Szczeble do nieba czyli Zbiór pieśni z melodyjami w kościele rzymsko-katolickim od najdawniejszych czasów używanych. T. 1

.....: 


.. 


I
>>>
.... 


.. 


I 
#, .
>>>
ji3 8 
':i/J 


... 


... 


l. 


I..
>>>

>>>
Szczeble do :Nieba 


czyli 


Zbiór pieśni z melodyjami  


w kościele rzymsko-katolickim' 


od naj dawniej szych czasów używanych; 


uskuteczniony 


przez 


Teofila. 
lollowskiegCł, 
Nauczyciela przy Król. katol. naucz. Seminaryum w Poznaniu. 


Nallezl\icie i napomilll\icie jedni drugich przez 
p.almy, hymny, które śpiewajcie Bogu z gł
bi eere 
waszych! Lek. Koloss. HI. 


Tom pierwszy. 


, 1 


POZNAŃ, 
NAKŁADEM I CZCIONKAMI LUDWIKA MERZBACHA. 


.. 


1867.
>>>
J 


1 


J 
t 


ol 
I 


+ 


1" 


ł 


.. 


ł.. 
- 

A GLOW'1' ) 
o'" ) 
;" 1II1'J1
r- . 
IMJ( 1 


. ! . 


\{ 

(q)
>>>
') 


, 


" 
, 
r 


ł.I1'Im..w.
 


.. 


1 


Irawdą jest niezaprzeczonI}, że muzyka (gędźba), ta mowa Aniołów, 
jak ją nazywają, arcyważny wpływ wywiera na ukształcenie umysłu 
i serca. EmolIit mores, nec sinit esse feros. (Łagodzi ob)'czaje, 
nie dopuszcza dzikości.) - Łacińskie przysłowie tt
ż mówi: "Qui 
cantat, bis orat." (Kto śpiewa, dwa razy się modli.) - f;. Paweł 
upomina wiernycb, aby na wspólnem nabożeństwie przez: psalmy, 
pieśni i śpiewania duchowne wychwalali Imię Boga. (Kol. 3, 16.) 
Ileżto razy znajdujemy w psalmach pobudkę do pilnego i częstego 
śpiewu. l. Cantate Domino canticum novum: cantate Domino 
omnis terra. (f;piewajcie Panu pieśń nową: śpiewajcie Panu wszystka 
ziemio.) - 2. Cantate Domino, et bcnedicite nomini ejus: annuntiate 
de die in diem salutare ejus. (Śpiewajcie Panu, a błogosławcie 
imieniowi Jego: opowiadajcie ode dnia do dnia zbawienie Jego.) 
Psalm XCV. 95 (u Żydow. 96), - 
l. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit. 
(Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo uczynił dziwy.) 
4. Jubilate Deo omnis terra; cantatc et exultate et psalIite. 
(Wykrzykajcie Panu wszystka ziemio; śpiewajcie a weselcie si
 
i

 
 
5. 6. Psallite Domino' in cithara, in citbara et voce psalmi; 
in tubis ductilibus et voce tubac cornuae. (Grajcie Panu na cytrze, 
na cytrze i z głosem psalmu; 11& puzauach i na kornetach głośnych.)
>>>
IV 


6. 7. Jubilate in conspectu regis Domini; moveatur mare et 
plenitudo ejus, orbis terrarum, et qui habitant in eo. (6. 7. Wy- 
l{rzykajcie przed oblicznością króla Pana; niech si
 wzruszy morze 
i pełność jego, okrąg ziemi i mieszlmńcy na nim.) Psalm XCVII. 
97. (u Żydów 98). 
Mając obok tego na uwadze, że śpiewniki, dotąd wyszłe, w wielu 
wzgl
dach nie są dostateczne i nieodpowiednie dzisiejszym zasadom 
uczenia śpiewu, żywiąc nadto już od dawna myśl wydobycia 
i odgrzebania z pyłu skarbów, jakie w łonie narodu naszego spoczy- 
wają, postanowiłem w celu pomnożenia chwały Bozki{
j wydać dzieło 
pod tytułem: Szczeble do Nieba czyli Zbiór pieśni z melodyjami 
w kościele rzymsko-katolicIdm od naj dawniejszych czasów używa- 
nych. Starałem si
 zaś głównie o to, abyśmy pieśni nasze ojczyste 
mogli mieć w ich nieskażonćj, t. j. sielskiej, dziewiczej prostocie, 
zac1lOwująC im zatem charakter ludowy, a tak chciałem, by były, 
jak słuszna, wiernie odtworzone, nie zaś przetworzone, pierwo- 
tworne, nie zaś potworne. - Chcąc prz.ytem zbiór niniejszy uczynić 
jak naj dogodniejszym i jak najpraktyczniejszym, rozłożyłem pieśni 
w nim obj
te na cztery głosy do grania, lub też do śpiewania na 
głosy mieszane lub też i nareszcie głosy męzlde; dodałem zasłóso- 
wane do nich (tematyczne) prehulyje i przegrywki czyli właściwie 
wiązadła, uldad palców; a oprócz całego tekstu każdej pieśni 
znajdzie grający lub śpiewający w tej publikacyi, ile, 
e suche tylko 
uczenie ich na pamięć wcale dziś już nie wystarcza, streszczone 
objaśnienia pod względem: artystyczn
'm , ł.iografic;zn)TI., dogma- 
tycznym, etymologicznym, historycznym, liturgicznym i t. d. 
Zrobiło si
 już takim sposobem bardzo wiele, ale daleko 
więcej pozostaje jeszcze do zrobienia. Mam albowiem zebrany materyał 
na drugie podobne dzieło, boć wiadomo powszechnie, że naród polsld, 
jak wszyscy Sławianie, bardzo śpiewny. Niestety! pojawiają si
 dziś 
i tacy, któr
y każą nam na jedn
 melo
yją dwadzieścia i trzydzieści 
pieśni śpiewać! Jest to budować wieżą Babel, obałamucać naród 
i wywłaszczać go z tego, co w tym wzgl
dzie tak obficie posiada. 
Strzeżmy się fałszywych proroków! Na brak pieśni skarzyć si
 


,,; 


(  
i
>>>
ł 
,\ . 


J 


v 


prawdziwie nie mamy przyczyny. - Jak już wyżej nadmieniłem, 
zamyślam późni'::'j, da Pan nóg mi życia i zdrowia, a przytem 
sprzyjające okoliczności pozwolą, wydać to: com podczas druku 
w mowie będącego dzieła, nagromadził, a tuszę sobie, że może 
jeszcze więcćj odpowiem potrzebie, boć niniejsza kreacya nie będzie 
wolna od rozmaitych, późnićj dostrzeżonych niedostatków, jak to 
pospolicie z każd'1 pierwszą pubJil.:acyj'1 bywa. 
Nie mogę tu, korzystając ze sposobności, wstrzymać się od 
wskazówki, jal\: śpiewać należy, żeby śpiewać dobrze. 
Śpiewaj'lc tedy, trzeba mieć lIa pamięci trzy przcdcwszyst1dćm 
główne pun1ita: 
l) czysto intonować czyli czysto głos prowadzić, t. j. w tónie 
(wysoliOści) nic zniżać, ani też nie iśdź w górę. Czystość intonacyi 
rozstrzyga naturalnie wprawne ucho j 
:2) zachować znali i dynamiczne, t. j. piano, forte, cresccndo, 
derrcscendo, ritcnuto, dimillucndo i inne j 
3) wymawiać wyraźnie i g'-amatycznie, t j. bez żadnych przy- 
lllil'szków obcych, a szczególniej uwydatniać tu samogłoski, aj e, u, 
o, i, y. :Kajczęścićj się zdarza, że 
picwak nicbaczny, 11OCZątkowy, 
d o wyrazu "Alll'luja" dodaje na początku głoskę 11, co bardzo 
przyliro i dręcząco słuchającego ude:za. - Psallite sapicnter! 
W końcu sUadam ninil
szem serdeczne dzięlii wszyst1dm tym, 
l.:tórzy dostarczyć mi raczyli różnych pieśni, mianowicie zaś mam 
dozgonną wdzięczność Wiehnożnemu J)Iści Księdzu Dziel\allowi, 
Jakóbowi Nowakowskiemu w KamiOllCl} strumiłowej pod I.wowcm 
za łasliawe nadeslanie mi kilkunast.u pieśni z mclodyjami, prawdziwie 
wzniosłych i szczytnych poelyj nigdy niezapomnianpgo wiell,iego 
kaznodziei śp. Księdl.a Karóla Antonicwicza. 
Bogu w Trl,jcy świ\:tćj jedynemu niech będzie cześć l chwała 
na wieId. 


Wydawca.
>>>
y ł 


ł,
>>>
m.:BI Ql1 f t ...wle. 
któl')'ch otwory w dziele niniejszem dołączono. 


. t , I 
I 
I 


Aiblinger K.... ........ ............. ...... 
Bach, J. S................................. 
llodenschatz, S. H...... ......... ....... 
Broer, E. ........... ............ ..... ...... 
lliihler ...................................... 
Dembiński, B..... ..... ........ ....... ... 
Esi, L. B... ....... ...... ............ ...... 
Est, L. B.................................. 
Halislinger, T................... ......... 
Hesse, A......... ............... ..... ...... 
Hesse, A............ ....................... 
Hesse, A................................... 
Kalliwoda.. . ...... ............ ............. 
Klauss, J.................................. 
Klein, B. .................................. 
Kothe, B....... ........................ .... 
Kurpiński, K..... ........................ 
Menegali ...... ............................. 
Mirccki, F....... ............ ...... ........ 
Mozart, W. A. ........................... 
Mi.iller, D.................................. 
:J\liiller, D.................................. 
Miiller, D. .......................... .. '" 
Palestrina, G. P......................... 
Rinck, J. C. H. .......................... 
l
inck, J. C. H........................... 
l
inck, J. C. H. .......................... 
Rinck, J. C. H........................... 
Rinck, J. C. H. .......................... 


,. 


Utwar. 
Ave Maria ........................ 
Fuga..... ...... .. .................. 
Preludium........................ . 
J esu dulcis........................ 
Veni, Creator................. .... 
Ojcze nasz ......... ............... 
Sal ve, Regina.... ............... 
Salve, Regina..................... 
Cantate Domino.................. 
Preludium ................ ......... 
Preludium........................ . 
Preludium........................ . 
Libera me Domine.............. 
Rex gloriose ..................... 
Veni, Sancte spiritus............ 
Lucis creator..................... 
Msza............................... . 
Ave, Regina coelorum.......... 
Pie
ń..... .............. ............ 
Ave verum corpuB............... 
Rcgina coeli...................... 
Salve, Regina... ............ ...... 
Pater noster .. . ... .. .... .. .. . ..... 
O bone Jesu ..... .... .......... 
Preludium... ...................... 


Str. 
637 
907 
938 
1545 
466 
1532 
1449 
1463 
1537 
187 
1011 
1421 
1440 
1558 
1555 
1540 
981 
650 
962 
519 
404 
740 
1527 
1564 
284 
325 
942 
945 
9.28 


" 


........... ............. 


" 


" 


" 


. ... .................... 


.
>>>
Róder, G. V.......... ..................... 
Roder, G. v............................... 
Rudkowski, M............................ 
Rudkowski, M. ........... ... ............ 
Rudkowski, M............ ................ 
Sacha, J. G................................ 
Schnabel. Kothe B..................... 
Schubert, Fr.......... ........ ............. 
Theophile ................. ................. 
Theophile ...... ................. ......... 
Vittoria ............ ..... ................. 
V olckmar .. ........ ........ ............... 
Witzka, C. B. ............................ 
Witzka, C. B. ............................ 
W olf......................... ...............  


. 


vm 


Utwor 
Ave, Regina ...................... 
Salve, Regina..................... 
Matko potę
Da ................. . 
Czego chcesz od nas Panie... 
W7.llie
cież mu ołtarz........... 
Prcludium.....,..... ............. 
Ave, Regina... ........ ........... 
Salve, Regina .....,.............. 
Preludium ..... ..... .............. 
Preludium ............... ...... .... 
Popule meUB... ........ .... ....... 
Preludium ......................... 
Veni, Creator " .................. 
Jam sol recedit.................. 
Veni, Creator..................... 


- !" 


str. 


6-17 
737 
696 
825 
1157 
1011 
666 
746 
434 
899 
280 
899 
G(j2 
505 
450 


, f. 
1
 


ł
>>>
SrltB 
pieśni w tomie pierwszym zawartyche 


Nr. 


1 


Pieśni adwentowe. 
1. Archaniół Gabryjel..................... 
2. Boże wieczny............... ............. 
3. Ecce Dominus veniet.................. 
4. Głos wdzi
czny z Nieba wychodzi 
5. Hejnał wszyscy zaśpiewajmy........ 
6. Mądrości, która z ust Bożych wy- 
pływasz ................................ ... 
7. Niebiosa ros
 spu&Zczajcie z góry 
(Rorate coeli) ............. ............. Ił 

. O Matko miłościwa (O Mater glo- 
riosa) .......... .... ............ ......... .... 15 
9. Pos)'ła do Panny. (Mittit ad Vir- 
ginum) .............. .............. ...... 17 
10. Po upadku. (Postquam lapsus) ... iO 
11. Przyjdź, o zbawienie po
ańskie .... 22 
l!. Spuście nam na ziemskie niwy.... 28 
13. Tobie nad pomysł, dowcip i wymow
 51;; 
14. Urz,d zbawienia ludzkiego ......... 28 
U. Wesel li
, córko Syońska ........... 50 
16. Wszyscy wierni śpiewajmy.......... 3S 
17. Zdrowaś bądź Maryja. Ave, o Maria 34 
18. Z pomocą, Boga milego ............. 87 
l !I. Grzechem Adama ludzie uwikłani 
20. Gwiazdo morza gł
bokiego. . Ave, 
maris mundi stella..................... 40 


Pieśni na Boże Narodzenie. 
21. Ach ubogi żłobie .................... 47 48 

2. Ach witajże pożądana................. 49 
23. A cóż z tq, Dziecinq,.................... b1 
24. A czemui mój Jezu.................... 56 


Str. 
 
4 ! 


Str. 


Nr. 
2!J. A wczora Z wieczora.................... 56 
26. Alleluja, Chwalmy Boga.............. 58 
27. Adeste fidel es, laete triumphantes b9 
28. Aniół pasterzóm mówił ............... 61 
29. Aniołowie, oni posłowie, w polu stali Gi 
30. Betlejem świ
te.......................... Gb 
31. Bóg si
 rodzi, gwiazda wschodzi... 1i6 
3:? Bóg si
 rodzi, moc truchleje........ 68 
S3. Bóg w Trójcy świ
tćj.................. 69 
3ł. Bracia, patrzcie tylko................. 70 
S5. Chwała Bogu w wysokości :......... 71 
36. Cieszmy li
, i pod niebiosy......... 74 
37. Cud dziś niesłychany pod słońcem 75 
S8. Dzieciątko si
 narodziło.............. 76 
39. Dzieciątko siO narodziło.............. 77 
40. Dziwne rzeczy Anieli z weselem 
śpiewają ......,............................ 80 
41. Dzień to jest dziś wesela........... 81 
42. Gdy li
 Chrystus rodzi............... 83 
ł3. Hćj w dzicń Narodzenia,............. 84 
44. Już miła wesoło!ić ...................... 86 
4Y,. Kazał Aniół do Betlejem Juda.... 88 
46. Kiedy Król Heród królował ......... 90 
47. Którego pasterze chwalili .,... ...... 92 
48. Któż o tej dobie płacze we żłobie 93 
49. Lulajże, Jezuniu, moja perełko..... 
i 
bO. Jezu śliczny kwiecie................... 97 
M. Już pochwalmy króla tego .......... 98 
52. Mamy przyjaciela, ChrYltusaZbawi- 
ciela....... ....... ........ ................... 9i 
53. Mesyjasz przyszedł ..................... 100 
bł. Na Boże Narodzenie Aniołów ucie. 
szenie.................. .................... lOS 


b 
7 
8 
11 


12  
!
>>>
Nr. 


55. Na Boże Narodzenie weselił si
 
Anieli ..................................... '105 
M. Narodzenia dzień Bożego........... 106 
51. Narodzenie Chrystusa dopełniło 
ż"dania ............... .................... 108 
58. Narodził si
 nam Zbawiciel.... 110 
59. Narodził si
 Jezus Chrystus ...... 111 
60. Niepoj
te dary dla nas daje... ... 113 
61. Nużeiimy Chrzeiicijanie ............. 116 
62. Nużmy, wierni, zaśpiewajmy...... 118 
63. ObchodzlłC Jezusa dziii narodzenie 119 
64. O blogoslawiony żlobie ............. 120 
(:6. O tej dobic leżał w żłobie......... 121 
66. Pan z Nieba. i z łóna................ 122 
61. Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli 12' 
68. Pasterze mili! coAcie widzieli? '" 12u 
69. Pastuszkowie ze snu powstali..... 121 
70. Pochwalmy dziś ....................... 128 
71. Pojdźmy wszYllcy do stajenki...... 129 
72. Posłuchajmy z weselem.............. 130 
73. Powiedzcie, pasterze mili........... 132 
74. Przybieżeli do Betlejem pasterze 133 
7b. Przy onej górze świecił sie zorze. 135 
76. Śpiewajcie jednorodaonemu. Psa1- 
lite unigenito.................. ........ 136 
71. Raduj się. ziemio! .............'...... 138 
78. Radość z Nieba, pllłsać trzeba .... 140 
';9. Rozkwitnęła się lilija .... .......... 141 ! 
80. Śliczna Panienka Jezusa zrodziła 142 
81. Słyszę z Nieba muzykę ......,...... 143 
82. Śpiewajmy Panu z weselem........ 145 
83. Tryumfy Króla niebieskiego ....... 145 
84. W Betlejem, mieście, Jezus się 
narodził,.......... ..... .................. 146 
85. Witaj Jezu, Dzieci"tko.............. 148 
86. Witaj Jezu kochany.................. 149 
87. Witajmy Jezusa nam narodzo- 
nego ...... .......................... 150 151 
88. Witaj, Synu najśliczniejszy ........ 152 
89. Witajże, Dziecilłtko z Panny na- 
rodzone ............................. 154 155 
90. Wiwat dzisiaj Bozkiej istności!.. 156 
91. W dzień Bożego narodzenia........ 158 
· 2. W żłobie leży, któż pobicży.. 159 160 
93. Zawitaj Jezu z Panny narodzony! 163 
94. Zgińcie z oczu bogactwa ............ 16& 
95. Z narodzenia Pana dzień dziś 
wesoły........................ ............. 165 ", 
96. Źródło illtności. zwierciadło prze- $ 
 
91. 

;
n:i
ł
.....i
...
.i3
ti
j

 166 ł 
ziemia......................... 168 169 170 
 
98. Z raju pieknego miasta.............. 171 !  


x 


Str. 


Nr. Str. 
99. Zjawiło się nam dJr:iś coA nowego 173 
100. A czemuż mój Jezul, tak ubogo leży 174 
101. Achl biada, biada mnie, Hero- 
dowi............. ................... 175 176 
102. Ach! zła Ewa narobiła kłopotu... 177 
103. Biegnę zrana, zmordowana ......... 178 
104. Hej nam hej! hej nam hej 1....... 179 
105. Hej nam hej! hej nam hej!....... 180 
106. Ła.ska Nieba górnego................. 181 
107. Mamy przyjaciela, Chrysta Zbawi- 
ciela..... ..... ....... ..... ................. 182 
108. Może teraz być wesoły człowiek 
zw"tpiony................................ 183 
109. Narodzenia dzień Bożego ........... 184 
11 O. Niechaj bedzie głośno wszcdzie.. 185 
111. Nowy rok bieży, w jasełkach leży 186 
112. O tej dobie leżał w żłobie ......... 189 
113. Pastuszkowie. bracia mili........... 190 
)) Pójdźmy wszyscy do stajenki..... 191 
11 . Przez Adama luzyszła na świat 
robota. n' ............, ....... ..... ........ 193 
116. Przybieżeli do Betlejem pasterze 1!13 
"117. Przy onej ,,"orze świecił sie zorze 194 
l ; 8. Rozkwitncła się lilija, a ta jest 
Panna Maryja......,.................... 1!15 
l J!). Witaj, Synu najśliczniejszy ........ 1
6 
I!O. Witaj, Jezu kochany, - Witaj 
Panie nad pany....................... 198 
121. W narodzenie Pana - Jest kolenda 
dana...... ........... ...... ............. .,. 199 
122. Wśród nocnej ciszy głos się roz- 
chodzi.................... ................ 
oo 
123. W żłobie leży, - Któż pobieży... 201 
Pieśń na Trzy Króle. 
1201. Natchniono usta umilkły Pro- 
roków................................ 206 201 


t 


Pieśń o Panu Jesusie. 


1:.15. 1\ieskończona, naj
liclniejsza Jezu 
miłości ..... ........... ...... n..... ....... 209 
12G. Boże kocham Cię (O Miłości 
Boskiej) .............................. '" 211 
Pieśń w dzień Popielcowy. 
127. Posypmy głowę popiołem..... 215 216 
Pieśni JVielkopostne. 
128. Ach, mój Jezu, jak Ty k1c- 
czysz....,.................,... 228 229 23. 
129. BodlłC przestraslony tak dziwnym 
widokiem........ ....... ................ 232 


ł
>>>
Nr. 8tr. 
130. Daj nam Chryste wspomnozenie.. 235 
131. Dobra noc, głowo święta Jezusa 
mojego....,....... ....................... 236 
132. Jezu zraniony na me duszne 
rany..... .................................. 238 
133. Juz Cię zegnam naj milszy 239 2łO 2"1 
134. Jezu Chryste, Panie miły...,. 243 244 
13
. Jezu mądrość i prawda Ojca 
przedwiecznego ..................:...... 2-&5 
136. Już Chrystus życie zakończył (Na 
W. Piątek) .............................. :?46 
137. Jużem dość pracował dla ciebie, 
człowiecze ........... ..................., 247 
138. Juz wychodzi Jczus z domu Kai- 
fasla ......................... .............. 249 
139. Krzyżu Chrystusow bądźże po- 
chwalony................. ............... 251 
140. Kto jest sług, Matki Świętej, 
Niech dziś łzy lejc................... 253 
141. Krzyżu iwięty nade wszystko. Crux 
fid.lis,.... ..... ............. ...... ......... 254 
142. Któryś cierpiał za nas rany.. 256 257 
143. Lament serdeczny w sercu mem 
zawsze trwa.............................. 257 
1ł4. Ludu mój, ludu. Popule meus, 
quid feci tibi? ........................... 259 
1ł5. Niechaj będzie cześć, chwała...... 2GO 
1-16. Niech wszystkich wiernych ........ 261 
147. O duszo wszelka nabożna........... 263 
148. Ojcze Boze wszechmogący. Deus 
Pater sempiterne ............ .. ...... 264 
149. Ogrodzie oliwny - widok w tobie 
dziwny.............................. 267 269 
150. O jak Brodle jest rozpięty! ....... 
 272 
IIH. O Jezu pełen boleici................. 272 
152. Ojciec naSI, oto, Ojciec nasz ko- 
chany.......... ..................... ....... 2-;
 
153. Pange, lingua, glori9si. Sław, 
języku,......... ...... ....... ....... ....... 277 
154. Populc meus, quid feci tibi? 280 281 
1M. Płaczcie, Anieli, placzcie, Duchy 
święte.......................... 283 285 286 
156. Pozwól mi Twe męld ipiewać..... 288 
157. Płaczże dzisiaj, dusz. wszelka 291 292 
lIi5. Płaczmy wszyscy, najmiłejsi.. ..... 294 
159. Płacz, płacz, kto żyw - patrząc 
na ten dziw.............................. 296 
160. Rozmyślajmy dziś, wierni Chrześci- 
janie............ ........................ '" 297 
161. Spłyńcie dziś, spłyńcie wszech 
matek żale................. ........... . 298 
162. 
ała Matka boleściwa. Stabat 
)later doloro........................... 801 


XI 


Nr. 8tr. 
163. Ty, któryś gorzko na krzyżu 
umierał ............................. 308 309 
164. Umarł, ach umarł Jczus ukochany 311 
lfi5. Usłysz, Twórco dobrotliwy...... .. 312 
166. Uważ, pobużny człowiecze u siebie 313 
167. Vexilła Regis prodeunt........ 315 316 
165. Wisi na krzyżu Pan, Stwórca 
Nieba ................. ....... 317 318 319 
11:9. Witaj, Matko uwielbiona ........... 321 
170. Wspominajmy Boże słowa. Verba 
Dei memorata ......... ................ 324 
171. Witaj, ręko Chrysta prawa. Ave, 
dextra manus Christi ................ 327 
172. Wszechmogący nasz Panie. Om ni- 
potens Domine................ ....... 328 
173. Wysłuchaj, Stwórco łaskawy. Audi 
benigne ........... ........................ 331 
174. Zawitaj ukrzyżowany! Jelu Chry- 
ste.................................... 332 333 
175. Zbliżam się k' Tobie, Jezu mój 
kochany............................. 335 336 
176. Z Nieba zesłany, Syn Boga ży- 
wego................................. 338 339 
177. Dważ, pobozny człowiecze u siebie 341 
178. A któż Cię to, mój Jezu, do tak 
okrutnego ........ ........................ 342 
179. Gorzkie żale....................... ..... 344 
180. Przystąpcie bliżej, grzesznicy...... 351 
181. Litanija o męce Pańskiej........... 353 
182. Przed tak wielkim SakrameRtem. 
Tantum ergo............................ 355 
183. O salutarii Hostia' O przenaj- 
świętsza Hostyja!.. ................. 356 
184. Tysiąc-kroć bądź pozdrowiony.... 357 
Pieśni Wielkanocne. 
185. Chrystus Pan zwartwychwstał.... 392 
186. Chrystus zmartwychwstan jest.... 39' 
187. Dziś Chrystus, Król wiecznej 
chwały................ ................... 395 
188. Maryja! Panno czysta ............... 396 
189. Nie zna śmierci Pan żywota ...... 397 
190. Od Magdaleny płaczącćj. AMagda- 
lena fervida.............................. 398 
191. Ofiarujmy chwałę w wierze. Victi- 
mae PaschaIlis ......................... 399 
192. Przez Twoje święte zmartwych- 
wstanie............... ...... ................ 401 
193. Wesel się, Królowa miła! Regina 
coeH ........ . ....................... 403 404 
194. Wesoły nam dzień dziś nastał 407 409 
195. Weselsie, Królowa rajska, PannG 
Maryja................. ............... ..... 410
>>>
Nr. 


Str. 


196. Witaj dniu 
wi
ty, żądany. Salve 
festa dies..... ............;.............. 411 
197. Wstał Pan Chrystus z martwych 
ninie .... ............................412 413 
198. WysłAwiajmy Chrysta Pana....... 414 
199. Złóżcie troski, żałujący ChrystuBa 
umarłego........................ .....,.. 415 , 
200. Zwycitżca śmierci, piekla i szatana 417 
201. Przy tem Baranka jedzeniu. Ad 
regias......, ...... ....... ............. .... 418 
Litania do Wszystkich Świ
tych.. -122 


Pieś"i na W niebowstLJpienie 
Pańskie. 


202. D:&iś bogowidne wzlatujcie orlota 428 
203. Gdy z rór Oliwnych ziemijj 0- 
p\lszczał ................................. 430 
204. Pan Jezus w Niebo wstopuje ....,. 431 
205. Otoczón świetnem gronem Aniołów 433 


Pieśni świqteczne t. j. na Zesla- 
nie Ducha świrtego czyli Zielone 
świątki. 
206. Duchu Boże mieszkaj :& nami...... 445 
207. Dzień uroczystej rado:ici......,...... 446 
208. Dziś wszys(,1 z serca wdziocznego 447 
209. Pan Chrystus dnia świątecz- 
nego ................................. 4018 449 
210. ProBmy dzisiaj ilwiotego Ducha. 
Impl(\remus Spiritus Dei............ 453 
211. Ożywiający Duchu świoty........... 454 
212. Przybądź do nas, Gościu wzioty.. 456 
213. Przybądź, Duchu Stworzycielu.... 457 
214. Veni, Creator Spiritus ............... 459 
215. Veni, Creator Spiritus................ 4f.O 
216. Veni, Creator Spiritus (z muzyką) 462 
217. Veni, Creator Spiritus (z muzyką, 
Fr. Biihlera)............................. 467 
218. Veni, Creator Spiritus (na cztery 
mjjzkie głosy) ........................... 
79 
219. Veni, Bancte Spiritus ........... 480 481 
220. Veni, sancte Spiritus, - Zstąp, 
Duchu PrzenajBwiots:&y.............. 484 


Pieśni na Urozcystość 
Przenajświętseej. 


Trójcy 


I 

 


486 
221. Jam 101 recedit igneus............. 494 
222. Jeden w naturze, w Osobach tro- 
isty ............................ 49a 496 
97 


. 


XII 


! Nr. St. 
! 223. O adoranda Deitas, in unitate 
Trinitas.... ........ .... ................... 498 
22
. Po calym świecie niechaj chwala 
b
dzie................................ 499 501 
225. Z nami dziś niebiosa ................. 5O"l 
226. Jam sol recedit igneus (z muzyką, 
C. B. Witzki) ........................... 50a 


\ 


ł 
i ' 227. Ave verum c\rpus (z muzyką W. 
A. Mozarta) ............................. 619 
228. Boże, tu utajony, - Ku czczeniu 
! wystawiony.............................. 533 
j " 229. Chwalmy nie wysławiony ...... 53ł a3a 
230. Chwal, Syonie. - Lauda Sion 536 53 
231. Ecce panis Angelorum. - Oto 
) chleb anielski żywy..... ............. MO 
231. Chwalmy niewyslawiony............ 543 
232. Głos, głos, głos dziB wesoły....... 544 
233. Idzie, idzie, Bóg prawdziwy.. M6 547 
234. Jezusa słodkie wspomnienie. - 
Jesu dulcis memoria. ........... M8 549 
235. Jesu dulcis memoria............ b50 552 
236. Kłaniam Ci si
 pokornie ............ 654 
237. Kłaniam si
 Tobie............... 556 557 
238. O salutaris Hostia. O Przenaj- 
świl)tsza Hostyja........................ 658 
239. Niechaj b
dzie pochwalony......... aa9 
240. Niechaj dziś zabrzmi tryjumf uro- 
czysty.............. ..................... . 560 
241. Niebo, ziemia, świat i morze ...... 56
 
242. O sacrum convivium (Na cztery 
mieszane głosy) ........................ 563 
O sacrum convivium (Na cztery 
mozkie głosy)........................... 566 
O sacrum convivium (Na trlygłosy) 569 
243. ReJ: Christc primo genite..... !l71 
j2 
24.i, Rzućmy siO wszyscy lipołem.. !J74 575 
245. Sacris solcmniia.................. 576 578 
246. Słodki chlebie anielski............... 579 
247. Slaw języku chwalebnego........... !J1'0 
248. Tantum ergo. Przed ta1l: wiel- 
kim ............................ 582 583 1'184 
249. Tantum ergo............................ 585 
2110. Twoja czeilć, chwała............ 587 :88 
251. U drzwi TW0ich ........'........ 589 290 
2!i2. Wesel siO, duszo wszelka I .......... !J91 
253. Witaj, Boże utajony.................. !J92 
25ł. Witam CiO, witam, Przenajświjjtsze 
ciało ........................... 594 596 596 
255. W Sakramencie utajony.............. 696 
256. Zróbcie mu miejsce, Pan idzie Nieba 597 
257. 'l'antum ergo Bacramentum ......... 699 


Pieśni lllt Boże Cialo. 


511 


ł 


}
>>>
Nr. 


Pit'Ślli O Sel'CU Pana Jezusa. 
2;,:'. l3ądź pozdrowione. Serce mego Pana 601 
2
9. Każda żyj
ca dusza ................... 602 
210. Przebóg! wszak nasze zbrodnie 
pełne dumy....................,......... 603 
2
1. Witaj. krynico dobra wSIelakiego 60-1 


Pieś/I, O Pallu Jezusie. 
26:2. Już mićj dobrą. noc .................. 606 
2li3. Miałem ci ja w sercu Jezusa 
miłego..........................,.... 6'17 608 
JV dzie'łt Najstodszego Imienia 
Jezles. 
(w Niedzielo drugą po Trzech Królach.) 
261. Jezu slodkie pamiotanie ............. G09 
26
. Jesu dulcis memoria............ 611 G12 
2G6. Najslodszy Jezu! dla Imienia 
Twego......................... 613 6U 61
 
Pieślt O Patne Jezusie Nazareń- 
skim. 
267. Nie masz na 
wiecie l1ic szczO.;liw- 
szego .... .......... ..... ........ ..... ...... 616 


Nabużne poclrowienie Palla Jezusa. 
268. Skuro tylko wstaj!) zrana........... 617 
Pie81li o mitościZbawiciela Jezusa. 
269. Śliclny Jezu, miły Panie...... 619 620 
2;0. Spuść z ran Twych. Jezu, Chryste 
Panie .............. ....................... 6:!2 
2;1. Uacz być Chryste przeblaganym.. G23 


l 
, 
f 


Pieśń o trzech Przenaj
.wiftszycl/, 
lIostyjaclt. 
272. Jezu w dobroci nigdy nieprzebrany 626 
Pieśni o Przemienieniu Pańskiem, 
273. Cudowne Twe wszystkie sprawy.. 633 
274. Hypostatyczna perlo, Jezu drogi.. 63ł 
275. Najslodazy Jezu. gdy do przemie- 
nienia.. .......... .... ........... ..... ...... 636 


Pieśni o Najświ
tszej Maryi 
Pannie. 
276. Ave. Maria. gratia plena (Aiblin- 
gera) ..... ..... ..... ....... ........ ......... 637 
277. Ave, maris &tella, - Dei Mater 
alma (Hymn) ........................... 642 


- 


XIII 


Str. 


ł Nr. tltr. 
1 278. Ave, maria atella. (Na cztery 
m!)zkie głosy) ........................... 6łł 
279. Ave. maria stella. (Na cztery 
( mieszane glosy) .............'.......... 6.U 
280. Ave, mans stella. (Wileńska melud.) 646 
281. Ave. Regina Angelorom............. 641 
282. Ave, Regina coelorum (Di Mene- 
gali) ...........,.... ...................... 650 
! 2SJ. Ave, Maria, gratia plena (Na cztery 
! mieszane glosy......................... 657 
28-1. Ave, maris stella. (Kothe'go)....... (:65 
28:J. Ave, Reginaceelorum (J. Schnablat6G6 
286. Boga chwalcie. pozdrawiajcie Ma- 

 ryjq, Pann!),.................. ...... .... 668 

 287. l3oga-Rodzico Tyś świadkiem mej 
ł 2S
. i
..;
.?:i
tk
..B


..;

;

; 670 
! wyznawamy.............................. 671 
289. Dnia każdego. Omni die. 674 6,9 6liO 
:!90. Gwiazdo morza, któraś Pana. 6:;1 6S3 


Pieśni do Nlljświtfszego i Niepoka- 
lanego Serca Panny 1Ilaryi. 
291. Idźmy, tulmy si!) jak dziatki...... 687 
292. Już od rana - Rozśpiewana 689 693 
2!J3. Kto si!) wopiek!)oddaPannieświetej 69:1 
;ł
4. Maryja, Matko lito
ciwa.. ........'. 695 
295. Matko poteżna na Niebie i ziemi 696 
296. Matko wszechwładzc)" ......... G:J8 699 
297. Najświ!)taza Panno Mar)"ja! do 
Ciebio uciekamy........................ 700 
298. Najświ!)tsza Panno Maryja. ślicz- 
. niejszaś jest niż lilija ................ 701 
1 299. Niebieskiego dworu Pani............ 702 
30\'. Oblec,; si!), ziemio. w złotolite szaty 703 
301. O gospodzie uwielbiona. O glo- 
! riosa Domina........... ................. 'jO
 
) 302. O której berla l,d i morze slucha 707 
303. O Maryja, cna Dziewica. 709 710 711 
304. O Maryja. Matko Boga.. 71'2 713 71ł 
305. O Maryja. moja radość .............. 715 
306. O Maria. Virgo pil' ............. 71G 717 
507. O Najświ!)taza, Matko Boja, - Je- 
steś śliczna jako r6ża................ 718 
308. O najświ!)tsza Matko Boia - Je- 
steś śliczna jako zorza............... 720 
309. O Maryja! Twoja chwala po świe- 
cie slynie................................. 721 
SIO. O pełna litości! Matko łaskawości 712 
311. O sanctiasima! - O piissima! 72ł72
 726 
112. Perło droga. - Matko Boga ...... 7
7 
, 313. Pod Twój płaszcl siO uciekamy... 7:29
>>>
Nr. 


Sił. Przed Tobą klekamy, - Ciebie, 
Panno, pozdrawiamy.................. 730 
S15. Przed wieki wybrana Panno :Maryja 731 
316. Pod Twoje obrone. - 8ub Tuum 
praesidium ............................... 734 
317. SaIve, Regina, (Na cztery mezkie 
głosy p, ROdera) .,.......... ......... 737 
318. Salve, Regina (z muzyką p. Do- 
nata Mullera) .....................,.... 740 
319. Salve, Regina! zawitaj Królowa.. 745 
320. Salve, Regina (z muz. Fr. Schuberta I 746 
321. Serdeczna Matko, - Opiekunko 
ludzi........................... 7M 760 761 
812. Słyszałem wdzieczny głos...... . .. 762 
323. Ty, cóś Nieb
 jest ozdobą.......... 764 
324. Ty, któraś pieknie dni swoje skoń- 
czyła................................. 766 7GS 


I 
, 


XIV 


Btr. 


f Nr. Btr. 
; 325. Tysiąckroć b
dź pozdrowiona...... 769 
: 326. Tysiąc razy pozdrawiamy Ciebie 770 773 

 3n. Wesel sie, K'ó10wa mila....,....... 774 
328. Wielbmy także w pobożności ...... 775 
329. Witaj, gw:azdo morza. Ave, maris 
stella ........... .................... 777 778 
330. Witaj, Królowa Matko, litości 780 781 
331. Witaj, Królowa Nieba i Matko 
litości............. .................. 782 783 
:l3l. Witaj, Pani niebieska...... ........ 785 
3:.3. ZadeD nie wie, co jest łaska :Maryja 7:-6 
334. Za Matke sie udaj ..... ......... .... 78" 
335. Zdr0waś Maryja, śpiewajmy.. 7
!) 7!)O 
336. Zawitaj, Królowa! Bądź zawsze 
gotowa ....................:... ........... 791 


0-
>>>
Rok kościelny (annus ecclesiasticus ). 


.' 


.- 


Przez rok kościelny rozumieją się te czasy i dni, które kościół katolicki, ta Matka 
nasza, ta Oblubienica Chrystusa. na ten cel i koniec rok rocznie obchodzi, ateby wierni 
z wdzięcznością rozpamiętywali Boskie tajemnice i dobrodzi
stwa, oraz aby mieli spo- 
sobność zatrudnienia się świętemi zwyczajami, obrzędami i nabotnemi ćwiczeniami dla 
zbudowania się i uświęcenia. 
Aby człowiek ciągle sam na siebie zwracał uwagę, kościół uczynił podział czasu. 
Jak wszystko, cokolwiek pochodzi od katolickiego kościoła, tak i ten podział czasu 
nosi na sobie piętno mądrości i utyteczności. Rok kościelny dzieli się na trzy części: 
Pierwsza, która obejmuje Adwent at do Botego Na
dzenia (festum Nativitatis Do- 
mini), wystawia obrazowo cztery tysiące lat przygotowania, wzdychań i oczekiwań sta- 
rego świata, a.:I; do chwili, w której otworzyły się Niebiosa i spuściły Sprawiedliwego. 
oczekiwanego od narodów. Druga, rozciągająca się od Dotego Narodzenia aż do Wnie- 
bowstąpienia Pańskiego (festum Ascensionis Domini), zawiera cały tywot ziemski Odku- 
piciela. Nakoniec trzecia, od Zesłania Ducha świętego (w pospolitym języku "Zielone 
Świątki," po grecku Pentecostes, po łacin. Quinquagesima Paschalis, - Pięćdziesiątnica) 
at do Wszystkich Świętych (festum Omnium Sanctorum), przypomina nam tycie kościoła. 
. Powszechniejszy zaś podział jest następujący. 
Rok kościelny (annus ecc1esiasticus) tem się rótni od roku świeckiego. te nie 
z pierwszym Stycznia, lecz z pierwszą Niedzielą adwentową bierze swój początek; rok 
kościelny nie stósuje się tet podług słońca widomego, stworzonego, lecz podług niewi- 
dzialnego. niestworzonego, słońca duchowego: Boga Ojca, Syna i Ducha iwiętego. A to 
słońce weszło i objawiło się najwidoczniej przez przyjście na świat Zbawiciela. Jezusa 
Chrystusa, stąd tet rok kościelny rozpoczyna się z Adwentem, t. j. z oczekiwaniem 
Przyjścia Messyjasza. Tak samo nie zna rok kościeluy czterech pór roku, lecz obf,j- 
muje trzy wielkie okresy (cykle) świąteczne: l) okres (cykl) Botego Narodzenia, 2) (cykl) 
Wielka.nocny i 3) (cykl) Zielonych Świątek. W pierwszym objawia się szczególniej mi. 
łość Ojca, w drugim miłość Syna, w trzecim miłość Ducha świętego. 
Okres Botego Narodzenia rozpoczyna się z pierwszą Niedziel:. Adwentu, ciągnie się 
aż do osta.tniej Niedzieli po Trzech Królach czyli po Objawieniu się Pańskiem (Epiphania). 
Okres Wielkanocny zaczyna się od Niedzieli dziewiątej, zwaną Siedmdziesiątnica 
(Septuagesima) przed Wielkanocą, a kończy się z Niedzielą Wniebowstąpienia Pańskieg 
(Ascensio Domini). 
Okres 
wiąteczny trwa, począw1:I!Y od Wniebowstąpienia Pańskiego. aż do ostatni
 
Niedzieli po Swiątkach. 
l 


. 


! 


ł
>>>
2 


ADWENT. 


Adwent. 
(Tempus ante festum Christi nati; hebdomades, quae anniversariam Chril!ti nati 
memoriam praecurrunt). 


Adwent (Adventus) wyraz z języka. łacińskiego, oznacza. przyjście. (Adwent 
teraz powinienby się zwać przedprzyjściem, przedadwenciem, bo pierwszy dzień 
iwi'łt Bo2ego Narodzenia jest właściwie adwentem czyli istotnem przyjściem Chrystusa). 
Przyjście zaś Chrystusa jest dwojakie: jedno nastąpiło, gdy się narodził, drugie na- 
sąpi, gdy przyjdzie s'łdzić czyli nagradzać i karać. Pierwsze stało się pocz'łtkiem kró- 
lestwa Botego w czasie, drugie pocz'łtkiem będzie onego w wieczności. 
Wiemy, mówi ś. Bernard, (ur. 1091 t 1153) o trojakim Adwencie, o trojakiem 
przyjściu Chrystusa: do człowieka, w człowieka i przeciw człowiekowi. Przy pierwszym 
przyszedł w ciele i słabości, przy drugim przychodzi w duchu i potędze, przy ostatnim 
w chwale i majestacie. . 
Powstanie (epoka) Adwentu sięga. 1'.380, gdzie na koncylium czyli synodzie w Sa- 
ragossie, oznaczono czas jego trwania, a pewne dowody obchodzenia Adwentu mamy 
li 5 i 6 wieku. 
Kościół ś. zaczyna od Adwentu rok swój kościelny; bo on stanowi epok'ę, od 
której zaczęły się spełniać tajemnice święte, odnoszące się do odkupienia narodu ludz- 
kiego i przy,jścia Zbawiciela świata, a po której świat wziął początek swego odrodzenia 
i naprawy swych obyczajów. 
Lecz, te Bote Narodzenie przypadać mote każdego dnia w tygodniu, przeto i Ad- 
went a dalej i rok sam różnej bywa długości. Najwcześniej zaś podług teraźniejszego 
prawa kościelnego zaczynać się może 27 Listopada, najpóźniej 3 Grudnia, t. j. od Nie- 
dzieli najblitszej uroczystości ś. Andrzeja, Apostoła, albo tet która po tejże nastęl JU je; 
to sI) granice roku kościelnegł. miewającego 52 lub tet 53 tygodnie. 
Podług 9go kanonu koncylium z roku 581 (Concilium Matisconense) Adwent bo- 
wiem trwał sześć tygodni i zaczynał się na ś. Marcin t. j. zaraz po oktawie Wszystkich 
Świętych, stąd nazwisko łacińskie Quadragesima Martini. Kościół medyolański, 
wierny swoim dawnym zwyczajom, zachowuje dotąd te sześć tygodni Adwentu. Ten 
zwyczaj istnieje także na Wschodzie u Greko-Unitów. 
Okres (cykl) Bożego Narodzenia zaczyna się z pierwszą Niedzielą Adwentu, w czasie 
Snu przyrodzenia, kiedy mrozy, mgły i ciemności zalegają naturę. Taki sam widok przed- 
stawiała ludzkuść, nim ją Chrystus Pan odkupił. Błędy, grzechy i ciemności śmierci 
gniotły ją; nie wielu tylko sprawiedliwych wzdychało z tęsknotą. za Zbawicielem. Zba- 
wiciel został wprawdzie zaraz po pierwszym upadku rodziców naszych (protoplastow 
[Urmenfd)en] Adama i Ewy) iwiatu przyobiecany.), atoli ubiegło lat cztery tysiące 
at do jego przyjścia i ten czaS był Adwentem messyjańskim czyli historycznym, czasem 
przygotowania i oczekiwania przyjścia Zbawicielowego. Co się wówczas działo w umyśle 
ludzkości, to się ma teraz powtórzyć w sercu każdego chrześcijanina. ("Fratres, hora 
eat, jam nos de somno surgere" etc.). 
W czasie nabożeństwa adwentowego nie używa kościół ubioru radości, lecz miasto 
wesołej barwy przywdziewa ubiór fioletowego koloru (violaceus), będącego znakiew 
skruchy, bo Adwent jest czasem (epoką.) żałoby i pokuty, jakoby m:lłym postem, podo- 
bnym do Wielkiego Postu przed Wielkanocą; opuszcza się we Mszy św. hymn wegoły, 
anielski: "Gloria in excelsis Deo" (Chwała na wysokości Bogu); ponieważ go Aniłowie 


, 


.) B6g raekł do w
'a; poło'
 nleprzYJdó ml
day tob, a nlewlaat" ml
dzy naaje"lem (plemle. 
blam) twoJdm. a nallenlem (plemieniem) JI!): ona zetrae głow
 twoJ
, a ty czycha
 błdzlelz na pl
t
 J'J 
(1. Ko)'. I, U). 
Pod t, nlewlalł. wadle obJejnleó OJc6w jwlłtych rozumie .I
 Najjwlłtlza PanDa Ker)"Ja, a pod na- 
.lenlem t
je Syn Bo.kl, .łowu wcielone, nam obiecany Zbawiciel, .Jezna ChryituI, który moC piekieloello 
lliep n 7jaclela, &. J. króle.łwo (pailItwo) otrS)'lII&De na alem! w .kutek araechu uaroda IwIakle,o, &burzył. 


" 


.
>>>
ADWENT. 


II 


. 


dopiero po Narodzeniu Ksiątęcia pokoju zanucili; ale ten smutek, jak powiada Du- 
rand, że nie może być radość wszelka usunięta, łagodzi się (Wcielenia Syna Bożego) 
nadzieją, którą. wyraża użyte we Mszy ś. Alleluja, to godło najwytszego cbrześcijan 
zacbwytu. Milknie takte bymn tryumfalny dziękczynienia, bymn ambrożyański: "Te 
Deum laudamus (Ciebie Boże cbwalimy). Zabrania kościół odprawiać wesół czyli gód 
malteńskich*), tańców i wszelkich większych rozrywek, zabaw, bali, co w3zystko służy 
ku obudzeniu uczuć pokuty, a nakazl\ie naśladować w rozmyślaniu i skupieniu ducha 
Maryją, której myśli i serce było przejęte czcią. i miłością Jezusa Chrystusa, a którego 
w żywocie nosiła. Przed świteLl odprawia się u nas co dzień przez cały Adwent Msza ś. 
zwana Roratami, ku czci Wcielenia Syna Botego. Odprawia się zaś przed świtem dla 
wyrażenia: te naród ludzki zostawał przed przyjściem Chrystusa w grubej ciemności 
błęd6w i obrzydłego bałwochwalstwa; także na znak, aby chrześcijanie okazali swoją 
czl\iność w oczekiwaniu przyjścia ich Oblubieńca i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Zowie 
8ię zaś ta M8za ś. "Roratami," bo 8ię zaczyna od łacińskich wyrazów: "Rorate coeli 
desuper et nubes pluant justum. Aperiatur terra et germinet Salvatorem," co znaczy: 
"Spuśćcie rosę niebiosa z wierzchu, a obłoki niech spuszczą. z dżdżem Sprawiedliwego; 
niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela (Izl\i. 45, 8). To proroctwo Izl\iasza wy- 
raża gorącą. tęsknotę Patryarch6w i Proroków za Odkupicielem świata. 
Świeca, na środku ołtarza i to wyMj nad inne podczas tiJj Mszy ś. stojąca, wyo- 
brata Najświętszq. Maryją Pannę. Jak bowiem jutrzenka poprzedza światło dzienne, tak 
Maryja, ta cudowna OrędownIczka, ten wzór odrodzonej Kobiety, poprzedza słońce spra. 
wiedliwości, Jezusa Chrystusa, którego na świat wydała. (Per foeminam mors, per foe. 
minam vita; per Evam interitus, per Mariam salus. S. Aug. de Symbol. ad Catecb. 
Tract. III, 
. 4). 
Alleluja jest wyraz hebrajski, znaczący: Chwalcie Pana, (Laudate Dominwo), 
Chwalcie Boga; wyraz (w pospolitem znaczeniu) radosnego uniesienia (weselcie sięl); ża- 
den język nie m6gł go naletycie zastąpić i wszystkie go tedy oryginalnie przyjęły. 
Dawniej też pościli chrześcianie przez cały czas Adwentu, i ten to rwyczl\i nie. 
które zakony dotąd jeszcze zachowują. Pius VI. Papież w roku 1775 post ten rozciq.gnlłł 
tylko na Środy i Piątki adwentowe. Nakoniec w cią.gu adwentu przypada Post sucho. 
dniowy, aby przez tę wstrzemięźliwość i jałmużnę uprosić sobie łaskę Nieba i przeba- 
czenie za winy. Post, co dopiero wspomniony, ponawia się w kościele katolickim co 
trzy miesią.ce: we Środę, Pią.tek i Sobotę jednego tygodnia, stąd zowie się inacziJj kwar- 
tałowy (bie .Duatemrm ober !l!ierte(ia
rGfafłe) **). Nazwa zaś suchedni przypomina, że 
w dawnych czasach przepędzali wierni te trzy dni na samych tylko suchych pokarmach, 
zwykle tylko na suchym chlebie. Suchedni pochodzą od czasów apostolskich; tylko po- 
rządek i czas zachowania tychże nie wszędzie był stały. Dopiero Papież Grzegorz VII. 
Ct 1085) oznaczył stale czas, w kt6ry przypadać mają, a mianowicie: po trzeciej Nie- 
dzieli Adwentu, po pierwszej Niedzieli W. Postu, w pierwszym tygodniu po Zielonych 
Świątkach i w jesieni przed najbliższą. Niedzielą ś. Mateusza, Apostoła. 
Ewangelie święte w Niedziele adwentowe. 
Na,pierwszą Niedzielę, Ewangelia u Łukasza B. w Rozdz. 21: O znakach na Niebie 
i ziemi, a zat
m o przyjściu Jezusa Chrystusa na Sąd ostateczny. - Na drugą Niedzielę 
Ewangelia u Mateusza B. w Rozdz. 11: O poselstwie B. Jana Chrzciciela, Chrystusa prze- 
słańca, kt6ry przez swoje wielce zbawienne nauki i przestrogi przysposabiał Żyd6w na 
przyjęcie Zbawcy świata, a kt6re nauki st6sl\ią. się i teraz do wszYitkich wiernych, 
chcących do serc swoich przyją.ć duchownie Chrystusa Pana. - Na trzeciq. Niedzielę 
Ewangelia u Jana ś. w Rozdz. l: O poselstwie 2yd6w do Jana. - Na czwartą. Niedzielę 
Ewangelia u Lukasza li. w Rozdz. s: O Janie opowiadającym chrzest pokuty. 


. ") Odprawianie ...e.6ł zakazane Je.t nawet aj do T rz e c h K r 611. Zakaa ten anaJduJe awoJe oapra- 
.wledll'wleole w. t
m, je plerwlaatkowo orocayato'
 Narodaeola Jeauaa Cbryatuaa . StyoanlB pod naaw, T... 
lanll obchodzono.. U) OJeJanlam qaatoor temporom. 


l. 


J 


-
>>>
4 


PJESNI ADWENTOWE. 


Pieśni adwentowe. 
PIEŚŃ 1. 
Archani6ł. Gabryjel. - Gabriel. Dei legatus. 
.... 

  
I 


ff  C 


r 


c 
 i r 
6 7 


l ..
 


1. Ar-cha-niól Bo - źl, Ga-bry-jel, 
f. Go. - bri - el, De - J le - ga-tul,  


c C 


r 


..... 


II' 


'*' 
Po-lian do Pan - ny Ma - ry _ i 
Ad 1\10. - ri - am de-man-da _ tus 


Z ma - je-sta-tu 
In no-mi-ne  . . 
- , "-D;'" =-'- - '" p
 
I 
-A 
F-rr-HI r 
6 6 6 6 6-5 

 {
d
r4=1 
Trój-cy liwię - t
j, Takspra-wo-wał po - sel-stwo K'niid: Zdro-waśPan _ no, 
Tri - ni - ta - tis Fa - tur gra - ta ver- bis gra-tis: A _ ve ople- 


Q 


- 


- 


=P== 

 
,,
 
 r """ 
I.J \.ł fi Ił \.ł 
 
 Ił 
6 7 6  


 
ła - skiś pfł-na, Pan jest z To - bą. to rzecz pe - wna. 
na gra - ti - a, De - i te - cum prae-sen _ ti _ a. 
2. Panna się wielce zdumiała - Z poselsta. które słyszała j - Pokorniuchno lię skło- 
niła, - Jako Panna sromietliwa, - Zasmuciła się z t
 mowy, - Nic ni. rzekła Aniołowi. 


!' 


I 
...
>>>
'!lo 


. 


.. 


PIEŚNI ADWENTOWE. 


6 


S. Ale poseł z wysokości - Napełnion Boskiej mądrości, - Rzekł Jej: nie bój się 
Maryja, - Najszczęśliwszaś Panno miła, - Nalazłaś łaskę u Pana, - Oto poczniesz 
jego Syna. 
4. Jezus nazwiesz Imię jego, - Będzie Synem Najwytszego, - Wielki z stróny 
człowieczeństwa, - A niezmierny z stróny Bóstwa: - Wieczny Syn Ojca wiecznego,- 
Zbawiciel świata wszystkiego. 
5. A jakotby to mogło być, - Jęła Panna k'niemu mówić: - Ja nie chcę męta 
nigdy znać; - Jął Jej Anioł tak powiadać: - It Duch święty z swej miłości, _ Sprawi 
to w Tobie w czystości. 
6. Temu Panna uwierzyła, - Przyzwalając, tak mówiła: _ O pośle Boga wie- 
cznego, - Gdy t to wola Pana mego, - Toć ja słutebnica jego, - Stań się według 
słowa tego. 
7. Rych1ej, nitby kto mgnął okiem, - Stał się Syn Boty człowiekiem, - W ty- 
wocie Panny najczystszej, - Ze krwie czystego serca JiJj, - Sprawą Boga wszechmo. 
cnego, - Miłośnika człowieczego. 
8. I toć wielka miłość była, - Boga Ojca jego Syna; - It dla człowieka grze- 
sznego, - Z majestatu najświętszego, - Z miłości wiecznej przed wiekiem, - Stał się 
Syn Boty człowiekiem. 
9. O Aniele Gabryjelu! - Najszlachetniejszy z tak wielu, - O pośle najznako- 
mituy, - Nie jest równy tobie inszy: - Z poselstwa, któreś sprawował, _ Znać, it cię 
Bóg umiłował. 
10. Pośle Boga wszechmocnego, - Gdyś tak w wielkiiJj łasce jego, - Módl się do 
Pana za nami, - I do Tej Najświętszl!j Panny, - Abyśmy z grzechów powstali, _ Po 
śmierci z nim królowali. 
11. Bogu Ojcu wszechmocnemu, - Synowi jego miłemu, - I Duchowi najświę- 
t8zemu, - Bogu w Trójcy jedynemu, - Dziękujmy dziś w pokornosci, - Za ten cud 
Jego miłości. Amen. 
Obidnienie. GabryJel (Aniel' obJawienia) wyUada lIV Fort11udo 1el, albo w
dle'. Hiero- 
nima: Robnltul Dei, moe I ""a Bota. GabrYJel Je.1 z rOłdu Archanlo'elw. ItoJ.cych przed tronem 
obllczno'cl Pańlkl4lj. Jut dawnltlJ by' pOI'any do Proroka Daniela dla objawlcnla MellyJaiza; tent...m 
ArchanieI' g'o." ZacbaryJalzowl narodaenle .. Jana. a teraz .prawuJe pOlel.two n.JwainieJsoe Wclolenla 
Botec:o. GabrYJel znaczy moc, albo lila Bota, jakby na wykazanie. te doleło nl,)wytszl{J polł!!'1 tyl;;o 
IIIoc, Bał, aos!nło dokonane. Był oal wyprawiony do małego w Galilei mlaltcczka N a za r e t (Nar:api8 
albo Nar:ape.T) co zniczy kwiat, bo w t6J kwlcc18t6j dolinie kwiat Nieba I ziemi rozwln,ł alł dla '\\"Iata, 
Nazaret by'" oJcoyona Cbrystu.owa; tam był pococty Bóg, tam .prawled1iw)' Józef. cle'18, Płdo" cIche, ukryte, 
pracowite I niewinne tycie a MarYJ., I Chrystulem I dlltego Zbawlcłela powloecJmle nazywano J e z u I e m 
Nazarejlklm. Naaoret lety o 21 god.łn drógl od Jeruzalem. 
ArchanIeI' (dpxr1rreJ.or::) z grc. "'ytlzego .topnla AnIel'. 


PIEŚŃ 2. 


Boże wiec:zny. - Deus vive, 10 aeterne. 
Tora IV. (lIgpofrggijski, lIkala: II c d e f g a, n6'a zasadnicza E.) o IItopieł. wgż!;'.  
 4 I
 
I a:U


j 
6 8-7 

F- :
 

E-t#
 
...:; 
ty-wy, 
ter - De, 


f. Bo - te 
t. De - Ui 


wie-czny, 
vi - ve, 


Bo-te 
ac ae
>>>
6 


PIEŚNI ADWENTOWE. 


- 


rr 


""'" 
1-J.--:d- 


l 


I,.i- 
Wy-slu- 
Au - di 


Od - ku - pi - cie - lu pra - wdzi - wy, 
Re-demp - tor ve - re, su - per - ne 


Autentyk. 
.  a 
t I 
--.... I 
-#- 


r- ___ 
I 


ffi _ 
d 
l 
Tr: - !-'1
-E 
- 
chl\i nasz głos pła - czli - wył l. Bo -te 
vo - ces, He - tus cer - ne. C.ntlon.. c.thollc.. p.g, 1. .. 1696. 
 
 
I 
"
 .11 
  


wie - czny, Bo - te 


t y- wy, Od -ku. pi - cie - lu pra -wdzi . wy,  ::: - 
 
 :::: 

 : d-';-
 
 : - 
R 
I '" r - r 'R r-"'-r-;'Yr r-== T 

-.


 I 
:::: 


 i :::: - 
Wy . słu - chaj nasz głos pła - czli - wy. 


2. Któryś jest na wysokości, - Schyl Nieba, użycz litości: - Spuść 8ię w nasze 
głębokości. - 
S. O niebieskie góry srogie, - Spuśćcie rosę na ubogie, - D
cie nam zba- 
wienie drogie. 
4. Nie trzymajcie przejrzanego, - Chmury swoim dtdżem naszego - Przynieście 
sprawiedliwego. 


J 


ł 


J
>>>
1 


PIEŚNI ADWENTOWE. 


1 


5. Przyjdi, co rychlej miłosierny, -' O Bo
e! człowiek mizerny, - Ciebie czeka, 
Tobie wierny. 
6. Obejdź się z nami łaskawie, 
 Zmiłuj się po nagłej sprawie, - Racz przyjedź 
ku Twej wiecznej sławie. 
7. Odmień, Panie, Twój gniew srogi, - Odmień, niech człowiek ubogi - Nawiedzi 
Twe święte progi I 
8. Usłysz płacz stworzenia swego, - DI\i dOczekać uciesznego - Narodzenia 
Syna Twego. 
9. Amen zakrzykniem wdzięcznemi - Głsoy, by nas Bóg z świętemi - Złączył 
pocztyanielskiemi. Amen. 


. 
 ... 


PIEŚŃ 3. 


(Antyfona). 


Ecce Dominus veniet. 


. 


 ł

 f 'ł' 

f 
 
rr-- f
--flfLP 
I : ł. l
 u 
. J
 


 - !r

;rit 
 
I 


l. Ec - ce Do - mi-nus 


ve-ni.et et 


- 
. 

J 
 i . 
I I I I 
6 6 6 6 6 

J .J 
 -el..J.J 1#r9 


F= _ - --- 

 -  


omnes Sancti 


e-juscum 


e 


o, et e - rit in 


di - e  
 
 
I 
:
 I 

 i ':
 F e
=-Tę 
I I :-;-f-n I I i ,- -

 
U la hu; mag-na. Al - le lu ja. 


-
>>>
8 


PIESNI ADWENTOWE. 


PIEśŃ 4. 


Głos wdzi
clny I Nieba wychodzi. - VO:l: grata tonat coelitus.   
....., 
dzi, 
tos, 


= 


--- 
l. Głos wdzięczny z Nie-ba wy - cha 
.) 1. Vox gra - ta to-natcoe - li 


* 


.-.... ......-...1 
 


. .- 


i I I 
 


'-'I"J r 


. 
r  


J 
 


d
 


I 
Gwia - zdę k'nam no - wą wy - wo 
A no-vae stel lae e - xi  
dzi, 
tu s: 


I r I 
- 


.-...._. i
 

 
-Qm 
ij , pJ l 
 1
.J.J l cl.-J 


"'I 
Kt6 - ra roz-świe-ca cie - mno 
Cu - jus dia - pel-lunt lu - mi 


- 


'" 
ici. 
na. 


I odkry- 
Et te-Ile. 


-J. 11 
 J #.J. l 
.... 
wa na-aze - \!ło ici. 
braa et cri - mi na. 


'" CantloQ.. cathollca. pa.. 18. .. 1886. 


--------------ł
>>>
PIEŚNI ADWENTOWE. 


9  


2. a) Z rószczki Jesse kwiat zakwita, Który zbawieniem świat wita, Pan Bóg 
zesłał Syna swego Przed wieki narodzonego. 
S. Ojcowie tego czekali, Tego Prorocy 
ądali, Tego Bóg światu miał 
awić, 
Od śmierci człeka wybawić. 
4. Którego, aby wą
 zdradził, Z rajskich rozkoszy wysadził., 
z drzewa rąjskiego Skosztował zakazanego. 
5. Przez co był z Raju wygnany, I 
użalił się tego, l\Iyślił o zbawieniu jego. 
6. Wnet Aniół Pannie zwiastował, O czem Prorok prorokował: 
powstać Syn zacnego Plemienia Dawidowego. 
7. Weselcie się, ziemskie strony I Puściwszy niebieskie trony, Bóg idzie na te 
niskości, Z niewymównej swej litości. 
8. Wcselcie się i Anieli, A b
dźcie z tego weseli: Że się nam Bóg w ciele 
stawi, Ten upadek nasz naprawi. 
9. Weselcie się, wszyscy święci, I wy, ludzie, smut
iem zdjęci, Idzie na świat 
Odkupiciel, Strapionych wszystkich Zbawiciel. I 
10. Wesel się, stary Adamie, Wesel się i Abrahamie, Już wstąje twe pokolenie, 
'Wszystkich narodów zbawienie. 
11. Wesel się i ty, Dawidzie, Oto Król do ciebie idzie, 
si{'dzie, Na wieki królować będzie. 
12. Weselcie się i dziateczki, l\Iatki i cne panieneczki; 
Niech ta wieść wszystkich zachodzi. 
13. Którą Archanioł pozdrowił, A te słowa do Niej mówił: Zdrowa bądź, pełnaś 
światłości, Porodzisz Syna w czystości. 
14. Panna, gdy to usłyszała, Pokornie odpowiedziała: Otom służka Pana mego 
Stań się według słowa Twego. 
15. Szczęśliweż to ukorzenie, 
Boga z Nieba wywabiło. 
IG. Przez Twą pokorę żądamy, Niech t
 łaski doznawamy, 
nieszkodziły, Od Boga nas nie dzieliły. 
17. Zjednaj nam u Syna Twego, Zbawiciela świata tego: Ćzystość, miłość 
i pokorę, Naszę gładzącą niesworę. 
18, Daj nam pozbyć, co jest złego, Daj dójśdź dobra najwyższego; Przez 
pokorę nas takową Wpraw w społeczność Jezusową. Amen. 


Skusił, by 
. 
na wieczną śmierć skazany; Lecz Pan 
I( 
Iż miał 
I I 


Który na tronie twym 
I 
Oto Panna Syna rodz4 


Które dało nam zbawienie, Serce Panny zniewoliło, 
\ 
By nam grzechy 


*) V. Rorate, coeli, desuper et nubes pluant Justum. 
R. Aperiatur terra et germinet Salvatorem. łzal cap. lfi. 
b) Spuśćcie ros{', niebiosa, z wierzchu, a obłoki niech spuszczą 
wiedliwego. 
Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela. Amen. 


ze dżdżem Spra- 
, 


l r 


a) J"I'PIU' gr. 'l/t7atat;, Vulg. laalal. łz
alZ (Zdrowie Pańskie) wld31 JIj (N. P. M.) prON- 
cklm dUcIlem jako r6szczkfJ Jesssgo, wydoJljclj kwiat, czyli Zbawiciela jwlata (II. l.) 
W Starym Zakoale owa rÓlzczka Aaronowa, która, lachlj b
dljc, rozkwitła, nie miała Innego 
Enaczenla, Jak panleńltwo Maryl, która poaz
ła I arodzlła, m
ja ale zaawlzy. U lzajal" cz)'tamJ' naat
- 
PuJ'I ce proroctwo: "Wyjdzie rÓlzczka z korzeala Jellero I Kwiat z konenla Jego powItaale (wzrojnle) lod- 
pocznie na nim dach Pańlkl, duch mljdrojcl I rozumu." R6szczka ..nac..y ta pann
, a Kwiat płód 
panieńlkl. Lecz w Inn
m miejlCu daleko wyrdnl
j jeszcze tell oam Prorok ,Przepowiada, gdy mówi: "Ota 
Panna pocznie i porodzi syna i bfJdzie nazwane imifjego "Emmannel," "HUCP (z hebr.) (Eece I Vlrgo 
conclplet, et parlet Iillam: et vocabltur nomen ejus Emmanuel), co sle wykłada: Bóg z nami. laal VII. 14. 
Isai, 'IU' gr. 'IEt7t7al, Vulg, lani. /Jar Boga, luacz
j zwany Jelllle, Betl
emczyk, syn .obeda. 
lUlał ojmlu Iynów, poml
dzy któr)'ml Dawid n
lUłodlzy Itał II
 n
lławlllejlzym I byl glowlj familII, królem 
lDedle Ilerca Bougo. 
*) b) JVierllze IIj to krótkie zdania, wyjfte z Ptlma jw., kt6rcml k06clół obudza uwag
 nal"lj; dlatego 
t4!j jplewaae b)'w
, na Jeden Błol. 


2 
 


II
>>>
10 


PIEŚNI ADWENTOWE. 


Praeludium do pieśni 4. 


L. E. Gebhardi. 


. 

 I S ....-........ 


g J J*-d;t=
===

3 

r
 

 _ .J. ,J =
 _---------- 
:-
r
r=-A=

FF-
==:ł 
lic ... . ... E-
 

?
tT-
t
F' =1- -- - -j 

--------J
_J-ąJ
 

 
.
 e 
:
 _ _ - 
--
 
Ie- ______________ -- 
. 
 s 


 :: -
 Ł
-


ffi 
l -' 
 ------- -e- 
! 
I 

 ---.... . ----- 
;):-=:

 =_ J;[-===-=;:;f : =ł- - : ==b:
==
 
I
--..:-- 7\ -- -r-j--j- -I -l ir-: 


, I ______ ....-........ 
 .- 
-- --1---.1 o -o - - -- 
fł:
::;:-..i-
 


 - 
 -
!-= 5-= :- 
3
 

.s. ri- r=:ł:=

 
- - - === "'-___

;;;:=3 
I 


. l I-...l' I 
 
' - ..i-_:- .
- -ł r-' 
= 0- -
 - 
l t: --::- 
t:-=.
 +- 
--==-- - I = iO-ł :
 
E::L::7 r -- 0-:=-1- ---=-- - -- 
r-

 &

X=-w

= 


....LJi:td 
-
 
- - =' =' =' = 
-- -.... 


,_."
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


11 


PIEŚŃ 5. 


, 


Hejnał wszyscy zaśpiewajmy. - Ela omnes liecinamus. 
Ze Bpwn. x. M. 


, 
,  
% U 


iMi-
 
1- 6 6 

 


l. H
 -nał W8ZY8-CY 
l. E - la om - nes 


za- śpie - waJ - my. 
ce-ci - na - mus,   =- 


.Ii "f'J "-.-.. - - 


 -B 
P I -tITn;j
 
 ' '''' =Ef
r - 
L.J.....--- ..... I I l 
 I 

¥7n-


¥

 
Cześć i chwa - łę Bo - gu daj my. 
Lau-des De - o ut re - da - mus, 


Id 


I 

:r
-J c . =
 = J:cJ] 
 "L
=t4-f1 
- - ,,-.. - - -- ,. - --
 - 
I -.F :.--g! -W.---- r I I 
6 6 1 
I I I I I- 
I .,
 L r-r1.____.LL -- --. 
 
r:

.if
" !S--Ci
- r- 
- -- 
Na - bo - :!:nie k'nie mu wo- ł 
Vo . ces de - vo tas tol-  
 
t::=n--iik
 !,/;:) - 

 3f -== 
; I
-I :rr"-
 -i
t
JL- 
l I I 
J- ,..., H r"T7"1 
- 1"1 
 ri 
 
t Et: -....
J -::-1. ..Ił..i y l
.

 'L:1i-" 
j l 
--;;:;--=- . -- - - - - .--" 
i -
 --=- - I --ł--.... - -
 n-=r
 
ł . .... 
aj - my. 
la - mus. 
2* 


. 
-J - -
>>>
12 


PIESNI ADWENTOWE. 


2. Mocny Bote z wysokości, - Ty światłem swej wszechmocności, - Rozpędź 
piekielne ciemnolici. 
S. Jutci ona noc minęła, - Co wszystek świat ucisnęła, - A poczjJtek z grze- 
chu wzięła. 
4. Na to Boty Syn jedyny, - By ciemności zniósł i winy, - W tywot wstąpił 
śwjętej Panny. 
5. Temu Bóg dał nas w opiekę, - By czartowską zniósł z nas rękę, - I pie- 
kielną odjął mękę. 
6. Ten łaskawie nas przyjm
e, - Z wiecznych ciemności wyjmuje, - Światłość 
zbawiennjJ gotuje. 
7. Tylko nam ta noc zostanie, - Co jest na odpoczywanie, - A odnawia pracowanie. 
8. Lecz i prace i wsze sprawy, - Da szczęśliwe Bóg łaskawy. - Byle Bogu 
był człek prawy. 
9. Bote prawdziwa światłości, - Ty oświeć nasze ciemności, - Wiodąc do 
Twojej jasności. . 
10. Daj nam szczęśliwe powstanie, - Twojej łaski przetegnanie, - A dobroci 
wysłu.wianie. 
11. Bote wiecznej wszechmocności, - Broń od złości i przykrości, - Nagłej, 
wiecznej, śmiertelności. 
12. Ty, któryś jest dobrotliwy, - Odmień swój gnifW sprawiedliwy, - A racz 
nam być miłościwy. 
13. Amen, Amen, raczysz to dać, - Byśmy się tam mogli dostać, - Na wieki. 
z Tobą królować. Amen. I 
Objajnlenie. Ejnal, hejnal, baJnal. (alowo w
gler.kle), plejń budz..,a. W Krakowie da- 
wnl6j na widy Panny Maryl przez klika Niedziel przed Bo:łem N.rodzenlem codziennie o godzinie phltqJ 
zrana grano na d
tych In.trumentach a:ł do ..mego Bo:łego Naredzenla; to zwano ej n a l. 


:' 


PIEŚŃ 6. 


Siedem antyfon adwentowych. 
O sapientia! Mądrości, która I ust Bożych wypływasz.  
 
 Z. I 
 
-- · I - ;;_ _....._ i"'o- - .-;- 
- . - -.- -I-'- . _ . 

-- - - - I -.= _ _ _ . _ . 

---f'-- . 
 i - fLf'-_t-.- 
. -
-
 I_
 
b jlj jl I 
 U Iłl,il 
! l -
 J I J.J. J l J 
 
: R-=--=- 
 


 -.
 

=:=-I:;=-=ł 
-- r 
 
 
 
 
l. Mądro-ści, kt6 - ra z ust 
o-żych wy- 


- 


f
 .. - 
 -== -

.
- .
= 
 -
 
 '- --ł'.-:::-";"' =-.- -.- q =- - 
 
 
-- --- - -.- - - " - - 
 J . -. -.... _ . _ ;::1= 
- j-r- "1 - i 


- v- -
 -" - ..
. -.... -.o- 
I :..... _ I I II I 
- 
6 . 
l m..J. JJ' J.J. 11J li 

Fr=
.M-
 F 
r r I 
pły - wasz, Wszystko u rZjJ - dzasz, zewszjJd cel do by _ wasz: 


-- 
'.L_' 

 --= A 


.
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


13 


I t,8
4? ,:
 

 11 "'
__I 

:!: 
 1 ) J iJ 

 --
 qr
J
 
.. 

 - 
 "====1 
=====ł=Ft= ---==::IEĘ- =r =f=i=T - C 
 I C-:t:=:J 
Przy - bądź i na-ucz nas dróg 1'0 _ ztro- 


f i-
 
6 7 
· ,! i 
 ,! l -oJ. . =HP I 

 --  


pno- ści, Wieczna mą-dro - ści. 


O Adonai! 
2. O Adonai! WOdolU Izraela, - Coś go wybawił z rąk nieprzyjaciela: _ Przy- 
bądź upadłym pod ciężkiem brzemieniem - Z silnem ramieniem. 
O Radix' 
B. Korzeniu Jesse! Tyś chorągwią ludów; - ZamilkDl
 Króle na widok Twych cu- 
dów. - Przybądź i pospiesz, użal się z tej doli, - Wybaw z niewoli! 
O Clavis' 
4. Kluczu Dawidów, Izraela Boże! - Co Ty otworzysz, nikt zamknąć nic może. _ 
Przybądź a wywiedź mocą Twej prawicy - Więźniów z cit'mnicy! ł 
O Oriens' 
5. O wschodzie ranny, światło wiekuiste, - Sprawiedliwości słońce promieniste'- 
Przybądź i oświeć w ciemnościach siedz
ce - Nędznych tysiące' I 
O Rex' 
6. Królu narodów, Tyś ich upragnieniem, - Tyś jest węgielnym jedności kamie- 
niem! - Przybądź, niech człowiek przez Ciebie stworzony _ Będzie zbawiony'- 
O Emman ueI! 
7. Emmanuelu, Królu. Prawodawco, - Oczekiwanie narodów i Zbawco, _ Przy- 
bądź i naSZe wysłuchaJ wołanie, _ Boże, nasz Panie! 
8. W czterotysięcznej utęsknienia nocy - Patryarchowie, Króle i Prorocy, _ 
l naród wszystek takie głosy wznosił, _ O Zbawcę prosił. 
9. Też głosy wznosim dziś w Kościele nowym, _ W czteroniedzieInym czasie 
Adwentowym, - Pamiętni skutków upadku ciężkiego _ Adamowego! 
10. Ty, coś z szatańskiej wykupił nas ręki, - O Chryste! przyjmiej cześć naszą 
i dzięki! - D1\j Twój obchodzić w czystości sumienia _ Dzień narodzenia! Amen. 


. 


. 


ObJa'nlenle. Adonal (,
,
) Jedno z imion bebrajekiellO .Jebowy, .n&cz¥e: Pan = (Kr61 
I Pan ludu wybraoel'o).
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


14 


PIEŚŃ 7. 
BiobioA roB\! .p.... uj.io . g/JrJ . - Ror .to woli. \ 
: 

r
J 
..... 
l. Nie. bio _ sa ro - sę spu - szczajcie 
 
( 

 
 
 

1
= yn
F

 
A£1j
 
6 
I I :' r:-.J. 1 II ' I 

 oC- ...... ... v - 
 
. - 
 d-.- 
: -----==: 


-=t(

 
z gó _ ry, Spra-wie - dli - we - go wy - lej - cie chmu - ry. 


----= 
- -'- 
 - '- 
 " 
 
1- .,-]--.".--
---.' - -,-,-- 
I - tr- ;'
 Ff'" F-=ti
F T-H= 

 
 I !"1,-"': l l I 
 ' J.lJ I 
._ __ _II' _ II' .:,... 
 - =......-- rr-= .. 
 
 - -- - - ;j 
___--;t
 
- r - ;r - :4 -- 
_ . _  - t:=T - -
 - -[ r - r - 
 - 
O wstrzymaj, wstrzy-maj, Two - je za-gnie-  ' J 
' 
 
,=- 
_JTCj_ 
 - : ::::, -ł==t 

 " ] 

ą--
 
9 = 
 · 
 =--=--

_ .- .- ;; - 
-- 
\ F- r -r-i- i -i -
r 1" r-i i i i-' i'f 
6 6 

 . 1 t 

 
 . I :: 
- 
 ! =E J
J ==tf 
 

 
 -
 
 

-Ł=c! - J1 
_ ___ -\-_ 
 _. _.-....::-S----iii. -, --' - -' - 
_ -#= -+- _ = L--r- i'-' -ł---

 =t! i 

 I r I II' 
...ł..' I 
wa _ nieJ I zbro _ dni na.. szych zapomnij jw Pa - nie. 


I
>>>
I  


PIEŚNI ADWENTOWE. 


11 


2. Pusto w Twem mieście i pusto w Syonie, - Jerozolima w boleści tonie, _ 
Runą.ł dom Twój świętości i chwały, - Gdzie dlu Cię Hymny Ojców naszych hrzmiały. 
I B. Niebiosa rosę spuszczaJcie z góry, - Sprawiedliwego wylejcie chmury. _ Grzech 
nas oszpecił i w Sprosnej postaci - Stoim przed ToblJ jakby trędowaci I 
4. Padliśmy wszyscy, jakby liść jesieni, - Zbrodniami, jakby wichrem rozpro- 
szeni, - Tyś Twe oblicze zasłonił przed nami, - I Tyś naszemi złamał nas zbrodniami. 
5. Niebiosa rosę spuszczajcie z góry, - Sprawiedliwego wylejcie chmury. 
O spojrzyj, spojrzyj na lud Twój znękany, - I ześIej tego, co ma być zesłany. 
6. Wypuść Baranka, a daj niech przybędzie - Z głazów pustyni, niech nam Panem 
będzie; 
 Na górze córy Syonu się zjawi, - I po łzach tylu z jarzma nas wybawi. 
7. Niebiosa rosę spuszczajcie z góry, - Sprawiedliwego wylejcie chmury. _ Po- 
ciesz się ludu, pociesz z twej niedoli, - Jut się przyblita kres twojej niewoli. 
8. Czemut się smucisz? bolejesz tak srodze? - Nie bój się, nie bój, ja cię wy- 
swobodzę, - Jam jest twym Panem, ja doli twej sprawclJ, _ Ja twoim Świętym, ja 
Bogiem i Zbawcł. I 
9. Niebiosa rosę spuszczajcie z góry, - Sprawiedliwego wylejcie chmury. 
Roztwórz się ziemio, i z łona twego - Wydaj nam zbawcę naszego. Amen. ( 
l ' 


PIEśŃ 8. 
./ 
O Matko miłościwa. - O Matel g.oriosa. 


T. Kl. 
. 
 I 
 
I 
-r
rr


g 

 
G 6 
4 

tc l1!

ll
 
T
-FY!1J 
l. O Ma tko mi - lo . ści _ wa; 
l. O Ma - ter glo - ri _ o _ sa, 


B 


-!#ct1 
 ł 
m - -q
 
) -- ,-- - 
 '-- ; - - I' f fr ::C:t.tf- 
G G 6 

'

J
_=_-T

 


Pan - no 
vir - go 


li-to 
gra - ti 


ści 
o 


wa, 
sa,
>>>
16 


PIEsm ADWENTOWE. 

 

 _- _ . - - D 
I , I 
6 6 ::::===- 


 


Pan - no u - ro - dzi 
Pu _ el - la for - mo 


waMa-ry 
sa,Ma- n 


ja, 
a, 


Pr
;
f

 


6 
J .l d-.J. 
1'-- 
, 
, 
módl się, módl się za na mil 
o ra, o ra pro no bis I 


2. Nasza Orędownico, - Nasza Pośrednico, - Nędznych Pomocnico, - Maryja, 
módl się za namil 
s. Tyś świata podziwienie, - Grzesznych wybawienie, - Smutnych pocieszenie, - 
Maryja, módl się za nami. 
4. My do Ciebie wzdychamy, - I z płaczem wołamy, - Ratunku tądamy, - Ma- 
ryja, módl się za nami! ( 
5. Nie masz po Bogu w Niebie - Pewniejszej, krom Ciebie - Nadzici w potrze- 
bie. _ Maryja, módl się za nami I , 
6. O Dziewico przedziclna - Z Bogiem nierozdzielna, - W sławie nieśmiertelna, - 
Maryja, módl się za nami I 
7. Laską obfitująca, _ W cnotach pływająca, - Gwiazdo pałająca. - Maryja, 
módl się za nami I 
8. Przez Twe poczęcie czyste - I szczęście wieczyste - Zgotuj nam ojczyste. , 
Maryja, módl się za nami. 
9. PNybądź na.m, gdy pomrzemy, - l na sąd staniemy, - Laski Twej lJra- 
gniemy. _ Maryja, módl się za nami I 
10. Zjednaj nam zlitowanie, - Z Tobą królowanie - rajże nam to, Panie.- 
Maryja, módl się za namil Amen. 


1
>>>
pmSNI ADWENTOWE. 


17 


PIEŚŃ 9.  


Melodyja 1. I 

7ti
1
4H
 
I 6 6 


-; 
=- -Ęi1: ,.J n d_ ). 1 1 1 


POByła do Pauuy. - lIIittit ad Virginem. 
..tf.utentylc. Ton VL o stopień wyz(J: 
-- -  


Pan - ny 
-gi- nem 


- 

 -=re.. 
nio la, Lecz mo - Cli. - rza SWe go, cne _ go Ar _ cha- 
ge - 10m sed for - ti - tu - di _ nem su _ um Ar-chan_ 
) 

 
 
 * g 
 
I j I I f I j I __ I 
7 6 7 6 


1'1

 
I-I 
 I I 
nio - la, Mi -lo - śnik na - ro - duo Nie-chaj ś}e mo- 
ge - Jum, a - ma - tor ho - mi - nis. For-tern ex _ pe- 


F=t Jc 
i-łŁffJctr 
ł "" 6 
J i i 1 1. 
 J  L I 
 
(- Je. - 
 "b= 
I 6 6 , 

d_ d )- W d d J
J Ji l d d 
};# 

 
f-I I'==r..- I _ 
 
 
( 
\.\O'U cne .
 go pOS-la wna-szej spra-;te, A-by przJro _ dze _ Diu 
,)' oli -.. pro.. -b;, mm - . - om, "_lu _ "" fa _ ci _ al 
· °l S 
... 


,....
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


18  
 
, -=-n
( r-=f
J't] l 
6 6 
J J 

-=-r
JI 
u _ czy _ nil bez _ pro. - wie Z pa-nieńskie - go plo - ili{. I \ 
ut prae-ju -!li _ ci - um ID par-tu vir - gi - nis. 
poByła do Paony. - Elit ad 1irPne m . \ 


Melodyja II. 


T. Kl. 


. 
. 
 1 ,. 
 
 . i=-: 
 
_ _ 
 . ._ ;-- --= s .- .-.- - :- 
 
r== dFrcr #E p" T-i i r 

 

 
c _ %

 ł )
 
_ _ 
- I - I ----r--=: - - -.=- 
- 
 
- II 
1. Po _ sy _ la do Pan - ny nie - la da A- r 
1. Mit-tit ad ViI' - gi - nem non Iluemvi8 An-  


,  
 
 
 E 
 
.I- =1-=
£
 -:-3 

 . __ . -:,o:c:: 
 _. 
J.-f'=== '" =-= - 
- --ccS=J 
I I I I I r i r f---r I \ 
.L 
 
 .4 l_: 
= 
i


,i-=


 
-r --r- i I =+c----ł:: I =F:' 

o _ la, "", uw _ '" _ "" .,,, - go. "'" -'0 A - ,bo - nio . ł
1 
ge _ lum, 8ed for _ ti _ tu - di - nem, su - um Ar - chan - ge - lum,  


 
 ::::'--:.-1---; 

 F 
 
.- - -...--. \ 
J-:.=- _- .;--- 
-- -=.. - - . * ._- 
fL-
 -"--- [J -
=:W -,,-p- -fi - 
 
,ł.--" I 
III II 1::: 1 II' I 
II \" 
6 - li 
Jl_ł I JB-..l::::- J. I J ) Jrl.J. 111 D 
'__ 
 ___ 
 
 . S-- 
 
 ---- 
 
. =1' ----- 
 - ;.- I=== I--
. - 
 - 
 
- - - [-I -,,
 - I ....- 
...:;_ I 
Mi-Iośnik na _ 1'0 _ duo Nie-chaj śle mo - cne - go posła wna-8zej 
a_ma-torho _ mi _ Dis, for-temex-pe - Iii - at prono-bis nun-
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


19 


spra - wie, 
ti um, 


dze - niu 
ci at 


i 
u - czy - nił bez. 
ut prae-ju - di-  
 ::: 
 
+--- - - 
_.-;d::-_-i-- .- 
f 

 
TT-r,
-

 -1 
 
6 6 
4 
1 I i ......., 1 I I 1.......1 I - 
4J 
.so . . '''' ..." _ ... 

 - .
. -J {; --=-f 
 -- 
 - 
I --t ---J-..-: T - . i I 
 I . --- 
I ::::: I 
pr.a - wie Z pa-nień-skie - 
o pł! - d!L I 
CI - um In par - tu Vir - gl - nlS. 


2. Przyrodzeniem władnie zrodzony Król chwały, - Króluje, panuje, i wszystkie 
zakały - Ze świata precz znosi, - - Pysznych karki łamie, hardych myśli tłoczy, - Ża- 
den mocarz jego nieuskoczy, - Wszech siły przenosi. 


S. Niech1:e precz wyrzuci książę świeta tego, - Matkę uczestniczką niech czyni 
wszystkiego - Państwa ojcowskiego. - Wychodź, pośle, z temi posłany darami, - Od- 
kryj, co staremi tajono pismami, - Mocą. posła cnego. 


4. Przystępuj a zwiastuj, mów: "bądi pozdl'owiona;" - Mów: ,,1:e łaskiś pełna, że 
z Bogiem złączona;" - Mów: "niech się nie boi. - Panno przyjmilJj ten skarb Bo1:y, po. 
wierzony, - W którym czysty zamysł Tw{,j będzie spełniony, - I ślub się ostoi." 


t 


5. Wysłuchała Panna Posła i przyjęła, - Uwierzyła słowu i syna poczęła, - 
Ale przedziwnego. - I radzcę i rzą.dzcę narodu ludzkiego, - Boga w
echmocnE'go. 
Ojca wieku wszego. - W słowie gruntownego. 


6. Ten nam niech dać raczy grzechów odpuszczenie, - 'Viny niech z nas znie- 
sie, a niech da zbawienie - Na wysokiem Niebie. - Racz błagać za nami, Panno. Syna 
Swego, - Niech da do ojczyzny przyjśdź z wygnania tego, - Przez ten owoc z C
IJ" 
biel Amen. 


. 


3* 


--.........
>>>
,...... 


20 


PIESNI ADW.ł:NTOWE. 


PIEŚŃ 10. 
Po upadku.. - Postquam lapsus. I 
. ---- 
j.t 2 - ..... 

 łł.lh: 
 - +- 
 - 
 ' 
 ' I I .. 
 
 
'it F-- . -- -' -:-- 
 .__"'1- oI--
 
. l- -- -.s: 
F=-fł= I
 r' ====
- 
J 
7 
_. 1#lł
1 D1i d 
 -ł _d sd 
-J 
 
 
D'# 
 - 
M=r=Fr

o=i 
l. Po u - pa - dku czło - wie - ka grze- 
r" l. Postquam lap - sus ho - mo est pec- 


:::=-- .-..- 
'--j- == 
I 
- 
-.:.- 
szne go 
ca tor 


I 
r 
 r - 
------ 
lt!J 
-r:..t I r 
.. .
 1;J 

_ J-J= 
- 
 
===tlTiJr--= 

F 
 


u - ża lił się 
cre-a tu-rae  
:::- 
 
 
f!:HH=J-J=+= 
-
-f-==
 = 
 
rrr3= -C -C 

=ł I
 
I I , " ' I J:j 
 I I 
 _ 
'
 d - -..... I
 

=

 = =t
 ===-
{
r

 
Pan stwo - r7.e - nia swe go. 
mi - ser - tus cre - u. tor. 


I
 
 
 - 
 :::-- Ę .-..- ł 
,- _,.r
 =- --J -I":; _
 
 _ _ _ - --1 -- ' - - 

. 
-- - -- --- ----s--.-, - 
 
I -rf- j--, f-
-F r!f7 ---rF - ""' 
I I- I 
 
7 
 
 


 -8 -=
m--:j= 
 - - -
 
=+==-F F - F -.:.- 
Ze-słał na świat Ar - cha - nio - ła i cne go. 
Mit -tit AI - chan - :;e - lum ut sa - va tor.
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


21 


4 , 

 . .... " " 
( 
15Y


 
 
. ....- '- - -
-,; -,;-.-- 
O-- 
__..-. ___ _. . 
I - !.#rIT I .. l I l I 
11 
 I 
- 
.. .. 
 I I "rm 

'.
-1ł?E
 et!
 
- 
 
f 

 '. 
 I 

łiJ-d-'

 
:-łłt -"".- Q _ lIIj _ _.._
 
 
e:r-rlt t -= - - .-
C1 =F- - rr - 
 1=-.
 
 


.... 
,; I ,; 
-.. - 


. 


" 


:r:6 
,;._.jł-
 
l 


.i ). I d-1J-J 
 


2. Idź do Panny imię Jej Mary.ja, - Spraw poselstwo: Zdrowaś łaski pełna,- 
Pan jest z Tobą, nie bądźże troskliwa. 
3. Panna natenczas psałterz czytała, - Gdy pozdrowienie to usłyszała, _ 
Na słowa się Anielskie zdumiała. 
4. Archanioł widząc Pannę troskliwą, - Jął ją. cieszyć mową łagodliwą:- 
Panno nie lękaj się, Pan jest z Tobą. 
5. Nalazłaś łaskę u Pana swego, - Ty się masz stać Matką. Syna Jego, _ Ta 
jest wola Boga wszechmocnego. 
6. A będzie mu dane Imię Jezus, - Ten będzie Zbawicielem wszystkich dusz,- 
Raczysz miła Panno przyzwolić już. 
7. Panna aczkolwiek była troskliwa, - Ale widząc, że to wola Boża, _ Rzekła: 
Pańska służel"rica ci ja. 


8. Aczem ja wielce pragnęła tego, - Bym mogła być sługą. Matki Jego,- 
Stańże mi się według słowa Twego. 
9. Jak prędko te słowa w.ymówiła, - .Wnet Pana w żywocie swym poczęła,- 
A tam Bogu cześć i chwałę dała. 
10. O Panno, gdy żeś takowi'j mocy, - Wołamy k'tobie we dnie i w nocy, _ Ra- 
czysz nam być grzesznym na pomocy. 
] l. Byśmy Panno przez Twe przyczynienie, - .Mieli tu swych grzechów odpusz- 
czenie/ - A potem wiekuiste ?bawienie. Amen.
>>>
22 


PIESNI ADWENTOWE. 


PIEŚŃ 1i. 
Przyjdź, o zbawienie pogańskie. ł 
Ś. Ambroży, lir. 340, t 897 d. 4. Kwtn.  
 
- TF
 ". F

U
 
6 . 
=- 

 
-k#ł 
 
...:.- I 
l. Przyjdź, o zba - wie - nie po - gań - skie, 
2. Nie z krwi, ni z cia. - ła mę - zkie - go, 
-- . I 
 

 


; - 


 
-¥.D 


-- 


... 


Je - zu dzie - cie .pa - nień - skie, 
A-le z Du - cha, Swię - te - go, .

 
nF rFr
 
6 6 
..J ...!. 

 I 1 -1...l 1.
 l .J 
r -- 

 - il
_ł1 ==--E,
 


Niech się wszys-tek świa.t dzi - wu - j
,. 
Bóg się ra - czył w ci e - le sta. - WIC, 
F

r
?= 

:=t; 
 
k
.
 
Bo rzecz no - wą Pan go - tu je. 
Ma _ tkę dzie - wi c'ł ZO. ata wić.
>>>
PIE
NI )WENTOW.E. 


2b 


I 


8. Panna Syna porodziła, - Panieństwa nie straciła, - Pełiła cnot, bo w Ni
j 
Pan chwały - Miał majestat okazały. 
4. Pł(ld 
ywot& Panieńskiego - Syn Boga najwy
szego - Prawdziwy Bóg. czło- 
wiek prawy - Podjął się straconej sprawy. 
5. Przyszedł od Ojca wiecznego - I zaś odszedł do Niego. - Gdzie nas bierze 
do siebie, - Siadłszy na prawicy w Niebie. I 
6. Jt'ZU równy Ojcu swemu, - Pómo
 b.dowi Twemu. - Niech łaska i Twa moc 
wieczna - Wszystkim będzie po
yteczna. . 
7. Tw6j żłób niech liam świeci jaśnie, - Niech Twa chwała nie gaśnie; - Daj 
wzrost w wierze, daj w godności - Wniśdź do Niebieskii
j radości. 
8. Chwała Ojcu n&jwyższemu. - Cześć Synowi wiecznemu. - Chwała Duchowi 
Świętemu. - Bogu w Trójcy jedynemu. Amen. 


PIEŚŃ 12. 
Spuś
()ie nam na ziemskie niwy. 
Melodyja I. 
o I 
.' =-
 -
- 
 
FI J ł=t f I 

-=-+=
 . 
F 
 =ł=f
=f r-=c L1 Tl 
 I 
6 . I 
4 
I 2 
L -.  ::::_ 


 J_J J J l l' 1 

 
-
-- 

r 


F 
t=P+-'
 
- 
_ l. Spuść-cie namnaziemskie ni - wy Zbaw-cę 
Światprzezgrzechynieszczę-śli - wy, Wo-łał l 
ł--L
:


 
I' r r l l::::" II I 
I 7 6 7 P 6 

 I L 
 I 
:: _ J

 
: -fur 

-- E=- :_U 
= -
 - -- 
- 
z Nie - bios o bło - ki I Gdy wśród prze-kleństwa od 
w no - cy głę - bo - kirj: 


I . I 
r1:it== ---r=L - - Eb
 
 E - 
 ;-- 
 J - 
 
m = rr=- - - 
 
r f= , - rr=
 - - 
 - 

 Je l I kl!
 J- j
 p

 
t - 
 -r--! I" v I 
r -I . =-H 
Bo - ga Czart pa - no- wał. amier-ci trwo -ga A ci
-tk.ie przewi- 


-- 
--
>>>
:.!4 


PIESNI ADWENTOWE. 


:::- 
f+ r 


f=

 r - 
.. I,i I,i 
 
k 
 
 I I I ,.. , 
 
J J l 
 
 .1-:1 
.1... .. 
 ' J 
;h j l - H=t==r
-
t=-'F- 
 
nie-nia Zamokły bra - my zba wie nis. 


Spnśvvie nam na ziemskie niwy. 
Melodyja II. 


4 __ 2 
;
L

-j
-
 
-
 
 - 
 I -
 
 - - F --
 . -p F 1: 
-F- 
f"1 I w..w --- I I I I I I 
- 
7 6 4 3 
-L P
::: :- I 
 
-
F r
 - . 
- L Spuść - cie nam na ziem - skie ni _ ;ry 
Świai przez grze - chy nie - szczę - śli - wy,  E::t:: 
 _ ...:=£. 

 .. 

 

 - -.-(- -- 1 - -I
 
:3 
b i I I :::., F 

 6 
: , r M :
=t


 
I :::: 
Zba - wcę z Nie - bios, o - bIo ki. Gdy wśród przc-kleJ1- 
Wo - łał w no. cy głę - bo kiej: 


.-... 


ł 
 
"" 
stW& od Bo - ga Czart ps - no. wał, śUlier-ci trwo-ga, A cię-
>>>
-o 
PIESXI ADWK\70WE; 


26'  1 .r


1ł-

 
 
I I __ 
- I 
I -.-d l J _d_
J. -
. _
_
 .J'L J
 :l .J
 

 tfz

l-=
 
 t

-G


 
-.:,.. r--
 I 
 
L- zkie przewi - nie - nia Zllm - kły IJl"3. _ my zba _ wie ---=ł" nia. I 

 - 
2. Ale się Ojciec zlitował - Nad nędzną ludzi dolą, - Syn się chętnie ofiaro- 
wał, - Dy sprłllił wieczną wolą: - Zaraz Gabryjcl zstępuje, - I Maryi to zwiastuje,- 
Ue z Ducha świętego - Pocznie Syna Bozego. 
8. Panna przeczysta w pokorze - Wyrokom się poddaje, - Iszczą się wyroki 
Dote, - Słowo ciałem się staje. - Achl ciesz się Adama plemie, - Zbawiciel zt:jdzie 
na ziemię: - Drtyj piekło I on twe mocy - W wieczn
 pogrąty nocy. 
4. Oto się już głos rozchodzi: - Wstańcie bracia uśpieni! _ Zbawienie nasze 
nadchodzi, - Noc się w jasny dzień mieni. - Precz odtąd dzieła niecnoty I _ Wylęgnione 
wśród ciemnoty: - Niech katdy z nas w przyszłości - Zbroję wdzieje światłości. 
5. Niech nns zdobi mierność stała, - W pokllrmie i nallOju, - Nie hołdqjmy chu- 
ciom ciała, - Żyjmy w zgodzie, w polwju! - Naśladować Tego mamy, _ Którego przyj- 
licia czekamy: - Ta jest powinność nu sza, - Jak Apostół ogłasza. 
6. Zbawco świata I szczerze chcemy - Pełnić te powinności; - Złącz się z nami, 
niec!:. Lędziemy - Twemi dziećmi w szczerości I - WIej o Jezu miłościwy 1- W duszę 
m
 pokój prawdziwy, - Posiądź i serce moje, - Wszak jestem dziecię Twoje. Amen. 
LL _ 
:::: 


PIEŚŃ 13. 
Tobie nad pomysł, dowcip i wymow@. 
Mclodyja I. ł 
f 


 
 
 
t
J CJ 
 
- !t:Jił==:t:-i:£:!_II= .:1- =":' -c= - =,._ 
 _ -:-- _ 
! I · tPn - -r-i -r: S I I 

 -tLJ---lJ I J. 
 _' 
 
 J J 
 
 

 i:łz::-: =:L=.-. -
 
 "4= 
5-
 -==
-=t=-f =i--:-::J ===:I=t- - 
 
'-Ioł 
1. To-bienad po-mysł, dowcip i wy - mo - wę  ...,... 

 
..J - -I - - ==1 - - -I -- ..J _ _ _ 
f -- 
 :-:
i--:
 
 
 r == r 
*
ę-
 
b ili II II 
 III I I 
I .Ld 'ft1_ J .;.1 I'J J 
 _ 
l
 - - 
*,,'1--C-
 
 - .--
 

 E -- /:-r- -ł--J.- 
J,:- -,,-- -r-- _ _ _ 
- -r- _ ,. _ 
__ __ 
-- 
 r--.:,.. 
Wznawiamy, Pan-II o, rzcczGabrY-Ju .. lo . \V
. 


4. 


--
>>>
... 


26 


PIESKI ADWE
TOWE. 
łlF

=
 Ą

 
 
=1 
. :::: I-.L J-.-.-L J 
 
 J; J.... 
= 
 _ 
 : _J JJ) 
::: 

4ł!=
F

F=
r'-i
 
 
-r= 
 
 
_ I I I...:; .:.r::::rT__ 
Któ.raś od nic-go wtesło-waucz-czo - na: B'łdźpozdro.wio - na. 


Tobie nad pomysł, dowcip i wymow
. 
Melodyja II. 

 
 
 
. -iE
F


L}--
=

=]
l:::=
 ] 
'-#f 
 i #f j i li 
 
 
 i 
 f ::::  Uf- - 
 
 -a- I ::: 


 
 s=: _ 
 :_ 
 -*
;:.=, 

 ==.==- _ -r 
=== 
 . 
,-r- - - -...--
-=--- - 1- -- 
- ...-II'-
 - ,;- 
::: I I I::::: 
1. To.łlie nad po - mysł, dow-cip i wy - mo . wę 
-' Wznawiamy, Pan - no, rzecz Ga-bry -je - lo . wę,  
W
 i 


--;
£rt
 

 I 
 I II l 
677 
'- __I___
-=- I J - I _ 
J- -1-.:: -A= _ _ 
 l- I 
 
. --
 h - - 
 
"
 =---
 
p
- ,,- 

 
 ł- 
t=" e-"-J

-P=c =Ę+ 

--r-
 

 !....I 
 I. 
 
 I 
- - - 


Kt6 . rali od nie - go, kt6 - raś od nie. go w te sło owa ucz. 
-P
r=
 r

 I ł 
:::::-- :::=- 
"?i 

 -J 
 )J 
 =-- _ -ii
 

-J ==
 :=Ei J_ J __ 
 
 _b
 
 

 - -ł!F- - - 
-#r i:= E# 
- 

=-= 
 
- 
I 
 -r-t--T--r- r I 
- 
 I 
ClO . na: J3łdź po.zdro . wio . Da, bądź po . r:dro . wio. nal
>>>
PJESYJ ADWE
TOWE. 2.7 
l (JA "Li 
Tobie Dad pOJlysł, dowcip j wymow
. 


 Mclodyja III. - fii l 
. .. I 
 

 j"1 , r"'I , I , .-; eJ." 
. ...1.... ,J J 
 
 I. "_ .z.... 
1


C


:


=F11 : ł "
3 
!
i 
 .r 
Itr 


I ffl

 
 
 
6 :::::-- I &'!I 't 
I I J 


 J -J o
 '_i';'; d d I J , 

 - -I 
w=Fi
 I ir=tg

 
 
I I 
 F , 
1. To. bie nad po - mysł, dow-cip i wy - mo - wę Wzna-wia.my, 
o"!, 


I r 


7rH
 F g-
 
I 
__I
J .J J J JO_ :-J I __ .
 
l
 Ct
-=ł - f 
 
Pan - no, rzecz Gil.. bry - je- - lo - wę, .i! J 
 
; =r==--u - 


- r TI I -r T ł 
6 
 
4 
2 
 
h.tó . raś od nie . go w te slo - wa ucz. czo - na: 
,. 


.
-
>>>
"I"" 


.t 
28 J'IE!P.""I ADWEXTOWE. 

llc i ql fi 8 eT 

:::t--d
 

--!'"_d_
IT
 =JE - 

 r- =F= -
 C F:= : F
 = = - -- 
 = F=F J- ==== 
l"". - -- 


MiY
_fl:-l.
coJ-

J 
 ' 
.",. "" II ( 
. Bądt po-zdro - wio - nal .. I 

 - -. J 
2. U Ciebie jedn
j niebieskie są. dary, - Którcmi Cię Bóg obdarzył bez miary:- 
Tyś napełniona łaską. potądaną. - Od Boga daną. 
3. Pan z Tobą. Ciebie przed czasy wiecznemi - Przeznaczył sobie przybytkiem 
na ziemi, - Zkąd Cię do N'ieha przeniósł nalI obłoki. - Na tron wysold. 
... Nad inne panny. kt6re zachowały - Swe Bogu śluby, masz przywil
j cały:- 
Z białychgł6w tadna bez wady wszelaki
j, - Czci nie ma takiej. I 
5. Dlatego słusznił1 Ciebie wychwalamy, - I Twej do Syna pomocy tądamy: - 
By nam odpuścił z Twej święt
j zasługi - B6g nasze długi. Amen. 


. 


PIEŚŃ 14. 


I 
J 


Urzil d 
bawienia. - MUr.UB salutis bumanae. 
(TOIł. VII. [rnizoliJgi8'''1 o 2

 8topni ni:fj);-8kala: 9ahcdeJ9; - ton zasadnicz!!: g. 


,.  . B_ _ _..L_-I 
 
_==!==t __ _ ! 
:.- i - 
@ --- -

 ...:g=-
 
 -==:g 
--1- r-." - -- 
--=ł-====--n=:: -----=::3 

 -Ft 
- rr- F r-r i U r - 
- 
6 
5 ( 
rmJ
 

 31. I III 
: 
 
 .
 4-- - -==- 
1=1!f 
 
_ -. 8=-8 --- - - --- 
-- - - - -
 ---- 

tr -r::;, r - 
'-&o' 
1. U - rząd zba - wie - nin Iudz - Ide - go 
1. Mu - nus sa. lu - tis hu - ma - nae  . ... 
 
- --I-::-+- -:+: ---- ---=--- -
=::;; .- 
 

 r = ?

;2
.J- 

 .,=.
 

. 7 r,.'- łf-=' I I 
I łfr I "'
 tr,"""- 
I .....1 1.-: 1 I I -.i --: I 
656 


Po - trze - bo - wał 
E. 
 - ge-bat 


r"'1 r- I 
J 
 p&

l 
_--= p
 -r--=r
33 
pil - nie te - go. 
i - stud pll' - ne:
>>>
PIES).! 61.DWE
"TOWE'
 


2D 


", .. n -... , 


W
 
I i 
II II --L. 
- - _ 
 .d. 
- .... d 
 -J 
'J -d l
J \ 
g ;#. =8-


-
 F tF'
 

 
I--
-- -!Z- - 

. =r . --{3-'Jrr.:; 
1--. ł- -. ...:.,,- r 
By 11 - pn- dek Bóg na lIra - wił, Czło - wie -' ka grze-' 
r=- Q
o TU . i - U"W re 6 stau rll. - ret, De - UB wl&Il-duw I 

 ....., 

\ 
 

 - . ". --1""1 
:#- - - 
-_ :: --=- 

ł-
 

!C:: FI===- -JI:!:=łt:=:j:J 


 F
'
r t= 
d- ==---'

FI ---==Tr- --l] 
sznc - go zba. - wił. __ ... J 
ut sal va rct. 


II 


2. Pan Bóg w Trójcy świętl!j radził, - By świat zbawił, grzechy zgładził,- 
Przez wcielenie Syna swego, - Sprawą Ducha nojs",iętszego. 
S. Panna od wieku przejl'zlma, - Archaniołcm obesłana: - Żeby nn to przy. 
zwoliła, - Matką Nltjwytszcgo była. - I 
4. Mówiąc: Zdrowaś bądź Ma
 y ja , - Łaskiś pełna, tadna inna, - Pan jest z Tobą 
od stworzenia, - Nie lękaj się pozdrowicnia. 
5. Oto I)Oczniesz Najwytszego, - Syna Boga wszechmocnego, - I porodzisz Besk, 
moc1h - Duch;:. świ\'tego pomocą. 
6. Panna się z tego zdumiała, - Czego przcdtćm nie słyszała, - Wolą Bo!'ł 
być baczyła, - Aniołowi przyzwoliła. 'I 
7. O czem sprawni c wysłuchawszy, - RzekłaPosłowi, powstawszy: - Słutchni- 
cam Pana mego, - Stań się według słowa Twego. 
8. Duch święty natychmi!\st z8tlłpił, - Ciało panieńskie poświęcił j - Słowo Bote 
jest wcielone, - Ludzkie plemię wybawione. . 
 l 
9. Przy tej tak wdzięcznej nowini
, - Któr/łć Aniół prawi ninic.), - Pełna łaski 
Panno prosim , - Łaslę PaJiską niech odnosim. 
10. W Tobie jest olJfitość wszelka, - A w nas jćj Jlotrzeba wielka, - Maryja 
morzem łask słynąc, - Dozwól łaskom na nas spłynąć. Amen. 


t. ::- 
o b J 
. n I c nI c. Dzlcło zba,,'lcnlo ludzkl.go - Tl"rm"gnło "i/nlo tcgo. - Dr na zleml
 B6g II
 
Ą. 
...Ił. - Czło".I,ka gruun.go zbo".U. (l'ldlll lIobolllc. WilIlO, JS:'S. lir. i). iŚly H Icrollhn (ur. ukoło r. 1140 
.. Slr).donio \Y Dahnn')'I) luk lomo ulrzymuj... Oto .. J'iO 1;01110 uwagi Iło,,'a: ..Clła okonomlo tIk ,,'1. 
dom.go. J"; l IIle"'ldom.go ....Ioto... .crłg"la II
 do "r.).j.cla nn ziemi
 .Jozuln C'I)'llula. Krz)"j Jezal. 
Chq'llula JClt o,.)"m h 0.1 k o W). fil I' II n k t c III, do kt6rogo zwlorza WI'Yltko, JOlt trołeJł eałl!.! hlltoryl 
." lato." (zuady l ealo.e! Cle. łlr. XXViII, t. l, r. 18:'2). 


ej Ninie ,,'yru dawny, znaczy tera.. 


.... -
>>>
""" 


;a 


c::- 


PIEśZ\"T ADWE
!OWE, 
Urzą;d zbawienia. 


59. 


Na cztery męzkie głosy. 
I 
Tenore L I..J l ;'f'o. I 

 

 _
=@
_

 c: -a _ 
 
 
 

-- -!- 
 -:--- 
!!!=- --'= :::""-
Jfr--
- -
==F=- 
r-- - r """'-r r-r 
11ello re II. _ tJ 

 
BCl.880 IL 
 ..ł... 
1. U - rząd zba - wie . nia ludz. kio - go Po - trze- 

 

 l 
r 
 
-

I 

tFL


.ą 

 łu 
bo - wał pil - nie te - go, By li pa . dek Bóg na. 


'" 


pru. - wił, Czło - wie - ka grze - szne . go 


zba . wił. 


PIEŚŃ 15. 


Wesel 8i
, córko Syońska.  


-1=f¥


 
I...J If 6 B _ 7 

J J .,J L I 


£-

 -"= 
 . OO=r


 =1 
1. Wc - sel się, Cór - ko 8y - oń- 
2. O to twe wie - ezne z a - wie. 

łAla \ 


..
>>>
PlEsm ADWEXTOWE. 


31 


ł

-Aąt=
q;
r
  :J=
 
 
 
...:.; I
 I I 
- ska, Śpi e . waj du - S7.0 wier - na cbrze - lici - jań- r 
I we, O - to twa - je u - spra - wie - dli _ wie- 
- 
,.".- 
I 
r=
-
 


 
- ł - 
 _ 
ska, Nie - wf - mo - wnie się ra - du - jąc, 
nie, Je - dZle do cie - bie na li . chej 


A wser.cu 
o.śli-cy 


fi: 
 I -.. f 2 =- __ '- 

 ==; 

J

 ł

 
,f F e; I l.! -U II 
O 6 
4 
..! -oJ .J. 
 fJ n 
I
--

 - 
E:--- - 
 
-p r- --- -e---- - -- - ---EĘ 
 
I -.;.. 
. fi . \I 
try - Jl1m - u - Jąc. 
Twój !(ról ci chy. 


r:::- S. Oddnj słuszny pokłon Jemu, - PoddaJ s:ę w moc tanu niebiOikie1l1u, ... On 
-, skarbu własnej zasługi - Zbogaca wierne sługi. 
4. On zgromi nieprzyjaciele, - Którycb ty masz zewsząd bardzo wiele, _ I mo. 
rzem, i ziemią snadnie, - I niebem jak chce, władnie. 
ó. Do narodów pokój JE'go, - Krew świadectwem przymierza wiecznt1iO, -_ On 
wi
źniom z dołu bez wody - Pomote do swobody. 
6. Dziękl\imy Bogu naszemu, - A cbwnłęskładajmy zawsze Jemu, _ U nam 
spełnił, co ślubował, - Żywot wieczny darował. 
7. O Chryste, królu niebieski, - Rac:zte nas wspomagać, lud swój ziemski; 
 
A w swoj
 sprawiedliwości - DaJ nam wieczne radości. Amen. 


o bJ al n lon lo. C6rb SToll.ta (C6rka 8yonD) lO mluto Jeruzalem; hld wybrallY. 8)'on, ,6rL 


-, OJ O.loł - &wło (CIC. ')"bibolJ potOJul kOD - !rOdło (.ymbol) WOJIIY. 


... --
>>>
32 


PIESXI ADWETI'OWE. 


r --=- 
 
 -=r PIEŚŃ 16. 
, Ił' Wszyscy \\"ierni śpiewajmy. 
- 

 - - 
1 -
3-=
i=

-&
-- 
 

 - r t r r r=i f- i= :::-r

 -r-r 
lJ[.1 , 
- 6 
I ' 
 
-=:J-I--Ł-J-,:-J
 - Jd:::::: ł 
 
,"d
J 
. !t
 ==r::::- ==i - p.-- - -1-- -=r=.
 
- -:::-, II 1-- -
 
 
-"-::'-'--cł- 1. WSZ}'S. ey w:er. ni śpie - w!\i: I 
I A w ser - each po-nil - WlI\I- 
;; -=J. _
 .J. ...J :d-=- l J _ 
 ::: ==-__ _ 
i 
o._ 
-
 
::;;: - 
, cbwa - 
'C .... 
o -- ga s
o - ;,:::: l 
my, 'wi, - ty Ad - won' J' - go. I I 


t


ł
 

 I I 

 'I 1"-'1 r _ł- ;;F 
1;7 
J-J-Ł_J_ Ld 
 -=t
-:J 
; 
:::=E-=3Er' 
 =Fd=== :::::::=S
 
-- - -I=IE r-
 - - - -----===ł= 
 
-- 
 
WUa-ju przy - o - bie . en ny  
I 


-OlU 1 -. 


,,:L.,  
 
 
w.i=


 ą-


r 

 

 


d=
 
 
"IVJ 
- r 
=ą¥1 r- 
Oj . eu A - da . mo wi I ezę. sto po.wta.
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


ss ::::- .-.., 
- 
 ""'- 

==ł
 - - - 
 f - -r--==-5a 
j - , I 
 
6 

 -ld 
J m · 

 ¥77hF-r 
- I 
rza ny wier- nych na - ro - do wio 


2. Bóg się z szczerej miłości - Zmiłował nad nami, - Widz/łc nas z wyso- 
kości - Być w piekle więźniami. - Przez Adama pierwszego - Śmierć i potępienie,- 
Przez Adama wtórego *) - Żywot i zbawienie, 


3. Co Bóg w tajnej swej radzie - Postanowić raczył, - To ziścił, gdy sposo- 
bny - Czas tego obaczył: - Do Maryi wysławszy - Archanioła swego. - A jemu urz/łd 
dawszy - Poselstwa wdzięcznego. " 
. 
4. Zdrowa, bądź ukochana - Z łaski Twórcy swemu, - Ze wszech niewiast wy- 
brana - Do wielkich spraw Jemu. - Tak rzekł Anioł, - Panna go - Ze drzeniem 
słuchała - A z pilnością poselstwo - Jego uważała, 


ó. Lecz Anioł rzekł: na strónę - Odrzuć, Panno, trwogę; - Ciebie wziął pod 
obronę - Bóg nad wszemi Bogi. - Oto Syna w czystości - Porodzisz wielkiego- 
A nazwiesz z spraw własności - Jezus, Imię Jego. 


6, Ten będzie obwołany - Synem Najwyższego; - Jemu da Pan nad Pany -. 
Rząd świata całego. - W Dawida, przodk.\ swego, - Majestacie siędzie - A do wieku 
wiecznego - Wszystkiem władać będzie. 


7. To przyjmt.ijąc Dziewica, - Poważnie pyWa: - Jakoż? ja Królewicza - Tego 
będę miała? - Rzekł Anioł: Duch w Cię wstąpi, - A moc Najwyższego - Cieniem 
Cię swem obstąpi - I dowiedzie tego. 
t 


8. W tem się Panna oddała - W moc Stworzycielowi, - l tę odpowiedź dała - 
Jego Aniołowi: - Ja jest sługa gotowa - Panu niebieskiemu, - Niech się stanie twa 
mowa - Na wieczną cześć JemlL 


9. Tam Bogu ustąpiła - Własność przyrodzona, - Tam się wiary zjawiła - Ta- 
jemnica ona. - Bóg się na ś"iat pokazał - W ciele objawiony, - Zkąd anielski i ludzki- 
Stan uweselony. 
10. Porz/łdnie obesłano - Wszystkie swiata włości, - I pog"anom znać dano- 
O Pańskiej bytności. - Wiarę pl"z
jęli w Niego - A On zmogłszy sławnie - Szatana 
okrutnego, - Wstąpił w Niebo jawnie. 

 11. Chwalmy Boga serdecznie, - Wesoło śpiewając, - Jego chwały spółecznie- 
Sobie pomagając. - Chwalmy Go za dar drogi - Syna zesłanego, - Wielki IlasZ Bóg 
nad Bogi, - Wielkie Imię Jego. Amen. 


.) t. J. .J.aua Cb.."etua. 


6 


,. --
>>>
s. 


PIESNI ADWENTOWE. 


I 

 I 

 :-.-... 
I -- I- ;q I== 

-ł-.;


 f - 
 - 1 
--I ł !--:--n=:p=-rł==r-=r--=ł=r-;; I -
 
b B=1_u
 

 
F I -.:; 
1. .) Zdro - waś b,di Ma - ry ja, 
1. A - ve o Ma - ri a, 


PIEŚŃ 17. 


Zdrowaś bądź Maryja. - Ave o Maria. 
-f

yJFJ  
nie - bie ska li li ja, Pa - nu Bo - gu 
Be - nig - na et pi B, Spon - sa cre - a- 


.-... "" 

NPNWt=ł _ 1 
7 fi 
 

... I J-J 

 
-.:; I =F=== l" 
= 
mi la, Ma - tko li - to - ści - wa" 
to ris, Ma - ter Sal - va - to ris ; 


 
L:= 
J
 r- 
 

 iW"-G- 
"'I F I I 
I I I I 7 
6 6 
 
. '
  
I i 
 
 
Tyś jest na - sza u - ciecz ka, NaJ -świę . tsza .Ma. 
Et in - te-me. ra ti li-Ii - um pu-
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


36  
4 r I 
 
r
!J

. 

 4 jtlJ ' 
1--.., I lJ:b
 
-e;.. . . . 
: 
- = --! 
1 
ry ja. 
do ns. 


2. lIIaryJII wielebna, ukaż drogę pewną. - Przykazania Twego, Boga wszechmo- 
cnrgo, - On ci wszystka nadzieja zbawienia naszego. 


3. taskli pełna Pańskiej, czystości anielskU-j, - Pannaś nad pannami, święta 
nad świętemi, - O Najświętsza Maryja, módl się dziś za nami. 


4. p..llla wszech światłości, wicIkii
j pokorności, - Bez grzechuś poczęła, wieI- 
klJB sławę wzięła, - Przez Twoje narodzenie wziął świat pocieszenie. 
5. PąD stworzył Adama, ludzkiego plemienia - Ojca, Ewę matkę, co zgrzeszyli 
jabłkiem; - Aleś Ty naprawiła, co Ewa straciła. 


6. Z Tob, był Duch święty, Syn Boży poczęty - W Twym żywocie czystym. 
Trójcy świętej miłym, - I z Ciebie się narodził obyczajem dziwnym. 


7. Blogoslawlonaś Ty, nad wszystko stworzenie, - Pan Bóg wszechmoglJcy dał 
przez Cię zbawienie, - Jezus Syn Twój odkupił wszystko ludzkie plemię. 


8. Tyi jest litościwa, Matka nasza miła, - Jaśniejsza nad słońce, w nl\iświętszej 
zasłudze, - W Twojejci są obronie wszyscy grzeszni ludzie. 


9. ml
dzy niewiastami, czystemi pannami, - Tyś sama najczystsza, Królowa Aniel- 
ska., - Nie była Panu Bogu ładna nad Cię milsza. 


10. Blogosławlon owoc iywota Twojego, - . Jezlls miłościwy, Syn Boga żywego, - Bądźże 
Jemu cześć, chwała z dobrodziejstwa Jego. 


11. Twoje zmiłowanie, Jezu Chryste Panie, - Racz dać ludowi Twemu, tu dzii 
zebranemu, - Przez zasługi Matki Twij domieść chwały wiecznej. 
[ 
12. Amen, wszyscy 1"Zeczmy, wierni chrześcijanie, - Cośmy się tu zeszli ku chwale 
tej Pannie, - Zachowaj nas od złego Twojemi prośbami. Amen. 


.. .., 
ObJdnlebIe. .)Akrolty
bob axpot17:tlOIl (z greckiego) rodzl\J wlerlzy, którycb pooz.tko.... 
.łolkl tworz. IDlI
 pewnl!J oloby. lub mylll jak'ł wyrdl\J'ł. 


5.
>>>
86 


PIES NI ADWENTOWE. 


Praeludium do pieśni 17. I 
Andante. , rt-
 


 
 -.jJ=fJ 
 J I

 
Fi=
LL
 

 
L.J ==t:źL -!=k=r
:-_
 

-=_
i- 


 
-
u -.:Tf-Ff-
?

 
I 
 -...u u..LI- I 
 I 
-...!J" 
I I l - . '..-..-. 
 

. ..
,. -- -e- ...
 n 
 tr-tJd= I 
I 
F 
-W

t .

 __.--
_.


--:r-

 
I ł'ed. i I l  
 1
 
 

 
 - 
- ==== -- === :f ==== -. 
 - --o . 
----- - - 
 --- -+ 
--- 
-
 ,. 

 '-rr, - =t -Q- -.-- t -ot
- 
-I TTf r I Ltw I 
 i I I r 
,: 

 - I 

 
 I I d ' I 
.- d -

 g 
!.- · ł -o- --e!-..;t
!:
 
 
. --II'=
__ --,_ - ___r"'
 =+---- 
P==.=-- 
 -I- - - - .. ./It'.._ -....... +- -.... 
I _ 
L=tH -I'" "- i: 
T
J
 ,. 
-
 
 I , 
-
rt
rrr

dLf


 
........... 


gTl
 I Ii iii'i 
 d 

. I z....... .... .... I
. I I 

. -.-c -. -- 
 --'''ii--. ."':"1 - · " -a J 
-'-::- =---- ___ ---- · ł:.== =.:L.!: 
fi- G - i - F-== a . !===
 
I 


. s 

d-WJ

.t&
 
r1JJ 
=i 
J,
)1 1. 
 I 
:::J ,-:112 I l 


1 -
",.-

 

 -!i"._ 
 - - -
tlt -=-.,-.., 
 -
 fl 
 

 ' 1'1 I _ L =+---;----- I _:..łL= _____ _ "
:
--ł-- 

 --- -
. .r CfttF - 
 
-
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


87 
Etu
& 
. 

 -

 J


-f J.-l-Ł EE3
 
. 
E3rf
-=r

 
PIEŚŃ 18. 
z pomocą Boga miłego. 
(Z Rołańca). 


( 


 
") 
 
 II Ii""1 II 
P'
t

 .= - 
 .. 
. 

 
r-j 
 
I. Z po-mo - cą Bo - ga mi - łe - go W Tl'OjCY 


I 
Lt

 
 
-- 6 

 
..J J- I Pi- --L :::: 
+-J.. .J ..J 
 
 
 
 


 

 =r 
-e -- ffj 

-----1=tF= 
 
- 
-.:.- 
liwię-tej 'je-dy - ne - go. Ka-żdy zse-rea na-bo - żne-go 


I 6 
b&=$ 
I I 
 - I 
Chwal Bo - ga wszech - mo - gą - ce - go. - ..... 


- 

 
 -=::; - -
 
: =-=t:""-
 - -- - 
:... =-':'1 =-., f= r - -= 
ł -+fil I 
--- 


2. Chwal tet miłą Matkę Jego, - B{'dzie bardzo wdzi{'czny tego; - Każdy we- 
dług swej motności, - Czyń posługę Jej godności. I 
3. Wielkie pomocy miewaj1h - Cz{'stokroć 
niew Hoży koj
; - Bo Panna Syna 
ubłaga, - Co się ma mścić, to wspomaga. I 
- 4. Jest to wianek znamienity. - Z męki Jezusa uwity; - Kto go nabożnie wspo- 
mina. - Ubłaga gniew Boga Syna. . u - a - 0'11' L IW:
>>>
S8 


PIESl\'J ADWENTOWE. 


5. Ten, co go nabotnie mawia, - Z grzechów go Pan Bóg wybawia; - Smutek 
od niego oddala, - Z trudnych go rzeczy wyzwala. I 
I 6. Wiemy bracia i tet siostry, - Iż cierniowy wianek ostry; - Nosił go Pan na 
Bwej głowie, - Wtłoczyli Mu go Żydowie. 
7. Ale nasz wianek rótany, - Wdzięczny jest u naszej Panny, - . Bo u Niej nie 
pospolity, - Z lilii rajskiej uwity. 
8. Trzy kroć pięćdziesiąt mawil\icie, - Pozdrowienie Jej dawajcie: - Zdrowa. 
bądź Panno Mary,ja, - Jezusowa Matko miła. I 
9. Przed każdym dziesiątkiem pacierz, - Każdy brat i siostra takte; - Bo bez 
zapłaty nie będzie, - Z Jej Synem królówać w Niebie. 
10. Żywe i zmarłe wpisują, - Insi za nie odprawują; - Bracia i siostry za nie 
proszą, - Z grzechów i mąk je wynoszą. 
11. Miłościwe lato dano, - I tei odpusty przydano, - Aby tej Pannie słutono,- 
I Tej pomocy żądano. 
12. Kto tej Pannie wiemie słuty, - Temu czart nl\imniej nie płuży; - Bo go 
Panna w swojej mocy, - Obroni we dnie i w nocy. 
13. Bracia wianka rótanego, - Naliczy jeden drugiego; - Bo kto go więcej na- 
uczy, - Ten zbawiennej drogi uczy. I 
14. Ci, co mówią wianek Pannie, -Bardzo Chrystus łaskaw na nie; - Bo w tym 
wianku miłćj Panny - Są Pana Jezusa rany. 
15. Wszystka męka od począ.tku - Jest w tym wianku at do szczątku; - O 
jęcia at do skonania - Nie miał Pan odpoczywania. 
16. Weźmiej każdy w swoję głowę - Najsłodszą smierć Jezusowę; - Rozmyślając 
j/ł serd,'cznie, - Będziem z Nim królować wiecznie. 
ł7. Rozmiłujmyż się w Maryi, - Pozdrawil\iąc Ją. wiankiem Jej; - Przez to święte 
pozdrowienie - Otrzymamy duszne zbawienie. Amen. 


PIEŚŃ 19. I 
Grzechem .Adama ludzie uwikłani. I 
........ I 

 I 

a rrWt

 
66 6M6 

 r"i 5 4 
. -'- ł.U;:- I
j 
 _J

 
 . .J..J. 
,,--=-=!- t - '
 
 

i= 

=- =--- 
I I r . 
1. Grze-chem A - da - ma lu - dzie u - wi - kła - ni, 

f
(
 
f
l
 
Wy-gw-ce z Ra - ju wo - la - li z ot . Ghł
 . ni: w - ,&lI1t/r
>>>
eIESNI ADWI!.'NTOWE. 


99 


I 
6 6 
J'-lJ J 
 ...l J 
 ..J  E=O 


Spuśćcie, Nie - bio - sa, deszcz na ziemskie 


ni - wy, 


I niech zo - bło-ków 
J 


. 


ł 


. 
- . 
: } '-:l J ...IJ I 
 
-J),-l
} ; Q ;= 13_ 
b+p

ffB EJJ 
I "".p; _'wW'" . wy. . I 
2. Błąkał się człowiek wśród okropnej nocy, - Bolał, i nikt go nie wspomógł 
W niemocy, - Póki nie przyszła wiekami 
ądana, - Z judzkiej krainy Panna zawołana. 
9. Ona pokorą i oczy skromnemi - Boga samego ticiągnęła ku ziemi; - Że, 
którego świat nie objął wielkoAci, - Tego Panieńskie zamknęły wnętrzności. 
4. Kipdy z obłoków Pan do nas zstępował, - Świat jak rozległy człeka posza- 
nował; - Człeka, przed którym na potem zginano - Niebieskie, ziemskie, piekielne kolano. 


6. Nie naszą jaką zasługą ści'łgniony, - Miłość go sama wiodła w ziemskie 
strony, - Wzi.ł ciało ludzkie, z niem ból, niedostatki, - Zbratał się z nami, był Sy- 
nem u Matki. 


6. Dajmy.t mu za to dzięki zborze wierny, - Że kochając na., był nam miło- 
sierny, - I wznosząc serce ku Niebu jasnemu, - Śpiewajmy chwałę Bogu najwy
- 
szemu. Amen. 


Objahdenle. Adam (C, X) (homo od humu.) dawnllj Jad.m (. hebr. Ad.m = cdo..le;.;) Imlf 
plen.laero cI'o1l'lella, rod.l\Ju IUdakle
 ojca: fłprycanle: St.ry Ad.m t. j. cdo1l'llk po up.dku, praed 
pr.y,Jiclem Chry.t....; N o 11' y A d. m, cdowllk odrodzony .. Chryatu.le. _ Nu. protopla.ta miał . Ewy 
(EOa = i111J t. J matki ....y.tlllcl1 iyj,c)'ch) a iony ...oj
. tr.eeh .)'n6..: Kaina, Abl. I Seta. tył 
1130 lat. . tych' 180 .. Raju re.ko..)'. 


" 


--
>>>
40 


PlEsm ADWENTOWE. 


PIESŃ 20. :::: 
ł Gwiazdo m(jrz
 głębokie
o. - Ave maria mundi atella. I l 
. 
" "." .1.1 
r
 cf
l P
H-
f-
i 
  

 
 J
 
 JJn
 

 
 -=-

 i:" 
 i i t;f=Fł 
t, Gwia-zdo mo. rza głę - bo - kie - go, 
f, - 
 A;, m .
,:,fi. ':"-Ia, 

\
 ' 


1¥1 
I "' 65 87 _ : 
I I J I I I l l J 3
' I ' ro, I . 1 1 2 


-' 
I "",_ 
Ma - tko Bo-ga ni" - wy! - sze - go; Panienko bądź 
De - i Ge-ni - tm pu - eI - la, A - ve Vir - go  :
ł ł 
 :::: 
ń-- Ff=PTIrr 
 f4 
I : i J J J J J J 
J .
 
 


=!

J---r 9F 
po-zdrowio - na, For - to raj - ska o - two - rzo - na. 
.Ma - ter fa - eta, Por - ta coe - li pa . te - fa - cła. SI 


2. Od Aniołów pozdrowiona, - Gdyś poczęła w sobie Pana - Imię Matki, na- 
szej Ewy - Odmieniaj ku pokojowi. 
r
) 
3. Rozwiąt związki zadłutonym, - Przynieś światłość zaślepionym. - Odptdź 
ód. nas, co jest złego, - Daj chcieć i mieć, co dobrego. 
4. !:teś Matką, niech poznamy,- Gdy się więc modlisz za nami, - Niechaj Cię 
Syn Twój wysłucha, - Ku nam grzesznym skłoni ucha. 
5. Panno na wszem osobliwa, - Skromna, cicha i cierpliwa, - Uproś nasze 
wszystkie winy, - Uczyń z grzesznych Bote syny. 
6. Żywot w nas spraw we wszem czysty, - Byśmy mieli wiekuisty. - I Jezusa 
oglądali, - Z Nim się wiecznie radowali. 
- 7. Chwała b/łdź Bogu wiecznemu, - Synowi Jego miłemu, - Takje Duchowi 
iwiętemu,- W trzech osobach jedynemu. Amen. 
'!!!!fi)
>>>
JI. 


ITr- 


lIul 


. 


, 
w 


Uroczystość Bożego Narodzenia. 
(Festum Nativitatis Domini nos tri Jesu Christi dx. [duplex] 1. CI. [primae Classis]). 
II. 


Jb 


Wigilija, Wilija czyli Kuc!Jja, przed-dzień Bo
ego Narodzen:a. 
Wigilija z łacińskiego "Vigilo", znaczy czuwanie. Tym wyrazem mianowano nie- 
gdyś dzień poprzedzaJący jaką Uroczystość; bo w nim znaczną część nocy przepędzano 
na modlitwie, rozmyślaniu, śpiewach i czytaniach duchownych, gotując się tak do ob- 
chodu nastą.pić maJącej Uroczystości. Przy tych pobo
nych ćwiczeniach cały dzień po. 
ścili i dla ubogich hojne jałmużny dawali pierwsi wyznawcy wiary. Z biegiem czasu, 
kiedy te czuwania nocne z powodu rozmaitych nadu
yć zniesione zostały, wyłączono 
Wigiliją Bo
ego Narodzenia. ze względu na to: 
e w wielu krajach zachował się pobo
ny 
zwyczaJ odprawowania Mszy ś. o północy. 
Obchodzimy w tym dniu 24 Grud. pamiątkę Adama i Ewy, aby zetknięcie się dnia tego 
z Uroczystością przypominało nam tem wyraźniej: jak wniesiony przez pierwszego Adama 
grzech na ten świat, przez drugiego Adama, którym jest Chrystus, został zniesiony. _ 
RozsyłaJą się też w tym dniu opłatki I które lud gwiazdką czyli kolendą nazywa. Jest- 
to zwyczaj pochodzący od pierwszych Cllrześcijan; ci zgromadzaJąc się na Mszę ś., 
przynosili z sobą chleb do Ofiary ś. służący, z tego chleba kapłan brał tylko tyle, ile do 
konsekracyi było potrzeba; resztę 2aś l,oWogosławiwszy, rozdawał tym, którzy w czasie 
Mszy ś. do komunii nie 
rzystępowali. Nadto chleby poświęcone rozsyłali Biskupi i Ka- 
płani wiernym do domów na znak jedności i miłości braterskiej, pr2yczem nieraz i listy 
2 życzeniami duchownemi zwykli byli pisywać. Wtymto duchu i dziBił\isi pasterze rozsyłaJą 
opłatki, gwiazdkę czyli kolendę, chcąc wiernym puypomnieć: że wszyscy iI'ł dziećmi 
tegoż samego Ojca niebieskiego, cdonkami tejże samej duchownej familii i zasilani je- 
dnym duchownym pokarmem: ciałem Chrystusa, którego na opłatkach "yraiony obraz. 
WieC20rem (o gwiazdzie) po całodzieW1ym poście 2wykli Chrześcijanie odprawiać 
sobie ucztę "WiIiją" zwaną, a to na 2nak radości 2e szczęśliwego doczekania Uroczy- 
stości :Hożego Narodzenia. - I ten zwyczaJ bierze swój początek z pierwszych wieków 
Chrystyjanizmu; pierwsi bowiem Chrześcijanie wspólną sobie po nabożeństwie kościelnem 
sprawiali ucztę, zwaną z greckiego "Agape", (dró.1r
) a 02naczaJącą tyle, co ,,'/lilolć", 
y/ której bogaty i ubogi miał udziłLł. Celem tej UC2ty było zaszczepienie między ludźmi 
u stóp ołtarza zgody, jedności i miłoiJci braterskiej, a wykorzenienie dumy i pogardy 
ludzi, jako niezgodnych 2 duchem chr2eścijańskiej religii. W początkach takie uczty 
skromnie i w dobrym porządku się odbywały. Lecz z czasem wcisnęły się nadmycia, 
które zmusiły duchownych pasterzy do ich zniesienia, a Sobór Laodycł\iski w drugi
 
połowie wieku IV wyraźnie ich zabronił. (Con. Laod. con. 18.) Odtąd, jak wzbronione 
zostały Agape w kościołach, Chrześcijanie podobne uczty dla siebie i swoich domowników 
po dómach sprawować zaczęli. Zabytkiem tych uczt miłoś::i pierwszych Chrzelicijan jest 
Wilija, którą dzisił\isi Chrześcijanie w wprzedd2ień Bożego Narodzenia sprawqją. Tu 
panowie i słudzy sied2ąc razenl u stołu, pożywaJą dary Doie na znak, je fiZYacy .. 
(j 


.- -
>>>
PIE8NI NA BOŻE NARODZENIE. 


członkami jednej chrześcijańskiej rodziny i w obliczu Boga równymi. Przy rozpoczęciu 
t
j uczty wienu podliją sobie wzlijemnie opłatki, składając powińszowllJlia i 
yczenia. 
To dzielenie się kawałkiem opłatka jest godłem wzajenmego ludzi jednych za drugich 
poświęcenia się, którego Jezus Chrystus na świat przychodząc, nauczył. - Zwyczaj jest, 
stół, na którym uczta i to zawsze postna się przyrządza, pokrywać sianem, na pa- 
miątkę, :2:e Chrystus po swojem urodzeniu w żłobie na sianie był złożony. 'fa uczta, 
zło:2:ona z osobliwych potraw w liczbie dziewięciu, między któremi kluski z makiem, ja- 
gły ze śliwkami, nic w sobie przeciwnego nie ma, owszem zachęca do wspólnej religijnij 
radości i wzlijemnej miłości braterskiej, byleby podczas niej nie wykraczano przeciw 
wstrzemię:2:liwości obżarstwem i opilstwem, przez które najświęt8za ta noc się znieważa. 
Jasełka drewniane Pana Jezusa czyli żłobek z odłamkiem groty, w VIII wieku 
do Rzymu sprowadzony, w kościele Najśw. Maryi Panny, zwanej większą, umieszczony 
jest. Bened. XIV de Canollis. 
r.' W wieku XII, powstał był zwyczaj przedstawiania tajemnicy Narodzenia Pana 
jezusa sposobem dla prostego ludl: najpojętniejszym, którego to zwyczaju zabytkiem są 
po
iśdzień w niektórych kościołach "Jasełka", (:2:łobek, święta kolebka), wprowadzone 
około r. 1220 przez Ś. Frańciszka &rafickiego (ur. 1182 w Assyżu, t 1226) ukazujące 
IUdo'Wi l!Z\Jpę, 'W tej szopie dziecię Jezus, Maryją, Józefa, pasterzy, bydło. 
( Rok poczęcia i narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem według większej liczby zga- 
i!iających się czaBOpisMzy przypadł Z1I. Peryjodu Julijanowego 4709, od stworzenia świata 
r. 
OO (4), w 1000 lat po poświęceniu kościoła Salomona, od powszechne!J! potopu r. 3244, 
z'& Olimpijady 193 r. 4., od załojenia Rzymu (U. C-urbis conditiae) 749, w tygodniu 
De.niela 6ft zaczętym czyli od tego proroctwa r.460, Julijuszowego r. 41, panowania Augusta 
Oktawijana r. 40, a króla Heroda 34, przed zwyczajną ert, w początkach powszęchuego 
popisu ludności, nakazanego przez Augusta, a wykonanego w Judei przeli: K wiryna. 
. Święto BoUgo Nared2enia, jako uroczystość uświęcenia natury ludzkiej, przez 
8łoWó wcielone, powstało na Zachodzie, i ju:2: było ogólnie obchodzone za Papieża Li- 
beryjusz&, zaprowadlwne !taś zostało na Wschodzie dopiero w 376 i rozkrzewiło si\, 
VI całym katolicymmie, gdy Ś. Jan Chryzostom Złotousty (nr. 34.4, albo 347 w Antyochii 
t 14 Wrzei. 407), zalecał je, jako matkę wszystkich innych świąt. (Chryz08t. Homil. in 
cłiem l1&tal. Chrlsti t. II, pag. 355.} - Głębocy Doktorowie kościoła, odnosząc przez 
alł12Zyjł obchodzenie tego święta, do prtesilenia zimowego, zauwa
yli, :2:e Chrystus nl'O- 
d'zi! się właBnie w epoce najdłuższych nocy i dni najkrót8zych, poniewaa POd-ówc3aB 
glt&,,1ca ltOC ,.iMlowial"llhoa pokr!l
ala całą .iemi
, i .te odtąd ciemności będą się rozpraszać 
.. miarę, jak wiara Chrystusa, Zbawiciela świata, wzrastać będzie pomiędzy ludźmi. 
. Iłote Narodzenie jest jntrzełlkę. wielką naszego wyzwolenia. Jezus Chrystul ro- 
dqcy się, jestto słońce Bprawiedliwoeci, które wschodzi nad światem, aby rozproszyć 
cłeBie śmierci. · 
OłIłubienica (1bryl!tusowa (KO!Iciół ś.) uczy nas dzisitUlZIj. Ewangelij. wielbić naprzt1d, 
nrodEenie przedwieczne Słowa z Boga Ojca; pow.t1rc, urodzenie doczesne Słowa z Matki 
..... Irri
wicy; pob"CM, pokamuje drógę korzystania z dwóch niewymownych rodzeń przez 
wzeeie rodzeDie się Błowa w sercu i duszy ludzkiej, za spraw. nasll:ego odrodzenia czyli 
BO!kie

 usynowienia. Slo..o ciałem sif aMIo i mMtnkalo mi
dzy nanli. Słowo, przedstawia 
myil Jlier\\'S'Aego urodzenia; cial..., sit stalo, głosi dziwne wcielenie czyli narodzenie dru- 
gie\ mi.zł:GIo III lWU, lub 
!I nami, podaje trzecie urodzenie. Takie troiste rodzenie 
Słowa opowiada um wa dzisiejsza Ewangelija. Dwa pierwsze niewymowne i niepojęte 
dokonały sic sUlę. W.zecłJmocnością Bot.; trzecie zaś jeM w części zależne, od ludzi, 
którzy Dłog.. nie przyjąć, albo też przyjęć światlolić i gościa l1owonarodzonego, a tak 
.prawit: I'oo.:ilenie llię Boga w ich duzy czyli włame odrodzenie i ullynowienie w l'allu. 
l'ierw8£e ro4lzeDie jest beli początku, drugie !:Iez przykładu, trzecie wiecznego 
bawienia. 
W pierwBa
m rodzi. .ię, aJJy .tworzył życie; w drugiem, aby zwyciężył limierć; w trze- 
ciem, ..by dał poayw&Ć owoc swego życia. i zwycięztwa. Ojciec, Syn i Duch Ś. wspólnie 
*i&kłi prz.y w4ielllnN jednej tylko clrugiej QjjQbYi pneto Kościół w tiU uroc
YiJtQ,$$:i,
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZEIDE.. 


88 


. 


składając cześć i hołd całtii Przenajśw:ętsz
j 
r
jcy trzema kaJdego 118 swych ką. 
płanów Mszami, wielbi i błogosławi wszystkie trzy osoby i troiste Słowa rodllenie ąię, 
które nam przywodzę. na pamięć te same trzy święte ofiary. Pi_..a Msza o północy, 
jakby na rozgraniczu, lub na l'ozStajni czasu czyli jakby nie w c:o:asle, J1:uacllY urodzenie 
S}na Hotego z Ojca, w łonie wieczności. Druga O jutrzence, t. j. o światłości d.lienniU, 
gdzie pasterze witaJł dzieciłtko, znaczy umdzenie Syna Bożego 15 Matki - D:o:iewioy 
w pełnolci czasu; tJ':Mcia zaś przypomina rodzenie się Syna Botego w duchu i sercu 
ludzkiem, bo kto w Niego wierzy, bierze moc rodzenia się w Bogu. 
Dawny był zwyczaj na całym Wschodzie, że przed obliczem królów nie moina 
było stanąć z próżnemi rękami, jakby na wyrażenie wiDnego im hołdu i dani. Dlatego 
u IItóp króla wieczności składają dary królowie ziemscy. Te dary, wedle powszechnego 
Qjców rozumienia i całego Chrześcijan podania, przedstawqją wysokie tajemnice; bo 
mieszc?ą w sobie całą dziwnł skrytość wcielenia, całe pqjęcie własności Zbawioiela, 
całe wyznanie wiary i jej błogosławione skutki. Duch ś. wyraźnie oświecał Trzech królów 
w tpm złożeniu darow. Złoto należy do trybutu, koozidło do ofiary, mj'IT" do pogrzebu, 
bo myrrą balsamowano ciała umarłych. Zlato przystoi krl
lowi, kadzidło Bogu, m!/rrG 
śmiertelnikowi. Tak wielbiąc darami Dzieciątko, głoszł je królem przez doto, Bogi6llł 
lIrzez kadzidło, człowiekiem przez myrrę i objawiają razem w człowieku śmierć, w BOIIU 
zmartwychwstanie, w królu sąd ostateczny. Temiż mistyc,znemi darami równie głoszł Zba- 
wiciela świata. Złoto jest symbolem okupu, kadzidło jelit godłem najwyżlizego kapłaństwa, 
'lI!/l'ra wykazuje ofiarę śmierci. Przepowiedzieli złotem kosztowne wykupienie nasze 

 niewoli szatańskiej j hdzitlłem przyjście prawdziwej religii, prawdziwl\j ofiary i upadek 
bałwochwalstwa; a myrrą chroniłc. ciała od zepsucia i znaczącą nieskażenie , dali )10. 
znać udoskonalenie chrześcijańskie za życia, a zmartwychwstanie ciał po śmierci. &_ 
dzidło jest ubłaganiem Nieba, doto panuje i przemaga na świecie, myrra przechowl\ie 
ciała w grobach; a to wszystko było ofiarowane Dzieciątku, aby pokazać, te ChrystuI 
jest za nas przebłaganiem Nieba, jest zwycięzcą świata, jest pokojem i tyciem umarłych, 
że ma wszelką władzę na Niebie, na ziemi i w bezdennych przepaliciach piekła, j8 na 
Imię Jezusowe, z upadającemi na twarz królami klęka wszelkie kolano niebieskie, ziem- 
skie i podziemne. - W tych Patryjarchach nawróconego pogaństwa jalinicUe o
tywua 
wia.ra ślepem posłuszeństwem, najmocniejsza nadzi
a niezachwian". niczem IIf'ności" 
IIl\jgorętsza miłość męztwem i darami. 
Idźmy śladami Trzech królów, protoplast6łO naszych. Życie doczesne jest ci.,głem 
pielgrzymowaniem do Boga. Musimy pełną ciętkości i niebezpieczeństw odbywać dróg" 
abyśmy zasłużyli widzieć Zbawiciela. !Święci królowie dopiero wtedy ogl".da.1i BOBce 
niemowlę, jak opuścili swój kraj bałwochwalczy; równie też mamy przenieść rzeQzy nie. 
bieskie nad ziemskie, abyśmy qjrzeli Pana. 
Mam!! skGrb, mówi Apostoł, 1/1 nGczj'"iac1l gliniGfI!/c1li otworzmy swe kosztowności, 
dostańmy z głębi dusz naszych, co jest godnego Boga i ofillJ'lijmy to w niezachwianej 
wierze, co Magowie złotyli w darach. Wtedy bowiem dobywamy z serca doto, kiedy 
Zbawiciela wyznajemy królem w8zech świata; kadzidło, kiedy Go wyznl\iemy przed- 
wiecznym S)'nem równego z Ojcem majestatu; myrr
, kiedy wyzn
emy, je się stał śmier- 
telnym człowiekiem dla naszego zbawienia, abyśmy w ten sposób przynieśli n
W8pa. 
oialszą ofiarę wyznania, o połączonem bez pomieszania Bóztwie i człowieczeństwie w je. 
dnpj osobie Chrystusa. ::!kładaJąc z królami upominki, usiłl\imy do krainy świętych 
dążyć świątobliwością; bo nic innego te dary nie oznaczaj.. Chciejmy się .aopatrzyó 
10 kadzidło wiary, ID myrrf jej wyznania, choćby przyszło umrzeć, i ID doto miłości, pełnW 
dobrych uczynków. Złoto przedstawia. w duchu miłość i mądrość, Ic/Jdzidło modlitw, 
i pobożność, mYITa umartwienie. Jak zgnilizna p8uje ciało, tak namiętności i grzechy 
psują duszę. M!/rra przechowuje w całości umarłych ciała; wstrzemiężliwość pl'l!echo. 
wqje w całości duszę; wzbogacajmy się przeto w myrrę duchową, abyśmy nit .a.pra- 
wieni, mogli się oddać Bogu nietkniętymi grzechów ciężkich zepsuciem. Pr:O:JIl08im, 
więc .łato, kiedy przed obliczem ł'lUiaki6m jaśniejemy światłem niebiemfi lJlfdroici 
6* 


-
>>>
.B 


PIESNI NA BOZE NARODZENIE. 


w ływćj i mocnej wierze; składamy kadzidło, kiedy tchniemy pobo
nościh kil.dy mylili 
i uczucia na ółtarzu serca zapalamy, abytimy wonność niebieskich 

dań w obłokach 
modlitwy Bogu przesłali; dajemy fllyrrf, kiedy w sprawach naszych czystość dnszy i ciała 
W8trzemię
liwem 
yciem przechowujemy. Zbawiciel przyjmuje od nas złoto, gdy czynimy 
jałmużnę, kadzidlo, gdy się modlimy; myrrf, gdy powściągamy zepsucie pOt!tem lub innem 
umartwieniem. Trzy Magów dary wyobra
ają trzy uczynki: jałmu
nę, modlitwę i post, 
a w nich mieści się cała cnota; pod ialll
ui"ą bowiem rozumieją się wszystkie obowiązki 
względem bliźnich; pod modlitw9 wszystkie obowiązki względem Boga; pod postem wszel- 
kie obowię.zki wzglt:dem siebie czyli wszelkie umartwienie, albo panowanie nad sobą dla 
zwyciężenia pokus, a przechowania cnót chrześcijańskich nieskażonemi. - W tych trzech 
darach całych siebie poświęcamy Bogu j bo jałmużną Ilr7.edt!tawują. się wszystkie uczynki, 
modlitwą wszystkie myśli i uczucia, słowem, cała dusza; a wreszcie postem przedstawia się 
ciało. - Kto źle 
yje, idzie drógą. blędu; kto dobrze 
yje, idzie drógą prawdy. Trzfj Kró- 
lowie poznawszy Chrystusa, lppszymi wrócili, bo z Magów, wró
biarzy i pogan stali t!ię 
wiernymi, prawdziwymi i świętymi mędrcami_ 
Chcąc powstrzymać tal
 ułudną i zwodną chętkę tworzenia, a raczej może tylko 
robienia nowych melodyj i przerabiania pieśni, mają.cych za sobą powagę kościoła ś. i wie- 
kowe uświęcenie, cytuję tu ustęp, ubejmujący nader dobitną, treściwą i subtelną cha- 
rakterystykę tychżt', z dzieła prawdziwie monumentalnego: "Pielg,"zymka do Ziemi B." 
przez ś. p. ks. Arcybil:!kupa Hołuwińl:!kiego, mę
a godnego wiekopomnej pamięci. Otó
 
ci mniemani tedy i niewcześni reformaturowie chcieliby tę drogą puściznę, odziedziczoną 
po naszych czcigodnycb, pełnych silnij wiary przodkach, sprowadzić ją tak pod względem 
muzyki, jako też pod względem poezyi do zera. Patrzmy zaś na te tak lube nam na niwie 
ojczystej uszczknięte kwiateczki, nie okiem ciała, ale okipm duszy. Metamorfoza czyli 
zmiana tego rodzaju zrządzić mo
e zamiast zbawiennych, li tylko zgubne skutki a następnie 
sprawić bezładny chaos, zamieszanie jak ]Irzy budowaniu wie
y babilońskiej. Takie jest 
moje niezłomne przekonan"e. Posłuchajmy więc słów tego w hierarchii kościehH!j tak 
wysoko postawionego a głęboko uczonego prałata. 
Rozrzewnione i zamyślone oko rzuciłem na to cudowne miejsce. Między wdzię- 
cznemi górami Betl
jemu, które winnice i drzewa często uzieleniały, taiła się pełna we- 
sela i przyjemności dolina bardzo 
yzna, dolina pasterska. Tu Jak6b, jak świadczy 
Ś. Hieronim, rozbijał nami ut y około wieźy Allcr cJ'-yłi trzody i pasał swoje bydło. Tu, 
jak chce podanie, było pole Booza, na którem Rut zbierała kłosy. Tu młody Dawid 
pilnując ojcowskiej trzody, przygrywał na arfie. Tyle wieków ubiegło, tyle zmian za- 
szło na świecie, a na tej błogiej dolinie wszy,;tko zostało, jak było dawnil',j. ] teraz tu 
zasiewają, i teraz mieszkają p.-.sterze, i teraz słu
y im pole pastwiskiem, i tcraz nocą 
po kolei wartują. pastuszki nad pasącą. 
ię trzodą, juk ldedy Anioł zwiastowal im na- 
rodzenie najmilszego Dzieciątka. Pomimo woli tu się przenosisz jakby do złotych 
wieków: tłumem cię okrątają. lube obrazy wiejskiego pukoju i niewinnej }Irostoty; serce 
silniej i gwałtoWJlil
j uderza wrodzoną t..
knotą 110 cicholici i sielskii'j swobody. Wśród 
tych słodkich wspomnicń pasterskich czasów nagle mię otoczył świat kant!lczkolD!I i prze- 
niósł do lat dziecinnych: bo prawie nie lila pieśni na Bou Narodzenie. żeby w niij 
pcuterze nie byli. Jakie w pieśniach naturalnie i szczerze odbija się pobożna i niewinna 
wesołość tej uroczystości! Nie jednego rażą proste słowa i niczgrabne rymy. ale }lod 
tym pozorem jakież myśli ładne, a nicraz, jakby niespodzianie sputkasz kwiat najtkli- 
W8zych i pieszczotliwych uczuć. Rzecz niezawodna, 
e w naszym kościele postrzegasz 
tę pełną uszanowania poufałość i to, że tak się wyra
ę, pieszczenie się z Bogiem, czego 
nie znajdziesz gdzieindziej, a przez co i nieznajomy z samego widzenia pozna, że to są 
dzieci Ojca niebieskiego. Pieśni albo tak nazwane Kantyczki są niezmiernie wa
nym 
utworem w naszem piśmiennictwie i bez porównania są wy
sze od całej Stanisławowskiej 
Literatury we względzie poezyi, wzniosłych uczuć i rodzimego kolorytu. Są to wpra- 
wdzie dzikie polne kwiaty, często w nich postrzegasz brak uprawy i starania ręki ludz- 
ki
, ale mimo to wszystko gaszą swoim samorodnym wdziękiem wszelkie sztuczne
>>>
PIF.SNI NA HOŻE NARODZENIE. 


85- 


z wo
ku ulelIione lub z l,łatków wystrzygane kwiecie: bo te 
adn{j rodzimej woni nie 
mają., kirdy kantyczki wyrosły z narodowości, ze szczerych uczuć, a nadewszystko 
z wilU"Y naj
ywszi-j, zachwycają dusze, co nie straciły ojczystego powonienia. Jak sobie 
chcieć, ale poezyj a i wszystkie sztuki pit:kne tylko 
yją. przy Religii, i z niej ciągną 
swój blask, siłę i krasę, a bez niej muszą więdnąć, chocia
 dla oka niedoświadczonego 
mo
e samo zwiędnienie, samo zasuszenie zdawać się rzeczą. najdo
konalszą. Rzućmy 
tylko nieuprzedzone oko na Kantyczki i nie zwa
ajmy zawsze na drobne szczegóły, ale 
na całość, a niezawodnie postrze
emy wdzięki niepospolite i prawdziwie swoje. l rze- 
czywiście, jaka
 to swobodna wesołość, łl. pełna prawdy i tkliwości oddycha w tych 
pieśniach! - D%ieciątko si
 narodziło, - W...ystek Iwiat Ilweseliło. - - I noc sama przemienia 
się w dzień radości. Wyobra
enie, że n8wet ptastwo i zwierzęta pospieszają. razem 
z ludźmi i Aniołami witać narodzone Dziecią.tko, jest prześliczne i prawdziwe: bo StlD6rcf 
wielbi ws:elkie stworzenie. (Omnis Spiritus laudl't Dominum). Te llieśni nietylko głoszą we- 
sołość, ale i pobudzają do niewinnej wesołości: stąd często napotykasz obrazy zabawne, 
I,tóre jednak nie mając nic w sobie nieprzyzwoitego napełniają proste serca niewinnym 
uśmiechem i razem wlewaj", przekonanie po
ytecznej prawdy. Tam słyszysz: Jak pta- 
s%kowie - Wdzi
czni Ipiewac%kowie, - Jak skowronek - Wiosenny dzwonek, - l sowy i pu- 
ACM:ze - Nocni Btlrr.'a
%e, - l c%i,'kąjqce w.6bliki, - Kolcielne st-ażniki, - Słowem: całe 
ptastwo śpiewa hymn narodzonemu Bogu. - Tam zając % kf'6likami - B,bni % rad08ci 
n6żkami. - - I wszystkie inne zwierzęta cieszą. się z llrzybycia na świat wiekuistego Pana. 
- Tam dziateczki, - Te ziemskie kwiateczki, - witają rajskie Dzieciątko słodkiem: li, li, li. 
Tam starzy i młodzi razem z niebieskiemi dworzany nucą Panu chwałę. A ciż pasterze 
szczęśliwi, których tu przy narodzeniu Pańskiem spotykasz na każdem miejscu? Widzisz 
tam, jak się trwożą, że o północy światłość wielka się rozlewa, jak się wzajem budzą, 
jak Niebo otworzone i wojsko Aniołów zestępuje z pieśniami radości, jak są ośmieleni 
i ucieszeni wesołą. nowiną., którą. im Anioł zwiastuje. Tam na powitanie swego Króla, 
i Pasterza niosą. baranki i te wszystkie dary, na jakie zdobyć się mo
e ich ubóstwo. 
Mimowolnie wyrywa ci się pieśń: Pr%ybieżeli do Betlejem Pa&ter%e, hęj, hęj, PG8ter%e! Bo 
,oolno wnijldi lichym - Pasfus%kom 
ichym - Do Pana tego, - 00 Niebo Jego. I patrz: 
Przyskoczył Pasterz do szopki % cicha, - .Alić si
 małe d%ieci
 uśmiecha. Składają wreszcie 
dary: - l serce skru
%one, l oczyszczone - Świ
tą miłolcill. - A tam patrząc na niewy- 
godę w stajeńce, chciałby pastuszek lll'zenieść Dzieciątko do swej chatki, bo czuje, że 
z Nil'm przeniesie Niebo do siebie i ju
 w radości sercem je kołysze. Tam bawią naj- 
słodsze dziecię tańcem, graniem na pasterskii-j fujarce (sopiłce) i śpiewaniem; ale jeden 
z nich: Dobył tak wd%ifC%nego - Głosu baraniego, -.Aż si
 J6%if stary- P,'%e3trauy{od niego. 
- Przeto, M6wi mu staruszek: nie śpiewaj tak pi
k"i - Bo si, dzieciąteczko tij pielni 
przel,knie: - Lepilj mu %agrqjcie, - Panu chlOał
 dqjcie. 1/ej kolenda, kolenda! Słowem: 
widzisz tu ta.k żywe osoby, tak niewymyślone, tak przemawiające naturalnie, jakbyś 
patrzał na swoich pastuszków i staruszków. I rzeczywiście wśród tego wiru tl\k słusznej 
radości, wśr{od tych obrazów swobodnego wesela, z pelnem uczuciem i pobo:tną radości"" 
zdaje się, pstrzymy jak "Pi
knlJ si
 r6żIJ rozwiła, - Zbawiciela nalll powiła. _ Pa&tlluko",ie 
pod Niebiosy - Podnosz
 rad08ci głosy, - Grają 10 dudki i mIlltanki, - Drvd%
 czynią "'1 IOi - 
janki. - Kł
c%ą przed nilm osiel z 100łem. - Wtedy kt6ż nie zechce społem - Ztll muzykll 
i pi
Bniami, - Z .Aniolami, pastuszkami - Uderz
ć Dziecilltczku czokm/" 8tr. 555-557. 
Nie od rzeczy te
 może będzie wspomnieć tu o obrazie ('I1alowid/e) Correggi'ego. 
Co do zbiorów, które Dreznowi pierwszeństwo w Niemczech z dawna już 
zapewniły, celniejsze galery ja obrazów Polsko - saska zajmuje miejsce; znany obraz, 
jeden z pięciu cudów w swiecie*), pędzla Correggi'ego (czytaj Koredziego), a włs- 
I 
.) Do tycb cudów mala..klcb nale',: I) I'..emienlenl. paóakie RaCaela (nr. 16. Marca 1ł8. w Urbino. 
t 7. K.d.t. 1620 w Rzymie); - 2) Ś. Hieronim. Dom.nlklna (nr. U81 w BolonII, t J6łl w N,,'polo); _ 
3) W....I. w Kanic Galll.J.kl4!J, Pawła z W..rony ,P.olo CagUarl), (ur. 1630 we Weronie, t 1688 w. Weneey!) ; 
- 4) Ś Piotr, m
czennl". Tycl.na, (w Capo dei C.dor. 1477, t 1688); - 6) I co dopiero w.pomnlony pne. 
Corr'Cg!'..co malow8JIY obla.. I J. 


...r-
>>>
86 


pmSNI NA BOŻE NARODZENIE. 


jciwie Allegrego Antoniego (urodz. 1494 w Corregio, t 1534 VI' Modenie), - Noc 
( Boże Narodzenie - la N otte di Correggio) i Rafaela Maria di San Si.to, w tejże 
się znajdują, a samego Correggi'ego siedem utwoww. - Przepyszny ten obraz (Boże 
Narodzenie) wystawia nowonal'odzonego Zbawiciela świata na słomie w żłobie u.bo- 
giej stĄienki; Najświętsza Matka obejmuje go rękami, klęcząc przy żłobie. ZbiegaJą. 
się pastuszkowie, by oddać cześć Bozkiej Dziecinie, a w górze skrzydlate chóry 
Aniołów Wszechmocnemu niebiański hymn głoszą: "Chwała na wysokości Bogu, a na 
ziemi pokój ludziom dobrej woli!" (U1oria in excelBis Deo, et in terra pax hominibu8 
bonae voluntatis!) Zbawiciel świata przyszedł, którym jest Chrystus w mieście Dawida! 
- Gwiazda, co weszła od Wschodu i w głębokich ciemnościach pogrątony świat oświe- 
ciła, jest czarowym punktem obrazu, ku któremu oko mimowolnie się zwraca.. Wszystko 
światło idzie od Pana Jezsua; cudowna jasność bije od niego i wszystko do koła 
opromienia, zwłaszcza zaś pada na twarz Przenajświętszej Dziewicy, której nadziemską. 
pięknolić i wdzięk niewypowiedziany rozwesela uśmiech czarowny. Na lewo, na pierw- 
szym plauie, brodaty pasterz, atletycz
"'j postawy, zrzuca z głowy kosmate nakrycie, 
w ręku trzyma sękaty kij pasterski; wierny pies jego naprzód się wyrywa; młodszy 
pastuszek patrzy starszemu w twarz, oparłszy rękę na jego kolanie, a ze spojrzenia 
tego widać, że słowa nie starcz, na wyrażenie zachwytu, w jaki go wprawia cud do- 
piero-co dokonany. Żona pasterza składa dwa gołą.bki w ofierze; ledwie znieść może 
jasność od Bozkiego Dzieci
cia bijącą., i ręką. zasłania Bobie oczy. Aniołowie w górze, 
świetlane istoty, ciemne przy promieniach wiecznego światła Messyjasza, w świętym 
kornym zapale składaJą hołd Synowi Bozkiemu. - W tylnym planie widać Ś. Józefa, 
który osiełka wyprowadza ze staJni, i między palmami śpiących a raczej dopiero zbu- 
dzonych pasterzy. - Zapłacono mu za ten obraz 40 tal., dziśby RO nie ustą.piono za 
40,000 tal. - Corregeio odznaczał się IIzczególni
 gracy ją, harm;:miją., poetyczną. siłą. 
i prowadzeniem pędzla; podobno natura i serce tkliwe, prawie niewieście, jedynemi mi- 
strzami mu były. Htą.d wdzięk, główna zaleta jego malatur. - Znane są. powszechnie 
I;łowa, jakie, obaczywszy pierwszy raz dzieło Rafaela (
. Cecylię), stał długo osłupiały, 
podziwiając doskonałość tego mistrza; aż nareszcie, }lOrachowawszy się ze swemi siłami, 
miał z radośną. dumą. zawołać: "Anch' io son pittore!" (To i ja jestem artystą!) - Do- 
wiódł prawdy tych l1łów, bo, jeźli Rafaela nikt dotą.d nie przeszedł w wyrazie, Correg- 
gie'mu nikt nie wyrównał we wdzięku i barmow. 


.} I 
Wiadomość o życiu ś. p. l,qrłacego Holowiń.kiego, Arcybiskupa Mohylewskiego. Me. 
tropolity wszech Rzymsko-Katolickich KoIiciołów VI' Cesarstwie Rossyjwkiem. 
Ignacy Hołowił&.ki ur. się w roku 1807 na Wołyniu, w powiecie Owruckim, z Ojca 
Piotra i Matki Dominiki z Łęskich. Wykłada nauk gimnazyjalnych słuchał w Między- 
rzeczu Koreckim u XX. Pijarów. - Mając wieku lat 18. w r. 1825, d. 6 Paźdr. wl!tą.pił 
do Seminaryum dyjecezalnego Łuckiego, zką.d po dwóch lecicch posłany był do Ułównego 
Seminaryum przy b. Uniwersytecie Wileńskim. Tu, po 
kończeniu czteroletniego kursu 
wyższych teologicznych nauk otrzymał stopień Magistra S, Teologii, i przyjął święcenia 
kapłańskie w r. 1831. Za powrotem do dyjecezyi, tymczasowie przez kilka miesięcy był 
Wikaryjuszem przy Katedrze Łuckiej, póżniej naznaczony został na Kapelana Szkoły 
Żytomierski
, gdzie obowil!-Zek ten pełnił przez lat 6 do r. 1837. W tymże czasie za- 
liczony był do grona Kapituły Żytomierskiej, installacyją. odbył w Niedzielę S. Postu r. 1835. 
Od r. 1837 do 1842 był Kapelanem i Pl'ofessorem Teologii, Historyi Kościelnej i Kano- 
niCznego prawa w Uniwersytecie Kijowskim; w r. 1839 odbył pielgrzymkę do Ziemi 8. 
Później t. j. w r. 1842 powołany został do Petersburga na Rektora Rzymsko-Katolickiej' 
Duchownej Akademii, i ten urząd Rektora i razem Professora naprzód Teologii Dogma- 
tycznej, późni
j Homiletyki spełniał przez lat 18 aż do ostatnich dni życia. Roku 1848 
przez Stolicę Apostolską. był zatwierdzony, i 80 Lstp. tegoż roku w kościele Ś. Katarzyny 
w Petersburgu kOD.Sekro
any na Biskupa Kartyńskiego in partibus, Sufragana .Mohylew-
>>>
ł'IESNI NA E()7.E NARODZENIE. 


f!1 


skiego z przyszłem następstwem Mohylell'skiego Arcybiskupa i Metropolity. Po śmierci 
ś. p. Arcybiskupa Kazimierza Dmochowskiego, nastałej d. 11 Stycz. 1851 r. objął rządy 
Archidyjecezyi Mohylewskiej, dnia zaś. 11 Lstp. tegó:t r. ozdobiony został palliuszem, 
oznaką godności i pełności władzy Ulet
opolita1n8j; w cztery niespełna lata, po miesię- 
czni
 cię:tkićj chorobie, zwanej Ilki'°eII, opatrzony ŚŚ. Sakramentami przeniósł się do 
wieczności d. 7" Paźdr. 1865 r. w Petersburgu, w R. K. D. Akademii. - Te ą głównitjjllze 
epoki" :tycia 
ego znakomitego pod każd)"m względem mę:ta. l 

 I 

 · 
 
 .; 1 

 · Pieśni na Boże Narodzenie. '-ł 
PIEŚŃ 21. 


-.. =- L;:: _ 
 l 
Melodyja I. 
.
.. --, ,. 
"\I Ach u bogi żłobie. I 

 l"

J="-
 .,tą 
j 
 
 F
Ltrr ----
 t - F- r f---r- r 
6 6 
I
: 
-ł'; ;;1J 
;; 
-f
- 

 -- -- ---- 
 j - tJ- - ,= r=: 
.. 

 , 1. Ach II - bo - gi żło . _ bic I 
- I  


l . 
 
f- ...... . 
J., 
....  - . 
f fi- tliI:
 = .. -;c
 
 
F ' i' '-I I -,,' 1-, ,., I -,. 
l 
=


i
j:
f7
 
- 
CiJj my wi - dzim 11' to bie, lJrO:t-BZY klej-not, nit ma Nie _ bo 


.uli.. _ s . I 

 . ::- - I 
fi:
 ===l 
- 
 i tl -
__d 
--=::::' 

-'--'f-Ff.=1 
F='?'-
 
 

 : I I 
 
 _ 7 - I l. 2 fI 
Iq II 
 
-'- F'... &#

J.c-f:[ 
.q#
F
-= 
l . ki '. I I b ":::: 
1\1 ma - en - eJ o - 80 le. Id I luJ Jł 


J-
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


..... 


Ach ubogi iłobie. 
(Rodzaj eol.ki o .topien niŻlj.) 


Melodyja II. 

 "'" 
f=

H=r=r er 
 

 

 


 
I t. Ach u - bo - gi 


iło 


bil' 


. 
I I 
6 6 ____ 6 
4 
--Ł J 
-
J
- _
 -U J ... 

=fft 
-:-
-r-i i j 
C6i my wi - dzim w to - bie. Droi-szy klej - not, f 

 ti - - J ;-
 II I Et
 
r -- 
-r i r -;-r -=ąf-ł r -r et 
 = 
66---- 
I 6: 
.. , 


 J __LJ - 

 J i
J1-c= jf 
-d:::3E - 

 
 - i-=-=r-=ł=r=1(==r4

F -
 £-===, 

 L I 
nii ma Nie - bo w ma - len - kiej o so bil'. 


"'" 


2. Zbawicielu drogi, takieś to ubogi, - Opuściłeś śliczne Niebo, obrałeś barłogi. 


3. Czyieś nie mógł sobie w największej ozdobie - Obrać pałacu drogiego, nie 
w tym l e ieć iłohie? 


, 
4. Gdy na świat przybywasz, grzechy z niego zmywa z, - A na zmycie tej spro- 
sności gorzkie łzy wylewasz. I 
5. Któi tu nie struchleje, wszystek nic zdrętwieje; - Któi Cię, widząc płaczącego, 
łzami się nie zleje I r 
6. Przed Tobą padamy, czołem uderzamy, - WitĄiąc Cię w tćj stajeńce między 
bydlętami. I 
7. Z w.ił4i się lIad nami, obw)j z gl'zt!chów łzami, - J przyjllliej podaruneczki, 
które Ci składamy.
>>>
PJESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


8" 


8. Juź więc, bracia mili, 7.ło:i:yliśmy dary, - .Jeszcze pozostąje złożyć z serc ofiary 
'- U nu:i:ek Dzieciątku i Matre PIł.uit'II('c, - I czołem uderzyć w tPj świ",tij stajence. 
9. Tf'raz juź czas, hracia, do trzody powracać, - Pamiętajcie 
dtąd Bogu się 
wypłacać - Hwiętemi cnotami, obyczajl'm dnhl'ym, - A on nam da Niebo, będą.c dla 
nas SZCZOdl'} m. 


10. Tr7.pba uspokoić świętą. D7.iecinf'czkę - Z płarv,u, i zagrać mu wesołą. pio- 
sneczkę: - Więc wszyscy, por7.ą.llkiem staną.wszy wokoło, - Przed świętpm Dzie- 
cil}tkipm zagre,jcie wesoło. Amen, 


- 


.. 


,{ 


PIEŚŃ 22. 


Acb witajże pozą;dana. 
Melodyja I. 
(Ton. l.) 
.""'" ł I 

 - --' r:','''
,"", 
 ::::: 1 """" - - - -J- -DJ= ' ' 
 - _ I__L 
 
tf'o' . I. ' :-.1-, .--. -----.-=::1:=.-1'.-,,- 
I 
F-=
 iri#r-::::-i =r- łt -t -
 r 
-r - roi-i ( I 
6 7 6 
6: ..--D l=
J. - -k 1 =F.-; 
 = 
 
j- - . 
 --J
 -; r W-#- y 
 


. ł": - 
i '--1 ł;-

 - 1,- -..--p- -- 1- - 

 - 
E:=::::: I ,'--- . :::
-t -- i-I -- -+-1 i I 
1. Ach wi - taj - że po - żą. - da - na, lJer - ło droga 
Gdy ca - ły świat u - pra-gnio - ny a - llil'l-skiego 
.. 
I 
 J - 1 1 - r""iI'1 -! - "'iT
 
rp-i -:
f; l r
F J 

=J 
b rql


 r:-
--*-
r-tE U1J FJf- - r - r i - r =: 3 
. 
- I e 
l - -- 1_' --I-:::: 
ł - - -- l -.. f - - - I-
 J 
 
 t ::::; 
 - 
 -J -
J- 
 ' 
: ----.... -Q-. i= -- - - 1J - - - .- - - -- . · - -
--- 
j,-----. =----=--- -+- -=-1 r 
 -= ----= ,- 
-- - -fi=- -.---+---=,.- J;,_ _-
 
- I - i -
;,.. '---- 
 - - - -
_tJ,;;r- _- I 
-I - --- 
I ""'" J I _ I 
. J 
z Nie - ba, W cie - Je Judzkiem 
chle - ba, Cia - łpm kar - mi, 
.. 
2 I - ..... I 2 
;
-
.I -- 
 ::..:-


 -

 -r -:.i-
-: --łl .J --';-=
 -rm
 

 
 I 
I -i i
J i Tt t j-t-tf(-f::: FF i j r 
 C 

 I 
6 fi 6 6 ( 
I .., I 
J I J I I I rJ I J J:::: ,J J pJ ..!. 
 /'I ł--i 

}:- #. --".. IL
 #t"
: ;1- - 
 - LI I . - T--11f=-! -
-

 1 

 
 
 L -- 
--.:-'L

::l__ =+=" --t- :
 
 - - - -._
 -=-lł 
I - .. -- I I - S t- 1 -Jo1- r=1-- 
I ::: ... 1-..:,.0 
Bógjestskryty Na pokarmln-dziom ob-fi - ty Międzywybra nJ-mi po -Ii-czył. 
k rwią.na - po - i, By człowie-ka wchwale swo - jlj 


7 


-ł-
>>>
00\ 
ł.;;; 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


A(jh witajie poiądana. 
Melodyja II. 
I

L

 - 1,- =F' 1- 
 
 J =n=-- --p-- I- --' -ł-
 l' r:ł--- -1-=1 

!:-:r 
-: :" 
 .3-==; 
- 

 - - 
 


7 r.- -f :: : 
l =- 
 - - 
 :-1' .- - "
l 

 - ---r-'-- -CJ--t-=-L:j- -
-ił- 
-I - --
v- -I - i 
LLJ l 

_

 l' 1_
_
 _
 1 )__
 
: 

ł - Sk:!' 
 i-lli
--; -j 

;:


H 

 
L Aeh wi - taj - 
e, po - 
't - da - na, 
2. Nie dość że to Ho- zkle dzie - de, 
3. O mi - ło - ści nie - po - ję - ta, 


- 
 \L 

i :

 
nl IsA--dĘ
= s
 :--
 r

- -.- 

 
 
I . - 
- 
_
-
 
 I 
: I _i 
j-
-J-
-:_ 
 
 

):=I-iI'''-=:Ii= - --- --r,- fI-,,- -fi- - - -- -- 
U== :=!Cr 
--- 1f = 
 --r- - _
D-- 
 - -= ,,-= 
 
- 
per - ło dro - gil. z Nie - ha, Gdy świat ca - ły u - pra-gnill - uy 
żeś na świe - de z na - mi, A-le jesz-cze zim - ilU ciel' - Ili!!z 
jak - żeś wieI - kit by - ła, I 
eś się tli z nic - bic - skie - go 


_
_IJr_ "L 1'1 
 -:-=1- --- 1 - --
 - -"L-!'o;-
"=r- J'--- -+1 
I
 + 
 
 
 -:
C :_
 c = 

 c-
t 


 
 
 =: 
 
 II 

:=#= 
 fi -
=j--
g : 1 - .
=-J-=- - k! ==T
:=_:-=- 6-- -r; r 1 
. ---r-- 
r - -ł---f-- - - I - - - 
_J:
 -- --- 
a- niel-skie - 
o {
hle - ba, W de - le ludzkii'lII nóg jest skl"y-ty, 
mię-dzy by - ellę - ta - mi; Ma - lu - !!ień - ki Je - zu w du - hie, 
tró -ilU spro- wa - dzi - ła, A to do pu - sti'j BZll - pi - ny, jj.-_ --I-;- 
 
- 
 ] -'" - - -
-- ł - JOe 
-; - -, _ 1 -"'- 1L-1 -' l 
I _
 _. . - I . - . ---J,-- I . - " ,,-.- - I- . - . I 
=. fi:' .--.-
- s. S'-
-=--łł
 .=.:S 
I l ,- 
 .; . 
 - 
 I I 
 - 
 '1i - i - 1ł -\;- I - I I 
(j (j 
(j 4 (; 1:;7 5 
I 2 
 
 
 3 
1.111 Jl'lJ L l'J'; L
 11 

 .u = __ -;r-..::. 
-
 -
 -=-I.. =- - ll - ,.--:;;::= 1 [ 
 · -.- '::'fI = 
 
'fl'- ii
 
=-! -= --1- =-:- -=t,I- 
 -- I -ł-__ · :::: - 
 - 
- -1----1.1- - 
 - --- 
Na )lo-kal'lII lu - dziom ob - fi - ty, 
Co za wiel-ka mi-łośćwto-bie, 
O nie-lIły-cha - ne no - wi - nYi 


('iII. - łem kar - mi, krwią. lIa - pu - i, 
('zy - liż nic tJ
 wiei - kie dzi - wy 
Ach po - .kor - oy Ha - ra - o&czku, 


.
>>>
l'1.ES
l .N.l BU ,1'; j\jAIUJV ..l',_'H.t.. 


.H 


f
 --"'- .
J_ 
 _-''''_ . 
 - ===ffi 1 I 
 

 
1 - ł!- , -.-. -. - -.-1 
--""- -.- - - 
i '" s -flij -qc-r s 
--t r d--i-Tf 1-4 . I 
1 1 .l i ł 
 l t J _ J J 1 J 1- l 1 .i d-l .J.! ( 
D:#= Ił------
 l
 =, -

 =-iJ 
 - -.-1- 
-F"- 
4t
 ] 

 _ == -ł--i 

-f,i- -
=-..ł-- -'- I 
 -(I I =::t:- -1..--:::3 
.. 
Hy czło-wie-ka w chwale swu- jij mię-dzy wy- hra-ny- mi po - li 
W ludzkipmcie-Ie Hógpfitwdzi-wy Przyszedł na zbawie-nic człowie 
Twój od - po- C}zynek wżłobe-czkuZ da-łe - kiij podró - ży nie.bie 


czył. 
ka. 
skiej. 


4. Panna czysta gdy powiła, całuje członeczki, - Nakarmiwszy go piersiami, 
przywil'r:t powieczki; - Józef go siankiem okrywa, - Maryja kołysząc, śpiewa:- 
Lnlaj, o moje kOl"hanie, - Synu mój, Stwlrco i Panie, - Lułajcie picszczoty serdeczne. 
:i. Hla czegoż tak ostre życie zbawiciel zaczyna: - Złości nasze zawiniły, cóż 
winna Ih:iecimt? - (Tważ llrzeto każdy wierny, - Jak wielce Bóg miłosierny, - Od- 
żRlow:tł Syna swego, - By krew }Irzelał dla grzesznego - Człowieka, by wiecznie 
nie zgin
ł. 
6. Niech Ci, Jezu, hędą d/.ięki za Twe narodzenie, - Bo przez nie zacząłeś nasze 
sprawować zb:twiellie; - Miłość, któm to Bpmwiła, 
 Iż Cię do naB Bprowadziła, - 
Niecb BW;
 iskrą. nas zaliali, - Abyśmy Cię miłowali, - Teraz i bez końca w wie- 
czności. Amen! 


PIEŚŃ 23. 


A cóż Z ti Dliec;ini' 
n1elod yja I. 
f 
--
r.- A -
'" 1 - '" - 
 =I-- 
 -
 -
:3 
@i-ł!
--=::il- .. - .-----= - .=--. - --=-:-==-';=--1-= .
 - -
 -ł-- I - - 1tI
 -=
 
l , -=
-e-- c- 
-
:
 -r
 i- =--;---=--;- f-=r- 
c-
 

 ił 
l fi 
7 6 
:"I !'\ I I t 
 I I I 
. .Ił-=-::.-_- ."'-- "' 
 _ .- _ 
 =. _ 
 *
 -: -: -_ - - - 
 -_ _
 _ !L- 
 
 
). łf
--.ł- -.. S - - - -.- - - - 
 -- 
 -----G- .- =J 
t - =Jr ---4-
 -t,I 
 
 - =- fi - - - 
 =t.J 
ił I 
1. A cóż z tą [)zie - ci - n
 bęJziclll czy - ni li, Bra - ci- 


I 'J
 

# =- ; -- :- _

=I -:J \=-,
-ł-= [---==r=-l-- I 
 - --
 ---' - LJ 
I 

 
 - 
 -r- r
-- 
 
--f
 1:::1= r--Y J= i 
 -f . =- F 
ti 6 
l , fol 
 ", 
 
 . I I ) ::::: 
 
 I fol 

 ) -:.Ił-=-_--=-


_ J - J - ;- ;- -.-=- .

 t
 -- '- -
 - 
 _.- =-: 
1 - -łtl- f'- _
- -('- f- _ =t;i 
:...:::t::- fł':::' ):.- - - 
- 
I v- -v +== -t- 
 _ 
 . 
- 
że się nam kwi - li '/ 


szko-wie mi - li, 


Za-śpie - wl\i - my 
1* 


_. t:..........
>>>
l' lli::im .N A B A.  E. 


f 
 

 
=- 
-:_
 - J I - -ic"
 ---\ - 
 - 
-,; --=- 
 - - : 
=:;ł-:=r l 
. 
 ł 
- . -11 - -- "-11- 11 --I. 11 . - 11 - 11 --i' "-L
=---J 
l , - I C 
 - r :1;- -t --
 -f #t - - C - 
 - r -:
 -,- r -r -r-ł- ::: 

 -.#=-1 J' -
 = .L K t _1 _
 J' J 

-l': 
 - 
 ]_-, ;- 
 - 
 
 '
 jl 
:J
1ł
 ",-"- ' 1 - E - '''-- "-, ,,, "_ , -"- -f'-- '---:;;-ł
 
I -----h-- c . - -
 ,- -] , , h" - -ł--- ł:::= "- _ _ 
 ' 
-i"-j"ł -j"ł- r -j"ł -,...-.. I ::: 
Mu we - so - lo J o- bcóć-my się zNim wko-Io, hoc, hoc, hoc, hoc! 


A cói I tą Dziecin/);. 
Melodyja II. 
s 
-- 5 _ ..... J 
I 
 łj.- - 
 
-
- L . ł - 11. 
 '
t: --ł-- I I"'"L- - _ n - 


.- -
... 
- , 
'ł= ł :-- - 
-=-.. - 11 _-11_- 
--: _
 11' _"- " _"- 1" 
 :' :-11 --,
 - -":..- 
 1 
-4-- - 11 -. -. - - ... -- .,. __I ,. '-' _ 11. 11" " 
I -- --::::- D - oI-----r -j r.;J F ir----l- - ___i-- - ::::..ł - 
- r D 
6 6 
l
 
 
 I I I I I. I I I '" '" I 
 
::: 11 L. 
 d l:!: v:!:..1 e :::: 
' 
 
__ -1-: L 

jl-11: Jd


r- 
r

-f
 : lł 

-C
=
 
 
- - 
- - 
I. -\ cóż z ta ['zie - ci - na Lł.'dzil'mczy - ni - li, Za-ś)lie-wllj-my 
Era - ci - szkowie mi - li; że się lIam k wi - li? 
I _ 

 -tt- 
 1
-
"'" +- Q -- "'-- ,1\ - .------. f ....-.....- 
 - 
 ,: -- _ W - Ił 
f r. --1'1- -...L.. -11 11 -- - 11 --. II. - ,---'-'- .., __ -'- _--I- _ .---._ 
j ' l -= -G - 
: --( , G.
 ._

:-"
.-:

 
 -
 - 
- 

: f -- -r --l -= r I' 

 
li 
-++ 1 i f- . 
 -I 
"'-)"- 
 {-I"-1 )_ j .i_ 
-.J: 

_:::: 

:=1 ,. =- -' o-+:= " = ! -
= 
 -= 
. -G -::J-
=t.c- ".- 
 - -.-- - . ł - -== : I I 

 II --- -Ł-:: --40' ::::ł=:::=- '___ t 11 -r------ł- - - -- , 1 
- - u-u -- -__._';"" t ---ł--ł - -j'-::: 
Mu we - 80 - lo, I o - bcóćlllY sił. zl\im w ko-ło, hoc, hoc, hloc, hoc! 


A łiÓŻ Z tą, Dziecin/);. 
Melodyja Hl. 


- 
 -- 
I 1
 ,i;:ł- I - 
 ' 
 - ... - --ł::::- - 1= 1 

 ---=- 
 " 1 '-.::j ---::--; 1 ,,: 
-::- II '-::'''' - - :'- -= 
 
 
I' " - - - "" --- " " . ---,",....J 11 _11 _ 11 '" 
I - ,,- 
 
 = 
 ----r r' jJ)j -r- -r -+ j - 
...t- r .:::

- C -C;-r= 
) I .. t ::: 1 - '- .1- J J r -, 
Ji - 
 
 ł '; _ _d. ;: --t -- 
"'- 
 

 
l
ł
 : 
; 
_- r 
 . - 
 -E:-=£:- r-==; : 
 
-= :II 
_
__$_ _
 
 
 
:::: 
 :::: - 
1. A cóż z t:
 Ozie - ci - nI!- Lędziem czy - ni - li, Za _ śpie _ wajmy 
Eca - ci - 8zko-wie mi - li, że się nam kwi - li?
>>>
I 

 


-- 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


93. 


- 
f 
 lC- 
_:1' _ --:
+F
:
 ::"'ł3---k-
 
:: 3::i===t=::j=E::E"i
 11 
f;'- - .. - l--ł..-- - -. 3 --+' ,-- -, 
F:::::-II. =-
. 
I =c-C-rJ F .tt 
,rTc
 t ,'.ił rt-=-tr 'F
i 
l' ,., '" 1'1 . I t'I 1\ 
 ,.... - 
... ... ... . J ,., t'I....... ... 
 ... I I -L- _ 
9:
 - - : = 1 - ., -.: 
 
 =- - = 
- 
 1. - = !=" tl 
 
 .. - ;: ¥r'. 
 J 
r=--łI'- _o. - - . - .. --Ił- - .--
. -. - · -.- l 
- . -, --ł- .-- 11 j - 1---,1- I I :.--. - -1- 
"
I,i I,i Ił II 'I i. :::: 
.. 
111 we - BO - lo, l 0- bróć-my si\,z:\fim wko-Io, hoc, hoc, hoc, hoc! 
A C)óz Z tą, D&ieviną,. 
Melodyja IV. 
f 
 - 
- - I' ---+ 
 -=eJ===---'- _ 1 -::- .---=--.:.
- 
 .
-- 
 
- --ł..--"- -.- ------,,- ._L ..,-- -.- - 
I 4 '__.L-. --- -... __ -_ _. ... ---- x- 
, - -- '- - -ł - · - · - --. I 
 · - -.--. - r"
 -.... -r- 
I 
 
 I I l"""::=" I I I - I 
1 6 I,;"j'-II 
I 
,." I l I . L.. ... - 
IT
-
I3i
-= · - '- - .. _-: .. 
 --
. -
r =1: =-. =. --., 
 - - 
 ., -
 
e-ł- -
 
- .

 ---p ==== - =--- --I - "I ==- - +-=== E3 
---- I - t -----r-. t --- - --1-- 
1. A cóż z tą. IIzie - ci ną bę-dziemczy ni - li, 
- ...... - 

- r't{rl,

 -/;= t 

 I 

-

=r=
 
 F 1 
I ,,- '- ...... 4 7 

 I l I ... 
 ' I 
_ n _ 1\ /' I 1 l I '
L. L =::;._ 
 '_ Lo _
_
_ 

:#:::J-= 
 -t 
 J - - J-. -.-:-- · :F-
 _ = fł - -. -= (=. --=
-: ::[h_ 8 =-.---.==J 

 
-
===- t -=- F= j t- t ""T=-+-=
I - r - 

- __-_+-=--1-- 3 
Era - ci-szko-wie mi H, że się nam kwi - li? Za-śjlie-waj-my 
f " 
 -I't-- -... . - 
 L -... ... -i--+ -- --ł. - '. - 
 " -ł-- -=-- j 

 -'II--ł..- - --. . - -; -- - -- - =1 - - -. - , 1-- . 
-:=:=-. - ł :::.
 . = _- I I -I =. - - -.' I =-.
 .- - 
 I = -. -. - 
I :.;-5"---1;' - -,- '" -I, -
 II -"'-I - -1- 
 I 
li li 7 ::::=-- 
ł 6 
1
 '" ," ,/"I 
 /"I I /'I 
, "" \, 

L

 L1.L... .L
.1 L...
 
i- :--: #- £ -1 -..
 r-
 
 
= -. = -. 
L- 
-- 
 -=-. 
 =:=E=-t
- (
- r -1 
---- I -
-____:....::t_._=_I__-L-__- -F __=_1 
Mu wc -ISO - lo, I 0- bróć-my sil:z
illl wko - lo, hoc, hoc, huc, 

 ! . 
 "'=" ::: ..
 5
 
f fCc= ::--L
; 
'-l 

i i 1 1 1"= 

 crr
' lf
 
1
 cel '
- 1
' 11. 
- _ 2=' 
 .:: 
 LL 


 

: ft '-li
 --t== =1;- F 
.=-- ł 
.} ł -: -- . l 
... 
 --+- 
 
--r 1--- 11', --j,oI- ....., ---

- - -- eJ -0---- 
hoc, hoc, hoc, hoc, hoc, hoc, hoc! -
>>>
PIESNI NA BOŻł
 NARODZENIE. 


A IJÓŻ I tą; DzielJiDą;. 
Melodyja V. ł 
J
 __ł ł 1 ł l -1-' E "'---"'-I--- j"'I 

 '
 -j I .-- TI 

-:3.: ::::1'-- ,- --: --=---.- - j '-'--tL - - ot- --'10;-- !'I- 
_
1t-:- t =-
- r - --f
 =r - r 
 -

 =
 - -f - (
 
 =! - - 
 - 
 1:'i; 
.. 3 - 
l -- - 
 ) .._-) J
 I 
 1 l.i J .s!. l i'.." 
 
 
:-:f,i J- 


 =r

--r

. 
 -F

 +f - +
J

=
-
 t--1
 
--v-- r . 
- --- 
t. A cóż z tą Dzie - ci - ną. będzirm czy - IIi - li, Bra - ci-szko-wip 
. 

 .;;.::: 


 
 
f 1- 
 =- .
f--::FS"'-----: 
 J+==3= 
 ł li = .. i-s' :: 

 t -- -;C-7 
 "1 
 =J 
i -F-'C 
:I'-. - .- - i i
! :::: - r' 'C-T'' t c -t'-r f= r4 
l , I...... I .l l1 I l} - 
 l.i:'" /'I 
 I I 
h.. - '. - .. -0-1._.,.- .. ...... 
1 9

 -
 J=
=- -=S=-J r -j-=
 ! 11 :- 
 :: 
 - r
 ;=-- 1 - - -- - 
 =1 --
 
ł - -- -- -j;ł- -
- C-T- 
mi - li, Że się namkwi - li? - Za-ś)Iie-waj -my l'Ju we - so - ło, 


J
 -
" " 
 -""
-ł.. -- 
 --'
 
 -j--- m - - 
- II - - - - ,---, - -1-----.- ,,- - - - ot - - 
I 
 Ć- -t' V(
 =Vr = r--F -f- f I
IC:
 = 
l 
 
 .1' 1....... ...... l' 1J I '... -f
 I ! :::: 
. -- .,. .- -
. - - - - - - - - ..- - · =-=2- --- - 
- . = ....... -",,- i 
 ill - -- -
-.- = 11 -1--:: " -r =ł = -I 
-!---: łJ --== 
- -- - - -- -- 
 - I -1-- - --1-- -- -- 
1.1 -
- C I --", - 
o-bróć-IllY si
zNimwko-Jo, hoc, hoc, hoc, hoC!- 
2. Podolmo Dzieciątko, żc głodue, płacze, - matego tak z nami nie rado skacze, 
- Więc ja Mu dam kukicłeczkę, - I masełka oscłcczkę. Pa, pa, pa, lła. I 
3. Czy bez Matuleńki płacze Dziecina, - Więc JI)- do miłego zall1'o
my Syna, -- 
Ma, ma, ma, ma, do Dziecięcia, - Utul! tego płacz Panięcia. MIL, ma, ma, ma. 
4. Czy dlateio płacze mój złoty duszka, - Że nie ma Józefa w dómu, staruszka, 
- Więc Józefa zawołajmy, - I ciesząc go, zaśpicwajmy. Ta, ta, ta, ta. 
5. Albo Pachol
ciu w dutId zagrajmy, - I nR piszczałeczkach rozwei:!elajmy 
Li, li, li, 11, moje dutki, - Skacz robaczku, mój malutki. Li, li, li, li. 
6. Nie tak, nie tak cieszcie mił.
 Dziecinę, - - Ja Mu wnet luleczkę piękną uwinę, 
- La, la, la, la, moje Dziecię, - La, la, la, la, moje I':ycic. La, la, la, la. 
7. Jeszcze i kąlłiołkę Mu nagotl\imy, - NIL kąpicl serdecznych łcz nie żltłujmy, 
- O Dziecino, IIul, lwI, hul, hul, - Jajul': płaczę, Ty się utul. Hul, hu], hul, hul. 
8. Jużci nie chce IIłakać Dziecina dłużej, - A ukojonc oczęta mruży, - Więc 
Go włóżmy w kolebeczkę, - Zaśpiewajmy Mu piosneczkę. Lu, lu, lu, lu. I 
9. Alc drzysz od zimna m6j Aniołeczku, - Lel':ąc w tym kamicnnym, zimnym 
żłobeczku, - Więc z osicłkiem razem z wołem, - l'huchać będ7.iem na Cię społem. 
Hu, hu, hu, Iw. 
10. Pókiż tego będzie, dość tego dzieci, - A czemuż nie idzie spać dmgi, trzeci,- 
Dość osieł i wół beczy, - Budzić Zi£lCię, nie do rzeczy. Spać, spać, spać, spać. Amen. 


,
>>>
PTESNI NA B07;E N AROnZF.NIE. 


PIEŚŃ 24. 


A CJzemuż mój Jezu. 


. 

 : I: 
 ' - 
- ---3 .:--n- _- _I.;;;:: :-.!L""
-__ - --ł- 
...., I 
b

 -" 
 =-=- -- "_ 
 c-.,, ,,- )-

 - 
1= -,-- - 
 
' ,-j ,,
- -n - --,,-- - - - - F - - n - - - -,,- & ,,-.. 
I --
-.- i ii-I i

- C i- r-i 
 
-
--i - r 
- - 
6 6 
i -


 l J J d i 1 J .; 

 - ł -
 
 
 _ -- - 
 j 
 - 
 - 

.: -_: - =- -- - - 
 -- 11- -- =r=: II - -- - - 
f. --- -,," - - - - 11- - - II - - 
,..-- - - l -r-" - ' J - 1 - II - 
 - 
--- 
 - ---;-- 
 . :.r--t 
1. A cze-mllż,mój Je- zus, tak u - bo - go 


o 


. 
- I --1 .-.... 

 H 
 t""";- 
 =
_-L-f..,t:::= 
- _
8_1
 __n-:=R 
- i --j -f :1= 
 -
-- - -r-- r
 - F - - G-J£ 
 : - f ntr r 
 ł 
6 li 
 --- 
I l' r'I I d 

 J- - "*- - 

 
_.J 
 J- E: r'I-J"--ł_II_L E 1:- -fL- 
 
. -,-- " 11-- -- -- - -" -;t- 
-,,- 

 :-...t 1--- - -
-=-c-- r I 
t.:. -- :- 
 -=
-r- - i ==
 I 
...:.- 
le - ży, A - ni po-kró - le-wsku, ni w drogi(
 o - dzie ży? 


. 
. I - 

 - 
 --1 =
"""'" - --
'- 1C1L-- 
I . - 
 
 J=r 
l f = 
- 
 - 
 _ 

 =- t
-=]'
- _ :..- . _
_F""" -=- - _ ;-
-J ::3 
1- 
.Il-U- i- i --.:.. 
 -t - j - 

 --t-t - j-(-=L-C - 
 -r - -
 =ł 
- 
6 6 
6 li 5 li 5 
.- 4 3" · 3 
L l l I---L
 !'I !'I I' !'I'" I I 

: ffi --- === -B -.- 
 =-
 -- f:=- 
 =-
 -. -- .-- 1 - 
 ..:*
- 
- ] 
IL_ !---=-ł--- r 
EF-=- -----= ,,- - 7 - i,J-= 
 --=t:::"" 
. - - j =1.....- 
L-_ -- --.....::-
 - fi:- I -+== -\.1- - -er---"'- -!!fr 
i,.I 
Znać dla - te - go, by grze-szni-ka, czar-to - wskie - go 
. 


r
 
-={ -
- I: - =ł- 1'-
 I -):.- - g-- 
 g =- 

- _L J d 
l 

- i - 
 ---=-1-=l:: - .J. = · - ,,- J
,--.. 1-- --:: 
 - I' =- ,,- i - ,,- 
I Ił t 
7 j t t i I I I i,; \.I I I j -1 i l 
ti 6 
I li? 6 45 66 
t:; a 4 

 1 J
L I ----1 I
" - t- !J - J-..J) - in_L 
 
 rŁ J- 1 1 
- . - -1'-=: -= 
-.:-- - 1 
 - 
:: 
 - 2=- r-= 
 L J--=--I' :: r - j- :Lf
 
tr \.. - i i-C -;00 (- I
:L - - ---i,oI- i: 
 
nie-wol-lIi - ka od pie-kła wy - ba - wił, Przez u - b6-stwo zba - wił.
>>>
96 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


2. Czemuż nie w pałacach ro(l7.i się Dziecina; - Wszak świat, Niebo, ziemia, 
Jego jest dzie(h:ina? - Ale w stąjpnce uhogiej, - Na sianpczku w ten mróz srogi; _ 
W kamiennym żłoheczku, - Zimno Paniąteczku. 
3. Czemuż nie w bogatl:j pościeli królewskiej, - Nip pod pawilonpm leży Pan 
niebieski? - Pajęczyna pawilonpm, - By każdy człek był zbawionym - Od nałogu 
złego, - Bogu ohmierzłego. 
4. A cóż za dworzany r.la małe Dzipci/}tko, - Syn Ojca wil'cznpgo, miłp })acbo- 
Ią.tko? - Osicł z wołem to dworzany, - Zważ człeku Pana llad Pany; - Rydl
ta Mn 
służ/}, - Jak Bogu posłużą_ _ I 
5. A ty mu jak służysz? Żałość mu zadajesz, - Gdy za .Tego dobroć, czartu się 
oddajesz, - Porzuć twoje złe nałogi, - Jezusowi łzy na nOjl:i - Wylewaj serdpcznip, 
- Będziesz żył z Nim wiecznie. I 
PIEŚŃ 25. 


la 


A wczora I wieclora. 
Melodyja I. ł 

 '-- L - f1 
 
 --p.. - ' 
 I 1J ' - r ''''--/''--1 =;I 
 ]=) 
1'1: -I . -I'; --. , 
 ,- --1'\- , -.. - - I f!= 
,-
- -. -. 
 -- 
. .
 -
 ..- -... . : .- =. . -: - -,- - ---.-. =--==- S:- 
I -r'---r-- t.J ,- i -
 C I -L.! -- I 
 -:.; I r . t- I . 
l I
I- I'" l ' I rj 
 
 I ; , ...., I 

 ;I. .. ,. .1. :!: @ -fI..1-f1......1= 

:#t - .-. f 

-- :' ---ł-
;:: -. -:= : __o Ił.::: r 
.-
;
 
 

-- 
----1 _L__ ""-+ j::l l 
1. A wczo-ra zwieczo - ra, Z nie- hie-skie-go dwo - ra 


.... "' - 

 .... --Jo,- J\...
_ 
--ł'I- ro {- 
 -IIr---l"'- 
 -ł.-- - - 
 l 
-- - 
 I 
łt ll .-,J-..'..,,- -, .---1'..- 
,-I.- " f '- 
-. 
 J = . -. . =fI = , - · =-,. -' .. J... 
 · J;== r J .-. -. 
t I , - I - fi -' --t _ - i;I I- ot- _l -- 
- 
 1..-. r 
 - , 
::::"" ol ol ol... ol 0101 
 
\.ł.,JL...i....J. ::: 
(j (j J (j (j li 
 I 
47 ---. I 
L ::: 1111 / _! .J" l J J/ .t.. 1 
J _ _ E D 
:::: 

:# t l:==-=-===== r = t:l- ==--==-.:.
.3
 .--

-:
::::::I I 
C -I. -t. -.- 
 -...-- "" 
-=-.
 
 _ c -
 
-lił 
£f3 (. -0-1 
:::::,; ... \.ł ol ... \.I ... I :::: 
Przy-szła nam no - wi - lIa, Przyszła lIam no-wi - na, Pan-na ro - dzi sy - na. 


A wczora I wieczora. 
MeJodyja II. 
,- lł-2--t= -Jc 
' --r-c cl
C'F''---''- --=-J' 
 13 

=- -4 =:- -l-=s=-t =. f--:H 1- 
 -
 : ---C=-
 - --:E It- - -c:r --=-3 
l # ł - ! _1 "--1'_ ' EU '''- _J
 
 _ l l__ 

- .J"'__1' J j J 
: 
- - --. - --- --- - -
-
 -- 
 
 '"-=-= '- 
 
. - - - 
-=-J..t 
==i;I = · 
 .
 tł - 
 D = =:::!::----ł-- - 
--+- --;,---- 
1. A wczo - ra z wie - czo - ra, Z nie - bie - skie - go dwo - ra
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


97 


f , 
ł=J'-=!
- E8-=-_El- I _

 
!
 ._
 __ _ _E_ 3
__ _._ _
 _ 
I -
 
 
 
 j 
 
 
 
 
 
.. r 
l l 
 \:,=-i--L k f
r 
.

 
 J . 
 I ł 

 '" "' _ I - -- --j- - ] 
- ..,--r ---+ 

 
Przy - szła nallI 110 wi - 1111., Pali - 1111. ro - tlzi sy - na. 


A wc;zora I wieclora. 
(Na trzy głosy.) 

.: . -
- "---J J 
1-' 1---=--1-=-=
EF -:- . 
 
 - - i == -- 3:S
 H 
- - fi. - J--
 -.- _ 
-I [ ::::Ej 
A lto - -:" - I.J ---r--r- 
 - . 
I Ba8;O. '-- 


=r=-
1T- 
 I:) 
A wczo - ra z wie - czo - ra Z nie - bie - skie - go tlwo - ra  f
 )' -:-
 ł'=- 
 m 


 ; 

f=S1-n

.M 
- g--5-=$

=--6= =$ ,.-- 
- =

 vf 'I ,-K
7ttt r-r-:.... 
- '" ",1,.1:""'_ _ .... 
6 6 '-- . 

 !
1--:- i-Ot S:fFFl=
]
 

 
 
Przy-szła nam no - wi - na, Przyszła nam no- wi-na, Pan-na ro - tlzi sy - na. 


2. Boga prawdziwego. nieogarnionego - Za wyrokiem Bozkim w BetleJem t.y- 
dowskićm. 
3. Pastuszkowie mali w polu wtenczas spali, - Gdy -Anioł z północy światłość 
z Nieba toczy. 
4. Chwałę oznl\im
ąc. szopę pokaz
ąc. - Gdzie Panna z Dzieciątkiem, wołem 
i oślątkiem. 
5. I z Józefem starym nad Jezusem małym - Chwalą Boga tego, dziś na- 
rodzonego. \ 
6. Natychmiast pastuszy radzi z drogićj duszy - Do onćjto butiki bie
ą, 
wziąwszy dudki. 
7. Chcący witlzieć Pana, oddl\ią barana; - Na kozłowym rogu krzyczą chwałę 
Bogu. 
8. Sam śpiewa i będzie ludziom po kolendzie - W tydowskiej krainie o cudo- 
wnym Synie. 
9. Niebiescy duchowie, z daleka królowie Pragnąc widzieć swego Stwórcę 
przedwiecznego. 
to. Dziś mu pokłon dl\ią. w ciele oglądl\ią Z czystą. Panną w szopie. to ma- 
luczkie chłopię.
>>>
- 
I 


() 


118 


PIES NI NA BOŻE NARODZENIE. 


" 


11. Cieszą podarkami, więc i piosneczkami i - Witaj Zbawicielu i Pocie8zycielu. 
12. Witl\i Królu nowy, Synu DawidowYi - Ty masz nas w}bawić i w Niebie 
p08tawić. 
13. W otchłaniach Ojcowie i Patryarchow1e - Dawlło Cię czekali, Rorate wołali. 
14. O szczęśliwy żłobie! gdy Me8syjasz w Tobie - W pieluszkach związany, 
z dawna obiecany. I 
15. Jezlł najmilejszy, ze wszech najwdzięczniejszy - Zmiłuj się nad nami, grze- 
8znymi sługami. Amen. I 


.Jloderato. 

 __I_+- 
 
-' g -rJ
 
 - ł
 -- 
 
_ 
 tL---- =Ii_ =-c-=-= -- - __ --=- = SI ,,
==--_ -::=== 
I i - -- -::: II
r-Pt- r Pj j l -F-r-t j - 
6 I J b .J J I I. 
 l .;1.;. 
 
--_- --1 --_--
- ___
- 
: - 

_,,=- _ 
 _=r::::= _ _ l, . - _ 
 
 __ _ 
 " 
I;;:':£T--+--

 _-v,,- 
:::::-.':: - - -I ! 
 -ł- 

--r---r- -- - 
- 
:Sr 
j;;;. 

-
-
-t= .
 
II 
 -r- l' rTr i nn nr I 

 . .{

7 - 


8-=J 

 .--- - --- c.---- - - 
- --fi. ---1-'- - -- -- - 
I r- r - -r. r=-
 
I 1-[ 


PIEŚŃ 26. 
Alleluja, Chwalmy Boga. 


J ' 
 ' '--ł--+ o=;r
 -1--i-- ..., -:t:ł=t ---1 --;-- ----=
--- :.- 
1f}=
 F


=A
f
r - ł=r
 

 fj f 
 
r= ł=r-- - - ;p= r f
 
ll ' I I I I I F; , I I 
 I li. I I 6, 
., Ii- _ I I 100....... -.... 
Ii ... .... 
----.- 
 "f 
 ------r---. 
 "I- 
 - 
 -- .- 
 
1'=). -
 ' - -- ---I - --- -- - ,,-- 
l f'- - - 
 -y- 
 - . --;-= j =r- - t.- -
 r . 
t. Al - le - lu - ja, Chwal-cie Bo - ga, KJó - ry się lIa- 
J 

ct-fm tJ:;:-F
r=
 J F 
7 
3 
767 
l _.A
_ -Ł
.J 

 d.; .; dTJ · -- 
r
p 
F=f L4=
 r
=r--=i- =!:: J:¥4
 f 
ro - cIził, By nas wy-swo - bo - dził Znie - wo - - - li.
>>>
l'IE8Nł !'lA d) ,.b J.' 1 .l J, .1 l " 


2. Alleluja, chwalmy Hogal - Którego Anieli - ŚpiewaJąc, weseli, chwalili. 
3. Alleluja, chwalmy Bogal - Którego Pasterze - W prostocie swej szczerze 
chwalili. 
4. Alleluja, chwalmy Boga! - Którego ptaszęta - I nieme bydlęta chwaliły. 
5. Alleluja, chwalmy Boga! Którego królowie, - Od wschodu mędrcowie, 
chwalili. 
6. Alleluja, chwalmy Boga! - Którego mniemany - Ojciec, Józef, zwany, 
wychwalał. 
7. Alleluja, cl1walmy Boga! - Którego Maryja - Dziś w żłobie powij a w pie- 
luszki. 
R. Alleluja, chwalmy Boga! - W tern życiu na ziemi, - A potem z świętymi 
na wieki. Amen. 


Ohjdnlenle. AlIeluj4. hebr., po pollkn: chw.lcle P.na; wyraz ducho...ul!j radojcl... pieniach 
I obrz"dk.ch kołclelnych. Toblja.. prorokuj", o powlt.niu Jerozolimy. m6wl: Per vlcol ejUI alleluja 
c.nt.bltur. (Po przedmlełcl.Ch jego b
d" 'plewall: Alleluja.) W c...le pokutnych obrz"dk6w jako I przy 
gracb.nln nm.rłych Kojcloł Bo'y okrzykn tego nie n.y...a. 


PlEŚŃ 27. 


Adeste ftdeles, laete trinmphantes. 


Haendel Cf) G. F. ur. 24 Lut. 16&5 w Halli, t 14. Brp. 17fj9. 
4 
, .I!__
 __
 - '_
 ---1'\ =-- 
,łt:-2-- -- ,--.- 

 -
:;J;I 
 '-. 
f _=}:==_
 
.
 l

 W


 F,,*
- 
 
I .". - 
 - · r -. -r
 
l , f""1 
 rj 
 I I 
I _ _J .1J_t 
_ .t:!:
 J JJJ :!: 
 
r.I.
tt
- .,--=c. =ru


---
d 


1. Ad 
2. En 
3. Ae 
4. Pro 


e - ste, 
gre - ge 
ter - ni 
no - bis 


fi - de - les, 
re - lic - to 
pa - ren - tis 
e - ge-num 


J 
 .
 
 

 
 1'.---- ''''--- "I 
 , 
 -=" -
ł 
r
-
' t=J 
_ _ ł =-s
--=l _ -
 . = 
- . .- - 
 
- -
 - -
 =FI-I- --I - \r
' I ,'- 
 -
 - c- 
.... 

6 6 6 
l' 
 1 J J' ł J' n
 


--=-=--
 .
Fr-J
j
-E_ l 


laa - te tri - um - phan-tes, ve ni - te, ve - ni - te in 
bu - mi - les ad cn - nas vo ca - ti pa sto - res ad- 
splen - do - rem ae - ter-num ve la - tum sub car - ne vi- 
et foe - no cu - ban-tern pi ". is fo - ve a - mus am- 
S.
>>>
.d I l h. .ll .ł:.1'\h. 
) ) ,.bNIJ;. 
 J-_.
- 

_ 
 
_
 :] 


 -l - - 
 ---i-= - - _ ,;.-,-- -- 
, S3 t -
 -- -
l -,
 -6-= - -=- Ił = - 
 -
 = -- f 
.... 
666 

 
 
 
 
 
J-J: _ 
 r-,! 1 
 
 I I - #
 
 #i- 
-fi .. 
 - - _ 
 
 fI- I 
- ----- -------:::3 
------ - -- 
Na - tum vi - de - te re - gem An - ge- 
Ric nOB o - van - ti gra - du fe _ Bti- 
De . um in - tan-tern pan - nis in - vo- 
Sic 1108 a - man-tem quis non re _ da- 


Beth 
pro 
de 
I,le 


le - hem. 
pe l " - rant. 
b - mUB. 
xi - bUB!  
ł!--:
- 
 ::: E SO!=¥t__ -.._ 
 
 0 -- --'L--.I.--A--''''3 
. ...-=r--- 

 
 _ = 
 =:J
 =-= -=f -


-

::3 
- r' -
 o:::: --., ------- ł -
 -... 
-r D- -"'- 
....: Ił .. , 
I ...
 "'- 
-. 1'- 


 

=f- - 

 ==ł
-
 t -:

 
::::: 
lo - rum. Ve - ni - te a - do - re-muB, ve _ IIi _ te 11._ do- 
ne - mus. 
lu - tum. 
ma - ret? 


, 


ł Tutti. .... 

 jj. łI ¥ ---"' grJ ' ;
--ł.. 
 - =fi1 -4--- --ł.. J-=i[ 
 .... 
"F fI - -.- fi -,;--- -'- -
 3-
-" T-. 
=--= 
 -- - _ 

- - _ fi -=-.
: =- _
 ._-=. _ 
_ 
 _
 _ " . 
I-..

 -:
 

-

:
:-
-
: 
 


 .
 
 ===r-r-r =ł=t
 
I I _ 
.... - 
re-muB, ve - ni - te a - do - re - mUB Do _ mi _ DUllI. 


Ade8te fłdele8, laete triumpbante8. 
(Na cztery męzkie głosy.) 

 Te
r: L 
 
 
 --- --ł-- 
 
 - 
- - I ..... - ti: ?¥f- t 
' 
 
- -1! - ł-" -+ --ł..--i--'- ,;--- 
 .:.. -. - - - - _ _ _ --,t--fl-- 
-. 
 ,J -
- -.-=.' - 
r - -. - - - - = 
 
f'= 

 - 
- - 
'L .--r. --j,ł-
-j,oI- r 
I enore Il.
 I 
 
 
m "O 1. J., 
 '--- 
:-- , 
f=--." 

i:--::
_ -
-l=1 -.i1
 
"4 ' - -fl-
-===_. =-___- 
p 
Ba880IL Ad - - -e -:';e 11 - de ':'"ies, lae - te 
um _ phan _ t:
e-
>>>
PJESNI NA BOZE NARODZENIE. 


tot  
.b 
-=-J=t 
1{


 
1 

.._.. 

--łj
=
=l3


fj 
-- -- -- -- --- --- 
ni - te, ve - ni - te in Beth - le - hem. Natum VI - de - te 


fi:
 L 
;::-.... :::: Solo. ..b 
 
, 
 ==b-==

G-m- 

 
£t

 J' !
 
, rr
.... I
 rI- 
.. 
I 
 - Ol , 

 -- !\...j 
t-:: 
 -
 - - 
 :::: 
 
 
 
. 
.- q 
-= - . - ---- 
_.====.--- - 

 -' ---- -==-
 
.. :::: 
re-gem An- ge . lo - rum. Ve - ni - te a - do . re- mus, ve-  Tutt
 

 dl-: 
- g
A- 
 __ ,_-
"'-=
 _.o .J
 

 L
_ =C
 

-= -b ::f! 
=
 =t;-=
=-== 

" i i ; 
 I 
 --;- 
 er 
b . - tł= --: 
 !\. -
_-JL 
_.... ... rn - 
 itt -

 
. --
 ..-" fi:=.___.- 
 ..:
- - -+=
-1'; " 
--- - --
 -
_ł- . 
-
 i =F $-- 
- =5 s- i --I
 i-C =- 
 --
 
ni - te a - do - remus, ve - ni - te a - do - re - mus Do - mi - num. 


PIEŚŃ 28. 


Aniół pasterzóm mówił.  - 1 .iJI_ 
 
 ' L 
 
 -- 
-

 . -.-fII- . 

_.-;- --t - --1= - ::=J 
I - -rr-riF- - r.-=rn;-"'
 - -::r er r F=" 
==- 6-5 ==- 
I mJ 
 
 ; 

 I .1
. I .1 - -- ---J -
_
&
 

.-łEJf=-i--' -r1=--r-=r:l 
 
t. An - 
e - lUB pa- 
t. A - mół pa - ste- 
2. Chcąc się te - go
>>>
102 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


.
 
 
 ' d I I 
r-J _ 
=-- 

 
=1 


 
F I -=. I - -r r- . 
7 6 6 
4 
I II
 ' II 
: 

:t=- 
 
sto - n lms Di - xit vi - gi lan - ti - bus: 
rzóm mo - wił: Chry - stus się nam na - ro - dził 
do - wie - dzieć po - sel stwa we so - łe - go: 
. .......----. I 
. I ..... , 

 . 
..._ I n- 
 ""' 
 
 
 
 


 
1- -.. -"---:!'
. 4- .
_ =-.=-. _ __ _ - . _ 
'" 
_..-ł-':- . - -c T
 -- . 3:3 
-- t:
 rfii-;-

-
r =:::: I -, - I r- I 8 
ł. 7 7 ::-6 

 
I
I I 
 I I 
 I 
. -==::_-== :
., .....---=i
_ 
 - - --8
- - 
 
;1=(L# 


 
* - _ --.-::
ri
 
 
NUll - ti - o vo - bis mag-num gau - di- 
W He - tłe - jem, nie bar - dzo po - dU'm mie 
Hie - że - li do He - tle - jem skwa-pli- 


::- --=c= - 
- -- 

 _3E 

_;=t
g


 3 
!
= 
 -r - a
=F- r----t:3 
I 776 
I_II 
 
 
 :al -Ł 

 = A 
 
 
 
1==--

_


 
I =rr= I -.:; ł----- r- 
um: Sal - va - to - rem ho - mi - num In ter - ns ge- 
. ście, *) Na 
 ro - dził się w u - bó - stwie, Pan wsze - go stwo- 
wie, Z na - le - źli Dzie - cię w tło - bie, Ma - ry - ją z Jó- 


J 
 
 lf P - - - 
 -- ----==r--7= -3 1 - 
, - :- ,,-- -=- .

- J : _ ; 
 
 -= .-::--- - J - 

 Q - 
__!J...1= ----t,. 


 - J
 r' r - 
I j -- - l.:l-U 
 
1 1 d-I I I i ; Ł- 
 

# e
8
f-f =--
 =-{

_ 
...:.- 


ni 
rze 
ze - 


- tum. 
- nia. 
- fem. 


e) "I ty Betlejem. ziemio Judzk., nie Je'leII n.jpodleJ'z'ł ml
dzy "'I'ł'
ty Judzklml, albowiem 
z ciebie ..ynljdzle ..ód., który m. rz'łdzlt\ ludem moim I&r&el.kl:u, . wyjjcłe jego od pocz'łlku. od dni 
..leczDojci." (Mich. 6, i.) W t6DI n. 700 1.1 przed Cbry.tD.em czynlon6m proroctwte, nie Je.Ue JUDO 


[
>>>
I 


, 


ł-1J..1::H 'I N.ł.. hU .1'. .l' b.n'- J. ' '.1 I ',. 


S. Jaki Pan chwały wielkiij! - Uniżył się z wysokiej; - Pałacu kosztownego 
żadnego - Niemiał zbudowanego - Pan wsz('go stworzenia. 
4. O dziwne narodzenie, - Nigly niewysławionel - Poczęła Panna Syna w czy- 
stości, - Porodziła w całości - Panieństwa swojego. 
5. Już się ono spełniło, - Co pod figurą było: - Aaronowa rószczka zielona- 
Stała się nam kwitnąca - I owoc rodząca. 
6. Słuchąjcież Boga Ojca, - Jako go wam zaleca; - "Tenci jest Syn najmilszy 
jedyny, - Wam w raju obiecany; - Tego wy słuchajcie!" 
7. Bogu bądź czeić i chwała, - Któraby nieustała; Jak Ojcu, tak i Jego 
Synowi - I Świętemu Duchowi - W Trójcy jedynemu I Amen. 


ObJa'nlenla. Co w całym Starym TCltamencle (ZakonIe) było wyrałone tylko I to...mno- 
lIch pOltac[ach. obr.zaeh .ymbolloznych czyli figuracb. wwldzenl.ch I proroctw.ch. to znaJduje lIV w N 0- 
...ym Tutamenele urzeczywlstn[one. nzupełnlone; wznlolło.ć p[er...lzego przek.ztałoa .[v w drugim 
w rzewn.. cznłolć I Je w J a d y ok.zuje .IV w Ewaaglellj.eh b.r.nklem ł.godnym. W c[..gu tedy prze.do 
trzech ty.lęcy I.t t. J. od Ad.ma do M.I.ehIJa.z. ...y.tępnje dłuli .zereg (poczet) w[elklch męjów. którzy 
przed.taw[.j.. rozm.[te okollczno'eI. tyczljce .[ę Me..yJ.I.... J.ko to: Jego n.rodzen[e, Jego jyele. Jego 'm[ere!, 
Jego zm.rtwychwot.nle I Jego tryumf. Bóg przygotAwywa ty.[..ce wypadków. zaprow.dza wlelk.. rozm.I."c! 
obrzvdó... I olIar. które ... niby rYIY rozprolaoae, a któryah .blór It.nowl plerw..e .........n[e Poj..danego 
od narodów. Z pomlVdzy tych wlzy.tk[ch figur no,jwybl&n[eJI.eml były ofiary. - j, P....eł J." neJwyr.- 
'niej mówi, je: wl.y.tko. co I[V d.l.ło n tydów. Je.t 11gnr.. tcgo, co Ilę Ipełn[a u Chr.e'c[Jan. - Ojcowie U. 
Jednozgodn[e u,,'al.J.. Jezula Chry.tul. I Ko'elół, Ja"o wlel"l pnedmlot. olłoulony clenl.ml 8t.r e lo Te- 
.tamentu. Podług nich 8tary T eltament Je.t p..czklem rójy. No...y zd rój.. ro.kwitn[v t ... ..C.ły 
It.ry Te.tlment. mówI Ś. Augn.tyn (ur. 18 LIItop. HM r. t 28 8lerp. 480), u"ry...a liV'" nowym: Patry jar- 
chowie. Ich pr.ymlerze z Bogl.m. Ich .łow.. Ich c.yny. loh potomltwo, c.łe Ich jycle. były nl.n.tann
 
proroct....m o Je.nlle Chry.tnlle I Ko'cle[.. 
F I g u r y M e.. y J a I z a I" to pewne c.yny. lab pewne wypadkI (fakta). lub pewno o.oby, które } 
 
n.przód (przed c.aoom) pr..d.tawl.ły cechy I czyny prz)'ułego Me..yJuza. g. 
Takl.ml flgnr.ml. prz.d.t...loJ...cml przy.zł.go Me..yJa.z., I,,: Ad.m; Abel; Noe, (r. 8848); 
 
M.lchlzedech, (2247-1821 r.); Iz.ak (1871-1888); Jakób (1788); Jó.ef (t729-1889); B.r.nek Wlelk.- . 
nocny. (149ł); Manna (1491); Ofl.ry I w..j m[edzl.ny (1461); MoJb.z (1461); Joza. (1460-1428 r.); Q 
G.deon (1406); Bam.on (1246-1117); D.w[d (1022-1016 r.); 8alomon lI016-982); Jonu. (876--826 r.). '3 
.. 
N.I'wlęt.z.. Maryj.. Pannv na.ywa Ko'elół Bojy ró.zc.k.. Aaronow... Kiedy poko[enla IEr.- 
.I.k[e ..przec.ały A.ronowl Arty - kepł.ń.twa. n.tenc... Bóg cndownl. pr.ea zakwitnienie .uchlll ,ał...ki 
o....ał. [ł Aaron rzeczyw"cl. prze. Niego ..mego Je.t do UJ godności pOT'oł.ny. Tak I Maryja będ..c o'YIł.. 
dzIewIc... .akwltła I wydała o...oc jywota .wego lamym cudem Bo.kim. Pod tym obr..em Pllmo ,. taUe 
Maryję ..y.t.wla. Prorok raaJa.., n.zywa J.. "gał..zk.. z korzenia Jelle wypunc.on..." Ten 
..m Prorok n.JwyrałnlllJ Maryję P.nnv przepowiada, gdy mó..l: "Oto Panna poc.nle I porodzI Byna I oa- 
zw.. Imlv Jego E m ma nn.I." _ Ona (N. M. P.) wy.t."lona Je.t ... Przybytka P.ulklm j.ko rÓl aca k. 
Aaronowa .alna J.dna k..[tn...., gdy z Innych 12luek. pOlt.wlonych'" obliczu Pana. 12 pokoleD łndna 
Inna nie ..kwItła. (Num. 17. 8). _ Ró.zc.ka Aarona ..kwlt.J..ca I lalka MoJieoza po pr.emienlen[n J!j 
... ..ęja. ..raceJ..ca do plerw..ello Itana, o.naczaj.. umarłyoh. 
L e... cechll.le Śgo Marka dlat.,o, je Ewang[eU.ta t.n tłnm.c.y godno'!! królew.k.. Zba..lclela. 
I.totnego lwa pokolenia Jndy. I je .aczyna od ndanla .IV Jego na pu.tyn[v. bV d ..... z"':r klllm lwa ml......nlem. 


.1 


wypowledz[.ne prz.dwlecan. litnienIe , a z.tlm bó.t..o Jeaa.., któr.mu c.e'c! I pokłony n.lej.. I[
 od 
w.zy.tklch monarchów I n.rodów alem[. 
Pelne zn.c.enla było podlug wykł.du OJcó... .... ..mo n...wl.ko mla.ta Betlejcm, Jako mlel.ca 
n.rod.enla prz)'ub[.canego Zbaw[clela. W tliJ mym mó..1 nader plvkn[e ,. Grzegara I. WI.lkl, PapId. 
(ar. około r. 140; ra'l'l.lł od roku 690-8(4). Bard.o ..l.'cl..le naroohlł .IV Je.na ChrYItu. ... Betlejem, bo 
t. nazwa (Betlejem wyr.. hebr.) znaczy: Dom Chleba. [Betlejem n..ywało .IV takł. Errata. (nl

 
.Ibo n
l

).] AoIallj nie On to J..t, który ..w o lObIe mó..l: ..Jam Je.t Cllleb .y..y, który ..t..plł 
a NIeba; Je'lIby kto pojyw.ł tego Chl.b., jyć bVd.t. D. wieki; a chleb, ktory Ja dam, Je.t Clalo moje .. 
j)'W0t .wi.tl.. Jan 8, 61. 
Jezu. (i1V.
tti
) = Zb.wlelel. Odkuplel.1. 
Chry8Lul (po greckn ,Xplt1rÓr;, po łao[n[e Unctnl) Pomaz.n[ec = MeuyJa.. (J:I'W
). 
Komał. nu nI. brami w nlzach ta pro.tota I rzewno.1! . n.bo.eń.t....m .ł....ona. która Jut nlal.J- 
lallJ p[e.n[ o.dob..; lud na.. a...'a J... I to nawet .łu.znle, za nll.l..c.:rto1eJ..y ... kantyc.k.cb utwor. 
Pr..blja .IV ... alm potVIa 4uoJl.a I ...zerota lwoa nlo.n
oGleIO (V) .utora.
>>>
IV 


.ł'JJ,::5NJ NA UOZI'; 
AIWDZ.E
l.E. 


Aaron (pi;::r
 . AapwJI. = Odra mocn..), najpierwlzy kap'an wielki u Izraelitów, by' 
z pokollnla LewI, Iyn Amrama I Jakbedy, brat ltar..y .Mojlelza; urodzi' II
 w EgipcIe roku świat.. (..nno 
mundl 2480), przed ChrYItulem zaś 1674; poj.' za mal:!onk
 Elibletc, córkC Amin..d..ba, Iloltre Naa..ona. 
z pokolenia Judy. Bóg, klóry wybra' .Mojlelza n.. wyzwolenie z nlewoU Eglplkh!j ludu Izraellklego. na- 
znaclY' A..rona opowIadaczem wyroków Iwolcb F..reonowl; .Mojlelz ..Ibowiem mla' wymowe cleik'ł I la- 
j'łk..ł II
. W przecl.gn rz.dów brat.. I drogI do ZiemI oblecan6j Aaron był w..
dzle nleodllcpnym towa- 
rZYlzem I wiernym pomocnikIem jego. Pllmo św. wyUczaJ.c chwalebne jego dzIeł.., czynI tel I o .drolno- 
ścl..cb wzmlankc. I t..k r.... gdy li
 dał uwleśdj I.danlom nIeprawym Indu I cIelca Im dotego ulał; po- 
wtóre: gdy wraz z Iloltr'ł M..ryj'ł napueclw Mojlelzowl pOWitał. W I..t 40 po wyjścln z Egiptu, w Jlt'a- 
nIcach Idumel, nIedaleko góry II o r. za rozkazem Boly... d. 8., a 6 mle.l..ca podług porz'łdJr.u kościelnego, 
wlt.pl' Aaron na wIerzchołek tlij góry; tąm w obecno'cI Indu zdJ.ł z niego Moj:!el. ..aty kap'aulkle 
I przywdział w nIe Elea...ra, "Ylla jego pierworodnego, naznacz"'"" go naltepc'ł ojcowIkim. Po tych 
obrzłtdJr.ach umad Aaron w r. Iycla Iwego f23, od Ilwouenla ŚwIata 2663, przed Chr. 1461. P'akał go lud 
Izrael.... dnI ao. NIe wlzed' z bratem do ZiemI oblecan6j dlatego, I' przed wyjściem .e jród'a wody 
w Cadel ze .ka'y, gdy w ni. Mojl..z la.k.. uderzy'. pow..tplewanlem by' zJIt'zelzy'. łydzl pOlzez.c, obcho- 
dz. paml.tkc 'mlerel .\.rona pierwizego dnia, pl..tego mlell.ea. ktory Ile u nIch nazywa A b. jelt zd Ich 
jldenaltym rokiem politycznym. 


PIEŚŃ 29. 


Aniołowie, cni posłowie, w polu stali. 


. 
. 
 

p(;i: D
 i ' 
 
 
 
 m

 
- .---ł-

- ,. -. j,. --o - i\
- _ 
I -, 
 ri -j tJ I I - -I --J -. 
.eJ. #4 .i 


.J. 


I 
-CI-  
J 


1. A - nio - ło - wie, 


cni 


po- 


I p


 
L: i-l .al 
 
 .J. -sl 
 
 : J 
 ,.L 
 .J +
" 

 t
-
- 1==--_ _ 

 
 

 ===r:t===-

 
sło - wie, w po - lu sta - li, wiei - kilo ra - dość zwia - sto - wa li. 


2. NlI.rodzcnic, objawienie - Chrystusowe, wesele światu gotowe. 
3. Kto to widział, kto to słyszał? Kto od wieka? 
e Bóg narodzon z człowieka 
4. Odkupiciel Emmanuel, jest Bóg z nami, - Pan nuszy między sługami. 
5. Izajasz w ów dawny czas tajemnice - Wyrzekł o Synu, Dziewice. 
6. NaJwy
szego Ojca swego Syn kochany - Z Panny na świat ludziom dany. 
7. O miłości z wysokości, Bo
a wielka, - Że człowiekiem dla człowieka. 
8. Skarb niebieski, król anielski, - Złego sługi Krwią. swoją. wypłacił długi. 
9. Głosy swemi wesołemi z tej miłości - Chwalmy Hoga z wysokości. 
10. Bą.dź społecznie, dziś i wiecznie cześć Synowi, - Ojcu, świętemu Duchowi. Amen.
>>>
PIESNI NA DO
E NARODZENIE. 


65 


f 


PIEŚŃ 30. 
Betlejem świ
te, miasteczko wsławione. 
3 

m 
 L- 


=----'-= ..  

 r r 
 :::
 
 
 
 . C 
1 I I I
 I. 

 -

:i=1 
- -- ...... !...... - r 
-- -- 
" - 
I i: Be. tle - jem świę - te 
Tyś przez Pro - ro - ków 


 

 l' l' 
 - )u J jJ- 

 _L--

===:=!-L
 
-
 
- 
--
- 
... \..i \..i I ::: I 
mili. - ste - czko wsła-wio - ne, 
zda -wna o - gło-szo - n'e: 
I 
 
 
- __-
-- _ - -J" ==- 

!F: ] 
1=.
F
l-łr- - . Fi 


 -...-...-
 ==p =G== - 
 -+ 

 I :::-1 
 
 I I \..i 
_ __:::=J_l-J
_J 
 l l_J :4 :4 
;-j - -C9 R
 

 - 
łng pro - ro - dwa Mi - che - a - szo - we 
 go, ( 


J - - - 
- - . - 
I -r 
n=r:fi fc
 - 
6 6 


5-J: 
J' J' J' 
 -f=ł- 
i 
 ==r-- C - p...- 
 - 
Z cie - bie miał wy - niśdź W 6dz lu - c:kł ko - te - go. 
 
2. To się jut dzisiaJ spełniło na Tobie, - Posiadasz Boga w maluczkiej osobie: - 
O! jakte wdzięcznie brzmią Anielskie pienia, - Wyśpiewlijące łlymny uwielbienia. 
3. Tych więc Aniołów i my naśladujmy, - Uczcijmy z nim;, z nimi się radlijmy, - 
Wołając: witaj o Panie nad Pany, - Przez Twych Proroków z dawna obiecany. 
4. Izaijaszu, wesel się wraz z nami! - Coś przejrzał duchem, my widzim oczami: - 
Oto Panienka porodziła Syna, - Nie znaJąc męta , jak wdzięczna nowina. 
9 


--
>>>
66 


PIESNI NA BO
E NARODZENIE. 


6. I Baruch wiernych przyszłym cieszył cudem, - Że Bóg na ziemi z swym 
zamieszka ludem, - Pełniłc nadzieję, którł tt'skność słodził, - Dziś nam w Betlejem 
Chrystus się narodził. 
6. Izaijaszu, coś za ludem prosił, - I glos do Pana Zastępów podnosił, - By 
d Baranka nam pamUłcego, - Pójdź do Betlejem, tam masz zło
onego. 
. 7. Co Patryarchom poprzysią.głeś Panie, - Że ze krwi onych Messyjal!z powsta- 
nie: - Toś dzisiaj ziścił, gdyś Dawida plemię, - Uczcił synostwem Zbawiciela ziemię. 
8. Pójdź pokolenie Judy, witaJ Pana, - Złó
 mu twe berło, parlniej na kolana: _ 
Bo oto woła Bóg, Jakóba mowł, - Ze wszystkich ludów Chrystus będzie głową.. 
9. Jut się proroctwo Dawida spełniło, - Gdy ode Wschodu Trzech Królów 
przybyło, - Z wielkiemi dary, nizkiemi pokłony, - U nóg Dziecittka składają. korony. 
10. Dziś więc do Pana przybliżmy się społem, - Cześć mu oddajmy i uderzmy 
czołem, - Wołają.c: Panie, zmiłqj się nad namił - A nie racz gardzić uaszemi pro- 
śbami. Amen. 


PIEśŃ 31. 
Bóg Bi
 rodzi, gwiazda WBthodzi. 
Melodyja I. 


- 


== w. 
 
- :
 h'LJ- -1:=- 

jJ;::" -ł--=r--=r- 
- 
 . 
I - Ił I.J 6 
6 4 
, 
--c..
1;J 


 1 
# _ _J iJ  
 ...- t;ł!,l r r 
 . 
.. - -- - I 1 - 
- , 
L Bóg się ro - dzi, gwia-zda wscho-dzi, 
Tu z da -ra - mi, o - fia - ra - mi  


. ł= 
 7== 
.' t
 --- 

 ] 
r =:--C r- 

'-'C= --.. =f}r 
r.r=(+ 

 J 1 .J .J 1) d:::: d. 
- - r :

 - -- -
 ku
 i
 
; -- 
=== - - =s-
 -=:=- '- - - 
- 
Trzej kro - lo - wie od wscho - du 
ka - 
dy swe - go na -. ro - du, I 


rJ-::
 
 

EJ1- i=i=F 

F

r==
 =Ś =t== r q -=j 

 11 J -J Jl łt.!r-
 1 L
 1_111 
- 
#- - :=b

1 1


1 
- 
- Do Be-tle-jem, gdzie zło - to - ny, 


II'
>>>
. 


I' 


ł-Jt....l.I n..l _\......J JI.l,l:LU'-.L 


I-  I 
l-

 
6 4- 
i llJJ 1'I1'IJ I lJ.J 1 1J I 
błł:::;---- - -=8 - 
 - 
 i=+ł 
t 

- r : 4=t
C:P=+- =-F
 --tłr 

 
 C I tJ 
· z¥an-ny Chrystus na-ro - dzo - ny, Ja- dą zli-czne - mi dwo - ry. 


Bóg si
 rodli, gwiazda wsc:hudzi. 
Melodyja II. 
· t=
 

=tffpL
c-M=
[- 
=p 
1 66 
I =l !'\ I I !,\}, I' /'I 
 ' 

 : - y-- = i-o. -


 
 -=--=- 

 
--
- 
 i - 
 _t*-r ==-- - 
__ _ -v-V"" -=-t- -
 
· t. Bóg się lO _ dzi, gwia - zda wscho-dzi, Tr
ej k
Ó - lo - wie 
Tu zda -ra _ mi, o - fili. - ra - mi ka- żdy swe - go 
- , 
r
- l l .-
 

 ł- }fl 
 
 L'" 
 
-=+--
 _ _ __ .. -
 S - - - =ł -.- - 4!
 
- ";-f F"'; 
 =5
-1 - - - --c- · . F'ł- ( 

 6 6 

 '" l t" 1" 1/'1/'1 1 
. 

_L
::: 

 _ t -_ 
 :!: _ 
_ V:!: _
 1. ...... 
 
-" 
=+-: j l:- 
 
 -r--r-

-r- 


-=1 
- 
- 
od wscho-du Do Be - tle-jem, gdzie zło -żo - ny, z Pan-ny ChrY-lJtus 
na-ro-du,  =r-F I 
'-;- 
J'--: 
 
--.- -.,- ---- : -- 
===-
 =- -+-= =-
 -=
j,-==--'-=- - - 
I 
 iI I I C 
 I i t t F::::: 
I 667 
6 " f'I I 
l ... ... . f'I I' I ::: 
==t 
 
 -= j - . ==-,==:Ł= 
 --1-=- -. 
. 
 " r=-I
;- f
.Jt 'r., -t: Jl=- 
... VI I ... 1- 
na _ ro _ dzo - ny, Ja - dą zli-czne . mi dwo - ry. - 


2. Murzynowie, Arabowie - Z Tarsu to są królowie, - Na.uczeni, oświeceni - 
Ci święci trzej Magowie - Przez Proroka Ba.1aama, -- Co potwierdza gwiazda sama, - 
Prowadząca do szopy. .
>>>
J.. 


3. Nie leniwi, lecz skwapliwi - Swoje kr
e rzucaj1h' _ A w te strony, S\"{e 
korony - W szopie Panu składają: - Jeruzalem nawiedzając, _ I Heroda się pyta- 
jIJC, - Gdzie Król Chrystus narodzono 
4. HerM wita, królów pyta, - Co to za król na świecie - Obiecany i przy- 
I!łany,- W którym judzkim powiecie? - Na co rzeknIJ: 
e Prorocy _ O anielskiej 
Jego mocy - Piszą z Ducha świętego. I 
I li. Pozdrowiwszy, nawiedziwszy, - Jeruzalem 
egnaJą, - A bez zwłoki spieszne 
kroki - Do Betlejem wraz daj,: - Mclchiori z Baltazarem _ Gaspar z znacznym 
złota darem - W szopie raczą Chrystusa.. . 
6. Lubo w 
łobie, jednak sobie - Dziecię Boga szacują., _ Otworzywszy, skarb 
zło
ywszy, - Wonność mirrę darqją: - A w najczystsze Panny ręce _ Matce BoMj, 
swej Panience, - Wdzięczne dary zło
yli. ._ 
7. Złoto Pana, a KalJłana - - Kadzidlo oznaczało, - Mirra znakiem, mękę sma- 
kiem - W tych darach wyra
ało: - Co królowIe, gdy oddali, _ Pana w Mobie poże- 
gnali - Z Matką. Jego Maryj,. ł 
8. Więc w krainę, w swą. dziedzinę - Święci spieszą Panowie, _ A w spocznie- 
niu i zaśnieniu - Z Nieba stBją. posłowie: - Świętych królów proste drogi _ Rozka- 
zqją w domu progi - Innym wracać gościńcem. 
9. I tak święci w łaskę wzięci - Od Pana wcielonego, _ przy radości, weso- 
łości - Dla n8S narodzonego, - Wierni będą.c, wyznawali, - Że Bóg zrodzon, ogła- 
8zali, - Aby zbawił narody. 
10. I my dary, z serc ofiary -- Dajmy Pauu z Królami - Miłość w złocie, Zll.- 
pll.ch w cnocie, - Mirrę gorzką. i z nami: - Proszą.c Pana poznanego, _ Boga w żłobie 
złożonego, - By nas Niebem darował. Amen. 


Tenore l. 
Tenore 11. 


PIEŚŃ 32. 
Bóg się rodzi, mov trovhleje. 
(Na cztery mQzkie głosy.) 
=: -., !' .J

 .J- J=i; 
 -:
.!' 
 " 

..-
__-.. _-.._H;;;-
łI

.. _
_.._ _.......:3 

;-I7-ł----j \.i-
-ł---r:=E:t.ł-
-r-r-3 
- 


. 


.  


... 


" 


Ba880 L 
Ba880 n. 


::: 
 f ..tJ .i
 J '" 
-! 1- l' I I 
: 
= 
 
 =- 
 -3 - _ - 
 ' - ---,-,: -
::. 
 
 
.---- - - - 

. -1.I

jI'- 
- -- -- -- -

 -j-r- 
- 
.) 1. Bóg się ro. dzi, moc tru-chle-je, Pan uie-bio-sów 
0- gień krze - pnie, blask cie-mnie .je, Ma gra. ni . ce  


.) F ra.. c II ze k K ar p I II . k l, m.. bogoboJno'cl I cnoly pełen. urodził slO dnia .. PIŹdr. 
17..0 rokn 11' Holo.kowlc. Irzy mile od StAnisławowa. Umarł d. jO Wrze'nla 11' Karpinowie 1826 r. 
m
łC bU.ko 86 lat, wieku. Pochowany na cmenlarzu parallalnym w ŁYlZtowle . Iym Jedynym na grobowym 
kamieniu napisem: Ot6. m6J dom ubo.U Karpiński sam Jeden II poetów n.szych lO rzadk. pu.y.kał 
chwałe, I. pienia Je.o 11' 'wl.lyul Bogs, 11' pałacach, przy warsztatach ludu pracowitego I po wiejskich 
zagrodach .plewane słysaymy. - Cz
 był Krasioki dla umysłu, t6m on był dla serca. Tamten miał dowcip 
prawdziwie narodowy, ten a..6 czucie. 


ł
>>>
I 
I 


-ł 
,t. 


PIE8NI NA BOŻE NARODZENIE. 


69 
 J
 L..--
. 'C-F''- '' I 
iJ 
  
-r-
 
 ł"- -rF

=C--:

 
I- 
k

L-
 t =r--c
 r %=tl!

 C; , 
.
 
3G --I-
...;; -=F---ł-==ł= 
 -
- - 
o - bna-
o -ny, -Wzgardzo - ny, o - kry - ty ehwa-łą; Smier-tel - ny, Król 
nie-skońezo - ny; .
-,

'=1 =r
cr
n4:E
 - 
 
-G- tł-r -11- -, ._t/- _
-t-I=r;= ł!f 
 
 ł--r- 
t;7 ':::-' 
7 - 
; J;I---1'I:::- :t-'=

 IF -F 

 
 ' =-r-!f:


J'
 łI 
-łf =t:::::::=
 -,, 
- fi- -"-,, - -.-ą=:J!j- /I
 
--=F - i i D= =+== - v-= 
 r.- - == 
 r 1i==t 
nad wie - ka - mi: A Slo- wo Ciałem się sta .10, mie-szka-ło między na-mi..} 
2. Có
 masz Niebo nad ziemiany? - Bóg porzucił szczęście twoje, - Wszedł 
między lud ukochany, - D.l:icląc z nim trudy i znoje: - Niemało cierpiał, niemało,- 
Żeśmy byli winni samij - A słowo Ciałem się stało - I mieszkało między nami! 
3. W nędznej szopie urodzony, - Żłób mu za kolebkę dano, - - Cóż jest, czem 
był otoczony? - Bydło, pasterze i siano.'- Ub
dzy! was to spotkało', -- Witać go 
przed bogaczami. - A słowo Ciałem się stało - I mieszkało między na
i! 
4. Potem i króle widziani, - Cisną się między prostotą, - Niosąc dary Panu 
w dani - Mirrę, kadzidlo i złoto - Bóstwo to razem zmieszało - Z wieśniaczemi ofia- 
rami! - A słowo Ciałem się stało - I mieszkało między nami! 
5. Podnieś ręk
, Bożo dziecię, - Błogosław ojczyznę miłą: - W dobrych ra- 
dach, w dobrym bycie, - Wspieraj jlj siłę swą sił
. - - Dom nasz i maJętność całą, - 
I twoje wioski z miastami! - A słowo Ciałem się stało - I mieszkało między nami! Amen. 


PIEŚŃ 33. 
Bóg W Trój()y świętej sprawił to w Niebie. 
- . - - - '_:::: I _ ' -eL _ 
 
.

l=
 -r

łŁ;==tr


ł-
B
 

 I l ' l -.! 1'-:-' 1 I ; , ',', : l, ,
 
I " .
 __.. _. - fi ...... 
'
--"-+ -"-
 - --- - 
 "-r :p
;r- 
 - -- :- t 
 
.:=:iT --" -- --"'--- =.- - - - -- 
. -
 -! l- 

 - i=I=: -' --- - -== =:t:c- 
- - r---- _ -- 
- 
1. Bóg w Trój-ey świę - tej spra-wił to 
A - by grze - szni - ka przy-jął do- 


, 
') 06m let lat pr.ed narod.enlem ChrYItu... Prorok Iz aj a I I. jako znak n
wlckazel!'o cudu I naj- 
..yllzłU mocy Pańlkl4!j I'rlopowlada to dziwno ...clelenle. mówl.c: oto Panna pocznie I porodzi Byna I na- 
'''1. Imle Jeio Emanuel: co Ile "ykłada: Bó,. uaml.
>>>
70 


PIESNI NA BOZE NARODZENIE.  """' 
 :::: 
 . 
 _._' 
 - - - ------k- 
 

'L 
 -..... 
jj- - - . -. --t- -. - - - s:=-- .-
- 

 -r - ==r - 
- -r = =t=-tf ::::
C-1 =-IPr r 
6 - 
 
.n ..L:::: . I J.l' I. 
 ..1)::-" " I I 

- : +=t=rf¥ 
; 
 :ę-:
r C f=

 
- - - _ - =I: ]=J-,-_ioI_ 

 :::: :::: 
w Nie - bie, Któ - ry go przez 
sie - bie t  
 
 
 
 _ 
 L 
 :::: 

_ 
 -_. 
---.l -_ -J :
i'I_ 
 - ,,- - 


 =- .
 ) 
-- I ,- --fL (11- fII- 1- Jł -ł 
 p.- '- ) 
I 
 ił 
 
 I I 
 
 I i t t LJ r I :::: 

 7 6 =- 
i f 1 

 J .t.t 
 1.; )'1 
 
 - .. _
_ I J ..L :::: 
- -.- 

 --; rWs=
r 
grzechpo-rzu - cił, Chce, by się ero' nie - go wró-ciłD
i-w
ymspo-so - Lem. - 
2. Bóg Ojciec Syna z łona swojego - Zsyła na okup człeka grzesznego: - Tak 
Bóg Syn, Jezus najmilszy - Idzie na świat, nie kto inszy, - ZLawić człowieka. 
3. Zstępuje Poseł z Nieba górnego - Jako pociecha ludu swojego: - Bóg Ojciec 
swą wszechmocnością, - I Duch święty swą mądrością Wszystko to sprawił. 
4. Panna poczęła i porodziła, - Gdy przez miesięcy dziewięć nosiła: - Złożyła 
Go na sianeczku, - Dała pokłon Dzieciątecz
u - Z wieIkiem weselem. 
5. Pasterze, którzy straż trzody mieli, - Światłość na Niebie 1\irzeli, - Aniół 
się im ukaz1\ie, - Do Betlejem rozkaz1\ie - Powitać Pana. 
6. Panna się cieszy, Dziecię całuje, - Niewczasu jego sercem żałuje, - Mówiąc: 
Synu mój kochany, - Zdawna na świat pO:l:ądany, - Bądź pochwalony. 
7. Królowie dary oddają swoje, - Przyjmiejże, Dziecię, wszystko to Twoje: _ 
Pierwszy mu oddaje złoto, - Mówiąc, że już nie dbam o to, - Bo Cię miłuję. 
8. Drugi kadzidło stawia przed l'ana, - ZnllJ Stwórcę twego, duszo kochana! _ 
Trzeci mirrę ofiarował, - Każdy, co miał, to darował - Panu swojemn. 
9. A my grzeBznicy w grzechach ospali, - Trzeba, żebyśmy pokłon oddali; - 
Boć On nam odpuści grzechy, - Da z sobą zażyć pociechy - Na wieki wiecznie. Amen. 


PIEŚŃ 34. 
Bra&ia, patrz&ie tylko, Niebo juz goreje! 
!.- 
 ::::- - 
 
 I 
!t= ctz-
-j1=L
 - ffi=-
 - 
 -
t

 ==1i 
 3 
r f TF-
 
 
t
f -
 T' 
-'r =-r3 

flf ;4J 
- 
1. Bra - cia, patrzcie tyl - ko, Nie - bo już go- 
Znać,że eośwBe-tle - jem eu-dne-go się 


l
>>>
PI 'SNI NA BOŻE NARODZENIE. 


71 


I 
l 


,:::1 
 . 
- _ _
 _' __ _ ---ł-- 

T; W W
' 
 
 C 
 - 
\ 1 ... r""'\ l !'I /"I I ' /"1/"11 
-=- I :::: I 
-"f- I :::: L-Ł- . ..L ..L ..L @ 

-E1t :
 

fłh=-
 
--- - -- 
 -- . 

 - 
 
re _ jel 
 -Rzu-ćmy bu-dy, war-ty, sta-da, 
dzie - je, 
s' 
 - 
I I - 

 \ {cH Ff-1-cr==
f
 r. 

 
6 6 =-- 
I l' l' J J l' l' ' 4
 J J P 
 j l 

:l8Z=- .-_"- 
- t
- - 

 == : 


-tł- I - -- 
 - 

 :::: 
Niech tu nie - mi Pan Bóg wła - da, A my do Be - tle - jem. 


2. Patrzcie, oto gwiazda światłem swojem miga, - Pewnie do uczczenia Pana 
swego ściga, _ Spieszmy śmiało i wesoło, - I uderzmy w ziemię czoło - Przed 
Panem w Betlejem. I 
3. Wszak
e powiedziałem, 
e cuda znajdziemy, - Dziecię, Boga świata, w 
łobie 
zobaczymy, _ Patrzmy, jak ju
 jcst okryte - W chusty, Panie znakomite - W szopie 
przy Betlejem. ' r 
4. Jak Prorok powiedział: Panna zrodzi syna, - Dla ludu całego szczęśliwa 
godzina, _ Nam 'zaś radość w t
 tu chwili, - Gdyśmy Pana zobaczyli - W szopie 
przy Betlejem. 
5. Betl!'jem, miasteczko w Juda sławnem będzie, - Pamiętnem się stanie w tym 
kraju i wszędzie, _ Ucieszmy się więc, ziomkowie, - Pana tego ju
 uczniowie - 
W szopie przy Betlt\iem. 
6. Obchodząc pamiątkę odwiedzin pasterzy, - Ka
dy czciciel Boga, co w Chry.... l 
stusa wierzy, _ Niech się cieszy i raduje, - Że Zbawcę swego znaJdtije - W szopie 
przy Betlejem. Amen. 
PIEŚŃ 35. 
Obwała Bogu W wysokości 
(Kolenda.) 

 
I p 

M

 
Chwa-ła Bo _ gn 11' wy-BO - ko - lici, Cbwa-ła na zieDUlkićj ni - IIko-ici, · 


I
>>>
72 


PJF.SNI NA HOŻE NARODZENIE. i= 

 

 t 
.'f= 
 

I.:f::;;=
- .- - . - - =
= 

 - 
 U
 : =t =E! 
 
::: I I I I '---, l :::: I I I 
7 
_ :::: ..j 
-; ; .J_1 -J.. .eJ, l :;:.J. .J -eL .J 
; .: .N r3=.=-
LF.=?TI
-i_

 
::: '-- r I r , ---I l :::: I 
Tak A - nio . lo - wie śpie - wa - ją, Chwa _ ła Pa _ nu 
O przyjściu Pa - na znać da - - ją. No _ wo na _ ro-   
 ::: 
-J 
ł-t
 "- 4
 
 
=J
 ==.- 
 - 
 -== _ --J =cL- --- 
----- EM = - 

--- 
 g: 
 
 l 
I pl I:::: I ""I r I I lT I 
k. f:.J.
 ..l.::: .J.-J ł. _ .J

-J J 
.. f"
1 'O=--.'EI -t= .. _ 
 
=2- i--r---- - - 
- 

-
-
, 

-fu 
-oo 
_
_
 &_
 
dzo - ne - mu, 


" 


H


1

 
6 4 7 1;6 7 
:_ I .). .J. 
 
 .J. --f_ d,), .J. .J 
- N = 

 t=E:= fi=r-4=
1=ti

 
na - ro - dzo - ne - mu, A wam po - kój na tej zie _ mi 


=;j=J 
-L
-.:J

LJ A 
i - 
 - . .
 t._ 
::;;!I - --.::....,.._ __r - 
 
I I 
r r I l I I I I 
6 7 6 
1 ł-.i .J J J .J d '.J. l .i.i .J
-
- 

-+-=-j-

 


ży - cia i zdro-wia ł.y - czy _ my, 


bło -go - sła-wieństwana I , _+- 
' 
 

 =- l-.=
 
I --
 'r r p 
ki Jf J .J 
.t qJ U J W 
 j 
.- - -ł=r-=t= t 
1
 t-
---
;r-==t---=j 
· . . I I . " 
. I 
Złe - - . nu ty. cia Wleczmez"'W1ę-ty. _ _ m
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


73 m
 
1&1 6 7 6 
6 
I I J .J. J 4 LJ L I d 1 
 J d l .J. l --.J 
Niech wam no - wo - na - 1'0 - dzo - ny hoj -nie swo - ich łask u - dzie - li: 

}F
 
- A by-ście wszyscy najułu-Mj ży - li, -łł" Bo to Pan. On da wam I 
Bo - gu na - sze-mu wiernie słu . ty - li; 
- 
1 
{
4J
j=-: 

 r1ł1


ru 1 

6 
.. I d 


 -: f 


Ąr
 
i ty-cie i zdl'uwie. pie-niądze. do-by-tek. bło -go-sła-wieńśtwo na zie- 
:::=- .. ł  
6 ---..:;.,.....- 6 6 6 .. 6 
-d. I. I ,l l.J.----J l J J J J J J 
= 
s-- 
s . 
r

 
mi I ży-cie wiec
ne z Święty - - mi. bło - go-sła-wieA- stwo nIL 
::d= :--  
I 
 6 6 6 f 
złe - - - mi. I 2y - cie wie.cznezSwie. ty . - - mil 
10
>>>
I 


'14 


PIF.SNI NA BOŻE NAROD7.ENIF.. 


PIEśŃ 36. 


Cieszmy si
 i pod niebiosy. 


. 
. I.
 R 
t[G
" - · 
 
 W -- --+-- 
 
.- - -.=+= - ł- - - .- 
-- --.- . - J _ . _ 
ł-'=- 
 -" --ł--
 -.. - J (I_ 
I -- I I I i i 
 I I 
6 6 
5 4 
3 3 
- 
 
- .. ..::' I J I I I I I 
............... Ił :. Ił" .. 
: 
-£
r-l!'
 -: · = J r -"=--=::- 
 .- 
t:Z"-, --/-.= - 
 .. - - t-- -t - - 
tI
 --4 - -I- - L I I " _ 
-- - I 
1. Cie-szmy się i }IOrl nie - hio - sy,  .
-
 
.i-..J=SIł 
--1- 
 
fi I -...;: 
I '- 


- 
 
 -ł
 :--ł--R 

 _ 
 
1- - Ił
 . - --+-- 
· - Ił --==r-::- Ił Ił - - .. I - ::=:-:=-, _ _ ;- 
. - - - .- -. 
.,- -, . . - - 
I --" J - 
 - t- - -ł f'- .- - - - r - 
I J I I !-J r ............ 
'- I I I 


....... 
Jl J -J 
JJJ Jłl). 
 I ,J 

 f. - fu
 
.

8=
11
 
EE
l- r = 

 r 31 f1 
Wznośmy 1'a - zem mi - łe gło - sy; Bo we - so - ła dziś no owi _ na, 


'" - T tt ' 
 
I 
 _ -

_'" _ 
 . 
/ :"i:=E ł- .
-
-. -=-
 -
t-. _T- _ - 
 l F:-=-,.--=-
 - ,; -ji . _ -_
 
_
'J 

=fP '- --
'}fI 1-. .., f' " f' , . r-" 1 , . . _._ 
-] 
I I · I' I 

I I I I I ::::: I I !-J I I I 
- I _ _ '- 
'- '- 
ti 6 
- LL -.
 
 J LU :::: J_ _ _ .j _.
 _
 _-J -J t 
l
p=- 
- -1- 
 
 ,,- -- I.I 
_ 
-
 
 -"J i - ,,--
 -
 
ł::::
__
 I 
 7 :::::-r- --- 
 t - r- 4 
Czy - sta Pan - na 1'0 - dzi By - na. Bij - dl' w ko- tły, w tJ'lJ-by graj - de, 


-....- - .-:: _ 
 I _.1_--- ::::: 


- , - . d - - -
 i""";-- · - - - . -- ł _ 1 - -+ I 
 
-f;f-'- -. - -. - - . - --- .._. ___ __--! 
- J = --=-. .
-: ł-----t.=-
-::--,,__ =(1 --
----: - (1- -,,'':' ::-....:;.s:- -- ! 

 _ 
I r I' I I I I I I I I 1---1 I _ 

 6- 
6 
 6 6 5 8-7 
- 3 
I J 
 . I I I
 

 : J-t- } . J 1k : J . =-.- i-: ;

 .. "_ 
L M J=: j == 
- 4 '"""!:=iI= =I I -. 
- · 7 - . '", ;..
- - 
 
- 
 I . t;;;;t-, I - . r ,-i _ 
'- - 
O Je - zu - sie chwa - łę d&J - cie no - wo . na - 1'0 - d7.O . nym. 


...
>>>
PIESNI N A BOŻE NARODZENIE. 


?IS 


2. Złożyła go na sialleczku, - Między bydlęta w dobeczku; - Aniołowie Go 
witają, Chwałę z wysoka śpiewają. -Bijcie w kotły, w trą.by grajcie, - A Jezusa. przy- 
witajcie nowonarodzonego. 
3. Pastuszkowie na znak dany - Znalazłszy Pana nad pany. - Z pociech
 
serca. witają, - Bogiem Go swoim wyznają.. - Bijcie w kotły i t. d. 
4. Trzej Królowie ode Wschodu - Z darami swego narodu, - Do Betlejem po- 
spieszają, -- Pokłon i dary 1\lu dają. - Bijcie w kotły i t. l1. 
5. I my Go tet przywitajmy, - I wesoło zaśpiewajmy: - Witaj śliczne niewi- 
niątko, - Zeliłalle z Nieba Dzieciątko. - Bijcie w kotły i t. d. 
6. Tyli jest 
ynem Najwyższego, - Tyś Panem świata całego: - Przez Twe 
świf:te narodzenie, - Odpuść grzechy, daj zuawienie. - Bijcie w kotły i t. d. Amen. 


PIEŚŃ 37. 


Cud dziś niesłyc;hany pod słóńc;em si
 staje. 
J I1 - 
 - 
-
 = E--- 


- I ::::: 
 =.

- f-

 E

 k:& 
-- 
:
 .--.-=£8 ==- III. ':;;::S-. =;,- 
:E 
 :t - -- :3 
I -c:.:.I----ł-t-- 1---'- :::: 'r v -- i 1- r=-'1j 
 -- If ,- I 
I 6 
 7 · 
1 .' /'I 
 I I ' I '" I" I 1 
, l ł 1.-:::::-.1.. :!t.- .L .L 
 .L ..,.' L .L .1. 
A:
 3:--
 - @ 
--.- -
. :- ł - I .=
--::::::::::::'-- 
 . =-- ..+--

- i S 

 '-..f

 --==-_ -
-.:::t=:I:-- - c:t;i=---:::T=. - == - I ::E: i' -- 
'--- _----tł - r 
1:-- Cud dzili nic. sły . cha -ny pod słóń-cem się 
Bóg Sy -na swo - je - go na grze-szny BWiat 


:: ' .. ' 
 ' 
 
ft _ ,__ _ - ...., l "- --=- _ _ , _ -::::IŁ:::. 
1'\'- _ ,-'- - 1--- - -. -. 

 8== .-: fl - -.. SJ 
 _ .:33:_( .--S =t =.- 
__ . ,.. ..- _ --I-=:!::I::-i:-ł-- 
I 1 I::::: \ 1 I I I - I I 
I " 
b I ':-, I I 
=' ...- ł ).1.. ....- 
-=---=-...... - - 
*- - --- 
 - 
:
 -.--:== -:I
 - -: 

h-=r
 =r=-r=ł 
'--- ---". -ł-- -ł- -- -.....- 
 
I ." 
sta . JC, 
da - jc, 


.. 
 
 ..,... 
i= 
 
==.;__ ---...... _ 
-. j _ 

..
.... =- H E 

 - t.-. r-=t:=
-j-4 
(?9 . . _ - - - - - - - . - - ,. - .

---::; ==:J 
,i - 
 1- - ,- - 
 - ri - 
 -r- t/-,ł- i - j- C . 
 r -r - I 
tj 
i"I/'I'I/'I/'I' /'1/'11 
 
.L........ .t....... "'.1...1.. 1 '''''i ' 
jor--=- -; - - 
 - - - -7 - _- - 
 - -=- - - 
 '-.I -
"'- - - 
 
l_ 
 =- __ .r -=Ł- = 
 

 - i - I - -'::D--= 
 -
-y- =---=-

 = : 
f/=-_ ;;;- .,- -- --- 
 ....-- --r.-- -
 r 
 

 - 
By po-dźwigną.ł po - wa - lo - ny Lud wnieszczę5Ciu po - grą - to. ny, 
10.
>>>
78 


PIESNI NA B02E NARODZEME.  PJ =-- 
 . 

 . - 
 - :::- := - --,j -=1' I' -= 
 '
 
- - .p--1----.-L -_ _ _.I 
 . _. _ _ ( _. _ 
- -. -... -- -,. -. . - - - - -. . 
--- - --. ----r-
- fil --r
. -- 
I 

ii ,I 
 I r 

r

i

]
 - 
Zniósł wię - zy grze - cho - we Kil. - ryli., da - mo _ we. 


2. Uboga Panienka, lecz w cnoty obfita, - Króla niebieskiego w Bet1ejem Judz- 
Idem wita, Bez przepychu Go powija, - Cała czysta, cna MaQ'ja - W żłobie Tego 
składa, - Co królami włada. 


3. Nie możem się zdobyć na królewskie dary, - Lecz w dowód wdzięczności 
przyjmiej serc ofiary, - Które z pokort składamy, WyśJ,i{,w!\ią,c z Aniołami: _ 
Chwała z wysokości, - Bogu na niskości. 


4. Ukryłeś się Panie w swćm śmiertelnem ciele, - Milcząc w niemowlęctwie, 
czynisz dla nas wielf', - Kruszysz berła, spycllasz z tronu - Nieprzyjaciół tego plonu, 
By Twe ramie sławił, - Światłość z Niebaś zjawił. Amen. 


. 


PIEŚŃ 38. 


DlietJiątku si
. narodziło. 


. . 

 ' 
 _ 
 ' -.....- '-- -!'o;---"--t=-=- 
- ---' - - :::;;iiiiiiO;:.---I -. - J _.J -. 
 __-I 
L . 
 --
-.
 - -.- ..- -. 
 --F::" . --- fII-,,:=1 
fII- -=
-"TI=S -. .--.-=-=- ___ = :.-=:1=--::---=--==-.---=3 
I I li I I -o- ... · I'" ...... .... 1'"" 
.... - I-----!.i!.i I !.i !.i 
 ' 
6 
6 5 6 7 
3 
"r"'1 I '_ _.." I .... _ I 
-'-"-. 
 - -j'- ł ,. -
 -i'- i'--- __ 
 
. - - . .----'"--- .--.-.. .- 
j =- T -. -;... 
-= -;t- _fII-- --=-
=== =-. -.- =+--= 
-
-
- 
, C -U-- 
f. Dzie-cią-tko się na - ro - dzi - ło,  
 - '
 
 -ł--- :"\_1_.,-- 
 _" - -r-- L;$ --
..r" - 
 
-, --""- - '-. - --J- -- -- -.- ,- - _ -ł--- ._ 
-.- 
- -. - _. - - .-. - - ". - --. 

 -fll. 
fII- -. = " 
-.-.-- . -
 -o ="':' .- =--= fII
.- 
I fil fil f I 
"I I I I I I ", 
[.i 
 6 6.... - r 
!'\ rłI :"1 ... I '
 
 

 " I 
 .J..
.... 1. 7:!: .L.. 
;- - 
. - -= ' r 
 -. - " fil --=-- -= · -- 
 === ---=-- Iill; - - -- 
 - 
- - r · - ... - . f==E= - - -. - -- -- 
--t-- - -1;- - te - -- - - · F - 
__ iI- - ___ __ 
.... 
wszystek świat u - we - Be - li - ło. 


-
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


71 


. 

-- ff

 - 
 - 
b
 
'¥JL łE
1 f; 
 r r
 = f1 - F-==+
t 
 i 
- 
 6 6 - 
- 1..-...' I I I .. I 
I-e- ........i. I", '" I 
l E'
 o:: 
f '
-
r =:E£L
 -

--A 
Hej nam, pa - ste - rze, gra.j-cie Pa - nu 


f 

 [f P?f


 

F 
 
 I 
1 'I, l ho.. 111 f 
. ... ,..L v- 1.. .... 

 c

 
.-


r
1::d1 
--(..:.... - r- - -- =+== -, 
-=-- -- 
I 
szcze - rze, na - 1'0 - dzo - ne . mu Dzie - cią - te-czku. 


2. Wzięło na się człowieczeństwo, - Co pokryło jego Bóztwo. - Hej nam, pa- 
sterze, grajcie Panu szczerze, - Narodzonemu Dzieciąteczku. 
3. Poznałci to wół i osieł, - Iż to był niebieski Poseł. - Hij nam, pasterze, 
grajcie Panu szczerze, - Narodzonemu Dziecią.teczku. 
4. Trzej Królowie przyjechali, - Troje Mu dary dawali. - Hćj nam, pasterze, 
grajcie Panu szczerze, - Narodzonemu dzieciąteczku. 
5. Wchodząc lIo SZOIJY, klękali, - Bogu cześć i chwałę dali. - Hej nam, pa- 
sterze, grajcie Panu szczerze, - Narodzonemu Dzieciąteczku. 
6. Przynieśli Mu dary, oto: - Mirrę, kadzidło i złoto. - Hej nam, pasterze, 
grajcie Panu szczerze, - Narodzonemu Dziecią.teczku. 
7. Na to Boże Narodzenie - Wesel się wszystko stworzeniel - Hej nam, pa- 
sterze, grajcie Panu szczerze, - Narodzonemu Dzieciąteczku. 
8. Świętą Trójcę wyznawajmy, - Bogu czeŚĆ i chwałfi' dajmy. - Hij nam, pa- 
sterze, grajcie Panu szczerze, - Narodzonemu Dzieciąteczku. Amen. " I 


PIEŚŃ 39. - 
Dzieciątko Bi
 narodziło. 
Melodyja I. 
f 
 -;.
, 
 =f:;;!; -.Jo:- 3t

 -J"f
='-.' - J3
='1 
- 
 
::I-s.
:.J...::- 
 
- 
-I-
-
- 
- -r:::3 
)1 _ _ !! '1 -1' 1 ; 
_ _!' 
:I
 
 
l n:lł---3 -...:...-- t --- 
 .- 
 - _ 1 - 
 ,--
 - " 
 - 
i
--4-- ====-__-==- =c. -.--rł ---:-- \;i-- 
 I -
- =\;.I -iI'-,,! -. t_ 
-II t ---+- ---r- 

 D . . k d 
1. zle-clą-t o się na - ro - zi - ło, 


- 


...
>>>
78 


FIESm NA BOŻE NARODZENIE. 


f
 _-Jor--'_ g L -- :
 1
 
 
 -+- - 
 ą L- 
 _.....:
- 
 
i ---ł- 
- - --.-- ---. - -.__ol-- _ _...j_
___.-- =- _.' _ 
...j'- ..-.. - - -- -- 
.- _'_'L _ __._ 

 1=--= C
 - -

 -C--;-- f- -
'- I
 I .-r
 - 
 . 
6 

 ' 
 
 

...' 
 /'II, 
" . 'L 
-. - =-
 -
 -"f- - .. 
_.______ =, .' 
l : -
-


--P- 

-ł=-r: 
It

- .. --=I 
=-
-=== ---====
_::=:EE= E-- A -- - f 
 - 
Wszystek świat u - we - se - li - łOi We - 130 - ła 


Ifl=.' ", 
 
, 
-=f: - 
 -;

 r
c 
 ¥,=11- 
.... .... 
--' 6
 ---
 
I ' /'I I 
,' 
 I I
 f 
'rFłt-"f - -:-: -fą= .L: 
-=-- a L "f - :: -
---I=1 
 -! 
 ..- =-


 -==I 
l ':;F1r -1 ł--- ...- -.. ..- ::t:==-. - · - ... ..:::t:: - - 
1- - -:j....::.+-- . - --=---L- .i,.1 . -= - --::4 _.:...::=: 
no - wi - naJ Po - wi - ła nam sy. na Ma - ry ja. 


Dziecią;tko się narodziło. 


Melodyja II. 


' 
 -'--'- - 
 ' - ---+- 
 =-F=- 
--.-I- - ą -t---==ł==I-' }J 

.:t
' - . . : ,.. -. 
- 
 
,s -= f: 

tł ::--; tj--: .
,::-. --I' :- 
I ' -ł-- /11- -.... r 
--I-- -t-. -ir - 
 r - - /II-+-- I - 
I I!.-) "I "I 'I \ J 1 
I _ 
 1._.i _ 
 _ 
 
 :4 
 _ 
 
 _L _.._ oL 
 oL _ 
 _  j i 
 
 j -r


j--=F--r E c=+- i-:1 
Dzie-cią - tko się na - ro - dzi - ło, Wszystek liwia t li - we - se - li - lo. 


\ 


(
 !! ..- 
 - 
 ' , _' -.j . . - 
 -:-L-'-'- .J_--ł_-
-=J
 
J - :
.-: : 
 .. -. -: :: i · ł :-- ., 
 ,.£ . - : =--. "l-='.
 . r=-6 '=:n 
I - I I I l i i-I j I I ; -r
1 - T- 
6 r. 
1 I I. ,I I I..... I I 

.ł! =-:i L_ oL 
 -;_ .. 
 -.. l =i -....:::- 
 ' : _..
: ::=; f
 : j 
I ,::.J'.ft::-. fi - -. --Ł-- .- f . -.
 - ' _ - . . . _ ,. ,._ 
, 

 
 I-__- t ....::.+: 
 t= :: 1.=-1..:: _ -L :... _ _ - -F- _ 
I 
 _ 
We-BO - ła no- wi - na, Po- wi - la nam Sy - na Ma - ry - ja. 


-
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


79 


Dzieciątko 8i
 narodziło. 
Melodyja III. 
I
_ _ 
 -
-
 --=
i--=-
--=-..

 

__
--j 
 J J IJ 


 
 _... .. 

_ =-_ _.._-E::- _ -.=--- __
 
... jJ
 
l F I I --j i t I 
 r I I i I I i 
6 87 G 6 
:  - - 
--


-- J 
 ' 
. 
 ':t= 
 --1 m=- - - 
-Ł- J j 
fJ JI-::ł::==-_ - 
-..
 -
: =" - - r-1::: " .: - .. 
-- - L..-r-;- I - i I 1 --1 
l. Dzie-cią-tko się na - ro-dzi - ło, Wszystek świat u- 


.. 


i:ł== ,- 
- 
w--d 
 

_=.
::=? j 

 

r-Y- f 
 iiii- :T9=rT
-iT 
.. G ::::- :::::=- I 
'
--'-'- i =J- 
 --_.-,,-_."' 
 ; J :=# 1
1l 
9.f, -. . - - 3 -- - :'=-.L._ - I 

 
E - ,- - t' - I I . -lt 
 -
 .::: -r --+:.:-= - ._
 
we - se - li - lo. We - so - la no - wi - na,  - J5- 
 ,-E} W 

 - 
, -=. .. 
 .-- -. '. 
 - - .- ,j !. 
- .. --== .. -= - .- - -=-- - - .-=-- - --- 
I , j I I I j r j I -j . 
6 ::::=- ::::=- ::::=- 
'- .
- = 
 -#1J = J g - J
 =- 1=Eł= ,- -'I. 
----ł1
 
,;).łt- - - _.:E.-;- S - S =E;;= · - k
 --=łF 
r - t' - 

L= i i1 =+-= i r 
 r 
Po - wi - ła nam 
 - na, Ma - ry - - ja. 


, 


2. Wzięło na się człowieczeństwo, - Co pokryło ,Tego bóstwo. - Wesoła no- 
wina, powiła nam Syna Maryja. I 
3. Poznałcł to wół i oBieł, - U to był niebieski Poseł. - Wesoła nowina, po- 
wiła nam Syna, Maryja. 
4. Tl'zej I(rólowie przyjechali, - Troje Mu dary dawali. - Wesoła nowina,po- 
wiła nam Syna, Maryja. 
5. Wchodząc do szopy, klękali, - Bogu CZf'ŚĆ, rhwałę dali. - Wf'soła nowina, 
powiła nam Syna, Maryja. 
6. Przynieśli Mu dary, oto: - MilTę, kadzidło i złoto. - Wesoła nowina, po- 
wiła nam Syna, Maryja. 
7. Na to Bote Narodzenie, - Wesel Bię wszystko stworzenie I - Wesoła nowina, 
powiła nam Syna, Maryja. 
8. Święt
 Trójcę wyznawajmy, - Bogu cześć i chwałę dajmy. - Wesoła no- 
wina, powiła nam Syna, Maryja. Amen.
>>>
80 


PIESNI NA BOZE NARODZENIE. 


PIEŚŃ 40. 
Oliwne rleCiIY Anieli I weselem śpiewaj/!. 

t ::: t 
 

l
-
 
 f - 1 f;-d -=-r--

; 
 
 - 
l-=-;- - i ' c - 
 = 
--ci' =-- 
 = Fr- pC- r r -, 1 

 _J. .) :::: l J _
 _
--Ł-.I.1 
_ --.L 

(': := -:=:1'::' 
--== -łJ : ::L 
 _..J¥F- 
-=f- -
 -_-.B 
-== - - l-=S =
 
-= " --=Ę.t::_+:-r- 
 -r -j _E::- I =::E:3 
- 
l. Dzi-wne rze-czy A - nie-li z we- se -lem śpie- 
Pa - na na - ro - dzo - ne-go z Pan-ny o - gła- 


I 
;
C 
 
 = fuf
 
-f.
.;r
-r 
 
 
8-7 
I: :i-=-Ł-cł JJT]=f -r- r ,_ 
"1 i4
 = 


1 

ł 
 i _ - - - 
-=EE=_-_- - ...t 1 -3 
wa - - ją., - Po - kój na 
sza - - ją.: 
' 
 ' 1=: 
=-T -- - = .-- "--::-1 --- 
 = 
=- ffi 

- -.. - " - _- L _ _ _ _ _ _ _._ 
r :: r = j :::j j--r---r - r = r---r- = r':: r - , 
6 6 
4 6 6 6 
2 3 I r 
JIJ' _J
, J IJ.L 
· " 
 % = --
 
 . :=E-----= J-=- =-=-=3 

 t -=- i 
 ' 
 : 9=-t=-
t-= 3 
ludziom do-brym ob-wie-szcza-ją., Bo - ga człekiem, 


'
 


zie - mi -, ,:
-J4=
 

 
-"' =t=-.==.
 j - __p- 

.
 
I 1,1 1,1 I 16 I I I 
6 
3 
;11J, ' 
 
- -
------- - -. -=L- 
- - -- .- 
- -Ił s-= 
 -+-=
 
I t 
a Pan - nę Ma-tką wy - sla - - wia -  
I 
ją. 


2. I my dzisiaj z wdzięczności, wesoło ipiewaJmy, - Pana narodzonego z Panny 
wyznawajmy: - Na wysokości Bogu chwała niechaJ będzie, - Sława Panny i Matki 
niechaJ słynie wszędzie. Amen. 
l. Promit vox angelica cantica festiva, - Nato Chrlsto Domino de Virgine 
diva: - Pax in terris popl1lis bona! voluntatis, - Deum hominem parit flos Vi1'ginitatis. 
2. Et nostra nunc vox promat cantica festiva, - Nato Christo Domino de Vir- 
Iwe diva: - Gloria w e.xcelsis Deo nobia nato, - Honor Matri Virgini sit de &anto nato. 
(Cauuones catholica! pag. 35. 1695.)
>>>
ł'IESNI NA nOŻE NARODZENIE. 


81 


PIEŚŃ 41. 
Dzień to jest dr.iś wesela. - Dies est laetitiae. 
' 
 : 
 ---
_:::: _
 - 
 
 .-... 
I 
C'=Fr . I __ .
 ___ --'-

 I l : 
 
 
 - - -
- - ł r " - 

o =-ł-
 
___ ----Ił fi.. - . .."" J_=--==-d. -......-.- \.oo
 
, łi
 O LJ ::::....1 f I I 
 I 
1000" 
.- 
:-:-- }j
l-J-)1- 
o 
 -J- .d. .
 -lrł 
 -

- 
 


 ==-
---Ł "-: 
j l---I 
-i 
W-i
-F 
 
_ D . . . t l .. -- I 
t. Zlen to JeB l ZIB we - - - Be a, 
l{ról nam bo - Wil'111 wy - - - cho dZl 
t. ni - eB est lae - ti - - - ti ae 
Nam pro - ces - sit ho - - - di e 

 .-...
- 
 
If@ 
 , Fł-l 
 
ll
 1 
-
. I 
 gj 
I I I -j 
 -=- -. - ' 
I -L I I ' · :::: I 11 
1 j, 
b --- :-f=
--t=I J - I 
 
 -.--.- -- gj 
:1;; c-; 
 =ł= - -_ :=:
- --: ------
- 
-If-'-'- -- - -,.....- - ---I-'---=- 
--I ,- - .....i-=-'! - 
- ---I" 
I - 
kró - le - wskie ro - lh:i - - - - ny t 
z 
y - wo - ta bez wi - - - - uy, 
iu or - tli re-.ga----- Ii , 
ven - trc Vir - gi - na - - - - - li: BĘ 

 J 
 _
 . -j,=t¥
_ 
=

d:+=?J- 
 

: l 

: I :gEj' --t 
 r r I -r- FF =-L 1- -1- s 
6 6 
l,.- .. rrr; I.d. I d. d d 00- 
l 
.

Ef

F

j 
D:r.ie - cię .hd - wnlj cu lino - ści, 
Pu-er' ad-mi - - ra - bi - liSt 
--1 .-... " .-... 

..
 


 
I I r I I -=- g-
-
-GP-:O: 
 
:$= :g: 
I I I r-I 
6 6 6 
4 
.: -Mf
;--8
'LL
d 
r"
 
-,- -ł-":-F
ęl,- -r-F s 
 
W dzię-czlle t peł - ue słod ko - ści, W ('złowie - czćj i - 8tno - - ści: 
To - t11S de - lec - ta - bi - liSt lu lm - ma - ni - ta - - - te 
11
>>>
82 


PIF.:SNI NA BOŻE NARODZENIE. P==J=-?
?

- 
L g
__


 

 -S- 

-=:t____ -
-j
:I
łT!"'-r - _..;
-=f ---$1-Wl-'? 
I I I I II I
 I \. I I r I
r 
. 6 
I I I -J. -J. d-d l"'J I -d. I d I I 

 - : rJ
-=t-=tG

 ł
-::=+8


,
f {:.
; 
 
-I - -ł-- 
 i 1-......--1- - t-- 
Któ - re jest nieo - ce nio - ne, A - ni tM; wy- I 
Qui in ae - sti ma - - - hi - lis est et in - ef
 
.-..- ====-. .-..- 
rF 

;I
- 

ł


 JI- _ 

 --- 
 _ -s-3- 1._ -o- . =1- -:=. 
 .s- 
-Z- ł-' -
 VI-" 
 
 ł-' 
I ...... I I I I 
7 G 

 3 
--- 

-=- 
 _
":; = --E-

3_-
-== 
 - J

 
-.
 I -

 ]J - 

--=+==i- -
.:: -=L=-::F -F =: I- F- -I s *=F5 -=- - - . -..... - -=== 
sło - wio ne W BO-7.ldi-j wRze-clnno - rno - śri. 
fa - bi - - lis, In di vi - ni ta - - te. 


I 
2. W to z Panil'nki przrczyst{.j noże narod7.rnie, - ,Tako róży z lilii dziw ma 
przyrodzenie: - Żł' się rodzi z Panienki, - Narodzony lll'zed wieki Stworzyciel 
wszystkiego: - Żł' to l,iersi C7.ystości - Karmią kwiat wstydliwości - Od wieków 
wit'cznego. 
3. .Jako szkłu, nic nic wadzi, gdy słońre przechodzi, - Tak I'anieństwa nit' kazi, 
kiedy się Bilg rodzi: - Szc7.ęśliwaś jeRt Jlziewira, któr?j 
ywot ło
nica, - Boga Naj- 
wy
szego: - Nadl-r IJit'rsi to hłogic, - Z ktilrYl'h mli'ko tak drogir - Karmi Pana 
swego. 
4. Anioł past..rzom, którzy w nocy trzody strzt'gli, - (I tym Królu powiadał, 
by do stajni birgli: - W stajni, mówi, to Dziecię - W t' żłobie tam znajdziecit' _ Po- 
winięte w pielu8zki: - Ten Aniołom panuje, - Wszystkich Jndzi ct'lujt', - Hliczny 
choć maluśki. 
5. Chrystl', kttJryś nas stworzył Boskiemi sprawami, -- l dla nas się narodzić, 
chciał i micszkać z nami: - I'I,raw w nas scrce nabożne, - Odpuść złości nil-zbożne 
- Nip chcii'j zatracenia: - OdkupionYl'h z miłośl'i - ł'rowadź do sWYl'h l'IlIlośl'i, _ 
A domil'ść 7.bawienia. Amen. 


2. Orto Jll'i Filio. Virgine dt' pura, - Ut rosa de lilio, stupt'scit natura: _ 
Quod parit juvenrula, - Natum ante sarl'ula Creatorrm rrrum: - (lbl'r mUllllitiap _ 
I,ac dat ll\ldicitiae - Antiquo dicl'llm. I 
3. Ut vitrllm nOIl laeditllr sole pen..trautr: - IIIarsa Partum I-dit "irgo post et 
aute: - Fclix es pucrpera. - ClIjus casta viscera - nrum }lortaVrl'llllt: - Et beata 
ubera, Quae aetate tcnera - Christum lactaveruut. 
4. Augelus Pastoribus juxta SUlllU I!'rl'gl'm, - Nocta vigilantihus, natum ('oeli 
Regem - NUlltiat cum gamlio. - Jacl'lltem iu lrarsepio Iufantl'm ł'annosum: - An- 
gelorum DOlllinum, - :Et }Irae lIat.is hOlllilllllll . - Forma S}JPsiosllm, 
5. Christe, qui nos }IrOI'rii
 mani hus fi'cisti, - Et pro nobis omnibus uasci mJuisti, 
- Te devote poscimus, - Laxa quod peccavimus, -- Ne sinas }Jt'rire: - QllOS aIDore 
proprio - Redemi8ti gaudio, - Fac ad te venire. AmPli. 


---
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


83 


PIEŚŃ 42. 


Gdy si
 Chrystus rodzi. 


. 
 ..... 

 tt- 
 . 
-- ] .... I 1 - 1 --\ -- -. - 
-,., - l 
-d 
 
' 'IT
-':ł -- -1-. . ,- -. --;;=-.' _ I -.. .-,. - '.L.- - - 
i 
 
4:: G{ 1 

- = U r -r i -::":::1 :- 
 - (= 
 = -
 :: = ;._- i
i-- 
\ . l I 7-,_:::: 
 1'1 J- 1'1 1'1 . i= . 
r'\:
-=::a: -===-- 
 1 - - :. 1 "- 11 ' - ' -. =--==-1---" l
- I 
 
,::rit
- __ - -- -. r 
._ .-_, -.-- - -., --.-- 
I
--J!_lt:==
==- - I · 
:... -
-=--\ł - 
 '-.;.,--==:..- - - 
- _. I 
- 
1. Gdy się (,hry - stus ro - dzi, 
Cie-mna noc w ja - snościach  
. 
 

 - T -- . -- l --- [I --- j ! 1 
 J L j 
e- --- -- -.----r.G 
I ; . -==; 
 '= 
:
;
 =- f - jJ -=--
 - j -i F -j-j =f
 
 
[.i !.ł 
- 

 
 1'11 
 - 1- 11 1 ..... 
, __ 
 _ ._
.-1' - 
,,-
-- - 

 -'- r-ł'! - .--L-
_' 
: -#-r ,. - f/ł --= ".
._ f- -S -- ll -' · - . j:..:1- S __III---:=B 
--=-- .JL-_ :" -t=l =:::t:
_I;£=_ LIII -=--1- - , := _-
-
3 I lIS =:B 
'::: I 
i na świat pr7.Y - cito - dzi, 
pro - mie - ni - stych bro - dzi: 

Jt;-: 
:- -
""=T==-_' -
 ==-rr= -. -- l- - -:.--....I -
 = 
- .:-= :::;;c::J 
i
= :.... j'=- 
 ==ł= r' - =t

..t- 
 i -::- -;..t - : - 
 - 
_:__
3 
I U [.i - [.i!.ł I [.i [.i I [.i 
::=- 6 
I 1..- I 1'1 r'\ 1'1 I 
 . 
 ,
 
'Q.ł! 
 
 
 ł: 
 - . : --
. 
 
 - =.--
-_.. ::-.
 
 - ,LI' -
- 
 

 _ .łt 
 __ -- -. - -f/ł - - ---- t;:: -- -.- -I -r' · 
- - - --- - -- -r -f-",' - - =c= - - -, --+-- - 
. _.-- j,.I _ f/ł- - f/ł --10"- '" V- 
..... -\.f [.i 
A - nio - lo-wie się ra - du -ją, 


' 
 
 \= _--!o,; """""'I -I. -...=

 
--'- - 
 . - 
 -.. 7- 
: --
-- 
- 
 
I - 
 - - . 
 - - --. - 
 - -. - - --- - -- - 
r -.t - - .t - --.t - - · - · -.. - 
 - .. · -. .-.--.-- · 
! \.f [.i jll \.fili [.i I 
ł I [.i I 
l =- li 6 

 t'I l 
 1'1" I. 1'1 I. 1'1 I I 1'1 I 
. 
:#
 
 -
 : 
-.:=
I=: -- .-- 
 ! _-= : -3=-;:- 
 :: r
=
::::.1=
 3 
-tt=- 
 -f/ł- ::.:J..: =-f/ł-=ł=!,.I-- -
 ==tI:=::t=f---S- - =-.-=j 
\,I [.i [.i 
Pod nie - bio - sa wy-krzy - ku - ją: Glo - ri . a, glo - ri - 8, 
11.
>>>
84 


PJESNI NA BOŻł: NAROIJZENJE. 


_J.!_ -+--
--1 
 - -"--", !
 =+= _ 1 '- - 
 - - I ---- 
- 
 
--=_I! 
 li=- __. 
 
"-=- -. --:-' = -=- 
 _ 
-_ ==--======: 
. -...-= .
- =
-=-- --:.- -:: . - - -- -Q=- --
 - =-----=---== 
I' I 'I I , ,. - - - ____I I 
... "'!,I I I I 
6 
I 
, /"I ... I I I ' 
:
- .
 . 
 
 .---=-
 -:3.
. 
 
---=- ;I - - '. - 
J - ========== 
' f=:i II' -I - _..:=:!=-=---==_
 -
v= - _
-=--: -===----==----== 
-- ...ł-j,./---r ł--- -ł---- - --__ 
I 
glo - ri - a in ex - cel - sis De o, 


2. Mówi/} du pasterzy, którzy trzód swych strzegli, - Aby do Betlejem czem- 
prędzi',j IlUbiegli ; - Bo sił.' narouził Zbawiciel, -. Wszego świata Odku}liciel. _ GJoria, 
gloria, gloria in excl'lsis Heo! 
3. O niebieskie Huchy i Posłmice Nieba! - Powiedzcie wyraźllii
, co nalD czynić 
trzeba; - Bo my nic nic pojmujemy, Ledwo od strachu żyjemy! - GJOlia, gloria, gloria 
ił! excelsis Dco! 
-t. Idźcie do Bctl!',jem, gdzie Dziecię zrodzone, - W pieluszki PUWitl', w żłobie 
POłoźulle: - Oudajcic mu I 1 0kłon boski, - On osłouzi wasze troski: - GJoria, gloria, 
gloria in excelsis Dco' 
5. A gdy pastuszkowie wszystko zrozumieli, - Zaraz do Betlejem sl,ieszllo pu- 
bil'żcli. - A btk zUllcłnie zastali, - Jal{ im Anieli zeznali. - Gloria, gloria, gloria in 
excelsis Deo! 
6. ::;t,tn/}wszy na miejscu, pl'łni zaull1uicnia, - Iż się Bóg tak zniżył, do swego 
stworzenia, - - Padli łJrzcd Nim na kOlaua, - I uczcili swego Pana. _ GJOI-ia, gloria, 
gloria in exceIsis Deu' Amen. 


PIEŚŃ 43. 


Hej w dzień Narodzenia. 


. 
 
""" 

 
 
 ._....,---'--- 
 - - . -- =fjj 
- l, - . - . _.. _ 

 -
.-. .-- -. .-.- 
,. -.4 -. - -- I - - 
' 6 - --.J-,ł- -' - I r 
.. 
...., ' I 
I I . ... 
. -.- -- -. .-- 
- .#--) == 
- 
 I - -
J3 
r--4-- - A:::=:.
 


sopruno J 
 ta-
 
- ""t:=::---J- j 
I -,f .: _ 
. =- J..-:--= .
 -= 
Alto. i' - --- - 
-
 - t:! 7- 
l k 
 
 , 
" _ .L 
 I 
1 enOl'e. ) :Jł -3 "-=----::-
iI == .,. = 
 
- fi' --tc- -_ -.-_
 
Bassu. , --4--j,./-=--=D ==::-===== 
1. Hej wdzień na - 1'0- 


I 
 
--+ - .re, _ 1 ,"I -"- - 
 - 
 -+ --
-------- r ---I- r-, 
- -=-
-. -'
 ..-- - - -- = 
 - - J-- =-
.- -j!.--'- -=-... 
_ __. 
-.- -- - - .. 
 -- - - 
 
- '--- . _Ił J.. ;._ 

- I --
,.-. - - - - 
 --.
. -+tl 
 r .,-. "
,,,;;_.;J 
I 
j I !,;.,. 
 I -,I !.i""; I f'-'I J 
1 '" /"I I l', I 
 
 I 
: d J l'::!: 
 1. 1. = -.L L l I 
 
--.- ---- - .., -- -..---- --- -. T- -. ---.,. -
-- _ 
,
\,jL -I-' 
 
 ,- - -- t ..- -- Lg 
 - 
 -' -, 
- -r- g- - -
 
i 
1Źlt --t- ---L=- --101 - 
- '=-t-- t -t- -j,oI-j,./- Ł-::=-ł- _L-t- 
t::::=_-==-- - === 
==-
_ - - -=-- _ __ _ --==-_ 
dze - cia Sy - na je - dy - ne - go, Oj - ca przed-wie-czne _ go, 


---
>>>
}'IESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


85  
 r'\ 
 - . ! _ 1 -- "'""--- \ - ł ;::: 
 . . 
 
 -1-1-
 

 ,; = --::-"--= :_ _'';. 
=-d--==-"_ -- -,;- - 
_ _ _H _ " -t-- -I" 8 - . 
-fł - --,--. - . -_S-=- 
- C - 
-r -.-...; -,- ::: r=-r--ł- ;'. -
 - , - r 
I li 
'" '" 'I I ł I t'I i" I , 
6 # - ., :!: -
.. - 
 
 .1. --= E - 1 :::: 
 
 -. .L -
 
,; . 
 1.. 
. --, - - ..- - . - -,,- - - - . - -"'- 
_ . --10'-- -,,- --ł '1-- I - -- 1- - - - :-. r:!
 /-"-. f.- -.- 
I -- - l ,-_-I-- - - -" - - -1-- ił-- -, ,- - r - 
--10'-- -- . -... ---r--- ..- -r- 
Bo . ga pra - wdzi - we - go: - We - - - 80 - lu śpie - waj-my, 
, . r"i,,, :::: 

==.E - ::t 
 . ---- I -- 
 ------'---- d - -." --.,'''
- 
 
.'1'[- --- - - ...- -,----- -... - ,,- -." - '-- ---;- 
_ _ _. _ _"1.-_ I{- __ _ 
_ _. - ---. J-.- 
I - - r
"---r
: =#,ł =---::=-
 -;--
 
 . --j- =
rI. - 
; -
 
I \.i \.i I \.i j.J I 
 
 I 
6 
I '...... 
I . .1., . 

t .-
1 _;= 
-=---ł----:!:- ł- 


/'I 
 I. f'\ .: I 
 l:::: 
- -,,- -II '- E III-
" " 
 -,,- - ,,-"- iii 

 
. - - --- - S- -;I -S =+= - -- - -" 
 
::-t- 
__ _.:---= " 
 -+-=-=,-
 -- ,,-= - - " --fi r - - . - 
=-ł-.._ -" -1---=1=- i.oI-i.oI---r- -r-t _ 
\.i 
- 
Chwa - lę 't( - gll dl\i - my, lll'j ko - len - da, kc;' - len - da. 

 .
- - l- J
--' 
 _!

 q 
_ 
 l 
.. 
 ---=--=-=--.- 
-. -+-,,
 -"I::
 !:_--_ -. --=----=- ===== 
_ " .. _ _ _ _ .'J.:.._.. _ 
__ -fi iI!--;__ - I ".=1.---- 

 
 r 

rJ --j-
--t-r-- -- 
..
. .rrr-" l, __' . I ! 
-:#
 
 ,,- '!- 1 - 2. Lii 
=:=E
 ------=_. .! 
--=r--=-
 ===::H=--===== 
- - _.
 - -= -.-
.::::=E: 
-i -- --=- ===- = == :U __ 


Hej w dzień Narodzenia. 
(Na cztery męzkie głosy.) 
rp l '" I I I Ii 
",' 
 
.L eno,'e . I 

 --= .... --: 

 -,,

 
[ 
-=- fI- .. 1 -!!I. =- . - II - .

 
11 v-' -.
 -- -.,- 
 - --,c: -- fi I I _.
" fi 
Te,wre . -- -, -"-c" . - - ,- - n- , - ---t- - 
\- -i.oI-
-
 -1;;.0- - -.-: .....- -..-i.oI- 
Bo,"" 1. 
_ -""- ' --;
 rL
 - 
 !' -1-.
'3 
BaS80 11 . 


 /c;J
 
 
 =: 
i · 
 --fi 
 :::"
-,, 
-
 -="r)fI
 3 
:;.-- .j ;,;;;, -
 - v- --t _ r-r- 
-- . 
t. lId w dzień na. - 1"0 - - dzc - llia Sy - na Je - dy- 

 
 I 

 {: -- L -...... ,,., - 
 
 ;J - · -- t --!' - "'- .; - : 
 
- - 
 -
 -r:::
--=-. =-1.)--- _ _ = " " . fI- _- -L- -
, =-" -ł--= 
I ==t:.. -= _1-= r::. :,.,
 - 
 "-_
 _ =-+- :;.J--!.;;.,! = --=I;i==.!!: t,.r 1- ==--=- 
, ił _ _ -- 

 
 
l 
"-iaA:=r:
: A-E f-t 
 :
 =
 
-T-r--=ł=:i.oI-\ł-\.T-ł--=ł---::G- - 
 3=--1;1_ ..:.r-F 
ne - go, Oj - Clio przed-wie - czne - go, Bo - gllo prllo- wdzi- 


..I
>>>
86 


PIES NI NA BOŻE NARODZ.ENIE. 


........ 

 J
=-ł 
=i==s=l -: ' h J-JF '-
:

 
I ===-L:4 =.1 - j 
i - L_ =--=oI=-=; 
 I --ł

r-
 
 
I ---. ::: 
I 
ff :::=- 
 

 I 
P ł= - 
- I 
- --1-tJ I _ I - -,'" - '" {' - '- I - ,

 -- ,...._ 
 

 . , -s- / - -..--- 
, -, _ -, -+-, -. _ ,-:o , __ 
-' ==-,
 ,s- ; - -r

 -'. -.:: .:: ---=,- -;ł===-=, =+ 
r-:+- s---= 
- -I -ł-- - _ -I - I -I - -:, I - -- ....;- 
- - ..... 
we - go: We so - - ło spIIJ-waj-my chwa. - łę 

 
. '" I' N""", :::: 
;
t' : ...._ _
 _

 ::-ł- - -:: 1)--=-' .=f:-'- 
-:-==-S .

-=:r l - -- 
I-==-. = i"_ = ,. - i -===ł=
-=--t;ł = I:t 
 r::E......"'-- ----=, i I ==ł =--== 
j \.i
1,i ł . 

 '-' 
 :::: 
, fi 
 
 - 

 I -. :"i:=::t=- I - i 
 "1- -. L_ - : · · 
 ""
'- _ 1 -- 
.- - ;. -. i - /- '.'. -=1 -: -==' ..--.... :.....=. . S : 1 - ===== 
. -- , -f-_ -':;iIO_1O _ __ 
--
--iI 

 -j"I-
--o-r j-j--:::: - 
..... 
Bo - gu daj - my, Hej ko - len - da, k - lełl - da. 
2. Panna porodziła Niebieskie Dziecil}tko, - W żłobie położyła małe Pachol:
tko, 
- Pasterze śpiewają., na multankach grają., - Hej kolenda, kolenda. 
3. Skoro Pastuszkowie o tćm usłyszeli, - Zaraz do Betlejem czemprędzej bieżeli, 
- Witają Dziecią.tko, małe Pacholą.tko, - Hej kolenda, kolenda. 
4. A Kliml.ls porwawszy barana jednego, - I Stasiek CZemlJrędzi'j schwytawszy 
drugiego, - Tych bydlątek parę, Panu na ofiarę, - Hej kolenda, kIJlemla. 
5. Kuba nieboraczek nie rychło przybieżał, - Spieszno ni tak, ni sak, wsqstkiego 
odbicżał, -- Panu nie miał co dać, kazali mu śpiewać, - Hej kolenda, kolenda. 
6. Dobył tak wdzięcznego głosu baraniego, - Aż się Józef stary przestraszył od 
niego, - Już uciekać myśli, ale drudzy przyśli, - IItd kolenda, lmlenda. 
7. Mówi mu staruszek nie śI,iewaj tak l,ięknie, - Bo się głosu twego D.liedątko 
przelęknie, - Lel,iij mu zagrajcie, Panu Chwałę dajl'ie, - Hej kolenda, kolelIda. 
8. I tak wszyscy społem wokoło stanf;'li, - Panu maleńkiemu wesoło krzyknęli: 
- Funda, funda, funda, tota risibunda, - Hej kolelIda, kolenda. Amen. 
Objallnienle. George., Slk. p..g. ł
S9. Fundu. = dobro, tol". _ ...zy.t('k, riou. = IIml.ch. _ 
Zlp.ula lacin., która ol
 tak Uómaczy: Wizyolka to .. śmiech o"udz
'łCe dary. 


PlEŚŃ 44. 
Już miła wesołość dniem naszym rządzi. 

 -i;"
 -
 - 


 --'
 ł :::: 
 --}- 
 

- ł 

-I'-- fI --== - - 
 
f'......l. ... - __ 1 .--..,. -- = '!_,J -1-- -
- 
I - Ł- F' -- , 

f" E.' i::::::'::t f'-"f= -i r u er f i- 
... 
k 1.-.... I""'" 
 1__- I I 
 I 
 
---;- -- 

- b 
 J r - ... - ' - 1 
 

, - j f . I - . -:-, -- 
-
. '" 
 
'"\: ....!J.. lO -- - ......... - .- lO lO lO - · I 
 - - - ,- 
Lt...:.....J ::t=.. -- - .. - .=--.'" I-
:' - 'I-- t-t" - , -.' . 
I
* -I r = - i - -r---=-..ł
 ==----=- -=-=
: -t-- I -;.. - 
:::: 
l. Już mi - la we - so - łość dniem na-szym 
Bostwozna - mi mie-szka, światzniemnie 


.
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. . 


87 


. . 4 
__ I :s I S' 4. 

 -- n 
 -- - 
-- ----!.- --ł - --1\ 
-+-. - 1 I 
_ _ ___ __ - - -ł-. ' - .-. ,,- 
 
p- .- £ -: 11 ----;- -=1- 1 - '- II-- 
 -- -- - g - 
----- j 
_II __ - - -+-s- -II - II - 11- - -f' " 
i -i-l 
f f -
 I
'" F--. .o1 --c:.r:rr 
1- .-

n-
-= 7L-J- J . t- B '
 =- ' ł =-
"): 
1_ J ft 
 -
-J=- 

):-:- -=----=r : 11 
 -+-: \.; - 
 fi': fI- fi =-r vr 11- - = J::-
 

 II
 
-r--:;: t-- t --t --\.; =t:= '...J...J- 
jj 
rza - dzi 
. , 
zhlą - dzi, 


3-- 
J 
 I :::: - -: _--i
J"I- L E 
'1 J - -i - I ---ł- ---ł - 
 ' 
- __ - - . - . - . - II - - -II -. -. - 
i. .et: } -r - :-=-= 
r . :r '=' r =r
l r=
: +- = 
-
 J 
lb n ł A 
 1 
 
_:_-= I 
= J-=J'=-J' 
--t - -łł L =_ 
 p___.J. 
 
I:: I . -+_11 - fI-- -11- .."".", \-- -- . - -II. - - =--- 
 
_ li' -+- r _ +- -- - II I I -+=---=1===- 
--- _ _
-i,l-- I - .....-- 
- 
 
- 


o -sło - wo przed - wir - 


rznc w tćj 


ni - zkii'j 


stro - nie, 


. :::- - 
-!"I - 
- 
I
 I;;- +- -,-- 
 
 
 I. "'-1= 1- 
 [_=i"i:= d
-
- 
IC...-.
II = - -- S -
-- _I=-
 - -;- - . 
- - fi fi' ,- - #f--t '---- - - 11-.' - - - - - - -- - 
I I I i.ł I I fi ....... IoIT ... -e-."". 

 I I '11f I I""" 
6 7 

 I . J_.... 
 = I =-l 
 _- t q =J J.-::- "'I 
 
- 
 - =:::' 
I --====== 
. _ 11__ -- fi _ _.11 - - -- -- S -- - - --- 
-P= I - - ;- +- - - 
 t,I- - fI- (1'- ,- - - fi - -: --- 
---+-r i,I--4-- - - -i---r- 
 - - 1--::::-- 
Od _ po-czni('j w slo-lIko - ści na ma - tki ło - uie. 


2. Ollpocznićj krynico dobra wszelkiego, - Najmilsza ucieczko człeka grzesznego
 
_ O słowo przedwieczne i t. d. 
3. Odpoczniioj U1\jczystszy Ni£ha Aniołku, - W proroctwach słynący świata fijołku. 
.,- O słowo przedwieczne i t. d. 
.t. Odpocznićj jedyna miłośri ludzi, - Ktllm URS w grzechowi-m zaśvieniu budzi. 
- O słowo przedwieczne i t. d. 
5. Zaśniejże wszechmocny w ciele mój Bożf', - A ja Ci mą dusz\, pod główkę 
włoż,:. _ O słowo przedwieczne i t. d. 
li. Zasypi:ij żywocie i zmartwychwstanie, - }'rzy Tohif' nic mi si\, złego nie sta- 
nie. - () słowo ł,rzedwieczne i t. d. 
7. Utul się, serce mojego Pana, - 
kal'bl1iro łask hojnych l1iewyczerpana. - 
O słowo IJl"zedwieczne i t. d. 
8. Nic płacz już, mój Jezu, za zbrodnif' świata, - L£rz pozwól Cię kochać przez 
wszystkie lata. - U !iłowo prz£dwieczne i t. t1. I 
9. Nic l,łacz już, mój Jezu, lecz spojrzyj mile, - A pociesz me serce chociaż na 
chwilę. - O słowo przedwieczne i t. d. I 
Ut Zasypiaj wśród trzody, IlRsterzu wierny,-- Na Wętlue owieczki bądź miłosierny. 
_ O słowo przedwieczne i t. d.
>>>
88 


PIES NI NA BOŻE NARODZENIE. 


il. O Jezu, bym zasnął słodko przy Tobie, - Spraw, niech się do Twoj
j chwały 
sposobim. -- O słowo przedwieczne i t. d. 
12. O Jezu w tem 
yciu spełń me 
ądanie, - I w sercu niegodnćm obierz mipszka- 
nie. - O słowo przedwieczne i t. d. 
13. Dajmy ju
 spokojność świętej dziecinie, - Niech zaśnip, choć moment w naszej 
krainie, - O słowo przedwieczne i t. d. 
14. Dziś cię' już 
egnamy, przedmiocie rzadki,. - Spoczywaj roskosznie w oLj{'ciu 
matki. - O słowo przedwieczne i t. d. 
15. Achl ju
 cię 
egnamy nasz ojcze luby, - Błogosław w tlm 
yciu, broń dusz 
zguby. - O słowo przedwieczne i t. d. 
16. Bądź od nas pochwa]on w każdym momencie, - () Jezu najsłodszy w tym Sa- 
kramencie. - O słowo przedwieczne i t. d. Amen. 


PIEŚŃ 45. 


Kazał Aniół do Betlejem Juda. 
(Na trzy głosy.) 


Ba88o. 
-ł
_ 
= F' -

=!I---1
i- 3 
, --:B 1-= 
 = fi r 
.-I=
 "-i ---ł= J 
I 
 
 
 
L- I 

 I ::= I :__ r, -

 -r'-'ł
' --"-
 
-==::-4-.= 
_ ___j,.I
=,=-: -100'-- 1,.;
=-_;::3 

 
1. Ka -zał A -niół do Be - tle - jem 
Pa - sterzom wskok, kę - dy no - we 


Soprano. 
Alto.  
- 
 ł_ ::: 1 -"*-!"L --'--ł'I-- t ---ł----- ff --ł - 
 
. 
 ::- I -= ! - . .: 
_

_- 

 - łr _ -=.-i=-=
 
 _ I _ _ _ ,- =-L 
I = r-" F -'J- : 
 =- 
 
 - 7' 
 = -c f 
 - 
 f=-'-" h 

 - 
- : #=-. - ===-= -. -=-.-. - i --.: . --.fI -; -=- - -=-. -_ _ : 
-+-=L.
-L - JI. -=E- 
 =-
 
_.


 _ 

=-ł;]t, -l 1 
- 
- 
Zja - wi - ły się 


Ju - da, 
cn - da, 


lu- dziom na zba. - 


wie-nie, 


::::: 

h .
--
--=- 
t'L-
 ąg 
 - .J....:..:: 
 -ł- 
 ____ 
- ---'- J -= -. --, - ,- - c::- 
: --- 
==. '-
 = iJ - - =- -= 
 =- _
 --=- 
 =----=__ =--=- 
I III 
 i' 
 
 ił ...... ..... l ::= ( 
U I I I 
=- 
I ... - 
- -- -. -,,- -, -. - ,,- - - - -- 
- 

 .c=:it,r-_ I '_ t;; 
 --- t - I - 
 . -. ' 
 * . ___ 
/I --'-'tI =-- --"'7'- - r 
 - -. 
-- , 


I - zra. - e - lo - wi na od - kn _ pie-nie. 


::=
>>>
l 
I 
ł 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


89 


Kazał !nibł do Betlejem Jnda. 


i=' "'. 

 

 

f


 r 

ą$ =P=-F9
i 
LJ 
 I I F:::: . \ol 
 I 
... '-- 
7 
I. ___ db J 
 ",_1 1 

' J J ,J 
 

= : 
 !

 
---;-F
 
:::: 
-f 
1. Ka-zał A - niół do Be - tle-jem 
Pa - sterzom wskok. kę - dy no - we 


J . 
 '
1f
 

 ==g 
:::: -
- 
 -I I '--j i r 
 - I I 
r 6 . 7 
l b:#=k=

1=f--
 
J 

 
:::: 
 


Ju - da 
cu - da 


Zja-wi . ły się 


lu - dziom na zba - wie - nie. : 
 :::: 

 'f---=F 
 


 .F 


 
== -----=- -ł-= --.- - 

 E · . --- 
- fI-- - r · -- - --r - -fi- -r---:; - - to.: - -- 
I 

161 I{r I I :::::rl l 1-:--.. 

 r:J I 
 _b J 
---l- - I_.
. _::::_ - 
:.-
.- j = 

 ł+ 
I l ---- 

--I J I - 1 - -:1:. -_-::t=- 
- 
 ----- 
:::: 


I -zra-e -lo - wi na 


od - ku - pie - nie. 


2. Tam pasterze. co w skok pobie
eli!, - 8wiatłość skoro niebiesk, widzieli- 
Nad obor" kędy osieł z wołem - I z Józefem. uderzyli czołem. 
3. Panna w ręku Dzieciątko trzymała, - A gromada Aniołów śpiewała. - Wkoło 
żłobu pasterze lękliwi. - Obaczywszy niesłychane dziwy. 


4. KaMy wesół z serca ochotnego, - Że obaczył Boga prawdziwego. - Na ko. 
lana przed Nimże klękali, - Na multankach nowe pieśni grali. 


I 
5. Chwała Bogu na górnym Syonie, - I Synowi na Panieńskiem łoni" - Który 
przyszedł dzisiaj w Imię Pańskie, - I pobw'zył bałwany pogańskie. 


6. Bądź wesoła teraz duszo moja, - Tu nadzieja i pociecha twoja. - I ochłoda 
na mizernym świecie. - Tobie kwoli wzitl ciało człowiecze. Amen. 


l
>>>
90 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


PIEŚŃ 46. 81 


Kiedy król HerM królował. - Rege Herode regnallte. 
. . I 
" 
 I 
 

 -, ffi - . 
 - -- 
 
 

" -II - - , -- - -='=- - - -
 
j -...:: r - 
 =-
 --,. - 
- - 
_=L. =--
r- - - r ---
 
- I "14 I I--..!', 
 I 
,
 7 5
6 
r 
 m J) " 
 '" ,_... 
 I J 
:
 J- J 
 d_ - J _ I 
tl 

 : ::J"-_ --" - I = --- -- . - - 0- - 
 - 
 - 
- - --- 
 r - · - - 
 - -- -+-- - ł-- - - 
- -j-j-- j -,.-.- - 
--;t - ,l. -=---- I --- -- - 
1. Kie - dy król Ile - ród kr6 - lo - wał, 
1. Re - ge He - ro - de re - gnan - tl', 


. 
_ . ,,:::t:L I ,,- j 
-.- - '-I- 
 
i -r F
ct- 
· -" r 
': =1F lJ J = R - J p041=F.J. - k-
 b J
 
 J -_.1) "1 

 El=-l=-
 
-L1==f £F
-r-=-Ę r-= .- - -1 
L =!1-
IJ 
I nad ty - da - mi pa - no - wał, 
Et Ju-dae - is im - Ile - ran - te  
r==:I -- 
 : 
g ---!

.:=n 
- o;=:: -Ii . -I
 ---1 - -- -=--- =-.d. =-
_c.J-
- 
 '3J 
- - -- 

 = 

 --===-== --:-: - -V'-= - ..-:.. - -::,..... :::11'-- 
-r 1 I r-r r i -1 r I j 
i l 
- J = .
 

.i_..'-:T 
J - - J =E=

'=JF - , rrn r
 ] 
-=J- 
 - 
i
i =={...::: F r J -i?- 

 F -
 - - 
Wten - czaB Bię Chry - stUB na - ro - d:r.ił, 
Na . tUB est Chry - StU8 Sa] - va - tor, 


3 
f 

1 

 
 
5:d= -:= I d
-m.
;]f 
 
 - -]1 

t -#f -r - i -f- f ,.. -cr -=r:' I 
r I'r Cr=- 
l
 -I-,J- #J - *= -'- b -!- I 1 
 I. ł J_ 
 _J _ 
 
. . - - - _ - -Q-" ;, -- -- - - - = 
- - - = ,.- __ 
 -
 - :...::=-- _:: =-_ _ _.;- 
 =---1 - 
(...r- r'--i --r- r
r I r. - -- - 
Ił! BWO - je wy . bra - ne zba - wił. 
Ut re - di - lila - tur pet: - ca - wre
>>>
PIES
 NA BOŻE NARODZENIE. 


91 


2. Tego trzej M
drcy szukali, - Pilnie się o nim badali, - I ćo Jeruzalem przy- 
szli, - Żeby go tam wynaleźli. 
3. Rzekli: "Gdzie jest narodzony,- Żydowski Król, nam zjawiony? - Widzie- 
liśmy gwiazdę Jego, - Ta nas prowadzi do Niego." 
4. Przyszliśmy Mu pokłon oddać, - Imię Jego światu podać; - Wielki to Pan 
i nie lichy, - Choć jako Baranek cichy." I 
5. Gdy to Heród wyrozumiał, - Przelękłszy się, tak się zdumiał, - Że z nim 
wszystko Jeruzalem - Zażywało strachu z :!:alem. 
6. Tedy, zebrawszy Biskupy, - Mędrce i starce do kupy, - Pyta wszystkich, 
chcą.c dochodzić, - Gdzie się Chrystus miał narodzić. 
7. Wszyscy się na to zgadzają, - O Betltjem powiadają, - Że tam Pańskie na- 
rodzenie, - l\Ia z Proroków upewnienie. 
8. Wzią.wszy Król Mędrce osobnie, - Pyta ich znowu nadobnie, - I :!:eby mu 
powiedzieli, - Co o gwiaździe rozumieli? 
9. Co, skoro HerM obaczył, - Do Betlejem iśdź naznaczył, - Aby Dzieciątka szu- 
kali - I jemu znać o Niem dali. 
10. "Idźcież spieszno, wzdy Królowie, - Wysokh:h rzeczy Mędrcowie, - A ja tu 
was nazad czekam, - I będę rad, gdy doczekam." 
11. Mędrcy Krpla pożegnali, - Za gwiazdą. się SWIj. udali, - Która szła, jako po- 
częła, - Aż nad Betlejem stanęła. 
12. Kędy, gdy do stajni weszli, - Czego szukali, znaleźli, - Dziecię Jezusa miłego 
- l Maryą, Matkę Jego. 
13' Tam na kolana padając, - Swych dostatków dobywając, - Twórcy poczty 
dali, oto; - Mirrę, kadzidło i złoto. 
14. Bóg Mędrce wzią.wszy w przejrzenie, - Dał im we śnie objawienie, - Aby 
Herod,\ mijali, - Jnędy się w dóm swój brali. 
15. HerM o tern obwieszczony, - Gniewają.c si
, jak szalony, - Do Betlejem wy- 
prawował, - Aby dziatki pomordował. 
16. Tam wielki mord małycJl dziatek, - Uczynił płacz wielki matek; - Płaczą 
krzyczą, bez pociechy, - Zbywszy dziatek z swej uciechy. 
17. Jezu Chryste prosim Ciebie, - Oka:!: jasność swą. na Niebie; - Oświeć nas 
z tymi Mędrcami, - . naj się szukać i z darami. 
18. Byśmy prawą. wiarę mając, - Z miłością w Tobie ufając, - Przyciągnieni tam do 
CIebie, - Królowali z Tobą. w Niebie. 


Praeludium do Pieśni 46. 


.Moderato. 
l 
 iPf ==- - =ł --= - } .;; = 1 = - d - -..::=I "?-,.lf 
 ] 
--lt- -=- 
 3--- - - - - - - - - - =--=ł,-- -- 
I 
---- U (--r' I r 
I · I I I' ,...., 
I : 
 __ 1. 
 . . I " I.J.
! I 
W
--,. ,. - j - - =1 =- -- - =!E__--.:IIi . _ -_
.J=Ł - - 

 
 

---- - =-
==-.. 


 ===-
 .-...:
 


12. 


-
>>>
92 


PIESNI NA BO ZE NARODZENIE. 


-- .., -- =r:: - 
 ; 
 
r::-- r er j r--=--I - r W '-1.r 
. : . 
c
 Ji J _:

 J_ 
 
J:: 
;
 =.i
 . I .. I 
+ n J -ł-
 '-1- 
 . 
 . 23 
--'---;- - --=Ł -. - '- 
, '-S- - -.o ---.-=,.- - -, - -::'- _ -..J- 
- 
 - I--=-- -, --I E; - -III=#.- -
ł='-- r I I I I I ,______ 
I I 
I -.J I 
 ,---. I I I I I I J ,
 
I:..J _. _ _ ... 1. ............ 
. ga.

-ę
'='


 


-
  
 --- 
I f f -r- r F r F' 
_I' 
 IIII 
... 
 1 -- - 1- ,;- - 
- - 
 
 - --- 
uC. -#1- _ _ ._
. . ___ 

 - =:t -- ----- 

 . ---- - --- 
-1= - - ---_ 
I --:... -- I---=----F
. 


PIEŚŃ 47. 


Którego pasterze chwalili. - Onem pastores laudavere. 
(Z xv. "'.)  
1'E -
. 
 
 - -
d

 
 
 .--- d=FJ 
 
lrL =:
 -- - · · - r- :.r= _ 

-=f

-3= -:E 

 ' · --'-et..: == '::"' ri- -, ;'= =.f---F"- l"'-r. 
3 -- I d J d J" I Id 
:'=-=--- =- .",.m


 . -- 
 - 


 
'!'I' ---- - - --=- =::E - - -- --- i 

-t:..l-t,l_- -1-=_ 
 
1. Któ - re - go Pa - Bterzechwa - Ii - li, 
1. Quem pa - sto - res lau - da - ve _ re,
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


93 


:ł
-=i 
 - 
 -

 

-Ff

 
6 ::::=- 
I 
 'I'I II 
-'_ __g _i'" 

 _+ł_ ' 
* ' _};) .
 


-== -" - r
=r=f=
=ł
--=c
-"F-
 
..,:.; 
Któ - rym A - nie li mó - wi - li: Niech o - dej - dzie 
Qui - bus An - ge - - li di - xe - re: Ab - sit vo - bill  

k 
 
-.. - -'

 - f#
f 
 
t 
 


I 
:
--J

 


6 6 
I I f I I I 
d - ....d d 
 ) I 
-
 =P i 

.. - -- .. 
 -=== 
 

 
 I 
 


..,:.; 


strach na 
jam ti 


stro - nę, 
- me-re, 


Ma - cie 
Na - tus 


kró - la 
est Rex 


na 
glo - 


o - bro - nę. 
ri - ae. 


2. Trzej Królowie }Jrzyszli potem, - Z mirrą, kadzidłem i złotem, - Mirrą człeka, 
złotem Pana, - A kadzidłem czczą kapłana. 
3. Weselmy się stąd z Maryją, - Z niebieską hierarchią: - Wdzięcznie dzięki 
oddawając, - Słodkich pieśni dobywaJąc. 
4. Chrystusowi wcielonemu - Z .Maryi narodzonemu: - Moc, zbawienie, cześć, 
zwycięztwo, -- I wieczne błogosławieństwo. Amen. 
2. Ad quem Reges ambulabant, - Myrrham, aurom, thus portabant: - Immo- 
labant haec devoti, - Regi, Deo Sacerdoti. 
S. Exultemus cum Maria, - Coelique cum hierarchia: - Hymnum demus voce 
pia, - Dulci cum symphonia. 
4. Christo Deo incarnato, - Per Mariam noLis nato: - Virtus, salas, victoria,- 
Laus, honor, sit et gloria. Amen. (Cantiones catholicae, pag. 36 anno 1695.) 


PIEŚŃ 48. 


Któi O tej dobie płacze wc dobie' 

 !t: ". I 
 

 Jii.'ii ,
 
11 =3 -= I -t..:...-;,;=- = .3:=-; d
 ł =
 r-ł .,
 .. -=r:::-
" = --,;".r
-=lI 
-"=-U-EiU 
 U-f :=
f 
-" =U3 :U
 
 
l r. 
, I 1_ r-, 

 " 
 g 

 D
=Z - 
L- ł 
. ===-.... ----==- .,-'"-- 

 -- 
----==-- .. - .::t::=L.=:: - - ==:t:-- 
....--- 


-
>>>
94 


PIESN1 NA BO ZE NARODZE
lE. 


# ""' fj' 
 
j
JE=FI=- '4:--
::=". ł=- r ==+= 
 .-
 · =-
 - 
 =-. J - 
 . 
 
. =
 LJ . J = 
. = S 3- 
 J -
:::. ::: - .:....:: 

-,

 
- ':-fl.._=:" -::: 
I ",' -I - :, t: r 

 -
r -If-- 
....... - 
l) 6 
I fi I t'I 
 I fj I I I 
_ :#
#=_ . -1 
 _
.
 .
 .L -=J :; 

 
 
 __ 
:_ 

3# . _ 
 I 
-=- .=-
 I T l- 

 -. -.-==. 
r===f
 3 
_ 
 
 ==tr:=:f=- _- _ -,- r '::'=::I=- __3 
......... I - -. 
Któż o tćj do - bic Pła - cze we żło - bie? 


. J+ I . I::::: I I' . I 
ft: 
t:::F =#

 JI::- -: - b : 
 - _L-
 _-g;L 

 = 
 ł = : -=-
3 
I 
 -f3=r - ::i I - '[ - i.=.Ł.::: 1: 1 -1-:3_ i +- I - . ,- T G 
7 7 7 6' 
łf 
I 
 d ! . I ' , -* 
=__ i= :=:':::::... 
.f- ... :?: 1. - 
 
 
 
A:

 Y -=ł::: -ł
=--: Il =: -r-1ij 
 L:= f ---.- -I-
 1 .--:. - -E =--=-'=3 
fZ- 11' I :.i::L: - -- ::..l=== - +-=- - i-E I 
 =:E:::j 
::: 
A gdzie, grlzie? W staj-ni u bo - gićj, Lu - bo mróz sro - gi 


$ 
- #- J.-_- f _ _

 . 
 _ 
 - - . 
 -::_ jj -
- J_--=S- -r =
 --;= 
 
 

 
. - fi - -- -fi - i -f' -- r - " ." I - 
 ,;.- 
 
-r-:;;-t;;-;" """" r t 
--r- r--r- 
I 6 , t'I t'I t'I I 
I . · · L .-- i'i I I I I 

P
=I
 1[ 
;;t
:I

j 
Nie - bie - ski e Dzie - cią - tkol 


2. Ubogo leży - W prostćj odzieży, - A kto, kto? - Pan możny świata, - 
KtÓrego lata - Ogarnąć nie moglJ.! 
3. Cud niewidziany, - Głos niesłychany! - A któż ten? -- Bóg utajony, - 
Dziś narodzony - Ludziom się pokazał. 
4. Przed Nim padają - I ogrzewaJą, - A kto, kto? - W parze bydlęta, - Nieme 
zwierzęta - Wół z osłem, swą parą.. 
5. Wolno wnijśdź cichym, - Pastuszkom lichym, - ])0 kogo? - Do Pana tego, 
Co Niebo Jego, - We żłobie leżącego. 
6. Królowie jadą - Z wielką gromadą, - A zkl
d, zklJ.d? - Od wschodu słońca, 
- Szukf\jąc końca - Zbłą.kania swojego. 
7. Skarb otwierają, ...,. Hary składają, - A komu, komu? - Wielcy panowie,- 
MożnL.kr.{,jowie - Dzieciątku małemu. 
8. llóg się dziś rodzi, -. Na świat przychodzi, - A po co? - l'rzYl!zedł na zie- 

"1JIię, ,,-. 'By ludzkie lllemię - Od piekła wybawił. 
9. Tegoż witajmy, - I temuż dajmy, - A co, co? - Serce skruszone, - Upo- 
korzone, - Z gorącą. miłością. 
10. Bóg nas miłuje, - I nam daruje, - A co, co? - Czego lIragniemy, - J zna- 
ldć chcemy - Po śmierci zbawienie. Amen.
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


95 


PIEŚŃ 49. 


Lulajże, Jezuniu, moja perełko. 


- 


(Kolenda.) " .' 
t Jł: =r- -i'
,:_

 -- 

- '''
- 
 -=m - - rn 
I -- _4 -F r r r
r

#.
 f 
 
r rr -fPl;

r -= i
f
 f : 6- 
..... ..... I 
 
 
 

Y3 -,;-= J ;-- . 
 --- 
 ł 
 i
 
 
 J_ J i. 
:
--4- == _ _--+ ł-=ł-=:...Li;
 + 
- =- --
 

 _
..A:::A__ - -I - - -t-- - - 
1. Lu-Iaj - że, Je - zu-niu, mo - ja pe- ł -. 4 I 

t1--lH
-

.-t--

 
-- .......... 

 
 6 7 
J -d- J J J J -J J J J. 1 J.J. 


--r- -l!

:£.F--=+ - (¥-rE
 -r: c 
 b1ł 
reI - 
 Lu - laj u - - lu - bio - ne me pie - Bci - deł - ko.  :::::_'-ł- .f1 
 ł_ r;-,..., 
 -1 
 ====s l_
 
f}ł 
 : -.=£: -
 - -:=.=-" 
== . --.- 
 -- _ o. --==--
 E.-
- 

 
I I :::: - r- i --r r r- - r-- ,I'r i i-r-r- r -LJ r 

 
 
 -- 
ff 6 
b - :::: - n 
 - J - J _ :r"j -_ . n J --:..J_ _
 .__ ..J.--=- 


I. ł ł :-'-- \- - 
 1 -
 -lI r 
 
I -
o 
 
v J __- fi. - "_ , __11- 1 --4-- -- 
-- -
 . -1- 1 - t-- 

 I 
 
 
 __ 
Lu - laj - 
e, Je . zu - niu, i'i;". laj - że, lu - laj,  .:::: 
( 1- -
 -j
 == [=t ; - :----1
 ,, -. 
 
f l--==---::::= 
\i'-.--łt i . 
.-.-. - - - -r 
! :="Fj I -- ej -- - 
 =
i : r -- 
 - r =- r I -
- 
L - ł _;
 ł - 
 - J : - U } (_L
_.. - 
 :. --- 
0' 1;;--1_ 
- l 

 
 -A
 __.
 L 
_ 
_ E::::
 I =:E:.:::::=-.... 

 _ - 
 L -- 
I I 1- I '" - 
A Ty Go, Ma -tu- niu, w jJ'1I.-CZU U - tu - - -. - It
>>>
96 


PIESNI N.\ BO ZE NARODZENIE. 


Lulajze, Jezuniu. 
(Na cztery męzkie głosy.) 


TerlOre I. f 
TerlOre 11. 
Bas80 1) 
BaBBo n.l 


-f I
Et -Ł .I ł- 
- 
 
. 3 :- 
r r -= - -=r= r-:: r = - - : 

 
 
-J 
 


:::: 
: 1 


Lu -laj - re, Je . z
 - niu, 
Lu -laj u - lu - blO - ne 


I 
mo - ja pe - reł-ko, 
me pie. sci - deł-ko.  


riiI
-
" 
f=F l'= 
b=-,,
 
 


l 
 H =--v--&- C=-J
 -t -==t= +=-=G=G--=s---C
 =:J 
b 
-:=1' b}1'
-tt 
 
.u--
 
- - 
 -r -;= f -
- 
 - -.-

 -
 - i -- S 
=t --fi 
Lu -laj - 
e, Je - zu, lu -laj - 
e, lu - laj, A Ty Go, Ma - tko, I 
I 

J 

f
r'=mt

 
ff l - 

 J= 
,t 
 _J- 1=1 )-= 
--k-
 _ --' _
 
===
 
 

 -- 
 
 
 
 = r --= .
 ł 
r 
 
 l 
 
wpłaczu u - tu-Iaj, Lu-Iaj - 
e, Je - zu-niu, lu -laj -:te, lu - laj. 
2. Zamkniej:te znu
one płaczem powieczki, - Utul
e zemdlone łkaniem usteczki. 
- Lulaj
e, Jezuniu, lulaJ:te, lulaj. - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. 
3. Dam ja Jezusowi słodkich jagodek, - Pójdę z Nim w Mateczki serca ogródek, 
- Lulaj
e, Jezuniu, lulaj:te, lulaj, - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. 
4. Dam ja Jezusowi z chlebem masełka, - Wło:tę ja kukiełkę w Jego jasełka. 
- Lulajże, Jezuniu, lulaj
e, lulaj, - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. 
5. Lulajże piękniuchny mój Aniołeczku, - Lulaj
e wdzięczniuchny świata kwia- 
teczku. - Lulajże, Jezuniu, lulaj
e, lulaj, - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. 
6. Lulaj
e Ró
yczko najozdobniejsza, - Lulaj
e Lilijko najprzyjemniejsza. - 
Lulaj
e, Jezuniu, lulaj
e, lulaj, - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. 
7. Damja Ci słodkiego Jezu cukierku, - Rodzenk6w, migdałów, co mam w pudełku. 
- Lulajże, Jezuniu, lulajże, lulaj, - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. 
8. Lulajże przyjemna oczkom Gwiazdeczko, - Lulaj najśliczniejsze świata Sło- 
neczko. - LulaJ
e, Jezuniu, lulaJ
e, lulaj, - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. 
9. Dam ja maleńkiemu piękne jabłuszko, - Matuni kochanej dam Mu serduszko. 
Lulaj
e, Jezuniu, lulaj:te, lulaj, - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. 
tli. Cyt, cyt, cyt! 
e zaśnie małe Dzieciątko, - Patrz', jakto śpi, niby małe kur- 
czątko. - Lulaj
e, Jczuniu, lulaj
e, lulaj, - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. 
t t. Cyt, cyt, cyt, wszyscy się stąd zabierajcie I - Mojego Dzieciątka nie przebu- 
dzajcie. - Lulajte, Jezuniu, lulaj:te, lulaj, - A Ty Go, Matuniu, w płaczu utulaj. Amen'
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


97 


PIEŚŃ 50. 


Jezu śliczny kwiecie. 


J
 fj i--:--L:-_ _I_
 
 -F--:.-"""'I=;i = n 
 . 
 1'- hfF
t r 
!f-3:. . 
_
_.'" I 1_ _.- -.- - - - 
1 - 3_ t:!- ( t r -'=-

 -=-t-i LJ r- 
1 - 
7 '- 
) 
 1"
 Il --- 
 I 
l 
 "11..--1.. 1.. J -1.. 1.. 
1.'
.- ==F '-3E - 
 
l 
1==--==
 
 F - r=r-=ł: E 
-tf - - 
. , - '" 1. Je - zu ali-czuy kwie - cie.  n 
 
 --
=
 
 
 
 : fl 
 - -

-J- 
 
- - -,. -- -- . - -. - .. -- 
-- -.,/I---
- - '--
 - -- ---r-- j-- 
I "
I ub! i-I r U i F----- 

7 6 
I t'I t'I 
 li 
1.. 1.. '1.. ;-J J 1 J.J I, - 

 

 
 - --1--
--
--
 - 
 .-.-- 
 
:::r#== - 
=-- I - __ --=== ==- - --+-= - r 
.. - -
- --- - - --- - 
 .... 
---- -- -- --- .... 
zja - wio.. uy na świe - cie: J I 


::::: 3 · I tfi n 
J ' 
1t 

 ---I 
 
 -
- 
 
 
 ""? 
r 
 _ 
_--Io ,--=
_
 J_ -n 
-f 
 J= _II-=- _-L 
-= =-- ----=-="=- 

 -r-=t'=-S 
 .- -I=- r - - fl-" -= Sa- 
j ' :::-- 
 
 ,- 
 
 L.J I 
 
 I 
 \ol I T1f 
i.ł
1 100". ""- 
'- 
6 
II t'I /'I ;;;. 1 11 I /'I t'I ,i1 t'I rj , I 
'_ :::=-. )_ I Jł -1-.!:- 1.......1- 1-L-tl _." - t. 1.. .

 

 :
 
 .=
-_._ 
 - 
 - 


 

 --- 
 @ 
7łt . 
-+ - ----- - - - c - . - - 
..ł- -- li I - --- 
----- 100".-, t - 
...... ...... -....J ......, -......: 
- '-- "" 
A cze-mut się w zi- mie ro-dzisz. C:ę- tki mróz ua się przy- wo-dzisz. 


1 r=#-t
:
r=
F
fr
f-'.
 
6 6 
7 ===- 
.--:
--= 6= l=J =
J_ 
 J. 11
t:l 
 
 -
 - 
 
 -'-
J _ L-=
 J - ł 
f) 1T --- t--I-:== - -- _- f..- --+- b 
L- -- I r"-- I - 
-===t::== 
N . . ł ' l 
 . ? . ł . I ." :::= 
le na cle-p em e - - Cle me na Cle - p em e.... Cle
 
2. Jezu niepojęty. czemu nie z panięty, - Nie w pałacuś jest złotony. - W lichej 
szopie narodzony. - :/:1 między bydlęty.:/: 
3. Niewinny Baranku. drzysz na gołt-1Il siauku. - Czem nip w złotej kolebeczce. 
-- Nie na miękkićj poduszeczce, - :j:Niewinuy -Baranku.:f: 
4. Śliczna jak liIija. Panienka Mar}ja, - Cała pi"klls jako róża. - Nie IIzuka 
panieńskiego łoża. - :/:W tłobeczku powija.:/: 


.' 


18
>>>
98 


PIESNI NA BO ZE NARODZENIE. 


5. Osiełek i z wołem stoją przl/d Nim spolem, - Zagrzewają swego Pana, _ 
Upadają na kolana, - :/:Nizko biją czołem.:/: 
6. Aniół z Nieba budzi, naprzód prostych ludzi: - Pastuszkowie, }Jrf,'dzi!j, wstaj- 
cie I - W szopie Pana przywitajcie, - :j:Co się dla was trudzi.:/: 
7. Pastuszkowie mali prędko się zebrali, - To :ol muzyką, to z l'ieśniami, - To 
z różnemi ofiarami, - :/:Panu cześć dawali.:j: 
8. Gwiazda assystnje i w dródze przodknje, - Dokąd Wschodu MonaJ'chowie i 
Jechać mają, Trzej królowie, - :j:Szopę pokllzuje.:f. 
9. Wielcy luminiarze, księżyc z słońcem w parze, - Światłem swojim }Jrzyświe- 
cają, - Usługi Bogu oddają, - :j:Swiatłości szafarze.:j: , 
to. Zacny Opiekunie, Józefie piastunie, - Nie mogłeś znaleźć gospody - .Jezu- 
lowi dla wygody, - :/:1 Najświf,'tszej Pannie.:/: I 
H. O szczęśliwa szopka ubogiego chłopka, - W którt\j Boga mego ciało - Na- 
rodzone spoczywało. - :j:Jest pokory lróbka.;t: 
12. W tern najświętszem ciele jest tajemnic wiele, - Tajemnic Bozkich nie miara, 
- Których uczy święta wiara, -- :/:W powszec bnym kościele.:!: 
13. O dobroci morze. niepojęty Bożel - - Któż Ci godnie za te dar)', - ('o sypiesz 
na nas bez miary. - :j:Wydziękować może.:j: · I 
t4. O Jezu kochany, nam z Nieba zesłany, - Przez Twe święte narodzenie , 
Daj szczęśliwe powodzenie, - :/:Żywot pożądany':;: Amen. 


f 


PIEŚŃ 51. 


Już pochwalmy króla tego. 


. 

 ;----r. .. f'!"'I--- --- - - - --'-- ...._ _ 
I p::-B-- =:==t=3= - '-- =ł===j,=

 '
 
 --.-- 3:: . '::==:J 
+- 
- --- £ 
I 
=r i . 
 
 
 --
- -:-, -F r 
i--
j 
-... I I I I , .. - 1.- - .. I 1- 

..... ....J t.::t I -I 
 I I 
I
 J 
 C J; J J , I
- r J 11 I 

-
-- 
 i=. 
:
 ę 
 f 
r t: j=-

E
k
t
::;
 
 
I::::£:
 - -1-- --.;;;" --ł-- -tEE:_ /- tt;.ł-f=! 
l. Już po - cb'wa-Imy 
2. Je - mu słu - źy I 
3. I my tak - Źł-' 
. 

 -I- 
 - 
 - - --J 
 
_ 
 ,:-_ 1"""1. f::
 1 =-:--I- I ::::: 
 
 :I - -I - ' 
 
p-=-.. 1-.1 =£ -....... -. -_IIII.I"::p._ li - ,_Ł- _ .- r1_ 
-r- r - r-Y - t ; 
; 
- f j -= rJ-r 
 
---
- i = 
 
6 
 65 
 
r I J I J.. ' 11 , I I I I::::: I I J I 

-
 - T! 
¥r-= -1 ł- 
W= -
=t -:= I=f:= 
 -Fr - 
 _3 

.E -
 r :::t-
 - --=E_,...__.ł.[=- 
 
- - 
kró - la te - go W Betle - jem na - 1'0 - dzo - ne - 
o, 1 Ma - ry - ją, 
słoJ1-ce. mie-siąc, We dnie wno - cy nie prze - sto. - JIJ.c. A - po - sto -li, 
chwalmy Je - go. Te. go kró - la nie - bie - skie - go, W Be - tJe - jem na-
>>>
-1 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


99  ' ,:::: 
--.------I -- 
_,_ _,;--=-. ,_ _ =-1_, _ . . 
I - -
 I 

 
 r 
łJ

.-R:
 i
=.=

 
, 
 , I 
 
"11 I I I I I I ::::: 
I '-- 
 
6 6 6 
4 f 
1 1 ,',1 I I ' J ,I II"" 1 _ 
L . L ... ... ...... ....... ... 1.. ...... . .... 
l 
:
t 
=Ff- -Be -r 4

- ,f
 -
- =.

=t

 

-- - --- 
--t::Ł;= -::::: 
Ma- tkę Je - go, Pa - nią dwo - l"U nie - bil' - skiego, ko - len - dal 
Mę-czen-ni - cy Chwa-lą Bo - ga we-spół wszyscy, ko -len - dal 
ro - dzo - ne - go, W Be-tle - jem na . ro - dzo - ne-go, ko - len da! 


PIEŚŃ 52. 


Mamy przyjaciela Chrysta Zbawiciela. 


. 

 _ł!_--

_:--: W- '
 m iE
L
 
I 
 
 
: 
 f!_. -=-J:$-=
 _.:
 - f ;- -Ł- -.--_ -.- --::-.. -:;'-----a - 
-- fT-l-i- t-t-- -,.
- --r 
- T--r- r
 
I i - li I' 6 I 
I I 
 I /'\ I I I I 
I ,.J 
 -... . 
 
 
 
 
 
9:l 
--- .;. 
- 

 - - =£ - . 
 
 - 
-:-r,. .=ł= 
 - ::=:3 
I
L-____ ---- 
r- -
 
----- - --- - ł--- ------'--r-- r---t 
1. Ma-my IJrzy-ja - de - la  - -:::t=:-I- g - ---1 -_J 
 
:::::L----:t=

_J 
 

.-_r- 
_- 
==-:.....:..:..s; - I= ' 
, - -. -.
. -.- -"- -- 
. -S- -S - i-r- -ł-'"'"-''' - - ,,

- -p--- 
I I I I I I I r I --t F 
6 6 
I I I I I 
. ... L... ._1 I I I I I I 
 
 

:
==r
 ł =i-
 r 1-R --- 
Chry-sta Zba-wi - cie - la Wie - ku dzi -siej - sze - - go:  tt_ --;--- --I 
 J- 
 
 =-1---I=ł IJ ---B 
-

 -_ 
 .-_._ -
 =- -- -- 
. _
 - 
=::r!= =="=- -:-8 
I -
-i-i -j--r---r -rr-r-r- 
f=F= 

 " I, I I _t'i . r I I 

 
 -
-1
 j
ą2:: = --
==
!-i.

J:FrF
 
--r--=:t=-- -- t- --r 
----r--j -ł --- 
Sło-wo lIie-stwo - rzo - ne z Pan - ny na. - ro - dzo - ne 
HI.
>>>
100 


PIESNł NA HOŻE NAHODZENIE.  ; ----1
 

 
 fi-
 
 - 

 -Ił fł-_ J_ _.- =---=- _ ,::... 
 -
::tL=R 

 - 
r II -r 
 . - -=--. ul -(-,- - r r' =:Ji 
......:::! i

 
I I -- 
== Z l.y - wo - ta. czy - ste - go. 
2. Przyjaciel to drogi - Ten niebieskie progi - Opuścił zdalcka, - Ahy pubi- 
tego - Na poły żywego - Uzdrowił człowieka. 
3. Który z Jeruzalem - Szedł był z wielkim l.alcm - ])0 Jerycha złości: _ 
Tam Go szatan srodze - Zraniwszy na drodze, - Odarł z niewinności. 
4. Ten przyjaciel prawy - Krom wszelkiej zabawy - Dodał mu ochłody: - N a 
dobytek swego - Ciała najświęt8zego - Wziął go do gospody. 
5. By wiecznie nie :ii:ginął, -Rany mu zawin
ł, - Przyjaciel serdeczny: - Ku 
jego potrzebie skarb, co miał -przy sobie, - Dał mu dostateczny. 
6. Przeto człowiek każdy - Niech llamięta zawzdy, - Jak się starać u tli: _ 
By tego wiecznego - Przyjaciela swego - Szanował nad złoto. 
7. Jużże poniechl\imy, - Z Jerycha biegajmy - Prosto do I
etlcjem: - Betlejem, 
dom chleba, - Który przyszedł z Nieba, - Ten jedząc, nie mdleją. 
8. Tam przyjacielowi - Odkulliclelowi - Z Królmi ofiarujmy: - Serca swe z czy- 
stością - A potem z pilnością - Grzechów się warujmy. Amen. 


PlEŚŃ 53. 
Messyjasl prlyszedł. 
13 \ I __
:::: I ;-
 
fE1

i_ : 
=8---i 
ł;


II::=:t


. Ił 
 
_ 
 ,-3 

= 4 (- -ti r--r-- -i-I --.: _=.I. ....;,- .,..
 - r i_l::

 i --=- r --==3 
. 
 ..... I "-- 
 .... 
 
I 6 6 5 
L · 'Cr-ri 
- ,..----. rJ I 

 r: --!.-J . 
 ' -- - 
n.
 - ---- :::: 
 I 
 -1" 
 _ _ " _ 
 ,_ 
8:i::::ił - · .- .._
 
 S - __fł

 
 ----- 1 :"'=" =-t=:" -r ==::_ 
 


 --4---=-4---., - I - --y--=t:=:::t:___ -

 l=1--- _ 
... 
 - --ł...;- ___ .....___ ___ 
3 ... .i ..... 
,. Mes - sy - jasz l'rr.y - szedł 
I Pro - rok za - cny 


- 
.. '- '

:r: -:::: , J.---
r
"';:'--'-:}r-1b- -'-.:h:r:2-_-.1 ==I! 

 rr11

l U-f f¥' ;--Of t e-n

 r=3J 
J :l1i J -J 
 Ii rJ .J2,J. 
 
B:-
= - - -.= E.. *: II =--- =3::t" .----
- 
 AI 
- _b 
8 
-1- ff-=-=:: _ -=
 =::£.;. 
_
 _ _:_
_ - t,-
 
:::: 
na świat Ill'awdzi - wy, 
z wielkie-mi dzi - wy,
>>>
PlI;S
I NA B07.E NARODZENIE. 


101 t 
'

tTf- -¥I f 
2t 
 j 
6 6 ==-- 
- _
 /'II 1 
J} fj
 r:; I t'I 
-- .... - .&. ... .......... ... .. . 

- ffi --- El -::::::s- ----=--Cd 
8-=J::I 
- 1.0/ - .
. .- 
 G- -.--. F ...--
 - 
- _ --
-r:.:=::
 -
- - i r =f_ -r-r- 
- - 
Któ - ry przez swo - je z
 - ki D;ł wo dzie 
i =i' r-1-ł
: rr 1

t-r t
 - 
6 
6 5 
3 
.1 1 
1l 1 I. 1 i 1 1- 
 I - _ 
-... .... 

p = -
 
 -- r --i
 . -. -


.
ą
- - 

-\.I-
 -j-- 
-I.o/==.J,.I- I ::: - -- 
win - Ile slIla - ki W Ka - nie Ga - li lej skiej. 
2. Wesele zl!.cne bardzo sprawiono, -- PanI!. Jezusa lIa nie proszono, - I zwo- 
lenników Jego, - By strzegli Pana swego - W Kanie Galilejskiej. 
3. Z wielkim dostatkiem potrawy noszą, - Pana Jezusa" aby jadł, proszą; - 
Wszystkiego dosyć mają, - Tylko wina czekają - W Kanie Galil
skiej. 
4. Matka zaś Jego, gdy to tijrzała, - Oblubieńcowi dogodzić chciała; - Prosiła 
swego SYlla, - By uczynił z wody wina - W Kanie Galilejsl!:iej. 
5. Pan JpzUB, chcąc U'm uszlachcić gody, - Kazał nanosić dostatkiem wody.- 
Hfj, gody, gody, gody' - Wnet będzie wino z wody - W .Kallie Galil
skit\i. 
11. Wnet IJrawdziwego Boga poznali, - Gdy zamiast wody wino czerpali. - Hej 
wino, WiliO, wilio! - Lepsze, niż pierwej było - W Kallie Galilejskiej. 
7. Przez narodzellie Twojego Syna - Każ nam nalewać Panierlko wina! - H
 
wina, wina, wina! - U tak dobrego Pana - W królestwie niebieskiem. Amen. 


ObJa'nlenl... PI. mo 'w. uyll BlbllJa, ten nlepo'yty pomnik cywIlIzacyl hebr
.kl"J, ten kodek. 
nauki Chry.tu.a Pan., ta koięgll Bo.ka, dzieli .I
 na B t ar e I N o w e P rE Y m I e rz e cayll Z a k o n (Te.t.meol). 
B t a r y T e I I II m e n t (Btare przymierze zawiera czlerdele'd pięć bl'lg przed Narodzeniem Jezo.a 
Chry.to.. .pl.anych: 
I hI.torycznych, 7 moraloych, 17 prorockich, a które w na.lępuj'lcym porz'ldku .'1 
umleuczone: Pięć k.l'Ig MoJ!e.za (Pentatouch), (n:£JJrareuxoc:) to Je.t: Rodzaju (Oeoe.I.), Wyj'cia 
(Exodu.). Obr.ędów (Levltlcu.), Liczby (Numerl), powtórzenia (Deuterooomlum); - Jozoego; - Sedzlów; 
- Ruty; - Cztery Kelęgl Królew.kle. (z tych dwie plerw..e zowllł .Ię Bamuelo,.e); - dwie K.lęll Rzeozy 
opoBlc.onych e.)"1I Kroniki (Paralipomena) ; - dwie K.lęgl Ezdr".za I Neh.mIJ.....; - TOblJ"oza; - Jodyty; 
- E.tery; - Joba; - .topięćdzie.I'I! P..lmów J)awlda; - cztery K.I
A'I Salomon.. to Je.t: Przypowle'cl 
(Proverbla), Kaznodzieja (Ecele.iute.). PI.'" oad pleśniami (Cantlcum caullcorum, C'i 'ttln i'ttI.fic
u- 
I irb @iCltcmc". 
irb brr 
irbrT 
Cltcmc' e, b. 
. 
Clu\)tfQd)tid)fłr' obrT .fiClII\)tlirb @iCltOIllC' 'J: M.d;o'
 (B"pleo'la); 
- K.lęg8 M'Idro'cl (Eccle.IRltleu.) czyli Jezu Byra.h; - K.I
gl c.t.rech Proroków wl
k.zych: Iz
a..a. 
JeremiJa... a Baruchem, Eaech.ela. DaDlela; - KałfIl "wuna.tu Proroków JUlllejaz.ych: Ozeall.a. Joe)., 
Amo.., .4."'dyJa..a. Jonll.zll, MIche...... Nllhmna. Uabakuka. B,,(onl..za. Aggeu..a. ZlIcharyJ...za; dwie K.lęll 
Machabej.kle. 
T OTa i1i
r-'i prawo cayll plę
 ...I'Ig Mojie..owych, Je.t kamieniem węgielny Ul. 'ródłem w.zy.t- 
kiego prawodaw.tw.. iydow.klego. ..Ibowiem pl.m.. prorokow .'1 tylko komentarzem. pro.Um ro.wlol,olem 
tr..tlwych k.l'Ig Tory. 
Co do N o w e g o P r z y m I e r z a nadmleol
 wypada, ie wlęk.za c.ę.
 Apo.tołów .tó.uj'lO .Ię do 
pr.ykl.du Zbawiciela I Jego wyroko : el d Iłc tedy, oa u c a..J ole w ..y. 'k le o .rody, n.. ucz aj 'Ie J e
>>>
102 


PIESNI NA BOŻł: NARODZENIE. 


"bo..at, "om ...m kol..lek przykaaał," u.tnle tylko nauczała. W.zY.cy .... .t..rsll .IC jak n.jb.r- 
dzlllj o to, aby .oble godnycb n..tępców przy.po.oblł, którzyby po Ich tmlercl na ten ..m .po."" Ewanglelilt 
rozkrzewiali. "Co. .łysze' ode mnie." pi.ze św. Paweł w U.cle t do TymotNulza 11.2. lItot zalecaj 
..lerDym lud.lom, którzy .po.obnl będ" I In.zych uczyc!." AlolI nlezsprze.tall na tern, 
jedno taUe dla pewnych okollcznotcl .ami lub prze. .wolcb uczniów gł6wnlej.ze nauki Jezu.a Cbry.tu.a 
.. dwudale.tn .Iedmlu k.lęgach Nowego Przymierza zło.yll. Do tych nale." na.tęp
"ce: t) C a t e r y E w . n- 
glelłje: Ś. Maten.aa Apo.toła. Ś Marta, ucznia Ś. Piotra, Ś. Luka.za. ucznia Ś. Pawła, Ś. Jana, 
_4.po.toła. 2) D alej e A p o. t o II k Ie Ś. Luka..a. S) L II t y: czternIŚcle lI.tów Ś. Pa..ła, to je.t: jedell 
do Rzymian. d..a do Koryntów, jeden do Galot6w, jedcn do ECezów, leden do Flllpen.ów. jeden do Kolo..lm. 
d..a do Te..alonlcznn, dwa do Tymoteu.z., jeden do Ty t., jeden do FIlemona, joden do Żydów; .Iodmll.tów 
katollcklcb, t. j. j.den tw. Jokób., d,,'a Ś. l'lotra, trzy Ś. Jana, jeden t. Judy Tadeu.za. ł) O bj aw le- 
nie Ś. Jana. 
8tary Te.tament (Vetu. Te.tamentum) je.t-to przymierze. które Bóg nwarł ze.tarymludem 
t. j. a ludem hebnJ.klm; je.t-to wielka umowa, obejmuJ...,a z jednej .tróny wolę I obietnice Boga, z druglllj 
zaA obo..lltzkl Izraela. Jllj celem, jak w.zy.tklch daleł Boga, jc.t zapewnienie ..czętcl.. człowiekowi na 
zlemll w Niebie za po.rednlctwem JezD.a Chry.tu.... - N o.. Y T e. t a m e n t (Novum Te.tamentum) je.t 
DO..em przymierzem, jakle Bóg za..nrł nie jui a jednym ludem, ale. całym rodzajem ludzkim z. potrednl- 
ctwem Jezua. Chrystu... 
Junoml .ło..y nczy 1'1.010 II. (Jerm. w rozda. 31, ". 31, 32. 88 I 34) Ij dwojakie je.t przymierze bo.kie: 
jedno . t a re. dane przez Moj.e..a na gór.e 8ynal I napisane na tablicach kamiennych, drugie zaA nowe, 
trwal..e I lep.ae, kt6re dał Mc..yJa.z I na .orcach ludzkich n.pl.ał. 
Prorokiem (TrpOtp
T'1)r:.) nuywa .Ię taki cz'owlok, który przepowiada przy.złott z natchnie- 
nia bo.klego. Zwano Prorokow także wldzltcyml (@it
tr, !1!Drallllfiin
i!ltr), tak .Ię albo..lem wykłada he- 
braj.kle nazwl.ko R o e. 
W 8tarym Te.tamencle natrafiamy na klika równie. Dnchem Bo.ym na.łchnlonych nlewla.t proroki- 
niami n....anych. Wamianka je.t tam o Deborae. i1lj, Hnldzle, i117'i1 Mirjam C
"")
 albo 
. '. . . 


Maryl, .Io.trze Moj.e.za (Moj.. 2. ID, 20.) Annie, i1
i) matce SamIlela, kroI. 1. I, 20; do tych.e doliczy t 
.łu..nle je..cze mo.na I Judytę. 
Da..ld (Dr. .. Betlejem r. 1081\ przed Nardz, Chr., .. r...t twbtta 2899 t 1014) jest pterwszym pro- 
rokIem, który opl,uJe ze .zoaegółaml "ecby Me..yja.aa. R'ltdzlł od r. tODD-I01D przed N..roda. ChI'. 
Ten ocaeklwany od .ydów król n..zywa .Ię przedew..y.tklem nam"zczoDY, Me..yja.z (T}'W1;i) 
. .. Irecklmjęzyku Chry.tu. (lpcar:ór:). 
KeCer KeDna albo Kaua Galilei (A;J.Jla, i1)i' trzcina) doAł pl
kna d.. pokolenia Zabu- 
lon Dalei...,a wlo.eczka, lubo trzę.lenlem ziemi znacznie zruJnowan., le.y klika god.ln cd Karern..um DII po- 
chyło.,,1 góry; ultrojona bukietami .adów. Plerw.zy dom lDurowany, j.dltc z pol.. K ł o I ów, chce mlet 
podanie Zll mleJlce iii. Bartłomieja, klóry był ząd r. dlm. DaleJ..e w.1 ogllldallAmy ruiny kotcloła. wznle- 
.Ionego pnez Ś. Hel.nę w t'm mlej.cU, sd
le był dóm oblubieńców. I gdzie \Y c...le we.ela Chry.tu. P..1I 
przemienił wodę na wino. (Joan. 2, l, .. 4. 16). Ściany mocno zrujnowane i .kleplenie upadło, jednak mury 
je.zcze .Ię WZDO.Zlt wYloko I w niektórych mlej.cRch prawIc cRłe; ko.cl6ł był wznle.lony w "'dałcle .ali 
sodowej I ten pomysł dziwnie ....tó.owaDy do wypadku. - Ju. Chrystu. Pan wy.tlW lł w godnotci Me..y- 
ja..a po przyjęCID Chratu I pnepędaenlu 40 dol ua pu..cay, ju. powołał plerw.zych ucznló..: Audrleja, 
Piotra, Filipa I Natanael., (Bartłomieja) kiedy był ..pro.zony na gody we.elne do Kany Galllej.kl'j a uca- 
nlamll Najt..lęt..It ['anult. Pod..nle utrzymuje, je Do..oieńeem był Szymon, brat Jak6ba muleJ.aego 
i'.Tadeu..a. . .yu KleoCd.... brata Aw. JózeCa; lec. rzec ule pe",n., bo taktc z tradycyl dawuej jedui po- 
wladaJIt. ie oblubieńcem był Nalannel, drudzy. je Szymon, Apo.tół, rodem I K.ny I dlatego zowie .Ię Ka- 
Danejczyk. _ We.ele u jydów trw..ło z"'tllle i to w d6mu p..nny lI1łod
j czyli ob lublenlcy Iledm dni. 
pr.elo ubogim uowo.eńcom a.brakło wlua; I tu ...idzlmy po raz plerwlZY, J..k m.tk. milo.lerd.la. pOltrzegł- 
lay Dledo.tatek, pr
ycayuht .Ię .. biednymi do swego 8yna. - VIIlUIll oou habent! Wina ule maj,! Jou. 
111. 8. _ Quld mlhl et tlbl muller? nondum venit hora mea. - Co mnie I Tobie, Dlewl..to, Jc.zcze nie prz y - 
.zl. moja rodzłna. _ Wyraz nawet n 1 e w I a a t o, nie był tak pospolity, O\\'lzcm tyle oznaczał, co "Pal1l.-' 
Jako. "Idalmy w Ew.ngielll (Jan 2, 1-11) .10 ta odpowiedł Chry.tusa była pełna dobroci. kiedy Naj- 
t..IC t . za Matka Dlo naleg"'a ..Ięcej, ale rzekł. .ługom.: "C o k o I w I e io; .. a m r a e c z e, c. y ń c I e I - 
Potem przechodz..., Cbry.tu. Pan przea t
 ..io.ec.':
, uzdro..lł .yna kllęcla I jedDelo a urzędnlkó.. ..oj- 
.kowych, który w nieJ Itra. utrzymywał. Z tej to Kany pochodzlłu ow.. nle..la.t.. Chananej.ka, ktore) 
c6rkę .. okolicy mla.ta BldoD (SaJda) uwolnił Chry.tuI od cz.rla. Jo..n. Cap, 2. etc. 
K..nn IIcay mle.ak..ńcó.. ae cztery.tu; najwlłcej Arabl, Grecy, .. b..rdzo m..ło Ar..bów k..tollkó... 
Pr6cz uprawy abo.a zajm
It .Ię tytuniem I ogrodami: .. chocl.. dokoł.. będltclI .y.oa ziemi. mogł..by Im 
praynleAł do.t..tek. jedn.... z pray"zyuy adzlerczego «ltdu Eglpcyj..o ao.t"JIt.. n
d.y- 
W pleADI n..d pleAnt.ml (C..ntlcum ".utlcorum) równie. I w Pltmle tw. Dw.ja się wino j..ko ,odło 
(Iymbol) mlłotcl. 
G o d y, (da... 2 pdk. G ód, dziś Godó..) blp. ID. 1) IIwlłt.. Bojego N..rodaenl... 2) "" ble.l..da, ucat", 
.acae,6laiej ..e.IIDa. Gody ..ypt....lac!. Dzltsody, jutro głody. ... Nie z.....ze ,ody. Przy.ł. 3) = dobry 
byt, ....oło.
. BumleDle dobre U.ła..lcllle lody. JedDemu lody, drugiemu lłody. Pr.y". 


c -
>>>
PIEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


1Q3 


lIIessyjasl przyszedł. 
(Na cztery męzkie głosy.) 

 I' I I r'i 
- 
Tenore l. f
 
' kE 
- -

...


 --= 

 
Te1/Ore II. I 
 Il:::=:j: I _ 
 f . 
I - '- 
 
- .... 
6 -= 
5 I 
B,,,.. ) h :£

If,=.

ł-
_bbo--
 
Basso uJ Iż p 4 IE=F--== I 
 

 

 
 
l. Mes-sy - jasz przy-szedł na światpra - wdzi - wY. 
ł Pro - rok za - cny z wicI - kie -mi dzi - wy,  I I 
 I' I 
 I 
-=-S
 -S =--,;.J
 - f=- 1'\ 
 s- -s=--- , 
"L 
- r_- 


 lt'-- r -t - 

 ł 
 
--=

- 

u=


 

- - 
 
I - 6 
6 - 6 
6 7 I 
4 4 
I 
_ -c-
 L
i:t t V
J;L J :=F&
'
 

I
 -

=r4 = "
- "- 
--t= -"=--= &-a 
== 
 
 
Któ -1")- l'
ez BWO - je zna - ki Dał \IU - dzie win-ne Brna - ki 
J 
 -
=-- -: --:::= f. 
 
 
=-_ J 
 - -
 
 := 
 
I 1:;"'- I f L - -" - - _ !- . 

 -1-- _I---__I
 _ 

 
--
-
 
- 
- 
:::=- 6 
: J_
.l _ !_ '= -_!'_ 
"J== -7= _ 
- "--. = ,,- --
 = -: = - -- 8
 
l -,-

 --Ę
 
- 
W K o ( ' l o l u k .:: I 
" - me Ta - I - I'J - S leJ. 


ObJa.nienia. Pod Prorokami więk.z)'mi nie ro.umiej, .if el, którl:)7 ",sinieJ.ze .dar.enla Dam 
przekazali. ale ci, których witkI." liczbę proroctw po.iadamy. Do mnieJ.zych ..i Proroków ..hc.amy 
tych. któr/y nom mni
j .proroctw .ostawili. 


PIEŚŃ 54. 
Na Boże Narodzenie Anioł6w uc:ieszenie. -In natali Domini Gaude. nt omnes Ang eli. 
i: Vl';'=- 
-
 -=- I 
Ę ----==--=-'-:=ELJ =:L+ -
 
:!El G.:: -c 
 
-- -.
 -- - " -. 
 
:::t:::L
 
l , 
l"LJ i

-- .-f

t i fr F i i r - 
 
I...I-L..J . I 6 I 
 6 6 


i-,,-:- L. 

 ---t=
=ł=C-= J--h== - =
 
- - -== e:!* --+ T - - - _T
t - "_1-:- -- 
- --1:..=S 
I __ I ----r---o · -ł-- I ł 
I I 
1. Na Bo - 
e Na - ro - dze - nie A - nio -łów u- 
1. In na - ta - li Do - mi - ni Gau-dent om-nes
>>>
104 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


f fE3=L
-::L j 
I 
 T (i -. il r 
ftL5
--=-t r -':5"-' - 
I.... '- 
6 
I li 4 li li li 
l i b3 tJ-.J-,-L l 
 J l .J Dcl 

A-
1=

r=+=i
- 

 ł 
I I '- I I _ I 
cie-Bze - nie, Gdy z weBe-lem śł,iewa - ją, Bo - gu cześć, chwałę da - ją, 
All-ge - li, Et cantantcumJu - bi - lo Ulo - ri - a u - m De - o: 


I -' -=-C 
 
 i
 '- mm
- 
 . ::::r-=:;: 
 
- ==- -
-';-S= - 
 - _:- - _,,-,; 
- -,j7. 
- 
 -
_
 
. 
 
"j- r · t -- _fa -{:.fI -,,-. "J}" 
"C,,=S- 
I I I '_ 1 I I I I I I 'I r l" r I I I 
- 
6 - 
l b7 5 
3 
1_/'1 1'1 )--1..; I I I I I I 1 I I I I 
; Ił. _ 
 J="'''' i''--:--_-: T 
,,- - .. .. -:. .._ 
 .-.. -. =, ; - 


 RW
 
L1
-EF¥f " 1 =rł-¥ -
 i . 7 
 
Panna BY - na po-wi - ła, ChrYBtu-sa po - ro - działa, 
Vir-go De - um ge-nu - it, Vir-go Christum l'e - pe-rit, 


J 
 --ł -
 
 -- 1ffi J J- - 
 .L- 
 
 I 
 
 
.p =-L- J =-....-;j_ -. -==:j === 
j_ - - - r ',,_ 

 -r- -f r= h-= _ ng fr-rTUr 
I 6 
I 6 
 87 
lkr - 
 
 ł.i .i ;1 
 ..np
i 
--1_ '! 
;---------- 
 - - 
 .r__J-- -tr ,. -II --= 
 
::;Ft;; 
ą---+-- " - " =:!'--.-=. -
 - r -r- 
:::::Y:= . r -+--- =t:=___. L_ -' 
1 I _. I 
Pan-ną bę - dąc, jak przed-tem. 
Vir-go ma-nens in - tac - ta. 


2. Pasterzóm to wesele - Przyniósł Aniół, te w ciele - Bóg się ludzióm n8- 
rodził, - Z grzechu ich oswobodził. - Panna Syna powiła, - Chrystusa porodziła, - 
Panną będąc, jak przedtem. 
3. Trzej Królowie przybyli, - Darami Go uczcili, - Jako Pana swojego, - 
Zbawcę rodu ludzkiego. - Panna 8yna powiła, - Cllrystusa llorodziła, - Panną będąc, 
jak przedtem. 
4. Gwiazda się pojawiła, - Co Królów prowadziła, - Prowadząc, im świeciła, 
- Gdzie Panna z Synem była. - Panna Syna powiła, - Chrystusa porodziła, - Panll' 
będąc, jak przedtem. 
5. Z Botego narodzenia - Wznawiajmy dziękczynienia, - Nieustannie spiewaj,c, 
- Bogu cześć, chwałę da.j,c. - Panna Syna powiła, - Chrystusa porodziła, - Pann, 
b
d.c, jak przedtem. Amen.
>>>
l" 


PJESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


105 


Praeludium do Pieśni 54. 


Jt,[oderato. 


. 


. 


I. I .. I 
I S. I I I 

 

£E=-
:=':1 =*

 

 
I I I . I  I .-

=tą ..Lłi'P=r
 , F=-
 
I I I I 

 I I
 ltJ I l I l ! ,I I J ' =i 
:-T
1 ':'
ws..;
;,w-
--Bą:i 
 
- !:t---t . - - r ':+'- i 
 
- I - -ł-  J- 
 -.- 
f ;:
J;


 E 
f
 - - =r 

 
I lJ I I r"l I - I I I I 
I' ...., I l 
___ l. 
l 
:- 
'l ; 

 -
 - 
 
 
1"---
=7. - . -. .-- 
- -._ 
-'I -I -; ,- - - -- I --r ...:,.. 
...., 


PIEŚŃ 55. 


Na Boie Narodzenie wesel, 8i
 ,Anieli. 
r 
 . : 
I I 
Et--¥f;: 
. """" 7 6 6 łf 
I _ _J" 
 ! _ 
.t _f
-J t-J- 
 

-3:_ -=. ---- - 
_.:.T_= - 
7;., . 11 ::;....
---..=-- =
:::=F fL-
- --o- 
I _-IEŁ -.t==t:::!::::::ł:-:--r=l=--ł:::..L -
- '" - -

 -- - 
- :::: 
l. Na Bo - te Na - ro - dze - nie 
I z we - Be - lem śpie - wa - j" 
U
>>>
100 


PIESl'i1 NA BOŻE NARODZENIE. 


!'.- :::::: " 
 J 

 

 łi-r--:f'
- 


 -:'1=:::i ==-II .-. 
::z::
=r=
-=
 


-
 
==J - =S - 5 r
-'- c- 
 - -r= F
 -
=-r 
G 6 

 _ .!' _.!' .i 
 .}.}..J.:::: 
_ 
 
 
 L )' 
_  -=
 -
-r=-t?
fI'- -
 :ł!: =f -.=ł-
c
- 
 
____:::::E:: 

 
 __ [ 
ł=-----_
__ J 
- 
 
 I. 
wc - sc - Iq,. się A. nie - li, Pan-na Sy - na 110 - cZI;! - ła, 
lio - gu CZCBĆ i chwa - łl;! dają. 
I 


. 
.- 

 I:",. _ 
_ 1'1 
_ I ' _ 
 .. -
 = 
-
,- _ r ::-=-- -- 
. _ .-.----- __ ._ _ _:L:::.. _. _.' : 

 . --=-;i-= ==
S-= -T --łł 
 
jI - 
 -7= -. 

 = S-
 


il t.I
1 \.i
11 \.i\.i-
 
· 6 (j; 
I 
 4 

 11" 1 11.J. lJl 1 1 1J I 
 
.-.-- - - - 

C -- 
 - - E -:h ---o--- N 
--- 
- -. - fi - 
-r -- -0::- 
- . =-
t,.I-=:t::= ,. ---,-- .----=f- 
-- -
 
 I ..=-:!.
 
I j7-- -
 101 r 
 \.i -::: 
Chry - stu - sa 1'0 - 1'0 - dzi - ła, Czy - stą Pan - ną zo . Bta - ła. 


2. UalJryjel to zwiastował, - Pasterzom ollowieu'Iiał: - ChrystuBa uarouzeuie, 
_ Nam grzesznym Ilocicszenie: - Panna Syna lioczl;!ła, - Ohrystusa porouziła, - Czy- 
litą Panną. 1I:05tała. 
. 3. Trzej Królowie llrzyjechali, - Dary Mu wielki o oduali: - Mil'l'l;!, k:luziuło, 
zło _, - Wllil;!li koron l;! z to. - l'anua S)'na pocz\,ła, - ChrYBtusa lJOrodziła, . - CZ)'Btą 
Panną została. Ameu. 


. 


PIEŚŃ 56. 
Narodzenia dzień Boiego. - Magna Dei nativitas. 
Melodyja I. 


-;-jz - I....- 
 M . :::: --

 -- -;:: 
 

E' 
-;
. -
-=G -=I 
 -= 
 
 T:
r . -"=:- ł
t:: E-
--
= 
-'1 
 ł 
.,--- F -- i i - r-r -F=- 
r-i-
 - j- - f f 1+ f-::=: 
. 6 
_' 
-- _I. I I
 ::::

 n J 
 I. I 
 

 - : 
- -= =---=plr 
 
==-=
s--= 1 ł '- 
 -- 
 - 
 -.1-.1- -' I ł 
_

 ' c =-__ --r -..... _ !:I
r-p-- 

. --L-- .= -=-
= .- - 
: 
- - - --:::f -ł -ł- j -I - i I -::: 
l. Na - 1'0 - dze-ni dzicńlio-że-go, I 
JeBt .ko - len-da świt:-ta te-go 
ł. Ma-guli. Ue-i uu-ti-\'i-ta8 
.Elit co - leu-dl!. ti: -ilU - vi. - tu 


-
>>>
PJF.SNI N.\ BOŻE NARODZENIE. 


107 


II 


ł ł'::::: ' 
 
J -- I 
 
' , 
- " '-1 
. 
 -, - =- - 
-., - -" 
_.+=--'- -- . --- 

 
 
- 
_-"
Ił 
P
 h-r=

-,,
,, 
i$ 
I ::: to . i t --' ,:::t F1'.'i f -==_T I _. I I I I 
1 I W I - W-w !...c:: 
 I 87 

 I I J I I I J 
'_ _ _ J 
 _- ____---.l--"t .-!-='' ::::: = 
--L-

 _, Ił:' ... !- 
r;.
:; 

- '=r==fr lr: 
,4.F#f I
r 1 
. ł
 :::. 
Dzisiaj w Niebi
 i A-nie - li 
Etnox, et lux haecAnge-lis  
 -- .-- 
 
= bŁ l 
=T
 
 
 3 

 __o _:
 - ". __ --,J :' - 
 -.==- :o"r Ił - 
-- 1 -I. ' r -' 
 
-r-" -' - - . - --- S -1- -'-- 
.,,- -h",,", 
! I I I I I J i ::::: r I i I 
t -- t=1 
6 I' "'-I I .... 
6 4 
I ;11, I 
 1- -1"11"1 
- fi__ ... ... ,; J-L 
 - - " " -= 

 : Fr 
 
 " - 
I£==:_- 

.r--r- 
=ł 
- i:=t= - 

 -+ -"
ł==:-- - I 
. -r--r-i=: -- - 
Po ko-Iendzie są. we - se - li. 
Est co-len-da et in coe - lis. 


Narodzenia dzień Boiegu. -- MagDa Dei nativitas. 
'Melodyja II. 


& . 
f 
' 
=
-!I . - 1 
1!£J2
 e-
-.i ="
,, - 

.-
 -

 ..== . - ' - Ej 
Ik ' .
 

;
- Atw. r-I'- r- 
 
 l C r 
 
ll J L I I I Tenore.J ' . I 1. I 
. _,,_
 

 ,,
:== __."__. 
 
 Ił _
 
 " 
i--': 
 =-- -==-T
 === TT-

 -- "


 . 
'------- r -,---'-- -r 
Basso. ' 
/ 1. . Na - ro - dze - nia dzie
 Bo - te - go, 
I=ł:
 J--l- -'
 - I - 
 --- '==F:-' -+ - I-I=F.: 3" ':::I 


i
. - ,,- =.
-S -=-" -- !
I:=. - łł-:. 
 : '; =F-
 7_ _ fi ł-
 3 
li 6 6 
46-4 4 6 
2. 
 3 · 
J J 
 I 
 fi J,; I I 
 I. ...., l. 
, 9 :- 
 -I' :: ,. - "-_ =-" =1:: =- -. -; =- ::'::1 =1 ,--=- - 
J--'-r'- - i -J 
-" =ł ł 

 
 t t:::::...ł--: _
 ..E ,, =t==f-- 1 "3 -1- r -:. '!. - __ 
- =-
 _-I 
I I I I 
Jest ko -len - tl liwię - ta. te. go, Jest ko -len - da liwię - ta te - go. 
U.
>>>
108 


PlEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


2. Dziś kolendę i pasterze - Panu dają, a Pan bierze. - Trzej Królowie z do- 
brej wiary - Po kolendzie dają. dary. 
3. I Matuchnie tego Pana - Jest kolenda z Synem d.\na. - Sam kolelIdę Bóg 
dziś z Nieba - Światu daje, której trzeba. 
4. Narodzenia dzień Bo:tego - To kolenda jest każdego, - Sercem, głosy i da- 
rami - Tę kolendę uczcić mamy. 
5. Wszystkim, Chryste, czczącym Ciebie - Daj kolendę tu i w Niebie. Amen. 
(Cantiones catholicle pag. 37. 1695.) 
. 


PiEŚŃ 57. 


Narodzenie Chrystusowa dopełniło żądania. 


I 
, ...... 3 

 -
---'=f"b 
 - 
 


'.--; 
 - - - t-.. -=1=-
 
 ' 
!t:6-_l-i-= -.:;;;;. .-. -- -. '_
'" 
I = r 
¥ f ' f- ,r
 
= r 

-tIi=-
 r . - r--- -tr j ._- j -: 
-= 
I l.r.... III'.... I.;
 
6 6 
I ff 5 5 

 
 ...... I 1 3 J I '1 
 3 /'I 
- 
---L..- .....-- · ---L- I. -- --1---b-. - 

- ,...
 - ,- 
 '= Il.= 
 S-. _ =ff-=- 

 =I:" -.-. --3 
-p- 
-- - -!=- -- ł
--FP= 
 
- - - -=-1 '1 1 
 =
-- j 
l. Na-ro-dze-nieChrystuso - we Do-peł-ni-ło :tą- 
Pa-tryjarchów,kt6rycho - we By-ły częste wo- 
, 


3.... """, .... 

 3 ' 
 - 
 I J-fffi 
 . 
 - --I- 
 - rę J -._J I_..J-- lj 
ł-. . - - - - . -tJ - -. .-.. 
- 
 -.- .. -, '- -=--łiJ-.-- ,----- 
- -iif
 =- ==--- =-. 's ---=---. . 
.:' , ......:=p,- ,.- ' 
-
- 
 
i -
 oC-:::: r ....
.. r I i I r ..=--:::::_.. I I I -I --r :::: 
I w...LJ1 - I I 
4 3 
I -J; .... I ""'- 
J II III 1 - 
, -... I I I,J_-. . _.." - 


ł
Ęł-[::,J=L lf' B=. -"- 
 F. t4 ]j 
___1 -.:.:.=rf:ł--f:J-r--- -+ - r-il_
- 
:::: ....::::: I r - :::: 
da - nia Spuśćcie Nieba Zbawicie-la, 
ła - llia
 VIa prośb częstych Izrae-la,  ,..., 
 L 
 
- ---,--r-- 

 __--_-.- 
! -=, % - 
 f '-I-$=. r -::="
- r . _
=4EF- 
 : '. r '

 

 II II I I I 
6 7 6 
. 
 
 ,1= I J _ J.--::J-::-. d=-_ ,Q J 
 '- 4
 =L 
l'- --r

r- Y
 i -==t=Ei

1=r:
 
 
.... .
 - 
Ze-ślej-cieSpra- wie-dli-we -go, U-r6dz, zie- .0, Zba-wcęswe-go. 


-
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


t09 


2. Przyszedł poczęty w tywocie - Panny niepokalanej, - W ubogiej ciała 
prostocie - Od świata nieuznanćj, - Ani w właśności przyjęty, Chociat Bóg nad 

więtych święty: - Któt się nie zdziwi ze łzami, - Widząc Boga z bydlętami. 
3. Pająki snują obicie, - Ze słomy dywan drogi, - Z chust I10dłych zimne 
okrycie, - Zamiast puchów, barłogi, - Miasto wounego kadzil1ła - Dus.lące wyziewy 
bydła: - Takie wygody gościowi - Czyni świat Stworzycielowi. 
4. OślIa do B81aama przemówiła, - PrzemówilI cudownie, - Dawida i Abrahama- 
Plemię się rodzi równie; - Nic' dziw tedy, te wół,. osieł - Stwórcę za sobą u!lrosił, 
Aby :Mu w stajni służ,yli, - Kiedy ludzie-odmówili. 
5. Królcwski ród zubotały - Pałacu nie znajduje, - W stłJni kąt i żłobek 
mały - Za pokoje lI'lanuje: - Znać Bóg dumą świata gardzi, - Kiedy podłość obrał 
bardziej, -: W której służą pastuszkowie, - Nucą Panu Aniołowie. 
6. Chwała bądź na wysokości - Bogu, ludziom na ziemi, - Pokój żyjącym 
w skromności, - Których czyni świętymi .....:.. Chrystusowe narodzenie, - Przynosaące 
im zbawienie - Podług tądania Proroków, - Gl1y Bóg spuszczony z obłoków. 
7- Niebieskie muzyki brzlilijcie - Bogu, wraz człowiekowi, - Wszyscy go mile 
przyjmiejcie, - Dajcie pokłon królowi: .....:... Anielskie chóry śpiewajcie, - Pastuszkowie 
się zbiegajcie, - Uznajcie Majestat w Bóztwie, - Chociat dziecina w ubóstwIe. 
8. Słodkie Aniołów ś!)iewania. - Weselcie kwilącego, - Pasterze znoście odzia- 
nia, - Aby zllgn:ać drzlj.cego: - Wpatrując się myślą w Dziecię, - Nie co inszego 
powiecie, - Tylko, godzien utalenia, - W przykrościach rozweselenia. 
9. Ten Pan, choć w malcńkićm ciele, - Serca myśli przcnika; - Kto :Mu CZ)'w 
mało, wiele, - W swej pamięci zamyka: - Nie zaniedba dać nagrody - Czyniącym 
co dla wygody - Miłosierdzia' tądających, - W n
dzy, tak jak Pan, płaczących. 
10. Jego słowa wezmą skutek: - Najmniejszym, co czynicie, - Jcśdź, pić dając, 
ciesząc smutek, - Nagim niosąc okrycie, - To jakobyście mnie samemu - Dali, daj:j.c 
ubogiemu; Za CD weiUllecle po zgonie - MIejsce 11' Abrahama łonie. 
1ł. Przeto miejmy przedsięwzięcie - Od Pana narodzenia - Żywot nasz prowa.- 
dzić święcie, - Przez dobrych spraw czynienia: - By była radość Dzieciny - Z uczyn- 
ków naszych przyczyny, - Który z Nieba zstąpił na to, -' By nam był wieczną. zapłatą. 
12. Na wiek wieków niechaj będzie - Chwała Bogu naszemu, - I teraz niech 
słynie wszędzie - Nowonarodzonemu, - Który się nam w ciele zjawił, - Ażeby nas 
w8zystkich zbawił: - Niech :Mu oraz będą dzięki - Przez rlłdosne głosów dźwięki. Amen. 


. 


Obj aanlenle. B ala am, .yn Beora, wle.zc.. sodell1 z wIa.ta Petor nad Eufratem, wyałany od Be- 
laka, "róla MoabItów, aby przeklinał lud Izrael.kl. Ody II1lmo Bo.kle .akazanle. wol" "rólew.k" pełnIć za- 
bierał .I
, przemówieniem włll8nl!j oallcy, tal.c«!j .I
 na nlelitoaclwe . nI" .I
 obchodzenie, te. .tan.w..y, nie 
. chciała I'di daltj. jako tl!' widokiem Anioła prze.tra.zon)', .amla.t 
zelr.leń.twa błol(osławlł Induwl Butemu. 
1 tu pr.epowled.iał Balaam: ,,1:1 wznljdzla gwiazda z pokolenia Judy. I Izraela ró.zc.ka, która mIała pobIć 
głowy MoabItów i "ygubić w.zy.tkich .ynów Seta" Num. 24, 17. Te .łowa roznmleć .,
 maj. o przy jadu 
Me..yja.za, kt6ry w objawienIuch nazwauy je.t: Owluzd"jaaniejltc" Owlazd. zaranult. Proroctwu Bulaama 
było .nan& tr.cm M
dr.om .e W.chodu. dlutego n
wIecenl ła.k. Boga, udali .I
 za ukazanIem .I
 gwludy 
cudownl!j do Betlejem, - Zgin.ł Balaam na ...oJnl& Moabitów . izraelitamI. 
8łowe o Abrahawle: "praył.caony .o.tał do ojców .wolch," o....uJ. nam drngl 'wiat, 
drui le tycio; boć nie o grobie tu mowa; gr6b ojców ALrahama był w dalekt«!j .Ieml. w Chaldei; ojcowie, 
do których po.zedł, byłto: Adam. 8et, Noe, 8em I Inni patryjarchowie ; oni ..ekall w otchłani na przyja.ie 
Zbawiciela, a to Ich .Iedll.ko b
dzle .I
 .wało odt.d "łOIlO Abrahama," jakto caytamy w przypowie.cl o ŁI\- 
zanu I BOiaczu; (Ł. X \'1, 1U-31). bo I na NIebie I na .Icmi Imi
 tego PI\tryjarchy .tnło .I
 ,,'Ielkle. I nle- 
tylko nalejy do naJwi
k.zych I naJc.f'c1l!j w.pominanych w
tó" StBl"ego .a"onu, ale I do dawnych lud.1 
dziejów .'wlcckich. Iml
 jego na całym W.chodzIe pamI
tn«!m zOltalo. R6'nl pl.arze dawII jego I cnuty 
głu.z.. a niekt6r.y "rólem I .ałotyclelem miasta Dama.....u go mIanllj". ChaldeJczycy w liczbie plerw- 
..ych a.tronomów (gwiazdorzy, gwlazdopatr.ów) go kład.; Arabowie I"'ozy.cy Muzułmanie c.cz.jegc 
paml
ć jako ojca bmaela I proro"a. Meczet" Mekce miał b)'ć wy.tawlony na cnać Doga Abrahama; prze- 
cho,,'.j. kamIeń 
.arIlY. na kt6rym zo.tawlł alad Itopy .woJćj. -\brahaDl urodził .Ię 2000 r. przed N,d.. 
Chr. w Ur (w Chaldci), uDlad r. awlata 2183 w lat 15 po nar enln .111 Jukóba, 1S00 r. przed Nardz. Chr.; 
tył lat )75; a małżonka jego. 8ara, łycla dokonała w r. od .twrz. aw. 2176, maj.c lat wieku 127. 
. . . . 1 rozdarłszy .uty, oblókł .If (Jak6b) w wło.lennIcf, płacz.c .yna .wcgo (Józefa) przez długi 
tiUl. A idy Ilę z.uły .....y.tllle dzieci Jego, aby ulłyll taln oJco....kl.io. nie chciał przypniclć pocleJzenla, 


.
>>>
110 


PIE')NI lIr:\ BO;;'E NARODZENlE. 


aJe rzekł: "ZIł..piC do Iyna mego, płaeztc, do piekła.- (w. 31-35). I1ebrajl..ie S choo J, (

XW) greekie 
orkol, «()pxor:), had.1 (9 J )jr:), łaclólklc Infetnum, któro Wujek tłomaczy pJokło. aba
.y włdci- 
wio: przepa'o!, otcbłań. głCbi
. Tam oczekiwały dUlze wiernych zmarłych Starego zakonu wybawienia 
Iwego przez ZbawJciela. Tam Chryltol po 'mlercJ ciała Iwego zlt,pił. głolz", Im amne.tyję Bo.t za grzech 
pierworoduy, I za o.obl.te Jch grzechy. zllłagt ollamc!j Iwllj IImi.rcl na kuytu wyjednan,. a, otwieraJ" Im 
"pory Jeb wJezJenia, wprowadził Je do nl.blol; co wyznajemy Iłowy Składa apolto18kl.go: "ZlttpU 
_do piekł6w." 
Wujek Jakób z W,grówca. Jezuitn, jeden s naJuezeulsycl, teologów I najwymownl.jlzyeh ka- 
znodzleJ, ehwała kollcloła polikIego. urodził .IC ł
łO r. - DuchowJeń.two na..e Hieronimem go zwało. - Jelt 
dot,d w u.ywanlu Jego pnekład PI.ma Ś., potwierdzony od Grzegorza XIII., Papleła. - O.tatnle 9 Jat 
.yela .trawlł w Krakowie. gd.ie umarł 27. Mpoa 11197 roku, mej,c Jat 118. 
Vulgat&, (Ver.lo TulIrata): tak ale nazywa l10maczenle Pllma Ś. na łaclń.kl jczyk przez Ś. 
HIeronima. To tłum.ez.nie Ibór Trydencki kolIolołowi Botemu do utyci" jako aotentyczne podał I powagt 
.wojt Itwlerdzlł. - Stary zakon pllany był po hebraj.ku, now y prawlo cały po grecku. 
Święty Hieronim, Doktór kolloloła, urodził Ilę w Strydonle ua pogrllnlcza Dalm.oyll Panonli, 
około r. 840; t r. 420 wlekli M. w Betlejem. prze.yw.z, tu SI lat. 


PIEŚŃ 58. 


Iłarodził Bi
 nam ZbawiGiel. 


. 


" ::- 
] 

 __ =::"
 

 ',o;;;,; I I I ,o;;;,; 

 - -t!:- 
 -, _J ,i"'- 
1 - _-----1 
II -"
 tl - 
.:..- G 1 
 
- -
- 
- ,-'. - --c ,-- 
- · ----. 
- - -:-.!p-=- -J .-= ;
_---.rI
 
 - .... · -r=(- - S=ł'
-
. 
b -- i 
 -r-- .,J= ::::--=--"t.J-r --r . -- -Er--r -I f- 
- 
 '- 
. 6 
r-.. - . 
..---"j I I 
 I I I I I I' 
l r I 
 ..-.L... -=::-
 
 L t- .!L .J.J j L.L.!L 1- 
. ::::---=-:= II'
 ---= - 

 _
 . - -= -=- .- --=--- 
'#E -- - _r 
- ł J:--,,-- 

y:
itJ=
 
- 
 
-- -- - -tlt=-"""::: j- +::-
- - - -r--' 
-...... -
 --" -'-:::- - -' -..,J--, I 
- '- 
I. Na - ro - dził się namzbawi-ciel,Wszc-go świa-ta 
WBe - tle - jem, ży-dowskiemlI\ieście,zczystej Panny  i -;-- -+---'-:::: ll =
c --J-

 
o 
:
J 
 
- -. . -,,::!. __.. '_1_'- .ł' == - -----.r ' - 1L..,,---:: 
- -
 = , .-- j=- i -_ -
,;- -:--r- 
- 
""Fr I 
 r-r- 
I - 
 - 
6 (; 
4 
!'Ooot 
. I 
 I 

: 
 ::: .i. I ,

 
 I I I 
f! .J;Ł-' -
 --=- - ;1{ --- --==---==- 
 ti. - · - - 
 
 - = ,; 
 - 
 
'jr= -, -- . 
. - - -- .-.-
 -- · - ---- 

- r- _- -i--
 _--==-
 --=::ł--I- - =-+-= 
 _ - --,.- ----t- 
I=::......... I I 
Od - ku - pi - ciel, Chry-stus się nam na - ro - dził, 
na - ro-dził się. 


. I I 
 

 -
:: :- ;, =r=" - 
-l t- =S _ _.
 
 
 _ II
 - 
 - ==tT 
.- I =-Ej 
- -
 - t - j - i 
_
____I_

::3 
I._
 
_
_ _LI 1 .i_ 
 .__ 
 1 1 .i _
t_ t_ 

 \:jt - +---
 --- =-F.L= 
 - 
 - -- -- - -- - fi ----.I 
-=J 

 - -- -

 
_E _ v__ 
 
 =1=-
-=-$ - I ==:3 
I ....:..- 
Jak z da-wna pro - ro - ko-wan był; Kró - le - stwo nie - bie - skie 


. 


-
>>>
, 


PlE8NI NA. HOŻE NARODZENIE. 


t11 


, 
. I I 
 .. J' r'I r'I '" 
 
. 
 -J ' 
 
I' r
-
=-Ł
 


 
 
-.- - ---- ==.- :=£ 
., - =-!=
- - 
- 
 -1.- _,._ -.=,. - . 
.=-- -.- -..- .
- _ =S 
1-- I I 
 I T 
 ił ił 
I 'I fi \ I I I I I I 1'1 t'I t'I I I 
.L . .L fJ1. .,1. '1. ... ;;! s=! ...... 
'1.:. t'I fJ .L t_. - Ft=
 -i Ł-A
F=

-
=

-=r -
 
---l- -- 
 
 
nam b-two-rzył. We-sel-de się -Uzia - tki zma-łe.goDzie-cilj.-tka, 
t'I /"I ' 
I - I
 
=
 

 t=
 
-__=h--_ł- }'-J J I=
=r=

 
t
 
-.- .- 
_.- - 1- - -- =7=- - --- -.. 
G -
- 
-
-I- Li-


-I,i 1- Ił-
C-
 O[ 

 6 6 - 
. .t ..J" l' . t'I 
 1 1 l' l' ) ) 
 
 1 l' ) J J 
1 t-
 fi -
;-


r- --=
 
- 
-- -., 

 
 - -. r-
 
- -+.- f--_"'- .ra-- t,.. - - .. fi T_ 
- .1./------ ----" - t 
z ma. - łe - go Dzie-cił - tka., li, li, li, li, li, li,. li, li, li, " b, lI, 


.  '=- 
- 

 - -- -- =f'I 
 --- -- 
- .,_
_ I -- .. 
 -10,- - _ 1 --==== 
- - - -
 h k.

 -.,
 
-.J) --- 
"-"---'- --- 
-=--- -.,- --- 
Li 1;" " j 7' · " " 
 "... 7' 
. Li ,_ I Li Li !oJ LJ I 
t'I t'I 
I .t... .L t'I '" I I ... ... r'I ... I I 

 :Jł
=---= -_
_ = :-
 . 
 =-.i1-= ;;t'---.!-=-_ j 
- 
 - . 
jf- 
 .-
-_ --=t'.-- -- .- -I:: -. - 1- -- -- 
- - tJ - 
 F 
-:-_
 t.- -v -
- - -t;;--f-r" - 
- I . _ I 
z ma - łe - go Dzie - ci
. tka, z ma - łe - go Dzie - cilł - tka! 
. 
2. Maryja, CZ)'s1a Dzie\\ica, pOl'odziła królewicza, - W pieluszki go owinęła 
i wc 
łobie położyła. "- Ch
stus się nam nurodził, - Jako z dawna prorokowan był i t. d. 
3. Gdy pasterze w nocy paśli, staną! przy nich Auiół jasny, - Którzy wi- 
dzlj.c jasuoś
 wielką, bali się bojaźuią wszelką. ..:. Chl')"stus się nam narodził, Jak z da. 
wna IJl'orokow:\n b)'ł i t. d. Ameu. 


PIEśŃ 59. 
.. · -I Narodził si
 Jezus Chrystus. 
Melodyja l, 
I :! 
;,,, ( j e- I __-ł- .,_
.= 
 _

*..d--- 
H:: d=+= E:i
 


 ł- - 1 S-- - . -:-'fL- - =-.- -.?
 . =--::-r.
 - I __ _ ::1] 
I ;.;:: I I I ł I I I r- I I I ---r I l :::: 
".f . 
I . _ :::: 
 
- i
 - [J-
-: J- - J-;:; -J
 J'
 -LL =:: 

 
-l" l l==- 
 I I . 
 __ _ -
 _
 
 · . ----=-ł"='----:::.- 
lJ 
L L. 
 -L-
 ---ł- fi -.:: -L::::..":EE -. -+- !::-ił 
- . - ---. " r ---r--L..-..!:\_- 
=:: I I:::: 
1. Na - m-rlził !Się .Je - zUISChr)-stulS, bądź - my we - Be - li, 
Chwa-łę Mu na wy - 110- ko -lici ilU - Ci A - nie - li.
>>>
tt2 


PIESNI NA BOŻI
 NARODZENIE. 


. 
f=
 
i

LJ_-4::) 


 
I
 -rl rł:-, ł::r--=i-
r-M-r- - 
 T 
k.- . · 
 
P:
: _
:i
J 

:


 
- 1-.--. - -i 
I
 1- r
 f'--- - 
Glo - ri - a, glo - ri - a in ex ele lis De - o, 
. 


. 


. 


. 
f i- ---. 
 '- 
 
 . , . 
 m1 
_
_ 
_
--==:::t::= __= - --== -..- - 1 - ...: -+-- - 
- - -c--q=F-'-r-=r.r- i"' - rff=f- riT 
l '." =--J ]j d . .J
J c=-ł L oJ .J 
 .J -,'
 J
 

-r
-=ł-
 t tr [cPr=
-trll 

 
in ex - rd - sis ne - ol 


glo - ri - 0., 
. 


-glo - ri - a  
. 


. 


Narodził si
 Jezus Chrystus. 
Melodyja II. '. 


2 :-;11 - 
 

 
 __L --1--
 1 "" 1 
 -+- --1 
 --1 Wf ---.-- 
 

 -r,
=-' I,J -=ti. --::£ iI - .
_ - ::-=- -
 = - · - - - - --. -;
-
 
!1..- _- J.. _,,_._ - "- - --- ---,.- -- L - ;0-- - -&.---. - 
. - - 
.lLU = :::: i f I. r- i I'i- rJ.. -r--j- ,- t 
I 6 6 6 7 . 

 I : 
-= 
 £___ 1 :::: ' _- 

j 
f łc '- .J 
 J 'U- - 
 
=J 
v

-- = J -!. 
 ° '""1 - ._ -, -::- - , 
 " --= 1 - " 
J 
--.....l;- - 
 - . I t - I " - t - --r- 
- - 
1. Na - ro - dził się Je -zus Chry-stus, bą.dźmy we - Be- 
. Chwa-łę Mu na wy - 80 - ko - Bci nU - cą A - nie- 
ł 
\
 -- -:= l[ -
-
 . } d- 
-
 fu '- 
 I 
 O-
=+ 
1'--- - · 
- S - ł------.-_- -
 -- --- 
" "F- C;" 
'i rr 'F - r =--i -r---F -( = - f _ I -r 1'- 1 

 :_
 
_
. 6-_.J-%= 
 _J-ł LU
 
i 

-
 

_I:;_I_ _ .t L I - 
 E

___{_.=- .-----=== tr= ===t= 
 f!=.- _. =3 
_tc::!::"___ 
t E_ f _ I f, -- I-fi--. - - --I -( =:J 
:: I I · 
li, Glo - ri - a, glo- ri - a in x- rel- sis Dl' - o, glo-ri - 8, 
li. 


-
>>>
. 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


1t3 


... I .... I 
- - 
 .
. 

.-t-
CuJ I '
H -- 
l=-
 

 f=
-
 
I I I I I t......i F \J--I--' '- 
6 6 
4 

" 
 J l:'J=J .ij J
L
_L
 
 J 
!ł-----1-- -..- - ..- 
 '-" -1 --=-" - == =-= i tf i 
-r-r I I -1""" -- -- - 
glo - ri - a in ex-cel-sis De o! 
 


2. Na kolana wół i osieł przed Nim klękają, - A swoim Go Stworzycielem 
i Panem znają. Gloria, gloria in ex cel si s Deo! 
3. Pastuszkowie przybiegaJą na znak im dany, - Cześć oddają i witają Pana nad 
Pany. Gloria, gloria in ex cel si s Deot 
4. Trzej Królowie z podarunki gdy przyjE'cl1ali, - Mirr
, kadzidło i złoto Jemu 
dali. Gloria, glOlia in excelsis Deo! 
5. I my także chwałę dajmy Dziecią.tku temu, - Jako Panu Nieba, ziemi, Zbawcy 
naszemu. Gloria, gloria in excelsis Deo! Amen. 


PIEŚŃ 60. 
Niepojęte dary dla nas daje. 


r!: i#
fj _ 
 =,;
 t f:- _
-g : 
 

 _ 
p 
 

 I -- ..Ii-- i "i- 
 f
 -1 1 - 1 --. I t - F:=3 
1f6 
I - 4 
I 3 

 sI-, J-"' 
 d- d- oJ oJ.oJ d 
 


=#- 

=== 
 
= ł] 
 :
r:=r

 ł =t

 -= 
 
--
 --- -----: ! 
 ---=- f t- - ____ 
 


- 
- 
1. Nie - po - ję - te da - ry 
Hdzi(' się wie - czne Slo - wo 


dla nas 
Cia - lem J!. - - ::: 
- -"1G-
 -j- -::::::;::E 
 --- 
\1.-: . -:=r;
F
 -
 - _
S = -
 - m - 

-l=::
 
 

 
1 
=.Eł--
j-=-F- -r - -r-I - I - j':"j -- ::::: 


1ft; 
4 
3 1
1;


1i 
:::: 


6 


6 


8-7 


da - - je 
sta - - je 


Dzi - siaj 
Mo - cą 


z Nie - ba 
swo - jej 


Oj - ciec ła - ska - wy. 
cn - do - wnćj spra - wy. 
1&
>>>
H4 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


' 
iIk= C.- 
 =J-":-* d 
 
 
 
-- .=-- - -.- - - 
- -- . -- 

- - .L - +- - ---- . _ , _ 1 ,,- 


- -__-- 
- -F ---r-.:,r- I -- j-I ::::: -t--OJ I -i-i 
I
 I J I I 
I I'; .L..: 1.. :::: - -13-.. o I 

 - :
 łt:: _Ó" -
.- - L 
 === -- -
 --==- 'J 
 - 
 I t 8-- 8-- 
 
it 
 - ---- j - --- _ 1 
 -. I t:: -
 
 -- 
-- -- - - - --- - -1--- - - _ 
-- - L...-- __ 


::::: 


Nę o dze 
Wdzię-ków 


świa 
 ta 
gło -- BY 


; #
 .L
 
 ch= =1= ł = - ;::/:::-= g - a - - 1;= 
 - t ' - - - ::::: 
1 
I!
=------ --s--- _d_
 
 - -=:I - 0-- 
.::1L=p-Io! F 
 -- - --F - -o -- o- 
I --I -'1 -- I
 --jTlj-=- -I I -"I . -r- ------:::: 
l . I I 
I I I I I I I -d. ---... -::_ 
; 
 
 
 

'= 
 
-- 

 

-,J

 I - 8 -- 1 --===- ---- l -==-- - 
 I 
I
. it -/S - I T :=E::::- --=- -,..;_ _
 
 - 
 f'-
 =e .:.= 
 
r-- - - -,..... - --1--_ -- 
I :::: 
przecz od o - mia - ta A pła - czli - we ję - cze - nia, 
pod nie - - bio - BY I w we - Be - le za - mie - nia,  
-i= i
 

 ' -, 
 1 
J= 
+-=F 
::: -ł=
. - i
 
 1 

-
 - 
 
r:::tt+=r -1 -r= 
-=-F= ¥X i=- - r- E 
'- -f- --::: "'b 
- l l J :: :::: 
:łd .J
: : J: . :4 
::::: 
19:#
E=-- - i=-
FF
_"j - £ n
r="-q
- 
-=:r
- - l =- c-: J I 
Ln...=::.
-=

 -A=-_ u-:::=:: -=t_ -I :-ł::.....-==::L ===::u 
::::: :::: 
Skąd dziś WBZYB - cy wc - Be - li, 
Wy śpic - wu - ją. A - nie - li: 


( 
 +L 
 - E
 
 I ---J..-.----I- 
 - 
 --I 
 -.---- 
 -- 
 
'tT łt=::_ - 
 --J --1- -- - -- s--- ______ _ _ _ 
. ::
_ :j=-d- -'S'
---=-8- .. - - --
 - =r-- - _ =P 
 - - 8.:: _ 
( --i-r- r -t- -r-t.:- --r F- --r
-- 
fI' 6 
I.--L .J. 
 :
::I: 
 I 
d 
 

:#
 =
l':r


- -

r 
_ -
 
Nie - ('baj cbwa - ła Do - gu bę - dzie w Nie - - hie, 

 
 
 - -I-+- l

7 1 -I 
 =::J-
- 
 - I - 
I- 
# 
 W' -=-
-- = --=--+- --=o==- _::::: 
o=-1==- 
-==-J . === 
---;:-- -1- -- - - 
--= r - :.- 
o- - T'------= :=::-'-=:1 ---== 
I I i --j .- 
L d JI.J. d I I I I d 
- 
__o - -o- .- I 
.. -# -0 _ -,;:-- =1_ --=_ =-'- _ 

---= -== 
.## -I_
_EFE= 
_ ł -=-
 #R ł= J-'-=:F='- ..:- r=--
31 == 

 - -I--_
----...:.f=r::::::::
f- -==-- -3 . _ 
A na zie - mi po - kój lu - do - - wio
>>>
PlEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


tt5 


2. Patryjarebów świętych UlJragnione - Spełniło się oczekiwanie, - Kiedy Słowo 
z Panny narodzone - dopełniło wszystkich tądanie: - Gwiazda nowa Jakóbowa - 
Wnmściła promienic, - Ciemne błędy gll.sząc wszędy, - Światła czyni zjawienie; - 
Skąd dziś kaMy z Anioły Wyśpiewuje wesoły: - Niechaj chwała Bogu będzie w Nie- 
bie, - A na ziemi pokój ludowi! 
3. Jut prorockich przepowiedzeń skutki - Odmieniły świat cały mile, - Odda- 
lając uprzykrzone smutki, - Przywróciły wesołe chwile: - WSj;ędy echo brzmi z po- 
ciechą, - Że z daru Zbawiciela - Upewnienie o zbawienie - Dopełniło wesela; - 
Więc z niebieskiemi szyki - Wydajmy dziś okrzyki: .- Niechaj chwała Bogu będzie 
w Niebie, - A na ziemi pokój ludowi! 
4. Niebo dzisiaj z ziemią połączonc - Wyśpiewuje wdzięczności pienie;- 
Dzięki Bogu czyni nieskończone - Za zjawione ludziom zbawienie; - Radość nasza 
z Messyjasza - I wszystkiemu stworzeniu, - Że Pan. chwały śmierci strzały - Skru- 
szył w swem narodzeniu. - Brzmijte świecie wesoło, _.- Wydaj odgłos wokoło: - 
NiechaJ chwała Bogu będzie w Niebie, - A na ziemi pokój ludowi! 
5. Aby człowiek Bogiem był nll.zwany, - Jego postać Bóstwo nabrało, - By 
nie brząkał niewoli kajl1any, - Słowo Ojca Ciałem się stało; - Sługa z Pana, ach od- 
miana! _ Niesłychane pn:ykłady! - By z wdzięczności dla miłości - Człowiek w Boga 
szedł ślaby; - Więc niech pienia odgłosy - Idą at pol1 Niebiosy: - Niechaj chwała 
Bogu będzie w Niebie, - A na ziemi pokój ludowi! 
6. Uczynione z Twej miłości związki - Bóstwa Twego z naszym rodzajem, - 
Sprawiły nam ścisłc obowiązki, - Byś miłowan od nas był wzajem. - Dajże, Panie, 
me kochanic! - By ogniste potllory - W sercach trwały na wiek stały, - Byś był 
kochan bez miary J - N nż i teraz z miłości - Wyśpiewujmy z radości: Niechaj chwała 
Bogu będzie w Niebie - A na ziemi pokój ludowi! Amen. 


Niepoj
te dary dla Das daje. 
(Na cztery męzkie glosy.) 


BaS80 1. 
Basso 11. 


1=- ::::
- tG=-J::3 --! - =Js
 I 
-EE 
 
\g1 li:14.


: c: i¥

 
 
b

 


I 

. I I 

- I 
1. Nie - po _ j.., - te da - ry dla nas da- 
Gdzie się wIe - czne Sło - wo Cia. łem sta- 


TerlO7'e 1. 
1'eno7'e 1/. 


' _ 
 _ 
 1_ 

 

 
_J_ 
 
-2"" 
 -- - 
 - 
- _
 =-ł; --==-::;E-=-- 
 _ 
 
 - =- =s===--- - = 
- 
 
_ - !-' __ _ _ _-+--8 Q- 
I -- .::::t:
_ ---r- - - -1--1--- 
I :::: 
I 

 I I 
 
: -:== -- - -
 - - - 
 j 
:-::= - ==--
 -- ---: 
g 
 =" - =
 = p
a:=!-. t--p

 1 
I I I I I :::: 
je Izi . siaj z Nic - ba Oj - ciec ła - ska -' wy, 
je Mo - cą swo - jej eu - do wn('j spra - wy, 
16'"
>>>
116 


PIESNI NA BOŹE NARODZENIE. 


:::: , I I I I I I 
 I I I 
 -1 I ....... :::: 

 - 


F--&f rYl8 
 - 
- cr1
- - 
 ----I.-' ł =--=: 
J 
I 
.- -I=: - - - --- 8 - - - - - -8.-
 8--. 
] - - - !:--= ==--- - - t::=.L =_=-_ 
I 
 :::: 
- - 
::::-1..-1 , I l' I I 1 I I I " 
 

 
 
 . -

 
 
 =E 
 ł =-
 -r-'-r;=-
=L g - 
-; 
 
. ł -==-'- II 
--.-- - - 1= - - Ł-=-- -
 -:-.- __ d:: __ _ _ __. 

I- - -
 I - ł-
 
c-;--" _'__ 
- 
 -r- -1- - - r -r I 'T - 
 :::: 
Nę - dzc świa- ta lu'eez od - llIia - ta A pła - ezli - wc ję _ cze _ nht, 
W dzi'i'ków glo - BY pod nic - bio - BY I w wc - Be - le za- mie _ nia 


( fł:- '--1 - J 1 -£ 
:- 
 -=E8 -f--' ---'-J-J- 1- 1 --'- 
 3 
r R 
f
-C-cf
F1"'1=EfC
 . - :: 

j 

 : -- -d-
=- ti -l -d 
 =-='.!:- J---r 
 * - --J - = d=- l - ! =-
 I --d.- J l 

 ---F=---
 -8
 1-'"- -. 
E==- - F = -r=- --F- + = ::'- f " - - j - 
r-ł-- -- ł-- I -- --- --r-- - - __ 
Sk,
d dziś wszy!! - ey wc - Be - li, Wy - śllie _ wu _ j;
 A _ nic-  --- - k --+ 
 - id - - --j 1 ---' - '-?- -
 -- O ki ' - = - l- S- J 
--- 
 - - -
-- -- 
. - 
 - -=S -Q -- 
- -..... - - --,,-,- ---1-'- 
 - - - - -- - "-==t - 
I ==:--.:=-..: - t 
F - -ł---=f::.- -ł--- +-- - -_ -- ___ __ 
1 67 
I I 
 I , .J._I 
h: -=0 l 
 ::-*= 1 - - 1= =- =-r-."-.d

 - 
r£-- :
 1 ==:-
-':J O 
 

 . -
: '-: f =-
--- 
- = =f = -r- F- f-
f--:
_3 _
 r: 
=-'t .3 
 - ] 
li: Nic - chaj chwa - la Do - gu bę - dzie w Nie _ _ hie, 
(
 
 -__L -- ł ---'---I- I - 
 ---1-- £ - I ---- l 
- JI -- 
' - --.:=: - 
- -' - - - -
 - --8 - ....;.j- -- -- --- 
I - -=== 1 =-r 
 
. -- === ----= - -= 
 --0---= === 
-- ł- - - _1::__ =t=::=-t- _ _ _____ 
 

 I I I I I - 
. --
 
-i - l --01--I=.t -- 1..-1 -ł 
- l --i 
 --L I ---- ił -- 
. ---!1'= -- h -=-=
 - "1--- +r;
-- - -
 -.il 0 -- _ _ __ 
- f - 
--= -Fu - F= : - r '
 - -r - F n -::: --:: - : --- 
A na zie - mi po - kój lu _ do _ wio 
})lEŚŃ (j 1. 
Nużeśmy Chrześcijanie. 
2. :\ 2. Ił 
I I I 'I 

 t! -- r:-r-:- _... 
_ _ __ _' __'__+ ___:=j_ 
'!I r:; --+ - -- - L. --I, '_ -- __'n I __ . _. __ _ ,__ _ '-- 
' I 
 r lf
,1; r
'(1l 
 fJp:hc,: gr -- ; --; ::1 
- ... . I 
(j 

 ' ""'" 
 1....--..... 
. I i I I 1,./ 
 I I 'I I I ' 
:łI---= --=. - -#.. =' J- _---= n_::::- _
__#. =.- __
.- -=- 'J -._,_ 
 
11'- -,. . - -....,. +- - ... _,.___ _ __, __ ____- L.. 
_c -ł-- F__
_,. _ ;ł-ł-ł:-
[E---I ł_ 
--
_:.:::.-'
 J """---- r 
_3 
_L '--F ,,
 i...i...o-I =łf-,- ł- i - r - r =.1:::.: -r--- __ --=t:_J 
. 
 ....:... 
1. Nu - żeś-myChrześci - ja - nie ser-
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


117 


. 
J 

 -. - '
;:r- ='J=F =+':=Eł= -"'
 
I -- 
 - t f = r 3= r
r
=F-łn'-7==Ej

 
1 ! .iL-=- ,-
 
 = 
 ==ł== J
 '__d_ @ I--=-; _I 
 
j - J . 
 
 

.łt- -. -- · - .- - - : - -- 2 -.
 - - fl
 
" --- t-= i -/-- - 1 -- -- 
 -I - F - -=- i 1:r= 
 ,:- r-- 
"'"' 
Ilc-cznic się ra - dty - my dnia t1zi - sicj sze - go, - Ze  
 L- ---1- - 
 ---, 
 
 - - 
 __ 
 
 
L -'lt----- -_.'_
_I _ ,__J_ __--' _ _ _ ,__ 
= . _
. -..:::. .0 -==-.- -
=- =-_
___ _ · _ 
 -.- "- = 
- · -.- · - i Q
- 
 

-I'-... 
 i 

- F ----J,.
 I' 
I III I I i IIII r rłfl 
166 
I , I I I, I I, I I' I I J d ;;j . _ 
- . # -- - # - . 11 ' .."". I - - lE - ł - 
 - :J j-'r - -ij - - - j - j 
Q. . - _"" - ---. - - - - . - - - - - - - -- - -. 
,
-- -- -fi - _ - - fi . _. 1'-. - - .-- '-' - - ."'. 
1- --I' · - - - - ---f' t- - - -1'./ -.
 I " - 
----r-- r - fi -r--.--. __... I - 
I "'"' I I 1- 
6i
 I"a - czył na - 1"0 - dzić zezy-sto - ści Pa-nicń-skii
 Syn Bo - ga 
y- 


fi:: # --,=- , ¥ 
]_-1-=-=-- 1 -=- 
 - .' 
 
--'I- , rL--t- -===1 
1IJ1= ..
- =.- - --=:---=- - - 8=='"" -. =- - 
 _.- -
Z!- -==;::r_3 
i r 1 i I #f I I 
 r er r i r 
f F 
I
 I I J J J I )J
 I I J I I 1- I I 
l 
=Q - 
 ' 
 -j - fI--= 
-=r--= · - j - 
 o -fl----;--
 
r "'"' I "'"' I 
wc - go, A - by sza - Łań - ską moc I je - go wszysŁ - ką złuść 


f
'
 rtl
 ,i=

J, -r
 t
-r 
6 6 7 
I ---- I J I I łI 
--l-=- 
 

 - Ł J 4=) t;- -' F - I. :=- -
 .

-
 
-==J==:I 

. E 
- =r =L-
 - E£ i ---
=t=
f
r

 
wie - cznic za - gu - - bił, A lias Chl'ze-ści - ja - ny  
- 
- -- -1 -- 
 J -- 
- 
--ł-=-_ +-- 1 _ _ - -1 -==- _ _ SI -
 ===-=-- _ -=== 
I -. .- -.- -- -
 :==i
?
--- 

 ]t- - - ---- 
- - - . - -
 - łF ---=£0_ - - i -I3:'. -- 
, i i
i7 I I I I il j I I 
_I 
6 
- .-... 

 .
=J 
 -J_J_ J 
 
-d: J_ J 
 J .r-
 
- .It- r 
 - f' =1:
 
¥ - - o::: 11- __ __--==: 
- -:==t:: -- - · - - - j L -=.1. - 
- -i -r
1 - ,- -- -i-T - 
za swe wła-sne 8Y . ny 80 - bie po . ślu - . bił.
>>>
UB 


PU:::INI NA BOZE NARODZENIE. 


2. O tymci oni jjwięci Ojcowie i Prorocy opowiadali: - Że niebieskie obłoki - 
Zbawcę na jjwiat szeroki wypuścić miały. - A Arona rószczka zakwitnąć miała, - 
Co córka syońska - już doczekała. 
3, Anieli, którzy w Niebie - Bogu w ludzkiej osobie chwałę dawali, - Na po- 
wietrzu będący, - Społem się radujący, głosem wołali: - Ludzkiemn }Ilemieniu - Na 
tem uniżeniu pokój serdeczny; - Na wysokićm Niebie - Bądź cześć, chwała Tobie, 
Bo.te wszechmocny. 
4. Królowie z Sa1ly, z Tarsu - Tego to prawie czasn wnet przyjechali: - Zna- 
kiem gwiazdy niebieskiŁoj - Na miejsce sprawy pańskil
 drogę wiedzit'li, - Dary Jemu 
dali, - I przed Nim klękali z radością wielką, -- Z Jego narodzenia -- Pełni podzi- 
wienia, z pociechą wszelką. 
5. Narodził się w Betlejem, - Miasteczku Dawidowem, w ubogim domie; - 
W pieluszki uwiniony, - W jasełkach położony, leży na słómie. - Wół i osieł niemy 
- Z posługami swemi wdzięczni Mu byli, - ZnaJąc Pana swego, - Nam narodzonego 
przed Nim klękali. 
6. Pasterze kraJów owych - Pilnie strzegąc trzód swoich, wescli byli, - I .te 
narodzonego - Od wojska anielskiego być usłyszeli: - Do Betlejem wszyscy - Panu 
swemu ku czci wnet się udali: - Tam w jasełkach nagiego - I rodzice Jego przy 
Nim naleźli. 
7. Z tego się my radujmy, - I wdzięcznie }lrzywitaJmy Pana naszego, - Że się 
raczył narodzić; - Chciejmy.t Jemu wdzięczni być z serca prawego, - Jemu dziś ś}Jie- 
wajmy, - Jemu chwałę dajmy, mówiąc bez miary: - Tobie chwała, Panie, - Tobie 
dziękczynienie za Twoje dary. Amen. . 


PIEŚŃ 62. 
Nużmy, wierni, laipiewajmy I weselem. - Eja omnes c:anamus gaudentes. 
. . 
r!=


 ====rE
::r:- R=
-
=:I:.=3 -'-
=ł 

 .
p 


- - - =.
 

-- S --ł-
 
 
 
b 

-
;

 i -

 i
j
 
l. Nuż-my, wier-ni, za - śpie - waj - my z we- 
l. E - ja om - nes Cli. - na - mus gau- -
ł-1-

=- - 
 
1 I I I f I I r......' I I '"I 
6 
6 6 6 5-6 5 
6 8 
--- 
'): 
 .J f
 = i 
i . r l-:
- 
-J_;-
i J 

 
 ;- _-=-f__ _
3__
;';I__J 
se - l
 - Bo PanChry-stus jest na-szym Zba - wi - cie - - lem. 
den - tes' Christum Mes - si - am prae - sen - tern ha - ben - tes. 
'l. Ten się czasu ostatniego narodził, - A tern serca ludzi wszystkich ochłodził. 
3. O czem z dawna Prorocy powiadali, - Przyjście Jego od wieków zwiastowali. 
4. I.te Panienka Syna począć miała, - Któraby mę.ta nigdy nie uznała. 
5. Tego Syna Emmanuel zwać miano,- "Pan Bóg z nami," to imię wyło.tono. 


-
>>>
PlEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


119 


6. Dowiem przez Jego święte narodzenie - Pocz
ło się nas grzesznych odkupienie. 
7. Z Bogiem Ojcem nas wszystkich zjednoczenie, - A wiecznego żywota przy- 
wrócenie. 
8. Bądźte Bogn chwała na wysokości, - Z ti'j łaski a niewymownij miłości. 
9. A nam tn na ziemi w tej śmiertelności - Pok{'j w dohrej woli i teł w je- 
lIn ości. Amen. 


PIEŚŃ 63. 
Ob()bodzl!() Jezusa dziś narodzenie. 
. .. 
. -
_: 1 
 ---1---- l =:; 
 
---l- 
 -ł--;_J_ 
 
. -.- ,; - . 
 - 
 . li -1/1- .- .-
- 
I "'- -r 1 rffj 
 rif{{:;-i=r- (=
- j I - 
I 
łlj J 1 rJ J. J
 J J I' J J J 
g--w--- ::=r==":Ł:--===- -= 
 - - --- 
- =f--- I - j =3 
-...:. 
 4 _ - ::=@= 
 
 +
t --;C E 
I - I I - - 
 _{3 
. , I:::: 
1. Ob-cho-dzac 
Cie - szy się 


Je - zu - sa 
na-wza-jem 


. 
r
 : f= ' 
 
 == h 2 
 _"_L 
 
r - -- -ii/-
 --.,- --- ,; li-li- fil ' , 

_ _ i=--- = S - -.-==;:;J-
 - _ - _ - _ 
--=_-= == ==---::- 
_ __ =3 
I -1- I ---ł- -I -r-'- - I - I 1- --il- r - .___3 
l 6 I =:; I I, I 
II I I.d. I ["j 
""h" _.. I I 
__v.......... _ 
 li " 
--o --- --.- - 
 -- 
 
 #- 
 I 
 - 
 

 . --(1- - -_ 0-- -.- -- - - 
- _-.- 
-:./ Ił==L---L- r - (I 1- ' L: -....---- 
- __---..!:=. =t==-=-= L- _-=-
 
=:; 


dziś na - 1'0 - dze - nie, 
wszystko stWQ - rze - uie.  -

. 
-- ---'- -- E I 
- - l - - .. - -ł-- ....,- -----ł--- I - ,-- - 
9- t;..- ._
s-- 
-_
 fII
,; -- -
- =.=--"E. -- 
 -...- -
:- :- _ -=- 
-- 
 _ Jrnf r = 1 --(1-11- t==-- 
 i -(l'- 
 ---G1)
 
I I I I r r 'I I I.J 1 I 
6 v7 6 
I _I 
-- I I I : I I I J. J I I 
"i': ..L ......... ""... ... - - ...-=- 
j:}
h=--+=L t
 F=(I 
#t¥--t-= d=F -, --- -E j 
d 
- =.:f:__
J
t___ -- I-- -t - - - - 
I I 
Nie- Lie - skie i ziemskie uziś się we - se - li,  . 
 

 
 , _
 -=- _ J _ -=-==== 
-- ,;
- .-- - .
-

 -- 
--
= 
 -,,
 =- === 
- r ---r-1 
 
r - i
- -
 

F=:U 

 I I 
 
v7 
IJ.J JJJ 111 n I. 
. =---J
.- -=:-- -- _ -...::....=8-- 
- '-r--r-r--
_L==
 __.- - 
f-- - 
== 
- --==
==---r :.ł' 
NR zie - mi lud wszystek. w Nie-bic A - - nie - li.
>>>
120 


PIESNJ NA BOŻE NARODZENIE. 


2. Chociaż Go nie widzim jako pasterze - W Betlejem przy żłobie, grając na 
lirze, - Jednak Go wyznajem wiarą '3tateczną, - Że On jest pociechą naszą serdeczną. 
3. Oddajmyż Mu serca nasze za dary, - Bo On tćj jedynie pragnie ofiary: - 
- W nich On chce odpocząć jako we żłobie, - I w nich chce zamieszkać w swojej 
osobie. 


4. Przyjdźże już nasz Jezu, oto gotowe - Masz s£'rce ZUl1ełne, a nie połowę: - 
Które Ci oddajl'm z wielką ochotą, - Bo Ciebie ważymy nad wszelkie złoto. 
5. O Jezu najmilsze uasze kochanie I - Tobi£' się niech dusza nasza dostanie: 
- ŻyczymY,l,rosimy serdecznie Ciehie, - Byś z nami hył w żyriu, my z Tobą w Niebie. 
Amen. 


PIEŚŃ 64. 


Q błogosławiony żłobie. 
!i 1) 3 
:I "! I "I ,..., 

 łj.- 
 =£: ' '--1 
 
-1----'- t= --'--'- l -'-'-' 
-'lz...- .-
; l - - .-.- .- ,; - .- - 1- - J-: ,- .'-- I -. - . J- 
-=.G- - .,- - - - ---- - J- . - . =.- · · - fI.----."'" 
-. - 
 
 -1
tJ-- -ry - i
- -, - -j - -, = i -i- -j - -r-# r- 
.... 


, 
s 
I .' I I : I I J I I 
1.. .; --......
 I ,; $. 4- 1.. 1.. _ 
 .L"' 
0' . : # -=zv_ - -'- - 

- . _..-==fE

= - r b=d
 L - i :-:...-__=F===-= 
L "G __ _

 - - -- t -I =ti-t.
 
1. Obło - go - sła - wio - ny 7.ło - hi!' I Jak wi('I- 


.
 
 :::: ., 
I tl
- =:E ==-
 +== _ - 
 :"'::-J-J? '-'
 ł F.-=-- -+- '-ł-_
. l 

 

 b.
 :E=f -r
 -
:.= fEE:r
 ( · 

 
-= f -r f =r l 
G 7 
,.  -J -"" cł J. 
. -= 
 ł =:
=== J.,,=- 
 - 1 :::: 1 := , ,J J - 
 
) - 
 

 łf '" --łt. _ - 
 J -- - - --...- ::- -fi -I- ,-=" 
i .=JF -r-- - -r- --.- === .-_-= _____ -
-- _
 - I I 
ł 
 _ 
ki skarb mieśrisz w so - bil.': Ro-zl\nJ In- dzki 


. 
I · s _ 

 
_... -1-._- 
 
 

 - __ 
-41-'" - -. -I ---- _ - .__ 
[P --

 -- -,; -. i- - I - - - .- - -_ -i= :H -- 
---= łT"'- - - - - . -,; - --1- - -- . - n -- 
-j - r r - j - r - - ! -r t - i - f 7 i i - 
 - :::: 
- I _ 
G 

:t {" 

-ł; lJ=:
 3=-: o-r-J4 11 ==== 
. I - r -ł--t-- - I--T- I --==ł=-;- I :::: -- 
o .. ł I c , °nJ. ł 
l SWlat ca - y By lO po - J'ł', . Jest za - ma - y. 


-
>>>
PIEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


t2t 


2. Co jest nsjdroiszego w Niebie, - Posiadasz to w pośród siebie: - Więc
j nad 
to, bo cud wielki, - Przechodzący rozum wszelki. 
3. Dwie natury nieskończenie - Różne w bycie, różne w cenie - W jedn
j złą- 
czone osobie, - Dziś są umieszczone w Tobie. 
4. Wstrzymaj, rozumie, twe zdanie, - Boś kropelką. w oceanie: - Wiara tu tylko 
prawd.dwa - Sama uczy, przekonywa. 
5. Ten, co w r.ędznym żłobie leiy - Bez posłania, bez odzieiy"- On o 7SZyst- 
kiem pieczą miewa, - On świat cały przyodziewa. 
6. Z głodu w naturze człowieka - Laknie panieńskiego mleka: - Lecz On, co 
tylko ma życie, - Z darów swych iywi obficie. 
7. O jak dziwne, niepojęte I - O jak wielkie, o jak świętel.- Dzieła Twoje mo- 
cny Boie, - K tói je godnie pojąć moie? 
8. Zstąpcie do nas, Aniołowie, - I wszyscy Niebi08 duchoWie, - Pospieszcie na 
powitanie - Boga waszego w tym stanie. 
9. Połączcie się z ziemianami, - Bo tu Bóg jest między nami: - Połączcie przy- 
mierzem stałćm, - Bo się Słowo stało Ciałem. 
tO. Już się ta ściana zwaliła, - Która nas od was dzieliła, - Bóg się z ludem 
swoim złączył, - Aby nas z wami połączył, 
11. Jezu drogi Boie z llami! - Witamy Cię z Aniołami, - Który w maleńki
m 
Dzieciątku - Bogiem jesteś bez początku. 
12. Niech Ci za to będzie chwała - W nieskonczone wieki trwała, - Który przez 
swe narodzenie - Przynosisz wszystkim zbawienie, Amen. 


Obja'nienle. - Wiara, ten boald "argument raecay nlewldalalnycb," jak j. cudni. 
okre6la Ś. Paweł. 


PIEŚŃ 65. 


o tej do bie leża ł w żłobie. 
J r£ 

-1ft-

 
l f-7-
b 


t. o tej do - bie 


le - iał w iło-bie Syn wie-  l j7  
6 6 . 
4 " 

r=
r
 
ku - i - sty z Pan - ny prze-czy- atej, Syn wie - ku - i . aty 
t6
>>>
122 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


J 
 +--

 
 _ J
 
 -- 
- = et - . 
-
 +- J_
_ ___ 

 ' 
 6 rrr - =-!T
 --==fj!J == --
-== 
4 
- l'J 
l : -f 

Cft 
z Pan - ny prze. czy - stej. 


2. Ta Dziewica' królewicza - Nam porodziła, - Grzech Nim zgładziła. 
3. Osieł z wołem pod okołem - 
izko padaj/h pasterze grają. 
4. Trzej Królowie swoje zdrowie - Z upominkami niosą je sami. 
5. l Anieli się zdumieli, - Widząc swojego, Pana naszego. 
6. Święty, Święty, niepojęty - Jemu śpiewają, cześć, chwałę dają. 
7. Takte i my z wesołemi - Pójdźmy pieśniami, a nie baśniami. 
8. Przywitawszy, pokłón dawszy, - Z serca szczerego szanujmy Jego. Amen. 


PIEŚŃ 66. 


Pan z Nieba i I łóna. 
(Na głosy mieszane.) 
s 
. '
 

- :
 
 -, i- 8 -
 
 
 - '-+=-- -=F=J= 
- 
 
 
. - -- -II .-" - -- .. 
 ,,- ----r :J--- - 

 

r r F', =- :::::=r --= r r -= 
 r --- - FF 
I I I . I o 
... I . -::::--.' ...L .J .... 

 - =- Fr
 -

 -,
 


==r=-- -- -j -
 
I. Pan z N!e - ba i z łó - na 
O - to się zMa - ry-i 
 
--f- 
 --::::------- 
 :::L--
 
 
 
- -- - - - -ł-- i . - - ::t -- - · - . - ---- 
L- _ _ - _ _ . _ " ._ __ _ _
 
- 
 =:' - II
 -
 -'-
-= ---#--- r --=
 .- f
 - 
 -=F= 
I I ł- I I I::::j I I 
k J.L
 ...I.:::: ,,, r 1- 
. -=====--
 : 
=c - - 
 -- : 

 I 
 --
 
. 
 -- 
 - 
 --- -:..+= -II - II:; __ 
. 
 . - --------- -- - ----- 
I I ł-:::: --- 
Oj - ca po - cho -cizi 
dziś le - zus ro - dd: 


-
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


123 :$ '" == 
=ł 


 
 
6 6 6 
=
- J-- ,J=:'q ) LlJ 
J j 
 == 

-=+= 
 R
 
=Sd
-=ł=I-=-


 : 
I --+-.- 
 
--=====ti.- 
== V :$ 
Ła - ski przy - no - si, kto o - nie pro - si, 
Od-pusz _ cza grze - chy, da - je po - cie - chy,  

-L
 

 I I I 
--r i-i i 
6 6 
.-1_.. :i J 
 I' n -ł 
J J 
rF- -- rT
 
 i 
 
I ...... 
-" 
o Pa - nie nasz świę - ty cud nie - po - ję ty. 


2. Przystąpmy do trónu z swemi prośbami, - Którego oczęta spłynęły łZ3IDi; - 
Niech łaska Bota Twoja wspomotej - Zlituj si
 Panie, oddal karanie - Od nas grze- 
sznych ludzi, gdy trą.ba zbudzi. 
3. Pamięt!\i na dobroć, co się to stało? - Żeś przyjął z Maryi nikczemne ciało; 
_ Panna nosiła, Panna powiła, - Grzały pieluszki, czcili pastuszki, - Monarchy wi- 
tali, gdy Cię poznali. 


4. A siano i żłobek i bydlą.t dwoje - Bawiły pieszczone ciałeczko Twoje; - 1'0- 
wil'czki łzami jakby perłami, - Przy pi('rsiach snęły, gdy zatonęły, - Sam robaczek 
w głodzie, a świat w wygodzie. 


5. O Pallie Tyś z Ojca, Tyś światło z Boga, - Ubogiś, i Twoja Matka uboga: 
_ Te czynią kroki boskie wyroki, - Aby stworzony człowiek korony - Dostąpił przez 
Ciebie i mieszkał w Niebie. 


. 


6. Wejrzyj o nadziejo! O dawco zbawienia - Na nędznych ubogich, któremu 
pienia _ Oddają. zorze, ziemia i morze; - Co tylko czuje, kołem się snuje: - Jan 
jeszcze w 
)wocie znał Cię w istocie. 


I 


7. Te same czynimy Tobie i Temu - Ojcu i Duchowi w Bóstwie równemu - 
Brzmiące okrzyki przez swe języki, - Głębokie dzięki święty na wieki, - Troisty je- 
dyny odpuść nam winy. Amen. 


ts.
>>>
1
4 


PIESNI NA BOŻ!!: NARODJ!I;.ł.:NJK 


PIEŚŃ 67. 


Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli. 
. Melodyja I.  i1 - /'I 
.. 
-:-I==== -
 _'":__ 
 - 
 _ 
M= . . 
rr', . ' -FłF ł=f - 

 


 I --4 _ - - -r="-E1 - 

 - 
 --
 
I,.i 6 
Lli _ _- n _ PiJ J'J-::=-l ! J ! ) !_ t
 
-F 
::::: 
,. Pa - sta - rze bie. te - li, 
J!l;na - le - zli w tło - be - czku, /'\ . /'I /'I'" ::::: 

 l 
==F
=j-!t=- 
 l_ . - .:.- . m -1- 
 
I c - 
 - 
 =r=s -c 
 i 
 . ., - r 

 
I 6 
 7 
I .. J 
... l 1 )) ).J'" 
 
 1.." I ::::: 
l 

 
-

 
gdy głos u - sły - sze - li śpie - wa - nis A _ niel _ skie _ go, 
w Be - tle - jem mia - ste - czku, Je - zu - sa ma _ len _ kic _ go: 


ł:' .J m · 

 I =U
 '- 
 =t:=
 'R Ł=

-!L- 
 
 
- - -= i.- 

 --fi .; = "'=1 ==- --
 -,, =--_ 
I -r--tJ- -r --i--I- 
 

. C- .-p- - 
. - #6:oJ 
 
, 
 4 
I /'I I _ ,....... i""'i I 3, I /'I . /'I /'I 
I J 
 "1" :t
i J#l-::!: #i- ::!: 
L. J ! /"I 1. .L 
I 
 _ __ _----: _ __.. _ ----=-- =-- _..=--=-.--=
- 


 

 =OO

 r

S=

 _ 
 

 


l) - sieł /ilU z WO - It'm u - sIu - gu - ją, 


. 


 ' 
 =1'L- .1' - -ł\ -JLJL-t 1- f J =___I 
 _ _",_-1.c::= 
 
- -4-- -_


- 
 . . 
-_ =- _.. _II _ --:;,_ 
-.-: - = - ..-lo _ .-.. _ _.. _ _._ _ 
I - $( - 
-., C - 
 --
 - 
 

 
 :.- - f -+ -:,- - C I 
667 
-1 
! ..I 
..1 ol J' J' ,11 .J'.1';';' 1.J' ...: 

 

G 

. 
.';c:=Efj 
Klę - ka - ją, zna-jąc, a - do - ru - ją Stwo-rzy - cie - la 8WO. je _ go.
>>>
PIESNI N A BOŻE NAR
DZENIE. 


12
 


Pasterze bieżeli, gdy głos usłyszeli. 
Melodyja II. 


J1 ==-----4- I 
 
-
--)1:;3=P= - -;ffi - 
 -:1= 
 
--=:r r::.!..- 
-.- r -.-
%- -1 -.=_ 1 . 
:::::- I I I I ; I I r I 
666 
. 
.lJJ I . "' -=-'li 
J 
 
 
 
 J 
: 
. 
===--=- - 

 
 - 
 
= 
 
- - 

- F--ł-- · i I 
 
::::: I I 
1. Ja-ste-rze bie-te - li, gdy głos u-sły-sze-li 
Zna-Ie.zli w tłobeczku w Be-tl
em mIasteczku  
.
.
 
.d J 1= =- : 
 _ L '

 _ __ _ 
 :J_ 
fł-- r 
 ._
l 
 - 00' -. hf r -- 
I -r- I J I I == !: !, 
t I ...i 

t
 
=L:- 

 
, I I 
 == 
Spie- wa -nia A - nicI - skie - go, 
Je - zu - Sl\ ma- leń - kie - go: 

 ł.' == 
 
- - 
 - I 
_=-=-
_-;-.. . :=J-- _ _ 1 .__ 
-- 

-


 

 1=£=
.- --i
 

 rirl 41j-::::::

-f I jl I I I I I 

 I I I I I I I I 
. .-...- __, I ... I ' -'__ 
--. -_ _-===
 _= -=--- -. 
S=-w::.
 -::----'- 
.# = 
 
 fI:
;r---,.o- d 
 =' 
i!' 
 
---1=-ł--F-
-"": ł--
-p=t- - I I 
O - sieł Mu z wołemu- sIu-gil-ją, Klę - kil. - ją,  ftJi
 
--=t:= E-.L 
 
--- . -
 . -r- ;1-1i-
 : 1 
 
:Jt=::-- - - ----
 -- =rą= 1 - -1- - -- 
r ,. 
-+ = - 1 - - -
 """ . ==----
 - = 
""11 I == 
I I 
6 
r . I I I I I I 
. I I. .L -Si- ...L .. --. ...... 

 -.. ' . . .... .-- - - - - 
- ..... 
-.jł-: 
- i - 
--¥ - I -
 kr i F -,.
 - 
 ---
 

f!
-=- =-=- _ ---- -= t.- £---= -.i 
łt_
____ _ r-r= -_ _ 
r- ,---.--- "'" _ 
. - ."" 
zna- Jąc, a - do - I'U - ją Stwo-ry.y - cie -]11. swo - Je - go. 


2. Widząc to pasterze, iż bydlęta szczerze - Niemc ukłón oddaJą, - Padli na 
kolana, tak wielkiego Pana - Zaśpiewawszy, witają: - Zawitaj Bote utajony, - Z Pa- 
nienki czystej narodzony, - Na twarze upadaj..
>>>
f26 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


S. Gdy się ,pokłonili, do trzody spieszyli, - Weseli pastuszkowie; - Bó gwiazdę 
ujrzeli, te dzień, rozumieli, - Alić to Trzej Królowie - Od Wschodu z darami jechali, 
- By Jlokłón Pauu królów dali, - Poddani Monarchowie. 
4. Będąc bJizko szopy, te poszyta w snopy, - Bardzo się zadziwili, - Idą na 
pokoje, widzą.c bydląt dwoje, - Myślą, te pobł
dziJi: - Majestat, gdzie jest, upatr!\ią., 
Żłobek im z Panną pokazują, - Dopiero się cieszyli. 
5. Z najgłębszym ukłonem przed takowym trónem - - Na oblicze padlIIi j - Z ser- 
decznej ofiary swe trojakie dary - Jezusowi oddali: - Te mile Zbawiciel przyjmuje, _ 
Lecz bardziej serca ich szanuje, - Że Go Bogiem uznali. . 
6. Wszechmogący Botel któt wymówić mote, - Co czynisz dla stworzenia, _ 
Kiedy swoje Bóztwo zsyłasz na ubóztwo, - I na srogie męczenia. - Niechże Ci w Trójcy 
jedynemu, - Cześć, chwała, Bogu przedwiecznemu '- Będzie bez zakończenia. Amen. 


PIEśŃ 68. . 


Pastel'le mili! coście widzieli' 
(Na cztery męzkie głosy.) 


.81/830 1. 
.8a88o 11.  ===r-=h:- 1::J
gf --d-
. 
 '- 
 
pi --=:=-1 - .=;Cr;e 

 

tI _ 
 .= 
:!:j -r-r- ł- 
--I= ---ł- r 
m 
 
 
 
 
I I I I 
. -
--==t:: - =tI- 

*
Ł-_. :=1 -:-t- ]j 
, . -===-=---+ =tf - =t:=----= tI---- - 
. 
- -
- I-j 
'- 


1. Pa - 8t(' - nie 


mi - li! 


co - 8cie wi - llzie - li? 


Tenore 1. 
Tenore 11. 


f fi:fił
 -
 -=1L.'--=
::t' 
 

 "--ti -'
 E F-i";- 
7 I l 

 J

 --
 =
r -
 
 
 -
- -1 
= 

 

 
;: ;=E:
 -
 - r r 
)' -- :::::-,.. , :::=- 
l 
--1 r -
-1== ]
#j 
ł- 
 -
* - 
 
==J=-F-F

 ,. a i' 
l :I=R 

ł
_ ::.t;i =- =;--r'---t.e 
--- i =r::E.1i--=-
=i.-'--:tł3-=-
 =--1-f3 
Wi-llzie-liś-m} ma-leń-lde-go, Je-7.U-8a na - ro-llzo-ne-go, 


( 
 
 -=I=-i==-łd--=t=- ,Q---::J 

-3
 ===
 
r =--==--== 
!!El
==

3=

 :-ł--' łS
 3= ;r;;;- r==u - -==---=== 
t ;; 
SYL - na Bo - że - go, Sy - na Bo !e - go.
>>>
PIESYI NA BOŻE NARODZENIE. 


127 


2. Co za pałac miał, gdzie gospodą stał? - Szopa bydłu przyzwoita, - I to 
jeszcze źle pokryta - P:uacem hyła. 
S. Jakie łóteczko miał Paniąteczko? - :\Iarmur twardy, żłób kamieny, na tem 
depozyt zbawienny - Spoczywał łożu. 
4. Co za obicie miało to Dziecię? - Wisząc z pod strzech pajęczyna, - Boga 
i Maryi Syna - Obiciem była. 
5. W jaki
j odziety Pan Nieba lety¥ - Za vurpurę, perły drogie ustroiła Go 
w ubogie - Pieluszki nędza. 
6. Czyli w wygodach. czy spał w swobodach? - Na barłogu, ostrem sianie deli- 
katne SIJało Panie, - A nie w łabędziach. 
7. Co za bankiety, co miał za wety? - Piersi niewinnej Mateńki, nad kanar słod. 
szych maleńki, - Kosztował Panię. 
8. Kto asystował, kto Go pilnował? - Wół i osieł przyklękali, parą Go sw/ł 
ogrzewali - Dworzanie Jego. 
9. Jakie kapele nuciły trele? - Aniołowie Mu śpiewali, my na dudkach przy- 
grywali - Skoczno, wesoło. 
tO. Kto więc
j spieszył, by Dziecię cieszył? - Józef stary z Panieneczką za me- 
lodyjną piosneczką - Dziecię cieszyli. 
tł. Jakieście dary dali ofiary? - Kuba tłustego barana, - Michał Mu wina lJół 
dzbana - Ofiarowali. 
12. Cót więc
j było darować miło? - Sercaśmy własne oddali, a odchodząc, po- 
klękali, - Czołem Mu bili. Amen. 


PIEŚN 69. 


Pastuszkowie ze snu powstali. 
r;
 !-,-J'Y::If1=r 

J=t=
 - 
,0b 
I I -ĘEtj- - i T -- __C-
--r- r= ,- 01j F 
- 6 
I_u__ _
_ l J_ 
J
 tll J: _J _J j 

=i
==-


l
r -F - 

-

 
.... t. Pa-stu-szko-wie ze 'JDU po- 
j 2. Le-żysz we tło - be-czku, mój 
I 3. Pan-na czy -sta Dzie-cię pia- 


fł=ł= 
E 

 U
=.B 

 r r --
---
 = -= j -I i -j 
r-==r= 3 

_¥=kf Lt-
fJ=;L
 
.... . 
wsta li, A - by swe - go Stw.ór - cę po z':la - 
, 
Pa nie, W pie -Iu-szkach po W1 - tY. na. sla - D:le, 
stu _ je, Kar - mi je pie
 - sia - nu, cs :.. łu - JeJ
>>>
I 


128 


PIESNJ NA BO
E NARODZEłaE. =L 
-

 
-

 
 

 ąC -;- =f=ą
C 


 t={!

 r:
 
I -Ł }'_1__jl 1 1 
 ) ł ł l 1 1 Ł 

 c .
-,._
 
 
 
 
I"'TT =-\1- --+- -- . -- ---===-. 
- -- I "r- . 'I 
 
Sły - sząc a - nieJ - Ikie pie - nie, Ze Bóg przy-szedł na zie-mię, 
0- pu-śel - łeś tr6nświę - ty Wrazzgo-spo - dą by-dlę-ty, 
O do - bro nie - skończo - ne, B6-stwo z cia - łem złą. - czo - ne,  -.=- +r - 
 -t5
"L 
 - l--rF" 
 --!' _ - ł 


-

 
- ,--- - - -.=-- - - ---- ==s- - 
': 
- -= -
 

 = -

---v -
 - -=- =--=S

=-r 

f-f 
 _..tl)' 
l l
 tl l ll ll J' 
:-jC ---
 - /I= .II
 
5-
 --ł--;---:::::::FfL=-- ID 
F --+'-+.-=t;i:=łi....:= V --.=

--- 
_ ......::=.v- __ _ _ l.c -=--I.i 
 
 _ 
Trzo-dy 0- pusz-cza-li, Do szo- py bie -ga-li, J\1a -łe-muDzie-
'ł-t u 
Pdedkt6-rym A - nie -li na twa-rzy pa - da-li, Swię-ty, świę-ty, liwIę-ty 
Syn je - dno - ro - dzo - ny z Bo - ga przedwie-cznego, W ży - wo - cie po - czę - ty 


J 
=


 fil 

 t
f 

 FEf=
- 

==
 - 
l i 
 
 
 
 
 
 1 I 1 - 
 
 I 
I_.#=== l 
 ' .L .L 
 

 L .L _ 
_ L.L-= 

-
 
E v 
tt - 7 -=-"-=--

 

 
 ił tI i I 
no - we pie - śni gra - li, zło - 1:0 - ne - mu 
po - trzy-kroc śpie - wa - li, chwa - ła na wy - 
z Du -cha naJ - święt-sz
 - go, z Pan -ny Nie - po - 


we żło - bie. 
so - ko - lici I 
ka - la - n
. 
Am!:!n. 


PIEśŃ ,70. 
Pochwalmy dliŚ. 


I 
ł l
 
 ł 
 -L..

- f
r 
 =-g:j 
;
 -ti-= 
= -

= --=- ;-t- 
 
I '- j I 
f
=) 
l. Po-chwal - my dziś, po-chwal - my dziś Kr6 - la te - go,
>>>
PIESNł N.\ BOŻE NAłWOZEN[E. 


129 


I. 


== :.... :::: 
 


$
 .I 

1
 

JJ-1:r _
 
:::: 


 == 
w Be - tle - Jem na - ro - dzo . ne - go. 
1. Pochwalmy dziś Pana swego - W Betlejem narodzonego. 2. Tego chwały 
są znamiona: - Słońce, miesiąc i stworzenia. 3. Patryjarszy z Prorokami - Chwały 
Pańskiij są trąbami. 4. Archanieli i Anil'li - Chwałą Pańską są weseli. 5. Przy Aniel- 
skiij dziś rozmowie - Chwalą Pana pastuszkowie. 6. Z gwiazdy now
j. now
j wiary 
Trzej Królowie niosą dary 7. Chwaląc Pana, gdy się rodzi, - Niewiniątek gmin rad 
chodzi. 8. l Symeon i te
 Anna - Przy ofierze chwalą Pana. 9. Lecz i Józef z Matk'ł 
Jego -- Chwalą nowo zrodzonego. 10. I my wszyscy Boga wszego - Chwalmy .nam 
narodzonego. 11. DeJ nam, ('hryste, wszystkim Ciebie - I tu chwalić i na Niebie. Amen. 
1. rollaudemul! Christum regem, -Qui natus est in Betlehem. (Cant. cath p. 27. 1695). 
PIESŃ 71. 
Pójdźmy wSIYS()Y do stajenki. 

 
 
 
 -' ,.., 
--ł--J -ł"----ł-- i
 
I 3E::= =:3 :=8 - S


.

 
 
==------:=:=j: 3 
_-= 1=+
 
 -
 - --:F- - 
 -r- 
I - - I \.i If 
6 
 7 

- 
 
--4


 

- 
 _
-=--Et 
 _ 
- 
· 1. Pójdźmy wszys-cy do - sta - jen - ki, 
I fi 
 
f 
f-t-
-L,=
 


-

 -
I -\.i Li -F==F=tttf-r=S=
 '\ 
 
l i l ) L 
 ) 1 l l l l '1 1- - -

r
ffl-H=;a=
 

.--: k --o- I 
Do Je - zu - sa l Pa - nien-ki: 


I 


== s I J'I- " J_ 

1t-
q


: 

 
6 6 
== -) J J J l ł 1 1 l l l l ( 

 -
- ,_C - 

 ---- ;r- 
 
 
.-tt- .---- -- ----P"- 
_ _ 
- .-=-= 
 
 - = j: 

- -1;1 
==r==r 
..... 
Po - wi . tI\i - my ma - leli - kie - go, I Pa - nien-ko. 
t7
>>>
t30 


pmSNI NA BOŻE NAłWDZENI.E. 


:::: *
 
. . 
 t
 --:--1 -", --==: 
--,j__-rJ---. -
 --I 

v- F 
== - - -r=F ttCJ, cJ -- l 
6 6 
· 5 6 r 
-=- 
:J i;;
: 
1 
 
== I 
Ma - tkę Je - go. 


2. Witaj Jezu ukochany, - Od Patryjarch6w czekany, - Od Proroków ogłoszony, 
Od narodów upragniony. 
3. Witlij Dziecineczko w tłobie, - Wyznajemy Boga w Tobie, - Coś się naro- 
dził tl!j nocy, - Byś nas wyrwał z czarta mocy. 
4. Witlij Jezu nam zjawiony, - Witlij dwakroć narodzony, - Raz z Ojca prxed 
wieków wiekiem, - A teraz z Matki człowiekiem. 
5. Któżto słyszał takie dz:wy, - Tyś człowiek i Bóg prawdziwy, - Ty łączysz 
w Boskiej Osobie - Dwie natury różne sobie. . 
6. Tyś świat stworzył, a świat Ciebie - Nie poznał, mając wśród siebie: - Idziesz 
dla jego zbawienia, - On, co odmawia schronienia. 
7. Za to u świata ubogich, - Ale w oczach Twoich drogich - - Pastuszków, któ- 
rzy czuwali, - Wzywasz, by Cię przywitali. 
8. O szczęśliwi Pastuszkowie I - Któż radość waszą wypowie: - Czego Ojcowie 
żądali, - Wyście pierwsi oglą.dali. 
9. Obietnica w Rliju dana, - Dziś została wykonana: - Bożel jakżeś miłosierny, 
- W darach hojny, w słowach wierny. 
tO. Takeś świat ten umiłował, - Iżeś syna nie żałował: - Zesłałeś Go na cier. 
pienia, - Od samego narodzenia. 
11. O Jezu, nasze kochanie, - Czemu nad niebios mieszkanie - PrZ('kładasz 
nędzę, ubóstwo - I wyniszczasz swoje Bóztwo. 
12. Miłości to Twojej dzieło, - Z miłości początek wzięło: - Byś nas zrównał 
z Aniołami, - Poniżasz się między nami. 
tS. Spraw to, Jezu, Bozkie dziecię, - Niech Cię kochamy nad życie, - Niech mi. 
łością odwdzięczamy, - Miłość, którl!j doznawamy. 
t4. Święta Panno, Twa przyczyna - Niech nam wyjedna u Syna: - By to Jego 
narodzenie - Zapewniło nam zbawienie. Amen. 


I 


PIEśŃ 72. 
Posłuchajmy I weselem. 
I.tl"""\ 
 

 ,c p 

 - c p'=-Wd-.-
g=I_£
 % 
-==

-- i i-rf 
i- 1=1 - I =-
 
I . 'i"1 6 6 

 
J

 

Jd -l 
a
--= t==¥;;; I=I==- -
 
 
ł:::=:-
3 
--"'-
 ---I - -r-ł- ,,___FF_3 
I I I 
 
1. Po-słuchaJmy E wese-Iem, co Jliędnia te - gOJ 


f
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


13f  
 
 
I 
-

F
 
6 .ł 3 6 ===- 
4 
I II IJ I 
JJJ 
-e- 
ł 
Ł-

r-==r
 
 r7-- 
 
j-- I =-F=F -+ 
 
-..:.- I 
f;za -:'lU da - wne -go wBL-tle-jem za - pe-wne sta ło, 


f 
-t4

-ł

-

 
1 
i - 
- --'I I 
- -..:.- 
I 
a już po - da - ło lu - dzióm wszem. 


2. Narodził się Chrystus Pau z ubogiej Panny, który nad Pany Panem sam, - Nie 
miał wczesności, by wieczne włości sprawił nam. 
S. W stajni połóg leżała święta Dziewica, gdy królewica trzymała, - Bo miejsca 
indziej, gdzie marni ludzie, nie miała. 
4. W pieluchy uwiniony, a do jasełek, gdzie wół, osiełek, włożony, - Dla nal 
lichotą., nędzą., sromotą. zniszczony. 
1\. O syneczku jedyny, toś w lullzkiem ciele. ucierpiał wielc bez winy, - Wszystkie 
trzymając i w mocy mają.c krainy. 
6. Niebem nie ogarniony, w bydlęcym żłobie, w lichej osobie złożony, - Masz 
byt na ziemi z syny ludzkiemi wzgardzony. 
7. Ty, który przyodziewasz wszystko stworzenie, sam zimno, drzenie w zysku 
masz, - Nędzas Ty, który uiebieskie dary rozda wasz. 
8. \V szczerejś obrał podłości Bobie rodzice czystą. Dziewicę, w niskości, - Ró- 
wny wielkiemu Ojcu sw\jcmu z wieczności. 
9. A to wsz}stko nam k'woli, by z ostateczut-j nas wyją.ł niewoli, - A nas sam 
sobie miał ku ozdobie llowoli. 
10. In8zy nikt, tylko Ty sam, nas poratować nie mógł; co Adam - Przez grzech 
utracił, ten dług za}lłacił Chrystus Pali. 
11. Odjął llas doskonale czartu srogiemu, piekłu strasznemu wcale, - Sprawił 
zbawienie i uwielbicnie w swij chwale. 
12. Bądźmyż my wdzięczni tego, iż Zbawiciela, Odkupiciela pewnego, - Jezusa 
marny, znamy, ułamy w samego. 
13. Chryste nam narodzony, a od Auiołów niebieskich posłów 2iiawiony, - Tyś 
pieśni wdzięcznych, czci i chwał wiecznych dostojny. 
14. Przyjmiej do swej opieki, nas niewolniki Twe służebniki, bym dzięki - Tu 
zaczynali, w Niebie śpieww.i 11& wieki. Amel1. 


17. ·
>>>
182 


PlEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


PIEŚŃ 73. 
Powiedzcie, pasterze mili. 


) 


- J-


3 
 
 

=-IU u.u "='r-

g-rr i 
i - F - 
6 
I 
 
 
 .. /"I _-I--- I 

-
 
 -==

 
 =-
-.
 =- ==ł!
3=- J---= 
 8==='- 
3 
- - ____ I 
_ 
-! =-:
 - -r. 
-=---==- -łir-

 t 
 
--- 
- ...--:;1 j,I-. - -r----- --- 
f P . d . I.ł. I . 
. OWIC Z - cle, pa - ste - rze mI - I, 

 L-j
£k
 --!'r
 - '7' m
 - 
 -
 
 1 
=C::: '=:'C=:-L._._-
 _ 
 _ __,:::=-0= --=;;;;:---
-=::i== 
------- -- _..----- -- - . - 

 i
--
 U 
 
 - i--i 1 ,: - t-rr-j -:1- t:.-I
 
6 6 6 
/"I 
 J 
 I . I I 
-';- .- ,
--1-- - --!.-
. - - 
- -- .- =J - 

::J__ - - --=+-h - 
 ::
:o -
 -.- -I- 
 .--.- _ 
 
- -('- -fi - - :ffo- - I
 -f-- -r--. 
 

=t;/=- t;; -=:j;i r - -,,:,- - - 1- - =
 
-o:- -. 
Gdzieście pod - ten - c zas cE - d zi - li? D o Be - tle - jem sła - wne - go 
l ' J. 

 
 
- 
 
- 
 -- ---j - --:::t-c:
 - - ..,--
-
- 

 r-:r -
. y r

 =rrtff7'n- 
_..I- _' _
_ I -J- 
t --

 -- l 
 
l ł
.-:-:: 8-
E:.:
 r-
 :::::::E 
fI--= i ::'4I!-= ir -fI-_ J-==:=3 
--fl -ł==
 

=- ---=B
-- --I"'------j,I--f---
 
- 
I---I -\.I--"'
"'-
--i,./--;;,-- 
Wi - tać na - ro - dzo - ne - go, Z runny czy-stej Mes-sy - ja - sza, 
-1-..fL- ... .. '" 
 

 :-; 
'L_-:-_ 
"'--
;;. 
r=

 --=: 


'" 

'-- : =- 
 

. I -
tł--ł -t :- -
:--F=r 
-;-
-
-- 
-
 
6 II' li 

 
 
 " 
 ,.. '" 
 J' , 
 
 ;"I :",. .'" .J" 

_c-::-.
 
 -=-- - -

:=-.=-=- 
 E ' . ---=.c-
= ł- . =-!'-----= :
- U 
- 
__ _ _ - ---1---_ __._ l" -_=.5,,- -...
 - 
-"--h- - -"--ił-h- - _--- -- _ -"-h---
 
--rc- - !.---.".I-- -;f-- iooI-,.-- -- .;-
.- -i,./--- -... 
Zk'ąd IJO - cie - cha ro - śnie na - sza lf - bo - gkh pa - stu-szków na _ c1-=-
 =8 
t=--
 ! - 
 t _ p
 
 _
._ 
:1Ec- 
-.
iił=Ii
----- tI- - - - - 
-.--..- - -. - .- -a]=- 
\ ' r-I-I-
-
--j;f--...-...-
--
'-'j '--j-j - 
:::=- 6 
I ' I _ 
 
1 
 
 
 I 

 --"";--=B- - li: -1"- ",-- - -::- --
 

 
 
 - 

 !._- - - +r.'"-
--..,,,-.- -- - - - - -- - 
!._r= ---r - 
 ł- 
 ...,-
- ---. __o .- - -- .-.- - - 
I __t=--__ - -j,l-i,./-- i;i -' j - - --r-- - 
-------- Ił - I - 
zie - mi, Gdy Bo - ga na o - ko wi - dzi - my.
>>>
rmSNT NA BOŻE NARODZENIE. 


tSS 


2. I mybyśmy tam bieteli, - Gdybyśmy drógę wiedzieli: - Idźcie, pokatemy 
wam, - TyJko chciejcie wierzyć nam: - Do Betlejem prosto bietcie, - AJe czyste 
serce nieście, - Bo to Pan czysty sam, - Szant\ie takowych, przyjmt\ie sług nowych. 
3. A po czemte Go poznamy? - Gdy tadnych znaków nie mamy I - W szopie 
Jety powity, wół z osłem pracowity - Parą swoją nań chuchają, i Dzieciątko ogrzewl\ią, 
- Jezusa Chrystusa małego, - Poznali w Nim Stwórcę swojego. 
4. A cót Mu podarujemy, - Gdy tego Pana znl\idziemy? - Ja baranka białego, 
a ty weźmiesz czarnego, - Z chęcią Jemu darujemy, o łaskę prosić będziemy, - Nę- 
dznicy, grzesznicy na ziemi, - My, którzy zbawienia pragniemy. 
5. Znać nie chcą puścić nikogo, - I Józef patrzy tak srogo, - Strzegąc z Matką 
Dzieciątka, co poczniem niebotątka, - Bo tam coś niepodłego zeszło z Nieba wysokiego 
- Na ten świat dla Judzi mizernych, - Letących w występkach niezmiernych. 
6. Patrz, Józefie, co czynimy, - Puść tam nas, gdzie Cię prosimy, - Do tej 
szopy bydJęcl!j, nie oddalaj nas więcej, - Niech to Dziecię ogJądamy, bo od braci tę 
wieść mamy, - Że się krój narodził niebieski, - Głos świadczył na Niebie anieJski. 
7. Stary Józef odpowiada, - Przystąpić do szopy nie da: - Są tam teraz kró- 
lowie, od Wschodu trzej mędrcGwie, _. Dziecięciu dary dawl\ią., Matkę Jego pozdrawieJt. 
- Z niziuchnym, miluchnym ukłonem - W stl\ience przy tłobku, nie tronem. 
8. l nam Go takte potrzeba, - Gdy t przyszedł dla wszystkich z Nieba, - Pójdź- 
cie więc nicbotęta, kJęczą przed Nim bydJęta, - Panu społem chwałę deJcie, Imię Jego 
wyslawieJcie - Ze trzema Królami na ziemi, - Żebyście mogli być zbawieni. Amen. 


PIEŚŃ 74. 


Przybieżeli do Betlejem pasterze. 
(Na cztery mieszane głosy.) 
M
 Soprano. 
 

ą: 
 F
=r
r"
+--
 
I 6 
I 2 
 .
 Te'1łOr
. ł I I I I l 
I II j...J ' d -' I , ... ... 

 1 B===
 L 
;¥ 
 - - - 
 - 
 r r
 

E=:=:__ '£ 
-t-c- 
 -- - === - - - 
-- ::::1=-- iI'- - 
 -- ___ 
Ba88o. 
l. Przy - bie . te . li do Be - tle - jem pa-  
 

I 
I
 - 

 "17', 
 1J 6 

 .L .fi. M. - J"
 
: # -F=


-W 


4 
ste
. HPj I hpJ I 


pa-
>>>
ial 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 
 -
 ,,
 
I ===-6 6 ===- --... 
I ! .J. I 

 I -.d. 
 
 --1.1 
:
- 
 
 _ _ 
3 

I-- 
 ---===::H 
I I ..:. 
ste - rze, pa - ste - rze, I'a - 5te - rze, pa - ste - - - rze. 


Przybieżeli do Betlejem pasterze. 
(Na cztery męzkie glosy.)  
 
6 
4-

 
t. Przy - bie . te - li do Be - tle - jem pa. 


I 

  


ste - - 


I I 

=t=r=F1 
6 
, I 


s E;I=====
=- 

 
 - __--=I=-_ - F 
hej I hej! 


pa 


ste - rze, 


! 


ł"='" 


-= 
e 


- - rze, 


I I ł"='" q 
::=- . I 
I I I I I 

-
===
==:;
 

 
 
pa - ste - rze, pa - stc - rze, pa - ste - - - - rze. 
2. GraJąc skoczno Dzieciąteczku na lirze, hej I hej I na lirze, na lirze, na lirze, 
na lirze, 
3. Oddawali swe ukłony w oborze, hej I hej! w oborze, w oborze, w oborze, 
w oborze. 
4. Tobie z serca ochotnego, o Bożel hej, hej! o Bo
e, o Boie, o Boże, o Boże. 
5. AniOł Pański sam ogłosił te dziwy! hej, hej! te dziwy, te dziwy te dziwy, te 
dziwy. 
6. Których oni nie słyszeli, jak tywi, hej ł hej I jak tywi, jak tywi, jak żywi, jak 


żywi.
>>>
l 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


135 


7. Dziwili się na powietrzu muzyce, hlli' hlli! muzyce, muzyce, muzyce, muzyce. 
8. I myśIili, co to było za Dziecię I hej' hej I za Dziecię, za Dziecię, za Dziecię, 
za Dziecię. 
9. Któremu się wół i osieł kłaniają I hej' hej I kłaniają, kłaniają, kłaniają, kła- 
niają. 
tO. Trzej Królowie podarunki oddają I hlli' hej! oddają, oddają, oddają, oddają. 
H. I Anieli gromadami pilnujlj.l hej I hejl pilnują, pilnują, pilnują, pilnqjlj.. 
12. Parma Czysta i z Józefem piastują' hllil hej' piastują, piastują, piastują, pia- 
stqją. 
t3. Poznali Go Messyjaszem być prawym! hllil hej' być prawym, być prawym, być 
prawym, być prawym. 
t4. Narodzonym dzisiaj Bogiem łaskawymi hej' hejl łaskawym, łaskawym, łaska- 
wym, łaskawym. Amen. 


PIEŚŃ 75. 


Przy onej górze. 


4 
2  -=-

 
t. Przy o - nej 
 - rze 
 Jj 
H

frł 
I 
 W 
 
I -- L
 I .J 
rn J 
)1 .J -{ II 

ą -r-4c3-

J!==t- 
ą 
świe - cą się zo - - rze. 


Fi=

ł--

 -J p=
-q
;J::EFE
 

$ -
 
F=1=f-
 - -r-, C =t=w PFC-Fr 
 J: f 
: I 
3 
1111 111 1J l l1 b 
:
S= - 

: 
r
 
Pa . 8te - rze się u - wi - ja - j, I na mul - ta . neczkachgra-j"
>>>
136 


PIE
NI NA BOŻE NARODZENIE. -

r-F
 
--' . 


l J d , i 
 J 
.L 
... 
F
 
--- 
wiem dla cze - - go, Nie wiem dla cze - - - go. 


2. Przybądźmy do nich, - PoznaJmy {lo nich, - Czyli nie wiedzą o Panie,- 
A kędy jest święte stanie - Narodzonego, Narodzonego. 
3. GraJ, pasterzu, graj, - Bóg ci pomagaJ, - Powiedz, która tu gospoda - Słod- 
kiego grona jagoda - Syna powiła. 
4. Wszak zapłacimy, - I odwdzięczymy, - Ukaż nam, gdzie ta pociecha, - 
Która nigdy nie zna grzecha, - W świat się zjawiła. 
5. Płacić nie trzeba, - Bo ten Pan z Nieba - Zapłaci to On nam dobrze, - 
Szafuje ten szafarz szczodrze, - Kogo miłuje. 
6. Pójd:kmy do Nil'go, - Malusieńkiego, - Wiem, te On nas z chęcią przyjmie, 
_ l wesoło nas obejmie, - Serce me czuje. 
7. Zwyczaj jest stary, - Przynosić dary, - Przywitać gościa nowego, - Wot- 
chłaniach potądanego, - Mamy wonności. I 
8. Weźmie je wdzięcznie, - Pójdźmy t bezpiecznie, - NiechaJ odbiera królewskie, 
_ Jako to plemię niebieskie - Nasze skłonności. Amen. 


PIEŚŃ 76. 
Spiewaj«:ie jednorodzonemu. Psallite unigenito. 


.:=:, 


- 


.- -
 
LLLl-i I -- I i I 
1 .

 

 J
k
D 
( 

 -=T--
- 
_ ł I 
l. Śpie - - wajcie je - dno - ro - dzo - nemu, 
l, Psal - li te u - ni - ge - ni to 


F 


- 


6 
5 6 
. _ _ J=L
IL l ..L.L.-. 
_ 
 

 .
 C-  9
 p3 
Chr:Y-litU -lio-wi 8y - no - wi Bo temu Od - ku - pi - cie 
Cbri-lito De - i Fi - li - o, psal - li - te: Re-dem -pw-ri
>>>
ł'IESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


187 


"'"  
6 
4 i-1
 
lo - wi swe-mu We tło - bie le - tł - cemu, we tło _ bie letł _ cemu. 
Do-mi-no Pu - e-ru-Io ja - cen - ti inprae-se-pi _ o. 


f I 


6 7 

  
Dzia - te - czki spic - - wajcic, starzy po _ ma _ _ 
Pu e - ri psaI - li - tc, Se - nes eon _ ci. ni- 


I 
 
 
.
 fi. ----==-- 
T..-
 - - 
/ 'f j I . 1.1 i I I I 
6 6 

 -LJ J. 
 J f--;-
 I
: Fl 
==--- - =s 
 - 
 -L- r 
 -:=
.-=:.. 
-- - -- . ---- 
- -
 --. 

 - -I-- 
 --r' I 
gl\icie, DziO. ki i chwałO dl\i - - cie, Panu wdziecznie ipie _ waj _ cie, 
te Lau-dem da - te Do . mi . no, cum dul- ci ju _ bi . lo 


"" 


7 
- , 
..  
---J===
?}- 
r I -j
3E: 
6 
5 8 - 'I 
a 
a-
 
..:. 
śpie - waj - . . _ cie. 
u.ni ge-ni--to. 
(Cantioncs catholicae pag. 54&. 1696.) 


Panu wdziocznie 
Psal - li . te  


18
>>>
t
 


PlEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


PIEŚŃ 77. 
Raduj si
 ziemio 1 
Melodyja l. 
. I . 
· J "" :.
 

 . ::: 
.i _J d --d--=r-:=H J tI 

 _ 
 

 
-r- 
 - 


 r= 
 l 
::: 
t. Ra . duj Bię aie - mio I gość z Nie-ba. przy- 
Co Bo - ga z lu-dem, lud z Bogiem po- . 


 

 ...--"" r: j r1 I 
 
--J I::: I. J' LJ.)-I ..

 4- 


 J
 

J-
 - --r 
::: 
cho _ dEi, 8y - n6w A- 
lO."'" : 
. 
 - 

M 
. 
 -b . - 
 1 J _Jd 
 .4 -ŁL,) ::: 
. r::=i3= 
 G- -- 

 

 I - --- 
- 
 ::: 
u _ ma Ż cllartowBklĄj nie - wo - li wyr-wie, wy - IWO - li. 


Raduj si
 liemiot 
Melodyja II. 

 :::s · == 
4 L :-- ...- - 
 - 

1=-UfF;-= 
 f
'o -
 
I ... r-----
- F-ł=t=-= t =+
 F
  -111 ..Id 114 J dd::: 


 
 
 -=
 ftr
-r


1 
::: ::: 
l. Ra-duj Mię zie-mio I goić zNieba przy-cho-du, 
Co Bo-ga a lu-dem lud z Bogiem po - go. dzi:
>>>
PlE8NJ NA B02;E NARODZENIE. 


ua 


. 


, 

 I 
 -c- 
..... - 6 
LJ. L1 .. 
 ji-"U .. l ..J..I I 

 
.iG 
 F II ' 

 
8y - nów A - da - ma I  
 JL
-..J H 
r- r 
 r- -r r r-r F 


l 
Ł .J 
 

 , 1-4 J --J

LJ 
i-i


r=r
 r 
z czar-tow-ski
j nie - 11'0 - li wyr - wie, wy - zwo li., 
ł-ł=b=:::s 
 r'1 
J i 

 
.=. . . 
 
I . 
L,--=-J n . d 


 .J.-:- 
 

- ! d
 --,, 
 r I-r€ 
..... I - I 


f. 
2. Haduj się ziemio I śpiewaj z Aniołami, - Wychwalaj Boga, ciesz się z nieb. 
nami: _ Ju
 nie podn6ikiem jesteś Nlljwy
szego, --- Lecz tronem Jego. 

. Raduj się ziemio I masz pokój tądany, - Bóg ci przebaczył, dotł d zagniewany: 
_ Połą.cz się z Nicbem, boś jut dzisiaj święta, --- Niegdyś przeklęta. 
4. Raduj się ziemio I oto światło wschodzi, - Które kaidego, co na świat przy- 
chodzi, _ Blaskiem oswieca, a nawet znikną wszędy - Ciemność i błędy. 
5. Raduj się ziemio I Prorok wielki idzie, - Co będzie grómił tyjących w bez- 
wstydzie: - On wskazuje drogę pewną do zbawienia, - Zniszcjl:y zgorszenia. 
6. Raduj się ziemio I idzie prawodawca - Nowego prawa i zakonu dawca: - 
Dawne ustawy poznosi, - Nowe ogłosi. 
7. Raduj się ziemio z wielkiego kapłana! 
 Na odpuszczenie grzechów moc Mu 
dana: - Ten, skoro nową ofiarę odprawi, - Cały świat zbawi. 
8. !taduj się ziemio I masz króla u siebie, - Pawa, co włada na $\ieQli i Niebie: 
...:.. Królestwo Jego końca mieć nie będzie, - Gdy tron posiędzie. 
9. Raduj się ziemio I bo to Bóg tym Panem, - Bóg Prawodawcą, Prorokiem, Ka- 
płanem: - On to w naturze człowieka się rodzi, - Na świat przychodzi. 
łO. Raduj się ziemio I witaj tego Pana, - I lud wszystkie zegniejcie kolana: - On 
wam przynosi prze:/: swe narodzenie - Wieczne zbawienie. Amen. 


1S. 


--
>>>
. 


f40 


PIEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


PIEŚŃ 78. 


Rad(jść z Nieba, pląsać trzeba. 


fł:
 
 
 ) 
 
 
b f I
-r -B-r-tT
-t-

 
"1)-; J J J L-.J 
 L 

 r
r=-
 
f. Ra - dość z Nie - ba, plą - sać trze - ba, 
f. Coe -Ium gau - de, ter - ra plau - de, 


- 


:C=::. 
r r 


-- - 
'lA' 


I 


::::: 


6 6 
4 
:::::.J.J.J.J JJ
.J J J I.;.;J I
 

!j 
Bo-skie rze-czy, sta-wić grze-czy: We - sel- my się, ra - duj - my się, 
Ef-ter cli - a ma-gna-li - a: Gau- de - a-mus et lae - te-mur,  == 
4

 EJ
 I 

 
J. 
 
 1 dl .i-
I-r-- 
==---=::! ========.--== . 

=== _--..: --
 I · ======= 
== ..... 
ra . dnj - my się. 
et lae. te - mur. 


2. Rzecz jest taka, z Panny Matka, - Ojciec synem, Bóg niewinnym: _ We- 
selmy się, radujmy się! 
3. Mocarz leży, Słowo milczy, - Bóg człowiekiem, olbrzym dzieckiem: _ We- 
seJmy się, radujmy się! 
4. Pastuszkowie i Królowie - Żywot znają, światłość mają: - Weselmy się, 
radujmy się! . 
5. Z Nieba, ziemi pieśń słyszymy, - W :r
iebo ziemia dziś się zmienia: - We- 
selmy si
, radt\imy się I Amen. 


(Cantiones catholicae. pag. 31. 1695).
>>>
PIESNI NA BoiE NARODZENIE. 


f41 


PIEśŃ 79. 


ROlkwitD
ła 8i
 lilija.  
 
 
 
: . 
 Er 
:r
 rfłfJI . - :
 
I l 


 --J
#t_ 
_ -- r=
 - _ 
 
::::: 

 
l. Rozkwit-nę - ła się li - li- 
A ta jest Pan - na Ma . ry. ::::: : 
 ł 
-:-
LJ .n, 

 

 

;:
 
== ::::: 
ja. Zro _ dzi - ła 
ja; 
 
6 6 
66 4 5 65 
2 3 
:i" J l 11.Jl .J 11 l 
 .D
_ ::::: 
- 


-ę 
-r--
=
 i I-t=r='r-= r 
ij 
..... 
 == 
nam 8y - na. wc - so - ła nam dziś no wf - - _ _ na. 


2. Porodziła Go w radości. - W panieństwa swego całości: _ Wydała kwiat 
z siebie. - Którego początek jest w Niebie. 
3. Troskliwie z Nieba pełnemi, - Karmiła piersiami swemi: _ Od zimna chro- 
niła. - W pieluszki dziecięce powiła. 
4. Zło
yła Go na sianeczku. - W lichej stl\ience w tłobeczku: - Pokłon Mu 
oddała. - Jak Boga swojego witała. . 
5. O Święta Bogarodzicol - O przenajczystsza Dziewico! - Tyś rós
czka z JeB- 
sego. - Dałaś kwiat zapachu wdzięcznego. 
6. Nie zmazanaś grzechu plamą. - Stałaś się niebieską bramą, - Przez którł 
Bóg wchodzi. - Gdy się nam na ten świat dziś rodzi. 
7. Krzak Moj
eszów wśród płomienia. - Wolnym będąc od spalenia. _ Twego 
był obrazem - Paniedstwa z macierzydstwem razem. 


-
>>>
ł42 


PTF.SNI N A Rflt,F. N A RflJ)ZENIF.. 


8. Ciebie Bóg obrał świ
tymą., - Przymier.a nowego skrzynią: - Gdy tywot 
Twój czysty - Zamieszkał Pan Nieba wieczysty. 
9. Pozwól, o Panno, prosimy, - Niech prośby nasze złotymy: - Bo Twoja przy- 
czyna - Jest mocy przewatn
j u Syna. 
tO. Spraw to, niech Syn Twój jedyny, - OdpuBciwszy nasze winy, - Gdy na. świat 
przychodzi; - Przez łaskę w sercach się narodzi. 
n. Niechaj wzbudzi w nas ochotę, - Abyśmy szli z cnoty w cnotę: - Niech wolt 
zapali, - Byśmy Go statecznie kochali. 
t2. Niech i w doczesnym pobycie - Opatruje nasze tycie: - Strzde od przygody, 

U przę.ta w słuzbie swlj przeszltOdy. Amen. I 


\ PIEŚŃ 80. 


Śliczna Panienka Jezusa zrodziła. 


o:..1:::..-r- 
- 
 
 
,-'\ ,-'\ - 
 J'
 -a=P- - " " +-  f.


 
J)_
-- n l .J - 
-fJ 
 J li J .J l 
_ 1 
:blr-
lJ_
 -

-j"=
 
- '- . 
l. I:)li - czna Pa - nien - kil. Je - zu - sa zro- 
W staj - ni po - wi - wszy, siankiem Go 0- 
- __-+
 1 

 :::,-'\ 
f$ 
 t=ó-
 
 
. _ 
 _ -== ..,_ _ t
..:: : - = rI: - - 
---- F- -F 
I -oJ 
 I -'.... _:::: 
 - f 

 
.. d-..-41L J- .d
 ",l. 
_1 -ł- d' 
. 
#-.

(
F?
 $
 -
r=t=
. -
i-
 
::::: ::::.... 
dzi _ la, Osia - no, sili. - no, 
kry - la: 


,-. 


'*==f-f=
i 1 1 

 . .
. =
E3 

 
 
 FF 
 J F - 
 - f --
 ....-
 
6 --" 6 
1 f l ) 
 sd t ł. l' .D .J.... 
. 
 --- 
 - 
I
 t-" ..- 
 3 ';-- 
 
. ____-- - - l::.'-r-
 
 
- =b- 
 -- -.- ... - [ -- 
..._ _.._ _ _f -...... 
 - 
_- I - - .....- II 
. sili. 
 DO jak i _ li - jaj Na kt6 - rilm kła - d:.lie 


- 


......
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


t'3  
 -'- 
 
 l'L-

J 

 
_:p-
_.'-- -fi - 

 .:::=:; - - . - ==!= .- 
 
 -.' - 

 
 
 
 
--= ,,
 . - i
 
 \,.t-- r l 
6 6 
t'I 
 I 
 re, I ,... 
 I 1'1 1""'1 . 
1L :!: 1::!: :!:
 a I I ' 1. 1.... .. ,J J 


--iE==.. -r--1=r -
=E! 

t:=
r 


 

----D==r-.., --- -
 
Je _ zu - sa Ma ry - ja, Je - zu - sa Ma - ry - ja. 


2. Matka Najświętsza zalewa się łzami, - Gdy Dziecię zziębłe tuli pieluszkami. 
_ O nędzo! nędzo! jak
eś mi jest droga, - Kiedy osłaniasz Syna Stwórcy, Boga. 
S. O Bo
e wielki, umysł mój za mały, - By poją.ł wszystko, co w)'roki cwały; - 
O Paniel Panie I jakżeś niepojęty! - Jakiei Twe prawa, jaki
 rozkaz święty. 
4. Mesvjasz przyszedł, lud z piekieł wybawić, - Puykł8.d najBVliętszy BWełn.ły- 
ciem zostawić; - Ohl swoi, swoi, przyją.ć Go nie chcieli, - Boskiego Syna do stajni 
wypchnęli. 
5. Bydlęta parą. Dziecię ogrzewają, - Zwierzęta nawet, 
eś Bogiem, poznają; - 
Oh I zwierze, zwierze, mą.drzejsze od ludzi: - Cdek Boga nie zna, w zwierzu cześ
 
się budzi. ,,- ::r:.. 
6. Płacz Króla królów w stajni się rozlega, - Liczba pasterl!Y na ten głÓ!i sił 
zbiega i - O biedni! biedni! jesteście wybrani, ..,- Boście najpierwsi nieśli serca w dani. 
7. Rodzice w 8n1l1tku już szczęścia doznaj'ł, ...:... Widząc pasterzy, Jak hołdy skła- 
dają; _ O szczęście! szczęście! szczęście niepojęte, - Widzieć niemowlę, Dzięcię Bo- 
skie święte. 
8. no któ
 przypu
cza znać Boga w tym stanie, - W stajni w żło
eczku, ukry- 
..tego w sianił:jI -. O siano! sianol jakżeś godne chwę.Jy,.- I{iedy unosil!Z skarb niebie- 
ski caiy. . 
9. Myślano pewnie, 
e nóg z Trónu swego - Dwornie zajedzie na pola grze- 
!lanego; _ O Panie! Panie! jakieli zawióclł ludzi, - Których blask świata i pycha 
wciąż łudzi. 
tO. Sądzą, 
e matkę obierzesz w koronie, - Koronę świata wtłoczysz na liwe ikro. 
nie,. - O Bo
e! Bożel cóż się pokazało? - Bóstwo najwyisze na sianie ieżało. Amen. 


:;) i . 
" 
.r 


;\ 


PlEŚŃ 81. 


.... 


SłJsz
 Z Nieba mnIJk
. 


°l. 


. Andante. 
..... r1 
 
 j
 

 
, 
el::::"'; _ . rr - n --: I 
 
t. Sły-szę z Nie-ba wu - zy - kę l a . niel-skie 
Sła WUJ Ho - ga, te się Dam do ita.- jen. ki
>>>
144 


PIEsm NA BO
E NARODZENIE.  
 
- 
 
 - CJ

 


 
::::: ::::: ił 
pi
 - śpi: Nie chce ro - zum po - jąć te - go. 
mle - SCI. 


::::: 
r r 
6 6 7 7 
4 
) J'.J .J ::::: 
::::: 
Chy - ba o . kiem doj-rzy cze-go, Czy się mu to nie ini. 


2. Słyszę z Nieba muzyk
, juzci to na jawie - Wyipiewuję. o taki
j dziwn
. 
Bozki
j sprawie: - 
e Bóg przyję.ł stan człowieka, - Panieńskiego łaknie mleka 
 
Ku ludzki
j naprawie. 


3. Skoczmy t raźno. kto pierw
j do szopy przyskoczy. - Jutci widzę. co nigdy 
nie widziały oczy: - Wespół bydło z Aniołami - Bije w ziemię kolanami. - I w tło- 
bik się tłoczy. 
4. A kto moje bydlęta nauczył mądroici? - Kto im podał do serca nauke mi- 
łoici? - It do Dzieciny maleńki
. - I do Jego matulenki - Padły w uprzejmości. 


5. Nierozumny. osiełkul znasz ty w ciele Boga? - O wałeczku' Bóg-te to, co 
e&ci twoja noga? - Tot to Boga Niebo ciasne. - Słońce Mu się icie jasne - Na 
IlU'Itce barłogu. 
6. Przecie! moje bydlęta klękają w tl!j dobie, - Cót się dziwię. Bóg Btanę.ł w dzie- 
ciec
 osobie. - O piękności w ludzki
m ciele' - O ciałeczko' jako wielu - MagDelu 
jest w tobie. 
7. Pozwó)te mi mateńko szczęśliwa i iwięta - Wziąść na rece Synaczka. aby te 
ltcZęta - Duszę moją zapaliły. - I z więzienia uwolniły. - Zdję.wszy z on
 pęta. 
8. Cości coś do mnie Dziecię śliczne przemówiło. - I z oczu swych pochodm. 
do lerca rzuciło. - Nikt nie zgadnie. jak maie kradnie. - Duch nie władnie, węglem 
padnie, - A zgorzeć mu miło. Amen. 


--
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


145 


l 


PIEśŃ 82. · 
Śpiewajmy Panu z weselem. ł 
I I 
 · 

 -.., 

 
 
- t£. Ł
._ J :: --,J I ___ 
3j 
- -.
-t :!fT - r I I l i I -.. -= 
 .... '7 ..... 

 -- I I I I I I I J I 
'1 6 6 
.J... l J --- I J J J .J I -J 
-1-J J I 
r:

:1=1r=r3
3


 
, I I I . 
l. Spie-waj -my Pa - nu z we-se -lem, Je -ZUB na-szym 
2. Złó -
my Mu u - kłon głę - bo - ki, Sza-nuj -my Je- 
t-,,=-*¥=


E-:

 
iiil iiii F il 
I Ił 
6 6 l 
I :rk-'.


-%

 
 r 

 i
 
_c-T--i =+= I - 
r-ł-- -- --- 
I 
przy -ja - cie -lem, Dziś na zie - mię przy-cho - dzi, Z Pan-ny czy - Btej 
go wy - ro - ki, Bóg nie - o - gra - ni - czo - ny, Czło-wie- kiem dJi:iś  ----'_J_-J- 
 J--L J 
- 
. 
 -I- 
-
 
 
-....1- j- - -ti-._
. 
-. -"Fj 
--=1
=
 
I --F==F =4= -r==F- -F-- =tu= 
- - 
- 

F=r
ri 
'-- ........ 
6 6 
1 1;):Ł
c
-
 1
_ -ł
Ł . 
=dJ 
_ p___C: fi'-- ,. _ U ,. ___ _l 
+-=1= 
- ---t-- -- _.--.:..
 
się ro - dzi, z Pan-ny czy-stej się ro - dZL 
zro - dzo-ny, Czło-wiekiemdziś zro - dzo - ny. 


. 'pIESŃ 83. 
Tryumfy Króla niebieskiego. 
. 
· -n-
 :::: ' ::::: 
I 
 ..
 


-
. -J =F;=f E'=i:Jj 
r--c- i d:J'= '; - F- 14' c::-r 
 i.
 
l
 -': - J jl:o ""
 I ..L I J --J 
 
 dJ) _== 
;r
 r
 -
 -+
;;:J-j 
-ł -=FI t tf=- 
 =8--3ll 

 :::.i- I - --. _.E=:::s:--
=+=-'- r ==- 
- - - :::- T - 
 :::: 
l. Try-um - f Y Kró - la nie - Lie - skie - go 
Zsą-pi - Iy z Nic - ba wy - BO - kic - go: 
III 


-.
>>>
146 


PIEANI NA BOŻE NAROD/.E
m. 


s 

- h - B 
 
 - - !.--/'!O,----- r
 ---r h --1---.:.--ł-- -F ---1- ł ---l- -- 
 
I ł: -r---'-- -. 
 -+--1 -+---ł
 - -+-. -.--+--- ---li- ----1--1 1 
11'-- --- -- - .-:--- =,-- --
 - -- -
 II -_- 
I - - - 1't iii " f. - 
 iW
 ;;;- 
 r r T; -ij- i i, 
I i"'"!--. I' li ' 
..
 Il 
 1....--....1 ,...., I_!--I I I I I I I I 
_.£... Ił Ił ... I i Ił -... ............ 
... ... ł- -
- -1- _:
=fE 

 !i: 
=*E 
 l 
- 
=
l
E-- __

 =J 

 --- --F-I-Ef----- E_I::t_t=--..=E3___::I 
- 


I'u - bu - dzi . ły pa - ste - rz,"w, no- 
- I 
i
 o l::-i-= '-= =ł==E ł -::t:==t:: 
 
 +=
 ::r-= ł 
 =ł-=- - - M --=== 
!t:= _. = Jł=:L_ ----s-- J---
 __ 
1II -
"= =-_=-=-=- '---=., o-=--= 
-
 ł- - -- -11#= -
- -Ił--- - j -.- --fl-_- fł_ -- 
r- I 'o/ r.-'I I I I I ---I I:::: 

 6 
7 6 6 ) 
11 J -1 J J d #4 L In I:::: II 
:-
 - -
- - -= - --- - - -.
 - --- '--. -. - 
l p 
_ 
._ 
 J-'-


=I__c__+- _f= 
 _/I!_I=---,II__ 
- -

-P-r-I-+ -
 =-'r--
E ---- 
......, I 
byt - Im swe -go stró -Mw, f1pie - wa - j!!C, 8pic - wa - - ją.c. 


2. Chwała bądź Bugu w wysokości, - A ludziom pokój n3 niskości: - Xarodził 
się Zha"vici{'l, - nusz ludzkich Odkupiciel, - Na zil'mi, na ziemi. 
3. Zrodziła Maryja, Dziewica, - Wiecznego Boga bez rodzica: - B)' nas }iekła 
pozbawił, - A w niebieskich postawił - Pałacach, pałacach. 
4. Pastl'rzc w pod...iwieniu stają, - Tryumfu przyczynę badają: - Ct się nowego 
dziljl, - Żc tak światlI M jaśuieje, - Nie wied7.ąc, nic wiedząc. I , 
5. Że t/l B,"g, gdy się dowit'dzicli, - Swój trzody w polu odhie
eli, - Spiesząc 
na powitanie - Do Betlejemsldi-j stl\inie - Dzieciątka, Dzieciątka. ' I 
6. Niebicskii-m światłem oświeceni, - Pokornie przed Nim uui.i;cui, - Hogit'lIl Go 
być prawdziw}m - S('rcem z afektem żywym - Wyznają, wyznają. 
7. I kti.re mieli z s' bą dary, - Dzieciątku d:lją. za ofi.lry; - Pn:yjlllii:j /I U;I 0- 
dzony! - Nas i dar }Jr7.
nil'siony - Z ochot:!, z ochotą. 
8. A potj'm Maryi cześć ddją, - Za Matkę Boską J
 }rzyzn:1ją, - I z Ojl°1'1II 
domniemanym, - Ji,zl'fem mianowan:,m, - Serllpcznie, serdecznie. 


PIESŃ 84. 


Vi BetJł'je.il, mieście, Je1us się narodJ.ił. 

 
 : -_ J
 
 -
--r
_:::: -- 1''''''L - """' 

 '_.J_ 
e -=a ::-==ł=---' _ -;,- - -=--
. 
-


 II ".:=:-:.:r:- - Ił - - _ --+---=- - 
. .::-- --j 
i -
- F
 i-- Lf1J o.. ,,;::: r =-r= -rJ · =-1--='-
lj 
I J I I J. 
-::::- J l l 1-1 J 

}-: 1:_3-- 
 -
-===F.
 --

-ł 
 J I 
.;;;;;;. .

- 
 -- 
- ===-= 
 

=7i==t=+==--==fd== _I!'.;. . 
 -- " 1"""-1 -- , 
 _ =t==--=-
 --=.--- 
------ _ 
 - ----_- _==.t_I=- 
::: 
lo W Be-tlI' - j('III, lilie - ście, 
Tę skli - we ser - ea
>>>
PIF.SNI NA BOŻE NARODZENIE. 


147 


. . 
_ 
 ...L s · 
I
 
__ ----
- -- 
 -+== ==
 
 -- _-I-
- 
 _. --n-+. --!._ 
 
' .... 
 
... -_- / . . = - - 
 =1 - 
 r I' 
 
- =- . - - -j'I - 
!- e
 -
 -
- 
-,=-::: i
 -
r-f- 
" 
 
 r"i I 11_ . Jt4 "" 
- - - ....,... - 
.. 
11;--;]1- --- - -- 
 
 -----:iiii1-- II ---- ł -

-
 
 
l r ).
=- I'

=== t.:: =:... --
- ! ===-
---=== =+=== - --= - 
I 
 =-\;I-=-=
-==t===
 ==I--
 =--' ==
=== ===-- - - - 
- ::: 
Je - ZU8 się na - ro - dził, 
z ża - lu o - 8WO - bo - dził. 


. . . 
... 3 J I'J lilii! 
I
 tt - --
-- L- :--' -==-----;- 
 
' _ 1 --- -- J
 -- -I-- 
 ĘI d- ==Fj 
-TT- -, - I 
 - -I-T ., ---"" 
 I- j - _--'.--- --- - 
- = -_____-_" --1= 
_
_" s.
 .
 _ == .ł-f_-_i!i
.= = ----=- 
 
- -7-;---- f -="
-:::: -u-j-'-- -i't-r- 
l lo"}:!:':' t 

=- ;1J1 
 __= -
 :; . 
- 1 ::: 1 .3
 i) e 
 L 1;- 
- 
 
'..}'-11-+ -.---+--1- -,..L-r-:L-- '
I-
 - 
 -._t--.- 
t==:ł .:....:2:====---== -=

 = - 

 == - -==--+= 
:::: 
We - 80 - ło te dy, · 


.---- 

 ="' 
 ł I, :::-::: 
f ' 
 
=-_. --==; ::r=-.=r
 - 
 -= i;
_- 
 Io ;
 -=::-' :E -=: - I -, t --=== 
.!- -1-- -- --- ,- -. - --ą-==-- -'1 - - s-" -.,- - : - - 
J \ 1 : =',=1 ; - 
- I.,:
 
 - r1 --T,C-
- --i ,
--r.s = 
1 L.J1. L L -.L I I 1 
 
 .L.J..J:::: 
l r:rL

 

-=-:.-]==
 

 
: ł 
-;- . 
-

- - r:3
 ł 
 - 
-
: - -
 ----TT- ]-I---
, - - I . ----r -r- - __
L__ 
'-. -...I --- .... 
je - te - li kie dy, Dziś być po - trze - ba. 


2. Pasterze Jemu w,'8'lło śpiewali, - \\" ół z osłem pal'ą. w zimnie zagl'zewali; 

Iy z wes(Iłllści
, z szczel'l
 miłością. - CZOh'ID Mu bijmy. 


3 Królowie wschodni 
a gwiazdy pr7.ewO!lem - Zjecb'Lli z d,uy, Voddaństwa do- 
wOllem: - 1\Iy 
Iu za złoto z wielką. nchotą - Serca oddajmy. 


4. )Iarjja karmi, a Józef piastuje, - MiLłćj Dziecinie 11ilnie usługuje: -- Wił: c 
;ch przy1ładl'm, wierności śladl'm - Służmy Dziecinie. 


5. Sl'r.Lw to, Dziecino, Jezu msz kochany, - Niech w Twojej łasce nie zJlamy 
odmiany: _ 
i('ch w ("'c
esności, p"t{'m w wieczności - Zawsze Ci służym. Amen. 


19. 


-
>>>
t41ł 


pmSNI NA BOŻE NAROD7.E
IK 


- 


PIEŚŃ 85. 


. 
· Witaj Jezu, Dlieł:il);tko. ł , 
-=


tli-r;ff8:
 1 

 
-.:J 
 ..Q J

 4 
 J
 
 
.
!:'=',
 _ j 
ILP:ł: -:;-J - - . ---
'1"'::::?: =ł-- I - _ - - -
-==-_ ---= 
LJ
 +- - ----
- 
l. Wi - taj Je - zu, Dzie - cią - - tko, 


FE 
 £r
=J=.=I=s _:=E; E:

 J-=-f::3 
j 
: I -- -f=t -= -F-r ::tFy x = =-= =r= F- 
=F::T-.:-r=3 
6 6 
b

 
=t
 

-8ł 


Ałc 
 : 
=i=J 1 


=== f= E::E::: I -=== _-.:.-==1=+ -r =-I=-1.:.:::. --+==.-ł==! 
· OChry - ste, nie - wi - nią. - - tko! Te - go dnia wc _ 
o-  --- I ...... 

 -I--:t=-, - 
 - 
 ...... 
 I -- 
 
p-- -- =-d- -ł- .
. - - -. - - --+---=t-= 
-:-
 =8_ -- =;;=- 
 =#.- ----:- = 
,o= = 
 - - _ --8 -_
= 
1:-1 I I I I. I I I I I 
6 7 
I ,I I '_I 'I I I 
oC- 
 
 I L.L :! -eI- -;- .e. -=- -ao- 
 

 .-.- l: 
 --- 
 -- 
 --- F 
 
 - 
 -- 
 
- -=- c:- - - 
 ----_ -----.--_ __ __ 

- -- - - - -u= - --------- 

- - -,a-- - "-= ____ ....=1=- 
-- 
 -T- - -.:.- --1- -r--.-t-- I 
łe - - go z Na-ro - dze- nia Bo - że go We - sel _ my się, -


 F p r -!f
 F 

 ł
 j 
I I 1"'- j I i I" '_I 
:::::=--- ----... 
I I I I I, I I, 
.-j "0- .e. 
 _I :! _.. 
... 
.... 
- 
 
r =F8 
 _._ 

 -- - 
 =8- : ill - 
- - -r t - - -- . -- SD 
 ===== 
--- - t=-
 ' ==-",-- - 

 l::..,.t -.:.- 
ra - dl\i - my się, Chwa - łę Bo - gu daj - my,śple-wl\i _ _ my. 


2. Bóg z Panny narodzony, ny był człowiek zbawiony. Tego dnia wcsołego 
z Narodzenia Bożego Wesrlmy się, radujmy się; Chwałę Bogu dl\imy, śpiewajmy. 
3. Aniołowie śpiewają., - Do wesela wzywajl
. Tego dnia wesołego z Narodzenia 
Bożego - Weselmy się, radujmy się; - Chwałę Bogu dajmy, śpiewajmy. 
4. Trą.bcie, trąby wesołe, - Śpiewajcie pieśni nowe. Tego dnia wesołego z Na- 
rodzenia Bożego - Weselmy się, radujmy się;- Chwałę Bogu dl\imy, śpiewl\imy. Amen.
>>>
PIESNI NA BOŻE NAHODZENIE. 


UD 


PIEŚŃ 86. 


Witaj Jezu koc;bany. 

F.:c


-t, f r 
=Rr
 F-f
 j l 
I ' I !J.-
 
. ," I I I I ---=--_.
-- 
 . -- "-- - 
 - -
j1- -.-.-- 3 

 f1-===:t : --:: --=- '='=? t 
,. --:= 
 
 r 
. - -
Ft- -= 1 
----- -r-r--- .-,-- 
I I 
l. Wi - taj Je - zu ko - cha-ny, wi - tĄi Pa. nie J 


. .. 3 ł 
f f1=

 
-== 1== --- )
3

==
=łb
- =. 
E 

: 
 
l r F
r ? 
f
.ttr= 
 :

 i r'=F i-t ł 
L
iI- I , l ., 1'1 _, \ , , · I "I , 


 := 'ii
r
 r 

-P

 
'--. 
 
 
nad Pa - ny. Tyś jest na - sza po - cie-cha, 


. 
(fi: 
-
-- -
- 
Fr- 
- =.Ff
 
 _ 
=c:H 
j I b 
- i i i-f 
= Tr-t+ - r - =(' =j- _ =
--ą 
'I I I ł 
I'J- .!-'=:J I. I:!: d... J-'." 
 
Ty naszbawia@z od I;rze-chlt, ha, ha, ha od grze-cha. I 


2. Pozwoliłeś rączenki, Jezuleńku maleńki, - Pozwól
e i gębuli, gębali, - - Niech 
Ijię grzesznik przytuli, li, li, li, - Przytuli. 


3. A tam, Boże, kto Tobie pląsy czyni przy żłobie? - T.\m pasterzów 
romada, 
gromada, Co śpiewają ta, da, da, Ta, da, da. 


4. My, stojący wokoło, zaśpiewamy wesoło: - Chwala Bogu na ziemi, na 
ziemi, - W Niebie z Matką z świętymi, mi, mi, mi, - Z świętymi. 
5. A tak wszyscy zagrali, wcsoło zaśpiewali: - Wesołc nam nowiny, nowiny, - Na- 
l'odził się Jedyny, ny, ny, ny, - Jedyny. I 
, 
6. 
arodził się syn Bozki, ściskajmy go za nóżki, - BY5my grzechów nie znali, 
nie znali, - W niebie' z Nim królowan, li, li, li, - Królowali. Amen. 


- 


....
>>>
ł50 


PIE':)NJ NA BOŻE NARIIDZE
IE. 


PIEŚŃ 87. 


Witajmy Je1.usa nam narod'Lonego. 
(Pierwoł,na Mclodyja.) 

l.:
 
 

=r j 

--,-- J_-?==I=
-ł
j-1=- 
 
 łł.j 
I 

.JJ.:f
 :::::r r,8_q F

-r
 
6ł I 6 7 I I l 
_ , I.., /"I
 I .....L 
_ _- ....-=:J-- 
:# 3--_ --- 
_ - 
 -fI'-T I

=
" =---'-3 
=:-,,- -P:=L;=- -, __ :::3 
_ --=-::.
 =" =!::=E-==-ll =-_ -L.::_t.== L
_
::::r:.....:=I.= L=Ł= 
-=:I 
I ::::: ol I 
t. Wi -- tl\i my Je - zu - 
a. Uilm na - ro- 
.. W u - bo - giej sta - j
n - ce w. żłubie zło- I 
. ",::::: 
 ] I
' 

 
=- 
 = 
==1---' 1 
 
-=-
-:---;- tl =
 --t
 -f t .
 .= 
 -:- "- - r., .;"3l
 
=-" = ,;- =
-'.. -- 
 .., ,,= -::-.--S-.- ,,-.., .--l -- ,,-- :-=- ----Q
 - -=-]3 
I - 
 - r -,-- _-" l " ---J- -, r "_- ,, -..: ł-- ir-- ---- 
-= I 
I" -, - I I I 
I 
 
 ł 
/"I ) , I I I 
:!: -=1::::: l 1"1 -=1. :=2: 1.- 
rJ . Jł --- 
 - tl - - . -- 
 --- -""" gt ------ --- l ----.- j 
.łt===
- -
 ==-
--=- ======..
 ="-=--. "=- :-
- --- 
__ __ r:.- __ ___-- 
- - r -
- ł -Ł. --1---""-,,, 
_ 
 :; :...

 ::::: - --- - 
 -T- -1-- --'---t--- 
I dw-
-
 I 
. to-ne-go: 


I
 +ł- ::: _-1-=-- 
 - 

 -+---- 
 - 
 - 
 -+- 
 
11 .
d- _ - -- - -- -Q- ----ł--ł 
_ .'_ ___ _ _ _ _ ._d:...,; - - ,,- -0- - 
I =-l 
 r-=-
= 
 

 : -e 
 - i -- g= -.,- 
 =,,= 
 S::.- 

 - I I I I I I I I I 
6 6 li 
::::: -d l 

 I I I' I 
1 
=;t- ] I o:-' 
 
 =- 
 " =-
-.

 J= 
 =3:t::.-,,_ 
 --=- 
 -_ 
 
.;.r-
 .---- -- - - 
--..- --G-- r - -- 
 
__ .-G- c- -- -P'" - - --=----=- - Q ::=r: - 
- :::::- ;--r -:--r- - .---r-- - r-i -r- - 
l. l(t6 - ry le - ży bl'z o - d
ic - ty, O - sieł z wo-łcm  - - -
 :J==+= E=r-== -
 
 =j -::r=: 
 - 
 - =1=:::= 1 
 ========== 
=::-
_
 -
 =- - - -I -e=='-i/--= = - -=-G3:=2 .--======== 
b - r- 
.-- F t--Fr--T F -"'.-- 
I I I. I I::::: 
----" -. 
- -- - - -- -- --- 
.._i__ 
 -- 
 
- ,,- - L] -- =.=. --' 1 l . ----==== 
'-łf-- _i5- -. - ::::t:::-
 ,,----.. --- - 
- F r- 
- --==r-= =-' !--==F ::::: . =====- 
Je - go 8pO - łem pa - rą grze - ją.
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


f;jf 


Witajmy Jezusa nam narodzonego. 
# == 
1 1 

 '3- 
=
 _
 II 
 -H-
?-=-13=i J J 
'it=-
=-. _ł=-- __ 
 c- _ł l-..
 - ----
--EEi-G_ 
I i,J i i i i I i-::::- I i I '6 I: 


 J_..-

 1
i

--


 
:::: 
l. Wi - taj-my Je - zu - sa 
Wu - bo-giej sta - jen - ce  j!.-#- --;"'- --1"- · - 
 - --1-
 

 
 P4 
 CH 
L 
.
 - . -= .--=----= --i 
 -=:: -=-j- 
--.:. -,.-:- -I-t- -:E 
I -- 
 -=-
 -=-i-=- -r--= =-( -
 == -t - j_L_ =u-
 
_ 

 6 
I I I 
1'1 1'1 
 · 
:£:::: l l J -r 
--


 

 - -r -r 
 

 Ff =l=E=t=l- tE- -=-:- -r-
" 
11_____ __!f - -,.- --ł---- 
 
== j 
nam na - ro - dzo - ne - go, 
w żło- bie zło - żo - ne - go:  rij1 I ł 4 
 
Fl

ł!fflE


-tt

E f=p;::-
 J J - -B==;
 :
 
fID1
W ....!.... 
 j =+- -. .ł f 
-r- r 
 F - ,-= -= 

-==r =
 
l . rAf Ol .. 6 6 
l -t: ! "1 l- --4 :4 J J J J J I 
tl:i
 _ !

t :[= 


 F
F
 y==
 
Kt6 - ry le - ży bl'Z o - d
ie - ży, 
. 4. I ( 
, ,4.: .:
 . I 

 =;

--. - --1- -1--JI
 -- -
 

 
-- 
 . -.
-ł- - =-
 =r=

- 
 =-"T=-: 
I - - j 
j--t
-r r
i-IJ ------;J= 
j-r- -i -r "j - 
6 6 
L .="j- o.t-J _ 
 J - J J- _) -= 
f = J eJ __T=d_ 
 
p._;# :-- -j -
 _ ..L. -El:; r
 
 
 t3 f-pr-=f£-F;= lł 
O - sieI z wo-łem Je - go spo-łem Pa - r, grze - ją. ;,.l 
. 
ł 
2. I\t6ż Ci jest przyczyną, mój Jezu kochl1n:-", - Od kogoś na świat w tę nędzę 
prz)'słany? - Tyś Pan Nieba, czegoć trzeba - Tu na ziemi między wmi - Bydlętami. 
S. Za co Tw6j majestat tak jest poniżony? - Przed którym najwyższe zwykły 
psd&ć trony - Na kolana, wjelbi,r Pana, - Stw6rcę swego i wiecznego - Szczęścia dawcę. 


- 


-
>>>
152 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


4. O Ojcze przedwieczny! cój-to za przycl!yn&, - U nam z górnych Niebios zsyłasz 
Swego Syna - Tu na ziemię, aby plemię - Śmiercią srog'ł i krwią drogą - Ludzkie zbawił. 


5. Niewinny Baranku, B
że stwórco świata, - Idziesz z Nieba do nas, boś nasza 
zapłata: - Witaj Panie i kochanie - Ludu Twego mizernego - Zbawicielu. I 
II 
6. Boje bądź pochwalon od wszego stworzenia, - Żeś nam dał pociechę z Syna 
narodzenia: -On świat zbawi i to sprawi, - Że strasznego i wiecznego - Ujdziem piekła. 


7. Pobłogosław Jezu nas, lud Twój ubogi, - Ciesz, wspomagaJ, ratuj, oddal gniew 
Twój srogi: - A my Ciebie tu i w Niebie - Niech wielbimy i chwalimy - Na wieki 
wieków. Amen. 


(NIe.podzlanka dla pewn4lj koteryl krytyków. Nie ehe"c by
 jut anUelplndo napldlny, 
jllr. to Dlera. by..I, pr..ez D.łninych, nlelr.ompetentnycb, a c.ę.to jedno.tronnycb I nle.Dmlennych. 
p.eDdo-krytylr.ów, trzymaj"cych .Ię pogaullr.lego "Nil adm;rnrl". nldmleDI
 tD mu."ę. .e umyliule 
przył""zyłem d..le melodyje do jedu!!j I tejje .lm!!J pielni. aby IJolr.aza
, jlk byłl piorwotnie urzlłÓ.. ona , 
a jak pr..roblona (przetwor.onl) I do praycl.ku (akcentu) mowy ....tó.owan.. a rac.!!j nacl"gnl,t., wygl"d.. 
Taka ..mliDa , gwałt tali.I wypadn;e prawie ..aw..e na nlelr.o...yl
 melodyl, ktdra widocznie traci 
Da .w!!j .amorodnolcl I potoc.y.to.eł, o.obUwle maj "c. .akrdJ Iwl.towy, jakiemi." powlęlr...llj c.ęleł 
plelul ua Bo.e N.rod..al., Wolałbym .0.ta"l
 j" ....... lu .tltu quo, bo: "E duobu. m.lI. mluu. 
e.t ellgeudam." Wy.kok teu orty.tyc.ny I moje Dle.pod.lewany uc.yniłem ...c.ególnI4lJ dl.tei O . bo 
..lem, .e p.Dowle Ir.rytycy. dll minorum genUum. lubuj" w o.tatec.nolclacb, t. j : .Ibo r.ec. ch...I" be. pod- 
.t...y Ipotr..by ponad Dleb. emplrej.kl., po.ługuj"" .It .tcreotypoweml ołrolnlkaml, albo prz.cl..nle, potęplllj" 
na .amo dDo plekl.ln.; Iredull!J drogi, tl!J złotlIj . raadlr.o .1, chwytaJ". jako nader trudnili. I gruntownllJ, 
głęboklllJ .najomolc' nec.y ..ymagaj""lIl; . c.ytelnlkó.. .d ." I tacy dobrodulznl, co w nalwn!!j wler.e 
trzymaj" II, jel.c.e tliJ ltarllj, ..ypłowlał4!j malllymy. je: "co drukowane, to prawda." Dht!. T. K.) 


PIEśŃ 88. 


Witaj lyon najśliozoiejlzy, -._ :L_
 = 
 

 ł 
t 
 


 f.V' a r---ry -r-r- -I -
 
I :#
 l11:=:-J
 l --..1;--.J x: 1 =' ? 

 
-___ _ 
--r= 
t=L
 
 H--
 
1. Wi - taj 8y - nu naJ - śli czniej-szy, 


. l::=- 
r


-
g 


r 


.. 


I 1-- I I 1 I I 


 
_ L ; L----.._=£
 


p

 ==--== 
 
Wi - teJ Je - zu naJ - wdzię - czni
 - BZY.
>>>
J'IES:\I KA BOŻE NARODZENIE. 


łSS 


I f1ł1 Ę;---=--

 J--
 d-- 9"'
=-

 
 
\

i--P- 
 f'-
 
f-&-i-
 :::=t li 

 
-
 - 6 6 6 
.. 
) F):1ff1 11) J-8
--:d;:. - 
 d .d- d .d- 
l I 
'- 
IJ =-! -='1 1 --EE -- l ==-13' 
 
::::: 


.. 


Li, 


li, 


Ii, 


Ii, 


Ii, 


li, 


. I _L- ::: 
I:l: 
 

 

-?=
J-:
 -==
=-
= _ +:
 
 
I
 ',-.=E r - j .
 . F=f'--.. 
 
b: 
 ..
J.
-= 
 
 ..Li 
1",==__- ę- - - -
f-- -r-==c=+==-.ą - 
li me - mu Dzie - cią - tku ma łe mu. 
o bj a' IIlen I.. U łłobu, guale Ipoezywa błogolławleóltwo w..yotkleh narodów, tl
cz. Józef[ Maryja, 
juk dwa eay"te Cherllby, oelelllaj.ee ark
 Paóok." Któj wotallle poj.ć dziwnooĆ I błogośĆ tych nadzwyeaajn)'elj 
uczuĆ, które przepełniały 'wl
te Icb leren? NajczYltoza, n
ałodlza Dziewica, jaUe Iprzeeznfeh doznaj, 
...rdei., bo na przemian to hołd uwielbienia I potłon czci Ikłada lwojemu Bogo, :0 .no"'o przytula r
ltle 
Dzlerl.tko do ",,'ego łona i karmi dziewic.. plerel., a w ty"l.r.nych .ałuntach wylewa rozkoozne ,,'ez, 
branie n'j' wl
t'"
j maclera)"ólkh!1 mlłoł.i. - Nie zn.m w jadnym j,.yto tak do.konale 'II
tego w prolt. 
.łowa tego uczucia, j..k w n..lztlj It..rt!j ple'nl, któr.. pod tym wzgl
dem pr..wdzlwie jelt ot..orem genlulzu 
chrzeł.laulkiego, godnym zdullnenla. gdzie naj.zullla ple8&.zotli..o'ć oplata II, . n..jj)'wlz, ..lar.. Wielki 
I uelony poet.. n.. lIie podobnego Illgdyby ol, nie odwałył I nig(lyby tak gł
boko IIle przenltn.ł .. dziwo. 
pour..ło'Ć, j..t ta 1,le'ó, któr. do.h tOI.lnła wydał lImorodnie .. proltocle lerea i miło'o'. przy ro.wa- 
łanlu toll'o d.lwnell'0 otlnll Matki i Dllewl.y zdaje li
. łe alYI.Y" J. lam. .ple....j... u 'wictogo nohtu 
n..t
pne plerwlze lłow..: 


ł. Witl\i synu najśliczniejszy, - Witaj Jezu najwdzięczniejszyI Li, li, li, memu Dzie- 
dątku małemu. 
:!. Coś z nicbieskiĆ'j wysokości - SllUścił się do mych wnętrzności! Li, li, li, memu 
Dzieciątku małemu. 
3. Tyś Bóg sławy niesłychanlj, - A teraz mój syn ukochany I Li, li, li, memu Dzie-, 
ciątku drogiemu. 
4. Któremu Nieba cześć da.ią, - Piersi cię me napawaj'łI Li, li, li, memu Dzieci'łtku 
wdzięcznemu. 
5. Witajcie oczka słodkiego, - Usteczka syna miłegol Li, li, li, memu Dzieciątku 
słodkiemu. , 
6. O Anieli! pl'zyhywajciel - Rnu D7.iecięciu przyczyniajcie I Li, li, li, memu Dzie- 
cziątku pięknemu. 
7. Śpiewajcie pieśni wdzięcznemu, - Jezusowi maluśkiemul Li, li, li, memu Dzie- 
ciątku ślicznemu. . 
H. Lula,i
e Jezu kochany, - I,ula.j światu poż'łdanyl Li, li, li, menm Dzieciątku 
ślicznemu. I 
9. Jezu krynico światłościi - 7.ródło prawdziwej słodkości I Li, li, li, memu Dzie- 
ciątku drogiemu. 
10. Ludzie wszyscy przyhywajcie, - Wszyscy Dziec:'łtku BI}iewaJciel Li, li, li, memu 
Dzieciątku słodkiemu. 
t t. Luli, luli Jezusowi, - Dzieci'łtku Zbawicielowi! Li, li, li, memu Dzieciątku 
ślkznemu. Amen. (Pielgl'z. do Z. św. pr. ks. Arcyb. Hołowińskiego str. 506. w. 2. r. 1853.) 
20 


-- 


..
>>>
154 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


PIEŚŃ 89. 


- 
- 


Witajże Dziesil!tko z Panny narodzone. 
(Pierwotna Melodyja.) 


. I 


- 


"_ I 

 _ 
 
rl
 
1fł=r
i - ---
 -m -
 C=:=-r 
t---, I 
166 
l 1-:::: J J J .J. J-'J ' 

I
 
 =R
r Fl.F- -1 
-. I r== :J 
r I :::: I 
1. Wi - tl\i - 
e Dzie - ci'ł - tko 
W ja-sel-kach na ruro. zie 

 
. ......
 

=cr r 
1-, -ct-!'J-J- J 

 -;;. 
 F.t J 
 33 


I t L--
- -1:-'H----E=----
H-33 
-----r-- --:----_ ---- -- j-- 
.... 
z Pan -ny na - ro - dzo - lie, 
na - go po - ło - 
o - ne: 
.ł= - 
 ---ł-- 
 . 
 --h- =/'I: -- m 
- :::t== 
 -- 
 
hJ- _ -
 - ;-=
--ł
 :_.
 li- =
 -_ - -
= 
'- r=r f 1- 
1 -= 
 
r=r-
J - rF'frfr 
6 
, , 
J J I tj J .J. .) 1'1 I 1 

 
n -- - 
 
- - 
 _. - - -- r-
 
 - 
 " --=-
-=-- 
 
--.3: -- ----
-fk= 
 S =-. --.- - -'G- 
.!. - ----=-- _. - =E=. =::
 --..J. -=.= r-- - _ __ =r: 
I 
Wi - taj kró - lu Nie. ba, kró - lu nie-skoli- 


" -j

 
;-=r 

 -=
5=d 
 
- - " 
_,,-=c. -- - -!'r---=-/'I"- _ _ _ 
J - 1=.- - - -- -1-._-. - 
- - fJ.--
- 
 - _ ._-- _ 
_ 
L5. !.J CJ I I I r t t j j f4 i 
'-- 6 6 ===- 
..t'1 r.J i'
 , I J 
: -
_I_ 
 d=:.I"*--. 
 J.. · 1- 
 =:bł-=F 
 
- 
 

 - -3i--. -
-- -- 
 _ _-=1= 


 ==-
 - -==::=-
 -F
 r F === -
 -r
 r r - j
 _. 
czo - ny. Wi. tIV i Mo - nar-ch o nie-prze-z wy-cię - to - nf.
>>>
PIESNI NA BOZE NARODZENIE. 


155 


Witajie Dziec;i,tko Z Panny narodzone! 


&
 
 
 
-
- -- -- - -- -=== -- 

-

--
 - - : - - -::- -- 
 

 
 --'---.=r._I 

 - 
 
I 
 J ...J T
::::-'" I I I I I . 
- I I 
, 6 
I 6 6: 

 
c- r-"

 -=,--J

 .1 .1
 

& 
 --=-tiP= ,;,- =L-r - -- ==r=r 
1. Wi - tl\i - że Dzie - cią -tko z Panny na - ro- 
W ja-seł-kach na mro- zie na - go po - 10- 


I 
---::::- 

 
l 
J-ili 
Ff fl
 t11J
 af
r
 
I H - 7 6 
1 1 
 _ 
 -
 __ 
 
 

.ł13-J J .J:-1.
 

 ?p-r r4ł=---

==:-_

=r=--F1 
::: I 
dzo - ne I Wi-taJ kró-Iu 
żo - ne: . 
Fi
:lo

 
I I I I I I I I I I I 
I 6 6 6 6 


-; 
Nie - ba, Kró - lu nie - skoń - czo - ny, Wi - taj i Mo. 
T
 r 

 
 
kf. .
-4
 _
i14Ł:.1 
 
-- FI=Ff-
 , ł 
 


nar . cho nie-prze-zwy-ciV - *0 ny. 


20.
>>>
Uli 


PIESNI NA BOŻE NAROD7.ENIE, 


2. Cbwalcie Gl dziś W8
YBCY niebil!8cy ducbowie, - Sławcie pod Nil!biosa cni 
Serafinowie: - Bo Jezus llIall!ńki, Jezus ukochany, - X Nieba na świat ludzit,m stą- 
pił pożądany. 
a. Chwalcie Go d
ili wszyscy powil!trzni ptaszkowic, - Chwalcie czołgaj:
c.\' ziemi 
robaczkowie, 
 t:hwalcie Dzieciąteczko Jezusa małeg", - Dziś z pl'zeczY6tt
 Panny 
nam narodzonego 
4. ChwIlIcie Uo wraz w
zystkie po llolach zwierzęta, - ('hwalcie i domowI! III'a- 
cowne bydlęta; - Bo Król i Monarcha Pan Nieba i ziemię - Tak bardzo ukochał nę- 
dzne ludzkie plemię. 
5. Ten, który wysoko siedy.iał na swym tronie, - l który na 80ga Ojca bawił 
łonie, - Któremu się wszyscy Anieli kłltniali, - Kt()rl'lIl1l cześć, chwałę w każdy czas 
dawali. 


6. Teraz, o! jak w podłym Jp.zus lf'ży żłobie, - W stajni między bydłem w tak 
licblj osobie, - ł'ójdżże tedy duszo d" ukochanego, - Jal( stworzenie Jego do Stwórey 
swojego. 
7. A gdzież Go nam szukać? nędzna, utrapiona, - - J kędyż Go znaJdę? zewszęd 
opuszczona! - Pójdę do Betlejem, przebiegnę miasteczko, - Ażaż tam Jezusa znajdę, 
)Jzieciąteczko. I 
tj, ł'owiedżcie, ktokolwiek wiesz o moim Bogu; - Uto leży w sti\ini na trosze 
barłogu; - Ach mój Je
u wdzięczny, serdeczne kochanic! - Ocbłodu niebieska, duszy 
mej wzdychanie I I 
9, A cóż tu ja widy.ę! widzę Pana mego, - .Na trosze barłogu w stajni złożu- 
negOj - Od zimna srogiego IJodsiniały oczy, - Lza łzę popychając, hojny strnmień 
toczy. 
to. A cóż Ci to po tern, Jezu najBliczniejszy, - Że tak wiele cieJ"},isż, Jezu naJ- 
wdzięczniejszy? - Dla mnie to, wiem pewnie, dla mej grzesznej duszy, - A }Il'zecię 
me lerce na to się nie wzruszy. 
 


1 t, Pójdę tedy prędko, pójdę bez odwłoki - 
opoki - Serce moje miękkie, niech się w oceanie- 
Panie. Amen. 


ł-IESŃ 90. 


ilo t:iehic, mój Jezu, uczyń z tt
 
Łez TwoicJl zanurzy, lIajłaskawszy 
l 

 I 


Wiwat dzis:aj Bozkiej istnośc;i! 


 
 ,:=t 
 -J- 

 I ::::: 
 .-r-rb 
 
-I:= ::-= I =::='" 
 
- -łi:;;,. -=-1

- - .-----=
- -Gil' 
J
. - --- 

::!!f=r-=- -r--r-

 _ :!!f=-- rr= - -r-=r-=-- =- -!
 : =,J. 
'. ..... - I - I
 I I I Ił 
d D d n-:::::-d D 
 l I I ! 
Bf .
--
ł r - -=t
 l Ę
 r ==F 
 -
 s - :=-=-t=I 
r=:
 -- -ł:1--
 I=- j.-:-- l=--- -t=G-- 1- :::::::::::1 
-- -::: -- -- , 
l. Wi wat uzi - siaJ Bo-zkit\j i- 
Gdy zstę. pu - je 
 Nie-bios ni- 


" 


....
>>>
pn:
"J NA }łOŻE K.o\ ROfl7.EXTF.. 


157  ::::. 
 f1 
 
:!L-
f} f -Q 


-=-=-Ł
 - jt.- _
 
 E==:t -
 

=
 h 
=L J 
 
. -r- -
-== ,- -e,.r--- I "f _-:.:r-- 3F =r 
-r-r-- Trr 
I _ li li 
6 I I - I J+
 ob I . I 1'1 i- '" '" I I 
, - . 
 ". 
 ... ".. I 

/#
 
 -
J - ł --ł-=
r - 
 
=-'
::... 
 
 
 =l3- 

 -1- i 3 

 --1- r =Ł -::"'!.
_ _-::Ł-:
=--== _ 


= E-ł--- r--, -::3 
== 
8tllO - ści ! Ju:l: sił: o - 110 - s1'('ł - ni - ło, 
zko- sci; 
 ' -_---.-- 
 ---=+ 
 --J I 
 _--IL--I"--J_ I £ _-ł __ 
 ' 
---'",- i'I:=" --- - . 
 =rJ-- -. -. -. - -. eI - 
I I . -fr r ?--
-'rl r--n,-

-

-
 'F, ,-I 
'" '" -L I .' I I I.. .L L.L :!: .-..; 4 
Af
t::--=
 --=L-:- .

 
 --= - -=ł--- 
.= 
 - '-=-. 
 . - =:;1- -
 
 - 
 =r--::==
- . 
 
f::'
łł--I\
-_-..-:-=:-==== _J--=.j::=
= 
 r= == __t_
 :--:::::t::::f.-: 
-
f- - f- -
_. _ _
_-::::t: _ _ -___
 
tltll j I 
('o pod fi - gu - rą by - ło: We - so - łn l1a zie - mi, Gdy Bo-  ... I .....1 
 

\'tJi-CJ - "-- -3---1-- .3---1-

-=I=---1--=:3 1 

 
 C:
 


ł
7:N
f T/F
-13 1 

 · · .. ;.. J: .L I I I J- I 
- - : #
= 
- 
 I3
t-:4-" 
t
_ .;=l
:-=--
f
i 
H 
_E::::::___--=J=+___ --1=3 _=+-..3 =r I IJ 
I 
ga wi - dzi - my; .Krzy - knit\j, swie - cie, z wielkii'j ra - do - ści! 


2. Ju:l: ł'roroków pismo 1i}lełnilll1e, - Gdy widzimy słowo wcielone; - ::5ymeon 
się weseli, gdy słyszy, że Anieli - Bogu wyśpiewują., pokój oznajmł
ę., - Serce całe 
radość przenika. 
3. Ju:l: Ojcowie to u}Jrosili -- ::!więci, czego sobie iyczyIi; - ł'łaczą.c, jęcz/ł(: wzdy- 
chali, rosy z Nieba wołali: - 8IJuAćcie nam obłoki, W ydlljcie nam w skoki, - 7..ebyśmy 
tu dłuMj nie byli. 
4. Słodki Jezu jak Ci dziękować, - Gd)-:l:eś zstą.pił ojców ratować: - Gdy oj- 
cowie jut w Niebie, przyjmii'j dzieci do siebie; - Przyjmiej ojców syny, i matek dzieciny, 
- Niechaj święci i nas ratuję.. . 
5. Wiwat, wiwat! wielka ochota, - Gdy Bóg Nieba otworzył wrota; - N..skoń- 
czone radości, gdy Bóg z swojej miłości - Piekło zaw(dował, i czarta przykował, - 
O szczęśIi wa niebios roboto! 
6. Wiwat, wiwat I bę.dźmy weseli, - Gdy w tarasach owi anieli, - Których pycha 
zepchnęła, Człowieka wywytBzyła - Do nijskiej wieczności, pokój no. niskości, - Wiwat, 
wiwat! bę.dźmy weseli! Amen.
>>>
1"8 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


PIESŃ 91. 


W dzień Bożego narodzenia. -ł:1=-+-j-
 -


 Ji£-T=F"
F :t:=:" 
 


 
1 
=--=fL fL11i
 j-=1=-=r-fF
 r=
r = ff-- r r 
6 6-5 
L,'-- Pir
 _
_ 
 I - 
 - 
 lJ = S I H=--- 
 
 


1ł 
 !-=--_ _ 
 -_
.:=:
 =1-::::::::=---:::-- -,. =i=
 
- 
 
--ł-=- :j: =+--=F--=-I--"- =j.:-.
-r L . -r--I-- -- 
t I I 
.... 
l. W dzień Bo - ie - go Na - 1'0 - dze - nia We - se-li 
::: ł 
f 
'":, +1 d
--'=
 


 - :=::tI-
-- - .łłs-- =+=3 
I r ---j J j;f T 7---i -
 ::: I -if-T 
- I I 
6 li 
1 1 I I I I. I !'I I -- I I I 

t.:=.
--=-
:::::
 J 3i g
 e 
ł:-=--=J =-$: f- =r:=3 


 

 

 == - 
 lJ 
 =t
=-:::=J 
I I ::: 
lu - dzie, Bło - go im bę dzie. Chwa-łę Bo - gu 


. 


3

 -'

a 

 J=i-
1
==+=
 

 I r i.JII j f j--- j" ", 4 l:.Ej I - Cl.JJ'
 
, 6 8-
 6-5 . 
; 
 I I I I .........r1 
I I, I' 1'--4I!
 I , I I J .J

 
J'4:*- - '
.-. - tI_.::ł- tI "f--="
J--f:::::- -łi'1=EE--- ,,11 -"1f- 


= f=r
 -a
-ł==
-==E:b--=!r=3I 
: 
1;
 
I I ..:.-__ 
wy - śPie- wu - ją, We - so - lo wszę - dzie. 


2. Aniół paster7.om zwiastował: - Że się narodził, nas uweselił; - Król Hc- 
ród się zafrasował, - Dziatki pobić dał. 
3. Bili, siekli, mordowali - Srodzy katowie, właśni zbójcowie; - Krzyczą dziatki, 
płaczą matki - Bardzo rzewliwie. 
4. Od piersi ich wydzierali - I rozcinali. Rycerze mali - Z matkami się po- 
:tegnali j - Żal to nie mały I 
5. Tam krwawe łzy wylewały - Płaczliwe matki, kiedy ich dziatki - Leżą 
jakby barankowie - Lub w polu snopki. 
6. Ręce matki załamują,' - Włosy targają i omdlewają; - Niebo głosy przebi- 
jaJIł, - Serdecznie łkają. 
7. Rl&Chel, Pani tak rzec7.ona, pociechy nie ma, prawic umiera: - PatrzeJlłC na 
swoje syny, - Często omdlewa. 
8. O Herodzie, okrutniku, - Wielka to wina, że twego syna - Między dziat- 
kami zabito! - Co za przyczyna? 
9. Chciałeś trafić na Chrystusa, - Syna Bożego; ale go z tego - Niewykorze- 
nisz królestwa, Boć Niebo Jego. Amen. 


......
>>>
PlEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


159 


PIESŃ 92. 


W żłobie leży, któi pobieiy.  == 

- 
-- -- - 
-- +- - -
- -' -- -:=--- - 
--===-

 
 
; -t 1 

!-j 
I L! i W I I r- ::::-!,i i r \ol 
 lJ I 

 1:1t _

l 

 
 
 L t

l

 
 
- ff -- - -
 - -_ 
""- -I =::tr=- 
_ --__-- __
n
 
,.
 !..---e- -::-f -.:=,c= ._-- _ 
--- - U- ::1=:t:::: - .....- =-
-
-r- 
:::: 
t. W :tło-bie le - 
y, któt po - bie - 
y 
Je - ZU- BO - wi Chry-BtU-BO - wi  
łd_ 
 4
 
 
---- ,._-
- . --- - --I 
---,-"-.-fL- - - , Q - -r-=
- - -
-.. 
I.J !,i l:...! ", :,/ I == I I I : I I "j 
.... ..... 
ti 
'1 
A:
+- LLJ

_
'=1 M 

 
t;I 
 F - ---:- -1I 
 ;;.==: - 
- 
== 
Ko -len - do -wać ma - łe - mu 
Dziś do nas ze - sła - ne - mu? b=¥


IT
t=
 

 
Iir-=
-I- I ,-I +::-

-irl-C-- 
 i#r r- 
.... ..... ..... ..... 
: 


-:

frfIJ 
:::: 
Pa - BtU-BZko- wie przy-by-waj - cie, ą

ł=i=

t-
 

 
=-
-
- -fJr---== E
 
 r-I 
"F
l.-- D-
I
 
. _ l-b L _ 
f- r
L 
-L il ) L :::: 
.
 
=U:-


Jj 
IJ:'/LJI - == 
. Je - mu wdzięcznie przy-gry-wllJ - cie Ja - ko Pa - nu na - aze - mu. 


-- 


-
>>>
160 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


W żłobie lei,. 
(Na cztery męzkie glosy.) 

 Tenore 1. 
 1"1 I M - 
- ----=--F"--+- - l - -= - -=--=- - - --- - - 

 :[ lł
T __=
 =;=-i= ==

 =+= - M 
J 
!tJ::IS- -c-- =t:t=ł=- - --
- --...---] 
I :::::... ",--.-- I "'" 
 ::::: 
I TeTwre l/. 6 6 6 
I 4 

 
 Ba880 1. l fi t- t'I I I.t- - 
_ ::
 
 f
 F ) _ M=r
 ': ..: :b-=Ett
 _ł

 
_:i:ll
r-
=-t== ___.....__ _r-
--=l=-___r-- 
::::: '" ... I Ił 
::::: 
Basso lI. 
1. W żło-bie le - ty, 1:tóż po - bie - ży Ko - len - do- wać ma - łe - mu, 
Je - zu - 80 - Wl Chry-
tu - so -- wi Dziś do nas ze - sła- ne - mu. 


tE:::=:- f--=-

 
 - 
-
J'- - 
 -+-- 
-3:=-!- f
 -
 --1
 

j1 
 =-s:.=.
 -- 4 

 
 - =- 
 

--=
- ==- 
3 

 :, : 
 
 -

 
- 
 
 
 bc
 

 t --

-
 
 
_ -. 2- !- - - -
_ _.-_-=. _
 --=f -== 
 l- 
_ -
-...-_ -ł-- T---
-=--'- ----- , 
- Pa - stu - szko - wie przy - by - w(\j - cie, Je - mu wdzię-cznie  =l
 - 
 

-t- J- _ 
 I I t- 
 
 '::: 1 --- 
- -. - - ----'" - . 
 /II_'",- -.-- 
__ ==+= _ -r- l - -- r-- -. ---- 
== 
 t;J- -- =tI- __L-- I- =\,.I-l/i --== --- 
I 6 6 ::::: 
4 7 
1..._1'_ 1' _ JJ. -J-= ą =L, l J 11: r- 
 
 

-. -C eJ 1-=- = 

 - =r = II'---=- --=-=- _
 I:I=-_==_
 
t:::: Lo - ----t- -- -
 -
[--- 
przy-gry - waj - cie Ja. ko Pa - nu na - sze - mu. I 


2. My zaś 8awi z piosneczkami - Za wami POSI,ie8zymy; - A tak tego ma- 
łeńkiego - Niech wszyscy zobaczymy: - Jak ubogo narodzony, - Płacze w 8tajni po- 
lożony, - Więc go cizia ucie8zymy. 
3. N ajprz6d tf'dy niecheJ w8zędy - Zabrzmi świat w wesołości, - Że posłany, num 
jest dany - Emmanuel w niskości, - Jego tedy przywit(\jmy, - Z Aniołami zaśpie- 
wajmy: - Chwała na wY8okolici! 
4. Witaj Panie I - Cói 8ię stauiE, - Że rozkoszy niebie8kie - Opuściłea, 
a zijtąpiłeś - Na te niskości ziemskie? - »Miłość moja to 8prawiła, - By człowięka 
wywyższyła - Pod nieba Empirejskiel" 
5. Czem w żłóbeczku nie w łóżeczku, - Na siankuś położony? - C.l:em z by- 
dlęty nie z panięty - W stajni jesteś złożony? - "By człek sianu przyrównany, -. 
Grzesznik bydlęciem nazwany, - Przeze mnie był zbawiony." I 
6. Twoje państwo i poddaństwo - Je!lt świat cały o Bożej - Tyś polny kwiat: 
czernut Cię świat - l'rzyj'łć nie chce, choć możel - "Bo świat dQczeane wolności - 
lwyk1 kochać, mnie taj z IWiU złości - Krzyżowe iciele łQże.- 


-
>>>
PIF.SNI NA BOŻE NARODZENIE. 


181 


7. W Ramie głosy pod niebiosy - Wzbijl\i. się Racheli. Gdy swe syny bez 
przyczyny - W krwawej widzi kąpieli! - D Większe mnie dla nich kąpanie - W krwa- 
wym czeka oceanie. - Skąd Niebo będą mieli." 
8. Trzej Królowie, Monarchowie - Wschodni kraj opuszczf\iąj - Serc ofiary 
z trzema dary - Tobie Panu oddl\ią; - Darami się kontentujesz. - Bardziej serca ich 
szacąjesz, - Za co niech Niebo mf\ią. Amen. 


. 


. 


Objaśnienie. Przez całą prawie drogę (mówi ś. p. Ks. Arcyb. Ign. Hoło- 
wiński nuciliśmy z Chwalibogiem "W żłobie leży"), i nie mogliśmy ud(lziwić się 
stósowności tpj llieśni do naszej podróży: zdaje się, że umyślnie na to została 
ułożoną Wzmianka o Radlcli przypadała dobrze, bośmy kołu jćj grobu przccho- 
dzili; albo o gwi
ździe, przewodniczącej Królom, bo podanie wykaząje tu mi
sce jej 
pojawienia się. A potem dość się zastanowić nad jej treścią, pełną prostoty wdzięku, 
żywych uczuĆ- i świętego wesela, aby ją ukochać: sama nawet nuta l)rzy swej uro- 
czystości zachwyca. Pamiętam, że długo po wyjściu z dzieciństwa Jlic zdarzyło mi 
się ani śpiewać, ani c;:ytać tej pieśni. a tem samem nie miałem o ni(j dokładnego 
wyobrażenia: wprawdziem lubił ją. zawsze, jak drogą. spuściznę, ale pod względt'm war- 
tości utworu bardzo mało ceniłem. Lecz kilka lat prl'ed wyjazdem byłem w kochanym 
i gościnnym Janowie podczas Bożego Narodzenia; tam pobożny i światły gosllodurz za- 
prosił wieczorem na kolendę, i wtedy dopiero mile zostałem udf'rzony pięknością tej pie- 
śni i nuty. Prawda. że się tam okazała w całym swoim starożytnym blasku. Już to nie 
dzieci piskliwym głosem nuciły ze swawolą 110d oknami, ani ubóstwo, albo znękana stli.' 
rość wywodziły drz'łcym głosem tę pieśń wesela w biednej lellia!lce; ale to było w pię- 
knej kalllicy, wykładanej marmurem, bogato llrzybranej, gdzie po jednej stronie stali 
wszysay słudzy. najczęściej z ubielonemi głowami, co jeszcze pana Mieczniką. pamiętali. 
a po drugiej stronie byli potomkowie znakomitych rodzin, pełni nauki. któr)'ch gieniusz 
ozdabia dziś nasze piśmiennictwo. W tych ustach piesń odzyskała dawną powagę, a pię- 
kny głos Włocha Jlarego wydawał cały niepospolity urok tej prostej melodyi. _ Jaka 
to szkoda, że dziś niesłychanie rzadkie Sił znakomite domy. któreby ten luby zwyczaj 
starodawnych czasów przechowały, któreby te drogie sieroty przytuliły do swego łona 
i nie puściły na poniewierkę i wzgardę. 
W .EwangieIii nie wyraża się, że to byli królowie, ale tylko znajdujemy nazwa- 
nie Magów: jestto słowo (Mag) perskie, lecz i w Arabii używane. Przez Magów, jak 
· mamy świadectwa dawnych świeckich pisarzy, rozumieli na Wschodzie ludzi mlłdrych 
i biegłych w różnych umiejętnościach, a szczególniej w filozofii i astronomii. (w naukach 
przyrodzonych); zajmowali się i medycyną, a do lekarstw mieli używać kadzidła i mirry. 
(.Magi faciebant medicinam, et thus atque myrrham adhlbeballt.) NajlJodobniejsze jest 
do prawdy podanie, ..te ci Magowie albo Mędrcy byli królami: wiadomo bowiem i z Pi- 
sma ś. i z Dzi
ów, że tytuł króla dawał się posiadaczom jednego miasteczka; wiadomo 
równie, że w tym czasie Magowie byli w największ£m poważaniu. Stąd, jeżli który 
J: takich llanąjących słyn'łł m'łdrości
. wtcdy lud nazwał go Magiem, co był zas c Y t- 
niejszy tytuł od małego krolika. Przeto i Pismo ś.- zachowało to wyrażenie ludu. 
Prócz tego mamy świadectwa starożytne. że Magowie bywali królami. co się jeszcze 
więcej utwierdza długiem i dawnem podaniem w kościele. (Nam et magos reges fere 
habet Oriens. TertulIian. t 216.) - Pospolicie imiona im dają: Gasp ar, Melchior 
Baltazar, ale w t
m nie ma niewzruszonej pewności. Dawne podunie powiada jeszcze, 
.te ś. Tomasz. Apostół, miał ich ochrzcić, i że z nim opowiadali słowo Boże i ponieśli 
męczeństwo w Arabii. Na Wschodzie i teraz. 
 szczególniej dawniej. był upowsze- 
chniony zwyczaj, że, idąc do znakomitych osób, osobliwie do królów, potrzeba było 
ofiarować podarki z najcelniejszych płodów swej ziemi. Stąd prawie żadnej wą.tpliwości 
nie' ulega, że ci Mędrcy przybyli z Arabii szczęśliwej, jakoto pokaząją złożone Zb
wi. 
cielowi dary. - (Pielgrzymka do Ziemi Ś. przez Ks. Arcyb. Ign. Hołowińskiego, str. 513 
r. 1854. 


e. 


21 


.
>>>
t6! 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


Ciała ich miały być SIJl'Owadzone wcześnie już do Konstantynopola, ztamtąd do 
Medyolanu, a nastw nit w 12 w. przez Fryderyka Barbaross
 do Kolonii (Coeln), gdzie 
je do dziś dnia. jeszcze pokazuj'ł i cześć im oddają. (cf. Dr Wetzer pag. 2t;6). 
Dlatego ich ś. Ewaqgielija nie zowie Królami, chociaż byli takimi, ale Mędrcami 
_. Magami, bo Bi
 talii nie znali b)ć kr61ami, stawają.c w obliczu króla kr616w, 1'01.- 
dawającego ludzioni korony i berła, królem narodzonego Jezusa. Że, jak przed bla- 
likiem słońca nie świecą gwiazd), tak w oblic\u B6ztwa gasnlj. wszystkie światowych 
majestatów zacności. - Do pokłonu Zbawiciolowi narodzoncmu łączą. SS. Trzej Kró- 
lowie z otwartych bkarbów swoich llajwsvallialsze otiary, bo lam Ill'zed Chrystusem ;kła- 
uają dary: gouuc kl'óla - złolo, godne Boga - kadzidło, godue człowieka - - lIIi,'r
. 
Widzą Zbawiciela ubożucl.lllym, wi
c IDU przyuoszą złolo. Patrzą. nań złożonego między 
bydl
ty w stajni cuchnącej, wi
c mu otiarą kadzidło pachnące. Uważają w Nim, w ludz- 
kil
m ciele, śmiertelność człowieka, więc Mu daj'ł 7IIirr
 na znak nieśmiertelności. Jak 
to kosztowne, jak to IJrzyzwoite daryl (Nauki wiejskie i 
wi
talue etc. V. kil. Józefa 
i\Ięcińskiego, str. 39 i litr. 41. Kij, Męcinski Józef, reformat ur. si
 r. 1743 w krakow- 
Bkiem, umarł. r. tt;13.) · 
Rachel (
D1 = Owca) młodsza córka Labami, a siOlItra' Lii, małżonka Jakoba, 
ł'atryjarchy, kt6ry za nię dla jej szczególuiejszych zalet duszy i ciała (albo biblijnie mó- 
wiąc: dla jej oblicza vięknego i wejrzeuia wdzięcznego) służył llwa razy }JO siedem lat 
teściowi. swiekrowi (wujowi, bratu jego matki) swojemu, było. matką. J6zefa i Beuja- 
mina, przy któregu porou\cniu żyć prze:stala. Grób jej małzonck wystawił jJrzy Eli'a- 
cie, niedaleko Betlejem. -- l{,\chcl za
 l'il(kuy uzyskała przywild: stała się w Piśmie 
ś. godłem matki luuu izraellIkiego. :;t'!u IIvełuieuie proroctwa Jeremijabza Vrzy wymor- 
dowaniu świl(tych Młodziaukuw: .Głus w Ramie słyl:izauy był, lament, IJłacz i narze- 
kanie wielkiej Rachel, Vłacząca synów swoi:h, uie da się jJocieszyć, że ich nie masz. 
Rozdz. 31. (Vox iu Rama audita est, ploratul! et ululatus multus: Uachcl plorans filios 
suos, et noluit cunsolari, liWII. non SUIlt.) Co to za wspaniały i rozrzewniający obl'azl 
Rachel matka całego narodu Vl'zedstawia lIię hebl'ajt;kiid wyubrll.iui. jakby osoba 
ywa, 
i w lIamej mogile }Jed\iela wl:iz
'stkie nieszczęścia swych synów: w każdi'j kl
sce i mor- 
!lach ulubiunych !lziatek, w kłlzd)m ucisku powszeclmym, w każdi'm wygnaniu 
ydów, 
głos rozpaczającej matki, przedziera si" nMlet z głł: bi grobow
j. 
Ewangielista 
. Mateusz :!, 11; - It; olli:;ując rzeź uiewiniątek Bet1
elllskich, 
mówi: wtedy wypełniło si
 to, co jest rzeczone l,ue\ Jeremijasza Proroka, m6wią- 
cego: "GłoI! był słys\an w !tamie. IIłacz i uarzekanie wielkie: Rachel płacząca sy- 
nów swoich i nie chciała si" dać vociel:izyć, iż ich nie mal!z. Podanie to do uuo- 
wodnienia trudne. albowiem miast zwanych Rama, było kilka w Palel:itynie, a nie ma 
uigdzie wzmianki, al,y jeduo z takowych \najdowało si
 pod sanli'm Betlejem. Rama 
( i1 t.?""!) znaczy po hebrlljsku "ua wysoko
ci." - H. Hieronim (331 t 420.) w prze- 
kładzie Proroka Jcrcmijal!za wyraża sil(: "Głos sły:izan był Uli. wysokości (31 61,)- ja- 
koby chciał wska/.ać, że V lacz , rozdzieraj;
cy Bel'ca matt'k l!l'tlejemskich, uosobiony 
w Racheli, w matce dzieci Izraela, wzuosił si
 ku Niebu. - Arabi zowią miasto to 
Ramieh, co znaczy nviasek," zapewne od Viaszcąstej równiny, w któr(j I!ię znajduje. 
Kolenda (kolendować) ma pochodzić od stllrego b6ztwa vogańsko-słowiaJil!kiego, 
rówuie
 od Pulaków czc\onego: Kolendy. lub Koleuy, Kolauy. 
wi
to pogańskie, ob- 
chodzone przez biesiady. zabawy i. vodaruu1.i ku uc\czeniu rocznicy ouruuząjącego się 
lIłoilca czyli zimowego zwrotu jego w czasie, w którym zaczyna dnia pr\ybywać. (Fe- 
lItWlI natalia solis invicti.) Nicktórzy ojcol:ltwo tego. wyrazu wyjJrowadzają, uaciągając, 
od słuwa łacińskiego calendae (caleudil! Januarii,J albo Ilureszcie od słowa colere, 
czcić, uczcić. Zrel:iztą tu i owdzie tlejące wpośród Chrzc
cijau zwyczaje. właściwe te. 
muż czasowi do nal!zćj koleIIdy nie dadzą si
 zastósować, i }Juyznać należy, iż istotueg o 
jej jJoczątku wyśledzić jest truduu. Tyle zaś tylko z niejaką pewnością l'rzyv uścić 
WQ&AIA', te w wi'j swano ai
 połiCZ)'ć jużto I'ado&ić ;t. llI/.Io
el1ia Chr)'stU8llo i pamiitkę 


. 


. 


.....
>>>
PIESNI NA BOm NARODZENIE. 


. 


f63 


złotenia Mu ofiar przez Mędrc.ów pogańskich, już tyc.zeni Nowego Roku. Kolenda 
trwa od Botego Narodzenia do oktawy Trzech Króli. 
Kolendować, 1) kolendę (kolędę) zbierać, po kolcndzie chodzić; 2) obdarzyć 
kogo podanmkiem z okoliczności Bożego Narodzenia; 3) śpiewać pieśni na Bofe naro. 
dzenie; 4) figr., obmawiać, plotki robić. 
Empir (z grc.) sfera najwyfsza; trzecie niebo. :Empirejski, a, ie, od eTApiru. 
N i e b o e m p i rej s k i e; termin utyty niegdyś na oznaczenie najwytszych niebios. 


rIESŃ 93. 


. 


Zawitaj Jelu I Panny narodzony! 


. ' 
ł I ..... I /'I 

 'Ł - I m1 
"'-...! 
 -'J_- 
 r 
 £f. 
J 
 
 
łI
-II- _'P_II= =-11 I '--,j-"'- -11-"; - 
- -=
--"_ c-.- ='. - II - - -ł l' II, -0 - -. -. -'. - -fi-= -- 
=F-=-
 r r
 I I _ I - -I 
I--- j;i --;;t I - 1----łO" I - 
- - 
11 
 " 
I I ' I I I Fi I 
 
 I I I I 
___I' _ _d 
 
-ao-- ,
 ł --!- -===... -' -' .-:i..

 :; 
 

£

 
r1-=-tE1 
i=-V
I=ą 

 S 
l. Za - wi - taj Je' zu z Panny na - 1'0 - dzo -nJI  '-.J -----. 
 . "
 
 - ---1"'----+- a e,' 
r

ł . 
 
 
!!::::!"- ::- 1= -+- =i 
 - -_-II: -= =." 
- -g- ' - l-=- --r 
I_ - ']' rr ' ł.;-F-H -f r r -r'-

-r
r I r 

 1_ 
_ l ił ' J J !.L 
 d l /_1 
 ..- -L J 
: 
-r-=f

£t
t= t-t; F_ttr.::r- g 
- ..-/ 
..-/ 
Cze-mmi w tło-be - czku u - bo - go zło - żo - ny, Ił - bo . go zło., żo ny. 


. 


2. Cót za prz}'czJna ubóstwa Twojego? - "Znać, byś z sieroty uczynił bogatego.- 
3. Czemuż w tak lichej rodzisz się stajence? - Ziębisz w pieluszkach ciało Twe 
· panience. · 
lo 
4. Płaczesz, a na cóż? - Znać, byśmy weseli .- "W górnych pałacach wszyscy 
Cię widzieli." 
5. Płacze i Rachel dziatek swych, o Boże, - "Krwią farbowanych jako śliczne 
róte. . 
6. A ty czem z niemi wraz się nie farbujesz? - "Znać, te swiU dla nich wię- 
cej krwi gotujesz.- 
7. Jadą. do Ciebie wschodni trz
 Królowi
, -- Oddają dary, sławni Moul\l"chowie.-- 
8. Którcmi Ty się lubo kontentujusz - .Lecz bardzi
j serca onychże szacujesz." - 
9. Tyś serca pragnął przez Mędrca Twojego, - "Jakobyś nad nie, nie miał nic 
milszego.. 
10. Więc z uprzejmością serca oddaJemy, - "Za co od Ciebie zbawienia pra. 
p;niemy.. - Amen. 


21.
>>>
ł64 


PIESNI N A B02:E NARODZENIE. 


PIEŚŃ 94. 
Zgińcie I oczu b'ogactwa.  
J'
 
1 !
ttF
 rł::
:: 
l FFr =
-c- 
 =F 
6 6 
b,t 

 

 
:::: F 
1. Zgiń - cie z o - czu bo - ga - ctwa, 
Ser - ce się was nie chwy - ta. 

 
 t'I_ I r l - - '-'_u-,-- ::::: 
t --- -J 
 

 
 

 . 
 - 
 -;- 
 d
-=-=-= = -- J

=L;= 
b --
- 
 j - -j- F= :::: -W' -r- 
 i j-=- 
6 ."" 
, 1 1 J,J rJ. 
::::: l :!t 
 I Q J-- 
:------ ł -
 .....J;..!3 '
 E . === =- 
 - -
 .--;11 

---.-- -
 -'-- - - 
-Go 
 ==
 
 = * - == =-- 
 ===: -tor i 
 - 
za mc zło - te gó - rYJ 
o - blu - dne po - zo ry · 
j r
1
ccF=F


 
, 6 6 
, 
 i'I 
i . '. .;-==-)! 
 
 Ll I 


E
-- trt J .--= j 1:!
-=-
-8== -
=:q 
t
 

 -== - ..... -, 
 lJ :::;
=:
=r=S=EC
 
 
 3 
::::: 
Nie je - ste - licie mi ła - ko - me. 
. =E .. :=-:::: 

 -:::jL:-ł-.-- ł --+= ł -+

 
 
 - - 1j 
.11=".,/ 

'--:.
 =EEr: - 
 =:: - _ _ =-=1 -__ +=: . 
-t 
 - i.- r -t-trl-
-C
c..1- r-Tr== 
6 . 
IDr

r'$r wf 
 
 -
 
Be - tle - jem-ską wo - l
 słó -mę i ką-cik o -. bo - ry. - 
2. TlLm szczęśliwe ubóstwo. tam nędza bogata, - Niebo z skarbów obdziera i z Bo- 
iPem sę Lrata: - Ile Bóg jest w sobie drogi. - Tyle mają te barłogi. - Ta bydlęca 
chata. 
3. Słyszę mile lipiewanic. Al.iebkie kSl,elr, - Komut NieLo wygrywa tak rado- 
.ne trele? 
 Być to musi. te wesoło.- Przy ubóstwie stawa czoło. - Bóg Iąój w lu- 
dzki
m cieJe.
>>>
. 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


165 


4. Cótei znalazł jedyny BOBki Synu w tłobie? - Czem Cię ziemia daruje u1u- 
bionem Tobie? - Czego Niebo nie szafuje, - Znalazł, czem się kontentl\ie, - W naj- 
ubotszl!j dobie. 
5. Z Nieba zstłpił skwapliwie dla ludzkiej zdobyczy, - Niedostatek z niedol, 
w zysku swoim liczy: - A na zastaw stawia Bóstwo, - Aby w skarbie miał ubóstwo,- 
W niem samem dziedziczy. 
6. Na cót ludzie niebaczni utarczki w boju - O doczesne bogactwa toczycie do 
znoju? - Uczy Dziecię z Nieba dane, - Że ubóstwo szacowane, - W lepszym stawia 
stroju. - Amen. 


PIESŃ 95. 


. 


Z narodlenia Pana dzień dziś wesoły. 


. 
: ::::: __ I .-! ::::: 

 - ::==
 :t1¥


-J-
j 

= 
-::łE.E!= _ - "'
 iIL- - - -e. " ...: 
F
 ..... 
 
 G:.. I fi I I 
_ 
. ----- --
 
 
 I ..... 
. 
 

 i-J ri r'I r'I I I I 
 1 .} 
 . I 
 ..... 

J. ..:::::. . .... z.. _z.... "_ 
; ą
1 


- 

 
 - 
 
 i t=1
 
-- ---- ,-!-r-r-.- - - - ą= 
-
....-- -- 
-- --- r- -- 
::::: ::::: 
t. Z na-ro - dzenia Pa - na dzień dziś we-so - l}', 
Wy-lipie-wu-ją chwa - łę Bo - gu ty-wio - Iy. 

 
rJ- -.I - -- 
.- 
 
I -f., r, - -",.--:, I 


IrJ

{t
 
::::: 
t. Ra - dość lu - dzi 


. 


-. 


. 


. 


ri=ł=
hL-l LE=r;= ...-- 06 

 . $ f-F F=1:::6 -Fr
 G==
 r-
F
 
 
6 
5 6 . 
S 
( 


 
w8zędzie sł)".nie, A - niół bu.cizi prz)" Xo . li. nie Pa-ste.l'z6w, co 


e 


e. 


J
>>>
. 


166 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. ,
 
 - 
 
. 
 er _ ___p.__
.o- - ----;- 
--- - -J- - - ---- 
I -- 
 '1- 
 -r-= -r === F: 
 =-=========- 
, - 6 
l 5 
, r'I /"I 3, I- 
I " L .... 1 .; 1_ 

 ' . 
 
 _ -_ - _ d
-____ 

:jf 
 -- - ==-fł - -'. ---- 
-=!!- - ===- 
==r=!
==
 
:::: 


. 


pa 


śli 


pod bo - rem wo 


ły. 


2. Wypada wśród nocy ogień z obłoku. - Duml\ią. pasterze w takim widoku, - 
Katdy pyta. co się dzieje? - Czy nie świta? C7.y nie dnieje? - Zkąd ta łona bije tak 
miła oku? 
3. Ale, gdy anielskie głosy słyszeli, -' Zaraz do BetI
jem )II'08to bitżeli: - Tam 
witali w tło bil' Pana. - Poklękali na kolana. - l oddali dary. co z sobą. wzięli. 
4. Po t P m wykrzyknęli w głos na przemiany. - Ży,i Je7.u malenki na świat wy- 
dany, - Niech Ci Panie od IIRS chwała - Nie ustanie wiecznie tl'wała. - Żyj, tyj Zba- 
wicielu z Nieha zesłany I . . 
5. Odchodzą, Retlejl'm pełni wesela:"- Ze już Bóg wysłuchał )II'óśb Izrael a .- 
Gdy t
 nocy to widzieli. - Co Prorocy widzieć chcieli - W ciele ludzki e m Boga 
i Zhawiciela. 
6. I my z pastuszkami dziś się mdujm}'. - Chwałę z Aniołami wraz wyśpie- 
wujmy. -- Bo ten Jezus . Nieba dany, - Weźmie nas między niebiany. - Tylko go z ca- 
łego serca miłujmy. - Amen. 


PIEŚŃ 96. 


Zr6dło isb10ści. zwierciadło przeczyste. 
. 
 - c 

 - 
 - +- - 
 - - -,-- Q-J- -+- - 
 
[Jr_.

- -::ł--:- 
 = =.J =-- -+:- -+- 
=:i..
- 
I 
 -fe -t
 r -, 
 i -, 
 
 - -r--= ( j -
 
6' 6 · 
l 4 
I 
 n d I I I I ,,-' 


*

Ł"'

-==J 

jl----- _
:=EE:=:t=-- -,- --1-- -;. -i-i 

 
I , . I I 
t. Źró - dło - stno - ści. zwier-cia-dło prze-  
d -I-r=d:-::J- :JI- F 
 ' ---1 E=E I=---
 
!
- 
-=FEr
r
 ;. -=: ł:: r=-- 
 -- --",,-- i-=-- 
 f-=-
 ;- 33 

 " I I. I I I I I i F 
· /} 
I I I' I J I I I I " 
!._ _

 
_
 ,,- - {- 
 - tI -. ... .--- t!:::: 
. tq-=

 r

--r r r 
 
 
czy - ste, Ml.strzu Pro . ro - ków, serc do - zór - co Chry - ste;
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


187 


. :::: 

 \ 
J'
-I

':=
 
- 6 6 

 4 
I I li..... I I I I , ; 
: - 

J: 
1
 ! - 
 
 --:- t:-
 

 - .la t=:i:: - - 
- 
 --- 
- -:-- "'
 r- f-
 I- 
-, - I I' 
- - 
W 'fwychdło-niach wit! ki cza-sów wy- 


::::: 
J ; 
 

lt== =;:#a


J=k¥ i raE

] 
r I I l I I
I I "I I ł rr I :::: 
li . ti 
l 4." 
I ' . 
. I I 
L J---J I .J J 
 J..... I I::::: 
, . 

 ---1-=== ====-- -
. -- 
 _.
 

-
-==


 
 

 
- -Jl=T- -
-I-q:-- r--=t=-- -I-
 
mia - ry: 
foJ-
e!:!z wy - czy - ta! i To-bi-jasz sm - ry. 


. 


2. i\Ioj
esz znalezion w koszyku na wodzie, - ;\Jiał okup Iprawić w żydowskim 
narodzie: - Gdy go z Egiptu wywodzi przez liwrze, -- Od (,iebie bierze l'rzykazallia 
Bo
e. 
3. Mann" od Ciebie ludziom ściąga z Nieba, - By człowiek 
ądał Anielskiego 
chlebaj - Mieszkanie Bogu z ludźmi im przyueka, - Messyjasz I,rzyjdzie, którego 
świat czeka. 
... Ciebie samego dziś Emwanuela, - Nie Mujżesza, świat pełen wesel a - "ita 
w jasełkach, bo Ty do swobody - Z niewoli piekła, uwalniasz narody. 
5. A zamiast manny dasz z swego ciała, - Do końca świata z nilowi TwojM. 
chwała - Pu.ebywa.; bl;dzie, jak lIiegd)8 z Proroki, - Podnielicsz serca nasze nad 
obłoki, I 
6. Tobijasz stary gdy cierpiał lilcpott:, - Anielską przyjął w usługach ochotę: - 
..la to, że więźniom i umarłym służy, - Dany mu Ratał dla 8yna w podró
y. 
7. Ten Tobijalza od ryby os:.:c:.:ędza, -'Wątrobą czarty od Sary odl'ędzaj - 
Żółcią otwiera syn ślepemu oczy, - Ojciec prz
rzawszy, wydał głos prorocz). 
M. Wszystkie narody porzucą swe Bogi, - Królowie złożą. korony pod nogi, - 
Gdy ujrżą. Króla z gwiazdą. w Izraelu, - Sacz,"śliwy, kto 11111. być przy tem weselu. 
I!. D:.:iś dla starego Bóg spełnia Kościoła, - Posyła Syna swego nie Anioła: - 
Ten się l'rawdziw)m bratem naszym rodzi, - Z młodszym kościułem w pokrewieństwo 
wchodzi. 
10. Ten zamiast r)bek w.tiął z PlWn) wą.troby, - Uzdrawia !:!arę, a ożywia grohy:- 
Sara od czartów, .Raguela cól'a, - Wolna, wyraża, :te ludzka natura. 
H. Już uwołniona ocl mocy szatana, - Dziś w ludzkiem ciele wiU. !:!twórcę. 
Pana. - Śleppmu światu wtenczall głoli proroczy, - Żołci
 od krzyża pootwiera oczy. 
n. Kiedy cyrograf wypłaci Gabela, - Adll.w I!i.; wróci z dziećwi do wesela, - 
Dziś już narody zdel'tały swe bożki, - Dziś l:!alaawa osieł gl'orni wróżki. 
13. Dziś Izaijasz wita Syna z Panny, - Jeremijasza ucichł płacz poranny; - 
Dziś Daniela góra przewid.tialla, - .MaJ}'m kam}'kielll likrus.zyła bałwana.
>>>
188 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


14. Jut bałwochwalstwo w całym świecie ginie, - Gdy Syn panieński prawym Bogiem 
słynie; - Ten, chcąc ratować świat jako Niniwe, - Nowy tu Jonasz, przyszło słowo tywe. 
15. Za miastem czeka pod szopą popustą, - Rychłoli świat się obudzi pokutą:- 
Lecz prótno Panie, ocknie się on chyba, - Gdy ty jak Jonasz z brzucha wieloryba. 
16. Wyjdziesz; lecz z jego wprzód polętesz ręki, - Po trzech dniach z grobu 
wyjdziesz jak z paszczęki; - Wprzód t(
t Elijasz nowy z wodą Janek, - Chrzciciel 
ogłosił: teś Boski kochanek. 
17. Że grzechy świata swoją śmiercią zgładzisz, - Że od bram piekła w Niebo 
nas wprowadzisz. - Pokutujących nazmywał w Jordanie, - Ty świat obmywasz krwią. 
swą i chrztem Panie. 
t8. Prótno Prorocy mówili do duszy; Nawróć się, gdy t się sam kamień nie ru- 
szy; - Śmiertelne usta nie wzbudzą niczyje, - Sam Chryste przemów, a grzesznik 
otyje. - Amen. 


PIESŃ 97. 
Zagrzmiała, rnn
ła w Betlejem ziemia. 
: · Melodyja I. -
A
 
6 
4 


6 
6 5 
3 
11.;- J .J 1 l l l l '; 
 

ł! 
--=--
T-i-==ł=='
 ł
+
 
 

ff -:ł- -_ - _ === =- 
 r
 -F=+
 L =:::3 
ru - nę - ła w Be-tle - jem 


l. Zagrzmiała, 


=f
 

-P 
6 
4 

 l I I 1 l l l .i 1.J ;-.J J 

-


 Tli 
zie - mia, Nie by - lo, nie by - lo Le - fa w dó - ma. 
Zagrzmiała, rUD
ła w Betlejem ziema. 
Melodyja II. 


-# =r'
 r F 


1

 
ł. Zagrzmia-la, ru - nę - la w Be-tle-Jem 


.
>>>
FlESNI NA B02E NARODZENIE. 


169 


.J=.;= --t-£3 
 
=r-r
M=i pą r

 FI 
65 65 - 

 -ł J == -:k 1 _ 1ł :4 _ 
 --L 
 l J- J _$ 
.#-- i- 
 

=
 g I -
i
 I 
 
:::: 
zie -mia, Nie by - ło, nie by - ło Jó -ze - fa w dó-ma. 


Zagrzmiała I rnn
ła w Betlejem ziemia. 
Melodyja III. 
I 


 

I 
 .= 

 

 

r-r=

=U : 
= F'" 
_ J J_J
-J_l .J 
_1___.l1__ J_ J .j 

 
3F==r 
 
1. ZagrzmIała, ru - nę . ła w Be-tle- jem 

 - 
--- I 
 rLr II 
J l J 
 ,=p H
? pJ IJ 


. 


ZIe . mia, Nie by - ło, 


nie by - ło 


Jó - ze - fa w dó . ma. 


Zagrzmiała, rnn
ła 'tV Betlejem ziemia. 
Melodyja IV.  a Ił m "" 
 
- --- - - - -
 - 8 . - - _ =- --- 

:Ł F '. _ 


= ---- f- t -- - -- ppffi 
b 6 
. -
 
 d. 
 -- 1 Ll 1_ 1 J .l J _ 
., -- -- --
---- - 
.ł 
,,-
j'
 r==r"
 
1. Zagrzmiała, ru - nę -la"') w Be-tle -jem 


.) R u n, 6 znaczy: tlpdd6 z bukiem lub bukn,6 czyli gło. ollny wyda6. 


22
>>>
170 


PIESYI NA BOZE NARODZENIE. 


,=- 


- .==- J- I= -1 - -1 -
=EE 9g
-

 
 

 - F
r= E F F 
 E
r-- 
1= -r==r 
 = --
- 
 
J;-l l l l I l J ł .J t l sd 
-- -- -.---.......- "f-- -.-"f- --.-,- 
-'- --

.- -
--- - -- --
- 
"'#-.---r-- 
t -"-
 
"-"- 
 r:=: 

 
r-- L --- -L--f-- - -r- "'-. --.-- - 
/---- ---- ł--T -r-- - 
..... I 
zic - mili., :Kic by - ło, nie by - lo Jó - ze - fa w dó . ma. 


. 


Zagnm:ała, [un
ła W Betlejem ziema. 
(Na cztery męzkie głosy.) 
Mc10dyja V. 
Tenore L 

 -I--I- I I I I -1 .!;.... 

 J tt hL 
 
:a:= ._:łt:= g _łt=::. 
 :L=: 
 
 - 
"":J:= -,. '= - :
 
;" J- 
___ - -.- .-. __ ;a:=. 
- 
- :r -= 11 
r-I-ł- r-r- -;- lO'- ..... 

 TellOre 1/. 
Ba880 I. 

 
=Ł-
 
 _ ;
;- 
 :i-E_ : 
-Gc L s .L-L 

_A_
_
_

_
__
,._j-I
:-,-___
- r- J:t-
 

--ł-ł-r
--ł-F=Er-r-r-ę-rF-£Fł-- "- 
 
JJas80 ]1. 
1. ZIlGl"ZUJiala, ru - D
 - In w Ee-tle_-jlID. zic - mia,:Kie by - ło, nie by - lo  J- 

-r
 
 '--=ł- br--
 h 
 '-- Jr._ b- 
 __ 
 .. ' . 
 _
 
 -L. 
- - =-._-.- : :,.. "'- (Lr-
_ r--- "1'.- -- 
- - -I --- - -- 
,- == 
 r=- - - 
 r-i-ł- I-- - 
.r-
 - t- ł-- -.::f-= 
I ::=- =- =- :::=- 

 ;-=J=#i= J: ffi ': - r::L. :i:£J __= 
 
 - J= 
 
 
- 
 
 -£-E 
 

- r .........-.-E r - r -"- I - -"- r ł- ł---" 
r- - "'-.- - - ł-- - ł-- T-t- 
Jó . ze . fa w dó - ma, łiic Ly - ło, Die by. lo Jó - ze . fa w dó - ma. 


2. I\
(l)-tl'ś, k
dy:tl'ś J(.z:fie by,,'ał, - W Betkjl'm, w Betlejem Dzieciątku śpiewał. 
8. Wół, osieł, wół, osicł ),rzrd l\im kl
kali, - ł!oswego, Lo swego Stwórcę foznali. 
4. Beczący, ryczący Panu 5JJiewali, - Pasterze, I'asterze w multanki grali. 
5. Znliluj si
, zmiłuj lii
, Dasz wieCZDY l'D.Die, - Bez Ciebie, bez CieLie nic aiV 
Dic stanic. An1clI. 


Obj.'"lcn'o. \V 
h...lII. gr'Y Jtl7.er 7. 1\rRI)"'. pr7.)'b)'1J clo grot)., zn.le'lI.. nllj wołu 1 oałR, co 
.".oJc!'m h:huJl"ui('m dzi('tlątko ug."XC\\ 8t- mi(.Ji U" l'l"uwdi'.ie lJi
D1o 'w. nia wll,umJn, o I(!'J vkohczn jC! I 
l«
z .iW clun olijeru IIB ,....\\"Jl7.cdllltm IIOt!ulliu. ł U'-lI1d.B JCllt za p "1\ l!' vd Ojc6w ł\vłcllJłll., ktorzy o t'J 
rzecz)' IIIJ el)l
j wle"zi. 
 lIu.
h. Id,.;1II1 ".: Ś. H er..: hn, Ś. Gr7.e
bl.z Kaz)"u...ci..kl, d. Gr.eI:6r. z !il..y 
. I',"u.h'''')"''&; n..r",luaL za' Z\\ycf
Ll;.u l,r..\\I.)' leiu l'ud,,"la du\\ud.l. (A......I. ... 1... 3) -I'IIW. ri6. - 
...rl au. o..IJ r. 11I1ł.
>>>
. 


PlEsm NA BOZE NARODZENIE. 


t7ł 


PIESŃ 98. 


Z Raju pi
knego miasta. 


- =:EB 
r

-re
=fF 
, J 
 J...=J --I ł -J--J-J-, 

 -=U = = 

 
t. Z Ra-ju, pię _ kne - - go mia - - . sta, Z a- jl1 pię- 
:!F

::.i :oj =:=R:: 


 
.
 
rL1- -; - =E T r r 3 =r=--r - -r-r 
-- 
6 
I J _ I J I J '1 '_J_' 1_'_' I
 


 _.S==r


ff -#- 
 =C _

. 
 =ł 
-r- --r2 -G - r 1=-" =?-=--= - -F";- 
kne _ go mia _ . sta Wyg-na - na jest me - wia-  - 
1:__......- - - - - '_-ł-- L - 1 
1'--:-'- --rJ-- - """" -- _.L_ - - 

 ¥"==&-- r 
 
=b'?=f
' r =1==Ł

 
 

 


-- _ł- - U
r..J :J
=E-i1 oj}::- 
_p== ... != - -;
 -- - -I=I-=r--
 
=:£=t_ _ -=== 
I I 
 . 
stR., Wy-gna - na jest nie - wia - - . - stli. 


Z Rajb pi
knego miasta. 
(Na cztery męzkic grosy.) - 


I'
ę 
. 
 _ 
 I -J @ 
.- s - - - -:t:= - =.=::..,.- 
--- - - 
 ...;;
II - (! t r - 


-J J ' I I I
 
 ' 
 
 
=3--====1- --= - _d- 
- =...;-*,
 F --- 
II .....- - -
 f.E - ł - -.- 
- - - -': -...-.. 
r 
l. Z Ra-jn pię - kne . go mill... lita., Z Ra-ju pię- 
22* 


_ LoL....
>>>
.. 


172 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


J
 


J
LH

 
 

- 
' 
 3 
::=- 6 ===- 


 
kne - go mis. - - sta, Wy-gna-na jest nie _ wia- 
( 

 

 


 ł 
l 
 


-=t
-ł i j 
W '. 
 
sta, y - gna - na Jest nIe - Wl& - - - - sta, 
2. Dla jabłka skuszonego, - Przez węh podanego. 
a. Wędruj
e, Ewo z Raju, - Ju.t cię tu dobrze znają.. 
4. Fora Adamie, fora - Z tak roskosznego dwora. 
5. Wędruje Adam z Raju; - Gdy stan/łł w ziemskim kraJu, 
6. Obejrzał się po chwili, - Alić dal
j, ni.t.w mili. 
7. W Rl\iu miał dość wszystkiego, - Na ziemi nic własnego. 
8. Pusteć krainy orał, - Niestetyt z płaczem wołał: 
9. "Ach! biada mnie nędznemu - Człowiekowi strapionemu. 
10. Do Raju trafić nie mogę, - Bom przez grzech stracił droglj. 
11. W Rajum miał dość roskoszy, - Złote na po
ach kłosy. 
12. Nigdym nie umiał orać, - Za wołmi "bela' wołać. 
13. Byś była dobra .tonka, - Słuchałabyś mał
onka. 
14. Strzegłabyś się rozmowy - Niecnotliw
j wę
ow
j. 
15. A
em ja nie dobry m/ł.t, - Widz/łc, te cię zdradził wij!, 
16. Nie chciałem cię zasmucić, - WoJałem jabłka skusić. 
17. Dałaś się zwieśdź wę.towi, - Jam słuchał białej głowy. 
18. Będziem cierpieć niewolą. - Na świecie ze złą. doją.. 
19. W boleści będziesz rodzić, - W wianeczku ju.t nie chodzić. 
20. Ja ziemię kopać muszę, - Chc/łc potywić sWf duszę." 
21. O wę
u nieenotliwy, - Iżeś tak nie.tyczliwy. 
22. Nasienie białogłowy - Zepsułeś złemi słowy. 
23. Ju.t się dziś wypełniają. - Proroctwa i ustają. 
24. Dawida z Izajaszem, - Gdy Panna z Messyjaszem 
25. Z Betlejemskiej stolicy - Ucieka na oślicy, 
26. Chc/łc nos pojednać z Bogiem, - W takim upadku srogim. 
27. Na te Clbwalcbne gody - Id/łc w obce narody, 
28, Z Józefem i Maryją., - Jezu, czołem Ci biją. 
29. Adamowi lIynowie - Malnścy i Ojcowie, 
30. I z córeczkami matka. - PokJęknąwszy przed jasłka. Amen. 


e
>>>
PIESNI NA B02E NARODZENIE. 


f73 


PIESŃ 99. 


Zjawiło si
 Dam dziś tOŚ Dowego.  
-fj=
 J 
 -' -=r:=c
=Łj-.LE 
I 
 . tP'
f 

 
r r
 
I 6 
 

 
 - I I 
. 
-J- 
 3 1- :::::_ J--J- 
 I
 
 ' · · 
;:#Ił=
 
- - - !--:.H
 ;;;_==-- _- __ 
- _ ---4--- 1 - - 1 $ ] =[
r I 
- ==F - 
:::::: - 
'- 
f. Zja-wi - lo się nam dziś coś no- 
Po-kój na ten świat przy-no-szł- 


L--J- :::::: ,..., 
 
fł:
 #
J i-L !
 -.-i-

. -. S-
_II

..g 

- cFFJ =, r -r-@= =f
 ,
 
I I:::::: 111 - J I l l '1 
 

#
 t 
-=- 
F
 - r:
 
::::: I I ..... 
we - go, 
ce - go,  I 
 . -  , =:-"


-
 
..... - 6 

_I I 
 .n 


 
 


r


 
 
 
 
 - fi F 
S 
:::::: ..... . 
Ktć - ry gło - si - li I roz - no - si . li: A - nie - li, 


e 


:::::: 

 
 - 
 

 
===t ...I ---- -- -. 
-. 
 =-1 == == 
 J. -== ---=J=t.. ----= 
'r r I i i-....j I l::::: 
, 
, J I 1'--.. ,,, I ::::: 
;-- "'---:-,;-==- ::=-
 -f 
 .
 t=: 
[E ==:== 
- . 
 - - t--ł E:.E ---- 
I ::::: 
A-we-li, A.we - - - -li.
>>>
174 


PIESNI NA BOtE NARODZ
NIE. 


2. Chwała blj.dź Bogu na wysokości, -A ludziom pokój na t6j nizkości; - Dzi- 
wna nowina, - Zrodziła Syna - Maryja. 
S. O Przenajświętsza Dziewica - Matko i Boga - Rodzica; - Jego powiwszy, - 
W tłobek złotywszy, - Całuje. 
4. Takie radości slj. ogłoszone, - Ateby światu były wiadome, - Co gdy usły- 
szeli, - Wnet pobieteli - fasterze. 
5. A bi€tąc w drógę, pilno spieszyli, - At do Betlejem miasta przybyli: - Tam 
wraz witali, - Dary składali - Dziecif}tku. 
6. Nie gardź, lecz przyjrniej wszystkich do siebie, - Oto przynosim dary dla 
Ciebie: - Odpuść nam winy - Synu jedyny - Maryi. 
7. Bogiem Cię prawym być wyznawamy, - Maryją Pannę za Matkę mamy, - 
Za Ojca Twego - Domniemanego - Józefa. 
8. Teraz padamy do nóżek Twoich, - Nie racz opuszczać pastuszków swoich: - 
Oddajem siebie, - Gdy jut od Ciebie - Idziemy. Amen. .) 
PIESŃ 100. 
A czemuż mój J ezus, tak ub ogo leży. 

 


-r
Lffi
 
 
l-f j - 1- -i UrCIJ -r
 ==
i · r I 
I 
 
 ł 
 _: 
 "'-BiitJ 1 1 

==-
 = :J

ji
-=F-r
 
::::: . 
1. A cze. mut m6j 
A ni po - kr6- 


- - - 
 

 ::::2 
' - 3 3 
-1 ---eJ 

 - ==- =:! --= =m - 

 - 


 

-.-. -1- 
ri
f7f
fU--i-== -W-w-t- 
...1 
 33 
- - 
6 
. -

=F
t
=
 - 


 
 -===;;:- 
 
1- -ł- - 
"- -r--"i ----- 
- -P"-,-r- --- 
I..... == 
,
 
Je - zus tak u - bo - go le zy? 
lew -sku, ni w dro-giej o . dzie ty? 

 J 
 -- 

k 
 
 
_ . _ --I -- -----1 
 -1 - .- - 
-- 
9 
 .-= 

 
--==- G- --'- -
 -J-:hI- 
I --::=- --j f- 
r - -r- r:r F - :;:-t-r-V -
 


;-J
-J-r.
-ł-J". 
 ::::: 
 -J c:J d F 
 
-'-, --,,- -.r- " p ---- =.- - Q-- 

----.- 
- C:fJ r-r-r4-- ---
 =ł== ' o,,=," ..:-r-ł-- 
- 
a Y ...... 
 
-- 


Znać dla-te - go, 


e) Po "'ydruko".anlu pldnl poprzecbeJł.cych znalazło Ich .I
 Jeazcze \T1
c4!J. ktoSre tu roSwnleł porzł. d - 
kłem a\labetJlJaDym .I
 umleucu. 


....
>>>
PIESl\"'1 NA BOŻE NARODZENIE. 


175  
 
 -ł- 
 
 -- -
----ł-- 
 
 
--7==1 
 
ft -_j
 --
 
.- --ł , -. 
.- --- -'- . --- -.....- ---1- -.w- 
G G 6 6 
- 
, -
-
 J wd--
rL
ffi-[j) 
 
. =P
r-= S --Il- 9i= F--F F---r- 
= r.===-
 A--1 
by grzeszni-kał Czar.tow-stie - go nie-wol-ni - ka Od pie - kła wy- !t r 
 


W


 
 
-;:: fi fi"'. - - -,..-- I 
_ 
I I LJ ii I -- 
6 8-7 
aE
l J-d-c J =-J
-J_-
=?EJ
_d_
E____ 
E:::-= ===
 
I 
 
 -= EL
===f
 EE 
I :::: 
ba . wił. Przez u - bó.stwo zba - wił. 
2. Czemu
 nie w pałacach rodzi się Dziecina; - Wszak św:at. Niebo, ziemia 
Jego jest dzied1.ina? - Ale w stajence u11ogiej. - Ka sianeczku w ten mróz srogi; - 
W kamiennym 
/ob,'czlcu - Zimno Paniąteczku. 
;i. Czemu
 nie w bogatej pościeli kriolewskiej, - Kic pod pawilonem leży Pan 
niebieski? - Pajęczyna pawilonem. - By każdy człek był zbawion)"m - Od nałogu 
złego. - Bogu obmierz/egeo 
4. A có
 za dworzany ma male Dzieci'łtko. - Syn Ojca wiecznego. miłe pacho- 
l'ł tko ? - Osiel z wołem to dworzany. - Zwa
 człeku Pana nad PanYi - Bydlęta Mu 
słu
'ł, - Jałe Bogu posłll
'ł. 
5. A ty Mu jak służysz? - Żałość mu zadajesz. - Gdy za Jego dobroć czartu 
się oddajesz, - Porzuć twoje złe nałogi, - Jezusowi łzy r;a nogi - WylewaJ serde- 
cznie I - Będziesż żył z Nim wiecznie. Amen. 


PIEŚŃ 101. 


Ach! biada, biada mnie Herodowi. 
Mclodyja I. 

 t 
 
 :::: --1- 
 __-.1 

. 
=-E

; i 

 

 

 
 

.-

:: 
 -;'1' -
; J 

jL
_- __-==E --,- :JF.= ----
"""R=F-
 -fII- r
 
. _3  =:I 

--== 5ł
E=

=- ł- --:::::3 
l. Achl bia - da. bia. da mnie He - ro- 
U - tra-pio - ne - mu wiel-ce kr6- 


. 


.
>>>
176 


PIESNI NA BOtE NARODZENIE. :s- :::: 
 
 ::: . 

 - -----1- - - - ---; - - - - - - -p- - -t-.- 

 !ł 
-F-


-_-1 _.- - 
 fl=
 . --=
..- 
 -- 
I :Jt=i!
 _ - -- -ltI - - ----I-:::L ltI - - - -- --.J---- - 
, ::: -i11.C1- j-r,.-r 
 ::::=r-C-
-
C- 
........ 6 
wJI -=J) 
 1 
 .J nn
rJJ - 1' . 
 
ż
 jfFr-:t== 
 --
-=- -1

 
- =s= 4 -: S= v 
-== ==
 ====-
- 
t;; - =-r== == --== 
::::: :::: 
do - wit Żem ja ta. kie. mu. 
lo . wi:  
 :::: 

'E+=:I' 
 
 ;g=-
 
 
łł == 

r-
 

C h
 
-Q'-
U =

::::: == 

 l /'I 
') ł- 1 J J fi :::: 
,# 
 == 


 
 t E --- 

 

C 
 Ol :=E 1.= '11 _ -. rr-. E===== 
c..../ I.J ::::: 
'- 
cza - BO . wi złe - mu pod-padł kło - po . to - wio 


Ach biadaj biada mnie Herodowi. 
. 
Nelodyja II. 


-
= J- 
 :G f3 
:J = =w
 - 
 

 
-.-- "'. - tF - .-.-.-- - ." - - -- i '-' 
- r-- 
" 
 - . F 
 -,..'" - --,., 
I - r - - , I 
- I 
- 
6 
 6 
g rJ 
 
 ł.si Jł ł ..l n .eJ. .J
:4 ł 

= 
 
-="
tf:j 
- - - 
E:-
 'r- 
 /I-- -- 
- 1 . ACh
 ia-da. -

al 
nie He - 
 . o - wit 
-tra -Pio.  
 ::::: 
:::::= === -
 - - =- -:- - - - - ---j- 
- _ _. _ - l-. i- ltI._ - .3- -.- 
 - - - 
 - -. 

"? 
e- -
ff
1-r-r' - - 
-
f
- .- Eh:

 

lJ -F=+tr-ł-r 
--r- 
-II-
j - J- 
6 6 
, 4 
:4 .eJ. Q.J.J n.J::::: 11 l l J 


F-
==r=t:=
r=, 
ne . mu wieł. ce kró - lo. wi: Żem ja ta - kie - mu 


. 


. 


...
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


177 .J


 
I [I....J 
 ......... ..... :::: 
I I,' I 
l'I l al ri 
 
.:!: J 1. 1. =1 . ł- . 
=:!: :!:1. _.. :::: 

*

 f

==S-

-t
 = .


 
..... .... 
cza - so - wi złe . mu pod - padł kło - po to - wio 


2. Doszb\ć mię jakaś dziwna nowina.- Mojej żałości wielka przyczyna: - Po. 
wiła się, narodziła się przedziwna Dziecina. 
3. Rozmaicie to różni udają, - Czyli to IJrawda. czyli też bają.: - Że ma kró- 
ować, - Żydom panować, - Tak mi powiadają. 
4. Ach biada, biada mhie Herodowi, - Utrapionemu wielce królowi, - Wierlla 
czeladzi - Czynić nic wadzi - Co ku kłopotowi. 
5. Tę teraz wierność ukażcie swoj
. - Słudzy, dworzanie, żołnierstwo moje: - 
Bierzcie broń w ręce, pałasze miecze, - Niechaj się nie boję. 
6. Na koń co prędzej wszyscy wsiadajcie. - A do Betlejem miasta biegajcie: - 
Tam dla jednego - f)zieciątka mai ego - Wszystkie wycinajcie. 
7. Ach biada, biada mnie Herodowi, - Utrapionemu wiele.., królowi: - Wierna 
)czcladzi - Czynić nie wadzi - Co ku kłopotowi. 


. 


PIESŃ 102. 


Atb zła Ewa narobiła. kłopotu. 


" 
ł:,1ł #---

!\-.J- I""; -
 - .1 -
 :::r= 

 -
-J- .
 
\
 fIL
-a=4 - 
; ff d¥pJJ 3 =r9=4
 o: 
 
/'I 
 I: ri /'1/'1, I 
/'I... ... . .L ... J I. 1. .L :t. ... 
H:
b - -!--t -
- .3=-
--f
- l!"=g -y-r--trd 
t:=. łt---4- =========
.=F-+-=+ -==-- 
-L _
 
1. Ach zła. E - wa na - ro - hi łaJ kło - po - tu nas 


P l ' :::: 
 I'" 
c!:
j%
 _

_--1= -
A ===r-=1 r.==
=::j i'1=+=- " =-" 

3 
Ft! '='=r-= lffi 
 . 
 =r:.
 
 C 
 
I I I ri /'I 
I .. .L 1i :!:.L I: :::: 
 /'I J.Jl J. /'I 
 /'I 

: fi g _ _ - 
 .- 
f.. "f 
 c - " -
 
 . 

 -- _-_ -=- -lf '- ---= 1;1: r=r 
 =- .-f'=- -
- 
I -- :::---- '==!;i- C.
iT- 
na - bi - wi ła: Z wę-tem sa - ma ro - zma -wia - la. 
23
>>>
- 


178 


PIESNI NA BOŻE NAHODZł:NIE. 


---'" 
. . 
. 
 --"""---i--------- ł -' -..... l-- 
 - --LJ r 
 
 i 
"---.....--p._- ---'....... - - -' ---' - - - - - - -- 
- __o fi -- ==t.: ---. - 
 -. - . --=s -- ==;::!T-f 
I - --F-. =---. ---1--. -- .. 
 -=-1f==-:..- - 
 --'- -=r- - 
- 

 Li I I 
 I j.;'
 t I I ::; 
.... 
I 
 1""'-1 I I I 
, " . 
 I fi I 
. " 
 "" 
 
 
 _
:::: 

 i 
 -.-.- -- 
 j - '- I!...== I 
 -- - r -
 .- 
 
l . ft.jf"--fI' --==- -fi ::-jL--=== -1--=- -,-- -- ,,-

 ,---=t: =--.: 
-

=-= 
--=L - t- - -- ---..ł --s 

 --;... -
 ::::t: - == 
i ja - błu-szka ko - szto - wa - ła, ko-sztoowa. - ła. 


2. Adam z Haju wYI'ędwny, .-- Zo
t,awił płód zll.rll.
ony, - Ale go z kłopotu 
tego - Matka !;yna przedwiecznego - Wybawiła. 
3. Robak ch,l"try .lwiódl mftżatkę, - Za tę winę 
am wlltlł w klatkę, - Bu 
mu głowę podeptała, - Która ud wieku przyjśdź miab - Białogłuwa. 
.t. Czego dawnu pożlłd,lIi, - Uni qjcowie ogllłuali, - J już dziś lią wYl1eł- 
nione, - Ud Proroków ub jawione , - Święte słuwa. 
5., Dziś w żłobie odJlocqwl1, - Z Nieba zszedłszy Prawda żywa, - l';:tóre uie 
będzie zuwarte, - Owszem na wieki otwarte: - Uzekł Zbawiciel. 
6. Od Aniołów ogłuszony, - Z Pauuy w Btll.jni narodzony, - Zkąd wesele nam,- 
Miły pokój ludziom - Głosi Odku!,icie1. Amen. 


. 


PIESŃ 103. 


Biegn
 Z rana, zmordowana, Betlejem! 
. 
, 
,i"I , ,i"I I'.....' 

 --"3L-P..--.. - 
 - _-1__ = =..- -..
 
 
 
ą - 
 L.- -- J 
- - 
!E...-_ _,,_ _ . .... . _. ___ _ __ _. _ . . 
. 3:;- -..--." - .-.-- - --1- .:..fi 

=H::=-_ = .1-. .- - -= =/I ---ił;;;-- . 
, -
 -,-, =+- I -
 :#F


 -'- - 
=-=r==łtf:" 1.:. 
I 6 6 6 

 T II", I' l 
I 
L .... 
 ..._ I #L .... I I .. 
-ł------- 0.0. -.- .,.. - - - "_.fi_ _fi__-=_ 
:

C 
= 
r

=J=:t: 
 

=1:::---t:;;
- f- - -F- -

]J=-t -=l -
 -==;} 
- ===
 -- ===
_ - --ł- :=i::::I 
1. Bleg-nę z ra-na, zmor-do - wa - na,  - 
 

 -L
-.J-
- G 
 -.-- I - 1 ---' 
- ;---"""'- 
 
I - ,, _-fi .=-'
 .::. -.: -- -- ==-+=::j=- '

-:::- :-=---';
_fi 
.==-J-
-:- 
I 
'c- 11'*1= - t 
 U = i = :::: - 
 --tr -j-r 
I J . I P"""I I, 1 I 
_ ... :!.L 
 
 I Jt. I ::: -!:. :!: .L L 
t f;[-=::t=:=- === - -=f r-
---=1:-=--t=--': I - J 
 
 -- 
 -. -:::-===== 
 
- ::-==- fi -.- - - -----..:t=:::=r-- .- - ... =E= .-- 
-- 
 --r- - ======= -==--=__ r- 
:::: 


Be - tle . jem! po 


każ mi 


1'
 - l1a? 


Jest w sta - jen - ce
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


179 


'" . 


. 


--. - ::::: 

 
-=
E=


=== 

r
 
-
 ł 
I łt(S ii- I t-C--+-j- lr -i-jjr-- == 
66- 
I 
 ..! 1 i__ J _i. ł d -ł-- _LJ iLi ,::: - r-7=Fi -- ===
=1 £
--==--
 
== 


. 


. 


przy Pa - nien - ce, 


::lwię - te 


Go 


pia - - stu - ją rę - ce. 


2. Dziecineczko, pieścidełeczko, - Witaj Jezu, ma rybeczko 1- Synu Boga, perło 
droga, - Witam Ciebie, dziś uboga. 
3 Mój Baranku, z ró
y wianku - Lulaj! poło
ony w sianku: - Mnie zbawienie, 
odkupienie - Twe przyniosło narodzenie. 
4. Me pieszczoty, 
eś z ochoty - Przyszedł, lulaj ł Jezu złoty I - Ju
 zawierasz 
swe oczęta, - Lulaj. Dziecineczko święta! 
5. Pomniej na mnie, me. kochanie. - Niech
e Cię tu chwalę Panie' - Niech 
i w Niebie chwalę Ciebie. - Choć nie dla mnie, daj dla siebie. Amen. 


PIESŃ 104, 


. 


Bej nam bej! bej nam bej! 


1 
 
_1 _ 
 :"" 
 -
 -J- 
 
 
 -.I
 
 =t=:::-
 
 
_T'_- .-=
 _ _ 


-'---li 
 o;;;:: ;-- 1I'_,.r:=-c::.=--:- -.o--ą--7- 
-
- ,. - -
 - 
_.
 .- ,. -.-.. 
- . - 
- -
 

 --4"- -r
 - f€:f1? t... ., fIl--. -- -, - r 
- 
b ' 
 I j 

 
 I ' .J
 I 
J :.... ..... I I I I I I 
-1 J... \ 

.1. 

.1. 
 r.... 
l . # - I_:J__ J- J
 -- 

 
 - "-L':tf
 .,- 
 
. f5 -
--j -- --= =r=c- '" I ""= 
---- - ,--1 Fe -- 
- ---_- -..:=A-iii- - - .- 
----- - -1.. Hej mu; b
! - hej 
bejl  ) == 
-----.:- J-- -I E =F= 
 -Ł--L.J
h I m - ::::: 
- 

 =

- ł - 
--Ł -== -
-- 

 : 
I . 1_F r=-= ;t:-+ 1--- ,--11-=1. - fi II-- fil fi -F
, /I--- 
b :::: I I I I I I I I I I r == 
. .. J_ J --LhJ ic: -.o ifb
 


 
 L::: 

 l
L:r 
r-F- - -
 
 r==-Ę1J 
::::: == 
Kró - lo - wie ja - dą przez po - le, Gwia-zdę wi - dzą. w świetnem ko - leo 
2. Hej nam hej I - która im drógę wskazuje, - I do Betl
em kiel'l\ie. 
3. Hej nam h
 I - Synaczka Panny szukają, - Bo Go Bogiem swym hyć znają. 
4. H
 nam bej! - Ty 8am, Jezu. narodzony, - I we 
łobie położony. 
5. Hej nam h
 I - Pójdźmy z ochotą. do 
iego, - Pochwalmy narodzonego. 
6. Hej nam bejl - Za złoto miłość oddajemy, - Kadzidłem Boga wyznl\iemy. 
7. H
 nam hej! - Mirra. choć śmierć znamionuje, - Żywot nam jednak gotuje. 
8. Hej nam hejl - Jezu z Panny narodzony, - Bądźże od nas pochwalony. Ameu. 
23.
>>>
t80 


PIESNI NA BOŹE NARODZENIE. 


PIESŃ 105. 


Hej Dam hej, hej Dam hej.  I ł 
=£3==-
=J

LL b 

 
-8 
---=L r--
 C F 
r""': 6 
. : __
 _


;


-c
 
. 
 
l. Hej nam hej. h
 nam h
: Wszys-tek świat dzi- 


II 
If 


I
 
r 


-Ł- 
 
 - 

 - I = 

t 
JU: F
J:= -- .. 1' E,jL- E3 ) 

 # 
 F rr- '" c-= t-i =S= 
 ti c=-= H 
llt.1
 l,):! 1:!11 
 
.: C C 
 -F=
 U 
 
 
 --- _ I] 
-...--17-==-' -'-F-,- - - - _._ 
- --
-"'-
-
--F --
- -s G -:;-:::: 
siaj we - so - ły, Uj - rzaw-szy z Ńie - ba A - nio - ły.  

 


2. Hej nam hej: Dzieci
tko się narodziło, - Dzieciątko się narodziło, - Niebo 
ludziom otworzyło. 
3. Hej nam hej: Panna idzie ozdobiona. - Panna idzie ozdobiona, - - Słońcem 
w gwiazdy ustrojona. 
4. Hej nam hej: Wszyscy się l)rzed Nią kłaniają. - Wszyscy się przpd Nią kła- 
niają. - Z mił
m Dzieciątkiem witają. 
5. lIPj nam hej: Witaj') Go i bydlęta. - Witają Ho i bydlęta. - Chodaż to ni(,lIlc 
zwierzt;ta. 
6. Hej nam hej: Gwiazda Go wita i słońce. - Gwiazda Go wita i słońce. - Pla- 
nety. miesiąca g6ńce. 
7. Hej nam hej: Witają Go narodowie. - Witają Go narodowi!'. - Ze wschodu 
słońca Królowie. 
8. Hej nam hej: Witają Go i pasterze. - Witają Go i pasterze. ..,.. Grając Mu 
skoczno na lirze. 
9. Hej nam hej: I my Go dzisiaj witajmy. - I my Go dzisiaj witajmy. - T('m 
wineczkiem popijajmy..) 
tO. Hej nam hej: Zycząc roku fOl.twmego. - Życząc roku fortunnego. - Pijmy 
jeden do drugiego. . 


t 


') Pod winem rOIumie .iV lu owa nicwy.lowioua rod"'", któ.'B -iV w)'rywa . .erra bidego Chrl"- 
'"uauwa I powodu IIl1rQdzeuia Clu'lst......
>>>
I
 


I'  
1\ 
[ 


II . 

 
. 
. 


l 
! 


PJF.SNI NA BOŻE NARODZENIE. 


181 


PIESŃ 106. 


Laska Nieba górnego. 


I 
 =r- - L-Y 
 

:=:::=-_-- .- 
 
 '" - 
 
-- 
 
· 
 -
. i -------
 · I 
I -=.rll.J u. 1 
 \.J!.i \.J 
6 p7 
l , " l l

J --:--- 1' l' .i J tL 

-ł===--===--====
 5
--E
-s t 1 
1. Ła - ska Nie - ba gór-  '" ::::.1--,- 

- - ----I - --......-' --iI,:- ==
 
J ; _v
-t--
 i
: ;

==
 1 1-'-=

 - i 
 
I i I k I,.i I I .,J I ::::: 1;' \.J i 
I G 6 
1 --.:=
 =-l1 - _ ---1 E 
 )' 
 J 
 
 
C: J :::: j ' l 1 J J. 
 

--r---S -
- - 
 "-.- . i -. 
l----:: 
=-=
-- := r-- - ---t;;-t;I - f.:= 

 ::::: 


ne - go 


tlzi - wną rzecz spra - wi - ła, 


U lu - dzi Pan-  -
-- 
 
 -
_.
 
 I
 
 ::::: - 
-lfł -
 -= , _ -- - 

 r__ ::. 
 
 -=- :::'-::: 
I E . - _ 
- - - --c- --.-- --,-_ _ __ _._ _
 ___ 
I -'k - iI '-r- - 
- -s- j -I-o - -D '-, ""=',,--:::: --- 
I
- :- . _;
_!-
L 
 ) ! .i 
_ 
 -r
 


::::: 
 ___ 

 - -:tc=

 C -I'ł-
:ł - r- t=:;I-
 
1::::____ - - - ----1-- t - -_-I =-- - __ 
ii :::: 
na czy - sto. Hy . na po - ro dzi . ła. 


2. Którego 
aden rozum ogarnąć nie mo
c, Ozdobionc gwiazdami opuściw- 
szy ło
e, Spuszcza się na ten padół nóg wicczn(
 światłości. 
8. Gdzie bez zmazy stanął, a ztamtątl jak inny - Do obory wstęptuc, o jakie 
nowiny' 
4. I,udzką. odmianę czyni: ten Panicz bogaty, - Królewicz, patrz, przychodzi, na 
ten świat bez szaty. 
5. Członki Jego picszczone w żłobie położone. _ Zimnem przy niedostatku 
przykrem uraczone. 
6. Królowie Mu z darami nizko się kłaniają, - Wół i osieł Dzieciątko parą. 
ogrzewają.. 
7. Wesoły światu pokój niebiescy dworzanie. - Sławę z chwałą. śpiew!\ją. TobIe. 
wil'czny Pauie. - 
8. Zaczem każdy mieszkanki'! na zifmskim padll'l', I my wszyscy 7aśpiewajmy,- 
Chwałę tCDlU Panu dajmy. Amcn. 


.
>>>
i82 


PIESNI NA BOŹE NARODZE1\1t:. 


PIESŃ 107. 
Mamy przyjatiela, Chrysta Zbawitiela. 
. I . I 

J::21
2 

  -
 
 


 
I I 
 I W I I I I U I 
7 7 
-: 
_-:- -l- ' . ::;;:.s;;:::- 
 -+ _-J 
 tm l I 
 I 
 
 
 I 
-
LfI=:--=--
 .
 -=:" -\=- -+ -- =-+- - 
 
_ _,,_
_._ _ _ __ ::=:t=:: r- 
L.W..J I I 
1. Ma-my przy-ja - cie - la, Chry-sta Zba-wi- 
, 

 _ 
 
£ 


 (i_
 
 ::::_+-L
' 
_ _ __.. S:e- - - 
 
.J =rł-:= rł- - 
 
_ ____ __ .. ,----f'- . 
t!_.
_\!.- 
__ _ .-fl-.- -
O= 
 - r +--
---- -----= -. - I 1Ir-- 
j- I - I ł 
 ł I l\"",- LJ I ::::-1 ' I 
6 
7 

# i!dJ f
 J H Jc 

 l 
 1 :::: j 


 !d 

ł!"--:::=-:---.- -. - - 
 -- - 
-r--/l
 ---- 
-n=:r-r- I ł--- - ! +-1--:::: 
. I W . k d . . . 
 Sł . 
cle _ a IC u Zł-SIlU - sze - go: . owo me-stwo- 
fI: 

F

 =c

 id.Lł-ł-
 '\j 

- 
 I r-----ł--lIr -
-.- ___-
r_-:n 
b I I I I i 1--'11:::: 

 7 7 
d:eI: I

J_
 J L J I I J _,:::: 

 .
 l=rr- E


l=d=-=--=
R.:
1ł 
I I:::: 
rzo _ net z Panny na - ro - dzo - liC - Z 
y-wo - ta czy. ste - go. 
2. Przyjaciel to drogi, - Ten niebi('skie progi - Opuścił zdaleka. - Aby pobi- 
tego - Na poły żywego - Uzdrowił człowieka. 
3. Który z Jeruzalem - Szedł był z wielkim 
alem - Do Jerycha złości: - 
Tam 00 szatan srodze - Zraniwszy na drodze, - Odarł z niewinności. ,.- 
4. Ten przyjaciel prawy - l{rom wszelkiej zabawy - Dodał mu ochłody: - Na ( 
dobytek swego - Ciała najświęt8zego - Wziął go do gospody. 
6. By wiecznie nie zginął, - Rany mu zawinął, - Przyjaciel serdeczny: - Ku 
jego potrzebie skarb. - Co miał przy sobie. - Dał mu dostateczny. 
6. Przeto człowiek kaMy - Niech pamięta zawzd Y 1 - Jak się starać o to: - 
By tego wiecznego - Przyjaciela swego - Szanował na z oto. 
7. Ju
że poniechajmy, - Z Jerycha biegaJmy - Prosto do Betlejem: - Betl
eml 
dóm chleba,"') - Który przyszedł z Nieba, - Ten jedząc, nie mdleją. 
8. Tam przyjacielowi - Odkupicielowi - Z Królml ofiarujmy: - Serca swe 
z czystością - A potem z pilnością - Orzechów się wal'l\imy. Amen. 
e) Bet1ehem, B
tlejem CD
 ri'
' LXX /JY){))'elp., Józef. /J
/)).Ep.a albo 
B"l/))'lep.a Chlebogr6d, Brod
t,;.łt, tera. Beit el Ham, alb? Beit el J,ahm, mia.to Dawida, w AI,ł 
w Pale.tynie, na płd. o 6 ang. mil olyli dwie godzin,. od Jerolohm,. odległe, połoione na wlg6r2U w poe- 
ły..n
j, .iel.ki
j i bardlo IYln
j okoli.y, .klld na.wa pierwotna Efrata ilni
X (płodne, urodla,jue); 
około 8000 m. Gl6w"y i prawie jedyny prz.my.i kroJowy Chr2eAoijau .nletyT,,
 :wYroba.h r6ia606w. kru.,.- 
fiksów J ałobkow i t. p. pobOIDOAci pl'!l;ł'dwiotow, pielgrz

:nów s}trv.edaWRD)'ch. t'e68rz Adl')"Sl1 (ur. 
4. 
tyc.. 
r. 76, t 10 Lu. ł88 r.) cbClj. &atueb "ad koleLki Chr..A.\Jańlt
a. laJoiyl l.....k na ,?Jr:0ło groty, Adon1Bowł 
po'wiecouy; ....tcP.... .... Ś. Uełe..a (t 880) w,budowała koMi6ł Da ł-Iłe........ DWU- 


-
>>>
PIE8NI NA BOŻE NARODZENIE. 


183 


PIEŚŃ 108. 
Może teraz być wesoły człowiek zwątpiony. 


I 
 ...-=- 
 -
f+- J 

-
- 
 
t 

 -- --i-+ 
 
'u:= --
 =c. --- - --ł- 
 - - ...-

 
I -- -
. - ,_- -- -
 -- l.. - - 
 ,- ---c- - ;oj 
-- =s
-_::: 
-
 
 l---r - -tłl'''I, -- "'-- r.-;=-- -I - - i r 

 ' 
1.i:6 '" - II' 
I 

 
2 
t'I t'I I I t'I '" I I I I I 
I I 
 

.L 
 
-.' 3 
 :. 
- ;_ 
::: . 
 

 1.._ _ li L ;-1'_ _ 
 ... - 
1 li =II =-tI
-".a- 

 
 

.x=:=",-=,,
 
----- -ł-,r--- r r 
.-':::
=-
--=i=-r- 
t. Mo - 
e te-raz być wc - Bu-łym człuwiekzwąt-pio - uy, Al - bo-wic
lljllż 
2. J u
 pro - roctwo wy - 111'1 - nio -lit', jll
 i po - de - chy Na - stą. - III - Iy 
3. Dzi-wne-t081j. ta-je-mni-cc i nie-pu . j" - te, -A ro-zu-mem 
. ' 
... t'I J L-
::: .
 I'"'"i 

 __'="__--! __-'__ 
 1- __ _-.:- _ 

_ 
 
 
 
_"_ 
 
 

 .-
-.-- 
_ -:: ._-
S 
 - · - -
 -::-Q.; -a: 1 
- - -'_-i..--=".-.- ----
3 
, -
---h- _ r ' -r-.,L: ---
 __.:E-!_ - - _-=r-"':=L£ .- r 
l , j,;., " I I I I - j: _ I I, - r', - - 
- 
I-"'If'-
 
li 

 I r" I I ,- "' 1 1 
 ,","", 
1.1 l 
 ...... 11 
- ;# ::=1- i=-
 ; 
łt
U;: .
. -N -r -


il-1=3 
-- '--r.--- -_f:l-i"'
 --.-E-_=:J 
.., ił _, 
- l " - - ""'" . 1 
od mc - wo - I wy -BWU - bo -l1zo - li)", Ktć -1'11. go tra - pl - a, 
0- bil' - Cli. - nI', Bzwanku - ją grze-chy: Pan-na to 8pra - wi - la, 
przyro - dzonym nigdy nie ob - ję - te - Pan-na czy. Bta ro - dzi, 


4 
( 


3 /"000...... 
 ,...., 
f
 ł=- 
-""" :-;
= 
 -'
 =--=-= --ł---- 
 t-:r 
p
 
-":" 
 m -+..; 
- .--_- ,,- - -. -.-. - -- ,j- -,r--:A -II 

/I:::"=- -I-
Fi - _ II;.J 
I
/I /I 
 
 
 --ł-- - -/l- -=-t
-i-r - 
, 
 
 - I
 I 'I I r 
 
 - - 
l i i t'I t'I I I 
 6 t'I t'I I ro, 
. - .L ... 
 #iJ_
 J-J -=..J. I __. .L -łł---::!:. L 
- ..___ - ____ __ ____ u_ 

=
 ą r =r
 
41--- 
F 
 E 
 
 H
 
__ I ',__ 
pod sw, muc pod - bi - la Ja oko grze -Bzne - go. fe - raz po - cie- 
ktć - ra po - ro - dzi - la Od -ku - pi - cie - la, Stwo-rzy - cie - la 
prze-cię w wian-ku cho - dzi Nie-na -rll - 8Z0 - na. Pan-na czy - Bta 


, 

 ,..., 
 ...... I 
 
-;=9
 :'L:
=::q= . '---I 
 
:t=:+:- r
 
1- _
 . _ =
 -'--:::
 
 _ _ _.=- _ -!:=:: .::=:::t= __ 4_ 
I --. - .-- -
- !' -/I --." 8 _-_. -.--fZJ 
-r--- /1--- -1-, '-'-ł -- -II.. - .,. -- -
--r 
I 
F \f
- l!1 '1
ri I 
: . ' _ .n a = 1 l:i 
 
.L
 -= 
 
L=.- _ 
 _ :L 
S;#-e - ..-t-_l= 
- -_ 
 
ł
_ 
=F_ 
I
_ 
=1 ] 
.,
=:
_EI.I-=..j;I---r-:t=f'r 

 = EF - 
r ==ł=(:=== 
szo - uy, więc i 
 - d:::i - gllio - IIY Od Pa. - na Bwe - go. 
swe - go, & co naj - więk - sze - go l Ro - dzi - cie - la. 
ro - dZI. prze-cię w wian-ku cbo - dzi Nie-na. ru - szo - na.
>>>
184 


PlESNI NA B02:E NARODZENIE. 


PIEŚŃ 109. 
Narodzenia dzień Bożego. 

 b
 

 
 = ' 
 +--l- 
 I ' 
 

- -,- ""::I.---.t= .-11 - ----=""' ==t 
r ! -

1=i " U = r-j- 
- i f i ii r- r-
 -
i = 
I 112-, 111 I 
 ' I 
 I I - 
-s-;_-łt
r=f -j r=t
 s- =F-3
; F II 
 " 
-----
 -
 ::!::::t- - -
- II 
--__
 - ::=t=::ł-- 
1. Na-ro-dze-nia dzieńBo.
e-go Je.t ko-len- dą 
! 
-b

Cj

 
 

f ;=rr

::"'U1
ey= 
:r-:r

p=r--- 
- 
() 
I I . I 
I I ....1 :::: I


 
 
 
l H:#= e-=-=.

- -
 - 
=- 
 
 " 
 
 ";'J--II 
 === 
 
 

 #
 
 
::!:" - -II 
 _ _- ł - !f-!'- -' - =t::=£=-
 

- - 
ł-------"'o;i - --;\ -1;'- - _--:!:=!:- -'"='"r 
:::: I 
liwia - ta te. go. Te-dy się ra. - duj - my,  1't .l! ' 
 ;- 
 _ł' 

I' 
 L 
3 ,
 3 - 
 :::: 

#
- -J- · II - - -11- -- ---1---- -o 
--: - =+-
- -I#;. ,-= -II
 i -j -;=' i I o:::: 
6 =- 6 
 
!'fo lij! : _..I l 13 ...!,_
 ! ..I ł--t-J--a=-

 
-
 J 
1 
.łt#'1 i 
 -r I= I 
"--i =:r- ł =i i t- -- i :.== r=-- 
 
 F ;'
 
Wszys-cy wy - śllie - wuj - my: Ko - len - da, ko - len . dal 
2. Dziś kolendę i pasterze - Panu dają, a Pan bierzc; - Tedy się radujmy, - 
WSZY8CY wyśpiewujmy: I\olenda, kolenda! 
3. Trzej Królowie z dobrćj wiary, - Po kolendzie dl\ią dary; - Tedy się ra- 
dujmy, -' Wszyscy wy
iewujmy: Kolenda, kolendal 
4. I Matuchnie tego Pana - Jest kolenda z Synem d:ma; - Tcdy się radujmy, 
-- Wszyscy wyśpiewujmy: Kolenda, kolendal 
5. Sam Bóg dziś kolendę z Nieba - Światu daje, jakićj trzeba; - Tedy l:iię 
radujmy - Wszyscy wyśpiewujmy: 1\olenda, kolenda! 
6. W dzień Narodzenia Bużego - Je8t kolcnda dla każdego: - Tedy się radl\,jmy, 
- Wszyscy wyśpiewujmy: Kolenda, kolenda! 
7. Sercem, słowem i darami - Tę kolendę uczcić mamy: - Tedy się radujmy, 
- Wszyscy wyśpiewujmy: Kolenda, kolendal 
8. Wszystkim. Chryste, czczącym Ciebie, - !Jaj Iwlendę tu i w Niebie: - Tedy 
się radujmy, - Wszyscy wyśpiewujmy: Kolend.1, kolenda. Amen. 


ObjaAnienie. Sluhajmy! pólno wybil..: oto opiew
 l'od oknem... 'rohlol')' ze wsi .kolend" 
(co Daturalnie mU6i być 
 włoskiego coglicnds. ...biór; 
biel'u.uio. kiedy nRo HUl:łi i dol:.ąd lIu,z.)'wa siV to 
..zodrowa
, t. j.; by
 slczodrym, bo ten, komu opiewaJ.. kolendQ, szczodrą. la ni" wJ'oagradza r\)k,,). - 
Kronika WiadomoKi kro,joW]'oh i lagrn. No. l. r. 1860. (rału jeszczo; lliblt, War... str. 482 i 498. MeJ 1860.)
>>>
I 


. 


-- 


PIESNI NA BOZE NARODZENIE. 


185 


PIESŃ 110. 


Nieohaj b
dlie głośno wsz
dlie. 


S 
I . 


::::: 


- =r f= 
i f r I I 

 ,...,:::::,Ir,IJI 
 ' 


--
. - U
=f .

=r

 
- _ IZ:: -: 
--== 
 --------=t- 
 fJ' '- i 
--=t= 
I == I 
I. Nie-chaj bę - dzie gło-śno wszę-dzie 
Niech st\fO-l"ze - nie wy - da llie - nie, 


I 
t 1Tn · 
fi4- -= - 

 . I 
-:-LJ
 - r -- r . r - --r : - -F


 E 
 -r
 
I I ::::: 
 ::::: 
jf6 
4 
I --'_
' 
 r.-L
 __Ji:f_-
J J ; ,! 
l 


 : . =
T
 
I ::::: ::::: 
na - ro - dze-nie Pa - na, Wi-
, Je. zu 
wi - ta -jęc he - tmll. - na;  J_.c
 

 --r- 
 - - I --r . - $-:-=- C - 
6 6 
i 
 
. 1 .i :!t .J :4 .i l i 1 1 1 1 1 sd 

 -
. - 
-
 
 - - 
 
.. I j' - - --:=----=-- =-==== 
---.- - - ==r= I - 
 - =s-c 
 =---=-- 
Zba - wi - cie - lu, wi - UJ nasz Od - ku - pi - cie - lu, W i - UJ, wi _ taJ nasz 


,
 


 
 - --=== 
 == 
--: - 
 -::j-- -i - 
-
 - --=* -- -

J ==l
. _ ===---==== 
- rr 1lftJ"" 


I...../"j I 
:!: L..
 == --J I 
 == 

-- E-=ł F __ -- 3== 
 
===-===---=== 
c=:==;:=+:=---==:łf===
===-.::::::ł::::: - 1:'- == 1I____ 
::::: ....:::::. 
kró - lu. 
U
>>>
t86 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


2. Niech brzmi. głosy pod niebiosy, niech muzyko. woła - Z Aniołami, mie- 
szkańcami niebieskiego koło.: - Wiwat z Panny narodzony, wiwat w tłobie połotonv, 
- Wiwat, wiwat Bóg - Człowiek. 
3. Zna świat cały, jak król chwały ponitył się wiele, - Gdy z Boskiego tronu 
swego utaił się w ciele, - Aby, gdy Bóg upodlony, człowiek został ugodniony. - Przc- 
bóg, przebóg, coza cud? 
4. Kto więc zdoła, niech wesoła brzmi z ust jego chwała - Je.lllsowi, Chry- 
stusowi, a niech będzie stała; - I Maryi wsze stworzenie niechaj wyda łasld pieuie. - 
Wiwat, wiwat Maryja. 
5. I my razem przed obrazem weielonego Boga - Nućmy trele w tym kościele, 
gdy ofiara d:oga, - Tu go wszyscy wychwalajmy. i wesoło zaśpiewajmy: - Wiwat, 
wiwat i wiwat. Amen. 


!)IESŃ 111. 


Nowy rok bieiy, W jasełkath leży.  := 
H jt
1:-
-


4 
 - 
=L._.. - -r-. . ,;- --

-.-tłi -"=;S- -.-t:ł= 
I -
 - ---I .
 - i = 
-= 
 
-- lJ
= -i--G='t 
 --:: C=

= 
\ 6 

 ' r11J I I. ...F 9 I J /'I 
 
 J l' /'I /'I 
...
 _.1 _ .i ... I - -- .. . 
' :a:=:: J 
 - - 
 -- 
U
=-
 f- --- W ----3 
.. .. -=-- 
 -:E 
 
 - 
 === F
--=- 3 
---- -- - 
 
-\ł-j,l- -ł- 
 \;-\i==J.I- 
l. No-J;. rok bie - t.y, W ja-s
ł.kacb le - ży, 


. 

 '. 
 
 ' . JiJjj @ =J 

 
 =B::=ł= 
 

 
_ _ -'
"_ = ----: =+= _ _ :$- i==
. =
j. ---=:EE:"JI=-
==q 

 

 .. i -1---- 
 
r-
-
- I \; Ił-\;;- 
6 
ł 
l l .. "1 J I /'I 
 l' J 
I 
 _ __ ! L
-- 
- --.!- -- -I- -- - -- -=f' 
-"- -- --- - -
--

 
. 
 -42c1E - 
.. 
 
 - $ 
- -. 
 
A kto, kto? Dzie-ci. - tko ma - łe, 
.  I" 
, 
 _:t i==f= 

fw@;.-

 
Daj - cie Mu chwil. - łę Na zie mi. 


'- 


--
>>>
PIESNI ADWENTOWE. 


187 


2. Lety Dzieciątko, Jako jagniątko, - A gdzie, gdzi
? - W BetJ
em mie- 
ście, - Tam się pospieszcie, - Znajdziecie. 
3. Jak Go poznamy, - Gdy Go nie znamy, - Jezusa? _ Podło uwity, _ Nie 
w aksamity, - Ubogo. 
4. Wół, osieł ziewa, - Parą 290grzewa, - A jakot? 
 Klecz'łc padl\iąc, -, 
Chwałę oddlij'łc Przy Uobie. 
5. Anieli graj'ł, Wdzięcznie śpiewaJ'h - A co, co? - Niech chwała będzie, _ 
Za wsze i wszędzie - Dzieciątku. 
6. Królowie jadą, - Z wielką. gromadą, A zkąd? - Od wschodu słonA, _ 
Szukliją końca, - zbawienia. 
7. Skarb otwieraJą, - Dary dawaJą, - A komu? - Wielcy Królowie, _ Motni 
Panowie - Dzieciątku. 
8. Pójdźcie, kapłani, - Do tej tu staJni, - A proście, - Niech w rękach wa- 
szych, - A sercach naszych - Bóg roście. 
9. Pójdź, miła młodzi, Jezus się rodzi - W stajence, _ Daryć przynosi, _ 
Rączki podnosi - Dziecęce. 
10. Pójdźcie, panienki, - Do tej staJenki, - Klękniejcie; 
 Wasz Oblubieniec, _ 
Da raJski wienicc, - Dziękqjcie. Amen. 


Praeludium do Pieśni 11 L 


. 


Andante. 

-

- 
- -- -- ł 7 
I 


J

J


_ 
 
J . -
-d=

r
:. 
 
l..J.Jj łr I "'-I I. I 
l 
¥
 
Ped . I  


.
 
.
 - 
 
u- 


j 


--
>>>
188 


PIERNI NA BOŻE NARODZENIF..  

ł - 
 ---- 
 
- 
 
;\- - --- -- --:+=::= 
I -
i t = -- --- 
 -
 

 
I I
 

 J ł l J J 
 . 1. =_P:!:1. 
 
.-rz=. - 
 .. 
 
 
. 
 
 - - 
 
... - -::::::::::-- - .---=- - -- - - -.
 
-i. r -. i
 I-
- i == -t

 - 
I 


'.---. ,r

 
J
 '= 
 --- __- o - - 
 - ] 
h_ 
 -ł--- __ - ___ 3 
I .' I 
I . 
1 b I 
 . bm-I I - 
- I I I' ... - I I I 
... .L . .... P-... P:£ . .... I. 

T -
 -

 .
_ "'- 3 
__ -c--- _E 
 -- _____3 
I ,-  _I' t""'\ 
 J _...J-L-l__' 
 -+-_ J
 
 1
 
.
 _

,;= = _
V ft .- _ _ __ . . -.
_
 1 _ - ;__ _ _ . _- 
-
---
- 
--- - 
 --
 - ---- 
1&1 I I 1 -.. ---ł 1 

 .J. 1 I.J L.J I J L.; 1.J. J J'7i-i 
;. 
 
 M: ==:=r ¥ :=J
==-
::3 
-(II . -= _ __ _ -::.:::::::3=e;- ----e-------:::J 
'I. I
I. 


I · I'
 

 
 . 

-= 
 
 

 
 - 
 
 

= .-.- 
 - 
 -- 
 
___1=-_ _ __ --!=k _ - - -- .-- 
, _ ._
- _.
=-- __ 
_ 
- - ł-ł- - -- 
I -1-- , -T:-
 I --,- I --,.-,--
 
I J I 
.-=- ł::4:: i= -:---I---::J-=== 
 
 -
 
 L, j 

 --
C:=::- G =-== - -- - .-- 
---- --- - 
- 


-- ---- -- - ' -
 -- 
I --- - I 
...-7 
1-- 1 
2. ... I I' 4' 
 --ł-- 
pr --- 
ł== -
 E3=T ::I=

 
- 


 E.. ?
 - _===ł==- 
 - 
 __ I . 
, I 
l lI}; 1.J. 11 Jl 
: G. -

- 
- === 
 .
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


189 


. 


.I. 


rr#

=
 

..
=
 

...

.J_.!
.t'
J 
 l
 
- --r l l 
. 
I # 

I 
 
 - 
-
 ---- 
 
- - -
- 

 -=G= 
-_:
 
,:=L 

 L - =- 
 - 
 
1 I j i I 
I l 
 
 J+J .J. I-J c=I. I l l I J 

 

 t- -- 
 -
:--=
==t:r
_ J 
I 

j


 
k
=.J1j'1 I 
 ---- 1 I I J 

L

;' 

 

 

. 
 

Fr I
i
 i=!fę 

 


J:_=tJ ;.
 
-in I 
 1 "-- ---I 
 


PIESŃ 112. 
O tej dobie leżał w żłobie. 
. 
 - =--.-= -

 
 
E-
 - -,;- - -.-
=
 -- c--. 

 
-i 
--rjl---
 II I.i 
 
6 
.' 1 1.J J /' -L dd' 
 
. - - G - F=
ą P
-=FG==t= 
t. o t
 do - bie le - bil w Uo-bie, Syn wie - ku - i - Bt;y. 


. 
" 


..
>>>
190 


PIESNI NA BO
E NARODZENIE. 


r 

'-;hL

 . 
- 
 C 
 
--=:r 
 F =ł=FG -i- 
 
. 

 
 
J. J__LL_J_l 1 f-ł- ; 
: g r 
- 
 -rc==F 
 =1I
 
 
___- _
 t;i ----L - 

 ,. 
- 
-11--- i,oI--- - r 
z Pan- 
 prze - czy. stej; Ta J)zie - wi - ca kró - le - wi - ca 
.  - 
 -r-;j -
 


 i 
 
-
 
- -. --- .---- 
- --=- 
- i r ==r:c: \i 
 \ol r-r 
 - 

 
 
 J. .J łłd. J 
rł.. 1; d 
.:j!__tJ___ 
 --łL: 
 -- F=F 
 : - - 
;"=łf -- -

 --== - 
 -==- 
 - == 
- 
 
r- 
 - . - r-- == 
I 
nam po - 1'0: th..i - ła, Grzelh Nim zgła - dzi - - ła. 


2. Osieł z wołem pod okołem - Nizko padaj" past('rze graj/H Trzej Królowie 
swoje zdrowie - Z upominkami niosą je sami. 
3. I Anieli się zdumieli, - Widząc swojego, Pana naszego, Święty, Świtty, nie. 
pojęty, - Jemu śpiewaJą, cześć, chwałę dają. 
4. Tak
e i my z wesełami - Pójdzmy pieśniami, a nie baśniami, - Przywitaw. 
szy, pokłon dawszy, - Z serca szczerego szanujmy Jego. 


PIESŃ 113. 


. 


'-" 


Pastuszkowie, bra(jia mili. 
-k 

 
- 
 
-...
 -L 
 ' 
 .. 
 
I
 --,J-- -- _ 

 .- 
+=-- = E:5E 
- --
-
 r:=.
 

.ł 
. 
 ---r:-I 
 .ł' 
 .--, 
ł ------Ił .... I 
6 

 
t=_

 
'=-
ff C=: r-
fiF


 
· l. Pa - stu-szkowie, bra- cia mi - li, 


" 

 
 . 
 
 - -n I
 
__ _ _ c_._ ł: ł------! -.- -- 
'--1 ' C 5==F 
 ... ,.--

, - I · r - j=- 

 I,i I l.....L..lJ LJ 
 
. 
 

 


.t
 . 
 
 d'_J:=i- _ _ - i
-ł il.-- 
==
 G=
 łf
F r= 

 
 
Gdzieście pod Jn czas 
o-dzi - !, 


.
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


IDI  i::!. =ł==J.
-=ł="9' , 
ł-ł -,J , Ig 
:3 ' --

-
 .=Ef 
 
 _ -  
::::: ił 
 I' I,i 
 
 ---r ił' '" 
6 
-/'I '" ...... /'I I I .", '" I ... 
I :::_ł-
' ł'__.J' J' 1. L L L 1. 
. .J ' 
I'¥t-ł F. 
-==
 

::: =E:== 3 
rz-: _I

 =-
== -- S ::=Eb=G=r F 
 ---G-=-:==G 3 
Po po. dle - Biu na do - li - nie, Sta - nę - li w gę- '" 
 , I I 
 . ===:f= I =ł
 ł- 
-+
=--.; -J =-=s- - 
= --.I-s:- . .. 
. - -
-C ==r= ::I
 
--ł--= -j - -- ::: ------- 
, '" /'I I I I I I I 

 C-L 
-.:!:... 
:!!: _.L 
 ::::: 


 ---- 
 - 
 --- 
 . --- - fi .. -_-- 
- -
 f, - -=t::=: J-F-
 .. 
8ti-j krze - wi - nie Paść (I - wic -czki. 


2, A gdy północ nastąpiła, Jasność z Nieba uderz)ła; - Pastuszkowie zaś 
drzymali, - Na gwałt 8i
 popof)'wali: - Co 8ię dzieje? 
3. Aniół na nas wołał z Nieba: - IJo Betlejem ilidź wam trzeba! - A gdy na 
miej8ce przyjdziecie, - Ogllfdajcie Boskie Dziecię - Narodzonc. 
4. A cóżeście tam przynieśli, - Gdyście do ti-j 8Z0PY weśli '! - Daryśmy ofiaro- 
wali, - I wesoło zaśpiewali: - Uhwała Bogu! , 
5. A jakże wam dziękowano? - Gdy tr dary l'rzyjmowano? - Odebrawszy od 
na8 dary, - Podziękował Józef stary: - Bóg wam zapłaćl 
6. I mybyśmy tam pobieżeli, - Gdybyśmy drógę widzieli: - Idźcie tędy i owędy, 
"- A znajdziecie, czego chcecie: - Dzieciąteczko. 
7. W którą stronę mamy bie.teć? - Chciejcie llam szczerze powiedzieć! - Do 
RetItUem pr08to bie.tcie, - Podarunki z sobą weźcie - Dla Jezusa. 
8. Pójdźmy teraz w imię Pańskie, - Otworzył nlOn wrota raJskie; - Przez Na- 
rodzenie Jezusa - Będzie w Niebie nasza dusza - Królowała. Amen. 


,. 


PIESŃ 114. 


Pójdzmy wSZYSGY do stajenki. 


, 4' _ 

 3 · 
 I '-I' 
 -- 
L...j 
 
-
 _ -:j 
_J ..

 .=-..
 r-- J -
 .
- ,,-::--
- 
- J 
=t= - -- J = --.- _ _ _ _ _ _ -fL- _ _ 
_1_r_
__J . '__-
+_fl_
I
t -!-

- 
 r 
 
I -.) I r- ..J
::::: 'tI ol FF-4 
 
I __ fl-J 1 
1' 1 
 _l JJ 
 
  -:--
il 

t:

- 
t=
 
::::: 
I. Pójdzmy W8ZY8CY do - 8ta- jen - ki, 
Po.wi. taj-my ma- len-kie - go 


--
>>>
192 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


.. 


. 
I 

4 -
 
' 
 
- "' = - " rt' 
 
 =F1JI =t
 

 
 I I !"I 
 I' ii I ,..., I 
l 
 L :!: - .:!: :!::::: :!:7:!:1. 11. 
 
_ -----"f -- - -
-.- - - -- 
: - -=-S-i3
 


 r

 -T l ' .j 
::::: 
do Je - zu - sa i Pa-nien - ki. 
i Ma - ry - ją, Ma - tkę Je - go. 
"!;-J=[

jc
I"-

 
 
_ - :::"":ł!-
.- cl - L:
 =-i-
a 
- _ - '-- I 'f--f-
 - ..J-=4--- -t-
r- =r= -- 
- - - 
I ł ł ")-1 I I I 
I'\:

 r---
 -
 - :!!!: - -I:c"F = =-==1 

 - 
_ === -ł= -
 - _ 
-=-- - - 
- =3 
Glo - - - - - - - - -  I 
 
 +== 
 - --

 
 ---- 
 
_= _ _ --Ł- - _ = : -::!'L- _ -== 
 _ .:.. _ JŁ - - 
 - - -- i -
-
-- -fi - -----. .-- ----
- - 
- -- - - =r--r- 

 _ 
 I
I Tl,il--' 
I,i 
I J I r1 D 
_1._ .... - 1: J'
- _ _ _ :!: L_J 
;..
- *
 -- .- 
 -ft-ł 
 

i 
 
L-
 - 
,-
 =:r::::__..,-__ - 
. ----ł . -:j:=- =-..,.1-... - 
_ _ _' _ 
 _ _ _ _ ri _ a in ex - cel - sis De - o! 


. 


2. Witaj! Jezu ukochany - Od Patryjarchów czekany. - Ud Proroków ogło- 
szony, - Od narodów uIJragniony. - Gloria in excelsis Deo! - 
3. Witaj! Dziecineczko w :tłohiel - Wyznajpmy Boga w Tobie. - Coś się na- 
rodził tej nocy, - Byś lias wyrwał z czarta mocy. - Gloria in excelsis Deo! 
4. Witaj. Jezu. nam zjawiony! - Witaj dwakroć narodzony: - Raz z Ojca przed 
wieków wiekiem. - A teraz z Matki człowiekiem. - Gloria in excelsis Deo! 
5. Któt to słyszał takie dziwy. - Tyś człowiek i Bóg prawdziwy; - Ty łączysz 
w Bozkiej osobie - - Dwie natury różne w sobie. - Gloria in excelsis Deo! 
6. Tyś świat stworzył, a świat Ciebit:' - Nie poznał, majł r wśród siebie; - 
Idziesz dla jego zbawienia, - - On Ci odmawia schronienia. - Gloria in exceIsis Deo! 
7. Za to u świata ubogich. - Ale w oczach Twoich drogich - Pastuszków, którzy 
czuwali, _ Wzywasz, by Cię przywitali. - Gloria in exceIsis Dco! 
8. U! szczęśliwsi PRstuszkowie! -.- Któż radość waszą wypowie? 
 Czego Ojcowie 
*ądali. - Wyście pierwsi oglądali. - moria in excelsis Deo! 
9. Obietnica w Raju dana, - Dziś została wykonana, - Hoże! Jakżeś miłosierny. 
_ W darach hojny, w słowach wiemy. - G\lgia in excelsis Deol Amen. 


--
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


f98 


PIESŃ 115. 
Prlel Adama prlyslła na świat robota. 

 
 Ei
J'=t bt l 

--J 
l =-- .: 
- .. 
 - -C
 -
 -= =t= 
 F 3=r 
- 
::3 
:,ł "" '" Li 6 
: 
 
 
 1'\ 
 
 i ' 
1' 

bt=- S
 . 

f
 _Ii -
 

- r-t
 !: =8 
1'- ==_ - .--.;;. -t:=E 
 - _-== 
-E3 
- ... iti 
l. Przez A - da - ma przyszła na świat ro - bo - ta, ro - bo - ta, 
". I . 

 
 
 
"i- 
 ' :::::h=: ... I I 
 
 
:=::]ł
 -. --. - 

 I -
=- F 
r T 
 t -f- -t t -j- ==G ==G -r- 
L r-!=U-':'/
3
 J
'- 
:H 
=-:'
 -I;i =5==
Ę-==-==S
== =r--4= 
::==t=3 
Mi - ze - ry - ja, 
e - fo - sta - tek, 
 - cko - ta, li - cho - ta. 
. . 
2. A ił tego taden nie mógł naprawić; - Miasto Raju musiał katdy w piekło 
wnijśdź. 
s. Adam nowy, Jezus Chrystus, naprawił, - Chwałę swoję między nami zostawił. 
t. A przeto Mu wszyscy za to dziękujmy, - Co przykazał i rozkazał, to uczyń. 
my: - Bez włtpienia będziem wszyscy zbawieni. Amen. 


PIESŃ 116. 
Prlybieieli do Betlejem Pastule. 
.: t =E=B 
j 
fT=ł=t'tt

.. r(1 
(...J  
 
i 
 t-- ł-
 
 
I 6 6 6 
I --.. 

J JL {l J}-.J l!ł._..I: . 


 -1-
 = , 

 
 
ł. Przy-bie-je - li do Be - t
e-jem Pa-ste - - rse. 
25 


--
>>>
t84. 


PlEsm NA BO.tE NARODZENIE. 


. 

 1
11 =--- 
t r
 -. ' ł: J ,J-
 J 
 - 
=ę=n 
I - 
.-II
 i r - -r
 
f i

 rry 
H - 
]J 
I . 
' I . I . I I I I r--, 1_'" , 

 . .L. .. _ -1" .. · .'. '. 

 
=t
F- -( 
l:U=H;;;,c
 : 

 

=j] 
Hejlhf\j! pa-ste-ne, pa-ste-rze, pa - 8te-rZI', pa - stc - - rze. 


2. Grając skoczno ] Izi('cilj.teczkn lIa lii'ze, bł\j! hej! na lil'ze, n/\ lirzl', lIa lirye, 
na Jirze. 
3. Oddawali swe ukłoll)" " oborzl', b('j! her w oborze, w ohorz!', w oborz 1', 
w oborze. 
4. Tohil' z sl'rca nchntne
o. o Ro1:..! bf\j, hej! " 801:1', o Boże, o Boże, o Bo1:e, 
5. Aniół I'lł.ń
ki I':1m og'łosił tl' dziwy! bl'j, hej! te d
iw)', te dziwy, te dziwy, 
tl' dziw,'. 
6. Iitór)Th oni nie 8łysz(.Ii, jak 1:
'wi! hej, hej! jllk 1:ywi, jak żywi, jak 1:ywi, 
jak 1:ywi. - 
7. ])ziwili się lIa powietrzu mnzyce! hd, hej! muzyce, lJluzyce. muz)'ce. lnuz)"Cl'. 
8. I mY8li1i, ('n to hyło za lIzipdę! hej, hej! za Jlzi(
cil;, Zll ))zi/,,'ię, za )lzipcię, 
za Dziecię. 
9, Któremu się wół i osil.ł kłaniają! bej, h(
i! kłaniają, kłaniają., kłaniają, 
kłaniają. 
10. Trzej l{r610wil' llodarnnki (oddają! hej, hl'j! odclają. oddają, ollda.ią. oddl\ia. 
1 t. l Anil'li gromadami ł 'ilm
ją
 beJ, hej! pilnujlj., pilnują, JliIDl
ją, pilnują 
12. ł'anna czysta i z . ózl'f'cm piastują.! hej, hej! I,iastują., piastują, piastl\Ją, 
pil\flt.u.ią. 
13. Poznali {io Ml'ssyjaszem hyr prawym! hej, hejl hyr prawym, hyć pra\\')'IO. hyć 
prawym, hyć pl'lwym. 
14. 
arodl.OJlym d
.isiaj Bogiem łaskawym! bej, bej! łaskawym, łaskawym, łAska- 
wym, łaskawym. Amen. 


PIESŃ 117. 
Przy onej górze świe(j
 się zorze. 
. 
. . 
=J:
' I I ' I 
=: t- = 
 !:. 
 -
 
 
- 
... a -. 
 -: -
: T
 = ł

3 
--ł-' ----- -
 '
I- -
- --..ł-.--r- l -;--'-- 3 
- 
...,' ..... 
 ... I 
I 
 ::: t.. 4-__ 
 .L. 
 
 ;. 
:= f--a: - - : ł 
£ -.
 -E:::
E--=- 

--:_-" --
 : = 1 
--
. -=3 
ot ot =ł::------=EE _...- t:..-- =-+:-- -3 
---- 1--łJi:"zyo---:-;'ej ----gó - l'
. 


. . 
 

 ....J.....t .., ..... I - . 
--1':---'- -
,-"""I- - --
--. - -...j -1- ---ł..--ł..-'- 
.-::-11 
-::=1- :1= ..---- 11--. - . -I- - ,--, . - - 
I = - .. -.....-- - =:..!
 . ="
ci " 1 1,-==f -..=- --=:=. = -::= 1 - ,---
-=-" ;=3 
\ - ;;-

-i--ł'j 

 17-- 
 
.
 I - I,J- -
 -;,
-ł-- - r- 3 
- . 

 "'", 
 "I t' I ... "" I 
.L .' 1::::__.. 
. ... 
'I-"
 -t- 1"- -

: 11 -=-- 
 _-=-_.,,_ 
 c_ -
-.- -
 
 
, ł-.f=- - r,.....::.r; I ..
 = _:r- :_ 
 :;;;- - 
 - - 
.: v -:.ł 
I 
 - 
-- 
_j,oI-iI"---- - - - ------ 
_-- I --- --- - --- 
:::: 


świe.cł się lO 


r7.e. 


PIJ, - ste . rze się 


u - wi - ja - .ił, 


--- 


--
>>>
PJF.

I NA "BOŻE NARODZENIE. 


195 


J
 
 :"
8 ffg=r
 -= 
===I - 
 - r - 
- - - - --ł - _1.-1 _- -
--- 
, 
,---- I - '- 
1,.1 
!lV I !I
 I 
 I -- 
I "" I I - - 
,"" .L ""': "" 
 .L' '" 
 I I J 1_ 
. . .


 1._ ===.:_:. 

_ =- :__ .L__
 -;-_ 1=_ ;;:"' 
 _ _g: - 
D=
-- 
 - - -.- --.-- :ł_ -h - 
=F S 
 - r-- -- ,1= 
 _ -i- 
.----h- t.I --_-f-+--}-II"- h- - I -- -11/--10/- _ 
'----11"- -r i 
--- -- ----- --_ 
- -- 
i na mnl - ta - neczkach gra - ją, Nie-wiem dla cze - go? 


2. Przybą.dźmy do nich, - Poznajmy po nich, - Czyli nie wiedz'ł o Panie, - 
A kł:dy jest święte stanie - 
iarodzoł1ego, ;';arod:wnego. 
3. Gmj, pasterzu, graj, - Bóg ci pomagl\i, - i' owiedz, która tu gospoda - Słod- 
kiego grona jagoda - Syna powiła. 
4. Wszak zapłacimy, -- l odwdzięczymy, - Ukai nam, gdzie ta pociecha, - 
Która Iligdy nie zlla grzeeha, - W świat się zjawiła. 
a. Płacić nie trzeba, - Bo ten I'all z 
ił'ha - Zapłaci to On nam dobrze, - 
Szafuje ten ,;zaf'1trZ szczodrze, -:- Kogo miłl\ie. 
6. Pódźmy do .:Iliego, - l\lalusicńkiego, - Wiem, ie On nas z chęci'ł przyjmie, 
- l wesoło nas obpjmie, - Serce me cZI\je. 
7. Zwyczl\i jest stary, - Przynosić dal'y, - Przywitać gościa nowego, - W otchła- 
niach pożądnego, - Mamy wonności 
H. Weźmie je wdzięcznie, - Pójdźmy i hezpipcznie, - 
iecbaj odbiera królewskie, 
Jako to plemię niebieskie - Naszł' skłonności. Amen. 


PIESŃ 118. 


Rozkwitn
ła si
 lilij&, a ta jest Panna Maryja.  f f .L __ _ _-ł-- _i._ 
 _ 
 
' _:ił: -- -=;J= 
 - 
-, -,..-... "",",-_.1_ -,_--==. --=--o
 =- __ - 
- - -ł_-- -- -. -.- s- -_- -
..:.- 
I - =:ł:__
_
 : 

 '=t- 1- 
 I ==F= --j----- 
j '71"_"-,1 , 
I - 
1 6 6 

 I I I 
 I 
1..-' 1. L ::!: = ::!: = 
I ,-. . _ Cd = i-- -=Ff-

-ą=:'t-'-I"' -t-:':::-I
 

===
- ----r -=+:
--- -t- - 
 
I 


1. Ro.zkwi-tnę - ła. 


lIi
 


li - li- 


I 

 - 
 I 
 :t==_ 
 L 
--
 J - a.
 
_.....:.. -
-= _ __ _ s- =f - - - 
 
 -=--_ ,.
---ć.__ -- :- 

 I -I -j --: -r--,;-- r- I 
I J I, I I I I I 
=I. .L L ::!: = ::!: =1 . =. 

=Ę=

- 
 i _p = 
ł£=1

 J==
 
ja, A ta jelit Pan - na. Ma - ry . - - . ja: 
26.
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


r 


::= 


l-j 'J r


-r----łL 8 
.- FF" 
 
r- - r - =E t- G f- -

Eł


-'= H 
:::: '" _ I Ił \J ::= 
"!!:: 1'1 t'I J 
I fj . .d rłI t'I ii J rłI -;- - 

 .. .. .... · · .... -. i- 
- 
:= 


-
ł=:  


 

 

 
 
 
Zro-tlzi _ ła nam 8y - na, We - so - ła nam no - wi - nIL. 


2. Porodziła Go w radości, W panieństwa swego całości: - W)"dała kwiat 
z siebie, - Którego początek jest w Niebie. 
3. Troskliwie z Nieba l,ełnemi, -- K,trmiła piersiami swemi: - Od zimna chro- 
niła, - W pieluszki dziecięce powiła. 
4. Zło
yła Go na sianeczku, - W Iich('j stajence w tłobeczku: - Pokłon Mu 
oddała, - Jak Boga swojego witała. 
5. O Święta Bogarodzico! - O pl'zenajczystsza Dziewicol - Tyś . s
('zka z JC;!- 
sego, - Dałaś kwiat zapachu wdzięcznego. 
6. .Nie zmazana.ś grzćchu plamą., - - 
tałaś się niebieską bramą, - Przez którą 
Bóg wchodzi, - Gdy się ualU na teu świat dziś rodzi. 
7. Kl'zak MojżeBZÓW wśród płomienia, - Wolnym będąc od spalcnia, - Twego 
był obrazem - Pauieństwa z-macierzyństwem razem. 
8. Ciebie Bóg obrał świątynią, - Przymierza nowego skrzynią: - Gdy tywot 
Twój czysty.- Zamieszkał Pan Nieb,t wieczysty. 
9. Pozwól, o Panno, prosimy, - Niech prośby nasze złotymy: - Bo Twoja przy- 
czyna - Jest mocy przeważnij u Syna. 
10. Spraw to, niech Syn Twój jedyn)", - Odpuściwszy nasze winy, - Gdy na świat 
przychodzi, - Przez łaskę w sercach się DIlrodzi. 
11. Niechaj wzbudzi w nas ochotę, - Abyśmy szli 7. cnoty w cnotę: - Niech wolą 
zapali, - Byśmy Go ostatecznie kochali. 
12. Niech i w doczesnym pobycie - Upatr\,\je na;!ze życie: - Strzete od przygody, 
_ Uprząta w służbie swej przeszkody. Amen. 


I)IE8Ń 119. 


Witaj synu Dajśli
lniejszy. 

 ł b::: 
 =- 

 $ - 
 - =-r-- 
 - 
 

 
. -+-= -- --- .""'" -- 
_
 -t- ._
 =". =- ._
 _-== 
 
 -.:+=- 
-- r
ffr U r-r -r--i- -r- i .- U r 
6 6 
. . j-rQ -J l----.J J
 =J-
 ł-ll: 
b 

  ł--
 
i:

 
t_ Wi. UJ 8y" nu oaJ. ili . CiD.i
 .azy. 


-
>>>
PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 


fgr  I -. 
I w
-+
=f I
 
c!71 
.t t
 
I . 6 
l , I 
 I I L r'j I :::: I J 
 
81 =#
E
= 
 -F r=-
l-=F::= 

-;T
 J- ł =J-=ł=---8 
I
t! - ----=t- I==--==EI===t:::=::. _ · fi - =::t:_t;L=b:.=:ł 
.... I :::: 
Wi - taj Je -.lU naj.wdzię - czniej-szy. Li li, li,  

-=-rq-
Eę 
--
-
-
-
-=E
-
-
 -F  
6 6 

-d!# 1- ! f 
 
 ,.. -:-LJ--::- t-I- 
 l ..Lj 
 
Iż=- 
' 
 .- ===- ..--c 
- - t.i-== =-
 s I.- : 
- t;f-r--.- .-- -r-- -- i;I- -- 
I . 
 l i( 
 !.i D . .' k ł :::: 
l, li, I, fi, me - mu zle - Clą . t u ma - e - mu. 


2. Coś z niebieskii'j wysokości - Spuścił się do mych wnętrzności! Li, li, li, memu 
Dzieciątku małemu. 
3. Tyś Bóg sławy Iliesłychani
, - A teraz mój syn ukochany! Li, li, li, memu Dzie- 
ci'łtku drogiemu. 
4. )Hóremu Nieba cześć dają, - Piersi cię me napawają! Li, li, li, memu Dzieciątku 
wdzięcznemu. 
ó. WitaJcie oczka słodkiego, - Usteczka syna miłegol Li, li, li, memu Dziecilj.tku 
słodkiemu. 
6. O Anieli! przybywajcie I - Snu Dziecięciu przyczyniajci('! Li, li,li, memu D2ie. 
ciątku pięknemu. 
7. Śpiewajcie pieśni wdzięcznemu, - Jezusowi maluśkiemu! Li, li, li, memu Dzie- 
ciątku ślicznemu. 
/;. Lulaj
e Jezu kochany, - l.ulaJ światu po
ądanyl Li, li, li, memu Dzieciątku 
ślicznemu. . 
9. Jezn krynico światłości! - Źródło prawdziwej słodkościi Li, li, li, memu Dzie- 
ciątku drogiemu. 
to. Ludzie wszyscy przybywaJcie, - Wszyscy Dzieciątku śpiewajciel Li, li, li, memu 
Dzieciątku słodkiemu 
11. Luli, luli Jezusowi, - Dzieciątku Zbawicielowi! Li, li, li, memu Dzieciłtku 
ślicznemu. Amen. (Pielgrz. do Z. św. pr. ks. Arcyb. Hołowińskiego str. 506. w. 2. r. f853.) 


--
>>>
f98 


PIESNI NA BOŻE NARODZlt:NIE. 


PIESŃ 120. 


Witaj, Jezu, kOCJbany, Witaj Panie nad Pany. 


iEI'
 rA
=
T 
-J 
+--Jl:
 
J!W= I - F- r=r Er= [J---frr=r -j -j- 
:r= f- -i ==f- I 
6 -....... 
I
__ -==:
=
_
 
 J J

 E
;- 

 


 - ł=+ =F 
== tt=f- i==r ==:t 
E!
 3 
t. Wi. taj Je. zu ko cha - ny, =
=

-tJ _ A
"ł-hfj-J., .,_-= J 
--.---=

t
 


 - 
 -

 tt
- i - 
 -"- J 

 -F- i - 
iTr i I I I I..J L:.. 
 U::! :::: I I 
6 
6 6 
3 

 I B 
j I -J ::1 -; I
 ::: J -Ł J 
 

 _
 
 t - E-- 
J:: ==-==- _Ląt--n==- -_-r 
 
_ _

===---=--_
===-J 
 -I -=t=:!::::-- 

 - :::: 
Wi-tajPa-nie nad Pa - ny: Tyś jest na-sza 


. 


3
 
 
.......... In -- 
 ..... 

 
- 
=tf
 +--- 
 -
 
 +--ł-
t=

 
c 
E
 _ _


- _ =--=-
E 
 _

 .=

 
 
 jj 
-
" -i= .-s
 - -,,- 
,. -1- ,,- . ,; 
I I I I I i I I l! I I I I I I ::: 
6 · 

 ,.- 
 
. 
 -_J
 
- --Ł J .
J- 
 J
 -.L J d J-J -
 .:::: 

 
-=-+==E
 

., =
 
=ł=_ 
 
łEr -
łI 
1-_t;;
E
_- -I--
- I--r:
 -r-
 
po-cle. cha, Ty nas zhawiasz od g);.e-cha. ha. ha. ha od grze. cha. 


2 Pozwoliłeś rączenki. Jezull'ńku maleńki, - Pozwólfe i gębuli, gębuli. - Niech 
aię grzesznik przytuli. Ii, li. Ii, - Przytuli. 
a. A tam. Hote, kto Tobie pląsy czyni przy żłobie? - Tam pasterzów gromada 
gromada. - Co śpiewają ta, da. da. - fa. da. da. · 
4. My. stojący wokoło, zaśpiewamy wesoło: - Chwała Bogu na ziemi. na ziemi. 
_ W Niebie z Matką z świętymi, mi, mi, mi, - 7. świętymi. 
5. A tak wszyscy zagrali. wesoło zaśpiewali: - Wesołe nam nowiny. nowiny, - Na- 
rodził się Jedyny. ny, oy, ny. - Jedyny. 
6. Narodził się syn Boski, śch,kajmy go za oótki, - Byśmy grzechów nie znali, 
nie znali. '- W ł\iebie z Nim król()wali, li, li. li, - Królowali. Amen.
>>>
I 


, 


-- 


PIESNI NA BOŻE NARODZ
NIE. 


199 


PIESŃ 121. 
w narodzenie Pana Jest kolenda dana. 
, i!
h-+, 
- 
-- 
 ;:::-....-.....,. ---II,- 
 "' 
 
--
 
 

_ -. -J 
..
-ii
 .-::--._
1_.
-i_ _ _ -._._ . 
-4-- ł ł:::- o _ 
 __ . -;-.----:= -o:. -s I-=
S-= =I-=- -= 7---'-:-=--"'
 
I tf l [.i";- 'I '= :::
-I' -
--;;; - ; -I - -v-r---v- 
G. 6 6 
i P"'"\ I I "'--- 
 t'I 1 1'1 I , t'I t'I ' 1'1 
I, :--, _. '" 1. I l.:::::.L.L £ 1. ..- =:!::!::t:. :!: . 

 .łłF 
--łL-=tC: ł£ S: ====- 11 "-" =--=- _"-=-. 
 =-f;" - 
 T 
--+= 
 

 " - ....-.' - -,,- -
 h- h ---1---_ j"I- 
.--- -- -"":! - - I-"':""::=:-=;"':= _ 


_ -===- _ ===-- 
- ::: 
l. W na-ru-dze-nie Pa - 11& Jest ko. len-da 
Te-d)" się ra - duj - my, Wszyscy wyśpie- 

 !""" - 
 ----
--ł-. 1ę 
 
 ---O--1 
 +- 
=jJ 

 :--. .J_ -:= -+-- .-.-
--- ---;;!-..J '-.i- --1-.---.r--. _,---..- 
.. 
 .J. ,.-. -II - -- - I. __ - .-- - -- -.
 - 
- r-----t -
 - --fI
 -r-----= --:. 
--i. -r-= =-=--0- - --;--F'- 
I :::::1..1 
 -L..l... II I 
I _ '"'i I '-- li 
ł .L ==::: ł l 
1. -- 1.... 
 ,--, I I .L 


 --


 ł - . - - l.-ł 1::1 -'- - 
 
 .

 f=-i=
i - 33 


_-=I -===
--== r
-==--...- --_-==33 
::::: 


da - lIa, 
wuj - my: 
- · r'I ' - 
! fij l T:?

 
 
 
=:=)=E
-- ł-- .=
= FJ
_ 1, 3 
T==
31 
r 

4-H
i 3
 -t r =-:3= C, ' -F 
 
'
!\ I:"I J " I 
I - 1..........' I - I I' t'I I , _ 

 -;-
 J - I - - ..1 - 
 --
- 
 _ł=-ł -- - _. 
 
-.l--1-"' gJ =; 
 ' .... 
l 'ł! .- f'.,- " - .-" - 
-ioI-"- ==
 S -=-.- - - 
 
-== 
 
 --,.c I,II
 -=== 
 = -=--G 
-r 1-- = -=:t_ _ .::::: .... 
U10 ri . a, glo - li - a in ex - cel - sis De - o! 
'2. Dziś W Niphip Anieli - Śi'iewl\j
 wt:sl'ii; Tedy się radl\jmy, -. Wszyscy 
wyśIJiewujm)': - .amia, 
luria in cxceJsis Deo! 
3. Dary 1\1u pasterze Dają II. On bierze; Tedy się radujm)-, - WSZ)"BCY 
w)'śpiewujmy: - Głolia, glolia in exc'elsis Deo! 
4. Trzej Królowie z wiary - Prr.ybyli dai- dary; - Tell)' się radujmy. - Wszyscy 
wyśpiewujmy: - Gloria, gloria in excelsis Heo! . 
1\. 1 Matuchnie Pana - Jest kolenda dana; - - Tedy się rlldujri1r
 - Wszyscy 
wyśpiewujmy: Glulia, gloria iD excclsis Deo! 
· 6. Ir.iś kuleuda z Nieba Przyszła, jakii-j trzebai - T!'lly się radqjmy, - Wszyscy 
wyśpiewujmy: - Gl Ulia, gloria in excelsis Ieo! 
;- Zbawitmia ka
dego - Przez Syna Ho
egu; - Tpdy się radujmy. - Wszyscy 
wyśpiewujmy: Gloria, gloria in excelsis Deol 
8. Sprcem i darami l{olendę czcić marny; -- Tedy się radujmy, - - Wszyscy 
wyśpiewujmy: Głoda, gloria in excelsis Deo! 
fi. Ty Panie na Niebie - Koleni!ę w potrzebie; - Tedy się radujlJlY, -r Wszyscy 
wyśpiewujmy; - Gloria, gloria in excelsis Deo! 
10. Wszystkim czczącym Ciebip - D
esz tu i w Niebie; - Tedy się radujmy.- 
Wszyscy wyśIJiewujmy: - Gloria, gloria in excelsi Dcol Amen.
>>>
.. 


200 


PIESNI NA BOŻE NARODZENIE. 
. 


PIESŃ 122. 


Wśród DO(mej ciszy glos się rozGhodzi. 


. 
, dz==d -
:t=j - 
 ; -; 
 
 '- 
 
 ----I- m 
::r=:=3 
I EB-- r ,;=.
.- ,;- 
 
 :=£- - - 
 
3 
I =- r

r
F '- FC=-i'"- :::F 
lr= -= 
! _____ 
_ IJ -ł-- '_ 
 
 
_ 
-- 
 

 ---__ ---7""...=:::Et
 r r- =t
==- -

- _ - - 

 - 
- == 

:== -= ]!=
 
 -r 
 
- . 
t. Wśród noc-nlj ci - szy 
W stan-de, lIR - ste - rze,  
 a I · 

Ę


 _-:ii - 
--J-t=_
=ł=:=E;l_' 

 
--=r-F - "t--1 f=r- :- - r- -=r- i-F -j-- i - -j- -
- 
I II fi 
I . I ) I I I I I I l 
I . 
 _- 
 
_::::: _
---L.--L_p 
 
 

 - 
- 4 :=3 

r r - -==---=- :rr- =-

 ' =-= = F
 
 
==::.r---r= --
- --"H =! -=r =+ --; -- =f r- --- - 
::::: 
głos się roz - cho - dzi, ('zeml'rę-dz
i się wy - bil' - rl\i . cie, 
nóg się wam ro. tlzi: - 


. I · == 

 E _ J
=
F 
 - 

 
d-

 
==--
 r 
 -r-ł=r=-i-- r =--F
 r F = i'-=j-T ::::: 
. 6 I 
 

 
 " ,. I : t fi, ,
, ' ł_ 
.--L
 

'" ..... -'. - I -- 
: =eF=E==1=ł*Fj=--

 

w
 4 
! 
Do Be - tle - jem 110 - spie-szaj - cie przy - wi - tać Pa - na. 


2. Poszli, znaleźli Dzieciętł-ko w tłobie, - Z wszystkiemi znaki danemi sob'e; 
_ Jako Bogu cześć Mu dali, - A witając, zawołali - Z wielkiej radości. 
3. Achl witaj Zbawco, zdawna tądanYi - Cztery tysiące lat wyglądany; - Na. 
Ciebie Króle, Prorocy - Czekali, a Tyś tćj nocy - Nam się objawił. 
4. I my czekamy na Ciebie Pana, - A gdy przybędziesz na głoB kapłana, - 
Pallniemy na twarz przed Tob'ł, - Wierząc, teB jest pod osobą - Chleba i wina. ,\men.
>>>
... 


PIESNI NA BO
E NARODZENIE. 


201 


. 


PIESŃ 123. 


żłobie leiy, któŻ pobieiy kolendować małemu, -

f 

 
7 6 fi 
l l 1 ::= :l i.J. J hl 
;+=r

=i,:C r
 
 
- ..... == ił-;; .. 
l. W żlo-bie le - ty, kt6t po - bie - łf 
Je .- zu - BO - wi ChrYBtu - BO - Wl 


. 


. 
. _. 
 
--- ""'"'" £3 -
 

 i F
 T -
 -d
. 
- 
- , 

-&
 

;, 
 I ..... W"I - 


" 


. . 
ii J.- 
r'I I I 
 
 1::- I I. j.
 .j _l 
· .... · _...!L- 
 :- _" _i L1tr r 
R B=C
=+ 

_ -] 
::= 
KO - len -do-wać ma-le - mu/- 
dziś do nas ze - sla-ne - mu l 


. 


- . . . 
. -ł- I I l 

 65 
: n 
Pa-stu-szkowie przy - by - wed. cle, 


.  


r r 
6 


.. :::: 
== 
:::: 


...... 


==-- 


== 
lIłL - ue - mu. 
H 


--
>>>
202 


PIEsm NA BOŻE NARODZENIE. 


.. 


2. My ?aś sami z piosneczkami, - Za wami pospieszymy, - A tak tego male'- 
kiego - Niech WSZ)scy zobaczymy: - Jak ubogo narodzony, - Płacze w stajni po- 
łotony, - Więc go dziś ucieszymy. 
3. Najprzód tedy niechaj wszędy - Zabrzmi świat w wesołości, - Że IIosłany, 
nam jest dany - Emmanl1el w nislwści; - Jego tedy przywitajmy, - Z Aniołami za- 
śpiewajmy: - Chwała na wysokości I 
4. Witaj Panie, cót się stanie, - Że J'ozkoszy niebieskie - Opuściłeś, a zstąpiłeś 
- Na te niskości ziemskie? - Miłość moja. to sprawiła, - By człowieka wywytszyła 
- Pod nieba Empirejskie. 
5. Czem w:dobeczku nie w łóteczku, - Na siankuś połotony? - Czem z bydlęty 
nie z Panięty, - W stajni jesteś zło:lony? - By człek sianu przyrównany, - - (irzes7.nik 
bydlęciem nazwany, - Przezemnie był 7.bawiony. 
6. Twoje państwo i poddaństwo - Jest świat cały, o Bote; - Tyś polny kwiat, 
czernut Cię świat - Przyjąć nie chce, choć mote? - Bo świat doczesne wolności _ 
Zwykł kochać, mnie zaś 7. swej złości - Krzy:lowe ściele łote. 
7. W Ramie głosy pod niebiosy - Wzbijaj¥ się Racheli, - Gdy swe 8)'11Y bez' 
pr
yczyny - W krwawej widzi kąpieli I - Większe mnie dla nich kąpanie - W kn;a- 
wym czeka.. oceanie, -- Zkąd Niebo. będą mieli. 
. S. Trzej Królowie l\'IoIlRl'chowie - Wschodni kra.i 011llszczaj/ł. - Serc ofiary 
z trzema dary - Tobie, Panu, odd!\ią; - Darami się kontentujesz, - Bardziej serca 
ich szacujesz, --- Za co niech Niebo mają. Amen 

 . 


. 


Praeluuiulłl do pieśni 123. 


A,/dante. 
. 
:""ol ... .
_ n J:""oI 
ę=- 
_
 :J==ę?
=
 
Ę-
 
 1=ł=jE 
!
 :.Ł:::e1 -,-r=E

 --=q--#j- I :3
.,_ w--,-F=f
 
. - - 
łJ. ł -+ )11 J j r I 
1 
 1 
19
=-3---=-Ef:b--
-.-
.-.:=J -'- 
 

 -
 r-= =i-=\::::. a-- -,.- --r- =-ł- F -r-r- 
-
 -- ....ł --1. _ _ _ 


. 


l .J I r'jlj I 
 
: 
F--
1J=


 
-- -r--- -j- -  


.415 1!" 


. 


. 


--
>>>
.. 


Uroczystość Objawienia 
(z greckiego: Epiphania lIomini Nostri Jesu Chrjsti) czyli 

. Trzech Krllli. 6 Stycz. 
Rzymski obrządek uważa Epifanią rÓWlJie
 tak jak uroczystość Bożego Naro- 
dzenia i Wirlki
jnocy za 
więto 1 klasy, wedle zaś języka liturgicznego*) Fe- 
stum dUl'lex 1 Class. cum Ol'tava. 


Drei Kouig
fetit. .Festum trium regum, takle festum MagOl'um, testum stellae, 
Epipbania i TbeOIJbania, 
fl.epa ,WIJ IfWTCJJIJ, dies luminum, BetlIpbania i Phagipbanla 
nazwane, nale:ty do najdawniejszych świąt kościoła cbrześcijańskiego i ju:t Klemens Ale. 
ksandryjski (Strom. lib. l. 1) o nil'm wspomina. - W tym wielkim dniu kościół obcho- 
dzi troiste objawienie się Syna Bożego: Pierwsze, podczas Jego w rzece Jordan (epi- 
phania) chrztu, kiedy Duch ś. zstąpił Nań widzialnie w postaci gołębicy, i kiedy sły- 
szany był głos z Nieba mówiący: Ten je.t Syn lIIój ,niły, w kt(J1,!/melll upodobał 80bie. 
(Ś. Mat. III, 17.) Drugie, w Kanie Gali1ejskil
, gdzie Jezus Chrystus uczynił pierwszy 
swój cud, (Betbphania) pn:emieniając wodę w wino, cud, którym objawił swoję chwałę, 
i w skutek którego uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Tl'Zecie, i to najsławniejsze, 
kied}" bozkie Dzieciątko objawiło się poganom i przyjęło hołd uwielbienia czyli pokłón 
Magów albo Trzech Króli. 
Kościół stanowiąc to potrójne święto Ziawienia czyli Objawienia si, Zbawiciela albo 
racz
j święto Trzech lir.li, miał zapewne na względzie zdanie niektórych Ojców, co 
mniemali, że te trzy tajemnice odbyć się mogły jeduego dnia. (Zobacz: Benedykt XIV, 
De festis Dom. c. 2, str. 17 i 59.) Wszelako myśl o Zbawicielu, odbierającym w :tłobie 
hołdy l{rólów czyli Magow, tak dalece przemaga, i:t prawie wyłącznie przebija się w na.. 
bo:teń
twie, a mianowicie w hymnach uroczystości d. 6. Stycz.; ona te:t uroczYlitości t
 
dała !wyczajną nazwę święta Trzech Króli. - Od dnia, kiedy Magowie Wschodu przy- 
szli zło:tyć hołd Synowi Maryi, nie ma ju:t narodów uprzywilt;jowanych, nie ma ju:t ludu 
wyłącznie Bo:tego. Lud Jezusa UhJ'ystusa to sł wszystkie ludy; naród wybrany to l' 
wszystkie narody. PowołujłC do Dzieciłtka - Zbawiciela kolebki cudzoziemców i po. 
lan, Bóg cbciał pokazać, :te wszystkich ludzi, wszystkicb narodów przeznaczeniem jest 
znać Jego Syna, miłować i Jemu słu:tyć. W Epifanią zaczęło się zatem wielkie dzieło 
zgromadzenia dusz do jednej owczarni; dzieło, które kościół Eo:ty, ta czuła matka, od 
18 wieków nieustannie z niezmordowaną gorliwością naprzód posuwa. - Jako przewo- 
dnik Mltgów ukazała się na Niebie gwiazda i szła przed nimi, jak niegdyś słup ognisty 
IIzedł przed hufcami Mojżesza. 
Melchior pierwszy z Magów, był według tradycyi starzec łysy, z wielką brodą 
i długiemi siwemi włosami. Kiedy składał hołd Dzieciątku opowiadanemu przez gwiazdę, 
miał na sobie spodnią szatę koloru hyacyntowego czyli niebsiekiego, suknie zwierzchni, 
tółt, czyli pomarańczową, obuwie koloru błękitno-białego i płaszcz królewski'ró:tnoko_ 
lorowy. Ofiarował On Panu Jezusowi złoto, jako królowi. 
Drugi z Magów nazywał się G08par. Był młody, bez brod}', rumiany, D)iał szato 
pomarańczową, płaszcz czerwony, obuwie koloru hyacyntowego; ten Panu Jezusowi,jako 
Bogu, ofiarował kadzidło modlitwy. 
Trzeci, imieniem Baltazar, był brunet, (płeć miał ciemną) z długą brodą, ubrany 
w szatę czerwou.. płaszcz .pstry, obuwie Młte. Ofiarował on Zbawicielowi mirrę, to 
godło dobrych uczynków, jako człowiekowi, który miał śmierć ponieść. To podanie 
mote być przedmiotem pobo:tnej, lecz nie obowięzł1jąc
 wiary. 


') Liturgij.., III'tjom06ć reguł i pora,dkll C11111106.i prl1 dopełnianiu ełutb1 Bo'
, 
'20*
>>>
204 


PIES NI NA TRZY KRÓLE. 


'Niezmienne podanie spólne Żydom i Chrześcijanom. a sięg
ące półczwarta tys
ca 
lat. zawsze uznawa to. 
e Balaam. wieszczbiarz (wró
bita) i czarnoksię
nik. temi słowy: 
W%nyazie ywiazda z JaktJba. rtJBzczka podnieBie .i
 % Izraela. 1\irzał w dali i wskazywał 
Messyjasza. Głos Proroka rozległ sie po całym Wschodzie. Pamięć o nim przechodziła 
od wieku do wieku; a kiedy pokazała się gwiazda, Magowie oświeceni podaniem i ła. 
aką. puścili się w drógę. aby złożyć hołd chwalebnćj odrośli Izraela. którą. znaleźli 
w Betlejem wraz z boską Jego Matką, i ofiarowali w darze złoto. kadzidło i mirrę.- 
Przez złoto uznawali oni jego władzę królewską i panowanie nieograniczone nad świa- 
tem, tudzie
 prawo do hołdu wszystkich narodów; - przez kadzidło jego bóstwo, gdyi 
kadzidło jest godłem czci najwyższej. godłem ofiary, godłem nieograniczonćj pokory 
stworzenia przed Bogiem; - przez mirrę, używaną przy balsamowaniu ciał. uznawali 
świętą naturę ludzką Jezusa Chrystusa. 
Sztuka też chrześcijańska przedstawia wiernie trzech mędrców o wydatnych ty- 
pach Noachidów, o białi
j, śniadej i hebanowrj barwic twarzy. 
Kadzidło dobrze wyobraża kapłański w staroźytności ród Semitów, myrra, cier- 
piący i niewolniczy zwykle ród Chamitów albo Kuszitów, a złoto rycerski i królewski 
ród Jafetów. 
Zachodzi tedy pytanie. co się rozumie pod tą tajemniczą gwiazdą.? (Mat. 2. :.q 
Ś. Augustyn (contra Faust. Manich. II. 5.) Ś. Tomasz z Akwinu (P. III. quo 37. art. 7) 
i inni nie uwa
ają jćj za istniejącą ju
 od dawna, na niebie. ale owszem jako naówczas 
stworzoną, inni za Anioła. a inni jeszcze za kometę (ogonicę) albo słup ognisty, albo 
uakoniec za nadzwyczajny meteor. (zjawisko.) Dr. Wetzer Lexc. pag. 284. 
Bóg jest światłem. oświecając{'m każdego człowieka na ten świat przychodzącego: 
wszelako nie w jednaki sposób objawia wielmożność bogactw swoich. Mać on nieprze- 
liczone sposoby, ale się stósuje do pojęcia człowieka. jak dobra matka zniża się do sła- 
bości dziecięcia. Głównie się przeto wypowiada słowem i dziwami stworzenia. jakoby 
tyluż głoskami. Im istota duchowniejsza. tćm mni
j potrzebuje wyra
ać myśl swoje. 
Bóg i Anioł mówi do Anioła myślą i wolą; człowiek nie obejdzie się bez slowa dzwię- 
cząceg o . 
Wszak
e Bóg zwykle tylku do ludzi duchownych. do ludzi wierzących mówi sło- 
wem: dlatego Aniołowie przywołali pastuszków gwoli kolebce Zbawiciela. Do niewier- 
nych mówi powszechnie Pan Bóg znakami zewnętrznemi i przeto mędrców prowadzi ta- 
jemnicza gwi,azda. Tę prawdę wyraził Ś. Paweł w słowach: Proroctwo jeBt dla wier:rq- 
qch, a znaki dla niewiernych. 
W języku hebrajskim, a dla powinowactwa języków semickich, i w innych wscho- 
dnich. wyraz JJJagim znuczy roz"fllyślających, mędrców. W staro-perskim, Mog, n,ag, jest 
mianem kapłanów, jednćj ze sześciu kast, które Herodot (t około r. 406 przed Chr.) 
wylicza. Magizm rozwinął się był szczeg
lnieJ w Medyi, w Iranie, krainie światłości. 
Zoroaster odnowił i zorganizował tę kastę. Byli oni astronomami I astrologami. lekll.- 
rzami i doradzcami dworu, nareszcie posłami królewskimi; pierwiastek' zat
m umieję- 
tności przyrodzonych w nich przemagał. Co do poło
enia towarzy
kiego. byli to naczel- 
nicy pokoleń. wielcy panowie, ksią.żęta mniej-więcej zależui od potę
niejszych monar- 
chów. Sami królowie perscy wllisywali się w poczet Magów; jak dziś ksią
ęta nawet 
paDlyący należą. do wolno - mularstwa. Daryjusz. król medo-perski, przeuiósł ich do pod- 
bitego Babilonu; i dlatego tak Ojcowie kościoła, jak i Neo-platonicy zowią ich jeszcze 
Chaldejczykami. 
To świeto sięga pierwszych wieków. Około połowy czwartego wieku było już tak 
uroczystćm, 
e za świadectwem Ammijana Marcellina, cesarz Julijan nie odwaltył lIię 
być obecnym na nil:m. Ten 8)1ostota, goszcząc w Vienne, *) w dzień Trzech Króli po- 


e) Vieuue. etolic. depo bery. Tu u. odb7tem coucilium w r. 1812 lui6.ł Klemeu. V. lekou Tem- 
plr.r7 UI . 6w , w Um mie6cie ..mordowaoy .ostal Waleutyuiau. 


-
>>>
PIEsm NA TRZY KROLE. 


106 ytał lobie za obowipek. znl'Jdow&ć się w tym dniu na naboieństwie. a to z o
1PJ 
aby nie wydać się ze swoim zamiarem wyrzeczenia się chrześcijański6j wiary: działo 
aię to w pocz'łtkach r. 861. Tot samo stało się w kilka ]at pot6m z cesarzem Walen- 
8em. Chociat zaratony aryanizmem, uzuał, iż przestanie być uwatanym za mOll&rchł 
wześcijańskiego. jetl']i obecnym nie będzie na nabożeństwie w święto Trzech Króli. 
Na jutrzni w dzień Trzech Kró]i nie masz inllitatorium (wezwania) któngo śpiewa. 
uiem w czasie wielkich świąt Ind zwoływano na nabożeństwo nocne. Opuszcza się ró. 
wniei i hymn. Kiedy bowiem kościół zniósł nocne czuwania. a najpierwej przed uro. 
czystością Trzech Kró]i z powodu nadużyć, jakie się były wkradł}", invitatorium straciło 
cel swój, i dlatego ;przestano je śpiewać, chociat duchowieństwo swoją drógą śpiewać 
jutrzni nie przestawało. Zostawiono zaś je w inne święta, dopóki lud zwoływany był 
na naboteństwa nocne. Wreszcie, kiedy nocne nabożeństwo całkiem zniesiono, invitato- 
rium zachowuje się jut tylko jako ślad starotytnego zwyczaJu. Tak więc uchylenie in- 
vitatorium w naboteństwie na Trzy Króle, a zachowanie go w inne święta, jest po- 
dwojnym pomnikiem, który przypomina całą karność kościoła, tyczącą się wigilij, czyli 
naboteństwa nocnego przed uroczystościami. 
1'0 poświęceniu złota, kadzidła i miITY pod('zas uroczystości Trzech Króli od- 
bywa się processyja, która podrót mędrców do Betlejem oznacza. Chociaż ta processyja 
odbywa się bez Najśw. Sakramentu, jednak czyni się podczas niej kadzenie na pamiątkę, · 
że mędrcy kadzidło w darze Chrystusowi złotyli. 
Krzy t jest godłem odkupienia i zbawienia ludzi, wyznających wiarę Chrystusa. 
Pisanie więc krzyżów na dn:wiach domowych w dniu uroczystości Trzech Króli, przy- 
pomina, te w tym dniu wlzystkim bez wyjątku ludziom objawionem zostało powołanie 
ich do wiary Chrystusa w osobach mędrców, a następnie zapewnione wieczne zbawienie 
tym, którzy tę wiarę wyznawać i święte jej prawa zachowywać będą. Pisanie trzech 
krzyżów przypomina naJpierwszą tej wiary tajemnicę Trójcy śśś., którą Jezus ChrystuI 
ludziom objawił, a która dotąd nie była znaną. Przy krzyżach zwykły się pisać trzy 
litery: G t M t B t. Sąto litery początkowe imion trzech mędrców, którzy wedle po- 
dania nazywali się Gaspa,', Melclaior i Baltazar. Swięci Trzej ]i"ró]owie. pierwsi, nie 
na]ei, do wybranego ludu hebraJskiego, uznali Messyjasza, dlatego zowią się piertDiG- 
.tkGllli (pierwocinami) nGrod6,u czyli pogan, względnie do nas są jakby drzwiami. przez 
które welzliśmy do kościoła Chrystusowego. 
Piszą takte powytsze litery i liczbę nowego roku n. p. 1 G 8 M 5 B 9., aby Pan 
Bóg od tego miejsca za wstawieniem się 8S. Trzech Króli wszystkie nieszczęścia w tym 
roku oddalić raczył. 
Kościół grecki za główny przedmiot tej uroczystości ma Chrzest Jezusa, i dla- 
tego w t)'m dniu do jakiej rzeki, (w Petersburgu do Newy, w Warszawie do Wisły,) dla 
poświęcenia wody odbywa processyją "Jordanera" zwaną. Kościół zaś łaciński obchodzi 
i wszJstkie swe modły stósuje do tpjemnicy Objawienia ppńskiego poganom i powołania 
ich do Wiary ś., poniewat ta tajemnica przed dwiema innemi góruje. 
Chociaż święto Zjawienia Pana do najurocz)"Btszych nalety, jednakte go iaden 
post nie poprzedza; albowiem za dalszy ciąg Botego Narodzenia się tylko uwataj a wi- 
gilija, poprzedzająca Narodzenie Pana, jest tem samem niejako wigilj. uroczystości 
Trzech Króli. 
Na Trzy Króle w metropoli chrześcijaństwa. w Rzymie, ma miejsce doroczna aka- 
demija języków czyli iwiQto języków w Propagandzie, a ktor
j Ojciec li. Izczegó]n8 zaw- 
Ize względy pokazqje. Mętowie wszYlItkich krajów i narodów, zostając tam dla kształ- 
cesia się, aby potem jako missyonarze i. Ewangie]ii mogli być utyci, deklamują ka- 
idy w swoim języku (dja]l'kcie) wiersze z mniejszem lub większem powodzeniem, cojelt 
niejakoś słabym oddzwiękiem czci i chwały oddawanej Zbawicielowi Jezusowi Chrystusowi. 
Nakolliec w dzień Trzech Kró]i ma mif\isce pewna okoliczność, która. choma! 
nie jest duchownego pochodzenia. nastręcza jednak spo80bnolić do wykonywania wielkiej 
w Religii chrześcijańskiej cnoty, t. j.: milolei. Tart T/ligdalowr, który zgrómadaa koło je- 


.
>>>
r 


20ł 


PIESNI NA TRZY KRÓLE. 


dnego stołu krewnych i sąsiadów, wzywa ich do zgody i pokoju, tudzież do litości nad 
ubogimi. O I jak rozrzewnieJącym jest zwyczeJ, zachowywany :dot
d w dawnych na- 
szych dómach chrześcijańskich, wydzielać przedewszystkiem z tortu .Trzejkrólskiego, 
eZ9"kf boiq, t. j. cZlłstkę dla ubogich. Gottesportion. StawieJą olbrzymi tort przed 
Proboszczem, który wtym dniu jest uczestnikiem biesiady, proszą., aby odkroił spory 
kawał dla biednych, i odkładają go na stronę. A jeżeli przypadkiem migdał nie znl\i- 
dzie się w innych kawałkach, ofiarowanych gościom, wtedy, aby mieć prawo szukania 
go w cząstce wydzielon
j dla ubogich, trzeba ją. wykupić od Proboszcza za jałmużDę 
dla nic1ostatnich i ChOl'ych t
j parafii. Bądź błogosławiona Religio ś., c/.uła Matko I 
Ty pozwalasz swym dziatkom niewinn
j zabawy; ale żą.dasz zarazem, żeby wszyscy 
członkowie twoj
j wielki
j rodziny mieli udział w biesiadzie. (Zasady i całość wiary ka- 
toJicki
 i t. d. str. 436 t. 7. r. 1824.) 


. 


Pieśń na Trzy Króle. 
PIESŃ 124. 


Natchnione osta umilkły Proroków. 
(Na cztery męzkie grosy.) 

-;;

 - m 
=t-"fF 
 , 
I ;"

 
 _ -
 c 
; 


(
-I r=r= r
 
-f.== 
 r--=a:= = 
Banoll 
 
l. Na tchnio-ne u - sta u - mil-kły Pro - 1'0 - ków, A głOB a- 


niej-ski 


eza - BY 


',-.L
 

 

r F -- FF
 
 I == 
=-- I 
 
 - 
. 

 . 

 
. ro - ków, Sło. wo prze. dwie-ezne zstę-pu - je na zie - mię.
>>>
PIESNI NA TRZY KRÓLE. 


207 


Natchnione usta umilkły Proroków. 
(Na mieszane glosy). 

dkJ 

 I =- 
- -f r-Lf - - -= "- 

ltO' I r-==r- 
6 

 .i Tenor
d. J l .J..J. 
i1 /l J- ____ _____ 
o -.--


.

 
Basso. . 
t. N a-tchnio-ne u - s1& 


.

 
I ł- I I i I I 
r 
I 6 6 

 34 
.JJ';.; I I ';1 d sd l1J'; 
o -=- ; r 

IJ-=- _ tJ: 
 - - 
 
.- --- --- - G- -- 
- -=--- - - 
-=-= - =-=-.-
 
-/""- - --(-1- - i- I 
u - mil-kły Pro - ro - ków, A głos a - nicI - ski ro-zległ się wBe- i 
--i


 

 

 


 -- :::::

 -- 
 


 - - 
7 6 
-eJ. 
.. ..UJ ..!-\ t Ffł 4-1 

-=E) 

ĘE

-I __

 
::::: 
 
tle . mie: Speł - nio . ne cZf - sy nie - bie-skich wy _ ro _ ków, 


f  
 Ft
_
fd
 
6 
6 87 
3 
:J J J -\ 
 ł ł JJ J--f i
 
- -r-
 
 r=?=ł
 -= c--: 
- 
Slo - wo prJEe - dwie - c.r:ne JEltv - pu - je na .ue _ mi,. 


.........
>>>
tó8 


PIES NI NA TRZY KRÓLE. 


2. Nieogarniony, w Tr6jcy niepojęty; - Przedwieczny w czasie sw6j poczlłtek 
bierze _ W łonie Dziewicy bez zmazy poczętej - Niosąc dla ziemi pokoju przymierze. 
3. Ducha potęgę olśnięta Diewica, -- Poczęła w chwili, gdy na zwiastowanie - 
Rzekła w pokorze: Pana Słujebnica, - Niechaj się według słowa Jego stanie. 
4. A nad Dziewicą schyloną w pokorze - Niebieskie Duchy z pieśnią się uno- 
II:Ił, _ W świętym zachwycie czczą wyroki Boje, - Cześć W cielonemu w Matce 
Jego głoszą. 
5. Miłości pieśnią z uczuciem nadziemskiem - Uwielbiaj, ziemio, cuda w Naz&- 
reC(ie, - Sercem powitaj w jłobku Betleemskim - Z Dziewicy świętej narodzone Dzieci" 
8. Pierwiastki uczuć składają pasterze - Wiedzeni blaskiem gwiazdy Betleemu, 
-:- Spiesz. i Króle pokłonić się w wierze - Sprawcy zbawienia i Panu swojemu. 
7. Dziecię i matka przyniesione dary - Z tkliwem wejrzeniem od mędrców 
przyjmują: - Wyraz miłości, to wyznanie wiary, - Nad wszystko serce, z jakiem 
ofiaruj.. 
8. Z rozlicznych krain ziemi okolicy - Bracia my różni zwyczajem i mowł,- 
Wiarlł złączeni w tej świętej stolicy - Cześć Wcielonemu wznieśmy pieśnią nową. 
9. Bo jednej matki, synowie kościoła 
 W stodkiem uczuciu chowamy wspo- 
mnienie _ Panny wybranej przez ust Y Anioła, - Jej syna, kt6ry przynosi zbawienie. 
tO. My powołani od wschodu/,"zachodu - Gwiazdą mistyczną Twej łaski o Pa- 
nie, _ W nowem Betleemie, u świętego Grodu - Twej starej wiary składamy wyznanie. 
t t. Z kościołem świętym szczęśni sojusznicy - Za dar. ten drogi, zakład Tw
 
miłości-Niesiem Ci Panie w przybytku świątnicy- W jedności uczuć wyrazy wdzięczności. 
t2. Zbawco nasz drogi za Twojem natchnieniem - Ogłaszać mamy dzieło odku- 
pienia. - W ('sprzyj nas, wesprzyj potęjnem ramieniem - A słabe serca duchem poświęcenia. 
t3. Potęgą wiary niech serca zdobyte - Miłością Ciebie zapalą się w pełnij - 
Niech je uświęCił łaski Twe obfite - Tryumf Twej chwały w kościele się spełni! 
14. Zachowaj, Panie, dnie dla nas drogie - Następcy Piotra Namiestnika Twego; 
_ Błogosławieństwo i dary Twe mnogie - Zsyłaj przez Niego dla ludu wiernego. 
t5. A gdy uczucie, co stłumić niezdoła - Czasu potęga i przemiany losu - 
W dali od Braci, za Ojczyzną woła - Przyjmij wołanie pokornego głosu. 
t6. W obrazie wspomnieli gdy myśl ma przywodzi - Ziemię rodzinną, wiarł 
Mieczysława, - W tej chwili serce ta pociecha słodzi, - W gronie narod6w nie zga- 
sła jej sława! 
17. Pamięć, je Twoja potężna przyczyna - Czuwa nad nami o Niepokolana- Pod- 
nieca serca, uproś więc u Syna - Łaski i dla nas, u naszego Pana. - Boga Rodzicol 
Amen. 


Malczyński. 


Obj.6nienie. ..Begea Th.noia e& inni... munen e..Nut. Regel Arlbum don. &ddu.ent." Mi.J- 
_ to niel.pr.e.lenie da10 p_6d do ki.rolleni., &0 ""pomnioni prool E...ngielil
 m,drc7 (Ec.e KlIP I) 
1071i 1u61mll (NI indiIF.ronl). (f)8" 


\. 


.'
>>>
Czterdziesto-godzinne nabożeństwo. 
(Devotio quadraginta horarum.) 


W trzech dniach }Jo}Jrzedzających Popielec, a .ostatkar/li" zwanych, zwykli się ludzie 
oddawać nadutyciom i roz}Justom (bachanaliom), częstokroć nie przyzwoitym. Ten zwyczl\i po- 
7.ostal od pogan, którzy w tymże czasie na czeŚĆ swego botka Bachusa, zbytkowali w pokar- 
mach, napQju, tańca(.h itu. Aby więc wiernych od ta,k grzesznego postępowania powstrzy- 
mać i Ml\iestat Bo
ki w tych dniach tak wielce obrażony przebłagać, odprawia się za 
uchwaleniem Papietów: Benedykta XIV i Klemensa XnI C:e,erd:eiesto-god:inne nabożeń- 
stwo przy wystawieniu Nl\iśw. Sakramentu i wykładaniu duchownych nauk dla ludu. .) 
Nazw\, "Czterdzie8to-!lod:einnego naboże,18twa" ma stąd, że w ciągu trzech dni Najśw. Sa- 
krament przez 40 godzin t. j. przez dwa dni po 13, a tr.l:eciego 14, ku uczczeniu wier- 
nym się wystawia. Dla dostąpienia zupcłncgo odpustu, przywiązanego do tego nabo- 
żeilstwa, należy: cboć w jednym dniu przed wystawionym Najśw. Sakramentem modlić 
się z nl\iglębszą czcią i uszanowaniem, pilnie słuchać wykładanych nauk, obudzać w so- 
bie tal za grzecby, dla oczyszczenia sumienia Spowiedź ś. tudzież modlitwy na inten- 
cyą kościoła odprawić i przystą}Iić do Komunii ś. 


r ...g Ol. Coterdoie.ło-god.inne n.boje1l.łwo nie je.ł pr.epia.ne ogólnt!m p.....em ko'ciom i dl.tego 
nie ... jednym o..oie i nie w..od.ie odp...wi..
 .iO owyklo. - Wykład obr'odó.. eł.. p. kl. Lud. Le..arto- 
...Idego .tr. 1100 r. 1866. 


Pieśń o Panu Jezusie. 
PIESŃ 125. 


NieskońC)lona, najśliC)zniejsza Jezu miłości. -iW
-J
 

 , - ::::-r I I I I r 
I 6 
I. .711 :_
J 
_..- 
- J 
 J L 
 
.L
 1--4 J .J 


 - 


E-j-r-

=rf 

 =r r I 
l. Nieskończona, nl\i _ śli-cziJiejsza Je - zu mi- 
Nie-po-ję-tej i prawdzi-wej żró - dło sło- 


") Nie m"o' j"dnego ....u pr..o rok .00Y. któregoby mni6j ludoie n" gor.k" mOkO plłil.k. ""miO- 
t"li. kł6regoby mui'j .iO modlili i mni6j Bo.kiomi my'l.mi .ajmo..a1i. Sbld kołci61 BOjy. jako tro.kli... 
m.tk. O ob.wienie .uie.i .woi
h. kł6ry
b ..1Ił mło.lo'ci i ..b.... poryw". udaje .iO do 'wi"ty6 ...oiob 
i . garetk" wiernycb modli .io go."co do 80g.. który dOli'. jakby p.trzlj. na ten ,..i.ł _.,,,.y i ..a1ej"o,'. 
roelrldo Apoltoł6ov: "Oto idO do .J
rt..alew i łam d.m .iO ukrzyjowf\6 e. ro.pulłO i gt'leoby 
ludekie." Wybór k.... i mó.. ProYlloduy.b Itr. 169 r. 1&68. 


27 


--
>>>
- 


- 


2tO PIESm NA CZTERDZIESTO-GODZINNE NABOŻEŃSTWO. 


. . I 


 F' r. r jj.-
 
-- r " I " 
 i I I r-t-, ,-
 I I I 
- roi ........... 
 I 
..... I . 
li 

 I I - j ., '" ...-r""r"i o:::J I I I I 
.. .......1. 11 I ,ł-. . 1"'-'. . " 
-- - -
 ===:--=!z
;c:::-- ===---==. #. '. -=,.___.:--== --== 
. -
E 
ł-
!f
;':: " 
' --- r--f,:::::,=H
 t-

 _::I 
- ra=-JE =a=-
=:t--.- -
....:---'-o.--:.:EF...::.:::::
- -r::=f!=1 
ło - ści! SłUIICO', miesiąc 
dko - ści! 


.  
 J- -L- '_-3 
 _ ----1--..J.-.-:.--;---
 ł --J_I---r--- __-.--

 
 
-.-.-1= --
-
-
 ---.-- --+-- ,- -=l---'------J- - 
--. 
- - =- - -
- ---:- = - ---S -=ło:.::Ji.=- -.=. :1= 
- 
-
-ł--fI- - "-=?I -.- -- r -- -f=- 
- l --
 
, 
 I - f "- 
I I I I I j I r i I j I', , 
I - li li 
7 5 li 4 
3 
J t I I I I I I 

 I I 
 I J.L 1.1.1.1. 1..1...L1. 
l 

 _-L .=
I -r=-
 
--"- Eł ----- 
 
.- 
 ----=-C- 
=I= ..::-.''- :;. 
--.- fi- __._-_ _ --
 = 
-1'-'=='= -F---- ---r::-r-- -; --;- i .. i - 
.i z gwia.. .Ia .. lIIi, Ne - bo WSZ) btko z A -uiu - la.. mi .Pil: -kliO" !l'i sil,' 


. 
r= 
 ---F
 :J= gt F=--
' .-
 - 
k _ ....:::c:: :: 1 1 =- - --- 
--.ł... --.foI'..-J= - '::---11- 
-ł----a==-. ________ 
-1: 1 -'-1"-1 - ',--i -. -11';;- -- 
 --- - ---- 
I I J 
6 

 III I.' l ' 
.L .L .L L 1..-. I.... 1--"".... 

 - 
 =-=. _,. 
 --= _ ===-_ --L - ! -::----
 
- - 
 t -...--:.==== 
.!. - ,,
 -r:=-t- --Q---
 - - .::------ - - --___ 
---==i===--==-_-=.:- t:: ==== ł-- 
---.-:- 
 +---c=" - - -=-_-== 
i 
Twćj dzi - wu - ją, Lec.! uie l'bj - mu .. j
. 


'1. Tyś lilija, Tyli kwiatecilck wdzięczny, I'óżany, - Nader wunny, nauer śliczny, 
wszystek rumiany; - l lIa ziemi i na Niehie - Pauie Jp:f.U, uic mul Ciebie - Nie masz 
nigdzie l'iękniejszego - I wdzięczlliejszego. 
J. O jedyne serca mego Jezu, kochawe, - Wszechmugący, w6zystkiej ziemi 
i Nieba l'anie; - Nad perły i złoto drotszy, - 
ad sam kanar i miód słodszy, _ 
Wdzięczna duszy Dlćj ochłodu - I żywa wodo. 
. Jakteś dla Dluie uył na krzyżu ulLl'dw zralli(,uy, - 1 ud głowy aż do stopy 
wl!zystck "krwawiuny, - Gwoźd
lIIi srodze I'I'zykowany, - okrutnie uhiczowany, - Ze- 
plwany. Iwronowany, - Policzkowany_ 
5. Rany Tw-\je przenajświ{'tszc mile cMUję. - A 
t'/d I'o.:kosz ILiel)(lj"t
 lIa s
rcu 
czuj", - W nich zl\uurzam moją duszę, - Doświadcz) wszY. przYY.llilć muszę: _. H: są 
rajem Twoje rany. - Jezu kochany. 
6. Z serca Twego najświętsz o źródło wypływa, - Które szpetne dusze ludzkie 
ślicznie obmywaj - J\to zUJlcłnej jest nauzi
ie, - By hył murzyn, wybielPje, - l\"rwią 
n
ś\Vi"tsi,. Twą polany - Jezu k()(;Lauy I 
7. Twoje rany !ją. skarbnicą VI szclki,-'j sJouku
ci, -- Nie
k(JI"czouy, ui"lwjęty. upał 
mił()ści - Lodowate rozgrzewają. - I kamienne rozpalaj,! - ::;erca ludll.ic nasycają 
- I rO.!tal'iają. .
>>>
PIESNI NA CZTERDZIESTO-GODZINNE NABOŻEŃSTWO. 2ff 


. 


R. () nadziejo wdzięczna Jezu pokutują.cych! - O wesele niepojęte, w smutku 
będących! -- Tyś pociecbą., Tyś radością, - Tyś rozkoszą i słodkością, - Jezu z serca 
ulubiony, - Bądź pochwalony! 
9. Ciebie pragno}ć dusza moja ju
 nieprzestanie, - O dobroci nieskończona, a
 
Cię dostanie: - Nie opuszczaj serca mego, - Ciebie wielce pragnącego, - Jezu mile 
pożądany, - I ukochany. 
10. Przeto, jako z dzikiej kniei gdy szczwaniem gnana - Pędem bieży do stru- 
mienia laniu stroskana: - Tak i dusza moja licha - Do Ciebie spragniona wzdychK,- 
O Jezu ukrzyżowany I - Z serca kochany. 
11. Więc Cię o to proszę, Jezu, mocno hłagając, - Do najświętszycłł nóg po- 
kOl'nie Twych upadl\iąc: - Przy konaniu ducha mego - Przyjm do serca zranionego; 
__o Łaskawie mi odpuść złości, - Jezu miłości. 
12. Od łaski Twej nie oddalsJ sługi Twojego, - Do królestwa racz pr2ypuścit po- 
żądanego; - Niech oblicze święte Twoje - Oglą.dam kochanie moje: - WychwalsJłc, 
Jezu, Ciebie - Na wieki w Niebie. Amen. 


Pieśń o Miłości Boskiej. 
PIESŃ 126. 


Boże kocham Cię. 
· i""'I 

 
 -- 
 --y 
 
 ' -I--J 
i 
 
- - - -,J---.- - - --I 
- ł::; _ ...LJ -;- -. - - = - -- -:--li- l 
I -
 _.--' -..-==
r ;.- #-= 1.0- -===-...==-- --r . --,.....::J. (II'!. .... 
I --- ..... I". ,,---- I I 
 ..II1... · 
.. I I I " . 

I - ' , 
I .;"':1J..___... I I li .J. J....-... 

 ---- -- I.o 

.
_.__
 tł 
 -R 
 

 ';:t:C"--. --- ..\,- -.- .-,--,--- 
. - 
. -- J t= I.:.l ===--==--=-E.,j - - 
=-= _ - - 


. 


=- 
R . ł a 

 - 

3

 
. -.
 - - - -_? - 
 I =---1 - -1 =-= 
' I - ' -i
rąl.-r 
i - =':'t
. ='
 -= « 
 
 -,-- - 
· - I -, 
 I I --II '1 . =1 


l. Bo - że 


kocham Cię, 


.p-


J:=-


 
_d_ -- - .-1.-- ____ 
II jr F jl ij wtr =r- 

ł.b

 
...;,.. I"'" . li---ł-- 
Bo - je ko-cham Cię, Co. - lem ser-cem ko - cho.m Cię I 
27- 


--
>>>
- 


- 


212 


PIESNI NA CZTERDZIESTO-GODZINNE NABOŻEŃSTWO. 


#
 ; 
:
 
 
 J - 
Q 

. r:::-CuJ 
 r r-r- r- -r--
:- -,- 
6 
!ID 
 .

- -J- L
F
 LJ 
_ 

-.9
 _ - 
 ==- = -,,- === .- 
0---1--- -- -I-r-- 
Co jest na zie - mi stwo - rze - nia. pa .b

J do == 
I -j Fr-r& t r==TTT T 
F 
6 6 6 


-W
l 
 4-
 
 
Od - mie-niam w mi - ło - ści pie - uiaj Niech Cię chwa-f 
2, s I" .. 

=, + 
 .i==g,:
-
 
====t. -_. ._- 
==:t= - _.3 .=. _ 
j=L-= -==ł= :H 
r r t r -f r L.! 7" r 'r r r - t · 

... 

L

rn segno! 
ł-, ł--
 I I 
wy-sła-wia-j" A mnie do u - szu wo - ła oj,: 


Dal 


2. Słońce,miesiąc, wszystkie gwiazdy. - Rok. godziny. moment każdy. - D2ie.6 
i noc niechaj Cię chwalą.. - Serce miłościt zapalą. - Bote kocham Cię I i t. d. 
S. Co się na ziemi zn
duje, - Co nad zicmię wylattije. - Co w rzekach i w mo- 
rzu pływa, - Niechaj ze mną. tę pieśń śpiewa: - Bote kocham Cięl i t. d. 
4. lic trawek się rachuje. - Ile liścia się znajdqje. - Tyle pragnę mieć ję- 
zyka. - Katdym z nich serce wykrzyka: - Bote kocham Cię! i t. d. 
5. Dusza, ciało, wszystkie siły - Ciebie tylko ulubiły, - I co się we mnie 
znajduje, Miłością. się Tw, krępu,;e. - Bute, kocham Cię! i t. d. 
6. Rozum, wolą., zmysły, chęcj, - Sławę, honor i co nęci, - Z sercać wszystko 
to daruję, - Wiecznem prawem zapistiję. - Bote kocham Cię I i to d. 
7. Wszystkie tchnienia i stąpienia - Znaczą miłości pragnienia: - Ilekroć mój 
puls uderza, - Miłością się Twą. wymierza. - Boże kocham Cię! i t. d. 
8. Choć się oczy zamykają, - Snu z potrzeby zatyw
ą; - Dusza, serce, chęci 
cztij'ł, - Ustawicznie wykrzykują.: - Bote kocham Cię! i t. d. 
9. Myśli, mowy, wszystkie sprawy, - I roboty i zabawy - Gdziekolwiek się ja 
obrócę. - Zawsze śpiewam, zawsze nucę: - Bote kocham Cię! i t. d. 
10. Je:.ili mnie chcesz słuchać, Panie, - Oto tylko me wołanie: - Weźmiej, co 
jest światowego, - A d
 mi siebie samego. - Bote kocham Cięl i t. d. 
11. We! jw, świecie, co jest twego, - Weżmiej. co jest pieszczonegoj - Nic 
llUlie jUi We kontentuje, - Tylko kiedY wyśpiewliję: - Bote kocham Cię! i t. d.
>>>
PIESNI NA CZTERDZIESTO-GODZINNE NABOŹENSTWO. 
.. 


218 


12. Ani mnie twa marnolić zwiedzie, - Ani od Boga odwiedzie. Cale światu jut 
dziękuję, - Tobie szczerze wyśpiewuję: - Bo2e kocham Cię! i t. d. 
13. Żaden smutek. doległości - l\ie odmienią mej miłości, - Kłopot i prześla- 
dowanie, - Tylko wzmocnią me kochanie. - Bo2e kocham Cięl i t. d. 
14. Niech się i piekło natę2y, - Miłości mej nie zwycię2y, - Nikomu jut nie 
hołduję, - Bo w tych słowach tryumfuję: - Bote kocham Cię! i t. d. 
Hi. Niech się ze mną. co chce, stRuie, - Choć mnie i opuścisz Panie. - Choć 
wszystko złe na mnie padnie, - Wołać będę nieustannie: - Bo2e kocham Cięl i t. d. 
Amen. 


ObjaAnienie. Pieśni nassa ko'cielne chara.ktCl'yzuje w ogóle gł
bokie religijne uczucie, proltota 
(naiwno6l1) w poj
ciu rzcczy i w wysłowieniu, 8 niekiedy, .te tak powiem, pie.lezanie Bi
 . Bogiem, jak to 
.postrzegamy w pie6niach na Bole Narodzenie. ZBwierl\i, one w lobie tak swany Antropomorfism czyli 
m6wienie O Bogu, jak gdyby o człowieku. Sposób ten mówienia sastósowany jest do pojeć i wyobrałe1l 
prostego (gminu) ludu. Pam. rlg. mr!. Btr. 122. Marzec. lS69. l'rsecieł mamy teł pienia religijne pelDe wznio- 
.łych mylili, a&clytnych obrazów i prawdziwego nam88zcr.enia i .ty wota. W niniej8.
j zaA pisAni ("Bole ko- 
cham Ci1l1 ") jaka potlIga ncmcia, jak *ywo odwalowaDe go....ca miłośó. milość bes graDic, miłość DoJCSy"t- 
sla kn Stw6rcy. 


Andante. 


 _.---"-- - 
 - -- 
 ------ ł --- 
 
- - 
 -- 

- ==-
-====== ==--==-
-
 
- 
 - 
 - ------ .=:====:!!:=== 
- - I I .J.l} d 

 - =i== 
 - 
-" -
; 
 
 -ł== -==--.E'.. 
 
;. -- =
t:=: - I- - !J- - F
F-
I.-E 
 =b. --=a -- 
- --- -..... r- =lif i- ""--'1 -r--"lr 

 
- -- ł ---- 
 ' · 
-, i I 

- 
-==== ====-
==--== ---....- --=-.
- 
, .. -
 -==== ===--=-
 =r= -j
 - -: 
 

,


J-{-;'


q=
 
qz I _i:::::::i::::ł_--=c--=I__-"'oI--=
 I - 

 I ,.., 
-2-__ 
_. 1

-7- - 
 J 
 

 J- 
 
- 
:.:.=
 -I: -.te=== e---_ =,,
-===,,-_ 
-.--:e==.. - ----- -1-1 -
 
· "'i l- rr;- I J J 
-- 
 

 J- 


l£t= 
 ..
r-
-t=EL 
 
- =.-="' ----
 ,,- .
. -"...,.. =" - -"'- --=' - 
F' ''1 _..=
 - _ ___ 
-r---- r:=:t::::....- - 

 - ---- 
 -I-
 

 -- 
 
. =r:-e:--,::j . -.-

B - ---.- -- 
- 
- r-
" ff - 
 - -r-- '- l- ---- =- = 
 
I :J ąd :t D iJ 
,J 

- 1t=

 


Praeludium do pieśni 126. 


. 


-
>>>
214 PIESNI NA CZTERDZIESTO-GODZINNE NABOŻENSTWO. 
I:
 -- 
 - 
 ==- 
 -=1 p  
-J!---__--- --_-- -óZl--fI. 
W . .- --- I I 
,--' I 
..1 
 J 
 . i.
 ..1 1. ..1 I I I 1..---..1 J 

 -:- - - 
 -f-


r-f 
 
-F=t== 43 
. _ ____ _____ -- -..... -ę - 

 r"' r1 ,.., 
_ 
:!:)J 
 3
ji 


 ij tEcJ-;;t

g I 
-.-.--- --- ---- --
 

- ----- C3- =---- 
I I ł I -3- 

 
 
 
 , I ,I 1- I 
 
. .- - 
- 
 ' --
 
 ---- 
. 
 
 I -==-...... -
 
- --- j =' - 
- p -- -: -- --!- - -- 
1
 
 

4

-Ę ::' 
I r
I--1 '. I. 


 _ 
 
_-ł- I_' 
-.r
 
: = _r=

_ -ji 
.' .-= 
--ł
- IC - - ---
 . =:.. 
 
- - 


-- _

-II -- -_---- --__- 

I-__r- I -I - - --- 
I i"" 
 I 

 r! .1:= t 
 


 _ 
 
_ Etg
 
-..
p 
s - --lO -.... "I - 
, 
--- -
"Ii ' I ... I ''- j -!:
 · 
. I I ..... I I 


. ..I 
 
 

4
4łl
 
BEE p -----
 -- 
 - ==-----=- ===--- 
 


..In =J 
I I 
..... 
---- 
 
J - - ======- 
ier =r=j I -iO.--r -j" r 
 
b.-r 
$..ID

 

e=-
>>>
. 


Popielec. 
(Feria IV. cinerum.) 


We 8rodę po Niedieli Znpustnej (Quinquagesima, -Esto mihi) zaczyna się W. Post, 
(Caput jejunii) Zowie się zaś ta Sroda "popielcową" czyli "Popielcem;" Lo w tym dniu 
Kapłan głowy wiernych święconym posypuje popiołem. Ten obrząd, przypominaJ.cy 
potrzebę pokuty, powstał ze zwyczaju Starego Zakonu, w którym Izraelici poszcz.c 
i pokutując, głowy swoje J'osypywali popiołem; jako godłem znikomosci wszystkich rze- 
czy doczesnycb, które nam sn'ierć wydziera i które w proch się obracaj. I tak czy- 
tamy w księdze Joba (42, 9): "C
!lnię pokutę w prochu i 10 popiele," - Prorok Jeremi- 
asz uakazał Ż)'dom wyraźuie na znak pokuty głowy swoje posypywać popiołem (Jere- 
miasz 25, 1!4). To czynili tak
e za wezwaniem I"roroka Jonasza (3, 6) Król Niniwitów 
i cały lud jego. PodoLnie Judasz Machabejczyk z całem wojskiem swojem pościł w dzień 
naJwiększej trwogi, biorąc na się pokutne szaty i głowę posypując popiołem (I Mak. . 

, 47); tm! samo wspomina Pismo li. o na widzie, . Esterze i Judycie. I 'owodem do wpro- 
wadzenia tego zwyczaju na poczlłtku W. rostu była karność w pierwszych chl'ześcijań. 
skicb wiekach względem łudzi, ua których publicznlł wkładano pokutę, Takich przy 
rozpoczęciu pokuty ohierano z wszelkich osób, wkładano włusiennicę i głowy ich po- 
sypywano popiołem. ł'onieważ zaś wszyscy łudzie sił grzesznikami, wszyscy też poku. 
tnikami być powinni; dlatego to tego obrzędu wszyscy przystęl'uj'ł wierui. - Święcenie 
popiołu odhywa się przede Msz'ł Ś. W modlitwach tego święcenia wyraża kościół ś., że 
posypanie popiołem 110willno być dla nas godłem pokuty i upokorzenia; dlatego prosi 
Boga, ahy natchnął dueha pokuty i odpuścił grzechy tym, którzy nim posypani będą. 
Ms to posypanie przypomnit.ć nam jeszcze znikomość naszą i zbli
aJlłcą się śmierć, 
a przez to pohuiJzać nas do pokuty. łJlatego Kapłan posypuj'łC głowę popiołem, ka- 
żdemu z osobna przytacza owe straszue słowa, które Bóg po upadku Adama wyrzekł 
do niego: "Pamiętaj, człowiecze, iż pro('hem jestel i w proch się obrócisz." (Memento homo, 
qui/l puh"is es, "t in pulverem reverteris) Zresztą, wszystkie w dniu pOI,'elcowym ob- 
rz\,dy, modły i śpiewy kościełne, tudzie
 Processyja, na której odśpiewuje się Litanija 
do Wszystkich SS., zwrócone są do rozbudzenia w nas szczerej chęci pokutowania 
i przebłagania Boga. (Do święcenia bierze się popiół ze spa10nych 1\ jut w latach ze- 
szłych święconych palm.) 


. 


Pieśń w dzień popielcowy. 
p IESŃ 127. 
Posypmy głowy popiołem. 
(Na cztery męzkie głosy.) 
Fenore 1. I I I -! I I I , 
( 

 = := 
E_
 =
=- 
 =&-
- --: r==rł---:l=

;;;=f:
 - sb 
J i
 
: J;- I-=E:t====f=-
'


9
EI===F
E- == , 9 
] IBasso 1__ : _ _ J
 
-J- I -1----- I!_ __-1---+_ 


 -
F 


- 
 


F--= 
 

=ffi
--=F 
 
EJu
./J 11. l! I I 
1. Po - IYp - my glo. W} po - pio łem, (j _ del'z. my 


I . 
--
>>>
216 


PlEaŃ W DZIEŃ POPIELCOWY. 4H

 f 

 
I 


=t.
z


-

 
I 
przed Pa-nem czo - - - lem. Za - pu - stne roz 
 IlU - sty na 


, -! I """:, I I I I I I 
1 
 ;:r2 - ""; 
 
 -.-" 
 --
--
 
 - -:- 
 -- _ =O"".J 
 -..... - ł 
 
p_ =F
 , ....,- .£- __ =.A=
 _ -2= . G--
 = -o
 :-=o
-::L 
. ,. . ::
 
=L ::teJ 
- -+;- 
. . -. '_ . 1- -+ 
 =:== 
'-- 
 .=:t- --

 
= 
=-ł -f3-=

8


g
 
:=E;g==t
 

__=:L___ __ -"1 _ "-f/ł - _::=t::3.:::::t:-r-- EF

_E:::::- 
. . I I I 
8tro _ - _ I
 \\'ii'jm,\" rit.r-lIi" - wą k" - 1'0 -. lit:. 


. 


2. POSYIJmy popinlpm głowy, - Głos woła sumienia I!IU"owy, - Pokuta. pokuta 
za grz!'chy, - Na stronę teruz uci!'chy. 
3. Posypmy głowy popiołe.m, - Módlmy się wszysc.y pospołeDl. - Bo sąd choć 
!'rrawipilliw
', - .Jest dla !.(rzP!!1.' ika straszliwy. 
4. I'.,sYlllny ,,"piołem 
łow)', - Bo jn;;, jcst 1.1\ lias gotow.
 - Zbawiciel na męki, 
kattlsze, - By nilsze odkupi(, dusze. 
[., Posypmy popiołem głowy, - Uy śmierci znak ten zmysłowy - Cirzech JlO- 
chował w 
robic. - T wzniósł lias, Psni!', ku Tobie. 
6. Posypm)' głowy popiołem. - Abyśmy z Chrystusem społem - Jut odl'odzeni 
powstali, - I hymn Mu {'hwał,\' śpiewali. ,\men. 


Posypmy głowy popiołem. 
(Na cztery mieszane glosy.) 
I I 
 :a 
J I' I Canto. 

tLl-==-j3

-=


 
 
 - 
-J 
 
_ _" _" - "_,, - __ ----.t
 _
-=E

 _.
__ --1== 
I I I ! I I 'I I I f'" -" I " 
, - I _ I I 
_ A
 
I I ________ I I J' I I l'enore. I : I 


::a:-= 
 g 
'--_. ...J · ..---....... " · 
: . - - ----- - E - 
 - =fł
. 
 
--=-
 -" == 
 ====== 
 - 
_ _:j: __ - :- -. _ -r t:::....=- -- - T'_ - 
- . 
-- -r.....!-- .- -1=- - ----=+= --- ..."",, 
 r---J- 
Ras.o. 
\. Po - syp-my 


.
 Drog. do ....t'.i. pr....d.i...e'o et. K.J,łk. do Dabolell.,...a et... p. K Ja1r.óba 1i o....ko...lue'o. 
.tr. 640. 
. 1866.
>>>
PIESN W DZJEN POPIELCOWY. 


217 


ri=Ę


 
 . .:-. 
_
 
 
IIDZ'==jJ-
-r=Ef--- - . 
 

 
I I 
.6 6 
6 4. 
4. 
2 
.J .J 


, I 
. . I 
"_::I:= "---
 - J 
. ":IL- t - t::= --- 


d. 


I 
I 


I 
. 
. 


J....  


I 
gło. wy po - pio - - - łem, U . derz-my przed Pa. nem czo-  

 FF ' 
 :
===-ł-r 
 
 

 -o- - I 1- ł I

 y:t 
I I"" 6 

;:I 
łem. Za - pu - stne roz - pu - sty na stro. nę, 


. 


. 


f=r

r 

 
I J 
 JJ" -I.::: 
. ---- - -J---- 

 r -F
j 
::: 


Wij - my 


cier . nio . wł 


ko - - ro . - . - nę. 


W Środf Popielcou'q Kapłan staje w mi
scu ś., w kapie czarnej; chór pada na 
kolana, i wszyscy razem odmawiają Siedm P.almów, bardzo słusznie pokutnenai zwanych 
(Psalmi poenitentiales.) Tu właśnie jest mi
sce, wyjaśnić poczłtek i znaczenie obrzędów 
tego dnia wMnego. - Każdy grzech musi bydź karanym albo na tym świecie przez sa. 
ml'go pokutującego człowieka, albo na tamtym przez sprawiedliwego Boga. Pierwsi 
Chrześcijanie i święci pokutnicy wszystkich wieków, przekonani o tej prawdzie, te, im 
mni(j .ami .iellie o8Zczcdzać bfdq, tim wicc
j Bóg ich 08zczfdzi, zadawali sobie dobrowol- 
nie n!\isurowsze pokuty. Kościół wchodzłC w ich myśl, pierwszy dzień W. Postu prze- 
znaczył na rozpoczęcie pokuty publicznej przez tych, którzy mieli uzyskać przebacze- 
nie t. j.: naleteć do Komunii Wiernych na Wielkanoc. Pokutujlj.cy po odbytej spowie- 
dzi, boso, w odziety tałobnej, stawali przed Biskupem, z głowł spuszczonł, z oczyma 
pcłnemi łez, słowem, ze wszelkiemi oznakami szczerego talu, proszłc pokornie o przy- 
jęcie ich do rzędu odbyw!\iących pokutę, a następnie o rozgrzeszenie. Biskup, wzruszony 
ich prośbami i talem, okrywał ich włosiennicł lub worem, posypywał im głowy popio- 
łem, kropił ich święconł wod, i wraz z duchowieństwem, letącem krzyżem odmawiał 
nad nimi głośno Siedm Psalmów Pokutnych. 
Po 
kończeniu tych modłów, Biskup i Kapłani wstawali i wkładali ręce na po. 
kutujlłcycb, na znak przyjęcia icb do pokuty. Następnie Biskup przemawiał do nicb 
z uczuciem, I!o w końcu dodawał, te jak Bóg dla grzechu wypędził Adama z Raju, tak 
i on U8W1ąĆ ich mulli Da czas jakiś. Kości'.)!&, Wszakże, gdy to zapowiadal, zachęcał 
28 


-.
>>>
218 


PIESNI WIELKO- POSTNF.. 


. 


ich, aby nie tracili serca. i nie przestawali pokładać nadziei w miłosierdziu Boskiem. 
Poczem 2ac2)'nała się pl'Ocee6yja: pokutujący 82li boso i w 
ałobnem ubraniu. Za pr&
 
byciem do drzwi kościelnych, Biskup laskę. od kpzy
a umiellzczał ich zewnątrz KoścMła. 
do któregu dopiero w Wielki Czwartek, jako w dz'eń rozgl'zeszenia, mogli powrócić. 
Podczas tl
J łzy wycishjącej ceremonii duehowiaństwo śpiewało słowa, które Bóg wy- 
rzekł do człowieka, wypędzając go z Raju: W pocie oblicza twego będzieu używal chleba. 
PamifJtaj, ie. z prochu pow8tał i w proch 8i, obrt1ci.z. (Boua. Ręr. liturg. lib. II, n.7, 16.) 
Z pocaątku Ijmutne te formalności dotykHły lilamych tylko wIelkich gNeszników, kto. 
ryeh upadki były IKJwodem zgOl'Szenia; później jednak i alljpobo
niejsi II: Wiprnycb 
przyjmowali chętnie udział w tych upokorzeniach publicznych, a to dla utrzymania w so- 
bie ducha pokuty, kt6ry ich Otyw1I1ł. Niektóre z tych ohrzędów upowszechnIły się w ea 
łym Kościele, a szczególnićj zwyczaj posypywania głowy popiołem. Otó
 nie masz po. 
dobno godla, któreby l('piej wyrażało człowieka upadek, jego J(łębokę. nędzę. oraz we- 
';uętl'zne przygotowanie duazy ćwiczeń pokutnych. 
akił:t-to pokorą., z jaką. skruch" 
i jakiem wzruszeniem powinniśmy się zbli
ać do Kapłana. kied)' t\'n 11' imieniu Boga 
ma znaczyć piętnem śmirrci czoła nasze, często nawet młode, i popiołem kreślić na 
nich nieodwołalny wyrok, który nas potępia. Popiołem tym C yni się znak Krzy ta 
t. Da czole, dlatego, abyśmy się uczyli, i
 nie trzeba się wstydzić czynić pokuty ja.. 
wnie, tak pr2ez miłQść. jak i przez llaśladowanie Zbawiciela, owego-to sprawi('dliwpgo 
i wielkiego za grzechy świata pokutnika. Kapłanom sypie 8ię pupiół na głowę raz 
dlate,Q, 
ehy, gdyby był posypany na czoło, podc:l:as Mszy ś. nie 8padł na korforał, 
lub na 6łtarz; drugi raz, aby się i oni uczyli, 
e, jakkolwiek godnością. swoją przewy
- 
8zalą innycb, to jednak są iIJ1 lIodobD.i ułomnością. 8Wej natury, któr4 r6wniPi śmierci 
oledz będzre mUlliała. - Oto jest widok, jaki przedstawiał Kościół katolicki, dopóki 
zwyczaj pokuty vublicznej nie O1Itał zniesiony; a trwał on blisko lat tysiąc. 


o b.i a A n i e n i 8. Bem Chryetuo Pan .ootawił wykład alegory..ny niektóryoh p..ypowieA.i; j u. wi
1ł 
prse. to oamo poka.lW. &e i w..yetkie inne powinny b,d. ro.u..uaDe w .n..zeniu przenoAnAm i tajem.i- 
.zAm. Oto 
. w ","ypowieAci o fV1nnicy: Goop.da.. jeot to P.n Ból'; Will ni... .n....y KoA.lóJ 
6.; BobotqiOY. te lud.i.. wo.yec1; RYllek flla.z.. 'wia'; BóAn.. 80dziny dnie. to rozm..ite epoki 
WllijKia do f{o6ci.,ł. .. ro.",.itych narodów, ł róA"e pory wieku i clowile .y.ia ....wracaui. 8it łJ1'08Uuików; 
Wie..ór ,,,,,,.y kouieo .wi.ta i d.ioil e,du; Groo. .epłaty. to uegrode .hwlWY wiecan6j; Bpr........ 
..yli pełllomocnik goopodarze to Jez... CV70tos, liodaia Ay...,.. i 1I8Iarłrch. Biotr. .. Ke. 8. Kozło...okiego 
otr. 1

. r. 1868. C.. II. (iI
 


J'
>>>
Pieśni Wielko-postne. 
(Szc,zegóły, odnoszące !Sie do W. Postu.) 
Frzed Bojem Narodzeniem ustanowił Kościół Boty cztery tygodnie Adwentu, 
aby dać porę wiernym swoim do przy" woitego przYl!posobienia się lIa ilblitajłcą, się wleIk, 
uroczystość wcielenia ł'aDl!kiego I a tem8amem I początek odkupienia rodzaju ludzkiego. 
Niedalekim jest teraz czas tego dzieła: męka ChrYl!tusa Pana, którlł dzieło odkupienia 
dokonWlem zostało, na drzewie krzyiowem. Aby się więc godnie przysposobić na roi- 
pamiętywanie męki Pańlikiij, ustanowił kościół te siedm Niedziel albo aiedmdzle8iąt dni, 
ktllre dlatego SeptlUJgNim9 z łacińskiego na.aywa. CZ&8 \en 70 dni jest oraJ 9mb.IM 
niewoli Babilońskiej, w którij .aydzi przez 70 lat h'zymani byli, nim wrócili do qjcayzny 
swojij. Tak. niewol. ducha nas.ego jestto tycie cielesne na ,ej ziemi, (na ti,j ziemi 
wygnania) łat około 70 lat trwllJące, będące tylko wędrówk. do ziemi ś. w niebie, bQdłoe 
tylko więzieniem za. grzech pierworodny, " którem zarabiaó sobie mamy na łaskę i od- 
kupienie nasze u Boga, aby, gdy wyjdzie 70 lat" Bóg litościwy przyjął nas do mie. 
sakania swego, które nam krwią swojlj. najśw. odkupił. (Wybór Kazań i Mów str. 166. 
r. 1853.) - Poniewd więc tycie nasze ziemskie powinno być ci
łlj. pracIł, citgł6Dł 
z
robkowaniem na zbawienie, czyta nam przeto Koiciół Boay na tę Niedziel, ollyll 
Septnagesimę, Ewangielił zapisan. u Mateusza Ś. w rozd. 20. o wi,nnicy Pańskil\j. 
Ów ojcisc rodziVu ludzkie.o, Adam, dopóki pościł, dochowl\iłc prJlykazania, w r
u 
zostawał; skoro zaś zjadł, wyrzuconym został z raju. Tam on bawi¥, był oZYltym prlled 
Bo,iem, a wyrzucony z niego dopiero poznał SW" ŻOII\!. Zawsz8 bowiem potądliwoie t.o. 
warzyszkł jest sytości, - Czterdziestodniowym postem (Quadragesima) wszelka. niepra- 
Wość graesznika zmazana, a surowość Sędzięgo przebłagana bye moie. I'ost temu tylko 
długim i uprzykrzonym awykl si, zdawać, który ani lię stara o przebatzenie winy. ani 
pra8baczenia czyni Bobił' nadziei. Świętym wi
c jel' uas czterdziestodniowego posm, 
który zaraz od pocZłtku s'ał si, anakiem r6tnicy między sprawiedliwymi, a nieBpra- 
wiedliwymi, i oddziela złych od dobrych. Co, że tak jest, podobnie to widzimy w II" 
cbowywaniu tej nasilój c:;:terdziestodniówki postowlij; albowiem w tych czterdzieltu dniach, 
postu, oddzielajł się źli od dobrych, t. j.: sprośnik od czystego, niewstrzemięźliwy od 
POBJ:człcego, grzesznik od sprawiedliwego, czart od świętego. - WtenczaB dopiero przy- 
jemll8 będą Bogu posty. jdeli sumienie oczyści si, uczynkami dobremi. Na c6* b0- 
wiem trapisz głodem _ciało, któremu pochlebiasz i pobłaia8z graechem? OBobliwiej więc 
nieehMJ umysł pcści, wstrzymajlj.c się od złego, a ciało niechaj mu się poddaje wykony. 
waniem postu. Gdy bowiem post jest upokorlleniem umysłu, cót to więc znaczyć bę. 
dzie, poskramiać się w pokarmach, a pomnatać w grzechach? Ktokolwiek zatem, lIad
e 
ciału !lwem u prMII pobożność )1osty, najpierwej niechaj lię zrzecze występków, niechMJ 
pociłl pożądliwości W&trzyma, zapęd umysłu pohamuje, łubietność pokona, ponęłf 
łakomstwa przytłumi, a wszystkiemi innemi dobremi uczynkami moc SWf'go prawego 
upodoblt.nia niechllJ pomnoży I a ujłwszy awym okuałościom, niechaj ubóstwu szczodrze 
POł1wienia udzieli. r- Wypełnij wite obowi'łzki litości, a tI
m uświęcisz twe pOltJ- 
28. 


--
>>>
220 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


Posil ubogiego wnętrzności zgłodniałe, a tak dusza twoja darami świ
tobliwości się 
utuczy. Pokryj nagiego. a takegrzechy twoje pokryte będą. Przychodnia w dóm twój 
przyjmij uprzejmie. aby i ciebie Bóg do swego przyjął królestwa. 
Nie to jest pościć, aby się powściągać od ró
nych pokarmu ludzkiego gatunków; 
ale, teby cielesne w nich upodobanie hamować. Ezaw nie za tłustego cielca. albo za oso- 
bliwą jaką zwierzynę, lecz za nieumiarkowane soczewicy po
ądanie, odrzuconym został. 
Poniewat ciała wiernych powinny być poddane służebności ducha.: dlatego pot y- 
tecznem jest dusznemu zbawieniu to wszystko. cokolwiek ujmuje się cielesn
 rozkoszy. 
Przeto wystrzegać się nalety zbyt kosztownych potraw. lub wyboru jednych nad drugie. 
jako tft osobliwszych przysmaków; albowiem. }Joniewa
 ciało słu
ebllości poddane. nie- 
jako karconem być winno. dlatego. nie odmieniać tylko nalety rozkosze jego, ale onet 
poskramiać. Cóż to bowiem pomote, jeżeli w którymkolwiek pokarmów gatunku 
[
dza 
nieumiarkowana przewini? Wszakte nie za same mięsa. ale nawet za inne, owoce i po. 
tywność roślinną. potądliwość ludu izraelskiego wyrokiem Boga 8karaną zo;tała. 
"Poszczę dwakroć w tydzień: dawam dziesięciny ze wszystkiege. co mam." (Luk 
18, 12). rzekł to jut wtenczas faryzeusz, gdy jeszcze nie była przelana krew ZbawkielII. 
Pana! My zaś jut takowy otrzymaliśmy okup, a wszelakot ani tyle podobno nie czy- 
nimy ofiary, ile ten faryzeusz? (Pam. rlg. - md. str. 285. r. 1844.) 
Nim Jezus Chrystus dzieło odkupienia rodu ludzkiego rozpocząć l'\czył. udał się 
na puszczę i tam czterdzieści dni i nocy pościł; nie dlatejlo. j
koby nas bez postu zba- 
wić nie mógł; nie dlatego, jakoby kusiciela pierwszych rodziców bez postu zwycil:zyć 
nie potrafił, bo on. "jako Bóg. wszystko uczynić mógł i mote; ale dlatego pościł i modlił 
się, atebyśmy i my, chcąc dostąpić zbawienia postów i modłów utywali; atebyśmy wszel- 
kie zbawienia naszego dzieła, i wszystkie ważniejsze w tyciu naszem czyny od postów 
zaczynali; atebyśmy, chcąc zwyciętyć pokusy ciała naszego, chcąc zwyciętyć pokusy 
ciała i czarta, broni najwatniejszfj, to jest: postów i modłów na odcięcie nieprzyjaciół 
duszy naszej utywali. Z tego powodu zaraz od początku \V Kościele Botym I,osty 
istniały, i czterdziestodniowy post. jakoli tet i inne od kościoła botego postanowione 
ściśle były zachowywane. Z tego powodu i my cztel'dziesto-dniowy post rozpoczynamy. 
j inne, które Kościół Boży dla zbawienia wiernych lostanowił, zachowujemy i zachować 
powinniśmy. (str. 121.) - Jut to jedno, te Zbawiciel nasz pościł, zachęcić nas powinno 
i pobudzić do zachowania postów, bo, co on czynił, to dla nas powinno być przykładem, 
pobudką. radą i obowiązkiem, albowiem jest to dobre i święte. Przykład dałem wam. 
sam mówił Jezus Chrystus, abyście jakom ja uczynił, tak i wy czynili. (Jan. 13, 15.) 
Gdy JezU6 Chrystus czterdzieści dni pościł, więc i my takte pościć powinni. (str, 122) 
- Kościół Ś. IJOWszechny. Uli. czterech pierwszycb soborach zebrany. posty wi('rnym na- 
kazuje i zapewnia. te posty z podania apostolskiego odehrał; .tak i konsylium Tol('dań- 
skie w kanonie IXtym mówi: Których alho wiek do ziemi nagina, albo choroba niszczy, 
albo konieczność przyciska. nie pierwej mają potraw zakazanych potywać, aż pozw. lenie 
na to od kapłana wezmą. Lecz na cót mam dawnych soborów wyroki o poście przy- 
taczać. kiedy. nam codziennie z pięciu kościelnych przykazań trzecie przypomina: Posty 
od Kościoła Botego postanowione jakoto czterdziestodniowy post. suche dni, wigilie Z8- 
chowuj; w Piątek i Sobotę od mięsa się wstrzymuj. (str. 12a.) - Jużby nas 
I) do za- 
chowania postu zniewolić powinno, te .Jezus Chr!JstuB pościł, bo mówi Augustyn ś. (Serm. 
6. de Je.): Jeteli pościł tfn, który grzechu nie uczynił, jakie bardziej my pościć mamy, 
którzy grzechom podlegamy? te pościli Apostołowie, pierwsi Chrześcijanit,. te Kościół 
i. posty nakazuje; ale. gdy rozwatymy potytki z postu wypływające, tern bardzi
eśmy 
posty zachować powinni. Oto, Chrześcijanie, posty gładzą grzechy lud?kie. sam nas 
Bóg o tem upewnia, który sposoby przez J(.remiasza ł'roroka podaje, mówilJc: Nawróć- 
cie się do mnie z całego serca waszego w poście. płaczu i smutku! Byście nic myśleli, 
te to słowa brzmiące. otó
 przytoczę niektóre przykłady. Dawid zgrzeszył cudzo- 
łóztwem, jak wiadomo wszystkim. pościł surowo. chleb jako popiół łzami skropiony 
jadał, włosienicą się pokrywał, a Bóg mu przebaczył. Achab obraził Boga nieposłu- 


--
>>>
. 


PlEsm WIELKO-POSTNE. 


221 


. 


'szeJ\stwem, a wyjednał sobie przebaczenie. Czterdzieści dni miało Niniwe na upamię- 
tanie się i nawrócenie do Bogb wyznaczonycb, a czemże piorun gniewu Bożego od sie- 
bie odwróciło? Oto na głos JontJ&za pościł lud i płakał, pościły dzieci, bydlętom po- 
karmu i napoju nie dawano, a Bóg się nad nimi zmiłował i grzecby im przebaczył.- 
Post nietylko nas z grzechów oczyszcza, jak mówi Bernard ś., ale je wykorzenia; nie- 
tylko zyskuje przebaczenie, ale wysługuje łaskę. Tak jest, Chrześcijanie, post nam 
służy do zachowania się od grzecbu, (,d pokus, do przytłumienia w nas pożądliwości 
ciała, do utrzymania na wodzy namiętności; jest najlepszym pomocuikiem do poskromienia 
rozzuchłDalonego ciała naszego i utrzymania go w posłuszeństwie. Największym nieprzy- 
jacielem naszym i powodem do wszystkiego złego, gdy się tyllco uważnie nad sobą za- 
stanowimy, jest ciało nasze. To prowadzi do łakomstwa, oszukaństwa, lubieżIlości, 
pychy, 11ijaństwa, nieposłuszeństwa i różnycJl występków. Jakże to poskromić, jakże 
wyniszczyć ogień w nim tylu zarodów do złego? Nie ma tak dzielnego, Chrześcijanie, 
środka, jak post, bo ten mu odbiera siłę i ogień do wszelkich zep,sutości. Chcecie na .. 
to przykładu, spróbujcie sarni szczerze pościć, i to przez kilka dni pościć, a osłahicie 
chęć w was do złt'go. Poznacie to i z ludzi w duchu cbrześcijańskim, posty zachowu- 
jąc)'chj poznacie to i z bydląt samych BydlCta, które słomą i to licho przez zimę cho- 
dowane, gdy te ciągną na wiosnę pług lub wozy, z zwieBzonemi głowami spokojnie po- 
BtęllUją; przeciwnie, którym w zimie owsa i obroku nie żałowano, wierzgl\ią, roztrącają, 
ledwo je wędzidło poshomić i utrzymać potrafi. IHóż to pierwszym pozwieszał głowy, 
któż icb tak uspokoił? Uto ujęcie ohroku czyli post od gospodarza im naznaczony. 
Któż drugie uzuchwalił? (;to zbytek obroku. Uzuchwalon{m tern bydlęciem zowie .Au- 
gust!!n Ś. ciało nasze, które Ilas porywa, i z drógi praw Bożych chce zepcbnlłć; aleśmy 
je winni postami poskromić, głodem i ujęciem mu obroku, gdy go wędzidłem poskro- 
mić nie możemy. Post, nietylko chroni nas od grzechów. umniejsza pokus, ale odrywa 
od rzeozy ziemskich, i podnosi do Boga, bo, poskramiRjąc ciało nasze IJOstem, żyjemy 
jedynie dla duszy, a duszą dla Boga I'oslem zyskujemy wielkie łaski u Boga, a tern 
samem pościćeśmy powinni. ::;ługa boży, 1Ylojżellz. nim dziesięć )Jrzykazań od Boga ode- 
brał, czterdzieści dni pościł. (Exod. 84, 28.) - ł\im EliaBf ognhtym wozem wzięty do 
Nieba, czterdzieści dni odpościł. (IV Król. 2, 11.) - Daniel, kiedykolwiek objawienia 
Boże odbierał, zawsze się na odebranie postem przysposobił, (Ezdrasz. 8, 21.); uzy- 
skawszy pozwolenie u króla wyjścia z Babilonu y. ludem izraeh;kim na odbudowanie 
kościoła jerozolimsldego , l1ie wiedział, jak postąpić, mając tysiąc zawa(\ na przeszko- 
dzie, nie znając Ilrostl!j do ojczyzny drogi, cóż rubi pr,y tylu przeszkodach i utrapie- 
niach? Oto zapowiada ludowi post, a Pismo Ś,. dodaje, co liię stało: Pościliśmy i pro- 
siliśmy Boga naszego, a oto i powiodło się nam szczęśliwie. Tuby nam ł'ismo św. 
i wszystkich czasów historyje dostarczyły przykładów, co zyskiwały u Boga posty. Lecz 
nacóż tego, kiedy wierny, iż Jezus Chrystus pościł, i przykład nam do poszczenia zo- 
Btawił, owszem po swojej śmierci' pościć nal,azał. I'ościli Apostołowie, pościli pierwsi 
Cbrześcijanie, Kościół Bo
y pościć nakazuje, i my także pOIkić powinniśmy, byśmy do- 
stąpili odpuszczenia grzechów od Boga, byśmy się nowycb ustrzegli i łaski u Boga po- 
stami zyskali; ho, mówi Ch'"!Izost6m Ś. do sprawiedliwycb i niesprawiedliwych ludzi: Pość, 
bOB 
g1.ze
zył; poU, ab!JB ni£ 
!lrzell:!lłj poić, ab¥ś otr
!lmał; PIJŚĆ, abyś otrzymane zachował. 
_ Na czem il;tota postu zawisła, a tlJm samem, jakeśmy pościć powinni, uczmy się od 
pierwszych Chrześcijan, z ustaw Kościoła i wyroków f Ojców śś. Piel wsi Chrześcijanie 
w dni postnt' nie jadali żadnych potraw mięsnych, ale tylko owoce, chleb, jarzyny, i to 
dopiero po zachodzie słońca, po wysłuchaniu Mszy św., po odprawionych lIieszporach. 
Z pokarmów, które pożywali, zachowali ściśle mierność, niC' jt'dząc do s
.tu luh wcal" 
nie; jakolitlż rozgrzewających 1I8)JOjÓW, wina i mi(,dll albo wcale nie użpnmo, alholi 
z taką miernością, jak Tertullian świadczy w obronie CLrześcijau, iż po jedzeuin i piciu 
wywołali na środek, ażeb)' każdy mógł śpiewać i modlić się. Póżnićj dopiero około 
XI II wieku, I(ościflł Boży, jak matka troskliwa o zba\\ienie Hwych dziatek, zważając na 
krewkość Il!łabości ludzkie, zezwolił, by już nie w wieczór, ale około południa ciało 


.
>>>
. 


222 


PIES NI WIELKO-PO T T 


. 


swoje pokarmem pokrzepiali; jednak by w poście nieszpory przed jedzeniem objadGwem 
odprawiali. - Uwalniał tylko Kościół Boty wiekiem obarczonych starc6w, kobieł,y ciO. 
tarne lub dzieci karmiące, chorobą złotonych, ciężko pracujących, lub podróte &itru- 
dzajQ.ce podejmqjących, jakoli tet dzieci dla zbyt młodego wieku, i ciała słabego i aie- 
dościgłego. (str. 124 127.) - Dlatego tet, kiedy postem martwimy ciało, wetrz,)"JIlujtc 
je od napojów, utywania zakazanych, potraw, nie jedząc do sytości, powinniśmy lit 
wstrzymać i od wszelkich grzechów, i to nietylko grzechów, ale i rzeczy nam pozwo- 
lonych, bo mówi Ś. Bernard: Jeteli sam brzuch zgrzeszył, niechaj sam brzuch poici; al. 
zgrz
szyły i inne członki, czemutby i te pościć nie miały? Dlatego mówi ChrJI_t611& I. 
w Homilii trzeciej do ludu Antiocheńskiego: jeżeli pościsz, okaż mi to czynami, po. 
wiesz jakiemi? Oto, jeżeli widzisz ubogiego, zlituj się nad nim; jeteli ujrzysz nieprzy. 
jaciela, pogódź się z nim; jeteli przyjaciel coś chwalebneg" działa, nie zazdrość mu; 
jeżeli ujrzysz piękną niewiastę, _omiń ją. Niech nietylko usta twoje poszczł, ale i oca;y, 
i Błuch, i nogi, i ręce i wszystkie członki ciała twojego. Niechaj poszczą ręce od ra- 
bunków, łakomBtwa; nogi od chodzenia na mi
sca niegodziwe; oczy od napastnych i lu- 
bietnych wejrzeń i spoglądań na cudze piękności, nie jedz w poscie mięsa, ani oczyma 
lubietności nie pot)"kaj; niechaj posa;cz9 i uszy, nie słuchają.c obmów, szkalowań, oczer. 
nień. - Posty i umartwienia ciała do tego dążyć powinny, ateby niemi przytłumi
 u- 
miętności nasze, M:eby ugasić płomień chuci cielesnych, i na wodzy utrzymać pożądli- 
wolid wszelkie. Pościć mamy takte w tym celu, ateby Kościołowi okazać poału!izeó- 
stwo; pościć dlatego, te Jezus Chrystus pościł, ażebyśmy tak poskramiaJłc ciało nalJI, 
Bogu je na usługi oddali. (124.) 
Popadliśmy, mówi Ś. Bazyli, w chorobę przez grze-ch; leczmyż IIi, przez pokutO. 
Ale pokuta bez postu jest leniwa i nie płodna. Przez post pojednaj lIię z Bojiem. 
(orM. l. de jejun. (Dr. Wetzer pag. 914.) Post, mówi Ś. Papiej Leo W., pokonywa 
złe potądliwości, odpiera pokusy, łamie pychę i uśmierza gniew.) (KIl. Lewartowski 
str. 203.) 
W pomienionej Niedzieli jut nas dolatuje tyciodawcza wonnolić skruchy; bo d&- 
",niej w tym dniu zaczynali post przedwielkanocny i dlatego obecna Niedziela zowie 
się dotłd StaTo
apu'tn9' Kościół przechowując to nazwanie, chce przykładem naszych 
pobotniejszych przodków zachęcić przynajmniej do zcbrania w sobie ducha. Zwyczajnio 
ta Niedziela zowie się Siedl1ldzie.iqłnicq (septuagesima), bo jelit w siódmym dziesiątku dni 
przed Wielkanocł; a Btąd następne Niedziele biorlł nazwania Sześt!d%iuiqtnicy (BeXa&8- 
sima) czyli Mięsopustnej, Pi
ćd%iuiątnic!l (quinquagesima) czyli Zapustnej, C.tercUieltnilJ, 
(quadrugeBima) czyli pierwszej Niedzieli postu. W porzQ.dku Rzymskim nazywanie 
(miano) Siedmd%ieliqtnicg przypomina jeszcze to, te od dzisiaj aż do Soboty przed Nie- 
dzielł Przewodną (Dominica in Albis) jest siedmdziesiąt dni, wyobratających wewolę 
BabilońskI), ten liymbol doczesnej pielgrzymki człowieka, bo dni żywota naszego siedm- 
dziesil)t lat, a nad to, co więc
j, praca i boleść; abyśmy, uważając tyoie nasze za ohwi- 
lowe tułactwo, gotowali się do osiągnienia ziemi obiecanej, niebieskiego Jeruzalem, gdaie 
tylko odpocznil'll1Y słodko po znojach i trudach niebezpiecznt\j wędrówki. Przeto w So- 
bocie, kończącej Biedmdziesiąt dni teraz poczętych, nuci Kościół ś. w Introicie z Psal- 
misą: Wywiódllud ,JlJój % we.ełem, G wybTane ,lVe % Tadociq; w tej niemylnej nadziei, te 
po spędzonem świętobliwie tyciu, Bóg miłościwy, z tej niewoli BabiloDskiej wprowadzi' 
nali, wygnanych synów Ewy, do 'niebieskiej ojczyzny z weselem i radości,. Dzisie,jua 
przeto Niedziela jest przeBłanką. i zwiastunką W. Postu i otwiera czas opamiętania si, 
i .kruchy. Kościół, matka nasza, nie dla siebie, bo jest bea; grzechu świętą i niepo- 
kalaną. Oblubienicł Chrystusa, ale ze względu na nas przybiera od obecnęgo dnia at do 
Wielkit'jnocy smutek pokutniczy. Ustaje w tej porze wesołe .AłlelllJa, to Kodło nBjwyj. 
szego Chrześcijan zachwytu; milknie hymn tryumfu i uwielbienia, Ciebie Butę chwalimy 
(Te Deum laudamus); nie brzmi we mllzach GloTia, śpiew radoBci Anielskiej, a miasto 
wesołej barwy przywdziewa tałobny fiolet w swoich ubraniach świętych. !=I łowem, Bam, 
z.wn,trznolicił uczy oa" te to nie jelit czai wesela i chwały, ale czas .kruchy, rOI- 


. 


--
>>>
PIEt:lNI WIELKO-POSTNE. 


m 


mysIania nad sobą, poprawy i przebłagania gniewu PaJiskiego dobremi uczynkami. Tę 
myśl a:t do Wielkiejnocy głosi nam ustawicznie we Mszach, Ewangielijach, modlitwach 
i obrz
dach. Wł"śnie dziś na jutrzni opowiada upadek człowieka i wejście śmierci na 
liemlę, a sąd w Introicie podnosi lament naą tak wielkiem nieszczęściem, lecz razem, 
00 zaWllEe bywa, w smutku religijnym, mieści nadzi{'ję zbawienia. Jak Rachel, nie dająca 
flię pocieezyć po stracie dziatek, tak na początku Mszy z przyczyny śmierci spadły na 
człowieka, odzywa się dziś kościół: Ogarnt;ły mi, boleAci śmierci, boleAci piekielne obtoczJły 
mi, i II utJoal';""iu moj
m wzywałem Pana i wf/słuchał gł08 m6j 1/1 Kościoła 8wego świ,tego. 
Kazania 'gn. HołowiJiskiego, Arcyb. str. 8. r. 1857. " 
Wzbronione są publiczne zabawy, gry, tańce, wesela i to d. jako niezgodne z du- 
cbem pokuty.i umartwienia, a natomiast ustawione dłuższe nabożeństwa i różne reli- 
gijne 
wiczel.ia. Takiem nabożeństwem jest "Nabożeństwo (popołudniowe) passyjne", 
czyli: "Gorzkie %ale", t. j. zbiór czułych i rozrzewniających pieśni, opiewających mękę 
Chrystusa. Śpiewuj, je corocznie we wszystkich parafijalnych kościołach po całym 
kraju pols
im. . 
Pościć, post (jł-junare, jejunmm) jest to w najrozleglejszem znaczeniu (rozumieniu) 
wstrzymanie się (abstinentia) od używania potraw (jadła). 
Teolodzy rozrółniają czworaki post: t) duchowy, jęjunium 8pirituale, wystrzeganie 
się (skazy) grzechu, ab8tinentia a vitii8; 2) post moralny, jf!junium fllora/e, umiarkowanie, 
unikanie zbytniego potraw i napoju używania, parsimonia, temperantia; 3) naturalny, t. j. 
właściwy post, jeluniwm naturale, całkowite wstrzymanie się czyli odmówienie sobie jadła 
i picia, abdinfmtia ab omni pror8u8 dbo et potu; 4) post kościelny, jęjunium ecclesiasticum, 
ustanowione wedle przepisów i slmzówek Kościoła ograniczanie się w używaniu potraw, 
ab8tinentia cibi 8ecunduTII regulam Ecclesiae a88umpta. 
Cel i skutek nakazanego przez Kościół poszczenia jest przedewszystkiem i bez- 
pośrtdnio umartwienie ciała; post jest przepisany i bywa zachowywany ad carnem edo- 
ma'ldam, jak 
ię teolodzy wyraiaji. Dr. Wetzer, pag. 918. 
Mało zaiste będzie takich, którzyby się nie zgodzili ze S. Leonem, wzywającym 
wiernych i to bez wyjątku (universos fideles sine exceptione) do zachowywania czter- 
dziestodniowelt o postu temi słowy: "Nikt nie jest tak świętym, iżby nie mógł być świę- 
tszym, nikt JiI.k pobożnym, iżby nie mógł być pobożniejszym. (Nemo tam sanctuB est, 
ut non sanctior, nemo 
m devotus, ut non debeat esse devotior.) Dr. Wetzer, p. 909. 
Posty wigilijne są to przypadające przed jakową uroczystością dni, w których się 
pierwsi Chrześcijanie przez posty, modlitwy i czuwanie (co z łacińskiego Vigilia znaczy), 
przygotowywali do godnego obchodzenia przed dnia uroczystości. Z tego powodu aż 
doą.d w czasie Mszy wigilijnej nie odmawia, ani nie odśpiewuje kapłan: "Ite missa ut., 
t. j.: .Idzie, ju.i Q/iara Ojcu niebie8kiemu zaniesioną z08tała", ale: "Bmedicarlłu8 DomiJIQ", 
t. j.: Jeszcze ('
walm!l Boga." Dlatego nakazqje pościć Kościół Wigilię do Swiętych, mówi 
S. &rnar4, aby nam dał naukę. iżbyśmy podobnie jak Oni prze? liczne dolegliwości do 
królestwa niebieskiego dostać "się mogli. 
Kościół zakazqje w PilJtki i Soboty jedzenia mięsa i czyni to, jak S. Inocenty, 
Papież, mówi na cześć Zbawiciela naszego, który w Piątek za nas umarł, a w Sobotę 
w grobie spoczywał; nakoniec i dlatego, abyśmy się przez takową wstrzemięźliwolić 
tem godniej do święcenia Niedzieli przygotowali. 
AllellfJG zachowuje się na dni radości; kiedy Kościół każe nam je opuszczać, to 
lato poleca dodawać: Lau8 tibi, Domine, rez aeternae gloriae. Ohwała Tobie, Panie, Kr61u 
chwalJ lDiekuidtj. Te słowa zamykaj, .. lobie główlI.e znaczenie wyrazu Allel'!ia, cho- 
ciaż nie zawierają owego uniesienia radości, które do tego ostatniego jest przywiązane, 
- unielliema, które nigdy nie ustanie w Niebie, lecz które, niestety! na tym padole 
płaclu często przerywane być mUfli. 
Post W. M czasów apostolskich był we zwyczaju, lecz nie zachowano go WSlę- 
dzie jednoBta\Jnie. Jedni polIciIi dni 70, drudzy 60 lub 50, a inni jeszcze 40. Dla U8U- 
lIitda wito tm
 ró.tlloici miedzy Chrze6cijauami. Wigiliuu. P.pid. Da Soborze Au-
>>>
224 


PIEsm WIEIJKO-POSTNE. 


reliańskim pościć dni 40 postanowił. (str. 31.) - SIad tego zwyczaju terl\z tylko się zachowuje 
w modlitwach i obrzędach kościelnych, które są. zupełnie podobne tym, jakie się w W ('oicie 
odprawuj1h a przez które Koiciół ś. chce lud wierny przygotować do W. 1:'0stui razem 
przypomina upadek pierwszego człowieka i wygnanie go z R.aju. lJlatego w tę Niedzielę 
Starozapustną. we Mszy ś. czyta się Lekcy ja z Księgi RodzeJu wyjęta, ten wypadek opi- 
sująca. Po przyjęciu wiary Chrześcijańskiej, Polacy takte przez dziewięć tygodni przed 
Wielkanocą., zaczylll\ią.c od Septuagesimy, pościli. Dla tej przyczyny 
i!'dziela ta i dziś 
w polskim języku Sta,.ozapustną się zowie. Dopiero 1245 r. l'apiet. Inocenty IV. Post 
W. dla Polaków na 4n dni skrócił i od Srody, zwanej Popielcowq teu post zaczynać do. 
zwolił. (str. 32.) Wykład Obrz"dów etc. p. Ks. J. L ł.unkiewicza, r. 1854. 
Jezus nowo - narodzony cierpi, płacze i kwili tałośnie z powodu ostrego zimna. 
Nie jest - te to krasmowna przestroga, te, jeteli nie cierpimy, jeteli karcić nie bę- 
dziemy ciała swego, zyiniemy, chociat Jezus Chrystus zbawić nas przyszedł. A czy:tby 
podobna, itby chciał rodzić się w sercu miotane m zmysłowością. i nieprzyjaznem umar- 
twieniu ciała i pokucie Ten, który cierpi już w kolebce i ma cierpieć później przez 
całe życie? - Jezus przychodzi na świat w ubóstwie i ostatecznej nędzy. Dla czego? 
Aby pocieszyć ubogich, i przykładem własnym zachęcić ich do cierpliwości i wzgardze- 
nia rzeczami ziemskiemi, II. zarazem, aby zawstydzić bogatych, upokorzyć ich tak ma- 
łem podobieństwem do niego i liCZYĆ wszystkich, te tylko dobra łaski i niewinności pra- 
wdziwie godne są. szacunku, i te ci, którzy r.osiaclają. dobra. ziemskie, powinni' tak ich 
wywać, jak gdyby nie utywali, t. j. czynić z nich użytek świł:ty, i "Uie przywi'łzywać 
do nich serca swego, jeteij chcą. dostąpić zbawienia. Wzgardźmy przeto tym nikcze- 
mnym materyjałcm, który nazywają złotem i śrebrem, niech nie będzie przedmiotem 
potądliwości naszej; i nie spodziewajmy się, itby Jezus chciał narodzić się w sercach 
naszych, gdyby je paliło ohydne łakomstwo. (Katecheta str. 253 r. 18ó
.) 


Siedmdziesią.tnica' 
Sześćdziesiątnica 
Pięćdziesiątnica 


Nazwy Niedziel W. Postu. 
A. 
l 
eptuagesima) 
(Sexagesima) 
(Quinquagesima) 


Starozapu8tna. 
Mięsopustna. 
Zapustna. 


B. 


Pierwsza Niedziela W. Postu, ('zterdziestnica (Quadragesima), inaczej zwana 
Domitlica JnŁ'ocavit, dlatego, te Msza ś. na tę Niedzielę od wyrazu lnvocavit się zaczyna. 
Wstępna. Druga Niedziela Dominica Remi,}isce,.e. Sucha. Trzecia Niedziela Dominica 
Oculi. Głucha. Czwarta Niedziela Dominica Laeta,.e. Środopustna. Piąta Niedziela ])0. 
minica Judica: (Niedziela męki Pańskiej) Biała. Szósta (ostatnia) Niedziela Dominica 
Palmarum, Kwietna, = Palmowa. (s. Wierzbna). 
Spoczynek ciała i duszy, dobro całego człowieka: oto jest cel ustanowienia dnia 
Pańskiego (Dies Domini). który bardzo słusznie zwać się także mote (dniem człowieka.) 
Zasady i całość wiary katolickiej etc. str. 87. t. VII, r. 1854. 
Pierwsi Chrześcijanie w Niedzielę modlili się, stojąc. na pamiątkę i na znak 
Zmartwychwstania. 


Środopośde. 
We Srodę po Niedzieli (GłucMj) trzeciej W. Postu, zwyczaj jest dzwonić o go. 
dzinie 12. w południe, dla obwieszczenia wiernym o połowie postu upłynionego. Kościół 
i. przez to dzwonienie chce pobudzić wiernych do naletytego odprawienia drugiej po- 
łowy tego postu, osobliwie tych, którzy pierwsz, nie dobrze (skrupulatnie) przepędzili. 
Podobnie :tycie człowieka ubiegaj nie jeden jut nietylko poło ę, (Lle daleko wil;kliZł 


--
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 25 


część jego przebył i w krótce koniec ujrzy; zatem nie powinien zwlekać pokuty, lecz 
o gorliwe ji'j odprawienie się starać, zwłaszcza w tym czasie, kiedy cały chrześcijański 
Kośc:ół pokutuje. l'odczas tego dzwonienia utrzymuje się dot
d między ludem %1I
lc%ai 
tłuc%
nia garnków. Ta igraszka wzięła początek z dawnego pobotnych osób zwyczaju, · 
które od Pół-postu utywaly tylko samych suchych pokarmóv., a garnki, jako niepo- 
trzebne, i, aby się nie stały okazy ją do złamania tego zwyczaju, tłukły. Tradycyjny 
ten zwyczllJ związany według wielu z pamiątką kruszenia bałwanów w Polsce. 
W Niedzi
lę Męki Pańskiej (Dominica passionis) t. j. pi
t'ł W. Postu Kościół Ś. zaczyna 
szczególui(.j rozpamiętywać mękę Zbawiciela i do niej nabożeństwo i obrzędy swoje stósuje. 
W tę Niedzielę zasłaniają się w Kościele krzy te i tak at do W. Pi'łtku zostaj". Czyni 
się to na pamiątkę, te Zbawiciel podług przypadającej na tę Niedzielę Ewangielii schró- 
nił się przed zapalczywości. rozjuszonych Żydów, poniewat. godzina Jego męki jeszcze 
nie przyszła i aby okazać tałość i smutek Kościoła z nadchodzącej męki Chrystusowej. 
We Mszy Ś. zaraz w modlitwie u stopni ółtarza opuszcza się Psahn 42: "Judica etc." 
na znak: te się jut zblityła chwila męki i śmierci Chrystusa, abyśmy pru'to tern gor- 
liwiej rozpamiętywali, co Zbawiciel dla nas ucierpiał i poniósł. Zawiera tet ten Psalm 
pociechę w cierpieniach i modlitwę do Boga, aby nas od prześladowców ratował. Opu- 
szcza się ta modlitwa z przyczyny tej, it nieprzyjaciele Jezusa naradzali się do prze. 
śladowania nawet Jego. - Syna Botegol - Nie mówi się takte, ani we Mszy ś., ani 
w kapłańskich pacierzach: "Chwała Ojcu i Synowi i t. d.., bo przypominamy Bobie tę 
zniewagę, którą tydzi wyrządzali Zbawicielowi i którą wszyscy wyr2:ądzają Mu ludzie 
przez liczne 
rzechy swoje; uwatamy się więc niejako za niegodnych, wygłaszać Mu 
cbwał
 w tak głośny i uroczysty sposób. - Opuszczają się nadto w pacierzach kapła6.- 
skich pamiątki czyli wez",ania Świętych Pańskich (Suffragia Sanctorum) j bo w tym czasie 
szczególniejszym przedmiotem czci i uwagi naszej jest Chrystus Pan. Odtąd przede- 
w8zystki('m rozpamiętywać nalety: kto cierpi? za kogo cierpi? i ile cierpi? 
Nadmienić tu jeszcze mi wypada, te na tę Niedzielę i następującą (Kwietną czyli 
Palmową) osobna jest nuta do: A8p
"ges me i to z opuszczeniem: Gloria Patri etc. 
W Piątek przed Niedzielą Kwietną. czyli Palmową obchodzi Kościół św. od r. 1322 
pamiątkę Si
dmiu boleBci Naj.w. Maryi Panny. (Festum Sepłem Dolorum Bes,tae Virginis 
Mariae Duplex majus.) Te Sił: l) Proroctwo Symeona: "Oto t
n położony na up:Jdek i na 
powstania wi
lu w Izraelu i na znak, któr
mu Iłpr%eciwiać się będq. a dUIł%ę Twą własną 
pr%
niknie miecz 
 Całe znaczenie tych słów zrozumiała Mary.ia. - 2) Ucieczka do Egi- 
ptu. - 3) Pozostanie się Chrystusa Pana w Kościele Jerozolimskim. - 4) Spotkanie 
Zbawiciela upadającego pod ciętarem krzy ta. - 5) Stanie po krzy2em. - 6) l'rzebicie 
boku Zbawiciela. - 7) Złoienie ciała Chrystusa w grobie. 
Niedziela Kwietna. Na pięć dni przed śmiercią sWQią przybył Bóg-Człowiek.) do 
miasteczka Betanii, niezbyt odległego od stolicy (Jeruzalem), i zatrzymał się w dómu 
ł,azarza. Rano w Niedzielę udał się w drogę do Jeruzalem, siedząc na osiełku, za 
którym szła matka tegót osiełka. Ta drobna na pozór okoliczność nie uszła przeni- 
kliw
j uwagi Proroków. Wjetdżając podobnie do miasta na wzór dawnych sędziów albo 
wodzów Izraela. Zbawiciel okazywał tem, że jest prawdziwym królem pok
iu, synem 
Dawida. zesłańcem Boga, przepowiedzianym w proroctwach; a lud nie mógł mieć ani 
na chwilę wątpliwoścI. Jakot dowiedziawszy się o wjeździe Jezusa Chrystusa. niezliczone 
tłumy wyszły naprzeciw niemu, niosąc w ręku gałązki oliwne i napełniając okrzykami: 
HOlłatma Synowi Dawidowelllu l Błogosławiony, który idzie UJ Imię Pańskie l Te słowa i ga- 
łązki, rzucane pod stopy Zbawiciela. są podwójnym dowodem, te żydzi uznali Go za 
prawdziwego Messyjasza. Wszystek lud szedł za Jezusem do świątyni, gdzie On cudo- 
wnie do niego przemówił. a słowom Jego towarzyszył głos z Nieba podobny do gromu, 


.) Jezup f'hryetu8 przc
 pOkOl'
 nRz
w..ł tli
 BJuum c.lowiee-1D1, i był nim rzeo.,.wi'cie we- 
dług ciała; _ l.ufl88y.iB8
 ruiłt1 wyj
dt a dómu z l'udu HRWi(\oWf'go: 8 tak pow
.echDie Lyło ,vi8(lom
m, te 
Je.ue Chrletue poohod.il . teKo Królewekiego rodu t ił Go poepolicie na.ywano Synem D..widowym. 
29
>>>
228 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


dl\i/łCY jawne iwiadectwo Jego bóstwu. Byłato jakby ostatnia przestroga, któdj Bóg 
udzielał łydom, aby wstrzymali się od zmazania r'łk swoich krwi'ł Sprawiedliwego, 
i nie wpadli w straszn'ł przepaić, do którbj popychała ich Synagoga. W czasie tryum- 
falnego wjazdu Zbawiciel, znl\i'łc zatwardziałość niewdzięcznbj Jerozolimy, wzruszył sili! 
litości'ł, a gdy Bię przyblitył , ujr!awszy miasto, płakał nad niem, mówiąc: "li gd!!byl 
i ty pO:Jnalo 10 ten dzielt tw/1j co ku pokąjowi twemu, a teraz zakryto jut od oczu twoich! 
Łzy gor'łce zrosiły oblicze Boga-Człowieka. Czuły ojciec płacze, myśl'łc, te karać bę- 
dzie zmuszony. 
Proce66yja. W Niedzielę Kwietną Kościół chce uczcić ten wjazd tryumfalny Zba. 
wiciela do Jeruzalem. Przede Msz'ł 
więci palmy i rozpoczyna się processyja. Niesione 
S'ł w ręku gał'łzki z drzewa palmowego, oliwnego, wierzby, bukszpanu i innych drzew, 
uajwiecbj cenionych, lub jakie dostać motna w okolicy, gdzie się processyja odbywa. 
Niektórzy przydaj'ł do tego kwiaty, jakie w tej porze mieć się zdarzy. St'łd pochodzIł 
nazwiska: Niedzieli Kwietn
..) Palmow
j, Wierzbn
' i. t. p. Processyja, poprzedzaj'łca dziś 
Mszę święt1h sięga na Wschodzie bardzo starotytnych wieków. W tych odległych czasach 
zwano ją. ProcelJlJyją palmową. W szóstym lub siódmym dopiero wieku upowszechniła się 
w kościele Łacińskim. Jednakte w samym kościele Rzymskim znajdujemy wcześniej- 
sze jn! ślady jej obchodzenia; inne zaś kościoły Łacińskie później j'ł przyjęły. (Be- 
ned. XIV, str. 78, n. 20.) Processyja w Niedzielę Kwietn'ł odbywa się na pami'łtkę 
wjazdu tryumtilJnego Jezusa Chrystusaa do Jerozolimy. Skoro się ta processyja zblity 
do krzy ta stacyjnego, śpiewaną. bywa Ewangielija według S. Mateusza, opisuj'łca chwa- 
lebny ten wjazd. Potem następuje adoracyja Krzy ta: duchowieństwo i lud rzucaj'ł u stóp 
jego cZ'łstki palm, trzymanych w ręku, na pamiątkę gałązek, któremi Żydzi słali drógę 
tryumfaln'ł Zbawicielowi. Po odśpiewaniu responsoryów i antyfony, stósownych do oko- 
liczności, zatrzymuje się processyja przed zamkniętemi drzwiami Kościoła: w czem takte 
zawiera się tajemnica. Kościół bowiem, wzbijając się nagle ku prawdom najwytszym, 
chciał nam przedstawić w prostej mowie swoich obrzędów stan, w jakim znajdował się 
ród ludzki przed wnijściem Jezusa Chrystusa do Jerozolimy niebieskiej. Bramy jbj 
zamknięte jeszcze były przed ludźmi; ale zamieszkiwali jn! j'ł Aniołowie. Dlatego tt'
t 
chór, złotany z dzieci, które są obrazem Aniołów na ziemi, śpiewa w Kościele, wyobra- 
tajłcym Niebo, niewinnemi głosy pieśń: Gloria, laulJ et Aonor. Czelt5, lJława i chwała To- 
bie, Jezu CArgBte, Kr/11u, Odkupicielu. Wierni zaś pozostali zewo'łtrz kościoła, przedsta- 
wiaj'łc ludzi wygnanych z Nieba, powtarzaj'ł pieśń anielską: Czelt!, sława i chwała i t. d. 
Wtedy celebruj'łcy, który przedstawia Jezusa Chrystusa, końcem krzy ta uderza we drzwi, 
bo krzy t jest-to klucz. który nam Niebo otworzył i mówi: Podnielcie biąi
ta bramy lOa- 
ue i podnIeście 6i
 bramy wieczne i t. d. (Psalm XXIII). Aniołowie pytaj'ł: kt/1ry lo JeBt 
kr/11 chwał!!' Kapłan odpowiada: Pan mocny, Pan pot
iny w boju. A podnosząc głos, 
uderza we drzwi na nowo i powtarza rozkaz, aby je otworzono. Podnielcie, bią%
ta 
i t. d. Te słowa odnosz'ł się do przeniesienia Arki św. od Obededoma na sobie Syonu. 
Aby zrozumieć dosłowne ich znaczenie, nalety górę przypomnieć, te bramy w Jeruzalem 
były urz'łdzone jak w twierdzach, t.j. spuszczały się i podnosiły się prostopadle. (Rational 
liturgique.) - Na trzecie wezwanie drzwi Kościoła otwierają się, a kapłan, t.j. Jezus Chrystus 
i wierni towarzyszący mu, których zabrał z sobą na drodze tycia, wszyscy razem wcho- 
dz'ł do K6ścioła. Dawniej skoro kapłan przestąpił próg ś., dzieci z chóru i dzieci bę- 
d'łce w Kościele schylały swe gałęzie na znak hołdu chwalebnemu zwycięzcy szatana 
i śmierci. Dziś śpiewają. jeszcze antyfonę, wyrażl\i'łcą wnijście tryumfalnych wybranych 
do Nieba po s'łdzie Ostatecznym. Ateby tajemnica ta tem większe czyniła wratenie, 
niektóre kościoły zachowywały przytem wspaniałe ceremonije. Przed pl'ocesyj'ł przy- 
rządzano w środku świ'łtyni stolik, bogato ozdobny, na który kładziono księgę Ewan- 


.) Nie wielu małe bydł wiadow\m, łe na"wie "Niedzieli Kwietn
" Paocha Floriduw, oL- 
..eny krtJ Ameryki winien IIwe miano. HiBzpBnie nadali DBzwisko wmu wi'"lkiemu krf\iowi Bmol']kR.d- 
81rlemu, .""iada.j"ceDlu o MekaJ'kiem, poniewu odkryli go w 
ied.iel
 Kwictn'l 1618 r. OBrcil de 18 Vega. 
Odkr1cie Flol']dl' 


.......
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


5127 


gieJii, maj
c
 wyobrałać Jezusa Chrystusa. Całe duchowieństwo zgromadzało się na 
około dla pomnotenia jego
tryumfu. Po rozdaniu gał
zek palmowych procesy ja wycho- 
dziła; dwóch Dyjakonów kładło księgę Ewangielii na okazałych noszach i d:!wigało j, 
na ramionach, jak relikwije ś. Tak szli otoczeni mnóstwem jarzą.cych świateł, pośród 
dymu kadzideł, poprzedzeni przez duchowieństwo, a za nimi postępował lud z gałlp:kami 
w ręku. Krzy te, chor,gwie, ołtarzyki bractw, wszystko to powiększało okazałość obrazu 
tryumfalnego wjazdu Jezusa Chrystusa. Procesy ja kończyła się podobnie jak dzisiaj. 
(Alcuin. De divin. Offic_ str. 45). - W tej chwili, gdy procesy ja zatrzymuje się przede 
drzwiami Kościoła, śpiewaj,: Gloria, lauB i t. d. Pochodzenie (rodowód, ojcostwo) tej pieśni 
tyle jest zajmujące, te mile zapewne posłuchacie objaśnienia o tem. Teodulf, Biskup Orle. 
anu, pasterz sławny z cnót i przymiotów, oskartony został o spisek, w skutek czego 
Ludwik, Dobrodusznym zwany, kazał go osadzić w więzieniu w Angers. Tutaj to ulo- 
tył on sławny hymn Gloria, lauB, zawierający 78 wierszy. W Niedzielę Kwietną Ludwik 
będąc w Angers, przechodził około więzienia Biskupa, który stan
WBzy w oknie zakra. 
towanem, zaczął śpiewać pieśń radosną. Monarcha tak się zachwycił nią, te Teodulfa 
obdarzył wolnością i przywrócił go na stolicę biskupią. Durand. Rational. Div. Offic. 
lib. VI. c. 67. - Zasady i całość Wiary katolickiej etc. str. 62-67. t. 8. r. 1855. 
Abyśmy, odnieśli korzyść naletyt, (istotn,) z W. Postu, powinniśmy ściślej czu- 
wać nad zmysłami swemi, znosić ciętar prac i cierpieć z tem większem poddaniem się 
woli Boga, nadto jeszcze modlić się, czynić jałmutnę i wykonywać przepisy, jakich nam 
Kościół udziela, a które to przepisy znajduj, się nadewszystko w Ewangielijach na 
Niedzielę W. Postu. 


. 


Ewangielije W czasie W. Postu. 


W Niedzielę Starozapustną: Ewangielija u Mateusza ś. w Rozdz. 18. .0 robo- 
tnikach w winnicy." 
W Niedzielę Mięsopustn,: Ewangielija u Łukasza Ś. w Rozdz. 8. "O wieloraki
 


roli." 


W Niedzielę Zapustn,: Ewangielija u Łukasza ś. w Rozdz. 18. ..Jezus przepo- 
wiada sw
 mękę." 
W Niedzielę Wstępną. t. j. pierwsz, W. Postu: Ewangielija u Mateusza świętego 
w Rozdz. 4. ..O djable, który kusił Jezusa." 
W Niedzielę drugi (Suchą): Ewangielija u Mateusza ś. w Rozdz. 18. "O prze- 
mienieniu się Jezusa." 
W Niedzielę trzeci, (Głuch,): Ewangielija u Łukasza ś. w Rozdz. H. ..O wy. 
rzucaniu djalJłów." 
W Niedzielę czwartt _ (Środopustną): Ewangielija u Jana ś. w Rozdz. 6. ,,0 na- 
karmieniu 5000 ludzi." 
W Niedzielę piątą (Białą): Ewangielija u Jana ś. w Rozdz. 8. ,,0 łydach, któ- 
rzy chcieli kamienować Chrystusa." 
W Niedzielę szóstą (Kwietną. Palmową): Ewangielija u Mateusza s. w Rozdz. 21. 
"O wjeidzie Chrystusa do Jerozolimy." 
Ewangielija (s grec) znaczy dobra nowina, (szczęśliwe zwiastowanie). 


e
 


29.
>>>
228 


PIESNI WIEI,KO-POSTNE. 


Pieśń Wielko-postna. 
r IESŃ 128. 


A(ib, mój Jezu, jak Ty kl
(izysz. 
Melodyja I. 
, 
 
 J J""'1 ...,::::= 
 .-..- 

 
, r;; f -r--:;! o J..
 ] 
-łJ;;:t= :8= 
 =+==J ::r-= += 
 
I = -- 
---
 
_ 
=
 .
 .'- 
--=
 --=-Ł fi= 

 ' -F'--- ' 
 r
 ==- r' - 
 T--j- . 
-- 
 r t- 

 I I 

 I I ' 
 - ::::=-1 I I I I,; I I 
;#---=-_ C:J:- . . 
 --,- .
 "--'et=- - = ='r =-- ,; 
 - 
: _ S= 

tr: ==---===
Ś+'- -1 

 E=- l -ł = F
 I --r:=
 
ES=' 
 I.....:,... 
- 
t. Ach,llll'lj Je - w, jak Ty klęczysz 
Tam Cię A - lIiół w smu-tku cie-szył, 


łj. J"""" .-..- :::: 
 1"'""1 

ł! :1=--;= F=- ';=E 
 - --ł---+-----=t= . 
 ' 
 == "'===4 ;"1= =t'
I;=:J",
 _ Ił 
-'"- - -.--' - fi - =----
.-'- -.... - lI".;- 
-., - 
i = I

 F =r --f=- r r 
 =c t':J Lf-C- E.r-r= 
I ,
11 
11::::. i:1
 
'-, ;jf -r---
 - 
 :E- ----' l
 ---- "..ej .---1 - 
 · 

 
.
=-=.=- 
 -' 'I-- 
-- - - 
 --="=-:: ===-
-==== . , - l i: ' -I = 
_,,_ __
 - t=...: ----- r - -.- I 
--ł--- - - -- -- - ---- 
 

 ::::= - .....::= 
w O-grój cu 
e - krwa-wio-ny, 
zk;
d hył świat po - - de - S.lo-ny:  " -
 
J'J- 
 l - L -t--L-' -' 1 - 0 -I
- 
 
-=
- 
j 
:' \'Ijt 
: .-
 I_ _ 
 I r=
 
...!..,
- -rJ-rJ- ..--
= __=
:. 
. :EL
-._"- r '-. -- f - - - 
-r-. - · -.- .-- -.- " ""£ - 
TT I' ....-. " "" I 
b - -- I - I I- I I I I I I I I - 

- 
 

 l, I 
 I I I I 
 
I .;;, __ -ł-_. ... I, I I 
:
 ill -. - 
 --' , .::"f1f ir#:;- } 
c-,
f J-#t 
 _._

 _ 
- 
 -J-J- J- D- 
 

 jf- - -....' . - :..t::.:L_t-rrrr-=--- J.- L-.-.+---, -+-,
- =I=-+- , --I- 
 .- 
 
--_ ..J.:-1:= _ 
-_
 -==-
t:- -"'=t;i== ! - 
-- :::: 
Pr
yjiJź mój Je- 
u. przljiJźmój Je-
u. przyjdź mój Jezu 


_ G 
łf .-.- I 
.-..-- I 
- 41-- - - --ł-- -.=;; - - - --:t==- -
-+.- - 
f 
H=

E=F 1=:8

F
 Ff -. 
 =:}

 
{@.==j-rrIS r ;? -rt-jr- r r#('-:- j- tr-f= U =:CJ 
l _I 6 
 
A -L I I . == ti 1- 
 
_----Ł__ _ _ _ - _ _ --1-, 
- -;- -. - J- 
l 
 

=t 
 r
'::
: l 
 =c.--(='
=E!-=
-
 
I_--r-=:t==.-;- ---

I-' -- 
'...:ł.I ...:.,..::::= 
po-deu mnie, Bo Ci, ko-cbam serdeCllinie. 


........
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNF. 


229 


A()b, mój Jezu, jak Ty kl
()IYsz. *)  
 
 - 
- 
 
-I- i 
-'--- 
it= -+-" - 
-.t- 
. -.- --- --J-..
 - 

 
--- -t 
 -J
 


5 
,...,. - J
 
-3 
--o

 
.r---o.r::: --r -cr-- r 
f'il'j 
 a III 
 

"!t.
l Jj J.J L ł_ 1. ---::'-1. 1. 1. 11 
: ł=
:. -ł3=
1L 
-=tf+


F
 
::: 
l. Ach, mój Je - zu, 
Tam Cię A - uiół 


- 
 
ł:: R - - - - 
 = :£ _; 
 
 -J-- I 
 
= _E--- 
- --=#s- = 

ELt i r-=

- ::

F-ł
1 
 
I " I I -f-I I' -::. - I 
I I I J.!. 1 I I I I I 
 I 
£ . j 1. _ v::!: 1. 1. 
 11.::: _L.-- 
.J,ł- -T..-T__ 
 _. 
 - 
- 

 
 
-'-łr- - l - 'F= - 
 - = __o - =-
 --!- 
--- -- I----J--f::' 
 --------' -- -- -- 
-- -- ...... --- 
"'" '-- I -::. 
jak Ty klęczysz w O-grój-cu ze - krwa-wio - ny, 
w smutku ciesy.ył, Zkąd hył świat po . cie - szo- ny, 


r#-łtF f.
 
 


J-:' -

F
.
¥E 


r--Ę;:łJ
r=
 r-- - r -r-- -II
- -.. 
[ I::: _'_I 

7 .-- -- 
'
l-J--::.-J J J-ł J. :4
:4 l l l _ 
m . J W ---==----=== 
 =- -
 h1
- 
 - F
i: 
8.;1 -1-- łf :G=it 
 .:=t= t::::',E
 I 
C _JL-=-- 
+== ::: ---t;,;r--=t= -=-_ -" _--== 
· Przyjdź,m6j Je - zu,pry.yjdź,m6j Je- zu, przyjdź,m6  

J-$J 
 :EE
 
 
 
--..-- - ---- 
 . 
--- ...,(11-- 
- --- -r-- -
 
I U I Ui II I r I 
I -::. 
6 3 
4 

e


 Hi 

 '-- I '- ""'-::. 
Je - zu, po - ciesz mllie, Bo Cię ko - cham ser - de - cznie. 


.) Teł ...m. melod,j., j.dnakowo. pod "181,01.... banDonii in...
 1110.0....
>>>
280 


PIEsm WIELKO-POSTNE. 


. I 

 

:-ą : r

 :
 
I I 5 

 


2. Ach, mój Jezu, co za boleść cierpisz w ostrej koronie I - Twarz najświętsza 
zekrwawiona; Głowa wszystka w krwi toniel - Przyjdź mój Jezu, i t. d. 
8' Ach, mój Jezu, jekeś srodze do słupa przywiązany I - Za tak ciętkie grze- 
chy nasze okrutnie biczowany, - Przyjdź mój Jezu, i t. d. 
4. Wychodzisz mój drogi Jezu na górę Kalwaryjską; - Trzykroć pod ciętarem 
krzy ta upadasz bardzo ciętko, - Przyjdź mój Jezu, i t. d. 
ó. A gdy mój najmilszy Jezu na krzy tu jut umierasz, - Dajesz ducha Ojcu 
w ręce. grzesznym Niebo otwierasz. - Przyjdź mój Jezu, i t. d. 
6. Ach, mój Jezu. gdy czas przyjdzie, te jut umierać trzeba; - Wspomniej na 
swą gorzką mękę, niechciej zawierać Niebal - Przyjdź mój Jezu, i t. d. 
7. Gdyś jest sędzią postanowiony nad tywemi, zmarłemi - Zmiłujte się nad 
duszami w czyszcu zostl\jącemi; - Wieczny pokój, wieczny pokój, - Wieczny pokój 
daj im Panie - W Niebie odpoczywanie. Amen. 


Ach. mój Jezu. jak Ty kI
CIYBl. 
(Na cztery mieszane glosy.) 
:Melodyja II. 


1"'-1 ==--- ::::COlltO. 


iJ1J 


.J J J 


6 
J D J 


::::BIIBao. 
l. Ach. mój Je . 2U jak Ty klę-czya: 
Tam Cię A - mół w BIIIJl.tko cle - uJ,
>>>
PIESNI WIELKO - PORTNE. 


281 . 


rM 

 
 ) J l L
 J'J - :::: l l 
 

 
!
r=
_ 

Jf _ - 
____ 
 , ___o - 
- ::::: 
w 0- gr6j - cu te - krwa - wio - ny, 
Zkąd był świat po - cie . szo - ny. 


. . 

j---

k-

 
 
r=
-ri= E h
F

_ -=':P=;:=:
 =

 
-II t. :::::

 r \,J I 
6 
- ! l J-:::::- 
) .J 
 1.J .J 


H-, I -
 - - -

=;;::
 
- = 

 ]3 : ;;J - 
 === . ==-.:.Eł=t:=-
 
:::: - 
Przyjdź mój Je - zu, przyjdź mój Je - ZI1, 


-  
 -:b=ł= 
----Ef- 
 =+=
== :i
 

 ,,:::::=r- -=-;:
7=-
t==
,- -=

! 
) = J iB 
b 
- I,ł I I I,ł \.i -r- 
 j,I I I 
 i j::::: 
6 6 
l ,-, 
1..!. 
).J l ,lj 
 - 
. - J J _ 
 -Ł- H '- 
 -- 
 -
 --,:- -% -. -L-L 
 - 
' p ==S 
 I
 G -- P= 
 - =t;/ 
 t: 
 - -== 8 

--- - -- - f'---r- 

 ::::: 
Przyjdź, mój Je - zu, po -desz mnie, bo Cię ko-cham ser. de - cznie. 


Praeludium do pieśni 128. 


T. K. 


.  :::
 f"", 
I I I =r= .----
 -----
- '
 
_ =ł-=1
' =
r
£ Ę-łli
--ł$
 _ 

-.- 
::=3 
-r --;-q- -r-łtj°--=- łr _Et - r-I 


 tTrr3 


I =- I I =-- 
 
I.L . il 
 ... 
_ 1_..; ,-, I. I ,- I 
..--:-
 -F
>>>
r-: 


PIE8NI WIEI,KO-POSTNF..  j,I

 - =f=- :t==: ---t"; 
 ,- --+-- .
- m " --h-4-- 
 
'łł _tl 
 J- _
3=e 
= 
 ---' =;=:-:: +j-:r: -
.- = 
-= -=- --- - --- F -i -r- ,- -T---
r=- I I-r=tJ - 
b -: -J-J- FI :- _.J___,
 r 
 J d -1J 1J_ 1 J J [l 
:łt-=-I--=--= --=- .- 
 f - -

 II
t- /' =:1=r=+ -- -. 
 
_ \- -" _ .- --
- _ =:t::=:+:--t::=:_- - -I -I-- t-- 
-- -ł- f- - -r -r -- -r- 
f 
 . =+=--=t--
 
 

-
J -==J:j: 
 
 I 
 
-- -.-,,- -.-. -
-.- - .---.. - -:15= -.-. 
- i - i ---
 4
-1- --f' -.-f'--r? =-=-r-3-=:;-r
 =- f --===- ?=== - 
I - I I I - - I I 
1
 ł J I J]""i I I I I I
 ij I 
.. _ ... _ _Jl. ... Jl. fi .....,1.1.... fi 
- . Ił 
 ł -- -E#- =rk1t.
 ff=f
 ----=3 

łt - - 
 E= __ -::, - 
=-=="'::=E: r
--:=3 


.. 

 l I 
J
 j,I- -:n-- -::;:+:::ł---f 
 -- - -=1i.;i: I ==r==l--r-
-j::::J --::i- 
 l
 
łt _- -iu1 J
 =-t 

l- 

 
 fi - 
--::::3 
 

 - fi =-= -= 
 .1 
- 
I - -
-1f -r- 
 (frr 
 r-- # , r---r
rr- 
\ 1 I -... -... 65 () 

 Jł
= H.=- 1=---9 n :..! -- #b- 
 =I
J-=-;

 
 _ =
 # 
 
.1t-T-- " I
. ---;f' -
ł. - -- I-
-r-=r --.:-t=: .::t= F 
=-===t==
=--+--=I=:t-= 
 I"
.t -=I::- -=-- -=------ 
"- 
 
 
f 
 ::-=:J:::: 
 -- - 
 -- 
 -- 

 - 
- -tl-=1ł--.I=1 --- --- -
 
I I
( --f 7'if r1J -fi 1" 7¥riF g- j 
1
1 ; I 1, 1 1r""": " 1,1 I I 
 
. ... . fi.... . -:- fi Jl. .e. -eJ. 
:It=.--- 
 

- 
 -.- 
 
 - 
=- 
1 
,,== =!
--=F - - -G-- -- --- -- 
- - ------- 
- -I ---- ---- ---- -- 


PIESŃ 129. 
Będą;() przestraslony tak dziwnym widokiem.  . 
 

 '," - 
f - 
--;H=i=1= 
.: = 
 . 
-- - --II: 
l -,- j -f I 
 = - I t:J 
JI 
---I 
1
4m 1 (, I I I 
 'J
 
 
I fi'" fi I fi . ..J" i.J. 

 - _==ł:d:

==r= 
=+4
 - -; ( = -=
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


288  
- 
 
1-_---'- =ł - 
 - 
 --,- 
 --I- 
 -- 
-łr- .- -=+--=t::=-- - --.- -- -j- -- -1 -=:1=.-.0- - ,, 
-- 
=--- -


. --.--=- -=- S
 
-- 
,,= -.----=1- - -=. --- 
- 
- - - - j - - I ,,-,".--Q-- r --- I - 
 
- ---.=-ł--
 
I:::: iii II III III 
b I I I I I I I I 
- I I. ........ I I I .. -' .-J 
..... .- .........=J ..-
 '=' - 
I -

- t łi - l ifl
=
- 
r _._
=ł-
 
.-- --+::: 
:=J 
-
- j'-- =__=-L-l __.=:+: ==t==l::4ł r .;-- __1=- -. _ :Ł=-. 
. ==I=:::::::3 
:::: I I I I 
I. B
 - dl
c przc-stra - szo - IIY tak dziwlI)"Ill wi - tlu - ki
m, 
W O-grój-CII, gdy \Vi - d':l; lIa Dlo-dli-twi
 o - kiem, 


f 
 J,f -- - -,- :t= 
 j --1-- --/ --ł- 
 ----r=::--r-::=: t -1-- +""n ; 
 : : 
, 

-..:-+ -;--...::. -::-__.- 
-. :-
-ł= 
=.=-
-
-:- -.--=-_ _._
jł
 
- - - - -. - . - -.- -.- I --=-- ---
-- -...- --.- 
1 - -
- r - r - I-.Tł -- t -
I -t ----r-J -cr-r- - r---r
 
r1 i""'t_ 
l
 I I I I I I I 1-..1 I _1... 1 1""" , - 
1. 1. L 
 Z 
 
 
 1. 
::::: 
 1- '1=:'" ....- 
_'_ ___ -_ ___ _ - 
 _ :::=1 -- 

#==
==_-=.k

f:==- --(I= ł 

===p_ 
lr == -==t:-r - r
 
=-E 1- -=
'=:t=--I= r r --::::t:::: ...:::::
= J
 
--==-----===.;.;;;.-== 
Żc się Bóg swo - jej smicl"-d I... - ka! 
Ub mllie mi - :l
l" - liC -.go ulu - wie - ){l! 


. 


. 


. 
1 I =c

=


 -
f

 
I --- 
 
 ... 
 
 
 -c- · 
a; #j:::S _ 

 - .
EI 
-- 
1:-/f-=E ___G
--C-==3 
1':= ======= ======3==----==W -r- G 
 - I- == - ::::::::::::J 
, 
l\b um - r:leć 
twórca zie - mi Nic ua, l'ze- 


. 
J 
 _
--
___
 3 
 :-.;-=:-i--==
= _:J d:
=ł=3j- --ii 
- 

 
rr--=- F 
ri -iJ er =1 

tr-
 =ł -1 '--r= rr= 
· l 
:fi1j- :
iY
it
ą:

.

 i? 
---1::- --.... 
 ==I-=:!!j..:-::i1;::.-- - _ 1 -- ---I::__-==-:J 
.... .... 
gót Dam 8po-dzie-wać 8ię' 11:;;--- - uaY Któ. rzy, nie jak 
30
>>>
234 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


. 
2 

= 
 

1-#=
:łf+'rłł['r r
 
 
b 6 
. 
 d_
_l -f 
 _- :: d JM_d
i 
d 
 
. 
-=r 

 
h -

 I r -r
:d=:-Ł==
 
Bo - gu, Przysw)mzłym na - lo - gu Czy - nim wiel-kie znie- 


4 B' B 2 5 4 S 
. łRłft a 
 tl 121 
; ł:---!--- 
 
 
 . " " ' , -,- - - 
 -
- ! 
 
j 
- = 
 -
 - - 
 =Jtł

-
J-


 -= - -f
 -=S 1 =- 
-J-;. - 
-F=, - - -L1!J4""- btb!-- -r-r -ił-r
 
1-,# .:
_ W=3E-
L 
--= 
 -'C.. =- : 
7J--=jJ 

 r -. ====łE::--- f -l 
 - , - =-",-,---E..!:i.J ='J3 
-...... 
wa - gi. 


2. Postępując dalej myślą w tćj podró
y, - Widząc, ze juz Boga imajlJ; - 
I'ragniellie muie bierze, abym patrzał dłuMj, 
 Co za przyczynę tego mają. - Nie 
widzę, tylko dobroć l'ana; - Ta rana Jemu jest zł\tll!.ua, - J{t(ll"I
 tlIli. zbawieuia _ 
Ludzkiego plemienia - Poniósł, bym był zb.twiony. 
3. Stawia się ju
 Pall uasz wysadzonym sobie, - Którzy Go mają dekretować; 
- Okazuje im się w uajlichszćj osobie, - Chcąc całemu światu pokazać: - Żem ja 
Bóg, mógłbym czynić siła, - Ale nmie miłość zwycięzyła, - Która dla ka:tdego, - 
Chociaz najgorsze go , - Przy skrusze dać się rada. 
4. Mąc za tym torem, którym, Hoga włócząc, - Złość zydowska drog
 toruje, 
- Od zaczętej męki nic mu nie folgując, - Owszem więcćj męczani gotuje; - A za 
co? za to, 
e nic złego - Nic czynił; dla stworzenia swego - hlzie obciązony, _ 
Gdzie Go zgromadzony - Lud na śmierć dl'kretqje. 
5. Rozumiałem, 
e się kto nad Nim zmiłuje, - Widząc tak uIJokorzonego; - 
Alić złość 
ydowska cierniem koronuje, - l krzyz każe robić dla Ni('go. - l
ról dlwały 
za światowe złości - Cbce umrzeć, szczególnie z miłości, - - Aby tak zapłacił, - 
Co człowiek utracił - W złościach zapamiętały. 
6. Ju
 stanął na górze, pokazując metę, - no którćj ka
d{'mu iśdź trzeba; - 
Wypowiedział światu ostatnią walctę,.) - Chcąc być Panem całego Nieba. - I zaraz 
swięte Jego ciało - Do krzyża brzy bite zostało - Gwoźdźmi ob ut nem i , - Niezaostrzo- 
nemi, - Które ręce zorały. 
7. Gdy wisi na krzyżu nóg i Stwórca Nieba, .. Upałem słonecznym spieczony, 
- Woła: pragnę! 
e Mu napoju potrzeba, - Aby człowiek mó
ł być zbawiony. _ 
Z serc ludzkich łez 
al wyciąga, - Lecz się złość żydowsk.\ sprzysi
ga, - By Mu 
.Młci dała, - Octem nal,awała Boga, zamiast słodyczy! 
8 Pije niezmarszczony żółć z OCtl'lli zmieszaną, - Kt6ry nam klwawe źródło 
toczy. - Lly żydów pragnienie nal,(jił 1"1 
 - Krwi'ł. Przed onychże stawia oczy. _ 
Dwa źródła z boku wy tOeZOll1' , - - Gd erce włócznią IH'zebodzonc - Z miłości zo- . 
stało, - liy nam udzielało - !;Wydł d"brodziejstw skarbnice. 


.J I'o.egnanie.
>>>
PJESNI WIELKO-POSTNE. 


235 


9. Nowe prawo z krzy
a Janowi przynosi, - Matce sw
j go za Syna daJąc;- 
Że się wYPI'.łniło pismo światu, głosi, - Z drzewa krzy
owego wołajęc: - Umiera, 
zwisła na dół głowa, - A przecie, mówi owe słowa: - "Bo
e dobrotliwy, - Bądź im 
miłościwy, - Bo nie wiedzą, co czyniąl" 
10. Skały się porwały, gwiazdy się poćmiły; - SłOlice Stwórcy swego 
ałuje;- 
Żywioły swą radość w smutek zamieniły; - Józef ciało z krzy
a zdejmuje. _ A czło- 
wiek twardszy jest nad skały, - Kiedy go krwawe nie zmiękczały - Krople Stwórcy 
swego, .- I pomienionego - Smutku w nim nie wzbudzają. 
t I. Odbiera Maryja Syna umarłego, - Na swojem święMm składa łonie, _ 
W białe prześcieradło ju
 uwinionego - Zranione maścią skrapia skronie; _ Do grobu 
z 
ałością. zanosi, -- I łzami syna pogrzeb głosi, - Byśmy Go cI1waliIi, _ I w sercu 
nosili - Jako Boga prawego. Amen. 


. 


PIESŃ 130. 


Daj nam Chryste wspomoienie. 


f


-i
--=J
 
-- ,'--Wf -I i-
-i=ł=r-I-I- 
7 6 6 
6 łf 4 5 
2 3 
I,._;#=-== 
 
 

 ---J _ _Ł J _
JI
J J 
FL-_C -
 - 

- r=-i- 
=t=+ ==frr--
Ej 
I 
1. DaJ nam Chry - Bte wspo - mo - te - nie,  
 
- +-.
- ,-::; 
, -== J'--W- 
 J
 
.
 ) 
--J 
 
I ' - I'-
r r r --= I =r r ,#j r -;-i =--
- 
65 6 6 --' 
I : :11- łbJ=
--+-.I=
 = W n 


 --=e=.=ą=t=e:
t3 __p 3 
 i J 
I 
 
DaJ bo - le - ici wy - sla - wie - nie Pan _ ny Ma _ ry- 


I 

 E
 
 --r 
 

 
 
-
 
 === 
-r-
fLr

-( - = g-={j 
; 

 
- I 1
1 --
 u:JJ - -ttcJ- 
 
: L)
 i
{
F I11L- pJ nJ] 1---) 
łł- ł - 
 - -f/l- _
 
-- -- - --- 
i, Ma - i Twej. 


SO.
>>>
236 


PIES NI WIELKO-POSTNE. 


2. Która wónczas bol('
ć miała, - Kiedy na Cię po{!"lądllła, na krzyzu 7.awir- 
szollr
o. 
3. f:tała Matlm bolrściwa, - Pml krzy
rm bardzo smutliwa, na którym Ji'j 
Syn wisiał. 
4. Stii
c, k' nirmu wzniosła oczy, - Żądając z Nieha pomocy: noga Ojra 
niebie
kiego. . 
5. 1\16wiąc, mój Synu llajmilszy, - 1\11' smutne serce pocieszy; przemów słowo 
łagodliwe. 
G. f'łyszę i xc z łotrem gallasz, - .\ na mnie nie pamiętasz, I{tóram ('i('bip 
porol1?iła. 
7. 'Vpjrzyj na moje uhllstwo, - Udr
czenic i 8icroctwo, które zPwszl).d nadchodzi. 
8. Potćm do Syna wołała, - l narzekając, wzdychała, ządają.: pocieszenia! 
!J. Przemów, pr7.emów słowo .10 mnie, - Aże mnie boleść ominie, którą. jestem I 
napełniona. 
10. ran Jezns na krzyxu wisząc, - 
a bole3ć Swej Matki ])[\trz,
c, 
 A sam ti'x 
nie mlliejs1.ą. cierpią.c. 
11. Nie rzekł do Nii.j ani Panno, - Bo temu czasu nie było łagodnego roz. 
mówienia. 
12. Ale Ji'j rZf'kł, jako 
rogo - NadpwBzystko przykre 8łowo: Nipwiasto, oto 
SYII Twój! 
13. Poti'm r7('kł 110 zwolcnniJm, - Do 8wojego miłośnika: Jallip, oto Matka TWiia. 
H. Xa poły w8zystka umarła, - Zen'dlawszy, na ziemię padła od smutku bar 
dzo wirlltif'go. 
15. 1'r7.ez Twe, Chryste, umęczenie, - Daj nam grzechów odpuBzczf'lIie, - 
A ])otiom duszne zbawienir, - Z Tobą wirc?ne I\rólowanir, AmPli. 


PJESŃ 181. 


Dobra DOli głowo święta Jezusa mojeglJ. 
f
 Ił#-----; ---1 J ----1
 I I --.r--ł-'- 
 
 
 
- '-- . 
 
. 11'łi'-;J---ł ,-..- #ł-.-----:;; - -.- ,---ł- ==1' -ł- -- -- - --,- 
 - '" 
--łt=,f=Ł.
-

 =;,-
-:: 'Q-;, - - -- 
-,,
 - -.. -"-"' -s--= -=
 J ,.

 
II - - -fr j- i- -LI-j-r. - 

 i-T- 
 -r-t- . 
I I ""'" G 
11 l l..!. I I J J J J 
. ... .fi- .fi- I ,,_. _.fi- ... - - 
_
 ____ 
- -e'-- --- - - 
 _10-- 

:f, 
 :-1 ==- -
-- 
-= I =-a=+=----gT ====-- ::-: 
 
 E -=-"- SF- 
 -= 
 T--: I' 
 
E: ..:::..-4-----_-- -....----=--=EE=--:,.-
-,.- -- __t__ ___.---t:: 
__11:::.____ - -- --t ---- -I -1-- ł----r- -
 -- ----o. 
""'" 
1. Do - bra noc 


( =!} # f-. 

-1==
 ł == 
jL:FEr==A 

; J- - ;
1 
J r -J!'".-=C-1 =-+=r= -
--
-r
lł 1- =t - C j= Y] 
) l bw J
 :


: J 
 
 J!fJ 

t-
 -
J 
t:::= 
' ....==t;;-+-,-- 
1=l=-""-
-
- - "'-6-

3 
""'" --
-I - 
 - -- -- -ł-- -I - 
I 
g10-1I'0 świę-ta Je-zu.sa mo - je - go, Kto-raś by-la
>>>
PJESNI WIEr.KO- POSTNE. 


237 


j.j.łł - ::: 
 
 .li 
17 Ł;H- - - - c, - - - - 
 ,j- 

 _c= -. f- - --" 
 =£ -. .. -+ 
 -1- t' J-
 . - - --- 
I 

_ J J
 ::_
_._ 

 
1
 .
1r='- "
- ..- 
 S
 
I lJij tl.J:', I ::::!;I
I()I ił 
. 
 f'\ 
I I I I i: 1.J I J I ::: 
 I J 1.1 1. ::!: 
-. # -j,l-.--. 1f
 - --- 
 - 
 
 - -
 
-
 - 
 
l 
 -) ,tt- - 
 - - --.-. - 
 
 - --
- 

,-.-
 , - - --.--+-- - - 
 - --- 
-- - - -
--+-- .- - - -.-- 
_# 1- -,- - 
 - -j"I-
- - -.-c--ł-T- 
- :::: !;Iił'" 
y.ra-nio-na do mo-y.gusa-me - go. Do-bra nockwie-ciero - 2a-ny, łł 
 '" :::: 
 

 
łit =tc - h _ --I - 
 -
. --,J- 
 "=J 
 -

- -1 - 1[=-+:
 J - JI 
::11=:1:=.:
- -
-:- -
. 
J: -.-:;j - e- . ł= tC.!
 - -]ł 
-:;;==
=--r-:: I = -1-=:;; 
 
 - C 
-
 -F == - F
i#,. - 
.... 
. 6 6 7 
:: t #_
 
j
 : 
 l-
 -t t 
 
 l' 
 5'c J ;*n 
.__'łł 1J _.,__ .. -.- _ I: - 
-h-t;l- -,. 
 ' 1E!=
_I_gr- . 
-tr=:::ił-f-- -,- - - -- ....--...- ",=:::t;/=--- -- 
... 
 ::: 
do-branoc Je - y.u ko-cha-ny, (lo-bra nocl 


2. Dobra noc włosy święte mocno potargane, - Które były najświętszą. krwią. za- 
farbowane, - Dobra noc kwiecie ró2anYj - Dobra noc Jezu kochany, dohra noc! 


3. Dobra noc szyjo święta w łańcuch u7.brojona, - Bądź po wszystkie wieczności 
milI' pochwalona, - Dobra noc kwircie różany, - Dobra nuc Jezu kochany, dobra nocl 


4. Dohra noc rtre liwięte na krzy2 wyciągniol e, - Jako stnmy na lutni, kiedy 
wystrojone. - Dobra noc kwiecie r62any, - Dobra noc Jey.u kochany, dobra noc! 


5". Dobra noc boku święty, z którego płynęła - Krew uajświętsza, by grzechy 
c?łowieka obmyła. - Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dO,bra nocl 


6. Dobra noc sl'rre święte wł.Jcznią. otworzone, - Bądź po wszystkie wiec7.ności 
mile 1'07.(1rowione. - Dobra noc kwiecie różany, - Dobra noc Jezu kochany, dobra noc I 


7. Dohra noc no/(I święte na wylot przeszJ.te, - I tępemi gwoździami do kr7.yża 
pT7.yhite. - Dohra noc kwiecie różany, - Dohra noc Jezu kochany, dobra nocl 
8. Dohra 110C krzyiu święty, z którego złoMny, - Jezus Chrystus Bóg i Czło- 
wiek w 8yndon*) uwiniony. - Dobl'a noc kwiecie różany, - Dohra noc Jezu kochany, 
dohra noc! 


9. DoLnI. noc (!roble święty najświętszego ciała, - I\t.6ry Matka bolejąca łzami 
oblewała: - Niech Ci będzie cześć w w;eczllości - Za Twe męki zelżywości, Mój 
Je7.lI. Amen. 


-) PueJcierad.lo. 


.....
>>>
288 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


PIESŃ 132. 
Jezu zraniony na me duszne rany. 
. 
. 2 
 

 d == 
:=£


Th
 == 
 -== J
 J 
 
-
 F=--ti.-=-:==Ln
I

-r r itr j- 
6 6 

 
LB=

 jER

 ( i gi 
 
::::: 
l. Je - zu zra - nio - ny 
Tak wie - le ra - zy 
. 
r!: =#==J J - --J -
3-
1L --2-
---
==
1 
F fC-
1 r-ll-J--
1"' fF:

 
 ł 
kF-id 
,
]
 lJ

 


 
na me du - szne ra - ny, 
jut me - dyk*) do - zna - ny. 


 
 ::::: 
:łH 
;lnFC
,r

-;;j
 
1_ : 
:-: 
- 
--=:
z= 
 : 

:*lę-ą:-r er r
=r-f

:-
 
])zi-wnywtej mie-rze, 
e nic nie bierze, Jeszcze Niebem pła-ci. 
o 2. Ach! ja bez mózgu, bo prawie szalony, - Tak ciętko będąc na duszy zra- 
niony, - Przeciet ja do tego lekarza świętego - Nigdy nie pospieszę. 
3. Bardzilj mi piekło i smoła smakuje, -- Niteli Jezus, choć Niebem cukruje.- 
Achl cót poradzisz, kiedy nie odradzisz - Tllk szalonl!j głowie. 
. 4. Wtenczas .ia spl!irzę, gdy w piekle po uszy, - Lub przy skonaniu czarci 
strzegą duszy, - Tam rozum przybędzie, al£' nie w czas będzie, - Bo zapadnie klamka. 
5. Jut się domyślam, kto te sztuki robi, - Kto, omamiwszy, swoje rzeczy zdobi, 
- Znać to czart przeklęty, sidła i ponęty - Jak na ptaszka stawia. 
6. Złe pomyślenie, mruganie, zarciki, - Częste rozmowy, szpetne koncepciki- 
Tysiąc ran zadają, na śmierć zamieni!\ią, - Jezusa mojego. 
7. Odtąd mój Jezu z dusznemi ranami, - Choć czartowskiemi brzękam kajda. 
nami, - Pójdę ja do C
ebie, przyjmiej mnie do siebie, - Mjlusieńki Jezu. 
8. Gdy wraz pÓJdziemy, tak się sądźmy z sobą, - Zem jest okrutnym tyranem 
nad Tobą. - Drugi raz krzy tuję, biję 110liczkuję, - Gdy się na grzech watę. 
9. Wiem te to wszystko ua sąd straszny będzie, - Gdy złości nasze Bóg sądzić 
zasiądzie, - Jaki tam strach będzie. gdy moje świat wszędzie - Skryte grzechy rozniesie. 
to. Wiem, te mi wszystko Bóg darować raczy, - Gdy skruszone łzy w oczach 
zobaczy, - Jut nachylam szyję! i w piersi się biję, - l stawam pod krzytem. 
1 l. Twoja krew święta oIJmyje szkarady, - Czartowskie na świat udkryję się 
zdrady; - Nic nie desper1\ię, jak sobie rokuję, - Że pójdę do Nieba. Amen I 
.) Lebn.
>>>
Pieśń Bolesnej Matki Chrystusa Pana. 
PIESŃ 133. 


Już (jię zegum nC\jmilejszy. 


Melodyja I. 

 ' f1 ---ł- ,.... - - t""1_ - ..i _ 
"":j_ 
__ 
 ::::: g _, ":....;;;:;._ 
 
p:-- . - - -ł---j -..- -
 -#i- -= .
--4 - -\- '-1--- 
- - C'-_ S =- s..! - 

---=- ł =..----;. - - 

...- . --s s - -s

. _ 
-- t- rr r- - r ----ł"'- -'-
r=- -t - t - tTl, . 
I ....J 
llJ:::: 
 I 
1J f'I I I 
 . 
I ' ;1 I I ,...., 1...-.. f'I I _ -
-. . . ... ' I 
- ... - .... ... ....... - 
 - - - -- 
19: 
b P"':= 
 f -- 
 -
 
 
 .- t - -rl R= -
 3 "1- --- - ł 
 -=--=- .
 
-=-? 
F'
---P::-
;\- -- ---I- r: -fil- -- F ---h. - l=-- · - I - ==-J 
----- ---L._ """' - -;;. 
- '-'1
= ::::--=-j --- t --L___ 
"""' 1. Już cię że - gnam 
Ser - ca me . /1;0 


\ 
l 
 --- t= } =--r-- 
-: 

=- F::- 
---- 
 --- 
 -;= Ef"+==-=:;- 
 ł I 
 - .; - 
: :---- j :: 

 
I!EZ===----

 łr. - ł.:::
_- ---- J:-#d=-:- -: ----j r ir----: -.'- ---: 
! j #f j r I r t f er F::::: 
 I I f- 
1 1 6 6 -- ...... II 
I - , I ri I 

 I, ji I I 'I , I I:::: 1. 1- 1...... 
 
:_r:=...łłl",
 
__c ' -- 1 - --EH.-----'---
---= l --.::. 1- !...----=-=. l, - _ ==:::.=: 
---L -
 -- 
- 
 łt t- -'1f11-ł!- - -.
- -
-- --
-. - --- -L I 1=-" '"' 
=:t::+=:: l;!- -r"1 -r -- j = == 1--==-= F-::::: TF -- I --- - - 
naj-rui-lej - Szy, sy --- nu ehry - stu - sie. Cóż ja po - c
n
 u-tra- 
1'0 - cie --- cho, sIi --- czny Je --- zu --- sie,  
 
 
 
; 

; 
i I =- --' ---::ł:=- pJ:-+=

-ł ------1- ..i----l '": 1""11d:: 
 =t l 

 -, f.:- -,-, -,- - ,,
. t..- j ,;--- 
f--s---"'-----'- -łf -e-=} 
I "'r --r Tr-t- r --- rfiff-r t
 -rTU- t
t F--::::: 
G 6;; 6 ti 

 -
 I,,...., J II I I 1""; , I I:::: 
-= 
#J-

-' 
 


t- - H ----' -: =#S" d -=
n
 ---,; - 
 
-£!- -
 J I 

-'"i---=t;
 ....Sll' - /I-
/I-- - - --- 1--'''11' -s-. ----,. - r-- 3 
--+-r-- l --ł---'ł-- --- j-+-"--;"j--- -r- r - c:r-- re ::::: 
pio - na, Ma. tkaTwo -ja 0- pu-szczon3, ::\tra-ciw::i.l}" (,ie --- bie. 


.
>>>
240 


PIESNł WIELKO-POSTNE. - 


JU! c:i
 żegnam najmilejslY, synu Vbrystusie. 
Melodyja II. 

 
=_ ::::: :=jL-
_ _ --1- jI/ =
==-:.: 
---; -E- 
=1:L

.'
J;i.J;;:;


 -:J =- ...-

s - r - -:::-:- .-:...-=
.:: R ---...--
 
I -- c:ri-F
 - :::
 r-1-r-
fEr - -CI r 3=r- I r "'i- 
I) H7 łj 

 JJJ.J

 

 L%-

iJ_ J %
-J
'i 
'-p:.- 
--=- --
 


-= 1 p--I=:=t -=--'" 
 - -t---+- t= --=:--Ł: 5;ł B 
::: 
l. Już cię że-gnam naj mi -- Id - sq. sy - ilU ChI'Y- 
I)CI'- ca me - go 1)0 - - eic - eho. śli-czny Je- 


3 ... 3 4- 
. !II II I :z. I °l 

 3 3 1. 
 5 
ł= p- -,---I--- lł -- 

 -I. -
- li - j _+_L...
-- -L - :H 
--'----G---. - "'-,,-:--jI/ ,--
 - -- -fI s-- - -
-- 
, '-- 
 ł 
:r - =--J+-- =
 --=f_
:' -- 
-- _
.: 
 -=s.:.--.!--= -- 
 i
--- - 
" --I 1- -- +1,-::::: - F . -t-r !..::L...J1 - -
: -

cr--=- 
----.... 34;,1 3 12 
,I . 

 rITi l..... 
 I 
, I - l jI/ I I. , I II 
. :=1..- --
==-- Q 
 a - == 
1'_...=..,.=
1' 
 - - ===:_
 
... "'1I!:. 
 - ł 
'---ł;,-
- ---i!3--: -ł- r-r=1=
- -----)- -!J.
",=" 
- --If"-- ==- 
 === ___---=e=--=-
---== ===
.=L---=-=!;I== 
::::: 
stu - - B,ie, 
ZlI - - Ble. 


::::: . J N :-"". 
 
_ _ ,-- - - H--'- -- - -, -I-
-- - --- ..... --- 


J '- -... - - "'-jI/ ----. ł -- ,,-jl/- -...-
 -- ' 
 --==!-::-:J- , "-:t= j 
, 
=--=-- .II... =-=I--= =--...---==- ---=i..:----S- ... 
 -= -I -=-ł-:==If!jI/=-...=-= 

 - :::-1 -I -- -1-\ - -,--F=- -1i
1 i - - T -w:--
- r- 
l) l) li 

 
I I I I I I I I I f""'i , I 

 J.1. L 
..
 L 1.1..1.. 
-. 
 -_
" 
7- - _--=- _= -===
===ił- -:-= ====
-" "f---=r=-- 
.\:;fi: 11 ..--c-- -r t ::=t: 
 
--/f- r t-"'- ł -- -... 
--!::---- 
 
___
- ---- -------r==t==-_ 1 -- =- . -I 
 ====::I 
::: 
 I 
Có
 ja po - cznę u - tra -- IJio - na, Ma - tka 'Iwo - ja 


f 
="=-
- " F"

-=r J .i. . t 
 

 --== 
 - 
__
I- - 
I 


r=-=--r - f=-j- =
Ft-=-=I=--r-= -=-=
 ---= #
== F g === 
6 l) 
l ' -I- -t - J 
 - J- -j- J: l 
 
 -::1 J-.J -g-1x- 

.f
 ' 
--
=
3=- -t=... ł 
 -f ą
 l: =..r === =t : Ii - 
------- r - - .,--:::::- 
o - pu - Bzczo-na, Stra - ciw - BZY . Cie - - bie. 


#
>>>
PlESNI WIELh.O-POSTNE 


241 


Już Ci
 żegnam nąjmilszy, Synu Chrystusie. 


Melodyja III.  -fz::---2..-- 
 I1TJ J= 
 
 f
 - 
 
 -
 
 
p_:a-_ _.-=- _I"---==- 

 -- --.!
 .- 
 ,.,,- 
--4- 1 ------. -fi -'= 
i-- -
 -' -=1.!- --Si- -fi -t.- -
---- 
I - 
-r ....J- ::::: --+t
-r 
j--i-i 
" '-- 
:I 3 2 I 2 

 "4 rii.J
 t'lt'Il J I 

,J ... . ...1.
1. ::; L 1. .L _
 .II..L I I 
)=
Jt 
 -
 # 
 
-. I _ ł - ł ,
- lł

" .=
::t::t=t=f

 
.-: V':'-4- 

_--===ł=:!:=.",---.,-==:l1.9 ==D ==
- ==--1==8 
::::: 
l. JutCię te-gnam naj.mil-szYI .... 
Ser -ca me - go po - de . cbo, 


. 

 

 
 
 _I_
 
 ::::;:;::1 
 - =ł=f l 
 
ill

_
 
_._ --1:;- - -s- -e. - "-,f'- ::I 

 --r-V
 
- f -::; --- ,-,T-I,-=' 
I 2' I I 
JoL'; .; I::::: Jj1j I :
 .L- 
------ --- --- --.--.--." ---- 
:

==-t-= t=::: _=--:3==f'
- :1-} ====== -?-ł-ł r 
 
-!t===-==-_
:::::J=+:...--==lł:===-
..::::::3:=!..--:3..-
 -= 
::; 
Sy - nu Chry - stu - sie, 
śli - czuy Je - zu - sie. 


. ::; 
 

 . --1.-1 
 
 ---1
 -- 


 - mj 
\Ił -=-- 1 
-ł-=ł
 _I =----=- ! 

 .:. t=
 
 _ - == :i'c -.- 
- 

-S - - f
-...I-
 "- -f'--f'-fl- - S_-.. - 
I-- f- -t n - 

' - I :::::-v -
- -ł--r-- - -ił-j-'1j 
6 5 65 
. 
 I t'I 
 

 II "1)_::;_l-i.l L 1.1.;; 
: 

 - 
 - 
 ::
 
tT - - iJ 
- =r-=#f 

-=4=
 ==

 
 
___ ::!!J,:-

--

 -- - r _-=t;I-I1"
 
___ 
-=t:=--- ___- _---=::t:_ 
3 _ 
- . 
Cót Ja po - cznę u - tra-pio - na, 


- :::: 
- 
f=


rn
l:r -
-


 
6 . 
6 4 6 ? 
2 
l ,): 
l P d==ł/=k


ii
£ J ) 
- r t.I=== 
 .=::t ::::::EE

 -
 == - - -==r=a-===:I 
.... :::: 
Ma - tka Two - ja o - pu-szczo.na, Stra.ciw-szy Cie.bie. 
81
>>>
242 


PIES NI WIELKO-POSTNE. 


2. Wieczerzą świt't
 z ciała Twego gotl\iesz, - Nogi uczniom nmywasz, mile 
całujesz; - Schylasz się do stóp Judasza, - Slicznosć i ozdoba nasza, - Lzami 
polewasz: - Abyś go odwiódł od zdJ.'ady, - Od niezbożnych żydów rady, - Wzgardę 
odbierasz. 


3. Już od żalu umieram, na to patrzłtJąc, - Nie wiem, co czynić, Matka smutna 
zostając, - Widz
c zjadłych żydów czyny, - Imają Cię bez Vrzyczyny, - Dosyć ża- 
łości: - Na modlitwie klęczącego, - Krwawym potem płynąccgo, - Nie masz litości. 


4. Wi
ż
, tłuką i w rzekę z mostu wrzuca,ją, - Ani vrzed Biskupami nic l1 r ze- 
puszczają! - Policzki cit'żkie zadają, - Do piwnice Cię wtr
caJą, - Pastwią nad Tob
, 
- Drpcą, oczy zawięzują, - Prorokować rozkazują - Sami przed sobą. 


5. Niestetyż mnie strapionpj! żem doczek.ała - Nieszczęśliwi1 godziny, gd)m 
oglądała - Ciebie :::!yna zranionego - Przed l'iłatem stawionego, - By Cię m"czyli: _ 
1)0 Heroda Cię posłali, - Aby Cię i tam wyśmiali, - I wyszydzili. 


6. Srogość większą u Piłata Ci pokazują, - Gdy u słuVa rózgami mocno biczl\i'ł; 
- Lud wielce zakamieniały, - W złości s
ej zapamiętały, - Nie nie folguje; 
W którąkolwiek svojrzt' stront', 
 Widzt' trudn
 być obrollę, - Nikt nie lituje. 


7, Miecz okrutny przebija moje wnętrzności, - Widząc zawziętą srogość ży- 
dowskićj złości, - Że Cię w purpw't' obłóczą, - Ostre cie1'l1ie w głowę tłoczą, - Nic 
nie folgując; - Na Piłata: krz)żIV, woła, - By Cię na śmierć sądził zgol a, - Nic 
nie litl\iąc. . 


8. Łańcuch ciężki na szyję święt
 wkładają, - - Trzcinę na poś.niewisko w ręce 
dawają; - Już Cit' na śmierć dckretl\ią, - I krzyż okrutny gOhVą, -" () :.da godzina, 
- Na który masz hyć włożony, - l\lięd, y łotry policzony, - StrRlJzna nowina! 


9. Na Twe święte ramiona krzyż już włożono, - Na śmierć :ako baranl,a ('01'1'0- 
wadzono; - Trzykroć l_od krzyżem upadasz, - Zmiłowania nie ogll
d!lsz, -- \\'szY3tck 
zemdlony; - Cyreneusz krzyż podviera, - Weronika twarz ociera, - Takeś zlll\,c:t.OJlY. 


10. Na górze n:ahvaryi już Cię krzyżl\i
, - Gwoździe, nlłoty i włócznil
 na Cię 
gotują; - Wleką na krzyż przybitego, - Do miejsca naznaczonego, - Serce me mdlrjc, 
Patrząc na TWł mękt' srogą, - I krew przenajświętszą drogą, - Któm sil;' lejc. 
11. I w tem jeszcze okrutni nie vrzestawaJą, - Ale więcej boleści mnie dodawl
lh 
- Gdy Cię widząc zemdlonego, - I nic tycząc mieć żywego, - Żółć Ci Vić dają; __ 
. Bok Ci włócznią przebijają, - Ostatek krwi wypuszczają, - I najgrawają. 
12. Z krzyża Nikodem z Józefem już Cię spuszczają, - A mnie Matcc bolcsnej 
cialo oddają. - Które na łonie piastl\ię, - Członeczki Twoje całujt', - Synu mój drogi; 
Już Cię do .grobu składamy, - Na kolana upadamy, - 1'0 śmierci srogipj. 
13. Cót ja pocznę na świecie, kiedym pozbyła, - Ciebie synu najmilszy, marniem 
straciła; - Niechte umrę z ti1 przyczyny, - Że mi wzięły ludzkie winy, - I:\yna 
mojego, - Który po to zstąpił z Nieba, - Że okupu było trzeba - Ludowi Jego. 
14. A po śmierci proszę kto z swojćj litości, - Włożywszy w grób me ciało, 
zbolałe kości, - Nicch napisze takie słowa: - Że tu Matka JezUliowa, - Żalem stra- 
V iona ; - Której śmierci jest przyczyna, - .ze pozbyła I!wego Syna, - 'In polotona. 
Amen. " 


-....ł...
>>>
PlEsm WIELKO - POSTNE. 


243 


PJESŃ 134. 


Jezu Chryste, Panie miły. - Jesu Christe benedicte. 


(Na cztery mieszane głosy.) 


. 
I Canto.' -... 
I 
t
- F-$-' H- -. J J .J d J
 
. tJ 
I I 

-=
-"'- -
 --Al to:t r r-
 - r r - r- 
6 1;6 
Tenore. 4 
I lłl..LnD -l ..1 l J J
 J J 

 . -"

r.
=-13-t--..-.,

., Ma .,=t

ą r=1 

-II'-----II-I ..,
- =t -T - r-...;i3- I - 

 Ba880. "" 
l. Je - zu Chry - 8te, Pa - nie mi - Iy, 
l. Je - 8U Chrl - ste be - ne - di - cte 


. 
f 
 J- ::- 
 . I .. ,_ 
!
=p%
 E=
 - =- - J:=:J === _ 
  
I -
 -r -r i j - -r r g-- r :p - tfL.. l- 

 I . 
6 1;7 
I 
 J 
 . J J 1lli.D !j 
: Jl
 ==-=b --- 
 
-
 . 

 
-. .-r-l _ -=== ..---1 -- -Jf 
- P--r -F
 =t 
Ba - ran - ku bar - dzo der - pIi - wy. 
Ag - nel - le ni - mi8 ar - flic - te: 


I 

 


- -... ..J
 'I - 

 I .
 
 

:j 
I . 
6 6 
I. 
 
 
L == -d b -I' d 

.J _t J
 --d ::::: 
';;;i- EJ=r=-t 
 r 
 
-F FT -
 

- I 
 
 r- _ 
- .... 
Wznio - BIeś. wznio - 8leś na Krzyl: rę - ce 8WO - 
 je, 
Za nie, za nie - 8pra-wie - dłi-wość mo - - ję. 
Ma - nus, ma - nU8 in cru - ce ex - ten _ _ dis, 
Cum 80.1, cum sal - van-dum me pre - hen - - dis. 
81*
>>>
244 


PlEsm WTELKO- POSTNE. 


. .. 
I t I 
łz--
t=-
 ..- &¥ -' i iJ -J- J 
 
- - -L

 J -- 
ł:.'" _ ===
 -- =-=- = re=. --- -- 
. · - .----- - - jl 
tf- !:.---. · ,. ,-, ----..- =P -----
.----- 
- v-----., - -r- -- I'" - - - -" ---- 
j -
-ri- -t -1 ii - -- r-i -- 
..... 
. 
.JJ
J _hJ 
f-- _____L"1
 
 
l

 £] kJ--- 
- . 

2=:: =-::-:"'.=VI":{fJ
j
 
 _ -

Jo\S=- 
 ==-=====- --':I-
 = ] _ 
r
 -
 - -"
"'
- -- ---!-łf--\.I- 
.- 
-
- ------- 


Jezu Chryste, Panie miły. 
(Na cztery męzkie głosy.) 
TeJlore l. -! J ""=" I J I -J-- 

 !f[;'l'"' =- t-=.-=-_J=-="' l¥ -= B
=-i- -
 .== - - . 
 --= : --_
...i .;-=- 
 
__VL_.__
_.__"_ .-1\ -' .,- "-"-- E . --- '11 L-= 
, __I -r-r-- -I 1- - _.t_L_ - 
L- - 
l:: Ill. 
 
 I I l 6 
 I I F; 
f\ .
ł= ; 
 J 
 J __-=-.= 
 i=-!t:=-J= 
 . -.::' 
-T- -J= 
 
;L':: --:: ,.-=-L - 
 - iL-- ' 
 -- ==
- f'-- _' -=- ===== 
1-- ---r--' F= f-- --- ł-==-t- -_,- i'= -
-- 
Basao /l. --=- I I I ' 
I. Je-fu Chry-ste, Pa-nie mi-ły, Ba-ran ku bar-dzo ci('r-I,li -.wy. 


, 


:::: I ""=" cd 1.1 I I I. ::::: 

 -- 
 
 
===--1= 
 t= ==--=8-= m ' ... 
 fI=r= c3 - ==-- 
 -+- 
It : - r::: -
8- t- -- ,-- - -
S.-IL=
 r-ir= d=: 
=- ::i:-- -- -'l r- o--- -t=: i-== t=t==-t

 
- :::: 
:::-- :::=-- 
1=. _ :::: - I I_.d oJ .J-J-- 
k,
 -::::: 

 
 
l l

F
E

E::
:
 - - - I 
 ' 
-ł-I 
I-_
__ ł-'=-,_ - _t---=:E:=--r-- - --- 
:I:I 
::::: --=- :::: 
Wznio - słl Ś, w2nio - słeś naJ;rzy:t. rę - ('e swo - - je. 
Za n;e, 1'.a nie - sprawie - dli-wość mo - - ję. 


2. !'łacz go, człowiecze mizrruy,- Patrząc, jak jest miłos;('rny; JfZUS na krzyiu 
umiera, - Skńre jasność swą zawiera. 
3. Pan wyrzekł ostatnie słowa, - Zwisła Mu z ramienia głowa; - .Matka pod 
nim frasoł-łliwa - Stoi, prawie ledwo żywa. 
A. Zasłona się popadała; - Zirmia się rwie, łamie skała; - Setnik woła: Syn 
to Po
yl - Tłuszcza widząc, Eobą. tr'll"o:t.y. 
5. Nakoniec mn bok przeh'to, - Krew płynie z wodą ohfito; - My się dziś 
zalPjmy łzami; - Jezu zmiłuj się nad 'namil Amen, 


()Lja'ni
nie. Rotmistrz czyli "etoik (Centurio) przełołoD nsd roq. oe .tu łołnieroy złołonll. 
UbjsAn.enie. Je.u. ChrystUB mionował .ił: t;)nPlD Rołym; cu.l.. które dzi..ły .ił: przy 'mierci 
Jego. l",twierdzeJ.. to 'wi..dectwo; dlatego t
ł setnik rzym.ki n. widok tych w..y.tkich cudów uderzył eił: 
.... pierai i ...wołał: Zai_ ten był S)"Oem lIołyml Mat. XXVII. M. ' 


......
>>>
PIESNI WIELKO. POSTNE. 


245 


PIEŚŃ 135. 
Jezus mi!drość i prawda Ojra przedwieeloego. 
(Na mieszane głosy). 
I

 C -8
1


.;3- -
 
";J *-- _
3 
I 

---
 f i-i i -r- cll- 
-F -i----r=F cr - r-
r= =-r =:3 
Alto. 
I Tenore. 

P= iff=Li
:;'-
 _L==ł-

J =1 1 
i=: 
 -i - 

-= 
 r-Et-I= E - 
 
- Bas80. 
ł. Je - zus mą. - drość pra - wda 
Bóg i czło - wiek poj - ma - ny 
I - i1 :::: I 

 -;-/,--1
--+--
- Ił- 
- --ł- - 
 . --1---1 · 
-I-+-- l - I -:::::-+-
- - 
 
I p::=-"-' _
=_-= --=_ 
 ===
 I - 
S-,.-S --
 . -
 -=--. 
I - r 
-=r=::= I -F ;", - :'- crc I r:r,,; r - 
:J 
7;;LirL
..L-=

= JP.=w
 - 
 

 -- F -
tf=l=FF=

E- - r-/

J
-= 
Ł=Ęg 
Oj - Cli. prze-dwie - czno - go, Od swych u- 
jest cza - su no - cne - go; Ży - dom w rt" 


tl:
 : =;t;
-
2-ł--=b-...J--d==
 
;
 -
-Ił-- -- 

==;c: =A =t::=

 - 
b ' ł J j _ I -r-I -I - . --:;1. - -j :::: - 
:_ _: -
 i:; k
 -= J _ J 
.;;k:4f 
-
 1-t==:.,;.1--= E 
-
= FF r li 
- 
..... 
czniow ko - cha - nych prę - dko od - łoie - ta - - ny, 
co po - da - ny, w 0- grój - cu zwią - za - - ny. 


2. W piHws2'ą jest do Piłata godzinę wiedziony, - I od świadków til.łHzywych 
w wielu oskarżony; - Tam policzkami zbito Pana związanego, - Na twarz plwano 
ślicznf'go Króla Niebif'skiego. 
8. Ukrzyżuj Go o trzeciej godzinie, wołano, - Zbiczowawszy, w powłokf z szy- 
derstwf'm pr7.)'brano; - Głowę Jf'go cierniowI). koroną. zbodvono, - A z miasta Go pro- 
wadząc, krzyżem obcią.żono. . 
4. Na krzyżu o godzinie szóstej rozciągniony, - J\1iędzy łotry złośliwie Jezus 
policzony: - Żółć z octem pragnącemu w mękllch podawano; - Ciężko się z Zbawi- 
ciela świata natrząballo. 
5. W czas dziewilłtćj na krzyżu Pan skonał godziuy, - Ell głosząc, dał Ojcu 
duszę swą bez winy; - Zródło W boku przekłutym 'nam się otworzyło, -. Ziemia srodze 
zadrtała, słońce się zaćmiło.
>>>
246 


PJF.8NT WJELKO-POSTNF.. 


6. W nieszporną Pana 2 krzyża god7.inę zło
ono, - Moc Boska niepojęta, była 
utajoną; - O taką śmierć nasz drogi żywot przyprawiono, - Sliczną koroną chwały 
tak bardzo wzgardzono. 
7. W czas wieczorny uczciwy pogrzeb Mu sprawiono, - W ciele święti-m na- 
dzieję wskrzeszenia wznowiono; Maści wonne przydano, pisma się pr.!ydały, - Niechże 
wiecznie wspominam śmierć Twą, Jezu miły. 
8. Te modlitwy nabożne Tobie polecamy - Jezu, Panie, i Twoję mękę w nich 
wznawiamy; - A Ty, coś za nas cierpiał niezmierne boleści, - Domieść nas wiekui- 
stych po śmierci radości. Amen. 
ObjBAnienie. Żyd.i ZB c...ów Cbry.tn... dzielili d.ietl n.. dWBnllAcie godzin, od n....Ąj 6tAj raD- 
D
j do ssóatej wiecsorn'Jj. Ich pr.eto god'r.ina trzecia odpowiadala naaz
j dziewi..t
jJ 8 ir11 dzi ewiąłB 
n...Aj tr.eciAj po połndniu, n.ta rBnn. pilItAj wiec..ornAj i t. d. 


PIEŚŃ 136. 
Jui Chrystus iyc:ie zakońC:lył. 
(Na Wielki Piątek.) 
(Na cztery mieszane głosy.) 
.. ł.....-r1 c..... j ł 
 
 I J 
J 


fła
 1r 
 frfPf=i C -:=; 1=
 
Alto. 
I Tmore. 6 1 J 
L ..I J..i i 'iT"
 I J I I I n..i tłr- f 
 ..I 
g 
-=--=== 
 
4
i-
 
fl=--
_. - - · T1 
fi,. I"'" r- I J I ...... 
Bas.o. 
1. Już Chry-stus ży - de za - kończył, JUŻ8ię wgrobie 


--- = E 
f 

 
1 LF


 
I r - ' -g-$ -=t- f -, 
.. -, [I - 
I :#;:#-:4 :4 ..1..1 d ..I _..I .: ..I Jl ł 1 
..1 ..I.;: 


 =/C- 
i-
 - 

 
- I I I - - 
z śmier-cią złą-czył, Płacz.cie Nie - ba mie.szkail-cy. r


rF=r 

: t...{
 1 j..l ..1..1..1..1 ł 1 j 1 11 11 d 6 1 ..1 
_:#
 
 
 
W zruSI się, zie-mio, krusz twe skały, Pokryj ciemno-ścjąświat cały I Pła-clcie zie-
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


:il47  
tłci
gJ-Li-
JF ,J tr
-] 
, ---r-r ;-r- I =t---r=
:t:t= =, -, -j T 
 Lll-:.- 
6 5 6 6 
j 4 _4 ł -ł 4 1 ł: l]
l _lIl'J 1= 
 -" 
- 
 J 
mi mie-szkańcy! Płacz-cie zie - mi mipszkań-cyl 
2. Grzeszniku. zlewaj się łzami; - Tyś Go umorzył grzechami; - Tyś Go tu 
w grobie złożył! - Zl\łuj teraz należycie, - Przestań grzeszyć, popraw życie, _ Abyś 
razem z Nim ożył. 
8. Tu grzeszniku }.ukalaIlY, - Shapiaj łzami Jego rallY; - Tu masz łask
 dla 
siebiel- Tu możesz tych grzechów zmazy - Zmyć w krwi Hamuka bez skazy, _ Który 
umarł dla ciebie. 
4. Tu już, Jezu, przemieszkiwać, - Tu pragnę z Tobą spuczywać; - Tu mię 
Panie zł
cz z sobą, - Aż śmierć zwyciężysz waleczny, _ Do dnia trzeciego bezpie- 
czuy - Niech mam spoczynek z Tobą! 
5. '1'11 ja jlłakać będę (,iebie, - !'óki Cię nie ujrzę w Niebie, _ Jezu, w do- 
broci stały; - Zniszcz już grobu Twego wściekłą - Straż j już zwycięż śmierć i piekło, 
- A mnie weź do Twej chwały I Amen. 


PIEŚŃ 137. · 
Juiem deść praGowal dla Ciebie GzłowieGle. 
(Na cztery m ieszane glosy.) 
f 
 -- 
-- ::: t'a k ::t==i=ł-:-- 
-I- 
 I -"-- ==ł 

? :U trff:
=i r r" Frf 
 -F:-¥:-
F}='J 
j I · ;::
re
 

 -r-L J_ -, -J-= J ::: 
 -
-1 
_1-_ 
 .1... --1- 1 --'- J- Jl!, 
 


j/l"- --,c · -. - - .----- -!L-.-s - - ;.-= J --- 
-
 
-t: 
l(' '-- 
sr=r-==
F=- =-- 

 
 r-':- 
 ::- 
Ba8
O. 
J. Ju-żemdośćpra. co - wał dla cie - bie czlo- 
Trzy-dzie-ści lat i trzy na tym uę-dznym 
- - 

::: 
 


14
 =:J' JF
 ;
J1 


_ -., -
 
b 
 :::- 7- ---1 =--:::::- - -F I 
-I - 
' Ji l +
 El 
 _ - -L.: t- 
-

g: 1i =

 
 

-- 
-=04-I=--łf l - ----- - tt - s= - I !
-=-G--E ---- 
-- r-ł-----'-L --- - - ,£,-,- - r- 
::: - 
wie - - cze, Pój - dę, pój - dę 
liwie - - cie:
>>>
" 


248 


PIE::\KI WIELKO-POSTNE. 


I 
 -
EF
ł
--j
 
 J--
g I 
 3 
I
 =F -r-cn
 d!'- -r- - F-r rr- 
r r r 
1 1 J J I J d I J . 1 
 I 
 
b: ł :r - 
 
Ff=
 -=
3- _J_=-=: -=E
-== 
 

-= F
 3 =:t:

 
 
==== I- ==-r =ł-=t======r 
do Je - 1'0 . ZO - li - m} ; o o mme pl - sa - - no. 

 :::: - 

 
 J :1::1- -J--- ł
 - --j
 - j i""'!----
- l -- 
-- -jc=.---J-- -- ---=
1- :-:::\..:::1 :-]---1,-:

 - 
I=-C r -tt r - = 
c 
 J -i=
 
=rĆ t= t 

 -- 
I 
 
 J = -1 _
 -
-- f -i =- 

 l ---ł- J - _r 
- P-=
 ł === 

'
 -=-=I" -t=1- -=-==1" =F=t::===-=-
l 
-! 
 =-I:-==ł- - == 
r=--===I=-_ -=1-
 ---- 
 :::: ---- - 
To wszyst-ko wy - ko. - nam. 


. 
2. Już się dukońc,,-ylo me pielgrzymowlI.nie; - ,Już teraz zawieram moje na- 
l'czaniej - Już chcę SIlrawę zbawienia wykullać; - Idźcie. Ucznie moi. - Wieczerzą. 
gotować. 
.3. Jeszcze ja raz z wami do tltułu usięJę; - Chleb w ciało. wilio w krew mą 
własną pI'zemienię, - Na pamiątkę mego umęczenia; - Zakład wam zost\wię - Mego 
rozłączenia. 
4. Gdzie się o
rócić mam, już mnie Judasz wydał, - Mój własny Apustół. ży- 
dów na mnie zwołał, - I znajdą Mię w - Ogr,1jcu się modlić, - Gdzie dla cię, c1!:ło- 
wiecze, - Krwią się będę pucić. 
5. Już żadnej pociechy więcej mieć nie będę; - We wszystkch ciężkościach po- 
nurzony będę; - Me wzdychanie i płacz nie pumole, - Smutna dusza moja. - Aż do 
śmierci będzie. 
6. Zła rota żydowtlka już mnie pochwyciła, - Udzie j,. Judaszowa lichwa prq- 
wabiła; - Już mnie w powroq okmtnie wiążą: - Po ziemi mnie włócząc, - O nię 
uderzaj,.. 
7. Jużci mnie przywiedli do sądu Anasza, - Odtąd mnie powiedą aż do Kaifa- 
sza; - Tam mnie sądzą a niesprawiedliwie, -- Udzie mnie uderzają - W policzek 
zelżywie. 
8. "'słszywi świadkowie I.rzed })iłatem świadczą. - Iżem zwodzicielem, wszyscy 
na mnie skarżą: - Ach, niestety! już krew wszędy ciecze. - - Z wicIu tysięcy raJl - 
VIa ciebie cdowiecze. 
9. W koronę cierniuwą już mnie prąstruili, 
 Którą mi gwałtownie 1111. głowę 
wcisnęli; -' Więc na Piłata wszyscy wołają; - Weźmit;j! ukrzyżuj Gu! - Strasznie 
powtarzl\ią.. . 
10. Lepiej, że wypuścisz łotra Barrabasza, - Nimbyś nam zostawił żywego Je- 
zusa, - Którego my na śmierć chl'cmy wyuać, - Od ciebie więc żądamy, .- Daj Go 
ukrzyżować. 
11. Rzekł Piłat do ż
(lów: ten człowiek niewinny, - Bym Go na śmierć skazał. 
takiej nic ma winy' - Lecz gdy Uo wydam z waszćj l'rzyczyny, - To krew Jego na 
was - I na wasze syny.
>>>
P(ł;
M WUa.KO-ł'OSTNE. 


249 


12, Króla chwały wiecznej już na śmierć prowadzą, - Duszo ma, nad Zbawcą 
nUPJ lituść serdcczną! -' Oto jak nogi pod Nim klękają, - 
e już nie może stać, - 
Lecz 00 kaci pchają. 
lU, O góro wysoka, góro Kalw,u'yj
ka! - Drogu kamienista jak ta chwiht ciężka. 
-- Już nie mogę w mdłuści krzyża unieść: - Ach, Szymonie, pomoż! - Na górę go 
donieść. 
14. Krzyż ze mnie złożyli; na nim mnie pułożą., - :Mordercy okrutni gwoźdźmi 
muie przerażą; - Już ręce i nugi rozcią.!!;uiulle, - l tak ciało mujc - Z ]{rzyżem 
wydźwigniune. 
15. łuż wiszę na krzyżu a w boleściach wołam, - Z swoją miłą Matką 
ałośnie 
się żegnam; - Już krew, wudę toczę, () grzesznicy! - Z boku dla ('iebie to, -_ Nt\ 
twoje obmycie. 
16. Jużem dla tW{
 um;u'ł, człuwiec,t:C, miłości, - Patrz, jak wielkie moja Matka 
ma buleści, - Piastuj,
c muie po śmierci na łonie, - Od ż,tlu zalane, - Mając łzami 
8 kronie. Amen. 


PIEŚŃ 138. 


Joż wYCihodzi Jezus z dómu Kaifasza, kaplana 


I 
. I 


(Na cztery mieszane głosy.) 


. . 
.
 ::::Canto. I b 
I r

 l". .:- -


! 
 -
 !;
. --" l:1 


 -j- =:JI -= ł
 
 -=--:łi =:3 

=- 
-=-

- r=+t --=- ::::4== łf = 
I - -r 
4 -r-
 j :=J 
Alto. 
6 6 
I Tenor
 4 
: 
 - 
-
 .. == j
2=- 1 :::: 
 
'::= 
 1= _=.J 
 _. =)- .J _ 
 l 
 
- L - -- --, --,-.
 . ,.
 -.-.- -
 - ,, -. 
-- - --- .% 
 = --. 1= - - r - I:-- -ł- - 
:::: 
Basso. 
l. Ju
 wy - cho - dzi Je. ZUI! Z dó -mu 
I nie' ł.I\i - uo jest ni - ko - mu, 


. . 
J £Jz -j-------- -
 --I;d --
I-
- 
 


. 
 -- 

 - ;-= 

 ' = -, - :I.= 
 -J 
 LE

' -Ef :H 
] r-. L 
 
 {
 - ;
--
 : __
 
 
I 
Lj
 - L
 po 1--;, .{ - 
 . ;:.- 
 £=t Jl 
K - i - fa - sza, ka - lIła - na, 
· Co za. mę. ka dla Pa - - - na. 


82 


. 


.
>>>
T 


250 


PlE

I Wlł:I.KO-PU:STł"E.   rn-"j -+=:J-- 
 - -- - -:t-
-L-- I -- 
 ::: 
- :-=---=
-=-. --. - s==- -J_- J
-=-_-:: :-I'I- 
- =:1=== : 
I = :::-j j r 
r I - =r== -=-r
r r= 
-= 
=- - 
ir -== 
6 6 
6 - I I f'. l' -ł -ł I , J f'. f'. I I 1""- 
.... I,. ., ..... - - ..L.&. 1"--" ,.___.. 
 _ 
;3ill

S==S 
=: t,I ==FF&ł-r'=j


;;--=:dj r -:a j 
It:l r'-łtf:=::i::== -- - - ==t:=!:==--- - - - -::3 ] 
::::: ---- - ----== 
Ach, mój Je - zu zm,: - czo - ny, sro - dze u - tra - piu - ny! 
2. Do woli się napastwili, - Przez całą noc w lliwnicy, - Gdy Nań plując, ciętko 
żyli, - W tej smrodliwej ciemnicy. - Ach, mój Jezu zmęczony, - l 
rod1\e utralliony I 
3. Był do słupa przywiązany, - Ach! nasz Zbawicid drogi, - ZLity, skłoty 
i uplwany, - Ol jak cierpiał IJól srugi. - Ach, mój Jezu zmęczony, - I srodze utrapiony I 
4. Przez cał, !lOC Uo dręczono, - Przy SłUIJie stojącego; - l bez litości mę- 
czono, - Z bólu stękającego. - Ach, mój Jezu zmęczony, - l srodze utrapiony I 
5. Wyprowadzają na oczy - Jezusa kochanego; -- l każdy w Lrcw kłamstwo 
tłoczy, - Na Baranka cichego; Ach, mój Jezu zmęczony, - l srodze utralJiony! 
6. Nazywają czarownikiem, - I zwodzicielem luda; - Iż jest świata bnntowni- 
kiem, - Nie zważając na cuda. - Ach, mój Jezu zmęczony, - I srodze IIh'lIpiony! 
7. Już godnym śmierci być sądzą, - Krew na się biorą Jego? - Wraz wszyscy 
niezmiernie błądzą, - Że tak gnębią Swiętego. - Ach, mój Jezu zmęczony, - l srodze 
utrapiony. l 
8. Idzie Jezns osądzony - Ud żydotltwa złośliwie; - Popychają z każdej stron
', 
- I prowadzą zelżywie. - Ach, mój Jezu zmęczony, - I srodze utrapiony! 
9. Do Heroda Go odsyła, - Piłat nie
prawiedliwy; l pozdrowienie przcsyła, _ 
By król-I!I
d1\ił zdradliwy. - Ach, mój Jezu zmęczony, - I srodze utral,ionyl 
10. A król Herod Hię pocieszył, - Gdy Jezusa zobaczył; - I z nalcgauiem 1'1'1\Y- 
Hpieszył, - Aby cud czynić raczył. - Ach, mój Jezu zmęczony,; - I srodze IItl'l1l'iony! 
11. Nic nie mówi Jezus w domu - Króla GalilE'jskiego; - .1 nie chce w oczach 
nikomu - Pokazać cudu swego. - Ach, mój JeJllu zmęczony, - I srodze utrapiony! 
12. Natrz4sa się król złośliwy - Z ciel'piącego Jezusa - Nędznik tenże niego- 
dziwy - Lekce waży ChrYBtu
a. - Ach, mój Jezu zmęczony, - [ srodze utrapiony I 
13. Tak od króla był wyśmiany, - Na ratu
z odesłany; - W białe szarłat). 
[IrJllybrany, - Na pośmiecłl w
2ystkim dllllY. - Ach, mój Jezu zm
cZOJlY, - I Bro(17:(' 
u trapiony I 
14. Ciel'piał Jezus tak okrutnie - Za nasze nieprawości, - I szedł drogą bllr- 
dzo limutnie, - Zwa
ając ludzkie złości. - Ach, mój Jezu zmęcJllony, _ I srodzE' 
utrapiony! 
15. WielkI!, Twoja była mękll, - Pud krzyżem w krwawej dródz(', _ Udy wście- 
kłoeć zydowska nęl{a, - l dokucza Ci 
rodzc. - Ach, mój Jezu zmęc:wuy, _ I srudzc 
utr
piony! - 
16. NaB
a drog
 życia tego, - U! jl\k wielce zdradliwa! - Trzeba trzymac bię 
dobrego, -- Aby była bzczęśliwa! - Ach, mój Jezu zmęczony, - I srodze UIl..lpiollY! 
17. Więc w Twe kroki wst/Wić chcemy, - AIJyśmy domierzyli _ Tćj n1l'ty. 
której pragniemy, - I z Tobą wiecznie żyli. - Ach, mój Jezu zmęczony, _ I 
rudzc 
utrapiony I ' 
18. f)ł\j nalB pomoc, ła
kę świętą, - Vo osiąguienia Nieba, - Pokaż dolJruć nie- 
[lUjętę., - Ho każdemu go tl'zeba. - Ach, mój Jpl.U zmęczony, - [ BI'udze utl'apiouy! 
l!J. Mamy ufność wlelk" w Tobie, - Hoć na
 Ty llieopuścisz; _ O! lIIoj Hoże! 
życzem sobie, - Że nas w l\ieho Pl'ZYllUściBZI - Ach, mój Jezu zmęczollY, _ I srndze 
utr
piony I Amen. 


. 


.
>>>
PIESNI WIF.LKO-POSTNE. 


251 


PIEŚŃ 139. 
Krzyżu Ohrystusów bQ;dźże po()hwalony. 

 
 -

tl=I
 -
--ł== 
 -
 
 
 
 .-- 

2== " 
 -
 --- -=-=--'
 J :== -- --=- - - - --- 
 
I --11(,..-.. 11-_1'1- -. r - 
t:- - - --=-f=- - 
I L...J, li I I I\...:::: "'"I r 1 I I I 

 _ J 1 q J1J-== .J._ _U
 J t -: J _ 
-- ---- -::=:::=::S- -.- - 
-.: 
-==-====i==i=='1


==
--=

-ł=-.
 
:::: 
l. 


Krzy - 
u Chry-stu-sów bądź-te po- 
No. wie-czne cza-sy od nas po- 

 ' ::::
 
 == 
 
 
-
; - 
 
 . 
 -.- -- 
 :=a= 
 

 . 
J I 
...,e- @; - - --.-IJ.....--
 -
-.-- 
, -r-- -'- ..
 =
 
..-
 
 j - r-. =-- r == łI-- -..- 
j I == I I C-.'-WJ.. :::: I I I I 
I .... 
 i.1 I :::: ,I , 
 X _==-d l 1_.J_-L
 


-
_
 f 

 
 

-=

ł]

 r-g
 
::: ::::: 
chwa-Io - ny, 
zdro-wió - ny, 
I _-ł-- :::: 

J -- c::j 
l-


 

 F - :
ą

 L- -:=a 
r=r 
 i r t-
 f£ R-==
 fttfjf 
 F saJ 
: =-¥


ii
WL
 
 

 
.- - :q"!== r- -lE--
 
.... 
co. - łe - go, Do-ko-naUy-cia 811'0 - je . go. 


Gdzie Bóg, Król świa-ta 


2. Kr:.tyiu przedwieczny, drzewo poświęcone; - Krwi, przenl\iświęt8z, Baranka 
sk ropione, - Ze sam Zbawiciel na tobie, - Umarł i poświęcił ciebie. 
8. Krzyżu chwalebny, ło
e Chrystusowe, - Na sobie niosąc zbawienie światowe! 
- Na tobie Jezus spoczywał, - Gdy w gorikich mękach umierał. 
ł. Krzy
u, na którym panieńskie rodzenie, - Od Matki bierze smutne rozłącze- 
nie, - Z ran wylewa krwi strumienie - Na grzechów naszych zgładzenie. 
ó. Krzyżu, którym się my wierni szczycimy, - Tym znakiem wszyscy Bwięci 
8ą znaczeni, - Tym znakiem siebie zdobimy, ...:... Gdy krzyż na czoło kładziemy. 
6. W tym znaku pewni zbawienia będziemy, - Tym znakiem czarty odpędzać 
mo
emy; - Krzy
 święty wszystko zwojuje, - Precz w
zystko złe ustępuje. 
7. Drzewo żywota wśród raju stojące, _. Roskoszny owoc światu przynosz,ce. 
- Tyś na górze Kalwaryi - Nosiło Owoc Maryi. t 
8. Na wieczne czasy i przez milijony, - Krzy tu Chrystusów bądźte pochwalony; 
- Tyś jest znak tryumfujący, - Radość wiernym przynoszący. 
'*. O Trójco 8więtal Boze nieskończony l - Daj nam posiłek, ra.t
 lud stra- 
piony. - Prze:.t; znamię Krzy
a Bwiętego - Wyrwiej nas od wszego złego. 
10. Kłaniam się Chryste, błogosławię Tobie, - Żeś przez Krzy
 święty świat od- 
kupił sobie. - Przez Krzy ta Twego noszenie - Osłodź wiernym utrapienie. 
/i2.
>>>
252 


PIESNI WIEUW-POSTNF. 


11. Więc ach! mój Jezu I ]{rzyz Twój całujemy, - Sercem i ustmi Tobie dzię- 
kujemy, - - Krzyża się Twego trzymamy, - Zmiłuj się Jezu nad nami! 
12. Jpzu do Krzyża gwoźdźmi 11rZ)'kowany I - Wyrnź na duszy t;we najświ\:tsze 
rany, - A w dzień skonania naszego - ł'rzyjrui(j do królestwa Swego. Amen. 


, 
Swięto Matki Boskiej Bolesnej. 
lł\\stulIl Selltem DolorUlll Ucatac Virginis Mariae. lIul,lex majuIi. ) 
l Comlllctlloratio dulofUm ll. .M. V. - Festulł1 Spasmi nIal'iae.) 
8więto Matld Boskiij Bolesnej, przeznaczone dla uczczenia boleści Maryi, którą 
Kościół zwie ]{rólowlj. M,:czenników, ustanowione zostało w r. 141a, na synodzie w lio- 
lonii, w celu IJOwctowania blUź/lil')'stw i zniewag, wy).ządzonych lirzez lIussytów, wzgll;'- 
dem Tej błogosławionćj Matki Boga. (Tego zdania jest Urzev,órz XIV) Początek jcdmtk tej 
uroczystości zdaje się nierównie dal
j sięgać. Htarożytne podanie upowszecbnione na Wt;cho- 
dzie, twil'rdzi, że w dniu Męki l'ańskiej, Iwdczas gdy całe Jeruzalem było wzbnrzone, 
fiwięta Dziewica, l'ozłączona na chwilę z HOI,kim swoim Synem, njrzała Go wst\,pu.jącego 
na Kalwaryją. Na widok ukochanego Syna okrytego krwią i ranami w koronie cieruiowi'j 
uI Jada ją.cego llod ciężarem narzl,iuzia swćj męki, Maryja tak siln!:!go doznała. zmartwienia, że 
omdlała. Gdt pomyślimy o miłości t{'j najlepszćj z matek dla. JJitjlepszego z synów, 
szczególni('j zaś, gdy wyubrazimy sobi(' , że ZbawicIel, chociaż nóg, tak \Iielki!:! uurę- 
czenie z/lillsł w ogrodzie Uet.hsell1alli, że Aniół musiał pokrzepić uliadai:
ce Jego Biły, 
gdy sobie to wszystko żywo w myśli wystawimy; pojmi!:!my łutwo omtllenie Maryi, 
w któr(1I1 wszelako uic Sllrzcczuego nie DIaSZ z Ji;j bohaterską odwagą. (patrz 1.070- 
prawę UCII!:!dylta XIV., dt' Festn dolol'. Ił. virg. str. 4..0, Ił, 5, 6, 7.) Jetlnal.że oko- 
liczność ta nic upoważnia malarzy, ahy nam przedstawiali Najświęt
zą l'anlJę nltJlt
ącą 
u stóp ]irzyżl1. ?\it', !\tatka tego; który rzekł: Oto ten, któl'y nllJi!:! zdradzi; nic upa: 
dła omdlała na górze Kalwaryi. Wolnu atoli wyobntać Maryj\, z sercem lIrzeszytem 
siedmiu mieczami, jnko gotłłt'm sietlmiu strasznych boleści, których doznała w swćm 
życiu. Te boleści są: 1) przepowiednio. Symeona, 2} rzez Młodzianków, 3) utrata 
Dziecięd a .'eŁUS w świątyni, 4) dźwi
auie krzyża, 5) ukrzyżuwa.llie, t.) zdjęcie z krzyża 
i 7) llOgrzt'b ,lt'zusl\ (,hr).
tusa. (d' }lag. 225.) -- Siedmiu założycieli zaJ.Q'''' sług lIla- 
'"!Ii lSerwitow), 110(h:ielili się między sobą roz}lIulIiętywaniem siedmiu bole
ci Maryi, i to 
dało początek pobożnemu uczt'zeniu tych holeści lubrazom, l,tóre 0111' }Jl'zed
tawiaj'ł' 
Na pamiątl(ę gwaltowJlt'go łkania, jakie się wyrwało z }Jiersi N!jświętszej l'anny, ob- 
chodzono we Franl')'i IIrocz)stość znauą potlnlLzwą ,.LkalJia" lH)la
Dle} (I.ygmus) czyli "za- 
nosze nia się od płaczu" (Pamoison). Ta uroezystość hyła bardzo u}lowBzecbnionój. w 
 V. w. 
W Jerllz8lem, w miPjscu, gdzie Najświętsza Panna tej boleści doznała, wybuduwano 
kościół, z którego w X\ I. w, 
7.Ulcllwie pozostały zwaliska, świadcząc!:! o starożytlJości 
wspomniollegu llOdania. - W Sobott:, nazllJutrz po Ul'oczystuśt'i Mat.ki llllskićj llolesnej, 
Ewangiclija wyubmża nam Zbawiciela, pożywającego wieczerzą u wskl'zeszonego ł.azarzl\j 
Maryją, jego siostl'ę, wylewającą. kusztuwne wonności na nogi Hoga-lJzłowi!:!ka, i po- 
wtarza tkliwe wyrazy, któremi Hoski ten .Mistrz przysIJOsabia swych Uczniów du IUlj- 
okl"Utni
szpgo rozłączenia. Zasaliy i całość Wiary katolit'kić.i etc. str. 5.1. t. !:I. r. IB35. 
IJ rzez cały Wi!:!lki I'ust, a zwłaszcza w dzień Matki Boskii-j 1I0Iesui'.i, W) pada od- 
mawiać ze S7czl'golną uWagą hymn o hulesciadl Mar)i, niepodobne do naśladowaniu 
Stahat, bymll ulużollY przez wielkiego Papićża Innocentego HI. (Zobacz llened. XI\", 
str. 46U, n. 5.) Zasady i całość Wiary katolickiej str, 56. t. B. r. 1855. 
Pl'wui('jsza atoli, że głuśnego tego bUlłmu autorem jest Błogollławiouy Jakób 
Bened...tti z miRsta Todi, żyjący w 13. w. t 25 Urd. 1806. Ten zwulennik S. Frań- 
ciszk.t był na.ipopulamiqjszym i nl1jharuzićj natdmionym poetą. włoskim prz!:!d !,ujawie- 
niem Bię Dantego. 
Hus.yci, wyznawcy Jan aHussll. tt 1415), który rOZt;ZeI'ZIW' nuukę Wiklefa (t 13B7) 
\V ł'IJc.!.:J,tl.u 
 \'. \\'. \v l"ZCt:hach.
>>>
PJF.SNI WIELKO-POSTNE. 


253 


. PIESŃ 140. 
Kto jest sługą Matki świętej, Niech dziś łzy leje. 
lU Najświętszćj Maryi Pau nic Hulesućj.) 


. . 
· i"""1 · """I r""1 ::::: I 
r 'h- ---
 t """l-_--I---1-j- [f ..J
- ff ""--L 
 1 ' J- 
 - 
-t;;IL-L"- ,---.
-.
ł'.fI- -0Ii=r
--1--- -
fI
 .=-fl-
-. --, 
I --X::-L.-:: I :-

. '!' _ł!
=--=----= _= fi 
 ----L
! fi_o' - _ .- - __ : = 
_ __ 
-- f--I -1-
- I +-t--- 
 -'-1!!'" t - 
---.;:o- 
- I - r -
- 
I . 
I I '" ""'-L!"" l, - r- 'I 
--.,: ----..........' - - - 
i 
1 
 ;) :w=. -- n P q7
 11 - -- -t 
; fI- 
 '" 'OJ ;- ł 
 Uj 
:--i:V_l"--- 
-,1'.. - - __0- - -1--' I---t::"" - .--=-f"--.- fi'- - - - 
-- -L===
, - - ,::.'ij::
 ====.. == 
 ':"'=:' L:::I::..::r --- 
----,--- 
........- -- ------ --- 
:::: 
l. Kto jest siu... gą. 
O - krutnym ŻII.- 


.. ::::: 
 
ri:
=-=;- , 
 -'= t =..:::!="" 
- -::'=f-=-=l==--== ::t .L I r:r;a-:- 

 
 
1!fF= 1 -:=-r-
-==( -f- 

- r- F=:l -
t
;r --
 --
 
 

f
r=r 
- 

 
(j . 
--- 

 , I I I, I' I I r""1 , I ---.. " 
L .L d.L.L ::!: 1... I :::: fi. '_ 
;)-
 dz=-
 , -
t = l
 
-= .-=--- t ======
--: ll --=- -
fffl j I 
--=1C=..---==---==----:l -=- t ::="1- '" -_ -=--
 
r t.=: "' - --- - 
_
 ____=J 
-. 
 
Ma ... tki liwię'" h'j :rs iech dziś łzy lc ... - je, 
lem }ll'ze-jl,'. tćj Nie-cLaj tru - chle- - je: 


. 
::::: 
 
 I I 
j 
 Lłz ł r.=---ł =-= 
 -' - ł =---
 =-:+=- ::r-= ffi - =;:::... +- 1 ---::; 
-=- ,,- ---=-.--=- 
 =+ .:I 

 
-ł!!- =fI-J./J - fi -
- -S 
 - 
=--fi - fi -J - ::-:-f - - - 3 
-- :::: T- -j" 1tr r --I -I -nr ,- --I - i -r 1- -j -r- i -i-- 
h u . 
l
 . I 
, I I I a.. , I I I 
 
::::: L J I J !L 1.. ..L 1.. .,!:. p
 fi I J I I 
- 
 al -;=.-=-= 
- -- -!-=-- 
 fr -- 
 --f"--
 F 
--- - f: o 
r! - E::: S · 3 
- - 
 to. -
 _ -

 -- - -t -- -i
 ł-=-=--==== =- r- F= :) 
:::: o 
Wi-dzac czy-stą l\Ia-tkę Bo - t:h J:\k się lIad Nią ta- Je sro- Żął 


. 
- . 
 I · 
__ -----1- - --
 --'
 - -- -
- l- I'L - 1_ 
- 
 tJL 
=-. 
_ 
=
 t -..:! - - ==::t-: 
 - r j - -J.=- C: -fi ł
 -S _
l- 
_ __fl-__ 
 
If 
.:: - -fi - r - -
fI J:.-C--' _ł:
 fi fI----ł--- - fI-
"_ fi 
--- 
-r- -I - - --t --!lI -f=-_ -"r-r- ! 
iłr I jłr.'"1 - r- 
I I - ,-' 
6 
-- . 

 I I ! ., r- . I I 
 i"1""'i1 
_ - J -- -!- - ::!: .LJ. -d :::: 
;;! 
 _ .._
 fi - - J 
u
J I ";-J
 
;-:::r=.
= --L 
 
- - - ==j::' --' ]1 --ł- L --I-=- 1- - - 
 ---
---'-:J 
 
-FtJl==-E- - - ł-- -- ---fi - -. - - -- ---.- - )-"'
fI-:t::::::l4-- 

- - r-="-j --- --=== ----r -=:=.
 ...A:-.J.:\.I :...... - 
::::: 
Jak cię-żko mille' - je. 


',-,
>>>
25
 


PIES NI WIELKO-POSTNE. 


. 
2. Z sercem się swem pasowała, - Pełna gorzkości, - Kiedy się z Synem :te- 
gnała, - Ciętka tałości: - Żyła wtenczas, umierając, - Umrzeć sposobu nie mając, 
- Zostaje w mdłości. 
3. Wola Roska rozka;f.l
l', - Serce lI1artwieje, - Natura ludzka kontruje, _ 
Żalu dod",je; - Miłość ? pla!'ll ustępuje, .- Hyna na męki daruje, - Panna trucbleje. 
4. 1'alllla ld\ika 1111. kolana, - 0, wielka cnota, - Żegna Syna, oraz 1'ana, - Śmierci, 
tywota, - Prosi. teby śmierci była - Uczestniczką 1\1atl(a miła, - Syna swojego. 
5. Tuby widzieć serca obie - At do pełności - Jednej ::;mutku danej próbie _ 
Dosyć miłości: - Oczy we łzach zatopione, - Twarze talem napełnione, - O ludzkie ZłOŚCI' 
6. Gwałt naturze uczyniwszy, - !\latka wpół tywa, - Z rozstania się zasmu- 
ciwszy, - Hmutku przybywa: - ('o się z Synem Jej dziać miało, - Serce prognosty- 
kowało, *) - Ach, zła nowina! 
7. Wkrótce słyszy te nowiny, - Kraje się serce, - I:t Jezus. Jej Syn jedyny, 
- W tydowskie ręce - Przez Judasza jest wydany, - W Ogrójcu ciętko zwię.zany, 
- Krew leje w męce. 
8. Do ciemnicy gdy wtr
cony, - Król wiecznej chwały, - U, jak tam jelit 
zurągany, - Smutek uie mały: - Zbity ciętko i zeplwa.ny, - Za gorszego. nili łotl' 
zwany, - Synaczek miły. 
9. Widzi, gdy Go jut biczują, - Rzewnie płakała, - Cierpieniem głowę I.oro- 
nuję., - Jak wtencza:s żyła: - Gdy na to z talem patrzała, -- Woli Boskiej serce 
dała, - Nią się trzeźwiła. 
10. Wtem Go z kr.!ytem popychaj
 i ur
gaję., - Na górę Go prowadzają, _ 
I tani krzy tuję.: - Katde młotem uderzenie - - Czyni Pannie serca drzenie. _ Z świata 
rugują. 
11. Wisiał na krzy tu rozpięty, - Nie zapomina, - Ciętkościami bólów zdjęty. 
- Pomoc dodana - :\Iatce sw
iej ukuchanld. - Jut od wszystkich opuszczonej, _ 
Jan Jej Z'.l. Syna. 
12. Bolesna Matce zamiana - 110 płaczu ;ldatna, -- Za Buga mieć Synem Jana, 
- U jako smutna, - Gdy Longin serce przebija - Synowskie, Matki nie mija. _. 
Rana okrutna. 
13, Podczas zmroku z krzyła zdjęte, - Wszystka zbolała - Bierze Matka ciało 
święte, - Lepiej poznała: - ::iwojemi je łzawi zlała, - Niemi Boską krew zmywała, 
- Załość nie mała. 
14. O .Matko pełna tałości! - Weź nas do Siebie, - Utyj nad nami litości, - 
Prosimy C.ebie: - Uproś zdrowie w szczęściu hojne, - naj nam sumienie spokojne. 
- A będziem w Niebie. Amen. e 


PIESŃ 141. 
Knyiu święty nade wszystko. - Vru fldelis...) 
1'on 1. (Skala dorY/lika: d, e, f, !I, a. h, c, d.) 


. 
f 
 -'

fm==T=+
.
 
_:'= 
 -J,+
 %_I'

 EE::III___

_ 
 -J . : .- - - 
-=-:

- 
I lłf I
 1ł1j 1\11 !I 
 
l b:--==-----=--i r"-1T-

 

-=-
 łł-
 ---.:.--=l- -==C5= :s 
\.ł 
.!,ł 


') W r6&ylo lo gre,'.) 
...) }"ortuuat, (VenantiuB HOIlOńuM Clementianu.) urodl:on,. (w Trni.o1) we \VeD8ckiea, BiBIrup 
r. 699 w Poitier.; piuł wienoem &yoie Ś. Marcina o Tour. (coter;y keiVgi) Ś. Germao.. Hilaryu.oa i innycb' 
DI.kop6w. Ko'cioł Poiti...ki ..ci 1'0 jllr.o 'wiV&ego. Umarł w r. 80t elbo 810.
>>>
PIEt:.NI WIELKO-P08TNE. 


255 


.. 


' 
 I 
 '" · 
- --1-- .....- ___ 
 
l -1::-,-'-- --- 
Eł::33= _ _-::+ _ --=Ił
 


--=- _.. _ = :::=::t=: .
 

 I'!JEI3=ClLT D"t== 
 
 I -r
1 
· IjiIł.L d 1- bf """: I I J 
. .
- 
 ----- -___,- -1-. 
 =:. 
- - - ---
- -
 -- 
. r :!:::-- _ - -
 --=-
 __ - I fi 
-

_ =E
I=1:=I -- 7-
T-
EE-r
 
......... - 
 l. Krzy - tu świę-ty.) 
Crux fi - de - lis 
fr a-1 
 _:L J -ffi=j 
-t- ł=FF 
 ::i
1==łi 
- 
::C =-
- - -=-.-
 jr
 --!

-=rJ 
- i ----
- --f----r- r - -,,---- j -------r f-j- r 
lit f I I I I I ....J t 1- 
l 6. 
7 
 
. 
- I 
 _ I _' -
- J- 
 _
 =-J-: I I::: -1..._ _,
 _1)_ C!1,
r 1-- .#% 
J-'-
 
- ri/ 1 
 __ :=t:=:= _ 
_
_=:t__ ___, 
'.... I 
na. - de wszystko drze - wo prze-naj - śla-ehe-truej - sze, 
in - tcr om-ues, Ar - bor u - na no _ - bi . lis: 
r 
- 
 I 
--
J 
 - - J - -L--L= -,-J 
 - -===1 -ł--l= 
- --- -- --'"-- - -.- -- ---1- - 
h=F --R 
8---
.
---- 
 +-
-- 
 
- iłrl' ł1j 1 11 i 11'1 I 
6 1\ 

 ' 
I. I Jz I I I ' I ..... I I I ' J ,...... 
...-... .. . ' '. I 
rE , ' jg - 

_...

- 
 -.- Jz_ ---- -'- - 
 - 
.: -: 
-- Ł==I -r-=f -1-- 
_.- t:t 

 
-- - r--- - - 
 _ - r-- ---=1== __ 
I ! I 
W żadnym le - sie ta - kie nie jest, je - uno, na któ - rpm sam Bóg jest. 
:Nul . la sil - va ta - lem pro - len, Fl'on-de, tło - re ger - mi - ne; 

 --=r . '" .. 

 
 

 -- ---- E ==ł="""-- 
 -- - 
 
= - - - I -::t==.- -_ __ -
 -- _ -- 
- --- - - -- - +-= te=:ri- - -
-- 
- 
- 
 
 j -ffi pf"f ____ __ _ -ł-- J-
 
 _ _ ... _ 
j - I ".. "" I - r "" - .. 
I I I I 1' . 1 I 
 I ł I I 'I I 
.... ......-' I 
- 6 - 6 6 /;7 
I _
_ I I I --I-1-.L
 
9 
 '- 
+-LL - I----
..." F 

 .- --F=r:
t 
 _ r 
- F=f
 $-.--- - 
 
-_-L:: - J 
--...----,.--- -- r- -- - --ł----ł--.....I+..- 1::-_-- 
-f--+-.._ , - '-- '- ---ł""'- -- 
-r-.-r-- 
--- ł-- - -- --- --, - . -T-+---I -1--.. 

ło-dkie dn:e- wo sło-dkie gwoździe 1'0 - sko-sw}" o _ woc_ no - si - ło. 
Hul - ee lig-num, dul-ces cla-vos, dul - ce pon- dus I'U - - sti _ net. 
2. Skłoń łla
'2ki, duewo święte, - Vltyj ezłoukom tak rllzJ,ięt}"ln, - Uuwień 
teraz Oli\, srogość, - Którą.ś miało z J'rzyrodzellia; - ISJ'Ulić lekkuchllo i cichuchno 
- Ciało Króla Niebieskiego! 
3. Tyli samo było dostojne - Nosić światowe zhawienie; - Pr"ez Cię przewóz 
Jest naprawion - Swiatu, który był zagubion. - J\tóry h-ięta krew )lOlała, -_ Co z Ba- 
ranka wypływała. 


. 


") KuyAu IiwiVty lipie we .iV "'Ue d. 3. lIiI.j.. .. urov'r.to.ć ..Zn..l...ieui.. .. K..y.... (Jo'e.tuln 
lnventioni. e&Dctae Cruci., DU}Jlex eecundae cf.laai8. Równil\1 d. 14. "'r.e6ń. na ,.PudWJ"il!lzf'[)ie ,. .h:r
y:ta. 
I'eatum Exoltat ioni. ...n
tae Ctuoi., Dupie" m..jn..) - (Kreu.erlindung.-und Kreu.erhohung.fe.t.)
>>>
J,56 


PTF.SNł WIELKO-POSTNE. 


'" 4. W jasłkach leżąc, gdy tam llłakał, - Już tam był wszystko oglądał, - 
U t:tk haniebnie umr:;.eć miał, - Gdy wszystrk świat odkupi{- miał: W onczas mię- 
dzy zwierzętami, - A teraz miedzy łutrami! 
5. Niesłychanal: to jest dobroć, -- Za kogo na kr yżu umrł:eć; - Któż to może 
dziś wykonać, - Za kogo swoją duszę dać Y - Sam to Pan Jezus wykonał. - Bo nas 
wiernie umiłował. . 
G, Nę(lznebyt(} serce było, - Coby dziś nie zapłakało - Widz:fc Stworzyciela 
swego, - Na krzyżu zawieszonego, - Na słOlicu upieczonego - H:Lrauka wielkauocnego_ 
7. Maryja MatkIl patrzała - Na członki, które powijała, - A powiwszy, cało- 
w
a: - Z tego wielką radość miała; - Teraz je widzi zczerniałe, - Żyły. stawy 
w Nim porwane. 
8. Nic hył taki, ani będ:.de - Żadnemu smlltek na. śwj('cie, 
 Jaki czysta Panna miała 
- Wonczas, kiedy J1;II'?ekała: - Nędzna ja sierota dzisiaj, - no kogóż się ja sklonić mam! 
9. .TCllnegom ::;ynaczka miała, - Com Uo z Nieba być 110/.nala; l tegom 
już postradała, - Jednom się BaDla została I - Ciężki ból cierpi me serce, - Od żaIII 
mi się rozsieść chce. e- 
W. W radośeim Ho porodziła! - Smutku żadnegolll Qic miała: - A teraz wszystkie 
bolesci - Dręcz. lilię dziś bez litości; Obymże ja to mogła mieć, - Zebyw mogła 
tpraz lI!11rzeć! .. 
1 l. Byś mi, Synu, nisko wisiał, - \Vzdybyś ze mnie jllką l)omoc miał! - Glo- 
wębym TWQ;ę podparła, -- Krew zsiadłą z- lica otarła;'- Ale Cię nie mOKę dosią.dz, 
- Tobie, ::;ynu, nic dopomodz I 
12. An:elskie się słowa mienią., - Symeouowe się pełuią.; - On mówił: pełnaś 
miłości: - A jam dziś pełna gorzkości! -.- Rymeon mi to powiedział, - Iż me sl'rce 
miecz Ilrzeb6
dź miał. 
13. Ni ja ojca, matki, IJmta, - Ni żadnego lJrzyjaciela - Zkądże poci...szenie 
maili mieć? - Wolałabym stokroć umrzeć, - Niż widzieć żołnier.1.a zlego, - ('o II1'ze- 
hił bok Syna mego! . ... 
14._ Matki, co syuaczki macic, - Jako się w -,nich wy kochacie; - Kiedy wam 
z uich jedcn umrze, - Ci
żkl ból ma wasze sel'ce; - Cóż ja, com miała jednego? - 
Już nie będę mieć innego I 
15. O nicstetyt, miły Panie! - Toć nie małe rozłączenie; - Przedtem łJylo mi- 
łowanie, - A teraz ciężkie wzdychanie. - Czemu:ł;, Hoże Ojcze, nie dbasż, O Sy- 
naczku l,iec
y nic masz! · 
Hi. Kttrzy tćj Pannic słllżyciC', - Smutki Jcj rozmyśliwajcie, - Jako często 
omdlewała, - Często na zicmię Iladała. -- Przez te smutki, któreś miała, - Uprośże 

 nam wieczn'ł chwałę! Amen. (Fortunat t 609 albo 610.) 


PIEŚŃ 142. 
Któryś cierpiał za nas rany. .:....- Qui passus est pro nobis. 
. (Na cztery mieszane głosy) 
(Pillt. razy ł'owtOl'zyt.!) 
t · ::;('o"to . - 
ł 
 
-1
__ J
-J=
 
=
 1 1=-- ;


 - -:-= ;; --==

 -
- --- -E 

=I 

 -F -:- j' 
- :::- r - -r
i-r--:::ł
 r - r .- r - -r- 3 
Alto. 6 6 5 
l 
 -. I __/'enore. I 
 
'" I I I -- I, 
;- r= -';'...1 -.
 .»-1 
 - IJ -- 
 - - 
 - --- - EI - . - # ' - . - J ] 
. 
 l'" ..'!I! ."1"- -
- -.'" - --- -- - -- -- - --- l 
I 
 L -I,. I "': 11_ L -- . - . - - --- .- - - - --- 
--- -- -t-- -- . - - - - -... - 
-_I!_- 1-, 1- ł- 
.- --....".::r=- 
 -r:
,-- -- t -
--(l.-_:::: - =---=- . 
- '
 ::;,1Jasso ..... I I 
1. Któ - ryś cier - piał za ,nas ra - ny, 
Qui pas - SUB eat pro 110. bIs, 


. 


.
>>>
PIESNI WIELlW-POSTNE. 


257 


1E2
 == 

=E
 -1-
===R===""-1 
 

 F 
 - f=i rr-

t 
 
 
6  
Je - zu Chry - ste zmi - łuj się nad na _ mil 
Je - su CllfI - ste mi - se - re . re no - bis I 


... s .. s 
fi::

]E- J==

k: : 
3ł 

¥m" ---==ąrftti r O- ill! t i 
3J 

):
 -
_
 
F=-
 
: jj 
c:::_:l:J__ . 
 E::::: I r --- r= 1;- 
Któryś ł:ierpiał za nas rany. - Qui passus est pro nobis. 
(Na cztery męzkie glosy.) 
TenOl"e 1. I I :r=-J
=
-=
=h= 


f


ftff= 
 
l
 
I Te/wre 11. 

 
. 
 

oJ.1J 


'
?1i 
 
l=

 
-I-=.
I -ł- :ł.i= i - 
 
-=
 r . - 
Basso II. r --r- 
1. Któr'yś cierpiał za nana- ny Je - zu Chry - ste zmiłuj się nad na _ mil 
l. Qm passus estprono-bis, Je - su Chri -ste, mi-se-re-re no _ bis! 


PIESŃ 143. 
Lament serdeczny w serł:U mem zawsle trwa bel odmiany. 


Lr

=:

j

 
I I łr I I I I I J -:::: I I 

 
6 
4 
S 


. 


: #cJi - 
 , -=,, 
....LlcbJ
 :
 k ki =d j 
-==--1!- -+-
r -
 -
r=F=+=
-łr. -FI 
-ł=I 
----- -, 
l. La-ment Ber-de-czny 
I-le, gdy WBpODlD
 
ss 


--
>>>
258 


PIESNI WIELKO. POSTNE.  .-.--::::: 
, 
 ==d 
 E - --J-
 ==j-===; - ==--E
 
' I -r i - j j l
f3-r
P r-l 
l
 
fF =F-P 
6 ó 6 6 
h
-J.,.,-Ł:+-
= .!- -- := 
 

 r- ł 
 -Q _::: 

 ==--=:::;; -- 
 
O.,,
 f-=t-- t=t:- 
- - 
----
 ---- 
I 
 I- -1--_-= =t===-===--== =t: =.-
- ===
===== 
. '-=-':::: 
w ser - cu mem zaw-sze trwa b(z od - mili., ny, 
na' Zba-wi- cie. la mo - je - go ra - ny. 
---- -
- I :::: J =1===1-- 1 - -- --::::: 11 

-C
-F

 - 
 =
==
 
 IE 
 r- 
I
 =ł
:+=:
=
 
 
I H ł 
Ó 
. 3 
-- : # d
J_!

 

 1 :::: 1 - : 
 -
 J i
 J = 1 .J:

J. -

 ] 

}:_,,
J
=ł="-
- '-r-
-- "- .- }
= - --.-.-J,j
-=-'-lł 
t:=-r4-:J!::-t- 4 -:::: - - r- I - _
t: -r-łr-- r -:::: 
Na Je - gośmierćslllutną, ach! ach! ach! 
I mę-kę o - km-tną ach! achl achl 
j 


 - _
 l=-J -'1?
=J=

'- - f
 II 
'!fjZ:=:r-j- t-rr r-=f j-j-rrr 1-' LF I:ao. 
6 6. 

 =#- 


J=-_ J:--J J- = J 
 -- J * i -j 
 m t :=d
_
= 
 
 =e := J] 
I 


_L_L "- "_
- 
ł'''--J-- ł-- - 
-- ----"1--- _ 
\.'-=___t:=L_ r--=t:- -I--l-I--I--j- - -,::::::::::1-- --..:..--- 
Któ-rą, mnie sal- WI1-jąc,')Z IJie-kła od- ku -pu-jąc, po - - - niósł. 
2. Ach! jak tyl'aJlslw Jezus najmilszy był biczowany, - POt!'ID koroną z cier- 
nia ostre
o koronowany, - Trzcinę w rękę dano, ach, ach, ach! - l{rólem przez 
śmiech zwano, uch, ach, achl --.: Zbity, zekrwawiony, policzkiem zeh!ony ciężkim. 
3. On dla zbawienia mego na krzyżu był rozciąglliony, - Ch'hy baranek gor- 
J3zy nt\d łotry był ogłoszony. - R..ce przylwwano, ach, ach, ach! - W bok ranę za- 
dano, ach, ach, ach! - Za okupno moje dawał ciało swoje męczyć. ' 
4. Czemże tę dobroć Palla .Jezusa ja odwdzięczyłem, - Czem się w rewanżu .*) 
Bogu mojemu ja przYl!łużyłem, - Jego znieważałem 1 ach, ach, ach! - Co dzień obra- 
żałem, ach, ach, Bch! - Strach wspominać, jakom laską Jego gardził. 
5. Jakże niegodna taka niewdzięczność lJiekła wieczlI('go? - Ach! godna, go- 
dna, Jezu najmiIszy, znam się do tego. - Wielki to cud Boży, ach, ach, Bch! - Że 
mnie ziemia może, ach, ach, ach! - Takiego grzesznika oraz niewdzięcznika nosić. 
6. A to najcięższa, żem tyle razy odnowił rany, - Bogu mojemu, ile ode mnie 
był obrażony, - Jego obr
żałem, ach, ach, ach! - Rauy odm
wiałem, ach, ach, ach! 
- Nie pamiętaj, Panie, -:- OUtlUŚĆ me karanie -- ciężkie. 
7. Bo już do CieblC, Jezu najmiJszy, ja się udaję, - !:;crce Ci moje na wieczną 
służbę w ręce oddaję. - O Panie jedyny, ach, ach, achl - Odpuść moje winy, ach, 
ach, ach! - Wszal,żeś miłosierny, w dobroci niezmierny, - wicc.lmy. . 
8. Już chcę żałować za grzechy moje, chcę ł,łakać za nie, - Choćhym miał 
w oczach ocean cały, łez mi nie staniej - ł!om nieskończonego, ach, ach, achl - 
Boga, 8tw())'cę swego, ach, ach, achl - Obrażał szl,aradnie, - nie przebłagam sna- . 
dnie - Jego. Amen. . 


.) Salwujljc (. lao.) .aohowujljc. 
..) W JOewanło. (. fioan.) w .łomian. 


.
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


259 


PIESŃ 144. 


Ludu mój, ludu. - Popule meus, quid feti tibi
 


I 
 _-_-::.- =
:j ===== m ==z:: 
 === ł :::: 1 - 
 -- 
 
 - 
 
Ił --d- -1- - --1- =- 
 -- -=1= --=1-- 
I _C' - - -- - -=1- ,,- - =-. -- - - 
 ==1 -.- .=-..-,- 
I --- i-:;;;
 -,-- i - i Jf -f #f :::
F-I--i-- -r:'ł -I - 
(j (j 
I I I I J I 1_ :::: 
 I I I I I 
!'-': -=:- - _-1-;:-
- --lI
=- ł 
-==- 
-
e ll =-
 =- -_ " 
 _
 -- 
 
- 
IL p _£- 
s _
 S-ł - --=-J.l! --. =--+-
- ------=8 
_ _ 

 =-' I " _ 

-=--=
 _ _1-- =---==+= 
===t::: -- . 
I ,-::::: I 
l. Lu. du mój, lu du, 
W czemem za . smu - cił,. 


.... 52...... a 
'- 
 ł;;_-_ ' _ 
 - -=1
 ł =C
 
; lr · 

. -.
 
 2
=1
 
 1 
_t'
 - = 
- =-.-= 

-::::::lI----;"'-
- 
 fI-
 --=

 ==1_. -=d.::_ 
I -- --- - -- -- -- --0- --- n - ł-- --fl.-___- - ,. -- -I -fi -11-- 

 
 
" I ł-.- 
 , r- 
 I I I 
- 
j I I 'I I"'" 
 I I 
 _I 
6 5 

- : ::::._
-=-
 - J-J 
 -d -
-:= ł 
. =
 - l -lI
 

-
1::;; 
 
,) \:.;;--- - -lI--
-.::-- l - ---11-- -- -6- '1'- 
I -=I:" =- i -
 r=- F -+ -- 
--==I: 
 - =:..---r'--ji - - -::::::::::::;._. I -=

 
:::: . j,.I 
có-tem ci U - czy - nił? 
al - bo, wczemza - WJ - nił? 


. 
I
 f 

===

ę
:h

f
'=
 
l=Ęh=i
-==Jg . 
,!£F -I_
 ___
.=E'::____:::I___lI__
_ --.. 
I :::::-, i r i
t F r I i r r=--t F 
6 
6 . 
3 6 
k:-- ] :::: J :=d- #J 
) 
 -:-J
 
 p
 
 I=- #
 - 
-"-rt 
 =J=E- .'=ł J:-=b 
 
 '- 
1-..J'
1c. s.
 -- _ ===- 
--
 - łt-= ='-I...:-=-J

-3::=t "-=1 j 1- -= 
..J :::::-,-- r-j -+----.
-- - 
Jam cię wy - zwo . . 1ił z mo.cy Fa - ra - o - . - na, 


::::: 
1
 
=
 8 

- d
 
 
=2
 :j
 : - J 1 
rr-r-r=1- r.-- 
C F= I=r- r Ti- 3 = ił- -\= 
 
I 6 

: =- # 
 
-
 
 
J
J -=-d 
 =
_ -.J ==--ł-:::-=- +- 
 J=ł=--J-: 
 ::::: I 
:L p.= , 3 ----=t31-_ =-;;:;t::-=
- =!::::::::t- J - J- - 3---=:: 
f___t-___ -
--- -- --1-- -==1--= =-==t::- 
r . :::: 
A tyś przy - rzą - - dził, krzy t na me ra - mio - na. 
2. Ludu mój, ludu, cotem ci uczynił? - W czemem zasmucił, albo, w czem 
zawinił? - Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący, - Tyś mi zgotował śm
erci 
znak bańbiący. 
3. Ludu mój: ludu, eótem ci uczynił? - W czemem zasmucił, albo, w czem 
zawinił? - Jam ciebie szczepił, winnico wybrana, - A tyś mnie octem poił, swego 
Pana. 


881'
>>>
r 


260 


PIES NI WIELKO-POSTNE. 


4. Ludu mój, ludu, cożem ci uczynił? - 'V czemem zasmucił, albo w czem 
zawinił? - Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie, - A tyś mnie wydał na ubi. 
czowanie. 
5. Ludu mój, ludu, cożem ci uczynił? - ,V ("Zl'mem zasmucił, alb, w czem 
zawinił? - Jam Faraona dał w odmęt bałwanów, - A tyś mnie w}'dał ksi
żętóm kapłanow. 
G. Ludu mój, ludu, cożem ci uczynił? - W czemem zasmucił, alho, w czem 
zawinił? - Morzem otworzył, hyś szeM suchą nog
, - A tyś mi włóczui
 bok otwo- 
rzył srog
. 
7. Ludu mój, ludu, cóżem ci uczynił? - 'V czem zasmucił, alho,w cu'm za- 
winił? - Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku, - Tyś mnie wiódł słuchać Piłata 
wyroku. 
. 8. Ludu mój, ludu, CÓżem ci ucz}'nił? - ,y Cł:emrIU zasmucił, albo, w czem 
zawinił? - Jam ciebie karmił mann}' roskoszami, - Tyś mi od}1łacił 1101iC2,ko\V8I1iami. 
9. Ludu mój, ludu, cóJI:em ci uC7.ynił i' - 'V C7.emem zasmucił, 1111'(1, W ('Zem 
zawinił? - Jam ci ?e sIlIIły dobył wodę 7.drowlj, - A tyś mnie Iwił gOT}'C7./j. żMriową,. 
10. Luilu mój, ludu, cMem ci uczynił? - 'V czemem zasmucił, aJbo, w czem zawi- 
nił? - Jam dał, że zhici Chanaan IIT610wip, - A t.yś zaś t.rzciną hił('ś mni(' po głowie. 
11. Ludu mój, luilu, CÓżem ci uC7.ynił? - W C7.cm('m zasmucił, alho, w czem 
zawinił? - Jam ci dał berło Judzie, udzie Ilowi(')"zo)Jp, - A t}'ś mi ".tlocz}'ł cier- 
ni()w
 koronę. 
12. Ludu mój, ludu, cM;cm ci nczyuił? - 'V CZI'm('m zaslllucił, albo, w cz('m 
zawinił? - .Jam ci". wywyższył micdzy narudami, - Tyś JlIllie nR Ilrzyżu IllIlhvyższ}ł 
z łotrami. A men. 


. 


. 


Obj8iAnicnie. Improp.cria są to wJ"rzuty, które c."lIi D88:& ZLawici{'] ti'in'ruu Juduwi x l'owodu 
j
go okrulll
go po.t
pow..uia, lIiowd.i
..no
ci, jakli M" .iO odplRcili lu odcLr.ne dul,rodli..j.t...a. 


. 


rIESŃ 145. 
Niechaj będzie cześć, chwała. 
(Na Ninrlzielf; Kwictll,!.) 
. 
2 , . 

 - -- J - -fj - - ...--ol. --=-=-r 
 - - /"1-;,,--,-- - ------ 
 
T"Q- .-. - - --- - -
.--- ----ł----ł - J l - j ---::J- 
- 
t=rJ- r =-===:: -= -I' 
 -- f-= F - f- ---Is --="F -- 
6 
B 4 
2 

 I'''''' 
 - I.... 1"1 I I , I 
....
 . 1_ _. I'. .... 
 :' 
n: 
 p
 
- =-- .

 
 l t -- : " t - "---.: 1 
-- _;:.a.. 
 

 _L____.__ -+--- 
,,-
-ł-c-- 1 -- - -::t --IO- 
- ---:--------- --r-t.;-iI'- -- - -f-- 
l. Nic - cllaj LI.' - dzie cześć, chwa - Ja, 
 J "'---J- 
 - m - & 
 IJi_ 
 ------ J - J 
- - ---+----j- - --1 - - -ri-",,- --,--- 
--Ił,-----ri- --_fi:=. _..=....:t:= - --- 
 -,,--- -li-- 
I I ---Ći --i-=tt=-
i-- -r 

f F -= =r.:1 -l1ł --rJ
i:'=::== 
. 5
G 
I J J J J 
J I 

.

==
 
 .- 
=F - =- @= [
 - --- -

 p: -

 Er: - 
 =- 
-- ___-L..--===+.:_ .. _ _ __I-- _____
 _
 
-- U -j-- --- ---.-1--- - 
Zba - wi - cie - lu, To bie.
>>>
PJESNI Wmr.IO-I'OSTNE. 


261 


. 


::::: . '" I :::: 
r f!
)
ł 
-Ft-=
 -;
 =I
 
=t=:j - - .
J

 cf=: 11 
f.1Z_JL_- r- -
-
-7-/l---l=1'-. - --.---.- F--F -r-'--

- 
I I :::: I I I.; I.; I I F I I (i . r::::: 


 i= t - I- 

-:- 
-i I =
- r-: 

L
-:
 ł 
 ] 
-
 -- - -r--1--i;l- --ł----r- -- - - -r--- --- 
:::: v ::::: 
R t.ó -l'ąś dziś Z list uie . win - nycb ])zia-tek wzhudził 50 bil'. 
2. Tyś jest I\:r61 Izraelski, - Z Hawida zro(lzony, - Coś }JrzY8zedł w Imif;' 
Pańskie - fl.!dź błogosbwiony! 
3. Ciebie wyslawia Niebo, - T ,"sz)'tko Btworzrnie; - Tobie człowiek śmiertelny 
- Swoje nuci llicnie! . 
4. Tol,ie dziś lud żydowski - Słilł dł'óg\, llalmami; - My tH; l'rzed Ciebie nie- 
siem - Swe modły z pieśniami. 
5. Wdzięc;mieś ich przyjął chęcij - Pn
yjm, l'allie, i nasze! - Wszak I'rzed 
Tobą, co dobrze, - To I,rz)jemno zawsze! 
li. Olli cześć dali Tobie - Na śmif'l'(, idącl'łł1l1j - My TI'Lie dziś śl,iewllmy - 
W Niebie 
iedząc('mu. 
7. I'ełna jest cala :tieu,il
 - TWf
t'j chwały 
\"Szęd,ti(', - Niechaj błogo
lawioll(, 
- Imię Twoje l'f;'dzie! 
8. Tobie chwala na Niebil', - Na ziemi Hosanna, - Hlogol'lawiony, kt6ry - 
Przyszedł w Imię Panal Amen! 


. 


. 


PIESŃ 146. 
Nieth wszystkith wiernyth. 
(Na mieszane głosy). . 

 - . Canto_ '" ci:: 4- 
r tt


 :I=" 
 
.; _ -I -
-
-- 

.-__ 
 
E 

=---K 
- ł = - ==

 
I
_____........._=-J_
._ .--
. 
p.._IE____
_ 
- /I--
- F _
:3 
j b: ;
 j jO 
 L I -
=i 
= 
r 
 - 
 

; 
_
 
 
 d_ =
-'J 
r J..':.=C
---==-;;==-:: --.;J--= - 

 -
-
=-- r:= 
 --fL- - .
 .f-=t:.:::3 
-
------- ---- -t--i,./-o--r f 1--- 
Basso. 
l. N iech wszystkich wiernych o - czy 


. 


I 
 _..l.._L_ l' --/".--
 
 -+---- -+-r- I - -/
---"--+---J 
 -==---I- :2= 
 
1 - -Lf."- - fJj - --.-0- -=- -+- - -.-_Jl.--ł--ti s:--- 
!'-- --- ---- --c- -- -.---.,,-. - - -- 
m -- -- 
-'--..-- r ----- -..,--- 
 - -.-- -....-
- 
' I 
-
I-
-
---r 
 -r -r
-
-i-T- -i-j- 
I . 
1.._ _J- 
 
 l
- J-=i _d .
-- t J__J 

-
 ł d_- :s 
 - 
I H:
 L f'- --- I_jR=-.___ L -t- tc --'
 .-.-- ---.-t--- 
\ t::::
-== t;e:v-O- I=.L 
F- I_
Il=t:: F-= =

 
dziś gor-zkie łzy II' - ją, Niech ser - ca nas wzy . tom - nych
>>>
262 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


. 


t 

 - _J. .'-1'" -_....... 
 ---! ID -
--! ---J---
 
 --L--1
--t.
. 
 
-
 - - - =- =-
=-- - = ===1====-=1 -:-
- -=
-::--
. 

 
, __ 
,,_ 
I =i
ru
("
=F , 
 -U
rr
 Z c-f 
=rii 
b :-:Il =-- J 
-f-= !=
 =t 
 . 
 _lJ- 
 A


 J- J0FJ
)' 1=:: :13 

-- --- -fi f,--I:- -. -_=-- . -. -1 "H,-+:- _"= -r.:-" -1i-r--.-3 
-- I - 1ł -11'- -t -ł---- --II'-r' -Ił ---t--.- 
od 
a - lu to - pnie ją, - Acb, jak bu - lesuy 


I . 
I I 2 

 --- J - ,-- 1"'--1"'--' 
 --1---.- 
 --_1- -1"- .,..., -,- - I ---:::_l-- 
 
--I- 
 - -'=--.JI ----"-'- --o-
-- -tJ--,,-- '-;;1--- ł - -...:.J -l 
-== :s =-- --- -=-.- 
.,,-- -fl- 
 =-F- ;-: = - ..=
: 
r -

fI ---:
 =
- = -- 
I .1 I i 
 
 I I I I '
 
 , I I I 
-- . /'I r'I I I I 
L
;:/2 
 

 j -
 :t: 
= r- f 

 I 


- 
 '/J
 -=1_. -
-- 
 
 
 = ;J 
 

 -- -;:; - -....- -"- F -- "-' -f-- ---ioI- t- - r - --. 
- - -;- --\;1- 1-------.-- --- 
wi. dok przed o - czy si
 sta - wia, N a gó -- rze Kal- wa - J'y -  d2- '-l-l' ---1 
 -
===:j 
1 -- -
=i'-..j 
 _' -r:-j
 
 1 
-
-= ,,----- "==-=--ł==-d- ::- 
 =-It.--i _ --=-1Jt:.__
 ,,-=.-.:-;, _ 
I == j-=, 
 F - 
r'1 F
 - : -r1--rr -= rrU" - - F-=- E ifj" :- 
I li li 

 I I-}' J -J. .J. I .!1i-., 11 j I J /'j J J 
. -- 
 - ,,-- '1 - -'- - .:.:.. 1 - ---
 - [ - --,,-_,__,. - 1" 
 - - [ -' - - :f' - - - --- 
J 
'-=Ii - - - - ---- . -Q-- -- ,,-, --ł- GL - .1:: ----ł--" fi - " - 

.f_ - -.fI -.,,- --- -I-: - -- . - - ---l:-r- - -r- I 
 - t- -- 

J'-==L-=-
:... 
 =L == - f - ---=-
--==
-- ==-
-=-==---=- 
nas smu-tku na . ba - wia. 
. 


. . 


. 


. 
2. Wisi na krzy
u Jezus ze szat oblla
ony, - Dwaj łutry okołu Niego z tlj 
i owrj strony, - l\Iat'a Jego pud krzy
cm z JiLllcm ucznicm trwają, -- Od smutku 
i ż"łl)ści srrca ich się krają! 
3. Nadchodzi ostataczny momrnt 
ycia Jl'gO, - Bogu Ojcu }wleca w r
ce ducha 
swego, - Z ramienia 8łowa zwisł: '1I:i: oczy' zawiera, - Arh, płaczmy, Jego dziatki! 
nasz Ojciec umiera 
4. Umiera sprawiedliwy za nirsprawiedliwych, - Pau święty, Pan niewinny za 
winuych złosliwych, - Myśmy to zawinili, nas więc karar miano, - Za lias na śmierć 
krzytową Jezusa skazano I 
6. Ćmi się słońce i księ
yc, skały się padają., - Drzy ziemia, ze swych gro- 
bów umarli wstawają, - 'Yszystko stworzpnie ci

)dm smutkiem napełnione, - I wi- 
dzą serce Pana włócznią przebodzone. 
6. O Jezu konający! z łotrem pro8im Ciebie, - IJamiętaj na nas grzćsznych. 
gdy usiądziesz w Niebie, - Niech l rzy skonaniu naszl'm głos Twój usłyszymy, - A z do- 
brym łotrem wieczny rl\i odiedziczymy. Amen. 


. 


.
>>>
PIESNI WIEI.IW-POSTNE. 


268 


PIEŚŃ 147. 
o Duslo wszelka naboina. 

....r-ri 
 · 
f 
A#"' 
W3
 
!=
-=Tł
 F =J 
1
 _ E =
-#r-1''f'tJ
 fE
F::-:F =#f-= - ==F=
l:::f: ł =: -+- Er:J 
l L_ JJ1J 
j1 -1 
 1 J _ J J l #f l J q.l--l 
g 
==--
 

-j -t¥E
==

=r=-:
r F
 
l. o du - szo wszel-ka na - boż - na, Ku mi - łe - mu 
a 

-k47--i3 
 - - --=- t " =R=
-. 
 E :::'
 
 
Ł 
 
 
t 
 ,-- 
 fIl- 
.:::'- - -, -r r :
 .-=--
t. --= : .
- 
- J= -=----- r = 
IJ r---'t-f---
--fIl- - -- Ir"Tl
 --I -, T-I- I-I- 
I 
 I _ ::::: 
6 G 6 
I 
 4 
h- 
 
 i
_ 1 - 
jj J 'i i l 
 
J -I_ i_ 
 J .J 1- ) 
 J 
IL:
 
 
 
-t : fE-- - 
!::......:.q:.:..t.::::::- - :-- t=. t=2::...-=: =t _ --==- 
== -
 -ft:===I:E===--===
 -- --===-.:- I r 
- - 
---' -, 
Do - gu skłonna, Wf'j-rzyj -na Sy . na Do - że - go, 
. ::::: 
 

 
r1=

ł.
_ i
 - {
tI 
- - i 

- -
 =
 
 [ ccJ J-1 
 

 
J':IJ 

 
-ł1j- -I-r-=t::- T-t ł1j-I-
- W1T#frr - 
T- -fF-
 
; 1 1 
 
 _
 J 1) % :" I.rn.r;JJ3 l;; h'J li 

-r=
I- .
- I====t=:
- 
 ll =-=--_I"

1Tr-+- [ 
F

=l1 
. ---r=f_-!=-- ---E.J..--I::

 
::: 
Na Zba-wi . cie - la na-sze. go! 
2. Oglądaj na I{rzyżu Jego, - Sromotnie zawieszonego, - Okrutnie rozciągnio- 
Iłego, - Wszystkil go zekrwawionego! 
3. W Pjrzyj nit głowę skłonionlJ, - Ostrą koroną. zranioną, - Głogow, też i cier- 
niową, - Gwałtem na głowę wciśnioną. . 
4. Oczy Jego krwi, spłynęły, - Uszy i usta wyschnęły, _ Wszystkie żyły 
w Nim porwali, - Krew świętą. z Niego wylali. 
ó. Hf,:ce, nogi przenajświętsze - Gwoźdź li okrutllie przebite; - Bok i serce 
przebodzono, - Ostatek krwi wypuszczono. 
, 6. Wszystko przenajświętsze ciało - Jak skorulla się padało; - Wszystkie siły 
z Niego wys7ły - Na zbawicnie wszelkićj duszy. 
7. O duszo, jakoześ droga, - Wielki
m mytem zapłacona; - Wszystek skarb 
Nieba i ziemie - Bóstwo wydało (lIa ciebie I 
8. Nie przedawl\fże się tanic - Dla grzechów na potępienie; - Boć nie jest 
rzecz tańsza iuna, - Jedno, kto w grzechu umiera. 
9. Tęby rzecz IIliał człowiek baczyć, - Że na świecie krótko ma żyć I _ Tysi,c 
lat przeciw wieczności, - Jakoby dzień ku równości. 
10. Przeto się grzechów warujmy, - W JCJi!usie się rozmiłujmy, _ Dać tu nam 
lekkie 2konaliie, - Po ijmierci duszne zbawienie. Amen.
>>>
264 


PIES NI WIELKO-POSTI{E. 


PIESŃ 148. 
Ojcze Boie wszechmogl!cy. - Deus Pater sempiteme. 
To I z II połączon!l, o stopie" w!li
.. 
. :ii-1 
 
L
 =F
T-j '-=+=1 
. = --I 

- 
 -s

EErfl=Et@ =EE F 
 f =F - F= 3 

 a 6 
-,. -d:--1--! J 


 J J J J J


 

-

._-- -- =EF- =3 F.---- :=Et == 
=- _o_ !:=::: 3 
l. Oj - cze Bo - 
e 
l. De - us Pa - ter 


. 
 '-1 _.-.... 
 --1=.-1 


 - 
 -- 
 
 
- -.....- -. - -- --- 
-- -- -- _ 
 -- -10- =-= 
- =- -=__ -=--= __ ==1
-I==- 
I - F - F ..:.F
--
 

 -o-
 
F- -- _]%- 0 - 

 i....J I i- I I 1'Ij 1"-'1 F 

 
G G 

.d J
 ,J -ol ,J ,_ I _ 
_ _J
J_ _ 

 .- r+

4 

 -= 

 
E - 

 
- '''f-- - -In-- r-- - -,..,-- --- -- 
::::::+== .-- 
 =+== - -
--==I =r- - = 
== - 
wszech-mo - gą - cy, Któ - rYB z mi - ło - Bci go - 1'1). - cej. 
Bem - pi - ter - ne Qui di - li - geoB nos pa - tel' - De:  1ł 
t: 6--"..,- 
 ::::: 
 

 F :::t: = I-. -l --+==J 
-- -11. = .---
 1"f"+ i='.-łt
 :- - . 1 ---
 - --=- --=-f g==?_ :ł 
- - r---r:r 
 :::: -- - r=r - - 6 I
 - -,-t 
ó 
B . 
... nP H,,;:= ... _./..-E! Ł.
....Ld. d d 
.# 
- -r 

r? ] 
- - £

W3:d 
- Ze - sła - łeś lla te ni - sko - Bci 
U - ni - cum quem ha - bu - - i - I!ti, 


'-
 J 
 ---T--ml=:ll 


 f3¥r'1 
 =ąj t'... rrCiio- 
6 5 
d d 
 
 d l-ł J
 J-d-:::: 1- - r:J J:-- f- 
g
- 
 


 I 

F 
H'-r E
 b 

,
 -::lI 
::::: O 
By - na Swe - go z wy - BO - ko - Bci. 
Na - tum in mun - dum mi - si - su.
>>>
I'IESNI WIELKO- POSTNE. 


265 


2. Ku wielkiemu pocieszeniu - Twemu ludzkiemu plemieniu - Wydałeś go na 
stracenie - Przez człowiecze odkupienie' 
3. Mi
myt wszyscy na baczności - Drogą śmierć Jego miłości, - I smutek 
Matuchny Jego, - Która cierpiała dla Niego. 
4. Gdy Go we Czwartek żegnała, - Tak M11 mówiąc, narzekała: - Weźmiej mię 
w Ogrójec z 80bą, - Pójdę rada na śmierć z Tobą. 
5. Pan na nię smntnie poglądał, - Po swej Matce tego żądał: - Miła Matko 
racz mię puścić, - Nocci blisko, jnt nam czas iśdż. 
6. Smntneć było rozłączenie - Z swym Synem Tej miłej Pannie; - Miała ser- 
deczne bolenie, -- Patrząc na Jego lękanie. 
7. Gdy do Ogrójca przybietał, - Padł na ziemię, krzyżem leżał. - Tam swą 
mękę wszystką widział, _. l{tórą nazl\iutrz cierpieć miał. 
8. Miał w sobie przeciwne siły - Dwie, a obie wielkie były; - Okrutnie z sobą 
walczyły, - Mało Go nie umorzyły. 
9. Bo Mn lękająca siła - Okrutną śmiercią groziła; - Ale miłość zwyciężyła, 
- Bo ta w Nim mężni
sza hyła. 
10. Klęknął na kolana potem, - Jął się pocić krwawym potem, - Mówiąc: 
Ojcze, możeli być, - Racz ten kielich precz oddaJić. 
11. Jezu miły nie lękaj się, - Wstań, nie klęcz, upamiętl\i się; - Masz niedaleko 
Judasza, - Ciągnie z ludem od Annasza. 
12. Wiedzie na Cię lud nie mały, - Z kijmi, z mieczmi, z pochodniami; - We 
zbroje się ubierali, - Przełoteni im kazali. 
13. Wtem przystąpił Judasz cudnie, - Pozdrowił Pana obłudnie; Potem Go zdra- 
dnie całował, - Pan się schylił, twarz mu podał. 
14. Gdy się miał z tydy potykać, - POCZłł z. niemi wprzód rozmawiać; _ Py_ 
tał ich, kogo szukacie, - Jeśli mnie? to mię macie. 
15. Prędko k'niemu przyskoczyli, - O ziemię Go uderzyli; - Z głowy, z brody 
włosy rwali, - Opak Mu ręce związali. 
16. Związawszy Go tak okrutnie, - Wiedli Go do miasta chutniej-) - Pchnęli 
Go w rzekę Cedrową, - Unarzali Go i z głową. 
17. Sami zdrl\icy szli po moście, - Pana wiedli w rzekę proście; - Powalił się, 
upadł w wodę, - Zbił sobie o kamień brodę. _ 
18. Annasz Go srogo przywitał; - Gdzie masz ucznie ? tak Go pytał; - Nie ma- 
łoś tu złego zbroił, - Fałszywąś nauką zwodził. 
19. Pan pokornie odpowiedział: - Panie, Annaszu, byś wiedział, - Zawsze jaja- 
wnie w kościele - Powiadadałem prawdę śmiele. 
20. Wycią.gnąwszy tyd prawicę, - A miał zbrojną rękawicę, - Wyciął Mu srogi 
policzek; - Pan nasz zemdlał, upadł wszystek. 
21. Azat tak odpowiadają - Paniętom, gdy Cię pytl\ią; - Czemuż nie masz 
w uczciwości - Biskupa Jego miłości? 
22. Więc 11a przemian wszyscy słudzy, - Jedni z tyłu, z przodu drudzy - Włosy 
Mu z głowy targali, - Na Jego świętą twarz plwaJi. 
28. Gdy Mu oczy zawiązali, - Prorokować Mu kazali, - Godząc Mu pięściił do 
Bzyje:- Gadaj, Jezu, kto Cię bije? 
24. Posiedział Annasz w noc chwilę, - A miał czystą krotochwilę,..) - Patrząc 
na więźnia swojego, - Na Zbawiciela naszego. 
26. Annasz wiedzion do łożnice, - Pan nasz wepchnion do piwnice, - Jaki tam 
nocIeg Jego, - Kościół nie imie 
awić tego. 


---'" 


-) Chntnie, pny.!ówek prowincjonalny, po'polity, = ..yblto, prędko, ohyło. 
-.) Krotochwila albo KrotoID., .abawlta obwilO o.yli OlU 8
'''''' 
Wi..... Itatolioka nU UOlY, le w Je'U8ie ChrY'
U8ie dwie 8' natury, dwie wole, a o.oba jadna; jak 
" clłowiekn dwie 8ub8tancye, a jedna i.tow.: "Nou coufuaioDe 8ub8tantiae, aed DniW.H per.onM." (WeD- 
tara. Kuania ak. 868 r. 1
.) 


lU 


--
>>>
266 


PTESNI WIELKO-POSTNE 


26. W Pi
tek wywiedziJn z piwnice, - Jakoł...y łotr z męczennice - ProwadZOIl 
do Kaifasza - Od okrutnego Annasza. 
27. Widział tam Pan miłościwy, - Iż biskup niesprawiedliwy - Fałszywe Nań 
świadki zwodził, - Bo Go na śmierć wydać godził. 
28. Gdy Kaifasz z swemi świadki - Pletli Nań wszystkie niestatki, - Stała 
prawda niestrwożona, - Przed biskupem spotwarzona. 
29. Piłatowi Go posłali, - Osądzić mu Uo kazali; - Wdziali !\Iu łańcuch na 
ramię, - Ten był śmierci Jego znamię. 
30. Wszak wiemy, Panie Piłacie, - Że ten łańcuch dobrze znacie? - KaMy 
więzień, co go nosi, - Od śmierci się nie wyprosi. 
31. Dalej Mu cierpieć nie możem, - Bo się cZYłJi Synem Bużym, - - l królem się 
też mianuje, - Co się nigdzie nie znajduje. 
32. Stał przed Piłatem związany, - Zbity, spluty, zekrwawiony; - Nie widział 
Piłat żadnego - Więźnia takiego nędznego. 
S3. Zaś Go posłał Herudowi, - Galilejsliiemu Królowi. - Oto masz więźuia twojego, 
- Wyzwól, jako niewinnego. 
34. Rzekł Mu llerM niewstydliwy: - Wskaż num tu jakie dziwy; - Żydowie 
mi powiedzieli, - Iż Twoje cuda widzieli. 
35. Widział Pan Króla pysznego; - - Nie rzelcł mu słowa żadnego, - Chciał z Nim 
Heród gadać dwoJ'llie, - Ale Pan milczał pokornie. 
36. Król HerM, serca pysznego, - Wzgardził Jezusa miłego; - Na J(.go wię- 
ksze pośmianie - Wdziali Nań z pawłuk.) odzianie. 
37. Pastwili Mu się nad głową - Z ostrą koroną cierniową; - Uczynili Mn ży- 
dowic - Tysiąc ran w najświętszpj głowie. 
38. Odesłał Go Król sędziemu - Wielce niesprawiedliwemu. - Coś mi to ]Josłał 
niemego? - Przyjmil-j zasię więźnia swego. 
39. Widział Piłat, iż niewinny, - Hzekł: Jest u mnie więzień inny; - :Niech 
stanie się wola wasza, -- Skażę na 
mie] ć Barrabasza. 
40. J{azał Jezuaa miłego - Bić u słupa kamiumego; - Bili Go żydowie sami 
- Biczmi, łańcuchy, miotłami. 
41. Gdy się nad :Nim spracowali, - Ci, którzy Go katowali, - Z powrozów Go 
rozwiązuli, - Piłatowi Go ]Josłali. 
42. Wywiódł Piłat ubitego, - Już na póły umarłego. - Oto macie więźuia swego, 
- Wypuszczam wam Go żywego. . 
43. Niemiłosien.rl żydowie, - Okrutniejsi, niż katowie, - Na ł'ilata zawołali, - 
Ukrzyżować Go kazali. 
44. Piłat w rozumie pobłądził, - K'woli żydom Go osądził; - Skazał na śmierć 
niewinnego - Jezusa, Syna Bożego. 
45. O l iłacie niecnotliwy, - Czemuś tak niesprawiedliwy? - Oto Baranek nie- 
winny - Idzie na śmierć bez przyczyny. 
41;. Żydowie Go pochwycili, - Na górę Go wprowadzili, - Gwoźdźmi Go na 
krzyż przybili, - Między łotry postawili. . 
. 47. Wisiał na krzyżu zraniony, - Zbity, skłótr, zekrwawiony, - Nie mając od- 
poczywania - Od p9jęcia do skonania. 
48. A byłei tam strach niemały, - Gdy się opoki padały: - Ziemia nad oby- 
czaj drzała, -"- Jakuby się zapaśdż miała. 
49. Stało się nad przyrodzenie, - Po wBzym świel;ie zamierzchnienie; - Żywioły 
się zasmuciły, - Gdy umierał nasz Pan miły. 
50. O Panie nasz miłościwy, - . Czemuś tak bardzo cierpliwy? - Dla zmiłowania 
naszego - Zapomniałeś Bóstwa Twego I li 
51. Gdy nas tak bardzo miłułujesz, - Sromot, razów nie czujesz, - Racz
e naa 
tl
t tem darować, - Daj nam siebie zamiłować. 
52. Weźmyż to każdy Vi sWIł głowę - Najdroższł śmierć Je&Uiowę j - Roa- 
Dlyślajmy ją serdecLnie. - Będziem z Nim królować wiecznie I Amen.
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


267 


Praeludium do pieśni 148. 
A nclante. t Ojc,ze Boże wSlechmog/1cy.) T. K. 
I

 
-=-

- 

 A::::b £:r==1
F t 

 d- J 

 =
-
 
l- Q- - 
F =rj- f 
= I =F-r=!:- -- 

 
-:=c. j 

 
L =='---f 
 --

 _ _ T 
 1 - I- I 
 l 
 
 
 --- 
 

e --E?- =-,,
 
=-i_,-1=,,-- - - -.=.- - - s-r==1 
---- -fl-+:i=
-bS-fl- =S
.-,,- - ::ł::--
 -.-- - - 
------- ----ł--fff-t-j-r--- -I----
 - -.O

- ----r--r 
I - 1.1"'1 I 1 I I 
 

 = -:
 ---== .J Jt
;L --.J J%-
 :=d-:: -=!_ - J -ł- L, 

 =#. 


7= F =g=t


- 
3 

 
---
 -£3
£FR=
-

 

--f - #J--t =3 
L=
1 

 -rj=f=r -
1=r -ł=r-=F =r- = 
 - -rr=r- i=-, :3 
- 
J J I _____ 


 -
===

E J-J=
-L- J-J-£Fł- 

r=
 
- 
-
,. 

t:=r=I---
-
 

:r ł:=:= 
 -:==3 
=+=--- - C4= -1-- - - . 
( 

 
;!=-=ą=
-ł--r-rH*
 
· t 

-i r=w!-
tt1

 d-=u 
PIESŃ 149. 
Ogrodzie Oliwny widok w tobie dziwny. 
(Na cztery mieszane głosy.) 
ł 
 ::::Canto. 


 ==-
=
=r =1- -==n .-- 
 
3 J ::=t=I 

: I 4= 
 I -;T 
 f#r I

_f= 
 
:: r-r - r'-i =
 
L,.. I .1".00"' - Alto.1,i '" I 
(j 
I Tenore. 
e:
ł -:- f


 

 
E:::: ___l
=ł!"'r---+--=:J --- b I 
- I.,...i :::::Ba"o. ' 
l. O - gro - dzie . li - wny 
Wi -dzę Pa-na. me - go 
84.
>>>
268 


PIES NI WIELKO-POSTNK 


. 
 , 
f 

 

 
[ - - -t-
 I 
 c=tC 
 
- =::I ==j=--.. 
:j==:::j- __o "J_ 
J - -=-s-,- ==$-'- -j- -.. -s- 
I 
 C ,- r i,-rr :::: -,- j-f. - -cr-,- 
\ I - ,...., I 
I fł
 .
4d-=1r
 d .. r
 == -
.II';; 
 -.;
... . 
 .; 
l . - 
-:-===- ,.=. =-- ---= -.. . _i£ 
 -I:" ł!f == ===-
 
-

-
-r-- I -j -:::: - -;J=--- ---- 
wi - dok w to - bie dzi - wny, 
na twarz u - pa - dłe - go.  }:L 
 L 
, --'-.J--- 
E "L E '" --1_ 
 __
_ 
_ --1-J 
 
- -
.-- ,--ł=, =-p-,,-.-.- _ _ _ 
__ _ _-1__ _..-._ 
. - --,,- -.----- .-,J -.
-
- 
I 
 -== -- 
 C r- r== -C -
 
r...1=i- 
-- 

łf=r 
(j 6 6 . 
3 4 
I rJ I .;----J 
 J J J 
 1) J l' 
 I" 

 .- ."f---- 
 -.--- - 
 -.----- ł -- I2$ -"- 
 
l
 ' 1=-1 :-
.-- 1 -- ---
-.-- -.....--.---..- --.- - ---,. 
- -;::"+-+'-t 
- =-- - ---1-- -ł.,1"'-h - ...,,. -ł-- -
 -.- t 
-....-
_:=- =/-0-"-.-1-1-- 1;1-'" -I=t:-I-- -
=-l;i--I=-- - 
'-- - -.ioI-t;;-r-.....- --:-. -.... - - - - :-- 
Tęskność, smutek, strach Go sci -ska, Krwawy 1'0tzNie- 
ł-- iL-;'L.+- 
 _..-_ "---i-- 
 - ffi ...._ .... 
--- . 
 
-I=
 -,,-+- - -- -. ---' - - -- --j
":.:1--ł--- __ 
tf-- - - -.- - _-.J'_ - - -- -- 
._ _ _ --ł-.-I--- 
_E fi- .-.k!-- -'--.-(Ił- -1- -J.! 
 - _ ._..!_ _i _ -.-II,- 
I !Ttł- -Ił!j 
-v-.-, łIj-- r -
- 5- - r-+f 

 
 
 I I 
 ('I I I I I 
 
 I .
I 

 L 
.Jl. L" 
 1.. 1..-........ J L 
 ... .... 
-1 -
 r -.; E S--
--=
t

 

_I__-
- __
E=J 
_-_
_8____
:=:t=f_",_
_ _ ,-_2=3 
go wy - ci - ska, Ach Je - zu mdlc - ją. - eyl Pro.- wie
 ko - na- 


-. s. s I""': 

P
J ;
.#1?===M:-
 Ef =J.!j9=
==i
 
 

jJ 
I -,:en =".lE cr - 11 -cr-ł-łł-'
-I-'-
 Lff'j:!! 

 r J J 
 D_ I I I 
 I I 
: 

-
FE==:..-- 
- tJ 

-=mR- 
?;J= tJ -.
-3:ł 
-

.ł::=::.=
- 
 
 -
- 
=I - "1-:::
jj 
. :::: ! 
Ją. - cy. . . . 
. .. 
Eece homo, jedna z najcelniejszych prac Tycyjana, tIcrkulesem weneckim zwanego.- 
Rysy Zbawiciela nacechowane są. bolesną rezygnacJą; twarl oprawcy "po Icwl"j Jrgo ręce 
nosi piętno zwierzęcości i sz)'derstwa. Żołnierz rzymski, '"'stojący po prhwrj stronie, 
nieokrzesaniJ dłonią. obnal!a B. ciało Boga - Człowieka i z ust jego na wpół otwartych, 
zdliją. się- wychodzić slowa; Ecce homol Tyeyjan ur. się 1-177 r., powietrzem zaratony 
t 1576 r. w Rzymie; żył lat blisko sto. 


-łIIIII..
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


269 


Ogrodzie Oliwny. widok w tobie dziwny. 
. (Na cztery męzkie głosy.) 
::;Tenore 1. I --I /"I ::::: 

 
=FJ==
 --J 
 -._ --;;;.., m 

. --I--Lt= 
 - I 
 j
 
1t:Iz::
':']-j
-1'-=
f
 -- ;:s-.
,,- ::JI=-=g
_ ===== _
 
_ _-4-- ::i:
 =F
 - r- - -- == = .-
==D=--r
t- -r-
r--=-=r--':::; 
I Tenore IL 
I BasBo L 
::; " I LI /'I/'IJ I ...LJ ::::: 
O:

 = I1F
--=s r 
 =c::;= tg} ==I-_-J ::' - i _. 
 J=p 1 
l"=:- =J
r--, -

 -- - . fi 

=:! 
-- -
 :::::Ba?s 
--r--ł-- j-i- -
-tłr-r -r---::: 
· l. O- grondzie o - li - wny wi-dok w to - hie dzi - WIlY, 
Wi- dzę Pa - na me - go na twarz u - lla - dłe - go. 


( F!:fP:= t 'k bd' )=J=-rc l-c.!' de W L LJfi.!' .b-
  E5==D
--=;=t= I 

--

- '- -=ti - ; ¥1 - - JD==
=
 - 
Ib ::::: . 
 
::;j'lJ.J Jlr:;., j'/"I.i.J /'1/"11 
- - - --- -- -- -
..,- - -.---1.- - - --- -- - fł -..1- 
. --.- ---- -- 
 -- - ---- ,,- - ---- - 
 

 
 L 
==


- =E -
-Ę
=i:= h 
 =kt ==a=:= 

_

 
---IL ::::: __t_ -r- ---
-p---Ef::--Ioi-r--

 
Tęskność,smutl'k, strachGo ści - ska, Krwawy IIot z 
ie-go "y, ci- ska. 
- /"I 

 - -1'-1-_)- -J 
 ---1----L -
1---J- 
 --I-- 
 - 
- -- - --- -- - -;2--11- =1.----.- - d==-fł--. 
- = = 
 " === 1==" - -
 t '---==--=r=-=l="" r.-=
 r-- ' r- -= = F==1 
 r- . 
-- D--:.t- -, _-----I__i.I - -- -r---- 
. . ::; 
r'I r'I I' II /'1/"1 --1 
 _L ::::: 
=

__--='; -==-fł 3==f


!
__ __ -
-==

 
 
-S- 
r- f= I -'- j -

G i r r-- 

1= ::: 
Ach, Je - zu mdle - j
 - cy! Pra - wieś ko - m
 - ją -- cy. 


2. Kielich gortkićj męki, z Ojca Twego ręki - Ochotnie przyjmujesz, za nas 
ofial'luesz; - Alliół Ci się z Nicba zjawia, - O męce z Tohą rozmawia, - Ach, Jezu 
strwotony! - Przed męką zmęczony. 
5. Uczniowie posnęli, Ciebie zapomnieli, - Judasz zbrojne roty, st
wia przede 
wroty, - I wllet do Ogr6jcI\, wpada, Z wodzem SW) m zbójców gromada, - Ach, Je- 
zusa truje - Zdrajca, gdy całuje. 
4. A lubo swym ludem obalony cudem, - Gorzej, niż padł, wstaje, Jezusa wy- 
daje: - Dopiero się Nań C'zucają, - Więzy, łańcuchy wkładają, - Ach, Jezu pojmany I 
- Za złoczyńcę miany. .. 
5. W domu Annaszowym, Arcykapłallow)m, - W twarz IJięścią trącony, npada 
zemdlony; - l{aifasz Go w zdradzie pyta, - A za bluźnierc
 poczytaj - Ach, Jezu 
zeltonyl - I czci odsą.dzony. 


.) ObjeAnienie do ot.. 266: Pawloka, pawoloka, barcł.o cienka tkanina .a..latne,purpurowa, 
dawna jedwabna lub bawewlWlllllaterja. 


I
>>>
270 


PIESNI Wn
J.KO-POSTNE. 


6. Wnet jak niegodnego prawa ojczystego, - Przed sąd poganina stawia Rzy- 
mianina; - Nam nań potwarze wkładają. - O stracenie nalegają; - Ach. Jezu shań- 
bionyl - Jak łotr obwiniony. 
7. A sędzia nieprawy. chroniąc się tej sprawy. - Zwala na drugiego. przeciwnika 
swego; - Herod się li: Niego naśmiewa. - W białą. szatę przyodziewa; - Ach. Jezu 
wzgardzony! - Na śmiech wystawiony. 
8, Wnieprzyjaźni byli. przez to się zgodzili. - Król Herod z Piłatem. kat z okru- 
tnym katem; - Zaś na ratusz prowadzony. - Pan powtóre osądzony; - Ach. Jezu 
strudzony I - Tam i sam włóczony. 
9. Strót sprawiedliwości. świadkiem niewinności - Jezusa się staje Piłat, lecz 
wydaje - Wyrok swój na przywiązanie - Do słupa i biczowanie; - Ach, Jezu w tej 
sprawie - Ciętkie jest bezpraw' e. 
10. Wnetże kaci wściekli g szat Go swoich zwlekli. - Nagość Mu nit bicie. czyni 
ciętsze życiej - Zatem sieką na l'rzemmny. - W ranach głębsze czynią rany; -Ach. 
Jezu zmęczony I - We krwi swej zbroczony. 
11. Nic w tobie zdrowego. nic niezranionego. - Ta tylko odmiana: siność. krew 
a rana. - Widzieć gołe żeber kości. - Widzieć przez nie i wnętrzności; - Ach, Jezu 
Twe ciało - Co wtenczas cierpiało! 
]2. Za nic okrucieństwo, mają.c to męczei\,l\\"O. - Nowe wynajduje, z ciernia wie- 
niec snl\iej - Ten na głowę świętą wdziewa. - Krew z niej ranami wylewa; - Ach. 
mój Jezu drogi! - Jak to ból Twój srogi. 
13. Krew nosem i usty. jakby przez upusty. - Krew przez uszy. oczy, strumie- 
niem się toczy; - Wtem się z Niego urągają.. - Przy purpurze trzcinę dają; -- Ach. 
Jezu wszech Królów, - Królu oraz bólów I 
14. W takim go ubiorze Sędzia z sobą. bierze, - W rynku Go ludowi na widok 
stanowi; - Oto człowiek l') taka poetać - Czy mote się w życiu zostać? - Ach. Jezul 
nikt Ciebie - Nie wsparł w tej potrzebie. 
15. Okrzyk na Cię srogi uczynił gmin mnogi: - Zabij. strać, ukuytuj. z żywota 
Go wyzuj; - Rzecze Sędzia: co uczynił? - W czem któremu z was zawinił? - Ach. 
Jezul nie było. - ('oby Cię winiło. 
16. Cóż za wola wasza, macie Barrabasza. - Kogo z tych dwóch chcecie. tyciem 
darujecie. 
 Krzyknęli: Barrabasz życia - Godzien, jest. a ten zabicia. - 'Ach. Jezu 
Twa waga - Ciężka jest zniewaga. 
17. Zatem jakby smutny. Piłat łotr okrutny, - Ręce wodą. 
yje. krew niewinn'ł 
pije. - Dekret Nań śmierci wydaje, - Na wolą. żydóm podaje; - Ach. Jezu! na złego - 
Trafiłeś sędziego. 
18. Więc nań krzy t wkładają, z miasta wypychają., - Frzy Nim ku ochydzie 
para łotrów idzie; - Wyszedł Baranek niewinny. - Ofiarowan za lud winny. - Ach. 
Jezu zmęczony! - Lecz bardziej wzgardzony. 
19. Matka idzie w tropy. licząc krwawe etopy, - Na kaMą. łzy leje, a od żalu 
mdleje; - Na twarz upada w tej drodze. -- Upadłego biją srodze; - Ach. Jezu! ach 
Panie! - Ach. moje kochanie! 
20. Ach w tak ciężkj(
j toni. taden Cię nie broni, - Co chce. dokaz'uje złość, nikt 
nie ratuje; - Dostałeś się w srogie ręce. - Jak lwiej zaJadłej paszczęce; - Ach. 
Jezu żałości - Nasza, ach miłości! . 
21: Z wielką. sił słabością. pod krzyża ciężkością - Na górę wstępl\ie, a co raz 
szwankuje; - O góro straszna śmierciami. - Straszna trupierni głowami. - Ach Jezu! 
przybycie - Twe tu skończy życie. 
22. Z szat Go odzierają.. na ziemię rzucają. - Do krzyża stosują.. ciągną. rwą. 
mordl\ią; -, Każdy kat swój gwóźdź przymierzy. - Młotem weń mocno uderzy i - Ach, 
Jezu. moj Boże! - Jak Twe twarde łoże. 


') Ecoe homo (JON. XIX. 6.). 


I 


.
>>>
PIE8NI WIELKO. POSTNE. 


271 


23. Gwoździe, gdy przez dłonie szły na obie stronie, - Że chrapawe były, wlokły 
z sobą żyły; - Tęż mękę nogi cierpiały, - Gdy je gwoździe przebijały; - Ach, Jezu 
mój święty' - Na krzyżu rozpięty. 
24. Z krzyżem podniesiony, na nim w dół wtrą.cony, - Jednćm dziwowiskiem, 
raczej pośmiewiskiem - Stawasz Twym nieprzyjaciołom, - Płaczu przyczyną Aniołom; 
Ach Jezu! my sami - Płaczem z Aniołami. 
25. Mało z Aniołami płakać ze sługami, - Większej społeczności trzeba V( tej 
żałości, - Z Matką Twą gorzko płaczemy,- Ciebie, Jezu, żałujemy; - Ach, Jezu zbo- 
lałyl - Krwią zlany, zsiniały. 
26. Lec2: próżno płaczemy, jeśli nie widzimy, - Że większej tl
j męki powód 
z naszej ręki; - Grzechy Go nasze zmęczyły, -. I srogą śmiercią zabiły; Ach Jezul 
ma wina - Twych bólów przyczyna. 
27. Ollrawcy o szaty, jakby łup bogaty, - Wcsołcmi głosy, rzucają swe losy; _ 
Igrzysko przed Nim sprawują, - A tem samem Go mordują; - Ach, Jezu Twe szaty _ 
Grą są między katy. 
28. Za nieprzyjaciele proźby Ojcu ściele, - Łotr, gdy pokutqje, Raj mu obiecuje, _. 
Ukochanemu uczniowi, - Matkę poleca Janowi: - Ach Jezu, niech Twoja - Matka 
będzie moja. 
29. Ojca opuszczenie ludziom Swe pragnienie - W bólach oznajmuje, pomocy 
nie czqje, - I owszem się naśmiewają, - Ocet z żółcią Mu podają, - Ach Jezu' pra. 
gnienie - Twe, nasze :lbawienie. 
30. Wszystko się spełniło, co Pismo mówiło, - Głos wielki podnosi, Ojca Swego 
prosi: - Ojcze I po skończont'Jj męce, - Przyjmiej ducha mego w ręce. - Ach, Jezus 
umiera' - Oczy swe zawiera. 
81. Matko Boga mego dla mnie zabitego, - Coś wtenczas cierpiała, gdyś na to 
patrzała, - Zwłaszcza gdy mu z bokiem razem - Serce przebito żelazem; _ Ach 
Jei/:ul krew, woda - Z niego, nam ochłoda. 
82. Lecz jako Twa męka, którąć sroga ręka - Zadała, nasz Panie, tak i Twe 
skonanie - Spólne z Tob'ł Matce było, - Na sercu ją umorzyło; - Ach Jezu zmę- 
czony' - Z Matką umorzony. 
8S. Przy odejściu Pana wszech rzeczy odmiana, - Wprzód słońca zaćmienie, 
toi ziemi trzęsienie; - Opoki się w poły krają, - Żal swój nad Panem wydają; - Ach 
Jezu mój! skały - Nad Tobą płakały. 
84. W kościele zasłona Bogu poświęcona, - Na pół się rozdziera, pustki w nim 
otwiera, - Umarli z grobów powstają, - Że Syn Boży zmarł, znać daj'łi - Ach Jezul 
ich siła, - Smierć Twoja wzbudziła. 
85. Dwaj święci mężowie w swym ludu wodźowie, - Józef i Nikodem z słone- 
cznym zachodem - Z krzyża Go z żalem zdejmqj'ł, - Ciało zranione caluj'ł; - Ach 
Jezu' jak wiele - Ran jest w Twojem ciele. 
86. Nim Go jednak swemi olejki drogiemi - Na pogrzeb maCtili, Matce uży- 
czyli, - Ona Go obmywa łzami - Drotszemi, niż olejkami; - Ach Jezu' Twe skronie _ 
Składasz na Jej łonie. 
87. Składa ciało święte, z Jij wnętrzności wzięte, - Na którt'Jm Jl:li kaci, nic ludz. 
kiej postaci - Morduj'łC, nie zostawili, - Tak je srodze poranili. - Ach Jezu' co 
siła - Złych w Tobie sprawiła. 
88. Już tU w pogrzebowe prześcieradło nowe, - Pana uwijają, do grobu wkła- 
dają; - Matka się' Synem rozstl\ie, - Ostatnie mu słowo daje, - Ach Jezu' pr,:y 
Tobie - Składam ser.ce w grobie. 
811. I my swe składajmy, Panu dzięki dajmy, - Że dla nas Zmęczony, zmarł i po- 
grzebiony; - A przy ostatniem rozstaniu - Z nim, mówmy na pożegnaniu: - Ach 
Jelu' za mękę - Tw'ł, mMU wieuJlł, dziękę. Amelie 


I 
J-
>>>
272 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


IIESŃ 150. 
o jak środze jest rozpi
ty! Na kryżu mój Jezus świ
ty. 


. . 
I ł r-: l ... 

 -
 "...I---,-
--j 
 --' 
 - 
 
-- ą 
 
-Hf.
'::_-
 -.- 
- - - - - t= 
. ffi-ff
=r=-"- 
;;;
 
 =-- i 
-
- 
 == ==.-- 
- r- -I-
- - - ł---r-- -1-- -r- I - 
I , .n 01. --- _____ I 6 1 I I I I 

 1._
:__ L 1.
1. J 1.1. I 
-.=- -'n=:.:::
-
- lł' [--

 t= "- - 
 
. 
-- r=r:-'
 
- ,_, C=L ----.-S-= 
=-
- 
 - - - - - L...-t==r:= 
..... 1. j
Bro - dze jes
oz - p ię - ty! 

I 'ta 
 
 . - 
 _=: - 
 
,,- J - 
 -,,- - -- 
 _ -. 
 :t= =I ==F 
I I r- r =-=F-- I I --rt- Wf- - tJ
 r
::/#r -fr-=-f- 
6 6 6 

 I I J J .J. J r-, ! I 
 MJ J-:::: I 

 I 
:_==f-= : 
-= fII -1
--=
-
 SI _ _ 
 = E
-- = :
 
- p::::t=f=: __t::=: - - 
t- *-= :łJ- E3 

. ::::: 
Na krzy-żu mój Je-2uB ŚWlę-ty: Dla mi-zer-ne- 


. 
.. . - 

 !,-
- 
 
-1---d 
 
-- 
 
-i- #łi ---- g=:= I 
 ==.-
 
 
 -
:H 

 --
.--i-rr l' r=-r 1 - r -i--
-r :::: 
6 6 
_-I
 -J- l-LL_l l J lj ::::: 


 
1
F7-
1 
cr- :::: 
go grze - Bzni. ka Włó.cznia bok Je - go prze - ci - ka. 
2. Ju
 niechaj Berce kamienne - Stl\je Bię teraz odmienne: - Niechaj z sw
 
twardfj opoki - Puści źródło, łez potoki. 
3. Gdy Jezus Ducha Swiętego - Wypuszcza. z ciała. Swojego, - Z grzeszni- 
kiem czyni prz
mierze, - Do Raju Go z Sobą bierze. Amen. 


l
 Jj
 1 i:l

 

 
 


 
E 
I --
>>>
PIESNI WIELKO POSTNE. 


273 


::: J 
 
 I · L== 
- .- -F . 
-j-- .-
 J---1
-= 
 - 
 
 
 - 
 
_ 1 1 M , _ _1I' =ł!
_ 

 -J===
 r - - .- . d_ _ _ - 
7= ,
_.._
=a 
_ -ł--ł-- -r-i- ---t-- i - i - "'-ł--r-T-r-J) 
- I I..... I ::: 
6 
64 6 
2 
::: -J 1 :4 #1 l 1 l J J l l l l l 
 l == 

a 1 =__ 
--=i- rl=F
 rł- F
=r=r=.
--=J 4 
d=-.::
-.-3 1 

J ==r:==-- 
 t:=: - - j I ::J -- I= --r-- ::J 
:::: . ::::: 
l. O Je - zu pe - łen bo -le - sci, Tyś dla grzechów naszych zło - ści 
Slw-nał izba - wił ród człek ów, Już za - tra - co - ny od wie - ków. 


. 
' Q:TI 
 . 
I "_ 

 ' ] _.'-S 93t 
 - ] ""--1 J 
 
- 
J 
--ł',-
-=.- --. -+--;:.;, -

.-.,. 

 I
 -. -=- -
 =-= 
I - I -=
 li f=
 ,-1tf =-j
 -- 
-::: 
 -F i r - - 

 
J {J-l=1J
rJ -.
 ) 
 j-.-t ] .::J J J 
 

=-- - - l '
=EE#=t-i
=:I- 
 -'=-. L_-r-
 . 
II' == 
Je - zu przez Twą 
Spraw ser - ce ża- 


==- 
J ' · - 

 J -== - 
 
 
==
 
 

 
-; 
 
 _"'!'" 
-..=-=- =- FF - - --=-= --
 
- 
 
 -
:=i-"
 - .;
1 
-- -r-j- -j-I-- j 
r-ł--r- I --j-u 1-::: 
'-' 
6 
J 
 J+LJ. 
) JJJ 
_
 
-C.=-r. 
- -I: 
 r===r:::=i3 ] 
I ::: 
Daj nam ła - ski Twćj po - rę - kę. 
I od grze-chów od . wro - co - ne. 


gorż - kI} mę - kę 
lem skru - szo - ne, 


2. Uważaj, duszo, z pilnością - Rany Jezusa z wdzięcznością: - Od stóp aż 
do wierzchu głowy - Już w Nim nie jest członek zdrowy, - Jezu, przez Twą gorzką 
mękę - Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw serce żalem skruszone - I od grze- 
chów odwrócone. 
a. Ze wszech stron krew się wylewa, - Rana się z rany dobywa: - Lice, usta 
krwią. zawrzałe, - Ciało stargane, zsiniałe. - Jezu przez Twą. gorzką. męk,ę - Daj 
nam łaski Twej porękę, - Spraw serce żalem skruszone -- Iod grzechów odwrócone. 
4. Jeszcze więcćj cierpieć żąda, - Miary w łasce nie zakładaj - Boleść z mi- 
łości/. wojuje, - Lecz miłość nie ustępuje. - Jezu przez Twą gorzką mękę - Daj 
nam łaski Twej porękę, - Spraw se:rce :talem skruszone - I od grzechów odwrócone. . 
5. Jut się z nami Pan rozstaje, - Już Ducha Ojcu odllaje, - Ćmi się Niebo 
i boleje, - A we mnie serce truchleje. - Jezu przez Twą gorzką mękę - Daj na.m 
łaski Twej porękę, - Spraw serce żalem skruszone - I od grzechów odwrócone. 
8ó
>>>
274 


PIESNI WIELKO-POSTNł:. 


6. Jezus na krzy:tu umiera, - Stwórca świata oczy zawiera. _ Ach jak to 
smutna nowina, - Jakaż tej śmierci przyczyna. - Jezu przez Twą gorzklJ mękę _ 
Daj nam łaski Twej porękę, - Sl,raw serce talem skruszone _ I od grzechów odwrócone. 
7. Oto Baranek niewinny - Bez tadnej z siebie przyczyny, _ Z miłości ku 
nam jedyn
j .- Cierpiał to dla naszćj winy. - Jezu przez Twą gorzką mękę _ DI\i 
nam łaski Twej porękę. - Spraw serce :talem skruszone - Iod grzechów odwrócone. 
fi. Sromotne w grzecIJach kochanie - Sprawiło z ciała krwi lanie, _ O prze- 
niewdzięczny człowiecze I - Tyś to jest katem w tej męce. - Jezu przez Twą gorzl'I) 
mękę - DĄj nam łaski Twej porękę, _. Spraw serce żalem skruszone _ I od grze' 
chówodwrócone. 
9. Kiedy.my sercem grzeszymy, - Głowę Jezusa klujemy, Cierniem myśli serca 
złego - Całowania lubie:tnego. - Jezu przez Twą gorzką mękę - Daj nam łaski Twej 
porękę, - Spraw serce talem skruszone - I od grzechów odwrócone. 
10. Niecz;ysta mowa języka - Biczowaniem Pana tyka. - Co klną, cndz1
 6ławę 
psują, - Ci znowu Pana katują. - Jezu przez TWl) gorzkI) mękę _ Daj nam łaski 
Twej porękę, - Spraw serce talem skruszone - I od grzechów odwrócone. 
11. Złem wejrzeniem, dotykaniem - I do grzechu llobudzaniem _ Znowu na 
krzy:t przybijamy, - Smierć Jezusa odnawiamy. - Jezu IJrzez Twą gorzką mękę _ 
Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw serce :talem skruszone _ I od grzechów od- 
wrócone. 
12. Zgorszenie, złych mów słuchanie - Wznawia Panu urąganie; _ Z bliźniego 
drwiny, szydzenia - Są to Jezusa shańNenia. - Jezu, przez Twą. gorzką mękę _ 
Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw serce żalem skruszone _ I od grzechów od- 
wrócone. 
13. Kto uboższych besztp., łaje, - Ten na Jezusa powstaje, _ Krew z I"an Je- 
zusa wyciska, -" Kto swych poddanych uciska. - Jezu, przez TWl) gorzką mękę _ 
Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw serce żalem skruszone _ I od gl'Zechów 
odwrócone. 
14. Kto pomstuje i złorzeczy, - Ten bluźnierstwy Pana dręczy. _ Octem, żółcią 
Pana poi, - Kto się upijać nie boi. - Jezu, przez Twą gorzką mękę _ Daj nam łaski 
Twej porękę, - Spraw serce żalem skruszone - I od grzechów odwrócone. 
15. Z sukien Jezusa obna:tasz, - Kiedy się na grzech odważasz; _ Pana z Ju- 
daszem przedaje, - Kto w lakomstwie nie ustaje. - Jezu, przez Twą gorzką mękę, _ 
Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw serce talem skruszone _ I od grzechów od- 
wrócone. 
16. Kto grzech w IIpowiedzi ukrywa, - Sakrament w grzechu pożywa, _ Bozkie 
oczy zawięzuje, - I na twarz Jezusa pluje. - Jezu przez Twą gorzką mękę _ Dąj 
nam łaski Twej porękę, - Spraw serce żalem skruszone - l od grzechów odwrócone. 
17. Pycba, kradzież, gniew, ob:tarstwo, - Nienawiść, zazdrość, niedbalstwo, _ 
Jak włócznia i gwoździe dręczą, - Członki Jezusowe męczą. - Jezu, przez Twą 
gorzką mękę - Daj nam łaski Twpj porękę, - Spraw serce żalem skruszone _ I od 
grzechów odwrócone. 
18. Ach, tak jest, my to, my znowu - Srogą mękę Jezusową _ W sercach na- 
szych odnawiamy, - Kiedy grzechy popełniamy. - Jezu, przez Twą gor:.
kl) mękę _ 
Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw serce :talem skruszone _ l od grzechów odwrócone. 
19. Znowu Jezusa krzyżujem , - Znowu Go srodze biczujem. _ Łząc, cierlllem 
korunujemy, - Gdy nie cnotliwie żyjemy. - Jezu, przez Twą gorzką mękę ,_ Daj 
nam łaski i Twej porękę, - Spraw serce żalem skruszone _ I od grzechów odwrócone. 


-...ł...
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


276 


20. Toć serce Pańslde przera1:a, - 11: grZl!sznik nic nie uwa1:a, - Nic nie dba 
na umęczenie - I swe hojne odkupienie. - Jezu, przez Tw'ł gorzk'ł mękę - Daj nam 
łaski Twej porękę, - Spraw serce 1:alem sJ,ruszone - I od grzechów odwrócone. 
21. Patrz, duszo, jak Jezus st':ka, - Jak na twoje złość n'lrzeka, - Posłuchaj 
głosu Boskif1go, - Dopóki czas 1:ycia twego. - Jezu, przez Twą gorzk'ł IDękę - Daj 
nam łaski Twej porękę, - Spraw serce 1:alem skruszone - I od grzechów odwrócone. 
22. Otóż dla ciebie umieram, - Żywot w boleściach zawieram, - A ty się ko- 
chasz w marnościach, - Nie masz końca w twoich złościach. - Jezu, przez Twą 
gorzką. mękę - Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw serce 1:alem skruszone - I od 
grzechów odwrócone. 
23. Kiedy ciebie odkupiłem, - To ci śmiercią wysłużyłem, - By ze mnie krew 
wysączona, - Nie była marnie stracona. - Jezu, przez TWł gorzk'ł mękę - Daj nam 
łaski Twej porękę, - Spraw serce talem skruszone - I od grzechów odwrórone. 
24. Czyń pokutę bez zmieszania, - Bo jeszcze czas zmiłowania; - Jeźli się 
ty chcesz nawrócić, - Ja te1: chcę ci Niebo wrócić. - Jezu, przez Twą gorzk'ł mękę- 
Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw serce 1:alem skruszone - I od grzechów od- 
wrócone. 
25. Nie trać nadziei dla złości, - Ale ufaj Mej miłości, - Kropelka bowiem krwi 
Mojej - Jes' gruntem nadziei twojej. - Jezu przez Twą gorzk'ł mękę - Daj nam 
łaski Twej porękę, - Spraw serce 1:alem skruszone - I od grzechów odwrócone. 
26. Pokutujących przyjmuję, - Serdecznie witam, całuję. - Oto serce Masz stwo- 
rzone - Ręce moje wyciągnione. - Jezu, przez Tw'ł gorzką mękę - Daj nam łaski 
Twej porękę, - Spraw serce 1:alem skruszone - l od grzechów odwrócone. 
27. O Jezu spieszę do Ciebie, - Byłem zgubiony bez Ciebie, - Padam z płaczem 
do nóg Twoich, - Zarzekam się grzechów moich. - Jezu przez Tw'ł gorzkI} mękę - 
Daj nam łaski Twej porękę; - I:;praw serce żalem skruszone - l od grzechówod. 
wrócone. 
28. Łzami się, Jezu, zalewam, - Tw'ł krwią me grzechy obmywam; - Obróć lito- 
ściwe oczy, - Niech się serce z Tobą złączy. - Jezu przez Twą gorzk'ł mękę - 
Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw scrce 1:alem skruszone - I od gi.'zechów od- 
wrócone. 
29. Wolę tysiąckroć umierać, - Niżbym Cię jeszcze miał gniewać, - Jezu niech 
Twe umęczenie 
 S!Jrawi grzechów mych skończenie. - Jezu przez Tw'ł gorzką mękę - 
Daj nam łaski Twej porękę, - Spraw serce żalem skruszone - I od grzechów od- 
wrócone. Amen. 


PIESŃ 152. 
OjGiec nasz, oto, OjGieG nasz kOGhany. 


s 

Lł---=ffJ:j
--ł

'"
'
'
. : -.
 
 


 -i-r r--=s=£J
 F
 8= 
, -, -'-UV

- 
k l) L- -- -;o
 
 ;
 
._ _J_ J - 
 - ==---- 
 ,;------- - 
 
 5
 

 E . - - - -- ł ,- - 
 ==- · 
- - -t;-- j - '-- 
O . . ""-=- 
l. J - ciec na&, o - to, 
85. 


(2 O.tr2U20100.) 


,j-
>>>
27£ 


PJESNJ WIELKO-POSTNE. 


Fe - 
-h-ł-


j .

 
i r r. -f 
 E
r 1
 F- -j-( -== - t=
- 
;:- -= =t!3 
6 
 
 
:. i
-P-W

 

 
Oj - ciec nasz ko - cha - - ny, Gwo
 - dzmi do krzy _ ża 3 

 - - 
 '---ł=- --ł-- 1 ::::: J -=---==--# 
 
P=-= 
- - - =::t=:.--==If::-Io1.,1 =t:. -1_ _ _,,_£ 
- F1r- r 
 i - i.-f 7 - F- -& r.f
 f :::
-f 
 
7 
IJI1 11 
 r1 ' ki 
 
... ... .. 1-. ... . I ILo.-:::::____ 

p 
 - t= - 
 ł
 -J ,,- 
 -..
 
 -==-+-- -- l 
 
.--- - 0- - -- - __"" /Il_ =-1--- -t-_- 
--- 1= r-- - - -- 
 -- -- f--f 
-t-- 
 ------ł- _ ____ 
---- -- --
 - ---""-- 
:::: 
sro-dzeprzy-ko - wa - ny; Krew, któ _ ra 


-- 
 - -
 
 J 
 '"1- 
 -
-Io.- 
 ----t-=...-Io.-_ 
 
- -- - - - - -,,-----P--- -,,;;-----.:___D-_ 
p- ---:1 - 
 - - - - - 
--- - - 
---- F - 
=--r....:r r:ł = -i
: =r...::r== -Fr--= -- -r =;;;f' - 


. -t;d- J-J l -d 
 J_J _ d _J-l 
 -.rJ Ł j 
B:_ł=-t==- 
 - -, - --- =F= -- - i
-
 
C::
-==--= -=== _--= =-t:=r --= _ -==--==1=== =--= _ 
- 
pIu . l..y z ea - łe - go cia. - ła, Wszyst _ kie 


..... 2 _ 

 I t i-
r- 
 ::j-- - 
 ' -=----- li --- 
- - d _ -- ' -==1- - - - 
-" ---:=-_ =- --1 -- --i ==----= 
- -j-t =,-=t-r==
T== -r -=P j - - -- 
 
 i- 
 
 
 _ -==== 
....::" 
 
 I I l-ł I ....  - 

+ 
 -"' E I 
 ł .: .
 ; oJ 
 
 L s- :::: M ==== 
. --t::-/Il---=r:- -- - , łr- t----..- --ł- , --i ---__ 
- -v -r- , /Il_ - --ł-- - _'1'"- ---t-- _--:._ 
- ..;r 
- ----ł---- -----;.. -- 
--- . .... 
w o - ko . ło człon .In Ja - go zla _ ła! 


2. Widzisde zwisłą. głowę ozdobną, - Głowę do kłosa pełną podobną., _ Wi- 
dzisz, iż wieniec z ciPrnia uwity, - Ach, jak dotkliwie w mózg głęboko wryty. 
3. Patrz, jakie włosy ma Ojciec mily, - Stargane szpetnie, krwią. się tak zbro. 
czyły, - Smucąc się, zgasły owe źrenice, - Pływl\ią w krwawej łez powodzi lice. 
4. Rzekłbyś, 
e koral płynie stopnialy, - Ach! jut się zmienił ów twarzy wdzięk 
cały, - J ręce nawet, ręce Ojcowskie - Ojc.
 naszego, śliczne ręce Bozkie. 
5. Stalą przykute, w krwi broczą. winie - Usta naszego Ojca miodopłynie _ 
Dla mnie nędzuego już zaniemiały, - Wargi Jezusa śmiertelnie zbIedniały. 
6. Z Jerozolimy za miejskie wały - Wyszedł pod krzy ta ciętarem omdlały, 
I winy cię
ar mój gdy 118 się odbiera, - Przy Jeruzalem na krzyiu umiera. Amen.
>>>
PlEsm WIELKO-POSTNE. 


277 


PIESŃ 153. 
Pange liogua gloriosi. - Sław języku. 
H!Jmn Ś. Tomasza % .Akwin
 (ur. 1226, t 1274), który się jpiewa mianowicie w W. Tygodniu 
i w oktawę Boiego Ciała. 
(Na cztery męzkie głosy.) 
Ten ore l. I d; L- 
-

 

::l
 d- 
 d
y .
j 
 


 -== =t*
 


 =t=: -8 = ==8 
Ba880 II. -.:.- I 
1. Pan - ge lin - gua glo ri - o _ si Cor _ po _ ris my- 
2. No - bis da - tus, no - bis no. _ tus Ex in _ ta _ cta 
B. In su - I're - mae no - cte coe - nae Re _ cum _ bens cum 
4. Ver-bum ca-ro, pa - nem ve-rum Ver-bo Car-nem 
5. Tan-tum er - go Sa - cra - men - tum Ve _ ne _ re _ mUl" 
6. Ge - ni to - ri Ge ni - to - que Laus et ju _ bi- 


f 

J3=;-
=FJ=- = 
=J
3
ł 

=l 

F'=I =
 E:t:
 r ::=:I =--r- r: 3 =Fpg=
- 
 -=J:

-=3 
I I I I 
1 9
 -

- 
 
- nis - que pre - ti - o - si, Quem in 
Mun - do con - ver - sa - tus, Spar _ so 
- va - ta Le ge ple - ne Ci - bis 
San - guis Chri - sti me - rum, Et si 
ti - quum do - cu - men - tum No _ vo 
ho . nor, vir - tus quo - que Sit et 


stP. - ri 
Vir - gi 
fra - tri 
ef - fi 


- um, 
- ne, 
- bus, 
- cit. 


San - gui 
Et in 
Ob - ser 
"it - que 
Et an- 
Sa - lus, 


cer - ilU - 
III. - ti 


i: 


o, 


, 
,-
 
 

f F g_
 
 
.1 -.:.- 
-= I I -.:.- 
Mun - di pre - ti . um, .Fru - ctus ven - tris ge - ne _ ro _ si 
ver - bi se - mi - ne, Su - i mo _ ras in _ co _ la . tus 
ID le - go. . li - bus, Ci - bum tur - bae du _ o _ de _ nae 
sen - BUli de - fi - cit: Ad fir - man-dum cor sin _ ce: ruIU 
ce - dat ri - tu - i: Prac -stet .Fi - des sup _ ple _ men-tum 
be - Ile . di. cti - o: Pro - ce - dell. ti ab u _ tro. que
>>>
278 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


.",..,- ............... 

 ,
#

7
*
 
3=13 

8

 - - - - -= -- r.
 -1= - - r 
=== J:j 

'=


Ę
83t 

1= F' F =LFI f ' - l= 
FE;- s-F 
 
Rex ef - fu - dit Gen - ti - um. ---' 
Mi - 1'0 elau -sit or - di - ne. 
Se dat su - is ma - ni - bus. 
So. la Fi-des suf - fi - cit. 
Sen - su - um de - fec. tu i. 
Com-par sit lau - da - ti o. 


A---- 


men. 


, 
s. Tomasz z Akwinn. 
(ur. 1226, t n74.) 
Landlllf, hr. Akwinu i Teodora. z domu Caraccioli. małżonka jego. byli rodzicami 
św. Tomasza. Urodził on się w r. 1226, w zamku Ruccasecca zwanym, w teraźniejsze m 
królestwie Neapolitańskiem. W 5tym jut roku tycia swego zaezął się uczyć w kla- 
sztorze św. Benedykto. Mają.c lat 13, opuścił zamożnych rodziców. i to nie z ich wolą 
i wieJzą. wyrzekł się rozkoszy świata, a wstąpił do zakonu św. Dominika. Że był smutny 
i zatopion) w rozmyślaniach, przytem słabego zdrowia. nieustannie go wyśmiewali współ- 
uczniowie jut to dla jego powierzchowności, jut to dla spojrzenia pełnego podziwu 
i dla ciągłego milczenia; wreszcie przezwano -go szyderczo niemym wołem sycylij_kim. 
Ale Albert W (Albertus Magnus, Grotus. Teutonicus, Ul' 1193 albo 1205, t 1280 w Ko- 
lonii), również Dominikanin, pod którego sterem w Kolonii llobierał nauki. w kilku 
watnych l_westyjach otrzymawszy od niego bardzo zwięzłą. śmiałą i rozsądną odpowiedź, 
zawołał: "Nazywamy Tomasza niemym wołem. a ja wam powiadam, że ryk jego dok- 
tryny w całym da się słyszeć świecie." (Nos vocamus istum boyem mutumj sed ipse 
adhuc in toto mundo sonabit. Guil. de Thoco "ita Ś. Th. cap. B- n. 13). - Obdarzony 
prawdziwie filozoficzno-badawczym umysłem, bardzo rozległą erudycyją i tern gorącem 
nauki zamiłowaniem. które do wielkich tylko doprowadza wypadków. św. Tomasz, ten 
ksiąte wszystkich teologów i filozofów, w 41 roku tycia postanowił sobie zgromadzić 
wszelkie rozrzucone zasoby teologiczne. Lecz zamiast spodziewanej kompilacyi, wyszło 
na widok publiczny. arcydzieło, korona prac jego, pod nazwą: "Summa (totius) Theo- 
logiae." Zbiór nauki teologicznej). Św. Tomasz jest to mąt. w którym rozum ludzki 
do najwytszej potęgi podniesiony został l N ad jego rozumowanie wzrieść się nie motna, 
chyba widzenif'm rzeczy niebieskich. O ś. Tomaszu powiedzieć motna. co ś. Augustyn 
o ś. Hieronimie powiedział I rNemo scivit. quod Thomas ignoravit." "Tego nikt nie wie- 
dział, czego Tomasz nie wiedział." Ten mąt, lubo roku pięćdziesiątego nie dotył, znał 
wszystko, wiedział o wszystkiem i wszystko wytłomaoeyłr Ani jednego nie ma błędu. 
któregoby nie przewidział i nie zbił wcześnie. Dzieło jego Summa, jest najwspanialszem, 
najgłębszem, najcudowniejszćm pismem, jakie kiedykolwiek z ręki ludzkiej wyszło, wy- 
jąwszy Pisma ś., które nie ludzkiej, lecz Dotej ręki jest dziełem. Św. Tomasz wytłó- 
maczył wszystko, cokolwiek tyczy teologii, filozofii i świata przyrodzonego. Promienie 
jego geniuszu oświeciły współczesnych i wieki następnej on urządził naukę, zaprowa- 
dził prawdziwy postęp, na wszelką wiedzę i religię rzucił blask niewygasły. - Mieści 
się tu wtem prawdziwem Coronat opus, w tem Opus omnibus numeris absolutum (dzieło nad 
wszystkie inne) pierwszy zarys zUl,ełnego systematu teologicznego, obok prawideł mo- 
ralności, według Doktorów 
ościoła, zarazem podług Arystotelesa (BOI. - t 322 przed
>>>
PIESNI WIELIW-POSTNE. 


279 


Chr.). Je8tto ogromna encyklopedyja, gdzie nauka, wiara i cała erudycyja tamtowie_ 
czna, rozwinięte 81ł w formie 8yllogizmu. Przewyborna synteza dąży tutaj do wypro- 
wadzenia bezwzględnego porządku rzeczy: Bogajednego, Trójcy św, praw świata i czło- 
wieka. Gdy święto ustanowienia Najświętszego Sallramentu'J przeniesiono z W. Czwar- 
tk u na Czwartek Ilierw8zy po oktawie Zielonych Świątek, Toma8z Ś. na rozkaz Urbana' 
IV., Papieża (t ; 2(1), napisał officium Bożego Ciała, w którem to nabożeństwie (t. j. Pa- 
cirrzach kościelnych) ognista pObożność, głęboka nauka i wzniosła poezyja dziwnie pię- 
knie 8ię łącz
.' 
Już za życia używał nasz święty jak największego znaczenia w Kościele; miał 
w nim głos stanowczo rozstrzygający (votum decisivum), uczniowie nazywali go 
doctor univerllalis, albo doctor angelicull, (doktór anielski), a nawet drugim Augustynem. 
Miano (przydomek) Doctor angelicus (doktór anirlski, albo anioł szkoły), winien swej 
bezprzykładnej czystości. (Ego isŁiu8 doctoris tOtiU8 vitae et consc'entiae testis sum et 
nunc generalem ejus confessionem audivi; quem ita semper purum reperi mcut puerum 
quinque annOl'UDI. - lUnaido da Peperno - de TLoco X. 64). - Jak św. Antoni z Padwy, 
(1l95, t 1231) usilnie zbijał kaccrsk'e błędy słowy i cudami, mianowicir w Ri- 
mini, tak samo św, Tomasz, trn pOt'i'ŻIJY umysł, ten luminarz kościoła, miotem here- 
t!lk6w przezwany, przeciw nim zwycięzko walczył. - Niekiedy dają mu też przydomek 
orla, (Aquila), lub ojca moralności, 
Nie własną pracą., mawiał, lecz z daru Bożego i przez modlitwę osięgnąłem 
IiZCZ)'t (żenit) wiedzy. "W czem tak był gorący, iż częstokroć od siebie odcbodzą.c, 
w ciele się być niejako nie czuł, i zmysłów cil'lesnych od8tępował. Raz u stołu króla 
francuzkiego, Ludwika IX U) (1270) gdy pisał nieco przeciw kacerstwu l\Ianichenszo- 
wemu, a o czem w domu myślił, w głowie mu tkwiło, jedząc, zawolał: Przekonani s, 
Manichemzowie (modo conclusum est contra haeresim Manichaeorum); pisz bracie to, coć 
powiem. Wtem trąci go w bok Przeor paryzki, który podle niego siedział, mówi,c: Doktorze, 
u królewskiego stołu, a nie w komorze (w celi) klasztornej siedzisz. A on się zawsty- 
dziwszy, króla przeprasza1. A król wiedząc obyczaj jego, przyzwać wnet l)isarza kazał 
aby to, co mu przyszło do głowy, nie ginęło." Skarga, Żywoty 
Ś. str. 167 _ Jak w kla- 
SLtorze żadnych urzędów z głębokiej pokory i nieprzełamanej stałości przyjąć nie chciał, 
tak też i U.lemensowi IV., (t 126H,) Papieżowi, następcy Urbana IV. wymówił się od 
przyjęcia Arcybiskupstwa neapolitańskiego. Nauczycielski urząd sprawował nietylko 
, w Paryżu, lecz i w Bononii i w Rzymie, a gdy go PalJież, Grzegórz X. (t 1:!76) posłał 
na (14.) 1:30b6l' powszechny do LugdlillU (LyOl]), w podróży zachol'owawszy, po prz)jęciu 
z wielk, pokorą i z gOfl
cem nabożeństwem Sakramentów ŚŚ., umarł dnia 7go Marca 
1274 r., a. 49 swego ż)cia, u Cystersó"l'l: w klasztorze Fossa-nuova zwanegp. l'rzeczu- 
wając tam blisk, śmierć swoję, rzekł do Raynolda, swego towarzysza podróży: Raynol_ 
dzie, Synu mój, tu jest miejsce mojego wiecznego spoczynku, ten jest dom, którym 
sobie obrał na mieszkanie. - Proces kanonizacyjny rozpoczęto za pontyfikatu Jana 
XXII w r. 1319, a
ogłoszenie go świętym nast
piło dopiero d. 18 lipca 1323. _ Gdy 
go cbciano wkrótce po śmierci kanonizować, przeci.rnicy śmieli przekładać, iż cudów 
żadnych nic robił' uJ. Wtedy Papież Jan 
XII zawołał: "Tyle uczynił cudów, ile 
napisał artykułów." - Mawiał także o nim: "Tomasz oświecił więcej kościół, niż wszyscy 
razem doktorowie, a więcej przyniesie pożytku jednoroczne czytanie pism jego, niż in- 
nych przez całe życie. ("'pse plus i/luminavit Ecclesiam, quam omnes alii doctores, in 
Cł.yUS libris płus proficit bom o uno anno, quam in aliorum doctrina toto tempore 
vitae suae" de Thoco XUI 81). - Następnie w r. 1567 proklamował uroczyście I'ills 
V (1566-72) ś. Tomasza Doktorem Kościoła (Doctor Ecclesiae), _ Ciało jego spo- 


e) Sakrament Ciał.. i Krwi P"ń8kiśj je.t tajemnica świeta, nieagłebiona, niepoj eta , św. Tom.... to 
dzieło ZbawicIela Df\iwiekszym . cudów Jego JJa
,}'wB; 'JOmnium miraculorum maximum." 
"') Od Bonifacy"",.. V lU w poczet 'wiQtycb polio.ony 1297. 
....) Pi.mo 'w. je.t .biór k.ilłg a netobnienia Ducba j.... n..pis..nych, a które kośoiół Boly &II pr...- 
dai... (autentycane) .łowo Boi. nanal
>>>
280 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


czywa w Toulouse; ręka jedna dostała się klasztorowi ś. Jakóba w Pary tu, drug
 otrzy- 
mała ju
 była siostra świętt'go. 
Duchowej istocie odpowiadała takte i cała jego postać. Tomasz był rosły 
i wysmukły, (wyniosłego wzrostu) (magnus in corpore et rectae staturae), biało-Młtej cery, 
(coloris triticei), miał wielk
 głowę, nieznacznie łys
, był bardzo delikatnej budowy (te- 
nerrimae complexionis in carne), lecz posiadał przytem męzką. siłę, (erat virilis roboris) de 
Thoco VI, 38, 39. 
Do naj zaciętszych jego przeciwników należał franciszkan Duns, Jan. Scotus; dla 
wytworności dowcipu Doctor subtilis (snbtelnym nazwany; t 1308, wiekn 85 w Kolonii ) 

w. Augustyn i ś. Tomasz, dwaj najdostojniejsi luminarze świata, na mocy wiary 
do najwy
szego szczytu poj"ć ludzkich się wznieśli. - Jako na dwa kolosy moralne 
D,ictylko w literaturze kościelnej, ale w ogóle ludzkiej, a których zdania uwdane s
 za 
podstawę (grunt) w teologii katolickiej, wskazuje (ks. Wentura Raulik) na zasługi i pisma 
'ś. Augu6tyna, niskupa lIippony (3a.i t 430) i Tomasza z Akwinu; te dwa, mówi, te 
się tak wyrażę, podziu,!! rozumu (intelligences monstres), mając umysł swój ozdobiony 
i w szczyt nauki i w 8zczyt geniu8zu, byli jednak razem pokory wzorem, poddaj
c go 

od powagę DRUki tradycyjnej w k()ściele. 
.Gdy co trudnego pil!ać i wykładać miał, nad pilność i modlitwę postu tet utywał, 
od Ducha ś. rozumienia i rozwi
zania trudności prosz
c. Czasu jednego. gdy się ocho- 
tnie w Keapolu przed krucyfik8em modlił, gło8 taki usłyszał: Dobrześ o mnie pisał, 
Tomal!zu, (Bene de me scripsisti ThomB), jakiej chcesz zapłaty? A Tomasz ś. zawołał: 
Nie chcę nic innego, jedno samego Ciebie, Panie mój." {Skarga. Zywoty ŚŚ., str. 167. 
rok 1t59.} 


PIESŃ 154. 
Popule meus, quid red tibi' 
.. OhorU8. Vittorio Tom. Lud. 1
60. 
r 
8 
t-
-
 8
C=
 
 

 1
::::
4:;
: :jd 
-

 
l
____Q_O_Q_I=--Q-:-- ___c_o- 
-- 
mJ I ! I I --
 
-::::::::::: ::::::: 
J F
..:;
---J- -
---1-+.- -3:3-1 I \ 
-...11.:+--3 

 
F4 
;--
d -
 ps-- 
 
. a-
 3 
I bi? aut in quo con. tri - 8ta - vi te? re - spon - de 
l r Jł=== =---==--
E .-:-I==--1== Ł
 
 - _ 
J:=:d::d:: -L. d-
 
It 1f__-8-£:8-8--- ----

 
==--c-
 1==- I \" r--F -i F----I F =--==-=== 

 oi! II. ohoru. 
 _J_ 
I -ł! =====-
jj :=::::r="BJJ II 8i- 
 - =- a=-
 
 ="t
 
 
--i+=-IJ---==I
 =H- --- - =1="""- -- -tt- 
---- -- -- ---j-- -- -- 
I --- f - :::=- 
mi _ _ - - hil. A - gi - 08 o The - os, 
\"i:i --
 " 4 
:=JE'" 

- 
 == fL 

ł 

 ---H
ł--- ====== -=====-_ 8- _
 - =--.=-£ 
7--- - -;;:- ==--- 
.
>>>
PlESNI WIELKO-POSTNE. 


281 


jj.

orus. II. ChOrU f _
=
 

!f -=
==ł=


8f-= 

 j 

 f - ::::=- f . - ::::=- 
1-. *) :an .:-..:.... e
us _ De 
 -fi- u s,_ a 
 gl - os _ is - chy - ros, 

 -==ł


 

 
_ _
:::3 ==== --- 0- a=


 i -t 
. J=-' I I - 
I. Chł..ros. 11. ChorUB. . 

 
 =
 - 
 J---I- m -'

 
I łł- _ _ _ 
!- -tl- _ _ 
 __ 
r - - -_--:- =ItS+I= ...- -.- -
- - -o __ 
- 
 ----- --
 r-- -- - -
- 
f- - ==- f _ - -I _ --===::: 
b san - etus for - tis, a - gi . os a . tha - na- tos, e- 
I I I I 
' 
-


 

 :!:...
_==
d 
 
 _ 
 
'.łf-- --:_-=- -- _. ---__ __ 
 
 _ 
-- --Q- - -----.-- -- 
'T ==-- -
Oii - f j"-ii-j- - 
, I. u. II. ChO
8. I = 
; 
 
 
 
 ---=:- 
 fl:8I1= 
 8= 
 -4

=--
=C
 

 - --- --- -- -- +- 1- - 
-ł-- -- -=---::::- - y- I- --=::::: 
\ -==:::. - S . 
le - I - san y - - - - mas. an-etus et Im -mor-ta 

=
 

=- 
 -=
 
 

F- -. -
. - 


mi - se - re - re no - - - - - - - - - _ - bis.  
J

. _ 
=
 
-5-- 
--_ __ _ 
----- - :== .-- 
 P 
o:... _1 '-I =-- 
l -lis mi - se - re - re no - bis. 
mi - se - re - re no - - - - - - . - - - - bis. 
I 
 

 d..Jd 

j- 
 _= _ - ___
;:! 3I,
 

-- ----:-- -
 - ===
 
- - - - - - lis p mi - se - re - re no . - - - bis. 


Popule mens, quid feci tibi 
 
(Na cztery męzkie glosy.) 

enore I. - _ 
-P
=-J=J 

C
f
=£ 
I Tenor6 IŁ ł f --ł- 


L 
 _-I -I 

. .e
 :_ _ -0-e
= 

 s-1 
 
B
oU 
 
Po - pu . le me - - us, quid fe. ci, fe _ ci 


.) TriohaBium. Ś.... Boiel Św. mooDJ"1 ś..... uiB.lmieńolD;r1 omilqj mo ud. IlUIIiI 
łI6
>>>
282 


.. 
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


quid 
I..___ 

 - 
 
j -!-
 ;00 --d- 
 -+-_1 
 --J 
 
I:.Jl 
- - ---- 8-- -0- -Q-d --- 

 - = _ ___- - __ - -1= _ = =-- -\= = -0-==1== _ c---== 
. --- r--- -r-- 
quid fe - ci, quid fe - ci, quid 

 - 
 - 
 -
 -
 
 -'-----' 
 --!- 
 
:- -
- -01- -c=-- s- -eo- - -
 -8 
_ _ = 
-= - - 1 - - -- ---.L 
ti - - I!i? quid fe - ci, quid fe - - ci, quid 


j 
 dz d:_
_,= 
 

r =t= 
=!=-J:;:-- t =E: -1--=l =--i=t=-o=-.3 
!t=F- - -
 I - - =: F=t=

 -f£:
-=t-=t--=P 3 

 . fe - ci ti - - - bi? 

 . _ .J
 
 ---'_ d=- 
 _ 
 cI=E 
 J.-
 m -:: - 
 
F5==- i= =="'t-- - --ł--- t-- - -- --- - -ł- - I
- 
- L- - r =-1-- G- ----ł-----ł-ł--
-ł -
- 
- ł--- - - -
-- I

 - -- 
fe - ci ti. - - bi? aut in quo, aut in quo 


f

 - -. I 
 
 - - 
 - 
- 
 _1- - 
 
- _.!.._ ---- ---- - -.-.1---- 
- - - -8- ł==
 
 - - -- --- - =8--- 
 
- -= -== -1""'=1 - I 
-= 
- --=1=== -- =----=== 
l t 
: 
 
 aI=:
 re i
:
 
 

łł--'--- -- - -- -EC:= --- 
----ł- -s- 
-- --1-- --- 1 - 
eon - tri - sta - vi te ? re - - apon - de mi- 


. 


r 

-
=o3=-,::L.--=E8
:
;8 
1
=
---=E:cI =::F
=r= I= F- r-= -- 
=I=== ==
::j 
i L ---'_ 
_ 
 --I----1_ 
 .J_---L- 
 --'- _ 
 
_ _ 
 
l g 
O - - 
 -- ::!: --- - -.-r.--1- -:+--- o-- ---E:I!- 
-7 
 -1=--_--= =---8= =---=-= 
 
 --= - =- ---.--= :=- - 
- -==--===--- --- 
--r -r------p- ,-- -- 
I I I 
hi. Qui - a e - du - xi te, qui - a e- 


r_ 
- -
-1- g -l _ 
 --1-- 8- 
 -I-
 
 
-- 
 
- -=-,,;.,.-
 
=-= -8- - - - 8= -8-- 8-- 
'-I==""" -ł--- q= = I-ł--- ==== - --==: --== -- I 
)I
_
-F  
1 9

 
 - I =r==fE
F- ==--== 
 
du - xi te de ter - ra E - gyp . ti: pa- 
. .....--....... 
r
 dz=---I=-* 
=-
=J-= 
i 
 
 - - 
 --= y 
 -+- -
 
 
 
-I::.I-a=-
-
 I ---t--I'I-J _;1--= __iii:: -8= - -!5= _ - - ::t:=;-_ 

I--ł-'- ---;-ł-- t=t- -
-JlL-- i= -- -- ""'=ł-'- - -1lF- 
-ł----r-- -ł-- 1-. I - -- -- r- - J' I 

 L-,- 
 L'W-- 
 - 
 f -
J 
 
l tl:;::
=
 =
- 0- .- - - -
- . 

r ,- --=
. T - -=-- =-- - =- = - - ,
- 
ra -su Cro - - cem Balva - to - ri tu - - OJ f Sal - va-
>>>
I'IESNI WIELKO-POSTNE. 


288 


! c2=r
- = J


-

-=E-::=-- 3
 


-=£
 = - 
 
I-:
= g3--I-
=ł
31 

 I-=
 I '-1 - - ==r 3 = 
 - ==-E.ł 
 =g3] 
to-rl, Sal-vII. - to - ri, . Sal-vII. - to - ri tu - - - o. 


PIESŃ 155. 
Płaczłiie Anieli, płaczcie Duchy święte. 
Melodyja I. 
· I ro,:::: 


£'-r,;::
G.
=-
j=E

=ĘS-
=1iP 
I --=+-Ql- -ł1j
]F-
==p---r9-=E:T-j- -r-
r::::J 
6 6 
4 
1_._ -
J1i-
-- P. ::::-d
J_ d ::! __ J LU 

J
 
 -
L
=
_
 l J 
-
 
-lli
I___
 ._.3 
C=
----
-I===- J I -==+==.ł- j ---r ==l== I=:::3 
:::: 
l. i' łacz-cie A - nie - li, płacz-ci e Du. cby 
Ra. dOHĆ wam dzi - sil\i i we - se - le 


3... I .... 
2. l:a I 2 I 
:::- :::: 
 I -r'1 4 ___ ::::_ 

 I 
ęr 
. 6 
I J---.J. I:::: J f J l l l 
 :::: 
 
 J l 
1'1
;:\;-ł====
--I-f-H-:!
-=
- -EE=E- -- -= 
E-=- --łł 'J":""--'_::::=J 

p: - t::::::=t: 
 ŁI: 
=---
 -
 1- - -J3 .
 
==F -=J 
---------== ----- --- :::: 
świę - te, Płacz-cie przy 
wzię . te. Kró - la wa- 
==- :::: 

 Iz== 
 ..j==-
J 
 == 
-
-P-d= _I .. Ff - 
- --
- - -- -- -#E::I:- - -o EE 
-;- -- I - -'j-r- r r--i F ::::-- 
6 l) 
4 
d sd l J J I rJ d ::: 


 - .=r
 
 :
f 

r 
---j-=-'i - -j- i--+ I - - ::::: 
śDJier - ci, płacz-cie prl'-Y po - grze - bie. 
szę - go i Bo - gil. na Ni" - bie. 
86.
>>>
284 


PIESNJ WIELKO-POSTNE. 


Andante. 


PraeJudium do pieśni 155. 
(Płaczcie Anieli.) 


: 
 
---1
 -ł _ I__
_ 
_ -!-- =rJ
 - _ j_ _ _ _ =:!= =:!-= =- =
 
[ r4=f.
. 

= t-

 -- ej 

 
 ... ./I- I 
. -- - - =:t=,t= -- - - 
ł 

--=- 
 ::::= -
=e
 -
 -
rIEFP= 
 
_ . a 


Rinck, 
ur. 18. Lut. 1770, t 17. Srp. 18.6.  - 
 .. rrn 
 
--1--;1;- - - 
 = . 1"_ _ .--IL_ 
--1-_ _. _. _ __ -,;- _ 
I ;1 ----- rt EF
= -r -- 
--=: 
=fr
 

. - - --'-' · - -ttB
 €'!1t-j 

 --'--- =t- -- -fIL- -- _ _ _ 
- - - iJ=-,;- -:::r=-==- ł::::::=__ - _-== - ---.:.. 

--m=Jł .-l_
.. 

 __ ____ 

- I ł1-.t IMaD. 21.. I
I
  
 t=43 ffl 
 -- 
 =t=--- j 

 
.. =r
 r - n f1 -.,.. - 
C 
 .
 

'1---
 - fi -r - ! - 
 f'ir- I' VC j-=- CJ'" 

 
 - - 
I I J J 
: 

 - ---- 

 =-w- j 
I - r - .-""'----4 - =+- h, __ 
· --. J - I . -
 --r- ...
..- I 


 --- 
 
'---J- J
 r
t=:- -,
_ 
 
- = --1 - = -:=L--=-- ;;łI

 _ . - tJ- 
I .. -..- - 
'1i1 -- 'lrr
 
, 
 '

r
r
 ,&
 
 

I .- - - _ -ł _ =,_ _ _._ 

- -
- -"'-tJ
l-.--j- 

IJ.I1= _ __
_ 
I .. r' l :6 
tv-r T 

 2 I 3 

tł - 

F 
 :'=F
 ff 
=
-
1= 
T-= !tt:==t:::=1_ _3 
EfX _-- --
L;
=ł:=

 ;
 E-
 -
#EĘ-r -
... .3 

 
 
 ,, - ip"i 
 
 
 

 - R --'--- 
.- Ilf

...--''łł
 _ _ _ __ _ _ _ 
'- "'-""'_-.- - ,C-
 --- 
 - c-----c 
 
-=F==- -,- - - = - - _ -= -- 
I. ....
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


285 


. 


 

 
 J.J-J Jj J l 
. 
-.) - -=---=-- - ===--=== 
,. ił. - - 
 ------ 

-L _ -  J=
- 
 

== -- 
-- -Pr-
... 
=- 
 r=T
-- 
'.,J I 


PłaCJ!CJie Anieli, plaCJzCJie DuCJhy świ
te. 
Melodyja II
 
==I-:£j 1 .
 t 
-=--=--
-
-=t J-
- I d 

=I:Z:::__!E-_ 
 
 i.e
-=' J-'=Z----- ---EO- 
I - fi i i rĘrf#! (CS...-=:::- r.3r i Pf i
t F 

 I . 
 _ - ====
 ___'o 
_Jj-- 
 
-J
 ;1 5=;,
 
== -h 
 
'. ::po; --..-ł--m- 
;;.-v
_
 i--- :-,, - c--ff-t== 
- -r
- -, f--- ::::j:
 ....._ 
-==t- -i- --ł- 
.... --:. Płacz - cie A nie - li, 
Ha - dość wam dzi - siaj p 
 - -

-:::;
 3:t: 
 
s 
- - -- -- 1-- _ _ _ __ ._ ;_ 
I I 
 
 
 ___ 
_ _
 
I 

 f -+-#
 
-= 
- r ---- 
łr';-_' =: -=----,-- 

--
 ---- 
 
"" " ,,-- r- _ 1C:"T"''' I 
 - 
I \ I I I I I.... teJ.-' I ---- -- 
k .- _,L £ I E '_J-tL 
 d 
 1 =::: 
 ==! '!=ł! ' 
 H1 J' D 
 1: 
.gz-
-=,! -- -.- - t. - -: -.---.

 -- -łt:-- -"'1 ,
 -łt- 
!t=!=='_ =--::::: ===--- -
 - ===
-r:fJ 
płaczcie Duchy liwię - te, 
i we -se-le wzię - tel  - 
 

 
 - - 
-: - - - -- = - 
.
 = '"'"- -- :J; - - - == 
I ",--ncr i 

F -, - -, co, -e- C_, '1 =fJ& 
 
 f'J 
6 6 6 
I 
 ::::: I 11 J""'I I l 

 11 1;J. 
"J g 
.'. -
==._-- -e
=-- - -==:::=::- - --====--= - - == _ 

=4 * 
==
 
 


F
,
-== -- 


 
=:::, 
l'łaczcie przy śmier - ci, płaczcie przy po - grze - bie, kró - la. wa-
>>>
286 


. 


PIES m WIELKO-POSTNE. 


. 
::::- . ::::- _:::: 
f 

:E3:--=l= iL:
.
 --
-.-[I==1=::-

 ł 
r 
T=-? r C 7
t f g"f L!t¥ J 
I . 
 g
1 ,'
 -' 
r:- -d 
 :== f "'JJ 
 ' 
J 
l 
 --tt--- ..-
=-==łtS--" -----.- ---7- _._ 
ł:::: - H --r - 
 i 
,- - - -1- i :::: 
--- - 
sze - go i Bo - ga na Nie - bie. 


PłacIcie Anieli, płaczvie Ducby świ
te. 
Melodyja III. 


1'011 L, dor!Jjskie. 


f 
 - - -- 
 =:j:-- 
 '-- 
 ==:j----=ł 


- - 
 


 =-== 
 - 


=-- - -- 
 
 :=3 
-- _
3:J-"
-"- ,

:..-.-
- J.!
-

_ ,. =S_- 
 
j ,

 I, W I --$!f I ł1j--'1 I I I 
 I 
,..-. 
--... I I I I 
 I I 
L.=- ---fi!J 
 #- 
 .
f=

 , 

-. "l 
l 
:£=-£
-F-- - - -
 =b:--L
 :1 
 
 - i = 
I 
..... 1. Płacz-cie A - nie - li, płaczcie Du-chy  j . -lff F


-=-
-
r-f -
 
6 6 6 

,--J,..b _ + '=- · 
= 
 '_ _- _ =:=--=-t--:
 
 pJ

_
 
l . - --,..... - - _Jl:::::.:.__ ---- 
---- -- - 
 --....- - ---. - 
==j=- -- - . r- -i-r i - -j=---- - 
świę - te, Ra - dość wam dzi - siaj we . se - le wzię _ te. 


(
 - - =J :r=- 
 ' --ł - ł :::: 
 - 
- I 
 -
 
 - 
 - 
 
 +-- 

 
I _ -:::. -
-l- __,,
 ..__ _ _ _ _ 
[""' 
 

 :C. _ 
- 
- -._ 
 
= =.,.;::. -=--= -= __ -=- ri -= _ 
J I cJEt
tl"-( 
 O:: I . -ł- - - =:-Fir- _ 
l L_ l "I .J- :::: -d :i:i J--:--) d J l I J c
r 


 F:JF
Q-t r=+£-F=j 
.... Płacz-cie przy śmier - - ci, płaczcie przy po-
>>>
PIE
NI WIELKO-POSTNE. 


287 


. - tL:-rł=:= 
 
f.'- i ,-, I i
r -in= r- r
rt,
 
I 6 


=f

 

 -6
 -r J
2
 

I I :::::: 
grze - - bie, Kró - la wa - sze - go i Bo - gil. na Nie bie. 
2. Płaczcie wesołe niebiesIde pokoje -- Na dzień dzisi
szy i sieroctwo swojej - 
Płaczcie nad grobem, w którym położony - Boga waszego Syn jednorodzony I 
3. Płacz, jasne słońce, płacz koło mi, sięcznej - Płaczcie promienie z Nieba 
wywieszone, - Wasze przednif'jsze światło zagaszone' 
4. Płaczcie obloki, płaczcie chmury dżdżyste, 
 Łzy, miasto rosy, wylejcie rzę- 
siste; - Płaczcie pioruny, płaczcie błyskawice - Nad grobem Króla niebieskiej stolice. 
5. Płaczcie i wiatry i niebieskie biegi i - Płaczcie dżdże, grady, płaczcie mrozy, 
śniegij - Płaczcie ścieląc się pod swemi górami, W tym grohie leży, który wła- 
dał wami! 
6. PJaczcie zatopy, płaczcie morskie wały; Płaczcie i wyspy, płaczcie mor- 
skie ska.ły; - Płaczcie, .umarł Pan, który was fundował! - Tu leży, co wam wszyst- 
kim rozkazował! 
7. Płaczcie i ryby i wicIorybo"iej - Płaczcie syreny płaczcie delfinowie; - Pła- 
czcie pod wodą niepojęte dziwy. - Umarł Pan a was
 Stworzyciel prawdziwy' 
8. Płaczcie potoki, płaczcie niezmierzone - Rzeki i źródła płaczcie niezbro- 
dzonej - Płaczcie, umarł Pan, który wasze wody - Stoczył i brodom naznaczył 
przechody I 
9. Płacz ziemio, płaczcie fuudamenta ziemne, - Płaczcie jaskinie, płaczcie 
lochy ciemnej - Płaczcie, umarł Pan, budownik wasz miły, - W łtóregoście się ręku 
zawiesiły. 
lO, Płaczcie pagórki, płaczcie góry wielkie, - Płaczcie opoki i kamienie wszel- 
Ide: - Umarł Pan. który rękami swojemi - Was ugruntował na obszernćj ziemi! 
11. Płacz i ty, góro święta, ulubiona, - Płacz Chrystusową śmiercią poświę- 
cona; - Płacz, którą krwawe pokropiłY' zdroje, - Płacz, na której ran stracił ży- 
cie swoje' 
12. Płacz i ty grobie, w skale wykowa.ny, - Płacz, który Pana piastujesz nad 
panYi - Płacz śmierci jego kamieniu szczęśliwy, - Pod którym leży Syn Boga 
prawdziwy' 
13. Płaczcie pustynie i wy cedry śliczne, - I wy też lasy płl\czcie okolicznej _ 
I'łllczcie, pod których cieniem leży ciało, - Któl'e Bożego ducha ukrywało' 
14. Płaczcie ptaszęta, płaczcie bydło polnej - Płaczcie i leśne zwierzęta swa- 
wolne; - PJaczcie robactwa, płaczcie i gadziny: - Stwórca wasz umarł, Syn Boga jedyny' 
15. Płacz naostatek człowiecze, któremu - To wszystko k'wali stworzono sa- 
memuj - I owszem, jakby stworzenie wszelakie, - Zawarł Bóg w tobie przez życie 
trojakie. 
16. Bo rośniesz z drzewem, czujesz z bestyami, - A rozumem się rządzisz z Anio- 
łamij - Dopomoż tedy wszelkiemu stworzeniu - Płakać nad Panem w Jego umęczeniu! 
17. Niech fi już teraz obłudy światowe - ObmierznI}, widząc bóle Jezusowe! _ 
Niech cię swawolne nie rozbestwia ciało, - Coby cię raczej we łzach uurzeć miało. 
18. GuY' w Chrystusowem członka nie masz cicle, - Któryby za cię nie ucier- 
piał wiele. - Nie daj i czart). uad Bobl} przewodzić, - Gdyż OdkulJicieI, chcąc cię 
wyswobodzić, 


.
>>>
288 


PIESNl WIELKO-POSTNE. 


. 
19. Z niewoli jego tywot swój połotył, - I moc czartowską, z którl
 On się 
srotył - Starł i ukrócił, to wszystko dla ciebie - Czyniąc, ażebyś z Nim wiekował 
w Niebie. 
20. Bierz przykład z ł'iotra, jak w jaskini ślocha, - Obacz jak Pana po zaprzeniu 
kocha I - Niech cię wyuczy płakać Magdalena, - Nie tak, jak płacze zdradliwa 
syrena. . 
21. Ale prawdziwy żal tu uczyniwszy, - Łzami i skruchą serce napełniwszy, _ 
Weż na uwagę, że twa złość wierutna; - Rozbierz to sobie, że ta śmierć okrutna. 
22. Spotkała Pana za twoje sprosności, - Za one w grzechach brzydkie heze- 
cności! - Tyś to obllażJł ł'alla niewstJdami, - Biczowałeś go różnemi grzechami. 
23. Tyś koronował cierniową koroną, - Kiedyś zezwalał i cieszył się oną _ 
Nieczystą myślą; tyś na krzy t przykował, - Kiedyś IJrzykazy jego przestępował! 
24. Sł
szna rzecz ttdy }Jłakać ci serdecznie - Cdowiecze grzeszny! I owszćm, 
koniecznie - Płakać 
otl'zeba rzewliwemi łzami, - I gdyby można, żeby upustami 
25. Lały się z oczu twych bystre strumienie, - Oczyszcząjąc ci tak brzydkie 
sumienie. - A jeślić trudność opoczyste - Czyni do żalu, i oczy skaliste. 
26. Nic chcą pozwolić do !ez swej llowiekij - Udąj się, radzę do IIZczer
j opieki _ 
Pod krzyżem ciężko Panny bolejącej, - Oraz i ]\Jatki rzewliwie }Iłaczącl!j. . 
27. By łez obfitych pozwolić ci chciała, - A setce talem na pół rozkrojała; _ 
Żebyś w tern tyciu, płaczą.c dostatecznie, - Mógł potem w Niebie z Nią królować wiec2nie. 
Amen. 


PIESŃ 156. 


. 


. 


Pozwól mi Twe męki śpiewać. 


T. Kl. 
; 
 FO 
 
-
- -==F--- 
 
-1 n -
 
I tl£ ::;E
 _ .
 
- - -- 
- 

= 
Z:1s:::-
-.- 
 Łł=J: 
I --
=,J I 
;- -=-- , -j-=r--=r- r--r-:-r l, i 

 
 
-
 J Jg

_
 J:fiJ 

 ---- - - FI=- 
fC -I
 - 
-- - r-t-- 
. r I _ 
1. Po-zwól mi Twe mę -ki śpiewać I z czu-łością 

}ff 
k

*
 
u - bo -lewać, () Baran-ku bez zma-zy I Któ-ry gladzisz me ska-IiY.
>>>
PIESNI WIELKO- POSTNE. 


i89 


r . 
1T 
6 6 
. 
 M-JJ J JJ..t J1J J Jd

J r=
r-

-I--
 ==- 

 
Je-zu,piętnuj Twemi ra-ny, Wgłębi ser-C8. Chrześ::i-ja-nYi Niech!\i boleść 


J=f -: 

 J 1 J J J J J J J J J J:::: 
 "1 
. -q I r /$ - ---
 
 
 - t-it--=- -- 
.- --:.!(I.- . - -.-fI - - -- -:!(I.- -ł---. - - 
::::.t= = =+=t= =:e::---=:! - -_- fL.. 
-- --r- --- - 
:::::: 
śmierci Twojej Zmniejszy bo-le śmierci mo - jej. 


...-:: 
=a 
3J 
f1
J =-r;-
fH 


. 


2. Błagając Ojca łaskawie, - Jak Pośrednik w ludzkiej sprawie, - Byłeś krwią 
swoją zbroczony, - I na krzyżu rozci.u
uiony. - Jezu piętnuj Twemi rany - W głębi 
serca Chrześcijany, - Niechaj boleść śmierci' Twojej - Zmniejszy bóle śmierci mo
ej. 


3. By Cię pojmano zelżywie, - Męczono nielitościwie , - Przystąpił Judasz 
z rotą. - Tyś się poddał z ochotą. - Jezu piętnuj Twemi rany - W głębi serca 
Chrześcijany, - Niech!\i boleść śmierci Twojej - Zmniejszy bóle śmierci mojej. . Sędzie na Twą śmierć dybali, - W ręce katów Cię oddali, - Którzy Twoje 
święte ciało - Siekli tak, że krwią plusl(ało. - Jezu piętnuj Twemi rany - W głębi 
serca Chrześcijany, - Niechaj boleść śmierci Twojej - Zmniejszy bóle śmierci mojej. 
5. Wśród pogardy, pośmiewiska -Lud koronę na skroń wciska, - Której kolce 
cierniowe - Srogo ranią Twą głowę. - Jezu piętnuj Twemi rauy - W głębi Berca 
Chrześcijany, - :Niechaj boleść śmierci Twojej - Zmniejszy bóle śmierci Twojej. 
6. Do krzyża srogo przybity, -- Okrutnie włócznią przeszyty, - Bóg i człowiek 
umiera, - Grzesznym Niebo otwiera. - Jezu piętnuj Twemi rany - W głębi serca 
Chr!:eścijany, - Niechaj boleść śmierci Twojej - Zmniejszy bóle śmierci mojej. 
7. Zbawicielu! z mej przyczyny - Zniosłeś męki sam bez winy, - Me grzechy 
na krzyż wbiły, - I hańbą Cię okryły. - Jezu piętnuj Twemi rany - W głębi serca 
Chrześcijany, - Niechaj boleść śmierci Twojej - Zmniejszy bóle śmierci mojej. 
8. Żal rei, Jezu! moich złości, - Lecz, ach! spraw z Swojej litości, - Bym 
przez Cię odkupiony, - Zasłużył być zbawiony. - Jezu, piętnuj Twemi rany - W głębi 
serca Chrześcijany, - Niech!\i boleść śmierci Twojej - Zmniejszy bóle śmierci moj,». 
Amen I 


(Droga do szczęścia prawdziwego i t. d. Książka do naboieństwa etc. p. ks. 
Jakóba Nowakowskiego, str. 553. r. 1855.) 


87
>>>
290 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


. 


Praeludium do pieśni 156. 
(Pozwól mi Twe męki 
piewać.) 
Andante. T. K. 
I · . 

 f=-

 f
-
 
p 
-e- J l .J.
- -- -. 1, J l 
E):
 --


- = f=r'- r= fF- 
ł3 

=r=F==r
I4 i 
 = 
== -=
-:3 

 I l, 
 , I 

, 

.

 
-Ł - L.
3 

 ?r-
 - '= ---=::t=F=S
- 
:=F -L 
 

 
6 ..... 
I. J d J J .J I I I l, I I 

 - - -- -.... 
 "'..... , 

- - -_ 


 
_= - 11 _ ==łP= 3 

=- -r - - -----3 
- . - ;------ 
,--..... 3 
d- -L 
 m- J-J 
 
 - 
 -j-L' 
 I --I__ 
 _ - 

...- 3Ł::. - .fi=!.::. 
- - s- 
j
- - - - c=: 

 -i t =-F===
 =d
 - -= 


. 


I . 
. I, I 
. J l J 1. .. 
 :4 i. .et --J l j-J-L-+ 
 J J ... 
. --- 
==- 
 - ===== r::
--::--.::.=--.-::r=::: =====3 
- ----..-- ===-
- -
-===3 ::----- 


3 


. 

 '-N=rlf;i jW

 
 

 :::9
- - - 
;-- r=r=ii --. - - 
 - - 
j
 
I 
I lf ,,--I - 
I I J 'I I I I I I I I I I 
L - L..! -
 - ':t r M- 
 - L; \- ;!:, -_ 


 ---=F==- f1!,-r -- b=-ft1= 

a
3 

--
== - -== 
 == -=- t.::!= _ -t=-t
 ::J 

 ' 
=B I 
lo" - -.t=- --::- l--.-j - £ !,ot --+- .-=+=+ .-- ---- :::r:-:,. 
Ił- -. - --- - -= -!-- lfI-.- +-lfI - _ 
I -L
-rFfEFt f-+. -------cc fI'
=-t fitf-7 cf=F
 
p . 
L 1 
J J 1 .cz,. ",J 1 ..J. 
 "o' TFF=f
 - 
i 
1

+-J
>>>
PIE SNI WIELKO-POSTNE. 


291 


. 


. 

-==:J=:h J-
J J: J - 

+ 
 


- 
J
 ł J 1 t 1-..1 
J 

 '1 - 
 ==== 


- 


Pieśń o męce Pańskiej. 
PIESŃ 157. 


Płaczze dzisiĄj, duszo wszt'lka, by wylew
 obficie. 
Melodyja I. 
. 

 
- 
 : 
 ' 
 ::::: 
- 
- 
- - 
If'-' I 
'-' I G== I LJ 

 .. 
O' , - r [J - Jj-.:
-r r -er=f3 
1 ;'J , I I I ::::: I I J J 
. . C i tr :f- .a

 '- 
kł

 .--- £::3 

- - _ f 

E:E
if-I=:-
-r-cF E3 
:::::: I 
1. Płacz-ie dzi - siaJ 
Ro-zmy - ś1aJ - te ł= 
/!@---" - -,,- -
-.::..-q il' iI' .Ił
-_ -- iI' 
I I I I I r I I 
 
 l..!fl -- r LJ 
6 I; 

 t- -ffi 
 - 
 

-= 
 -= 

 ._
-
 
I I I ::; 
du - szo wszel-ka, Łzy wy -le - waj ob - fi - cie, 
mę - kę WIel- ki Pa - na swe -go ser - de - cznie: 


. .. . . 
. s. . s 
I I I "-- 
: - 

-
 
 
 
R+
 
Je - zus mi - ły wszystkie krzywdy Za nas cier-piał 
87-
>>>
292 


PlEsm WIELKO-POSTNE. .
 

 '-- I .... 
. -b=-iL +- 
_
 -
 

 

- r--,ł== _ -/J 
r - 
tak o - kro - tnie. 


Płaczze dzisiaj duszo wszelka. 
Melodyja II. 
J:=t-b
 
-H 


 - /J_ __
=
 

- - ==
-
=--r=3 

 
 J51
-
-
-: 1
 .
 
 : 1 
.- - -=- - *==-łi :':'
 
 
 
 -
ł=
i" EJ P==r=;
 
- --- 
-=r -..Ł-- -r---. __ 
- ---r- r- 
1. Płacz-
e dzi - siaj du . szo  =- "=' "=' =-..-1:::1 

 
 F=


1 
"i f I 1. 1 I 
L-r-I I I . 
7 6 6 

J
r
:


 
-
! Il -r
 1 l - 

 
wszeJ - ka, Łzy wy - le - - wĄj ob - fi - cie, Ro _ zmy- 

 
I '-j.I I I I I -r-l 
7 6 
.eJ. =' :J d .J..eJ =,---d d d 
---- 


 f=r@ 
ślIJ . te mę - kę w
el - klh Fa . na swe - go ser.
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


298 


r-
t-

 

:


1j 
de - cznie, Je - zus mi - ły w8zyst-kie krzywdy Za nas 


...., 
 2 
- 
- P
1-L
 
---.... .. 
I I I .J. I I j1 14J
 
 
:Lo.L1. _.L . 
J. __ 
.az===-=- --==- - - - - -- -- 
.J;;. =--__
 
-1-

 
 ----==-__ -=: ==_ 

--e 1= --=-t---
- ----- 
I ' ..ł... 
der-piał o - kru tnie. 
. 


, 
2. Wejrzyj na krzyż okiem swojem - Na Jezusa krwawego: - Żałuj sercem 
bardzo gorzldlm - Stworzyciela swojego: - O Jczu mój, ja człowiek Twój, - WE'j- 
rzyjże na mnie grzesznego. 
3. Cierpiał Jezus rany wielkie, - Słowa przykre niesłusznie, - Wylanie krwi 
bardzo wielkie, - Gdy biczowan okrutnie, - I koronę gdy wciśniono - Na głowę 
nielitościwie. 
4. Nie jest taka, ani będzie - Źadna boleść na świecie, - Wierzą to nabo:tni 
ludzie, Bogu cześć, chwała idzie: - Jezus słodki w mękach gorzkich - Dał biczować 
swoje ciało. 
5. Członki wszystkie Jezusowe - Okrutnie są zranione, - Ręce, nogi ku krzy- 
Itowi - Gdy okrutnie przybili: - Krew wylali, lice splwali, - I żyły w Nim potargali. 
6. Nie byłać tam żadna litość - Nad Jezusem cierfiącym, - Ani też żadna 
uczciwość - Przed Bogiem wszechmogącym: - Wielka boleść, ciężka żałość - Przy- 
jaciołom to widz
cym. 
7. Maryja rzewno płakała, - Syna swego żałując; - Silnie, rzewno narzekała, 
- Na rany Jego p&trząc. - O Jezu' Synaczku miły, - Jakożeś żyw tak cierpiący. 
8. O drzewo krzyża świętego - Czem trzymasz Syna mego; - Drzewo śliczne, 
poświęcone. - Baranka krwią skropione, - Podaj mi Srnaczka mego, - Baranka wiel- 
kanocnego. 
9. Przez Twe rany, miły Panie, - Któreś cierpiał okrutnie, - O lekarzu duszy 
wszelki
 - l stworzenia wszelkiego: - O Jerlu mój! ja człowiek Twój, - Wejrzyjże 
na mnit: grzesznelto. . 
10. O serce mel czemuś twarde, - Bardzo nielitościwc; - Nie rozmyślasz męki 
wielki
 - Pana swego serdecznie: - Miły Panie wspomnij na mnie, - Daj mi za- 
płakać nabożnie. 
11. O Panie mój najmilt\iszy, 
 Jezu Chryste łaskawy, - Tyś Bóg jest i Król 
najwyższy, - Dzisiaj w mękach rzewliwy: - Prosim Cię, odpuść nam złości, - A do- 
mieść wieczn
j radości. Amen.
>>>
294 


PIEsm WIELKO. POSTNE. 


PIESŃ 158. 


Płaczmy wSIYscy najmilejsi. '(; 'ti
 I ' c 

 

 
---- - - .-,.-
 j - - j -r--- ___ 
I- lJ U L..b1
::::--- ł I r r i  
..... - 
1. Płaczmy wszys-cy naj _ mi - lej - si, 
Uhry-sta Pa - na nam i - ma - jł 


... 


.
_l
 Ji
 
- -
-- -- -==--- _ EJ - ro - 
- .... .....
 .....,. ...... oz- -- ..... 
I ..... I I I I , I , I --... .. --- -- 
I 
...... 
 I 

 - +-1-
 __
 ł= 
 
_iJ-rn ł- n 
 
' p= S=-!== 
 -_u- -- --- - i rJ- i! 
- -,- f'--. =1L=" -r- - - ---- _ _ 
r- '- I, .... -r i= ..... ..... 
... I -- 
ze- bra -ni ko-chan - ko - - wie, 
prze -o - kru - tni ka - to - - wie.  _ 

JH

 
 
t i- j j i r j j j I #f r r rr C 
: .
 
CzkU'l'fSpa-llia. - łyl Cós u-czy-nił? Cósza - Wl - m!? O Ba-ran -ku me-
>>>
PIESNI WIELKO. POSTNE. 


295 


. 


""" . , , 
f 
ffl

r- 
l 
; 

 '
 ą; -
=-
 
 

--:=:;= 
-- -ł- -- 
 ---' - --
=: --- 

-,,--- -- -- 
...:.- i -
-
- ---r --- 


win - nyl 


cier - pisz za na - sze 


wi 


ny. 


2. Poglądałeś na swe ucznie, Piotrowiś serce skruszył, - 10 płaczu!! go za swe 
grzecby wejrzeniem swem poruszył; - Na noclegeś wiedziony, do piwnicyś wtrą.cony: 
- Tam Cię plwali, naśmiewali. - O Baranku niewinny! cierpisz za nasze winy. 


3. Na drugi dzień bardzo rano z ))iwnicyś wywiedziony, - Przeli Piłata posta- 
wiony, niewinnieś oskarzony: - Piłat ręce umywał, do Hcroda Cię posłał, - Ten Cię 
zeltył, z szat obna
ył. - O Baranku niewinny! cierpisz za nasze winy. 
4. Do słupa Cię prz}wiązilli okrutnie zranionego, - Biczmi, łańcuchy, miotłami 
bili zekrwawionego. - O Jezusie nasz miły, o kwiateczku wspaniały! - Coś uczynił? 
coś zawinił? - O Baranku niewinny I cierpisz za nasze winy. 


. 
5. Coś im, Jezusie, uczynił, ite Cię tak katt\ią? - Coś im, Jezusie, zawinił, 
ite Cię koronują? - O Jezusie nasz miły I o kwiateczku wspaniały? - Cos uczynił? 
coś zawinił? - O Baranku nicwiunyl cierpisz za nasze winy. 


6. Sądzą starsi Barrabo.sza, by go na wolność wydać, - A Jez.usa niewinnego 
na krzyi przybić rozkazać. - O Piłacie okrntny, sędzio wielce obłudny, - Coś uczy- 
nił? coś zawinił? - O Baranku niewinny I cierpisz za nasze winy. 
7. Gdy już Jezus dla człowieka na krzyżu srogim wisiał, - Piłat tytuł spra- 
wiellIiwy nad głową Mu napisał; - Na krzyiu tym zraniony, wisi Jezus zelżony, - 
Nazarenslii, Król iydowski. -:- Cierpisz na krzy
u za nas, i jeszcze cierpieć ilłdasz. 
· 8. Bok Mu włócznią Longin przebił, krew się z wodą. wylała, - O jak wielką 
Matka Twoja boleść wtenczas cierpiała: - Ju
 się słońce zaćmiło, świecić nie p
 
trafiło; - Gdy umierasz, Ojca wzywasz; - Cierpisz na krzyiu za n8S, i jeszcze cier- 
pieć 
ądasz. 
9. I tak Józef z Nikodemem ciało z krzy
a złoiyli, - W prześcieradło uwi- 
nęli, serdecznie całowali; - Trz.y Maryje przybiegły, drogie maści przyniosły, - Na- 
mazały, ol,łakały. - O Baranku niewinny! - Cierpisz za nasze winy." 
- I 
10. Potem w grób ciało wło
ono, jako jcst napisano, - Kamieniem je pl'zyło- 
tono, jako prorokowano. - O Jeznsie nasil! miły! o kwiateczkI! wspaniały, - Coś uczy- 
nił? coś zawin ł? - O Baranku niewinny! cierpisz za nasze winy. 
H. W 
yciu naszem ci't
ko bywa na Twe rany spoglą.dać, - Gdy na s
uy dlllień 
staniemy, b
dziemy je oglądać; - Wtenczasbyśmy płakali, rany Twe całowali, - 
Gdy osądzisz, wpiekło wtrącisz, - Ju
 zapozno grzeszniku, na wieki niewolniku. 
12. Uwai, duszo cbrześcijańska, co Jezus za Cię cierpiał; - Acb, jakie męki 
okrutne dla ciebie pod
mował! - Wdzięczną Mu się pokazuj, za tę miłość Mu dzię- 
kuj, - W pobo
ności, w niewinności. - O Baranku niewinay! cierpisz za nasze winy. 
Amen. 


.........
>>>
296 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


PIESŃ 159. · 
Płacz, płacz, kto żyw, patrząc na dziw. 

==


ląr-=t:


 
I ,- I 
 
r::..--n-=-
-F--If' 

 j " 3rui l-J. 
J I I rtm J .J .J 

 -li
 
 t£:1 
 
 _ 

 11_ 
 " 
l - ----- - - - -
- 1) 
---- - r-....- 
1. Płacz, płacz. kto żyw. patrz/łc na d,Ów, . 
1 f 
-r7 
-
=-t
 

 6 
'.J1 J .JI.J J I 
. d 
 . 
 -d ' - I D L-J-_L,:=I --J-- 
 
' 1::"'- - = -s- 
-
 u=-= - 
_
 _" 11-- 
- -- 
 
 
- 
 o -r- _t=::li----" I --,-. _ _ _ 
I -- --T -
 -1-- 
Na żal tak nie. !Iły cha-ny: Że ł.y - wc - go Bo - ga Syn 
-h I _-+--j _ 
 _ 
 
 t 
 _ 
!f-li 
.
-ł- ==- __J _ -= --.- J :::f't= === 
--II- 
 -- -- -- -
- - 
 '-- rr --- 
---
 
"--II ___ ____ _ _ _ 
I I r I r -j F j' t rr i 
l . 
8 7 
_ 
 :- .iJ 

 
 
 = 
 =cb f! J
d
 
 


I= -
 -r-- --------=ł=---n_ _ 
=i::::::=J_-ł-- t----G- ____==0::_.....__ _ 
I 
Na śmierć jest ska - - za - ny. 
2. Straszny to sąd, z łotrami w rZłd - Jezusa Iloliczono: I tak, że człek 
zawinił. - Boga zawieszono. 
8. Słońce w ten dzień ukrywszy cień, - NOCł się za.słaniało: Żeby swem na 
taka śmierć - Okiem nie patrzało. 
4. ŻałoBny wzór niemownych gór. - A zadu mian e skały - Krwawych łez nie 
mog
c lać. - Z żdlu się pękały. 
6. Ziemia na gwałt widzłC ten kształt, - Proch Boskł krwił skropiony, _ 
Aż Ijię trzęsła. tuk ją zdjął - Żal nieutulony. 
6. Słychać niemal na Niebie ł.al. - Jak tam anielskie trony - Lamentują. ł.e 
tII.k jest - Boski Syn shanbiony. 
7. Wisi ten Bóg. wszystek do nóg - Krwił sw/ł na kr:qżu zlany: - Wszystko 
płacze. a zły człek - Niedha o te rany. 
8. O Jezu nasz! takłł. to masz - Za Twojł śmierć nagrodę: - My Cię krzy- 
ł.ujemy znow. - ł'ijłc grze clI. jak wodę. 
9. Lecz, widz/łC Btłd nasz wielki błłr1, - To przed To ą. stanowim: - Że 
jut dla miłości Tw
j - Grzechów nie ponowim. 
10. W o:otatku na zgody znak - O Jezu między nami: - PodlJiazem si Tobie 
dziś - Ty krwił, a my łzami. Amen.
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


297 


PIESŃ 160. 


Rozmyślajmy dziś, wierni Chr,;eś()ijanie. - Re()ogitemus 6di Christianl 


. . 
J  

 
1 1- 
p 
 
 
 
 
 '; :d 

- 
 d 
, :ą-


]=
ffr · 
1. Ro-zroy-śla.j - my dziś 
l. Re - co - gi - te - mus 


. . 
· I · l 

c-c
4,-J=J-T

 

 -,--r---i 1-- - j----r.-- 1.;- . =f'- I 
 
. 
 . 
1 J 
 1 d d rm 1JT
d l J 
l 
'? p


-..!ą 
wier-ni Chrze-ści - ja - nie. Ja - ko Pan 
fi - di Chri - sti - a - ni, Vul - ne - ra 


 I 
J-,
 
r -r-=- - =F=r==jPi" 
- -;')- -F--
T -
r 
J 00000I I I 
. . 
· 6 5 6 
I ,_ 
;:J
J J g

 J
J J DJf- . 
 

t-= I -r=F -- r- == :"'-==8 
 
 -ł= 
 
Chry - stus cier-piał za nas ra - ny: Od po - i - ma - nia 
Cbri - sti, per quae su - mus sa ni: Qui pa - ti coe - pit, 


t 
 .:t t= 
.J-L--ł---1 __ _ 
 ' - c---1--- 

--=-r!-. -- -- -.-- - -- - -
.= 
 C e;;-T - 
 
I 6 
I LLU f 
łJ l
 . l, 1: 

-ą=FI=F--- - 
 . 
 
nie miał od-po - cznie - nia at do sko . na - nis. 
captus, nec ces - sa - vit. Do-nec Bpi . ra - vi t. 


88 


.-..
>>>
298 


PIES NI WIELKO-POSTNE. 


2. Najprzód w Ogrójcu wziął pocałowanie; - Tam Judasz, zdrajca, dał był 
tydom znamię: - "Oto, tydowie, mego mistrza macie, - Tegot iml\icie." 
3. Wnet się rzucili, jako lwi okrutni; - Apostołowie od Niego uciekli. _ Tak 
z wielkim pędem wiedzion do Annasza, - Pociecha nasza. 
4. Pierwszej godziny przed Piłatem stawion, - Niesprawiedliwie od tydów 
oskarton; - Rozkazał Piłat, aby był biczowan - Ten niebieski Pan. 
5. Krzyknęli wsryscy o godzinie trzeciej: - "Kic chcemy dali'j krzywdy cit'rpieć 
takiej, - Niechaj na krzy tu swój tJwot położy - Ten to Syn Boty!" 
6. Z ostrego ciernia koronę uwili, - Naszemu Panu na głowę wtłoczyli; _ . 
Naśmiewając się, przed Nim poklękali, - Królem Go zwali. 
7. Szedł z krzyżem z miasta Pan szóstej godziny; - Żydowie z Niego odzienie 
złożyli; - Potem go na krzy t okrutnie IJrzybili, - Octem poili. 
· 8. Polecił Ducha Dogu Ojcu w ręce; Wołając, umarł. Zaćmiło się słońce; _ 
Ziemia się trzęsła dziewiątej godziny, - Nie bez przyczyny. 
9. Zstąpił do piekłów mocą swego Bóstwa, - Tamte wybawił Ojców świętych 
z jeństwaj - Ciała umarłych z grobów powstawały, - Widzieć się dały. 
10. Nikodem z Józefem prośby uczynili, - By ciało z krzy ta bezpieczni!' zcljąć 
mogli. - Piłat. ich prośbie we wszystkiem I,rzebaczył, _ Bo tak Bóg raczył. 
11. Czasów nieszpornych był z krzy ta zdejmowan - Prz!'z swoje sługi, wszego 
B.worzenia Pan; - Matuchna Jego ciało piastowała, - Rzewnie płakała. 
12. Drogim bałsamem ciało namazali, - A z naboteństwem w syndon uwinęli; 
- W grób je ostatniej godziny włożyli, -- Placz uczynili. 
13. I'łaczmyt tet d,.dsiaj, wicrni Chrześcijanie, - Dziękl\iąc Panu za najdrotsze 
rany, - It dła naB raczył tak okrutnie cierpieć, - Chc.}c nas Bobie mieć. 


Pieśń o Najświętszej Maryi Pannie Bolesnej. 
ov Pi
tek przed K wietni} Niedziel
.) 
PIESŃ 16l 
Splyńłiie dziś, splyńłiie wszełih matek żale. 

 
=.g=-,j
 I 
_
 

 I -
--

 
 - 
 -
r
 
 
- - ----/f;,-:....=1:J:-- ...s:'
 
-
- -

..._

= 
_ _...-.,,_ 
b - f CJ 
 1r ::::
r-j-,- ---r-r
 -::.r---o-- 
,..... , ------ ł ,I I I 'I 
I .Ii;;, J :::: ;;! L.!L 
 =1 =:I .....J- 
. ---.ł-ł1J"':;;;;;:- -- ___ ______ 
--" p
 =: 
-='-D= ]J 

r=
?==

 ł- Q --
=J -j 
:::: 
l. Sl,łyń-cie dZlH, spłyń . cie wsz. ch ma _ tek 
U-
mierzcie swia ta bu - rzh - we 

 -1 
 :::: l
 -td-
--O- [g --_L_!i 
 :::: -1-- J 
 
- -- ' - -=. :.::- ----ti-
....--,- - 
 _.__'P_"= j .=e-=- 
F '" -o. - -:f' 
 -tJ- - - -. - 
 - --- .-- 
I - --.-,-- -- ---... "... --- -
... -- =GO-ts 
- -,-:::: -1---=-1- I..:r- _ ł-- = :::: ł--r- 

 I 
 I..... ....-
 
: 
;J 
 
 
1} 
J 

 -J- IJ 
 [j J _ 
 _
_ .J
J 
-- - -1- ---.. ll ---ł
'1 ... 
 - ---#- 

 
 .
 
=4-_ ą 
--+---t='- ---- --A - h_ ----.ł 
-- J
=-L..- _ 
- --r- -- -
 --
-1iII" -- 
:::: :::: 
ta - le, Nie _ ste- 
fa - le: Ma _ ry-
>>>
PIESNI WIELKO - POSTNE. 


299 a

g==:

 
 Jg J 
L 
 
-t
 

 - 
 
 -I' fi j -j == -S .::::.U .:._ -.- 
I----ł-'-'I I I. I F I ::::: 
6 
J 
-- I .J 
 I.J .J I ::::: .J.1 1 
.: -:
=t-=- 
J
= g -- s 
 
- 
 : 
 
 
- -- t::::::::!::::: G ---
==t:- 
 -
_ . 
- -- - j -r- -- -r-r- j 
. ::::: 
tyl nie - ste tyl w mo-rzusmutków to - nie Za-czę-ła, 
ja, Ma - ry - - ja, co . ra-dość w Sy - o - nie T
 dziś smier-  I ::::: ' 
 
- ;J- - 

 ..:=R=---I 
 }---1-1= 


( 

 
 F=P
 F-
I
 R = 
6 


-

 :pJi
 
-----F= :t::=:t::t== 1 
____==Ef._1 - =t::::=3 
ro dz
c Em - ma- nu - e la, Gdy Sy - na 
ci czy - ni ko-niec we - se la, 
. 
--J-,FRr
 - 
 
 
'

7F!'F3 1 

-F
 
l F -===F =ąr- :=====a==U --r ::!3J 

:
}3J 

 
grze - bie. 
2. Ach' gdziet ta radość? co Anioł wieścił, - Gdyś się, mój Stwórco, w mem 
sercu mieścił. - Nic
tetyl to panieńskie cia!?, - Na krzyżu o
o me widziało, - Którem Ty 
byłeś ze Dnie odziany, - Dziś któż Cię oblekł w tak gęste rany? - Miłość grzesznika. 
S. Dziś siedmioliczny miecz rani duszę, - Gdy Cię w tym grobill już złoźyć 
muszę: - Spełniłeś Twoje obietnice, - Strzegłeś mnie, jak oka źrenice: - Dziś cóż 
się staniu z owcami Twemi? - Gdy sam polężesz wtem sercn ziemi - Pasterzu dobry. 
4. Żałosne nieba, płacz
 Anieli, - Gdy Cię w ostatniej łez mych k
pieli .....:. Omy- 
wam na śmiertelne łoź'.!, - Mój Synu i przedwieczny Bożel - Jakże mnie smutnł 
matkę zostawiasz ¥ - Kiedyż mi koniec życia objawiasz? - Moja nadziejo. 
5. Miła światłości, Synu' l\
aryja - Mówi do Ciebie, gdy w grób powija: _ 
PamiętlJj na tę boleść Matki, - Sam ratuj te, coś mi dał dziatki: -- Bo kiedyż, kiedyż 
już Cię ogl
damf - Ach moje życieJ z dziatkami żądam - Matka troskliwa. 
6. Lecz miłe słońce po trzech dniach chyba - Ujdziesz jak Jonasz z ust wielo. 
ryba: - Pozwól mi z sobą iśdź do piekła, - Niech widzę, czy też tam złość wście- 
kła - Oszczędzać będzie Emmanuela, - Jak w jamie niegdyś lwy Daniela: _ Weź, 
weź mnie z sob
1 
7. Jużem odpocz¥, mówisz, w Sobotę, - Skończywszy krwawł kupna robotę: _ 
Nie płacz mnie, juź pofolguj sobie, - O Matko! widz
c mnie w tym grobie: - Gdy t 
ja powstanę, będę wsławiony, - Twoim za współpłacz 
hwalcom korony _ Wieczne 
zgotliję. AmeD.J 


88. 


.......
>>>
800 


PIES:r-."'T WIEI
KO-POSTNE. 


T. Kl. 
1 :I
 Jł- 

 --+--1 
 
 - -I-- 
 - 
J-- I I 
 't. _. 
 ... 
_ . - p; e!-=-
 - - =J.J EI - =-.:
 -
 --==- 
 = -"!

 
i --r 6 - -ł1j-r- ,,-ł--- -- -- - - - 

 
 Jl Id J

l.J In..lJ 
 
 
 Jl 
. - S- r- -- -- --------4 
. l'C. 

I==
r t 
- == 
-r-r--r -B 
- _G:= _-== --:
 ""-- :EE:::-

 


Praeludium do pieśni 161. 
(Spłyńcie dziś, spłyńcie wszech matek żale.) 


. 
. . I 
-..1 J 
 J ,..., I 1- I 
 I J" I 
 cd 

 
- --- --r'ł-
-ł- 
 ."'-j.ł _t:.. 
 _'" ...==s==--- 
 
9-:-11--_ - - T 1-- 
_ -- 
':
-.-
 =!I
.c=: 
 r-"- 
_:::'-=: 1-' - 1 - - -.- - - -I-J--
 -- t -D_t=-- 
, I r- r----I---i-- - --- 
p:4 d 
J .J .J:---.J fi I l "I 
 
1 j j 

 - 
 
-- -
I - . rL 
 ti- - 
 
: --- I-+- r -- --- - -- 
lo -- -I:D- _- - --ł--- ---- 
Ii'- -t=::...- -"""'-- _

- __
_ 

 L,L.I. 
 -1-_L 
t I 
i 
 -ł- -1 I 
 
!t== r----- "I-.=.-"I" - =- 
_ _f;;i:.--= 
=::L - ==- 
.- 
___t=J::::j!+= -F= 
 I -- ,,-- -5:---- 
----...... -
- 
-- 

:J
 
i.i 
 
-t-
 
I :-F--
--= - -- I - -tc:=i=t ii -

r 
-i 
 

 - .1 I 
 _ --LJ--J @=
 41.-.J L
 1 
: :z - ==łł_ 


7- 
 - I -i i -ł-r - -- 
 
- Ił --- G---+- r- - - - .- - - fL- 
 ---..-- 
- --_-- ł---L.--ł-- - -,-- -1'"- 
- 1-- -, r- 

 :. 
l' - !-

-;t

 

L
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


SOI 


PIESŃ 162. 
Stała Matka boleśtiwa. - Stabat Mater dolorosa. 
(Na cztery mieszane głosy.). . 

 Canto. 
- -----1- - :::r-=I= -
 - --.== 
 
- --!-
 -
- -- - - --1- - 
 --'-'--G- 
='- -r-
 &

t-
? 
J 
 _ I 
 Tenorel 
 L I 
 

 
 ==--==- 
 -- = 
 t=
 -!:t=, 
 
 
_ 
- ----- 
r= - =+=t::: -1=- 
---- - ---- 
BOBBO. 
l. Sta - ła Ma- tka bo - le- 
I. Sta - bat Ma - ter do -10- 


#-:: "=" ---Ł---J I "=" 
rcr
=r-
 

 6 "'-= 
.
_ :=d--k=.J- 
 

;' - J =66 

 -

 


p= 
 r-
 - J == 
 
lici . wa, Pod krzy - trm bar - dzo tro - skli - wa, Na któ- 
. ro - sa, Jux. ta cru - cem la - ery. mo - sa, Dum pen- ł=
'; -FI 7

 

 
 
rym Jej Syn wi - siał, Na któ - rym Jej Syn wi _ - siał. 
de - bat fi - li - US, Dum pen - de - bat fi - li - - us..) 


Stała Matka boleściwa. - Stabat Mater doloros&. 
. (Na cztery męzkie gło
y.) 
T_I. 

 

 
'ł-
 
s -- _ _ - _ 
 
I T_orB 11 
 


 
Bru Bo 11. I """ 
l. Sta - ła Mą - tka bo . Je - Bci - - WII, Pod krzy. 
Sta - bat Ma - ter do _ lo - ro - - sa, Jux - ta 


.) HymnUB Jecobi de Ben.dieta, t 116. De.w. u.. 


---
>>>
302 


PlEsm WIELKO. POSTNE. 


( 
-- 
I "-_ __ 
d::_ 
 _ _J_ -,J- 

d_ _- sL 
 ='
 
 
r=E::::.
 - F :::? ==t.:::t=== q
=I === -r 
-.:..- 


tem bar 
cru - cem 


dzo tro - skli - - wa, 
la - cl'i - mo - - !!'a, 


Na któ 
Dum pen 


rym Jej 
de - bat 


(
 - 
 . -ł- 
 - ' 
s1

 
- ----'- 
 
 === - - --- 

. --'='- -- - - - _
n__ i== - _, __ 
, - -+- -r- -- - -'-r-- r- 
I 


_L
=a

ą
 ł=F
1=
 
r- 
 J 
 
Syn wi - siał, Na któ - rym Jej Byn wi - - siał, 
Fi - li - USt Dum pen - de - bat Fi - li - . - us. 
2. Której duszę tak strapioDlh Wielkim talem obciąton" - Miecz boleści 
przenikał. 
a. O! jak smutna i strapiona - Matka ta błogosławiona - Syna jednorodzonego. 
4. Która płakała i łkała. - Z talu drzała, gd}' widziała - Mękę Syna miłego. 
5. Któż jest serca tak twardego, - By dziś z Matko) P8ila swego - Bardzo 
rzewno nic płakał? 
6. Któżby się nie wzruszył w sobie. - Pomnłc o ciężkiej tałobiiJ - Matki 
z Synem jedynym? 
7. Dla złości lulłu swojego - Widziała tak zmęczonego - Jezusa Syna swego 
8. Widziała kochanka swego. - Od wszystkich opuszczonego, gdy na krzy tu umierał. 
9. Cna Matko, jródło miłości, - Niech cz i
 gwałt Twej żałości; - Dozwól 
mi z sobą płakać? 
to. Spraw. by miłością pałało - Serce me. dając się cało - Bogu swemu 
w przysługę. " 
t I. Święta Matko de puść na mnie, - Niech ran Syna Twego znamie - Mam 
w sercu mem wyryte / 
12. Twego Syna zranionego, - Tak uardzo dla mnie zbitego, - Zo mn, mękę 
podzielaj / 
13. ł\iech z Tobą płaczę prawdziwie, - Patrz/łc na krzyż załośliwie, - Dokąd 
duch z ciałem żyje. 
14. Pragnę stać pod krzyżem z Tobą, - Dzielić się z Twoj, osobą - Tak suro- 
wym płaczem Twym. 
15. Ze wszech Panien Panno zacna, - B,dź tak, proszę, na mnie baczna; _ 
Daj się. Sobą napłakać! 
16. Niech godką śmierć Pańsk/ł noszę. - Krzyż i rany jego, proszę. - Niech 
na sercu uważam! 
17. Niech mnie zranią rany Jego, - Niech znam moc krzyża świętego, - Przez 
miłość Chrystusową/ . 
t8. Jego zapał niech mam w sobie; - Poruczenie. Panno. w Tobie - Niech", 
mam dnia sądnego! 
19. Niech mnie ten krzyż Pa
ski broni. - Śmierć Chrystusowa ocnioni; - Niech 
Wspiera łaska Jego/  
20. Kiedy ciało pójdzie w ziemię. - Niech dusza, niebieskie plemie. - Wiecznej 
chwały nie traci. Ampli.
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


303 


e 


Praeludium do pieśni 162. 
(Stała Matka boleściwa. - Stabat 
later dolorosa.) 
A. 7'. Kl. 

 ł: 
 I 
J---1--+-
 
 = ł tJ 
 
 f=j 

- --Ił - -"--,J-"-.- 
--,; ,,-- -"..-- 
 
I 
 i r=t= u - 
=F=r=tr -- "
 =-1 C-" - L.!
I____ 
. 
 

 
 I 
 
 
;
=-===--=- 
- 
 ,,_LJd 
 . J -g. 
 1 J-J ==J=i:s 
 
ff:B---- --- ----- ---"-f=ł- 
------ -
-==== -
 I I :;...__ 
Ir 

-
=J-=
=--H-t-J
L=Ę


. 


 . 
-r- j-iii 
- i=r i-
--
 I .r
" ::::::ł=ł-r -r____ 
- . - 

 ' I l11 ' t4 '1 I tfl 

 .Jf==- s
 
 
-fl- #.I 
 =" -::t:
 1Ii €f =-.=u=!
 
 '" 
l łf- --- 
 " =I+:: ==
 r -
 - -t= ---- 
J- 
 

 
- j - 
 - -- l =
- 1 - .... - 
. 
 
I, I 


==t::r 

 ::;;, 

= -j
,....I- =E
 
==:J 
1 1!fjZ -
=-Ł:iE
1
 
 FF
 
= = 
=-r - - ::3::
i -r
=3 
- - 

 
 

1t- _ 
JJJ_JJ1

Uh 

 dj-
 
 . I I 
 - - 

 _ 
-łl- !!i.= . -IIi---::.,, - _ 

 
 =I:
-- -:::'-- - 
_ 
 
I e- -re.t ii iU -- I - 
5 6 

.
 

J)? 

_ 
B. 4 
T. Kl. 
. -

-- 
 -- 
 -- 
 - -- = 
 - - r
 
_G=----__--- -_- - 
 ,,
 ,,--- --;c::Łr. 
I ----- -- fi "-L..' T-:r-ir- -j-j I 
 


ąJ

-:
>>>
30.& 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


, 
'J

 
J
 f1.r

 
I -
- i--rr-h i--=---
 r i r t r 

 #
 JJ1


:q+Fl 
T

 
 
. . 
.- --
--- 
- - -= - - =t.;...---=t=: --- - 

 -
J 
 :ł 1 - I 
 
 . J::j 
 _ m 
-=-
 --= t -
E£::: 
 - -- -
.- - == -----r- 1

C! r=r 
1-, 

-S=


 
 J-- 

dY


 

 r r-E,-= r- - r 


 
 
- ..... 


 

L.L
4
 
 

  
EEł-
 
- -
i- li ii-r" t- Ti T U · 

...I:---- I 
 ..I J J 
J=L.L
 

 ff=
rtr:-!

--i 

-- 
- 
 ----
 -- 
== -- 

-
 
r r -
 I - 
; 
 I - r -: r-7 . - r= 1r I " f-
r - j-r ..... -- F
 - 
I 
 I I 
 
...... 
: pi JJ _ 
 J
>>>
--.. 


PIESNI W[ELI\.O-POSTNE. 


305 


. 
. 


Jacopone di Todi, 
(JakólJ Benedetti), literat i doktór prawa, ct d 25. Grudnia 1306) 
zebrawszy znaczny m8j
tek, zaczął go używać dla swych przyjemności. Będąc z młod
 
żoną na zabawie, utracił j
 niespodzianie:" gdyż sufit upadl w tem miejscu, gdzie sie- 
działa i zabił piękną kobietę. Mąż,' wyciągając małżunkę z pod gruzów i CllCąC ją ra- 
tować, począ.ł rozrywać na niej suknie; aż tu, pod pysznym i bogatym strojem znaj- 
duje grubą, ciężką włósieRnicę. Tknięty i podobnym widokiem i niezwykłym przypad- 
kiem, został tel'cyjarzem zakonu Ś. Frańcisl.ka. Aby za na większą zasłużyć wzprdę, 
udał wary jata. Wystawionym więc był na przedrwiwania. i żarty d
ieciaków (ulicznej 
gawiedzi), na prześladowania braciszków, a nawet i Bonifacego VJlI. Wreszcie rzucono 
go do ciemnego lochu, gdzie tworzył satyryczne wiersze i pienia. pobożne. Nie była to 
w)Jrawdzie poprawna poezyja, lecz pełna energii i samodzielności tak w myślach jak 
i w wyrażeniach. - Historyja powszechna CeSiLra Cantu str. 694. t. 6. r. t854. 
'W hymnie "Stabat," tak poetycznie od W.iochów nazwanym "ii pianto di JlJaria," 
(łzy Maryi), już nie o radości nuodzenia jest mowa, lec,," o samych boleściach Golgot y- 
Jestto śpiew konania, w którym panuje głuchy smutek, pomięszany z uniesieniem pue. 
szywi\ią.cem duszę, jakby tysiącem mieczów, żałosna. historya cierpień matKi, patuącej 
na zgon syna, jedynego przedJl1iotu jej najwyżsJ:ej miłości. Aby prz
ąć się niepojętym 
sllJutkiem, zawaItym w owym śpiewie i bolesną tajemnicą w nim przed8tawlOną, trzeba 
go słyszeć w jednym z włoskich kościołów, gdie lud modli się z prawdziwą wiarą, 
a śpiewa z całej duszy: wtenczasby rzec można, że to wspaniały gh.s organu, przfJf)wany 
łlianiem, i że Aniołowie płaczą nad swoją królową. Żadna religia od stworzenia świata 
nie 'dostarczyła poezyi i muzyce podobnego tematu, jak Stabat lIJater; boleść Maryi 
u krzyża wywołuje całą potęgt harmonii i poetycznych natchnień, temat ów lubo czy- 
niący wielki efekt tak, jak był pojęty, daleki jest wszakże od doskunałości, pomknąć 
go ku niej, byłoby to ostatnie naj wznioślejsze już wysilenie sztuki. - Allell\ia, Rocznik 
relgijny str. 194, r. t842. 
Pierwl!zy JakopoIle z Todi: (właściwie Jakób Benedetti) pozostawił proby dra- 
matu ludowego (misteryjów) , pisane w języku włosl.im. W pismach Ja.kopona znajdu- 
jemy cały ciąg poematów na u\;zczenie dorocznych uroczystości kościelnych Bożego Na, 
rodzenia, Mtki Pańskiej, Zmartwychwstania, Zesłania Ducha S. i Wniebowstąpienia, . 
thdzież na dnie obchodów S. Frańciszka, S. Klary i S. Fortunata, Patrona Toui. Je- 
nialny ten poeta, w tych misteryjach przedstawia mówiącego Chrystusa, Aniołów i SS. 
Pańskich. Najsilniej jedllak ze wszystkich tego rodzaju utworów Jakopona uderza nas 
mocą natcIJnienia misteryjum o Nl\iświętsJ:ej -'Iaryi Pannie. W niem zllajdujemy tak
 
siłę natchnienia, jaką podziwiawy w naszej pieśni jego atabat Mater. Kronika Nr. 91. 
d. 9. Lipca. 1856. 
Obok cudownych rymów S Tomasza na cześć Przenajświętszego Sakramentu, 
hymn Dies irae, przypisywany myjnie Papieżowi Innocentemu III., rozlegał sil; ponuro pod 
wzniosłemi sklepieniami kościołów. Jako)Jone przywtarzając tym pieśniom, edezwał się 
głosem Maryi, bolejącej u stóp krzy ta, i wyśpiewał słynny hymn Stabat Mater doloro8G. 
Liturgija katolicka nie posiada nic tkliwszego nad tę skargę tak smntną., której jedno- 
stajne strofy spadają. jakby łzy boleści j tak słodką, iż snadno poją.ć, te tę nadziemRk
 
boleść pocieszyli już aniołowie; tak wreszcie pełną prostoty, te ją sercem pojmowały 
i niewia:sty i dziatki, choć w niedostępnej im napisana była łacinie. 


Dajelu) tu wieru) przel.lad Sthbat }Iater dolorosa. 
t. Stała Matka bolejl}ca - Pod krzyżem we łzach tonąca, - Gdy na krzyżu 
Syn Jej wisiał. 
2 K tór
 duszę tak strapioną., - I w żalu nieutulull'ł - Miecz, ach I srogi 
miecz przenikał. 


89
>>>
506 


PIES NI WIELKO-POSTNE. 


. 


a.' Ol jak bardzo zasmucona - Była ta. błogosławiona, _ Matka Jednoro- 
dzonego. 
4. Ol jak drzała i cierpiała - Czuła matka, gdy widziała _ Mękę Boga, _ 
syna. swego. 
5. Kt6ryt z ludzi łez nie leje, - Patrząc na to, jak boleje _ Chrystusa Matka 
rodzona. 
6. Czyjet serce się nie skruszy, - Widząc Matkę na katuszy, _ Jak w Synu 
wesp6ł męczona. 
7. Za grzechy swojego ludu - Widzi Go, wśr6d męki trudu _ I na bicze wy- 
danego. 
8. Widzi, jak Syn Jej rodzonY-Koca, zewszlJd oPUszczony, _ Gdy oddaje 
ducha swego. 
9. O Matko! źr6dło miłościl- Daj mi cząstkę Twej żałości, '_ Uym zapłakał 
z Tobą - Droga! 
10. Spraw, niech serce me zapłonie, - I w miłości niech zatonie, _ Twego 
Syna. mego Boga! 
11. Swięta. Matko, spraw to, proszę, - Niech Jezlłsa rany no
zę _ W sercu 
mojem, ach, głęboko! 
12. Twego Syna zrauionego - I tak za mnie cierpilJcego _ Mękę, l'ostaw mi 
na oko. 
13. Spraw, niech zawsze płaczę z Tob
, - Twoją przeniknion żałobą. _ Nad 
Twoim ukrzyżowanym. 
u. Z Tobę. niech pod krzyżem stoję. - Z Twemi zawsze niech łzy moje _ 
Płyn, nad Twym ukochanym. 
15. Swięta Panno nad Pannami - Pociesz się mojemi łzami: _ Spraw, bym 
:z Tobę. rzewnie płakał. 
16. Spraw, bym śmierć Chrystusa nosił, - Bym się w mękę Jego wprosił, _ 
Na rany Jego pamiętał! 
17. Kiech mnie zranią Jego rany, - Niechaj w krzyżu zakochany _ Męką się 
Jego upoję- 
18. Bym nie popadł w ogień wieczny, _ A w dzieli sę.du stał bezpieczny, _ 
Niech przy Tobie Matko stoję. 
19, O Jezu! w śmierci godzinę - Daj mi przez Matki przyczynę _ Osiągnął 
zwycięztwa wieniec. 
20. A gdy ciało, skrzepione w grobie, _ Daj, by dusza już przy Tobie _ 
Czuła, że Jej Oblubieniec. Amen. 
Dzieło to niezr6wnane, samo przez się utrwaliłoby już poetyczną chwałę Jaco- 
pona; ale jednoc
eśnie, ze Stab4t Mater u stóp krzy:l:a na Kalwaryi, ułoż
'ł Staba' 
u ilobu, gdzie ukazał Maryj, dziewicę w niellokalanej radości macierzyństwa. Pieśń tę 
Jlapisał na takiż sam rym i miarę. Potomność wybrała jednę z pomiędzy dwóch perel, 
drugą zaś zagrzebała w proch.u niepalRi,ci. Pie o " Stabat Mater IIpecioBa nie była dotąd 
wydaną. Oto jej pocz
tek, słabo odbijający się w przekładzie, po.:hawiony całego wdzi,lcu 
metod!Ji i naiwnej IItaro%!Jt'ldj PT'Ostot.'I: "Stała Matka uradowana, stała pełna wesela przy 
sianku, na którem spało Dzieciątko. Dusza Jej rozplomieniona i drz,ca, przenikuiona 
była promieniem niebieskiej radości. - Któryż cZlowiek nie podzieli Jej IIzczęśliwości, wi- 
dząc Matkę Chrystusa, ciesząc, się mIłym synem. Za grzechy swojego ludu widziała 
Chrystusa wpośród bydląt, przejętego cLłuJem; widziała Chrystusa, słodkie dzieci
tko, 
kwilące w lichew scLronieniu, a jt'duak tak wielbione. Przed Chrystusem narodzonym 
w żłobku, obywatele niebiescy J,r.tybyIi śpiewać pienia niewysłowionej radości. Stali 
u :l:łobu Starzec i Dziewic!!., stali milczący: serca ich oniemiały z podziwienia.'") 


. 
. 


.) Biblioteque natiODale, mlWu.cript. :Nr. 7786. f. 109. voreo.
>>>
PIEsm WIELKO-POSTNE. 


307 


I. Stabat Mater speciosa - Juxt& foenum gaudioss& _ Dum jacebat parvulus. 
2. Cujus animam gaudentem - Laetabundam et ferwentem - Pertrausivit jubiIus. 
3. O quam laeta et beata - Fuit iIIa immaculata _ Mater unigeniti. 
4. Quae gaudebat, et ridebat - Exultabat, Cum videbat _ Nati partum indyti. 
5. Quis est qui non gauderet (sic) - Christi mat rem si videret _ In tan to solatio? 
6. Quis nos posset colIaetari - C'hristi Matrem contemplari _ Ludentem cumfilio? 
7. Pro peccatis suae gentis - Christum vidit cum jumentis _ Et algori subditum. 
8. Vidit SUum dulcem natum - Vagientem, adoratum _ ViIi diversorio. 
9. Nato Christo in praesepe, - Coeli cives canunt laete, _ Cum immenso gaudio. 
10. Stabat senex Cum puelia - Non Cum verbo nec loquela - StupescenteB cordibUB. 
11. Eia Mater, fons amoris - Me sentire vin. ardoris - Fac nt tecum sentiam' 
12. Fac lit ardeat cor meum - In amaudo Chrit:tum Deum, _ Ut sibi complaceam. 
13. San eta mater, istud agns - Prone (sic) introducas plagas _ Cordi fixas valide. 
14. Tui nati coelo lapsi - Jam dignati foeno nasci _ Poenas meCum divide. 
15. Fac me vere congaudere - Jezulino cohaerere _ Donec ego vixero. 
16. Im me sistat ardor tui, - Puerino fac me frui, _ Dum sum in exilio. 
17. Runc &rdorem fac communem. - Ne facias me immunem, _ Ab hoc desiderio. 
18. Virgo, virginum praeclara, - Mihijam non sis amara: - Fac me parvum rapere. 
19. Fac ut portem pulchrwn fantem (sic) - Qui nascendo vicit mortem _ Vo- 
lens vitam tradere. 
20. Fac me tecum satiari - Nato tuo inebriari, - StanB inter tripudia. 
21. Inflammatus et accensuS J - Obstupescit omnis sensus - Tali de commercio. 
22. Fac me nato custodiri - Verbo Dei praemuniri J - Conservari gratia. 
23. Quando corpus morictur - Fac ut animae donetor - Tui nati visio. 
Tu kończy się pieśń Jacopona: obca ręka zapewne 
odała następujące strofy: 
l. Omnes stabulum amantes - Et pastores vigilantes - Per noctantes sociant. 
2. Per virtutem nati tui - Ora ut electi sui - Ad patriam veniant. Amen. 


Pomiędzy dziełami Jacopona znajdujemy kilka innych jeszcze łacińskich pieśni; 
ale ten jęZ) k uczonych i mędrców nic przystawał do llokory nawróconcgo grze;;zruka. 
Pobożny pokutnik zarówno jak nie przyjął W).tszych święceń, alc pozostał Itraciszkiem 
zakonu, tak ti
t i porzucił łacinę i pocz
ł pisać po włosku: nie owym j,:zyl,iem, który 
Da"te zowie językiem dworów, lccz narzeczem ludu osiadłego w góracb U wl.ryi, na- 
rzeczem rólników i pastcrzy. Wtedy to płomień natchnicnia ogarnął go całego, wypły- 
Dął na zewnątrz w nieskończon
j liczbie p;eśni, dOlyczących to najwyższych zagadnień 
metafizyki chrześcijańskiej, to sporów kościel.:ych, to nareszcie l'ełnych namaszczenia 
tajemnic. Zbiór poezyj Jacopona zawicra 211 l)ieśni J zebranych w sicdmiu tomach; po. 
dzielimy je na trzy oddziaJy: "na poemata. religijne, satyry i drobne utwory pisane" celu 
upowszechnienia świętej myśJi, lub na uczczenie kościelnych uroczystości. Mimo, te 
pokutnik z Todi chciał zagrzcbać w ,l.'ieCZrI!lffl pomroku umicjętność swoję i naukę, po- 
tomność jednak umieściła go w liczbie słynnych teologów. 
Dante Aligliieri, ojciec wJoskiej poezyi, jeden z największych poetów wszystkich 
czasów, urodził się d. 27. Maja 12G5. r. we Florcncyi. 1rawdziwe imię jego bylo Du. 
rante J z czego dla skrócenia zrobiono Dante. Bocaccio mówi, ił go Bóg tak przezwać 
kazał, gdy t Dante po łacinie znaczy dającI, a on miał dać swćj ojczyzuie nauki, poezyj
 
i literaturę. Unieśmiertelnił si
 przez swój poemat p. t: .La CowmediA Divina J « (Boska 
komedyja.) Umarł d. 14. Września 1321 w Rawennie. e
 


iB- 


. 


...-.. 


...
>>>
308 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


PIESŃ 163. 


Ty, któryś gorzko na krzyżu umierał.  . f ł . 
 
,T 
_;;#
 Ę 
-=
_ 
 
 
 ;T,;;

ff
M-J

fi1Jl 
(-'''E! r-cr-1 jfjZ- -. r'r.. L; ,-; 
L1.J! F--
 F 

 .
--==-- 
 
 

 
 =#-h J-*r
-J. .
 
-'I:;ł====i-- -łt.-.- -fil-fil F= - --=.--- .-I=E-- 
-C 
-f/l- 
 - =t- 
 - r - - fil --==- - 
ł ..... I I I 
. -J -
-- ' ___ 
 -'
-.-

 
 
,I' ._._. ::-1__ _--; --.--r- -J -, --ł----j-_+____.__
 -......- 
- ---- -- --iII--=-łt/- -J -"--.-.-.J---'--- -fł ---- -- - 
-fll=fLS
J #t - - - jjS- - -.--- -- 
 
.;-3= # - - --- - F 
 
, I I i "r.--" " 1 fi fi 
.&.... . - ". ".. r- 
..J 
 ł I ł i 1"1 "1,.... 
 I I 1......1 I 
............ i.....\-._J I . .  
 t- fl-J==J
 
 

 :=d==- --= 
 - 
 -d-J J =ł=
 
,- .=---ł-.- ---
 .-L- 
 
--- -- -- 
-- - ----- o); -r- =r=+ .; - _t=== -'- - ' F= I r 
Ty, któ-ryś gorz - ku 


r 
p--C 
--
 
 
 

d-*
t4

ą 
 
J I -jf- -r --r-j -i:r-,o- I
tr -t 

 F- Łr-r-r-r 
666 
1 1. 'c-pLi 
J

-
;:c&
 
rd...kbl. 


t:..=
="'r-=rt i
1 - "'-"- - 
==
 r-
 1:F==

 
na krzy -żu u - mie - rał, Rę - ceć i no gi gwóźdź sra - gi roz- 


. 


r 
 -
-::t= ==!=R
łc=i
-'=;=- 
 
J 
 
-d 
,
 
 ==t:= 
 
jf-=-i\o===
 
rs
.-
_=-= =- - -:.- _ _ -
_ - _ :::"- fł== 
 __ 
fII- .- -"
-r '1 f11 .-f'-.
 ę:=="-f/I- =t-ł--'- 
ł- 
I 
."F LLLJ I W I I I .1 I I 
1 1 
 
, 8 
I I I I 
.... I I 1: J. 1- J..l.cd..J. .L .!l L L 
1:=J 
- -o 
 :::J=_'LI- 
h,. 
 _


__
 
.f H 
l 
} r. · -===1:- --- - -- , - -- =t:::-Il,4L..::... - 
 ł=== 1=- 
t:::C: I=
- - 
-=-==-
 __ - _ - r - - 
dZle - rai j IJIij do-brze Bko - nać na krzy-tu roz-- 


..  


.
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


809 


I :&-I 
 
 w
 - 
!J1
 
- - -.== - - 
 ,I::::! 
 -.- -- -== 

 i---I I I I I I I::::: I 

 

 _ d ..L_ 
 .J_ 
L. I _
:= _J _-: j
 __ 
- 1 F 
 r 

tt - 


 
...... :::::-- 
pię - ty. Ba. ran-ku świę - ty! 


T mor. l. 

r£

 
Tenore IŁ I 
::=- 

a&.
_ 


:::E
 . 

 == 
 == 


 
Ba:.o;; EE-t::::i= -r- - =--F -r=-r =
 ......- - ---':1::3 
l. Ty, któ-ryś g01"Z - ko na krzy-tu u - mie - rał, Rę - ceć i 


Ty, któryś gorzko na kryiu umierał. 
(Na cztery mezkie glosy.) 


1--....1 I I I I I .-...::::: I ,I I I 
E!:dz::::==

 _.!::r=s- 
%:==-: E:'
 -==
 8=:
 h£.-
-=I 

 

t:=E t:: 1==1= t=:1=E-
== 
 
 == F s:E--==
 
k
 
.t

 J- J J- 
 /D 
-fj 

-- -
.- --- - 
 --- 
IL- I= -.--=\=.!F=
 - fi ;-t- r- --=ł-- 
I I -I ......:::: I 
no - gi gwóźdzsro-gi 1'0. - dzie - rai: .QaJ do-brae sko - nać 

 
-
=-=łb-
 
 
 
}-
_ 
 1=- 
I - 

.. (I-P,,- -
- :-.- _
__ .._łL .
 
- 
. -==
 t::=1= - I r - -.- =r-r -. -_ ====== 

 I t:""E 
 
 
 i = 
._p-- -(1-"= r ___--fL- - -I-- - 
j 1= - -r--
 --- -- 
I I ::::: 
na krzy.żu roz - pię - ty, Ba. ran - ku świę - ty. 
2. Pragnę umierać wraz z Tobą i w Tobie. - Wspólnej boleści. w smutku i w ża- 
łobie; - Wcześnie się w Twoje zakoptiję rany,- Jezu kochany I 
3. A ci, którzy jut dni swoje skończyli, - A z długów Ci się swych nie wypła- 
cili; _ Przychyl im z krzyża i serca skarbnice, - Ran. krwi krynice I 
4. Bolesna Matko naJwyższego Boga. - Gdy mnie śmiertelna opantije trwoga. - 
Bądź mi 'w zLolałem sercu lito6ciwem - Portem szczęśliwymI 
5. Michale święty i stróżu Aniele. - Gdy duszni ścisną mnie nieprzyjacieleJ - 
Zgromcie ich hasłem: Któt, jak Bóg niezmierny. - Nam miłoBierll,f! Am8D. 


--- 


..
>>>
SIO 


PIESNJ WIELKO-POSTNE. 


Praeludium do pieśni 163. 
(Ty, któryś gorzko.) F 
I 
. 

 
 

 . 
 
...!. --- -
- 
 -- 
 - -- 

===-
- 
- 

 -
-== --- 


fE:3
 ====Jtka 
- L I J:
 4 


- c 

 
: 
 
 

 J

Jr=

 
"" 
 
 I 
 
Ifi=
 -
 
 
- = - -- J-=-  · =F r:Er- =f
 
=r-r j- 
 - 

 - 

 I.III I 
:- LiJ_L 
 J 
 .J_
#J 
 _
=- t J_
m_

 
 
 
 ' d .#-f
 
!;-f-- II- o- - -.------ ..- -I--- -/-- .- t: - 
-
r- I- --t:::::I:=. j - -==- _-==- - r- - 
I  
r -: 
 _Łl d
J 1 
 - 
 
-bb 
--:
 

 
l k
-
J J 
1


-ł
 


... 


L
>>>
PlEsm WIELKO-POSTNE. 


S1
 


PIESŃ 164. 
Umarł, ach umaIł Jezus ukochany! 
. . 
 

j
j1 
g

-=Ę3 == 

 

 
 =f
 '="P='--a_ 
 - ::;r==t-=ł=
 ==S
 
3 

,.

;-

J

 
:::: 
l. u - marł. ach u - marł Je - zus u - ko- 
Pan naj - ła - skaw -BZY na:- de wBzystkie 
-.. .. -
 
.-Iz=-, ...... I
- im - - · 
 1""1 ....---2-._ 

 
--cJ 
 -: 
 
;- : Ilu 
 -.: .- =:j j 
3 
2S:1 -_ =ł=B 
-- - - - 
 
 _. -
.-II=J--"'
]3=łtd-=-- 
 3 
- 
 - T 1-:1 -r-r-: I -
--,l.f
- _ ł!
 " r 
I I........ I .... ....J 1--' I 


T. Kl. 


1J7J I
- 

- 
jb 
¥1= 
 -=i
r
 
:::: . I 
Krusz-cie Bię 


= 


=:b =.Jd.:::: 

łt 
-

 .;
3

f
 1 
I F -r 7T r r-,-łIj 9=-ł r r-'I F :::: 
I . 
6 6 6 
b
-
 ; J j

ł 
ser - ca od bo - lu wieI - kie - go, Ża - lu cię - 
kie _ go. 
2. Ach złości ludzka! tyś Go tak zraniła. - Niemiłosiernie do krzy
a przy- 
biła; - O okrucieństwo I nigdy niesłychaue. - Zbawcy zRdane. 
3. Wyznawam jawnie. te to grzech mój sprawił. - To widowisko na krzy
u 
wYBtawił; - Odpuść mi. proszę, Jezus przez Twe bóle - Moję swywolę. 
4. Ty Panier który wód 
ywych opoki - Wyprodwad?iłeli łask'ł czyste stoki, _ 
Żeby się n:emi lud ochłodził wierny - Z dziwnej cysterny. 
5. Ty racz uderzyć laską w serce moje, - Niech się rozpłynie w gorzkie pła- 
czu zdroje. - I pokutnemi niechaj łzami godnie _ Obmywa zbrodnie. 
6. Tój łaski pragnę serdecznie. przy bJi
u - lI\;cząl: tu teraz przy tym świętym 
kl'zytu; - Niech na mej duszy. prolizę Cię jedynie. _ Krew Twa nie zginie. 
1. Drzewo krzy
owel na twej latorośli - Owoc 
ywota panieńskiej czystoHci _ 
NOBić Bamoś jest godnem znalezione. - Krwi!) poświęcone. 
8. Pozwól mi, proszę. bym twardemi nity - Zebrać mógł owoc na tobie przy- 
bity; - Niechl\j zbyt srogo przebity od włóc2:nie _ W JDe.u sercu JipocaDie.
>>>
812 


PIESNI WIELKO-POSTNK 


9. BpocznMjte. Jezu, w mojl!m sercu sobie, - Jako w gotowym z wielką chęcilł 
grobie: - Niechaj grzechami nie przebudzam Ciebie. - Niech sam czczę siebie. 
10, Teraz, o Jezu, za Twe rany święte - Dla mnie grzesznego z miłości pod- 
jęte, - I za okrutll' Twą śmierć, Twoje męki - Oddajęć dzięki. 
U. Niechte Ci chwała. niech Ci, Jezu, wszędzie, - W niebie. na ziemi nie. 
ustanna będzie; - Wszystko stworzenie niech Cię błogosławi, - I wiecznie sławi. Amen. 


PIESŃ 165. 
Usłysz, Twór()o, dobrotliwy. 
- 

8:=.-=
1 1
=FH 
-r 
-==et1J.
r r rr r=:'

 =r

- =r-=- r
=:J 
6 
4 
""'""'i1 I t'I 
 l l J J l Jłl I 


 
 
if
_' 
 
#i = - - _ 
 
 . łr-: 
 
--= 
 I r ==--:::!:: -1== 
I i
 3 
..... 1. U-słysz, Tw6-rco do - bro - tli - wy Pr6sby i płacz 


· - t m I 
-- 
_ 
.. --ł' 
 I_J -- -= J=: c= 
- - -- - .
 -- - - 
_ _. 
 _ - 
:T --- - 

-rm - 

r$ 
-.
- 
 r
1 
 
I r r I ł1j r 
 
- --: I I -r 
6 6 6 6 
· 4 
I I 1 . 1 L_
 ::::: l I Jłl 11 Jłl I 

, 
--: £=

 -I 
-t-r F 
 
 
-L
 g _ łr-:- ł r . łJ.: 
 - ,- 
_-- -- -
 0='- -

-.--I-- 
r- r f - - _t.=::::: I - 
 - -I--=--== 
Dasz rzew-li - wy. Te - go po. stu chwa.leb - ne - go 


..... .... I I 
r 
- F

-Frł-

t 

i i 
i-i 
i- -c:: 

c 
 
I =:: 
 
W liczbie dni swych czterdzie-ste - go. 
2. Doz6rco wewnętf/.nych skrytości I - Tyś świadon' naszych krewkości; - 
Znown zaś idziem do Ciebie, - Daj łaskę znaleźć u Siebie. 
3. Wprawdzie. wielce Cię gniewamy, - Lecz. gdy to do siebie zl1;lmy, - Racz 
Dam przebaczyć wszystlliego - Ku chwale Imienia Twego. 
4. Zdarz, by się to wierzchne ciało - Tak pokutą umartwiało. - By tl!t i du- 
sza w trzeźwości - Pościła od wszelkich złości. 
ri. Bote w osobach trojaki, - A w istności Swej jednaki: - Daj nam pościć po- 
i;ytecznie, - A Twoję łaskę znać wiecznie. Amen. 


- 


I , 
......
>>>
I 


PlESNł WIELKO.POSTNE. 


318 


PIESŃ 166. 
Uwai, poboiny CJzłowieCJze u siebie. 
. . 
I --9- I :::: l_S 
r 

wł
 
JJ J 1-1.J:
::::-' J l d sd ; J 1,1 


ł

ff

 
..... :::: 
l. u - waż, po - bo - żny czło-wie-cze u 
Co Pan w pi . wni - cy u - cier-pał dla. 


:::: : fI"""! 
 . . :::: 
- - -- 
 

 
SH"--=  

 I
=--II - - :::: E=rr=t
- I - - J ' -
;;;J-
-I
 
J-1j d :::: l r1 J .J l , I' _::::-d l 1 
- 

?--r-=jEF 
c!

Jjj
 

 __:=:EE____ J 
 
:::: ..... :::: 
sie - - bie, _ I choć-by 
cie - - bie:  
'6 4 S 6 6 
I '4 4 

 d.sl J I J J " I J 1 1:-) d :::: 

-=r
 
:::: 


two - je 


ser - ce by - lo 


ska - łą, 


Pła - kać-by mia - ło. 


2. Najprzód z Ogrójca był wyprowadzony, - I przed Annasza. pierwej posta. 
wiony: - Ta.m odniósł ciężki na. twarzy policzek, - Aż upadł wszystek. 
3. W domu biskupim fałszywi świadkowie - Na Jezusowe na.st1j.pili zdrowie: - 
Kaifa.sz, zdrajca, bez żadnej przyczyny - Szukał w Nim winy. 
4. A gdy się nad Nim dość naurągali, - Sami spa.ć poszli, Jezusa oddali - 
Między halastrę żydowskićj czeladzi, - O jak Mu radzi. 
5. Przykazt\iąc im, aby pilnowali, - Żeby Mu w nocy ;spoczywać nie dali:- 
Tam Go hultajstwo okrutnie trapiło, - Srodze dręczyło. 
6. Kiedy Mu jedni z.brody włosy rwali, - Drudzy za głowę okrutnie targali: - 
Inni Go w świętą twarz policzkowali, - I na Nią plwali. 
7. Potem do zimnej wwiedli Go piwnicy. - I do smrodliw
. szkaradnej ciem- 
nicy: - Jeszcze Mu oczy szmatą zawiązali, - L!yli, szturchali. 


40 


, 
....... 


....
>>>
314 


PIESNI WIELKO-PO
TNE. 


8. I tak do słupa mocno kamiennego 
 Przykrępowawszy, jak łotra jakiego: 
 
Zewsz
d p

ściami między oczy bili, - Srodze bluźnili. 
9. Odwiązawszy Go, po ziemi włóczyli, - Niemiłosiernie koronę tłoczyli, _ 
Depcąc po ciele najświętszem, łajali, - I przeklinali. 
tv. Mówiąc: czynisz się nad doktory mędrszym, - I nad biskupy nasze rozum- 
niejszym; - A na có
 prz)szła Twoja teraz mą.drośc - I umi
iętność. 
11. Potem nań gnojem smrodliwym rzucali, - ] przed piwnicą stojąc, naśmie- 
wali, - Mówiąc: oto masz ludzki zwodzicielu, - Nauczycielu. 
12. Poczekl\i jeno, jak ci prawo każe, - I jak nam Twoje postępki poka
ej _ 
Wnet Cię wywy
szym, tam, gdzie są grzesznicy - Nu szubienicy. 
13. Ju
 więc zstępujcie, świ
ci Aniołowie, - Trony niebieskie i ::ieratillowie, _ 
Którzy IJałacie miłością. ku Niemu, - Panu swojemu. 
14. Monarsze swemu tu się zadziwujcie, - U jest zelżony, wszyscy Go żaltij- 
cie: - Płaczcie tu rzewnie, i
e Bóg wcielony, - Jest Ioniżony. 
15. Opowiedźcie to wszemu narodowi: - Że to Syn Bo
y, co z Faraonowej _ 
Niewoli wywiódł lud, morze Czerwone - Rozdzielił one. 
16. Powied
cie: 
e to ten Pan, co na puszczy - Przez lat (;zteruzieści dawał 
mannę tłuszczy; - Gdzie się odzienie nigdy nie kaziło, - Jak nowe było. 
17. Ty Niebo, słońce, miesiącu z gwiazdami - Żałujcie Pana z swojemi siłami: _ 
Płaczcie Go chmury, płaczcie i wiatrowie, - Wszystkich wodzowie. 
18. Ziemio wyświadczaj i wy trwarde skały, -- Że to Syn Boski jest z Nieba 
zeBlany: - Niech się źli ludzie już upami
taj
, - Niech Go po
nają. 
19. Załujcie Pana, powietrzni ptaszkowie, __ I ryby morskie, ziemscy rohacz- 
kowie: - Płaczcie, bo wzgardy cierpi u biskupa, - Mękę u słupa. 
20. Załujcie Pana wszystkie elementa, - Wszyscy duchowie, dł'zewa zwie- 
rzęta: - Płaczcie Go rzewnie, płaczcie z Aniołami - Nad boleściami. 
21. DaJcie znać Pannie, Matce Przenajświętszej, - Niechaj, co rychlej do Niego 
pospieszy, - Niech, póki jeszcze zastanie 
ywego, - Pocieszy Jego. e 
22. Aleć o Matko' gdybyś Go tijrzała, - Z wielkiego żalu pewniebyś omdlała: _ 
Ro tam jest trudno dostąpić do Niego - Dla ludu złego. 
23. Gdzieżeś się podział, Piotrze, wierny sługo, - Bróniłeś Pana, aleś si
 nie 
długo - Po trzykroć razy zaparł u sędziego, - Mistrza sw\jego. 
24. Stoi związauy w smrodliwćj piwnicy, - Nawiedź, usłu
 Mu, pocieaz Go 
w ciemnicy: - Zapłacz Mu gorzko, zalewaj się łzami - Nad boleści'łmi. 
25. O Magdaleno z wonnemi.maściarui, - Z dł"Ogim balsamem, z ślicznemi wło- 
sami; - Tyś P"na nogi łzami oblewała, - I ocierała. 
26. Pójdź, obacz mistrza, jak jest skatowany, - Pod nogi Jego głaz kamienny 
dany, - Do b;czowania powrozy drutowe, - Stryczki surowe. 
27. Pójdt i ty, grzeszna duszo, do swojego - Pana i Stwórcy, Jezusa mojego: _ 
Oto przy słupic od boleści mdleje, - WszJstek krew leje. 
28 PójdHe, nawróć się do Jezusa swego, - Obacz w piwnicy niewczas, nocleg 
Jego: - Uwa
, jak termin odprawił straszliwy, - Bóg sprawiedliwy. 
21i. Skrusz się tu serce z OIJOCl.ystej skały, - By twoje oczy hojne łzy wylały: _" 
Załuj serdecznie Jego zeJ
ywości - Z szczerej miłości. Amen. 


.
>>>
PIESNI WIELKO- POSTNE. 


315 


VeIilla Regis prodennt, 
hymu Wenancyjusza Fortunata, Biskupa w Poitiers; t 610. 
. !)IESŃ 167. 
Vexilla Regis prodeunl 
(Na cztery męzkie głosy.) 
J
 1

n;:
-1
J 
 - 
 - =-
 
 
'b 
 , 
 "" 
,n
f3;:-
 r
 =-.== - f? .--
 =1- _ę= _ 
--= '- 
er- 
ł---- - -1--- - r- -- - r- 
I Tenor"';1L , 
1 


F1 

 =
 
 
:::: I -------! .....!'J I I 
B(JIJ80 11. ...:.- 
J. Ve-xi] la. Re - - - gis pro de - uut, 
2. Quae vul ne . ra - - - ta lan - - ce - ae, 


e 


I
 J =*= 
!=
 =- 
-J-+=:: - 
r-r-f"Ł::ą:- F-
 r
r
- -F=:t-
 

-J-=-k=-J== i-

-:ł=E
r .ft
::!=I 

 

r-t=;= 
=f=t: r'J =+SI 
 
I I I I 
-..:.- 
Ful-get Cru - cis my - ste - - ri - um, QUI!. vi - _ tam 
Mu-ero - ne di - ro, cri - - mi-num Ut nos 1110- 


 
I I
 ----- 
 

-

 
ł-- ______I ...:.- I 
mor - tern per - - - - tu - - Jit, Etmor - te vi - tam 
va - ret sor - - - - di - - bUB, Ma-na - vit un - da 


t=r

_ 
I . 
I::: - 


=r
 
--- --- 
pro-tu-JiL A-------men. 
et &aD - gume. . 


...
>>>
3t6 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


. 


3. Impleta. sunt, quae concinit, - Dawid fideli, carmine, - Hicendo nationi- 
bus: - Regnavit a ligno Deus. 
4. Arbor, decora et fulgida, - Ornata Regis purpura, - Eleeta digno stipite, 
Tam saneta membra tangere. 
5. Beata, cujus brachiis - Pretium pependit saeculi, - Statera factu corporis- 
Tulitque praedam tartari. 
6. O Crux ave, spes unica, - Hoc Passionis tempore, - Pijs adauge gratiam, - 
Reisque dele crimina. 
7. Te fons salutis Trinitas, - Collaudet omnis spiritus: - Quibus Crucis victo- 
riam - Largiris, adde praemium. Amen. 
t. Króla nad królmi znak nam pokazany, - I tajemnica krzy ta jut jaśnieje I -- 
W śmiertelnćm ciele Stwórca, Pan nad Pany, - Wisząc na krzy tu, za ludzi krew leje. 
2. :Nie dość, iż zmęczon, bez pociech, ochłody - Oddaje serce; włócznią .iest 
przebitej - Nawet ostatnią kroplą krwi i wody - Grzechy c7.łowieka zostały ohm y te. 
B. Jut się spełniło, co plerw
j wiekami - Duchem prorocldm krój Dawid obja- 
wił: -"Z krzy ta panować Bóg nad narodami- Będzie." Wszechmocne Imię swoje wsławił. 
4. O piękne drzewo I tyś Bwietności wzorem - Krwią Króla królów najświętsz/ł 
zbroczonej - :Nad wszystkie drzewa nl\idroższe wyborem, - Dzwigasz najświętsze c;"ło 
zawieszone. 
5. O drzewo święte! ktÓrego ramiona - - Całego świata wskazuj/ł okupy; - Na 
tobie Tego cena wyważona, - Co śmierci/ł swoją wydurł piekł!Jm łupy I 
6. Witaj, o drzewo, nadziejo szczęśliw}"ch I - Jezu I w tym czasie pamiątki cier- 
pienia" - }{ozmnót pobożność w sercach sprawiedliwych, - A winowajcóm udziel prze- 
baczema. 
7. W Trójcy najświętszćj o Bote jedyny I - Niech Twoję litość wychwala duch 
wszelki - Ty tujemnicą. Krzy ta gładzisz WIn)', - RZ/łdź Jlami wieczni.., rzadź o królu 
wielki!' Amen. (Zasady i całość wiary katolIckiej, str 52. t. 8. r. 11:155.) 


. 
. 


Ad Processionem qnae lit cnm' SSmo ante Litnrgiam. 
(Na cztery męzkie glosy.) 
Tenore 1.
 -J- _ 
 :::::: 
rlE

 
 
I l'enorelI. 
 


 
o l. d==- J 
 _ _+- 

LIT::::


=F I 
 
BalIo II. 
t. Ve - xiI -la Re - gis 


Ful - get 

 J 
:=I=d I I I I 

M, - - 
 - c=
 -
--
F


 
 
I I .  
i' 
 ł 
ste - ri - um Quo vi - ta mor - tern per - tu - lit 
r

,..
 . 


- unt 


cru-cis my. 


---=cJ 

I-J 
 ffi
 -===== 
.- -fł ..=h-- - ,- 8 - - _ 8 - --- --- 
-- - t = 1---,.-0- - -t::::: - - -""""- --- 
-r-- 
 - -'-' --- 
Et mor - te vi - ta.m pro - tu - lit. 


"'--
>>>
--=-, 


PIESNI WIELKO - POSTNE. 


. 


317 


. 


PIESŃ 168. 


Wisi na krzyzu Pan, Stwó[CJa Nieba. *) 


. 


(Na cztery mieszane glosy.) 
Melodyja I. 


t a 
 :::::CaJtlo. :::: 

 -!z;:: 
 -
 
 
 
 

 
-It =;J -. -.= : .- 
 -- J -- - 
 -- : 
oc ---s
 _ _ _- --- ----- -

_ 
 J 
I i-l! J=:::' I i I i I I :!-r- I I 1"::::: 
Alto. 
I I""': 
 TeJlore. - I I 
I I _ I _,...,,:::::_ I , ... ... :::: 

3f
 
tJ ::::BaSBO. ::::: 
1. Wi - si na. krzy - 2u Pan, Stwórca. Nie - ba., 
Płakać za. grze - chy czło-wiecze trze - ba.. 


. - '"'_ C- 

 
 tf-
 J J-Jc-J. 

 _ . ___ 
J 

 -- rt= 
 1F1 
 _ -.-__ __-..- 3 
-- - r -ł--.-- --- 
--t- 
-
] -r--r- -ł--
--,",_3 
l "-J i. 
 CJ' 
::::: ' I I I I 

rA
 = 


 
- :::: 
Ach I Ach I nakrzy2u u- 
 - 
--1- --=-- -I - -- 


 
-
 - 
."...! 
k-
f

 
"" - 
. J . iiI" 
. mIe - - - ra., e - ZUB 0- czy Swe za. - WIe - - . ra. 


.) W niektdł'1eh k....iolach .na Puyj" 'piewa si, nll,jprl6d pny wystawienin Pnenll,j'wiota...go Sa. 
Icramentu: o J...enll,j'wiot.... Hostyj a itd., potem gra musyk.., po kt6r'j 1I"'
pujS k..l....ie: po ka- 
laniu 'piewa siO Litanija O :Moee P..6skillj, ..n...
pniepio6r&11y: Kt6ry6 eierpi..ł "" na. r.ny, 
_ Jeau ()hry.te .miłuj .i, nad nami. Pa .k06clo
 'piewie Oelebr..... intoll1Ue: Świot,. Bo'e 
itd., _oniecI Włai na ku,.lu itd. 


.  


M
>>>
318 


. 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


. 


Wisi na krzyżu Pan, Stwórca Nieba. 
(Na oztery męzkie glosy.) 
_ Tenore l. ..... 
J-==--
 
- !=


I

ffl

- -m=f'


l
 .. 
-Tenore 11. _j_L_ 
:::=-- 
_BossoI. I --.. ..... d 
'-- ) - j _...!..-.- 
 --1 - 

 
 I 

 - 
 

 -:,..., .--c - -- 0- -- "'_-ł5-o.-- - . 
uL '-I- Ił-
 
 ,-- -t::
----=- 11 --r----o..- . 
-- ____t_==_. -
 -- 
 ==_- 
::::Bosso II --- :::: 
1. Wi - si Da krzy - 
u Pan, Stwórca Nie - ba, Achl ach I 
Pła - kać za grze. chy czło - wie-cze trze - ba.  - '-l-- L 
 
Q 
 _-¥o J_ 
 1 l -J- _L 
 
 :::: 
 
. t;;=
=-
 _ - -....,= 
_ -.-k-=-;;:.., _
 
 -- - =i! _ -:-
 
C ł-- 
- - -,. 
 -..... - t- -...- .......IiI - _-- 
------+- -1- 1 --,---- 
I 
 

-:-

ri
- J 
:;-ł-
=83
 


- -, 
 -F=t= =r=r==


-
 
nakrzy
u u - roie - - ra, .Te. zus o-czy Swe za - wie - - rlt. 


. 
Wisi na krzyżu Pan, Stwór(ja Nieba. . 
Melodyja II. 
. 
 
-
 ,;---. - .- I - . 

.- 
 
 
 ;.-. #f 

 
I . "1 m J 
- 
-d _

 AJ d 1
 J JJ 

-=
=--=--==t===L

 
 
:::: 
1. Wi - si Da krzy - 
u PaD, Stwórca . 
Pła-kać za grze - chy czło - wie-cze 


1 : J
 .J. I == 

 
Nie - ba. 
tr.. - ba. 


. 
.. 


. 


--
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


3t9 


. 
r
-

 
--e-===
 I -t r 
 - - - 

 L-.J:J--d .i l l.i d d d--- I 
= 
 - -- ----- 
'- - -'L 
_ ___-===-- -===-- :=::- 
¥ 
-==9' FF¥ r-F
 
Ach' ach! na krzy-Itu u . mie - ra, Je- 
. 
1
 ;--/2---:- 
 r 

 - 
 --- - 
 :::: b
- 
 
 
!ł= e = £
-=r.;=1 == J .-J-
 - 
 -- 
--- -łf:- ----- - --r---+--
 - 
! . I i i r---j F :::: 
 
6 ' .J.---I f J I 
 1.- I I..... I 
--- 
 .L . ,.; .:.J. =1 :::: . I i 
 
..-- -'- ----- =-
 -- --
-- 
l c , 
 -Iz==


- 
 
=== __ -
--t--
; =====

 
 
- _t=---+-_ t-IL-- r - _ __ _ ____1---'1---1-_ 
- -- -ł-- ---- ------1--1-- 
. ::::: -.....::::. 
zus o - czy Swe za - wIe - ra. 


Wisi na krzyzu Pao, Stwórta Nieba. 
(Na cztery męzkie głosy.) 
( 

 I _ 
 ffl

 
 
 
-'- 
 -'
 
 ;- 
 
' - It
= =kJ
 - r - =
=t.S= 
 i! =---=-==- -===iłJ== 
-
 -.:=ij,--- -

 ---r:- Ę r- I!I - 
 -__ - - 
-I- . _ 1_ -i---r! - 
I "" 

 I 

 

 '- 
 
 = =- J -I-- 
 = - ,= = 
- - r t==l 
- =i=- -I -t - - - - ==r-= ....:=: 

 
-ł-- - --- - -I-- -ł-- I 
1. \Vi - si na krzy - iu Pali, Stwór-ca 
ie - ba, Pła-kać za 


, 


f
 
- 
 -I- - 
 + =t -- J;
=;;, J =ł- 
 -- 
f -8 


 
 
 i W1 -- =5- 
'-/L-f-.. -1-- 
-"I
-!!I - -- -- ----1-- ""1-- 
, --ł--- -+-- --
-r-i - - -- --+- 
l kŁ 
J-J_


 
 - 
 
 

[=]2=rfFF-=:b 
r#r ( 
 -=
= ."= 
 - =-.-d3 
grze - chy, czło-wie-cze, trze - ba. Ach! ach I llakrzyltu u-  .-:-. ł 


=E8 - 
_r 
- .
- 

E=;:3-=- - ...l-ł1 
- - - ==
I==- -- =-- =:t==r==r
=i
 
 :Jj 
I :_ '-=. __ _ 
 -.-..rd
 #-4=- 
g
 W 

 --f -=- r -=- r 

 h 

 r 
mie - ra, Je - - "'zus o - czy Swe za . wie . ra. 


........
>>>
320 


PIESNI WIELIW-POSTNE. 


2. Nl\iświętsze członki i wszystko ciało, - Okrutnie zbite na krzy tu wisiało. -- 
Ach! ach! dla ciebie, człowiecze. - Z boku krew Jezusa ciecze! 
3. Ostr'ł koroną skronie zranione; - Język zapiekły, usta spragnione. - Ach! 
ach! dla mojej swawoli - Jezus umiera i boli! 
4. Woła i kona, łzy z oczu leje; - Pod krzytem Matka bolesna truchleje. - 
Ach! ach I sprosne złości moje - Sprawiły te niepokoje I 
5. Więc się ]lOprawię, Ty łaski dodaj, Żyda świętego sposób mi podaj! - 
Ach! ach! tu kres złości moich - Przy nogach przybitych Twoich! 
6. Tu z Magdaleną będę pokutować, - I za me grzechy serdecznie tałownć. -- 
Ach! ach! zmiłuj się nade mną, - Uczlń miłosierdzie ze mną! 
7. Rozbrat, obłudny świecie, wypowiadam; - Grzechów się moich szczeue wy- 
spowiadam - Ach! ach! serdecznie tałuję,.- Bo Cię, Bote mój, miłuję! Amen. 


Praeludium do pieśni 168. 
(Wisi na krzyżu.) 
Andante. 7'. Kl. 


cJ=F
 -
-4:r=
 r-(
 


ł1!'"- 3::--
 
 
--- = --==P=P 
I 1'- I -, I ł J

 
lłl .J.l I 
: .!J!JL
-O )
JJJ


- 
 
===-
-==- - --..=- _
- - === 
::t:3 


+

-
 r
-:tfj 
i
 
_

_J
 


J 


 
1- I' 

 

 
1 

Jd.

 


-..
>>>
PIESNI WIEI.KO-POSTNE. 


Bn 


-
 
\ . 
 _J_ .d... qJ J -d_ J J c_ 
J l .d.
 
[$=c-  
 
. I 


o vałej Męce Pana Jezusa i iałośvlavh N. Maryi Panny. 
PIESŃ 169. 


Witaj, Matko uwielbiona.  
 ::::: 
f 
 - 

:i::::d.::::.h--=:" 1 1
E 

 I 


 lPJ j==
 
'LI -,,-,. ':.-""'10-= I'---- -- ,.- -- - - -
- 
-'if'-r-
r-
 -t--- . 
- -- --- -- - j --"-- -- -- ,.- 
I u...J..J ::::-1 i j j j I i i tr r I 
I . 
I 
 I i ....Ił..:. .-.!
J I I -J l 


 . -:..- 

.
 - 
 
=,. "-1=
 $ _= 
 
 
==
-=t=i=
 
IZ--=-vC----- 
-L_& -r-"
 -- F -fi. I 
-----
- .. :::-ł--6-F -j- j I 
1. Wi - taj, Ma-tko u_wiel-bio-na, Ża-Iem ser-de- 
Gdy 8y - me - on spra-wic - dli - wy O - po - wiedział 


::::: : : ł 
- 9- -Et 

m-il=a 
I j I I::::: 

 
JJ 7 
cznym zra _ nio - na, 
miecz stra- szli - wy. 


i
i r iii 


:::: 


::::: 


O Ma 
 ry -ja, 


::::: 
o Ma - ry - ja, Jak wieI-b Twa ta-ło6ć by - la! 
li 


..ł....... 


-
>>>
822 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


. 


2. Miecz ten wbił Ci się do serca, - Gdy ów okrutny moderca - Zabić chciał 
Synaczka Twego, - Lecz Bóg nie dopuścił tego. - O Maryja, o Maryja, jak wielka 
Twa 
ałość była I 
3. Do Egiptu uchodzenie - Sprawiło Ci zasmucenie, - Bo wśród pustyń, gór 
i lasów - Nie miałaś 
adnych wywczasów. - O MarYla. o Maryja, jak wielka Twa 

ało byłał 
4. Wielka lmowu 
ałość była, - Gdyś Syna Twego straciła - W Jerozolimskim 
kościele, - Wylałaś tam łez tak wiele. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa żałość była! 
5. Jeszcześ większą boleść miała, - Gdyś ze Synem się 
egnała, - Kiedy 
szedł na mękę srogą, - I miał przelać krew Swą drogą. - O Maryja, o Maryja, jak 
wielka Twa 
ałość była! 
6. Jakżeś w boleściach omdlała - Wtenczas, gdyli się dowiedziała, - Że jut 
Syn Twój pojmany, - Od Judasza zaprzedany. - O Maryja, o Maryja, jak wielka 
Twa tałbść była I 
7. Jak złoczyńcę związauego - Ju
 prowadzą do sędziego: - Przed Annaszem 
Go stawiają, - I o zbrodnie obwiniają. - O Maryja. o Maryja, jak wiełka Twa 
ałość była! 
8. Tu Mu słu
alec zuchwały - Wyciął policzek nie mały, - Chcąc przez tb 
nif'godziwemu - Przysłu
yć się panu swemu. - O Maryja. o Maryja. jak wielka Twa 
tałość była! 
9. Od bezbożnego Annasza - Prowadzą Go do Kaifasza; - Fałszywe świadki 
zwołali, - Różne winy przf'dstawiali. - O Maryja. o Maryja, jak wielka Twa żałość 
hyła! 
10. O jak tu zelżyli Pana - Przez całą noc aż do rana I - Już był na śmierć 
osądzony, - W ciemną piwnicę wtrącony. - O Maryja, o Maryja. jak wielka Twa ża- 
łość hyła! 
11. Przed Piłatem Go stawili. - I na nowo oskarzyli. - Iże wszystek lud bun- 
tuje. - Czynsz wypłacać zakazuje. - O Maryja, o Maryja, jak wif'lka Twa żałość była! 
12. Piłat w Nim nie znalazł winy, - Ani też śmierci przyczyny, - Do Heroda 
okrutnego - Odsyła Pana naszego. - O Maryja, o Maryja. jak wielka Twa 
ałość była! 
13. Tam się z Niego naśmiewali. - W białą szatę go odziali. - Do Piłata 
z Nim wracają. - Aby Go skazać, wołają. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa 
boleść była I 
14. Piłat nie chce uczynić tego, - Na śmierć skazać niewinnegoj _ Ale kazał 
Go biczować. - ny 
ydów ukontentować. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa ża- 
łość była. 
15. U pręgierza kamiennego - Biczują Pana miłego. - W rękę trzcinę Jemu 
dali, - Z szyderstwem przf'd Nim klękali. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa ża- 
łość była! 
16. Inni koronę cierniową - Wtłoczyli na Jego głowę. - Zewsząd krew się 
święta leje, - Aż Pan Jezus słaby mdleje. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa 

ałość była! 
17. Jeszcze z tego nie kontenci. - Wołają 
ydzi zawzięci: - Ukrzyżl.\i nam 
łotra tego, - Nie chcemy Go mieć żywego. - O Maryja, o Maryja. jak wielka Twa 
żałość była! 
18. Piłat chce im Barrabasza - Na limierć skazać za Jezusa: - Lecz oni qa 
to nie dbajlj.; - Strać nam Jezusa. wołaj'l.- O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa ża- 
łość byłal 
19. Już nil! wiehą sobie rady, - I bojąc się jakiej zdrady, - Skazał Piłat niewia- 
nego - Na ŚIIIierć Jezusa miłego. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa Aałość był..! 
20. Zaraz żydzi Go porwali, - Okrutnie z Nim najgrawali. - Na ramWoa krzyż 
włożyli, - I na Golgot, 
iJj. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa jałość była I
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


323 


21. Jezus pod ciętarem krzy ta - Do samej ziemi sif znita, - Upada pod nim 
i mdleje. - Krew święt" zewsząd się leje. - O Maryja. o Maryja, jak wielka Twa 
tałość była! 
22. Cyreneusz przymuszony - Podźwiga krzy t krwią zbroczony. - Ledwo tro- 
cbll Mu ultyli, - Znów na Pana krzy t włotyli. - O Maryja, o Maryja. jak wielka 
Twa żałość była. 
23. SzarlJią Go i popychaj/ł. - Bo kamienne serce maj/ł; - Żydzi w swej za- 
}Jalczywości - Nie znaj/ł żadnej litości. - O Maryja. o Maryja. jak wielka Twa ta- 
łość była! . 
24. Tylko Weronika święta - Litością i talem zdjęta. - Do Jezusa się zbli- 
tyła, - Chustką Mu twarz ocierała. - O :\Inryja, o Mary ja, jak wiell{a Twa żałość była! 
25. Na tej chustce wyraziła - Twarz się, jaka wtenczas hyła, - Poraniona, 
zekrwawiona. i okropnie zeszpecona. - O Maryja. o Mary ja, jak wielka Twa tałość była I 
26. Ach! jak wielką boleść miała - Maryja. kiedy widziała - Pod krzytem 
Syna czka Swego. - Całego krwią. zbroczonego! - O Maryja, o Maryja. jak wielka 
Twa boleść byłal 
27. I niewiasty tl
t płakały, - Które Jezusa spotkały; - Rzekł: nie lJłaczcie, 
bom bez winy. - Płaczcie na si
 i na syny. - O Maryja. o Maryja, jak wielka Twa 
boleść była! 
28. Jut Pan ledwo sobą włada, - Trzeci raz ciężko upada; - Lecz odpocząć 
Mu nie dali, - Na Golgotę popychali. - O Maryja, o Maryja. jak wielka Twa boleść była! 
29. Tu Go ze szat obnatają. - !5kórę wraz z szat/ł zdzierają. - Gorzki napój 
, zgotuwali, - I tem w mdłości Go wskrzeszali. - O Maryja, o Maryja. jak wielka Twa 
tałość była! 
. . 50. Katowie Go pochwycili, - I na krzy t Go porzucili; - Ręce, nogi wycią- 
gajlj.. - I do krzy ta przybijają. - O Maryja. o Maryja, jak wielka Twa tałość była! 
S1. Już krzyż do góry dźwigaj
,. - Rany się tak .rozdzieraj/ł, - It się krew 
potokiem ll'je, - Maryja wszystka truchleje. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa 
leść była I 
32. Żydzi z Pana urągają. - O suknię losy miotają; - A On modli się: o Pa- 
niel - Odpuść im to urą.ganiel - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa boleść była! 
83. Maryja pod krzytem stała, - Z płaczem na Syna patrzała. - - On Ją w opiekę 
Janowi - Oddaje, swemu uczniowi. - O Maryja. o Maryja. jak wielka Twa boleść była! 
S4. A gdy się już wykonało - Wszystko to. co się stać miało, - Oddał Jezus 
ducha swego - W ręce Ojca niebieskiego. - O MaryjII. o Maryja. jak wielka Twa bo- 
leść była! 
55. Matuchna pod krzfżem mdleje, - Cała natura truchleje. - Słońce gaśnie 
w lam dzień biały. - Ziemia drzy. pękają. skały. - O Maryja, o Maryja, jak wielka 
Twa boleść była! 
36. Józef i Nikodem śmiało - l'roszą Piłata o ciało, - Które. gdy z krzyża 
spuścili. - Na łonie Matki złożyli. - O Maryja, o Maryja. jak wielka Twa boleść była! 
37. Achl największą boleść miała - Maryja, gdy piastowała - Ciało Synaczka 
Swojego - Niewinnie zamęczonego. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa boleść była! 
88. Przyjaciele ciało wzięli, - W prześcieradło uwinęli, - Balzamem je nama- 
zali, - W nowym grobie pochowali. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa boleść była! 
S9. Grób kamieniem przywalili, - I tak pogrzeb zakończyli; - Wszyscy nad 
grobem płakali, - Bo Jezusa miłowa.li. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa bo- 
leść była I 
-JO. Przez Twe slDutki i żałości, - O Matko, pełna miłości! - Proś za nami 
Syna Swego. - Zjednaj n8l1\ łaskę u Niego. - O Maryja, o Maryja, jak wielka Twa 
boleść była! Amen. 


41. 


.-.-
>>>
324 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


o siedmiu słowach Pańskich. 
PIESŃ 170. 
Wspominajmy Boie słowa. - Verba Dei memorata. 
(Na cztery mieszane głosy.) 
. 

 
 "Canto. 
 -.., 
T
nor
. __ 
d
d.J..J
 Jd .J }).J 


_. -
5

-
E
t'-:

 
· BaslJo. 
 
1. Wspo-mi - naj -my Bo - że slo - wa. 
1. Ver - bit. De - i me - mo - ra - ta. 


 f!-
J 
 
 
I

 
- T
 E 

;j=
 -= - -= (
=
 S233 


 
 


 
:ii-
---


 
któ - re Chry-atus. na - aza gło - wat 
A Chd - ato in cru - ce di-cta - ta. 


f 
r 
 

 
-,
j 
1 1 - 
=
-J- 
 d d 1---Ld 
_ d_d 

 


 
Z krzy-
a w mę - ce Swej z la - men - tem. Nam zo - sta. - wił 
Bo - nent au - ri aed et men - ti Bun - to in vim 


--1_ 
 

 [J-+
 - 
 mJ-
 J] . 
-d _ _ - 
--.
 d::g
-=TlS_._ - 

 - -
i!-
- 
 ' 
-:/iI_ -
-JL- r-
TF - 
-r- 
-T- -r---=-t:tIj'" -r-if- -1- 
6 6 
4 
.J.:
 J;J d 1:4 l J J I d" 

-
 ===i=3=Eł!- ---=r-== -
J- -1'- --
-3=ł 
; - :=:- = ==t ::; EE 
ą= J3 
===--
..E 3] 
te - ata - men - tem..) 
te - ata . men - ti. 


') Calltiollol catholicae plg. 49. II. 1696. 


. I 
--
>>>
PJESNI WmLKO-POS'l'NE. 


325 


2. Pierwsze słówo było Jego - Za grzeszne do Ojca swego: - Ojcze, odpuść 
niewiedzącym, - Mnie niewinnie krzy
ującym. 
:J. Racz i nam, Chryste, darować, - Daj nieprzyjaciół miłować, - A ich wszyst- 
kie ku nam złości -- Ohróć w dobre z Twej miłości. 
4. Drugie słowo rzekł łotrowi, - Niewinności swej liwiadkowi:. - Dzisiaj ze 
runą będziesz w Raju" - -W niewidzianych rozkosz kl'aju. 
5. 1\1y też grzesznicy, łotrowie, - W Twem zbawienie kładąc słowie, - Pro- 
sim, Panie, odpuść gr::echy, -- A na rajskie wwiedź 1lociechy. 
6. Trzecie Matce rzekł o Janie: - Otoć ten się Synem stani
; - Tam
e rzekł 
Pan: Janie, Tobie: - Wezmiej Ją za Matkę sobie. 
. 7. Tobie, Chryste, raz oddany, - Niech i Świętym będę znany; - Nie wy- 
puszczaj mnie z olJieki, - Ty mnie i mych rządź na wieki. 
8. Czwarte słowo, to słyszeli. - Gdy l'an wołał: Eli, Eli, Laruma sabachtuui, ot) 
Bo
e, - Ty opuszczasz, 116* wspomo
e? 
9. W każdym ncisku mym, ł'allie, - Niech Cię dójdzie rue wołanie, - Sercem, 
ust Y krzyczącego - Nie opulić ufają.cego. 
to. Piąte słolllo Pan tęsldiwie: - l'ragnę, mówił, źródło żywej - Pragu,", mó- 
wił, co z pragnienia. - Ojców było i zbawienia. 
11. Chryste, llajsłodsze pragnienie, - DaJ z przykładem wspomożenie: - Hyśmy 
l)l'agn
li swojrgo - Zbawidela, również bliźniego. 
12. Slóstem l'an zawołał słowem, - Gdy jn
 konać był gotowym: - Bo
e Ojcze 
\V ręce Twoje - Polec:un Ci dusz," moję. 
13. Boże święty, Bo
e wieczny, - Dzień skończywszy ostateczny, - Niech od 
Ciebie duszę wziętą, - Tobie oddam miłą, świętą.. 
14. Siódme słowo a ostatnie - Wszystko zamknęło dostatnie, - Gdy Pau rLekl 
JlIż się spełniło, - Co potrzeba spełnić było. 
15. Więc spełniwszy tajemnice, - Proroctwa i obietnice, - R"cz to, C11r)'ste, 
speł..ić, sprawić, - Śmiercią Twoją. grzesznych zb,awić. Aml'n. 
Chrystus PalI w Piiłtek o 
odzinie trzeciej po południu skonał; chwalebną przeto 
jest 1"zecz'ł, jeźli thrześcijanie odwiedzl\iąc grób Zbawiciela o tej godzinie, rozpamięty- 
wają. siedru słów Jego na krzyżu wyrzeczone: l. Ojcze odpuść im, bo 'Iie wiedzą. co cZ!Jnią. 
'l. Do nawróconego łotra: Dziś b
dzieS% ze 'lilią w Raju. 3. Do Maryi i Jana: Oto _!In 
Tw6j. Uto Matka twJoja. 4. Boże m6j, Boże m6j, czemUM mnie opuścił. 5. Pragn
. 6. Spel- 
niło si
 war!ls/ko. 7. Ojcze! '10 r
ce Twoje polecam ducha mego. 


Praeludium do pieśni 170. 
l W:SI,ominajmy Boże słowa. - 'Verba Dei llicmorata.) 
A. 

I d Ch. H. Rinck, 
lU o el'atO. ur. lS. Lut, 1770. 17. 8rp. 18'6. 
fł: 
 
5-

 - - _1
-.J::::
1? :

,, !
 

 =J 

____I
__E-łr-'-_-ł-3_t-łr."-I-'1ł"'-_3 
l' I I I 
b:w - UJ 
 
 _l_ 

 J_ _L
 
 /'I 
. - - t- -. 
=I-::- - -. -
r-f= 
_I-e ;=::==
= - - -L -}- 
--- - --===---=-- =j-_ - =+=I -
 ======--- --::::=...-==-.=.!.== 
Ped."""--- ---- 


-) ! 

 . '"" . ' "': , t . " : jI ....... , "'u ,
u 
...._,
. I I
i .!
 f
 


J-
>>>
926 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


r
cł=1
 

 .J. d I J _L" d 
i- :d f- . J=ł
 -
t =- 


 
-- - -----=E----.... =t= 
--- -- --- ---- -- Ped
 


, 


; .J...::, I ,-.. 
 _
 
 
 
 
 
p
-=---- 
--=--,; -====== 
- --==--
 
. --F
- ==EJ
 n=
 =r
FfP,-=- -f
rr I -=-- 
I - - 

 -- _qL -e:- ___ 
__ _ 
 --- uł-J 
. -- -_..- -- - 
. p 3 - 
 n Łilł I-r' - #
 -


 
_.
- ---- - t - -- - 
-r -- ----- -- -- 
f? r = 
-
 
=1"'- - -=- - - - OD--.=- --ttt --r=7 r-Ff= 

 . pJ I I 
J I -et- -...-..J 1""1..-.... 
. ---=- 
'T f 
 o'4'!f 
-r 
 
. --- --ł- --a- F - ą
 t -- - 
----- k-
 
 . 
------ I --_ 
Ped. Pe . 


.  - . 
 

p
 

. i T 
.- r 

 
 

 
I LJ t. CJ ,,--:...-- I rs- ..- r I 

(
 F _


 d._
 
- t- -:::::3
 i -- F ---- - 
F- r 
Ped. I ____ __ Ped. r I 

  . 
 

 

 
 Iii 
 
 1 
-}, .__- - -1 ___ ___ =- 
-
 --.- -- =- - 
-==-- =-- -
.-ł -es.-..-- - -- -G-- 

 
--- -ł---4f- -
'1r-- -- -=-- 
J -eJ J d
.aI. ..L d 
. 
 ==.EJ F=
r 
 -
 
 

ł - -=====ł=r
 - - 
 
 -
>>>
1 


PIF.SNI WIELKO-POSTNE. 


827 


Andante. 


B. 


. 


. . 
· I I ł 

Eit 
 --1- -
-';-., 
 . =d
F= m -- 
- 
 

 -= 
 - =,;- ---= 
-.== - -=-=rE:. --= 

----- 

 ,-- - r 
 f'.'-- 
 
 
 
I aJJ II I 
 UJ..! 

 I , 

 _ 
 _- 
 I 

 
 d;- 
;-- 1!-___ -__- - __ . __ 
---- -
- -- -f'. - -- _ 
:i:==
- ==
=-- ==---- _1_+_ II 
.. I . . . . 
2 I . r-r-r-! 

 

 =
 -
/
 


 -- 
1= j -- -,1- -eI- -.-lfI- - -'-fł----'- 
 -;t--- 
po- 
 - - -" 
 . - -.-.- - -.,- --- 
---.- -- -.-" - -- 
-i,- - -- - -- 

 I ł I 
. 
- [J -J
 IJ i 
 ' Jl1J :4 J J l 
: -- - - 

ł::,, -1;' =ł= .-" -
 
 =-- '
 ==--== 
- t:: 
 -
+1= ł- - 
 . --} --_ 
- - -- =ł=-
 - L- --_ _ 
':'ł=- _. -k,-- ==== 
I 
Do siedmiu słów Chrystusa Pana na krzy tu ulotyl (1785 r.) Józef Haydn (ur. 
dnia 31 Marca 1732 we wsi Rohrau na granicy Węgier, t d. 34 Maja 1809 we Wie- 
dniu) muzykę, w której przewata tywiół melodyjny i uczuciowy, tywiół lubej rzewności. 
Życie (curriculum vitae) tego mistrza (Koryfeusza) tonów skreślił podług najlepszych 
(autentycznych) iródeł M. I\:arasowski w Bihlt. warsz. jla miesi,c Grdz. 1859. 


Ch. H. Rinck. 


o pięciu ranach Jezusa. 
PIESŃ 171. 
WiŁąj, r
ko Chrysta prawa. - Ave, dextra manns Cbristi. 
· I 3 a 

 == 
 - r}:

 

=£r ,-+
 
r

I = 

j3 

 J ..Q .; Jl
1 d d-
 .J. I rJ I 
;-

- t-
--Ł
 r:. 
=-

 
 
-p
 


I 

 
 d 
--= - - :=I
FFf--!= - r -= __ -F=- _ _.::-_ 
-- -- -- 
I. Wi - taj, rę - ko Chry - sta pra - wa, 
I. A - Te, dex - tra ma - nue Uhri - sti, 
I ; .: 
 

 - 
 - J


d

 
 -1;:;
 

 
r= =
= 
 =F-=P


 
 EE =r-=r
 
I . 
 
 d :4 4 _ :7 4 =_ _ _J
- -2
q.==r=-=
 =E
-=[ = 
 i--'t
 
Ud sro-giej ra - ny dziu - ra - wa: 
Per - to - ra - ta pIa - gil. tri - Iłti. 


--
>>>
828 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


::::: 
 
J 
 

j- 
 
 -F-3? 
-=i
#d
 
r ::::
-, 
-T-:LFf
F-r-1- 
11 ......- I I I.J.. I I ,- d 
_

 
--- 

 d I " I" Fi F 

=II"F? 
Na pra wi - cy racz nas sta - wić, Kto'-rych-eś 
Nos ad dex - tram ju - be si - sti Quos per cru-  .-... :::: 
_ _ 
=:. -1- -! - - ------:--== 
=r=! --=
 r=

 -I- E
 L______- 
- _---.:===---ł-==

,
== 

 L:--=======---==== 
I i-r r I ::::: 
I , J .1.-1 :::: 

 3 - 
 ....-- 
 ---- 
 8 
 f- ------ 
-. _
- . -j i -- -0--- --==
- -==========--=== 
- f--- - -- - ------- 
---f-- -- - ------ 
-..:.- ::::: 


chciał przez krzyż 
cem re - de 


zba - WIC. 
mi - - - - sti. *) 


2. Witaj, ręko Pańska lewa, - Srodze llrzybita do drzewa: - Wyrwiej nas od 
wszego złego, - Z drzewa Ewy idącącego. 
S. Witaj, rano prawej noW, - W sercu sprawując żal srogi, - A przez częste 
tam przechody - Bądż mi nadzieją nagrody. 
4. Witaj, rano lewej nogi, Zkąd cnot roście szczep chędogi: - Podepc zdrady, 
a obrony - Racz dodawać z kazdej strony. 
6. Witaj, boku przebodzony, - Zkąd zdrój zdrowy wytoczony: - Niech ten 
nasze dus
e pławi, 
 Aż na żywot wieczny stawi. Amen. 


PIESŃ 172. 


Wszechmogący DaSI Panie. - Omnipotens Domine.  
I
 .... a S 
il 
" 
 I . 
' ,.. 


 
.
 

-


 
1. Wszechmogą. - cy nasz Pa - nie dziwnieŚBwój świat 
1. Um-nipo-teos no-mi - ne mi-re mun-di 


') C....tion88 catholicae, pag. M. .. 18
 


I .
>>>
PlEsm WIELKO-POSTNE. 


3t9 


ł . t'I  
 
=-p1 
i=-- - I -.. r rT -.--r "1 T 
L l d 1111 J I J )J J J l;l J  

-=s r
r g}
=s

 
 
spra _ wił A Swą nie-zwy - kłą. mi - łość człowie - ko - wi zjQ - wił. 
Sil. _ tor Sed ma - gis ad - mi - ran. de ho-mi - nis II. - ma - tor: 
ł-
- F 
 
t=fi
-rm 
 
== "_ 

 - :=r--=+-. - 
- = _ L:=
 _ - łi.
 
:::: I.il.i 
ił I I 
 
 r--r "11 
6 
.. 11 l .t 1 l -t-., 
-J-J- 
-:. - - -==

-== 
. ..-E

 E trĘą=o I r'=1 
N a kształt Swej swiętej twa . rzy ra - C
y - łeś go stwo-rzyć. 
Ad i _ ma _ gi-nem tu - aro. quem tu cre - a vi - sti. 

J'd::=d=


 

= S
--F--r - i - I - ==S- .'ł- - - ,- 
I 
 
I 6 : 

 J J.J 
 .J l l 1 1 
 .J 1-.; J :::: 

 

- -
 

-
 
S

 Eł:=r 
 
____ - -- ---ł--t"" --- 

 
A nad wszyst. ko stwo-rze-nie przedniej-szym prze - ło - tyć. 
Et om - ni cre - a _ tu-rae iI-lum prae-fe - ci - sti.-) 
2. Ale mdłe przyrodzenie człowiecz
 krewkości - Złamało przykazanie Pań- 
skil!j wielmotności: - Wiodą.c Pan niewdzięcznego łaski swej człowieka. - Zdał go 
był na męczenie prawie at do wieka. 
S. Przyszedł czas, zlitował 8ię Pan Swego stworzenia. - Chc.c je mile wyku- 
Ilić z onego więzienia: - Owszem, teby nam Bóstwa Bóg Swego udzielił, - Z stolicy 
Trójcy świętl!j Syn się w Pannie wcidił. 
4. Aniół Pannę pozdrowił. poselstwo Jej zjawił, - Duch święty w serce wstą.- 
pił, a tam ciało sprawił; - A co było pisano o takiem wcieleniu, - Jawnie się pok.... 
zało tu przy porodzeniu. 
6. Potem przyszedł Pan na świat, na dziwne błędności: - Cierpiał trud. troski, 
smutek, wszystkie przeciwności, - Jeszcze Mu się nie zdało, aby nas tak zbawił. - 
Ale Swe ciało święte na męki wyprawił. 
6. Jechał do Jeruzalem. przy jęt znamienicie, - Tam z Swymi zwolennikami 
wieczerzał obficie: - W o8obie chleba wszystkie Ciałem Swojem sprawił, - Które tu 
nam radości na pamięć zostawił. 
7. Szedł potem do Ogr6jca, krzyl:em się połotył.- Wołał ku Bogu Ojcu, by 
Mu m.k odłotył: - Ale Pan z onl!j chęci, aby nas wykupił. - Swemu miłemu Synowi 
w niczem nie przepuścił. 


_) C...tiOD.I o&
oliCIe p&g. 81. I. t690. 


.
 


--
>>>
830 


PIESNI WIELKO- POSTNE. 


S. Tam jest poMm w Ogrójcu jako pod
rzany, - Od własnego IIzafarza zdrA- 
dliwie przedanYi - Wleczon przez rzekę CedroD, tam bard7.o rozkrwawion, - Na Sw
m 
świętl
m obliczu o kamieil rozraton. 
9. Przywiedzion przed Annasza, pierwszego sędziego, - Pytan o zwolenniki 
i naukę Jego: - Rzekł Pan: wszakfem się nigdy z swą nauk, nie krył, - Okrutnie 
Go kat za to w świętą twarz uderzył. 
to. Potem przed Kaifaszem postawion związany, - Stał Pan przed Swem stwo- 
rzeniem. by on łotr wybrany: - Tam fałszywe świadectwa nań wynaJdowali, - Acz 
nie były prawdziwe, na świętą twarz plwali. 
11. Wiedzion od Kaifasza, stawion Herodowi, - Widzieć cbciał, jakie znaki. 
rad był prorokowI; - Lecz tam Pan bez przyczyny wie rad znaków czynił, - Król Go 
wzgardził lekkością, pawłokę nań włOfył. 
12. Odesłał Piłatowi, na sądzie postawion, - Piłat wid7-.}c prawego, cbriRł, hy 
był wybawinn: - Ale, cbcąc lud uśmierzyć, ono icb wołanie, -- Zdał Go na prze- 
okrutne kat6m biczowanie. 
13. Po okrntnem ubiciu w cierni*! koronowaD, - PO!!adzon na stolicy w pawłokę 
obleczon: - Oczy !\lu zawiązali, Królem Go witali, - Prorokuj, kto Cię bije, wszak 
Cię Bogipm zwali. 
14. Kazał Go Piłat przywieśdź. na plac tak nagiego, - Otof macie człowieka 
m
m zdanipm prawego: - Krzyknęli wszyscy głosem, aby był krzyfowan, - Na nas, 
na nasze syny niecbaj będzie wydan , 
15. Piłat poł
m przebaczył Boskiej niewinności, - Skazał na śmierć Jezusa dla 
żydowskiej złości, - Wiedzion z miasta, okrutnym krzyfem obciąfony, - Ubit, uplwałl, 
zmordowan, wszystek zekrwawiony. 
16. O jako tam fałosna miła Matka byłII, - Jednego S)'lla mając, tak marnie 
stracila, - Gdzie z daleka pod krzytem krwaw('go I\jrzała, - Snadź od wielkiej żało- 
ści prawie umierała. 
17. One święte niewiasty znaJąc Go w piękności, - Płakały, dziwując się onej 
okrutności: - Zabiegając, świętą twarz ze krwi ocierały, - Znaki święMj osoby przy 
nich zostawały. 
18. Gdy przywiedzion na miejsce z odzienia rozebran. - Porzucon w znak na 
drzewif'. okrutnie krzyżowano - Przybito ręce, nogi, ku gorze podniesion, - Jako 
łotr między łotry, w pośrodku zawieszon. 
19. Stał na krzyfu posłuszen Bogu Ojcu Swemu, - Prosił za krzyżowniki, 
duszę oddał Jemu, - Powiedział, jut się stało, MatI(ę Janowi dał. - Rzekł, pragnę, 
potem Heli. Heli, głosem wołał. 
20. Napis Jego prawości był nad Nim postawi on , - Łotr uwierzył z prawicy, 
a tam był wnet zbawion; - Bok potem święty włocznią okrutnip otworzon, - Wypły- 
nęła krew z wodą, acz juz był umorzono 
21. Potem był z krzyża zło:l:on, smutnlJj Matce podan, - Krwawy, zbity, zra- 
nion wszego stworzenia Pan, - Łzami omy t, ocieran, maściami pomazan, - Potem Go 
w grób włofyli, który był zgotowano 
22. Ziemia, Niebo, powietrze i wszystkir. żywioły - Wystąpiły z swych stanów 
pospołu z Anioły: - Piękne słońce straciło swe zwykłe jasności, - Żałuj
c Stworzy- 
ciela, Jego niewinności. 
23. Azaźby to nie więc
j nam grzcsznym przystało, -. Dla których umęczone 
to szlachetne ciało - Swięte raDY opłakat\, taką łaskę znając, - I wszystkie dobro- 
dziejstwa z tego Pana mając. 
24 A tal,:l:e odstą.piwszy na czas swlj wczesności, - Dziękujmy Panu swemu 
z takowej miłości - A wszak to nam na krzyfu jawnie ukazujc. - Hozuiąwszy obie 
ręce nas k'Sobie przyjmuje. 
25. Wszechmogą.cy nasz Panip! gdyś tak sobie przejrzał, - Żeś w człowie- 
czem plemieniu swe kocbanie obrał, - Raczyłeś dobrowolnie dać się za nas męczyć, _ 
Nie daJfe nas na świecie i po śmierci dreczyć. Amen, 


.... 


. 


.. 


-
>>>
PIESNl WIELKO-POSTNE. 


331 


I 
t 
, 


PIESŃ 173. 
Wysłu&haj, Stwór&o łaskawy. - Audi benigne. 
:. 
 ""'" 
r b.... 

 
.-_ _ 
 fl. EJ---t-J-__
J
 
 - -' 

-=;-f
= r -- 
 -=- 

r-F
 - 
",.. 
 
1. Wy - słu-cheJ, :::;twór- co ła - ska - - wy, 
ł 
f 
 ff-
::!J- ffi 
 
l i F 
J--d 
-
L
r
 

 p-
 = _ - -.S3
---== S-= 1 i=I 
:::: 
l'rośb naszych ze łza-mi spra - - wy, Wpo-ścietym 

-
 
--
 

t=
 E
 l E 


 
F'==
 
 = 

 
-F-=- r=
 F- r---
-- 
 
6 
.,4 6 6 8 7 6 
2 
11..1. ' l ' l
 l 

 -B"-- -;; = = 1L - v - J 
- 
=--ł1 -
-rt==


--r-O 

 ___
--- __ ::::3 
czter-dziesto - dnio - - wym Wzru-szo-nych u - - clu-ciem 
ł 
tlE: 
 ::: I 
 
£t'I= 

:at 
 = 
I 
r=r=
 
6 -- -- -- 
 
Ń==+TI 
F 
 
 
 .
 
no -. - - - wem. 
2. Ty przenikasz serc skrytości, - I znasz sił naszych słabości: - WraceJącym 
do zbawienia - Udziel łaskę odpuszczenia. 
3. Do wielu się grzechów znamy, - Odpuść, gdy je wyznawamy: - Dla chwały 
Twego Imienia - Ulecz nasze osłabienia. 
4. Spraw, aby to grzeszne ciało - Tak się postem umartwiało, - Uby i dusza 
od winy - Wolną była z t
 przyczyny. 
6. Daj, Trójco błogosławiona, - Jedności nierozdzielna, - .Aby lię pOlty Twym 
wiern.ym - 
te.ć mogł.v llkarbem. we&miern,yID. AmeD. 


42. 


--
>>>
832 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


PIESŃ 174. 
Zawitaj ukr zyżowany! Jezu Chryste! przez Twe rany.*) 

-'
 
 

l- 


 
r
 
 J
==


 
b r1 " l 1-- I I ,-- I I [..--1 d 

JJ.I--,-"':- . 1.:1 _l-
-!-:I .L _ _ 
' 


 
1. Za - wi - tlij u - krzy _ to- 
-

 --  
 

--.fL-B___d 
 t 
 
 
: 
 ł-.J d 
-. 

==r


 R- ]
 

 
wa - ny! Je - zu Chry - liteJ przez Twe ra _ ny, 

. ." 


fJ=rJ-
 

- 
 
- 

--- - -
--1-=- -- J
-- 
- = :rt
- -= . - -F=-=,- ,-= - 
/- d .J.rJ d.J J ;eJ, d d ł 1 
 d 
_.
 
- l'ró - lu na Nie - bie, pro - 8i - nlY Cie _ bie, 

 

q:-
J 
;
 - ::.J 
 = 

 
: p;;E
-ą
=r


_
8:=
s:{. 
3łl 
I 
_ 
Ra . tl\i na8 w ka-żdej po - trze - - - bie.  . 
. 
 J J'
iIc=;b
 j 

 ::r- 
 '-fl
 -J"L...-
 
 łł"-- -"'-fLP.f'.z- 
-+--r-c- -ł1)'Lr-:+ - - ł1!"'-- 1- -rr=rnr-- 
C 
 I I;
 
· J 
_ 


J111-JJ'7P 
- 
- 
- t - -_ .--J
j 


, 


. 


'J!\Ia 1-., .- w 'Wielki w...
 ł.if'...e .i,: ,,::Ue.. 11"11." .. ... """. MTT,  


-
>>>
" 


, 


. 


- 


. 


FIEsm WIELKO-POSTNE. 


a3a 


. 


Zawit8j ukrzyiowany! Jezu Vhryste! pnez Twe rany. 
(Na cztery męzkie głosy.) 
Tenore 1. - I I I I 
 "'" I I 

 
-+-
E

 

p
 
 
 -- 
 =
 
 -- 
 

::=
 - 
 - -f-- -- - --t- - 

 __ ---ł----- -ł- 
-- - -----r --- 
\ 1'Dłor. 11. 
B_l. 
 I 
 I I I soL. 

Ir
=

 == 
  
 
BMMolI. I -ł I.......
 I 
1. Za - wi - - taj u - krzy - 
o - wa - ny' Je - zu 
'II 
 II"""':::::::III 
_. == _ - - =.:==-+- 
sJ- _ ====- 

 

 ==- 

 -
t r
m
 
I 
 
::::=-- ::::-- 

-t 

 
 _ 
 ::::::: 
 I J- 
 
 
: - - ...:::::=::- - -===---= --
- ==== - 
- :E= - -r - 
 -
 _!- 
 -=: 
r
 -..:.- _ I I 
Chry - Bte przez Twe ra - ny, Kró - lu ua ie - bie, 
.LJ-- 
 
 I ' 
 I .. 

 
 -- - m -:=d

- 

 
-- F -- -. --. 
-=--=F- - - - - I -ł- - - 
::::::: 
 
-..:.- ::::::: 
pro - si - my Cie - bie, Ra - tuj nas w ka-tdej po - trze - bie. 
2 Zawitaj ukrzy
owauy' - Całujem Twe Bwięte rany; - Przebite ręce, nogi 
w t
 męce - Miejcie
 nas w swojej opiece! 
S. Zawitaj ukrzy
owany, - Biczmi srodze skatowany I - Zorane boki, krwawe 
potoki, - Wynieiciet nns nad obłoki! . 
ł. Zawitaj &krzy
owany, - Cierniem ukoronowany I - W taki
 koronie, zbo. 
lałe akronie, - Mlejcie
 naa w swojej obronie. 
5. Zawitaj ukrzytowany, - Wprzód pod krzytem zmocowany' - Bano w r.- 
mieniu. z niej !{rwi strumieni.l - Podźwigniej nas ku zbawieniu! 
6. ZawitaJ ukI:"i
owany. - Na twarzy zbity, zeplwany'- O Bwięte lice, łez. 
krwi krynice, - Zwróćciei na nas swe źrenice' 
7. Zawitaj ukrzytowany, - Na sercu włóczni/ł 8tvganyl - Piersi, wnętrzności 
pełne gorzkości, - Mi
ciet nas w swqjej litoaicil 
8. Zawitaj ukrzy
owany, - Na duszy srodze stroskany! - Smutki i 
ale w lerca 
upale - Wynieściet nas ku swej chwale! 
9. ZawiłĄj ukrzyiowany, - W ubóstwie sponiewieranył - W. czci i chwale. 
zniszczony wcale, - Zbaw nas na Twym trybunate! 
10. ZawiłĄj ukrzytowany, - Niewinnie zamordowanyl- B,d& konl\j,cy, na lIP 
pOmD'łcy, - RI\j łotrowi daruj'łcy! 
11. Przez Twoje gorzkie skonanie - LitoBciwy btdź nam, Panie! - W ostatnim 
Ilonie, mibj nas w obronie, - Na praw
 postaw nas Itronie! 
12. O Jezu, miłoici moja.! - Do Twe
 wzdycham pokoja! - Za grzech, pła. 
"f. .wq Ci, raca,. - Kral.tem 'J.'woillł i
ow, 1W&C&f. .AmeR. 


.ol
>>>
334 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


Praeludium do pieśni 174. 
(Zawitaj ukrzyżowany!) 


7'. Kl. 


 ------- 
---- -- 
I 
 -: -
 -:- 
;r1*R;
::r-P 
I ., I 
 1 .J J I I I 1 
i d ł+l 1 
J J I 

 :r==:i-tl-- 
 - 
=:d: . 
- - 
 r- -- 
 
-,, 
- ===== -
- -==== ====== --- 
----- ------- ---- -- ------ 

 --- --- --- --- --  Lb
 :r-nr
 I 
Jg; = 

 . -71ą
-'= 
 -- 

- - - t-
 -.- - -. - - - -.- -I .-- 
r - I -,--=-r- -j 
 -- 
 - -.- +-- 

 I I I.J I I I I I l I I I I I.J ł+l 
i E?-- tl _. =:E:::
 Ił t- tl - C::: 
-ł · - tl -
 #i-=f =-== -3 
-
-


- ===:----- _-
-=I==:.
--=3 


. . 
· . 1 I I 
l. I. ., I .. I 
 
-- 

 
---1--_ -ł-. 
 -+- --1-,, 
 
_-1- .. ..- .l- -ł
 -.--"d 
 
I:: - - -.---"'ft:: - 
 --i-"f'L.--- --:c=.:- 

 -.--
- 
 -'- -
 -----:: - -- - 
I -r r- ł,

r==r=--
- 
r ---=-- '-- 
l I 
_ '--___ 1.1 1 1 qJ 1--1 .1 
. 
 
 ---- =---- 
a4 '- 
 .r-
-- 
- 
 ł]-:. 
 
-,,- -- 
 -..--.- --- 
 - --- 
- -== - - - - r--= 
-r- 
- _ L-- _ __ 


· J . 

 
ti 

W-1=f" 

 
 -r: - - - --= --I - = 
 . 1- =f--:r- ! - 
 I
 
b 

 ,,¥,?=J " 
1
 
#- -- -r-=- 
 -_ 
 _ 
;ł:-------- - _ ___ 
---- -- -- 
--- 
 : r r r I r r- r r r
 -I er F j 
.J. J I 

rr
,.r'
>>>
FIEsm WIELKO - POSTNE. 


1ł3'i 


!)IESŃ 175. 


I 


Zbliżam Bi
 k'Tobie, Jezu mój kOGbany. 
Melodyja I. --1
 
-- Ti 
rf- 

-J-- rf Tr T
-7i--=3 

 I 1___ I , 
6 
: 

L 
 

 l:=c 
-=' '- '- -- 
'. . 
 ;. __ J ; 
--k- - 
 rGtrEr 

,,--

 
 JP
==r
 
I I ::: . r I I 
1. Zb1i-tam się k'To. bie, t' - zu mój ko- 
Ca - lo-wać cię -tkic i nie-zno-sne 


- ::: 
 . 
 
 
- -
. --- 
- - r= = J=i 
: .- -::1-,- -..rJ- - --
 -. ---. -- -- .. 


=

 L_ ..
-
-

l -
,1łj--
;
t;-r---r 
I r I :::: ij F F ! 
 I 
. I 1 -I i I 
- - 6 

'? 

[
==

-;
 

-'

 J 
cha- ny,:::: Nie tak, jak 
ra - ny. 
 
=_;rg


 -J--
 
 -= l_ £3=


 


--r- - --

-- - "-r-
1=r-ł='" 
I I r 
 C I I I I I I 
666 

 i . -J J 
t _


J__ J 
 -J-= 
 I=
 
lIjc-" m -1- 
 
-'-I:: --G-- -/l-it.. - =t - - -- :l=t---e.o ll-" E '- -- 
-ff i -I----- -h-h - - -- -_-PI--r- #--"r 
-- -1-- --10'--"'- _. ----I-- T-+-- 
Ju - dasz, któ - ry na wy - da - nie, Lecz z u -;: - Je - niem, 


::: I 

 i!=-h=- 
 -
 
-
 

 - 
 . F
=
 
 

 _::l_
 __ _ :'II
 __
 =a-=--=- =r=
 - 
 -"-
 :::r
::=:13 _ 
-;;
-.::::-,,- f1.---
--=ff .-i-r- -r- 
-"-
-..' -,..r.;-... 
I \ol \ol i I I I - i 
 I II 1'11 I 
- -- 

 J- I
 .J.J::: I I I I 
--
 
-
--;=ag 
 
 : -
 
 
 -- :J- 
 d -
-'-
1I 
- 
h==+= - l=i . --_- - _fe - i I :H 

 --Io' I - - --.- - -- "-r- 
:::: I 
e - zu Chryste Pa - nic. 


........ 


..j
>>>
se8 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


Zbliiam ,i
 k'Tobie, Jezu mój koohany. 
Melodyja II. 
t s ł (Z pod Ple8zewG.) 

 . -'4 
L

 
I I , -,- '=t I ł- 


. 

 
 I . 
I ' 6
£ .LJJ1 l' _P -= J 11 1 d !=i J 1 
_i:=== -:-
 

 r -
I ,,- 

--

 
I : 1. ZhJi-
am się k'
o - bie, Je - zu mój ko- 


I fł:
 --
E:=..EF - -'==+==

, J 3::3 3 
ę F =-#fS = t =--

=:-
"=ą I == 
 
 rr
 
- -r 1 
6 
l 

 r 
 k: 

-

 
I I 
cba - ny, Co. - ło - wać cię - tkie nie - zno-line ra - ny,  
 Z1Ę 1 I m - 
 - 
 
= - - .... =. 
. - - == - 
- 
-- --
 -- --- --g:: -- - 
____-- --,,--,. =,,--- ----.- -t#3 --.- 
r- j .... "'E" I . I. I .... 
 
.... - 
 
 
 I 
I I 
 I · "" I' I. I I r- 
 
 I 
- I "" _ I 
_ 6 7 f'l igg ' 
. _ - -d;---
 --. 
 ===-1 

 _
 
. - ===- r r
m - -E 
I 
Nie tak jak Ju - dasz, kt6 - ry na wy- 


- łl= 

==F=-#f - - 
 
q 

 - - 
=n ij
 Eir-:= I1 = 
! "" 
 I I I 
I 6 

 -ł d 
Ll -ł- d 1111
 _r.J_J _ 
... 32= -

 -


_
-

=
: rt

 
ł_ 
_E::::r---q-t-ĘEf--- -... !f -\,..i ::EE_
3)_ 
- da - nie, Lecz zu - ta - le. niem Je - zu Ub..y- ata Pa - nie. 
2. Całuję prawą Twoją Jezu lękę, - Byli ruuie nie oddał na l,itdelną mękę;- 
Całuję oraz lew'ł rękę Twoję, - Byś zbawić raczył grzeszn'ł duszę moję. 
8. Zblitam się sercem i do Twego boku, - Nie dl\i na zgubę IDn:e z Swego wy- 
rokuj - Padam do TwojiJj prawej nogi, Chryste, - Niecbte są płyn'ł z oczu mych 
rzęsiste I 


...
>>>
. 


....... 


PIESN"I WIELKO-POSTNE. 


SS7 


4 Padam i do Tw
j, Jezu I lew{jj nogi, - Którą Ci zranił okrntnie gwóidi 
Brogi; _ Padam pokornie i do krzy ta Twego, - Na którym wisisz dla mnie mizernego. 
:; O Jezu drogi, Jezu mój kochany, - Zgładź grzechy moje przez Twe święte 
rany ł _ Przyrzekam, te Cię więc{jj nie obratę, - Że się wprzód na śmierć, nit na 
grzech odwatę. Amen. 


Praeludium do pieśni 175. 
(Zbliżam sie k'Tobie.) 
L
. 
T. Kl. 

 _3: - mE - :=:t-== ...j 

 d=
 
 
 ! 
 

 
 
 

.A- _ --Ił - - =rt =3 =F ::t
 -I--=!= - - 
-1_ _ -
=t:- - + -j-- - - -- 

 
 I 
 I I 
I I I 
l 
. 

_ 

 

4
 .F

J
, 
=j 
, _ - r--==::t=-F- i=E-T= F-=W- i r - I -;-
 
- ' . 
I _J Ił .J. I l I 
 I J i J J I d 

 . 
 _ - =E-e 
 
-- 
 
- 
 
 
 =f:a 
 
_ __ __ _ _ _ - f' - L 
 
_ --2!!.:- __ -=F= - - --=c=== =--- --4 

 _.J W
 -- -- - 
 - 
 - 
 
I:: -d.=- - =- - -==-. 
 :j 
1 - - - :::=\- 
It-.._
 
.. .3'- C, G: . =e'- a'-- 
i -----,--r -- -t- '[J"r 
 -r-rr--r 1j r -F'i--r--- 
\ ..J I 
 I I I I 1""'1 : I I 
I -- L - .1 ... d ... .1... J... ci'" ....,.. 

 . - rr
ł - 
. 
 .- 

'::fr - 
 
1!:
Tl--- - - - -.;:; 
- r-= -- 
 
 - -- =-=
 -==- =-- 
.B. T. Kl. 

J

_ 
I 

-
tt
 

"==J4 
 
. ...I
 

 . -- - ,Ił -ą=
 i-ł== 3 -- - 


43 


..
>>>
138 


PIESNI WIELKO-POSTN.E. 


, 
I 
,; 
l!  -I-J 
 
 _J__ 
 _
 
 r 
_
- 
 

=-- -- --.- ::!- -=1 - - --=1=:- - -:1==- _=1== 
a-' - - S' =a::!. !. !._ 
-r 
-- -
-
- ---- r -/l-- r- --- ---#---- -------- 
1'- I .... -. I . I .. r;. 
I 
 i I i I I 
I I, I r I I I I) i I I I 
I 
 
. ... 1.... !ol .... _ ___ ....' 
 . 
E*-
. 
:: ==ij
-=:E=łi'= !.--
E1= 
-2F;;;;='- 
 
 

 
 
l t= - - -==ł== 
 £ -:=E ł- - ::::E:: -
=ł=.t _=:::3] 
I ' 
Podczas processyi na Niedziel
 K wietn
. 
PIESŃ 176. 
Z Nieba zesłany Syn Boga żywego. 
Melodyja I. 
. ::::--::::-- 
:i:: bv ===: --- 
-=1
 
 : -:J- 
-- 
 t ----=6 
 ==:=--== 
 
(
zu-=-===-- = _--=- -==t::: -j==- -.
.=._._ .::t=::J-- 

- -iII- -- " 
=. == 
 ł -,;- -- - -. - -.- 
=..-==t 
I I I 
 ry..- -- ..
 
- _ I ...... 1 
. I 7 f" i I 
- ___ I 
- L:....: I --'I I I' "'I 
I  6 
g:] 'i _' I: I, , I ! . 

 .- -__..--I-_.--L 
 =_' r ;-

 -- 
 
 
-----+--.- 
 - € ---- 
 
.--
 - 'L__._._ - --.0-----'"-- -'-"- -111- .-fJl--. _ _g: 


 =-=:-"

4 
 
 .-=,.=-- -F- r- .= - [=1 =r -
 - t= F-= 
l. z Nic - ba ze - sła- DY Syn Ho-ga ży _ we _ go, 


f
 -- ¥
 :: 
 ' 
=* ::::--- 
 ..... -:=:t==::t
 
 
p --I-- t -o
- =::t=:J=::r-. 
 ==---'::="-=
-=:1 
I - -:r
-t r - r--t-r=- - 
: Tf=i 
 "-7 F- r-arr

ł 
I 6 fi I ł 

 ..L , , I " I I I 
 IJ,,\
 ,...., I 3:---
; -
=.. 
łL ----:. =ł== -ł-==-.- 
"J

"
j33 
l · F
N
f1
=f
 F -"'.c4_ Ęt11 
...ł... 
Gdy wJe-ru - za - lem wjc.i:dżałcz8Su swe _ go, lf 
3=
-- 
 -- 3i:=@ 
:=:j3:=r-==8F
--
 
I l!f% ft
 ir 
 ;=rł&f F 
 r1 :F =-F F 
' F
 
I . 
I - I I I I I I I' I
 I .... 
- J I ' 
 ... -,: .-J .. ..... 4. _ 

 - .- ng ----- -III r.....L 
 
 
 - 
 -r-- -- f - 

 -iI--- 
 - --- 8=; 
 ) 
i.j:: -: --=-.
V'1I =-1-- 
.----._ _ _.-_ IS--= _ -::'IL

 -_-:-=_= ___:_- 
-9 -I- -ł-- --I-
- --- ----=ił-::1:_ "'-t" 
- r - -.='"
---=t:.::=i 
---'-__.L I---
 ---+---r- - --- - -:--t---- 
::::: I . I == 
We wsi Bet - fa - ge rzekł uczlliólJ1go-to - we 
ło _ W8 ta _ ko _ we. 
Heltage ())óm &{oicwu), (1I'1;/)soar
) N:;;J "'
 Weil«ellort, Fcigcllhaus), u tito!, 
wschodnićj pochyłości gór
' Oliwn
, wieś (:\Iut. :.!1. w. I, Mrk. fI w. I, Lk. 19. w. :t9) 
II której Jezus udał I!ię na święta Widkallocne do Jel'Ozolimy; dziś ani śladu z niej nie 
J!()zostało. 


... 


. 


r
>>>
(, 
I 


I 
I 
r 


PU:SNł WIELKO-POSTNE. 


:ł:\!ł 


Z Nieba zfsłany Syn Bo@'a iywego. 
Melodyja II. 
t r1 ""'-!! 
 (Z Witauyc pod Jarocinem, pt. Plen.) 
J 
 _____-+--
-ł-. ---J...". 
 - - -- 1 
 g; --ł- 
 ...J- ...\--1-- 
 
-
t==
.=-_ . _tl _ 
::::::- 
E = -d==- _ .--- IIC:
. 
"=---- fL.- 
--= i - 
- r- - ;;:::;.
-(£ -- fi-- vW .- 
 
- ,.-.=- 
I I I I \,..o::: I t I I I I I, I 
_ 
6 
l ' ::=- 7 
 


 :'1_ IJ' 'I II' 

 :--:- --J
 - -j- 

'f

 

F
 
 
-
 ES . =:J: 

) \:;:_I"ł.________ E . - t---.. --- -- t--- -- 
 - 

II'-G----ł- - -f--- -I-- -.- - 
------;\ - -- - r r-r- 
::: 
t. Z Nie-br, ze - ala. - oy Syn Do - ga t y- 
Gdyw Je - ru - za. - lem wjeidł.ał cza.-su 
::: 
 
 

 -
+= 
 j- 
-L-ł- - -;-
 I 
 :- --==.=3 
:- - p:: - ==
 = 
- 3:.--=.
"-
ff=1 f:
 - 
: J F =- 3 
-."".------ -
.----
--
.- ---- -- 
I 1 I -e- 
 . WJ I I, "I 
 ... loT - _ 
 4- 
I 
 I 1'" I -I" I I I 
"' \ol 6 
I ::::=- 4 

J . rm 2 

 :

 .

 -1 
 L -_
J
-
.=__
 EE 
-J
- 
 j:-:- 
 
 b 
f1l ?-
 "1: [ -1 '=-
r---: 

EE==- 
 t 
LII =-F"- r . - 
 
I 
 _ "'::: I 


I 


e 


We wsi Het- 


we - go, 
swe - go, 
ę -
- 
 
--ł--ł- 
 -_.- t --ł- -J-----!- 8 


 1 
ł-:--ł---ł- -. - .----1- - -1 _-,_._--1- - 
I 1I'---1--+- __ _ --- --.--- - -
- - - - - -ł 
. 
I -
--=- - -.... -
-- -. - --- -
-. -.- - - -- 
 . 
l ' --=--C37 -
- -j-r-łTj-' - 'I -j- -,-i' -r- I-r-, 
 
I II 6 6 6 
4 
I I; I J.J I I l I l l...... I 
 .- j 
.eJ. ... 
 .s.. .s.. _... __ .o" .. . 

 .----ł-- 
 -f -
- -- 
 -- 
 - 
---e:!- .- - ---- ---- --- 
'- p _=
 __ _ _ 
 __ _____-- __- -t---. 
-r---r--- _ __ -.....-
_ -.- - -t--- 
l ---r- - - -, ,---r-r- I --r- -::;;- 
 
la _ ge rzekł uczniomgo - to - we, Slo owa. ta. - ko - we. 


Z Nieba lesłany I Syn Boga żywego. 
Melodyja III. 
OIIO'!! (Z U
ciG pt. Chod:riuki.) 
f 
 dz: &-:r;: -- -- --+=- I=
..E
- -I 
 

e i- =-.{-


i-
 S J:::E F-=P; - = t=:- - . 

 r lr r U 
-::::-r--.tT l" r ł r I I ł 
6 
_ 
_ J
_
-rJll_ --ł-Ł-LLL.J.' 
\ -rT1 
::: I 
I. Z Nie - ba ze . Bła.. ny, Syn Bo - ga ty. 
Gdy w Je . ru . la. lem wjezdUJ cza - III 
43* 


J
>>>
340 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


- 
 

4r 
 :t -- 
=: 
 

. - 
;;..r== ---{- - =,-
 -G-. 
- 
-1- -:;.. -,-fT
t#:L= - -I 
 
łf' 
-r -
- 
- - 
 r-- - 6 
4 
2 
I 1 
 l 
 
 I
 I 
;i =::::: 
 I J 
 i.J - J I I .L.J--;:J J 
 

 
 r-r-E

 U
R=. .-=:-
C


3 
!t:=-- -==t:=
 --
...! __--=:3 
::= . 
we . go, We wsi Bet- 
swe - go,  = 
 
 -::+:=:j =::t=: 
 . 
+==:
-=j == ;-- 
 
 
:E-
- -=.- ,,-.-,- -8== - fjjjj--- 
--==ł-- F - 
 F#f , =="--; 1---= I = --, -( ==-, - 
6 6 7 
I I łf I I 1 
;;;Id .L'; J 
 =1 
 .J J.J 

h
 


-4--d

 i:-
 
fa - ge rzekł u - czniom go to we Slo - a ta-  p-
 
 -;a=-=a i 

 ł eJ ,3=U- - 
 
-r-==-
 #.S =:E== 
, .== ,== -
 
o=..:E
====--==--=== 
! I I I . I 
. d 
 I.J";' d.J. 
L==r.--- -;.:::fI=_ 
-- ł --#-:rr------ 


 Jl 
'F r
r

 __j=- F= EE 
- - _
 

 
ko - - we. Sło - wa ta - ko wc. 
2. Dwaj do miasteczka teraz pobie
ycie. - !{tóre pned soblJ le
ące widzicie; _ 
Mnie przywiedziecif' oślicę, oślątko, - Dwoje bydlątko. . 

. Jeźliby wam Itto chcial trudności zaduć, - ;\I(
,: potrzebę macie opowiaduć. __ 
Dosyć uczyni tej to Pańskiej woli, - Zaraz I'ozwoli. . 
4. Wszrstkie te rzeczy dzieją się dlatego, - Że to rzeczono z pisma proro- 
ckiego: - .Córko Syońska, ](ról idzie ku totJie - W cichej osobie." 
5. Co Pan rozkazał, słudzy uczynili; - Pana na bydlę, przywiodłszy, wss- 
dzili; - Tłuszcze na drogę wielkie zabieżary, - Panu śpiewały. 
6. Jedni przysługę taką wyrządzali, -- Że na przeciwko Panu wychadzali, _ 
Kędy miał jechać, rzucIIIi na ziemię - Swoje odzienie. 
7. Drudzy posługi takie wyrzlłdz
]j, - Rószczki zie]one z drzew obłamywali, _ 
Ście]lJc na ziemię: "Niechaj piękna będzie, - Ozdoba wszędzie." 
8. A drudzy z chęci za Panem chodzili, - Do Niego takim sposobem mówili: _ 
"Zbaw nas, zmiłuj się, nie opuszczaj 
ydów. - Synu Dawidówl" 
9. Skoro pospólstwo o tl!m usłyszało, - Że Jezus idzie, wuet Mu zabie:tało, .
 
NioslJc gałlJzki z drzewa palmowego, - Z serca prawego. 
10. Dziatki natchnięte przez Ducha świętego - Wołały: . Ten jest, który ludu 
IIwego - Z mocy Bzatański
j jest OdkupicieJem - I Zbawicielem I" 
11. O jako zacny Bóg nasz i Pan wielki, - Którego w świecie wychwala duch 
wszelki! - Jego czczą Państwa, Trony, Aniolowie, - Serafinowie. 


i 
I
>>>
PIF.SNł WIELKO - POSTNE. 


841 


12. Córko Syońska, oto Król Twój jedzie; - Żałosna trwoga niechIIJ cię odej- 
dzie, - N" o&le lichym przyjeM
a bez pychy, - Oto Król cichyl 
13. Zawitaj l{róll1, Zbawicidl1 świata I - Ciebie przez długie czekaliśmy lata; - 
Tyś prz)'szedł zbawić od piekła wiecznego - Człeka grzesznego. 
t-ł. l'rzedziwne dziateJ, śpiewRnia i głosy - Wzbijały się de pod niebiosy, - 
Wielbiąc zasługi Pana pokornego, - Zwyciężcy swego. 
15. Wielka to miłość owych ludzi była, - Że im się żadna praca niE' sprzykrzyła - 
Służyć Zwyciężcy, sławiąc prawdziwego - Boga żywego. 
16: Z wielkim tryumfem Zwyciężcy zacnemu - I my śpiewajmy, Synowi Bo. 
temul - Ni"cb się wynos;:; Boskiej chwały głosy - Aż pod niebiosy I 
17. Niech Bogu chwała z naszych ust wypływa, - I\tóry na Niebie wysoklem 
przebywa I - A Ty, co idziesz, przebłogosławiony, - Bądź pochwalony! Amen. 


, 

 
I 


PIESŃ 177. 
Uważ, pobożny tzłowietze u siebie. *) 
. 
'. . ' 
-n 
 I 
ę ----ł-:;j- -1-:tE- ]
 
--i=..J- 
 ===1- 
 --.J_
- 
 
 
F 
-_. 
I=.:-'::i=i.i
 :: -.
 ----== -
 ===-- - 
.=:.fŁ= - 
, =--tf= ;- !
b-= == 
 -r 
i -ii F = -r i r I 
I 6 7 6 

 ____ii}:::
-
=-J .-J J 
 
 _1:L
 
 ' · LJ-Ł 
 
t- 
 - -- 
-li- ] 
'--'. - J-.___ (1--- 0- -,- 
- 
 ---- --- .-t-- - -, . -...
 t - F t-- 
 - 
_ _ _____-- _ _1-_, '- po- -. - - 1- - 
- --.--- -,- -1""- 
:::: 
l. u - waż, po - bo - żny czło-wie-cze u 
Co ł'an u - ci,r - piał w pi-wni - cy dl
 
::::
 P""'1 
 

 
 
r - c:B+ B]
i:: ff]fE 3E::;:

-=


=

 1 f
- - 
--
=1 

-rl-F=
L:tt:.ri-r-:lifF
1F j - C;J -- ::::=-1 
---...:....: 
I _I I J.:::::= I 
 I -- ! I 
1.---'" -aL:::: '"j ...-- J. .L... '. 
ł!.I.. 
 I...
 I II:! , _
-;:I f'*- 1. 

 :--(l-:- =-- -
- ij 
 

 =-1
!Y
..£ 
 
 - -.- 
 .
 
 ;=::::=- 
 1'! 
c -t- J =i==-' -- --- - - '=' . _e - 
I!::=_ I - 
-== 
--== == -t: == - 

 :::: 
sie _ bie, A choć-by 
cie - Lie, 


.8
 I :::: 
- - F
 --i-..J- 
6 6 5 6 6 
. l--;..J. .J LJ J _ 
 
--Ł l F--J' 
 
= 
___
 
=r['-

 --= 

 
 r
 
I I 
 
two - je ser-ce ska. mie - nia - ło, Pła-kać - by mia - ło. 


') Dna. malod1j. do piatni 166. au. '18. 


.-. 


j
>>>
342 


PIES
I WIEU\()-I'OSTXF.. 


e. 


Pieśń o męce Pańskiej. 
PIESŃ 178. 
A któż Cię to, mój Jezu, do tak okrutnego. 
. (0(1 Kroto&'!lna.) 
fi:
-----=l-
F
 --12
 E-- -E_=t=;T1 - '::J 
r
 rf-=-if#f 
 
 
 
I t r"'1 1111 I ,'1 1.J.J..i .J 

 if----.- I_--J-__ 
 --I----ł--. ___ ;=' 
 = 

 _ -- ą - --- 
 

:f ::L'=- 
"-=--- .-- . - _-1-_ - _ _ ____ 
-=
cz=.
-==
--==---== ==-.---- ł- 
.-:::::, ==- -= --F= -. i 
-.----- __t!i:::: ;;-- -- -r---- 
1. A któt Cię to, mój 


r!:i=:,o E: ;-- E==
 
3=
-_
!

łt
 I
:£ 
 -
-3 E=----===E t""---r -=:E b
- r-=:CF"';;' ffrO-- 

""Er-==
-=:J 
I ,. 
 

 - 
-C

 _
 
 
d 
 -g- - } 
 = :3 

 
"'= -- 
 I= - -= _ 
 = E = =='""==--=:J 
--t::=
L
r=:J:=!__ ___ -I== L E_ :=c=__ 
I I 
 
Je - 
 zu, 
 . do tak o - kru - tne - . - go Krzy _ ta  ' 
 
 
rf-..,- -= --.-- --,--. --- - =:J-- --- ___ _ 
,,--+---............- --....- - - 
- -+--- - "1-;;.- --- 
=
r, t=;J--F'=-8. 

 


L]j 

 6 . 
-J 
 - -eL
 _=ł-- .1_ -eJ 

_. -;!.
J- _ _ 

-:I=::='- E=
 ' === g -
--=- 
 
--e= ł -F== 
 E6- 
 - E 8 .=:B 
---- - 
 -- /---/-- - t - E
G-- --:fi 
-- -, - 
 -ł--ł-- - - r- 
- 
przy- bił, wszystkie - go krwią u - bro-czo - ne _ _ go.') 


2. Ręce Twoje, co Ni
bo i zhmię stworzyły, - Srogie gwoździe teJazne i nogi 
przebiły. 
3. Ciało dliczne Panieńskie gwałtem rozciągniono, - W boku Twoim głęboką 
ranę uczyniono. 
4. Wieniec z ciernia i z głogu bardzo kolczystego - Zranił nl\iświętszą głowę 
do mózgu samego. 
5. Ulita stoję otwarte, jagody skalane, - Wdzięczna twarz brzydklł flegmą 
oczy uplwane. 
 
- 6. Krew lię jedna od słońca zsiadła gor
cego, -:- Druga na 
iemię płynie 
. rłk, z nÓB, z boku Jego. _ 
7. Nad głowił dl'kret śmierci widzę zawielizony, 
 Gorll
, nitli złoczyńca mój 
Jezus 
eltony. 


.) Pidl1 d.iwni. rłewn., Ifł
boki .mułek i .i
*k, bole'4 Cłrl.tue. tak *1";' uprlltomDi
.OI" 00 
MON. to ...... ltoJ.e6oI, GO no.. to DoY17 bóL (T. Kl.)
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


343 


8. Z szat ni.'winność odarta. Ciało obnatone, - I na ognist(!m słońcu srodze 
upal
ne. 
9. Żyłki uie masz, z którejhy krew się nie toczyła. - Ani członka zdrowego, 
cót to za złość była I 
to. Tyś Swięty nad Swiętymi. wllzystkoś ugruntował. - Ach! kto Cię to, mój 
Jezu, tak srodze skatował? 


I 
I 
t 
ł 
\ 
. 


Pan Jezus z krzyża do człowieka: 
l. Grzechy twoje a miłość moja to sprawiła, - Że mię dla ciebie męki cier- 
)Jieć zniewoliła. 
2. Ale ty za tę miłość jak mi odsługujesz. - P
'chą twą głowę moję znowu 
korónujesz. 
3. Łakomstwo z własnego mię odzienid odziera. - Xieczy
tość gwożdzmi ręce, 
włócznią bok otwiera. 
4. Gniewem, mszczeniem ht'zhotnie ciało me b;czujesz, -- Zazdrością na śmi\Jrć 
sądzisz. okrutnie krzytujesz. 
5. Obta1'8twem nsta moje ciężł-J policzkujesz - Dla kłamstwa, krzywdy co. 
dzień tółcią mię częstujesz. 
6. Ej nawróć się grzesznilml czaI poprzestać złego, - Czyń pokutę a chwyć 
się życia poboznego. 
7. Oto widzisz, tern tywot IJOłożył dla ciebie. - Chcąc. abyś nie był w piekle, 
ale' ze mnę w Niebie. ' 
R Wołam z krzyża: Nawróć się, pomechaj sprosności. - Bo cię czekam tak 
dawno w gorąc(!j miłości. 
9. Rozciągnąłem swe ręce. szeroko dlatego. - Abym cię mógł przytulić poku. 
tującego. . 
tO. Pójdt do mnie. nie umk nęć się. miłość mnie przybiła. - I głowę mi łalka- 
wie k'tobie nachyliła. 
t l. W rękach. w nogach obfite źródła przekowała. - W boku do Nieba wrota 
tobie zgotowała. 
12. A toć się tohie daję, masz mnie jut wszystkiego. - Nie wątpl!j, nic nie 
znajdziesz nlLde mnie lepszego. 
t3. Jam skarb wszystkiego świata, nie umknę swl!j ręki, - I'roś, co chcesz, 
a dam ci dla ml!j gorzkil-j męki. 


Człowiek do Pana Jezusa: 


l. 10 Ciebie, o nadziejo tywota mojego. - IUóryś mnie na tym Kry tu odkupił 
grZeBznego. 
2. Uciekam się ciężkiemi grzechami strwożony, - Ła!okawemi słowami Twemi 
pocieszony. 
3. Przebijże serce moje Twojemi gwoździami. - Niechaj płyną hojne łzy z oczu 
potokami. 
4. Patrząc na Twą figurę, to grzechy zrobiły. - Że Cię, Jezu, okrutnie do 
]{rzyża przybiły. 
5. O miłości! o Krzyżn! o gwoździe! o rany! - O Jezul któryś (lla nas je8t 
ukrzytowany I 
6. Daj mi patrzeć n
 raDy. tu opłakać grzechy, - A bym wiecznl!j od Ciebie 
dostąpił pociechy. 
7. Upadam do nóg Twoich z serca pokornego, - Żałuję, żem Cię zranił Zba- 
wiciela mego. 
1:1. Nie chcę wi
cl!j obrażać. brzydzę sił: grzechami, - Niechże tu u nÓM Twoich 
rozpłynę Mi., łzami. ' 


.-..
>>>
844 


pmSNI WIEJ.KQ.POSTNK 


9. Gardzę wszelakI) świecką marnością, - Ciebie kocham, mój Jezu, zupełnI) 
miłości,. 
10. Dla Twej, Jezu, miłości krzywdy swe bliźniemu odpuszczam i nagradzam, 
com winien kaMemu. 
11. Zmiłlij się, o mój Jezu I przez Twe święte rany, - Nad grzesznemi, bo' 
Ty skarb łaski nieprzebrany. 
12. Ty w krwawopłynnych zdrojach miłosierdzia Twego, - Oczyszczasz i przyj- 
mlijcsz grzesznika każdego. . 
13. Raczte i mnie oczyścić, a przyjąć do siebie, - Abym odtąd tu żyj'łC, nie 
od stąpił Ciebie. 
14. Aż mnie z Krzyża obejmiesz, polcutuj'łcego, - I wprowadzisz do Nieba bram'ł 
boku Twego. 
16. DaJże dobrze żyć, umr
cć, Jezu ukochany I - DaJ szczęśliwe skonanie, pa- 
trząc na Twe rany. 
16. Zbaw mnie I,rzez gorzl(ą mękę, przez drogą śmierć Twoję, .- Odpuść grze- 
chy, a duszę Ilrzyjmiej w ręce swoje. 


.. 


Nr. 179. 


Naboteństwo Passyjl1e czyli Rozpamiętywanie męki PRński
j. 


przy wystawieniu Przenajświetszego Sakramentu śpiewa sie: 
O Przenajświetsza Hostyja. 


Pobudka do Rozmyślania Męki Pai1ski
j. 
Gon][je żale przybywajde. 


. 

 
j 
 
 
 ' 
. . 
 - ' 
 J
 
 
- - - .-y-...!:
 - 
_ -::=J_ _ _ --- __'1_ -- - =. 
-I=: --- +1:- -\li--II-J.!
 = - - '-J.!:- - 
--r-- I ..j-r- r'i!-rL:.1
 -- I - r
 

F, Jl'
-'
tt
:JP- 
 
 
Ji-r:=3 
- - ---- - - 
i-c: -
 =t=- - - 
---
-==-- rr- - - ==t=: - 
l. Gorz-kie ża - le 


$ 

 tł 
- 

 

 
przy - by - wIJ - cie, Ser. ca na . sze prae - m.
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


845 - 

-


 
kaj - Cle, Ser - ca. na sze prze - ni - kaj cie. *) 
2. Rozpłyńcie się, me irenice, - :f: Toczcie smutnych łez krynice I :/: 
3. Słońce, gwiazdy omdlewaj'ł, - :1:Żałobą. się pokrywaj
.:/: 
4. Płaczą. rzewno Aniołowie, - :f:A któ! 
ałość ich wypowie?:f: 
5. Opoki się twarde krają., - :/: Z grobów umarli powstają..:/: 
6. Co jest, pytam, co się dzi
e? - ;/:Wszystko stworzenie truchl
e.:/: 
7. Boleść męki Chrystusowej - ;/: Żal przeplata bez wymowy. ::: 
8. Uderz, Jezu, bez odwłoki - :/: W twarde serc naszych opoki 1;1: 
9. Jezu mój, we krwi ran Twoich - :{:Obmyj duszę z grzechów moichl:J: 
)0, Upał serca mego chłodzę. - :J:Gdy w przepaść m
ki Twbj wchodzę.:j: 
fz
śi pierwsza. 
Intencya. 
Za pomocą. łaski BoMj, pobudziwszy się do talu serdecznego za grzechy nasze, 
rozmyślanie nini
sze gorzkiej Męki Pana Jezusa Chrystusa, Syna Dotego. nabotnym 
afektem ofiarować będziemy Ojcu Niebieskiemu na cześć i chwałę Jego Boskiego Ma- 
jestatu, pokornie dziękują.c za tak wielką., a nigdy niepojętą. miłość ku narodowi ludz. 
kiemu, te nam niegodnym zesłać raczył Syna Swojego jednorodzonego, aby był w przy- 
jętej od siebie ludzkiej naturze na zadosyć uczynienie Boskiej sprawiedliwości, tak okrutne 
męki wycierpiał i śmierć pod.i'łł krzyżową.; tudzie
 na większe uszanowanie Przenaj- 
droższej Maryi Panny, tegoż Syna BożegO Matki Bolesnej; takie na uczczenie Swiętych 
Pańskich, mianowicie, tych, którzy gorliwszem pałali nabożeństwem ku męce Chrystu- 
sowbj, a najprzód: 
W następują.cej pierwszej części będziemy rozwa
ać: co Pan Jezus ucierpiał od 
modlitwy w Ogrójcu, at do niesłusznego u są.du oskarżenia, które to zniewagi i zelży- 
wości temuż ł'anu, za nas boleją.cemu, ofiarowa.ć będziemy za Kościół św. katolicki 
i podwyższenie jego, - za najwyzszego pasterza z calem duchowieństwem, - na. upro- 
8zenie nawrócenia nieprzyjaciołom Krzyża Chrystusowego i upamiętania wszystkim nie. 
wiernym. 


Hymn. 
-  
1. Żal du - szę ici - ska, Ber-ce boleść 


,) Glo.kow.ki de Sowina, Haci6j, herhu Prsewora, dal poo",tek ro.lio.nJm pie'nióllł. nabojnyllł., 
1I1oiyw..y (1714) Zegarek (cayli pami,.tkv o Mooe PaII.lUei. Zbiór ten .pOWOd01Val napiJ...ie .qnnyoh 

ier..y, no....oyeh nyw.: Gor.kioh iaJi, o.now...ych na tle naiwn6j pro.toty, .iln6j wiary, go...o6j milo6oi. 
I newnego .mutku. 


'4 


--
>>>
346 


PIES NI WIELKO-POSTNE. 


 

,..
ą
 
czu - je. Gdy słodki Je - zus na śmierć się go- 


"" - .
 

 

 I
__I 
 
, 
 
- - -iC: - _:::3::t: - - - _ -_ --ł 

 ===t.- !._- 
-- __ - . :::t= 
 __. 
- j "' 
 J"


 
- - - i - k .- j -= r - 

 "-r I cyU i - :::: '6 I I 
 .1 

 .rJj
 Jł J--
-J J-J¥i 

 
 
 

 

 - - - 

=F=R= - -= - -p =-(=1 
tu - je: KJęczącw O-grój - cu. gdy krwawy pot 


::: rłI 

L 
-
 
 =1:=8
 -:::::=-fF 

J-= j 
 !:::::=J
 
r n_ 
 - - -=r= v=Ef 
='uf=W-t!-r Lrr :3J 
II - 
 Q L -t. 
 
t l-1J _ 1_::: ti 
.
 .L
J r
 

 

 - - 
-
 = 4,_ - ==:ii5:=:. ==r:-- r:--::'=

=t-
 " 

 p =1 '-I- 
 ----'-- · 1- -" ---- - 
--- -, -:::: - - 
le - je. Me ser - ce mdle - je. 
2. Więźnia miłości powrozmi krępuje - Żołnierz okrutny, uczeń zły całnje; - 
Wtem Jezus łzami. gdy się w miłość stapia. - Jagody skrapia. 
3. Bije. popycha 
yd nieposkromiony - Nielitościwie z tej i owej strony j - - Za 
włosy targa, Znosi w cierpliwości, - Król z wysokości: 
4. Zsiniałe przedtem krwi Q. zachodzą. usta. - Gdy zbrojną. 
ołnierz rękltwicł 
chlusta; - Wnet się zmieniło w płaczliwe wzdychanie - Serca kochanie. 
5. Oby się serce we łzy rozpływało. - Że Cię, mój Jezu, sprośnie obra
ało; - 
Żal mi. ach żal mi cię
kich moich złości. - Dla Twej miłości! 


Lamen t duszy nad cierpiącym Jezusem serdeczn ie bolejącej. 

 l""-==-1

---=I
 
 =: 
-J - 
 d
 - 
 I - 

 _ . c - -.- 
 _ - --=-_ --=-=__ _---==_ 
- e
-
 :::: Q- j-i-
f ri-r- 
1) JjJ-J=:=;" II Jj-J- 
 


==--=

i..- r:= - - --
 
::: I 
1. Je - - zu. na za - bi - cie o - k.ru
t.I1e 


-
>>>
, 


PIEgNI WIELKO-POSTNE. 


347 -=f=id-.8
L.J
 
r -r-r-C trr-r
 t
 -w

-
 Fi 
I 

ł=r= == 
ci-chyBa-ran-ku od ży-dowszu-ka - ny, Je-zumójko-cha - nyl 
2. Jezu. za trzydzieści srebrników"') - Od niewdzięcznego Judasza przedany, - 
Jezu m.\j kochany I 
3 Jezu, w ciężkim smutku żałości - Tęskliw, smierci bojaźnią stroskany, - 
Jezu mój kochany l 
4. Jezu, na modlitwie w Ogrójcu - W mdłości krwawym potem zalany, - 
Jezu mój kocbany I 
5. Jezu, całowaniem zdradliw
m - Od niewstydliwego ucznia wydany, - Jez1l 
mój kochany! 
6. Jezu, powrozami grubemi - Od swawolnego żołnierstwa związany. - Jezu 
mój kochany! . 
7. Jezu, od pospólstwa zelżywie - U sądu Annaszowego naigrawany, - Jezu 
mój kochany I 
8. Jezu, przez ulice sromotnie - Do Kaifasza za włosy targany, - Jezu mój 
kochany I 
9. Jezu, od MaIcbusa srogiego - Zbrojn, rękawic, policzkowany, - Jezu mój 
kochany I 
10. Jezu, od fałszywych dwu swiadków - Za zwodziciela niesłusznie udany, - 
Jezu mój kochany I 

rn d-
 _ -=- 
 

1

 
\.,. :::: r- I I 
 I I I I == I I I t I I 
bł
#

 
B"dź pozJro - wio - ny! Bądź pochwa-lo - ny l Bo- że nieskoń-czo - ny! 
Dla nas zel - żo - ny I I po-hań-bio - ny I 
Bądź u-wiel- bio - ny! Bądźwy-sła-wio - nyl 
Smutna rozmowa duszy z żałosną Matką nad Synem swoim 


 

 r
 
 'r 
 
L: J) -.L 
 

 
(
 
 :łE:I:
 t-r 
 
- 
- . 
t. N. Ach, ja ma - tka tak ta- 


.) S,.kl .rebrny .oyli Śrebrni!, (.t.ter, Sehl, Bieln., 120 dr.ohm). Trlydoie.ci teil,,- bebrnik6w 
był.. ...ykł. pod6....... "ene niewolnike, .e tak" tel .dnd.ił Jnd... Je_n...; Jó_ef.. (\gip.kiego, bwd!j.ego 
8go... Me.',.
.._... prledali kup'J' ilm..elBOJ' równie. ... u.yd_iŃ.; .rebrnik6w PoVfarowi, 00 .... -.. 
...0..... eoyni1o około pifmMtR tal. 
44.
>>>
348 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


[! 
 
t
F=

 
6 
, J J J, n J J.
 
 
b: 

- J -"

l" ==
 
I r- -
-t::::& ==t=: I 


:::=- 


ło - sna, 


- - ska nie zno - śna: Miecz me ser-  8
 

-" -==H 
---r- :::: 
=- ::::=- 
l -: .J.J j 
-L 
 _ J-. 
_M -i ::: 
-p,, - I: i 

 - r-

 -- 
c I
 
I :::: 
ce prze - ni - ka! Miecz me ser _ - ce prze _ ni - ka. 


2. M. Czemu8. Matko ukochana. - Cię
ko na sercu' stroskana. - Czemu wszystka 
truchlejesz? 
a. N. Co mię pytasz? Wszystkam w mdłości, - Mówić nie mogę z 
ałości; _ 
Żal mi serce zalewa I 
4. M. Powied? mi, o Panno moja. - Czemu blednieje twarz twoja; - Czemu 
gorzkie łzy lejellz? 
5. N. Widzę me serca kochanie, - Jezusa w Ogrójcu zlanie - Potu krwawym 
potokiem. 
6. ],-1. O Matko, źródło miłości, - Niech czuję gwałt twej tałości, - Dozwól 
mi z sobą płakać I 1.
ŚĆ druga. 


W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej będziemy uwatać, co ucierpiał Pan 
Jezus od niesłusznego u sądu oskar
enia a
 do okrutnego cierniem ukoronowania. Te 
zaś rany, zniewagi i zel
ywości temu
 Jezusowi cierpiącemu ofiarować będziemy za całe 
Chrześcidstwo - na uproszenie pokoju i zgody między Pany Chrześciańskiemi, - tak- 

e dla uproszenia sobie odpuszczenia grzechów i karania za nie, mianowicie powietrza. 
głodu, ognia i wojny. 


Hymn. 


1. Przypatrz I!ię duszo, jak Cię Bóg miłl\ie; - Jako dla ciebie sobie nie folgujeI- 
Przecie! Go bardziej. niż 
ydowska dręczy. - Złość twoja męczy. 
2. Stoi przed Sędzi'ł Pan świata wszystkiego. - Cichy Baranek; J: wzgardzenia 
wielkiego - Przez białą szatę, którł jest odziany. -- Głupim nazwany. 
3. Za moje złości grzbiet srodze biczl\i'ł; - Pójdźmy
, grzesznicy, oto nam go- 
tuj'ł - Ze krwi Jezusa, dla serca ochłody, - Zdrój żywej wody. 
4. Pycha światowa niechaj. co chce, wróży, - - Co na swe skronie wije wieniec 
z ró
y; - W szkarłat na pośmiech cierniem Król zraniony, - Jest ozdobiony. 
5. Oby się serce we łzy rozpływało, - Że Cię, mój Jezu, sprośnie obra
ał(). - 
żal mi, ach .żaI mi ciężkich moich złości - Dla Twej miłości!
>>>
, I 


,1 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


349 


Lament duszy nad cierpią.cym Jezusem. 


J. Jezu, od tydowstwa niewinnie - Jako łotr godzien śmierci obwołany, _ 
Jezu mój kochany' 
2. Jezu, od złośliwych moderców - Po ślicznej twarzy tak sprośnie zeplwany,- 
Jezu mój kochany' 
3. Jezu, pod przysięgą od Piotra - Potrzykr9ć razy z bojaźni zaprzany, _ 
Jezu mój kochany' 
4. Jezu, od okrutnych oprawców - Na sąd Piłata jak zbójca szarpany, _ 
Jezu mój kochany' 
5. Jezu, od Heroda i dworzan, - Królu chwały zelżywie wyśmiany, - Jezu 
mój kochany' 
6. Jezu, w białą szatę szydersko, - Na większy pośmiech i hańbę ubrany, .-_ 
Jezu mój kochany! 
7. Jezu, u kamiennego słupa - Niemiłosiernie biczmi usmagany, - Jezu mój 
kochany' 
8. Jezu, aż do mózgu przez czaszkę - Ciernia kolcami ukoronowany, _ Jezu 
mój kochany' 
9. Jezu, z naigrawania od żydów - Na pośmiewisko purpurą odziany, - Jezu 
mój kochany' 
10. Jezu, w głowę trzciną bity, - Królu boleści, klecząc, naigrawany, - Jezu 
mój kochany' 
Bądź pozdrowiony 1- Bądź pochwalony! - Dla nas zelżony I - Wszystek skrwa- 
wionyl - Bądź uwielbiony' - Bądi wysławiony' - Boże nieskończony' 


Rozmowa duszy z Matką Bolesną. 
1. N. Ach! widzę Syna mojego - Przy słupie obnażonego, - Rózgami sie- 
czonego. 
2. M. Święta Panno, dopuść na mnie, - Niech ran Syna Twego znan.ię - Mam 
na sercu wyryte' 
3. N. Widząc, ach! jako mizernie - Ostre głowę rani ciernie, - Dusza moja 
ustaje' 
4. M. O Marya, Syna twego, - Ostrem cierniem zranionego, - Podzielże ze 
mn, mękęl 
5. N. "O bym ja, Matka strapiona, - Mogła na swoje ramiona - Złożyć krzy t 
Twój, Synu mój'" 
6. M. Proszę, o Panno jedyna, - Bez przestanku twego Syna, - Niechaj z tob, 
krzyż noszę' 


rześe trzetia. 


Nakonicc w tej ostatniej części bedziemy uwa
ać, co Pan Jezua ucierpiał od uko- 
ronowania swego, at do ciężkiego na krzyżu skonania. I te plagi Jego, bluźnierstwa 
zelżywości i zniewagi, wszystkie przytem męki instrumenta, Bogu Ojcu NiebieskiemJ 
reprezentować i ofiarować będziemy za :J'undatorów i Dobrodzi
ów, - (za wszystkich spo- 
łem braci i siostry Konfraterni (bractwa liaszego) naszej, tak żywych jako i umarłych,) - łu- 
dzieł za grzeszników zatwardziałych, tych osobliwie, którzy w złym nieczystości nałogu, albo 
pijaństwie zostają, aby ich serca do pokuty i prawdziwej życia poprawy wzbudził mękI 
swoj, Zbawiciel nasz; _. naostatek za wszystkie dusze w czyszcu zostające, aby im. 
tenie najlitoliciwszy Jezus krwi, Swoj, przenajdroższą ogień zagasić, a nam wszystkim 
w godzinę śmierci tal skruchy serdecznej za grzechy i szczęśliwe w łasce Boskiej do- 
k ończenie u Ojca Swego ptdłaskawszego wyjednać raczył.
>>>
360 


PU;SNI WIELKO-POSTNE. 


Hymn. 
1. Duszo oziębła, czemu! nie gorl\ieszj - Serce me, c.emu wszystko nie topnie- 
jesz? - Toczy twój Jezus z ognistl
j miłości - Krew w obfitości! 
2. Ogień miłości gdy Go tak rozpala, - Szkaradne drzewo na ramiona zwalaj- 
Zemdlony Jezus pod krzyltowym klęka - Ciętarem, stęka. 
3. Okrutnym katom posłusznym się staje, - Na krzy t sromotny ochotnie podaJe- 
Ręce i nogi, ludzkiego plemienia - Sprawca zbawienia. 
4. O słodkie drzewo. spuśćte nam jut ciało, - Aby na tob;e dłuMj nie wisiało; - 
My Go uezciwie w grobie połotymy, - Płacz uczynimy I 
5. Oby się serce we łzy rozpływało, - Że Cię, mój Jezu, sprośnie obratało; - 
t.l mi, ach ial mi ciętkich moich złości - Dla Tw
j miłości! 
6. Niechteć, mój Jezu, cześć będzie w wieczności - Za Twe obelgi, mękę, zel- 
ływości, - Któreś ochotnie, Syn Boga jedyny, - Cierpiał bez winy. 
Lament duszy ll!J,d cierpiącym Jezusem. 
1. Jezu, od pospólstwa nie2botnie - Jako złoczyńca z łotry porównany, - 
Jezll mój kochany. 
2. Jezu, od Piłata niesłusznie - Na szubieniczną śmierć dekretowany, - JezU 
mój kochany! 
3. Jezu, srogim krzy ta ciętarem - Na Kalwaryjsk
 górę zmordowany, - Jezu 
m(lj kochany! 
4. Jezu, do sromotnego drzewa - Przytępionemi gwoźdźmi przykowany, - 
Jezu mój kochauyl 
6. Jezu, jawnie w pośród dwu łotrów - Zeltywie od !ydów ukrzytowany, - 
Jezu mój kochany I 
6. Jezu, od stojących około - I przechodzących z hańbij. urągany, - Jezu mój 
kochany I 
7. Jezu, bluźnierstwami od złego - Współwiażącego łotra nagabauy, - Jelu 
mój kochany I 
8. Jezu, gorzką Młdą i octem, - Wołajłc: .pragnęlR w mdłości napawany,- 
Jezu mój kochany I 
9. Jezu, w ręce Ojca. swqjego - Ducha oddawszy, zamordowa.ny, - Jezu mój 
kochany! 
10. Jezu, od Józefa uczciwie - I Nikodema w grobie pochowany, - Jezu mój 
kochany! 
Błdź pozdrowionyl - Bądź pochwalony! - Dla nal zmęczony I - I krwią zbro- 
czony! - Błdź uwielbiony! - Bądź wyslawionyl - Bote nieskończony I 
Rozmowa duszy z Matką Bolesną. 
1. N. Ach I mnie matce boleściw
, - Pod krzytem stojąc, smutliw
j, - Serce 
łałość prz
muje I 
2. M. O Matko, niechaJ prawdziwie, - Patrzłc na krzy! tałośliwie, - Płaczę 
z Toblj. rzewliw.lel 
3. N. Jutei. jut mqje kochanie - Gotuje Bię na skonaniel - Toć i ja z nim 
Umieram I 
4. Mo Pragnę, Matko, pod krzy t z Tobą, - Dzielić się z Twoją osobą - Śmier. 
cif 8YII" Twojego! 
5. N. Zamknął slodkł JezUB mowę, - Wt6m ku ziemi skłania głowę, - Jut 
łegD& Matkę swojłl 
6. M. Maryja, niech gorzk, noszę - Śmierć, krzy!, rany Jego, proszę, -- 
Niecb serdecznie rozwajam. 
Który' cierpiał za nas rany, - Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami! 
(Tu słowa poW1arz!ij, si, wy lUT.) 


, 


1 
, 


\ 
)
>>>
\1 


l. 


I 
I 
I 


'l 


PIESNI WIELKO - POSTNE. 


351 


. 


PIESŃ 180. 
Pn.ystą,ptie bliżej. grzesloity. 

 £E 
 - 

 
 
 
d===- _ -= '---
 g 
 - ="'" 
 _ 
==F=r----rf-= =:'=-=pt-
--H 4==
 

 oP L-!L)-",- L l' ł-ł- L .J. ----ł--.i 

 --- T - 
-iIJ -- --- 
.=-=- 
-&

r--i 8 
- 
l. Przy - stąp - cie bli - t
j. grze - szni-cy, . 
Je- zli mnie jesz - cze po - znacie. 

 ' 
 - 
=: 
L.
 -I_
 _ _ 
- iIJ- -= 
=-=t= ! '-_ _J_ _. ---=- - _ _ ... 
-n - - -(1- -c =
 f1= 
==Bi=iIJ _ -b
 

 
-i- -F-:::L 
r r-,--r-- -r- 
 1-== 
J .. l .J---; I::: J J l .D J ::: 
: " J_,J n 
 Er 
F-
-u;-J-

1L F=f=
 -
 Er
F; 
 

I- --- . 
 _ - _
 

 - - -- - 
I::: == 
A na mnie pa - trzaj - cie. Ja-kem jest dla wa-szych zło - ści. 
Pil - ną ba-czność daj - cie: Ska - to - wa - ny at do ko - lici. 

-
 
6 
: ,i 
J J 1 
J#
-łY-

jJ- 

 I- 
"- 
W ser - cu u - wa - taj - cie. Na ra - ny pa - trzeJ - cie.') 
2. Tak wielem was umiłował, - Iżem zst
pił z Nieba. - Pracowałem dla czło- 
wieka. - Co było potrzeba; - Wyście mnie za to odda.li, - Ciało moje skatowaJi, - 
Na Krzyżu przybili - I Krew wytoczyli. 
. 3. Opuś
iłe,m Ojca mego, - I. ralł:0ści w n
ebie. - ZB
lwiłe
 na te nis
ości - 
Człowiecze dla cIebIe. .....:.. A ludzIe mme me poznaJl, - Tak wiele mI ran zadali, - Na 
krzyż mnie przybili. - I krwi, ubroczyli. 
4. Zem was wszystkich wiódł k'zbawieniu. - I cuda wam czynił. - Abym 
was wszystkich synami - Swiatłości uczynił. - Wyście mnie słuchać niechcieli, -- Cie- 
mnościście miłowali, - Mnieście pogardzili, - Z miasta wyrzucili. 
5. Patrzcie najprzód wy Niebianie. - Którzyście mnie 
mali, - Jak mnie 
ludzie na tym świecie - Srogo skatowali: - Od stopy aże do głowy -- Niemasz CZlj.8tki 
ciała zdrowej. - Całym jest zraniony. - Krwią. moją oblany. 
6. Jak śliczna Twarz moja była - U Ojca mojego - Była ozdobą całego - 
Dworu niebieskiego. - Teraz bezbożnych pięściami. - Zydowskiemi plwocinami - 
Jak jest oszpecona. - I krwią jest zalana. 
7. Głowa moja. co ozdob9, - Archaniołów była. - Patrzcie, jak wszystkie Pił- 
knolici - Na świecie pozbyła: - Jak jest cierniem otoczona. - Ranami podziJlrawiona. 
- SlOdze poranion a. - Do piersi skłoniona. 
.) Praca oodaieDlla, .
uroclna i .!IUuArwom. eto. 
li bi¥Q IJIOiliłeWH e". e.. lilii /1:. 1861.
>>>
352 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


8. Oczy, które na człowieka - Miłosierne były, - I na katdego grzesznika- 
Ła
kawie patrzyły; - Jak pięściami potłuczone, - I od bolu zapuchnione, - I krwi.. 
E8.C1eCZOne, - Bolem napełnione. 
9. Uszy moje, które rady - Pokornych I!łuchały, - Prośby ludzi utrapionych 
- Rady przyjmowały; - Jak s.. cierniem pobodzone, - Blutnierstwami napełnione, - 
I srogo zeltone - Bolem napełnione. 
10. Usta, które dla grzesznika - Wiele pracowały, - I pokutę na zbawienia- 
Mu opowiadały, - Jak gorzkości/ł napełnione, - Gorzk.. Młci.. napojone - Wielce 
upragnione - I jut wysuszone. 
11: Ręce moje dla grzesznika - Tak wiele czyniły, - Slepym zd!'owie i umar- 
łym - Zywot przywróciły: Jak s.. w górę podniesione, - I boleśnie rozci..gnione. - 
Gwotdźmi potanione. - I przedziurawioue. 
12. Nogi me od utrudzenia - Wielekroć ustały, - By grzesznika straconego- 
Znowu zaś znalazły; - Jak teraz są pokrzywione. - A na krzy tu zawieazone. - Na 
wylot przeszyte - I gwoźdźmi przebite. 
13. Serce moje tak człowieka - Wielce miłowało, - Aby go z Ojcem niebie- 
skim - Znowu pojeduało: - Żelazem go przerazili, - Żem umarły. nie wierzyli. - 
Włóczni.. go przekuli - Duszę w nim szukali. . 
U. Cóżem więcl!j miał nczynić - Jakom wam uczynił, - Cierpiałem tak wiele 
za was, - Nicem nie r.awinił. - O grzesznicy bez litości, - Przestańcie jut wasze zło- 
śCi, - Jut mnie nie krzytujcie, - Krwi nie wylewajcie. 
15. A gdzieteś, ludzka milości, - Gdzieś natenczas była? - Żeś mnie od 
grzeszników złości - Wtenczas nie broniła? - Którzy bez wszystkil!j litości. - 
Jak lwy zajadli we złości, - Srodze katowali, - Rany zadawali. 
16. Pójdźcie wy, leśne zwierzęta, - A na mnie patrzajcie. - Jak mnie grze- 
.sznicy zranili. - Na mnie poględajc:e. - Pójdźcie, powietrzne ptaszkowie - I wy 
ziemscy robaczkowie, - Mnie się przypatrujcie. - Żałość pokazujcie. 
17. Płaczcie góry i kamienie - I wy twarde skały. - Któreście przy męce 
mojl!j - Pękać się musiały. - Bo grzellznicy zakamiali, - Nad diament twanie skały 
- Nie mają litotici, - Bo s.. pełne złości. 
18. Płaczcie o mnie wy stworzenia, - Któreście pod wod.., - Bo grzesznicy 
zakamiali - Płakać jut nie mog... - Na cóź z krzy ta na nich wołać. - Kiedy nie chc. 
pokutować, - W grzechach zanurzeni, - W złościach zaślepieni. 
19. Ach I jeszcze raz wy grzesznicy - Na mnie pogl..dajcie, - Jako krew z moich 
ran płynie. - Pilno uwata
cie. - By wasze serca zmięknęły - A w talach siO po- 
kruszyły. - Abyście płakali. - Za grzechy żałowali. 
20. Kruszcie się serca grzeszników - Póki tu żyjecie. - Nieskoro po śmierci 
będzie. - Jak przed s..d staniecie: - Dobrym będzie na zbawienie. - Grzesznikom 
na potępienie - Moja krew wylana. - Drogo wytoczona. 
21. Ach jut wam wszystkim odpuszczam - Wasze nieprawości. - A na wa. 
szl!m nawróceniu - Jut będę mieć dości, - Byście serca nawrócili - Grzechy wasze 
porzucili. - Do nich nie wracali. - Mnie nie krzytowali. 
22. Kiedy dusza wasza z ciała - Będzie wychodziła, - A jakim grzechem 
śmiertelnym - Będzie obci..Mna: - Będzie bez wszystkilJj miłości - Do onych wie- 
cznych ciemności - Za grzech os..dzona - I w piekło wtr..cona. 
23. Tam, gdzie dawno potępIeni - W piekle jut gorej.., - A póki Bóg Bogiem 
będzie, - Dot..d gorzeć będą.. - Tam jut niemasz wybawienia. - Tylko biada, na- 
rzekania, - - Zębami zgrzytania, Boga przeklinania. 
24. Najłaskawszy Zbawicielu, - Jezu Chryste Paniel - Racz nas od tego za- 
chować - Wierne Chrześciany. - Byśmy tu pokutowali, - Do piekła się nie dostali. 
- Ale z Tob.. żyli - W wieki Cię chwalili. 
25. Racz przerazić serca nasze, - Strzał.. Twej miłości. - Byśmy łzami opła- 
kali - Wszystkie nasze złości, - Rany .takte rozwatali - A za grzechy 'ałowali, 
- W łuce Twojl!j trwali, - Szczęśliwie skonali. Amen. 


'--
>>>
PIE8NI WIELKO.POSTNE. 


363 


Litanija O m
ce Pańskiej. 
PIESŃ 181. 


Kyrie elejsoD, Chryste elejson!  
'-VO--'=-JB;- 

 
 

 
\
 [:-fZ
fEF F 
 --=Fr= 
g--=J 
 - -=f
 - - 
I 

 
 -- 

1..l r) J 
 JJ 

-;ł)--- --- --
- W
i

Q--.-

 I'Til 
l tl' 
-fZ 
t I I ==t::-: _= 
EE
=:h :8:
- _i 
....... 
Ky-rie e . lej - Ilon, Chry - lite e- 


I 
. .-:00. I 
 .....-::- .-,.., I 
tł:


 
 S 
Bf: 
 
j
 =' 
r = 
1
 

---ł-I-f=EE4""- -ł--
-ł- 
I 6 ,
 · 
. 4 ====- 
b 1- /'I I .J. J J.J. .d. -Q- --- -:J. J J 
_ 1.. -8 ----- --. -- -- ---- 
;:-:£ 
- ł- - - -
I== - j -- ---- 
l :sE
- 1: .......
=F

 

 
 

 
lej - !Son! Ky-rie e - l
 . 110111') ChrYllte u- 

 
f
 '.-b 
 . == 
=---; ttr= 

 g 
-J - Ift - '" 

 m 
 
w: -- - 
 -c::- _.--r--._ - - - _ - -.-- - _ 
- - -f1ł- ,. -,-, -.-f'/-r----,. 
.- - - 
--r- r-r-- ,-r---r- Tj---C=-ł-- t- 
J I I 6 I I 
) I _ _ J:-.j 
 J; J 
_ j-=--1 1_ J_ł 
 . J Q.
 
l 
:ś? .
 E=ł€
-r
j:

+=-rTr 

 
II
 Ilallz. l hryate wysłu - chl\i nas. 
l 


]{Yl'ic ehojaoll. Cbl'Yllte clejson I 
Chr)'ste usłysz naaz. Chryste wysłucblij nasI 
Jezu, Synu Boga tywego, 
Jezu. Odkupicielu Narodu ludzkiego, 
Jezu, II Nieba na świat zesłany, 
.Jezu, Iii Ducha Świętego poczęty. 
Jezu, z Panny czystej narodzony; 
Jezu, w tłobie poło.tony, 
Jezu. od Symeona ofiarowany, 
Jezu, od trzech Królów za Boga uznany i przywitany, 
Jezn. od Heroda prześladowallY. 
Jezu, w kościele znaleziouy. 
Jezu, czterdzieści dni POIIZCZ/łCY, 
Jezu. dla grzechów nallzych na śmierć wyd81lY. 
Jezn, od Judaaliia zaprzedany, 
Jezu, w Ogrójcu llię mod4cl. 
_a..: 
) 8IiD". pecollJel I'lrie eleJulI. -łIł, ł'UIie -.ihIi Ut. Chrlełe eleJe.a, a.ą... 
---..
... 


N 
S 
::: 
e. 


III 
.c. 


&:I 
pl 

  
I!.  


4b
>>>
3
6 


PIESNI WIELKO-POSTNE. 


" 


Przy wystawieniu Najświ
tszego Sakramentu. 
PIESŃ 183. 
o salutaris Hostia! O pnen
świ
tsza Hostyja! 
,dH
 :::: 
 . 

tW


ti 
,- IUJ..f"]1l d_dl 
..
 l l' I_-ł_.d,- 


Pr;. - 
==-

 ) 1:c:rEb=
 I 
4
r
 
::::: 
l. O Ba - lu - ta - l'iB 
2. U - Di tri - DO - que 
l. O prze - Daj - święt - Bza 
2. Bądj chwa . la Pa - nu 


J
 
 """' 
 ' 4 
 
- m ::t=:=;- 
 -:!'- 
___- -d- - =- ----- - --,. --S =,...::S _
_ 
F
 
-r-- I I -f'- - =
 - - f - --r---,- - -.---a- 
I - I I I fi I 16 17 
l 
 I I I I d I I 1.- 
 I I I 
j .L .. :1- - _:!: ...... .L.o 
 :1 -0- 
""p --- 
 s =,.- 
 --=:..- ł - 
 

 
-- =-r--- 
-ł- ==t==-_ , t=:- 
ł...!' ....:,.... 
 
1. 
- BU - a! Qua
coe-li paD - diB o - Bti - um! 
2. Do mi - DO; Sit Bempi - ter - DR glo _ ri _ a, 
.. l. Ho . - . Bty - ja I DJa której Nie - bo nam Bprzy - ja: 
2. Da - - - Bze - mu, Z Dziewi-ce Da. 1'0 - dzo - ne - mu,  r 
 
=
 

 
 r"ft

 
d t -t d 
 d 
 
 -d." l-J .i-l; 
,- -

ą=r-


 

....... 
l. Bel - la pre - munt ho. Bti - li - a Da 1'0 _ hur 
2. Qui vi. tam Bi - De ter - mi - no, Nó - _ bis 
l. l:łroń od nie . przy - ja - dol wszeJ-kich, VQ _ daj 
2. Oj - cu, Du - cho - wi liwię - te . mu, Bo gu . 


,. 
I
I  
 j - 

 ::::: -ł==-
 
 
 
 d . 
 
· ,. "- 
 i - -= _ 
 -= _- .=-.-=-s v,. =
,- .-- ..d - 
1-, =1=1 j - - j ł==c- -S-. -I- r- --I - F - 
___ 11::::1'1' 


d---..J. .J. 
,. ,. 


J J 


I _ , I l.el 1--.. ri I 
=-.::::: .1. r. --- - .... E -- 

 --f'- ,.- 
 -- -- 1 

 . - 

 t- -
 I 
- . --=== - r-J--- =1 
:::: '------ 
A - ----o men. 


-+- 


--- 


t. fel' 
2. do - Det 
1. mo - cy 
2. w Trój - cy 


au - xi-Ii - um. 
in. Pa -tri - a. 
i wiei _ kich. 
je - dY-De. - mu.
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


357 


PIESŃ 184. 


Tysiąckroć bądź pozdrowiony. 


"""L ::::: '" I 
( ' 
 -=Iz=3 
 !'t J
 '-
 --
 J f -
- -- ' 
 
1 - [\1---,- - -=t
._-:-. - -li .
 - --!;.;::: E
-=_ 1'L .II",-.:-=-:- t -::- tJ=- . li =-s-=- =J
 
J I --4- - -=-- -E5"
F..:.---r-= o--= 
r :J
 
-łt
- F=-:r- 
- -=:ł=+
a- 
li i""I ..... I I 1'1 I I 1'1 1'1 ł I 
J i .1.Jl. 
 . I 
:::::-1.1.. .1.. L L · :!. 1- 

 ---
 l
 - J-Ili _=== 
 -
="-.:.1:
 
 _- ._-=- -=====- r-
= .--- 
 -- 
'!::iL.-'ł- --.-- f-::t::.:.:L..::J:...:..= :=-
- s= - --. f----. 
1t""""-4- -_-- .....-- -i./- ----
 -...-.....,... 
--- -,-- - --- _ - -.T- -- 
f-- 
- T . ,
 . b d . d . 
l. Y-SIl}C-ArOC ą. z po-z ro-wlO-ny 
Mi - li - on. kroć bą.dź ucz - czo - ny 


--- :::: 
 ,...., , 

 ---I'.
 
__L_ 
 _ I""'-
 - :r
-' --1-I'!ooo . -- - 
 
- - -.. =- 
-=:.;::-- .-- -::-':""'-tł --c d== 
Fr =. 
-.-- - -.-=_-,==- -ł...- 
I - == 
:: 
--=-r::-=t=- -=g
l F- -:t =tCi---=-
- - cg--= r.
 =

- == 
I 1'1... I I I I 3 3
 I I 
.1.. ... 
 . 1. .L =:::: I
L
 .-j 

J: 
"::- 
 r t:E#g s--= 
I I 
_lt l! -- - E _

 r=t=t :33 
r- v -D==-- f=::::t;;!-=- i . /:: ===-::
_==l =-.....--=:-_ 
_=:łł 
::::: 
o krzy - 
u prze - liwię' tyl 
ty ół - ta - rzu zło - ty I 


, 
 :t:
 ) - I '
 ---!
- 
 --!'.-- /"\ 1- 
 ' -!; -=:t-:::: !
 ' --""- 
 
' . -li : = J-- ::_._:':: -=__ 
 + j '--:::"=-=-
=: = 'li_.::;::-,...I=: __ 
 =-=- - 
-. (II I" - - (11-. - J -. - (II-r-- -.- 
_ _ _ _ 
I - l' ...., .-, I = ,='ił \.i - I ::::: I 
 /II 
..... ...., - 6 

 _ 

_ _ '1 1

1-:::::
11 l .i 
ł d:::: _s-i-
: 
_ : 
 -
-
 (IIi --r-
 f1

. _. 

1t = t::=:t;i B 
- -
:EEf-===== :IJ =-- -t.I j p-:;.t - =--- 
 
::::. .....::::: 
Na któ-rymChry-stus Pan, Mą. grzeszną 
p e - łen śmiertel - nych ran, 
 I - r - 
 
 l¥ ---r- -ł 
 'L..-''''-
-''''- b - TI 
- - - -;- -.- - - ---f- 
 - .-.- "'--, --, - - - 
-- - ---- - - . - ---- -- -- - --- - --. - li - :1- 
- - (II -- - -.--- - --.11=- ł -.-. -(II -. -
::; - -0S0- 
- - .-- - 1- łr- -
- i.ł- t.-
.- -
 -
 - --1"- 
I 6 6 6 7 
4 $f 
J d J d ..li d l 1'1 
 1' .) łJ. 

r i


 
-=+=G 

 
du - 8Zę przez śmierć SWł Wywiódł z pie.kiel- nych bram. 


.
>>>
358 


PIESNI WIEIJKO.POSTNE. 


2. Tu zatwardziali grzelznicy,!pójdtmy pod krzy t święty, - Tu wnet zmięk- 
czeni będziemy, tu fekarz bogaty; - Sumienie gryzie nas, - Ach póki mamy czas, 
- Gorzko za grzl!chy tałujmy, - Ten lekarz zbawi nas, 
s. Nie bójmy sie naszych złości, tu jest Zbawiciel nasz, - Ufajmy w Jego mi. 
łości, oto tu Ojciec nasz: - Płaczmy za nieprawoś
, - Zapomnijmy na złość,- 
Przyjmil!j marnotrawne syny - W Twoję świętą miłość. 
.. Był kiedy lkto uprzejmiejszy moja duszo I k'tobie? - Jako Jezus Twój 
najmilszy? Rozwat to u siebie: - Aby cię wykupił, - Z Nieba na świat zstąpił, - 
I przez lat trzydzieści i trzy - Wiele mąk podstąpił. 
5. Jeszcze na tl!m dosyć nie miał miły przyjaciel twój, - Po wszystkich prze- 
trwanych mękach chciał niechać tywot swój: - Srego biczowany, - I koronowany,- 
Potl!m z krzytem wywiedziony, - Był ukrzyłowan. 
6. Rozpłyńcie się oczy moje, dodaj też o morze. - Dajcie głosy lwy ryczące 
na nolgocie górze; - Zaćmij się miesiącu, - Zgaśniej światło w słońcu; - Za mą 
złość Jezus umiera - Wiszący na krzy tu 
7. Cóteś przewiuił Jezusie, kochanku najdrotszy? - Moja złość Ciebie zabiła 
" śmierci, najsrołszą: - Padniej na mnie Niebo! - Ach polkniej mię ziemio! - Żem 
Jezusa zamordował, - Mścij się na mnie wszystko. 
8. Ach kie't *) to mogę dokazać, abym taką złość swą, - Dla którl!j niewinnie 
cierpisz, mógł zniweczy
 wszelk'i - By jut Jezus mily - Nie by I krzytowany; - 
Lecz ode wszego stworzenia - Zawsze był kochany. 
9. Poniewat więc miłość moja nie potrafi sprawić, - Abym Ciebie mógł z Twej 
męki i krzy ta wybawić: - Idę talem zdjęty, - Całować krzy! święty, - Któryś 
krwią Twoją poświęcił, - Baranku zabity! 
10. W tymto krzy:tu cieszyć się chcę, jak długo tyć będę, - Za swe przeszłe 
nieprawości płakać n\e przestanę: - Ciebie chcę miłować, - Ciebie naśladować, - 
W krzytacb, nędzach, utrapieniach - Chcę Ci się podobać. 
11. Z tl!j miłości się wyrzekam wszystkich nieprawości, - Przed ten święty 
krzy! już składam wszystkie złe skłonności, - Z niczegoś mię stworzył, - Krwi, 
. drogą wykupił; - Ni!bym Ciebie miał obrazić, - Chcę, bym raczl!j nie tył. 
12. Nigdy Twego przykazania więc nie chcę przestąpić, - Według Twego podo- 
bania tywot mój sporządzić: - Co chcesz, to dopuszczl\i, - Tylko nie opuszczl\i, - 
Tu jeszcze pal, siecz, męcz, karz mnie - Od zguby uchowaj. Amen. 


Wielki Tydzień. Hebdomada saneta, major hebdomada. 
Die Charwoche. 


OC! Niedzieli Kwietnej zaczyna się tydzień Wielkim i świętym nazwany, dla wiel- 
kich i najświętszych Tajemnic, których spełnienia pamiątka w nim się obchodzi. Ten 
tydzień nazywają jeszcze Chrześcijanie męczeńskim dla cierpień i mąk Zbawiciela, jakie 
On dla odkupienia ludzi ponolił; odpustowym, poniewat ,dawniej pokutnicy w tym ty- 
godniu otrzymywali rozgrzeszenie i do stołu Paóskiej!o przypuszczani byli; suchopost- 
nym , dla tego, te Chrześcijanie przez ten tydzień samych tylko dawnil!j suchych pokar- 
mów utywali. - KaMy dzjeń
 Wielkiego tygodnia jest bardzo ważnym i jaką pamiątką 
Odkupienia nacechowanym. Wuystkie zali obrzędy i nabotenstwa kościelne w tym ty- 
godniu odprawowane, nllJmocnićj poruszl\i, duszę prawowiernego Chrleścijanina i ozna- 
czaj, duchowną boleść nad cierpieniami, jakie dla naszego zbawienia Zbawiciel poniósł. 
We MSIY S. czytaj, się proroctwa o męce Zbawiciela, a zamiast Ewangielii czyta się 
Passy ja czyli Historyja tejte męki jut spełnionl!j: w Niedzielę podług S. Mateusza, we 
Wtorek podług S. Marka, we Środę podług S. Łukasza, a 1ł' Piętek podług S. Jana. 
Przy końcu Pa8syi po wymówieniu słów opisujących .skonanie ChrYIwsI', kapłan na b. 
ana upada i w krót kićm milczeniu rozmyila o śmierci Zbawiciela, oraz prosi o ła8kę 
e) Kiea,t. 


. 


- 


----
>>>
PIESNI WIELKO-POSTNE. 


859 


ostateczną szczęśliwego skonania dla wszystkych Iludzi. WSZYBCY przytomni razem 
z kapłanem powinni to czynić i podobną modlitwę do Boga zasyłać. - Po niektórych 
kościołach, gdzie większa liczba kapłanów się znajduje, podczas uroczystej Mszy czyli 
Summy, wychodzi przed ołtarz trzech kantorów w Alby i Stuły ubranych, którzy śpie- 
wają Passy ją na ten dzień przypadającą. Z tych kantorów jeden śpiewa słowa Chry- 
stusa, drugi EwaDgielisty, a trzeci Judasza, Piłata i innych osób w tej passyi wspomnio- 
nych. Cały zaś chór śpiewa słowa tłuszczy żydowskiej. To śpiewanie Passyi przed- 
stawia żywy obraz męki Chrystusa i zdaje się że jesteśmy widzami tego okropnego 
zdarzenia. W ÓWCZIl.8 to gorliwy i uważny Chrześcijanin doznaje takiego uczucia w sercu, 
jakie!o nigdy z czytania Historyi męki Zbawiciela doznać nie można. 
W pierwszych wiekach Kościoła, Chrześcijanie w Wielkim tygodniu ścislej pościli 
niżeli w innych dniach Wielkiego postu. Przestawali oni na samych pokarmach suchych.) 
a podczas trzech dni ostatnich i tych nawet nie używali. Wstrzymywali się od wszel. 
kich zatrudnień, a zajmowali się samemi uczynkami pobożnemi, osobliwie modlitwą i 
rozmyślaniem męki Pańskiej. Taka była gorliwość i gorącość ducha pierwszych Chrze- 
ścijan w obchodzenin ważnych Tajemnic Odkupienia. Kościoł ś. widząc osłabienie 
w obowiązkach religijnych teraźniejszych Chrześcijan, j
ko czuła i troskliwa matka o 
dobro duchowne swych dziatek, mocno nad tem boleje i nie przestl\ie gorliwie ich za- 
chęcać, aby się starali czas wielkotygodniowy świątobliwie praepędzić. Zeby..ś w du- 
chu Kościola ś. i ze swoim pożytkiem Chrześcijanie ten tak drogi ich zbawieniu czas 
przepędzili, powinni ciągle rozmyślać mękę Jezusa Chrystuta, częściej i goręcej się 
modlić, codziennie bywać i stosowne do nich w Bobie uczucia obudzać; powinni zdoby- 
Wać się na wdzięczność ku Jezusowi Chrystusowi za wielkie dobrodziejstwo odkupienia. 
Wreszcie, kiedy Kościoł w tych dniach pogr,!ony jest w smutku i żałobie, powinni 
unikać próżności światowych i dogadzania zmysłom ciała. Przez takie tylko duchowne 
ćwiczenia, wrażając sobie w pamięć dzieło odkupienia uzbroją się przeciw nieprzyjacio- 
łom dusznym, na nich zewsząd nacierĄjącym. 


(Według Euzebijusza, piszącego w IV. w., tydzień ten nosił nazwisko "Tygodnia 
Wigilij czyli czuwań;" Łacinnicy dawali mu też imię "Tygodnia pracowitego, ciężkiego. 
(łaboriosa, poenalis), a Grecy nazywają go dotąd "Tygodniem boleści, dniami krzy ja 
i mąk.") 


Ciemna. Jutrznia.. Officium tenebrarum. 


W Poniedziałek, Wtorek i t1rodę Wielkiego Tygodnia, Kościoł S. z&Jml\ie się roz. 
pamiętywaniem rozmaitych zdarzeli, które popuedzały mękę i śmierć Jezusa Chry- 
stusa; szczególniej zaś rozpamiętywa owe zmowy, zabiegi i przygotowania, jakie żydzi 
CZynili do pojwania Chrystusa i zadania Mu najokrutniejszej śmierci. 
We t1rodę, Czwartek i Piątek Wielkiego Tygodnia odprawl\ie się w kościele nabo- 
lieństwo Ciemnił Jutrznią - Officium tenebrarum zwane. Ta Jutrznia wyobra!a i przy- 
pomina Chrześcijanom pojmanie .Chrys
UBa i ową noc smutną, podczas której Zbawiciel 
po -swem pojmaniu od Itydów był haniebnie znieważany i rozmaitemi mękami dręczony. 
Dlatego modlitwy i śpiewy t
j Jutrzni w tonie żałośnym stósują się do lDęki Jezusa 
"Chrystusa, przeli: które Kościół ś. chce w wiernych obudzić bogoblljne uczucia, żal aa 
'81'aechy i .nBjwylłszlł wdJlięcsność ku Zbawicielowi .a dobrodziejstwo odkupienia. 
CisllHl, Jutrzn
 nazyłvtJ, Lamentacyami dlatego, je w pil!rwBlBym jej Nokturnie -za- 
miast Lekcyj śpiewają się Lamentacyje czyli 2ale Jeremijasza, któremi niegdyś ten Pro- 
rok opłakiwał duc:hem botym -przewidziane zburzenie JerozolilIlJ 'i klęski jakie przy 


.) Zaehow7wUIO 1Itedl XetaJ"a&ijt .. j. POllWU.O 
l.u..O I.W pOUrml calli_o.
>>>
360 


PIE8NI WIELKO-POSTNE. 


tem zburzeniu spotkać j, miały. Szczególniej zaś ubolewał nad grzechami ludu. tego 
nieszczęśliwego miasta. dla których ono w tak wielkie nieszczęście wpaśdż miało. Jeru- 
zalem pozbawione swoich mieszkańców tód: jest figurą Kościoła Chrystusowego trapią- 
cego się męką i śmiercią swego BoskieJto Oblubieńca. :lre; Jest to obraz duszy. która 
przez grzech I:Jtraciła łal:Jkę botą, a przez pokutę znowu ją odzyskać IJl'agnie. Stąd 
Kościoł ś. śpiewając Lamentacyje (treny) Jeremijal:Jza w ol:Jtatnich dniach wielkiego Tygodnia, 
chce natchnąć wiernym uczucia. stól:Jowne do tajemnic. jakie się w tych dniach obcho- 
dz,. Żałosny ton lamentacyj wyraża smutek, żal i bojaźń Apostołów kiedy Chrystusa 
męc&ono. który powinien obudzać podobne uczucia w Chrześcijanach, gdy o tym tak 
żałoBDym wYlladku rozpamiętywliją. 
W dawnych czasach ta Jutrznia. odprawowala l:Jię w nocy i at do dnia b'wała. 
stąd ją ciemuą nazwano. 1110. oświecenia przeto Chóru musiano używać większego 
światła; dlatego stawiano lic tarze w kształcie kl'zyża. lub trójką.ta, Da ktorym liczba 
świec nieokreślona l:Jię paliła. Swiece te jedne po drugiej gaszono w miarę jak dzień 
się powiększał. Jednę świecę zOl:JtawoWlI.no dla zapideDia lampy przy Najśw. Sakra- 
meDcie. któl'ego nigdy bez światła nie rzucano. Dla oZDaczenia skończonego naboteń- 
I:Jtwa, lekkie uderzenie robiono. W póżniejl:Jzych czasach kiedy Ciemna Jutrznia z wie- 
czora llrzed zachodem słońca odprawować się zaczęła. pewne porządki i obrzędy )JUY 
j
j odprawowaniu wpl'owadzono. Zapalaj, się sześć'" świćc na óltarzu, a pi{'tnaście 
według liczby psalmów w tej Jutrzni zawartych na trójkącie w chórze stojącym. 1'0 
I:Jkończeniu każdego pl:Jalmu świece stojące na trójkącie po jedDej się gasz" zaczynając 
od naj niższych. Najwytsz& zaś świeca na trójkącie. niezgal:Jzona chowa liię za ołtarz 
i wtedy gasi, gdy ło
kot zrobioDym zOl:Jtanie. Swiece palące się na ołtarzu galizą. oi\,. 
kiedy l:Jię kończy Benedictul:J. W tych obrzędach zachowaje l:Jię pamiątka wyżej 
Wl:Jpomnionych starożytnych zwyczajów, do ktorych zna.czeuie duchowne przywi,zano. 
1 tak w Ciemnej Jutrzni 0pul:Jzcza się zwyczajne zaczęcie:.) Panie otwórz wargi moje." 
zakończenie psalmów Chwała Ojcu i Henedykcya przed czytaniem lekcyj, dla oznacze- 
nia milczenia Jezusa Chrystusa w czal:Jie Jego męki i okazania I:Jmutku Kościoła ś. 
przy rozpamiętywauiu zniewag, jakie Zbawiciel ponosił. Gal:Jzone jedne po drugiej 
świece wyrażaj, mękę Chrystul:Ja stopniami się powiększlijąclł, a następnie obudzać 
w nas powinno coraz większe uczucie żalu i smutku. Chowanie ol:Jtatniej gorej,cej 
świecy za ołtarz, oznacza ChrYl:Jtul:Ja, który będąc prawdziwem światłem lJrzyszedł na 
ziemię dla oświecenia ludzi, od których nie przyjęty, zabity i do grobu schowany został. 
Podczas męki zaś swojej, utllił swe Bóstwo i prawdziwym człowiekiem tylko się oka. 
zał. - Zgaszenie ostatniej świecy wyoLrata śmierć Zbawiciela; a pokazanie tej świecy 
vrzed zgaszeniem, oznacza upewnieuie o zmartwychwstaniu Chrystusa, które dnia trze- 
ciego po Jj)go śmierci nal:Jtąpić mialo. - Zgaszenie wl:Jzystkich świec przy zakończeniu 
Jutrzni, wyrata głębok, kościoła żałobę i przedstawia. ciemności, jakiemi cała ziemia. 
przy śmierci Zbawiciela pokrytą była. - Niektórzy na trojkącie trzynaście świec sta- 
wił i przez ich gaszenie chcą rozumieć uciecz.kę Apostołów, którzy przy pojwa.uiu 
ChrYl:Jtusa, jeden po drugim swego Mistrza opuścili i jakby pogaśli; a w l.ońcu sam 
Chrystus, prawdziwe światło świa.ta, z oczu ludzkich wzięty został. Swiece podczas Cie- 
mnej Jutrzni używają się z żółtego wosku dla wyrażenia smutku; gdyJt świece białe 
radość oznaczajł' - Łoskot czyniony przy końcu Ciemnej Jutrzni. tód: znaczy szmer 
i wuask, jaki był powstał przy pojmaniu ChrystUia, tudzie* strach, jakim wtedy Apo- 
stołowie przejęci zostali. 2re: Przypomina owe sam, natmę wzruszające cuda, które 
pray skonaniu Chrystusa się dzialy, jako to: gramot, rozpadnięcie skał, rozdarcie ko- 
ścielnej zal:Jłony, otwarcie grobów umarłych. zaćmienie słońca, tudziet OWił LojaiD 
i strach, jaki ogarn" lud i żołnien:y, gdy te nadzwyczajne rzeczy dziać się poczęły. 


-) lle 


ad,jutorilllD; - Glo.ia P.tri; - Tu autelll, DOIlIi...; 
 I C.pitullWl i hI""', 


.' 


., 


-
>>>
861 


Wielki Czwartek. 
Der grtloe Doooerstag. Feria quiota in coena Domioi. 


W Wielki Czwartek obchodzi Kościoł ś. pami,.tkę odtatnlej wieczerzy Chrystusa 
z Uczniami, tudzież papliątkę ustanowi
nia ofiary Mszy li. i Najśw. Sakramentu Ciała 
i Krwi Pańskiej. Miłość bOlka i pokora Sił dwie wielkie cnoty, które Kościoł ś. w 
tym dniu wiernym za naukę podD,je, a które są koniecznie potrzebne, aby się dobrze 
uspollobić do godnego przyjęcia Najśw. Sakramentu. Do tego stosują się Lekcy ja i Ewan- 
'gielija w
 Mszy i. na ten dzień przeznaczonej. Chrześcijanie więc w Wielki Czwartek 
powinni rozpamiętywać te wielkie religijne Tajemnice a przenosząc się mylil, i sercem 
do wieczor1l,ka Chrystusowego, powinni się pobudzać do gorącej miłości Boga i ot y- 
wiać w sobie Wiarę li., która ich uczestnikami tych TD,jemnic czyni. Przytem po. 
winni się upokarzać przed Boskim Majestatem i poczytywać siebie za niegodnych tak 
wielkiej łaski, przez którą Jezus Chrystus sam siebie n& pokarm dla. nllos duchowy 
w tym dniu przeznaczył. 
M82a Jedna. W Wielki Czwartek Biskup lub który ze starszych Kapłanów, choć- 
by ich wielu było, sam jeden tylko i to uroczyście Mszę ś. odprawt\iei innym saś ko. 
munią rozdaje na pamiątkę, te podczas ostatniej wieczerzy sam tylko Chrystus nie 
krwawym sposobem Bogu Ojcu siebie ofiarował oraz Ciało i Krew swoją przenajświęt- 
szą uczniom rozdawał. 
Dzwonienie na Gloria, milczenie d21Oon61O i organ6w. Podczas Mszy i. na Gloria 
w Wielki Czwartek wszystkie dzwony kościelne się odzywają na okazanie duchownej 
radości, jakiej Kośdoł ś. doznaje z u$tanowienia ofiary Mszy li. i Sakramentu Ołtarza, 
w kt6rym Chrystus samego siebie ludziom, jako zadatck wiecznego ich zbawienia zosta- 
wił. - Potem organy i dzwony milczą na znak żałoby i głębokiego smutku, w jakim 
Kościoł ś. pogrążony zostaje w tym czasie męki Jezusa Chrystusa. - Zamiast dzwonów 
do zwoływania ludu i oznllcz
nia rótnych cz,,"ści kościelnego nabożeństwa używaj, się 
drewniane narzędzia klekotkami i grzechotkami zwane. Te klekotki przypominają zwy. 
czaj pi rwiastkowego kościoła, kiedy uzywano narzędzi drewnianych do zwoływania na 
modlitwę ludu, nim dzwony w użycie weszły. 
Ciemnica. W wielki Czwartek ubiera się osobne w kościele cIemne mit'jsce - 
Ciemnicą. zwane i tam po Mszy ś. z processyją przy śpiewie: Pange lingua Najśw. 
Sakrament się przenolli. Ta ciemnica wyobraża więzienie Jezusa ':hrystu9a, gdzie po 
'wem p
jmaniu pod strażą był trzymany. . 
Obnażenie oltarIJJ i ich obmycie. Po skończonem nabożeństwie Kapłan celebrt\iący 
rozbit!ra ołtarze i one obmywa. To obnażenie ołtar:t:y. lód: czyni się na znak, te Je. 
ZUs Chrystus, którego ołtarz wyobraża, będąc Bogiem dla naszego odkupienia ze wszel- 
kich ozdób i godności się wyzuł. Sre: Znaczy obna:tenie Chrystusa z Jego szat wczasie 
męki; dlatego przy tym obrzędzie odmawia się psalm 21, zawierD,jący proroctwo o m\:ce 
Zbawidela i od tych słów się zaczynD,jący: Podzielili się odzieniem mojem. - Obmy- 
cie zai ołtarzy onacza, że Jezus Chrystus przez swoją mękę i smierć najuomotni
sz, 
obmył dusze ludzlcie a grzechu pierwodnego i ze wszystkich nieczystości, dla których 
Przedtem Boskiego oblicza ogl,dać nie mogli. _ 
UllljłIJonie Jl6g. (Obrtęd zwany talUe mandatubl, . powodu antyfony t od 
któr
 lię zaczyna). Po rozebraniu ołtarzy Biskup lub Kapłan celebl'ujący umywa 
nogi ubogim, albo innym do tego przygotowanym osobom płci męzkiej. Czyni się to 
na pami,tkę, te ChrYl!tus przy ostatniej wieczerzy Apostołom swoim nogi umywał. 
I. Dla nauczenia ich pokory, Bóra jest zasadlł WSJystkich cnót Chrześcijańskich, co się 

olr.atłije z mowy Chrystusa, jakł po tem umyciu miał do Apostołów. 2. Dla pokaza- 
lila, ił trzeba mieć czyste sumienie, aby godnie i z duchownym pożytkiem przyjmować 

ajśw. Sakrament, który podczas tej wieczerzy zaraz po umyciu nóg ustanowił.- 
lnYWaj, się pospolicie Ilogi dWW1lollw osobom, podług lic&by dwUllAllw Apoltołów. 
łli
>>>
36' 


WIELKI PIĄTEK. 


Wiee:&łNa Pań,ka. W dawnych czasach chrześcijańscy gospodarze powróciwszy 
w Wielki Czwartek z kościoła, naśladują.c przykład Chrystusa, umywali nogi swoim do- 
mowni kom , potem przyrzdzali dla nich ucztę Wieczerzą. Pańską. nazwaną.. Piękny to 
i chwalebny był zwycz
, który przejęcia się obowiązkami relil{ijnemi i braterskiej mi- 
łoici między ludźmi dowodził, oral był znakiem, te WIZYscy wspólnie tak panowie 
jak słudzy st
ą się uczestnikami dóbr duclJOwnych, jakie religija dla ludzi wyświad- 
cza. Zwyczaj umycia nóg przez gospodarzy ustał, a sprawowanie uczty nie jut dla 
domowników i sług, ale dla samych siebie dotąd jeszcze w wielu miejscach się utrzymuje. 
I w tem jest rzeczą naganną, źe tu ludzie więcej na widoku poźytek cielesny, niź duo 
chowny m
ą. 
Ś1DifCenie Olej6w. W Wielki Czwartek podczas Mszy uroczystej, Biskup poświęca 
Oleje, które są trojakiego gatunku: 1. Olej katechumenów, który słuźy do namaszcze- 
nillo katechumenów przed chrltem i do namaszczenia rąk przy święceniu na kapłań- 
stwo. 2. Ol
 chorych, który się używa do namaszczenia przy dawaniu Sakramentu 
ostatniego pomazania. S. Chryzmo, które si
 składa z oliwy i balsamu, utywa się do 
namaszczenia przy Chrzcie i Bierzmowaniu, przy konsekracyi Biskupów, Kościołów, 
ołtarzy i kielichów. Swięcenie Olejów nie moźe być przez kogo iunego sprawowane, 
jak tylko przez Biskupa, bo taka jest od czasów apostolskich nauka podania kościel- 
nego. Modlitwy, jakie się używają. przy tem święceniu, do skutków namaszczenja Ole- 
jami śś. się ścią.g
ją, i Biskup prosi Boga, aby wierni niemi namaszczeni. stali się 
uczęstnikami tych łask, jakich przyjmują.cym godnie sakramentalne namaszczenie udzie- 
.lać raczy. Swięcenia Olejów nie w innym dniu, tylko w Wielki Czwartek z tego 
powodu. wszedł zwyczaj. W dawniejszych wiekach, ile razy Biskup miał chrzcić uro- 
czyście, zawsle wprzód święcił oleje do chrztu potrzebne. To I!aś święcenie olejów 
nie inaczej jak podczas mszy się odbywało. Do chrztu uroczystego Katechumenów, 
przeznaczone były Wielka Sobota i ::;obota przed Zielonemi Swiątkami. Chrzest w Wielką 
Sobotę odbywał się przede msził, zatem olejów wten dzień poświęcać nie mot na było. 
Nie moźna takte było w Wielki Piętek, bo ms?a dnia tego się nie odprawowała. Mu. 
liano więc :poświęcać oleje w Wielki Czwartek na Sobotę. Z takiej zatem potrzeby 
i zwyczaju nastiłpiło potem kościelne prawo święcenia Olejów w Wielki Czwartek. 
I naj właściwiej ten dzień obracano do święcenia wszystkich Olejów, które się z poda- 
nia apostolskiego przy udzielaniu Sakramentów utywoją, bo w Wielki Czwartek pa. 
miątka ustanowienia najświęts
ego, ze wszystkich Sakra
entów się obchodzi. 
Przy święceniu Olejów prócz asystencyi Biskupa należy jeszcze do tego obrzędu 
dwunastu kapłanów ubranych w Ornaty, siedmiu Dyjakonów i tyluź Subdyjakonów 
w Dalmatykach. - Biskup przedstawia Chrystusa, dwunastu Kapłanów wyra tają. dwu- 
nastu Apostołów, a Dyjakonowie z Subdyjakonami uczniów Chrystusowych i lud wierny. 
Liczba siedmiu Dyjakonów przypomina, te Apostołowie ustanawi
ąc w Jeruzalem Dy- 
jakonów, siedmiu ich poświęcili. - Biskup i katdy z Kapłanów czyni tchnienie nad po- 
święconemi Olejami. To tchnienie oznasza: 1. Prośbę ich do Boga, aby dzielność 
i moc Ducha ś. na Oleje zstąpił... 2. Samo zstąpienie Ducha ś. na Oleje i moc. jaką 
ten Duch ś. onym udziela. Ten obrzęd wzięty jest z przykładu Chrystusa, który prze. 
tchnienie na Apostołów Ducha ś. i moc odpuszania grzechów im udzielił. - Poświę- 
cone Oleje Biskup li dwunastu Kapłanami, potrzykroć z przyklękaniem pozdrawia. To 
pozdrowienie 1. wyobraźa, pozdrowienie i uClczenie samego Chrystusa i Ducha 8. 
2. Oznacza radość Kościoła S,. te te Oleje skuteczną moc 110 zbawienia ludzi otrzymały. 


Wielki Piątek. 
(Der h. Charfreitag, Stiller Freitag) Feria sexta in Parasceve. 
W Wielki Pią.tek obchodzi Kościół Ś. pamiątkę męki i śmierci Zbawiciela naszego 
Jezusa Chrystusa, tudziet pamiątkę Jego pogrzebu. Chrzeicijanie przeto powinni się 
łą.czyć duszą i sercem .z KościołeQl. i. w obchodzeniu tego dnia najwatniejscego w dzjele 


"'--
>>>
WIELKI PIĄTEK. 


368 


ich odkupienia; powinni szczególniej rozpamiętywać mękę i śmierć Jezusa
 Chrystusa, 
pałać ku Niemu najtywszą miłością i serce mieć napełnione boleści" te grzechy lu. 
dzkie tyle cierpień Zbawicielowi sprawiły; powinni w duszy swej podzielać te Jego 
cierpienia, przyłączać do nich umartwienia twego ciała, powiększając w tym dniu su- 
rowość postu i modlić się za wszystkich ludł:i. Wszystkie obrzędy i naboteństwa ko- 
ścielne w Wielki Piątek odprawowane, do obudzenia w sercach wiernych takich uczuć 
się stosują. Zatem Chrześcijanie w tym dniu obowiązani są w kościele na tych obrzę. 
dach się znajdować, a powracając z kościoła powinni wzhudzać ial za swoje grzechy, 
przez które nanowO Chrystusa krzytowali i C2:ynić mocne postanowienie raczej umrzeć, 
nit Boga najlepszego Ojca znowu obrazić. Niech naśladl\ią Setnika i owych ludzi obe- 
cnych ukrzytowaniu Chrystusa, którzy bijąc się w piersi, z Kalwaryi do domów śwo- 
ich wracali. 
Kolor Czarny. W obuędach wielkopiątkowych aparaty kościelne kóloru czar- 
nego się używaj
, poniewat ten dzień jest dniem pogrzebu Chrystusowego, pełnym smu. 
tku i tałoby. 
Leuni. KNlJzem. Przy rozpoczęciu naboteństwa w Wielki Piątek Kapłan przed 
ołtarzem kładzie się krzytem i nieco się modli, na znak, te Jezus Chrystus przed 
rozpoczęciem m
ki w ogrodzie Getsemańskim na twarz upadłszy, do Boga Ojca się 
modli. 
Spiewollie Lekc!I} i Pa.eyi. Gdy przystąpi Kapłan do ołtarza, zaczyna naboteil. 
litwo od śpiewania dwóch Lekcyj ze Starego zakonu wyjętych; jedna z nich z Ozeasza 
Proroka, druga z ksiąg Mojtesza, dla pokazania, te Jezus Chrystus w tym dniu przea 
mękę i śmierc swoją wszystkie proroctwa i figury Starego zakonu spełnił i te On jest 
owym Barankiem pod figurą Paschy tydowskiej wystawionym i przez Mojtesza opisa- 
nym. Te dwie Lekcy je śpiewają się bez wymienienia tytułu na znak. te Chrystus, 
który jest naszym tytułem czyli przewodnikiem i wodzem, który nas światłością swoj, 
oświeca i objaśnia, jak tytuł objaśnia i wskazuje treść księgi, od nas w tym dniu od- 
jęty został. - Potem śpiewa się Passy ja clyli opisanie męki Pańskiej według S. Jana, 
dlatego, te ten ukochany uczeń sam był obecny krzytowaniu Chrystusa na górze 
Kalwaryi. 
Modlitwo _ 1D"'!I.tkie .tollY. Po prześpiewaniu passyi kapłan modli się w gól- 
ności za cały Kościoł; potem po szczególe &110 wszystkie społeczne stany, tak ducho. 
wne jako tet świeckie, nawet za heretyków, tydów i pogan. Moulitwy te zanoszą si, 
do Boga. l. Dla uproszenia, 
by Bóg dał łaskę korzystania ze zbawiennęgo skutku 
śmierci Zbawiciela, przez którąby wierni zostl!.li utwierdzeni w wierze wyznawanej, 
a heretycy i niewierni nawrócili się i wiarę tę poznali. 2. Dla pllkazania, ta Chrystus 
w tym dniu modlił się i umarł na krzy tu za wszystkich bez wyjątku ludzi, nawet swo- 
ich nieprzyjasiół. _ Przed kaidą z tych modlitw. gdy kapłan zaśpiewa: Oremus, módlmy 
się. dyjakon śpiewa, Flectamua genua, upadJ\jmy na kolana; wtedy wszyscy przytomni 
klękają, a wstają, kiedy subdyjakon odśpiewuje Levate, powstańcie. To przy
lękanie 
Cayni się na znak wspólnego podniesienia ducha i upokorzenia serca, s jaki
JD te mo. 
dlitwy do Boga Bię sanoBzą. Prsed modlitwł za tydów przyklękanie się nie c.yai. dla 
okasania, te Kościoł ś. brsydzi się ich Bzyderczem przyklękaniem. jakie oni przes ur.- 
ganie aię s Chrystusa w czasie Jego męki czynili. 
Od.łonienie Krzyża. Po skończeniu tych modlitw kapłan obróciwszy aię przy ołta- 
rzu do ludu, częściami zdejmuje a krayta czarną zasłonę, któr/ł on dot'ł d od Niedzieli 
piątej postu był pokryty i potrzykroć śpiewa: Ecce lignum crucis, oto drzewo krzy ta, 
a WSZYBCY upadaijąc na kolana, odpowiadJ\ją, Venite adoremus, pójdacie, pokł06my się. 
To zdjęcie zasłony z krzy ta i pokazanie go ludowi oznacza Bamo ukrzytowanie z szat 
odartego Chrystusa. 
. Adorac!Jjo krlt!/źo. Kapłan po odsłonieniu krzyia zdj'ł"!szy obuwie z nóg .woich, 
nlesie tente krzy t na środek ko4cioła, gdzie go złotywazy.. naprzód aam, po nim du. 
chowieńatwo i lud z trzykrotllem J1rzyklękaniem do J1ocałowania przyatępują. Ta ado. 
racYja wyrata: 1. te krzy t dot'łd w pogardzie, przez śmierć Zhawiciela Jezusa Chrystusa, 
40-
>>>
364 


WIELKI PłATEK. 


IltaI się zaszczytem ludzi i cześć odbierać zacrął. 2. Cześć i uszanowanie, jakie Ko- 
ściół ś. przejęty wdzięczności4 w figurze krzy
a ukazuje Chrystusowi za odkupienie 
ludzi, z tak wielkim nakładem i poświęceniem się przez Niego dokonane. - Chrześci- 
janie więc przystępując do pocałowania krzyfa. powinni w sw{,m sercu zdobywać się na 
cześć najgłębsz'ł ku Zbawicielowi, którego figura krzy
a wyobra
a, tudzid wzbudzać 
w sobie największy tal i smutek. że Chrystus dla }ch wykupienia z wiE'cznej grzecbu 
i śmierci niewoli samego siebie poświęcił i tak okropną. śmierć poniósł. Do tego ich 
tkliwe ich pienia w czasie pocałowania krzyża robudzają. Kapłan zdją.wszy obuwie, od- 
bywa ten obrzęd ula okazania większego uszanowania. Zwyczaj ten wzięty jest z przy- 
kładu Mojżesza, którego Bóg wzywając do siebie z krzaku gorejącego, obuwie z nóg 
swo:ch zująć mu mu pierw{,j kazał. - Kantorowie podczas adoracyi krzyża śpiewaj4 
po trzykroć naprzemian Antyfonę w greckim i łacińskim języku Trysagium (trój-śpiew) 
zwaną. Ta Antyfona trzy razy powL'\rz8na przypomina napis, jaki na krzyżu Chrystus 
we trzech językach hebrajskim, greckim i łacińskim położyć kazał Piłat. W hebraj- 
skim języku AntyfGna się nie śpiewa dla okazania, 
e żydzi dotąd Chrystusa nie przyj- 
muj'ł i JE'go tytuł Króla w największej pogardzie mai4. 
Komunia kaplana pod jedną postacią. fo oddaniu czci Zbawicielowi w flgurże 
krzyża, rrzynosi się przy śpiewie Vexilla regis prodeunt z Ciemnicy na Ołtau Host)ja li. 
we mszy czwartkowej lronsekrowana. Kapłan po prześpiewaniu Pater noster podnosi 
jedn'ł tylko ręk4 Hostyj4 ś., aby lud oddał cześć Jezusowi Chrystusowi i odmówiw8zy 
krótkie modlitwy, jakie się zwykle we mszy przed komuni4 odprawuj'ł, pożywa. - 
Jedn'ł tylko ręką. Kal,łan podnosi Hostyj4 ś. dla oznacenia, że ofiary wtedy nie spra- 
wuje, ale sam tylko pod jedną postaci4 komunikuje. - Przy odprawowaniu nabożeń- 
stwa w WiE'lki P:ątek, aż do przyniesien:a na ołtarz najśw. Sakramentu nie palą się 
świ{,ce dlatego, 
e światłość świata, to jE'st Jezus Chrystus przu śmirrć swoj4 zgada 
i tą śmiE'rlli
 słońce na trzy godziny jakby zgaszone czyli zaćmione zostało. 
NieodpralDolDanie MBIY BID. W Wielki Piątek nie odpraw uje się msza Ś. lIa znak, 
że w tym dniu Jezus Chrystus, jako najwyższy Kapłan samego siebie Bogu Ojcu za 
wszystkich ludzi krwawą ofiarę na krzyżu ofiarował, a Chrześcijanie na tę ofiarę krzy- 
tową. Chrystusa na górze Kalwaryi spełnioną, całą sw'ł uwagę cbracać powinpi. Jcst 
o prócz tego zabytek dawnego zwyczaju. te w dni postne mszy li. nie odprawowIlno. 
Dotąd w niektórych kościołach łacińskich w Piątki, w kościele greckim we wszystkie 
dni Wielkiego postu, wyjąwszy Niedzielę i Sobotę, mszy nie ma. Kapłan zaś odprawujący 
nadbożeóstwo pod jedną tylko postacią ch1eba konsekrowalIego w poprzrdzającą Nie- 
dzielę koniunikuje. Ponieważ w Wielki Piątek nie odprawuje się ms la ś.. podl:zas 
której Ciało i Krew Pańska się poświęcaj dla t{,j przyczyny w tym dniu Komunia Ś. 
dla ludu się nie daje, wyjąwszy niebezpiecznie chorych. 
Groby i ich odwiedsranie. W Wielki Piątek ubierają ozdobnie w koście'e miejsce Gro- 
b_ (sepulthrnm) zwane, gdzie z processyj4 przy końcu nabożeństwa Najśw. SlIkrament się 
przenosi, na ramiątkę pogrzebu Jezusa Chrystusa czyli złożenia Ciała Jego w grobie przez 
Józefa i Nikodema. Przy tern przeniesieniu okrywa się Monstrancyja czarną krepą, na 
znak ciężki{,j żałoby po śmierci Zbawiciela. Chrześcijanie odwiedlający takowe groby, 
nie powinni tam przychodzić z pró
nćj tylko ciekawości, ale dla oddania sajgłębsz{,j 
czci Zbawicielowi w nich będącemu; dla złożenia Mu podziękowania. za uskutecznione 
tak boleśnym sposobem odkupienie lndzi; tudzież dla uczczenia pamiątki Jego cierpień 
po rozmaitych miejscach i od różnych osób, jako to: u Annasza, Kaiłil.sza, Heroda, 
Piłata, na górze Kalwaryi i t. d. Najświątobliwi{,j zali czynić będ4 przy odwiedzaniu 
grobów, kiedy się zajm4 rozpamiętywaniem rozmaitych okoliczności męki i śmierci Je. 
zusa Chrystusa. - Chrystus Pan w Piątek o godzinie trzeciej po poJudniu skonał; chwa- 
lebn,. przeto jest rzeczą, jeśli Chrześcijanie odwiedzając grób Zbawiciela o t{,j godzinie, 
rozpamiętywają siedm słów Jego na krzy
u wyrzeczone: f. Ojcze! opd.uć im. bo nie wie- 
dsrą, co cayniq. 2. Do nawróconego łotra: LJziB bcdzies:r :re mną ID raJu. 8. Do Maryi 
i Jana: Oto syn tw6j. Oto 
atkG twoja. 4. Boi. m6j1 Bou ",6jl clemuB mnie opu'cil. 
5. PragnC. 6. Spelnilo si, ws:rystło. 7. Ojae/ 11/ rCf;e tlDoje poltJCGrA d .a. _go.
>>>
386 


Wielka Sobota. Der h. Ostersamstag. Sabbata saneta. 


Wielka Sobota jest pamiątką. sąpienialJezusa Chrystusa do piekieł i oczekiwania 
Jego zmartwychwstania. Albowiem Kościół ś. dnia tt'go stawi siebie w takim stanie. 
w jakim zostawili uczniowie Chrystusa. którzy będą.c przejęci trwogą i smu1kiem z przy- 
czyny śmierci ich Mistrza, z wielką. nies{okojnością wyglądali spełnienia Jego obietnicy, 
te po trzech dniach zmartwychwstanie. Stąd w naboteństwie i obrzędach 'dnia tego. 
nietylko panuje boleść i smutek, ale dają się widzieć znaki radości. co jest godłem 
wiary w pocieszającą. tajemnicę zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dlatego. msza 
wielko-sobotnia, która z przyczyny wielu długich obrzędów i święceń przed nią odby- 
wan)'ch, odprawowała się w pótnej porze. powiększ ej części do Zmartwychwstania Chry. 
stusa się stósuje. - Chrześcijanie. teby potytecznie Wielką Sohotę obchodzili. powinni 
się łączyć duchem z intencyją. Kościoła ś. w rozpamiętywaniu Tąjemnic dnia tego i obu- 
dzać w sobie religijne uczucia stÓ[owne do naboteństwa i ohrzędów, jakie się w tym 
dniu po kościołach odbywaj". 
Naboteństwo w Wielką Sobotę składa się z wielu religijnych obrzędów, które od 
pierwszych wieków w Kościele się zachowują, jako to: Świ
cenie ognia i PlUchału, Czy- 
tanie Prolecyi, SlOi
cenie wody do Cllrztu, Spiewanie Litanii. W końcu odprawuje się Msza 
urocZ1.ta. podczas której śpiewa się Allduja i SIDiccenie na Kapłanów się odbywa W da- 
wnych wiekach naboteństwo i wszystkie obrzęJy w Wielk
 Sobotę nie odbywały się rano, 
ale wieczorem i at do późnlj n:Jcy 
ę pr?:eciągały. Stąd modlitwy w naboteństwie 
dnia tego wyratajlł oko:iczności, 'które się do wieczora i nocy stósują. Najl'owszechniej 
-pilnowano, aby nie kończyć naboteństwa w WielkIł Sobotę p.rzed (śpiewem,) pianiem koguta 
c?yli t 2 północnlł godzinIł, która była godziną skłHdania ofiary, komunii i przerwania postu. 
Dlatego naboteństwo wielko-sobotnie łączyło się z naboteństwem Uroczystości wielko- 
nocnej. Wtedy zaś naboteństwo w WielkIł Sobotę zrana zaczęła być odprawowanem, 
bez odmiany jednak starotytnych modlitw, kiedy z przyczyny uprzedzenia godziny obia- 
dowej w dni postne Nieszpory przed obiadem odprawo wać zaczęto. 
SIDiccenie ognia. W WielkIł Sobotę święci się uroczyście ogień. na pamilłtk
, te 
w dawnych Kościoła wiekach codziennie krzeszono ogień, poświęcano go. a potem lumpy- 
i 'świece nim zapalano. nla tej przyczyny i teraz do święcenia nowowykrzeslony ogień 
się utywa; w czasie nś święcenia gaszą się wszystkie świecc i lampy kościelne, a po. 
tern poświęconym ogniem znowu się zapalajIł. Do teg{) poświęcenia ognia przywiązuje 
Kościół Ś. znaczenie duchowne. Chce bowiem przez ogień z krzemienia w)'dobyty i po- 
święcony wyrazić: I. Światło Jezusa CLrystus8 Zmartwychwstałego, którem On oświeca 
ludzi przy udzielaniu im światła swej boskiej wiary. 2. Nowe prawo łaski i miłości. 
jakie Jezus Chrystus ludziom podał. Chrześcijanie więc będąc przytomni temu poświę- 
ceniu i roznosząc poświęcony ogień do domów swoich, powinni lód' otywi
ć w sobie 
uczucia pobotne, czynić nowe postanowienie gorliwego pełnienia praw Wiary ś. i starać 
się. aby ich serca ogniem miłości Boga i Jego świętej religii zapalone były. 2. Uwatać 
Chrystusa za prawdziwIł SWIł światłość i starać się. aby jako lIynowie światłości Chry- 
stusowej zawsze w tej światłości chodzili i nigdy na drogę ciemności. która ich do za. 
tracenia prowadzi, nie zbaczali. Przy święceniu ognia święCił się razem pięć gran 
z wosku i kadzidła zrobione, które do Paschału w czasie jego święcenia się wtykajIł. 
Zapalenie i znaczenie Tryangułu. Ogień zwyklc. się poświęca za kościołem. Przy 
wejściu do kościoła Dyjakon lub sam Kapłau nowo poświęconym ogniem zapala jednę 
ze świec Tryangułu i przyklękajlłc śpiewa Lumen Chri.,i (Swiatlo Chry.,u.a), a lud od. 
powiada Deo gratia. (Bogu dziCki). Na środku kościoła zapala drugą świecę. a podcho- 
dZIłC do ołtarza, trzecią, tente sam śpiew powtarzajlłc, coraz wytszym tonem. Śpiew 
ten przypomina, te światłem boskiej Jezusa Chrystusa wiary oświeceui s
 Chrześcijanie. 
- Trzy razy zaś się powtarza i coraz wytszym tonem dla większego wiernym wI'aienia 
t
 prawdy. Tryangul, czyli trzy świece jednej wielkości i kształtu Ił dołu z Bob, zł,. 
czone, wyobraia Bogu. jednego we trzech Osobach, z których jedna to jelit Syn Boski 
przyszedłszy na świat', tę Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej objawił i swem światłem
>>>
3116 


WIELKA SOBOTA. 


jakie ogłasza śpiew Dyjakona przy zapaleniu iwiec Tryangułu, ludzi oiwiecił. - Lud 
odpowiadając Bogu dziCki, za objawienie tajemnicy Trójcy Przenl\iświętsz
j i za oświe. 
cenie go Wiar'ł Ś. podziękowanie Chrystusowi składa. 
Znaczenie i Iw.ccenie Pa,cliału. Paschał jest to wielka świeca, ktora się zowie 
Wie!łaloOcnq czyli Pa,clialnq lub jednlJm alowem Paschałem od wyrazu łaci6skiego Pa. 
.claalill, te w czasie wielkanocnym tylko się używa. W dawnych wiekach używano Pa- 
schału do oświecenia kościoła podczas nocy Zmar
wychwstania Pańskiego, przez któr'ł 
wierni w kościele na modlitwie się znajdowali; co pokazt\i'ł słowa modlitwy przy świljl- 
ceniu Easchału używanlJj Na tę pamiątl{4
 dotąd przez calą. tę noc podług dawnego 
zwyczaju w niektórych kościołach Paschał zwykł się palić. Zawieszano dawniej na 
Paschale tablicę z wypisaniem wszystkich świąt ruchomych, począwszy od Świ'rta Wiel- 
kanocnego, od którego innych świąt ruchomych porz'łdek zalety. Dlatego tę tablicę 
Kanonem Paschalnym zwano. Ulriywano także Paschału do święcenia w Wielką Sobotę 
przy święceniu wody i chrilcie Katechumenów, poniewat te obrzędy w późnej wiecLornlJj 
porze się odbywaly. W duchownlJm znaczeniu Paschał wyobrata Chrystusa zmartwych- 
wstałE'go, pełnego chwaly i jasności, w jakiiJj się on światu po wyjściu z grobu ukazał. 
Dowodem tego SIł obrzędy przy święceniu Paschału utywane. Dla wyratenia taUe tego 
znaczenia i dla okazania radości, jaką jest napełniony Kościół ś. przy ohchodzie pa- 
miątki zmartwychwstania Chrystusa, Paschał w kościołach at do Wniehowst'łpienia bywa 
wystawiony i w czasie I'rocessyi noszony; zapalaj'ł go na na Magnificat i Ewangieli'ł. 
Pu Ewangielii zaś w dzień Wniebowstąpienia
, która opowiada jak Chrystus do Nieba 
wst'łpił, zgaszony się chowa. Pięć otworów w Paschale, w które się grana w kształcie 
krzy ta wtyliaj'ł, znaczą pięć ran, jakie Chrystus na krzy tu poniósł, a kt6re po zmar- 
twychwstaniu w uwielbionlJm sw
m ciele zostawić raczył. Grana wkładl\ią się do Paschału 
w czasie święcenia wprzód, nim się zapali. To wkładanie gran wyrata nabalsamowanie 
wonnemi olejkami Ciała Chrystusa przez Józefa. Nikodema i innych uczniów. Po we- 
tknięciu gran, zapala się Paschał, co przedstawia, jak Chrystus namaszczony zmar- 
twychwstal. Paschll.ł zapala się z Tryangulu. a z zapalonego Paschału. zapalają się 
wszystkie lampy i świece kościelne. To znaczy, że Chrystus wyszedlszy z łona Ojca 
przlJdwiecznego, jest Bogiem z Boga, światłości'ł ze światłości Trójcy przenl\iświętszlJj, 
i t'ł światłością wszystkich ludzi oświeca. Zapalenie lamp i świec pogaszonych w ko- 
ściele, nowo poświęconym ogniem, oznacza ieszcze, te Chrystus. który jest prawdziwiJm 
światłem świata, zgasł wprawdzie na trzy dni przez śmierć swoj'ł, jednak znowu ukazILI 
się światu światłell;1 nigdy nieugaszooem przez swoje zmartwychwstł\nie. Chociat wszy- 
stkie święcenia kościelne odbywa zawsze Biskup lub Kapłan, Paschal jednak poświęca 
Dyjakon, a to dla oznaczenia, te nie Apostołowie. ale inni uczniowie i niewiasty 
umarłego Chryst
sa namaścili, a potem Go pil
rwsi zmartwychwstałego ujrzeli. 
C:gtanie Profec!J.j. Po poświęceniu Paschału, czyUJą się Profecye czyli Proroctwa 
odnoszące się do głównych praw wiary chrześcijański£'j i do wielki£,j Tl\iemnicy odro- 
dzenia ludzkiego stósowne. Czyni się to na pami'łtkę, te niegdyś czytano te Profocyje 
katechumenom, którzy do Chrztu ś. przystępowali i razem z tem czytaniem łączona 
była do nich nauka w co powinni wierzyć, jak tyć i postępować mieli, aby Chrzest ś. 
przyjąwszy, tywot wieczny otrzymali. Dlatego po katdej Protecyi śpiewają się mo- 
dlitwy, po większlJj części do chrztu katechumenów zastosowane. 
SlIIiccenie lOody do Clir:tu. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa osobom doro. 
słym zwyczaj był dawania .Chrztu ś. w Wielką Sobotę przed Wielkanocą i w Sobotę 
przed Zielonemi Swi'łtkami; a to z przyczyny owych wielkich Tajemnic wiary chrze- 
ścia6skiej, odnosz'łcych się do zbawienia i duchownego odrodzenia ludzi, których obchód 
Kościół ś. w tych dniach rozpoczyna. Przed dawaniem zaś Chrztu katechumenom, 
aawsze pierw£,j święcono wodę, która do tego chrztu utyŁą być miała. Na tę więc pa. 
mi,tkę Kościół ś. uroczystym obrzędem w Wielką Sobotę poświęca wodę do chrztu, 
. w Rzymie i po wielu innych kościołach, gdy katechumenów nie ma, dnia tego dzieci 
do chrztu się przynosz,. Lubo każda woda cJysta i naturalna jest istotlllł materyją 


.....
>>>
WIELKA SOBOTA. 


367 


Chrztu ś., jednak święcenie wody do chrztu uroczyści
j się odbJwa, niteli 1ł' innych 
zdarzeniach, dla pokazania wielki
j zacności i watności Sakramentu Chrztu ś., i aby 
przez to pobudzić ludzi do przyjmowania go z większ
m naboteństwem i czcił nl\igłęb- 
szą. To uroczyste święcenie wody do chrztu jest jednym z najstarotytniejszych obrzę- 
dów kościelnych, gdy t S. Bazyli i S. Hieronim tyjący w wieku IV, do czasów apostol- 
skich się odnoszą. Wszystkie obrzędy i modlitwy utywane przy tem święceniu wody 
do duchownych skutków Sakramentu Chrztu ś. się ścię.g!\i/ł. Po przeczytaniu Profecyj 
udaje się Proce1i:syja z Krzytem i Ptschałcm do źródła przygotowanej do święcenia wody. 
Spiew podczas tej processyi gorące pragnienie katechumenów przyjęcia Chrztu ś. wy- 
raża. Rozdzielanie wody w kształcie krzyża rękł kapłana poświęcajlłcego, tudzież czę- 
ste tegnanie cqli czynienie krzyżów nad wodą, oznacza), że dzielność Chrztu ś. pocho- 
dzi z męki i śmierci Chrystusa, którlł on na krzyżu poniósł. Dotykanie rękł wody, 
wyraża dotknięcie duszy ludzkiej łaskł Ducha ś. powołujłcego do przyjęcia chrztu, 
a przez to i do przyjęcia Wiary ś. - Tych zaś, którzy j
j jut Sł wyznawcami, do- 
tyka taż łaska Ducha ś., aby niewinność na chrzcie otrzymanę. zachowali. Rozlewanie 
wody na cztery strony oznacza, że wszystkie części świata do Wiary ś. sił powołane 
przez odrodzenie się we Chrzcie ś. podług zalecenia Chrystusa danego Apostołom, aby , 
szli nauczać i chrzcić wszystkich ludzi. Zanurzanie Paschału w wodzie poświęcającej 
się przedstawia wstąpienie Chrystusa do rzeki Jordanu i przyjęcie tam chrztu od 
S. Jana; przez co Zbawiciel przeznaczył i poświęcił wody do duchownego odrodzenia 
ludzi. Paschał żapalony zanurza się, dla oznaczenia cnót i dobrych uczynków, które 
chrześcijanin '\\ykonywać obowiłzany, a które miłość Boga i bliźniego zdobić powinna. 
Tchnienie na wodę wyraża moc Ducha ś., jaka się wod1ie udziela do zupełnego oczy- 
szczenia z grzechów tych wszystkich, którzy się w niej chrzcić maj", Podobnie Chry- 
stus przez tchnienie dał moc Apostołom odpuszczenia grzechów. Wodą święcollę. kropi 
się lud obecny, dla przypomnienia wiernym, te przez Chrzest ś. otrzymali łaskę }.Io- 
święcajłcą i pobudzenia, aby się starał przez pokutę odzyskać, jeżli kto jł przez grzech 
utracił. Wlanie do wody Oleju i Chryzma ś., tudzież onych z wodlł zmięszanie, wyraża 
namnzczenie Ducha ś. czyli łaske poświęcającł, ktora się przyjmujłcym Chrzest ś. 
udziela. Znaczy także zjednoczenie się Chrystusa z tymi, którzy przez Chl'zest ś. człon- 
kami Jego kościoła się st!\ił. Chrześcijanie przytomni temu poświęceniu, dziękować po- 
winni Bogu, te ich przez Chrzest ś. uczynił swemi dziećmi i dziedzicami KróJestwa 
Niebieskiego; odnowić wszystkie obietnice, jakie przy Chrzcie Ś. Bogu uczynili; czynić 
mocne postanowienie, zachowania niewinności na Chrzcie i. otrzymanej lub prędkiego 
odzyskania, jateli na Bieszczęście je stracili. 
Spiewanie Litanii. Po ukończeniu święcenia wody, śpiewa się Litauia do wszyst- 
kich Swiętych, dla wyjednania u Boga błogosławieństwa za przyczynł świętych chrzest 
przyjmąiącym i dla uproszenia szczegolnej łaski tym wszystkim, którzy Chrzest ś. przy- 
jęli, aby tego błogosławieystwa w Niebie ze wS1.ystkimi świętymi uczestnikami się sta1l. 
Dla wyrażenia zaś z jakł gorliwościł i upokorzeniem serca ta prośba do Boga się za- 
nosi, kapłan podczas śpiewania Litanii krzyżem przed ołtarzem laty. 
M.za A. Po prześpiewaniu Litanii rozpoczyna się Msza ś., która się zwyczajnie, 
jak we wszystkie uroc2:ystości odprawuje, z niektóremi tylko odmianami do obrzędów 
dnia tego zastosowanemi. Kapłan odmówiwszy zwyczajny Psalm Judica, Osądź mię 
Boże, i powszechną Spowiedź, śpiewa Gloria. Wtedy odzywajł się organy i wszystkie 
kościelne dzwony, na znak radości z mającego wkrótce nastę.pić zmartwychwstania Je- 
zusa Chrystusa, które jest końcem smutku i żałoby, w jakiej Kościół ś. zostaje z po. 
wodu obchodzenia pamiłtki Jego śmierci i męki. Dla tejże sam
j przyczyny przed 
Ewangielił potrzykroć kapłan śpiewa Allelqja, Chwalcie Boga które jest hasłem t
j ra- 
dości; a chrześcijanie wzajemnie p;o sobie winszują, jako radośn
j nowiny o zmartwych. 
wstaniu Chrystusa. We Mszy wielkosobotniej opuszcza się Introit czyli Wstęp (Intro- 
itus,) dlatego, te Litania przede Msz, śpiewana za wstęp do tej Mszy się uwaia; 
oraz na znak, że Chrystus, który dla wiernych jest Poczłtkiem wszystkich dóbr ducho- 
wnych, jeszcze w grobie zost&Je. Podobnie nie _ mówi siV we Mszy .A.ntyfl)na Oliarowa-
>>>
368 


WIELKA SOBOTA. 


niem (Offertorium) zwana na znak, ie Jezus Chrystus jeszcze nie powstał z Grobu, 
który Bogu Ojcu jako iyjąca ofiara tylko Bię ofiaruje. Czyni się to jeszcze na pa- 
miatkę, fe lud w dawnych czasach w tym dniu przed rozpoczęciem naboieństwa IIkła. 
dał ofiary swoje w ręce Jyjakona, aby mógł swobodnie czynić posługi katechumenom 
Chrzest przyjmującym. Gdy wiliC w czasie Mllzy nieodbierano ofiar, dlatego i antyfonę 
ofiarowanie opuszczano. Nie mówi się takie we Mszy AgnuB Dei, Harank B. bo Chry- 
Btus SS. Apostołom pokoju jeszcze nie oznajmił. 
Znaczenie Allduja. Allelujajelltto wyraz Hebrajski; słownie znaczy Chwalcie Pana. 
W znaczeniu zaś pospolitl!m oznacza on radośne wykrzyknienie: WeBelcie się. Wszyst- 
kie jęz}Oki ten wyraz przyjęły, bo iaden w stósownóm znaczeniu nie mógł go wytłuma- 
czyć. Izraelici śpiewali psalmy z Alleluja, corocznie obchodząc pamiątkę wielkanocIlego 
baranka. Kościół S. począwszy od" Wielkiej 
oboty przez cały czas wielkanocny w mo- 
dłach swoich często ten wyraz powtarza. t. Dla wyraienia radości ze Zmartwychwsta- 
nia Jezusa Chrystusa. 2. Dla pobudzenia wiernych do ustawicznego wielbienia tegoi 
Chrystusa, za wielkie dobrodziejstwo dla nas wyświadczone, jakiem jest odkupienie 
nasze. 
Nies:zporl/. W dawnych czasach z przyczyny długiego naboieństwa zajmującego 
godzinę nieszporną, w Wielk'ł Sobotę Nieszpory się nie odprawo wały Na tę więc pa, 
miątkę teraz, chociai w tym dniu naboteństwo z rana się odI)rawuje, Nieszpory są bar- 
dzo krótkie i zaraz po Komunii kapłaDskićj we Mszy B. się ślliewają. Zastępują one 
one Antyfonę Communio i modlitwę Postcommunio, które w kaid ej mszy przed Ite 
missa est się odILawiają. 
Ubieranie Ołtarzy i KOBcio161D. Od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty po 
Świątyniach, na znak smutku Kościoła. Ołtarze porozbierane zOlItają. W tym zaś dniu 
Świątynie Pańskie ubierają się jak najozdobniej 1111. znak radości z doczekanego tryumfu 
Chrystusa ze śmierci. przez chw:Jlebne Jego zmartwychwstanie. Kościół Ś. napomina 
razem wiernych, aby katdy ile mote do ozdoby SwiątYD Pańskich się przyczyniał i aby 
zdobiąc Swiątynie. wszelkiego tl!t rodzaju cnotami dusze swe przyozdobić się starali. 


o przygotowaniu do chrztu w pierwszych wiekach z; dorosłymi 
czynionem. 
Nim dorosłych przypuszczono do chrztu, .uczono ich wprzód początkowo wiary 
i sposobiono do życia chrześcijańskiego. a od tl!j nauki katechumenami zwani hyli. Kate- 
chumenat czyli szkołę Aleksandryjsklł wsławili lJrzeaacni mistrzowie: Panteon. Klemens 
Orygenes, Heraklas, Dyoni
yjusz. Przyjęcie w liczbę katechumcnów zwykle uroczyście. 
rzadko prywiltnie się odbywało. Przyjmujłc na katechumenII. żegnali go kapłani. a po 
nich niaeli klerycy i kmotrzy; poczl!m przełożono mu w krótkości artykuły wiary 
i prayk..anillo. Gdy odpowiedział, te wierzy w te artykuły i chce przykazania zachować, .. 
katecbumena był uznany. Na trzy k!asy dzielono katechumenów. Nowo przybyli składali - 
pierwszą klasę słuchających (audientes) zwaną. Dyjakon lub kleryk wyładał im nauke 
Była to niby szkoła początkowa. chrześcijaństwa. Wolno im by.o takie wchodzió do 
kościoła, słucha
 czytania Pisma ś. i kazań Biskupa lub kapłana. Dobre sprawowauie 
lIiQ "pierwszej klasie było zasług'ł IJOstąl'ienia do drugiej. klasą czyli stopniem 
klłclllqcych (substratorum) zwanej. Tę promocyj,. dawał Biskup. 1'0 Ikońcaonem kaza- 
niu uklekali. a kapłani kładli na nich ręce, i czynili modły, na które oni wraz z wier- 
nymi odpowiadali: AMen ('zyli. niecb si
 tak stanie. Mogli być przytomni nllo pacierzach 
kościelnych: zqd Pater i Credo odmawiano pocichu, co lIię dotąd dla starożytności 
zachowuje; albowiem pierwsi chrześcijanie. żeby świętości nie wystawia
 na pośmie- 
wisko, w heczach ,;:eligijnych ścisły zachowywali lekret (diliciplWa arcani).
>>>
. 


869 


Do dnia dzisiejsIego w układsie wschodnim po kazaniu dyjakoD zapowiada, je 
odt'ł d niewiernym w kościele zntJdować się nie wolno: dlatego po wezwaniu ich do 
modlitwy na słowa dyjakona: katechumeni, módlcie się i wy, wierni, módlcie się sa 
katechumenów, lud odpowiada: Panie zmił
 lIię. Poczem Biskup daje im swoje hłogo. 
sławieństwo, a dyjakon wzywa, aby ust'łpili w pokoju. Na niejakiś czas przed chrztem , 
pOluwano ich do trzeciego stopnia, ci zdatnymi czyli usposobionymi (competentes) zwani 
byli. Miljjsce ich równie jak i poprzedztJ,cych było w przysionku kościoła. Cwic.yli 
się w pokucie, w modlitwach i umartwieniu, zamieniano im dawne imiona na chrzll- 
icijań9kie, brane s imion Apostołów, męclenników lub innych świętych. B.skup, kapłan. 
albo teł i ojciec ohrzestny lub matka nalnBclali je, a przytem kalano im się dla za- 
chowania karności kościelnej spowiadać. nie dla potrzeby sakramentalnej, ale dla obu. 
dsenia talu. 


!!5.
 


o lłIę
e I Śmlcr
1 \-anft :NaszelJO "-czusa Uhr)'st.usa. 
Treśc! 


Pan nasz Jezus Chrystus chciał ponieść mękę dla chwały Boga i naprawy dzieła 
uassego zbawienia. które grzech zniweczył. 
Pozwolił więc Źydom niewdzięcznym i zaślepionym wywrzeć przeciw Niemu 
Iwoję nienawiść i zazdrość. 
Jezus Chrystus wycierpiał na QUszy i na ciele męki najokrutniejszej umarł na 
krzy tu ; a przez swoję mękę i śmier6 dokonał dzieła naszego odkupienia. 


. 


Teksty wyjęte z Piśma Swiętego. 
.Oliarowan jest, it sam chciał." Oblatu. e." quia ip.e lIo1uit (!zaj. LIII, 7.) 
..Jam przyszedł, aby tywot miały, i obficiej miały." Ego lIeni in mundllm, ut IIitIUl 
lIabeant et abundantiu. lIabeant. (Joan X, 10). 
"Wychowałem .yny i wywytszyłem; a oni mię wzgardzili." Fili08 .lItrilli et IIZal- 
tOll1, ip,i alltfllll .prflllertl"t lIIe. (lstJ, l. 2). 
.Przebodli ręce moje i nog. mojej policzyli wszystkie kości moje.. Fod.rtutt_ 
.... "'fIAl et pedel lIIell8, dinllllleraven",t omnia 0..0 mea. (Psalm XX I 17). 
. Wykonało sięl' Con.lI_tum e.,1 (Joan., XIX, 30). 
"Uspokoiwszy przez krew Krzy!, L,dż co na ziemi, b,di co w niebiesiech jest.- 
PacificGIU per .angllin... CMlcie, .ive qllae tli terrie, .ille quo. in coelie ...nt. (Coloss. I, 20). 


Teksty wyjęte z Ojców Kościoła. 
.() wielkie widowisko! lecz jeteli bezbotność patrzy na nie. jest to wielki przed- 
bliot wzgardy. Jeteli pobotność, wielka teJemnica. Bezbołność widzi tylko króla te- 
atralnego. nios,cego krzy! zamiast berła; pobotnoić widzi prawdziwego króla, który 
rzeczywiście diwiga dreewo, na któr6m ma bydi ukrzyiowany, ale drzewo krzyła, które 
kiedyś jaśnieć będzie na clole królów. Knyt obudsa wzgardę bezbotnik6w j ale w nim 
serca iwiętych znajduj, chwałę.- Grand. .p«tGcIIllI., .ed .i .pectet impietG8, grtMItU lłI. 
dibri_. Si pietG8, grand. "'y.terł-. Si .peclet i.pUtGl, lIidet rege". pro lIirga regni li- 
9'1- ...i porta,.. nppliciij .i pietG8, lIidet reg_ bajulant... lignlllll, ad ."".t i,.-.fif/fl1ld_, 
fIIOd,/i:nlrue _t etiana ill Ironii"," "',9II1II: ... eo .".,."..dlU OCIIlie ilnpiorulll ia Po gloria. 
tww __t __ ....ctortIIII. (8. AUłUItiII, Tract. XVII ill JOIII). 


ł7
>>>
. 


8 O przedziwna potęgo krzyła! o niewypowilij}ziana chwało Męki Pański6j. 
Krzył jest trybunałem Pana, sądem świata i władzą aamegot Ukrzyżowanego. Zaiste 
o Paniel -,vszystkoś ściągnlj.ł ku sobie, i gdyś przez cały dzień wyciągał r
ce ku lu- 
dowi niewierzącemu i sprzecznemu, świat otrzym
ł łaskę wyznauiu majestatu Twego." 
O admirabili8 potmtia crucu / o ine.ffabilia gloria pasaionia / in qua et tribrmal Domini, et 
jwdici..". flłUndi, poteBtas est crucifizi / Trazilli mim, Domine, om"ia ad te, .t cum ezpandia- 
au tata die man,", tuas ad populu", non credcntem et contradicentel/I tibi, co1!fttendae majuta- 
ti,l t_ a.mu", totus mundu", accepil. (S Leo. Serm. VIII. de Pasa. Dom). 


w S tęp. 
. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego 
jednorodzonego dał.- (Ś. Jan. III, 16). Sic 
Deus diluit ",undum, ..t Filium auulll ..ni geni- 
. 
 daut. (Joan. III, 16). 
.Pojąwszy dobrże rzeczy dotyczące wcielenia Syna Bożego. jego życia i czynów 
na świecie, który oświecił i zbawił: poznać nam teraz. zeba jego mękę i śmierć. Cier- 
P'" i UJIlierlijłc Ila krll\fżu, SJowo wcielone okupiło ludzi grzechu, i chwałę przynio- 
sło Ojcu swemu. Posłuszeństwem 8wem aż do śmierci uspokoił Niebo i ziemię, i do- 
konał zarazem dzieła sprawiedliwości i miłoaierdzia. .. 


Podział. 


Zastanówmy się naprzód, dla czego Pan nasz Jezus Chrystus musiał cierplec 
dla odkupienia świata, i zobaczmy potem. co cierpiał: to będzie przedmiotem i podzia- 
łem "niniejsz6j nauki. 
t. Ze wszystkiego. co dobroć Bog
 uczyniła dla zbawienia człowieka. od porzą- 
tku Bwiata, nie masz nic bardziej ukrytego, głębszego 'Ii' m'ldrości, ani tei przedzi- 
wniejszego, jak tajemnica Krzyża- Jezus Chrystus, Syn Boty. zabity dla odkupienia 
rodzaju ludzkiego: cóż jest większego, co bardziej zdumiewającego? Cud jest tak 
wielki, tajemnica tak ukryta i tak daleka od pojęć naszych, że ci, którzy zasłużyli 
na opuszcenie od Hoga, którzy zamknęli przed. światłością wiary 8we oczy i serce 
..woje, p..ekłlldając Bad tę świaUość słaby rozum swój. uważali za głupstwo to. co 
my, którzy przez łaskę jeateśmy wierni i wierzący, uważamy za mą.dcość DI
jdoskonal- 
ut i godał Pam' Boga. . 
W rzeczy sam6j, co sobie :takładała mądrość bOlh w d.iele. odkupienia naszego. 
DW.1\II60ay, a mianowicie: naprzód. chwałę Boga;_ powtÓ1"6. zbawienie nasze. Lecz, 
ieby zjednać chwałę Boga. którł guech zdeptał nogami, trzeba było &ł\dość uczynić 
sprawiedliwości Boga, powetować krzywdy w)1rli!4dflone Mu przez ludzi; aleby zbawić 
rodzaj lulkki, naleiało Boiągnl}ć nań obfite miłosierdzie Pana. Odkupienie wymagało 
poeto młdrości. i miło.tici, któJ;eby pogodził:y IIUlll.zem spra.wę. spl'&wiedliw06oi Hoga 
ze 8prawą miłosierdzia jego. Dzieło odkupienia zamyka w sobie dzieło najwyż8zego 
miłosierdzia, prawdziwie godnego Pana Boga, i dzieło ścisłej sprawiedliwości. godnl!j 
także 8prawiedliwości P.n&. Boga. 
Jeżeli zastanowimy się, w rzeczy sam
. lIad karą. na jaką zasługuje grzech 
człowieka, będziemy musieli przyzuać, illo zasluguje na karę nieskończonł, tak bo- 
wj
m jelt ciętki ze względu na obra:.:ę wyrządzoną latocie nieskończon6j. A poniewat 
grzljch człowieka n,ie może być ukarany karł nieskończoną. ja,k tJlko w j6j trwaniu, 
Bóg w rzeczy saml!j, uk"rał go karą piekła, która jest wieczną, to jest. bez granic. 
pod względem trwania. Zobaczmy teraz, jakjm sl!osobem nieskończona wądrość Pana 
Boga, nie chcąc zgubić nas bez ratunku, znalazla sposób zbawienia nas, przy zacho- 
waniu s1ioich praw. bez najmnił'js
ego wszakże obratl!nia praw miłosierdzia. O cudo- 
wny wynalazkn mądrości Boga' co widzę' Krzy t I Boga ukrzyowanegol . k, oto 
jest.' WJeuca w'łdroBci bOllki
j i z\ldzi okupienia Ilasze

'
>>>
37t 


Bóg staje się cdowiekiem, aby mógł cierpieć; cierpi w rzeczy ..m
j, i umiilra; 
ofiarnje Ojcu swemu, dla zgładzenia grzechu. naszego, swoje cierpienia i śmierć swoję. 
Ta ofiara jest ceny nieskończonej, Bóg odrzucić jej nie mote; przyjmuje j" a wów- 
czas jego sprawiedliwość zupełnie jest zaspokojona. Dług grzechu według sprawiedli. 
wolici wypłacony został. Krew .Jezusa Chrystusa zmazała cyrograf potępienia naszego. 
Wziął on na siebie wszystkie grzechy nasze i dzwigał cały cił:tar gniewu Niebieskiego. 
Wykonało się. Sprawiedliwość Boga jest zaspokojona wykonaniem tej wielki
 ofiary. 
Ale zarazem miłosierdzie odzyskuje wszystkie swoje prawa. Nie powści

ą: jut go 
nieomylne wyroki sprawiedliwltści, i łaska spływa obficie na ludzi dla ich poświę- 
cenia i zbawienia. Bramy niebios stoj, otworem, synowie Adama mog
 wnijśd:£ do tego 
przybytku szczęśliwości, który był dla nich zgotowany, i zkąd wygnał ich grzech. O jak 
potętnlj. jest krew Zbawiciela l "Gdzie grzech obfitował, mówi święty Paweł, łam ła- 
ska jeszcze obfitszą się stała.. Ubi abundallit delictum, euperab""dallit gratia. .Zkąd 
pochodzi, o Bote mój, woła święty Anzelm, te przez litość dla nędzy mojej, tak da- 
lece zdajesz się być człowiekiem w cierpieniach, jakie znosisz dla mnie, .łe, jakbyś za. 
pomniał, it jesteś Bogiem. II Unde hoc. Dem meus, ita compaterie ",ihi, uhibuie hominłlll, 
ut quodammodo lIidearie oblivieci quod Deue .i.! (8. Anselm). O miłosierdzie nieskoń- 
czone, o sprawiedliwości niewygasłal mądrość boskiego Zbawiciela pogodziła was; 
chwała przywrócona Bogu, zbawienie przywrócone cdowiekowi, wszystko się wykonało; 
miłosierdzie i prawda potkały się z lObIł; sprawiedliwość i pokój pocałowały się. Mi- 
eericordia et lIuitae obviallerunt eibi, jmtitia et paz oeculatae eunt. (Psalm., LXXXIV. 
lt); piekło drzy, Niebo przyklaskuje I" 
2. Ale niestety l ilej to dzieło odkupienia naszego k08ztow$ło Synowi Botemu! 
lIet cierpień poniósł, i jak okrutną była śmierć Jego! Cierpiał Da duszy i Da ciele 
wszelkie boleści. Męka Syna Botego jest kielichem goryczy, który Jezus Chrystus wy- 
chylał at do dna. Zwatmy naprzód, co cierpiał Da duszy. 
ł'ierwszem cierpieniem duszy jego, było wiedzieć i widzieć, te ten lud tydowski, 
który tak bardzo On miłował i dla którego mianowicie przyszedł, będzie Jego oska- 
rzycielem i katem. No. enm mie.ue nui ad OVfJB qua. perierunt dom", lerael. .Nie }fJBtBI/I 
podali, jedn{) od owiec, kt6re :l!iinGlg. domulzra.lekiego." (Math, XV, 24) To naprzód utra- 
-piło duszę Jego nad wszelkie wyraienie. Na dawno przed samym wypadkiem, utaJał 
się na tę niewdzięczność przez ust swojego Proroka: .Oddaliłeś ode mnie Z'IleJome 
moje, uczynili mię obrzydzeniem sobie. Jestem podan i nie wychodziłem; oczy moje 
zemdlały dla nędzy." Lange feciati noto, meoe a"'.; po,u_nt me abomination_ .ibi; t,..- 
ditu .um et non .grediebar; oculi m.i languerunt prae illopia. (Psalm., LXXXVII, 9), Za- 
iste, jak bolesne pociski przeszyć musiały serce boskiego Mistrza, gdy słyszał wrzaSki 
Źydów rozzłoszczonych na niego, ich obelgi, naigrawania, szyderstwa bezbo!nej Idy 
widział tych nięwdzięcznillów, przychodzlłCych do Ogrójca Gethsemani; gdy 1ijrzał Bit 
w ich mocy, gdy był skrł:powany, włóczony do Slłdu, policzkowany, biczowany. oplwany, 
cierniem koronowany, ltony ai do ostatniej cbwili prAez swoich spół.iomków, braci, 
przyjaciół I dla których bez odpoczynkn wykonywał na.jświętsze uczynki! Gorzklł stała 
się wtedy Jego boleść i dusza jego stała się smutnlł at do śmierci. 
Drugiego cierpienia duszy Jezcsl!. Chystusa były powodem rozproszenie się i prze. 
widziana uciec.b uczniów jego. Zamiast towarzyszyć Mistrzowi swemu ai do śmierci, 
jak byli powinni, i jak jedeli z pomiędzy nich Piotr, naczelnik Apostołów, przyrzekał, 
uczniowie przelęknieni na widok tołnierzy i jydów, nieprzyjaciół Chrystusa, wszyscy 
pouciekali. Rzekłbyś., iż się zawstydzili wtedy Tego, który powinien był stanowić 
całł ich chwałę i te tałowal., ił byli jego uczniami. To opuszczenie przez swoich, 
zasmuciło Jeznsa Chrystusa więcej, nit wszystkie obelgi tydów. "Stałem się obcym 
braci mojej, i cudaoziemcem synom matki moj
, mówi On z Prorokiem. I czekałem, 
\toby się społem smęcił, a nie było; i ktoby pocieszył, a nie znlazłem.- EztranllU 
f
tll.' ,UIR f,.atribll. meie., et e..etinui qui eimlll contri.tar."'r, et non tilit; et qui C07llollłr.tu,., 
et non inveni. (Pljflm., LXVIII, 9, 21). Ol jak takie tchórzostwo uczniów bolesnem 
było dla serca Mistrza boskiego I jak pomnO.łyło cierpienia Jego! czyli! niecierpielibyśmy, 
'7-
>>>
872 


we dwójnasób, my taUe, gdybyśmy śród doiwiadczed I które nas tak cZQsto pr.ygnia- 
taJ, w tóm tyciu, pozostali sami bez pnyjaciół, bez pocieszycieli; gdybyśmy byli opu. 
If:czeni przez tych właśnie, na których liczyliśmy naj1fięcej, przez najlepszych przyja. 
ciół naszych, przyjaciół, których kochamy teraz, którzy zdaj, się stanowić z nami je- 
dno i za których cierpielibyśmy tak chętnie, gdyby potrzeba było dla ich szczęścia! 
Cierpienie Jezusa Chrystusa było więc bardzo okrutnl!m i nader głęboko przeniknęło 
Jego Bercel 
Ale przypatrzmy się innym jeszcze cierpieniom duszy jego, o ktorych wiedzieć 
motemy. Patrzecie Jezus Chrystus cierpi, widząc grzechy nasze i grzec!by świata całego. 
ł abyśmy zrozumieli dobrze wielkość i cię
kość cierpienia wewnętrznego, które mu 
sprawia ten widok, zwa
my spólnie z świętym Tomaszem, te boleść grzechu wynika 
z dwóch źródeł: ze światła, które mądrość Boga rozlewa w nas i dlije nam poznać 
złoić i ciętkość grzechu, i z miłości Boga, miłości, która wzbudza w nas boleść i tal, 
taśmy go obrazili. Otót nie było i nie będzie nigdy światła ty wszego, jaśniejszego, 
ani miłości gorętszl!j, jak światło i miłość, któremi Pan nasz Jezus Cbrystus był na- 
pełniony; a zatl!m, nie było i nie będzie nigdy boleści daleko więklzl!j, głęblzl!j, do- 
tkliwszl!j, ostrzejszą zaprayionej goryczą, nad boleić, którą przepełniała się dusza Je- 
zUla Chrystusa, na widok nieprawości naszych i wszystkich nieprawości całego iwiata. 
Te nieprawuści widział On nietylko w nas; widział je w sobie samym, poniewat wzi,ł 
je na siebie, przyjął odpowiedzialność za nie, i w krótce miał je. zgładzić. Izajasz 
mówi, w rzeczy samej, te .Pan włotył nań nieprawość wszystkich nas." Po,uit Do- 
minu, in fIO inilJuitattm omnium no"rum. (I,ai., LIII, 6). Z tej więc strony, boleść Je- 
zusa Chrystusa była niezmierną. Posłuchajmy świętego Tomasza: .Chrystus, mówi on, 
cierpiał za grzechy wszystkich lud
i; a boleść ta przewytszała w Nim wszelkie cier- 
pienia wszystkich innych serc, tak dlatego, te wypływała z mądrości i miłości be.,; po- 
równania większych, jako te
 dlatego, te miała za przedmiot powszechność grzechów 
iwiata całego, według tych słów Izajasza: Zaprawdę: wziął na się cierpienia nasze." 
Cllri,tw doluit pro peaatil omnium aliorum; IJlli dolor in Chri,to ezcell/it omn.m dolorem 
evju,cumlJu, cOlltriti, tum lJuia ez ,na jor. I/api.ntia .t caritate procel.it, lJuibu. dolor Clł"triti- 
on;' aug,tur, tum lJuia pro omlłibulI ptccali. .imul doluit, IItcundllm i"ud lllaiae: Ver, longIl- 
_ nOlltrOll ipll' tulit, a p. q. 48. a. 4). 
Naostatek, najwy
szl!m cierpieniem duszy _usa Chrystusa było widzieć, te 
krew odkupienia przelana będzie nadaremno za bardzo wielką liczbę grzeszników. Gdy 
kto cierpi za wielk, sprawę, szczęśliwym jest, te się poświWca, poniewat krew, któr, 
przelewa, jest ofiar, pokoju, hołdem sprawiedliwości i powodem do wieczn
 wdzię- 
czności i wiecznl!j sławy. Ale umrzeć za niewdzięcznych, przelać krew własn, przez 
miłość, a nie wzbudzić w mnóstwie serc, tym czynem wzniosłl!j miłości, innych uczuć 
prócz obojętności, a nawet nienawiści: nie jest-te to umierać dwa razy? Otót, Pan 
nasz Jezus Crystus doświadczał tego podwójnego konania w męce swojej. Widział, te 
krew, któr, przelewał przez miłość, spada jako niezmazane przekleństwo na wielk, 
liczbę głów; a boleść Jego była tl!m większ" te miłość Jego miała być tam więcej. 
niepoznan" ł 
e miłosierdzie Jego wywoła tl!m surowsz, sprawiedliwość I 
Zjednoczmy się przeto z cierpieniami wewnętrznemi Jezusa Chrystusa, pocie- 
Bzajmy boskiego Zbawiciela, nie czyńmy bezowocn, ceny krwi Jego; a wytrwawszy 
pospołu z Nim, cierpienia w duszy naszej, poznajmy jeszcze, abyśmy korzystali z nich 
i naślardowali one, o ile mo
emy, cierpienia, których doświadcza na ciele swojl!m. 
Zastanówmy się nad czterma głównemi cierpieniami ciała Pana naszego JUlusa 
ChrystUla. Naprzód, nad Jego biczowaniem. U Piłata, rzymskiego rz,dcy Judei, Je- 
zus Chrystus był biczowany. Piłat, dla uspokojenia Żydów, nakazał to biczowanie. 
Przywiązano więc Jezusa do słupa, zwleczono zeń szaty, a 
ołnierze bez liłości Izar- 
pali róz;gami niewinne Jego ciało. Krew płynęła; rany pootwierały się i przyczyniały 
boskil!mu Zbawicielowi nlijdotkliwszych boleści. Jezus atoli nie u
alał sięi wytrzymy- 
wał ból cierpliwie, poniewa
 miłość czyniła Mu znosn, karę biczOWIWia. 
Powtóre, Jezus był cierniem koronowany. ŻołnieJ:ze .pletli z ciernia koron,
>>>
171 


i włojyIi j, na głowę Chrystusa. Krew plynęła znowu z 
 dostojn
 głowy, którł 
chwała bóstwa rozjaśqiała promieniami swemi. Figurł t
j korony był krzak ciernisty, 
gdzie uwiłzł baran, którego Abraham zabił na ofiarę, w miqjsce syna swego Izaaka; 
. tudziet inne jeszcze symbola zakonu Mojjeszowego. Co do nas, miłujmy tę koronę, 
i przekładajmy j, nad najbogatBze korony królów ziemskich. poniewat jest zbroczona 
krwił Boga; a kto jł nosi przez umartwienie chrleścija6skie. bierze udział w króle- 
.twie Jezusa Chrystusa, 
Potrzecie. zll.stanówmy się nad dźwiganiem krzy ja. Według czcigodnego poda. 
nla, Jezus przygnieciony jego ciętarem, upadł trzy razy na drodze wiodlfC
 na góro 
KaIwaryję. EwangieIia przytacza, te Szymon Cyryncjczyk. ojciec Aleksandra i Rufusa, 
bez włtpienia uczniów. Zbawiciela. pomagał mu w t
m ciętki
m dz;iganiu krayta. 
Jeteli Jezus Chrystus upada, jeteli pozwala. aby Mu pomagano, to nie dlatego, itby 
Mu sił zabraklo; ale chce nas uczyć t
m, ile cierpi za naB, i dać nam zrozumieć. te 
powinniśmy brać udział w Jego pracach i c:erpieniach. jeteli chcemy być uczeBtni- 
kami Jego chwały. 
Nakoniec, JezuB Chrystus był ukrzytowany. Oprawcy 
owbijaIi w nogi I ręce 
jego grube gwozdzie. Rany Mu się pootwierały, krew płynęła obficie. Pallłce pragnie. 
nie przysporzyło do tych wszYlItkich męczarni, jut tak okropnyoh, now
j' katuBzy ; 
a JezUI. składajłc Bogu Ojcu cierpienia IIwe w ofierze za nas. modl,c Bię za swych 
nieprzyjaciół, i pocieszajlłc IIwoję matkę i ucznia naj ukochańszego, którzy stali pod krzy- 
tem, skonał. Wszystko Bi9 wykonało; sprawiedliwość ze strony Boga Ojca. miłosier. 
dzie ze strony Syna. a złośĆ i niewdzięczność ze strony ludzi. 


D O m ó w i e n i e. 


Któt nie będzie wzruszony naj!yw,zlł wdzięcznościł, za łaskę odkupienia, którł 
Bóg wyświadczył ludziom przez' Syna swego Jezusa Chrystusa I któżby nie miłował 
Tego, co nas tak bardzo umiłował I któtby się nie brzydził grzechem, który był przy. 
czynił tylu boleści i przelania krwi tak nieoszacowanĄj. .. Tak. woła wielki Apostoł. 
Bóg własnemu Synowi swemu nie przepuścił. ale go za naB wszystkich wydał." Pro- 
prio Filio .uo 110" pepercit, .ed pro 1I0bi. OI/I"ib.,. trlJdidit illum. (Rom. VIII, 9:l). Skoń- 
czmy, powtarlajlfc inne jeszcze słowa świętego Pawła: ..Jeźli kto nie miłuje Pana na- 
Izego Jezusa Chrystusa, niech będzie przeklęty''" (1 Cor. XVI. :l2). 


Szczegóły Historyczne. 
Popili UB Rzymianin, zapewne konlul tego nazwiska, obwiniony o Ibrodnię. Bka- 
lany by na śmierć przez senat. Cycero, ksi,że krasomóstwa. bronił Bprawy PopiIiusa 
a mowa jego była tak wzniosła, tak silna, ta porywajłca. te wyrok senatu. zmieniony 
został, i PopiIius uniknł' kary śmierci. Niedługo potem skutkiem zmian losu, tak 
częstych w sprawach ludzkich, Cycero z kolei skazany był na śmierć przel Antoniu- 
IIz'" Nikt nie zdobywał się na odwagę być katem Cycerona, męta. który krasom6- 
IItwem i cnotami tak wielkie przysługi wyświadczył rzeczypospolit
j. Nie masz zaiste 
nikogo, ktoby nie wyobra!ał sobie, ile PopiIius smucić się musiał nieszczęściem tego, 
komu winien był tycie i ktoby nie pomyślił zarazem. te ohydnej czynności kata Cyce- 
rona, pod żadnym względem nie mógłby domagać się Fopilius. Otót Popilius, sam 
jeden z pomiędzy Rzymian, oświadczył, iż wykona wyrok AntonijuBza ptzeciw Cycero. 
nowi, i naj.romotniejsze ojcobójstwo sromotniqjszem jeszcze uczyni najczarniejBz, nie. 


.) ()l cero (Oice.O? .Mer.uua Tulliua) m6..... i p.....nik "ym.1I:i u.omil .iO 8. 8tJ'c.nia 108 .. p..ed 

. Ch., ... Arpinum, ... lD1e6c.e l.tyilskiem, pochod.ił. .oduny naleqc6i ds .tanu I'J'cs.shiego. Wymo.... 
J.go ołuly dotlld .. ....6. ... .krasom6wstwie. Zabitl d. 7. Grudni. 48 .. praed Chr. Gło"'\j Clce.o... i ..ee 
· .okun Antonijua.. pnyblto na tlij a""'4Ij m6WDioy, a k..ł Diegdl' niepo.ó..n.u. ...1"'0.... .ach..,.cał 
l _oa.a ałucl1aca6... 


.
>>>
374 


. 


wdzięczności. I.. . Ale czylij i my. my wszyscy grzesznicy. nie byliśmy skazani na 
imierć wiekuist.? Czyli
 B6g Zbawiciel nie okupił nas cen.. nw jut marnego kraso- 
m6stwa. ale najdrołslej krwi swoj(d? A ten Zbawiciel. ten Jezus Odkupiciel, ochrze- 
ścijaniel czylit nie jest ofiar. niewdzięczności waszej i złości waszl!j. gdy dopuszczacie 
się grzechu śmiertelnego! Niestety! ilut Popilius6w niewdzęcznych i wyrodnych wy- 
konywa na swoim wybawcy wyrok wielkiego burzyciela. świętokradzki wyrok szatana 
i sp6lnik6w jego I. . . . 
Rzym. I(r6d Papietów i stolica świata chrześcijańskiego, posiada starotytne zwa- 
liska, zwane Kolyzeum. Tu za c:zasu prześladowań. wyrzucano świętych męczennik6w 
na potarcie zwierzętom drapietnym. Długi czas to miejsce, zbroczone krwi. męczen- 
nilt6w, kt6rl!j z
howało ślady, było przedmiotem czci dla chrześcijan. Ale ze zmniej- 
szeniem się wiary, stało się powoli ruin. z1l'ycżajn_.. jak wiele innych szacownych zwa- 
lisk starego Rzymu męczennik6w. Papiet Benedykt XIV. przenikniony uszanowaniem 
dla tego pomnika wiary ojc6w naszych. opasał go kratą telazn., i ozdobił wewnątrz 
kapliczkami. w kt6rych.znl\iduj. się malowidła, wyobratające mękę Zbawiciela. Ten 
wielki Papiet nadał odpusty wszystkim. kt6rzy odbywać będą w Kolyzenm Drogc 
Kr1lyżowq. Błogosławiony J6zef Labre przepędził wiele lat pośród tych zW/llisk świę- 
tJch. i pilnie tu odhywał naboteństwo Drogi KN.yiowij, kt6rego popularności wyr6- 
wnywa tylko doskonałość, jak. w sobie zamyka. 


e 0C:: 


Okolleznośel, które poprzedzftl)' s8nlą m
k
 ..ono 
n08Ze@jO Jezusa ł::llrystusa, Jcr;o te,sklłotR śmiertelna 
w O@jról
" Olh....ym, I 
tRcyJe w różlł)'cll sądaelt, 
dokąd "o Z)'dzl wodzlłl. 
Treś
. 
Jesna ChryBtus cierpiał za nas: jakie Bił gł6w:J1I okoliczności Jegu męki? 
Trzymając się opisu EWBngielist6w. opowiemy Wieczerzę Pańsk.. zdradę Juda- 
B?a, tęsknotę śmiertelną Jezusa w Ogr6jcu Oliwnym: to będzie pierwszą częścią krwa- 
wego dramatu. w kt6rym sam B6g występuje, a kt6ry obchodżi zarazem Niebo i zie- 
mię. - Jezus stawi się przed sędziami, do kt6rych Go prowadzono. 


Teksty wyjęte z Pisma Swiętego. 
.Stanęli wesp6ł kr610wie ziemscy. a ksilłtęta zeszli się w gromadę przeciw Panu 
i przeciw Chrystusowi jego." .A,tit_nt rlgl' t".,.ae, It princip.. COnV""Mlnt in ,m_. 
adverllU DominIlm, et advlr.... Chri.tllm .jll.. (Psal.. II, 2). 
:II "Pójdę do g6r'y mirry, i do pagórka kadzidła." Vmi ad mOlltem "'.ł'rrlaa, It ad 
colI"" thuris. (Cant.. IV, 6). 


Teksty. .wyjęte z Ojców Kościoła. 


,.Smutny był, albowiem nas opulzczał, dziateczki lwoje. Jak zaś odwajnie 
szedł na śmierć I świadcz, o tl!m wypadki następne. Wychodzi na spotkanie szukl\ią" 
cych go, pokrzepia ich, uspakaja, ośmiela. Przyjmuje pocałunek zdrajcy (Judasza). 
Zaprawdę rzec mojna, te smutnym był lie względu na Bwych prześladowc6w, o któ. 
rych wiedział, te karani będą za świętokradztwo. Dlatego m6wił: .OJdal ten kie- 
lich ode mn:e," Ilie., żeby B6g, Syn Bojy, lękał się śmierci, lecz nie chciał, łeby z Jego 
prsJcayny nawet źli Bzli na zatracenie.« Tri8ti., erat, 'luia no. part'lIr? relinquebat. 
GNtlrulll 
 umtant". .e 
ti obtllllrit COIII'!llHfttio d.c:larant: gtUJIIdo!lllidem !luderm,i.
>>>
lR6 


... 


e 


obuli ecurrit, turbatO/ł eo7ffirmal/it, trepidO/ł prol/ocal/it. Proditor/lłlł OIC,," dignation, ....ccpit. 
N,c iUud itilltat a 1/.,.", IIi tri.tu erat pro pflrllecutoribu. ...u, quOl IIci,bat immanu lIacrilegii 
po,nalł daturo.. Et ideo dizit: Transf.r launc calice. a _, Ron quia Deu., Dei Filiu., 
RIOrtCJII timebat, lI.d quia nec malo. pro lU perir. volebat. (8. Ambros. pomJllent. in S. . 
Luc. I X, c. XXII). 


W 8 tęp. 


.(Jezus umiłowawszy owe, którzy byli na świecie, do końca 
je umiłował" Uum diluiu,t IlUO., qui flrant in mundo, 
in fiR'. diluit .0.. (Josn., XIII, l) 
O jak niezmierną miłość okazywał nam Pan n8BZ Jezus Chrystus! nietylko BW 

ę człowiekiem dla nWl, nietylko przez lat tr.ydaieści tył w ubóstwie i odosobQi.s- 
niu, a przez trzy lata opowiadał Ewangelię, i czynił cuda, na katdym kroku diJłc 
dowody rniłosic1"nej. dobroci lwojej , tudzież potęgi nieskończonej; ale chciał jeBzae 
cierpieć i umrzeć za nas. Rozważl\imy więc z pokorną pilnością i miłościł wdzięcznł, 
mękę Pana naszego Jezusa_ ChrystuBa i jego śmierć odkuplij'ł"ą. W niniejszej nauce 
przypatrzymy się niektórym zwłaszcza Bzczegółom blitej, .Iastanowiws:o:y się poprzednio 
w oiólności, nad męką i śmiercią Syna Bożego. 


Rozdział. 


Mamy dziBiI\i przed sobł-: l. Ostatnił Wieczerz\! PańBkł; - 2. tęsknotę śmier- 
telna Jeauaa Chrystusa w Ogrójcu Oliwnym i zdradę JudaBza; - 3. JezuBa ChrYlltuiijlo 
Btawionego przed Kaifaszem i Piłatem. 

. Olltalnia Wi(JC%,rza Pańska. - Jeżu.s, mówi święty Jan, wiedzłc, it przyszla 
godzina Jego, że czas posłannictwa Jego już się wykonal, i że wkrótce ma przejśdź 
z tego świata do Ojca; JezuB, zawsze przenikniony miłości, ku ludziom, umiłowawszy 
swe, którzy byli na świecie, do końca je umiłował, to jest, do ostatniej chwili życia 
swego: i at tlu zbytku miłości. Dlatego tet pozwolił 2ydom schwytać siebie, udr\!- 
czać mękami i ukrzJtować, bo śmierć Jego była dobrowolną. Mógł wymknąć się Ży- 
dom; czyliż nie był wszechmogącym? czyliż nie miał na swe rozkazy aniołów niebie- 
skicb? czylit nie był mocen zdziałać cudu i uniknąć wściekłości nieprsyjaciół swoich? 
Ale nie, chce cierpieć za nasi miluje nas, trzeba. iżby dał nam tycie swoje i wydarł 
nas tym sposobem panowaniu śmieroi. 
Żydzi więc nie pokoili się i nie mogli odwlekać dłużeji zguby sprawiedliwego, 
który był dla nich nie miłym. .Zebrali tedy naj wyżsi Kapłani i Faryzeuszowie radV, 
i mówili: Cóż czynimy i albowiem ten człowiek wiele cudów czyni. Jeili go tak ... 
niechamy, wszyscy weń uwierzą: i przyjdł Rzymianie i wezmł naBze miejlIce i naród." 
A jeden z nicb, Kaifasz imieniem, będlj.t: najwyższym Kapłanem onego roku. rzekł 
im, proroklijąl; mimo wiedzy: Wy nic nie wiecie. ani myślicie, it wam jest potytecznlł, 
te!!y jeden człowiek umarł za lUd, a nie wszystek naród zginłł." (Joan., XI, 47-50). 
O bezrozumny narodzie! oświadcz&llz. 
e Jezus wiele cudów czyni. a wierzyć w 
 
nie chcesz; obwiniasz Go o to własnie. dla czego powinienbys Go umewinić i pójśdź 
 
Jego nauk,: IIl1tępiaBz więc siebie samego! Ale z zaślepionqj złości twojej, Bóg przu 
m,drość swQję, wYJ.lrowadzi zbawieni" świata; Ten sprawiedliwy, którego na śmiwć 
skazlijecie, umrze .la caly lud, a nie wszystek naród _ginie. OkupiollJ krwił nieoua- 
cowanł, uniknie śmierci wiecznej, 
Aby schwytać Jezusa, Zydzi musieli użyć pod.etępu i oBtroł..nojci, bo lękali lit 
ludu. Przyszedł człowiek do Qfjwytszych kapłanów i obiecał im za tr.zydzieści 1Ile. 
brników wydać Jezusa. Świętokradzki targ przyjęto i Jud8llz zdradzi Bwojego Nistru. 
Zdumiewacie lIię i wzdrygacie, bracia moi! Tuk jelt, uClel1, Apoltół zdradzi Jezu.. 
Ale ten Apostoł J,ladu
ył łask Boga. miłował dobra świata tego miło.cif łakomc)1; 
Pl e
ożył p. J&ił z znikomy, k óry dajt.1qdzie I nad CZ]lte zioŁO IRtdroi
. kt
e B6i
>>>
178 


przygotowywa dla wybranych swoich. Judasz był złodziejem. m6wi Pismo święte; nic 
wivc dziwnego. te skutkiem głębokiego zaślepienia, jakie sprowadza ła
mstwo. za 
kilkAnaście sztuk irebra sprzedał Syna Botego. 
Dla wykonania zamiaru świętokradzkiego, Judallz z początku taił myśli swoje; 
był obecnym na ostatniej wieczerzy PMskiej i bardzo być mote. te miał uczestnictwo 
w komunii! Jezus siedKiał u stołu z uczniami swymi j we wzniosłych i tkliwych sło- 
wach m6wił im o lwem posłannictwie na ziemi, o ufnoici. kt6ra otywiać ich powinna 
wobec iwiata. DlI\iącego sprzeciwiać się ich usiłowaniom. ale nad kt6rym w kolicu 
tryamf odniosą. Serca wszystl(ich były rozrzewnione. Jezus. łącząc przykład z naukt. 
18m umywał nogi uczni6w. chcąc posługiwać im, i dać poznać wartoić pokory w slo- 
ibie ewangielicznej. DUlza Jego przepełniona była miłością. W rzeczy samej. Pan 
nuz utanowil Eucharystyję ofiarę niekrwaw'ł jego ciała i krwi. Sakrament w kt6rym 
oddtJe lię nalft na pokarm i w nim zawsze mieszka z nami. serce Jego więc było głę- 
boko miotane uczuciami miłości nieskoliczonej . gdy rzekł Judaszowi sł6wo. które na- 
wr6cić powinno było zdrajcę. gdyby czart jnt go nieopanował: .Zdradzisz mię; co 
czynisz. czyń rychlej." (Joan.. XIII. 26. 27.) Bez wątpienia Apostołowie nie zrozu- 
mieli. albo nie słyszeli tych słów: Jezus at do tego stopnia pomk.ł miłość bliiniego. 
Ale Judasz. zamiast błagać o przebaczenie. i tałować za zbrodnię. natychmiast wy- 
sledł ułotyć siV z Żydami o wydanie im swego Mistrza. Wiedział. te JtJzus pójdzie 
do Ogrójca Oliwnego modlić się; często bowiem nawiedzał to miejsce. Jelit-to Gethse- 
mani, Ogrójec Oliwny. tłokarnia oliwy. jak oznacza wyru hebrajski: tu Judasz i Ży- 
dzi zamierzyli schwytać Jezusa. 
2. W rzeczy samej. boski Mistrz po wieczerzy. wzniosłszy Bogu hymn dzięk- 
czynienia. poszedł z uczniami swymi do Gethsemani. Gdy tu przyszli. rzekł do Apo- 
stołów Piotra. i Jakóba i Jana (którymIsa
ym tylko pozwolił wnijśdź z sobą do Ogrójca): 
.Smvtna jest dusza moja at do śmierci: zostańcie tu. 8 cz1ijcie." (Marc., XIV, 34). 
A odBzeclłszy nie daleko. padł na ziemię i modlił się słowami: .Ojczel wszystko to- 
bie jut podobno: przenieś ode mnie ten kielich ("fki f1Iąj(j). Ale nie to. co ja chcę, 
ale. co ty." Trzy razy ponawiał SWt modlitwę, i trzy raiy wewnętrzne przyjvcie krzy ta. 
spełniło wcześnie w sercu Chryltusa boleści Kalwaryi. Tymczasem Apostołowie, za. 
miallt pocieszać Mistrza. spali. Ale oto Judasz Bię zblita. daje Mistrzowi pocałunek: 
był-to znak umówiony z tydami dla wskazania tego. kogo chwytać maj.. Cót Jezus czyni? 
czy odpycha zdrajcę? czy przemawia do niego gorzkiemi słowy t czy strofuje go wy- 
rzutem? Nie. mówi do niego tylko z rozrzewniająct dobroci" któraby zmiękczyła 
1el'C8 najtwardsze: .Przyjacielu. na coi przyszedł? .Amie., ad gllid venutif Zapytano 
I{O: Gdzie jeit JezuI. którego szukamy?" - .Jam jest." odpowiedziała niewinna ofilU'a. 
Zołnierze padli na liemię. rateni boską potVg,. Niebo atoli pozwoliło im dokonać 
Ibrodni. Kiedy Piotr. w spóźnionej gorliwości. chciał bronić Miltza. a dobywIzy korda, 
uderzył sługę najwytszego Kapłani.: . Włót tw6j kord w pochwy. rzekł mu JezuII; 
albowiem wszyscy którzy miecz biorą, mieczem pogin,." I zaral łącząc ze słowem 
przykład, uleczył ranę Malchusa. sługi najwytszego Kapłana. Zamiast wzruszyć si, 
tak wielkt dobrocią, uznać w tej niewysłowionej łagodności. któr, Jezus okazał. oczy- 
wuty charakter bóltwa. Żydzi cbwytl,i, sprawiedliwego i wlok.. Wtedy następuj, 
obelgi. złorzeczenia, zniewagi, któremi Niebo lię wzrusza. 8 piekło się weseli. Mo- 
łnaby rzec. te samit czarci. wyszedłszy z piekieł, silą lię przeJladować Tego. kto 
przy.zedł na zburzenie ich panowania. Żołnierze i Żydzi. narzędzia szatana, wlokł 
teraz Jezusa ChrYIItusa przed Kaifasza. 
3. Faryzeusze, skrybowie i doktorowie Zakonu.'. zebrali. się jut byli w dómll 
Kaifula. W tym trybunale Jezus miał znaleźć tylko oskarzycieli.' nie zaś sędziego. 
Badany o luady sw
 nauki. odpowiada najwytszem' Kapłanowi, ze spokojn. godno. 
ici.. te uigdy nie nauczał potajemnie: Jam jawnie mówił światu; -jam zawsze uczył 
w bołnicy. i w kościele, gdzie siV wszyscy Zydowie schadzllJł: a w skrytości nicem 
nie mówił. Co mię pytallz? pytIJ tych. którzy słuchali. com im mówił. oto ci wiedzł. 
com ja mówił." A idy to wyrzekł. jak idyby obruił najwytlzeio KapłNl8. jedla 


"'"--- 


. 


-....ł...
>>>
877 


z słutebników, stojący tam, dał policzek Jezusowi, mówilj.C : Tak odpowiadasz naj- 
wytszemu Kapłanowi. Mądrość przedwieczua zostaje więc zeltonQ przez niegodnego 
sługę pana bez litości i sprawiedliwości. Odpowiedział mu Jezus: .Jeźlim źle 
rzekł, daj świadectwo o złem; a jeźlit dobrze, czemu mię bijesz?" Co za prostota, 
co za dobroć. co za miłość! O! bez wątpienia, serca ulegną niepokonanemu wpły- 
wowi niewinności prześladowanej? Nie, złe wzmaga się wraz z winą, i zakamieniałość 
następuje po uporze. .Przedniejsi kapłani i wszystka rada siedząca szukali fałszy- 
wego świadectwa przeciwko Jezusowi, aby Go o śmierć przyprawili: i nie znaleźli, acz 
wiele fałszywych świadków przychodziło. A nakoniec przyszli dwaj fałszywi świad. 
kowie i rzekli: Ten mówił: .Mogę zepsować kościół Boty, a po trzech dniach la 
się go zbudować.. Było to przeistoczeniem słów, którc Chrystus wyrzekł, mówiąc 
o swlJm przyszMm zmartwychwstaniu. Mniejszać o to! wszystko jest godziwlJm dla 
nieprawości. . Wstawszy najwytszy kapłan, rzekł Jezusowi: Nic nie odpowiadallz na 
to, co ci przeciwko tobie świadczą? Lecz Jezus milczał. A przedniejszy kapłan rzekł 
mu: Poprzysięgam się przel Boga tywego, abyś nam powiedział, jcźliś ty jest Chry- 
stus, Syn Boty? Rzekł mu Jezus: .. Tyś powiedział, Jednak powiadam wam: odtąd 
ujrzycie Syna człowieczego siedzącego na prawicy mocy BotlJj, i przyrhodzącego 
w obłokach niebieskich." Tedy najwyższy Kapłan rozdarł szaty swoje, mówiąc: Zblu- 
źnił: cót dalej potrzebujemy świadków? Otoście teraz słyszeli bluźnierstwo: co się 
wam zda? A oni odpowiadając, rzekli: Winien jest śmierci. Tedy plwali na oblicze 
Jego, i bili Go kułakami; a drudzy policzki twarzy Jego zadawali, mówiąc: Proroklij 
nam Chrystusie, kto jest, który cię uderzy? Cała noc upłynęła dla Jezusa Bród tych 
okropnych męczarni. . 
4. Związanego Jezusa zaprowadzono do Piłata, rzymskiego rządzcy Judei. Piłat 
chciał uwolnić Jezusa, bo Go uznawał nicY/innym. Ąle ulegając występnlJj słabości, 
w zamiarze zaspokojenia ludu, kazał ubiczować Jezusa. .Oto człowiekl" Eccs hOrllOl 
rzekł, wywiódłszy Go przed lud. Oto takim go gl'lechy nasze uczyniły. Wziął na się 
nieprawości nasze, I jak powiada Prorok, od podeszwy stóp at do wierzchołka głowy, 
nie masz w nim nic zdrowego.. .A plan'a pedi8 1/8que ad vertic8111, non sd i.. 
 8allittU. 
U Piłata 
ydzi takie dali pierwszeilstwo Barabaszowi przed Jezusem Chrystusem. Żądali, 
aby Barrabasz, męfobójca i wichrzyciel, był wypuszczony, a niewinny Jezus skttzany 
na śmierć I Takie pierwszeństwo wielkie ma dla nas znaczenie. Powiada nam. w rzeczy 
samej. !te Barrabasz wyobrata ludzkość występną, zbuntowaną przeciwko Bogu, i mę- 
tobójcz" i te ją puszclają na wolność w chwili, kiedy Syn Boty, biorąc na się grze- 
chy świata. cierpi mękę, pokutlijąc za grzechy, których nie popełnił. My więc jesteamy 
Barrabaszami. Ol płaczmy nad nieprawościami naszemi, i prośmy Jezusa o przeba- 
czenie la cierpienia. których dlań staliśmy się przyczynił. Niech krew Jego Bpadnie 
na nas, nie jako przekleustwo, ale jako łaska usprawiedliwienia I Wtedy będziemy zba- 
wieni, a zbawienie nasze łłędziemy winni zasługom boskiego Odkupiciela. 


. 


Domówienie. 


° Jezu! o Zbawicielu I byłeś niewinny, a ja byłem 1vystępnYi ale przez nieskoil- 
czone miłosierdzie Twoje poświęciłeś się za mnie i zostałem odkupiony. Nie. nie Kai- 
fasz. nie .Piłat. ani Żydzi potępili Ciebie; ale ja. ale grzechy moje wywołały na Cię 
wyrok śmierci! Niechże przynajmnilJj śmierć ta nie będzie stral:on'ł dla mniel niech 
krew Twoja oczyści mię. niech Krzy! Twój mnie zbawi. i niech cierpiiłc pospołu I Toblł. 
słusznlJm przyjęciem kar tego tycia. królować będą na zawsze z Tobą w Niebieliiech. 
abym Cię błogosławił i 1fY
1falał,  


48
>>>
178 


Szczegół Historyczyn
 


Powiadaj'ł. je Klodoweusz, waleczny wódz Franków, załotyciel monarchii fran. 
cuzki
j, który wraz z wojskiem swojem nawrócił się na wiarę chrześcijańską, słYSZł C 
opowiadanie Męki Pańskiej, nie mógł powściągnąć zapału swego i zawołał: "Czem
 
mnie tam nie było?" Chciałby wydrzeć Jezusa ChrYBtusa z rąk oprawców, walczyłby, 
poległby dla Jezusa Chrystusa. Tego uczucia szlachetnego oburzenia, samit doświad- 
czamy, bez wątpienia, czytając opowiadanie męki Człowieka Boga, i powtarzamy z Klo- 
dOWE:uszem: .Czemuż mnie tę.m nie było I" Nieszczęściem, to uczucie jest bezowo- 
cnem. Poprzestajemy na jałow
m tyczeniu. A oto jakim sposobem wprowadzić je mo- 
żemy w wykonanie i ;majdowa6 sili talii, gdzie Jezus Chrystus cierpi: oto stojąc w obro- 
nie prawdy prZ'l!ciw bezbożnym; takte i nade wszystko nie ponawiając Męki Pańskićj 
przez gr.ech śmiertelny. Każdego dnia krzywdzimy Jezusa Chrystusa, znieważamy, 
przybijamy do Krzy!a. Nie mówmy więc: "Czemu mnie tam nie byłoJ" ale mówmy: 
.Spieszę, lecę I biorę wobronę sprawę Boga mojego; a jeżeli nie mogę zyskać chwały 
oszczędzenia Mu nowych zelżywości, przynajmniej mieć będę zaszczyt cierpieć z Nim 
i dla Niego." 


=
 


o 
ndRelł przy 
lłder
l JeZUSR Ulu'ystUSRe 
Treść. 


8mierć Pana naszego Jezusa Chrystusa, ponieważ była największym wypadkiem 
iwiata w porządku religijnym, musiała t
ż być otoczoną okolicznościami, mogącemi 
wywrzeć na ludziach wielkie wratenie. 
Z tego powodu, śmierci Jezusa Chrystusa towarzyszyły trzy cudowne okoliczno- 
ici, pełne tajemnic i zdolne utkwić w pamięci narodów. 
Te cuda przekonywają także o bóstw!c Jezusa Chrystusa. 


. 


Teksty wyjęte z Pisma Świętego. 


.1 stały się ciemności po wszystki
j ziemi at do dziewiątij godziny. l zaćmiło 
się słońce; a zasłona kościelna zozdarła się w poły." Tenebrae factae Bunt in univer- 
sam tBrram NBqUB in haram nonaIII, et obBcu,ntus eBt BoI, et "elum templi BciBum ut medium. 
(Luc., XXJI., 44. 45). 
.A oto zasłona kościelna rozdarła się na dwie części, od wierzchu aż do dołu; 
i ziemia zadrtała, a skały się popadały; i groby się otworzyły: i wiele ciał świętych 
którzy byli posnęli, powstało.. Et eccli velum templi Bcissum eBt in duas partes a summo 
u,que deorBul1l, et petrnB scissae Bunt, et monumenta apeł'ta Bunt; et multa COrpOl"a Banctorum, 
qui dormierant. surrezerunt. (Matth.," XXVII, 51, 52). 


Teksty wyjęte z Ojców Kościoła. 


"Po ukrzytowaniu Pana wszech rzeczy świat opłakiwał własnego Pana i zasdo 
słońce w południe, według Amosa Proroka." Po,tquam cruci tradiderunt DorIIinum omni- 
um, mu';di machina lugebat proprium Dominu,n, Bt obtenebr/Jta elf II/z ill JIIeridie secl/ndNnI 
Amos (VlII, 9.) (8. CyrlI. in Caten). 
.Zaćmienie słońca wskazywało ciemności, jakie napełnić miały duszę tych, kt
: 
rzy krzyżowali Zbawiciela. fi Sol obBcuł'atus ut. quod erat manifutum indiciul1l quod lorelIt 
pCUllrll/l caliginn crl/c!figentium /Jnima/!. (8. August.,' de Concord. Eval1g. lib. lIi 
c. XVII). 


-....ł..
>>>
87g 


"Rozdarcie zasłony oznaclla. te zasłona. kt6ra pnedzielała nas od świ..tyni nie. 
hieskil!j, teraz zerwała się, to jest,. nieprzyjaźń Boga i grzech zostały zniszczone.- 
. Per hoc (pel' vel11m .ci..llm) etiam o.tendi/ur qllod velum qllod .equedrabat no. G .acri. qllae 
,"nt in coelo. di.crumpitllr, id ut Dei inimicitia et peccatllm. (Theophylact. in Caten). 
-.Jezus Chrystus oświecając ciemności śmierci i głębokości piekieł, wydzierał 
łupy śmierci." lllllminan. morti. t6nebra8 et infernorllJII ,.b.cllra colu.trans, morti. .polia 
de/rahebat. (8. lIiIar. I. X. de Trin., can. 89 in Caten). 


. 


w S tęp. 


Bóg, który działa zawsze z potęg.., m..drości.. i miłością., zast6sowywa w dzie- 
łach swoich objaw swej potęgi, mądrości i miłości, do w8Źności dzieł swoich. Tym 
sposobem IJrzedzielił morze Czerwone ręki} Mojtesza, aby tak wielkim wypadkiem 
uwiecznić w pamięci Izraelitów, wyzwolenie ich z niewoli Egipskiej, w której około 
lat czterechset byli trzymani. Tym sposobem spuszczał na ziemię mannę, pokarm cu- 
downy dla poświęcenia pami=}tki tegot samego wyzwolenia. Trzeba więc było, iżby 
śmierci Jezusa Chrystusa towarzyszyły pewne oznaki nadzwyczajne, kt6re były dla na- 
rodów zallOwiedzil
 wielkiego dzieła odkupienia, jakie się teraz spełniało, i aby ude- 
rzone jawnością. tych znaków. narody nawróciły się do Boga przez Jezusa Chrystusa, 
sprawcę ich .zbawienia. 
Dlatego Ewangielije święte mówią nam. że przy 
mierci Syna Botego świetne 
cuda zdumiały ludzi, i z tych cudów wnosić powinniśmy, te Jezus Chrystus jest Sy- 
nem Bożym. 
Które s.. te cuda? 
Jakie znaczenie zamykają w sobie, jako symbola? 
Co stąd wnosić powiniślDY względem Jezusa Chrystusa? 
Oto są trzy prlledmioty, które teraz rozwiniemy.. 
t. Pierwszym cudem. który towarzyszył śmierci Jezusa Chrystusa. "były cie- 
mności po wsz}'stkiej sicmi, I,tóre według Ewangielistów. trwały od szóstej at do dzie- 
wiątej godziny." Marc., XV, 33. lIla/th.. XXVIl, 4.5. LIIC" XXllI, 44; to jest, od 
południa do godziny trzeciej. Nie jest tu mowa o zwykłem lIaćmieniu słońca, kt6reby 
traf uDkiem zdarzyło się spółcześnie ze śmiercią Syna Bożego. Albowiem naprzód, ta. 
dne zaćmienie trwać nie mote trzech godzin; a potem w epoce śmierci Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, ksit
yc był w pełni. nie mogło więc być zaćmienie. tadne sta- 
1'02ytne tablice astronomiczne nie wspominają o zaćmieniu w owej epoce. Ciemności 
zatem, które pokryły wszystkę ziemię przy śmierci Jezusa Chrystusa, były cudownemi. 
Powiadllją. że Dyonizyusz Areopagita, nawrócony późni
j przez Pawła świętego, znaj- 
(h
jllo się w Egipcie podczas ciemności, zawołał: "Albo Bóg przyrodenia cierpi, albo 
nachina św.iata nadweręża się." Wielu pisarzy kościelnych, Rufin i Tertulijan. Thal- 
lU8, pisarz grecki, Phlegon, inny historyk grecki, wspominają o tych ciemnościach, 
o których wzmiankę znajdujemy nawet w Rocznikach ChińsHch. 
Ciemności te oznaczały z jednej strony żałobę przyrodzenia przy śmierci Syna 
Botf'go; a z drugiej okropną noc, w której Żydzi uparcie chcieli być pogrątonemi. 
Kiedy samo bóstwo raczyło się osłonić kształtami ciała, poddanego imierci na krzyiu: 
czylit światłość nie powinna była zniknąć, a słońce ukryć blask swój? A kiedy Ży- 
dzi nie chcieli otworzyć oczu duszy swojćj na prawdy Ewangiclii,
 czylit nie :ualetało, 
iżby byli przestrze!eni przez zewnętrzną noc, rozciągająclł się po wszystkiej ziemi. 
o nocy okropniejszej, rozciągającej się-nad ich sercem? CiemnoBci te były więc cudo. 
wnem dzi
łem potęgi i mądrośoi Boga, niemniej jak miłości Jego; poniewa!. uderzl\iąc 
grzeszników zdumieniem. powinny były nawrócić ich do Chrystusa i zbawić. 
2. Drugi cud był następny: zasłona kościelna rozdarła się na dwie części, od 
wierzchu at do dołu. Były według Orygenesa, dwie 188ł6ny, jedna przed IlDie/eMllDi.- 
t,ych; druga zewnętrzna, zwaDa zasłoną tabernaculum, zasłon.. świątyni ("el_ '''''pli). 
48-
>>>
360 


. Ta ostatnia zasłona rozdarła się przy śmierci Zbawiciela na znak, mówi tente Oj. 
ciec, te wszystkie tl\iemnice, które nastlJpiły od początku świata. i byb ukryte we- 
dług widoków mądrości Boga, teraz nabiorą rozgłosu. Dopiero przy drugiem przyjściu 
Syna Botego, m
wi da1ej Orygenes, zniknie druga zasłona, to jest cienie wiary ustąpią 
przed światłościlJ chwały, w której ujrzymy święte świętych, Niebo i samegot Boga 
twarzą vi- twarz. (Oryg., et Bil., iu Oaten.) Wybrani oglqdają Pana Boga juz teraz. Al. 
zmartwychwllta..ie, otaczając chlDałą ciała naBze, dopełni ubłogoBławienie naBze. Zasłona 
kościelna rozdziera się, mówi święty Hilary, na znak, te przy śmierci Zbawiciela lud 
tydowski rozdziela sil} rozprasza się i prz.estaje jut być ludem Brtym. Ale cud ten 
uczy nas jeszcze, chrześcijanie, te serca nasze rozdzierać się powinny; te gruba zaslona 
niedowiarstwa, która zakrywa przed nami tajemnice Boga, otworzyć się powinna, i do- 
puścić wstępu aż do oczu duszy naszej prawdom, które wiara nam podaje, nade wszy- 
stko prawdzie, te Bóg nas umiłował tak dalece, it umarł za nas na krzy tu! OdtlJd 
poznajemy tę prawdę, miłujmy j", i niech ułatwi nam wstęp przez wiarę i miłość do 
serca Jezusowego, tego Swięt
go Swiętych, w którem bóstwo przcmieszkiwa. 
3. Trzeci cud przy śmierci Zbawiciela był ten: ziemia zadrzała, a skały się 
popadały. Siad tego cudu istnieje nawet za naszych czas(,w na skale Kalwaryi. I{a- 
mienie popękały i ziemia otworzyła się na świadectwo wielkiego wypadku. Zi
mia 
otworzyła się, mówi święty Hilary, poniewat nie mogła utrzymać takiego umurłego, 
jakim był Syn Boty. Skały się popadały, ponieważ potęga Słowa Bożego przcniknęła 
je, a nic oprzeć się nie może działaniu jego. Bilar., in Oalen. Groby "się otworzyły: 
i wiele ciał świętych, którzy byli posnęli, powstało. Wyszli z grobów, podobnie jak 
Łazarz. Wszelako nie zmartwychwstali oni, mówiąc właściwie, nie wprzód opuścili 
groby swoje aż dopiero po zmartw)"chwstaniu Eana naszego, ponieważ Jezus Chrystus 
miał być pierworodnym z pomiędzy umarłych i pierwocinami zmarwychwstania ludzi. I 
Ci umarli, którzy tak powstali z grobów, pokazali się wielu osobom, aby mogły przc. 
konać się takim cudem o wielkolicI Ukrzyżowanego. 
4. Owo! cuda powyższe przekonywaj" o bóstwie Jezusa Chl'ystusa. W rl.cczy 
samej, działane są potęgą boską przeciw tym, którzy krzyżują boskiego Mistrza i za- 
przeczają bóstwu Jego. Daj" świadectwo potędze i hiętości Zbawiciela; potwicrdzają 
słowa .Tego: Jezus Chrystus mianował się Synem Bożym; cuda, które działy się przy 
śmierci Jego, potwierdzają to.świadectwo. Dlatego tćż setnik rzymski na widJk tych 
wszystkich cndów uderzył się w piersi, i awoła: Z\listeć tcn był Syncm Bożym! 

Jatth., XX VII, 54. 


. 


D O ID Ó W i e n i e. 


Wyznawl\imy więc bóstwo Jezusa Chrystusa. Nie bądźmy nieczulszemi nad la- 
me skały; niech serca nasze otwierają się, niech rozszerzają się na pl'zyjęcic królestwa 
Jego w całej onego rozciągłości. Bijmy się w piersi, wyznawajmy winy liasze, czyńmy 
pokutę, umierajmy dla nieprawości naszych, a zmartwychwstaniemy w sprawiedliwości 
i świętości Jezusa Chrystusa. 


Szczegół Historyczny. 


Czytamy w świętym Dyonizyuszu Areopagicie, z powodu zacmIenia siQ słońca 
przy Ślnierci Pana naszego Jczusa Chrystusa: "Kiedyśmy byli w Heliopolis, ujuellśmy 
nagle pr.ypadkowe zetknięcie się księżyca z sł06cell1 (a nie był to czas ich spotkania 
się regularnłigo), i o godzinie dziewiątej wieczorem, widzieliśmy nadprzyrodzone przy- 
krycie przez kiiętyc średnicy słońca' To zaćmienie zaczęło się od wschodu, i prze- 
szło na zachód. Wróciło potem i znowu traciło i odzyskiwało światło, nie w kierunku 
ale odwrotnie do średnicy. Te wypadki nadprzyrodzone pochodzić mogą jedynie od 
Chrystusa, który jest przyczyną wszech rzeczy." S. Dyoni,., ad Policorp in Caten. 


--.-
>>>
881 


. .. 


U zstą,tlenlu Pana nsszeKo .J'"ezusa 
hrystu8a do 
piekieł. 


. 
Treś
 


Pan nasz Jezus ChrYltus był pogrzebion staraniem Józefa z Arymatyi. Lecz kiedy 
ciało Jego 
poczywało w j;trobie, zawsze zjednoczone z bóstwem, które Go nie OPUIZ- 
czało podobnie jak nie opuszczało duszy, ta dusza zst;piła do otchłani, nazwanej piekłami. 
albo podziemiami. w Składzie Apostolskim. Zst'łpiła zaś do piekieł. aby nawiedzić i po- 
cieszyć dusze sprawiedliwych, zmarłych przed przyjściem Chrystusa. 


Teksty .wyjęte z Piśma Świętego. 


"Ty Mi we krwi przymierza twego wypuściłeś więźnie Twoje z dołu. II Tu Gutem 
ill IJ(Jllyuine telltamenti tui emi.lJi.ti vinctolJ tllO. de laeł.. (Zachar., IX. H.) 
"Przeniknę wszystkie nUsze części ziemi, a oglądam wszystkie śpiące. i oświecę 
wszystkie ufające w Panu." Penetrabo omne8 inferioru parte. terrae. et inlJpicialll omnu 
dormientu, et illuminabo omnu .perantu in Domino. (Ecclesiast., XXIV. 45.) 
.Będę śmiercił twoj'ł, O śmierci I. ., uk'łszeniem twojem będę. o piekło l" Ero 
mor. tua, o morlJ, mor.u. tUUIJ .ro, inferne. (Osee, XIII. 14.) 
"Zmazawszy. który był przeciwko nam cyrograf dekretu. który był nam przeci- 
wny. i ten zniósł z pośrodku, przybiwszy go do krzy ta; i złupiwszy księztwa i zwierzch. 
ności, wywiódł na widok śmiele, jawnie tryumf z nich czyniąc sam przez się." Dekli. 
quod adVerIJU8 no. erat cAirpgrapliu'IA decreti, quod erat contrariu", nobilJ, iplJum tulit de _. 
';io, affigen. illud cruci; et eXlJpolianlJ principatll8 et potelltate. , traduzit co'lfidellter. pala", 
trillmplians illo. in .emetip.o. (Colos,., II. t4, t5.) 


. 


Teksty wyjęte z Ojców Kościoła. 
.Gdyby Pismo święte powiedziało. te Pan nasz 
 po śmierci swojej. zsąpił na 
lono Abrahamowe:. nie wspominajłc piekieł, ani ich męczarni. zdziwiłbym się skoroby 
odwatało się mówi
, te zstępował do piekieł. Ale poniewat oczywiste świadectwa wy- 
mieniają piekło i jego męczarnie. nie ma innej przyczyny, dla której Zbawiciel tam 
zstępował. jak ta, teby wybawić od wspomnionych męczarni." Si in iii_ Abt"CIhae n- 
n.", VhrilJtum .ortuullt veni..e. .acrae Script.rae di:ria.ent. tłOll nominato interno I#u.qlle do- 
loribus. J/!inor .i quilJl]uam ad infero. cum de8celldisIJe /JIJ.erere auderet. Sed qllia evidentia 
tellti",onia et inlern.m cOlllmemorant, et doloru, nlllla call.a occurit, cur illo credatur l1eni.lJ. 
Salt.atorem, tłilJi ut ab ii.dem doloribu. .all1o, facere. (8. August., ad Evadium, epist. 
LXVI.) 
"Dusza Chrystusa we własnem tylko jestestwie swojem zstąpiła w to miejsce 
l'iekieł, gdzie były trzymane dusze sprawiedliwych; skutkami zaś swemi Chrystus zst'łPił 
do 
szystkich piekieł." Per ..a", e..entiam all ima Chriati duc.ndit .oluJ/! ad loCIIIII in/erlli. 
in 'lU!) ju.ti detinebantur, per lJuum ęffectum Cliri.,u. in quemlibet in/ernoru", duc,"dit. 
(8. Thomas Aquin. 3. p. q. 52 a 2.) 


w S tęp. 


"Jezus Chrystus zs
pił do piekieł. J.... 
Cliri.tu. de,.e"dit ad illjero.. (8ymb. Apost.) 
Zastanowiwszy się w poprzedzających naukach nad męką i śmierci. Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, dzisiaj mówić będziemy o tajemnicy zamkniętej w artykule Sk.ładu 
Apostolskiego: Zstąpił do piekieł" (descendit ad inferol).
>>>
382 


Podział. 


Zastanowimy się: t. Co rOI umieć nalety prze»: słowo piekła, i które mi3nowicie 
Pan nasz Jezus Chrystus nawiedzał; - 
 Co czyniła w piekłach dusza Pana naBzego? 
J. Co rozumieć nalety przez słowo piekła w Składzie Apostolskim? Rozumieć 
nalety przez słowo piekła miejsce podziemne, podzielone na rótne strefy albo części, 
w jednej z których były dusze sprawiedliwych, zmarłych przed Chrystusem, którzy 
opuścili to tycie bez tadnej zmazy grzechu osobistego i bez tadnego obowiązku pono- 
szenia jakiejkolwiek kary dla zgładzenia grzechów c,dpuszczonych co do winy, ale nie 
co do kary. Otót ta część krain podziemn)'ch nazywała się otchłanią Ojców świętych; 
limbus sanctorum Patrum. W tej otchłani dusle sprawiedliwych nietylko nie doświad. 
czyły tadnego cierpienia, ale nawet zatywały niejLLkiep;o szczęścia. Były wesołe ocze- 
kiwaniem Messyjasza, który miał je wyzwolić i zaprow
zić do Nieba, aby uposażyć je 
z sobą razem chwałą wiekuistą... Oprócz otcbłani znajduje się w piekłach czyściec, 
gdzie przebywają t} lko dusze sprawiedliwych, ale którj ch sprawiedliwość nic jeBt wolną 
od grzechów powszednich, lub tet od kar należnych za grzechy jut odpuszczone; dusze te 
nie wynijd. wprzód z tego miejsca aż po zupełnem swojćm oczyszczeniu. Otót przed przyj- 
ściem boskiego Odkupiciela, dusze które znajdowały się w czyszcu, przechodziły z tego 
miejsclł oczyszczenia nie do Nieba, ale do otchłani Ojców świętych, i oczekiwały tam 
w pokoju przyjścia Messyjasza, aby dostąpić pospołu z nim szczęścia niebieskiego. 
Dusze czyszcowe, gdy jut Niebo otwartem zostaio, nie przechodzą do otchlani Ojców 
świętych, ale skończywszy czas doświadczenia swego, wstępują niezwłocznie do przy- 
bytku szczęśliwości wiekuistej. 
Trzecią krainą piekieł jest ta część, którą nazywamy otchłanią dziatek zmarłych 
bez Chrztu, ze zmazą grzechu pierworodnego; ale bez tadnej zmazy grzechu uczynko- 
wego. W tej otchłani dziatki według najpowszcchnifjszego i llajsławniejszego zdania 
nie doświadczają kary; ale nigdy ztąd nie przejdą do Nieba. 
Wreszcie czwar14 częścią tych krain podziemnych jest piekło właściwie tak na. 
zwane, miejsce okropnych katuszy i potępienia wiecznego, dokąd wpadllją. b.ez tadnej 
nadziei wyzwolenia ztąd ci, którzy umierają. w stanie grzechu śmiertelnego. 
Oto więc, gdy już znacie te rozmaite krainy piekieł, zastanówmy się: jakim spo- 
gobem Pan nasz Jezus Chrystus był obecnym w tych rozmaitych krainach, i w jakiem 
znaczeniu powiedzieć można, te zstąpił do nich: descendit ad inferos? Wiedzieć zatóm 
trzeba, te świętym Tomaszem (3 p. q. 52.), te dwoma sposobami można być obecnym 
w jednem miejscu, to jest, osobą. awoją lub działaniem swojem. Naprzykład, król jest 
obecny w całem królestwie awojem wszelkiiJm działaDiem rządowem, dozorem awoim, 
powagą swoją, Bprawiedliwością. swoją, karami, które wymierza na winowajców, i nagro- 
dami, które udziela dobrym obywaMom. Tente król llrzeciwnle jest obecny osobiście 
w swoim pałacu i w miejscach, gdzie rzeczywiście znajduje się osobą- swoją. Gdy więc 
mówimy, że Pan nasz Jezua Chryatus zstąpił do piekieł, rozumieć trzeba, te zstąpił 
rzeczywiście, obecJio
cilł rzeczywistą, osobistą, do otchłani Ojców świętych tylko; te 
dusza Jego święta, zawsze zjednoczona z bóstwem, obecną. była tylko tam obecllościQ 
oaobiat'ł; te tam w rzeczy aamej pociesaała sprawiedliwych zwiastowaniem blizkiego wy- 
zwolenia, którego cuda wiedzieli juł przez świętego Jana Chrzciciela i świętego Józefa, 
zmarłych przed Zbawicielem. Co się zaś tyczy innych krain piekieł, dusza Odkupiciela 
lIie zstępowała do nich osobiście, ale tylko działaniem i skutkami swemi. 
W tych więc wszystkich krainach podziemnych, jakie skutki zdziałała dusza Pana 
naszego Jezusa Chrystnsa? zaraz zobaczymy. 
t. Powiemy wam zatem, takie ze świętym Tomaszem, te Zbawiciel rozszerzył 
światłość chwały w dUllzl'ch sprawiedliwych, które były zatrzymane w otchłani Ojców 
świętych. Sancti. autem Patribu... lumen acternae gloriae in/lAdit (Supra not. 4). Aby le- 
piiJj zrozumieć tę tajemnicę, przypomnijmy sobie i te Słowo Doga, druga oloba Trójcy 
PrzenajświętsziJj, nie było odłączone od duszy Uhrystusa
 Otót, Słowo to otoczyło 

hwałł aprawifdliwych, napełnilPti'łc ich swoim blaskiem wiekuiBt1m. :Nadto, święty To.
>>>
883 


masz twierdzi, te dusza Pana naszego zostawała w otchłani tak długo, jak ciało Jego 
zostawało w grobie, to jest, jeden dzień cały i dwie nocy. Corpu. ęju. man.it in .epwl- 
ero p.r diem jntegrum et dlla. nocte.. U..de et jam tantumdem eredendlllll ed animam fiU 
fui"iJ in infemo (Ibid.). Te odwiedziny stały się dla sprawiedliwych źródłem pociech 
niewysłowionych. Ujrzeli więc chW6łę Tego, którego od tal, dawna oczekiwali, którego 
tak bardzo miłowali! Otrzymali obietnicę, te w krótce towarzyszyć mu będą w chwale, 
któr'ł dla niej zjednał cenił krwi własnej. 
Co się tyczy dus? czyscowych, Pan nasz pocieszał je i zapowiedział, te czas ich 
wnijścia do Nieba jest niedaleki, poniewat odtąd nie będą jut czekały w otchłani Oj- 
ców na przyjście Messyjasza. Hi. vero qui detinebantur in purgatorio, 'pem gloriae con- 
.eqllenda4 dedit. (Supra art. 4.) 
00 się tyczy dusz potępionych Pan nasz zgromił je, przekonał o niewiarę i kłam- 
stwo. Większych wtedy nit kiedykolwiek doświadczały męczarni, rozpacz ich wzmogła 
się wiadomością o przyjściu Messyjasza, którego..to przyjścia nie miłowały, i nie pray- 
gotowywały się do niego świątobliwie. In interno damnatorum habuit hllne ęffectuIII... q"od 
eo. de .ua ineredulitate et malitia confuta"it. (Ibid.) 
Nakoniec Bst'łpienie do piekieł tadnego nie miało skutkn względem dziatek zmar- 
łych z grzechem pierworodnym, albowiem dziatki te nigdy nie miały uczestnictwa w za- 
sługach odkupienia. To mówi nam takte święty Tomasz: .Dziatki zmarłe z grzechem 
pierworoooym, nie były I:czestnikami wiary ChrYlltusowej: nie miały latem udziału w za- 
sługach odkupienia.. Pu.ri qui cum .010 p.ccato originali deeu.era..t, nullo modo partici. 
pu fuerunt fidei Chri.tij ergo non pereeperunt fructum. propitiationi. Chri.ti. (Ibid.) Bo 
w rzeczy samej nie masz innej drógi do zbawienia, prócz wiary. Ktokolwiek dostępuje 
zbawienia, dostępuje go przez wiarę. Wiara jest pierwiastkiem wszelkiej sprawiedli- 
wości nadprzyrodzonej, tak w Starem, jak w Nowem przymierzu. .Jezus Chrystus, mówi 
Apostoł, jest ul.JlBganiem naszem przez wiarę we krwi Jego.. Propitiationem per fidena 
in .angnine ip.i".. Poniewa! zaś wiara nigdy nie przeniknęła do piekieł, ubłaganie 
przeto dokonane przez Chrystusa nie było do nich zastósowane. Oto są skutki z8t!łpie- 
nia Pana naszrgo Jezusa Chrystusa do piekieł. 


D O m ó w i e n i e. 


Ale przl'll zakończeniem uwielbiajmy dobroć miłosiern'ł Pana naszego, który zaraz 
po śmierci swojej, myśląc o swych przyjaciołach, poszedł ich nawiedzić. Kwapił lIię 
z pocieszeniem sprawiedliwych, którzy tyli w oczekiwaniu przyjścia Jego. Skoro ('zasy 
spełniły się, kiedy wszystko wykonało się, zamiast gościć na ziemi, pośród aniołów, 
którzy Mu sIulyli z trik gor'łcemi uczuciami uwielbienia i miłości, Pan nasz zst!łpił 
dusz'ł swoją w podziemne krainy, 'nawiedzić przyjaciół. Co za gorliwość! co za miłość I 
Nawiedzajmy my.takie w duchu przyjaciół nasa:ych znajdujących. się w cZYSZCUj & mo. 
dlitwami i dohremi uczynkami naszerni zanośmy im zapowiedź bliskiego wyzwolenia. 
Amen. 


." 
Szczegół Historyczny. 
Po śmierci boskiego Odkupiciela wypadało pogrześć Go niezwłocznIe z powodu 
świ'łt w'oczystych, które się zaczynały. Józef z Arymatyi, widząc cierpienia Maryi, 
wzruszył się litości'ł i wzi'łł Ją pod swą opiekę. Był to mąt bogaty, szlachetnego rodu, 
któremu EWRugielija daje tytuł dekuryona, odpowiedni w lIliastach municypalnych go- 
dności senatora rzymskiego. Wielu twierdzi, te był takie członkiem sanhedrynu. Cno. 
tliwy i sprawiedliwy, zgoła nie podzielał zamiarów innych swych towarzyszy, ani brał 
udziału w tern, co czynili, oczek
'łc pospołu z innymi sprawiedliwymi królestwa Botego. 
Był uczniem Jezusaj ale bąd' prlez słabość, bądź dla innej jakiej pobudki, nie śmiał towa- 
rzyszyć publicznie Nazarejczykowi. Utwierdzony teraz w wierze cudami, których był świad- 
kiem, pOlltanowił iśdź imiałodo Piłata i pr sił go o wydanie cil\ła JezuBowego, dla namaszcze-
>>>
aSł 


nia według zwyczaju, i pogrzebania petem zwłok Jego: Rządzca rzymski zdziwiony 
wahał się. Podług Euthymijusza nie mógł wierzyć w śmierć Jezusa Chrystusa, który 
mianował się Człowiekiem-Bogiem i zdziałał tyle cudów, a raczej, jak chce Maldonat, 
lękał się, itby ten uczeń Jezulia, nie zamierzl1ł pod tym pozorem ocalić go od śmierci; 
lub nakoniec, co Bię zdlLje najpodobniejszem do prawdy, mniemał, je król Żydowski nie 
dosyć długo wisiał na krzyju: bo zawieszony był przez cztery godziny. WSł:elako, nie 
chc'łc obrazić oBoby tak znakomit6j, a zarazem przekonać się o śmierci Jezusa, wezwał 
rotmistrza i dowiedziawszy się od niego, je Jezus umarł, kazał ciało Jego wydać J ó- 
zefowi z Arymatyi. Nie on jednak oddał hołd pobojny najświętBzym zwłokom boskiego 
Odkupiciela; bo. jejeli Jezus był ukrzyjowany z dwoma- łotrami, nie miał wszakje 
po śmierci doznawać równego z nimi obejścia się; lecz według zwyczaju mojnych. otrzy- 
mać zaszczyt pogrzebu. Podobna myil przyszła taUe Nikodemowi, równiej mętowi zna- 
komitemu. jednemu z przedniejszych mieszkańców Jeruzalem, który przedtem odwiedzał 
Jezuaa w nocy, aby poznać .Jego oBobę i naukę i długo z Nim rozmawiał PrzYBzedł 
teraz na górę, niosJI,C przyprawę & mirry i aloesu, wagi około stu funtów, dla namaszcze- 
nia ciała Jezusa; Józef z Arymatyi kupIł prześcieradło na owinięcie zwłok Jego. 


....a 


Zmlu.twfellwstaule Palla n8szeKO .ł"zusa 
£ltrfstUia. 
(l)ominica Resurrectionis Domini nostri Jesu Christi duplex primae classis 
. cum Octava. C. A.) 


Treść. 


Jezus Chrystus Imartwychwstał, jak przepowicdEiał. To zmartwychwstanie jest 
niezawodnem. Jakie Sł jego dowody? Dla czego Jęzus Chrystus miał zmartwychwstać? 
To zmartwychwstanie bydi powinno wzorem zmartwychwstania naszego. Jak 
trzeba było, jeby Jezus CkrYltus poniósł mętę i tak wszedł do chwały: podobniet trzeba, 
według Apoltoła świętego Pawła, .Przez wiele ucisków nam wnijśd:ł do królestwa Bo- 
jego.- (Acta Apost., XIV. 21.) 


, 


Teksty wyjęte z Pisma Świętego. 


. Wrzuciłeś mię w głębokości w serce morza i l'zeka ogarnęła mię; wszystkie 
wody twoje i wały nade mną przechodziły. A iam mówił: Jestem odrzucony od widzenia 
oczu twoich: wszękje za się ujrzę kościół Twój święty." Proj«..ti ",. in profłUld- ill 
eord. -łGr... .t jlumen eirc_d.dit fil.. o.nc. gurgitu tui. .t jlvctlU tui ...per .... trcllUierłUlt; 
., .go dizi: .A
.etll' AI/IR G eon'p.etu oCIIlor"-ł t"o..-. Peruata-ł rur.... pidHo t..,pl_ 
.Glle'- tlIU... (Jon.s. II, ł. Ii.) 
.Rodzaj zły i cudzołoiny zn"ku szuka. a znak mu nie będzie dan, jedno Inak 
Jonasza_Proroka. Albowiem jako był Jonalz w brzuchu wieloryba trzl dni i trzy nocl: 
tak będzie Syn człowieczl w sercu ziemi- G_atio ",alG .t adulterG .igtt- gtUJerit. .t 
.igllu", nOll dabitur .i, ni.i .i!l'łurlI Jonu propll.ta.. Sicut fuit Jona. ill II.IItr. utiriblU di.- 
bil. .t triblU nllctibtu, .ie .,.it Fili... Hoaini. in cord. t.rra.. (Mattb.. XII. łO.) 
.Chrystus zmartwIchwItał pierwiastki tych, którzl zalnęli. - CAr..t", r....rrezit 
G ..ortu.. primitia. dorIIoielltiUIII. (1 Cor., XV. 20.) 
.Jesteśmy dziedzicmi Botymi, a społu dziedzicmi Chrystusowymi; jeili jednak spół 
cierpie m l. abyśmy tU spół, byli uwielbieni." Ha.red.. quid/łlll D.i. colla"..I1.. Gllt. 
Cwei, .i t/IIIM c:o.fIatiallr, lit ., -ł9
' (80m., VIU, 17.)
>>>
186 


Teksty wyjęte z Ojców Kościoła. 


.Tak, zmartwychwstał, a wraz z sob'ł wskrzesił. świat cały. Zmartwychwstał. 
skruszywszy więzy jmierci; wskrzesił nas, skruszywszy kl\idany grzechów naszych. 
Z
rzelzył Adam, i umarł. Rzecz osobliwsza i nadzwyczl\inl&' jeden zgrzeszył i umarł. 
Dla czego i z jakil!j przyczyny,? Aby ten, który zgrzeszył i umarł, był wyzwolony 
z więzów śmierci przez tego, który umarł, chocia" nie zgrzeszył. (8. Jan Złotousty, 
Homilija na uroczystość Wielkanocy). Burruit enim, et orbem .ecllnd_ ....c'14..it. Et 
ille qllidem .urruit, ",orti. vinculu di.ruptiił; no, autem IIlUcitavit, p_atorue ftOItronI. 
cateniił .oluti,_ P«:cavit .Adam et mortu", ut. ChriltUił nOlł p.ccallit. et mortllu, .,t. Be. 
nova .inglllariił: ille p.ccavit, et mortuu, ut; hic non peccavit, et mortu... Nt. CIIr et qtIG 
tk CGlUa' lit qui peccavit et .0rtulU ut, per ellm qui nOIl p.ccavit et -.ortuII' ut, pou" 
G morti, viI/clili. liberaM. (B. Joan, Chrysostom. Homil. in Pasch). 


Wstęp. 


.Chrystus po"sta"szy zmart"ych, więc(,j 
nie umiera. - ChrutlU "'liry.... ez _tuu, 
jam non lIIor
twr. (Rom., VI, 9). 
Opowiedziawszy wam, bolesn'ł mękę i śmierć Syna Bojego. teraz mówić 
będziemy o wspaniałym tryumfie, który On odniósł nad śmierci'ł' Jezus Chry- 
stUl zmartwychwstał, jak Jlrzepowiedział. WYllzedł w chwale. tryumflij'łc.. z grobu i 
wzywa nKl do zmartwychwstania duchownego naprzód, aby nas Il&prowadził potem do 
zmartwychwlltaDia podobnego swojemu i które dopełni chwały naszej. 


Rozdział. 


Rozwa"
my więc dzisil\i: l. tl\iemnicę zmartwychwstania Pana nalzego Jezuaa 
Chrystusa; - 2. wyprowad.my z tej uvemnicy naatępstwa praktyczne, jakie zamyka 
dla nas, 
l. Cisło bOIkiego Odkupiciela, zawsze ,rJednoczone z bóstwem Jego. złotone 
było w grobiej znajdowało się w nim przez resztę Pi'łtku, cał'ł noc tego dnia, cał, 
Sobotę i noc następn'ł, at do jutrzunki, według Pisma świętego, OIaz proroctwa same- 
go" Chrystusa: SYII cillolOiecilY trlleciego dnia _artwychlO,tGnie. (Matth., XX, 19). Wtedy 
otoczona wSlystkieml duszami błogosławionemi, które wyszły z otchłani, n
'więtala 
dusza Jezusa Chrystusa, zjednoczona z bóstwem, poł'łczyła się znowu z ciałem bło. 
gosławionl!m, które zeszpecone, pokaleczone, krwit zbroczone, takie wreucie, ja]dl!m 
lDęka i śmierć je uczyniły, okryło się, skutkiem tego ,rJednoczenia, chwał'ł i pięknościt 
niewysławionł; tylko ręce, nogi i piersi zacbowały jeszcze rany, powiemy wkrótce dla 
Czego. Tym sposobem boski Odkupiciel zmartwychwstał ozdobiony chwałł cielesnł, 
która Mu nalejała od pierwlZej chwili Jego poczęcia w dziewiczl!m łonie Maryi. Zmar- 
twychwltał wlasnt moct bóstwa swojego, co bynajmniej nie sprzeciwia się fisIDu świę' 
temu, w którl!m czytl&my, I;e go wskrzesił Ojciec, poniewat zmartwychwstał moc,. tego 
Mltwa, które Mu jest spóJne z Ojcem i Duchem Swi
tym; słłd wynika, te powie- 
dział o sobIe samym. .Jak Ojciec ma tycie w sobie ...mym, dał te* Synowi mieć 
.ycie.... Jak Ojciec oiywia i wskrlesza umarłych, Syn wlkrzesza, kogo chce.- 
Sł1lBznie jest nazwany p,,",iutł:_i t.rcA, ł:t6nl 8G111fli; oraz .pierwodnym z po. 
lDi
dzy umarłychj- bo chocia* wielu przed nim odwołl&nych było do jycia albo prlel 
FrONków, albo prlU Dieio AIIlCiO, jak "Iłamy W EW&Djielii, woelako wuyiC1 _ 
U 


.
>>>
386 


twychwstali , aby umrzeć znowu, gdy przeciwnie Chrystus zmartwychwstał, aby jut nie 
umierać więcej: Ch1'!lstIU pOIł1.tawszy zmo.rtwych, wi,c(j "ie umiera, Ifmierl! mu wi,c{j pano- 
..ad nie b,hie..) 
Chcecie wiedzieć, komu Pan nasz Jezus Chrystus pokazał się naprzód po sw()m 
Zmartwychwstaniu; otót czytamy w Ewangielii, te naprzód pokazał się Maryi Magda- 
lenie: Jezus wstawszy raniuczko pierwszego dnia sabbatu, ukazał się naprzód Maryi :Jfagda- 
unie. (Marc., XVI, 9). Dziwicie się, te najświętsza Matka Jego nie była zaszczycona 
pierwszem objawieniem się Jezusa, ona, która była pierwsza swoją miłością i wierno. 
śc:ią i najwjęc6j ucierpiała z Nim; Ona, która oczekiwała Go z zapałem nieporówna- 
nym, i którą wreszcie miłował On więc
j nad wszystldch I Pocieszcie się, bo chociaż 
Ewangielija nie wspomina, pobożność atoli wierzy, że Pan nasz Jezus Chrystus pokazał 
się naprzód swoj
j najukochańszej Matce. Ta wiara pobożna opiera się na powodllch 
nl!Jgruntowniejszycb. Naprzód, nigdzie nie powiedziano w Ewaugielii, te Jezus poka- 
zał się Matce swojej; wnosićby stąd motna, że nic pokazał się jej nigdy, wówczas 
gdy się pokazywał pięciuset przeszło osobom, jak świadczy święty Paweł? Zrozumie- 
cie sąd, że milczenie Ewangielii nie ma siły przeczącej, i że zat
m nie mówimy nic 
przeciwnego Ewangielii, twierdząc, że Jezus pokazywał się takte Matce swojej, która 
była bez:wątpienia osobą najgodniejsz'ł tej boskiej łaski. Przytem milczenie Ewan- 
gielii tłómaczy Bię najgruntowniejszemi powodami: ewangieliści chcieli przekonać o cu- 
dzi
 zmartwychWBtania Jezusa, musieli przeto powoływać się na świadków bezstron- 
nych w oczach wszystkich, Maryja zaś nie mogła wydawać się bezBtronną o chwałę bo- 
skiego swojego Syna; świadectw
 Jej przeto nie miało powagi przed sądem rozumu ludz- 
kiego. Oto dla czego- w opowiadaniu zmartwychwstania ewangieliści nie mówią, że 
ChrYBtus pokazywał si
 Maryi swojej Matce, i dają pierwszeJtBtwo świadkom obcym lub 
'połączonym z nim mni
j ścisłemi węzłami. Wymieniają naprzód Maryję Magdalenę, 
której z pomiędzy świadków tego rodzaju Jezus naprzód się pokazał. 
Zresztą, wielki doktór, święty Ambroży pociesza nas. mówiąc: Mar!lja pie-""'sza 
oglądała zmartw!lchwstanie i u..ierz!lła; Maryja Magdalena oglądrUa je i powątpiewała. Roz- 
rółnia Mar!lJI od Mar!li J.lagdalen!l, ponieważ mówił Jedna, to jest Maryja, Matka Pana 
naszego, pierwsza oglądała i uwierz,yła; a druga oglądała i powątpiewrUG. Swięty ten Doktór, 
a la nim wielu innych wierzą, pomimo milczenialEwangielii, że Maryja, Matka JezuBa, lJierw- 
sza oglądała Chrystusa :l.rnartwyrhwstałego i okrytego chwałą; przy tern milczenie 
Ewangielii da Bię wytłómaczyć i tym jeszcze powodem, że ohjawicnie się Jezusa Ma. 
ryi nie potrzebowało byc luzytaczanem , tak ł..owiem łatwo domyślać się go motna. 
Pan nasz pokazał się Magdalenie, uczniom i wielu innym, tak, iż chwalebne 
Jego Zmartwychwstanie żadnej ulegać nie mott! wątpliwo
ci, gdy więc Apostołowie ja- 
wnie opowiadllli o niem w Jernzalem, po zesłaniu Ducha Swiętcgo, nikt nie śmiał mu 
zapraeczllć, tak bowiem dowody tego były jawne i niepokonane. 
Przez czterdzieści dni JezuB obcował z uczniami swymi, ukazując si, im i mó- 
wiqc o królutlł1ie Bożem, (Acta Apostol. J, 3.), jak powiada święty Łukasz. Według 
jednozgodnego zdania Ojców, przez wyraz królestwo Boże, utyty w EwangieIii, rozumieć 
nalety Kościół Jezusa Chrystusa. Na tych roz:Rowach Chrystusa z uczniami zasadza si 


.) Rom, VI, '11. _ Ci na......t, któta" podł1lg E....a"gielii .mart...."cb....au.1i . Chr".tu...m i pnyaoli do 
grodu .....i'tego i pok.."....ali .ill..i..lu. .lDIU'twych...u.li, ahy 1Ionr.ee n. no..o; ale Je.u. Chry.t1l. .mar- 
t.."cb....ul. ....yci'."....y 'mi...e tak. ł. umr.ee ...iQollj nie mo.e. Stlld }Iochodzi . .e Apo.tól, pi...... do 
R.ymiao, mó...i, Chryatoe pO.....u.w.." .martwycb, wi,ej nie omiera. 'mi..rb 1011 witcej }I.oowab nie b,d.ie. 
Rzec... było .łu..n... i.by .martwych.....taoie Chl'J'0łu.a nie bylo od...lek.nem U do .kolllc..nia '....iata, ł .by 
potwie.d.lło dogmat o bóot...i.. Jego. W..el.ko Chl'J'otua nie po....ini"o byl .merhryob.....u.6 ...... po .whj 
'mierci, bo trz"b. bylo potwierd.i6 takle dogm.t o j..go o.lo....i.cHń.t...ie i .amej.e 'mlerci. Otó., pn.- 
.ł.g Vseob doi był do.ta...c.oy do przekonaoia, te Chl'J'ot... uwarl ..eo.ywi'cie. Zmartwychw.toł o ,...ieie 
n. .oak, .. .martwyobw.tauiem .....oj6m prowad.i n81 do ,...iaU. oh...ały, . umarł wieo.orem ....ted", kiedy 
ało_ poob11i1o iii, ka .M1bodo....i na .nak, te olemnoloi sn.ch" ł kory ....iekuiltl\i Nap.o.zone .oałał! 

__il.o. ,0 1.1
>>>
887 


tradycyja albo podanie boskie. słowo mówione pues Boga. które jest prawidłem wiary 
naszllj. tak dobrze jak Jego słowo pisane. Dlatego tllt wszystkie prawdy wiary, które 
nie znajdl\ią się w Piśmie świętem, są prawdami objawionemi w tych boskich rozmo- 
wach. których podanie przechowało pamiątkę. Tym sposobem wierzymy. te Maryja 
pozostała Dziewicą. at do śmierci swojej; te wolno chrzcić dziatki; te małteustwo 
wiernych jest prawdziwym Sakramentem. równie jak oste,tnie olejem świętym nama- 
szczenie; że jest czyściec. i te żyjący mogą modlitwami swemi wspierać dusze cier. . 
pią.ce w tćm miejscu pokuty, - i inne rzeczy tym podobne. 
1. Chrystus sam mówił, że powinien był cierpieć i zmartwychwstać; otót, po- 
między powodami, które święty Tomasz przytacza o potrzebie zmartwychwiltania. jest 
jeden, nad którym zastanowić się nalety. Opiera się na_sprawiedliwości boskićj. któ- 
rej przystoi wywytszać tych. co się poniżyli przez miłość ku niej. Otót, poniewat 
Chrystus uniżył się dla niej at do śmierci haniebn6j. trzeba było, iżby był wywyższon 
chwalebUlJm zmartwychwstaniem. Było potrzeba. aby Chrl/ltu, ucierpiał, i w,tał od umar. 
łych, (Luc.. XXIV, 46.) i wszedł tym sposobem do chwały swojllj. Wywyższenie podo- 
ba się wsqstkim. ale nie poniżenie; co większa, unikaJ, poniżenia z jak naJwiększą 
troskliwości,. Wszelako, jeżeli mieć chcemy udział w wywytszeniu, w chwale Pana 
naszego. powinniśmy cierpieć 4 npokarzać się jak On. Pokora zaś wykonywa się wzglę- 
dew Boga i względem bliźniego. 
ZdaJe si
 łatwem okazywać pokorę względem Pana Boga, katdy bowiem wierny 
wie, że wszystko, cokolwiek mamy dobrego, pochodzi z nieskończonego miłosierdzia, 
i że nic własnego nie mamy prócz ułomności naszej i grzechów będących jej skutkiem. 
Wszelako. w troskach tywota. których Bóg t,da lub na które pozwala, często nie ..... 
cbcemy upokarzać się i zaliitanawiać się nad grzechami naszemi; ale przeciwnie. od- 
duJewy si
 skargom lub gniewowi. niekiedy nawet bluinierstwu j nie jest to upokorze- 
niem się. jest to zbyteczlłą zarozumiałością o sobie samych f buntem przeciwko Panu 
Bogu, jak gdyby obchodził się z nami nie weuług zasług naszych. W nieszczęściach, 
które nas trapią w t6m życiu. każdy z nas mówić do siebie powinien: Tysiąc razy 
zasłużyłeś na piekło, ponieważ tysiąc razy obraziłeś Pana Boga; a te Bóg chce prze- 
strogami ojcowskiemi przebudzić Ciebie ze śmierci grzechu: ty lamentl\iesz! Rzekni6j 
raczllj sercem skruszon6m i upokorzonllm: Boże mój! zasłużyłem na większe jeszcze 
cierpienia, ponieważ zasłużyłem na piekło. Dziękuję Ci o Boże mój, że, aby mię oca- 
lić 0:1 kar wiecznych. raczyłeś przestrzedz mię po ojcowsku cierpieniem IIrzemijaJIJc6m 
i wezwać mię do pokuty; blJdź błogosławiony. Boże mój. udziel mi z łaski swoj6j cier. 
pliwości, któr6j potrlelJl\ię i szczerego talu. :!em obraził Ciebie! 
Dla czegoż, nie modlicie się podobnie, sercem pokorn6m i skruszonem? Czyń- 
cie tak, a wkrótce na sobie samych doświadczycie prawdy tych boskich słów: "Kto .i
 
'miża, lIJywluzon b
dai." (Luc.. XIV. II]; albowiem Bóg położy koniec cierpieniom wa- 
8zym. albo wróci pokój duszy wasz6j. i cierpliwość. która wam zjedna chwałę wieku- 
istł. Ale niestety! jak trudno jest uniżyć się przed blitnim! Jedno słowo. jeden ruch. 
jedno skinienie obraia i gniewa nas; naJmnit\isze podejrzenie. które rodzi się w umy- 
śle naszym. dostateczn6m jest do wzbudzenia. w nas gniewu lub żądzy zemsty. To 
wszystko rodzi się z pychy naszej. Pamiętajcie więc zawsze na te słowa P"na naszego 
Jezusa Chrystusa: W,a.lki, co ,i
 wl/no,i, poniżon bfdai./ .). 


. 


.) BwiVty Tomal. (8 p. quaeat. 68). dodlje Jel.o.e o.tery powody, prlekon;rwl\i"oe o potraebie 
zmartwyohwltania P..na nu&ego Je.ua Obry.tula: l. Było potr.ebn6m dl.. utwierd.enia nu w wiono; 
Apolt6ł m6wi: Jetli Ohry.tu nie pow.W . martwyoh, pr6'n.. je.t wian n...... (Cor, XV. 14). - I: Dla 
p oltrlepieni.. nu w nwiei; bo gdy wiera,my, 'e ChryltOI .marłw,oh....W, .podoi.w..m1 .IV takie, 'e lami 
kiedy. zmarłw1ohwtaniemy, my, kt6rsy Jelteimy olłonkami jego, uleb. bowiem, itb, o-łOl1kielly .a glow, 
Iwoi,. Z tego powodu Hijob woła; "Wiem bowiom, iJ odkupiciel m6j 'yje, a w dliel!. oltateolny powetanv 
· ziemi; i .U obleolon b
dV w ek6rv mojv, i w ciele ml\i6m ogl,..Iam Boga mego. " B.lewan. jelt ta Da- 
bieja moja w ...nwlo mojem." (Hijob , XIX, 26-117). Apoltół mówi do KoryntT,jan: ,.A. jej}iJ o Ohry- 
Itlll1e powiadl\i.. li .mari..,.ohwIW, jako' mówi, Diektór.,I11iP, walili, .. lIDKtw10hwltaWa Die _ Y. 
49-
>>>
888 


Trzeba nakoniec rozwaiać nam, dla czego Pan nall Jezus Chrystus chciał za- 
chować na chwalehnl!m ciele swojl!m rany rąk, nóg i piersi, tak, je je pokazywał 
uc.niom swoim, aby dać lIię poznać, o c.óm świadc.ą ewangieliści: Oglqclajcie rf
 _je 
i nogi. .. ciem ja t8llU ;e.t; (Luc., XXIV, 39). i wezwał Tomasza, który powątpiewał 
o jego zmartwychwstaniu, aby dotknął jego rąk i pierli: Wlc1j.om polec twój, o og19- 
daj Pfee mojei i Ici9fJfli
 reke twoje. o IOló. 10 bok mój. (Joan., XX. 27.) 
Jaka była tego przyczyna. oto jego miłość nieskoJ\czona ku nam, miłość nie- 
slto'czona, którą powodowany, cierpiał za naSi jołnierz bowiem, który walczył odwa- 
jnie albo przez miłość ojczyzny. albo przez miłoś6 osoby, godziwie i pocf;ciwie miło- 
wanl!j od niego, i otrzymał wiele ran, chętnie nosi blizny i chlubi się niemi, jako try- 
umfem miłości swojl!j. Jak on jołnierz wymieniony przez Flawiusza Józefa, (KsięRa 
fi o wojnie Źydów, roz. XXIII), który wszedłszy do senatu. rozdarł 8zatę i okazIIł 
chwalebne blizny, odniesione za ojczyznę, podobniej boski nasz Odkupiciel chciał za- 
chować wiecznie na chwalebnl!m ciele rany swe, jako niewątl'liwe świadectwo niesko'- 
czon
 miłości 8wojej ku nam. zaltładlPJąc na nich BWOję chwałę', radość i tryumf. 
W takim duchu woła święty Augustyn: "Ujrzymy kiedyś w Niebie (po zmartwychwsta- 
niu powBlechnem). na ciałach męczenników blizny chwalebne, które otrzymali dla imie- 
nia Jezusa Chrystula.. Chrystus nOlił i męczennicy nosić będł. równie jak inni 8więci. 
znaki trudów i cierpień, które Chrystus poniósł dla nas. a oni dla ChrYltusa. Ale my. 
co nosić mojemy. co okazać mojemy Chrystusowi, pytam was? 


D O ID Ó W i e n i e. 


Wyznl\it, co do mojl!j osoby. najsłodszy mój Jezu, nic okazać nie mOię, oprócz 
grzechów moich. wad. niewierności, niewdzęczności mojl!j, za tyle dObrodziejstw; które 
odebrałem od Ciebiel Jejeli, dzięki pomocy Twojej. poniosłem dla Ciebie jaki trud, 
wiesz o tl!m. jak bardzo wiele upadałem i zamiarom moim częstokroć brakło czysto- 
ści. a miłości mojl!j ognia. Co słuchacze moi okazać Tobie mogł. o Boje mój I nie 
wiem i kajdy wie o tl!m. co mu sumienie powiada. Oni i ja błagamy Cię o przebacze- 
nie za naszł niewdzięczność. błagamy Cię w imieniu tej miłości nieskończonej, którą 
powodowany, zachowałeś blizny na cbwalebnem ciele Twojem. błagamy Cię, abyś nam 
udzielił pomocy, której potrz.ebqjemy do jycia na przyszłofić tak. ijbyśmy mogli a cza- 
sem okazać Ci święte, znaki pokuty naszl!j i cierpień. poniesionych dla chwały Two- 
jej .Amen. 


Szczegół Historyczny. 
U,.ocz!I,toAć Zmartw!lchwltania Pań,kiego. 
Apostołóm przypisuj, początek tej wielkiej uroczystości. któr, święty. Grzegóra 
Nazyanzeński nazywa .uroczystości, nad uroczystościami." Rzecz niezawodna. je i, 
poprzedzał tydzieJ\. zwany lOielkim albo Iwitty'" tjgod.ietlli a następował po niej drugi 
tyd.ieJ\, zwany in olbie, l: powodu. białych szat. które' nowo ochrzczeni nosili aj do 
Soboty tego tygodnia.  
(Cor., XV, 11) _ 8. Tr.eb. było, .by Cbry.tu _wy.h....W dla naucleni. ...icmy.h ly6 no....m Iyciem 
....dług ły.h aló... Apo.toła do Rlymi..n: "Jako Chr;r.tu ....tał a martwych prae. ch...alO Ojcc....k" (ell. 
chwały Ojca ....ego), t.k i my leby'my ... nowo'ci chodIUi;" i dal4\J; ..Cbry.tu r... u....rł; . iA Iyje, 
.yje Boga. T.kie i wy ro.umieoie, Ue.oie ." umarlymi gr.eoho...i, . Iywymi Bogu ... Chry.t..ie leluie I'.au 
nUlym.. (Rom., IV. ł, lO, 11). - ł. Tr.eb.. było. Aeby Cbry.taa Imart...ychw.tał, ilhy tl\Jemni.a .b....ie- 
nia i odkupienia DUlego .pełnion" lo.hla, .Ibowiem Chry.tus, 'mierci" ....oJ" , wy....oliJ nu . grHchu, 
.m&rtwycb....łanitm .... .wcj'm wr6C1ł nam dobra, . kt6r;rch gnech nu Ololocił. Złego po...odu Apc.WI 
mó...i do R.ymian: ..Cbry.tu wydan je.t (n. .mi'r6) ell. wy.łupk6... n....y.h, a ....tal . lII&rlwy." dla 
uprawiedliwienia D....O,. (Bom., IY, 26). 


I
>>>
88t 


Koiiciół Rzymski nie zgadzał się. z pocz.tku. z Kościołami Azyi Mniej..ej. 
Rzym obchodził uroczystość Zmartwychwstania Fańlkiego w Niedzielę po czwartym 
dniu pełni w miesiQcu Marcu. po porównaniu wiosenn4'!m dnia l: noc.. Narody W.cho. 
dnie obchodziły łQ uroczystość tegO! samego dnia. kiedy przypadała ta lunacyja; dla 
tego dawano jej nazwisko quarto decwa"". W drogim wieku. Wiktor Papiet. lo W roku 
325 Sobór Nicejski, wzywali narody Wschodnie do przyjęcia zwyczl\iu Rzymskiego 
w obchodzie uroczystości Zmartwychwstania Fańskiego czyli Wielkanocy. 
Wielkanoc, po łacinie Pascha, słowo wzięte z języka hebrtJskiego, znaczy .Przej. 
icie. . Przejicie Hebrl\iczy ków z ziemi -Egipski
 do ziemi obiecanej, przejście przeJ: 
morze Czerwone, przejście Aniola niszczyciela chciał Pan, aby obchodzone były przez 
wielk. uroczy.tość w Starem praymierzu. Chrzeicijanie, obchodząc rzeczywistość, kt6- 
r
 figUr. była Pascha staroiytn.., zatrzymali na obchód pami.tki Zmartwychwstania 
Puskiego, nazwisko 
aschy, (Pascha Domini.) Słusznie oznaczllj. chrześcijanie tem imie- 
niem dzień Zmartwychwstania Pańskiego. W tym bowiem dniu Jezus Chrystus nace- 
chował nas krwił Swoj" wyzwolił nas z niewoli grzechu i przeprowadził z wygnania 
ziemskiego do ojczyzuy niebieski
. .Otworzył nam w tym dniu, powiada Kościół. wuij- 
ście do ty wota wieczoego. zwyciętywszy śmierć.- Vitae Clet.rue .obił aditv.. tlevie'a 
_te r.._vit. 
Niegdyś cały tydzień Wielkanocny. był święcony tak jak sam dsień Zmartwych- 
wstania Fańskiego. co się okazuje a kanonu Soboru Lugduńskiego: Baoctum Pascha cum 
tota hebdomada. Apud Bened. XIV. 
.Jeans ChrYltus zmartwychwstał, mówi święty Paweł (1 Cor.. XV. 20), pisrwsz, 
lię narodził z pomiQdzy umarłych; mieć zatem będzie braci 11' 8wojem zmartwychwsta- 
niu.- Jest tln "pierwialtkami zmartwych1l'8tania tych. którzy zasnęli.- Wszyscy więc 
umarli zmartwychwstan, w Nim i przez Nicgo. Jesto nasza nadzieja. nasza moo i po- 
ciecha nasza. 
Nadewszystko. paschał gorejłcy podczas Mssy iwjęt
. wyołlrała nam Jezusa 
Chrystusa zmartwychwstałego. W zywl\imy więc świ"tłości wiary. płomienia nadziei. 
ognia miłości. i wykonywajmy święte ćwiczenia tarli wości. kt6re tak gorzeć powinny. 
jak wosk dziewiczy dla chwały Pana Boga. 


, 


Szczegół Historyczny. 
.Święte wesele. które uroczystość wielkanocna wzbudzała we wszystkich wiernych. 
-. objawiło się nieJ(dyj w rozrzewnil\i'łcych obrzQdach, które prostota obyczajów wprowa- 
dzila, ustały one pójni
. b'łdJi l: przyczyny dawnej prostoty. bądź. przycl:yny nadu- 
tyć, do których niekiedy .tawały się powodem. O iwicie szli wierni do koicioł., ob- 
chodzić szczęśliwie pobołnł chwilę Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa. 
Pozdrawiano li
 nawzajem, wolająo z wielkiem i gor.c:em uniesieniem radoici: "Pan 
zaprawdę zmartwychwltał:- Surrexit Domil!uS vere: na co odpowiadano: .Dzięki Bogu:- 
Deo gratias, lub innemi słowami II: Pilma świętego, naprayklad: "I pokazał si
 Szymo. 
nowi Piotrowi: .Et apparuit Simom. Udzielano potem sobie pocałowanie pokoju; (oscu- 
lum paci.,) na znak radości i jedności braterskiej. Tenje sam obrzęd zachowywał siQ 
w domach prywatnych, na ulicach, na placach publicznych przez cały tyd.id Wiel- 
kanocny, i dla wielu o,ób. przedtem powaśnionych. stawał się hasłem do szczer
 zgody. 
(Instructions hiatoriques. to l. p. 147.) 
Dodamy, je jeszcze podobny zwyczlij zachowłve się w wielu krajach. i t. Grecy, 
w czasie Wielkanocnym. pozdrawilij'ł sie nawzl\iem słowami: .Chrystus zmartwychWltałj 
zaprawdę zmartwychwstał.- 
R....rekc!JJa. Nabojeństwo, wyobrajl\i'łce samo zmartwychwstanie Zbawiciela, zowie 
się powszechnie . Rezurekcyj'ł, . i odprawia ljiV albo w Widkł Sobotę wi"cII:orem, !Albo 
w Wielkanoc czyli Wielk'ł Niedzielę rano, Btósownie d(; miejBcowego zwycaaju. 
Śpiewa Bię Antyfona: Gloria tibi Trinitas. chwała &obie. Trójco, bÓltwo jedyne 
i równe, cJnrała na wieki I dalijj psalmy daiVkolYII.Qe. Po krółkiem śpiewanilł pealm6..
>>>
1190 


u grobu. kapłan celebrujący, uwielbia Zbawiciela w modlitwie. .il: zmartwychwstaniem 
Bwojem Itał się zwycięzcą śmierci i piekła, i proroctwo o sobie spełnił, za co Niebo 
i ziemia wielką radością cielząc się. oddaje Mu pokłon i uwielbienie;" błaga nakoniec 
Zbawiciela za wiernych, aby, obchodz'łc Jego zmartwychwstanie. I grzechów powstawszy. 
Jego męki i zmartwychwstauia stali się uczeltnikami. Po wyniesieniu N
św. Sakra- 
mentu z grobu odprawia się procesy ja trzy razy kościół obchodząc z pieniami stóso. 
wnemi. Odgłos dzwonów, dźwięk uroczystych organ, światło, chorągwie, ołtarJllyki i we- 
sołe Alleluja, wszystko to przenika dUllzę niewymowną radością, i podnosi ją do Zba- 
wiciela. ZdPje się wlzystko odradzać, jakby za wstąpieniem nowego ducha. Procelyja 
rozpoczyna się pieniem: Cum rex gloriac, opiewającą historyję zmartwychwstania, zwy- 
cięztwa nad piekłem i wyprowadzenia tryumfalnego ojców do Nieba. Dalej następują 
wiersze bardzo tkliwe, Ecce renascentis gratia, wzywające wszelkie twory i całe wiQ. 
senne przyrodzenia do uczestnictwa w tryumfie Zbawiciela, przeplatane polskiemi zwrot. 
kami, Przez Twoje święte zmartwychwstawie, któremi się wiarą w tę tajemnicę powta- 
rza. Nuty (melodyje) wszystkie są bardzo powatne i właściwe uroczystości. W pro. 
cesyi na jej czele niesiony jelit krzyi, stułą czerwoną przepasany, i figura Chrystusa 
zmartwychwstałego z chorągiewką w ręku. Oznaczona wtem historyj a męki i chwa- 
lebnego Jego zmartwychwstania. Chorągiew jest znakiem zwycięztwa Zhawiciela nad 
piekłem i śmiercią; procelyjlł zaś wyrateniem tryumfu i wielkiej radości wiernych. Po 
procesyi kapłan podnosząc figurę krzy ta , potrzykroć ogłalza zmartwychwstanie Chry- 
stusa, słowy: Surexit Dominus de sepulchro. powstał Pan z grobu; Da co Duchowieństwo 
odpowiada: Qui pro nobil pependit in ligno, który za nall na krzylu cierpiał. 
N. Sakrament zostawiony jest na ołtarzu, a tymcl':asem odprawuje się jutrznia, 
która podobniet od tych słów zaczyna się: Surrexit... Powstał Pan z grdbu. Jutrznia 
tego dnia i przez całą oktawę krótka jest. W końcu hymnu dziękczynnego, Te Deum. 
chowa się N
św. Sakrament do Cyboryum. Przed wielką mszą drugi raz odbywa się 
procesy ja z krzyiem i figurą. zmartwychwstałego Chrystusa, co dzieje się i w następne 
Niedziele ai do Wniebowstąpienia, dotąd bowiem rOIciąga się czas wielkanocny. 
W czasie pokropienia przed summą, śpiewa się Responsoryum: Yidi aquam egre- 
dientem. opiew
ące owe stare proroctwo. gdzie pod t
emnicą źródła wytryskującego 
z boku kościoła, widziano Zbawiciela i Jego mękę, poświęcającą naród ludzki, w wo- 
dach odrodzenia się na chrzcie ś. Spiewywano je dawniej w pochodzie nowoochrzco- 
nych do tródła. Procesy ja w wielu miejscl\ch odbywała się przedtem do jakiej stacyi, 
na któr6j Apostołowie, pobotne niewiasty i lud reprezentowane były. Spiewy ti
j pro. 
ceeyi. Galilelł zwanej, tłómaczyły te tllJemnice. · 
Rezurekcyja i z potrójną procesy ją u nas się tylko obchodr.i. Kto pierwszy po. 
trójDą procfsyją ustanowił, wyrzec trudno, a mote i niepodobno: pospolicie albowiem 
. obrzędy powoli się tworzyły. tak dalece, ie często nawet stare pomniki piśmienne błą- 
dziły, postanowienie jakich szczególnych ceremOIJj pewnym autorom naznacz
ą, gdy 
ci dawniejsze tylko zwyczaje porządkowali i potwierdzali. Dosyć, ie obchód ten, od- 
ległych kościoła polskiego sięga wieków. i te nie bez tajemnicy wyprowadzonym i przez 
Synody poźniejsze zatwierdzonym został. 
Dobrze gdzies uwatał pobozny autór, te traykrotne powtarzania, usilność modli 
twy i gorące pragnienie oznacz
lł. Tak, Niebo na cześć Boga śpiewa: święty, święty, 
święty, czyli n
świętszy; w suplikacyjach trzy razy śpiewamy: Swięty Bote, święty 
mocny... Wiele wierszy na Wielk'ł Sohotę, Wielką Niedzielę, Wniebowstąpienie Pań. 
skie, i t. d. trzy razy powtarzamy. Jestto coraz mocniejsza prośba, wyznanie, jak kiedy 
kogo po imieniu wołamy, a odezwać nam się nie chce zaraz. Trzykrotna zatem pro. 
cesyja zbytek serca uczuciom przepełnionego wylać musiała. 


- 


Poniedziałek Wielkanocny. Feria 2. Paschalis dx. 1. CI. c. A. 


Poniedziałek Wielkanocny jest takte świętem uroczystem; jestto dallza kontynu- 
acyja uroczystości wielkanocnej. Dawniej cały tydzień święcoDY był. t:!ynod KODIW.
>>>
891 


cyeński r. 1417 do trzech dni święta wielkanocne ograniczy1. Dzień trzeci odcięty 10- 
. stał przy zmniejszeniu świąt przez Piusa VI. r. 177!). Wspomnieć nie od rzeczy o Wiei. 
kH\jnocy doroczną (Pascha annotinam) w średnich wiekach nazwanej. Był to dzień, 
w który przeszłej Wielkanocy ochrzceni, zgromadzili się do kościoła i obchodzili rocz- 
nicę chrztu. Oprócz nabo
eństwa miewano ucztę czyli tak nazwane Agape. 
Ruodbert wspomina, te Kapłan nad temi dziećmi skład wiary odmawiał, i przy 
stole udzielał im wody, wodą mądrości nazywanej. Ten obyczaj trwał do wieku Xl. 
Chocia:t rocznica chrztu nie zawsze wypadała w Poniedziałek wielkanocny, w tym je- 
dnak dniu bywa obrhodzoną. 
Sobór Nicejski (Niceński) postanowił, 325 r. p. Chr., aby Wielkanoc w pierwszą 
Niedzielę po pierwszej pełni księ
yca (post lunam primi mensio , XIV.) po wiosennem 
porównaniu dnia z nocą, obchodzono. Za termin wiosennego porównania, dzień 1łl. 
Marca, w chwili, kiedy słońce wchodzi w znak Barana, przeznaczył, zastrzegJ\jąc. tę 
jeźliby wielkanocna pełnia przypadła w Niedzielę, w takim razie. abyśmy z 
ydami nie 
świętowali, 
e i Chrystus po Pasce tydowskiej zmartwychwstał, uroczystość wielkanocn'l 
nie w sam dzień pełni. ale w następuj'łcą po niej Niedzielę. obchodzić zalecił. Jetell 
pełnia padnie przed wejściem słońca w znak Barana, czyli przed samem porównaniem, 
tedy następujl)ca dopiero będzie wielkanocną. Dla tych powodów granicami Wielkiej. 
nocy jest d. 22. Marca do 26. Kwietnia; stąd urósł wierszyk: Pascha non sequitur Mar- 
cum nec praecedit Benedictnm. 
W teraźniejszem stuleciu Wielkanoc gregoryjańska nJ\jwcześniej raz pr.ypadła 
tylko, t. j. d. 22. Marca 1818 r. Napóźniej przypadnie tak
e rai tylko d. 25. Kwie. 
tnia 1886 r. 
ZW!lczaje lCielkanoCRfJ. Podobnie jak. Wigilija" na Bote Narodzenie jest znowu 
tak zwaue .Swięcone. na Wielkanoc zabytkiem uczt miłości . Agape, . niby nasze .k 0- 
chajmy się.. A:te pobotność hrześcijan nie przestaje na zwyczajnem J:rzed jedzeniem 
pokarmów błogosławieniem, jalcie katdywierny odprawić mo
e; dla religijnego przeto uświe. 
tnienia wspólnej radości zapraszają do poświęcenia tych:te pokarmów kapłana, lub do ko- 
ścioła je DOSZę. Między temi potrawami poświęca się zwykle . chorągiewką baranek. 
wyobra:tJ\jący Chrystusa Pana, który jest barankiem, gładzącym grzechy nasze; j aj a, 
jako obraz (godło) zmartwychwstania, gdy t twarda ich (jJ\j) skorupa porównaną być 
mo
e z kamieniem grobowym, który Chrystus przełamał; jak to małe zwierzątko (pis- 
klę) przekłuwa uprzednio skorupę, "anim z niego (t. j. z jJ\ja) wyjdzie. Poświęcaj4 si, 
i inne pokarmy i napoje dla otrzymania od Boga tej łaski, abyśmy w tych dniach i za- 
wsze pokarmów i napojów bez grzechu u
ywa1i. Na to święcone zapraszają się zwykle 
wzaJemnie wierni dla okazania wspólnej z nroczystości zmartwychwstania radości. I 
Na procesyi widać godła zmartwychwstałego Chrystusa: krą
, przepasany czer- 
wouą stułą. jako godło najwytszego Kapłana, figurę Chrystusa Pilna. jako znak zwy- 
cięztwa nad limiercią i piekłem, i zapalony P aschał na oZBaczenie: że Chrystus jest 
światłości, nBszą. Trzy razy obchodzi się koiciół: na znak powszechnej radoici 
i wesela. 
W dwunastym roku (łycia) Jezusa zaprowadzili do Jeruzalem Józef i Maryja Da 
obchód świąt Paschy. Po świętach został w Jeruzalem niedostrzdony przez rodziców. 
Ci po trzech lIniach niespokojności i poszukiwań znaleili Go w kościele. siedzącego po
 
iród Doktorów zakonu, odpowiadającego na pytania, które mu zadawali i wypytuj'łcego 
ich
e z roztropnością, która wzbudzała uwielbienie słuchaczów. Skwapliwość Maryl 
i Józefa 'W zaprowadzeniu Jezusa do Jeruzalem na największ, uroczystość według za 
konu. Mojteszowepo, zamyka arey.wielką naukę dla ojców i matek: uczy icli, je religij a 
jest głównym przedmiotem, którym zJ\jmować się powinni w wychowaniu swych d.ieci, 
te jest dla rodziców obowiązkiem świętym i nieodzownym, prowadzić je w miejsc" 
iwięte, skoro tylko władze umysłowe rozwinł się w nich dostatecznie. l starać się, aby 
nie opuszczały ładnego ćwiczenia pobo
nego. które wkłada na nich Jezus ChrYltus 
i Kościół ś. Ilu! to rodziców czynić sobie musi pod tym względem n
cię!sze za- 
rzutyl - .* 1 . 111.... .. J
>>>
391 


. Pieśni Wielkanocne. 


PIESN 185. 


Vhryatua Pan zwartwyc:hwatał. - Vbriatua reaurreJ:il 
(TolI 1. [doryj.kll o .topiela lDyiij.) 


J 


-

 
ił l. Chrf-stuaPanzmar- 
l. _ Chrl-stus re. sur- 


! 
::::=--  
twych . watał, ZWf - cię . ztwo o . trzy. mal; 
re - - - %it, Tn -um-phum e - . re . %it: 


" 


f 
l  
f-_ 
 
. r r-
 
 
tr 
.. 
 
J

 
::: 
 
Bo zbu-rsfł imierć sro. g'h Swo-jt imier-ci, 
Mor - te VI - cit mor . tem, Prop-ter no-stram 


::: 


dro . . gt. 
sor . . tem. 


.) v..ua.. eMIwIJiMe ..... 111. .. UI6.
>>>
PIESNI WIELKANOCNE. 


383 


2. Zwalczył czarta złego - I sta.rł głowę jego; - Człowieka grzeunego - 
Wydarł z mocy jego. Allel., Allel. 
3. Smierć srodze poraził, - A moc czarta skaził; - Żywot nasz naprawił, - 
To z łllski IIwiJj sprawił. Allel, Allel. 
4. O Chryste, nasz Panie I Przez Twe zmartwychwsta.[Jie - Daj nam z grze. 
chów powstać. - Łaski TwojiJj dostat\! Allel., AlIeJ. 
5. A 110 tym kłopocie - Daj w wiecznym tywocie - Widzieć Ojca swego. - 
Boga wllzecbmocnegol Allel., AlIel. 


Praeludium do pieśni 185. 
(Chrystus Pan zmartwychwstał.) 


T. Kl. 


( rkł=t; 

 --:3:::: I j
--J-. 

- r- "'-lcf'E tT-r- F'. r ... I r II' I 
 
lo - l. r. ; '- 
f' ------ - --- - r 
2b- te : }--:
 :

-i i 


. 


.. J 4 -J 4 
J
 L--=' 
 
 id=ł
 
- J..-;). = J-:.1!-= - 
.- - --- .
 - 
 
I
II IJr.1 r -- 
ł - - - 

 I 
 
l [H


Tm-L 
 
 I 
Fli
d-.t-J 
 · ! - - 

 - . - 
 
I : J ci -":.1 li ciqJ. J J
 ..J. 

 #=r=ł -
 ---==1 ==--- 
 ===- d 


łl I II ' 
 -d. 
--1'" '-L 


 - 
:= 3
W


 
: i
 J.J
 J 1 J
J

J d 
-
 
 
 
--=-- ===r 1 
60 


,
>>>
3'1( 


PIESNI WIELKANOCNE. 


PIESŃ 186. 
Chrystus zmartWYGhwstan jest. 


$ 
1ł=L'.: -1---="'- 
 =-.II1-= 
 J 
 .. ł j f -, ="J _ I d _ 
 
{/ -
-I::;;-': S -=..#łi ...:.:i!: -= === !._
jiI
- :::S-: -. ..:
=-5--::. __-=. 

 
: ----LI i --
 i - -- j j- r
r=- =r - i -I -. --,1=\- 
I I 6 I 
ft
!: :4?
; 
o.JT 1'f zt

 --A 
 
c
 
I. Chrystw:! zlllllrtwych - wstali jest, 
ł. Chri.stus re - SUI' - re. xit, 


r 
 rJ 
 - - 
- . -- - I -- - - 
 - ---- - --- 
 " -- -,.- ______ 
-- I -. ł - I I - - - - --1 -- I - -1---' --+ 
--!
_. ___==,; · Ii_ f - ,
- ==t E

-J
-: _ =1=:_ .1I.J
 t ?:=_-= _
 = ,;? 
-r -i i
-- -rjf =rr=
ttdJ- r,-I S - c tr=l
 l_ -r -t=! 
6 fi 5 

 - # -- J 
 - I -t - 
 - l -J
! 
 - tt -- - - - 
 J j 
 
;-...J ,- J 

 . 
 - - - ,- _o. - _____ __ - __ 
 _ - _____ 
 ---..-.- . 
 . 
- - -ł---r- - --,.. ----- --- - ,.. .- __.--. ---
 - 
- - --r- - -:t...... - - ------- l-j ,. t - .;;r--,---+- 
----- -- -t ---- - -- - - -
- f -- --r- -0--- 
Nam na przykład dall jest: - Iż ma - my 
No - his spem e - re - xit: Et nos re-  =- #łi - 
 =-l -=- 
=J
 ::J=-;=: -= 
 ; -:::-==--= - 1 - - 
:=::: t ==::'== _ 11 
1/ 
-
 -=-
- .-

-=-
--=-
 =- _.-..:.:._ _ [ _ 1-- 
-:Jn] -:t- -::r==-=--,- 
- j - --i - r- r-i-j-j - I - 
 - 
 - i -- f= 1 ---"' I - --:8 , -- #
- -;- 
I I 7 
I 
: 
 D -=l =-_
 f---J
11-t 
 l; J- =
=łi
 
/ 4 . J -d
 -d: ł :
 -
1=
] 
- 


- r 
- -r- q,..- -. - -t--11f -"- --.- -- b. ----- 
-
-- --1- i -0---1-- t: T-j-11I-. 1--- . 
zmartwych powstać, Z Panem Bo - giem k1'ó -lo-wać. AI- le lu ja I 
lIur - rec - tu- ros, Se - cum reg -lIa - tu. l'OS. Al. le 1u jol 
 


2. Leżał tny dui w grobie. - Dał bok przebić sobie, - Bok, n:ce, nogi obit- 
- Na zbawienie człowiecze tobie. - AlIcluja! 
3. Trzy Maryje poszły, - Drogie maści Diody; - Chciały Cbr}stusa po mazai, 
- Jemu czeić i chwałę dać. - Alleluja I 
.'. Gdy na. drodze były, - Tak sobie mówiły: - Jest tam kaOlieó nie mały;- 
A któt nam go odwali? - Alldujal 
5. Powiedz nam Maryjo:. - "Gdzieś I'ana widdała ?" ". Wid4!:iałam Go po 
męcr, - Trzymał chorągiew w ręce.... - Allelujal 
6: Gdy nad grobem stały, - Rzekł im Anioł biały: - .Nie Mjcie sił:, dziewice, 
- Ujl'zycie Bote lict'." - Alleluja! 
'.. .Jezusa 8zukacir? - Tu go nie znajdziecie; - Wstalci z martwych, tu Go 
nic, - Tylko Jego orlzieuie." - Alleluja! 
8, Łukasz z l{)eofasem - Obaj jednym czasem - Szli do miaste'- Lita Emau8, 
, - Potkałci ich 1'a11 JezuS. - Allellijal 
9. Hlłdźmy wszyscy weseli, - Jako w Niebie Anieli; Czegośmy l,utądaH, - 
Tegośmy doczekali. - Alleluja! 


, 


...
>>>
PIESNI WIELKANOCNE. 


395 


PIESŃ 187. 
Dziś Gblystus, Król wi.....j ohwaly. l 
. Melodyja I. f 
. . 

 
 
 ;j t£: 
 
-j TIfJ 
-j j == -o -
-r- r I --j 
I
 

IiJi-J J J J J l--ł-.J.- u
'" 

 
=--4 I

 
t. DziśChrystuB,Król wie-cznej chwa-Iy, Wie-dzie try - umf 
 J
 b;
 
 
=f
 

 -I 
 r--r- = ii r F - -. 
-F = P:F' =t-- 
k i W
 ' I 1..1...1. '..1. JJ.J .J 
. F-
 - - . -" 
 "".. _ J 
=E --rr j 
;- - - - -1- '1 
 i r - 
 - 
t -- ----ł--- - 
---- - -. -- 
-- - ----...-..- -- -- 
o - ka - za - Iy; O - do-bzny w śli - cznej ko _ ro - nie, Od _ bie _ ra cześć  J-J_
--J 
 '-=:; tW
 
 _.J '_ I 
 
- -
I-- s- - - - -- -. - =-
-
- 
-
-t= =n-f =j j -c.r ( i r cnr 
I .J i .J I ni 
- -:!: --.. ..I. I I J ........ 1'1 I I 

 - 
 ---..... I I I tJ..." 
 -==c==r-=
r

3: 
 : 
na 8y - o - nie, Al - le - lu. ja, Al- le - ( - ja! - 


Dziś Chrystus, Król wielilDej libwały. 
Melodyja II. 


(Z Kolci4na.) 


¥tp'1
 
J 
- nil . 

 


t. Dziś ChrYBtuB,I(ról wie-cznej chwa-ły, wie-dzie tI'y-umf 
o 00.
>>>
398 


PIESNI WIEI,KANOCNE. 
- :a= 
 :t -!--t 
- rrr lęrfF;£ -F- -FIT t!-cFft;- = i# 
J J JlJ_LE 
1 :r-
.
 1 :(lC3 
fa. 
 - =--- - łr
j 
r I I I I 
..... - 
o - ka - la - ły. Al - le - lu - ja, Al - le - lu - ja. O - zdo-bny w śli- W-i- 
ł-
C
 

 ;
 -Ł 
 J J j J 
_rl--J_-Ł l_l J_ 
.1=*- -
- - =-= [J-r 
 -- - --=-. 
 - 
 -"'-_ ::-::-: 
 
- - t-- - - - --- -- I!j j: -_. 
--- - -r-' -r- 
r- 
cznej ko - ro - nie Od - bie - ra cześc na Sy - o - nie. Al - le - lu - ja. 
*=1=


-
 f ą - 
,. 1 1 llJ_1 JJ rY_ 
 
.


J 

 = ł; 
 ' 
=łł----- t=: ---- -et 
 r - 
p== -----
..... -- 
Al. le - lu . jat ł 
2. Gdzie! terAZ śmierci moc twoja? - Kędy twa. szatanie, zbroja ?- Nadszedł 
mocnil'jszy zbrojnego - Mocarza. i wzią.ł łup jego. Allel. AlIel. 
, 3. O Jezu na wieczne lata, - Ozdobo Clłłego świata: - Z łaski przypuść nas 
do swego - Zwycięztwa nieśmiertelnego. Allel. Allel. 
4. Niechaj szatan, co chce. broi. - Z wiernych nikt się go nie boi: - Padło pie- 
kło z wojski swemi. - A myśmy dziećmi Botemi. Allel. AUel. 
 
Ó. 8 t ł d na ziemi cbwalim Ciebie. - Którego czci pełno w Niebie. - Ginie świat. 
ratlij swych Panie. - A daj mi szczęsne rozstanie. AHe). AlIel. 
6. Chwała wi
cznemu Królowi, - Bogu Ojcu i Synowi; Chwała Duchowi 
Swiętemu, - Jednemu Bogu naszemu.' Allel. ADel. 


PIESŃ 188. 
Maryja' Panno ozysta. 
=- 

 
 1 
 " 
 --- 
 ...... 
- - -' - -::=.: - - d -r - -1 :.::r= - ====1 
=== II -- 
_ _ - -II - -11-- - - -li" 
- (:i 
- --- II - 
_
L-=------ - r - 
--', ---j- r CJ 
E'':
-r-r- - - 
-"' '- I 
_ 
...l 
1 J1 

l_ _L P
.=j 
Et: - __ - -,c= - F 
 -,,-=- - 
--r ==if= __t::::==- 
-"' 


Ma . ry - ja) 


Pan . no czy - sta, 


-....ł...
>>>
PIESNI WmLKANOCNE. 


897 


- 

 
 
- 
- 
 

 
Fr-
;-
,F
 -:
 -F


 
b 
J (

 # 
=H=L
 
 
Kró-lo. wa nie - bie - ska, we .sel się z A . ni o . ły, 
'III 


ł ::j---=ł .
 I . 
- --::fq 
f r rp=if F f c-Fa 
' t -;irt
 
l I J'" J 
- 7 I 
. 
 ... - = J 
 
 j =-L _
 
 
-= :b
 :;;J
r:,,-
I-_ J\- 
 
I "=p=-=- .- -

-== 
 - :-
-= F r =r - 
:-1! ==- --3t
 =
=t.c =
 = 
\ -t -t-==-ur==ł-- - _l_ - -.. i -t,i ---\0'- - -...- 
ii Pan Chryostus z martwych po-wstał, Módl sir ea na - mi Ma- J . 


* 
4=
 _
 _ - d 
 l J 
:P:
 tLj=k
:2:
 
!!!J1' 
 'F I tTTt r t 
 i UF 
aS I o-n- 
:_ -
. :d:= 
 ) l b: =9 : l \
 
 S 
 #F 
 
 
 
 
 fł 

--
 - 
- -. - - -' j --' - - 
::;;;;;ot--- - 
- 
 .- 
ry _ - ja I Módl się za na - mi Ma - ry - ja I 


(Ud Chrystusa wytryskuje zdrój zmartwychwstania naszego, bo On śmiercił sWł 
ofiarnł śmierć zniweczył.) (MoTtem moriendo destruxit.) 
.Y(H r1al.
l'l 
,,, PIESŃ 189. 
Nie IDa śmierti Pan iywota. 


R 


- 


T. KL) "
';Ł

J-

.f1 
I I I I r I 6- 
.. 6' 
.. 4 6 J' 
2 
d.. ..LJ 
 ..LU J.LJ I 
: _ (E-

 - rFF 
1. Nie .na imier.ci Pan';, - wo . ta,"
>>>
396 


PIESNI WIELKANOCNE. 


I
 
 .. 
=- r --:-- 
c! 
tf rr 
1 S 
 '- -" 
7 . 
.lJJ.J4 JJ -L 


Chociaiprzeszedł przezj6j wro - ta; 


gro-bu pę-ta 


Rę-kaświę - ta, 


Ro-zer - wa - ła 


:::: 


r== 


.J. .J J :::: 


== 
rę-ka 6wię - ta. .) 


:l. Adamie, dług twój spłacony, - Okup ludzi dokończony; - Wnijdzieb 
w Niebo z szczęśliwemi - Dziećmi twiJmil - AlIe.luj", 
. 3. Nie skarby, jakiemi pła,::i, I '\Jszystko, cp miał, to traci; - Calł za II., 
Krew IWł &łczy, - Dzieło kończy. - Alleluja. 
4. .Fróino, tołnierze, strzetecie, - W tym GrQbie Go nie .najdziecie; - Wsta
 
przeniknłł sklepu mury, - Bóg natury.- - Allelujł.. " 
&. On znowu na ludzkie plemię - I na miłą patr
y ziemię. - J drogo iz 
"aj przybrana - KDsztem Plłna. - Ą.llelllja. 
. 6. Pr"ez Twe święte IImartwycbwltanie - Z grzechów powsta
 ditd n4m, Panie, 
- PotiJm z Tob, kr6lowapie. Amen! 


. 


PIESŃ 190. 


Od lIagdaleny płaGIIlGej. ..- Ą .

ltfIA fervida qnaeramnB BierOB. 
. " 
; 
u 


.J 


.J 


r ł 

 
v.ła - cZł - ce
 


.l 


1. 01\ Nag - da - le 
. 


ny 


, 
.) J'nI. :K:llrpiuki modlił .ił d. ł. 'p.dr. 1741 na Poltuel, wHololkowie ; t d. 18. Wn.ł. lUk' 
w JUlrpiDowle. B,ł to al.u' u...wul, d.omoro. . prjl89, eielllllko"1' 
.. f!1łt rrz I '..rw 
..
>>>
PJESNI WIELKANOCNE. 


399 


- 

--J-i 
..* 
 

 =r j===r - 


F=-=
 -- r - JJJ-=--'- - 233 
I I 
 I l l l .L
 J ł ,1- 

 --s 
 .- - - r
 -- 
 - 

 -:::::::- - - ::.-... ==- - -. 
 
 
1_- _ ==- ----r - :=::=----- _ - 
Ba - dać mi - lo ści go - rł _ cej: 


fi:: I 

i 4-;: 
 =r= J =-p =Li==i+=;-__Ł I2 
 Fd
 - 
 B U 4 - --

 
WZ:ł
-r--ł--r -- - i-rą ----.- -.-9 t- -r- ___I] 
I ::::: . I I == 
6 Sp7 6 

 ; 
 ==.=1 J : _
_ 
= 
 J 1 : 
 J .J- 
i
 
__ 
 
 J:= _.J
JJ_ J 
 .
 
--= . - - 
 - - -- - r t -=!::.. --ł---- ::-
--=t::_r _
-. 
- J j I - -- ---- -r----r , 
::::: == 
Jak - by o - be - cna b.)'ć wia - łat 8wię. ta Pa - ni coś wi - dzią-ła? 
:I. Szukając. tylkom napadła - Na grób i na prześcieTadła; - Widziałam 
temże w,dzeniu - Anioły w łJiałem odzieniu. 
a. CbodL'łc, czegom uit! czyn,łll, - Wezystkam się łzami lImoczyla; - Któ!!: me 
staranie wypowie? - Pragnęlam zań dać i zdrowie. 
4, Jutem od grobu iśd
 chriala, - Gdym Ucznie. idąc, ujrzała; - Ale serdeczne 
płomienie - Czyniły we mnie tęBcbuicuic. . 
5. Tam 10 onej gorłcej chęci - Pozbywlzy prawie pamięci, - Wołałam, jetlti 
ty" Panie, - Ukat mi się me kochanie. 
6. Ledwiem rzekła, zaraz prawie - W ogrorlniczej si\' postawie - Racaył sta- 
wić u
 to mil'jsce, - Gdziem Go nie pozuałą jeszcze. 
7. Ale Pan, który dogodził - Ojcom. gdy ich wyswobodził; - Pan, co zmąrłym 
t Y "'ot wrócił, - Mój płłAcII w pociechy ohrócił 
8. Dosyć prawie tych trotik było: - Jut się wszYltko wypełniło; - Maryja nie 
trap siV łzami. - WeBel liV z mymi UCl,niami. 
9. Tu się z radością porwawszy. - - To, com cbciała, oglę.dawBzYi A Tyteś 
to Milltuu drogi! - Mówiąc, chcę całować nogi. 
to. DOIlierom tam uBłyssała, - Ctegom przedtćm nie wiedziała; - Tyk8Ć,llrawi, 
liwie nie trzeba, - JeszcIem nie wstąpił do Niella. 
11. Chryste usłysz nasze pienie, - Któny wierzym Magdalenie; - Cokolwiek 
łlam powiedziała, - Z tego niecb Ci będzie chwała_ Amen I 


PIESŃ 191. 
OBarujmy ohwał
 W wierze. - Viotimae Pa8ohali.  -=-=- 
 
 
-+ 
 J - 
 =--=----- 
 _ 
----- - --=--=- -- -1- --" t- 
- - _-:E:= - . ---i'\-- -. - - ,,- I I _ 
I - 
ilI¥- Fi7
¥łr C1.LJ-Cr 
iJ 
..,ljf l - 
k.. _
 I. I'I
 
 --.... 
Efi=--

 .- -- ,- -- ==- j 
L::- e1 _-- __o 
-=- .--
>>>
400 


PIESNł WIELKANI)CNE.  - 
 -
 
 - 
 
_ - ::;:=--1= 
- - - ::=::,-
- -- 
.r- _.___----;: -.- -______ - - J - 
I t 
 r- -j- r-- f - ii-r? -n łf- 
I I I 6 . 
, I I ...... 

 _j-_ J_ 
 J= -i:--= 

 
 
-=-J-J-rz-- 
 J .
 =-ł- 
 
. _ _ _ _ _ __ _.____ _ ___ _ - - .--s 
r -F- -j -
-:4:=-r- - - -r- F--PF = r =+-r--=+= - 
l. O _ fia 
 ruj .. my ch wa-łę w wie. rze Przy wiel- ka .. no - cnej o.. fie .. rze. I 


::::: 
66' 
l "11'_:::::- I .l J 1 I J 
'-- --=-=- 

-,-; - 1 
 
 

 - =i- 
r = =r 
 

 
 
_. _ -- - -- rJ::: "-= 
__r -\.:---+--.- - -- - -- -- .-- 
-- ----- 
 ,- I 
= ---=-r-=:
- =0-- -- -=---+--:- 
::::1 
Gdy Ba _ ra - nek o .. wce zba - wił, 


!@ =
 --'-
---g t 
 -:- =f ;:;j 
 ci - -
 
(': 
 f =.: eT y lt-- r--- r F "'-- r lit -ft .. 
"" 
_. _l -
=ti- c-c 
 

 
-
n 

 

==1:1f
r....: 
 
=e i -7" -- -- - --__ fII==t: 
I I I ::::: 
Chry-stus grzesznym po - kój spra - wił. Al - le - lu .. . .. ja, 
2. Z Bogiem Ojcem, naszym Panem, - Srodze na nas rozgniewanym, -;- Pogo- 
dził lIall limiercią srogł, --- Za nas lejąc krew SWł drogą. Allel. . 
ł 3. 
mierć i 
ywot zbyt przeciwną - Bitwę zwielIli, bardzo dziwną; - Ż}'wot, 
choć umarł prawdziwie, - Zabity, wszelako 
ywie. Allel. 
4. Maryja rącz powiedzieć nam, - Coli widziała? czy 
yje Pau? - "Widziałam 
grób jn
 
ywego. -- Patrzałam i na twarz Jego," Allel. 
6. . Widziałam Pana mojego. - W chwale swej zmartwychwstałegoj -- Widzia- 
łam dziwne widzenie, - Aniołów, potnik, odzienie," Alld. 
6. Powstał Pan, kochanie moje. - Ujrzy w Galilei swojej - Wierzmy
 Bwiętej 
białogłowie - Bardziej, ni
 złych 
ydów mowie. Allel. 
7. Jezu, królu wiecznej chwały - I zwycię
co okazały, Wierzym, 
eś wstał 
z martwych 
ywy, - Chryste b'ldź nam miłoBciwyl Allel. 


T. Kl. 
- 
 -
 - 
 -- - ---
 
 - =aąd 
- --- -.==r jt---- 
 
r n- 1- -r i i L! i i 
 r i - 
7 j#'" 
. s . . l. r. I W 
:--i - 


Pra
ludium do pieśni 191. 
(Ofiarujmy chwałę w wierze.) 


- 


-- 


- 


-
>>>
PIESNI WIELKANOCNE. 
. 


401 


t . :.-J 
 


 
d:-rJ

:::ł -=- 

 r -r- F---

 ---=-- 
bn-r
 . 
 
 . J l..!
 
- .-
-- -r- 
 ir =- - -===- 
 
. 3 I S l 
. 

-=rr=T-J 


r-rl 
: J I I · 


 
 
PIESŃ 192. 
Przez Twoje awi
te. - Per Tuam sanetam resnrreetionem. 

 
J;j 

m fł

 
Przez Two. je świę - te Zmartwychpo- 
Per Tu - am san . ctam resur - re . cti- 
Wnie - bo-wst,. 
Du - cha .Ie.  
 . 
t N rv-r-r . r:-
 

.

 


 
wsta - ni
 Bo - 
;' - nu. od - puŚĆ nam 
i o-nem, Fi-li De -i, da re- is 
I pie - nie 
sł. -- we 


il
>>>
402 


PIE:iNI WIEI.KANOCNE. 


=-..,... 
 
-- -- c1
 
- -- .=
- 
- 


1=#S-łR-- - -
 
 
. 16 #f r I
 F- l t
1 'I' 
 
 16 I 

 g 
L.t1 l---- 
 _ I 
: 
 
 
h fC;:

 
na . S7e zgrze - sze - nie I Wie - ny-my, 
re . mis - si o. nem, Cre - di-mu8  .
 :d: 
 


H--ł=t--l:


 r
 
l I I I l - 
I _ d :4
_d = £ L_.J- d 

-
 
ił Pan Chry - litU! zmar - twych - wstał, ty - - - wot Dasz 
te su - - - re - xis -..e Vi - tam no - stram 
w Nie "bo ws
pił 
Du - cha zesłał 


. 


m 

 
 
 

r== 
e- 


 

 
 
 6 
- - J.....I I 
: 
-
=t;d 
ł 
 r- 
 
na - pra - - wił, Śmier - ci wiecz-nl!j na! zba - - wił, 
re - stau-ras u se Mor - te iLe - ter -na sal - vas - se,  -- 
 ł --- 
 ,.... -- --- 
==-- J--1- -
 -- === -- -=-----==-----==----== 
--'-=:ai .::t:=
 -.-- -
- -- ---- 
- -e;;; ---_ --- - -G--- ---- 

 
 I -r- i I r--f,-r - 
 
. 
_ _ __ _ J -k

- =- _ ==--==-
--== 
. 
 
 


E-_ 
Pan Bóg swo . ję moc żja wił. .) 
Tu - am vim mon - stras - se. 


(Pieśń lobu, miła I wesoła.) 


.j Ta 8_. pieMi .łuty n. Wniebbw8
pienłll P&6altie i Zielone 
..tlti) a wtene_ Zmarlw1cb- 
powało.nle I .m&1'twycbpow.uł lI&II1ienl. .iQ n.: Wniebował4pienie i w Niebo w.*,płł, lt1b Ducha '.Nanle 
i Daohe ...ł.ł.
>>>
PIESNI WIELKANOCNE. 


t03 


r IESN 193. 


. 


Wesel si
, królowa miła! - Regins c;oeli łaetare, 


T. Kl. 


s ....--- 
j 
 - - 
N

 
( : 


fi

 
We.sel się, Kró-Io- wa mi.-   

 
: 'I 
) 
 I S I 

.ł' ;U j'
:-J -J1 J ..J._.J. .:J. 
J ' 
: --== -r=r-=
r r:Jf-t 
-
 
Zmartwychwstał. Pau nad Pa - na - mi. 


. w

 

=

 
Módl &iW do Bie - 10 sa Da - mi. .Al. Je. 
61-
>>>
404 


PIESNI WIELKANOCNE. 


t
l
 

r- 
Ps= 


 
 - 
 
lu . Ja, Al. le lu. - ja. *) 


V. G.ude ot laetare Virgo Maria t Alleluja. 
B. Quia .urrexit Dominu. vere, Ąlleluja. 


. 


Regina coeli. 


Andante. 


Violino 10. Donat J/iiller. 
_
e


==t==1 


Bolo. Soprano. 

 - 
--+== 
-.- -
 
E. - -= - - 
;=
_ =-d==
 
-i==- 
Be - gl - na coe - l lae - ta - - - re 


B " 

=-
_


 I 
l -Al-le - lu.ja,Al.le- I 

' MF. 

.
  - 
 


.) Poo.,tek t6i modlitwy (pie6ni) "Regin ooell" poohodu bd Anioł6w. dokOllleoenie .oł od Ś. G...- 
Jrona I. Wielkiego. p.pi..... (Be...... .enorom Dei) (nr. MO, t 604). kt6.y j" odmawiał .ladem "fm.kim 
w .łom d.ied Wiolki6jnoof d. 116. Kwietni. r. 6110 w o....i. okropn6j morow6j ......f. kt6... Puato"fł. 
."'liCI chHe6cijaiaakiego 6wi..to. to ognilko pow..echo6j jedn06ci. a utw ntyohmi...t po odm6wieniu tej'" 
raod1ihr]'_ Odpuaty, do -6j pra11!"i'ł.lIDe ... ł.. .ame, 00 do modlihr]' AniOł PIIiIeki. (Z.....df i caloU oto. 
aar. 4" t. I. r. 11611.)
>>>
. 


PIESNI WIELKANOCNE. 


40& 


---- 


ł=qSR
bd 
ł. ł--
 
 
 
. p . -I
 
-:- 
-J
-FF


-1 
quia quem me - ru - i - BU por - ta - re. ł 


-- 


luj
1 Al-le- 


+===t ; ==t-3
 - i - -=:4 


. 


I 
" 
j 
I 


r
-!
 

=--H 
 
-
 
. =F
 - 
L

 

 
'-- l - ł=-F== - _ - == 
ł 
ri
 
Resur-re - xit aieut di - xit, .. I 


-::El + 1 
lu - ja, Al-le . lu - jat 


i 


J 
I 


.I 


I 
. 


...
>>>
40ł 


PIESNI WIELKANOCNE. ;

 r r=ł=ffi J
 
J-
 

 r_
 J-=-E

 B 
=- =--rF=

 - -l
F 

=
d
 
O-ra pro no - - bis 


. 


AJ-le.lu - ja, 


Al-le - lu - ja,  ' 

.
ł- - Lr
 
 
r 9- :Fr
F :---= -= r-  
Ll=F 
oł- :p'I
 
 

uJ 
-' 


-- 
 - 
 - -
 

! .--. 
 r- - 
. 


- 


Al - le -lu. 


... 


Al-le - lu-ja. Al-le - lu - ja, Al - II! - lu-
>>>
PIESNI WIELKANOCNE. 


407 
ł

 

 R 
 
l
=j 
I p -er- -e: ... f:;J. 

I'" 
- 

;
 

-- 
-- - f 

t=


 ;r1"_-
_I=jJ 
jar Al - - 
 - 
 - 
I 
 
r ja,.... Al-l. - I';" Al-lo - I 
 ja, Al . ). - _ 

:-


-
t
 m 


, 


PIES N 194. 


. 


Wesuły nam d'Zień dzi
 nastał. - Laeta dies nobis data. 


-

 


---

--ł=r'--ł--- I --FI 6 = =
==f- 
I J j'\ = -- --J I J-ł---łil 1 n J" 

W
=F
 
 4[:;rą=1 
1. We. 110 - ły nam dzień ddś na. Itał, 
Lae-ta di -.. no-biB da. ta,  
 -I _ " 
--


 J- - - - - J 

-

 i

-


 
r 
 l""" I I i I I i i i t! I r i 

U
 


_r-f
 
KW - re - go z nas ka-Idy ł'ł - dał; Te. go dnia Chry-stuazmartwycbwBtał. 
A Bin - gu . liB ex - op .. ta - ta: Chrl. Bto aar-I. - łi Ba era . ...
>>>
,(08 


PIES m WIELKANOCNE. 


f-r 
tt-

-F
 

 ' J J J .J. L .I-- ' - 
: t-I-F
=
Eł-== łI ---
 
Al - le. lu - .ia, Al. le - lu - ja I 
Al . le - lu - ja. Al. le . lu - ja! I 
 F 

 

 - . 
"1J'!i I ., 1""""1 
. 17 - --- J-- -J- - 
. r;

-
--==ł
r=fH
 
..... 
 


. 


2. Król niebie.ki k'nam zawitał, - Jako śliczny kwiat lIlakwitał, - Po imierci 
.ię nam pokazał. Allel. Allel. 
3. Piekielne mocy zwojował. - Nieprzyjaciele podeptał. - Nad nędznymi się 
zmiłował. Allel. Allel. 
4. Do trzeciego dnia tam mieszkał. - Ojce iwięte tam pocieszał. - Pot6m im 
za BObą kazał. Allel. Allel. 
5. Którzy w otchłaniach mieszkali. - Płaczliwie tam zawołali. - Gdy Zbawi- 

iela lijrzeli. Allel. Allel. 
6. Zawitaj przybywający. - BOje Synu wszechmogący. - Wybaw nas z piekiel. 
n6j mocy! Allel. Allel. 
7. Wielkie tam wesele mieli, - Gdy Zbawioiela ujrzeli. - lUórego zdawna żą" 
dali. Allel Allel. 
8. Pot6m swą mocą zmartwychwstał. - Pieczęci z grobu nie ruszał. - Na 
stróże wielki strach powstał. Allel. Allel. 
9. A gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, - Miłośnikom się pokazał. - Anioły 
do Matki posłał. Allel. Allel. 
10. .0 Anieli najmilejsi, - Idzcie! do Panny Najświętsz6j.-lo Matki mojój naJ- 
milsz6j. - Allel. Allel. 
11. .Ode mnie Ją pozdrawiajcie. - I wesoło liaśpi"wajcie: - ..Królowo Rajska 
wesel się 1-" Allel. Allel. . 
12. Pot6m sw.. wielką światłością - Do Matki swej przystąpiwszy, - Pocieszył 
J" poadrowiwszy: Allel. Allel. 
13. .Napełniona blłdż słodkości!- - Matko moja i rd.dości. - Po onej wielkil!j 
żałości!- Allel. AHel. ' 
_ 14. . Witaj, Je.i\u najśliczniejszy. - Synaczku mój najmilszy, - Pocieszenie wszel- 
ki6j duszy! - Allel. Allel. 
16. .Jestem już bardzo wesoła. - Gdym Cię żywego ujrzała. - Jakobym się na- 
rodziła. - Allel. Allel. 
16. Łaskawie z Nim rozmawiała. - Usta Jego całowała. - W radości się z Nim 
rozstała. 
17. Przez Twe święte Zmartwychwstanie - DI\i nam grzechów odpuszczenie, 
_ A potllm duszne zbawienie! Allęl. Allel. Amen I 


-...ł..
>>>
PIESNI Wml.KA!\OC
E. 


409 


Wesoły nam dzień dziś nastał, Którego z nal kaid, ię,dał. 
(Na eztery męzkie glosy.) 
T_
 l. I I I 
.., I ,.,--" 
 
 
 ..,.... 
--- . " .- -L --.-J::.-
 =1= - -J-=t= 
f
 

= ,, --=---,, -- - - g-
- _.-s

,: 
;ą -= 
-,,- -: - . 

 
=
==I=:=ł:-=t:- --=ł=+=-.;r
-==t= -. --=
=-=I= -j =T =. 
\ 7'enore 11. '-- =- 
 . I 
_ B a..o 1 _ ' -J _
__ J- _J_--I'--:'--1
 - J __ I -J - ""'..j 

 :J1-"" -}:--- -.- _ @ I_ 

-


 
 -r-J 
 
 
 
- 
\;;
G= --:-=t --.-..- JL - - _
 
 _
 -: - -ł 
 - =- = 
_
Il_:=:t:==:T"--L--r---I-- "I
 r-- - "-= - 
Ba..o 11. I "!!:: I,... i \,..i 
 
-.-' :...-' 
We -s o _ Iy n"m d
icńdziś na - sbł, Któ-re . go zna s kata Y :t'ł - dał, 


I . I . 
{
 ;-b--
--- 
 - --- 
 - - 

 
-.---!--!=H 
[:-JZ _ 1 ==1 --. _1: =--;1 _--1=1 =.- ::=j 
 == -- - r--
 
=]] 
I --
-=1--:i 1- =r --
 
-I - - r. ==r= f 
- 
!..,.. J.. q --I::=:1 -ł 
-+-- ..j-..j- 
 _--J-
_-4--ł- 


 

);-
_ _
--=. -+::::tI ,.- - =\- - - -ł- -
- 
- p-I;:_ -=-_.=_ -.= -I--
- -.--.1- ="'=lj
 JjS -: -fi - - 
L_!:.--Ił - -I-i r -r------r-r-- 
::::t--._t- r 
Te _ go dniaChr}"-stuszmllrtwychNStał. Al-le - lu - ja, Al - le - lu - jal 


(Wesoły na'l1 dzień dziś nIlstał,) W pieśni I!Owytsslj mamy wprowadzon'ł roz. 
mow
 Chrystusa z NaJś. Palln'łi lIa to Dante nawet nigdy się nie odwa:t)'ł, a jednak 
ni. .uallY jakiś poeta ludu pols\;ifgo Jlotrafił słowóm swoim nadać tyle mocy i powagi, 
te to niko
o nie rAzi. Opowiada on z dziwnie wzniosłą prlJstot'ł: A gdy Chrystus Pan 
zmartwycbw!ltał (zwrotka O, 10, 11, 12 i 13)i Teraz N9,jśw. Panna odpowiada: WiteJ 
Jf;:U naj śliczniejszy (zwrotka 14 i t5). CÓ:t mołe być przecudniejszego nad te słowa 
muŁki, ktCJra u
naje w Synu swoim Boga i razem zajęta myślą o jego dobroci jakby zwy- 
czajna niewiasta, jiikby grzesznica, nazyw8 go .pocieszeniem wszelki
j duszy." Poeta 
nakoniec dodaje (zwrotka 16): Łaskawie z Nim rozmawiała, - Usta Jego całowała, - 
W radQści się z Nim rozstała. Alleluja! - To tak2e jest przepyszne. Pierwszy to raz 
sł} szymy o l'ozstaniu się matki z synem w radości, ale bo te:t ta Matka ma zupełn'ł pe- 
wność ujril:enia swego 8yua w NiełJie. (Rzecz o literaturze słowianśki
j przez Adama 
)1ickicwicza str. 245.) 
A d a m 1\1 i c k i e w i c z, wielki, nieśmiertelny wielzez (poeta) urodził się we wli 
OtiOWCU, powiecie Nowogrodzkim w Litwie waam'ł wigiliję Dołeg o Narodzenia 17.ł8r. 
Umarł w Konstautynopolu d. 28 Listopada t855 r. Zwłoki jego, przeniesione do l'ran- 
c}'i, złotone zostały na wieczny spoczynek na cmentarzu w Montmorenc,y. - NaBl: Adam 
był to geniju8z nidtylko polski, ale i europt'jski (uniwel'salny). Po skończeniu uniwersy- 
tetu w Wilnie był nauczyciele:n literatury polskiej w szkole powiatowej 1f Kownie i tu- 
tlIJ pisał pierwsze swoje nieśmiertelne utwory, roskoszuj'łc aię wdziękami doliny nad 
Wil.i"J, która do ddś dnia na cześć jego nazywa się dolin'ł Mickiewicza. Jedna z naJ- 
llicrwszycb jego poezyj po bslladach było "poźegna'lie Cliild Harolda" z Byronai arcy- 
dzieło je
yka. 8twor
ył tutaj następnie .Dz.iady," wyrazne, chociat wspaniałe naślado- 
wanie ScLiller'a i Gocteg'o, wres",cie .Gr-aźynr:' poemat arc)'-narodowy, który w cudnych 
zarysach malował nam obrazy stsrodawn
j Litwy, Mickiewicza długo od tego poematu 
nazywano tylko po prostu autorem Gra:tyny. Obok niej narodowości!ł poczucia 
odznaczaj'ł sie tylko dwie jego ballady D Czaty" i D Trnl'h Budry.611J." Wogole w tym 
okresie wielki poeta wiele naśladował i czasem tylko, niby w natchnieniu poetyckiem 
prorokował o llarodow6.i pueułoici. Pierwlz1 zbiór poezyj Adama wyszedł w Wilnie 
I Cr2
>>>
410 


PIESNI WIELKANOCNE. 


1822, t. 2. W dwa. lata pOlni
 posłany został do Odessy na profesora do liceum rY6ze- 
liewskiego. ale nie pełnił tutaj. ładnych obowi/)zk6w. Zwiedził następnie Krym. tam 
napisał wspaniałe swoje .S01M'!! K
m.kie". i zaszczepił znowu orjentalizm w nasdj 
poezyi. bo jako dusza przedsiebiercaa. a serce poetyczne. g6nił wci/)! za wrateniami i no- 
....ości, i ci/)gnl)ł }lo-za sob. tłum swawolny, naśladowniczy. Wreszcie. uzyskawszy na 
to st610wne pozwolenie. przez Moakwę odał się do Petersburga, gdzie go jut poprzedziła 
sława znakomitego poety. Był tam celem powszechnego entuzjazmu literatów polskich 
i rosy jakich. Puszkin, poeta neJwiększy rosyjski. oddawał mu publiczny hołd uwiel 
bienia. W Moskwie ogłosił sonety. w Petersburgu skotczył i wydał .Konrada Wal- 
lenroda. Konrad jest wspalliałym poematem. Przed nim nic jeszcze tai.iego nie miała 
literatura polska. - Piękności tego 'poematu (strony dodatnie) obudzrJ. zapał. kształcił 
pokolenia Mickiewicz ciągle rosło ale Konradem stanl)ł nl/Jwytej (w zenicie) w miłosci 
narodo. Za staraniem zacnej polki Klementyny Małachowkiej i tejte szlachetnej 
Pani nakładem wydał nowy Zbi6r poezyj Mickiewicza Leonard Chodzko w Pary tu 
w 1828 r., w dwoch tomikach. Nasz poeta przełożony na wszystkie słowiańskie I ro- 
ma:6skie .ięzyki. n
wet w ultach Pers6w brzmią jego pieśni. 


. 


PIESN 195. 
W elle. si
t Kro.owo rajska. Panno Maryja. 

_! J 
-
 
 - 
H= - -=-- - -==-- -= _ 

 -jj-
I 
 - 
-- 
 -A --. --.- " 

 '''L.-II- lilij I I IW 
. _ J. !JII' -ł-LJ J- J J"J 61
_ 
 .J I
.i 
. - --===

F=F-1=
L3
ą==l: .
 
1. We - sel się, Kr6 - lo - wo raj - sb. 


 
 

 [ę= _ ,= ---':R=-- - " -"=r4 

= 
I ; J .J----r, I 
 " I I I I 
- - - i. ..1.1.1. 1.. I 
; 

-

 
---- 
 - 
'"'" 
Pan - no Ma - ry - jaJ Bo jut wSllelka bo-Ieść przeszła. r 
J 
fr
r 

ł , 

=1=f==;:= :!:L-=ł=

-

=
 H 

=====


 
-
 == - r-- El:= 
Al - le - lu - jal M6dlaię za na - mi Ma - ry - ja! 
(Polska. poeta pomiędzy narodami. pełna neJlzlachetniejsaych i najwznioślejlzych 
uczuć; ma jednak i wszystkie wady poety. Łatwo się zapalBj/)c myśł, wielk/). prędko 
w niej ostyga. a rz/)dzl)C lię fantazyj/) i prywatą. niszczy częltokroć lekkomyjlnie, 
co pełna tapału poczęła.) 
I 


-....ł..
>>>
PIESNI WIELKANOCNE 


411 


2. Którego ływot twój nosił, Panno Maryja' - Ten nal jui wUYltkich wyku- 
pił, Allel. - Módl się za nami Maryja! 
3. Bo ju* prawdziwie zmartwychwltał, Panno Maryja I - Jako przedtem opo- 
wiadał, Allel. - Módl się za nami Maryja' 
4. O Panno módl się za nami, Panno Maryja I - Byśmy z Nim zmartwychpo- 
wstali, Allel. - Módl się za nami Maryja' 
5. Trzy Maryje rano pOIzły I Panno Maryja' - Drogie maści z BObł niosły, 
Allel. - Módl się za nami Maryja I 
6. Chcialy pomazać Chrystulla, Panno Maryja' - Zbarwiciela wszego świata, 
Allel. - Módl się za nami Maryja' 
7. Gdy otwarty grób ujrzały, Panno M81"yjal - W którym mówił Anioł biały, 
AlleL - MódlIlię za nami Maryja' 
8. Maryje, nie lęklijcie się, Panno Maryja! - Chrystusa tu nie zneJdziecie, AlIel. 
- Módl się sa nami Maryjal . 
9. Powiedzcie* to zwolennikom, Panno Maryja' - Że powstal Pan ,na wiek wie- 
ków, Allel. - Módl się za nami Maryjal 
to. A do Galilei idicie, Panno Maryjal - Tamci Go *ywo ujrsycie, AHel.- 
Módl się za nami Maryja! 
U. Magdalenie się ukazal, Panno Maryja! - Którlł przedtem umiłował, AIJel. 
.. - Módl się za nami Maryja! 
12. Potem wszystkim zwolennikom, Panno Maryjal - Pokój wiecIlIny deJe i nam, 
Allel. - Módl się za nami Maryjal Amen! 


PIESN 196. 


. 


.) WieMH: .Sah'. f.... cli.... .JUIi".u. alt mit4ą ahronai La......1UMo 07_ ...... 
J.....o. 


62-
>>>
.. 


412 


PIESNI WII
LKAr\OCNE. 


I ::::: - 
- dz:= _E
 E--

 J : =,-1-+===l-

+= 
 -'--=;
 
Ł 
 I -- F
F==r-= 
 F -r-
 = =r

 -I -=

 
-:-
 
6 
 
 - I 
 
r-- 
:_ i-
 it

 J -1_
 
 .1 -:
 
 4 4-; 4 .'8 
I;."r:==.
 - -
/I:==!:== -=- -- =+=== t-=
:H 

__ _ t::==:_ -- -- --- - 
- "". 
- "". 
bu -rząc, wsta - je, 7.wy . cięt . ca Nie ba do . sto. - je. 
fer. num vi. cit, Al - le - lu . ja, Al-le - lu . ja. 
Et A . stra te . - . net. 


2. Oto, gdy się Pan odradza, - Wszystek się z Nim świat odmładza; - WS1.ystlw 
II: Panem swym stworzenie - Ma swych darów przywrócenie. AlIel. AlIel. 
3. Gdy Pan bow'em tryjumfuje, - KaMa się rzecz z Nim raduje; - Drzewo 
liścieiD, kwieciem trawa - Chwały Pańskif'j moc wyz nawa. Allel. AlIel. 
.I. Gdy piekielne prawo znosi, - A w Niebo się Pan podr.osi, - W8zystko 
Panu chwałę daje: - O\ł rąK NidJ8, aiemsiie kraje. Allel. AlIcI. 
5. Bóg, co b)'ł ukrzy
owany,.- Wszędzie za Króla przyznany, - ] w9zy
tk
 
StwóJ:cy stworzen:e - Daje pokłon, mOlIły, pienie. Allel. A lici. Amen I 


PIESŃ 197. 


Wluł Pan Chrystns I martwJch ninie "') 


Melodyja I. 
. 


. 
f
 - l"l
-
- ; - :t 0 
 --ł-- 

5 --I-- 
 "--'-- i1 
- p; -;i
- 
--t-
 I


 =-= 
 j -=- _
:t= --='- -J _d:=- 
J' --, =t:J-r= -, -, -"j"'-ri r,.- 
l
 I}i 

l 
 
..l. .J. 
 
 ... I .I 6
: 
.-_.--';-1f- ;._, 
 --- 
 -
 
 --
-E 
 
. - p; -- =t== - tJ- - 
-- - - - 


 = 
____ 
 =-1 1== -=- =-- .- 
1. Wstał Pan Chry-stus z martwych ni - nie. 


) 
, "
-

 

 _J
 LJ
 J",L 
 L
.I-Ł 
j,F=r- 
F...,=i=
 -= -- -- - --
ę 
_ j!!= __ _1:= _ 
-- 
r--ł=3 
Al . le . lu . ja, - Al . le . lu - j':, 'u we - Be . lił 


. 


_. la , 


.J lIiaie = &M... 
:i. 


o 


.
>>>
PIF.H
1 WrELKAXOCXF.. 


413  b :: 
 

 


 -
 
. I
 

. =io,

R

: If


.JJ_
" 
J_ 
 --r-- - 
 - 
 -1::::Fl E3J 
I lud swój mi - le, Al - l,' - lu - ja, Al - le - lu - - jal 
 

 -
 _ .. l 1. C-- ., -a-.Jf 
Wstał Pan Vbrysttll I martwy
b ninie. 
Melodyja IJ. 
 
. ,......,..,..=. 
 
. '
 , 
ł r -bf
-=

.J _
4


-p 
l 

: -W
 
-L:-':l::
 
 d-
 

-
--r==-- -:- I ,- _ł3=-E3 
I. Wstał Pan Chry-stus z mart-wych ni - uie, 


- 
 
f


 -- 

 - 
3=


 
= - -== =1 +--- -===- ----- -----
 
=- _ p,e:: .:--

-=- =:s-
 
 
.t-
J 
 - 

 i== 

 &ii- 
1\ I I I I I I '--- I I I I I 1 J 
6 li _I ;:::- 
I ., ł I I I . 
pc"tJ= I 
 
 
 - J2 
B= 
 - N- 
 --P---s= 
 d:=:: 
 
-- _
 =-_ _ - r=:- i== ::E
 h___ 
 == 
_ ___ ___ __ ----ł-- Ijiiio'--- - - 
I' I 
Al _ le _ lu. ja, Al. le - lu - ja, Al - lo . lu . ja t 


2. Któl'y cierpiał dnia trzeciego. 411el. Allel. - Dla ezłowieka mizernego. 
Allel. Allel. 
3. Niewiasty, gdy do grobu 8zły, Allel. Allel. - Drogie maicie z Bobą niosły. 
Allel. Allel. 
.t. W bioli Anioła ujrzały, AneJ. Allel. - Trwojyr sobą poczynatły, Allel. 
AHeJ. lA . - 
6. "Niewiasty, co się boicie? AHel. AlIej. - Do Galilei tam idźcie I" A1Iel. 
AlleJ. 
A 6. Powiedzcie to Zwolennikom, AlIej. Allel. - U powstał Król na wiek wie- 
ków. MAlIeJ. Allel. , 
7. Tego dnia wielkanocnego AlleJ. AlleJ. - Chwal kll.idy Syna Botego! AlIeJ. 
AlIcl. . e 
8. 8wię t 'ł Trójc, wyznawlljmy, Allel. 411el. B08U czeić i chwałę dBJmy. Allel. 
AlleL Ament. 11.i "aa d381Dał to t ł ,I .1...
>>>
414 


PIESNI WIELKANOCNE. 


PIESŃ 198. 


Wysławj
my Chrysta PaDa. 


. 
, 


- 

 


qł ..L 


I
 
Im:--I 


- 


-

-ffH-
 

 f. Wy. sła - wiaj.my Chry.sta Pa. na, Któ. ry starł śmierć 


. 
 
I r r ł I I il I I \... 
1;6 
7 - 
.J.Jjj .J.Jl.J. 
 ..L 
: m 

 _ 
 :__ 

 

;;::=j1I-+ - :E: _ ___ 
r I 
sla - ta . na, Al. le . lu . ja, Al. le - lu . ja' 


. 
, 


2. Z tym bolały słońce, miesitc, - I stworsenia I Twórcł cierpi.c. Allel. Allel. 
3. Z męki Pański
 i Anieli - Płaczu I talem powód. mieli. Allel. Allel. 
4. Skały tr&a&ły, siemia drłała, - Zasłona siV świ
ta rwała. Allel. Allel. 
6. I umarli jałowali, - Na jal z grobów powstawali. Allel. Allel. 
6. Łzy Maryje nad Nim lały, - A jołnierze przelzydsali. AlleL Allel. 
7. Apoltoły i Uczniowie - Ro.biegli się po sw
 głowie. Allel. Allel. 
8. W.zystek Koicioł był w Aałobie, - Z męki Pańskiej czuł tal "sobie. Allel. 
Allel. 
- 9. Gdy laś Chrystus zmartwych"lv,;e, - Wszystkim r.doje: wielk. d
e. Allel. 
10. Słońce, księjyc Ił jainitUsze, - Uczcić święto chCłC dliBiejlze. Allel. 
Allel. 
U. I Anieli dzisiaj w bieli, - Po j&łobie Ił weseli. Allel. AIJe). 
12. Ruuył ten d&ieiI i kamienie, - Grobu clynitc odwalenie. Allel. Allel. 
18. I umarli ucleueni, - Gdy 1ł' otlbłaniach uwiedleni. AlleL A1leL 


-..Al
>>>
PIESNI WIELKANOCNE. 


411 


14. I Maryje maici DOBZ" - A tolDierze tryjumf glolz,. Allel. Allel. 
15. Apoltoły i łJcp.niowie - Zbiegaj, się ku IWej glo" ie. Allel. Allel. 
16. WszYltek }\oiciól dziś w radości. - Woła. ipiewa w pobojnoici. Allel. AllsI. 
n. O zwycięr:co, ChrYlte Panie, - Daj nam z soblł zmartwychwstanie. Allel. 
Allel. Amen I 


(W dui krzytowe i w dzien i. "Marka Ewangielisty śpiewa się podczai proccsyi 
I.itanija do Wszystkich SS.. a jeteli czaBU zbywa. jelzcze pieiń np, .1 1 0 Ciebie Panie- 
albo t
i ..Botc w dobroci.') 


PIESŃ 199. 


Złóżcie troski iał1Ułcy 
br'Btula umarłego. 
 r: f!t r f H 
=---1L-. =
 
- 
rt--f - -= 
 - 
 ł -f t ==C
r
=t 3 
6 1,1 1,1 rłI rłI rłI 
:_ 
{J ,'kJ-

;

 L
 

---_::F___:=E =-i.I --S-=f==1 
l Złó.icie tro . ski ta - łu - j, - cy Chry-stu - sa u - mar- 
0- trzyj-cie juj by pła-cz, . cy, Pa. na zmartwychWlta- 


. 
-: 1i' F 
-f
n 
 
J ..J. .. 
 l' I
 
1' J J 
: 

 .. =trr
.' 
 

 I I 
łe . go. Ty - si,-cznycb po . ciech PUY-CIY . na, O - gło - SIO - DR 
łe - go, 


. . 
I I I
 I . 
r-
F

 % t_L 
 
== 
 --G-=
 - - 

 
 - - - - "7-T 
 
1,1 1,1 I I 1,1 1,1 I I j,.I 1,1 I I 
ti 6 
1-11 )) 1'1 1'1 I I rłI rłI , J J J I I 


c
BQ 
. - 

 ==r-=r= - - ==r--=r= -- 
jnt DO . wi . Da. Al - le . In . ja. Al . le . lu. ja. AJ. e. lu - ja!
>>>
..t6 


PIESNI WIELK .\NOCNE 


f'I 
- .-i'L- 
. d

_L,
 J - -1L
 
 -::13 
 
 ----:: 
_____::JIi:=:-== ==ri= .._ -- - - --- 
--..---a- (1 - -

"".---- - -.,., ..-- -' -------"- 
_____ _ --.--
-ł!!"-r- .,fł
.. ---- 
1,.1 1,.1 I I 1,.1 1,.1 I 1,.1" U I 
7 f'I 

 
1'1' II f'lf'IJJ.L n I 
. --
.-1' 3-' -.---- -
===. -3 ł ---- 

- 
==F
 
 
¥-F
- 

- =:=.=t=: 3 == = 
Al -le . lu - ją, Nie-chaj LrJ;mi: Al - 
 - lu - ją! 


2. Niewiasty, ktÓl'C przy groLic - Był)', to Ilowiedziały: - Że Chrystus w chwały 
ozdobie, - Żyje jui zmartwychwstały. - 8qd }Ioc;echy, .d radości, - N:\ 6tronę 
p6jdźcic źałości, AHeJ. i t d. 1\ ,.. 
3. !hrystusowe zmartwychwBt811ie - J miłość wi('lka Pana, - Zapaliły pożą- 
danie - Piotra a bardziej Jana: t Że jak IV ż)'ciu był uajszczerszy, - Tak do.grobu 
przyszedł pierwszy. AUr). i t. d. . 
4. Piotr i Jan już l'ueświaduoui, - lIdy od groLu Liczeli, - Doświadczeniem 
ul1ewnieni - Innym opowiedzieli: - Jako {.\rob znaleźli pust,y, - A w nim pogrze- 
10"e chusty, AHel. i t, d. 
b. Aniołowif', co świadkami 
 Tego tryjumfu u)łi, liłolt.:ąc U" }ll'zed niewia- 
litami, - W grólI im wnijdźcie, mowiłi: - Patrzcie, wszak tu był Y.łotony, _. Tu ka.- 
mieniem puywalóllY, Allel. i t. d. 
6. Magdalena Wzw)'czajona - 8zukuć Palla swojego, _. HIlZ i drugi w grób 
schylona _ Patrzy zmartwychwsblłego: I'łakać jednak nic przestaje, - l)otąd, że 
żyw, nie uznaje. A licI. i t. d. 
7. Zaezem w ogrodnika 6ccnie - Chr) t;tUI! się IJokuzuje, - Nllllol'iech
 Magda- 
lenie, - W niej ws .ystkim oznajmuje: - Że poległ dla ich zLawienia, - Zm.\rtwych- 
wstał dla podwy
sł:enia. AncI. i t. d. 
8. Józefa z .\rymatei - Gr6b sil,' próżny zostlije, - Pan zaś uczniom w Ga. 
lilei _ Widomym się być daje. - Tam aby 8zli, rozkazuje, - 2e poprzedzi, obiecuje. 
AHel. i t. d. 
9. Paweł, Łukasz świlidectwami - Pl'lyznlij
 to swojemi, - :l3 t;hr)'
tus zla- 
nemu łzami _ Piotrowi, przed innemi, l'okll.zll.ć I!i
 1'1\czył w dróJle, - CieszQ.c 
6trapionego srodze. Anel. i, t. d. 
tO. Uczniom tak
e dwom idącym Do F:maus 8trll}liollYIłl, - Pl'zyłę.czył 5il,' 
gadającym, - O wypadku wiadomym, - K.torym Prorol..ów widzenia - - Wykładał do 
zrozumienia. Allel. i t. d. 
. Ił. Przymuszony na wieczel'Z;J - Rac:l:ył l'an isdz łaskawie, - Łamiącemu chhib, 
ju
 wierzę. - Że zmartwychwstały w ,jawie: - Wątpliwość ich dziw oddala. - Oziębłe 
Berca zapala. AneI. i .t. d. 
12. Ucieszeni z oglądania - Palla najświętszej twarzy, - Spie
zQ. do opowiada- 
nia, - :te nie widmo się mllor.y j - LecI. w istocie prawda szczel'a - Zmartwychwsta- 
nie to pupiera. AUeI. i t. d. 
13. Gdy porządkiem powiad
j
, - Cu widzieli, słyszeli, - Choć się drzwi nie 
otwierają, - W pośród Pana ujrzeli: - Tell ukll.zywał im rauy, - Cieszył wlizysL- 
kich, żyw u.:nany. Allel. i t. d. 
14. W dzieó zmartwychwlltania te dzieła - Są wieruym oznajmione, - Lat;b 
Chrystusa sprawiła, - Że serca pocieszone, - Które się I. męki smuciły, - Tryjumf 
wysl'i"wują miły. Allel. i t. d. Amen! 


iIri/i;... 


... 
t. 


...... 


IIIJ 


......
>>>
PIESNI WIELKANOCNE. 


417 


PIESŃ 2.00. 


ł 


Zwyci
lca śmierci. piekła i sutana. 


I . 
.,..,., ,'"-\::::. 
 1 
 
[ 
 tl
 - P
 
 
 1 F:
:=E:T

= -


 
1 i!!jZ--C- rffr=vr= 
T =r=1 r=tl 7'- 
 =rL1
 
'" 7 '-- 7 I. 
l , , 
 i
 ""-'''' I .J ; vJ. J I 
. 

_ : =:r: _)
 =F Ej

=ł=t

3-
 
- 
I. Zwy-ci
z - ca śmier. ci, pie. kła i sza- 
Wy - cho-dzi z gro - bu doi a trze.cie . go 


::::-- :::: * 
 f I 
:& ,.., _
 
, 
:::::J -'--
 
 - --1-- - _. 
 - 
- 
- _ = _ -ao -r=j- - -. -- _ _ 
--- -
- 
-- --.-k;; - - 

 - r ::;rr-:::: I - I '---- -C-'r" 1 - - 
: ;-. 
'!T

 

 
 _
_ _____ł- 
 
-r- ---
- -
- -- 
:::: 
ta - na Na. rÓd_. 
;ua - na. 


W==
 
d -f-d-
_T

 
r 
 rr=

 r -r
r'qT- . 
I I 
 I I J ! -.L-,4 Ls
:=J 

-r.
 
-:-
 
wier _ ny trwo-rzy się prze - stra . sza na cud Jo - na . łza, 


... 


d
 """ 
 
 
-=-
-
 --
 
 - ------- 
===r-ł-- 
..-!--i 

,,4'

,'=r'i 
 
I I.....' I UJj 
 I . L... \...1 ł 

 
. J J 
_d - - 
 ---Ł i:)J i ;c:+ 
 -łJ
":i ] 
AJ . Je . Ju. jaJ 


63
>>>
4t
 


NIEDZIELA PRZEWODNA. 


* 
 

= 

:ł-Jj 
 
 
 


2. Ziemia się trzęsie . . . 4Itrat się grobu miesza ., . - Anioł zstępuje .. . nie- 
wiasty pociesza: - Patrzcie, mówi im, grób się pró:tny został, - Pan zmartwychpo- 
....!lW. Allel. 
a. Ust"pcie od' nas smutki i trosk filIe, - Gdy Pan Zbawiciel tryjllmfnje 
w chwale: Ojcu swojemu uczynił jut zadość, - Nam niesie radość. Allel. 
4.. Cieszy swych uczniów, co Mu wierni byli, - Utwierdza w wierze, alo}' nie 
w.tpili: - Obc
e z nImi, daje nauk wiele - O swym kościele. Allel. . 
5. Jut nie spółkuje z narodem niewiernym, - Samym się tylko IlkaZl\jc wier- 
nym: - Nieśmiertelności przedstawia znamiona - Wśr:ód uczniów grona. Allel. 
6. Boleści, rany, wzgardy wyrządzone, - I śmierć haniebna s. jull: neKro- 
chone, - Za ponitenia został wywytszony - Nad wszystkie trony. Allel. 
7. Ciesz się, Syonie, Chrystusów kościele! - Oto zabity Bóg twój tyje w cIele; 
- Spiewaj z weselem: króluje z drzewa, - Jak Dawid śpiewa. Allel. 
8. Cieszmy się' zyscy, ;!III: śmierć pohańbiona, - Wina pierwszego Rodzica 
zgładzona, - Niebios zamkniętych otwarta jest brama - Synom Adama, Allel. 
9. Stargawszy pęta nałogów grz
chowe, - C!vystusa wzorem wiedtmy tycie 
nowe, - Zdala mijaj"c nieszczęść naszych groby, - MitUsca, osoby. AlIcI. 
tO. Przez Twe chwalebne Chryste y.martwychwstanie. - jJaj w łasce Twoj
j 
ltateczne wytrwanie, 
 I niech tak w chwale, jakoś Ty rownie my - Zmartwychwsta- 
niemy. AlleI. Amen I 


Pieśi1 na Niedzielę pierwsz'ł po Wielkiejnocy, t. j. Przewodną. 
Dominica in albis, dx. 1. CI. C. A. - Quasi modo. - Pascha 
c]ausum. 
Niedziela Pr.moodllo tak lIię zowie od wyrazu hebrlijllkiego ,£ha&e', po łacinie 
.lrOfl8ihl,,- a po polsku: przew6dj bo Wielkanoc u tydów była pamiątką ich przejscia przez 
Czerwone morze. Wjęzyku kościelnym żas nosi miano "Vo.inico in olbi,,- scil. depo"iti. 
· przyczyny, te w ni. dawni
j nowo-ochrzceoi suknie białe składali_ - Na tej Niedzieli 
nie kończy się wszakłe czas wielkanocny; trwa on przez osiem tyg.dni all: do Uroczy- 
!ltoIci Trójcy PlIenajświętsz
. 


PIESN 201. · 
Przy tem Baranka jedzeniu. Z laGń. - Ad ręgias. 
. 

 '
 r1 
_+- 
 

 (": -- 1


 - :i:==
 - 
-- I --=r=
 
r- --t= 

 --=-t-ri -F- (-r== 
=-F 
h JJ


1-# 
t. Przy &em Ba - ran _ ka je - dze - niu,
>>>
NIEDZIELA PRZEWODNA. 


't8  


:::q 
"'111J., l,:=-- J
 
 
=
3:ri ==== 
. 
 
u . bra . IIi w bia-łem o - dzie - niu. Prze-byw-azy bród -,ł 
H

 
1- 1 J J l. J J J
 I 
 
. 

--==r r ==r-===r- . - 
::: 
Czer - 11'0 - Ile - go mo - rza, Chwal-my Pa - na Bwe _ go. 


2. Którego m}' uwielbiollem, - Ciałem na krzy tu pieczonew. - I krwi, prze. 
ulLjliwiętszł Jego, - Żyjem ku caci Boga swego. 
3. Teu wieczór bró.uił nas zgoIli. - Od burz,cego Anioła; - Ten złotył 
I klLrku uaszego, - Jarzmo krób okrutnego. 
4 Wielkanoc nas&& Chrystus Pan, - Baranek jut ofiarowani - Jego ciało nie. 
zmazane. - Hez kwaliu ofiarowane. 
5. O "fi,tro godna chwały, - 1'l'zea Cię I'iekła poniszcsałYi _ Przez Cię czło- 
wit"k odkupiony. Od śmierci w tywot wrócony. 
6. Gdy Chrystus śmierci pozbywszy, - Z czartem wojnę odprawiwszy. _ Ty- 
rana więzieniem skrócił, - Raj otworzył, Niebo wrócił. 
7. Królu wieków króll\i,cy, - Stwórco świata ws.zechmog,cy. - Któryś jesacaę 
z przedwieclności, - Syn z Ojcem był w liWij jedności. 
8. Tyś z początku świata tego - Adama stworzył pierwllzego. _ Któregoś 

ucbem ozdobnym - Obdarzył sobie podobnym. 
9. Tego Bzatan zwiódł nędznego, - Zdrajca narodu ludzkiegQi _ Alei I'ostać 
jego przyj,ł. - Abyś mu go z mocy wyj,ł. , 
to. I wykupiłeś człowieka. - Jakoś był prz«tirzał od wieka, Ciałem się z nami 
Ijednoczyć, - A ku sobie nas przy.,czyć. 
t t. Ciebie z Panny urodzony, - Lęka się świat na WBae Btrony; _ Puez Cif 
i my wierzem Btałe. - Że wlltaWem ku wiecznij chwale. 
t2. Tyś nas przea Chrzest z gra;echów omył, - Cz&rto W8k łŚ władaę uakrowił; 
- A wyzwoliwsa;y a; więzienia, - Uspokoiłe' Bamienia. 
13. Ty' raczył wytrwać krzy t Brogi. - By nie zgw,ł człek ubogi; - Odkul'iłeś 
adro wie jego. Wylawszy swę krew dla niego. 
t.. Prosim Cię. Pallie wB&echmocny. - W te.n czas święty Wielkanocny; _ Raca; 
11&1 uchronić kaidego - Przypadku niebezpiecznego. 
t5. Tobie htdt chwała lIamemu, - Panu zmartwychpowllt.ałemu i _ Co a; OjcUl 
i z Duche m wiecznie - !UółiUelZ Bołe społecwe. AlDeul 


61-
>>>
,
o 


KRZ¥ZOWE DNr. 


Antyfona. 
Ten jest dzień, k t6ry uczynił PaD! radujmy i \I eselmy się weó. Allel. 
Y. Nie . mię Chryste PalJie IAllel. 
R. Two z zmartwychwstani!'. Allel. 
V. PIlJie. ,aj modlitwy lJasze, 
R. A wołanie I asze niech do Ciebie puyjdzie. 


f 


Módlmy si",.. 
Racz nam u
yczyć, prosimy Cię wszechmogący Bo
t!1 II.byśmy, którty więlkll.nocne 
Swięta z naboteństwem obchodzimy, do n'eb'eskich przybytków przyjśd:1sobie zasłużyli. 
Przez ChrystUla Pana naszego. R. Amen. 


K
zy
owe dni, (Dies Rogatiol1um, Bittagc, albo: Bettage). 
Nauka o dniach krżyżow y C1t 


. . . Zawsze potrzebujemy modlitwy. zawsześmy do niej obowiązani: dis czegói 
Kościoł i. na dzisiejszą Niedzielę (na 5. Niedzielę po Wiplkanocy) przeznacz)'ł nam te 
słowa Ewangielii.o ModlitlDi.?) Oto w tygodniu. poczynającym się od oł'ecn
j Niedzieli, 
przypada uroC1lydo
ć Wniebow.tqpien1C& Pań.T.,iego. Do ka:td
j zaś uroczystości. od po- 
czątku Chrześcijaństwa, gotowali się wierni modlitwą, na któ1"
j całe noce spędzali: 
stlłd i dotychczas dzień popr
edzający.jakiego święta, zowie się wigilią, t. j. czuwaniem, aby 
nam przypomnieć starodawną pohożno8ł. Przed Wnif'bowstąl'ienif'm l)o.ński
m podobne 
czuwania i modlitwy zajmowały Cbrześcijan. choci&.t nie w jeden i tpn !jam sposób, bo to 
za1etało od zwyclaju; ten sam sposób przygotowania się do święta Wniebowst'1pienilL. 
jaki dziś zachowujemy, jlli III piątym lDieku pOIDID.z.chnie ID ko
ciele b!lł wtalon!l. Ror.maite 
nieszczęścia, klęski i cierpienia .kłonił, Ś. Alamertn. Bi.kupa Witnntń.kiego. liu l,rze 
llisanin procesyj do kościołów nieco odlev.łych. ze ś.,iewanirm psalmów i modlitw, 
w ciągu trZt ch dni, poprzedzających WniebowstąlJil'nie Pa6skie' co Stolica Apostolska 
zatwierdziwszy i udoskonaliwszy jeszcze .ten ś. porządek nab"teństwa, wprowadziła go 
w utycie do wszystkich Kościołów. W t)"ch dniach katolicy obowiązani sI} bywać w Ko. 
iciele na nabo:teństwic I na procesyjach tam, gdzie się oLcbodz'ł; ,,"strzymać się od 
mięin)ch l'oktlrmów, bez ścisłego postu. bo molma jf'śd:! z nabiałem tyle razy i w ta, 
kim czasie, jak zwykle. W prawdzie modłitwa potrzebnje umartwifnia. ale wesoły czas 
..ielkanocny nie dOpUszcla ścisłego i wł8ściw
go pOI tu; stąd same te trzy dnie łDz!llDajq 
no. i do radolci na my
l chwalebnego WniebOlD.tlJpitnia i do smutku na mJl
1 gr%echó,a 110- 
.",gtA, o lt t6r !lch przebatr:mie łDła
nie tera", najgorCt
 błagać nalei!l' 'yres1cie mamy obo- 
wiązek w tych trzech dniach odma'l'iać rano litaniJ' do w.%!ldkich SŚ. - Takowe trzy 
dni t. j. następny Poniedziałek, Wtorek i Środa zowią się Rogationc. czyli dniami bła- 
galntllli. dniami pro
b i modlitw. albo jak u nas pospolicie dniami kr:ilioruellli; bo lud 
wiej!ki po parafiach, nie mający w blizkosci innych Koaciołów, i pragnąc Sl'rdecznie 
boskie błogosławieństwo iciągnąć na Iwe niwy, w pocie czoła uprawiane. odbywa pro- 
cesyję z llw.nijami po polach do wzniesionych tam krzy:tów. Chciejmy wniknąć w ten 
rozczulający obrządŁk kościelny I a serce nasze loczuje Iliewymowny pociąg do połą- 
C2:enia się wtem iwittem nabote6stwie. Oto lud wierny korII, się przed Bogiem III .kru- 
"', wzywa miłosierdzia Pańskiego, a wszystko. co ma Kościół najbardzi
j błagalnego 
ku sprowadzeniu łask niebieskich. tam się rozwija: te litanije, w których wszyscy śł. 
wzywaj, się nam w pomoc i prz)czynę, te Btacyje i modlitwy do wszystkich miejsco- 


_, ().1
 I lłodUł1rD j"o "i.1Id ..Hak .ł-",ula pr... K.. J. B. D.leru., P...i....,j.... UlI.
>>>
KRZYŻOW.E DN'. 


.21 


wych i ojczystych patronów, te głosy i pienia uwielbiell Zmartwychwstałego Pana, te 
procesy je pod przewodnictwem krzyl:a z chorągwiami, relikwijami i obrazami, słowem 
cały ten pobożny ruch llldll wiernego, zaj
tego 'Rodlit",'ł, prz
d"aJlJia jasno, je dziatki Chry- 
.tll.owe gotl\ią. sili do tryjumfu swego Bosliiego Pośrednika, i zbierllją. swe prośby i po 
trzeby, aby Mu je wręrzyć pl'zed radośnl!m Wniebowstąpieniem. Te przeto dnie s, 
dniami modlitwy i dlat.ego ohecna Niedziela nazywa się Dominica Rogationllm, NiedziellJ 
błagalną, Nieclt'el'ł prośb i modlitw, albo pospolicie NiedziellJ lcrz!Jż0lC4. - Jawnie.teraz 
widzimy główną. myśl ś. Kościoła w naznaczeniu Ewangirlii na Niedzielę dzisiejszą.i 
chce bowiem, abyśmy przed Wniebowstą.pieniem Pańlikibm roruczyli wszystkie prośby 
i potrzeby naszemu Pośrednikowi, aby się raczył wItawiać za nami do Ojca, i pUYlo- 
tować nam po ,hkonaniu ziemskil!j pielgrzymki, miejsca w Mm królestwie niebieskiem, 
do którego, poraz pierwszy, lI..ielmożnion4 ludzk, naturę w swojem świętem ciele wprowadził 
przez swoje WniebowstlJpienie. W tyml:e cZlsie pospolicie nastają. wojny, głody, rol:ne sła- 
bości duszne i cirlesne, zarazy ua bydło, grad lub pesucha na uredzaje i t. p. plagi Plńskie, 
przete Kościół ś wzywa nas teraz de modlitwy, abyśmy przebłagali Boga za grzechy naue, 
abyśmy skruchą i peprawą.odwrócili bicz gniewu Pańskiegl', abylImy upresili pokój i zdrewie 
duszy i ciału, aby Pan miłościwy raczył dać i w całeści zachować owoce aiemi, aby 
w cedziennych potrzebach i dolegliwościach naszych chciał debretliwie zaradzać. Lecz, 
te to wszystku zalety na prawdziwej modlitwie, t. j. na szczerem podniesieniu się 
myślI) ku Begu, przeto Keścioł w niewymewnej troskliwości o dziatki swoje, stara się 
nls przez pedanł dziś Ewangieli:f') nauczyć warunków medlitwy w Jmię Chrystusowe, 
a razem zacłH;,cić do modlenia się zap.ewnieniem samego Bega Zbawiciela, 1:1' prośby 
nasze będą wysłuchane, a tl!m samem przyniesą. nam wszelkI) deskonałeść i wszelk, 
pociecbę. Kazania etc p, Ś. p. ks. .\rcyb. Jgn. Hełewińskiego str. 31-33. 


Teksty wyjęte z Pisma ś. 


.Preicie, " będzie wam dauo; szukajcie, a naj iecie; kełlłczcie, a będzie wam 
otwerzono. Albowi('m, kaMy, który prosi, bierze; a który szuka, naj duje; a kełac,- 
cemu będzie utworzono." 
(PetitI', et Iccipietis, quaerite, et invenietis, puleate, et aperietur vobil; omnis 
enim qui petit. accipit; et qui quaerit, inveuit, et pulsanti aperitur. Luc. XI, 9, 10.) 
.Szukajrie naprzód królestwa Botego i spmwiellliweści jego; a to wszystko bę- 
dzie wam przydane." (Quaerite prim um regnum Dei ..et justitiam.ejas, et baec omnia 
adjicientut vobie. Mattb. VI, 33.) 


Teksty wyjęte z Ojców Kościoła. 
.Jeteli miłl\jeez Pana Hega Twego, mOl:esz-nietylko dla siebie. ale i dla innych 
wyjednać. o CI' prosisz. Któl: bowiem jest większym pnyjacielem naszym. jak Ten, Ino 
za nls wydał dalo swoje? (Si diligas Deminum Deum tllum, non solum tibi, sed etiam 
aliis (loteris emereri. Quis autem amicitior nobis qu&m qui pro nebis corpus suum tra- 
didit?' S. Ambros., lib. VII. in Luc.) 
 
Modlitwa kościelna. 
"Wysłuchaj, błagamy Cię, Panie, pokorne modlitwy naSIl' i odpuść grzechy wy- 
znaj,cym chwałę Twoję, abyś w dobroci swojt!j udzielił nam zarazem odpuszczenie i po. 
kój. " (Exaudi, quaelumus, DominI' snpplicum praeces. et confitentium tibi parce P" 
eatis; ut parilcr nebis indulgentiam tribuas benignus et pacem.) 
Bóg odwlekl\iąc zadość uClynienie prośbie, mówi ś. Augustyn, chce wzbudzić 
w nas !tywszI} jeszcze tądzę i tem podnieść doskonałość swoich darów, które wydałyby 
lię mniej szacewnemi, gdyby zbyt pr
dko były otrzymane. (Qui dift'eret dare .,o1t et 
ampliul desideres diJltum, nI' Yile8cat cito datum.) 


.) .1I
1ij. .. s_.. w.ou. li. .0 Ma&kMlt ,""II, wlał, "_,,
>>>
422 


KRZY
OWE DNI. 


Szczegół historyczny. 


Naboteństwo Krzy:towych dni wzbud.z:ać powinno w sercu Cbl"ZeBcija.n szczere 
uczucia pokuty i skłaniać ich do bIligania z gorącością pomocy dobroci BOikil!j, aby 
odwróciła nieszczęscia, które nam zagrazaj". i aby po pielgrzymce żywotH. terazniE'j- 
Izego przYPuBciła nas do uczestnictwa w królestwie niebieskiem. Ś. Mamert. Biskup 
Wien!leńslr.i (Vienne), w Galii (we Francyi) w V. wieku (r. 474) ustanowił nabotenstwo 
Kuy:towych dni. Ten Bwilj.tobliwy zwycz»J upowszechnił się w wielu krajach; przyjęty 
zostU przez kOBcioł rzymski za Papieta Leona III. (w 8. wieku). Nic przedziwniejszego. 
jak oznaki pobo:tnoBci, które niegdYB okazywali chrześcijaniłl w te dni uroczyste. So. 
bór moguncki zakazał przez ten czu wszelkiego przepychu i wykwintności w ubiorach. 
Sobór areletański zalecał ścisłe zachowywanie postu. Najdawniejsze rytuały świadczł, 
ie był zwyczaj w te dni posypywać popiołem głowy podobnie jak u nas w pierwszy dzień 
W. Postu. Kazanie ś. Cezarego Areletańskiego uczy nas, :te chrześcijanie przedłu:tali 
wtedy przez sześć godzin swoje pobotne ćwiczenia i modlitwy uroczyste. Przypomi- 
nając te starodawne zwyczaje Kościoła, jedynie mamy na celu, stawić przed oczy chrze- 
ścijan przykłady Ojców naslych; a je:teli one ob
iętnemi będ4 dla kogo, niech sobie po- 
myśli o rozmaitych klęskach. które nas trapią i które są sprawiedliwł kar4 nieprawoBci' 
naszych. S. Mamert ustanowił te modlitwy z powodu szkód, jakie zrządzały zwierzęta 
drapie:tne; a Bóg, wzruszony łzami i modlitwami swego ludu. wyzwolił od tl!j plagi 
mi3llto i całł dyjecezyjł wienneńską, jak świadczł B. Awitus i Ś. Grzegórz turone6.ski. 
Ceremonijał Biskupów zaleca nosić obrazy święte w procesyi podczas krzy:towych dni. 
W Bononii używają wtedy Najś. Panny, obrllzu, malowanego przez Ś. Łukaliza, któr}' 
w XII. wieku przeniesiony został do tego mil\sta z Konstantynopola, gdzie się poprze. 
dnio znajdował. Lud tłoczy się zewsząd około ś. wizerunku. i witlIo go z najtywszł rllo- . 
dościł. Ale nie zapominajmy. te. chcąc po.yskać opiekę NajB. Pauny. trzeba oczyscić 
sWł duszł pokutą, i posilić jlj. Sakramentem Ciała i Krwi Pańskil!j. Maryja bowiem 
jest matkł nader miłujłC4 tych
lko, którzy, jeteli Slj. grzechem skrępowani. pragną 
nadew8zystko wyzwolić się z tyc'! zgubnych więzów; sama o tl!m objawiła 8. Brygid.ie, 
mówi4c: .Ja jestem matkł wszystkich grzeszników, którzy poprawić się pragną." 


. 


Litanija do Wszystkich iwi
t/ch. 


H 

P-
fu
 J
 


 l': 
_. i . 
-- ; 


6 
..J. ..J ..L .J .J ..J. .J. 
Ky - rie e - lei 10D. Chri-lte e - lei IOD. . 
XI-m . - lei MIlo 
-- ----
>>>
Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nasI 
Ojcze z Nieba Bote. } 
Synu odkupicielu świata, Bote, Zmiłuj się nad nami I 
Duchu święty, Bote, 
Swięta Trójco jedyny Bote, 
Swięta Maryja, } 
Swięta Bota Rodzicielko, 
Swięta Panno nad ł'annami. Módl się :. nami I 
Swięty Michale, 
Swięty Gabryjelu, 
Swięty Rafale, 
Wszyscy święci Aniołowie i Archanioło"ie, - ;\-Iódlcie się z. namil 
Wszyścy święci niebiescy Duchowie, - Módlcie sie za nami! 
S"ięty Janie Chrzcicielu, } dl ' . 
Swięty Józefte, Mó SIę za namI I 
Wszyscy święci l'atryjarcho"ie i Prorocy, Módlcie się za nami. 
Swięty Piotrze, 
Swięty Pawle, 
S"ięty Andrzfju, 
8więty Jakubie, 
Swięty Janie, 
Swięty Tomaszu, 
Swięty Jakóbie, 
Swięty Filipie, 
Swięty Bartłomieju 
Swięty Mliteuszu, 
Swięty Szymonie, 
Swięty Tadeuszu, 
Swięty Macieju, 
Swięty Barnabo, 
Swięty Łukaszu, 
Swięty Marku, 
Wszyscy SS. Apostołowie i Ewaugielistowie. - Módlcie 8ię .a nami! 
Wlzyscy . Uczniowie Pal1scy, - Módlcie BiO za nami! 
Wszyscy SS. niewinni Młodzianko.wie, - Módlcie się za nami! 
Swięty 8zczepanie, 
Swięty Wawrzyl1eze, 
Swiety Wincenty, 
Swiety Wojciechu, 
Swięty Staniaławie, 
Swięty Wacławie, 
Swięty Flory janie, 
Swięci Fabijanie i Sebastyjanie, - } 
Swięci Janie i Pawle, 
Swięci Kosmo i Damijanie, Módlcie SIę za nami! 
Swięci Gerwazy i Protazy, 
Wszyscy SS. Męczellnicy, 
Swięty Sylwestrze, } 
Swięty Grzfgorzu. . 
Swięty Amhroty. Módl . a . 1 (ur. 340. t J87.) 
. tu . SIę" namI 
SWlęty gtIStYDlf, (ur. 354. t 430.) 
Swięty Hieronimie, 
S.ięty Marcinie, 


.. 


KRZY
OWE DNI. 


4'8 


) 
I 
!
 
110 


. 


I:' 
110 

. 
-- 


Módl lię za nami I (t d. 23. Kwtn. 997)
>>>
Swięty Mikołaju. - Módl Bię za nami! 
Bwięty Kazimierzu. _ Módl się za nami! (ur. 3. Ptdr. ł4b8. t 4. Mar. 1488.) 
Wszyscy SS. Biskupi i Wyznawcy, - Módlcie się za nami I 
Wszyscy SS. Doktorowie. - Módlcie się za namil 
Swięty Benedykcie. O l 
Smęty Antoni, 
Swięty Bernaidzie, 
Swięty Dominiku, J Módl Bię za nami I · 
Swięty Frańcis Iku, 
SwięŁy .Jacku. 
Swięty Stanidawic I{ostko. 
Wlizyscy SS. {{apłani iLewitowie. 
Wszyscy S5. Zakonnicy i Pustelnicy, 
Swifta Anno, 
swięta Maryja Magd"leno, 
Swięta Agato, 
Swięta Łucyjo, 
Swięta Agniszko, 
Swięt'l Cecylijo, 
Swięta Katarzyno, 
8więta Anastazyjo, 
Swięta Barbaro, 
Swieta Małgorzato, 
Swięta Jadwigo, 
Swięta Elźbieto, 
Swięta Urszulo li towarzyszkami Twemi, 
Wszystkie święte Panny i Wdowy, - Módlcie !lię za nami! 
Wsayscy 8więci i Swięte Ihte, - Przyczyńcie !lię za nami I 
B,dź nam miłościw. - Odpuś
 nam Panie I 
B'ł dj nam miłościw, - WysłuchaJ nas Panie! 
Od wszego złego, 
Od grzechu katdego 
Od gniewu Twojego, 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny. 
Od nagłej i niespodzianej imierci, 
Od sideł szatańskich. 
Od gniewu nienawiści i wszelkiej złej woli, 
Od ducba nieczystego, 
Od piorunów i gwałtownej niepogody, 
Od potępienia wiekuistego. 
Przez tajemnicę świętego Wcielenia Twojego 
Przez przyjście Twoje, 
Przez narodzenie Twoje, 
Puez chrzest i święty post Twój, 
Przez krzył i mękę Twoj" 
Przez śmierć i pogrzeb Twój, 
Przez święte zmartwychwst'1nie Twoje, 
Przez cudowne wniebowstlłpienie Twoje, 
Przez Ducha S. pocieszyciela, zesł"nie, 
W dzieli s,du Twojego, 
My grzelzni Ciebie prosimy: Wyałuchaj nas Paniel 
Abyś nam grzechy odpuścić raczył. } 
Aby' karanie od nas oddalić raczył, WJ"uc
aj nal Panie I 
Abyś nal do pokuty prawdziwej przyprowadzić raczył. 


. 


ł24 


KRZYZOWE DNI. 


} Módlcie lię za nami I 


a:: 
o- 
e: 


II (1 
a'\.) 
.!'D' 
to: 
.. 
t:S 
p 

.  
"'" 
!CI' 
'" 
:III 
CI 
. 
II  

, 
c 


. 


--,ł...
>>>
Abyś Kościół Twój święty rZłdllić i zacbować raczył, 
Abyś Namiestnika przedniejszego Apostolskiego i "szyato 
kie duchowne stany:w świętej pobo
ności za- 
chować raczył, 
Abyś nieprzyjaciele Kościoła świętego poni
yć raczył, 
Abyś Królom i Panom Chneścijańskim pokoj i zgodę 
prawdzlwł dać raczył, 
Abyś wszystkiemu ludowi chrześcijańskiemu pokój i je- 
dność darować raczył, 
Abyś tet nas samych w słutbie Twej świętej utwierdzili 
. i zachonć racaył, 
Abyś myśli nas.:e ku niebieskich rzeczy pOłłdaniu po- 
dnieść raczył, 
Abyś wszystkim dobrodziejom naszym wiekuistł zapłatł 
uczynność ich nadgrodzić raczył, 
Abyś dusze nasze, braci, powinnych i dobrodziejów na- 
szych od wiekuistego zatracenia wYlwobodzić 
raczył, 
Abyś urodzaje ziemskie dać i one zachować raczył, 
Abyś wszystkie wierne zmarłe do wiecznego odpocznie- 
nia domieścić raczył, 
Abyś prośby nasze łaskawie przyjłć raczył, 
Bynu Bo
y Ciebie prolimy, 
Baranku Boty, który gładziiII grzechy świata, - Przepuść nam Panie' 
Baranku Bo
y, który gładzisz grzechy świata, - Wy.słuchl\i n&ll Panie' 
Baranku Boty. który gładzisz grzechy świata, - Zmiłl\i Bi, nad namil 
Chryste usłysz nas, - Chryste wysłuchl\i nasi 
Kyrie elejson, - Chryste elejsoD, .- Kyrie elejson! 


KRZYZOWE DNI.  


al  
II'  

 
... 
er 
n 
1:7 
Z. 

 
Ił 


'T 


'tI 
III 
CI 
fi- 


. 


Litanija do wszystkich Swiętych (Litaniae de Omnibus lanctis) jest niejako dłu- 
giem westchnieniem Kościoła ziemskiego do siostry swojej Kościoła niebieskiego. Nic 
uroczystszego, ani tet bardzi
j rozrze"niaj
cego jak te wzywania do błogo.sławionych 
wszelkiego rzędu (Wer
rchii), których błagamy o przewatne wstawienie si
, przedsta- 
wiaj
c im długi szereg nędz cielesnych i duchowych, publicznych i prywatnych, które 
otaczaj') wygnańców padołu płaczu. Poczłtek tej wzniosłej modlitwy ginie w pomroce 
(mgle) czasów; ślad jej znajdl\iemy jnt w wiekach męczenników. 
Litoni}o jest wyraz grecki (Arralłe'a) i znaczy: prośbę, błaganie. Bzczególni
 
zaś módły lDajł nazwę Litanij, kiedy się zanoszł do Boga dla przebłagania Jego gniewu. 
dla odwrócenia klęski, którł jesteśmy zagroteni, dla uproszenia jakiego dobrodziejstw.. 
albo podziękowania za te, któreśmy odebrali. 
Na prośbę kardynała Prospera Lambertini dodał (Benedykt XIII.), Papiet, w li- 
tauii do Wszystkich Bwiętych, po ś. Janie Chrzcicielu imię ś. Józefa, i nadał rotne od- 
pusty odmawiajłcym pobożnie .AnióJ Paflski, gdy dZWOD1
 na tę modlitw,. Kanonizował 
pewn4 liczbę Swiętyc.iJ, mi
dzy innymi ziomka nasze
o Stanisława Kostkę. Jana Nepo. 
mucena, Czecha, Jana od Krzy ta, Alojzego GOllzagę i t. d. Benedykt XIII. (Piotr 
Frańciszek) z domu ksiłtłt Oraini-Gravina, urodził się w Gravina, w królestwie neapo. 
litańskiem, d. 2. Lutego 1649. Orsini przybrał naprzó dimię Benedykta XIV.; ale, za- 
&tanowiwuy się, te Piotr de Luna był pod imieniem Benedykta XIII. papice. od3_- 
pie"czgm, nazwał się Benedyktem XIII. Panował uczony ten mąt lat 5, miesięcy 8 
i dni 3; umarł 21. Lutego 1730. 
Przykłady Swiętyah, tych bohaterów wiary i ofiary, nakaztałt latarni morsldch 
przy burzli waj i niebezpieczuej dródzd tycia teraźniejszego prowadzł do ponu pokoju 
Ił
>>>
4
' 


PIF.8NI o WNmROW8TĄPTENIU p AŃ8KTE1\f. 


i bezpieczeństwa; sę. jak miła I!wiazdza, 1'iodę.ca do jłobu Zbawiciela; motnaby je na- 
zwać słupami dr6g(Jwemi,'postawionemi n roadr6:ta ziemskiej pielgrzymki, albo tet wy. 
deptanemi iladami na dr6dze do Nieba. 


I 
Fer. 5. Festum Ascensionis Domini nostri Jesu Christi, dx. t CI. 
c. Oct. Celebr.. C. A. orno. ppr. Gl. Cr. Prf. et Comm. ppr. per 
toto Oct. etiam in fest. et Voto ppr. n. habent - Proceąsio c. 
Stat. In V. com. seq. - Christi Himmelfahrt. (Tessarakoste grc.) 


Teksty wyjęte z Pisma ś. 


.. Wywy:tszeJcie I'al\a Boga naszego i kłaniajcie sit górze świętĄj Jego: albowiem 
IIwięty Pan Róg nasz." 
(Exaltate Dominum Deum nostrum, et adorate in monte ::;anclo l'jUS, quoniam 
Banctus Dominus Dl'us noster Ps, XCVIII, 9.) 
.. Wyniosła się wielmotność Twoja nad niebiosa, Bote. 
lElevata est magnificentia tua super coelos, Deus." Ps. VIII. 2.) 


. 


T eksty wyjęte z Ojców Kościoła. 


..Wniehowstl}pienie Ch
ystUila jest Daszem własnem wywytlzeniem; nallzif'ja ca- 
łego ciała powołaną jest tl\m, gdzie chwała głowy naprzód wesda." 
(Chrlsti Ascensio nostra provectio est, et quo praecessit gloria capitis eo spes 
1'ocatur et corporis. S. Leo. Serm. I., dE' Ascens. Dom.) 
"Jak Zmartwychwstanie Pańskie jest nadziPję. naszę.: tak Wniebowzięcie Pana 
jest naszem wywyjszeniem.. 
(Resurrectio Domini spes nostra est, Allcensio Domini gloriticatio nostra ('st. S. 
August., Serm. II., de Ascens. Dom.) . 
Dnia czterdziestego po zmartwychwstanin Bwojem, Chrystus zebrawszy uczniów 
swoich i pobłogosławiwszy im, 1'istę.pił do Nieba. Przez zmartwychwstanie utwierdził 
wiarę i nad:;lieię wyznawców swoich, a przez Wniebowstę.pienie pocię.gn'ł' ich serca za- 
loh,. Wypadało uwiecznić pamiątkę Wniehowstę.piellia, i dlatego Kościół od samego 
poczę.tku (jbchodzi ją uroczyście. (S. Augustyn twierdzi, te to święto jest II ustanowie- 
nia apostolskiego. .ł.;pist. 54. O procesyi zaś wspomina Ś. Grzegóra Turon. H. Fr. 
l.. 2.) Oprócz zwyczajnego dni uroczystych naboteństwa odbywa się przl'd mszę. wielką 
procesy ja, w czasie której na stacyi w środku kościoła w śl,iewie błaga się Zbawiciela, 
.aby łI1efrzal na pokorne Ilługi _woje i brtJnił ich od Il%atalt.ki
 napalcj: a gdy przyjdzie -lI- 
d.i
 jłl1iat, raczył _i
 :nniłować i do wiecznej ich nagrody przYPuBcić.. 
Ten obrządek jest wyrateniem i naśladowaniem uczniów Wniebowstąpieniu obe- 
cnych, adoruję.cych Zbawiciela, wstępującego na niebiosa i polecających się Jego opiece.. 
Aniołowie oznsjmili im, te powróci na sl}d, z tego powodu w modlitwie kościelnej jest 
prośba, aby, gdy przyjdzie !!'
 sąd, był łaskawy nam grzesznym. Na końcu procesyi 
kapłan, trzymaj'łc krzy t w ręku, potrzykroć ogłasza Wniebowstąpienie następującym 
śpiewem: .;jllcendo ad Patrem l1Ieum et Patrem veBlrum, t. j.: Wstępuję do Ojca mego i Ojca 
waszego. Słowa wzięte z Ewangielii. któremi Zbawiciel zaVowiedział uczniom odejście 
I!woje do Ojca. Joan. 20. 
Na tę pamiątkę, zaraz po Ewangielii, która to Wniebowl!t1wienienie Pańskie- 
opisuje, ga.i Ilie Pa.chał, oznllczaiący Chrystusa Pana, 0puszclleJ".cego teraz ten świat, 
a powracaję.cego na łono swego niebieskiego Ojca; chowa się teł a Paschałem krzy*, 
prze a.any czerwon/ł stułą i figura zmartwychwstałego Cbrystl1l8.
>>>
PIESNIO WNIEBOWST4PIENIU PANSKU:M. 


.27 


(Procesy ja wystawia tryjumf Zbawiciela, wstępującego do Nieba, podrót Da «orę 
Oliwu, i powrót Apostołów do Jeruzalem.) Przez śpiew, towarzysó\fCY tej proce&yi, 
pragnie Kościut Bojy obudzić w sercach wiernych podobne uczucia, jakiemi przejęci 
byłi Apostołowie, patrzący na wstępują.eego do Nieba Jezusa. 
W niektórych miejscach kwiaty i wodę w górę rzucllJ" gdy figurę zmartwych- 
wstałego zdejmuj,. Kwiaty znaczyć mllJ, łaskę, alc8IIdmu i. alhllll, doAa d.dit MIII""'- 
b.,;" woda wedle Ezechiela c. 36, znaczy dary Ducha Ś. 
iIIad...dolll "'[NI' .... 
 
m
@
 . 
Góra Oliwna częstokroć była świadkiem pobotności tych 8więtych osób. !:Ilcle- 
g61na i godn. uwagi okoliczność ściągała ich tutłJ. Według podania ślady stóp IwiV- 
tych Zbawiciela pozostały wyryte na skale, gdzie się znajdował. wlttpując w Niebo. 

. Hieronim, ktory większ'ł część tycia przepędził w Palestynie, zapewnia o tem Im- 
nOWCZOj Sulpicyulz Scwerul, Ś. Paulin z Noli, S. Augustyn, wielebny Beda takie o cem 
swilłdcZf. S. Hierouim dodllJe, je we wlplł11.iałym kościele, wzniesionym I rozkuu 
Ś. Heleny na górze Oliwnej, nigdy nie zdołano zakryć marmurem tego i. miejlCa, ani 
teł zamkufĆ sklepienia w otworze odpowiadllJącym mu. proltopadle. Nowocześni po- 
drótui świadczą, te cudowne ślady ś. stóp Zbawiciela dotąd widzieć li, dłiU.. SwiłCO- 
bliwy Kapłan, strój grobu Chrystusowego (Ojciec Demazure), zapewniał w kalaniach 
i często powtarzał ze. łzami w oczlłch, te lD1ał szczęscie ogl'łdać te bozkie ślady.. Ko- 
icioł zai (Wniebowst'łpienia) zburzyli SlIraceni. 
Poniewa* Wniebowlltlwienie Pańllr.ie jest jeduł z nllJwiększych tllJemnic zbawienia 
nallego, "rzeto jego rocznicę zaliczyli Apoltołowie do rzędu uroczYltoici Nowego Za- 
konu. Koustytucyje apostolskie mówią /) tern naltępJtemi słowy: .Niech słudzy Bozcy 
zacbuwują dzień WnielJowltłpienla, pOlliewai w tym dniu zlłkończyły się prace prlolyj- 
scia Chr)ltuss. (Die Ascellsionil VIicent serYi Dei, Iłuod tuuc impolitus fueritfinill oeco. 
uomiae Christi.) S. Augultyn trzywllJ,c się swojej zasady, te święta zachowywal1e l1a 
cdyw sWlecie, pochodzą od Apostołów, albo od pierwszych !:Iobol'ów powszechnych, wy- 
znlicz
 duiowi Wniebowlt'lpienia trzecie nliejsce powiędzy świętami apostolikiemi. Ko. 
llciól grecki obchodzi uroczyście to święto. K08ciół lliciń8ki uświęca je suplikacyjami, 
procelyjami, obuędami polJo
nemi, a nawet w pewnych miejscach wstrzemięzliwoicił od 
potraw mięśuych puez trzy dni poprzedz
,ce ten dzień. Aby zaś przYliporzyć chwalI 
tej znakomitej uroczyst09ci, 1111l0dy w cZlisach wiary wybraly dzień WniebowBtąpieni' 
fili. dZled wesela patryjotycznego. J tak n. p. uiegdyś we Wenecyi, doża, w'ym dniu 
&aśłubiał morze. Otoczol1Y senatorami, wlii
dsl na okręt zwany BIICenłGłlrj za nim na 
wniejlzyw okręcie przybywał Patryjarcha z calem duchowieństwem, Błogoslawił 118- 
czynie, nupelnione wod.,. i wraucał w worze. i'otem dota wrzucal Obl'łcJtókę zlotł. mo- 
wit c : .Zaślubiamy cię, nalze morze. l1a znak prawdziwego i wiecznego panowania.. 
I orszak wracal z okazalościt do pyszuego mislt& ma Mszę uroclystlł w koiciele ,. Mi- 
kolłiUlI. ł..'ale morza Adryjatyckiego były więc poświęcane przez WenecyjalI w dzieii 
Wniebowltlłpienia, a jedna z najpotę*nit'jszych R
eczypospolitych w wiekach Sreduich, 
kojarzł c z uczuciem miłości 6jcayzny uczucie wiary, nie uwatala za ubliżenie 
elt&tu 
imienia Iwego, poświęcając morze, widownię dzieł swoich w dniu, którego Zbawicie. 
'wiata poświęcił Da zaWIOle naturę naSZł, wprowadzając do Nieba. Hyly CO ctuI 
wiary, kiedy te pobotne widowiska ojczyzny i religii odbywaly Bię w ZWiłzkU ścislego 
i 8łodkiegu braterstwa, lud był oświeceńlzy, większy, slluiejszy, szczęśliwIzy, po nie w.. 
Bóg, .któremu ląd przychodziła chwała, blogoslawił mu z wYlokości. 
Jezus ChrYltus powiedzial: "TrJleba, abym odszedł, bo, gdybym został, PoC!euy- 
ciel nie prEyszedłby do 11'88.- Wierny swujej obietnicy, boski Odkupiciel zeslał Duch. 
ś.. i zawsze przel "tego Ducha o siedmiu darach- pociesza KOlciół. - JezUl Chry.wlł 
jest Rłow, l1aszł, i tam. powiada B. Leon, gdzie poprzedziła chwala Tego. który jest 
głową, powołan, jelt takie i nadzieja całego ciała. (Et quo praecelBit gloria capitil. 
tłO Bpel vocatur et corporis.) - Izalii nie ta żądza Nieba skłal1la i. Pawia do' prlle- 
Dlówienia: .My II&mi, Dlający pierwiaatłi:i Ducha, i slUJli 1ł sobie wzdychamy, oczekiwlijłc 
przywlaucae.uia IIIYIIÓW HOi)ch lt. j,: przybra
 ar. sy.uów Ho»ych) odkupiem. ciała 
w.
>>>
628 


!! PIE8NI O WNIEBOW8T 4PIE:NUtl' AŃSKIEM. 


BUZesO." (Bom., VIII., as.) - I w druginl liście do Koryntów: .I{tórzy jesteśmy 
w tym przybytku ciała, wzdychamy obciąieni." (II. Corinth., V., 4.) - I w liście do 
Fłlipenlów: .Mam pragnienie rozwiązanym by6 (z więzów ciała) i być z Chr)'8tusem." 
(Philipp. I.
 :'8.) - Coza ogniste Iłowo miłości! COlla seraficzne pragnienie I W8ZYSCY 
Swi
i c.uli jego gor,cość; a w szesnaście wieków po ś. Pawle, niewiasta, która byłaby 
najpiękniejlZym geniuszem Hiszpanii, gdyby nie była najukochańszlł i największą Swięt!J, 
T_ a Jeau, zostawszy poetką, za natchnieniem miłości tłómBczyłl\ one! iękne Bł,)wa 
i. Pawła i mówiła w zachwyceniu: .U.wam s ialM, je _rac! .ie flłog,." 
Pierwszym znakiem tej IJrawdziwej *lłdlY jest wzgarda dóbr tcgo świata; zu- 
pełna obojętJiość w.ględem bogactw, r08koszy, zaszczytów, powodzenia; synowskie zda- 
nie llię na Opatrznoś6 Dozk, co do nasz
 przyszłości; nicograniczona ufność w tej do- 
brąj matce, w strapieniach i przeciwnościach. Kt
 bowiem ma wzrok utkwiony w Ni
bo, 
jak mógłby troszczyć si\, zbyte('Znie o to, co się dzieje na ziemi. 8. Paweł 1,08iadał 
ten pierwslY znak, gdy mówił: . Wu,y.tl:i. dobra lIUm.kie ulOGŻalem .za nikt'U1/IIUI, ab,ym 
fIOJII
 J_a Chrylltoua." - lIrugim znakiem prBwdziw
 jądzy Nieba jest postęp 
w doskonałości. .Pocz,tek m':drości jest najprawdziwsze pot'łdanie nmiejętności. 
(lnitiwn I&pientiae elt vel'i
8iDl
 I!isciplinae concupiscentia. Sap., VI., 18) 
. (Doica [der Doge] pierwszy urzędnik, albo k.i'!ie byłej RZII!tej weneckiej.) 


PIESN 202. 


Dziś bogowidne wl.latujeie otl
ta. 
1._ 1 f r. Kl. 1I z

 
Er
-'j
 
u '- - 1. Dziś bo - go . wi dne 


,.. , ." 1- - 
-
 +- _ _ 

---= _
__ 
J _

__:

 
,. -.=-= 

F t 
 
 = 
F- r - T

=r-
-= ::..- 

 . I I I I [.i I 6 II I -'j I I 
5 7 
I . I ..ł--J I .J 1 
 
 1 ł_-U 
" n t r+--'¥=F
 
j 
wsla.tlij-cie . or - lę - t:: Jut o- two - no . na w Niebie bla m
 


-
>>>
PIESNIO WNIEBOWSTĄPIENIU PANSKIEM. 


428 
1 

t
 
6 -. 
._LJ LL 


-
-M+
 
wy - śle - dza Or . ła dró - gi, Bóg nad bo - gi, Za Nim, za Nim 


.'1 
I . 

 
=.::t=T= -- -. =i=!
 -ł- -
-łł== --- 

 -if¥=r--=F = :(i- 

C-

 :H== ===. t 
k 
 
 --:----: L __L 
 ' __:4-ł- 
_ 
 _ _=== . ( 
--=- t::= ---=-- T fi ==-- F ----- 
-- j: ----ł-- --- 
'spiesz się A - da-mo-we ple - - mię. 


2. Dróga wętowa przytrudna na skale, - Dzi6' ułatwiona w Jezusowej chwale 
- Ciało zdziera a otwiera - Widok śliczny, zbiór dziedzicany, - Dóm wiecznej ra- 
dości dla swych ziemskich gości. 
a. Okręt szczęśliwie ocean przemija, - Z mnóstwem dusz świętych do IIdu za- 
wija: - Dróg nie zetrzE', ni powietrze, - Ni nurt wody. bo narody - Dojd, la ty 
Królem. ziemi obiecanej. 
4. Coś nippodolmem s,dził Salomonie, - To ziemskie ciało w niebieskim Syonie 
- Chrystus mieści, miłość pieści. - Niebo czpka na człowieka, - Rychło z tej niziny 
przyjdą cór)". syny. 
. 5. Otwórzcie bramy ksiątęta 8yonu. - Wnijdzie Król chwały w posesyją tronu: 
- Któt kroi taki? cót te znaki - Wnog,\ch. w rękach? gdzieś na mękach - Zbo- 
lały niezmiernie, uwieńczony w ciE'rnie. . 
6. Te to s, rany. któremim zrauiony _. W dómu Adama;.Jud mój ulubiony - 
Tak mnie zranił, :tem grzech zganił, - Krwił mnie zbrocy.,}'ł, pras, tłoczył: - Te 
czerwone szaty. znak mojej zapłaty. 
7. Atoli wszystko cierlJi6Ć było trzeba, - Bym grzesznych ludzi domieścił do 
Nieba: - By s,d ścisły wszystkie zmysły - Ich oczyścił, dekret ziścił; - Ja zaś 
przez śmierć moję miał potomstwo wieczne. 
8. Dana mi władza na Niebie, na ziemi, - Idę do Ojca z dziatkami mojemi, - 
Niosę blizny do ojczyzny. - 
em śmil"rć złupił, świat okupił: - To jest wiernym 
prawo na wieczne dziedzictwo. 
9. Ziemski padole. twych roskoszy bydło - NiecbtJ używa. co niebianom 
zbrjl,ydło: - Niech świat ślepi za czerepy: - Nici, barwy. strojne larwy. - Niedo- 
wiarków dUBl.e pasie nli katusze. . 
10. Dobra doczes
e. które zmysłom służ" - Nie s, ojczyzn, świętym. lecI po- 
dró:tł; - Gdy się dziatki wiecznej matki. - IIziel, chlebem. ciesz, Niebem, - Za 
jałmu:tny z ręki czyni, z dusz jutrzenki. ) 
u. Ziomskicb roskoszy Bwym nieprzyjaciołom - Gdy Bóg lUycza. cóż dziat- 
kom? Aniołom? - Co da miłym? je.li zgniłym - Ol'zesznym dl\ie słodkie krl\ie, - 
ldówi,c: wspomnij, synu, teś wzi" w tyciu dobra. 
12. SHrzność niezmierna. dQłlroć niepojęta. - 
orlęta; - Żadne oko tak wysoko - Nie zl\irzalo, 
Witdliwe, - w słońce się oblecze. AmenJ 


Jak uczci św;ętych dUli cZYbW . 
jak tam ciało - Kaide .pra- 
, 


- 


.) v.OJ.'.p., kawał -wu,o,..uJ
>>>
'30 


PIES NI O WNIEBOWST4PIENIU PAN8KIEM, 


PIESN 203. 


Uczucie dziewiczego Apostoła Ś. Jana, ulubionego Ucznia Jezusa 
Chrystusa przy Wniebowstąpieniu Pana naszego. 


Gdy I gór OIiwnylib ziemi
 OPUiliił, Teo, liO by ooej olii8ra. 


. : T. KI.. 
- EEEt

=J:=r

 
 
 
" F 

 ==;;;:;f
 = - -=-1 -f- :
p 

 
:4 d J--J 
 l d 1 l 1 l 
-- -- 
-- -- 
 
 


 
-- -A 
I. Gdy s gór O - . li - wnych sie. mi
 0- I ;
 -- aJ 

 - --; ==F :F=i=-
 ==
 

 ==F=ł:J 
I I ł 
_
 _J .;.; l · 
J 
--- - - I-- 


-.&.- 
pu - ścił, Ten, co łzy o - nl!j o - cie - - - ra, 


I  
", l łil-:=-l .J .J =' l J J .; 
 
r

 
:::: 
Jan mło-dy itru - miej łez z o. csu 


. 


...... 


, == 

ta7:?
 . 
I r=r=T . 6 I - 
6 6 ti 4 
" , .J J . sJ-..J I
== 


J 
-ot 


Frr 
4 
--=1-J 


--- 


-.&.- 
 
pu . icił, A z Ulł &e iło - WIIo wy . wie . . . .No
>>>
PIESNI o WNIEBOWSTĄPIENIU PAŃSKJEM. 


41t 


2. Takiet więc nikniesz, t,dzo jedyna, - Któi nam tę stratę nagrodzi.-- 
Słońce bez Ciebie marnieć pouyna, - Prótno się ono PORodzi. ł 
3. Gdzie II, obłoki, one pierzcbliwe, - Co Go przed nami Ichowały? . . . _ 
Mówcie. o nazbyt wiatry skwapliwe, - Mówcie, - Gdzieście Go podziały? 
4. Gdzie więc Twarz ona, któr
j promienie - Łzy z oczu ludzkich lIulllyły, _ 
O jak jl!j długo wyobratenie - Oczy me będ, rosiły I 
5. Gdzie wzrok, gdzie czoło, ochłoda duszy. - Gdzie się te usta podziały, _ 
Co martwe nawet cieszyły uszy, - I pokój morzu dawałyl 
6. A wy, me oczy, s,czcie się łzami, - Pociechy swej nie ujrzycie, - Póki 
pod lwiata rozwalinami - Z prochów się nie odrodzicie. Amen. 
(Niegdyi wyrzekł i. Hieronim, te Apokalipsa czyli Objawienie Ś. Jana przedsta, 
wia tyle tlijemnic, ile słów w tym wielkim dramacie tego Botego męta się znl\iduje. 
t łOI, wieku 90.) 
 


PIESŃ 204. 


} 


Pan Jelus w Niebo wSt
pUj8. 


T. Kl.  
'=h- --ł . - 
. - - -: - , - - 
- =: 
 -/1 - -
:=; i -'= =t""-1
 

 I I I IIII 
6 
. -'
_ J _£
 _.1:L --J-Ł 
J 
. --- -1 --- -=+ 
 U 
- 
-'"  
I. Pau Je-zus w Nie-bo wstę. pu.  -=ł.
 
i=- ==t=:3 - 


 
 
-- _.
 ==-- 
I I I I I II ' I 
 
Iooo.i I 
71; 6. '--1 . 
11 I 
 ł ,I 
 -d 

 J . .. d--- . 
-
 
b
 - t=
. 'fi 

 - -
- ----=+ 
je, Niech się lud wier - ny ra - du - - - . je,  . 

r '- 

 ' 
 ' 

 
II " :
 
 -=
3- ----...: 
 =d 
- --.,--- -
-II -II 
I :-1 ----......-- -- I - rJ = ::::-r -ł- -j - -I I - - 

 I J O
-J J I I I I f.J 
. 
--3 
 
- = - 
 -_1- -
---
_. . --- 
. ===
 
E : -=E
=t

 
::: 
We. 80 - '0 Bo - gu ipie - waj-
>>>
482 


PIESNI O WNIEBOWST
PIENIU PAŃBKmM. 


 


6 8 
8 177 6 4 
. I ! :hi..J ..I. I r.J I 
 

 . .. 

 
my, Na cześc Je . - go wy - krzy - k\ij - my. 
, 


! 

,
Ji==== 
'J '. :J. J :::: 
-=-- - -- 
- -- 


 
:J : [
 
::::: 
Al - - le - lu - ja, Al - le - lu ja I 


2. Jut Go niebieskie witają - Zastępy chwałę Mu deJą, - Aniołowie się ru- 
..yli, - I jako Doga - ucziIi. Anel. Allel. 
3. Że sif nam łaskawie stawił, - Bóg nas w ciele ludzkilJm zhawił. - Z tych 
pociech naszych weseli - Cieszą się w Niebie Anieli. Allel. Allel. 
4. ChrystuI Pan zstąpił dnia tego, - Do królestwa niebieskiego; - Równy 
w Bóstwie Ojcu swemu, - Usiadł po prawicy Jemu. Allel. Anel. 
5. Gotuje nam miłusce w Niebie. - Chcąc nas wszystkich mieć u siebie, - 
Wiv c Mu weloło śpiewajmy, - Chwałę BOllu wykrzybJmy. Allel. Allel. 
6. W niebieśmy jut dziedzicami, - Poró 
nani z Aniołami j - W towarzystwo 
nal przyjmuj" - I za to Bogu dziękują. Anel. Allel. 
7. NiecheJ UBtęvuje trwoga, - Mamy Zbawiciela Boga; -- Szatan, J(rzech 
i imieró zwalczon" - Przez Chrystusa potłumioną. AneI. Anel. 
B. PosyJa Ducha Świętego, - Aby IItrzegł serca naszego, - Aby nas cieszył 
i brónił, - I od czarta nas zasłonft. Allel. Anel. 
9. Tak tu Iwoj Kościół buduje, - W Niebie zbawienie Kotuje, - Znajomość 
Boga prawego, - Jest wierzyć w Syna Bożego. Alle]. AHel. 
]0. Tę wiarę Duch Święty stwierdza, - W cierpliwości nas utwierdził; - Na- 
dziejv w sercu gruntuje. - I miłością nas daruje. AlIel. Allel. 
U. Chociat się nam nie zadłutył, - Przeciet, co Jezus wysłutył. - To nam 
Duch Swięt) daruje, - KaMy dary Jego cz\ije. Alle]. AlIel. 
12. Ojciec posłał Byna swego, - Nam wszystkim nieznajomego; - Bprawa to 
Ducha Swiętego, te mamy znajomość Jego. Allel. Allel. ". 
13. On nam przyniosł w obfitości - Rótuych darów z gÓl'n
 włolici, - Sam nam 
sprawił dobre mienie, - Chr)'stus prze.t Wniebowstąpieni('. AlleI. Anel. 
14. Ap08tołowie, patl'zajcje, - Za Nim w Niebo sVoglądajcie; - Jezus ten, co od 
nas wzięty, - Przyjdzie świat sądzić, Pan Bwięty. AlleI. Anel. 
15. Dzifkujmyż 
an naszemu, - Cześć chwały oddając Jemu; - laOS w Niebo 
pOflyłeJmy, - I obłoki przenikeJmy. Allel. AneI. 
16. Tego czasu wetlołego - ({hwalmy z serca l'ana IIwego: - Bądź chwała 
Bogu nasi emu, - W Trójcy 
Fiętl!j jedynemu. AlIel. Aliel.
>>>
. PIES.NI o WNIEBOWSTĄPIENIU. 


438 


17. Błd:i chwIlola Ojcu wieczności, - Ojcu łaski i miłoici; - Błdź Ma .ława, 
dziękczynienie, - Czdć wieczna i uwielbienie. Allel. AlIel. 
· 18. Jezu Chryste wywyl:iZony, - B,dUe od nas pochwalony; - Władza, moc, 
Twe królowanie - Niech trwa na wieki, o Panie. Allel. Allel. 
19. Chwała Tobie, Duchu Swięty, -. Bote wielki, BOt8 wzięty, - Niech Ci, 
wielbi człowiek wszelki - W nigdy u:eskoilczone wieki. Allel. AlIel. 
V. Wstępuję do Ojca mego. i Ojca waszego, Alleluja I 
R Boga mego, i Boga walIzego, Alleltija I 
V. Panie wysłuchaj modlitwy nallze, 
R. A wołanie nlłsze niech do Ciebie przyjdzie. 
Módlmy się. 
WI.echmogłcy Botel werzymy mocno, 18 duia dziliejezelo jec1norodlloD1 8J'B 
Twój Pan i Odkupiciel nasz w Niebo wstłpił. Udzielił! nam, prolimy Ci, TwAj łuki, 
abyśmy juf tu nlł ziemi Bercem w Niebie mieszkaj,c, CI..U swojego tam pomięcby bło. 
gOllawionymi miejsce &ualeić mogli. Prze. tegót Jezula Chry*tu,.. Bo Amen. 


. 


PIESN 205. 


. 


OtO()lon Iwietoem gronem Aniołów. 


gro . nem A. 


- 
 - 

L

 
 
l'"" ,.. I i- 116 6 11------ 


7

-
;
 
nio - łów, Dzi - wite try - jum -fem świat .ca.... - Iy, · 
. 


.. * 
 I 
 

--. :-I. 


 -- 
 
Z po . iro-clka wier. DYch BW1ch A. po. 
. 66 ł
>>>
434 


PIESNI O WNIEBOWSTĄPIENIU. 


. 

 E
 
 - .,.. :::: 

?; F -F-
-=
 3 =F-


- · 
l 
i ł l--J J 'J _ ..J. .L i . J:- 
 _ _
_ 

:p

 i 
=-
==---:---I=-=$
 . 
-j+ - I 
= 
 
 
sto - łów, Wzniół się do Nie: ba Plln chwa - - ły. 


_.' ,2:. 
łak
ł i bolał nad grzesznym ludem, - Nim prawd
 w sercach odrodził, - 
Nim tgład.złł grzechy "odkopu endem, l ludzi z Bogiem pogodził. 
a. Wraca do Ojca, jako syn prawy! 
 Słowo przedwiecznc, Bóg wielki! By 
go' -na' ironłt\ 'mocY j sławy Wielbił i kochał duch WSS1Jlkł. i 
.t. Wnca!... lecz jesz"Cze zstlłpi w świetności Z berłem i rózg, w Iwllj 
dłóni! _ W dniu ostatecznym: ukarze złości, :- Dobrych skroń wieńcem osłoni! 
. 5. Zlituj się, Bote! nad dziećmi Twemil - Tyś prawdą najczystszej wiary! 
_ Tobie moc dana na Niebie. ziemi, - Ześlej więc na lias Twc dary. 
6. RzOdi Twym kościołem, zwiększaj go, Panie I - Broń nas od grzechowej 
skazy, _ Niech wierność. zgoda wśród I\S zostanie - I bojaźń Twojej ohrl17.yl Amenl 
V. Dominns in coelo, Alleluja! 
R. Paravit sedem suam, Allelujal 
-= V, Ascendit DeW! in jubilatione. Alleluja! 
:=t; B. Et Dominus iD voce tubae, Alleluja! ) 
----ł I 


. 


Das Fest der Himmelfahrt Christi (
 EOPTYJ T7)t; o.JJaA.YJfJt(J)t;) aro vierzigsten 
T
 Daeh OBteJ.:D. 
 Dr. Marun's, Rlgshb. B. 298. 1852., 
. ..,. 


".., 
;c:; " Modef'ato. ::- 
t1cr_
_ = r'"J I

=FJ 
==r==Fr-L----
 i-

- -r-t =r=
- -
=nl-r

 
.7-- 

 ; 
:.J-H- Pd J_ L J -.l --Ł j i --:-- 
. - 
 ======= -=-- -- 
 


Praeludium do pieśni 205. 


. 
. 
 : 
=- - 
 
 . J:j -- __ I 

Lt_:-
- 

_
t-=-=-
R 

- 
-::=:;:: =
:-
-----=r--rF-1 =r=W= i 
 =1
=J 

 I ,. I' I 
__..::::' I ... - I .: I I 
4. _.JL . . I I .. 
__.L 4-  - - 
 
r 


" 


.
>>>
PIESNI o WNIEBOWST.t\PIEN1U 
8KIEM. 436 
, 
 
F'

- - f
 
I I I , I.i i 
I I J. r. .J 1.; .. I J I 1"1 a, I. "I I I" 
1,"-0- . - v_ .L fi.,,
 I 

 
g
 -- t t... 
t -
- " E - - -":__ 
I I -e .. 
Ped. rr I  I, J 
 - " ... 
,-e!!- 
-. - 
p==-. --;:=--- - - - - J-I - - -Ł 


-f 
 r =F--


I
 
I ,-L':- l ...I-__ J
J l . l 1 J J . 

--.- - - 
kcr
 !-=1 
 - ==:3 
\I Iv 


· 
 a 
 
--2-j - -- ." 
-= 
 --- - C --- 
f 
. 
 
 
 -,,- 

 -
 == 


 
r' t! I ,- ' ---' - ,. ,------ I 
i ,;',," I ,,,..L I ,"" I I 1 d " 
ior. 
 
 
 - --""'=3 .:: - 
-=9 __ , 
 
- p. --
- - " ..-7-==:1- - I - G -Ci -- 
L- ____ _,........, . . 
1. Ped. I , . 

 


. 1  k- -- 
 ==:: 
 
 - 
 

--- --- - - 
- 
- ---- =-- == ===---
- 
I ..." r;.. "'"T 
 ..