
'1'rassler. Poseł Galicyi. Kraków. 
T r O c. N eues u. vollst. delltsch pol. W orterb. 
Lipsk. 
T l"Z e c i e s k i Stef. lilowa d. 15 Sierp. w Miń- 
kowcach 
Tllkałło Mac. Zb. :!ycia Józ. Kalasantego. 
U e b e r s i c h t (tabeli.) der Bestandth, galiz. 
Stnatsgiit. 
Uniwersytet wilen!!. Cataloguc des livres. 
ViIno. 
U r z a d z. aktowe cz. przcp. postep. w dzia- 
łaniach sl!downictwa. (War.). . 
- Moratorii. War. 
- skróc. postęp. s
d. .Wu. 
U s t a n o w. ui;yw. paplerll stępI. Wa1'8z. 
Ustawa konst. ks. war (War.). 
- To:!. Toruil. 
- Toż po pol. i po fr_ (Statut Constitution- 
nel dll DncM de Var. 
- Kom. Rz. wz
1. pospol. ruszenia. War. 
Ustawy dla szk. paraf. w gub. WoJ. Kijow. 
i Pod. 
Wagrowski M. Kościół Temidy. War. 
Warszawa. Taryfy domów. War. 
Waszyngton J. WiadomOlić o :!yciu .... 
War. 
Vat er J. Abriss der poln. Grammatik. Hł\lIe. 
- Toż 110 franc. Halit'!. 
_ Nowa gramatyka niem. Halle. 
V a ut ri n H. L' ubserv:Ltion en Pologne. PIL- 
ris. 
We g I' Z e c ki S. UIJwieszcl;enie Magistratu 
(b. W. m.). 
V e r i t Ć dl'fendl1e Polozk. 
W i e l a. n d K. Posąg i salRlIlandra. WiJ. 
W i er 1\ z z okolicI.. przysirgi. Bialystok. 
Wigura t'. Cud Napoleona. War. 
W i t t t i g K. De pertraet:\IIda haereditate. 
Lw. 
Wo h l fe i I K. Deutsche Sprachlehre. Lw. 
Wolter }o'. Rzym wybawiony, trag. WilI'. 
- Semiralllis, trag. WiI. 
Woronicz J. Głos przy odczyt. Lecbiady. 
Wllr. 
_ Kazanie przy plIBW. chor
gwi polsko War. 
Wuxall. PodruL do I"rancyi. Wrocł. 
Wybicki J. Odczwa (b. W. m.). 
Wybór poezyi. War. 
- mod")w. Wrocł. 
Wykład snów. War. 
Wypisy franc. Wilno. 
W y s z Y I'" S kiJ. Czlowiek w nieszczęściu. 
Wn. 
Zachal'ski S. Kazail 31. Prl;emysl. 
Z a k o n n i k. Wil. 
( Z a m o B Ć ). J u ventlls g'ymn. Zl\lIloscensis. 
ZlImość. 
Z a n n o n i Rizzi. Polen in den dermaligen 
JJesitzungen. Wien. 


Zasady dla Komisyi rZłdowej. War. / 
Zawadzki Józ. Katalog ksiłżek. V 
Zbiór nabu:!en. War. 
- Toż. Wil. 
- piesni i aryj. War. 
- prawo naborze rekruckim. Wil. 
Zeitung (KrakalIer). 


1808. 


Abancollrt Fr. Adina, powielić z fran. War. 
Abecadlnik gimnastyczny. Wrocw.w. 
Acta ob. Frank. 
AdamczewBki J. Achilles, opera. War. 
Administration (de I') prussianne. (B. 
m. dr. 
Albel.tranlly.T. lrlowa na posiedzeniu Tow. 
Przyj. Nauk. War. 
A I e k 8 a n d e r I. Reskrypt. Towarz. Dobro- 
czynnosci w Wiluie. Petersb. 
- Ukaz (dyplom dla kupców). 
A l e m b e r t J. A. Frederic II. Amsterdam. 
- An Frieurich II. Leipzig. 
A n c z W. Progułka. Petersb. 
Angełłowicz A. Ordnung uud Ceremonien. 
Wierlen. 
- Porzłdek i ceremonie. Lw. 
A r c h i-v fiir daa Groseherzoglhum Warschau 
Lipsk. 
Arendt K. Kazanie (b. W. m.). 
Arnaud lo'. AdelBon i Salwini. Wal'. 
Arnold J. Wasilewski. Przepisy rRtowania 
bydła rogatego. War. 
Artykuły wojskowe. Wiedeil. 
Bachstrom J. Sztuka plywania. War. 
Baka J. Nabożelistwo. Wil. 
Bandtkie J. S, GrAmatyka polska. Wrocł. 
Bllndtkie J. W. Vindiciae jurh
 romani. 
Wrocław. 
Ba r t o lo z i F. Avis aux mt!l"es. ViIna. 
- Trait
. Wil. 
B a t a ill e de Strelna. Petersb. 
B e n i o w s kiM. A. IIistorya podl'ó:!y (po 
czesku). Presburg. 
Bibliuteka jcograficzna. Wrol.ław t. 12. 
II i e r n a c k i A. P. Zamianie (O) zaciłgów. 
Wrocław. 
Biesiekierski J. Francuzi w Tyrolu. Wil. 
Bocheński I.s_ Mowa (b. W. m.). 
Bognsławski J. K. Kazanie. WiJ. 
B o h u sz e w s kiJ. Kurs moralnosci. Grodno. 
li o i ri e J. BatHiIle (La) a Pułtawa. Paris. 
B o l e s la wi u s z ks. Przerailiwe echo (b. 
W. m.). 
B o n n o t St. Logika. Wilno. 
B o r n s c h c i Ił E. Geschlrhte d. Polen. Lipsk. 
Bortk i ew icz W. Różauiec. Wil. 
Burnett E. View of the praesent state of 
Poland. Londyn. 
B y k o W s kiJ. Demokryt filozof, kom. Wil. 
_ 'Venera z piany morsko upel'lI. 
Ca la b l' O. I qllattordeci canti. WiJ. 
C a t a log U 8 50c. J esu. Polociae. 
_ plantarum horti Univ. Cracov. 
C e s a r o t ti M. Saggio Bulili 61080tia. WiI.
>>>
1808. 


25 


v 


Chavannes D. Wykład metody Pestaloz- 
zego. WiI. 
Choro mań ski S. 
Iowa przy pogrz. Ry- 
dzowskiett o . 
Chrestomatia nielUieck8. Wil. 
e h r o m iiu k i K. Wiersz o zgonie Kossn- 
kowsk. WiI. 
Chrucki J. K. System banku kombinowa- 
nego. War. 
C i e c i 8Z o W s k i K. Mowa. Krzemieniec. 
C o e II n F. Feuerbrand sus Polen. Pozn. 
Collignon H. Dissert. inaug. Wil. 
C o II i n J. Dobrogost komedya. War. 
Condillac ob. BonIlot. Kondyllak. 
Cramer J. Nieszcześliwy fletrowersista. Ka- 
lisz. . 
C u v e li e r J. Les Franc;ais en I'ologne. Pa- 
rls. 
Czacki T. Odezwa do uczniów (b. w. m.). 
- Obwieszczenie (b. w. m.). 
CzarnieckiJ. Zabawa ogrodnicza (b. w m.). 
Damczewsk i J. Arytnwtyka. Wil. 
Delav eaUI J. Nocy wiejskie. I.ipsk. 
Devoti o sacerdotum. Viłnac. 
Directorium ofT. div. Kr. 
- To:!. Pozn. 
Directorium div. ofT. pro dioec Kielens. 
Kr. 
- To:!. Lw. 
- To:!. Kr. 
Dmu8zewski L. Piosnki z kom. opery. 
Pu:!egnanie (b. w. m.). 
- Dykcyonarzyk teatralny. Pozn_ 
D a m b r o w s k i X. Kilka kazail przygO'duych. 
Luck. 
DOBw iadcze nia w gospodarstwie. Kr. 
D o w ó d rocz. postępn w naukach. Wil. 
D u i s b u r g F. Geschichte der Belageru ng 
Danzigs. Danzig. 
Dykcyonarzyk polsko-fran. niem. Warsz. 
Dziennik praw. War. 
E bert J. Początki kunsztów i nroiejętnoBci. 
Kr. 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
E k a rts h a u s e n K. Bóg jest nlijczystszł mi- 
łOBcią.. WiI. 
Elementarz. Wrocław. 
- dla szkół. Wilno. 
(Erful.t). Der Congress zu Erfurt. Drezno. 
Ewangelie. Kr. 
Faenrich A. W)"nalazck w rolnictwie. Kr. 
Floryan J. Elizer i Naftali. Kr. 
- Numa Pompiliusz. War. 
- Rut, sielanka. \Var. 
Fourcroy Fr. I'ilozofia chemiczna. War. 
F fa n k J. Acta instituti cli nici. WiI. 
- Discours. WiI. 
- O poznawaniu choroby Krup. WiI. 
ł'ryderyk August. Dekret (b. w. m.). 
Gl}siorowski J. (ks.). KHZ. na pogrz. 
Bielsk. LubI. 
Gazeta krakows. 
- warszawska. 
- korespondenta warszaws. 
- poznańska. 
G e m b i C kiM. Dissert. de pil. veget. Erfurt. 


.r. 


B. 


IV. 


'0- 


'n. u 


ni" 


tcl. 
mi. 


(po  . 


lIW. 


'Vii. 


lno. 


(b. 


)sk. 


, of 


Wil. 


I. 


- 


Oenlis St. Fel. Wład. Blinski (t/óm.). Wroc. 
- Wspom. Felicyi L. (tl(l1l1.). Wroc. 
- Wyspa dziec. (t16m.). Krak. 
Gerlach. Pia desid. Rawicz. 
Gilbert N. P. Tlib. hist. des m(il. inter. 
BerI. 
Golański F. N. (ks.). Pacierz. Wił. 
- Pamią.tka T
 Husarz. ,pruf. uniw. WiI 
- Wykł. N. 1eRtllm. \
ll. 
- O wym. i pocz. 
Górski A. (bisk. kiel.). Mand. past. Kielce. 
Górski J. A. (ell. kielc.). Wn. wier. Chryst. 
list. past. Kil!lce. 
G r a b o w s k i A mb. Eneykl. komiczna. Krak. 
- To:! wyd. War. 
Gramatyka fr. dla dam. w)d. 4. Kmk. 
G re b lo waTekla. Kat810g k8il}:!ck polskich. 
Krak. 
Groddek G. lo:. Sophocl. Trachin. Vii. 
Hasse Fr. Chr. Aug. Not. f. Reisendc nach 
Warschau. Dresden. 
HerlDsbstidt Z. Fryd. Ruzpr. o garbars. 
War. 
Hermes. Uczna ksiat. rclig. Jel. Brzeg. 
Bennig .J. lo:. Ueb: d. versch. Namw des 
Memelftusi(,s. Petersb. 
H e y m a n H. Disc.lors dcl'il1sw.lI. de I'inst. 
de Vaccination. Viln. 
Hryniewicz Raz. Edw. M
skarada. Wil. 
Hufeland Kn. W. Rada dla matek. (tłóm. 
Jonas Hajer). Kalisz. 
Ignacy (arcyb.). Odezwa do dziek. archid. 
i dyecez. war. 
- To:! do przeł. zgrom. zakon. 
l n d e x plantarulIl horti vilnen. Vilnac. 
I n s hu k c y a dla dozorców szkol. 
- przep. prawid. dla wojskowych. 
- lIłu:!. ksil}g obywat. (Warszawa). 
- dla wydz. po\Vintowego. Lwów. 
Jakubowski Winc. Kazanie. War. 
J e z i o r o w s k i Józef. O urzą.dz. Semin. nau- 
czyciels. Posn. 
- Nachrlcht. V. d. Einricht. des Schllllch- 
rer-Semin. Posen. 
J och er Leonard. Catalogue des livrcs. ViI- 
no. 
Journal de Babel dedie ś Mme ('oncordia. 
WiI. 
- de Varsovie. 
Juventus gymn. Leopol. 
K. T. Dykc. nowy fran. pol. War. 
Kalend. kł'8kowski nowy. Krak. 
- pol. rus. Krak. 
- polit. War. . 
K.li ń s k i Wilh. Kazaniu. Krak. 
Kamieński Jan. Mowa w d. wprow. Kod. 
Nap. w Lom:!y. 
Kamienski Kaj. Gram. jęz. fran. War. 
- To:! popr. Wil. 
Kampe Joach. Bibliot.jeogr. Z ró:!.jęz. Wroc. 
Kandiani. Kalend. polski. Kraków. . 
K a p n i s t Baz. Jabiedn. t. j. Pienilictwo, kom. 
Mińsk. 
Kar p i ń s k i Fr. Wiara Inclyan. Lipsk. 
Kar f o w i c z Mich. Kazania. Kr. 
Kau fuS8 Alek.. O sprawach grsn. Poso. 
ł
>>>
26 


1808. 


J 


Każ}' ń " k i Dyon. Francuzi w Tyrolu Wil. 
K I II \.. Krzyszt. D}'kcyunarz rosI. War. 
Kniggf' Adolf. Idzi Hlas niem. Krak. 
K n o II f' de Kuoli Catalogus libr. rariss. 
Rawicz. 
Kalechizm lesny. Rawicz. 
K o c h Lud. h.alendarzyk po lit.. Wi!. 
Kodek! C}\v. (mn. War. 
!I::Lp. z przypiImIIIi. War. 
K o I' r h.. r Kar. Rada dla pnyj. rolnictwa. 
Krllk. 
K II Ił a t aj Hu
o. Uwagi nad poło ziemi pol. 
(W lir
z.). 
Korneldusz mały. Lwów. 
_ złoilIr D:Ljpotrz. nazw. Krak. 
K o n a l' sk i St. (;ram. I;u'. Berdr.czów. 
K t) u d y 1111 k Ht.'f. Log-ika (przez Znllsk
) Wil. 
I{ o U8 y g n:t c }"L d.,Lr kamer. galic. Lwów. 
K li II C Z X li s ki Onuf, Elcmen. dla 8zk. P:L- 
raf. "iI. 
- Gram. mi kI. 2. Wal'. 
- Poprawa błędów w mowie pol. Wltr. 
- Dl' Van.. conwictu. Var. 
K o t \I' i c a w ostatni",j toni. Kmk. 
K o t z e b u e Aug. Preussens iUtere Gescb. 
WJ?;a. 
- Organa mózgu, kOlii. Krak. 
Kowalski K:Lj. W. d. p08wiec. kuli. w Wic- 
trzychuw icach. . 
(K rz emit'lIiec). l\I:iteryc nauk w gimn. 
WułYli. War. 
K u c h Ił n. ". ar. 
K u n t z e Jan. Do amput. :
uxilio. Frallcof. 
:\Ił Viadl"llU1 
K u ryc I' litewsld. Wilno. 
Lafon tni n e Aug. III ary" IIIężykówna. War. 
L a fo n ta i n c Leup. Traitć de la plique pol. 
ł'nri:!. 
La II ti e r E. F. Podróże Antenora (tłóm. Girt- 
ler). Kmk. 
Lastcyrie Charl. Rzecz o biszp. owcacb. 
LuLI. 
La u be J. G. Ueb. Napuleon't! biirgcl. Gcsetzb. 
Bresl. 
Legow icz Józ. Obow. człow. chrzes. i 0- 
l,yw. wyd. 2. Wilno. 
L e I e \I' e I JO'lch. Rzut oka na tow. litew. n:Lr. 
i zwiazki ich z Hem!. \ViI. 
J. e r o y' A. .J. Ksinżc Ile Turenn('. Wilno. 
L i n d e Sam. BClg: ltluwa na popis Liceum. 
War. 
Listy i EW:Ulg. Krak. 
L i t, w i ilS k i T:id. Globo\Vce w kOB. Aleksandr. 
p..terllh. 
Lullelski Fr. Wicrsz na zgon Jana K08sa- 
ko\\skiego. Krak. 
L a b 
 c k i A. Hys procesu do kodeksu Kapo- 
Icuna. ". ar. 
L a p i il S k i D. Kaz:mie (b. w. m.). 
L u L i c li s kaT. KlIroI W. i Witykind, dra- 
ma. 'V ar. 
Madrlls.: dll ludzi. "'roclaw. 
Magier A. (I 1.I,.ih:łch w6dek. War. 
M It j e w li k i W. S. Kodeks handlowy. \\ ar. 
Małachowski S. Discollr8. War. 
- Rcdc. War. 


Marciszewski .J. Uejl'stra dochodu i roz- 
chodu. War. 
blarie P. Nauka ukrzyżowanego. Pozn. 
Markicwicz A. Du JW. Horodyt!kiego 
(wiersz). Kr. 
Matcryc z nl}uk w gimn. wułyilsk. (b. w. m.). 
Męcinski J. Dlldatek du dzieła homilij. KI'. 
- Dzieło howili.ino.odswi
tuc. Kr. 
- Mowy kaznodzlej. KI'. 
M e w i u s. Elementarz. "'roclaw. 
lIlieteilIki T. Kaz'mie (b. w. m.). 
Montesquien K. Arsac('s i Izmenia. KI'. 
Nabożeil8two do P. Jezus:,. Częiltoch. 
N :L II k a chrz('ścian. \Var. 
- (,zyt. Wił. 
- ukr'zyżowanrgo. Pozn. 
N a II k i o katechizmie. }.owicz. 
N I' u m a n II A. Dissert. mediea. Erfurt. 
N epos C. Vitae 1J)(C'cll. huperntorulU. Wil. 
Neuj'Lhrs-AILulU. Lw. 
Niemcewicz J. M. GiCl'o1Ikowie króla Jaua. 
War. 
- lilowa na pilch wałe KoC'hanllwllk. War. 
N i e Ul e y erA. Zasady edukacyi. War. 
N lilii i u a juvcuum 
YlUn.. Cmcov. Kr. 
N o w i c kiT. BralUin. lIateh. sentYlllen. 1lJ0- 
ralnllsei. Wil. 
O. J. 
uwa (lIIassoilRk'l).' Wur. 
O)'ljaBnianie obowi
z.ehrztusw. (b. W. m.). 
Obserwacyc lila 
lIsJlotJarzy. Wil. 
O b w i e II z c Z e II i (' wzg-Jedl'm dzi!'rżaw. War. 
O d m i a n y w Hadzie Uriiwcrs. WiI 
Ordinatiu IIi\'. uff. Kr. 
O r d n u II g der V orlesungen. Lw. 
O r ci o dif. (.ff. KI'. 
- praelect. in Univ. Cracov. Kr. 
O r go a n i z a c ya iust.ytutu wakcynacyi. Wil. 
O II i i) s k i A Kazanie PiZY otw. nauk w gimn. 
wułyiłsk. (b. W. m.). 
- l\IlIwa pny rozp. popisów (b. w. m.). 
- Słownik mitolog'. WI\I'. 
- AlIdrom!'lIIl, drama. Wtr. 
- ZaLa\\"ld wierszem. War. 
O s t r o w s k i K. Bramin natch. sentymen. 
Wil. 
O twa rci e Komisyi są.dowej cdukac. (b. W. m.). 
O v c r L e r g H. Katol. UIlter. Buch. Pułock. 
P. 1\1. Zhiól' wi:LclulllOBCi wojefI. . War. 
p a s ł a w II k i A. Poczciwki, kom. WiI. 
- AW8htUry filutów. Wil. J 
Pfaff Kar. Bog. Katalog książek. Lw. 
p i ą t k o W s k i A. Gorzelnik i piwowar. Kr. 
p i jarz y. Kalendarzyk. War. 
P Hl e r J. Kalendllrz. Lw. 
Piotr....szewski Opisanie życia ces. Jó- 
zefa II. Wiedl'li. 
p i r a m II w i c z G. Elementarz. WiI. 
- N,mka obycz. War. 
Początki ekonomii plllitycz. War. 
Podhul"liki A. O architekturze (Til'rsz). 
Wil. 
Pohl J. Illedytacyl'. Wil. 
1) o I e n s Untergang. KOlIer. 
P o I c n. Beitr:
g ZłU Geschichte des Krieges 
in Preuspen. Amsterdam. 


I
>>>
I. 


s 


I 


1808. 


27 


" 
V' 


p o lon a i s. De I'administratiou pru8sienne 
(b. w. m.). 
p o p i e I B. UozlUowy sokmt. Lowicz. 
p o P i s szkoly w Bojanowie. Rawicz. 
Po pis szkoly Pijarów. War. 
- lice\1ln wa rsz 
- Kandyd. stanll naucz. Wil. 
Popłnwski P. Directorium div. off. Pozn. 
Potoc kiJ. Examen critique du fragment 
Egyptien. Petersb. 
Potocki S. lilowa w Tow. Przyj. Nauk War. 
- Odezwa Izby edukaryj 
Praelectiones in Univ. Vilneu. \ViI. 
P rak t Y k a gozpodar. PrzemysI. 
Preusens (Ueber) VerwM.ltun
. Berlin. 
Prospekt lekcyj. w Uniw. Wilcu. Wil. 
- szkoly Brzeskiej. Wil. 
- dla lIrzedn. stIlnÓw cywil. War. 
przestro'ga dla wsp6!ziomków. Wrod. 
Raczyilski Ign. (arcyb.). Epist. encycl. ad 
Clerum Gnesn. et Vars. 
'::-. List past. o zacno reI. Jez. Chr. War. 
. - Odezwa do dziek. Rrchid. 
- Odezwa do prze!. :tgrom. zakon. 
R a d a ella przyjaciół roln. KrHk. 
Ragoczy. Katalo
 książek polsk. Wal'i!z. 
- ClItaI. libr. IMtin. Var. 
- Verzeichuiss deutscher Biicher. Warsz. 
R e Ił d i g Józ. Kaz. nn zaczęcie wybor. gub. 
Woł. 
Re
ulamell szk. elem. (podp. S. Potocki i 
LIpiti.). War. 
R o z ID o W y pol. fran. niem. wyd. 2. W rocł. 
Korn. 
Rou8St'au Jan Chr. Ody Bwi
te (tłóm. Za- 
les.). Will'. 
R o z m o w y (hardzo łatwe) dla chcących się 
uczyć jęz. fran. War. 
- niemieckie. War. 
- pols. fr. niem. Wror. 
- sokratyczne. ob.)Y ernet. 
- stołow£o 
Rozpuwa o okoliczn. zmniej. karę. War. 
R u I h i e re {,hllldc Carl. Gesch. cI. Annrchie 
iu Pol£n (au! d. Franz). Hamb. u. Leipz. 
- Ilist de I'unar. de Pol. Pad:!. 
- Tlóm. z fran. Ilist. bezrzndll Pol!lki. Dzieło 
posm. Wal'. - 
Ry sz k o \VS k i Fr. Stan czl. zdrowo nnturalny. 
Krak. 
Sapieha Aleks. Lettr€' sur le bord de I'A- 
driat. ił II/. Gilbert. Paris. 
S c h I fi z f'r AUg". Lud. roczatki ekun. polit. 
tłóm. Ant. Glis7.cz. War. . 
S c h e m:l der Poststrassen. Krak. 
S c h e m a t i s m u s f. Gnlizien. 
S c h u I t e s J08. Ang. Catal. plant. hor. botan. 
Univ. Crar. Crac. 
S e k r e t a Ulljtajem. w'róż. wiad. swieio wyd. 
pupr. Wil. 
8 c v i II e Armnncł. Metusko ou le Polonnis, 
melodr. Paris. 
S i a r c z y ń s k i FI'. ks. Listy mor. (z niem.). 
oryg. aUK. wyd. 4. Krllk. 
8 i n n er Ant. Hist. powsz. do puk. tylżyc. 
(prosp.). Wrocł. 


8 kar g a Piotr ks. Kazania przyg. 'lo inn. 
cłrob. pracami. Połock. T. l-V. 
S k i rn i e w s k i 
(jch Kaz. na urocz. konsekr. 
bisk. Hier. Strojno w l.uckll. 
- Kllz. W dz. pusw. nowo wyblId. koś. przez 
Waler. Strojn w Horochowie. Łuck. 
S ł o W a c k i EII7.ch. Mowa przy rozp. popis. 
rocz. w gim. woł. H. w. m. 
Sniadeek i Jedrz. Rozpr. o nowym metalu 
w sur. piat. odkI'. Wil. 
Sofokles. Trachiniao. graece iu us.lect. ed. 
Gf. E. Groddeck. \'iI. 
S p i s IHcin. duch. muhil. Arch. Diec. Mohi- 
lew. 
S ta rz e c (ml}dry) i familia .jego. Wrocł. 
S t a w i a r s k I Ign. Fr. Ordyn. oKól. hipot. 
di:ł palistw pmskich (z lIiem.). War. 
Strojnowski Walen. Strzem. zStrojn. Ducb 
pr. o bankruct. i dawno ziem. Luck. 
- O ugodach dziedziców z włosc. na hrab- 
stwie lIoroch. Wil. 
Sułkowski Jan. Justific. compł. d.1. cund. 
et des oper. mil. Dresde. 
S y m e s (major). Opis. ambas. maj. Symes do 
król. Ann. Wl"Ocł. 
Symon Jnn Kr. Inform. prakt. o paleniu 
wódek. Krak. 
S z a n i a \V s k i Fr. Ksaw. O IIsposob. potrze- 
bnych do uczenia sil' prawa b. W. m. ('Yar.). 
- Kodeks cyw. franc: 
S z a n i a w s k i Józ. Kal. O naturze i przezn. 
urzed. w społecznosci. 'V al'. . 
- O .znamion. lIystem. moral. IItaroŻ. 'Var. 
- Ustawa konstyt. król. pol. Wal". 
S z u k i e w i c z Fab. Wiersze. GrocJno. 
S z UlU S k i Tom. Pulnische Gram nebst Le- 
sebuch. Posen. 
- Lesebuch pol. czyli książ. dla Niemców, 
wyd. 2. Pozn. 
- Lesebuch dessen Mater. in Gcspr. Billets, 
Bl"ief. mit. pol. GrILlU. entw. 
- Lesebuch. welches das znw Ubers. łtOthige 
Worterb. enthiilt (18:H). 
_ Plan do peryod. pisma Kores)}. pozn. Pozn. 
- Zasudy Życi'L szczęśl. i szł.lch. epos. mysI. 
Puzn. 
(Szwecya). Hist. ost. w Szw. rewol. War. 
Szwejkowski Woj. (pmf. szk. płoc.). Uw. 
nad wyż. szk. pol. w por. do niem. 'Var. 
T 1\ b ella tymcz. snm wynik. z szac. dóbr 
dawniej jlznic. W gub. wolyil. pod. i kij. 
fol. 
- statystrczna Depal"t. kIlIiskiego. 
T i t Z. OpiS wody mineralnej. Lwów. 
T a ilS k i Ign. Wicl"szc i pisUl:L rÓLne, dzięło 
pogrob. War. 
- Tenże tytuł. nowe wyd. ',"ur. 
Tokarzewsk i II. Karaszewicz Pi..tr. l\lowa 
pożegn. zwł. księcia Ksaw. Sapiehy. 
Tom asżewski Ang'. ks. I{az. na pogrz. 
Llltlw. Tyszkicwil'z". Wil. 
_ De I'immt1is:lncc de la phi I pni. avant la 
,,('\lne tlo J. ('. LI":1l1. pilI' 1\1. I' Ah. Harw. 
a Połock.
>>>
- 


28 


1808 - 1809. 


_ Kaz. na urocz. Ś Jana Kant. w czasie 
ot\\'. Kłów. Semin. Wil. 
- Rozpr. o niedost. filozofii pogan przeciw 
Freret.owi. \ViI. 
Trauler. POfłeł GIlIi('yi. Kraków. 
Ukllz R7.lH1z. Sen CI ustaw. kllot. Semin. Pl'zy 
Uniw. Wil. (1808?) fol. 
- znrazem Kom. sąd. eduk. do litew. , bin- 
łor. i min. guber. Wilno. 
Uklansky Emil. Rriefe iiber Pohm Oesterr. 
auf ein. Heisc. Cz. I - II. Niirnbcrg 
Uniwersytet WiJt'ilSki. Katalog. 
Unterricht wio sich in Anseh. d. mit dem 
abtret. Besitzer. zu bendllnen aey. Lemb. 
U r z ą. d z. dla w9zel. miast w monnr. prus. 
WrocJ. 
Ustawa stanowo kOUlissye egzamin. Wal'. 
- nowego zakł. Dobrocz. pml nazw. Insty- 
tut macierzyilstwn. Wil. 
Ustawy tow. Dobrocz. (wileń.). Wił. Przy 
t
Ul mowa bisk. l{ossólkowsldego. 
Waga T. Historya polska. War. 
.W a lt e r F. De plica pulonica. Marburg. 
Warszawa. Tllryfa domów. War. 
W ę g rz e c ki S. Magistrat policyi. War. 
We r n e t .J. Rozmowy sokratyczne. Lowicz. 
Wę:!yk }o'. J'tlsza 
. (b. W. m.). 
W i e I a Ił k o W. Kucharz doskonały. War. 
Wiesiłowski K. O staro:!ytn. numismatach. 
War. 
Vi Ile main }o'. Adina. War. 
V i s m e n i I A. Lettres particuliel'es. Paris. 
W i r g i I i us z. Opera omnia. Wilno. 
Wohlfeil K. Deutsche Sprachlehre. Kr. 
W ol fram E. O poprawie szkół Pozn. 
W o ts kiJ. Rozpr. o człowieku. WiI. 
W uj e k J. EW1lngelie. Często 
Wybór modłów. Często 
- To:!. Wil. 
- pieśni. Często 
W y P i s Y z autorów klnsycz. WiI. 
W z o r y czynnoBci Są.dll. War. 
polskie (kaligrafia). Wiedeń. 
- do czyt. Wrorł. 
Za bawa ogrodnicza (b. w. m.). 
Zabawy przyjemne. Wrocł. 
Zac hary asie wic z G. Kazanie. War. 
Zalewski A. Rocznik teatrll narod. Wal". 
.Zapytania Towarz. Przyj. Nauk. War. 
Zbiór wierszy i mÓw patryotycz. War. 
- przepisówoprzewinien. urzedllików. 
Warsz. . 
Z c it u n g (l{ rakauer). 
Z i e g I e r J. Litteme pastoraies. Kr, 
Zubowski K. Dziełka wierszem. Wil. 


J809. 
A becadło nowe polskie. Wrocław. 
A d d is s o n J. Katon, trnjCedya. Wil. 
Angełłowicz A. Hemerkungen (b. W. m.). 
- Obserwations d'un pah'iotc. Lw. 
- Uwagi patryoty austryackiego. Lw. 
Artykuły wojskowe. War. 
Becker Dr. Rady dla ma}tonków. Lipsk. 


Bell&rmin R. 
auka chrześcijan. WiI. 
Besscr W. Primitiae florae Gahciae. Wiedeń. 
Besson J. rtlonsieur. Oudit. War. 
- Couplets. War. 
B i e ts ki A. Sposoby do ocalenia majątków. 
Kalisz. 
B i eis k i S. Iliatorya kościoła po wszech. WilI'. 
B i e n e r C. De oril('ine feudor11lD. Lipsk. 
HłeszY11skl H. Odezwa. Lw. 
- Zalecenie. Lw. 
Bobrowski J. Przygody Arystoneuszn. 
B o u d o n L. Les Annopolines. Wil. 
- Lettres Lithuaniennes. Wil. 
B r e d e t z k Y S. Reisl' Bemerkllngen. Wiedpil. 
H 11 r g s d o r f E. Umiejętność losowa. Pl'ze- 
my
1. 
Blltowski M. Gramatyka jaz. rossyjs. Po- 
('zajów. . 
Bychowiec J. List o wojnie (b. W. m.). 
Byszcwski T. Glos na sejmie (b. W. m.). 
- To:! (b. W. m.). 
Cataloj1;us Snc. Jesu Polociae. 
Chmielewski M Zbiór wierszy i mów. 
War. 
C h r u m y T. Dosłrzeżznia nad chorobą kołtu- 
na. Kr. 
C o Iii n H. Pie8ni austryjackiego ludu. Za- 
mość. 
Co II grega ti o BenedictinainDucatll Var8Z&v. 
Rawicz. 
Conteur. (Le) de socitlM. Wrocł. 
Cotte L. Lekcye fizyki. War. 
Cuvcl ier J. Graf Ołhoruski Janow. 
C y c ero. Ad Marcllm Brutum. Wil. 
Cyrk ula rz o sadzeniu drzew. Lw. 
Cz a c ki T. O prawie rzymskiem. WiJ. 
- Ustllnowienie szkoły ogrod. (b. W. m.). 
Czartoryski A. J. Kopia listu do Czac. 
kiego (b. w. m.). 
Czech J. Wykład matematyki. Wil. 
C z er m i ń s kiJ. Do A. Horodyskiego. Kr. 
Czołhanski P. Jakim sposob. uwstrzymać 
w kraju pien. War. 
C z y:!. Relllcya do zgromadz. gubernil wi- 
lensk. (b. W. m.). 
D ą b r o w s k i A. Kalendarz. War. 
Dąbrowski Ksaw. Recherches polit, surla 
rlPcadame de la Pologne. (b. W. m.). 
D:lmbrowski S. Kazania. Brzeg. 
D c d e r k oJ. List. Biskupa Mins. 
Dl' klara cya dworu wiedeńs. b. w. m.). 
Dembow ski J. S. Illanifest przeciw zwil}z. 
kowi targ. (b. W. m). 
r w:lgi nnd pismem: O statysty/'e PollIki. Kr. 
D e m b i ilS k i F. Wojsko polskie (odezwa). 
Diccionar. lat. pol, Viln. 
Directorium off. divi. Kr. 
- Toż. J.owicz. 
- To:! pro diae Kielcens. Kr. 
- Toż. Lw. 
- Toż. Kr. 
D i s c o n rs prononctl p. le 1\1 inistre de l'into- 
rieur. \Var. 
Dmochow8k ił'. Ksaw. O cnotach i wy- 
stępkach. Wal".
>>>
1809. 


29 


I. 


lJ m o c h o W s kiL. Dworek na gOBcincu. 
War. 
- Gaduła nad gadułami. War. 
- Pospolite ruszenie kom. op. War. 
D o w ó d rocz. postepn w naukach. Wił. 
Dnisbn rg F. Veriinch einer Beschrcib. der 
Stadt Danzig. Grlailsk. 
Dugamies A. Wanda (po "rgiers.). 2 t. 
Posen. 
Dworzecki J. Poczatki jęz. rosyj. Wil. 
Dykcyonarz łaciilsfco.polski. Wił. 
Dyrekcya lekarska. War. 
Dziarkowski H. Fizyologia. War. 
D z i e d z i c k i. Kalend. jCospnd. Kraków. 
Dziejopis dla młodzieży. Wrocław. 
Ed i cto r u ID (Continnatio). Lw. 
E g e r m 1\ n n. Obwieszczenie jenerała ... (B. 
w. m.). 
- Oznajmienie. (Lwów). 
- Uwilldomicnie. (Lwów). 
Ekartshausen K. Bóg jest najczyst. mi- 
łością. Wrocław. 
Podró:!e młodego Kostysa. Białystok. 
Elementarz. Lw. 
- Toż. Wil. 
- To:!. Lw. 
Ezop. Bajki. Wrocław. 
Faber. Sposób n!mczanill się gry tarok. Wro. 
cław. 
Faber K. Preussisches Archiv. 3 t. Króle- 
wiec. 
F e r d y n a n d d'Este. Do obywateli Waraza- 
wy. War. 
- Odezwa. War. 
- Proklamacya. 
- PieSiI o ucieczce Ferdynanda (b. w. m.). 
F e y e r& b e n d K. Geschichtc des poln. Stu- 
tes. Lipsk. 
Fiałkowski II. O geniuszu. Kr. 
Fi el d i ng. Sposób nanczania się gry w sza- 
chy. Wrocław. 
Fijałkowski J. De fistulll ani. Wiedeń. 
F i s c h e r S. (jenerał). Rozkaz dzienny. Lw. 
Flatt B. Opis ksi
ż. warszaw. Pozn. 
Fleury K. Katechizm histor)'cz. Wil. 
Fredro J. M. Przysłowia. Wrocław. 
1' r y d e ryk Angust. lilowa przy otwarciu 
sejmu. 
- Zbiór przepisów i ustaw. 
G. J. (tłómacz) Karolina. Krlik. 
Gazeta poznailskll. 
- krakowska. 
- warszawsk'l. 
- korrespondent:l wllrsz 
Gedike. Wypiay z rozm. aut. Waraz. 
Genlis S. F. Nowy Belizar. 
G e SI! n C r S. I)ierwszy :!egl. War. 
GHycki Fr. X. Podró:! w górach Miodob. 
Krzem. 
G III i z e El:!b. Bóg najw. dobro nowa ed. 
Wrocł. 
G o d I e w s k i t'r. X. KIIZ3nia (nowe) Bwiat. 
W
 . 
G o I ar'! a k i t'. N. (ks.). Katech. czyli wykł. 
pac. Wił. 
- Kopij& auten. pcw. konferen. \Vii. 


1- 


L- . 


c 


r. 
IC 


'i- 


la 


fZ. r. 


te- 


'y- 


Go licyn D. (książę). Prokl. na wej. w. ros. 
do Gal. Lwów. 
Gonkowski Fr. Cne errenrde gl!om. Val'. 
Gospodarz dusk. Krak. 
Grabowski Amb. Encykl. kom. ed. 2: Kmk. 
Graffenauer J. F. Lettrea ecr. en Allem. 
R. et 1)01. Paris. 
Oralichowski W. (ks. Piar). Do aut. dod. 
do popr. bł. Pozn. 
Gramatyka jez. łacin. Połock. 
- nowa pol.-w)oska. Wrocł. 
- języka wlosk. Warsz. 
G u t h ri e (pani). Listy z pOllr. do Krymu. 
Krak. 
Ha n d b u c h (kleines) d. gebriiuchlichstcn 
Wlirter in deutsch. fmn. U. pol. Sprache. 
llresl. 
I1alltepierre J. C. Ćwicz. gram. dla Pola- 
ków. Wrocł. 
- Tabl. histor. de la vie dca Rois de Pol. 
(1807-9). Brcsl. . 
H ayd n t'r. J. Stworzenie Bwiata z tekst. pol. 
(ks. Chodaniego). WII. 
Hcbdowski Kaj. (gen.). Rozkaz dzienny. 
Lnbl. 
- Instruk. dla kommedantów placu. War. 
Hirschfcld J. B. Begebenheiten ans d. 
Theater-Welt. Lemb. 
Historien (L') d. I. jenuesse (tłómacz. pol. 
obok). Wrocł. . 
Historya powsz. dl. szk. nar. Wil. 
-- rosyjska, krótko zebr. (tłóm.), Wil. 
- krótka rosyj. dla azk. nar. Panstwa ros. 
Wil. 
IIor&nyj Aleksy. Scriptorcs piarum scho'. 
Pars II. 
H o s z k i e w i c z K. Kazanie w rocz. zejBciu 
Fr. Pruskiego. Hawicz. 
H u m b o l d Fryd. Alek. Podróż w koło ziemi. 
Wrocł. 
I n s t i t u t i o fi e s theol. dogmat. Viln. 
- morales. ViI. 
J. F. N. Bracia! Polacy (odezwa do Pola- 
ków, wicrszem. B. m. d. (Jaroilski Feliks). 
Hin
raire d. I. Russie, de l'Hon
rie £'t dA 
Constantinople av. I. paix. de Tils. Wcim. 
In s t r n k c y a dla inspekt. wydz. (Warsz. ?). 
- objaśn. orft"aniz. prefektur. 
- dla rewizorów jen. miejskich. B. w. m. i r. 
- wzgl. rewizyi regestrów POrlllt. patcntow. 
B. w. m. 
I n te n c y a do orlpraw. godziłl. kl
cz£'nia. 
War. 
J a b ł o il 8 k i Szczepan. Cantate com p. il I'hon. 
du Priellr Konkow. Lwów. 
Jan is zo w s ki Erazm L. Do Polaków (wieraz). 
B. W. m. 
Jasnueger J. N. DOBwiadczenie chem. Lw. 
J a t o w t T. Kazanie w czasie przysi

i. 
J a w o r s ki Kaz. Oda na czeBr urodzin Na- 
pnlcona. Lublin. 
Je k e I 1"1'. Jos. Pol£'ns Staatsverind. II. letz. 
Verlass. Wien. 
- Haliz. Strass. u. Briickenbau. Wieli. 
- PolelIs Handclsgesch. Wjen u. Triest.
>>>
30 


1809. 


(J e z u s). Żyje Jezus, drzewo :!ywóta wit'czn. 
Wil. 
J u n d z i łł Ben. Rozpr. o pr:t:ym. potrzeb. 
\y sztuce o,rrodn. B. w. m. 
J u n g Edw. Listy moralne (tłńm.). LIlblin. 
- Nocy !tłóm. Dmoch.) wyd. 3. Lublin. 
JuvcnLius JÓł\. Append. de diis et heroi- 
bus puet. Polociae. 
J u v e II t liS gymn. Leopol. 
Kalen
. gosp; Krnk. 
- krakowski nowy. Krak. 
polski, ruski... Krak. 
- polit. (,hmn. War. 
K Ił I e n d R rz y k polityczuy. Wilno. 
K a m i e i, s k i Kaj. Gram. fmn. wyd. 3. WiJ. 
- Gram. niem. Wil. 
KamieiJ.ski Tad. W d. im. NapoI. Krak. 
- Wiersz w pam. pokoju do wojsk i obyw. 
K
. War. 
Kamieński Winc. Gąj, poema b. w. m. 
K a m i e iJ. s k i Jan (poseł Dl}br.). Odezwa uo 
izby pos. fol. k. 1. 
Ka m pc Joach Hibl. dziecin. Wrocł. 
- KSlą:Ł. moral. wyd. nowe. Wrocł. 
Odkryrie Ameryki (dal. c. Now. Robin.) 
tłóm. W rocl. 
K a n d i a n i. KaJend pol s Kraków. 
Ka rn k o w 8 k i Stef. (pos. depar. płoc. Uwa- 
ga podana Stanom sejm. str. 1. 
-- Odezwl!. tego:! do Senatu fol. str. 4. 
Karol (arcyks.). Odezwa do wojska w Wie- 
dniu. LWIiw. 
K a rs k i Józ. (pns. radziej). Odezwa do Ra- 
dy st. War. 
- Dalsze t16m. myśli tego:!. do współko 
War. 
- Zbiór mylili te
uż. 
Kastille (Castille) J. B. Treść graUl. fr. 
Wrocł. 
Kstech. dogm. o religii w powsz. WiI. 
- narodowy. 'Var. 
- do użytku koś. pail. fran. (tłóm.). Lowicz. 
- to:! na żąt:!. Ciechanowskiego bis. chełm. 
obrz. unic. Lowicz. (tłóm.). 
K a u I fu s s .Joh. S. Pnlens UlItergang, ein cha- 
rakt. Gem,ildc ('c;!n. 1808-9. 
K az a n ia dw:\ żałobne. Rawicz. 
K o b e r we i II Wac. rłlagistrat do obyw. Iw. 
Lwow. 
- Odezwa do mieszko m. Lwowa. 
K o c h. Kalendllrzyk polit. Warsz. 
Kodeks. Nupul. z prl.Yp. Wlłr. 
K o I Ił n u w s k i Kaz. Do Izab. Lubomirskiej 
na r. 1809. W:u. 
Komarzewski J. Ign. Carte hydrogr. d. I. 
PnI. Pllris. 
K o m e n i us J. Amos. Świat maI. z ryc. \Vrocł. 
K o n k u l' 8 do kut. wym. i pocz. w ulli"ers. 
(sekr. Majewski) Wil. fol. 
K o p c z y iJ. s k i Onuf. ReI. et Slip. ł'rider. 
Aug.epigr. War. 
- Epigr. na czcść Fryd. Aug. Wal'. 
- Gram. na kI. 1. Wil. 
- tul wyd. 10. Kmk. 
- to:! na kI. 2 wyd. 6. Krak. 
- to:! WiJ. 


- to:!. na kI. 3. wii. 
-. to:!. Krak. 
Kopia powet. wil. uniw. czło. wstup. w czn- 
:lil\ woi. terp. n. bud. fol. 
Ko r cz y iJ. s k i Mich. (ks.). Posit. e. disc. 
theol. Wiedeil. 
Ko rn Jan Bog. Annonce des livres. Breslau. 
Kościuszko T. Mnnoeuvres. of Horse ar- 
tillery. London. 
Korteniewski Al. (domin). FrankmRso- 
nia (z fr:m.). Pllryż. 
Kotzebue A lig. Romans (tłóm. z niem.). 
Paris. 
_ Spowiedż mai:!. kom. b. m. i r. 
Kozmian Kaj. Oda 1111 pokój r. 1809 {oddr. 
z gaz. war.). Wnr. 
- w d. z8wiesz. orłów fran. czyt. na posiedz. 
w LubI. ZamoŚĆ. 
- To:!. n. W. ID. 
_ Uczniuwie szk. klłd. do ks. Ad. Czart. 
(wiersz). Puł:.wy. 
K o z m i li s k i Jerzy. Dict. lat. pol. ViI. 
Krajpwski Mich. D. Pochwałll St. Konar. 
(w};\liciwie wyd. z r. 1783). 
(K rz em i e n i e c). Materye z nauk na popis. 
gim w.,1. B. w. m.). 
Ksenofont Rozdz. z Cyrop. (tłóm.). Rawicz. 
Ksil}dz dobruczyn., dramH. Wil. 
(Kuezyilski Dom.). Kopia listu o podat- 
kllch prus. War. 
Kur y er litews. Wilno. 
(L a c h n i c k i Ant.). Głos marsz. przy zagaj. 
elek. pow. wileil. Wil. 
Lekcye elem. fizyki, hydrost. War. 
Lelewel Joach. Wzmiallka o nąjdaw. dzie 
jOl" pol. War. 
Le l' n c t Jnn. Fund. na 4 ucz. przy gimn. wo- 
łyil. Krzew. 
L' H o m () n d K. 1'. Epitome historiae sacrae 
wyd. Sobolewski. Wil. 
L h u i Ił i e r Szym. Arytm. z dod. o nowych 
millrach i wa
. War. 
L i g n e de (prin.) Charl. Oeuvres litt. choi. 
si ('s. Paris. 
L i n d (' 
aUJ. Hog. Mowa lIa popis Liceum. 
War. 
L i P i iJ. s ki Józ. Zbiór uchwał Izby eduk. 
War. 
Lańcu/'ki J. Wiersz. Kr. 
LApiiIski D. O przyjażni. Wil. 
Ł o p a c i li s kiJ. Rys szcz,:ścia IIlłrod. War. 
Luszczewski J. Mowa.na sesyi sejmowej. 
'War. 
M n ł a c h o W s k i H. Mowy i pisma politycz. 
\Vrncław. . 
rłl Ił. ł a c h o W s k i 8. Manifest przeciw związ- 
kowi Tnl"guwic. 11". 
Marciszewski J. J'l"zyrlatck de rejestrów 
folwRrcz. \Var. 
:\lark ifwil'Z A O miłości ojczyzny. Kr. 
_ lItoralnuśl' w \\ykładzie prawa przyrodz. 
Kr. 
Dn rycel"zów ndrodzonej Polski. Kr. 
Masach lO) czyli wpływie na ubiór woj!!ka. 
Wat.. 
Materye z nauk w gimn. wol. (b. w. m.)..
>>>
'. 


,- 


l. 


r. 


l. 


t. 


I. . 


t- 


j. 


}- 


le 


,h 


li. 


n. 


k. 


,r. 
Jj. 


'Z. 


,z- 


IW 


tz. 


,II. 


- 


1809. 


31 


MęciiJ.ski J. Kazania i lilOWY. Kl'. 
M o 18 kiM. Do wojskll narud. (b. w. m.). 
M o n e t aJ. Polnische Grammatik. Breslau. 
M o 8 t O W s k a A. Zabawki w spoczynku. WiI. 
M u l z o ff A. KAzania. Pozn. 
N ach rich t. Kr, 
Napoleon I. Codex Napoleunis. Wal'. 
- Odezwa do W
grów (b. w. m.). 
- Proclamation. l:w. 
- IIistorya .... War. 
- Oda w dzieil urodzin .... Kr. 
- Wiersze na dzieil imienin. 
N a u k a o pszczołllch War 
N e 8 t O r. Lietopis. Petersb. 
Nicolas J. Hil'tor. natural. Wrocł. 
rliemcewicz J. M. Pieśil wojenna. (War.). 
- Pochwałlł Ign. Potockiego. War. 
O b s e r w a c y e ekonomiczne. Berdyczów. 
O b w i e sz c z e n i e komissyi do przyjm. ofiar 
(b. w. m). 
- o skład. podatków (b w. m.). 
- wzgl
dem soli (li. w. m.). 
Odezwa do ohywateli m. Krak. (b. w. m.). 
O ffi c i u Dl codz. Często 
- dla M. Parmy. \VII. 
Opłacito (O) ud. pap. stępI. War. 
Ordinatio div.olf. Kr. 
O r d n u n g der V urlesungen. Lw. 
O rd u div. olf. Kr. 
O s i ń s k i A. Kazanie przy rozp. nauk W gimn. 
wołyńsk. (b. w. m). 
O s i iJ. s kiL. Wiersl; na powrót zwyciesk. 
wojska. War. . 
Overberg H. Kath. Unetrrichtsbuch. Połock. 
Painvill Fr. GrIiUl. franc. Wrocł. 
Pamiętnik warsz. War. 
Parn I E. Raj utra.cuny. 'Vrod. 
Pfaf .ł.'red. Catałogue des livres. Vars, 
Pfaff Kllr. Bo
. Catalogue des livres. Lwów. 
Pią.tkowski A. Zoonomia. Kr. 
Piekarski .ł.'. Ziemiailstwo krajuwe. Kr. 
P re Bn i dla :!ołnierzy. Wal'. 
Pijarzy. Kalendarzyk. Lw. 
PillerJ. Kalendarz. Lw. 
Pi o s n ki. Lowicz. 
P o c z ą. t. j. ross. Wilno. 
p o e I i t z K. Geschichte des Konigr. Sachsen. 
P o b l J. Tbeolugia dogmatic:l. \ViI. 
- Katechizm. Wil. 
- Mowy. Wil. 
P o I e liS neues Leben. Coln. 
P o I e n. Die chemlllig-e Beamten. Gliwice. 
Pologn e. Itineruire de la Rnssie. Weimllr. 
p o ls k a. Do r
'cerzów odrodz. Polski (b. W. 
m.l. 
Poniatowski J. Pl'Oklamacya. Lw. 
- Do obywateli 
alic
"j. (b. w. m.). 
- To:! w Puławach. 
- Rozkaz dzienny. 
- Rozkaz dzienny w Trzcśni. 
- To:! w l'uiowif'. 
- Konwencya. War. 
- Dekret króla (b. w. m.). 
P o p i s szkoły w Bojanowie. Rawicz. 
- To:! PijlIrów. War. 
- liceum warsz. 


Popisy kandyd. stanu naucz. \ViI. 
Popław ski A. Nauka moral. Kl'. 
Poprawa młode
o, kom. War. 
Porzą.dek babo:!. ZamoBc. 
Potocki A. Opis an
lil;owania. Wal'. 
p o t o c k i S. Odezwa Rady stanu. \\ ar. 
- Odezwa do obywateli. War. 
- Uchwnła Rady stanu. 
Praclectiones in {;niv. Viln. Wil. 
Pre i ss H. Kazania. War. 
Principes de morale. Breslou. 
Prospekt lekcyj w Uniw. wilen. WiJ. 
P rz e c z y t a ń.s kiP. Kazanie prz
' ogłosz. 
pokoju. Piotrków. 
Przybylski J. Do ks. Józefa Poniatow
k. 
Kr. 
_ Wieki liczone Greków i Rzymian. Kr. 
P rz y g o d y Arystoneusza. ob. Bobl'Owski. 
P y ta n i a na popis publ. w szkole Bydgow- 
skiej. 
R. A. Intencya do odpraw. godzin. klęcz. 
War. 
Rasy n Jan. Brytsnik, trllg (przekł. Zamblz
.c) 
WiJ. 
R e g u I a m i II kasowy. wyd. pl'zez Fryd. Aug. 
ks. War. 
Rejestr medyków w Rosyi(z dod., nar. 1808. 
WiJ. 
R e m b i c l i ń s J,. i R"jm. Obwicszcz. wzgl. rc- 
kwiz. d. 15 lip. 
Rellnevllle M. Zofia. Stllnislao ł{e di Vol., 
rumsnzo stor. (trsd.). Livorno. 
(Renszyce) Scnt. dll Trib. de Vars.au su- 
jet d. I. terre de Rensz. Wiedej.. 
R. F. Wiersz na dz. imieniu W. Napoleona. 
Krak. 
Rocznik teatru nar. war. War. 1808--9. 
R o s b i e r s k i Ant. CUlllmct. theor. l'ract. in 
p:ltcntale tabulare. L\\ów. 
R o s Y j s k a historya dis szk. usrod. (z rus.). 
Wil. 
Roszkowski Wal. (tłómacz). Anj1;elikll cór- 
ka blind. Odoardo tz uiem.). h.nlisz. 
- To:!, dzieło pobocz. do Schillera "Ducho. 
wiaza" (z niem.). Kalisz. 
Rozkaz do' armii w Wiedniu (arcyks. K8r.). 
- dzienny w Kwatelze Cesar. Sl.cubrunie. 
R o z lU U W Y pol f.'an. niem. wyd. 2. \V roeł. 
R o Ż II i e c
 i Alek. (generał). Ode
\\a do Lwo- 
wian z Zółkwi. 
- Oznlljmienie zajęcia Galic. przez wl'jska 
pol. L\\ów. 
- N. 36, wyj. z Kur. litew. Wił no. 
R u no w s k i Porfiry. Allocutio in Cllp. prov. 
Russiae Ord. Prlledic. 
Russo II Step. \\' OłYllskie z.lpi
ki soc
YIll'n- 
nya w Ritamiric. Petersb. 
R u t k o W s k i Walen. (ks.). Kllz. w ('zlisi e 
(lowst. obudw. Galic. War. 
R y c h t C r Józ. Kmutr lIIaciej (z ni..rn.). l
 rak. 
R z ą d cent. wojsk. pod prut. Napul. \\. t} mcz. 
postano Lwów. 
_ to:! w oso blich : Stan. ord. Zmlloj,;ki. 
- "ojsk. centr. t
.mcz. Odezw:l Lwów. 7 
czel'w.
>>>
32 


1809. 


- to:!: 19 czerw. tam:!e. 
Rzewuski Wacław. Mines de l'Orient.Vienne. 
S. F. Urywki godzin moich. WiI. 
Sa i n t- JulIien. Odezwa do prefektów księ. 
War. 
S a II u s t i u s. Historia. Polociae. 
Sandomierzanów (Do). Wiersz. B. w. m. 
. i r. 
S c e lt a di poesie italiane per uso di coloro 
che si dedicano allo st. delia ling. ital. W iI. 
Schewatismus fUr KOnig Galizien und 
Lod. Lemb. 
S c h li tz J. B. Lander u. V Olkergemaldc. 
Wien. 
Schultes Jos. Aug. Lettres sur la Galicie. 
Tiibillgen. 
Sejm
, prawo lIchwal. d. 13 Mąja 1809 
w War. 
Selectae en prof. script. hist. Var. 
Settegast J. P. Nauka o pszczołach (z nicm.). 
War. 
S
vign
 Mar. de Rabutin i Grigrzan Fran- 
ciszka. Korespond. fran. (tłóm.). Wrocł. 
Siemianowski II. Obwicsz. z urll;'du po- 
liryi kro co do rus. fałsz. wietici. Lwów. 
Skorupka Mich. Głos .mian
. d. 15 Sicrp. 
1809 w Krak 1\ rak. 
Skotnicki Onufry ks. Odczwa dCl litotici 
Pol
k. Zamość. 
- Mowa z okazy i powst. ojcz. d. 
m Maja 
1
09. Zam. 
Skrzetuski Kaj. Historya powsz. Wilno. 
S ł o W a c k i Euz. O putrz. doskon. jęz. nar. 
i l1żyw. mowy oj cz. w wykł. nank. 
Słown iczek wp. najll:!Yw. w niem. fran. 
i 1)01. jęz. Wrocł. 
Sniadecki Jan. Jeogr. mat. fi.:. wyd. 2. 
WiI. 
S o c z y il S k i Kar. i IIlajcranowllki Konst. 
Pit'Śn huz. węg. o kam p r. 1809. Krak. 
(Sokolllicki Mich.). Wyj. z rnportug!'ner. 
bryg. pod d. J6 Czcrw. 1809 z SlIndolJl. 
S o t z m a n n I'ryd. Dllm. Polen nach dem 
Fricdco von Wicn 1809. Niirnb. (mapa). 
S p o s ó b naurzeni:ł sil' gry wista. Wrocł. 
- nauczcuili sil;' j1;ry 'bostona, pikiety i ka- 
syno. Wrocł. 
Stadnicki And. (pijar.). Mowa Pl'zy otw. 
8zk. w Lom:!ce (sic) miana. 
S ta d n i c 
 i Ant. Donies. o maj,!cych się 
otworzyc szk. norm. wzor. Krak. 
.s ta sz i c Stlln. Do sejmu. Co sie z nami sta- 
nie?.. War. . 
- To:!. w in. formacic. 
- O statystyce Polski. Krak. 
- Zagajcnic posiedzenia Tow. nauk. Warsz. 
Htawiarski Ign. FI'. Rzecz o potrz. przy. 
sp'lsob. kod. hand!. fran. (War.). 
- Ordynacya s
dowa. 
S tr oj n o w s k i lIier. Nauka pr. prirod., po- 
lit. Pereweł s pol. Anastazewicz. I'eterslt. 
S tr oj n o w s k i WlIler. O dogoworach po- 
miuz. z best. (pcrc\\". 8 pol. Anast.). WiJ. 


S u e to n i u s C. T. Jul. Cae8ar et Caesar Oct. 
Aug. Posn. et Lips. 
S zlin i a ws k i 1'. K. UWlłgi o hipotece. Lo- 
wicz. 
S z c z e p a i\8 k i. Kalendal'zyk. 
Szemsler Jan. Kr. zbiól' wiad. pmkt. art y- 
leryi. War. 
Szkoła organistów krąj. (rekt. ks. Izyd. Cy- 
bulski). War. 
S z u l c z e w s k i Paweł. Dwa kaZl\uia żl\łobne. 
Ra wicz 
S z u m s k i Tom Dok/. nauka j-:.:. i stylu pol. 
cześci 2. Pozn. Cz. 1. 
- to:! cz. 2. Sztuka piso w ruzm. mat. 
Tam:!e. 
T a b e l e służace do przep. mnsztry i manewrt\w 
piech. d. ł- sierp. 1791. War. 
Taryfa racyi :!ywn. i furdu, nale:!. ofic. i 
osobo przyadmin. woj. 
T eolegia pastoralna z fran. 2 tomy. Lowicz. 
Tomaszewski Aug. ks. Kaz. pogl'Z. Eleo- 
nory. WiI. 
Tr a k ta t o grze. Wrocław. 
T r II 881 e r. Poseł Galicyi. Krak. 
Trillcr Dali. Commcot. dc pleuritide. WiI. 
Tyssot SZYIJI. And. Tajemnice płci teil., 
j
j rhol"Oby i lek. ua Dle Lipsk. 
Ueltllng (prakt.) in d. deut. u. poln. Spr. 
U k I a n s k y Emil. Brieven uv
r Polen, Oostel'. 
rijk nour bet 1I00gt. t. 2. Hllrlem. 
U n i c k i Leon. Cz
kino czyli łapka na Krosz!', 
kom. Wil. 
- Pochwa/a sejmików. Wil. 
Uniwersytet wiletiski.Catalogue des livres. 
ViIIlo. 
- KlItalog. 
- Dodatek. 
Untcrricht iib. d. Auferziehung-snrt U. d. 
Verhalt. der Tiilleo. Lemb. (prz
d r. U!09). 
Urzłdz. Szkoły głów. krak. r. 1809 (Krak. 
dr. 1810). 
-. Szpital ów dla wojsk pol. Ks. War. Wili'. 
U s 1:\ n o w i e n i e szk. ogrodn. przy wołyli. 
ginm. 
- Tow. Brzeskiego dobrocz. War. 
U wag i patryoty austr. nad niekt. art)' k. 
w zagr. gaz. b. W. m. 
U w i a d o m. o szkul. n:UlCZYCZ. ł.owicki
j. 
przez które na popis zapr. J. Siewielilhki. 
Low. 
Waga T. Historya poh;ka. War. 
Vandelaincourt A. lIlentor. Wrocław. 
- Slkoła cnoty. Wrocław. 
Was ił c W s ki}'. Przepisy dll\ pospólswn. 
War. 
W ę grz C c ki S. O pmwach dla księstwa 
warsz. War. 
W!;y.yk F. O/la na powito wojlIka (b. w. m.). 
- Wicrsz na śmierć T. Dembowskiego. (Ił. 
W. m.). 
W' i e r s z nA dzieil im. Napoleona. KI'. 
W i I c k eJ. Miner. W R8s
r in Z;un08ć. Za- 
mość. 
Wirgilius. Eneida. War. 


,
>>>
1809 - 1810. 


Woj a k o w s kiM. Kazanie w czasie powst. 
Galicyi. War. 
Wolski K. ł'. O ksią.
kll.ch elementar. War. 
Wolter F. Wolter dla młodzie:!y. Wrocł. 
W o r o n i c z J. Kazanie przy otwarciu sej m u. 
War. 
- To:Ł po franc. War. 
- To:! po niemiec. (b. w. m). 
Wybór powieści wier. i proz!). Warsz. 
Wydział sprawiedliwo8ci. War. 
Wypisy z autorÓw klaaycz. Kr. 
- To:!. Wił. 
- To:!. Krzemieniec. 
- To:! niemieck. Wil. 
Wyszczególnienie straty wojsk austryac. 
(b. W. m.). 
Wzór i porzą.dek nauk w gimn. wołyilsk. 
(b. w. m.). 
Z. Bankrut, kom. Wil. 
Zabawni c ki w pm!iedzeniach. Wrocław. 
Zacharie Faeton, poema. War. 
Zalewski A. Rocznik teatru narod. War. 
Zallinger ł'. Algebrs seu arit. Połock. 
Zasady obyczajnoBci. Wrocław. 
Zawadzcy. Katalog ksil}g polakich. Warsz. 
Zbiór przepisów dla władz skarbo. War. 
- uchwał izby edukacyj. War. 
Z d a n o w i c z M. Tablica chl"Onol. historycz. 
Wił. 
Ziegler J. Oratio funebris. Kr. 
Żukowski S. Począ.tki j
z. hebrajsko Wił. 


i. 


1810. 
Abecadło dla włodzie:!y. Wrocław. 
Acte de ceaaiou dem:lrc:,tion. Lw. 
Adamczewski J. Papirius, opera. War. 
A d e I u n g F. Abentheuer in der Siena .Mo- 
rena. Lipsk. 
Adwokat krajowy. Kr. 
Arytmetyka dla szkól. Wił. 
Bandkie J. S. Dzieje król. Polsko Wrocław. 
2 t. 
- Ueber die griilliche Worde in Schlesien. 
Wrocław. 
Barthclemy A. Stanislaa Zamojski. Paris. 
Beck J. Manuel dn Voyageur. Lipsk. 
B e 11 a r ID i n R. N Iluka chrześcijanska Wił. 
Benedyk t XIV. O obrz,!dkach mszy. WiJ. 
Bemerkungen. Lw. 
Bergonzoui. M. Przepisy lekarstw. War. 
Besser W. Catalugue des plantes. 
Besson J. Homage li l'armoo. Var. 
Biblia. Berlin. 
B i e I s k i A. Ułatwienie przeszkód system. 
kredyt. Kalisz. 
B i e s i e k i e re kiJ. Historya jenerała Des- 
saix. Wił. 
Bninski A. O ćwiczeniach piechoty. War. 
B o g d a ń s k i Al. Hołd Frytlerykowi Augusto- 
wi (wiersz). Kalisz. 
B oj a n u s L. Aoleitung. Riga. 
- Ue ber die Ausrettunj\'. Riga. 
- O zarazach bydło. WiI. 


l. 


'3 


). 
ł. 


,. 


, 


-- 


33 


Bornsehein E. Geschichte dtr Ereignisse 
in d. J. 1806-1810. Eisenberg. 
Boudon L. La pi
h
 filiale. Wil. 
Brandt F. Nauka o muskułach. War. 
Briefe des Eipeldauers an seinen VeUer in 
Krakau. Wien. 
B r o h m K. Geschichte V. Polen. Posen. 
Catalogus Soc. Jesu. Polociae. 
Catechi sm e moral. et politique. War. 
Cezar J. Almanach dla grają.cych " karty. 
Wrocław. 
C o m p e n d. geometri ae. Połock, 
Czacki T. List do A. Osinskiego. 
- Do uczniów. Krzemieniec. 
- Uwiadomienie. Krzemieniec. 
- Odezwa do nauczycieli (b. w. m.). 
Czartoryski A. K. Mylili o pismach. pol 
skich. Wił. 
Cz e rm ak J. Remerkllngen. Lw. 
Czerwii18ki J. Cenzor w ojcu. Lw. 
- Przewodnik testatora. Lw. 
D ł b r o w s ki Ksaw. Recherches polit. sur h 
decadance de la Polog-ne (b w. m.). 
Daru:/,. Nabo:!cilstwO. Wil. 
Dambrowski 8. Postylla. Brzeg. 
Dambrowski J. J. PAmięć jednego z wy- 
chow. szkoły rycersko (b. w. m.). 
Dembowski J. J. Wanda, tragedya. Kr. 
- T. lnstrukcya do wymiaru zbo:!a. War. 
IJirectoriulU otf. div. Kr. 
- To:!. l'ozn. 
- To:!. Lw. 
Dmuszewski I.. Gldula nad gaduł/l.llli. War. 
D u b i e c kiM. Kazania w dzien imienia Na- 
poleona W. Kr. 
D II b o i s L. L'heritiere polon. Parls. 
Uuval A. Les faux St:mislus. Paris. 
D y k J. Sachsen uncl Polen. Lipsk. 
Dziennik dekretów B,!du kaasacyj. War. 
- praw. War. 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
E l e m e n t a n. Wil. 
- To:!. Kr. 
Eou de Beaumont. O :!ebrakach. Krzemie- 
niec. 
Fedr. Fabulae. Wars. 
- Tot. Poloc. 
- To:!. Wil. 
F e n e lon F. Podró:!c Telcmaka. Wroclaw. 
F I Ił t t H. Topographie des Herzgatbums 
WarschIlu. Lipsk. 
Fleurigeon. Wyją.tek z kodeksu ad!ninistr. 
Kr. 
F ra n c i 8Z e k l. Pstent względcm podatku 
spadkowego. Lw. 
F r a n k J. Annalen des klinisch. Iustitllts. 
Berlin. 
Frankowski J. Na examen w kalisk. kor- 
pusie kadetów. Kalisz. .J 
Friebe W. O owcach. Wil. 
F r y d e ryk Augu8L Dekret słanowią.cy bile- 
ty kasowe. 
- Powitanie Fryderyka AUKusta. Kr. 
- Na przyjazd ł'ryd. Aug. do Krakowa psalm 
córek SYOilskicb. Kr. 
fi
>>>
M 


1810. 


G a z e t a poznnnska. 
- krakowska. 
- warszawska. 
-. korespondenta \VUI'I!ZaW8. 
G e d z w i Ił o S (ks). Kaz. na pogrz. Wail- 
kowicZll. Wil. 
G e n I i s 1:;. Ksia:!. d. podr. \\ yd. 3. Wil. 
- rłlyśli i mak'8ymy wyd. nowc. Wrocław. 
Geometrya dl/L szkół nar. Wil. 
Gerluch. O Libl. przy szk. Bujlmow. Ra- 
wicz. 
U e 
 t h n e r Franc. Księgarnia dostarcza ksil}ż- 
kl. Krak. 
U i:! Y e ki F. K. ltlyśli o popr. bud. wiej. Krzem. 
- Rys U krainy zach. ob. Hammard. 
Glaize Elż. Bóg najw. dobro. Krak. 
G I e y G. Rappurt o ks. Lowick. Skierniew. 
G li 8Z C Z Y n s k i Ant. Uwagi n. dochod. pllbl. 
War. 
Goertz J. F. IIlemoircs ct artcs s. le palta 
ge de 1'01. Weim:łr. 
Golaliski }o'. N. (ks.). Literatka chiilska. 
Wil. 
Grabowski P. (l{ener).Pisemko L. tyto Krak. 
Gramwairc fnUlc. Pułock. 
G re b I ow Ił Tekla. Catalogue des livres frllllc. 
Cracov. 
Gr:Lmmatyka franI'. wyd 10. Kal. 
- To:!. Połock. 
Grebcl J. Wzory ch:n. w drukarni {:h-oebl. 
Krak. 
Grindel D. li. China zastępcza. Wroc. 
Grzymała W. Mowa przy ur. przys. Fr. 
Aug. Zamość. 
Guessefcld Fr. L. CI.artc v. Herz. Warsch. 
Nueremb. 
II a m m u r d. Rys Ukrainy Zach. przez Ks. 
Giżyckiego. b. w. m. 
Haus (Das scllwarze) in Weiss Rus
land (Ro- 
man). Heillelb. 
li a u s t e i n Beu. }o'ryd. An cxact acount of. 
tlle engl. littcr. Viino. 
- 8awml. deutsch. ausCl'1. Stiicke in geLulJ. 
u. ungeb. Hede. Wilno. 
łlautepilHre J. ..:. Sztllkapis. listów. 
II e b d o Dl a eI a I e stud. sell Compend. PalrO- 
logiac, 1I1'I'UlclJ. ue I,itur. Var. 
H e c k e l' Allg. }'Iyd. Gedanken iib. d. Nutur 
u. d. Drs. d. VI eicllclszopfcs. Erfurt. 
lIerfurt J. ZYg". De nwdici off. in dijudic. 
łellli gcner. Dissert. }o'rancofurti. 
H e r o i n Ił chrześc. i duma pokut. b. m. (Cze. 
stoch. ?). . 
li e r t Ul a n A. Do pu blicz. (Warsz. ?). 
Hirsehfeld J. ll. Die Kinder d. Phantusie. 
Lemb. 
Ił i s t o r y a odlcgł. pOIł pan. rossyj. narodów. 
Krak. 
H i s to r y a powszeehnn. Wilno. 
H o e kWileh. van der. NieBczesl. żegl/lrz. 
Krs
 - 
Hufeland Krz. W. Dobra rada dla matek 
ttlóm. Szul1lski). Wrne. 
li u S s a r z C w s ki '1'1.. Lectio literulis Psalmo- 
rum. ViI. - 
Int1ex plantarum horti ho tan. Univ. Vii. 


l n f o qn a c y a prezyd.. bt1t'm. wójtom. przy 
układ. ksi,!-g lud. b. w. 111. 
l n s t r u c t i o dc sacra scriptura. Vii. 
I n s t l' II k c y a dla dyrckt. skllr. depllrt. War. 
- ella kOlUendan. pl:Lcll b. w. m. (War. ?). 
- dla komo!' cel. i konsulll. księstwa. War. 
- wzgl. konfront. kw. cel. War. 
- dl:L kontroI. kas cel. 2. (War. ?). 
- (tymczasowa) do czynności miej. 
- dla offic. komor cel. przy plomb. to\\'. 
War. 
- szczcl\.ólna dl:1 oftic. poczt. War. 
- wzgl. pob. i kontrol. cła tranzyt. War. 
- dla prefcktllw ks. W"r. 
- dł.L rewirów gener. mil'j. wyd. 2. (War.). 
- lila wydziału suI. przy ltlinist. sklubu. 
(War.). 
l wanek Jerzy (8. .T.). Filiatio mariana. Po- 
Im'iae. 
J ar o il s k i l.'cliks. Jakiej filozofii potrzehujl,! 
Polacy i' Krak. 
- 
Iow:l mL urocz. imienin Fryd. Aug. ks. 
war. Krak. 
.1 e d c u raz jellell, wystaw. na wid. łatwiej- 
szy. Wrorl. 
J II M iii!! k i Filip. Kodeks postęp. sl}d. krym. 
Wl\r. 
K. F. X. !luwl przy otw. w Krak. na przywr. 
domu ś. Jan. Kruk. 
K Id c 1\ d H r z polski, ruski. \Varsz. 
- polit. cłll"onol. War. 
K al c ndarzy k krakowski. 
- polityczny. Wilno. 
K a m i e il S ki Tad. W d. im. ks. Józ. l'unillt. 
Krak. 
- l'uwitllnie Fr)'d. Aug. w d. przybycia lło 
Krakowa. Krl\k. 
K a In i c n s kiWinc. Przypadki lubel., poema 
b w. m. 
K a t e ch. mor. polit. (po fran. i po pol.). 
War. 
t K I i c ki). WY\\'o spr. slIkc. po Józ. KI. prze- 
ciw I:;tanisł. B. w. m. 
- Od pow. ze str. I5tanisl. pudubnie:!. 
K o c h. Kl\lendarzyk polit. Warsz. 
K o ch a n o \V s k i Mich. (:łus do Fr
d. Allg. 
Krak. 
Kodeks NapoI. z przyp. ksil!g 3 \V 1 tomie. 
War. 
Kolłą.taj Hugo. Porzl}d. fiz. mor. Kmk. 
_ Uwag"i nad połu:!. ksiC,(stwa warsz. Lipsk. 
K o o k dla młouz. wyd. nuwe. W roel. 
Kopczyiiski Onuf. Element. dla szk. panLf. 
wyd. 2. Krak. 
- Orlim. \1a kI. 1. \\'y:rI. no\\ e. Krnk. 
- Gr/Im. na kl. 2. WII. 
- Prawidła przyst i oLycz. wyd. 4. War. 
K o wal s kiJ. K. O potrz. nanki Pl'. kraj. 
H. w. m. 
K o z \\I i.1 II KRj. Oda na zawiesz. orłów fran. 
przedruk. ,,'al'. 
K o z m i ils k i Jerzy. Dict. lut. pol. wyd. 3. 
Krak.
>>>
1810. 


3.') 


rz}" 


Kretschmar Edw. Ode ad laudes imp. Ale- 
undri 1. b. w. m. 
(K rzemieniec). Materye nauk w gimn. 
wołyn. 18'°/... 
Kurnatowski Włsd. Piosennik j
dnoty 
eWllng. Kri,lewiec. 
Kuryer litew. Wilno. 
L a b e l'i Aug. Diss. de plica pol. Genuae. 
LILfontaine Allg. Romulus założ. Rzym. 
Krak. 
L a ha rp c .1. "'l'. Zbiór podróż) do Afr. i 
Azyi. Krak. 
LII Maisonfort. L'heritiere pol. Pari8. 
L II. Roche Fil. FrMeric de Minski melodr. 
Paris. 
Lekarstwo s)'mp:Ltyczne, kumed. Krak. 
Lemontsy Piotr. Czy pojellziclllY do Pa 
ry:!a? romans. Krllk. 
L c n a l' t o w i c z B. 'azanie w Sutkowil'. 
Wilno. 
Lhuillier Szym. Arytmetyka, w)d. now". 
WiJ. 
- Geometrya, t-llmLe. 
LibQsz}'c Józ. Deser. des 0I0llSSI'S !łIlKl'n 
\'ir. de Petersb. et Moscou. Felersb. 
Lipitiski Aug. lks.). Kaz. na pogrz Stan. 
Itlałachuwskiego. Krak. 
-- To:! b. wym. 1łIi
i. 
- Kazanie w d£. B. Stan. bisk. w pnytOlu. 
ł-'ryd. Aug. Wrocł. 
LipInski Józ. Regulam. dla pensy i i IIzk. 
:!eil. Wal'. 
- Sprawa z 51et. urzęd. Izby t"duk. War. 
L i B t Y moralne mięt1zy rodzeli. War. 
(L o d o i s k a). Les soir
es de la jeune Lod. 
Paris. 
L a b e c k i A. Kodeks postęp. sądow. War 
L a p r li s k i D. Kllzanie. Wil. 
L u s z c z c w s kiJ. O OI'ganiz. prefektur. War. 
M. ksiądz. Kazani!' przy obchodzie po śp. 
S. Itlałachowsk. War. 
M. B. Mo
a przy otwarciu w Krakowie. Kr. 
Magazyn duchowny. Poezajów. 
Malinow.ski S. Grafowie Walbergowie, 
drama Zytomierz. 
1'thłowieski ll. Uwagi politycz. War. 
Marc i ej c w ski A. Kazanic za dusze S. 
Małachowskiego (h. w. m.). . 
M ark i e w i c z A, Wiersz na obchód roczno 
oswobodz. Krllkowa. Kr. 
- Wiersz na przyb)'ciu Frytler. Augusta du 
Krakowa. KI'. 
1Ilateck i J. Kalendarz.yk. KI'. 
Matcryc z nauk w gilDn. WOłYlisk. Berdy- 
czów. 
Matuszewski. Zhiór wierszy. Luhlin. 
Meidinger J. Gramatyka franc. Wrocław. 
(MiaskowBki). Dowód przywillz. W. Mia- 
skowskiemll (h. w. lU.). . 
Modlitwy. Wrocław. 
M ols kiM. Na Ilrzyjazd Fryderyka Angn. 
sta (b. w. 111.). 
- Spil'w histmyez. ua dzieil imienin jt'lI. 
Rożnierk. l h. w. 111.). 
M o W a pny otwarriu w Krakowie. Kl'. 
N. W. L. Kantata (b. w. m.). 


'ar. 


ar. 


JW. 


'Itr. 


.1'.). 
bu. 


Po- 


ują 


ks. 


iej- 


r m . 


wr. 


lillt. 


(10 ma 


[)I.). 


rze- 


,ug. 


lIlie. 


r sk . rlLf. 


r. 

rnj. 


l'8u. 


. 3. 


N a b o ż e ilS t w a różne. Poczajów. 
N a u kareglll i propol"c)j. Grodno. 
Niemccwicz J. M. .Mowa ua obch. pogrz. 
Małachowskiego (b. w. m.). 
Nowowiejski J. Kalanie na pogrz. Cieci- 
szewsko \Var. 
U. P. Pami
tnik hl' Olizarowej na dzicn imien. 
(Ii. w. m.). 
U b w i e s z c z e n i e. Prl'fekta Depart. Pozn. 
- o repartycyi produktów (b. W. m.). 
UdezwA do ubywat. m. Krakowa lb. w. m.). 
UgłOSZl'nie prawideł o handlu. Kl'. 
O rd n u n g der Vorlesungen. Lw. 
UrgI,Jniz. '('ow. gospud. War. 
O s i ilS k i A. Mowa przy ukoil. roku szkół 
lh. w. m.). 
Osiński .J Fizyka. War. 
Owe'al'h lU} niwka. Wil. 
Owiuius7. P. Elegic miłosne. War. 
p a I a f o x J. Le voyage du pasteur. VHua. 
Pami
fnik warsz. \Vnr. 
Pers ius A. Satirae. Wilno. 
Pfaff Fred. Cataloglle des livres. Vars. 
P i t; kor s I i F. Ekonom kolegom kraju. Kl'. 
p i c li u i ilwiatowe. War. 
Pietć (La) liliale. Wil 
p i jar" y. Kah'ndarzyk. War. 
- Katah'g książek. 
p i II e l' J. Kaleudarz. Lw. 
Pirallluwicz G. Ele1Dcntarz. Kl'. 
- Nauka obycz. War. 
P i s m a lIatryot. War. 
Pius IV. Modlitwy. Will'. 
P o I e n. I'ele1zug ł'rankreichs im J. 1809. 
M eiSBel1 
p o ł o:! e u i 1'. O rozgranicz. gub. wileil. (b. 
W. m. 
P 1'Z e n o 8Z e n i u 10) fabryk sukiennych. 'VII. 
p o P i s szkoły w Bojanowie. Rawicz. 
- To:! Tumickiej. 
- To:! Pijarskil;' Wal'. 
- liceum WIUSZ. 
- kandytl 
tallu 1J8IlCZ. Wil. 

 giuID. wilcnsk. 
Popławski A. Nauka moral. KI'. 
Posiedzenie 'ruw. Przyj. Nauk. War. 
Pos to.no w ieni e policyj. o bydle (b. w. m.). 
_ l) rozgrano guber. wilensk. 
Potl)cki J. Abeutheuer in der Sierra Mo 
rena. Lipsk. 
_ I'rillcipes de chronologie. Pctersb. 
p o f o c k i S. Uu!'zwa do B
du lippel. Warsz. 
_ Puchwała walecznych Polaków. Wal'. 
I'raelectiones in Univ. Vilnen. Wił. 
P l' a Ż m o w s k i A. Kazallie lIa IJogrz. S. Ma- 
łachowsk. War. 
Pro!'hlLSka J. Zuady fizyulogii. Wil. 
P r o g r a m giwn. ł'ozllailsk. 
- opery: Julia i .Ruwer. Wił. 
P l' o S p e k t lekcyj w ['niw. Wilen. Wil. 
Przepisy ubiorl"w dla wojsk. War. 
_ dla urzl}dn. stall u cywil. "'ar. 
- Toż. KI', 
Przesmycki L. Mowa na exekwiach zaA. 
Feli1isk. Krl;em.
>>>
36 


1810. 


Przybylski J. In memoriam ł'rid. Augusti 
(b. w. m.). 
- To:! po polsku. Krak. 
R Ił C h u n e k jeDer. kasy gimn. wołyri. 
Rada dobra dlll matek. B. w. m. 
Rafałowiez Rub. Uwiadomienie księgar- 
skie. Wilno. 
Ragoczy. Katalog książek polskich. 
Reflexions sur les Ordres relig. War. 
R e g u la m e n t pensyi i szk. płci żen. (B. m. 
i r.). 
- słu:!by obrz. dla wojsk. fran. w r. 1809 
w)"dany (tłóm.). Krak, 
R cJ e s t medyków w Rosyi. Wilno. 
R e n d z i n y Stan. Carte de la PologDe selon 
les nouv. divis. de la PRix de Tilsitz. Vienne 
R o b e l' t s s o h n. Ksil}.:!ka wewn. i zewn. wad 
koni. Krak. 
Roczn. teatru war. War. 
R o II i n dla młodzic:!y (z fl'an.). Wrocł. 
Rozbierski Ant. Annales Jurisprud. Leo. 
poli. 
(R u l h i e re). Memoires soumis ił. l' Inst. snr 
l' oeuvr. de Rlllh. De l' anar. d. I. Polog. 
Paris. 
Russocki Mik. Mowa do Fryd. Aug. ks. 
war. na gr. pow. krak. w jęz. fran. Krak. 
R II t k o W s kiJ. Gabinet figur woskow. ko- 
ml'dya. B. w. m. i r. 
R u t k o W s k iWalen. (ks.). Wiersz z okaz. 
p\"Z)'i. Fryd. Aug. Krak. 
S. kapitan. Wicrsz w d. imienin ks. Józ. Po- 
niatow. Will'. 
8. M. Przywit. Fr)'d. Aug. Krak. 
- N:\ pam. bytn. tego:! w Krak. Krak. 
S a l' d a g n a Kar. Uezllita). Theolugia dogm. 
pole.n. Polociae. 
S c h e ID a 1'11. portów wllj!! wszel. stopnia. War. 
Schclllatismlls f. Galizien. 

;jerakowski Józ. Ektonon, literae vet. 
ling'u. Goth. (b. m.). 
SierlLkowski Scb. Urzl}.dz. szk. głów. krak. 
Krak. 
S ie st rzen cewi c z Boh. St. Sommaire de 
rech. sur les orig.... Mohilew. 
(Sieltrzenc ewicz S.) Enchllrist. Stan. E- 
piso Albae Rus. pro tyr. S. J. Wil. fol. (b. 
w. r. 
- Oda dl) St. Siestl'z. arcyh. 1II0hil. od Colleg. 
Pijar. J\lohilcw. b. W. r. 
-- Powit. tegoż (ll'zez ks. ł'r8I1cillzk. Prow. 
Billł\'Os. 
S i lU II n Kar. Alit. Nauka gmnia na organach. 
,V ar. b. W. m. 
- Knitka nauka puzn. Rel{llI. Harm. czyli 
Generał BII!!su. wyd. 2. Pozn. 
Skarb nowy, łaska Jezusa. War. 
Skrzetuski I(aj Hit;tl)rya powsz. Wilno. 

 k I'l e t Ul\ ki WiDC. Ilist (lOWIIZ. na kI. 4. 
(Pzil'je greckie). \ViI. 
SlonczyJiski fI', Od pow. 11' str. 
t I(lic- 
kiego cześ. ziami Roi:lJi. War. 
g ł o W a c k i Euzdl. MowlI Ilrzy zllkoil. I'. szkol. 
w Uiw. woł. Krzemieniec. 


Słowaczyńs ki Winc. Kolenda na nowe lato 
b. w. m. dr. 
S ł o w ar (TuczSOj) Hi kro soderz pol. i lit. za- 
konow. Petersb. 
Śniadecki Jan. Zag. ses. publ. uniw. wil. 
Wil. . 
- Żywot ucz. i pub. Mar. Odlanie. POCZObll- 
. tli. Wil. 
Sniadecki Jedrz. Theoric der organ. We- 
sen, aus d. 'poln. von MOIitz 1 Th. KB- 
nigsb. 
Sołtykowicz Józ. O stanie Akad. Krak. 
od założ. jlj w r. 1347 si do ter. czasu. 
Krak. 
S p e c y fi k a c y a ogól. przych. Ks. Warsz. 
z wyszcz. de part. i rodz. podat. 
S p i e s s Chr. Hen. Kramarz szczotek do lnu 
. i łapek na myszy. Z niem. Krak. 
Spiewnik. Krak. 1802, wyd. Pankr. Folwar- 
ski bem. z Kalw. 
Sposób łatwo naucz. gry szachów. Wrocl. 
- leczenia chorych skutecz. kraj. krzew., ko- 
I'zonk. i ziółko 
S rz c d z hi s k i F. P. Urz,!dz. policyi i porz. 
w sądach apI'. i trybunałach z fran. War. 
S t a c y e drogi krzy:!. z nad. odpust. Berdy- 
czów. 
S t 8 S z i c Stan. Zagajenie posiedz. Tow. nauk. 
War. 
Stawiarski JglI. Fr. Prospl'kt do dz. sta. 
tyst. ogólII. krajów Pol. i Lit. War. 
Stoever. l.anders Inkratlling utan Krig... 
Stokhuhn. 
S u l' o w i e c ki Waw. O upadku przem. i miast 
w Police. War. . 
Ś w i a t dziecinny w obraz. Wl'od. 
S w i d e r s ki Jędrz. Ga1icya oswob. w 6 pieśn. 
Krlik. 
S w i l' S Z C z ew s ki. Jcdrz. (pi
ar). Wykł. ob- 
rZl}d. powsz. kos. Itatol. Wil. 
S y b i Ila rz. nowa kabała mor. żllrt. Wil. 
Szaniawski Fr. Ksaw. O pntwach handl. 
Rzecz czyt. na pos. szk. prawa. War. 
- Kodex cyw. fr:mc. 
- O rządzt'niu i mdzl'niu. War. 
S z c z e p o ił s k i Mac. Supplcmcnt do kata- 
logu. 
Szcz epkowski Józ. 8to i jedna bajek. b. 
I'. Pozn. 
S z c z e» k o w s k i Józ. (II.). Mozur śpiewany 
w Pozn. przez B. Beckm. Poz. 
(S z e m II e k Win). Oda dla uwielb. jP.go pa. 
mią.tki przez :!yczl. słu#\'ę. Kr/lk. 
S z II ID S k i Tom. Katalog kshj:!ek polskich. 
Pilzn. 
- Wzory pisania, char. pol. fnln. niem. i ros. 
Pozn. 
Szymkiewirz Jllk. Nanka o chorobach 
d.d('ri. Wil. 
T II r n II w s ki Moryan. I(az. w dz. poilw. ks. 
Fl'rd. f'iechallo\\'lIkiego !lA bis. chl'łm. Lw. 
T a r y f a ullllł. i tiwiatlll dla ofic. podof. i :!oł. 
lIa kWILt.
>>>
1810'- 1811. 


37 


,to 


- ogólna zmian kursu bankocetJi wied. z kur- 
sem zlota porów. B. w. m. i r. 
fauryka. Hist. odl. pod paD?w. ros. 
ęd
- 
cych nar. mianow. Taurykl cz. Krymu. 
Krak. 
Testam (Nowy) P. N. Jez. Chr. b. w. m. 
(Berlin). 
Textor. Beschreibung Ost-Preussen. Berlin. 
T I ó m a c z e n i e znaku cd. Pol. zjedn. pod 
Wsch. War. Kr. 
Tomaszewski Aug. (prof. tcol. dop;m.). 
Kaz. Da pogrz. ks. Marc. Poczobuta. WiI. 
T r a 881 e r. Bote aus WeBtgaliz. Kalend. Kr. 
Treść nauk daw. uczn. szk. dombrowic. ks. 
Pijarów. 
T rz c i ń s k i Jedrz. Pismo z pow. oryg. listu 
(Ign. Mi
czyii. komis. rzl}d. ros.). Krak. 
T u 1"8 kiWinc. Powieści moralne. Krak. 
- Wiersz d. 15 Sierp. Krak. 
- Niektóre wiersze. Krak. 
Tymowski Kanterb. Dumanie żołn. pol. na 
walach staroż. zamku Maurów w Hiszp. B. 
w. m. i r. 
Uminski Jan N. (gen.). Kr. zbiór uwag. dla 
ofic. pul. 10 jazdy husarzów b. w. m. i r. 
U s t a n o w. Tow. dobrocz. powiatu Nowogr. 
b. w. m. (Wil.). 
Ustawy szczególne L. BB. PP. Zjedn. pod 
Wsch. War. 
U wag i kryto nnd dochodami publ. ob.: 
Gliszczyński Ant. 
U n i w e r s y t e t wilenski. Catalogue des Ii- 
vres. ViIno. 
- Katll.log. 
W a e c h t e r J. Christliches Gesangbuch. Wien. 
Waga T. Sodier:!anic polskich i litewsk. za- 
konow. Petersb. 
Wailly N. Zbiór gramatyki franc. War. 
Wal b c r g o w i e grafowie. dram. :2';ytomierz. 
Van d e l a i n c o u rt A. P-oczą.tki mitologii. 
Wrocław. 
Węgrzecki S. O professyach i professyo- 
nistach. War. 
- Uwagi nad moratorium. War. 
Werner F. Wanda, trag. War. 
Wojnicki S. Oda dla W. Szembeka. Kr. 
- Oda dla J. Szembeka. Kr. 
- Wiersz do P. de Vernoi. Kr. 
Wo r o n i c z J. Mowa na pogrz. kI!. Józ. Czar- 
toryskiego. War. 
Wybór modlitw. Zamość. 
Wydział sprawiedl. War. 
W y k I a d materyi w szkole miwdzyrzyck. b. 
w. m. 
- snów. War. 
W ypisy z autorów francuz. War. 
- z autorów niemieck. Wil. 
Wyszyński J. Wiersz z powito ks. Józ. 
Poniatowskiego. War. 
W zory czynności są.dowych. War. 
Zabawy przyjemne. Wrocł. 
ZalewskI A. Rocznik teatru narod. War. 
Z a wad z k i JÓ:i:. Jeogl'afia powszechna.. Wil. 
- Rejestr ksil}lck. 
Zbiór krótki ob. Benedykt. a- 


,iI. 


11\- 


7e- 

o- 


ik. 
su. 


sZ. 


nu 


ar- 


ł. 
tO- 


.rz. 
"ar. 
Iy- 


lIk. 


IU- 


ast 


'Bn. 


ob- 


ldl. 


,ta- 


. b. ny 


pa- 


ich. 


ros. 


ach 


kRo 
Lw. 
toł. 


Zbicrzchowski ł'. Na l)ncjazd N. Palla 
(b. w. m.). 
Z b i ó r materyj uczniów szkól luterskich (b. 
w. m.). 
- wierszy. Lublin. 
Z e b r a n i e nauk w szkołach połockicb. Po- 
łock. 
Zi a błow s k ij E. Jeografia palis. rossyj. 
Wil. 


1811. 
A. B. C. FUr gute Kinder. Lemberg. 
A b e c a d I o obrazkowe. Lw. 
A b c e a d ai r c franc;ais, polon. et allemand. 
Lwów. 
(Aleksander 1.). PorzlJ.dek obchodu imie- 
nin. WiI. 
Arytmetyka pl'aktyczua. War. 
Balinski S. O fabrykacyi cukru. War. 
Bandtkie J. W. Obrona Jana Zamojskiego. 
War. 
- Slownik franc. polsko-niem. Wrocław. 
Bathyan y W. Reise. Pesth. 
Be.ser W. Caulogue des plantcs. Krzemie- 
niec. 
B i e I k i e w i c z F. Dissert. inaug. Wil. 
Bielski S. Arytmetyka. War. 
- Historya kOBcioła powsz. War. 
Blesensky M.. Ladislas. Paris. 
Bniński A. O jeżdzie. War. 
Bogusław s ki W. Henrich VI. na ochotiI". 
Moskwa. 
Boh usz M. O budowli wlościai1skiej. War. 
_ Zdanie sprawy. War. 
D o i r i e J. stan. Leszczyiiski. Paris. 
Bousmard A. Roboty artyleryi. War. 
E r e d e tz k Y S. Die Deutschen in Galizien'. 
BrUnn. 
Briefe (Vertraute). Gorlitz. 
Brzostowski P. Kościoły. WiI. 
- Pawłów. WiI. 
B u c z Y n s k i A. Observatio medica. W H. 
Bystrzycki J. Instrukcya o zało:!. sale- 
trarni. War. 
Byszewski T. Głos w sejmie (b. W. m.). 
C. H. Materialen zur Geschichte V. Pulen. 
Germanien. 
Cantate (masson. po nicm.). War. 
Catalogus Soc. Jesu. Polociac. 
Celinski J. Farmacya. War. 
(C h e ł m s k i biskup). Wiersz do ł'. CiechaD. 
bisk. chełmsko War. 
Chod kiewicz A. Nauka rob. piwa. War. 
- Tablice stosunku miar i wag. War. 
Christianus devotus. Vilnae. 
Cicero. Laelius. Vars. et ViI. 
Ciechanowski F. Mowa w sC11acie. (War.). 
Consbruch. Nauka ekonomii. War. 
C u v e li er J. Stan. LeszczYliski. Pllris. 
Czacki T. Odezwa do uczniów. Kr:l:emie- 
nice. 
_ O prawach mazowiel'kich. Krz.emieniec. 
- Tłomaczenie się tajno konsys. . (b. w. m.). 
Czajkowski J. Dissert. inaug. \Vii. 


-
>>>
38 


1811: 


Czartoryski A. J. Instrukcya dla dozor- 
cuw szkół (b. w. m.). 
Czech J. Wykład matcmatyki. Wil. 
Czerwiiiski J. Okolica Za-Dniestl'ska. Lw. 
D a m a cnotliwa. Wil. 
Dembowski J.S. Rozbiół"l)f(
jektll Wycze- 
chowskiego (b. w. m.). 
- Wnif'sienie na sesyi (b. w. Ul.). 
- III'. Tyniecki. tra
edya. KI', 
Dembowski W. Wzory )1i
m. Warsz. 
Diehl K. Głos deput. m. Warszawy. (War.). 
Directorium div. otf. Pozn. 
- Tui. Lw. 
Dodatek urzf'd. do gaz. kl'. Lw. 
D o w ó d rocznego pllstępU w nnukach. Mirisk. 
- Toż Wil. 
D u b i e e k i M_ Religiosus Fridericus Augu- 
stus (h. w. m.j. 
Duchowieństwa (Do) b. w. m. 
D wo l' Z C c kiJ Gramatyka jęz. rosyj. Wil. 
D y b e k A. DiS5ert. illauK. ł'rallkf. 
D z i e n n i k decyzyi Rady stanu. War. 
- dt'krehi'Y IIl;!du kaBsaeyj. War. 
-- praw. VI lU'. 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
El emen ta rz. WiI. 
-Lw. 
- War. 
- ross)j. polski. W ił. 
- rossyj. WiI. 
E I k a n 1\1. Hymne Ildressće a Alexandre I. 
Munnich. 
Ewan
elie i epistoły. Will'. 
Fnlkowski J. Mowa duehowlllI. War. 
- Mowa o pamięci na Bmierc (b. w. m.). 
ł' e ł b e l' E. Lembcrger Theater Vel'zeichniss. 
Lw. 
}o' e n c lon F. Podróże Tclcmaka. KI'. 
ł'ijalkowski J. Poczl}tki chimrgii. Wro- 
Cł;IW. 
Fischer J. ł'armacya praktyczna. Wił. 
F l e u ryK. Katechizm histor. War. 
ł' r a n k J. Praexeos ml'dicae praecepta. Lipsk. 
F l' Y d c ryk A ugust. Dekret egzekucyi po- 
datków. 
- Epigramm:\ (b. w. m.). 
F li 
 e l' M. Darlltellung der Hauptpunkte (tes 
Finanz-Patentes. Lw. 
G e n li s S. F. Godziny nowe. Wrocł. 
U e o m c tr y li płaszczyzn i pow. krzyw. W roeł. 
GliszczYliski A. Uw. n. proj. amort. dł, 
ziem. Byd
uszcz. 
G lot z K. Jrzy'j. wiejski czyli rady i lek. 
Kalisz. 
G o d e b s kiC. P1'Zep. musztry dla IJiech. frlW. 
War. 
Gołaliski F. N. ks.). Kazanie nad B. Ka- 
zim. Wil. 
- Filozof i Antifilozof. Wil. 
G o I d o n i K. II. matrim. p. conc. comedia. 
Wil. 
Gotthold Fr. Aug. Ueberd. FiirstellRadzi- 
will. Compos. Koui
sl). 
G ra b o w s ki AmIJ. Cuda i osobo natlll'Y. Kmk. 
G raffe n au e l' J. t'. Heruf$reise durch .... 
d. Herzogt. W Krschau. Chemnitz. 


Gramatyka tr. wyd. n. WiI. i War. 
- łaciilska. Wilno. 
n l' e b lo W 1\ Tekla. Katalog ksiażek. Krak. 
Grodde k E. G. Antiqnit. roman. Vii. 
- Graecllrum liter. Vii. 
H a rl J. P. Nallk:l policyi. tłóm. A. Gliszcz.). 
BydgosZCl. 
Ił a u r. Jak. K:lz. Ekonomika lekarska Berdy- 
czów. 
li e c k c l' Aug. }'ryd. Patologia (t16m. p. 
Dziark.). War. 
II c i 111:1 n n N. Pathologiae IDed. elementa: 
Wil. 
II i s t o l' y II krót. ros. Wihu.. 
II u I' W i t z Zalkind. Lacugmfie ou entret. la- 
('IIn. Paris. 
I. F. N. (Jarocki) Głos Krakowa do wojska. 
Kr. 
l n d 
 x plant.. horti bot. t:niv. Vii 
I n 1\ tr u c t i on e s t)'ronum pro sodal. B. M. 
V. Joczajowi:.ae. 
I n s t l' U k c y a dla hon. czl. dozoru szkol. 
Wił. 
- dla dozor magaz. chleba, i trnnkówb. ID. d. 
- do spisani:l kadastru koni L,. W. m. 
- wz:-(1. pallującej krwaw. biegunki. War. 
Instrukt'arz celny 
euerulłlY. wyd. 3. 
W:U'. 
Ja
uLowski Józ. Wyjl,!tki z dzien. paryz- 
kich. War. 
J a s i iJ. s k i Filip. Kod. post. I!l}d. krym. wyd. 
2. War. 
- Kodcx przestępstw i nar. .War. 
J a m i n D. M. MYBli Bcil}gają.ce się do błę- 
dów tegocz. War. 
Joujou de nouv. fa
on. War. 
J u d) c k i Józ. Kal. Dissert de hepatitidc. 
ViI. 
J u n d z i I ł Beu. Opis rolilin wedł. LineuszlI. 
Wił. 
K. Polen und die Polen aus d. p.oln. Manu- 
SCI'. 
K. 1'1. Hist. ros. krótko zebr. Wil. 
K II bała mor. zawieI'. zagad. Wal'. 
K a l e II d. gospodo Krak. 
- pul. rus. Kl"ak. 
- nowy pol. rus. Lwów. 
- krakowski. Krak. 
- polit. pijarski. Wal'. 
- ten:!e powtórnie, tam:!e. 
K a m i e li s k i Kaj. Gram. niem. Wił. i War: 
K Ił n t y C z k Ił pieśni naboż. PrzemysI. 
Karski Józ. Ufiara do wiad. pub!. War. 
Katechizm rni8syon. tow. Jez. Krak. 
- do użytku koś. pHilstwa fran. War. 
K lu k Krzysztof. Dykcyon. roślin. Wal". 
Kodeks NapoI. (1)J"zekł Szaniaw.). War. 
K o m a r Erazm. Wiersz. do St. W udzickiego. 
Krak. 
K o n k o w s k i Al. Nauka !Datem. Wllr. 
K o p c z Y il S k i On ut: Gram. na kI. 1. 2. 3. 
K o p p i a LIl!1. Karle von Weichscl Niedcruug. 
Elbing. 
Kotm iau Kaj. Mowa o:!yc. i piso J. Nagurcz. 
War. 


J 
J  

 
J 
J 


) 
lt 
lt 
11 
A 
li 
11
>>>
1811. 


39 


Kuzłowski Wal. Kaz. w rocl;n. Brniel'. Luk. 
Sczliniec. Pozn. 
Kra k o w s k i e szkoły depart, Popilj z półr. 
drug. 
Kratochwil Win. n. Ueber die IIIeth. d. 
Bl"lmdw. distillieren. Wien. 
K s i e g a nstaw cywil. Wiedeń. 
Kucharka miejska i wi
jBka. War. 
K w i a t k o W s k i Jerzy. Zapiska kasateino 
czaatn. pansionow. 
L a c l' o i x Sylw. Geometl ya. W rocł. 
L e I ew e I Joach. Uwagi nad .Mat. h. Cho- 
lewa. Wil. i War. 
(Leruet Jan). Jego fund. D:I 4 uczniów. 
Krzem. 
Lesage A. U. Ilist. Idzieg"o Blassa. War. 
I. c s e b u c h (Polnidches). Thorn. 
I.ewkowicz ::iykst. Nov. anx. exped. calc. 
in collo vesicae nrin. Valdoliti. 
I: H o m o n d K. F. Epitome, ed. nova. Wil. 
i War. 
thuillier Szym. Arytn!. Wil. 
List do matki o doLI'. wychow. synll. War. 
- do pewnego młodz. o niedowiarstwio. 
War. 
Lista posłów i depnt. mL sejm. War. 
L i v r e s polonais. Paris. 
L a b ę c k i A. Przypisy do kodeksu postęp. 
Badow. Wal'. 
- Rys procesu stosow. do kodeksu NapoI. 
\ViiI'. 
L a il c u c kiJ. Kazanie przy otwarciu sejmu. 
War. 
Lupacki J. Mowa na pogrz. Uottrrn!nnda. 
Kr. 
I.us zc z o W s kiJ. Mowa na sesyi slojm. \\T al'. 
Majewski W. S. Kodeks handlowy. W:tr. 

l a li n o w ski. Opieka podlug kodeksu N a- 
poleona. Pozn. 
Markie wicz A. Wiersz. Kl'. 
AIarkiewicz U. Paryż uważany co do nauk. 
\ViI. 
}\farm on tel J. Zabawk:L wieczorna. WHr. 
M li t e c kiJ. Kalendarzyk. Kr. 
11 a t e r y e z nauk w gimn. wułyilsk. Krze 
nlieniec. 
Matuszewic T. 1\low:L w izbie posels. WlLr. 
- Posiedzenie W. Wschodu. WILI'. 

l ę c i ils kiJ. Ka
:mie o nliuce życia i śmier' 
ci. Kr. 
}I e r c i e r L. Dziki człowiek. Kr. 
!Ił ią.czyilski J. Uwagi nad projekt. syste- 
UlU kredyt. War. 
- Uwagi nall stanem rolnictwu. War. 
- Zdanie o po wszech. 100rutorium. War. 
.M. ichelis J. Rozprawa o szt. położno WiI. 
Mierzwiński B. Jeogrufia ogólna. War. 
Miodllski J. .Mowa na posiedl;. sejmowe m 
(b. w. m.). 

Io wy parochialn('. Wilno. 
Al r o n g o v i liS K I'olnische Formenlehre. Kii- 
nigsberg. 
N. W. L. Kantata. Kl'. 
N a b o ż e iu t w o dla dzieci. Często 


Nanka czyt. Kl'. 
- pisania. Wrocł. 
- o spowicdzi. Luck. 
N i e c h w i e d II W i e z O. Dissert. medica. Wil. 
O b (' l' m aj er 1-'. Arytmf't)'kn. War. 
O b ra z urzędników wH('h. f1'ltDc. fh. w. m.). 
Obwieszczenie o ureglll. podatku (b. 
W. m.) 
O dezwa pOdła pow. Wschowskiego (b. w.m.). 
Odmi:my nowe w jeografii. Wrocław. 
O ffi c i u m codzien. Wil. 
O I ę d z ki F. rłlow:L w gimn. wołYlis. Krze- 
mieniec. 
O ni n u n g der Vorlessungen. Lw. 
O s i il S k i A. KlJzanie lIa obch. )lamiatki ('ze- 
('hn. Krzem. . 
OBtaszewski T. List pasterBki ,b. w. m.). 
Otwarcio azkoły prawa i administr. Wl\r. 
( O w a n i s z c W s ki). Głos s)'nogarlicy. Czest. 
Owidzki J. r.łos _ .. posła luhels. '(b. 
w.m.). 
- Spobtrz(':!('ni:L i uwa
i. Lublin. 
p li Dl i ęt n i k dla admin. ekonolUicz. Łowicz. 
Pękafski W. Mowa przy obch. pamiatki 
zl'szłrch braci. WIU. - 
- Jllonw:L kolleksn frl\nc. War. 
P i c kil r s kil'. Go
podlU'z krakowski. Kr. 
- Kmicc IJl'oszowRki. Kl'. 
- 1\.8_ pleban i wikary. Kl'. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 
- Katalog ksi
żek. 
p i)) C l' J. Kalendal'Z. Lw. 
Pir:llllowicz G. Nauk:L obycz. War. 
1'1 i c h ta J. O papieJ'ow)'('h pienil}dzach. 
Płock. 
p lot h o. Die Koswkel1. Bl'rlin. 
Podróż Stashl. Wmcl. 
ł' o h I J. Kuzania. Wil. 
- Konferenc)'e. \ViI. 
Po I hi s kiM. RccenzY:1 U13tcmllt) ki KOllkuw- 
skic/{o. Wil. 
Położenie Kuber. Gl'Odzicll. GI'odnll. 
Popis szkoły w Hoj:lnowie. Rawicz. 
-- Bzlwly Inbclskiej. Lublin. 
- szkoły łowicki
j. 
- 
ium. w 
Iohylt'wie. :\Iohylew. 
- B£koły Pijarów. Warsl. 
- liceum w:lrsz. 
P o B t a II o w i e II i c o rozgrano /!:ub. wileł-I:!k. 
Grodnu. 
- Toż. Wil. 
P () t o c k i A. O przepl'Ow. wI
jlk tIrze\/: rzeki. 
War. 
Potock i S. Hozprawa o j
z. pols. War. 
- Ruzpl :LW3 o krytyce. War. 
- Rozpmw:L o ćwiczcnilI sil' w OjClyst. 11111- 
wie. W:11'sz. .. 
- Rozprawa o sztuce )lill.1lnia. W:Lr. 
1'0winnoHci wójta (b. w. m.). 
Praelectiones in Uuiv. Vilnensi. \ViI. 
Prawidła życi:1 zakoli Wil. 
l'ra:!lUowBki A. Kazanie na I)(,srl. I.. Gu- 
takowBk. \Vm'. 
- Juz. na pogrz. 1". PotockieJ{u. W"r. 
- WuulomoBć o najda\\'. dzipjopis:u'h pol:lk. 
War.
>>>
40 


1811. 


P l' o g l' a m o uło:!. ksil}
ki do czytania. Ra. 
wicz. 
_ t'zkoły depart. poznansk. 
_ sesyi Bejmową,j. War. 
_ zakOJicz. E;Pjm. War. 
Projek t do ustanow. kasy amortyz. Rawicz. 
Pl'oBpekt dzit'la peryody cz. Tow. rolnicz. 
War. 
_ lekcyj w uniw. wileli. Wil. 
Prze pi BY dla nauczycieli. War. 
- dla kadet",\,. War. 
p u I a s k i }o'. Will.domosc mineralna. War. 
R a c h u n t' k kasy 
imn. wołyn. 
R a (' z y ń s k i Igu. Epistola comm. ad dec. 
Vllr. 
Radomski PABch. KlI.z o rzecz. byt.n. cia la 
Chr. War. 
Rak o w i e c k i Ign. List do matki o wyrhow. 
SYM. War. 
Razumowski hr. Zalec. dane uniw. wileń. 
Wil. 
R e c Ul' ił des pićces choisies. Polock. 
Reddig Józ. Kaz. na ZI
CZ. wyb. gub. Wol. 
ReglellJent Bur l'cxel'c. de la lance. Paris. 
R ej c s t r trzech części pr. cywil. Wiedeli. 
n c k I e w B k i Win. Pienia wiejskie. Krak. 
Rekollekcye. Wilno. 
Uoboty al'tyleryi i fOl'tyl: (b. w. m.). 
Roczn. teatrn nar. WilI'. War. 
R(udakowski) G. WierB1. na przyb. Min. 
St. Potockiego. Krak. 
(Romfeldowa). Powin. i wróż. cygan. 
Krak. 
Rosbierski Ant. Ann. Jurispr. Leopoli. 
- COIllIllt'ut. in patent. t.abul. Viennae et 
Leop. 
- Koment. patentu tabular. Lwów. 
RosI' }'ryd. Mszl
 pols. na 4, glosy. Płock. 
Uosyj ska hist. dla szk. Wil. i Wal'. 
- Tenże tytlli, wyd. 2. Wilno. 
Rozmowy (bardzo łatwe) tran. Krak. 
- pol. fran. niem. Wrocl. 
S a k o w s k i Woj. Sur les imperf. de la chau- 
S8ure. Paris. 
Sapiechll Alcks. Podróże w kl'. słowiań. 
W mel. 
B a l' d z i n o czyli uczeń miłości, opera. 
S 81' n o w i c z Jan. Uiss. de debilit. in morb. 
sllllria \'iennne. 
S c h i ID m e r Karol. Ueb. den Endzweck i'\ffentl. 
PI'ufungen. Thorn. 
(S c h les i e n) Fragm. aus d. Gesch. der klU- 
ster. Breslau. 
Schneider ks. Jau. Al. Ksiaż. do naboż. 
Wrocł. . 
Sierakowski Seb. O pospóls. kraj. Krak. 
S k a I' b duszy poboż. Przcm. 
8 ł o t w i li s k i Fel. LeI. Trisectiolli.. cujU8C. 
anguli. Crac. 
Slo wacki E. Wiersz do Aleks. I. 
- U życiu i pracach Józ. Czecha. 
Smith Adam. Nauka rkon. polit. prz. Zno- 
skI'. Wil. 
S m  li k o W ski. N a popis szk. depo Lubel. 
Lubi. 
Sniadecki Jan. Mowa o religii. War. 


- W d. 15 Wrzcś 1811 r. zag. posiedz. Uniw. 
(dwie edycye.) Wil. 
Sniadecki Jędrzpj. Tporyajestestw. Warsz. 
80 baiisk i Hem. Głos. w spr. Tad. Wierzbo- 
wicza. 
Sod.en Fryd. UI'z'!dz. banku hi pot. (przckł. 
Phchty). PłOCk. 
S o k o l n i c k i Mich. Mr. le s
nn. Fossonbro- 
IIi. Pal'is. 
- Lettre sllr. un po nt. mil. execute a Grod- 
nn. ł'aris. 
- LeUre sur point de I hydrodynamique. Pa- 
ris. 
- Mahoulct legist. deB femrnes. PlI.riB. 
- Notice sur lin canał executć li Grodno. 
Paris. 
- Propos faite Il Mr. Girar inKo Par. 
- Opuscules Bnr partics de l'bydr. dynam. 
Paris. 
- Recherches sur points de I'hydraulique. 
Paris. 
- Recherches Bur II'S lieux ou p
rit Varus. 
Par. 
S o II a n W. Brief ofwer Ryssland. Stockholm. 
- Bl'iefc uber RusBland. Berlin. 
S pOSC'1 b łatwy f/\I'how. rzeczy sprzed. Wilno. 
Starzeilski lIyacynt. Devotus Christianus. 
ViI. 
- lnstitutum ord. łU"aedicatorum. Wil. 
S ta s z i c Stan. Zagajenie posicdz. Tow. nauk. 
Warsz. 
S t a t II t WieI. ks. lit. Pietierb. 
S t II. W i a l' s k i Ign. Fr. Inwent kod. I'yw. franc. 
- Po\Vsz. prawo krymin. War. i Wrocł. 
Stefazyusz. Tiroc. !ing. 111./. Vars. 
S u 
.o w i e c k i Waw. U I'zekarh i spław. Księs. 
Wars. 
S w i e c k i Tom. Wiad. o zil'llIi pomors. Gdansk. 
i '
ar. 
8zacfajer Walen. Geogr. pocz'!t. Wil. i 
War. (dwie edycye). 
Szanj;
wski }o'r. Ksaw. Przepisy kod. Na- 
pul. o rozwodach. War. 
- Kodex cyw. franc. 
- Rozb. dziełka Upomin. pogrob. Pliszki. 
S z koł y przygłówno likad. depal't. krak. 
- krak. dt'p:
rt. Popis półrocza n. 
s z u III S k i Tum. l'olnische GramOl. BOI'1. 
- 1.Iysli o polepsz. handlu. Pozn. 
- Katalog ksilJżek pols. l'ozn. 
- Dodatek do katalogu. Po'zn. 
S z y nu e l' Kar. N iekt. uwagi Ilad urząd1.. 
popisów w szkoł"ch. Torun. 
Tabele do wymiaru beczek sluż,!ce. War. 
T II l' C h a I s k a Józ. Piesli w imien. brata 
Józ. Krak. 
Taxe (Neuc Apothek). Lemb. 
T e t m aj e r Kllr. Zgoda w oberży, kom. Krak. 
Thomas J. G. The BritiBch Negotiater. New- 
castclle. 
T h u i s kOD. Eine Zeitschrift. Red. Czarnews. 
Ryga. 
'f o 11 r n e IlX i ks. Flellry. Hist. tes/am. przez 
ks. Bielskiego (dwie edycye). War. 
T I' e i I h a u d. Powody kod. przestęp. Przekł. 
O:lińskiego. War.
>>>
1811 - 1812. 


41 


T l' e B ć nallk w szk. pow. Słuckiej. Wil. 
'l' r o m s d o l' f J. Bartł. Chemicany gabin. tłóm. 
KI. Nowicki. 
-- Szkoła farmaceuty prz Wojniewicza. 'ViI. 
T rz c i il S kiJ edrz. Nad rozpr. o krytyce 
(przeciw. St. -łotoc.). Krak. 
(T u l' g i e l e). RozmY81anie na wsi. WiI. 
T u r s kiWinc. W dzieil imienin St. W odzic- 
kiego. 
Ucieczka grzeszników. Czestoch. 
U k ł B d wzgl. zarzadll żup \Vieliczki. 
Urzadz. rzezi byiHa. War. 
U z. G. F.' Charte von d. Russ. Puln. Besitz. 
Niirnb. 
U wag i nad 1I1D00't
.Z. długów ziemiail. Byd- 
goszcz. 
WBilly N. Zbiór 
ramatyki franc. Wrocł. 
Vater J. Wnisy hebraj!!kic. Wil. 
Wazgird M. Hozprawa o liilce. WIl. 
W ę g l e li s kiJ. lllstrukc)'a dla pisnrzów 
celnycb. War. _ 
- Instrukcya dla kontrolorów celnych. \Var. 
- Instrukcya dla inspektorów wydliałów. 
War. 
- Instrukcya dla n:ldstrażników. War. 
- InstrukcYK dla rcwizorów. \Val'. 
- Regulamin kasowy. War. 
We i s s Chr. Geschichte Friedrich Augusti. 
Lipsk. 
Wengersky. Catalogue d' une belle colle- 
etion de lines. Breslau. 
Verderamo E. Dissert. mcdiC'll. \ViI. 
Wężyk T. Rzym oswubodz. War. 
Wiadomości dla gospodarzy. Wrucław. 
W i e I i c z k a. S tantsvertrag des Kiinigs v. 
Sachsen. Drezu. 
- To:! po polsku, 
W iI Ulsell F. Przyjaciel dzieci. Wrocław. 
W i Iso n R. Acount of the campaings in 
Puland. 
Wirgiliusz. Eneida. Kl'. 
Woli z i il S k i III. Mowa na sejmie (dwie). 
Wójcicki S. Oda dl:, Florkiewiczowej. Kl'. 
W olff A. O sztuce Ickars. War. 
Wolski K. Nauka czyt. War. 
- Przepisy dla nauczycieli. WRr. 
Wolter ł'. Zadyk. War. 
W r o ilS k i H. Introductioll iL In }Jhilosophie. 
Paris. 
- Introduct. de inathelllatique. Pur. 
- Proj1;rllmme Ilu COlll'S de I)hilosophie. Paris. 
Wujek J. Epistoły. Wnr. 
Wybicki J. Poczl!tki jeografii. Wl'Ocł. 
W y C z e c h o W s k i O. Projekt utworz. syst. 
kredyt. War. 
- Proj. umorz. długów pry\\'. War. 
W y kła d materyj w szkule międzyrzeckiej 
(b. w. m.). 
W y P i s z protokółu, sekretar)'atll Stanu (b. 
w. m.). 
W y P i s Y z autoniw klnss)'cz. Krzem. 
\\' z Ó l' i porzl!dek nauk w ginm. ,,'olynsk. 
(b. w. m.). 
Z a b a w a nowo-modna. \Var. 
Zalewski A. Roczllik tCatru narotl. War. 


(Zarzecki). Do JW. Zarzeckiego w dzieil 
imienin. Kl'. 
Zawadzki J. Kalendnrzyk. Wil. 
- Hł'jestr ksil}:!ek. Wilnu. 
- Katalog ksil!g pulskich. Warllz. 
- Dodatek do katalogu. 
Ż ó ł k o W s ki A. Dziedzic twnu rzymskiego. 
War. 


1812. 


A. B. K. N. O townrzyst\\'ie filotechnirznem. 
Petersb. 
Abecndlllik gimnastyczny. Wrocław. 
A i gne l' P. Rozprawa o gU8cic w architekt u 
rze. War. 
A k t konfedemcyi jl.neralnej. 
A I c k s a n d e r I. ProclaIDRtion. ViIno. 
- Augllstissimo Alexandro l. Polociae. 
- Ukaz (o amnestyi). 
- Przywilej 111& jezllir.ka nkad. 
B acz koL. Historisl'he Untcrhaltungen. Halle. 
H B n d t k i fi J. S. De priscis inclfnabulis. Kr. 
Banlltkie J. W. Zbiór rozpraw o plzedmio- 
tach prawa polsk. WIU. 
Bltriaud J. Le p08sag-e. du Niemen. Paris. 
Barkmann K. Dissert. lD!'dica. WiI. 
Barruel A. Uistorya Jakobinizmu. Berdy- 
czew. 
B e Ił u ra i n s Z. Sposób ćwiczenia w czyta- 
niu. Wrocław. 
Bentkowski F. Wiadomość o najdaw. 
ksiażkach. War. 
Berg.onzoni III. Rzecz o Fr. Szeidt. War. 
B e s s e l' \V. Supplement BU clłtal. des plan- 
tcs. Krzemien. 
B i eIs k i S. I1istorya kość. powsz. War. 
- Pieśni n:lrodowe. \Var. 
- Vita e congreg. Schul. Piar. War. 
Hieroacki J. U. Uwagi. Wnr. 
H I u lU e n t h a I A. Di!l8ł'rt.. immgllr. Bcrlin. 
Hohuszewicz L. Dissert. de UltiC'ltria. Wil. 
Boniuszko J. DisSCl't. inaug. Wil. 
Boss uet J. Kazania. Wil. 
B u c z Y li s kiJ. Dissert. de hydrocelte. W H. 
B II n d c sm a n n A. Am GrabI' des ::i. Hre- 
detzky. Lw. 
C a m p e. Pologne et Uussie. Paris. 
Caesar C. De bello gallico. Vars. 
C l' t a log U s Snc. J csu. Polociae. 
C h li ł. t l' e a II P. \V .rciag historyi element. 
woj
k. War. . 
Chazet A. Moskule w Polsce. Lipsk. 
C h o d ż k II J. Litwa oswobudzona, kOili. J\liilsk. 
Chrzczonowicz J. Dissert. inAu
. Wil. 
C ie c ha n o w s k i F. List pAsterski (b. w. m.). 
C o l' ID e n i n L. La Polugne rć
ćnerće. Pari s. 
Cyrkularz względem jarmarków. Lw. 
Czacki T. Mowa IU'zy otwar. gimn. \V Ki- 
jowie. Krzemienicc. 
- Odezwa do IIcznj«;\\,. Krzemieniec. 
- Uwiadomienie o konwiktach. Krzemieniec. 
Czartoryski A. K. Głos m:wszałka sejmo- 
wego (b. w. m.). 
MY81i o IJismach polskich. Wil. 
- Odezwa konfcder. jencrlll. W 
r. 


6
>>>
42 


1812. 


- KonfClleracya jeneralua. War. 
Czartoryski A. J. Mowa marszał',a sejmu. 
War. 
C z e l' w i iJ. s kiJ. Prawa rzą.cJu wieJskiego. 
PrZł'mYBI. 
- Skazówka listową.. Przemyśl. 
Dawid L. Preussische Chronik. Konigsberg. 
Decors. Entrće de la M. l'Emper. Napoleon 
d;&ns ViinIl. Paris. 
Dembowski J. Glos na sesyi sejmowej. 
'Var. 
Dembowski J. J. Elegia na śmierć M. 
Dembowsk. 
Directorium off. div. Krak. 
- To:!. POZIl. 
- To:!. Lw. 
- To:! IIl0hilew. 
D I u s kiM. Kazanie w dzien imienin Napo- 
leona I. WiI. 
Dobrowolski J. Kazanie. Warsz. 
D o d a t e k do przepisów mustry. 
D o w ó d postępu w naukKch. MiilSk. 
Drohojowski J. Pielgrzymka do ziemi 8. 
Kr. 
Duchnowski J. Mowa na pogrzebie J. N. 
Luszczewsk. 
Duperche. Homanowski on les Polonais. 
Paris. 
Dyaryusz sejmowy. War. 
D z i e n n i k dekretów s
du kassacyj. War. 
- depart. królewski. 
- depart. 10ru:!yilSki. 
- rolniczy. War. 
- konfeder. król. Polsko Warsz. 
- praw. War. 
- Tow. I\'ospod. rolnicz. War. 
E d i c t o l' u m (Continuatio). Lw. 
E lem en tan. WiJ. 
- Toż. War. 
- laciń. polski. Wil. 
EngeJhudt F. Karte v. dem Konigr. Po. 
len. Berlin. 
- Karte "om HerzogtJmm Warschau. Berlin. 
E x a m e n (Nil) publ. kadetów. Bydgoszcz. 
Fleul'y K. Historya święta. War. 
- Katechizm histor. Wal'. 
- Toż. \ViI. 
F fa n k J. Acta instituti cli nici. Wil. 
G a I ę z o W s kiM. Disser. de cura haemorrh. 
coec. Viln. 
G a w r o i18 k i A. (bis. krak.). I.ist past. z okol. 
wskrzesz. Polski. 
Gedike. Wypisy franc. (podwójne). WiI. i 
War. .. 
G e l' t n e l' Franc. Katalog ksią.g polskich. Kra- 
ków. 
Gessnt.r S Dafnis siei. Wił. i War. 
Glotz K. Rozpr. o przycz. częs. pomoru 
w Pol. War. 
G o d z i e m b a A. Tentamen diagn. typhi si- 
stetJs. Vii. 
G l' e b l o waTekla. Dodatt'k do katalogu ksia- 
:!ek pulskich. Krak. . 
G ra n li - MKison. Mała wojna. War. 
Guidotti J. J. Juris can. digestae. Vii. 
(Helenn). Opis cierpI. Hel. córki .Anton. 


Helms A. Z. Voyage dans I Amer. merid. 
Paris. 
Hen nig J. E. De rebus Jazygum. Regiom. 
Herberski Winc. Wł. Dias. med. de hydro- 
PI'. ViI. 
H e ro u v i Ił e N. (ks.). Onaślad. N. !I. P. 
War. 
Hildenbrsnd Fr. Ksaw. Diss. med. de es- 
tbarris. Vien. 
H i s t o l' Y j 50 ciekawych. Krak. 
H o ffm a II n J. Chr. De uti!. ex studiis te. 
chnicis. Crac. 
Hogendorp Rozkaz dzienny. Wil. 
Horain J. N. Pomimo dawne (Ogł08zenie). 
Wił. 
- Frawidła polic. (Wiłno ?). 
H o l' S t Y u s z J. IIlerlć. Psałterz podczas wojny. 
I n s t l' U k c Y a dla nauczyciela (w Król. Pol.). 
War. 
wzgl. opIat od uczniów. 
- wzgl. podat. patent od kunsztuw. (War.?). 
- dlR Rad departam. 
- dla władz sklirb. wzgl. czopowego. War. 
- do układ,mill po Kimn. zapisów. 
J a n k o w s kiJ óz. Dissert. de calculis. Vii. 
J a l' o ilS k i lo'eliks. O filozofii. Kmk. 
J u l' i s Canonici instit. Vilnae. 
(Kajetan B.) Nabo:!eilstwo. War. 
Kalend. pol. rus. War. 
kieszon. na rok przest. War. 
kieszon. dla dalU i kaw. War. 
- krakowski na r. 181:.!. Krak. 
- pulit., pijarski. Will'. 
- spraw... i dosk... ś. Jana na W. Kalisza. 
Kamieński Winc. U.ljki. Lwów. 
Karn ot Laz. Nic. Z dziela: O obronie twierdz. 
War. 
Klossowski BoI. De carie columnae verteb. 
Vrat. 
K n i tt e l. Carte milit. d. I. Pologne. 
K o d e s c h von Fr. Dankrede fUr s. DekoriI'. 
Lemb. 
- Gegenrede des Prof Pollak. Lemb. 
K o m i s s Y i (Od) rządu tymcz. ks. lit. (Wił.). 
- Odezwa do obyw. WiI. 
- Odezwa do Pol. w slu:!..ross. WiI. 
- do administr. dvec. wileil. WiI. 
- odezwa d. 10 Lip. 1812. Wil. 
- dlll sadownictwa prawidla. \\ ił. 
- dla wyboI'. deleg. na sejm pmwid. WiJ. 
- Jeżeliby kiedy i. t. d. d. 31 Lip. t. r. Wil. 
- Jeżeliby kiedy i. t. d. d. 1 Sierp. t. r. Wił. 
- O podziale pracy podpref. pow. Wil. 
- wezw. osób. st. duch. do opłaty od przy. 
wił. WiI. 
- tabela ewaluacyi pien. zł. i sr. Wił. 
- tabela ewaluac)i pi en. zagranicz. Wil. 
K o n d y lla k Stef. O nauce hietoryi, Turski. 
Will'. 
Konfederacya gen. kro Pol. War. 
- do wojska narod. \Vllr. 
- uniwersał o rozpocz. jej czynnoBci. 'Var. 
- d. I Lipca t. r. ZlIlcdwie wskrz. Pols. War. 
- do Polaków. w słu:!bie mosk. War. 
- akt kont: gen sejmujl}cych w War. 
- akt na sesyi d. 20 Grud.
>>>
1812. 


43 


K o p C Z Y li s k i Onuf. Zbiór nauki chrześ. Wil. 
Kor n Jan Bog. Katalog ksi,!:!ek polskich. 
'Vrocł:iw. 
Kosacken (Die) ode I' Ilist. Darst.ihrer8it- 
ten. Bambel'g. 
K o s i e Is k i Ku.j. U WialI. od. komelld. g. lIar. 
Wil. 
K o w i e iJ. s k i Fiłill. U wiml. tyczłce sic wo- 
dy Krynic. . 
K l' Y II iłi s k i Dom. O t'konomii polit. War. 
K l' Z y:! a II o w s ki 1I1i('h. lissel't. De bubollo- 
cele. Wil. 
Kucharz w wyboI'. 
n::!ci
. \\'ar. 
K Ilryer litewski. Wil. 
L ac h u i c kilgon. ł{ozllI'. o ro:r.puszl'zt'niu. 
Wil. 
Laug Hyal'. Dilll!. de blepharophtsmia. ViI. 
Lapie A. Tardicn. Carte de la Russie. Var. 
Lallkuwsl, i .1. Chr. DisII. de I'wllt.osi ViI. 
L IłU b e l' Kar. PI't!digt. 7. Andek. d. polu. NIł- 
tiun. W:lr. 
Le Fort .Jan. Grsm. fre.n. K.'zem. 
L i n Ił c 
am. BOI{. Mowa lIa popili Liceum. 
\Var. 
L i p iłi ::! k i Jt"7.. l nslruk. dla naucz. co do karu. 
szk. W III'. 
- I'lau nauk riła H:r.k. rlepal't. Wal'. 
- RechenlJchaft VOII d. 5 Jiihr. Amlsfiihr. 
War. 
Wewn. IIrzl,ld7.. szk dCpKI't. War. 
- Wewn. IIrtRdz. szk. wydział. War. 
- Toż pOhry(l/.ialłowycb. War. 
- W::!poum. o żyeill ł"cl. Potucki(
o. \\ al'. 
Listy litewskie XII. (Niemcew. Jnlj. 
( L u 11 I i n). Pie:sni IIczn. szkuły depal't. LubI. 
Ł R il C U c kiJ. Kazauie 111& pogrz. W łodzim. 
Potockiegu. KI'. 
ł.u
zczew8ki J. !II U \V,l przy zapr. Dyr. 
ednkat')j. War. 
(ŁlIszczewllki J. IS.). Mowa pogr7.1'b.. .. 
MaciejowlIki III. Na I)opis gilUn. lliałolJt. 
UiałYlltok. 
Magazyn zllhaw. Wil. 
M Id a l' 111 e K. StanisialI, roi de Pulo
nc. P:Lrill. 
Markiewicz A. Wicl's:r. Im obchód rucl;uicy 
oswobod:r.. KI'I.kowa. KI'. 
III a l' k war t J. Grawatyka lIiemiccka. Kr. 
111 ł\ t e c kiJ. Kalelld8rzyl[. Kr. 
Materye z mlUk w giwlI. wol}il::!k. Krzc- 
mieoiec. 
lila t u s z e w i c T. V orlrag iiber daa Finalll;- 
gesetz. Dresden. 
- Mowa. Wnr. 
- Przcświetny senacie! \"1£1'. 
M (' c i il S kiJ. Kazanie na pogrz. hr. 1Iluszyil- 
skićj. KI'. 
M e d e w ::;. Kazanie na pogrz. Kniaziewiczo- 
wej. Kr. 
Mieros.cewski H. Mowa. Kr. 
- Mowa z d. 25 Lipca 1812. KI'. 
M o d I i t w II powszechna. W lir. 
(M o h i l c w). Materyc 1111 popis. 1I10hilcw. 
Muntgaillard M. Secolll.le guen'e de 1'0- 
logne. Ps.ris. 
(lIluskwaj. Odwrót Frallcuz,)W z Moskwy. 
WiI. 


M ron govi UB C. Polnischer Wegweiser. Kró- 
lewiec. 
M y B l i nad aktem konfederacyi jenerał. 
N. L. Suliotowie. \ViI. 
N a bo:!e il S two kl:ótkie (b. w. m.). 
- Ifzicnne. Wili'. 
- katolicki
 (b. w. m.). 
N a h II łll o w i c z L. Dissel't. medica. Wil. 
Napoleon I. ('odex eivilis. War. 
Rnzkaz dzienny. 
- Napulcon zwalczy Moskw
. War. 
- Pl'ugram nR uroczyst. imlCnin .... WRr. 
- Udezwa tło wojska. 
N a u k a nyt. 
ałlln:sc. 
N i e m ce w icz J. III. Listy litewskie. (War.). 
- PieHil wojcnna. Kr. 
- Oda z oknlit"z. ol{łuszenia Polski. War. 
Obol'ski A. PI'Zt'llisy polowe. War. 
O d e z W:I komisyi ksiestw:l Litewsk. d. 7 
JJipca. . 
- ((omilctu religii i ośw. W. X. Litewsk. 
\ViI. 
do Niemców. Wil. 
- dn obywateli. Wil 
- l't)ssy:mina. 
- tło ,lam. WOlI'. 
Ufian1 osuhitlt. podal ku, Wil. 
U
łos1':enie h'kc}'j w lIniw. wilen. WiI. 
0...1 n \I n g tł,.1' Vul'lesungen. Lw. 
() 1'
:ln i /., 1I0t:U)'US7.uw. War. 
08iilSki A. Sluwnik mitololl;. War. 
- U życiu 
karKi. Krzem. 
- Pne\llow:L przy objęciu giUlll. wołYlisk. 
pl'zez :5cibol'skic/{o. 
Paprocki F. W
jny przed nU1'Odz. Chry. 
stuBa. War. 
P:1 I' \. i I i e r s X. Nabożclistwo. Łowicz. 
I' i e Ś 11 i dl:l ucznit.,w. LIlblin. 
l'ij:uzy. KalenclRrzyk. Wur. 
-- Katalog książek. 
l' i)) c l' J. KlIll-ndar7.. Lw. 
p o c z c t brRci (łllI\8S0nów). 
l'odrccznik dla pudoficerów. War. 
Pohl"J. Kazallia. Wil. 
-- Scriptllra SRcm. Wil. 
p o I c 11. Gel!ehichte des Konigl'eichs Polen. 
LipBk. . 
- 8chanplBtz Iles KI'iege::! in Polen. Lipsk. 
I' o Is k a. Zbiól' l'l'zyczyn rozb. P"lski. War. 
Poniatowski .J. List okolny. War. 
- Rozkaz dzienny. 
p o p i s szkołr kaliskiej. KaliBz. 
- szkoły Pijarów. WRr. 
- liceum warBZ. 
Posiedzenie nadzw. Wsch. narodu. (War.). 
Posiłek zbawieuny. CZl?st. 
Potocki S. ltlowa przy w)'pr. zwłok A. Po- 
tuck. War. 
- Urzadz. szk. pod"ydział. War. 
Powirisz. War. 
P r a d t D. lli stoi n' de l' amhassade. Paris. 
l'raelcctiones in Univ. Vilnl'n. Wil. 
p rR w a małteilsk ie. Wiadeil. 
- o opłahLch stcp!. W III", 
Program sZKoły \Yydział. War.
>>>
44 


1812. 


Prospekt lekcyj w Uniw. wiJeiJ.sk Wil. 
. - z nauki chrzeBciaiJ.s. Wilno. 
Przybylski J. Na ślub Grynfelda. 
p rz y w ił ej na akademiłj. połockI!' 
Rachunek roczny kasy wileli. Tow. Dobr. 
(WiJ.). . 
Rad a praw. przyj. o u8zcześliw. człow. 
R a d z i w i łł Albr. St. Żywot )lI'zecz. Panny 
Maryi. War. 
Rapport Rady Min. do króla. Listop. 
R e c h b e I' g Ch. de et Depping. Les peuples 
de la Russie. Pnis. 
Regulamen admin. doch. skarb. z monop. 
tab. 
Rcinsperger And. De usu et abusu phar- 
mac. Vii. 
R ek t o I' i zgrom. prof szkół Lubel. na pub. 
pop. uczniów zapr. Lublin. 
Rek t o I' gimn. Płock. ltlsza polska przez te- 
go:!. Płock. 
Ro c h efo u cau I d (de la) Fr. Maksymy (przeł. 
St. BaliiJ.). Wil. 
Roczn. teatru nar. war. WIU. 
R o m e I' Mich. Ogłoszenia itp. WiI. 
- (Następnie ogłoszeń ró:!nych) 11. 
R o s b i c rs k i Ant. Annnlen d. Rechtsgelehr. 
Wien u. Lemb. 
- Rys uło:!. księgi Ustaw cywil. Lwów. 
Rozkład nauk w szk. im. Zamoj. Lubi. 
Uusses (Les) en Pol., tabl. hist. depIlis 1762. 
Paris. 
Rzewuski Adam. Mowa przy otw. gimn. 
w Kijowie. Krzemieniec. 
S a i n t- Ursin Marie. Sen Owid. u Sarm. sc. 
liryczna (z fnin.). WiI. 
Sallustyul!Z. Conjur. Catilin. Var. 
Schauplatz in Polen. Leipzig. 
Selectae eJ[ script. War. 
Serre J. J. J. (dent.). Przestr. dla zachow. 
w czyst. zębów. Berlin. 
S i c l' a k o w s ki Józ. Głos zaprasz. do Aktll 
KOllf. (dwie edycye). (Wil.). 
Sierakowski Seb. Architektura. Krak. 
- Podanie do Uniw. Jag. tycz. Lankastra. 
Skórko\\'ski Józ. Tad. Oda z okol. ogł. 
Kl'Iil. Pol. Krak. 
S lu z et u s k i KKj. History:, powsz. Wilno. 

Ho t w i iJ. s k i }'el. RozpI'. o hist. prawa nato 
Krak. 
S ł o wa c k i Euz. Oda lIa ohch. urocz. d. 15 
Sierp. w Wil. WiJnn. 
Słowniczek I)(idrti:!ny. Wrodaw. 
Soklllnicki Mich. A MI'. II' scn. de Fos- 
somhroni. Paris. 
SpiC8S }'ry1. Ilon. Podróże prz
z lochy nie- 
szcztścia przekł. GnoiiI. 1 mk. 
S p o só b śpiewania pudcz. mszy II. Krak. 
S t as z i C Stan. Zagl\jenie posiedzenia Tow. 
nauk. Warsz. 
Stawiarski 19n. Fr.ltIYBIi nad AktelU. kunt. 
KCIl. 
- DrogI! do znajolll. intercsów. publ. Prospekt. 
- Wojna lIa p()łnocy. 
S ul i II t ( w i e dmmn. Wil. 
TKbela ewaluacyj. zligr. pien. WRr. 
- zami!lny grunt. ornych pośled. nK lepsze. 


- zamiany millr ter. i daw. jeom. w KI'ól. 
Pol. . 
-- zamiany miar i wilg. pol. i zagr. 
Tetmajer Kar. Bajki. Krak. 
Theaulon Mułl\'. Stanislas en voy. vaudev. 
Paris. 
Tro c Abr. nouv. dict. fran. pol. Leipz. 
TrzciiJ.ski And. ks. Rzut oka na AngliI). 
Krak. 
- MYBIi ekonomiczne. Krak. 
T y m o w s k i Kanterb. Do braci w słu:!bie 
moskiew. 
- Oda z pow. ogłosz. aktu konfed. Krak. 
- Wiersz do litwinów. 
U n i w e I' s a ł oznacz. dzieiJ.. na rozp. oDrad 
sejm. War. 
U rz ą. d z. wzgl. oclenia tow. poczt!} przcsyl. 
WKr. 
- wewn. szkół depart. War. 
- wewn. szkół pod wydział. War. 
- wewn. szkół. wydział. War. 
Ustawa dla uczniów szkół pub I. (War.). 
Wailly N. Zbiór gramatyki franc. War. 
- To:!. Kr. 
Walęcki G. Posiłek zbawienny. Często 
War u e ryK. Remarques sur le militaire des 
Turcs. PariI!. . 
Warszawa. faryfa domów. War. 
W ę:! Y k Fr. Na dzieiJ. urodzin Napoleona W. 
KI'. 
- Wiersz z okoliczno ogłoszenia Polski. War. 
- Wiel'sz do wojska polsk. (b. w. m.). 
- do Kajet. Kożmiana w dziciJ. imienin. 
Vialar. Konstytueya hiszpańska. Wil. 
Wiel!}dko W. Kucharz doskonały. War. 
Wielhorski J. Do wojska polsk. 
(Wilno). Materye na popis gimnaz. Wil. 
W i ś 11 i c W s k i B. Odpowiedż kolonistów. 
War. 
V o c a b ul a i re fram;ais-russe. W rocł. 
Wojniewicz W. De carbunculo faciei. WiI. 
Woronicz J. Kazanie przy otwarciu sejmu. 
War. 
- To:! po franc. WRI'. 
WroiJ.ski H. Rcflltation de la theorie des 
functions analytiques. Paris. 
- Resolution des 
quations. Paris. 
Wybicki J. Mow:, do Napoleona l. 
- Discours (b. W. m.). 
- Mowa prezesa konfeder. jen. 
W y kła d lDateryi w szkole międzyrzeck. 
W y P i s Y z autorów franc. Wil. 
W y P i s uczniów szkół koprzywlliJ.skich. 
WyrachowAnie procentów. Wllr. 
W y s z Y il S kiW. Powinsz. 11:, zgrom. Pija- 
rtiw. War. 
Zabawki światowe (b. W. m.). 
Z a b ł o c ki F. Zulla szl:&fmyca Wil. 
Zacharski K. Nabożelistwo. Lw. 
Z aj ą. c z e k J. Zbiór przyczyn rozb. Polski. 
War. 
Zalewski A. HtJcznik tt'Atl"U nal'Od. War. 
Z 11 nI oj s k i Stan. Konfedel'. gt'ncraluA. Mani- 
fest I Lipc'a. 
Z a ue c k i 8. Glos przy insfallacyi Rady mu- 
nicipal. Kr.
>>>
1812 - 1813. 


45 


Zawadzki J. Jeografi:, powszechna. Wil. 
- Katalog książek. Warsz. 
(Zbara:!). Jllventus Scholar11m Zbaravien. 
Krzemieniec. 
Z biór pism tyczących się powstania Król. 
Polsko Kr. 
Z b Y s z e w s k i A. Wiersz na lilub Oraczew- 
skiego (b. w. m.). 
Z e n o w i c z G. Delcnse de la Pologne. Paris. 
- Moralc et politique rtl!!sc. Paris. 
Ziemia sw. do Polski przeniesiona. Płock. 
Żebrowski D. Piesn D. Żebrowsk. Połock. 
Żeglicki A. Schola pietatis. War. 
Żółkowski A. Wkroczenie do Litwy, kom. 
. War. 
Z u k o W s kiM. Dc ancsthesia. WiJ. 


1813. 
A d l e r N. Dissertatio de hacmorhoidis Iltcrl. 
Viennae. 
(Aleksander 1.). Do Aleksandra I. w dniu 
imienin (wicrsz). Wil. 
A I war. Hramlltyka. Połock. 
Angełłowicz A. Literae pastorales. 
B. W. Odpowied
 na pytanie: Co się dziB 
dzieje? 
Bandtkie J. 8. Słownik niem. polsko-franc. 
Wrocł. 
Barre. EleJ\"ie. Parls. 
B a s s a n o H. Rapport. Londres. 
Bas
nianski J. Mowa. Krzemieniec. 
B a u r S. Gemiilde. UJm. 
Bielawski G. Pamiątka zasług T. Czac- 
kiego. 
Bielski S. Arytmctyka. Wur. 
Biernacki A. P. Kalendarz kieszonkowy. 
Kalisz. 
Bivaldi P. Arytmetyka. Wrocław. 
Boglls}awski L. Antiqllitates. War. 
B o s i liS L. Antiquitates. War. 
Brodzinski K. Wiersz na pogrzeb. ks. J. 
Poniatowsk. War. 
-- Wiersz. Kr. 
B u g aj s ki S. Dissert. inallg. Berlin. 
Ceiller F. (Słotwinski). Prawo natury. Kr. 
Cezar J. De bello gallico. War. 
Chęć pokorna. Berdyczów. 
Chołoniewski J. Mowa na pogrzcbie T. 
CzackieJ\"o. Krzemieniec. 
C b o t y n i e c k i K. Disscrt. inallg. Wieden. 
Chromy T. Ncueste Ansicht dcs Weichsel- 
zopfes. ł'reiburg. 
Czerwiński J. Adwokat. PrzemysI. 
- Katec.hizm wi
jski. PrzemysI. 
- Nauki chrzescianskic. Przem. 
D a w i d L. Preussische Chronik. Kl}nigeberg. 
D i (' t i o n a i r e franc. et polon. Połock. 
Di ctio n ari II ID latino-polonicum. Połock. 
- latino'gcrmanicum. Połock. 
Directorillm div. officii. Kr. 
- To:!. Pozn. 
D m u s z e w s kiL. Pospolite ruszenie. War. 
- Wezbranie Wisły, kom. opera. War. 
Dobrowolski A. Kazanil\. War. 


(D o b rz y ń s k a ziemia). Wiadomość w obra- 
zie M. Panny. War. 
Doswiadczeniem spogób na plllskwy. Kr. 
Dubiecki M. Uwiecznienie nagrobkil w lle- 
resteczku (b. w. m.). 
Du biec ki T. Mowa (b. w. m.). 
D u p a t y L. Le comp de Sobieski. Paris. 
Dworzecłd J. Gramatyka jęz. polsko Wil. 
Dykcyonarzyk nowy. Wrocław. 
(Działynska G.). Wiersz na pamiątkę 
(b. w. m.). 
Dzi8rkowski H. Biografia Spaetha. War. 
Dzieła zbawienia naszego. Kr. 
D z i e n n i k nabożeństwa. Często 
- depart. krakowski. 
D z i c rz y n s ki D. Instrukcya o urzędn. 
St:lDll cywil. War. 
Edictorllm CContinllatio). Lw. 
Egger A. Methode. Paris. 
Eichel A. Gebete der Juden. Wieden. 
Elementarz. Połock. 
Giesme sapo Szwęc. Panna M. WiJ. 
Goes P. Odezwa do szl. gal. Lwów. 
- Aufrnf an den Adel Gal. Lemb. 
- Rede b. Dekor. vom. Rekt. Univ. Le.ub. 
Golanski F. N. (ks.). Mater. kazn. WiJ. 
- Kaz. za dllszę T. Czackiego. 
Goujon A. Bullct. d. I. Gran. Armee. Paris. 
Gramatyka łac. wyd. 4. War. 
Groddek G. E. Aleksander v. Maced (aus 
Latein). Vii. 
Hermbst8dt Zyg. Fryd. Nauka o rozbiorze 
rOBI. War. 
H II C Ue r s t h a l Jlllius. Dankrcde fUr d. Do- 
kor. dcs Prof. Kodesch. Lemb. 
H II i s o n Tom Dissert. med. de hypochondr. 
Bcrolini. 
Jakllbowski Józ. Wyjątki z dzien. paryz. 
War. 
Kaestner und Kralitzky. Russischer Dol- 
mctscher. 
Kalend. (nowy lwowski). Lw. 
- krakowski. Krak. 
- polit. pijar. War. 
- pol. fUS. War. 
Kamieński Kaj. (pijar). Gram. fran. War. 
K a m i e ń s ki Tad. Wiersz do narodu pol- 
skiego. Krak. 
Kappelli Luigi. In occasionc delie vittorie. 
ViJ. 
Katehizm dla korpusów kadcckich. War. 
K a u I fil S s Joh. S, Wiad. o szkole zało:!on
j 
w Poznaniu. 
Kawiecki Fr. B. Mowa na pogrz. Zakrzew- 
skiej. Pozn. 
K o d e k s Nap. pol. fran. i łaciń. (tłóm,. Sza- 
niaw.). . 
Komar Erazm. Dllbieckiemll wdzięcz. publ. 
(Krak.). 
Kopczynski Onllf. Gram. na kI. 1. Wil. 
_ Gram. na kI. 3. War. 
K o z i e b 1'0 d z k i Józ. Wyjątek z pllgilaresów. 
Lwów. 
K II n i c k i Piotr. Statist. opIs. Zadniestrow. 
obłasti. l'etersburg.
>>>
46 


1813. 


K u t u z o w. Objaw. polecenia zostania uczn. 
z Ks. W. na miejscu. Wil. 
Lamontagne. Les poioDIlis, trag. 2 edit. 
Paris. 
L a u b e r K Gcdaichtn. l'red. auf d. ł'tlrsten 
Jos. Poni towski. War. 
Legouve tabr. Zalety kobiet, poem. War. 
L i p i li s k i Józ.lnstl'Uk. wzgl. opłat od uczniów. 
War. 
- Katcchizw dla kOl"pusów kadec. War. 
- ltlowa lIa zakOli. popisu konwikt. Zolibel". 
Wal". 
Ł a il c u c kiJ. Pochwała Bugajskiego Kl'. 
Ł a p i il S k i D. W dzieil p!grzcbu Ważyń- 
skiego. Wil. 
(M,!czyilski W.). Woj. Młczyńskiemu 
(wiersz). Kr. 
Majewski W. S. Rzerz o archiwach. Wal". 
M li n ife s t C'esaJ'za Anstryi. Lw. 
M al"kiewicz H. Rcdc. Petersb. 
MarInaros J. Dissel"t.. medica. Wiedeil. 
Materye z nauk w gimn. wołYlisk. Krze. 
mieniec. 
Meidinger J. Graml\t. fl"lIncuzka. Wrocław. 
M e II i n K. Lekarstwo domowe. Kr. 
M i c k i c w i c z J. O meteol"ologii. Wil. 
M o d I it w y chrzeBcian. War. 
M o ls kiM. Na Bmicrć ks. Józefa Poniatow. 
I!kiego. 
M o fil W s k i F. Muwa przy pogrzeb. Józ Po- 
niatowsk. Par. 
rłlorleusz_ Wrocł 
Narolski J. Teologia moralna. Poczajów. 
N a u k a o rozbior. wód. mineral. 
- o szczcp. ospy WiI. 
N i em ce wi cz J. U. Coup d'oeil sur la eon- 
dnite de coalisees. 
(N i c m e 11,). Riickzug dcl' Francozen. Wil. 
Nikinski A. W dzien imienin ks. Dembka. 
-War. 
N o w i c k i E. Nauka o l'ozbior. wód mineral. 
'Var. 
Obwieszczenie o nstan. Rady Najw. ks. 
_ Warsz. (b. w. m.). 
- dla wsi. dcpart. Poznuils. 
Odwrót Francuzów. Wii. 
Ogłoszenie lekcyj. w Uniw. wilen. Wil. 
Opi s obejBcia się z Piuscm YlI. (b. w. m.). 
O r d n u n g der V orlcsungcn. Lw. 
P a i u w i n F. Gramatyka franc. Wrocł. 
Passya. WiI. 
p faff Fred. Ksil}:!ki polskie. 
pfuel E. Odwrót }'rancuzów. WiI. 
- Retrait des Fran
ais. Braunschn. 
- der Hiickzug der Francozen. Petersb. 
- To:!. Warschau. 
- To:!. Wil. 
- To:!. Germanien. 
Piekarski F. Zbiór praw. pols. W. ks. 
litcwsk. Kr. 
Pigau It Lebl"Un. Pł\n Bott. Wil. 
Pij arzy. Kalendarzyk. War, 
Piller J. Kalendarz. Lw. 
Piotrowlki J. Wymiar czasu. Kr. 
Podoski A. Przewodnik dla woźnych. War. 


(Ponilltowski J.). Do ks. Józ. Poniatowa. 
(wiersz). 
- Lebens-Schilderung. Praga. 
- Muwa i wiersze na zgon (b. w. m.): 
- Mowa na zgon. Łow:!a. 
- Wicrsz na Bmicrć ..... 
- Wier,ze na pugrzebie. 'Yar. 
p o p i s szkuły kaliskicj. Kalisz. 
- krakows. Kraków. 
- lubeis. Lublin. 
- Pijarów w Warsz. 
- liccum W:lI"SZ. 
-- szkół cwang. WarIIiI. 
Potocki J. Avadcro. Pal.ill. 
- l'rincil)Cs dc chronologie. Krzemicniec. 
Potocki St. Mowa najp. i najws. W. M. W. 
(m88soli.). Kr. 
- O sztnce u dawnych. War. 
I' o uli i n. Tcorya przec. ostrokrcg. Wrocł. 
I' u w o d u (Z) wypal"cia nieprzyjac. (wiersz). 
l'raelectiones in Uuiv. Vilnensi. Wil. 
l' I" a Ż III o W s k i A. Kazanie na pogrz. Józef. 
l'oniatowsk. 'Val". 
- Mowa na posiedz. szk,jł pijarskich. 
p rz e w o d n i k dla wo:!nych. War. 
R. J. X. Kar. na pogrz. Tad. Czackiego. 1'0' 
łock. 
Rachmil!trz do uło:!. rach. między wierzyco 
Krak. 
R a d z i m i ils k i Adam. Mowa na uczcz. 'l'ad. 
Czack. Krzem. 
R a p o I" t królowi szwedz. o stos. polit. Szto- 
kolm. 
Rasyn Jan. Berenikll, trag. Wil. 
R e d d i g Józ. Kuz. na obchód T. Czackiego. 
Połock. . 
R e g u la III i n tycz. wolnego hand. solą. w 
Księs. War. War. 
Richard Dczyd. S. J. lli
t. monar. Assyr. 
i Pcrs. Połock. 
Roczn. featru nar. wai"s. War. 
Rosbierski Ant. Annalen. Wien u. Lemb. 
Rozmowy nowe w jęz. fran. i pol. War. 
- i wokabuły fran. niem. i pol. Pozn. 
Ił II d n i c k i Ad. Ant. O powietrzu bydl. Kr. 
Rueckzug der Franzosen. War. 
Ry s z k o W s k i FI". Kalcnd. na księstwo war. 
Krak. 
RzewIIski 'V. Scw. Pytania do rozw. 
S a i n t. Ursin. Murie de. Elćgie du cum. de Dantz. 
ViI. 
S i er 1\ k o W s k i Seb. Systcmątyka dzircinna 
Kl"ak. 
Si CI! trz c nce wi c z Boch. S1. Rech. sur 1'0- 
rig. des Sarmates. Pctersb. 
Słownik kicszon. fran. pol. niem. (Bandt. 
J. S.). 
S o Ił Y k Mich. ks. Obwicszcz. o zgonie B. p. 
Amlrz. GawrOIi. _ 
Sposó b dOBwiad. przez który muchy. Kr. 
Spotkanic obyw. z przedm. Krakowa. 
S t a w ia r s ki Ign. Fr. Pl"awo kryminalne. 
W MSZ. 
Stein i GaUcti. Nowy dykc.jcogr. Wrocław. 
Sułkowl!ki J. A. M. An account of tho ci- 
ty of Moseou. Lond.
>>>
1813 - 1814. 


47 


- History oC Russia. Lond. 
Surowiecki Kar. Odp. na. pyt.: Co się 
dzieje? 
Syllabaire nowo pol. et fran. Var. 
Sy lIa bi z o w an i e i pocz. czy t. (War.). 
Szaniawski Fr. Ksaw. Kodeks cyw. franc. 
Szantyr Stan. Nabo:!. do serclI.Jezus. War. 
S z łyk o w. (Ogłosz. co do zara:!1. chorób). 
Wil. 
SZlllz. Ueber d. Vorkommeo des Bleiglan- 
zes. 
S z u m s k i Tom. Dialogues et mots faciles. 
Pozn. 
- Einmal eios Rechnuogs Arten. 
- Gram. fralJ. dla Polaków. Rawicz. 
_ 6rammaire fran
. Rawicz. 
- Recut'iI des mcilleurcs anecd. Rawicz. 
__ Rozmowy i wokabuły łatwe. Pozn. 
- Russischer Selbstlehrer. Posen. 
- Wypisy fran. Rawicz. 
T e r e n c y u s Z. Adelphi, kom. przez Schulza 
(Leon Borowski). 
To masz\Jwski Jan. Diss. chirur. prac. de 
cataracta. Vił. 
Towarzystwach (O) bibl. Wił. 
Trzcinski Jędrz. Duch księgi nato Krak. 
(Trzecieski Aug.). Mowa nad Aug. Trze- 
cieskim. Lrak. 
- Nekrolog. Aug. Trzecieskiego. 
Wailly N. Zbiór gramatyki frsnc- Wil. 
Wiadomoilć o obrazie blaryi Panny. War. 
Wiell}d ko W. Głos prawdy. 
W i e r s z na pamil}tkę G. DziałYllskiej. 
W ił d Kar. V crzeichniss deutscher Biicher. 
Lwów. 
Wirgiliusz. Jeorgiki. Kr. 
W o d z i c k i S. Katalog rOBlin. 
W o l f J. .Maimoniana. Berlin. 
W oron icllo J. Pochwała bisk. Kos8Bkowsk. 
War. 
_ Wiersz na pogrz. Józ. Poniatowsk. War. 
W y k la d mllteryi w szkole międzyrzec. Krze- 
mieniec. 
- w gimn. wiłellskim. Wil. 
- w szkole zbarazkiej. 
W y p is y angielskie. Wił. 
W z o ry biletów. Połock. 
Z a l e w s ki A. Rocznik teatru narod. \Var. 
Z a wad z k i Józ. KataloJ\" ksil}:!ek. 
Z c i t s c h r ift Posener. Poznaii. 
Z ei tung (Lewberger). 


1814. 
A b i c h t J. II. loitia philosophiae. WiI. 
A I e k s a n d e r l. Do Tajn. Radcy Lanskiego. 
War. 
- Augustissimo Alexandro l. (wiersz). Polo- 
ciae. 
- Die onoUlaatico (wiersz). 
- W dniu imienin (wiersz). Kr. 
- W dzien imienin (wierflz). 
- Kantata (b. w. m.). 
A l P h o n s A. Juurnal historique. Paris. 
A p p e a I in behalł of Poland. London. 
A p p e l anx alli
s. Paris. 


Arytmetyka $I1a szkół. Wilno. 
Baczko L. Ueber d. Verhiiltnisse. KOlligs- 
ber
. 
- Wodurch entstandcn Ostpreussens Leiden. 
Królewiec. 
B a n d t k i e J. S. Miscellanea Cracoviensia. 
Kr. 
- De septem missa1ibus. Kr. 
Bandtkie J. W. Jus Culmense. War. 
- O potrzebie nauki prawa. War. 
B ar o n B. Ueber Gerechtigkeit. Wirdeli. 
.Harthelemy A. L!'s deux ClIsiUlirs. Paris. 
Bentkowski }'. Ilistorya liter&tury polsk. 
War. 
Bergo nzoni H. O Leop. Lafontainie. War. 
Besser W. Catalogus plnntarum. Krzem. 
- Supplcmentum ad catal. plant.rum. Krzem. 
B i e g roku całegu. Częstochown. 
Bielski S. Wybór poezyj. War. 
B i e r n a c k i A. P. Kalendarz rolniczy. W ro- 
cław. 
Bogusławski J. K. De studio theologicae. 
Wił. 
- Życia sławnych Polaków. Wil. 
- Prospectus. Wil. 
Brandt F. Osteologia. War. 
Brodzinski K. Wiersz na sprow. zwłok 
ks. J. Poniatowl!k. War. 
Buffon J. Wybór z dzieł. Wlir. 
C a p o d' 1strias. O instytucie wHoIwylu. 
War. 
Caro li ks. Ad Alexlmdrum I. (wił'rsz). 
CRtalogus Ord in. 8. Pauli (b. w. m.). 
C h m i e l o w s k i B. Bieg roku. Cz.ęstuchowa. 
C h rz a n o w s kiP. KlIzanie o dubroci Boga. 
War. 
Chreptowicz J. O prawie nIltury. War. 
Clement D. La journee dll Chrctien. War. 
C o n s p e c t u s praelectionum io Arad. polo- 
ccnsi. Polociae. 
C ottin J. Julia. War. 
Czartoryski A. J. 1I1ytili do poltpsz. bytu 
włoBcian (b. w. m.). 
C z e r m i li s kiJ. De studio philosupbiae. Kr. 
Dłbrowski J. H. Bukiet w oktawie uro- 
dzin jen. Dą.browsk. 
D a w i d L. Preussische Chronik. 6 Band. 
Koenigsb. 
Directorium off. divini. Kr. 
- Tu:!. Pozn. 
- To:! pro dioec. Kielcen. Kr. 
- 'rot. Lw. 
Dobrowolski A. Kazania. War. 
D o h m K. Denkwiirdigkeiten meinł'r Zeit. 
Lemgo. 
Dubiecki M. Sub effiJ\"ie Alex:\ndri I. Kr. 
D wernicki J. Zbiór komend. dlajazlły. War, 
Dziejopis dla młodzidy. Wrocław. 
D z i e n n i k departam. krakowsko 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
Eichhorn J. Rinaldo'Rinaldioi. War. 
Elementarz pulsko-niem. Wal'. 
- pols. franc: niem. Wal'. 
Empfind ungen derIsraelit. Gemeinde. Lw. 
Ep stein J. Disscrt. inaug. Wiedeń. 
Ewangelie. War.
>>>
48 


1814. 


Eysymont M. Job z grllntu nieszczęśliwy. 
War. 
Faceiolati J. Oratio. Wił 
Filar przy drodze. War. 
ł'i1iIJOwicz A. Do JW. ks. Wuronicza. War. 
- Ad IlIl1striss. G. Zacbaryaaiewicz. War. 
Flcury. Katcchizm hist. Wilno. 
.f' fa n ci 8 Z e k I. Patent o mielnikach. Lw. 
F ra n k J. Sllr l' influcnce dc la revul. fran
. 
Wił. 
- :'Ilemoire sur I' originc dc la pliquc polon 
Wil. 
F r li n k I i II B. Uwagi nad powieksz. zapłaty 
ł'Obotnikom. War. . 
F fIL n k o w s kiJ. Na examen w kol'p. kade- 
tów. Kalisz. 
}'unke P. Technologia. War. 
G ad o \V s kiW. J. DiBscrt. s. I. plil)ue pol. 
.Paris. 
Gellert Ch. T. Listy akad. lips. prof. Wro- 
cław. 
G e n l i s S. 
'. Ksil}ż. do podr. w!) językacb. 
Lipsk. 
- l\laullel du voyag. Leipsic. 
Godlewski J. Głosy UK scjmie. War. 
Go III il S ki F. N. (kil.). !)rz} mÓw. s. wysłut. 
prof. Wil. 
G o I d SIU i t h O. I1istorya rzymska. Wil. 
i War. 
G ołasz ew s kiJ. KI. List past. Wal". 
Gorecki A. Duma u gen. Grabowskilll. 
War. 
G I' a m. łacińs. Wilno. 
Groddl.'k G. E. Ad sOIll\liulll. Sdp. mon. 
Viln. 
II i s t o r Y:L powszechna. Pułock. 
11 o I' n. Obraz SpilI. i zrab. Moskwy. Wił. 
Horacy. Listów księgi 2 (Fr. DllIoch.). Wal'. 
H u b c Kar. Dc integmtione fUllctionulD. {;I'a- 
coviae. 
I n d e x lcctionulO in Univ. JaKieII. 11:)14/ 11 , 
- ł)lnnt. hOl'ti botan. Univ. \'illlen. ViI. 
J a c o b y. {;bodowiecld 's Werke. Bcrlin. 
J ais Aloiz. P. Lshr. u. Geuetsbiichl. Lemb. 
J a n i t S c h Aem. Gesch. d. KriegsfiH. in 1'01. 
Wicn. 
Janowski Mik. Kaz. na dz. Młodzianków. 
Krak. 
J al' o c k i Feliks. Pow. do Antonina Malinows. 
bisk. 
- Obrona zadan: o mach. Wlltta. Krak. 
- Rozpr. o machinie Watta. Krak. 
Jaro il S k i Józ. Proj. o polep. losu włośc. 
Krak. 
Jurkowski Mich. O demonach czyli geniu- 
szach. Krzem. 
Kalendarz astr. i gosp. W:h'. 
- kieszon. pijarski. War. 
- dla d:lm i kaw. Wil. 
Kaliiiski Hier. Na wprow. zwłok Poniat. 
War. 
K a m i eils k i Jan. O pl'zedaw. wedł. prawa 
fbLU. Łum:!a. 
K a m i c li 8 ki Tall. Na przyb. Aleks. I. Krak. 
K a n d i a n i Piotr. Kalcnd. krakowski. Krak. 


K a p p e II i Luigi. Per iI ritorno Alexandro I. 
Wił. 
Kaulfllss Joh. 8am. O filologii. Wrocł. 
K a wal e w s k i Konr. Kazania nif'dzielne. 
Pl'zcmytil. 
Każ y n s k i 
Iac. Ojciec ojcz., komell. Wił. 
Kłokocki Stan. Uw. nad powi
k. zHpł. ro- 
botn. War. 
Kolęda do A. K. Bieilkowskicgo. 
K o n a r s k i Stan. Gram. lat. ('d. emend. Wil. 
Konstanty W. ksil!:!ę. Rozkazy dzien. do 
wojska pol. 
- Du Konst. Pawłuw. na przyj. du War. 
K op czy lisk i Onllf. Ad Congr. Vindobo- 
nensem. 
- Do Kongl'. wielIelI (tłólU. Minasowicza). 
K o I' n Jan Bug. Katalog ksi/Jżek połskich. 
Wrocław. 
K o s i c k i Vit. M. De stud. phiłos mor. in 
Pol. Cr8C. 
Kotowski Paw. Hist. pOWIIZ. War. 
K o z ł u W s ki Kaj. Drugi głoB w sprawie jen. 
Rautenstr. 
Krysiilski Dom. O arytm. p,lit. War. 
(Krzemieniec). Materye z nauk w gimn. 
woł. Kl'zem. 
Lcgouve Gabr. Zalety kubiet poem. War. 
L e I e w e I Joach. m..torya geugrafii. War. 
- Stosunki handlowe 1. enicyall ,y II.r. 
- 'Viadom. o n:lr. do koilCa w. X. 'Y:Lr. 
L c l' II e t Joan. Ad propos. de }Jeste Cremencii. 
- Rozpr. o morze (przekł. SoczYli.) z Hocz. 
tow. t. Al. War. 
L e s z c z Y li s k i Stan. Proc':'s verblll de la 
retc a Nancy. 
(LesznowtIka A.). 
piewka w d. jćj imie- 
nin. 
Lhuillier Szym. Arytm. Wil. 
J. i d I Alh. Nauka szt. rwcłlllll. Lwów. 
Li n d e Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 
WilI'. 
L i P i li s k i Aug. (ks.). Mowa do Górskiego 
bisk. Kit'lce. 
ListlI. osób ze zgrom. Miło!:!. i Banku poh. 
Krak. 
(L u b I i n). Popis szk. depart. LIlblin. 
L I} c kiM. Kazanie. Radom. 
ł
ailcucki J. Do P. Aweryna (wiersz). KI'. 
Ł ę c kiJ. Rozpl'. o nauce przyrodzenia. Kr. 
Magicr A. O próbach wódek. WlLr. 
Majewski T. Kazanie na 3 króle. War. 
Markiewicz R. Zasady fizyki. Kr. 
Matecki J. Kalendarzyk. Kr. 
Materye z nauk w giwn. wołynsk. Krze- 
mieniec. 
M i kor s k i D. Muwa prz)' zwłolulch k8. Jó- 
zefa Poniatowsk. (b. w. m.). 

I i naso w i ez J. D. Swil}tynill. nadziei (wier!!z). 
M i g n e (De) Discours. Nancy. 
l\Iiscellanca Cracovicnsia. Kl'. 
Missyonarze. Katalog ksil,!żek. Warsz.. 
Młodecki K. O polepsz. st;!DU włoBclan 
Hadom. 
M o c h n a c k i B. DiSBcrt. de pharmacopoli8 
Wiedeli.
>>>
1814. 


49 


M. o Is kiM. Na obchód imienin Aleksandra 
l. (l. w. m.). 
- Koled" obywatciska (b. w. m.). 
- Do Jcn. Dl,!browskiego (b. w. m.). 
- Do senatora Łanskiego (b. w. m.). 
- Do Teresy J;Iblunuwskićj (b. w. m.). 
- Na przyjazd. KUllst. Pawlowicza (b. w. m.). 
- Z pow. imienin jen. Kusseckicmu (b. w. m.). 
- Do areyb. Raczyilskicgo (b. w. m.). 
Bukiet dla Zufii ZalDujskicj (b. w. m). 
(Muskwa). Obraz sp:\lenia :\loskwy. Wil. 
M o z i n ks. ROlmowy polsko-franc.-nil'm. Lw. 
Miinsterfcld F. Emptillllllngen. Lw. 
Napoll'un I. Copic rJe la leUre tb. w. ID.). 
N a u k a obYCZI
iJIWI\. War. 
NiEUlccwicz J. M.. Jadwig'L, drama. War. 
- Napomknienie wz
ltdem dobra plIhlicz. 
War. 
- 8amolub, kom. War. 
Nougaret P. Beantćs dc l' histoire de Po- 
lognc. Pnris. 
N o wa k i e w i c z K. Marsl; tryumfalny (wicrsz). 
KI'. 
O d e z waRady dcpartam. Sckwany. Mitisk. 
O ffi ci u m codzien Czest. 
Ogłoszeni c Ickcyj w.uniw. wilel-łsk. Wil. 
Ołdokowski J. O prawodawstwie Jllsty- 
nhma. Krzcmienit'c. 
O rd n u ng der Verlesung.:n. Lw. 
Ossoliliski J. M. O potrzebie nauki prawa. 
War. 
O Sil Y a n. llitwa pod Lurl!. War. 
P. J. t'. rłloUJitwy nabożne. War. 
Palatium rcginac cueli. VilnaE. 
Pe k a Is kiW. Wiersz (lo r. Rcjclm (m'iSSoil.). 
Plaff Kar. Bug. Cataloguc des livrcs. 
p i c k a l' s k i F. Rys bractwa miłosierdzia. Kr. 
- Wzory rachllnków domuwych. Kl'. 
Pij arzy. Kalendarzyk. War. 
Katalog książek. 
p i Ił e r J. Kalcndarz. Lw. 
Piramowicz G. Nauka obycz. Wal'. 
p i u s VII. Cunstititio. Romae. 
Poczct braci (mass on.). 
Po d ró:! Stlłsia. Wrocł. 
Podźi'ekowanie publiczności. Kr. 
P o h I J: Kazania. WiI. 
- Mowy. Wil. 
- Powinno8ci chrześciail. Wił. 
- Rachunck sllll1icnia. \ViI. 
p o II uge K. Tirocinium fUr Deutschc. Bresl. 
Polonorum OI'ario (b. w. m.). 
Polsfuss A. Ksillłka do czyt. Wrocł. 
(P ols k a). Oda priy powr. wojska polsko (b. 
w. m.). 
- Oda na przybycie wojska pols. (b. w. m.). 
(P o ł o ck). Conspcctns pntelectioOUln. Po- 
łock. 
(Poniatowski J.). Elegia in obitum .... 
Kalisz. 
- Programma oLrzedu żałob.... . 
- Wiersz na wyprow. zwłok. War. 
P o p i s. Nadzieja, pisemko. Rawic7.. 
- Szkoły kaliskiej. Kalisz. 
- w korpusie kadetów. Kalil!z. 
- ezkoly krakows. KI'. 


- 


- szkoły lubclsk. Lublin. 
-- szkoły poznańsko 
- Pijarów w Warsz. 
- liceum warsz. 
- tlzkół ew:m
. warsz. 
Putocki A. O rolnictwie. 'Var. 
Putocki J. Dix journćes de la vie d'A. Van 
'Vorden. l'aris. 
Puwinsz. Kl'. 
Prawic (O) natury. War. 
P l' o g r a m szkoły depart. p07.nans. 
PrzcJlis I!łużby dl. szpit. War. 
Przybylski Jac. Za pOUlYBln08ć Alpksan- 
dra l. Kl'. 
- PStlm der 12 Sł:amme Isr.Lels. Kr. 
- PUlIl;iękowanie. KI'. 
Przybylski Ign. Na pupis szkoły poznalis. 
Pozn. 
Pstrokonski. Hołd pamięci Poniatowsk. 
Kalisz. 
Pnczkowski K. Kazanie o cieknwo8ci. 
Pujuulx J. Ksiażk" dla młud. wicku. Kr. 
Rafał o w 8 k i l'acyf. Mowa na pogrz. llur- 
cz)Oilskiej. War. 
Iłak"wiecki Ign. Hede iIl)er den Krieg. 
Durp. 
- Rede am Friedenfcste. Dorp. 
Iłeddig Józ. Kaz. na B. 19naccgo. Połock. 
Ił e g u I II UJ i n pudat. od mięsa kuszer. (War.). 
Reichcrt J. Ges:mg des Friedens. Lemh. 
Rennenkampf All'ks. Rzecz o Piusie VII. 
pap. War. 
Richardt Dez. tS. J.). Hist. grecka. Połock. 
Roczn. teatru nar. war. 'Var. 
R u g n i a t .1 os. Relat. des sieges de Saragos. 
Paris. 
Ił o z b i c l' S k i Ant. Instrue. pro Camcr. gm- 
nic. Lcopoli. 
ROBcisz ewski J. K. ;\Iuwl\ na powrót \\ojl!k 
pols. War. 
- Głos podczas przyjęcia zwłuk Poniatows. 
War. 
Rozprawa o handlu zboż. War. ob. 8mith. 
R n d n i c k i Ad. Ant. Sl)()soby zauezp. od go- 
rl}czki. War, 
Rychłowski Wład. Tab. proc. ud dcn. do 
miło zł. p. WKr. 
Ryk a s z e w s k i Grz. List do Przybylskiego. 
Krak. 
Sack Joh. Edw. RcbbSchloime Klappzymbels. 
Lemb. 
SameisolI 1Ilal"cin. De vita vegctativa. Re 
giom. 
S'lrb i e w s k i K. M. Puemata omnia. Drc8den. 
Sawicz ew ski Józ. Muwa w kol. Nowod. 
Krak. 
S a y J:\II. Chrz. Prosp. dz. Ekon. polit. (Dziero- 
żynskiego). Bydg. 
S ch Ił gt. Alcxandro triumph. in itin. Vindob. 
Crac. 
Skarga P. Obrona Jezuitów. War. 
(S kar ż y n s k i). Zbiór mów na pogrz. w Łom:!y. 
S kórz e w s k i Fryd. Uw. nad polep. stanu 
włoB. Bydg. 
Słotwinski Fel. LeI. od pow. na zdanie 
TrzciulI. Krak. 


7
>>>
50 


1814 - 1815. 


Smith A. Rol;pr. o handlu przekł. Kłokoc. 
War. 
Snindecki Jan. Pisma rozlD. Wil. i War. 
- Żywot Piotra hr. Zawadowskipgo. Wil. 
- Żywot liter. Hugona Kołłą.tąja. Wil. 
S o k o I n i c k i Mich. Coup d'oeil sur le Pon- 
ton d'Elberfcld. Paris. 
- Disc. Ii l'ou. d'un service. Nancy. 
- Disc. Ii I'ov. de la cer funer. Leipz. 
- Journ. hi
t. des oper. milit. Paris. 
- To:! de cav. legiere pol. Paris. 
- Mowa w kOB. po nabo:!. za Poniatows. 
- Mowa z okaz. obch. pogrz. za duszę 8. p. 
Leszczyils. 
- Mowa przy odd. zwłok J. Poniatow. War. 
Spiewka w dz. im.Adel. Lesznowskiej. War. 
- wesoła na powito wojow. pol. War. 
S p o s ó b zabezpieczenia się od gorłłczki. War. 
Starzenski Hyac. Zbiór poczl}t. I praw.-rel. 
kat. WiJ. 
fitaszi c Stan. O ortografii. War. 
- Przemowa człon. dyr. eduk. nar. War. 
- Ostatnie do współrodaków !Iłowo. War. 
Ste faz y usz J. Antiquit. graecae Bosii, Kop- 
kii. 
- Gram. graeca. Var. 
Stritter Jan GutthiJf. Gesch. der Slaven. 
Surowiecki Kar. Missya lo:!ow. apost. Her- 
dyczew. 
- Odp. na blu:!nierstwa Weishaupta. 
- Cudowny schyłek, w. XVIII. Wrocl. 
- Tragiczne Bpiewy masonskie. 
Swil}tynia nad7.iei, wiersz (aut. Minaso- 
wicz J.). 
Symonowicz Roman. Uwagi nad jego pi- 
smem. 
S z e m e g a J ędrz. O spos. liczenia rys. topogr 
Krzem. 
Szrek J. M. Hist. pOWIIZ. (przez ks. Pawła 
Kotowskiego). Wilno. 
S z y b i n s k iD. W iad. o znakom. monarchiach. 
Wil. 
Taksa lekarstw. War. druk. ks. Pijar. 
Trzciilski Jedrz. Pieczeć na lIsta lekkow. 
duchów. Krak. . 
- Znasz pismo Bo:!e. 
Typik. Lwów. 
Ub i Ol Y różnych nurodów. 
U n i w e l' s y t et wileilski. Katalog. Wiano. 
Urz,!dz. kasy wdów dla ks. ewang. War. 
Ustawy Wlir. Tow. Przyj. N. War. 
Wa h I z e b e r g G. «'lora Corpathorum. Wit- 
tinga. 
Vannoti J. O szcz!'pieniu osPY' Lw. 
Wazgird M. SpusllJ zachowanIa drzew. WiJ. 
Węgrzccki S. Glos prezydenta miasta (b. 
W. m.). 
- O włoBcianach polskich. War. 
\ViadomoBc o namdach. War. 
Wi erzchaszewski P. Wi{'rsz żałobny dhl 
K. Potockiego. Lw. 
W ił n II. Hiickzug dcr ł'ranzuzen. Pctersb. 
Włodek J. O naukIIch wyzwolon)'ch. Wro- 
cław. 
WłoBcian!,ch (O) polskich. War. 
V o i g t M. Zródła spokojnoBci duszy. Kr. 


Woronicz J. Kazania na I)ogrz. ks. .Józefa 
Poniatowskiego. War. 
- To:! po franc. WIIr. 
V o yage en Russie. Paris. 
Wronski II. Philosophie de l' infiui. Pllris. 
Wujek J. Ewangelie. War. 
Wybór poezyi. Cz. I-III. War. 
W y kła d materyi w szkole międzyrzcck. 
Krzemieniec. 
- materyi w gimr.. wileilsk. WiJ. 
- w szkole zbarazk. (b. W. m.). 
Wyrachowanie procentów. War 
Zabawa nowo-modna. Wnr. 
Zagadki'ró:!ne. War. 
Zawadzki J. Do miłminików litomtllry (b. 
W. m.). 
Z a \V a d z k i Józ. Katalog ksil!żek polskicb. 
WArszawa. 
Zawadzki M. Quodhbet. War. 
Z b i Ó r {Ira wideł reI. kato!. WiJ. 
- naukI chrzeBc. Wilno. 
Z e i t u n g (Lemberger). 
Z i e m i ę c k i F. Odpowiedż ze strony Około. 
wicza. War. 
Z n () s k oJ. Programa. WiJ. 
Zoo logia. War. 
Żółkowski A. Kasperck w szczęBciu. War. 
- Spiewy z opery: Szarlatan. War. 


IBI&. 


Abccadło dla młodzieży. War. 
Aleksander I. Odpzwa do Polaków. 
(Aleksander 1.). Dank-Lied dem Kaiser 
Aleksander I. 
- Ode il l' Empereur Alexandre (b. w. m.). 
- Odgłos od Polki. 
Alvarez E. Gramatyka jrzyka łach\sk. Po- 
łock. 
Ankwicz A. Epistola pastora lis. Lw. 
A p P e n d i x indicis plantarum. Wil. 
A r n o I d J. Historia medica polona. Kr. 
- Rozprawa o hojnoBci królów. War. 
Arytmetyka pmkt. Warsz. 
A n t e n t y k w przedmiocie objęcia częBci ks. 
warszaws. Pozn. 
Bajki (b. w. m.). 
B a n d t k i e .1. S. Historya drukani krakow- 
skich. Kl'. 
- De Mis8ali Nurimbcrgensi. Kr. 
Baran k i e wi cz M. O wakcynie. WiI. 
B a r r ue l A. IIistorya duchowicnstwa. Kr. 
B a II d o u i n J. Version des vers latins. Vars. 
Bentkowski 1'. Pamietnik warszawski. 
B e r g o n z o n i Al. Per fe)ice ingresso di Ales- 
sandro I. (b. w. m.). 
Ber i ch t e rs ta tt Ił nI\". Altona. 
Bcsser W. Catalogus plantarum. Krzemie- 
niec. 
- SlIpplcmcntum ad catol. plantarum. Krzem. 
Bielski S. Arytmetyka. War. 
Bie rnack i A. P. Dzicnnik rolniczo gosp. 
Kalisz. 
lU e s a n s k y M. Christine. Paris. 
Bogatko M. NomenklatlIra minerałów. Wil. 
B o g o re kiP. Polak dla rodaków. Paryż.
>>>
a 


1815. 


51 . 


. B o j a n li s L. Des principales causes. Wil. 
- Decouvertes. Wil. 
Brandt }'. Splanchnologia. War. 
BrodziiJ.ski K. Spiew (massoilski). War. 
- Wiersz (masson.) War. 
- Wiersz obrzędowy (lDassoiJ..). War. 
Bukowieck i J. DissCJ't inaug. WiI. 
Ceiller F. Prawo natury. Kr. 
Cezar J. Commentarii de bello galii co. War. 
Chodkiewicz A. O stosie elektrycznym. 
War. 
Chojnacki W. Zasady pedagogiki. War. 
ChromiiIski K. Do jen. Stryjcilskiego (b. 
w. m.). 
C i e c h a II o w s ki F. Porzadek naboż. cer- 
kiewnego. War. . 
C o d e x judiciarius. WiedeiJ.. 
Constitutio Soc. liter. Craco\". Kr. 
Convolltiollen zwischendcn HMen. Wi..n. 
C y c e'l' o. De uratorilms. Wil. 
Cyrkulal'Z o postą.pieniu z obcymi. Lw. 
- o preskrypcyi. Lw. 
- wzglQdem nieklltolików. Lw. 
Czartoryska J. ){sil!żka do pal'ierzy. WI'O- 
cław. 
Czartoryski A. J. DiscOUl'S dans la Balie 
du Senat. 
D l} b r o w i! k i Ksmv. Mowa pl'zy złożeniu ho- 
magium Aleksandrowi I. 
D a w i d L. Preu6bische Chronik. Koenigsb. 
Dzieriawin G. Dc deo. Vilnae. 
Directori um off. divini. Kr. 
- Tot. l'ozn. 
- To:!. Lw. 
Dmuszewski L. Oblętenie Warszawy, dra- 
ma. Wllr. 
- Spiew na imieniny J. N. Potockiego. War. 
Dobrowolski J. Dissert. inaug. WiedeiJ.. 
Dobrowski J. Slovanka. Prll
ll. 
D o h m K. Dellkwiirdigkeitcn. Lemgo. 
D a m h erA. Dissert. inaug. Wił. 
D o w ó d postep. szkoły Datnowskiej. Wil. 
DlIbiecki Al Carmina. Kr. 
- Lessus in obitum M. Sołtyk. Kr. 
Dupetit Mere. Voyage en Pologne. Pllris. 
Dyrwiai18ki J. Dissert. inaug. Wil. 
D z i e k a 1\ o w i c z F. Popis uczniów szkoły 
kaliskiej. Kalisz. 
D z i e n n i k departam. krakowsko 
- departam. radoms. 
- departam. warszaws. 
- Towarz. Dobrocz. Wal'. 
- wilenski (CZIiSOp.). 
- urzęd. depart. siedlec. 
- urzęd. depart. łom:!yiJ.s. 
D z i e iJ. szczęsliwy. Lublin. 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
Edukacyi (O) publiczn
i. War. 
Eichhorn J. Rinaldo Rinaldini. Wal'Sz. 
Elementarz. Wił. 
- niem. pols. War. 
Elsner J. Post celeLrem victoriam. Lipsk. 
F e d r. Fabulae. Wil. 
Fleury K. Katechizm histor. War. 
Franconi. Poniatowski. mimo drama. Paris. 
Frank J. Toksykologia. War. 


t. 


). 


l. 


I' 


'r 


). 


I. 


'- 


I. 


I. 


I. 


F r i c d I e i n Fryd. Verzeichniss dcr U otcrhal- 
tungsbiicher. Krakali. 
Gawarecki W. H. Rozpr. o prawic wł. obro- 
ny. War. 
- Wiad. o Sl}dzic Pok
jll. War. 
G e n l i s S. F. Oble:!enie Roszclli. Krak. 
G I i n kaS. F. Nicki. rysy :!ycia T. KOBciuszki. 
Petersb. 
G l ii c k s b e r go Nath. Catalogue des livres. - 
G o d c b s kiC. Przepis mustry i manewr. 
Golailski F. N. Kaz. n. exekw. H. Stroj- 
nowo Wil. 
- Rys Moj
csz. pra
ud. Wil. 
Goussault. Uuzpuznanie puczciwego czło- 
wieka. Krak'Jw. 
(} l' o d d c k G. E. Obsen. s. dissert. au con- 
COll1'S. ViI. 
Gnymała W. Głos pI'zed wyk. przys. LubI. 
G u c b n er F. Neujahrgeschcnk. Urody. 
Gucnee A. Lcttrcs de Juif a M. Voltaire. 
Lyon. 
II fi b e r k a n t Fcrd. Ksil
żkll niem. dla mI. pol. 
W wcl. 
li t'i n r i c h Albiu Beschatf. u. Natur Prod. 
in Galiz. Wien. 
H e rz ma u n Lud. Orbis pictus in 8 Sprachen. 
Pest. 
H o m e r Batl"llchomyumachia (tłóm. Kiciń.). 
Lwów. 
- ,Dopclu. Iliady (tlóm. Przybyls.). Krak. 
- Iliada (tłÓ1D. Stlltlzica). War. 
- Odysseja (t16m. Przybyls.) Krak 
H o m o li c k i :Mich. Dissert. med. de vn80rum 
sanguifer. Wil. 
Hreczyna Tad. Dissert. mcd. de cxanthem 
mercuriali Viłnae. 
H u o n Jan Chrz. Dissert. s. l. cOllgelation a 
Vars. paris. 
l ndex Icctionn1D in Univ. JlIgicll. 18"/... 
- pIlint. horti botan. ViIno. 
l n s tr u k c y a co d!J uporz
dkoW:lDia towa- 
rzystw. ogu. v,'ar. 
J a e c k C. Partage de la Poluguc. 
Jak o b L. H. Z:ls:Idy prawod. (tłóm. p. Plichtę). 
War. 
Jaro c k i Feliks. Blijki i przypuw. Po
n. 
Jaroi18 ki Feliks. De Michaele Vratislavicn. 
Crac. 
J o h n s t o n Robert. 'l'ravcls throug part of 
the Russ. Empire. London. 
Jur kows k i ftlieh. Antologia grecka. Wilno. 
Kabała moralna. Wil. 
- czyli zabawka rozrywkowa. 'ViI. 
Kallo Mich. Rpccn. architektury Sicrak. War. 
KamieiJ.llki Kaj. Gl':lm. niem. Wil. 
Kamieilski Tltd. W d. im. kl!. Mich. Soł- 
tyka. Krak. 
K a n iz y us z Piotr. Klltcch. )1ltczl}t. Krak. . 
Kapelli Al. O żródlllch prawa kanon. WII. 
Karczcwski Win. O plamlleh nil słoiJ.cu. 
Wil. 
Karta carstwa polskuho. 
K a t a log różnych ksil}:!ek. Kalisz. 
K a t e c h i z m przedruk z Kaniz. przez Sic- 
rakow. Krak.
>>>
52 


1815. 


Ka1l1fuss Joh. Sam. Einige Bitten I\n d. 
Bitem. Poscn. 
l{ o wal e w s k i. Kazania. Przem. 
Kiersnowski L. De ingcnio antiq. Viłn. 
Kochanowski Wac. Mich. Prosp. dz. tco- 
ryi dział. ludzko Wrocł. 
Kodeks krym. dla wojska pol. War. 
Komar Erazm. Wiersz na pochw. ks. Du- 
bieckiego. 
Kopczyilski On uf. Gram. na ki l. Krak. 
- Zbiór nauki chrześ. War. i Wil. 
(K rak ów). Podział miasta i jcgo okręgIl. 
Krak. 
Krasicki Ign. Bajki i przyp. Wil. 
- lIysziada z pol. pr!'1. od Ho:!nacho. 
(K rz e m i e n i e c). .Materye nauk w gimn. 
woł. 
Krzywkowski Hen. Mowa w Lowiczu. 
Krzy:!anowski Adr. Mowa na zacz. szk. 
w Płocku. 
Krzy:tanowski Paw. Animadv. Dexum 
elementor. conccrn. Crac. 
- Zamiana czasll prawd. słono Krak. 
- Sposób nakręc. zegarków. Kr.lk. 
K u c z k o W s k i. Rozpoz. poczc. człowieka. 
Krak. 
K w i a t k o W s k i Jan Fcl. Dias er. aethiol. 
morbi caerul. ViI. 
L li c h n i c k i Ign. Biogr. włoBc. nad brzeg. 
Niemna. War. 
Lelewel Joach. Poczl}tkl geogr. star. War. 
- Historyka turlzie:t o naucz. hist. Wil. 
Lelewel Karol. Umiarkow. wyd. względnie 
do przych. Wilno. 
Letourneaux. Hist. st. i nowo testam. W. 
Lew kowi cz Sykst. Novum aux. exped. reim- 
pressum. Crac. 
L i b o s z y c J óz. Tnblcau botan. en Russie. 
Petersb. 
L i n d e Sam. Bog. Mowa na popis Liceum. 
War. 
Lipinski Józ. O edukacyi pllbl. War. 
- Projekt do I1I'ządz. hil'rar. ukad. w kra- 
jach ks. War. War. 
- Wind. o :!yciu księcia Józ. Ponintowsk. 
War. 
( L i t w hi s k i Wal.). Wiersz na jego imie- 
niny. Krak. 
L u k o m s kiL. Dissert. inallg. Wił. 
Maciejowsk i III. Muwaprzy otwarciu gimn. 
Podolskiego. Krzemicniec. 
M a K i e l' A. O używaniu barometrów. War. 
M aj c w s kiT. De lectione bibliomlli. Kr. 
- Kazanie na pogrz. Bogatko" ej. War. 
JlIarczyński W. Manualik histor. Wrocł. 
M ar lisze w s k i F. O wydobyciII włoBcian 
z tera:!. stanu. War. 
111 a t.e ry e z nauk w gimn wołyńsk. Krzem. 
111 ei ste r J. Puetische Wiesenblumen. Lw. 
?tI i ą c z y n s kiJ. GloB Uli posicdz. konfra- 
tt'rnii. Kr. 
Miklaszewski J. Głos (maasOli.) b. W. m. 
M i II o t K. ł1istorya rzymska. Kr. 
Jllioduszewski M. Pucz,tkijeografii. War. 
M i s c c Ił a n e a Cracoviensl3. Kr. 
Mł.. K. Lubeckicmu w dzien imienin. War. 


Młodecki K O polepsz. 5łanu włościan. 
War. 
Modlitwa wojenna (b. w. m.). 
M o g i l n i c kiJ. Nauka christianskaja w Bu- 
dyni. 
M o Is kiM. Na przybycie AlekRandra I. do 
Warszaw
. 
- Do A. Czartoryskiego. 
- Na dzicn imienin arcyb. R:Jczynsk. 
- Na dzien imienin wnjcw. W IIwrzeckieA'o. 
- Swięto narod. z powodu Ilrzywróe. Król. 
Polsk. Lublin. 
- Swięto narod. i mowa Wegrzpckiego. 
M o r8 kiT. Lettre fi. Mr de Pradt. War. 
Nałogi cootliwe. War. 
Naruszewicz Ad. Satyry. Połock. 
Neumann J. Plan de la civilisation. War. 
Nicmcewicz J. M. 
an Nowina. War. 
- Dwaj Sieciechowi!'. War. 
(N i koro W i c z J.). Wiersz z okolicz, imienin. 
Nomenklator 4 jezyków. War. 
N o w o w i t'j S kiJ. Kazanic na lIroczyst. S. 
Józcfa. War. 
- Mowa na pugrz. K. Swidzinskicl\"o. War. 
O b c h ód uroczyst. hołdu w Pozn. (b. w. m.). 
O Hi c Y u m :!ywotl\ S. Onufryusza. Warsz. 
OA'łoszenie lekcyj w Uniw. wileń. Wił. 
Ogrodnik dOBwiadczony. Wrocław. 
O r d n u n g der Y orlesllDgcn. Lw. 
Organ iz. Król. Polsk. 
- sl}du najw. instancyi. War. 
O rz e c h o W s ki S. ł'idei cathol. confessio 
War. 
O s t a s z e w s kiT. Do duchowienstwS'. 
Owidzki J. Głos posła... Lublin. 
p n l c z e w s kiT. l'athulogia vomitus chro 
nici. Wił. 
Palmer A. Memoirs of J. Sobieski. London 
P I\ł a c milczenia. War. 
p a s ła w s k i A. Rozrywka dla kochanków 
Wil. 
P a t e n t do mie8zkańc. ks. Poznano Berlin. 
- wzgłędcm z
jęcia ks. Warsz. Wieden. 
P a t y n s k i S. Kazanie. Wił. 
p i c k ara ki F. Projekt rolnictwa. Kr. 
P ien i,:!ek S. Mowa. na sejmiku. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 
Pili er J. Kalendarz. Lw. 
Piotrowski J. Opisanie obrzl}dk. religij 
Kr. 
P o h l J. Kazania. Wil. 
P u P i s szkoły kaliskiej. l{alisz. 
- korp. kadetów. Kali8z. 
- szkoły Imlkows. Kr. 
szkoły lubeIsk. Lublin. 
szkol Y poznansk. 
- Pijarów w Warsz. 
- liceum war8Z. 
- szkół e\\"ang. warsz. 
Porzadek na bo:!. \Var. 
Postanowienie o rozgrano gubernii wilen. 
Wil. 
p o t o c kiJ. Principes de chronologie. Krze. 
mieniec. 
P o t o c k i S. Discours. V:us. 
- O wymowie i styłu. War.
>>>
1815. 


53 


- i Surowiecki. Pruj
kt urzadz. hierarchii aka- 
demic. War. .. 
P r uH D. Histoire de I'lImbassadc. Paris. 
Praclectiones in Univ. \"ilnen. WiI. 
Pra wo wzglrdem mennicy. War. 
- Rcprezeut3eyi narod. \\'ar. 
p r a ż m o w s k i A. Kazanie na pogrz. Pocie- 
jowej. War. 
- Kazanie na uroezyst ogłosz. król. pulsk. 
War. 
p ro g r a m urocz. holrlll ks. PoznRlisk. 
- ogłosz. bytu Krakowa. 
Prospekt nauki ehrześc. Wilno.' 
Pl' ze fi i s mnstry. War. 
- porząd. dla "'oj ska. War. 
p rz e pi sy gry Wista. Wroeł. 
- dla szkoly katol. Will'. 
- dla szkoły babtlionll. 
R a e h. kasy gimn. W ulyils. 
Radom i lis kijlIn Aloj. Kurz. Abriss d. Lchr. 
U. Erzi
h. Anstalt. . 
- rmj. pensyi panien. TonIli. 
RlldwaiJ.ski Feliks. l\Iyśli o wyprow. ludu 
wi
js. Krak. 
(Radzil'jów). lIluwa przy skł. przysil,!g 
w Radz. . 
R a d z i ID i ilS k i jen. Glos przed \\ ykoo. przys- 
w LubI. 
Ra d z i w i I ł Ant. H. Namiest. Konwen. z Lud\\". 
i Stcfanią z H:ldz. Witgenst Pozn. 
R l' i b n i t z Ern. Wil. V orschl. z Grundeigenth. 
Bcrl. 
Rembioliliski Rąjm. Pruj. polep. st. \\łoBc. 
Płock. 
U i g a u d, Lo sergent. pol. melodr. Paris. 
R i t u a I e sacramentOl'nm. W il. 
Roczn. toatru nar. wars. .War. 
- teatm pol. we Lwowie. Lwów. 
- Tow. Dobr. wm'sz. War. 
U o ś e i sz e w s kiJ. K. H01.rzadz. urocz) bt. 
wjazdll eesarza. . 
Rosięnolillsz Kltr. Prawdy wieczne. (tłUm. 
ks. Brzozow.). I'uhlck. 
Rotl\ pr/.}'sirgi na \\"iprnoBc. \Va1'8. 
Rozporz. co do uroez. oe1.ckiw. wjazdu N 
el'B. 'V ar. 
U u d n i (' k i Ad. Ant. O przyez chorób. bydla. 
WRr. 
R II fu s Sextn
. Brcv. rer. gest. ed. Guil. Miiu- 
nich. HannO\'iae. 
- De rcgion. mb. RUlUlle. I'd. Guil. ltlnnnich. 
IInnnuv. 
R z I
 d tymcz. król. }Jol. Urglln. min. spr. wew. 
Wm'. 
R z II t myśli bezstronnego postrzeg. \Var. 
Sallgnin. Pctits dilllugucs (Rozmowy male). 
LWl'w, 
Saphirstein Herm. !\Iuwa z okaz. ogł. bytu 
l{rol. Lublin. 
S a r n e c k i Dan. l\:az. pn!kzas kapit. prowin. 
K;lli
z 
S a u n d c l' S Józ. Wiałl. o życiu 8zym. Cze 
chowicza. 
S a w i (' k i Stl'f ks. Hp' ('hrou. hist. powBz.War. 
- Toż Krak. dr. t: IIi \\'. 
Say Jan Chrz. KatecL. ekon. l'olit. War. 


--- 


Schindler Kar. Geogr. Bemerk. ub. d. Kar 
patisehen Gebirge. Wien. 
S e l m o n r s. Dafnis i Pandroza. Spodniczka 
zil'lona. '\"ar. 
Se u ID e J;m Gudlr. 1tleiu Sommcr. Lwów. 
Siemil,!tkowski Piot... Bajki w 3jęz. Wal'. 
S i e m i e iJ. s k i Mnrcin. rłlonnm. Ecel. metrop. 
gnesn. Cz
st. 
Sie rakowski Scb. Do scnatu W. 1\1. Krak. 
S ł o t w i li s k i Fel. LeI. De necestlit. pmcscript. 
Crae. 
Prawo natury rz'.!dowe. Krak. 
- Rozpr. o met. matl'm. Krak. 
- Rozpr. o potrzebie i cclu rządów. Krak. 
- Theses, qnRs dcfondend. propon. Krak. 
S łyk o W s kiJ list. Conelus. thcolog. de sa- 
cra script. Var. . 
:; o I t y,k o w i e z Józ. O przycz. nrdzy naszych 
",Ioś. Krak. 
:; 11 i e w y (tr:lg.) masońskie. 
Spusuby b\twe upr. roli. War. 
S t as z i e 8t:l11. }\Iyśli o rówIluwadze polit. W;\r. 
- O zicmiorodztwie K:ll'patów. Wal'. 
S ta t u t tow. llIulk z uniw. krak. złaez. Kl'ak. 
S t (' n z (' l Gust. Ad. Eiufl. d. DcutBchen auf 
d. Cultur Polens. 
:; tr 11111 i e il S k i Józ. Diss. de manu liIi signo 
in 1II00'bis. ViI. 
S u m i e iJ. s k i. Proj. polep. st. WIOB. Płock. 
S Ul' o w i e c k i Kar. Problema nseetrczna. 
- Przypis. do książ. p
d t).t. Clldowny schyłck. 
- S
d bezstrom. jed. dalUY filoz. 
S us z y e k i Tom. Kaz. na urocz. 88. Piotra 
i PawIa. 
Symonowiez ob. Bogatko. 
Sznniawski FI'. KS1w. Przem. z pow. po- 
Bwil'e. choragwi. 
S 
 e.z.e p a il S k i Mac. Supplement ksil!żek pol- 
skich. War. 
S z koł a żolnierza kuunl' go. War. 
S z II \li S ki. Tum. 'Viersz du ludu przy zlo:!. 
holdu. Poznali. 
S z " e n c k i Fr. Do ancvrysmatis structura, 
diss. Halae. . 
T. E. (Tyszkicw. Eust.). nl'z
kadla od ojea 
I!\ nowi. Wil. 
To"morowiez Jan. Opis. Ustaw. wydz. Ic 
kar. tow. Dobl'oez. war. War. 
T o a s t. Es bliiche die Frpyst. Kr:tk:lll. 
To wa r Z. WRI'. przyj. nauk (O skhulki na po- 
s:}g Kopcrn.). 
T u wal' Z. (Ol biblijskiellI, miano\\ icic '\\ Rossyi. 
T r a i t e de )I:tix et d'lImitic cntre r Emp. l.t 
II' Roi de Saxe. 
_ adłłitioncl rc!»tif ;i Cl'acovie. \\'ar. 
- d':\mitlć conclll li. Yiennl' etc. Val'. 
T rak t a t między ces. W. Hos. i kr(.leD1 prus. 
\V;u'. 
- dodat. tyezllcy się m. Krak. (Krak.). 
- przyjażui zaW:\I'ty w Wiedniu. W;lr. 
T I' e Dl b e c k i Stuu. Sophio\\ kil, pOl'me tI'ad. 
par LIIgarde. \'iI'DlIt'. 
T l' Z c i i\ S k i Jedrz. Ileklll.!a wierszów. 
T II 1'1' kiWilIc: Oda do Ant. Hadziwilla. Pozn. 
U dl wa la H;1l1y uajw. wzgl. !;}Jraw z rząd 
prus. i austr. (War.).
>>>
54 


1815 -- 1816. 


Uebersicht (Kurze) des in dcr Tal'Dopo, 
leu ii!rael. 8chule Lehrpl. Tarnopol. 
Uklansky Emil. Travcls in Poland. Lond. 
U r m o w s k i Lcon. Almanach lubeis. LubI. 
Ustawa kOllst. Chal'te unstit. du Boy. de 
Pol. ()lO pol. i frlln.). War. 
- Towarz. "'ról. 
ospod. roln. "T nr. 
U s ta w 
 t)'czl!c. BiLl. Uuiw. wileil. Wil. 
U w o hll e n i e od przysiegi mieszko ks. War. 
W. J. W dzil.il imiemn }{s. Kaczurkiewicza. 
KI'. 
\Va I' s c h:1 U. Conveutiollen zwiscllen df'1I Ilu- 
frn. Wien. 
- To:! po franc. Vienne. 
Wawrz('cki T. Mowa w dzieil oglosz. Król. 
Polsk. War. 
Wazgird 111. TrYllllllujl}cll cnota. Wil. 
Vauducourt W. Helatiun du passage de 1:1 
BCl'ezin
. P,nis. 
W t; g r z e I!k i H. Muwa )ll'ezydeutl1 miast:L. 
Wal'. 
- To:!. Lublin. 
V f'rhal tu nKsl'eKel n. Tarnupol. 
Wesołowski J. O 0lli,'ce IlIcża nad żonl!. 
Krzem jeniec. . 
We z w :IU i a Tow:LI'zystwa [)ubrocz. LIlblin. 
Wierz Lr,wski G. De oxygenia. Viennae. 
W i go u r a l". Przechadzki. Wal'. 
(W i I n o). Opis pułlJ:!enia Wilna. Wil. 
Woj t k i e w i c z S. .lilowa na po... S. Kat..- 
rzvny. 
armatici. 
W o l t e I' 1". Smil'l'c Cezara. Lublin. 
Woronicz J. Obwieszczenie o objęciu bi- 
skupstw:l. KI'. 
W rób I e w s k i F. De caninomatc tmlbi oculi. 
Wil. 
Wroilski H. Philosophie de la smmm algo- 
rithmigne. Paris. 
W uj c k J. Nowy testament. Petcrsb. 
W y kła d materyi w szkole międzyrzeck. 
Krzcm. 
- To
 w gimn. wilelisk. WiI. 
Wzory do pisania. Wrocław. 
Zaborowski J. Geometrya. War. 
Zasady konstytucyi Król. Pobk. 
Zbierzchowski ł'. Do JO. ks. A. Czarto- 
ryskieKo. 
Z b i ó r kumendnycb wyrazów. War. 
Zegarek czyszczowy. Pozn. 
Z i UJ ID e r m a n n J. De uteri putrescentia. 
. Lipsk. 
Zyczenia w dzien imieuin U. Potockiego. 


1ł'l16. 
Abecedaire utile. Lipsk. 
A b i c h t A. De intestinorulII cOllretione. WiI. 
A brćgć de la grawmaire fran
aise. Vllrsov. 
(A I e k s a n d e r l.). Ad Alexandrum I. (wiersz). 
Vars. 
- Z okolicznosci imienin Aleksandra I. 
- Oratioues in laudem. Połock. 
A nakreon. PieBni. Wal'. 
A n k w i c z A. Clel'o saeculari. Lw. 
- List pasterski. Lw. 
A pte ka domowa. Poczajów. 


AI'ye i Bpiewy. War. 
Arytmetyka. Połock. 
Auszug. Lw. 
U a i II Y S. O pożytkach z nauki astronomii. 
Wil. 
Bandtkie J. W. Lineamenta juris romani. 
War. 
B c II t k o W II k i F. Pamietnik warsz. 
Besson J. Almanach. War. 
- Le troubadour de la Vistule. Vars. 
n i b I i a (litewska). Królewiec. 
Hi('likowski A. Mowa. War. 
- UwaKi nad 1ll0ratOlium. 'Yar. 
BOKucki 1". Do K. WieloKłowskiego. KI'. 
Uohusz M. O budowli włoBcianskicj. War. 
B n u (' h e I' P. Ode an:Lcr('()ntiqne. Kr. 
Ar :lU d t .... An
iulogia. 'Ynr. 
.- Newl"Olo
ia. Wal'. 
B rns c K. Obmz btauu Hpołecz. Europy. War. 
B u ffo fi J. Epoki natury. Wal'. 
U u k wal' sławensk. jllzyka. Bcrdycz. 
B u rz y il S ki.... Trędowaty. Wil. 
Byehowi ec .1. Hluwku u filozofii. Wal'. 
C a I' u I i ks. Ad Ah'xandmm l. (wiersz). 
- Kazanie. WilI'. 
C a t a log U S sociol'ulJl Soc. Je,,'I. Polociae. 
C c p a ri lI. Vie' de St. StłLn. Kostka, Paris, 
- Toż. Brux. 
C h a I' t e constitutionl'lle du Hoy. de Pologne. 
War. 
- To:!. Petersb. 
C.h a t e a u b r i a u d ł'. Duch wiary chrzeBc. 
Wrocław. 
C h ł ę d o W s k i A. Pamiętnik lwowsk. (czas.). 
Cbuakiewicz A. Chemia. War. 
- Tcona, tragcdya. War. 
C h o li s k i M. O wpływie systematów podat- 
kowych. Krzemieniec.. 
Chrzallowski P. Wybór różnych gatun- 
ków muwy. War. 
C o c h i n ks. Humilie. Lowicz. 
Collin J. Zamki na lodzie, kom. War. 
Czech J. Wykład arytmetyki. Wil. 
Czerwi akowski H. Nal'zl}dy opatr:z:enia 
chirurg. Kr. 
- Prospckt chirurgii. K.. 
Czcrwiil ski J. Uys d7;ejów kultury pulsk. 
Przemyśl. 
Dabrowski ks. UWRg'i nad sposobem da- 
wania ml\tcmatyki. Wnr. 
DI!Lrowski J. II. Odpowiedż na artykuł 
Bucholza. 
D i al o K II e s polon. fmne. Bresbm. 
Directorium div. otf. Pozo. 
- 'ł:0
 pro ,diuec. Kielcen!! Krak. 
- 1oz. Lwo\V. 
D i s s e r t n ti o lł Sili' les fllmigations. Val's. 
Dmochowskiego (Z11) Aloj. .lilowa :!ałob. 
w Dmi. Wilno. 
Dmuszewski L. NHgroda, upera. War. 
D l) III i n ikS. Wick VlI zakunu kaznodziejo 
Pctcl"sh. 
D l) I' a t C. List lleł"D:nventa. \Val". 
DustrzcgłLcz ekonumiczny. 
D o w ó d I'OCZ. postt'pu w nauklo.Ch. W ił. 
D 1"Z e w i il sk i F. l'ocz»tki mincralogii. Wił.
>>>
1816. 


5,j 


Dzicnnik dcpart. kmkuw:!ki. 
- To:! radoms. 
- Toż warszawski. 
- praw. War. 
-_ rozporzl}d. m. Krakowa. Kr. 
- rZl}dowy m. Krak. 
- rZl}dowy wuj. AUg'UBt. Suwałki. 
- rzndowy woj. Kalisk. 
- wilrilski (CZ:IBOp.). 
Edictorum (Continuatio). Lw. 
Elcmeu tarz. Warsz. 
EndriB P. Odc. Lwów. 
Etat (Oe l') du crrllit dans le Ruy. lir Pu- 
lognc. 
F al! i n A. K:łtcchizm. Bl'rdycz()w. 
}'alkowski J. rrzy kazania. Grnllno. 
- Kazanie. Grodno. 
FelinBki A. PiBma. War. 
Fcllcnbcrg F. Zd!.nic sprawy o lIotwyln. 
War. 
Fenelon F. O cz}bmiu bihlii. WiI. 
}' i a ł k o W s k i B. IJissert.. metlica. Kr. 
F i B C h e r F. Fizyka mechaniczna. \ViI. 
Flellry K. Katcchizm biBtor. Wal'. 
- To:!. Wilno. 
F lor y a n J. PowieBci. Warsz. 
}' r a n k o w, kiJ. O zało:!eniu szlwły kalis- 
kicj. Kalisz. 
Frcyer J. }'ormulare. War. 
_ Matcrya medyczna. War. 
G :. c ki Tad. Kaz. na pogrz. W l}80wieza. 
War. 
Ga,"on-Dufour M. A. J. Dziełko d. gospo- 
dyii. Wrocł. 
Galletti .J. J. A. RYB hiat. pOWBZ. Wrocł 
Gauihl K. O dochodach pub!. War. 
Gasc Ch. M
m. s. I. Vlique pol. P:uis. 
G e d i k e Fl'yd. Puczl,!.t. czytania. Wil. 
Geometrya. Wilno. 
Giedrayt J. A. Naujas istalimas J. Christ. 
Wil. 
G l' r l a c h. Zadanie w celu rozbudz. rodz. 
młodz. Rawicz. 
Gesiingc bd Einwcih. der Kil'chc. Krak. 
Grabowski Amb. Cuda nat. i sztuki. Bcr- 
dyczów. 
Giżycki D. Naez. gubcr. wdz. Wołynianin. 
Giiycki F. X, Pamirtnik zagr. nallk. War. 
Gl8ve-KollJiclski K. F. Gcdankcn iib. d. 
Thcuer. Wiedełi. 
Gll'Y G. Yoyagc en Allcm. et en Pol. Paris. 
G li n kaS. T. PiBma mBsk. offic. o Polszic. 
rłloskwa. 
GłażcwBki A. Wicrsz na imien. sedz. 1110- 
dzianow. \Var. . 
Gliicksberg. Cl1.talogue des livres. Vars. 
Gołuchowski J. Aus. d. Einfl. d. Mathcm. 
a. d. Bild. Wil'u. 
Gorecki A. Krakowiaki. War. 
Gottszed J. K. Gram. niem. Wrocł. 
Groddek G. E. Dc theatri graeci partilms. 
Vii. 
G r o d e c ki'}'. Odpowiedż ze strony TYBzkie- 
wiczowcj. 
- Przeło:!enie iutercBu T)'szkiewiczowej. 


IIayne Jacob Dissert. de hacmoptysi. Vin- 
dobo 
II c n n i n g Tcuf. Powinsz. hr. Zclcilakil'go. 
II c m p c I Fr. PaBztet nie z truflami. \Var. 
II fi ra c y. Ody wybrane Klintorv. Tymows.). 
War. 
H u r o d y s k i Ign. LiBty do Jan:. WeglCJi!lk. 
War. . 
I n d cx lcct. in Univ. Jagiell. Crac. 
l n s tr u k. dla dcleg. eyrkuł. do uregu1. kwa- 
tcr. \\'ar. 
J 11. l! ł o li B k i Hcnr. Wicrsz nl1. H. J:ll1a, ł.omża. 
J II m c s J. T. Journal of a tour in RnsBia, 
Poland. London. 
Jar o il B k i Feliks. Dc Frid. Wilh. m. rrgr. 
Cmc. 
JaworBki Kaz. Annibal, tmg. Luhlin. 
J ckel Fr. Jos. Galiz. StrasBcn (Ant. GIiBz- 
czyi l.). War. 
Jobnston R. Travcls. New York. 
Kaczkowski 8tan. Rzut oka na Zydów. 
Kalisz. 
K a d y Jak. Głos poboż. czyli I)ici!il za ce- 
sl1.rza. 
Kalend. nowy Iwow. Lwów. 
- pol. rus. Pozn. 
- pol. rns. War. 
- pol. rus. Kalisz. 
- polit. pijl1.r. Wal'. 
- polit. uniwerByt. Wil. 
K 11. m i c il S k i Jan. Obrona ze Btr. Bog. 11 ir- 
Bkiego. Wal'. 
K a m i c li s ki Tad. Kil pamięci łz. Lllhomil'r- 
skicj. Krak. 
- Po wit. visk. W oronicza. Krak. 
K II 1lI i e il B k i Tom. Specim. de philos. juris. 
ViI. 
K a m p e Joach. Gry towarz. uczącc. Wrol'ł. 
K a p i t u ł Y (Do wiclkiej). Zakonu Smorguils. 
Wilno. 
Kar c z e w B k i W inc. O gwiazdach i konBtc II. 
Wil. 
K a tc ch i z m katol. Połock. 
K I o P B t o ck Aug. Fryd. Picśil MeBsyady 
przcz Jaślik. 
K o c h a n o w B k i Jan. Wyból'. rymów. Połock. 
KochanowBki Wac. .M. Tcorya działali 
ludzko Wrocł. 
K onkowski Alck. z pow. recrn. Arytmety- 
ki. Wil. 
(KopczyilSki Onut.). K S. Andrca S. P. 
gratiss. scholac piac. Vars. 
- Mowa na urocz. odd:mia mu medalu. \V lir. 
Kopernik !\tik. Rozpr. o urzą.dz. moncty 
(Bantk.). War. 
Korn Jan Dog. Katalog kBią:!ek polBkich. 
Wrocław. 
Koronki :!ywota Jez. Chr. W:.r. 
Kozłowski Mat. De effcctibu8... pct" scicnc. 
in Thcol. Var. 
K o ż u c h u w s k i Al. Polak ocucony. WieIB1.. 
War. 
Krasicki Ign. Monachomachia. War. 
K rci ssc h re i b c l' von gal. Landcs Guber. 
Lwów.
>>>
56 


1816. 


K l' o m p o lz Konst. Sposób. urz. włoBcian. 
Ad Czartor. 
(Kzemieniec) Materye nauk w gimn. woł. 
Krzy:!anow8ki Adr. Teorya liczb równo 
Wlir. 
Kucharka mif'js. i wici. Wal'. 
K n d l' e w i c z Flor. Rys instrukeyi porz. fiz. 
Krak. 
Kukiewicz Tael. Do komis. fnud. educ. Wił. 
K w i n t u s Dopełn. Iliady (Przybyl.). 
Laballme Ellg. ReI. do la c:'mp. do Russie. 
Psris. 
Laharpe J. Fr. Wolter mi
dzy prorokami 
(Surnwiecki Kar.). 
Ledochowsk i Ant. hr. Do bisknp,iw o star. 
Imit.ce BabilonII i Massonii. 
- do kanonika Bwiatowego. 
- do plebana Bwięcie przep. Ew:mg. dopeł. 
Lhuiller Szym, Geom. WiI. 
Lindan Aug. Ford. Hriefo Ub. Sarmatien. 
Bre91. 
L i n d c Sam. Bug. Mowa na popis Liceum. 
War. 
- O statucie litews. War. 
Lista osób. ze zgrom. llauku pobuż. Kras. 
Lobf'nwein Jan And. Zagaj. pl'zy otw. tea- 
tru Imalolll. 'YiI. 
L os ri o s Karolina. lIlagaz. pow. i nanki mor. 
W I'Ocł. 
(L II b I i n) Odezwa do mieszkail. Tow. Dobr. 
LnbI. 
- Popis publ. szk. depsrt. 1.llhl. 
L. O moratorium. 'Yar. 
L ę s kiJ. Nadzwycząjne zacm. słoilC:I. 
}.etowski L. O ł)oezyi. '''m'. 
o () iydach w Pulsce. "'Ul'. 
- O moratoriulD. War. 
lIIaciejowski M. Wyklad nank w ginm. 
Podulsk. Hf'rdyczów. 
111 a j c w s k i W. O Słowianach i il.h pobm 
tymcach. VI'ar. 
Maistre X. Tredowaty z Aosty. Wil. 
Malczew8ki F. l.ist pasterski War. 
111 ,'I' C i n o w s ki A. O celn Towarz. biblijno 
WiI. 
M a r c z y ils kiW. Mannalik. historycz. Ber- 
dyczów. 
- Tn:!. 'Yrocł:lw. 
- Podróże do Niemiec. Benlyczl;w. 
:M. a t a k i e w i c z F. Disscrt. UlI'(lica. 'Viedcil. 
Materye w gimn. wołyilsk. Krzem. 
111 e c h wal d. Kall'ndal'z. Kalisz. 
111 e i d i n g c l' J. (;ranwtyka fr:mc. ,y rndaw. 
111 e I e s v i II e. Holcslas, melodratl1e. 1'aris. 
111 e y e r K. DisseJ t.. mcdica. Wil. 
:Mil}czyilSki J. ROl;prawa o dziesi!,)cinach. 
Kr. 
- Pismo z Ilowodn listu Mi
czyjlskiego. 
M i n a s o w i c z J. D. Mowa massOliska. War. 
Mo/ski M. Du A. Bieilkowskicgo. 
- Nil. dzicil imif'nill Raezyńsk. 
- To:! jencrału Zajączka. 
MOllius zko K. Uwt oka na prawo rzym. 
skie. Wił. 
Moratorium (O). War. 
.M o rs k ł T. Lettro de Pradt. Lipsk. 


Mowy nil pocbw. Aleks. l. Połock. 
M r o n g o v i u s C Polnischor Wegweiser. 
Królewiec. 
Nabożeilstwo podczas missyi. War. 
Nauka czyt. Wil. 
- przygot. do pokuty. 
Newton J. Teory" równano War. 
Niemcewicz J. M. Mowa na popisie II Pi- 
jarów. 
- P:m Nowina, kom War. 
- Spiewy histor. War. 
Nosewicz B. Mowa za dllsze A. Dmochow. 
Wil. . 
N o II g a r e t P. Pi
knoBci historyi polskiej. 
Wrocław. 
Nowitiski T. W dzieil konsekracyi..... 
(wiersz). 
O b w i e s z c z e n i e tyczl,!ce się młodzidy po- 
znans. Poz. 
- tycząco się Iltworzonia siły zbrojo w Pozn. 
Pozn. 
O Ił e z wado mieszkllnców Lubl. (b. W. m.). 
O g ł o s z e n i e Ick
yj w Uniw. wileńsk. Wił. 
Ogonowski X. Swiatło BW. Otylia. War. 
() r d n u n g der V orlesullgen. Lw. 
O l' l c a n s ks. The life ol Stan. Kostka. Rich- 
mond. 
O s i il S k I A. O :!ycin Cz:,ckiego. Krzem. 
O s z m i e n i e c F. Duch Rosyan. MO[lkwa. 
Pandętnik zagl'aniczny. 'Var. 
P a ri t i u s F. Commenlatio ex historia liter. 
Krak. 
P:Hmontier A. Rada dla gospudyil. War. 
p a III i ska. Cheomitz. 
Pc tri K. Hymne an AIf'xlI.lltler J. WIIr. 
Pierw8zy (Kto) ten If'pszy. War. 
P i e li n i i arye teutral. War. 
- narodowe. 
- dla studentów. 
- wolno-mularskie. 
Pif'traszewski Fr. Gło8 ze strony Zawi- 
szów. 
- Prośby ze strony Zawiszl;W. 
- Sprawa Chodkiewiczów. 
}'ijarzy. Kalendarzyk. War. 
- Katalog ksil}żek. 
p i II c r J. Kalendarz. Lwów. 
Plebana (Do) b. w. m. 
Pliniusz. Wyj
tki. War. 
Poczl}tki jeu
rnfii. Wil. 
p o l ej o w s k i A. 1\10w8 przy otwlI.r. szkoły. 
War. 
P o l ił.. s k i III. O I{eoduzyi. Wil. 
- Początki try
()nomctryi. Wił. 
Politowsk i W. Jeogmfia Królestwa polsk. 
War. 
(1' o Is k a). Zbiór jeogrllfii polsko Wrocl. 
Po p e A. Wiersz o człowieku. War. 
- Wiersz o krytyce. Bordyczów. 
P o p i s szkoły hrubieszowskiej. Lublin. 
szkoły kliliskiej. Kalisz. 
szkoły klldetów. Kulisz. 
9zkuły krakuws. Kr. 
szkoły lubeIs. Lubliu. 
- szkoły ł!,;czyckiej. 
- szkoły płockiej.
>>>
1816. 


li? 


- giOln. Poznan8k. 
- liceum warsz. 
- szkół ewang. warsz. 
p o s t a n o w i e n i e o zgromadz. nemieśln. 
War. 
- Rady o urzl}dz. nemiosł. 
Potocki S. M.owa pogrz. X. .J. Poniatows. 
War. 
- Pochwaly i 1'Ozprllwy. War. 
p o w i n II o Ś c i bractwa 
Iaryi. Czest. 
Powins7.ow. Krak. . 
Pradt D. (Jeschichte der Hutsrhaft. im War- 
schau. Wien. 
- Histoire de I' aOlbassade. Pal'is, 
(P r a d t.). LNłn' d'un polonais. Giittingae. 
- Ob. Morski. 
ł'raeleetiones in Univ. VHnell. Wit 
P r 
 c h a m p 8. Disscrtation sur It's fumiga- 
tiOIlB. W lir. 
Proy:u t R. Murie, reine de .ł.'ranct'. Paris. 
Przeczytań ski P. Loika. War. 
p r z e p i s y o kontJ'uli dochodów. 
- o opłatach Btempl. War. 
Przybylski J. Ambr. GrabowBkiewu. Kl'. 
- Szczep. Hołowczycowi. Kr. 
- Na ślub W. Zielinskiego. 
- Klucz staroświatlliczy. Kr. 
p u i b u s q u e M. Lettres sur la guerro de 
Hussic. Paris. 
Pukszta Józ. Katlllog książek polsk. War. 
Ha c h un ck gimn. woł. 
Haczkowski J(\z. De chorea S. Viti. Biss. 
ViI. 
H a c z y il S k i Ign. KorespolI. władz. duchow. 
War. 
Rada o pieczt'uill chleba. Wnr. 
Had wall s k i Fel. O gospolhustwie krajowym. 
Krak. 
(Radziwiłł Dom.). (}rgani7.. komitetll Ra- 
dziwiłłów. Wil. 
Rakiety Edw. Na pożegn. Fr. S. Nakwak. 
RaByn Ludwik. Religia, pOt'ml1. przez St:1- 
szica. \V ar. 
(Rautenstrl1.uch Józ.). Sentcn. w jego 
spraw. z Okołowiczem. 
R e g ul a m i n rozp. remisyi dla dzier:!. dóbr. 
nar. \Var. 
- solny. War. 
R e i n b e c kU. Viaggio dc Pietroblll'gi. lIli- 
lano. 
Reitter. Ad limie. FalkowBki. Lineii. 
Rp k to r szkoły kaliskiej na popis zapraBza. 
R e u t e l' Fenl. Ueh. lIeu Ackerball. Lemb. 
- N/luka o I'Olnietwie. Lwów. 
R h e II a Lud. Gesch. d. litthau. Bibel. I\Onigsb. 
- Philolog. krit.. Anm. zur Bibel. KUnigs. 
R i r h a r d t Dezyd. (S. J.). Hist. ASByr. i Pers. 
Połock. 
Roczuik teatru nar. warsz. War. 
- teatm pol. we Lwowie. Lwów. 
Roger i Creuse. Odwet czyli Barbara Zapol- 
ska. War. 
Rozmowy pol. fran. niem. Wrocł. 
R o z p r a w 11. o pnycz. ciemnoty dllcbow. Krak. 
Rudnicki Ali. Ant. () tilszerstwie lekal'. War. 
- O zal'Qzie pyskuwej u bydła. Will'. 


Rzecz o komit. kredytorów. Radl;iw. Wil. 
(Na) ubogich T. Dob. Wilno. 
S. A.. D. K. Wiersz na wjazd W oronicza. 
Krak. 
S. S. Pieśn w )'Ocz. urodo ces. Aleks. I. 
Satryan Józ. Kaz. na urocz. Joz. Kalas. 
War. 
Ssundel'8 ,Józ. Pamielllik nmg-net. Wil. 
Schirmer Kar. Zu Jer I'riiflln
 d. Gimn. 
Thorn. 
S c h l/) z e r Jan Adam. Diss. de sonmambulis- 
mo. ViI. 
S i e m i il S k i Mart. Iunotescentia offiieial. gen. 
GncRnae. 
S i e r:\ k o ws k i Józ Uecit de deux mois d'em- 
prison. DreslI. 
Sit' rzputow8ki. 8prawa Zawiszów. 
- Powito ze strony Chodkiewiczów. 
- Odpowiedź ze 8trony ChQdkiewicl;ów. 
S k r z ę d z i e w s k i Józ. De prndentin Alexandri 
I. Polociac. 
S ł u:! bi e (O) g,unizouowej. 
Snll rski Jan Blaż. ks. Purzą.d. nabo:!. paraf. 
Pozn. 
S n i /I d e c k i Jan. lIIałwilla list stryja do sy- 
nowca. Wilno. 
- O obserw. astronom. Lwów. 
Sniadecki Jl'drz. Puczatki chemii. Wilno. 
S o k o I n i c k i Mich. Rozpr. o Bl.oierci Prze- 
mysł:Lwa kl'()ła. \Vllr. 
- Hozpr. o zaprow. kół o szeroko dzwonach. 
War. 
S o III e r Daniel polonus) Anevrysmatis ca- 
sus. Berol. 
Spiewy i arye telltr. WRr. 
S p r a wazdziałali tow. dobro w LubI. 
Sroczyilski Jak. Sztuka polepszania na- 
bialu. War. 
!::!taszic Stan. Dl;it'la. War. 
Pochwała Andrz. Zamojskiego. War. 
Pochw. Llldw. Gutakowskiego, War. 
Do sejmu r. 1808. War. 
O Brodk. lISpOS. żydów. 
O Btatystyce POI8ki. Warsz. 
Uwagi nad życiem Jana Zamojs. Warsz. 
Zagajenia Tow. przyj. DlłUk. War. 
Zbiór pochwał M:u'ka Aurelego. War. 
- Po zdnbyciu Krak. War. 
S t a t II t. Societ. preshyt. g-alicienBium. Wied. 
Stnwiarski Ign. FI'. Uwagi nad mora- 
torilllu. War. 
Stirba FI'. Die Miueral QueUen zu Kryniu. 
Lwów. 
Strojnowski Waler. Ekonomika narodów. 
War. 
S t u bi e l e w i c z Stef. Zhiór począt. fizyki. 
Wil. 
Stiinner L. Reise nILrh Konstantinopol. 
Pest. 
S w i d e r s k i Jedrz. Pustelnik nnrod. wier- 
szem. Płock. . 
S w i e c k i Tom. Opis. star. Polski. War. 
Szwejkowski Woj. O zn:1m. pisar. nad sa- 
mugł. War. 
SzczepIlIiski Franc. SIIJ.lement ksiąg. War. 
- SUpplement des linea. Var. 


8
>>>
')8 


1Rł6 - 1811. 


(Tabcli a juri1nu stolIac). Taksa opiat. Kr. 
l' a b c I e dwie, forwa chsrak pol. i fran. Lw. 
- do wyrachnw. mil}lszosci drzew. WKr. 
T ę g o h o l' S k i Waler. Coup d'ocil Sl\l' les 
callses de la rev. fl'anc. VIII'. 
T h o m a 8 Ant. Leon. Pochwalił MarkIl AIl- 
reI. \\' ar. 
Towarzystwic (O) biblijnem wiadom. Gro- 
dno. 
Trębicki Aut. O ospic OWCZf'j. Wal'. 
TreBc llI1t1k w gimn. Grodz. dliw. Grodno. 
- nallk w gimn. (Swisłoczy) gub. grnd. Gro- 
dno. 
Trollbadour (Le) dl' la VistulC'. Almanach. 
Var. 
T r z c i iJ. s ki Jedrz. :-5olclmis protestatio. 
- RcquHc ił :'. M. h' Roi dl' Pmsse. 
T y g o d n i kwilen. wyd. 8zydłowski. \ViI. 
U n i c ki Lcon. Diss. dl fcbre. Regiom(lnti. 
Urzl}dz. wzgl. wz
j. obrach. skm'bu. W"r. 
- rczn. poreb. w lasach rzad. War. 
- konwiktu Pijarów wileil. . 
Ustawa konst. Król. 1'01. Krak. 
- Odezwa rZl}du Iymcz. War. 
- Toż. Petersb. 
- konstytucyjna Król. Pol. 
- o wykon. w)'rok. 5
lIziów puk. War. 
Uwa
i nad moratorium. oh. Stawial'ski. 
- gospodarllkil'. Wrocł. 
W a c c h t e l' J. {;hristlichell Gesangbuch. Wieli. 
Waga T. IIistorya pIłIska. War. 
- Tu:!. Wilno. 
Wailly N. Zbiór gramatyki franc. War. 
Van d c I a i n C o u r t A. I'oczl}tki mitologii. 
Wrocław. 
W ę g l' Z e c k i S. O odmien. IItanu Król. Dmi. 
War. 
W i a d o m o B c i hrukuwe (czasop.). Wilm,. 
Vial. Kto pierwszy ten lepszy. War. 
Wieląnd K. Rtilpon, Wal's. 
W i e I c re K. KUIl81)'IU(,YI1. miast wolnych. 
KI'. 
W i e k 7 zakonu kaznodziejo l'etel'lIb. 
Wikic J. Chirurgia. War. 
Wirtembersk:1 M. Małwina. WilI'. 
Wiśniowsk i F. Pisma pośmiertlle. Wars. 
Wodzicki S. Vwa
i o żydach. KI'. 
W o Hf A. Uys 8ztuki Icezenia. Wal'. 
(Woronicz J.). A sen Excell. WOl'onicz. 
Crac. 
- Ad iIIustrissimum . . . . . . . 
- Na wjlłzd uo kaledry. Kraków. 
Wybicki J. Listy "bywatelskie. War. 
- Du pllblicznoścl warszawllkil
j. ',"ar. 
W y b o rek nabu:!. Opole. 
W y kła d uJ:lteryi w Kzkule kowieilsk. 
- mlltcl'yi w szkole puniewieskicj. Wilno. 
- materyi w gimn. wilClisk. Wil. 
Wypisy z lIuton;w klasycz. Kr. 
W y ro k w spr. Okuluwiczn. War. 
Wy:!ycki J. Miłostki Mi1tyla. Wil. 
Zadornowski. Odpowicdż ze titJ'ony Ra- 
jeckiego. 
- Przeło:!cnie ze strony Hajeckiego. 


Zał (I:! e n i u (O) szkoly kaliskiej. Kalisz. 
Zaw.adzki i Wteki. Kllt.alog ksil.!żek 1)01- 
sklch. 'Varsz. 
- Dodatck do katalogu. 
Z Li ór jeogratii król. pollIk. Wrocłllw. 
Zicliilski J. Gramatyka franc. Warsz. 
--- Rozmowy potoczne. '''ar. 

 n o II k o J. O ckonomii pulitycz. Wil. 
Z y c k i T O wykładzie nauk matematyczlI. 
WiI. 
Ż.l. Ił a c h (O) ob. Lttowski. W odzicki. 
\Zytomicrz). IIhtcl'Yc na popis IIl'zni'.w. 


1811. 


Adamowicz A. F. An Soerates ('icuta 111'- 
catus. WiI. 
A I b c r t ra n d y J. Kat
chizm. \ViI. 
Amt8blatt. POllcn. 
Andraszck E. Oratio. 
- Oratio. Vartl. 
A n g i o li n i G. Guida al cielo. Rzym. 
A p o II i n i s oraculum. Val's. 
A r s u n P. Docnmcnt C. H. WrOliski. Paris. 
A t I a s kieszunkuwy. 'Vrucław. 
- histur. von RusslmHI. Lipsk. 
B II Ił c II i ,J. Nekrollłg II. Kołl
taja. Kr. 
B a I c z c W s k i. Buduwle gospoda(skic. \ViI. 
Hal'aukiewicz M () piBmic Dm Becu. 
W:lr. 
Bllrrllel A. Helwit'lIki. Wal'. 
Ił a r t h c I l' m y A Isahelle de Pologne. Paris. 
B:18zniali8ki .J. !\Iowa. Hel'Ilycztiw. 
Billu] o II i n J. lllali pl'lłtektorowie, War. 
B c c n A. O ł,!ezeniu medycyny z chirur. Wil. 
H c n JUIIszech. Od pow. Abrah. Ben Mahaslln. 
Wil. 
Bcntkowski ]o'. I'lłllliętnik warszaws. 
ni browicz. Kazanic za ,Insze KOBciuszki. 
Kalisz. . 
B i c 11; roku. Pilzn. 
(Billewicz). Wywód sprawy. Wlir. 
Bobruwski J. Uwag-i nad pisowni
. Wil. 
Bohusz M. ProBba za ubogimi. War. 
B o l' k o W s k i 8. Geognosl. Bcobachtungen. 
\Viedcił. 
HIII'odzicz S. Tahcla wyrazów franc. LII 
blin. 
Bray ]o'. Essai critiqu('. Dorpat. 
B 1'0 d o w i c z J. Disscrt. inaug. Wiedcil. 
B r o d z hi s k i K. !5picw (massuiiski). W Iłr. 
- Wicrsz (matlsoiJ..). War. 
- Oda. War. 
B r o m i r s kiJ. Spostrzeżenia. Płock. 
Bryn kowa T. MorlllnoBc damskll. Wil. 
(Bnchholtz P.). Odpowied:!. Berlin. 
Buttmann F. Urammatica glaeca. Wil. 
Bychowiec J. Rzut oka lIa Rosy'!. War. 
e a p e II i A. Petrarch. WiI. 
C II P i t U In m prov. lithullnae. ViI. 
C e I i ils kiJ. Rozbiór wód Nalęczowskich 
War. 
Chateaubriand ]o'. Ał.ala KI'. 
Chevalier (Lc) errant. (CZIl80p.). War. 
C h ł ę d o W s k i A. PAmiętnik lwows. (czas.).
>>>
1817. 


59 


Chudkiewicz A. Katon i Wirgillia. War. 
- Pisma wierszem i prozł}. 'War. 
C i e s i c Is k i,. M. Do M. Dllbieckicgo (wiersz). 
Kr. 
ComlU en ta tio o e s in conaensll professorum. 
Warsz. 
C o In P e n d i u ID "et. et novi foederis. Kl'. 
C o n v e n t i o n zwischeo Oe8terreich u. Prens- 
seo. Wien. 
C o II r t i v r o n L. O glltunkal'h rudy żelaznl';. 
War. 
C y c e l' o. Rhetoricae compelldillm. Połock. 
Czack i M. Rzel'z za ksiega CZiarna. Krze- 
mieniec. . . . 
Czekierski J. Chirurgia. War. 
C z e r w i il S kiJ. Sposób szezeliliwt:gu I)uiy- 
cia. PI'zemy
1. . 
- Syn cnotliwy. Przl'mylil. 
- Uw:,
i rozumn. Prz('mYMI. 
Cześ.c I chwal" Trójcy. Wroclaw. 
(C z ę I t o c h o w a). Opisanie korOll:Lcyi obrazu. 
CzyonoBc 1 sejwu. LW(J\v. 
D a wi d L. Preussische Chronik. h.
nigsb. 
D e c i s i o n e s super gravmniuiblls. Mitt:m. 
D e I i II e J. Człowiek wiejski. Wil. 
D i c c i o o hltino-pulon. Pol oc. 
Directoriull1 divini otf. Pozu. 
- Toż. Lw. 
- Toż. War. 
D ł liS k i 
1. List rabina lizbOliskiego. Wil. 
Dmochowski t'. Ksaw. O cnotach i wy- 
stępkach. War. 
Oohrowski J. Dissert. inaug. Wieden. 
D o b ID K. Denkwiirdigkf.iteo. LeIDl!o. 
D o w ó d r.,cznego postępu w naukach. WiI. 
O II b i e c kiM. Clirmen epitaphicum. Kr. 
- Innovatio Reginne Pol. 
fariae Virg. 
- K.łz:mie na koron. obrazu na Jaso
j gó- 
rze. Krak. 
- Napis w og-rodzie A. Oubieekiego. Kr. 
- Prl;Yltówienie się na sejmie. Krak. 
Dy kcy unarzyk francuzki. WiJ. 
D z i e n n i k depart:uu. krakowsko 
- praw. '\Vl1.rsz. 
rozpllrzą.tlz. In. Krakowa KI'. 
- rZl}dowy m. Krakowa. 
- urzęd. wlljew. Augustow. 8uwliłki. 
- urzęd. wojew. kaliskiegu. 
- wilenski (czasop. ). 
Ed ictorum (Continuatiu). Lw. 
Einlad n II I'\" s s chI' ift. Posen. 
E l e m e n t 11. puerilia institutionis. WiJ. 
Elementarz polsko łacinski. Wil. 
- polsku-franI'. nil'lU. Wil. 
Euklides. Puczatki jeolUetryi. WiJ. 
E u t r o p i us. Hlllilan:łe hiat. brevilirium. Bia. 
łystok. 
Fed r. Fabulac. Wars. 
Fenelon }'. Lillt o czy t. pisma B. Wil. 
Fest.gesang- zur FeYl'r der Reformatiou. 
War. 
ł'leury K. Historya 
w. War. 
- Katl'chizm hi
tur. War. 
(I'ranciszl'k l.). Mowy przy wpwwa!!z. 
UniwersytetII. Lw. 
F U 8 iI Mma. L'incendie de ldoscou. Paris. 


G. }'. Orator,)'lIm siedm slów (Haydna). WiI. 
Geografia puczą.t. War. 
Galicia. Const. Statuum Hegni. Vilmnae. 
Gaultier A. K K, Traits caract. d'lIna 
cduc. War. 
Gllwarecki W. H. Oblęienie Płock:1, dram. 
War. 
Gedike. Wypis)' z ruzm. piso Wilno. 
- Wypisy francuzki('. Wiloo. 
Geugrafia począt. Połock, Vvilno i ,\Val'. 
G i II t Y Ił o J. Chr. riauka czyt. d. st.aroz&k. 
Wil. . 
G o d l e w s k i Fr. Kazaoia oit:dz. i przygo- 
dne. Wil. 
Goldam itb Ol. Zb. history. rzyms. WiI. 
- Obywatel 
wiata. Warsz. 
GOBĆ w ciążeniII, wiersz. 
G l' a b o w i c l' kiJ óz. De tłuure-dissert. ViIII. 
G r a b o w s k i Kaz. CZllły człowiek. War. 
G ra ma ty kafllUl. WII.I'. 
- Toż. Pułock. 
- iułl:mtsko-łutl'wska. Wil. 
- nil'mieck:t, Pozu. 
G l' a n d i. O Uft'gul. rzek, Wal'. 
G l' e s s e t J. ('h. Pulpit żyjl!cy, poema p. 
Chutums. War. 
Groke G. W. Tlibel!. UeLers. d. poln. De- 
clili. lircsJ. 
Groddt'k G. E. Praelect. de hyposc. in theat. 
Grliecor. ViI. 
H a b e r k a n t Fenl. Wypisy z ant. niem. Wiluo. 
1111. h n Kurol. J\lcine Reisen. EIJerfeltl. 
U c I d Fryd. KalendRrz zatrud. leśne. Byd- 
goszcz. 
H e r b a s t II S J URn. Rhctoriclle compend. 1'0- 
lociae. . 
Historya o r.la
iellonit' królewnie. War. 
- powszechna. Wilnu. 
Horacy. ProgI'. nR nowy prl;eklad p. T. Szo- 
stako\V. WiI. 
Horchlad Józ. Prawo krym. ros. Wił. 
11 uettner K. Józ. Ueb. d. riickwirkellde 
Kl"an. d. Gesetze. Wien. 
H Ul" Y o Winc. Dissert. circa peripneum. ViI. 
I n d e x lect in Univ. JaKieII. Cmc. 
- plant. hOl"ti botall. ViI. 
los h u c t i u nfiiI' ilie Bchi;r. (Instr. dla władz 
są.d.). Posen. . 
- fiir d. Lanlłcsall
chus'l Ił. Galiz. Wieli. 
1 nstrukcya dla aptl'karz. i ulltteryalistów. 
- dlR naucz. szkol. ))oczątk. Warsz. 
- dla upiek Tuw. Dobr. Wił. 
- dla kraj. wydziału Galic. Wiedeil. 
I n. t l' U k c Y e Iłu ukhld. po Kimnazyach. Wil. 
I n a t r u k ta rz dla oficyalistt"lw pucztuw. w Kr. 
Pol. War. 
l n w al i d rnski .gazetu). Pet
rs. 
J B.k o 11 s ChI". t'. W. Wypisy greckie (Fel. 
Zukows.). Wil. 
Jak n h o w s k i Gahr. Kaz. .za dusze bab. 
Lllhulllirs. Pl"zt'lJIyill. - 
James J. T. .JOUrlllIl. Luud. 
J a n k o w s k i J(JZ. Eman. Theses In: jure uoiv. 
Cr&c.
>>>
60 


1817. 


Jasiilski X. P. T. Mowa nR zgrom. Kmin. 
w K/llis. 
J U s t Karol. z \Mifllzyrz.). Dissert. Ile cem- 
bro. Vrlitil'l. 
K. L. Odgł( powsz!'ch. raduśd z wskrzesz. 
8tlln. gali. Lwów. 
K a l e n d. no vy lwowski. Lwów. 
- polit pijar. War. 
Kil n;t.i e ń II k i Aut. Chryst. Oblężeni!' Ama- 
ZYI, pow. War. 
KamieiJ.ski K:ł,j. Gram. fr. Wił. i War. 
- Gram. niem. WiI. 
Kampe Joach. Ksią:!. mor. ola llzieci. Lwów. 
K a n di a n i Piotr. Klilend. krukow. Kmk. 
K a n t z o w Thom. Pomeranien. od er Ursprung 
d. WHker. Greifsw. 
K a p e II i. Scełta di prosI' ital. ViI. 
K a u I fu s s Joh. Sam. Einricht. d. Gymn. in 
Posen. Posen. 
- Die Erziehung. flir d. StalIt. Posen. 
- O urzl}dz. gymn. rozprawa. PoznaiI. 
K i c i 11S k i Hruno i Brykczyński red. Tygod. 
warsz. 
K n i g g e Adolf. Jak :!ony zachowRc Idę mają.. 
Przem. 
K o la n k o w s kiJ. K. Skrzynka miłosierdzia. 
Pozn. 
K o l b e r g Jul. Mapa poczt. Kl". Pol. OleBnica. 
Komeninsz mały franc. Krak. 
Zbiór nlljpotrz. nazwisk. KI"IIk. 
K o n II r s k i Stan. Gram. łac. ks. Pijarów. 
War. . 
Kopczyński Onuf. Urocz. doręcz. mu złoto 
medalu. War. 
- Mowa na tę:!. urocz. 
- Gram. jęz. pols. War. 
Zbiór nauki chrzeB. Krzt:U1ieuicL 
Kopyski .I. Pusitwyje z/lpiski w projezdie 
Polszi. P(.tersb. 
Koryck I Mich. S. J. Carmina. Polociac. 
K o s s a k o \V S k i Józ. 'gn Przeczucie, pow. 
War. 
KowlIlski Józ. Diss. de metastasi. Crac. 
K o z i e b r o d z ki Józ. Quot clIpita, tut sen- 
sus. Lwów 
Kra sic ki Ign. Bajki i przyp. Wwcł. 
- L histuire, tflld. en fr. par Lavoiasier Pllris. 
- La Souriude tmd var le-memc ViIna. 
Kry s i iJ. s k i Ildefons. Diss. de frigoris in 
typho usu. Val". 
(Krzemieniec). M:Lłerye nauk w gim. wol. 
(Krzywoszews ki). Od pow. Auama lIfeurzec- 
kiego na rekurs. . 
K s i ą.:! k a zaBwiallczciJ., w obow. zostlljl}ce- 
mu. War. 
KsięJ\'a czarna. druga. War. 
- ustaw. WiedciJ.. 
KIlberski Fr. Rys histol"yi natuml. Lublin. 
Ku bes zowski Kaz. .Na pogrzebie Mnryan- 
ny Brock. BilJłyst. 
- Mowa przy otw. kurni\. !liblij. Białystok. 
K u c h a r z nowy ula łakotnisiów. W rocł. 
K u d l' e w i c z Flor. Compend. hcrmencuticae. 
Crac. 
Kur p i iJ. k i Kar. Rzut oka na moral. stau 
człow. War. 


L a c h n i c ki Ign. Palii. IIIRgm'f. wile.;s. Wil. 
L a c h n i c k i Ant Dyz. Przemów. na pogrz. 
T. Wawrzeckiego. Wil. 
L a g a r d e. Le Troubadour au tombeau de 
Pnniatow. Paris. 
Le(lóchowski Ant. Do braci ciemuo wi- 
dZl}cych. 
- Hopr. o ateizmie i deizmie. 
L e l e w e I J08('h. Spiewy histuI". Niemccw. 
pod \Vzgl. historyi. Wilno. 
L g o c k i }o'r. Odgł. wdziecz. Galicyi na Franc. 
I. Krak. . 
- 'Viprsz do gubel"ll. łIaul"a. Krak. 
L h u i II i e r S
ym. Arytmetyka. Wil. 
L i n d c Sam. Bog. Mowa n:1 I)opis Liceum. 
War. 
L i n o w s k i, Niemcewicz i Szaniawski. Mowy 
na pogrz. 1'. Ostrowskiego. War. 
L i P i 11S k i Józ. 'dda z Togenburgll. Rotm. 
Gorccki, bi
torye. War. 
- lnstruk. (lIa naucz. szk. poczl}t. War. 
L II C a s Dawid. Preussische Chronik. Konigs. 
L ag i e wn i c kiJ. Gębacz, tygod. humoryst. 
WiI. 
L a il c u c kiJ. Kazanie w czasie obrząd. za 
duszę KOBciuszki. Kr. 
- Kazanie przy pogrz. X. Józ. Poniatowsk. 
WilI'. 
L ę s k i A. W zrost Kartagi. Wił. 
- Wzrost Aten. Wil. 
M a c i ej o w s kiM. Projekt do polepszeuia 
gimn. Podolsk. Kamieniec. 
M a c z liS ki A. O przyjażniarh i przyjacio- 
łal'h. Wił 
IIlagic)" A. O próbach wódek. Wllr. 
l\Ialal"Z czyli zabawka po:!ytecz. Wrocław. 
lIlarczyński W. Rys historyi powszech. 
Poczajów. 
- Manualik historycz. Wrocław. 
1Il a ta k i e w i c z A. Diss!')"t. juridica. Kr. 
Materye z nlluk w gimn. wołyiJ.. Krzem. 
Mllzurkiewicz A. ,Mowa. Lublin. 
M e d a'i II e s (Quelques) rares. Gel1eve. 
Metastasio P. LliskawoHc Tytusa. WiJ. 
M i e r o s z e \V s k i Jan. Hymn powitawczy 
zwłok X Józ. Poniatowsk. (b. w. m.). 
MilH'zwiiJ.ski B. Jcografia. Wllr. 
Miuasowicz D. Pamił:tnik rolniczy. War. 
1\1 o s z e c h J. Odpowicdź mbina Brzeskiego. 
Wilno. 
Nabożenstwo rÓŻne. Puczajów. 
Nap ole o n I. Kodeks cywilny. War. 
- Rękopism z wysVy s. Helcny. War. 
N au k a czytania. Wllrsz. 
Niemrewicl; J. III. Blljki. War. 
- Jan Kochanowski, kom. War. 
- Dwnj SicciccllOwic. War. 
- Mowa prl;}' zwłukach Tow. Olltrows. War. 
NOl"b1i1l J. Ubiory polskie. Puryż. 
N o u g a r e t P. Beantćs de l'histoire de Po- 
I()gnc. Paris. 
O d P o w i e d ż obywa fela gubeł'nii wołyńs\. 
Klzemieniec. 
O gł o s z ell i e lekcyj w Uniw. wileill!. WiJ. 
- miesięcznika połocki£'g(). Pulock. 
Okraszewski R Piosllki. Wal"sz.
>>>
1817. 


61 


Ołtarz złoty. Berdyczów. 
Oratorium 7 słów. Wilno. 
O l' c h o W s k i A. Choix dcs pOl'sics polon. 
Getynga. 
- Lettro all R. Pinkerton. Getynga. 
O rd n u n g dcl' V orlesllngen. Lw. 
Organizacya opiekunów. War. 
- slJdów ziems. Wal'. 
- Tow. Dubr. Kr. 
Ollitisk i A. Przemowa do III. llkiewicLa. 
(O s tr o w s k i T.). DiscoUl's »l'OlIon. ItIIX tit- 
nerailel! de T. Ostrowl!k. Var. 
O s z m i o n i e c F. Oteczestwiennyj pamiatnik. 
Moskwa. 
Pajgert J. K. Sielanki. Lwów. 
P a m i (' t n i k gospodar. Lublin. 
rolniczy. War. 
Pfaff K:1I'. Bug. Kat:llog ksił1żck poll!kich. 
Lwów. 
Phal'macupea Hegni Polonial'. Wal'. 
Pijarzy. Kalendarzyk. Wal'. 
- Katalog ksiaż('k. 
P i)) e l' J. KalciJrlarz. Lw. 
P i o tr ow s k i E. Uzecz o patl'OlIlIch (b. w. m.). 
Piramowicz G. lnstrukcya dla nauczycieli. 
Wal'. 
- Powin. nallczyc. Will'. 
Plan pisma. Pami
tnik roln. Wal'. 
p o h I J. Udpowiellż cbrzelicianina. Wil. 
\1'0 l t' 11). Heise all" 1'01cn. Meiningen. 
(P u n i a to w s k i J.). Hymn na obch. zloż. 
zwłok. . . . . . 
Popis ucznilhv w szk. litewsko.bnl'
kii:i. 
\ViI. 
Pu P i s szkuły kaliskiej. Kalisz. 
- korpusu kadetów. Kalisz. 
szkoły krakuws. Kr. 
-- szkoły lubeisk. LIIblin. 
- szkuly płockiej. 
Pijarów. Wllrsz. 
- liceum WllrsZ. 
- szkoły ewang. warsz. 
Posiedzenie wileilsk. Tuw. Dubr. \ViI. 
- Uniw. wal'sz. 'VIII'. 
Posied7.lJnic Tow. Dubl'. \ViI. 
Po sta n o w i l' n i e rady o służl!l'ych (b. w. III ). 
Potior M. Wykład jellmetryi. Wil. 
Potocki S. MOW1I"'zy odd. medalu Kop- 
czyiisk. \Var. 
- Pochwliła T. CZlłckiego. WilI'. 
Powinności puddanych. Lw. 
Prlidt D. Hil!toire d. l'ambassafłe. Paris. 
I'rlłelectiones in Univ. Vilncn. Wil. 
Privilegiis (de). Vars. 
Pru gram gimn. poznailAk. 
Przybylski J. Do III. Dubiecki. Kr. 
-- Na ślub W. Sołtyka. Kr. (wiersz). 
p u i b u s q u e M. Lcttres S\ll' la gllel're de Rus- 
sie. Paris. 
PUkszta J. Klllendarzyk. War. 
(fi a b i n). List rabina lizhonskiego do Brze- 
f;I-icg... - 
Rac h. kas. 
iJnn, Wulyn. 
R:ula do Iloświadl'z. ((OSpo.!. \\'rul'ł. 
fi Il d w li li 1:\ k i Fel. O A"ospodllrstwie kr1juwym. 
Krak. 


Rlippaport Jak. Ali/ford. Schrifan d. israe- 
lit. (.aliziens. Lcmb. 
U e c u e ił de pieces choisies. Pułock. 
Uclldig- J6z. Kaz. na wyh. urzedn. gnb 
W uł. w Żytom. . 
Reibnitz Ern. Wilh. Aphol'ismen. Brel\l. 
H c II to r Ferd. Opili. aparnt.u do }Jędz. wódki. 
Wil. 
U u c z n i k teatl"U »01. wc Lwowie. Lwów. 
- teatru warsz. (Hrudziliski. Piekne sztuki). 
- wQjsko\\'y Król. Pol. War. . 
Houiller. Campagnes des ł'ralll;ais. Paris. 
U u z a v e n de LieSSeljUeS Jan. La vl!ritc de- 
fendue. Połock 
Hozmaitości. Lwów. 
H II d n i c k i Ad. Ant. Proj. Z3prow. instytutu 
weter. "'ar. 
- O skllL grzyb.iw jallow. War. 
H z e c z Ilfi
 pis: za ksi
'glJ czarnl,l. Krzem. 
U z l' W U s ki" acł. Lettre iI collabor. des 
:\Iincs de r Orient. Op ulI'. 
S a w i c k i 1;tl'f. 1110\\ a na ol1d. medalu O. 
KupczYlis. War. 
S c m i t t. Edw. Gcfiihlc bei dem Fcyer d. lemb. 
ł'niv. 
::; c la n ł' i d c r 
am. K8iażka do nabożcllstwa. 
Wroclaw. . 
R ej I' J(iz. Diss. dl' tabe dOl"sllli. ViellllC'. 

 e k I" e t a ogl"odn. potrzebne. Krak. 

 e l e c t II C ('x lIuctol"ihns lat. Crac. 

ClJnik lotl'ryi. Lwów. 
S i c 1':\ k o W s k i 
cb. Pl'Oj. du zgWUl. reprc- 
zent. Krak. 
- Hzecz u mul"Ow. w KI'ak. dunlliw. Krak. 
H i e r p i il ski. Na pupis' szkoly Zamojskich. 
Lllbl. 
S i m o n Am. Dl' trislUo natornm. Bewl. 
S k ł 1\ d towal"z. WIII"SZ przyj. lIauk. 
S I u warpskr. impel". HO rzcczyp. krak. 
Sniadecki Jan. Jl'ogl"af pcrpw. PIIII. Kawc. 
neckij. Chl\rkow. 
- O nll'hunkn losów. Wil. 
- 1'rygmOlnetrya kulista. Wil. 
Sukołowski Stlili. Plutitioncs ccclt.s. Po- 
l..ciac. 
Sołtykowil'z JI\Z. l'wagi f) podat. kon. 
SUlllp. Kl"ak. 
8prawa z wczn. eZJlIll. Tuw. Dubrucz. \\'ar. 
Stan sp. i d. ś. Jana wschudzl;!ccgu ::!Iol-łca. 
Lumża. 
S t:\ 1'1 t Ill"zllllz. szkoly pocz:!ł. w Krak. 
lin i\\'. knik. 
- Ill"zl,!dz. zgl"um. polit. (Kl"Iik.). 
- IIrządz :!ydów \\' Krak. 
S t c fa n o w i I' Z Slim. Cyr. Allocut. l'raep. 
Capit. Lwów. 
Stcin ChI". Jeografill. Wrocł. 
Sterne Waw. Podróż sentymen. War. 
Sto y. Ksiljż. elemcntarna. Wrocł. 
Stl"ojnowski Waler. Wsieobszczllja ekon. 
Petel"!lh. 
Stl"oilski .I. N. Hzk..la marlI" oszczed. 'Vllr. 
g tli III III l' r MI'I'. Or
anizllc. 
l'ow. Dobr. Krak. 
- Mowa na posil'dz. Tuw. Krak. 
Sulzol" Jerzy. Wypis z dzieł niom. War.
>>>
62 


1817 - 1818. 


s u ro w i I' C k i Kar. tist pro\\illc. do WBrs. 
filuz. WilIlu. 
$wi
tnica dllchowna, Jasna Góra. 

w i I} to bli WOBC i (O) i obow. kapłan. Wilno. 

 w i d z hi s kiP. Głos na posiedz. pohlcz. 
równoBci. 
- Glos w ('zasie obch. imienin. 
S w i l' S Z C Z C W s ki Jl'drz. Jlledytacyc. ViiIno. 
Szacfajer Wnlen. Geo
rafia poc7.ątk. Krak. 

 z a n i a w s k i Fr. Ks. W iadomOBci pO!'Zl}t. 
w nauce prawa. War. 
- Mowy na pogrz. Tom. Oetrowsk. War. 
S z kuł a pobo:!noBci. Warsz. 

 z u m s k i Tom. Katalog ksi,!:!ek polskich. 
Poznaii. 
S z u s t o W s k i Piotr. Wyraz przed Blub. pa- 
nien Glibcl. (War.). 
Szwejkowski Woj. Mowa z powudu Onuf. 
KopCZliI8kie
0. 
- Rys :!ycia Onnti-. GÓI'skiego. Warsz. 
Tabela eduk. puLI. w Król. Pol. 
- obejill. stan fund. kom. rzad. spr. WCWII. 
- propnrcyi pol. miar w Pm;/lch połudn. 
Tham Kar. J
n. Lchrb. fiir Antiing. in d. 
b
hm. 8pra('he. Prag. 
T h o m a s. .Mowa przy obj. kat. w Akad. rr. 
Wilno. 
T o m liS z e w s k i D. Jagiellonida, poema. Ber- 
dyczów. 
Trębicki Ant. Inful"lll. wzgl. uprawy traw. 
War. 
T l' e li Ć Dauk w szk. Połockich. Pułock. 
- nauk w szk. ŻYl'Owickicj Bazylian. \Vii 
- nauk w szk. Słuckiej. Wilno. 
- w gimn. w Swisłoczy. Grodno. 
Trzciński Jędrz. Demande en complainte. 
Krak. 
- Kopia liatu do ł;'rzyj. prawdy. Krak. 
Turczynowicz :::I. J. Wypilf z ustaw pa. 
nien Marywitek. Wilno. 
Tygodni kwilCliski. 
Tymieniecki Kunst. Pism&. War. 
Uczniach (O) i karnoBci. War. 
U l' Z ą. dz. tuwarz. ogniowo dla mili st. Warsz. 
- domu'lV ustron. dla mało dzieci w Krak. 
Krak. 
Ustawa wil. towal'Z. dobrocz. WiI. 
U w a 
 i nad pisowni
. Wilno. 
Uwiadomienie na rat. m. Wilna. 
- O wyr. BUlierci na Ant. Ludw. i Janie 
Stan. Streibel. Krak. 
W. A. Skrzypki wędrowue. War. 
Wa
a A. W. ks. Bystrzyckiemu. War. 
W ai II y N. Zbiór gl"lHnatyki franc. WiI. 
Walewski K. Kawl i Marya. Wrocław. 
(Warszawa). Taryfa dumów. War. 
W ę ł{ i e l' s k i \V. 1\ ronika zboru krak. Kl'. 
Wegrzecki
. O znuczeniu władzy duchow- 
nej. War. 
Ve r i t 
 (La) dMendue par 11'11 fiłits. Połock. 
Wezwanie senatu W. m. Krakowa. Kr. 
W i a d o m o B Ć o towurz. bibliju. KI'. 
Wiado m OB ci brukowe. Wilno. 
W i I II Kar. Cataloglll' des Iivl'l's ra)"{'s. 
- Katalog iibe: die LeilJbibliothek. 
- Katalog ksi1żek polskich. Lwów. 


W i rt em be rs ka 1\1. 
Iahvina. Wars. 
- l\Ialwill3 (po fl'8l1c.). Wars. 
Witkowski W. O putrzebie dawanych n:Hlk. 
Lublin. 
WłyiJ.ski Z. Prośba do Komisyi Ol'gllni? 
Kr. 
Wola il ski T. PieBui wolno-mularskie. Wro- 
cław. 
Wolski J. Fizyka. War. 
Woroni('z J. Kazanie przy egzekwillcb ks. 
Lubomirskiej. War. 
- To:!. Kr. 
- Prz('mowa przy grobie Józ. Poniatowllkiego 
(b. W. m.t 
- Ell'gia. Homu('. 
'Vróblewski T. Palltea, trag. Wil. 
W r o iJ. s k i H. Philo60phie de la technic al. 

oritglllique. Pllris. 
Wybrallowski. Wierszt'. Lublin. 
W y k la d materyj gimn. Białostuck. Biały- 
stok. 
- w szkole boruil8kiej. WiI. 
- w szkole r:LwieiJ.llk. 
- w szkole nieBwieskicj. Wil. 
- w gimn. wileilsk. Wil. 
W y p i s y niemiel'. Wilno. 
Vi y l' W ais k i Fr. Obywatelom jJowinszowa- 
nit'. Kalisz. 
Z a k l"Z e w s k i H. Muwa na obeh. :!alob. za 
KUBciuszkt'. Pozn. 
Z a n T. Taryf."\ komor pailstwa rosyj. Wil. 
Z Ił wad z kiJ. Kalendarzyk. Wil. 
Z a w Ił d z k i i W ęcki. Dodatek do katalogu. 
Z b i ó r nazwisk pod zmysły podpadajl}cych. 
Kr. 
Z d z i t o w i e c k i S. Zasady oryktognozyi. 
Lublin. 
.Zgierski W. Oda do N. Puzyny. Wilno. 
Zie
ler F. Honor kobiet, trag. Lublin. 
Zi e li iJ. s kiJ. O
rodnictwo. Lom:!a. 
Z i e Ul i {'C k i F. Duplika ze strony Karskiego. 
\\Tar. . 
Z i n s e r li n g A. De interpretatione locorum 
Virgilii. War. 
Z n o s k o J. InstrukcJe dla gimnazyów. Wił. 
Żeglicki A. Szkoła pobo:!ności. War. 
Żółkow
ki A. Los na Tyszówee. War. 


1"'11'1. 
Abbadie J. Wywód prawdy religii chrze6. 
Lowicz. 
A II e c a d ł u nowe pulskie. 'VI'OcłIlW. 
Adelllng ł'. Si gis. Fl'eiherr V. Herberstcin. 
Petersb. 
A d r e s s t' prfsPlltl'c a la Maje Stl
 I' Empe- 
l"eur de Hu
sie. V1lfsuvie. 
A k t ogłoszeni:1 W. Wsch.)du. 
Aleksllnrlel" I. Discours. VIII"S. 
- Mowa przy otwarciu sejmu. Krzemieniec. 
- 1\lo\\'a przy zamknięciu sejmu. War. 
- Ri('cz )lri otkrilii sejmu. 
A n d r z ej" w s k i A. Czackia. Krzemieniec. 
A l' n o I d 'J. De IIJonlllllelltis historiae natllra- 
lis. War. 
- Oratio. War.
>>>
1818. 


63 


Arson P. Appel iI. I' humanisto. Paris. 
- Documeut. Paris. 
A t I a s nowy. Wrocław. 
Augustyn S. Regubł ..... Warsz. 
Bandtkie J. S. Gramatyka polska. Wrocł. 
Barthelemy A. Stanislas Zamojski. P'lris. 
BaszniaiJ.ski J. lilowa. 
fi c a u rai n s Z. Sposób ćwiczenia dzieci w czy- 
tanin. \Vrocław. 
li e n t k o W s k i F. Pamietnik warsz. 
Berezwek. lrIaterye na popis pub!. \-Vił. 
Bern stein J. Dissert. inling. Herlin. 
II i e Is ki S. Pieśni narodowe. War. 
- Wybór poezyj. War. 
B n i ils k i A. TILblice logarytmów . War. 
Bojll.nus L. 8emlschreihen all G. t:uvier. 
Boileau. 8ntyry. War. 
Hokacyusz J. Gryzcld:l, pow. Wilno. 
Borzewski A. IdyUa. War. 
Hosius L. Antiquitates. War. 
llredetzky 8. Dic JJentschen in Galizicn. 
Lipsk. 
B r o d z i iJ. s k i K. Ruzpru wa o metryczności. 
War. 
Brohm K. Kurze N:lchrichł. Toruii. 
H rz e z iti s k i K CIU'lDcn. 
BrzQstowski P. Willl]omoBc gen er. o Hrzo- 
stowskich. Wil. 
Buchm ill er A. O sknłka('h kl!pieli paro. 
wej. Lw. 
- Uarstellnng. Lw. 
Bychowiec J. List do JW. Pradta. War. 
Hyatrzycki .J. Popis publicZD)'. War. 
C. K ks. Przemowa. War. 
t:elu (O) ros. tuw. biblij. Wil. 
t:epari W. Vie de St. Stan. Kostka. P:u'is. 
- t:apitulum elcct. prov. lith. Polociae. 
Cezar J. Almanach dla grajl}cych w karty. 
Wrocław. 
Chlędowski A. Spis dzieł polskich. Lw. 
- Pamiętnik lwowski (czaIIop.). 
C h u i s e u I. GOllffier Z. Le pulonais a 
t. 
Uomingo. War. 
Choisnin J. O elek-yi II. Walezyusza. Wil. 
C h o t k o W s k i ks. Ul;icnnik chrzesciaiJ.ski. 
t:zęstochuwa. 
Chrystus przyszedł. War. 
Chrz anowski P. Wybór różnych gatunków 
IlOezyj. War. 
Ciamld 8. 1'('l'i:le Varsaviensl!s. 'Var. 
- De ludorum historia. WRr. 
t: o n d l' a uJ. Gcometriae elcmenta. Połock. 
t:onsistorium (Uall I!vangeJ.) okólnik. 
C o n s t i t II t i o libCl'ae łubis Cmcilv. Kl'. 
- 80c. liter. Cracov. Kr. 
Constitutiun de 1:1 ,'Hle librc deCrllcovie 
(b. w. m.). 
C o n e s p o n dll n t (Le) fram;'lis (b. w. m.). 
C o u p d'ueiJ SUI' le Ruy:mme de Pologne tL. 
. w. m.). 
Cwiczenia naukowe (czasop.). \\'ar. 
Cycero. Epistollirnru libri IV. Polock. 
- Orationl!s. War. 
- Ad somuium Scipionis. Wil. 
C z aj k o V. 8 kiP. Elegia o T. Kościuszcc. 
Kl'. 


- Mąj6wka na Bielanach krakow!lkich. Kr. 
Czarnecki E. Kazanil'. War. 
- Do J \V. Pratmowsk. Lillk. płockiego. 
CzartoryskI/, J. Pielgrzym w DoLromiJu. 
War. 
t: z ar to rys k i A. J. l\lowa przy rozd. nagród. 
Krzemieniec. 
- Mowa przy ruzd. mellali w Krzemi/'ilcu. 
War. 
- Zdanie o mpurcie rndy stanu. 
DeiiII eJ. Człuwiek wiejski. WiJ. 
- Wiersz o nieillUiert. duszy. War. 
Uirectorium div. off. Pozn. 
,- To:!. Lwów. 
Uiscours Ilwu. a la sc:mce de Sł. JI'Kn. 
War. 
D lU U c II o W s kił'. Ksaw. Notitia II/' vita S. 
Konarski. War. 
D o ł a s i ił S ki H. Dissert. inang. Kmk. 
Donalitius 8. Das Jahr in GesiLngcn. Kl)- 
nigsbcrg. 
Dowód post. szkoły. Wil. 
Uuhiecki :\1. Piis wanibus T. KO:5ciuszko. 
Kr. 
Dugamics A. Wanda (po węg.) b. w. m. 
VU)lłdy K. Listy o Włoszech. Wił. 
Dyaryusz sejmu z r. 1!::H8. WILI'. 
D y b e k A. O klinice chirurg. W'Lr. 
Dysiewicz J. Dissert. inaug. Berlin. 
Dzido religijne. War. 
Dziembit'1ski. Nauka )locz
t. ('zyłania. 
Pozn. 
D z i c n n ikrlepart. kmkowllk. 
praw. "'ar. 
ruzporzł}d£. m. Kraknwll. Kr. 
rZł}dowy ID Kmkllwa. 
urzęd. wojew. Au
ust. Suwałki. 
Toż kali
k. 
Toż lubeis. 
Toż mazllw. 
To:! płuck. 
Tu:! podlas. 
Tuż sandom. 
- wileilski (czasop.). 
Er' k T.. Disscrt. inaug. Berlin. 
E d i c t orlIIII (t:ontiulI:ttio). Lw. 
EIsner J. Hozpnnva o mctryczności. War. 
E t i e n Ił e K. Dwaj zięciowie, kolO. Wal'. 
Extruit rlcs Jllllrn:mx dc PIU'is. cParis). 
Falkowski J. Kazlinie. WiJ. 
Ferlr. FaLulaC'. War. 
F' i s c h e l' L. O zlll'f()wadz. gospudlll'. plndu- 
zmiennego. \\',u. 
F r a n c i s z e k S'llezy S. Droga do ż)'cia )JO- 
bożnego. WiJ. 
F r e d l' II K. Kazania. PrzemYBI. 
F' u r. h s M. BeschreiLung der !:itadl Elhif\g. 
Elbing. 
Fiiger M. Dem Gubernililrathe \". Torlemps. 
Lw. 
Funke P. Tcchnolol{ia. War. 
F II S i IlIIme. L"inccndie de Most:tu. Wilno. 
H. W. List o fI'ligii. Lwów. 
G:Ldowsk i \\T. J. Hommage 3UX manes de 
Kościuszko. Paris. 
G II l II t c u iii; cz)'1i ustawy ob)'czuj. Wal'.
>>>
G4 


1818. 


Gales J. C. Wyw. użyto Icez. p. kadzenie 
siar. Lwów. 
Gawarecki W. n. Wiad. o życiu P. G. Bo. 
duina. War. 
Geografia. Wilno i War. 
G Iii c k s b c r g Nathan. Nowy katalog ksi/}- 
żek polskich. Wnrsz. 
Golailski F. N. (ks.). Kaz. przy ol)('h. za 
duszę T. Czack. Wil. 
Gr:Lbowllki J"'7,. Głos na sCs. srjm. 
G r a m m a t. ł:LCiilsk:t. Wilno. 
Hravin 1-'. UlIl' a l' Empl'l" (AIlIx. 1.). Yar. 
(j l" C V" n i t zł'. A. WloHci:min w Polscn. 
W:u'. 
Groddek G. f.
, PranIeet. de nuperls invl'nl. 
:vlt'di..1. ViI. 
- PI":ll'lel't. cłc imlllnrt.. (jl.tis. ViI. 
H:l u C I' 1"1'. Hl'I'alin. Zsglij. pil'r. IIl'jmu I)/ISlu- 
lat. LWt',w. . 
H a w I')' ł o w i c z P. O potl'zcbie grcckil'go 
jczyka. Polock. 
H c'c h l' II Frycl. Uog. Disscl"t. IDCII. dc zosterc. 
ViI. 
H e i n ri c h Alb. Gcschichte d. Hcrzogth. Te- 
schcn. Tcsch. 
H c r b e s t u s Hened. Ciceronis epistol. ilhl8t. 
Puloc'i:le. 
H i 8 to l' y a o Magiellonip kreilew. W:nsz. 
H n raI' y. Poezy" przel. PI"ZpZ Fi8lkowsldego. 
Wro..l. 
H u l' y n V. Di:'lI!I'I't. med. circa peripneł\llln- 
nias, ViI. 
l n d c x h'l't. in UlIiv. .Jag-idl. IW"/",. 
- pruclc!'t. in UlIiv. 1'£'gi:1 V:u'l!nvi!'nsi. V:n'. 
l fi S t rur t i o n fUr d lIypothrkcn. Bl'hiircl. 
- ell:L władz hiput. W. ks. PUZl!. Poznai.. 
J n IV:' I i ci ruski. l'ctCl'S. 
Jabloilski Bmtl. Katalug ksi:!żek pu!:"dc'h. 
LWIiw. 
Jaknhowicz Z:IC'hnr. Vl'I'zl'ich. all. Ortsrh. 
Galiz. Lemberg. 
J a s i il S kiJ óz. Anlmpolołria. \\ ił. 
J ernhaał czyli (I:rI\l'litn. War. 
.1 nd z i e w i c z Dalii. Kati,'hizis dla lłiett'j. 
Pctersh. 
J o h ns o n John. JOlII"nl'Y from (lIł1ia to En- 

'I:Lnd. . .. I.und. 
J II II i e II 111. A. NuliC'e Sili' Thadi-l' Kosciuszko. 
Puris. 
J u n d z i II Uem. POl'zatki IllItaniki. Wil. 
Kalend. nowy Iw. I.wów. 
- 1101. I"IIS. Luhl. 
- )101. rus. POZll. 
- astr. gospull. Wal'. 
- polit. pijar. War. 
- )lolit. uniwersyt.. Wil. 
Kamil.iJ.ski Kaj. Na popis konwiktu warsz. 
War. 
Kancyon al p!cśni naboż. Brzcg. 
- albo piesni l'0llOżne. Kraków. 
Kandiani P. Klllcnd. Krak. 
Karczewski Winc. GnolJ1unika. Wil. 
K:1 s p e r o w s k i A.I. O gOl"zcln. parowi-l1J. 
Lwów. 
1\: a t:, log. V cl'z£'i£'hniss von Biirhel'l\. Poscn. 
K a t e C' h i s m nI! tUel' klC'illll). LWt\w. 


Kaulfu8S Joh. Uw. nad terazn. prow
dz. 
młodo Pow. 
KiciiJ.ski Br. Tyg. pol. iz:'gr. War. 
K i e l c z e w s k i 19u. Rozpr. o arystokracyi. 
Wal'" 
Kluepfel Engt'lb. Inst. Theologiae. ViI. 
K o c h e ID e n s Marc. Msznł wspólkapł. Często 
K u d e s ch von T. Elem. mnthesis. ViennaE'. 
K o Ul cn i u s. Orbis scnsll:ll qUlułriling"ll. 'VroC'. 
KOlllisya rzl}iluwa (Unadzpnia cli" Pijarów). 
Kona rs k i Stan. Hram:I,)C'. War. 
KUIH,zyilski Onuf. Umili. na Id, l. Wnr. 
na Id, 2. Talllt.l'. 
- lIa kI. 3. TamżE'. 
- Zbior nauki chr7.cś. Wat'. 
- Tenże IJOwh\rnie. 'Val'. 
l( l) 1"11 Jan BCI
. KataloK ksiaipk polski£'h. 
Wl"llcław. . 
(Kul")'zna) lnt.el'l'.!! z Uni\\". wil. w sadzie. 
Wilnn. . 
){ o t o W s k i Pnwl'ł. ITist. !!tal"o:!. War. 
1\:utsehula Ant. Gl'Iim. niem. \Vl"Oeł. 
(Kowno). lIIateryc nauk. w szk. kowiCl'l. 
Wil. 
Kużllchowski Al. O s
jmie Król. Pol. War. 
Krasicki (gn. Aventm'cs. clt' N. DOllwi:ldl'z. 
.p. La\'oisier. ł'/lris. 
_. Bąjki i przyp. Kl'al(. 
- Tu:!. W'U8Z. 
K 1"11 S i iJ. s k i \Vin. Korw. Apen;u Sili' Ips 
luf8 dO! Pl)ltIKIll'. P3ris. 
Toż Varsovie b. w. miej. 
Mow" przy odebr. Illski mal"sl:lłlk. \Yar. 
przy z:
g':lJ. sejm. \Y"r. 
w vrzcilm. kodeksu kar. War. 
na zakuil. sej'lIlI. Wal". 
przy utwar. izby pns. Wal'. 
przy czwarto sesyi sPjlll. 'Val". 
toi.. d. 9 - tł. 18 i II. 27 kwiet. 
Ollpowil'd:! oficera na A)lI'I'-;ll. War. 
RZllt na wieszczt'lw. )lrowin£'yi. W"r. 
Sposób"" żydów. War. 
Uwagi pewu. oficem. W:LI". 
(Krt;)ikowski J,iz. Fr.). Uwagi nad rozpr. 
O metryczno p. K. Brodz. War. 
Kruczkowski J. Ha£'hunl'k kasy giwn. 
woł KI'zelUieniee. 
K r u c g e r Dan. Pobudki elo rui boso WI'I}('ł. 
Krysiilski Glos n:' sl'syi sejm. War. 
l
 s i I.:' g 11.. O wplt
pkach. (Grllbuwski Fr.). 
W:lr. 
1\: u c h:u z dosk. "ied. Wrocł. 
K II C h c i (' ils k i J,\Z. D., pli£'a IlU I. Dissel". 
Lantłishnti. 
K II C i £' li s k i W uj. Zdanie sPl'llwy o inter. 
krlljowych. Krnk. 
Ku£' z c W s k i lz)'d. Disser. De COXlIl"thOl'ace. 
\'il. 
Kil ł a k o w s k i Jgn. W sp. ił wyd. miesięcznika 
warsz. War. 
K u l' o W 8 k i Stan. Dc di/f. hypoch. ct hystel"is. 
Vrat. 
KlIrpitiski Kar. Nowa o
arl" Tpl'}J
ych. 
na,l "'ill!:L. 
K w a H 11 i ł' W s k i .T. 'r, Dis8. de f"nnet. partus. 
I.nntłisch. 


-
>>>
1818. 


65 


L. (le Comte). Tableau de Crac. rondeau chanM. 
Lacroh: Sylw. Algebra. Wil. 
- Począ.tki algebry. War. 
- Geometrya z ,trygonomet. Krak. 
Las Cases Em. Zycie towarzysza NapoI. War. 
Lagarde Aug. La hsrpe du barde. Chant. 
Vars. 
Ledóchowski Ant. do LanckoroiJ.skiego. 
LeI e we I Joach. Badania St'LroŻYt. geogr. WiI. 
i War. 
- Atlas do badan. Wil. 
- Dzieje staro:!. Wilno. 
Lesage A. R. Hlstorya Idziego Blass&. WiJ. 
L e s e b u c h fUr Schiiler. Lemberg. 
Lewiński Mallr. Katalog książek polskich. 
W Iloraz. 
Linde Sam. Bog. lilowa na popis liceum. 
War. 
Lista posłów i deput. na sejm. \\'11.1'. 
- reprezent. na nadz:w. zgrom. Krak. 
Lokman el baki n. PodobieiLstwa czyli baj- 
ki. Wilno. 
(L II b li n). Popis uczn. szkół wojewódzkich. 
L a n c u c kiJ Kazanie w czasie obrzęd. pogrz. 
T. KOBciuszkl. KI'. 
Lęski J. Poznawanie gwiazd. Kl'. 
.Lobarzewski J. Respect du 8111. tete cou- 
ronnee. Peterab. 
L o b oj k oJ. O wydaniach Herberateina (po 
rosYJs.). Petersb. 
L u k a s i iJ. II k i. U wagi nad potnebą. urzl)dte- 
nia iydów. War. 
MacharzyiJ.ski. Głos Polaka (b. w. m.). 
Maciejowski W. A.DevitaQ.MessiiTra- 
jani. Gettynga. 
M a.i e w s k i W. S. Rozkład dzieła o poczl)tku 
słowialiskich narodów. War. 
M a I c z W. Dissert. medica. Berlin. 
M a II e t s k i Nauka o piorunocią.gach. War. 
Marcinkowski K. Zabawy wierszem. War. 
MarczyilBki W. Wybór poezyi. Wil. 
Markiewicz A. Naulm obyczajno Kr. 
M ark i e w i c z R. O własnoBciach fizycznych. 
Kr. 
Massillon J. Kazanie na Brodę. WiJ. 
- Kazanie o liczbie. WiJ. 
Matecki J. Wspomnienie o grobach królów 
pols. Kr. 
M a t e r y e z nauk w szk. lubarskiej (b. w. m.). 
- w gimn. wołYłisk. Krzem. 
Metastasio P. Dzieła Bwięte. Lowicz. 
Mil)czyiłski J. Mowa przy instalacyi Uniw. 
Krak. 
.M. i a n o w s kiM. Sztuka polo:!n. WiJ. 
Miero sze ws ki St. Głos. Kr. 
- Przymówienie się. Kr. 
M i e s i ę c z ni k połocki. Połock. 
Miklaszewski J. Mowa. War. 
M o dli t w y chrzf'scijanskie. WiI. 
- Tu:!. BenJyczów. 
Molihe J. Amfitryo, kom. Wił. 
M o ts kiM. Bukiet na dzien imienin Dl)brow- 
skiego (b. W. m.). 
- Wiersz na obchód weselny Jordana. 
- Do Kaj. Ko:!mian8 (b. W. m.). 
- Na dzieiJ. imienin łlalachowsk. 


- Do księcia Zajl}czka (b. W. m.). 

Iorawski T. Gazeta codzienna. War. 
Moses A. Głos ludu izraelsk. War. 
Mostowski T. Discours. War. 
- Mowa na sesyi. War. 
- Rachunek z administr. funduszów. War. 
N a p o I e o n I. Sam przez siebie odmalowany. 
War. 
N a u kaczyt. War. 
- o piorunocią.gach. War. 
- religii. Lw. 
Nauki moralne. WII. 
N e a I e A. V oyage en Allmagne. Paris. 
- To:! po angiel. Lond. 
N ę d z a z biedą z Polski idą. Kr. 
Nick F. Nadzwyczaj. skutki magnetyzmu. 
War. 
Niemcewicz J. U. Spiewy historycz. War. 
- O wi
zieniach publicz. War. 
NiemoJowski W. Głosy posła Kali!kiego. 
Pozn. 
Nowakiewicz K. Rym liryczny. KI'. 
N o wi c ki E. Tentamen medico-chirurgicum. 
War. 
O. J. Mowa z powodu zejBcia Kościuszki. Wal'. 
Obchód in augur. Uniw. warsz. War. 
Ob j a B n i e n i a fund. eduk. gimn. wolynsk. 
(b. W. m.). 
O b fil Z spr. i dosk. Ś. Jana. Suwałki. 
Officillm codl;ien. Kr. 
Oficer. Uwagi o urzl}df.. :!ydów. War. 
Ogłoszenie rady m. Wilml. Wil. 
- lekcyj w Uniw. wiJt:iJ.sk. WII. 
OgiiJ.ski M. Głos na se!lyi Tow. Dobr. Wil. 
Ordnung der Vorlesungen. Lw. 
O rg a n i Z. Tow. przyi. muzyki. Kalisz. 
Osinski A. Pochwała KopczyiJ.skiego. War. 
(Ostrowski A.). Wyrok sądu apel. 
- Wyrok trybun. instancyi (l. w. m.). 
Pam ię tn ik Tow. lekars. Wił. 
P a n s ID o U s e r. La pllrtage de la Pologne. 
Berlin. 
Pawlikowski. O sprawach krymin. WilI'. 
P a w I o W s ki A. Grlmatika małorosij. narie- 
czia. Petersb. 
Pfaff Fred. Catalogue dcs livres. Vars. 
Pfaff Kar. Bog. Katalog ksilJ:!ek polskich. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 
- Katalog ksią.:!ek. Warsz. 
P i II e r J. Kalendarz. Lw. 
P i u s VII. Clero dioces. Ploecensis. Romae. 
P o c z e t braci (massonów). 
P o h I J. Kazania. Wilno_ 
- Nauki moralne Wilno. 
P o l e n. Reise aus Polen. Erfurt. 
Polka mloda. Koleda. War. 
Po log n e. Resume' d'observations. Rome. 
(P o lon a i s). Convention entre L' Emper. 
d' Autriche. WiedeiJ.. 
P o n i a to w s k i St. Etablissement du cena 
generał. Rome. 
Popis szkoły kaliskiej. Kalisz. 
- korp. kadetów. Kalisz. 
- szkoły krakows. Kr. 
- szkoły lubelskiej. Lublin. 
- szkoły płock. 


9
>>>
66 


1818. 


- szkoły Pijarów w Warsz. 
- liceum \\"III'SZ. 
- szkoły w)'dz. w Warsz. 
Porcyanko K. De caucro labiorum. Wil. 
Posiedzenie Uni\\"o warsz. War. 
- Tow. Dobr. Wil. 
Postanowienie o szkole leBnej. War. 
Potocki S. Discol11's prou.11' 29 Mar". Var. 
- Mowa przy otw. s
jmu. 
- Mo\\a na 2ej sesyi. 
- Mowa na ses)'i senatu. 
- Mowa na sesyi poselsk. 
- Mowa przy zakon. sejmu. 
- O duchu pism Machiawehl. War. 
P'owinszow. KI'. 
Praelectiones in Univ. Vilnen. Wil. 
Prawa na sejmie Król. Pols. .War. 
Prawidła dla uczui6w. Wil. 
Pra:!mowski A Kazanie przy otwar. sej. 
mu. War. 
- Na zaczęcie seinm. 
- List pasrerski. War. 
ProgralII Uni\\'o wllrsz. 
- gimn. w Winnicy. 
- sesyi sejmowej. Warl'z. 
- To:! po frllDc. 
Projc k t kodekl'u cywil. Kr. 
- kodeksu postęp. sl,!d. W81:SZ. 
- kodeksu względem mał:!cnsrw. War. 
- urzlJ.dz. aktów stanu cywil. Wa\'. 
Projekta do praw. War. 
Pr08pekt uczniów szkoły Znbilskiej. Wil. 
Przebiegi Msze. Krotofila. Wal'. 
Przeczucie powieBć. War. 
Przedstawienie o funduszach pojezuic- 
kich. 
P rz e p i s porzl,!dkll przy złoż. konstytucyi. 
Kl'. 
- frontowej służby. War. 
P rz e p i s Y o bibliot. giwn. wolyri. Krzem. 
- o obozowaniu. 'Var. 
Przybylski Ign. Arytmetyka. War. 
Przybylski Jnc. Matthaeo Dubiecki. KI'. 
_ 1110 1I1i1,!CZ) nski. Kr. 
R. Jo'. Wicrsz na przyh. St. Potockiego. 
Rachmistr70 do rach. z wierzyco War. 
R a c h u li e k z IIdm. skarbu Kr. Pol. 
_ kasy gimn. wuł. 
Rnczynski Ign. List past. 
Radcliffe Auna. Barbarinski 011 les brig. 
de Wissegr. Paris. 
Radwanski ł'el. O gospodarstwie krajowo 
Kr. 
(Radziwiłł Mich.). W dzicil jego ilU. 
Rak o w i e c k i 19n. Zasada urzl!dl;. dóbr ziem. 
War. 
Ra p p o r t gen. du Conseil d'etat il In diCte. 
Var. 
_ o czynnoBcia('h dwulct. rządu. 
Rasyn Jan. l.'edra, trllg. 'Var. 
R e e s 1'. 'l'he Uacosian Catcchisme, London. 
Rei bnitz Ern. Mowa przy instal. mdy uniw. 
Krak. 
_ Mown przy oddaw. konstyt. Kmk. 
- Rede bei Uebergabe. Berlin. 


- Rede bei Einłlibr. d. Univ. Krllk. Berlin. 
- Uwagi narl uklad. kodeksów. Krak. 
Reichard Henr. Guide dps voyag. dll Nord. 
Weimar. 
R e n n e v i II t' M. Zofi:l. St8uislas roi de Pol. 
Pal'Yż. 
Richardt DpI;. Wiad. o życiu Nikod. Mu- 
Bnickiego. 
- WiadomoBć o Połncku. Tamże. 
Rocz n i k teatru pol. we Lwowie. Lwów. 
- Tow. Dobr. w. m. Krak. Kraków. 
- wojskowy. Wal'. 
R o h I w e s Jan Mik. Nowy lekarz koni. Wrocł. 
R o s 010 w s k i Stan. Diss. de polypi genera- 
tiolle. Vii. 
R o Y z Y u s z Piotr. Decisiones de rebus judi- 
clltis. \ViI. 
RozmaitoBci. Lwów. 
H ozw i n i c II ie IIstawy na okI'. W. m. Krak. 
War. 
i{ II b r i c a C breviarii \'Omani. ViI. 
R u h li ć l' c CI. Cal'. Hist. de I' IInar_ de Pol. 
Paris. 
Fi a ck Joh. Die Polonaise. Eine dram. Lemb. 
- Ode ZII Ehren Trautmannsdorf. Krak. 
S a i n t-Aubiu Camille. Sicge de Danzig. Pn- 
ris. 
H ai n t-Pierre ,Jak. Oeuvres. Paris. 
Salomonski Henr. Glos wolnych Krako- 
wian. Krak. 
- Wiersz liR St Wodzickiego. Krak. 
S a 10 m I u u K der aUg. P'Itenre fiir Gallizien. 
Lwów. 
S a p a Is k i FI'. Rozpr. o teoryi Stereotomii. 
Kmk. 
Sawicki Stef. Rys hist. pOWSZ. Wllr. 
S a w i c z c W s k i Jul. Józ. De ferro, diss. Lan- 
diHbuti. 
- Positiones cx medicina. Landishuti. 
8 c h I e g e I Christ. Hier, Ueise RUS Polen. 
Erfnrt. 
(S c h w i t h Ant.). Użyt leczen. przez kadz. 
siarcz. Lwów. 
- Bericht. iib. Schwefelrauchs Meth. Lemb. 
S c h u e n f e hi Joh. Adam und EVII. Krak. 
S e v i g n e. Koresp. franc. W rocł. 
Siarczyiiski Ant. Diete du royaume de 
Pologne. Var. 
- Daryusz sejm. król. Pol. War. 
S i c ra k o w s ki Seb. Zachec. do naucz. dzie- 
ci czytać. Krak. . 
- i Matecki J. O grobach katedry krak. 
(Sierakowski Seb.).Wiersz do niego, jako 
do rekt. akad. krak. 
Siestrzencewicz Boh. SI. Isr. o proisch. 
l'IISS. nllr. Petersb. 
Skarszewski Woj. Pismo o małżcilstwil'. 
8 k i b ir'1s k i Jól;. Kaz. Repl. w sp\". suk('. 
Siegla. . 
Rkomorawski Fr ('wicz. nauk. Odd. ma- 
tem. fir.. 'Varsz. 
S k rodz k i Józ. Kar. Porówll. st. meteoroI. 
Parlża. Warsz. 

ll.!ezYJ'1ski W. Na prz)"p8d. :!niw. dośw. 
gosp. War. 


-
>>>
1818. 


67 


Słotwitiski Fel. LeI. O zas. nauki skm'h. 
KrAk. 

nell Fr. Wil. Psychologia. War. 
S n i ad e c k i Jan Chrz. Un h'ib. d'elog
's ;i 
la mem de Copl'rnic. Var. 
S 11 i g u l' S k i Jan, bisk. Jeogratia, Wilno. 
8 p o s ó b krót. naboz. codz. Częstoch. 
S p o s o b y pl akt. le(:zenia dcf,'któw koil. 
Berdycz. 
Sp rsw;, warsz. Tow. Dobl'Ocz. z duch. 
S t a c h o W s k i Fr. ks. Rozbiór dzieła Soko- 
'łowskil'go. Połock. 
S t a t u t UfZl!":r.. UlJiwersyttt. krl\k. 
Stli. wiarski Ign. Fr. Mowa na pogrz. me- 
. ctn. Jana Zwicrzchow. War. 
Steinueck J. A. Verzcichniss der Biicht:r. 
Posell. 
Styczyilski J,m. Dodatki do hi
t. lit. pol. 
S u II! I li S i ils ki Anet. Przebakn. afiszera. 
S u l' o w i e c k i Kar. Elektyk zimno-krwisty 
fi lozof. 
- ł'raok-Masonia ml'Z. i kobif't. 
- Glos ludu isrllel. '(War.). 
S w e rts-Spork JlłZ. Mowa pr:r.y orlrl kont;t. 
Krak. 
- Rede bei Uebel'gabe der Verliul/j. Urkun. 
Krak. 
Swiderski J!;'drz. JózefadR. w J )Jies. War. 
(Symollowicz M.). Wiersz w dzieli jego 
im. \\"m'. . 
8 z a cfa. i e l' Walen. Geogr. pocl;atk. Wilno. 
8zad ursk i Józ. Do komis. dłalitcw. /{nbernij. 
- Od pow. na przymów. pienili. fund. cduk. 
- Odpuw. tegoż na głosy produktowe. 
Szaster .\nt. Rozpr. o terapii natury. KI'. 
S z C z u c k i Win. Krót. zb. medyc) nr prakt.. 
War. 
Szemega Jędrz. Rysunki topogr. POl'zaj6w. 
S z (, s t II k o W s ki Tud. Pieśni i 'anakreontyki. 
War. 
Sz we j kow ski Woj. Nil urocz. inaugur. Cniw. 
Will'. 
S z )'11 e l' Fryd. Pi
śil o dzwonie. Lwów. 
Szy m ki ew i cz J'lk. [Jzidu o pijllilstwie. Wil. 
Tablenu composant la d. Bouclier du Nonl. 
Techn oloJ;"ia o rob. pap. ze słomy. 
Thomn A. t"eu d. baner!. Eillsassl'n im Po- 
sl'n. Berlin. 
Tomnsz a Kempis. O nasiadowanin Chry- 
stusa. War!!z. 
'I'o\\'arz. dobrocz. (Bihms doch. i roz.). \"al'. 
Treść mmk w szkole Nowogrodz. ks. Do- 
nłinik. lViI. 
- n'luk w szkol. ŻytullJil'
' 
.- w gimn. w Swisłoczy. Grudno. 
rl:zciJiski Jęllrz Hozwill. pi!!ow. i Ełowuzg. 
Jęz. pol. WilI'. 
- Hozwin. u
tawy TIII okn'g w III. Krak. \VllI'. 
- Uwaga 11:111 mi(:jscellJ' na CIIII'IIt. pOWSI;. 
Krak. 
Tugendhuld Jak. JerolJaar cz. lilowa o ży- 
dach. War. 
Ty u u IIu8 Albus. Cal'luina. 1',)lociae. 
T y 
 n rl II i l. wileilski. 
T y III i C n i 
 c k i Kaz. Dl.iclo pod tyl.: Pr"-)'- 
szedł Messyasz. WilI'. 


Urzl}dz. J"I1chunl(owo8ci. 
- szpitala ś. ł.az8rza w Krak. l{rak. 
- (tymczasuw!') w@wn. Uniw. król war. 'Var. 
_ UroczY8tości ogłosz. ust. kOIl,.t. 
U s ta wadIa Tow. przyj. nouk. Lublin. 
U w a
 i o konwikcie połoe. jl'7.uic. Połock. 
W III
a T. Histolya polska. War. 
- Toż. Wil. 
Vel' Z" i l' h n i s S sllpr Ort8chaften Galiziens. 
Lw. 
W i a d o JlJ o śr o TOWllrz. typogr. will'il. Wil. 
WiadnmoilC'i brukowe (czasop.). Wił. 
Wi
ckil'wicz J. Mllwy pasterskie. Kwi- 
dzyn. 
Wiersz na obchórl weselny H. Jordana. 
W i I rl Kal'. RU)lpl
nn'nt nu clltalogue. Leop. 
- Verzl'ichniss IleutsC'her Riicher. Lwów. 
- KataloJ{ ksi
żł'k polskich. Lwów. 
Witowski G. Pustelnik Kmk. plZedmieB- 
cia. War. 
Wodz'icki S. O hudowauiu drzew. Kr, 
- Mowa »r:r.r. Imtatillkll KOlIciuszki. WiI. 
W o 1;1 il S kir. l'il'sni wolno.mularsk. Wrocł. 
W o rs ki K. Xauka (':r.yt. War. 
W o \te r F. Rzym oswob., tJ'lIg. Kl'. 
"r o r o n i c z J. Assarmot Lw. 
- Przemowa lll'zy zwłukach Kościuszki. Kr. 
- Przywówienie się. War. 
-- Sybilla. Lw. 
W I' o il S k i H. Dl'clllJ'ation conccmant II' 8cien. 
Arsun. Paris 
- llIlruduction i1 un ollvrage. Pal"is. 
- Heponse ,m IIIcllloire. PariR. 
Wybicki J. ;\[owa w izbic. posl'lsk. Wal". 
- 'Toż sellatol"skicj. War. 
_ Hede Excellenz, . . . . Wal". 
Wyhól" poezyi. Wal". 
Wyczcchows ki A. Projekt do pl"awa o hi- 
potPkach Wm'. 
W y k II Z przycl,ndów i wydatk. (b. w. m.). 
W y kła d materyi gimu. Biułostock. Biały- 
stok. 
- Toż miJiskiep,o. ;\liilSk. 
_ Toż w gimn. wilci18k. Wil. 
W Y)J i s z [IwIel.. 
ekr. stanu. 
Wypisy niemiec. Wlr. 
W y s I a w i e n i e inslytucyi pl"zysit
łych. 
W y s z k II W s k i :II. Przymówicnie si
 na po- 
siedzeniu se",Itu. (Wlirsz.). 
W z o I'y pism:! polsk. War. 
Z. Al. Opisani!' obch. :ialoh. za duszę Ko- 
ściuszki. Wil. 
Zabawa postn:l. 'Var. 
Zaborowski T. Aniela. Wal'. 
Zachecenie do nUllki czytlnia. Kr. 
ZlIjl}cZl'k J. RIlPOl'1 oczynn. rządno War. 
- HII)lol"t o wydz. lidministr. Wal". 
ZlIkrzewski II. Mmm na pogrz. Dl}brow- 
skicgo. Pow. 
Z a s a d y do ul"ząlk 8£pitali. WaT. 
Zawadzki Józ. Kalendal"zyk. Wil. 
- Powinszowani!' Nowego ruku. (Wil.\ 
- Dodatek do katlllogu. 
- Cataloglle de lIInsiqup. 'Vii no. 
Za wad z k i i WrC'ki. Klttnlog ksi,!żek polsko 
Warsz.
>>>
68 


1818 - 1819. 


- Catalogue de grands ouvrages. V IIrs. 
- Clltalogue cIe6 livres fmnc. Vars. 
- Spis ksią.żek polskich. 
Z b i Ó r nank w aJ..lld. pulockiej. Połock. 
- w szkole teofilpolskiej. Krzemieniec. 
-- urzadzerl o administr. c10br rzad. WilI'. 
Zdzie"błuwski F. Nowy Galateilsz. Wal'. 
Z e n o w i c z rłf. Opis:lnie obchodu za dusze 
Kościuszki. Wil. . 
Zgi e rs kiW. Oda do M. Platt'ra. Wił. 
- Złota wolnośC, opt'ra. WiJ. 
ZieliiJ.ski J. Hmmatyka frsuc. Wal'. 
(Z o li b o r z). Popis uczniów. Wal'. 
Ziwatas Jezllsa Chr. Wil. 
Żó łkowski A. Nasze przebiegi. War. 
Żyd nie :!yd? War. 


1819. 
Abecadlnik j\'imnastyczny. Wl"Ocław. 
Abecadło. Wrocław. 
A I v a re z E. Gramatyka jęz. łacin. Połock. 
Andre R. Nauka o l)it'l
gnowaniu owiec. 
War. 
Andrzejkowicz M. O szkole Lankastrll. 
A ngi o I i n i J. Institutiones philosophiae. Po- 
lociae. 
Arnault W. Germanik, traj\'edya. Wil. 
Auer8bach Ch. Agenda dla kOBciołów ewa- 
niclickich. Oleśnica. 
B. .M. Eleonora. War. 
B ul b i a n i K. Dissertatio zootomica. Wil. 
B a I i c kiW. Nlldu:!ycie weterynar;)'i. Lw. 
Bardo H. Carmina. Wal'. 
Bard polski. War. 
B ar t h c I e c:: v J. J. Podró:! AnacharsY8a. 
Wil. 
 
B e II a I' m i n R. Nauka chrze8ciaiJ.8ka. Wilno 
i Wal'. 
B e n t k o W s ki F. Pamiętnik WIU'SZ. 
B e 1"11 a rd J. Bl'trachtungen. WiJ. 
B e r q u i n A. Przyjaciel dzieci. Lw. 
B i e l e ck i W. Erstlinge. I.w. 
B i e ls ki 8. Historya kOBcioła powsz. Wllr. 
Biot J. Jeometrya anlllitycz. Wil. 
B o j a n u l! L. Anstomen tt'studinis. Wil. 
B rac t wo miłosierdzia. Kr. 
B l' o h m K. Geschichtc des Thornsch. Gymn. 
Torui\. 
Bronikowski A. Myśli. War. 
Bryk cZYIlski J. KantatII. Wal'. 
Bukwal' jaz. słllwenskaho. I.w. 
B u l' g s d OJ' f F'. UmiejętnoBc lasowa. Przem. 
Ca m pe. Przypadki RobinsonIl. "'rodaw. 
C Ił t:d o g u s 8oc. Jesu. I'oluciae. 
C h e n-Uei. Rozprawa chinsk. mandaryna. 
War. 
Chłędowski A. PIIDJiętnik lwow. (czasop.). 
Chodkiewicz A. Rozprawa o gazie. War. 
C h o i s e u l Z. Pulak na wyspie ś. Dominga. 
\\' ar. 
C h ri stian i F'. P/'IIwidla do uło:!. anszlagów. 
War. 
Cia m pi S. Feriae Varsavienses. Wllr. 
C O m m u n e sanctorum. Polocille. 
Condrau J. Elementa geometl'iae. Połock. 


Convention zwischen S. M. dem Kui8er V. 
Oesten-eich und S. M. d. Kaiser allt'r Reus- 
sen. Wien. . 
C Y P l' Y s i iJ. s kiM. Jan. Bystrzyckieml1 w dniu 
imienin. 
Czarnecki E. Kazanie. War. 
Czartoryska J. Pielgl"Zym w Dobromilu. 
War. 
D a b l' o "" II k i K 8aW. Rech8rooes surla deca- 
dunce de la Poloł!nc. 
D elille J. Człuwiek wiejski. WiJ. 
Derszkoff F. Disser. inauj\'. Wil. 
DieI"Żllwin G. De £leo. Viluae. 
Directorium £liv. oft'. Pozn. 
- To:!. Lw. 
D o m n c II (O) spustoszałych (b. w. 111.). 
D o h m K. Denkwiirdigkeiten DJeiner Z'C.it. 
Lemgo. 
D o r n J. O piwowarstwie. Pozn. 
D o w ó d rocznego postępu w naukach. Wil. 
Dr ak e J. Uwagi nad mYBlami w Pamiętno 
Warsz. 
Dl1biecki M. Festivum poema. Kr. 
Dz i ark o w s k i H. Poradnik domowy. W,ar. 
Dzieła sztuk pięknych. Wal'. 
D z i e n n i k depart. krak. 
- praw. Wal'. 
- rozpol'z. m. Krakowa. Kr. 
- urzed. woj ew. AUj\'ust. Suwałki. 
- urzęd. wojew. krak. 
urzęd. wojew. lubeis. 
ul'Zed. woj ew. mazowlec. 
- urzed. woj ew. płockiego. 
- urzed. wOJew. kalisk. 
- urzed. wuj ew. podłas. 
- urzed. wojew. sandom. 
- wilei\ski (czasop.). 
E ie hho rn J. Hinaldo Rinaldini. War. 
E i c hw a l d E. Disscrt. inaug. WiJ. 
E ka r t sh 1& u SI'li K. Samuel. War. 
Elementarz. War. 
- To:!. Wil. 
- Toż. War. 
(E ls n e r J.). Założycielowi (wiersz mas8oiJ.- 
ski. 
Engelhardt F. Karte v. dem Konigr. Po- 
len. Berlin. 
E s s a i L. O potrzebie czytania pisma BW. 
WiJ. 
Ewangelie. Wil. 
F a b i a II X. Katechizm. KI'. 
Falel'1ski J. Histurya pol8ka. Wrocław. 
Fen e lon F'. Przygody Telemlika. Wrocław. 
t'ijałkowski J. Ruzpf/I\va. WilI'. 
F e li c a j a V. Put'sie toscane. Firenze. 
Fleury K. Katechizm hi stor. Wil. 
- Toż. War. 
Frl}czkiewicz A. O gnomonice analitycz. 
KI'. 
F l' a n c o n i. Poniatowski, mimo-drame. Paria. 
}'riedlander D. Ueber die Verbesserung 
der Israelitl'n. Berlin. 
Fryderyk W. Odezwy pasterskie. Lowicz. 
ł'unke P. Tedmologi:a. Kr. 
Gali chE't P. Rys gorzel. izl.lrb. War. 
G a Ił a n cI A. Tysil)c nocy i jedna. Wil.
>>>
1819. 


69 


G a z d o w i c z Aug. Oda biB. Goła8zewskic\Du. 
PrzemYBI. 
Gedike. Wypisy franc. Wilno. 
G e n I i s S. F. Dwie matki ryw. LubI. 
Girtler Seb. Ant. Niedzielski D. M. in sign. 
prop. Crac. 
G I li C ks b e l' gNat. Catalogue des livres franc. 
Krzemieniec. 
G o I d s m i t h O. Kl'. zbiór hist. grec. WiI. 
Grabowski Amb. i JUSZyilSki H. Apoph- 
tegm. Krak. 
Gramat. łach'!s, Wrocł. 
G r o d d e k' G. E. Roztl'zas. zal'z. przeciwko 
jez. staro:!. WiJ. . 
- 'Praelectio de \'et. lin
u. studio. Vii. 
01'088 F'r. Gazeta wiejska. War. 
H aae Mik. Geschichte des Sla\'f'nlandes. Bam- 
berg. 
H a u s t ei n B. Fryd. Geschichte d. deut8ch. 
LiteratlIr. Wil. 
Hedoin J. Chrz. Zasady wymowy s. War. 
Hermstiidt Zyg. Fryd. O sztuce farbowo 
materyj. War. 
Heyn Jan. Gram. rosyjs. Wrocł. 
Ristorya BW. Połock. 
H o l b e l' g Lud. PodrO:! do krajów podziem- 
nych. Lubi. 
- Dubieckiemu kancel. kat. krak. (List). 
(Hołowczyc S.). Ode in aecen8U Archicat. 
metr. Vars. Var. 
Horacy. PieBlli wszystkie. War. 
H u lU n i c k i Ign. Goworek drama. Krak. 
I1ypothekar-Ordn. f. d. Ki!nigr. Pol. BerI. 
H u e tt n e r K. d. Entwick. d. Lehre von 
Erbfolge. Wien. 
lndex lect. in Univ. Ja
iell. Crac. 
- praelect. in Univ. reg. Vareavien. Var. 
I n 8 tr u k c y a dla dominiów. Lwów. 
- dla p08iadaczy dzie8ięcin. Lwów. 
In8tytucie (O) głuchoniemym warsz. Wal'. 
Interprete (L.) des 4 langues. Brux. 
In walid rU8ki. Peters. 
I n wen t a rz ksil}:!ek. Kraków. 
JIOblon8ki Bart. Katalog ksil1:!ek polskich. 
Lwów. 
James J. T. JournaJ. London. 
- Reise in Nordt'lijk Duitscbland, Zwed. 
Russl. en Polen. Haarlem. 
Jan k i e l o w i c Z Muwsza. O Brod., aby refor- 
ma :!ydów. War. 
Janocki Jan Daniel. Junociana. Var. 
Janowski Ludw. Jeografia. War. 
Jar o c k i Feliks. Spis pt.aków. w gab. zool. 
War. 
Jaroneki Feliks. Quadragl'eima tertla nato 
AI{'xandri I. Kielciis. 
Je k e I Fr. Józ. O Polsce jej dziejach ikonst. 
Johnson John. Voy. de I'Jnde Rus., Pol. 
Paris. 
Józef H. ces. rzym. i Fr)'d. n. Wrocł. 
J u II i e n M. A. Rys życia KOBciuezki. Wrocl. 
J u n d z ił ł Ign. Wiad. oczynn. wil. Tow. 
Dobr. Wil. 
Jussieu Wawrz. Pan &Iacil'j z Jędrychowa. 
Wal'. 


K a I e n d al' z nowy lwowski. Lwów. 
- polsko. ruski. LubI. 
- pol. ms. Pozn. 
- pol. rus. Wal'. 
- rzeczyposp. krakow. Krak. 
- nowy polit. W'u. 
Kamieilski A. Chr. Cajetano Kamieilski 
recto Collcg. Vars. 
K a m i e il s k i Jan. Srodki, aby reforma ży- 
dów. War. 
Kamieliski Kaj. Gram. niem. War. 
Kan t Immanuel. O pedagogice. WiJ. 
K a p e Ił i Alojzy. Manuale juris canonici. WiJ. 
Karpiński Fr. PieBni nabo:!. Wil. 
Karty magiczne. Lw. 
K a t e c h. dla pali tran. I.owicz. 
- wojskowy dla obr. kl'. Pozo. 
K a ul fu s e Joh. S. De etudio graec. liter. 
Posn. 
-. Warllm ist d. deutsche Spr. vorzllziehen? 
Posn. 
Kicineki B. Gaz. cod. nar. War. 
- Orzt:ł biały (cla90p.). War. 
K i I' ł 
 z e w s k i Ign. Skarbek. Wiad. o życiu 
Stael. Warsz. 
Klingemann Faust, trag. 'Var. 
K I I} g i e w i c z And. Nauke dla pewno kate- 
chllmena. Wil. 
Kochaiiski Marc. Oda w d. imien. marsz. 
Górskiego. WiJ. 
Kodeks 8zubrawski z rycinami. WiJ. 
Kolberg Jul. Porówn. mial' i wag. War. 
Konarski Stan. Gmin. łac. Krak. 
Kondyllak Stef. Logika. 
K o 
 c z Y li s k i Onuf. Gram. dla szk. narod. 
" il. 
- Gram. na kI. 1. Krak. 
- Zbiór nauki chrzeB. Warsz. 
Kor n Jan. Bog. Katalog ksil}żek polekich. 
Wrocław. 
Kotschula Ant. Arytm. Wrocł. 
Kotzeblle Aug. Wolny mularz, kom. War. 
...,.. Hrabe Benowsky. Praha. 
(Kowno). Materye nauk. Wił. 
Krasicki Ign. Bajki.... Krak. 
- Kazania arcyb. gniezn. War. 
Krasinski J. W. Zamek na Czorsztynie, 
opera. War. 
Kronika (cza8op.) red. Kiciii. i Morawek. 
War. 
-- To:! pod tyt. Drugiej pol. r. 1819. War. 
Krz)'Żllnowski J. K. Uwagi nad inetyt. 
Pestaloz. Lublin 
Krz
':!anowski Laur. Kaz.napogrz. Wie- 
loglowakiej. Krak. 
K u c z k o W s k i Thom. De magnet. anim. Dis. 
ser. Krak. 
Kuk o I n i k Baz. PI'awo cyv..il. pryw. pali 
I'OS. WiI. 
K u l' P i ń s k i Kar. MYBIi urywkowe. War. 
- ZRmck na Czorszt., opera. War. 
- WykI. zasad muz. War. 
K uezeileki Al. I:'rzedn. zdr. st. malżei.. 
Wrod. . 
Kwiatkowska .łóz. IIeclwig od. Die star. 
ken }'rauen. Roman. Wien.
>>>
70 


1819. 


KwiRtkowski FI'. Inwen. do kodeksu kil". 
L. C. Hz
cz o wprow. i użyciu kartofli. Wil. 
Lacroix Sylw. AlgebrR. WiJ. 
La'J!:lIrcłe Aug. Sur les obs
qul:'s de Ko- 
I!cius7.ko. Milnil,h. 
I. a n d e n p t. Piotr. Rzecz o jezuitach. Wal'. 
La n k II S te I.J. !:;posób wr.ajcmn. uczenia. WilI'. 
L a II Casps Em. Projekt prośby do parlem. 
IJng. War. 
Ledóchowski A. Mowa na konsckr. Pros p, 
Burzynskiegu. Krak. 
- Mowa przy wprow. ks. St:m. Jastr7.
b. 
Krak. . . 
L c I e w e I JOlIch. Dodatek du Hist. \\' ag'i. 
War. 
- Panowanie Sto Ang. War. 
- Rozhi(,r Pielgrz. w Dobrom. War. 
Lenartowicz Hened. Wykł. miejsc. pisma 
ś. Wil. 
L e we s t a m Mac. Nauka dla ojców i matek. 
War. 
L h n i II i e r SZpil. (JeometrYJI. Wil. 
L i s i c k i. Dom. T)'gOllnik polski i Wanda. 
W:\I"SZ. 
L i n d e SilU). Bog. Mowa na popis Liceum. 
War. 
Lista reprezentan. l1a zgrum. Krak. 
(Litwił-Iski Wal.) Rektorowi Uniw.ucznio. 
wie Krak. 
L o u do u John Claud. O zakladauiu folwar. 
kI;\\'. Berlin. 
l
o barze wsk i J. Obsl'rvations politiques. 
Petl'rsb. 
M II C i ej o \\' s k i M, Kazanie Ul\ pogrz. R. Cho- 
łoniewsk. Kamieniec. 
Ma1urowicz M. Theses. Lw. 
M aj e I' a n o w s ki K. Pszczółka krakowska 
(CZIISOp.). KI'. 
M 1\ I ti t z F. DelJJetrius. Griitz. 
M a r c i 11 k o W s k i K. Upuminek (lIa mlodzieży. 
War. 
M ark i e w i c z R. POI'zJltki fizyki. KI'. 
Markowski J. O wplywie chl'mii. KI'. 
N" t e r k i Józ, KRlendarzyk politycz. Kr. 
- KlItalog ksilJzek pulskich. Krak. 
M a t e l' ye z nlluk w 6zkole brzeskicj. Wil. 
- ? nauk w gimn. wołyilSk. Krzem. 
M e d l' Z e c k i. Spiew lIa obchód installJlcyi 
()I. w. m.). 
- Do stałosci matki Minerwy. \\'''rsz. 
- PoezYJ' (b. w. m.), 
M e ta s tas i o P. Demetrio, drmnl. Pal'igi. 
M i c h I' I i s J. Nauka )Jołużn. WiI. 
Miklaszewaki J. Jco
mfia. WilI'. 
(M o h i I e w). Zebranie nllUk. Połock. 
M o li e reJ. U rojuna niewinnoBc, kOlii. War. 
- !:;zkuła kobil.t, kom. WI\J'. 
M o l s kiM. Z powinsz. imienin D. Borakow- 
skicUlu. 
- !'in dzieil imienin ks. Lubomirskiej. 
- Do biskupa ltlalinowskipgo, 
Do H. ltlałachowskicgo. 
Wiel'sz (lushmy II. rłlllłal'łlllwsk. 
Z (Iowin. imieniu sedziemll Plichcie:. 
- Na dzień illlipnin K. Huczyilsk. 
- Do ministl'a 
obulewsk. 


- Pollzitkowllnie p. Szulcowi. War. 
- Do ks. Zajączka, 
Mon ita ad confitend. mores. Vilnae. 
Monti N. Lcttre a M... 
ezzuoli. Val'. 
- Riposta d'anonimo. \Yar. 
- Toż di N. Momi. War. 
M o l' a w s kiT. GazetR codzienna. War. 
- KronikA XIX w. War. 
- Orzel biały (czasop.). War. 
N a b o:! e il s t \\' o dowowl'. Lowicz. 
Napoleon L Codex civilis. War. 
N e tto. Kalendarzyk politycz. Will'. 
N i e d z i e Is k i A. Dissel't. mediC'a. Kr. 
N i e m c e w i c z .J. M. Dzieje panow. Zygmunta 
m. War. 
- Spiewy histor. War. 
- Zbigniew. trag. War. 
O h..8 Z czlollków sp". illosk. P-. Jana. Nie- 

wipż. 
- Toż. Włocławek. 
O c z Ił)l o W s kiM. Zasady agronomii. Wil. 
-. Zasadv chl'mii rolnicz., Wił. 
Odezwy pasterskic. War. 
O/{łoszenie lekcyj. w Uniw. wileils. War. 
O I i m)J gra my tul. Lw. 
Ołtarzyk zloty. WiI. 
O P i e A. Wyznania dziwaka. WiI. 
O 1'(1 n u n g dcl' V orlesungen. Lw. 
Orzeł bialy (czasop.). War. 
O s i il S k i A. Pochwała Kopczyilskiegu. War. 
_ Mowa przy objęciu Liceum wołynsk. 
O 5 s o l i ils kiJ. M. WiadomoBć histor. kryto 
Kr. 
Ostrowski P. Wypisy z autorÓw rosyjsko 
Wil. 
p a b n n H. Les soirtles. Pa1'i8. 
Pamietnik nauk. Wal'. 
- Tow. lekarz. WiI. 
Pantomina (gra). Lw. 
Pfatf Kar. Bog. Katalog ksil}żek polskich. 
Lwów. 
- Dodatek. 
- Uwilldomipnie literackie. 
Pijarzy. Knlendarzyk. Wllr. 
p i I i c h o W s k i Alcks. Oswobodz. Poznania, 
dr. Kalis 
- Katalog książek do czytania. Kalisz. 
p i II e l' J. Kalendarz. Lw. 
Pilpaj. PowieBci. Wil. 
Piramowicz G. Wymowa i poezya. Kl'. 
p i sarz listów. Wrocł. 
P o r k e I s P. O towarzyskoBci. War. 
p o c z c t braci (massonów). 
Pohl J. Med),tscye. Wil. 
p o I i t A. M()\\'J& II uczen. jł'z. grecko War. 
Politowsk i W. Jpografia Król. polsk. Wal'. 
Poniatowski SI. O l(stanow. cz;)'nszu. Wal'. 
p o P i s szkoły kielerki
j. War. 
- szkoły krakows KI'. 
- szkoły lubeiII Lublin. 
- szkoly płockiej. 
- Pij Ił rów w'Wan!?. 
-- liceum w/lrsz. 
p o l' t p I' A. KnwRlpr Ulaltail/Jki. Wil. 
Po sic dz e n i e biblij. Wil. 
- Uniw. warsz. War.
>>>
1819. 


71 


Ił 


Postępowanie z majątkiem. Kl'. 
Potocki F. O inst)"!. s
dów prLysi
głych. 
War. 
- Projekt poiClIsz. stanu więzieli. War. 
Praelectiones in l'niv. Vilnen. Wil. 
Prawidła dla gimn,u)"uw. Wil. 
- dla W ydz. fannacellt. Wil. 
- o wynoszeniu do stopni r07.m. Wil. 
Pl'echawps. Fuwigations medicales. Vllrs. 
Pl' ogram gimn. w Winnicy. 
Program ma na po
iedl;. Tow. w Krzemień, 
p l' oj e k t polepsz. stllnu wi\"zieli. \V:u. 
ProBba ludu stllr. testamentu. (Wal'.). 
p ro y a I' t B. Histoin
 de Stanisl:\s l. Pal'is. 
Przedstawienie 110 statutu o sadowni- 
ctwie. Warsz. . 
P r z e m o w y plIsterskie. War. 
Pnepis frontowo służby. War. 
- o używ. tiraliel'ów. Wal'. 
(Przes
d) B. B. 8kład spmw. i dosk. liw 
Jana. Kr:lk. 
Przybylski J. O Irppanacyi czaszki. WRr. 
Ps z czó łka krakuw. (CI;I\SOp.). 
Rllch. kas. gimll. woł. 
- z Iłrlmin. skRrb. Krl.1 Pol. 
Radowski IIl1ndt Ibrtw. J.lrnthllllen (l{ulU. 
satyr.). 
R a d w a n 8 k i 
'el. O gospodarstwie kl'lljo- 
wem. Kr. 
R a d z i w i Ił Bog. O szamn. mllsy Radziwiłłuw. 
(1{lIdziwiłłowna 8tel.). 00 sadu Kom. Ha- 
dziw. WiI . 
Raynoual'd )o'r. Templaryusze. h'ag. War. 
R e I i g i o n i s (Oe) in lithual'. gente pI'iwordiis. 
Regiomonti. 
Retz baell Joh. Mich. Taschenb. d. Lemb. 
Univers. 
Reuter ł'erd. Opis n. apar. do p!;dz. wódki. 
Wilno. 
R i c h a l' d s o n 1111's. The exile ol' Poland. 
Lond. 
R i e I Jan. t'er. De cordis dilatatione. Diss. 
Vii. 
Rocznik Tow. Dobr. N. 2. Krak. 
- wojskowy. Warszawa. 
Ro k (Nowy). 11:\19 obejm. rz!}d. od ruku st. 
1818. Lwów. 
Roussean J. Jak. O nierówno';('i stanów. 
War. 
Rozmaito';ci. Lwów. 
Rozprawa o udwobllno';ci urzędn. \Vnr. 
R y s pierw. do proj. o skI. Ilrzysicgł. 
Rzecz o wpww. i użyto kartof. \{'ij. 
S a w i c z Ant. Diss. ue diaphragwitide. Wil. 
S c h () n b o l' n Jul. Catech. der mosaischen 
Relig. Krak. 
Schwabenau J. FI'ied. Ueb. d. iltesten 
bekano Slaven. 
Schwartz Joh. Caj. Disa. de "itand. et ,'i- 
tae peric. Vindob. 

 
 l e c t a e ex scriptoribus. latiuis. Wilno. 
!arczYliski t'r. ks. Sl;tuka og-rod. Krak. 
S I e s t I"Z e il c e w i c z Bol1. Stan Kazanie mill- 
ne w Wil. Wilno. 


'. 


r. 


t. . 


1. 


& 
, 


I'. 
1'. 


- Tot.. po roas. Peterab. 
Siewie lilii ak i J. N o szkole nauc
. łowic- 
ki
j. I.owicz. . 
Skarg:. Piotr. ks. Zywoty Bwietych. Polock. 
S k o m o ro w s k i Lud. Hrabia Óstroróg. (lo\\". 
War. 
S k l' Z e I u s k i Kaj. Historya puwsz. Wilno. 
- Toż w Krzemieilcu. 
S I a w i k o w s k i Aut. Abh. iibel' d. Wurlller 
in Ml'nachen. Wieu. 
- Diss. de vermibus in corp. hum. Vicnnne. 
Słot wili ski F
1. LeI. Do kom. kwalif. 11:, 
urzl}d. sędz. 
S ł o t w i li s k i Konst. LeI. Potok. ksil\ż. i kró- 
lów pul. Lwów. . 
- Prospljkt dzieła o Pols. Lw. 
S ł o w n i k pol. łlll'. (Trujailski \Vi!.). 
S m o I i k u IV S k i. Ka popis UCZII. azk. wuj. 
Lube!. Luulin. 
Sniadccki Jan. O filozofii. rzpcz. Wilno. 
8 u b u I e w s k i Lud. Kata'. dzieł cto hist. ht. 
poJs. 
S o koł o W s k i Jól;. ()jss. de lithotolllia. VII. 
S p ra wa war. tow. dobro z doch. 
S l' o tl k a c h (O) do relormy żydów w Polsce. 
War. 
Stan spmw. i dosk. B, Janl\. Łomża. 
Statut W. ks.litew. Wil. 
- wplik:L\VO klliażestwa lituwskllho. 
S t e c k i W IIlenty. Betracht. iibcr d. Urs. d. 
Hartuiick. Heil. 
Steill (;111'. Jeogr. m:Llem. Wrocl. 
S t e u e r Wiłh. (Polollus). De lIIercllrii illworb. 
inf!. Herol. 
8 t u b i e I e w i c z Stef. Wpływeleklr. na elo- 
nom. zwierz. WiI. 
Sui cer Jan Jeny. 
łow. niem. pol. 
S t Y c z y li s k i JłIon. Dodatki do hist. liter. 
pol. 
S IV i d e l' s k i ł'elic. Diss. de curyza. ViI. 
Szacfajer Wałen. Geogmfia POCZ!}!. Krze- 
mieniec. 
Szaniawski Fr. ks. Kazania. War. 
- O Audrzeju Fryczu Modrzewskim War. 
- Przemowlł na pogrz. FI'. MłIolczew
kiego. 
War. 
- 8tlttrka pr:awa. \Var. 
Szum ski Tum. Piutr W., trag. Puzn. 
T al':i n t o II i A. (;Ollzunelta in occasilllle dell:, 
M:ldonna di Zirowice. Roma. 
Tarlluwski Jan Fel. Badania o wplywie 
mniemali luduw wsch. \\'ar. 
T h a e l' Albr. Zasady wiu. przez OCZ:lIJOWS- 
kicgo. Wil. 
Therese Aubert, pal' rantem' dc Jean Sho- 
gar. Var. 
Thiebaut Ar8. Pielgl'z. do grobu J. Jakuba. 
Wil. 
Tomol'owicz Jan. Di6s. de usu phosphori. 
Cl'ac. 
TOl'osiewicz Mich. Wywód ze sIr. WieJo- 
polskicgn. 
- Wywód ze str. Rzewnskiego. 
- Odpow. sukces. 19n. l{udnickicgo. 
- 1lckul'B ze str. bab. Ogiilski
j. 
Trembecki Stan. Poezyl'. War6z.
>>>
72 


1819 - 1820. 


T rC8c lekcyi dl\w. Ilczn. szk. lłłuksztaiJ.skioj 
przez ks. l\1issyon. WiI. 
_ lekcyi daw. uczn. w szk. Krożskiej. 
_ lekcyl daw. uczn. w gimn. Mitlskicm. 181"/18' 
Miiisk. 
__ lekcyi daw. uczn. w gimn. w Swisłoszy. 
Grudno. 
_ lekc)i daw. uczu. w szk. TraszkuiJ.skiej ks. 
Bernard. Wil. 
_ lekcyi daw. uczn. w szk. pow. Widzkich. 
ks. kan. reg. Wil. 
Trojailski Józ. Kaj. Gram. łacitis. Wrocł. 
- Słownik pol. łac. Wrocl. 
Tr o m I) cte (Die) u. die Sammlungen btichse. 
. LemL. 
'fr zciilski Ję13rz. Kopia pomdy o prost. 
kanale. Krak. 
_ Do zgrom. Hl'prezellt. oki'. krak. Krak. 
Twardowski Józ. O stanie pospóls tud. o 
szk. paraf. WiI. 
T y g o d n i k pol. i zagraniczny kod. red. Brun. 
Kiciilskiego. War. 
- wileilski WilIlo. 
Tyk el L. D£ieil :!ycia Józ. Poniatowskiego. 
Warsz. 
Uebersetzung der f. das Konigr. Poleli 
Hypoth. Ordn. Berlin. 
Uldyilski Józ. Geogr. stllro:!. Pocl;ajów i 
Krzew. 
Urmuwski Klem. Rozpr. o 
r()d. nad pra- 
wom pow. Wal'. 
U rz ą d z. o wlua. guber. Kurhmdz. W il. 
_ chłopów estoilskich. Wil. 
U s t li n o w i e n i e nagród lila uczn. Uniwers. 
War. 
'_ kom. eduk. nawd. stanu akad. Wilno. 
U w ;, g kiłka nad konstrukc}"
 jęz. uiem. W il. 
W. T. L. l'owiIlszow,mie Now. roku. (b. w. 
m.). 
Waga A. Rozprawa o naukIIch prz'y\'Odz. War. 
Waga T. llistor;)'a polska. W,u'. 
W e i s s e n t h u r II) J. l\farya królowa szwedz- 
ka. War. 
We l' II erA. Zasady geognozyi. Lublin. 
W i a d o lU o Ś C z nauk w sl;kole lubarskiej. 
WiadomoBci brukowe (czasop.). Wil. 
W i ę c k i e w i c z J. Muwy pasterskie. Kwidzyn. 
WiKura ł'.lskil'rka. Wal'. 
W i I d Kar. SupplClllent au I'atalugue. Lw';w. 
_ Verzei!'lmisi\ dcutscher Biicher. Lw"'w. 
_ Katalug książek polskich. Lwów. 
Wirgiliusz Georgiki. War. 
W i t t i g K. Euchiridioll codicis. Leopoli. 
- Toż. Vieunae. 
- De galiciensi tabula. Viennae 
V o c a b u III ri u m poluno.latinum. 
W o l ff 111. De usu kali arseniati. 
W o I i c k i A. O wzroBcie Hrytmetyki. 
Wolski K. Nlluka czytania. War. 
W r () iJ. s ki H. Critiquo de la theorie des fon- 
ctions. Paris. 
- Le spbinx. Paris. 
W u j e k J. Nowy testament, MObkwa 
- Ewangelie. Często 
W y li c kiJ. Godziny szczęśliwe. Wrocł. 
_ Zbiór mYBIi polityczn;)'ch. W.lr. 


Wybór modlów. Wrocł. 
W y k &Z przych. i wydat. (b. w. m.). 
W y k ł 8 d materyi gimn. białystok. Białystok. 
_ materyi \V gimn. wilellsk. Wil. 
WyłczYllski J.
. Uwiadom. o konwiktach. 
W y P i s y niemiec. Kl'. 
Zaborowski T. Aniela. 
linkowce. 
Zal'zy ns ki J. W. ks. K'lmiellskiemu(wiersz). 
Z a I e s kiM. Do są.du komisyi Radziwiłłow- 
skiej. 
Zawadzki J. KlIlendal'zyk. Wil. 
_ CatHlogue des livl'es fl'anc. ViIno. 
Z a wad z k i i W ęcki. Catnlogue dl's livres 
franc. 
- Dodatek do katHlogu. 
Zbibr naboż. War. 
- To:!. Czest. 
__ prawd dla król. polsko Berlin. 
_ mów wyborowych. Połock. 
Z e b l' a n i e nauk uczniów w Połocku. War. 
Z i e li iJ. s kiJ. Gramatyka franc. War. 
Zoraim. Kl'. 
Ż y c k i T. O stanie szkół. w gub. wileiJ.. Wił. 
Żydach (O) Warsz. 
1820. 


Abecadło dla młodzieży. Wrodaw. 
_ dla. małego IIl1turaliilty. War. 
Abregó de usage des cufallts. War. 
Adamowicz A. F. Nazwania cześci ciała 
kuilskicgo. Wil. . 
Agostini F. Epitre ś S. M. l'Eml)ertmr de 
({ussie. Paris. 
Alexa nd er l. Discuurs. Val's. 
- Mowa. War. 
_ Mowa przy otwarciu sejmu. Wal'. 
A I P h a IJ e t du petit natllralische. Vars. 
Andraszek E. Ode (b w. m.). 
Ankwicz A. Carmen. Lw. 
Appert K. Książk
 dla gospo13arza. War. 
Argirdowicz ł'. Zywot Hemiligillsza Pam- 
fila. WiI. 
Al'nauld P. Poc:Łl}tki czytania. Wrocław. 
Arnold G. Elegie. Lw. 
A l' n o I d J. Ho£pmwa o hojnolici królów. 
War. 
A I' t o i s A. Handcl IIIL :!ony, opel'a. Lublin. 
(BillI en i M.). Skarga przt'ciw n. Badeniemu. 
(War.). 
B al i c k i W. Nadu:!ycie weterynaryi. Lw. 
BaJ1d tk ie J. S. Dzi
je kl'ol. Polsk. Wl'Ocl. 
_ Slownik niem. polsko-franc. Wrocław. 
Ba n d t k i e J. W. Słownik franc. polsko-niem. 
Wl'ocław. 
_ Słownik polsko-niem. franc. Wl'ocław. 
(Baron B.). Nekrolog.... Lw. 
B a udo u i n J. Rzut oka na Mesmel'ysm. Wal'. 
Becker Dr. Rady dla małżonków. Lipsk. 
Bee r J. N:llIka pielęl!;n. oczu. Lw. 
B e n J. Erfarungen. W cimar. 
Bentkowski ł'. Pllmił'łnik w,nsz. 
Herliilskij M. Opisanio Kijowa. Petersb. 
Bernatowicz ł'. Niel'ozsądne śluby. War. 
B e I' n d t S. Die deutsche Sprache. Bom. 


-
>>>
1820. 


73 


t. 


B o r t u c h F. Opis przedmiotów historyi na. 
tural. Wil. 
Besser W. i Anduejowski A. Uwiadomie- 
nie. Pnem. 
Bieluwski G. Kunegunrla, tJ"llgCllya. 
Bielski S. Wybór poez)j. War. 
Bismurk F. Służba polm, jal.dy. Warsz. 
Bobrowski J. Muralnosc dla)Jlluicn. Wił- 
J:!OKusł:Lwski 'V. Dziel:ł dramatyczne. War. 
Bojanus L. Anleitung-. Wilno. 
- Se/ldschl'eiben an li. Cuvier. Jena. 
Bo nawcntura S. Żywot .Jezusa .:hrystllsli. 
Częstorhowa. 
- To:!. Miil.k. 
Borkowski K Pudró:! do Włoch. War. 
Borowski L. Uwagi nad poezyą. Wilno. 
Borusławilki J. lrIelUoirs, Durham. 
B o sz n i Ił k A. Orewnyj:L z81/iski. Moskwa. 
Brodzitiski K. Piclini do ffidZY li. Warsz. 
1:1 r o h m K. Oissel'tatio. 
Bromirski E. Dissert. imll1g. Lw. 
Bronikowski A. Mowa (b. w. m.). 
- Nouvellu syst
me du flux. Var. 
B II e s c h i n g J. G. Uie Alterthiimer Schlesiens. 
Lipsk. 
Byron Lord. Ma£epa (po niem.). Lipsk. 
- Poemata. Wal'. 
HYlltrzycki J. Fiz)ka. War. 
U y s t rz)' c k i e ID u Jan. w dzień imienin. 
Warsz. 
C. A. Hecenzya. Kl'. 
(Campi A.). An Mme Cumpi. Lv;. 
- An t'ran. CRIII)Ji. Lw. 
Cen ner ,I. Dissel!. iuullg. Krnk. 
Cepal'i W. Vie. de st. Stan. Kostka' Paris. 
- Tuz. Lyun. 
C h ł ę d o W s kiW. Pszczoła pI/Isku (czasop.). 
Chodkiewicz A. Portl'l.'ty wsl:,wionych Po- 
laków. W:lf. 
Chodynicki J. Dzit'je Europy. Lw. 
C h o i s e ul !JoutTIcr 7.. Bal'be Radziwiłł. P:uis. 
C h l' i s t i:, n i F. 
auka dla kondukturów. Will'. 
- Pl'zppisy o szarwukllch. W:lr. 
- Notions elementaires al'ul!age des conduc- 
tcurs. Var. 
- Wzo1")' do instruhyi sl;amurkll. (War.). 
Chrzanowski P. WylJór poezyj. War. 
C i 11111 P i S. H. FCl'iae vars:lviellses. Will'. 
- I.cttre :i. )). Wiesiołuwski. Wllr. 
C u v c I i e r. Machaben"zf', rlr:Ullat. War. 
Czacki 111. Hozpr. u ł"Jz\\odach Wal'. 
Czarnecki E. K:lz:lnie. War. 
- Pidni w dzicjl ingressIl arc)'L Hołowczy- 
ca. 'VUI'. 
C z c r III i i\s kiW. Disscrt. inaug. Wil. 
[) II III\) r., w s k i S. Kazanie. Brze/{. 
Dębski. Zdanie spra\\y ze skhulck. Kl'. 
Delavigne K. Nie
zpol'Y lI)"cylijskic. War. 
- Toż. Krak. 
D c I l' i e u F. DI'wetl'ius, trag. Pal'is. 
[) e m c h i c l' (Dic f'lbchcn) Torg:lII. 
Dictionai re fraDI'. polon et :1111'111. Wl'I'cł. 
Directoril". oh': III,. I'I'ZII. 
- Toż. L\\'liw. 
- Toż )J. diaec. Sand"lII. Wal'. 
- Toż. GIIarisk. 


I. 


:). 
v- 


es 


r. 


m. 


iała 


de 


LI'. 
.ał.W'" 


w. 


Ilów. 


liu. 
emil. 


w. 
I'OC!. 


'. 


uiem. 


w. 


Wal'. 
,sk. 


rsb. 
War. 
I. 


-- 


Dmochowski F. Ksaw.Sl!:tllkarymotworcza. 
Wil. 
- F. S. Lisiecki, Wanda (czasop.). War. 
Dmuszewski L. Gallllła nad gadułami. 'Vnr. 
- Pięć sióstr a jedna. kom. War. . 
D o w ó d I'orznego pustępu w naukach. WiI. 
D r o g a krzyżowa. Kl'. 
O u b i e c k i 111. Ad S. IIołuwcżyc (b. W. m.). 
- MOllimentum T. Koscills7.ko. Kr. 
- 'Viersz prl;y załol. pomn KoscilINZCC. Kl'. 
D u n i n A. O zit'l\1skiUI sYBtem. kredyt. War. 
- W)klad sztllki wymb. spiritllsów. War. 
Dyal')"usz sejmu. Wal'. 
Dynnebicr G. Dissert. inuug. Hewlini. 
() z i ed u s J\ Y c k a L. fo'ilozolka elll"Opejska-. 
Wllr. 
D z i e je dobroczynnolici. Wilno. 
D z i e la BejmIl w Galicyi. Lw. 
D z i e n n i k depart. krakowski. 
praw. Warsz. 
- rozporzl,!dz. m. Krakowa. Kralt. 
- fZad. m. Krak. 
Ul'Llld. wuj. Augllst. Suw:lłki. 
Toż kalisk. 
- Toż. krakow8k. 
- Toż lubeIs. 
- To:! mazowiec. 
- To:! płock. 
- Toż podlas. 
- To;/; sandom. 
- wilei1ski (cwsop.). 
Ebel'm:,jel" J. Wykład lekarstw. Wilno. 
ł: I c III e n ta puel'ilia. Kalisz. 
E I k a u a )1. Stl'iiuBselten W IUSZ. 
EI'Btlinge des Stiles. Lw. 
E w, 
 II. g t:l i 
 i e)Jistoly. Lw. 
- loz. Lwow. 
E x p o s i t i o jurium cll'ri latini War. 
Falkowski .1. KaJ:auie. Wil. 
- Zegar dusI; czyscO\\ ych. Wił. 
(o'ayot A. Essai histul'. sur K08Cillszko. Par. 
t' e I i ilS k i A. Barbam RJldl;i willowna, tJ"ag. 
Krak. 
F e n 1\ n II A. Histoire des twi!! dcmembre- 
\UCIIS do la PulogIle. I'al'is. 
F u n k e K. Histor)'a natur:Jlnll. "'!"Oelaw. 
Gacki Tad. Kaz. n. Ul'. Józelill\::lla9. War. 
- Pl'zel\1. pl'zy zaw. sluu. SlIchudo!. War. 
G a I c l' ya Il:uollów. 'Vwr!. 
c: aS»RI") J. J. DeBcl"iI). iridis anntoUl. Bero!. 
Gawdzlcki t'. Pil:
lIi "'01. lI1ulal'. H:ldllIu. 
(J a z d o \\' i c J\ Aug. Oda \la im. Mniszkowej 
Pl'zew. 
- Odu na im Mniszka. Przem. 
Gel'tl'uda ś. Mudlitwy Kl'ak. 
Głos R. mowcy K:łzilllierz W. WUI'. 
G l ii c k s b e l' gNat. Clltalogue tlt9 tlel"l1iCl'es 
lin'es. \Varsz. 
- Ksil}żki llakbllIowc. \\' arsz. 
Godzina BW. przep. przed N. Sakl'. Wal'. 
Gorczyczewski J. K. Wier:.1. na jub. 
kon. Zycluu. 
(:ralll. fr,mcuz. Wił. i Wat.. 
G r o Ił Ił ekG. E. F:111II13 Gr de Zamola. Wił. 
U l' u I:i n b I' l' g L. de Cł.IOl'e animwi (Koree. 
Rlltł1.). Beroł. 


10
>>>
74 


1820. 


G rzymała W. Mowa na pogl'Z. Linowskie- 
go. War. 
Hallstein B. ł'ryd. Gesch. d. deutsch. Liter. 
Krak. 
II a u t P o u l Beaufort. Les habitans de l'Ukrai- 
ne. Paris. 
Heinitz Kar. Nauka S'lt. pływania. Lwów. 
Hempel Fr. Pismo przez P. P. P. P. War. 
Historya powsz. Wilno. 
H i s t o i r e des demembremens. Palis. ob. Fet'- 
l'8nd. 
(H o II e n d er). Akt oskar:!. w spr. Hollende- 
ra. Krak. 
J. O :!ydach i judaizmie. Siedlce. 
lndex. lect. in Univ. Jagiell. 
- praelect. in Univ. reg. Vllrsaviensi. Var. 
Instruk cy a do rozpozn. Bmierci prawdz.WiI. 
I n s t y t u t głuchoniemych zaprasza na egza- 
min. War. 
l n wali d mski, (gazeta). Petersb. 
J a b ł o iJ.s k i .Hart. Katalog ksil):!ek polskich 
PrzemyBI. 
J a c h i m o w i c z Jan. Dissert. de lactatione. 
\'indob. 
J a c h i m o w i c z Grzeg. Liczbowanie astronom. 
Lwów. 
J acyna Ad. Ant. Observ. de stud. lingua
 
lat. Wal'. 
J a g i e Is kiJ oz. De fistulis urinllriis. Di8sel't. 
Berolini. 
Jak o b L. H. ZlIsady ekon. narod. Ii rzew. 
J a n c z e w s k i Kaz. Glinka. Sylwan, dzien. 
nauk lesnych. War. 
J a fi o w s k i Lud. Mowa mowęy i reprezent. 
Wal'. 
J a l' k o W s k i Aut. Mowa przy odebr. dyplo- 
mu. Krzem. 
J e k e l Fr. J óz. O Polsce jej dziełach ikonst. 
Lwów. 
J o urd a n A. J. L. Traite de la plique pol. 
PariII. 
J u n d z i ł ł Bon. Opisy rÓ:!. przedm. hist. na- 
tur. Wił. 
JU8ZyiJ.ski Hier. D}'kcyonarz poetów pols. 
Kl'ak. 
K. J. O duchu czasn i duchu wieczno Pozn. 
K a c z k u W s k i Ad. Disser . de varia curan- 
di mcthodo. Vii. 
K a I e n d. gosp. litewski. Wił. 
- spr.... i dos k.... B. Jana pod im. I1cspe- 
ms. Kal. 
- nowy lwowski. Lwów. 
- P9ł. rlls. LubI. 
- Toż. l'ozn. 
- Toż. War. 
- nowy polit. Wal'. 
Kał aj d o w i c Z Aut. Swieden o tmdach Swaj- 
polta Feolja. Muskwa. 
K a I w III' y a "rbu kialey kri:!ans, W ił. 
Kamieilski A. O. Głos zwłokom. Mik. Wł}- 
ża. Krzem. 
Kam i e i18 k i Kaj. Gram. fran. Wal'. 
- Gram. niem. Krak. 
K a l' li 11S k i Jak. De digitali purp. disser. 
.Berolini. 
Karpinski Fr. Niekt. zab. histor. WiI. 


Karster. Zas. kaligr. na spos. amer. 
K a l' t a topogr. okr
stn. Wilny. Wił. 
Kaulfuss Joh. S. O piękno jęz. poili. Pozn. 
Kawiecki Fr.). Najubił. księstwa50.1et_ 
Klaproth J. H. Notice SUl' l'Archipel de 
Potocki. Paris. 
K ł o d z i iJ. B k i Jan. O potrz. prawa cyw. LubI. 
Kniaźnin Fr. D Poezve. Wil. 
K o c h e m e ns Marc. Mszał współkapł. Często 
K o c Z a l' s kiW. Zimnochówki szklarni Nied:!- 
wiedz. 
K o m e n i u s Z. Sammł. d. n6thigst. Benennun- 
gen. Lwów. 
K o n g r e w William. Krót opis. parowych 
machin. War. 
Kuntryn J. Kaz. Dzieje dobrocz. kro i zagr. 
Wil. 
K o p c z y iJ. s k i Onuf. Elem. dla szk. paraf. 
Wil. 
Korll Jan Bog. Katalog ksią.żek polskich. 
Wrocław. 
K ol'n W. T. Bibł. chosie ou Catał. deI! ouvr. 
sur. Bresł. 
- nowy katalog ksią.:!. pol. Wrocł. 
Korwin Gl'8cyan. Izyd. War. 
Kor z e n i o w s k i AloJzy. Frankmasonla sym- 
bol. WiI. 
Korz e n i o w s k i Józ. List do OsiiJ.skiego. 
War. 
K o s z t U Is ki Jan. Diss. de castratione. Vii. 
Kotzebue Aug. Switrigaił. Beit. zu d. 
Gesch. VOII Lithauen. Leipz. 
K o w s z e w i c z Jak. Diss. de I eucorhea. Crac. 
Krasicki Ign. Bajki. Warsz. 
- Bajki... nakl. tow. topogr. Wilno. 
- Dzieła. Wilno. 
K rasitlski Józ. Waw. Guide du voyagenr 
en Pol. War. 
- Wilia nowego I'Oku, kom. op. Wal'. 
K rassowski Kaj. O nawozach. WiI. 
Krassowski J. Porzl}d
k w konwikcie. 
(Wilno?). 
Kro n b a c h Eman. DarstelI. RUS d. Kijnigr. 
Gal. Wien. 
Kropi il ski Lud. Mowa przy I'Ozd. med. 
Uczn lic. Krzemieniec. 
K r u g e r Dan. Pobudka do czci boso W rocł. 
Krzyżanowski Paw. Gnomonika. Kruk. 
K si
:!. nowa do s)lIab. War. 
Ku rpi li ski Kar. M.ns i F'lora. balct. Wal'. 
K u s z a 11S k i Alek. Diss. de vitalibus. Crac. 
Lacroix Sylw. Geometrya. Wal'. 
Lan ge Wojc. (Alb.). O przycz}'nach upad- 
ku kredytu. Will'. 
L a n g i e w i c z W ojc. Diss. medica de hepa- 
te. Wrocł. 
Las Cnses Ew. Z pamietników. Wm'. 
(Latyczo w) Materye znm\k. w Miętlz)'bożlI 
Ledochowski A. Zbiór pism. Kraków. 
L li) I e we l Joach. Dzieje stl\roż. lndyi. War. 
- lłistorya pols. . 
Lepitre Jak. Hist. bogów, pól bogów. Wll. 
L e t l' o 11 n e II. Projekt spólki konlllnd)'t. War. 
Letollrneaux. Hiat. stal'. i now. testam. War. 
Lewi Hirsch Dawid. lilowa rabina obw. ka- 
zimir. Krak. 


6..
>>>
1820. 


75 


Lisiecki Dom. Tygodnik polski i Wanda. 
War. 
Lista członków tow. przyj. nauk. War. 
- posłów i deput. na spjm. War. 
- reprezcn. na zwycz. zgrom. wybl)r. 
L o v e Alek. Essai sur Thadće KOBCillszko. 
Paris. 
Lunatyczka, kom. opel'a. War. 
LaiJ.cucki J. Do cieniów T. KOBciuszki. Kr. 
MacbarzyiJ.ski. Głos rolnika. (b. w. m.). 
Maciejowski W. A. Principia juris roma. 
ni. War. 
Magier A. O próbach wódek. War. 
Alajeranowski K. Pierwsza miłoBC KOBciu- 
szki. Krak. 
- Opis załuż. mogiły KOBciuszce. Krak. 
- Pomniki Alexandra. Krak. 
- Pszczółka królewska (cząsop.). Kr. 
M aj e w s ki Tad. Diss. de doctr. virol'Um. ViI. 
Makólski F. Rozprawa o acrolitach. Kielce. 
Malewski S. Zagiljenie "osiedz. Uniw. wi- 
leiJ.. Wil. 
l\larciejewski A. 
own w kOBciele w Su- 
walkach. Warsz. 
M arciszcwski J. O sposobach podniesie- 
nia roluictwa. W Ilr. 
- Zasady do oceuicnia dóbr. ziemsk. War. 
MarczyiH;ki W. Opisanie guber. podolskiej. 
Wil. 
M ILr k i o w i c z R. O naturzc sił. Krak. 
Markowski P. Rozprawa o ludu polskim. 
War. 
M a I' y a. H istorya obraz u Im J asnoj GórZIJ. 
Matecki Jan. Catalogue des livres franc. 
Cracov. 
1\1 a t e r y e z nauk w gimn. wołyilSk. Krzcm. 
Mci

ngel: J. Gram. francuz. Wrocław. 
- 'I oz. Lwow. 
Merzbach S. II. StriiuschelJ. W;usz 
fil! es i ę cz n i k plocki. Plock. 
Mlklaszew5ki J. Głos (masoiiski). 
M issyonarze. Katalog ksil!żek. 
Al u d I i t w y. Kalis£. 
1\1 o li e reJ. Kto kocha ten się kłóci, kom. 
War. 
M ols kiM. Na dzieil imienin AlcxaDlłra l. 
- Na powinsz. iwienin Mar. Badenicmu- 
- W dziel-ł imienin A. Bieilkowsk. 
M o 111 U S. Warsz. 
Monge G. Wykład statYKi. War. 
M o n u m e n t u m Th. KOBciuszki. Krak. 
M u r a w s kiT. Orzcł biały (czasop.). Warsz. 
1\1oritz K. Mitologia. Wrodaw. 
Mostowski T. Discours. War. 
- Mowa na sesyi. War. 
M u c z k o W s kiJ. PowieBci stllrcgo nowo 
testamentu. Pozn. 
NahumowiczJ. O stosunkach chemicz. Wil. 
N 1\ r b u t. T. Rys narodu litewsk. Grodno. 
Nauka rozmnaż. owiec. Wil. 
N e a l e A. Reise durch cinige Theile v. Po- 
len. P'sth. 
Npnnich P. \Yaaren Lexicon. Hamburg. 

 
 tto. Kaltmdllrz)'k politycz. War. 
lelDcewicz J. 111. llajki. W/łr. 
- Do J. U. Nicmccwicza. 


- 


Nowakowski S. Mowa (masońska). 
N o w i iJ. s k i K. Obieżenie m. !llh-łska, trag. 
W il. . 
(N o w y Sl}cz). Illventus gymn. Neo Sandcc 
ToruiJ.. 
Obniski F. Dziennik posiedz. izby poselsk. 
War. 
O b r a 
 spr. i dosk. Jana )Jod wsch. Lublina. 
- Toż Łom:!y. 
- To:! Wilna. 
- Toż l\Ihiska. 
- Toż Warszawy. 
O d m i a n y przcz Rlid
 st;UIU przyjęte. 
Oebschelwitz D. Uwagi nad st,m. politycl;. 
król. polsk. 
OgiJ-łski 1\1. Zagajenie scsyi Tow. Dubr. Wil. 
Ogłoszenie akcyj w Uniw. wilclisk. Wil. 
O I i z ar G. Do prl;yj;LCiół A. l"clh-łskiego. 
Krzem. 
Ołtarz złuty. Groduo. 
Opis działaiJ. W. Wschodu. War. 
Opisanie figur w fizyce. War. 
O p i s y przedm. historyi natural. Wil. 
O I'd n u n g der Y orlesunge!l. J.w. 
Organiz. komisys. do clekc. szlllchc WiJ. 
- szkoły Gorzkowskiej. Lublin. 
O rz c ł biały (e£lIs.). War. 
O sitiski A. Kazanie na pogrz. FelińsI-.iego. 
Krzem. 
Oasyan. Karton, poem3. War. 
Ost rowski P. Tcorya statystyki. Wil. 
- Wypisy rossyj. Wil. 
P a m i ę t n i k farwaceutycz. W II. 
_ tow. lekars. Wil. _ 
Paritius F. Nut'lta deopiscopalu Vratil!lav. 
Krak. 
P f a ff l"red. Cataloglle des livrell. 
- Katl\log ksil}żek pulsk. 
Piechows ki J. Skorowidz dl;ienuika praw. 
War. 
Piekarski l". 'Ywry prz f :miclJl1. roln. KI'. 
PicBni i arye. War. 
Pijarzy. Kalendlll'zyk. War. 
l' i II e r J. Kalendarz. Lw. 
Piotrowski K. Oda na Bmierć Fcliilskiego. 
Krzemien. 
Piramowicz G Elementarz. Wil. 
- Powiun. nauczyc. Kr. 
P l a u t US. Awphitrio. WiI. 
Pobudki do czci Boskiej. Wl'ocl. 
P o c z c t braci (mllssonów). 
- członków (masson6w). 
Podróżny w I'oczajowic. War. 
Pop e A. Listy lIeloil;y du AbE'larda. War. 
POIlis szkoły kaliskiej. Kalibz. 

 Kicicekiej. Kielce. 
- krHkows. KI'. 
- lubeis. Lublin. 
_ łukows. 
- płockiej. 
- Pijal'Ów w Warsz. 
- liceum wnrsz. 
- szkoły żyrowiekiej. W ił. 
Posiedzenie [;niv. warsz. Wal'. 
Potakowski A. O \V8cickliżuic. I.W. 
Potocki !l. UW/łgi rolnika. Kl'.
>>>
76 


Potocki St. Na chwałe W. 11. n. Warsz. 
- Disconrs. Vars. . 
- Mowa nlł posiedz. Izb. 
- Mowa przy znmkll. sejmu. 
- Pochwała T. Matuazewirza. "'ar. 
- Podróż do Cienmogrudn. W'U'. 
Praelet:tiunes in Univ. vilnen. Wil. 
Prawdy start'. ''\'al'. 
Prawidła dla uczniów. Wil. 
Prognm gimn. w Winnicy. 
- sesyi sejm. WaJ'. . 
- Toż po franc. 
Projekt do kodeksn karno War.' 
- do kodeksli postęll. sąd. War. 
- rlo oszac. dtJbr. War 
- do statutu organirz. Wal'. 
- do zmian w staturj( org:mic. (b. w. m.). 
JnedstawiE'nie projektu o hypott'kach. 
Wnr. 
P r z e m o w y pasterskie. War. 
Przepisy obrotów liuiuwych. Wur. 
- frontowtJj slużby. War 
Pszczoła polska (CZBS.). Lw. 
P 8 Z ('z 6 ł kI' krtilow. (czas.). 
R a c 1111 n e k izby skm'. Iitewsku-grOllziei1. 
- kasv licenm ,,"oł. 
R a d a c h (O) ob)'watpls. W arsz . 
Ił II rl w Ił il S k i Fel. O gospodarstwie krRjowem. 
Kr/łk. 
Radomiilski.'an Aloi. Co wstrzymuje rt'for- 
mę żydów i' Wnr. 
Uakowiccki Ign. Prawdlł ruska. War. 
- O stanie cywilnym t.lllwn)'ch Słuwian. War. 
Rapol.t rady stanu. War. 
- O stanic kraju, zd:my cesarzowi. 
Rasyn Jan. Pieniactwo, kom. Wal'. 
- PIeniacz!', kom. 'Var. 
R e d d i g Józ. Kaz. na wyb. urzędn. gub. woł. 
U c g ulll m e n wzgl. podat. od mlewa. 
Rei smann. BezbożnoBć tego:!. Opole. 
R e I i g i o n i s (De) in Jithuannrum gente pri. 
m ordiis. Regium. 
R e m b i e I i iJ. s k i Uajm. Discours ił I'ou vel't. 
d. I. diete. (V ar.). 
- Głos mllrsz. izby posels. 
- Mowa w izbie posel. 
- Mowa przy zamkn. Sl'jmu. 
Retzbach J. M. Taschenb. d. Uniwers, 
Lemb. - 
R i c s c l b a c 11. Nauka dla choduj. tytuil. Kr. 
Roczn. Tow. Dubr. Krak, 
- wojskowy. 'Vnrl!z. 
Rogalski J. Akt oskarzellia. lWilnoi'). 
R o g oj s k i FI' Mowa nil pogn/;. Wydżgi. War. 
'. U o fi y a). Topogr. Kal ta. Petersb. 
Rozmaitości. l.wów. 
R o z p r a w a o wzwodach. Krzem. 
Russo\V Stefim. Ob"zl'. luit)ki Chutlako\\s- 
klt.wo. Petersb. 
R y c e l' z e łyżkowi. Uomans. \Val'l!z. 
R y s histor}'i ohrazu na Jasllt'j G6rzc. Częl!t. 
- jeogr. dla UCZ!}c. młodz. War. 
- proj nowo do procedury cyw. 
R z u t oka na Sllln. kr:tju na
Zt'go. Warsz. 
S. Jedyny sposób na żydów. "':lI'. 
S. J. (ob. Stawiarski). 


1820. 


S8rhs S. Opis buduwy dachów. Wlłr. 
Sa c k Jan Ed. Schreiben des Reb Jossel 
Pippik. Lemb. 
Sako ski Woj. NOllv. gcure de bottt's. Paris. 
Satbipw ski K. M. L)r. Gcd. Bres!: 
- Niekt. ody i piesni. 
S c II w i ił Krz. Hist. bibl. dla dz. Wrucł. 
S I' la n l' i d e r ks. JłJl Al. Kt;illŻ. 110 naboż. 
W'oc!. . 
tS c la n c i tl er J oz.). Wiersz w dz. jego imien. 
S ej Dl i k z'wierzfcy. 
Seyfarth. O trE'sci zwojn p:lpyrusowego. 
Krak. 
Skarbek I'l'yd. Gosp. nar. Wm'sz. 
S.k:lrszewski Wąi. Expos. jUl'illmcleri I:lt. 
ill regno Pol. Var. 
- O władzy duchownej. WaJ'sz. 
S k c l i III o W s l. i lłaf,,1. Diss. de motu piane- 
tal'l1l11. Vllrs. 
- Tci pod in. tytuł. Val". 
- O wpływie nank. nUltpm. War. 
Słowł\czyński Will, Zyl'z. afiszera. 
Słcw nik kieszonkowy. Wroclaw. 
Smolikowski F. Almanlłch M8t;. hist. tiu 
Roy. des Pays Bas. Brnx. 
Ś n i II d e c k i .hm Chrz. DiscOltrs SUI' Nic. Co- 
pernic. Paris. 
- Przyd. do pisma o fil oz. W m'. 
- Trygonolll. knli. \ViI. 
So kołows ki Lnk. A\\'nntury arabskie (Gal- 
land). Wil. 
S o tv i ils k i J:ln. Mowa przy wprow. zwłok 
Alojzt'go Feliil. Krzem. 
Spiew I. stndl'nh\w lic. krak. Krak. 
S p i 1\ nllsion ob. SzuhClt. 
Spokojno8c kto t
 mlłi' (wierszem). Wal'. 
S p r a w a na pop. rocz. szk. woje\\'. nocko 
-- wars. Tow. Dohr. z duch. 
S I' o C Z Y ń 
 ki .lak. Sztuka poll'pszania nabia- 
lu. Warsz. 
S t 6 rc Z C w s k i Wł. Oda do infldata łuiJ.cuc- 
kiego_ Kl"llk. 
S tli s z i c Stan. Uód ludzki, poemat. Wal'sz. 
St/łwian;ld Jgn. FI'. Wiersz du Szym. Wi- 
5zuiew. 'Var. 
S t r n uli Ił o .Józ. O
l'Ody p6łnocne. Wil. 
S t n I 
 i iJ. s k i Jan. Dissert. inter christianam. 
Wilno_ 
S t Y c z Yli s kiJlIn. Dodat ki do histor. lit. p"ls. 
S u r o w i e c k i Kar. KOIDl'ntarz księgi objaw. 
Wal'. 
(S u wał ki). !'Iłowy I"UZIlI. na zał. kat. do Su- 
w:lłk. Sllwllłki. 
Swi8tnic:\ duchowna. 
$ y I \Y II n. Dzicn nik D:lI1k leśnych. War. 
Szaniawski l"r. Ks. I{az. przy zagllj. 8ł-j- 
1I1U. W,\I'
Z. 
- UWlIgi O zabezp. na dłn.in. dla wierzycieli. 
War. 
Szanillwski J,;z. Kal. Wniosck wZKI. po- 
stfP' lI
doWI'
O. Warsz. 
S Z:l1I i e c k i Jan ObI'. History" pl":1\1'a \\ la!!lI. 
dziedz. "':n'. 
- De lingllatJ bohem. in pol. usu. 
Szczepanski lI1ac. Katalog ksil,!żek pols- 
kich. Warsz.
>>>
1820. 


77 


-l 


Sz czucki Win. De vil'ibuiI uatul'ae. War. 
Szkoła cnoty czyli Powieści. Wrocł. 
Sztuka rysunków. 
S z u b e r t Mich. Spis nasion w ogrodzie bot. 
war. 
- Spis rOHlin ogrodu bot. Warsz. 
- Dodatek do spisu rośl. 
S z II m s k i Tom. Katalog ksi1}:!ek polskich. 
Poznan. 
Szydłowski Ign. Horodnica. Oda Ant. Ty- 
zenhausa. Wilno. 
- Oda na pam. urodzin doktora Jennera. WiI. 
S z y II e r Fryd. Ballady i pieśni J. N. Kamien. 
Lwów. 
l' a r i ff A lmiin riir a Ue !Ii jcch lannt. . . A bo. 
T a r n o w s k i Jan. Mowa na pogrz. Fdiilskic- 
go. Krzemieniec. 
Taryfa jen. cel. król. pol. 
Tas so Torqll E. Jernz. wyzw pl"7.ek. 1'. Ko- 
chan. Wrocł. 
- Do k:!i
cia Ferrary. 
- Marzf'Dla z rekop. Kowpaniolliego. \Var. 
T e I' c II C Y u s z. Andryanka przez Sobulews- 
kiego. Wilno. 
Thaer 1\.1 br. O nawozach. Wił. 
Tomasz z Kempis.. O naśl. Chr. Wrocł. 
Tomi i Leontyna, baUet. War. 
T o m i c k i Jan. O przycz. attrakcyi. Lublin. 
Topolski Józ. Quantum Germani ad cult.um 
Pol. contulermt. 
T o u r (la) de Bog. Paris. 
T o w a n. miłosier. szk. Płock. 
- naukowe przy 8zk. wojew. płockij. Płock. 
T r c m b e c k i Stan. Poezye. Warsz. 
Treść mllteryi lIa popis szk. Ch wałoczyn s- 
kiej. Wilno. 
- nauk w szkole klewailskiej. Krzem. 
- nauk w gimn. w Swisłuczy. Grodno. 
- lekcyi szkoły krożskiej. Wilno. 
- lekcyi w gimn. Mitiskim. 
- lekcyi w szkoło gimn. Widzkich. 
- z nauki chrześc. w Swisłoczy. WilIlo. 
T ri p li n Fryd. Fasciculi annotationum in 
Aeneida (progI'. Kslis.). 
Tupalski Ant. Nałęcz. Kaz. na konsekr. 
Okielło Martusewicza. 
T y 
o d n i k muzyczny pod. red. Kar. Kur- 
pinskiego. 
- polski. 
- wilenski. Wilno. 
Ty ń s k i Alcks. Theses pro obtin. in theol. 
gradu. Wiedeń. 
Urządz. 8typendyów przy Uniw. war. 
- słu:!by wewn. kosz/u wojsk. War. 
- wewnętrzne szk. kraj. War. 
- szk. paraf. (Wilno). 
- wewn. szk. wojcwódz. WRr. 
- wewn. szk. wydz. z instmk. co do karno 
U s t a wadia uczniów szkól pnbl. Warsz. 
- Cerery. Minkowcc. 
- Towarz. Dobmrl.. w mit'ście stoł. War. War. 
- konst. wol. mularstwa 1)01. 
- dla tnw. przyj. nauk. Lllbl. 
Ustanowienie Tow. brzesk. Dobrocz. 


8. 


i. 


1. 


l. 


t. 


!- 


1\ 


1- 


1- 
k 


r. 


i- 


c- 


z. 
i- 


11. 


s. 
v. 


J- 


j- 


li. - 


II. 


s- 


Uszczapowski Leon. :Specim. inaug. med. 
de enteritide chronica. WiI. 
U wagi kryto nad duchami mocnelDi. 
- nad kodeks. cywil. pruskim i fran. 
- nad proj. o włas. włośe. dóbr. nar. 
- nad rysem działań W. W. P. 
- o zabezp. na dłużno ob. Szsniawski. 
- rolnika do sejmlljl}cych. (Krak.). 
W. T. L. Powinszowanie nowo roku. 
Waga A. O zwierzętach p. poetów zmyślo- 
nych. Warsz. 
Wanda tygollnik. War. 
V a r rot. Łanski. Paris. 
Wars zawa. Taryfa dom6w. War. 
W azgi r d M. Cztery wieczory w stolicy. Wil. 
Weiss J. O obrazach SlJ1uglcwicza. Wil. 
Welltphal J. Joh. He\'elius. Kiinigsberg. 
W e z w a n i e od towal"Z. biblij. WiI. 
- To:!. ł'ełersb. 
Wę:!yk F. Okolice Krakowa. Kr. 
W 
 ż y k G. Organizacya szkoły gorzkowskiej. 
Wladumości brukowe (CZ8S0p.). Wilno. 
(W i I n o). Materye na popis gimłlazyum. "WiJ. 
Wodzicki S. O hodow. drzew. Krak. 
W oel kl'. F. De graecorum sillis. War. 
Wojtkowski W. De pulide. Wil. 
Wolicki J. N. Projekt do kodeksu. 
Vorgesetzte uud Be.tmte. War. 
W rób I e W 8 kaT. Narymund, tmg. Wilno. 
W roń s ki H. Adress of ... to the britisch 
board. of longitude. London. 
Wujek J. Nowy testament. Pozu. 
W u tz ke. Beschreibung des Bugfłusses. Ber- 
lin. 
W y bór pieśni. Częstoch. 
Wybranowski. Pamiętnik chronol. War. 
Wyjątek z regulaminu dla komór. War. 
Wykaz przychodów i wydatków (b. w. m.). 
- składek dla Tow. Doproez. War. 
- spraw dziedawczych (b. w. m.). 
- pOl!;orzeli przyznanych po ogłoszeniu sta- 
nu funduazów. Warsz. 
Wypisy niemiec. War. 
- rosyj. Wilno. 
Wzniesienie myśli do Boga. War. 
W z o r y kaligrafii. w'rocł. 
Z a b ł o c k i F. t'ircyk w zalotach. Wil. 
- Sarmatyzm. Wil. 
Zaborowski J. Geomctya. War. 
Zl\jl}czek J. Raport rady stanu. War. 
Z'l\włłdzki J. KaleO(brzyk. Wi\. 
- Powinszowanie nowo rokIl. (Wi\.). 
Z b i ó r praw dhL kró\. prusko Berlin. 
- wszystkich umiejętności. War. 
Zdanie sprawy tuw. biblij. WiI 
Zenowiez G. Opinion sur I'aft"aire de Wa- 
terloo (b. W. m.). 
Zgierski W. Proces kanoniczny. Wil. 
- Spit'wy. Wil. 
Z g 1'0 m 1\ dz. nAuczyrieli szkoly plock. Płock. 
Z 1lJ i a n y Iłl'tykllłów kud
ksu r)wil. Wal'. 
(Zy 111 ch an o ws k i M.). Na 50 rocznicę kaphni- 
stwa. Pozn.
>>>
78 


1820 - 1821. 


Żeglicki A Szkoła pohożnoBci. War. 
Ż ó I k o W II k i A. Mlllnus. W lir 
Ż y c kiT. O żyriu Narwoysza. Wil. 
Ż y w o t, .h'zu
a Chrystusa. 


1821. 


A. R. C. Bili'''. llreslau. 
Abecadlo \Iowe. 'Vrocław. 
Aksamit.owski W. Odezwanie si,: z ka- 
t.edry. 
(A I 
 k sn n d e r 1.). Do .... w rocznicę uro. 
dzenia. 
. A I i f' II a c y i (O) funduszów instytowych. Kr. 
A n k w i c z A. Ksi\lżka zawierajł}ca modli- 
twy. Lw. 
A r I i \I C o n r t 'V. Samotuik, roms.ns. War. 
Arnault W. Maryusz w Minturnie. War. 
A r n o I II J. I'hysiker zu Lissa. W lir. 
Astrea (cz:lsopismo). Wursz. 
A u g u i s 1'. Notice sur la vie de Chaumeton. 
Paris. 
Baczko F. Reise von Posen. Lipsk 
li;L n d t k i e J. S. Historya biLlioteki Uniwer. 
JagiclI. Kruk. . 
B n u d o n i n J. DokOl-łczenie ruesUlcryzmu. 
War. 
_ Odpowiedż nu recellzyę. 'Varsz. 
_ Glębsze uważanie mesmcryzmll. 'Var. 
D a u m S. Odpuwiedż Kr. 
B c m A. O towarz. biblijnych. Wil. 
Be II i e w s k i S. Dissert. wedica. Wil. 
li c n t k o W s kił'. Pawietnik warsz. 
_ W step. do hist. pOW8Z. War. 
Berres J. Antropotomie. Lw. 
Bierllcka K.Zabawapolki z synami. Wroc. 
Bojanlls L. Parergon. Wil. 
Borowski J. Kazanie. Wil. 
Brinkcn J. Ruzprawy o lesnictwie. 'Var. 
Brocki E. Królestwo Galicyi. Lwów. 
BrodziilSki K. Pisma. War. 
Droeder K. Gramatyka jez. lacińs. Wil. 
B u k oj c W 6 k i S. Uissert.. 'inaug. WiI. 
Bur
cr J. Ał{ronomia. Przemyśl. 
Byron Lord. Mazepa. Zwikau. 
C a p i t a I. elect. Lit.hllan. ViI. 
C a s i m i I' des heiligen Lobgesang. Augsburg. 
Cepari W. Vic de Stan. Kostku. Lyou. 
Cesar J. Almanach dla grajł}cych w k;Lrty. 
Wrocław.. 
Chnrczewski. Zasudy nauki dla saperów. 
Wur. 
C h ar! c s. Stary komendant w kłopotach. War. 
Cbłcllowski A. Gazcta litewska. War. 
Chniiclowski J. Oissert. in8ug. Wrocław. 
ChotoUlski F. Pamiętnik galicyjski. Lw. 
Ciamski S. Examen loci Liviani. Wil.' 
Collin J. Nie5t:\ły, komerlya. War. 
C o n s p e (' t n s scientiarum. Viluae. 
Cottin J. EI
biet:L. Wrocław. 
C re rl i t. Ordnung. Pozn. 
e zn c k i 1\1. Rozpr. o potrzebie metafizyki. 
War. 
Czajkowski P. Pochwała J. Pnybylskiego. 
Krak. 
Czaplowie. O chowie pszczół. Lw. 


Czarn ecki E. Kazanie. War. 
Czartoryska J. Ksi
:!ka do pacierzy. War. 
- Pielgrzym w Dobromilu. War. 
Czerwiński J. P:micz wojlIżer. Lw. 
D a n n e m aJ erM. Jnlltitntioncs historiae ecllc- 
siasticae. WiI. 
Dawidowicz J. Di5
erł. in8llg. Królewiec. 
Oekada polsklL «'zasop.). War. 
D e m b o w II kiL. Pisma. Kr. 
Dzierżawin G. Od;L, BÓ
. Wilno. 
Directorium div. off. Pozn. 
- Toż. Lw. 
- div. off. diaec. Sandom. War. 
Omoc hows ki T. S. Lisiccki. Wunda. War. 
Umlls zew ski L. Dzieła dramatycz. Wrod. 
D ov..,
 i rd A. O losie. Wil. 
D o w ó d post. szkoły Datnows. Wil. 
- rocznej{u postępu w mmkach. Wil. 
Dubiecki 
1. Ad J. I.erki. Kr. 
_ Adn'sse iL Comte Wodzicki. Krak. 
f)uval A. Chciw08ław, kOili. War. 
Dworski K. DiSSI'I't. inaug. Wiedeil. 
Dziarkowski II. Wybór roslin kraj. War. 
D z i a s z k o w sld O. Zbiór nllbożeilstwa. War. 
D z iej e dobroczynnoBci. Wilno. 
Dziennik pmw. Warsz. 
_ rozporządz. m. Krakowa. Kr. 
- rzad m. Krakowa. 
_ rząd. woj ew. August. Suwałki. 
- Toż kalisk. 
- Toż krakowsko 
- Toż lubeis. 
- Toż mazowiec. 
- Toż płock. 
- Toż. podlask. 
- Toż sandom. 
- wilel-łski (czasop.). 
Dzi s mi ell swatuB. Wil. 
Eksrtsha u s c n K. Bóg jest miłoBcią. Wrocł. 
Elcmentarz. WiJ. 
E n u m e r a t i o seminulD. Krzemieniec. 
E u t r o p i us. BreviarillllJ histol"iae rowsnae. 
War. 
- Toż. Wilno. 
Ewangelie. War. 
Ezop. Bajki. Wrocław. 
ł'alkowski J. Kazanie. Wil. 
- Ogród różany. WiJ. 
- Kazanie. Wil. 
ł'ayot A. Conjllration de Maciejowice. Paris. 
ł' td i il s k i A. Pisma. Wil. 

'lellry J. Historys świeta. Krak. 
_ katcchizm histor. Krak. 
Fenberg J. Wykład teoryi gorzenia. Wil 
ł' o n ta n n a albo m\bożeilstwo. Czestoch, 
F ri e d I ci n 1'ryl1. Verzciehniss der Untcrh"l- 
hmgsbiicher. Krakali. 
Galil-łski Józ. Moc edukal'yi. War. 
G all u II Mac. I1ist. Bolesł. HI. War. 
G a r s z y ilS k i G. Górk:\. Dissert. de orig. 
stipulst. Vratisl. 
Gąsiorowski J. IC Przem. przy w}"prow. 
zwl. Stan. J'otock. Wnr. 
Gawal"ecki W. H. Wind. o mieli. Płocku. 
Wnr. 
Gay Zofia. Anatol. Wil.
>>>
1821. 


79 


" 


Gemiilde zum A'llt. llirt. im. Orient. Wil. 
GilIet. Sto mylili Ang. Wrod. 
Girtler Seb. Br. praef. nd Jakubowski. Kr. 
G li n kaS. T. Lettres d'lln off. rus. 1\10s('ou. 
- Pisma o wojcn. proiz. 1812 g. Moskwa. 
- Rysy :!yeia T. KOHciuszki. Wil. 
G l ii c kt b e r g Nl!.t. Katalog ksil!Lek. 
Godebski C. Dzieła. Wal'. 
G fil ID at. łl!.citis. Wilno. 
Grapge H. T. Abr. de I'hist. grecque. Poseu. 
Gravina W. J. Inst. CI\Don. et pol. Vl!.r. 
Groddek G. E. De Auleo et Proedria Grac- 
cor. Vil. 
- Initio hist. Graec. liter. ViI. 
G r o ID o t a ł.yugszonu. Wil. 
G ross Kryst. Dissert de artuullI amput. ViI. 
G ro s s h td m E. L. Dissert. de ven. absorb. 
Berol. 
Grotkowski L. De 8sthm. Viina. 
G rz e s z n i k przymu8z. Częstochowa. 
Grzymslll t'r. Syhilla nl!.dwisl. W:n'. 
O uen ee A. Lettre de Juifs li Yoltllire. Lyon. 
Han ka Wl!.cł. Igor Swatosla\'ić. Pmha. 
_ Cesk
 pi edpisy (reck
, polsk
, 1U6kej. 
Praha. 
Hassel. Das Europ. Rnssll!.nd. Weimar. 
Ił c lt m a n n Wiktor. Dckl1da polska. War. 
Histor. krut. ro.syj. Wil. i War. 
Hu m nic ki 19n. Zółkiewski pod Cecorą. War. 
l n d e x lectionum in Uni\'o ;Jagiell. (;1'31'. 
_ praelectionuw in Uui\' ",usa\'. Var. 
In stytut głuehonil'mych. War. 
Intimatów (Zbiór). Lwów. 
Jacyn" A. Pl'oj.lltatutuUniwersytetu.War. 
J ai 6 A. P. JezulI i jego kOBciół. Wrod. 
- 52 powielici z porównaniami. Wrocł. 
J II k o b Aug. L. W. 80phoclelle quaestiones. 
Var. 
Jak u b o W s kiJ óz Comment. de hydropho- 
bia. (;rl1c. . 
J a n i kow s k i Jędl'z. Dissert. de arthritide. 
Crac. 
Janiszewski Al. M. Nowe wzorypol.fran. 
War. 
Jarosz Fr. Płautae novae Cnpenses. \'ł1rs. 
Jaworski Kaz. Aunib,,1. Lublin. 
- Zbiór wierszy. LubI. 
Je k e I t'l' Juz. O l'ol
ce i jej dziejach. 
(Jezus). Żyj Jezu!!! Wil. 
Jouy Wikt. Westalka, trag. Will'. 
Jus s C D J. ł'. Ucber die Aniagen d. Kinder. 
Kl1Ik. 
- Ol'ationes de civit. snb. liberis vaccinatio- 
De. Crac. 
K. J. Spokojnośc, kto tę ma? War. 
Kącki Wal. Nauka okolo (Jasiek. Wil. 
Kaczanowski Hom. Mowa DlI pogrz. chor. 
OlszewII. Krzem. 
KaczkowIlki KlIl'. DisA. de ..lica polon. 
Viln. 
K III e n d. nowy lwowski. Lwów. 
- pol. rus. Krak. 
Toż. Pozn. 
To:!. War. 
Bcienny. Krak. 
polit. pijarski. War. 


'. 


L. 


- 


- nowy polit. War. 
Kałaj dowicz Konr. Istor. OI)Yt. II poradn. 
nowo
r. lIIolIkwa. 
- Pamlat. rus. słowics. XII stoI. 
Kau)i liski J. N. Zllhobon. 0Iler.l. Lwów. 
Kampe Joach. Wiad. dla młodz. bezdoHwiad. 
Wil. 
Kanter. Karte v. Pohlen. 
Karge J. G. Gediicht. auf d. Tod. Alex. I. 
War. 
K Ilrty magiczne. Lw(lw. 
Kasperowski Ad. Zale Eh\'h'y. WilI'. 
K a t a log dz. szt. pięknych. Wars. 
- wyrobów krajowo War. 
Katechizm czyli Dauka cbrz. Wal'. i Krzem. 
K 1\ t e i z In rzym. kat. Pozn. 
K Ił U !fus s Joh. Cur lingua gmec. polon. IId- 
discenda. Pozn. 
( K a z im. Jagiel.). Casimir d. heil. Lobgesang. 
Augsb. 
Kicinski Br. Wanda (CZllSOp.). Wllrsz. 
- Walentyna czyli pastor protest. Warszawa. 
Ki sielewsk i t'el. Odll w im. Piusa Gintowta. 
Kielce. 
K ł o k o w Teud. De FalIlIgi decimaria plllm. 
Berolini. 
Koepke G. G. Antiquit. rom. Crac. 
K o e l' p e u Piotr. Nachr. "OD Alterthi\m. in 
Ung. Wien. 
Komarnicki Aleks. Abecadło polskie. Lw. 
_ To:! wyd. nowe. Lwów. 
K o m e n i us z mały. Le petit ('om. d'lIl'r
s 
le grand. Lwów. 
Komis. rZl)d. Projekt do stll.uu uniw. Wal:. 
War. 
_ Wyzn. i ot\w. Organizllcya. (War.). 
- województwa Sandom. do dzieri. dlibr. Ra- 
dom. 
Konarski St. Gram. ła
 WiJ. 
K o n t r y n J ÓZ. K az. Dzieje dobl'Ocz. kr. i zsgr. 
Wilno. 
Kor n Jan B. Cataloglle des livres. 
- Katalog książek. Wrudaw. 
Korwin Gracyan. Izys. Warsz. 
K o n c e w i c 11\ Lud. Zdanie o dop
ł. Tacyta 
p\"Zez Brotiera. War. 
K uy s i e w i c z Fel'. Wspomn. Szopowirza. Kr. 
K o t o W s k i Ant. Kaz. na ob. pogl'z. Mokro- 
nowskiego. Walsz. 
K o tz e b u c Maur. Podróż do Persyi. \ViI. 
K o ż ID i II n Kllj. Mowa przy 
ałob. obch. 1110- 
kronows. War. 
Krasick i 19n. B:łjki. Wilno. 
Krasi ns ki J. W. Przewod. dla podróż. w Pol- 
sce. War. 
Krassowski Kaj. Ogrodnictwo. Wilnu. 
K rętosz kom. Wal'sz. 
Królikowski J. Fr. Mrówka, I)islUO ku zab. 
rozn. 
- Prozodya polska. Poznano 
Krug Wilh. Odrodzenie się Grecyi. WarsI. 
K rzy:!anowski Adr. De constr. camaris 
I'lipsoid. War. 
- Z czyjej winy upadła Polska? Kielce. 
K s i a ż k a zawierająca modlitwy. Lwów. 
- sz.nurowa od tow. wsparc. uczniów. Wilno,
>>>
r 


80 


1821. 


Kuberski Fr. Kal. f?OBp. Lublin. 
Kucharka miej. i wlej. War. 
Kudl icz Bonaw. Ofhlra Abl'ahama, dram. 
War. 
- Upiór melodr. War. 
Kudrewicz Flor. Introd. in libros N. Test. 
Crac. 
Kulesza J. Fil. DisB. de Ilhtisi I,uyng. War. 
Kuro w s k i Fr. Kaz. na pogrz. Stlln. Potoc- 
kiego. Wal'sz. 
KurpiiIski Kar. Tygod. mUz. i dram. War. 
- Zasady harmonii tonów. War. 
Kurye r wllrsz. red. Kiciilskiego. WarBz. 
K w e s t y e licclllne. Krzemieniec. 
L ac h ID a n n J. KurzgcfXnter.judisch-deutscl..t 
Schrl'iben. Wil. 
L a c h n i c k i Jgn. O spos. lecz. wścicklizny. 
Wil. 
Lalan de J. Astr. dla płci piękno Warsz. 
Lamenais H. F. Watep o obojętno w przed. 
religii. Petersb. . 
Lelewel JOM'i!.. Ostat. lata pllnow. Zygm. 
Star. W lU'. 
- Odkrycia Kartagów. Warsz. 
- Pisma ponllliejszp. Wal'sl. 
Lelowski Ant. i Korwin Gr. !zys. War. 
(Leopol). ,Jllventus Gymna8ii. Lwów. 
Letourneaux. Hist. star. i nowo test. Kruk. 
L'llomond K. 1'. Epitome historiac slłcrue. 
Viino. 
L i n d e Sam. Bog. O języku Prusaków. Wal'. 
Lis iccki Dom. i KiciiIski Bruno. Tygodnik 
pul. i Wanda. War. 
(Lisiccki Szym.). Wiersz nA śluu z pan. 
'1'. Racibur. Wal', 
Lompl!. Józ. Wyobl'. hi lit. Szlązka. Opole. 
L u h o ID i \"8 k i Edw. Groby w dniu BlJ1ier. 
Kościnszki. W:I\'SZ. 
- Obmz Wicdnia. Warsz. 
Labęc.ki A. Kodcx postęp. cywil. War. 
(1.. ęs k I J.). W. ł..ęi!klclUU ... Kr. 
111 a h I M. Upuminek dla rodziców Lw. 
M Ilj e 1'0 w s k i K. Burmi!ltrz oberżyst'l. Kr. 
- KOIiciuszko nsd St'kW.\IIII, opera. Kr. 
- Pszcz6lka klskows. (czasop.). KI'. 
Malcz W. [Jc machina Graefian;" Berlin. 
Marcinkowski K. Hozrywka w samotno- 
ści. Warsz. 
M a t c r y e z nauk w szkole latyczowi!kiej. 
- z nauk w gimn. wołYlisk. Krzemieniec. 
- z nauk Vi gimn. wilcilsk. Wil. 
Iti c n t o I' polski (h. w. 10.). 
M i k ł as z e w s kiJ. Rys historyi polsk. War. 
Millut K. Historyu francuzka. Wil. 
M.iu&sowicz J. D. O 'orderze orła białego. 
War. 
M i tt l e r E. S. K:ltalog. Spis polskich ksią- 
żek. 
M o k s ł 1\ S Kriszczienisko. Wilno. 
Molil!re J. MHłżenstwo przymuszone. War. 
- MiłoŚĆ duktorem. War. 
- Nl!.tl'ęty. War. 
.M o I s kiM. Na dzieli imienin A lexanora I. 
- Toż. Konst. Pawłu\Viczl\. War. 
Mosch K. Wody szll!zkie. Wrocław. 
Al O S i n g G. Dissert. !Iledica. Wien. 


M Y ś li polaka konstytucyjnego. Warsz. 
N 1\ bo te ils t WO do B. Grzegoua. Lwów. 
N a k was k a A. Trois nOllvelles. Vars. 
- Suite des trois nouvelles. Val's. 
Natter J. .Modlitwy. Wrocław. 
N e a I e A. Reis uit Engeland. 
N e p o s C. De vit'l impemturnm. \Vrocł. 
N e tt o. Kalendarzyk politycz. War. 
N e u b a u e r J. Zbiór funkc) i gospodo Wrocł. 
Niemcewicz ,I. M. Lejbe i S om. War. 
N ougaret P. Hl'nut
s de l'hiMtoiro de Polo- 
gne. l'aris. 
O b j I B n i c n i e ustawy konstytuc. 
- dla grając. w lotel'yę. W lir:!. 
O b raz spr. i dosk. gIV. Jana. 
- spr. BW. Jana na wschudzie NieBwiel"za. 
- Toż Płocka.. 
O ffi c i u m codzieu. Poczlljuw. 
O g łosz en i e h'kcyi w [niw. wilelisk. \ViI. 
- komisyi edukacyi IV Krzcmieneu. 
Ołtarz złoty. Grodno. 
Ołtarzyk złoty. Wilno. 
- Toż. Wrocł&w. 
Op isanie Will'ń. zamkll. Wilno. 
O r d n u n g der V orle6ungeo. \V il. 
OssoliiIski J. M. Uwagi nad recellzya hist. 

N. . 
O w i ci i n s z P. Metamorphoseon. Wil. 
P. Paul. E'I(cl. .Iu llenyuwsky. Pllris. 
Pamiętnik farmaceuteczllY. Wil. 
- Kalicyjski. Lwów. 
- tow. lekal"s. Wilno. 
Pelletier P. ZlJiór myBli. Warsz. 
P fa fi' Fred. Catulogu
 des lines. 
Pijarzy. KalcntJanyk. War. 
- Katalog ksi,żek. 
p i II e r L. Killcnlhuz. Lw. 
l' i u s VII. List aIlostoiski. Peter"b. 
- Toi po łnc: Rzym. 
p o c 11\ (' t członklhv (mfissonów). 
- hruci (IUHs80nów). 
Podczaszyti.ski K. O piekn06ci przemysłu. 
Wilno. . 
l'odl'ł)ż z Berlina do Lipjjkn. Lipsk. 
p o II I J. Rnbrirae urevial ii. Wilno. 
p o I i li s kiM. Poczl!tki tryg-onometryi. VlTilno. 
p O P i s szkoły kalisk K1l1i8z. 
- kiełeckiej. Kit'lc8. 
- krakowq. Krnk. 
- hlkowjjldej. 
- płockiej. 
- pułtuskiej. 
- PijlIrów w W IIrsz. 
- liceum warsz. 
P o r c y a II koT. De encephaloide. Wilno. 
Posiedzenie Uniw. WIUSZ. Wari!z. 
p o ta k o W s k i A. Nauka jak radzić bez le- 
karza. Lwów. 
p o t o c ki S. Lettre d'un polonais. Vars. 
Pot-pollri. Warsz. 
l' o t z X. Theses ex jllre unh'erao. 
Praclectiones in Univ. Vilnen. Wilno. 
Prawidła dla sztabsofic
rów. War. 
l' l"lIżmowski A. KazIlnie ua pogrz. S. 1'0- 
tockiego. War. 
Program gimn, w Winnic)'.
>>>
1821. 


81 


Projekt statutu Uniw. warsz. Warsz. 
- ustawy woln. mularstwa. \Vllr. 
p r o s p e k t dziełII.: ltlounmentl\ Poloniac. 
Wal'. 
(P r z e m y 81). Iuventns Gymnas. Przemyśl. 
Przybylski J. Do p,mny Grollówny. 
Przyjaciel dzieci. Wrocław. 
Pszczółka krakowska. 
Pukszta Józ. Kllt'llog ksiątek. Warsz. 
Racbunek kasy liceum Wołyil. 
- kasy WilCli. Tow. Dohrocz. 
Ra c z y n s k i Edw. D.den. puuró:!y do Turcyi. 
Wrocław. 
- Pomnik pierws. wonar. pols. Pozo. 
Radomhiski Jan Al. Zas;Ldy arytm. War. 
R a d w a ń s ki Feliks. O KOSpod. kl'IIjow
m. 
Krak. 
R ad z i wiłłó w na B;Irb. Romans hist. Wrocl. 
Rasyn Lud. Zb;Iwienie, poema. WlI.rs. 
R a u t e n s trauchowa. EmmeliDII. i Arnolf. \Var. 
R e c e n z y a. Podró:! do Ciemnugrodu. 
- Pamiet. farlllac. wil. WiI 
Rege strum BursIle Cracov. Budae. 
Regnault. Fr. Catal d'estlllDpes, du cal. 
P(otocki). Pads. 
R e g u l a m c n t kred. ziems. Pozo. 
Reiberger Ant. In!lt. eth. christ. Wil. 
Rocznik wojskowy. WRr. 
- Tow. Dobr. Nr. 4. Krak 
R o h I w e s Jan Mik. Lekarz koni. Wrucł. 
Rosignoliusz Kar. Prawdy wieczne. War. 
Rothe A. Ił. Ustanow. władzy pojednaw. 
w Danii. (Biertl.). WIiI'S. 
RozmaitoBci lwowskie 
Rozprawa o potrzl'bie metafizyki. WlI.r. 
Rozprawy o leśnictwie. Wlłr. 
R y m k i e w i c Z. De morbo tlui croup dicitur. 
Vilnae. 
Sailer J. }1. Uw. w ró:!. mater. Lwów. 
Sa y J. Chr. Wykł. ekon. polit. War. 
(S c h i ff-Hausen). Opis plastru. Wars. 
S c h n e i d e r Fryd. De fungo haematode. 
Bcrol. 
S c h w a n t b e r g Ign. Diagnos. morL. pect. 
Vindob. 
S c h war t z J oh. Theater Almanach. Lem b. 
S c h war t z Jan Wilh. Nauka o dalach nie- 
bies. Wrocł. 
Siemią.tkowski Piotr. Dzieła. Warsz. 
- Dzieła. Nauki. Wars. 
- Ogrodnictwo, alfab. uło:!. 
S i I b c rs tei n Eman. JlIstitia et vitium. Krak. 
Skarbek Fryd. Gospod. nar. Wars. 

łotwiński Fel. Głos na radzie Uniw. Jag. 
Krak. 
S m o l i k o W ski. Na popisllczniów szkół lubel. 
S o i a d e c k i Jan. Pisma o filozofii Kanta. Kl'. 
S o i a d e c kiJ ędrz. Thcorie d. organ. Wesen. 
Norymb. 
S o b i e s k i Jak. Rada dana synom. 
(S o p h o k I e s). Quaest. Pracmittllotllr displlt. 
(Jacob). War. 
S p is rcprrzent. kapitlll mas3uilskich. 
S
whiski .Jan. O uczonych polkach. Wars. 
I Krzew. 


Sprawa war. Tow. Dobr. z doch. 
- na popis szkół woj ew. Płock. 
Sroczynski Jak. Nowy piwowar. W;Lr. 
Sturm Edw. Adol. De ulccrilms artificill.libus. 
Diss. Berol. 
StyczYliski Jan. Dodatki do histor. lit. pol. 
Sumll.rokow Alcks. Dymitr Sawozw. trag. 
Wilno. 
Surowi ecki KlI.r. Swist.ak WilI'. wy
wistany. 
S y b i II a. Nadwiśl. (dzieli.) przez Fr. Grzy- 
nlll.łę. War. 
- wieszcza czyli kabała. War8z. 
S y I w a n. Dl;ieunik nauk lesllych. 
S z a n i c c k i Jan. Utwurz. kompan. roln. hantU. 
Sznajdcr Jól;. Kal. gul!p. gal. Lwów. 
S z u m s k i Tom. Słuwuik mały pol. niem. 
'" rucł. 
- Wypisy pol. Wrocl. 
- Polnische Grammatik. Brcshm. 
- Reclleil meuilleres anecdot. Bres. 
- Spis książek. PoznalI. 
- Katalog ksił!żek pullIkich. WlI.rsz. 
Szwejkuwski ""oj. ::iVrawR o stanie war. 
uniw. Wars. 
S z y Ił er Fryd. Ballada. W ąrsz. 
- DemetriulI, ci.. Tl'auerspiel. 
- Dziewic:, orlcalillka. Warsz. 
Tarnowska Walpr.)a. Nauka chnelic. War. 
T :11' y f a dumlłw. Warsz. 
Telegraf Czasu)). Krak. 
Terajewicz Tau, Gram. fran. pol. Wilno. 
Testam. nuwy. P. J. Chr. War. 
Tirocinium ling. lat. Vars. 
Towarz. \\spicr. uczniów. \Vilno. 
Trembeck i Stan Poczyc. Wa,rs. i Wil. 
Treść z nauk w szk. pow. klewail. Bcrdycz. 
- lekcyi w gimn. miliskim. 
- nauk w gimn. \V 
wisłuczy. Grodno. 
Ty gud n ik polski. Wllrsz. 
- muzycz. i dramat. Kllrpiliskil'go. W II.r8Z. 
- wileilski. Wilno. 
T y lU o W s k i K. Do St. hr. Potocki ego. (W lir.). 
- Rym do Llulw. Osil'lskiego. 
(T Y ss o t ). Wypisy wzgl. zdruwia. Krak. 
(Ty zen hau zowie). Produkt przeciw Knn- 
dziczowi. 
Uchylenie mOl'atoryi. Krak. 
Unicki Leon. ArystoLul, trll.g. Berdyczów. 
Urmowski K. Rzecz o SKI. Maimonic. War. 
Urządz. dod. dla kom. woj ew. Warsz. 
- ogrodu butan. w Warsz. 
- pesyi I1la płci żeils. War. 
- towarz. resursy kupiec. \Varsz. 
Ustawa tuwarz. lek. wllróz. War. 
Wa
a A. Do Kar. Lipiilskiego. Lipsk. 
- Podróż z J-Ierlina do Lipska. 
Wanda tygodnik. Warsz. 
- (wiązanie). Warsz. 
Warszawa. Taryfa domów. War. 
Ve rz ci ch ni ss Mitgliedcr dcr St. Jult. Loge. 
WlI.r. 
W 
 ż Y k ł'. Gliil
ki, trag. KraJ... 
W i a d o 111 o li ć o pustt'pic to...... nauk w Płocku. 
WiofłomoRci brukl'wP. WilnlL 
- dla tI;t;ieci. Wrocław. 


11
>>>
82 


1821 - 1822. 


W i e s i o ł o W s k i K. Do prokuratoryi król. 
pols. Wars. 
Wilia nowego roku. Wursz. 
\ W i I n o). Materye na popis. \ViI. 
W i n n i c k i A. De catarrho. Berlin. 
Wirgiliusz. Georgiki. Wilno. 
- Skotopaski. Wrocł. 
Wirtem ber
ska M. 1\IalwiDa. Wars. 
(W odzicki S.). Do J. W. Wodzickiego. Kr. 
Woli ck I T. Nauka dla włościan. War. 
W o l' o n i c z J. P. Slllbny przypominek. (Kr.). 
WI'O il S k i n. A course of mathematics. Lon- 
don. 
Wujek J. Biblia. Warsz. 
- Toż. :Moskwa. 
W y k a z przych. i wydatków. 
W y kła d materyi w szkole traszkuilskiej. 
WiI. 
Wyleżyilski J. N. Uwiadomienie o konwi- 
ktach. 
Wypisy niemiec. Warsz. 
\\'" y p i s z protok. sekretaryatll stanu. 
Wyszyilski J. Wierzyciel przeciw dłużni- 
kowi. Warsz. 
Wzory kaligrafii. Wrocł. 
Xią:!eczka sznurowa. Wilno. 
Zacharyasiewicz G. Ksią.żka zawierajaca 
modlitwy. Lw. . 
- Wykaz konstytucyj. Warsz. 
Z aj ę c i e własnosci. Krak. 
Zasady szacowania dóbr. Poznań. 
Zawadzki i Wecki. Katalog ksią.żek pol- 

kich. . 
Z b i Ó r history-i natural. War8z. 
- nabo:!ens. War. 
- praw dla król. prusko Pozn. 
- zabaw. Wrocław. 
Zdanie spr. Towarz. biblij. Wilno. 
Zdanowicz P. Bllrmlstrz oberżysta. Krak. 
Zegarek czyscowy. Czestoch. 
Z e it u n g (Lemberger). . 
Z g i e l' s kiW. Chodkiewicz pod Cbocimem. 
Wilnu. 
- Wyzwolenie Izraelu. Wilno. 
Ziemkiewicz J. Krytyka na list Klemensa 
XIV. 
Z II b e I e w i c z A. U zaslugach Plllłonl\. War. 
Zubrzycki D. O uprawie koniczyny. Lw. 
Żółkowski A. 1\lomus. Wal". 
Pot-purl"i. War. 


le2
. 
(A b e Is o n). Glos w sprawie Abelsona. WiI. 
A b ra h am so h n B. De cauteriis. Berlin. 
A li C i II o li ł'. I5tosllllek wynalazcy nowego 
świata. Wilno. 
Anto8zewiez P. Kategoryczne objaśnienie. 
Arliucourt W. Samotnik. Warsz. 
Arnold J. Hozprawa o h
jnosci królIiw. 
War. 
Aurl'lills S. De "iris iIllIstribus. Pozn. 
Azais P. Przyjaciel dzieci. Warsz. 
Barth J. Gewerbs uniI lI:mdelsgesetzkunde. 
Lw. 


Bartoszewiez A. Rzecz o matemstyce. 
l5iedlce. 
Baszko G. Kronika Lechitów. Warsz. 
Beauplan A. DrewDyja zapiski. Moskwu. 
B e r n d t S. Dic Verwandschaft. Bonn. 
B e II s e r W. Enllmeratio plantarllm. WiI. 
Beudant F. VOyRge mineralogique. Paris. 
Błachowicz P. Kazania. War. 
- Kazanie. War. 
B n i il s k i A. Arytmetyka. Płock. 
B o b r o w s ki.... Słownik łaciilsko-polski. WiI. 
Honiuszko J. Disserf. inaug. Wilno. 
B I" o d z hi s k i K. Pumiptnik warllz. (czasop. ). 
- HozprawlI o elegii. \Var. 
- O satyrze. \Varsz. 
B I' U \Ił K. Ksią.żku elemeutarnu. Pozn. 
B r un i s ł a w a (Zbiór). Warsz. 
B l' Z o Z o W s kiR. Dissertatio. Romac. 
B u c h o W s k i K. Początki analizy. Pozn. 
Buerger G. MYBliwiec, ballada. Wilno. 
Burger J. N/lllka ekonomii. Lwów. 
C a n t i o n a I e ecclesiat'ticum. \Varsz. 
C h c fe d'ocuvrc des Tbeatres. Paris. 
C h en -Uei. Rozprawa mandaryna. War. 
Chłedowski A. Gazeta literacka. War. 
C h o't o m s kił'. Górno uczone ob. Molier. 
C o n s p e c t u s scientiarum in Semin. ViI- 
nensi. Wil. 
C z a r n e c ki E. Mowa na pogrz. Wichlhi- 
skiego. War. 
Czartoryska J. Pielgrzym w Dobromilu. 
War. 
C z e l a k o w s ki F. Slovanske narodni pisnie. 
Praga. 
C z e r s k i S. Słownik łachisko- polski. Wil. 
Czynnosci sejmu. Lwuw. 
D ą. b r o w s k i K. Przeło:!enie interesu K. Pro- 
zora. 
D a n i ł o w i c z J. O życill J. Ołdakowski('
(). 
Wilno. 
D a l' o w s k i K. Disser. in:lIl
. Wilno. 
Diel'Żawin G. Bóg. oda. Wilno. 
- Lira. Oda. Bog. Wilno. 
_ Niesmiertolnosć duszy. Wil. 
_ Oda: Niesmiertelnosć duszy. Wilno. 
DirectoriulU div. olI. Pozn. 
- Toż. Lwów. 
_ pro diaec. Salllłom. \\T arsz . 
D m o c ho w s kił'. O cnotach i występkach. 
Warsz. 
_ i Lisiecki. W/lnda (czasop.). Warsz. 
UmIlszewski L. Dzieładramat.yczne. Wur. 
- Kurycr warsz. 
Dozór pensyj żeilsk. w Warszawie. Wal". 
Droga krzy:!owa. Wilno. 
- Toż. War':lz. 
D r o h oj o W s kiJ. Pielgrzymka do ziemi li. 
Wil. 
D 11m o w i c z C. l\Icmoire. Paris. 
Dużailski A. Dissert inallg. Kra!... 
Dziarkowski H. Wyj:jtek z gllu'ty kur- 
respondenta. \Varsl.. 
D z i ej c dotlroczynnoilei. Wil. 
Dzienn.
k .me
lycyny. WiI. 
- nadwllllallllkl. War. 
- praw. Wnrsz.
>>>
. 


1822. 


83 


I. 


- rozprzą.d. m. Krakowa. Kr. 
- rzą.dowy Rpltej. Krak. 
- urzęd. woj. August. Suwałki. 
- Toż. kalisko 
- Toż krakowsko 
- To:! lubeIs. 
- Toż mazowiec. 
- Toż plo ck. 
- To:! podlas. 
- Toż sandom. 
- wileIiski. 
Dz wonkowski J. Cieniom S. Mokronow- 
skiego. War. 
E rm o lo ff A. Observations strategiques. Krze. 
mieniec. 
Eutropi us. Breviarium bist.romanae. Wrocl. 
}'ayot A. Conjuration de Maciejowice. Paris. 
Fedr. Fabulae. Wrocław. 
- To:!. Pozn. 
Fenelon F. Dowody bytnoBci Roga. War. 
Fie v
e J. Wiejski posażek. Wil. 
Fischer G. O pellegrynie. WiI. 
Flora. Rocznik. War. 
Fran k J. O magnetyzmie zwierzęcym. WiI. 
G a I ę z o W s kiM. Dissert. de hacmorrh. Vii. 
G ar b i Ii s k i K. Wyki. synt. wl. powierz. skoś. 
War. 
G I fi k s b cr gNat. Catalogue des livrcs franc. 
- Katalog ksią.żek polskich. Warsz. 
- Katalog ksią.żek (dwa odm. egz.). 
Gobdela Ksl!.w. i J. M. Tygod. modo Wal'. 
Goethe J. W. Cierp. Wertera. Warsz. 
Golański ł'. N. Rys slown. pol. Wił. 
Goldsmith O. Obyw. świata. War. 
Gołownin Baz. O Japonii. War. 
G o ł u c h o W s k i Józ. Die Philosophie. El"Ian- 
gen. 
(Gorzeilski). Do arcyb. Gorz. w dniu wz. 
pali. Poznai.. 
G o u II o n H. C. L. De plica polon. Berol. 
Grabowski Amb. Opis Krakowa. Krak. 
Grabowski M. O utw. maj. Karszczyzuy. 
Groddek G. E. Praecl. de tine Trag. gr. 
vet. ViI. 
Grzymała ł'r. Piclgrz. nadwiśl. War. 
Haller Lud An s. ł'amil. um ihr s. Riikker 
z rom. Kirche. War. 
- List o powr. na lono katol. WilI'. 
- Z powt. cd. Ilaryz. Wil. 
lHaucr). Elegie iiber Gou\erueurs \. Galiz. 
Lwów. 
- Empf. alU Hrabe clcs Houv. \'. Guliz. LWlhv. 
- Na grobie Fr. Bar. J-{/łuem. Lwów. 
H au t c P i c r l' c Jan. C. Cwicz. spos. ukł. Iistuw. 
Wrocł. 
Hcyn Jan. Gram. rosy.is. Wrocł. 
Hogo Ezechicl. Modlitwy izraelitów. War. 
Nlluka religii. Warsz. 
( H o h e ul o h e). Rzut oka lIa Icczcllia kl!i
cia. 
H o ru s t c i II Ant. Spos.-.łJ. mchowo pOIli. km'- 
su. LW'J\v. 
J II d c x lectionum iu Univ. Jagiel. Crac. 
- praelec. ill l'niv varsav. Var. 
11111 tr II k c y a dla IUl!tracyi cl,;br rZ;!llowycll. 
Wars'l;. 
Jako bo Chr. Wypisy gn:ckio. Willlo. 


I. 
). 


iI- 


li- 


lu. 


ie. 


'0- (). 


ch. 


ar. 


li. Ol'- 


Jakubowi cz Ant. Arytmetyka. Warsz. 
Jankowski J. Rys logiki. Krak. 
Jekel Fr. Józ. O Polsce jej dziejach. Lwów. 
Je ls k i Kaz. O zwiazku arcbitek. i malars. 
Wilno. . 
J u li e n M. A. O potrz. edukacyi. LubI. 
Jussien Wawr. Pan Maciej z Jędrych. War. 
K. Priiftmg d. vom Krug abgef. Apologie. 
Warsz. 
K a c z a n o w s k i Rom. Zaprosz. na popis 
uczn. Krzem. 
K a i n k o Ed. Wal. Człowiek bwiatowy. Wrod. 
- Spos. zach. zdrowia. Wrocł. 
K a I e n d. pol. rus. Krak. 
- Toż. LubI. 
- Toż. Pozn. War. 
- To:!: War. 
- ścienny. Krak. 
- nowy polit. War. 
K a li Ii s ki Jos. Tractatus de form. pllpi1am 
methodo. Petrop. 
K a m i e li s k i A. Chr. Mowa na pogrz. Mar. 
Molskiego. 
K a p e II i Alojzy. Ad trlu1. tironiblls hisC. ju- 
rill rom. WiI. 
Karc z e ws k i Win. l'oczą.t. arytru. Kielce. 
Karnot Łaz. Don-Kiszot poema. Warsz. 
Karwouski J. Nep. De literar. gmec. util. 
Warsz. 
K a u l fu s s Joh. Die Monarchie u. Schule. Pu- 
sen. 
K a z a n i a czyli nauki. W rocł. 
K i c ł c z e w s ki Ign. S. O szcześli wUBci pub. 
War. . 
_ O klasycznoBci i rooumtyczności. War. 
Kleist Chr. Edw. WiOSD:l, pOCIllIl. Lwów. 
K łąg i c w i c z And. lilowa przy otwal'. I!cmi- 
narium. Wilno. 
K blin s t wanad kłamstwami. 'ViIno. 
K n u s SlD a n n D. }'abr. tOlltes sortcs d'et1ects 
en bronze. War. 
Koczarski W. Rośliny szklarui w Nic- 
dżwiedziu. 
K o m i s. rZl}d. (Attrybul'Yc nalicz. religii). 
K o n a r s k i St. Gram. łaciil. Bcrc1ycz6w. 
Kon trYli J. Kaz. Dziej\! dnbl'Uczynności, 
Wil. 
K o p c z Y n s ki Onuf. Przyp. do gram. na Id. 
2. War. 
- Toż i tablica. War. 
- do gram. na kI. 3. Wars. 
KOJJ)I e J. G, Nauk:L w rolo. i chodowo hyltła. 
Wl'Ocł. 
Ko rwi II Gr. i Lelowski. Jzys lCZłSOII.). War. 
Kotschula Aut. 'Vzt;r Iistth\'. Wrocl. 
Kotzcbuc Aug. Hrabe Benuwsky HrĄd. 
Kralowe. 
Kozłowski Wikt, Pocz
t. tf'rminologii. lo. 
wiec. Warsz. 
K o Ż UJ i a n Kaj. 
lowa przy obch. zgonu Stan. 
1IIokronow. WHrsz. 
K 01 ID i i\ t! ki .Jerzy. Diet. lat. pol. Wilno. 
Kralliuski Józ. W. l.e:lIi
l.Y w K08if'nip
 
kirj PUl!zczy. W. 
Lis w obmh\('h. koru. Wal'. 
_ t;lmtnik w Carstwo Polt!koje. Petersb.
>>>
84 


1822. 


K l' e m p o w i e c I{ i Tal1. Dziennik n:u1wiśl. 
War. 
Królikowsk iJ. Fr. MrówkIl (czasop.). Pozn. 
- Rozpr. o za... jl'z. i pisow. pols. Pozu. 
J( r Ił C z k o W s k i ktnn. Diss. obstetr. prart. 
ViI. . 
Kruedn er J. Waler. czyli Ibity Gust. Li- 
nar. \Vllr. 
Krueger E. Landschaft. lnstitnt. Posen. 
(Krzywobłocki) K:Lt. spraw. braci rodz. 
Wil. 
Krzyżanowski Adr. Gt'OlD. anlllit. War. 
- O życiu urZIHICIII Stall. Solskiego. WarsI'.. 
Ksia1.eczka dht d7.il'cin. wit-ku. Wrorł. 
Ku b"e r s ki }o'r. I\:al. 
os}lod. LubI. 
K u c h ark a wiedpilskn. WrocJ. 
Kuczkowski 1'0111. (I el)itłem. zapal. oczów. 
W nrsz. 
K u I e w s kiW. O stanie języka grec. w Pol- 
sre. Krak. 
La ma rti li c Alf. Dumania pocty. War. 
Lelewel JOlIch. Nauki dnj,!ce poznawać 
1.ródla hist. Wilno. 
(L' Ep
e Kar. M ). Pochwała zaltJżyciela pierw. 
Inst. Kłuehon. War. 
Lepitre Jak. Histnr}'a bogów, półbogów 
War. 
J. e c k z i n II k i (Leszl'zyilski) Stan. Roi de 
Pol. Mllximes et rflexions. Parma. 
Loeschin Gottf. Gesch. Danzigs. Nene 
AlIsg. Danzijf. 
L u b II W i e c k i (gn. Opis hist. stat. wojew. 
lubcI. Lublin. 
L E. Przyjażil i miłość. War. 
ł. e s kiJ. Hozpr. o kllnstełlacyach. KI'. 
-' Rozpr. o zaćmieniach. Krl\k. 
Loboj ko J. Rzut oka ua liter. skandynaw- 
skI}. \ViI. 
MaKier A. O prlihach wódek. War. 
}laj e r a n o w s k i K. Hllłamut (czaso)J.). Kr. 
Kazim. W. i Br6zda. KI'. 
- Krakus (CZIISOp.) l{r. 
- Pszczółka krakows. (c:U1HOp.). KI'. 
- Ali Basza Janiny. Krak. 

(alccka W. Bronisława (czusop.). War. 
Marochetti fil. Wodowstret. War. 
Meluzyna, romans. War. " 
Mickiewicz A. Do J. Lelewela. Wilno. 
- Poezye. Wilno. 
Miklaszewski J. Rys histuryi polsk. War. 
Mile J. Opis n'''':ych narzędzi. War. 
Miuiewski W. Zycie Sie
ieeha. War. 

(j n te r W. Opisanie 'spo
obu nakr. ducMw. 
War. 
Mischke L. Ordo div. of1icii. Pozo. 
M i s c e II e n zur BelehrlUl" und Unterhlil- 
tllng. Lw. 
Molicre .J. Doktor z musn. War. 
- Górno uczone kobiety. Lw. 
- Wykwintue panienki. Wal'. 
- Skl}piec. War. 
Montesquieu K. Swil}tvnia Wenery. Wil. 
Mroziliski J. Zasady gl:awlltyki Ilols. War. 
}l u c II a war8zaws. (czasop.). 
N. J. Rocznik Tow. Dobroczyn. Kr. 


Nabumowicz L. Rukowodstwo ku leczeniu 
rau. Petersb. 
N a u kaczyt. Wilno. 
- religii dla izraelitów. War. 
- zdrowia. Warsz. 
N a II ki poczl}tkowe. Lwów. 
N e tto. Kalendarzyk politycz. War. 
Niemcewicz J. U. Glinski, duma. Peters. 
- Zbiór pami
tników o Polsce. W. 
N i c m i l' o W II k i A. Wiersz do ks. Dą.brow- 
skiego. War. 
Nowakiewicz K. Kantata. Kr. 
N yilassy }o'. Curriculum vitae. Krzem. 
O I{ ł o SI'. c n i e lekey.i w Uniw. wilel"ls. Wil. 
Ołtarzyk zloty. Wil. 
O nym u s J. Rzut oka na nzdrow. Ho henio he. 
War. 
O rd n u n g der VorlesunKen. Lwów. 
() Id P o w M, Kłamstwa nad kłamstwami. Wil. 
Ossoliilski J. M. Vincent Kadłubek. War. 
- Wiadolllosci histor. kryto KI'. 
P. }o'. X. Skarbniczka dla ziemianina. Pozn. 
P al k e. De hydrope. Wieden. 
p a m i ę t n i k farmaceut. chirurg. WiI. 
- warsz. \Var. 
- za gran. \Var. 
Panna pułkownik huzal'ów. Warsz. 
Pasztet nie z truflami. War. 
P a w ł o \V i c z M. O własnoBciach bazaltów. 
War. 
Pc żar ski B. Stan sprawy J. W. Prezeso- 
wej. Wilno, 
Pielgrzym nadwiBlanski. War. 
P i e li i, o tajemn. mllzy li. 
p i e'; n i nabo
. Wilno. 
- z tow.orgllnów. Lwów. 
- 0:, codzienn. nabo:!eństwie. LuLlin. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 
- Catalogus librorum. Vars. 
Pilger (Der) von Lemberg. Lwów. 
Piller J. Kalendarz. Lw. 
Piotrowski K. Elegia na sprowadz. San- 
guszkowej. War, 
P i s m o miesiecz. poznań. Pozo. 
Pistol'Yusz' J. Nauka gorzelnictwa. Lw. 
P i us IV. Towarz. kllrbonarów wyklina się 
Litterae apost. Petersburg. 
p o II a c k J. Mowa nad grobem Hiittnera. 
Lw. 
- Toż po niem. Lwów. 
Pope A. Wybór poezyi. War. 
P o P i s uczniów szkoły bialskif'j. Siedlce. 
- To1. kieleckiej. Kielce. 
_ To1. krakowI!. Krak. 
- Toż łukows. 
- Toż płock. 
- Toż pułtusk. 
- To;;' w Teofilpolu. Krzem. 
- To;;' Pijarów w Waraz. 
- Toz liceum wllrsz. 
Poradnik zdlowia. Wrncł. 
Posied zenie Uniw. warsz. War. 
P o t o c k i. Sur le congrcs de Verone. Paris. 
Powinsznw. Kraków. 
Praecationes ante missam. Vilnlle. 
Praelecti on es in Univ. Vilnen. Wił.
>>>
1822. 


85 


Pro
ram gimn. w Winnicy. 
p r oJ e k t statutu tow. kredyt. Warsz. 
Przeczytnicki P. Kazama. Warsz. 
Przesmycki A. Wspomnienie Kazimierza. 
War. 
przesmy cki L. Abgar. trag. Warsz. 
Przyjain i miłość. War. 
Pszczółka krakow. (czasop.). 
(P u łt u s k). Popis publicz. War. 
P u s t e l n i klondynski. Warsz. 
R. K. X. Tłóm. tajemnic. ob. Surowiecki. 
Rachun. kasy liceum Woł. 
- kasy wil. Tow. Dobr. 
R a d w a il S k i Fel. Rys ogól. obecno poło rze- 
czyp. krak. 
(Radziwiłl«
wna 8tcl:). Wywód sprawy. 
- Produkt przeciw. prokur. masy. 
- KateKo. objaH. spr. Tarascwirzów. 
- Produkt w kat. Mokrego. 
- kateg. Krzywobłuckich. 
- Spr. Dołobow. i Pisal!ki. 
- Prod. w spr. Kosiłów CzarnickicL. 
- Prod. kateg. Krzywobłot. 
- Głos ze str. posiad. dóbr Sielec. 
- Od pow. ze strony masy. 
- Replika ze str. pozwanych. 
Rakowiecki Ign. Prawda ruska. War. 
Rap czy ń s k i K. Krotkij. ryms. kat. kato ch. 
Wilno. . 
R a u s c h n i k. Denkwiirdigkeiten aus d. Gesch. 
Marburg. Warsz. 
Remer Jul. Hist. powsz. staroż. Wrocł. 
R e n n er D. K. L. Wzór dla dziewczl}t. W rocł. 
Re tz ba c h Joh. Mich. Taschenb. d. Lemb. 
Univers. 
Reuter Ferd. O bydlll w zwil}z. z roln. War. 
Roczn. Tow. Dobr. Krak. 
- wojskowy. Warsz. 
Rostkowski Szczep. Zbiór uw. o stylu. 
Wars. 
Rozmaitolici lwowskie. 
R u m b o w i c z Hip. O porzl}dkach architekt. 
R z y m s k i Paweł. Cantionale. Vars. 
S. A. Dziełko praw()d. cywil War. 
S. K. Nauki do wojska. War. 
Sami n Wl!jc. Kaz. pogrz. War. 
S a p a Is k i Fr. Gt'om wykreślna. War. 
(Sapiecha Fr.). Jego obr. przec. zam. gen. 
Cichoc. 
(Sapiecha Janusz). Szczery wyr. z okazyi. 
ZIlHI. Młod. 
Sartory M. Mcmoir. du duc. Loruzum. Par. 
Schneider Józ. Kalendlłrz 
08p. gal. 
S 
 g u r Louis Phil. TailI. de rEuropc. Paris. 
S iarczyilsk i Fr. ks. Mowa na zgon Ad. 
Czartor. Lwów. 
Siemil}tkowski Piotr. Bajki. Warsz. 
Skarbek Fryd. ChwilawesołoHci pow. War. 
- Popr. winowaj. War. 
S k la II osób przy kasie. Krak. 
S k o tt Walter. Pilni jeziora. Warsz. 
SłotwiIiski Fel. Prawu narudów. Krlik. 
(8 łu ck). Obrzl}fl. ot\\'. człekolub. to warz. 
Wilno. 
Smicszkiewicz W'Lwrz. Dwie fundacye 
BarU. Nowodwor. Kraków. 


Smolikowski rektol'. Na popis uczniów. 
szkół lubeIs. 
Sniadecki Jan. Filozofia um. ludz. WiI. 
- Pisma rozmaite. WiI. 
- Treść pisma o filoz. umysłu. Krak. 
Sobolewski Ludw. Wiad. o }'eriae Varsav. 
Wilno. 
- WiadomoBci do liter. pols. 
(Sobolewski Ign.). Do J. S. ministra na 
dz. imienin. 
S o koł o W s k i Ant. Dziełko prawod. cywil. 
Wars. 
S p o s ó b prędko rachow. podło kursu. 
Sprawa war. Tow. Dobr. z dochod. 
- z rocz. czynności warsz. Tow. Uobrocz. 
- na popis szkół wojew. Płock. 
Stan obecny instytutu głuchoniemych. War. 
S t e m p k o W s k i. Not. Sur les mćdaiIles de 
Rhadam6adis. Paris. 
S t e s z e w s k i f'elix. De pathematibus morb. 
Vratis. 
S t i c h Ant. Józ. Diss. de encephalitide. Wien. 
S t ra n g u. Tbe geology of Russia. Lund. 
Stron ski Kar. Ign. Ue sancti Viti chore:L. 
Vindob. 
Strum iłło J. Katalo'g roślin. Wilno. 
Styczynski Jan Gw. Dodatki do hist.liter. 
pol. 
Suchodolski Jul. Opis Oceaniki. Wilno. 
- Zbiór jeogr. polit. Wilno. 
Surowiecki Kar. Homilie rymowano. War. 
- Python. lipsko-war, diabeł. 
- Tłomaczenie tnjem. nowej. wiary. 
Surowiecki Waw. O charlikt. pisma. runicz. 
nego. War. 
S uw aro w Alek. J. Listy do hr. Fersena. 
r. 1794. Petersb. 
S y l w n n. Dziennik nauk leBnych. 
S za m bers k i Jan. Naukajeo
rafii Królewiec. 
Szaniawski }'r. KSl\w. SzeBć kHzan. War. 
- Kaz. na Józefa Kalasantego. Wars. 
S za n i a w s k i Józ. Kalasanty. Mowa o ducbn 
klasyczności. Wars. 
- Pochwliła Cypryana Godebskiego. Wars. 
SzcztJpański J,m Jul. Co dl;iB gotować? 
Lwów. 
Sztek Konst. Pustelnik londyńs. WarB. 
S z t o c h e I And. Ruzpr. o orto
r. pols. Łowicz. 
S z u be rt Mich. Dodatek do spisu rolilin. 
S z u m s k i Tom. Dudatek l. Ił. 1'0ZD:ui. 
S z w aj n i c Jan. Allimadwcr. ił) princ. juris 
rom. Viln. 
Szydłowski J. DubroczynnoHć, oda. Wilnu. 
Szymanowski Józ. Poez)e. Wil. 
Tajemnice (Dwie), kom. WHr. 
- mszy św. 
Thiroel J. B. Ales souvenirs en Pol. PariI!. 
T ł o m a c z e n i e tlIjemnic ob. Suruwiecki. 
Tomaszewski Uyzm. PismII. 'Varsz. 
Torosiewicz Daw. O powtJł. obrońcy Sl1d. 
Wllrs. 
- Odpow. Nikoroniczów }Joplawskiej. 
- Duplika Nikorowicz. 
T o W. wspier. ucwiów. 'ViIno. 
Trembecki Stan. Poezye. Wilno.
>>>
86 


1822 - 1823. 


Treść nauk w szk. kalwaryjskich. Wilno. 
- nauk w szk. pow. międzybo:!skiej. 
- nauk w szk. podubiiJ.skiej. Wilno. 
- w szk. klewaiJ.sklej. 
_ lekcyi w szkole kro:!skiej. 
- lekcyj w gimn. w Swisłoszy. Wilno. 
'f y g o d n i k ,\ ilenski. Wilno. 
U r ba n Wład. Ditlsert. de Pemphigo. \'iennae. 
Urzadz. szkoły w Marywoncie. 
U s p e ilS k i Gabr. StarożytnoBci ross. Wilno. 
U s ta wa sluckie
o komit. ubogo Wil. 
- podols. Tow. Dobr. w KamieiJ.cu. 
- Obszczestwa wraczej. Kamieniec. 
- czyli organizacya Tow. Dobr. 
- Tow. Dobrocz. w Lublinie. 
Ustrzycki ks. Feliks. Kaz. w dz. Zmartw. 
PailS. Wars. 
Waga T. HiNtorya polska. Krak. 
Wallich E. O zapaleniu krtani. Lwów. 
Wanda tygodnik. War. 
(Varsovie). Plan de Varsovie. War. 
'V arszawi a nin. War. 
W e i d e n k e II er. Die polo. Pferde. Niirnberg. 
W eimar L. De tomoribus. Wil. 
Wen d e I. V 00 Aenlichkeit des V olksdialec- 
tes. mit dem im Posen. 
W estphal J. Nic. Copernicus. Konstanz. 
W ę:! Y k T. Bllrbara Radziwiłłówna. Krak. 
-- BolesłAw Smialy. Kruk. 
W 
:! Y k G. Nauka religii. Lublin. 
W I a d o m o B ć o towarzystwach płockich. 
Wiadomości brukowe. WiI. 
W i e s i o ł o W s k i K. O nieprzyzwoitych wyra- 
zach. War. 
Wild Jul. Dodatek do katalogu 
(W i l n o). Materye na popis. WiI. 
- Widok dawnego Wilna. WiI. 
Wirtemberska M.La Polonaisetrad. Nak- 
waska. Paris. 
Witkiewicz J. Replika Andrzejkowiczów. 
WiI. . 
Witkowski W. Na popis publicz. uczniów. 
Lublin. 
(Wodzicki S.). Do J. W. WOdzickiego. Kr. 
W o h l fc i l K. Gramatyka uiem. Lw. 
(Worowicz J.). Carmen gratulator. Kielce. 
W ro iJ. s ki H. Lettres li Humphry Davy. Lon- 
dres. 
- Petition all Par111went. London. 
Wybór wodłów. Często 
- To:!. Wrocł. 
Wyj;,śnienie modlitwy. Często 
Wykaz przych. i wydlltków. 
- zatrudnieli gospodar. Wrucł. 
Wykład nAuk w szkole berezewski
j. Wil. 
- nauk w szkole lubieszowskiej. Wil. 
Zabawa dlll dzieci. Wrud. 
Zacbarya siewicz F. Kazanie l'rzy zwło- 
kach A. Czartorysk. Lw. 
- To:! F. Haoer. Lw. 
Z a p p eJ. Kl!iażkll do nabo:!. Lw. 
Z a wad z k i i Wecki. Katalog ksiag polskich. 
- Dodatek do katalogu. . 
Z b i ó l" nauk w !Szkole żylomierMkiej. ŻytoID, 
- praw dla król. pnisk. Puzu. 
Zdanie o stanie W. Krakowa. Krak. 


Z e b r a n ie nabo:!enstw. Częstochowa. 
Zeitung (Lemberger). . 
Zgierski W. Biblija dla dzieci. Wilno. 
Z i e g l er J. Oratio academica. Wieden. 
Z i e m k i e w i c z J. Dissert. de indulgentiis. 
Posen. 
Z i e n k o w s kiJ. De hermaphroditis. Ks. 
Z i graJ. Sposób ochron. od po:!arów. h.yga. 
Zumsteeg. Trauer Gesang. Lwów. 
Z IN i ą. z e k ku rozszerz. chrzeBciaiJ.stwa. 
(Zyrowiec). Materye na popis uczniów. 


1823. 
A. Z. R. T. Zabawka rozrywkowa, WiI. 
A. B. C. w futeraliku. Lw. 
A b e c a d ł o polskie, francuzkie, niemieckie. 
Lwów. 
- w tabliczkach. Lw. 
A b i c h t A. Tablica synoptyczna trucizn. WiI. 
A I b e r t r a n d y .J. Panowanie Walezyusza 
i Batorego. War. 
A n c e w i c z B. :Mowa przy :!ałob. nabo:!. WiI. 
An duejowski A. Rys botaniczny krain. 
Wilno. 
Appendix indicis plantarum. WiI. 
Arka pociechy. Warsz. 
Artois. RelAtion de la defense de Danzig. 
Parls. 
(A u d i k o W s k i R.) Wieniec z serc :!yczli- 
wych. Lwów. 
B I} c e w i c z J: Dissertatio ch,rurgica. WiI. 
H a er C- IJe fossilibus. Królewiec. 
B a n d t k i eJ. S. Słownik niem. pols. Wrocł. 
Becker. Ewanielia. Wrocław. 
Besser W. Aperl,iu de la botanique. Krzem. 
B eto u r n 
 A. La patrie. Paris. 
B i b I i li. Królewiec. 
Biernacka K. Pudró:! z Włodawy. Wrocł. 
Biernacki A. P. Wzór stodoły. Wrocław. 
Błotnicki F. Rocznik telitru. Lwów. 
Bobrowski M. Mowa za Piusa VII. Wilno. 
- Kazanie. WiI. 
- Wyobrażenie Boga. WiI. 
B o i a n u s L. Df\ Meryrotherii. Wil. 
( B r o d o w i c z M.). Cud rzadki w Bwiecie. 
Wilno. 
B r o d z i ils k i K. Pamietnik warsz. 
- O idylli. WilI". . 
Brown J. Historya poezyi. Wil. 
H u c h o W s k i K. GruudlIJhren. Puzn. 
H n n g e C. Opisanie churoby owiec. Wil. 
B u t t m a n n F. Gramatyka grecka. Wil. 
C A t a log U s Ord. Praedicatol"Um. Wil. 
C esac J. :::;lnżba oficerów. War. 
Ch odani ks. Nauka religii. \ViI. 
C h o d :! k o A, Przypomnienie wiel"sz. Wil. 
Chodżko J. P. Jan ze Swisłoczy. Wilnu. 
C i e c i s z'o W s k i K. List pastertIki. 
Codziennik (CZIISOI'.). Wllr. 
Cummard W. Probl
mes dnjeu. Paris. 
C z aj k o w s k i P. lilowa na pogrzebie Litwiilsk. 
Kmk. 
l' z lir n o w s ki:::;. IJissel"t. inllng. Wil. 
lC zIJrwiowce). Juvelltus gyfnu.CzIJrniuwie. 
Czerniowce. 


( 
( 
{
>>>
1823. 


87 


C7.łowiek wielkiego świata. Lwów. 
Czwalina. Anleitung 7.llr phys. Geographie. 
Pozn. 
D a b l' OW s k i K. Odpowied:! ze strony Pl"Ozora. 
Wił. 
Dał!;nrow. Mowa o kierunkIl wykładu nauk. 
Wil. 
D e li II e J. Ziemianin. Krak. 
Dzierzawin G. Bóg, oda. Wil. 
- Obraz. Felicyi. Wil. 
- Piotrowi Wielk. WiI. 
- Na Bmierć hr. Rumiancow. Wil. 
- Oda i urna. Wilno. 
- Narodzenie purpur. dziecka. WiI. 
- Na zgon. W. X. Olgi. Wilno. 
Dielafoy lI. Odwet, komodya. Wars. 
Directorium div. off. Pozn. 
- Toż. Lwów. 
- div. off. p. diaec. Sandom. Wars. 
Dmuszewski L. Dzieła dramat. War. 
- Kuryer. War. 
Dobrowski J. Cyryl und Method. Praga. 
D olnel' F. Dissert. inaug. 
Drzewicki H. Dissert. inaug. WiI. 
Drzewiecki J. łrlowana exekwiacb A. Czar- 
torysk. Warsz. 
D rz e w hi s k i F. Kurs fizyki. 
D u p et i t-rłlćr
. La bataille de Poltawa. Paris. 
DZie ł 'e dobroczrnnoBci. Lwów. 
Dzie a sztuk pIęknych. War. 
Dziennik medycyny. WiI. 
- praw. War. 
- rozporządz. m. Krakowa. 
- rzą.d. Rpltej krak. 
- urzęd. wojew. August. Suwałki. 
- Toź kalisko 
- To:! krakowsko 
- Toż lubeis. 
- Toż mazowiec. 
- Toż płock. 
- To:! podlas. 
- To:! sand om. 
- wileiJ.ski. 
Dziel'swa. Kronika polskn. War. 
E i s en IJ a u m A. Dnstrzf'gac7. nadwi!i'ailski. 
War. 
Elementarz. \Varsz. 
Enumcratio seminum. Krzcmienif'c. 
F a I k o W s kiJ. Bihlioteka kazuodzi
jskR. 
WiI. 
- Kazanie po zejściu Pius:' YII. Wil. 
- O poczl,!tku instyt. głuchoniemych. Wal'. 
F e l i iJ. s k i A. Barbara Radziwiłlówila. KI'. 
- Toż po fl'anc. Paryż. 
F e l) er F. Itiueraire. Licge. 
F
.nelon ł'. O wychow. młodzieży. War. 
FlfvRłkowski J. Glos przy objęciu katedry. 
F ars. 
,leury K. Katecbizm. Wilno. 
ł r a n c is z e k Seraficki. Sposób :!ycia po- 
kutnego. 
g a 11 a n d A. Turezyu wojażlljąey. War. 

 l e tt i J. .T. A. Rys og. laistoryi powsz. 
O ar. 
a r b i ił s k i K. Rys filoz. racbun. losów. 
War. 


-- 


Gawarecki W. II. Mowa pl'ZY export. Du 
czymiils. Płock. 
- Obieżenie Plocka. War. 
- Opis ziemi WYl!zogr. Wllr. 
- Hozpr. o opiekach. War. . 
G e 11 li B S. F. Inez de Kastro. War. 
- Obieżenie Roszelli. Krak. 
G n o i ii s kiP. Dissert. de asph. neon!l.t. ViI. 
G o r z e ils kiT. Proces obwieszcz. Bm. Piusa 
VII. 
(Gostkow ska Teof.). Wiersz na śmo tej:!e. 
Gra w :!artob. pyt. i odp. Lwów. 
Grabowski Joaeh. Stan semin. kijowo WiI. 
Grabowski St. Szaniawski. Mowy. War. 
Grecz M. Rys liter. ros. (Liude). Wars. 
G r o d d ekG. E. De fontibus Argonautii. Vii. 
- Initia bistoriae gl'aeclle. 
G u tt Ferd. Dissert. do morb. colum. ViI. 
II a u e n s c h ił d Fr. Quid de f'ecl. gr. Vien. 
HeiliiJ.ski J. lIIelodye pieśni. Pozn. 
II enares P. Powietrze w Barcelonic. 'Yar. 
II e r li u r t 1IIam. KAz. po B. p. Piusie VII. 
Wil. 
II e r m a n Jan. Ziemianin albo gosp. 
liilsk. 
II e r o i n a chrześ. Czestochowa. 
II i I a r i o n. Relacya li cud. obi'.. N. M. P. na 
Ostrej Brawie. Wił. 
H uettnel' K. J. Roczniki pielgrzyma (der 
Piłger w przekł. niem. rok dmgi Lwów. 
H u 111 P o l e C. Gram. polska. Wiedeli. 
I n d e x lect. in Univ. Jagiell. 18 23 /... Crac. 
_ prael. in Univ varS:łv. 18'%.. Var. 
l n s t r u k c y a wzgl. wyd. świadectw poehod7.. 
ną wyrobki do pail. Ros. War. 
In s t y t U t głuchoniemych zapI'. na egzamin. 
War. 
lz y s polska. Dziennik red. Korwin. 
Jackowski. Wzory piso polskie. War. 
Jak u b o w i c z 1\laks. fOrull1. jęz. pul. Wil. 
J a n i c k i Stan. O machinach pamych. War. 
Janowski Mik. Kaz. na eg7.f'kw. Piusa VJI. 
Krak. 
.TaI'OSZ Fr. Ed. Opis Młtej febry. War. 
Je k e I FI'. Józ. O Polsce jej d7.iejllch i knnst. 
Lwów. 
Jer z a II ck I.emberger Miscellen. Lemh. 
J ond n i Henr. Observations strategiflues. 
Krzemieniec. 
K. M. Glos kruszący. serca huJz. Krak. 
Kabała dla r01.r. dalU i męż. War. 
K a i n ko Et1. W. Swiatorys. dla użyto dzieci. 
Wrocł. 
- Zdarzcnie naj1.nakolll. \V dzieja.ch Król. 
Pol. Wmcł. 
Kalend. galio. Lwó\\. 
- pol. nlS. Krak. 
- To:!. LubI. 
- To:!. Pozn. 
- To
. War. 
- Toi. Kalisz. 
- ścienny. Krak. 
_ nowy polit. War. 
Kalendarzyk kieszonkowy Pukszty. War. 
Karnawał wiersz. Wił. 
Karc
e wski Win. Poczł,!t. geometryi. Kielce.
>>>
88 


1823. 


Karpinski .Micb. Głos boski do czyt. 
Kr,.k. 
Kartusz Lud. Dom. sław. bandyta we Fran- 
cyi. War. 
Katalog szt. piękno War. 
K a u I f u S s J oh. Uwagi nad teraz. wych. młodo 
Pozn. 
Kaz,.nie Da obchód. WiI. 
Kicinski Br. Pamiętnik zagr. War. 
K i e ł c z e w s k i Ign.l:!karbek. Traktat o szczęś- 
ciu. War. 
Klaprotb J. H. Voyage au mont Caucase 
et en G
orgie. Parls. 
K lon o w s k i Piotr. Disser. de paracentesi. 
ViI. 
K l u k Krzyszt. Hist. natur . War. 
Kłągiewicz And. Kazanie na obch. zgonu 
PlUsa VII. WiI. 
K n o t h e Adolf
 Rhi nophlartices ars. Diss. 
Vii. 
K n o t h e Ernest. Diss. de cholera verna. ViI. 
Ko ch. Tabella na klarynet. War. 
Koeppen P. Eino biogr. Skizze Sam. Gotl. 
Wien. 
K o n a r s k i Stan. De arte l"ethorica. Yar. 
K o n o p a c k i SZYlD. Trzy krzy:!e pod llryko- 
wem. Krzem. 
K o p c z y n s k i On uf. Zbiór nauk chrzt's. LubI. 
Korczyiiski Mich. Katecho dla dz. wiej. 
Lwów. 
Korn llogum. Katal. ks. pol. Wrocł. 
Kosacken (Die) Eine kurzo Schilderung. 
Dresden. 
K o t s c h u 1:\ Ant. Gram. teor. prakt. niem. 
Wrucł. 
Kowalewski Józ. Obj. do metamorf. Owi- 
rlyusza. WiI. 
K fa s S o W s k i Kaj. Ogrodnictwo. Wil. 
Kronika codz. redak. Majeranowski. Krak. 
Kro p i n s k i Lud. lilowa na egz. Ad. Czar- 
tOl'ysk, War. 
K r u e g e r Daniel. RozmyBI. bugob
j. Wrocł. 
KruegCl' J. F. Landschaftł- Inst. fUr Posen. 
P06en. 
Krytyka dzieł szt piękno War. 
(K rz e m i e n i e c). Poczet nauk w lic. woł. 
Krzem. 
Krzyżanowski A. O zabytk. lilOWY słow. 
War. 
K u b e r s k i Fr. Kal. I\stron. gosp. LubI. 
- Rys hist. natul'. LubI. 
Kuryer dla płci pieknej. War. 
K u s z a li s k i Alek. tJrzędnik zdrowia. LubI. 
K u s z e I e w s k i Sam. Dziekczyn. głos prez. 
Obuchowicza. Wil. . 
K w i a t k o w s k i Kllj. Dzieje pols. za Wład. 
IV. War. 
L a b a n uff Alcks. Cat
loguc des cartes geogr. 
Paris. 
Lafontaine Aug. Julia S. (Jurkowski). 
Wil. 
Lagnean L. Ellw. Yiv. W)'kład zjawiCli we- 
ner. (Wilh. !I,.lcz). War. 
L e l e we l Joach. Bibliograficznych ksil}g 
d woje. WiI. 


L e d e b o u r Leop. B
leueht. in d. Ft!ldz. Karls 
d. Berlin. 
Le Poitivin. Stanislas, comMie vauder. Paris. 
Leszczyn ski S
n. Voyage de Danzig. 
Lettfes on Poland. London. 
Lewestamm Jerzy. Diss. de liquore Amnii. 
Kieliae. 
L o n g i n. O górności. Wiln. 
( L o r e t o). Spos. czczenia N. Mar)'i. Wars. 
L u c a s Christ. De bellis Suantopolci. Rcgio- 
mont. 
- Chronik des Wigand von Marburg. Konigsb. 
L u e c h e s i n i Girul. Sulle cause delia confe- 
der. Firenze. 
Ladysław Bło
osl. Nabu:!enstwo du . . . . 
War. 
Lo barzews ki. J. L'autel et le trOne. Petersb. 
M a c i ej o w s s kiW. A. OpusculorulO sylloge 
primK. 
111 aj e ra n o w s ki K. Krouika codzienna. Kr. 
- .Muza nadwislail. Kr. 
- Niedowierzenie i przekora. Kl'. 
- Pielgrzym z Tęczyna. Kr. 
- Wesele na Pocieszce. Kr. 
- Pszczółka I)olska (czasop.). Kr. 
;\1 a I e c k i K. Colziennik (prospekt). War. 
M al e c k i Józ. KatllluJ.: ksil}żck pulskich. Kr. 
Marc i n ko wski Kaj. Rzut oka nast;m oświe- 
cenia. 'V ar. 
111 a re i n k o w s k i Kar. Dissert. medica. 
111 a r y a. 8posób cwiczenia. ". ar. 
l\hssalski J. Karnawał (wiersz). Lw. 
111 a teck i Józ. Katalog ksią.g puls. Krak. 
1I1etzger J. Medycyna sl}dowa. WiI. 
M i e Iż y ilS kiJ. 1I1emoire sur une larve. 
Gencve. 
M i e r o s z e w s k i Jan. Nekl'olog X. Jerz. łlie- 
roszewsk. Kr. 
Miklaszewski J. Rys historyi polsk. Wil. 
Milewski K.lłistorya Władysława III. War. 
- Rozpmwa o histol')Oi (JO\Vsz. \Var. 
łliniewski W. KammIl. War. 
!Iii s ce II e n zur Belebrung und Unterhaltung. 
Lw. 
!lissyonarze. KKtalog książek. 
1IIodlitwy codzienne. Lw. 
(.M o h i I e w). Wiadolllolić archidycc. ulOhi- 
lewskiej. lIIobilew. 
Jllolicre J. !lliesz!'zanin szlachci!', kolO. War. 
Morawski S. Disser. lUedica. WiI. 
M orf e usz. \Vrocław. 
111 o tt Y J. Ksi;Jżeczka do nabo:!. ś. Jadwigi. 
Pozu. 
- Wstęp do histor)'i natural. Pozn. 
M o w y przy install. kuratora instytut. nauk 
M 1'0 n g o v i u s C. Słu\Vuik niem. polski. Kró- 
lewie!'. 
Miinnich W. Geschichte der polno Litera. 
tur. War. 
- Toż Poesie. Gtittingen. 
N. J. Rocznik Towarzystwa Dohrocz. Kr. 
Nabo:!eilstwo codzi!'lIne. Wal'. 
- w cl;asie służt'nia du mszy. Krak. 
Nauka chrzeilciail. Wrocław. 
N c tto. Kalendarzyk pol. WiLI'.
>>>
1823. 


89 


( 


N e w e I' IL n i P. Ozdoba kościola katol. Ber- 
dyczów. 
N ie z a b i t o W s k i K. DifTerents observations 
sur les abcilles. Wil. 
- Toż po litewsku. WiI. 
N o s e w i c z B. Mowa na nabo:!. za fundato- 
rów. Wilno. 
- Kal;&nie na nabo:!. za Pillsa VH. Wil. 
Nuwan Com. Star. Cum me nt. de poesi IItque 
Sarbievio. 
Odyniec A. E. Kasino (wiersz). Wil. 
O ffi ci u lU codzien. Lw. 
- Toż. Czest. 
- Toż. Wit 
Ogłoszenie lekcyj w Uniw. wileilsk. Wil. 
Ołtarz złoty. Często 
Opis żółtej febry. War. 
O p i s a n i e choroby owiec. WiJ. 
O r d n u n g der V orlesungen. Lw. 
O s i iJ. s k i A. Kazanie na X. Ad. Czartorysk. 
Warsz. 
O s t r o w s kił'. Widok historycz. nauk ma- 
tem. Lublin. 
Os!.rowski P. Wypisy rosyj. WiJ. 
(O we z a I' e k Józef) lIistorya prawdz. Berlin. 
Owidinsz P. rłletamol'fozy. Wil. 
- Objaśnienia du metamorfoz. Wił. 
P a m i (' t n i k farmaceut. chirurg. Wił. 
- warsz. War. 
Pawłowski K. Edward, romans. W"r. 
Pawłowski T. Powinszowanie ks. Niewia- 
rowskiemu. Wil. 
Pe likan W. IIlyologia. Wil. 
Petri B. Choduwanie owiec. Wrocł. 
P fa ff Kar. Bog. Katalog ksil}żek polskich. 
Lwów. 
Piellrd L. Próżniaki miejskie, kom. War. 
Pieculewicz 
I. De herniutcowia. WiI. 
P.ielgrzym mldwiślanski. War. 
- z Tęczyna. Kr. 
Pijarzy. Kalendarzyk. War. 
Pilger (Der) Lemberg. Lw. 
PilI er J. Kalendarz. Lw. 
- Spis dzieł. Lwów. 
P i n d a r. Oda pithyjska. Wil. 
Pius IV. Modlitwy. War. 
- Toż. lrzemien. 
p i us VII. Obchód :iałob. Wil. 
P I a u t u s. Miles glorio8us. Wil. 
Podczaszyilski K. Żywot W. Gucewicza. 
Wil. 
p o i I' S o n K. De Paris ił Varsovie. Paris. 
Pomona i Flom. Wrocł. 
Poniatowski J. Zbiór pism rozmaitych po 
. . . . (b. w. m.). 
P o p i s uczniów szkoły bialskiej. Siedlce. 
- szkoły kieleckiej. ViI. 
- szkoły krakows. KI'. 
- szkoly Illbelsk. Lublin. 
- szkoły łęczyckiej. 
- szkoły łukows. 
- szkoły pliu:zowsk. 
- szkuły płock. 
- szkoły siedleck. 
- szkoły w Teofilpolu. 
- 8zkoły Pijarów w Warsz. 


- liceum warsz. 
- seminaryum nauczyc. WiI. 
Posiedzenie Tow. Dobr. Wił. 
- Uniw. warsz. War. 
- Uniw. wilmi. Wil. 
p o t o c kiJ. Archeołogiczeskij atłas. Petersb. 
p o w i n n o ś c i cbrześcian. WiI. 
Praolectiones in Univ. Vilnen. Wil. 
P r a w o o egzekucyi sl}dowej. Kr. 
P ra :! m o w s k i A. List pasterski. 
Program ma I. de primis reformatOI'. in 
Prussia. Regiom. 
P ros p c et us lectionum in Univ. Vilnen. WiJ. 
p I' Z e p i s szyku bataliunu. War. 
Przepisy o obuzowaniu. War. 
- rachunk. kas obwod. War. 
- dla uczniów. Pozn. 
Przybylski J. Jeometrya. War. 
Pszczółka pulska. Kl'. 
P u s iI i e J. Chronik. Konigsberg. 
R a c h. kasy lic. woł 
- roczny wil. Tow. Dobl'. 
(R a c z y ils ki Ign. arcyb.). Ostat. dni jego 
:!ycia. 
Radwailski Feliks. Rozpr. o trytwach. Kr. 
(R a d z i w i ł łów n a). Bm'be Radziwiłł. Paris. 
(Radziwiłłówna Stefania). Odp. ze strony 
Koshiszczyzny. 
- Odpowiedź w kat. maj. Krzywobłot. 
- To:! w maj. Mokrego. 
Reiff Charl. Gram. ros. (Hlebowicz). Wil. 
Rek o I e k c y e lO-dniowe dla kapuc\'nów. 
War. 
Relacya o obraz. matki B. Ostrobramskiej. 
Wił. 
R o c z n i k Tow. Dobr. Krllk. 
- wojskowy. War. 
R o h I w e s J. M. Nowy lek. koni. Grodno. 
Rosenzweig Hen. De apoplexia. Diss. 
Berol. 
Rosie n ki ew iczowa. Nauka moralna. War. 
Rozmaitości lwowskie. 
R o z ID o W y pol. i fmn. Wilno. 
- pol. fran. niem. Pozn. 
Rupejko Józ. de Russel. Jonas in Swislo- 
cz!', krominikas. Wilno. 
(Rzeszow). Iuvontus resov. Gymn. Przem. 
R z e w u s k a Alek. Roz. Jadwiga, kro pol. 
War. 
S. Ił. J. O zeps. zębów. Pozn. 
S a ko w i c z L. Praeslantium chi rur. Petersb. 
S a r n i c k i Slan. i Długosz. O Wandalach 
(Kown). War. 
S a u v "n Llld. De femOl'is exstirp. diss. ViI. 
S c h n e i d c r Józ. Kalendarz gosp. gal. 
Schader J. Nop. Teodora. Wrocł. 
S c h m i d t n c r L. Celniej. gmachy Warsz. 
War. 
Schottky J. rłI. Vorzl'it und Gl'genw. Bin 
period. \V erko Posen 
Siarczyński Fr. Wiersz w dz urodz. Lu- 
bomirs. LWIiw. 
Si em i eiJ.sk i Marc. ks. MODlUII. eecl. metrop. 
Gnesn. Pozn. 
S kar b du
zy pob. Lwów. 


12
>>>
90 


182:-:1. 


Ska rsz e ws k i Woj. Zalecenie za dllszę 
Piusa VII. War. 
Skidełł Jan ks. De eminen. episcoporum. 
ViI. 
- De Sillloniae C'rim. ViI. 
- Katech. wiek. Wil. 
S k o li m o w s k i Raf. Kurs rachunk. wyż. 
War. 
(Sł u ck). Posiedz. imper. człekol. tow. słuc- 
kiego. Wil. 
S n i a d c c k i Jan. Extrnit de ses ecrits din"r
 
(J. Fluget). Paris. 
- Essay on the liter. of Copern. Dublin. 
Sobieski (Jan 1II). Listy z pod Wied. War. 
S p a s o w i c z Daniel. Diss. de labroraphia. 
Vilnae. 
Sposób czczenia N. Prl. P. Loretaii. War. 
- spieszania dla jazdy. Wars. 
Sprawa na popis szkoło wojew. Płock. 
Staniewicz E. Pieimi ludu litew. Wil. 
Stein i Galleti. 
owy dykc. jcogr. Wrocł. 
S t l'llm ił ł o Józ. Ogrody półn. WiI. 
I:) u ro w ie c k i Kar. Antit1ut asceto cz. nipzaw. 
lpkar. relig. na umysł. War. 
Swilltor
's w obr. i opow. Wrocł. 
S y l w a n. Dziennik nauk leśnych. 
S y u o P i s. O naezalie ros. nar. Kijew. 
S z a n i a w s k i Fr. Ksaw. Mowa na pogrz. 
I1ołowczyea. Wltr. 
- lr1uwa nabo:!. za Piusa VII. War. 
S z a n i a w s k i Józ. Klil. Rady nauk i filoz. 
Szeleski. Kaz. na Wniebowst. Pan. 'Var. 
S z e m i o t AI..ks. Hist. A Lbasidllrnm. Paryż. 
Szklarski Wal. Diss. de triC'homate. Beri. 
S z koł a żołniefl.a konnego. Warsz. 
S z o p o w i c z Fr. Rozpr. o znacz. ilośC'i. Kr. 
S z u b e r t 1\I ich. Spis nasion z ogrod. bot. 
wal'sz. 
SzumlasiilBki And. Powinszowanie. Krak. 
S z u 111 S k i Tom. Dodatek do katalogu. Po- 
znail. 
Szwaynic J. J. De historia ingenuitat!s. 
War. 
Bzy dłows ki Ign. Dobroezynnośc, oda. Wil. 
S7.yrma Kryst. L. Letters on Poland. Et1in- 
burgh. 
- lłume life of Russia. 
- 'l'he moslem and the Christian. 
- Revelations of Siberia. 
Tarnopolitllni (Juventus) relig. S. J. 
progr. Lwów. 
Taro ni J. De sensibilitate di88. med. BerI. 
Taryfa opłRt celnych. Krak. 
- jen er. cel. Król. Pols. 
Theaulon Lamb. lIIałg. Owili ska, dl'ame. 
- Dzwunek czyli djalełek, opera. War. 
T o m a s z a Kempis. O nRśladowaniu Chry- 
stusa. Warsz. 
TOlllieki Jan Baz. Rzut uwag przyrodni- 
ctwa. Vi' ar. 
T re ś ć nauk w szkole Szczuczyilskiej. Grodn. 
- lekcyi w szkole krotskiej. 
- nauk w ginm. w Swisłoczy. Wilno. 
T r o j a n o w s k i Leonard. Gram. jez. niemiec. 
Wilno. . 


Tucydyd
s. Pens
es, tr:Ld. par Sk(órzew- 
ski). BresI. 
Tugendhold Jak. !'iedm 1I10dlitw. War. 
U c h w II b pudatku podym. Krak. 
Układ bandl. z rzad. Król. Puls. Krak. 
U r z ą. d z. o hi pot. i{rakó\\. 
- szynków. Krak. 
Urzędach (O) lekars. w Król. Pols. War. 
U s t a w a na załuż. fund. uposaż. wdów. Lw. 
- Casino wilcill!. w r. lH:?j zaprow. Wil. 
- teatru narodoweg-o. War. 
- Tow. Dobr. w War. Wllrs. 
Użyteczllość kartufli. Wrocł. . 
Walu i k Winc. 111. Kantyczskas Zemaytysz- 
kas. Wilno. 
W an da, tygodnik. War. 
We r n i k T. Rachunkowo!lc gospodarska. 
War. 
Wężyk F. Okolice Krakuwa. Kr. 
W 
 ż y k R. Elegia w dzien pogrz. A. Czar- 
torysk. War. 
W i a d o m o B c o Towarz. nauk w Płocku (b. 
w. m.). 
Vilicaja W. Pindarische Ode. Gmunden. 
(W il n o). IIlaterye na popis p,ull. Wil. 
W i n c e n t y S. Plimiętnik. Vi il. 
W i t k ie w i ez J. Odpowiedż w kategoryi ma- 
jatku 1II0krego. (\Vii:). 
- 'roż. Krzywobłot. 
Voigt J. Geschichte der Eidechsen. Gesell- 
schafr. 
Wulfgang J. O chlel)ie zbożowym. Wil. 
- O herbacie. Wił- . 
'Voronicz J. Kazanie na pogrz. Ad. Czar- 
toryskip#!"o. Kl'ak. 
- Toż. Warsz. 
W r o il S k i H. Aper
u des C8uses de la spo- 
liation. Paris. 
WybOI' modłów. Warsz. 
W y k a z przych. iwydat. 
W y k ład matcr
'i z nank. Grodno. 
- Toż. Wilno. 
W y kry c i e oszustwa w karty. Warsz. 
W y n a g ro d z e n i e komisyi budowu. Kr. 
W y p i s y rosyjs. Wilno. 
W y l' o k w spr. masy Al. Potockiego. 
W zory kaligrafii. Wrocł. 
Z. F. Ogródek. WiI. 
Z a b R W k i dla młodzieży. Wrocł. 
Z a b i e łł o F. Dissertatio de hepatit1e. Wil. 
Zakaz ż
'dum naLycia domów. Kr. 
Zaleski H. Kuryer dla pici pięknej. War. 
Zasilenie Towarz. Dobrocz. Kr. 
Zatorski F. Ogródek, wiersz. Wil. 
Z a wad z k i Józ. Katalog kHil}żek. Wilno. 
Z a wad z k i i Wecki. Clltalog-Ile des livres 
franc. . 
- Katalog ksią:!ek polskich. War. 
- Dodatek do katalug-u. 
- Drngi dodatek do katalogu. 
Z a w i c s z e n i e opłaty taksy szkolnej. Kr. 
Zbiór piosnek. Wal'. 
- praw dla król. prusko Pozn. 
- reguł gry w bilard. War. 
Z d a n i e spr. o stanie Krakowa. Kr. 
- spr. Towarz. Dobrocz. War.
>>>
1823 - 1824. 


91 


Zeitnng (Lemberger). 
Zielinski J. Cours de la litteratul'e fran
. 
Wars. 
- Gramatyka franc. War. 
Z n i e s i c II i e Subsidii charitativi. Krak. 


1824. 


Duras K. Uryka. pow. Wal'. 
Dworzecki J. Gramatyka jez. po Isk. Wil. 
D z i ark o w s k i H. (omnoi. dykcyonarza ro- 
ślin. War. 
D z i ej c dubroczynnosd. Lw. 
Dziekoriski T. (flczlltki jeografii. Wal'. 
Dziennik prnw. War. 
- rozporządz. m. Krakowa. Kl'. 
- rzlld. Rpltej krak. 
inaug. med. - urzęd. woj. August. Suwałki. 
- Toż kalisk. . 
- Toż krakowsko 
- Toż lubeis. 
- Toż mazow. 
- To:! płucko 
- :
o
 pudlas. 
- 10z sandom. 
- wilCliski (czasop.). 
E i c h wal d E. Disquisitio phisiologica. Kazan. 
E is c n h a u m A. Dostrzcgacz nadwiślański. 
War. 
Elementarz. 'Vrocław. 
Engclmann . Sposób palenia węgli. Wil. 
E s t r e i c h erA. Seminum enumeratio. J ". 
Lwowie. E x II m c n (Ad) Solenne in gymn. Posnan. 
POZll. 
F a I k o \V S kiJ. Wznicsienie myśli do Doga. 
Wal'. . 
F:I Y o t A. 
otice sur la vic de T. Kosciuszko. 
l'aris. 
F I e u l' y. Zeliska. Paris. 
F I e n ryK. Katechizm historycz. Berdyczów. 
Franciszek Seraficki. Kazanie Rawicz. 
Gadowski W. J. Cal'łJ). in lallll. Lud. XVIII. 
Parisiis. 
G a lIus Illart. Chl"Onicon ed. Bandtkie. V,u. 
Gałęzowski Sew. Dissert. de variola milig. 
Vir. 
G a w II r e c kiW. II. Pisma hist. Płock. 
CTiftschiitz Fr. Tcolugill pastcI'. WiJ. 
«(T II I a ils ki). Zb. mów oh. Duwgil'd. 
G r a h o w s k i Stan. Urzadz. bud. koscioł. War. 
Grau er t Arnold. Dcutsch. Leseh. Wil. 
- Gl"IłlDatyka niem. Wil. 
G r e g o ri i Th. List past. ad el. Tynee. Vind 
(; r y g o I' o w i c z J. Biełorus. Ill"ch. drew. hl'am. 
Moskwa. 
nedoin ./. Chrz. Zasady wymowy. Wal'. 
- Toż. Wilno. 
n c i n K. B. H. Mimili , po\viesc JJaUl'cna. 
Lwów 
n e i n r i c h Tcod. DCl anevrysmate. Viln. 
Ilistorya polska. .Wars. 
lJ o II u n d e r Chr. lleschr, des in lunigl'. Polen 
ZinJ..hiitteuproc. Leipz. 
lJ o l m an Jan. Travels through Hussi:l. Pul and. 
London. 
II u rwa th Dom. Alll'lauSUB Alb. Skarszewski. 
Vars. 
IInfcland Krz W. Z:lilady w)"chow. wlodz. 
War. 
t n d e x lectionum iu Univ. JagiclI. Crac. 
- pl'aelect. in Unh'. varsav. Ylir 
- plant:ll"Ilm horti botanici Univ. vilnen. ViI. 
GoJańsJ... - seminum hOl'ti botsnici Uni\"o vilnen. ViI. 
. Instl'llkcya obowiljl;. doz. Uniwersyt. War. 


A b e II a d ł o polskie. Lwów. 
Adamowicz A. F. Dissertatio 
veterin. WiI. 
A n d ra s z e k E. Ode honoribus Skarszewski. 
War. 
Aśnikowski J. Wójt sedzia, krotofila. Lu- 
blin. . 
Auersbach Ch. Katechizm. Wl'ocław. 
Haczko ł'. Reise V. Posen. Lipsk. 
Bandtkie J. CTramatyka polska. Wrocław. 
Słownik franc. polski. Wrocław. 
B 1\ r i a t i n s k o y A. QuclcJucs heures :i Toul- 
chin. III0skw:\. 
Bellal'min R. Nauka Chl'zc8cija'l. Krzcm. 
Bcntalou. Pułaski. BaltlmorC'. 
Biesiekicrski n. Wiersz. \\'il. 
JHotnicki ł'. Rocznik te:\tru wc 
Lw. 
B ó g jest lladzicją. naszl1. Kl'. 
Borkowski A. Muwa. Kr. 
Bo rowsk i L. Retoryka (b. w. m.). 
Br ue n ni ngha Ilsen II. O amputacyach. Wil. 
Buchowiec
i K. Examen in gymn. Posna- 
nicnsi. Pozn. 
(Bucz acz) Gymn. Buczacz (popis szkół). 
Lw. 
Buesching' J. G. Sagen aus dem Schlesiel'- 
thale. WffJcław. 
- De sil{iIIis silcsiacis. Wrocław. 
Cepari W. Vie do st. Stan. Kostka. Pal'is. 
- Tuż Avig-non. 
Chłędowski A. ;\(onitOl" wllrszawski. (czas.). 
C h o dż k o J. P. Jan ze HwisJoe:l.Y. Wil. 
C h o is c u I-Gollftier Z. VlatH
1. Jagellun. Pal'. 
- Władysl. Jagiełło. War. 
Christiani F. Wzory na domy za.iezdno. 
War. 
Cn p i t. eleet. pl'Ov. Lith. Vilnae. 
C i a ID p i 8. Notizie delia Polunia. Bolonia. 
Co kto Illhi. WIU. 
Czaj ku wsk i 1'. Wiersz do Nikrowicza. 
Czartol'yski A. !(. ł'rawitlł'l dla szkoły 
rycerskiej. War. 
(Czernio\Vce). Jllvelltlls gymn. Czerniowce. 
Czynnosci sejmII. Lwów. 
Dama szara. Wilno. 
Da III brow s k i S. Kllzlmia. Brzeg'. 
Daniłowicz J. O I'yganach. Wil. 
Dictionaire franc. polon. Wroclaw. 
Dirccturillm div. 011". ł'ozn. 
- Tuż. Lwów. 
- Toż p. dioec. Sandolll. Wal'. 
Drnuszcwski L. Kuryer warsz. 
DObrowolski A. Kazania. Wal'. 
Domillikowski X. Kazanie. Hllwicz. 
Dostrzegacz nlldwiSlański. Wal'. 
Dowgird. Zbiol" mow IU\ pogrz. 
Połock.
>>>
92 


1824. 


1 z y s polska. Dziennik red. KOl'wirl. 
J a b ł o ń s k i Hart. Katalog ksh.!ż
k ducbo- 
wnych. Lwów. 
J II C b o wi c z Stan. Hajki i przypowicści. Płock. 
Jak u bo w cz Ant. Wiad. ści:Jg. do pal. broni. 
War. 
Jankow8
 i J. Em. O I'óżn. między filozu- 
tia. Krak. 
Jan'owicki Paweł. Disscrt. de extirpatione. 
ViI. 
J ar o c k i Józ. Dissert. do genesi venuil1UJ. 
Cmc. 
J a s i u k o w i c z Józ. Dissel't. de cel'cbri com- 
motiono. ViI. 
Jeż o w s ki Józ. Dodatek do HuracyuszlL ód. 
Wil. 
J ouy Wikt. Wiezienie w New-.Jork. War. 
(J ó z e f Kalasanty fund. szkół). Żywut. Płoci,. 
J u tr z e n k a, rucznik poezyi. 'Val'sz. 
K a c z a n o w s k i Rom. ZlIpl'. publiczność na 
popisy. Krz
m. 
K a c z k o W s k i Kar. Dzien. podr. do Krymu. 
'Var. 
K II d ł u b e k Witl. Res gestae Poloniae cd 
Kowalski. V:JI'I!. 
K n i n k o Ed. W. Zdarzenia najznak. Wrorł. 
Kal
rlll. galic. Lwów. 
- )lol. uiem. fran. Krak. 
- polit. pij:ir. Wllr. 
K a lU i e iJ. s k i U. ]storia maloj Rosyi. Moskwa. 
K a ID i e iJ. s ki Jnn. Diss. de odontal
ia. ViI. 
]{ a m p Łz. Literatur Ost. U. Wcstpreus. BerI. 
Kllnnegiessor Kar. Geschichte von POIU- 
mern. GI'eifswald. 
Kal'czcwski Win. Dod do nauki o niebie. 
Kruk. 
- Nauka o uielJiC'. Krak. 
Kar c z c W s ki Józ. Replikl\ fund. Stefanii 
Radziwił. Wilno. 
(K a I' g k i Mich.). Summaryusz dokumentów. 
Kntechizm dla u:!yt. szkół. Krak. 
- nauka wiary i ubyczajów. Wrocł. 
- większy dla u:!yt. szkół. Krak. 
K a z au i a Bwiąt. i przyg. w)'dl'. WiI. 
K i c w I i c z Stan. O żród. pOCZI,!t. dzil'jów 
rzym. przez WachRlUutllll. 
- 1listorya liter. rzym. przez Dunlol'a. 
KolIJ c l' g Jul. SIlOS. doch. powierz. IIIllskich. 
War. 
- Wzury ryRowllni:\ nmp. War. 
Kolenda. Nowe Bpiewki. Wal'. 
Kopi.iC'
\-ski Ad. Nauld w szk. :!)"tomier- 
skiej. Zytom. 
K nr n Jan Bug. Katalog ksil.\żck polskich 
Wrocław. 
KUI'otkiewiC'z Apol. Naj. spos. p
dz. go- 
rzałki. Lwów. 
Kot!tyccwicz A. Prze m do ludu przy włoż. 
rło grobu ciahL Ś. p. ks. Cyr. llolJrowskiego. 
Wil. 
K o wal ews li. i Jul. Nauki wyło:!one uczniom. 
Mil'dzyboż. 
K o \va Is Id. NIL pupis ucz..8zk. pillczowskiej. 
War. 
K o w aIs k i Kuj. Wiud. o bursach. w Krak. 


K o:!: m i a n KlLj. Mowa na pogrz. Badeniego. 
War. 
K rR l e w s k i Tng". Elegia na Bmierć arcyb. 
Wo1ickicgo. Wal'. 
- Wiersze orygin.ł.lne. War. 
KI'ó I i kow s kiJ. F. Rozrywki lit. W. prz. 
Pozn. 
Kropi iJ.ski Lud. Julia i Adnlf. WIU. 
- Ad.,lph(" et Julie par de ltbul'Y. Pańs. 
Kry nicki Jan. Opis inst. gosp. w Hohen- 
heim. Wil. 
KrysiiJ.ki KSlLw. Prawo karzlJce wojskowe. 
Wal'. 
K u h n i Milikowski. Katalog ksilJg polskich. 
Lwów. 
Kurzewski J. Rocznik dlLlUski. War 
Lacroix Sylw. Traktat rach. różniczko Wil. 
L a fo n t a i n eLeol). Hinterla6s. medic. Schrif- 
tl'n. BrC'sl. 
L a g III" d e Aug. Todtenf. KOBciuszko't!. Hci- 
delb. 
_ Voyage de Moscou :
 Vienne. Parit!. 
Lange WoJ Rys kredytu publ. War. 
_ Przypiski do dzieła n krcd. War. 
La ptic w Jan. Opyt. rusk. diplom. Petl'l"sb. 
Lelewel Joarh. Do dziejów staro:!. Wilno. 
- Ksiegi ustaw pols. Wil. 
_ Przydatf'k do !ia'Mł histor. (Wil.). 
L e-Poiti\'ill. Stanislas, com. vaud. Paris. 
L e s s e b r o t h B. Gram. polska w jęz. :!ydows. 
niem. 'War. 
L e s z c z Y iJ. s k i Stan. Niedowiarstwu rozu- 
mem "pokon. Krak. 

 Opis podr, z Gdai)ska. Wlir. 
L 1\ b o w i e c k i Ign. St.\styka wojew. lubel. 
Lublin. 
Maso ch F DisBert. inaug. Wiedeil. 
ltl a t. t' r y e z nauk w s1\kole luckiej. Łuck. 
( M i c l' o 8Z e w s k i St.). Na śmierć . . . . 
M ł o c k aJ. Aspuzya i Perykles, opera Lw. 
Mnemosyne. Lw. 
M o k rz:r c kil'. Dissert. medica. Wił. 
M o I i e I' e .J. Pan Galliełlo, kuru. Lw. 
_ Grzegorz Fafuła, kom. Lw. 
M o n i t o r warszawski. 
Morfcullz. Wrodaw. 
Mosse J Sztuka pndoh. sir. Wrocław. 
Mottyj. Precis de l'histoire de lu liter. franc. 
I'osen. . 
M r o z i iJ. s kiJ. 0(: powiedż na rccenzyę gra- 
matyki. polsk. "ur. 
M u n k J. A" Spis książek. 
Miillnich 'V. De pnesi persir:L. KI". 
_ Ueher tlił' krnk. Universitiit. lIelmstadt. 
i\I)' II Z k o w s k i F. ZlJit'Jr czynów prawnych. 
War. 
N a l' u s z e w i c z A. H istol'Yu narodu l'olak. 
War. 
N a II kaczyt. I'o
n. 
- Toż cZC'SC 2. 
- Toż. Wal-. 
N e s t o r. Lictopis. Moskwa. 
N c t to. Kalend/ll'zyk pnlitycz. War. 
N c y h o f T. Uprawa C'llIlIi",lu. Lw. 
N i I' ni C e w i c z J. M. Demetrills. Hambur
" 
Niewiaro w icz J. Sposóbpaleuia węgli. Wil.
>>>
1821. 


93 


I. 


Niezabituw8ki K. 
auia.s Olukłas skajti- 
mas. Wil. 
- O literaturze litewsko-żmudzIe Wił. 
Obwieszczenie wyroku 0:1 Wolinskim. Kr. 
Oczapowski J. Dissprt. medica. Wil. 
- De stethoscopii usu. Wil. 
O fi c i a propl'ia. Wiedeil. 
O I @ z e w s k i 111. Brama otwarta. Wil. 
Olszewski W. O prawnictwie cywil. Płock. 
Ordnung dpr Vorlesungen. Lw. 
Ordo praełectionum. Lw. 
Ordynacya s
t1owa. Poznai.. 
O s i li s k i A. Mowa do Kaszubskiego. Krzem. 
- lilowa przy wyjściu z ohowil,!zków. 
O s t r o w s kiP. Historpl. pailstwa. rosyj. Wil. 
- .Jeogrnfia rosyjs. Wil. 
Owidiusz P. Metamorfozy. Wil. 
- Oqja
llieni!' .10 Ul!'t:llnorfuz Wil. 
P a m i ę t. umiejęt. sztuk. War. 
Pawłowski K. Htalosć eharakteru. Wars. 
P e I e t J. 1I1emuires SUI' h, guerre de 1809. 
Paris. 
- Toż po nicmiec. Stuttgartl. 
p e I'C y Kutie!'. sur Vupprnic. l'aris. 
Pfurf Kar. Hog. Catalugue des livres franc. 
Leupoli. 
p i e r o:! y ils k i 111. Dissert. Illedica. Wilno. 
p i e S II i narod. Pozn. 
Pijarzy. Kalendarzyk. Wal'. 
p i II e I' J. Kalendarz. Lw. 
PindoI'. Ody. Wil. 
Plany przcpisu siuŁby dl:l artyl. Wars. 
Po h I K. GralIlatik dCl' pulu. 
pr:L('hp. Bresl. 
Pollaschek t'. Murałis chrisliana. \ViI. 
p o 1:1 w i ils kiJ. Katechizm dla (udu zmUlłzk. 
Wil. 
1'0)1 i s Ilczni.hv szkoly bials. Siedlce. 
- Toż w Bujauowit'. Hawicl;. 
- Toż kielcckiej. Kil'lce. 
- Toż krakows. Krak. 
- Toż. licenm wolyilsk. Krzem. 
- Toż szkoly luuclsk. Lnulin. 
Tuż szkoly łeczyckiej. 
Tuż piilCZu\V8. 
- Tuż pluck. 
- Toż pultusk. 
Toż r:HlolII"k. 
Tuż siedłeck, 
- Toż zamojsko 
- Toż w T,'ofilpolu. 
Toż Pijarów w W:tl.sz. 
Toż wlucl:1wsk. 
Posiedzeldp Uniw. wal8Z. \Varsz. 
POwstail ski A. O arehiwum kraj. król. 
polsk. Kr. 
Prllelectiones in Univ. ViiIlen. Wil. 
Pr o s p c C t U s Jt'ctionlllll in UlIiv. Viln. Wil. 
P r z c m y s I. Ju\'entus #!:) 11111. PrzclllYśl. Pl'zew. 
Prz,'pisy klu'n. uczni,;w Uniw. Wal'. 
- I':ll'hunk. fund. o lIIerYI. "':11'. 
- o użyto Z lus",w. \Var. 
- .I/a uczni"l\v (h. W. m). 
Pu k szta J.'IZ. Katalog IIsiliż..k. Wal'. 
p 11 s l' h X. Geo/{llIIstiselit! Reise. Li)ll!k. 
Pysch J. Ordu div. utl". Wal' 


RaczVIiski Edw. Reiso iu d. Osnmnrn- 
Reich. Bresi. 
- Reise in Osmanen Ucich. Bresł. 
Rachunek kasy Tow. Dobr. Wil. 
Ra d o c ki Konr. Disser. de delil"io trcUlellte. 
Dorp. 
(R ad o m). Rcktor szkół Ant. Wolicki zapra- 
sza. ,",'ar. 
I{ a d o m i iiI! k i Jan. Rocznik instyt. relig. 
War. 
Ra d z i w o ils k i Jan. Diss. de ophtalmia. 
Vindohonae. 
(R ad z i w i Ił o W II a Stef;). Sprawa z Mik. 
!'!Iyszkows. 
- Zbiór najh. zasad praw. 
- Pisma obrOlicze. 
R a z s u m o w s k i. Laduwilł i IIliliada. War. 
R c g!' S tr do zbioru praw prus. Pozn. 
Re
ister fiir Gesetzkunde. Lemberg-. 
Reichard Chr. Ogrody warzywnc. Wil. 
Rezultat z bilansu handl. 
R e s o v i c n s i s gimn. juventus. Premisl. 
R h e Sil. i Lud. Dainos Lithauische V olkslie- 
ller. I.cip. 
- Anmer. zu litth. Bibel. Konigsb. 
Hituale Hacram. \Var. 
Rucznik wojskowy. War. 
- Tow. Dobr. Krak. 
(Rosieii). Hozkład nauk w szk. Pijarów. 
Wilno. 
Rostkowski J. N. O przeszk. dolJr. eduk. 
Pułtusk. 
l{ożancius Szwpc. Wilno. 
HuzmaitoHci lwowskie. 
H y ID k i e w i c z Felix. Uys nauki lek. Wil. 
- O sposub. niyw. stetoskupu. Wil. 
R z e w u s k i Htan. De Junica philos. PlI.risiis. 
- De la poesie Iyrique. l'aris. 
8 al us t y us z Tłów. wujny kat}"1. (SierociiI- 
ski). Wal'. 
Salumoilski Henr. Spiew na urodo Maryi 
Czcch. Krak. 
S a r b i e w s k i Kaz. Carmina. Budae. 
S a s t r o \\ c n s Bart. Herkom. Geb. Greifswald. 
Hawiczewski Flor. Dias. de atruma. Crac. 
S c b n e i d er J.\z. Kalendarz goep. gal. 
S e harff Gottfr. Uebersicht des Copern. Welt- 
syst. Tborn. 
S c h I c ID I e i n J. Opis prawdz. wagomial'U. 
Lwów. 
Stkowski J.;z. Supplem al' hi st. des Huns. 
h'tersb. 
8 i a r C z y li s k i Fr. Kllz. na zgon Goła- 
szcws. L\\'''Jw. 
S ie st rz pil ce \', icz B. Hist. du roy. de C'łwr- 
son. Peters. 
- Precis des rech. sur Slaves. Petersb. 
Sittenbiichlein fur dio Jugcnd. LewIJ. 
Skarbek Fryd. Pan Antoni, pow. Wal'. 
- Podróż hcz celu. 
- Rys nauki finansów. War. 
Skarszewski Wuj. List pasterski. War. 
- lIIysli o 
tanie duchowipi.. w Polsce. 
(Hk8r
zt'wski). Concelltus rleri ill h:lsił. 
metrop. Vars. 
- Oglusl;ellie jllbil usz . Wars
>>>
91 


1824 - 1825. 


Skolimowski Raf. Nauka mechaniki i hy- 
drauliki. War. 
- Początki astronomii. 
Skorowidz prJtedstaw. co do niedost. fund. 
stow. emeryt. War. 
S k ó r z e w s k i Heliod. Du mariage entre pro- 
ches parpns. Par. 
S ł u :! b a ofi cerów w polu. Crac. 
S ł ni b i e (O) garnizonowej. Warsz. 
S lU a c z n hi s k i Win. De scepticismo, diss. 
Crac. 
Sobieski Jan. Listy z pod Wiednia. War. 
Soczynski K. Ferd. Sposób rob. wody :!y- 
wicz. Krak. 
Sokołowski Paw. Do mathesi. Dorp. 
S o s n o w s k i Platon ks. O hiel'ar. kościoła 
rusko Wilnn. 
Staniewicz Szym. Apey durima walge. 
Wiln. 
Star Numan. De latilJlI poesi. Lovami. 
S ta t u t inst. opHtrzn. Wied('il. 
Stawiarski 19n. Wil'rs? do Bog. Koma. 
- ]Ilowa na pogrz. Ij;(n. Dzianotta. 
S te i n Chi'. Alias mały kiebz. Wrod. 
S u r o w i e c k i Wawrz. Sledz. nm'od. słowian. 
Swiclerski J
df?. Syn marnotl.., poema. 
War. 
S y II o g e Ol'atiuncnl. sacr. usui. Viłn. 
S y l w a n. DziPlJnik nauk leśnych. 
Szacfajer Wnl. Now" geugr. powsz. WiI. 
Szadbej 19n. Theses ex jure. Lwów. 
Szamborski Jan. Ansprachslehre d. poln. 
Sprache. 
Szaniawski Fr. lilowa na pogrz. Czy- 
żewskiego. War. 
Szaniawski Józ. Kal. Mowa na półr. egz. 
War. 
Szarff G. O wyst. na widok system. Koper. 
- Wiad. o sy
tc.uiC' Koper. TorUIi. 
S z t U ka l'ullobania sie. Wrocł. 
S z n b o I' t M ich. Catal: des plantes. Val's. 
- Rozpl'. o składzie nasienia. War. 
- 
pis roślin treibh. War. 
- Spis nasion ogrodu bot. warsz. 
- Spis roślin ogl'Odu bot. wlnsz. 
- Dodatek do spisu I'OHlin. 
S z u Dl I a ils k i And. Powinszow. afiszera. Kr. 
S z y II e r Jan Fryd. Demctrius. Carlsrnhe. 
S z y l' m aKryst. Theses z pisma wstt'p do 
filozofii. Wnr. ' 
T 111' Y fa jen. cel. król. pol. 
- nagród tow.ogniuw. (Lwów?). 
Tarnopolitani juventns rclig. 
T h a Is e n D. Ode Jos. de Pauer, epis. Leop. 
T h i c s J:j e Leon. }{csnmtl de l' hist. de Polu. 
g nc. Brnx. 
- Toż. Pllris. 
T h o m a s Joh. Literatur Gesch. von Schle- 
sien. I1irschbC'rg. 
T h ii r n a g c l. Bcmerk. iib. d. Galiml'ylJergb. 
Tr
bicki Ant. O go:pod. w ugorze. Wil. 
T I' o c Abr. Nowy ,Iykc. pnI. nil'm. Lipsk. 
r roj a il S k i Józ. De fncnlt. llit. 10'lucndi. 
ł'osn. 


- Gramatyka łac. Poznai.. 
T u g e n d h o l d .Jak. Przedm. do tłóm. dziełka. 
War. 
Turski Winc. NiekMre wiersze. Pozn. 
Twardowski Józ. Zagaj. posicdz. Uniw. 
wilen. Wilno. 
Tyssot Szym. Rady lekarskie. Wrocł. 
U c i e c z k a grzeszników. CZl'st. 
U r m o w s k i Leon. Rozpr. 'o wpływie reI. 
chrz. War. 
Urzą.dz. pensyi szk. wyższych. War. 
- polic. wzgl. słu:!acych. War. 
- wewnetrzne szkól elew. 
Ustawa'tow. woln. ekonom. \Viln. 
Ustrzycki Fel. Kaz. na urocz. N. M. P. 
War. 
U w i a d o m i e n i e towarz. ogniowo Wiedeli. 
Wag;1 A. Wzniesienie myśli do Boga. War. 
W:I g a T, IIistorya pul ska. Wil. 
Werbnsz K. Wzory pism polskich. War. 
V e rd e I et J. Odezwa 110 serc.wsp.m.(b. W. m.). 
WidIIliiiska J. Henryk i Fluretta. War. 
W i e l o p o Is ki A. .De idea aeternitatis. Get- 
tingne. 
W i I m s e n F. Przyjaciel dzieci. Wrocław. 
W i z g i l' d R Ży.cie Sukratesa. Wilno. 
W i t w i c k i S. Zal za gazpt
 literacką.. War. 
W o d z i c k i S. () hodowaniu drzew. Kr. 
- Kantata na czpsć Wodzickiego. Kr. 
WoPlck P. De ligatuf& arteriae. Vii. 
V o c I c k P. De anevrisllJllte arteriae. Vii. 
\' o i g t J. Gesl'hichte ltlarienburgs. Konigsb. 
Wo I s k i S. De hydruphobia. Petropoli. 
Wołkoilska Z. Tableau slave. Paris. 
Woroniez J. Humilia. Kr. 
- 1IIowa przy pusw. Zglenickiego. Kl'. 
- List pasterski. Kr. 
Wyrachowanie procentów. Berdyczów. 
W y s o e kiJ. De morbis testium. WiI. 
\V zory nil dumy zajezdne. 'V lir. 
- kaligrafii. Wl'Ocł. 
Zakon nowy Jezusa. Berlin. 
Zaleski H. Co kto lubi. War. 
Załęski A. Chrestollmtia grecka. War. 
Zasady mOn'łll1ego wyehow. War. 
Z a wad z k i A. J\lnemosyne (czas.). Lw. 
Zawad zki i WI'cki. Nowe ksiażki. 
- Nowy Ilodatek'. . 
Z b i ó r mc",w żalubnych. Połock. 
- praw dla król. prusko Pozn. 
- widoków ogl'Odów w Polsce. Lw. 
Zdan i e spr. o stanie Kmkowa. Kr. 
- Towarz. dohr. War. 
Z i e g I e r Z. Litterao pnstorales. Wieden. 
Z i n s e rl i n #!" A Histoire romaine. Vars. 
i dżarski A. Dzied
ilia. Płuck. 
iółkowski A. 
Iomus. War. 
Ż y c k i. Powinszowanie. KI'. 


1
::5 


A b e c a d I n i k gimnastyczny. Wrocław. 
A bccetlaire gymnflstiqlle. Wrocław. 
A ę; e II d a koi!ciclna. Pozn. 
A i g n er 1'. lludowy koscinłów. War. 
Ak t stowarzyszenia kompanii młynów. War.
>>>
,r. 


Albertrandy J. Katcchizm. WiI. 
- Toż. Berdyczów. 
Aleksander I. Discours. Vars. 
- Mowa przy otwarciu sejmu. 
- Mowa przy zamknięciu sejmu. 
Anastasewicz B. Iz\Vicstije o złotoj gri- 
wnie. Petersb. 
A u dras z e k E. Oratio. 
Ą n d rz ej o w s ki A. Nallka wyrazów bota- 
nicznych. 'Var. 
Arlincourt W. Rem'gat. Wił. 
- 8amotnik. War. 
Atlas nowy (b. w. m.). 
- powszechny. Wrocław. 
Bondtkie J. W. O poważaniu (ll':Iwników. 
War. 
Baraniecki T. De morbis sacci. Vilnae. 
Barthelemy J. J. Zbiór kart jeogra.f. WiI 
Bartoli D. Vita dei B. St. Kostka. Torino. 
Bartynowsk i P. Thcses. Cr. 
B e d e II t u n g des Ablasses. 'Varschau. 
B e Ił K. Traktat chirurgiczny. \ViI. 
Hierkowski J. Abbildllngen. Berlin. 
- Mydlarz domowy. Pozn. 
B i g e I Cr. lustitication. LiiIsk. 
Hiot J. Poczatki geom. Wilno. 
B o 8 S S. De vomitor. Rerlin. 
BobiatYliski J. Nallka łowiectwa. WiJ 
(Bochnia). Juventus gymn. Bochniac. Tar- 
nowo 
Boernstein II. Worte. Lw. 
BojanulI I.. De liro (b.w. m.). 
Bossuet J. Mowa pogrzebowa. Kr. 
- Rozm;)"ślanhl. "-:11'. 
Brlnken J. Wykład węglal"stwa. Wal'. 
Bro n i k ow sk i A. Hi». Bumtyilski. Paris. 
- Kasimir dcr Gl'Osse. Dresden. 
- Schritten. Dresden. 
Brze z i il S ki E. DisSCl't. in:mg. Kr. 
B Ild z i ils k i ks. 
abożeilstwu. Lw. 
C a n t i o n nI c eclesiasticllm. \Val". 
Caro C. 8łownik polsko-niem. Poz. 
Catalogus Soc. Jesu. Lw. 
- Ordlnis S. Fmncisci. Wil. 
C e p a r i W. Vie st. Stan. Ko
tka. Paris. 
- Tol. )Ilans. 
ChłeiJowski A. Rozmaitości literackie. War. 
- IIfonitor warsz. 
C h ł ę d u W s kiW. Rozbiór uwag Philopol- 
ISki ego. Lw. . 
Chodorowski A. Dissert. inaug. Wil. 
C h o d ż k o J. P. Jan ze Swisłoczy. Wil. 
C h ri s t ian i ł'.Rysy postawionych pomników. 
l War.). 
C i a m p i S. Ob. funus Aleksandri I. Florcn- 
C ł ' n . 
Cli let P. Uczcil chrzc
cij:lilski. W.u. 
Cutret P. Rozprawa o rcligii. War. 
C u III o m b K. Pamirtuik o silc ludzkiej. Wil. 
C y c e r II. Lihri de rcpllblikn. Gctyn#\,:I. 
(Czerniowce). Junmtus gpuu. Czerniow. 
Czerniowcc, 
C:z w n I i n a. AbhnndJung iibcr das ScJmlwescn. 
Posen. 
Czyuno
ci sejm. Lw. 
D 
 g 
 ra n d o J. Opiekull ubogich. War. 


1825. 


95 


Dziedawin G. Lira. Wił. 
Directorillm div. otr. Pozn. 
- To:!. Przemyśl. 
- Toż. Lw. 
- div. otr. p. diaec. Sand. War. 
Dm o ch ow s ki F. Bibliotcka polska (czasop). 
War. 
Dmuszewski L. Kuryer warsz. 
Dobrowski J. Kirył i Metodij. Moskwa. 
Dodatek do przepisów słu:!by frontowej. 
War. 
D o m h c r J. DisSCl't. inallg. Wil. 
Dorat. Odpowiedż Abelarda. War. 
Drzewili ski F. Fizyka. WiI. 
- To:! na klasę H. Wil. 
- Toż na klasę m. Wil. 
- O kamieniach meteorycznych. Wilno. 
D z i e la sztuk pie knych. Wars. 
D z i en ni k nabo:!: Cl;ęSt. 
pl"BW. War. 
- rozporzl}dz. m. KrAkowa Krak. 
- rz,!d. Rpltej. Kmk. 
- Ilrzęd. woj. Allgust. Suwałki. 
- Toi kalisk. 
- Toż krakowsko 
- Toż lubeIsk. 
- To:! mazowiecko 
- Toż płock. 
- Toi podlasko 
- Toi sand om. 
- warszawski (CZ'lSOp.). 
- wileilski (Cz:lsop.). 
Eisenfels A. Theater Almanach. Lw. 
E lem e n ta rz polsko-Irllnc. \\'IU'. 
- polsko-ruski. Kamieniec. 
- Toż. War. 
F a l z E. Gesetz wegcn Errichlung eincr land- 
schaftlichen Credit Gesellschaft. War. 
F i a ł k o W s k i H. Disscrt. theolo#\,ica. Wil. 
Flatt B. Ceres, d...ien. roln. 'VIII'. 
- Stan szkoły agron. w Marymoncie (b. 
w. m.). 
F I e u ryK. Katechizm histor. Wil. 
ł' o n b e r g J. Słownik wyrazów chemicznych. 
Wil. . 
G a war e c kiW. H. Opis ziemi Dobrz;rilsk. 
Płock. 
Gedroyc W. Cumml'nt. de sacram. alt. Vił. 
G e n I i s S. F. Zuwa czyli odkI'. Chiuy. WiI. 
G i r a u d G. Philosophi:l. Yil. 
- Vocabul. hf'breu.-fl'. ViI. 
G I i t z k e E. N. De bonis ecclf's. Regiom. 
G I ii C ks berg Nat. Catalogue dcs livrcs fr. 
\" ars. 
- Katalog ksiażek. 
Goldsmith O: Wikary WakRfild. War. 
Gór s k i II. Wiersz na im. W ożniakowskif'go. 
Krak. 
G r a m a t y k a fr. krótko zcbraua. WiI. 
- Tu:! ł'ICiils. Połock. 
Grzymllła ł'. Astrea. pam. nnr. "'ar. 
G II m p c r t. ł.nzif'lIki Herm:mnshad. P07.n. 
Glltkowski Woj. Obrach. korz. z roI. pl"zrm. 
War. 
H a g a d a e h Schl'I Pcsach. (lIist. Paschy). 
WiI.
>>>
96 


1825. 


H a m i It o n Ant. Tarar czyli piękne oczy. 
War. 
Hedoin J. Chrz Zasady wym. Wił. 
H e i n. Pierw. i ost. miłość. Lwów. 
Herbllrt Maw. K:\Z. na egzckw. T. Ujej- 
skiego. 
I n u i l. t i u jllbilei. Viln. 
Index lect. in Univ. Jag. Crac. 
- pl'ael. in Univ. viln. Vnr. . 
Instyt. głuchon. egzamen. War. 
Izys pobk'l. Dziennik red. Korwin. 
J n k o w i c k i Ign. Wykł. oryktognozyi. Wil. 
Jakllbowicz Alit. Słowa rosyj pols. War. 
Jak II b o w i c z Maks. Gram. łaciiI.. na kI. 1. 
Wil. 
- To:! na ki II. Wil. 
- To:!. Da kI. 3. Wil. 
Jar o c k i Feliks. Zoologia. Krak. 
J a s k i n i a Strozzi. Wilno. 
Jełowicki Stan. Dykc. przysłow. francllz. 
War. 
Jciowski Mac. Wiad. o życill Szym. Maryc- 
kiego. War. 
- O języku nowogreckim. War. 
Jllchniewicz Win. D:si!ert. de arachnitide. 
Vii. 
J u n d z i Ił Bon. Zoologia. Wił. 
J u n g Edw. S'Jod osbteczay. Wil. 
Jutrzenka roczno poe
yi. 
Kugniwir. Kronika. Wal'. 
Kajtlanow IwaII. Ilist. powsz. 
Kalend. go
p. Berdyczów. 
- galic. Lwów. 
- pul. niem. Krak. 
-- pol. rllski. War. 
- )Julit. pijar. War. 
Kaligrałija pol. ł'ran. ł:LC. Wrocł. 
Kamienski Kaj. Gram. niem. Wil. 
__ Catal. eleric. regli!. schularum Piarum. 
Vars. 
Kantata podczas wiecz. muzyk. Krak. 
Kar c z e w s k i Win. SlIOS(
b rysow. kom Im- 
sów. Krak. 
Kataiog dzieł IIZt. pięk. Warsz. 
K n z 1\ n i e pogrzebuwe And. Pohoskil'go. Wil. 
Kuch Joan. Viss. de tricbiasi. Viln. 
Kochanowski Jan. Dzieła. Wrucł. 
K o c h ó w n a Tekla. Cecyli:1 czyli nieduhraue 
ruał:!. Kmk. 
K o I e n d:l. Spiewki, bajki. W:lr. 
Komar Erazm. Na odgłus ZgOlili Aleks. I. 
Krak. 
K o n wen c y a handl. cesarza ROBB w Berlinie. 
Kouk J. Opis podróży. Wrocł. 
K o o k Jak. Ban ks. Pud róż około ziemi. War. 
KOl'n Jan. Bog. Katalug ksil}żek. Wrocł.Lw. 
- Cataluglle des livres. 
K o s t rzy c k i Mich.. Odpowiedż ua appela- 
C)-ą. ł\ikurowiczów. Warsz. 
K o s z n t s kiL. Vom Geldmangel. Bresl. 
- Ueb. Geld. u. Abgabewesen. 
K o z i c ki. RozD!yślania. W IirHZ. 
K o z ł o W s k i M. Rozpr. odzielo pmwa nato 
Krak. 
( K O 
 m i a n Józef). Oda in Boleron. advcnt. 


Ko:!uchowJlki Alek. O więzieniach. zagr 
War. . 
Ko:!uchowski Ant. Nallki majowe. War. 
K l' a tt e r Hen. De metheorolythis. Vindobon. 
Krzy:!anowski J. Kan. Wykład fizyki. 
War. 
K Ilh n i Milikowski. Dodatek do katalogu. 
- Cataloglle deR livres. Leop. 
KlIndzicz J. N. Kllzanie o celll człow. Wił. 
Kurzewski Józ. Miłostki Franllsi. War. 
Lap lace P. Hist astrlOnomii. WiI. 
L:L wal. List. b. pastora. War. 
L e g e n d r e Adr. Począ.tki geometryi. WiI. 
Leopold A. C. M,\zopa uu lo cheval. Paris. 
L e.s z c z y n s k i Stan. Oellvros choisios. Par. 
Lewis M. J. Okno w poddaszII. War. 
L i s t Wielopoleskiego. Poznali. 
Lotz Jan. Myśli o domach roboty. Krak. 
L II b o w i e c k i Ign. Rozpr. o wychowaniII. 
LIlblin. 
Lailcncki J. Glos. . . Krak. 
Lu:!ynski B. Dissert. de orig. evang. Vii. 
M. A. O lIprawie koniczyny. Lw. 
Mal,jejowski W. A. Historia jnris roman i. 
\\'al'. 
Magier A. Fizyk:L dła dzieci. War. 
M al c z 'V. Wiadowość o wod'lch minerain. 
War. 
Malczewski A. Marya. Wal'. 
Mail u e I de la Iccture. ViIna. 
Mu t e c k i Józ. Sllpplement ksiq.b k. Krak. 
- Katalug ksil}żck pulskich. Krak. 
M e c h e rz y ń s k i K. Dissert. ph ilusoph. Kr. 
M ec i s z e w s k i F. Furtyfikacya polowa. War. 
Moidinger J. Grlim'ltyka fr,mc. Wrucblw. 
M e i s n erA. Klara Albon. Lw. 
Mentor nowy. Wil. 
M. i a n o w s kiM. Sztllka połdnicza. Wil. 
M i k olnj I. Manifest. 
Milewski K. Wyniosłości ziemi. War. 
Minasowicz J. D. Pieśni uabo:!ne. War. 
Mi recki F. Trattnto ligii istrowenti. Milano. 
1I1nemullyne (cznMp.)_ Lw. 
111 o d ł Y cbrzeBcianina. Wrod. 
M o n i t o r warszawski (CZ3S0p.). 
Mo n to I i e u P. Najladniejsza kobieta. Wil. 
- Saint Clair. Wars. 
Mo!;towski T. Discoura. Val's. 
- Mowa nil sesyi. War. 
- Przymówienie siO; w izbie. Wara. 
M o t ty J. L'histoire de la liter. fran
. l'Q.zn. 
Mowy sejmowe. Wars. 
M II C z k o W s kiJ. Gmmatyka pulska. Puzn. 
M li II er J. Gesetze und Anordnungcu. Lem- 
borg. 
M li n II i c h W. Cicel'onis libri. Gettinga. 
M y s z k o W s k i c II ordynacya. Rozprawa. War. 
N a b o :! e li s t woza dlł 'ize \V CI;YSCll. 1'0łfJck. 
- do św. Patl"Onów. War. 
- Bractwa św. Trójcy. Lw. 
N a II k a obyczajowa. WiI. 
- słu:!enia do mszy cerkwi ISW. Wil. 
- zdrowia. Wa... 
- żyda slczes!iw. 'Var. 
Nędzyński"A. Atlas urbis antiqlli. War. 
Netto. Kalcndarzyk politycz. War.
>>>
1825. 


97 


Netto F. Teorya rysowania j{ór. War. 
\Niedźwiedź). !;pis roślin (b. w. lU.). 
Nipmcewicz J. 1\1. Jan z Tęczyna. Wal'. 
- I_evi uud SarII. Berlin. 
- Toź po holender!!. Amsterdam. 
- W). Rozbi6r uwa
 Philopolskiego. Lw. 
N i e w i a ro w i c 7. J. Gospodarstwo wieiskie. 
WiI. 
Niezabitowski K. Dziennik naboź. War. 
N o w i c kiJ. Wypis z nauki poczl}tk. l'zyta- 
nia. 1"orUli. 
Oczapowski M. O roli i jej lIprawie. WiI. 
- Sposób klnsyfik. j{runtów. Wil. 
O d Y n i e c A. E. Puezye. Wiln. 
Officillm codzien. CzesI. 
- To:!. Lwów. . 
- Tu:!. Wil. 
- pnrvllm. Lwów. 
O łt a r z złuty. Czest. 
O r d n II n g der V orlt sllngen. Lw. 
Ordo praelertionum. Lw. 
Orzechowicz J. De eutropio. WiI. 
Owidillsz P. Przemiany. War. 
Pamietnik budowy pomno KościlIszki. Kr. 
- 11m iej\:tn. szt. i nauk. War!!. 
p a n .Habakuk. War. 
Parczewski S. Dissert. theolog. de nexll. 
Wil. 
Pasła wsk i A. Rozrywka dla koch:mk. WiI. 
Pawłowski K. Bł:łiej z Tarczyna. War. 
P e t ri B. Jak olłjdrożej sprzedać zboźe. War. 
Pienia nabożue. War. 
Piller J. Kulendan. Lw. 
Piramowicz G. Nallka obycz. Wil. 
P is m o PiekRrskiej przeciw Popławskiej. 
P i w n i c k i S. Głos n3 zakoilcz. sejwu. War. 
- Tu:! po franc. 'Var. 
P i wo c k i E. De cblorosi. Wiedeil. 
Planard }'. Weksel. Komed. War.. 
P la n s o n K. Gramatyka franc. WiI. 
- Manuel de lectllre. Wil. 
Pl a t e r L. Głos prz)' wprowadz. systematu 
kredyt. 
Plater St. Jpogmfia części Europy. Wrocł. 
Pobudkiewicz A. Do bisklIpa Burzyn- 
skiego. 
p o c h wata nieumiejętności. Wars. 
P o c z lJo t k i jeomptryi. WiI. 
P o g o n o w s ki S. Rys zwilpku istot fizy- 
cznych. KI'. 
Popis szkoły kalisk. Kalisz. 
- szkoły kieleckiej. Kielce. 
- szkoły krakowsko Kl'. 
- szkoły lubeIsk. Lublin. 
- szkoły pińczows. 
- szkoły sejnensk. 
- szkoły siedleck. 
- szkoły zamojsko 
- szkoły Pijarów w Warsz. 
- lice11m \\arsz. 
- szkoły włoelaw.. 
Porcayanko K. Zywot A. }Jecu. Wil. 
Porter A. Graf Sobieski. Dresrlen. 
Posiedzenie Tow. Duhr. Wil. 
- Uniw. warsz. ',,"ar. 
- Tow: kredyt. War. 


Postanowienie o loteryi. Kr. 
- o Ilrządz. gieł. Wil. 
P 0-1 o c k i Ho V oyage dans Ilne partie dc l'lta- 
lir. Posen. 
Puumet. Jnstruction sur la balistiqlle. War. 
Powinności chrześć. Wilno. 
Powstanski A. Wiadomość o arch. kraj. 
Kr. 
P l' a II t D. Histoire de l' 'Imbassade. Paris. 
Prawo o liS tan. Tow. kredyt. WRr. 
Program sesyi sejm. War. 
- Toż po franc. 
Projekt kodeksu kam. War. 
- do prawa sejm. War. 
- O Tow8rz. kred)'t. War. 
- lIposa:!. duchowIeii. War. 
- Ill'zl}dz. szkół. Wił. 
P I' o k o s Z. KroDika polska. War. 
Prospectus scienc. in Univ. ViIDen. WiI. 
P r o y a l' t B. Histoire de StaDislas J. Paris. 
- Vie de Marie LeszczYliska. LilIe. 
- Tuż. Paris. 
- M:trya Leszczynska. Krak. 
Puelłenber
 J. Modlitwy. Wrocl. 
R a b b c Alf. Hist. d. I. RIl
sie, do: Pol. Pllris. 
Raczy1iski Edw. Maler. Reise. Hresl. 
Radwa1iski Feliks. GłOB deleg. sen. w izbie. 
Krak. 
- lilowa pny katafalkIl Bartscha. 
Ra i n er J. E. Die Vorschriften f1i.r Cavalerie 
(N. Antoniewiez). Wied. 
R a s z c kWael. KaDcyoDał muzyki. War. 
Rawski K. Uwiad. o obozach Młk. Lwów. 
Register zur Gesetzsanunl. Poseu. 
Regnard Jan Fr. Powrót nieprzewidziany, 
kom. 
Reichnrdt Chr. Ogrody uwocowe. Wil. 
R e s s o v. A}mn juventus. Premisl. 
Reszek WacI. Kancyon llIUZ. koli. ',,"ur. 
Rit c s a i Llld. D
linos od. Litth. ,Y olksl. ge- 
sam. Konigsb. 
R i l' h te r Fr. X. Cyryl und Metod d. S!;1\". 
Apost. Ołumuniec. 
Roczn. Tow. Dobr. Krak. 
- w('jskowy. Warsz. 
R o c s t e II Frid. Guil. De bOllis. ecclcs. lle- 
giomonti. 
R o t t e r ITI u n d. De successione. Gottin/rae. 
Rouget Mik. Dykcyonarz dla inżyn. Wau. 
R o u S s e all Jan. Pigwalion. Krak. 
R o z lU a i t o li c i liter. War. 
- lwowskie. Lwów. 
R oz ry w ki liter. Poznano 
l{ z a rl u centr. odezwa. 
K P. Pelunids8 ob. Slczygiel!!ki. 
811111lstYlls. Cati!. et JIl
ur. bella. Var. 
S c h m i d Krz. Hist. bibl. dł.1 dz. Wil. 
Schneider ks. Jan AL Ksil}ż. do Dab. Wroc. 

 c h n e i d e r J óZ. K:lłc mlarz gosp. 
S c h o I a pietatis. Pułock. 

 t' i m i k zwierzec,". Krak. 
S e k o \V S k i Józ: t
ollectanea turecko War. 
H c Ił war c Rorh. Jeogr. 1113teDł. Wiln. 
S i p d 111 i o g 1'0 tl z kiJ. R. Sylloge doctr. med. 
Bero!. 
Siemoński Adam. Anarchia domowa. Kr. 
13
>>>
98 


1825. 


Sierocinski Teod. Pawil)tka po ojcu. War. 
Skarszewski. Rekollekcye. Połock. 
Skorowidz alfab. o tow. kro ziem. Wars. 
Słotwinski Fel. LeI. Prawo natury. Krak. 
_ Rozpr. o poczl}t. w nallce prawa. Krak. 
Sniadeck i Jan i Mollet J. Jeogr. fizycz. 
Wiln. 
Sniadecki Jedrz. Theorie des etres organi. 
ses. Paris. . 
Sobolewski Lud. Wyp. łaciń. na kI. H. 
i na kI. lU. WiI. 
Sosnowski Platon. Kaz. o tajcm. relig. Wil. 
Spansta Fr. Diss. de dyssenteria. Wien. 
S p i e w k i wiejskie krakow. 
- z kom. op. Suplikant. Kalisz. 
_ klakowiaków 
b. w. m.). 
S p i s płudów kraj. puemysłu. Wars. 
- To! w pażd. 
_ nasion ogrud. botaII. \Varsz, 
Spór między. chwalcami miodll. Wars. 
Sposób czczenia N. M. P. Warsz. 
_ klassyfikowania grllntów. Wił. 
S p ra w a na popis szkół. wojew. Płock. 
Stan szkoły agron. w Marymoncie. 
War.). 
Staniewicz Eust. Biesieda na grobie mła- 
denca. Petersb. 
Stegem an n C. F. Wallderung dllrch Deutsch. 
Polen. Danzig. 
SteilJ Chr. Atlns nowy jeogr. WlOeł. 
Strau. Potok czasu albo obr. hist. Wars. 
ł5 tr u m ił ł o Józ. Katal. rOB lin. Wiln. 
Strllve Aug. O nasi. wód miner. War. 
_ Wiad. o wodach miner. War. 
S tye Z)'tis ki Jan. Gwalb. Mendog, król. litew. 
Wił. 
S Y l w a n. Dziennik nauk lesnych. 
S y m o n o w i c z Mich. Opis koś. B. Krzy:!a. 
War. 
Szaefajer Wal. Gtlogr. krót. zebrana. WiI. 
- Tu:! PO\\t. Wil. 
(S z c z e b rz eaz y II). Popis uczn. szk. zamoj. 
Wtlr. 
Szczllcki Win. Ogól. rys. wiad. lek ar. War. 
g z c z y g i e h k i P. Pelamidas i Leoniłda. 
War. 
S z t e b le l' Z)'g. Katalog ksiąg polskich. War. 
S z t e k (Stek). Konsł. Elegie sur la mort. 
d' Alex. l. Petersb. 
g z II b e r t Mich. Spis nasion ogrod. bot. war. 
g z 11m l a i18 k i Andr. Powinszow. afiszera. 
knłk. 
gzybkobieg. Wiersz. War. 
Sz)'waitski Puwoł. Kaz. na przen. obr. N. 
M. P. 
T a b e l a pcczt. w Król. Pol. 
T argach (O) na wełnę. 
T Brno p oli ta no. (In instituto) ordo praelect. 
Lwów. 
T a r y fa jen. cel. Król. Pols. 
Tasso Torquato. Armida, Ilstep z Jeroz. 
wyzw. Wił. . 
T e d e s c h i A. NIllIka rob. Tholard. kondu- 
ktorów. Lwów. 
(Tekla Bwięta). Nabo:!. do B. Tekli. Wars. 
_ Obrona w kddej potrzebie. Tek!:, s. Czest. 
Treść nauk w szkole grodz. Grud. . 


Turski Winc. Weteran poznański. Pozn. 
U h I e A. Bundige. Denklehre. Lemb. 
Upominek. War. 
U rz ą d Z. pensyi męzk. War. 
- rBchunk dyrek. artyl. War. 
Uwag kilka nad rozwodami. War. 
_ gospodarza Bcil}gajl}ce się do budowy sto- 
dół. War. 
Waga A. Rzecz o piórze. War. 
Wanda (wiązanie). Wars. 
W li n n o w II k i A. lnitia theoriae casus. RII- 
stemberg. 
Warszawa. Taryfa domów. War. 
Wet e r a n poznailski. Pozn. 
W i a d o m ość o towarz. wyrobów zbo:!owych. 
War. 
Wielopohki A. Wywódapelllcyjny. Kielce. 
Wierzbowski M. Kazanie w PłockIl. War. 
Wilchel m B. Uwagi gospodarza. War. 
Wilgockich rzecz z Al. Kurminem. Wił. 
W i t r li w i liS Z. O budownictwie. Kr. 
W i t t i g K. De jllrisdictione ci viii. Lw. 
Witwicki S. Ballady i romanse. Wllr. 
Wodzicki S. O chudow. drzew. Kr. 
_ Szklarnie ogrodu Niedż\Viedzkiegl). Kr. 
Wo e I k e F. Lingual) grecae elementa. Vars. 
- De SlIrbieviana puesi. Wars. 
Woj ci e c h o W s k i B. De encephalocele. Wił. 
Worowicz J. Wiersz z okoliczn. wyst. ko- 
,jcioła. 
Wo:!niakowski J. De testamentis. Kr. 
Wretowski P. Skorowidz dziennika praw. 
War. 
W II n s t e r K. Oberschlesien. Liegnitz. 
Wybór nabo:!. Często 
Wyczecho wski A. Projekt. do kodeksu. 
War. 
W y r w i c z A. Poczl}tki jeometryi. Wilno. 
Z a b a w a duchowna. Czest. 
Zaborowski S. Ortografia polska. War. 
Z a m b rz y c kił'. Kazauie na exekwiach 
Ujejskiego. WiI. 
Z a m oj s ki S. Mowa na l. sesyi sejmowej. 
War. 
_ To:! po franc. War. 
_ Mowa na ostat. sesyi sejm. "'lIr. 
- To:! po franc. War. 
Zapowiedzenie jnbileuszu. WiI. 
Z a wad z k i i W ęcki. Katalog k9i,!:!ek dru- 
kowanych. 
Z b i ó r powieści. Wił. 
_ praw dla król. prusko Przem. 
_ praw o to warz. kredyt. War. 
_ llrz,dzeti leBnych. War. 
Z d a n I e sprawy towarzystwa wyrobów zbo- 
:!owych. War. 
- o stanie KrakowR. Krak. 
_ Towarz. Dobrocz. Wllr. 
Z c g a rek czyscowy. Czest. 
Ziegler J. 
. Pełrus. 1oruil. 
Ziellko\Vski .1. O welnie i owcach. War. 
Zigra J. Ogrodnictwo. Wił. 
Z II b rz y c k i D. Nallka robienia kon(lllktorów. 
Lw. 
i d:! a r s k i A. PiSDIR rozmaite. Płock. 
_ Wiersz z okolicz. zwlok Władys. Hermana.
>>>
1825 - 1826. 


99 


Ż e g li c ki A. Schola pietatis. Płock. 
Żółkowska K. PowIeści. Wil. 
Ż y li ń s k iW. Kazanie na na bot. za Aleksan- 
dra I. Mińsk. 


" 


1
26. 
Abecadło dla młodzi",ży. War. 
Abendblatt warschauer. WarschIlu. 
A d a m s kiM. Historia rei herbariac in Polo. 
nia. Wrocław. 
Alhel'trandy J. Panowani", Kazim. Jagicl- 
lon(;zyka. War. 
( A l e k s a n d e r 1.). Progrim obchodu żałob- 
nego. War. 
- Oda na Bmierć Alektiandra 1. \ViI. 
- Westchnienia czułego Polaka. War. 
A)) o c u ti o. Cracoviae. 
Ambroży ś. Hymn Te Deum. Bochnia. 
Ancelot J. C:mtate. War
ż. 
- Toż. Moskwa. 
A n k '\Ił' i c 7: A. List pasterski. Lw. 
A r e n d t .M. Nauki. chrzelicijailskie. Bcrdycz. 
A r li n c o u r t W. Nicznajoma, romans. War. 
Astronomia. Wilno. 
Bamberg U. Disselt. medil'a. Berlin. 
B a n d t k i e J. S. l1istorya drukariI. Krnk. 
- Ojcze nasz. Wrocław. 
Barbara S. Nabo
fJilstwo. . . . Cz
st. 
Bellarmin R. Nauka chrzcliciall. Wil. 
Berdycz o w ie (O odpustach w.. .). Bcrdyrz. 
Bernatowicz F. Pojat.a, fOm. War. 
B eschreibllng des JlIlIeljahres. Wil. 
Besser W. Przepisy do układ II zielnikI;\\'. 
Wil. 
B i eIs k i B. Nowy elementarz. Warsz. 
Bierkowski J. Anatom. chirur. Abbildlln- 
gen. Berlin. 
Błlłchowicz P. Kazania. War. 
(Bogdaszewski J.). Kilka billi alI. Wil. 
Boileau. Sztuka rymotworcza. War. . 
B o r o W s k i J.. O poszanowaniu zdoln lIInYllł 
(b. w. m.t 
B o b I e W i c Z ks. Rozllmowanie wiej
kie. Wil. 
B r a t k o W s k i S. Bielany (wiersz). War. 
- EleKia. Wlir. 
- P. Władysław. War. 
- Rozpanll
tyw. chrzl.'ścijana. War. 
Brodziilski K. O l)(Iwoł:mill llIłodziety. 
War. 
Brunnow E. Reforma sztuki lekars. War. 
Brzezina A. Katalog ksidek i nut. Warsz. 
B II d n y S. Buchalterya. wll. 
C a d c t A. O podagrze. Kl'. 
C epari W. Vie d", St. Louis. PILris. 
Chiarini L. Funerali (Dei) degli ElIrci po- 
lach i. 
- Gramatyka hebrajskIL. War. 
C h ł ę d o W s k i A. Rozwaitości literackie. War. 
- Monitor warsz. 
C h m i e I e w s k i B. Bieg roku. Częstochowa. 
Chodasiewicz &I. Dissert. inallg. Wil. 
Choist:1l1-GoutTicr Z. Licbe und Enbmgung. 
Wien. 


C h wal i b o g o W s kiL. Ullprawiedliwianic się 
Krak. 
- Akt oskadenia. . . . Kr. 
Ciampi S. Osservazioni sopra la Polonia. 
Florencya. 
Czajkowski P. Pochwał" St. Mieroszew- 
ski ego. Kr. 
Czapczyński W. Carmen (b. w. m.). 
Czarnecki E. Mowa na pogrzcbie Bielskie- 
go. War. 
C z ar t o r y s k aJ. Pielgrzym w Dobromilu. 
War. 
Czynnolici sejll/u. Lwów. 
Dangel T. Sposóh hodowania owiec. War. 
Dawid. Pllalmy. Wrocław. 
Dt'kert J. Kaz:mil'. War. 
Deklalllacya w teafl'ZA krakow. Kr. 
Devotio rommunis. \VIIr. 
Dictionaire franc. et polon. Wil. 
D i e h I K. Kazanie po Alexan(łrzp I. W:ar. 
Dzierżawin G. Bóg, orla. Wilno. 
D i e 8 i n g K. Dissert. in:mg. Wil.'dei.. 
DirecturilllD div. off. Pmm. 
- To
. Lw. 
-- div. olT. p. diorc. S:1nll. War. 
Dmochowski Jo'. KSllw. Pisma IOzuJaite. 
Warsz. 
- Szhlka rymotworczlI. War. 
- flihliotcka polska. War. 
- (
azeta kurrespondcnhL. 'Vlirsz. 
- Hozmaitolici warszawskie. 
Dmllszewski J.. Kurycr Warszawski. 
J) II i (laJ nabuż. jubil. Wil. 
Dohrowski J. Mahritichc Lt!gende. Praga. 
Dodatek do lista w Tow. Dobrm'z. "'ar. 
D fi d a t k i w instrukcyach dla d)'rekc)'ów. 
War. 
Doerne F. Thorns Schrekenst:l
p. Gd81')!.k. 
D ow g i rd A. Dissert. theolog. Wil. 
- Kazanie o niedowiarstwie. Wil. 
- () posłuszenstwie. Wil. 
Drak e A. Polnische 
Iisccllcn (czllt!OI'.). War. 
Dl"ozdowski.1. Thcses ex jure. Lw. 
Dllbiecki M. In obitum Alpxandri l. Krak. 
DUr/Ls K. Edward, poem. W:Lr. 
Dzięcielski J. Pozwolenie jedzenia z wię- 
storn. Lubliu. 
Dzieło o zarazie bydl:l. Suwalki. 
Dziennik naboż. KI'. 
- praw. War. 
- rozporz. m. Krakowa. Kl'. 
- rZl}d. Rpłt£'j krak. 
- urzl}d. wojew. A ligII st. Suwałki. 
- Tof kalisk. 
- Tuż krakowsko 
- Toż Illbels. 
- Toż mazowicc. 
- Toż płock. 
- To:! podlask. 
- Toż sandom. 
- warszawski. 
- wilenski. 
E I e m e n t a pllerilis hlstitutionis. Czr st 
Elementarz. Czpst. 
- rosyj. polski. ""'il. 
Engehnann G. O stawianiu spichrzII. Wil.
>>>
100 


]826. 


Extensio Ilniversalis Ilbilaei. Pozn. 
Falkowski J. Nabożeń. jubileuszowe. Wil. 
- Wzniesienie mYBIi do Boga. War. 
F a I z E. Der civil Codex f tir Polen. Wrocł. 
F e l c z e ro w s k i Ks. Po zgonie Aleksandra 
I. War. 
l'eli ch enfeld S. Elegia na Alexan. l War. 
FrayssinousD.Mowyo wychowaniu. War. 
Fredro A. Komedye. Lwów. 
G. A. z K. MyBIi moralne. War. 
G a l e a z z i F. 1\1. Vita di s. Stlł.n. Kostka. 
Roma. 
Gil. Iii G. Per lo nozze d. Conte Potozki so- 
netto. Petersb. 
GarbiiJ.ski K. Obr. iycia ks. Dl,!browskiego. 
War. 
G a s z y ń s k i Konst. Wiersz na zgon 
taszy- 
ca. War. 
Gebetbllch zllr Fcycl' Jlluil. War. 
Gedike. Wypisy franc. Wilno. 
Gesang bei Trauer-Diens. Alex. I. Płock. 
Giedroiciowie. Odpowiedż przeciw Radzi- 
wiłłównie. Wilno. 
Gierdwiło M. K8z. lIa Bo:!e Nur. w Kra- 
sławili. WiI. 
Giraud (l'abrć). Instr. etpricr
s pourI. Ju- 
biM. Var. 
G i r t I e r Beb. Glos przy swej instal. Krak. 
G 10m. łł.ckurs sIlkc. Meissnera. War. 
- Rekurs na od pow. suke. Krajew. War. 
Glllecksberg J. Przewudnik warsz. War. 
G o d z i n a sw. przep. z przyd. nab. uwicI. 
Częstuchowa. 
Gołębiowski L. O dziejop. pol. War. 
- Op. hist. m. Wlirszawy. War. 
Gondlllicz J. ł'. Ziwo. Osman spiaw. vitcs- 
cko. Dubrown. 
G r& m. łaciiJ.. Wilno. 
Grisot J. U Hist. młodoBci J. Chr. War. 
Grzymała Woje. Głos na nab. :!ał. za Stn- 
szyca. War. 
H e ł n. Trzy dni, pow. Clallrenn. Lwów. 
- Lizli, pow. szwajc. War. 
- Najczyst. mil.-ofiara. Lwów. 
- Zielony ph1.szczyk z Wenpcyi. Krak. 
H c It z I Jos. De uni fistula. Viln. 
H e l' k e l J. Elem. lillKuae slavirae. Hudae. 
Hohenlohe i Falkowski. J. Wzn. mYBli do 
Boga. Wars. 
Hryniewicz Win. O szkar. obłudy Kaz. 
Wiln. 
Humnicki Jgn. Edyp. War. 
Hllssen. Uwagi nad wakcyną. Grodno. 
l. S. I. Jllliusz i Laura. rom: War. 
II g e n Chr. Fr. Symbolorllm ad vitam Soci- 
ni. Lipsiae. 
I n d e x leet. in U ni ver. Jag". Crae. 
- praelect. in Univ. varsav. Var. 
I n s t r II c t i o) pro confessariis. Radomiae. 
Inshllctions et prieres. 
I n strllkcya dla dyrekr)'j tow. kred. War. 
- dla wydziałów hivotec'znych. War. 
- wzgl. dawania nauk. War. 
Irwing W. Przygody człowipka. War. 
- Rozbójnicy we Włoszech. Wars. 
I z y S polska. Dziennik red. Korwin. 


Jachowicz Stan. Bajki. Wars. 
Jakubowicz Mak. Gram. łac. Wilno. 
- O liczeniu języków. Krzemieniec. 
J a s k ó I s k i Fellks. Wiersz na zgon Alex. 
I. ces. War. 
J as tr z e b s k i Win. FI. PowitJsci. Wił. 
Jaszowski Stan. Zabawki rymotwórcze. Lw. 
J u b i I e u s z II (O) w dyecezyach. WiI. 
_ powszechnego w Rzymie. Wl1.rs. 
- wielkiego pamiątka. Berdyczów. 
Jllrkowski A. J. Jllliusz albo nierównoBc 
losu. Wilno. 
K. P. Wieczory w zamku nadreliskim. War. 
Kaczkowski Kar. Lekcye Hygieny. Wars. 
K a g n i m i r. ChronicolI Polonorum. Vars. 
Kajdanow Iwan. llist. pw.sZ. Wiln. 
Kainko E. W. Kazania. Wrocł. 
KaltJnd. pol. niemiec. K!ak. 
- polit. pijarski. W:\r. 
K a m i e i\ s k i Ant. Odr. Arytmctyka. Wil. 
__ Jeografia. Wilno. 
- Tł\blice, podział 8wiata. Wilno. 
Kandia E. Elegie IIllf Alex. I. Wars. 
K a n t y c' z k o s ZiC'matyczkos. Wilniuje. 
K a p c II i Alojzy. Rozbiór l\1ncicjows. Princ. 
juris. Wiln. 
Karczews ki Win. Astronomia. Wiln. 
- O kometach. WilII. 
Karpiliski l'r. Dzipła wier. i prozą. Wrocł. 
K arwowski J. N. De Virgilii Ecloga. 
Kasperowski Ad. Rolnictwo. Lwów. 
Katechizm krótki. Lwów. 
K a IIlfllS s Joh. S. De aevi noslri vitiis. Coslin. 
- Wie muss alte Liter. gelehrt. Coslin. 
K a wal e w II k i Konr. Kazania. Przemyli I. 
Kazania w czasie jllbil. Wilno. 
- ró:!ne. PrzemyBI. 
- To:!. Wrocł. 
- niektóre przez Dominikanów. Wiln. 
K a z i lU i e r z Jagiel. Statut. Wiln. 
K irch en verordn. d. evang. Gemeinde. 
Wars. 
K la p roth JIl1. Hen. Mćmoires relatifs al'Asie. 
Kodcsch Fr. Abh. tiber Zahlungs. Lemb. 
K o c P P fi n Piotr. Ueber d. Urspr. I. Spr. d. 
lith. Wilno. 
Kolend a. Wars. 
Kolicki Mich. Oda na Kar. LipiiJ.skiego. 
Wrocł. 
Komenillsz mały. Lwów. 
Kom iasya wojew. LIlbel. War. 
Konarski Stan. Gram. łaciń. Wiln. 
- Opera Iyrica. Vars. 
Konstancya. Zasławska, romans. Wiln. 
Konstantynow J. Hist. p. Ros. Wilno. 
KorczyiJ.ski M. Począt. gram. pols. Lwów. 
Kor o w i c k i Aleka. Proces cywil. litew. 
WiI. 
K o s i iJ. s k i Jan. Instl'Ukcya fabykacyi prochII. 
Warszawa. 
Królikowsk i J. F. Wzory estetyclUe. Pozn. 
Hydg. i Leszno. 
- Proste zas. stylu pol. Pozn. Bydg. 
Kor n J Ildes Labell. Hebr. dellt. Iłanworterb. 
WiJ.
>>>
1826. 


101 


K rzyianowskl Adam. Wyw. rekursu z str. 
Potockich. Krak. 
K u h n i Mili kowski. Dodatek do katalogu. 
K u m eIs k i Norb. ĄIf. Rys oskamieniałoBciach. 
Wilno. 
- Wykł. mineralogii. Willlo. 
K u n d z i c z J. Nep. Oda na Bmierc Alex. I. 
Wilno. 
Kil rz e w s k i Józ. Wierzba płaczą.ca wiersz. 
Krak. . 
Kil:! m i ń s ki Józ. O przckleiJ.stwach i złorze- 
Ozeniaeh. Wiln. 
L a c h n i c k i Ign. Eman. Pamięt. magnet. WiI. 
Lacroix Sylw. Geomctrya. War. 
- O solidometryi. Wars. 
Lamenais Hug. F'cI. Niebezpiecz. liwiata dla 
młodo Kraków. 
I.a Motte ł'ryd. Undina, romans. Krak. 
L a II g i erA. GI'ltaliani in Rllssia. Firenze. 
L e go e n d r c Adr. Geometrya. Wilno. 
- To:! na kI. 7. i 8. Wilno. 
Lelewel Joach. O historyi. Wars. 
- Bibliograficznych ksiłg dwoje. Wilno. 
- Stare pieniłdze w Trzebuniu. Wars. 
LeszczyiJ.ski J. N. Elegia na zgon Staszica. 
Wars. 
Levezow Konr. De nummis graecis. Berol. 
L i P s k i Ign. Prawidła chodowania owi ec. Poz. 
ŁańCllcki J. Głos. . . . Kr. 
Ł I} t k i e w i cz. Ksił:!ka dla dobro chłopca. 
Wars. 
L u:! y n s k i B. Kazanie podczas jubil. Wił. 
Macbwicz B. Jubileusz. 
Maciejo\Vski F. Dissert. mcdica. WiedeiJ.. 
.M aj erano ws ki K. Rozrywki przyjem. i po- 
:!yt. Kr. 
Marcinkowski K. Rzeki polskie. War. 
Marcinowski A. Opisobch. po Alexand. I. 
Massillon J. .Mały post. Wars. 
Matecki Józ. Katlilog ksil}:łek. 
.M e h I i s s F. Liste militaires fraDl.ais. Paris. 
Meizner J. Elegia na Alexandra I. War. 
M e I e v i i II e. Kaplica w czarnych skałach.Wił. 
!Ieltzer A. Opis machiny do siania. Wars. 
Mickiewicz A. Sonety. Moskwa. 
M i kołaj. l. Obrzl}ll kOl"OlJacyi. Wllrs. 
Mile J. MowlI przy pochow. F'. Dybka. War. 
M i n t e r K. Zbiór pOJ tretów sławnych Illdzi. 
War. 
Mnemozyne (czasop.). Lwów. 
MoUere J. Kobiety filozofki. Wiłno. 
Monitor warszawski (czasop.). 
Montolieu P. Rycerze ły:!kowi. Wars. 
Moore T. LaUa Rukh. Wars. 
M li II er S. Słownik franc. polski. Wiln. 
N. Wiersz z okoliczności wie:!y ratusz. Lw. 
N a b ó:! e ń s t w o w czasie jllbiłeuszu. Wil. 
- o szczęśl. śmierć. Czest. 
- BrHctwa ś. Trójcy. Lw. 
Nahumowicz J. Dissert. med. Wił. 
N a r u s z c w i r z A. Dzieła poetycz. Wrocł. 
N a u kaczyt. Wars. 
- O jllbileuszll. Czestoch. 
- To:!. Krak. . 
- To:!. Bochnia. 
- To:!. Lwów. 


- To:!. Warsz. 
- przygot. do pokuty. Krak. 
Nay}ies (De) J. PamIętniki o wojnie hiszpali. 
Wlln. 
N e tt o. Kalendarzyk politycz. Wars. 
N e v6 J. Poczłtki gramatyki franc. Wiłn. 
- Gramaire (ram;aise. Wil. 
- Lexiographie. Wilno. 
Niewidania pow. Wars. 
Noel A. Wykaz chorób. Lw. 
N o t it i a deorum historiae. Wars. 
N o w i ił II k i A. Pałac Lucypera, melodr. WiI. 
O b w ie s z cz en i e o jllbileuszu (b. W. m). 
O d a na śmierć Alexandm I. Wilno. 
Odpl1st (Co znaczy). War. 
O f f i c i II lU codzien. Czpstoch. 
- To:!. Lwów. . 
O g i iJ. s kiM. lIIeruoires sur la Pologne. Par. 
O g ł o BE c n i e jllbileuszll. Krak. 
Ołtarz złoty. Czestoch. 
O n o II z k i e w i c z 'X. O szacunkll najwyższ. 
dobra. Wil. 
Opis wypadku \V Petersbllrgu. War. 
Orań ski B. Na zgon Staszica. War. 
- Mokotów. Wars. 
Ordnung der Vorlesllngen. Lwów. 
Ordo div. off. War. 
Organi zacya tow. kredyt. War. 
- Uniw. krakow. (b. w. m.). 
Orzechowski S. Dzieła. Wrocław. 
O s i iJ. s k i A. Przemowa po examinie. 
Ostrowski P. Wypisy rosyj. Wil. 
O s tr z Y k o \V S ki B. Przymówienie w dzieli 
Alexsndra I. 
Pamiętnik umie jęt. sztuk i nauk. Warsz. 
Pan Unterleitnant Wojciech. WSI". 
Panna de Clermont. \Vil. 
Pawlicki J. Nowenna. War. 
p e k ais kiP. De Petri rnilitis I"esllcitatione. 
krak. 
Pelletier P. Zbiór pieknych m)śli. War. 
(Petersburg). Opis wypadkIl. War. 
Pfaff Kar. Bog. Spis ksil}żek polskich. Lw. 
- Verzeichniss von Blichern. Lemberg. 
P i e kar s k i }I'. De maxillac ainplltatione. \ViI. 
PieBni nabo:!. War. 
Pi lIer J. Kalendarl;. Lw. 
Piotrowski J. O boskiem powoł. człowieka. 
Krak. 
Piramowicz G. Nauka obycz. Wił. 
Pius IV. .Modlitwy. War. 
Platon A. Widoki pomników Polski. Kr. 
p l e s z k o W s k i S. De lesioniblls capiti8. 
Grodno. 
Pobudkiewicz A. Wiersz na zgun Alexan- 
dra I. 
Poczłtki jcomctryi. Wilno. 
- gramatyki franc. Wil. 
P o c z e t nallk w liceum wołyńsk. Krzem. 
Podolanin. Notatki. War. 
P o p i s szkoły k"n liI;k. Kalil!z. 
- kieleckiej. Kielce. 
- krakows. Kr. 
- Inbelsk. Lublin. 
- łęczycko 
- łukowsko
>>>
102 


1826. 


- pinczows. 
- pło«:k. 
- pułtusk. 
- zamojsko 
- wą.ehockiej. 
- PUarów w Warsz. 
- nowej Częstochowy. Jasna Góra. 
- lieeum WRrsz 
- szkoły wydz. warsz. 
Po rz ł d e k jllbileuszll. Kr. 
Pos iedzenie Uniw. warsz War. 
P o t o c ki S. Rede am Grabe des J. Ponia- 
towski. OPJ!l'ln. 
p ó Ż II i Ił k J. ZaJ nad skonem M. Mal'llotwardy. 
Lwów. 
l'rRktyka gospodar. (b. w. Dl.). 
P fa W i d ł a dla :!ołuierzy. War. 
Prawo pOWBZ. kl"Hjuwe. POZIJ. 
P r a1m" w s k i A. Mowa za dusz!' Zajaczka. 
W
 . . 
Program instyt. }loliteclmicz. War!!. 
- szkoły. Wrocłnw. 
Progr1ł1ua liceów krakows 
ProYKrt B. Hilltoire (1e Stllni",I:,s I. Paris. 
- Vie de Marie I.eszczriJ.sk:,. Lilie. 
Przepisy dla szyków jazdy. Wal". 
Przew.od nik obehodzl}cym pllmiątkl." Wił. 
PuszkIn A. Fontann" w Bakczyseraju. Wil. 
Rabbe Alf. Hist. d'Alex. I. Paris. 
Rachllnek kasy tow. WiI. 
Raczyi1ski Klem. Theses exjlll"e univ. Lw. 
R aj s z e I Llld. Elegia na zgon ces. Alex. War. 
- Toz tam:!e inne odLJicie. 
Raport petersb. kum. BIed. War. 
Relchardt Chr. Shrb. roln. i ogr. WiI. 
R e m b i e I i li s k i Lud. Toorya krzyw. iloczyn. 
War. 
Rocznik wojskowy. War. 
- Tow. Dobrocz. Krak. 
R o g a ls k i Leon. Nowe wypisy ros. WiI. 
R o z a n c i u s szwęciansios Maryos Pannos. 
Wilniuy. 
R o z k a z do wojska o łlurawiewie. 
Rozmai tości Iwuwskie. 
- literackie. 
Rudnicki Ad. Ant. Głus przy rozp. km'su. 
weter. War. 
_ Mowa przed otwar. popisIl. publ. War. 
h u ffi n Fryd. O chowie owiec. Pozn i Hydg. 
R II t k o W s kiJ 6z. Z)'gm. Elegia na zgon 
Staszica. War. 
Rych t er Ign.I.oj. Andre&ll Patricius Nidecki. 
WRr. 
_ O :!yciu J. A. llardziliskiego. War. 
_ O klaszt. Dominikanów wars. W Rrs. 
Rzesiński J. K. De Illstino Trogi Pomll. 
Crac. 
- De usuris. Crac. 
Sc h e ma t is m liS v. Gllliz. Lcmb. 
S c h I e c h t Fr. Ksaw. Limburga Minncsspitl. 
Wien. 
Schlesinger N. Nallka pisania. Wiln. 
S c h m i d Krzysztof. HcmYB. pow. mor.l'łock 
- To:!. Warszawa. 
Schneider Józ. Kalendarz gosp. gal, 


Sęk o W s kiJ óz. Wierne odbicie papirusa. 
Krak. 
S i arc z y iJ. s k i Fr. ks. Wiad. o Jar08ławill. 
Lwów. 
S i d o r o w i c z Fr. Dic Krankenh. Gebahrcu- 
arst. Wien. 
_ Diss. ob!!tetricia. Viennae. 
S i e r o c i ilS k i Teod. O szkodl. między nall- 
kami. War. 
S i e s trI'. en cew i cz. Be
cbr. des Jubeljahres. 
Wihl. 
Skarbek Fryd. Głus przed wpnsz. do grobu 
StaszicR. Wars. 
- Pan starosta. Wrod. 
_ Szwejkuwski ks. Zbiór mów pogrzeb. St:
- 
szica. War. 
Skott Walter. Czarny karzcl. War. 
_ Matylda Rukeby. War. 
_ Plln dwóchset wysep. War. 
_ Ryszard, Lwie serce, ł". S. D. Wlln. 
S k l' i b e }I.
lIesvillc La Illne de miel. com. 
Paris. 
S la w i i1 S k i Piotr. Poczat. astron. Wilno 
_ Summary of tLe observ. Viina. 
Sł o t w i iJ. s k i ł'cl. Odp"w. Si,melsona Potoc. 
kim. Krak. 
_. I'rogralDa jnris eccl. Crac. 
st o w ac ki Ellzeb. DzielK. Wilno. 
_ 1'1'8widJa wymowr. Wilno. 
S ł o w n i k nowy fmn. 1101. Wil. 
S n i a d e c k i Jan. The Sllmm!łry of Copcrnic. 
CRlcutl\. 
S o b i e II k i Jan III. Lcttres dll Roi de Pol. 
Paris. 
S o li w a C. Messe fllneb. pour Alex I. Vars. 
S p o s ó b słllch. mszy B. Warsz. 
- uczenia się języków. Wil; 
S p r a w a na popili szkół wOJew. Płucko 
Staczkowsk i Józ. Spiewy romansowe: War. 
S ta n i e w i c z M. Słownik ross. pol. WII. 
(Staszic S.). Na zgon Stan. S. 
Stein Chr. Jeogra.fiR matem. Warsz. 
S tojowski Jord. Nachr. V. J.;'oL Graff Osso- 
litiski. 
Stliger Józ. Opis obr. machiny KIlbigraf. 
Wnrs. 
Stolzman Kilr. Bog, Zasady rostRW. dział. 
Warsz. 
Supii1ski Józ. Ohrzęd. pogrz. I:\taszica. War. 
Swetoniusz K. }o'r. Dzieje. Wrocł. 
S y I w a n. Dziennik nallk leBnych. 
S z a n i a w s k i Fr. Ks. Kazanie na Józ. Kala- 
santego. Wars. 
S za w le w i cz Ant. ks. O pijailstwie kaz. Wil. 
Szu IlllaiJ.ski Andr. Powinszow. afiszera. Kr. 
S z u b e r t M ich. Spis nasion ogrodu. War.sz. 
S z w ej k o w s k i Woj. Kaz. na pogrz. StaszIca. 
Wars. 
Tarczewski M. Rekurs z strony Popław- 
skiej. Wars. 
_ Odpow. tcj:!e na apeli. War. 
T a r y fa jen. cel. król. pol. 
Tuso T. Godfnd. Wiln. 
'f h a ls o n Capcli. Elegia ad com. de Orsini. 
Leopoli. . 
Tomasz Grzeg. List past. jubil. Tarnów.
>>>
1826 - 1827. 


103 


I. 


Torosiewicz Dawid. Sllwariuw w spr. 
Nikorowiczów. War. 
- I:!karga restitut. ks. Kawiollow. Wars. 
T u I i li s k i Mich. O chowie tlszczół. Lwów. 
'J' y c z y n s k i Seb. Theses ex thcol. Viennae. 
Ulpianis D. Fragm. ed. Rom. Hube. Var. 
U n t e n. ub. das Jubiliium. Lemberg. 
Uprawie (O) szczeci. Wars. 
Urzl}dz. egzaminów w Uniw. wars. 
- Instytutu wychow. płci :!eil. War. 
- kantorII słutłcych. Krak. 
Ustawa warsz. tow. do br. War. 
Ushwy wileń. tow. dobro Wil. 
W. L. F. Elegia na zgon Dybka. War. 
W8
a A. Ksia:!ka dla chłupca. War. 
- Wiadumolicf z mmk pnyrodz. War. 
Wal i c kiL. De fractura culli. Wilno. 
W a n i e k i'. Ode in honorem Francil!ci I. 
Tarnów. 
- Toż Ant. Ballm. 
Wa n n o \V s k i A. Theoria caslls. Rastenberg. 
Warschauer Abpndblatt. Wars. 
Vaucher J. Monografia skrzypów. WiI. 
Werner J. Dzieło dla ekunomów. Suwałki. 
Wę:!yk Fr. Wanda, trag. Kr. 
W ę Zł k Raf. Hołd OS30linskiemll. Lwów. 
Wiadomość o odpll
tAch. Ucrdyuów. 
Vieilh de Boi
oslin. Blugraphie Univ. Pa- 
ris. 
(Wielopolski A.). Wywody ze strony. . . 
Kielce. 
W i e re z o uparlkll wie:!y we J.wowie. 
(Wincenty H.). Nowenna. War. 
Wini warter J. HandlJllch der Gesetz- 
kunde. Lw. 
W i t w i c ki S. Notatki Podolanina. 
W o kur k o De diarl.lOea. Viennae. 
W olicki A. Na popis Ilczniów kalisk. za- 
prasza. Kalisz. 
Wo ł k o il S k a Z. Ladowid i Miliada. Wars. 
Woronicz J. Kaz'łnie w czusie pogrz. Ale- 
ksandra II. 
- List pasterski. 
- .Mowa przy Obl'l
dzie talouy. Wars. 
- Ogłoszenie jubileuszII. Wars. 
Wszelaki T. Zbiór nauki ehrzelić. Wllrs. 
W u t z k e. BeschreilJllng des Narewf!usses. 
Berlin. 
W y bór modłÓw. Wilno. 
- nabo:!. (;zęst. 
Wyjl}tek z lista w To\\"arz. zabezp. Krak. 
Wykaz listów zAstaw. 
Wykład nauki rysIInków. War$. 
W yp i s k i iz pisatelej w Polsce (pols. i ros.). 
l-'ołock. 
Wypisy łaciń. Wił. 
- rosyj. WiI. 
W y rok w spr. Nikorowicza. 
Wyrwicz A. Poczl}tki algebry. Wilno. 
- Poczłtki jeometryi. Wilno. 
Z.a b i e Ił o K. De pedis exterpati!lne. WiI. 

 Z a b ł o c k i 8.). Dział 5. czyunoBci. Wars. 
Zakrzew ski A. Wzory pism polsk. War. 

ałuski J. Głos przy instalacyi Girtlera. Kr. 
Zapowiedz e nie jllbilellszu. Minsk. 
Zawadzki Józ. Dodatek do katalogu. Wił. 


'. . 


i. 


Zawadzki i Węcki. Katalog ksil.!g pubkich. 
Wllrsz. 
- Dodatek do katalogIl. 
- Zupełny dodatek. do katalogu. 
Z b i o r k"zail. Wilno. 
- praw dła król. prusko Puzn. 
Z d a n i e sllr. o stanie Krlikowa. Krak. 
- Towarz. Dohrocz. 'Varsz. 
Zegarek C1.yscowy. \Varsz. 
Zecow icz J. La Russie en deuil. Petersł.. 
Ziegler J. Hirtenbrief. 
- List pastprski. Tarnów. 
- Litterae pastoraies. Bochnia. 
Zieliński J. GI'iLmatyka franc. War. 
- Rozmowy potoczne. \Var. 
Z o tt a M. De eolice suturnia. Wieden . 
Zschokke J. Jasnowidzłca. Wilno. 
Żaba N. Elegia pogrzeb. Alexandra I. Witr. 
- Lilia. Warsz. 
- Romans w listach. Wars. 
- Rozrywka moja. Wars. 
Zug arzewski J. O dYllmencie. Wiluo. 


If'oi21. 
ALeclldło obrazkowe. Warl!z. 
A b e n d b I a tt warschaller. Warschau. 
Akt zawil}z/lnia tuwarz. oszcz
dności. War.. 
A I bertrun d y J. P,lnowanie Kazim. Jagiel. 
\Varsz. 
Ammon A. Dyetet}'kll. 
Andr
 R. O pielęgnowunill owiec. War. 
(A nioł z Akry.). Zbiór tycia Anioła z Akry. 
War. 
A n n a l e s militaires. Paris. 
A r w i ń s ki}'. Rys historyi astronomii. W Hr. 
A t I a s statyczny Polski. Pozn. 
A v 6 e A. Dissertatio medica. Wie den. 
Bandkie J. S. O psałterzu polskim. Kr 
Bandtkie J. W. O Macieju Slillnickim. War. 
- Słownik franc. polski. Wrocł. 
Barballlt A. t1allki dla dzieci. 
- RozwYBlania religijne. War. 
Barto szewicz J. A. Dissertatio chirurg. 
Wil. 
Bartoszewicz Z. O hieroglifach. Wil. 
B a u m a r c h a i s A. Mutka występna. Wiln. 
Bewerk ungen (kritische). War. 
B e r e n d s A. De tIlmoriblIs. WiI. 
Bericht dCl' Uhtersllchungs Comis,ion. War. 
Bess er W. Nekl'Olog barona Biber8teiQs 
Wil. 
Bielikowsk i A. Upominek pogrobowy. War. 
B i erko w s kiJ. Anatomisch-chirurg. Abbil- 
dungen. Berlin. 
- Erklarung der Abbildungen. Berlin. 
Bigel Dr. Egzamcn de la mettode curative. 
Var. 
- Continllation de l'examen. V Hr. 
B i r g er '1'. De antiqllit. runicis. }lediolan i. 
M o n e tt i P. Alfons zakonnik Tmpi:\tów. W Hr. 
Bussuet J. W}'klad nauki kośc. katol. Lw. 
Bouilly J. Powiclici. War. 
B o II r i n g J. Specimens of the polisch poets. 
London. 
Burd C. Mineralogia. Wił.
>>>
104 


1827. 


Bratkowski S. PieBni narodowe. War. 
Brochowska P. Charitas. Drezno. 
Brozewllki S. Mow/\. Wilno. 
ł!rodziszewski ks. Mowa żałobna. Wrocł. 
II r o n i k o W s k i A. Die Geschichte Polens. 
Drl'zno. 
- MiLllscthurm am Goplo. Drezno. 
- MyszB wie:!a. WiI. 
- To:!. Wrocław. 
- Zawierzyce. W ił. 
Bu lik P. Leben der latein Dic ter. Wiedeli. 
BlIkwar rosyj. Wilno. 
.Hychowiec J. Rady dobrej matce. Wil. 
C IL t al o go u e des li vrcs. Cracovie. 
Cesar J. Commentarii de bello galii co. War. 
Cbatcallbriand F. Wspomnieni/\ Włoch. 
War. 
Chłędowski A. Uozmaitolici literackie. War. 
- .Monitor warsz. 
C h o lU koL. O bservation8 sur la Pologne. 
Paris. 
Choiselll Z. Le nain politiqlle. Paris. 
C h r z a II o w s kiP. Pl'zemówienie na obcho- 
dzie Wl}sowiczowej. W"rs. 
Chwila spoczynku. Wars. 
C in m p i S. La ()emetriat]e. Floroncyl\. 
- Esame delia storia de Demetrio. Flurencya. 
- Rerum polonicarum ab excessll ::)tephani. 
Florencya. 
Cieciszowski K. List pasterski. 
Cottin J. Amalia Ilansfield. War. 
Cramer J. Szkliła na pianofol"te. War. 
Czajkowski P. Pochwała :!)'cia M, Stacho- 
wicza. Kr. 
C z a p II k.i A. O użytecznolici szkół. Kr. 
- Urzl}dz. tyczące się DRIlCZ) cieli. Kr. 
Czech J. Wykład arytmetyki. Wil. 
Czynności s
jmll W. X. ł'ozn. Pow. 
Daniłowicz J. Lah.pisiec Litwy. WiJ. 
D e I e s t rc. JUIlI'UIIl d'lIn voyage. Pads. 
Devotio comIDllnis. Wil. 
Dinter (Van). Opis,mie menaieryi. War. 
DirectoriulD div. off. Pozn. 
- To:!. Lwów. 
- Tu:!. War. 
- To:!. Krak. 
- To:!. Lllck. 
Dmitriew J. Apologi. Petersb. 
D m o c h o W s k i F. S. Gazeta kOl'respondenta. 
Warsz.. 
- Pisma. Wal"sz. 
- Rozm:litoliei warszawskie. 
Dmuszcwskl L. Kuryer wllrsz. 
Dobrowolski J.Ozwiazkumał:!eńsk. War. 
D o n i e s i e n i e eledstwennaho komiteta. War. 
Drake A. Polniscbe Misccllen. War. 
Dllpin K. Jeometl'ya i mechanik.a. .War. 
DyarYllsz sl'jmll krakows. Krak. 
D z i ę c i e ls kiJ. Rozpol"z. pasterskie. Lublin. 
D z i e n n i k nabo:!. Czest. 
podróży. Wal"s. . 
praw. Wars. 
- rozporzl,!dz. m. Krakowa. Kr. 
- rządowy. Krak. 
- urzl)dz. wojew. Allgust. Suwalki. 
- To:! krakowsko 


- To:! lllbels. 
-. To:! mazowiec. 
- Toż płock. 
- To:! podlask. 
- To:! sandom. 
- Toż. kalisk. 
- warszawski (czasop.). 
- wileński. Wilno. 
Dzieszkowski D. Na popiSIlCZlliów szkoły 
Dominikanów. War. 
Elemen tau. Wil. 
- I"osyj. Wil. 
Eschsenlser P. Geschichte der 8t:ldt Bre- 
slau. 
E 6 s V. L. Dajcie ludowi biblie. Darmstadt. 
Falkenstein K. Tad. KlI8Cillszko. Wrocł. 
- Thaddiius Kuściuszko. Lipsk. 

'a I k o W s kiJ. Dzieło kawodzil'jskie. Wił. 
- Na Podolu w czasie julliJ. Wiln. 
F;lsjean J. Wypisy franc. Wil. 
Filanowiez P. Rys literatury rosyj. Kalisz. 
Floryan J. Kamil"e. WiJ. 
}' o n be r g J. Chemia. WiJ. 
- Wiadomość z chemii. Wil. 
Frl}ezkiewicz A. Duwody podan z try- 
gonometryi. KI'. 

'r a n c i s z e k Salezy. Drog'l do życiII. Wil. 
F fI\ n c o e II r L. Poczl!tki r)'slluku. Wil. 
Franklin B. Nauki RY6zll"dll. War. 
- Życie i pisma. War. 
F l" a y s i n o u s D. Obrona chryst)'anizmll. War. 
Friedrich J. Statllta syuodaliol. Wrocław. 
G a c ki J. Zabawa hist. z dzieiów. Wllr. 
GajlIs T. lustitutiones ed R. Hube. Vars. 
Gawarecki W. H Groby król. w ł'łockll. 
Gi:!ycki Fr. O przyozd siedl. wiej. War. 
G I lic ksb e rK Nat. Katalllg ksią.tek. Warsz. 
G o e r t z J. Ellst. DenkwiirdigKeiten. StuUK. 
(Godkowsk i J.). Wyrok tryb. w jego Spl". 
Krak. 
Goleńs ki F. A. Disserl de trib. in Pol. 
Krak. 
Gołębiowski L. Opis Warszawy. W:ll'S. 
- Wiad. z hist. pols. Wars. 
G o In c h o W s kiJ óz. Głos nad grobem Zie- 
lonkówej. Wars. 
G o n d u li c z J. E. L 'Osmanide poema. RaglIsa. 
- Razua diela. Triest. 
Gosselin R. Edgar. nOllv. pol. Paris. 
- Olesia 011 la Pologne. Paris. 
- Olesia oder Polen. 8tllttg. 
Grosa J. Galiz. Strassen. Lemb. 
Gurski Wal. Bajki i pow. Lwów. 
H a b er! i n K. L. Griifin Orzdska. Braunsch- 
schwcig. 
H al p C rt o wilL. Familija Riqlleburg, kom. 
War. 
H e e r c n Arn. H. L. Rys system. panstw. War. 
H e I b i c h Ad. Bog. De carbnuclllo. llerolini. 
H o ł II blog. cien. Alexandra I. Płock. 
Horoskop czyli wróżLy ze snów. Wars. 
I n d e x leetionnm in 'Univ. Jugiel. Crac. 
- pral'lel'. in Uni\" yal'sav. Val'. . 
I n s t r II k c y a dla agentnry tow. Il\Jezp. 
- zasad przy rekrutacyach. 
- dla zdajlJcych rekruta.
>>>
1827. 


105 


ł)" 


Izya polska. Dziennik red. Korwiu. 
Jachowicz Staw. Bajki. Wąrs. 
- Pamil!tka dh, dobrych dzieci. Płock. 
Jak o w i c k i Ign. Minerulogia. Wilno. 
- Wykł. oryktugnozyi. Wiln. 
Jakubowicz Maks. Gram. jęz. pol. Wiln. 
Janowski J. N. Thema Loci Juris Rom. 
in Ćlldłub. Vllra. 
Jarocki .'ełik8. O pają.kacb. Wlirl!. 
- O szaraliczy. Wars. 
(J a r o 8Z y il S k i S.). Todesurtheil. Wien. 
J a s k ó la k i Feliks. Pasterze na Bachorzy. 
J u n d z ił ł Bon. Zoolof{ia. Wilno. 
Jurkow8ki A. J. Takie są. kobiety, pow. 
WiI. 
- Lęczycki albo najście 'Jzwfldów. Wilno. 
Kaczkowski Stan. Dziwak. Wara. 
K aj d a n o w Joan. łlist. powsz. Wilno. 
K a I e n d. berdyczowski. 
- pol. niem. Kr
k. 
- na południk krak. wyrach. 
- polit. pijar. War. . 
Kamieilski Ant. Odr. Arr.tmetyka. WtI. 
- Tablice arytmetyczne. \\ iI. 
Kamiiiski J. N. Picsli z pow. założ. kRm. 
węgielno Lwów. 
- Sonety. Lwów. 
K a m i e iJ. s ki Kaj. Gram. jęz. fran. Wił. 
KallIpan Joan. Rady dla dziewczłt. War. 
Kapelli Alojzy. De l' enseigaement du 
droit. Viln. 
- O wykładzie prllwa rzyms. Wiln. 
Kara Mustafa Wezyr Ottomaila. 'War. 
Kluamzyn rłlik. Hist. pań. rosyj. War. 
- Marta Borecka. Wil. 
Kar c z e wska Józefa. Myśli i zd. Wił. 
Karta topogr. czasti Wołynii. 
Kasperowski Ad. O pługu pOpI'. Lwów. 
Katecbizm biblijny. Wrocł. 
- rzymski. War. 
K a wal c w s k i Konr. Kazań odświ
t. Przem. 
Kazan ia na Podolu. Wił. 
Koczarski W. Dud. do spisu zimochow- 
ków. Krak. 
K o e p p e n Piotr. O proizch. jazykie litow. 
Petersb. 
K o i s iew i cz Ferd. Tbeses in utroque jure. 
Crac. 
Ko lberg Juł. Atlas król. pols. Wars. 
- Der Genius der Freudschaft. 
Kolenda. War. 
K o n c e w i c z Lud: De UBU musi ces. 
Kor n Jan Bog. Katalog ksil!tek. W roCł
w. 
Kor n ił o w i c z Aut. O :!yciu Fr. Karpiń- 
skiego. Wił. 
Kor o w i c ki Alek8. Porzą.dek słdz. spraw. 
Wil. 
- Proces graniczny. Wił. 
Korrespondent war. 
Korytkowski Fried. Zum neuen Jahre 
WarB. 
Koeicki Mod. Wal. Katcchizm rzymski. 
War. 
Kośm his ki Ant. Włarlysław Dobromir. War. 
K o t o W s k i Ant. Kaz. na nab. za Józ. (;zc- 
kierskiego. War!!. 


'e- 


ł. 
I. 


9Z. 


')"- 
il. 


itr. 
v. 


.u. 


'. 


IZ. 
tj{. 
pr. 


'ol. 


li e- 


S3. 


ch- 


Im. 


ar. 
ini. 


K o ż m i il s k i Jerzy. Diction. cum vocilms 
primit. Vars. 
Krechowiecka A. Kazimierz i Jad.. pow. 
Lwów. 
Kretowicz Zyg. Pisma. Lwów. 
Kru wmacbcr Fryd. Katcch. biblij. Wrocł. 
Krzy:! a n o w 8 kiJ. K. Poczłt. chemii. War. 
Kumelaki Norb. Al. 0śm chwił ob. Lafon- 
taine. 
- Opisanie macb. Laforesta. WiI. 
- Zasady geognozyi Wernera. Wiłno. 
K u h n i MilikowekJ. Spis keil!tek polskicb. 
Lwów. 
Lafontaine Aug. Osm powicści przez N. 
Kumel. Wilno 
Laupmann Henr. O kuciu koni. \Vił. 
Legenda przy lulce. Wars. 
Le/i("endre Adr. Poczl}tki geomet. przez 
Wyrwicza. Wil. 
L e I e w ol JOl\ch. Dziejc bibliotek. Warsz. 
L a b e li 8 kił'. Pocsies. Paris. 
ł
 a s z k i e w i c z J. blUW;l na pogrzebie Sie- 
strzenccwiczn. Płock. 
L o b oj k o J. Sobranie stichotworenije. WiI. 
Mably G. O mornlności. Lw. 
Maciejowski W. A. Excursus ad Aeneid. 
Vars. 
Magalon J. Campague de Pologne. Paris. 
111 a k S i m o w i c z At. MałorO!lyjskija pieśni. 
IIl0skwa. 
Male ck a W. Wybór romansów. War. 
Al ark i c w i c z L. DisseJ"t. medica. Berlin. 
Atassalski J. Poezye. Wił. 
Mhssillon J. Kazania. \Var. 
Meizner J. Bronisława. War. 
- Poema religijne. War. 
Mickicwicz A. Wybór pism. Lw. 
- Twardowski. Petersb. 
Miechowicz F. Tcorya machin. Krzcm. 
M i k oh j J. Wypis z scbct. stanu. 
IIfikucki W. Ukólnik. Wil. 
M i I e w s ki K. Wi:ldolUości z historyi. War. 
uemosyne (czasop.). Lwów. 

l n a r. Uwagi nad instytutem zaopatrz. 
Lwów. 
-- Zarysy instytutu. LWII\\'. 
Monitor warszawski. 
1I10ntolieu K. Hrabia Ludwik. War8. 
Myszkowskich ordynacya. Wara7.. 
N a u k a bicia się na bngnety. War. 
- budownictwa. Wlil'. 
- cz)"t. Często 
- Ub. Piramowicz. 
Nazwiska roślin. Wilno. 
N e t t O. Kalcndarzyk politycz. War. 
Niemcewicz J. U. Joł..auu V. TCllc7.yn 
Berlin. 
Nona na oktawo Rotego Cials. Kr. 
U ffi c i u m codzicn. Częstocb. 
OgiilSki M. Denkwiirdigkciten iiuer Polcn. 
Lipsk. 
- UIi
cn'ations sur la Pologne. Pnris. 
OpisIlnic oWlldów szkodl;l,!c)'ch. Wllra. 
14
>>>
106 


1827. 


o r d n u n g der V orlesuJ)gen. Lw. 
p a m i I} t k a dla dobrych dzieci. Płock. 
Parczewski A. Mowa mld grobem Sie- 
8trzencewicza. Wil. 
- To:! po franc. Petcr8b. 
Pfaff Kar. Bog. Dodatek do katalogu ksiljg 
pola. Lwów. 
P i ą t k i e w i c z L. Pą.tnik narodowy. Lwów. 
P i e ś li Da Boże narodz. Bochn. 
P i II e r J. Kalendarz. Lwów. 
p i o t r o w s kiJ. Kazanie o niedowiarstwIe. 
Kr. 
- To:! n rudach. Krak. 
Piramowicz G. Nauka obycz. Wilno. 
Plater S. Atlas histor. de la Pologne. Pozn. 
Począ.tki /o\'ramatyki rosyj. Wil. 
Pollaschek F. Regulac pastoraies. Wił. 
(polska). Tabela miast polsk. War. 
p o p i s szkoły kalisk. Kalisz. 
-'- 8zkoły kieleckiej. Kielce. 
- szkoły krakows. Kr. 
- giron. w Lesznic. Leszno. 
- 8zkoly lubeisk. Lublin. 
- szkoły łę
zyck. 
- szkoły w Lom:ly. War. 
- szkoly pinczows. 
- szkoły sejnł'n:\. 
- szkoły zamojsko 
- szkoły szczuczYlisk. 
- szkoły Pijaniw w Warsz. 
- liceum warsz. 
- szkoły wydz. warsz. 
P orzą. d e k jubilł'uSZU (b. W. m.). 
Posiedzenie Uniw. wal'sz. War. 
Potocki J. Voyage Ił Astrakan. Paris. 
P o w i e ś c i i romanse. Wilno. 
(I'oznaliskie). Postępowanie na 1 sejmie. 
P r a d t D. łlistoire de l' ambassade. Paris. 
Praelectiones in Univ. Vilnensi. Wil. 
Program gimn, Leszczylisk. Leszno. 
- Instyt. politechn. Wars. 
- Instyt. wycbow. panien. Wars. 
Prokosz. Chronicon slavo-sarmllticum. War. 
l' rz e p i s y instyt. politechn. Wars. 
RItdominski J"n Al. Rocznik instytutów. 
War. 
- Zasady al'ytm. War. 
Rapport du comite d'enquiHe. Vars. 
- Tui. Paris et Leipz. 
H e i c h a r d t Chr. 
karb roln. ogrod. Wil. 
Uessig Ign. Exposit. aquar. miner. Galiz. 
\'indob. 
R b e s a i Lud. Litł'wskie mirodni pisne. Praga. 
Uicardo Daw. O zas. ekon. polit. War. 
U o c z n i k korpusu leśnego król. pol. War. 
- instyt. reI. i edllk. w Król. Pol. War. 
- Tow. Dobrocz. War. 
- wojskowy. Wllrsz. 
Rode Piotr. Metoda na skrzypce. War. i Wil. 
Uohlwes J. M. Nowy If'k. koni War. 
Romantycznośc ob. Witwicki. 
Rosciusz. West-Preussen vom J. ]772 bis 
1827. 
Roszkiewicz X. F. Powinszow. imicn. 
proboszcz. 
Houget Mik. Nauka budown. prakt. War8z. 


Ro z wa i t08 ci liter. ",,'IUSZ. 
- lwowskie. Lw. 
- warszawskie. Warsz. 
R o z r y w k i prz.)jem. i po żyt. Krak. 
Ruchacz Wiłch. Plan m. Wars38WY, War. 
R u d n i c k i Ad. Ant. O wodacb w GoMzi- 
kowie. War. 
R u d n i c ki A. O zarazie bydla. War8. 
R u m b o wi cz Hip. Poczljtki linear. rys. Wił. 
Rys hist. komp. wsch. indyj. Wars. 
Satori J. Plllawsky u. Korinsky. Leipz. 
Saucerotte Konst. Nowe rady dla kobiet. 
War. 
Scbacfaier. Geo
rafia krót. zebrana. Wił. 

chematism us dioec. tarnovien8is. Tarnow. 
S c b n e i d e r J óz. Kalendarz gosp. gal. 
S i e m a s z koAleks. De dissenteria, dissert. 
Viln. 
Siwicki J. J. Ksilj:!. do naboż. Wrocł. 
S kar b duszy pob. Często 
S kar b e k Fryd. Damian RU8ZCZYC. Warsz. 
- Tarło, pow. Warsz. 
- O ubóstwie i ubogicb. War8z. 
(S kępe). Wiad. obr. N.!I. P. w koś. Bernar. 
w ziemi Dobrzyn. War. 
Skott Walter. Kwentyn Dllrward. War. 
- Więzienie w EdYllJlJUrgu. War. 
S k r i b e E Ul\". Kocbany dziadunio, kom. War. 
- Melesville. La lune de miel. Paris. 
S lot w i ń s ki Konst. Darstellung der Unterth. 
Ges. in Galiz. Berno. 
Snope k mirry z ogr. getaemań. 
S o b i e s k i Jan III. Briefe ins fran. vom Gr. 
Plater. HeiłbrOI1D. 
Sobolewski Lud. Wypisy lacinskie. WiJ. 
S o li w a C. Szkoli, śpiew. Wara. 
S p i tz n ag e I Lud. Exped. d'Alexandre le 
Grand contre les Russes. Petersb. 
S p r a w a na popis sz kół wojew. Plock. 
(S ta II i s la w Kostka ś.). Leben und Verehr. 
des beiligen . . . Wien. 
S ta t u t der oko nom. Gesells. von Cujavien. 
Bresl. 
Stein Chr. Jeogr. matem. 
S te v en. Nekrol. MarschalI. V. Biberst. Wił. 
Sto c M. Allg. Erzieb. Grunds. fUr das Gymn. 
zu P08en. 
- Tablica bjst. powsz. Pozn. 
S y I w a n dziennik nauk leśnycb. 
S y n a k i e w i c z Jan. Sielanki i inne zabawki. 
Poznan. 
Szacfajer W. Geografia. WiJ. 
Szafarzyk Paw. Gesch. der sl'łv. Spr. Ofen. 
S z a II er K. L. Zasady poezyj. Warsz. - 
Szaniawski Fr. Kazanie na na bo:!. Wrocł. 
- Kazanie na jubił. Warsz. 
SzarzYliski Sep. Mik. Rytmy. Poznań. 
Szopowicz Fr: Uw. nad samoglos. i spółgł. 
Krak. 
SzostBkowski Jak. Sonety. Petersb. 
Szpor W. i Rogalski Ign. Wyrok tt'yb. r. 
w spraw. Godkow. Krak. 
S z u b er t .Mich. Opis drzew król. pol. Wars. 
- Spis roślin. War8z. 
S z Ił m la ń s k i Andr. Powinszow. afisz. Krak.
>>>
1827 - 1828. 


107 


Lr. 

i- 


SzumskiTom Mowa o najważ. powinno młodo 
Pozn. 
S z y d ł o W s k i Ign. Przykłady stylu. Wil. 
T a b e l a miast, wsi król. pol. Wars. 
Taryfa jen. cel. król. pols. 
Thaer Albr. O szarailCzy i wygub. Wars. 
Thullie WiD. Rocznik dramat. Lwów. 
Thiirnagel. Wieliczka u. Bochnia. 
T k a n y A. Mithologie der Slaven. Znaim. 
Trzecieski And. Zywot 
1ik. Reja. Warsz. 
Tybullus Albus. Elegie. Wrocł. 
Urzą.dz. naucz. domowo Krak. 
- cenzury ustaw o cenzurze Wil. 
- I'osyj. tow. ubezp. od ognia. Petcrsb. 
U w ag kilka nad )Jucł. talmudu babilońs. 
Warsz. 
Użytecznoilci (nj szkół pnczą.tk. Krak. 
'Waga A. Opisanie zwierzl}t. War. 
- Pobyt w ojczymie'. Wllrsz. 
- i Falkowski X. Wzniesienie mylili. War. 
W a i II Y N. Zbiór gramatyki franc. Wił. 
Walewska T. Ostatnie słowo ojca. WiI. 
W a n d e re r A. Grobowiec matki. Płock. 
Warechauer Abcndblatt. Warsz. 
Vel d e (von der) Arwed. Gyllenstierna. War. 
- KawlJler maltanski. Krak. 
- Zdobycie Meksyku. Wars. 
Wiadomo li ć o oł..razie Maryi Panny w Skę- 
pem. War. 
Wielopo Iski A. Odp. ze strony... Kielce. 
- Replika ze strony. . . Kielce. 
- Wyrok trybunału cywil. Kielce. 
Wierzbowski M. Kazanie na pogrz. W. 
Skarszewskiego. Wars. 
- O wpływie religii na edukacyą.. Wars. 
W i I d Kluol. Dodatek do katalogu. 
Witwicki M. Ratowanie pszczół. Wars. 
Witwicki S. Romantyczność. Warsz. 
Wodzicki S. O hodow. drzew. Krak. 
V oi gt J. Geschichte Preussens. Konig8b. 
Wo If A. Precyoza dr. War. 
Wo I fe o h n Ben. Katll.loe: ksitg polsko WiI. 
W o I t e r ł'. Magellona. Warsz. 
Voutier. Wiadomość o Grekach. Warsz. 
W ożniakowski M. De taenia humana. Kr. 
Wronski II. Logarithmes. Paris. 
Wujek J. Ewangelie. Krak. 
W y bór naboż. Często 
- pieśni. Często 
Wy kaz listów zastaw. War. 
- miast i wsi w król. polsk. 
Wy pisy franc. WarB. 
- łaciii. Wilno. 
- niemiec. Wilno. 
Wy rwicz A. Pocz
tki geom. Wilno. 
- Przepisy do algebry. Wilno. 
Zabawa duchowna. Czest. 
- dla płci pił:kn
j. War. 
Załozieck i K. Bielany. War. 
Zawadzki Józ. Rejestr ksiljżek. 
Zbiór pieśni. War. 
- praw dla król. prusk. Pozn. 
Z d a n i e sprawy delcgacyi. Kl'. 
- komitetu śledczego. War. 
- o stanic Krakowa. Kr. 
- 1'0warz. Dobr. War. 


ił. t. 


I. 
W. 


rt. 


lir. 


U. 


th. r. 


I. 


le 


n. 


'n. 


ił. 
In. 


d. 


n. 


:1. 


:1. 


r. 


.s. 


k. 


(Zolibol"Z). Popis uczniów. Wal'. 
Zaba N. Godeb8ki J. i Mochnacki M.Chwila 
spoczynku. War. 
Żocbowllka K. Saint-Clair. Warsz. 
Żółkow ski A. Smiet'zek. Warsz. 
Ż-ukowski W. LlIs Maryi. WIU. 
Ż y C z e n i a wożnych. I,wów. 


1
28. 


Ahecadlo nowe polskie. Lw. 
A bł amo wicz J. De vCltij{ine. Wil. 
A b s c h l'i ft aUli dem Protokolle des Staat8. 
. Secretariat8. 
Adela. Dor8ange, pow. War. 
Agenda dla wyznail ewangelickich. 
A l bert P. Sposób Ilrzą.dzenia gospodarstwa. 
Antoniewicz K. Sunety. I,wów. 
Archenholz J. Włuchy. Płock. 
A tt i c U s. Lettres. Krak. _ 
B. F. Olimpia i Alfons. War. oh. Bematowicz. 
Ba ka ks. Uwagi o śmicI'ci. Warsz. 
Balassa K. Okucie koni. Lwów. 
- O podkuciu kopyt. Wrocław. 
Bandtkie J. S. De psalterio davidicl). KI'. 
- Słownik uiem. pol. franc. Wl"Ocł. 
Baranowski A. Dissert. clmurgica. Wil. 
BarŁoli D. Vita deI. B. Sum. Kostka. Turiuo. 
Bartoszewicz. Historyaliter. po Isk. Wil. 
Bernatowicz F. Xałecz. Warsz. 
Berubolz A. O uprawie tmfli. Wal'. 
B e s s e r W. Pomnożenie dykcJonarza lUbIin- 
nego. Wil. 
- Rzut oka na jeogr. Wołynia. WiI. 
Bie lińs ki P. Discour8. Va1'8. 
- Głos. . . Warsz. 
B i e r k o w s kiJ. Dissert. inaug. Lipsk. 
11 o b r o w s kiL. Nekrolog P. Sosnowskiego. 
Wil. 
Bog F. Olimpia i Alfons. Wars. 
Boissel T. Mon tbcatre. Paris. 
B o n d i E. Pathologie dCl! Weichsclzopf. BerI. 
B o n if a c y S. Nabo:!eilstwo. Wal'. 
Borkowski A. Mowa. Kr. 
Bornholtz A. O uprawianiu trufli. W",r. 
Borowski J. Dissert. inaug. Wil. 
Bractwo 5 ran P. Jezusa. Wil. 
Brankowich J. Precis. 
Bratkowski S. Helena i Kazimierz. War. 
- Sonety. Warsz. 
Brinken J. Memoire sur Białowieża. War. 
Brodt:l wicz J. O instytutach klinicznych. Kl'. 
Broeder P. Gram. łac. Wilno. 
Broni ewski W. Podróż du Tauryki. 
Bronikowski A. Erziihlungcll. Lipsk. 
- Hip. Boratyński. War. 
- Moina. Wrocław. 
- OIgerd u. Olga. Drezno. 
- Kllzimiecz W. i Esterka. War. 
- Więzienie Jana Kazim. Warsz. 
- Zawieprzyce. War8z. 
Buchowski K. Logistica. Pozn. 
B u k war rosyjsku-polskij. Pocz
jów. 
Burdon P. Zasady algebry. Płock. 
Burnouf J. Gramatyka grtcka. WHI'. 
Byr on Lord. Dziewica z Abydos. War.
>>>
108 


1828. 


- Powieści. vr IIl'SZ. 
C. B: O koliciach. War. 
Canaval M. Zum Gebutsfeste S. Maj. }'ranz. 
l. Lwów. 
Ch. Dwie przyjaciółki. Warsz. 
Chateaubriand F. Przygodyostatn. Aben- 
seraga. Warsz. 
C h ł ę d o W s k i A. 111onitor warszaws. 
C b o a a n i ks. Kazania. Wilno. 
Cbristiani F. Zdanie sprawy o postępie 
szkół. Warsz. 
e i e c h a n o ws kiW. Bukiet kwiatów. WiI. 
- Elementarz Wilno. 
- Wzór cnotliwcj duszy. Wilno. 
Cieciszo wski K. Wizyta dyec. wileiJ.skiej. 
Wilno. 
Clement D. Rozmowy duszy z Bogiem. War. 
Coli ct P. Uczcn chrześcijanski. War. 
Considerat.iones ad utilitatem saccrdo- 
tum. Warsz. 
C u ł l o c b M. Rozprawa o ekonomii politycz. 
\Vllrsz. . 
Cycero. Orationes. Warsz. 
Uznrtoryska J. Poczet pamil}tek w Pu- 
ławach. \Vlłrsz. 
Czech J. Wykład arytmetyki. Wilno. 
Czynności sejmu. Lw. 
D ą. b r o w s kiT. Kazanie na nabo:!. Dr. Dziar- 
kowskiego. War. 
Decker K. Mała wojna. Warsz. 
- Zdania o tegoczes. wojowaniu. Warsz. 
Delavcaux L. Obrazy natury ob. Sulcer. 
D e m b e k ks. CZYlJności . . . Warsz. 
D e n o p K. Dłssert. insng. Berlin. 
D i c t i o n a i r e alem. polon. Wrocław. 
D i e h I K. Mowa pl"Zy inatal. konsystorza. 
War. 
Directorium div. aft'. Pozn. 
- Toż. Lwów. 
- Toż. Warsz. 
- Toż. Wilno. 
D m o c h o W s k i F. S. Biblioteka narodowa. 
Warsz. 
- Gazeta korresponll. Warsz. 
- Rozmaitości warszaw. Warszaw. 
D m u s z e w s kiL. Kuryer wlu'szaws. 
D a b r o w o Is k i K.. Dissert. iD/mg. Wilno. 
D o d a t e k do spisu płodów przemysłu. War. 
D o w g i r d A. Wykład p1"Rwideł mylilenia. 
Płock. 
Droga kl'zY:!lwa..Lwó\V. 
Ducange W. Trzydzielici lat, melod. Wars. 
D y I' r y u 8 z sejmu Hpltl'j krakowsko Krak. 
- senatu sejmu król. polsk. Wars. 
D ziekonski T. O wychowaniu dzieci. War. 
Dzieła sztuk piękuych. War. 
D z i e n n i k rozporząd. m. Krakowa. Krak. 
- rządowy Rpltej. Krak. 
- urzęd. woje\\'. August. Suwałki. 
- To:! kalisk. 
- Toż krakowsko 
- Toż Illbels. 
- To:! mazow. 
- To:! płock. 
- Toż podlask. 
- To:! Bandom. 


- warszawsk ('Zl\sop.). War. 
- wileiJ.ski. Wil. 
DzierożyiJ.ski D. Rzecz o sl}downictwie. 
Warsz. 
Elementarz. \Varsz. 
- Toż. Lwów. 
E n K c l m a n n G. Opis sposobu p(dzcnia wódki. 
Wiln. . 
E n go e I h a r d t. Prachtwerke der U nterwelt. 
WiedeiJ.. 
E rz b r fi d e r s c h a f t des Rosenkr. Wilno. 
Estreicher Al. Rl;ecz o stanie ogrodu bo- 
tanicz. Krak. 
- Zdanie sprawy z zjazrln uczonycb. Kr. 
E x c r c i c e s de lec tu re. Wilno. 
Falkow ski J. Ogród ró:!any. Wrocław. 
- Rozlllait08ci. Waraz. 
(Federówna). Elegia na zgon ł1aryi Fede- 
równej. Wars. 
F e li iJ. s k i A. Barbara Radziwiłłówna. War. 
- Polska bohaterka. Grodno. 
Fcrdynand i Ag-ata, pow. Wilno. 
Fil zj el&n J. Wypisy franc. Wiluo. 
t'l e u r y L. Katechizm historycz. Wilno. 
ft' racz k ie wi cz A. Dissert. inaug. Krak. 
t' r;; y s s i n o u s D. Obrona Chr)'styanizwll. 
Warsz. 
Ganih] K. Dykr:. ckon. pol. War. 
G a 1"8 z y iJ. s k i G. Gorka. !;łown. łac. pol. 
niem. Wroc. 
G a u II i e u l' I'Hardy. Portf. iconogr. Bordeaux. 
Gawarecki W. H. Pamięt. hi st. płoc. War.. 
- Przywileje. . . miast. płac. War. 
GesRnge b. d. Messe. Lemb. 
Gosławski M. Oda do Kar. J.ipiń. War. 
- Poezye. War. 
Go ss eli n Razyna. Edgar. hr. Gordon. 
GoszczyiJ.ski Sew. Zamek kaniowski. War. 
Grabowski A. Obrona Zabłoc. Warsz. 
Granville A. B. Journal of travels. Lond. 
G r o m a d a (wolna). pow. wiersz. Krak. 
G rum. O kołtunie. Mohil. biełorus. 
(Grzymała Woj.). Czynnolici b. refer. G. 
G II S S m a n n. Dissert. de apoplexia. Vindob. 
G u t k o W s k i Hł. Anatomia teor. Krak. 
Hnnczewski Józ. Kazanie na primicyach,. 
Pozn. 
H a z z i P. O gonitwach koiJ.skich. Wil. 
li e d i n I\" e r K. F. H. Observ. intestin. partis 
intns snscep. Berolini. 
H e l c e l A. Z. Dissert. de querela inoffic. test. 
Crac. 
RybI' I ł'. F. l'heat. Alman. Lw(,w. 
I. S. I. Obłl!kany z miłości. War. 
I d ź k o W s k i Adam. Proj. drogi pod rzekI} 
Wisłą.. Wal". 
Ił k i e w i c z Michał. Theses de nymphomallia. 
Erlangne. 
I I s. Fxa. \Vieczory wiosenne. War. 
Index lect. in Univ. Jag. Crllc. 
- praelect. in Univ. varsa\'. Var. 
lnstrukcya policyjno-lekarska. War. 
- Do wYCll}gania intrat.y z dóbr. War. 
!zys polska. Dziennik wyd. przez Korwina 
Warsz.
>>>
'ie. 


Jabczyi18kiJ. N. Kaz. naPrimic. Jak. 
Szutkow. Pozn. 
Jahresbericbt d. p\,ov. Bibel. Ge8ellsch. 
Jak U b o w i c z Ant. Katalog dzieł słowian8. 
Wars. 
(J a n c z a r Konst. M.). Pamiętniki. prl;ed r. 
1500. Warsz. 
(Jan Kanty). Naboż. do Ś. Jana K. Krak. . 
J a n k o w s k i .J. Em. Succincta logices historia. 
Kra
 . 
J araczcwska EI:!b. Upom. dla dzieci. War. 
-- Wieczór adwentowy. Warsz. 
J a rr y A. et Chodżko Lconard. Esq uisse de 
liter. polon. Paris. 
(J a
orski Am08 J.). Kwalifikacye, los życia. 
Krlik. 
J eIs k i Lud. Gło8 d. 6. mĄ;a. W IUSZ. 
(Józef Kalasanty). Naboż. do s. Józ. Kal. 
Wiln. 
(J ózef B. z Kopertynu Desa). Maksymy. 
"Tars. 
- Nowenna do s. Józ. z Kop. War. 
J u n d z i łł Bon. Poczatki botaniki. Wiln. 
Jung Edw. Joanna Gray, poema. Warsz. 
K. J. Nauka wojowania jazdy. War. 
K a b a t h Dominik. Handb. d. gali
. Gesetze 
Bocbn. 
Kabath Józ. Wypis z bistoryi ś. Wrocł. 
Kalend. litew. Wil. 
- na południk krakow. Krak. 
KamieiJ.ski Lud. Produkt ze strony.. . 
Wilno. 
K a m i e \'\ s kiJ. Nep. Przekłady i ulot. wier. 
Lwów. 
K a m i iJ. s k i Kaj. Gr. jęz. franc. Wilno. 
Kam p a n Joanna. Rys moralności dla panien. 
War8. 
Kantata z pow. naczeln. rzą.du. Krak. 
Karol (arcyks.). Prawidła stratel'\"ii, Wars. 
Kar p i iJ. s k i Fr. Nabo:!. codzien. Wilno. 
- Katalog ksią.żek. Lublin. 
K a t e c b iz m liS. (powinnastes krikszczionis- 
kos). Wilno. 
K 
 e w l i c z Stan. Doctr. prosodiae graeca6. 
K \1 i iJ. s k i Jan. Nieszcz. przyp. dostania się 
w niewolę. Brzeg. 
Kł,giewicz. List do dziekanów. Wilno. 
Kogen Tcod. Teor. jddż. na koniu. Krak. 
Koisiewicz Fr. ks. Obrona do wyr. w spr. 
hr. MęciiJ.skiego. Wars. 
Kolen da. Warsz. 
Ko m e n i liS Z. Zbiór najpotrz. nazw. Krak. 
Konstantynowicz. Pam. Janczara. Wars. 
Kor n Jan Bog. Katalog k8i,!żek polskioh. 
Wrocław. 
Korftkowski Gram. jęz. łaciń. Warsz. 
Kos lc ki Ludw. Rozpf/lwa o beraldyce. Kr. 
KOBmiiJ.ski J. P. L. W. Kllrta Królestwa 
Pol. Warsz. 
- Mapa ogólna Europy. Warsz. 
- Mapa srednich krajów Europy. W IIrsZ. 
(Kostka Stan. sw.). :Żywot św. Stan. Kostki. 
Wrocław. 
K o s t rz y c k i Mich. Obrona And. Plichty. 
Warsz. 
- Duplika przeciwko And. Plichcie. Warsz. 


Iki. 
elt. 


bo- 


.de- 


ar. 


mil. 


pol. 


mx. 
{ar.. 


'ar. 


lUd. 


G. 
lob. 


!Ich. 


Irti8 


'est. 


ek,! 


.nia. 


ina 


1828. 


109 


- Wyszczególnienie obrony And. Plichty. 
Warsz. 
KrasiiJ.8ki Zygm. Grób rodz. Reicbstalów. 
Warsz. 
Kro n i k a liter. pol. Warsz. 
K o z ł o W s k i Kaj. Obrona za Rom. Załuskim. 
Warsz. 
- Duplika Rom. Załuskiego. 
- Zbiór pism do obrony tegoż. Warsz. 
Kozłowski Walen. Kaz. na prym. ks. Hai\- 
czew!l. Poznail. 
K o ż m i a n And. Ed. Dwa dni w Szwajcaryi. 
Warsz. 
(Kraków). Głosy tyczl}ce 8ię 19. art. Kon8t. 
Krak. 
-- Rzut oka polit. na stan miasta. Krak. 
Krauz Ant. Matcmatyka. Warsz. 
K r e y c z i Fr. Anleit. zum Stud. d. Pbilos. 
Wicn. 
Królikowski J. F. Rys poetyki. PoznaiJ.. 
Kro p i iJ. 8 k i Lud. Adolphe et Julie. Paris 
et Vars. 
Krzyw08zewsk i Dom. Obrona za Sew. 
Krzyżanowskim, Wa\'s. 
K u c z Y i18 k i Jan. Wypisy niem. WiI. 
K u m e 18 kiNurb. Alf. O gonitwacb koiJ.skicb. 
MI. . 
KuszaiJ.ski Al. Aforyzmy Hipokratesa. Kr. 
La fon tai ne Aug. Dowcip kobiet w miłoBci. 
Wil. 
- Pastor protestancki. Wil. 
Lei n ningW. L. Marsche Krieg8ereign. franz. 
Arm
e. Bautzen. 
Lelewel Joach. Edda. Wil. 
- Atlas do bist. i geogr. 8taroŻ. Warsz. 
L e s z c z Y iJ. 8 k a Marya. Morale de jeuneil prin- 
ces. Paris. 
L e s z c z y ń s k i Stan. Rys życia i wybór pism. 
Warsz. 
Lewicki Józ. Poema do Józ. Brodowicza. 
Krak. 
Lewocki Onuf. Jeometrya. Warsz. 
L i s t Fr. L. Spicilegium botan. stirpe8 Litbuan. 
Tilsac. 
L i t e r a t 1\ rz e (O) romantycznej. Warsz. 
Loeffler N. Przep. zdr. utrzym. zębów. Wil. 
L o e s c h i n Gottb. Danzig und s. Umgeb. 
Danz. 
L u b e c k i Ksaw. Mowa do banku pol. War. 
- Mowa przy otwar. banku pol. War. 
- Bank pol. wyp. z sekretaryatll stanu. War. 
- Toż po franc. Warsz. 
Lubecki Włodz. Motyl. Warsz. 
L a IIi e w 8 ki A. Dissert. inaug. Wil. 
L a p i Ul! kiJ. Wiersz dla Girtlera. Krak. 
L a w i c kiM. Dissert. inaug. WiI. 
Lopacki J. Kazanie na pogrz. Gorczyńsk. 
Tarnów. 
Luczakowski F. These8 ex theolog. Wied. 

lagendie P. O piasku i kamieniach. Wil. 
Magi er A. Objaśnicnie do meteoroI. Warsz. 
Mahomet. Koran. Poznali. 
)Iaj ew ski W. S GrawatykajęzykaSkuthów. 
Warsz. 
- Zbiór rospraw. War8z.
>>>
110 


1828. 


Malecka W. Wanda (tygod.). Warsz. 
Manes. Notice geolog. sur la Silesie. Paris. 
M a r.k i e w i c z R. Glosy tyczące się konstytu- 
CYI. Krak 
Markoni '. Porząd.architoktoniczne. Wltr. 
- Zbili,' m łób starożytno War. 
M e c b e rz y ilS k i K. Swiadectwa o stanie 
nHuk w Polscp. Krak. 
ltIcdrzecki .1. O prawie r7.eczowem. Warsz. 
:M idl i n J. Spost",b pokryw. domów. Warsz. 
M i a no w sk i J. Dissert. medicil. Wiln. 
Mickiewicz A Konrad Wallenrod. Petersb. 
- Toż. Krak. 
- Poetye. Pary:!. 
- Toż. PoznaiJ.. 
Miechowicz F. Teorya machin Wars. 
Mieroszewski Jan. Rzut 01\1\ na stan m. 
Krakowa. Kral;:. 
M i k a .J. Złuty oltarl;. Bochnia. 
Mikołaj I. Manifest. Warsz. 
- Uniwersał. 
M ile J. Projekt nowPj machiny. Warsz. 
Minasowicz J. D. Otello, trag. Warl!z. 
Miniewski W. Bajki. Warsz. 
Missyunarze. Katalog ksiąg. 
Mnemosyne. Lwów. 
M o c b n 8 c kiM. Thesps jllridicae. Lwów. 
Modlitwy dla chrzdcijan. War. 
M o k s ł a s skajtima. WiI. 
M o l ó L. Barbe Grabowska. Paris. 
M o n i t o l warszawski. 
M o s z Y iJ. s k i A. Kazanie na pogrz. F. Czar- 
neckiego. Połock. 
Motyl (czasop.). Warsz. 
Mro ngovi us C. Katechismlls Llltheri. Stettin. 
- Polnischer Wegweiser. GdaiJ.sk. 
Msza sw. Lwów. 
M ulI e r S. Słownik polsko-rosyj. Wilno. 
Miinz J. Sposób wypalania wódki. Warsz. 
N a u k a o odpustach. Częstoch. 
- religii. Lwów. 
N e tt o. Kalendarzyk politycz. Warsz. 
N i e ID a y er A. Starzec do młodzieńc.'l. Wił. 
N i k I e w i c z J. Dissert. medica. Jena. 
Nowenna do s. Józefa. Warsz. 
N o w i ń s kiJ. N. Rys :!yeia Horacyusza. Kr. 
O bjaśnienia do użycia karty meteoroI. War. 
Obłl}kany z miłości. War. 
O c z a p o w s k i !l. Rzut oka na stan gospodar. 
Wil. 
O d P o w i e d:! prokuratoryi na wywód Męciń- 
skicb. Warsz. 
Ołtarz złoty. Częstoch. 
O r d n u n g der V orlel!ungen. Lwów. 
Ol'do div. off. Warsz. 
O s i iJ. 8 k i A. Przemowa do Maryanitek. Wil. 
- do seminaryum głów. WiI. 
Pamietnik lekl\rski. Warsz. 
Parni E. Przemiany Wenery. Krak. 
P a u II z ki F. Medycyna dla ludu. Wil. 
Pfeiffe r A. Vertheidigung aus Recht8 Wiss. 
Lwów. 
P i e S il do :!alu za grzechy. Bocbuia. 
- o podległ. rządowi. Bocbnia. 
PieBni nabo:!. Warsz. 
- o Zmartwychwst. Pań8k. Bochr. 


Pij\'ułki przeciw złemu humorowi. Lwów. 
P Hl e r Franc. Biicber- Verzeicbniss. Lwów. 
Pili er J. Kalendarz. Lwów. 
Piotrowski J. Kazanie na dzieiJ. 7. boleBci. 
Krak. 
- Myśli chrześcilliJ.s. Krak. 
PisiJ. narodnaja. Lwów. 
P I a c e r .J. De cataracta. Berlin. 
Plater S. Pl:ms des sicgcs. Wrocł. 
P I e s z k o W s k i S. Projekt dl;ieła o chorobach. 
Wił. 
Po c z e t nl\uk w liceum wołytisk. 
P o d c z a s z y iJ. s ki K. Początki architektury. 
\ViI. 
P o li ń s kiM. Poczatki tI'ygonometryi. WiI. 
Polognp. Voyage en Pologne. Paris. 
Popis uczniów szk. bialsk. War. 
- kielcckiej. Kielce. 
-- krakow. Krak. 
- liceum wołyilsk. Krzem. 
- lubeIsk. Lublin. I 
- w Łomży. Warsz. 
- łukowsko 
- pińczowsk 
- siedleck. 
- zamojsk w Szczebrzeszynie. 
- Pijarów w Warsz. 
- wojew. Warsz. 
- liceum warsz. 
- szkoły wydz. warsz. War. 
Posiedzenie uniw. warsz. War. 
Powiesci i romanse. Wilno. 
- hist. i mOl'. Wilno. 
Praelectiones in Uniw. viln. Wilno. 
Program szkoły wojew. w Lomży. 
- Instyt. politechn. Wars. 
- uroczyst. zało:!. Uniw. Wiłeńsk. 
- szkoły. Wrocławs. 
- wybOl'U Arcyb. Gniezno. 
Proj ekt reorgan. wydz. miejsko Lwów. 
Proyart B. Vie de Marie Leszczynska. Lyon. 
P u k sz ta Józef. KataloA' ksitg polskicb. War. 
- Ksiaiki nakładowo Warsz. 
p u s z It i ń A. Fontanna Bakczyserajska. War. 
- Jeniec Kaukazu. Wars. 
Rege'str minerl\łówuniw. wil Wił. 
Rękopis z ost. lat 18 W. War. 
R e n d z i n y Stan. Carte von Polen. nach d. 
Friedenscbl. Wien. 
R e s t a u t Piotr. Gram fran. WiI. 
R o c Z n i k Tow. Dobrocz. Krak. 
- wojskowy. 
Rohlwes J. M. Nowy lekarz koni. Wrocł. 
Ronthal Walen. Diss. de iritide et pupilla. 
Cracow. 
Rouget Mik. Budown. wiejskie. War. 
R oz biór dziełII: "Upominek Pliszki". O suk- 
ce8syi. Warsz. 
Rozrywki dla dzieci przez TaiJ.sk,. Wars. 
Rzymski Paw. Wykł. obrz. kOBciel. Warsz. 
Są.d sejm,)wy. Warsz. 
S a i n t- Maurice. Z 4 przyj; zostało 3. Lwów. 
Sakowicz Kom. Kaz. o obow. ku -cesa. 
rzowi. Wilno. 
Saltzmann Chr. Ludwik Emilka, pow. 
Warsz. 


,
>>>
'i. 


h. 


y. 
I. 


m. 
ar. 


ar. 


d. 


ł. 
la. 
Ik- 
ra. 
sz. 
IW. \ 
la- 
w. 


1828. 


111 


Scbematismus d. Kon. Gal. 
S c h m i d Krzyszt. Historya bi bl. Warsz. 
S c b n a i d er Józ. Kalendarz gosp. gal. 
S c h u lz R. Rosenkranz. Wilno. 
S c b u I Z Jos. Satze d. offentl. Verłheid. Lem- 
berg. 
Scott Walter. ob. Skott. 
S
gur Louis. Tabl. hist. de r Europe. Paria. 
Sęk o W s k i Józ. Lettre de Tutundju-Oglov. 
Petersb. 
- Observ. l1'un pbilologl1e. Petersb. 
SiarczyiJ.ski ł'r. ks. Obraz wieku Zygm. 
III. Lwów. 
S i e m o ń s k i Adam. IntrygaIska, kom. Krak. 
Sierocii18ki Teod. O wpływie wZllj. nauk. 
'Varl!z. 
Skub domowy rady gospodo Warsz. 
- duszy pobożnej. Często 
Skott Walter. AntykwarYllsz, rom. Warsz. 
- Dugalt-Dalgetty, romans. WiI. 
- Guy Mannering. Warsz. 
- Kenilworth, rom. 'Varsz. 
- Narzeczona z Lamermoru. Warsz. 
- Purytanie szkoccy. Warsz. 
Skro d z k i Józ. RapOl t o cyrklu Ant. Krauza. 
Warsz. 
S ł a w e c k i Ign. Ogród Anloniński, poemat. 
Petersb. 
Słownik ros. pol. 'Varsz. 
Smiechu pół godziny. Warsz. 
Sniadecki Jan. Spharische 'l'rigonomctric. 
Leipzig. 
Sokulski Kar. Szanowna Dobr. (wierszem). 
Krak. 
- Wy łaskawy Panie! (wiersz). 
(Sołtyk Stan.). Dział II czynności Sołtyka. 
Warsz. 
- Obrona za St. Sołt. o zbrodnię. Warsz. 
- Wyrok są.du sejmowo Warsz. 
Sołtykowicz Józ. Rozpr. nad przycz. 
uwłaczają.cycb nauk. Krak. 
- Uwagi nad pismem: Hzut oka polit. Lipsk. 
S p ark s Jared. The life of John Ledyard. 
Cambridge. 
S p i s płodów krajowych. 
S p ra w a na popis azkół wojew. Płock. 
S r z e d z i ń s k i lo'. P. Ustawy depozytowe. 
Waraz. 
S tad n i c k i Ant. Wspom. cnót Anny Jabło- 
1I0wskiej. Lwów. 
Staniewicz Modest. Ros. pol. słowo \ViI. 
Stawiarski Ign. ł'r. Ordynacya krym. 
pruska. Warsz. 
S t e c ker Al. Beschreib. einer Dresrhmaschine. 
Lwów. 
Steczkowski J. K. De longit. geograph. 
Crlic. 
Stroje w Paw. Słowar ros. pol. Moskwa. 
SuI cer Jan Jerzy. Obraz pięk. nato Krak. 
S u p i i18 ki Józ. Arces, traK. Warsz. 
Sl1rowiecki Waw. Uebcr die Abkunft. der 
Slaven. Ofen. 
Sw i ę c k i Tom. Opis staroż. Polski. Warsz. 
S y l w a n dzienno nauk leśnycb. Warsz. 
Szan iawski T. t"pominek pograb. Pliszki. 
Warsz. 


Szacfajer W. Geografia. Wilno. 
S z a n i e c k i Jan Olrych. Duplika czyli obro. 
na. Warsz. 
Szarkiewicz Jak, O Stlln. Hozyuszu kard. 
Szczepailski Jan Jul.l'olyhymnia. Lwów. 
Sztuka destyl. różn. wódek. Wrocł. 
- Odmładniania drzew. Lwów. 
S z U ID I a iJ. s k i Andr. Powinszowanie :Lfiszern. 
Krak. 
S z u m I i (plan) z objasnieniami. Warsz. 
Szyrma KrYlIt. L. Ksiljż. wypis. ang. War. 
- RozprawlL o zwiljzkach myBIi. Warsz. 
- Słownik ang. porski. Warsz. 
Tableau des op
r. de la Hanque de la Pol. 
T a r c z e w s kiM. Obrona za Stan. Sołtykiem. 
Warsz. 
- Drugi głos za tym:!e. Warsz. 
- Sumaryusz dowód. Sołtyks. 
T uczyński H. Sto wzorów kllligr. Krak. 
Taryfa jen. cel. król. pols. 
Te rajewicz Teod. Gram. franc. dla pola
. 
kńw. Wil. 
Testam. nowy. J. Chr. z grec. Herl. 
T i b u II u a. Cllrmina. Polóci:Le. 
Tomosziaus a Kempis. Apey sek. Wylnil1je. 
Torosi ew I cz Teod. Analys. d. Schwetelquel. 
in Lubien. Wien. 
T r e m b e c k i Stan. Dzieła poetyczne. W roc!. 
'l'retiakoff Kat. Romans w romansie. Wil. 
Trojanski Józ. Kaj. Zadanie do tłóm. na 
łac. Pozn. 
- Tych:!e cz. II. Bydg. 
TrzetrzewiiJ.ski Win. ZbiÓl" praw słemp!. 
W &rsz. 
Turc'y:a. Mapa. Warsz. 
- ZbIór przppow. pIli1St. turee. Wiln. 
Tykiel Ben. O koniach. War. 
l' y m k o w s k i Jerzy. Podróż do Cbin. Lwc",w.. 
U rz I} dze n i e cenzury. 
- resursy kupieckil-j. Warsz. 
Uniwersytet wil. obcb. pami!}tki. Wilnu. 
Ustawa tow. oszczedn. War. 
Wag a A. Teorya gospodarowania. Warsz. 
W"nda tYKoduik. Warsz. 
W e 
 rz e c ki S. Rozbiór dzicla: Upominek 

hszki. Wlirsz. 
Weinert A. Text zur Cantate. Warsz 
We i s s. Dem schOnen Polen-Lande. Waraz. 
V e Id e (Van der) PlltryCYIlSZ. Warsz. 
W e r n erA. Regestr minemlów. Wilno. 
W eżyk F. Wład. Lokietek. Warsz. 
Wiadomość o 'fowaIZ. oazczednoiici. War. 
Viator X. Naboż. do B. Feliksa. Warsz. . 
Widulii18ka J. Powieści z dzicjów polsk. 
Warsz. 
Wiei and K. Libussa. Wilno. 
- Wędzidło z muła. Krak. 
Wiersz do Woronicza. Krak. 
W ils o n. Travels in Rl1ssia. London. 
Virey J. Historya zwierz!}t. Warsz. 
Wirtemberska M. MalwIna. Warllz. 
W i t o W s k i G. Opisanie obchodu po Ale. 
ksandrze l. W Iłrsz. 
_ Pustelnik z krakow. przedmieścia. Warsz. 
W it w i c k i S. Pamięci Józ. Lipiilskiego. War. 
Wizyta dyecczyi wilei18. Wilno.
>>>
112 


1828 - 1829. 


Wo d z i c k i S. O hodow. drzew. Krak. 
"oi
t J. Geschicbte Prussen8. Konigsb. 
Wo I i c kiT. Odezwa. Pow. 
W o ls t e i n J. O chorobach bydła. Warsz. 
Woronicz J. Homilie. Warsz. 
- Swil}tynia Sybilli. Krak. 
- Carlllen (b. w. m.). 
Wronsk i H. Loi du hazard. Paris. 
W y bór piesni. Częstoch. 
- na bo:!. Czestoch. 
W y c z e c b o W s k i A. Glos prokurat.ora je- 
neral. Wal'lIz. 
- Skarga prokuratora jeneral. Warsz. 
Wykaz listów zllstaw. (b. w. m.). 
W y P i s y niem. Wilno. 
- z Krasick. Porlstoli. Wilno. 
Wyr wic z A. Po czat ki algebry. Wilno. 
- Przypisy do algl'bry. Wilno. 
Wysokil\ski A. De cbolera. Wilno. 
W z o l' Y pism dmkarni banku. Warsz. 
- pism drukarni Gieszkowskiego. Krnk. 
Z a b li W a rluchowna. CZl'3tocb. 
Zabawka. \Val'sz. . 
Zakrzewbki A. Plan Dardane)(lw. Warsz. 
Załuski R. Cz)'uności R. Załuskit!
o. Wal'. 
Z a wad z k i Józ. OIlis macbiny do żecia 
zboża. 'Varsz. . 
- Katalog kS!l!żek medycznych. Wilno. 
- Katlllog kSI;
g nowszych. 
Zawadzki 111. O wodacb w G;Llicyi. Lwów. 
Za
adzki i Węcki. Kutalog ksil}żek. War. 
ZbIór praw £lIii król. prusko Pozn. 
- przepowiedni o uplldku turecko panstwa. 
Wilno. 
- rzeczy cickawych. Wilno. 
- urzl}dzciL banku. Warsz. 
Zdanie spr. tow. dobro 'Varsz. 
Żółkowski A. Szarlatan. War8z. 
Żyszkowski Ant. Dissert. de malri'n. ViI. 


1"29. 
(Alek sand e r I.). Opis obchołlu po Aleksan- 
drze. l. Warsz. 
- Description de la c
r
monie. Vars. 
Alfabet historyczny. War8z. 
Andraszek E. Ode. Vars. 
Andrychowicz L. Anna Alwados, roman8. 
Wil. 
Antoniewif)z K. Ausflug in die Karpa- 
tben. Wien. 
- Bielany. Lwów. 
Arlincourt W. Samotnik. Wardz. 
B a r t o s z e w i c z Z. O kalendarzu dawn;rch 
Rzymian. Wilno. 
Beaupr
 A. Specimen inaug. medic. WiI. 
Bełza J. O wodacb mineralnych. War. 
Bem J. O machinach parowych. Lwów. 
B e r g s on G. ZILbezpieczenie dożywotne. War. 
Bernatowicz F. Pojata. Puławy. 
B i b li o t e k a dlll flzieci. Warsz. 
Bielski M. Kronika polska. Warsz. 
B i e rn a c k a K. Opis stu nagród Pawlunia. 
Warsz. 
- Rozmowy Pawlunia. Kalisz. 
Biernacki J. Zeitwort (dlls poln.). Wrocł. 


Blanchard P. Powieści. 
B o h u s z M. RozmYBlania wieBniaka. Warsz. 
Bois te P. DykcJonarz trndności ;ez. fran. 
Wilno. . 
Borkowski K. Głos (b. w. m.). 
B o r k o w s ki S. O obowiazkacb bibliotekarza. 
Lwów. . 
Bronikow8ki A. ElekcYlI, pow. Warsz. 
- Olgierd i Olga. Wrocław. 
- Zamek zawieprzycki. Wil. 
- Pretendenci. \Varsz. 
Budny S. Nauka bandlu. Wil. 
Buffon J. W.ycią.
 z dzieł. . . Wrocł. 
Bukwar rosYJs. Warsz. 
Bl1łharyn T. Esterka. Warsz. 
- Jan Wyżygiu. Wil. 
- Iwan Vyjighine. Paris. 
Cauawal .M. Rede. Lw. 
Cantica et bym ni. Lwów. 
Chiarini L. Ob8ef\'ations sur UD article. Var. 
- Słownik hebrajski. Wal'sz. 
Chłędowski A. Dziellnik powsZ. Warsz. 
Cbodyniecki J. Historya III. Lwowa. Lw. 
C b o d ż k o A. Poezye. Petersb. 
C h o d ż koL. Esquil!se de I'histoire de la liter- 
polon. Paris. 
- Histoire des legions. Pilris. 
Choisseul G. Mcmoircs SUI' I'Emp. Aleks,ln- 
dre. Paris. ._ 
Ch om i li s k i A. LokIin. 'ViI. 
C b ri s t i a n i F. O postępie robót około dróg 
bitych. Warsz. 
Cbwalcz ew ski S. Kronika polaka. War8z. 
Ciampi S. Narratio rerum, quae gestae Ilunt. 
Florencya. 
- Ragionamento deI A. Possevino. Modene. 
C i e cis zo w s k i K. Lillt pasterski. 
Corde J. Dissert. medica. Krlik. 
Cór k a dobra. Wil. 
Cons ti tu tion e s clericorum. Wars. 
C z aj k o w 8 kiC. Dissert. medica. Moskwa. 
Czapski A. Przepisy dla uczniów. Kmk. 
D a w i d. Psałterz. War. 
De mbowski J. S. Uwagi nad al't)'k. w Kur. 
- Toż w Pamięt. warsz. Krak. 
Diet! J. Dissert. inaug. Wiedeil. 
Directorium div. off. Pozn. 
- Toż. Lwów. 
- Toż. Warsz. 
- To:!. WiI. 
D m o c h o W s k i Fr. Sal. Biblioteka narod. 
Warsz. 
- Gazeta korespond. War8z. 
- Katalog dzieł. Warsz. 
- Odpowiedź na pismo Mickiewicza. War8z. 
- Podarunek dla dzieci. Warsz. 
- Przc\Vodnik polski. Warsz. 
- Rozmaitosci warszawskie. 
D m u sze ws ki L. Cecylij a Pi:1seczyńska. WIU. 
- Kuryer warsz. 
D o b r o w ols ki K. Disscrt. inaug. WiI. 
D o w ó d z pism proroków. 'Varsz. 
Drohojowski J. Pielgrzymka do ziemi B. 
Berdyczów. 
D u b i e ck i M. ł'losculus lachrymis irriguu8. 
Krak
>>>
1829. 


113 


Dubranfllart A. Sztuka robienia cukru 
z buraków. Wil. 
Ducis J. Otello, trag. Wilno. 
Dyakow8ki Al. SIlInaryust. okazyi wiedeiJ.8. 
Wilno. 
Dziennik nnbo!. Często 
- duniesicn. Krak. 
- Pc,wsz. \\'ardz. 
- rozpurz. m. Krakowa. Krak. 
- rZl;łd. Rplt
j krak. 
- urzą.d. wojew. August. Suwałki. 
- Toż lubeisk. 
- Toż mazo\\"icc. 
- Toż płock. 
- Toż podlask. 
- Toż sandumiers. 
- warszawski. 
- wiletiski. 
- jarmaczny. Warsz. 
- urzęd. woj. kalisk. 
Edgeworth 1\1. Si
roty, pow. \Vii. 
Ekartshauscn K. Bóg jest najczyst. mi- 
łOBcilj- W rocł. 
Elementarz. W:usz. 
.Eh ner J. Opis gospodarstwa. Warsz. 
Eurypides. Orest
8. Wilno. . 
Extrait dn Joul'Dal militaire. Paris. 
Ewangel ia J. Chr. \ViI. 
.E z o p. Bajki. Wrocł. 
FalkowIlki J. Ogród różany. WiI. 
- Widki tydzien. \ViI. 
F a us t B. Katechizm zdrowia. War. 
Fe8tenburg E. These8 ex jure. Lwów. 
ł'ilaret. ROl;mowy o prawowiern. kościoła. 
Peter811. 
ł'lawiusz J. Starożytności :!ydowskie. War. 
F ri e d I e i n Dan. Nowe dzieła. Krak. 
F u n d a c y a LeupoldyiJ.ska. Wiedeń. 
G. E. .Eriunerungen an I!uławy. Leipz. 
Gedike. Wypisy z rozm. aut. Wilno. 
G e n l i s S. ł'. Handb. f. Reis. Wrocł. 
- Ksi,:!ka dla podróż. War. 
- KWiaty alllo artJ8ci pow. Warsz. 
G e ri ni Ab. Em. M
moire storiche. Massa. 
Glaize EI
. Bóg najw. dobo Krak. 
Gobinet Kar. Przew. mł. ehrześ. Warsz. 
Godlewski }'r. Kaz. na urocz. śś. Pan. WiI. 
Uordlande F. M. Myśli morlllne. WiI. 
G r a b o w s k i II. Flura Silesiae. V ratisl. 
Gramatica br. linguae lithuan. ViI. 
U r o m o ta brolistiell. Połock. 
G ułkowski M. De homoepat. Crac. 
GIlmiński W. Do W. Knapczyńskiego. Kr. 
Halevy Leon. Le czar Demćtrius, trag. Par. 
- Toż tamże. 
Heimann Benod. Dissert. de medendi meth. 
revuls. ViI. 
H e i n Moja w swiat wycieczka. Krak. 
Uerbelot Alfons d'. Des causes d.l. decan- 
dence. d. l. Polognc. Paris. 
li o ge Ezechiel. Nallka religii dla izrael. Wil. 
li o l m a n Jau. Reisen durch Russbmd, Polcn. 
Amsterdam. 
H o ł o w i li II k i. De ictero. VHnae. 
Hołubowicz. Dissert. de Sacramcntis. ViI. 
HorwBrt Lud, WLor:r rysunkowe. Warsz. 


Hymn do Bo
a z powodu koronacyi. W.ri;. 
II u bo ROlUuald. Uw. n. systematem kodeksu. 
Warsz. 
- O zemscie i pokorze. Warsz. 
II u g o Wiktor. Bug-Jlirgal, pow. 1Varsz. 
I h n a t o w i c z Kon8t. Dissert. theol. de acco- 
lDudatione. ViI. 
II k i e w i c z Michał. Dissert. de nymphomania. 
Pari8. 
Index lect. in Univ. Jagiel. Crac. 
- prał'l. in Univ. varsllvien8i. Var. 
III a s z u k Joan. Bukov. Dissert. de scorbuto. 
Vindub. 
I n n o c e n t i u s Papa X. Breve apostoł. RoDine. 
lnstrukcya dła kom. tow. kred. War. 
hwin g Waszyngton. Galerya obrazów :!ycia. 
Wilno. 
J acb o \Vi cz Stan. Bajki, przypow. Warsz. 
Nauka w zabawce. \Valsz. 
J a h n Jan. Archeologi" biblica. Vił. 
Jak u k i e w i c z R. P. Elegia. Żale ś. Piotra. 
Wiłno. 
J a n i k o W s k i Jędrz. Choroby weneryczne. 
War8z. 
- Choroby oczów. War. 
Jaraczewska Elż. Piel"wsza młodość, pow. 
Warsz. 
Jarry A. La Russie et le8 Polonais. Paris. 
Jasi1iski Jan Tom. Przyjll!ń i zbrodnia, 
puw. Wal'Sz. 
J a s i iJ. s k i Leon. Dissert. de gener. anevl'ism. 
notione. Mosquae. 
Jastrzębowski Wojc. Descńpt. du seia- 
gl"ilphe astrom. Paris. 
J a Ż w i ń s kiM. Ant. 1\1 etodo gen er . d'insigra- 
menfo. Milano. 
Jędrz ejowski Romuald. De balneis dis8. 
P'ltavii. 
Jeż o w s k i Józ. O postępie badail filolog. 
Moskwa. 
JllI'ysta do przyj. o swojej metamorf. War. 
K a c z k o W s k i Mich. Di ss. de hydropho bia. 
ViI. 
Kalend. dom. Warsz. 
- krakowski. 
- pul. rus. Warsz. 
Kalendarzu tO) dawnycb RZJmian. Wil. 
Kalendarzyk polit. Warsz. 
Kalender (HausbaltulI
R). Kalisz. 
- fUr das Kouigr. Pol. War. 
KaloiiJ.l;lki Jul. Al. Na skon SiarczYli8kiego. 
Lwów. 
Kamien8ki Kaj. Gram. niem. Wilno. 
Kampenen Fr. Mieszkanie wiej. Warsz. 
K a n a wal Mich. Rede beim Verlas. zu Przem. 
Lemberg. 
Ki tto T. Recueil. des traits en anglais. Var. 
Klingebolz Leop. Dibs. cirC3 act. ventri- 
clili. Vindob. 
Klonowlcz Fab. Seb. Dzieła. Krak. 
- Flis (IIlrongowiusza). Gdailsk. 
K ł o d z i ils k i Adam. Mieszkaniec Krak. do 
Warsz. Krllk. 
. K n i 1\ Ż n i n Fr. D. Dzieł,1 w)'d. Fr. Dmoch. 
\Yarsz. 
Kocbanowski Jan. Elcgie. Warsz. 
15 


I 
l
>>>
114 


1829. 


Kochański J. W. Opis. zwycz. i obycz. 
Europy. Lwów. 
KochaiJ.ski Wikt. Specim. de voce. ViIno. 
Kolenda dla małych dzieci. Warsz. 
Koł u m b, pamietnik. Warsz. 
Konstanty W: ksią.ię. Rozkazy dzienne do 
wojska. 
Kooper Jak. Szpieg, romans. Warsz. 
- Toż. Wilno. 
K o p ff Wikt. Diss. de donat. inter virum et 
uxorem. Crac. 
Kor n Jall Bog. Katalog ksią.:!ek polskich. 
Wrocław. 
Korniłowicz Ant. O :!yciu i piso Kalin- 
skiego. Wilno. 
Korytkowski Fried. Zum neuen Jahre. 
Wlirsz. 
Korzeniowski Józ. Kurs poezyi. Warsz. 
Koś m i ń s k i Józ. Potok hist. ksił:!łt i kró- 
lów pols. Warsz. 
- Karta ogólna Azyi. Warsz. 
- Karta Turcyi europ. Warsz. 
- Portrety królów pols. i ludzi sławnych. 
Warsz. 
K o ts c h u l a .A nt. Gram. niemiecka. W rocł. 
Kozło.wski Mat. Roz f. r. między pjcem Mat. 
a SłutwiiJ.skim. W roc . 
Kras s o W s ki Apol. Słownik dla inżynie- 
rów. Petersb. 
Kretowicz Zygm. Na skon Maryana Potza 
słuchacza powszech. Iwow. Lwów. 
- Szydłowieccy, pow. hist. Lwów. 
Kro p i iJ. s k i Lud. Llldgarda. Trauerspiel 
libers. V. Joh. A[alisch. Krak. 
K rueger. Prawidła dróg. Wilno. 
Kry n i c k i Jan. Enumer. coleopteror. Ros- 
siae merid. Moscou. 
- Literae entomologicae. Charkow. 
Ksenofon. O wypr. Cyrusa mlodsz. 
K u c z y k Fr. ks. Disser. de cyanosi. Berol. 
K u m e ls kiNorb. Alf. Dykc. trudnoBci jęz. 
fran. Wilno. 
- Opis. pierw. wyst. publ. wyrobów rękodz. 
w Petersb. Wilno. 
L. K. 
uko, zdarzenie indyjskie. Warsz. 
La s s u Istran. A lengyel kiralysag es a Kra- 
kai. (pesł). 
Lauber Kar. Mowa na obch. zgonu ces. 
Aleks. I. Warsz. 
L a u p m a n n Henr. O wypychaniu zwierząt. 
Wilno. 
La v hs e Ern. R
cits de ł'hist. de Pruese. 
Paris. 
L e h m a n n Mac. Przepisy o stroj. fortep. 
W.rsz. 
Lele wel Joach. Dzieje Polski. 
- Dzieąieć wieków Polski. Warsz. 
Leo Leop. Magazin fUr Heilkunde. Warsz. 
Leonbard Jan M. Nauka chrz. dla młodo 
postęp. Warsz. 
L e r o y Lud. II edycyna wyleczająca. Warsz. 
Letronne Ant. WykI. dem. geogr. Warsz. 
Letteri s Maks. Gedicbte. Lemb. 
L e w i c kiJ óz. De stethoscopi et plesei metri 
usu. Krak. 


L u b e c ki KS8w. Mowa przy install. komiss. 
Warsz. 
Lubecki Włodz. Motyl (czasop.). Warsz. 
Lubomirski Edw. Rys stat. i po lit. An- 
glii. Poznań. 
Labeński F. Empedocle. Paris. 
(L a iJ. c u c kiJ.). Powinszowanie '" Krak. 
LapsiiJ.ski J. Poezye. Krak. 
Mac-Farlane K. Turcya europejska. Warsz. 
(]\[acartney J.). Wypis z podróży. Wilno. 
Magier A. Karta meteorolog. stolIcy. War. 
M a j e ra n o w s ki K. Przypadki pana Czer- 
wonki. Warsz. 
Malecka W. Rozrywki dla dzieci. Warsz. 
Maleszewska J. Notice sur P. Maleszew- 
ski. Paris. 
M al e w i c z M. Dissert. medica. Wil. 
Monasterski A. Theses theolog. WiedeiJ.. 
ł1arylski E. Wspomliienia zasłui. Polaków. 
Warsz. 
M e i d i n r: e r J. Gramatyka franc. Berdyczów. 
- Toż. Wrocław. 
Mendelsohn H. Fedon o nieBmiert. duszy. 
Warsz. 
Mer
 E. Sw. Wincenty a Paulo. Wilno. 
Mickiewicz A. Poezye. Pary:!. 
- Poezye. Petersb. 
- Sonety krymskie. Petersh. 
- O nowem wydaniu poezyi A. Mickiewicza. 
Al i ka J. Cwiczenie się w nabo:!. Bochnia. 
Mikiewicz A. Homilie. Lwów. 
Miklaszewski J. Rys historyi pols. War. 
(M i koł aj I.). Hymn w dniu koronacyi. War. 
- Uczucia obywatela. Warsz. 
M i l e w s ki K. Wiadomości z bistoryi powsz. 
War8Z. 
M i I l y A. Hommage a S. M. Nicolaus I. 
Paris. 
Miłkowski F. Ferdynand i Ewelina. Kr. 
Misce Ilanea Cracoviensia. Krak. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
Modlitwy dla nawrac. iydów. Warsz. 
M ohr M. Dissert. medica. Krak. 
Moke H. Bitwa pod NawarYIlem. Warsz. 
Monti N. Poliantea. Lwów. 
Montolieu P. Djabeł. Warsz. 
Moore T. Epikurejctyk. Warsz. 
Morawski F. Klassycy i romantycy. War. 
Mott Y J. Leitfaden der Botanik. Posen. 
ł1 otyl (czasop.). Warsz. 
M tli ł er J. Elementarz niem. polski. Brodnica. 
.M li n n i c h W. O poezyi perskiej. Wilno. 
Mlinz J. O uprawie chmielIl. Warsz. 
M uj s z ełK. Di8sert. medica. Wil. 
M u r e t M. Wiersz do synowca. Wilno. 
Myciu (O) owiec. Warsz. 
N. J. Poezye. Krak. 
Nazwania części ciała Illdzk. Wilno. 
N e tt O. Kalcndarzyk politycz. Warsz. 
Niemcewicz J. M. Johann Tenczynski. 
Amsterdam. 
Ni ezabito wsk i K. Rozrywki z hist. natur. 
Warsz. 
N o e I i Laplace. Lekcye łaciiJ.. literatury. Wił. 
N o jar t. Powiet\ó bistor. Wilno.
>>>
1829. 


115 


I. 


Nosarzewski M. Amelioration dans la fa. 
brication. Paris. 
Nowakowski F. De Demetrio I. Berlin. 
Nowakowski K. O spirytusie z kartofli. 
Warez. 
Obrzęd koron. Mikołaja I. Warsz. 
Odezwa do całego plem. Izraela. Warsz. 
Odyniec A. E. 1zora, dr. Warsz. 
-- ldelitele, noworocz. Warsz. 
Officium B. M. Virginis. Lublin. 
- defunctorum. Viln. 
Ołtarz złoty. Czest. 
- To:!. Minsk. . 
Orchowski A. Ueber das Ende der Welt. 
Cassel. 
Ordnung der Vorlesungen. Lwów. 
Owidiusz P. Metamorphosen. Warsz. 
P. K. Dzien 1 Kwietnia. Warsz. 
Pamietnik lekarski. Warsz. 
- sani'łomicrski. Warllz. 
Passy X. Rady do rachun. po spowiedzi. 
Warsz. 
P as z k i e w i c z D. RozmYBlania wieBniaka. 
W Ilrsz. 
Pawłowski K. Recepta na robienie octu. 
Warsz. 
Philaret. Rozmowy o wschod. ko:;c. Peters. 
Pichler K. Oblę!enie Wiednia. Wilno. 
P i e re r J. Chirumancya. Warsz. 
P i e B ń wielkopostna. Bochnia. 
PieBni ranne. Bochuia. 
- nIlrod . Poznan. 
P i II e r Franc. Katalog ksll}:!ek polskich. 
P i Ił e r J. Kalendarz. Lwów. 
(P i n c z ó w). Popis uczniów szkoły wojew. 
piilCZOW. Warllz. 
Piotrowski H. De gravitate oraculi del- 
phi ci. Lipsk. 
Piotrowski K. Władys. Warnenczyk, oda. 
Petersb. 
Piramowicz G. Nauka obycz. Warsz. 
(P o l e n). Reise in Polen. Amsterdam. 
(P o log n e). Memoires sur la Pologne. Paris. 
P o lon ais. Un mot sur la question polon. 
Paris. 
(Polska). Znakom. wypadki w Polsce. War. 
P o n i a t o w s k i St. Quelques observations. 
Florence. 
P o p i s szkoły kalisko Kalisz. 
- kieleckiej. Kielce. 
- krakowsko Krak. 
- w Łomży. Warsz. 
- łukowsko 
- pilJczows. 
- piotrkowsko 
- płock. 
- radomek. 
- zamojsko 
- Pijarów w Wlirsz. 
- wojew. warsz. 
- liceum wnrsz. 
- szkoły wydz. warsz. 
POplinsk i J. Auswahl V. Mustern. Lissa. 
Poprawy statutu Senatu. Krak. 


1- 


I. 


,- 


r. 


r. 


r. 


I. 


r. 
r.  


[. 


'. 


i. 


r. 


L 


Posiedzenie Tow. Oszczędno Waru. 
- Uniw. warsz. Warsz. 
P o t o c kiJ. I.toria wolyn!'. guber. PIJtersb. 
- Voyage li Astraknn. Pads. 
Potocki S. Obwieszczenie o koronacyi. 
(Warsz.). 
- To:! po franc. 
PowieBci i romanse. Wilno. 
Powin 8Zowanie. Krak. 
Po w s ta li s ki A. GWlIgi o bibliogr. statutu 
litew. Wilno. 
Praełectiones in Univ. Vilnen. Wil. 
Presiowski J. Grawatyka łacin. Warsz. 
- Rys jeografii. Warsz. 
Pro cesya (b. w. m.). 
Program instyt. politcchn. Warsz. 
- szkoły wojew. na Lesznie. Warsz. 
- szkoły włocławs. 
Przepisy o stroj. fortep. Warsz. 
(Puławy). Erinnerungen. Lipsk. 
Pupke H. De plica polon. Halle. 
R. T. Pani. Zbiór mylili dla mI. prz}j. Wil. 
Radeliffe Anna. Puszcza cz. Opactwo St. 
Clair. Warsz. 
Rady (nowe) dla kobiet. Warsz. 
Radziwiłł Ant. H. Kónwencya. Warsz. 
Rajmund Ferd. Chłop milionuwy. Warsz. 
Raj s z e I Lud. Wiersz lIa przybycie ces. 
Mik. I. Warsz. 
- Wiersz z pow. korona.cyi. Warsz. 
- 'Vspom. o maskaradzie. Warsz. 
Reiner i Goldreich. Wiersz na imien. Wo- 
dzickie#\,o. Krak. 
Rei s in Polen en Russl:md van D:mz. Aw- 
sterd. 
Rękaw rozpruty. Berdyczów. 
Renouard Theod. Lettres sur r Orient. 
Strasb. 
Rocznik Tow. nauk. Krak. 
- Tow. dobrocz. Krak. 
- wojskowy. 
Rogron J. A. Kodeks postęp. cywil. War. 
R o h re r Maur. Diss. de sterihtate. Vindob. 
R'o ma no wic z P. Gegenstande l:ift'. Vertheid. 
Lemberg. 
Rozkład godzin lekc. w Uuiw. wil. 
RozmaitoBci. Lwów. 
R o z m o w y Pawlunia z babuni!}. Kalillz. 
- polsko-rosyj. Wilno. 
- między wlłtpil}cym. Petersb. 
Rufus S. Breviarium rerum. Viln. 
R u m b o w i c z Hip. Geometrya wykreslna. 
Wilno. 
R u m b o w i c z Szczęsny. O przyrodzeniu sin- 
nika. Wilno. 
R u s s i e (La) et les Polon-ais. Parie. 
Rychter Jan Paw. Bolesław krwawobój. 
Warsz. 
R y d z e w s k i Paulin. Hugo von Bracht. Duma. 
Warsz. 
R y I e j e w Konrad. Dumy hist. ros. Wilno. 
Rzędy naprz. rzędom. Warsz. 
Rzewuski Slan. O fabryce prochll w Nissie. 
'Varsz. 
R z u t oka na przyczyny ciężkich czasów. 
Warsz.
>>>
116 


1829. 


S li (' h s S. O stawianiu budynków. 
Salvandy Narc. Ilist. de Pologne. Paris. 
- Polen und J{l\nig Joh. Sob. StuU. 
S II n i e w s k i Fel. Prospekt na dzieło: Jeogr. 
Warsz. 
Sanocki Ant. De morbis auditu8. Crac. 
Saucerotte K. Rady dla kobiet. Warsz. 
S a w i c k i Ant. Kalbas dusziu iszimtas. W)'I- 
nuje. 
S a x e1l1aur. Rozporz. bataliolIII. Warsz. 
Say Jan Cbrz. Listy do Malthusa. Wil. 
Hchnajder Józ. Kalendarz gosp. gal. 
S c h n e i d e r. Ueb. d. Struktur dcs S:mdomirel'. 
Gebirg. 
S c h o e n Jan. In retu nUlllm. antiq. RU5siae. 
V ratisl. 
- Novae quaeuam in rem IIIlIDID. Vratisl. 
S c h ul z O. O kalend. law. Rzym. Wiinu. 
S c h w e i t z e r. MnemosYJ1e galiz. Abenublatt. 
LWłw. 
Scnpoli Waw. O poskram. nam. Wilno. 
- Wojna duchownR. Wilno. 
Sejm W. Ks. Pozn. Puzllai.. 
S i łfCZ rils k i Fr. ks. Nowy KlIlend. Lwów. 
Si ('ckflCld Edw. Sztuka poznaw.ludzi. War. 
Si en kie.wicz Jan Kllr. Katalog duplik. PIl- 
łuwy. 
S k a l' b l' k Fryd. O inst moral. zeps. dzieci. 
Warsz. 
- Popas, kom. 'Varsz. 
- Theorie des rich('sses sociales. Paris. 
SkndYllski Alojzy. Na 'dz. im. Józ. hr. 
Zalus. Krak. 
-- Młodość moia. 
Skoro.widz alfub. miast. Warsz. 
Skott Walter. Hetman z Chester, rom. War. 
- IWllnhoe, rom. Warsz. 
Sł o n i m s ki .Józ. O ulamkach ciagłych. Ka- 
lisz. . 
S ł o n i ń s k i Ant. Diss. de morb. olfactus. 
Krak. 
S lon i ń s k i Józ. Spec im. de patria potest. 
Crac. 
S ł o t w i ilS k i Fel. LeI. Rozprawa z ojcem 
Mateuszem. Wrocł. 
S lot w i iJ. s k i Konst. Czasopism nauk ksie- 
gozb. im. Ossul. Lwów. . 
S m i e 8Z e k, pismo period. W lir. 
Sofokles. Edyp. w Kolonie, trag. Wilno. 
S p r ił w a na popis uczniów. Płock. 
Stachowski J. ł'r. Kaz. przy zło:!. zwłok 
W oronicza. Krllk. 
S ta n i e w i c z Sz)'m. Dainos Zomaicziu. Wil. 
- GrRm. !ing. lithuanicae. Wilno. 
- Szeszes Pasukas ZemRzcze . . . Wilno. 
- Hist. szwenta ysz łatiiJ.sr;ka . . . Wilno. 
Stapf ł'r. ks. Materye do kazań. Wrucł. 
S t e i n b fi c h e l. Siitze d. (jffen tl. Verthcid. 
Lemberg. 
Ster n Abrah. Hymn. w dniu kor. ces. Mik. 
l. Warsz. 
S till e Karolina. Marya Leszczyńska Hamb. 
Storch Henr. Uwagi nad dochod. nar. Wil. 
H t r e i b e l !".tan. Katalog ksi,!:!ek. Lublin. 
Strojew Paw. Opia staropeczat. knig. .Molik 


S t l'\' j e il s kil. M:Ll'. Dzieuzic i poduani, pow. 
Warliz. 
SuchoJ:owski Mich. Anleit. ZUlU Untericht 
in poln. Spr. Lerub. 
S w i d e r 1\ k i Adam. WykI. zgody hnicsł. jęz. 
franc. Warsz. 
S y I w a n. Dziennik nauk leAnych. 
S za h i n Ant. Geodezya wy:!sza. Wil. 
- .Miernictwo.. 
Szamberski Jan. Lehrb. der poln. Spra- 
che. Konij!;sb. 
Szaniawski l
r. Ksaw. Prawo pol. bist. 
soboru tryd. Warsz. 
SzanieckI Jan Olr. Spis dow. ze strony 
Szaniaw. 'Varsz. 
(S z c z e b r z e s z: n). Popis szkoły zamojs. 
Szczegłow MIk. O bogac. kopal. Rosyi. 
Wilno. 
S z c z u r o w s k i Grzeg. Diss. de erysipelate. 
Moskwa. 
Szubert lJlich. Ruport o ogrod. botan. War. 
:5 z ul c D. Gram. jez. łaciiJ.. ob. Broeder. 
S z u m s k i Tom. Kurze Beschr. ein('s Schau- 
fel Btils. POBen. 
- Grnmmaire franc. Posen. 
- Wypisy frallc. Posen BerI. Bydg. 
S z waj n i c JRn. De causis ratione tribun. plebi. 
Erlangen. 
- Ue tributo, quod Athenienses pendebant. 
Warsz. 
Szyrma Lach. Anglia i Szkocya. Warsz. 
- Pamięt. warsz. um, czystych i st.os. Wars. 
Tabela zamian r. miar i wag. Warsz. 
Taryfa jen. cc. król. pols. 
Terajewicz T. Gram. franc. Wilno. 
Tetmajer P. Józ. Piesni. Lwów. 
Thieriot Alb. Notwend. wissensch. Ausb. 
fUr die Forstmann. Gotha. 
T i II i e r. Allg. Gesch der slav. Sł1imme. 
Fra.nkf. 
Tołstoj Jacq. Lettre d'un Russe. Paris. 
TomaszyiJ.ski G. Modeles d'ecriture fran. 
Pctcrsb. 
(T o m as z o w). Priv. Miuh. in B('tr. der in 
Tomasz. Masov. Ansiedelungen. 
Tomorowicz Jan. O klinice uniw. war. 
Warsz. 
Torosiewicz Daw. Sumar. dok. w spr. ks. 
Pijarów. war. 
- Wyrok w tej:!e spr. 
Trojański J. Zadania do tłumacz. l. Krak. 
- To:! cz. II. PozmliJ.. 
TuczyiJ.ski Joan. De causis plicae pol. 
Patavii. 
Turcya europ. Konstantynopol. Warsz. 
T u r o w s k i Kaz. Józ. Pierwiastkowe płody. 
}'rzemyAI. 
Turysta do przyj. o sw. metRmorfozie. War. 
T y g o d n i k dla dz. red. Chrzanowski. Wars. 
Uj a z d o W s k i Tom. Pamiet. Sa ndom. W IirS. 
Ubrich Wilh. Todten Grabcr. War. 
Uh.nowski Józ. PowieBci z podaiJ. ludu. 
Warsz. 
- Prospekt. Obraz dziejów. W &rsz. 
UmiiJ.ski Jan Memoire sur les op
rat. de la 
Grande. Arm
e. Paria.
>>>
1829 - 1830. 


117 


, 


Upominck dla dzieci litew. Wilno. 
- din Polek. Warsz. 
U r b a n A nt. J os. De hRemon'agiis generatim. 
Di
ser. Patuvii. 
W. K. O upominku Płiszki. Warsz. 
W II g n e I' Kar. De scirrho. Hallae. 
Vlllentini J. O wojnie turecki"j. Warsz. 
WnrBchaller Bote. Warsz. 
We i s s e M. COOl'dinatio Mcrcnrii. Krak. 
- Correctiones temporis. Krak. 
- LRtitudo geogr. Cracoviae. Krak. 
Vel d c (Van der). Horoskop, pow. Wilno. 
We l k e F. Zbiór poshlllow. wzgled. kupie. 
ctwa. Knlisz, . 
Wężyk F. Mieszkaniec Krakowa. Krak. 
W ę ż Y k H. Spiew nil' uczcz. Poniatowski
j. 
Lwów. 
Vidal M. Henryk, puw. Wllrsz. 
Wielopolski A. Ekspedycya wyroku... 
(b. w. m.). 
- Wyrok są.dll apelacyj. Warsz. 
W ił d KHr. Verzeif-hniss von Bilchern. Lw. 
W i B n i c w sk i }'. Commentarii in Demosthe- 
nis orationem. Minater. 
Wirgiłiusz. Bueolika. Warsz. 
W i tgen stei nó w głos przeciw Giedroyc10m. 
Wilno. 
Witkowski G. Zycie Joanny d'Arc. War. 
W i tt i g K. 8upplementum codicis judiciarii. 
Viennlle. 
- Das allgemeine Gcsetzbuch. Wien. 
'Vitw ic kiW. Pszczelnictwo krajowe. War. 
Wi twi cki S. Edmund. Warsz. 
W o d z i c k i S. Dodl\tek do spisu roślin Nie- 
dżwicdzkich. Kr. 
- Dziennik ogrodniczy. Kr. 
Wojciechowski R. De stoicismo. Krak. 
Wo I i c kiT. List pasterski. Poznan. 
Worowicz J. Kazania. Krak. 
Wręczycki F. Historya jeometryi. Warsz. 
Wronf\ki II. Machines a vapeur. Paris. 
- ProLlemc de la politique. Paris. 
'V r o t li o W s k i F. Rozmowy polskie i rosyj. 
Wilno. 
- Upominek dla dzieci. Wilno. 
Wspomnienie o T. Wawrzeckim. Wilno. 
W s z e I a k i 1. Zbiór nauki chrzescian. Często 
W u u B tc r K. Polens Iiusgezeicłmete. Manner. 
GlugIlu. 
Wybór nabo:!. (b. w. m.). 
Wyrok w spr. A. Wielopolskiego. 
W y l' W i c 
 
. Po.czl}tki jeometrJi. Wilno. 
Zabłocki ł. DZlełl\. WMSZ. 
Z a b o r o w s kiC. O rzeczach ruchomych. 
Warsz. 
Z a I' e m b aJ. Planimetr. Puławy. 
Z a s tro w A. Opis zarYl!ów fortyfikacyjnych. 
\VaI'Bz. 
Z a t o I' S k i S. P"lowallip.. poema. Wilno. 
Z a w a d z kiJ óz. Dudatek do katalogu. 
Z a w Ił d z k i i W rc.ki. Nowy dodat"k do kata- 
lo
u. 
- Drngi dnIhItck. 
Z b i Ó I' ki!i,żck pożytccwycb. Warsz. 
- powiescl. Wilno. 
- praw dla król. l)rusk. Poznali. 


Zdanie sprawy z funduszu bractwamiłosier. 
Krak. 
- Towarz. Dobrocz. Waraz. 
Zdanowicz A. Dykcyonarz francnzki. Wil. 
Zehzner L. Ueher deu Dolomit. Wllrsz. 
- O powstaniu formacyi bazaltowei. Wars. 
Zabrzycki D. Uprllw3 lnu. Lwów. 
Z wycz Ilj U (O) u:!yw. merkuryurzn słudkiego. 
Warsz. 

 d h r s k i A. KsiaiecZka dlll dzicci. l)łock. 
Żochowska K. Saint.Clair. Wnrsz. 
Żółkowski A. 
fomus. Wal'sz. 
Ż u c h o W s kiJ. O wydaniu dzieła Lomonda. 
Warsz. 

 u I\' arz e w s k i S. O uprawie lnu. Wilno. 
- Rozmowy polB. franc. i rosyj. Wilno. 
Życki Wincenty. OIos w sprawie z Józ. 
Billewiczem. Wilno. 


1830. 
A. L. Pl'zy
ody mojego gospodarza. Wilno. 
A b b 1\ d i o J. Sztuka poznama samego siebie. 
Wilno. 
Ahecadło czyli nauka. Wilno. 
Albertl'lInrly J. Katechi£ID. Wilno. 
Alfabet historyczny. Wal'sz. 
'Allemaud A. Wykład działali wojennych. 
Warsz. 
A nd r
 R. Zbiór nauki o chorobie owiec. Lw. 
Andrzejowslti A. Hys krain między Bo 
hem i Dnie,:!trem. Wilno. 
AnleitunK. Lwów. 
Antoni i Antosia, kom. 'Varsz. 
A r t o i s A. Pl\pugi naszej babuni, opera. Wil. 
Asnikowski J. Popiół. Lwów. 
li aj e r J. O własnościach liczb. Warsz. 
li III i c k i rłr. Rys :!ycia Jana Sniadeckiego. 
Wilno. 
B a ł a m u t .f. etersburski. 
B a n d k i e . S. Istoria gosudarstwli polskaho. 
Petersb. 
Barbli u Id P. Nauka dla dzieci. Warsz. 
Ił III' t h e l e m y A. Mery. L'insurrection. Stutt. 
13 a t o r y Stef. Pamiętniki. Warsz. 
Beauclel'c A. Pudró:! do MIlroko. Warsz. 
B e c ker W. Uebcr die FłOtzgebirge in Pol en. 
FreilJUrg. 
Ballarmin R. Nauka chrzcścijan. Wilno. 
B c II i z ar d. Spis kai,!:!ck polskich. Petersb. 
B e II t k o W s k i F. Spis medalów polskich. 
Warsz. 
- O znakach pisarskich. Wlirsz. 
B e y l e L. Trzy powieBci. Petersb. 
Bienkowski A. O powszechnym pokoju. 
Warsz. 
B i e rz y n s k i S. Pr
cis sur Vladislas III. 
Peterl!b. 
B la t't (Warschauer). Waraz. 
B I o e d e G Ueber GeLirgB-Formation. Wl'ocł. 
Błachowicz P. Nallka chrzclkijanska. War. 
U o C z k o W s k i Dl'. Dissert. inall
. Wioden. 
li o e II c l) u r t. V oyage. Edinburgh. 
BI) ha t k i ew i cz A. UZI'('z o bibliogrlifii pow. 
Wilno. 
Bochdanowicz J. Dissertatio. Wilno.
>>>
118 


1R30. 


B o h o m o l e c F. Życic Jana Zamojskiego. 
Radom. 
BojaDłls L. Anleitung. Lipsk. 
Borodzicz S. Gramatyka. Wilno. 
Bossange. Catalogue relatifs a hi Pologne. 
Leipz. 
B o u \' g (Du) La revol. de Pologne. P:\\'is. 
Boznanski F. Pisma. Lwów. 
Brahma-Waiwllrta (!tIajewski). Warsz. 
Bratkowski S. Ja i on, kom. Warsz. 
- Teorya pi8ania listów. Warsz. 
13rodziilski K. lilowa. WarsI;. 
- Pisma rozlDaite. W crsz. 
Bronic A, Poezye. Wilno. 
Bron i k owski A. Jan III i dwór jl'go. Wro- 
cłllw. 
- To:!. Warsz. 
- Joannęs III Sobieski. Lipsk. 
- StaniBlas Poniatow&ki. Paris. 
B r o u g h II m P. Rozprawa o korzyt\l'iach 
z uo.iejetnoBci. Wa\'sz. 
Brzezina A. Katalog ksiąg polsk. (War.). 
Bułharyn T. Dymit\' SIIUluzwaniec, Wa\'sz. 
- Geschichte des J. Wyżygin. Lipsk. 
- Iwan Wy:!ygin. Warsz. 
- To:!. Petersb. 
- Piotr Wy:!ygin. Warsz. 
B u r m aj s t e r J. COUlmenfatio de systemato 
SocinianorulD. Rostok. 
llurney F. Ewelina. Wilno. 
Byron Lord. Giaur. Puławy. 
Bystrzycki J. ł'izyka. Warsz. 
C a roD. Słownik pols. niem. Pozn. 
Ca talogu s cJeri Diaeces. Pra
misl. 
Chamski T. Wierllz na Mikołaja l. Warsz. 
Chiarini L. Le Talmud. Paris. 
- Odpowiedt na recenzyę słownika hebrajs. 
Warsz. 
- Theorie de Judaisme. Paris. 
Chłędowski A. Dziennik powsz. Warsz. 
Chłędowski W. Baliczanin. Lwów. 
Chłopicki J. Odezwa dyktatora. Wllrsz. 
_.- To:!. Warsz. 
Chłopiec stodukatowy, fmszka. WRrsz. 
C h o d y n i e c kiJ. Geschichtl. Tagcbuch 
Lemberg-s. Wien. 
Chod:!ko A. Le Ghilllll. Paris. 
C h o d t koL. Carte dCII etats de Polngne. 
Paris. 
- Carte generale de I'Italie. PariB. 
- Description du Pnllltinat de Troki. Paris. 
- Les Polonais en Italie. Paris. 
- Tllbleall de la Pologne. J.uis. 
Chotomski F. Opis ptaków król. polsk. 
Warsz. 
C i a m p i S. Flosculi historiac polonae. Pu- 
ławy. 
- Lettcre dcl Giov. Sobieski. Florencya. 
- Notizie di medici. Lukka. 
Ciechllnowski W. Uwagi nad pOlllorkiem. 
Wilno. 
C i e 8Z ko w s k i A. Spie\V na Ullte piosnki 
o Maju. (Warsz.). . 
Clemcndot J. O wyrobie cuk1"ll. \\'al':!z. 
C o o p e r. Dziki wyspiarz. POZII. 
Cuda i nabo:!. obrazu P. Jezusa. Lwów. 


Cybulski A. Theses. Lwów. 
C y c ero. De ofticiis. Warsz. 
C I; aj k o w s kiP. Pochwała Arnolda. Krak. 
Czaki A. Wzory budowli wiejskich. Warsz. 
Czapski L. SzpieK ukarany. Warsz. 
- Wspomni nia z lat dziecmnych. War. 
(Czarne cki E.). Ode Rev. E. Czarnecki. 
Warsz. 
Czarno wsk i O. Triiume. Hadamar. 
Czartoryska J. Ksi
:!ka do pacierzy. Pu- 
ławy. 
- Pielgrzym w Dobromilu. Warsz. 
Czartoryski A. J. Essai sur la Diploma. 
tie. Parls. 
- Glos w izbie poselskiej. Warsz. 
- Pochwała \VoroniczlI. Puławy. 
Czasopism ksiegozb. Ossoliilskich. Lwów. 
Czech Józ. Kalendal'z. Krak. 
- Katalog dzieł polskich. Krak. 
- Dodatki do katalogu. Krak. 
C z e r 8 k i S. Opis dyecezyi :!mudzkiej. WiI. 
CzynnoBci s
mL Lwów. 
D. S. Elegia nu zgon Woronicza. War. 
(D I} bro w s Je i J. II.). Dą.browskiego mazurek. 
\Varsz. 
- Pie8i1 nIL nutę Dąbrowskiego. Warsz. 
D a 1\1 S e J. Spiewki miotlarza. (Warsz). 
D a n i ł o w i c z J. O medalach Radziwiłłow- 
skich. Ijetersb 
D e k alD c I' o n pulski. \" arsz. 
Dclacroix J. O hemoroidach. Wa\'sz. 
Delavig-ne K. Do Napoleona. Warsz. 
Dembinski M. Wybór podró:!y. WRrsz. 
D e m b o ł ec k i W. Przewagi Elearów pol- 
skich. Puławy. 
Dembowski J. S. Trzy rozprawy. Krak. 
(D e y b e I). Wiadomosć o instyt. :!eńskim. 
Wilno. 
Dierhwin G. Bog, oda. Lwow. 
DirectoriuD1 div. otr. Pozuan. 
- To:!. Lwów. 
- Toż. Warsz. 
Discours du president .Iu Senat. War. 
Dmitriew J. Jl'rmak. Petersburg. 
D m o c h o W s k i F. S. Biblioteka na\'od. War. 
- Nocleg w austeryi, kum. opera. \Varsz. 
- Odpowiedż Ila pismo Mickiewicza. War. 
- Wujaszek z Ukrainy. Warsz. 
D UlUS z e w s kiL. Kuryer warsz. 
Dmuszewski J. Disscrt. inauK. Krak. 
D r. Fr. Westchnienia cieniom Dom:!alskiego. 
Warsz. 
Du Bum'g. La rc\"ollltion de Pologne. Paris. 
Ducangc W. Doktór spowiednikiem. Wllrs. 
- Leonida. Warsz. 
Du w al A. Wet za wet. Warsz. 
Dworzaczek F. Disscrt. inaug. Wilno. 
Dyaryusz s
imu. Warsz. 
D z i en n i k damski. Wllrsz. 
- dla dzieci. Warsz. 
- medycyny. Wilno. 
_ powsz. VI' IIr8Z. 
- ruzporzadz. III. Kmkuwa. Krak. 
- rZI
d. Rpltćj krllkows. 
- urząd. woj. August. Suwalki. 
- Tot kalisk
>>>
1830. 


119 


r. 


- To:! lubeisk. 
- To:! mazowiecko 
- To:! płockiego. 
- To:! podlask. 
- To:! sandomiers. 
- wilenski (czasop.). 
D z i e n po bo:!. chrzeAcijanioa. W MSZ. 
D Z i e wo us k i Z. Conspect. nosolog. Wilno. 
Eichwald E. Naturhistorische Skizze v. Li- 
thanen. Wilno. 
- Zoologia specialis. Wilno. 
E lementarz. Lwów. 
E I w i r a, romaus. Warsz. 
Ewans G. Podró:! do ziemi Van Diemen. 
Warsz. 
F a l k e n S t o i n E. Tad. Kosciuszko. Radom. 
}' i a ł k o W s k i P. Dudatek do gram. Kamiens. 
Krak. 
Filsjean J. Wypisy franc. Wilno. 
F la t t B. WiadomoAć o instyt. w Marymoncie. 
Warsz. 
F I e u ryK. Katechizm historycz. Warsz. 
Fonberg J. Wiadomość o cholerze. Wilno. 
t'orbin. Wspomnienia Sycylii. Warsz. 
(Franciszek z Assy:!u). O znalezieniu ciała. 
Wilno. 
Fredro A. Komedye. Lwów. 
- Damon und II usa ren. Berlin. 
F rey J. Uissert. inaug. Berlin. 
Friedlein Dlin. E. Verzeichniss. neuer BIl- 
cher (kab\logi. lipskie). 
(F ri edri ch). Wyprawa satyryczna_ Wari!z. 
Frydrych W. Odezwy pasterskie. Przem. 
F u I g e n c e G. i Sowinski W. Chants polouais. 
Paris. 
Funke P. Technologia. Warsz. 
G. N. Złota ksią.:!. cz. nauka pokory. Warsz. 
Gacki Józ. Dzieje ind. eduk. w Piotrkowie. 
G aj e c k i A. Gazeta ogrodll. Lwów. 
G a s z y ń s k i Konst. Dwaj Sreniawici rom. 
hi st. Warsz. 
- Warszawianka. Warsz. 
- Waryat z potrzeby. Warsz. 
- Wiersz do H. Sontag. Warsz. 
Geografia dla dzieci. Warsz. 
- hist. i nowo:!. War. 
Gibbon Edw. Rys prawa rzym. Krak. 
G i e rd w ił ło M. Mowa w czasie sejmików. 
Grodno. 
G i u at i n i a n i P. Della storia Veneziana. Ve- 
nezia. 
G I i1 c k s b e r g Nat. Katalog ksią:!ek. 
G odlewski M. G. Melodye. War. 
- Przeklenstwo na Pelikana. Warsz. 
G o I d berg J. Dissert. de coffea. Vindob. 
Gołębiowski U. Lud polski. Warsz. 
- Spis rzeczy. War. 
- Ubiory \V Polsce. Warsz. 
- Wiad. z hist. pol. Warsz. 
G ra w młotek i dzwonek. War. 
G r a b o w s k i Amb. Kraków i okolice. Krak. 
G r e c z M. Zas. pocz. rus. gram. Petcrsb. 
G r o s e W. Vie antiphlog. in Syphil. Berol. 
G r o uJ. M. O duchu prawdz. pobo:!. War. 
Guevara. Zegar monarchów. Wilno 


l. 


I. 
I. 


Haering W. J. H. Walldemar, romans. 
Warsz. 
HaimbcrKer Ant. Jus Romanum. L
opoli. 
H a l koL. Szczęsl. miasto dr. Wilno. 
B e i I lU a n Ang. Jezioraliski. Thcmis polska. 
Warsz. 
Herbelot Alfons. Notice sur la vie d' A. 
Mickiewicz. Paris. 
- Le roy:mme de Pologne. Paris. 
H e r m b s t a d t Hlille. Srodki wyniszcz. plu- 
skiew. Warsz. 
H o g e Stan. O rnchu ciał niebieskich. Wars. 
- Tu Chazy o :!ydach. Warsz. 
H o h e n I o h e i Falkowski. Wzniesienie mysli 
ku Bugu. Warsz. 
Hoffman Kar. li. Wielki tydzien Polaków. 
Warsz. 
H o r a e diurnae Breviarii Romani. Var. 
H u b e R. Zasady nauki prawa karno Warsz. 
I d:! k o W s k i Adam. Nocy Rzymilm. Warsz. 
In de x lect.. in Univ. Jagiel. Crac. 
- pru el. in Univ. varsav. Var. 
I n s t r u c t i o n fUr d. Sanitats-Behfirden vor 
Choh,ra. Wien. 
I n s tr u k c y a dła obyw. kosą. uzbr. 
I r w i n g W. Rysy moralnosci i literatury. 
Wilno. 
Jachowicz Stan. Rozmowy mamy. Wllrsz. 
- Piesn narodowa. 
- i Chrzanowski Ign. Dzienuik dla dzicci. 
Wari!z. 
J a n i c k i Stl\n. Pamiętnik fiz. matem. Wars. 
J a n i c k i Józ Rzecz o kwadratach magicz- 
nych. Warsz. 
J a n s s e n J. Herm. Bermeneutica sacra. \"il. 
Jar o c k i Feliks. Pisma rozmaite. Warsz. 
- Zubr oder Aucrochs. Hamburg. 
Jasinski Jan. Tow. Kllwiarnia, komedya. 
War6z. 
Juslikowski J. K. Wiad. o życiu Kwinty- 
liana. Warsz. 
J aazows ki Stlln. Powiesci historyczne. Lw. 
J at w i n s kiM. Ant. Chronologia papieMw. 
Je aq u i n Gomez. Antologie univ. Leipz. 
Jędrzejewiczowa Lud. Podró:! JÓl;ia do 
wód Szląz. Warsz. 
Jeografia KI'. Pol. Wars. 
J ózefowicz P. O teoryi prawa krym. War. 
J u n d z i ł ł Józ. Opisanie rosIin w Litwie. 
Wilno. 
Jussieu Waw. Anzelm i Łukasz. Warsz. 
K. F. Ucieczka moskala. 
K. S. C. Wiersz do Henryety Sontag. War. 
Kabath Józ. Wypis z hist. św. Wrocław. 
K a c z k o W s k i Alich. O pozn. lecz. chor. cho- 
lera. Warsz. 
Kalen. gosp. Berdycz. 
- krakowski. Krak. 
- pol. rus. Warsz. 
- polit. pijar. Warsz. 
K a m p e Joach. Przyp. Robinsona. W uraz. 
- To:! wyd. 2. Wm'sz. 
- Teofron czyli duradca do';w. 'Vilno. 
Kar n k o w s k i Stan. Sentelltia albo zdanie 
o odj. króla. Warsz.
>>>
120 


1830. 


Karp iiJ.ski Fr. Dzieła. Wal'sz. 
- Wiersz. O 'Iowin. obyw. Krak. 
Karpowi cz Mich. K:lzanic postne. Przem. 
Kaulfuss Joh. S. Ueber 
I
th. die Liter. zu 
lehl'en. Cfislin. 
- Nachr. v. Gymn. in Neu-Stett. Coslin. 
- Die Relig-ien in d. GymlU\sien. Cfislin. 
K a wal e w s k i Konr. Homil. niedz. Przem. 
K a w i e c k i Borg. Kolenlła na po:!. ubogich. 
Poznali. 
K a z a n i a i mowy na pogrz. W oronicza. 
Krak. 
Ka:!dy swój tOWIU chwali, krotof. Warsz. 
K e c h t J. S. Prakt. chod. wina. PoznĄil. 
- Tu:!. Warsz. 
Ke lIermann Edw. Diss. de odoribl1s. Vi ud. 
Kicinski Br. Wiersz do wojsk polskich. 
Warsz. 
- Do dyktat. Chłopickiego. Warsz. 
K i t aj e w s k i Ad. .MakI!. Sławianin, tyg. dla 
rzem. Warsz. 
Klimaszewski Hip. No\Vol'ocz. Wilno. 
- Rozbiór poez}'j Tremb. Wilno. 
K ł I} g i e w i c z. Do dziekanów. Wilno. 
K lon o w i r z Flłb. Seb. FI is albo spuszcz. 
statków. Warilz. 
Kuiainin Fr. D. Oda do zgody. Warsz. 
Knigge Adolf. O wyciww. dz. Warsz. 
Knothe Lud. Diss. de plica. ViI. 
Kocebue. Roztargnieni, kom. Wilno. 
K o c h e m e n s blarc. Mszał na 40 mszy. Cz
st. 
Kod
ks cyw. tr. Warsz. 
;-- karzl}cy dla król. pol. Waru. 
K o e h l e r. De retl'eciss
mens de I' uretre. 
Paris. 
Koli a r Jan. Czitanka. Praga. 
- Rozpr. o gmenaeh Dar. Slliwskeho. Budin. 
K o Ił ą. t a j Hugo. O nsran. i upad. konstytu- 
cyi. Warsz. 
Koncewicz Lud. Nauka o pow. wzgl. sie- 
bie samego. Warsz. 
KopczyilSki Onuf. Gram. na kI. 1. Warsz. 
Kooper F
n. Ostatni lIlohiki\n. Wilno. 
K o p e r II i k Mik. (Z powodu jego pomnika). 
Warsz. 
Koppe J. G. Nl\uka chod, merynOl!ów. W:.r. 
Korn Jan Bog. Katl\log ksil}:!ek polskich. 
- Catalogue des livre". 
Kor s a k J ul. Poezye. Petersb. 
(KoBciu6Zku Tlld. And.). Anni\"ersaire 84-e 
de la naiilsance de Thad
e Koliciuszku. 
Paris. 
K o s i iJ. s k i Ąd. AmiI. Co robić ze szpiegami. 
Warsz. 
Kośmiński J. P. L. W. Portrety królów 
pol. i ludzi sławn}'ch. W Rrsz. 
Kotowski Aut. MowlI na nub. za dU8ze La- 
sockl
j. . 
K o z ł o W s k i Fel. O cywiliz. Grecyi. Warsz. 
Ko:!mian Kaj. Zicmiailsh\"o polsko Puławy. 
- To:!. Wrocław. 
- The georgies of Pol:md. London. 
K o ż m i II n St.an. Egb. Wiersz do Sontagowej. 
Warsz. 
Kraszewski J. J. Kilka obr. towarzys. 
Wilno. 


Krauz Ant. Doświadcz. nad siłl} koni. War. 
- Encyklop. popul. Warsz. 
- Solidometrya. Warsz. 
K r e y_c z i Fr. Eine akad. Rede. Pl'z
myśl. 
Królikowski F.. Bibliot. konwersacyjna. 
Pozn. 
Kroplewski Aug. Oda do Henr. Sonłag. 
Warsz. 
Krueger Kar. Kupi
c. Warsz. 
Krllg W. Polens Schicksal. Leipzig. 
K u c z Y ns kiJ an. W yp. niemieckie. Wil. 
K u h n i Milikowski. Ver:ieichniss der Biicher. 
Lemb. 
Kurbski Andr. Skazanija. Petersb. 
Kurkowski. Wspomn. o !IIIlIt. iWołoszcz. 
Kurowski N. Dod. do kalend. rolno War. 
- Poznaki wBciekl. psów. Warsz. 
K w Ił d r u p a n i K. J. Bogobojność chrześc. 
Wllrsz. . 
L. J. Listy czyli spostrzel'zenia o rzl}dzie 
w król. pol. Warsz. 
Lagarde Ang. Les obsequts de Kosciuszko. 
Paris. 
LRmartine Alf. Oda. Warsz. 
L a n t i e rE. F. Podró:! do lIisz,mnii. (Dmóch.). 
Lebel Ign. O kuracyi wiosennej. War8z. 
Le gi oni s t a (polski). WlJrsz. 
Lelewel Joach. Dzieje Polski pCltuczn. Wur. 
- Tot tam:!e. 
- Essai sur la legisl. de JageUol1s. Paris. 
Lemercier Jan. Nep. Les serfs polonais. 
Paris. 
L e o p o I d A. Duma o Generale Grabowskim. 
Warsz. 
Leroy Lud. Medycyna. wylcczajl}ca. Warsz. 
Lesmanll Jan Biogr. Gemilde. .BerI. 
Leszczynski J. N. Oda dekI. w teatrze. 
Warsz. 
- ProklaDll\cya do Polaków. Wal'sz. 
L ę s z e z y iJ. s k i Stan. Filozof chrzt'B. Warsz. 
LetourueauJ:. Hist. star. i nowo test. 
L e w i c ki Jos. Schematismus Cleri. Praemislii. 
Lewocki Onuf. Jeom. element. Wllrs. 
L i s t a imien. oficerów. Warilz. 
- osób 'trudnią.cych się leczeniem. 
- uczniów kl'. war. uniw. \Varsz. 
L o p e de Vega. Dun Feliks de Mendoza, kom. 
Wilno. 
Loterya klasyczna. Gra. W:lrsz. . 
L u b e c k i Ksaw. Mowa na zdaniu spr. Banku 
pols. 
Lubowidzki Józ. Discours aladiCte. Vars. 
- Ułus na posiedz. Izb. polacz. Warsz. 
- pny zakoiJ.czeniu sejmu. Warsz. 
Luts kay Mich. Gram. I!lavo'1'Ilthena. Budae. 
Lapsiilski .1. Elegia na zgon Worouic£a. 
Krak. 
L e t o w s k i I.. Ksidka do nąbo:!. Krak. 
-. Mowa nil nab. T. Małachowskiej. Krak. 
- J\lowa przy ślubie A. Kl'asickiogo. Krak. 
Lubieliski P. Zcl:mie sprawy. \Varsz. 
1rlaciejowski !'r. De !'onrlictione. Warsz. 
lIIacz
kiewicz X. Mowa przy złożeniu 
zwłok J\lałachowsk. Krllk. 
Magier A. O próbach wódek. KrRk. 
1Jlagnien. Sierota i Dunkarowie. Wilno.
>>>
1830. 


121 


War. 


M a gn u I!Z c W s k i D. Dl;ieil 29 Listopada. 
Wllrsz. 
M aj (trzeci) wicrsz. Wars. 
M aj e s t a t w ubogim dumIl. Pozn. 
Majewski W. S. Br.1hma-Waiwarta PuranaD1. 
Warsz, 
ltlaistre X. Trędowaty z Aosty. Wilno. 
Malte-Brun K. Tableau de la Pologne. Par. 
Malten H. Bibliothek dei' Weltkunde. Aarau. 
Manifest izb sejmowych król. po Isk. War. 
- beider Kammern. Wars. 
Marciszewski J. Wzór opisu stanu dóbr. 
W"rsz. 
Masse E. Ossoliliski. Paris. 
Matuszewicz R. Pamiętnik patryot. Wars. 
(Mazepa J.). Mazepa, roman. Paris. 
M a z'u rek ofiarowany tchórzom. (Wars.). 
Ile n delsoh n M. Obrzędowe ustawy :!ydów. 
War8z. 
M iasto ucieczki. Warsz. 
Illichalski F. De epilepsia. Wrocl. 
}1 i c k i e w i c z A. Spiew strzelca. Wilno. 
- Konr. Wlillenrod. Paris. 
- To:!. Pary:!. 
- Poczye. Pary:!. 
- Poesies. Parls. 
M i ka J. Groszówka. Bochnia. 
- Hymni et preces. Bochnia. 
- Nabo:!enstwo. Bochnia. 
- Ojcze nasz. Bochnia. 
- Officium. Bochnia. 
- Wybór nabo:!. Bochnia. 
- Zabaw1 duszy młodocianej. Bochnia. 
M i k i e w I c z A. Nauki parafialne. Lwów. 
Alikoł
j I. DiscoU\'s le 28 Ml\j. Vars. 
- Mamfeste (b. w. m.). 
- MUWA 28 Maja. Warsz. 
(Mila ty n). Cuda i nabo:!. obrazu P. Jezusa. 
Lwów. 
M i n 8 s. !ter in Poloniam. Wenecya. 
.M i n as i e w i c z F. Gegenstiinde der łiffentl. 
Vertheid. Lwów. 
Al i n istrantura. Wado wice. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
Mochnacki B. Sprawa Birnbauma. Warsz. 
M o c h n a c kiL. Ćzy mo:!e być kontrewolucya 
w Warsz. 
- Co rozumieć przez rewolucyą. w Polsce? 
Warsz. 
- O literaturze polsko Warsz. 
M odlitwa Polaków do Boga. 
M o 16 L. Bl\rbe Gr,abowska. Paris. 
M o n t o li e u P. Karolina Lichtfield. Wilno. 
.M o r a w s k i Fr. .Mowa przy pogrz. Poniatows. 
Warsz. 
Morawski T. Letters of Poland. Londyn. 
Mostowski T. Discouf8. Warsz. 
- Mowa na sesyi. Warsz. 
.M o s z c z e li s k i E. A. Rozmowa Ro:!nicckiego. 
Warsz. 
M o t t Y J. .Muzeum historyi natural. Poznań. 
Motyl (czasop.). Warsz. 
M o wa w czasie sejmików. Grodno. 
M o w y na posiedz. Banku polsko Warsz. 
- na sejmie. Wars?. 
M U z e li m dla dzi
i. Warsz. 


BI. 
yjna. 

łag. 


ił. 
cher. 


szcz. 
V"lir. 


ZeBc. dzie 
Izko. 


Ich.). 

. 


Wal'. 


is. 
nais. 


lkim. 


'arsz. 


Itrze. 


arsz. islii. 


kom. 


:ank
 


Vars. 


lldae. 
lic£a. 


k. 
rak. 
(rak. 


.rsz. 
żeniu 


o. 


M y B li o zastos. fizyol. do historyi. Warsz. 
N a b o ż. codzien. Przem. 
- do N. Sakramentu. Warsz. 
Narbutt T. Rys histor.ludu cyganek. Wił. 
Nlluka czyt. Warsz. 
- o jubileuszu. Toruń. 
- obyczajowa. Wilno. 
N e tt o. Kalendarzy k politycz. Warsz. 
N e u h a u s e r F. Dissert. medica. Wiedeli. 
Niedo bylski J. Wykład jeografii. Lubliu. 
- To:!. Warsz. 
N i e d m a n n. Demetrius. 
Niemcewicz J. U. Zbiór pamiętników. Pu- 
ławy. 
Nodier K. Jan Zbogar. Wilno. 
N o El l A. Spis dochodów Sióstr Miłosier. Lw. 
N o e I i Chapsnl. Grllmaire francnise. Wiln. 
NowakowskiJ. N. Miotełki (Apiewki). War. 
Noworocznik kieszonkowy. Warsz. 
O b l' a z politycz. król. polsko Warsz. 
Oda do zgody. Warl!z. 
- na cześć obrońców warsz. Warsz. 
- do Ró:!nieckiego. Warsz. 
Odezwa do narodu polsko Mikołaja. 
- Rady administr. Warsz. 
- Rz,!dn tymczas. Warsz. 
Odyniec A. E. Melitele l noworoczno War. 
O ffi c i u m codzien. IIlilisk. 
- albo nabo:!. Wilno. 
O la v i d e A. Tryumf ewangelii. Warsz. 
Ołtarzyk mały. Piekary. 
Onoszko J. Poezye. Płucko . 
( O P o l e). Popis szkoły XX. Pijarów. 
Orda N. Litwin do Polaków. Warsz. 
Ordnung der Vorlesungen. Lw. 
Ordo div. off. Puzo. 
Ordyniec J. K. Dekameron (czasop.). War. 
- Życie NapoI. Bonapartego. Warsz. 
O r g a n iz a c y 1\ gwardyi m. Krakowa. 
O rz e c h o W s k i !gn. Specimen medico pract. 
Viloae. 
Orzcchowski S. Życie J. Tarnowsk. Ra- 
dom. 
- To:! Warsz. 
Orzeł biały (czas.). Warsz. 
(O 880 li ń s kiJ. M.). Wjazd. . . do Rzymu. 
Warsz. 
O s t rz y k o W s k i B. Wiadomości o wymo: 
wie Aw. Warsz. 
Pamiętnik nauk i szt. pięk. Krak. 
_ dla młodzie:!y polsko 
- Sandomirs. Warsz. 
Pan cer F. Wiadomolić o mostach. Warsz. 
P ar c o SB i u s. De orthogr. polon. Pozn. 
Parys J. My Ali religij. patryot. WarRz. 
Paszko wsk i F. O topografii gór. Krak. 
Paszkowski J. Nauka kanoniera. Warsz. 
Paterkul K. HistorY'l rzymska. Warsz. 
Patryota (czas.). Warsz. 
Patryotyzm. Warsz. 
Pawlicki F. Medycyna dla ludu. Wilno. 
Pawłowicz M. Pamiętnik fizycz.'tIlatemat. 
Warsz. 
Pelouze P. O budowo kominów. Warsz. 
Pernot T. Biedny rybak, kom. Warsz. 
P i e r w s z e ń s t w o religii chrze8c. Warsz. 
16
>>>
- 


122 


1830. 


PieBil Iwdcz:llI mllzy BW. Bochnia. 
- du Boga. Krak. 
- o Maryi P. Sokniskiej. Wadowice. 
Pijarzy. Katalog ,ksil):!ek polskich. Waru. 
P iII er J. Kalendarz. Lwów. 
- Katalog ksilJ.:!l'k. 
P i u c h e s Lajbusiowic. Warsz. 
Pi net. Le reveil d'une mere. Paris. 
Pinnock. Począ.tki logiki. Wilno. 
Piotrowski E. Mowy po/!,rzeb. War8z. 
Piotrow8ki W. Mowa religijna. Warsz. 
- Oraison r
ligieuse. Vars. 
Piramowicz G. Nallka oby cz. Wilno. 
P i u 8 IV. Wyjaśnienie modlitwy. Często 
Płak8'in P. O ró:!nicy między klassyczno- 
Bci,. Wilno. 
p ł a w s k i A. Słownik wyra£ów botan. Wil. 
Podczaszy liski M. Fral;"lDents sur la lite- 
rature de Pologne. Pal'is. 
p o d u W s k i H. De osteo steatemate. Berlin. 
PoezytJ plltryotyczne. Warsz. 
Polak sumienny (czasop.). Warsz. 
(p o log n ej. De cau8ell de la d
clldance. Pari8. 
P o Is k i lladzieje. War8z. 
(P ols k a) ob. Manifest. 
- Obraz politycz. i statysto Warsz. 
- Oswobodz. Pull!ki (wiersz). Warsz. 
P o n i a t o w s k i St. Observation8. Florence. 
P o P i e I M. U wagi nad sY8tem. rulnictwa. 
Lwów. 
P o P i 8 Bzkoły kalisk. Kalisz. 
- 8zkoły kiełeckiej. Kielce. 
- szkoły kl'akows. Kr. 
- szkoły lubeisk. Lublin. 
- szkoły w Loru:!y. Wlir. 
- szkoły łukowsko 
- szkuły w Opolu. 
- szkoły piotrkuwsk. 
- szkoły płockiej. 
- szkoły radomsk. 
- 8zkuły 8ejnellA. SuwIiłki. 
- szkoly siedlt'ck. 
- szkoły zamoj8k. 
- szkoły szczuczyli8k. 
- szkoły Pijarów w Warsz. 
- szkoły wojew. warsz. 
- liceum warsz. 
- szkoły w)'dz. warsz. 
P o P I i ń s ki A. Przykłady do t16m. Pozn. 
Popliński J. AU8wahl V. MU8tern. Lissa. 
- Wybór bajek. Le8zno. 
Postanowienie Radyadmin. o strdach. 
Warsz. 
P o t o c k i Art. Marina Mniszech. Paris. 
Pouget F. Nauki katolickie. Warsz. 
(P o z n a ń s k i e k8ię8two). Postępowanie na 
sejmie. Pozo. 
Praelectiones in Univ. Vilnensi. WiI. 
P r a:! m o w s k i A. Kazanie Pl'zed zaczecicm 
sejmu. Wnrsz. . . 
Pre k ks. Wizerunki znak. ludzi. Krak. 
P r o g ra m instyt. politechn. WarBz. 
- sesyi st'Jm. Warsz. 
- To:! po franc. 
Proyau B. Leven van Stanislaus I. 
ł'rupis musztry. Warsz. 


Przepisy aktów stanu cywil. Warsz. 
- o nadzorze kopalń. Krak. 
- o znaku honorowrm. War8z. 
Przewodnik fortyfikacyi polowej. Warsz. 
Przybylski J. Kazanie na pogrz. Woroni- 
cza. Krak. 
- Arytmetyka. Warsz. 
Przygody mojego gospodarza. Wilno. 
Pllkszta J. Kalendarzyk. Warsz. 
Pusch J. Rys geognost.yc:zny Polski. War. 
Pysch J. Ordo div. officii. Warsz. 
Rada admin. U8taWY o straży bezp. Warsz. 
Rad.
cki J. Słowno ophtalmologiczny. Prosp. 
Whno. 
(R a d o m). Popi8Y szk. wojewodo wars. 
U a d o m i ń s kiJ ano Roczn. instyt. W Iirsz. 
- Rys planu eduk. Warsz. 
R a d z i s z e w s k i Fr. Rocznik polit. polski. 
Warsz. 
Raj m u n d Ferd. Chłop milionowy. Warsz. 
Rak o w i e c k i Ign. Ospos. kształc. ludu. 
Raport rlldy St. d. 12 Mlłja. . 
Rautenstrauchowa. Raguna cz. płochość. 
Warsz. 
Recenzya dzieła p. t. Słowno hebr. Warsz. 
Regulamin zasady szacow. dóbr. Pozn. 
Rejestr alfab. do prawa kro dla palilltw. 
prus. Pozn. 
- k8ilJ.l'\'. Często 
R ę k a Damascena z prochu wydob. Lwów. 
Rocznik wojskuwy. 
R o c Z II i ki warsz. tow. przyj. Warsz. 
R o s e n b e r g er. Formenlehre der lettischen 
Sprache. Mitau. 
(R o:! n i e ck i Aleks.). Powinszowanie dla 
Ró:!n. Warsz. 
R o :! Y c k i ob. Pamięt. aandom. 
R i t t er Mareus. Diss. de martialibus. Vindob. 
Rocznik tow. dobro Warsz. 
- instyt. eduk. w Król. pols. W IIrsZ. 
R o c z n i k i tow. warsz. prz. n'lIIk. Warsz. 
R o d e c k i Fr. Obr. jeogr. statyst. Król. pol. 
Warllz. 
- Wiersz do J. U. Niemcewicza. Warsz. 
R o g ais k i Leon. Nowe "'yp. ros. Wilno. 
R o SI! i n i Joachim. Recitatiw i arya z opery 
Tankred. Warsz. 
- Z opery Cyrulik Apiew. Warsz. 
- To:!. War8z. 
- Piosneczka z o;ery Kopciuszek. Warsz. 
- Arya: Na jęki w.,kllzana. Warsz. 
- Z opery Sroka śpiew. Warsz. 
- Z tej:!e opery śpiew. Wal"sz. 
Rostkowski Jan Nep. Teologia o bytnoBci 
ROlla. 
- Rzecz o 8tylu. Pułtusk. 
Rozkład godz. lekc. w Uniw. wilen. 
- poboru na oBwiec. ulic w Wilnie. 
Rozmaitości. Lwów. 
Rozmowa dwóch mazurÓw. Warsz. 
- między dwoma oby wat. o rewol. Wllrsz. 
R o z p ra wy i wIlioski o ortografii. Warsz. 
(Ro:!niecki). Anegdoty prawdz. Wllrsz. 
- Obrona i nagroda. Warsz. 
- Spiewka :!rdka. Warsz. 
Ruchu (O) cIał niebo i ziemi. Warsz.
>>>
1830. 


123 


IZ. 
'ni- 


R li d n i c k i Ad. Nauka zapob. wodowstrę- 
. towi. Warsz. . 
- Projckt organiz. szpitaló\V. Warsz. 
R u s s o w Stepan. Opyt o podlinnosti Nestor. 
Petersb. 
Rylsk i Lud. Jener. brygarly (wienz). War. 
R y m k i e w i c z Feliks. O cholerze. Wilno. 
Rys kro je0ł?:r. Warllz. 
R z e w u s k i Stan. MyBIi o zastos. fizyologii 
do historyi. Wal'sz. 
R z u t na stan gospodarstwa. Warsz. 
S. F. Wiersz do Dybicza. 

al u s ty u s z C. C. BeIlUli1 Catil. Wilno. 
Salwaildy. lIistoire de Polog-ne. Paris. 
S a m p o l i iJ. s k i Jan. Nagrobek szpiegowi. 
Warst;. 
- Odezwa do Polek. Warsz. 
- Ro:!niecki. Wiersz. Warsz. 
- Rok szczeBcia Polaków. 
- Wiezienie" stanu w Warszawie. Wnrsz. 
S a n i e w s k i Fel. Geogr. pocz'!t. Warsz. 
Sarbiewski Kaz. M. Carmina in usum juv. 
Vars. 
Sarmat.ka, pismo dla Polek. Warsz. 
Sartory Fr. Uebers. der Cultur d. Kaiserth. 
Wien. 
Sartoriu8Z. Zbójca Apil}cy, pow. Wilno. 
Sawiczews ki Flor. Aparat farmaceut. Kr. 
S c h e m a t i s m li s univ. cleri. Praemisliae. 
Schlegel A. W. Kurs liter. dram. Warsz. 
_ Porów. FI'edry Rasyna z Euryp. Warsz. 
S c hm i d t J. G. Rys u:!yw. kl}p. parowo War. 
g c h Dl i d t Kar. WiI.. Nauka warzenia piwa. 
Warsz. 
Scbneller J. Jetzt! Taschenbuch. Drezno. 
S c h u I z Glo. AStroD. per Nic. Coper. Budy- 
szyn. 
Seiler Andr. Gram. d. Serben Wend. Spr. 
Budissin. 
Sekcya duch. rzym. kat. wzywa do błogo 
Boga. Wllrsz. 
Sęk o W s k i Józ. Bałamut peterl!b. Petersb. 
Selectae ex auctoribus lat. Warsz. 
Siarczynski Fr. i Słotwiński. Czasop. nauk 
OssoliiJ.. Lwów. 
Siekaczynski Walen. De morbo Croup 
dicto. Berol. 
Sienkiewiczjan Kar. Wiad. o dzis. Grecyi. 
Puławy. 
S i e rak o w s k i J-óz. Sui mappamondo di Fra 
łl.auro. 
S i e r o c i i18 k i Teod. Pam. po do br. ojcu. Pu- 
ławy. 
Skalski Jau Chr. Diss. de plica pol. Vrat. 
Skarb nowy najBw. Serca Jez. Warsz. 
- duszy pobOin. Częstoch. 
- To:!. Przem. 
Skarbek Fryd. Zdanie spr. z podróży. War. 
Skarbiec dla dzieci. Puławy. 
Skórkowski Kal'. Win. Saryusz. Listpast. 
przy obj. bisk. Warsz. 
- Mowa w czasie ingresu do koAc. 
Skótt Walter. Bibl. nowo rltman. Warsz. 
- Klasztor, romo hist. Warsz. 
Opat, romo W IIrsz. 
- Rob Roy, romo Warsz. 


.1'. 


sZ. 
sp. 


ki. 


z. 


lIć. 


sz. 


w. . 


en 


(la 


Ib. 


31. 


ry 


ci 


- Rozbójnik morski, I'OUJ. Waru. 
- Wawerley, rom. WI\1'l\z. 
S k o w ro iJ. s k i Kar. WykI. syntet. linij epi- 
cykloid. Opole. 
Słowack i Jul. Oda do wolnolici. Warsz. 
S ł o W a c 1. y ns kiJ 
drz. 
larsz na cześć Chlo- 
pic. Warsz. 
- Słowa do maz. zwanego Chłopie. WRrsz: 
Słowaczynski. A-ntoni i Antosia, kom. 
War!!z. 
- Chłupiec studl1katowy. Warsz. 
- Kucharki, krotof Wnrsz. 
- Wsryltt z potrzehy, krotnf. War8z. 
S ł o w n i k sławiRlisko -pol. Lwów. 
S I u c k. Posiedzenie tow. słuckiego. W nrsz. 
Słn:!bie (O) garnizunowł'j. WarEz. 
Smitt F. Sturm v. JSlUail. Wilno. 
S n i a d e c k i Jan. Di Nic. t:opern. listron. pol. 
trad. Zeydler. Pisa. 
S o b i c s k i (Jan III). Lettrre militllri. Firenze. 
S o b o I e w s k i J(IZ. W ykł. wiary ma horn. Wil. 
(S os n ko w s k i Ign.). Wyrok sl}du naj. w jego 
spr. \Varsz. 
Sotzmann }'ryd. Karte V. KODigr. Polen. 
SowiiJ.ski Jan. Spic\V,r o kump. turec. War. 
SowiiJ.ski Woj Chants polon. Paris. 
- Choeur des Dloissonneurs. P,u'is. 
Sp i ew powstllnca pol. Wllrsz. 
_ DlIlej bracia, dalej :!ywo. Warsz. 
Spiewy nar. na pliDl. :W Ii
t. Warsz. 
S p i t z n a g e l Aleks. O urz,:dzie 8I!dow)"m. 
Wilno. 

p08.ó b czytania pisma pol. Warllz. 
Sprawa na popis szkól woje\\'. Płock 
S rod k i wyniszczenia plnskw. Warsz. 
!; tli. rz e ń s k i Stan. Spiewki Podolanina. W lir 
- 1I1azur trzeci Maj. Warsz, 
S t a t u t s de la socleM philomatiq uc. V IIrs. 
S t a w i a r s ki Ign. Czem się objawia wola 
w narod. Warsz. 
S tern Abr. Recenz. dz. Słowno hebr. Chiliri- 
niego. Wlirs1!. 
S t e y g e n t es c h. Fraszka. kom. W IIrsz. 
Strahlbeim Kar. Czas obccny cz. rzutuka 
na wypad. 
Streit J. Das Koni/lr. Polen. Krak. 
Streitern (Den tapfern) Pol. 
(8 tr oj n o w s k i H.). Wiad. o pomniku w kosc 
B: Jana. Wilno. 
Rtrumiłło Józ. Rocznik ogrodniczy. Wiln 
Suchodolski Raj. Dalej bracia do bułata 
Warsz. 
Suk nie po:!yczane, kom. Warsz. 
S u m i iJ. s ki R!ljm. Warszawiak nil nutę 
Ą biMai. Warsz. 
Syb ill a sarm. dziennik. Warsz. 
S y d o wAlbr. Rewerk. auf Reise durch B,,- 
skid. BerI. . 
S y I \V a n. Dziennik nauk leAnych 
S z c z ą.t k i izraelitów z niem. W!lUz. 
Sznajder Józ. Kalend. Lemb. 
(S z u I c). Katalog ksią.tek. Warsz. 
S z u m la nsk i Andr. Powinszow. afisz. krak. 
S z u m s k i Tomasz. N ot. su r les li ,"an taKes 
d'une hachs beche . . . Puris. 
(Szwecya). Hist. królów szwedz. Wa18z.
>>>
124 


1830. 


z 
Z 


Szydłuwski Sew. Cnotom DOili. Boczar- 
skiego. Lublin. 
S z y II e r Fryd. Marya Stuart. trag. War8z. 
S zyrma L. Pamięt. um. mor. i liter. Wal'sz. 
T a b e I a ksil t i !tróI. pols. Warsz. 
- porów. gl. -, rzek. Wa.rsz. 
Tablica przypadkowania. Wrocław. 
T a r n a w i e c k i Mar. Gegenstiinde aus aU. 
Theil. des Rechts. Lemb. 
Taryfa jen. cel. król. Pols. 
Testament nowy Jez. Chryst. 
Tętmaj er P. Józ. Poezye liryczne. Lwów. 
T h e m i s pol. piso nauce i prakt. pr. pOBW. 
Warsz. 
Toepliz Maks. De hydrocele, diss. Berol. 
Tomaszewicz Jul. KraklIs (wiersz). War. 
- Rozmowa Paszkiewicza z Krakusem. (War.). 
- Wiwat IIzkoła podchorł
ych! Warsz. 
T o r o s i e w i c z Teod. AnsI. dcr Drohob. Ho- 
lc('how. minel'. Lwów. 
- Ueb. das Schulig. Miner. Wass. Nilrnb. 
T r n k a, Gram. d. polno Sprache. Wicn. 
T r z y powieści. Petersb. 
Tugendhold Jak. Dum. izrael. na warcie. 
- Der Mensch, ein Ebenrlbild Gottes. Wiln. 
T u r o w s k i Kaz. Józ. Żal nad zgon. Lwa 
Krajewskiego. Przemyśl. 
Tydzien Wielki Polaków. (War.). 
Tymińs ki ks. S. Życie księcia Zbigniewa. 
(Tyszkiewiczo wa). Odp. na rekurs Tysz- 
kiewiczów. 
T y z e n h a u s K. Rozprawa o sowie Lapons. 
nl\ Litwic. Wilno. 
Uchwała rudy admin. d. 1. Grud. War. 
U cieczka mosklila. Warsz. 
Uhle Alojzy. Tagebuch Lember
s. Wien. 
- Oldrich und Bozena, Epos. Wien. 
Układ syst. formy w konjug. grec. Wilno. 
Ułan.owski Józ. Hymn na czcść ojczyzny 
Warsz. 
- Wiersz z powodu sm. J. P. Woronicza. 
Warsz. 
- Ułomek pow. z hiszp. 
U rz I!d z e n i e wizyty jeneraln
j. Wilno. 
Ustliwa konstytut. król. pol. Warsz. 
U wag i nad morową. zluazl!. Warsz. 
Uwiadomienie rZl!du d. 19. Grud. Wars. 
W. S. Do Boga ob. Witwicki. 
Wanda, t}"godnik. Krak. 
Wau;chauer BlaU. Warsz. 
Waschek N. Was bindet den kathol. Chri- 
sten. Lemberg. 
Waszkicwicz J. Nuuka o handlu. Wil. 
Vel de Van Kawaler maltański. Krak. 
- Paweł Laskaris. Wilno. 
- PowieHci historyczne. Warsz. 
We z w a n i e Senatu Król. polsk. Warsz. 
W ę:!yk F. Gliński, trllR". Krak. 
- Zy
m. z Szamotuł. Warsz. 
- O :!yciu T. IIll1łllcbowskiej. Krak. 
Whrigt J. Podró:! do Ameryki. Warsz. 
Wiadomoś ć o biurze informacyjno Warsz, 
- o cholerzc. War8z. 
- o piśmie egipskiem. Krak. 
- o pomniku w kościele BW. Jana. Wilno. 
- o instytucie Dejbelów. Wilno. 


Wiadom OB ci haudluwe. Warsz. 
- o wymowie świętej. Warsz. 
Wielogłowski W. Plan kl!pieli w Solcu 
Krak. 
W i e r s z do wąjsk polsk. Warsz. 
- l1a dzil'n 3 Grudnia. Warsz. 
- do J. U. Niemcewic'ta. Warsz. 
- z powodu sejmu. Warsz. 
- do dyktatorII. Warsz. 
Wirgili usz. Eneida. Wllrsz. 
Witwicki S. Do Boga (wiersz). Warsz. 
- Piosnki sielskie. Warsz. 
- Poezye biblijne. Warsz. 
Witwicki M. Nauka o pszczołach. Warsz. 
Wiwaty cztery. Warsz. 
W łoś d a n (Do) 
018kich. Warsz. 
Wo d z i c k i S. DZiennik ogrodniczy. Krak. 
V o e l k A. O u:!yciu bromu. Wilno. 
V o e l ker. Technologia. Wilno. 
V o i a r t A. Le monastere de Sandomir. Paris. 
Wojcicki K. W. Guślar gwardyi. Warsz. 
- Pieśni ojczyste. Wał-sz. 
- Prz.)'słowia narodowe. Warsz. 
Vo i g t J. Geschichte Preussens. Kfinigsb. 
W o lf ga n g A. O uczeniu głuchoniemych. 
Wilno. 
Woli c k i K. Relation d'llnc cntrevue. Paris. 
Wolicki T. Nauka dla włościan. Warsz. 
V o l k sli e d e r Sławische. Hallc. 
W o ls k i K. Nauka czytania. Warsz. 
- To:!. Krak. 
Wolter F. Semiramis, trag. Warsz. 
(Woronicz J.). Kazania na pogrz. Woroni- 
cza. Krak. 
Wro
ski H. Complement de la nouvello 
theorie. Paris. 
Wszelaki T. Zbiór nauki chrzeBc. Puławy. 
Wujek J. Nowy testament. Lipsk. 
Wybór modlitw. Warsz. 
- nabo:!eństw. Bochnia. 
- To:!. Warsz. 
- wyjl!tków z autorów. Wilno. 
W y k a z listów zastawno Warsz. 
W y k la d działlin wojennych. Warsz. 
Wyrok sl!du sejmowego. Warsz. 
W y s ł o b o c k i H. Gegenstiinde der Verthei- 
digung. Lwów. 
W y s o c kiP. Wiadomość o tajno Towarz. 
Warsz. 
Wyszkowski &1. Poezye. Warsz. 
Wy:!ewski St. Wiersz do dyktatora. Wars. 
Wzniesienie duszy do Boga. War8z. 
- myśli do Boga. Warsz. 
Z. A. A becadło. Wilno. 
Zabłocki F. Dzieła. Warsz. 
Zab orowski T. Dumy podolskie. Puławy. 
Za goskin .M. Jerzy 1rtiłosławski. Warsz. 
Z ak rz e w s k i A. Wzory pism gotyckich. 
Warsz. 
Z a krze w s kiM. Geschichte des Weichsel- 
zO'J!fes. Wien. 
Z al e s kiJ. B. Duma o hctmanie Kosinskim. 
Moskwa. 
Za'mojski S. Mowa na sesyi scjm. Warsz. 
- Mowa przy zamkn. sejm. Warsz. 
Zatorski T. Triolety. Wilno. 


Z 


Z 


Z 
2 


z 

 
2 
Z 
Z 
Z 
2 
Z 


Z 

 

 
2 

 
i 

 


j 
j 
j 


j 
J. 
J. 
j 
.J 
. 

 


J 


.J 


J. 
J 
I 
ł
>>>
1830 - 1831. 


125 


'. 


Z a wad z i ń II k i K. De bydrargyrolli. Krak. 
Zawadzki Józ. Katalog ksią.g polskich. 
Wilnu. 
- Katalog ksią.:!ek duchownych. Wilno. 
Zawadzki i .Węcki. Rejestr ksil}:!ek. Wars. 
- Katalog k!ląg polskich. 
- Nowy dodatek do katalogu. 
- Drugi nowy dodatek. 
Zbiór k8ią:!ek po:!ytecz. Warsz. 
- modlitw. Krak. 
- pieBni. Warsz. 
- ksią:!ek. Wilno. 
- praw dla Król. prusko Poznań. 
- urządzeń banku polsk. Warsz. 
Z d a n i e spr. towarz. kredyt. Warsz. 
- Tow, DobroczynnoBci. 
Zda nowicz A. Elementarz. Wilno. 
- Gramatyka franc. Wilno. 
- Wypisy francuzki e Wilno. 
Zenowi cz J. Imionnik. Petersb. 
Z i e li ń s kiJ. Histoire de Pologne. paris. 
Z i e li ń s kiL. Gonzalw z Konduby. Przem. 
Ziemomysł (czasup.). Warsz. 
Z i e n k o w i c z Z. i Gaszynski K. Pamiętnik 
dla płci pięknej. Warsz. 
Znosko J. Wiadomość o pomniku Strojnow- 
ski ego. Wilno. 
Zschokke J. Gryzon. Warsz. 
- Upior zaręczon;y. Warsz. 
Z u b r z y c k i D. Dle stauropigianischo Kirche. 
Wien. 
(.l Y g ID U n t August). Porzl}de k pogrzębu. 
Warsz. 
Z Ż y gm. Znam iestyn8ki, pow. Warsz. 
aba No Bracia :!eglarze. Warsz. 
Ż Żdhrsk i A. Wypisy polskie. Warsz. 
ugarzewski S. Powirści. Wilno. 
-;- Pustelnik t/lje mnegu grobowca. Wilno. 

ukowski J L. O panllzczyżnie. WlIJ'sz. 
Z ż y W o t Jezusa Chrystusa. Częstoch. 
ywoty lIławnych Polaków. Warsz. 


1831. 
A b i c h t A. Praelect. pathologiae libri. Viln. 
Adres Litwinów. Warsz. 
Ahlefeld K. Hedwig K!!nigin v. Polen. 
Qlledliubllr
. 
Aigner P. Nauka o pikach i kosach. War. 
- To:!. Krak. 
A k t w gimn. wojewódzkiem warsnwsk. 
A l Dl a n:J c h ukminsky. Charkow. 
A lt in e liS s. Knleuder. Mohrung. 
A n d re e K. Polen in geogr. Hinsicht. Leipz. 
Anthologie (Polnische). Leszno. 
Antomarchi F. Memoires sur le cholera. 
Paris. 
Antoniewicz K. Stanzen. Wien. 
- Mik. Rymy zbrojne. Warsz. 
A p p e n d i x ad officia Sanctorllm. Krak. 
Atlas nowy. Wrocław. 
- powszechny. Wrocław. 
A u s w a h I v. rłlllstern. Pozn. 
A v o c a t. Opinion sur la gllerre. Paris. 
B. W. X. Modlitwy patryotyczne. Warsz. 
)j al a n s ą J. La Polonaise (wiersz). Toulouse. 


Balicki W. ks. Jliasto Tarnów. Tarnów. 
Baliński M. Wspomnienie o Janie Sni.\- 
de('kim. Wilno. 
Bałamut petersburski (pismo czasowe). 
Bandtklie J. W. Jus polunicIlm. Warsz. 
B a n k polski, projekt po:!yczki narodowcj. 
Warsz. 
Barach A. Dissert. medica. Viennae. 
B a r t o s z e w i c z Z. De latina orthographia. 
Wilno. 
- Wypisy łacinskie. Wilno. 
Basiłe. Nouvełle Lithuavieune. Paris. 
Becker G. Die polit. Stiirme Europas. Lipsk. 
Beden kingen. Haga. 
Be m e r k u nit en. Berlin. 
Beranger P. Poniato.....ski (wiersz). Paris. 
Bericht fiber den Aufst#lnd in Warschau. 
Bermann J. '\Varschaus _val. Zierikzee. 
Berres J. Odezwa w czasie cholery. Lwów. 
- Prakt. Erfahrungen. Lemb. 
Betrachtungen fiber die polno Revolu- 
tion. Petersb. 
B e li f C. Les Polonais, po
me. Clermont. 
Biąłopiotrowicz K. Esquiases polonaises. 
Paris. 
B i e g nabo:!enstwa. Bochnia. 
Bielski B. Nowy elementarz. Warsz. 
-. To:!. Warsz. 
Blatt (Warschauer). Warsz. 
B l a u. N otice snr Stanislas bienfaisRnt. Paris. 
Bogusławski J. K. Życie Józefa Ponia- 
towskiego. Warsz. 
B o is de .Montpereaux. Conchyliologie. Beri. 
Borodzicz S. Rozprawa ortogrllficzna. WiI. 
B o rek J. HaIldbuch. Królewiec. 
Brachmann C'. Bilder des Krieges. Lipsk. 
Ii r a n d t. Wiadomość o cholerze. Warsz. 
- To:!. Kalisz. 
B ra t k o W s ki S. Les Krakuses. Lyon. 
- Piosnki narodowe. .Warsz. 
Bressy A. La Pologne. Lyon. 
(Brinken). Skarga przeciw. . . 
B r o d z i ń s k i K. O narodowoBci Pulaków. 
Bronikowski A. Almanach. Halberstadt. 
- Moina. Wrocław. 
- To:!. Warllz. 
B r o n i k o W s ki G. Franciska. Celle. 
B l' o n i k o W s ki K. Polak wolny (czasop.). 
Warsz. 
B r o u g h a m. Polen. Bruksella. 
- Polska. Warsz. 
- Precis historique. Paris. 
- Ueber den Zustand v. Europa. BruJ:ella. 
B r.ll n o n a kapłana przypadki. Wilno. 
Brzozowski K. Stanislas nOllvelle. Tou- 
louse. 
Buczkiewicz W. Życie BW. Antoniego. 
Lublin. 
Bułharyn T. Piotr Iwan Wy:!ygin. Petersb. 
Bllrger J. Początki gospodarstwa. Wilno. 
B u s s e t Ił'. Le desastre de la Pologne. Paris. 
Butte W. Die poln. russische Angrlegen- 
heit. Lipsk. 
- Die Kriegsfrage Berlin. 
C. Hedwig Kl)niltm v. Polen. Quedlinburg. 
C ą m p b e II T. Poland a poem. London. 


II 


..
>>>
126 


1831. 


Caro D. Die poln. Deklinationen. Posen. 
C a t a log U s cleri dioces. Praemislien. 
Cenzura (wiersz). 'Varsz. 
C h a n t lIational. Paris. 
C h a t t e constitutionelle de Russie. London. 
Cherry W. '¥\-ancla Wielopolskll, pow. Stu t- 
gard. 
C h ł a p o w s k i D. Lettre sur les evenemens 
militaires. Parii. 
(C h ł o P i c k i J.). Obraz czynów wojennych. 
\Yarsz. 
(Chmielowski B.). Bieg roku. BOl'hnia. 
C h o d z koL. Carte geogr. statist. de la 1'0- 
logne. Parls. 
- :E
quil!ses ob. Białopist. Gmbowska. 
- lIistoire de la Lithuanie. Paris. 
- L:ł Pologue et le congres de Vicnne. Paris. 
- Relazione storica, 
co
r. Lh'orllo. 
- Obraz zycin Dl}browskiego. Warsz. 
- Wy jatki z historyi le/1:ionów. Wnsz. 
chorohie (O) wołów. Warsz. 
C i a ID p i S. Viaggio in Polonia. Florerlc)'I\. 
Ci viii s J. Bilder des Kricges. Lipsk 
Clairville L. Aux Polonais. Paris. 
C I e ID e n t D. La journee d u Chretien. War. 
C o n s t a n t B. O monarchii konstytucyjnej. 
Warsz. 
Cottin J. Matylda. Warsz. 
C o u P d'oeil aur la question polon. 
Cra mer F. Denkwiirdigkeiten d
r l{iinigs- 
marko Lipsk. 
Crevel Z. La revolution. Paris. 
Cywi.nski J. S. Litwinka (Hpiew). Warsz. 
C z as o p i s m księl!:ozb. Ossolinsk. Lwów. 
C z y il S kiJ. D£ieil 15 Sierpnia. Warsz. 
D. Cause polono-europ. Lyon. 
- Influence des cabinets de l'Europe. War. 
-' O wpływie gabinetów na sprawy. Warsz. 
D. N Dwernickij, kroto6la. Moskwa. 
D'a n i I e w s k ij .M. Głos umierajl}cego Polaka. 
Jlloskwa. 
Dekert J. Hola! War. 
D e I a v i g n e K. Dies irae de KOBciuszko. 
Paris. 
- Lrs Polonais immortels. Paris. 
- La Varsovienne. .Paris. 
- 'Varszawil\nka. 'Varsz. 
- Niema z Portici, opera. Warsz. 
Desnoyer K. Le PoloDais. Paris. 
Dessaix D. Cause polono europeenne. Lyon. 
D e s b u ar d II E. La Pologne. Paris. 
» ildogues polon. Wrocław. 
D i c h t e r. Dem Geiste der }'reiheit. Ziirich. 
D i p 10m a t. Wiederherstcllung Polcns. N iim- 
berg. 
Directorium div. off. Pozn. 
- To:!. Lwów. 
- Tot p. dillec. Sandom. Warsz. 
-- div. off. Wilno. 
Długosz J. Kronika. Warsz. 
D m o c h o W a ki}'. S. CzeBć mlodzieiy polsko 
Warsz. 
- NiepodledłoM (czasop). Warsz. 
- Powrót jen. Dembiilskiegu. Warsz. 
- Powstanie narudu. Warsz. 
- Jaka siu zrzłdziła rewolucY8 Polski? War. 


- Glos na zebraniu gwardyi narod. Warsz. 
- Mazur Chłopickic!,\"o. Warsz. 
Dmuszewski L. Kuryer wnrsz. 
D n i ost:ltnie sejmu. W:lrsz. 
Dodatek do dzit"n. rzad. W"rsz. 
D o 1':1 n t o w i c z J. De tJissenteria. Berlin. 
Dozór t'zpitali wojsk. Warsz. 
D fil C h n i J. Febris nervol'a. Krak. 
D u b o i s F. Conhyliologie. Berlin. 
Ducange W. Wycho\\anka w Tonnigton. 
Warsz. 
D u m a m i a prawe
o Polaka. 'Val'sz. 
Dwernicki na Wołyniu (wiersz.). Warsz. 
- Spiew o Dwernickim. Warsz. 
Dyaryusz izby poselsk. Warsz. 
D y b i c Z. Proclamations. 
- Dybitsch KllIge in Elisium. Augsburg. 
D z i e n n i k I!:wardyi honorowej. Warsz. 
- powsz. 'Varsz. 
- rZl!d Rpltej. krak. 
- urzęd. wojcw. August. Suwałki. 
- To:! krakowsko Kielce. 
- 'j o:! lubeisk. 
- Toż mazowiec. 
- T'lt płock. 
To:! podlask. 
- To:! sandom. 
- wiplopolski. Kalisz. 
- urz
d. woj. kalisk. 
Dzi eroż yńs ki D. Rzecz o wolnosci druku. 
Wllrsz. 
E. A. Początek uWIIg. Krak. 
Eichwald E. Plantarllm fasciculi duo. Wiln. 
- Zoolr'gia spprialis. Wiluo. 
Engelhardt E. Kurte v. Konigr. Polen. 
Berlin. 
E w a n g e l i e zjednoczonych. Warsz. 
E x t r li k t walki między patryotl) a zdrajclJ. 
W 8 rsz. 
Explications donnees S la cham bre des 
deputes Paris. 
Ex tra blatt 7.llr Warsrhauer Zeitung. War. 
Ezop. Bajki. Wrocław. 
F a I k e n s t e i n K. Tad. KOBciuszko. Wrocł. 
Fayot A. Histoire de Pologne. paris. 
F e I i li s k i A. Fiirstin Radziwiłł. Berlin. 
Feni x (tygud.). Warsz. 
Fletscher J. The history of Poland. Lond. 
Fleury K. Katechizm his tor. Warllz. 
F o n t a n L. La Polonaise (stances). Paris. 
( F r a n k r e i c h). Stimmen aus Frankreich 
und Polen. Leipz. 
G. J. MusbłSZ, pudl'I normand. Waf8z. 
G a II o i s Jos. A. Statist d. r. d. Pologne. 
p..ris. 
Gaszynski K. Oawob. Polska pieŚJ'I. 
- PrzcjBcie Niemna. Warsz. 
Gerlach A. Kllz. o zmartwychw. Brodnica. 
G I i n kaS. N. Blahodar, pieBń. Moskwa. 
Glinski J. C. Dwernicki na Wolo Warsz. 
G I li c k a b e r g Ang. V crzcichniss der Biil'her. 
GłuszYliski 1'. Rys dz. dyr. ed. narod. 
'V Iłrsz. 
G n n s c h k e J. E. die Cho!. in P. Berlin. 
Godebski J. K. Wiersz Mickiew. Chwila 
zemsty. Warsz.
>>>
1831. 


127 


I. 


Godlewski M. 
b.ZIIr do spiewu. Warsz. 
Goerz J. E. Zbiór korres. dypl. Warsz. 
Gore Montagne. A Letter to . . . Palmer. 
Lond. 
- Lettre au vi com. Palmerston. Lond. 
G o r e c k i A. Cienie wal. ryc. pol. Warsz. 
Górski T. Orthod. eccl. dugmat:l. łloskwa. 
- Orthod. orient. eccl. Moskwa. 
GOl!ZczYliski Sew. Pobudka poezye. W:lr. 
Gott (W&8 hal t uns). Warl!z. 
- erhalte Franz. d. Kais. Lemb. 
G r:l b o W ska. Esq uisses polon. PariII. 
Grabowski K. M. Dzien. powszech. War. 
Graefin (die) ais Amaz. I1menau. 
Gredler J. Uw. Ilad nrzędow. P. Mich:,łow. 
G r e s s i n. Tableau d. l'hist. de Pol. Lilie. 
(Grochow). Charte zur SC'hl v. Gr. Beri. 
- Wiersz pOBW. walecz. W:nsz. 
Grobe L. t'. Uebers.d.Gescb.Polena. Karls- 
ruhe. 
Gro88e E. KUBciuszko's ZlIruf. Lindau. 
Grzymała Fr. Głos woln. Pols. Warsz. 
Guarda (Un) allil. p,,1. ed all" Russ. Lugłlno. 
G u m p er t. O cholerze. Pozn. 
- To:! po niem. 
Gurow8ki Ad. La callse polon. Paris. 
H. L. Spiew :!ołnierski uad koleb. dz. Wars. 
(Huhnel). An Amalie H. bei Abschied. 
Lcmb. 
Halevy Leon. Le czar D
m
trius, trag. 
Dessau. 
Hann Ant. Uw. nad gałęz. przemysłu. War. 
H a rr i II g Harro. !lem. IIb. Polen unter russ. 
Herschaft. Warsz. 
- Memoiren IIb. Polen. Warsz. 
- Poland under the domin of HusiII.. Lond. 
- Der Pole. Ein Gemaide. H:,yreuth. 
Heilwan n Aug. O wolnosci drnku. (Wi,r. ?). 
Heine J. J. Katalog ksi,!:!ek polskich. Pozn. 
Hel big G. A. W. Uwagi nad atos. Polski. 
Lipsk. 
- Bemerk. nb. d. ZlIstand Polens. Leipz. 
Herbich Fr. Add. ad Floram. Galiciae. Leo- 
poli. 
Ueber Szczawinicer-Gesundbrunnen. Wien. 
- O :!ródle w Szczawnicach. Tarnów. 
Hermanson Gust. Die Grilnde des Unter- 
gangi! V. Polen. Milnchen. 
- Ueber die polnische t'rage. Paris. 
Hillbricht Klir. Satze aus Rechts-Wissens. 
Lemberg. 
H i II e K. Chr. Beobach. Ub. die Cholera. 
Leipz. 
Hoffmann Kar. B. Polens Befrielsa-Yecka. 
Stukholm. 
- Polens Hefreiungs-Wocho. Warsz. 
- Rzut oka na stan Król. pul8. Włlrsz. 
- La glande Semaine des Polonais. Paris. 
- Die grosse Wocbe .:ter Pol en. Leipz. 
Hoffman Lud. O rękojmi"praw. Warsz. 
Hola! Warsz. 
H o II o k Emer)'k. Nexus Hung. cum Polon. 
Cracov. 
Hordyńaki Józ. Hist. of tbe Pulillh revol. 
BOIton. 


H o l' o eJ y s k i And. Charto cOlls[itutionlll'lIe 
de Russie. Warsz. 
I. L. H. K. Smierc Dybicza. Warsz. 
Index lectionmn in Univ. Jagiell. ('rac. 
Instrukcya do wyrabi:lni:. saletry. \Yllr. 
- dla komendantów partyz. Warsz. 
lzrae I i ta polski (czal!opismo). Warsz. 
J ac o my P. Guerre ou la Pologue. p..ris. 
Jak o b s Fr. Constance of de Verdeling v. 
Pol en. Leeun. 
Jakowicki Ignacy. Ob8erw. geogn. w gub. 
zach. Wilno. . 
Jakubowl!ki Fr. Poezye. '\Var:!z. 
Jano wsk i Jan Nep. Gazeta polska. Wił\". 
Jarry A. rle 
lancy. E81}uisse des revol. de 
Pol. Paris. 
- Tableall des rev. de Pologne. 
J a s n o s kiL. H. !leteor widz. na horyz. 
warsz. Warsz. 
- Spowiedt Ro!nieckiego. Warsz. 
Jaszowski 8tan. llitwa pud Stubnem. Lw. 
Ja w o r s k i Stan. Wyją.t. z rękop. bibliot. 
Puław. \Varsz. 
J eis k i Lut]. Lettre de J uniua 11. Paris. 
- La Polugnc. Paris. 
J e z u s przyjaciel dzieci. Warsz. 
J u 11 i e u de Paris. Les deux Polonaises. 
Paris. 
Jurkowski Michał. Słownik grecko-pol. 
Krzemieniec. 
K. J. R. H. Obraz :!ycia jen. Di}brow. Wars. 
Kajsiewicz Hier. Boże zbaw Polskę. War. 
Kalend. gospodo litewski. Wilno. 
- gospodo wileliski. Wilno. 
- nowy 8więtllik. Lwów. 
- kmkowski. Kmk. 
- polit. pijar. Warsz. 
Kaminski J. N. Kosynier, komed. Warsz. 
( K a re k i Kar.). O pis pogrzebu. Warsz. 
Katalog ksi,!:!ek. Warsz. 
Katechismus (der kleine). Lemb. 
- polit. dla sejmuj,!cych stanów. Warsz. 
K a u I fu liS Joh. 8. De authoribus ,'eter. 
Cl!slin. 
K i c i n s k i Br. Dwa dni pod dowódz. Skrzy- 
neckiego. \Varsz. 
- Hymn wuj en. Malsy!. Warsz. 
- Trzeci lIlij na znanI} nIlte, Warsz. 
- Spiew :!ydka o Ro:!nieckiw. (Warsz.). 
_ Nowa wiara (wiersz.). Wars1.. 
- Zbiór poel;yj. Warsz. 
- Pieś[i wieimiaków pols. Warl!z. 
- Picśn tułnierska. Warllz. 
- Odll do ziomków. WarsI;. 
Kiecki Wal. Rozpr. o amputacyach. War..z. 
K ł ą. 
 i e w i c z A nd. Ben. List pasterski. W II. 
Kodex krym. dla wojska. 
Koehler Gust. Bourbuns. u. drci Theilun- 
gen Pulens. Annabcrg. 
K o e III e l' J. K. Hat Poppo V. Oster. an d. 
Schl. 1241 Theil genom. Liegni[z. 
Koerner Teud. Modlitwa przed bitw'!. War. 
Kokarda polska. Warsz. 
Kolanda Pulaków czyli Muza. 'Vllrsz. 
K o Ił '! taj Hugo. Fragment biblii. W &rsz. 
Komitet nar. pol. do wojew pols. Pary:!.
>>>
128 


1831. 


K o U s t. W. ksit:!e. Posłuch. posłom i depo 
"oj. kalis. Warsz. 
Kopelent. Beschr. d. Steinsaltzb. zu Wie- 
liczka. Erfurt. 
Kopfrechung8 TabelIen. Bochni". 
Korabiowicz Edm. Wezwanie Litw. do boju. 
b. m. d. 
Korn Jan Bog. Katalog ksi
:!ek polskich. 
Wrucl. 
- Cataloguc des livres. 
Kor o w i c k i Aleks. Porz
d. sl}du krym. wedł. 
pr. ross. Wilno. 
Korwinowski Kal. maj 4 pułku lin. 110wa 
na jego pogrz. Pary:!. 
Kor:li e n i o w s k a Mar. Rcg. Atlas hist. gcncal. 
Warsz. 
Kosinski Ad. Amii. Kllssyda zawitihuiska. 
Wrocł. 
- Wiersz do X. .Mich. Radziwiłła, nacz. wójsk. 
Warsz. 
K o s sa ko w ski Kol. Dissert. de perfect. 
Viln. 
Ko walski Fr. Miecz i lutnia. Warsz. 
Kotmian And. Edw. Coup d'ueil sur la 
quest. pol. 
Kotmian Kaj. Wyjaśnienia o Alojz. Stank. 
zaskart. do cellarzewicza. 
K nj e w s k i Al. D. Hist. Stef Cl;arneckiego 
zlJawcy Polski. Radom. 
( Kra k a u) unt. d. Pril.sid. des Grafen W odzic. 
Krak. 
- Mapa wol. m. Krak. Krak. 
Kras i c k i Ign. ll,)"mn! Swięta miłości ojczy- 
zny. Warsz. 
- Invocation li la Patrie par L. Lamaitre. 
Paris. 
Kraszews ki J. J. Pan Walery, powieść. 
Wilno. 
Kretowicz Zygm. PUł'LWY. Lwów. 
K ról i k o W s k i Kar. Lud. Bard. oswobodz. 
Poll!ki. Warsz. 
Kro p i ń s k i Lud. Julia i Adolf. Petersb. 
K r II g \Viich. Fur P61enfreude u. Polenfeinde 
letztes Wort. Leipz. 
Krukow-iecki Jan. Do mieszkańców W'u. 
- Zdanie sprawy z urzęd. b. Prez. rZl}du. 
narod. War8z. 
Krupski J. Rozm. kraj. i zagr. Warsz. 
Kry n i c ki Jan. Enumcratio coleopteror. Cbar- 
kow. 
K rzyhnowski Adllm. O gran. uiepodległ. 
sl}dowuic. Krak. 
K s e n o f o n t. Słuwo o wypr. wojen. Cyrusa. 
Gdańsk. 
K u li k J. F. Lehrb. d. b(jheren Analysis. Prago 
Kuzmiczew L. WlublenDłf.ja Polianka. 
KW&drupani K, J. Puew. do prowadz. :!y_ 
cia po chrzcs. Krak. 
Lafayette M. P. Discours a la Chawb. d. 
dł'put. Paris. 
- Toż, 8 l'occ. d'uno allocat. de 500,000 fr. 
Lafresnay M. Triumphe d. 11\ Polugne. 
Pllris. 
L n i n web e r Ant. De meth. inhib. in operat. 
BerI. 
L ą m b e r t J. A. La Pologne chant. Ll0D. 


Lardner Dion. History Poland8. London. 
Lechita. Spiew na nutę: Do broni. (War.). 
L' Echo de la Pologne (czasop.). Var. 
L e g e n d e heioiq ue de Polonais. Paris. 
Legis Alcuna. Nordische II. nordslavische 
Mythol. Lelpzig. 
Lelewel Joach. i Wysocki Piotr. Polska 
(Nowa) gazeta. Warsz. 
Lelewol Joach. Disc. 8 l" celebr. de la re- 
vol. de Juillet. Vars. 
- Discours ił. la celeb. du 29 Novemb. Paris. 
- Die Entdeck. d. Karthag. \'on Prof. Rit- 
ter. Berlin. 
- Geschichte Polens libers v. A. Drake. 
Braunschweig. 
- Trzy konstytu('ye polskie. Warsz. 
- Toż. Lipsk. 
- Panow. St. Ang. PoniatowAkiego. Warsz. 
- Bistor. paralella Hi8zp. z Poll!k!J.. W'Lrsz. 
Lemaitre L. La guerre, chant. Dl\tional. 
Paris. 
- Jeszcze Polska nie zginęł:.. Paris. 
- Mazurek Dombrowski. Paris. 
- Swięta miłości kochanej ojczyzny. Paris. 
Lem ercier Jan Nep. Vocu d'un Mcmbr. 
dn ComiM polon. P.ris. 
L e t tr e au vicomte Palmcr8ton. London. 
- de Junius II sur le minist
re fr,m. Paris 
Lewald Aug. Warschau, ein Zeitbild. Hl\m 
bllrg. 
Lish wyłl}cz. z pod przebACz. \Var5z. 
( L i t h u a n i e). Histoire polit. de la Lithnanie 
PariII. 
(L it wa). O powstaniu Litwy. P:iry:!. 
Locbner Jerzy. Ueb. d. Antbeil Job. III 
Sobieski. NUrnberg. 
L o h s e J. Plan von Warschau. Hamburg. 
- Karte vun KOnigr. Polen. Hamburg. 
- Karte des Kriegsschallplatzes. Hamburg. 
L a:! e c z u i k o w J. Poslednij nowik. (Zawo- 
jowanie Inflant). Muskwa. 
L e t o w s kiL. Mowa na nabu:!. za Aleks. 
1otockiego. Krak. 
- O sprawie narodu polsk. (Krak.). 
L o p a c hi s kiJ. Jerzy LubomIrski, traged. 
Kalisz. 
Ł u b i e ń s kiL. Lettre a Sebastiani. Paris. 
M. J. G. Schreiben aus Warschau. 1'lihingen. 
11 ac i ej o w s kiJ. Spiewka kacapa. \Varsz. 
M i h I e n Dr. Polens Kampf. Stuttglłrt. 
.Malcz W. O cholerze indyjskiej. Warsz. 
- Komitet zdrowia. Warsz. 
M a I t e - B r u n K. Abris
 der Gcschichte Po. 
lens. Stuttgard. 
- Tłibłeau de la Pologne. nruxella. 
- Polen in geograph. Hinsicht. Leipzig. 
M a lt i tz G. PoloniK, ein Gedicht. Paris. 
M a I y J. Dissert. medica. Wieden. 

1 a n a 88 e B. Obrona izraelitów. Warsz. 
Manifest komitetu francllz. Warsz. 
Manifeste du peuple polonais. Paris. 
Manzoni A. Pią.ty Maja, oda. 
M a l' c h a n d E. ESllais poetiques. Alenc;on. 
M ark i e w i c z R. O ruchu ondulacyjn. Krak 
.M a rs z polski. Warsz. 


ł
>>>
1831. 


129 


. 


M asson .M. La vieillesle de Stanislas, drame. 
Paris. 
M a y e r. La Pologne et la Russie. Paris. 
Al a z u rex-dyrektora.. Warsz. 
Melaye J. La polonaise. Pnris. 
Męk.arski W. Notizen Uber Gymnastik. 
Wlen. 
M erk ury (czasop.). Warsz. 
M e r z b a c h S. H. Catalogue des livres franc. 
Varsov. 
Messager (Le) Polonais. Journal. Warsz. 
M i c k i e w i c z A. Dytbyrambe 8 la jeunesse. 
Paris. 
- Hymn do młod08ci. Warsz. 
Mieroszewski Jan. Obrona Stan. Wodzic- 
kiego. Krak. 
Mika J. Dziennik na bo:!. Bochnia. 
Mikołaj l. Manifest 1 Listopada. 
M i l e w s kiJ. Ostatnie rozporzłdz. Dybicza. 
Warsz. 
- Rycerz polski w Olszynie. Warsz. 
Milton J. Lycidas. (Lenartow.). Wilno. 
Miłkowski F. Dzień 29 Listop., dramat. 
Warsz. 
- Zmiany w oporze Krakuwiacy. Warsz. 
Minasiewicz F. Gegenstande der Vertheid. 
Lwów. 
M i n i 
 t e r. Zbiór konespondencyj dyplomat. 
Warsz. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
Mochnacki M. Do rodaków. Pary
. 
- Roczni"" 29 Listopada. Pary:!. 
M oczarsk i J. Dissert. medic&. Wiedeń. 
Modlitwa (b. w. m.). 
M o d I it w y odpustuwe. Bochnia. 
M o e II e r K. Skiasbne. Kopenhaga. 
M o Is kiM. Stanislaida. Warsz. 
Montemont A. La Nymphe de la Via tule. 
Paris. 
- L'affranchissement de la Pologne. Paris. 
Mo ty I (czasop.). Warsz. 
M u c z k o W s kiJ. Powieści z testam. Pozn. 
Mustarz pudel normandzki. Warsz. 
M y B l i o romantyczności. Kalisz. 
Nabo:!elistwo w czasie wojny. Warsz. 
- z ksil}g 8W. .Mechtyldy. Wilno. 
N a c h r i c h t tiber die Cholera. Kalisz. 
- To:!. Danzig. 
Nadu:!yciach (O) w stanie duchowo War. 
N a g e l E. Die preussische Provinz. Leszno. 
N a g r o d a szpiega. Warilz. 
Nakwaska A. Aniela, pow. Warsz. 
N a p i e r s k i K. Lettiscbe Literatur. Mitawa. 
N a u k a dla pospólstwa. Wilno. 
- czytania. MiiJ.sk. 
- prawa dla płci pięk. Wilno. 
- zachow. zdrowia. PoznaiJ.. 
N e u m a n n G. Sposób odegn. cholery. Gli- 
wice. 
N i c ke l R. Kriegsspiel. Breslau. 
Niemcewicz J. U. Fragment biblii targo- 
wickiej. Warsz. por. Kołłłtaj. 
- Nadzieja (wiersz). Warsz. 
- Podejrzliwy, kom. Warsz. 
NiemoJowski W. Glos na sesyi. Warsz. 


- 


Niepodległość (ezasop.). Warsz. 
Niezabitowski A. Sen patryoty. Warsz. 
N o e l i Chapsal. Grammaire fran,.. Wiłno. 
N oth wen d ig k ei t (Uebcr) die Herstellung 
Polens. Niirnberg. 
N o u v e II e s de Pologne. Paris. 
N o wa Polska (czasop. ). Warsz. 
Nowakowicz A. Wiersz po bitwie pod Gro- 
chowem. Warsz. 
N o w i c k i E. Odejmowanie członków. War. 
N ow oroc zn ik dla dzieci. Warsz. 
Obraz szpiejl;a. Warsz. 
O b y wat e I. Uwagi nad rewo!. polskI}. Petersb. 
Oda do obrońców ojczyzny. Warsz. 
- do ziomków. (Warsz.). 
O d e z w a oficerów. Warsz. 
- do Polek sandomierzanek. 
- z piekła. Warsz. 
O d e z w y do do narodu. Warsz. 
O g i ń s kiM. Beitrage zur Geschichte des 
Anfstandes. Leipz. 
Okólnik do władz. Warilz. 
Ołtarzyk złoty. Wrocł. 
Opis wypad. wojen. w Polsce w r.1
09. War. 
O r c h o W s k i A. Lettre. a. S. E. Diebitsch. 
Cassel. 
- Ueber d. Wiederherstellung. des }'riedens. 
Cassel. 
O r g a II i z. gward. miejs. m. Krakowa. Krak. 
Ortlepp E. Polenlieder. Altenburg. 
- Polens Sterbelied. Altenburg. 
Orzeł biały (wiersz.). Warsz. 
- biały i pOgOił (czas). Warsz. 
- licejski (wiersz.). Warsz. 
Ostrołęka. Plan zur Schlacht v. Ostrołęka. 
Ostroróg J. Pamiętnik dla naprawy rze- 
czypospo!. Warsz. 
Ostrowski J. B. Le colonel Kozakowski. 
Pi/ris. 
- O naturze opozycyl. Warsz. 
Otucha WarszRwiaka (wiersz). Warsz. 
P. J. X. Prawidła moralne. Krlik. 
Pdcierz polityczny. Warsz. 
Pajgert J. K. Wyimki z antologii grecko 
Lwów. 
Paillet J. L'ombre de KOBciuszko. PariI!. 
- Aux polonais. Palis. 
P arszow. Rossijskomu woinstwu. Petersb. 
Paszkiewicz J. Rapport adr. AS.M. l'Em- 
per. Petersb. 
- Rapport an den Kaiser. Warsz. 
- Spotkanie się Paszkiewicza z Krakusem. 
Patryota (czasop.). Warsz. 
(Paweł l.) cesarz. Opisanie zgunu. Warsz. 
P a w li c kiJ. La journ
e du Chretien. V ar. 
Pfeiffer L. Ueber die Cholera. Kasse!. 
Pharmacopoea castrensis. Warsz. 
P i e 8 iJ. na dni krzyżowe. Bochnia. 
- o Naj8w. Sakram. Bochnia. 
- :!ołnierska. Watsz. 
Pieśni ulubione. Warsz. 
- nowe ulubione. Warsz. 
Pietraszewski B. Chwila rozrywki. War. 
- Na łonie rolników. Warsz. 
Pijarzy. Dodatek tIo katalogu ksitzek. War. 
Pi 1łard H. La l)ologne affranchie. Besan
on. 
17
>>>
130 


1831. 


P i II e r J. Kalendarz. Lwów. 
p i r a m o w i c z Grz. Powinności chrzelić. War. 
(P I a t e rE.). Hilltoire d' Emilie Plater. Bor- 
deaux. 
P l a t e r S. Le polonais au Tribunal. Parls. 
Podchorą.ty (czasop.) Warsz. 
Podczaszynski M. L" revol. polon. Paris. 
P o d o I i e r Ereignisse in den russ. Provin- 
zen. Ntirnberg. 
Pollik sumienny (czasop.). Warsz. 
p o l a k a patryoty myśli. Warsz. 
Polaków listy. Krak. 
Polan d a f atriotic ode. London. 
- History o present wrongs of Poland. Lond. 
P o l e n. Der Polen Aufstand. Petersb. 
- wie es war und ist. Hamburg. 
Polcn8kawpf. Stuttgard. 
p o I e n s Schicksale. Paris. 
- Freibeitskampf (Der) der Polen. Altenburg. 
- Geschichte der Verbindungen. Lipsk. 
- Karte v. Polen. Stuttgard. 
- To:!. Wien. 
- To:!. Karlsruhe. 
- To:!. Magdebnrg. 
- To:!. Ntirnberg. 
- Noch ist Polen nicbt verloren. 
- Ueber die Herstellung Polens. Nfirnberg. 
- Plitn der Schlachten. Berlin. 
- Resultate des Wiener Congresses. Nen 
Rllppin. 
- Schicksale (Die) Polens. Altenburg. 
- Stimmen aus Frnnkreich. Lipsk. 
- Wiederherstcllung (Die) Polens. Niirnberg. 
p o l n i s c h e (Die) ł'rage. Paris. 
P o log n e (La) et la France. Paris. 
- et la Russie. Vars. 
- Influence des cabinets. Vars. 
- Legende hero iq ue. Paris. 
- Note au cabinet de Berlin. 
- Nouvelles de Pologne. Paris. 
- Observations .sur la revolut. Berlin. 
- To:!. Petersburg. 
Po lonais (Les) dispers
s en EUl'ope. Paris. 
- evenements historiquell. Paris. 
- Cause (La). Polonaise. P&ris. 
- ComiM central. Paris. 
- Coup d'oeil 8ur la question. 
- Proces du polonais. 
Polonia (La). Venezia. 
Polska nowa (czasop.). "\Varsz. 
- O sprawie nar. polsk. Warsz. 
- O wpływie gabinetów Europy. Wnrsz. 
- Nieskolko zamieczanij. Petersb. 
Poniatowski J. Opis wypadk. w r. 1809. 
Warsz. 
P o p is szkoły kieleck. Kielce. 
- szkoły krakow8k. Krak. 
- szkoły wojew. Waf8z. 
- liceum warsz. 
- szkoły wydz. warsz. 
Porter J. Thaddeu8 of 'Varsaw. London. 
(Pośpiech). Co jest lepszego? Warsz. 
Postanowienie o wyborach. Wilno. 
P o s t e p s kiL. De sassaparilla. Wiedeil. 
Potier E. Aux Polonais. Vars. 
- Polskie wiarusy. Warsz. 


Potrz ebie (O) poprawy duchowień. 
Poulain M. La Varsovienne. Paris. 
Powinności chrzeBcian. Warsz. 
Powinszow. Krak. 
POiegnanie (wiersz). Warsz. 
Prąelectiones in Univ. Vilnen. Wilno. 
Prikazy po diejskojuszczej armii. Petersb.. 
Projekt wiecznego bezkrólewia. Warsz. 
- do uchwały sejm. Warsz. 
Protokół posiedzen izby poselsko Warsz. 
Przedstawienie religii chrzeBć. War8z. 
P rz e p i s fl'ont. służby. Warsz. 
(P s a t s ki). Beitrage und Aktensttioke. Lipsk. 
Pułaski A. Przemowa w czasie pośw. cho- 
rl}gwi. Warl!z. 
Pusch J. Pamictnik górnictwa. Warsz. 
P u s z kin. Der lolenaufstand. Peter8b. 
R. M. Testam. Konst. Pawłowicza. Warsz. 
Rabaut. Uwagi polit. nad okoli cz. Warsz. 
R a b b e Alf. Resume g
ogr. de Pologne. Paris. 
Rachunek ogól. przych. i rozch. Krak. 
- kasy wil. Tow. Dobr. 
Raci bor ski Adam.Pr
cis du diagnostic. Par. 
R a d o w s ki Hundt. Polen und Revolution. 
Stuttgardt. 
Ramorino Girol. Der K/lmpfdes polno Vol. 
kes. Augsburg. 
R a p o r t kom. rzą.d. wyz. reI. Warsz. 
- komitetu do papierów polit. Warsz. 
Ra ute nstrauchowa Lucya. Przeznaczenie. 
Warsz. 
R e d e c k i Paweł. Dzien. nabo:!en. Warsz. 
R e g o l a m. gjudic. gener. perla Gallicia. Vien. 
R e i n J. Beobacht. iib. d. Cholerno Leipz. 
- Dio orient. Cholera. JeDli. 
R e m e r Carl. Beob. Ub. d. epid. Cbolera. Bresl. 
R h i u (Le) Cbant patrioto au benef. des Po- 
lonais. Bourges. 
Riso (De) Taner. Parole suI culto delia Ver- 
gine. jt'irenze. 
R i t t e r b ra n d t Lud. (Polen). De litothomia. 
diss. Berolini. 
R ocz ni ca 29 list. Pary:!. 
R oc z n i k Tow. Dobr. Krak. 
Rohrer Maur. Die epidem. ł:lrecbrur. Briinn. 
R o s s i. Beniowski. Melodrama. Venezia. 
Rousseau Jan Jak. Betr. iiber die Verfass. 
Polens. Leipz. 
- Odpow. na krytykę o wolnoBci czlow.. 
RozmaitoBci. Lwów. 
- naukowe, red. Załllski. Krak. 
- krajowe i zagrani cz. Warsz. 
R o z ni o w Y pol. fran. niem. W rocł. 
Roztrzl}Bni enie prawa do korony pols.Wllr. 
(Ro:!niecki Aleks.). Ro:!niecki wiersz. War. 
- Odezwa portretu wiszl}cego. "\Varsz. 
- Odpow. R do króla. Warsz. 
- List z piekła. Warsz. 
R u s s i e (La). Cbarte constit. Vars. 
Rybiiiski Mac. OBwiad. nacz. wodza. 
- Rozkaz dzien. nacz. wodza. 
Rys dział. dyrek. cd. narod. Worsz. 
- Teatru nar. Warsz. 
Rzecz o woln. druku. Warsz. 
Rzut oka na izraelitów. Warsz.
>>>
1831. 


131 


S. F. W. Przem. na pogrz. H. Kamieńskiego. 
S. W. Arabella i Matylda. Warsz. 
- Cztery wiwaty. :Mazurek. (Warsz.). 
- Rozmowa między orłem i Polakiem. 
Saint-Firmin (De). La ql1estion polon. Paris. 
- Encore la ql1est. pol. Paris. 
S a i n t Hilairc A. Cri de la Pologne. Paris. 
- La vieillesse de Stanislas. ob. Masson. 
Sampolinski Jan. Marsz szp. na szubien. 
wier. (Warsz.). 
- Wiersz do bohat. mI. pol. 
S a n i e w s k i Fel. Polak sum. dzien. polit. 
Warsz. . 
Sarbiewski K. M. Auserlesene Oden. Griitz. 
- Lobgesang vom Wernsdorf. Helmst. 
- Poemata omnia. Griitz. 
- Przekł. pieśni. Waraz. 
- Przekłady Wiesioł. 
Sawaszkiewicz L. L. Sprawozd. tow. br. 
zjednocz. Waraz. 
Scbaffer Aug. Der FalI von Warschau. 
Gmiinden. 
Schalern. Charta v. Pol en. Miineben. 
S c h ell e'r.F. C. Schilder d. polno Nation. Ulm. 
S c h e li e r n s F. De latina ortbographia. ViI. 
Schematismus univ. Cleri. Leop. 
Schlegel Fryd. Obraz literarury. Warsz. 
ScbHHzer Cbr. Der Russa und Pole. Koln. 
S c b m i d Krz. .Gołl}bek, powieBc. VI' arsz. 
- Jakim spos. Henryś poznał Boga. 
Szmitt Józ. Her. ZgodnoBC między kościo- 
łem. Warsz. 
S c h n i t z e rAd. Die Cholera. Bresl. 
S ch ni tzl er Jan. Henr. La Pol. et la Rus. Par. 
Sch roete r G. A. Heil. der Cholera. Leipz. 
Schutzwehr gegen die Cholera. Ziillich. 
S e rv a n e Piotr. Reveil de la libertó. Paris. 
S e s t i n i Dom: Descriz. d'alcune medaglie. 
Firenze. 
Si e m igi no w ski Maks. Gram. pols.jaz.Kiew. 
Rierota, pow. Zakroczym. 
Silberstein E. Elegie aul d. Wo:!niakows. 
Krak. 
Skarga Piotr. Kaz. sł'jmowe. Krllk. 
S k i a e b n e Polens fm. 1763. Kiobenhavn. 
Skó r ko ws k i. List past. 
- Odezwy do diccezan. 
(Skrzynecki J.). Dwa dni zwycięztw. War. 
- :Mazurek Skrzyneckiego. 
Słowacki Jul. Bogarodz. hymn. Krak. 
- Kulik Polaków. Warsz. 
- Pieśn legionu. Warsz. 
Słowaczyilski Jedrz.1tlarsz obozowy. War. 
Sobieski Jan J1I
 Brieven van d. Koning 
van Pol en. Grav..nha
er. . 
- Entsetzung WiCIla. NUrnberg. 
S (} k a la kiJ ózef. Tak nalety, kom. Krak. 
S o u v e s t r e Emil. Cantate polonaise par 
Pilate. Nantes. 
S o w i ń s k i W ojc. L'affranch. de la Polognc. 
Paris. 
- L'appel de la Pologne. par. Lemaitre. Par. 
- Sw.ęta miłości trad. de Lemaitre. Paris. 
- Jeszcze Polska par Lemaitre. Paris. 
S p a z i e r Rich:ud. Die Ereignisse in polno 
l)rovinzen. Niirnberg. 


- Geschichte -des polno Volkes. Anspach. 
Spiew. W kontuszu braci,.. Waraz. 
- Krakusów. Warsz. (Krak.). 
- o Dwernickim. (Warsz.). 
- Gwardyi narod. Waraz. 
- na nntę: Polak nie sługa. Warsz. 
- na nutę: Jeszcze Polska. Waraz. 
- dla polaków. Warsz. 
S p i e w k a szpiega. Warsz. 
- '\Varszawianów. Warsz. 
S p i e w y burszów pols. 
Spiewki rozmaite. Warsz. 
Spoerlin R. Spos. przyklej. obić. Warsz. 
S p o s ó b naucz. czyt. Warsz. 
- duchowny odegn. cholery. Gliwice. 
Sprawozdanie banku pols. Warsz. 
- Rady najwy:!szej. Warsz. 
Srodki przeciwko zarazie chol. Krak. 
S t ark l Józ. De oeconomia in medic_ Patavii. 
S t a t u t urz
dz. dyrek. rannych. Krak. 
Stawiarek. Ign. Fr. List 2. O ziemianach. 
Warsz. 
Stecher Hen. Diss. de hist. medic. Vindob. 
Stecka J. Słowik, śpiew. Warsz. 
S t o li e Ferd. Gebetb. fUr Polan. Leipz. 
:5 u c h o d o Is k i Rajm. Ulub. pieśni. Warsz. 
- Dod. do poiegn. Warsz. 
- Spiew naczeln. wodzo \Varsz. 
Sur la guerre de Pologne. Warsz. 
Suchorows ki Mich. Zabawki dram. Wied. 
S y b i II a czyli gra. Lwów. 
- wróll}ca. Warsz. 
Sybille n (Der). Weissagungen. Hanau. 
Syderowski Wład. Powinszow. nowo rok. 
S y l w a n. Dzien. nauk leśnych. 
Sz anowski N. PieSi. patryot. (Warsz.). 
Szaniecki Jan. O potrzebie duchowien- 
stwa. 
S z c z e r b i e c. Smierć albo zwycięztwo. War. 
S z o s t o w i c z Urb. Wiersz na popielec. 
S z o t ars ki Jul. Merkury, cl;asop. Warsz. 
Szpieg i poeta rywale. W/lraz. 
Szydłowski Ign. Der Laberant aus Riesen- 
gcbirge. Breslau. 
(Szymanowski). Testam. Szymanows.War. 
Szyrma Lach. Dzien. gwardyi. Warsz. 
- Uczta dana pr7.ez gwardyę. Warsz. 
Szyszkowo Wiersz na wzircie Warszawy. 
Moskwa. 
Taryfa jen. cel. Król. pols. 
T h i e r s Ą. Discours concern. la Pol. Paris. 
Tomaszewicz Jul. Dum. praw. Pol. War. 
- Hura, śpiew. 
- Eksped. do Dybicza. Warsz. 
- Gwardzista nar. (Warsz.). 
Tomasz J. Zbiór maksym moral. Wilno. 
T o m a s z a Kempis. O naśladowaniu Chryat. 
'\Varsz. 
Tombeliu (Le) des Polonais. Paris. 
Tugendhold Jak. Ben Jakir. Warsz. 
- Odpow. na uwagi p. J. G. Warsz. 
- Rozpamięt. z Izrael. Warsz. 
Turowski Kaz. Józ. Kilka pieśni. Przem. 
U biory wojska nar. pol. Krak. 
Ujazdowsk i Tom. Tandociłf.rz, pismo. \Var. 
Ungewitter F. H. Polens letzte Anstreng.
>>>
132 


1831 - 1832. 


U r z I} dz. posp. rUllzenia. Warsz. 
U s ta w a tow. przyj. włotician. War8z. 
- komit. nar. pols. Paris. 
- kOBcioła powsz. 
- towarz. drukarski
9. Warsz. 
- towarz. patryotycznego. Warsz. 
- towarz. pol. Pary:!. 
U wag kilka o terazn. rowo!. Petersb. 
- nad st. WłOBC. pols. Warsz. 
Uwiadomienie towarz. patryot. 
Uz. G. F. Special-Karte von Polen. Niirnbcrg. 
W. . . . cki. A. Wief8z do ziomków. Warsz. 
W. A. Wirr8ze wolne. Warsz. 
Waga T. HiHtorya polska. Wilno. 
Walewski A. i Campbel F. Poland. London. 
(Warschau). Grundriss der Stadt. Warsz. 
- To:!. Augsbul'l('. 
- Erstlirmunjl; (Die) von . . . . Posen. 
- Ordre de Bataile. H('rlin. 
Warschlluer B1att. Wal'sz. 
- Zeitung. Waf8z. 
Warszawianka. Warsz. 
Was i I i e w II. Opisanie carstwa Polskaho. 
Moskwa. 
Velde (Van der). Korsarz amerykański. Wil. 
We nd t J. Wykhid chorób dzieci. Wilno. 
WeisseM. Verhiiltni8se(Litthauens) zu Polen. 
Petersb. 
Verri P. Nocy Rzymian. Warsz. 
W estch ni enia Polaka. Warsz. 
W 
:! Y k F. Przemowa na pogrz. Kamienskiego. 
W Ja d o m o B Ć o cholerze. Warsz. 
- o instyt. głuchoniemych. Lwów. 
W i e l o p o 18 k i A. Constitutior.al charter. 
London. 
- Memoire prescnt
 a lord Plilmerston. y br. 
- . To:! po polsku. Warsz. 
WIersz zokazyi wzięcia Warszawy. Petersb. 
- do ziomków, Warsz. 
- Do hr. Dybicza. Warsz. 
-. tryumfalny dla PoJaków. Wllrs7- 
V III e n e u veT. La vieilesse de Stanislas. 
Paris. ob. Masson. 
W!ncenty S. Modlitwy. Warsz, 
W! rm a ń s kiJ. De cranii trepamLtone. BerI. 
W! ts 
 b e I. Modlitwy wierszem. \V arsz. 
WlttJg K. Enchiridion iudicis. Lwów. 
W i t z l e b e n F. Gescbichte Polcns. Berlin. 
- To:!. Halbel'stadt. 
Wiwaty cztery. \Varsz. 
Wo d e Ang. Polish me lodies. London. 
Wo d z i c k i S. Dzi('nnik ogrodn. Krak. 
- Krakau unter W odzicki. 
Woelke F. Słownikłaciil.grecko-pols. War. 
Voigt J. Berzog Albert v. Preussen. 
WOdzicki J. Uwagi o brukowem. Warsz. 
- o skłlidce osobistej. Warsz. 
- o słu:!IJcych. Warsz. 
VOlksmsrchen Russische. Lipsk. 
Wolny Polak (czas.). Warsz. 
W 0łanie do Boga. Warsz. 
Wo ł k o w A. Oda 'na uBmierz. rokoszu. Mo- 
skwa. 
Wo ro n i c z J. Kazanie przy pOBW. chorl}gwi. 
Warsz. 
- Poezye. Kl'ak. 


- Poezye patryotyczne. W Iirsz. 
- S ybilla. Krak. 
Wroński H. A. Sa. M. l'emper. Nicolas. Par. 
- Messianisme. Pllris. 
- Metapolitique messianique. Paris. 
- Aux Souverainll de I'Europe. Paris. 
- Union antinomiene. Paris. 
Wutzke. Uebcr die liithauische Niederung. 
Berlin. 
Wycil}g z protokołu opieko Krak. 
- To:!. Warsz. 
- z wiadomości dla wojskowych. Kalisz. 
W y j ą. t k i patryotyczne. Warsz. _ 
.Wykaz postanowieli co do cholery. Poznano 
Wypisy łacin. Wilno. 
W yprawa na wojnę. Warsz. 
Wyrok sądu sejmowego. Warsz. 
Z. A. Hola! (b. w. m.). 
(Zajl}czek). Smierć X. Znjl}czka. Warsz. 
Z aj IJ c z k o W s k i A. Gramatyka polska. War. 
Z a krze w s ki A. Mapa Król. polsk. Warsz. 
Zakrzewski J. Wypisy pol8kie. Warsz. 
Zakroczymsks gazeta. Zakroczym. 
Zsmieczanij s polskaja rewolucju. Petersb. 
Zappe F. Anel'bicten emes Weltstreites. Lw. 
Z Ił S a d y obyrzajności. Wrocław. 
Z a wad z kiJ óz. Rejestr ksil}zek. Wilno. 
Z b i Ó r pism rozmaitych. Warsz. 
- praw dla Król. prusko Pm:n. 
- przepisów UlU8try. Warsz. 
- uchwał sejmu. Warsz. 
- korrespondencyj dyplomatycz. Wars£. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 
- funduszu bractwa mił08ier. Krak. 
- braci zjednoczon}'ch. Warsz. 
- komitetu krakowsko Krllk. 
- rZl}dowi Darod. Warsz. 
- Tow. mitiskiego dobrocz. Mińsk. 
Zdrowaś Polsko. Warsz. 
Z e d li t z L. Polen. TaschenbnC'h. Berlin. 
Z e i t u n g (Lcmberger). 
- (Warschauer). 
Z e I t n e r F. Service funebre de Kościuszko. 
Pari8. 
Zjednoczenie (czas.). Warsz. 
Z i c li ń s kiL. Panowanie Władysł. Hermana. 
Krak. 
Zło d ziej polityczny (czas.). Warsz. 
Ż a b a N. Gros Kościuszki. Paryt. 
Ż d h r s k i A. Akademik krakowilik. Płuck. 
Żukowski J. L. Nowa Polska (czas.). War. 
Żuk o W ski. Stichotworenia. Petersb. 


1832. 
Abecadlnik polski. Lwów. 
Abecadło nowe. Lwów. 
A b ra m o w s k i. U eber die Gemeinheitsthei- 
Jung Methode. Berlin. 
A c t e n s t ii c k fUr die poln. Revol. Ge8chichte. 
A c t e n s t li c k e des Comite der poln. Emi- 
gration. Pari8. 
A d d r e s s the literary A8sociation. Lond. 
- of the men of Birmingham. 
Adler (Der weisse) b. w. m. 
Adre88e de la socićt
 liter. Paris.
>>>
1832. 


133 


- dei polonais refugit\!I. Parls. 
A k ten stU c ke und Beilagen. Fiirth. 
Altpreuss. Kalender. Mohrung. 
A m a n t o n C. Vladislav duc de Kujavie. 
Dijon. 
Anekdoten nnd Ztige. Ulm. 
A n n i v e re a i r e de la revolution. Parli. 
- de la revol. de Juillet. Paris. 
A rr U e de la societt\ litteraire. paris. 
Aś n ikow ski J. Karczma na granicy, opera. 
Lublin. 
ARsociation. London. 
- Birmingham polish. Birmingham. 
- the literary. London. 
Atrieszkow P. Skazanie o Swiatopołkie. 
Petersb. 
A u t o c ra t e (I') et la constitution. Brux. 
Awenionski zakład. 
B a b i n na obcej ziemi (b. w. m.). 
Bałamut petersburski (czasop.). 
Barth el emyet Beranger. Poniatowski. Stutt- 
gard. 
Bartoszewicz Z. Gramatyka łacińs. War. 
Beauplan W. Ukraina (po ros.). Petersb. 
B e c ker 1'. Chanson. Paria. 
Bernatowicz F. Pojata. Paryż. 
- To:! (po rosyj.). 
B i b li a. Lipsk. 
B iało p iotro wi c z K Skizzenbuch. Fiirst. 
lHerkowski J. Rocznik kliniki chirurg. 
Krak. 
- Ustawy. Krak. 
B i g e l Dr. Maladies (Des) chroniques. Lyon. 
B i li ńs k i F. Pieśni patryot. Lipsk. 
B i r m i n g h a m ob. Association. 
B I i n P. Regeneration fran,.aise et polon. 
Paris. 
Bog J. B. Zadauia rachunkowe. Wrocław. 
B oj a n u s L. O zarazie bydlęcej. Warsz. 
B o i 118 e a u Dr. O gorą.czkach. Warsz. 
B o p p F. Harfenklange Polens. DarlD8tadt. 
Bossowski M. Siitze. Lwów. 
B o w k i e w i c z J. Disser. de processus mo- 
raI. ViI. 
Brandon. Poland (oda). Londyn. 
B ra n d t H. Der Feldzug der Russen. Gło- 
gów. 
Bratkowski S. Kościuszko (czasop.). Avi- 
gnon. 
- Polacy we Francyi (tygodnik). Avignon. 
- Scenes politiques. Avignon. 
B ri e ue A. Rchf.tion hist. du choleia. Paris. 
Bronikowski A. Die Frauen Koniecpol- 
skie. Lipsk. 
- Stan. Poniatowskij. Moskwa. 
Bronikowski K. Meine Auswanderung. 
Paris. 
- Nouveaux gripfs. Paris. 
- Polniscbe Miscellen. Ntifl\berg. 
B u d b e r g L. Reisen. Zerbllt. 
llułharyn T. Demetriul!. Petersb. 
n u r c b ar d. Dissert. inRug. Berlin. 
Burkhardt D. Geschichtc der Revol. Leip- 
zig. 
C. M. KOBcioły Krakowa. Krak. 
Campbell T. Polonia (czasop.). Londyn. 


Cannabich J. Gema1de dei europ. Russ- 
lands. Wien. 
Catalogns cleri archid. Leopol. Lwów. 
- dioeces. Premisl. 
C h la P o W s ki D. O r. 1831 (po szwedzku). 
Stokholm . 
- Lettre sur les t\venpmens. Paris. 
C h o d a n i. Kazania. Wilno. 
C h o d:! koL. Skizzenbuch. Fiirth. 
- Tableau de la Pologne. Brux. 
C h o l e l' a morbus. Paris. 
C h o ń s k i H. Comptes rendus du comite cen- 
tral. Paris. 
C h rz a n o w s k i W. Trahison en Pologne. 
Chalons. 
C i a m p i S. N ecrologia deI L. Chiarlni. We- 
rona. 
Colau P. Lei derniers soupirs de la Polo- 
gne. Parls. 
C o m i tt\ central en favellr des Polonais. 
Paris. 
Co rr cs pon den t (Der warschauer) (CZ&IIOP,), 
Warsz. 
C y P c e r Józ. Katalog ksidek }Jolsk. Krak. 
Cywiński J. Wiersz od uczniów. Wilno. 
C z a p s k i L Przebaczenie Cara. Bourgea. 
Czasopism księgozb. Ossolins. 
Czech J. Kalendarz. Krak. 
- Katalog dzieł polskich. Krak. 
CZt:twertynski J. UWIgi nad broszurą. 
J. B. Ostrowsk. Paryż. 
CzynnoBci sejmu. Lwów. 
- To:!. Poznano 
C z y ń s kiJ. Die Ereignisse zu Warschau. 
Zweibriicken. 
- Józef Kozłowski, głos. Pary:!. 
- Mots sllr Allemands. Metz. 
- La suit du 15 Aout 1831. Paris. 
- Preussen im J. 1831. }'tihrt. 
Delert J. Uwagi nad rappor. Fr. Skarbka. 
Dembinski J. H. Feldzug nach Lithauen. 
Lipsk. 
- Sur la campagne de Lithuanie. Strasb. 
- Schreiben tiber lithuan. Feldzug. Strasb. 
Destylacya zimna. Pozn. 
Detall es sobre la Varsovia. Madrid. 
Directorium div. off. Pozn. 
- To:!. Lwów. 
Dmochowski F. S. Nagroda dla dzieci. 
Warsz. 
Dmnszewski L. Kuryer waraz. 
Dodatek do ustaw Tow. Dobrocz. Warsz. 
Doering J. Das Opfer v. Ostrołęka. Frankf. 
D o m ej k oJ. De I'emigration des Altemands. 
PariII. 
D r d a c kiM. Lexicon der polit. Gesetzkunde. 
Wien. 
D u b s L. Dissert. inaug. Wiedeń. 
Ducange W. Oblubienica z Lammermoom. 
Warsz. 
Dybicz. Dibitsch Klage in Elisinm (wiersz). 
Allgsburg. 
D y l' m o n t J. Rachmistrz gospodarski. WiJ. 
Dzięcielski J. O opowiadaniu słowa bo- 
:!ego (b. w. m.).
>>>
184 


1832. 


Dziennik powsz. Warsz. 
- To:! praw. Warsz. 
- rZl}d. Rpltej. Krak. 
- urzęd. .wojew. Augllst. Suwałki. 
kalisk. 
- krakowsko 
- lubeisk. 
- mazowiecko 
- płockiego. 
- podlask, 
- sandomirsk. 
Dziero:!yi)ski D. Tygodnik polski. War. 
E gi d a (czasop.). Petersb. 
E hre n b erg J. Dissert. inaug. Berlin. 
Einladung zu den Priifungen. Tarnów. 
E I e m e n ta pueriłis instit. Warsz. 
Elementarz. Warsz. 
- niem. polsk. Warsz. 
Elkana J. Metoda do jPz. fran. i niem. War. 
- To:! pJI. fran. i niem: Warsz. 
E II e n d t. Słowniczek łacit-łsko-polski. BerI. 
E m p e r e u r (L') Niculas et la cOl1stit. polon. 
Paris. 
Erdmann F. De grivna. Kazan. 
Estreicher A. Głos rektora Uniw. Jagiell. 
Krak. 
- Zdanie sprawy z czynn. Tow. nallk krak. Kr. 
}'ayot A. llistolre de Pologne. Paris. 
}' e r g u s s o n J. Compte rendu des dcbats.Paris. 
- Poland. London. 
- Report of the debatte. London. 
- Spech deliverad in tho house. London. 
- Zdllnie sprawy z rozpraw. Pary:!. 
F e s t (Das) der freien Presse. Heidelburg. 
Fiałkowski P. Hiilfs-Buch zur Sprachlehre. 
Wrocław. 
Fletcher J. Histoire de Pologne. Paris. 
F o y F. De cholera. Paris. 
F ra n c i s z e k I. Uniwersał o przysłaniu ł'er- 
dynanda. 
Fredq) A. NieszczęBcia mę:!a. Lwów. 
}' u n c k }o'. Bem. Hanau. 
G a i m a r d G. Du cholera en Rus. Prus. et 
Autr. Paris. 
Gałęzowski A. Katalog ksi,!:!ek rozmai- 
tych. Warsz. 
G l! s i e w s k i H. De infłam. artic. W uerzburg. 
Gazeta lwowska. 
- warszawska. 
- krakowska. 
- W. księz. Poznańskiego. 
Girard J. Les factions, poeme. Vars. 
(Gl iicksbergJ.).Plan i obr. Warszl\wy. War. 
- Taryfa dom. Warszawy. Warsz. 
Gładyszewicz M. Życie B. Aurel. Aug. Krak. 
Gołota P. Iwan Mazepa. Moskwa. 
G o rz k o w ski. Das Leben d. gen. Tauen- 
zin. Tempel. 
Gosselin Roz. Olesia o la Polonia. Firenze. 
Goszczyński Sew. Das Schloss V. Kaniow. 
M ariahel den. 
G r a b o 
 k i Ambr. Katalog ksil}:!ek. Krak. 
- P. Kaz. nlł pogrz. Oski erki. Wilno. 
Granier F. Appel au peuple polon. Lyon. 
Grecz M. Klucz gram. rusko ł'etersb. 
- Prakt. uroki rus. gram. Pett:rsb. 


Gross Fryd. Vier Gesange dem Polen. Leipz. 
- Thrinen. Leipz. 
G r u e l et Danne. L'orphelin polon. Paris. 
Grzegorz X \'1. List do arcyb. Bawarsk. 
Homae. 
- Epist. encykl. Rumae. 
- Encrkl. czyli list. 
Guminski W. Moje rozrywki. Krak. 
G Ił r i a n o w. Maryna Mniszecb. Moskwa. 
Gurowski Ad. List do Bema. Pary:!. 
- Hussland und Civilisation. HaUa 
IJarfenkliinge durch Polens Schlachtge- 
filde. Schnecberg. 
- Polens Erinnerungen. Darmstadt. 
H li rr i n g Harro. Der Gl"Ossfiirst Constantin. 
Warsz. 
- Memoire)' ofver Polen. Stockholm. 
- Dpr russische Unterthan. Strasburg. 
- Wiirdigung der Schmachschrift V. II. H. 
Altenburg. 
IJa'\1g J. K. F. Przekł. bajek Krasick. 
li c r III i p p U s edidit. Adalb. Lo
ynski. Bonnae. 
Holtey K. Edw.. Arien. Berlin. 
II o ff m a n n Kar. :H. Sur I'etat polit. de Po- 
logne. Paris: 
- La nationalite polon. Paris. 
II o p p vlln WarschaU,. Dichterlijke. Amsterd. 
H u li e 
fich. Russisches Verfolgungssystem. 
Paris. 
Id:!ko wski Adam. Kroje architektury. War. 
Ind ex lect. in Univ. Jag. Krak. 
Insel (Die) Erzihl. aus. Russl. u. Pol. Vorz. 
Weimlir. 
Instrukcya dla sekwestrat. Warsz. 
J a c o b i Filius. Polonia minessipor. Stockh. 
J a c o b i n s (Les). A les PoloD8)s. Paris. 
Jacobiner (Die) und die Polen. Carls. U. 
Bad. 
J a h r b u c h d. kon. Gymn. zu Posen. Posen. 
Jan z Dukli błogosł. Lwów. 
J a nu s z k i e w i c z Eust. Jan GdaiJszczanin 
(czasop.). Pary:!. 
J arr y A. et Chod:!ko L. Tab!. hist. Paris. 
J RŻW i ń s ki M. Ant. Methode polonaise. Lyon. 
J erl i c z Ign. Wspomn. J. Michałowskiej. 
Wilno. 
Jutrzenka (die Morgenrothe). pismo liter. 
Warsz. - 
K a b a l ark a czyli nauka wró:!enia. Krak. 
K a j d a n o w Iwan. R)-II hi lit. powszech. W iI. 
Kalend. astron. Warsz. 
- dom. rok. przest. wyd. Gałęz. Warsz. 
- gosp. wilt:ń. Wilno. 
- krak. nowy kieszon. Krak. 
- Iwow. powsz. Lwów i Tarnopol. 
- pol. niem. fr. rus. Krak. 
- kiesz. war. (Włf.rsz.). 
Kamiński Jul. Ad. Ehnira, pow. Lwów. 
- .Modlitwy. Lwów. 
K a m p f ll. Liebe des scbOn. Polenmadch. 
Neuhalden. 
Kant J. Wyobr. do hist. powsz. Wrocł. 
K a s z o W ski. Pszonka, Babin. Pary:!. 
- Katalog ksil}:!ek. 
K a te c h. (kleiner) von der Erfurcht. Wilno. 
- o czci cesarza Rosyi. WiI.
>>>
1832. 


135 


- dla szkół nar. Lwów. 
Kawlllewski Kon. KazaiJ. niedziel. Przem. 
Kerner And. Just. Jasnowidząca z Prevost. 
Warsz. 
Kock Kar. Eugenia. Warsz. 
KodzyiJ.ski G. Uholera-Knall. Herl. 
Konigsbergcr Stef. Belft den Polen! Mtin- 
chen. 
Kolberg J. Cantate zur Jubel-Fcier. Wars. 
- Podział miar i wag. Warsz. 
K o m i t e t do tułaczów pol. Paryż. 
- do ziomkow we Fran,yi. Pary:!. 
Kooper Fenim. Pijunierowie. Wilno. 
Ko r a b i e w i c z Edm. Notice sur le Cholera. 
Strasburg. 
Korn Jan Bog. Katalog ksi,żck polskich. 
Wrocław. 
K o s i c kiL. Zadania na l'eguły konstrukcyi. 
Krak. 
Kossakowski Kalikst. Gram. jęz. :!mudz. 
Wilno. 
K rak u se s (Les). Cavallerie polonaise. Lyon. 
(Krakali). Korrespondenz-Nachricht. BresJ. 
(Kraków). On the necessity. London. 
Kraszewski J. J. Wielki BW. mało miast. 
Wilno. 
K r u g Wilch. Beleuchtung der Schrift: Ub. 
d. poln. Sache. Altenburg. 
KruszyiJ.skiJ. Memoires sur I. Pologne 
Paris. 
K urchanowicz Tom. Gramatyka pol. WiJ. 
Kllrowski J. .M. Spostrz. nad chorobanfi. 
Warsz. 
Kur y e r litewski. Wilno. 
- warszawski. 
h. u rz e w s kiJ óz. Diabeł, powicść. Krak. 
- Echo, powieść. Krak. 
- Krakowianka, powieść. Krak. 
- PowieBci romant. Krak. 
- Smutek, sielanka. Krak. 
KWaBniewski Jan .Mich. Diss. de scorbuto. 
Halis. 
Labrousse Fabr. Loge de trois jours. Par. 
LabuiJ.ski F. Powietrze w Warszawie. War. 
Lafaytte. Discours. Paris. 
Laloue Ferd. Lokaj w zalotach, kom. War. 
Lamenais H. F. Hymne81a Pologne. Avign. 
Lebel Ign.Uw.nad pismem Dra 
lalcza. War. 
Le lewel Joach. Worcell S. Voix (La) du 
peuple. Journ. Brux. 
L e I e w e l Joach. i Chodżko L. Adressc. des 
Polonais ref. en France. Paris. 
L e l"e w e I J oach. Trzy konstytucye polsk. Par. 
- Au peuple d'JsraeJ. Paris. 
- La Pologne et l'Anglcterre. Paris. 
- La Pologne, la Russie. Paris. 
- Les Polonais disperses. Paris. 
- Proclamation au penple russe. Paris. 
Lemaitre L. Chants de III revolution. Par. 
L e o Leopold. Ueber die Natur der llrechruchr. 
Warsz. 
L e Poitivin. Les Polonais, evencm hi st. Par. 
Lewald Ang. GrafLowsiiJ.ski. Nowelle. lIam- 
bnrg. 
-. Przebracki, der Polizeispion. Hamb. 
Lip poman Jan. Zastan. nad mogiłami. WiJ. 


Lisz ka Alit. MowlI na urodz. Franc. I. Boclm. 
- To:! w jęz. niem. tam:!e. 
L o c h n e r Jerzy. Dist. de quaest. Qualltlllll 
Poloni. Lipsiae. 
- Entstehung d. Brtidcrgem. in Bohm. Vind. 
- Fata car. fam. christ. in Pol. Leips. 
L o h n a u Rich. Myzielski u. Wassiley Roman. 
Quedlinburg. 
L n b i a w a A. G. Wiazanie Olesia. Warsz. 
ŁaiJ.ćucki J. Bajki
 Krak. 
L e t o w s kiL. Mowa na nabo:!. za Potock. 
Krak. 
L u b i iJ. s kiL. Lettre d'un Polonais. Paris. 
Łuk a 8Z c w i c 2 J. WiadomoBC o dyssydeu- 
tach. Poznnil. 
M. J. X. Dro
owskaz dla wędrowników'. War. 
Maciej ow s kiW. A.lIistorya prawodawstw. 
Warsz. 
M aj ew s k i A. Sitze ans Rechts- Wissenschaf- 
ten. Lwów. 
(
I a l c z W.). Uwagi ob. Lebe!. 
M a I e 8Z e w s kiP. Essai sur la Pologne. 
Pllris. 
Malgaigne J. Sur la medecine. Paris. 
Ml\łachowski K. O rozkazach korpusowi 
Ramorina. Paris. 
M a n ił e s t zakład u aweniotiskiego. A venion. 
- des Adcls. Petersb. 
M a n i f e s t o ot the polish nation. London. 
M a n u a l e eccleslasticum. Warsz. 
11arguery W. Les Polonais. Paris. 
M ark o n i H. Ornamenti antichi. Warsz. 
M a r t i n. Lectionum Sophoclearum. Pozn. 
(M a ry a). Koronka. Warsz. 
M as uh k i E. Pan Pod8tolic. Petersb. 
Mazorer W. Eloge des Polonais. 
M e d a III e polonaise. Paris. 
M e i z n e r J. Wiersz nu 29 Listop. 1830 r. 
Pary:!. 
Mickiewicz A. Dziadów część III. Pary:!. 
- Księgi pielgrzymstwa. Par)":!. 
- Do matki polki. Drezno. 
- Poezye. Pozn 
- To:!. Warsz. 
- Reduta Ordona. Drezno. 
- Ucieczka. Warsz. 
11 i e s e s H. Schreibl'n eines lsraeliten. Bre- 
sIali. 

Iikiewicz A. Kazanie. L",ów. 
r.likołaj I. Statut organiczny. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 
Modlitwy. Lwów. 
M o l t k e H. Darstellung der Verhaltnisse. 
Berlin. 
M o ra w s kiT. Reclamlition. PariII. 
- Au redacteur de la Tribune. Paris. 
Mosen J. Die letzten Zehu vom 4 Regi. 
mente. ł'iirth. 
M o t lUn) sur la question polun. Paris. 
Mot sur le statut organiqlie. Paris. 
- sur l'etat de la Pologne. Paris. 
Muczkowski J. Zasady jęz. łaciils. Krak. 
M Uli er J. Polonia, Dichtung. Lipl!k. 
- Fiir Polen. AltenbUl'g. 
Nabielak L. Trois jonrs du DemhiiJ.!ki 
Paris.
>>>
136 


1832. 


Napierski K.. De diplomate Alberti episc. 
Riga. 
Nauka czyt. War8z. 
- moralna. Warsz. 
- o poznaw. liczb. Warsz. 
Ne,,:elski K. Elegia na pochwałę Lipskiego. 
WIlno. 
N ewerani P. Ozdoba kośc. katol. Pozn. 
N eyfeld K. Polens Revolution. Frankf. 
Niemcewicz Jul. Ur. Katalog ksidek 
w ró:!nych językach. Poznano . 
(Niemcy). Pnewod. podrótny. Wrocław. 
Niemojowski B. L' autocrate. BruK. 
Niezabitowski K. Dziennik nabo:!. War. 
Nosarzewski M. Methode de constitution. 
Paris. 
N o u v e II e s de Pologne. Paris. 
Nowotny F. Jubelgruss Ferd. d'Este. Lw. 
Ode aux manes des heros. Paris. 
O d e z wado tołn. polskich. 
Odyniec A. E. Poezye. Pozn. 
O ffi c i u m codzienn. Krak. 
Ogół polaków awenionsk. Awenion. 
Okólniki Tow. demokrat. Pary:!. 
Oleszczynski A. Variete8 polonaises. 
Pari8. 
Ollenroth Dr. Die Cholera. Brlln8berg. 
Ollivier A. O gangrenie. Warsz. 
O o s t e n. De poolsche broeders. Loyd. 
Ortlepp E. Frankreich U. Polen Hamburg. 
U s tr o W s kiJ. B. Fr. Kozakowski. Paris. 
Pajgert J. K. Ballady. Lwów. 
P a m i ę t n i k emigracyi. Pary:!. 
- roln. technol. Warsz. 
Papion F. .Messeniennes polonaises. Paris. 
Patissier F. Opis chorób. Warsz. 
P a tri o ts (The polish). London. 
Pawlicki J. Wybór modłów. Wal'8z. 
Petition To the king oC Enghmd. Derby. 
Peyson B. Amput.ationes. Berlin. 
Pielgrzym polski (czasop.). Pary:!. 
Piepes S. De paedestrophia. Wil'deń. 
Pietkiewicz M. La Lithuanie. Brux. 
P i II e r Franc. Catalogue des livrcs franc. 
Lwów. 
Piller J. Kalendarz. Lwów. 
p i s t e k F. Litterae pllstorales. Pra
a. 
Plater A. łłzut oka na Inflant. Wilno. 
P l a t e r L. La POlugne. Paris. 
- Les Polonais. Paris. 
Pleyer F. De plica polon. Weim:u. 
Plichta Ą. Fenix (czasop.). Pary:!. 
Podczaski. Sur la revol. de Pologne. Avi- 
gnon. 
Polacy \Ve Francyi (czasop.i. Awenion. 
Polen (Die) bei Elbing. Halle. 
- vom J. 1772 bis 1830. Freiburg. 
- Feldzug der Russen. Glogau. 
P o l i n. Skizzenbuch. Flirth. 
P o li 6 h exile (czasop.). Edinburg. 
- Manifeste. Lond. 
- record. Hall. 
Pol ka młoda. Wiązanie Olesia. Warsz. 
P o l n is c h. Anekdoten und Zilge. Ulm. 
P o log n e (La) et l' intervention. Pal'is. 
- et la P russe. Paris. 


- A Meas les pairs et deputes. Paris. 
- Mots sur l'etat de Polo gne. Parls. 
- Nouvelles de la Pologne. Paris. 
Polonais (Les) li Elbing. Paris. 
- Lithuaniens. Paris. 
- Adresse des Polonais. Paris. 
- des refugies polonais. Paris. 
- de la Societe litteraire. Paris. 
- Comite central. Paris. 
- Intentions (Sur) de la revol. PIII'is. 
- La nationalite polon. Paris. 
- Protestation du comite. Paris. 
P o lon i a (czasop.). London. 
(P ols k a). Dyskllsya o Polsce. 
- Pochodny ja zapiski. Petersb. 
P o p is szkoły kieleckiej. Kirke. 
- szkoły krakowtlk. Krak. 
- szkoły sieradzko 
- liceum warsz. 
- szkoły wydz. warsz. 
(P o s e n). Der 2te Landtag. Posen. 
Postanowienie o zaciągu do wpjska. 
Potocki Art. Marina MuJszech. Venezia. 
P o t u li c k i K. Sur la revol. de Pologne. 
Avignon. 
Praetori us C. Beschl'eibung der Stadt 
Thorn. Toruń. 
- Thol"Uer Ehrentempel. Berlin. 
Presiowski J. Jeografia. Waru. 
- Rejt'lJtr do jeograf. Warsz. 
- Rys jeogratii. Warsz. 
- Wypisy greckie. Warsz. 
p r e 11 s s e n und Polen. Danzig. 
P ro t e s ta t i o n d1l comite polon. Paris. 
P u i s s a n c e s (Les) europeennes. Besancon. 
Rachmi strz gospodarski. 
Rlld om i nsk i Jan Al. Zasady ar,rtm. War. 
Rakowiecki Ign. O potrzebie pisma. War. 
R a u ID e r Fryd. Polens Untcrg;"lg. Leipz. 
R e c h n u n g iiber Einnahme des Vereins. 
Leipz. 
(Record). The Hull Polisch Record (czas.). 
Red e c k i l'aweł. Litania. Warsz. 
R e g l em e n t de III societe litteraire. Paris. 
Regulations of liter. assoc. (jf Po'and. 
London. 
Relation hi8t. dn cholera. Brnx. 
Report on tharuday. Glas
ow. 
- Kurs jęz. francuz. Avinion. 
R i e d e l Józ. Die asiat. Breehruhr. Prago 
Robinson F. The last days of bishop. 
Warsz. 
R o c z n i ca 29 list. Lipsk. 
Roczn. Tow. Dobrocz. Krak. 
łłousseau Jan Chrz. Wybol'Owe ody, WiI. 
- Poezye. Wilno. 
R ousselin Omer. Memoires de Sulkowski. 
Paris. 
Rozkaz Naczel. gward. Kl'ak. 
RozmaitoBci. Lwów. 
Roz pisanj a dla wospit. med. chir. acad. 
Wilno. 
Ro:!ycki Kar. Powstanie na Wołyniu. Bour- 
ges. 
Rudziuski A. Di88. do bydrocephalo. Vind.
>>>
1832. 


187 


e. 


(Russland). Ge8chichtl. Darst. Altenb. 
R y ls k i Ant. Sclmea d. I. Revol. pol. Lyon. 
Sadowski Woj. Det)'phocontag. diss. Crac. 
Salgat D. Aux r';fugi';s polonais. Paris. 
S a lz a Carl. Polen und die łft'entl. Mein. 
Altenb. 
Sandua KIRud. DIl chol. morb. en Pol... 
Paris. 
Schnitzler Jan. Bricfe nus Paris. Stuttg. 
S c h u b a r t Henr. Die gesegn. Fcier. Warsz. 
S c h l u c h Fr. Jos. z 
alldom. Die Briiste. 
Regensb. 
S e d i II o t Chr. Consid';r. sur la plique. Par. 
Siarczynski Fr. Kazania. Lwów. 
S i e d m 10 g ro d z kiR. De cicatrislltione non- 
nulla. Berul. 
Sierocinski Teod. Nowy elem. Wars. 
- Nowy spos. ucz. czytać. Warsz. 
(Skarbek Fr.). Uw. nad częBcił wyj.: O 
więzien. Warsz. 
S k i z z e n aus Pulen. Frankf. 
Skoro wid z poczt. Wars7.. 
S k r i b e. Szpital wnryatów. Wilno. 
- Terenia, kom. op. Wilno. 
Sławikowski Ant. Ueber die Chulcra. Lw. 
S ł o t w i lis k iKonst. KRtecb. lloddanych. Lw. 
S ł o wazamieczat. iz drew. pam. pola. Pt:ters. 
SodU'; (la) democrlltiqlle pol. Paris. 
- des amis du progr';s. Pal'is. 
S o la me rlatt C. Beschreib. d. pulu. Krieges. 
Freiburg. 
S opbiopuolo D. M. ReI. des epid. du cho- 
lerK. Puris. 
- La cholerll observada y tratada. Paris. 
Sowinski Woj. Cb:mts de la rcvol. Parls. 
- La patrie paroles de U';tollrnc. Pl\ris. 
- La fhmc';e de Palerme. 
8pazier Rich. Ueb. d. letzten. Ereignisse 
in Polen. Altenb. 
_ Gesch. d. Aufl!tandes des polno V olkes. 
Altenb. 
- Die Wiederherstcllung Polens. Niirnberg. 
Spis meczenników IJols. Lipsk. 
Stacho'wski Fr. Mowa za duszę B. p. Jana 
Sniadcckiego. Krak. 
8taines Wiliam. A word for Poland. I.ondon. 
8 t a p f 1"1'. Nauka pasterska. WiI. 
8tarzyi18ki And. Alf. Bard. nadwililanll. 
Avcnion. . 
Stattler Woje. Pl"Ojekt do ur:t
dz. akad. 
szt. Krak. 
_ Stanowo IIrtrst. Czechuwieza. Kruk. 
S t. a t u t orglllllczny dla Król. pol. Warsz. 
S t e c z k o W s k i Jan. De longitudine geogr. 
Cracoviae. 
(S t e i n Chrz.). RejclItr do jeografii Steina. 
War8z. 
S t o e b e r Gott!. Dem Hclden-Tod der Polen. 
Strasb. 
S t r a h I. Gesch. d. russischen Staaten. Hamb. 
Straszewicz Józ. Do ziomków. Pary:!. 
- Vie Pohlen in der Revolution. 
Stuckard G.'Das KOnigr. Polen.Schweidn. 
Stt1rmer Theod. Der Tod des Diebitsch 
Zabałk. Beri. 


It 


r. . 


). 


I. 


). 


i. 


l. 


r- 


L 


S t u m m e r .Ian. Glos na pogrz. Józefa Celiń - 
skiego. War8z. 
S uchorowski Mich. Wanda Potocka melodr. 
Lwów. 
S u e d A. Tad. Das Haus des OwinskL Lcipz. 
Sułkowski Józ. Descrip. d. I. route du 
Kaire a Ssalehieh. 
_ lI1emoires hist. polit. et milit. Parls. 
Suminski Leop. O przyp. 6 bezwzgl. War. 
_ De accus. cum intinitlvo. 
- Loci in lIiade et Odys. Homeri. 
_ Dubia qllaedam de eque8tri ord. Roman. 
- Juris pontif. vOClibula. 
Sumiński Rajm. Zmartwychwst. wiersz. Avi- 
nion. 
S w i I} t k o W s k i St-lln. Nowy rusS. pol. elem. 
Wilno. 
S y l w a n. Dziennik nauk leBnych. 
( S Y m s o n). Dalsza obrona masy po A. Sym- 
sonie. Wilno. 
Szacfajer. Geugrafia krótko zebrana. 
Szotarski Jul. Skizzen aus Polan. Frankf. 
S z u m s k i Tom. Polnische Grammatik. Po sen. 
Taryfa jen. cel. Król. pol. 
T e r I e c ki Ign. Herolrlya. Petersb. 
TUard J. Varsovienne fran,.. Paris. 
Tomorowiezówna T. Wypisy. Wilno. 
Towarz. demokr. pol. Pary:!. 
- do obyw. :!ołn. Pary:!. 
_ to:! odezwa 7. d. 6 Pażd. Pary:!. 
_ to:! wniosek do zgrom. Polaków. Pary:!. 
_ to:! odezwa do emigr. pol. Poitiers. 
- literackie i ziem. rus. 
Tr';madeur Sophie. Eliska 011 les Fran,.. 
Paris. 
T r o c Abr. Dict. fran. allem. et pol. Bresl. 
- pol. allem. et fran. Bresl. 
_ Słownik pol. niem. fran. Wrorl. 
T r u 8Z k o W s k i Kaz. O lecz. ,dciekl. Wiln. 
Tugondhold W. Freudenhymne Nicol. 1. 
Wilno. 
T y g o d n i k awenionski. A vig non. 
Twardowski Kaz. Karta poczt. Król. pol. 
Warsz. 
Tzacbope Gust. Ad. Urkundesamm. zur 
Gesch. Schles. Bresl. 
U m i ń s kiJ. N. Recit des ev';nem. milit. Par. 
_ ReI. de l' attaque de Varsov. Paris. 
_ Do współtowarz)'szów broili. Paryż. 
Ustawa arcykonfrat. liter. WIIJ'. 
Ustawy dotycz. lccz. chorych. w klinice. 
Krak. 
- towarz. liter. pol. Pary:!. 
_ towarz. litewsk. i ziem. rus. Pary:!. 
- tow. polskiego. Pary:!. 
_ zgromadz. resursy. Wilno. 
Wal i c k i A. De Curnello Nepote. Dorpat. 
(Warachau). Nachtrag zur Erstiirmung von 
Posen. 
- Ord re bataille. Berlin. 
Warscha uer Zeitung. 'Var8z. 
(Varsovie). Prisedo Varsovie. Paris. 
Wczelka E. De lepra. Wilno. 
Weinrot A. De hepatide. Wien. 
V elde (Van der). NowelIen. Lipsk. 
Werbul!Z K. O poznaw. liczb. Wars. 
18
>>>
138 


1832 - 1833. 


V erhan d III nge II (Diej des polno Reichs- 
tages. Stuttgard. 
Werner F. Rozbiór wody pod Buskim. 
Warsz. 
Widmann G. Der Volkstribune. Wiirzbllrg. 
Wią.zanie Olesia. Wal"sz. 
Wigura A. Słownik prawniczy. Berdyczów. 
V i l a i n. Le dernier cri de la Pologne. P"ris. 
Woc henblatt Militar. Berlin. 
WoJ.zicki S. Dziennik ogrodn. Krak. 
V.o i g t J. Geschichte Pre uasens. Konigsb. 
W o l f M. Diagnosis bronchitidis. Halis. 
W olińsk i F. Nauka pasterska. Wiln. 
Wołowski. Documens sur le cholera. Par. 
Wołowski F. L'empereur Nicolas. Paria. 
Woronir.z J. Kazania. Krak. 
- Pisma. Krak. 
- Poezye. Krak. 
Wroniec ki A. Mecanisme des manoevres. 
Paris. 
Wlljek J. TestalD. Lipsk. 
Wybór modłow. Warsz. 
W y c i I) g z protokołu arc hikonf. miłosierd. 
Krak. 
Wypiska iz wojennych zakunów. Wursz. 
Wyrwalski J. Mowa przy wypr. 811I:ho('- 
kiego. Warsz. 
Z abawa dla dzieci. Wrocław. 
Zą.bkowski F. 'l'eorya sztuki dl"Ukarski('j. 
Warsz. 
Zachler J.. De campbora. WiedCll. 
Zadail (100). rachmlstra. Warsz. 
Zaknewski J. Wypisy pulskie lIa ki. II. 
Wilno. 
- To:! na ITI. Wilno. 
Załuski J. J. Biblioteka historyków. Kl'ak. 
Z a p i s k i pochudnyja. Petersb. 
Zatorski «'. Wiersz o clobruczynnolici. WiJ. 
Z a w 1\ ci z k i i W ęcki. Katalog ksing pulskieJ.. 
Zbiór nabożenstwa. Warsz. . 
- podl'Óży. W"rsz. 
- praw dla Król. pl"llsk. Puzn. 
Z b or z e w s kiW. Observntiul1s mi(.roscuJli- 
sqlles. Moskwa. 
Zdanie sprawy bankIl polsk. Waraz. 
- fllnd. bractwa miłosier. Krak. 
- komitetu narod. Paryż. 

 z rozpl'aw w Izbie ni:!sz
j. Pal"Yż. 
Z d a n o w i cz A. DykcyoDlu'z f!"allclIl.ki. Wil. 
Z d z i t o w i e c k i S. Uwagi nad nomenlclatnl"l} 
chemiczną. Warsz. 
ZeituiJg (Lemberger). 
- (Warschaut'r). 
Zgieuki W. Komerczcskij ukazatel.Petersb. 
Ziem llick i G. Ve mania. Viennae. 
Ziemomysł (czas.). Pary:!. 
Zschoke J. PowieBci. Warsz. 
Zuccani J. De IIbortu. Wiedeil 
Zwierzchowski W. Trahisons cn Pulogne. 
Bourges. 
Żaba N. Polak w więzieniu. Pary:!. 
tukowskl M. Ristonacholerae Moskwa. 


1833. 
Abecadlnik gimnastyczny. Wrocław. 
Agacinski J. (Broszura). Besan!'on. 
A k t przeciw mujl,!-cym udział w r. 1830 31 
Warsz. 
Ancelot M. Kawlina, dl"amat. Waraz. 
A n d l" Z tI j o W s k i A. Coqnilles. IIl0scou. 
A n k w i c z A. Pożegnanie z dllchowienstwem. 
A n ni ver s 'li I' e de la revol. polon. Agen. 
A n sa r t K. Rys jeografii powszechnej. WiI. 
A n t o n i e w i c z K. Wspomnienie Mikuli- 
czynIł. 
A p P c l du pellple polonais. Paris. 
- aux peuples civilis6s. Paris. 
Ar ca d e L. La Stanislaide ob. Corintio. 
Asso cia tion. LundOIl. 
A u g U s t y n o w i c z T. Instrumenta chirur- 
gieR. Wilno. 
Allswahl von Polenliedcrn. Altenbm'g. 
Bad en feJ d W. Erinnerungell an Galizien. 
TroppalI. 
B a II i n S. O bservationes de cholel"a. Hafniae. 
B al zac H. .NiebezpieczCllstwo płochoBci. 
\Varsz. 
- Snopek II:ldwiślRtlskich plonów. Wilno. 
B a la m n t pt'tersburski (czaaop.). 
li a l" ci il S k i A. () mchunkuwu8ci kupieckiej. 
Warsz. 
Bartoszewiez Z. Wypisy łaciilakie. Wil. 
Bem J. Odezwa. LWliw 
BCl"nfeld J. Dissert. illallg. Ticini. 
li e t o II r II e A. Meludies pulonaises. Paris. 
B i e I e c k i K. Hocznik Tuw. Dobrocz. Krak. 
Bielowski A. WYJlrawa Igora. Lwów. 
B i er k u w s kiJ. Churoby syfilityczne. Kr. 
- Rocznik klin. chil"lll"g. Krak. 
Biel'naeki J. Unterricht ill der poln. Spra 
che. Wl'Ocław. 
Ił i g c I VI". lIlanucI dictiti!fue. Vars. 
Blllmenfeld J. Perenna. Dijon. 
Błachowicz P. KHz:mia. Warsz. 
Bognsławski S. Adwokat, kom. Warsz. 
B o s s a n g e Hektol". Zawiadomienie o zlłło. 
żeniu ksit'gumi. 
II o t h m e I' C. Gesehichte V. Polen El"fu£t. 
B r a t k u W s k i S. Devuueemcnt des famwes 
puluu. 
Iunt do MarsuII. 
- R}'s jel!nowczn. tułactwa. Aweuion. 
B ri n k e n J. Ansichten iiher dio B(wuldung. 
BI":uIDschweig. 
B I' U u i k o W s k i K. Pismu nowe emigr. pols. 
Paryż. 
- Projct. Paris. 
BrzeziJiski P. Przemowa. Krak. 
B r z u z o W s k.i M. LII. guerre de Pologne. 
Lipsk. 
B y r o n Lord. Lua. Wilno. 
Callenius G. Der Tod des Małachowski. 
Weimar. 
C a b e t. La revol. polu n de 1830. Paris. 
Catalogus Soc. Jesll. Lwów. 
- cleri archirl Leopol. Lwów. 
- diaeces. ł'remisl. 
Cs te c h la m u S (Biblisoher). Waru. 


c 
C 
C 
C 
C 


C 
C 
C 
( 
C 
( 


( 
( 
( 
( 
( 
(
>>>
1833. 


139 


Celiński M.. Dissert. inaug. Berlin. 
C h a l m e r s. Angl. Hull polish rccurd. 
Cbodynicki J. Dykcyonarz uczonych Po- 
laków. Lwów. 
C b o d:! k o A. Poezye. Pow. 
Chodź ko L. Co up d'oeil hi8tor. sllrla guerre 
actuelle. Paris. 
- Tlibleau hibtorique des revolutions de Po- 
logne. paris. 
Cholera morblłs. Paris. I 
C h o m i a k o w A. Dimitrij samozwaniec. Jd 0- 
skwa. 
Chołooiewski S. Nauka PiZY pogrzebie 
Grocholskiego. Berdyczów. 
Ch o ń s k i H. Collection de voyage de Sta- 
nisIas. Paris. 
Chrapowieki A. Zagajeuie po
iedz. Tow. 
Dobrocz. Wilno. 
Christiani F. Zdanie o robotach kowuni- 
kacyj. Warsz. 
- O postępie robót około dróg. Wars. 
Cilimpi S. Notizie dei 8ecoli XV e XVI. 
Florencya. 
C o m i t 6 en fa veur des Polonais . A viJ1;non. 
Correspondent(Dcl' Warschaucr). Wars7.. 
C o n i n t i o L. Stanislaidc. ROlUa. 
Correspundence elltre Gallois et Lebellll. 
Cramer F. NlLchrichten von der Gl'iifin Ku- 
nil\"smark. Quedlinbuf
. 
Cruse K. Curhmd MiUlm. 
Czartor}'ski A J. Dernitr mot sur le sta- 
tut orl\":mique. Paris. 
('ZILS. Mont de Marsan. 
('zasupism K8ięguz. Ossoliilskich. Lwów. 
C z e c h J. K81endarz. Krak. 
Czcrwiakowski J, Dis8crt. inaug. Knlk. 
C z er Yo' i il S k i H. These. MOlltpclier. 
Czyiiski J. Cesarzewicz Konstanty. Paryż. 
- Question dps .Juifs. PlLris. 
D a r Ulacierzyilski. Warsz. 
Darowllki W. De munere judicis. Krak. 
D c b a t s de III chambre des cumlUllnes. Paris. 
D e k I :Lr a c Y:L Tow. dł'lUokr. polsk. P1Iryż. 
Derubiillski .J. H. Qutlqucs lUota SUI' hlJ- 
ncn,CIIII de I:L Pulogne. Paris. 
D I' V U Ił e lU l' n t des Polonais. Mont de Mm'san. 
Directoriulll div. o/ric. Krak. 
- Toż. Lwów. 
- Toż. WIlnu. 
Dwochow
ki F. S. Rozrywki' niedzielne. 
Warsz. 
Dmuszew liki L. Kurycr warszawski. War. 
D o bek A. Dzil'nnik powllzechny. W IIrsz. 
Do bro w o Is k i A. Kazania. PI'zemY81. 
D o w e r Lurd. Liwes of tLe most emine 80- 
verei
ns. London. 
Drdacki N. Dlirstelhmg des Vcrfalllen8 pol. 
Bebordf'n. Wicn. 
Ducange W. Trzy córki wdowy. Warsz. 
"- Jelit tellJu lat Hi. Warsz. 
D u c o r H. A vcntnres d'un marin. Pliris. 
D u d r c w i c z J. Dissert. inaug. Krak. 
Dyaryusz 81'.iIDU m. Krakowa. Krak. 
D y l' I' k c y a TowlLrz. oJ1;niowe,ro. W..nz. 
Dziennik m,boż. Czest. 
- powsz. \Varsz, . 


- 


praw. Warsz. 
rozporządz. m. Krlikowa. 
rZl}d. Rpltej. Krak. 
urzęd. woj. Angl1st. Suwalki. 
To:! klllillk. 
Toź krakow. 
To:! lubeisk. 
To:! mazow. 
Tuź. plock. 
To:! podilIs. 
- To:! sandom. 
_ "'yroków rady st:łnu. Warsz. 
Dzieroźynski D. Noworoc7.nik polski. War. 
- TYf{od. polski. Warsz. 
- Wybór powieBci. Warsz. 
Egida (czasop.). Petersb. 
E l c m e n t a pllerilis in8tit. Czest. 
E st r e i cher Al. Głos rlJktora" Uniw. Krak. 
E x i l e (L'I de la Pulógnc. Dijon. 
Falkenstein L. Der Veteran. Berlin. 
F e r g u 8 S o n J. Speech delivered in the ho- 
use. London. 
- Debals de la chambrc. Paris. 
F li z e. De I'art de conserver la vie. Wilno. 
F r c u d e n r e i c h. A. Dissert. inaug. Berlin. 
)O' I'e ye l' J. O bursztynie. Kr:ok. 
Galitzin Aug. Epitre lin pr. Paskewicz. S. 
Petersb. 
G a r c z y n s ki Stef. Poezye. Paryż. 
GłsiorowRki FI'. Andrzej z Tęczyn:,. KI'. 
GlISZyiiSki K. Note. ofiat. pols. PI.r)':!. 
_ Pieśni pielgrz. pI.ls. Paryż. 
Gazeta krakows. 
- lwowska. 
- warsz. 
_ korn'sp. Warsz. 
G c 1"1 ac h A. Badajcie Mi
 TOI'nil. 
_ Chrystus najw. kaplan. 'l'ornil 
G e l' v a i Sił i s De la ref'tanr. de Plllogne. Par. 
ł} I a i s e Elż. Bóg najw. dobro. \'\" rocl. 
(HOR w !Oprawie Nadj. Platonówny j\lengden 
z Zuhowami. Wilno. 
G I li c k s b er 
 Jan i Kaczanuwski J. Rejestr 
ruskich ksiąg. Wm'sz. 
(; l ii c k s h l' l' g TCllf. K"talog ksi=ł
' Wilno. 
U II dl' hs k i Ksaw. Otw. knrsn hi
tur. Bunrges. 
- Slowiallsz/'zyzna, Pury:!. 
Godzina powiastki. Wro('!. . 
G o s I a w s kiM. Pllezya ułlLna pol/!. Pary:!. 
.l: o s 
 f' L. A. Happ. s. ('hull'J"a (:elleve. 
G I'n p. II h e r g L. V I'rs. 1I1'h. d. PCllt-'Ulltag. 
Leillz. 
G r z y 111 a ł a Fr. Syhihl tlIlal'. )Jol. P;lry:!. 
Hlłgeml\ister Aug. Ul'b. d. Zigeunf'r in 
),ivlalld. Dorpat. 
Hallel' J. Okóln. do wlaBC. domów. Krak. 
H ar r i n g I luro. Mem. s. I. l'ologne. Stras- 
Imurg. 
H e c l' d c g e n Fryd. Verzeichnisll einer Bu- 
chers:ln.mlung. 
H o ffm a n n Kllr. H. OIQmts tł. la Ch'lmb. des 
('omIII. sur Fergu!l8ulI. Paris. 
_ Ldtro d'un Pulonais li 111. M. lcs Pairs. 
Paris. 
- Mot sile la statut organiqnc. Paris.
>>>
140 


1833. 


Hopp van. Varsovie, tabIeaux p. Clavareau. 
Maestricbt. . 
Hordyński Jos. Hist. of Polisb. revol. 
Boston. . 
H o ffm a n o w a KI. Małe powieści z pisma B. 
Wrocł. 
- Wi,zanie Helenki. Wilno. 
- Wybór pi[lm. Wroclaw. 
II i n s k i Jan St. Elmire, roman. Paris. 
Ind ex leet. in Univ. Jag. Crac. 
I,u s t i t u t i o n e s thcologiac dogmaticae. Vii. 
- moralis. Viln. 
Instrukcya dla wójtów gmin. Krak. 
I w a n o w s k i Ign. R. De li bera mercatura. 
DorpRt. 
Jak u b o w i c z Z. Consign. bon. terrest. Ga 
liciRe. Leopoli. 
Janowski J. N. Krótki katech. polit. Bour 
ges. 
- Les derniers mom. d. I. revolut. Conde 
sur Noireall. 
- To:!. Pary:!. 
- Prawa człowieka. Pary:!. 
- Sur la Pologne. 
J a n u s z k i e w i c z Eust. Pielf:'rz. pols. PalY:! . 
Ja 8 i ń s k i St. Dissert. de anro muriRtico. 
Viennae. 
Jaszowski Stan. Mulatka, pow. Lwów. 
Jatowt Thom. Capit. elect. ord. Praed. ViI. 
Je ł o w i c k i Aleks. O towarzystwie WZ8 jem- 
nej pomocy. Pary:!. . 
- To:!. Lwów. 
Jenisz T. J. Spis ksi,:!ek polskich. Kalillz. 
J u n o t Laura i Sh'l\sżcwicz J. Les łemmes 
celebres. Puill. 
Kaczkowski Kar. Lekcye hygieny. Lwów. 
K a i s erA. Gcscb. d. poln. revol. Leipzig. 
Ka ł 'siewicz Hier. Sonety. Pary:!. 
K a e n d. n. dom. Kalisz. 
- krakowski nowy. Krak. 
Kaligrafia dla młodo pols. Wrocł. 
K ar Bo i c k i Ant. Pisma. Lwów. 
- Wyspa BW. Heleny, poemat. Lipsk. 
Kaspcrowski Adam. Spos. warz!'uia piwa. 
Lwów. . 
K a t e c h i z m b. polit. BOIII'ges. 
Kazania czyli kro n:lllki. Warsz. 
-- To:!. Wroclaw. 
K er e y i Klllliroa. Grodno. 
K i I i iJ. s ki Teud. Wiadom. o o()iOl'Zc Pal)ida 
i dworze jeK,I. Krak. . 
Kiecki Jan Ant. Hydrovum descl"iptio. KI'. 
Kluk Krzysz. Butll.n. dla IIzk. pub. WIII'SZ. 
Kłą.giewicz J. Cliłenł1l dnchowietis. Wiln 
KOf'h C. W. Tllfel'eel d. omwetcling. in Eu 
ropa. Amsterdllm. 
K o ch Rudolf. Kal. pol. rus. Krllk. 
K I) c k K,u. Paw. Br:,t Jakób. Wilno. 
- Dom biały, tł. Kraszewski. Wilno. 
KOlDarnicki Alek. Abecadło pols. Lwów. 
K o Dl c n i u s z. Orbis picbis W. Hradci. Krak. 
K o Dl i t e t naJ'. emigr. pol. do Polaków. Pary:!. 
(Konstanty W.). Rys :!ycia jego. 
K o n s t 1 t u c y a wolnego m. Krak Krak. 
Korn . B. Kat.alug ksi,:!ek. Wrocław. 
Korsak Jul. Poezye. Pozn. 


Kosicki Ludw. WiadomoBć hist. o kościele 
BW. Anny. Krak. 
(Kosicki Mod. WaL). Uwiadomienie o Mod. 
W. Kos. z zapowiedzią. dzieła. Warsz. 
K o t s c h u I a Ant. Gram. niemiecka. Wrocł. 
K o z ł o W s k i 19n. Szkoła na fortepian. Mo- 
skwa. 
K o z n b o w s k i Ant. De ulceribus plicosis. 
Wt\rzbnrA'. 
KraszewskiJ. J. KościółB. Miehalski. Wil. 
- Pan Karol, pow. fantasto Wilno. 
- Rok ostatni panow. Zygm. m. Wilno. 
Kro s n o w s k i Adolf. Prosp. na dzieło: Ka- 
lendarzyk. Pary:!. 
K rusz e w 8 k i Józ. Diss. sur I'encephalitc. 
Montpellier. 
Knbrakiewicz Mich. Uwagi nad konst. 
3 Maja. Bourges. 
Kucharka miej. i wiej. Warsz. 
K u I a ws k i Wal. O Szlą.zku. Krak. 
K u II a t t Stan., Bronikowski Feniks. Dzien. 
emigl'. Pary:!. 
K u II i sc b J. Th, Deser. Vratislaviae a .Bar- 
tbol. Steno. BreRIIłIl. 
Kurowski Fr. Wvkłaillif'Z. daty. Warsz. 
Kurowski J. N. Poznaki wBcieklizny. War. 
L a c z y li ski. Theonie de I'acronantique. Mob- 
rllng. 
- Abwl'ichnllgen der MIlJ!;netnadel. Mohrung. 
- Lehrbu {'h dt'r ehenen Trigonometric. Moh- 
rung. 
Lafaylle M. P. Diss. de la loi contJ'e les 
reflIg. polit. Pllris. 
- Discours li la Chllmb. des depo a propos, 
Bem. Paris. 
La Gervaisais. De la l'est:llll'ation de la Pol. 
Paris. 
L a u be Henr. Das neue Jlihrbundel't Polen. 
FlIl'th. 
L a v i II e n i 
 J. i F. R. Les Polon ais fugitif8. 
WRrsz. 
Lebel IA'n. O wpływie zimna. W:usz. 
Lelewel Juach. Myśli z powudu pismA Ku- 
Lrak. PalY:!. 
- Protest contre le StJttllt org. 
- TraveauJ: de tOllte 1'lInn
e. Paris. 
L C ID a i t r e. Księgi lIarodll pobkicgo. Ewan. 
Kile de la nato pol. Pltris. 
- Sur les po
sics de Słowacki. Paris. 
L c m a n s o i I' DlIpr
 Le Polonais, jlllrnal. Pal'. 
Leon bard Jlln r.1. Nauka chrzet\c. Warsz. 
Lesl i e Kar. Tlae 1'l'lItla of the scriptnre. War. 
Le westa m Jprzy. PrzepiRydla brztlDiennych. 
VI arsz. 
L e w i c k i J05. ScbC'lIIatismul\. I'raellliulii. 
L is ta cudzo z ces HIIs. wysłanych. 
L o lU P a Józ. Zbitir pieBni podcz. Ro:!ego 
Ciała. Gliwice. 
L u Kot. Rapport. Aft'aire d.'1. Banque de 
Pologne. Paris. 
L a iJ. c u c kiJ. Kilka słów I'rzy pochow. M,- 
czyiJskiej. Krak. 
L az ow sk i J. Rccueil l1.:s proced
schimiques. 
Toulon. 
Lopllszański A. Co jest szuler? Warsz.
>>>
iele 


od. 


-l. 

o- 


Bis. 


m. 


'a- 


itc. 


1St. 


en. 


Rr- 


ar. 
.h- 


Ig. 
.h- 


les 


)s, 


ul. 


'n. 


fs. 


11- 


11- 


II'. 


r. 
h. 


;0 


le 


1- 


s. 


1838. 


1.1 


Mackiewicz T. A. Dwa Apiewy z A. IIlic- 
kiewicza. Wilno. 
M - Spiew doktoroczek_ Wilno. 
...ag"zVn powszechny. Warsz. 
JJ1 a j (Trzeci). Pary:!. 
M M aj er J. Commł'ntlltjo mł'dil'o-prlll'til'a. Kr. 
a
ew6ki W. GramAtyka Skuthów_ WRr:!l. 
li nedmowa Kr1lmHtyki sanskrvckil'j. War. 
. aleszewlIki P. Essai sur III Pologne. Par. 
Dla li n o w 8 kiJ. CII
UI. chinois. Dlile. 

 II r c i iJ. s k i F. Gramatyka Litwinów. Suwllłki. 
Dl arkiewicz R. O zwi
zku między ciepłem. 
Krak. 
M a s s aIs k i E. Pan Pud stolic (po rosyjs.). 
Pet ersb. 
Mą:! mimo wiedzy, kom. Warsz. 
M e rh erzyń ski K. Bistorya jęz. łaciń. Krak. 
Meciszewski H. Projekt do ustano banku. 
(Krak ). 
Medyński N. O błonie oka. Krak. 
Meidin
er J. Gram"tyka franc. Avignon. 
- T..:!. Wrocław. 
M ci s n er J. Traduetiun des vers polonaiI!. 
Besaneon. 
- Ty
odnik bezan80ńskl. Besanl'!'n. 
II e n ze l W. Geschichte des Jahres 1831. 
8tutt
ard. 
Mirkipwicz A. Die Bucher dpI! poln. Vol- 
kes. Paris. 
- To:! po angielsku. London. 
- Le chant du cbassl'llr. Paris 
- Dzilidów CZęBĆ 111. Płtry:!. 
- Farys (po franc.). Petl'l'lIb 
- K!lięgi pielgrzymstwa. Pllr)':!, 
- To:! A vl'nion. 
- To:! po franI'. Paris. 
- To:! w skróceniu. Paryż. 
- Poezye. Warsz. 
- RusI11and. PRry:!. 
M i e l:! Y ń s kiM. Bełllerkungen an H. 
Jlatzier. 
Strallburj!'. 
Mierosławski L. Tableau de la rcvol. de 
PoluKne. Besancon. 
Mili evoye K. MiłoAć marirrzYI\ska. Warsz. 
Mnemozyne (czasop.). WarllZ. 
M o c h n a c kiM. Revolution in Deutsl'h'allll. 
Glogllu. 
M o D t o l i e u P. Czlowiek tnjemniczy . War. 
:Morawska Anna z Jundzilów). Rf'plikll. 
- Replika przeriw MOI'awskłl'mu. 
- Sprawa przeciw krcrlytorolll. 
- Uwagi, przyczyny i prośby. 
- Prośba do masy K. Morawskirgo. 
(Morawski KIII'ol). Obrona od stosunków 
J. Samonowicza. Wilno. 
- Sprawa z Kredyt. Jundziłów. Wilno. 
II o r a w s kiT. Quclques mots sur pa)'sllns. 
Paris. 
}{ o r o z e w i c z K. Lettre fI'un PolonaiII, Par. 
M o I!Z y ń s k i A. Kazanie w czasie instłll. 
Lipskiego. Mińsk. 
- KazIlIlip na pogrzebie PUfłowskirh Wiln. 
M o ts SilI' le f!'0uwern. de la l'olognl'. Ll'ipz. 
N a k was k a A. Angeliqlle. Paris. 
- To:! przekład niem. 
Odwiedziny babuni. Warsz. 


- 


Nakwaeki H. O utyciu czasu w emigrac. 
Paryt. 
N api e rll ki K. JndeI corporis diplom. Livo- 
ma.e. Riga. 
N a u kaczyt. Warllz. 
N e y fi e l d C. Polens Revolution. Hanau. 
Niemcewicz J. Geschichtliche Gesiinge. 
Lł'ipzig. 
- La vieille Polo
e. Pllris. 
_ Zhińr pamiętników o dawnej Polace. Lw. 
- i lIłiekiewicz A. Ostatnie rymy Lipsk. 
- To:!. Lwów. 
N i I' m o j o W s k i B. Do wspólrodaków. Paris. 
- O rewol. polsko Pary:!. 
Niezabitowski K. Dziennik nabo:!I'D. WiJ. 
N o e l i Chapsal. Gramatyka frllnc, Warsz. 
N o i r o t L. Dictinnaire de la mythologie. Dijon. 
Nowicki E. O złamaniu kOBri. Warsz. 
Noworocznik polski. Warsz. 
O e s t e r m a n n M 
ołnierz, broszurka. Be- 
SIlUCOD. 
O ffi c i u m eodzil'l!. Częstoch. 
O g i li s kiM. 'Memoires Bur la. Pologne. Par. 
Ok ó I n i k i Tow. demokl'. polsko Pary:!. 
O Is z e w s k i A De nonnullis anowllliis. Re 
giomonti. 
Opisy okolic Król. polsko Wrod. 
O phcie (O) na budo1lę jl;oBciiJ.!'Ów. (Kmk.). 
_ podat. podymne
o Krak. 
Or
anizacyR it1tynil'ryi. Warsz. 
Orkisz J. Porailnik Ickarsk. Warsz. 
Ossoliliski J. M. O nllst
p.nat)'onzaPia 
stów. Lwów. 
Ostrowski J. B. Nowa Pulska (czasop.). 
Pary:!. 
O ś w i Ił d c v. e n i e Towarz. litewsk. Pnvt. 
Pace F. Jstoria dei p. Andr: Bobola. Roma. 
P a i r s (Les) et depuMs polonais. 
P a m i ę t n i k emi
racyi. Pary:!. 
- roln. technul. Warsz. 
p a w ł o W ski. La conversion. Paris. 
P ełk a E. Essai su)' le raehitis. Moutpellier. 
P c t e r k a J. Wykład zarazy bydlęcej. War. 
Pe'trowicz K. De animi delignis. Wien. 
p i e kar ski' lo', Wzory I'lłdmnków dOlno.. ycIJ. 
KrAk. 
Pielgl'Zym polski (czasop.). Pary:!_ 
P i e t k i e w i c z M. GraDlat. jęz. frllnc. BOIU'- 
g!'s, 
- Pmwidla pisowni franc. BUIII'ges. 
P i II e r FrR1Ic. Kntulug ksil}:!l'k polsk. Lwów. 
Pili er J. Kalend:uz. L",ów. 
Plater Ł. WI. LI' Polonais (CZR!'I.). Paryt. 
Poklękowski E. Akt przeciw maj,!cym 
udział w r. 1830-31. (War8z.). 
p ol W. PieBni Janusza. Pary:!. 
- Volkslieder der Polen. Leipzig. 
Polacy w Oporto. Pary:!. 
P o I ak Ó w korrespondencya. Lipsk. 
(P Id Ił n d). Rnl!'s of tbc literRry association. 
London. 
(P o I e u). Actenst.iicke und Bclegl'. Fiirth. 
_ Bl'iefe eines Vcrschiedenen. Glogall. 
(P o l n i s r b). Geschirhte der poln. Revulu- 
tion. Lipsk
 
Pologn e (ezRsop.). Paris.
>>>
142 


1838. 


- La Pologne. Paris. 
et In Franca, Paris. 
- De I'etat de la Pologne (b. w. m.). 
- Exill' (L') de la Pologne. Dijon. 
Quclqul's mots sur pUY8an8. PariB. 
- Mots (Iue lues 8ur te gOllvernl'ment. Leipz. 
- Mot Bur .3 statut organique. Paris. 
- De la restitution de Pologne. Pllris. 
- ROllvenirs de la Polugne. Paris. 
Polonais (Le) czasop. Paris. 
Polon ais (Les) en Prusse La Haye. 
- Comit
 pulonllis. Avignon. 
- Devouement des Polonais. Mont de Mar- 
8an. 
- A. MMnrs. les pair8.. PariB. 
- Petition des re(ugi
s polon. Paris. 
Polska nowa (CZIISOp.). Pary:!. 
- Powstanie polskie. Pary:!. 
Po maski. Czas (czasop.). Mont de Mar8sn. 
P o n ta n u s J . Wojna gramatyczna. Krak. 
P o p is 8zkoły krakows. Krak. 
Porter J. A fral!;ment of poland. London. 
(Portugalia). Pisma tycz. się legii. Pary:!. 
Postanowienie o kwaterulIku. Wllrsz. 
PowieBci nianiek. Wrocław. 
- z pism" sw. Wrocław. 
- Młte. Warsz. 
Pralliewicz T. Remarques sur la Pologuc. 
Pal'is. 
Prawidła vrzy examinach leknrzy. Warsz. 
Pre k K. Wizcrunki znakom. hlltzi. Krak. 
P roj e t du demembreultmt de la Turquie. Par. 
Prospectlll! łtlulllnorum seminadi varsa\'. 
Warsz. 
- Le Polorulis (jou1"llnl.) Paris. 
P 11 la s kiC. i Worcl'l. A ux refugies. Paris. 
Radziszewski Fr. Kaleudauyk pulit. Wal'. 
Raj 8 Z e l Lud. Dymissyonowany kawaler, kom. 
Warsz. 
(Raumer). Auch ein Wurt iib. Friedr. li. 
Leipzig. 
R e e b m a n n Józ. Wyb.;r przykł. dla ludu. Kl'. 
- Rejest.r .ksiąg. Często 
R e I i /l i o n impus
e łtUX Polonais. ViIna. 
R e m er Cllrl. Beob. iiber Chulera. Bresl. 
Rehbacb J. M. Taschcnbuch. d. Uniw. Lemb. 
R ica rd AUI!;. .Julian wiezieiI, pow. Wllrsz 
R o c h c t i II Wikt. Trad 'lIes ver8 IJOlun. Be- 
sILm;on. 
R o c Z u i c a rewolucyi pol. A
en. 
Roczn. Tow. IJobrocz. Kmk. 
- Tow. naukuw. Krak. 
Roguski Jan. Odpow. Knsperowl!kiewu 0110- 
wym apar. . 
Rości s zew s k i Adam. Przestr. izapyt.matki. 
Lwów. 
Rosne G. Rossia i Batory, drnma. Petersb. 
Rozmllitości. Lwów. 
- Gazety Warsz. 
Ro z wią.za n i e pyt. o natufI\lizllcyi. Krak. 
Ro:!rcki Kllr. Der Aufstand in Vulhynicn. 
Lelpzig. . 
- Powstanie na Wołyniu. Bourges. 
Rucinski Waw. Pl"ZemOWII na pogr. Niko- 
rowicza. Krak. 
Rylski Ant. Scib. Diction. fran. pol. Avign. 


Rzeshisk J. K. O filozofii, Krak. 
Rzymski Paweł. Cantionale. Vars. 
S. L. Hist. de Polo
ne. Paris. 
S a I m o n o w i c z J. Głos musy po Radziwille. 
Wilno. 
Saniewski Fel. M
m. d'nn połon. Pal'is. 
- Tabl. geogr. . . .. du roy. de Pol. 
Sanson A. J. Le soupir des braves. P&ris. 
S au Iso h n Zygm. De urethrae stricturis. 
BerI. 
R a wi n i cz .Jan. Poiskaj a grllm. Petersb. 
Sayve Aug. Souvenirs de Pologne. Paris. 
S cb em at i s m us ('led. Leop. 
- d. Kl\ni/lr. Galizien. 
S c h e p e l e riOberst. Wort iiber Fried. II. 
Aachen II. Leipz. 
S cil m i d Krz. Ró:!a na Tanenbergu, pow. 
Warsz. 
Schneider Jan Al. Ksią:!ka do nabo:!enst. 
Krak. 
S e e - Capitain (Der) G. od er d. Abentcur. in 
Polen. Helmsted. 
Siemonski Adllm. Anarchia, drllma. K.'ak. 
S k n r b e k Fryd. Czemu:! nie była siel'Ołł! 
drama. Warsz. 
S kar g a Piotr. Kaz. pnygod. Krak 
- KazIlnie o siedmiu sakramentach. Krak. 
S ko b e l Fryd. Kllz. COffiment. meth. trllct. 
syphil. Crac. 
Skórko wsk i. Facult. dispens. ab imp'dim. 
S k o tt Walter. Obrllz rew. franc. 
H ł u t w i li S k i Konst. Konf.'dt'rlltk:l (czasop.) 
- Lellum-Polellllm, kulU. Lwów. 
- Rysy projektu tow. kred. LWI;w. 
- Zbiór pami
t. !list. Lwów. 
Słowacki Ellz"biusz. Prawidła pOl'zyi. Wil 
S ł o W a c kiJ ul. Poezye. Pary:!. 
Słowaczyiiski Jędrz. Melodips polon. 
S ł u 
 e w s k i Stan. Józefie z Zawadz. Gost- 
kowskiej. 
- Rozbiól' głosu JW. Alojz. Estreichera. 
- Wychowanie środek U8ZCZęBl. Krak. 
SUl i tt FI'yd. Huwal"Ows Leuen. Leipz. 
S II i a d e c k i Tom. Filuzofia umiejętno Judz. 
Wnrsz. 
S n o p e k nadsekw. plonów. Wilno. 
S u b i e s k i Jak. Owie pOIh'. Jllk. Sob. OjC:L 
kro Jalln Hl Pozn. 
S o b i e s k i Jan i Lubomirski St. (alłtogrllfy 
ich). Lwów. 
S o c i et
 dc la rivilisnłinn. Pluis. 
Soczyilski Kal". Uniw. Jagiell. zreor
ani- 
7.UW:Lny. Sul
I\'a. 
(S o k l" a t tJ 8). Zycie sław. 6Iowfa. Wilno. 
S o s n o w B k i l'cl. Adserta e disciplinis theul. 
Vindob. . 
Sostmann W. DCl' poln. Jnde Roman. 
Braunschw. 
S o Ił ve n i r s tle I
 Pologne. Paris. 
S p 1\ Z i e I' Rich. Atlas de cartes et de plans. 
Leipzig. 
- lIist. powst. nar. pol. PUI"Y:!, 
Sposób wygI'. na loteryi. Warsz. 
S p o t k 1\ n i e się wygnllnców (poezya). Be- 
san
on. 
Srodkach (O) repar. budowli. Krak.
>>>
Ile. 


ris. 
ris. 


IS. 


II. 


owo 


ist. 


in 


ak. 
.Ił! 


[. 
,et. 


im. 


p.) 


Vii 


Ist- 


!dz. c:, 


Itfy 


mi- ul. 


lan. 


LUB. 


Be- 


- 


1833 - 1834. 


143 


Stacye drogi krzyt. Dunajowice. 
Statut do podżw. kOBc. św. Katarz. Krak. 
- liceum BW. Anny. Krak. 
- tow_ strzel
c. Krak. 
_ organ. Uniwers. Krak. 

He II e r Karl. Das Niemirowor Barl. Lem
. 
Stoeger Mich. Darst. d. galiz. Judenschaft. 
Wien. 
Str an e w i cz Jos. I Polachhi della revolu- 
ziune. Capolago. 
(Stuart D.). Pismo komit. wychod:!. polsk. 
Londyn. 
Suchorowski Mich. Gram. jęz. niemieck. 
Lwów. 
Switkowski Tom. O wzięciu Woli, Pary:!. 
8 y l w a n. Dzienuik nauk leśnych. 
8udbej Ign. Poezye. Lwów. 
Szpor. Rekurs Józ. Luter przeciw M. De- 
rychowej. Krak. 
S z o t a rs ki Jul. Skizzen aUi! Pohlen. Heidelb. 
Szylin
 J, C. DisctIul' sur l'anniv. Geniwe. 
Szymaliski J. Satyr czyli marzenia. Peters. 
13 z y m k u w i c z Józ. Observatiollcs de cho- 
lera. Wilno. 
T. D. P. (Tuw. dem. pol.). Pary:!. 
T 1\ ń s k i "óZ. Tableau du syst. militaire. Pa- 
ris. 
T a l' y h jen. cel. Król. pols. 
Tereni lUli). Wiersz przy ofiar. bukietu. 
T e rI c c k t lIip. Ue cholera. Cracov. 
T hisAlcks. Precis SUI' Curps des loii! ruS- 
ses. Petersb. 
T h u II i e Winc. Komedye. Lwów. 
To b e n Z. Illstit. theolllg. ViIno. 
Tomasz a Kempis. O naillllrluwaniu Chr,)'st. 
'l'orosiewicz 'l'eod. O cukrze z bur11ków. 
Lwów. 
- Ueb. d. Meloncnwilrzl'.1. 
- Rozb. żródeł w Kunupkówce. 
Trudy kumit. nar. pols. P&ry:!. 
Trynkowski L. G. Muwa na pogrz. Za- 
leskiej. Wilno. 
TUl{endhold W. Der Denunzil\nt. Wilno. 
T u ł a c z e w Polsce. Wystaw. dram. Poitiel's. 
(T u l' q u i e). Projet du demembr. Pnris. 
_ et du relabl. de la Pol. Pllris. 
Uniwersał ZWIJI. zgrom. repr!'zcnt. Krak. 
U l' b a II o w s k i Lud. Czt
ry nuuki jubil. War. 
U r z I} d z e n i e słu:!by duchowieilstwa. Wilnu. 
Ustanowienie mennicy. Krak. 
U s t a w a o emeryturach. Krak. 
- 5tęplowa. Krak. 
_ karnll Uniwers. Krak. 
_ dl:, wileil. duch. akademii. (Petersb.). 
_ dla ucznithv Uniwers. Krak. 
U s tr i al o w Mik. Skllzanija o Uj'nitrii Sa- 
UlOZW. Petersb. 
Waga T. Historya polska. Wilno. 
Wa n g e n h e i m 1'. Uje ł'olinn. Brl\unschw. 
W arschauer Correspondent. 'Vllrsz. 
W li t h u n M. Pulish melodies. London. 
W eissc II th urm .J. Die Bestiirmung von 
Smoleńsk. Wie
. 
Wendt J. Choroby weneryczne. Warsz. 
Werner F. Uwagi nad choler,!. 'Varsz. 
Vernier H. Arytm6tyka. Wilno. 


Wę:!yk )o'. Okolice Krakowa. Krak. 
V i 1'1 s. Robinson SZ\\ ajcarski. Warsz. 
Witwicki S. Jlloskale w Polsce. Paryż. 
W i z e r u n k i i roztrzas. naukowe. Wilno. 
W o d z i c k i S. Dziemi. ogrodn. Krak. 
- Adres l'eprezentantów. Krak. 
Vojllrt A. Córka, siostra i matka. Warsz. 
W o r c e II S. et Pułaski A. Aux refugiea po- 
11111 ais. Paris. 
Wróblewski S. De pilo Immano. Krak. 
Wronski H. Instruction pour l'Anneau arith- 
metique. Pa!'is. 
W r o t n o w s k i F. Pamiętniki o powstaniu 
Litwy. Pary;'. 
W uj e k J. Nowy testament. Lipsk. 
Wybór modlitw. Lwów. 
- powieBci. Warsz. 
- przykładów dla ludu. Krak. 
Wyrzykowski W. Gospodarstwo wiejskie. 
Berdyczów. 
Wysocki )o'. De ve!11\e sectione. Krak. 
Zabawka z obrazkami. Wrocł. 
Zagórski J. Theses theolog. Lwów. 
Zak\"Zewski J. Wypisy polskie. Warsz. 
Zaleski W. PieBni ludll galicyj. Lwliw. 
Muzyka do tych:!e pieBlli. Lwow. 
Z II li w s kiJ. Rewoluc,)'u polska 29 Li
t()p. 
Pary:!. 
- La revolution polon. Paris. 
Z a p o ro:! s k aj a starina. Charkuw. 
Zasady nauki chrzCBcian. Krak. 
- wista. Wwcł. 
Zl\torski )o'. Pism:, liryczne. Warsz. 
Z a wad z k i Józ. Kat/L1ug ksi.!g Iluls. Wilno. 
Zawlldzki i Węcki. Katalog ksil!lek polsk. 
Katalog książek nowszych. ' 
Z a w i I} z a n i e T owa\'Z. emeryta1. 
Zaydler B. Alcune dissertatiuui. Firenze. 
Z bi Ó r praw dla Król. prusko Puznan. 
Zdanie sprawy banku polsk. Wars. 
- Towl,rz. Dobrocz. \Varsz. 
Z e i s z n er L. Systemat mioen,łów. Krak. 
Z e n o w i c z J. Defence de la Pulogne. Pllris. 
Zgierski W. Egida ('ZIISOp.). Petersb. 
Zieliliski L. Satyry. Lwów. 
Zschokke J. Kreol. Wl\rsz. 
Zubelewicz F. Przewodnik giełdy. Warsz. 
Zwiorkowski W. O czynnuBciaeh Sl'.i lllll 
polsk. Pary:!. 
Żaba N. Polak w wiezieniu. Lwuw. 
_ i Zaleski P. The polisch. exile. Edinbnrg. 
Ż e b r a w s kiT. Karta okręgu m. Krakuwa. 
Krak. 
Ż ó ł k i c \V S k i S. Hi!ltorya wojny moskiewsko 
Lwów. 
Żołnierze (czasop.'- Besan
on. 
Żona ci bezżenni. Warsz. 
Życie W. ks. Konstantego. Warsz. 


1834. 
A b r an t e s. Biograpl1ie de Marina Mniszech. 
Paris. 
A c c o U n t of the recepts. Paris. 
A o t i o n poIłt. de I'eglise russo. Paris.
>>>
Uł 


1884:. 


A k t w szkole obw. Hl'llbiesLO\Vsklej. 
- To:! Lowickiej. 
- gimn. w Lukowie. 
- w szkole obw. Op'llskil'j. 
- w gimn. Piotrkowskim. 
- szkoły obw. w Sandomierzu. 
- szkoły obw. w Szczuczynie. 
.- I!zkoły obw. w Wą.chocku. 
- w gimn. warszlłwskielll. 
- w gimn. wojewódzko Wnrs?. 
- w szkole obw. wieluiJ.skiej. 
- To:! w Włocławku. 
Ammon A. Przepil!Y przy u:!yciu wód mi- 
nera!. Lwów. 
A n k w i c z A. Ad clel"Um saecularem. Praga. 
- EpilItota pastoralis. Praga. 
Ansart K. Rys jl'ogrltfii. Wilno. 
Antoniewicz K. Listki palmowe. Wiedeń. 
- Wander-TOne. Wiedeń. 
A r n tJ. Rlljski ogródeczek. Pozn. 
Bajerski J. Odpowied:!. P,
ry:!. 
Balzak H. Obrazy z :!ycia. Warsz. 
- PowieBci. War8z. 
- Dziecię przeklęte, p
w. Wllrsz. 
B al a m u t plJtersburgllkl (czasop.). 
Baudtkie J.S 8Iownikpolsko-uiem. Wrocł. 
B a I' c i iJ. s k i A. BuchałterYlt. \V arsz. 
R a r t o I i D. \' ita deI B. Stan. Kostka. Brescia. 
Bartoszewicz A. Na popis uczniów wSie- 
radz. Kalisz. 
Barto8Zewil'z Z. Grsm;,tyka łacilis. Wil. 
- To:!. Warsz. 
- Iloczas jęz. łaciilsk. Wilno. 
- Wy!lisy łaciil8kie. Wal'l!z. 
B e h r A. Ucibe durch Schle8ien. Lei)lz. 
Bem J. Aux Repr
sentauts. Pllris. 
Bereods A. Busko. Wursz. 
Bel'natowicz F. Nałencz. Lipl!k. 
- Pojnta. Lipsk. 
- PowieBci z podli U ludu. Warsz. 
II e r I i ń s kiM. Dissert. de nascentium nu. 
wem. Berlin. 
B erres J. Antropotomie. Lwów. 
B esscr W. De abrotanis. Moskwa. 

 De seriphidiis. Moskwa. 
Bielecki K. Rucznik Tow. Dubl'. Krak 
B i e I o w s k i A. Ziewunia, noworoczno Lwów. 
Bierkowski J. Rucznik klin. chirurg. Kr. 
Biel nacki A. P. Głos u:, posicdz. banku. 
W,u'sz. 
B i o g fa fi a powszechna. Paryż. 
B lum all er' A. Eneida przewrócona. Krak. 
Blu men bach C. GelUiilde der Liindcr Po- 
leli. Wieden. 
Blumenfeld J. Polunia's Scufzer. Paris. 
- Soupirs de la l'ologne. Paris. 
Blumenhagen W. Rycerz Sierzpa, pow. 
Wilno. 
Błahk J. Spis roślin. Lwów. 
Bogusławski S. Urojenie, kom. -Warsz. 
Borkowski S. Psałtel:l: Mlllgorzaty. Wied. 
B o v i II e J. Libt p8l!terski. Krak. 
Brand J. Nabo:!eilstwo. Wrocław. 
B fa t k o W s ki S. Discours. Poitiers. 
Budaw G. Bistorya powaz. Wilno. 
B r e z a E. lIJustretions tsraellfeli. Porl!. 


Brodziński K. Jutrzenka. Warsz. 
- Magazyn powsz. Warsz. 
Bron i kows k i A. Court of Sigism. Aug. 
London. 
BronikowlIki W. Dei' blulende Kozak. 
Nordhausen. 
Brougham Lord. Polen. 
Brliner J. Dissert. inaug. Berlin. 
BI'ukowiec (czasop.). Pary:!. 
(8 u c z ac z). Gymoas. Huczac. Lwów. 
Bukaty T. Sprawa Polski. Pary:!. 
B u li k o W s k i F. Dissert. inllug. Krllk. 
Bułharyn T. .M8zepa. Warsz. 
- Piotr Wy:!ygin. Lipsk. 
Byron Lord. Paryzyna. Wilno. 
Carmouche P. Pokoik Zuzi. Warez. 
Catalo
us Soc Jesu. Lwów. 
- Cleri Archid. Leopo!. Lwów. 
- To:! dioecesan. Prewisl. 
CatechiBme abrćgć. Wilno. 
C a v a II a ri u s D. lnstitutioncs juri8 canon. 
Pozn. 
C e Is liS C. De medicina. Wiluu. 
Chambre (La nouvelle). PariI!. 
Chmielowski H. Bieg I'oku. Często 
Chodźko L. Notice biogr. sur J. Lelewel. 
Pllris. 
C h o 11S k i H. 00 Alek!!. Jełuwickiego. Pary:!. 
- Zdanie sprawy komitetu zi!'ln ruskich. 
Pary:!. 
C h ri s t i Ił n i F. Zdanie sprawy o robub
ch 
komunikaeyj. Warsz. 
C i Ił lU P i S. Bibliografia cl'iticlI. Florencya. 
Com pte rel1du de la SUI'. pulon. PariII. 
C o r I' e s p o n d e n t (Der warsCh'lUer) czasop. 
\Varsz. 
Cottin J. EI:!hieta. WI'ocław. 
Czartoryska J. Pielgrzym w Dobromilu. 
Wilno. 
Czasop. Księgozb. OS8oliiJ.s. Lwów. 
Czech J. Kalendarz. Krak. 
Czertkow. OIlisanie drewnich monet. Mo- 
skwa. 
C z e ty r k i n R. Rozsu:!denie o wojtJn. medi- 
ciuie. Warsz. 
C z ł o w i e k a (Niem'
) bez grzechu. Warllz. 
C zy n s ki J. Czarewitz Conlltanti-n. et Gru- 
dziil8ka. Par;)':!. 
- Północ (czasop.). Pllry:!. 
- Systeme penitentiaire. PariI!. 
Dą. bro w s ki W. Brukowic(', hroszurll. Pllr;)':!. 
D a n ił o w i c z J. Hlick lIuf das lithuan. Sta- 
tut. Dorpat. 
- O hipotece w pols. ustawodawstwie. 
Dec)aration de la societe polon. Paris. 
Delafaye J. Rady dla dzioci. Warsz. 
D e m b i n s kiJ. H. Do kapit. Bajerskiego. 
Pary:! . 
- Mowa na obchodzie po M. Mochnackim. 
Pary:!. 
D i a ID e n t. DissCJ't. iDllllg. Wiedeń. 
Dictiouaire polon. alIcm. Wrocław. 
DiJ'ectorium div. off. Poznań. 
- To:!. Lwów. 
D m o c h o W s k i F. S. Czytelnia powiet\ci. War. 
- Gabinet czytania. War8z.
>>>
1834. 


145 


- Wieczory w domowem zaciszu. Warsz. 
Dmuszewski L. Kuryer warszaws. 'Varsz. 
D o b e k A. Dzienllik powszechny. Warsz. 
Dobrowolski A. Kazania. Stanisławów. 
D o m a ń s k i I.. Dissert. insug. Krak. 
Ducange W. Artysta i :!ołnierz. Warsz. 
D u c o r fi. A ventllres d'lIu mariII. Bruxell. 
- To:! po włosku. .Milano. 
Dumanoir F. Dawlle grzechy, kom. War. 
(Dwernicki J.). List do . . . Pary:!. 
1 w o rs kiJ. Dissert. inallg. Wiedeń. 
D zi e n n i k gospodarski. Pozn. 
- muzyczny. Wilno. 
- powsz. Waru. 
- praw. Warsz. 
- rozporz. m. Krakowa. 
- rzl}t.I. Rpltpj. krak. 
- urzęd. wojew. August. Suwałki. 
- Toź kalisko 
- To:! krakowsko 
- To:! lubeIsk. 
- To:! mazowiec. 
- Toż płock. 
- Toż podlask. 
- To:! salIdom. 
- wyroków rady stauu. Warsz. 
D z i e n chrześciallilla. Lwów. 
- 15 Maja. Waraz. 
E b e rs H. TMse. Montpellier. 
E h e s t a e d t E. Spis Ilarzedzi w biurze tech- 
nicznem. Warsz. . 
E i c h wal d E. Discours sur les richesses mi- 
nerales. Wilno. 
Ekartschausen K. Bóg jest najczyst. mi- 
łością.. Wrocław. 
Ekelt W. Dissert. inaug. Krak. 
E I e m e II t a puerilis illstitutionis. Krak. 
E I e m e II ta rz ros. Wilno. 
Elkana J. Nuwa metoda. Warsz. 
Ehner J. Nauka chodowania owiec. Wara. 
Eudoksya księ:!lla Mazowiecka, pow. WiI. 
F a li li s kiJ. These. .Molltpellier. 
Falkenstein K. Thad. Kościuszko. Leipz. 
Falkenstein L. De Veteraall. Delft. 
Faucher L. Reponse A .Mr. Tęgoborski. 
Paris. 
F e dr. Fabu1ae. Wilno. 
Fergussoll J. Sprawa Polski. Pary:!. 
Fiał kowski B. O wpływie histor. kościein. 
Wilno. 
Fiałkowski J. TMse. Montpellier. 
Fleury K. Katechizm histor. Warsz. 
ł'orster K. L'hotel Diesbach. Paris. 
Franke L. Lekarz prz,)'jaciel domowy. Wrocł. 
Fred ro A. Komedye. Lwów. 
Fre y J. Kasper Hauser. Wrocł. 
F r e y e r J. Sprawozd. szpitala kielecko Kielce. 
F r i e d e ri c h A. Darstellung Alt und Neu Po- 
lells. Berlin. 
ł' r i e d I e i n Dan. E. Katalog ksią.:!ek nakła- 
dowych. Krak. 
- !tatalog ksią:!ek polskich.. Krak. 
F r I e s c A. ThCse. M.ontpelher. 
F r y d c ryk II. Instrukcya dla oficerów. Par. 
G a l i ń s k i Lud. Das KUnigr. Galizien. Lemb. 
G I) s i o r o w s ki F. 'Kmita i BonefÓwna. Krak. 


- 


Gazeta W. X. Poznańs. 
- warszawska. 
- krakowska. 
- lwowska. 
G e l' m a i s L. Słowllik hebr. ros. pol. Wilno. 
Glaize EI:!b. Bóg najw. dobro. Przem. 
G I li c k s b e r I\" Teof. Katalog ksią.g. Wilno. 
G n u i n s k i .M. Sii.tze d. Uff. Vertbeid. Lem b. 
G o I d o n i K. .MiralIdolina. Warsz. 
Gołota P. Chmielniekii, istor. rom. Moskwa. 
G o re-Montagne. La revolllt. de la PologIle. 
Bordeaux. 
G o r e c k i A. Poezye Litwina. Pary:!. 
G08Zczyński Sew. Uczta zemsty. Pary:!. 
G r a b o w s k i Fr. Powody dotyt. kodeksu. 
Grallge J. Józ. Nowy pług frallc. Lwów. 
Grecz M. Pocz. prawidła ros. gram. Warsz. 
G l' e u v 
 K. Essai sur l'ascite. .Molltpellier. 
G ri m m F. M. Nouv. ru
m. seer. et illeditis. 
l'aris. 
G u r o w s k i Ad. La verite sur la Russie. Par. 
- RussialId U. Civilis. IIalle. 
- Przyszłość (czasop.). Pary:!. 
Hal pert B. Kto wie na co się to przyda? 
Warsz. 
lIalpertowa LeolIt. Familia Riquebourg, 
kom. Warsz. 
- Księ:!na i pa:!, kom. Warsz. 
II all k a Wacł. Krakowiaky aneb pi sile. Praga. 
Hauber M. J. Nabo:!. dl. chrześ. katol. War. 
Haydn F. J. Stworzenie świata, oratoryum. 
Warsz. 
a e iI m a n II Aug. O są.downictwie. Warsz. 
H e r m a n o w i c z Fel. Reche rches sur malad. 
ven
r. MOlltpellier. 
Horaczek Paw. Józ. Disser. sistens praepa- 
rator. hydrarg. ViI. 
H o ffm a n o w a Klementyna. Rozrywki dla 
dzieci. Pary:!. 
- Wią.zanie Helenki. Warsz. 
I1mellsee J. M. Mowy :!nłoblle. Wrocł. 
Illdex lect. in UIliv. Jag. Crac. 
I n s t r u k c ya dla Ilaucz. matem. (W arsz.). 
- dla naucz. rysunków. 
- dla naucz. jęz. niemiec. 
- wiezielIna. Krak. 
(H a 11 e). Memoires sur la jeune Italie. Paris. 
I wa n o w s ki. Nouveau syst. d'escrime. Par. 
Jab 101l0viana ACt:L. Lipsiae. 
Jabłoński Ern. Dissert. exhibellsform. med. 
Viennae. 
Jachowiczowa A. Ciotka dobra. Waraz. 
Jak u b o w i c z Ant. Gram. rosyjska. Warsz. 
Jak u b o W s k i Józ. De cholera. Crac. 
Jak u b o W s k i .Mac. Józ. De calculis urin. 
Crac. 
Janowski J. N. Extrait de disc. Ii l'alllliv. 
. d. l. revolut. 
- Prawa człowieka. Pary:!. 
J a liS e n Stan. Sur la plique pol. Jllontpellier. 
Jar m u s i e w i c z Jall. Chorał gregoryauski. 
Wiedeń. 
J a s i e li s k i Alit. Mowa na zakoilcz. kursu 
Ilauk. Krak. 
Jasiliski J. T. Zamp&, opera kom. Wari!z. 
19
>>>
146 


1834. 


Jaś ł i k o W s k i Al. Kon. De l'am
norcMe. 
Montpellier. 
Ja:!winski M. A. Explic. d. l. carte cbroll. 
Paris. 
- M
tbode polon. applicatioll. Paris. 
Jełowicki Aleks. Kilka słów z powodu 
Dwernickiego. Pary:!. 
Pismo przeciw J. B. Ostrowo Pary:!. 
J o all n. Hroznyj i Stefall Batoryj, istor. 
roman. Moskwa. 
J u c e w i c z Lud. Ad. Pisma. Wilno. 
J u s s i e u Wawrz. Pisma pozgollne. WilIlo. 
J II t r z e II k a, noworocznik p. Brodzins. War. 
K a b a ł a czyli sztuka wró:!enia. POZIl. 
Kajdallow J. Rys hist. powsz. Warsz. 
K a i n k o Edw. Wal. Nowe kaz. na Iliedziele. 
Wrocł. 
- Kaz. na świeta. Wrocł. 
- passyonalne i pogrzeb. Wrocł. 
- Węzeł maU. czyli pożycie. Wrocł. 
Kał e II d. dom. i gosp. Warsz. 
- gospodo galic. Lwów. 
- gospodo wileń. Wilno. 
- nowy dom. kaliski. Kalisz. 
- krakowski Ilowy, Krak. 
- Bciellny. Krak. 
- polit. rzeczyposp. Krak. 
- polit. Warsz. 
Kaleski Józ. Hist. d. ł- r
vol. Toulouse. 
Kam insk i J. N. Hymn o panow. Franc. I. ces. 
Kaminski Jul. Alfons i Julia, pow. Lwów. 
- Kochauy braciszek, frasz. Lwów. 
- 
mieszek. Lwów. 
K a m i e ń s ki B. Ziżn Mazepy soczinenie. Mo- 
skwa. 
Kamiilski Jul. i Julia Adela. Pisma. Lw. 
(Kan dl er). Wspom. zgonu ś. p. A. Kandl. 
Wilno. 
Katalog ksia:!ek. 
- czytelni. Warsz. 
Katech. krót. dla mI. rzym. kato!. Wilno. 
- większy dla młodzi. WilIlo. 
Ker n d fi r f e r. Sztukmistrz czyli zbiór sztuk. 
Wrocł. 
K i s i e ł- Polska i Rosya, raport. LOlldyn. 
K I e y m II n II Alarc. Sur les hemorrhoides. 
lIłuntpellier. 
K ł IJ. g i e w i c z. Duchowieństwo. WilIlo. 
K II o !'!' i n g Th. La Russie et la Pologue. BerI. 
Kock Kar. Paw. Cyrulik paryzki. Warsz. 
- Puczciwy koldka. Wllrsz. 
K o e II i k. Alphab. Verz. Ortschaf. des Bezir- 
kes Bremberg. 
- To:! des Reg. Bezirkes Posen. 
K o m e n i u s z. Die kleille Bilderwelt. Swiat 
mały. Klak. 
K o m i s y a fund. eduk. ernigr. Pary:!. 
- To:!. Okólnik. Pary:!. 
- Korrespondenc. emigr. pol. Poitiers. 
dła ogółu zakład. zwią.zk. Poitiers. 
- rZlJ.d. Ustawa szkolna. Warsz. 
K o m i t e t central. do Polaków. PlI.ry:!. 
K o p c z Y ń s k i OlIuf. Gram. dla szkół publ. 
Warsz. 
Kopitar BarU. Anti-Tartar ill Sachen der 
poln. Spr. Stockholm. 


Kor c z y i18 k i Mich. List pasters. Wiedeil. 
- To:! po łacinie. Wiedeń. 
- To:! z 29 Wrześ. Wiedeń. 
- To:! do dycezallów. Wiedeli. 
Kom Jan Bog. KataloA" ksią.:!ek. Wrocł. 
K o ss e c k i Ksawery. Rys wiadom. zbioru 
praw. rosyj. Warsz. 
K ras i n s k i Henr. Le c
l
bre Vitold. Paris. 
Krasiński Józ. W. Piast czyli Pamiętno 
technol. Warsz. 
Krasinski Zygm. Agay-Han, pow. Wrocł. 
Kraszewski J. J. Improwizacye dla przyj. 
Wilno. 
- Cztery wesela. Wilno. 
Kra t e r Franz. Circulare. Czeruowitz. 
Kra u z e Aug. Litthaucn und Bewohller. Kii- 
nigsberg. 
K r e b s J ulisn. Der polno Phozioll. Roman. 
BerIiII. 
K r e b s i Schultz. Iloczas jęz. łacińs. (Bar- 
toszew.). WilIlo i Warsz. 
Kro II i k a emigr. pol. Pary:!. 
Kry n l c k i Jan. Novae I!pccies aut mili. cogn. 
Moskwa. 
Krze c z k o W s k i Józef. Zllicz. Wilno. 
K s i ł ż k a kucharska. W &rsz. 
K u c z k o W s k i Jan. Chronol. biblij. Tarnów. 
Kur c h all o w i c z Tom. Gram. pols. Wilno. 
Ku rowski Fr. Ksaw. Quatuor Evang. Var. 
Kurowski J. N. KalellJarz rollliczy. 
Kur y e r litewski. 
- warszawski. 
Lamellais H. F. Dzien chrzeBcianilla. Krak. 
- RymIl: "Dors o ma PologIle I" 
- Słowa wieszcze. Pary:!. 
- l Wendzaullikos. II Jounas kosotojus. Par. 
Lan kaster Józ. Wykł. sposobu uczenia. War. 
- Tablice Lankastra. Warsz. 
La p o nn e ray e Alb. Kurs historyi frallc. 
Agell. 
Ledóchowski Jall. Do Fr. Wołowskiego 
i B. Niemojowskiego. Pary:!. 
- Na klłka słów Jełuwickiego. Pary:!. 
- Uwa.gi nad listem o Polsce. 
L el e w el Joach. Polska i Hiszp. Stuttgard. 
- Całoroczne trudy. Pary:!. 
- Compte de recettes du Com. nation. pol. 
Brux. 
Leollhard Jall M. Z dzieła na fund. illst. 
głuchon. Warsz. 
L e o p o l d Feliks. Ueb. die Resectioll. Wiirzb. 
Leroy Lud. Medycyna wyleczaj. Warsz. 
(L e sz c z Y i18 k i Stall.). ReI. des cerem. de 
l. inaug. de la statue. N;\Dcy. 
- Relation d'ull voyage II Mllrienweder. Poz. 
L e v e z o w Konr. Ueb. im Grossher. Posen 
gefun. gr. .Miinz. Herlin. 
L e w i c ki Jos. Gram. d. ruthelI. Sprache. 
Przemyśl. 
L i b r a i r e polonaise. Paris. 
Lista oficer. b. wojsk polsk. Warsz. 
- oficcrów b. armii. pol. rewoluc. Warsz. 
- osób trudno się leczeniem. Warsz. 
Litaney (Die) der ellgl. Kirche. Warsz. 
L u 6 C h i n Fr. List pastersld. Leopol. 
Lańc u cki J. Pisma rozmaite. Krak.
>>>
1884. 


147 


u 


Łuszczkiewicz M. Wiadomość o szkołach 
przemysł. Krak. 
Luszczkiewicz S. TMse. Montpełlier. 
Mą.czyński J. Wspomniellia Krak. Krak. 
Magazyn powsz. (czasop.). Warsz. 
Magendie F. O piasku i kamieIliach ury- 
wnycb. Warsz. 
.M a j c b r o w i c z S. Poczłtki :!ycia niebiesko 
PrzemYBI. 
.Majerauowski K. Rozmaitości krakowsko 
(czasop.). Krak. 
.Majewski W. Kodeks balldlowy. Warsz. 
Malcz W. Rady dla matek. Warsz. 
M a l e w i c z H. TMse. .Montpellier. 
Malinowski Mik. Przt'ło:!enie z K. Bystra- 
mem. Wilno. 
M ark i e w i c z R. Począ.tki fizyki. Krak. 
Marzanna noworoczllik. Wrocław. 
11 a s 8& ls ki E. Tablice mOllet. Petersb. 
- To:! po rosyj. Petersb. 
.M a s II o n M. Zawsze i wszędzie. Warsz. 
M a t u s z Y n s kiJ. Inaug. dissert. Tubillga. 
.M a u ri ce J. Emilie Plater, elegie. Paris. 
.M e ci s zew s ki H. Kilka słów do F. Gą.sio- 
rowsk. Wrocł. 
- Tygod"nik krakowsko (czasop.). Krak. 
M.edytiski N. Opis karlicy. Krak. 
M i c h ae li s Z. TMse. M.olltpellier. 
Mi c k i e w i c z A. Les Ayeux. Paris. 
- To:! 3 partie. 
- Konr. Wallenrod (po niem.). Leipzig. 
- Księgi pielgrzymstwa. Pary:!. 
- To:! po frallc. Brux. 
- Nordlichter. Stuttgard. 
- Pali Tadeusz. Pary:!. 
.M ikiewicz A. Kazania. Lwów. 
M. i k o 8Z e w s kiL. De signis morborum. Kr. 
M i n s b e r g F. Uebullgsbuch. Glogau. 
M i s s Y o II arze. Katalog ksią.g. 
Mllemosyne (czasop.). Lwów. 
M o c h n a c k i M. Pismo okóllle oficerów. Par. 
- Powstanie Ilarodu polsko Pary:!. 
Modlitwa przeklinacza. Warsz. 
- za Monarchę. Wilno. 
11 o d li t w Y do spowiedzi. Warsz. 
- To:!. Tarnów. 
.M o r i s o t G. Pierre, comedie. Lyoll. 
.M u C hallo w P. Swiadectwa o stosunkacb 
między Rosyą.. Moskwa. 
M li II er J. Polllisch-deutsche Sprachlebre. 
Berlin. 
M 11 r z y n o w s k i A. Gegellrevol. in Warschau. 
Stutgardt. 
- Griifill Albine. Stuttgart. 
II y ś li o Tow. agronom. Pozn. 
N a b i e I ak L. Do M. Mochllackiego. Pary:!. 
N a akt uroczysty w Lom:!y. Suwałki. 
- To:! w Lowiczu. Warsz. 
- To:! gimll. warsz. Warsz. 
N agI' o d z k i E. Dissert. medica. Berlin. 
Nakwal!ka A. OdwiedzillY babuni. Warsz. 
Narbutt T. Uprawa lnu. Wilno. 
N ark i e w i c z R. Du calIcer de l'uterus. ldollt- 
pellier. 
N a tt e r J. Modły dla katolików. W rocł. 
N a u k a ozy tania. Grodno. 


!. 
l. 


ł. 
j. 


i- 


I. 


'. 


'. 


) 


- 


Nauki z teolOfl"li. Wilno. 
Nestor. Chronique. Paris. 
Neustidt B. Hen Da.wid. dra.me. Warsz. 
Niemcew icz J. U. Johann v. Tenczyn. 
Berlin. 
- Do jen. Klliaziewicza. Pary:!. 
:N i e m o j o W s k i B. Heclamation. Paris. 
Nie szo k oć W. Szkoła bombardyerów. MOllt 
de Marsali. 
Nie węgł o w sk i H. Postęp. Pary:!. 
N i e z a b i t o W l k i A. TMse. .Molltpellier. 
N o e l i Chapsal. Zbiór gramatyki franc. WiI. 
Nowotny T. Dem Andenken des Stuger. 
Lwów. 
O b jaś II i e n i a co do ubezp. ruchomoBci. 
Warsz. 
Oc za po wsk i M. OnalIce fl"ospod. Warsz. 
O d e sur la colonne 11 Alexandre l. Pllris. 
O ffi ci u m codzieII. Cl;ęst. 
Ok ó I n i k i Tow. demokr. Par}':!. 
O k u II i e w M. Histoire de la camp/łgne 1831. 
Petersb. 
Ołtarz złu ty. Często 
Ołtarzyk złoty. Wl'ocł. 
Orga n i sa tion de jeune Europe. B@rn. 
Osinski A. Mowa przy ot war. Akad. Wil. 
Ossakowski J. Wykliz zwichnicn w ciele. 
Krak. 
O s t r o w s ki A. Discours a Paris. Versailles. 
_ Pomysły o potrz. refol'. to warz. Paryż. 
Ostrowski J. B. Nowa PoilIks (czasop.' 
Pary:!. 
Otwarcie akad. duchowo Wilnu. 
Pajgert J. K. Bajki. Lwów. 
Pamią.tka misyi. 
P a m i ę t n ikroin. technol. Warsz. 
Passya. Krak. 
Paterkul K. Historya rzym. Warsz. 
Pędowski K. Żywot Will. Kadłubka. Kr. 
Perkowski J. Modlitwy i pieśni. Tarn(lw. 
- Powinności cbrzeBcian. Tarnów. 
Pteffel K. Matylda. Lwów. 
Piasecki F. Dissert. sur la peritonite. MOllt- 
pełli cr. 
Pią.
kowski F. Dissert. de aquis terrstis. 
Wlen. 
P j a we c k i X. Mowa na naboż. za Prezesową. 
Witkowską.. Warsz. 
P i e k a re k i F. Powinności czeladzi wiejsko 
Krak. 
P iI a re ki F. Du catharre. Montpellier. 
Pi II e r J. Kalendarz. Lwów. 
Piotrowski J. Drugi rok, kom. Warsz. 
P i s m o ogólne ofi cerów. Pary:!. 
Plallard F. M,!:! po śmierci, kom. Warsz. 
Plater W. Le Polonais (czssop.). Paryż. 
P o d c z a 8Z y 11S kiM. Dalszy ci
g kOlTes- 
pondellcyi. Paryż. 
- O projekcie wyrzuceni" emigrantów. Pllr. 
P o d y m o w i c z A. Botanika dla płci l)iękll. 
Wilno. 
p o h l K. Grammatik der polno Sprache. Bre- 
slau. 
Poklękowski E. Akt oskadenia. Warsz. 
P o la c y w departamencie des Lsndcl! Mont 
de .Marssn.
>>>
148 


1834. 


- z zakładu Caen. 
- w St. Hilaire. Martain. 
p o l a k. Poezye. W rocł. 
Poland. Jourllal of a Nobleau. London. 
- Report of the gen. meeting. Lond. 

 o I e II gcograph. u. historisch. Stuttgard. 
- Das Kl!nigreich . . . Leipzig. 
p o I i s h association. Paris. 
PologIle (La) avec les partap;es. Paris. 
- ConsidcratiollS IHlr les institutiolls. Paris. 
Polon ais (Le) (czasop.). Paris. 
- Compte rendu de la Societe. Paris. 
- Sympathie du peuple. Paris. 
p o Is k 1\ nowa (czas op.). Pary:!. 
p o n i ił S k a H. Vanda, roman. Paris. 
- Wanda. rom. Wrocł. 
Popi s szkoły krakowsko Krak. 
- siedleck. 
- sieradzko 
P o p li il8 kiJ Wypisy polskie. Leszno. 
Postanowienie o księgach kupiec. War. 
Postep (czasop.). Paryż. 
Powlnszow.l{rak. 
l) o:! n i a k J. Pieśn na po wit. F. Luschina. 
Lwów. 
Pradel E. Sztuka podobania się. Warsz. 
Program ukolicz. gimll. w Kielcach. 
- To:! szkoły w Piilezowie. 
- des gYlDn. zu Posł'n. 
- szkoły w sejnach. 
- inetyt. głuch on. Warsz. 
p roj ek t orgliniz. Akad. duchowo Warsz. 
Projet d'un manifestc de l'emigr. Paris. 
Przepisy słuchania egzaminu. Warsz. 
Przestrogi o zachow. się między lud:!mi. 
Warsz. 
Przyjaciel ludu (czasop.). Leszno. 
Przyszłość (czasop.). Pary:!. 
p u sz k i n A. Fontanna w Blikczyseraju. War. 
R. F. Nowy elem. 1'08. pol. Wilno. 
R a c i b o r s k i Adam. Essai sur le danger et 
It's tum. stereor. These. 
- Memoire sur l'applic. des mcldicaUl. 
Rad o m i ń s k i Jan Al. ZRsady ar::ytm. War. 
(Radziwiłł Jlichał), Spis medali i mon. 
Warsz. 
Rak o w i e c k i Ign. Pisma rozmaite. Warsz. 
- Poczet cbroll. pauuj!}cyeb w Rosyi. 
Ramorino Girol. Precis des dern. henc- 
ments. P:tris. 
Rapport au Grand COllseil. l.ausanne. 
Relstab Lud. Eill polno Ulane. Roman. 
Leipz. 
Retzbach J. M. Tasehcnb. d. Univ. Lemb. 
R e woli ń s k i Leon. Spiew o Pliskiewiezu. 
Warsz. 
R b e s a i Lud. Naehr. von d. Predigern in 
Westpr. Konlgsb. 
R () b i n s o n Ter. Alb. Histor. view oC Slavic 
language. Andover. 
R o c z n. Tow. Dobr. Krak. 
Roussel Piotr. Fiz,)'cz. układ kobiety. WRr. 
R o z m a it o ś c i gazety warsz. WU8Z. . 
- krakuwskie. Krak. 
krajowe i zagr. Warsz. 
lwowskie. Lwów. 


Ro:!niatowska 
. Pokłon w alł'ektach. 
Kamieniec. 
R o :! y c k i Samuel. Kriegsoper&tiollen d. Krie- 
ges 1831. 
R u d n i c k i Ka
. De legibus PoloII. antiquis. 
Krak. 
R u s s o w Step. O sagach w otnosz. k'russk. 
istorii. Petersb. 
R y c h t e r Jall. O lnie towarnym litew. WiJ. 
R Y d z e k Bern. Diss. sur la variole. Mont- 
pellier. 
R y s hi st. ludu ob. Stadnieki. 
- o ukł. zbioru praw. ros. Waraz. 
- wypadk. emigr. pol. w Lond. Pary:!. 
Sadowski Kar. De absces. metast. Berol. 
S a w i c ki Ferd: Quelq. prop. sur I'Mpatie 
Montpellier. 
Sayve Aug. Souvenira de Polop;no. Paris. 
S c h a e d l e rAIeks. Elegie am Grabe Prof. 
Stoger. Lemb. 
S c h er k. V crlagsberieht. Poznano 
S c h e m a t i s m u s cleri archidioc. Leop. 
S c h l e tt e r Zyg. Cataloglle livres polon. BresI. 
Schmidt i Erdm. Słownik pol. ros. Wrocł. 
- Słowo pol. ros. niem. Wrocł. 
Schueider Jall Al. Ksi!}:!. do 'nabo:!eńs. 
Wrocł. 
S c h u b ert i Kl!rner. Trzy powieści. Wilno. 
S c k c y a T. D. P. w Poitiers do ogółu. Poi- 
tiers. 
Seydlitz Jerzy. My81i do tow. agronom. 
Poznano 
Sili er Edw. Beschr. d. Apotb. DampC. Appar. 
Warsz. 
Skarb duszy pobo:!. Lwów. 
S kar b e k ł'ryd. Bióraliści, kom. op. Wauz. 
- Nieproszeni goście, kom. Warsz. 
- Intryga w straganie, kom. Warsz. 
- Po pijalIemu, kom. Warsz. 
- Tarło, rom. trad. par. }'orster. Paris.: 
Skiba Joall. Diss. zootom. de osse. Vtlna. 
S k ó r k o w s k i. Literae pastoraies. Crac. 
- Odezwa z d. 8 Sierp. 
S k ri b e Eug. Dla czego? kom. Warsz. 
- Kwakier i tancerka. Waru. 
- Ona go nienawidzi. Warsz. 
S kro m II c n koSierg. O niedostowier. drew. 
rus. istor. Petersb. 
Sławecki Mich. Consid. sur le cancer. Mont- 
pellier. 
S ł o t w i ił s k iKonst. Swiętnik czyli kalene!. 
Lwów. 
S ł o w a c kiJ ul. Kordyan. Pary:!. 
Sniegirew W. J. Mal'oross. posłowicy. Char- 
ków. 
Soczynski-Kar. Upominek zawiad. kliniki. 
Krak. 
S o łt y k Roman. Poleli, geogr. und his tor. 
Stuttgard. 
- Polen und selne Helden. Stuttgard. 
Spazier Ricb. Karten u. Schlachtpliue. 
Altenb. 
- Hist. polit. de la rhol. pol. Paris. 
S p i s obrazów ob. Strzelecki. 
S p o s ó b naboi. Apiew. Warsz. 
Sprawozd. stow. nauk pomocy. Pary!.
>>>
1834 - 1835. 


149 


Stadnicki Ant. Rys ludu :!ydows. Krak. 
S t a t u t urzą.dz. szkoły starozak. Krak. 
- senatu urządz. szkółki paraf. Krak. 
S t ill e S. J. Antekllingar under en resa och 
Warsch. Lund. 
Strumiłło Józ. Słownik kwiatowy. WilIlo. 
- Ogrody północne. Wilno. 
S t ry j e li ska. DwanuBcie dlli rodziny chińs. 
Wilno. 
Strzelecki Ant. Spis obrazów w galeryi 
wilanow. Warsz. 
S t u d e n c k i Mat. De lingtfae infantis abllor- 
mitate. Berol. 
Stummer Fr. Diss. proponens Hartmanni 
prael. in patbologiam. 
S ulk ow s ki Leon. E!!sai sur I'uretbrite. Mont- 
pellier. 
S y I wa n. Dziennik nauk Icśnych. 
S y P n i e w s k i Dom. Ogł. ogółu Polaków 
w Limoges. Limoges. 
S y s t 
 m e penitentiaire en Pologne. Paris. 
Szałajkowski Alojzy. De eSC8m. in morbis 
inf."ntum. Krak. 
Szmajkowski Jan K. Sitze. Lwów. 
SZllajde Fr. Wypisy do teoryi jazdy. Par. 
S z o tara k i Jul. Puławy (aus dem pol. ł'rei- 
beitskr). Heidelb. 
S z t u l c Wacł. Na mładost. 
S z y II er Fryd. Hi5t. zamieszek we Franc. 
Wilno. 
- Wallenstein, poemat. (Kam in s.). Lwów. 
- Cz. I. i II. p. t. Dwaj Pikkolominowie. 
Szyller Jall. Kucharz wyborny. Przem. 
Tgbela wszelkich b'8ktatów. 
Ta cyt. O krasomówcach. Lwów. 
Tarazenski Lud. Odp. na zarz. w piBmie 
Nowa Pol. Pary:!.. 
Taryfa jen. cel. Król. pols. 
T e c la w Fr. Pr
ceptes higiell. pour les fem- 
mes. Montpellier. 
T e II n e ker S. WyjaB. spos. jakich haudl. kon- 
mi dyw. Warsz. 
Theaulo n (De) Lamb. Komornik poeta, kom. 
op. Warsz. 
T o warz y s t w o dem. pols. Odezwa. 
T r e m b i c k a Fr. Le dernier des Gibelins. Par. 
Trimail S;/;czep. Gram. fran. Pow. 
- Próba fran. wymaw. ortogr. 
Trynkowski Lud. Ilowa na pogrz. Pu- 
słowskich. Wilno. 
Turowski Sew. Stworzenie Bwiata. 'Val'sz. 
T u r o w s k i Leopold. Poczye. Mont de Marsan. 
T y g o d. ewigr. pol. 
- krak. 
Ujazdowski Tom. Rozm. krak. czasop. Kr. 
Ukase (L') du 16 sept. Paris. 
Układ halldl. między Król. Pol. a Krak. War. 
U l r y c h LeOII. PowStailCY pol. obr. dram. 
Agell. 
U rz l) d z. (O) szkół pocz,t. Krak. 
- zwieni3;i,ce tyto X. instruk. więz. Warsz. 
- oznacz. wysokość składek od ulezp. 
Ustawa dla gimn. Król. Pol. Waraz. 
- dla szlach. pellsiollu. (Wilno ?). 
Uwiadomienie. Komis. do zbier. głosów. 
Agell. 


-- 


Wa c ł a w s k i A. O nieBmiertel. duszy. Lwów. 
Wadołowski F. Elementarz. Warsz. 
War s c h a II e r Correspolldent. Warsz. 
We is s F. i Lewkowicz. D:denllik muzyczny. 
Wilno. 
W ę:! Y k F. Sigismuntl aus Samtor. Zwikau. 
Vigny A. Henryk d'Effiat. Wilno. 
W i ł k o s z e w ski. Odpowied:! na skargę. War. 
Wilmsell F. Dziełko dla młodzidy. Wrocł. 
W i n a rz y c k i K. O stanie literatury czesk. 
(r.fuczkows.). Krak. 
Wirtembergska M. Malwilla (po rosyjs.). 
Moskwa. 
Wiszniewski M. Motoda Bako na. Krak. 
W i z e r u n k i i roztrzl)s. Ilaukowe. Wilno. 
'W n i o s e k Polllków w Poitiers. 
W o d z i c ki S. .vziennik ogrodn. Krak. 
Wójcicki K. W. Kurpie. Lwów. 
V o i gt J. Geschichte Preussens. Konigsb. 
W o ł o n s k i. Witold, pow. PoznaD. 
Wołowski J. Dowody w spr. Karczewsk. 
Warsz. 
Wo:! n i a k o w s kiL. Dc remediis anthelmill- 
ticis. Krak. 
Wroniecki A. Sprawa piesza. Pary:!. 
W rz e li u i o W s kiM. Latbeilliscbe Gramatik. 
Lwów. 
W s p o m n i e n i e zgonu Kandiera. Wilno. 
W y bór modlitw. Poznano 
- nabo:!eńs. Czest. 
Wyldyńs ki.t Wiersz na skoli Art. P(j- 
tockiego. Krak. 
Wypisy francuz. Warsz. 
- Iliemiec. W IIrsz. 
W y s o c k i W. Rady ojcowskie. Warsz. 
Wzory kaligrafii. Krak. 
- prozy i poezyi Iliewiec. Warsz. 
Zacharyasiewicz F. Kazanie. Lwów. 
Z a k la d :!ołniel zy polsk. 
Zakrzewsk i J. Wypisy polskie na kI. I. War. 
Zaleski J. Histoire de la r
vol. polon. Tou- 
louse. 
Zaleski W. Krakowiaky. Praga. 
Zator ski F. 8iedmioro dziatek. Warsz. 
Zawadzk i i W
cki. Katalog nowszych ksią.:!. 
Zbiór modlitw. Krak. 
- praw dla Król. prusko Pozn. 
- urzl}dzeil Banku po Isk. Warsz. 
- urzl}dzeli instytutu dolJroczyn. Warsz. 
Z d a n i e sprawy baliku polsk. W IIrIlZ. 
- z czynności emigr. j)aryż. 
- rady instytów dubroczyn. Warsz. 
- stowarz. pomor" nauk. Pary:!. 
- Towarz. Dobrocz. Warsz. 
- z U:!YCiR funduszów. Pary:!. 
Z e i t u n g (Lemberger). Lwów. 
Zieliński J. Histoire de Pologne. Paris. 
Ziewollia noworocznik wyd. Biclowski. Lw. 
Z ł o t II i k i, pow. Leszno. 
Zscbokke J. PowieBci. Warsz. 


1835. 
Abecadlnik obrazkowy. Warsz. 
A c ker ID a n n F. lntroductio in libros foede- 
ris. Wilno.
>>>
150 


1885. 


Adamowicz A. Ewo światłości Paskiewi- 
czu. Warsz. 
A k t uroczysty w szkole obw. bialskiej. 
- szkoły hrubieszowskiej. 
szkoły kaliskiej. 
- w gimn. Lubelskiem. 
- gimll. w Lom:!y. 
- w szkole obw. łęczyckiej. 
- w szkole łowickiej. 
- w I\'imn. w Lukowie. 
- w szkole obw. w Mławie. 
- szkoły opolskiej. 
- szkoły pińczowskiej. 
- w I\'imll. piotrkowsko 
- w gimn. w Płocku. 
- w szkole obw. w Pułtusku. 
- gimn. w Radomiu. 
- szkoły obw. w SandomierzII. 
- szkoły w SiedlCllch. 
- szklIły sieradzkil'j. 
- szkoły w Skempem. 
- w ,;imn. w Szczebrzeszynie. 
w szkole obw. w Wl}chocku. 
- w gimn. warszawskiem. 
- w gimn. wojewódzkiem warsz. 
- w szkole obw. wipluńskit:j. 
A n g l e t e rr e (I') la France. Paris. 
A n n i ve rsa i re de la revol. polon. Paris. 
A II n i v e re a r y oC the polis h rcvolution. Phi- 
ladelpbia. 
A n s a r t K. Rys jeografii pOW8Z. Wilno. 
A t l a s H. DiElsertatio therapeutiea. WiedeiJ.. 
Au !\,ustYI1 S. O mieście Bo:!em. Krak. 
B a c e w i c z A. Dissertatio medica. Krak. 
Ba licki W. Kazania. Lwów. 
B a I i iJ. s kiM. Opis statysto m. Willla. Wilno. 
Balzac H. Eugellia GrRndet. Warsz. 
- Obłtd namiętności. Warsz. 
Bałamut petersburski (czasop.). 
B a ł w ans k i Dr. Dissert. medica. Krak. 
llalldtkie J. S. Dzieje narodu puls. Wrocł. 
Bal"ciiJ.ski A. Arytmetyka handlowR. War. 
Barto I i D. Vita lici B. Stan. Kostka Parma. 
Bayard P. Lektorka, kom. WUI"ElZ. 
B e a l e s E. TLe polish questiun. LOlldon. 
Beiser M. Dissert. inaug. Wien. 
B e m J. Rap port. Pllris. 
- Slatut de la societt\ politechnique. Paris. 
B e n t k o W s k i F. Ellc,)'klopedya obrazowa. 
Besser W. De draclłnculis. Moskwa. 
B i ał o b ł oc k i F. The chronikies. LondolI. 
Blank A. Catalogue des tabl!'lIux. Vars. 
- Katlilog galeryi OUf.'.Zów. WarElz. 
Błachowicz P. Nauka chrześc. WaJ'sz. 
B ł a t. e k J. Spis roślin. Lwów. 
B o l' e c k i K. Dissert. inaug. Krak. 
B o r k o ws k i S. Zur GeschicLte des polno 
Psalters. WiedeiJ.. 
Brandt J. Dissert. inaug. Berlin. 
B ra tk o w s ki S. Soirees d'Liver. Paris. 
(Buczacz). Gymnaz. Buczaez (popis). Lwów. 
Bukowski J. Di!!sert. inaug. Wiedmi. 
B u I w e r E. Młoda (Iziewczyna. Warsz. 
Bułhar l II T. Piotr Wy:!ygin, pow. 
Byron ord. Giaur. Pary:!. 
- Korsarz. Wrocław. 


- Manfred. Wrocław. 
- Mazepa (po frallc.). Paris. 
- Poezye. Pary:!. 
C. Pleban. Wzór pleballów. War8z. 
C a r e y. To the polish nation. commitee. Fi- 
ladelfia. 
C a t a log Ił e des livres. Paris. 
Cataloglls Soc. Jesu. Lwów. 
- cleri Archid. Leopol. Lw. 
- diaeces. Premisl. 
C a p i t u l u m electiollum prov. S. Allgeli. 
WilIlo. 
Carrey. To the polish committee. Filadelfia. 
Celebratioll (Thl') of tLe Subbatb. Warsz. 
C h la P o w s k i D. O rolllietwie. Pozllań. 
C h o d ż koL. La Pologne dediee li la France. 
PariII. 
- Pologne hislorique, litteraire. Paris. 
C L o d ź koM. Wyprawa do Polski. Pary:!. 
Chodź kowa O. Recueil d'articl!'s tires de 
la Pologne. Paris. 
C h o n s k i H. Co sl}dzić o paszkwilu Jeło- 
wickiegu. Pary:!. 
Ch r za II o ws kiW. O wojllie partyzallekiej. 
Pary:!. 
C o m pt e-rendu de l' Assoc. de Bienfaisallce. 
Paris. 
- de la Soc. polon. Paris. 
Correspolldellt (Der warschauer) (czas.). 
Warsz. 
ey b u Is k i. GIiiJ.ski , dra me. Paris. 
C z aj k o W s k i !l. L'i nfl uence des Kosaks. 
sur litterat. Paris. 
C z a r n o c ki A. O słowianszczyżnie przed 
chrzeBeiaiJ.stwem. Krak. 
Czartoryski A. J. Discours. 
Czech J. Knlendarz. Krak. 
Cz,)'nllości sejmu. Lwów. 
- 3go sejmu. PoznaiJ.. 
CzyiJ.ski J. Le Kozak, romalI hi st. Paris. 
- Do Towar;/;. demokr. Pary:!. 
Czy h Kasp. (Na) pogrzebie kazanie. Wil. 
D s lU s e J. Spiewka z kichaniem. Warsz. 
Da ra s z P. These. Montpellier. 
D e c ker G. Truppell- V ersammlung bei Ka- 
lisch. Konigsb. 
Delafaye J. Zapusty dziecillne. WSl'1!z. 
Directorium div. off. Pozn. 
- To:!. Lwów. 
- To:! diaee. Sandolll. Warsz. 
- To:!. Wilno. 
Di scours le 29 Novemb. Brux. 
D m o c b o W s ki}'. S. Gabinet powieBci. War. 
- Muzeum domuwe. Warsz. 
- Obrazy obyczajów i podró:!y. Warsz. 
Dmlłszewski L. Kuryer warsz. 
Dobek A. Dziennik powsl;ecbllY, Warsz. 
D o h II A. Ueber die diplum. VerbRltllisse d. 
F1irsten. Leipzig. 
D l' o g a krzy:!owa. Stanisławów. 
D u b o w i c kiR. Reproduction des discus- 
sions. Paris. 
D u c z Y iJ. s kiJ. satze aus der 1Ilathematik. 
Lemb. 
D u f r e n o y A. Ksil}:!eczka dla młodo wiek U. 
War8z.
>>>
1835. 


151 


Dumont. Podró:! lIlalownicza. Warsz. 
Dwerllicki J. Do rodaków emigr. Wersal. 
D z i e c i ę zabłą.kane. Warsz. 
Dziekoński T. Expos
 des motifs. War. 
- To:! po polsku i po franc. 
- Nauka moralna. Warsz. 
D z i e 1111 i k Ila bot. Często 
- powsz. Warsz. 
- praw. Warsz. 
- rozporzą.dz. m. Krakowa. 
- rzą.d. Rpltej. Krak. 
- urzęd. woj. August. Suwałki. 
- To:! krakow. 
- Ilrzęd. woj. lubeisk. 
- To:! mazow. 
- To:!. płock. 
- To:! pod las. 
- To:! salIdom. 
- To:! kalisk. 
- wyroków rady stanu. Waraz. 
Eichwald E. Catalogus musaei. Viln. 
- .Memoria L. Bojani. Wilno. 
E I e m e II t a puerilis iostitutionis. Cracov. 
E l e n c b u s musaei Acad. medic. Viln. 
Eis ner J. Nauka owczarska. Wrod. 
E s tr e i c h erA. Dodatek do Gaz. krak. 
Eutropius. Breviarium hist. roman. Wrocł. 
E x łr. U v i li e z }t'. Ksią.dz pleban. Wilno. 
Ex tra i t dq Journal des Debats. Paris. 
}t'abricius Dr. O kuracyi zimną. wodą.. War. 
Feier (Die) des Sabbaths. War8z. 
}t'orster K. L'hotel Diesbach. Paris. 
(F ra liC i 8Z e k 1.). Trauer Andacht. Lemh. 
- Peczatnyja Czuw8twa. Lwow. 
- Gefiihle der Gesdischaft Jesu. Lwów. 
- łlołos HaliczaIl. Lwów. 
- Muwa nabo:!. za Frallc. I. Stanisławów. 
- Sellat m. Krakowa w£gled. Ilabo:!. Krak 
G. J. Opia m. Jeruzalem. Warsz. 
Gabinet czytallia. Warsz. 
GadowI/ki A. H. Arcyksią.:!e d'Este. Lwów. 
G a d o n Wład. Reforma izrael. w Pols. Pary:!. 
Ualiilski L. Obraz. Galic. Lwów. 
Gall. L. Spos. wyrah. słodu. Warsz. 
Garnier K. De I'epilepsie. Montpellier. 
Gl}siorowski F. Szwedzi w Krak. Krak. 
Głsiorowski L. Rei med. III Pol. Krak. 
G a z e t a krakowska. 
- lwowska. 
- warszaws. 
- W. X. Poznano 
G i II e t M. De I'homorragie. Montpellier. 
G li II k a Dym. lJ 'unc theor. du droit. llromb. 
Ghicksberg E. A. Rozm. pul. ros_ WiI. 
G I li c k s b e r g Teof. Dodatek do gazety. 
Wilno. 
Gollenbofer J. Spos. do zroz. natury. Kr. 
Go s z c zyn s k i S. i Malczewski A. Ukra- 
iniennes. Paris. 
G r a rycerska. Warsz. 
Grabowski J. S. Le Czar. Nic. et l. Pologne. 
Paris. 
Grecz M. Prawidł. rossyjs. gram. Warsz. 
Grodecki Cyr. Die Rolle der Diplom. b. d. 
Falle Pol. St. Gallen. 
G r u e n b a u m K. De anevrismatibu9. Berol. 


- 


G rz y m a ł a }t'r. By billa tuło pols. Paryż. 
Grzymała Woj. La v
rite sur Pie:-re Ic Grand. 
Paris. 
Haczewski Józ. O Spł:lwie drzewa. Warsz. 
11 a I p e ru H. Diss. med. de callcro. Vindub. 
H a n i c k i Ant. Commentat. de febre. Crac. 
H o I e n z J. W. Die deutsch. Spr. in d. Ele- 
mentarschulen. Brieg. 
Heilmall Aug. Wykł. postępowo w s
dzie 
appel. Warsz. 
Heinrich Thcod. Darstel. der HcUqnellell 
bei Busko. Warsz. 
H e i n r i c h Theod. i Fabian S. Farmarya. 
Warsz. 
H e l c e I A. Z. Odpow. na art. w gaz. Krak. 
Hen J. J. Darst. der Gesetze ill Galizien. 
Wien. 
Holly Jan. Cirillo-Metodiada basen. Budin. 
H o ra cy Flakkus. Ody. (Wilno ?). 
- Sztuka rymotwórcza. WilIlo. 
- Wiersze o sztuce rymotwór. Wilno. 
H o ffm a n o w a Klementyna. Powieści dla 
dzieci Warsz. 
I. E. ([zopolski Erazm ?). Poezye. Petersb. 
11 i ń s kiJ. St. Le solit
ire. Pal'is. 
I II d e x h:ct. in Univ. Ja!\,. Crac. 
I n s t r u m e II ta chirur. ViIno. 
I n s tr u k c y a dla delegat. obywateIs. Wars. 
I s a m b e r t. Chambre des deputl's, touchallt 
russu-pol. Paris. 
Is m a e I Bey. COllte oriellt. Vars. 
J a b ł o ń s k i E. Dissert. exhibens formulas 
medicas. Villdob. 
Jachimowicz Grzeg. Słowo w dzień upok. 
d. Frall. Kesara. Lwów. 
J a h o ł k o W s kiPiere. Diss. sur le calIcer. 
Montpellier. 
Jakubowicz Ant. Począ.tki jęz. ros. War. 
Jak u b o W s kiJ. Kal. Giftpflanzell, Gitt- 
schwemme. Posell. 
- Spis roślin jadowitycb. Pozllail. 
Jan ic ki Stan. Kalen. kleIIzoll. Waru. 
- Prawidła pisowni. Warsz. 
J a n k o w s k i Placyd. Chaos, szczypta ka- 
dzidła. Wilno. 
J a n k o w s k i Piotr. Diss. de creosoto. Viell. 
Jalluszkiewicz Eust. Kilka słów drukarni. 
Pary:!. 
J si w hi s kiM. Alit. Atlas pour la melb. 
polon. Paris. 
- Boite de 
oo jetons. Paris. 
- Methode polon. Paria. 
Jogom08ć (stary), kom. Warsz. 
J e I s k i Lud. Histoire de la revol ution de 1'0- 
logne. Paris. 
- Catulogue de la libraire. Paris. 
Je ł o w i c k i Aleks. O powstalliu oraz o par- 
tyz. Pary:!. 
- Wiadom. kraj. i emigr. Pary:!. 
J c z i ors ki Jan Kaz. Essai sur les fract. tiu 
f
mur. M;olltpellier. 
(Jezus). Zywot J. ChrYI!. Krak. 
- Maria, Josapas Szwętas. Wilniuje. 
J o m i II i Hcn. Obraz kOlDbin. wojllY, Pary:!. 
J ullken J. K. O glicznoj boliezlli. Wars£. 
J u n o t Laltra. Les femme8 cele!. Paris.
>>>
152 


1835. 


K. P. Manija łantasticzeskaja powiest. Wiln. 
Kaczanowoki Józ. Cat.alogue des livrea. 
Varsov. 
- Spis dzieł polskich. Warsz. 
Kajdall ow Iwan. Rys. bistor. f. 0wsz. Wara. 
Kaillko Edw. .Modlitwy. Wroc. 
_ Cześć Bob t. j. zb. modlitw. Wrocł. 
Kajsiewicz Hier. Rzecz do braci na wygo. 
Pary:!. 
Kalend. astr. gosp. warsz. nakło Jawor. 
- dom. nowy. Warsz. 
- gosp. galic. Lwów. 
- gosp. wileli. Wilno. 
- krak. nowy. Krak. 
- ścienny. Krak. 
- polit. rzecz. krak. pod tyt. Przewodnik. 
Krak. 
- po lit. pijarski. Warsz. 
- polit. Radzisz. Warsz. 
K a I e n d e r (Haushalt.). Kalisz. 
(K u li s c h). Die Reise nach Kalisch. Berlin. 
Kaminski .J. Nep. Halic
ankl\ cz. zbiór 
wieI'. Lwów. 
_ Wiersz lIa ukoń. widy m. Lwowa. 
K a m i ń s kiJ ulian. Poczet ks. i kro pol. 
Lwów. . 
_ Ziemianin galic. Lwów. 
K a l' p i li II k i FI'. Dzieła (Bobrowicz). Lipsk. 
K ar w o w s k i JlIl. Ulówne cechy wyobl'. Ilar. 
Pary:!. 
K a w u l e rs k i Stall. Essai sur l'antrax. Mont- 
pellier. 
Kęp i ń s k i Jul. Ueflcx. sur les epidem. et 
cholera. .M.ontpellier. 
Kir c h h o r }'. O zupeł. gospodo wiejs. 
Pozn. 
K I e w b o W ski. Na akt zakoli. rocz. kursu 
nauk w 8zk obw. w Skempem.l'łuck. 
Kluczyeki Jak. }'. l'amią.tki w Wiedniu. 
Krak. 
Kochanowski lIync. Rady ojca sYIl. Krak. 
Kocbanowski Jan. Dzieła. Lipsk. 
Kock Kar. Paw. Jedynak. Warsz. 
_ Sablludczyk. Warsz. 
- Siostra Anna. Warsz. 
K o e h l e r Lud. Zdallie spr. z szpit. staroz. 
Komellill8z mały w tl'zechjęzykach. War. 
K o ID i s s y a fUlld. cmigr. pol. Pary:!. 
K opf Wiktor. Rys organ. sl}dowo. cywiIn. 
Krak. 
- O sJstem. karnym. Krak. 
Kor n J:m Bog. Spis ksil}tek polskich. War. 
- Kattlog ksil!żek. Wrocł. 
K o s i c k i Lurlw. Zdallie sprawy zczynllości 
szkoły krak. 
K o wal e w s k i Józ. O k:llendurzll chińskim. 
K o z ł o W s k i }'elic. Dissert. de lleliad. ju- 
diciu. Lipsk i Wal'sz. 
Kozłowski 19n. Podró:! muzyczna. Peterab. 
Kra j i emigracya. Zbiór pisw. Pary:!. 
(K rak ów). Rclatiolls (Diplomatic). Cracov. 
Londun. 
Krasinski Ad. Noworoczllik lit. Petersb. 
Krllszewski J. J. Raj i piekło. Wilno. 
(K ra u z F.). Kilka Bł. O dziele Krauza. 


Kronellberg Hellr. Experimt. in nnae 
plexu facta. Berol. 
Kro n i k a emi
r. pol. Paryż. 
Kru ps ki Jan Nep. Swiatowid. Warsz. 
Krz eczko wski Józ. Znicz. Wilno. 
K s i ą. h c z k a mor. dla dzieci. Wieden. 
K u c z Y n s k i Ign. Dissert. de secleto COli' 
struendo. ViIIlo. 
Kuczyil8ki Salezy. De dysphagia. Budae. 
K ulawBki Wal. Hellryk II P\Jbo:!ny. Krak. 
Kurowski J. Tygod. roili. techllolog. War. 
Kuryer krak. Krak. 
- warszaws. 
- liteWB. 
Kurz e r Hen. Dissert. silltcns. hiat. er)'Bip. 
Patl\vii. 
L e b e I Ign. O kapiełach wiślanych. W ąrsz. 
L e d ó c b o W s k i 'Ant. Odezwa do redakt. Ilie- 
przyJ kościołow. Krak. 
Langle Kar. Falkland. Lwów. 
L e l e we l Joach. Numismatique -du moyen 
iige. P:uis. 
- To:!. Bruksella. 
- Objaśn. pielliędzy Sammanidów. 
_ Observ. sur le type du moyen agI'. p..ris. 
_ ParalIele entre .L'Esp. et la Pol. Paris. 
L e v e z o w KOllr. Ub. die Aechthcit d. Runen- 
denkm. Beri. 
L i P s k i Igllacy. Zapobie:i. kołowI'. Poznań. 
Lista osób majl}cych udz. w rt!wulucyi. War. 
L i 8Z k a Alit. Lat. deut. poili. W l!rterb. Prago 
L ę t o W s kiL. Mowa po zgonie Franciszka 
1. Krak. 
Lozinski J. Ruskoje wesile. Przem. 
L u b k ow ski. Słownik rosyj. polski. Warsz. 
Lukaszewicz J. O kOBciołach braci czesko 
Poznan. 
Maciejowski W. A. Slavische Rechtsge- 
schichte. Stuttgard. 
Magazyn dla d&ieci. Warsz. 
_ POWSI.. (czasop.). Warsz. 
M aj c h r o w i c z S. Poczl}tki :!ycia niebies. 
Lwów. 
Majer J. i Skobel F. Uwagi Ilad wyrazami 
lekars. Krak. 
M aj e r u n o w s ki K. Przewodnik krakowski. 
Krak. 
M a l i II o W s kiJ. StanislaB le I:l1rcier. Tou- 
łouse. 
M a!tit z}'. Demetrius. Berlin. 
(Małachowski G.). Mowy przy zło:£. do 
grobu G. Małachowsk. Paryż. 
Małpa w wesułym humorze. Warsz. 
11 a n i f e s t ludu polskicgo. Portsmouth. 
M ark u s f e I d S. Dissert. metlica. Herlin. 
M &8 S o n M. Szyld czyli sierota. Warsz. 
Meciuewski H. O potrzebie zaprow. ban- 
ku w Kmkowie. Krak. 
_ O potl'
ebie uposa:!. baliku. Krak. 
_ Projekt do ustllnow. banku. Krak. 
Mellesvi Ile. Lucya, kom. Warsz. 
Meyera Uniwersum. Warsz. 
lrlicbałowski F. De III parole. Montpełher. 
- Zbiór pieśni nabo:!. Płock. 
Mickiewicz A. Kurze Gedichte. Leipzig. 
- Der polnische ParnasB. Leipzig. 


-
>>>
1835. 


153 


lae 


M i e r o sł a w s kiL. Bitwa Grochowska (wier.). 
Pary:!. 
- Histoire de lA revol. de Pologne. Pl1ris. 
- Swja (wiersz). Paryt. 
.Minasowicz F. Die Zivil-Gerichtsbarkeit. 
Lwów. 
Mieroszewski W. Hilltor. Erinnerungen v. 
Kalisch. Kalisz. 
- To:!. W Iirsz. 
- To:! po rosyj. Kalisz. 
Mllemosyne tczasop.). Lwów. 
III od lit w y. Leszllo. 
Modły chrześcianina. Wrocł. 
Morier J. Ajesza dzicwica. Warsz. 
M o s i D g M. Dillsert. medicK. Wiedeil. 
II. o w a przy zliło:!. kamienia węgiel. w szpit. 
iydows. Wal'sz. 
Mowy za d. Lopaciilsklego. Wilno. . . 
Mrollgovius C. 
łowłllk polsko-memlcc. 
Gdańsk. 
- Zbiór kazano Królewiec. 
lU u c h a n o w P. Szturm Pragi. Moskwa. 
M u c z k o W s kiJ. Pauli Paulirilli codex. 
Krak. 
.Muzeum domowe (czasop.). Warsz. 
N a b i e la k L. Konfcderacya hal'Bka. Pary:!. 
Na akt uroczysty w Lom:!y. Suwałki. 
- To:! w .Mławie. Płock. 
- To:! w giwll. warsz. Warsz. 
N a k was k i H. Oświadczenie moje. Pary:!. 
- O nadaniu własności włościallom. Pary:!. 
Napiecilki K. Est. Liv und Lettendische 
Geschichte. ltiga. 
Napoleon I. LIsty do Józefiny. Wara. 
N a r b u t t F. Dzieje narodu litewsk. Wilno. 
N ar u sz e w i c z A. ł'oezye. Lipsk. 
N a t a 1180 II J. Chl:mische AIJhandlung. Dor- 
pat. 
(N a uc z y c i e I e). Gramatyka niem. Leszllo. 
N a u k a czytania. Warsz. 
- Tot. Często 
- reli f ii. Wiedeń. 
(N i c o a s I.). Le czar et la Pologneo Paris. 
Niemcewicz J. M. Hiographie du A. Czar- 
toryski. Paris. 
- Au gener. Kniaziewicz. Paris. 
- List do Kniaziewicza. Patis. 
- 
piewy historycz. Krak. 
Nieszokoć W. O systemie wojny partyz. 
Pary:!. 
Nfezabitowski K. Kalendarz pOWIIZ. War. 
N o e ł i Chapsal. Gramatyka frallc. Warsz. 
O c za p o W s kiM. Gospodarstwo wiejskie. 
Warsz. 
- O nawozach. Warsz. 
- Uprawa gruntu. Warsz. 
O d e z wado to warz. demokr. polsko Jersey. 
O e tt i II g C r A. Dissert. medica. Berlin. 
O f fi c i u m codzienno Przem. 
- To:!. Często 
- Rall.ocziaDum. Lwów. 
Oj c z e nasz Polaka. Paryż. 
Ok ó ł II i k i Tow dcmokr. polsko Poitiers. 
O k u n i e w M. Istoria polsko wojllY. Petersb. 
Ordruie c J. K. 'Pospolite ruszenie. Pary:!. 
O Iii nsk i A. Lza i ł1a
zieja. Wilno. 


)\l- 


e. 
ak. 
'ar. 


sip. 


IZ. 
aie- 


yen 


.ris. 


len- 


,li. 
Var. 
rag. 
Izka 


Lrsz. 
.esk. 


sgeo 


bies. 


tami 


I\'ski. 


Tou- 


. do 


ban- 


)Ilier. 


lig. 


Ostrowski A. Głos na obch. roczny 29 
Listop. Paris. 
O t r e m b a C. Eillige Forderungen des Chrl- 
stetumil. Krak. 
P ą. g o W s k i A. Essai lIur la diagnostic des 
tumeurs. Montpellier. 
(Paszkit'wicz J.). Ewo Bwietłosti kniazin. 
. . . . War@z. 
(Paweł B.). Uwaga nad proroctwem. . 
Kwidzyn. 
- Tot. Morą.g. 
ł' e II i c o S. Obowią.£ek ludzi. Wilno. 
- O obowi'łzk. człowieka. Krak 
Pielikiewlcz A. Wybór poezyi. Wilno. 
Pi gault Lebrnn. ?tliłoM i rozsl!dek. Wars. 
Pi II er J. Kalendarz. Lwów. 
P i P i e s S. De regimine infantum. Ticini. 
Plater W. Le p.,lonais (czasop.). 
p o c z c t ksią.:!l}t i królów poisIl.. Lwów. 
Podczaszynski M. La nuit du 29 1830. 
Paris. 
p o d g ó rs kiJ. Siitze :IUS Rechta. Wissen- 
schaften. Lwów. 
P o d ró:! muzyczna. Petersb. 
(P o I e n). Die Rolle dcr Diplowatie. Sto Gallen. 
P o I i s h. The remewbrances. PhilKdelphiol. 
P o log II e (La) historique, litteraire. Paris. 
- łlistoire de Pologne. Paris. 
p o lon a i s (Le) czasop. Paru. 
- Curnpte rendu de la socićtć polon. Parls. 
- i\Ianifeste du peuple polonais. Paris. 
p ols kiL historya. Paryi. 
- Illanifest komitetu francuz. 
- Illanifest ludu polsk. Portsmouth. 
- '£abella traktatów. Warsz. 
Pół n o c (CZ8S0p). Pary:!. 
p umarn acki n. Rozpr. o muzyce. Wilno; 
P o P i s szkoły krakowB. 
p o li l i li s k i A. Gramatyka łacińska. Pozn. 
(P o p o w i c z W.). PiBli radosti. Lwów. 
l' o r a z i li s k i S. E8sais d'un proscrit. 
P o s i e d z e n i e archikonfraternii. Krak. 
Pospisil Jaros!. Puznamenani wesskerych 
kneh. 
Pospolite ruszellic (CZ8S0p.) ob. Ordyniec. 
P o w i e śc i starca. Warsz. 
Prad el E. Sztuka podob. się :!onie. WKrsz. 
Praelectiones in Acad. medico chi rur. 
Vilnen. Wilno. 
P ra w i d la dla szkoly :!clisk. Wilno. 
P r o g r a m aktu uroczyst. w gimn. w Kieł- 
cl\ch. 
- szkuły w Pi otrkowie. 
- des gymll. zu Posen. 
-- szkoły w Sejnach. 
- instyt. głncholl. Warsz. 
Prophezeihungen (Haupt). Warsz. 
Przepisy dawallia pomocy lekars. Warsz. 
prz es i ed I en i e włoBciall. Krak. 
P rz e w o d n i k kuchellny. Warsz. 
Przyjaciel ludu. Leszuo. 
Pukszta J. Kalendarzyk. \Varsz. 
Putiatycki A. Katechizm. Warsz. 
p u t s c b e W. Nlluka choduw. pszczół. Krak. 
Raciborski Adam. Nouv. mallłleł. d'aus- 
cu1tat. Paris. 


20
>>>
1M 


1835. 


_ Neu alld compIet .Manual. Cambridgc. 
Radeliffe Anna. Pustelnik z czarnego gro- 
bowca. Warsz. 
Raiuon Horac. Nap. Kodeks gotowalniowy. 
Warsz. 
R e d e c k i Paweł. Ssmmlung der Kirchenlie' 
der. Wars. 
Reise (Die) Dach Kalisch. Beri. 
R e l a c y e o Czerkasyi. Pary:!. 
Relations(diplom.) with theCracow. Lond. 
R e IDe m b rall co s (the) of a Polish exile. 
PhilKdAlphia. 
R o be r t CI. Les Ukrainielllles de Goszcz. et 
Malczew. Paris. 
Rocznik Tow. Dobr. Krak. 
R o g Nina. Patkul, Roman. Lcipz. 
R o g a Is k i Leon. Wypisy ros. Warsz. 
_ MagazYIl dl:l dzieci. Warsz. 
Rollfs J. C_ F. RYli badailsl!d.lekarsk. War. 
Romanowski Winc. Zbiór wierszy. Wilno. 
n o s en k ra n z DKw. De extirp. colli uteri. 
Diss. Berol. 
Roz mai tości. Lwów. 
- warszKwskie. 
Rucinski Waw. Mowa na pogrzebie Pie- 
k:lrsk. Krak. 
S a c b r e g i B t e r zur deutsch-poln. Gesetzsam. 
Po sen. 
S a m m l u n g der KirchellHeder. Wars. 
S a w i cz e w s k i Flur. Pamięt. farmac. Krak. 
_ Wiad. o własn. rośl. zw. Gutta. Percha. 
_ o toczydze w ogól. Krak. 
- o wodzie słonej krak. 
S c b e e l Heli. Hist. Erinller. ob. Miero- 
szewski. 
Schematismus cleń leop. 
Scbletter Zyg. Verzeichniss slavisch. Lite- 
ratur (katal.). 
SchlOzer Allg. Wlltęp do hist. powBzech. 
Wilno. 
Schmid KrzYBz. Życie B. Genowefy. Cheł- 
milo. 
- Kanarek, pow. Wilno. 
Se h \I o i d e r. Gebirgsbild. des Karpat. Ge- 
birges. 
Schneider L. Kalisch im Septemb. Berlin. 
Schnitzler J. Heli. La Rus. la Pol. et la 
}'inl. Paris. 
SchOnborn Kar. Ad eX8m. publ. cum di- 
scip. illvitat. Vrat. 
S c h war t z Baz. De bydropho Jia diss. Crac. 
Sęk o w s ki Józ. Wielkie posl. u Lucypera. 
Warsz. 
S e rr o II i Józ. Rozmowy duszy. Krak. 
Siemll8Z Stef. Pl'czalnoje słowo. Lwów. 
S kar b duszy. PrzemyBl. 
Sk arga Piotr. Wzyw. dojedn. zbaw. wiary. 
Krak. 
_ Na moskiewskie zwycięstwo, kllz. Krak. 
S k i d e Ił Jan. Celniej. praw. homiletyki. Wil. 
Skribe Eug. Malwina, kom. Warsz. 
S k 
 z Y II e c k i Jan. Mes erreurs. Plłris. 
Skwarcow i Komp. Klltalog ruskim klli- 
gom. Warsz. 
S la w i ń s k i Piotr. Notice sur tes obserw. de 
ViIna. Vilno. 


_ Remsllques sur leli observ. de Vilno. 
Vilno. 
S ł o t w i ń s k i Fel. LeI. Themis (cznsop.). 
Krak. 
Słów kilka dnikarni polskiej. Pary:!. 
SłowaczyiJ.ski Jędrz. Praga, rYB hist. 
Pary:! 
Praga, esquisBe hist. Paris. 
_ Tygod. emigr. pol. Pary:!. 
Soci
t
 (la) democr. Ii M. le mili. de l'in- 
terienr. Poitiers. 
S o ł t Y k Roman. OlIpowied:! MochnackiemIl. 
Pary:!. 
_ La polo
lle, precis. bist. PariB. 
_ Polen bistorisk akildring. Stokholm. 
_ O spiskach przedrewolucyjnych. Paryż. 
Sonety (trzy) Edwardowi i Leokad. Wllrsz. 
Spazier Hich. Ost- n. West-Rei sen in Po- 
len U. Frllllkr. Stuttgard. 
S p i e s s H. Empfilld. beim .Anblick der Be- 
grab. Capelle. Warsz. 
S p i B bielizllY przy każdem praniu. Warsz. 
S r e z II i e w s k i Izm. ZaporoiBkRja starina. 
Charkow. 
i:5teDzel G. Scriptores rerum Silesiacarum. 
Hresl. 
S t o c M. Ueb. den Einfł. d. Lllxns auf Athen. 
PoseD. 
StraBzewicz Jos. Arm
e polon. Revol. 
Paris. 
_ Emilie Plater, sa vie. Paris. 
- Les femmes ceMbres. 
_ La nuit du 29 Novembre. Paris. 
_ Ouvrages pllbli
s. Paris. 
S t r o D c Z Y ń s k i Kaz. Rozryw ki elItomolog. 
Warsz. 
S u m i iJ. B kiLeop. Ksią:!. czyt. i rach. War. 
S u p i iJ. s kiLeop. Odp. Da restyt. przeciw hr. 
Wielopols. 
_ Dupl. ze str. proknrat. jenpr. Warsz. 
_ Odpow. w spr. skarbu przociw hr. Wielpol. 
_ Sprawa o ordYllacYI!. 
Surowiecki Waw. Chodakowski o Sło- 
wiaiJ.s. przed chrzeBc. Krak. 
S w i a t o w i d. Czasop. pod red. K. Krllp- 
skiego. Warsz. 
S y b i 1111 tułactwa polsko Dzielo. Pary:!. 
S y l wall. DzielInik nauk leBnych. 
S z a II i e c k i JaD O. Mowa przy obch. 5tej 
roczno powst. 
Sz as zkiewi c z Marc. Gułos Galicyi. Lwów. 
Szejblerowa Zofia. D08willdcz. go spod. 
i kucb. 
Sztulc WacI. Duma o Żnlkowsk
m. 
S z u I z. DiBs. snr la pneumonie. MontpelI. 
Szydłowski Ign. Wizer. i roztrz. naukowe. 
Wilno. 
S z y II e r F. Demetrius Trauerspiel. Berlin. 
Szytler Jan. 
Ileharka oszezitdna. WilIlo. 
T a b e I a wszelkICh trll ktatów. 
T a r y fa jen. cel. Król. pul:!. 
T e l a k o w s k i Olimp. O wł!lSIl. wody min. 
Buskiej. Warsz. 
T e r I e c k i Hip. Rady zacbow. niewiast. Kr. 
T h u Iii e Win. Rywalka samej siebie. Lwów.
>>>
1835 - 1836. 


155 


. 
" 


Toepfer Karot'List polecający, kom. War. 
T o h to j Jac. Esssi sur le feklm. Paskievitsch. 
Paris. 
Torosiewicz Teod. Die Schwefclqu. zu 
Szkło. Lwów. 
Tripplin Lud. Sprawa poruczn. d. l. Ron- 
dere. Warsz. 
Turowski Kaz. Józ. Piscmk'l. Lwow. 
_ Poczet ksil}:!. i król. pol. I.wów. 
_ Uwagi nad pismami poetów ludu. Lwów. 
T y d z i e il wielki i Bwięty. Wilno. 
T y g o d n i k emigr. pols. Paryż. 
Tymowski Kantob. La Pologne, la Russie. 
Paris. 
Ujazdowski Tom. Pomnik rycerstwa polsk. 
Krak. 
Ukaz o rozstrzygnieniu względnie nabyw. 
Dlajątków. Wilno. 
_ o obowiąz. assesorów do s
dów. Wilno. 
Układ z król. wirtembcrgskiem co do opłat. 
Krak. 
_ towarz. petersb. urządz. szkól. Lankastra. 
Urz'ł dz . instyt. go sp. wiej. (Warsz.). 
UBclnski. Pamiętnik dla gwardyi. Warsz. 
Ustawa cła i monop. Lwów. 
_ karna na przestępstwa dochod. Lwów. 
- tow. politechn. pols. P;uyż. 
U wag a nad proroctwem Pawła apost. Mo- 
rang. 
- nad pod at. za holend. 
W. G. Die ScbhiCbt bei Leipzig. Posen. 
W a n n o w s k i A. Syntaxis GrafJcorum. Leipz. 
War k u I e w i c z A. Captivitć des Polonais. 
Paris. 
- Dix milles Polonais. Troyes. 
Warnery K. Uwagi nad kawaleryą. Paryż. 
War s c h a u er Correspondent. Wars. 
W
sołowski J. Uczucia w dzii:n urodz. 
Ferdynanda. Stanisławów. 
- Pożegnanie. Stanisławów. 
V i d a I L. Człowiek wielki do małych intere- 
sów. Warsz. 
WiduliiJ.ska J. 1I1agazyn mód. Warsz. 
(W i e li c z k a). WiadomoBć o kąpielach. 
Uwiadomienie o kąpielach. 
(W i e l o p o I s k i A.). Skarga restytucyjna. 
V i c ti n g h off. Herbstbliithen. Wars. 
W is z n i e w s kiM. Pomniki historyi i lit.er. 
polsk. Krak. 
W i t k o w sk i K. De l'endocardite. :\Iontpell. 
W i t w i c kiM. Pczełowodstwo. Petersb. 
W i z e r u n k i i roztrz8S. naukowe ob. Szy- 
dłowski. . 
W o d z i c k i S. Dziennik ogrodniczy. Krak. 
V olkshymne Stanisławowo 
W o l8 k i K. N !luka czytania. Warsz. 
W l' o ils kin. Nouveaux systemes. Paris. 
W 1'0 t n o w s k i F. Pamiętnik. Paryż. 
Zbiór pamiętników o powstaniu Litwy. 
Paryż. 
Wszelaki T. Zbiór nauki chrześc. Warsz. 
W y bór pieBni. Gliwice. 
Wykaz listów zastawno Warsz. 
Wyrok sądu najw. instanc. 'Varsz. 
Wysłouch W. De l'encephale. Paris. 
Z. Pamhttnik upiczanina. Paryż. 


r. 
r. 


l. 


)- 


)- 


ej 


w. 
d. 


'e. 


in. r. 
,w. 


Z a b a w a duchowna. Czestoch. 
_ w pytania i odpowiedzi. Warsz. 
Zakrzewski J. WypillY polskie. Wilno. 
Z a m b rzy c k i F. Przemowa w kośc. kamie- 
nieckim. Wilno. 
Za mie cz an ij a prakticzeskija. W'lrsz. 
Zaremba F. Der grose Versl\hnungstag. 
Bazyle'l. 
Zatorski F. Nowy Abelard. War8z. 
Z a wad z k i A. Enuruerlltio pla ntarum Gali- 
ciae. BresialI. 
Zawadzki i Węcki. Nowe ksiażki. 
Z b i ó l' pieśni. Płock. " 
_ praw dla król. prusko Pozn. 
Z d Ił n i e spmwy banku Iwlsk. WlI.rsz. 
_ fund. bractwa miłusier. Kr:ik. 
_ instytutu moral. zaniedb. lłzilJri. 'Va.rsz. 
_ Rady instytutów Dobl"ocz. Warsz. 
_ Towar£ysz. pomocy nauk. Paryż. 
_ Towarz. Dobrocz. W:mlz 
Ze b ra n i c nauki chrześc. Wilno. 
Z e i t u n g (Lembergcr). 
Z c II n e r K. Kronika. Krak. 
Z i c li iJ. s kiJ. Gramatyka franc. WlLrs£. 
Z i e li iJ. s kiL. Lwowianin, czasop. Lwów. 
_ Zbiór pism. Lwów. 
Zienkowicz L. Paruirtuik nauk i umicj
- 
tnoBci. Krak. " 
Zimorowicz B. Historyn m. LwowlL. Lw. 
Zwi CI' kowski W. Głos obywatela. We1'l!al. 
- To:!. Paryż. 
Znaser. Jaromir. Nordhallscn. 
Żółkiewski S. Rukopis Zulkiewbkaho. Mo- 
skwa. 


1
36. 


Adamowicz A. F. Nauka utrzymywania 
zwicrzat domowych. Wilno. 
Adress "to the llritsch nation. London. 
A k t oskarżenia towarz. demokr. Portsmouth. 
_ zwołujl}cy zgromadzenie obiorczc. Krak. 
_ uroczysty w szkole obw. Bialskiej. 
- To:! hrubieszowskicj. 
- To:! kaliskiej. 
- w gimn. lubelskiem. 
- w gimn. w Lom:!y. 
- w szkole obw. łęczyckiej. 
- w szkole obw. łowickiej. 
- w gimn. w Lukowie. 
- w szkole obw. opolskiej. 
- w szkule piIiczowskiej. 
- w 
imn. piotrkowskim. 
- w gimn. w PłockIl. 
- w gimn. w Radomiu. 
w szkole obw. w Rawie. 
w szkole obw. w S.mdomierzu. 
- w gimn. sejnciJ.skiem. 
- w szkole obw. siedleckiej. 
- w szkole obw. sieradzkiej. 
_ w gimn. w Szczebrzeszynie. 
_ w szkole obw. w Wąchocku. 
_ w gimn. warszawskiem. 
__ w gimn. wojewódzkim warszawskipm. 
_ w szkole obw. wieluił
kiej. 
_ w szkole obw. w Włocławku.
>>>
156 


1836 


A k t konfedcracyi narodu polsk. Wersal 
A k t Y sobrannyje w bibliotekach. Petersb. 
Andraszek E. In inauguratione Fr. Pa- 
włowski. 
Annivers: ire de 11\ .
vol. poI0r.. Brux. 
Ansart K. -łys jeografii powszech. Wilno. 
(A n to n i S.) NabożeiJ.stwo do . . . Krak. 
n. K. A. Gawęda Litwina (wiersz). Wilno. 
B a la m II t petersburski. Petersb. 
BaliiJ.ski M. Historya miasta Wilna. Wilno. 
H a l' c hi s k i A. O Kiełdzie paryskiej. W IifS. 
B a l' t o li D. Vita dcl B St. Kostka. Firenze. 
- To:!. Napoli. 
Bartoszewicz J. lramatyka łaciils. Wil. 
- Wypisy łllciń/lk. Wilno. 
- Wypisy polskic. Wilno. 
- Wypisy dla płci :!eńsk. Wilno. 
(Bealcs). Do E. llealesa. }oitiers. 
Begriffe i1bcr dic Cholcfl&. Warsz. 
Bem J. La Pulognc. Paris. 
llentkowski A. Analccta dc morbis. Kró- 
lewice. 
Berres J. Anatomie des Korpers. Wicn. 
Bessl'r W. Supplemelltum dc abrotanis. 
Moscou. 
D e t k o X. Dissert. .de erisipelate. Wilno. 
Biblia. Wrocław. 
Bieg roku. ob. Chmielowski. 
Bielecki K. Rocznik Tow. Dobr. m. Kra 
kowa. Krak. 
Block W. Uwagi gospodarskie. Poznan. 
Boczek A. Codex diplom. Moraviae. Oło- 
muniec. 
B o-g d z i iJ. s k i S. Dissert. de juramento. Kl'. 
II o n fa)) Stan. Glos w sprawie po D. Ha- 
dziwille. Wilno. . 
Boquillon M. O ruchu płynów. Warsz. 
Horzemski A. Wiano uczucia ZacharilUliew. 
Lwów. 
Bretschneider D. Projekt dcl' Wiener- 
Bochnia Eisenbahn. Wien. 
B rii n er E. Dis8ert. mcdica. Berlin. 
Buchner A. Kntechizm dla izraelitów. War. 
(Buczacz) Gymnas. Buczac. Lwów. 
Hufff)n J. Wybór z dzieł. . . Wrocł. 
Byron Lord. Mazepa. Getyngl\. 
C a n n i n g J. Occupation of Cracov. London. 
C a t a log li 8 ch.ri dillece8. Prcmisl. 
C h a u d o i l' Rt. Aper
u 8ur le8 monnaic8 rU8- 
81'8. Petersh. 
C h m i c lo W 8 kiJ. Bieg roku. CZf'stoch. 
Chod:!ko A. Poezye. Pary:!. . 
Chodźko M. 5me anniver8airc de la rhol. 
pol. Pari8. . 
Cholerze (O). Warsz. 
Chrzł8zcz M. Thcse. Muntpcllicr. 
Cich oc ki J. Pamiętnik muzyczny. Warsz. 
Cli ffe-Leigh. The cxpatriated. London. 
Compte rendu de l'A8soc. de Bienfai8ance. 
Pari8. 
Córka mleczarza, pow. Wllrsz. 
C z.. Ch. Teorya 8zyku wyrllzów niem. War. 
C z aj e w 8 kiC. De I'ancvry
me. Montpelliel". 
Czajkowski A. Rozprawa o prawach ko- 
biet. Krak. 
Czajkowski J. Satze. Lemb. 


Czech Józ. Kalendarz. Krak. 
- Katalog dzieł polskich. Krak. 
- Dodatki do katalogu. 
Czetyrkin R. Opisanie wód kaukazkich. 
W ur8Z. 
Czynności 8ejmu. Lwów. 
Czyn8ki J. Biogruphies polonaises. Paris. 
D a r 8 t e II u n g dcl' Beweggrunde iiber die 
Schulzucht. War8z. 
- de8 Plan8 der polno Anleihe. Berlin. 
D e c ker C. Ra8semblement cllmpement et 
manoeuvres. Pari8. 
D c m b i iJ. s kiJ. H. Consideration8 sur la 
guerre. Pari8. 
Dialo#\,ue8 polon. Wrocław. 
Directorium div. olf. PoznaiJ.. 
- To:!. Lwów. 
- To:!. Wilno. 
- Toż. Kraków. 
Dmochowski FI. Muzeum domowc. Was. 
D m u 8 z C W s kiL. Kuryer war8zawski. 
D o b ck A. Dziennik pow8zechny. Warsz. 
D o w g i l' d A. Wykład ewangelii. Wilno. 
Do n ie8ien ia baodlowe. War8z. 
D r d a c kiM. Lexicon der 08terreich. Finanz 
Gesetze. Wien. 
Droga krzy:!a. War8z. 
D r o z J. Droga do szczęścia. Krak. 
- Toż. Warsz. 
Dudevant A. U8kok, pow. Wilno. 
D 11 P r 1\. Dwie zbrodnie. Wilno. 
D z i a n o t A. Di88ert. inaug. med. Crae. 
Dziennik pOW8Z. Warsz. 
- praw. War8z. 
- rozporz. m. Krakowa. 
- rzad. Hpltej krak. 
- urzed. woj. August. Suwalki. 
- Toi kali8k. 
- Toż krakow8k. 
- Toż lubel8k. 
- Toż mazowiecko 
- To:! płock. 
- Tot podla8k. 
- Toż 8andom. 
- wyroków rady 8tanu. Wlirs7.. 
E l e m e n t a pucrilis in8titutionis. Czę8toch. 
E II' men tan. 'Varsz. 
- .poI8ko-niem. Warsz. 
- poI8ko-franc.-niem. Warsz. 
E l e n C h u 8 cleri. Vilnac. 
Elkana J. Metoda do jęz. pol8k. franc. 
i niem. Wllrsz. 
- Nowa metuda. War8z. 
E l8 n c r J. Nlluka chodowania owiec. Wrocł. 
- Opis gospodar8twa. War8z. 
Emancipation of the people in Poland. 
London. 
E n #\,1' I h a rd t F. Karte V. 08t-Preu88en. Beri. 
E 8 tr e i c h c r A. Dodatc k do Gaz. krakow8. 
- S(li8 akacyi w ogr. botan. Krak. 
Exauvillez F. Dobry wieśniak. Wilno. 
FaJkows ki J. O
ród różan)'. Wilno. 
f' e d r. Fabulae. War8z. 
F e II e J o n F. K8iega do modlitwy. Krak. 
(Fcrdynand l.): HerlJy i tytuły J. C. M. 
Ferdynanda. Lwów. 


(J 
F 
f' 
F 
{, 
G 
G 
G 
C 
G 
G 
G 
C 
(j 
G 
G 
G 
li 
G 
G 
G 
l 
F 
H 
(l 


E 
Ij 
U 
E 
H 
E 


1 1 


l] 
l 
I 
l 
J 
J 
J 
J 
J 


J 
J
>>>
1836. 


157 


Itich. 


(Filomena S.). Wiadomość o S. Filomenie. 
Krak. 
F I i z e. De I'art de vivre. Wilno. 
FQCr8ter F. Die Hofe EuropR8. Berlin. 
F r i e d l e i n Dan. E. Katalog k8ią:!ek pol8k. 
Ga i k J. Humor. P08tLiichl. Bochnia. 
G a i lla r d t t J. :llemoir. du cheval. d'Eon. Pari8. 
Gerluch A. Liturg. w kOBC. an9'lik. Lond. 
Gluize El:!. Bóg najw. dobro. Krak. 
U li n kaS. N. Zapi8ki o 1812 godie. Peter8b. 
G li iJ. 8 kiJ. De la myelite, thCse. MontpelI. 
Godlew8ki M. G. De la leucorht!e, tht!se. 
MontpeHier. 
G ogolew8ki A. L. De la perit. puerlJ. 
Montpellier. 
Grabow8ki Amb. Kmk. i jego lkol. Krak. 
Grabow8 ki S. S. De la peritonite. Mont- 
pellier. 
Gra u to ff F'. H. Hilltor. Schriften. Lllbeck. 
Grecż M. Gram. r08. Wilno. 
- Pocz. praw. gram. r08S. Warsz. 
Gruenfeld Kllz. De choler
 m. Montpellier. 
Grontkowski J. Wieniec lit. Wilno. 
G r088 F. K. Rekurs Rudnickiegą. War8z. 
Groza S. W. Poezye. Wilno. 
Grzymala Woj. Disc. prep. s. I. tombe de 
CI. Potocka. Geneve. 
H. Aug. 
jcze na8Z, ułoż. wier. War8z. 
Hanka WacI. Rękopi8 królodw. Krak. 
H a n u 8 ch lA". J. Hynek. Prochssky po obore 
mlllvo-zpytu. Praba. 
(Harlisiewicz). Slezll na hl'Obi archipr. lwie- 
ho rod. Lwów. 
- Nekrolog Hara8iewicza. Lwów. 
BRslo (nasze). Osm 8trof zachce. do rzezi. 
Port8moth. . 
Bauber M. Moje zbawienne godziny. Krak. 
H e d c n u s A. G. In mmtem CIa ud. Potockiae. 
Drezno. 
H e i d e n r e i c h Józ. Du maI vertebr. de Pott. 
Alontpdlicr. 
Beigcl C. M. Plutarch d. Biihne (dramolet. 
SoLip8ki). Stutt
. 
Hclcel A. 7.. RY8 postrpówpraw kar. Krak. 
Kwartalnik naukowy. Krak. 
U e r b i c h l,'r. SelectuB plantarom Galic. Czer- 
novicii. 
H e r L i n i u s Jan. KonferencJa aU8purska. 
Rrzeg. 
U u 88 o II. Panna znakom. rodu. \Vilno. 
hw i ng WaszYI!g'tulJ.Wycieczka na8tepy. Wil. 
IUdex lect. in Univ. Jago. Crac. 
Jachimowicz Grzeg. Abhandl. iib. d. Re- 
gpln, nach w. d. Slav. d. Ostert. ber. Lwów. 
J ah II Jan. Archeologia bibl. ed. Bobrow8ki. 
Wihlo. 
Jak o L K. I 8tało 8ip, :!e umarł ów :!ebrak. 
Warsz. . 
Jakowicki Ign. System.opi8.mineral.gabi- 
neta. WIlno. 
.J a k u II t) w i c z Ant. Historya 8t. i nowo test. 
". :lI'8Z. 
- 1'01'zl.!t. jęz. rOS8. \Yar8z. 
Jak u b o W 8 k i Jan C. De Rh:łchitide di8ser- 
tatiu. Vindub. 
Jakubowski Józ. De la phthisie, Montp. 


ris. 
die 


et 


l' la 


Va8. 


sz. 
l. 


nanz 


Ich. 


ranc. 


rocl. 


land. 
Beri. 
W8. 


M. 


J a n i c k i Stan. Kalend. dom. i gosp. Warl!z, 
Janowski J. N. La politique du cab. de 
Peter8b. Poitiers. . 
J a n o w s k i Lud. Historya powsz. Warsz. 
- Propedeutyka. Warsz. 
Jaro c k i Feliks. Chłopiec okrrtowy, pow. War. 
Jastrzpb8ki Win. FI. IJu c:mcer des ma- 
melle8
 .Montpellicr. 
J.. wo ro w s k i Leon. Historyalitew. dla dzieci. 
Wilno. 
Ja:!wiiJ.ski M. A. Met. ucz. chronol. War. 
- iti ethode polo n. Paris. 
Jedrzejowiczowa J..ud. Pan \Voiciech 
.czyli wzór pracy. War8z. 
Je ł o w i c k I Aleks. Rocznik enai
rllcyi pols. 
Paryż. 
- Catalogue Polonaise. PariA. 
J e n n y Hudolf. llandb. fUr Hl'isl'lIde. Wicn. 
J o n e 8 Jakob. The anglo-poli8h Harp; a p8al- 
ter of the Pol es. Lond. 
J u z w i k i e w i c z Julian. Polacy w Ameryce. 
Pary:!. 
Kaj8iewicz Hier. Nunc dimitte Domine. 
Pary:!. 
Kale n d. planet astr. Wars. 
- krak. nowy. Krak. 
- pol. rus. Wilno. 
K a l i 8 k i Fel. The8es tlicologicae. Vratisl. 
KamieiJ.8ki A1ik. Zizń Mazepy. M08kwa. 
Kamień8ki B. Dym. Słowar. dostopam. 
liud. rus. zem. 
lo8kwa. 
K a m i iJ. 8 ki Jul. A l'i8mien. roln. technol. 
Lwów. 
- Wier8z z pow. 8kollU Ziętkiew. Lwów. 
- Ziemianin glllicyj. Lwów. 
K a p u 8 c i ń s k i :\Iat. De fi8t. urin. Vars. 
KarBnicki Ant. Przypom. wojen. nad Re- 
nem. Lwów. 
K a 8 p e ro w s k i Adam. Kutech. przep. podat. 
Lwów. 
- Rozb. apar. A"orzel. Lwów. 
K a ta log dz. 8Zt. piek. WY8t. War8z. 
Kaufmann Fr. Obw. o zajęciu Krakowa. 
Krak. 
K a z i m i e r z B. Ja/dcl. IIymnus. Ratisb. 
K e nn e d y 1\1. G. The )Jolish 8tr. Loud. 
Kir c h h o f F. O roli. Puznai\. 
K I i e u. IIcut. W cndclI in Lau8itz. 
K lon o w i c z Fah. Seb. Dziełn. Lipsk. 
Koc k Paw. Żona, mąż i koch. Wal'8z. 
K o c li l e r Lud. 7.dllnic spr. z czyn. roczno 
w 8Zp. staroz. \'" arMZ. 
K o I e n d a dla dz. czyli nowy ciem. Warsz. 
K o m i 8. fund. emigr. pol. Paryż. 
K o n c e w i c z T. Jan. O potrz. 8toS. w bud. 
du klimatu. Kitlcl'. 
K o p ff Wikt. Organi8. de I. Republ. de Crac. 
Pads. 
Korrzyilski Mich. Kaz. za dU8zę Fajgla. 
Lwuw. 
Korecki Leon. Siitze. LemLerg. . 
Korkorewi cz On nt. Poez)",'. rctersh. 
K o 1'1\ Jan Bog. Katalog książpk polski,'h. 
Wrocł. 
- 
pis \\"ybo
u k
iążl'k. Wrocl. 
Kor we II. W lanck llUWOI"OCZ. WaC8z.
>>>
158 


1836. 


KorY8ki Ludm. Nefelonikoncs z dzienno 
l\Iarewicza. Paryż. 
Korzeniow8ki Leon. Mowa na pogrz. Ma- 
dl'jskiego. Lwów. 
K o ti c i a k i e w i c z Ant. E8sai sur rhypochon- 
drie. 1II0ntpellier. 
(K o ś c i u 8 Z k o). Montagne de Kuściu8zko. 
Pari8. 
K o.w a l e w 
 ki Joz. 
fongolskaja chre8torn. 
Kazan. 
Kozaryn Józ. De la pU8tule maligne. Mont- 
pellier. 
K o z e ł Thl'od. Di8s('rt. mediclI. Vindllb. 
)( oz ł o W 8 k i Józ. Kaz. podcz. konsekr. kllt!- 
cioła. Pozna i\. 
Kra j i emi
rll.era- Zbiór pism. Paryż. 
Kra s i il 8 k i Henr. llataille de Kirchholm. 
Pllris. 
K\"8siilski Zyg. Irydion. Paryż. 
1\: r a 1\ k u w s k i TUlu. Pam. o pIJWSt. bialo- 
wiez. l'arnt 
Krawczykiewicz Szym. Nauka chowu pi- 
jaw. Lwów. 
_ Przepis \'OL. octńw. Lwów. 
Krell8rh W, 
owy elem. pol Wllrsz. 
){rcyssig W. A. Skazówka do upr. rze- 
paku. Leszllo. 
Kro n (' n L er/;?: H. Experimenta. BI'rlin. 
K l' U P s kiJ. N. Strat. sZ:lehowa. Warsz. 
Kubal8ki Mik. Alllur. l\Ićm. 8ur I'exped. 
des rcfug. Pulon. Parie. 
K u II ('l" k I e \V i c z Alek. A nimi 8ensa introd. 
Fr. l'isztek. Lcop. 
K u h n Anna J. Lemberg8 Umgeb. Lemb. 
Kuk l) I n i k Nestor. Gram. r08. Wilno. 
Kuł i k Jak. Tafel d. Inhalt. cylind. Gefas8e. 
Lemb. 
Kuł a k o w s k i Ign. W spom. Piotrogradu. 
Petersb. 
K \I n i s r h J. Th. Descr. Silesiae. llreslau. 
_ Wiad. o kotic. Jezuitów. Warsz. 
Kur II w s kiJ. N. Choroby zwierz. dom. 
Warsz. 
- O IIwHda,.h lasom I"zkodl. Warsz. 
- O jedwabnictwie. Warsz. 
_ Wi:ulolU. gOS!IIII1:!r. Warsz. 
Kw II. S i li o r s k i Kar. Des Prulapsu8 d. I. ma- 
triee. MOlllpcllier. 
L II m \' n a i s H. Fr. Przestrogi dla szukaja- 
eyeh szczet!1. Krak. . 
L (' li II W II k i" Oswald. O karach na zaLójstwa. 
Krak. 
L c h l' U n A lek. Alit. Zd. spr. z cz}'nn. w szpit. 
Dziec. Jez. Warsz. 
_ P:unitttn. 8Zp. dziec. Jez. 'Varsz. 
Lefehure Llld. Stef. Try/;?:onnllletrya. W:tr. 
I,l'1ewel Joach. Oh!iezenie komit. naroił. 
Bruksella. 
I'ubk:l udrailzajl}ca się. B
uk8. 
Pyth('lIs du lIIarseille. Pafl8. 
- Toż. llruks. 
_ Kleinerc Hehrifl('n hist. geogr. Lcipz. 
Lengnich 1l0gulD. Prawo puspnlitl. Krak. 
Leonhard Jan ;\1, Nauka chrzcś('. Warsz. 
J. c o 110 W i c z Cypryan. Towiany, ogród Ii- 
tew. Wauz. 


LeAniewski Paw. Porad. dla g08podyń. 
War8z. 
L i8 t a 08óL tl'Udn. leczeu. War8z.' 
L o n g c h a m p 8 Bogusł. Di88. de cyanosi car- 
diaea. Pragae. 
L II b a li s ki Aleks. De l'amcnorrMe. Mont- 
pellier. 
L u d polski. Gromada. Paryż. 
- Toż. O drughn projekcie. Paryż. 
ł. u b k o W ski. Słownik polsko-rosyjs. War8z. 
Łuk a s z e w i c z L. H.ys dziejów pismien. 
polsk. Krak. 
Maciejowski W. A. O Kozakach. Krak. 
M a g a z i n erM. Lexicon melłieum. War8z. 
1\1 a g a z y n dla dzieci. Warsz. 
- puwietici. Pozmlli. . 
- powszechny (ezIł80p.). Warsz. 
M aj er J. i 8kobel F. Sl,ostrzcżenia nad wy- 
razami. Krak. 
Malczew ski A. Marya. Londyn. 
III łl n i f e 8 t TOWIiI'z. demokr. Poitiers. 
lthramaro8 A. Powinszowanie F. Pi8ehtek. 
Lwów. 
- Laur z sumych cnót Ilwity. Lwów. 
ltIarcinkowski K. Uwagi nad hi8toryą. 
kołtIlna. Krak. 
IIl:lz II r k i e wi cz K. De 8ignis ex urina. 
Berlin. 
M e c h e r z y il S k i H. Wiadomośc o literat. 
rosyj. Krak. 
MerzLach S. H. Katalog now8zych k8il}:!ek. 
Warsz. 
Michałow8ki L. Sobiesciada. Lwów. 
Mickiewicz A. Kunr. Wallenrod (po fran.). 
laryż. 
- Herr Thaddeu8. Leipz. 
- Wiersze r()żne. Pal'Yż. 
- Werke. Berlin. 
Mierosławski L. Pugaczew. Paryż. 
- .(\per
1I 8ur I'histoire. Pari8. 
- Zelazna Maryna. Pary:!. 
Mika J. Groszówka. Tarnów. 
M i l' ski. LJiseollrs. fIIarseille. 
hl i 8 i u l' S k i E. Ry8 historyi rolilin. Krak. 
1I1nem08yn.
 (czasop.). Lwów. 
M o e h n a c k i 111. Pisma rozlDllite. Pary:!. 
_ La pulitique oriento merid. Poitiers. 
:\10 h r 1\1. Pl'7.eJlisy przYr.ll!ll£. lekarstw. Kr. 
1II0krzyeki N. Thcses. Lwów. 
III u n t a g n e de Koś
iIlSLko. Paris. 
lIIontesquiell K. S\\il!tynia Wenery. Lipsk. 
M ore I. l.Ji
sert. medica. Berlin. 
M o l' o z e w i c z K. lIIemoire sur republ. de 
(;mcovie. ł'lIris. 
Morska M. ZlJiór rysunków. Wiedeil. 
1\1 o s o c z y C. ()i
lIl'rt. medi(':l. Wicden. 
1110 n y ils ki A. Kol
da dla dzieci. Wilno. 
- Odpowiedż na reeenzy'2. Wilno. 
Mo ts en lłWelll" des proscrits. L08anne. 
Mott y J. Lt'itladcn der Bot:mik. Posen. 
- lIIuzcum histori natllral. Puznan. 
M II C h a n o w P. :5bornik. Muskwa. 
Muczkuwski J. Gramatyka polska. Krak. 
M u ł k o W s k i A. De vita LilJani. Krak. 
III u z e 11111 dumo we (CLasop.). 'Varsz. 
N. J. SposółJ oczyszczanid. kilsztoka. Pozn.
>>>
1836. 


)59 


ayń. 


N a b o żeń s t w o cod£ienne. Przem. 
- clIłoroczne. War8z. 
- ró:!ne. Przem. 
- na p08t. Krak. 
Na akt uroczY8ty w Lomży. Suwałki. 
_ w Lowiczu. War8z. 
- w Rawie. War8z. 
Nałęcz ob. Ropelewski. 
Naród pol8ki (cza80p.). Pary:!. 
- Toż. Bruxella. 
N arusz e wi cz A. Dzieje narodu pol8k. Lip8k. 
N a u k a obyczajowa. Wilno. 
- czytania. Częstoch. 
N e p o 8 C. Vitae imperatorum. War8z. 
Ni e d z i e ls kiJ. Szkoła na flecik. War8Z. 
Niemcrwicz J. U. Panow. Zygmunta llI. 
W rocł. 
_ La vieille Pologne. Pari8. 
Niczabitow8ki K. Dziennik nabo:!. Wilno. 
- Kalendarz pOW8Z. Warsz. 
N o e I i Chapsal. Gramatyka franc. War8Z. 
Nowaek K. J. S. B.mdtkic. Wrocł. 
ObjaBnienia spostrze:!. nad wyrazami. KI'. 
O b o m 8 kij. Supra81skaja rukopi8. MU8kwa. 
O c z a p o w 8 kiM. Gospodar8two wiejskie. 
Wllr8z. 
- Uprawa roślin. War8z. 
- Uprawa zbóż. War8z. 
O d e z w a i akt kunfed. nar. pol. Pary:!. 
O d rz y w o l8 k iW. Di8sert. medica. Bcrlin. 
O ffic ia propria. War8z. 
O ffi c i u m codzienne. Przem. 
- Toż. CZę8t. 
O g ł o s z e n i e 8en:Ltu m. Krak. Krak. 
Okólniki centralizacyi Tow. demukr. Poi. 
tiers. 
O kusz k o W. De la tympanite. Muntpellier. 
OleBkiewicz K. De l'Angelus. Paris. 
Olizarow8ki T. A. Poezye. Krak. 
Ołtarz złoty. Często 
Ołtarzyk polski. Pary:!. 
- mniejszy. Pary:!. 
O n t l' U p. Poczl}tki religii. W roel. 
O p is zało:!. kOBc. ewang. Wilno. 
Ordiil8ki J. De dY8onteria. Moskwa. 
Orłow8ki F. De l'evolution du foetus. MODt- 
pellier. 
Oszkow8ki J. De imprhiginibu8. Kmk. 
O s h' o W s k i A. Żywut T. Ostrow8k. Pary:!. 
0:1 t I' o W 8 ki Krys. Nuits d'exil. Paris. 
O 8 t r o w 8 kiP. De bubon8 8yphilit. Mont- 
pellier. 
Pacewicz P. De I'erysipele. Montpellier. 
(Paganini). WiadumoBć o mioszkancach 
morza. Krak. 
Panna podstarzała, kom. 'War8z. 
p a 8 e k J. C. Pamiet.niki. PozD:\n.. 
(Pawłuwski F.). "Do J. W. bi8kupa. 
- Wiersz mL objęcie dyeeezyi. Warsz. 
Pelou8e P. O !ludow. kominów. War3z. 
Pfei I. O owadach 8zkudliwych. Warsz. 
P i e n k i e w i c z A. Odpowit:dż na recenzye. 
Wilno. " 
- Wybór poezyj. Wilno. 
p i II e I' Franc. Katalog k8iążek polskich. 
Lwów. 


car- 


ont- 


ar8z. 
Ilien. 


Lk. 
BZ. 


l wy- 


htek. 


Łoryą. 


nina. 


terat. 


,!:!ek. 


"ran.). 


'ak. . 


. Kr. 


Lipsk. 
)1. de 


I. 
ilno. 


Ił. 


Krak. 
.. 


'ozn. 


P lIer J. Kalendarz. I,wów. 
p o t r o w s ki K. Poezye. Berdyc£ów, 
P 8tek F. List po:!egn. Tarnów. 
- Tu:! po niem. Tarnów. 
_ Ad venerab. clerum. Lwów. 
Planard. BłY8kawica, opera. Wsrsz. 
P l a t e l' W. Le Polonais (czasop.). Paryż. 
P o e z y e. Peter8b. 
P o I a c y w Ameryce. Pary:!. 
(P o I a n d). LaYd of Poland. Lond. 
_ Hungary 8 Switzerland. Loml. 
(pole n). Erinnerun/(en. Hamburg. 
Poles (The) und the cZ:Lr. London. 
(Polis ch). Thc remembrances. Albany. 
Politique (La) ob. Mochnacki. 
P o I o 
 n e (La) hi8toriquc. Pari!!. 
- et Hussie. Paris. 
Polonai8 (Le) (czasop.). Paris. 
P u 18 kIL (CZ8S0p.). Paryż. 
_ Akt konfederacyi IIsrodll polak. Paryż. 
_ .Manifest tow. demukr. Pary"'. 
P o l8 k i naród (c£asop.). Pary:!. 
Popi8 szkoły krakows. Krak. 
_ gimnaz. \Var:lz. 
P o p I i il 8 k i .T. Gram m. der polni8ehen Spra- 
che. Lissa. 
P088art F. Lehrbuch der slav. Sprllchen. 
Stutt
ard. 
(Poto c ka Kl.). Notice sur Claud. Potocka. 
Brux. 
Potocki H. Sonety. Leszno. 
Potocki L. Wiersze. Poznano 
Prą.dzyn8ki F. Versuch einer Kricg8theo- 
rie. Bielfeld. 
Praelectiones in acad. medie. \Vilno. 
P r a w i d la żywienia ubugich. Wilno. 
PrlLwo o mnłżeilstwie. Warsz. 
Pre 8i o w 8 kiJ. Gramatyk:, łaeiils. Warsz. 
P ro g I' a m pupisów 8zkoły wydział. Krak. 
_ 8zkoly w Mh1wie. 
_ gimn. w Płocku. 
- 8zkuły Jlułtuskiej. 
_ in8tyt. głuehun Warsz. 
P l' Z e w o d n i k rolniczy. Leszno. 
Przeżdziecki A. Don Scbastien de Por- 
tugal. Peter:;.b. 
_ Szwceya. Warsz. 
przyjaciel ludu (czasop.). Leszno. 
p l' Z Y ł u s kiL. Kazanie na ingres. Pawlow- 
8kie,.:0. 
p u k s z t a J. Kalendarzyk. 'Warsz. 
P u I' k Y n i eJ. Badania w lIrzedm. mowy. 
Krak. 
putiatycki A. Katechizm \Varsz. 
Uach. roczny kasy Tow. Dobr. Wilno. 
R a c i b o I' 8 k i Adam. Hsmllo. der AU8kultat. 
Lcipz. 
Uaczyński At.an. Ge8chiehte dcl' neuer. 
dcutsch. KUIl8t. Berlin. 
Uaclzi8zew8ki BarU. Ordo uffieii divini. 
Vars. 
Rakowiecki Ign. Ode'Zwa do miłosil. jęL. 
słowian. Warsz. 
Ramble-Racoord. Opinions in Rus8ia and 
Poland. London.
>>>
162 


1837. 


Ap peal (An) to Englishmen. London. 
Au swahl v. Mostern. Warsz. 
Bachmatowicz Kaz. Souvenirs pittor. de 
Rustem. Wilno. 
_ Orłosiady kopie z rysun. OrłowB. Wilno. 
_ Przypomn. Wilna. Wilno. 
Bal cero w s ki G. Biblioteka kaznodziejska. 
Pozn. 
Balinski M. Pamiętniki o Barbarze. Wars. 
Bansemer J. M. Atlas of Poland. Lond. 
Baur A. Fryderyka Brown, kom. Warsz. 
B e Ił J. Podró:! w Czerkasyi. Londyn. 
Bełza J. O wyrab. cukru. WiUSZ. 
U e m J. Supplement a la liste. Paris. 
Ben nie A. A sermon ofpolish refug. Edym- 
burg. 
Bergson J. Dissert. medica. Berlin. 
Biblioteczka dla dzieci. Wsrsz. 
Bielecki K. Rocznik tow. dobro Krak. 
B i e r k o w s kiJ. O ważnoBci gimnastyki. 
Krak. 
B i e l' n a c k i A. P. Association. Paris. 
Biernacki J. Grammatik der polno Spraehe. 
Breslau. 
B I u m e n g a r t e n S. Dissert. de tetano. BerI. 
Bobrowicz J. N. lt(elitele, noworocznik. 
Lipsk. 
BobrzYliski J. Disscrt. de ssphyx(a. Kl'. 
Boczkowski Dr. Klllze Anzeige. Wien. 
O kł!pielach lIłonyeh. Krak. 
Bodianskij O. O narad. poezyi. Moskwa. 
B ó g jest nadziej
. naszą. Warsz. 
B o h u m o I e c F. Zycie Ossolińskiego. Lipsk. 
- Życic J. Zamojskiego. Lipsk 
Bourienne. Kronika Napoleona. Lipsk. 
B r a n d ts Ui tt e l' F. Seythica. Król
wiec. 
B l' e i t k o p er i Hartel. Katalog ksil}żek. Lipsk. 
U u k oj e m s k i A. Th
se. lItontpellier. 
Bul wer E. Eugeniusz Aram. Wars. 
B u ł h a l' y n '1'. Rossija wistor. otnoszenii. 
Peter sb. 
U u l' k h a l' d t D. Geschiehte der neuesten 
Zeit. Leipz. 
C a t a log U s clf'ri dioeces. Premisl. 
e h lfJ i e I e w s k i R.lIIanifesblcye tow. demokr. 
Puitiers. ' 
C h o d k i e w i c z A. Hozprawa' o cieźarze 
ilwiatl:l. Wilnu. .' 
C h o d ż k o ,J. PiI.ma rUllfJl\itc. Wilno. 
e h o d ż koL. Hiographie dll KO!5ciuszko. 
Paris. 
- 1\1. i Rop:iński F. Polak (czas np.). Paryż. 
e h o il S k i K. Dis
ert. iIl8uJ1:. BeriiII. 
(C li u r II ID a II s k i S.). Ode Excel. ChOl'OUlan- 
ski. Wurs. 
- Carmen IIIustr. t;horomanski. 
ChristolDatia frllnruzkaja. Wilno. 
C
rzanowski W. Rys taktyki. Paryż. 
e I c h u c kiJ. Projekt Towarz. muzyczno 
'Varsz. 
C I a liS e w i tz K. Feluz iige V. Sobieski. Uerl. 
C h e l' i c e tt i G. Francia, Ita.lia, Polonil'. Pa- 
ris. . 
e o I i n P. Thpse. Pllris. 
Compte-rem]u de I'Assoc. de Bienfaisanct!. 
l'aris. 


- de la Soc. polon. Paris. 
Co ns i gn at i o cleri diaeces. Cracov. 
Conspectus praelectionum in teol. WiJ. 
Correspondance (Une) ił propos de la 
Russie. Parls. 
Cwi cz e n ia relip:ijno.moralnc. Warsz. 
Cybulski A. Dissert. inaug. Krak. 
C z aj k o w s kiM. Powieści kozackie. Pary:!. 
Czartoryski A. J. Porto folio. Pary:!. 
Czech JI
Z. Kalendarz. Krak. 
- Katalog dzieł polskich. 
Czeczot J. Piosnki wieBniacze. Wilno. 
C z e l' n i c h o W s kiL. Dissert.ation. Paris. 
C z e r n i e w i c z P. Thcse. ltlontpellier. 
Czetyrkin R. Pest in russ. Armee. Berlin. 
C z wal i II a. SchIllen in Posen. Pozn. 
Czynności scjmu. Lwów. 
Czyński J. Dziewica i starzec, pow. Pary:!. 
_ De Kozak roman. Bonn. 
_ La rewolte des Circassiens. Paris. 
- Russie pittoresque. Paris. 
- Stenko, le rebelie. Pads. 
D . . . a. Kucharka doświlidczona. Warsz. 
Daniłowicz J. Rzut na prawod. IitewB. 
Wilno. 
Darowska J. Nagroda dla dzieci. Krak. 
Dembinski J. II. Rzut oka na wypadki 
rewol. Paryż. 
Demokrata pulski (czasop.). Poitiers. 
Derome T. Dzieje star. i nowo testamentu. 
Waraz. 
(D e u t s c h l a n d). Skizzen iiber Deutsehland. 
Lipsk. 
Directorium div. oft'. Posen. 
- To:!. Lwów. 
- Toż. Przemyśl. 
_ Toż dioec. Sandom. Vars. 
- Toż. Wilno. 
- Toż. 'Krak. 
Dmochowski F. Czytania przyjemne. War. 
_ lIluzeum domowe. Warsz. 
_ Podri.i malownicza. \Varsz. 
- Włochy. Wllraz. 
D m u s ze w s kiL. Kuryer warsz. Warsz, 
Dobek A. Dziennik powszechny. Warsz. 
Uobrzailski A. Gmmatyka języka staro- 
sław iafl sk. Przemyśl. 
D o n a t S. Nabożenstwo. Wilno. 
Dorn J. Przewodnik do pokryw. dachów. 
Pozn. 
Drużbacka E. Poczye. Lipsk. 
Dllcang e W. PierBcieil, dramlIt. 'Vllrsz. 
D n n i e c kiJ. Gegenstiiude der Vertheid. 
Wien. 
Dwernieki J. Odpowiedż na pismo Różyc- 
kiego. Londyn. 
D y a r y u s Z sejmu m. Krakowa. Krak. 
Uyrekcya Tuw. ogniowego. 'Varsz. 
Dziaszkllwski II. Zbiór naboż. Wal'sz. 
U zi e n n i k praw. Warsz. 
rozporz. m. Krakowa. 
- rz
rl. Rpltej. krak. 
- nrzęd. ,",ojew. August. Suwtdki. 
- To:! kalisk. 
- To:! krakowsko 
- To:! lubelsk.
>>>
1837. 


163 


II. 
de la 


- To:! mazowiec. 
- To:! płock. 
- To:! podlask. 
- Toż sandom. 
Elenchus cleri. Viln. 
Eman ci patio n of thc pcnple in Poland. 
London. 
Epagny J. Złe wychowanie, kom. Warsz. 
EXl'uvillez F. Piotr Jusmin. Wilno. 
Fedr. Fabulae. Vars. 
Filomeny S. Żywot. . . . Lwów. 
Flamerand. Mateusz i Wiktor. 

' lor k i e w i c z J. Potrzeba zaklad. banków. 
Krak. 
Franciszek Salezy S. Droga do życia. 
Warsz.' 
Franke X. Słowa pokoju i miłości. Pozn, 
Frankowski K. Paris. Brux. 
Fredro J. Trag-edye. Lipsk. 
F ri e d l e i n D. Ed. Kat:Llog ksi=!g polskich. 
Krak. 
F u n t cukru. Poznań. 
G a l e w s k i Herm. De anaestesia f:lCiei. Berol. 
(G a l i z i e n). In d. Stras8wesen eingctr. Ve- 
r:ind. Krak. 
G a u It i e l' A. E. K. Sto pn. czyt. dla dLieci. 
Warsz. 
Gefe'chte d. gen. Riidiger. Wien. 
G I a t z J. Dllval hist. veritable. Tours. 
GIiiJ.ski J. O. L'heroine polon. Havre. 
G I ii ck s b e rg Aug. Spis niektórych dziel. 
Warsz. 
G l ii c k s b e r g Teuf. Katalog ksipgarni. Wil. 
- Katalog ksil}żek. . 
G o d I e w s k i S. De la necrose, thcse. Mont. 
G l' a b o w s k i A. :&1. Uli rachitis. Montp. 
Grabowski rłl. Literatura i kl'. Wilno. 
G rei l J. A. ł"auka kroju. Warsz. 
(Grodek). Plan d. Uwgeb. von Grodek 
Lemb. 
Gromoff J. Medycyna są.d. Warsz. 
Gross K. Diss. de pliea. Vicnnae. 
Grundlinien zur Kreditanst. in Galiz. 
G rz y m a la W. La verit'; SilI' Pierre le Grand. 
Paris. 
Grzymałowscy W. K. i J. Poezye. Pe. 
tersb. 
G u m p I o w i c z A. Cataloglle des ouvrages 
franc. Crac. 
GIlzowski And. 
Ul' le genif' dans la poe- 
sie. Poitiers. 
Hamel P. J. 'Yiad. histnr. o czerwcu. \Vil. 
Hazzi P. Nauka chowu bydla. Warsz. 
- O nawozach. Pozn. 
Ił e II m a n n. Elegia na zgon Wilczyńskiej. 
\Varsz. 
n e r b y pol. i litew. w bibl. uniw. Krak. 
H e re o k Ign. Opis buduwy szkół pocz
tk. 
Krak. 
H ci I z I. Die Grafeu Osiilski. BamIJerg. 
H o ffm a n n Kar. B. Cztery powstlLlłia. Paryż. 
H u be Ksaw. Diss. de OIol'Lo scrophuloso. 
Rcrolini. 
I n d e x. Itct. in "ni,'. Jag. ('rac. 
l n s t l' U k c y a dla rodLiców :!ycz. umie8z. 
Peter8b. 


'ary:!. 


'. 


8. erlin. 


Jary:!. 


sz. 
itewa. 


rak. 
'padki 


nentu. 


hland. 


'. War. 


'sz. 

rsz. 
staro - 


achów. 


rsz. 
rtheid. 


Różyc- 


nsz. 


- dla :!andl\rmeryi. Krak. 
Jabczyń8ki Jan. Archiwum teologiczne. 
Poznań. 
J a b ł o n o w s k i Feliks. Nonnulla de scirrho. 
Berolini. 
J ac h o wicz Stan. Zabawki dla dzieci. \Varsz. 
Jacobson H
inr. Quelhm d. kat. Kirchen 
d. Prov. Pos. Kunigsb. 
Jahołkow8ka Cel'. Ećlgar i Cecylia. Lw. 
J a i 8 Alojzy. Kazania. Warsz. 
Jakllbowicz Ant. Gram. r08. 'Var8Z. 
Jakubowski Aug. Ant. Rcmembr. ofa po- 
lish exile. 
Jankow8ki. Nowa kucharka. WRr. i Wił. 
J a n u s z e w i c z 111. StarożytnoBci Wilna. Wil. 
Januszkiewicz ł'r. Wiersz przy zało:!. 
8zpit. Stanisławów. 
Jażwiilski M. A. Nowa met. liCZ. cllronol. 
Wilno. 
_ III..thode dite polon. Paris. 
J e lo w i c k i Aleks. Pisma hist. i liter. Pary:!. 
_ Extrait du catalogue. Paris. 
J e z i e l' s k i 
Iichał. Puezye. Wilno. 
Jezierski Hier. Ew. Desmammelles. Mont- 
pcllier. 
JolJivet. lIIćthode ob. Jsżwiński. 
_ Chronologie de I'histoire de 1"l'ance. Paris. 
JOUl'nal des operations milihifl's. YIłI'SOV. 
Jurkowski F. Univel'sitl' df'ł"rance. Puitiera. 
Kaczanowski Józ. K:lI:JJd. infurmac. War. 
KalenfI. g08p. litew. Wilno. 
_ na pułudnik kaliski. Kalisz. 
_ krakowski Bcienny. Krak. 
_ krakowski nowy. Krak, 
_ lwowski powsz. Lwów. 
_ ścienny polski i ruski. 
- tualetowy. \Varsz. 
K a lu 8 8 o W s k i Henr. Ziemianin Wszerada. 
Bruksclla. 
K a w i iJ. 8 k i Jul. Ziemianin pismo pOBW. gosp. 
Lwów. 
K a m i n 8 k Y Krzysz. De cau8is morb. Berol. 
K a 1':\ S i iJ. 8 k i WIad. Disqui8. de 8cinho. 
Lipsiae. 
Katalog der Gemiilfle. Lemb. 
K o b y I e ck i Józ. Wiad. o S}'IJeryi. Warsz. 
Kock Kar. Paw. Kawalcr do wzięcis. War8. 
_ Wladyslaw i jego kuzynki. \Varsz. 
Kolberg Wilch. Wzory rys. map. Warsz. 
K o m i s. fund. emigr. puls. Paryż. 
- korrespond. Poitiers. 
)( o m i t e t centr. ogółu emigr. Paryż. 
_ trudno zbiel'. skladki. Krak. 
Kopee Józ. Dzien. podr. przez Azyę. Wrocł. 
Kur k li II o w !\lich. Karta \\'uje nJJlI. w 1579 
godll. Petersb. 
- Oper8C}j. Wrocł. 
Korn Jan Bo
. Katalog ksiażck. Wrocł. 
Korsak Józ. Opis zburz. Jero'zol. poems. WiI. 
KorwelJ K. Wianek noworocz. Warsz. 
K o l' z e n i o w s kiJ óz. DesDJurgia. \' ilnae. 
- Dl.' us!ibus fJactis. Vilnae. 
K os i il S k i Franc. Vissert. inaug. med. de 
methodis tacnialll eX)lellelldi. Viennse. 
Knitsir Cł... V. The Poles in Amel'ica. 
Philadel.
>>>
164 


1837. 


Kra k o w o wa Paul. Pierwiosnek noworocz. 
Warsz. 
Kra s i c kiMare. Pisma rozm. Wilno. 
Krasiński Ad. St. Gram. pols. WiI. i Wu.r. 
Krasiński Zygm. Nieboska komed. Pary:!. 
Kraszcwski J. J. Majster Bartłomiej. WiI. 
- Dwa a dwa. Wilno. 
K re m erAlex. Rasorii doctrin. Crac. 
Kremer Józ. Rys fenomenolo
ii. Krnk. 
Kro s n o w s k i Adolf. Almanach hist. Paris. 
Krupski J. Nl'p, Swiatowid. Walsz. 
Krusenstern Alex. Precis de l'instr.publ. 
Warllz. 
Kruszewski Jan. Pamietniki Wil. 
Kry n i c k i Jan. Arachnographiae Ross. de- 
cas. Moskwa. 
- CO!lchylill lmp. Russ. 
Krzeczkowski Józ. Birllta. Wilno. 
Krzyczkowski Jul. De la yaleur des 
preuves. Afont. 
K u e h n a s t Lud. Kirchenlieder in Polen. 
Rastenburg. 
- Bistor. Nachrichten. Berlin. 
K III i k Jak. Fil. Biographie des Mart. Alois 
David. Pralf. 
K u I w i e c Daniel. De la dyssenterie. Montp. 
Kurhanowicz Tom. Gram. pol. Wilno. 
- Gram. lac. Wilno. 
Kurowski J. N. O warzeniu piwa. Warsz. 
- Wiadomości gosp. Warsz. 
Ku:! ID i e r s k I Mich. Essai sur les fievrl'S. 
:alontpellier. 
Kwiaty i owoce. Lipsk. 
La Lomia X. B. Wspomn. z podró:!y na 
Wschodzie. Warsz. 
L a u b e Hen. Das junge Europa. Mannheim. 
L e I e w e l Joach. La l
gitimit
 de la nat. pol. 
Rouen. 
- O monetach błaznów. Bruks. 
- Polska odradzajaca się. Paryż. 
- Monnaie de fous: Lilie. 
- La couronne dl' Pologne. Rouen. 
- Dzieje Polski. Bruks. 
Leokadya i Robert, powieBć. Warsz 
Leśnicwski Paw. Ryblictwo kraj. Warsz. 
L e s t r e l i n Achille. Les Moscovites. Olesia. 
Paris. 
L e w i c ki J,)z. Gedicht Zll Ehre Joh. Sni- 
gurski. Przem. 
- Stych wo czcst Snihurskumu. Lwów. 
Lewocka Kar. Powiastki dla dzieci. Wars. 
L i s c h Fryd. Ueb. Grab:llterthlimer Meklem- 
bur
s. Rostock. 
- Friderico-Franciseeum. Leipz. 
L i s i c kiM. De l'emploi du gal van. d:ms PII_ 
ralysis. Paris. 
L i s t F. L. Plantne lithnanae. Tilsitii. 
Loeschin Gotthilf. Zur Gesch. Danzigl!. 
DanzilC. 
(L u d polski). Grom_ Grudzil}dz. O central. 
emigr. Portl!mouth. 
- Toż. Do emi
r. pols. Portsm. 
L u t o m i rs kiRtan. De sputis et signis. Be- 
roli ni. 
L a p a t y ń s k i S. TMse. Montpellier. 


Łoziński Teod. Powieści moralnc z rozm. 
autor. Wilno. 
L ukaszewicz L. Pamiętnik naukowy. Kr. 
M. Wiadomość o poczl}tku nowego medalu. 
Krak. 
M. J. Przyozdabisnia wiejskie. Leszno. 
M. J. S. Zbiór nabożeli. Warsz. 
Mackiew icz Ad. Tad. Trzy spiewy z for- 
tep. Wilno. 
.Magazyn powieści. Poznań. 
- powsz. (czasop.). Warsz. 
M a i e r J. Rozbiór objawów :!ywotnycb. Kr. 
Maksimowir.z M. Ob uczastii Kijewa. 
Kijów. 
Malczewski A. Marya. Agen. 
Malinowski Mik. Replika w spr. z Tysz- 
kiew. Wilno. 
- Sprawa. . . . massy po Radziwille z Ty- 
szkiewiczami. 'Vii no. 
- Sprawa z Graf. Morawskiemi Wilno. 
Mallian J. Włóczęga, dramat. Wlirsz. 
M a n i f e s t polaków w Belgii. 
- of the polisch society. Londun. 
lit a n i fe s ta t i o ns des Anglais. 
:ale moi re s au camp de Kalisz. PetCl'sb. 
M ark o n i H () porządkach l\l'chitekton. War. 
.M a t II szy lisk i J. De l'influence du nerf. 
!'aris. 
Mazurkiewicz W. Acte pOUI" la licence. 
Poitiers. 
rłf e II e s v i II e. Zachód słoilca, kom. Wars. 
M e sI i c z K. Głus Aleksandrowiczów z Ra- 
dziszewskim. Wilno. 
M e t z i g J. Dss K lcid der Soldaten. Lissa. 
Mianowski J. O złam:miaeh kOBci. Wilno. 
M i cha Is ki A. lIIethodc pulonaise. Paris. 
tu i c h II ł o w i c z T. 1 h.:,st'. Montpellier. 
:al i c h n i e w s kiJ. Thćse Montpcllier. 
fil i c k i e w i cz A. KonI'. Walll'nrod. Praga. 
M i t t I e r. Nauka czyt:mia. !'uzn:lil. 
:alnemosyne (czasop.). Lwów. 
Modlitwy do N. Trójcy. Varsz. 
Morozewiez K. Mauifcstion des Anglais. 
Paris. 
M o ts SILI' le question polon. Paris. 
M I' o n g o v i u s C. Polnische ł'ormenlehre. 
Ktinigsherg. 
GraulllJatik drl" poln. Spmche. D1inzig. 
- RI"wnik nielUier. i polski. Król('wicc. 
]\1 u c h a n o w P. Hł:kupis Filareta. JIIosk wa. 
:ałuelhausen J. Diss('rt. Uledil'a. Lipsk. 
M li II e r N. Lurlwika. Kopenhaga. 
M u z C n ID dumowe (czasop. ). W III"SZ. 
M y aj I i o handłn rlo Gd:n'.ska. Warsz. 
N al c ż e n i u (O) do Towau. zabezpieczejl. 
Krak. 
Nałożeni c A"runtu porl buraki. "'ursz. 
(N II P o I c o n 1.). Dowód oh. Pen'z. 
N a J' b 'I t t T. Dzieje ,narurln litcwl'k. Wilno. 
Naruszewicz A. Zycie J. Ii:. Chollkirwi- 
cza. Lipsk. 
N a u kachodowania drohill. Warsz. 
- czytlmia. H,'rlin. 
N!;dza i miłość synowska. Warsz. 
N e u h o f ł'. O wypaleniu wódki. Lwów. 
Niemcewicz J. M. Lejhe i Sióra. Krak.
>>>
1887. 


166 


- Oda na podnieeienie obelieku. Pary:!. 
- Zofia Zamojeka. Pary:!. 
N i e z a b it o wek i K. Godziny nabo:!n. roz- 
myślania. Warez. 
- Kalendarz powez. Warez. 
N o a k o wek i F. Gramatyka roeyjs. Lipsk. 
Noel i Chapsal. Abreg
 de la gramaire franc. 
Warsz. 
- Gramaire fran
. Warez. 
Nowicki N. O wyrabianiu cukr. Wilno. 
Obchód 29 Lietopada. Pozn. 
O c z a po wek i M. Gospodaretwo wiejskie. 
War8z. 
- Uprawa buraków. Warsz. 
- Uprawa roślin. Warez. 
Od bicia drzeworytów. Krak. 
Odwoływani II (O) się w sprawach kąrn. 
Krak. 
Ogółu (Do) emigr. polsko Pary:!. 
Ok ó l n i k tow. demokr. polsk. Poitiers. 
O I ber g E. Uebereicht der slav. Sprachen. 
Lipek. 
Ołtarzyk złoty. Wrocł. 
Onacewicz A. De scrofula. Wilno. 
Ordo div. ofłic. Vare. 
- To:!. Poznano 
Orł3weki X. Boga hietorya. Warez. 
Orzecbowicz A. De venenie. Wenecya. 
Oeiecki L. Quelques mots eur le scorbut. 
Montpellier. 
Ostrowski D. Acta capituli provin. Polo- 
niae. Vare. 
O e t r o w s k i KI'. Semaine d'exil. Parie. 
- Un jour de msee8cre. Paris. 
Oetroweki P. Wypisy rosyj. Wilno. 
Oświadczenie z pow. pisma K. Ró:!yc- 
kiego. Londyn. 
Otto E. Uebereicht derslav. Sprache. LiplIk. 
P. L. Wiadomości dla gospodarzy. Warsz. 
Pamiętnik tow. lekars. Warez. 
P a n sędzia. Wilno. 
PaeeJ[ J. C. Pamiętniki. Poznano 
P e II i c o S. O obowią.zkach ludzi. Lwów. 
- Moje więzienia. Wilno. 
Perez. Dowód, :!e Napoleon nie istniał. 
Pozn. 
P e r k o w s kiJ. Zebranie tajemnic winy ś. 
Lwów. 
P i e c z y iJ. e kiT. Essai eur la fipvre. Parie. 
PietrueiiJ.ski L. PieśiJ. na poświ\lc. szpit. 
Warsz. 
Piller }'nmc. Katalog ksil}żek. 
P i II e l' J. P. Kalendarz. Stanisł. 
- To:!. Lwów. 
P i s m otowarz. dem ok. Poitiers. 
PIi"iu8Z. Listy. Wrocław. 
Podolski J. O działaniu magneeów. Krak. 
P o d r ó:! obrazowa. Warsz. 
p o l a c y w Brukselli. Bruksella. 
Polak (czaeop.). Parr:!. 
(pole n). Geschichte Im J. 1831. Miloeter. 
(P o l i e h). Manift'ete of the polish societ. 
Lond. 
P o log n e (La) Chaneonnier national. Parie. 
- Compte rendu de la societ. Parie. 


Pop is szkoły krakowek. Krak. 
- gimnaz. Warsz. 
P o p li iJ. s k i A. Elementarbuch der poln. 
Sprache. Poeen. 
PopliiJ.eki J. Auewałtl v. Muetern. 
P o p r a w y wetatucie organ. Krak. 
Pospi8i1 J. Zpominku na Halicz. Praga. 
Powiaetki. Warez. 
Powieści dla dzieci. Warez. 
Powinez. Krak. 
Praniewicz T. Catechisme polemique. Paris. 
- Dilllogue eur la tombe du Pr. Poniatow- 
eki. Paris. 
- Marche II. la bataille d'Ostrołeka. Paris. 
- Le paroiesien et l'egliee. Pari8. 
P r a w o o szlachectwie. WarBz. 
p r i m a Donna, kom. War8z. 
p l' o g r a m In de!! Gymn. zu Brumberg. 
Program popisów w instyt. techn. Krak. 
- w ezkole mławe. Płock. 
- w 
iJnn. w Płocku. 
- szkoły pnłtuekiej. 
Projekt do ustawy dla emigr. Pary:!. 
- Tow. muzycz. Warez. 
- do zjednocz. emigracyi. Lyon. 
Prospl!ctus alumnorum eeminarii. Wllrsz. 
P r o y a r t B. Histoire de Stn.nielas I. Tours. 
Przegll}d dziejów polskich. Poitierb. 
P r z e m y s k a drnkarnia. Spie ró:!n. keil}lek. 
P rz e w o d n i k rolniczy. Leszno. 
Przyjaciei ludu. Leezno. 
Pu e c h J. Geol"nottische Beechreibung V. Po- 
len. Stuttgardt. 
- Polene Palaeontologie. Stutt
lIrt. 
Puternicki J. Opis pieców. WarsI'. 
Pu t i a t y c k i A. Katechizm. Warez. 
Rach. wil. Tow. Dobr. 
R a c z y iJ. s k i Edw. Poseletwo od Zygm. III. 
Wrocł. 
R a d wali s k i And. Zaeady fiz. doświadcz. 
Warez. 
R a d w a i18 k i F. Progr. pop. w Inst. techn. 
Krak. 
Ra d z i b o r Kar. Włodz. De nuce vomica. 
Berolini. 
Radzi8zewski Bartł. Ordo off. div. Vare. 
R a p c z Y li s k i Kom. Anioł w ciele, Win. 
centy Ś. Wilno. 
Ri8s dr. i Weiell dr. Bibliot. kaznodL. Pozn. 
Raumer Fryd. La chate de la Pologne. 
Paris. 
Redecki Paweł. Off. Patr. Regni Pol. Var. 
Refntation de la Bulle du Pape. Bor- 
deaux. 
Reglllament Kurland. Tow. kred. Wilno. 
R e p o r t of the precedilll!"e of meeting. Lond. 
R e p u b I i kil n i n piemo nieperyodyczne. Lond. 
Retzbach Juh. M. TlIschenb. d. Uniwer. 
Lember
. 
R k li c kiM. Baz. Russkaja Chriełom. Wars. 
- Poczl}t. języka roe. Warez. 
Roczn. Tow. Dobr. Krak. 
Rodziewicz Adolf. Wiersz na imien. Mik. 
I. Warez. 
Roś c i s ze w . k i Adam. Przepióreczka. Praga.
>>>
166 


1837. 


R08enbach W. De capitis doctoribus. Ti- 
dni. . 
(R088ya). Skorow. topogr. ce8ars. War8. 
Rozmaitości. Lwów. 
- wllf8zawskie. 
Rolycki Kar. Uw. nad wypr. Dwernickie
o. 
Bruks. 
(R n c fi i g e r Teod.). Die Gefeebte de8 Gen. 
R. Wien. 
R u 8 a łka dniestrowaja. Bndzyń. 
R ns 8 i a in an8wer to a Manchester. Lonl!. 
Rustem Jan. Souvenir par Ba('hmatowicz. 
Wilno. 

acharow Iwan. Pulieszestwia Rus. ludej. 
Petersb. 
S a c h s GU8t. Theatr. An
eflenk. Krak. 
S II m e l8 o n Szym. De jure fleci. t'rac. 
Sawicki Szymon. Tht!ses de m
l"anique. 
Toulou8e. 
Sehema ti8IDn8 cleri leop. 
- univ. eleri. Premisl. 
S c h e r b e l Henr. De Coxarthrocaces explic. 
Beru!. 
Schmid Krzysz. Baranek, powiastka. Wars. 
_ Dzieje 8tar. i nowo test. War8z. 
Sehnee G. H. POCZl\t. dziedawcR. J\l"Rk. 
S c h n e i d e r. Fel8-Bildungen . . . bei Skole. 
Schneider Ant. Behandl. d. Sprachunter. 
Lemb. 
S c h u c h Adolf. Chodowo buraków. Warsz. 
Sehllmacher Car. Ern. DiS8. de hplrope. 
Vilnlle. 
Schwartz Baz. Wiad o upływach. Krak. 
Sch weiger Józ. ES8ai sur l. pliqne. Paris. 
Sei d I J. H. Schwefel-Quelle zu :'\iemirow. 
Wien. 
S e k c y a Tow. dem. po!. w Bordeaux. 
Sęk o W 8 ki Józ. Gedenk8schr. von einem 
Kobold. Grouing. 
S e r a n g. Les pri80nniers. en Rn8sie. Paris. 
Serwatow8ki Wal. Leitfad zurBdebr. der 
Nichtuniten. Wien. 
S i e d m i o g l' o d z k i Józ. II censigliero, oper. 
Ruma. 
(S i e ra d z.). Progr. szkoły wydz. Si er. 
Skarb duszy. CZę8t. 
Skobel Fryd. O pojęciu choroby. Krak. 
S kor o w i d z mia8t guber. War8Z. 
Skott Walter. Woodstock, pow. Wilno. 
Skribe. Nawet w ehatce byle z nim. War8. 
- i Delavigne. Robert djabcł. 
Sławecki Ign. Poezye. Lwów. 
S ł o W a c z y li 8 k i Jędrz. Suite d'nne corres- 
pond. d. I. RUs8ie. P1ri8. 
- Bnletyny (tygud.). Pary:!. 
Słowlliczek nowy pol. niem. I'ozn. 
- wyrazów ro8S. War8z. 
Słownik do wyp. pol. Pozn. 
- nowy pol. niem. Pozn. 
S ł u:! e w sk i Stan. Odpow. 
 Tygodnikowi 
emigr. 
 Pary:!. 
Smiałowski Feliks. These8 ex jura univ. 
S o c i 
 t 
 po nr la propag. de la mriemonique. 
Paris. 
S o It Y k Roman. r\lIpuleon im Jahre 1812. 
Wesel. 


Spaehta Dom. Poku8 eech& o gram. juz. 
pol8k. Praga. 
S p a u 8 t a Raf. Dar8tell. einer Prophylllxe 
der Karpatben. Wien. 
S p e n c e r. Ski:r.zen iiber Deutschland mit Po- 
land Leipzig. 
S p i s dzieł ka8yna w Gostynin. Leszno. 
S p n w li między Senat. Krak. z właBc. jatek. 
- Toż z właśc. sklepików. . 
_ Aleksandrowiczów z Hincza. Wilnu.. 
S p r a w o z d. rady opieko 8zpii. Warsz. 
S t a d n i c k i Ant. Postrze:!. nad wiekiem XIV. 
Krak. 
S t a r z y c k i FI'. O oLywRtt'lstwie. Krak. 
S ta t u t 8 du cercie polonais. Vstl\wy towarz. 
pol. Pary:!. 
Straszewicz Jos. Die Poleu u. d. Pollinen. 
Stuttgart. 
S t r u m i II o Józ. Pszczelnictwo. Wilno. 
S t r u t y ń 8 k i Baz. Siitze aus Reehts Wissens. 
Lemb. . 
Strzecki Win. AperCfu stat. sur Russie. 
Limoges. 
S t ii l' ID e r Tbeofl. Zur Vermittlung in d. Heil- 
kunde. Leipz. 
Stygarowski Jan. Oda w dz. imien. Zacha- 
ry8siew. Bochnia. 
S i1 k i e n n i c e. Na żądanie Senatu, działać 
bedzie Stróżecki. 
- Wyrok Trybun. Krak. 
S li 8 k i Feliks. De la nourriture d'hopital. 
Montpellier. 
Ś w i a t k o W s k i Stan. Nowy pol8. rus. ele- 
mentarz. 
Ś w i a t o w i d. Czas. poświęcony nauce. 
Swięcieki Kar. De la cistite. tM8e. Mont. 
pellier. 
S y l w 8 n. Dziennik nauk leBnych. 
Szadbej Ign. Poezye. Lwów. 
S z e r l e c kiWład. Diet tMrapentiq ue. Brux. 
Sztambuch nowor. pol. ros. War8z. 
Szyller Fryd. Ilist. wojny 30 let. Wilno. 
Szyman oW8ki Jul. Der G}'psverband. Pe- 
ter8b. 
Szymonowiez Szym. Sielanki. Lipsk 
T a r y f a celna Król. pol8. 
T a rz e iJ. 8 k i Lud. Kilka 8łów do rodaków. 
Paryż. 
Teni8zew. Opis zan. wojsk imp. pri gor. 
Knliszie. Petersb. 
T e n n e ID /L n n Wilh. Rys bist. fil. Krak. 
']' e rle c k i Ilip. Zyg. El:Isai Hur I'hydroce- 
phale. łlontpellier. 
Tettau W. F. A. Die Volk8sagen. 08tpreu8. 
Textor. Typogr. Karte Ost.Preu8. 
T o m a n e k JÓ7:. Diss. de dyssenteria. Vind. 
Topoli K. Czary Niskolko scen. Moskwa. 
']' o r o 8 i e w i c z Teod. Veb. das Salmiako 
za Jabłunow. Niirnbt'rg. 
_ Veb. Quelsanren in Zamar8tynów Lemb. 
Towarz. przeciw poiarom. Krak. 
Tren to wsk i Teod. Grundl. der P
il08. Carls- 
ruhe. 
Tre8 ko w A. ZUJ' Gesch. des poln. Revolu- 
tion8Krit'ge8. Berlin. 
T r i p p I i n Loo. Korrespondent.
>>>
1837 - 1838. 


167  


T ugenhol d Jak. Modły dla mł. wyzn. looj. 
Warsz. 
Tugenhold W. Stimmllng d. Hebriier. Wil. 
Tyszkiewiczów głos przeciw. M. Mali- 
now8kiemu. Wilno. 
T y 8 Z Y n s k i A1eks. Amerykanka w Polsce. 
Peter8b. 
U kar a n i e czyli Ari8t i Lucyna. War8z. 
UroczY8toBc poliw. Sl;pitala. Warsz. 
Urzą.dz. wt'wn. dm'h. kat. Akademii. 
_ 8łu:!bv iandarm. Krak. 
U 8 tli w y dotycz. pism. lekars. Warsz. 
U wagi domu handl. Lubienscy. Warsz. 
\Vaga A. Teorya gospodarowania. Warsz 
Wagner J. O chodowaniu merynosów. Puzn. 
Walewski A. Un mot 8ur la questiun d'Afri- 
que. Berlin. 
Węgier8ki K. Poezye Lipsk. 
W('reszczyński M. De diagnosi morbi. 
Viennae. 
WiadomoBć o zało:!. akademii warsz. War. 
- dla gospodarzy. War8Z. 
Wia:lomoBci handlowe. Warsz. 
'V i a I, e k noworocznik. Warsz. 
Widuiinska J. Magazyn mód. War8z. 
W i e log ł o w s k i W. Oświadczenie. Bordeallx. 
\V i I c z e w s k i A. De coliea 8aturnina. BerI. 
W i I c z e w s k i K. De cerebro Cyprini. Berlin. 
Wierogór 8ki J. De diabete mellita. Hel'I. 
W i B n i e w 8 kiL. De apoplexia. Berlin. 
W i s n i o w 8 kiT. Demokrata pulski. ('uitiers. 
W i 8 Z n i c w 8 ki K. Metoda liczenia. 'ViIno. 
_ Descriptio raphalliae. Wilno. 
W i 8Z n iew8ki M. Charaktery rozIlmów. Kr. 
Witwicki J. Theses. Patavii. 
W i t w i c k i S. Wieczory pielgrzyma. Pary:!. 
W i z e r u n k i naukowe (czasop.). Wilno. 
Woda zimna. Lwów. 
Wojcieki K. W. Kledllły. Warsz. 
Woj c i k u W s k i A. Aetioni8 publicianae ex- 
positio. Wiedeń. 
W ulski H. Essai sur le ttiehoma. Paris. 
W l' o illl k i H. A vi8 allx ingenieur8. Pads. 
- Rails mobile8. Pari8. 
Wrotnowski T. Powstanie na 'Vołyniu. 
Pary:!. 
W rz e li n i o w s kiM. Leteinischo Gramatik. 
Lwów. .' 
Wypisy niemiec. Warsz. 
- I'usyjs. Wilno. 
WyrabianiII (O) cukru. Wilno. 
W z o r y pis!\J;\. W ar
7.. 
pruly i puez)'i. VI" arsZ. 
Z. M. L. R. Pan Sedl;ia. Wilno. 
ZaboruwIlki D. be jadio. Warsz. 
Z ah e z k o \\" s kiT. Cholera. Ziirich. 
Zakrzewski J. De j'L chlorose.lIloutpellier. 
Z a I e s kiP. Atlas ob. H,msemer. 
Za8ady wista. Wrocław. 
Zawadzki i Węcki. Katalog ksil!g polsko 
War8z. 
Zbieracz literacki. Krak. 
Z bió r praw dla Król. Prllsk. Pozo. 
_ nowy 8piew. (Aubera). Wilno. 
'- ustaw Towarz. demokr. Poitiers. 
Zdanie sprawy banku polsko War8z. 


1- 


1- 


- bractwa miłosier. Krak. 
_ Towarz. demokr. Poitiers. 
- Tow. Dobrocz. Warsz. 
Z d a n ow i c z A. Objaśnienie chronolog. ta- 
blicy. Wilno. 
- Tablice konjugacyi łacilis. Wilno. 
Z ei tu n g (Lemberger). 
Z gór 8 ki A. Des pla('e8 de tete. Montpellier. 
Ziel inski L. Lwowianin (czasop.). Lw\iw. 
Zieliń8ki W. Mowa przy zwłokach Sali- 
8cba. Warsz. 
Z i e m i a n i n Wszera(la. Rruxella. 
Z i m m c r m IL n n W. Galizien und Lodome- 
rien. Leipzig. 
Z ID i a n y tltatutu zgrom. po1itycz. Krak. 
Znbrzycki D. Rys histosyi nar. rusko Lw. 
Zwierkuw ki W. !Iaximum. Bnlksella. 
Ża ba N. T\\"0 latuwe! of tlte bistory of Po- 
land. Lundon. 
Ż y cilL 8ławnych Polaków. Lipsk. 


11013". 


A b e c a d I o obrazkuwe. Wilno. 
- nowe. Lwów. 
A b i c h t A. ('ollectanea medico-chirurg. WiI. 
Abrantes. Hcdvigue reine de PologIle. Par. 
.\. d a m o w i c z A. F. O panowaniu cborób 
zwierzat. .Wilno. 
A k t uro.czysty w 8zkole obw. bral8kiej. 
_ hrubieszowskiej. Lllulin. 
- kalitlkiej. . 
- gimn. w Kielcach. 
_ w szkole obw. w Koiiskich. 
- w Lipnie. Płock. 
- w gimn. lubelskiem. 
w Lomży. 
- w 8zkole obw. Lęczycy. 
- łowieckiej. 
_ w gimn. w LIlkowie. 
- w 8zkule obw. opolskiej. 
- piilczow8kiej. 
- w gimn. piotrkowskiem. 
- w Płocku. 
- w Radomiu. 
- w 8zkole abw. w Sandomierzu. 
\'\" gimn. sejneilskiem. 
w szkole obw. siedleckiej. 
w sieradzkiej. 
wSuwalkach. 
w gimn. w 
zczellrzeszynie. 
w szkole obw. wilenskiej. 
w Włodawku. 
A n d rl! B. Nauka uprawy koniczyny. Wars. 
A n n i v e r s a ił' e de la rhul. pol. Bruxella. 
A n B a rt K. Rys jeografii pOW8Z. Wil. 
A li n i k o W s kiJ. Figle młoduBci, opera. Wil. 
A u e r Fr. Ogloszenie (to warz. asekur .). Wil. 
A 11 s wa h I V. Must
rn. Pozn. 
A y Dl on. Cuty powsta1i.ca. Pary:!. 
B a c b m Ił II n M. Anleitung zur Auswahl SchglR- 
ser. Warsz. 
B a c z y ń s k i A. Commentatio pathologicli. 
Turini. 
B,kow8ki J. N. PrzyczynianiE:' drzewa. Lw. 
_ Sposób oszczędzania drzewa. Lwów.
>>>
168 


1838. 


Balzae. H. Lekarz obyw. WiI. 
- Po cót chciał wiedzieć? War8z. 
Bandtkie J. S. Słownik h'anc. poll. niem. 
Wrocł. 
Barankiewicz L. Po';sie
. PariI. 
Bsrsno w 8k i W. Przemówienie. 
Barthel K. Nauka kstolickiej religii. Leszno_ 
B e r li i18 kij M. Upisanije Bielickaho ujezds. 
PeterIb. 
Białobrzeakl M. Wykład 8W. ewangelii. 
Wilno. 
B i b li a. Lipsk. 
B i e I k i e w i c z A. CoUect8nea medico-chicurg. 
W iloo. 
- i Siemien8ki L. Dumki. Praga. 
Bierkowaki J. Uwiadomienie. 
Biernseki A. P. Ogłodzenie o Tow. filote- 
cbnicznem. Paryt. 
Biernacki J. Aufgaben. Wrocl. 
Bieroacki K. TMse. Montpellier. 
Biog raphie der Polen. Hamburg. 
Blam J. Die Kopfrl"Choung. Przemyśl. 
Block W. Prowadzenie rachunków. Waraz. 
Blahk J. Spis roślin. Lwów. 
Bobruwski J. Kazame na Wołłow. Wiloo. 
Boehwic F. Obraz myśli. Wilno. 
B o d u 8 Z Y ń s k i A. Physik. a8tronom. Ver- 
8uch. LIpak. _ . 
Bogucki J. S. Zalotna, pow. War8z. 
B o gu 8ła w s k i S. Stara romantyel.ka, kom. 
Warez. 
Bonawentura 8. Żywot P. Jezu8a. Częat. 
B o r k o w B kiJ. Praee literackie. Wiedeli. 
Borowaki J. Kazanie. Wilno. 
B088uet J. Mowy pogrzebowe. Krak. 
B ra c h v o g e I E. De plica polon. Berlin. 
B ri a e (La) du nord. Paria. 
(B r o d o w i c z M.). Cud rzadki. Królewiec. 
- Życie . . . Wilno. 
B r o d z i n 8 k i K. Puselstwo. Paryt. 
E roeder K. GramatykR łscili. Wilno. 
B r o n i k o W a k i A. Kwiatek wielkopolaki. 
Wrocław. 
Buczyns ki W. Cwiczenie 8ię w nabot. 
Lwów. 
Budzyn8ki 
I. Quatre ann';es dana la Ga- 
iicie. Brux. 
- Cztery Ista w Galicyi. Brux. 
B y r o n Lord. TłumRczenia Odyi1ca. Lipsk. 
C a ta log U a cleri diaeces. Premia!. 
Centralizacya Tow. demokr. Pllryt. 
C h o d t koL. Pol8ka malownicza. Paryt. 
C b o n s k i H. o dodlltku do br08zury: Kor. 
re8pondencya. Paryt. 
- Korreepondeocya. Jaryt. 
- Do korrcapondentów Polski malowniczej. 
Paryt. 
C b u ć J. Kancyonal ewanielicki. Oleśnica. 
C i c h o c kiJ. Spiewy kościelne. Warsl.. 
C i e a z k o \I' II k i A. Prolegomena zur Hiato- 
rioaophie. Berlin. 
C o n s p e c t u a praeleetionum in Acad, vil- 
ncn.i. 
Com\te rendu de I'Assoc. de Bienfais8nce. 
Parl8. 
C 1 b u II kiW. De bello Sullano. Berlin. 


Cycero. Rozprawa o aty lu. Wilno. 
Czaj kowak I M. National-Sagen der Koaa- 
ken. Lipak. 
- Wernyhora. Paryt. 
Czsrtoryaki A. J. Mowa w Tow. liter. 
polsk. Paryt. 
C z e c h J. Kalendarz. Krak. 
Czetwertyńaki J. O za8tosowaniu pary 
do utycia wojen. Paryt. 
Czetyrkin R. Oczumie. Wltr8z. 
- o wodzie buskiej. Waclll.. 
Czynności aejmu. Lwów. 
- Tot. Poznsń. 
C z y ń s kiJ. Histoire de Pologne. Paria. 
D. T. Pisma ob. Dobkiewicz. 
Dl}bkiewiez J. Spitsrllia wiejlIka. Wil. 
Daniłowicz J. Knigs pol::łkaja. Moakwa. 
Demokrata polaki (cl.asop.). Poitier8. 
Deanoyer K. Szpltda mujego ojca. War8z. 
Oirectorium div. otf. Pozn. 
- Tot. Lwów. 
- Tot. Wilno. 
- pro diaec. aandom. Warsl.. 
D I u s k i O. Thelle. Aiontpellier. 
D m o c b o W 8 k i F. S. Czytania przyjemne. 
Warez. 
- Muzeum domowe. Warsz. 
- Podrót malownicza. Waraz. 
Dmuazeweki L. Kuryer war8Z. 
Dobek A. Dziennik powsz. Warsz. 
Dobkiewicz }'. Pi8ma rozmaite. Wilno. 
Dorn J. Uwagi o dachach. Leezno. 
D o v e r Lord. Livea uf the aovereinga. Lond. 
D r d a c kiM. Die ł'rohnpatente GRliziens. 
Wien. 
D r o g a krzyiowa. Bl'odnica. 
Dropay J. Di88ert. medica. Berlin. 
D u n i n A. Odpowiedt na pamięto. emigr. 
Londyn. 
Dworzecki J. Poezye. Bruk8ella. 
D y a r y n BZ aejmu m. Krakowa. Krak. 
D y b o W a k i A. The poli8h magazine (cza. 
aop.). Lohdyo. 
D z i e koń 8 kiT. Nauka moralna. War8z. 
l)ziennik praw. Warsz. 
- rozporzfdz. m. Krakowa. 
- rZfd. Rpltej krak. 
- nrzęd. woj. Auguat. Suwałki. 
- Toż kaliak. 
- Tut krakowak. 
- Tot lubelak. 
- Tot mazowiecko 
- Tot płock. 
- Tot podlask. 
- Tot 8andom. 
Elementarz i kAtechizm tmudzki. Wilno. 
- Elem. Warsz. 
- Toż. Często 
EIsner J. Męka Jez. Chrystusa. War8z. 
Encyklopedya nowa. Wara!:. - 
Eogelhardt S. Karte vom Preusaischen 
Stsate. Berlin. 
E x a u v i II e z F. Ulryk, pow. Wilno. 
Falkowski J. Trzy kezania. Wilno. 
Farmak opea szpitalna. War8z. 
F 88 C i c u I u II IIpiritualium. Vilnac.
>>>
1838. 


169 


F ene lon F. Rozmyślania w czaBie choroby. 
Lwów. 
Ferdynand d. EBte. JubelgruBB der Stadt 
Żólkiew. Lwów. 
F iI i P e c ki A. Kazania. Wilno. 
Filozofia i zasady wisŁa. Wilno. 
Fonberg J. OpiBanie wody DruBkienick. 
Wilno. 
Fr. Ar. O blędach w budownictwie. Warsz. 
Frank und Wanek. Gramm. der poln. Spra- 
che. Prago 
Fredro A. Ciotunia, kom. Lwów. 
- Dotywocie, kom. Lwów 
- Zemsta, kom. Lwów. 
- Komedye. Lwów. 
Gans Edw. Scholie do Gaja. Krak. 
Gl}aiorowaki J. K. Dwa kazania. Wllrsz. 
- KILZ. w kość. XX. Pijarów. Warsz. 
- Mowa na pogrz. W. Szwejkowskiego. Wara. 
Gazeta krakowska. 
- lwowska. 
- W. X. Poznańak. 
- warazawaka. 
Glińaki J. O. La loi d'avril ou poa. deB 
proBcr. H/wre. 
Goethe J. W. Erlk
nig kleinruaa. von J. 
Lewicki. Przem. 
Gomolka Mik. Spiewy. Warsz. 
Gorczyński Ad. Powieilci Jadama. Krak. 
Gore K. F. Sowe rem. on the for. reI. Lond. 
Gorecki A. Ósmy rok od woj. nar. Paryt. 
Gorzko'l\"aki L. O zw. elektr. z magnet. 
Krak. 
Grabowski M. Koliszczyzna i stepy, pow. 
Wilno. 
- Literatura i krytyka. Wilno. 
G ra b o w a k i S. A. Tbt!se pour \. doct. en 
med. Paria. 
Gradowicz E. J. Ueb. d. Schwefelwaas. 
Galizions. Wien. 
Graf A. ErzbiBeh. v. K
ln. und Posen. Leipz. 
GraBS J. Kuchnia zdrowia. Wilno. 
(G r e f e n b e r g). Spos. lecz. koni i bydla. Krak. 
Gro za A. Rusalka. Wilno. 
Gruener J. Dissllrt. de opio. Vindob. 
Grzegorz XVI. Okólny list do patryareh. 
PoitierB. 
G rz y b o W s ki ĄI. Du croup, th6Be. Montp. 
H. H. ł'. LII. Rusaie, la Pologne, portofolio. 
Paris. 
Haezewsk i JOz. O bursztynie. Warsz. 
Hawrylowicz Piotr. Jan ZlotouBty: O ka. 
plaństwie. 
H e r c ok Ign. Opia budowy Bzkól poczl}Łk. 
Krak. 
Berdcr Jan. Pomysły do fil. dziejOw. WiJ. 
Ił o m o I i c k i }I ich. Katedra wileńaka. W i1n. 
lioffmann Kar. Commere. relat. England 
and Poland. London. 
B o I b e i II Fr. Ign. Gonitwy w Tenczynie. WiI. 
Bruaik A. DeutBche Spraehe unter d. Poln. 
einzuf. Op pel. 
Hoffmanowa Klementyna. Powiastki, po- 
wieści. Wrocl. 
Próbki literatury wieku XVI. Wrocl. 
Życie i. Eltbiety. Wrocl. 


Index lect. in Univ. Jagiell Crac. 
I n I i n d e r Ign. De glossitide, diBsert.. Ticini. 
Inatrukeya dla akuszera mieja. Waraz. 
_ dia akuazera gubernialnego. Warsz. 
- dia akuszerek. Waraz. 
- kontroloa pasu graniczno Waraz. 
lo a t r u o w a n i u (O) apraw defraud. Krak. 
I n tr i g u e a d l. Rusaie en Valach. Paria. 
I t Y c k i Wiad. Nowy sposOb uczenia dzieci. 
Krak. 
J a b I o ila k i Jak. Les quatre quest. Th
ae. 
!lontpellier. 
Jaku-bowiez Ant. Poczl}t. jez. ros. Wara. 
Jakubowaki JOz. ChoreRe S. Viti. Crac. 
J a n i k o W a k i Stan. Nauka moraIn. Warsz. 
J a n i k o W a k i Jędrz. Skrzywicnia krt'goslllpR. 
Waraz. 
J a n i k o W a k i Teofil. Towarzystwo Dobro- 
czynności. Wara7,. 
J a n t z e D Chr. Tilbageblik ouver Poltms pol. 
Kjebenh. 
J a n u s z e w i c z Teof. Mots sur I'occnp. de 
Crl\c. Straabourg. 
J 1\ n u 8Z e w s k iN. De la phlebite aigiie. 

loutpellitjr. 
Janu8zkiewicz Fr. Głos przy odBł. pom- 
nika Franciszka I. Staniał 
Jar o c k i Feliks. Zoologia. WarBz. 
Jaatrzębaki alik. Kura mechaniki:Petenb. 
J e d n II za drugI}. kom. Waraz. 
J e I o w i c ki Aleks. Kalendarzyk pielgrz. pola. 
Paryt. 
- Catalogue de la libraire polonaiae. PRris. 
Jezieraki Józ. Polskie jedwabnictwo. War- 
szawa. 
J ol y Klaud. Kazania parafialne. Waraz. 
J u n o t L. Hcdvige rcine de Pologue. Paria. 
K a b a t Maur. Satze. Lemb. 
Kaczkowaki Joz. Kal. inforlIl. Warsz. 
Kajdanow IwaII. Rya hist. pOW8Z. Warsz. 
Kajetanowicz Ant. Din. de quasBia. Vind. 
K Id s erA. Geschicbte der pol. Revol. Leipz. 
Kalendarz dom. i gosp. Warsz. 
- kaliski. Kalisz. 
- krakowski. Krak. 
- lwowski powazech. Lwów. 
- icienny. Warsz. 
- toaletow}'. Warsz. 
Kaligu Kar. Ue ber die Kraukh. der Złlhne. 
Wien. 
KRmieńaki Józ. De la pericardite th
lIe. 
Montpellier. 
Katalog dz. szt. pięk. Wal'sz. 
Katarzyi18ki Adr. De metIJ. enderm.diBa. 
Crac. 
Klubek JAn. O poi. liter. PrAga. 
Kieielnicki M. Maruzza, rolU. Paria. 
Klaczko Jul. I'tlojR pil"rwsza ofiara. Wilno. 
K I i m a 8Z e "'. a k i Hip. SklRd i \"Ozkl. mowy. 
Pll ryt. 
Klon Kar Zbiór modlitw. Oleśnica. 
K o c h II n o w a k i Jan. Spiewy kościelne. ob. 
GowółkA. 
Kochańaki T. W. Tygod. roln. i przew. 
Lwów. 
K o c h e m c D 8 Marc. Mszał. Częat. 


22
>>>
170 


1838. 


K o d z i e w i c z Adol£ W iersz z powodu imie- 
nin Mikol. Wilno. 
Kojsiewicz Fr. K8. Dllplika Józefa Wie- 
lopol8. War8z. 
- Rekur8 hr. Tarnowskich. Warsz. 
K o l b e r g Jul. Porówn. miar i wag. Warsz. 
Kołatanie Zbawiciela u drzwi ludz. Wars. 
Kopczynski Onuf. Gram. na kI. I. Wilno. 
- To:! na kI. II. Wilno. 
Korczyń8ki M. przyj. chrz. prawd (czas.). 
PrzemYBI. 
Kom Jan Bog. Katolog k8idek. Wrocł. 
Korre8pondent warszawski. 
Korwel Kar. Niezapominajka, nowor. War8. 
Korzeniow8ki Ign. Sonety z muz Jubi- 
lewskiego. Warsz. 
Kor z y B c i pijań8twa. War8?. 
Kosmorama Ellropy (czasop.). 
K o tt & Henr. O uprawie lasów. Poznail. 
Kozłow8ki. Rys 8tatY8. ogóln. Warsz. 
Kra 8 iJi fi k i Ad. St. Noworocznik liter. Peter8. 
Kra s i li 8 k i Waler. Prosp. an essay of re- 
form in Poland. 
K fa s i Ji s k i Zygm. Agay-Han. pow. Wrocł. 
Kraazcwski J. J. Poezye. Wilno. 
- Wędrówki. Wilno. 
- Wilno od jego poczl}t. do r. 1750. Wilno. 
- Historya o blad
j dziewczynie. Wilno. 
Krognl8k i Józ. Zbiól' śpiewów. War8z. 
Krosnowski Adolf. Almanach. Paris. 
Krup8ki J. N. Lażnie par. War8z. 
Krusen8tern Al. RY8 oBwiec. publ. w Ro- 
syi. Warsz. 
K u b ah kiM. A. Statist. de l'emp. de Rus. 
Paris. 
- IIistoire de Russie. 
KIlcharski Jędrz. Fr. Pomno prawod. sło- 
wian. Waraz. 
Kuchnia warsz. nowa. Warsz. 
K II C Z Y n s k i I'cl. Esaai 8ur le tetan08. Mont- 
pellier. 
Kulesza Jan. Fil. Opisanie cholery. War8z. 
K u I i k Jak. Ueber die Kettenbriicken. Praga. 
K n r o w s kiJ. Nep. Kalend. roln. gospud. 
Warsz. 
- O urzl}dz. g08podarstw. Warsz. 
K II r y e r wileilski. 
- war8zawski. 
Kurzew8ki. Bajki. i powieści. Wlirsz. 
- Smętarz, poema. Warsz. 
Lafontaine J. 100 bajek. Lipsk. 
Laruenais H. F. Księgi ludu. Poit.iers. 
Lallg L. Les Polonais. Pari8. 
Lebrnn Al. Ant. 
prawozd. Warsz 
L e l e we l J oach. Pythea8 und die Geogr. sei- 
ner Zeit. Leipz. _ 
- Revue du cab. de madaill. Bruxella. 
Leman C. K. Da8 alte kulm. Recht. BerI. 
LeBniew8ki Paw. Teatr dla dzieci. Warsz. 
L e II wen de. Pocztylion z Loojumeau, opera. 
Warsz. 
Lewicki Jos. SŁych wo cze8t Lewyckomu. 
Prze m. 
- Wiersze lIa czeBć J. Snigurskiego. Przem. 
L e wo c k a Kar. Bal w resursie, pow. War8z. 
- Głu8 matki do córki. Warsz. 


Lawrowski J. Elementarz. Przem. 
Lukaszewicz J. Obraz Poznania. Pozn. 
L u k a s z e w i c z L. RY8 piśmien. polsk. Krak. 
rłl. Wiadomość o poczl}tku medalu. Warsz. 
Mackiewicz Ad. Tad. Trzy Bpiewy na 
. fortep. Wilno. 
Magazyn powsz. (cza8op.). Warsz. 
I\Ia'gy A. Sekretarz dla młodzie:!y. Warsz. 
Majer J. O ró:!oicy osobniczej. Krak. 
- Słownik anlitomicz. Krak. 
Malczewski A. Marya. Lwów. 
- To:!. Lip8k. 
M a I c z e w ski. k8ią.dz. Homilie. Lwów. 
.Manifest der poln. Verbindung. 
M ark o n i H. Zbiór projektówarchitekton. 
War8z. 
(M a r ya). Na część. . . War8z. 
Ma8kiewicz S. Pamiętniki. Wilno. 
(M a 8 o c h Dr.). Zur Jllbelfeier . . . Lwów. 
- Pieśń przy zło:!eniu puchara . . . Lwów. 
M e c h wal d. Kalender. Kalisz. 
III e ci 8 Z e w 8 k i H. Dyaryu8z sejmu m. Krak. 
Krak. 
Meidinger J. Gramatyka franc. Wrocł. 
M e I d o n S. Mowa o wskrzesz. Polski. Pary:!. 
- Di8cour8. Paryż. 
- Odes politique8. Paris. 
III e)) e 8 v i Ił e. Dwa pojedynki, kom. War8z. 
III e m o i r e presente a la commi8ion. Paris. 
- present.e 19 Avril 1838. Paris. 
lIliaskowski F. Korrespondent(gaz.). Wars. 
(M i c h ał ś.). Nabo:!enstwo. Lwów. 
M ick ie Wi8Z A. Poezye. Pary:!. 
M i I i k o W 8 k i Jan. V erlags. Verzeichnis8. 
M i e r o s ł a w s kiL. Hi8toire de la revolution. 
Paris. 
M i ł k o W 8 kiL. Deklaracya wY8t1!P. z to- 
warz. Pary:!. 
Mioduszew8ki J.Spiewnikk08cielny. Krak. 
M i 88 Y o n arze. Katalog k8ią.:!ek. Warsz. 
IIlnemoiyne (czasop.). Lwów. 
M o e II er H. Podręcznik leczenia psów. Wrocł. 
Moksłaa 8kajtima. Wilno. 
Mun tal e m ber t K. Żywot B. EI:!biety. Wrocł. 
M u r a w s kiT. Puwstanie Kościuazki. Pary:!. 
M o re a u C. Annllaire atlltistique. l'ari8. 
Al o l' r c t t i F. The8\J. Montpellier. 
M08ing G. Andeutungen. Lwów. 
M o s t u W s kiT. O wyrabianiu cukru. Warsz. 
M o s z Y li 8 k i A. K(lI
da dla dzieci. Wilno. 
- ł.nkasz Hubal. Wilno. 
- Żywot M. Dogicia. Wilno. 
M o t 8 snr la qllcstion polon. l'aris. 
M uj s z e I K. Dc llledicinae conditione. Vilnlie. 
rłl u II d e K. Opis Grefcnbcrga. Krak. 
łl u z e u m domowe (czasu p.). War8z. 
N a b o ż e li. do 8erca 1\1 ary i. Warsz. 
- Bractwo B. Trój('y. Lwów. 
Na akt ntuczysty w Lomży. SuwIiłki. 
- w Lowiczu. Warsz. 
N a g e I E. Elementarbuch der poln. Sprache. 
Brsnll8berg. 
Nakwaski II. Notice 8nr l'lnstitut des En- 
fants. V evcy. 
- O demokracyi. Paryż. 
- Zdlinie 8pr. z pieniędzy. Pary:!.
>>>
1838. 


liI 


a 


Narbutt T. Dzieje uar. litewsk. Wilno. 
Nasz ber g G. Sen, pow. Wrocław. 
N a II k a czytania. Częato 
- To:!. Grodno. 
- O maliei1stwach mieszanych. Puzu. 
N a u k a. katolickil'j religii. Leazno. 
- uprawy koniczyny. Waraz. 
N e r o n o w i c z J. Obrazcy czistopisanija. 
Lwów. 
N ell h o f F. O warzeniu piwa. Lwów. 
Newehki K. Kaz. na urucz. Vmochowsk. 
Wilno. 
(N i e d ż w i c d ż). Spis roślin. Krak. 
Niemcewicz J. U. Dzieła poctyczne. Lipsk. 
- Jan z Tęczyna. Lip
k. 
- Zbiór pamiętników u d1łwn. Polsce. Lipsk. 
- Odezwa Wydziału bistorycz. Pliryż. 
Niezabitowski K. Kalendarz powszechno 
Warsz. 
N i c z a p o m i n aj k i nuworoczn. Warsz. 
Nowenna llo M. Panny. Krak. 
Noworocznik dla dzieci. Warsz. 
- polski. Paryż. 
N u t t T. IIletoda chuwu pszcz1jł. Warsz. 
O. M. Poids de la Moldovalachie. Paris. 
O b o I e ila kiM. Zbornik. Moskwa. 
Ohwieazczenie magistratu m. Wieliczki. 
Oczapowski J. O używ. wód buskich. 
Warsz. 
Odyniec A. E. Tłomaczcnia. Lipsk. 
O ffi c i u m codzien. Lwów. 
O k ó I n i k i tow. demok. polsk. Poitiera. 
Olszbwaki M. Oświata sławian. Krak. 
Ołtarzyk złoty. Suwałki. 
O p i n i o n de la Presae. Paris. 
O p i a galeryi figur. Krak. 
O p ł a c i e (O) od mięsa. Krak. 
O r a Ii a k i Ka. L'avenir de la Ruasie. Paria. 
Ordęga J. Deklaracya wyat'!p. z towarz. 
Pary:!. 
Ordo div. off. Vars. 
Orlic ki D. Mno:!enie liczb. Wilno. 
O rp ia z e w a kiL. Wędrówka po Wielkopol- 
sce. Pary:!. 
O s t r o w a k i A. Do rodaków w tułactwie. 
Pary:!. 
Oatrowski J. B. IIlistakes about Poland. 
London. 
O a t r o wa k i K. Franc. Rimini. Paris. 
- łlymne ił KOBciuszko. Paris. 
- Un jour de massacrl'. Paria. 
O t w i n o w a k i E. Pamil'tniki. PoznaiJ.. 
P a mi ętn ik polski. Paryż. 
- Tow. lckar. Warsz. 
Pasek J. C. Dellkwiirdigkeiten. Breslau. 
Paszkiewicz J. Tageabcfchl an Armel'. 
Vars. 
P a II li J. Pieśni ludu polak. Lwów. 
- Starożytności galicyj. Lwów. 
Perk owaki J. Cwiczenia sic w nabo:!. Lwów. 
Pfau Dr. Zasady sztuki pofożn. Lwów. 
Pieliki ewi cz A. Hojan. Wilno. 
Pietraszewski J Zend-Avesta. Berlin. 
p i II e r Franc. Katalog ksi,!żl'k. Lwów. 
- Klilcnctarz. Lwów. 
Pili er J. P. Kalendarz. Stanisł. 


l. 


r. 


t. 


t. 


I. 


o. 


1- 


t. 


ł. 
ł. 

. 


t. . . 


)- 


P i a m a komisyi korresp. Poitiers. 
P ismo tow. demok. Puitiers. 
Plater W. Opinion de la Presse. Paris. 
- Lea PoiolIais. Paris. 
_ Hiografia Józ. Strallzewicza. Paryi. 
P o d o b i e i. s t w i e (O) wygrania na loteryi. 
'Varsz. 
P Ó h I K. Lesebuch der poln. Spraehe. Bresl. 
P o I a k (cza
op). Paryi. 
P o I a n d. Report of the 6 meeting. London. 
p o I a c y na tułactwie. Bruks. 
P o li a h. The polish magaziue. London. 
Pologne (La) bistorique, litteraire. Paris. 
- iIIustre
. Paris. 
- Discussion aur lea affaires de III. Pologne. 
Paria. 
- Manifestations d
s Anglais. Paris. 
p o 10m s k y E. De plica polon. Berlin. 
P o lo na i 8. Opinion de la pres
l'. Puis. 
Polska młoda (czasop.). Paryż. 
- Tabela traktów. War
s. 
POili a szkoły krakowsko Krak. 
PopliiJ.ski A. Wybór prozy. Poznań. 
Po p I i iJ. ak i J. Wypisy Polskie. L
szno. 
p o r z a d e k aktu lIroczyst. Warsz. 
Puaen (Dic Provinz). Rawicz. 
p u s i e d z e n i e Archikonfraternii. Krak. 
Prallicwicz T. I'osiedzenip 'tow.lit. Paryż. 
P ra w o o ullziel. po:!yczek. Wan!z. 
Presiow8ki .1. Gramatyka laciń. Warsz. 
P l' o g l' a m popisów w instyt. techn. Krak. 
- w gimn. w Płocku. 
- w gimn. poznańsko 
- szkoły pułtuskic.i. 
- instyt. głuchon. Warsz. 
Proniewicz 'V. Rozprawa o. stylu. Warsz. 
P rz c g I ą. d dziejów polsk. Poiticrs. 
P rz e p i s czynn. w IIrzęd. lekars. Warsz. 
- w radzie lekars. Warsz. 
Przepiay dla lekarzy wojsk. Wtrsz. 
Przewodnik katolicki. Lwów. 
_ obchodz,!cym pamil,!tkł: Zbawiciela. Wiln. 
- do wychowu koni. Pozna i.. 
Przeżdziecki J. Biographie de J. Cze- 
twertyński. Tarbes. 
Przyjaciel Indu. Leszno. 
R a c h II n e kwil. tow. dobrocz. Wilno. 
R a c h. z funll. pod zarz. kom. korrespon. 
Poitiera. 
Raciborl!ki Adam. Pr
cia du diagnostic. 
Brux. 
R a c z y Ii a k i Kar. Znaczno ubiory star. pol. 
Wilno. 
(Rarlawczyk). Gefechte (Die) bl'i Radaw. 
Wien. 
R a d wali s k i Andrz. O telegrafach. Warsz. 
R a fn Kar. Chr. Sur la d
couv. de I' Ameri- 
qlll'. Paris. 
- Wiad. o odkI'. Ameryki. Krak. 
Raport z głosowo na ustawy emigr. Poitiers. 
- Toż dodat. Poitiers. 
Rechowicz Kaz. De usu aquae therapeu. 
Crac. 
Redecki Paw. Nab. do serca N. M. Wsrsz. 
R e d li c h Bern. De Elephant.iasi scroti. El' 
roli ni.
>>>
172 


l 


1838. 


Remak Robert. Observ. :mat. et microscop. 
Berol. 
R c p ort of the procedings A. Molinari. 
Lond. 
R e t z b a c h J. !l. Taschenb. d. Univ. zu 
Lemb. 
Ricard Aug. Odludek, rom. War8z. 
Rklicki M. B. Rus. Christum. Var8. 
R o b e r t Cypr. II m on do sla\"o _ (voltnto in 
idiom a ita!.) Marseille (Ali. Garelli). 
R o c z. tow. dobrocz. Krak. 
- władz. duchowo w król. pol. War8z. 
Rok ósmy od wznowienia wojny nar. Pary:!. 
RozmaitoBci. Lwów. 
- warszawskie gaz. cod? 
- war8. dod. do korre8p. \Var. War8z. 
Rozwadow8ki }'erd. Ueb. die Biider zum 
diiitet. Gcbrauch. Wien. 
- DiM. de balnei8. Vindob. 
Roiycki Kar. Od pow. na rozbiór artyku- 
łów. Bruk8. 
Rymkitnvicz Feliks. O chorobach pijawek. 
Wilno. 
R y n k i e w i c z Fr. Wyrocznia 108Ów. Wilno. 
- Spiewy najnowsze. Wilno. . 
Rze8inski J. K. Odpow. na zarz. Żochow- 
skiego. Krak. 
S. W. J. SWAty prowincyon, krotofila. Kielce. 
S Ił c c h i n i "ran. Vita de Stan. K08tka. ROlUa. 
SaKatow8ki Jan. De la Carie, the8e. Mont- 
pellier. 
S a I van d y N. A. Hi8t. de Pologne. Paris. 
Sawaszkiewicz L. L. Tabl. hi8t. geogr. 
Bruks. 
Sc hem a t i 8m u s clcri leop. Leop. 
- universi cleri praemisl. 
Schenk Jerzy. Obstbaume ohne Ptahlc. Dro- 
hobycz. 
S c hm i d t. Denkwiirdig. aus d. Leb. Sybilla. 
Bril'Jr. 
S c h m i d KrzY8z. Eustachiu8z. pow. Gniezno 
i Leszno. 
- HistorYI\ billI. War8z. 
- MAły lIcnrY8. pow. Warsz. 
- Wielkanocnc jnjka. Chełm i Toruń. 
(Schneider Edru.). Leichenfeier. Lemb. 
S c h ul z e Karl. W iin8che zum Weihnacht8f. 
Wilno. 
S c h w li rt z Gu
t. Katechismus. Bp..l. 
Sekcyi (Do) tow. demokr. Paryt. 
S e n n I k luteryi. LwI.\\'. 
S erwi czkow8k i H. Winec wo cześć Ferd. 
I. Wiedcił. 
l:) i c m i Ił t k o \V S k i Piotr. Nowy układ rOBIin. 
\Varsz. 
Sierociński Tcod. Pam. po dobro ojcu. 
War8z. 
- Grllm. j
z. pol. Warsz. 
S i e r z p u t U\\'8 k i Mnrc. Thcsc pour la du- 
ctur. Strasb. 
S k a I k o W s k ij Apol. Obuw. istorii nowo 
r08. kl'. Odessa. 
S k ar b e k Fryd. Życie i przyp. Dodoshisk. 
Petersb. 
S k ó r z e w 8 k i Jan. Wyzn. wiary wychodżca. 
Pal y:!. 


Skórzewski Rajm. Sp08. chodowo owiec. 
Poznali. 
Skott Walter. Dziewica z Jeziora (Odyniec). 
Lipsk. 
Skribe i Delavigne. Rubert djabel. Wars
. 
S k ri be Eug. Konstllne)'R, komed. \Varsz. 
Sili wi ił 8 k i Piotr. Extrait des observ. a l'ob- 
serY. de ViI. ViI. 
Słobodzki. Arytmetyka na 8zczotaeh. Wil. 
Słotwiński Fcl. De immunit. eecles. Krak. 
- O juryzd. cyw. zewn. Krak. 
-- O juryzd. kar. zewn. Krak. 
Słowacki Jul. Anheli. Paryi. 
Słowaczyński Jedrz. Pamiet. pol. Pary:!. 
.- Stati8t. de la PoloKne. Parf8. 
Słowaczynski And. StIIt. de l'Europe. 
Paria. 
- Annuaire stat. Paris. 
S ł o.w i k o W 8 k i. Vindiciae pro Corn. Tacito. 
Krak. 
S ł u wn i k kiellz. fran. pol. niem. Wrocł. 
- pudr. pol. niem. Krak. 
Sni adec k i Jan. Dzieła. Warsz. 
S n i a d e c kiJ ędrz. Teorya je8te8tw. Wilno. 
S o c i e t e dc colonislłtion de l' Algerie. Mar- 
scille. 
(Sokal8ki Józ.). O przyczynie ubó8twa. 
Krak. 
S p i 8 płodów kraj. 
S po 86 b leczenia chorób koni. Krak. 
Sprawozdanie rady opieki 8zpital. w Bu- 
8ku. 
S p r a w r emigracyi. Bruks. 
S r o d ki dżwign. rolnic. War8z. 
Step hen s J. L. Ineiden8 of travel8 in Rlls- 
sili and Poland. 
S t i e g I erA. FI'. Die Gei8terkomedie. Lem- 
berg. 
Stowarzyszeniu (O) ku zapob. zarazy na 
bydło. Krak. 
S t r u t y ń 8 k i Jul. Le8 de8tin8, ill8pir. 8pirit. 
ViIno. 
- Lydia, dedic i& ma soeur. Viln. 
S t r z e I b i c kiMare. De probatione per te- 
8te8. Cracov. 
Stiirmcr Teorl. O wodach min. \Var8z. 
S w i II t o w id. CZ&80p_ poświęcony nauce_ 
S w o b ó d z k i. A rytmet)' ka nn szczotach. W iI. 
S Y l w a n dziennik nallk leśnych. 
Szadbcj Ign. Hannibal8 T"d. Eiu Trancr8p. 
Paris. 
- Sophoni8be. Ein Trauer8p. Paris. 
S z ej b I e r o \\' a i' 06a. Doświadczenia gospo- 
darcze. Wroelaw. 
S z k I arB k i WaleIJ. O leczeniu hemoroid. 
Petersb. 
Szkoła tow. dobro Pow. 
8 z n aj Ił e }'r. Służbl& lekkiej jazdy. Paryż. 
Szrciberówna Lud. Ostat. chw. Maryi 
8tllart. Krak. 
Szwemin8ki J. Ein Beitr. zur Padagogik. 
Szymanow8ki Woj. Alfabet pols. histur. 
Wlirsz. 
- Swiat dramlitycZD)'. Warsz. 
Szymań8ki J. D. MnemoRyoen. Gcdichte. 
Berlin. 


.......
>>>
1838 - 1839. 


178 c. 


Szymańsk i Paweł. Kaz. na urocz. B. Jana. 
Warsz. 
Szyli er Jan. Kucharka oszczędna. Wilno. 
T a r n o w 6 kiWład. Kreutz und Halbmond. 
Breslau. 
T e a t r dla dzieci. Warsz. 
Theiner Allg. Versuche die Scbisma des 
Nord. wieder zu Vcrein. Augsb. 
T h u II i ć Win. Po:!egnanie Kar. Lipińskiego. 
Lwów. 
T o k a ri e w K. A. Samollczitel ros. i pol. 
jazyków. Warsz. 
Torosiewicz Teod. Rafiner. oleju. Lw()w. 
_ O bódł. brom i jod zawierających. Lwów. 
T r e n t o w s k i Ferd. De vita hominis aeterna. 
Friburgi. 
T r i p p l i n Lud. Korrpspondent. 
T r o m I i t z A. Viellibchen, hist. rom. Leipz. 
Tuerk P. O uprawie morwy. Warsz. 
l' y c b o m i r o w Piot.r. Arytm. ob. Swobodzki. 
T Y g o d n i k literacki. Pozn. 
T yz e n b a u z Kon. O gl}sienicach szkodli- 
wych. W nrsz. 
_ Postrzet. nad g'atun. ryb. Wilno.- 
U s t a w a kompanii wyrobu cukru. Wilno. 
- emigr. pol. Puiticrs. 
W. J. Glos radoBci. Lwów. 
Wal e w s k i A. Mot sur l'alliance anglaise. 
Paris. 
Waszkiewicz J. Historya banków. Wilno. 
(We r k i). Przewodnik dróg jerozolim. Wilno. 
Wesołow!ki J. Wdziecznolic przy wyst. 
pomnika Fl'anc. Stllnisf 
We s t. Etlin. Das Schllhmachergesell. BerI. 
WiadomoBć o skutkach medalu. Krak. 
Wi adomoBci handlowe. Warsz. 
- historycz. i literackie. Paryż. 
Widulińska J. Magazyn mód. Warsz. 
Wieczorkowski M. De morbo maculoso. 
Crac. 
Wiedomosti wilelis. gubern. Wilno. 
W ił d Kar. Katalog ksią:!ek. Lwów. 
Winiarz Ellw. Spis ksil}:!ek. Lwów. 
\Vinnicki P. Kazania niedzielne. Warsz. 
W i B n i o w s kiT. Okólniki Tow. demokr. 
Poitiers. 
W i s z n i e w s k i K. A rtis veterinariae condi- 
tio. Cbarlww. 
Wiszniewski M. Pamil}tka po ojcu ob. 
SierociiJ.ski. 
W i t w i c k i S. Podarek ślubny. Pary:!. 
W iz e r u n k i naukowe. Wilno. 
Woda zimna. Lwów. 
Wójcicki K. W. Klechdy. Praga. 
Voigt J. Gesrhichte Preussens. Konigsb. 
Woj n i c z W. Essai sllr I'ery
ipele de la face, 
Montpellier. 
W o I i iJ. s k i F. Homilie. PoznAiJ.. 
W ols k i l'. Pisownia polska. Londyn. 
W o ł o W s k i l'. Biografia ks. Czetwertyńsk. 
Paryt. 
W rób I e w fi k i. Kalendarz. Warsz. 
W roń s k i H. Petition nux deux chambrcs. 
Pa.ris. 
W s z e I a kiT. Zbiór nauki chrzeHc. Często 
Wujek J. Nowy testament. Lipsk. 


c). 


sZ. 
. 


)b- 
m. 
łk. 


y:!. 


pe. 


ito. 


no. 
ar- 


wa. 


:lu- 


IlS- 


Im- 


na 


.rit. 


te- 


Vii. 


'sp. 


po- 
)id. 


L 
Lryi ik. 
tur. 


nte. 


Wypisy franc. Warsz. 
Wy:!ycki J. Kauka hodowli zwierzl}t. War. 
W z o r y pism druk. Gieszkowskiego. Krak. 
- rysunkowe. 
Z a b a w a wiejska. Londyn. 
Zacharyasiewicz F. Przemowa do ludu. 
TarnÓw. 
Za I es kiJ. B. Poezye. Lwów. 
- To:!. Wilno. 
- Rusałki. Praga. 
Zaremba F. Der grosc Versłlhrungstag. Ba- 
zylea. 
Zawadzki i Wecki. Dodatek do katalogu. 
Za wiad o m ie n la. Pary:!. 
Z b i e r a c z literacki. Krak. 
Z b i ó r praw dla król. prusko Pozl1l1n. 
Zdanie sprawy banku polsk. Warsz. 
_ hractwa miłosier. Krak. 
_ Towarz. demokr. Poitiprs. 
_ Rady instyt. dobrocz. Warsz. 
_ Towal'z. dobro Warsz. 
Z e i t u n g (Lemberger). Lwów. 
Zgromadz. Pijarów ks. Kuru'iO'skiemu. War- 
szawa. 
Z i e li ń s kiL. Lwowianin. Lwów. 
Z i e I i ń s kiW. Kowy komeniusz. Warsz. 
Z i e II k o w i c z L. LE's costllmes du peuple 
polonais. Paris. 
_ Odprawa posła. Strashurg". 
Z i e won i a nownrocznik. Praga. 
Złotnik i pow. Leszno. 
Z m i a n y w statllcie akadem. Krak. 
Z n i e s i e n i u (O) ksiegi ingrossacyjn. Krak. 
_ zaostrzenia kary. krak. 

 d :! ar s k i A. Zhiór poezyj. Płock. 
Zoc howskl F. CzęBci muwy. Warsz. 


11;39. 


Abecadło nowe. Lwów. 
Abgarowicz J. Dissertatio vermium cor- 
poris. Vindobonae. 
A d d i t a m e n t u m ad breviarium. Leopoli. 
A k t przeciw CzartoryskiemIl ob Gucki. 
_ uroczysty w szkole obw. Bialskiej. 
To:! hrubieszowskiej. 
To:! kaliskiej. 
- w gimll. w Kielcłlch. 
_ w szkole oLw. w Konskich. 
_ w szkole obw. w Lipnie. 
- w gimn. lubeh,kiem. 
w s/.kole obw. opolskiej. 
- w szkolc pińczuwskiej. 
- w gimn. w Płocku. 
_ w szkole obw. w Pułtusku. 
- w gimn. w Radumiu. 
_ w szkole obw. w Sandomierzu. 
- w gimn. sPjnenskiem. 
- w szkule obw. sieradzkiej. 
w szkole oliw. w Suwałkach. 
w ł{imn. w Szczebrzeszynie. 
w szkule obw. wieluilskiej. 
w szkole obw. w Włucławku. 
A n d r II s z e k E. Gramatyk" łaciilsk. Warsz. 
A n n i ve r s a i l' C de la rćvol. pał. Bruxelles. 
Ansart K Rys jeografii. Wilno.
>>>
174 


1539. 


A P P e n d i x ad Missale. Lwów. 
B a c h m a n n M. Rady dla dobierania okula- 
rów. 1Varsz. 
Bąk o W s k i ,J. N. Reproduct. des for
ts. Paris. 
B a ł i c kiW. Notizcn. Darmstadt. 
R a I i li s ki.. Żywot Jana Sn iadeckiego. 
Warsz. 
Bandtki e K. W. Numizmatyka kraj. Warsz. 
B e c k s P. Miesiąc Maj. Lwliw. 
Bełlin
hallsen F. Gryzelda, dram. Lwów. 
Bem J. Expo8
 de la lIIethode polonaise. Paris. 
B e n t k o W s kiW. Vicissitudinea comitiorum. 
Lipsk. 
Bernatowicz F. Poj ata. Wilno. 
Białobrzeski M. Homilie. Wilno. 
B i elo wsk i A. Scena na murowanym mostku. 
- Ziewonia, noworocznik. Strasburg. 
B i e la ki S. llistorya kościola. W orsz. 
Ui gel Dr. Avenir de la medecine. Paris. 
Botc tDer Warschauer) (czasop.). Warsz. 
B o u r g n o n A. Pranie za pomoc!! pary. Lwów. 
B o y c r. Nioche. La Polognc litteraire. Paris. 
B o z n Ił. ila k i F. ŻIII i wzniesienie sit' ducha. 
Lwów. - 
B r a u n s t e i n S. Diasert. inaug. Berlin. 
H r e i t k o p f i Hartel. Katalog książek polsk. 
B r i e fe einea Verachiedenerr. G logów. 
H I' i s e (La) du Nord. Pliris. 
Brodowicz J. Żywot J. Badurskił..go. Krak. 
B r z e z i iJ. s k i E. Tironi medicu tramea. ViI. 
Budzyńaki M. Poezye. Bruks. 
B u I h R r y n J. Istorija sU1l1tnago wremeni. 
Petersb. 
B y r o n Lord. Poezye. Wrocl. 
Clitalogus Soc. Jeau. Lwów. 
- cleri diaecea Premi
l. 
Chan ta h
cut
s le 29 Nov. Paris. 
(C h m i e I e w s k i T.). Ode Excell. T. Chmie- 
lewski. Warsz. 
C b o d ż k o A. Derar. poem. Petersb. 
C h o d ż koL. La Polo
ne iIIu8tr
e. Pal"ia. 
- Polska ozdobnicza. Pary:!. 
C h o i s e u I Z. Hlilina Ogińska. Pary:!. 
- Toż. Bruks. 
C li o iJ. a k i H. Uwagi nad wyrokiellJ trybIlnalu. 
Pliry:!. 
Chrz :łnowski W. Służba wojakowa w poIli. 
Paryż. 
Cieszkowski A. Ein Blick auf die Errei- 
gnisse. Berlin. 
- Du credit et de la circulation. Paria. 
C i e 8Z k o W s kiL. Disaert. inaug. WUrzburg. 
C I. M. Oraison funcbre du carnaval. Vara. 
C o n a p e c t u a praelectiunum in Acad. Vilrr. 
ViIII. 
C o m p t e de l' Assoc. de Bienfaisance. I'aris. 
- de la .Suc. polon. Paris. 
Czajkowski M. Kirdgeali. Paris. 
(Czllrtoryaki A. J.) ob. Akt. 
G z e c h J. Kalendarz. Krak. 
Czeczot J. Pioanki wieBniaeze. Wilno. 
(C z e l' D i o w c e). Cavallerie }'eld-Maneuvre. 
Lemberg. 
- Divisiuns Exerzier Diaposition. Lemb. 
C z e ty r k i n R. Wyjasn. ustawy dla farma- 
ceutów. Warsz. 


CzynnoBci sejmu. Lwów. 
C z y il S kiJ. A venir des ouvriers. Paris. 
- Colonisatiun d'Alger. Paria. 
- Le nOllvcau monde (czasop.). Paris. 
D. J. Jałmu:!nice wielko tygodnia. Warsz. 
Dąbrowski J. H. WYPI'awa do Wielkopol- 
ski. Poznaii. 
D a rI e g II n g des Rechts u. Thatbestandes. 
D e c ker P. BelgiquI' et Pologne. Brux. 
D e m o kra t a pulski (czasop.). Poitiers. 
D e s v e a u x F. La Nicolaide, poewe. Paris. 
D i c t i o n a i refraDl'. polon. Paris. 
Directorium div. uff. Pozo. 
- To:!. I.wów. 
- p. diaec. Sandom. 'Varsz. 
- div. olf. Wilno. 
Dmochowski F. Czytania przyjemne. W'uaz. 
- Nowy Kolumb. Warsz, 
- Muzeum domowe. 'Varsz. 
Dmuazewaki L. Kurycr warsz. 
Doroszko. Recherehes sur I'homeopathie. 
Paris. 
D u Plan Carpino. Rcłation dea 
Iongols. Paris. 
Dziennik praw. "\Varsz. 
-- rozporzl}dz. m. Kralwwa. 
- rząd. Hpltej kruk. 
- IIrzęd. woj. Auguat. Suwałki. 
- Toż lubeisk. 
- Tu:! podlask. 
- To:! krak. 
- Tuż kalisk. 
D z i m a kiC. Die Statuten der Renten- Verai- 
chcrung. Berlin. 
D z i a m i e s awatas. Wilno. 
E i c h h o ff }'. Hiatoire de la langue des Sla. 
vea. Geneve. 
Elementarz. Krak. 
- To:!. WiedeiJ.. 
EIsner J. Złote runo. Warsz. 
Emigracyi (Do) polakiej. Odezwa. 
Fahl M. Skorowidz dziennika praw. Warsz. 
Falkenatein K. T. KOBciuszko. Lipsk. 
- To:!. Paria. 
F e i n E. Dissertatio medica. TiciDi. 
F e I ker. Elementarz polski. Krak. 
F i I i P e c ki A. Kazania. Wilno. 
F o r s t e r K. La vieille Pologul'. Paris. 
F o u r n i e r. Prawo angielskie, drama. Warsz. 
(F r a n c i s z e k Karol). A son Altcsse Fran- 
lOoia Charles. Lwów. 
- Feat Gedicht. Lwów. 
- PrywytaDie raduatnuje. Lwów. 
Fredro A. Komedye. Lwów. 
F r i n g s J. Rozmowy w 3 językach. Lwów. 
Gadon Wlod. StlItys. ka. Zmudz. Plłry:!. 
G a li t z i n Aug. Epitre an P8I!lwwicz. Petersb. 
Garnysz J. Do tow. demukr. pol. 
G I} a i ew s k i II. De la fisaure th. MontpelI. 
Ga8Ztowt J. PaD sędzia, opoW. Poitie
s. 
Gaaztowt M. De l'alf. crophul. th. Montp. 
Gaszynaki K. Nard et midi. aouvenira. Aix. 
G a z e t a krakowska. 
- lwowaka. 
- W. X. PoznaiJ.sk. 
- warszawska.
>>>
... 


1839. 


175 


Gieszkowski L. De port. uteri mutand. 
Wiceburg. 
Godlewski L. Ludwika, powieść tul. 
G u e d 8 C li e Herm. Schle8is. Sagen. Meissen. 
Gołuc howski Agen. ::;i\tze aus Rechts Wi8S. 
Lwów. 
G o re c k i A. Bajki i poezye. Pary:!. 
Grebitz K. E. 'Rz
dna gospodo Wilno. 
Grecz M. O wym. jęz. rus. W:usz. 
Gromota Lyngszonu. Wilno. 
Groza A. Rusałka. Wilno. 
G II c ki Leop. Akt przeciw Ad. Czartoryskie- 
mu. Poitierll. 
G II m p I o w i c z A. Catalogue de8 ouvrages 
franc. Crac. 
H all er J. Statut urz'łdz. tow. dohr. Krak. 
H an ka Waci. MluwDlce pols. jazyka. Praga. 
H a s e C. Zwei Erzbi8chOfe. Leipz. 
Hasło (Nasze). Londyn. 
H a u cb J. C. En polsk familie. 
H e c h e II F. B. Hist. medycyny sl}d. Krak. 
Hirschfaenger J. De puerperarum me- 
trorrhagia. \' ratisl. 
Horne. A 8election com went. of P8alms. 
Warsz. 
n r y n i e w i e c k i Jan. De8 epidemies. Montp. 
H o ffm a n o wa Klem. Karolina, pow. Lipsk. 
- Ksią.żlta do modlitwy. Lipsk. 
- Wiabtnie Hełenki. Krak. 
Indei lect. in Univ. Jag. Crac. 
l n s t ru k c y a dla asscsora ta.rm. Warsz. 
- dla aS8e8. weterynaryi. Warsz. 
- dla człon. honor. urz. lekar. War8z. 
- dla felczerów. War8z. 
- dla inspekt. gllbern. lek. Warsz. 
- dla inspekt. lek. w Warsz. Warsz. 
- dla komwis. do loteryi. Krak. 
- dla kontro!. przędzy. Warsz. 
- o 8ejmikach, Wilno. 
- dla weterynarzy. Warsz. 
Jacbowiczowa Antonina. Nauczki dla Ta- 
dzia. 'Varsz. 
- Przewodnik dla wieku dziec. Warsz. 
Jadwika Jagiellonka, pow. Wrocł. 
Jan i k ows ki Jędrz. Przepisy ratowania osób. 
Warsz. 
Januszkiewicz Eust. Spis nakładów. Pa- 
ry:!. 
Ja8iń8ki Jan T. Prace dram. Warsz. 
J a8trzęb8ki J. Le "texte slavon du Sacrl'. 
Paris. 
Jaszczurowski Józ. De somnio comm. 
Crae. 
J II 8 Z o W s k i Stan. Slawianin. Lwów. 
J eł o w i c k i Aleks. Klilend. pielgrzym. Pary:!. 
- Moje w8pomnienia. Paryż. 
Catalogue de 1:, libl'"dirie polonaise. Paris. 
K. A. Tablica wynajd. sześcianu. Pozo. 
K. F. Zebr. mito!. Greków. Lwów. 
K a b a t h Dom. Handb. der provinz. Gesetze. 
Bochnia. 
K a c z a n o w s ki Joz. Kalend. inform. Warsz. 
K a I e n d. g08p. Berdycz. 
- Toż. Wilno. 
- kali8ki. Kalisz. 
- krakowski DO\\-Y:, Krak. 


- lwow. powsz. Lwów. 
- pielgrzym. pol. Paryż. 
- kieszonkowy. War8z. 
- toaletowy. War8z. 
Kalender lBerliller). 
- (Lemberger). 
K a I i n k a Aleks. O pod.ieg-aczach. Krak. 
Kamii1ski J. N. Die MadcbeD von Szkalm. 
Lemb. 
Kaminski Tyt. Dis8er. de febri. Vit'nnae. 
Kantyczka. Krak. 
Karaciilski WI. De la chaleuranim. Montp. 
K a l' t a topogr. carstwa pol. Petersb. 
K II S P e r o w s k i Ad. Dzien. rolD. przem. 
K a t u II u s Q. Valer. Poezye przeł. przez 
lIarauowskiego. 
K a II b e k J. P. O pols. liter. 
K a z i Dl i r s k i Alb. Dict. fran. pol. Paris. 
Kerlltenberg Feliks. De ileotypho. Er- 
langae. 
K n i llZ i e w i c z Kar. Czy Polacy mogą. 8ię 
wybić? Poitiera. 
Kock Kar. ZUl;ia, rom. Warsz. 
K o d e k s karny woj8k. Krak. 
Kolłupajło Winc. Obrazki z życia. Wllri!z. 
(K o n a rB k i Szym.). Pamiętnik obchodu. 
Stra8burg. 
K u n t r y ID J. Podró:! po Polesi U. Pozn. 
Korre I!'pon d en t warszaw8ki. 
- emigr. pol. Pary:!. 
Kor w e II Kar. Niezapominajki. Warsz. 
Korz e n i e w s.k i Ign. Kilka miejscowych 
ballad. Wilno. 
Korz e D i e w s k" AIarya. Tablice genE'al. 
Wilno. 
Korzeniow8ki Józ. Dramata. Kijów. 
I\. o r y t k o Emil. Slo\'enske peśni. Lublana. 
K08woram;, EUfl)PY lczasop.). 
K o t o W II k i A nt. Głu8 na pogrz. Grencowcj. 
Wllrsz. 
- na pogrz. Fr. Rykaa. Warsz. 
Kowalski Fr. 1.'m8zki. Lwów. 
Krako\Vowa PIIUI. Pie!'wi08nek. Warsz. 
Kra m Ark i e w i c z Victorinus. De amenorrhea, 
Di8s. Berolini. 
Kra s i ń s kiJ ó£. Rozrywka na wieczory 
Warsz. 
Kra 88 o w 6 k i Kaj. Sposób 8taw. budowli. 
WilDo. 
Kraszew8ki J. J. Poeta i swiat, pow. 
Pozo. 
- Wedrówki lit. Wilno. 
Kretachmar Edw. Gedichte. Warsz. 
Kro n i k a elUigr. pol. Pary:!. 
Krzy h n o w 8 k i Thomas. Acte pour. la Li- 
cence. Poitier8. 
K u b e Rlldolf. Diss. de varicibus. Vindob. 
K u brak iew icz Mich. Uwagi polit. i relig. 
Bordeaux. 
Kulczycki Tom. Rozprawa o kroju sukien 
mez. Lwów. 
Ku(iko"W8ki Jan. Instruk. o sejmikach. 
Wilno. 
K u n z e k Aug. Die Lehre vom Lichte. Lemb. 
(Kurnatowska). Une fłeur sur sa tombe. 
Vars.
>>>
176 


1889. 


Kur y e r wileliski. 
- warszawski. 
K w i a t e k wielkopolski (poez)'e). Wrocł. 
La n g e n a u Fried. Cavallerie-Divisions-Exer- 
cies. Lwów. 
- Dispus. zllm Feldruanl!\"er. Lemb. 
- Kircbenparade. Lemb. 
- Lager- uud Exercier-Platz. Lemb. 
- Scblachtordnung. ł..emb. 
Lelewel .Ioach. Dzieje Litwy i Rusi. Pary:!. 
- Panaw. Stan. Aug. Pary:!. 
L e we s t a m Frytl. H. De Physiucratum sy- 
stemate. BerI. 
- Poln. Volksssgen. Berlin. 
L i P o W s k i Józ. Gospod. wiejski i miejski. 
Strasb. 
Li s ta lek i aptekllrzy. Warsz. 
L o e h n e r Józ. ł'ielęgn. owiec. Lwów. 
Lysz ko wsk i S. Nauka cbowu owiec. Warsz. 
- Poradnik weterynaryi. Wllrsz. 
M a c i e i o w s ki F. Nabywanie skradzion. rze- 
czy. Warsz. 
M a ci ej o w s kiW. A. Pamiętniki o dziejach 
Sławiao. Warsz. 
M Ił c z Y 'II s kiJ Zbieracz rozrywek. Krak. 
Magazyn powsz. Warsz. 
M aj e r J. Wiadomości z dziejów wydz. lek. 
Krak. 
M aj er c z a k 31. Mowa na pogrz. M. Bo. 
chenskiej. 
1r1 ałżeństwo mieszane. Lipsk. 
M arc h. n d R. Zasady chemii. Warsz. 
M lir cisz ew ski J. Zuady do ocenienia dóbr. 
Waru. 
Marylski Jul. Libraire polonaise. Paris. 
M asc h A. Polyglotton medicum. Wiedeń. 
M ed y n s kiN. These. Montpellier. 
.M e n d e J. Dissert. inaug. Turici. 
M e rz b a c h S. H. Spis dzieł nakladowych. 
Warsz. 
M i c b aIs kiJ. De inflammatione. Grypbil\e. 
M i c k i e w i c z A. Drei Gedicbte. Berlin. 
11 i k a J. Pustelnik na Podkamieniu. Lwów. 
Ministrlintura. Lwów. 
M i r e c k i F. Koncert szkoły śpiewu. Krak. 
r.liturzYliski S. Mędrsze jaja ni:! kury. 
Cbateauroux. 
11 i t Y n g przyjaciół Polski. Pary:!. 
- spr. polskiej. Londyn. 
Mnemosyne (czasup.). Lwów. 
r.lohyła A. Dumki i pisny. Charkow. 
Moll J. La libert
 en Belgique. Brux. 
Moriso n i a n a. Krak. 
M o t s sur la q uestion polon. Paris. 
Mów 16. WIUSZ. 
:M u n d e K. Opis zakładu w Grefenbergu. 
Krak. 
Murzyn nawrócony. Warsz. 
M lU e u m domowe (czasop.). \Varsz. 
11 y l o E. Dissert. medica. Warsz. 
N a b o:! e n. albo droga krzy:!owa. Poznań. 
N a p i e r s k i K. Monumenta Li\"oniae. Riga. 
N a r b u t t T. Dzieje narodu lite wsk. Wilno. 
Nauka czyt. Wilno. 
- o spowiedzi. Warsz. 
N en n e I. 12 Blatt. Vorschriften. Lemberg. 


Niemcewicz J. U. La vieillo Pologne. Paris. 
- Uwiadom. o zamiarach wydz. bistor. Pary:!. 
- Zbiór pamiętników. Lipsk. 
N i e s i e c k i K. Herbarz polski. Li psk. 
N i e z a b i t o W s k i K. Kalendarz powszeclm. 
Warsz. 
Niezapominajki noworocz. Warsz. 
N i lon E. Powieści. Wilno. 
Nowakowski K. O hodowaniu buraków. 
Warsz. 
ObjaBoienia nad ustawą. eDligr. Puitiers. 
Oczapowski J. WyklIId chorób kołtono- 
wych. Warsz. 
O czapowski M. Uprawa rOBIin. Warsz. 
O d m i a n y I':'ramatyc£. imion. W II.rsz. 
O ffi ci a 
alv.toris. Vii no. 
Oficera (Do) br. B(ystrzanowskiego). Lond. 
O g Ó ł londyns. do emigr. pol
kiej.. fary:!. 
O k ó I n i k tow. demukr. polsk. POltler8. 
Olizarowski T. A. Exercycye poetyckie. 
Lund. 
Omiecinski J. O rozprawie: DYDastya 
w Polsce. Pary:!. 
O p i s gRleryi figur. Warsz. 
Orda W. Rysy oświeeeuia w Rosyi. Kijów. 
Organizacya Tow. Dobr. WlI.rsz. 
O r o s z k oJ. Hecherches Bur I'humeopathie. 
Paris. 
Orpiszew.ski L. Trzeci Maj (czasop). 
Paryż. 
O rz c ł biały (CZIISOp.). Bruka. 
O s t r" w s k i K. Affłlire d'Orient. PRris. 
- Chants ex
cut
s. Paria. 
P a I i c k i B. De musculliri eordis structura. 
Wrocł. 
p a m i ę t II i k tow.lekar. Warsz. 
P a n Sędzia ob. Gasztowt. 
Pauli J. PieBui ludu rusko Lwów. 
P a w ł o W s kiJ. List pasterski: Petersb. 
Pawłowski K. Zbiór mYBIi. Warsz. 
P e II i c o S. O powinnoBciacb człowieka. 
Krak. 
Perkowski J. PowinnoBci chrzeBc. Leszno. 
Petrowicz W. Tractatus de lostancia. Wie- 
den. 
P i e t r a s z e w ska. Księga kucbarska. Wilno. 
Pietrusiński L. Mowa przy pogrz. Teicb- 
manna. Warsz. 
- Odpuwiedż prokuratoryi. Warsz. 
P i Ił e r J. P. Kalendarz. Stanisł. 
- Kalender. Stanisł. 
- Kalendarz. Lwów. 
P i s m a komisyi korresp. Poitiers. 
Pismo tuw. demokr. Poitier8. 
P l a n y arystokracyi. Poitiers. 
Plater J. Rocznik gospodarski. Wilno. 
P I a t e r S. Encyklopedya polska. Leszno. 
Podolski J. O skhdzie miechów. Krak. 
Pogodin M. Nestur. Moskwa. 
P o h I K. Grammatik der poln. 8prache. Bre- 
slRu. 
P o 1 a c y w Orleanie. Paryi. 
(P o I a n d). Meeing of the friends of PolatJd. 
Londun. 
Report of the meeting. Lond. 
Report of the proceding of meeting. Lond.
>>>
1839. 


177 


ł 


p o log n o (La) iIIu8tr
e. Paris. 
(Polonai8). Compte rendu do las06. polon. 
Paris. 
Pohka młoda (czas.). Paryż. 
- i Rosra. Londyn. 
Połą.tklowicz W. Elegia na zgon Le- 
fewra. \Varsz. 
- Noc nadwililaiJ.ska. Warsz. 
Poło:!enie ob uprawI. medicin. czasti. War- 
szaW8. 
p o p i s szkoły krllkows. Krak. 
p o p li iJ. s k i A. Elementarbuch der polno 
Sprache. Pozn. 
p o p r a w Ił konstytucyi o milicyi Krak. 
(P08eD). Uebel' die offenU. Zustande. Hallo. 
Postanowienie o liwiadectwach. Warsz. 
- rady administr. Warllz. 
(Potocka Kl.). Akt załoi. pomnika. . . . 
Genewa. 
Po u I B i n M. Un cpisodo de l'insurrection de 
Pulogne. Paris. 
P ow i as t kił. dl;1 dzieci. War8z. 
P r a e I e c t i o n e 3 in Acad. medico-chirurg. 
Wilno. 
P r a n i e w i c z T. A8sociation de bienfaisance. 
Pary:!. 
- Promotion au vicariat. Pari8. 
P ra w i d ł a egzamin. w wil. Akad. Wilno. 
PreiBs F. Exa.men ordinanrlorum. Vars. 
Pre8iowski J. Gramat. łaciiJ.. War8Z. 
Program ruczny In8tyt. technicz. Krak. 
- roczny 8zkoly mlawskiej. 
- w gimn. w Płocku. 
- instyt. głuchon. Warsz. 
- do U8tawy in8t. kredyt. Lwów. 
Propercyu8z. Elegie. Wrocław. 
Przeglą.d dziejów polsk. Poitier8. 
Przepisy egzaminu na stopnie lekarsk. 
Warsz. 
- dla lekarzy. Warsz. 
- o obł 'łkanych (b. W. m.). 
- O rewlz. aptek. Warsz. 
Przepisy dla urzędu lekars. War8z. 
- lekar8ko-policyj. War8z. 
P rz y j ac i e I ludu. Le8zno. 
P s z o n k a (cza8). Stra8b. 
Pustelnik gór. Wilno. 
Put8che W. Nauka chodowo pszczół. Krak. 
R a c b u n e k wił. tow. dobrocz. Wilno. 
Ra c i b u r s k i Adam. Nouv. man. d'auscult. 
Brux. 
Radliilski And. Do l'emploi des pr
plir. 
codnr
es. MontpelI. 
Radliń8ki Jak. Oktawa Bu:!. Ciał:ł. W"rsz. 
R a tl w ań 8 k i And. Poczl}tki fizyki Warsz. 
Radziwiłł Ałb. St. Pamiętniki. Pozn. 
Rafałowicz Hub. Ksil}tki wydane. Wilno. 
Ra f n K. Chr.1r1emoria sulla scoper. dell Ame- 
rica. Pi8a. 
R aj s z e l Lud. Bajki i przypow . Warsz. 
Rakowiecki 19n. O istut. i natur. człuw. 
Warsz. 
R a 8 p a ił Fr. Win. De la Pologne. Paris. 
Ra utenstrauch owa LUl'ya. Wspomnienie 
o Francyi. Krak. 
Regulamen dlą milicyi krakow. 


. 


Regulation des blirgerl. Scharfsschi1tzen. 
Corps. Lwów. 
Rei cb enbacb A. B. Galerya zwierąt. War- 
szawa. 
Report of the seventh ann. meeting. Lond. 
R e v u o slave red. BoiJ.kow8ki. Paris. 
R k li c kiM. Baz. Poczłt. zas. ięz. r08S, W Iirsz. 
- Rus. Christom. War8z. 
Roczn. Tow. Dobr. Krak. 
R o d a k ó w ( Do) trudno umicsz. dzieła: Polska. 
Paryż 
Rogalski Leon. Encyklop. powsz. Warsz. 
Rogowski Klem. Na Z8Blub. Maryi Mikola- 
jew. War8z. 
R o p e I e w 8 k i Stan. Słowno tran. pol. 1ł('rl, 
i Lip8k. 
Rosciszewski Adam. Na arcyks. "'r. Ka. 
rola. Lwów. 
R o s e n b e r g H. De natura phtisis. Jcnae. 
- 1I0moeopat. diaetord. 8tuttgard. 
- Weichaelzopf, Miinch. 
Ro us 9 e& u J. Jak. Umowa towarzY8ka. Agon. 
RozmaitoBci. Lwów. 
-- warszaw8kie. 
Rozporz. tyczą.ce się wy:!. stop. lek. Wsrsz 
RohiJ. c u (O) z ft;an. Krak. 
R u d o m i n a Ign. Zywot Hier. Strojnowskie- 
go. Wilno. 
R ii h s Fryd. Rys wieków Bred. Wil. 
R u t k o W s ki RODJ. Des bomurragies c
r
br. 
spont. Montpellier. 
Rymkiewicz Feliks. Morbis cutis descrip. 
Vilnae. 
Rynkiewicz. Nuwy zbiór Bpiewów Wilno. 
Rytm do P. Jezusa. Wadowice. 
Rzymski Paw. Wykł. obrz. kOBciel. Warsz. 
S a I w a n d y Nar. Hi8t. de Pol. Paris. 
S a m t e r S. Baterya Greneta. Pozn. 
Sanguszko Wł. O chowie koni. Lwów. 
S a p a I s k i Fr. Zastos . Geometr. wykr. Krak. 
8chematismu8 univ. cleri praemi81. 
Scbiffer B. Diss. de morbo scroph. Vind. 
S c h m i d Krz. Koszyk kw. dla dziew. Chclm- 
no i Tarnów. 
Schn
e G. H. Poczl}t. dzieriawca, War8Z. 
S c h n e i rl e r Jan. Ksią.ż dla chrzeBc. Krak. 
S c h li tz Wilb. Zdanie w 8pr. arcyb. gniezn. 
Lipsk. 
Schultz J. H. Opis sztucz. galeryi. Warsz. 
Schweikart Kar. Diss. de 8crophulis. Vind. 
Sennewald GU8t. Spis dziel. Warsz. 
Sienkiewicz Jan. Kronika emigr. pol. Pa- 
ryż. 
S i e N c i iJ. 8 k i Teod. Gram. pol. większa. 
Warsz. 
- Gram. pols. w 8króceniu. Waraz. 
SierpiiJ.eki Sew. Obraz. m. Lublin&-, Warsz. 
S i m o n Hen. Schadl;ka, kom. Warsz. 
Si08try rywalki pow. Warsz. 
S it a r s k i Tom. be examine infantllln. Vind. 
S kar b duszy pOboL. W ilDo. 
S kar b o k "'ryd. Małe przyjem. poł.)'cia. War- 
szawa. 
Skimborowicz Hip. Pismo dod. do Gaz. 
porano Warsz. 
S kórz e w s k i Jan. Zjednocz. emigr. Pary:!. 
23
>>>
178 


1839. 


Skri be Eug. KoiJ. spituwy, opera. Warsz. 
- Zoc czyli kochanek. Warsz. 
S ła w i iJ. s k i Józ. De inoculatione siphil. Vien. 
S ł o t w i n s k i Fel. Inst. juris eccles. Krak. 
- Replika Nawroc. przec. Florkiewiczom. 
Krak. 
Słowacki Jul. Balladyna, trag. Pary:!. 
- Piast Dantyszek. Paryt. 
- Trzy poemata. Pary:!. 
S ł o w a c z y n s ki Jędrz. Statist. de la Pol. 
pruss. Paris. 
- Statist. de la Pol. russe. Baris. 
- Statist. d. l. ville Cracov. Paris. 
S lu:! e w s k i Stan. Discours pron. le 15 Fevr. 
S m i t t Fryd. Gesch. d. poln. Aufstand. BerI. 
- Gesch. PIane zum 3 Ban. d. polno Aufst. 
S m o l e i1 s k i Micb. De la chlorose. Montp. 
S n ar s k i Stlln. Stuletni pusteIn. gór. Wilno. 
S o k o I n i c k i Fr. De secali cornuto, niss. 
Crac. 
S o łt y k Rom. Napoleon im Jah. 1812. 
S p i s zwierz'!t ob. StronczyiJ.ski. 
S p r a w o z d a n i e komis. fund. emigr. pols. 
Paryt. 
- rady opieki szpitalno w Busku. 
- kom. fund. emigr. pol. z inter. Polski ma- 
low. Pary:!. 
Srezniewskij Izmaił. Obozn. ustroj. sło. 
bod. Ukrain. Cbarkow. 
Stacbowski Fr. K. Rys :!ycia Stan. Sie- 
strzencewicza. Krak. 
S ta iJ. s k i G. Du ramollissement des os. Paris. 
S t a t II t urzl}dz. towarz. dobro cz. Krak. 
- tow. wstrzemieiliwoBci. Krak. 
- tow. drogi :!el: między Warsz. i Wied. 
Stein Chr. Jeogr. matem. Wrocł. 
Steskal J. W. De aquis muriat. salinis. 
Krak. 
Stoc M. Von d. poln. Miinzwesen von Prof. 
PopliiJ.ski. Pozn. 
S t fa S Z e w i c z Mich. These pour le doct. en 
med. Strasb. 
StronczyiJ.ski Kaz. Spis zw. ssl}c. król. 
pol. Warsz. 
- Wzory pism dawnych. Warsz. 
S t r u m i ł ł o Józ. Ogrody północne. Wilno. 
S u m i iJ. S k i Rąjm. Głos wieszcza, wiersz. 
Puitiers. 
S u p i ilS k i Józ. Dwa wiersze. Poitiers. 
SU88ex J. K. M. X. Mityng przyj. spr. pol. 
Lond. 
S y I w a n dziennik nauk leśnych. 
.!:!zaniecki Jan O. Odpow. na 5 pisemek. 
Pary:!. 
- Okólnik kom. fund. emigr. pol. Pary:!. 
- Do Eust. Januszkiewicza. Pary:!. 
- Do szan. ziomków. Pary:!. 
SzczepaiJ.ski Jan. Wieczory familijue. 
Lwów. 
S z I a c h t o w s k i Stan. Siitze aus siimmtl. 
Lemb. 
Szokalski Wikt. /T. Sur la diplopie uni 
oculaire. Paris. 
- These pour le doctorat. Paris. 
S £ U l i c k i Ludw. Des dcviations du genou. 
MontpelI. 


Szyller Fr. Bogowie Grecyi. Lwów. 
- Zwun z niem. perew. Josipbom Lewicz- 
kim. Peremyszl. 
Szyller Jan. Por. dla myaliwych. Wilno. 
Szymanowski Woje. Swiat dram. (czas.). 
Warsz. 
S z y m a DS kiJ. D. Ernst. und Laune. BerI. 
T lir n o w s k i W ład. Die Scblacbt auf d. 
Marchfelde. BresI. 
T a r o n i B. A. Des tumeurs blancbes. Montp. 
T
cza dod. do gaz. warsz. Warsz. 
TIroski B. Des Femmes. Toulouse. 
(1' o c z y s c y). Rekurs Cbrzanowskiej i Skal- 
skiej. 
T o h a k Wal. N abo:!. 9-dniowe. W roc}. 
T o r o s i e w i c z Teod. Die Heilqu. zu Iwo- 
nicz. Wien U. Lemb. 
Trak t a t o wiacie. "\Varsz. 
Trembecki Onuf. Diss. de plica. Vindob. 
T r i p P l i n Lud. Korrespondent. 
T u tt o I a s s o. Wanderungen durch Deutscb. 
Polen. Stuttg. 
T y g o d n i k literacki. Poznal\. 
Ty 8Z kaWinc. Orzeł biały.. Pary:!. 
U r z ą. d z. resllrsy radoms. Radom. 
- S,!downictwa. Krak. 
U s t a w a resursy płockiej. Płock. 
- o urzą.dz. słu:!by zdr. Warsz. 
- dla zan. lekars. Warsz. 
U striałow Mik. Izsl. kakoje miesto doUno 
zanim. W. kn. Lit. Petersb. 
- Russkaja istor. Warsz. 
Uwiadom. o zamiar. wydz. hist. Pary:!. 
W,!growski A. De I'hydrocele. Montpellier. 
W a ii c k i A. Oratio de cyclo epico. Cbarkow. 
War k u l e w i c z A. Le triumvirat Troye. 
Wasi lewskl T. Uwagi nad Towarz. kre- 
dyt. Lwów. 
Wa:!yiJ.ski P. Żywot Jezllsa. Warsz. 
W ern er F. Ustawa dla farmaceutów. Warsz. 
Wernicke J. Gescbicbte Thorns. Thorn. 
V ern ier H. Arytmetyka. Wilno. 
We s t C. Un mot sur le compte rendu. Paris. 
WiadomoBC o skutkach nowego medalu. 
Lwów. 
- o obcbodzie 29 listop. 1830. Pary:!. 
- o \Varszawie. Warsz. 
WiadomoBci handlowe. Warsz. 
- historycz. i literackie. Pary:!. 
Wic herkiewi cz J. De pelvi foeminea. Wro- 
cław. 
WiduliiJ.ski J. Magazyn mód. Warsz. 
Wieczorkowski M. De lingun semiotica. 
Krak. 
(Wieliczka). Goście ką.pielni w Wieliczce. 
Wienicc (czasop.). Warsz. 
WiBniewski N. De falso. Krak. 
W i s z n i e w s k i K. Memoriae Petro Lubow- 
ski. Charkow. 
Witte K. Pamiętnik sceny. Warsz. 
Wizerunk i mmkowe. Wilno. 
Woehler F. Zasady chemii. Warsz. 
Wój cicki K. W. Polnische Volkssagen. 
Berlin. 


.
>>>
... 


1839 - 1840. 


179 


Wojciechowski R. Rys historyi handh'. 
Krak. 
Voigt J. Geschichte Preussens. K6nigsb. 
Wolf K. O szczepieniu ospy. Warsz. 
Wołowski L. De la mobilisation du credit. 
raris. 
Woronicz J. O monarchii w Polsce. Pary:!. 
W r o ił s k i H. Resultats dcs experiences. Paris. 
Wujek J. Biblia. Lipsk. 
- To:!. Lwów. 
W y) a B n i e n i e ustawy dla farmaceutów. 
Vi arszawa. 
Wykaz docbodów likwidacyj. 
Zakrzewski Jan. Wypisy polskie. Warsz. 
Zakrzewski Józef. Acte public pour la 
liceDcE'. Poitiers. 
Zasady Towarz. wspier. artystów. Warsz. 
Zawadzki i Węcki. Dodatek drugi do ka- 
talogu. Warsz. 
Zbieracz literacki. Kraków. 
- umysłowych rozrywek. Krak. 
Z b i ó r nabofeńs. Często 
- To:!. Warsz. 
- praw dla król Prusko Pozn. 
Zd anie sprawy banku polsk. Warsz. 
- bractwa miłosieI'. Krak. 
- Towarz. kredyt. Warsz. 
- Rady instyt. dobrocz. Warsz. 
- Towarz. Dobrocz. Warsz. 
Z d a n o w i c z A. Gram. franc. Wilno. 
- .Wypisy franc. Wilno. 
Zeiszer L. Pomiary barometryczne Tat1'ów. 
Krak. 
Zj e d n o c z e n i e emigr. polsk. Pary:!. 
Zielinski L. Lwowianin. Lwów. 
Z i e n k i e w i c z W. Przyjęcie Aleksandra care- 
wicza. Londyn. 
Zienkowicz L. Odprawa posła. Strasburg. 
- Pszonka (czasop.). Strasb. 
Z i e won i a noworocznik. Strasburg. 
Z w i e r k o w B kiW. DI}:!ność Czartoryskich. 
Poitiers. 
- Polska ozdobnicza. Pary:!. 
- O sejmie w emigracyi. Poitiers. 
Żegestowski J. De hydrophobia. Wieden. 
Żmij ews ki L. Des amputatiuns.1II0ntpellier. 
Ż y I i n s ki A. Program aktu uroczystego. 
Płock. 


. 


18tO 


Abecadlnik warszawski. Wnrsz. 
Abecadło ruchome. Krak. 
A b i c h t A. Institutiones therapiae gcneralis. 
Wilno. 
Adam czyk A. De Combustionibus. Berlin. 
Affaires de Cracovie. Paris. 
Akademia. Wykaz ksią.żek. /{rak. 
Ak t uroczysty w szkole obw. bialskiej. 
- w szkole hrubieszowsk. Wilno. 
- szkoły kaliskiej. 
- w gimn. w Kielcach. 
- w szkole obw. w Konskicb. 
- w szkole w Lipnie. 
- w gimn. Lubelskiem. 
- w gimn. w Lukowie. 


- w szkole obw. opolskiej. 
- szkoły pinczowskiej. 
- w gimn. w PłockIl. 
- w szkole obw. w Pułtusku. 
- gimn. w Radomiu. 
- szkoły obw. w Sandomierzu. 
w gimn. sejnenl!kiem. 
w szkole obw. siedleckiej. 
- w szkole obw. sieradzkiej. 
- w szkole oliw. w Suwałkach. 
- w gimn. w Szczebrzeszynie. 
- w szkole obw. wielunskif'j. 
- w szkole obw. w Włocławku. 
Alleluja rocz. reI. Warsz. 
A Um pyer J. Histoire des relations des Pays- 
Bas. Brux. 
A l va r e z E. De iflstitutione grammatica. Pe- 
tropoli. 
A n n i v ersai re de la r
vol. pol. BruI. 
Ansart K. Rys jeografii. Wilno. 
Antoni S. Męczenstwo Litwinów. Wilno. 
Appeal of the literlIry associatlon. London. 
A r e n ts c h iI d. Sposób chodowania pereł. 
Poznano 
Avrillon J. O godności duszy. Krak. 
(B a b i m o s t). Opis powiatu Babimostskiego. 
Poznano 
B a li ił s kiM. Fundacya Kapucynów. Warsz. 
_ Życie J edrzeja Sniadeckiego. Gnieznu. 
Balzac H: TorpiIlII. Wilno. 
B a r d ob. Czartoryski. 
Barszczewski J. Niezabudka, noworoczno 
Petersb. 
Bartoli D. Vita deI B. Stan. Kostka. Mi- 
lano. 
Bechstein L. Die Volkssagen. Lipsk. 
Be m erk u n gen (Politiscbe). Regensburg. 
Bentkowski F. Spili akt. dawnych. Warsz. 
- Spis ksią.g metryki koronnej. Warsz. 
Berwi ił s ki R. PowieBci wielkopolskie. Wro- 
cław. 
Besser W. Revisio artemisiarium. 
B i b l i a. Lipsk. 
Bigel Dr. Manuel d'hydropathie. Paris. 
Błachowicz P. Nauka chrzeBcian. Warsz. 
Bocus J. Aniela tł. Snarski. Wilno. 
Bocquel E. Rozmowy franc. WłlfSZ. 
Bogusławski S. Krewni, kom. Warsz. 
B o r e c ki K. Kaleidoskop warsz. (czasop.). 
Warsz. 
B r a t k o W s k i S. 111 yBIi dla Polski. Nantes. 
- Fragmenta o przyszłoBci. Nantes. 
B r o n i k o W s k i A. Marzenia moje. Leszno. 
B r u c k ltl. Geschichte der puln. Revol. Ham- 
burg. 
Bryk J. Dissert. inaug. med. Wiedeil. 
Brzozowski R. Uwagi krytyczne. Pary:!. 
B udziłow icz J. Przegll}d warszllwski. War. 
B u I we r E. Ostatnie dni Pompei. Warsz. 
B u ł h ar o w s kiP. Dissert. inaug. Wilno. 
Bułcbaryn T. Iwan Wr:!ygin. Praga. 
Capefigue B. Rys :!yc\l\ Wellingtona. 
Catal ogus Suc. Jesu. Wieden. 
- cleri Arcbid. Leopol. 
- diaeces. Premisl. 
Cegielski H. De negatione. Berlin.
>>>
180 


1840. 


(C h w i e l n i c k i B.). l)amiętniki o wojuach 
kozackicb. Wrocław. 
Chodż ko J. Obrazy litewskie. Wilno. 
C h o d ż koL. Żyrie T. Kościuszki. Pary:!. 
C i ecban owicz J. Uwagi o handlu drzewem. 
Warsz. 
CI. III. Loisirs Carnaval. Warsz. 
C o n s p e c t u s praelectionum in Acad. eccles. 
Wilno. 
C o m p te-rendu de I'Assoc. de Rienfaisance. 
Paris. 
C u ki ern i c two. Poznal1. 
C u kro w i c z A. Duch konwersacyi francuz. 
Krak. 
CYl'ero. O wynalezieniu retorycz. Wilno. 
C y P c e r Józ. Katalog ksiąg połsk. Krak. 
Czajkowski J. A. Obrazy poznawan ludz- 
kil'h. Warsz. 
C z I\j k o W s kiM. Gawrdy. Pary:!. 
- Kird
1IIi. Pllry
. 
- To:! (po niem.). Leszno. 
- Powieści kuz:wkic. Berlin. 
- Stef. Czarniecki. Parył.. 
C z artorys k i A. J. Mowa w tow. liter. pols. 
Pary:!. 
- Bard polRki 1795. Paryż. 
e z e c b J. Kalenc1arz. Krak. 
Czpchowski J. Poema, stan duszy. Kijów. 
C z e c z o t J. Piosnki wieśniacze. Wilno. 
C z c I a k o w s k i F. Odgłos picBni czeskich. 
Jlłrosław. 
C z e r n i c kin. These. IIl0ntpellier. 
C z e t y r k i n R. Ustawa o zarzlJ.dzie lekarsko 
\\' arsz. 
C z y 11 s kiJ. Almanach sOl'ial. 
- Colunisation d'Alger. Brux. 
- Notice sur Je Fourier. Paris. 
Dąbrowski K. Dissert. inaug. Krak. 
D a 
 n e rr e L Daguerrotyp. Poznali. 
- Ollis wyrabilłnia daguerrotypów. Warsz. 
D a r s t e Ilu n g der Verhiiltnisse des Bomster 
Kreises. Posen. 
Davidson J. Nabo:!;eń. codzienne. Warsz. 
DelHfaye J. Wieczory dzierinne. Warsz. 
Demokrnta polski (czasop.). Poiticrs. 
D e s n o y e r. Rita Hiszpanka, dramat. ,'V IIr8Z. 
Directorium div. off. Pozn. 
- Toż. Lwów. 
- p. dioec. Sand. Warsz. 
- To:!;. Wilno. 
Długosz J. Dzipjo polskie. Leszno. 
D m i e t r o w M. Słownik polsko-rosyj. Wilno. 
n m o w s kiJ. Instihtiones philosoph. Uzym. 
Dmuszewski L. Kuryer warsz. 
Droz J. Droga do szczeBcia. Krak. 
D u d e van t A. Mon compagnon. Paris. 
D u m a s A. Pamietniki d'Antony. Warsz. 
Du ras K. Rozm,):Blania. Lipsk. 
D y r m o n t J. Zbiór doświl\dczen. Wilno. 
Dziecię grzeczne. Warsz. 
Dziennik domowy (czasop.). Poznano 
- mód paryzkich. Lwów. 
- praw. Warsz. 
- rozporzadz. m. Krakowa. 
- rZl}d. Rpltej krak. 
- urzęd. woj. August. Suwałki. 


- To:!; Illbelsk. 
- To:! podlask. 
- To:! kra kowsk. 
- To:! kalisk. 
- Toż mazow. 
- gub. sandom. 
D z i e n n i c z ck du na boż. 13erdyczów. 
Ekartshliusen K. Bóg jest najczyst. wi- 
łOBcilj. \Vrocław. 
E m i g r a n t nad Wienna. Poitiers. 
E o u de Bcaumont. Id
e de la Pologne. 
Paris. 
Ewangelie i epistoły. Wilno. 
Feli ń s k i A. Dzieła. Wrocław. 
Filomena S. Wiadomość o S. Filomenie. 
W"rsz. 
F i s c h e r Z. Historya naturalna. Bochnia. 
Forster K. Pologne. Paris. 
- Suuvcnirs bistoriques. Paris. 
- La tombe do I'Empereur. Paris. 
- Historia de la l)olonia. Barcelona. 
(F r a n c i s z e k Hieronim). WiadomoBć o :!y- 
ciu . . . Lwów. 
Franciszek Salezy. Droga do :!ycia pobo:!. 
Warsz. 
F r a n k o w s ki K. Etudes pbysiologiques. 
Paris. 
Franta J. Otcenas slovansky. Pral!'a. 
F r i e d l e i n Dan. E. Katalog ksil}:!ek polsk. 
F u l t o n H. Travelling sketcbes. London. 
Gaebel. Ueb. Griind. d. Stadt Mescritz. 
Posen. 
Garnysz J. Pocz. n. cz. sprawy demokr. 
Pary:!;. 
G IJ. s i o r o w s k i Fr. Ostat. woj. szwedz. Leszno. 
G a z e t a codzicnna. Warsz. 
- Lwuwska. 
- krnkowska. 
- warszawska. 
- W. Ks. poznai.s. 
- poranna \'t' arsz. 
- rZljdowa Król. pol. 
G i e c e w i c z K. De I'empoism. par I. narcot. 
tli. 1110 ntpelli er. . 
G i e h n e ł'r, Glossen zu d. Schnft: Ueb. Pen- 
tarcbie. StuUg. 
GHycki ł'. K. Treść dziejów k?ś_pol. Lwów. 
Gmina Pol. w \Vl'rsalu do eWlg. 
G o d z i n a powiastki. W rocl. 
G o s z czy liS k i Sew. Trzy struny. Strasbnrg. 
G fil b o W s k i St. Glos na posiedz. banku pols. 
\Varsz. 
Grabowski M. Litcr. i kryto Wilno. 
G l' a b o w s k i A mb. Staro:!yt. bist. pol. Krak. 
(Gros). A la plus belle. Varsov. 
Groza A. Rnsalka. Wilno. 
G rozn Byl. Myśli nad zdro:!. Indz. Wilno. 
G r u e li Ił C. Puln. dcuts. WOrtprb. Rawicz. 
G r liS s e Adolf. ŁeB veng. d. Pul. drame. 
Parls. 
G 11 e n t e r Ern. Spis ksią.żek. Leszno.. 
- V orzpichniss der Y t'rlagsBiicber. LIssa. 
G II r o w s ki Ad. La civilisation et la Uussie. 
Leipzig. 
- To:!. Petersburg.
>>>
.. 


1840. 


181 


. 


H a n d v o g e l Ign. Ueber d. Deform. weibl. 
Beckens. Leipz. 
Ił a n fi o t h, Jabłonski. Ecole d'borlegerie. 
Dijon. 
Hann owa Hel. D:!elaledin, pow. Wilno. 
Hauch J. C. Eine pol. Familie. Leipz. 
(Ha vre). Gmina hawerska do tuło polsk. 
Pary:!. 
- To:! z okolicz. utworz. organu jf'go. Pary:!. 
- Odpow. gminy Havre. Pary:! 
H e i fi C z K. Powrót Zaporo:!ców, kom. Kijów. 
H e l c e l A. Z. Jerzy S. Bandtkie. Krak. 
(H e l e n a). Opis. . . o cierpI. Helenie. Mi- 
kułów. 
Hircel Kasp. Franc. gram. Lwów. 
H o ffm a n o w a KI. Olesin i AdaB. Krak. 
II o r n e (Bis) Auswahl aus Cowmentar ub. d. 
Psalmen. Warsz. 
H u b e Kar. O instyt. hipotecz. Krak. 
U u d s o n Lowe. Z pobytu Napoleona. Wilno. 
Hugo Wiktor. Wybór poezyj. Warsz. 
Humorysta wyd. Szymanowski. Warsz. 
Index lect. in Univ. Jagiel. Crac. 
I n s t r u k c Y a szczegół. dla banku pol. Warsz. 
- Do wykł. języka grec. Warsz. 
- do odbyw. czyn. miejs. Płock. 
Jabłonowski Wacł. Esquisse d'un civilis 
de l'Algerie. Paris. 
- Le monopole ou quest de sucre. Paris. 
J a b ł o n s k i Kaj. Podpisy sławn. w Pol. osób. 
Lwów. 
J a c h i m o w i c z Grzeg. Kazanie podcZBs ce- 
lebry. Lwów. 
Jachowiczowa Ant. Abecadło pol. z kwia- 
tecz. Krak. 
J a b o ł k o wilk a Ccc. Lawin ia cz. niestałoBć. 
Wilno. 
Jakubowicz Ant. PoczlJ.t. jęz. ros. Warsz. 
J a n c z e w s k i Kaz. Glinka. Nauka o torfie. 
Warsz 
Jaroszewicz J. O Heru'ach pobratymcacb 
Li twinów. W /lrsz. 
Ja:!wiński M. Ant. Explic. d. l. carte cbron. 
Paris. 
- Tableau pour l'hist. d. France. Petersb. 
- Sinchronicz. tablice. Petersb. 
Je ł o w i c ki Aleks. Kalen. pielgrzym. Pary:!. 
J o u n g G. A. Pulcs and the Czar. London. 
J ucew icz Lurl. Ad. Historya litewska. Wil. 
- Przysłowia ludu litew. Wilno. 
- Rysy Żmudzi. Wl\rsz. 
J u v e n t u s Gywn. Neo-Sandec. Bochniae. 
- Gymn. Tarnopul. Leopoli. 
K. T. Deutsche Leselehre. Pozn. 
Kaczllnowski Józ. Kalendarzyk inform. 
W nrsz. 
K a c z k o W s k i Stan. Wiadomość o konf. 
Bars. Pozn. 
Kalejdoskop war. Warsz. 
Kalend gosp. Wilno. 
- To:!. Klak. 
- krakowski nowy. Krak. 
- To:!. Lwów. 
- kaliski. Kalisz. 
- frontowy. Warsz. 


K a I c n d er (Lemberger). Lemb. 
Kaliga K. Prokop. O chorobacb zębów. 
Lwów. 
Kallay Jut Diss. de leucorhea. Vindob. 
Kantyczka. Krak. 
K a n t y c z k o s Zemajtyszkos. Wilno. 
Karmański Ign. Wzory kaligr. 
K a t e c h i z m o czci cesarza. Wilno. 
- obszerny chrzcBc. Petersb. 
Kedzierski H. A. Pieśń na cze
ć N. M. P. 
Wrocł. . 
Kallay J. Kaz. miane \V IrlamJyi. Warsz. 
K lasyfi kacya aą.downictwa. WlIJ'sz. 
K ł ą. g i o w i c Z. Do dziekanów. Wilno. 
Kocbowski WesJł. Hist. .Jana Kaz. Puzn. 
- Historya bezim. skr. z Klimakterów. Puzn. 
Koebler Fryd. Rys chemii. Warsz. 
(K li n i g s b c r g). Gesch. d. BI1t'hdruckcreien. 
Klinigsb. 
Kobn Salomon. MYBI o istnieniu Boga. War- 
szawa. 
Kołą.cz kowski Ad. Griifenb. i }'reiwald. 
Wrocł. 
K oH ą. taj Hugo. Pam. o st. duchowieństwa. 
Pozn. 
K o m i sy a korresp. emigr. pols- Poitiers. 
K o n o p k a Józ. PieBni ludu. Krak. 
Kopczyński Onuf. Zbiór nauki chrz. War- 
szawa. 
K o p i a odezwy kom. zjedn. P/lry:!. 
K orbu tt Jul. De l'ankylose. Montp. 
Korn Jan Bog. Katalog ksią:!ek. Wrocł. 
Kordynowiczówna Izab. Upominek ciotki. 
Warsz. 
Kursak Jul. Nuwe poezye. Wilno. 
Koś c i a Józ. Filnz szwajcarski. Wilno. 
_ Obrazy pOfltari Napoleona. Wilno 
Kościak iewicz Ant. Nap. M
moire lur 
J(rippe. Lyon. 
K o s i c k i Lud Odbicia drzeworytów. Krak. 
KosmorIIma Europy.(czasop.). 
(Kostka Stan. św.). Zywot BW. St. Koatki. 
KI'ak. 
K o w a h k i Kanty. O kOB. Bo:!. Ciała w Po- 
znaniu. 
Kozierad:!ki SLan. Satze. Lemb. 
(K rakow). ob. Occurrcnces. 
Krak owo wa Paul. Pierwiosnt'k. Warsz. 
Krasinski Wal er. Historie sketcb. Lond. 
Kra s i ń s k i Zygm. Agay-Han. Leipzig. 
- Trzy myśli. .Pllryt. . 
Kra s n o p o Is k i. lnform. per l'uso deI rem. 
odentalg. Napoli. 
Kras z e w s kiJ. J. Anafielas. Pieśn (Wito- 
lerauda). Wilno. 
- Mistrz Twardowski, pow. Wilno. 
- Pan Karol, pow. Wilno. 
- Wilno od pocz. dl) r. 1750. Wilno. 
- Wspom. Wołyniu, Polesia i Lit. Wilno. 
_ Całe :!ycie biedna, pow. Wilno. 
- Epilog rom. Poeta i świat. Pozn. 
- W cdrówki liter. Wilno. 
Krcb"sowa Wer. Opis rzezi bumails. POZD. 
Królikowski K. Lud. Dukum. Pary:!. 
Mem. sur l'etat de Crac. Paris. 
- Suppl
ment. Paris.
>>>
182 


1840. 


- W cstch. za dyn. Czartor. Pary:Ł. 
K r ó t k i Feliks. Des polypes, thćse. Montp. 
Krzyszkowski Inuoc. Wykł. Ewang. Wil. 
Krzyżanowski Ad. Rekurs. Krak. 
- Uci'.!źliwość Załuskiej. Krak. 
- Wywód sprawy Nawl'Ockiego. Krak. 
Krzy:!anowski i Rzes. Spr. sllkces. Na- 
wruckiego. Krak. 
K II b a Is kiM. A. Statist. des pellp. slaves. 
Puris. 
Kucz Kar. Przebiegly kuzynek. Warsz. 
- Próby poetyckie. Warsz. 
Kurowski J. N. Weterynarya pop. Warsz. 
-- Wykaz dzieł roln. Warsz. 
Kil r y e r wilenski. Gazeta urzeduwa. 
- warszawski. Warsz. . 
L. H. Jom Kipur cz. dzicnnik olIpustowy. 
Warsz. 
Lacordaire O. Pamięt. przywróe. Dominik. 
Wilno. 
Lafontaine Jan. 100 bajek. Lipsk. 
L a m o tt e Louis. Prt\ludcs put\tiq Ilps. Crac. 
Lannoy Guillebert. Voyagcs 1399-1450. 
:atons. 
Laskiewicz Adolf Deumbilici form. Vrat. 
Lefranc;ois A. J. L. La Russie, &biva, la Po- 
logne. Nantes. 
L e i e u n. Sicge de Saragosse. Paris. 
Lelewel Joach. PorówD. puwst. nar. pols. 
Pary:!. 
L e s z n o w s k i Aut. Noworocznik gllzcty war. 
Warsz. 
L e w o c k a Lar. PowieBci starego sługi. ,,' ar- 
szawa. 
Lissa St. Mat. Magazyu duchowo Opole. 
L i s S n er Józ. Verzeichniss polnischcr Por- 
trais. 
Lista lekarzy i apt. Warsz. 
L o e b c Wilh. AusW&nderung nach Polen. 
Grimma. 
Locquin. Disc. sur l'espr. de meth. polun. 
Paris. 
L o m p a Józ. Przew. do rachunków. Leszno. 
L o n d y n. Gmina lond. do emigr. pol. Poitiers. 
(L o r e t to). Wiad. hist. o Matce HUl!kiej. 
Warilz. 
Lubarsch Rud. Lesefrilchtc. Poscn. 
L u b l i n e r Lud. Concordanc
 entrl! le Coile 
civ. de Pol. Bruxelles. 
- Essai sur I. noev. legisi. concem. Ic ma- 
riage. Brux. 
- Des Juifs en Pologne. Bruxellea. 
L u d i czas ub. Filipowicz. 
Lwowianin ob. Zieliiiski. 
L a b ę c k i H. Wiadomość o górnictwie. War- 
szawa. 
- Zbiór przepisów górniczych. Warsz. 
Lętuwski L. Wezwanie do stowarz.modlit. 
Krak. 
L u k a s z e w i c z J. Das Koenigreich Pol en. 
8 tuttgard. 
M. J. X. Wyborek nabo:!el'lstw. PrzemYBI. 
M aei ej u w s kiW. A. Essai sur l't\glise chez 
les Slaves. Lipsk. 
- btoria cerkwi u Słowian. Warsz. 


MlIgazyn powsz. Warsz. 
- mód. WarGz. 
Majer J. Nowopolski Wojc. Krak. 
- Obraz postępll nauki lekarskiej. Krak. 
- Słuwnik niem. polski. Krak. 
M aj er W. Tbeses juridiclle. Krak. 
- O ZRstOSOW. ustaw. Krllk. 
M aj e w s kiL. Dissert. juridica. Krak. 
Maksimowicz M. Kijcwlanin. Kijow. 
M ił ł a c h o W s k i E. QuestioDs dcs tltcses. 
Montpellier. 
Al a n d e L. Dllgnerotyp i dyorama. Pozn. 
M a rc z e w s kiL. ThCse pour le doctorat. 
Paris. 
IIlarryat F. Snarley yow. Warsz. 
Matecki T. Die neusten Heilmetboden. 
- O leczeniu skrz}'wieil cillła. Poznano 
Matthiae J. Układ formy czynnej. Wilno. 
Mazurowicz F. ThCse. Paris. 
Meciszewski 1I.lIlemoryał o stanie m. Kra- 
kowa. Pary:!. 
Memoire sur Crarovic. Pllry:!. 
Meczeństwo trzcch litwinów. Wilno. 
M e d al i k cudowny. Toruń. 
Mchoffer J. Galizia (czasop.). Lwów. 
III c I i c h e n L. Dissert. medica. Wicdcn. 
1\1 i c II a u d J. Obrazy Jeruzalem. Wilno. 
M i c k i e w i c z A. Discours prononct\ li Lau. 
Sllnne, 
lUikiewicz A. Humilie. Lwów. 
- Klltcchizm. Lwów. 
M i II er W. Pamiętniki. Pozoan. 
Milewski K. Rys encyklopedyi. Warsz. 
M ił k o W s kiL. Odpowicd:! na recenzyę. 
Pary:!. 
1\1 i r e c k i F. Koncert szkoły Bpiewu. Krak. 
Mnemosyne (czasop.). Lwów. 

Iorawski T. Mowa w tow. liter. Pary:!. 
M ori so n i ana. Krak. 
Muszyński A. Kulęda. Wilno. 
M o t s sur la question polon. Paris. 
M otty Al. De Fauno et Fauna. Berlin. 
M II C h a D o w P. Swiadectwa o stosunk. mię- 
dzy Rossy'.!. Wwcław. 
:at u c z k o W S kiJ. Hękopisrna M. Radymiti- 
skiego_ Krak. 
lU undt T. Volkerschau auf Reisen. Stuttg. 
N a k was k i H. Zdanie z pomno Klaudyi 
Potockiej. Pary:!. 
N a p i e r s k i K. Auctuarium diplomat. Livo- 
niae. Rigll. 
(N a p o I e o n 1.). Opis pOg"rzebll . . . Lipsk. 
N ar b 11 tt T. Dzil'je nIlrodu litewsk. Wilno. 
N a u k a czyt:mill. Poznaii. 
N e y K. lI..wiuty. Leszno. 
Niem cewi rz J. U. Zbiór płlmiętników o Pul- 
sce. Lipsk. 
Niez8 bi to wsk i K. Kalendarz powsz. War- 
szawa. 
N i e z a b II d k a noworoczno Petersb. 
N o n a na oktawę Bo:!ego Ciała. Krak. 
N o w a Polska CZBSOp. Pary:!. 
Nowakowski F. Jocoseria. Berlin. 
N o woro c zn ik gazety warsz. Warsz.
>>>
1840. 


183 


Nowosielski T. Gwiazdka dla dzieci. War- 
szawa. 
(N o w y Slj.cz). Juventus gymnas. Bochnia. 
Occurences (Recent) of Cracov. London. 
O c z a p o w s kiM. Gospod.ulltwo wiejs. War- 
szawa. 
Odbicie drzeworytów. Krak. 
O ffi c i u m codzien. Suwałki. 
Ok ó l n i k tow. demuk. polsk. Poitiers. 
Olizar G. Spomnienill. Wilno. 
O łt a r z y k nowy. Poznan. 
- polski. Par)':!. 
- mniejszy. 
ary:!. 
Opaliński K. Satyry. Pozn. 
O p i s wieloryba. Warllz. 
O r d e g aJ. O narodowoBci polskiej. Pary:!. 
Ordo div. off. Pozn. 
Orędownik 118uk (czasop.). Pozn. 
Orpiszewski L. Trzeci MIlj(czasop.). Pary:!. 
Orzeł biały (czasop.). Bruks. 
Osnowianenko. Pan Halawskij. Peterab. 
OS80wski J. De hydropbobia. Regiom. 
Ostrowska Al. MiesilJ.c u brabiny. Warl
z. 
Ostrowski. Żywot T. Ostrowsk. Pary:!. 
(Ostrowski Ant.). Rys :!ycia. Pary:!. 
Ostrowski T. M.
moire sur le Palatinat de 
Płock. Paris. 
Ostrzykowski B. Wiersze. Wllrsz. 
Pumietnik Tow. lekars. Warsz. 
- 8ceoy ob. Witte. 
P a r a v e y K. Rozprawa o plemionach Ting- 
Sing. Warsz. 
Pasek H. Pamiętniki. Poznali. 
p a s z k i e w i c z J. Rapport adr. aNicolas. 
Vars. 
Paszkowski F. Pomysły do dziejów Pol- 
ski. Pary:!. 
Pawlikowski K. Nauka o chowie owiec. 
Lwów. 
Pawłows ki K. FIorlIlia. Warsz. 
Per not T. Oktawiusz, rom. \Varsz. 
Pi crwi os nek ob. Krakowowa. 
P h 11 a ret. Klltecbizm wscbodn. kościoła. Pc- 
tersb. 
PieBn o NajBw. Pannie. Wado wice. 
P i e B n i o k s i Ij. g prusko-polski. Królewiec. 
Pijarzy. Katalog ksil!:!ek poilIk. Warsz. 
Piller J. P. Kalendarz. Stanisł. 
- Kalender. 8tanisł. 
- Kalendarz. Lwów. 
P i 11 er FJ'Snc. Katalog ksil}:!ek polskicb. 
Piotrowski W. Wybór kazail. Warsz. 
P i SIU o tow. dcmokr. Pary:!. 
Piwarski F. Nauka rysunku. Warsz. 
Plater L. Affaircs de Cmcovie. Pads. 
(Plater E.). Mowa pogrzeb. Wilno. 
Plebankiewicz W. Słów kilka o !I. Ko- 
złowskim. 
Pluszczewski X. Roczniki Tow. do roz- 
szerz. wiary. Pozn. 
P o d g ó re k i A. (Mosbacb). Pomniki dziejów 
PoilIki. Wrocł. 
Pol W. Przygody Winnickipgo. Lwów. 
(Polen). Erinnerungen nn Polen. Hamburg. 
(Polonais). Compte rendu de la socie
. 
Pilris. 


P o Is k a młoda (CZ880p.). Pary:!. 
P o p i s szkoły krakows. Krak. 
-- gimn. warszaws. 
Popliński A. Żywot Bog. Radziwiłła. Puzn. 
- Oręl1o.vnik nauk. Pozn. 
Poplillski J. Grammatik der polno Sprachc. 
Lissa. 
- Słowo Boie. Poznań. 
P o r a z i ń s k i S. Quatre questions. Montp. 
P orzą d e k wprow. relikwii bł. BronilIław)' . 
Krak. 
(Posen). Verzeichniss Oltschaftcn. 
Postanowienie względem :!ołnierzy. War- 
SZl\wa. 
P ra n i e w i c z T. Reception de Msgnr. Affre. 
Paris. 
Program instyt. tpchniczn. Krak. 
- gimn. Inbelllk. Lublin. 
- szkoły mławskiej. 
- instyt. głuchon. Warsz. 
Program ma quaestionum in Semin. ad S. 
Crue. Vars. 
P r o g r a m m a t zakończ. nauk w szk. mław- 
skiej. Płock. 
Projekt manifestu emigracyi. Londyn. 
P rz e g l li d dziejów polsk. Poitiers. 
- warszawski. Warsz. 
Przyjaciel ludu (CZl\sop.). Leszno. 
P rz y j a c i ó łka dzieci. O1esia. Krak. 
Pszonka (czasop.). Strasb. 
Puchalski D. Hattueka. Warsz. 
P u s c b J. Ueber Tur uud Zubr. Berlin. 
P y s c h J. DirectoriulD officii div. Krak. 
Rachunek wil. Tow. Dobrocz. Wilno. 
Raciborski Ad. M
m. relat. aUK syst. vci- 
neUK. 
- M
m. sur les monstr. de femmes. 
Raczynski Edw. Cudex diplum. Majoris 
Pol. Posn. 
- Żywot księcia Al br. Radziwiłła. Pozn. 
- Bib!. klass. łacili. Wrocł. 
Radzinkiewicz Stan. Wiersz na przyjazd 
Mik. l. Warsz. 
Raspail Fr. Polska nad brzeg. Wisły. Paris, 
Poitiers. 
R a u s e 8. H. Du('h Hydropatyi. Krak. 
Reconstitution (Ue la) des nationalit
s 
europ. Paris. 
Redecki PIIW. Naboi. codzien. do P. Je- 
z nsa. \\'I\rsz. 
Refee O'John. Ryszar(l tulacz, kom. Wilno. 
Ricbard Achil. Zasady botaniki. Warsz. 
Rocznik wydz. łekars. Krak. 
R o c Z n i k i tow. do rozszerzania wiary. 
R o d z i e w i c z Adolf. W icrsz na wjazd nastę- 
pcy trollU. W l\rsz. 
Rodzinewski Tymot. Bajki. Warsz. 
Roep el Uysz. Gescb. Poltms. Hamburg. 
Rogalski Ad. Alleluja. Uucznik. W:usz. 
Rohlwes J. M. Lekarz kOlii. Warszawa. 
Ropclowski Stan. Słowno fran. pols. BerI. 
- Rys liter. emigr. 
R o s t Au
. G. H. Beitr. znr Geognosie. Rt'rl. 
R o t h e Aug. Gospod. wiejski. Głogów. 
Rozmaitości. Lwów. 
- warszawskie.
>>>
184 


1840. 


Rudnicki Jak. Głos na uczcz. Warsz. 8pasowski AlekB. Poezye. Wilno. 
Rudomina Ign. Od pow. na reI'. pisma. Spiess. Spis ksiątek. Warsz. 
Wilno. H p i s monet pol. Warsz. 
Rhuel J. Przep. obch. z obłljkan. Wilno. Sposób ratow. na pozór umarłych. Opole. 
Ruszewski Józ. Bóg, moja nIldz. Pozn. - Bpiewania podczas mszy. 
Rypinski Aleks. BiałofllB. Pary:!. Sprawozd. komit. wspar. dotko. powodzi!}. 
Rzesiński J. K. Proces cywilny krak. Krak. Warsz. 
S a c h r e g i s t e r zm' Gesetzsam. Posen. - rady opieki szpital. w Busku. 
Sai n t-Foi Charles. Ali redaet. de l'Univers. - Oprzedm. tyCZ!}c. tow. kred. Pozn. 
Pańs. St. A. Uwiad. hist. o POCZ!}t. medalika. Często 
Saint-Georges. Prologue en vers au prof. Stanisława Kostki BW. Zy\\"ot. Kr/lk. 
des Pol. indig. Paris. S t e f a ń s k i Wal. Katalog kllill:!ek. PoznaiI. 
S a i n t.Prosper Ant. Hist. de Russi('. de Pol. (S t e i n b e r g). Wyrok Bmierci przez sł" 
Paris. krym. Lwów. 
S a n i e w s k i f'el. M
lDoire sur l'emploi du S t o b i e c k a EWA. Cześć Bogn w błogo Bro- 
sllrrasin. Paris. nisławie. Krak. 
S arbie ws k i. Poema ta. Lipsiae. S tru ty ns k i Jul. Swię
opełk, ksil}:!e. Petersb. 
S a u v An lAud Principien d. Wasserheilkunst. S t u m m er Jan. PrzepIsy przy wyk. docb. 
Neisse. sl}d. lekar. Warsz. 
_ I'rincipc!! de I'Hydrothcl'apie. Vars. Styczynski J. Mendog. rom. Wilno. 
Sawaszkiewicz L. L. By t.be Eastern Sumawsky Fr. Józ. Otcenas słuwansky. 
questiun. Lund. Praha. 
Schem atismus lIniv. cleri praemisl. Supinski. Kaz. o obrz. święcenia ement. 
Schletter Zyg. Verlags und Ch;lnge Cata- Połock. 
log. Breslau. S w i ę t o p ełk ksił:!ę pomorski. ob. Stru- 
_ Katalog ksil}g polIIkich. Warsz. tYI'1ski. 
_ Catalogne des livres. S y b i Ił a (Nowa) czyli wieszczha. '" arsz. 
S c h l e g e I Karol. «'ilozofia tycil\. Wilno. S y I wa n dziennik nauk lcBny('h. 
Scbmidt Jan Ewar. Katech. rzym. Pozn. SZl\citis ki Ąnt. Walgierz, poe.m. hist. Wllr- 
Schnitzler Edw. Prysznic, uzdro.v. Krak. szawa. 
Schouppe Apol. O post. fabr. cukru. War- (Szaniecki Jan 01.). Rys jego :!ycia. 
szawa. S z e k s p i r Wilch. Dzieła. Wi Ino. 
Sękowski Józ. Podróie Brambeusa. Warsz. Szelewski Józ. Kazanie "£ najl. aut.. fran. 
Select.ion from the bistorie buoks in Pol. Warsz. 
Warsz. Szepietowski Wal. Zbiór praw hipot. 
S e n n e wal d. Katalog czy teł. Warsz. Suwalki. 
Sevoi Fr.Obuwiązki duchowo Wilno. Szokalski Wiad. Fel. Essai snr IM sen8B- 
S i e r o c i 11 s ki Teod. Gram. pols. Warsz. tions couleurs. Brux. 
_ Nauka o stylu. Warsz. - De l'influence de musecles de l'oeil. Gani!. 
Sierzputowski MarcelIi. Ma dHense con- Szopowicz Hen. Ludwik. Vita Sim. Sire- 
tra les attaques. Strasb. nii. Krak. 
Ska r b duszy pobo:!nej. Czzst. S z t y r m e r Ludwik. Pantofcl, hillt. kuzyna. 
Skarbek Fl'yd. Cbwila wesołości. Wrocł. Petersb. 
_ Hist. wielu małicnstw. Wrocł. Szubert X. J. S'wiadectwa dla dziec. kat. 
_ Podró:! bez celu. Wrocł. Leszno. 
_ Powieści i pisma humor. Wrocł. S zy II e r Jan. Kucharka oszczędna. Wilno. 
_ Pan starosta. - To:! czyli przep.niekoszt. spurzl}dz. potraw. 
_ Szanszopansiana. Wrocł.. Wilno. 
Skimborowicz Hip. Wspom. :!ycia Ś. p. - Kucharz wyśmienity Wilno. 
Jędrz. Sniad. Warsz. Szym ans ki Woj. Muzeum smiesznoBci. War- 
S k o b e l Fryd. Kaz. O użyciu wody morsko szawa. 
Krak. Tarnopolitani juvent. relig. pro
rama. 
S kórz e W s kiJ an. Wiara, nadz. i miłoBć. T a r n o w s k i WIad. Menschen und Zeiten. 
Pary:!. Braunsb. 
S k u t n i c kiM. B. Prace li ter. Warsz. - Der f'riedling des Henkers. 
_ Tygodnik IIzt. pięknych. Warsz. - Der Musicant von Cullllo. 
S ł o W a c k i Jul. Mazepa, trag. Pary:!. T a 18 o Torquato. Amintas. przekł. Morszty- 
_ Lilia Weneda, trag. Pary:!. na. Beri. 
Słown ik nowy kicszonkowy. Wrocł. Tiescbowitz. Vortr. des Landr. an die Stiin. 
Słu:!ewski Stan. Odp. na art. w .Orle bin- de. Posen. 
łym". Pary:!. Tołstoj J. Życie Feldm. Paskiewieza. War- 
_ Do Tow. demokr. i Zjednocz. emigr. Pary:!. szawa. 
Sniadec ki Jędrz. O fizycz. wycbow. dzieci. Torosiewicz Tt'od. Lettre au de Carro 
Warsz. snr sur eaux de Galic. Korlsbad. 
Sobieski Jak. Instr. dana Orchowskiemu. Ueb. die Mineralwass. zu Podgórze. 
Wilno. I - Wody min. Szczawnickie. Krak.
>>>
... 


1840 - 1841. 


]85 


ił}. 


Trembecki OnuC. AlIg. Anweis. zum Augen- 
kranken. Wien. 
T r e n t o w s k i Ferd. V orstudien zur Wissens. 
der Natur. Leipz. 
Trepka Ign. RuzmYBI. polit. i relig. Pary:!. 
T r i p p li n Lud. Korrespondent. 
T ri p p li n Teod. Quelques mots sur la fi
wre. 
MontpelI. 
Trynkowski L. G. Mowa pogrz. Jędrz. 
Sniadeckiego. Warsz. 
Tugendhold Jak. Pierwsze mYBli o istn. 
Bo
a. Warsz. 
- Kilka slów przy pOBW. nowej bó1nicy. 
Tygudnik szt. piękno Warsz. 
- literacki. Pozn. 
- petersburllki. Peters. 
Tyszka Winc. Orzeł biały. Warsz. 
U m hi s kiJ. N. Beleucbt. d. Werkes. Paris. 
Uprawie (O) do kwasz. kapusty. Warsz. 
Ustawa dla gimn. real. w Warllz. 
- dla instyr. gosp. i leśnictwa. (Wars.). 
- dla instyt. puło:!niczego. Warsz. 
- dla szk. felczerów. Warsz. 
- dla szk. farmac. Warsz. 
- dla szk. weterynarzy. Warsz. 
Uszakow A. Hist. działan w Turcyi azyat. 
Uwag kilka o hanrllu drzewem. Warsz. 
- wst
p. o niemor. feder. z lud. mosk. Pary:!. 
UwagI ogółu emigr. pol. w Lond. Poitiers. 
Waga A. Wzniesienie myBIi do Boga. War- 
szawa. 
Wagenfeld. Nauka leczenia zwierzą.t. War- 
szawa. 
Wagner K. HandlJUch fur Reisende. Leipz. 
Wal e w s k i A. L'exile du munde. Paris. 
Wanderung (Die) in Grosspolen. Leipzig. 
Was i l e w s k i E. Poezye. Poznali. 
We z w a n i e do mOlłlitwy. Krak. 
WiadomoBci handlowe. Warsz. 
- historycz. i literackie. Pary:!. 
Widulińska J. Magazyn mód. Warsz. 
Wie bek ing C. Analyse descriptive. Miln- 
chen. 
Wielogłowski W. Westebnienia za Czar- 
toryskich. Pary1. 
Wieniec (czasop.). Warsz. 
Wienkowski J. De venenis. Wicn. 
W i l d Kar. Katalog ksią.:!ek polskich. 
W 18 n i e w s k i A. Elegia. Paryt. 
W i B n i o w s kiT. Demokrata pulski. Pary:!. 
W i s z n i e w s kiM. Historya literatury. Krak. 
W i tr u w i u S 30. De arcbitectura. Poznań. 
Witte te Pamiętnik sceny warsz. Warsz. 
Witwicki S. Poezye. Bcrlin. 
W i z e r u n k i naukowe. Wilno. 
WóJcicki K. W. Stare gawędy. Warsz. 
W o J d a M. Przepisy docbodzen na trupach. 
Warsz. 
Woj ta r o w i c z J. Epistola pastoralis. Tar- 
nów. 
- List pasterski. Tarnów. 
Wolanski T. Nowo odkryte medale. Pozn. 
W o ls kiT. Wzory ustawy z:lsadniczej. Lon- 
dyn. 
W o ł Y n s kiM. D:!elaleiIdin, pow. Wilno. 
Wo r O n i c z K. O d ynastyi dla Pulski. Pary
. 


8t. 


il. 
,!},I 


1'0- 


sb. 
cb. 


-y. 
mt. 


tru- 


r..r_ 


ran. 


pot. 


IlU- nd. 
li re- 


yna. 
kat. o. 
rawo 


N' ar- 


l. 
iten. 


szty- tiin' 


War- 


Jarro 


Wroń ski H. Le faux napoleonisme. Paris. 
- Prospectus d'un ecrit periodique. Metz. 
- Secret politique de Napoleon. Paris. 
W uj e k J. Słowo bo:!e. Poznań. 
Wybicki J. Pa.miętniki. Poznań. 
Wybór nabo:!eńs. Mikułów. 
Wy pi s miejsc z nowo testam. Warsz. 
W y rok śmierci Steinberga. Lwów. 
Wysocki S. De l'asphalte. Vars. 
- O smołowcu. Warsz. 
Zacharyssiewicz F. Epistola pastoralis. 
- List pasterski. 
Zajl}czkowski W. Rys :!ycia Paskiewicza. 
Warsz. 
Zarzą.dzie (O) funduszów kOBcie!. Krak. 
Zawadzki A. Fauna der galiz Wirbeltbiere. 
Sluttgardt. 
- Galicya w obrazach. Lwów. 
Zawadzki Józ. Katalog ksi!}g franc. Lipsk. 
Zawadzki i Węcki. Dodatek nowy do ka- 
talogu. 
Z b i ó r praw dla król. prusk. 
Zdanie sprawy banku po Isk. Warsz. 
- bractwa miłosier. Krak. 
- Towarz. demokr. Poitiers. 
- Towarz. kredyt. Warsz. 
- Towarz. ogniowego. Warsz. 
- Towarz. dobrocz. Warsz. 
Zeidl F. Sposób utrzymania kamelii. WiI. 
Z e i t u n g (Lemberger). 
Zielinski L. Lwowianin. Lwów. 
Ziemiałkowski F. Satze aus Rechts-Wis- 
senschaften. Lemb. 
Z i e n k o w i c z L. Pszonka (czasop.). Strasb. 
Zwierkowski W. O sejmie w emigracyi. 
Poitiers. 
Żebrakach (O). Krak. 
Ż e li s z e w s kiW. These. Montpellier. 
Żocbowski J. Rys systematll świata mo- 
ralnego. Warsz. 
Ż y li n s k i A. Program aktu uroczystego. 
Płock. 


I
I. 


A d a ID o w i c z A. F. Zoonoroia. Wilno. 
(Agnieszka S). Nab01cństwo do S. A- 
gnieszki. Krak. 
A k t uroczysty w szkole obw. Bialskiej. 
- To:! hrubieszowskiej. Lublin. 
- To:! kaliskiej. 
- To:! w KOli8kich. 
- w gimn. w Lukowic. 
- w szkole obw. opolskiej. 
- w szkole pińczowBkiej. 
- w gimn. w Płocku. 
- w gimn. w Radomiu. 
- w szkole obw. w Sandomierzu. 
w szkole obw. siedlf'ckiej. 
- w gimn. w Suwałkach. 
- w gimn. w Szczebrzeszynie. 
- w szkole obw. wielunskiej. 
A k t Y istoriczeskije. Petersburg. 
Aleksiejew P. Mel Dona, powiest. Warsz. 
Alleluja rocz. reI. Warsz. 
Ancelot M. Córka adwokata, kom. Warsz. 
24
>>>
186 


1841. 


An n i ve rsai re de la revol. pol. Bruxellos. 
Ansart K. Rys jeografii. Wilno. 
A p P e I aux amis de la Pologne. Versailles. 
A r t o s A. Papugi naszej babuni, opera. War- 
szawa. 
A t h e n e u m wyd. Kraszewski. Wilno. 
A u s z u g aus dem Gebetbuch. Warschau. 
B. J. Rys cesarzowej Józeli.ny. Wilno. 
B a c h m a n n K. Disscrtatio juridica. Berlin. 
B a f i e n s k i A. Hermcneuticll. Wilno. 
B a i c k iW. Postylla. Królewiec. 
B a ra n i e c kiL. Kazlluie. Lwów. 
B a r s z c z e w s kiJ. Niezabudka, noworoczno 
Petersb. 
Bartas W. Juditb. Lipsk. 
B a r t o li D. Vita dei Stan. Kost.ka. Roma. 
Bartosze wic z D. Słownik polsko-rosyj. 
Warsz. 
- Slownik rossyj..poJski. Warsz. 
Bartoszewicz Józ. Szkoła wyrobu cukru. 
Wilnu. 
Basti de J. Stenia, romans. Warsz. 
Becks P. Rede. Lwów. 
B 
 t k o W s kiN. Historia medicinao. Wied. 
Blałkowski M. Oświadczenie. Wersal. 
Biblioteka warszawska (czasop.). Warsz. 
Biel:' roku. Lwów. 
Bielski W. TMsc pour le doctorat. Strasb. 
B o b r o w s ki 1'. Słownik łacinsko-polski. 
Wilno. 
Bochwic F. Obraz myBIi. Wilno. 
B o c q u e l E. Rozmowy franc. Warsz. 
Bogedain. Spiewr nabo:!ne. Poznan. 
Bogusławski W. Cud czyli krakowiacy. 
Berlin. 
Borowski Kaz. ob. Mowa na uczcz. 
Bourienne. Kronika Bonl'partego. Lipsk. 
B o u v i e r L. ThlJse. Strasb. 
B r e ts c h n e i d e r D. Projekt drogi :!elaz. 
Lwów. 
Breza E. Błędy w jęz. franc. Pozn. 
- Babie lato. Pozn. 
- Medytacye. Pozn. 
Brockhaus F. A. Katalog ksilJ.:!ck polsk. 
B r o d o W B k i F. De morbis j udeurum. Krak. 
B u d z ił o w i c z J. Przeglad warszaws. 
B u d z y n s kiM. Wacław 'Rzewuski. Bruks. 
Buj!licki K. Wędrówki po małych drogach. 
W dno. 
Budzyński W. Partye, pow. Bruks. 
B y r o n L. Korsarz. Lipsk. 
Cntalogus cleri. Vars. 
- To:!: archid. Leopol. 
- dioec. Premisl. 
Ch ima n i L. Przewodnik dla nauczycieli. War- 
szawa. 
Chmielowski B. Bieg roku. Lwów. 
Chocewicz K. TMse. Montpellier. 
C b o d :! koL. Karta dawnej Polski. Pary:!. 
- Poland historical. New-York. 
Chodźko M. Dziesięć obrazów. Pary:!. 
Chojecki E. Echo (CZ8S0p.). Warsz. 
Chonski K. Uwagi nad naturą. wód Dru- 
skiemickich. Wilno. 
Ch op i n J. M. Rcvolutiuns des peuples. Paris. 


Choroszows.ki M. O ukształceniu duszy. 
Wilno. 
C i e s z k o W s ki A. Die Persohnlichkeit Gottes. 
Berlin. 
C o Is o n L. De la Pologne. Paris. 
C o n s p e c t u s praelectiouum. Wilno. 
C o n s t i t u t i o Soc. liter. Cracov. Krak. 
C y P c e r J óz. Katalog ksilJ.:!ek polskich. War- 
szawa. 
Cypser T. De sudore. Krak. 
C y w i n s kiJ. Do przeło:!. klaszt. Wilno. 
C z aj k o w s ki A. Na urodz. nastep. tronu 
Brytanii. . 
- Poezye. Warsz. 
Czaj kowski M. Anna, pow. Pozn. 
- Hetman Ukrainy. Par):!. 
- Koszowata. Paryż. 
-- Owruczanin, pow. Pary:!. 
- Ukrainki. Pary:!. 
C z a r n o w s k i O. Die Moseł. Coblenz. 
Czas dzien. red. Skimborowicz. Warsz. 
Czartoryski A. J. Muwa naposied£. Tow. 
liter. Pary:!. 
Czech J. Kalendarz. Krak. 
Czerniewicz P.I'ormulario. Rio de Janeiro. 
Czerwi akowski J. Botanika. Krak. 
C z e BĆ Boga w BroIlisławie. Krak. 
C zyn n oś ci sejmu. Pozn. 
C z y n s kiJ. Almanach soda!. 
- Avenir des femmes. Paris. 
- Notice sur Fourrier. Paris. 
D. Skorowidz naleinoBci stemplowych. Lwów. 
D t brOwski J. K. Nauka bierzmowania. 
eszno. 
Dahlmann P. Maryna Mniszchówna. Wrocł. 
Daniłowicz J. Ueber die lithuan. Chro- 
niken. Petersb. 
Dantyszek J. Analecta carminum. Bruns- 
berg. 
Dawidowicz D. Kazania. Lwów. 
Degaj P. Proces cywilny. Wilno. 
D e m b i ń s k a H. Dwie epoki :!ycia. Krak. 
Dembosz S. Tentamen tlorae Cracov. Krak. 
D e m b o w s k i K. Deux ans en Espagne. 
ł'aris. 
Demokrata polski (czasop). Poitiers. 
Derowe T. Dzieje star. i nowo testam. War- 
szawa. 
D e t h i e r A Vindiciarum poloniae rejrum. 
Berlin. 
Directorium div. off. Pozn. 
- To:!. Lwów. 
_ p. diaec. Sand. Warsz. 
D ł u s k i. P aroles adresses li ses compagnons. 
Marl!eille. 
Dmowski J. Institutiones philosoph. Lo- 
vanii. 
D m u s z e w s kiL. Kuryer warszawski. 
_ Ochrona małych dziatek. Warsz. 
D o b r s k i Dr. ThlJso. Montpellier. 
Domaszewski J. Przewodnik dla pij,cych 
wody. Warsz. 
Dombasie P. Wyrabianie cukru. Warsz. 
D r o g a :!elazna. Warsz. 
Dubowicki P. Mt:moire sur la section. 
Paris.
>>>
1841. 


187 


'. 


D u b r o w s kiP. homeniusz rossyj. polski. 
Warsz. 
- Przeglą.d liter. rosyjs. Warsz. 
D u m a s A. Saracen. trag. Wilno. 
D u n i n M. Ordinatio congregationum. Pozn. 
D u v a I B. Płomień serca. Lwów. - 
Dybowski J. Zbli1enie dokumentów. Poi- 
tiers. 
Dziekoiuki T. Wypisy polskie. Warsz. 
- :t:ycie Napoleona. Warsz. 
D z i e n n i k domowy (czasop.). Pozn. 
- mód paryzkich. Lwów. 
- narodowy. Pary:!. 
- praw. Warsz. 
- rozporzad. m. Krakowa. 
- rzą.d. Rpltej. Krak. 
- urzęd. woj. August. Suwałki. 
- kahskiego. 
- podlask. 
- gub. lubeIsk. 
- sandomiers. 
E. Z. Eine polnische f'amilie. Lipsk. 
Ecbo (czasop.). Warsz. 
E i n l a d u n g zu den Prtifungen. Lwów. 
Elementarz. Wilno. 
Ewangelia. Wilno. 
E w a n g e li e na niedziele. \Vilno. 
E x a u v i II ez F. Edward, czyli wzgllJ.d. Wilno. 
F. M. Marius Tagebuch. Wieden. 
F a b ri c i u s C. Ueber das Slaventhum. Schwe- 
rin. 
Ferrier A. La Russie. Brux. 
Fleury Lam
. Kurs historyi powsz. Warsz. 
- Tłómaczenie zjawisk. W IIrsz. 
Flora dzien. muzycz. Warsz. 
Flottwell. Denkschrift iiber Provinz. Posen. 
Pozn. 
F o rs c h u n g e n (Miirkische). Berlin. 
Fredro A. Nieszczęścia najszczęśl. mę:!a. 
Krak. 
G a l e ri e des contemp. m. Paris. 
Galinsk i F. Kalendarz. Stanisławów. 
Galizien mit Tracen rur d. Eisenbahnen. 
Wien. 
G a II a n d A. TysilJ.c nocy i jedna. Wilno. 
Garnysz J. Pobereżamn, poema. Poitiers. 
Gasztowt M. Aper
u s. le ci im. du cant. 
d. I. gllerche. Nevers. 
GlJ.tkowski J. N. Bajki. Wieden. 
- Bukiet dla dobo dz. Wiedeń. 
Gazeta codzienna. WIirSZ. 
- krakows. 
- W. ks. poznans. 
- lwowska. . 
- warszawa. 
- rzą.dowa król. pols. 
- poranna. Warsz. 
Gębarzewski L. De typho. Vind. 
Godzinski M. Bukiet z Bpiewów. Lwów. 
Gołę biowski M.Muzaika warszawska. War- 
szawa. 
Gołębiowski L. Gabin. med. pols. 
Gorczynski A. PowieBci Jadama. Krak. 
- Sylv& rerum. Praga. 
G o s z c z y n 
 k i Sew. Poezye. Poznan. 
- Jedna struna lutni. Pary1. 


l. 


r. 
1\. 


,I. 
1- 


8- 


k. 
e. 


Lr- 


m. 


ns. 


.0- 


.ch 


on. 


G o tt h o l d Fr. A. Fiirst. Radziwiłł. Compos. 
zu Faust. Konigsb. 
Grabowski M. Stannica hulajp. Wilno. 
G r o z a A. Rusałka. Wilno. 
G r u 8Z c Z y n s k i A. C. De syphilitide dissert. 
Berol. 
G u h l' a. :t:ycie 8. Stan. Kust. Leszno. 
Gurowski Ad. Russland U. Civil. Leipz. 
Gumbiuer J. J. Prakt. gorzelnictwo. War- 
szawa. 
Ił a u p t Leopold. Pjesniczki Serbów. Grimma. 
H e i n c z K. Młodzie:! tegoczesna, kom. Kijów. 
H i b I J os. Cacodermata syphilitica. Vicnnae. 
Hymn i sacri l:itanislaopoli. 
li o ffm a n n. Poetarum polonicarum deliciae. 
Pozn. 
Hoffmanowa KI. Karolina, powieM. Lipsk. 
- Krystyna, pow. Lipsk. 
- O moralnoBci. Krak. 
Hugo Wiktor. KOBciół Panny Maryi. 
l. L. Upom. letui na zimę. Warsl:. 
Ił k i e w i c z Grzeg. Halickii przypowidki 
w Widni. 
lndex lect. in Univ. Jag. Crac. 
Informacya o odpustach. Krak. 
l r I ii n d e r Jak. Dissert. sistens veneficia. Bu- 
dae. 
l n s t r u k e y a do oczynsz. włoscian. W' arsz. 
_ dla ustrojstwa krestiRlI. 'Varsz. 
I n s t r u o w a n i u (O) spraw defrłlud. Krak. 
{Jachimowicz G.). Ritus et ceremoniae. 
Leopoli. . 
Jachowicz Stan. Zródełko w SaskIm ogro- 
dzie. Warsz. 
Jachołkowska Cec. Edgar i Eugenia wy- 
pad. Wiluo. 
J a h re s b e r. iiber das Schuljahr. Posen- 
Jak u b o w i c z Ant. Począ.t. j
z. ros. Warsz. 
Jakubowicz Mak. De virtute RomaDorum. 
Moskwa. 
J a n i c k i St. Kalend. domowy. Warsz. 
Jankowski Placyd. Pisma przedślubne. 
Wilno. 
_ Zaścianek, kronika. Wilno. 
J(anutka) W. Mowa na pogrzebie Rudow- 
skiej. Krak. 
Jarmusiewicz J. Mowy dla ludu. Wiedeń. 
J a s z o W s k i Stan. Dniestrzanka, zhiór. Lwów. 
Jełowicki Al. Uwiadomienie. Wersnl. 
Jezierski M. Pan Kasztelan, pow. Wilno. 
Joachym i Anna, kom. 
J o e h m u s. Ukrainische Lieder. Berlin. 
J u c e w i c Z. Linksminc, prłl('e literackie. \Viln. 
- Wiadomości o :t:mudzinach. Wilno. 
Kabali styka. Warsz. 
K a c z k o W s k i Stan. Tablice do histor. pols. 
Poznano 
K a l e n d. gospodo Wilno. 
- kaliski. Kalisz. 
_ lwowski powsz. Lwów i Tarnop. 
- powsz. dom. i gospodo Stanisi. 
- toaletowy. 'Varsz. 
K a I e n d e r (Lemb. allgem.). Lwów. 
Kaliniewicz Jan. Mowa przy załoi. kam. 
w
g. Lwów.
>>>
188 


1841. 


U:nmiJiski J. N. My81 przy wprow. szk. 
głuchoniem. Lwów. 
K a m p e Joach. Przypadki Robinsona tłóm. 
Szyrmy. l'Varsz. 
K antyczl.
. Krak. 
- To:!. CZ( .toch. 
- katol. W. ocł. i Racib. 
- wedle obrz. kat. Częstoch. 
- na uroczystoBci. Krak. 
Karta topogr. Grodnens. gub. 
K ł I} g i e 
 i c z And. Akt \VstIJpienia na kate- 
drę, Wilno. 
- Do duchowieństwa (okólniki). Wilno. 
Kocbanowski Jan. Auswahl aus Gedich- 
. ten. Posen, 
K o c k K
r. Paw. Co za powabny młodzie- 
niec I Warsz. 
- Wychowaniec natury. Warsz. 
K o e II n'e r Maur. De plllcentine imflam. Berol. 
K o b I Jan. Ueisen in Russl. und Pol. Dresd. 
Kokurewicz Jliz. Nauka czyt. Lwów. 
Kołłl}taj Hllgo. Stan 0śW. w Polsce. Pozn. 
Koncewicz Jan. WykI. szt. gorzein. Wars. 
K o n i e c k i K. W. Goldblumen. Posen. 
Konkury poety. Warsz. 
K o n o p a c k i Szym. Poezye. Wilno. 
Ko rczynski Micb. Katechizm. Lwów. 
Korewa Al. T. Quest. sllr diver. br. des 
scien. Paris. 
Koru Jan Bog. Katalog ksil}:!ek. Wrocł. 
Korwell Kar. Niezapom. nowor. War8z. 
Kościa J. Wspo'lDn. o Napoleonie. Wilno. 
K o s i c k i Ludw. UrzlJdzenie inst.ytułu zsło:!. 
przez Szczep. Humberta. Krak. 
Kosinski J. AmiI-. Rzymianie w Grecyi. 
Poznan. 
K o s m arA. Michał, kom. tł. ABnikowski. 
Wilno. 
Kosmorama Europy (czasop.). 
K o s s o W s k i A. Dissert. de confess. ViI. 
K0880wski Ant. J. BI. Dissert. inaug. 
theolog. de confess. sacra me nt. Vilnae. 
- Dissert. de notionibns de vita futura. ViI. 
(K o s t k a Stan. 8W.). Exercizio divoto onore 
S. Stan. K08tka. Roma. 
- Życie BW. Stan. Kostki. Leszno. 
K o w ais k i Fr. Złote ziarna. Lwów. 
K u z ł o W s k i }'eliks. Ogól. zas. :!ycia nar. 
Pozn. 
Kozłowski Syksł. De visus vi diagn. Crac. 
K o ż m i a n A. E. Żywot Nowodworskirgo. 
Wrocł. 
Kozubowski Ant. O karłakach przedtatrz. 
Krak. 
Krakowowa Paul. Pierwiosnek. Warsz. 
- Rozmowy matki z dzieć. Warsz. 
Kra s i n s k i Waler. Geschichte der Reform. 
Leipz. 
Krasin s k i Zyg. Irydion i Nicb. kom. Pary:!. 
- Die ung/jttliche Kom. aus d. poln. Leipz. 
-- Noc letnia. Pary:!. 
Kraszewski J. J. Atbeneum. Wilno. 
- Wito lora uda. Wilno. 
- Hist. o bladt'j dziew. Wilno. 
- Ostatnia z Słuckich. Wilno. 
- Poeta i Bwiat. Wilno. 


Kremer Alek. O zastos. słuchu do rozpozn. 
chorób. Krak. 
Król ikowski Kar. L. Nadzw. posiedz. Po- 
laków. Pary:!. 
K l' o P i ns k i Lud. Ludgarda. Pozn. 
Krosnowski Ad. Almanach. Pary:!. 
- Deux. suppl. Paris. 
Krzy:! a n o w s ki A. Dagestam, trag. rom. 
Lipsk. 
Kuebnast Lud. De comit. M. Galii. Tho- 
runii. 
K u n i c k a Flor. PowieBci. Warsz. 
Kurek Kar. Rady gosp. Warsz. 
K urhanowicz Tom. Gram. pol. Wilno. 
Kur o w s k i Fr. O kOB. metrop. B. Jana. War- 
szawa. 
Kur y e r wileIiski. 
- warszaws. . 
Lakorder O Hen. Zywot B. Dominika. Pa- 
ry:! i Brrlin. 
Landie Edw. Ang. Chrestomatie fran. Var. 
L a n g r y Aleks. Elegia na Bm. Rzętkowskiej. 
Warsz. 
Las-Cases. Wyj. z pam. o NapoI. Wilno. 
La v i Ił e Piotr. Cc qui est arriv
 depuis Iwan 
Wasil. Paris. 
Le h rll n Alek. Sprawozd. z szp. dziec. Jez. 
Warsz. 
L e ł e w e I Joach. R
appar. du type gaulois. 
Bmx. 
Lemaitre L. L'Appel de la Pol. rh ant. 
d'Alb. Sowinski. Paris. 
LeBniewski Paw. Ogrodnictwo. Warsz. 
L e w e s t a m m Fryd. Pierwotne dzieje Pol- 
ski. Warsz. 
- Hist. des langues romaines. Paris. 
Lewicki Józ. Stych wo czest Joacbimowi- 
cza. Lemb. 
Lewicki Michał. List pasterski. Lwów. 
- Commnnic. liter. Apostol. 
.- List okólny do duchowien. Lwów. 
- To:! po rul!ku. Przem. 
Lipski Hier. Smutna przyg. i Bmierć Wir- 
ginii. 
L i s'o W s k i Pacyfik. Wyjl}t. z prac liter. War- 
szawa. 
Lissner Joz. Verzeichniss polnischer Bii- 
cher. Posen. 
L i s t brat
rRki. Wersal. 
L i s ta lek. i apt. król. pol. 
Litanie o BW. Piotrze. Wilno. 
Litwinowicz. Jubelruf der lemb. ErzdilS- 
cese. Lemberg. 
Lom
nie Louis. Czartoryski. Paris. 
- Adam Mickiewicz. Paris. 
Lompa Józ. Zbiór wierszy. Opole. 
L u b i e n i e e k i And. Poloneutichia zebrał 
Batowski. Lwów. 
Ly ser Leonhardt Karol. Mozaika war8Z. Te- 
stsment. Warsz. 
L w o w i a n i n ob. Zielinski. 
Labęcki H. Górnictwo w Polsce. Warsz. 
Labenski F. Erostrate, poeme. Paris. 
L as k i II. Dissert. tht'olog. Wilno. 
Lętowski L. Okólnik. Krak. 
Lopacinski J. Poezye. Warsz.
>>>
1841. 


189 


n. 


Lubienska K. Bajki dla dzieci. Warsz. 
Lukaszewicz. Mowa na pogrz. Jadw. Pla. 
ter. Petersb. 
Lukaszewicz Józ. Verlags-Werke. Poeen. 
M. WiadomoBC o puczlj.tkach medalu. Warsz. 
M. Ludwik. Wiadomość o tłusce. Waru. 
Magazyn mód. Warsz. 
Machomet. Le Koran p. Kazimirski. Paris. 
)1 aj e r J. Przegl
d potworów rybich. Krak. 
- Wiadomość o życiu Jana Petrycego. Krak. 
Majorkiewicz J. Metoda uczenia się jeo- 
grafii. Warsz. 
Maksimuwicz M. Kijowianin. Kijów. 
Malinowski N. Heraldyka. Warsz. 
M a li n o w s k i 8. Do redakcyi orła białego. 
M a r c h a n d R Chemia organiczna. Warsz. 
r.larchocki M. Hist. wojny musk. Pozn. 
li a r o n E Reisebilder. Posen. 
Mech R. Motyl na małorusko jez. Lwów. 
- Stic'h w den J. Snigllrskoho. Lwów. 
li e c h e rz y n s k i K. Prawidła pisania. Krak. 
Mehoffer J. Galizia (czasop.). Lwów. 
Meizner J. Krakowiaki historyczne. Pary:!. 
Męka P. Jezus;l. hrllk. 
M
tlewicz J. Ksilj.żka do na bo:!. Warsz. 
)llckiewicz A. Konr. Wallenrod. Edinb. 
- To:!. Londyn. 
- Kurs liter. sławian. Pary:!. 
- Oeuvres. Par)':!, 
(M i e d n i e w i c e). Zródło cudów obrazu . 
Warsz. 
M ie ro sław sk i L. La tache de Caine. Paris. 
M i e rz w i i18 kiJ. Dissert. de indulg. V ilnae. 
M i k a J. Zabawa Bwięta. Bochnia. 
Mił kow6ki Jłłn. Spis książek. L"'ów. 
Missae propriae. Wilno. 
M o d z e I e w 8 kiM. U roczystoBć Aleksandra 
Miliołajewicza. Warsz. 
Morawski F. Pisma. Wrocław. 
- Wisła i zima, bajka. Warsz. 
Mostowski T. Wyrabianie cukru. Warsz. 
M o 8Z y n s k i A. Kolęda. Wilno. 
M o s z y ń s kiJ. Dissert. chi rur. Wilno. 
11 o w a kwiatów. Lwów. 
- na uczczenie Just. Czudowskiej. Wilno. 
Mozaika warsz. ob. Lyser. 
M ii 11 e r S. Słownik pulsko rosyjs. Wilno. 
M u r a w i e w J. Opisanie mszy wschod. kUB- 
cioła. Warsz. 
M II r z a k i e w i c z N. Descriptio musIlei. Odessa. 
N a bo:!ens two do OpacznuBci. Krak. 
- o męce P. Jezusa. Krak. 
- do Serca Jezusa. Warllz. 
- Bractwa 8. Trójcy. Lwów. 
Nachtmann J. Gloa na zebranie Pulaków. 
Pary:!. 
Nadwiślanin. Warsz 
Naruszewicz J. Sposób leczenia 8ię woda- 
mi w Druskienikach. Grodno. 
Nakwaska A. Czarna mara. Warsz. 
N a k was k i H. Zdanie spr. z czyn. RaiY 
pomnika Potockiej. Paryż. 
(N a p o I e o n 1.). Promemoria Bonaparcie. Wil. 
N ar bu tt T. Dzieje narodu litewsk. Wilno. 
Nauka czyt. Wilno. 
- zdrowia. Warsz. 


0- 


n. 


0- 


Lr- 


'a- 


łr. 

j. 


an z. 


is. 


at. 


[)l- 


vi- 


ir- 


!r- 


lii- 


ił!- 


rai e- 


N i e 8Z c z o tt a 1.1. Dissert. medica. W rocł. 
N i e z a b i t o W s k i K. Cztery dramata. Wilno. 
- Kalend. powsz. Warsz. 
N i e z a b u d kanoworocz. Petersb. 
Niezapominajki noworocz. Waru. 
Nigoret A. Anna, pow. Wilno. 
N o e l i Chapsal. Gramaty ka franc. Warsz. 
N o r d e n (Nllr nicbt nach). Lipsk. 
N o wa Polska czasąp. Pary:!. 
N o w a k o w s k i F. Zródła do dziejów Polski. 
Berlin. 
N o wosiplski T. Humoreski Warsz. 
- Krzy:!yk dla dzieci. Warsz. 
O. Wiersze oryg. i tłom. Waru. 
Obchód po węczennikacb. Poitiers. 
O b j aBn ie n ia o szkole polsk. Par)":!. 
- co do pensyi emeryt. Krak. 
O b raz polaków i pols. wyd. Rllczyllski. 
Pozn. 
O c za p o w s kiM. Zasady hodowli bydła. 
Warsz. 
Ody niec -A. E. Tłomaczenia. Lipsk. 
Ok ó l n i kitowarz. demok. pols. Pary:!. 
O Is z e w s k i A. Du Illxation. Montpellier. 
O łt a rz złoty. Częstoch. 
O l' ę d o w n i k nallkowy (czas.). Pozn. 
Orge l brand Sam. Katalog ksilj.:!ek. Warsz. 
Organizacya gmin w Polsce. Pary:!. 
O r ł o w s k i X. Boga historya. Warsz. 
O r p i 8Z e w s kiL. Trzeci Maj (czas). Pary:!. 
Orzeł biały (cz
s.). Bruks. 
O s tr o W s k i A. Głos na posiedz. Pary:!. 
Ostrowski J. B. History of Pol
nd. Lond. 
(Ostrowaki) J. B. Ostrowski. Bruks. 
Ostrowski K. Discollrs le 29 Nov. Wersal. 
08 tr z Y k o W s k i B. Hymny religijne. War- 
szawa. 
P .. . s k a. Kat. Płomień serca goreją.c. Lwów 
Pacyf. Zródło cudów. Warsz. 
Pajgert J. K. Miłostki poety. Lwów. 
P a m i ą. t k a Bwięcen kapłllnów. Par)':!. 
P a m i ę t n i k refigij. morał. Warsz. 
- Tow. lckars. Warsz. 
- sceny ob. Witte. 
Pascale Salv. Lebensgeschichte des Stan. 
Kostka. Wien. 
P a te E. Prospekt des MU8ik-Instituta. Posen. 
P er:! y c h S. KaTlcyonał katol. W rod. 
Piasecki S. Modły dla chrzeBcian. Krak. 
Pigault Lebrun. Pan Bott. Wilno. 
Pierwiosnek ob. Krakowowa. 
P i g ł o W s k i W. Anatomie et physiologie. 
Montpellier. . 
P i II e r Franc. i Sp. Spis nowych dzieł. 
Lwów. 
P ill e r J. P. KlIlendarz. Stanisł. 
- Kalender. Stanisł. 
P i)) er J. Kalendllrz. Lwów. 
PiBmiennictwo krajowe. Warsz. 
P i s II I e w s ki S. Gromady królestwa rOBI. 
Warsz. 
Pi w a rsk i J. Album cynkograf. Warsz. 
P la t e r L. Dziennik naroI!. Paryż. 
- Opisanie W. X. Poznansk. Pary:!. 
Płomień ob. P. 
Podolski J. O młotach frY!lzerskich. KrRok.
>>>
190 


1841. 


Pogonowski S. O systematach liczenia. 
Krl\k. 
p o h I F. Historia seminarii. Pozn. 
Polacy z Tulonu. Poitiers. 
(P o lon a i o). Compte rendu de la soci
t6. 
Paris. 
Poly
lotte (La) b. w. m. 
Połl}tkiewicz W. Wiersz na odkr. pom. 
nika. Warsz. 
Popis Ii('cum krakows. Kfłlk. 
p o P I i li s k i A. Orędownik nauk (czasop.). 
Pozn. 
Poplii18ki J. Wypisy polskie. Leszno. 
Posiedzenie srcbikonfmternii. Knłk. 
_ nadzw. .Polaków. P
r)':!. 
Powinności oficerów. B1'Ilks. 
Powillszwania Lwów. 
Presiowski J. Rys jeografii. Warsz. 
Program konkursu do napis. ksil!g. ele- 
mentar. Pary:!. 
- szkoły narod. Paryt. 
_ roczno instyt. techn. Krak. 
_ in8tyt. głuchon. Warsz. 
P r o gram m e de l'ecule nation. P:,ris. 
Prusiecka J. Poezye. Warsz. 
Przegll}d warszaws..red. Budziłłowicz. 
Przep isy o pensy i emeryt. Warsz. 
Prze:t.dziecki A. Jadwig'I, dr. Wilno. 
_ Podole, Wołyil. Wilno. 
_ Próby dramatycoz. Wilno. 
Przydatek do star. testam. Lipsk. 
przyjaciel ludu. Leszno. 
P s z o n k a (czasop.). 8trasburg. 
Rac h u n e k kasy T. Dob. Wilno. 
- roczny. Wilno. 
R a c i b o r s k i Adam. Hist. syst. veineux. 
Paris. 
_ Sur i:l. monstruation. Paris. 
_ Trait
 d. I. monstr. Pl\ris 
_ Synopt. Tabelle iibpr Auskult. 
R a c z y ń s k i Atan. Hist. de I'art moderne. 
Pnris. 
R a c z y ns k i Edw. ltledale puls. PUZI). 
_ Sprawozd. z fl\br. kapl. Miecz. Puzo. 
_ Zhiór dramatyczny. Pozn. 
_ Żywoty sław. Polaków XVII w. Pozn. 
R a d o 10 i n s k i Jan. ZlIsady arytm. '" urllz. 
Raj s ki Stau. De l'abccM fwid. Muntppllier. 
Rautenstrauchowa Luc)'a. Pudr(,t do 
Francyi. Lipsk. 
Rerlecki Paw. po('me Sil Xav. Kurow8ki. 
Rem ak Rob. Nauka położno BerI. 
R e p o r t ot" the proccdings of tbe meet. Lond. 
Reumlln Mik. O n:lturze turfu. War5z 
Re v ei)) e J. H. G. Sztuka :!)'cia. Kielce. 
R i t liS celebr. resurrect. 
_ Et cerem. per ArC'iliep. Lewicki. L('opol. 
Roczn. Tnw. Dubr. Krak. 
_ w)'działu lekars. Krak. 
_ tow. naukowo Krak. 
R o d z i e w i c z Adolf. Wiersz na zaślllb. n8st. 
tronu. 
Rogalski AdlllO. Allcluj" roczno Warsz. 
Uogalski L. Zbi..r praw. litews. ob. zhic;r. 
R li fi c II y de Lorgnes. Nowe na zarzuty odp. 
Wilno. 


R o s c n Georg. Die Tochter Jonnnes III 
Trauersp. Petenb. 
Rosenblum Ben. Onanizm. Warsz. 
R o s i g n o li liS Z Kar. Prawdy wieczne. War- 
szawa. 
R o s k i e w i c z Joh. Repertor. Ub. fUr Montur 
Armee. Wien. 
Rozma i tości. Lwów. 
_ tygod. red. Skimborowicz. Warsz. 
Rozmowy pol. fran. ni'em. Wrocł. 
- To:!. Puzn. 
R o z r y W k i umysłowe. Krak. 
RoztrząBn ien ie pod. z kom. emeryt. Krak. 
R u 8:1 łka. Wilno. 
Rzecz s('j,nu i dynastyi (Głos obyw. pol). 
Pllry:!. 
_ o sprawie nar. ze stan. hist.. Paryż. 
Rzepecki Jan. Dom. Tbcse pour le docto- 
rat. Paris. 
R z e w u s k i Hen. Pamiątki Soplicy. Pary:!. 
_ To:!. Pary:!. i BerI. 
8achregister znr Gesetz. Posen. 
S a I van d y Nar. Hiat. de Pol. Brnx. 
S II I vat o l' i F. M. 
ycie ś. Wiktoryi Giu- 
liani. W IIrsz. 
Schelling Fr. W. Józ. Mowa przy otw. 
kursu filoz. 
S c h e l' i n g. Die Verordnung fUr Scbiedsmin- 
ncr in poscn. Berlin. 
S c b i n d e Ił e Maur. Kalend. Warsz. 
Schmidt Jan. Msza Ś. W swoich obrz. War- 
szawa. 
S c h m i d t Józ. Nlluka poło:!n. Bel'l. 
Schmid Krz. Dzieje st. i nowo test. War8z. 
_ Eustllcbiu!lz. Gniezno. 
S c h o e n b e c k Herman. Quaest. Lucilian,- 
rllm. Halae. 
S c li o p f Fr. Józ. Die Landwirt. in Mm. und 
galiz. Provinz. Wien. 
Schorlewmer Kar. Wykł. chemii. Warsz. 
S c h war t z Gust. K:m('yonał. łJerlin. 
S e m i n L. Stych. Joh. Snihurskoho epł8. 
Lwów. 
S i em i eIi s kiLlIc. Trzy wieszczby. Pary:!. 
S i e r p hi s k i Sew. Tresć kodeksu karz. War- 
ezawa. 
Siodeł kic wic z V. N. NOllv. ecołe d'equit. 
Paris. 
Skalkowskij Apol. htoria nowoj Sieczi. 
Odessa. 
Skarga Piotr. Kaz. sejmowe. Krak. 
_ Areo)Jaglls. Krak. 
S k i w b o r o w i c z Hip. Czas, dzien. polit. 
Warsz. 
_ GIlzeta poranna. Warsz. 
_ Pii!mien. krajowe. Warsz. 
S kri be Eug. Cerylia, kom. Warsz. 
Sławiński Szym. Wiersz z pow. zalil. Aleks. 
III ikoł. Warsz. 
S ł o wa c kiJ ul. Beniowski, poema. Pary:! 
i Lipsk. 
S ł o W II C Z Y n s k i Jędrz. Narodowość, pismo. 
Pary:!. 
S ł o w o pociechy. Rozm. reI. Pary:!. 
8moler Jan Ern. Mały szerb. Budyszyn. 
S n a r s k i Stan. Anna czyli dziecię. Wilno.
>>>
1841. 


191 


[I 


Sniadecki Jędrzej. Dzieła. War8z. 
S o łt y kRom. Relat. des opl\rat. de J Ponillt. 
Paris. 
S p i s płodów krajowych. 
S p i s o k licam w by wszem miatezie. 
S p o 8 o b i e (O) uczenia czyt. Wilno. 
S p rawo z d. o wyścig. konnych. War
z. 
(Stanisław Kostka). LIIben u. Tbaten. Sui. 
d nica. 
S t a n k u n Al. Libcllus de fide. Wilno. 
Statek parowy. Warsz. 
S ta t u t Inst. zabezp. kapitalów. Lwów. 
- tow. nauk pomoc. Poznail. 
- tow. nauk uniw. krak. 
S II e Eug. Sztuka pudobania się. W Ilrsz. 
S y I w a n dziennik nauk leBnych. 
Sypniewski D. O. A discours on the hist. 
of Poland. Brighton. 
(S z c z c b rz e s Z) .n). ProgI'. zakoilcz, nauk. 
Warsz. 
Szczepanski Jan Jul. Abecadło nowe. 
Lwów. 
Szczepanski Ign. Wiersze oryg. Warsz. 
Szczurkowski Tom. Wzory pism. Krak. 
S z c z y g i e ts kiJ ózefat. Ksią.ż. do nubu:!. 
War8£. 
S ze rl e c kiWład. Die Blihllngs Kraukbei- 
ten. Stuttgard. 
S z u I c Dom. O wieku pieśni Bogarodzicy. 
Warsz. 
S z u m l a il s k i. List pa8ters. przec. przechudz. 
na schizmę. 
S z u m o w s ki Ign. D:!wignia rolno krajów. 
'Varsz. 
Szyli er Fryd. Pienia liryczne. Lwów. 
S z Y II e r Jan. Spi:!:unia dostat. Wilno. 
Szymanowski Wojc. Album kary kat. War- 
szawa. 
T a b e I k A oznacz. cenę i wagi monet. War- 
szawa. 
_ urodz. i zmarł w Oalic. Lwów. 
- zamiany ob. Zabłucki. 
T a b e l' n a c k I Konst. De hernia dis. V ratisl. 
T a g e b u c h (Marians). Reisebilder aU8 d. 
Sehwarzwalde. PforzhClm. 
Tarnawski Włud. Napoleon unii die Phila- 
delphen. Roma.n. 
(Tekla ś.). :2:ywot wmz znabo:!. Waraz. 
'f e i n e rAng. Zustimle de katli. Kirche. 
Augsburg. 
'f hi s Aleks. Cod e civile de l'Ewp. PariII. 
- Code milit. russc. Paris. 
T i e b II.. Amusements ponr le8 dumes Wilno. 
T i e d g e Kl'ZYSZ. Der Ostermorgen, Cantate. 
War8z. 
Tłómaczenie zjawisk natury. Warsz. 
Tomaschek Edw. Stusunki Illdn. Galic. 
To m as z z Kempis. O naśl. Jez. Chr. Pary:!. 
i Berlin. 
- O naśladowanill Chryst. Wilno. 
T o war z. demokr. pol. Pary:!. 
- wycbow. nar. dzieci wyehodz. Pary:!. 
T o w i a us k i And. Biesiada. Paryż. 
- Mowa. Par}':!. 
Tr
bicki Wład. Uwagi nad dziełem Jochera. 
\V arsz, 


r- 


lr 


k. 
.). 


0- 


IU- 


w. n- 


IU"- 


8Z. ,- 


md 


'sz. 


pls. 
-t. 
'ar- 


uit. 


czi. 


olit. 


eks. ry:! 


srno. 


I. 
10. 


T r e m b i c k a Fr. .Ml\moires d'une Polonaise. 
Paris. 
Trentows-ki Ferd. Rzecz o maUeństwie. 
Treść nauki chnel!ic. Warsz. 
T r i p P l i n Lud. Korrespondent. 
T II C z k i e w i c z Diomedes. Du catarrhe these. 
Montpellier. 
T y c Ant. Lekcye i ewangelie. Leszllo. 
- Mapa PAlestyny. Leszno. 
T y go d n i k litl'racki. Pozn. 
- petersburski. Petersb. 
T y m o W s k i Kantorb. Przyszłość. Do ziornk. 
Bordeaux. 
Tynko Win. Orzeł biały. Pary:!. 
Tyszyiuki Aleks. Oswiec. Słuwian. War- 
szawa. 
T y z e n b a u z Konst. Zasady ornitologii. Wiln. 
U czen (Mały) czyt. i mYBI. Grudziadz. 
U s t a n o w i e n i e departamentów. \VarHz. 
- n/ljśw. Synodu w Rosyi. 
_ Reskrypta car8ki i patr. 
Ustawa dla instyt. wyehow. panien. Warsz. 
- dla instyt. naukowo Warsz. 
_ dla rady Pohlków w Wersalu. 
- tow. przyj. przemysłu. Pary:!. 
Ustriałow Mik. Przewod. dziej. ros. Warsz. 
Wen e I i n N. Istoriko - kriticz. iziskauija. 
Moskwa. 
(Wersal). Wiadomość o bibliotece polsk. 
Wersal. 
Wiadomosci handlowe. Warsz. 
W ilHa nadzieja i miłość. Warsz. 
W i d u li n s k aJ. Magazyn mód. Waraz. 
Wieniec (eza
op.). Warllz. 
W i e n c Ił o W s k i S. De hypohondria. Wied. 
Wilkoilska P. Wieś i miasto. 
Willisen W. Tbeorie des grossen Kl'ieges. 
Ber lin. 
W i n i a rz Edw. Katalog der Leihbibliotbek. 
Lwów. 
W i si i c kiJ. Staro8ta Rabsztynski. Warsz. 
W i Bil i u W s kiT. Demokrata polski. Pary:!. 
W i s z n i" w II k i M. Hi8torya liter. polsk. Krak. 
W i Ue K. Pllmietnik sceny warsz. Warsz. 
Witwicki S. Podarek ślllbny. Warsz. 
Wizerunki naukowe. Wilno. 
WI\jcicki K. W. Teatr. staro:!. w Polsce. 
Warsz. 
V o i 
 tJ. Bricfwechsel. Konigsberg. 
(W o I ff A.). Cdeberrimo viro . . . (b. W. m.). 
Wolfgang K. O wodzie w Druskienikach. 
Wiluo. 
V ol ksmarch en der RlIssan. Wien. 
Wolski 1". Miesięcznik. Glasgow. 
Vo s b e r g }t'. .Miinzen der preuss. St.i\dte, 
BI'rlin. 
W l' o ń s k i H. Le faux napuleonisme. Pllris. 
Wrześniowski W. Miernictwo. Warsz. 
W s p u m n i e n i a tyczl}ce Stan. Ponińskiego. 
Pozn. 
Wurzbllch K Mosaik Krak. 
Wybór mudlitw. Lipsk. 
- powiesci. Warszawa. 
W y c i I} g z regulaminu służhy wojsk. Krak. 
W}' k a z C!owodów komieyi likwid. War6z.
>>>
192 


1841 - 1842. 


Wykład arytmetyki. Warsz. 
W yn (Van). La polyglotte. Paris. 
Wyrok w spr. Ewansów (b. w. m.). 
WY8ł.ouch J. Notice 8ur P. de Marognes. 
Pan8. 
W y 8 o c k i K. Zbiór śpiewów. Warsz. 
Z a b a w k i naukowe. Warsz. 
Z a b ł o c k i. Tabela zamiany monet. Warsz. 
Z li g n d k i dla dzieci. Warsz. 
Zagrodzki A. Chronologie de l'histoire de 
France. Amiens. 
Zajl}czkowski S. Bajki. Bochnia. 
Zajączkow8ki W. Rys życia Paskiewicza. 
Warsz. 
Z a I e s ki .J. B. Poezye. Pozn. 
- To:!. Pary:!. 
Z a wad z kiJ óz. Dodatek do katalogu. 
Z a wad z k i i W ęcki. Dodatek nowy do ka- 
talogu. 
Z b i Ó r powieści. Warsz. 
- praw dla król. prusko Pozu. 
- praw litew8. Pozn. 
- urzą.dzen banku polsk. Warsz. 
- urzą.dz. instytutów dubroczyn. Warsz. 
- UStliW emerytal. Warsz. 
- zabaw. Wrocł. 
Zdanie sprawy banku polsk. 
- Tow. demukr. Poitier8. 
- Towarz. kredyt. Krak. 
- Rady instyt. dobro czyn. War8z. 
- Towar:/.. Dobrocz. War8Z. 
- Tow. liter. w Londynie. 
Zefir (CZIiSUp.). 
Zeiszner L O formacyi Jura. Krak. 
Z e i t u n g (Lemberger). 
Zjednoczen ie (czasop.). Pal'Y:!, 
Z i e I i iJ. s kiL. Lwowianin. Lwów. 
- Pamiątki histur. Lwów. 
Z i e li n 1\ k i W. Nowy komeniusz. Warsz. 
Z i e n k o w i c z L. Die Trachten des poln. V 01- 
ke8. Strasburg. 
- Pszonka (czasop.). Strasburg. 
Z i z li r i n T. De typbo. Dorpat. 
ZU8tinde der Kirche in Polen. Augsburg. 

abczyilski M. De aquis Cauclłsi. Wilno. 
Z e b r a w s kiT. O mOBcie wiszą.cym. Krak. 
Zochowski J. Fizyka. War8z. 
- Opis machiny parowej. Warsz. 
:2: y woty 8ławnych Polaków. Pozn. 


18-12. 


Abecadlnik warszaw8ki. Warsz. 
A br 
 g 
 de l'histoire de Pologne. Paris. 
Adamowicz A. F. Musaeum anatom. Wił. 
Adresa Polaków w Pary:!u. Pary:!. 
Akt uroczysty w szkole obw. bial8kiej. 
- To:! hrubieszow8kiej, 
- To:! kaliskiej. 
- To:! w KoiJ.skich. 
- w gimn. w Lukowie. 
- w szkole obw. w Maryampolu. 
- w 8zkole obw. opol8kiej. 
- To:! pińczowskiej. 
- gimn. w Radomiu. 
- w 8zkole obw. w Sandomierzu. 


- To:! siedleckiej. 
- w gimn. w Suwałkach. 
Aleksandrowicz B. Ką.pielewililane. War- 
szawa. 
- Wyrachowanie mią.:!szoliici drzewno Warsz. 
Alle luja rocz. reI. Warsz. 
Anniversaire de la r
vol. pol. Brux. 
A t h e n e u m wyd. Kraszewski. Wilno. 
B. J. D. Puuliska. Lyon. 
B a ba J. Plotkarz (czasop.). Pary:!. 
B a l i iJ. s k i K. Powieści ludu. Warsz. 
Barach A. Die Brom Heilquellen. Lwów. 
Behrend Dr. Dissert. inRug. Berlin. 
B ella r m i n R. Nallka chrzeliciail. Krak. 
B e Iii n g h a liS e n 1'. Adept, trag. Lwów. 
Bericht. Petersb. 
Bernard K. Pulowanie mL koehnków. War- 
szawa. 
B e r n h a r d t A. Płóciennictwo. Warsz. 
B9tkowsk i J. Slownik niem. polski. Krak. 
Blałkowski M. Objaśnienie. Wersal. 
Bi b I i o teka wlłrsz. 
- zagraniczna. Warsz. 
B i e ls k i S. Historya kościoła. W ursz. 
B i e r li. o w s kiJ. Prz)'Padki chorób w kli- 
nice. Krak. 
B i n d e r W. Ge8chichte der poln. Emigration, 
Stutglłrd. 
Biot J. Dla buduj. drogę :!elazną. Warsz. 
Biskup8ki F. Di88ert. inaug. Berlin. 
B i t t n er X. Commentarius. Pozn. 
Bloede G. Bemerkungep.. Charkow. 
Bocbwic F. Zasady myśli. Wilno. 
Boitard P. Nad ziemią. i na ziemi. Warsz. 
Bornemann J. Uprawa wina. Leszno. 
Bredow G. Hi8torya powszt"cb. Warsz. 
B r e z a E. Bazar, kom. PoznaiJ.. 
- Lettre sur le celibat. PoznaiJ.. 
- Zdania religijne. Poznań. 
Brodzinski K. Dzieła. Wilno. 
Bronikow8ki A. Animadversiones. Wrocł. 
Bronikowski K. Posłuwie na sejmie ber- 
liilsk. 
B u c b n erA. Kwiaty wschodnie. Warsz. 
fi u c z y iJ. s k i W. In8titutiones relig. Wied. 
Budziłowicz J. Przegląd warsz. 
B uj n i c k i K. Ruben (pismo zbior.). Wilno. 
B u k a t y A. Polska w apostazyi. Pary:!. 
C II ra )I ustafa. Milano. 
Catalogu8 Soc. Jesu. Wiedeń. 
- cleri Arcbid. Leopol. 
- dioeces. Premisl. 
C e n t n e re z w e r J. Tablice zamiany monet. 
Warsz. 
- Tablice mno:!enia kwadratów. Warsz. 
(C h m i e l n i c ki B.). Pamiętniki " wojnach 
kozackich. Wrocław. 
C h o d:! k o A. Specimens of tbe poetry. Lon- 
don. 
Chod:!ko L. Opinions des journeaux. Paris. 
Chołoniew8ki S. Sen w Podborcach. Wil. 
C b o t o m s k i l'. These pour le doctorat. 
Pari8. 
Cbrzanowski W. O przyrzą.dzeniach mo- 
stów. Pary:!.
>>>
1842. 


193 


Cieszkowski A. Gott und Palingenesie. 
Berlin. 
- Uwagi nad finansami. (Warsz.). 
- O ochronach wiejskich. Warsz. 
C l e m e n t D. Rozmowa duszy z Bogiem. 
Warsz. 
Cour (Lii) de Rome. Paris. 
Cybulski A. O zasuszaniu duewa. Krak. 
C y gan s ki M. Mysliwstwo ptasze. Warsz. 
Cy w i n s kiJ. List pasterski. Wilno. 
- Do dziekanów dyec. Wil. 
- Przełu:!. klasztorów zakon. Wilno. 
Cz aj k o w s kiM. Bilder alls dem Kosakcn- 
Leben. Lipsk. 
- Wernyhora. Paryt. 
- To:! (pO niem.). Leipzig. 
C z aj k o w s kiR. De typbo. Berlin. 
Czar und der nacbfolger des h. Petrus. 
Mainz. 
C z e c h J. Kalendarz. Krak. 
(Czerniowce).. Juventus gymnas. Czer 
niowce. 
C z wal i n a. Ma.tematische Abhandlungen. 
DSllzig. 
Czyn ności sejmn. Lwów. 
C z y n s kiJ. Le choix d'une Czarine. Paris. 
D. P. Abregl\ de l'hist. de Pologne, sui vi pal' 
Savligner. Paris. 
D. V. La princesse Sobieska. Paris. 
Debates in the house of commons. Lont!. 
Degaj P. Proces cywilny. Wilno. 
D e m i d o w N. Des s(aves et des Russes. 
Moskwa. 
D e ID o k fa t a pulski (czasop.). Pary:!. 
D e t h i erA. Epistola Mathildis Suevae. 
Berlin. 
Directorium div. off. Pozn. 
- To:!. Lwów. 
- To:! pro diaec. Sand. Warsz. 
- To:! div. off. Wilno. 
- Tot. Krak. 
Dmuszewski L. Kuryer warsz. 
D o b ro w o Is k i K. These. Paris. 
Dolinski S. Pobyt krzy:!owców. Warsz. 
D o re t L. Scblesiscbes Wappenbucb. Gorlitz. 
D r d al' kiM. Lexicon der polit. Uesetze. 
Wien. 
D r o g a krzy:!owa. Warsz. 
D r t) g i żelazne poludniowej Rosyi. Pary!. 
D rz e w i c c k i K. Kontrakty, dram. Wilno. 
- Restauracya, kom. Wilno. 
Dubrowski P. Jutrzenka (czasop.). War- 
szawa. 
Duczynski J. Siitze aus Rechts-Wil!sen- 
schaften. Lwów. 
Dumas A. Kapitan Paweł. Pary:!. 
Dwernicki J. Głos. . . Pary:!. 
Dybowski J. Do J. Ostruwsk. Poitiers. 
Dymitrowicz B. These. Pads. 
D z i e k o ilS kiT. Wypisy polskie. Wars£. 
- Życie marszałków. Warsz. 
Dziennik domowy (czasop.). Pozn. 
- mód par)'zkich. L\\ ów. 
- narod. Paryż. 
- praw. \\' arsz. 
- rozporzl!d. m. Krakowa. 


- rzą.d Rpltej krak. 
- IIrzęd. p;ub. August. Suwałki. 
- To:! kalisk. 
- Tot pudlas. 
- To:! kieleckiej. 
- To:! lubeisk. 
- Toż ruazow. 
- Toż sandom. 
Ecphonewata liturgii greckiej. PrzemytiI. 
Elkana J. Nowa metoda. Warsz. 
- Sposób nauczenia sil' zasad jęz. fran. 
i niem. Wars£. . 
E m i g I' a c y a polska (czasop.). Par) ż, 
E l' be n W. Theater Alwanacb. Czerniowce. 
E s t l' e i c h erA. Opis gabinetu mineralog. 
Krak. 
- Selectus seminum. Krak. 
E x e l b r i I' t b E. Dissert. inaug. Pest. 
E ]I p I i c a t i o n dll plan de Varsovie. Petersb. 
Eytruin T. These. Paris. 
(Ferdynand 1.). Das Geburtsfest S. M.... 
Leop. 
F e r r i erA. La Russie. Paris. 
F e u i II e t o n du Glanellr. W lirsz. 
Fijałkowski Ant. Wspomn. o :!yciu J. 

kidełła. Wilno. 
Fijałkowski J. Zbiór wiadomości akuszer. 
\Varsz. 
Filantropia prawdziwa. Wilno. 
}'orster K. Le duc d'Orlelins. Paris. 
Fra n ko wsk i K. Głaneur de Varsovie. 
Warsz, 
Galii M. E. Pisma Edw. Maryana. Wilno. 
- Tymofiej Chmielnicki. Wilno. 
Garnysz J. Kilka mysli o Polsce. Poitiers. 
Gawarski S. Zb. nabot. Warsz. 
G a z e t a codzienna. Warsz. 
- krakows. 
- lwowska. 
-- W. X. Poznańs. 
- warszaws. 
- rZl}dowa kro pols. 
- powszechna. Warsz. 
Geling K. Op)t graM. med. polic. WiI. 
Gerpe Jul. De cephalotr. Balldelocq. Vrat. 
G i z e w i us z H. M. G. Przyj. ludu łecki. 
Leck. 
Glalleur ob. Frankowski. 
Glocker E. Ueb. e. neue rathsel. Verstein. 
Leop. 
Głowacki J. N. Spostrz. n. obec. stan. ma- 
lal'. Krak. 
G I u p c k s b e r g Em;lD. Sceny małżeń. pow. 
Warsz. 
G l ii c k s b e r g T eof. Nowe dzieła. Wilno. 
- Uwiadomienie. 
Głndyszewicz M. Rys :!)'cia kanon. Ja- 
nowskiegu. Krak. . 
Godescard J. F. Zywoty ss. pail. Warsz. 
G o d z hi s kiM. 
ycie suflera. Krak. 
GoszczYliski Sew. Król zamcz)'ska, pow. 
Pozn. 
G r a b o w s kaOlim. O zakonach ieńs. Lwów. 
Groza A. RUHałka. Wilno. 
G rz e g o rz X VI. Alloc. nel consist. segreto. 
Roma. 


25
>>>
194 


1842. 


_ A1locution. Einsiedeln. 
_ Allokucya. Paryt. 
Guizot Fr. P. J. Dzieje cywil. enrop. War- 
sza wa. 
G u r o w s k i Ad. Der Polen Zukunft. Leipz. 
Gutzkow K. F. Patkul Dram. Leipz. 
H. M. K. K. W. Kaz. na urocz. Ś. Win cent. 
a Palllo. Wilno. 
Hanuscb Ign. Handb. d. Seelenlehre. Lemb. 
_ Die Wissenschaft des slav. Mytbus. Lewb. 
Haraburda Ant. Wydatek spiryt. ze zbo:!a. 
Wilno. 
H a y n. Certains engorgcments de testicule. 
Montpellier. 
H a f n n Jacek. Proj. do wyd. żywotów Skar- 
gi. Krak. 
Haxthausen Allg. Ueb. d. Ursprung. d. 
Verfass. in d. slav. Land. Berlin. 
H e c h.e)) Fryd. B. O pulicyi lekar. Krak. 
Heinrich T. O utywaniu wód miner. War- 
szawa. 
_ Zbiór sposobów doch. przy rew. aptek. 
Warsz. 
B e I m Teod. O wodach w Eger-Francensbr. 
W'lrsz. 
Henke K. F. G. Tabela mią.hzuści walców. 
Warsz. 
_ Zbiór wyrachowań potrz. leśniczym. War- 
szawa. 
H e p k e Rob. De philosoJhis diss. Berol. 
Herburt Mam. Pl'awdz. fiI.mtr. Winc. Ii. Pau- 
lo. Wilnu. 
H e r m a n n. Gramatyka fran. niem. Pary:!. 
Hoffmanowa Klem. Nowa biblioteczka. 
_ Jan Kochanowski w Czarnolesie. Lipsk. 
_ Leben d. heil. Elisabeth. Gleiwitz. 
_ Przyjemność z po:!ytkiem. Warsz. 
II o !tej Kar. Edw. Szekspir w domu rodzin- 
nym. W IIrsz. 
H o ł o w i n s k i Ign. Pielgrzymka do ziemi Ś. 
Wilno. 
H o rr e r. Persćcut de l'Egl. catbol. Paris. 
H l' d i n a Joh. Gesch. d. Wieliczkller Saline. 
Wien. 
H r y n i e w i c z Ant. O wodzie Druskiennic- 
kiej. Wilno. 
H u lot. Rozprllwa o romansach. Wilno. 
H u m b e rt Piotr. Główne prawdy wiary. War- 
szawa. 
19net (Hignet). Le Glaneur ob. Frankow- 
ski. Warsz. 
IndeJ: lect. in Univ. Jag. Cracov. 
I n s t II k c Y a dla ak usz. prakt. Krak. 
_ dla weterynarzy w kro Pol. Warsz. 
_ o składkach kW;lterunk. Warsz. 
l n s t r u c t i o n fur Kredits-Anstalt. Lemb. 
l w a n o w s k i Stlin. Mowa miana w PBry:!u. 
Pary:!. 
J 8 b ł o n o w s k i Stan. Das relig. U. kirchl. 
Elem. Konij{sb. 
J ac h o w i c z Stan. PowilIstki i bajki. Warsz. 
Jabre (Die) 18:.10 U. 1831. Erlangen. 
Jamiołkowski Lud. Wiersz z pow. pomni- 
ka. War8z. 
Jankowski Placyd. Chwila, 0pow. Wilno. 
- Przeczucie, kom. Wilno. 


- Ostatni upior. Wilno. 
J a n o w s kiJ. N. Considen. sur la nationa- 
lite. Paris. 
Jara c z e w s k a El:!b. Powieści krótko Warsz. 
J liS i iJ. s k i Andrzej. De metrorrhagia. Wilno. 
(J e I e ń s ki Rafal). PBrali:!owanie sprawy Pol- 
ski. Poitiers. 
J e ł o w i c k i Aleks. Listy i ewanie1ije. Berlin. 
Je rz y k o W s k i Ant. Octavo bist. Thucydi- 
deae. Vratis. 
_ Interpretatio hist. Thucydideae. 
Jordan Jan. Jutrniczka. Nowiny ze Serbów. 
Budyschin. . 
J u c e w icz L. A. Wspomnienia Zmudzi. WiI. 
J u n d z i Ił Witold Kaz. De accepta latiore 
Gaii instit. Paris. 
J u tr z e n k a pismo liter. ob. Dubrowski. 
K a I e n d. gosp. wileilski. Wilno. 
- tO:Lletowy. Warsz. 
_ krak. ścien. Krak. 
_ kaliski. Kalisz. 
Kalender (Lemberger allg.). Lemb. 
Kaliniewiez Jan. Mowa przy pośw. inst. 
wycbow. Lwów. 
K 8 m i e iJ. s k i Bart. D. Istorla .Małoj Rossii. 
Mt)skwa. 
K a m i e n s k i Maks. Processio in solemn. 
Corp. Chr. Posn. 
Kar c z e w s k i Paweł. Die Renten. BerI. Pozn. 
Bydg. 
K a Cli n i c k i Ant. W ycią.g z podr. do Włoch. 
Lwów. 
K a u l fu s s Rom. Die Slaven. BerI. 
K a z i m i rs k i Alb. Dict. fran. pol. Paris. 
Kijewskij prewoditel po cerko Lawry. 
Kir 8 c h b a u m Zyg. Der jildische Alexandri- 
nismus. Leipz. 
_ Vorschliige betreff. Menschheit. Leipz. 
Klaczko Jul. Dodajim- Violae. Sylloge. 
Leipz. 
K I u k o w 8 Id. Motyl, zbiór Bpiewek. Warsz. 
Kłodzinski Jan. Encyklup. prawa. War8z. 
Kmiotek (rerl. Leśniewski). Warsz. 
Kobierzycki Stan. Wypr. Wiad. do Ro- 
syi 1617-18. 
Kobrzyi18ki Józefat. Bukwar. Lwów. 
_ Sposób wyucz. czytaty. 
Kock Kar. Paw. Dziecię mojej żony. War- 
szawa. 
_ Dziewica z Belle\'ilIe, romo Warsz. 
_ Histurya męMw. Krak. 
Koestler Lorenz. Die Spithaler zu War- 
schall. Wien. 
K o i s i e w i c z Ferd. Widok ogólno powierz. 
kuli ziem. 
Koi8iewicz Fr. ks. O spadkach beztestam. 
Krak. 
K o fa n o w s k i "Maks. De Sarbievio, Poloniae 
Horatio. Berol. 
K o l b e r g Oskar. Pieśni ludu pol. Pozn. 
K o l t\ je :!elazne. Kolej wielkopolska. Puzn. 
K o Ił ą taj Hugo. Rozbiór kryto zasad hist. 
Ku.k. 
(Konarski Szym.). Obchód odb. w Poitiers 
na. cze
ć Sz. Konar. Poitiers.
>>>
1M2. 


195 


IL- 


Koncewicz Lnd. Zagadki, tudzie:! przy- 
pow. Warsz. 
Koncewicz T. Jan. Roczniki gosp. kraj. 
Konopacki Szym. Sw. Stanisław, pow. poct. 
Wilno. 
K o n w e r s k i Feliks. Rys czynÓw woj. feld- 
mar. Paskiewicza. Warsz. 
Korrespondent handl. Warsz. 
Korsak Józ. Poezye. Wilno. 
Korwell Kar. Niezapom. nowor. Warsz. 
Kosmorama Europy. Warsz. 
Kościakiewicz Ant. Nap. M
moire sur 
les affections typhoides. Paris. 
Kotschula Ant. Gram. teor. i prakt. niem. 
Wrocl. 
K o wal e w s k i Józ. Obozr. truda prepod. 
aziat. jaz. w kaz. uniw. Kazan. 
- Pr
cis de I'introd. de l'enseign. des bng. 
orient. traduit par Plagny. Braunschw. 
_ Uebersicht des Fortscbr. im Lehrfache d. 
&Biat. Spr. Kazan. 
Kozłowski. Notatki mojego m\t
, kom. 
Warsz. 
Ko:!mian Kaj. Rys iycia Jana br. Tarnow- 
skiego. Lwów. 
Kra k o w o W a. Pierwiosnek. \V nsz. 
K ras i c ki Kaz. Projekt. reorg. tow. gospodo 
Lwów. 
Krasinski Waler. Od pow. na szkalowanie 
J. B. O. Bruksella. 
Kraszewski J. J. Athen8Cum. 
- Poeta i Bwiat (przekł. ros. Polewoja). 
- Całe :!ycie biedna (przekł. Polewo ja). 
- Wilno. Wilno. 
- Obrazy z :!ycia. 
- Studya. 
Kra tt e r. Die .Mineralquelle zu Szczawnica. 
Lemb. 
_ Wody miner. Szczawnickie. Lwów. 
(Krieg). W urocz. przyj. gubern. Krieg de 
Hochfelden. Lwów, 
Kr.ólikowski Kar. Lud. Polska Chrystu- 
sowa. Pary:!. 
- Wyjątek z zesz. 1 Polski Chryst. Pary:!. 
Ksią.żka pierwsza obrazkowa. Warsz. 
- do czytania w Księs. Szlą.zkiem. 
- To:! do modl. Cbełmno. 
K urye r warszawski. 
- wileilski. 
Lac roix Mart. J. Hist. du Pologne. Paris. 
L a n g e w i t z E. Gedanken bei heiliger 
Schrift. Riga. 
La Roche. Zwiastun wstrzemię:!liwości. Pozn. 
Laskowski Roman. Poezye. Warsz. 
- Trzy sieroty, pow. Warsz. 
Lebrun Aleks. I:!praw. z czyn. szpot. Warsz. 
Le dochowski Ant. Notice sur dcux me- 
dailles pol. M iinich. 
Lee Wiliam. Lekarz domowy. TOruli. 
Lelewel Joach. Wieca królowej Polski. 
Brux. 
- Kalendarzyk emigranta. Bruks. 
L e ś n i e w s k i Paw. Kmiotek, pismo czas. 
Warsz. 


IZ. 
O. 
11- 


in. 
Ii- 


w. 


il. 
re 


1st. 


sii. 


nn. 


Izn. 


Ich. 


dri- 


}ge. 


Irsz. 
Irsz. 


Ro- 


'Var- 


Nar- 


ierz. 


Itam. 


}niae 


)zn. 
hist. 


itiers 


Lewestam Fryd. H. Roczniki kry t. liter. 
Warsz. 
Lewicki Lud. Odpow. Zofii Potockiej. War- 
szawa. 
L i P P o m a n Jan. Bunt hajdamaków. Pozn. 
L i s t czyli przestr. pewnej sługi bo:!. Krak. 
L i s t a lekarzy i apt. kro Pols. 
L i t w i n o w i c z Spir. Kaz. na urocz. Zjawie- 
nia Bu:!. Lwów. 
L o h d e W ilh. Versuche iib. d. Culm. Uand- 
feste. Thorn. 
Lompa Józ. Zbiór wierszy. Opole. 
L n b an s k i. Annale8 d'obst
trique. Paris. 
I, o p a t k i e w i c z J. Dissert. inaug. Berlin. 
Lubienska A. Opis Buska. Wl!rsz. 
I.ubieńska K. Niedowiarek, pow. Pozn. 
L u kasz e w i c z J. Dzieje kościołów helwec. 
Puzn. 
- PoilIka zawierająca jeografil'. Pozn. 
L a k aez e w i e z. Mowa na pogrz. Platero- 
wej. Wilno. 
Lyszkowski S. Hodowla koni. Warsz. 
I\laciejowski W.A.Polska do 17 W. Warsz. 
M a g a z y n powsz. W Iirsz. 
rłlaj er J. Projekt służby waterynar. Krl\k. 
- Zawód Broscyusza. Kmk. 
- Słownik wyrazów lek:us. Krak. 
Magier A. O próbacb wódek. Krak. 
Majeranow8ki K. Hist. :!nn. Krak. 
rłl a n u a I e ceremoniarllm. Warsz. 
1\1 a l' k i e w i c z M. Istoria Małorosii. Moskwa. 
Marquessac W. Napoleon et l'Angleterre. 
Paris 
Marya. Hymn. Warsz. . 
M a t a I 
 n e P. L'anti Copernic. Paris. 
I\ledeksza P. Wianek z paproci. Wilno. 
Mehoffer J. Der Sandecer Kreis. Wien. 
I\lendelsohn M. Fedon. Warsz. 
M e t l e w i c z J. Mowa na nabo:!. za Czempińsk. 
War8z. 
M i c k i e w i c z A. Etude de la liter. 81ave. 
Paris. 
- Kurs liter. sławians. Pary:!. 
- Oell vres. Pary:!. 
- Ballady i romanse. Lipsk. 
Mierosławski L. Kurs szt. wojsk. Paryż. 
fil i k a J. Książka kalwaryjska. Bochnia. 
I\lilewski W. Dissert. mIlthem. Berlin. 
1II i o d u s z e w s kiM. Dodatek do Bpiewnika. 
Krak. 
M i r a m K. Dissert. mcdica. Wilno. 
M o ra c z e w s kiJ. Staro:!ytn. polskie. Pozn. 
1\1 u w y miane w rocznice rewolucyi. Pary:!. 
}I u c z k o W 8 kiJ. Mieszkanie uczniów. Krak. 
Miiller J. Altrussische Geschichte. Berlin. 
M us e u m ob. Adamowicz. 
M y s ł o W s k i S. Puezye. Petersb. 
N. H. O rysowaniu planów. Warsz. 
N a k was k a A. Obmz warsz. społeczen. Pozn. 
N a r b u tt J. Dzieje narodu litewsk. Wilno. 
N a u kaczyt. Wilno. 
N a u m a n n. U wilgi co do kolei :!elazn. Pozn. 
Niezabitow8ki K. Kalendarz powsz. War- 
szawa. 
N i e z a b u d kanoworocznik. Petersb. 
N i e z a p o m i n aj kinoworocznik. Petersb.
>>>
196 


1842. 


N o w a k o w B kiJ. Ró:!owy wianek. Lwów. 
N o w a Polska czasop. Pary:!. 
N o w o r o c z n i k demokratyczny. Pary:!. 
N o 
 o si eis kiT. Bajki i powiastki. Warsz. 
- Zycie Jezusa Chryst. \Varsz. 
O b a I e n s k ij 
I. Snoszenija W. kB. Moskow- 
skabo s Polszuju. Moskwa. 
Oczapowski M. Hodowla koni. 'Varsz. 
O d Y n i e c A. E. Tłomaczenia. Wilno. 
O ffi c i u m codzien. Przemys\. 
Ok ó I n i k dla instytutu kredyt. Lwów. 
Okólniki Tow. demokr. polsk. Pary:!. 
O k o ls k i A. Francuzsllaja grammatika. Bi- 
łOj{rad. 
O l i v i e l' Poli. LeB gl'miBsements de Koniec- 
polski. Paris. 
O I i z a r U. Pomieszanie Jlir. Bejły. Wilno. 
Ołtarz zloty. Bocbnia. 
Ołtarzyk. Bochnia. 
O r ę d o W II i k naukowy (czas.). Pozn. 
Orkisz J. Dlawiec. ""arBz. 
Organiz. rad upiekIIn. Warsz. 
OrpiBzewBk i L. 3 Maj (CZIlBOp.). Pozn. 
- Les I'inq. puissances. Paris. 
Orz el biały (czasop.). Bruks. 
O s i pow s k a J. Pierscionek. Warsz. 
- Zofia Ololkicwirzówna. Warllz. 
O B t r o w s ki A. Sllr le panslavisme. Wersal. 
_ Out"Rge ił la nation. polun. Wersal 
Ostrowski K. Discollrs le 29 nov. Paris. 
p ad u rra T. Pienia. LWIiw. 
Plimiętnik religij. moral. WllłSZ. 
- Tow. lekars. Warsz. 
_ literacki. \\' arBZ. 
Pa m ię t n i k i o wujnacb kozackich. Wrocł. 
Pa rent. Ahrćg
 de I'histoire de Polugne. 
Paris. 
p arlam en t angielski. Bruks. 
Paszko w B kiJ. Poezye. Warsz. 
p a u I i ska. Lyon. 
Paweł S. Arcupllglls. Krak. 
Pawłowski J. Chwliła ś. Józefa. Krak. 
P t' r th 
 e s L. J'oezye. \\'ilno. 
p h i I a .. C t. Rozmowy o \\ b('hod. kosc. l'ctcrB. 
l' i p l' W i o s n e k nowo rocz. \'Varsz. 
p i k J. O pruhierzu 100 miarowym. Warllz. 
l' i II e r Franc. Kataluj{ k
il!żck (Jolsk. Lwów. 
- Spis dziel. 
P i II e l' J. 1'. Ka:Jendarz. Stanisł. 
- Kalendl.... 
t
nisł. 
- Kalpndlirz. Lwów. 
P I a t e r J. l'z}.telnia dla służl!l'ych. Will.f). 
p I a t c l' L. Dziennik narod. l'uryż. 
Pleskar zewsk i D. Muwa n.1 pogrzcbic B. 
Bartoszewicza. Wilno. 
Plotkarz (I'ZIlSOp.). Wersal. 
P o p I i il S k i A. Verlagswl'rke. 
(P u lon a i s). C'ompte rendll de la sorit
te. 
Paris. 
_ l'cnsćes sur I'avenir. Berlin. 
l)opis liceum kraknw8k Krak. 
p o p I i il B k i A. Elementarbuch der poln. 
Sl'ral'he. Pozn. 
- On'd"wnik nauk. Pozn. 
Porządek aktu gimn. Lubeisk. 
Postęp (czasop.). Pozn. 


P o s ł o w i e poznailscy na sejmie. Pary:!. 
P o t o c k i B. Qllelques reflexions. Posen. 
Powieści (4). Warsz. 
- Młtc. Warsz. 
Powinszow. Krak. 
Probierzu (O) ob. Pik. 
Program roczny inBtyt. techn. Krak. 
- gimn. w Szczebrzeszynie. 
- instyt. głurhon. Warsz. 
Proyart B. Vie de Marie LeBzczYliska 
Lilie. 
przeglJ}d nallkowy. Warsz. 
Przepisy celne. Warsz. 
- karne po więzieniach. Warsz. 
Przewodnik dla dlim. Wanz. 
Przyjaciel ludu. LeBzno. 
- Toż. Elk. 
P r z y ł ę c k i S. Pamiętniki oKonierpolskich. 
Lwów. 
- Ukrainne sprawy. Lwów. . 
PrzysposobienIe do bierzmowania. Pozn. 
Pszonk & (czasop.). Strasburg. 
Puchaiski D. Wladumości dla koilCZ. nallki. 
Warsz. 
Purkynie J. Ustawy towarz. liter. Wrorl. 
R. Diplomatische Geschichte der poln. Emi- 
gration. 
Rach. wil. Tow. Dobrocz. Wilno. 
R a c z y i1 s ki Atan. Dictionaire d'artistes. BerI. 
_ Kiinstler Wortt'rb. Berlin. 
R a c z y n s k i Edw. Obr. Polaków i Pulski. 
Pozn. 
R a d e c k i Jan K. Pismo Pulska przedchrz. 
Pozn. 
- I'amiątki z dzit'j. I'olski. Pozn. 
R a d w a il S ki F. N'lIlka buduwnictwa. Krak. 
Rafn K. Chr. ErtekPzes Amerika. Pl'sten. 
Rajszel L. Edw. Bajki i przypow. Warsz. 
Rak o w i e c k i. ZaBady do ukl,lIl. kosztorys. 
Warsz. 
Rappaport 1I10ses Am Grabe d. Alois. 
Piillmann. Lw(.w. 
Rappaport Muritz. r.lose, ein Gedicht. 
Lwów. 
(Ratisbone Mlłur.). Nawróc. i chrzest tl. 
W. Tarnowski. Przem. 
I{ e g I c ID e n t fiir galic. Kredit A nst. Lwów. 
_ to:!, und lustrnl'tiun. Lw(.w. 
Regnault Lud. Nauka o Komunii. 'Varsz. 
Regulaminy dla instyt. krpd. Lwów. 
Report of the tenth ann. 
cn. UlN't. Lond. 
I{pybaud Henr. Sceny mllłłeils. Warsz. 
R i P e II i G1l8t. Ad. Darst. II. Fortsch. d lIeil- 
kunde diss. WiCH. 
Ił oLertyn A. Anckd. z tycia NapoI. Warsz 
_ Zdlłrzenia z życia Napo\. \\':l1"sz. 
Rucznica (jedena
ta) pul. rew. Londyn. 
_ toż, pod prpz. Wal. Zwicrkuws. Bruks. 
- rewo!. listop. J. B. Ostrowski. PuitierH. 
Rucznik wydz. lekars. Krak. 
- Tow. Dobr. Krak. 
R o c z n i k i gospodo krajuwego. Warsz. 
_ krytyki litpr. WarsZ. 
Rog-ałski Adlłm. Słowl). ros. pol. Warsz. 
Wybór kazano Warsz. 
_ Zywoty ś. Pan. Męczen. Warsz.
>>>
1842. 


197 


I. 


- Alleluja, rocz. relig. Warsz. 
Rolnictwo mędrca. Wilno. 
Roselly. Chrystus Pan tłóm. Jełowicki. Pa- 
ry:!. 
- Cbrystus w obec wieku tł. Dziekoński. 
Warsz. 
R o s e n b lum Benjam. Przew. lek. dla męz. 
Warszawa. 
- Uw. nad staroz. pod wzgl. polic. Ick. 
Warsz. 
Rozmaitości. Lwów. 
Rubin8tein M.'Pislia ulotue. Warsz. 
Rusałka wyd. Groza. Lwów. 
R y b i iJ.a k i Maciej. Do członk. parlamentu. 
Pary:!. 
Rychter J. L. O tó:!nicy między pamięt. 
Wal'. Maciejows. W IIrsz. 
Rymkiew ic z F. ob. Adamowicz i Museum. 
S a i n t - Vincent. Colonie catholique. Pads. 
Salzstein fi. J. Klłtalog dzieł. Warsz. 
Savagner ob. D. P. . 
Sch elz Teod. Waren slav. Urein'l\ohner d. 
Lausitzen. Gorlitz. 
S c b i n d e II e MailI'. Kalend. pols. Kalisz. 
S c h i s s I e r S. W. Ozukładach przytuł. dla 
dzieci. Lwów. 
S c h l e i s s t e h erA. Theoria de transgressu 
sypbilis. Patavii. 
S c h o lt z. Widoki Warsz. 
Sci8l0wska Zofia. Cztery pow. Warsz. 
S e e m a n n J óz. Dziecię w stan. zdrowia. 
War8z. 
SiemieiJ.ski Luc. Piosennik ludów. Pieśni 
bretóiJ.. PoznaiJ.. 
S i e n k i e w i c z Jan Kar. Skarbiec hiat. pols. 
Pary:!. 
SierpiiJ.ski Sew. Nowy gabin. pow. War- 
szawa. 
- Robert djabd, pow. Warsz. 
S kar b e k }'tyd. Consid. sur le regime des 
prisons. Vars. 
S kar b e k Stan. Prllwa dla teatru pols. Lwów. 
- Theatergesetze. Lemb. 
S kar g a Piotr. O hetezyach, kazanie. Pary:!. 
S k i d e Ił ob. Fijałkow8ki. 
S k i m b o r o w i c z Hip. Przegląd nauk. liter. 
Warsz. 
S k o b e l Fryd. Projekt do farmakopei. Krak. 
- O stanie wydz. lekars. Krak. 
S k o t t W:llter. Pieśl} minstrela (OdyiJ.ca). 
Wilno. 
Skrzy c k i Józ. KiI
1ł slów z pow. artyk. 
Poitiers. 
Słów kilka o kolei :!el. PoznaiJ.. 
S ł o w a c z y iJ. s ki Jędrz Narodowo8ć. Pary:!. 
S o b o l e w s k i Paw. Polaud hist. liter. (czas.). 
New-York. 
S o łt y kRom. Obj:lś. wzgl. adresu. Pary:!. 
Sprawozd. tow. nauk pom. dla włodz. Po- 
znaiJ.. 
- Kumis. wyzn. do pruj. kol. :!eL'IZ. Lwów. 
- (Drugie) o wyścig. konno Warsz. 
Stadnicki Kaz. Piasty, rys bist. Pary:!. 
S t a m b k e Mat. Josepb Pokrze'l\nicki. Leipz. 
Stanisław Aug. Listy do Ad. Narusz. . 


.i. 


i- 


'1. 


;i. 


z. 


k. . 
's. 


is. 


lt. 


tł. 


w. 


z. 


Id. 


il- 


sz . 


(S ta n i s ł a w ś.). Pieśń o ś. St. bisk. krak. 
Jasło. 
(Stanisław ś Szczepanowski). Litania. War- 
szawa. 
Stanisławski Ant. Ob Rktacb ukrepl. praw. 
KazaiJ.. 
Starczewski Woj. Hist. ruthen. scriptor. 
BerI. i Peters. 
StarzyiJ.ski'lAnt. SławilInin (czas.). Paty:!. 
Statut dla komis. obracb. w Krak. 
- dllł slIdownietwa. Krllk. 
- dl" ,,:ładz sądow- Krk. _ 
- urz,!dz. zgrom. politycl;. Krak. 
- milicyi. Krllk. 
Stein Chr. Jeogr:lfia. Wrocł. 
Stephens J. L. Resa i Grpkl.md, Russ!' 
och Polen. Rtokholm. 
Stroppel J. Gedankcnblascn. Lwów. 
R U I ż Y il S ki Tad. Pasiccznik nowy. Berdy- 
czów. 
Swicrzbieilski Mat. Kurs jeometr. War. 
8zawa. 
S w i f t Juhn. Podróże Gulliwerll. Upsk. 

 y I w 8 n dziennik nauk leśnych. 
Sypniewski D. O. An appelll to the civi- 
lized. London. 
S z a d u r s k y Leon. Epitome of history of 
PulIInd. Głllsgow. 
S z C z e n i o w s k i Tyt. Przygotowania do 
nauki dziej. Wilno. 
S z c z c p a iJ. s k i Jan Jul. Encykl. dla dzieci. 
Lwów. 
- Swiat w obrazklIch. Lwów. 
S z e k s p i t \ViI. PU8te kobiety (tł. Jankow- 
ski). Wilno. 
S z e m e I. Tr
odnik P()św. włoBcianom. 
Szokalskl Wikt. I'. Empfilld. der Farben. 
Giessen. 
- De l'emploi hygien. des luneUes. Patis. 
S z o s t a k o w s kiJ óz. Pisma sumieDlle. Trze- 
meszno. 
Szylłer Flyd. Lorbia i Poru ha perew. Le- 
wiczkom. Peremyśl. 
S z y m k i e w i c z Teodor. Korniesłów jęz. ros. 
Petersb. 
Szyrma Kryst. Mowa w roczno J. U. Niem- 
cew. Pllry:!. 
T a b e I a znm. złotych pol. W Iłrl!z. 
T a i II lir d O. B. Le c
libat :i. Erez:! et Po- 
tocki. Gniezno. 
T arno ws ki W. Blutigel Fusstapfen. Brauns- 
berg. 
- Uic Makkabal'r. Grimwa. 
- Waldtpufel. Griinberg. 
T e g n e r Iz3;iasz. Aksp!. Wilno. 
Te()logia plł8toralna. Wilno. 
Torosicwicz Teod. Vel!. die Aufhewiibr. 
d. Arzneilmiltel. Wien. 
- Wody Szczawnickie. Lwów. 
T o u!. Nauki tyczące się wiary. Lwów. 
T r e Dl b i c k a 1'1'. M ission. de la femme. Paria. 
T r e n t o w s k i Ferd. Chowanna. Pozn. 
Tri p p I i n Lud. Korrespondent (czasop.). War- 
szawa.
>>>
198 


1842 - 1843. 


Tugendbold Jllk. Worte zum Grilndnngsf. 
d. Armen Instit. Warsz. 
T n r g- e n i e w Alek. Histor. Russiae mon um. 
Peu'op. 
Tyc Ant. Wybór kazań. Leszno. 
T y go d n i k literacki. Pozn. 
_ rolniczy red. T. W. KochlliJ.ski. Lwów. 
_ roln. tecbno!. red. J. N. Kurowski. War- 
szawa. 
T y I k o w 8 k i Ada Ib. GeiBtes U ebungen. 
T ys z k a Winc, Orzeł biały. Paryt. 
T y s z k i e w i c z Eust. Obrazy dom. potycia. 
Wilno. 
_ Rzut oka na źródła arcbeologii. Wilno. 
TyszyilSki Aleks. Morena albo powieisci. 
Warsz. 
U ci e c z k a gl'zeszników. Czcst. 
U rz ą. d Z. dotycz. zllkl. dobrocz. Wal'sz. 
- sily zbrojnej krak. Krak. 
- służby leklLr. W1I1'8Z. 
_ słlltLy polic. lekar. Wllrsz. 
U s t a w a o applikacyi slId. Krxk. 
- ogółu ł'migr. pols. Lond. 
- dla komis. obrachnn. Krak. 
\V a l t C l' "'. Nomenkhltnra chemiczna. Krak. 
'Varkulewicz A. Le hiUluvirllt. Troye8. 
Wa.rner. Siostra Kasperka, kom. Warsz. 
(Varsovie). Explicatiou. du pl:m. Petersb. 
V a v i n. Discours. W CI'sal. 
Weinberg' J. Kobił'ta. Warsz. 
We i t J. Narzedzi:L meki Chrystusowej. Wilno. 
Wen d t J. lt1aterya -lekarska. Warsz. 
Wereszc zYliski M. Barwiuki, poezye. 
Lwów. 
Werllicki J. Gescbicbto Thorns. Thorn. 
Wę:!ycki J. Wspomnienia moral. Warsz. 
Wężyk W. Podró:! po staro:!. świecie. War- 
szawa. 
Wiadomości handlowe. Warsz. 
Wid uliiJ.ska J. Mag:lzyn mód. Wlirsz. 
W i e s i o ł o W s kiM. Statysto Galicyi. Pozn. 
W i g a n d z Marburga. Kronika. Pozn. 
W i I d e r s p i n. O domach ocbruny. Leszno. 
Wilkońska P. Hanna z Urzymałowa. War- 
szawa. 
- Powieści. Warszawa. 
W i n n i c k i St. Manuulik nauk religij. Przem. 
Virey J. Historya rodu ludzk. W:u.sz. 
Wiśniowski T. Demokr. pols.(czas.).Pary:!. 
W i s z n i e w 8 kiM. Cbarak tery roznruow. Krak. 
_ Histol'ya liter. polsk. Krllk. 
Wi tta K. Gazeta powsz. Warsz. 
_ Pamił't. literacki. Warsz. 
Witwicki S. Listy z zag-ranicy. Lipsk. 
_ Wieczory pielgrzyma. Pary:!. 
W i z e r u n k i naukowe. Wilno. 
Wójcicki Kaz. ZarYRY domowe. Wsrsz. 
Woj n a r o w s k a K. Ostatnie rady. WTOcł. 
_ Słowa prawiły. Lipsk. 
W r o iJ. s k i H. Prolegomenes du messianisme. 
Paris. 
_ Introdnction. a un memoire. Paris. 
W uj e k .J. lIistorya pisma Ś. Chełmno. 
Wiirtemberg A. Die Schlacht bej Ostro- 
łęka. Nordhausen. 
W y b i c kiJ. Dodatek do pami\itników. Pozn. 


WY80cki J. Knrs sztuki wojsk. Pary:!. 
W z o r y odlewów drukarskicb. Warsz. 
Z a b a re k y A. Przyczyny. upadku Polski (po 
węgiersku). Pesth. 
Z a b ł o c k i. Tablice do zamiany złotych na 
ruble. Warsz. 
_ To:! monet. Warsz. 
Zacbarya8iewicz F. WilldomoBc o Or- 
mianach. Lwów. 
Z a krze w 8 k i A. Plan topogr. de Paris. 
paris. 
Zaleski H. Mieczysław, trag. Poznań. 
Z a wad z k i F. Essai sur leli passion8. Mont- 
pellier. 
Z a wad z k i i Wecki. Dodatek trzeci do ka- 
talogu. . 
Zbiór bajek. Lwów. 
- modlitw. Warsz. 
- pieśni. Lwów. 
_ praw dla król. prusko Pozn. 
_ anneksów do lIstaw dla szpitali. 
Z b Y s z ew s kiM. Do hydrotberapia. Wiedeń. 
Z tl a.n I e sprawy banku polsk. Warsz. 
_ bractwa miłosier. Krak. 
_ Towarz. demokr. Pary:!. 
_ fnudatorów 3 Maja. Pary:!. 
_ Rady instyt. dobrocz. Warsz. 
_ Towarz. dobrocz. Warsz. 
_ zakładów dobrocz. Warsz. 
Zeiszner L. Budowa geolog. Tatrów. War- 
szawa. 
Z e i t n n g (Lemberger). 
Zj e d n o c z e n i e (czasop.). Pary:!. 
Zielinski G. Kirgiz. Wilno. 
Z i e li iJ. s kiL. Biblioteka OssoliiJ.sk. Lwów. 
_ Karol XII. król szwedzki. Lwów. 
_ Dwa listy. Lwów. 
_ List do redakcyi Tygod. liter. Lwów. 
_ Lwowianin. Lwów. 
- Moje uwagi. Lwów. 
Z i e li ń s kiW. Pisma pOł'tyckie. War8z. 
Z i e m i ę c k a E. Pielgrz}"m. Warsz. 
Z i e n k o w i c z L. Lud polski. Strasburg. 
_ Pszonka ('Zasop.). Strasburg. 
Zwierkowski. W. 29 ListopRda. Wersal. 
Zybayło L. De carbunculu. Wilno. 
Zygmunt August. Listy do Mik. Radzi- 
wiłła. Wilno. 
Żebrowska A. Trzy przyjaciółki. Warsz. 
Ż y c i e marszałków francu
kicb. Warsz. 


I 
.J3. 


A d a ru k i e w i cz A. De hypertrophia. BerI. 
Adansoh n A Dwór wił'jski. Pozn. 
A d l' e s przedstawiony Parlamentowi. Pary:!. 
A k t w szkole obw. bialskił'j. 
- To:! hrllbieszowsk. 
_ To:! kaliskiej. Kalisz. 
- w gimn. lubel8k. 
_ w szk. obw. w Maryampolu. 
- To:! 8iedleckiej. 
_ w gimn. w Suwałkach. 
_ w szk. obw. Szczebrzeszynie. 
A I b o Y M. Fizyologia wierzyciela. Warsz. 
A !leluja rocztJik relig. Warsz.
>>>
1843. 


199 


" 


Ancelot i Dandr
. Artykuł 960, komedya. 
Warez. 
A n n i v e r S a i r e de la r
vol. polon. Parie. 
A u n e J. Rukowodetwo kizuczeniju bolezniej. 
Warez. 
Aneart K. Rys jeografii. Warsz. 
A rchiwum Augusta n. wyd. Raczyil.iki. 
A theneum wyd. Kraszewski. Wiluo. 
Bachmann K. O przyeiędl;e. Wursz. 
B a li ń e k i .M. Pisma hietoryczne. Warsz. 
- i Lipiilski T. Starożytna Pul ska. Warsz. 
Banaeieneki A. rrogramme des produite 
chimiques. MontpellitJr. 
Barciliski A. Wykład arytmetyki. Warsz. 
Ban zczews ki J. Niezabudka, noworoczno 
PtJtersb. 
Bartoli D. Vita deI B. Stan. Kostka. BrtJs- 
cia. 
Bartoezewicz J. Gramatyka łacińska. 
Warez. 
B e h r B. Katalog nowolici. Berlin. 
- Katlilog keil!
ek. 
Bellingbaueen. Syn puszczy, dram. Lwów. 
Bem J. Methode polonaise. Paris. 
- La Pologne. Parie. 
B e e c h o r n er F. Der Weichselzopf. W rocł. 
Beetu:!ew A. Fregata nadzieja, pow. War- 
ezawa. 
Bi b lio te ka warszawe. 
- zllgrllniczlJa. Warez. 
B i e g roku. Częetuch. 
H i e lB kiT. Tractatue de cretinismo. Wied. 
Binder W. Der Untergang des poln. Na- 
tiunaletaates. Stutgard. 
Blanqui II. Ekonowia przemyełowa. War- 
szawa. 
B I e i c h rod. Spoeoby wyprowadz. wilgoci. 
Wlirllz. 
Bleeenek'y .M. Ladielle. Brux.. . 
B la c h u W l C Z P. Wiadum. o obrazle .MlirYl 
P. Warez. 
Bobrowicz J. N. KatalogkBią.1ek polek ich. 
Lipek. 
Boczkowek i F. O Wieliczce. Bocbnia. 
Bojanowski L. Stuwiaruwy probierz. War- 
ezawa. 
B o i s e i e u ke. RozmyśllInia o męce P. Je- 
zuea. Krak. 
Borch M. Dwa słowa o Dźwinie. Wilno. 
B o r n M. De febrium natura. Berlin. 
B r e d k r ej c z N. lIlatka bohaterka, poemat. 
Wrucław. 
B uczanowicz B. Dissert. inaug. Wiedeil. 
Blldyta J. Pieliui. Warsz. 
B u ł h li k o w .M. Istoria kijewekoj akad. Pe- 
tenb. 
Bussi
ree P. Nawrócenie A. Ratisboune. 
Wilno. 
B y c h o w i e c J. Rady dobrej matce. Wilno. 
- Sztuka zapobieg. chorobom. Wilno. 
Bytność St. Augusta w Nieliwie
u. Pozo. 
C a ta log U e cleri Archid. Leopol. 
- To:! diaec. Prewiel. 
C e g i e Is k i H. Gram. jęz. greckiego. Puzn. 
Cepari W. Vie de St. Stan. Kostka. Tours. 
C h a.s I e s R. Notice eur Krosnowski. Paris. 


I. 


t- 


.- 


11. 


,r- 


w. 


I. 


zi- . 


'1. 
f:!. 


Z. 


Chełmicki i Zwierkoweki. Objaśnienia. Pa- 
ry:!. 
Chłapowski D. O rolnictwie. Pozn. 
(Chmiel ewski T.). Epodon T. Chmielew- 
eki. Warsz. 
C h m i e lo w s k i B. Bieg rokn. CZf.toch. 
Chod:!ko A. Abcntheuer Korrogłułis. Jena. 
- Lee aventures de Konrrouglu. Paris. 
Chod
ko J. Obrlizy litewskie. Wilno. 
C h o d 
 koM. Polska odradzajl}ca się. Lipsk. 
C h o ł o n i e w s k i S. Dwa wieczury sta\"Oś- 
ciny. Wilno. 
C h o t o m e k i F. Odpowiedź Chcłmickiemu. 
Pury:!. 
Chrietiani ł'. Stan dróg bitych. Warsz. 
Cubbet W. Nuwe listy. Wilno. 
- Historya protcst. w Anglii. Wilno. 
Creutz- W..g. Warsz. 
Cuetine A. The empire of the Czar. Lond. 
- La Rnssie. Parie. 
- To:!. Bruks. 
- Russland. Lipek. 
C y p c e r J óz. Katalog ksią.żek. Krak. 
C z a c kiT. Dziela. Poznań. 
Czajko weki M. Der Koeaken Hetman. 
Leipz. 
- KirdŻl.Ii. B. W. m. 
- Wernyhora (po niem.). Stuttgard. 
C z a l' n i e c ki K. Slownik polsko-niemiecki. 
Krotoszyn. 
Czarto rye ka J. Pielgrzym w Dobromilu. 
Leszno. 
Czartoryski A. J. Mowa naposiedz. Tow. 
liter. Pury:!. 
Czech Józ. Kalendarz. Krak. 
- Dodatek do katalogu. 
Czynno lici sejmu. Lwów. 
- 6 sejmn. Lwów. 
Czynski J. Echo miast polekich (czasop.). 
Pary:!. 
Dą.browski J. N. Wró:!ka, kom. Warsz. 
Dambruwski S. Kazania. Kwidzyn. 
De mo krn ta polski (czaeop.). Paryż. 
D e r o m e T. D£ieje star. i nowo testamentu. 
\Varsz. 
- To
. Trzcmeszno. 
D e s b o r o II g h C. Historyn podr. i odkryć. 
Warsz. 
Deszkiewicz J. N. Ruzprawy o jez. pol- 
skim. Lwów. . 
D ire cto r i u m div. off. Gnesnne. 
- To:!. Lwów. 
- p. dioec. 81md. Warsz. 
Dmochowski ł'. Pisma. Lwów. 
D m u ez e wek i L. Kuryer warszaws. 
Dołgornkow P. Noticc eur les famillee de 
Rueeie. Parie. 
Domejko J. Excllrsion a lae Coudillel'ae. 
Santiago. 
D o z o rz e (O) gmachów pIlLIicz. Krak. 
Drdacki M. ł:l:tndbllchder Nachtrage. Wien. 
Droga krzyża. Częstuch. 
- To:!. Lwów. 
Droga do wnj/itku. Warsz. 
Drozdoweki 6. These. Paria.
>>>
200 


1843. 


Dubrowski P. Jutrzenka (CZ8BOp.). Warsz. 
- Kommeniusz rosyj. polski. Warsz. 
Dudevant A. Konsuelo, pow. Lipsk. 
Dupuis A. Nauka rysunku. Warsz. 
(D u n i n M.). Rys :!ycia . . . arcyb. gniezn. 
Dutkowski J. These. Pads. 
D u v a I H. Historya natura\. Wilno. 
Dybowski J. OBwiadcz.enie. Poitiers. 
Dzieduszycki .M. Rys Lisowczyków. 
Lwów. 
D z i e k o ós kiT. H istorya Francyi. Warsz. 
- Obraz Bwilitll. Warsz. 
- PUWiCBCi sta.rego Ilaucl;yciela. W Krez. 
D z i e-n n i k naboż. Częstoch. 
- domowy (cz&Sop.). Poznaó. 
- kra.kowski. (Kra.k.). 
- mód IlIuyzkich. Lwów. 
- narod. Paryż. 
- praw. Warsz. 
- rozporzl}d. m. Krakuwa. 
- rząd. Hpltej krakows. 
- Ilrzęd. gub. August. I:;uwałki. 
- To:! kIlIisk. 
- To:! podlask. 
- Toż kieleck. 
- To:! lubeisk. 
_ Toż mazowiecko Warsz. 
- Toż ssndomirs. 
E c h o mial!t polskich lczasnp.). Plny:!. 
E i b e n J. Grammaire hongroist'. Lwów. 
E i c h h o r n K. Stosunek domu Rudziwiłłów. 
Warsz. 
E I e mc n ta puerilis iustit. Warsz. 
Element.arz. Warsz. 
Elkana J. Elementarz. 'Varsz. 
- polsko franc. -Warsz. 
- Toż pols_ niem. Warsz. 
- Nowa metoda. War8z. 
- NKuka czytania. Warsz. 
Engelhardt F. Karte von Polen. Berlin. 
E n t r e s z C. GescLichte des Grussherz. Po- 
sen. Leszno. 
E u t r o p i u s. Historiae romanae. Warsz. 
Ewangelie. Warsz. 
F. J. Przygudy Jana. Wilno. 
F a l k i e w i c z L. Powinszowania. Lwów. 
F i li p u w i c z J. Pan Jasnoski. Wilno. 
F o e D. Rubinson. Lwów. 
}'unkowski K. Gra namiętnolici. Lwów. 
.'riedlein Dan. E. Katalog ksil,!:!ek polsk. 
G. Iwan. Zarysy z życia Paskiewiczu. Warsz. 
G a li c h e t P. Mem. s. la conserv. dc c
rćales. 
Vars. 
G a w i ilS kiJ. Poczyc wyd. Ż. Pauli. Praga. 
G a z e t a codzienna. Warsz. 
- krakowska. 
- lwowska. 
- W. ks. poznalis. 
rządowa król. pols. 
- teatralna wyd. Kiesewetter. Warsz. 
- kolicielna wyd. Jabczyilski. Pozn. 
- warszawska. 
- handlowa. 'Varsz. 
Geniusz P. Wiadum. o kOBC. kato\. w Ro- 
syi. Poznali. 
Georgeon L. Przestrogi matki. Krak. 


Giesebrecht. Wend. Gesch. Beri. 
G i e sz k o W s k i Stan. Czytelnia polska. Krak. 
- Katalog ksil}:!ek polsk. Krak. 
G i s m a n n Allg. Nachruf an M. v. Dunin. 
Erzb Głogów. 
Gi wartowski H. De urolithiasi. Mosquae. 
G ł a t z P. Duval histuire suiv de Leszczyn- 
ski. Tours. 
G 10 w c z y n s ki S. Terażn. i przyszl. Paryż. 
Godzinski M. Noworocznik. Krak. 
G o e h r i n g E. Polen und russ. lIerrschałt. 
Leipzig. 
G o e r I i c h Fr. Leben d. heil. Herlwig_ Bres!. 
Gogol J. M. PamięŁ waryata. Warsz. 
Gołą.b pożaru. Lwów. 
G o ł ę b i u W s kiL. Gabinet medalów. Pozn. 
GOlOosz l óski J. F. A cOllrse on the hi- 
storyoPolaud. Londyn. 
Gorczynski Ad. Opow. i legendy. Kwów. 
G o r c c k i A. Kłusek pols. Pary:!. 
- Kłusck polsko z dod. Paryż. 
G ó l' n i c kiL. Przem. na pogrz. W odzickie- 
go. Krak. 
Grabowska OHm. O zakon. :!ens. Warsz. 
G r& b o W s kiM. Koresp. liter. Wilno. 
G r u c b I aJ. Elementarz. Opole. 
Grzego rz B. Kazanie. Wilno. 
G u e n t h e r Ernest. Verzeichuiss der Verlags- 
Biicher. 
Guinot Eug. Fizyo\. prow. w Pliry:!u. Warsz. 
- }'izyoJ. sllwantki. Warsz. 
H a n k a Wacł. Rukopis kralodworski. Praga. 
H a n liS c L Igll. J. Halldb. d. Denklehre. 
Lemh. 
H a y d n Fr. Die Schopfung. Lemb. 
H e r m e s Gustaw. Gcsch. d. poln. revol. BerI. 
Iii re c h Theod. Die Oberpharkirche in Uan- 
zig. Danzig. 
H i s t o r y a biblijna. Warsz. 
H o b u r g K. Uie Belagerungen von Thorn. 
Thorn. 
II o ff J. C. Llld. Die Weissagung J esaias. War- 
szawa. 
II o ff m a n o w a Klcm. Swięte niewiasty. Lipsk. 
Ho łowiÓ:c3ki 19n. Legendy. Wilnu. 
Hołyi18ki Al. J. Coup. d'oeilsur Ics astu- 
ries. Paris. 
Honory. Rys :!ycia AI
jzeJ:'o Rabata. Warsz. 
Horrer Verfolg. d. kath. Kirche. Scbalhaus. 
Huart Lud. l'izyologia Wiercipięty. War- 
szawa. 
H u g o Herm. Pobo:!ne pragnienia. Warsz. 
n u n e re d o l' f Louis. Equitation allcmande 
trad. A. Brochowski. Bruks. 
I. F. Z. S. Sposób ułatw. naukc chron. Pozn. 
Id:!kowski Adam. Le mausoiee pour Na- 
poI. Psris. 
- Płuny budowli. Warsz. 
Index lect. in Univ. Jag. ('rac. 
Instrukcya d!.\ dozor. parKf. 'Varsz. 
- dla rad opieko powiat. Warsz.. 
- dla buchalteryi banku po\. W II.fSZ. 
I w 1\ n i s z e w Mik. Drewnosti kijew. archeogr. 
kom. Kijów. 
Jabczyóski J. N. Mowa przy pochow. 
zwłok Dunina. Pozn.
>>>
rak. 


nin. 


ae. 
:yn- 
ryt. 
1aft. 


reel. 


Izn. 
hi- 


rów. kie- 


rez. 


lage- 


arez. 


raga. 
eh re. 


BerI. 
Van- 


horn. 


War- 


.ipsk. 


aetu - 


Varsz. 
Ihaue. 
War- 


'ez. 
nande 


Pozn. 
II' Na- 


heogr. 
)chow. 


1843. 


201 


Jabłonowllki Wacł. ApP61 au& Coneerva- 
teur8. Parie. 
- Do emigracyi polsk. Pary:!. 
Jadwiga Zboroweka, pow. Petersb. 
Jaie Aloizy. Nauki i modl. Wrocł. 
J a n Bened. pięciu męczen. Kazimiere. Pozn. 
Janiezewski J. Chryz. Znaczenie i wBin. 
Mezy B. Warsz. 
J a n k o wek i Placyd. Opowiadania. Wilno. 
- Pamiętnik Ełfa. Wilno. 
Jarmusiewicz Jan. System muzyki. Wied. 
i Lwów. 
Jar n o wek i Konst. Gram. angiele. Pozn. 
Jaeińeki 1\1. M. Ruzprawa o moralnoBci. 
Jaekółka pamif'tn. ob. ZlUorski. 
JasrzębowekiWoje. Kompae polski. War- 
szawa. 
J e ł o w i c k i Aleks. Korona meki. BerI. 
- Wianek duchowny. BerI. . 
J eeaias. Die Weisagllng. Warscbau. 
J e z i e rek i Felike. Przygotowllnia do wiedzy 
mowy. \V:lr!z. 
Jeziereki Mich JUIi:l i Marya, pow. Wilno. 
Jezuici. Wyj
tek z dziennika. Pary:!. 
J o c h m uS. Der PanelavielUus. Leipzig. 
- Polene Literatur. Pozn. 
Jordan Jan P. Jahrbiicher fur elav. Liter. 
Leipz. 
J ó z e f o w i c z Winc. W y kI. miernictwa. War- 
ezawa. 
J u d i n Konst. Galerya charakterów. Warez. 
Jur k o w s k i A. J. Leczyeki, pow. Wilno. 
Kalend. gosp. Wilno. 
- emigranta.. Bruke. 
- dum. i gus pud. Kaliez. 
- kalieki. Kalisz. 
- powezechny. Lwów. 
- polski i rueki. Pozn. 
- politycoz;. Warez. 
- tOllletowy. Warsz. 
Kalend er (Haushalt.). Kalisz. 
- (Lembergcr). Lemb. 
Kahlert K. Wil. Mycie wełny. Warsz. 
Kam ie n eki NapoI. Katalog kBi
:!ek. Po- 
znano 
K a Ul i li s k i Ign. Gol'lb po:!aru. Lwów. 
K i I i n e k i. Okólniki. Poitiers. 
K i n o r o w i c z 8ta.n. Ordo off. div. Posn. 
Kir kor Adam. Radegast. Pismo zbior. WiI. 
K I u P p. Direet. off. div. Gnesll. 
Kłl}giewicz And. Litanie o B. Piotrze. 
Krak. 
K m i o t e k pismo red. Sobieszczanski. Warsz. 
Kniaziewicz Kar. Czy Polacy woglJ. się 
wybić? B. 
. m. 
- To:!. Pllryz. 
Kochauski T. W. O wyrobie cegieł. Wle- 
den. 
K o c h e m!' n s IIlar('. Mszał. Czestoeh. 
K o c k Kar. Paw. Magdalena, rum. (Dmóch.). 
Wlirsz. 
- lIlIeczarka, rom. (DlUóch.). Warsz. 
- l'Illletasz, rom. Vi al'ez. 
- Parrż i obyczaj!'. Walu. 
Koenlgsdurfer Marc. Homilie. Warsz. 
K o h l "'ryd. Ospar. dystyl. Warsz. 


- Wiad. gorzein. Warsz. 
Kolenda dla dzieci. Warsz. 
K o I e e i il e k i Zygm. Queetione eur ecien. me- 
dic. Paris. 
K o l m ar. Kazan. pass. Warsz. 
Kołakowski Jan. Opie obchodu w Lazien- 
kach. Warsz. 
Kołoeoweki Jan. Dziennik nar. Pliry:!. 
(Kunarski 8zym.). Anniv. de la martyre. 
Paris. 
Konfederacya ludu pole. Pary:!. 
K o n i c k i Leon. De trichomate. Berol. 
Kordynowiczówna lzab. Wieczory li mat- 
ki. Warsz. 
K orr!'spo n den t handl. Warsz. 
Korwell Kar. Niezapom. nowor. Warez. 
Kor z e n j o w s kiJ óZ. Karpaccy górale, dram. 
Wilno. 
- Żydzi, kom. Wilno. 
Korzeniowski M. Sekret dusk. Wrocł. 
(KOBCillszko Tad: And.). Obraz Polaków 
i Polski. Poznano 
KosmoralUa Europy. \Vnrsz. 
K o zł o W ski. Syrena nadwiśl. Warsz. 
K o z ł o wek i Alojzy. Arytmetyka. Wilno. 
Koźmian And. Edw. O kmiotku polsko 
Leszno. 
- W spom. o keiężn. Teano. Warsz. 
Krak o wo wa Paul. Ksil}:!ka do nabo:!. War- 
SZRwa. 
- pierwiosnek. Warsz. 
Krasicki Kaz. O rolnictwie. Lwów. 
Krasiński A. S. Noworocznik lit. Wilno. 
Kra s i us k i Zygm. Przedświt, poema. Pary:!. 
Krasiliski Waler. The Poles in the 17 cen- 
tury. Londr!'s. 
Kra s z e wek i J. J. Akta Babińekie. Wilno. 
- AthcnaeUln. 
- Latarnia czarnoks. 
- Le poete (par A. Przezdz.). S. Peters. 
- Mindows Anaf (pieśli 2). 
- Poezye. Warsz. 
- Pomniki do hist obycz. Warsz. 
- Powiaetki i obraz. Wilno. 
- Nowe etudya. Wilno. 
- Ulana. 
Krem er Józ. Listy z Krak. Krnk. 
Kreuscb W. Nowy elem. pol. Warez. 
Krzecz kowski Józ. Rimembranza. Wilno. 
Krzyhnoweki Adr. Kalendarz hist. War- 
szawa. 
!.. Kopernik wWalhalli. 
K s i ą. ż k a jubil. PoznalI. 
- nowa do na.hoź. ob. Krakowowa. 
Ku czbors ki Wal. W}'kl. na Lam. Jerem. 
Pozn. 
K u h n Fr. Nauka o jedwabno Bochnia. 
K u li e z P. A. 
lich. Czernyszeilko. Kijew. 
- Ukraina. Kijew. 
K u b ale k i 111: A. La cOllr de Rome. Paris. 
Kucharski Paweł. De aqui8 min. Gal. Vin- 
dobo 
- Die Heilquellen Galiziens Wien. 
Kucharz nuwy, wyborny. Lwów. 
K u h k o wek i Henryk. De chciloplaetice 
Di88. Vilnae. 


26
>>>
202 


1843. 


Kur bs k i And !sturia Iwana IV. St. Petersb. 
Kur o w s k i Heliodor. 'l'beses theologicae. 
Vratisl 
Kur y e r wilenski. Gazeta urzedowa. 
- warszawski. . 
Lakorder O. Żywot B. Dominika. BerI. 
Lamenais H. F. Wieszczby. Pary:!. 
La Roche. Zwiastun wstrzew. Pozn. 
_ Pismo dla sprawy wstrzem. Bnin. 
L a s k o W s k i Rom. Hisl;panka w Polsce. War- 
lI'Ława. 
Laurens. Appel ś la France. Paris. 
Lebre Adulf. MOllvemcnt des I!bwes. Psris. 
Leibnitz llog. Wybór króla w Polsce. Pa- 
ry:!. 
Lelewel JOllcb. Nowosilców w Wil. Bruks. 
- Dzieje Polski. Wrocław. 
- Polska odradzajl}ca sil}. Bruks. 
- Nowy dodatek. 
L c m a ń s ki Józ. Nymphomanie, syphilis. Pa- 
ris. 
LeBniewski Paw. Wychowaniec XIX w. 
Warsz. 
Leezczynski J. N. Rozpr. histor. o Ko- 
lumbie. Warsz. 
Lewicki Józ. Listy tycz. piBmien. ruskiego. 
PrzemYBI. 
Lewicki Mich. De matrimoniis cathil. Leop. 
L in n e r Józ. Hiicher- V erzeichniss. Posen. 
Lista lekarzy i aptek. Król. Pols. 
Livres polunais. Paris. 
Liezyński Aug. Józ. Consider. bilis phisio- 
log. Berolini. 
L o e wen b e r go. Atlas geogr. Berlin. 
Lom pa Józ. Kancyonał pieśni koście!. 
- Ksią:!ka elem. uwieńczona. Wrocł. 
- Krótki rys jeogr. t)zlą.zka. Lubliniec. 
- Zbiór wicrszy. Opole. 
L u b a re c h Rud. Das slavische Evangelium. 
Jena. 
L u d polski w emigracyi Pary:!. 
Ląbęcki Dr. Poczl!tki kopalnictwa. Warsz. 
L a b e i18 k i F. Un mot sur Custine. Paris. 
Lętowski L. Okólnik. Krak. 
- Żywot Chrystusa PaDa. Krak. 
Lojewski K. These. Paris. 
L u b i e li s kiP. O stusunk. włoBcianskich. 
Lipsk. 
L u k &8 e w i c z J. Nachrichten tlbcr die Dissi- 
denten. Darmstadt. 
.Mackenzie Dr. Jut po hemoruidach. Lwów. 
- Niewa hemoroid. Warsz. 
M ą.czynski J. Szkula kucbarek. Krak. 
M.agazyn mód. Warsz. 
}1 a g n u S z e w s k i D. Niewiasta pulsk. Pozn. 
.M a jer J. Wspownienie Boduszyllskiego. 
Krak. 
.M aj e ra n o w s k i K. Przeszłość i terażniej- 
szość, prolo
. Krak. 
- Rej z Nagłowic. Krak. 
.Majorkiewicz J. Rys historyi jeografii. 
Warsz. 
Malczewski A. Żywot i pismn. Lwów. 
M a I e ts k a K. RzeczywistoilĆ, pow. Warsz. 
M 8 r lJ} i e r X. Lettrcs sur la Russie. Paris. 


111 aron E. Nauka leilnictwa. Warsz. 
- Prawidła leilnictwa. Poznań. 
- Lese und Spra('bbuch. Warsz. 
111 a t k i Boskiej medalik. Torun. 
M a t u ez e w s k i A. Rys gramatyki franc. 
Warsz. 
M'Caul A. Dawne Bcieszki. Warsz. 
M e c i s z e w s k i H. Listy galicyjskie. SupraAl. 
- Uwagi o teatrze. Krak. 
M e d a li k cudowny. Tarnów. 
Mehoffer J. Wadowicer Kreis. Wien. 
M ę t I e w i c z J. Ksil}:!ka do nabo:!. Warsz. 
- Wiadomość o biskupach. Warsz. 
Micbałowski A. Opisanije wojny 1812 g. 
Petersb. 
M i c k i e wi c z A. La comedie infernale. Paris. 
- Kurs liter. sławiań. Pary:!. 
- V orlesungen. Lipsk. 
M icroszewski Ign. Aux B
arnais. Pau. 
M i k aJ. Officyum. Bochnia. 
M i k u li c z K. Dissert. medica. Wiedeń. 
Miniszewski J. Jan Pieni dek. Warsz. 
Mioduezewski M. Pastor1tki. Krak. 
M i s s a e propriue. Warsz. 
Mizgalski bl. Elementarz. Wrocław. 
1I1łokosiewicz F. Mcs souvenirs. Warsz. 
111 o e s e r J. Die Banvorschriften. Stanisławów. 
M o g i li s k i K. Kazania. Warsz. 
Moraczewski J. Dzieje rzeczposp. polsko 
Poznan. 
M o ra w s kiT. Sur la Pologne. Paris. 
- Odpowiedż na odpowiedż. Paryż. 
- Rozmowy tuła,'kie. Pary:!. 
Moris o niana. Krak. 
Moezyi18ki A. Mowa za duszę N. orzeszki. 
Wilno. 
Motyl dla młodz. Warsz. 
}1roczkowski E Ofiara cbciwości. Warsz. 
Muczkowski J. Grum. polsk. Krak. 
}Iylke W. MYBliwstwo. Warsz. 
N a b o :! e ilS t w o podczas missyi. Warsz. 
- codł.:ienne. Warsz. 
N a akt uroczysty w Maryampolu. Suwałki. 
Nakwaska A. Wieczory niedzielne. Leszno. 
N a k w &8 ka K. Do matek pulskich. Lipsk. 
Narbutt J. Dzieje nar. litewIlk. Wilno. 
N a u k a czytania. Częstoch. 
- To:!. Warszawa. 
- o odpustacb. Poznań. 
Nef K. Kwiaty miłoBci. Lcszno. 
_ Zywot błogo Jolanty. Leszno. 
Niemcewicz J. U. Gefallgenschałt zu Sto 
PeterliLurg. Leipz. 
_ Nutes sur ma captiviM. Paris. 
Niezabitowski K. Kalendarz powsz. War- 
szawa. 
N i e z a b u d kanoworocznik. Petersb. 
Niezapominajki noworocz. Warsz. 
N o w a Polska CZI\80p. Pary:!. 
N o wen n a. Zbiór picśni. Bochnia. 
N o w o r o c z n i k demokratycz. Paryż. 
_ literacki wyd. Krasinski. Wilno. 
N o w o s i e I s kiT. Piosnki nicpiosnki. Warsz. 
- Swiat dzieciecy. Warsz. 
Nutt T. Nauka chowu pszczół. Warsz.
>>>
1M3. 


203 


inC. 


o b o I e ń s ki 111. Kniga metryki. Moskwa. 
O b ra z polaków i pola. wyd. Raczynski. 
O C z a p o w s kiM. Gospodarstwo wieji!kie. 
Warsz. 
Odojewski W. Miasto bez nazwy. Warsz. 
Odyniee A. E. Tłomaczenia. Wilno. 
Oettinger J. Jos. Strutbii vita. Krak. 
O ffi c i u m codzien. Częstoch. 
Okólniki Tow. demokr. Pary:!. 
OleszczYliski A. Wspomnienia o Pola- 
kach. Pary:!. 
Olizar N. Przemówienie na posiedz. Pary:!. 
Olszewski J. Dwa gloay. Puzuan. 
- Wiersz arcyb. Duninowi. Pozn. 
Ołtarzyk nowy. Wilno. 
O n tr u p X. Poczl}tki rf'ligii. Wrocł. 
OpatrznoBć Boska. Waraz. 
Opis uroczyst. w ł_azienkacb. Warsz. 
Ordo div. off. Waraz. 
Orędo wni k nallkowy Iczasop.). Poznail. 
Orpiazewski L. 3 IIląj (czasop.). Pary:!. 
Orzeł biały (CZIiSOp.). Bruka. 
Ostapowicz K. Wacław Norsztyn. Wilno. 
Pacewicz K. MIIDuela d'Avilez Warsz. 
P aj e ws kiJ. O iatoriczeskem islmstwie. Ki- 
jow. 
Pamiętni k Tow. demokr. Pary:!. 
_ relig. morIiI. Waraz. 
- Tow.lekara. Warsz. 
Paschalis W. Uwagi i modlitwy. Bochnia. 
Pasek J. C. Reszty pamiętników. Wilno. 
Pawlicki J. Wybór modlitw. Warsz. 
Pawliazczew M. Polskaja istoria. Warsz. 
Perthees L. Poezye. Wilno. 
P h i l a ret. Katechizm wschod.-kośc. Petersb. 
Piechaczek E. Wybór modlitw. Warsz. 
Pierwiosnek nowor. Warsz. 
Pietraszewski J. Nummi mohammedani. 
Berlin. 
Pi etr us i ils ki L. Podró:!e po Europie. 
Warsz. 
Piller Franc. Katalog ksilj:!ek polsko Lwów. 
_ Verzeichniss der Verlagsbiichcr. Lwów. 
p i II e r J. P. Kalender. Stanisł. 
- Kalendarz. Lwów. 
- To:!. Stanisł. 
Piramowicz G. Nauka obycz. 
P is m otowarz. demokl'. Pary:!. 
Plebankiewicz W. Żywot ś. KII
arzyny. 
Krak. 
PłonczYli s ki A. Groby królów. Krak. 
Pocz!}tki nauki kopalnictwa. Warsz. 
Pod b ere s kiR. Rocznik liter. ł'ctersb. 
Pod czaszyn s ki K. Nomenklatura architekt. 
Warsz. 
Pod wysocki K. Pan Dezydery. Wilno. 
Po go din. Kniga polskaja. Wrocł. 
p ohl F. Martin Dunin. Marienbad. 
Pol W. PieBli o ziemi naszej. Puzn. 
Polacy w Poitier6. 
(Pole n). Feldzug der rusa. Armee. Hamb. 
(P o l e s). An the Poles emigranta. 
(Polska). Rady do oawob. Polski. Pary:!. 
_ Chrystusowa wyd. Królikowski. Paryż. 
P o p i s liceum krak. Krak. 
Popliliaki A. Or2duwnik (czas.). ł'ozn. 


'aBl. 


'z. 


! g. 


uis. 


ll. 


L 


'sz. 

ów. 


)lsk. 


szki. 


arsz. 


.łki. 

zno. 
ak. 


u St. 


War- arsz. 


P ro vi en z i al-Landtag. Posen. 
P o t o c k i T. O o rganiza cyi w oj ska. Pary:! 
Powieści. Warsz. 
P r a n i e w i c z T. Conference. Paris. 
Program instyt. techn. Krak. 
- gimn w Szczebrzeszynie. 
- instyt. głuchon. Wllrsz. 
PrusieckaJ. Powieści. Warsz. 
P rz e g I ą.d nauk. Warsz' 
P r z e p i s y przy pomiarac h. W 1U"8Z. 
- polic. lekars. Warsz. 
P r z e w o d n i krolnicz. przemys. Leszno. 
Przygody Jasia. Wilno. 
Prz y j a c i el ludu, Leszno. 
Pszunka (czas.). Strasburg. 
Przyłuski L. Ogłoszenie o śmierci Dunina. 
Gniezno. 
P u c h a Is ki D. Dla kończ. nauki pocz!}tk. 
Warsz. 
P n a z k i n A. Jeniec Kaukazu. Wilno. 
Rach. roczny. wil. Tow. Dobr. Wilno. 
R a c i b o re k i Ad. Etude sur la monstruos. 
Cosson. . 
_ Rukowod. prisłu8ziw. perew. Jarocki. War- 
szawa. 
Raczyński Edw. Voyage a Constantino- 
ple. Saint-Pol. 
_ Wspomn. wielkopols. Pozn. 
Rad (kilka) o oswob. Polski. Paryi. 
Ra d om i c k i Józ. Wiersz na zaśl. Zyg. Kra- 
sins. Puzn. 
Rafn Kar. Chr. Memoire second terage. Co- 
'penhagae. 
R a p p a p o r t Moses. Freudenruf bei Wie- 
dergen. des Erzherz. Carl. Lemb. 
R a q u i l i e r Fel. StraMgie milit. Tours. 
Ra t i s b o n n e Alf. Jego nawróc. opis. Wil. 
_ Cudow. nawróc. izraelity. Warsz. 
Regnard Jan Fr. ThCatre, voyages en Pulo- 
gne. Paris. 
R t' g u ł y siostr m iłosier. Wilno. 
R en d sc b m l d t Fel. Ksi!}:!. do czyt. 
R e port of the proceedings of the elev. Lond. 
R b e s a i Lud. Dainos od: Li tth. V olksl. BerI. 
Ro bert Ch. Not. biog[. sur Krosnowski. 
Paria. 
Roczn. Tow. Dobr. Krak. 
- tow. naukowo Krak. 
_ wydz. lekara. Krak. 
Ruczniki gosp. kraj. Warsz. 
- kryto lit. Warsz. 
- tow. do rozszerz. wiary. 
Rodziszews ki Tymot. Bajki i pow. War- 
szawa. 
Rogalski Adam. AlIeluja. rocz. Warsz. 
Roblwes J. M. Nowy lek. koni. Warsz. 
Rok (czaaop.). Puzu. 
R o s e n b I u m Ben. l'rzew. lekarB. Warsz. 
- 900 najlep. środo domowo Warsz. 
Rosa n thal Fr. Regole delia gramm. Milano. 
(Rosya). Mapa. Petersb. 
R o s t Ang. G. H. Deutsche Bergbohrer Schule. 
Thorn. 
_ O prawdopod. odkr. soli w król. Warsz. 
Rottek Kar. Obraz hist. pOW8Z. Warsz.
>>>
204 


1843. 


R o u t a A. z K. W. M YBli w samotności. Poznań. 
Rozmaitości. Lwów. 
R u d n i c k i Jak. O wyrokach zaocznycb. 
Warsz. 
R u i II y. Le cbevalier tbellton. Limoges. 
R u I h iin e CI. Hist. de l'aDlu. de Pol. Leipz. 
R y b i i1 s k i 1Il1iciej. Adres przedst. parlam. 
Pary:!. 
- Glos na zgro pol. d. 29 Listop. Pllry:!. 
- Głos w I'Oczn. bitwy. Pary:!. 
- A meBS. les dt\putcs. Paris. 
- ObjaBn. tyczą.co się wła
zy prezesa. P
ryż, 
Rzewuski Hen. lI1ieszanmy obycz. Wilno. 
R z e w u s k i Paw. Nauki katolickie. Warsz. 
Sapaiski J6z. O kometach. Warsz. 
Sap Id ski Winc. Wyk. tabel. skał. Kra.k. 
S lir t Y n i. W ortforschllnp;s d. poln. Spr. Lemb. 
S a II v II n. Przcstr. przyd. matkom. 'Varsz. 
S c h i n d c 11 e Maur. Kalendarz pols. Kalisz. 
S c h l e t t e r Zyg. Catalog polno Biicher. BreBI. 
S c h m i d Krz. Jajka wielkan. powieBć. Bro- 
dnica. 
- Dzit'je star. i nowo testam. 
- Kaplica w leBie i gołabek. TorniJ.. 
- Starzec z gór, pow. Toruń. 
S e i d I J. H. Offentl. Sanit1itspfl. Lemb. 
S e I t e n. neografia. Lwów. 
S e m e n e n k u Piotr. Przeciwko cerk wi rossyj. 
.Paryż. 
S e m e n o W. Subr. aktów. Wilno. 
S i e m i e iJ. s kiLlIc. Piosennik. Pieśni skand. 
Pozn. 
- Switezianka, dram. Poznań. 
S i e r o c i n s ki Teod. Gramatvka polska. 
SierpitiBki S('w. Ilistor. Lublina. Warsz. 
- Pit,ć powiesci. Warsz. 
S i e w r u k Lud. De congenitlt hypertrophia. 
:Mosquae. 
S k a I' g a Piotr. Kaz. na niedz. i Bwięta. Lipsk. 
- Życie przedziw. ś. dziew. wyd. Pleban- 
kiewicz. Krak. 
S k a I' s z e w B k i F. Jan. Ułatw. naukę chro- 
nol. POZII, 
SkibińBki Józ. Powieści dla młodz. War- 
szawa. 
S k i m boro w icz Iłip. Przegll}d nauk.literac. 
War8z 
Skobel Fryd. O stanie wyd. lekars. Krak. 
S I, Ó l' k o W s k i Alf. )(:azania o pOBcie. Krak. 
S kórz e w II k i Jan. Zjednoczenie (czasup.). 
I1avre. 
Sk ri b e Eug. Chut! Com. 'i8ud. Berlin. 
- Jezioro wiellzcz('k. 'Varsz. 
S k u P i e iJ. s k i 1'1'. Kaz. wcz. ob.ch. kapłans. 
lłip. Chrzlln. Warsz. 
Slaven, Hussen, Gcrmanen. Leipz. 
Słowacki Jul. Ksil}tlz Marek. Pary:!. 
- Du ksiecia A. C. PIII)'Ż 
S m o I e r Jan. NjcIIIsku st'l'bski slownik. Bu- 
dessini. 
S o la a n i e drew. akt. borod. Wilno. 
- pl'liwił rUBsk. pl'llwopill. 'Varsz. 
S o Ił y kRonum. Kilka słów na broszure 
Chołrnickiego. Par}:!. . 
S o u li t\ Fryd. Fiz}'ulogia Sawantek. Warsz. 
S p ie w na zakoi.. poranków muzyk. 


S P o s ó b ułatw. naukę cbronol. Pozn. 
Sprawozd. kom. fund. emigr. Par)':!. 
- stanu kasy tow. wYBcig". kon. (Lwów). 
- o wyścigacb kon. w Gal. Lwów. 
S ta n obecny Galicyi. Paryż. 
Staru:!yk G. J. Karnawał czyli pob. wieBn. 
'Varsz. 
Staszewski Kar. De intestinorum ulceri- 
bus. Berol. 
S ta t i o n s b u c h oder Kreutzwej!;. Wilno. 
S t a t u t urzl}dz. wcwn. senatu. Krak. 
Stryjewski T. A. Wiersz na Bkon Gadom- 
skiego. Lwów. 
S tr z e I e c (Wolny). Gra towarzYBka. Warsz. 
S t u d z i e n i e c k i Feliks. Aphorismi de ener- 
vationo. Viennae. 
S y l w a n dziennik nauk leśnych. 
Szafarzyk Paweł. SłuwiaiJ. narodopilI (tłóm. 
Dahlmana). Wrocł. , 
Sza franek Józ. Das Leben d. heil. Hedwig. 
S z a n t y r Stan. Zbiór wiad. o kośc. kat. 
w Rosyjsk. Poznań. 
S z c z y c i iJ. s k i Luk. Poradn. domowy. Warsz. 
S z e f er Leop. Brewiarz świecki przez Ki- 
cińBkiego. Warsz. 
Szelkowski Grzeg. Mowa z okazyi pierw. 
kom. Ś. Krak. 
Szepielewicz Gaud. Psycha, pow. Petersb. 
Szemel. Tygodnik włoBc. PBzczyna. 
S z t y r ID e l' Lud. Frcnofagiusz, pOW. Petersb. 
Szulc Dom. O Tnrnowie mazow. WarBz. 
S z y II e-r Fryd. Dziewica Orleańska (t16m. 
OdJńca). Wilno. 
- Listy o wyohowaniu. WarBz. 
Szymanowski K. Wspom. o :!yciu ks. 
Gumkow. Kal. 
SzymańBki Ant. GloB w tow. liter. Pary:!. 
T a r n o w s kiWład. Die Schlenderer. Brauns. 
- Die Blutrosen. Leipz. 
- Criminalgesch. Leipz. 
- Gaunerbande. Leipz. 
- Kiichenkne('ht. Braunsch. 
T a r n o w s k i Wł. Słów kilka o parafiańszcz. 
Przemyśl. 
- Nekrol. Józ. Kal. Szaniawskiego. 
Taryfa jen. cel. król. pols. 
T h e i n e r Aug. Vicissitudes de I'Egl. cath. 
en Pol Paris. 
- Vicenda dt'lIa chieBa cat. Lugano. 
T o ł w i iJ. B k i Cypr. Galwanoplustyka. Warsz. 
T o m i c k i Sywf. Przetur do rozgm. plemion. 
PoznaiJ.. 
T o ro s i e w i c z Teod. Sposób rozpozn. ziemi. 
Lwów. 
Trautvettt'r E. R. Nekrol. d. G. V. BesBer. 
Trębicki W1. O :!yciu Luk. Górnickiego. 
T r e m b i c k 1\ t'r. Marguerite de Hijar. 
T r e n t o w s ki Ferd. Stosunek tiloz. do cy- 
bernetvki. Pozn. 
T r i p P I i n Lud. Korrespondent. Warsz. 
(Ty c). Niezabudka na grobie Józ. Tyca. 
Lwów. 
T y g o d n i k literacki. Pozn. 
- petersburg"ski. 
Tyszka Winc. Orzeł biały, pismo polit. 
Pliryż i BrukB. 


1 
1 
I 
1 
I 
\ 
, 
, 
\ 
, 
, 
\ 
"\ 
V 
V 
V 
\i 
V 
V 
V 
V 
" 
" 
" 


" 
" 
VI 
" 
" 
'" 
W 
V 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
li 
li 
li
>>>
1843 - 1844. 


206 


U b i o r y wojska nar. pul. Krak. 
UlDińBki J. N. Kilka sł. o wypad. w Słu- 
pnie. BrukB. 
U n g e rAnt. Nlichr. von Kurorte TruBkawiec. 
Wien. . 
U p o m i n e k od matki. Żywot Jez; Chr. Krak. 
U rz ą. d z. dla artystów teatru. Krak. 
Ustawa dła zarzą.du dr. żel. W'UBZ. 
- obf'jm. reguły dla wYBcigów. Lw6w. 
Uszakow. Istoria wojenn. dif'jstwii. Warsz. 
Uwiadom. wydz. towarz. wyścigów. Lwów. 
Waga A. O turach i :!ubrach. Wnrsz. 
Wl&gner J. B. Kolej 
elazna, kom. \Varsz. 
- Modniś, kmu. Warsz. 
V a ri n W. Panua pełnoletnia, kom. Warl!Z. 
War s z a ner J. De viaquae Ivonicensis. Krak. 
We i t J. Słowa nieprzyjaciół Chrystusa. Wil. 
Wen c k B t e r n O. I'ult'nlieder. Lipsk. 
V e r f o I g u n g der k'lthol. Kirche. Schatf- 
hansen. 
V e r h a n d I u n g c n ZIl dem LandtagI'. Poscn. 
Wiadomości du dziejów kOBcioła w Ro 
BYi. POZl1ail. 
Widuliilsku J. Mngazyn mód. Warsz. 
Wieland K. Uczucia cbrześcianina. Wilno. 
Virey J. Kobieta. WarBz. 
WiBlicki J. Krogulski JÓzef. Warsz. 
- Zborowscy. Wnrsz. 
W i B n i o w 11 kiT. Demokrata polski. Pary:!. 
W ie z n i e w s k i r.r. Historya liter. polsk. 
Krak. 
Witkowski. Der Priester des nenen Bun- 
des. Wien. 
W i t w i c kiM. StewUanyje ulei. Petersb. 
W i z e r u n k i naukowe. Wilno. 
Wójcicki K. W. Biblioteka Btaro:!. pisarzy. 
WarBz. 
- Obrazy starodawne. Warsz. 
Woj k o W s k a J. Piosnki dla ludu wiejsko 
Poznań. 
Wojnarowska K. Do matek polskich. 
Lipsk. 
Wojniłłowicz ks. Poezye. Wilno. 
'- Tłomaczenia. Wilno. 
Wola iJ. s ki T. Odkrycie najdaw. pomników. 
PoznaiJ. 
Wo Isk i T. Rozmnitości Bzkockie. GhlSgOW. 
Wołuwski J. P. O ary
tukracyi. Poznail. 
W o ł o W s kiL. Cours ue la legi
"ltion. Puris. 
- DeB fmudes commerciales. Paris. 
V o SB b e r g F. Geschichte der prcuBB. Miin. 
zen. Berlin. 
W r o t n o w s k i l'. Sur la reUgiun payenne. 
Paris. 
W uj e k J. Biblia. Wrucł. 
- POBulla. WTOcł. 
W y bór nabożelistw. Czestoch. 
W y j a t e k z kalendarza 'berdycwws Wilno. 
Wykaz spraw do o8l,!dzenia. Warsz. 
W y r o b i e (O) cegieł. Wiedeil. 
W y w ó d rozpraw emigracyi. J'aryz. 
Zacharyasiewicz F. Allocntiu. PrzemYBI. 
Zaborski A. Westchnienia do BOj1;a. Wil. 
Załęski A. Do bisk. Chmielewskiego. Wal
 
Szawa. 


ZamojBki M. Mowa z pow. chorągwi. Wad. 
Zasady szacowania dóbr. Warsz. 
Zawadzki W. Grosz wdowi. Wieden. 
Zawadzki i Węcki. Dodatek do katalogu. 
Warsz. 
Z a w i I ej B k i Al. StRtistika carstwa polBkaho. 
PeterBb. 
Z b i ó r praw dla król. prusko Pozn. 
- przepisów stemplowycb. Warsz. 
- urzl.ld'leń leśnych. Warsz. 
- wiadomoBci o kościele w Rosyi. Poznano 
Zdanie sprawy bauku polsk. Warsz. 
- Bprawy bructwa miłosier. Krak. 
- s)ll'awy Towarz. demokr. Paryż. 
- sprawy Rady instyt. dobro cz. Warsz. 
- slJrawy o szpitalach. \\'arsz. 
- spruwy Towarz. duhr. Wall;z. 
- sprawy Tow. liter. w Paryżu. Pary:!. 
- sprawy Tow. wychow. narod. Pary:!. 
Z li a n II w i c z A. W ypi
y franc. Wilno. 
Z c i B Z n e r L. Opis Wieliczki. Berlin. 
Z e i t n n g (Lemberger). 
Z i e I i iJ. s k i E. De examine odontologico. 
Wien. 
- Odontiatrik. Wien. 
Z i c m i ę e k a E. Myśli o wychow. kobiet. 
Warsz. 
- Pielj1;rzym (CZIlBOp.). Warsz. 
Zmoreki R. Poezye. Warsz. 
Zmorski i DziekoDski. Jaskółka (pismo). 
Warsz. 
Zorza (czaBop.). Warsz. 
Z u b e I e w i c z F. O papierach pub!. Warsz. 
Zwierciadło mądroBci. Opole. 
- cnoty. Opole. 
Z w i e r k o w s k i W. Działania wodza. Pary:!. 
Ż e b r u w s kiT. .Mllpa m. Krllkowa. Krak. 
ŻochowBki J. Motyl. Warsz. 


11#1. 
A b e c a d ł o ogrodowe. Leszno. 
- nowe. Lwów. 
A b e c e d a i r e franl;ais. V lIf8ovie. 
A d r c s b n c h. Niirnberg. 
A k t zwułuj
('y reprezent;mtów. Krak. 
- w szkole obw. kaliskit:j. 
- Tot w Maryampoln. Suwałki. 
- w gimu. w Suwałkach. 
A k t a urzędowe szkoły. Paryż. 
Aleksandrowicz Ho Raporta gospodarsko 
\V,.rsz. 
Aleksandrowićz J. O semejBtwie were- 
skowych ł"";stenij. Petersb. 

nniversaire de la revol. pol. P.uis. 
A n B a r t K. RYB jeografii powsz. Wilno. 
A q n i l a P. Dykcyonarz biblijny. Krak. 
A r c y d z i e ł a dramatyczne. Wilno. 
A s c h er J. Ohjdnienie rysunku sukien dam- 
skicb. Lwów. 
A t b e n e u m ob. Kraszewski. 
Angustyn B. Wyznania. . . . Wilno. 
B. J. St. Wiersz na Bmierć mlińskic
o. Lwów. 
B a I\' i e il s ki A. lntruductio in libros sa- 
cros. Wilno.
>>>
206 


1844. 


Bą.kowski J: N. Fraszki i niefraszki. Lwów. 
B a li ns kiM. Bistorya polska. Warsz. 
Barszczewski J. Szlachcic Zawalnia. Pe- 
tersb. 
B a t o w s kiJ . Rękopisma Ossolinskich. Lwów. 
Belehrung ober d. Weichselzopf. Liesa. 
B e )) a r m i n a. Katechizm. BerLin. 
- To:!. Rzym. 
- To:!. Leszno. 
- Wykład nauki chrzeBc. Rzym. 
B e Iii n i.W. Montecchi i Capul
tti opera. War- 
szawa. 
Bełza J. Cbemil\ polic. prawna. Warsz. 
- Chirnij& Wlłrsz. 
- Zasady technologii. Warsz. 
B e r g e o n J. Die Bcscłmeidung. Berlin. 
B e r n a r d K. Lwia skóra. W BUZ. 
- Wieczory zimowe. Warsz. 
Bernouilli K. Przewodnik dla mechaników. 
Warszawa. 
Berthoid. Anleitung. Warsz. 
Barwinski R. W. Pot'zye. Pozn. 
B e s c h r c i b u n g der Giftpflanzen. Oetrowo. 
B i b I i o t e k a katolicka. Toruń. 
- teatrów. Warl!z. 
- warszl\weka. 
_ zagraniczna. Warsz. 
B i d e r G. L. Gemma di Vergy muz. Doni- 
zettego. Warsz. 
lliesiekierska T. Rozalia i Anueia. War- 
st.awa. 
Blanche A. Vie de s. Stan. Kostka. Waille. 
Bła:!ewicz T. Gram. der romanischen Spra- 
che. Lwów. 
Bobrowicz J. N. Dodatek do Nieeieckiego. 
Lipsk. 
fi o c q u e l E. Rozmowy franc. Conversations. 
Warszawa. 
Bóg i ludzkość. Pozn. 
Bo I{ucki J. S. Wizerunki społecz. warsz. 
Warszawa. 
B o g u m ił i Wilchelm. Pozn. 
Bogusławeki S. Prześladowca. Warsz. 
Bohdanowicz J. Lucya Kalinska. War- 
szawa. 
fi o n a J. Przewodnik do nieba. Wilno. 
Bosko. Warszawa. 
Bract wo trzeżwoBci. Pozn. 
B r o d o wek i S. Zywoty hetmanów wyd. 
Pauli. Lwów. 
Brodziński K. Wieeław. Leszno. 
Bronikowski A. Joannes III. Lipsk. 
U r o li i k o W s k i K. Pamiętniki polskie. Pa- 
ry:!. 
B rz o z o wek i K. Pieśni ludu. Pozn. 
Ruczyński W. Institut. pbilosophiae. Wied. 
BlIdyta J. Pisma. Warsz. 
fi udzynski M. Biała knichini, pow. Lipsk. 
Bukaty A. Hoene Wroński. Pllryż. 
B nI e w s k i D. Moje myśli. Pary:!. 
Bulwer E. Noc i poranek. Warsz. 
B u rz y ń s k i P. O stosunkach mają.tkowych. 
Krak. 
C a ta log U e cleri. Leopol. 
- To:! diacces. Premis!. 
Centralizacya Tow. demokr. Pary:!. 


C e t n erA. MYBIi o kolei :!el. w Galic. Lwów. 
Cezar J. Commentlirii. Warsz. 
C h a ł u b i ń e kiT. Inaugural- Abhandlong. 
Wiirzburg. 
Chełmicki. Przedmioty Tow. kredyt. Po- 
znań. 
(Chmielewski T.). Tren na skon. . . . . 
Warez. 
Chodżko J. Obrazy litewskie. Wilno. 
C h o d ż koL. Discours de G. Kontski. Paris. 
- La- Pologne historique. Parie. 
Chotomeki F. Do jen. Rybińskiego. Pary:!. 
- List ziemianina polsk. PaQ':!. 
Chrzanowski W. Taktyka jazdy. Paryż. 
- O sztuce wojskowej. Berlin. 
C h rz e B c i ń s k i F. Diesert. medica. Wrocł. 
Cieplinski. Snopek nadwiślańeki. Warsz. 
Cieszkowski A. De la pairie. Paris. 
Conti E. Emilia, drama. Warz. 
Con ven tion de Carte!. 
C o u rs i e r E. Rozmowy w 3 językach. Lwów. 
C u s t i n e A. Ruesia. London. 
- La Russie. Cologne. 
- Toż. Bruke. 
- Russland. Lipsk. 
Cypcer J. Kuryerka krakowska (CZ8S0p.). 
Krak. 
- Spis ksia:!ek. Krak. 
Czacki T:XIV tablic numizm. Wilno. 
Czajkowski M. Powieści. Pozn. 
_ Czerwona sukienka. Prlłga. 
Czartoryeki A. J. Mowa na posiedzeniu. 
Pary:!. 
Czech Józ. Kalendarz. Krak. 
- Dodatki do katalogu. 
C z e (' z o t J. Pieśni wieśniacze. Wilno. 
C z e I a k o wek i F. Odgłoe pieśni. Pozn. 
C z e r s z y k K. Dissert. inaug. Wieden. 
Czerwińeki J. Des produits chimiques. 
Montpellier. 
Czetyrkin R. Ustawa weterynaryj. Warsz. 
C zło w i e k religijny. Warsz. 
Czyn no B ci sejmu. Lwów. 
Czyński J. Bunt kobiet, pow. Pary:!. 
- Echo miast (czasop.). Pary:!. 
D ą. b ro w s ki A. Dieeert. inaug. Petereb. 
D ą. b r o w s k i ks. Ksią.ika do nabo:!. Leszno. 
- To:!. Poznań. 
Dawison B. Noc i poranek, dram. Warsz. 
D e Foe D. Przypadki Robineona. Lipsk. 
Dekret trybunału handl. 
Demidow N. Des Sllłvell. Paris. 
Demokrata puls ki (czasop.). Pary:!. 
Denoix W. Zbiór wyrazów franc. Warez. 
Dickene K. Obrazy towarzystw. Warsz. 
- Zaryey Ameryki. Warez. 
Directorium div. off. Gnesnae. 
- To:!. Lwów. 
- pro diQec. Sandom. Warsz. 
D m u e z e w s kiL. Kuryer warszaws. 
D o b r o w o Is k i E. Powstanie pow. Laty cz. 
Pary:!. 
D o d a t 
 k do hietoryi powst. Mochnackiego. 
Warsz. 
Do m ej k o J. Tratado de ensayea. Serena. 
Donizetti. Don Pasquale op. Warsz.
>>>
1844. 


201 


D r d a c kiM. Weltgeschichte. Wien. 
D r o g a krzyia. Krak. 
- Toż. Poznań. 
Drozdziewicz J. De primatu Pontificis. 
Krak. 
D r w e c kiJ. Piosnka. Królewiec. 
D u b i" e c kiT. Wies
czby, poemat, Bruks. 
Dubiecki P. Kniga dla cztenija. Warsz. 
Dllchnowski H. Nomenclaturadierllm. War- 
szawa. 
D u d e van t A. Joanna, pow. Lipsk. 
- Leon Leoni. Waraz. 
D u c z K. Myst
res de ta Russie. Paris. 
D u fi o s. Potrzeby rolnictwa. Warsz. 
D II m a s A. Stuartuwie. Warsz. 
D u v a l H. Historya natural. Wilno. 
{Dwernicki J.). Notice biographique. Paris. 
Dwutygodnik literac. ob. KlIrowski 
Dzieduszycki M. Wspomnienie o Wł. Tar. 
now8kim. Lwów. 
) z i e n n i k nabo:!. Czestoch. 
domowy (czaaop.). 'Poznan. 
krajowy. Waraz. 
- mód paryzk. L"'ów. 
- narodowy. Pary:!. 
- praw. Warsz. 
- To:!. Krak. 
- rozporzljdz. m. Krakowa. 
- f'I;,d. Rpltej krak. 
- urzęd. gub. Auguat. Suwałki. 
- Toż podlaak. 
- urzęd. Kub. kieleckiej. 
- To:! kaliskiej. 
Toż lubelskiej. 
- Tu:! mazowieckiej. 
Eborowicz A. TMae. Pańa. 
E,
 h o miaat polakicb ob. CzrńBki. 
lo: i n e rI i n g J. Kalendarz BClenny. Petersb. 
E kar ta h a u s e n K. Bóg jest miłością.. Wrocł. 
E I e m e n t a pueńlis instit. Częstocb. 
E I e mentarz. Toron. 
Elkana J. AbecedHirc fraDl;ais. Waraz. 
- Deutscbe Fibel. Waraz. 
- Nowa metodIł. Waraz. 
- Nauka czytania. War8Z. 
E m e ra o n. KBią.żka rachunkowa. Budzyil. 
Emigracyi (Do). Paryż. 
Emmericb A. Męka Zbawiciela. Waraz. 
Erdmann J. Zarya logiki. Lipak. 
Fabisz P. Nabo:!. do S. Barbary. Poznano 
- Zalecenie trzeżwości. Poznano 
Ferretti J. Szalony na wyapie S. Domingo. 
Warsz. 
}' i e d I e r R. Bemerkllngen iiber polno Nie. 
derachlesicr. Wroclaw. 
- Kazania. Wroclaw. 
F i s c b Z. Konaszewicz w Białogrodzie, trag. 
Wllrsz. 
F o re t er K. Physiologie de I'etranger. PariII. 
(Fran ci s z e k Kaaw.). Nabo:!enstwo. Leazno. 
F r a n c is z e k Salezy. Spuaób :!ycia chrzeBc. 
Warsz. 
F r a n k l. Opis Maryenbadll. Waraz. 
F r a n k o w s k i. Nauka lieaowodatwa. Waraz. 
}o'riedl&nder J. Der Fund v. Obrzycko. 
Berlin. 


Friedlein Dan. E. Katalog kBi,tek polsk. 
Galland A. TYllią.c nocy i jedna. Lipak. 
G a sz y ń ak ł K. Poezye. Paryż. 
G a z e tli codzienna. Waraz. 
-. krakowa. 
- warszawa. 
- lwowska. 
- W. kil. poznańs. 
- rzą.dowa król. Pols. 
- kościelna. Pozn. 
- bandlowa. Waraz. 
(G c b h a r d t). Wezwl\nia i zdania. LWI)w. 
G c r b e t F. O. Rzccz o Enclmrystyi. BerI. 
G i e a z k o W a k i Stan. Czytelnia polaka. Krak. 
G l a i z e Elż. Bóg n
jw. dobro. W rocl. 
G lo b e-AIISCCllrlI.DZ w Londynie. Krak. 
G I U c k s b e r g L. G. Wiadornosć o dziełach. 
Guehring I-:. Warschall. Leipzig. 
G o g o l Januwski .M. Płaszcz. Wilno. 
G o I d t ma II n. List paatcrski. 
Gołembe1'8ki Wł. Mickiewicz i Towianszcz. 
Paryż. 
G o nd u li cz J. Osmali. Bpiew. Zagrzeb. 
G o r c z y ń II k i Ad. Farmazon. Lwów. 
Grabowaki Amb. Krak. i okolice. Krak. 
Grebitz K. E. Rz,dna KOSP' Wilno. 
GrutJn C. Gram. d. pol. Sp.achc. Lisaa. 
G II e n t e r E. Litcratura polska. 
Gurowski. Eine Tour durch Belg. Heidelb. 
Hammer.Purgatahl. Mgliste obrazy. Lwów. 
H a sz c z y c A. Traet. de morbia. obaev. Vind. 
Hauaman 1'. Zabawy naukowe. Wilno. 
- Le chemin du ciel. ViIno. 
HechelI Fryd. O pijanstwie. Krak. 
H e i l m a n A. Opin. kowent. Tuullier. 
- Rys procesu aą.d. W łlrJlz. 
Heinrich T. Farmacy ja. Waraz. 
Hoffmanowa Klcm. Swi
te niewiasty. War- 
szawa. 
- Olesia i Adaś. Krak. 
- Opis pl"zpjazdu przez Niemcy. Lipsk. 
H o ł o w i n a k i Jgn. Życie mojej matki. 
- Teka rozmaitosci. Wilno. 
Honeati Teod. Poezye. Waraz. 
H u r er. Perscc. de l'Egl. cath. Louvain. 
H o r v 3 t h S. Szlavinokrob. Peat. 
- Urgeach. d. 8laven. Pesth. 
Rrabowski Hen. De epilit. ad Galat. Regio- 
monti. 
H u b er F. O pazczołach. Pozn. 
- O rhod. pszczół. Pozn. 
Hunolt Fr. Kazania. WS1'SZ. 
l n d e x semin. in hortu. Crac. 
- lect. in Univ. Crac. 
l n S t I" U k c ya o zarazach zwierzec. Lwów. 
- tycz,ca się pnew. gorzein. '
arsz. 
- o kontroli wyrob. wódki. Warl!z. 
Jabczyński J. M. Gazeta koscielna. Pozn. 
(Jacek ś.). Pamil}tka pośw. statuy. War8z. 
Jackowski Mich. Pamietniki. Pary:!. 
J a i s Alujzy. Kazania. Waraz. 
Jak u b o w.a k i A. Poczl}t. jęz. roayj. Warsz. 
J a n o w B kiJ. N. Merum nomen aine re. Paryt. 
Januszkiewicz E. Livrcs polonaia. 
Jarzyna Konst. Uu fait d'armes de I"armee. 
Strasburg.
>>>
208 


1844. 


J 88 i iu k i Lud. O nałogll ją.kania się. War- 
szawa. 
J88trzęb8ki J. Lud. Polskie Wizytki. 
Jędrzej ewi czowa Lud. Podróż Józia. War- 
8zawa. 
J e rz y k o W ski. A. Rys historyi pOW8Z. Trze- 
meszno. 
- Jeografia. Trzcmeszno. 
- Zadania do tłÓID. z greckiego. Trzemeszno. 
J o c h m u s. Modernes Polen 8chauapiel. Posen. 
- Preussens V t'rhiiltnis8 Zll poln. Land. Beri. 
J o II Y F. O rewul. franc. Wilno. 
Jordan W. Lith:luiache Volksliedt'r. BerI. 
(J ózef ś.). Naboż. 9 dniowe. Lwów. 
JÓzefowicz W. Jeometrya. War8z. 
- Nawodnianie łą.k. Warsz. 
Jucew icz L. A. Pieśni litewskie. Wilno. 
Kalendarz biórowy. Warsz, 
- gospodo galic. Lwów. 
- wilt'na. Wilno. 
- rodzinny. Krak. 
- damaki. Warsz. 
- kieszonkowy. Krak. 
- polit. krakow... Krak. 
Kalender (Lemb. aUg.). Lemberg. 
Kamieński Henr. O prawach nar. pols. 
Pary:!. 
Kam lenski Maks. Naboż. pasyjne. Poznań. 
- Piesni z nutami. Poznań. 
K a ID p e J oacl1. Przyp. Robinzona. W ur8Z. 
K a p p e r Siegfried. 81avische Melodien. Leipz. 
K a t a log. Lehrpersonals. Lewb. 
K a t e c h. o czci cea. Wilno. 
K a z a li i a o poście. Krak. 
Ke gel Teof. KilkIl 8łów w kOBciele. Pozn. 
K e m p e n J. J. Das Groaah. P08en. P08en. 
Kiełczewski And. Kaz. adwent. Warsz. 
K l e m c k e Chr. Lebensg. d. polno Trompet. 
Berlin. 
Kmiotek piamo. War8z. 
K o b u z o W 8 k i llog. Dust. d. gerichtl. Me- 
dizin. Wien. 
K o c k Kar. Paw. Rekrut, rom. (Rusiecki). 
Wilno. 
- Tragarz, rom. War8z. 
- Trojakie prze br. (tłóm Porajaki). Warsz. 
- Zawsze ten człowiek (Malecka). Waraz. 
K o e h n e Bern. Die Buf Sarmaten bez. rom. 
Miinzen. BerI. 
Kohl Jan. De Ukraine en Russl. Grl!ningen. 
K o h n. Die StilDme Gottes. Lemb. 
Kolberg Wilh. Drogi żel. w Eur. Warsz. 
Kollar Jan. Ueb. d. liter. Wechselseit. d. 
slav. Leipz. 
Koł ą. c z k o W s k i Ad. Polepsz. bytu rolno 
Warsz. 
Kołłą.taj Hugo. Korresp. z Czackim. Krak. 
K o m i e r o w 8 k i Józ. August z kOBci, drum. 
Pozn. 
K o n wen c y a między cesarzem W. Ros. 
iKr. PrU8. 
K o p a n kaWład. 
Iaska, rom. oby cz. W 1If- 
szawa. 
K o p ff Wikt. Urzą.dz. domów ochron. Krak. 
- Zdanie 8pr. o st. Krakowa. Krak. 


Korczynaki Mich. List paat. Wieden. 
- Począ.tki gram. pols. Wiedeń. 
Kordecki Fr. Aug. Wojna nowo:l. olbrz. 
Paryż. 
Kor n Jan Bog. Katalog ks il}:!ek polskich. 
Korrespondent hlindl. Wuraz. 
Kor we II Kar. Niezapom. nowor. War8z. 
Korzeniowski Józ. Sta.ry \li!}:!, kom. WiI. 
Okno na 1 piętrze. War8Z. 
Kościakiewicz Ant. Nap. rłl
moire sur 
I'angine tou8i11aire. Paris. 
K o s i li s k i Ad. AmiI. Powiastki i upow. :!oł- 
nie'rskie. Lipak. 
K08morawa Europy. WHrsz. 
Kos8art X. Nauki o przykazaniach. Wil. 
KOtow8kl A. Mowy przy otwar. ka8Y. 
Warsz. 
Kotachy Kar. Ksią.ż. o 8ad;łch owuC. 
Berno. 
K o z ł o W s k i Fel. Stos. kościoła do 8ekt 
Ronge i Czerskiego. Pozn. 
- Uwagi kryto nad ChowamIl} Trent. pozn. 
Kra k o w o W a Paulina. Pamiętniki mlodej 
sier. Warsz. 
- Niespodzianka. Waraz. 
Krakowowa P. i Trojanowska Wal. Zorza, 
dziennik. W MSZ. 
Kraszewski J. Akta babiilskie. W. 
- Atbeneum. 
- Improwizacye. Wilno. 
- Latarnia czarnoks. 
- 1IIaleparta pow. 
- Tenczynacy. 
Kranews ki J. i Jankowski Plac. Pow. skła- 
dana. Wilno. 
(Krieg). Wiersz na podz. bar. Krieg. Lwów. 
K ról i k o W s k i Kar. Wyją.t. z Polski ChrY8t. 
Pary:!. 
Kropinski Lud. Pisma rozm. Lwów. 
Krnpski J. N. PTakt. spos. w grzE' 8zachów. 
'Varsz. 
K r z e p i c k i Maur. O sądach handl. Krak. 
Krzy w i c k i Kaz. A ufgabe der Stati8tik. 
Dorpat. 
K r z y :! a n o w s k i. Lampka duszy chrz. Warsz. 
K r z y:! a n o w s k i A. Mik. Kopernika wspomn. 
jubil. W Iłl'az. 
- O kalend. :!ydowakim. War8z. 
- Dawna Polaka. Warsz. 
KrzY:!l1nowaki Adam. O prawnl'j subro- 
gacyi. Krak. 
K u b a la kiM. Am b. Aper
us sur les peupl. 
Slavell. Paris. 
KIlcharski Jan. Bibl. kazan dobro Lwów. 
K u c z k o W s k i Jan. Chron. biblijna. Tarnów. 
K u I i k Jak. Lehrbuch der Analysi8. Prago 
Kurnatow8ki W. Mapa W. ks. Poznans. 
Ku rowski J. N. Spos. urzl,!dz. g08p. wiej. 
Warsz. 
Kurpin8ki Kar. Zasady harmonii. Warsz. 
- Zasady muzyki. Warllz. 
Kur y e r wileński gaz. 
- warszaw8ki. 
Ku ryerka krakowska wyd. Józ. Cypcer. 
Krak.
>>>
lŁW4. 


209 


Lalka. Podarunek. Lwów. 
Laurysiewicz Leon. Zdanie z czyn. Tow. 
nauk. Krak. 
Laxy Jan. K8hl
kll mil!yjna. Neisse. 
L e t; e n d r e Adr. l'oczł!tki geom. (Płanime- 
trya). W.nsz. 
- Solidometrya. W 1If8Z. 
Lehmann Kar. 8iitze. Lpmb. 
L e h r e n (Diu Haupt) des Cbl'istcuthums. 
War8chau. 
Lelewel Joachim. Gilbert de Lanoy. Pozo. 
- Guillehert de L:mnoy et Ics voyages. Bru- 
xelles. 
- Hi8t. de Połogne (Rykaczewski). Paris. 
- Nov08iltzow aVilna. Bruk8. 
- Rozbiór dzieł obejm. dzieje pols. I?oznan. 
- Consid
ratiun8 sur l'ancienne Pologne. 
Paris et Lilie. 
Lenormllnd. Przepowiednie. Poznano 
Leonhard Jan. N:mk:l cbneś. Warsz. 
Lermontow .Michał. Bohater na8zych cza- 
sów. War8z. 
Lesago A. Atla8 hist. gencal. Wilno. 
(LeBna). Hid. zj!lw. cud. obr. N. M. P. 
Czę8tucb. 
LewestlilO UJ Fryd. Ilen. Deklam.ltor pols 
Warsz. 
- Obrazki z po:!yc. dobro rodz. War8z. 
Lewicki J. Ant. Theor. Abhand. fiber dil' 
Kubatur. Wicn. 
Lista aptekarzy król. pola. 
L i v I' e s de picte. Paris. 
Lompa Józ. Pielgrzym w Lubopolu. Lubli- 
nieco 
Luboiahky I'ryd. Zwei Ńuvcllen. Grimma. 
L u c I' e z i a Borgia. Ml'lodr. Peter8b. 
L. E. ł'ranek głupi. Warsz. 
Ł a b e Ii s kił'. A. RU8sians repaly to CU8tinl'. 
London. 
Łęt o W s kiL. Okólnik. Krak. 
- Słów kilka przy obłóczynach TrzebiIi8kiej. 
Krak. 
- Uwagi nad rozwudami. Krak. 
- Z powodu listu F. Wę:!yka. Krak. 
Łukaszewski X. Elementarz. Lellzno. 
.M. F. Maksymilian arcyks. austryjacki. Lipsk. 
Magazyn powsz. War8Z. 
- mód. War8z. 
M aj e I' J. Skutki ciśnieni:. powietrza. Krak. 
- Wspomn. o żyeiu Krzyszt. NajlllSlrowicza. 
Krak. 
Mai cz ew ski A. MarY'L. Lip8k. 
Malinuwski M. Słowo na Jlrazdnyk. Lwuw. 
Małachowski K. Opuwiadaniu ul;iałail wo- 
jen. Paf):!. 
M a ł e c k i A. De acadcmia vetere. Berli n. 
Mlllliere de rpcitl'r la CUlII'one. Wilno. 
Man kow8ki F. I:óg i ludzkuść. Puzn. 
MIiIikowlI ki W. KarolinA, lIow. Wilou. 
M ar m i er X. RU!;8Iand. Uegensbllrg. 
Marryat F. KlIin, ruzbójuik. Warsz. 
Stary komuflor. Wal'gz. 
M a I' t Y n o w s k i H. [Je la construction des 
normalcs. Lii'gp. 
- .M
moire sur la re8ulution des ćquations. 
Li
ge. 


M a r y a. Nabo:!enstwo. Warsz. 
Mazur. Poezye ob. Radecki. 
!l c ryJ. H ewa, rOlUan8. Warsz. 
M i c h 1118 k i A. Rzut oka na stosunki go- 
spodar. W. X. poznańs_ Lwów. 
M i c h a ł o w 8 kiJ. De plica lIolon. Wiedeil. 
Michclet J. RY8 historyi nowo:!yt. WlirsZ. 
M i c k i e w i c z A. Kurs liter. sławiańs. Paryż. 
- Ode an die Jugend. PrzemYli!. 
- Pisma. Pary:!. 
K.Lzania. Lwów. 
M i I i k o W s ki J. Spis k8ią.żek. 
Minasowi cz J. D. Twory. Lipsk. 
Modłitwy. Krak. 
}I o n i u 8 Z k o S Spiewnik. Wilno. 
Moraczewski J. Dzieje pulsk. Pozn. 

Iorfeusz. Wrocł. 
Morsztyn A. Poezye. Puzn. 
Moszynski J. Podrót do Prus. Wilno. 
M o w y przy otwar. kasy 08zc£ędności. Warsz. 
M u r a I t E. Uebersicbt dcr lnschriften Sar- 
m..tiens. Petersł. 
.łIY8ławski A. Uwagi nad handlem zbo
o- 
wym. 
- Retr:1chtungen nuer Getreidehandel. Lwów. 
- O fabryce cukru w Tłómaczu. Lwów. 
MY8teres (Les) d
 la Rus8ie, Pari8. 
N a b o :! e n. codzienne. Często 
- To:!. Lwów. 
- za dU8ze zmarłych. Warsz. 
- dzienne. WlI.rsz. 
- katolickie. Berlin. 
- do 8. Jezusa ob. SkórkOW8ki. 
N II ś I a d o w II. n i e 8łów apostolskich. Pary:!. 
N a u k a o chodow. pszczól. Pozn. 
- cl.ytania. W ulsztyn. 
- Tut. Warsz. 
- o IIrzykaz. b08kich. Wilno. 
N e y K. Zbiór nauk dla młodzie:!y. Leszno. 
Nicolas (L'Empcreur). Son voyage. Paris. 
Niemcewicz J. M. Notes of captivity. 
Londyn. 
Niezabitowski K. Cztery dram. Wilno. 
- Kalend:ll"z powsz. Warsz. 
N i e z a b u d k a nuworoczn. Peter8b. 
N i e z a p o m i n aj ki noworoczno Warsz. 
N o i r I i e u M. Pocieszyciel strapiuIl. War8z. 
N o wa Polska pismo. Pary:!. 
Nowakow8ki J. Droga do szc£escia. Bochn. 
Noyers P. Portołnlio .Maryi Ludwiki. Pozo. 
O c z a p o w s kiM. Uospodllr. wiej8kie. Warsz. 
- 1I0duwla bydła rogato War8z 
O d Y n i e c A. E. Tłómaczenia. Wiłllo. 
O k ó I n i k o komitecie narod. polsk. Par.y:!. 
Ok ó I n i ki Tuw. demukr. polsk. Paryż. 
O ł ę d z kiJ. De uteri hydatibus. Petel"sb. 
Ołtarzyk nowy. Po£n. 
On d yna ob. Wolfgang. 
O p o w i a d a n i a dział:lli wojennycb. Pary:! 
O' n t I' U P X. Katechizm. 310r
g. 
Ordo div. (,flic. War8z. 
O redo wn ik naukowy (czasop.). Puzn. 
O r g a n i z a C y fi A"ronfl litcr. I)olllk. Par)'ż. 
- notaryu8zów. \Vllrsz. 
- woj8ka. 
- Tow. Dobrocz. W ars
. 


27
>>>
210 


1844. 


o r ło w s k i K. Tajemnice narodz. Jezusa. War- 
szawa. 
Orpiszewski L. 3 Maj (czasop.). Pary:!. 
O rz e ł biały (czasop. ). Bruksela. 
Osipowska J. Wajdelotka. Warsz. 
Ostrowski F. Policya weterynaryjna. War- 
szawa. 
Ostrowski J. B. Rewolucya 1830 r. Pary:!. 
Paduna T. Ukrainky z nutoju. Warsz. 
Pam ią.tka komunii. Nis88. 
- To:!. Warsz. 
Pamiętnik Tow. lekars. Warsz. 
- religijno-moral. Warsz. 
P a p u g a i wróbel. Pary:!. 
Paulin A. Nauka ewangelii. Berno. 
l'awliszczew M. Dzieje Polski. Warsz. 
Pawłowski K. Dwie siostry. Warsz. 
l' a w ł o w ski. Petits mots. Paris. 
P e II i c o Silvio. Eugilda Roccia. Wilno. 
P e n k a J. Praelectiones eI theolog. Krak. 
Perko wsk i J. Nabo:!eiJ.stwo. Lwów. 
- Rys :!ycia Ign. RaczyiJ.sk. Lwów. 
Piasecki J. Nabo:!eiJ.. na zakoiJ.. roku. War- 
szawa. 
- Wiadomość o objaw. się s. Antoniego. 
Warszawa. 
Pier Bcio:nek pow. Brodnica. 
P i e ś n i nabo:!ne. Warsz. 
- postne (b. w. m.). 
P i II e r J. P. Kalendarz. Stanisł. 
- Kalender. Stanisl. 
- Kalendarz. I.wów. 
(Piotr i Paweł BW.). Naśladow. słów apost. 
Pary:!. 
P is m o tow. demokr. Pary:!. 
Pisz Waw. Katalog bią:!ek. Bochnia. 
P l a n asekuracyi. Krak. 
Plebankiewicz W. Bogarodzica na Ja- 
snej Górze. Krak. 
P o c z ą. t k i 
ramatyki rosyj. Wilno. 
P o d l e w s kiR. Rocznik literacki. Petersb. 
P o hl K. Grammlitik der polno Spmche. Bresl. 
p o l o gn e (La). Considerations snr retat poli- 
tique. Paris. 
(Polonais). La question pulon. 
(P o ls k a). Rzad i organizacya. Bendlikon. 
- Tułacze w Polsce. Poitiers. 
Po mian S. Wystawa sztuk piekn. Pow. 
Popiel P. Lillt do J. Krcmera: Krak. 
Popis szkoły. Krak. 
p o p I i iJ. s ki A. Gramatyka łaci lis. Pozn. 
- Historya powsz. Pozo. 
- Przykłady do tłóm. Pozn. 
- Wybńr poezyj. Pozn. 
- Orędownik nuuk (c£asop.). Pozn. 
PopllilSki J. Auswabl v. Mustern. BerI. 
P o p y s de Castres. Geniusz kapłana. Wilno. 
(Pos. en). Grosshcrzogtbum. Kempin. 
P o SI e d z e n i e Archikonfraternii. Krak. 
Poujoulat J. Wspomnienia Rz)'mu. Warsz. 
P o wi e 8 c i (pięc). Po£n. 
P r o 
r a m roczny instyt. techn. Krak. 
- glmn. w Szczebrzeszynie. 
- instyt. głuchon. Warsz. 
- instyt. techn. Krak. 
- Liceum S. Anny. Krak. 


- ustawy górniczej. Krak. 
Prllsinowski A. De Erynyum religione. 
Berlin. 
Przecławski J. Piimietniki rozumowane. 
Wilno. . 
- Smierć i odrodzenie. Wilno. 
Przegląd naukowy. Warsz. 
Prz ew o d n ikroIn. Leszno. 
Prze m ówien ie przy złoto zwłok Bere- 
zowskiego. Wilno. 
Przestrogi dla pijaków. Krak. 
Przyjaciel ludu. Leszno. 
- To:!. Ełk. 
Przyłęcki S. Wiadomość O wyd. :!ywota 
Chrystusa. Lwów. 
_ Wspomn. o władzy WarneiJ.czyka. Lwów. 
P s t rok o iJ. s ki B. Pamiętniki. Wrocław. 
p s z o n k a (czasop.). Strasburg. 
Putiatycki katecbizm. Warsz. 
Raciborski Adam. De la pubert
. Paris. 
(R a c z y li s ki). Katal. der Bild. Samml. 
Berlin. 
RaczyiJ.ski Edw. Verhandl. betracht. erst. 
christl. Regent. Polens. BerI. 
R a d e c kiJ. K. Poezye Mazura. Bruks. 
R a d o m i iJ. s k i Jan Al. Wielkość stworzenia. 
Warsz. 
R a p o r t kom. emigr. pol. Londyn. 
Rautenstraucho wa Lucya. Miasta, góry. 
Poznań. 
R e i z n e r. Nauka czyt. Pozn. 
Rek o w s k i F. W. Balgowe. Hist. roman. 
Altenburg. 
Report of the friends of Poland. Lond. 
Re tt i n g e r Jul. Leiden d. kathol. Kirche in 
Polen. Rel('enBburg. 
R e v e r c h o n Celestyna. Le comte Frederic. 
Paris. 
R h e s a ł Lud. Witold nad W orsklą., pieśni. 
Warsz. 
Ri ed J. Paulin. ogrodnik św. Leszno. 
R i e m an n Carl. Lorloiska. Leipz. 
Ro b ertyn A. Anekd. z :!ycia NapoI. War- 
szawa. 
R o c z n i k litcracki ob. Podbereski. 
- wydz. lekars. Krak. 
- Tuw. dobrocz. Krllk. 
Roczniki gospodo Warsz. 
R o g a ls k i Leon. Piotr Wielki. Warsz. 
_ lI1agazyn powsz. Warsz. 
Roh ner t Carl. De plica. Gr)'phiae. 
Rok (czasop.). PoznaiJ.. 
R o m a n i. Anna Bolena. opera. Warsz. 
Romanow ski Jun. De la nature dll Tri- 
choma. Carpcntras. 
R o s e n Georg. Sprache dcr LIIzen. Lemgo. 
R o s e n b l u m Ben. Kobicta, miłość imał:!. 
Warsz. 
Rosenthal Fr. Esercizj di traduzione. Mi- 
lano. 
Rossi K. Więzienie w Edymburgu, op. War- 
szawa. 
Roussea u Ant. Spiewy hist. ros. Warsz. 
_ Westclm. do Boga. Warsz. 
Royer i Vaez. Faworyt.a op. mUZ. Donizetti. 
Warsz.
>>>
1844. 


211 


i- 


Rozmai tOB ci. Lwów. 
Rozmowy franc. Warsz. 
R u d z k i Aleks. Do jen. Rybińskiego. Pary:!. 
R u s sk ij istor. zbornik. Moskwa. 
Rutkowski S. A. Pisma. War8z. 
R y b i ń s k i Mac. Głos na roczno Groch. Pary:!. 
- Na zgrom. pols. Pary:!. 
- A mess. les d
put
s. (Paris). 
Rzepecki Ign. Porad. poczt. dla podró:!. 
Warsz. 
Rzewus ki Paweł. Stworzenie Bwiata. War- 
8zawa. 
S. G. E. Mazepa, ein Ged. Cottbus. 
S. R. Sur la vie du Dwernicki. Paris. 
Sachregister zur Gesetz8amlung. Posen. 
Saint-Hilaire Emil. Hist. Napoleona. War8Z. 
- Wspomn. z cza8ów NapoI. Warsz. 
- Ksił}:!e d'Enghien. Warsz. 
- Mniemana śmierc NapoI. Warsz. 
Saint-Mars. Maurycy Robert. Warsz. 
S a i n t- Prosper Ant. Hist. de RU8sie, Pol. Pari8. 
Salvandy Nar. Hist. de Pol. Paris. 
S c h e II i n g i Objawienie. Krytyka. Wilno. 
Schenk Jerzy. Zywy płot z głogu. Lwów. 
- Der lebende Weis8dorn-Spalier-Zaun. Lemb. 
Schindelle Maur. Kalendarz polski. Kalisz. 
S c h m i I t z C. A. W. Der Haussekretar. fUr 
Posen. Berlin. 
Schmalz J. F. O chowie owiec. Lwów. 
Schmid Krz. Anioł 8tró:!, pow. Lwów. 
- Franuś dobry. Letzno. 
- Hrabina Genowefa. Grudzią.dz. 
- Kaplica w lesie i golł}bek. Torun. 
- Gwiazdka dzieciom. Grudz. i 'Brod. 
- Mały Henryś. Grudzią.óz. 
- Krzy:!yk drewniany. Bochn1a. 
- To:!. Grudzią.dz. 
- Ojciec Kapueyn. Toruń. 
- PowieBci autora .Jajek". Grudzią.dz. 
- .Małe powieści. Warsz. 
Schllltz A. Gr08spolen. 
- Nationalsagen . . . von Sao. 
larte. Posen. 
S i e m i e n B kiLlIc. Muzamerit. Pozn. 
- Pam. o Sam. Zborows. Pozn. 
- Poezye. Pozo. 
Silbert J. P. Żywot J. Chry8. Lwów. 
S i m s o n Rob. Preus. Eisenbahn. Breslau u 
Krakau. . 
Skalkowsk i Apol. Snoszenije Z
porozija. 
s Krymom. Odes8a. 
S k a p re rz u ob. Szkaplerz. 
Skarbek F. Leben dcs F. F. Dodoshiski. 
Berlin. 
S k i m b or o w i c z Hip. Mal:!elistwo dni pięt- 
nastu. Warsz. 
- Przeglad nauk literac. Warsz. 
S k o b e l ł'. O wodach lekars. robionych. 
Warsz. 
Skórkowski Alf. ModJ. w kose. w Li- 
szkach. Krak. 
- Modl. do odmawiania. Krak. 
- Nabo:!. do B. Jana, Krak. 
S k o t n i c k i .M. B. Kupiec z krak. przedm. 
War8z. 
S ł a w c i li ski. Nauka pierwsza. Pozn. 
S ł o t w i li s k i }'. RYB postęp. cywiIn. Paryi. 


r- 


i. 


Słowacki Jul. Sen srebrny Salomd. Pary:!. 
Słowacki E. Prawidła wymowy i poezYI. 
SłowaczyiJ.ski Jęd. Atlas kra.in polsko 
Pary:!. 
S m i ał o w s ki Józ. Darst. d. gerichtl. Medi- 
zin. Wien. 
S n o p e k nadwiśl"nski zebrali Ossorya i Ba- 
liiJ.8. Warsz. 
S o a v e Fr. PowieBci mor. tłóm. P. Rzewu- 
ski. Warsz. 
S p o s o b y przyrz,!dzenia karmu. Lwów. 
Sprawozd. z admin. szpitali w Krak. Krak. 
- z czyn. rady opieko zakł. dobrocz. Warsz. 
- o wyścigach konnych. 
- komis. z polec. jej przez zgrom. ogólne. 
Londyn. 
- ogólne tow. wychow. nar. dzieci. Pary:!. 
- Dyr. tow. naukowo pomocy. Pozn. 
- z zało:!. domu przyt. i pracy. Pary:!. 
S t a n obecny emigracyi. Pary:!. 
Starczewski Woj. Ohalickoj Rusi. Petesb. 
Starowolski Szym. Dwór ces. turec. Wilno. 
S t a rz e iJ. 8 k i 8t.ah. Wieru do Lipinskiego. 
Lwów. 
Stutut tow. drogi :!el. krak. Wrocł. 
Stawiarski Sew. Notatki tycz. kilkun. Po- 
laków Vmdfn. 
S t a w i iJ. s k i E. Ernst und Scherz. Berlin. 
Steczkow8ki J. K. O a8trologii. Krak. 

 t e f a n i Józ. Przyjd:! Duchll B. Warsz. 
- Spiew mazurkowy. War8z. 
Stefanski Wal. Dzieła nakładowe. Pozn. 
Steli en aus den Zachar. Warsz. 
S to l z m a n Kar. Ramorino, Wiad. Zamojsko 
Poitiers. 
- Partyzantka. Poitiers. 
Strutyński Jul. Chmury przeszłości. Wil. 
Subrogacyi (O) prawnej. Krak. 
S u e Eug. Matylda. Warsz. 
- Tajemnice Pary:!a. Warsz. 
- Żyd wieczny (tłów. Leśniewski). Warsz. 
S u z o r Kr. La Rll8sie envahie. Paris. 
S y I w a n dziennik nauk leBnych. 
8zafarzyk Paweł. Staro:!ytnoBci. Pozn. 
S z a rz y n 8 k i Stan. De secali cornuto. Berol. 
Szczyciński Luk. Porad. doświad. gospodo 
\Varsz. 
S z e m e l. Tygodnik pOBW. włoBc. Pszczyna. 
S z k a p l e rz u (O) świętym. PoznaiJ.. 
Szokalski Wikt. T. De la plique polon. 
Paris. 
Sztyrmer Lud. Czarne oczy. Petersb. 
- Powieści Pantofla. Wilno. 
Szylll'r Fryd. Ballady i poezye (A. GIJr- 
czynski). Bochnia. 
- Dzieła dram. (tłóm. Budzyilski). Lipsk. 
- Dzwon. Resygnacya (tł. GorczyiJ.ski). Krak. 
- Nurek abo wodolaz perew. Lewiczkom. Pe- 
rcm. 
- Oblubienica Messeńska. Wilno. 
- Urabia z Hab8burga tłóm. J. D. Min'Lso- 
wicz. Warsz. 
Szyller Jan. Poradnik dla gospodyń. WiJ. 
Szymanowski Kaz. Elegia cieniom Gum- 
kowskiego. Warsz. 
Szyrma Kryst. Copernicus. London.
>>>
212 


1844. 


T. M. Merum ob. Janowski. 
T a b e l a wszelkich traktatów. 
T a g li o n i F. Cieil balet mllz. Maurena. War- 
8zawa. 
l' a n s k i Józ. L'Espagnp. Pan8. 
- Spaniscbe ZU8tiinde. StuttgRrd. 
T 1\ r n o w s kiWI. Der Blutracher. Leipz. 
Taryfa domów m. War. Warsz. 
T o c h m a n n Kasp. Lactllre on the cond. of 
Poland. Baltimore. 
Toe ppen Maks. Griindung d. Univ. zu Ko- 
nig8b. Konigsb. 
Topoli K. Czur-Peczucha, iz ukraiń. paiJ.stw. 
Kazail. 
T o r o s i e w i c z Teod. Diłmpfwii8che. M.iinchen. 
- Pranie bielizny. Lwów. 
T r a u t vet t er E. R. Krzemieniecer botan. 
Gllrten. Moscau; 
T I' e c h s e I }'. Lelio Socini und d. Antitrini- 
tarier. Heidelb. 
T r c m b i c k a Fr. La pctite naturali8te TUI1rs. 
Trentowski Ferd. Myśliwi. Poznail. 
T r i p P li n Lud. Korrespondent. W nrsz. 
Tripplin Teod. Wspomn. zpodr. po Danii. 
PoznaiJ.. 
T r oj a li 8 k i Feliks. O towarz. rei. u :!ydów. 
Krak. 
TrojaiJ.ski Józ. Kaj. Niem. pol. słownik. 
Bydg. 
T r u s z c z Y ń 8 k i Mat. Nie8zpory pols. Brodn. 
Tugendhold Jak. Skazówk. prawdyizgo- 
dy. Warsz. 
Turowski Kaz. O Ulządzcniu dóbr. Lwów. 
Turteltaub W. Dramat. Bliiten. Le'tlb. 
T y c Ant. Dzil'je 8tar. i nowo przym. Leszno. 
1')' g o d n i k literacki. Poznan. 
- petersburg-ski. Peter8b. 
T y r c h o W s kiWi. De trichomate. Crac. 
T y s z k i e w i c z E. Obrazy po:!ycia. Druga 
:!ona. Wilno. 
T y z e n h a u z Konst.. Dost.rzc:!enia pod wzgl. 
ptaków. 
U c i e c z k li grzeszników. Częstoch. 
U r y a n cudny w podróży. Grudz. 
Urządz. domów ocbron. (Krak.). 
- słuiby zdrowia w król. pols. War8z. 
- 8łutby co 8ię tyczy raportów. 
U s t a w a Ilrcybr. ador. Sakram. War8z. 
- pulicyi weterynaryjnej. War8z. 
- w przedm. wyrobu wódki. Warsz. 
- dla farmaceutów. \Varsz. 
- towarz. cell'm chowu koni. Pozn. 
Uwagi nad dziełem: O prawdarh :!ywot. 
Pllry:!. 
przeciwko udręcz. zwierz!}t. Leszno. 
Uwiadom. o wyścig. konno Lwów. 
- Dodatek do uwiadom. Lwów. 
- o wYlltawie ogierów. Lwów. 
Wacław, drllm. Pary:!. 
Wacławski A Rada dla przyjllciól. Lwów. 
(Waga A.). Z powinsz. imienin. Warsz. 
Walter F. Nomenklatura chemiczna. Krak. 
War s z a w a. Taryfa domów. Warsz. 
We g w e i s e I' pulllische. TorniJ.. 
Wę:!yk F. Do Fr. Hechla. Krak. 


WiadomoBć o objawieni II S. Antoniego. 
Warsz. 
W i a n e k puwins"ZOwaiJ.. Lwów. 
\Vieher8ki F. Poezve. Petersb. 
WiduliiJ.ska J. Magazyn mód. Warsz. 
Wieczory zimowe. Wfłr8z. 
Wieland K. Agliton. Wilno. 
WierciiJ.ski B. Mowa na obch. 29 Listop. 
W i er n i kowsk i J. De l'a8cite periton
ale. 
1I10ntpellil'r. 
W i n i a rz Edw. Spis k8il}:!ek polsk. Lwów. 
Virey J. Historya obycz. zwierzą.t. War8z. 
\V i ś n i e w s k i A. Reforma narzeczy sławiaiJ.. 
Strasb. 
Wiśniow8ki T. Demokrata pol8ki. Pary:!. 
Wiszniewski M. Historya literat. Krak. 
Witte K. Dziennik krajowy. Warsz. 
W i t w i c k i S. Slowiańszczyzna. Pary:!. 
- Wieczory pielgrzyma. Pary:!. 
Wój cicki Kaz. W. Spis kSlązek. Warsz. 
- Hibliotl'ka staro:!yt. pisarzy. Warsz. 
Wójkowska J. Marynia. Leszno. 
- Mały Tadzio. Wrocl. 
W o l a iJ. s kiT. Pomniki pogańskie. Pozn. 
Woj n i ,ł1 o w i c z k
. Serce i złoto. Kowno. 
W o l f g a n g K. Ondyna druskien. :!ródeł. 
Grodno. 
Woli iJ. s'k i T. Homilie. Wilno. 
(W o ł o W s k i F.). Życie. Pary:!. 
Wołowski H. Odpowied:! sukce80rów Chrzl}- 
stowskiego. Warsz. 
V o rI ii n d tJ r }'. Skrapianie łl}k. Warsz. 
Wo r o n i c z J. Lee Juifs de la Rus8ie. Paris. 
V o s s b e r g F. lIliinzgeschichte der Stadt EI- 
bing. Berlin. 
Wróblewski J. Kalendarz. Warsz. 
W ro n s k i H. Urgente Reforme. Paris. 
W uj e k J. Biblia. Lipsk. 
W yd z i II ł hilltoryczuy. Pary:!. 
Wypisy niemiec. Wilno. 
Wysocki J. Kurs sztuki wojsk. Pary:!. 
Wywód słowny rozpraW emlgracyi. Pary:!. 
Z a b 1\ wadia płci pi
knej. War8z. 
(Z a (' h a r i a s). Wichtlge Stellen. War8z. 
Z a c h a r y as i e w i c z F. Li8t pasterski. ł'rze- 
mysI. 
- Vitae episcoporum. Wiedeit. 
Z a g Ó l' S kiJ. Teologia pll8terska. Lwów. 
Z al e 8 kiJ. B. La sainte familie. Wilno. 
Zamoj8ka A. Szczrscie i nipdoln. Wan.z. 
Z Il m oj s kiW. P08iedzenie fundatorów 3 Maja. 
Pnr)-f. 
- O lIiedoprłn. rozkazów naczelno wodza. 
Pary:!. 
Z a I) K. Cesty po halicke zemi. Praga. 
Zapałowicz A. De murbo mllculoso. Wie- 
dl'il. 
Zatorski ł'. Witold nad Worllklą. Warsz. 
Z b i ó r praw dla król. prusko Poznań. 
- urzadzeil li unezpierzcniach. WarHz. 
Z d a n (e sPrllwy b:lTlku polsk. Warllz. 
- bractwa lUil..sierd. Krak. 
- fundatorów 3 
Iaja. Par)':!. 
- rndy pailstwlI. Warsz. 
- sprawy szpitalu stllrozllkon. Warsz. 
- O szpitalach. "'ersz.
>>>
1844 - 1845. 


213 


- Towarz. dobro Warsz. 
Zdanowicz A. Gramat. franc. Warsz. 
- Rys histor. pail81w nowożytnych. Wilno. 
- Wypi8Y franc. Wilno. 
Z e g a l' e k ('.zyszcowy. Wilno. 
Z e i 11 i n B. lItinscens. De vita sUe. Hamburg. 
Z e i s z n e r L. Carte geologique. 
Zeitung (Lemberger). Lwów. 
Z i e I i n 8 k i E. Dar!ltellung der Zahnheilkunde. 
Wien. 
Z i e m i ę c k a E. Pielgrzym (czasop. ). Warsz. 
- Pociesz
.ciel strapionych. Warsz. 
Zienkowicz J. Pow8tanie puw. 08zmiali; 
skiego. P:uyt. 
Zorza (czasop.). Warsz. 
Z s c h o k k e J. Zaraza gorzałki. Cieszyn. 
- Cztery powieści. War8z. 
Z u b r z y c k i D. Kronika m. Lwowa. Lwów. 
Zwierkow8ki W. Korpus drugi w r.1831. 
Paty:!. 
- Opowiadanie działań wojen. Pary:!. 
Ż II r a w s kiM. Tren na skon T. Chmielew- 
. 8kiego. Warsz. 
Z y g li iJ. 8 k i }'r. Dumki i fantazye. Puzn. 
:t;ycie (Pismo zbior.). PoznaiJ.. 


1845. 
A becadlnik polski. Wilno. 
A d r es s d£'r Pol en. Paris. 
A d re ss b uc h. Niirnber
. 
A d w i II e n t. Spi8 zwierzą.t w menaieryi. War- 
SZ'IWa. 
A k t w 8zkole obwud. Kali8k. 
- w Giwn. w Suwałkach. 
- zału:!enia Towarz. literac. Pary:!. 
A l b e r t ra n d y J. Panow. Władys. Jagiełły. 
Wrodaw. 
A Im a s y F. Betrachtun
en iiber Liebe. Lemb. 
A m b a ch. Adolph und Lodoiekll. AUgMburg. 
A n c y p o r o w i c z Z. Czytelnia chrrześcijails. 
'Var8zawa. 
- Prefcrans. Warsz. 
- Rys powinności ehrześcianllla. War8z. 
Anniversaire de la rl\vol. pol. Pari8. 
A n s ar t K. Rys jeugrafii. Wilno. 
Arago J. Podróż JJ:wkoło liwiata. War8z. 
AtheneulII ub. Kraszewski. 
A u d e r8 k i K JlJilitiir- PKnteon. Wied£'li. 
Auleitnł;:r A. G08podarstwo leśne. Warsz. 
August H. Glauh£'nsbekentniss. Gera. 
A u k s a Rltorins. Wilno. 
B. P. Poloł1ais forrćs ob Butkiewicz. 
Balicki W. Beg-riimhwg Glaubensbck. Dan- 
tzig. 
Baliiiski K. Kilka prllc litcrackich. War8z. 
B a l i il e k i St. Nauka budownictwa. Warsz. 
B a rt h c I K. Schulpiiilagogik. Lis-a. 
Barto li D. Vita dcl Stlili. Kostka. Verolla. 
Bazyli S. lilowa. Warez 
Be Ilarmin U. Wykład nallki chrześc. BerI. 
- To:!. Lcszno. 
Bellinghausen F. Kamoen8, dram. \Var8z. 
.H e n d e II a T. Die Bukowina. Wiedeń. 
Beniowskki. The Anti-Absurd. London. 
Berends A. Busko. Warsz. 


Bergenroth O. Croquis von Pusen. BerI. 
B e tz h o I d F. Co zastą.pić mo:!e gorzelnie. 
Warsz. 
- Beschrelbung der Zuckerfabrik. Warsz. 
Bi b lio te c z k a katolicka. Pozn. 
Bi blio teka _rszaW8. 
B i g n o n i A. Vita dei R. Kiliń8ki. RomA. 
B I a n c b e A. Vie de St. 8tan. Kostka. Pańs. 
Bloede G. Formations-Systeme v. Pulen. 
Petersb. 
B o d e n s t e d t F. Die poetische Ukraino. 
StuttgRrd. . 
Boettch&r. Krzy:! domowy. Królewiec. 
Bogu8ławski E. !tfichalina, pow. Warsz. 
Bonawentura ś. :t;ywot P. JezusR. CZę8t. 
Borkowski A. Cymbalada. Wrod 
- Poezye Indyan. Pozn. 
B o s Sil e tJ. Historya p. de la Vallićre. 
Leszno. 
Bratkowski S. Olek. Paris. 
Breza E. Mr de Custine. Lipsk. 
(B r o d o y,. i c z 111.). Cud rzadki. lIorhni'l. 
Bronikowski K. PamiftIJiki pol8kie. Pary:!. 
B l' Z o Z o W s k i St. Gwiazdka. Haciborz. 
- Katechizm o 8powiedzi Kożlc. 
Budzyn8ki W. Joanna. pow. Lipsk. 
- Wyprawa pruska, pow. Lipsk. 
B u k o j e m 8 k i A. Compte rendu. lic St. Mar- 
garite. 
Ił u ł c h a r y n T. Mazepa. .Medyolan. 
B u s s e F. Przepisy śpiewu. 
B u t k i e w i c z P. Polonais forc(\es d'abjllrer 
leur fili. Strasb. 
B u z a 18 k i A . Nauka czytania. Trzemeszno. 
B Y 8 t l.Z o n o w s kiL. Rewolucya w Serbii. 
Paryz. 
- Sur la Serbie. Paris. 
- Scrbien. Lipsk. 
Catalogue de8 livres. Paris. 
C a t a log U8 cl£'ri Archid. Leopol. 
- dioeces. Premisl. 
C e b e s. Obraz :!ycia ludzkiego. Gda.ilsk. 
C c go i e Is k i H. NIllIka poezyi. Poznan. 
Cham8ki T. Jllnaide. St. Servan. 
Chodtko D. Wzmianka o :!yciu K. Brhdz. 
Wiluo. 
C h o d ż k o J. Obrazy litewskie. Wilno. 
Chodżko 111. Dwa .kly, poemKt. Paryż 
- Smicrć X Trynko\\ lIkiego. Pary:!. 
- Szym. Konarski, pOI'lIIat. Paryż. 
Chojecki E. Z ,",odrMy po Krymie. Wnr- 
SzaW:I. 
Chosławski J. Dis8('r. inaug. Wrocl. 
Chotomski F. J'III Zachoruwski, poemat. 
P:nyż. 
Obrona nybiileki('
o. Paryt. 
Chrapowicki J. DynYllsz WRrsz. 
C b rz ilU o w 8 k i W. Prz£'pis mustry dla pie- 
('hoty. Pary:!. 
- Zurys taktyki piechoty. Pary:!. 
Cichocki K. Dissert. illall
. Berlin. 
C i e 8Z k o W 8 ki A. O ochroJ'\Ach wi£'j8kich. 
Lwów. 
C o I e t L. L'l"mperenr de Russie. Paris. 
('(lHn A. PIISlYlliu. War8z. 
C o n c i l der deut8ch-klithol. Kirche. Leipz.
>>>
2H 


1845. 


c o r b e r o n. Powiesci Szlą.ska. Brodnic8. 
C y P c e r J. Kalendarzyk politycz. Krak. 
- Katalog biblioteki. Krak. 
- Katalog ksią:!ek. Krak. 
Cypryan S. Objawienie wyznania wiary 
katol. Pozn. 
Czajkowski A. Poezye. Warsz. 
Czajkowski M. Der Kosaken Hetman. 
Lipsk. 
- Povesti Ilkrajinskt\ Praga. 
Czartoryski A. J. Mowa Da posiedz. Tow. 
liter. Par)'
. 
Czech Józ. Kalendarz. Krak. 
- Biblioteka dzieł. Krak. 
- Dodatki do katalogu. 
Czeczot J. Piosnki wieśniacze. Wilno. 
C z e r s k a A. Offenes Sendschreiben. Króle- 
wiec. 
C z e r s kiJ. Drei Predil{ten. Posen. 
- Sendschriften. Lanfi sberg-. 
_ Gegeniiber seinen Wiedersacbcrn. Bydg. 
_ Wyznanie wiary gminy. Lipsk. 
_ und Ronge. Von einem katho!. Laien. 
_ i ZSlltowicz. Katechizm apostol. kato!. To- 
run. 
- Leben .und Wirken. JenII. 
_ Stifter der christlich. Kirche. Leipzig. 
__ Stifter der Deuen Gemeinschaft. Magde- 
burg. 
- To:!. An J. Czerski. Posen. 
_ Sendsl'hreiben an Czerski. Gdalisk. 
- To:!. Głogów. 
Czynności sejmu. Lwów. 
- To:!. Poznan. 
C z y n s kiJ. Bajki Marcinowej. Pary:!. 
- Der Bauern Konig. Frankf. 
Dl}browski J. H. Foldzug nach Grosspolen. 
Berlin. 
Dar¥!z W. Mickiewicz. Pary:!. 
D a:s 
'k o w s ki E. Niezapominajka Ukraitica. 
Petersb. 
 
D e }o'oe D. Przypadki Robinsona. Bochnia. 
D e m b o w s ki E. Pilimicnnictwo polskie. 
Poznano 
Demidow A. Podró:! w Rosyi pol ud. War- 
szawa. 
D e m i d o w N. Des slavcs of des russcS. 
Strasb. 
Demokracya polska XIX W. (czasop.). 
Pary:!. 
Demokrata polski (czasop.). Pary
. 
D e r y n g E. Córka :!olnierza. Wilno. 
Iiepenbrock M. List pastcrski. Wrod. 
Di re cto ri u m div. off. Gnesll/łe. 
- To:!. Lwów. 
- praes. dioec. II10hil. Wilno. 
- dioec. Sandnm. Warsz. 
- div. offic. Wilno. 
Dmuszewski L. Knryer warszawski. 
Do masz ew ski J. Przewodnik dla pijl,!cych 
wody. \Vłlrsz. 
D o m ej k o J. Araucallia. SlIntiago. 
- Elementos de min£'ralogijll. l'oquinbo. 
D o w k o n t 
. Budl,! s£'newIjR. Petropilic. 
Dumas A. Zycill maJany włoski,)h. Warsz. 
D 11 q U e s n C A. UUZ'L yśJania ewangelii. Wil. 


Dusza kobiety. Warsz. 
Dziecię grzeszne. Warsz. 
Dziekonski B. Sedziwój. Warsz. 
D z i e k o n s k i T. Historya AnKlii. Warsz. 
- Wypisy polskie. Warsz. 
D z i e n n i k domowy (CZIISOp.). Pozn. 
- mód paryzkich. Lwów. 
- narod Pary:!. 
- praw. Warsz. 
- rozporząd. m. Krakowa. 
- rzą.d. Rpltej krak. 
- urzęd. 
ub. August. Suwałki. 
- To:! kahsk. 
- To:! radomsk. 
- T;:! lubeIsk. 
- wyrok
w rlldy st.anu. Warsz. 
- rządz. senatu. Wars£. 
- urzęd. gub. warszawsk. 
Dzierzkowski J. Kuglarze. Lipsk. 
Eger A. Wiersz na Wyczechowskiego. War- 
szawa. 
Eichhorn J. Rinaldo Rinaldini. Warsz. 
- To:!. Krak. 
Elementarz. Warsz. 
- To:!. Leszno. 
El kn na J. Nowa metoda. Warsz. 
- Zbiór umiejętności. Warsz. 
Elsholz F. Pójd:! tu, dram. Warsz. 
E p i k te t. Obraz Cebesa i doręcznik. Wilno. 
- Rękoksi
g. Gdai,sk. 
E uc be ry u sz S. O pogardzie filozofii. War- 
szawa. 
Fahl i Rogalski L. Dzieje krzyżaków. War- 
szawa. 
F a l k o W s kiJ. Wielki tydzień. Wilno. 
ł' e v a I P. Les contes des nos peres. Paris. 
- Tajemnice Londynu. Warsz. 
F i e r i c h E. Siitze aus Rechts- Wissenschaf- 
ten. Lwów. 
F ij I\} k o W s k i A. List pasterski. 
F ił i P o w i c z J. Lud i czas. (pismo zbior.). 
Wilno. 
F i lo z o fi a prllktyczna. Poznań. 
Foerster H. Kazanie. Leszno. 
Franklin H. Wybór pism. Warsz. 
F r a u e n d o l' f. Religia w serclI zaszczepiona. 
Wilno. 
Fricdbuber de Grubenthal T. Die gesetzli- 
che U nterthans - Verfassllng in Galizien. 
Lwów. 
ł' ri e d l e i n Dau. E. Katalog ksidek polsko 
Krak. . 
_ Katalog prywatnej hiblioteki. Krak. 
Frydrych B. O ('horobllch umysł. Wllrsz. 
Fryderyk Aug. II. ob. AUKust. 
F II s si us J. Antiqnitates romanae. Warsz. 
Gasiorowsk i Aut. Gwss ist Gott. Poscn. 
O li w areck in. W. Opis miasta Warki. War- 
szawa. 
Gazeta codzienna. Warsz. 
- hllUlllowa. Warsz. 
- kolicielna. Pozn. 
- krakowska. 
- lwowska. 
- policyjna. Warsz. 
- W. ks. poznansk.
>>>
1845. 


215 


r- 


- rz,!dowa król. Pols. Warsz. 
- warszawska. 
G e i b e I Em. Głosy czasu. Pozn. 
Gerhard F. Zur WUrdigung gegen Czerski. 
Dantzig. 
- Ruzpozn. przeciw ks. Czerskiemu. Gdansk. 
(G i d I e). Wiad. o obr. N. .M. P. Warsz. 
Gieniusz P. Mowa na pogrz. Wolfgang6w- 
Daj. Wilno. 
Gi:!y ck i }'r. Badania rzeczy przyrod. w Ga- 
licyi. Lwów. 
- Ogrodnictwo. Lwów. 
G I U c k s b er g Teof. Uwiadomienie. Wiln
. 
Gładyszewicz M. Żyw. Prandoty blsk. 
Krak. 
Goczałkow ska J. Pisma. Bochnia. 
- Rozmait. dla ludu. Lwów. 
Goethe J. Herman i Dorota. Warszawa. 
Goldtmann J. J. List pasters. lWar8z.). 
- Zarz,!dz. o rekullek. Warsz. 
(G o ł an c za). Oblętenie G. wicrRz. Pozn. 
G o ł ę b i o W s k i St. O kosztorys. w budown. 
Krull:. 
Gorczyi18ki Ad. Zeno, pow. Lwów. 
Gór n i c kiLeop. Mowa za duszę Hoffmano- 
wej. Krak. 
- To:!. Wrocl. 
Gór s kiMliks. Die Salon-Quadrille. Wien. 
G08Zczynski Sew. 81owo o pOBwięc. Pozn. 
G ra b o w s k i Amb. Ojczyste spominki. Krak. 
- Wiad. IV. listy. Krak. 
G ra b ow s ki M. Pamią.tki dom. Warsz. 
G regorovillsF. Werdomara. Wiad. Konigs. 
Gregory K. H. Przewod. dla maszyn. Wars. 
Grobicki J. Janczar, pow. Warsz. 
GrUtzmacher. Traurede des Czerski. BerI. 
Grzegorz ewski !gn. Niedobr. maUens., 
pow. Warsz. 
Grzegorzewski T. Preces in decem lingu. 
.Mosquae. 
Guhra P. Żyw. B. Aloiz. Gonz. Leszno. 
G u r l a n d" u E. .M. Klucz do tabl. arytm. 
Odessa. 
G u r o w s k i Ad. Impressions et sou venirs. 
Losanna. 
fi a k e I Wal. De plica. Berolini. 
H al a t k i e w i c z Domic. Swiatło jako ogniwo. 
Kraków. 
- Uwagi nad tworz. kwasll cynam. Krak.. 
H a n u s c h Ign. Grundziige e. M etaphyslk. 
Lemberg. 
H a u t e f e u i II e Eugenija. Kawalerzysta, pow. 
Wilno. 
H e c h e l F. U w. nad dl;iecięciem w zakł. po- 
ło:!n. Krak. 
Hegel Konst. Kata!. muszko zewn. ciala. War- 
szawa. 
Heinrich T. O u:!yw. wód miner. Warsz. 
Hengel Kar. Die. Vorfiille in Posen. Posen. 
H i r s c h e r J. B. Zywot Jezl1sa Chr. Leszno. 
H o ff J. C. Die lIIosaischen Opfer. Warsz. 
Hoffm an n Aleks. De retentione urinae. 
Bcrolini. 
H offman o wa KI. Jan Kochanowski w Czar- 
nolcsie. Lipsk. 
- Witzanie llelenki. Wilno. 


o. 


r- 


,r- 


Lf- 


'.). 


la. 


:Ii- 
'n. 


Ik. 


£. 


n. 
ar- 


Hundrich. Nachr. Ub. d. poln. Sprachverh. 
in Schles. 
H u n t A. F. Kilka słów do Fryd. Gcsse!. 
Malbork. 
I d :!kow s k i ArI. Chemin hydro-terre. Peterb. 
Ind ex lect. in Univ. Jag. Crac. 
- semiullm in horto crac. Crac. 
- scholarum in Univ. Jag. Crac. 
I n s t r u k c y a dla rcwiz. skarb. i icb pomocno 
- i tab!. do wym. objęto beczek. Warsz. 
- dla artystów teatru. lWarsz.). 
- processowa dla urzęd. skarb. Warsz. 
Instrllkcye do wyki. w szk. real. Warsz. 
- w szk. powiat. Warsz. 
- dla kom ur. są.d. w Krak. Krak. 
Iwaniszcw Mik. Pamiatn. dla rozbora drew. 
akt. Kiew. 
Iz o kra t c s. U pomno do Demonika. Stanisł. 
J abcz.ynski J. N. Gazeta kościelna. I
ozn. 
J a b lon s ki Kaj. V erlags- V erzeichniss. Lipsk. 
J a d w i g a, obrazy hist. Pary:!. 
J ais Al. Nauki o modlitwie. Gliwice. 
J a m i o ł k o W s k i Lud. Próby literac. Warsz. 
Janikowski J. O chorobo umysl. Warsz. 
- Wiad. o ratowaniu osób. Warsz. 
- Zasady dochodzeń są.d. lek. Warsz. 
J a n k o w s kiP. Doktor Panteusz. Lipsk. 
- Sędzia Pienią.:!ek. Wilno. 
Jauuszkiewicz Er. Livres polonais. 
J a l' a c z e w s k a EI:!b. Powieści narodowe. 
Lipsk. 
Jaroszewicz J. Obraz Litwy. Wilno. 
J a s i n s kiJ. Projekt do zaprow. assek. ognio- 
wej. Stanisł. 
J as i li s kiL. Rys leczen. chorób zębów. War- 
szawa. 
J astr zę bs kiJ. L. Sur le manuscrit a Reims. 
PRris 
J e I o w i c k i Alek. Korona Męki Pans. Pary:!. 
J e w e c k i Orest. Reskrypta o ullt. Najśw. Sy- 
nodu. Warsz. 
Jordan J. K. Słownik niem. pols. i pol. 
niem. Lipsk. 
Jord" n J. JahrbUcher fUr slav. Liter. Leipz. 
- Die Slavischen Sprach-Dialekte. Leipz. 
J II l' e c k J. C. Spndschr. an H. Czerski. POllen. 
Jur k o w s k i A. J. Historya templaryuszów . 
Wilno. 
Jusz ki('wi cz Herkul. 
ywoty św. i błogo 
Wilno. 
K. z G. Szturm Golaliczy czyli pOBwięcenie 
Polki. Pozn. 
Kabała Dloraln:l zagadn. Wilno. 
K a b a t h .1. Dzieje star. i. nowo testam. Pozn. 
K a c z k o W s k i Stan. Krzy tacy i Polska. 
Poznań. 
- TRblice synchroniBt. Pozn. 
Kaczkowski Teof. De bydrope in gen. 
Wieden. 
K a c z y us k i Wiad. Narzcczony zbrodn. pow. 
Warsz. 
K &fian. Powin. N. Roku. Krak. 
K aj d a n o w Iwan. Hist. powsz. (ltogalsk.). 
Wilno. 
- Rys chronoJ. (Zator.). Siedlce.
>>>
216 


1845. 


Kajsiewicz Hicr. K'lz;mia. Pary:!. 
- Mowa za dll8ze Klew. Hoff,nan. Pary:!. 
K a l e n d. biórowi. Warsz. 
- gosp. wilenskl. Wilno. 
- na połud. i poziom kaliski. Kalisz. 
- dom i gosp. Stanisł. 
- rodzinny ł'riedl. Krak. 
- Bcienny. Krak. 
- toaletowy. Warllz. 
Kalender (Lemb. I\lIg.). Lemb. 
K a li iJ. s ki Hier. Bajki i poezye. Warsz. 
K a I,ll i e n s k i Henr. FilozufilI. ekonumii muter. 
PoznaiJ.. 
- Katech. dewokr. Pary:!. 
K a ta lu g ksil}g' poh.kich. Petersb. 
Ka:!ynski Wikt. Notat. z p.,dró:!y muz. 
Petersb. 
Kij a n i n Dyw. Wyw. o porosko ukr. i du- 
naja. walach. Kijew. . 
Kiszewski A. Nauka pisania i czyt. Cyli- 
chów. 
K I e i n L. Elem. dla ucz. kI. 1. Lwów. 
Klonowski S. W. Pawiec zbaw. War8Z. 
Kłuczycki W. P. Allwend. d. Spaml1lng. 
Kwiecikiewicz Teof. Słowo pamięci Na- 
padiewicza. Lwów. 
Kmiotek pismo czas. Wnsz. 
K n o rr. Zur cha, akt. d. połn. Spr. ltIeseritz. 
(K o b y l a n k a). Zebr. wiad. o obr. w Koby!. 
Bochnia. 
Koch G. J. De Ukraine en kI. RU8
1. GrO- 
ningen. 
K o c k Kar. Nieśmiały kochanek. Warsz. 
- ł\upiec paryzki. Warsz. 
- Rodzina Gogo. Warsz. 
Konigsderfor Marc. Nauki kl\tol. (Rzew.). 
Warsz. 
K o e p p e n Al. Kirchenordn. in Bohmen und 
I'olen. Leipz. 
K o g a I n i c e a n 111. Fragw. tir
s de Chron. 
moldav. Jallsy, 
Kojsiewicz Pr. O spudk. beztestam. War- 
szawa. 
K o l e j a c h (O). Przyszluść kolei :!el. Warsz. 
.Kolmar. Nauki katulickie. Warsz. 
Kołosowski J. !t'. Puło:!. obecne Polski. 
Pary:!. 
Komplet wzorÓw na buduwrt:. Warllz. 
(K o n a rs k i Szym.). Der Aufenthalt in Lit- 
thauen. Bellevue. 
- Poema dram. Pary:!. 
K o n C e w i c z Llld. Prawidła piso pol. War- 
szawa. 
KOllstantynowicz And. Wiersz llaczcść 
Naij. Sllwłtłki. 
Kor n a r y Lud. Nauka zdrowia. Krak. 
Korrel!pondent handlowy. Warsz. 
Korsak A. Kilka rysów z :!ycil\. War
z. 
Kor w e II Kar. Niezapom. nuworoczn. War- 
szawa. 
Korz e n i o w 8 ka M. Genralog. obraz mo- 
narchów. (Wilno). 
Korz e n i o w s k i Józ. Panna meżatkn. Wil. 
KOBciakiewicz Ant. Nap. Mćmoirc su'r 
les accouchcments. Lyon. 


KosiiJ.ski Ad. Amii. Powieści z dziejów 
polsk. Warsz. 
K o s s a k o w s k i Stan. Choisissez ou hl foi. 
PariII. 
K o s s o ws k i Tom. X. Gl'OlData abgodo"zu- 
nas. Wilna. 
K () z i e r o w s ki Józ. M
moirc. Reims. 
K o z l o W s k i Feliks. Począ.tki filozofii. Pozn. 
Ko:!mian A. E. Rękop. dworz. ZYKm. Aug. 
Wrocł. 
- Wycil}gi Piotrowickie Wrocł. 
Kraczak Nap. France agricole. Paris. 
Kracmer SilU. Ajent dworu Majer. Warsz. 
K I' aj e w s k i Mich. D. Hist. Stef. Czarniec. 
Warsz. 
Krajuwski J. Jawy (poezye). Pary:!. 
Kra k o w o W a Paul. Wllpumn. wygnanki. 
Warsz. 
K ras i ns ki Józ. Przypominek podr. alfab. 
Krak. 
Kruiliski Zygm. Przedświt. Paryż. 
- Psalmy przyszłości. Pury:!. 
K l' a iI u s k i Michał. Pisma. Wilno. 
Kraszewski J. J. Atb.memo. Wilno. 
- Pod włoskiem nicbem. 
- Otto Idea Hegla. 
-- Wspomn. Odessy. Wilno. 
- Wituldowe boje (Aoaf.). Wilno. 
- lacy krakowscy. Lwów. 
Król Michał. Kazl\nia. Tarnów. 
Krupinski Jan. Marya Merl i Lazzari. War- 
szawa. 
KrzeczkowskiJóz. Panllkienarowy, pow. 
W Hnt). 
- Swistek. Wilno. 
K rz ecz u n owi c z Piotr. De anomalia cor- 
dis. Vindob. 
Krzesimowski Ant. And. Bctr. von dem 
Leiden J. Chris. Straulbing. 
Krzy:!anowski Ad. Wyw. ucią.żliw. Miero- 
szews. Krak. 
Krzy:!anowski Adr. O kalend. arab. tur. 
W"rsz. 
K s i ąt ka modlitewna. Opole. 
- do nabo:!enstwa. \Varsz. 
- do nabo:!eiJ.8twa konfed. bara. Pary:!. 
- do rarhunków. Wrocł. 
K s i I} Ż k i polskie. Bruk.aelhl. 
K u n tz Ignatz. Das ł'orst. n. Jagdwesen. 
Lem b. 
Kllrowski Wal er. Dwutygodnik lit. Krak. 
Kuryer waraz. 
- wileilski. 
K wat e l' n i c a piekielna. Pozn. 
L a c r o i I Paw. Pojedynek bez Bwiadków. 
W,U8Z. 
L a n g r y Al. Rozb. traktatu owielkolici 
stWOl'Z. Warsz. 
Las 1.0 ws ki Rum. Córka artysty, pow. War- 
szawl\. 
L e b l' U n Al. Ant. Sprawozd. szpital. Warsz. 
L c c h n er. !:;piewy kościelne. Pozn. 
L e i t z m a n n Fr. Antipatbien zwisch. deutsch. 
und slav. Lewg,o. 
Lckarczinsky. Plnn von Warschau. BreBl.
>>>
1845. 


217 


l. 


Lelewel Joach. Paral. Hiszp. z Polską. 
POZI1. 
- Dzieje Polaki. W!'Ocł. 
LeszczYliski J. N. Program inst. nauk 
pryw. Waraz. 
Leu ven. Lc diablca quatre, bl&ll. Paris. 
L e w i c ki Józ. I1rammatyka nemeckoho jaz. 
Wieden. 
Le w i c k i Lud. Skarga Michalczewskiego. 
Warsz. . 
Liafowski Mik. Krzeszowice. Krak. 
L i s a n e r J óz. Wykaz dzieł. Pozn. 
Liata lek. i IIptck. Waraz. 
Lompa Józ. Górnik mały. Opole. 
Lubanaki Henr. De l'hyurotMrapie. Paris. 
L u t e r Marcin. lItały katech. Krak. 
L u b I i li s k i Moses. Disa. de finibua pCl'i- 
pherici8. Berol. 
L II d i czas. Wydawca Janllar. ł'ilipowicz. 
Wilno. 
L u II i n Kar. O 8tO\ arz. do wyrobów mlecz. 
Warsz. 
L ada K. Noworucznik dla ziemian. Waraz. 
Lada-Zabłucki T. Poezye. Petersb. 
(Lagowski P.). Żywot. . . Pary:! 
Laski M. Rozprawa tcol. An prophetiae? 
Waraz. 
L a z o w s k i D. Gramatyka niem. Tarnów. 
L o b e a k i F. Poel;ye. Poznlln. 
L o d y li s k i II. Projekt zmiany stoaunków 
w Ualicyi. Lwów. 
L u bi eil8 k i,J. System wolnego handlu. Lipak. 
Lukasz ś. Zycię lIIessya8za. Warsz. 
L u k a a z e w s k i X. Elcmenbirz polaki. Leszno. 
- Tu:! polsko-niem. Leszno. 
- i .Moabach A. Słownik pol. n. i niem. p. 
Wrocław. 
M. A. Sententiae linguae latinae. Vilnae. 
Mą.czynski J. Pamił!tka z Krakowa. Krak. 
Magazy n dla dzieci. WRfsz. 
- mód. Wursz. 
Magicr A. Tabela do zRmiany spirituaów. 
Warszawa. 
rłl agy A. Sekretarz dla młudzieży. Waraz. 
Majer J. Spis doktorów Medyc. .Krak. 
- l'ostrze:!enia fizycznA. Krlłk. 
- Wiadomolic o Wolent. z Lublina. Krllk. 
- Wpływ meteorolug. na smierteln. Krak. 
1.1 al cze wsk i A. Maria. Leipzig. 
- Toż. Pnris. 
M a I c z e w s k i K. Nauka felczerska. Wilno. 
M a I i n o w s kiM. Izjaśnienie na bo:!estwen. 
litnrgin. Lwów. 
Maliszewski A. Opis stat. Krak. Krak. 
M a n d z e lo w ski. M)'śli religij. Wilno. 
1.1 ań k o W s k i F. Filozofia praktyczna. Pozn. 
Marcinkiewicz H. Poez}e. Wilno. 
1.1 a r o II J. Lese und Sprnchbuch. Wnrsz. 
.M ary a ucieczka nasza. Lwów. 
- Nabo:!enstwo. Warsz. 
(Masoch ł'.). Am Grabe dea Rathes . . 
Lwów. 
łlayer. Zaaady algebry. Waraz. 
1.1 c c h R. Słowo do narodu rusko Lwów. 
Me ch erz y li s k i K. O magistratach miast. 
Krak. 


'. 


l. 


r- 


r. 


r- 


ID 


)- 


Ir. 


n. 


k. 


W. 


ici 


lr- 


5Z. 


:h. 


IsI. 


Meciszew ski H. Słów kilka do GaLely 
pozn. Krak. 
Me dytacy e. Leszno. 
III ę t I e w i c z J. Kazanie za duszę Hel. Ra- 
dwan. Wlirsz. 
- To:! za duazę A. Walewakiego. WKrsz. 
- O relikwiach B. Felixa. Waraz. 
- Wiersz ofiar. Tomaszewskiemu. 
III i c h a Is kiJ. Regulacya stosunków wło- 
8ciąilSkich. Lwów. 
1\1 i c h n i e w i c z A. Moje m80rzenia. Kowno. 
III i c k i e w i c z A. L'eglise officielle. Paris. 
- Kurs liter. 8ławiań. Paryż. 
- La reli
ion. Paris. 
A1ieczY8ławska M. Martyre de soeur.... 
Paria. 
Al i c r o 8 ł a w s k i l.. Kurs IIl;tuki wojsk. Pary:!. 
- Pogłą.d na rewol. 1831. PILry:!. 
- Powstanie narodu polsk. Paryż. 
- Rozbiór kampanii 1831 r. Paryż. 
Ministrantura. Rzeszów. 
Miniszewski J. Jadżwingowie. Warsz. 
M o c h n a c kiM. O liter. polsk. Pozn. 
Modlitwa. Krak. 
- o szczęBliwą. Bmierć. Krak. 
- do Serca Jezusa. Lwów. 
M ok rz e c k i F. Kazania. Pozn. 
1\1 o n i u s z k o 
. Spiewnik. Wilno. 
1110 r e lo w s kiJ. K. Puczl!tki jez. niem. KI'ak. 
Moretti F. Traitć pratique. i'aris. 
M orisoniana. Krak. 
M o r i tz M. Odpowiedż na list ltongego. Krak. 
III o w i t z. Przyjaciel młudzi. Królewiec. 
M r. St. Sybilla. Lwów. 
M s z a B. Bochnia. 
M u c z k o W s kiJ. Bractwa jezuickie. Krak. 
- O Janach Leopolitach. Krak. 
- Rozmaitości historycz. Krak. 
M u n d e K. Opis Grcfcnberltu. Krak. 
Nabo:!eńs. 9 dniowe. Lwów. 
- wieczOl'ne. Bochnia. 
Nachrichten iiber (.lie lIIissioll. Warsz. 
N a g a n a pijanstwa. Buchnia. 
N a k \V as k a A. Powshmicc litewski. Lipak. 
N a k was ki H. Cinq millions de Polonais. 
Paris. 
N a u k a czyszczeni:l obmzów _ Lwów. 
- czytania. Warsz. 
- To:!. Pozn. 
- dla dzieci. Pozn. 
- Ohyczajowa. Wars?. 
Neubert P. Gorzelnik. Warsz. 
N i d e c k i A. Clltalogua cleri V ratisl. W rocł. 
Nicgolewsk i W Dcjure superficiaris. Bonn. 
Niemczech (W). Nowe wiary. Pozu. 
Nieritz G. Mały górnik. Opole. 
Nie za b i to ws k i K. Kalendarz powsz. War- 
szawa. 
Niezapom in aj ki. Warsz. 
N o e I i Chapsal. Gramatyka franc. Warsz. 
- Zadania do gram. franc. Warsz. 
- Methode. Warsz. 
Nordmann G. Wskazówka do zarzą.du go- 
spod. B)'dgollzcz. 
N o wa PolskI!, pislUo. Paryż. 


28
>>>
218 


1845. 


N o W a k o w s kiT. Skarga Skrzyi1skiego. War- 
szawa. 
Nowenna. Bochnia. 
N owororoczni k dla ziemian. Warsz. 
Nowowiejski S. Ursprung der Slaven. 
Erlangen. 
.N u s s b a II m e r Liturgia. Raciborz. 
ObjaBnienia wyzn. wiary. Pozn. 
Obrazki z po:!ycia rodziny. Warsz. 
Obrona prawdy (czasop.). Pozn. 
\Odezwa do plem. Izraela. Warsz. 
{) goi ils kiM. DenkwUrdigkciten iiber Polen. 
Bellc- V ue. 
_ Einleitung zur Denkwiird. Belle- Vue. 
Ogłoszenic rachunku Tow. Dobr. Krak. 
Okólniki tow. demokl'. Polsk. Pary!. 
Olizar N. Meine Gefangenschaft. Lipsk. 
- 
Iemoires . . . Lipsk. 
Ołtarzyk złoty. Bochnia. 
O n d e r k a A. Elementarz. Wrocl. 
Ondyna iródeł ob. Wolf
ang. 
O ra iJ. s ki B. Wspornn. Włoch i Szwajcaryi. 
Poznali. 
O r d ę g a J. Dcmokracya polska. Pary:!. 
Ordo div. off. Pozn. 
- vitae saccrdotalis. Leop. 
O rcdown i k naukowy (czasop.). Pozo. 
O rg an i sa t ion de I'
cule polon. Paris. 
O r g a n i z a c y a szkoły polsk. Pary:!. 
O r g e l h r a n d Sam. Katalog ksil}żek. Warsz. 
Orp iszewski L. Trzeci Maj (czas.). Paryż. 
Orzesz ko L. Fragment'l i pieśni. Warsz. 
Osnowanie ro
syj. jazyka. Warsz. 
Ossowski G. Tajemnicze domino. Wilno. 
O s t r a w s k i A. Anleitullg zur Katcchisir- 
kunst. Lwów. 
O s t l' o W s k i E. Chirurgia. Warsz. 
_ Zaraza płuc u bydła. Warsz. 
O s t r o w s kiJ. B. Ad. Czartoryski. Paris. 
Ostrowski Kr. St. Adalbert, martyr. Paris. 
O s t r z y h o W s k i B. Brunisław od Pieskowej 
skały. Warsz. 
O t t A. Idea systematu Hegla. Wilno. 
Pa ell mann F. AbRchied an Lud. Love. Lwów. 
_ Der Asche des H. Napadicwicz. Lwów. 
P a lU i a t. n i k i izdann.rja wrt'mien. komissicju. 
Kijów. 
Pamietnik Tow. lckars. Warsz. 
- relig. moral. Warsz. 
Pam i et n i k i moje. Pary:!. 
- umysłowe ob. Kirkor. 
p a n o w a n i e gorzałki. Leszno. 
Pa ry:!. Tajemnice małe Pary:!a. Warsz. 
p a u I i s kił'. Medycyna dla ludu. Wilno. 
P a w I i s z c z e w M. Istoriezeskij atłas. Warsz. 
Pensya panien polsko Paryż. 
Perko wsk i J. Nabo:!eiJ.stwo. Lwów. 
- O :!yciu X. Morrlowskiegp. Pozn. 
Piechac_zek E. 1I1odłitwy i pieśni. Warsz. 
- Wybór modlitw. Warsz. 
P i e ś n i chrzł'ściailskie. Warsz. 
- polskie. Toruil. 
p i e ś n i o k s i l! g prusko-polski. Królew. 
I'ietraszewski H. Shlwianie po'Zą.tk. War- 
lizawa. 


Pietrllsiński L. Wspomnienia z Wenecyi. 
W ars
. 
P i e t r u II k i O. Elektorów poczet. Lwów. 
Pili er J. P. Kalendarz. Stanisł. 
- Kallender Stanisł. 
- Kalendarz. Lwów. 
P i o S n k i szkolne. Leszno. 
Piotrowski R. Opisanie akordometru. War- 
szawa. 
Pi p i t z F. Polnisch.-rns.-Wahlverwandschaft. 
Belle- Vue. 
Piramowicz G. Nauka obyczaj. Lwów. 
p i s ID o dla Dlmc7.ycieli. Pozn. 
Pistek ł'. Allocut.iones..Lwów. 
P i s u l e w s ki S. IJotanika. Warsz. 
Pius IV. Wyjaśn. modlitwy. Często 
Plater J. Czytania na dni niedziel. Wilno. 
Platon. Dzieła. Warsz. 
Plcbankiewicz W. Bogarodzica w Na- 
zaret. Krak. 
P l i n i us Z. lIistorya natural. Pozo. 
Po c iej X. O dziesiecinach kościeIn. Warsz. 
Poczatek ob. Wróblewski. 
Podbereska R. Życie motylkowe. Petcrsb. 
P o d o I e c kiJ K. Władysł. WarneiJ.czyk. 
Buchnia. 
P o h I J. Theologia lDoralis. Warsz. 
Pol W. Obrazy. Lwów. 
- Przygoody Winnickiego. Lwów. 
P o P i s liceum krakows. Krak. 
P o p l i ń s k i A. Elemcntarbuch der poln. 
Sprache. Pozn. 
- Przykłady do tłom. Pozn. 
- Or
downik nauk (t'zasop.). Pozn. 
(P o s e n). Verzl'iclmiss der Ortschatten. Posen. 
(Poste ID ps ki). Przemówienie nad grobeUJ 
. . . Pary:!. 
P o t o c kiP. Metamorphose des Polonais. 
Bru:!:. 
P o w i a s t k i moralne. Lwów. 
p o w o d u (Z) z"pr. towarz. trzdwości. P07.n. 
PoznaiJ.ski D. De actiologia. Berlin. 

PfI!dzyiJ.ski Jul.). Juhileusz biskuIJi. Mo- 
D:lster. 
P ra w d y wiary. Staniał. 
P reuss. Przyjaciel dzieci. Królewiec. 
- Przyjaciel młodzieży. Królewiec. 
p r o g r a m instyt. techn. Krak. 
- gimn. w 8zczebrzeszynie. 
ProszyiJ.ski P. Bajki. Petersb. 
p r u s i e c k a J. Powiastki. Warsz. 
Przeglą.d naukowy. Warsz. 
- pozoaiJ.ski. 
P r z e p i s y drogi :!el. wiedC1i. Warsz. 
- przy spisie wojsk. W"rsz. 
- dla robotników. Krak. 
- mustry dla piechot.y. Pary:!. 
Przewo dni kroin. Lcszno. 
Prze:!dziccki A. Szwccya i pisma. Wi 
Przyj ac i e l ludu. Leszno. 
Pllzynina G. Dalej w świat. Wilno. 
P y s z J. Diri!ctorium offioi div. Krak. 
RaczyiJ.s ka Konst. Obrona Edw. hl'. Haczyil. 
Pozn. 
Racz)"ilski Edw. Bericht iib. GrabcIpelle.. 
Posen.
>>>
1845. 


219 


I. 
łl 


Codex diplom. Lithllaniae. Wrocł. 
Le Medailler de Pologne. Berlin. 
Biblioteka klaa łaciń. Puzn. 
Rechtfertigung mit einer Einlcit. Poaen. 
(R a d w a n o w a). Kaz. na naboż. za Helen. 
Radwan. Waraz. 
Ravignan J. Adr. O tow. Jezua. BerI. 
Recueił de pO
l!iea par D. A. J. Vara. 
Regulament szkolny. Brodnica. 
- teatralny. Krak. 
Reguły party.i bilardowych. Waraz. 
Rej k o w a k i Ewar. Ostrzdenie. Pary:!. 
R c i t ze n h e i m Józ. Galicya pamiętno (Pary:!). 
Religia w sercu zaazczepiona. Wilno. 
R ClI d l! C h m i d t Fel. Ksi
:!. do czytania. 
Wrocł. 
- Kail}ż. du czyt. dla kI. Bred. Wrod. 
R e p o r t of the Iinn. meeting of Puland. Lont!. 
Reakrypta o ustano 8ynodu. Warsz. 
Reumann IIlik. G08pod. łuwieckie. Waraz. 
R e woli ił a k i Leon. Głuakownia cz. gram. 
Radom 
R i c d m fi II er Józ. De vi noxia plant. Crac. 
Ri t te l' Józ. Geach. d. Diocceac Bre81au. 
Brea!. 
R k li c kiM. Baz. Zaaady jez. roa. War8z. 
Robaczowl!ki Fel. De exerc. gimn. Dil!a. 
Wicden. 
Rocznik admin. leBnej. Waraz. 
- Tow. dubr. Krak. 
- Wydz. lekara. Krak. 
Roczniki goapod. kraj. Waraz. 
Rok (czaaop.). Poznano 
R o n g e G. E. Melot!ye kOBc. Opole. 
Ronge und Czeraki. Eine Skizze. Jena. 
Roaenblatt J. Uw. nad kodeksem hand. 
Waraz. 
Ro a e n bl um Ben. Srodki Ilatrzeg. od zarazy. 
Warsz. 
- Wykł. chorób wener. Waraz. 
R o a e n t h a I Fr. Guida per poter trovare l'in- 
fin. Lodi. 
ROl!tkowaki Marc. Gawędy. Waraz. 
Rozmaitosci. Lwów. 
Rozumiłowaki Grzeg. Rocznik teatralny. 
Lwów. 
Rybińaki Mac. Liat ziemianina pola. Pary:!. 
- A meaa. lea d
p. d. la France. Paryż. 
Rya dział. tow. reaursy kup. Waral.. 
Rzesinaki .1. K. Trzy kodeksa franc. Krak. 
R z e w u s k i Hen. Liatupad, rom. Pctcrab. 
- Pamil}tki atar. azl. Wilno. 
Rzewuaki Paw. Słowa Jez. Chrya. Wilno. 
S. J. Powiesci dla moich ziomków. Warl!z. 
S a d k o W a k i Lud. Conap. theaauri anatom. 
Crac. 
Sagatynaki Jan. Pamiętniki pazia. Pozn. 
Saint-Hilaire Emil. Wapomn. z czaaów Na- 
poI. Vlaraz. 
S a i n t e II de. Pamiatki dla mI. dziewcz. Wilno. 
S 8 r t y n i Mat. Nauka jęz. pols. Lwów. 
Savagncr Fr. Hi8t. de Pułogne. Paria, 
H c h e e I A. L. W. Der I'ole und d. Ruase. 
Beautzen. 


I. 


1- 


li. 


le,' 


s c h e m m e I C. Tyg. poll!ki. Pl!zczyna. 
Sc h i n d ter Kar. Mapa galic. ziemior. utwory. 
Lwów. 
Schli pff J. A. Nauka gOl!pod. wieja. Waral.. 
S c h mi d t i Erdm. Słowno pol. rOI!. i rOI!. pol. 
Lipl!k. 
8 c h m i d Krz. Żywot B. Genowefy. Mikułów. 
- Hist. bibl. dla dz. Wilno. 
- Lekarz cudowny. Toruń. 
- Podarek wielkanocny. Waral.. 
Schroeder Jak. Poatrze:!. gOl!pod. w Król. 
Pol. Warl!z. ' 
S c iB ł o W l! k a Zofia. Fiołek noworocz. Waraz. 
S e k l' C t a rz dla dzieci. Warsz. 
Sen nik cz. apoaób wygr. Krak. 
S ententiac (Variae) ling. lat. Vilnae. 
Scrwatowaki Wal. WykI. pisma 8. Krak. 
S c v l' U k Wal. GlOI! na zgrom. 3 IIhlja. Bur- 
deaux. 
Siedlecki Jan. Martyrologium rzyma. Lwów. 
S i e m i e i18 kiLlIc. Cichy A uiuł. Paryż. 
- Podania i legendy. Pozn. 
- Pomysły o harm. apółeczn. 
- Wieczory pud lipą.. Pozn. 
Sierakowaki Kaj.Douprzedz. konat. 3 maja. 
Brodnica. 
S i e r o c i il S kiT. Gramatyka polska. 
S ił b e l' t J. P. Żywot N. 
Iar. P. Lwów. 
S i wi c k i. Rzecz o pijailstwie. Pozn. 
S k a l k o W a ki A. Najazdy hajdamak. na Ukr. 
Odeasa, 
S k ar b duazy. Częat. 
Skarbek Fryd. Pamiet. Seglaaa. Waraz. 
- Dic Reiae ohne Ziet. Berlin. 
- Der 
taroat. BerI. 
Skimborowicz Hip. Kalend. toalet. War. 
- Przegll}d nauk litrr. Waral.. 
Skó rkowaki Alf. Pam. pierw. komunii. 
Kraków. 
S k o t n i c kiM. B. Chłopiec z pod Skalm. 
Warszawa. 
S k u t ki tfgiej gorzałki. Pozn. 
S I a p a Teof. Enumer. plantarum. Vind. 
S l u b trze:!w. iwatrzem. Pozn. 
S ł o n i m a k i Zelig. Opia nowo in8trum. Pozn. 
S łów kilka o azkołach w Galicyi. Puzn. 
S m i t h CH8p. Gram. d. Polno Sprache. Beri. 
SUJokowaki Winc. Waleuty Wańkowicz. 
SllIlrski Stan. Nallki katol. Wilno. 
8 o b i e a k i Jan. The coatumea of thc claua. 
Edinbul'g. 
Solarski Mat. De divinitute Jcsu Chr. Kl'llk. 
Sonat Laureat. Der Apoatat Job. Czerllki. 
Rcgenab. 
S o u v e a t l' C Emil. Człowiek i pirniljdze. War- 
azawa. 
S p i e w n i k mały cz. pieśni. Waraz. 
S p i a doktorów ob. r.Iajer. 
- dzieł azt. pi('kn. Waraz. 
- krajowo prze'myału. \Varaz. 
Spoa ób obchodzenia dróg. Rzeszów. 
S p r a w a zaprow. bractwa wstnem. Byd/{08zcz. 
S p l' a w o z d. arcybr. adoracyj. Wal'sz. 
- Komit. wspar. mieszko WUl'sz. 
- o wyscil{ach konnych. Warsz. 
- z obchodu rewol. pola. Puiticra.
>>>
220 


1845. 


Stachurski. Z pow. N. Roku. 
Statu t des Casino-Vereins. Lemb. 
Steiner. Mowy pogrz. Warsz. 
Stempowl ki P. Zywot P. Lago'Wskiego. 
Pary:!. 
S t e n z e I G A. Urkunden zllr Gesch. Bresl. 
Breslau. 
Sterne Waw. Joryka podró:!. Lipsk. 
Stimme (Ein.
) aus Galiz. Wien. 
S t i m m e n (Uffentl.). Deutsch. aus Posen. 
Posen. 
Strumiłło Jc".z. Traktat o gcorginiach. Wil. 
Strzelecki Piotr. Descrip. of New South 
Wal es. Lond. 
St udzieniecki F. Das Ei des Columbus. 
Wicn. 
RuI' Eug. Żyd wieczny tułacz. Warsz. 
Artur. 'Varszawa. 
_ Awanturnik czyli ujabla góra. Warsz. 
- El gitano. Warsz. 
- Cznrny miesil,lc. Warsz. 
- PalilI' Lambert. Warsz. 
- Żyd wieczny tul. J.ipsk. 
S u m i iJ. s kiR ajm. Duch polski. wiersz. Paryż. 
S y I w a n dziennik nauk It'snych. 
S za cfaj e r Will. Geo
rafia. 

 z a fa l' k i e wi cz Bruno. De theoremate tay- 
luriano. Bt'rlin. 
Szułranek J. Jubileusz. 
- Kalend. p08tny. 
- Pieśni niem. i pols. Bytom. 
Szczeniowski Tytus. Vox damantis in de- 
serto. Wilno. 
SzczepaiJ.ski Jan. Gram. d. poln. 8prache. 
Lemb. 
- Powillstka dla dzieci. Lwów. 
Szczyciński Luk. Elem. pols. Warsz. 
Szekspir Wil. Północna gudzina. Wilno. 
- Król Jan. Wilno. 
Szemata do sciag. kar. szk. Pozn. 
- dla ekonom. przy kościołach kat. 
_ du chrztów. slullów. Pozn. 
Szemel. Tygodnik p.)św. włoilc. Pszczyna. 
H z m a k o w s k i Wil. Uun
es Heruf. Bresl. 
S z o k ais k i "'ikr. Von der Abtragung des 
Pterygillms. Paris. 
S z r e d e r Jak, Postrze:!. skazówld gosp. kraj. 
Wllrszawa. 
Szumowicz 'Van. Poezye. Wars:6. 
SzwemiiJ.ski J. Lehrb., Satz u. Period en. 
Posen. 
- Lehrbuch Iii r den deutsch. Unterricht.Poscn. 
- Lesebuch fiir die Classen. Posen. 
Szwykowski Kaz. Considel", sur la dys- 
pn';e. Strasb. 
Szyli er J. Kuchnia myilliwllka. Wilno. 
Szymanuwski Woj. Xowy }lomus. Warfiz. 
Szynkowitz A. Ruzm. chłopka ze sw. ple- 
banem. Gliwice. 
T a b e I a do zmiany ilości IIpiryt. Warsz. 
Taglioni. Wyspa, ba-et. Warsz. 
Tliillard J. H. Celibat ez. bezieństwo ksiQ- 
ży. Pozn. . 
T II il S k i Józ. V oyage IllltOllr d. !. cha111bre. 
Puris. 
Taroni Józ. Die Nervenkrafr. Braullschw. 


T e o fr a s t. Charaktery Epiktet. i Cebes (Mron. 

OVillB). Gdańsk. 
Thaer Alb. Porad. 
osp. Wrocl. 
ThieriotAlb.Porad.dla dziedzic. lasów. WiI. 
T i c h Y Lud. De plicu. Berolini. 
Tomasz z Akwinu. IIlodl. codzienna. Krak. 
- a Kempis. o nasIad. Chryst. Leszno. 
T o w i a iJ. s k i And. Biesiada z bmtem Karolem. 
Pary:!. 
T l' e n t o w s k i Ferd. Chowanna. Pozo. 
T l' i P P l i n Lud. Korrespondent. 
T l' U S Z C Z Y li s k i Mat. Psalmów siedm pokut. 
Brodnica. 
('1' r y n k o w s ki). Smierc ob. Chodżko. 
Tyc Ant. Wyb6r kaz. oryg. Lcszno. 
_ Dzipje star. i nowo przymierza. 
T y g o d n i k literacki. Pozn. 
Uchylenie loteryi. Krak. 
Ukazatel warsI;. manufakt. W..rsz. 
Uk ład hand!. miruzy rzlldem w. m. Krak. 
U k l' a i n e. Die poetiscben V olkslieder. Stuttg. 
und Tiibin
. 
Ulagy L. Sckrt'tarz dla młodz. Warsz. 
UUenie w dysp. obiadów. Warsz. 
Ułomek, pow. z hiszp. 
Urbanowski Lud. Obrona prawdy. Pismo 
lIIies. Pozn. 
U s ta wadIa resursy. (Warsz.). 
- o stypendyach. Warsz. 
- o zabezp. transport. Warsz. 
Uwiadom. o wyścig. konnych. Lwów. 
W. W. Pra\\idła gry preferansa. Warsz. 
Waga A- Rozprawa o ptakach. Wanz. 
Wagi l ewi"c zGramat. jez. małnrus. Lwów. 
Wahlverwadschaften ob. l'ipitz. 
Wałujew D. Beleuchtung der poln. Frage. 
Lipsk. 
Varry A. Spaziergiinge v. Lyczakow. Lwów. 
WażYliski A. Muwa na pogrz. Wawrzec- 
kiej. Wilno. 
W e c s e K. Der W cichselzopf. Bcrlin. 
Weinber
 .J. Choroba skrofuliczna. Warsz.. 
W i a d o m o s Ć o llroczYHtosci lIlaryi. Wilno. 
V i d o c q E. Tajemnice Pluy:!a. 'Varsz. 
\V i II r y nowe. Poznali. 
W i d ul i li s k a J. ltlHgazyn mód. Warsz. 
Wierl'z pOBW. F. ł,
ckiemu. Krak. 
W ił k o il S ki A. Ramuty. Warsz. 
W i n i a rz Edw. Picrwszy dodatek du spisu. 
- K:łtlllo
 ksi
żek do wypo:!yczenia. 
Winniekl S. Józef sw. Wari!z. 
Wisniowski M. Pisma do nabycia. Paris. 
W i s n i o w s kiT. Dpmokrata pol8ki. Pary:!. 
W i s z n i c w s k i III. Jlistllrya litcr. Krak. 
W i t w i c k i S. Podarek slubny. Berlin. 
- Wieczory pie'
rzyma. Pary:!. 
W,ijcieki K. W. Album warsza\\s. Wal'sz. 
- łlifitOl") a liter. Warl\z. 
- Niewia
ty polskie. Warsz. 
Wojciechowski K. P
mietuiki. Warsz. 
Wc"lJcikowski M. Nowenna do s, TercllY. 
Krakow. . 
W uj k o W s k a .J. Dził'je polskie. Leszno. 
W u i k u W s k i A. Pismo dla nauczycieli. Pozn. 
W (I j n a l' n \V s k a K. Plerileionki llahuni. Lipsk. 
lW oj ni łłow i 1'7..1.). Nekrolug J. Wojlliłl. Wil.
>>>
1845 - 1846. 


2'21 


I- 


Wolf
ang Ks. Ondyna druskien. żrólłeł. 
Grodno. 
Wolfsk ron A. Die llilder der lIedwigsle- 
gende. Wien. 
W o I i iJ. s k i }o'. Homilie. Wilno. 
- Mowa na pogrz. ks. Krzy:!anowskiego. 
Wilno. 
Wołowski F. Pudrót dll Szwajcaryi. Pary:!. 
Wo r o n i c z ,I. Kazania. Kruk. 
V o s s b e l' g }o'. I\liinzgeschichte. d. Thorn. 
Berlin. 
Wróblewski K. Poczl}tek wil.'lkiego dra- 
matu. Poznail. 
Wroniecki A. Słllżba \fujskowa w polu. 
Plłry:!. 
,V r o li s k i II. Canuns Ile IlIgaritlunes. Pdersli. 
W u r s t A. CzerBki's lllifall. l'osen. 
W u n d e r I i c h K. Radlll\c A ustryi. Stanisl. 
Wyborek naboż. Lwów. 
W y d z i a ł histuryczny. Paryż. 
W y ja 1\ n i e n i e błędów wyznauia. POl.nail. 
- modlitwy. Cz
st. 
W y k a z rachuków Tow. kredyt. Lwów. 
W y P i sy frltnc. Warsz. 
- niemiec. Warsz. 
W y rok w spr. A. Potockiego. Krak. 
Wysocki J. Kurs sztrlki wojsk. Pary:!. 
- Szyk b
jowy. Pary:!. 
'V y w ó d słowny rozpraw emigr. Pary:!. 
Wy:!yc ki J. Zielnik ekonom. Wilno. 
Wzory pism druk. Strabskiego. Warsz. 
:c i '! h e z k a do uabo:!eii. Paryż. 
Z. Dusza kohiety. Warsz. 
Z a b ł o c kiT. Poezye. Petersb. 
- Chants de I'Ukraine. Pllris. 
Zł\eharias K. Wykład prawa eiwil. Krak. 
Zacharyasiewicz F. Kazania. Lwów. 
Zac hary a s iewi cz' J. WykI. dziej. polsk. 
Lwów. 
Zagórski J. Monety Polski. Warsz. 
Zah o rski J. Westchnienia do Buga, Wilno. 
Zl\krzewski Jan. Wypisy polskie. Warsz. 
Z a krze w B k i Jakub. Listki jesienne. Lwów. 
Zaleski J. Bo Poezye. L\\;w. 
Z a lU uj s kiW. Pusiedzenie fundatorów 3 ł1ltja. 
Paryż. 
Zaproszell i c na zgrolUal1z. wy
('igll\v. Lwów. 
Zarys wyznania gminy. \Vrod. 
Zatorski F. Puezye religijne W"rsz. 
Skal.hi('c dla rtził'ci. War8Z. 
- Znicz lIal1 I\ir\\ i"ża. W",.:;z. 
Zawadzki W. I)\\,a 
wiaty. Pozn. 
Z b i o t IUllclłitw. Puzu. 
- pl'aW dla kr(;1. prusko Pow. 
- ukazów o I'ado\\nict\\'ie. \\":11'81.. 
- urzadzeil o illh'zpiccl.. ""arBz. 
Z d a II re \pl'llw)' bankn pubk. W"rsz. 
bractwa milusieJ. Krak. 
Tuwarz. rlemukr. Pal y:!. 
Tllw. kn'dyt. Warsz. 
funrlatorów 3 MIlja. Paryż. 
Kasy oszrzet!n. \\"arsz. 
Rady opipkilil. d01ll1l }lrzytulku. Wllrsz. 
o szpitalach. \\"a"sz. 
- Towarz. Dohr. 'Varsz. 
- Resursy kupieck. Warsz. 


l. 


t. . 


t. 


g. 


10 


'. 


:e. 


W. 
IC- 


IZ. 

. 


lU. . 
Ł. 


IZ. y. n. 
sk. 
ril. 


Zdanowicz A. Gram'Llyka franc. Wilnu. 
- Tablica etnogr"ficzna. Wilno. 
W y P i s y frane. Wilno. 
Z e i s z n e l' L. Pt leontologia polska. Warsz. 
-- Pieśni ludu podhalau. Warsz. 
Z e i t u n f{ (Lembergpr). 
Z i p I i il S kiL. l'ulkownik. 'Varsz. 
Z i p ł o n ac kiJ. Controversiae juris romani. 
Berlin. 
Z i c m i ę c k a E. Pielgrzym. Warsz. 
Z i e n k o w i c z L Alhllm Pszonki. Paryż. 
Z ł o t n i k i pow. Leszno. 
Z s e h o kk e J. Zaraza gorzałczana Lw,iw. 
Z u h rz y c k i D. I'owicsć Czerwiennuj Husi. 
I\loskwa. 
Z u s t a n rI e (galizisch-jiidbehe). Lwów. 
Zwierkowski \V. 'Ż}'\\Ut K. I\llłłachow. 
. ski,:;. Pary:!. 
Z m i c h o W s kaN. ".. olne chwile. Pozo. 
Ż o c h o W II kiJ Filozofia serca. Warsz. 
Ż o n a Crellcentillsa. Lipsk. 


IM-Ił.. 
A. "t. R. T. Zabawka rozrywkowa. Wilno. 
A 11 l' i s S d 1'1' Geschichte von Polen. Ma.gdcb. 
A c t e de barbarie. PHris. 
A d a m o w i c z A. ł'. Praktyczne postrzeże- 
nia lekarzy. Wilno. 
- O zębie mamutowym. Wilno. 
A k t urocz. w 6zk. obw. kaliskiej. 
- powiat. w Ludzi. 
- w gimn. w SIlwałkarh. 
A k ty k'istoryi zapRdnoj R088ii. Petersb. 
(A n n a 8.). Konfraternija Anny ś. Wil. 
Anniversaire de la r
vol. pol Nantes. 
A n sa rt K. Uys jeografii. Wilno. 
A n t o n i S. ri abo:!eiI8two. Warsz. 
Antiquit
s. Kijów. 
A r t a u d A. 
J cie Piusa VII Wilno. 
A ssociation (polisch litersry). New-York. 
A t h e n c u m oli. Kraszewski. 
A u fe c h I ii Sil c iiber Ereignisse in Pul en. 
l\Iainz. 
A ugusti F. Nawrócony starozHkonny. War- 
szawa. 
B a I i iJ. s kiM. Piel
rzymka do Jasnl'j Góry. 
Warsz. 
B a r a c h A. I3emerkungen. Lwów. 
Bart hel K. HilltorYH MW. Wrud. 
B II l' t h e I e Dl y P. ZodialJue. La PIlIlIgm'. Paris. 
Beauvuir R. Inliłntka, pow. War
z. 
IJ e r k u w i t z J{,Z Stanislaus London. 
Bl'l'lIard K_ Kobieta 40 Idnia. Wllrsz. 
L!erllsleill W. {)j
sert. mCllica. Berliu. 
Berthet E. Kopalnia zluta. 'Varsz 
B e s s e r 'V. !\Iunngravhia artewisiarum. 1'0- 
tnsli. 
Uetzholcl F. O wyruIJie piwa. Warsz. 
Bewegllngell (puln.). T..ruil. 
UiHłopiutrowicz A. Nuc, ubraz dram. 
'V,.rsz. 
B i li I i n t e e z k a ..h. Bohrowicz. 
B i b I iut ek a \\ar8zaws. 
B i I' 
 ruku. ('z
st. 
Bieluwski }o'. O gal\\an. leczeniu. l\Iuskwu.
>>>
222 


1846. 


Bi e rko w s kiJ. Spostne:!enil\chirl1rgii. Kr:1k. 
Bigel.Dr. Homeopathie. Leipzig. 
Blaetter provinzial red. Czwalina. Leszno. 
Blanc W. lIiacinthe apOtrc. P:Lrrł. 
Blach owicz P. N/łuka chrzcHClRils. \Varsz. 
Bobrowicz J. N. Bibliotcc£ka malownicza. 
Lipsk. 
Boequel E. Rozmowy franc. War8z. 
B o d i 1\ iJ. 8 k Ij O. O poijskach w poznallsk. 
biblioteki. M08kwa. 
Bogucki J. S. Rodin, pow. Warsz. 
B o g liS ł a w s ki S. Cnota cbłopczyka. Warsz. 
Bohdanowicz J. Czekanowski, pow. War- 
szawa. 
B o j a n n s L. O zarazie uydlcci'j. Bochnia. 
Bona J. Droga do ,nieba. \Vilnu. 
Bonawen tu r II s. Zywot P. JezlIsa. Mikulów. 
Bonilacy S. Nabo:!eilstwo. War8z. 
B.o I' k o W s k i A. Niepowiclici. Bochnia. 
13 r a t k o W s ki S. Diseours. Nantes. 
- La Polognc 1834. Nantc/ł. 
- Le tsar et 8es' refurllles. Nantl'8. 
Brettner A. Fizyka. Wrorł. 
- Wykład rachunk. Wrod. 
Breza E. Hussomanie. Berlin. 
- Repon8e. Pozn. 
B r ił a n t o w s k i S. Dis8crt. inallA". Bcrlin. 
B ri e f e einer polno Dllmc. Lipsk. 
BlIchner A. Prawdziwy jlldaizlll. \Varsz. 
B u c h n e I' C. Sposoby 8uszenia ziemniaków. 
Bochnia. 
Budzyilski W. O poezyi narod. Pary:!. 
Bułharyn T. WospoDlinanija. PetCl..b. 
B y c z k u W s k i H. Das Verhaltnifis dcr Pflan- 
zen. Dorpat. 
Byron Lord. Poemata. Warsz. 
BY8trzonowski L. O Algicryi. Lip8k. 
- R.'snmć des principes de la guerre. l'aris. 
C. Ad M. D. Question8 sur la Pulugnc. Pari8. 
Castiglioni J. Ogłuszenie. Krak. 
C a t a log U s cleri Archid. Leopol. 
dioeccs. Premisl. 
Ccntralizacya Tow. dcmok. Paryż. 
- To:!. Wer8al. 
ChadżkitJwicz W. Haman, trag. Lipsk. 
- Trzy lilie. Wilno. 
(Chcłm). PietUl do 111. l'lInny. Lwów. 
C h m i c I o W s k i B. Hirg rukll l'zrstll('h. 
C h o d ż koL. Le m
murial pulullai". Pads. 
- Les noble8 et Ics paysan8. P:łris. 
- La PoluKlIO historiqnc. P:lI'ii. 
Chojecki E. GęHla. Lipsk. 
C h u ł o Ił i c \\ S k i 
. A rt) kul lIa.h'
lany. 
Lipsk. 
C II o t u lU S k i F. Jan ZachorlJwski. f'aryż. 
C h I"Z a n o \\'S kiL. Ch\\ ił:! h'r:tżllił'.hza. Pary:!. 
Chrzan ow ski W. Parlhl'igiillgcr-Krie
. BerI. 
- Hegnl:ulIill picd..,ly. Paryż. 
- Zar)'s taktyki jazdy. Pllryż. 
- Zlls:uly wojllY. Kmk. 
l' h r z c i; c i :L II i 11 kal"li.'ki. Bochni:l. 
(' h wal i h Ó f{ J. Zarpy mpHI'lIia. Pozo. 
Cil'lIkuwski A. Nic/łkułku iz istorii J':L- 
8tCllij. Pełl'I'8h. 
C i "S -ł. k u W s k i A. () rumansie TlOWU('7.e8n. 
\Val"s7.. 


- Discours. Paris. 
- Zllr Lage der Arbeiter. Bcrlin. 
Co n t i E. Samobójca, dram. Wilno. 
Cornut R. Voltaire et la Pologne. PaJ'is. 
- To:!. Bruk!!. 
Courson A. De la Pologne. Paris. 
C o II S II r i er H. Les Pulonais. Paris. 
C r a c o v i c et la France. Paris. 
C u s t i n c A. La Russie. Paris. 
C y b u la kiW. Die letzte Revolution Polen8. 
Czajkow5ki J. A. Listy o gramatyce. War- 
szawa. 
Czarnow8ki J. N. Przemysław ks. 08wie- 
cimski. Warsz. 
_ WładY81aw, szkie histOI'. Warsz. 
Czartoryski A. J. Adres Towarzystwa 
3 Maja. Pary:!. 
Czech J. Kalendarz. Krak. 
Czeczot J. Piesni ziemianina. Wilno. 
- Uwagi nad An:łfielas. Wilno. 
C z e I a k o w 8 k Y Dr. Aerztliche Beobachtun- 
gen. WiedeiJ.. 
C z e r s kiJ. Sendschreiben. Bydgoszcz. 
C z e t y l' k i n R. O zarazie morowej. War8z. 
C z wali n a ob. Bliitter. 
Czynnosci sejmu. Lwów. 
Dahlmann P. Słownik polsk. i franc. Wro- 
cław. . 
lJ a ID a. Nabo:!eilstwo. Wilno. 
Dame ob. Briefe. 
D c k e l' tJ. Dwa kazania. Warsz. 
Demokrata polski (czasup.). Pary:!. 
D e m o C ra t i c eUrop
enne. Pary:!. 
D e n k a u s e n G. Lamentations Cracovie. Pa- 
ris. 
Deszkiewicz J. N. Gramatyka pols. Rze- 
szów. 
Dietl J. Zur DiagńOlle und Thel'apie. Wion. 
- Anatoruische Klinik. Wiedeil. 
I i k e n s K. Dz,,'ony cuduwne. \Var8Z. 
- Gracz czyli zcgar. Lipsk. 
- Oliwei- Twi8t. Lipsk. 
DirectoriuID div. off. Gnesnae. 
- To:!. Lwow. 
- Tu:!. I'rzem
śl. 
- pro diuec. Sandom. \Varsz. 
D i s C 118 S i o n lin projct de lIIi. Paris. 
lHu:!lIicw8ki W. ('uczye. Warsz. 
D ID U8 Z C W s k i h Kllryer warSZ:1WS. 
BumaiJ.ski M. Ilistory of Pul:łnd. Dl'ifTecd. 
D o ID e j k o J. M('muire sur Chili. Paris. 
(;eulogie de Chili. P:łris. 
D o w k o n t S. Bajnes Ziamajtiu. Petersb. 
D r c w n u s t i wremiennuju kommissicju. Kijcw. 
Droga Jezusa ChrYl!t. Wilno. 
- krzyża. Czrstuch. 
Drohujewl!ki J. l'il'lgrzymka do zicmi S. 
Wilno. 
D u b i c c k i T. Les Alltrichiells 8 Cracovio. 
Brux. 
Dubrowski P. J:UI GuUcnbcrg. W/łrsz. 
D UIII))S A. Aktea. 'Warsz. 
_ Hra\tia de Munte Christo. War8z. 
_ Trzeth Muszkieterów. Wars7.. 
Muszkietcrowic wC 20 lat. Wurs.f.. 
l'amiętniki lekarza.. Warsz.
>>>
.. 


1846. 


2;.13 


I. 


- P:mi de Monsoreau. Warsz. 
- Rodzina KorsykHilskl\. Warsz. 
- Teresa, dramat. Warsz. 
- Zakład hrabiny Berty. Lipsk. 
D u m a s A. ob. Biblioteczka malownicza. 
D II P i n C. Opinion sur la Pologne. Paris. 
Dwernicki. DiSCOUlS. Paris. 
Dworzaczek lo'. O gorą.czce tyfoidlllnej. 
Warsz. 
Dy kcyonarz nowy. Grimma. 
D z i a I y ń s k i Ty t. Clltaloglle des Iloublcs. 
Berlin. 
IJ z i e n n i k nabo:!. Cl;ęstnch. 
- domowy (CZIISUp.). PozDllń. 
mód paryz. Lwów. 
- narod. Pary:!. 
- praw. Warsz. 
- rozporzl}d. m. Krakowa. 
- rZl}d. Rpltej krak. 
- rzcczpos. pols. Kr:tk. 
- urzęd. gub. August. SlIwałki. 
- Toz lubeisk. 
- To:! radOlnsk. 
- Tot wurszaws. 
- wyroków rZl}dz. senatu. \Varsz. 
D z i e iJ. 29 Listupada. Paryż. 
D z i e rz k o w s kiJ. Obrazy z :!ycia. P"znail. 
- Powieści z :!ycia. Lwów. 
D z won literacki wyd. Wilkoilski. Wursz. 
E c o l o nation. pulon. Paris. 
Elkana J. Deutsche Fibe!. Warsz. 
- llistorya swięta. Wllrsz. 
- Nauka czytania. W &rsz. 
Elsenberg J. Vroga wiary. Warsz. 
E Ul i g r a c y i ( Do) polskiej. Poi tiers. 
E m i g r II nt. Puło:!ellie sprawy. Paryż. 
Essai sur la philologie slave. Paris. 
E s t. l' e i c h e l' A. M usaeum entomulogicnlD. 
Wllrsz. 
- Wiadomosć o mllzoum entimolog. Warsz. 
..' a I k o W s kiJ. Biblioteka k:lznodl;iejska. 
Wilnu. 
F a u v e ui C. Le Reveil do la Polognc. 
Paris. 
Fedr. Fabulae. Warsz. 
"'crdynand d'E
te. Ohwiesznenie. (LwI;w). 
ł' c l' d Y n au d I. Manifest po zajęciu w. Kra- 
kowa. 
Fijałkowski A. List pasterski. Warsz. 
..' i s c h Z. Gwiazda, ksilł:!ka skład. Pctersb. 
ł'lellry- Lame. Mitologia. Warsz. 
"'Iorkiewicz P. Tabele do zawiany no- 
wych miar. Kruk. 
..' r a go c (Die polnisehe). Briisscl. 
(ł'ranciszek Ksaw.). Nabo:!enstwo. Lwów. 
-łł'rankowski K. Wędrówki po obczy:!nie. 
Pary:!. 
G... k D. Essai s. l. philologle. slave. Pnis. 
Gach J. Kaz. na nabot. za braci. Raciborz. 
G:l d o n M. Opis powiatu tclszow. Wilno. 
G a li z i e n Ilnd d. Rubotfra
e. Ll'ipz. 
- Zust:inde deI" Ullssinen. Lwów. 
Galiz. u. Pol. Ueberblick d. VerbiUtn. Leipz. 
G a s z y iJ. s ki K. Pan Dezyrl. Boczko, szkic. 
Pary:!. 


a 


1- 


D- 


11- 


e- 


In. d. 


'\V. 


s. 


,ic. 


Gawroński A. B. W. P. Upom. dla br. 
pielgrz. pol. Lyon. 
G a z e ta codzienna. \Varsz. 
- handlowa. \'Varsl;. 
- kościehm. Pozn. 
krakowskI'. Kl'ak. 
pulic}'jna. Warl!z. 
- W. ks. poznailsk. 
- rzą.dowa król. pols. 
- warszawska. 
G i z e w i u s z H. rłl. G. Spiewnik. Lipsk. 
- Die puln. Sprachlr. in Prcussen. LeipI;. 
Gi:!ycki ł'r. Vl;ieli uświec. modlitwą.. Stanisł. 
- U krujacb poł:,!-cz. z Polska. Lwów. 
O handlu w Pulsce. Stlmisł. 
G I li c k s b e r go Teof. Wiadomość o dziełach. 
G o c z'al k o w s k a J. Zródlo szczescia w nas. 
Buchnia. . 
Goetbe J. W. Brat i siostra. Wilno. 
G ogol M. Rewizor. Wilno. 
Goili chow s kiJ. Rede z. Nachfeier v. 
dlCl- 
!ing. Berlin. 
Górnicki Leop. Przem. na pngl'Z. Bade- 
niowej. Krak. 
G o rz k o w s kiL. Ustawa rewolucyjna. Krak. 
. G o r z 
 o W s ki, Tyssowski, Orzegorzewski. 
Mamfest.. Krak. 
Hu siar Jul. Uhrystlls na PIlSZCZY. Lwów. 
U o S s c I i 110 wa Emil. ZM. jęz. pols. Warsz. 
Grabowski III. Tajkury pow. nar. Wilnu. 
Uregoire XVI. Bref a l'evcque de Tarnuw. 
Paris. 
Gregorow icz Jen'mi. Qnelq. m. sur les 
dern. cvenem. Pnris. 
Gregorowicz T. Wz..rob. dosk. konfitur. 
Lwów. 
Goss-lIolTinger A. J. Die Verhiilt. in Galizien. 
Leipz. 
Groza Sylw. P. Justyn. :!enil}cy się. Wilno. 
G l' u c h 1:1 J. Katech. rzym. kat. W rocl. 
G r z e b lilii u (O) ciał zmarł. Warsz. 
O rz y b o W ski. Karta chron. dziej. poll!. 
Krak. 
Guenon Fr. Ozn. mlecznosci krów. Warsz. 
G II tz k o W. Plitkul ein Trallcrllp. Leipz. 
li w i a 7. d k a dl. ludll górno szlaz. Gliwiee. 
- pismu zbior. Petcl"sb. . 
lIaellflcl' J. W. Slnachenkarte d. ostcr. Mo- 
narchip.. Pesth. 
lIn n us c h ]gn. lIaudb. d. Erfabr. Seelen- 
lehre. Lemb. 
- Handb. d. pł.ilos. Etik. Lemb. 
H a t z f e I d Aug. ]{cpouse 8 l. broch de Bre- 
za s. Posen. Puzn. 
H a II r e a u 
I. Barth. Storia delia Pulon. 
H e c rAnt. lIIuwa z puw. urodzin Ferd. I. 
li e II k e K, F. X. Nauka Ilrzl}dz. szacow. la- 
sów. Warsz. 
lIermaizow J. Nowyi russ. blIkwar. Wilno. 
Herouville N. d. U nllsllld. N. M. Panny. 
Warsz. 
Hi r s c h T eod. Gesch. d. Pf"rrkirche in Dan- 
tzig. Dantzi
. 
- Ueorge Klcfclt I1nrl Seine Zeit. Kiiuigsb. 
II ł a s k u 
Iiecz. Die M;4zur, poln. N ,\tiunal- 
tlinz. \Vien.
>>>
224 


1846. 


Hłuszniewicz M. Extrait des obser. fliites 
de academie a l'observat.. Viino. 
Hoffmanowa Klem Pismo s. objaśn. Lwów. 
Hugo Wiktor M. KOticiól Panny Maryi. W
r- 
szawa. 
- Marya Tuuur. Wilno. 
li u n d ric h D. Sprachverhiilt. in preuBII. 
St;Late. 
I. I. Amulet. Słowa mił lud. katol. Bydg. 
I II d e x lect. in UlIiv. Jag. Crac. 
Instrllkcya dla koro. hipoteczno WarsI;. 
- dła pomocno wetcryn. w Kr. Pol. Warsz. 
- dla praktyk. w stupn, weteryu. Warsz. 
- To:! w stop. pumoc. weter. Warsz. 
Izdebski Paweł. Chrzescijanin jak się ma 
modlić. Bochnia. 
J a b cz y ns kiJ. N. Gazeta koseielna.Pozn. 
J a c h o w i c z Stan. Pamilj.tka dla Eryczka. 
Warsz. 
- Ruzmowy mamy z Józią.. Warsz. 
Jagielski Lud. Lebeu u. Wirkeu des Dr. 
K. Marcinkowski. Posen. 
- Żywot Dr. Kar. Marcinkowskiego. POl.D. 
J ais A, N:LUki i motll. Gliwice. 
Jamiołkowski Llld. O stanic nar. P'II. 
Warsz. 
Janiszewski Jan Chryz. Mowa podcz. na- 
boż. Z" Marcinkows. PUl;n. 
Jankowski I'lacyd. Opowiadania. Wilno. 
J a n o w s k i Lud. Propedeutyka. Warsz. 
J a n us z C w i c z T. Do eUilgracyi pulsk iej. 
Paryt. 
J a s t rz c b o W s k i Wojc. Carte climatologi- 
qllc. Warsz. 
jaworski J. Przypomn. ukl'aiilskie. Cambrai. 
Ja:! w iii 8 kiM. A. Przewudnik do jęz. fran. 
Pełersb. 
Je ł o w i c k i Extract. de cataloglle. 
Jer u w s k i Andl'z. Przewodnik uh, chodllją.- 
cych owce. Wusz. 
J l'f zy k o W s k i Ant. Jeografia do poczlj.t. uży- 
cia. Wrud. 
- Gramatyka niem. Ostrowo 
- To:!. Gniezuo. 
Jettmar. Ueberrestc slav. Orts in Branden- 
burg. l'otsdl1IU. 
J e z i e r s k i 1'el. O poj
ciach ludzkich. War- 
szawa. 
Jor d a n Jan. Die polno Sprache fUr Buhmen. 
Leipzig. 
J u c e w i c z Llld. A. Litwa pod wzgl. 6taro:!. 
Wilno. 
J u z II m o w i c z Tom. Senas auksa altorius. 
Wilno. 
K. A. (Kedzierski). Wi/muszek od Tadzia. 
Bochnia: 
Kabała moralna. Wilno. 
K a c z k o W s k i Kar. Uwagi nad homeop. 
Wilno. 
K ar i a n i Frankowski. Powinsz. od liston. 
Krlik. 
K a I e n d. 
osp. wil. Wilno. 
- To:!. Kalisz. 
- To:!. Stanisł. 
rodz. iII ust. Krak. 
- katolicki. filiwice. 


Kamieński Maks. Kazania. Po;m. 
Kampe Joach. Przyp. Robinzona. Warsz. 
(Katarzyna II.). Katarz. W. ollr. hist. 
P'Lry:!. 
K a t e c h i z m więk. rzym. katol. Wiluo. 
- mały historycz. Wilno. 
K a z i m i r s k i Alb. Enis el Djelis. Paris. 
K e i I Ernest i Jordan. Slavischo Bibliugra- 
phie. Leipzig. 
Kirkor Adam. Pamięt. ulU}.słowe. Wilno. 
Ki rs c h b a u lU Zygm. Dr. I.'r,inlwl Oberrab. 
in Dresd. Krak. 
K i sz e w s ki A. 40 tabl. ścienno dla tJzkół. 
Cylichów. 
- Nallka piso i czyt. Cylichów. 
K l e i n Chr. Dio Stadt Krak. Ein Geleitb. 
Krak. 
Klemens rzym. Ign. i Polik. Pisma. Wil. 
Kłodziński Ad. Nekrolug ks. Eust. San- 
guszki. Lwów. . 
K l u k u W s k i Ign. Katalog ksią:!ek polskich. 
Warsz. 
- Dziela nakładowe. Warsz. 
Kmiotek pismo. Warsz. 
K o c h a iJ. s k i Wikt. Policya Il'k. W "r
z. 
K o c h o W s k i Wesp. Pamietniki du pan. Zyg. 
m. Wł. IV i Jana K. (W"«"jcicki). Warsz. 
K u h I }'ryd. O dział. iskut. przem. minie. 
Warsz. 
- Nowa metod" ferment. 'V:usz. 
K o m e n i liS Z mały w trzech j

. Lwów. 
K o n e w k a Tcob. De c"rdis hypertrophia. 
Diss. Berol. 
Koniski Jerzy. Hist. Rllssów. Moskwa. 
Kopczyiiski Onuf. Zbiór nauki cluz. War- 
szawa. 
K orresp on dent handl. Warsz. 
Korzeniowski Józ. And. U"tury. Wilno. 
Dmmała i komedye. Wilno. 
- Spekulant. Wilno. 
Koś c i a k i e w i e z Ant. Nap. !LelDoria sobre 
el reumatismo agudo. Madrid. 
- Observacionlls de cirurgia practil'a. !ladrid. 
(K o ś c i u s z k o). Powstanie Tad. Kośduszki. 
PoznaiJ.. 
K o z ł o W s k i Wik. Słownik lt'sny, bart.. i 
oryls. Warsz. 
K o:! III i a n Stan. Do mistrzów słowa. Paryż. 
Krajewski Mich. D. Dzieje pau. Jana K. 
W Hrsz. 
(Kraka u). Die Stadt und ihrc Umgeb. Krak. 
- Bis zum Jahre 1846. 
- Krakau U. Paris. Roman. Bresl. 
(K rak ó w). Patent cesars. o zajrcill Krak. 
KrasiiJ.ski A. S. Gram. pols. Wilno. 
Kra s i iJ. s k i Zygm. Iridiou, trad. p. Lac:ms- 
sade. Paris. 
- Iridion in Hom. BerI. 
({ fil, s z o W s kiJ. J. AthcnclIID. Wilno. 
- Anaficlas. Wilno. 
- Zygmuntowskie czasy. 
- ł'lImirtniki nieznaj. W:lrsz. 
- Dichter und WE'lt. Leipz. 
- WspolDn. Odessy. Wilno. 
K r b c c Jan. Poradok :!iwota knezkccho. 
Kretsehmar A. Europa dlls ij
11. Grimma.
>>>
. 


]846. 


22ó 


K r Ó li k o W s k I Kar. Cataloglle polon. Paris. 
Kro s n o w s ki Adulf. Almanach hist. Paris. 
K r u ps k i. Mała hist. nato Rogóżno. 
- Kleines Pff. Vt!rz 
K r u p s k i.1. N. ł..ażnie. Warsz. 
K II b a Is k i 1\1. N otice s. I. ville Crac. Paris. 
- Le vetcran . . . sous les armes. Paris. 
Kubrakiewicz M. Sur le gouv. Autriche. 
Paris. 
K u I a w s k i W. Ost. Piastowie na Szh}zku. 
Krak. 
K u li k J. F. Anf.
ng8griim]e. Leipz. 
Kllltysiewicl; BoI. Des bains russes. 
Strasó. 
Kur o w II kiJ. N. O odl"Ouz. kartofli. Warsz. 
Kury e I' wileilski. 
- warszawski. 
K u z m i n Zinow. Buh. Chmielnicki. Petersb. 
Kw iry n Wł. Poezye. Warsz. 
L a b a n o w s k i Leon. De la chlorose thcse. 
Paris. 
Lacroix Pawel. Syn notaryusza. Warsz. 
Laeroix Marbes J. i Kubaiski. Hist. de 1'0- 
logne. Tours. 
Lalicz Win Leczenie \V8ciekl. Lwów. 
L a m e n a i s II ugu. Le dellil ue la Pol. Protest. 
Paris. 
Landie Edw. Zbiór rozmów fmn -pol. War- 
szawa. 
L a s ko w s k i R,uman. Pamięt. hrabiny Dclm:lr. 
Laszko Józ. Zebmk. Warsz. 
L e b e n u Eug. Appel en faveur d. I. Pul. 
Paris. 
Ledóchowski Jan. Teraz. położ. emigr. 
pol. Paryż. 
L e I e w e I Joach. Gescb. Polens. Leipz. 
- Monnaies des eveques de Tournay. Brux. 
- Sejm matek LOl!kich. Urux. 
- Pulska wieków !\red. 
(L e m b e I g). Piali der Gcgend zu Lemb. 
Lemb. 
Le Normand I\l:Jrya. Wił;:lka kabal:l. Warsz. 
L e o n h a r d J. M. NllIlka chrzl'8c. Warsz. 
i Wilno. 
Lew art o w sk i K. L. Chrystus w ogwjcu, 
Bpiew. Buchnia. 
Li b elt Kar. Feletlln pulit. lit.er. Puzn. 
Liberówna Anuli. Nowe puezye. Krak. 
Liebig Justus. Chemia organicz. Warez. 
- Chemia w zast. do roluic. l,,'ze!. Ztlzituw. 
'" arsz. 
L i c b k i n u Hen. Muulitwy dla izraditów. 
Wal'Sz. 
L i g u o I' i Alf. 1\1. Nawieul;. Naj. Sak
alll. 
Warsz. 
L i s s n er Józ. lliicher- V ('rzcichniss. 
- Wykaz dzieł rzauki,'h. PlIZIlILil. 
Listy o wYPlid. polit. w Polsce. Puznajl. 
L o m p a Józ. Uh'landa czyli niewin. uciś. 
Lubliniec. 
- Hist. o Gryzcldzie. !likułów. 
L o u b e n s Charles. L'egl. offie. et le IIlcssian. 
par Ad. Mickiewicz. Paris. 
L uzern c (La) Ct!zar. Humilie o M
ce Pail- 
ski"j (II. flzewus.). War8z. 
L II d a K. l\oworocznik ula ziemian. Wal'sz. 


Lagiewnick i J. Z:lsady obyczajowe. Wil. 
L as kiM. O przyjBciu Mes
yasza. Wilno. 
Lopatta W. Vie de Louis Philippe. Lipsk. 
Lozinski J. Gramatyka jęz. rusko Przem. 
L u k a s z ł' W i c z J. Hislor. statist. Bild der 
Stadt I'osen. Leszno. 
111. La France et la nationalite polonaise. 
I'aris. 
1\1. F. S:,molllbstwo. Lipsk. 
M. T. La PolognI'. Paris. 
M a c i ej o w s k i W. A. Pierwotne dzi('je Pol- 
ski i Li lwy. WarsI;. 
Mackiewicz Aur. Mowy i kaz. Wilno. 
Al 
 c z y ił s kiJ. Cracovie I't ses envil'Ons. 
Krak. 
lIIadejski III. Siitze aus Rechts-Wissenschaf- 
ten. Lwów. 
Mag-azyn mód. Warsz. 
M aj c h ro w i c z S. Poczntki :!ycia niebiesko 
Bochni:,. . 
M aj e r a n o w s k i K. Pami,!tka z Krzeszowic. 
Krak. 
1\1 a I i n o w s k i 111. O objawieniu Jezusa Chry- 
StIlS3. Lwów. 
lIb n i f e s t rządu naroeI. Rpltej polsk. Pary:!. 
I\lau i f c s t c contra une des machinations. 
Tuułon. 
J\[ a l' c e t. Powieści dla dzieci. Lipsk. 
Mar cinkiewicz W. SielankI!. Wilno. 
M ark s H. Opis :!ycia Pana Jezusa. Warsz. 
Marya. PieSiI. Lwliw. 
- Do N. 1'. Maryi. Lwów. 
JIlat.zke. Wiersz na imieniny X. L. Letowsk. 
Krak. . 
M e c i s z e \V s k i H. 6 lat bytu rzeczyposp. 
krak. Berlin. 
1\1 c 111 u r i a I (Lc) Pulonais. Paris. 
Mery J. Wujn:, w Nizam. Wal"sz. 
1\1 l' l' Z L:1 C h. Anweisun
 zur griindl. Erlcl'- 
nung deI" poln. Sjll":Iche. Pozn. 
IIll'tlcwicz J. (a..s duszy. Wsrsz. 
- . Kazania i mu wy pogrzeb. Warsz. 
- Kazanie nil żałobo nlibuż. za:::;. GraLowsk. 
Warsz. 
- 1II1Iwa nad grobem lluguszewsk. 'Varsz. 
Miaskowski F. O żcgludze parowcj na 
Wiśle. ,\' arsz. 
- Rzut oka n;, wystawI przc!ll)"słll. "'l1rsz. 
M i c h a i ł o W s k ij A. Opisaniu wojny 1806 
i IH07 r. Petcrsh. 
1\1 i c k i c w i c z A. Kunr. Wallenrud. Lipsk. 
J\lil'7.uwski Ho 8zela. (:riIlJ1ll3. 
Micczy sławska III. N:ll"rative of M. J\lie- 
czysławska. Lundou. 
- (;(,5chichtc eint'r Vl'rfulgung. Lipsk. 
MiirlcrthuID der Ubt!rill . . . Aug-sburg. 
F.rziihlung clt'r 
Iuttcr . .. Stl"asburg. 
Opuwiadauie . . . Paryż. 
fleci t do . . . PILI'is. 
Toż. Louvain. 
- To:!. Bruks. 
- JIlartyre de socnr . .. Paris. 
- Das entlarvte 1IIiirtei thulll '" Milnchen. 
- Tuż po franc. Miinchen. 
1\1 i e I" u s ł a w s k i i SZlJajdc. Regulamiu pic. 
choty. Paryż. 


29
>>>
226 


1846 


Miesią.c Maj ob. Snarski. 
M HI er J. Kopia dziennika rZl!dll rewol. 
w Krakowie. Pary:!. 
rłliłkowski J. Rocznica, kom. Krak. 
M i n i s z e w s k i i Sojkowski. Powieść zle- 
piana. Wnrsz. 
M i n ter K. Cennik zabawek. Warsz. 
M i l' S kaM. O kobietach. Warsz. 
- O mę:!ezyznsch. Warsz. 
Mittcrer H. Zasady budownictwa. Warsz. 
M o c h n a c k i 
t. Polen, seine Revolution. 
Lipsk. 
Mudlitwa w cZlIsie wojny. KrAk. 
M o II i k o ws kaM. Niezapominajki. Warsz. 
Mo nneuse J. POl'sies. \Varsz. 
Montalembert K. Discours. Qllestion de 
Pologne. Paris. 
- Discusslon du projet, Paris. 
M o n t h o lon K. Historya niewoli Napoleona. 
Warllz. 
M o r a c z e w s kiJ. Dzieje J'Ze('zyposp. polsk. 
Poznali. 
_ Sendschreiben an H. Wuttke. Lipsk. 
Morc!owski J. K. lnstrukeya dla nauczy- 
cieli. Krak. 
- Nauka ula 
zkół. Krak. 
Mor feus Z. Wilno. 
M o s z y il S kiP. Odezwa komitetu du ulJOg. 
Krak. 
M III' a l t E. V ('r7.eichniss dcl' lnschriftcn Sar- 
matiens. Pł'tersb. 
Nabożeil. do B. Antoniego. Warsz. 
- corlziennl'. CZl'st. 
N a r b u t t T. l'oinniki rlo dziejów litewsk. 
Wilno. . 
N all k" czyt. (b. w. m.). 
- To:!. Kruk. 
- Toż. Wars?. 
- To:!. Poznaii. 
- wyrobu cegieł. Bochni:
. 
N e s t o 1'. Lietopis. Petersh. 
N e y K. KOB('iM i szkuła (czas.). Lł'szno. 
Niezabitowski K. K"lemlarz powsz. War- 
szuwa. 
Nieznajomy. PieBi, do braci. Puzo. 
N o b i s A. Zaprowadz. ulepsz. guspodarshm. 
Brodnica. 
N o d i er K. Bibliot.eka m:\lownicza. Lipsk. 
N o c I i ChlIpsal. Gramatyka franc. Warsz. 
- Zadania i słuwnik. Warsz. 
N o I' ej k o A. O machinach pal'Owych. \"lilno. 
N o w c n n:r z odpllstami. Petersb. 
Noworocl.nik dla ziemian. Wursz. 
Nowosielski T. Tuwarzysz domowy. War- 
szawa. 
Obrona prawdy (czasop.). 
Odezwa du ogółu Tuwarz. demokl'. l'aryż. 
Odpusty. Warsz. 
Odrudzeniu (Ol kartofli. Warsz. 
O d Y n i ł' C A.. E. Ołtarzyk rl;ymsko- katol. 
Ofticium codzien. Lwów. 
- małe. Bochnia. 
- codzien. Czest. 
O ffi z i e r. Dall- Polen Attentat. Grimma. 
Ofiarowań 7. Bochnia. 
Ok ó I n i k Tow. demokr. polsk. l'łlryż. 


Olizar N. Quelqlles mots SilI' les derniers 

v
nements de Polognł'. Paris. 
Olizarowski T. A. Wuskresenki poezye. 
Pary:!. 
- Hejnał. Pary:!. 
Ołtarzyk złoty. Wilno. 
Ondyna :!I'ódeł ob. Wolfgang. . 
O p i S biegu robót około koueksu kar. Petersb. 
Ordo div. oft', (b. W. m.). 
O r ę d o w n i k nallkowy (czasop.). Pozn. 
O r g e I b r a n d Sam. Wyciag z katalugu k6il}g 
polskich. Warsz. . 
Ostrawski A. Katechetik. Lwów. 
Ostrowski K. t'rancoise Rimini. Paris. 
Ostrowski T. Dzieje prawa kOBc. polsko 
Poznań. 
(O s z t o r p o wa). Mowy na pogrz. Ił. Osztor- 
powej. Wilno. 
P. S. A. Sybilla wieszcza. Warsz. 
Palllzow A. Zamek B. Rocha. Li plik. 
P II l' II m a n n t'. Am Grabe des II. Zechet- 
majer. Lwów. 
Pajgert J. K. Zemsta Wandy. Pozo. 
Pamiatniki izdannyja komissil'ju. Kijów. 
Pamiętnik Tow. lekars. Warsz. 
- relig. moral. Warsz. 
Parmeutier T. Voeablllaire nIlew. franc. 
Paris. 
P II U l i J Pamiętniki du :!ycia Zhurowskich. 
Lwów. 
Pawłowski K, Woja:!er łgarz. War..z. 
PerkuwskiJ. Nahożeil.lO dniowe. Lwów. 
_ Zebranie tajl'mnic wiary !iw. Lwów. 
P I' rte s C. Die l:inverleibung Kmkau's. Ham- 
burg. 
l' c l' t b II e s L. Poezye. Wilno. 
P e t z h o l d A. Che UJ ia rolnicza. Warsz. 
P fili g F. Einigell der Gesch. der Stadt Lissa. 
I' h i I i P P R. U:!ycie kartot!i na krochmnl Wal's. 
Piasecki P. Pami\:tuiki rlo panow. ZygID. 
111. Warsz. 
T'lelgrzymo\Vski E. Puselstwo Lwa Sa- 
piechy. Grodno. 
p i e l i il S kiW. Powinszuwilnie. Krak. 
p i e t r II s z e w s k i B. Przyplllllnienia pl
ster- 
skie. Wars1.. 
P i e t l' n S z e w s kiJ. Pl'zeklau dl;iejów ture- 
ckich. l!crlin. 
p i II e I' J. l). Kalendarz. Stani sł. 
- Toż. Lwów. 
_ Kalender. Stanisł. 
_ Kalcnuarz. Lwów. 
Pinaru X. Ulos UIISZY. Warsz. 
P i n e H. La rcsurrcctiun de la l'ulugnl'. Lyon. 
Pi stek 1'. PieSil żałubna (b. w. lU.). 
P I a t e l' L. Opis"nie W. ks. poznailsk. Lipsk. 
l' I n t e r W. DisclIslliun sur les Iill"aires de 
Pulugnl'. I'aris. 
Poczatki rllchulJk6w. Lwów. 
- życia nieuiesk. Borhnia. 
p o il b e I' c s kiR. Rocznik literacki. Petersb. 
ł'odlewski P. Trzy dni pOBW. BugIl. Wilnu. 
I'okoj
ki A. Arfista al)lejllki. Toruii. 
Pol W. Obrazy z życia i pOIłn',ży. Lipsk. 
p u I e n unu sl'ine Erhebung. Lipsk. 
_ \Ind seine ErniedTigung We9cl.
>>>
1846. 


227 


a. 


- Ilnd Revollltion. Leipzig. 
- Ueberblick der VerLiiltnisse in Galizien. 
Leipzig. 
p o I i c y a lekaraka. Waraz. 
p o I i s h asaociation. N ew- York. 
p o l n i a c h e Bewegungen. Pozn. 
p o I n i s c h C (Die) Frage. Briiaael. 
- Verschwornng. Grimma. 
- Revolution. Grimma. 
Pologne (De la). Paris. 
- Actea de Barbarie. Paris. 
- Discuaaion c la cham bre des deputćs. 
Paria. 
- PoiJmes latins aur les apótres de la 1'0- 
logne. Paris. 
Polonaia. Lcttre :i. MMra les Electeurs. 
Paria. 
Po lIII. a. Listy nad wypHdkami pulitycz. Pozn. 
- Polska do Pusłów. PKryż. 
p o ło:! e n i e sprawy. ParyŁ. 
l' o P I i 1'1 s k i A. Orędownik nallk. Pozn. 
- Kattlug ksią:!ek. 
(P o a e n). Bewegungcn polnische. Poaen. 
- Provinzial-Hlatter. Lissa. 
Post A. Rongc, Theiner. Rawicz. 
Poatanowienie rHdy admin. o grzebaniu 
ciał. Warsz. 
Preaafreund K. Kazanie na pOBW. kOBe. 
w l'iekHrach. Wrocł. 
Propagand e (La) polonaise. Nantes. 
Przegląd nank. War8z. 
- poznailski. Pozn. 
p r z e w los k i A. Mowa przy pochow. zwłok. 
A. l'\endzyilsk. Wari!z. 
p rz e w o d n i k dla choduj
cych owce. War8z. 
- ruin. przeD!. Leazno. 
Przyjaciel ludu. Lcszno. 
Q u e 8 t i o n a aur la Pologne. Parii!. 
I{ a c z y li s k i Atan. Lea arta en l'ul"tll"al. 
Rastawiecki Edw. Mapografia dawnej 1'01- 
8ki. War8z. 
- Ryciny Jka. Fdlcka Gdail8zczanina. 
Hllvignan Jul. Adr. Cwiczenie duch. War- 
8zawa. 
I{ e g III a ID i n piech. kawal. i artyl. z inatruk. 
dla powl!tm'lca. Pary:!. 
Reinhard K. G. O pijaliatwie. O urzadz. 
811l:!. zdrowia. . 
R e w o l i il s ki L. Teorya stylu. Radom. 
R h e III Scb. Le martyre des religicuse8 pul. 
Paris. 
R i a n c e y Hen. Les rf'lig. Bazil. d. I. Pol. 
Paris. 
H u b e r t Cypr. La eonjur. dll pansl. ot l'insllr. 
pol. Lipsk. 
- De I'enseign. des llinguea. I'llria. 
Ho b e rt Filip. U:!ycie kartofli nil krochmal. 
Warsz. 
Ro berta on P. Kura jez. ang. Warsz. 
R o c Z II i k literacki. Peterab. 
- Tow. Dobr. Krak. 
Roczniki gospodllr. Waraz. 
Ił o k (czasop.) red. J. Moraczew8ki. Pozn. 
R o m a n o w f; k i Fil. Teor. pierw. za8ad nRuki 
rys. Warsz. . 
lu 


b. 
u. 


- Thćorie des principes du de88in. Paria. 
Vars. 
R o t h c Ang. DOBwiadcz. owczar. Brodnica. 
I{ozbicki 80ter. Krain:\ wesoloBci. Warsz. 
- Kwiaty, poezye. Warsz. 
RuzmaitoBCi. Lwów. 
Rozprawy galic. tow. gosp. Lwów. 
li o z u m i ł o W a k i Gl"z. Rucznik tcatralny. 
Lwów. 
R u d z k i Al. Do T. A. Olizarowskiego list. 
Pary:!. 
R u a a o w Balt. Chronica von Lymand 1584. 
Henning S. 1554. Riga. 
R y b i c kiT. Zas. technulogii chem. Warsz. 
R y b i ils k i .Mac A mess. les dl'putća d. l. 
Franc. Paris. 
Ryłło Maka. l'\arrative uf M. IIlieczY8ław8ka. 
Londyn. 
- Rćcit de M. III. Mieczysława. Paria. 
- To:!. LOllvain. 
RzewIlaki Leon. Slowo o koniach. Lwów. 
Rzymaki Paw. Cantionnle. Warsz. 
S.... k D. Easai 8ur I. philologie. Paris. 
S a i n t - Hilaire Emil. W 8pomn. Napoleon 
w biwaku. Warsz. 
Salnt-lIlars. Ekran, puw. Włlrsz. 
S a i n t -Pruaper Ant. Hi:;t. de RlI8sie. Paris. 
Sainte Ksaw. Ciotka moj"i L"Lki. Warsz. 
S a I van d y Kar. Hist. de I'ologlle. BruK. 
S a m m III n g der ctefiills und allg. Verwalt. 
Vorschrif. Lemb. 
- Landschaft Kredit- Verein betreff. Gesetze. 
Posen. 
Sa w a8 z k i e \V i c z. L. L. Le gćnje de I'Orient. 
Bl'Ux. 
Scheffer. Anmerk. zum Texte d. Broch.: 
La RlIsaomanie par Breza. Lcipz. 
S c h I c tt e r Zyg. Katalog książek. W rocł. 
Schmidt Fryd. Aug. Dzieje knil. pol. Lwów. 
Schmid Krz. Hrabina Genowefa. Gliwice. 
- Życie B. Genuw. Puzn. 
- Kwiaty pllstyni pow. Leszno i Gniezno. 
- Owoce dubrego wychow. Tomu. 
S c h l' e i b e r Veit. IJie Polen in Groasber. 
Poscn. Lipsk. 
Schiitz Wilh. Die frommen Kathul. Alt- 
Sarmaten . . . L('ipz. 
S (' h u s e l k a }o'r. Delltschl. Pulcn u. Russl. 
lIamb. 
S c i s ł o w 
 k I' Zof. Fiołek uowul'oczn. Wal'- 
sznwa. 
Seidl Adolf. Lemb. Theater-Alman. Lemh. 
S e k c y a przedst. Tuw. delii. pilI. P"rJż. 
S c m e n t o w s kiN. Stal'iu;, mnlol'ua. zapol'uż. 
i donskaja. Pcter8b. 
Serwlltuwaki Wal. Wykład pisma Bw. 
Krak. 
S i b i II e II. L'insurrection de Pol. cantato. 
Paria. 
Sierakowska K. Loteryjka chronolog. 
,V lIr8Z. 
S i e r o c i iJ. a ki Teod. Pedagogika (Trentow- 
skit'go). Waraz. 
S i k o 1'8 k i Józ. Now;1 8zk. na fortep. Warsz. 
Silwester Mar. List "o papi(,.la. Opole. 
- Aufruf einea d. iiltc8t. Gda1.1. Opole.
>>>
228 


1846. 


Skalkowskij Apol. IBtoria nowoj Sieczi. 
Odessa. 
S kar g a Piotr ks. Żywoty Bwietycb. Wiedeli. 
S k i m b o r o w i c z Hip. Ungra .)óz. kalendarz. 
Warsz. 
- Przegląd nauk. literac. Warsz. 
S kórz e w s k i Heliod. Pięćset mzy czemu. 
Pozn. 
- Von Renten, Papieren. Posen. 
S k o t n i c kiM. n. Dwie powieści. War8z. 
- Samo111by, obrazy tegocz. Warsz. 
S k li t k i okrop. pijanstwa. Bochnia. 
Słowacki Jul. Mazepa, ein Traucrsp. Bcrl. 
Snarski Stan. Miesi
e IIląj. Wilno. 
Sohieszczailski Fr. 111. Kmiotek, czasop. 
Warsz. 
- KlIściół B. Jana w Wllr. Brama Krak. 
- Ogrody w Wnr. i jej okul. 
S o b l' a n i e (Połnoje) ruskich lietopisiej. l'c- 
ters b. 
(S o ka l). Pieśń o Maryi P. w obraz. Sokal. 
S o k o I n i c k i Mich. Muhumed lcgisl. des fem- 
mes. Paris. 
S o u li ć Fryd. Bakałarz, pow. Warsz. 
- Lwica. Wari!z. 
S p i n o l a Wern. Mittheilungen lib. d. Rilldcr- 
)Jcst. Berlin. 
Sprawozd. z eksploat. dr. żel. Wal'. wicd. 
Warsz. 
- o wYBcigach konnych. 
S ta 11 i k A. ks. Kalendarz. Gliwice. 
- Modlitwy do Nlljśw. Sakr. Gliwiec. 
- Opis ziemi S. Bytom. 
St.aczyilscy Jan i 19n Zasady tailców. 
Warsz. 
Stad t (Die) Krakau. K1'3k. 
Stahl J. Bibl. malow. pow. Lipsk. 
- Zakład hr. llerty. Lipsk. 
StI\niewicz Sylw. mOI! miany w Puitiers. 
Poitiers. 
Starost Ludw. Zllr Gesch. dcl' poln. llestreb. 
Berlin. 
Starzyk J. Scizicme anniv. de la rćvol. 
polon. 
S t. a t u t koruit. gosp. roI. Krak. 
S t o e k m a n n ł'. Katalug dziel polskich. 
Lw6w. 
S try j ko w sk i Maciej. KWllik:l. 'Varsz. 
Stuart DlHłley. Addrcss ot" thc Liter. Assu- 
ei:tt. Lund. 
Stupnicki Hip. Dnrst. iiher Mnutgefiill. 
Lwów. 
S u m o II P. O pruisch. nar. naselawsz. w !II'. 
wika Polszu. lIIoskwa. 
- O slawillnaeh percw, z dlltsk. 
ahinina. 
- O Pac)'I.akaeh iii I'l'ezl'lIel\':tCh. lIIoskwa. 
Sumienie, na co nam'? Warsz. 
Surowiecki Waw. Izslicduw. naczab nar. 
słowo lIIoskwa. 
Swiatłu mądro prawdziwej. Gliwice. 
S w i l! t n i e II d urhowna. Cz
sto('h. 
S y I w a n dziennik nauk le8l1yeh. 
(Szuster Jan). Wywórluei:.!żl. z stmny 
Zl\- 
stra. Krak. 
S z a n k I Y s lIIatiejus. Parakus Phedm iaz 10- 
linisz. Petrop. 


s z c l i J{ a. Die Organis. der Arb. der Mensch. 
Charlottellbur
. 
- Die Universalreform U. d. Egoismus. 
S z e m e I. Tyg. pol. pośw. włoBcian. Pszczyna. 
S z e m e s z Adam. W spomn. o szkole malar- 
skiej wil. 
S z k I a r s k i Stan. Nauka czyt. pols. Krak. 
S z l ac h c i c. Głos st.are
o szlachcica. 
S z o k alB k i Wik. F. Demonstmtions cli ni- 
ques. Paris. 
Szóstakowski Józ. Polska gram. Trzc- 
meszno. 
S z po r Winc. Rys filozofii. Krak. 
Sztciubeck F. Katalog ksil,!żek polskich. 
W Ilrsz. 
S z t y r m e r Lud. Kataleptyk, pow. Pantofla. 
Wilno. 
S z III c Dom. O znacz. Prus dawno \Varsz. 
S z u m a n Hen. Quaest. de in integru m restit. 
Derol. 
S z y II er Fryrl. Wyjl}tki z trng. ł'icsco. 
S z y m a II o w i cz.ldeell iib. die Feld-Artillc- 
rie. Leipz. 
Szymanowski Woj. Katalog ksią:Łek pols. 
Warsz. 
T:I b li c arozm. drz. przez obrob. belek. 
Warsz. 
T a s s o TOl"l]u. JCl"Ozol. wyzwol. (Kamieil- 
skiego). Warsz. 
(Teressa ś.). Droga do doskonal. (Szyszko). 
Wilno. 
T e r I e c k i lIip. Zyg. Dcs ćvćnem. de Galieie. 
Paris. 
T II i e rr y J. Noticc sur Xav. Krasicki. Paris. 
T h i e r s Adolf. llist. KODS. i Ces. przckł. L. 
Rognl. Warsz. 
T h o 11\ a sAIex. ProlJagllnde russc Cli Pol. 
IJettre d'uII gentili. polon. I'aris. 
T r c m b i c k a Fr. Lcs matinćes instruct. 
Tuurs. 
- Les soir('cs instr. TOIlrs. 
T r (' II t o W I k i Ferd. Chowanna cz. IIYst. pe- 
dng". l'ozn. 
T ri p pl i n Ludw. Korrcllpollllent. 'Varlll;. 
T roj a II i DlIgumil:l, pow. Ilkr. Wnrsz. 
Tr uszrz) liski 1\lil'h. "'izyta koi!. In'z!'z 
hi
k. Sedl:łg':ł. Brudni,':!. 
T II r u w s ki Kaz. J,',z. {lud. do zhioniw pil'imi. 
Lw"I\\. 
_ \VhdysJaw, tl"
l!. L",',w. 
T y 1\ Z k i c \\' i l' z Ellst. Li
ty o Sz\\'!'cyi. Wil. 
TyzcnhallK KOIIK!. ()mitologi:t PO"S1.. Wil. 
- () malinie 
JlatJl"i \\' okul. Smol"
oll. 
ł'ciccl.ka IIho
il'h. K
i:!ż. 1I!0dlitc\\'.Opolc. 
l"ehcrhli{'k der \'crhiiltn. in (-;:łliz. II Po. 
1t'1l. Leipz. 
JTjl'jski Komel. I'ieslli S:łIomonn. Puw. 
U)l1" a wa blll"ak,hv clIkrowych. Wal"lIz. 
U I" Z I,ł d z. szczeg-",!. u z:łbezp. dochud. dożyw. 
(Warsz.). 
U s t a w 1\ r!'\\'olllcyjna Krak. 
- galic. townrz. 
USJlUfl. Lw,iw. 
UW:t
i IJ 
Ol"l,łczco epidem. tyfuid. Wardz. 
(W:tI c w s k i A.). Wsp"JJluicnie A. Walew- 
skicJ{o. Kielce.
>>>
1
 - 1847. 


m 


Wali górski F. Ku pamięci K. Boczkow- 
skiego. Lwów. 
W annowski A. Antiquitates romanae. Re- 
giomonti. 
Wasilewski E. Katedra na Wawelu. Pozn. 
We i s s e M. Positiones stellarum. Petersb. 
Wesseli J. Handbuch des Gerichts-Verfah- 
rens f. Galizien. Prago 
Wellthnienia do Jezllsa. Krak. 
W i a d o m o 8 ć o pozornej śmierci. Warsz. 
W i d u li iJ. s k a J. Magazyn mód. Warsz. 
Wieczorek R. Prcdigt. WIUSZ. 
Wielogłowski W. Polska w obec Boga. 
Pary:!. 
Wielopolski A. Uebel' die Ercignisse in 
Galizien. Bern. 
- Lettrc d'un gentilhOlume polonais. I'aris. 
- To:!. Bruks. 
Wiernikowski A. Pieć oEiIU'. Warsz. 
Wilkoilska P. Zaptiżno puw. Warsz. 
W i I k o li. s k i A. Dzwon literacki. Warsz. 
- Ramoty. Warsz. 
Viollet A. Soulevement de la Pologne. 
Paris. 
W i t w i c kiM. Nauka pczełowodstw8. Petersb. 
WÓjcicki K. W. Domowe powiastki. War- 
szawa. 
V o i gt J. Sendschreiben an P. Aug. Theiner. 
Konigsb. 
Woj kowska J. O poczciwym Janku. Pozn. 
- Dwie ksia:!ki. Pozo. 
- Marynia. .Pozn. 
WojnarowskaK. Bluszcze (poezye). Lipsk. 
- Słowa prawdy. Lipsk. 
Wo I a li s k i T. Listy o staro:!ytnościach sła- 
wialisk. Gniezno. 
- Briefe iiber Alterthiimer. Gniezno. 
W o I t g a n g K. K. Ondyna druskiennic. żró- 
deł. Grodno. 
Wsze laki T. Katechizm. Warsz. 
W u rz b a c b K. Polnische Sprichworter. Lwów. 
W u t t k e H. Polen und Deutsche. 
W y bór modlów. Często 
- nabo:!. Czest. 
W y d z i a I historycz. Pary:!. 
W y w ó d słowny rozpraw emigr. Pary:!. 
Z. J. Listki jesienne. Lwów. 
Zaleski J. B. Duch od stepu. Lipsk. 
Zasady Towarz. wsparcia artystów. 'Vars7.. 
Zaświadczeil (Stu) do Ś. komunii. Malbork. 
ZawadziiJ.ski L. W,yklad arytm. Krak. 
Zawadzki J(,z. Wiadom. o nuwych dziełach. 
Z b i Ó r dzieł katolickicb. Pozn. 
- powieści. Brodnica. 
- poezyj gminnych. Leszno. 
- praw dla ból. prusk. Pozn. 
- przł'pisów o ubezpieczeniach. 'Varsz. 
- ustaw Towarz. kredyt. Pozn. 
Z d a n i e sprawy banku polsk. Warsz. 
- bractwa miłosier. Krak. 
- Towarz. demokl'. Pary:!. 
- fun(lalurów 3 MIlja. Paryż. 
- z obch. rocznicy rewo I. 1830 I'. Par,yż. 
- o szpitalach. Warsz. 
- To warz. Dobrocz. Warsz. 
Zeisler C. Wiadomość o probierzII. Warsz. 


Zeiszner L. Nowe gatunki skamieuiałoBci. 
Warsz. 
Z e i t u fl (Lemberl('er). 
Z i e I e n i e w s kiM. O przesl}dach lekarskich 
ludu. Kntk. 
ZieliJiski G. Poezye. Warsz. 
Z i e m i ę c k a E. Pielgrzym (czasop.). Warsz. 
Z s c h o kk e J. Skutki I/;orzalki. Toruil. 
Z u b e l e w i c z F. Rachunkowość handlowa. 
Warsz. 
-? II s tii n d e der Russinen in Galizicn. Lipsk. 
Zal c gorzkie. Lwów. 
- Toż. Poznali. 
Ż e g I i go W s k i E. Jordan, fantazya. Wilno. 
Z y c z e n i a nowego roku. Paryż. 
Żywot P. Jezusa. .Mikułów. 


Is.I'1. 


A. Z. f'abożeiJ.stwo dla dzieci. Warsz. 
A B C polskie. Berlin. 
A b e c a d I n i k obrazkowy. Warsz. 
A d a m Bias, dramat. Wilno. 
A d d r e s s of the polish Democrats. 
A k t a tyczące się procesu Polaków. Berli.n. 
A I b 1\ n o G. A ux chcfs de la resutl'ectlOn 
polouaise. Paris. 
A n c y p o r o w i c z Z. Opowiadania z bistoryi 
polskiej. Warsz. 
(Anioł z Akry). Żywot bl. Anioła z Akry. 
Warsz. 
Ankiewicz J. O piękności w sztuce. War- 
szawa. 
Anklage-Schrift. Berlin. 
A n n i v e re a i re de la rhul. pol. Paris. 
Antoniewicz K. Odezwa do matek. Pozn. 
A t II e n C u m ob. Kraszewski. 
Augustyn S. Wyznania. . . Krak. 
U a d e n i J. De pattiae potestatis origine. 
Krak. 
n a e c k A. Das Grossherzogtbum Posell. 
Berlin. 
Bąkowski F. Kopa bajek. Lwów. 
B a k u n i n II. La Pologne et la Russie. Paris. 
- Anniversaire de la r
vol. pol. Parls. 
- lldezwa do Slawian. Kothen. 
- 17 rocznica. Pary:!. 
- La RU8sie rltIvoil
e. Pllris. 
Balicki W. Worte bci Einf. aIs christl. Pre- 
diger. Dauzig. 
B a i' t o s z e w i c z Józ. De laryngitide. Pctcrs. 
B e I k e G. Mastologia. Wilno. 
H e I e h r 11 n g ueber d. AnIaBBe der Cbolel'a. 
Lwów. 
Bergson J. Die medic. Anwendung. Leipz. 
- HC8chneidung (Die). Berlin. 
B c l'I i na (Tajemnice). Warsz. 
B e tz c. Opis IIlarienblulu. Poznano 
Biblioteka warszaws. 
B i c r k o w s kiJ. Chirurg. Erfahrungen. BerI. 
- Rozpoznanie zapaleń ocznych. Krak. 
BiliilSki D. O machinIIch parowych. Lwów. 
H i II k o W s ki E. Tablice do czytania. Kościan. 
B I a n c h e A. ViI' de St. Stan. Kostka. Liege. 
Bochwic F. Pomysły o wychow. człowieka. 
Wilno.
>>>
230 


1847 


Bogullławski E. Dagerotypy Warszawy. 
Warsz. 
B o g U B la w s k i S. Cnota chłopczyka. Wars. 
B o u i 1'. Raccolta degli atti. Losanna. 
B o r u c kiM. Essai Bur le ce\'t
le. Dijon. 
Bouvier J. Nauka o odpustach. Wiluo. 
Braci (Do) Poluków. Paryż. 
Hrawacki J. Thcse. Paris. 
Bredkrejcz N. Zbigniew Czarło, (h'8mat. 
Pary!. 
fi rz e z i iJ. s kiP. A sermon. London. 
B u c I a u F. Die Einverleibung v. Krakau. 
Lipsk. 
B u kar T. PicBni. Wilno. 
B u k war rusko-sławenskij. Lwów. 
Capefiglle B. Le con
rcs de Vienm'. Paris. 
C a ta log U s cleri Archid. Lcopol. 
-- To:! dioeces. Prl'misl. 
Chod:!kiewicz W. Zamek w Czarnolwziil- 
cach. Wilno. 
Chłopach (O). Lipsk. 
C.hod:!ko J. Obrazy litewskie. Wilno. 
Chojecki E. Czcchia i Czechowie. Berlin. 
Cholerze (O). Warsz. 
Chołoniewski S. Odpowied:! na dwa py- 
tanis. Wilno. 
- Sen w 1'odhorcach. Wilno. 
C ho ro b ie (O) kartofli. Krak. 
Chrzanowski L. Dź,wiekimej duszy. Pary:!. 
Cbnanowski W. O sztabach. ł'ary:!. 
Cieszkowski A. Du credit I't de la circu- 
lation. Paris. 
- Du credit agricole. Pari!!. 
Cieszkowski P. O wychowaniu koni. Wu- 
szawa. 
(: I a i r. GI'a mmaire fran
aise. Paris. 
C o li n A. Die Wfiste. Lwów. 
Commendoni J. Pami!:tniki O dllwnej 1'01- 
BCC. Wilno. 
Cortesi A. Mazeppa. ł'irenze. 
(Cracovie). De l'attentlit diplomat. de Cra- 
covie. Paris. 
_ ou les dćbris de la nationalit
. Parls. 
C u kro w i c z A. Dictionnaire fran
lIis-polo- 
nais. Paris. 
- O dowodzie początkowym. Krak. 
- Rys instytucyi są.dów pokoju. Krak. 
CZlLrtoryski A. J. Zbiór mów. Pary:!. 
- Złożcnie medalu A. Czartoryskiemu. 
Czech Józ. Kalcndllrz. Krak. 
- Dodatki do katalogIl. 
C z e t y r k i n R. 11YBIi o choll'rze. Warsz. 
Okólnik do lckarzy. Warsz. 
Czyi18ki J. Kopernik et SI'li travc:Lux.l'aris. 
- Le Reveil d'Isral'1. I'aris. 
..:.- Lu. tache de sanJ:'. PlI.ris. 
D. A. Poradnik kucharski. Warsz. 
Ullwidowski K. Aben-lIamet, dra.m. Kijów. 
D
g{rando J. Opiekun ubogich. Warllz. 
Uekert J. PI'zemowa na pogrz. UostwOl'OW. 
WIII'SZ. 
D e m b i ilS kiM. Cantionalc. Pozn. 
[) e m o c r:L t i c (La.) polon. Pllris. 
[) e m o k fil. t a I)()lski (CZ:lsop). Paryż. 
U e m I) k l' U. C Y a p"lska 10 Enropy. Paryż. 
Desvcaux F. Rnssie et I:L Pologne. Pllrifi. 


Deszkiewicz J. N. Odpowiedż na zarzuty. 
D i c t i o n a i r e franc. et polon. Wilno. 
Dikens K. Nickleby. WarBZ. 
Directorium div. off. Gnesnae.. 
- To:!. Lwów. 
- To:!. Rzeszów. 
- Tu:! pro dioec. Sandom. WarBz. 
D ł II g o B Z J. Chronicon cpiscoporuli V rati- 
Blav. Wrocł. 
Dłu:!niewski W. ZaBady gram. franc. War- 
szawa. 
Dmuszewski L. Kuryer warsz. 
D o m ej k o J. Introduction al estudio de las 
cienciaB. Santiago. 
_ Memorie sobre las aguas. Santiago. 
DI'oga JezuBa Chryst. Lwów. 
D r o g a krzyżowa. Brodnica. 
Dubiccki T. La ville d'Ath. Brux. 
D u b r o w s kiP. Kniga dla cztenija. Wllrsz. 
- Słownik polsko rosyj. Warsz. 
D u c h n o VI" i c z A. Corpus juris canonici. 
Lwów. 
Dumas A. Wspólnik 
arharza. W/usz. 
Dupont P. Fin de la Pologne. Paris. 
D u p uy J. Notice sur Ap. de Kontski. Bor- 
deaux. 
D u q u e s n e A. RozmYBlania eVl IIngelii. Wil. 
D w o r z a c z e k F. O epidcmiach. \Varsz. 
Dybek W. De puhuonum emphysemate. 
Bcrlin. 
D y r m o n tJ. Klucz gospodarstwa rolnicz. 
Wilno. 
Dyrmontowa Dominika. Wiejska gospo- 
dyni. Kowno. 
D z i e n n i k 1omowy (CZRBOp.). Poznail. 
- mód parysko Lwów. 
- narodowy. Pary:!. 
- praw. Warsz. 
- rząd. Rpltl'j krak. Krak. 
- urzęd. gub. Augustows. Suwałki. 
- To:! radomsk. 
- To:! lubelBk. 
- To:! warszawsk. 
Dzierzkowski J. Okolice Galic)i. Lwó\v. 
- IHiL posagn. Lipsk. 
- Salon i ulic&. Lwów. 
E c I a irci ss e me n t ob. Pologne. 
E c o l e nationale Ilolon. Pacis. 
(E d c l m a n n). BI iefe eines poln. Edelwannes. 
Hamburg. 
E i n e rl i n g J. Naczcrtanije istorii hOlmdars. 
polsk. Petcrsb. 
E I c li e n ta puerilis instit. Częstoeh. 
_ seu prima pueroruUJ. \Varsz. 
E le men tarz. Wilno. 
Elkana J. Abccl-daire fl'an
ais. Warllz. 
- Nowa metoda. Warsz. 
Emigracyi (Du). Paryż. 
E n d I i c h er S. Synopsis coniferarum. San- 
galii. 
E n g I a n d, Rnssland und Polen. Brux. 
Estreicher A. O różoicy między ustawI} 
s
d. gaJicyjs. Krak. 
E II n i ka M. Fiirstinn Uwarów, Erzii.hlung. 
Głogów.
>>>
1847. 


231 


s 


F. x a lU i n uczniów in
tytutu \V Marymoncie. 
Warsz. 
F II b i a n i K Kazania. Raciborz. 
t'avargcr. Sztuka pit"knego pisania. War- 
szawa. 
t' e b r z e (O) przepuszczajl!eej. WarBz. 
F p II e lon 1". Przygody Telemaka. Krak. 
- Mały Tclcmak. Warsz. 
Fcval P. Syn szatana. Warsz. 
Filleborn S. Popzye. Warllz. 
lF i I () m C n a 8.). Wiadomośc o S. Filomonic. 
Warsz. 
F I c II ryK. Katel.hizm histor. War
z. 
lo' lor c n c o u r t t'. Oer Socinianislllus. KicI. 
Frage lDie polnisehc). l'aris. 
Frauciszek Salczy. }o'ilotca. Gliwice. 
F r i c d I c i n D. E. Drzeworyty w dziełach 
poilIk. Krak. 
- KlltRlog kBiążck polskich. Krak. 
Frings J. Rozmowy w 3 językach. Lwów. 
F r o c b I i c h R. Anlcitung zur slaviBchen 
8prachpn. Wicn. 
ł' II n d u k I ej J. Obozrienie Kijewa. Kijew. 
G. A. Ukazate1 alfawituyi. !:ikorowirlz do 
kod. W lirsz. 
- Matka w domu. Pozn. 
G. S. O siedmiu medl'cach. Pozn. 
(G a I i ci e). La ve..itć s. I. 
venem. Paris. 
l n a li c y a). Hodie mihi, eras tibi. Listy. 
Pary:!. 
- Zbiór uBtaw prowincyon. 
O a I iz i en und dcl' PanslavismuR. Leipz. 
- Briefe cines Delltschen. 8resl. 
- M emoiren II. Aktenstlicke. Leipz. 
G a II i M. E. Pamietniki. Wilno. 
Ol}siorowski Al: Bigos. TorUIi. 
Gą.siorowski Ant. Katolik praw. Torni,. 
Gaszyński K. Reszty palO, M. Rogow- 
lIkiego. 
O a z e t a codzienna. Warsz 
- handlowa. WarBz. 
- kOBcielna. Pow. 
- krakows. 
- lwowska. 
- policyjna. Warsz. 
- rzl}dowa kl'. polB. 
- warszawska. 
- W. X. Poznai,s. 
Geramb t'. M. J. Pielgrzymka do JerozO- 
limy. Gliwice. 
G l u z i ils ki Józ. O admiu. clobrami. Wilno. 
Gładyszcwicz J. De I'xceptioniblls. Kntk. 
(Głowacki J.). Spili obrazów po ś. p. Głow. 
Krak. 
Głowacki (lłołowHcki) J. Wicnok Rusy- 
nam. Wied. 
Godebski Ksaw. Pamięt. Hansa z XVI w. 
Paryż. 
Ooeker W. Poleu u. Schleswig. Minden. 
G o ffi n i ks. R. P. Zb. dziel kat. Pozn. 
G u I d t m a n n J. J. List oglasz. jubileusz. 
Warsz. 
G o I i a t głodnobrwchaki i figle. Wilno. 
G orlJ cz k, e w icz W. Canrica chomUa. Krak. 
G r o v e s t i n K F. La Pologne, la Russie. 
Paria. 


i. 


r- 


il. 


e. 


z. 


0- 


\V. 


es. 


rs. 


an- 


.wl} 


ng. 


G u t z k o w K. Ferd. Patkul Trauers. Altona. 
- Patkoni, drame bist. Alton. 
Owiazda. Ksiażka wyd. Jurkiewicz. Kijów. 
Gwiazda dla rudu. Gliwice. 
II a g e n - Toru I.. Edw. De usu galvanismi. 
Durp:łt. 
H a I p e l' t o waLeout. Polemika z Lesznow- 
Bkim. W 81'SZ. 
II:Lnusch Ign. nlicke in d. Urgesch. Kultur. 
Lemb. 
H a u r e a II M. Barth. Ilist. d. la Polof!'ne. 
Paris. 
- Storia delia Polonia. Capolago. 
H au s s o u v i II e Józ. Atfaires d'Esp. et de 
Cmcov. Paris. 
H a w e Is k i Eust. Wiad. o Bogarodzicy na 
JaBnej G,jrze. CzęBtoch. 
lIawranck LRllisl. IJngar und Kroat. Ll'ipz. 
II e I t m a n n W. i Zienkowicz L. Bo:!e słnwa 
du ludn. Paryż. 
Heylmann Aug. Kodeks hamU. Warsz. 
H c r m a n n Bm. QUlle fuerint Pat('ulii partes. 
Jena('. 
Ił e r t I; Hen. Córka króla Rl.'ncgo, dram. LWIiw. 
Historyj 50 krót. i ciek. Lwów. 
HłaBopisnec małyj. Lwów. 
H o c h v e r r a t h (Der) mit Riicksicht auf 1'0- 
lenprozcBs. BerI. 
Hoffmanowa KI. Powiastki i komedyjki 
W rocł. 
- Małe powieści. Wrocł. 
H II ł d Bogu od pohoi. dz. Wilno. 
Hołowiilski IglI. R.achel. W.lno. 
l. I. Nanka o kościele Chryst. Bydg. 
lndcx lect. in Univ. Jag. Crac. 
l n s t r n k c ya dla urzlJ:dz. i oczynsz. włoś 
\Varszawa. 
- dla w{'jtów w Galiryi. Lwów. 
.J Ił L c z}' il II kiT. N. Gazl'ta koiicielna. Pozn. 
J a h ł u n o w s k i Waci. Sur l'organia. d'une 
caissl'. ('aria. 
J a b I o li s ki Kaj. Sammlung Polen angeb. 
Miinzen. Lemb. 
- Pierwszy katalog ksiażek Lwów. 
.J a c li lU a n n C. Reiuch. 'Polelllieder. Lelpz. 
J a c h o w i c z Stan. Czytclnia Józi. Warsz. 
- Pamilltka dla Bryczka. Warsz. 
- Nuwe )Jowiastki. Warsz. 
J a n i k o W s k i Jędrz. Zasady dochodzeń sąd. 
lek. Warsz. 
- Toż i z tekstem rosyjs. WarBz. 
- toż sam tekst ros. Warsz. 
J a n k o w s ki Placyd Anegoty i fraszki. 
Wilno. 
- Nowe opowiadania. Lipsk. 
Jastrzębowski W. Przcpow.pogodyiBłoty. 
WILrszawa. 
- Uklad liwiat& znst do potrzeb. Warsz. 
Jer z y k o W s k i Ant. G rarnlLtyka niemiecka. 
P leszów. 
J c z i e l' R k i F. Nanczyriel ze stanowo naukowo 
Warllzl\wa. 
Johnflton Jamcs. Katc(.h. rolniczy. Krak. 
J n l' K i e w i c z L. UP mundiciis graer ('rllc. 
J n l' k i e w i c z .lak. Dol
ga. CzemjcsL homeo- 
patya'l Kijów.
>>>
232 


1847. 


Kaczkow8ki Stan. Rozpr. tYCI;. dzicjów 
Polski. Pozu. 
(K.ajetan B.). Nabu:!. do B. Klljet. War8z.