Słowo Pomorskie 1926.03.28 R.6 nr 72

Dzlma ' 16 stron. 
- 
: " . . 
.. . I . 
.. . , .. , -, 
.... . . -, . .. . .. 
.. . . . 
'. .. .. . .. .. 'f . . 
.-. . . .. .. . 
 
. . 
.. . . .. .. . .. 
. . . .. -- .. . . 
. , 
. ,. . , . 

 . . 
,,- . . 
'. 


AaOIlAłlKIIT 
miMlł)OIJDJ' 'WI'U s dnrłttt1rUlri Do n"",,_,_ 
lDOI"8Id. DoodaAek II m &
,., Sport.owIec Po-' 
kowo-I..iteraocki .. e
: ' MMtW1
 dwutYgodnik Nau. 
wageDCJ&Cb para T
 w2.

 wzToruniu 
 zł., 
ncłnr---..i em ?;.81 al, _ _

..oI
" p.rv.e 
 Jut I 
T . 2,g() ...- -----...,.... W Toru.lIIJ!u 2,80 zl. 
::'- w= M
pod 
 w Polsce 3,00 zł. Na ob
 
do FralDeji. 15 łr.okó Gdańska 3,00 Ił.. Z8gran!CI\ 6,00 zł., 
w. Prenwnerau. k'W8.rt&lilla w ek8pedy 

Ji i w 
)ech 8 w TmmiIu 7:IJ sI., poza Toruniem 8.10 zł- 
p
 poc:Idę ,58 III.. Egiz.empla.n dowodowy 15 groszy Vi 
r&mI 
ów 
yd1 lIił_ wyt3zą, pr7Je&Zok6d w 
za.kl&da:ie, ,at.ra.Jk6w JtJp. wyd&wni
 nie odpov.iada za nie- 

 pJBm& a a.booerIci Dię mają pr&IW& 
 -ł 
medaetvoz. 
rów. odsr.kodowail. lub IIWI'OW &booameDtu
 
Adres: Torula. uL iw. Katarzyn" '" 
Nr. 72 


Budżet musi byt 
zrównoważony. 
Rzą.d koalicyjny powstał głównie 
w tym celu, aby utrzymać- kurs złote- 
go, a budżet państwa doprowadzić do 
równowagi. 
\V styczniu przedłożył nowy rz'łl 
pierwsze konkretne propozycje oszczę- 
dności w wydatkach państwowych. 
przedkładając Sejmowi t. zw. listy. 
prostujące budżet. Min. skarbu Zdzie- 
chowski podkreślił, że brak jeszcze do 
zwi
zania końca z końcem 202 miljo- 
nÓw złotych. Nad wyszuka.niem osz- 
czędności na te 202 miljony złotych 
pracować maję. wspólnie rząd i Sejm. 
Komisja budżetowa Sejmu pod prze 
wodnictwem prez. Głę.bińskiego wyka- 
zuje ni'f'dwuzna.czną chęć 'szukania. o- 
szcz.ędności zwłasocza w administra- 
cji pań st\\a. Nawet stronnictwa opo- 
z.ycji; Żydzi. Ch. X, Stronnictwo chłop 

kie, bardzo CZ(':,to temu nakazowi 
ch\\ili poddają si
. Wiele uchwał ko- 
mi!olji łJUMetowej poszło nawet za da.- 
Ipko. Od Jistopada do ma.rea zreduko- 
\\-ano 7619 osób. w polieji, 
szcro. 
no prawie CAły roc:arik rekruta. 
e- 
rOiło :r.redukował o 10 - ZO proc. per- 
snn('J min i "itenrtw, wojewódstw, kura- 
torjo\\' szkolnych. starostw. inspekta- 
rÓ" szkolnych, zmniejszono 2.500 eta- 
tó... nauczycielskich, zniżono wydatki 
na woj
ko o 137 miljonów złotych. 
l'rz)' omawianiu tych oszezędllOŚci 
ni('raz prz
 chodziło do ostrych starć. 
Bi:oniły sir:: wojsko, policja, admini- 
stracja, oświata. Ale kolejno Wgzyscy 
konieczności poddać się musieli 
Inny \\iatr powiał, gdy komisja bu- 
dżetowa przystąpiła do oma\\iania bu- 
dżetu kolejowego. Budżet tego wiel- 
l..iego Pfzeds.iębiorstwa wykazu.je. de- 
ficyt. Wszyscy znaw
y koleJllict,,:a 
zgodni są CO do tego Jednego: k?I
Je 
nasze maję. łO - 50.000 pra.ooWIllkow 
za dużo. Rząd liCZ)'ł na.to. że zna.cmą 
cz
ść swego. deficytu pokryje ulepszo- 
ną gospodarką ko.lejową. A t!ł:ł cza - 
sem dwa kluby, związane koahcJą.. P. 
P. S. i N. P. R. wystą.pily z bardzo 
8WQistę. propozycją: pensje ko!ejarzy 
maję. być podwyższone, redukcja zbę- 
dnego personeJn jest wykluczoną - 
 
powstałe st.'}.d niedobory pok
 byc 
mają - .podwyżką taryf .k
!eJo"'
ch. 
Znaczna więks
 komLSJl budze
 
wej przeciwstawiła się kategorr c . ZIl1e 
tej koncepcji i zawotowała zmmejszc- 
nie personelu kolejowego o 10 proc

t: 
Heprezentanci PPS. i 
PR. OPUSCill 
demonstracyjnie salę obrad. 
Z dyskusji tej skonystał pr
 z. 
L N. poseł Głę.bińs
 ab
 raz jeszcz
 
prZJ-wmni eć 

ązama rzę.du 1 
stronnictw koallrYJI1fch. doprowadze- 
nia budżetu dO' równowagi. P. prezes 
Głę.biński jest teferept
m' gpn('raln)
 
całego budżetu.- O'WlOOC7"& \\ięc,,
 
jeśli rzą.d i stronnictwa wi
k8

1 
między II a III. czytaniem. budzetu me 
uzgodnią. wictJk..ów usuwaJą.cych z 1I
- 
dżetu całkowicie deficyt. - on złozy 
rMerat: budtetu deficytowego refero- 
wać nie będzie. 


Mile i wesoło - -. I,lk o 
T,lkO 

łna- .p
Jit czaS 
W re'itaurat.ii hotel n .
rod Orłmn°. 
MOSTOWA 19. d5920 
et j _.... boma lnIałuua, dobre tr
nkl, 
II Sle ""'.Y . edroQtfl cen,. 
artystyczn. muzyka I .'.. nI 


Dodatek: WIDnOKRĄG 8 .tron. 


\ . . 
, , t 
, , ?
 -. 
. '. . I . 
. .. 
 
.. 
,. . ' . ., t . 
.. 
 !,' . j ł 
-t . . . 
. , . . 
. ., I.' 
t 
.. -t 
. 
.,. . 
Dziennik i Gazeta Toruńska. 


. 
. 
. 
'. 
. . 
-t 
Ił 
. 
. . 
, 
, 
., 
. 
. 
't 


t .. . 
 
V" 
Cna 15 gr os zy. 
'. . 1t . , 
- . 
. . ..t . 

... .... . . . 

 . . 
. , .. 
. . , . .. f , 
.. , . 
, : , , . . 
. , . 
 . 
. . 
. , . . . . 
.' t , , , 
- f , , I t 


OGI.OSZIIIU 
W'!e.rez milJmetrGwy Da stroDie 7-Jamowej - JS gr.. Nkl
y 
1& nutem red&kcT.ln)"Ul na etrooie ł-łem. - łO
.. rekI... 
ll11 w te.kAcie - 50 gr., Da l-aaej MroDie - 10 gr. ZA ogło.. 
szeoia skDmplikow6oe I s aastrzetel1ieoa mie)lca 2010 Ded-wyt. 
ki. Nekrorogi 25" mitki. Ogłouenia drotme: wisz aa.p
 
Wf - 20 gr., oWe lta8!ępoe alowo - 10 ł!I'. D5a JMl87JUIw- 
jĄcyc:b pncy 5O
 znjtki Ru
h toMIft1*t - 20 ł!I'. WMrIIII 
red&kqi'I)', komunikaty - 
 
y w1ertft red&kqJn7. 0- 
gklezeD.i!i agrani.cJme 100% D&dwyiki. Z Gdał-ka wedłu« ta- 
ryfy kz&jm\-'ej. Ogł.06zeDia do 5 s.łotyeh t1'1ko _ IOł6wk.,. Pw- 
torjum racbQnkOw ogJMZ4.P\c-rch opłAca lrIeereDt. Pny __- 
doweDI ściąga.Diu naletyta6ci lub pn.J' 
 D
a 
-wezelki nab&l Pny tełef. oad8nydl ogbs. me Jlftyjmujem,. 
odpowiedzi _ e.u. bI
. Za &elrmie. dl'UIlt me odopowiad8m,.. 
_ l'eleloB,,: 57. 301. SS&. 


Toruń, "iedziela 28 marca 1926. 


Powiatowa Kasa Oszczłldnolcl w Toruniu 
in..,tucla p..awa publicznego o pupUa.._i pewno'cl 
przyjmuje I oprocentowuje na dogodnych warunkach 
o.1C

nołcl 

 J
dn... zlot... poo....ą a zwłllsZCZII wkłlld, dla małolełni
h 
młodzle%)' szko
neJ I .:nrl/łzk

 zawodowo Przytem KlIsIl prowlldzi rachunki biet4ce i przelewowe 
oraz uskutecznili. prze
azy I InkIIso J!II wnelkie miejscowo!ci w Polsce za minimIlIną prowizję. 
. 
a 
ObOWI/łZanla Powiatowej Kasy Oszc
dnoki odpowillda powiat toruńaki całym 
InI1Jąłklelll I dochodlImi. 
k 2441 Przewo4nicz/łC7 ZafZlłdu. S ta r o s ta (-) A. Ctarll"..U. 


Taką. -jest sytuacja w Sejmie. 
Gorzej jest w rz.ę.dzie. Z dniem 31 
ma.rca kończ)" się dziaJa.nie ustawy sa- 
nacyjnej, daję.cej l"'l,.Qdowi ponad 5 mil- 
jonów złotych miesięczn'ie oszczędnoś- 
ci w wydatkach osobowych. PPS. i 
NPR. domagają się prZY\\Tócenia po- 
borów z grudnia, co w rezultacie po- 
większyłoby wydatki państwa o sumę 
100, a może i wi
ej miljonów złotych, 
Poza tem minister robót publiczn)'ch 
żę.da 100 miljonów zł. na budowle. 
Wnioskodawcy wiedzą, że tak na po- 
krycie doq.d już przewidzianych wy- 
datków, jak i na. nowe wydatki mini- 
ster skarbu nie ma pieniędzy. WiedZł 
om, że deficyt w styczniu wynosił 33 
i pół miJj.. w lutym około 25 miljon. 
Maj, om jednak. w zapasie niezaWCd- 
ne lcka.J'8t1ro; wypuszcu11Je bil('ilIw 
skarbowych i J:łotych hipo1ecznych
 
podwyższenie taryf kolejowych, śdą- 
gni
cie podatku majątkowego. 
Nie trzeba tracić zbvt wielu słów 
na wykazanie. na jak błędne drogi na- 
wę państwową sprowadziłoby zreali- 
Zo\\ anie wniosków pps. i 
PR. Mini- 
ster $karbu przyjąć kh nie może. 
Możliwe 8ą różne drobne przesunię- 
da w taryfie poczt i kolei; możliwe 
jest przyjęcie pewnego podatku ma- 
ję.tkowego 
6wnawczego, ale zgóry 


uznać trzeba wypuszcrenie bonów 
skarbowych i złotych hipoteeznych za 
zgodę na inflację. śc4tgnięcie wielkich 
sum z podatku maję.tkowego za. nie- 
wykonalne. zna-czne pod" yższenie ta- 
ryf kolejowych za zabójcze dla ek8POr 
tu 8Zkodliwe dla gospodarstwa kra- 
jowego. 
Od kilku dni trwają tak w RadZie 
ministrów, jak i wśród stronnictw ko- 
alic.yjnych żywe dyskusje nad \\yrów- 
naniem tak sprzt-cznych projektów. 
Nie chcemy przt!"Q.dzać, jak te dysku- 
sje się skoilCZą. 
iemniej już dziś ja- 
sno trzeba postawić całe zagadnienie: 
jeśli rzę.d koalicyjny ma .tę utnyma
. 
jeśli podtrzymywanie rzę.du koe.Ueyj- 
negQ ma mieć jakiś sena i jakij cel - 
to z -tych dyskusyj wyjśt mus"" wnlo- 
skl..ńQ.du, usuwające realnie cały de- 
ficyt budżetu pai18twowego. 
Prezes Głą.biil5ki jasnem postawie- 
niem spraw)- w komisji budżetowej 
Sejmu; a p. minister :;karbu Zdziecho- 
wski przedstawieniem konkretnych 
wniosków w Radzie Ministrów - do- 
brze się sprawie publicz.nej przysłu- 
żyli. Sprawa stoi jasno. 
Xadszedł czas na twarde staWianie 
sprawy. idzie o los państwa. 
StanIsław Rymu, 
ł na. Sejm. 


Porozumienie w rządzie. 
przyjęcie kompromisu. - Załatwienie sprawy uposateft. 
(Od własnego korespondenta.) 
War s z a wa 'n, 3. (tel. wł.) kwietniową. Jednocześnie rząd opracu- 
Trudności które się wyłoniły pomię je nową ustawę uposażeniową, która 
rlzy stronnict
'ami na tle rozpraw o pr
 ma obowiązywać. od dnia 1 k.wit'tnia: 
wizorjum budżetowe, został¥ wcwraJ Form
ł
 tę wlększo
ć 
lubow u
a 
7.ażegnane. ła za ł:ł0zh\\ę. do .przYjęcla, a na 'Wle- 
Już w c:zasie poprzednio pro-v,'adzo- czorneJ konfprencJI prze.w6dców grup 
nych rokowań osiągnięto porozumienie koalicyjnych c .postan?":lOno zaprop
: 
1'..0 do szeregu kwestyj, maję.cych cha- no
ać. rząd.owl, by )UZ przy p
nSjl 
rak ter zasadniczy. Ustalono jako rzecz kWletmOWE') wypłac
!l0 pracownIkom 
niezbędnQ osiągnięcie realnej ró"'no
a od l
 do 1
 kate
J']1 
obol"}- w W)"SO- 
gi budżetowej t niedobór postano" lO- koścI penS)1 Kl'Udruowej. . 
no usunę.ć za;ówno w drodze oszczęd- D
8
aj ?rlb{'d
e 

 posif'd.zenJc .Ra- 
ności jak i przez z\\iększenie dX'ho- dy 
1Jmstro"', 
tor
 przygo
u)e l,roJekt 
dów (podwyższenie taryf, monopoli, u
ta
\.), o p
0'Y
r)um 
ud
etowem na 
wprowadzeiue nowych podatków, np. ml.esu
c k" leCJen.. a 
opu'rac sił: ono hę 
wyrównawczego majątkowego i t. p.) dl.!e o te zasad!. jaku' zo",ł-8ły kompro- 
S rawę uposażeń urzędniczych wecy- IDlSOWO ustl\lone. . 
d
wano uregulować przez opracowa- Pro
izorjum. t? .wchodZl 
 PO""1- 
. . +n wy uposaz ' eniowe j . ktora dek dzienny dZlsH')szego posledzcma. 
me nowej US_ ' nk.. . b ć 
b'ć wy gotowana do połowy kwiet. Sejmu jako pu .t pIerwszy 1 mUSI 
 

a ) przez oba ciała ustawodawcze załatWlo 
wa.Największą. trudnośc sta
o
ło ure ne przed 1 kwietnia. (W.) 
gulowanie poborów na 1. kWlet
a. .J
k 
trudna to jest kwest ja widat najlepIej. z 
oświadczenia. ministra skarbu ,p. Zdzie 
chowskiego, zl?ż
nego .\\'CI.O
J na po- 
siedzeniu. komISJI budzet
weJ. . 
W ciągu dnia toczyły Się w te) !q)
- 
wie rokowa.nta. Mianowicie JremJer 
Skrzyński wystą.pił z formułą ko
 
promisowę., która stanowiła przed
10t 
narad. Wedle tej formułr. n
 l. k\\ie.t- 
nia funkcjonarjusze panst" OWI maJ
 
otrzymać pobory w w)-
ok

ci p
:s
 
marcowPj z tern wszakze
 IZ będZl. k
 

a' traktowana jako zaliczka na. pensJ
 


I 
Chlubnem świadectwem 


polskiej wyt
i 8\ perfumy 
wody kolot1skie i .,dla 
..I ST E" 


.. 


li s. Stempniewi[l 
Warua.a Poznai 


Radom 


. , 


Rok VI. 


Sprawy polskie. 


Interpelacja MJmo.. w aprawta atoa... 
Uw ton6aldcll.. 
Warsr.awa. Z1. 3. (teL wl) 
W czwartek 25 bm. zgłosił po!. Tahor I 
towarzysze z klubu par16mentarnf!go StrOl1 
nictwaChlopskiego Interpelacje do pp. mi- 
nistrów spraw we'lfiDlOłnDycb. spp&w woj- 
sko\\yclł, opieki spoleanej ł sprav.łedU- 
wości 
Interpelacjll. ponrS2B stosunki. t.oru
 
!kie wymieniajlłc m
,. Inneml naZWl- 

ka: pulk. Ottokua Brzeziny, Walf!rJana 
Zapal)', naczelnika wydziału opif'kl !lpole- 
l"znej prl}. województwie pomorsklem, sę- 
dzi(-'go \\ ładyslll.w& Piaseckiego, 
(f
CZ): 
slawa Lisowskiego, B6dkomlsaru policji 
politycznej oraz prokuratora Słani!!ława 
Janickiego. 
Intcrpelacja opiera. "le na proeesie I'G&- 
wodowym pp. Babiucb6w. 
(Dzisiejszy "Express pomorskr donoM, 
że p BlI.biuch zosta.ł ,.DII. flkutek donle!li
 
nla. prokuratury Pom. Sł.owarzy8zenia Rol- 
nlcu'go" &reSzt.owan,.. - Red.). 
Projekt astawy . lupekclI p-acy. 
Warsza..a,26.1. (pat.) 
Sejmowa k.ombja oebI'on,. pru,.. roz.. 
palrując: projekt uła..,. ft inapekej&eb pra 
CJ, przyjęła aFt. Z ł-o p
ekt.
 " nll.!!
 
pujQ.C8ID brz.mieni1ł: Dzi&łałno8t inspek- 
cji pr
y obejl!li\lJe zaJtła.d,. ł przede1tbłor
 
t;twa, do którrcb 
 maj.. zast080w&Dle prz&- 
pis," o ochronie praq ł .. ramach posta- 
nowienia tyr" prz.epie6w. Wyłłoczone II. 
zakłady, w kt.ól'Jcb 
nłeni BO jedr
ie 
sami ..łll.śdciele ł dzieriawcy lub tez Je- 
dynie członkowie łeb rodzin. Na kolejach 
żelaznych inspekcji pracy pod
gaj. W!lZY- 
stkie za.kłady o cbarakterze ł&bryczno-ko- 
lejowym. 
OucztdIIńeI wychodztwa I atr a .. a 
-...acn. 
Warazawa,26. S. (pat.) 
Seoacka komisJA sk&l'bowo-budzetowa 
w)'sluebała releratu MO. OsmBkiego (Wy- 
zwoł.) o wniosku jego w sprawie zabez- 
pieczenia oszczędności wycbodttwa pol- 
skiego. WniOEJrodawca zaproponowal Z 
rezoJucje: 
1) Wzywa 
 l"f4d do pned!ltawienla 
... najbliższym u.a.sie sprawozdania o 
przedflięwzic:ciach. zarzt.dzonycb w celu 
zabezpieczenia od ewentualnych strat t'ko- 
nomicznycb wychodztwa pojskiego. 
2) wzywa. się n,d do wl'rowadzertia .. 
i)de banku dla \\-yrbodźtwa polskiego. 
Do tej ostatniej ..erolucji mnicj&zośĆ kc- 
nllsji zaproponowała jc
 dodatek, nby 
bank ten był o charakterze J"74dowo-pr)- 
watn.ym oraz aby był wpro
'adzony w iy- 
de w cię.gu 6 miesięcy. Hewlucje le przed- 
łożone zOlital1ł rlel1um Senatu do ucbwa.. 
lenia. 
l'astępnie sen. Woźnicki (Wyzw.) zre- 
ferował 8pra.\\-ę remuneracyj prqzoa.n)'cb 
w roku ubiegł) ID. 1'0 dyskusji komisJ& 
postano\\- lia przedlożyc Senatowi do pn7- 
jęcia l1at!t.ępująr'ł rezolucję: 
Senat stwierdzajtc na. podstawie de.- 
nych. dost.arczon)'cb przez rą), iż remu- 
neracja dla urzędników b) la Vt r. 192.') roz- 
dzielona nader lJicró90nowiernie, zaró\\-no 
pomiędzy po5zcEe
ólflemi re80rtami jak i 
pomiędzy różct'wi kawgorj311li un
dni- 
ków. wzywa r-
 do rówrlOmjern
..go ł 
scble Egodnego z btotnłlJDi zuł\J!Nni u- 
nędnil
ów u).61-'OD090 aWa na prZ) sJ.losc 
kredytami na nagrody i zapomo;i pienie- 
me przewidziane Vt łmdieei.. 
Kolo :ty.owa1do. 
W a rsz a \\ a 27.3. (tel. wł.) 
Wczoraj odbyło się posiedzenie K".. 
ł. Żydowskiego, na którem posłowi. 
Hartglass i Farbstein 
łożyli sprawOa 
zdanie z rozmowy, którą. odbyli z pre- 
mjerem Skrzyńskim. Posłowie żydow
 
ey przedstawili mu 
zereg postulató.. 
co do których zamierza odbyć n01"R.dy 
z ministrami Grabskim i Oaieck.ilD.
>>>
KronIka telegraficzna. Z obrad se J -mow y ch. a przedwcz6raJ przywieziono do Bydgo 
I 

 
StraoeDle zamach owc6w apoUJdcJa. Uchwalenie pob oru rekrut a. _ Stron i d wa Br y la I O- bsk . ,ego Ob. b d . l 
P a r y i 26. 3. (Pat.) I I .. aj z ro marze. przygotowywa i 
D ..;enniki donos.... & Tok J o t. ma- przec W poborow. się do morderstwa od 4-ch miesięcy. 

 -y ..., PoczQtkowo zamierzano śp. Stanisła- 
jor japoński i jego żona skazani na War 8 z a w., 27. 3. (tel. wŁ) Rozprawy byly oży\\ione. Po ref era- wa Leitgebra otruć. Ostatecznie zabito 
śmiert za usiłowanie dok
nan1a zam
- Istnlej.ą kwest je. przy których po- tle po
. l\Ię.czyńgklego wystąpili Ukral- go młotkiem. . 
cl1u bombowego na rodun-: cesarską mimo róznlc partyjnych panować po- nlec Nazanlk. który zgłosił wniosek o Proces odbędzie si
 około ) .E'sieni. 
straceni zostall4 w sobotę. winna jednomyślność. Takę. jest spra- odrzucenie całej ustawy, komunista _ 
. Z g oa rehrenbacha. wa np. poboru rekruta.. Przy rozpra- Wojtiuk, Bon z grupy Wojewódzkiego, Feliks Rysiewski mimo swego mło- 
wach nad poborem rekruta panowała który. domagał się zniesienia armji ko dego wieku - 16 lat. miał już kochan- 
F r y b u r g d 2
 ś . 3. (pat. łu ) dniu WY 8n zawsze jednomyślność wśród stron- szarowej, a uzbrojenia caJego społeczeń kę, niejaką Kuklińskę., z którę. przepu- 
Zmarł tu ZI po po 
 'f nictw polskich. W grę tutaj wchodzi stwa _ (ładniebyśmy wyglątlali. gdy- szczal pienlę.dze. Z pienl
dzy zdobytych 
prZ)'wódca centrum Fehrenbach. kwest ja obrony państwa. Tak sprawa by uzbroit zwolenników Wojewódzkie morderstwem korzystał ró'wnleż ojciec 

 polfJ:Jand. jest traktowana wszędzie, tak była za- go i Prystupy). - pos. Liebermann, Rysiewskiego. wiedzą.c o czynie syna. 
Druno,26.3. (Pat.) wsze ujmowana u nas. Głosowanie bo- który imieniem PPS, postawU wnło- Będzie stawał pn
ed sę.dem jako wspól 
Na wa:orajszem posił:d%eniu sejmu sa. wiem przeciw ustawie jest głosowa- sek. o wprowadzenie jednorocznej słu- winny. 
skiego minister spraw wewn. oświadczył. niem nie przeciwko danemu rządowi iby wojskowej. pos l\łiedziński, który Młody Przemysław Leitgeber zosta- 
:ile w dniu pnyJ&Zuu prezydenta Hinden- ale jest głosowaniem przeciwko _ pań
 popierał wniosek rządowy. nie poddanJ' obserwacjom w Dziekan- 
bursa 
& tnrgi lip
kie zachorowało 400 po- stwu. Stanowisko Zw. Lud. Nar.. popiera- ce. Istnieje podejrzenie, że jest on dzie- 
Ut.jantów.. Jak wykR;Z&ła. analiza 
tra ał w. Wczoraj byliśmv świadkami nie- ję.ce przedłożenie sprecyzował pos. Za- dzicznie obcię.żony. tern bardziej. że oj- 
które spozyll ci policJancI. nie zawler y ". ki ciec jego nałogowy alkoholik. skończył 
one i.aunej trucizny, lecz tylko środek Z B WY l kle. S D mu b tn k e.go Ob od Ja d wu ł ' - Oto gr ł upa mors . w zakładzie dla umysłowo chorych. 
pruCZYSLCUjQ.CY. Prokurator wdrożył śle- ry a. I ę. S le
o a a swe g. osy " 
&two Dokonano szeregu aresztbwań. przecIwko ustawIe razem z komumsta- \Vlelklł mowę przeciwko poborowi, 
. Katastrofa samolotowa. mi i. k
m
nizują
eml 
niejs
ściami za zniżeniem kontyngentu rekruta wy_ 
B A ł an 3 l ' Pat.) słoWIanskiem1. \\ prawdzIe poseł Dę.b- g łos l .ł P os. Dbski , któ ry twierdził , i';' 
u e n o. r 8 S. IWo . k . Ó . . t . d . ł .. 
 &4.0 
W okolicy miasta spadły dwa samo- s I 
 swem przem WIenm 
Vler Zl, 1.Z armja więcej skorzystałaby na zwró- 
loty y,ojskowe. przyczem 6 osób poniosło czym to ze względu na swóJ 0pozycYJ- cenlu jej Józefa Piłsudskiego. niż na o- 
śmiert. ny stosunek do rzę.du, ale takle tłuma- wych 40000 rekrutów. 
czenie nie wytrzymuje najmniejszej "" mln 
 
Odszk
owanle lila b. panuJQcych. l.ryt).ki. Polskie stronnictwo chłopskie Krótko przemów.LI . gen. .c.ell- 
B e 
 II n 26. 3. (P
.t.) powinno brać raczej przykład z Niem- gowski. odpieraję.c zarzuty skierowane 
G8:blDe
 
zesz:y postanowił uJ?ełno- cow i Zydów. którzy nie powstali za co do długości służby wojskoweJ. l wY- 
moclllć numstr6w: spraw wewn. I spra v."Ilioskiem pos. 
azaruka., Ckralńca, o jaśniaj,c kwestję 
rdynansów. 
",iedlhvoścl do opracowania wspólnie odrzucenie ustawy. Mieli v.i
cej taktu W głosowaniu odrzucono wniosek 
a komisję. prawnicq !łeichstagu proje politycznego, gdy w grupie pp. Bryla I Nazaruka, który poparli komuniści, 
ktu ustawy 1V sprawIe .odszkodowatJ. Dębskiego stanowość chłopska zaciem- grupa Bryla 1 Dąbskiego i mniejszości 
dla rodzin byłych panuJę.cych. Prace niła elementarne poczucie instynktu słov.iańskie. Natomiast przyjęto rezo- 
komisji prawniczej Rei

stagu zostały pa llSLwowego. Nowa grupa zanadto lucję 130 głosami przeciw 104 wzywaję. 
odroczone do 20 kwietma. szybko grawituje' na lewo... c
 rq.d do zniesienia ordynansów. 
Bameck w podr6iy 110 BerUna. Z całym naciskiem fakt powytSzY Ustawę przyjęto takie w trzeclem 
W i e d e D 26. 3. (Pat.) podkreślamy ku smutnej pamięci. czytaniu. (w.) 
Kanclerz Austrji dr. Rameck. odje- 
chał dziś po 
=

: Berlina. Zeznanie morderców śp. Stanisława 
Warszawa. 27. 3. (tel. wł.) Leltgebra 
1'a tle zblokowania się grupy posła .. 
Ilkowa z grupę. p. Dą.bskiego przy ob- Przychwycenie gł6wnego sprawcy Feliksa Rysiewskiego. 
sadzaniu komisji doszło do nieporozu- Rodzina Rysiewskich zamieszana w morderstwo. 
mień w łonie Chliborobów. Mianowicie 
posłowie Melnyk i Krawczyszyn zgło- B y d g o s z c z 27. 3. (tel. wł.) gi z biura na uUcę. Narzędzie mordu 
sili wczoraj p. marszałkowi. iż wystąpi Przedwczoraj wieczorem przywiezio skrwawiony młotek rzucili do Brdy. Te 
li z grupy p. Ilkowa i razem z p. Za- no do Bydgoszczy, głóv.nego sprawcę ke z pieniędzmi przechowywa.ł Ryslew 
łuckim t:głaszaję. się jako dzicy.' morderstwa śp. Stanisława Leitgebra. ski kolejno u 4-ch swych kolegó'!, pła- 
ł'elik.sa Rysiewskiego, Uczącego lat 16. cQ-c 1m za to pewne Bumy. 
Geunra w komisJi zagramcmeJ. Przychwyeono gq w Nowoświęc1(1.n
ch .17 b. m. ojciec Rysiews.kiego, który 
War B z a wa, 27. 3. (tel. wł.) w Wileńszczyźnie. Wczoraj odbyły się w/aż z. cało. rodzin, był wtajemniczony 
Wczoraj komisja zagraniczna p
- pierwsze przesłuchy Rysiewskiegol Zez w sprawę mordtrstwa., dowiedział się. 
wadziła dalsze debaty nad konferencją nania jego, zgadzaję.ce się naogół z zez- że policja jest na tropie Iyna. Postano- 
genewsq. Ponieważ uwaga c
łego Sej naniami wspólnika jego Przemysława wiono więc Feliksa wysłać z Bydgosz- 
mu i kół polityc
nych była 6klero
ana Le!tgebra daj, następujo.cy obraz zbro- czy 1 ukryć go. Tego samego dnia od- 
na kwestJe budżetowe l toczące SIę w dmczego czynu. . prowadzono więc zbrodniarza na dwa- 
tej 
p
!,
e n
ady, pr:-zeto 
brady 
ej ł-go marca wszedl do biura ZwiQz- rzec i z matkę. wysłano do Nowoświę- 
komisJI me cIeszyły su; takiem W%14;- ku Lekarzy przy ul. Jagiellońskiej Sta cian gdzie drogl.syn Rysiewski zajmu- 
ci!:m. ł ak zwyc
jnie. Pr
emawiali p?s. ni sław Leitgeber niosQ.c w tace około je stanowisko kierownika kolejki' WQ.S- 
NledZ1ałkow8.
 So
olmcka, Rud
n:s- 1'.000 zł. Za nim wszedł brat Jego Prze kotorowej. 
ki. który. zgłosił .WIl108e
 o wyr
e
le mysław. Stanisław siadł do biurka i . . 1 ślad zbrodni rzez 
votum meufnośel dla mm. Skrzyńskle- rozpoczą.ł nie przeczuwając nic złego . pohcJ. wpad ak n: . młod Prz
my- 
go, p. Wasyńczuk. atakujący gwałtow- swę. pracę. Przemysław stanął przy o- firmę B
nn, w t reJ. y I za 
nie naszą patlstwowość i Thon, marzą- knie i dał znak. stojącemu na ulicy Ry- sław Leltgeber za.
UP
ł 

emi 
eyo wewnętrzne m Locamo. sit'wskiemu, by wszed
 do góry. Rysiew =k zl.Jła
ą;łr:!ł
e ::r:ało się to wszy 
Azgeatyna Wlłtpul- pouoWll1e do LIgi s
u usłucha
 wezwallla. Wchodzo.c. .do stko no de
nę i w przypuszczeniu, że 
Narodów.? b
ura zauwazrł pochyl
nego nad blUr- za m
ocikl zapłacono fałszywemi ban 
Loud yu 26. S. (Pat.) kl
m śp. Stams
awa LeIt.ge
ra. Ryslew- knotami zaalarmowano policję. Policja 
Z Buenos Aires donos
 ie l"Złd do- skI 
szedł mepos
rzezeme ztylu. 1 przy pomocy tej wskazówki dotarła do 
maga się od kongresu przeprowadze- młotkIem o
łuszy.ł sllnym razem Lelt- b dniarza Leitgebra. 
. ł . . gebra. \V tej chWIli doskoczył od okna 2 ro 
Dla g o80wama w sprawIe ponownego Pr ł Le . t b t k . b 19-ego aresztowano go a r6wnocześ 
ws'" ienia Ar ge ntvn y do V.... Naro- zemys aw I ge er za Y aJę.c Qł- i . . 

p . # ."6' tu usta, by nie krzyczał podcZ88 gdy nie i ojca F. Rysiewskiego Jego SIO- 
dów. Głoaowame to pOZQ.dane .Jest w Rysiewski zadał śp. S
j$ławowi I... strę Stefanję. Oboje twier
zi
i ie o nl- 
tym celu. aby l"Złd m?gł przYjąć za- drugi silny cios, by jak się wyraził czem nie wiedzą i nie chclel1 zdradzłt 
pro
e
e .do współudfJału w obradach nikt nie dowiedział się o dOkonuj em miejsca pobytu Feliksa R. 22-ego jed- 
kODU8j1 Ligi Narodów. Bię morderstwie. Q.C nak. aresztowano na dworcu 
 
ydgo- 
Bezpodstawna poglOSkL Po dokonaniu strasznego swego czy szczy powrac8;j'łClł z NOWośWlęclan ma 
G d a fi s k 26. 3. (Pat.) nu zabrali tekę z pieniędzmi i po oczy- tkę Rysiewsklego, która w przesłu- 
"Baltische Presse" otrzymała z ko- szczeniu ubrań 1 rę.k benzyną, któr;ł chach wszystko zezn
ła. Zatele8'1:alowa 
misarjatu generalnego Rzplitej w Gdan sobie zawczasu przygotowali wyszli no więc do Nowośwlęcian. gdZIe Ry- 
sku oświadczenie stwierdzające, że po spokojnie by nie zwrócił niczyjej uw. slewskiego natychmiast aresztowano 
głoski, które pojawiły się w prasie tu- 
tejszej, jakoby ",d sowiecki interwen 
jowal u rzę.du polskiego z powodu zało 
żenia w Gdańsku pol!kiego składu 
tranr.ytowego dla materjałów wojen- 
nych - BIł bezpodstawne. Rząd &owiec 
ki nigdy w tej sprawie nie interwenjo- 
wał u rządu polskiego. 
PolDD1k czeak1 w BzJm,Ie. 
P r a g a 26. 3. (Pat.) 
"Narodni Osvobodzni" donosi, że 
Czechosłowacja wzniesie w Rz
ie na 
Monte Pindo wielki pomnik, mający 
symbolizować wdzięczność Czechosło- 
wacji dla. Włoch. a jednocześnie upa- 
miętnit nazwiska Czechów, poległych 
n. polu bitwy. 
lIalyY 'Wł... 
P a ry *, 26. 3. (Pat.) 
. ..Le Journal" podaje, Jeden z przyJa. 
clół n,[n. Mał'Yy'ego ośw1a.dCl.Ył wczoraj w 
kuluarach Izby. Ii MalYy doniósł mu tel.. 
fonicznie, że za klika dni wróci do Paryża 
1 obejmie unedowanie.. 


Str. t. 


8ł..OWO POMOR8KIB - BIedzie!., dBls 31 marcs ttZl. 


#. 


łanIm weźmiesz do rekI b
knlile. turnallnll J III li E n I L I T r ol!mle[k) 
pnegl4dnlj wykwintny. ilustrowany dwutygodnik 
pOjwięcony tyciu domowemu I modom pod tyŁ I 
Kobieta w świecie i w domu 
, bl - k 16 Menu obiadowe n. kaid, tbleA. W h 116 
alce ra. Zu.d, prakl,czne,o lor, a w 
,IoapOd.r.tw.. 
Cena 65 p. Preu. mtesl4Qczna l d. 30 p. CeDa 65 p. 
Poledy
cu numery apnedaj, ksh::,arnle. Idoski mleJ.kie i .szYSCf ..,r..dawcy .Iazet. 
ł'rUlullleratQ przytmUj, wSIJ.tkie urzędy poczto_ lłiMono.ze). blea.rn1e. klosld i 
ADMINISTRACJA WARSZAW A PLAC ZAMKOWY No. 99. 
NUJIIe , okaawe wy.yła .dnainistrac)a po ..lIeaa.nlu znac&ków pocztowych .. 40.... 


Nowym prenumuatorkom, które wpłaC\ z,6ry prenulDer.t
 .. IL kw.rtał r. b. wprost 
., w admi"istracji, wyślemy, nUlDery za st)'czeĄ i luty r. b. .. połowę uny. k3061 


....' .. r 


Nr. 72. 


..Jak przeszkadzaU LltwI.nL 
Pat-iczna donosi z Kowna: 
Litewski minister spraw zagr. Reu- 
nis oświadczył dńennikarzom kowien- 
skim o pracach delegacji litewskiej w 
Genewie, co następuje: 
Delegacja litewska starała się prze- 
szkodzić wejściu Polski do Rady Ligi. 
\\ tym celu złożyła notę, w której do- 
wodziła, że zajęcie Wilna dokonane by 
ło na podstawie dyrektyw, danych z 
Warszaw.: oraz powołała się na odmo- 
wne stanowisko Leona Bourgeois w 
stosunku do Pol
ki. Poruszono równiei 
zajście podhajeckie. Delegacji litew
 
skiej nie dano jednak możności sprecy 
zowania swego stanowiska w tej spra- 
wie i gdy przedsta I iciel litewski chciał 
zabrać głos, oświadczono mu. że decy
 
zla Rady Ligi w tej sprawie już zapa- 
dła. Litwa może poruszyć jo. tylko na 
czerwcowem posiedzeniu Rady. Dele- 
gacja 1itewsk
 uwaia takie postawie- 
nie spra wy za jednostronne i nie za- 
spokajaję.ce żę.danie Litwy. tern bar- 
dziej że tylko przedstawicielom Polski 
pozwolono zabrać głos w tej 'sprawie, 
a Litwinów nie wysłuchano. 
Co się tyczy memorandum kłajpedz 
kiego, to jest nlemoiliwem, aby mogło 
ODO być rozpatrzone w Lidze. Naogół 
men\orandurń to spotkało Slę w Genewie 
z nieufnościę.. Krok Kłajpedzlan jest 
nIelojalny i bezprawny. Zgodnie z ko
- 
wencjo. kłajpedzkfł, tylko członkoWIe 
Rady Ligi maję. prawo zwrócenia uwa- 
gi Ligi na ewentualne przekroczenie 
konwencji klajpedzkiej. 


o wrzełnlowej sesJI LIgi Nar. 
Praga,26.3. (pat.) 
"Pragar Tageblatt" pod
je nas
puJQ.ce 
wiadomości pochodzQ.ce. Jak tWierdzi 15 
czechosłowackich kół dyplomatycznych: 
Na sesji jesiennej Ligi Narodów wyło- 
nit siO nowe trudności. Rada Ligi Naro- 
dów skłal1ać pię Ola z 15 czlonków. Liczba 
miejsc stałych podwyższona zostanie o 2 
d:a I'iemiec i llrazylji, a nlestalycb o je- 
Uno. \Vówczas stoJilunek państw wielkIch 
do małycb był1Jy Jak 6: 9. Grupom 
p&'{lsLw będę przyznane miejsca stale o Uft 
poro1.1lrniejl) się one. co do kOlejności ,..aj- 
mowanla tych miejsc. Zdaniem tycb sa- 
mych koł -. pisze daJej dziennik - zasa- 
da jednomyślności uchwal Rady Ligi jes&. 
błędna I w tym kierunku konieczna b
 
dzle Emiana statutu LigL - 


efelda ,le pipD" 
Warsz._.'7 3 ,od&. 10. D o l. r I "obrołacIJ 
mię.clzyDankowych 8.20. 
Prywatnie 8 U '/t. Tendencja ulrzym. 
W Gd.ńsku ze 100 zł. CU.b3 Dolar S t8'" na 
Warn.w
 800. 
!fotawanIa ziemiopłodów w p o....... ... 
. dniu 27 111. 1926 
z. too kto !oco .tacl. aaładowCZII. 
20.50-2''-50 
36.S(l -38..!O 
t9 00 - 20.00 
11 00-23 00 
22.25-23.25 
30 50-32.50 
32.00-34.00 

 00-61.00 
1400 -15.0,; 
t8.00 1'.00 
t4.uO -1
 00 
220- 
I 80-2 80 
10001- 11 00 
29.00-30.00 
38.00-4200 
22.uO - 25 00 
14.50-15.51.1 
11.00-1900 
.... 240 00 - 340.00 
. . 180.00 -250.00 
eclska . 210.00 - 270.00 
.. UO.OO-14s.DO 
Te*"cJa .pokotn.. 


tyło 
P5Zenlcr 
Joc
mleĄ . . 
Jeczmień lIro.aro", 
Owlea - . 
M,,,. tyłni. 70"/. 
M,ka łytnia W n 
M,ka pszenna CIS'1e 
O.pa ty1ni. 
O.pa pszenna . 
Pł.tki ziemno . 
Ziemniaki fabryc&ne . 
Zier a ,ki jadalne . 
WytioOl. buraczane.ucha 
Groch polny . 
Groch Vlklorj.. 
Seradei.. 
t.ubi. niebleakł. 
t.....:., .'" 
K, . C 
Kile tab 
K, 1:1' ia 
Kt 


. 


. 


.
>>>
Nr. 72. 


Akc
a oszczędnośclowa 
rządu. 


Od jednego z najlepszych 
znawców spraw oszczędnoś- 
ciowych w Polsce, biorących 
CL)-ł1ny lI;dział w akcji r;-ządu. 
otrzymujemy następujący 
artykuł, ilustruję.cy dotych- 
czasowe prace I wyniki tej 
akcji. - red. 
Akcja liszczędndciowa. - N. K. O. - Ska- 
lowanie mlnillłerJ6w. - nu urzędn1k6w u- 
legło dotQd redukcji. - Skutki w budże- 
c}e. - Reforma admlnlstracjL 
Zngadn,ienie oszczędności państwowych 
przedstawIa 8ię w Polsce ina.rzej, aniżeli w 
innych państwach. O ile bowiem zagrani- 
Cę. !1kcj
 oszczednoś
iow
 bjła niejako li- 
k
ldacJę. gOSl)o
arkl wOJennej, a więc ob- 
maniem wybujałego podczas wojny eta- 
t)"zm
 i (?l"Z)wracaniel1'l r6wnowagi budże- 
toweJ p'ł'llstwa, to w Polgre akcja ta była 
prze
f'wszystkiem zagadnieniem organi- 
larYJnem. . 
Ze a.kt'ja oszczędnościowa u nas musia- 
ła. pójść wła
nie w tvm kierunku, wynika 
to ze specY
lcznych warunków, wśród ja- 
kich I?olska rozp?c
ynała 'Własne ż)'cie, 
11aństwowe; muslehśmy budować nasze 
państwo oraz naszę. administrację dosłow- 
nie od podstaw. Rozpoczęliśmy funkcje 
państwowe niemal bez kadr urzędniczych 
\ wyjątek stanowiła Małopolska), obarczeni 

 systemami ustawodawczemi i admini- 
stracyjnerui, jakie pozostawiły nam rządy 
zaborcze, nadto z doświadczeniem zbyt 
małem, by unikną
 nieraz poważnych błę- 
dów. 
Akcja. oszczędnościowa rzę.du weszła w 
nową fazę. z utworzeniem w marcu 1923 r. 
urzędu nadzwyczajnegQ komifarza oszczęd 
nościowego. Nowę. podstawe praWDę. sta- 
nowi dlall rozpol"Zę.dzenie Prezydenta Rze- 
czypospolitej z dnia 28 stycznia 1924 r. U- 
prawnienia. N. K. O. (
aczelnego Komitetu 
OszczędnoŚCiowego), streszczaję. się w nie- 
ogranirzonem prawie inicjatywy zar,ówno 
w dziędzinie administracji. jak i przedsię- 
biorstw państwowych; oraz w czuwaniu 
nad przestrzeganiem zasad oszczędnościo- 
Wych. Jako organ rządu podlega on służ- 
bowo prezesowi Rady Ministrów. Egzeku- 
tywa wniosków oszczędnościowych należ
- 
jednak do właściwych ministrów. 
Z uwagi na ścisły zwię.zek akcji oszczę- 
dnościowej z zagadnieniem sanacji skar- 
bu, akcja N. K. O. splatała się ściśle z pra- 
cę. departamentu budżetowego minister- 
jum skarbu. utrzymując równocześnie kon- 
takt w pracy z NajwyŻSZQ. Izbą Kontroli 
Pą.ństwa. Poza tern w akcji oszczędnościo- 
wej współdziałały nW!tępujllce czynnik.\- 
a) 
omJsje tszczędnośriowe, powołane 
przez poszczególnych ministrów, b) komi- 
sarze oszczędnościowi, ustanowieni z ra- 
mienia N. K. O. w poszczególnych mini- 
sterjach, c) stali delegaci N. K. O. w przed- 
Biebiorstwach państw
ch, ł) czasowe 
komisje lub delegacje dla konkretnych za- 
dań. 
CzYTI1,ikiem . doradczym l oplnjodaw- 
czym w pracach oszczędnościoW).ch była 
państwowa rada oszczędnościowa, złożona 
z fachowców, powołanych ze sfer pozau- 
rzędniczych. Prace swe prowadziła ona w 
szeregu komisyj. 
O lIe chodzi o dziedzinę. organizacji 
władz i urzędów. skasowane zC?sta.ło m\
- 


" 
SLOWO POMORSKIE - niedziela. dnia 28 marea Im. 


sterjum zdrowia oraz ministerjum poczt I żenie wydatków osobowych było warun- 

legrJ:Lfów. Statuty niemal wszystkich ml- kiem sanacji budżetowej. Prace w tej dzie- 
DlsterJów zostały poddane rewizji przy dzinie były tern ważniej.ze, te z powodu 
znacznem umniejszeniu ilości departamen- braku nonnalnych budżetów tudzież chao- 
Łów i wydziałów. Skasowano kilkadziesiłt su walutowego w latach 1921-1923 nie 
urzędów niższych instancyj. mieliśmy nonnalnej gospodarki etatowej. 
Projektuje się skasowanie mln. robót Do przystosowania stanu faktycznego pra- 
pubI. i 8tworzenie min. komunikacji, któ- cowni:"'ów państwoW).ch do stanu preliml- 
rego zakres objąt winien ws!ystkie dzie- nowanego na 192' r. przeprowadzono w re- 
dz
y, )ak
e według dzisiejszej organizacji ku 1923 redukcję 22,653 pracowników pań- 
zaJmuJ
 Me sprawami komunikacji; zna- stwowych. \V roku 1924 akcja redukcyjna 
cznę. i10śt urzędów zespolono. rozwijała sie dalej. Wynikiem jej w tym 
Baczną uwage zwrócono na organizację okresie było zmniejszenie personelu o 
pracy. w urzędach i przedsiębiorstwach; 22,962 pracowników w dziale admInIstra- 
przeprowadzono komercjalizację niemal cji zaś w odniesieniu do wi
kszych przed- 
wszy
t
ich przedsiębiorstw państwowych siębiorstw państwowych takież umniejsze- 
w miejsce dotychczasowej gospodarki eta- nie o 15,883 funkcjonarjuszy. 
tystycznej. . Przysttpiono do ustalenia Ilości etato- 
Prace uskutecznione w dziedzinie or- wych stanowisk urzedników dla każdego 
ga!1 iza . c ji nie pozostały bez wpływu na z urz
dów. Praca ta powierzona. osobnej 
dZledzlDę wydatków personalnych i rze- komisji z nadzwyczajnym komisarzem oSZ- 
czowych. Jakkolwiek przoci
żenie aparatu czędnościowym na czele, przyczyni się do 
państwoweg
 zbyt 
ielkę. i1uścią urzędni- ' dalszego umniejszenia wydatków perso- 
ków nie dO!llęgło tej miary jaka znamio- nalnych państwa. 
nowala st?sun
i niemieckie, austrjackie W dziedzinie w)-datków rzeczowych o- 
lub włoskIe, Dlemniej również u nas obni- pracowany został plan ograniczenia kredy- 


Kolonizacja niemiecka w Kościerzynie. 
Niemiec kupuje majątki powiatowe. - Przewłaszczenie Istnieje dla 
Niemca. - Polaka odrzucono. 
Kościerzyna jest miastem kresowem, mośt mimo tego. że po upływie trzech 
dlateB:0 jest narażona na wpływy ,,;Iu- lat nie złożył ceny kupna, lecz tylkO 
cha locarneńskiego", idącego z Berlina. spłacał procenty. . 
Jak się te wpływy przejawiaję'/ Młyn w Sulęcinie i 200 morgów ziemi 
\V związku z utworzeniem słynne- -- własnośt powiatu - również prze- 
go Banku Po,,-iatowego (o którym pi- szły w ręce p. Menarda. \V ten spo- 
saliśmy w ,,8ło,",1e Pomorskiem" z dn. sób wzmacnia się ruemczyznę na kre- 
21 bm.) sprzedano nieruchomości. bę- sowych ziemiach Pomorza, chociaż in- 
dące własnością p(}wiatu. Komu je teresy państwa nakazują inny kieru- 
sprzedano? . Ilek i inne działanie. 
Ładny dom z ogrodem. położony Dodat należy, że starosta powiatu 
przy dworcu sprzedano Niemcowi p. kościerskiego, p. KowalskI. otrzymał 
Menardowi. Od zgłaszającego się Po- podobno 3-miesięczny urlop. Czy 
laka, p. Jereczka, zażądano zapłaty na- 
 niego po"Tóci? l'iewiadomo. Stwier- 
tychmiastowej W' gotówce, natomiast dzit tylko można, że ten urlop mógłby 
Niemiec, p. Menard, kupił nierucho-Isię zacząć już wcześniej.  
L.- .._.: 
k
. I .
-'il 


l 


Str. 3. 


Łów inwestycyjnych w ramach niezbęd- 
nych potrzeb, przeprowadzona została re- 
wizja gospodarki dostawowej oraz mater- 
jałowej w m1nisterjach kolei i wojny. re- 
dukcJa środków lokomocji (samochody, 
pojazdy). wres!cie opracowane zostały nor- 
my ro&mieszczepia władz i urzędów pod 
względem racjonalnego wyzyskania bu- 
dynków i objektów I"Z4dowych. Bilans ak- 
cji oszczędnościowej ujawnia się najlepiej 
w budżecie państwa. Zarówno w 1924 r. 
jak i lU25 r. rzeczywiste wydatki państwa 
były D1tsze od preliminowanych. 
Prace organów oSZl
zędnościowych rzę.- 
du okazały się jednak nie wystarczajłce. 
W zwilłZku z zachwianiem się złotego I 0- 
słabieniem siły gospodarczej I płatniczej 
kraju stanął obecny rZl)d przed konieczno- 
ści/ł przyspieszenia szeregu Z8rZl)dzeń. któ- 
re w normalnym rozwoju wypadków obli- 
czone były na dłuższy okres czasu. \Vyni- 
kiem tego było powołanie do ż).ria pod 
przewodnictwem nadzwyczajnego komisa- 
rza oszczędnościowego komitetu, złożonego 
z delegatów ministra. skarbu dla przepro- 
wadzenia redukcji preliminarza na 1926 r. 
i zaprojektowania zmian organizacyjno- 
oszczednościowych w p08Uzególnych re- 
sortach. Kon1itet ten korzystał w znacznej 
mierze z materjałów opracowanych I ze- 
branych przez NajwyżsZQ. Izbę K. P., min. 
skarbu i wojny oraz nadzwyczajnego ko- 
misarza oszczędnościowego. 
Zagadnienie reformy administracji 0- 
raz sprawa uproszc7.enia trybu i systemu 
urzędowa.nia tudzież manipulacji kance- 
laryjnej znalazło swój wyraz w powołaniu 
komi8ji reformy administracji pod prze- 
wodnictwem prof. dr. Michała Bobrzyń- 
ski ego, komisji uproszczenia trybu i syste- 
mu urzędowania or8% manipulac."ji kancela 
ryjnej, tudzież specjalnej komisji, wylonio- 
nej w ministerjum skarbu dla zaprojekto- 
wania koniecznych zmian w Instrukcji 
rachunkowej I kasowej. 
WychodZl)c z założenia. że !ognlskowa- 
nie Inicjatywy oszczędnościowej w jed- 
nym tylko organie centralnym nie może z 
natury rzeczy slęgnQ.t do władz II I l In- 
stancji, utworzono organa oszczędnościo- 
we w większych miastach na całym obsza- 
rze państwa. " 
Okręgowe te komisje oszczędnościowe, 
powołane, na zasadzie rozporządzenia pre- 
zesa Rady Ministrów w porozumieniu z 
ministrem skarbu, w liczbie trzynastu.. u- 
tworzone zostaly w 8iedzfbach izb I!karbo- 
wych. Zadaniem ich jest l) Inicjatywa o- 
szczędnościowa na terenie lokalnym ikon. 
trola wydanych w tym kierunku t&rzt- 
, dzeń. 2)' czuwanie nad zarzQ.dunlami 08Z- 
czC:dnościoweml, wydanemi przez nadzwy- 
czajnego komisarza oszczednośclowego. w 
którego ,.ękach spoczywa nadal nadzór nad 
akcjI) oszczednośclowQ. państwa. 
Dotychczosowe wyniki akcji wspomnia- 
nych komisyj kaŻQ. mie
 uzasadnionQ. na- 
dzieję, że prace oszczędnościowe dadzą. do- 
skonały rezultat. o ile wnioski tych komi- 
syj zostaIl4 przez organa centralne zreali- 
zowane. 
Jakkolwiek Jest rzecZ!) pewnę.. że kon- 
tynuowanie nadal akcji oszczc"noścfowej 
z nie słabnQ.CQ. intenlywnościQ. spowoduje 
niejednQ. jeszcze może nawet bolesnQ. opera 
cję na organizmie wladz państwowych I 
samorzędowych w Polsce, to jednak stwler 
dzit dziś należy, że trzeba dQ.iyt do ulep- 
szenia gospodarki pailstwowej I komunal- 
nej, jak r6wnlei zrównowaienla budżetu 
państwowego. 


, 


,-
,: 


.. ',; 1 
 ' . : [ ""' iII '
- 
....... - 
, ' \ ". .\... - 
iiCV" " . 
P. '. , t\' .,  . 
 . · 
. .. . ł 
 ".- . : ',7" 
., \ ," \., . 
, .\ 
I; .

, ., ł \
, 
._ .' 
 
 
 _, '. I :) 
-. 
 " . . 
 .. , 1 "'
 '1 .
" 
:,',\... 
)}. ..;,t.\. ,'o. 
",. ,
 " 
, '." . _ 1 \ i:- .;:t .... 
T .. . . .c:: " 

"., t .
., .,.:. . , I 
, . ł' 
 , . . ', ' . '. , . . 
. . ... .. 
 
.:. 1." , . . I, 
o '.... -..,ł-ł' .. .,a... . '1, f ..
. ......., 
 .." l .... 
ł;}...
.
 
 .....
 . .,,

 _...
 t''': · """'..
 . '
' 
, ,. 
-"! ]: '"' :a. 
. . , , - "\-...... , to. 
.., 
."
r_7o,r..t:- . .( 
.",. .:..-l!'\.. . 
., . 
"o.L' 
 ł .;p'ł, iti ł,.. . .. 
... .. ....": ': .;W1' ,-t'... r...- -4-', "AI 
 

. 
" .. "t,;;.
,...
 . ,,:o;:j.. ; £ .1 '
 
. '"'_.-
 
11:"
 
 -_-_ 

{
'''..
. ....

 
."""r:. "- ;::.....r.. ; 
;T- ...L;-  


- 


- 


. ' 
- - ... ';:
 ł-ł--

 


. e,. 


, ., 

 ; H 
.. -; .J.\ 
!.
"'f 


l, 


I rona czy Dioklecjana. Więzienia. naj- i tern może skuteczni
j. przynajmniej narjum założono I w Petersburgu a na 
Jak bolszewizm wa czy wymyślniejsze tortury. przypominają w stosunku do mlodzlezy. jt'g) czele stanę.ł Pokrowsklj. (Fr. Mac 
Z r ell gJ :.. męczarnie pierwszych chrześcijan, opi- Mimochodem przypominamy, że nie Cullagh, Prześladowanie chrześcijail.- 
lIf sywane przez Euzebjusza.z C
zar
! wolno młodzieży do 18 ro
u ani uczy t stwa przez bolszewizm. Kraków, 192ł. 
Pr,dy anarchistyczno-nihilistycz
e, w onej sławnej księdze VIII "HlstorJI rf'ligji ani wodzić na nabozeństwa chy- str.
6

p9.g9.ndde antyreligijnej cho- 
z których wywodzi się w prost)'m kle- kościelnej'" śmierć w najrozmaitszych ba rodzicom. że w szkolach premjuje dzi o obudzenie zainteresowania dla 
runku bolszewizm, zajmuję może wy- postaciach, a zwłaszcza "pod stienku", się .nauczycieU za bezbożnośt, a dzieci 
ratniej jeszcze niż ';D
!ksizm 
ogie to jest pod ścianę od kuli. szarp
nie prześladuje się 
 chodzenie .do kościo- kwestyj religijnych, o usunięcie sta- 
stano" isko wobec rehgJI. Totez na- nerwów moralne 
łowem, na co jeno la, że zasadmczo wpaja sU
 niechęć, rych poględów religijnych i uzasadnie- 
ukowi badacze bolszewizmu podkreśla- W y m y ślnośt chińska czy perwersyjn . e nienawiść i pogardę dla wszelkiej re- nie "naukowe" nowych. Ponieważ 
t do zd b ć ł ń bezpośrednia walka przeciw Bogu wy- 
j
 dziwnł nienawiść tego sys emu okrucieństwa ż)'dowskie o Y SIC; ligji. I jeżeli w starszem spo ecze - wolywala sprzeciwy, dziś dę.ży się 
religji wogóle, a nawet głoszą jak St. mogły. tern gnębiono i mordowano 8t\\ie nie udało się zniszczy t chrześcł- P rzez wykłady, by w pierwszym rzę- 
Grabski. że bolszewizm w. zaciekłości ofiary. Ró" nocześnie wypuszczono jaństwa, to z drżeniem słuchat się mu- . Ud j 
swej sE'kcia.rskiej przypomma tabo!y- przeciw masie chrześcijańskiego ludu si, jak po "młodym lesie" hula bezkar- dzie podkopać kult do rehgjL a e 
łów czeskich czy purytanów angJ.el- całe sfo ry blutnierców, oszczf'kujących nie wicher nowoczesnego pogaństwa. się to w miastach. mniej zaś po wsiach. 
f d . tk . I. i Ć Sam Łuftaczarskij. kOQlisarz oświeco- 
sklch. Charles S8!0lea,.p
. esor.e yn- na najrozmaI!sze tony w
zys. le 
w ę- By zaś wiarę św. wyrwa z korze- nla" ubliczne o czyli Narkomprosu 
burski, pewnie naJwyrazm
J ze wszyst- tości. Sc
na l na g
u
heJ 
Sl etała się niem ze serc ludzkich, nowoczesny kierufe UJ walfę. losząc odczyty ant y- 
kich stwierdza, że bolszeWIZm to sekta widowiskiem błuzmerczeJ rozpustr, Antychryst wzorem Juljana Apostaty ligi .ne Takie 
kładY czy kursa 
komunistyczna, to rellgja Ant
chrysta. 
więta chrzcściJański
 dawały o
azJę organizuje bezbożnł naukę, i rozszerza 

Opiga
dYstów bolszewickich kończę. 
że glównym jej celem to 
mszczenie do bezecnych 1?,arodYJ, procesy), do jej ,,
ogmaty" po kraju. W tym celu się nieraz sromotnie. a nawet krwawo 
chrześq.jaństwa. Kiedy 
ocJalizm lub "palE'nia bogów, t.t awet zacisza przy otwarto 18 listopada 1922. roku w Mo- i tam, gdzie się tego najmniej oczeku- 
anarchIzmu podkreślały jeszcze pokre- kościołach splugaWIono 
a'pis9.mi 
 r?; sk
ie osobne "Sem
narJ
m antyreU- je. Tak w początku marca 1925 roku 
Wleństwo swoje z chrześcijaństw.em. je
 dzaju Marksowego: "RehgJa to °PJum . gijne", któr
go zada
lem Jest fachowe zbuntowała się w Orenburgu piechota, 
dyny bolszewizm głosi ni

ozliwoś\; Jednakże i w tym kraju Antychrysta wykształce
le bezboznych propa
an- nie chcąc słuchać bezbożnych wykła- 
pogodzenia się z chrześcIJ
stwem, t li się narzędzia mordercze, schry-. dyslów. Między profesorami znaJdu- dów wśród których prelegend pozwa- 
a nawet widzi w chrystjanizmle s
r s łę: Jeco gardziele krzykaczy ulicz- jemy głośne w s?wdepji naz
\iska jak laję.' sobie na nieprzystojne wyrażenia; 
jego wspólzawodnika. D!!lte KO a 
 ch oburzenie zagranicy na bezecny Krasiko,,:a. Galkll
,a, znanyc z proce- przyszło do rozruchów. zabito sekreta- 
bolszewików każdy ch
ze
cIJanin j:S! tiror' a zwłaszcza prześladow
nie ka- su !l-rc:blskupa Clep
aka. pOkr

skie- rzn jaczej ki, a innego "dostojnika" 
bE'z",arunkowo reakcjomstą.,. co ez łan6w katolickich z arcybIskupem go. l Stlepano
va. 
ł1epa!l0w,. !ego ciężko raniono. ("Waskr. Cnienie" 
bezustannie przypominaj, SWOIm ZWo- tie lakiem i ks. Budkiewiczf'm na cze- dZIeł kC? 

O talI
shne 
wjatowo .pncza- z 3 maja 25 r., str. 279). 
lennikom. (St. GrabskI, Rewoluc I ja, l P PObudziłO jakobv do refleksyj czer- szczema. (O taJemnic)J 
o b munJ R I AW ni .) Chotby więc zwalczanie religijności 
\\" ł921 r str 78 i Char es e Ó h l W każdym omawiahśmy w ostatmc "ocz - . ,. i d 
arszawa, : .. . j i ieckiej wonych władc w re
 a. d . _ k h" (t 303) jest rektorem tej aka- i rehgJl n e zawsze awało pozytywne 
Sarolea, Wrazema z Ros sow 1 razie rok 1923 stano,",! przełom w z
e ac.. s r. . ośm katedr mi{"dzy in- rezultaty. to jednak naogól w takich 
Częstoehowa, .1 9 25. st
. 
2 
l. szczegól- jach prześlado
ania chr
eśdj
eń

j:
 
:
.łłd:a


e
i o religji i 
arksiżmic. warunkach cofał się musi panowanie 
DlatE'go tez rozsrozy Y r ę przl"'1.! Nie znaczy to, ze usta'o, Je

 Z. b Dla studentów ze ,,""chodu są specjal- ducha Chrystusowego. 

ie ok?lo ro h ku 19


tra:J
::jlłce 
u; wia .slę odtąd t 
c 

 k


5e

:llt
; n
 wykłady o ISlamie. podobne seml- Ks. N. Cieszyt!.skl. 
owama c rze CIJ, . Ne- talme, zato "a o, 
groZłł swoj
 prześladowamom za 


.
 
- , . ..
 
.t' :' 
.T
 ;"._ 
. 


o' ! 


.....{.. ,. '. 


., 


r
1 
-\. 


"-' 


.. 


--r' 


r.  /ot 


.-A 
. I 
...... ;...- ..... 


(jroczystoAcł rybackie w Bretanji. 
odbywają się w Bretanji uroczystości. Corocznie przed połowem wioeennym 
Kardynał błogosławi statki rybackie, wyruszajłce na połów.
>>>
su.&. 


Bankruci czy gladJatorzy? 
(Korespondencja własna. 
pnWT6t pp. Luthra I Stresemanna do 
BerDDa. - Co m6w1 prasa niemiecka 
o benewi.. - Wielkie 't0zprawy parla- 
mentarne. - Puste słowa I mydlenI(' 
oczu. 
Berlin, 23 marca 1926 r. 
Tydzień prawie minął od tej pamięt- 
nej ch'\\ili, kiedy z nosami, svuszczo- 
nemi na k\\intę, "Tacali z Genewy de- 
legaci niemieccy. "Bankruci:' - przy- 
\\itały ich głosy niemiecko - narodo\) c 
dzielni wojownicy"! - wołali zwolen- 

Cy Ligi Narodów. Przez cztery dni 
ostrzono sobie języki na panach Luth- 
ne i Stresemannie; Brazylji nawymy- 
ślano od egzotycznych dzikusów, Hi- 
szpanji i Włochom równi(ż się coś nie 
coś dostało, o Polsce zaś odzywano się 
w tak miłym tonie, co i dot)"Chczas. 
\V dniu wczorajsz)"m - bez mar- 
szów lub hymnów triumfalnych i przy 
dosyć pustych ławach poselskich- 
rozpoczęto w Reichstagu wielką dys- 
kusję polityczną. na temat Genewy. :\Ii- 
nister Stresemann, jak z\\ ykl( wymo- 
wny, usiłował wmówić w zgromadzo- 
nych ppsłów ministrów i dyplomatów. 
ie w}rpadki genewskie nie są. ani klęs- 
ką dla !'iemiec ani dla idei Ligi Naro- 
dów. Pióro wzdryga się przed powta- 
rzaniem tych "sztuczek karcianych.., 
w jakie obfitowała mo\\ a pana mini- 
stra spraw zagranicznych Rzeszy. A 
kiedy poseł von Graefe, t\iemiec raso- 
wy ("Volkisch") zaczął przerywać p. 
Stresemannowi. ten nato za\\ołał: Zwy 
kle mówi pan o sile; na prawo powoła 
je się pan tylko wtedy, jeśli jest ono 
dla pana wygodne." ("Sie beziehen sich 
sonst, Hen von Graefe, immer auf die 

lacht, nur" eon es Ihnen in den Kram 
passt, auf das Recht"). 
fądre słowa i 
nad wyraz charakterystyezne! 
Powiedzenie to jest jaskrawem zo- 
brazowaniem stałego ł Diezmiennego 
stosunku Niemiec do Polski. Przecież 
podczas rozpraw w Gene\\ie potrafił 
wysłannik "Berliner TageblaU'u" użyć 
słów: "polnischer Rauber" a '" krótee 
potem pisał "Der Jungdeutsche": "der 
polnische Lausejunge". W ten sposób 
hulają sobie na nas pismaki 'Iliemiec- 
kie - zarowno Zydzi jak też nacjona- 
liści. Obelgi te zbruka.c nas nie mogą., 
w)'"1Jlownie zato Bwiadc
 o poziomie 
kultury narodu Goethego i Kanta! 
Ale i \\ czoraj uderzył nas moeno 
przywódca partji niemiecko - narodo- 
wej, hr. \Vestarp-: Obce mocarstwa _ 
w)\\odził p. Westarp - zachowały się 
w Gene\\ie wobec 
iemców nie\\ier- 
nie i wrogo. Delegacja niemiecka pro- 
wadziła 
litykę iluzoryczną, dzięki te 
mu doszło w Genewie do katastrofy 
i do porażki niemieckiej (!). Poza tern 
. \\ inne są. (naturalnie!) Brazylja i Pol- 
ska. Polska - są.czy słodkie słówka. 
znana jest w historji ze swej manji wieI 
kości i ze swego \\Togiego stosunku \\"0 
bec Niemców ("Todfeindschaft 
egen 
deutsches Wesen"). W rezultacie żąda 
hr. Westarp, ab
 Niemcy wycofały swo 
je zgłoszenie do Ligi Narodów. 
Dalsze obrady Reichstagu wykaza- 
ły, że każda part ja cytuje innych wi- 
nowajców; demokraci, centrum i par- 


.LOWO POMORSKIE - niedziela. dnia 28 marca 1926. 


t ja ludowa (p. Stresemanna) zgadzają 
się na dalsze prow:adzenie "polityki po 
rozumienia". (Socjaliści wogóle nie za.- 
brali głosu, co przyjęto za całko\\'ite 

olidaryzowanie siQ ich z mową p. Stre 
spmanna). \Y myśl oświadczeń partyj- 
nych, w).głoszonych wczoraj w Reich- 
stagu, chcą 
iemcy \\-stępić \\e wrze- 
śniu do Ligi Narodów; żądają jednak 
g\\:s"łrancji. by nip powtórzyły sit;' sce- 
ny marcowe oraz zapewnienia, jakie 
zmiany zaldą w statucif' Ligi 
arodów 
(Czy. bron Bożp. nif' ukaże się znów 
widmo Polski. z którem żaden dobrv 

i('miec nie chce mó\\ić; czy, zamiast 
jednomyslności przy uchwałach Rady 


Ligi. nie zostanie wprowadzona zasa- 
da wi
kszości głosów i t. p.). Niemcy 
narodowi - jak to już zaznaczyliśmy 
powyżej - żQ.dają przer\\'ania polityki 
Locarna. 
''" "Lokal;-Anzeigerze" w
pomniał 
niedawno Fryderyk Hussong, zdolny 
redaktor poUtyczny, że bezsilni ban- 
kruci z Locarna zaznaczyli, iż wynik 
obrad genewskich w niczcm nie naru- 
szył traktatu z Locarna. ("In d£r 
Hank('rotterkhirung der Locarnoohn- 
machtc selber findet sich der unge- 
heuf'rliche Satz, dCl" "mit Befriedi- 
gung- fests.teIJt, dass das Friedenswerk 
daa sie in Locarno verwirl{lichten, und 


.' , 


. 
 
 I 


Wddki i likier 


.1J czozvskiego 
. 


..... ",t" 


Kredyty dla rolnlk6w. 
:\1inisterjum rolnictwa w porozumieniu 
z państwowym bankiem rolnym przystą- 
piło do prac nad zrealizowaniem długoter- 
minowego inwestycyjnego kredytu amor- 
t-zacyjnego w listach zastawnych dla rol- 
nictwa oraz nad rozszerzeniem długo ter- 
mino\\ ego kredytu parcelacyjnego w li- 
stach zastawnych w tym kierunku, aby 
celem przvspieszenia parcehlcji mogli z 
ńiego skorzystać rownież właściciele nie- 
ruchomo
ci ziemskich, przeznacwnych do 
parcelacji oraz instytucje upoważnion«: do 
parcelacji. Zorganizowanie długotc;nnl
o- 
wego kredytu inwestycyjnego będzie mia- 
ło na celu w pierwszym rzędzie konwer- 
sję krótkoterminowych wysokoprocento- 
wych zobowiQ.zań rolnictwa. 


?\r. i"2 


das in fI('inem fl"anzen 'Verte. und in 
sf'iner ganzen l(raft bestehen bleibt. 
nicht beIiihrt wird" durch den ange- 
sagten Bankerott"). - Pan Hussong pi- 
sze dalej: 
"Człowiek lapie się za głowę. Dzieło 
pokoju z Locarna .,w całej swej War- 
tości i w całej swej sile". Czy ci ia- 
dzie wierzą cho
 w częścS tego, co uro- 
czyście Clśwladc.zają. -ł"" . 
Redaktor .,Lokal-Anzeigera" ma ra- 
cję! Skoro t\iemcy nie weszli. do Ligi 
- pakt z Locarna nie wszedł w życIe. 
To prawda! - mowi p. Stresemann 
(i niektórzy panowie w Polsce' - ale. 
pakt z Locarna obow:ią.zuje .,moral- 
nie". ,.Moralnie" - to bardzo ładne 
słowo, ale niekoniecznie w słowniku 
politycznym. \\ polityce jest to słowo 
puste, istniejące chyba poto tylko, by 
zamydlić oczy' innym. 
Pra\\icowa korespondencja berlm- 
ska "Der Da \\ esweg" takie sobie za- 
mieszcza rozważania na konto Ge- 
newy: 
"Szw('cj
, kraj o tysiącletniej kultu- 
rze i o świetnie uporzą.dkowanych sto- 
sunkach ekonomicznych, chciano usu- 
nę.ć z Rady Ligi, aby wprowadzić za- 
miast niej Polskę, państwo, które pod 
względem finansowym chwieje. się 
w posadach. Polska może być szczę- 
śIlwą, że nie weszła do Rady Ligi. Ma 
ona w ten sposób więcej szans, by uzy- 
skać od Ligi poż
.czk
, bez której mo- 
głaby popaść w ruinę; Polska będzie 
mogła w ten sposób zają.ć się na serjo 
odbudową. gospodarczą, zamiast dać 
się wcią.gnąć w pomysły polityczne, 
wchodząc w dziedzinę czystej fan- 
tazji": 
Skę.d ten ton jadowity? "'- spytają 
nasi, czytelnicy. Dlaczego te epitety 
brutalne, ta troskliwość arcyfałszywa. 
te wydzieliny trujące? 
Bardzo proste! 
iemc;r, którzy za- 
wiedli się na swojej idee fixe "państwa 
sf'zonowego", jakiem. według ich mnie- 
mania. miała być Polska, nie mogą. na- 
wet znieść mY8li, że trzeba im. będzie 
rozmawiać z nami, jak równy z rów- 
nym. Dawna buta krzyżacka nie zgi- 
nęła; przebija bię ona zarówno 
w zduszonym wściekłościę. char- 
kocie junkra prąskiego, jak i w 
"układnyeh manierach "de!ll0kr
- 
ty" i pac;rfi
ty. C"PU'6t mellaWI- 
ści antypolskiej w l\ielIłczech je
t tł:
 
\\iększy, że t\i(mcy - a co. na
mmeJ 
ogół niemiecki - o Pol
ce meWl
le co 
"iedzą. i swoim zwyczalem - me do- 
ceniają.. Polska' która przez 800 lat 
s\\ ego niepodległego państ\\ 0\\ ego by- 
tu nie .pro\\ adzi!a ani j
d
ej w2jny 
a- 
borczeJ,' do wOjny z nnum me dę.zy. 
Od 
iemców jedynie zależy, by stosun- 
ki polsko-niemieckie ułożyły się po- 
prawnie. JeśJi zaś nic się w Niemczech 
nie zmieni i sfera pismaków w dal- 
szym ciągu będzie na nas szczuć 
i 
rzeci\\ nam podjudzać. \\ ówczas 
frzeba będzie wszystkich tych panó" 
wysłać chyba do dzie\\iczych lasów 
Brazylji, z których tak się śmieją., by 
się od papug nauczyli grzeczności a od 
małp szlachetności. 


Raczej ZErwać rokowania z Niemcami. 
Bezczelne pretensje niemieckie w rokowaniach likwidacyJnych. 
..Kurjerowi Poznanskiemu" donosi zt'rwania rokowail. Życz('niem Niem- 
jego korespond('nt berliń
ki pod rlSlt3 ców jf'st, ż('by rząd polski zobowiązał 
26 b. m.: . ::;if,.' do zupełn('go wstrzymania likwjda- 
..\\"czoraj od godziny ł1-tej do 19-tej cji, za co oni gotowi sę. rokować z nim 
odbyło się po trzytygodnio\\ ej przer- o ewentualnych rekompensatach". 
\\ ie . wspólne posiedzenie komisyj pol- 
iewątpli\\ ie rzą.d polski stanle twar 
sko - niemieckich do spra\\: likwidacyj do na granic.y ust
pstw, które i tak już 
nych. Stronę polską reprezentował pro- budzą poważne wzburzenie w opinji 
(esor Winiarski. niemiecką ministf'r b. dzielnicy pruskiej. Przekroczenie tej 
pełnomocny Gepp(rt. . fl"fanicy mogłoby się fatalnie odbić na 

a posi
dzeniu tf'm delegat polski stosunku społeczeństwa do rządu i 
zad('klarował zrzeczenie się przysługu- władz. Taktyka niemieeka, wyciągania 
jącego prawa likwidacji w stosunku do od Polski zohowiązan \\zamian za 
majatków Xiemców, urodzonych \v Pol prz;rrzeczenia które później mają otrzy 

'l.e, t. zw. "Geburtspolen", z chwila doj mać \\artośc świstka papieru, jest aż 
ścia do skutku polsko -niemieckieKo u- nazbyt widoczną. Skonczy się to tak 
kładu lik\\idacyjnego, o który się per- jak sprawa z optafolta
i. Niemcy.zosta 
traktuje. Strona niemiecka uznała to ną. a Polako\\" będzie SIę gwałtem I bez- 
za zupełnie nie wystarczające i po" ra- pra\\'Il;i
 \\ rdalało z .l\i
miec. .. 
cała z uporem do pierwotnego i stal.. .. Dosc tł: J gry w. cIUcIUbabkę. Jezeh 
PO\\- tarzanego żądania, ab
' rzą.d pol- Nlenlc.y me ':lstąPłą w s\
.ych bez
zel- 
ski zaprzestał wogóle wszelkiej likwj- nych 
I et.en
Jac
 to nalpzy. ze

 ac Tl)- 
dacji maję.tków niemieckich w Polsce kowama I lIkwIdować I?ok?lel I. sZ:b- 
Przewodniczący komisji niemiec- ko. T
n. duch l?c
rnensk.I najlepiej 
kiej Gepel't w sposób mało odpov.iada- przemowl \\ Berhme. 
jęcy przyjętym formom rlyplomatycz- 
nym zarzucił stronie polskiej złą. wolę 
w sprawie szybkiego Z zakończenia ro- 
ko\\ań i tv.-ierdzil. iż sposób, w jaki Ji- 
kwidacja jest prowadzona jest nieod- 
pQwiedni (rzekomo niedostateczne wy- 
nagradzanie likwidantów). Argument 
t.en prowad2;l do przypuszczenia, że li- 
k\\idacja odbrwa się bezprawnie (!). 
Przewodniczący komisji polskiej za 
protestował bardzo stanowczo I przeciw 
ko podobnym po\\iedzeniom i stwier- 
dził, że rząd polski złożył do tej pory 
dostateczne dowody dobrej woli, okazu 
ją.c stałą. ustępliwośc wobec strony nie 
mieckie.1, która ograniczyła się tylko do 
żądań. Mimo to p. Geppert prosił dele- 
gację polską o przedłożenie rzę.do"i 
gwojemu propozycji co do całkowitego 
zaprzestania łik\\idacji majątków nie- 
mieckich w Polsce i o danie odpov.-ie- 
dzi do 15 kwietnia. . 
Proc. Winiarski odpowiedział ,że zre- 
feruje rządowi jak najdokładniej prze 
bieg kOnferencji i zakomunikuje żę.da- 
nie niemieckie, lecz nie może brać gwa 
rancji na urzeczywistnienie jego i do- 
trz)'manie terminu odpowiedzi. 
Kiemcy okazują. niezbicie, że w żą- 
daniach swoich przekroczyli miarę. 
Jeżeli posta\\ienie żą.dania w tej formie 
Uważać się chce za taktykę. to można 
stwierdzić, że dążą zupełnie celowo do 


Echa warszawskie. 


Dr. Al-ski 


Wiosna kalendarzowa. Nasza mlo- 
dzież. - Kina ł wystawy sklepowe. _ 
Jeszcze G bezrobocia. - ,,Jednodniów- 
kall tramwajarzy. - Chwalebny pro- 
Jekt. 
Wa.rsza;wa, dnia 24 marca 1926 r. 
Wiosna: pomyślał w dniu 21 marca 
kalendarz i dziękowa.ł Bogu, że w dep 
łym wisi pokoju. Wiosna! szepnęło 
słońce i zaraz schowało się za chmurę, 
z której śni
g sypnął sporą garścią. 
Wiosna! mówi, panie i chowają się w 
futrzane obsłonki, że tylko widać no- 
ski mrozem za.różo\\ione. Wiosna! 
powiadają panowie i nakładają baran 
kowe czapki i ciepłe rękawice. Wio&- 
na! wio&n.a! \\iosna! 
A jakby 
przekór temu mróz 
trzyma 1 śnieg dzień w dzień prószy. I 
zdaje się, że słuszność trzeba. przyznać 
mądrości kalendarzowej, któr
 głosi, 
ie. jakim jest dzień czterdziestu mę- 
czenników, takiemi będą następne dni 
c
erdzieści. Perspektywa wcale nie 
nęCQ.t'a, ale i z tem zgodzić się trzeba. 
Stosownie do tego mamy dzień w 
dzień rano słońce, później nieeo przy- 
chod.IIi -.chmurzenie aż wreszcie 


gd7Jeś po południu śnieg sypać za- 
;:zyna. 
Jedne tylko dzieci wołają prze- 
możnym głosem: wiosna! i nic sobie 
nie robią. z zimna, mrozu i śniegu. 
Wiosna! tak! wiosna! - wiosna ich 
życia, która nie pyta, czy \\108na na 
ziemi, lato, jesien czy zima. A jednak 
i ta v.-iosna jakaś inna dzisiaj niż daw 
niej. jakby się przesunęła w latach, 
prędzej się zaczyna, alf' i prędzej bie- 
ży i prędzej się kończy, a przytem nie 
jest już taka ś\\ieta wiosennem tchnie 
niem ciepła, bujnym rozkwitem ser- 
ca, lecz. jakaś przygasła. SChmu r zo- 
na, zmrozona. 
 
[ kto \\ie, czy nie tej to krótkiej a 
zmrożonej przytem wiosny życia zna- 
kiem jest rozporządzenie Min. w. R. 
i O. P., które według pogłosek wyszio 
czy też wyjść ma dopiero. zabraniają- 
ce młodzieży szkolnej uczęszczania do 
kin, za wyjątkiem filmów przyrodni- 
czych, a to ze względu na złe skutki 
jakie te wido\\ 
ka wśród młodzieiy 
szkolnej wywoływały. Raz po raz bo- 
wiem czytać można było w Fazetach 
że tu chłopc
 w ",i('ku szkolnym: 
okradł
zy rodzIcóW. w)-braIi się na 
Poszukiwanie a" antur. ówdzie znów 


zamęczyli kolegę itd. a wszystko pod 
wpływem chorobliwej wyobraźni, roz- 
pętanej obrazami "idzianemi w ki- 
nie. I daleko widocznie to zło już 
\\gryźć się musiało w dusze wiośniane 
młodzieży, skoro aż najwyższy stróż i 
opiekun nauki zabrać musi głos w tej 

prawie i osobn
m ukrócać je rozpo- 
rzę.dzeniem. 
Ale nie na wiele to się 
d
. jeśli 
:.\linisterstwu nie przyjdzie z pomocą. 
samo 8połeczeństwo i baczyć nie bę- 
dzie, aby sama ulica nie truła wiosny 
życia młodego pokolenia. A niestety 
tej trucizny tak dużo na \lUcy, w ok- 
nach wystawowych ksi
Farń, w kio- 
skach, af'iszach reklamowych teatrzy- 
ków. kabaretów i innych noctlych 
"spelunek.. A przed terni wystawaJlli 
krzyczącemi bezeceństwem różnych 
po\\icści, przed fo.tografjami scen róż: 
nych ,.OStatnich nagości'- i .,Pod ko- 
szulką." młodzież szkolna staje ! za- 
chwytem rozbudzonych zmysłtw i 
przygląda si
 aż nazbyt wyraźnie i do 
kład nie. A potem - choruje ciało. 
karl('je dusza i kto wie czy to rozpasa- 
nie dzisif'j8z(' ni.. jest powodem samfl- 
bÓJ
t". które zllarzajf.! 
i
 już i \\śrÓd 
młodzieży szkolnej. "Roz...troj nerwOo- 


wy" powied
 potem lekarze, 
owo- 
leni że znaleźli powód samobójstwa, 
ale 
ie siarają. się dociec powodów te- 
go rozstroju nerwowego. lub też fał- 
szy\\ie go tłumaczą biedę.. Bieda do- 
tychczas przeważnie bywała pobudkO 
do pracy. dópiero za naszych czasów 
doczekaliśmy się tego. 
e bieda s

 
i wprost do samobójstwa młodzlez 
prowadzi. Zapominają. leka.rz.e 
lą.- 
czek czasów dzisiejszych. że człoWiek 
poza chlebem żyje nie ty.lko n

ej. 
lepszej przyszłości ale I pam1ę:I1J. 1 
wspomnieniem różanej przesz}()śCL 
 
jeśli tej nawet mu zbraknie a tamtej 
przed sobą. nie \\ idzi, to nic dziwnego, 
że samowo.lnie na życie się targa. 
Zrozumiała wn przemożny wpływ 
otoczenia, okien \\ ystawowych, afi&zów 
i fotogtafij Francja i broni się przed 
skarłeniem duszy młodzIeńczej sto- 
warzyszeniem, które działa pod ha- 
słem: Szanuj duszQ naszf'go dziecka' 
Jakżeby .podobna akcja przydała się 
na naszej polskiej ziemi! Dajcie mło- 
dzi('ży polskiej radość, a nie jej na- 
miastkę - -I"aźnienie. 
.\ przytN I ,. "zicom ich pra. 
c
. ,ramy ni n('j \VarS7..Rwy 
około 18 ty!' )tnych. Wspie-
>>>
SLOWO POMORSKIE - niedziela, dnia ZI marca 1121. 
W trzech słowac h. Mac Donald, omawia. dki ---------- 
Pras.. Genewie okr ślil. . Jąc. wypa w Kierownik went k. -- --- 
P . a jugoSłOWIańska podaje i. _ tragiczł:ie j . e h Je, Jako Jedne z naj- datkowtgo znikł P c ;JgO urzędu po- Oszczędność muszl,j. dotknl,j.ć w!'zysttie mł. 
aryzu powstała liga . ,:I: \, . szyc posunięć dyplomacji S rz pewnym cza- nisterstwa, musi być jakaś kolejność w 
połączenie wSzystkich mająca 
a celu anglels.kiej: Prestige Anglji obecnie se
. ledzt\\:
 wyk!lzało, że zdefraudo robieniu tych oszczędności. Czy jMt u- 
Słowian w jedno ań połudmowych znaczrue Się zmniejszył. wa on 20 mllJn. - lIrów. Su
ę tę prze- usadnione, żeby zaczynać od budżetu o- 
wvdane j P r zez lig p stwo. W odezwie r grał podobno w 
fonte Carlo. brony narodowej zamiast na nlm końc-ć 
.J ę zawart . , . d ś. -ol 
me do Jugosławji i B ł e 

st wezwa 
--- oszczę no CI w państwie. 
czenia się w J . edn o u, garJl do połą- .... P. . 
 a m o r 8 ki : Zastrzeże
 w kon- 
I . . kł panstw o Za d .... ... stytUCJI co do uchwalenia k.on t vnu enta 
18 1 S ada si,. z tr zech S bó .. rą dob b " -- 
Bu J "'ar 6w. " er w l z trzech re yło w cesarstwie, &Je DIe W repu- 
"O bUce demokrat).cznej. Nie potrzeba wy- 
8';1wać at kontyngentu rekruta dla &bala- 
Dla l'ZIJ.du, można to uczyn1t pieMirlEł 
leps
 uch
ałQ. z innej dziedziny. Zmniej 
BZeDle armJl o łO 000 ludzi nie przek..roeą 
w oszczędności Ił mllj. zl. Bodzie .. 
skok w ciemność dla nikłego rezuJtata. 
Lepiej zmniejszyć iloŚĆ bodaj koD!, -ł- 
żeli rekruta. . 
Po odpowiedzi posła Llebermana ., 
glosowaniu przyjęto ustawł w brzmieniu 
rzę.dowem, a odrzucono wniosek zmnieJ- 

zen
a kontyngentu armji stalej 10 1
.00G 
zołmerzy. 
Na po!'lledzenlu popołudniowem przyjt- 
to projekt u!'tawy w t.rzeciem ezy1&aiu. 


Nr. 1!. 


. 


" 


" 


Z rozmaitych okol" F .. 
szczeg6lności z depart

en

ncJI a w 
niowych nadchodzą wiadom
;-. połud- 
W y ch O p ada ch śn . . Clono- 
. leznych W d 
menele Yal. grubo 
 '- . eparta- 
wynosi .10 cm. 
l: Wł1ł'stwy śnieżnej 


" 


t. Z północnlc.h .
łoch donoszą o obli- 

,ch ova
a('h !;'nlCznvch 8z czeg ' l . 
" orach l . ' k . .. o nie w 

 .1
UryJS -Ich l
ło Ge . 
. .. DW. 
t.złonek kongresu Stanów Z. d 
c
ony
h Fisch zażądał utworzezJe no- 
cJalneJ komisji, która m l .a łahy .a spe 
" . d k . SIę za- 
J
.c W1 o aml podjęcia na nowo stosun 
kow handl?wych między Stanami Z. e- 
dnoczoneml a Rosją Sowieck . J 
. "* ą 
Donoszą z Chemnitz że odbyły . 
t . d " su; 
am emonstracJe bezrobotn y c h . 
d . . . t urzą- 
zana z lDICja ywy komunistów Kilk 
z demonstrantów zaatakowało P . l . . u 
. kutk . . . o lCJę, 
:s Y'I? czego polIcja zmuszona była 
o?dac 
Ilka salw, które jednak nikogo 
Il!e ramły. Podczas demonstracji uwię 
7.lono znaczną ilość komunistów 
. .. . 
, Dzi.enniki d.onos
ą z Tangeru, że na 
luy SIę _ spodzlewac nowej ofensywy 
Ab
-
l-Knma w strefie Tetuanu. Abd- 
eJ-Krlm koncentruje silne oddziały na 
tych ob
zarach. Hiszpanja wzmocniła 
s
e wOjska przez 20 tys. nowego żoł- 
nierza. 


" 


" 


" 


.Admi.ni.stracj
 Alzacji i Lotaryngji 
objął minIster sprawif'dliwości. 
. " . 


Prasa litewska donosi, że rzad li- 
tewski postanowił ponownie zwrócić 
. się d.o Ligi I:J
odów z prośbą o wyzna- 
czeme kOID1SJl śledczej, kt6raby zba- 
dała ZJ'otarg o las podhajskL 
. . . .t 
Ki-:!O
 przemysłu wojennego 
Trockij wmósł prośbę o dymisję. Jest 
możliwe. że Trockij po ustąpieniu Wo- 
roszyłowa, znowu obejmie stanowisko 
kom.isarza wojny. 
. . . 


W dniu 7 kwietDi& otwarta zostanie 
napowietrma komunikacja przez 
Gdańsk, Królewiec, Kowno. Smoleńsk 
do 
oskWJ. Długość linji wynosi 1100 
kIm. podJ'ói: 
e trwać U
 godzin. 
. . " 


"Da.nz. Vołkl!l8timme"' donosi, że by 
ty poseł k.omunistyczny sejmu gdail- 
skiego Baube, któł'1 w 8woim czasie u- 
ciekł do Moskwy, lO8tal aresżtowany 
w'Marsylji, na mocy gdańskiego listu 
gończego. Przeciw Raubemu gdańskie 
władze wytoczyły oskarżenie za kilku- 
miljonowe sprzeniewierzenia w oliw- 
skiej k.asie oszczędności, zaś ze strony 
władz niemiecldch poszukiwano Rau- 
bego za uiniejsze oszustwa. 


ra ich pailstwu lo f
ndu
 
e

cia! 
wspiera m.iasto zasiłkami plemęzneml 
i pomocą w naturze. wspierają człon- 
ków swoich mQ.Zki zawodowe. a 
Te- 
Iłuie komitet międzystowarzyszenio- 
wy wydawaniem tanich lub na
e
 ! 
bezpłatnych obiadów. Ale za.'uUn l 
obiady to jest już 
tateczny ra
une.k, 
większą wartość zas przedstawIa. do- 
starczenie pracy bezrobotnym przy 
robotach miejskich. Ta.ki
h zajęty
h 
jest 4 tysiące. Możnaby dac pracę w

 
lu innym. niestety wszystko 
Z!IJa 
się o brak pieni
dzy. Bo przeclez te 
pięciogroszówki. otrzy
ywane 
 nad- 
wyżki biletów tramwajowych 
e wy- 
starczają i sięga się do funduszo w 
e- 
zerwowych. A gdy te się w
cze
lIł' 
lo co? przytem rozporzą..dzeme mIm- 
-;t.ra skarbu i spraw wewnętrzny
h za- 
\\-arte \\' Dzienniku Ustaw z dwa 22. 
bm. zamknęło drogę \\-ątpliwym 
6d- 
łom dochodu zabraniając magIstra- 
tom samoVr"Qinego podwyższania cen. 
opłat j taryf - "--ie z komunal 
nycb przed 
 r użytee
oś
i 
publicznej ja tra" 
. wodOCiągI, 
B"azownia, elf 'r'()\\"1l ił l. 
I jakby n n W i 
o tym rze- 
szom bez.ro.bI ) m, I Inym chleba, 
u.rqd r.wi.l}Z U pr&CO' Lków Uamwa- 


o rekruta POlsk ieg o
 
z o
rad sejmowej komisji wojskowej. - Walka P. P. S. przeciw pobo- 
row. -.. Odpowledf posła Mączyfłsklego. - Zatrwfl2aJące objaw . - 
K Ł

'Chł.O
stwo. - Czy rekrut ma bye 20łnlerzem czy parobkle
. 
twe omlSJa W oJs
ow
 pod przewodnic- kich Innych państw gdyż w Niemc1ech 
czw:łr&0sła polak
e;lc
 rozpatrywała na rocznik wynosił w siosunku do ogółu lud- 
rze rek::ł:'ł:. ł;o

6emu ustawę o pobo- ności 
,72; w Austrji - 0,8 proc.. a u nas 
R f t .. . wynosI 1,
 proc. Czy to jest wyrazem 
ł: erelf us
wy P: M ę. c: z y ń s k l ob- błędnej metody 8tatyst)-czne. f B ć moie 


r:me uzasadmł komecznosć utrzyma?ia ale tylko w częścL Jest tu Jk:ie Jiewę.pli
 
. lego kontyngentu r
kr
ta. . k
r
 Jest wie objaw bardzo niepokoję.cy, a miano- 

lezbędny dla wypełmema. 
stmeJ
cyc:b wicie, że długowieczność ludności w 1'01- 
kadr.. ,Z 
eg
 'Yzględu oswladcz)'ł Się s
.e jest znacznie krótsza, aniieli np. w 
przec1\\ wmo:kOWl klubu PPS., . 
edług Niemczech, ponieważ tylko w len sposób 
którego k0!1t)
gent rekru.ta w r. blezQ.cym można tłumaczyć dwa razy większy odse- 
ma WY
OSIĆ 1,,0.000 ludzi. tek roctnika wojskowt'go w Niemczech 
. 
alezy ubolewać, 
I}.(?v.il ..eferenl, te 8!1iżeli w Polsce. 2ycie w Polsce w prte- 

hmsterst
o Spraw \\ oJs
o\\'ycb tak pó- clęt
em 
wem trv.aniu jest znacznie krót- 
zno WD.OSl ustawę. co moze spo\\'odować sze I to Jest fakt dla przyszłości narodu 
szereg przykrości dla szerokich \\'arslw bardzo groźby. 
nasze
 ludności. po
r powinien się od- . Polityka poborowa ministcl.slwa nie 
b)wac po robotach wiosennych, a przed Jest właściwą. Zbyt bowiem \\ielki od- 

iwami,.a w
oszen
e US
wy na sam ko- setek P?woły\\,any jest do wojska jako 
DIet: sesJI seJmo
eJ moze spowodować zdatny l tylko naleganie komisji wojsko- 
zwłokę w jej uchwaleniu, a w ka:idynł'n.- wej uczyna zmieniać ten kierunek W 
zie brak spokojnej i rzeczowej dyskusjL r. 1923 i 192ł uzllano 75 proc. zdatn;'cb w 
Referent już w styczniu odnosił się do stosunku do ogółu poborowycb \V 1925 

stra ,spraw Wo}skowy:ch o przyspie- już 53 proc.! a więc spadł o 16 proc. Wy- 
szeDle tej ustawy.. Jednakże ze skutkiem dawałoby Się zatem. że prz}' tej normie z 
ujemnym. Jesteśmy zaskoczeni ustawę. ogółu wcielonych do armji nie wielka i- 
w ostatniej chwili obrad. lość 
k,!,ie się niezdatna. Tymczasem 
Zasadniczem uprawnieniem sejmu jest tak 
le Jest. 
V ubiegłym roku po 6 t y- 
zezwolepie na I?obór oraz ustl;\lenie liczeb- godmach ZWOl
10
0 9,4 proc. jako niezdat- 
nego stanu armji. Co do pierwszego nych, a w. 6. mleslQ.cach - 15 proc., co 
punktu nie będzie. żadnych trudności, sy- 
d
by ?dDl
Ć do całego roku, to wówczas 
tuacja bowiem międzynarodowa nie poz- lIosć Istot
lle, z.da

ych W}.nosilaby 38 
wala rozbrajać si
 państwu, kiedy się Sł- proc. z ogoln.eJ 1l.osc
 pob
rowych. Ten 
siedzi uzbrajaj,. Stan liczebny armji na fakt 
ska:zuJe meWICle, ze zdrowotność 
stopie pokojowej przy ciężkich warun- naszych rolodr ch pokoleń w wieku woj- 
kach gospodarcz.ych kraju nastręcza wię- sko
m. bU
1 obawy i wym
a Bwiado- 
cej w,tpliwości. Dyskusja powinna. głę- mej pohtyki. aby stan poprawlc. 
boko sięgnł ć w daty liczbowe, ponieważ A wreszcie co do sumy \\' cielonych. \V 
BIJ. one bardzo uderzajl)Ce i zastanawiajQ.- us
\yi
 myśm}'. stall na stanowisku, by 
ce jeżeli chodzi o jakość w rozwoju lud- 
lOzhwle wszyscy uznani 1A zdalnych by- 
ności Polski. Daty oficjalne bowiem wy- h wyszk?leni. Jednakże względy budże- 
kazuj, i to już od szeregu lat, 
 skład towe steJ' tu 
 prz.e,szkodzie i nara:złe 
rocmika w wieku poborowym jest zbyt J::rogram ten me moze być wykonany. - 
liczny. w r. 1m wynosił 3
.OOO. w r. 
ztab generalny poprzednio wcielał rocz- 
1925 ...: 
.OOO urodzonych w r_ 1904. Te nie 135.000 ludzi do wojska co przy dwu- 
liczby przekreŚlają doświadczenia wszyst- letniej służbie w)'nosiloby 210.000. Ta li- 
czba bez całkowitej deżorganizacji planów 
obrony i obecnych kadr nie może być 
obniżona do 150.000. Około 200,000 musi 
1» ć w woj!ku stałem. Jeżeli przygoto- 
wanie obrony wymaga wyszkolenia, przy- 
gotowania technicznego, sprawności mobi 
lizacyjnej, to wszystkie lny dziedziny 
nluszł byc przygotowane równocześnIe. 
Ruchliwość .łzisiej!!zej \\'ojny wymaga wię 
kszej spra v. ności mObilizacyjnej. aniżeli 
w r. 1914, sprawność zas mobilizacyjna 
ma podstawę w ilości kadr, która wynika 
z naszych założeń organizacyjno - opera- 
cyjnych. 
ie moina mieć 30 dywizyj, 
majl)C kadry na 15. l jeżeli kontyngent 
nie będzie dopasowany do niezbędnych 
kadr, to sr.koda bawić się w wojsko. 
Zresztl,l., nie można redukcji kontyn- 
gentu rekruta uskuteczniać w sposób 
gwałtowny, a tylko przez pyst.ematyCZllę. 
zmiane podstaw naszej obrony. Nieob- 
myślane reformy rnszczł się na annji. W 
styczniu 1926 r. minister Zeligowski 
wbrew ustawie wypuścił z armji przeszło 
łO.OOO. W niektórych pulkach 1 żołnIerz 
był na 5 koni. To jest zbyt droga. zabawa 
w wojsku. Oszczędności z redukcji re- 
kruta o 
.OOO ludzi sprowadzt. się głów- 
nie do kwot za wyżywienie i zużycie u- 
brania. co nie wyniesie więcej. jak 1
15 
milj. zł. Czy ta oszczędność ma podnieść 
tylko budżet wojskowy a nie kolejow
t 
:Sa kolejach 50.000 ludzi jest stanowczo 
zbędnych. Czy nam pomogl,j. w razie woj- 
ny rezerwa kolejarzy, czy rezer\\-a W).sz- - 
kolonego rekruta. (Poseł A. Sadzewicz: Alkohol nie wzmacnia nigdy, pn.yUu. 
Kolejarze głosuja. a żołnien.e nie Kłosuj,). mia tylko uczucie zm
 


'- 


". 
.' 

 . 


,. 


T,lko ieszcze 2 numery 
Słowa Pomonkiego ukalil sle w bielącym miesiilcu. 
Kto jeszcze nie odnowił 
prenumeraty. nleeh uczyni to 
n at¥ch miast 
. najbliłszym urzedZie poatowrm, lub. Jedne) 
I naszydl a g e n t u r wlgl. u kolporterOw. 


.
 
.
 

 


... .....ł 
... 


jowych wydaje "jednodniówkę spra- 
wozdawczą" o prrebiegu ostatniego 
strajku tramwajarzy warszawskich, 
strajku. który trwał dziesięć dni dla 
poparcia amazonek 
 telefonów, a 
wstydU'\\- ie pokrytym został żądaniem 
utrzymania dotychczasowej umowy, 
a nawet jej polepsz,,,ia wówczas, kie- 
dy wszystkim war. "i płacy obniżo- 
no. Ot, robi się w maiym zakresie to 
samo cO P. P. S. i N. P. R. w wielkim 
, . . 
zakresie prze
 swoje wYStąpleme prze 
ciw re.dukcji na terenie Ministerstwa 
Kolei. Tak! ale roztropność każe zaw- 
czasu myśleć o wyborach do Sejmu, a 

ięc: Pereat Patria vivat "partia"!" 
Kiedy mowa o wyborach. to tylko 
przyklasnąć można projektowi Z. .L. 
N. zmierzającemu do znacznego 
zmniejszenia posłów. M
ej posłó'Y a 
lepszych i przedewszystklem takich, 
którzyby cOŚ więcej robili w Sejmie 
nad obstrukcję, bicie w pulpity i ha- 
łasy. Bo to każdy chłop umie, ale tern 
państwa się nie zbu.duje i dobrobytu 
obywatelom tem się nie zapewni. A 
przytem w mniejszej liczbie łatwiej o 
jakQ.Ś zgodę i stałą wyt).czną pracy. 
ŻYCZył. tylko, by te zamysły docze- 
kały się urzeczywistnienia! 
Godawiak. 


Itr. I. 


Krótkie wladomoScI 
z kraju. 
. Pr2!y robotach kanalizuyjnych ... WiJ- 
DJe przy ul. Ostrobramskiej na.tra.fiono w 
ostatnicb dni&cll na części dawnych mu- 
rów obronnych mi8.sł.a. z reszl4 baszty tzw 
Barbakanu. O odkryciu tych wykopali8li 
zawiadomiono pańs1.wowego konsel"W&to- 
ra zal:Jytków. 


. 


W boI.odę po południu wydarzył !'ię we 
Lwowie ciężki \\ )"t.a.dek katast.rofy 8ILIT1o- 
chodO\
ej. Zna.ny \\' E-zeł"Oklch kołac.h lwo- 
wskich pułkownik Wiktor HoS'Zo\V!'ki u- 
da.j
C). się z żon.ę. 118 pogTZt'b 
p, dr. TIIJa, 
rosta.ł 5kutkiem zdorunia się z a.utomo- 
bilem w
'rzucony z po\\ow.. Pani lIoszow- 
ska odlliosla cir,;7.kie obra7.A'nta. pułkownik 
zas \LGJI'lkodzil !!Obie nit'!M'zpiecznie nOKę. 
. 


!\rakowski ZlU"'ląd Polskit"go Klubu U- 
teracki('go 1111, waorajszem po!;ioo1enJu o- 
ma\\iał międz) iMf"mi &Pl"8.Wę urocz.yste- 
go ob(hodu nA 
ść. Jana. Kasprowicza. 
Uchwalono, 7..(' Pol!.ki Klub Lite1"'Q(:ki zaJ- 
mie sił: 7.oTKanizowaniem obchodu. Powo- 
łano !opecjaln
 komi!'ję. która OfJRCUje 
szczegółowo prOfITRm tej podni
ej uro- 
CZ
'6t.o&Ci. Obchód jubilata odbęd7Je się ,. 
lecie ",,' Zakopanem i będz.ie nosił cb&r&k- 
ter Ul.oc
ystości ogólno-n.arOO ow 4j. 
. . . 


Wła.Ue krakowskie &l'eszt.owe.ly podej- 
rzanego osobnika, kt6ry. pn8fNcha.ny w 
komhłarjacit". os,,-iadCll.) " łt naz)"W3. ai
 
JÓ7..ef Lauterbach - jest obywatelem cze- 
sk.i.m i zbiegł z wOJ!lka czpsk1ego. Policj& 

ła go aż do zasięgnięcia bliisf,Ych 
mformacyj w a.re.'!ZCie m1ej
kim przy uli- 
ey Ska.v.ińskiej. Lauterbacb, k
8tajlJ.C 
z nieuwagi - uciekł. Rozesłano za nim 
,listy gońoze, gdyż podejrzany on jeet o 
przestępstwa. na.tlM")" poJltycznej. 


. 


* 


Wobec p-zel!!laAowań mn1f1jszo8d na.ro- 
dow)"Ch J ogranJ.czenia iGh praw, zagwa. 
raotnw&n.ych pnez konstytucj
, przedsta- 
wiciele ludności po
j, żydowskiej, nie- 
mieckiej il'06yj9kiej po8ta.nowili pn;y 0- 
becnych wyborach do sejmu 
twonyć 
wspólny front. W tym celu odbyło się po- 
sied7enie mniejszości, nA którem poeta.no- 
w!0no r.blokować się pn;y wybor&Ch. a w 
mektórych okręguh wy8lawić na.w
t 
wspólną lib-t.ę. Ulwonona zoetaJa komisja 
łQ.c:z.nikowa, która zajmie się technicznem 

wadz.enlem poW"lJ.ętych uchwał. 


. 


Z pogranicza don()81..Q" że w IlDaMJ II .. 
st.a.tni.oh r.aj8ć o las podhaj9ki miej500WO- 
śel KieT'DOWO na Litwie, dokonano zuchw& 
łego napadu na. mie.!!7.ka.ńca. tej wsi Po- 
laka. Janusrz.kiewicza., k tórt'go władze lite..- 
skie podejrzewały o porozumiewanie 8ft 
z władzami polskiemi. 
a.padu dokonano 
z D81IDOWY miejscowego JrObos7A:za Lenal'- 
da, znanego polakożercy. Napastnicy, któ- 
r)-mi okazAli się sz&U1isi, pobiU ciężko Ja- 
nuszk.i.ewkz&, a. CÓl'kę jego n1eletnlę. T,8wa1 
cili Za7.nAnT.y Ć ne.leży, me polieia, mimo 
natychm.i.astoWego 'Wet.Wania. przybyła na 
miejsce wypadku dopiero na drugi drlei1 
po ua.jściu.  .j
.. 

! 
.ioł.-. (z mark, kogut) 
usuwaj, choroby l-ł.dk. 
kl...II, ....'ruka... ka 
_I_I. 16101... ... t. p. Idealny, NItu 
ralny, re,odny środek przeczyszcza',cy. uła- 
twiajlłcy flłnkcje 0..a.6. t.a.i...i 
dział.jlłCY przeciwko lIadml.ra.. 01)1.. 
AGI. Pobudzaj, a
tyt i wzmacniaj, orga- 
nizm. Pud. zł. 1 50. S,nedal, a,teki i skład, 
.pteC&ne. Gł6wny skr.cli A,teka A. Głls.. , 
ck_..o, WalIza... 5965
>>>
.. 
Konferencje poselskie 
Zw. Lud.-Nar. na Pomorzu. 
w niedzielO 21 bm. odbyły alę na p6!", 
nocnem Pomorzu Uumne wiece. zorganI- 
zowane przel Zw1
ek. Ludowo-Narodowy. 
Na wiece te przybYł cały sz.ereg posłów. 
którzy podzielili ai
 z ubranymi obfitem1 
doświa.d.c:lZł'n.iami z d.Ued.ziny poUtyczn.eJ i 
wleU otucbo w dusze tych. któycb clęzkie 
połoWnie nasze zn.1 ech cciło do udr.La.!u w 
iyciu polit).cznem. . ZnJ:azem ze
 te 
położ)ły tamo agitacJI D.lemleckiej, która 
SWMszcza na północn).ch 

zuba.c.h w 
ostatnim czasie roz
iełmoiniła. Slę na 
dobre. W Pucku. 
Dnia 21 b. Dl. odbył sio w mieście na- 
MeD1 w wielkiej SAli Magistr
tu 
iec po- 
selllkl Zw. Lud.-:'oiarod. W 88.11 przepełnio- 
nej przemówił najpi
 prezes ko
a pow. 
Zw. Lud.-Narod. kUPIec p. Antom MI
tk 
i po powitaniu prz}-b)-łycb poslów p. \\ ler 
czaka i p. Kadłub.owsk.lego. powołał do 
pióra. nauezyci
 S
lerkosza, 
m od- 
dal głos POSlOWI p_ Kadłubow8klemu. 
Mówca na wstępie zapoznał słucba,c,;y z 
ustrojem n
go państwa.. jego zn
en.em 
mocal'stwowem. następD1e rozwmął Pro:- 
P'8.Dl stronnictwa Zw. Lud.-
ar. oraz orno 
w1ł molei działalność stronnjctw sejmo- 
wych. pn.yczem na 1iC&nYc
 pnyk
ach 
08" ietJił system pracy p&rtJl socJalIstycz- 
nej, wyswolenioweJ. piastowej I enpeero. 
Po omówieniu kwestji reformy rołneJ, ka- 
sy chorych, podatkowej dalsze swe uwagi 

więclł P poseł 
pI'8.wie budżet
w. . 
Zkolei zabra.ł glos p. poseł Wlercza.k l 
w świetnie ujętem przemówieniu, pneIJ'- 
"'&nem często oklaskami, podkreślił. że 
Pomone posiada piękną tnLdycję w tyciu 
Polskj I olbrzymie znaczenie. jako dostęp 
do morza. Wsk.az.a.ł na konysCi, jakie 
stl)d pł)rnę. dla tutejszych mieszkańców, 
również podkreślU pn.wo przynależności 
tej demi do IUeczypoepolit.ej, opierając 
się na dan).cb historycznych i etnograficz- 
nych; wreszcie dłuźSU) uwagę poświęcił 
agitacji niemieckiej. nawołując obecn)'ch 
do !.kupienia wl!lzystkich sił, aby przeciw- 
stawić 
 Jej. P. poseł nawię.zując do 
słów p. prezydenta, wypow1edzl8llycb przy 
otwarciu wystawy w Grudz.iędzu, z na.d- 
sldem podkreślił. że naród polski oigdyby 
się nie zgodDl. by choćby drobna czą.st.ka 
ziemi pomonk.iej miała być oderwo.ru) od 
Polski na rzecz Niemiec. Zapewnienie ta- 
kie, wypowiedDane przez naj W) Ż8zego do- 
stojnika w państwie - mówił p. poseł _ 
który jest w)Ta.zicleJem Z80dnej opinji w 
tym W)'pe.dku całego narodu, ma r.nacze- 
ole wielkie, zw
 tu na POQłOl"Lu. 
gdyż dobitnie śwIadczy, jaką W'88
 cala 
PolEka do tej z!em1cy Przypisuje i jak Ją 
wysoko cent 
Za.z.na.ezYĆ nam wypada, że cała mowa 
p. posła Wierczaka, skierowana przede- 
wszystklem do licznie reprezentowanych 
na. wiecu z ",,10
k okolicznych Kaszubów. 
wywołała nadzwyczajne wrażenie. Mowa. 
jego wygłoszona z wielq. swad" płyn::ła 
z 6erca. więc do sere ezujQ.cycb po polsku 
trafiła. Bo najlepSE}'1D dowodem były 
bucme oklaski, któremI wieoowoky wy- 
rażali zgodę z Jego Eap6.trywaniami Z 
wielkim aplauzem przyjęto równlei wia- 
donlość o pocz)"Ilionych 
 posłów Zw. 
Lud.. Nar. sta.raniach. ażeby aejm l _na t 
do połowy uedukowat. 
Podz.iękowaniem p. posłom za dosko- 
n.a.le ujęte przemówieWa p. prezes Młotk 
aaDlknQ.ł wiec odśpiewaniem wspólnem 
potężnej J?ieŚni - przysięgi ..Roty". której 
strofy hOle będzie Niemiec pluł nam w 
twarz, ni dzieci nam germanił, tak nam 
dopomóż Bógl" 1InmiaJ, atanowQO l,w8l' 
do, jak sta1._ 
W uzupełnl
u powyższego sprawo- 
!dl1.nia Ul.maCza.my, te w wiecu wzIęła u- 
,.
 U.:1('zn& część 1n ł .elłgencjl tnieJs
3- 
....eJ. pośród której zauważYUśmy pp. Insp. 
szkol. B. Górnego, dr. Brauna., burmistrza. 
S1. Kamskiego, obYWatel1 ziemskich Ba- 
nlecklego I Owsianego, rektorów sz.kół J 
P1Qtka i Deskowsklego, komisarza pol. J: 
H
rmuł
, budown. A. Grabowskiego. rad.n. 
mJ8.Sta B. Adolpha Itd. 
W Skarszewach. _ 
. 
W. sali. ..Strzelnicy" p, Polskiego zgro- Pol6w 1 maja. 
madz1ło !,l
 po sumie ok. 12-el doŚĆ liczne 
grono mIejscowego obywatellItwa (ok. 200 Bo g a
 łu p komunis tyczny w si e ci pol i cyJ ne " 
osób). Zagaił zebranie POChwaleniem Pa- .1 
na Boga p. Ligm
mowski, który za Z!odł ZbUżajęcy się dzieb t maja zdwoił "'ódców wykryto okręgowy skład bł. 
rbra
)C
 popros
ł do prez
djum pp. pod. czujno
ć \\ładz bezpleczebstwa pUblIcz buły komunistycznej. z którego wzięto 
da:.:ł :k

n
W1:
O
S
I


 red. 5y- nego \\" k
erunku śledzenia akcji komu kilka .tyslęcy samych odezw, broszur I 
BieUckl, poseł łomŻYń:i W 

08 p. nlstyczn
J Rozp
częto 
a s
ero
.ą ska- okólmków, oraz zabrano archiwum re 
dzinnem przemó"ieniu dał mówca wy
: l
 uk
oJonQ akcJO dla lIkwidacJI orga- (eratu wykonawczego, w którem. znale- 
p
j,cy poglQd na naszą politYke zagra- DJzaeYJ wY
ot0'YYeh. przygotOWUJł- ziono korespondencje z władzami ro- 
ruczn. i 8praw
 
ewnę
e ze szczeg61_ eych na dZIeń mlędzynar
dówkl Iwe s)"jskiemł. 
nem uwzględmemęm spraw gospodar. czerwone występy. Jak Się okaZUje w Na terwe woJew6dztwa wolyi1skle- 
u.r ch . PrzemówieD
e pOsła Bielickiego. o- sieci władz wpadły przy tym połowie go zlikwidowano KOK P Z. U (Ko- 
tv1&ll k 8 gor'!cym patrjot)'7mem. trafiło do grube ryby komunistyczne. Sieci, 8zcze munistyczny Okręgo
y . K
mitet. Par- 
prze oo.aDla zebranym. którzy pOdzięko- gólnie dobrze zaciągnięte w województ . . U k i ) A t 
wall mówcy huc:znemi oklaskaml Po je- wach wg b d . h i G ŚI k tJI Zachodmej . ra ny. resz owano 
dnoglośnem Przyjęciu rezolucji g6rnośl/ł- nęły dOb
 o I mc na .. ąs i z.agar tam kilkunastu komunistów. w tej li- 
BkJej rozpoczęła się dłuł.sza dyskusja w wynikami up z sensacYJnem !lieraz czbie 6 członków Komitetu a między 
której zabieraJ! gloll pp. Podlasze
8kl,. nimi dwóch kursantów ze specjalnej 
świ.ec
owskj, 
apolski, 
wiety i dr. Tem- . N,,: terenie woJew6dztwa I
cltiego szkoły dywersyjnej w Charkowie. Rów 
ptiki. Na wszelkIe zapyt8n.ła mówców 
ys- zhkwIdowan.o w tych dniach K. O. P. nież. na Wołyniu. zlikwidowano powia 
.kusYJnyc
 odpowiedzlai p. p08eł BUheki p. (KomuD1styczną Okręgową Partję towe Komitetu K. P. Z. 'H. w Lucku, Du 
wyczerpuJQ.co I przekonywuJąco. - Ze- Polską). bnle Chorchowle i Kowlu przyczem 
br.mle, które przyczynIlo s.11J znakomicie I Aresztowano 10 wybitniejsz)"Ch przy ares
towano w tych Q11ast
ch kilk.u- 


Str. I. 


8LOWO POMORSKIB - lIIelfzłel.. dnia 21 .arce 1121. 


do pokr'ze.pien1a ducha w tem mieście kre- zorjentowani, z zamiarem prz.ee.z.ka.dz.anla, 
sowem, za.końttyło się ok. ¥.?3-ej. to jednak poeel Szturmowl!kl w swe m 
W Nowem. treŚCiwem. dobrze ujętem przemówieniu 
Konferencja pOIIelska w Nowełn odby. uję.ł BObie w zupełnOŚci owe jednostki I 0- 
la 8 i O w ąa.ll p. Borkowskiego pod prze.. gól słucbał 1\ uwes. I wielk1em &acleka.- 
wQdnictwem p. Wojnowskiego. przy udzJ.... wieniem. 
le przeszJo 100 OSÓb. najwybitniejszyeh o- Następnie przemawiał p. St. leske z 
bywa.teli miasta. I okollcy - imiennie J&. Bydgoszczy o sytua.cji gospod.az'cuJ I fI- 
!rOszonych. · nansowej jak i o kon.ieuności noweUza,cjl 
Obszerny i bardzo treściwy referat o ustawy oro)'Da.Cji wyborczej i ustaw BO- 
E).tuacji g08podarc
ej kI &ju i o stosun- cjalnych. W dyskusji zabierali głos ks. 
kIl( h eana.c:yjuych Wi'....
U ku ogÓhU.'li\u dziekan Lo8iń8.kl, PI:Qboszcz Bierako\Vskl, 
zadowoleniu p. poseł Sołtyslak & Torunia. który po6łowal w czasacb zaborczycb i w 
Jako drugi o sprawach rolnych mówił La.ta.ch 1920 _ 22 na Sejm Ustawodawczy 
wlościanin p. poseł llieńkowski z Prza.s- do- Wacsza.wy, p. Stefan Tonnella I kilku 
nY8lA Jego trafne WYWody sPotkały się z inn)'cb miejscowych i z okolicy. ZebranJ 
uznaniem nie tylko obecnych na sali rol- podkreślali kbh.1eczność konsolidacji sze- 
ników, ale znala.dy odpowiednie ZI'O£um1e- rok1cb warstw społeczeństwa i domagall 
nie takie wśród mjeszcza.n.. sIę, by wywierano wpływ na Inne stron- 
Po jednogłosnem uchwaleniu rezolucji nictwa, ażeby pra.c:ę SW/ł w tym właśnie 
zawlerajlłC8j uchwały Rady Naczelnej klen.mku prowadziły i tern samem spo- 
ZwJę.zku LUdowo-Narodowego, uczczo.. wodowały twórczę. współpracQ celem wy- 
00 przez powstanie pamiQ
 poległych w brnięcia & ciężkiej sytua.c:ji gospodarczej I 
walce O Górny Sląg)(. finansowej. 00 świadczy o tem, że lud 
W Sierakowicach. waJk partyjnych ma jui do8y
. Lud zdaje 
Za.r8z po sumie odb).ło siO w sali Dwo- sobie sprawo z tego, że naLem naród t.rad. 
ru Kaszubskiego zebra.nie. w kt
rem bra- I wie dobrze o tem. jakie Bę. wyn.iJd po 
lo udział przeszło 400 osób. Zebranie zaga- WYborach. Skutki rozagitowania partyjne- 
ił prezes nllejscowego koła Zw. Lud. Nar. go okazały się już w poszczególnYCh po- 
p. Stefan TonneIJa. witając odpowied- wiatach, jaJ.. u p. 8l'68Ztowa.n1a. nowowy. 
niem przemówieniem przybyłych referen- branycb posłów do sejmików po
1a.to- 
tów i udzielając głp..u posłowi p. Sztur- wych, jednych za kradzież i malwersacje 
mowskiemu. Referent w 1
 godzinnym a gdzie indziej za inne epl"awki. Zwracano 
refera:cie omówił na.jaktualniejsze sprawy I również uW88ę na napływaj.ę.ce do nas to- 
naszego ż).cia państwowego. Pomimo, ie wary niemieckie a w m:czególnOŚci wyro. 
przybyli nA zebranie m. in. ludzie niezb)'t by tytun1owe. 


Nr. 72. 


- 


dziesięciu komunistów, a także rejono- 
wy Komitet K P. Z. U. I dwie jaczej- 
ki komunistyczne żydowskie w samym 
Lucku. 
Na terenie. woJew6dztwa poleskiego 
zlikwidowano w pow. brzeskim K. K 
P. Z. B (Komitet Komunistycznej Par- 
tji Zachodniej Białorusi.) Aresztowano 
w związku z tem kilkudziesięciu ko- 
munistów. Znaleziono proklamacje w 
języku białoruskim i żydowskim oraz 
inne dowody podobnie jak. w poprzed- 
nich województwach. 
N a terenie Górnego Ślłska zlikwi- 
dowano przed kilku dniami w Królew 
skiej Hucie K. O. K. P. G. S. (Komitety 
Okręgowe Komunistycznej Partji Gór 
ncgo Śląska) i K. O. Z. M. K (Okręgo- 
wy Komitet ZwiłZku Młodz
eży K?mu 
nistyczncj). Areszt.owano kilkudZIesię- 
ciu komunistów. w tej liczbie trzech 
członków K. O. K P. G. S. (Kom. Okręg 
Kom. Partji Gór. Ślą.ska). trzech człon 
ków związku Młodzieży Komunistycz- 
nej 15 członków Dzielnicowego Koml 
t.et
 Z. M. K. przyczem znaleziono moc 
bibuły przysyłanej s Niemiec: gazety 
komunistyczne górnicze. koresponden 
cje, okólniki i t. d. 


Kolejarze pomorscy na samolot 
bOjowy. 
z dyrekcji Kol. Państw. w Gdań 
S p ra uzdanie rachunkowe sku otrzymaliśmy następujący list: 
Dyrekcja Kolei Państwowych w 
Pomorskiej Ligi Obron, Powietrznej Pa
stwa Gdańsku l z której w październiku 
1925 r. wyłonił się komitet dla popie- 
za n.a od l-go Uatopada 1925 do l-go marca 1926 r.', rania wśród pracowników kolejowych 
Wpływy a poazczet 6ID ych OddziaJ6w I K6ł ocł.etJd oc! .um zujdujlłCycb .. w hu- na Pomorzu Ligi Obrony Powietrznej 
P. L. O'-P:P. w Gkru!e powyżel wymienionym kach i P. K. O. .,...... .. Państwa oraz akcji obrony przeciwga 
wyDmlYI Wpływ 0'6łn., w tymie o1a-elie . 17.026.47 &I. . d P T R dak .. z 
OddziaJ powiatowy i Koło mielakle o.. .... Kut.l.n. aarda-ł.,. zowej, zwraca. sit o . : e CJI 
w:Starofardzie wp!acily Da konto na- . T.nła1. tF\ał.a awNł1I ..17"11I 6.000.-.. uprzejmł prośbą o UIDleszczenle w 
.zej inatytucji . . . . . . . . . 4.387.34 zł. 23 026 7 ł Ich poczytDem piśmie sprawozdania o 
Oddział powiatowy I Koło miejskie . .4 a. wyniku akcji na powyższe C . ele. 
w Tczewie . . . . . . . . . . 1.531.09 ... R bod 
Oddział powiatowy w Grudzł"dzu. . 1.100.85 .. oac y
 Wychodzą.c Z założenia, iż jedynym 
Oddział powiatowy w 
polnie. . . 1.100.- .. Złnrotpowyłet wymienloaych..ozc:hodcnnDOlIa: I b zb órkl S , da. 
O ddział po wiato..... I Koło mie ! .ekie dm . b . ł- i ra.cjona nym sposo em i . 
w Swieciu . .n
 . . . . . .. 769.91.. :ng=e

'm 
=1c;.:u'::: tki aczkolwiek minimalne. &ato jednak 
OddziaJ powiatowy i Koło mieickie kacji a Kołami P. L O. P. P. aa Po- stałe. potrł cane automatyc
e 00 
w Nowemm.idcie . . . . - . .. 700.-; morzu Wa& zaopatneDia ich w po- miesiłc s poborów pracowników za. 
Kolo mieia\cie w Che1miy . . . .. 689.-.. trubny materjał . . . . . . . . 2.533,26 zł. l . ch zgod 
. Komitet zwrócił siO do o- 
Oddział powiatowy w Gniewie . .. 600.-.. utrzymanie pereoaelu biuroweflo ł"cznie VI 
OddziaJ powiatOWT w Kołcierzynie. 550.-.. z przyję
 na nu trwania prac zwi
 gÓlu fun1reJona.rjUSZ! kolejow'y
h s O- 
Oddział powiatowy w Kartuuch .. 375.-.. zanych zlikwidacl, dotychczuowych dnośnł odezwę.. która to akcja .dała 
Kolo PracoW1lilr.6w Kol Parowozownia imprez kwutowych trzeci, al". . . J.027
.. wynik. na.stępujQ.cy: N ogóinł liczbę 
 
"bdr:aJ . po 
tO (! . . w. T
oIi : :: =,75.. 
 mał-rla' ) a propaCancło
fo (wy- ££A_ .. 16500 pracowników (bez terenu W. M. 
.-.. data zwrołJIy . . . . . . . .. ....... ł 8 .553 &ob y 
KoJo mieJ.łde w dyni. . . . .. 2404.-.. 
ofi udzie10M uczniom Cywilnei Gdanska) zadeklarowa y - O 
Kolo miejłlCO_ W lliewfeor1. chelm. 164.50.. Szkoly Pilot6w w POZD&Dia. pocho- czyli 52 proc. datki miesięczne do kot.!. 
kwoty drobIle ze aidadek czJ o1nkich d..z.tcym z Pomoru ... . . ., 220,-.. ca 1926 r. w wysokości 6.076 zł. . Kwota 
z poszczefólnych K6ł . . . . . . 1
.69.. zakap Iprzęt6w biurowych Q hiurek albo a- 
aubweucje J dary . . . . . . .. 767.60.. I kuy ogniotrwaJej) . , . . . ., 300,-.. ta nie jest jednak. stałę.. każd Wlem W el 
za IIpJ'zeda.ae w .zkolach nalepki bA lawutycje epowoclowan-: zmian" lokaJu ha się w zależn
i od Or&ZQW 
zenyty oraz wycinanki lotnicu zapro- DA biuro , . . . . . . . . .. 163.09.. ilości praoownikow nieetatowych, cho 
wadzolle dla uchęcenia mlodzidy do wup premij wylOłlOWanych w ..Pa- ry ch którzy wówczas zamiast plac 
modelarłlłwa Iotnicze,o . . . . .. 381.GC.. dełkach Szczękia.. ....... 30.70 -' . 1 k ku cho 
za sprzedane brOllZury i czuopisma wydawnictwo ..KliUi Pam]"tkOwej" . stałych otrzymują &aSI e z 
lowcze. . . . . . , . . . .. 82.20.. (wycIatek zwrobly). . . . . . . . 3.457.80.. rych oraz urlopowanych bez poborów, 
za towary pozołlł. z ..Pudełek Szczęłcia" 36,70.. W których ._ wypad kach skladki . się 
k-.... bl zk6 l ..Ju . 0,61.. I'Ozch6d . . 10.392.35 zł. loIU 
z --'7 zapomoc" oc w e...... W . e po trAC&. Za P rzeciętny wpływ mle 
i pięciozłotowych . . . . . . .. 40,-.. "-'- ad """ ...",,.,. _I Y 
wplywy za bloczki rachuakowe Iprze. Stan kaIOwy w dni. 1-.... . b6;J r. 46._'........ sięczny uwa.i.at można kwotę potrąco 
dawane w reałauracjach łonm&kich . 495.-.. StaD kuowy w dnia 1 marca 1926 r. . 59.061.19 &I. nł W styczniu rb. wynoSZłCł 5.589 .zł. 
z powymefo lIpJ'.wozdania WJIIika. te akcja prowadzODa Da necz lotnictwa P:ObJde
. cłomale 60 gr. oraz 608 gold. 405 fen. od. koleJa- 
na Pomorza coraz to wydajnieluefo poparci. ze łlłrony epoIecze'6-łwa. a poparcie to nnęll:.ay .. leszcze, rz y Polaków. utrudnionych na tere:- 
.koro Zan"d P. L. o. P. P. przy.tlłP i do urzeczywi.tnieni. ewych zadU na tereme Pomona. Do k A b. ł go ro- 
W myil ostawo nakreśloneflo proflramu bowiem f.ał.... ae...a.. .. te...ale ..u.,e .Gj.. nie \V. MiastL ouca u leg e 
.WEtwa. nim E.staDił . illerwu71D rz,dEl. .. .t..n.al. . p..........I. CFWł".j SzlIeb ku wpłynęło do kasy dyrekcyjnej 
Ked.a.lł6. LełDiltz
c" !dór" P. L. o. P. P. otwler. w połowie roku bletllcefo . Gra.zl,.z.. lł.756 zł. ł7 gr.. oraz 40.058 gold. 27 fen. 
Ka .ner.,,".t.I,.I. projelIta teg. pGtn.... ... !te..Ja.l.j 11,001 cał.DI'. ".cllClc. Z P ieniędzy zebranych w ten sposób 
't.al....I. ..ide,. .Iesl,c. p. 50 .....,. tJ'ł1lle. ..,.... cal.......lc.. 926 k ....- to k ta 
Spr.wa ta lełlł at nadto paJ"c" aJbowiem Zan
" P. L O. P. .
 nzpOrz,.z. .lteaal. 1711. do kobca. roku l , tv. a wo 
15,423,19 złotymL która to kwota wyłlłarczy zaJedwie bA pokrycie kontów awl'lanych a anacbomM- wyniesie około 82.000 zL i 11.000 guld. 
niem projektowanej szkoły. Przyczyn" tello led fakl awięaieaia alokowuael w Pobki.. 
anb MedIo- zamierza Komitet nabyt samołot bo- 
wym - ZDaiduj
c:ym lię od kilku mieaęcy pod nadzorem "dowym - .-y w WY80kołc:l 34.638.00 zł. Jowy Im ienia kole j . arz y pomorskich I 
Re.ztull\CIł za! c:zęU .alda w wyeokołci 0.000,00 zL Zarz"d pftftDaczył .. wyk06cuaie falach. . 
i wypo.atenie techniczne Polakiefo Instytutu AerocłyoallllcZDefo w Wanzawłe. .. .. ofarować go armji polskiej, reszto u 
Katdy zatePl. prag
cy dopom6c: nam w kk dOnio.łei dla lotnictwa nuzeflo uCJ! zapewmal"ce, funduszów prz ekaw na cele obrony 
nauym formacjOf'D oraz powlłailłcym w Polsce fabrykom alnik6w lobUczych do.konale wy.zkoło.ycll P rzeciw g azowej. 
mechanik6w, winien zapiłlat aę DA człollka P. L. o. P. P. 
T,IKa ł. 're
 z.peldec ...i..., ..Ił al..tet, ta. cz..ą.- Jazc.. btutret.. ..taJCQID Pod.ajQ.c powyższe sprawozdanie do 
"ru ItrzJ'cz,.uf ai, d. st..n_l. rełzl...,. 
n..,.ł. I.talcz.,o. ta. ..t,i..,.. u.. .,
.- wiadomości publicmej poczuwa się 

:C:
::':U::
'.' te. It,dzi. ..ó,' .,.ta-łf Ucz.. .......,. ..osl..ał,da ....I.tł. .. .ltroa, Komitet do miłego obowillZku podzię- 
kowania tak ofiarodawcom, którzy 
mimo awych skromnych poborów nie 
zawahali alę dorzucit grosza na c
le 
obrony Ojczyzny, jak. I tym wszystkIm 
którzy w Jakikolwiekbądt sposób przy 
czynili siQ do tak znacznych rezulta- 
tów całej akcjL 
za Komitet: 
Prezes Dyrekcji Kolei Pai1stw. 
CzarnowskL 


Zarząd P. Le O. P. P. 


Budujemy , 
domymiBSzkalnB 
murowane, l: oddaoiem klucza, 8-6 
pokojowe l: pokojem dla słutąct'j. łllzlen- 
q, plwoiq 1. t. d. za 13 do 16 tys. &I. 
Przy większych kolonIach 
mo111wojC znlłkł. 44:Jł 
Wiadomości udziela przedsięb. iot. bud. 
Jn Broda, TOFOOiu. Koszarow,l3.
>>>
Nr. 72 


.. I 
lILOWO POMOBSKlE - Dledziela, dDla za marea 11ft. 


Z tycia. 


Podatnik uciskany ze wszech. stron za 
wiele i opłacający tak horendalne odsetki 
musi 
ię wkońcu wyczerpać i przyjdzie 
czas, ze przestanie płacić zupełnie. 
A co wówczas będzie? 
Nasze życie gospodarcze jest zgangre- 
nowane: Ile to nieuczciwości, niedoLrzy- 
mywama umów nie mówiłC już o niedo- 
trlymaniu terminów zapłaty. W interesie 
całego społeczeństwa leży, aby w to życie 
gospodarcze wnieść nieco zdrowia i prze- ać tych starych uczciwych zasad ku- 
pieckich, a przykład musi przyjść zgóry. 


Przedew8zystkiem należy zerwać z pobie- 
raniem owycb ł proc. kary za zwłokę od 
nieuIszczonych na czas podatków. Jak mo 
żna karać obywatela zato, że bierze więcej 
jak 2 proc. miesięcznie. kiedy państwo i 
komuna najspokojniej drze z nas ł proc.? 
Całe spoieczeństwo. a zwłaszcza sfery 
kupieckie powinny zająć energiczne I 
zdecydowane .stanowisko wobec gangreny 
toczącej nasze życie gospodarcze; powinny 
stale i bezwzględnie zwalczać wszelk'ł 
ujawnion'ł nieuczciwość, bo inaczej to ży. 
cie rozprzfgnie się zupełnie. X. 


Kryzy! gospodarczy pochłon'łł już nie- 
Jed!l' ofis!ę. a Co dzień niemal jesteśmy 
św
adkaml ł:ulny dalszych egzystencyj. 
Kazd
 
 kODleczności 
raniczył wydatki 
do mlnUllUm. ł łamie 8o
ie głowę, czy ie- 
!lzcze ,nie mozn
by w tej lub Innej formie 
CZeg.os 
SZczędzrć lub w 
n lub ów sposób 
cboe kilka g

szy zarobIć. Życie stnje !'Ię 
coraz 
dl1l.eJsze a widoków na rychłe 
polepszen
e Plę syt
acji jest niewiele. 
W .Ui
lch okolicznościach każdy nie- 
przewidzIany czy niekonieczny wydatek 
lm
m na. myśli wy
atek. którego przy do- ( 
breJ wo.h stro
 zamtere800wanrch można 

ylo ulllkn
ć' Jest przykry i bolesny. A 
 
rycie, często b
zwzglc.:dne, nie szc7ędzi 
Mm rozczar?wan i zgrrzot, walę,c obu. O traktat polsk9 . czeski. syiki d() tegot ma v..Ya8Dą
 na deklaracji 
chI 
 w cłn\łlach naJ cięższych i Jrzyspa- . Cel.em usunięcia trudności, jakie wyło- NaJetooścl cdne. obUczone wed:u8 prze.pi80v.. 
n.8Jł)c wydatków właśnie w czasie, gdy mly SIę podczas rokowań bandlowych mię- tłt8W&k taryfov..
b. obowiąliUjących w dniu 
nau} t.e Jest najmniej pl
lyjellJneU1. A ba- dzy Polskę, a Czechosłowacj'ł na tle im- zglQ8Zenla Lo\\"ał'U do odprawy pobit'ra sit: w 
raCZ naiwięk
Zy płacę. zwykle ci ekono- portu produktów naftowych _ wyjecbali ciągu ulgowego tenDl'q'U. 1 to w gra.o;Cl.IIych 
micw'e naJsłau
. Wspomnę tylko ów do Prag . i, jak J UŻ donosilism y. pp .: d y r . Pe - urzt:d8rh celnych w Ciągu 6 dm po dok0D8 
t taln y w' nalb ek ł k nlu odpl'awy c:ehwj. a w wev..nt:tnnych unę- 
aJ. 3 -proc. ary miesięcz- płowskl, dr. Bartoszewicz i dyr. SkiDińskl. d
h w ciągu Ił dm po dokonaniu od4:Jrawy 
nie za z"' łOl\l pcdatkowe i opłaty komu- Do naj poważniejszych trudnóści należy ('mej o Ue v.. c
gu tych terminów BW'Un8 
nalne. sprawa określenia własności technicznycb n:e uiś.oi na PtDo6c! v..ymiena sit: je "'.edhlłl 
Lpży przel!r mnę...cipkawy dokument: półproduktów naftowych, które jako takie przepi6ÓW I stawe.k t&l").fy celnej obowląz'Jją- 
phlłno z "yrekcji Kolei Państwowycb z mogłyby być wwożone do Czech bez da I cyc h w dni.u v..plocenia. W "'Ype.J-k
h. k
y 
Gdańsk
 a brzmienie jego jest następują.- za niskę. opłatę. skarbowę. - dla dalszej towa.ry po nadejściu i zrewJ,d()wanju są pru. 
ce: "Oma 27 Ctlerwca 1925 nadał p. 
. N. przeróbki w rafinerjacb czeskich. Najwię- chowywa.ne w prywatnycb akladac:b celnyclI. 
w Gm
wk()lwie pod adresem Szan. Firmy ksze trudności mamy do przezwyciężenia pobiera sit: clo wedlug ta.ryfowycb st.a.wek. 
w migonie 18-iO;}1 P. K. P. za list
m P rze- w sprawie nafty destylowanej. która, Z g o- !akJ:e obowią.7JUją w d.nd'U ui8ZC
enJa. Data z&ś 
d. . d . przek&Zan!a 
aru Ulg J"SLl)!\or...fWJgO u
u 
wozowym Dr. 16i2 pTlRsrlkę ospy luum o me z ZQ. amem .strony czeskiej - musia- 
IDego do WUł:GU W8WDętrznegO jest hM ma- 
wadze rzeczywistej Ił 190 kg., któr
 stacja łaby być sducznie zanieczyszczona, ażeby cze-n:a. 
X. wyda.la Szan. Firmie za opłat
 prze\\"0- ra"łinerje czeskie mogły jfł przed rafinację. Odpraw. celIUl bagała. 
bodq.ą wypad- 
źnego w kwocie zł 7800. Należytość prre- jeszcze raz ..destylować... Co do warun- ki, i.t dost&.!;cwny 
 _granicy bep.t. nie be- 
wozowa obliczona według klasy VICI staw ków technicznych importu benzyny suro- d.xie podjęty. paLOEI'aje cz.as d
'Utszy bez re. 
ki 53 gr. za 100 kg. wej i destylatów olejów to poglądy obu de- \'\;7.,)i cewej w oc.zeldwan1'11 odb:orcy. M!inl- 
Pow y ższ y W y miar prz ewotn ego był legacyj daią się bardzo łatwo pogodzić: 8te.r
L\\'O Sk8d"bu wob£,c r.ą!ytań. ja.k dlugo 
Rzę,d czeski, stoj
c na stanowisku kar- taki baga! uwee poz.ooIs\'\"II.Ć Di6
1dowa- 
mylnym. Do ospy zbożowej Zastosować telu ci.eskiego, chciałby ułatwić przywóz n):Il1 wyjaAoilo dnia 20 lu
 hr. iet 
t 
jako produkt przemiału zboża grupa 13 oleju parafinowego z Polski kosztem ogra- IIIO'!e pooosta.wa.t DliezglOB7JOl1ym do 
r8IW)' 
taryfy to\\-.al"Owej część III str. 41. nale- nicze . nia im p ortu dest y latów. Te g o rodza j 'u cemej JM'zez OZ1ea"y tygOOJl'ie I tylk() po u.p.y. 
ł to at kI V . od ia.d . . ",....ie tego teI'łI1IDu lU'Zędy celne wiooy Z8J'Zą- 
ta o zas SDW Mę l pow ająceJ P olit y ka po ważnie kolidu J .e z interesami 
odl ł śc . G . k X 97 d
 za.tat,;i8ll1ie oz)"%Ino{.cl celnych z urzędu 
eg o I mew owo - klm. s.taw- naszycb rafineryj, które dąŻł do W}'Wozu za pośrednictwem kolejowej ajen:ji celnej._ 
ka 105 gr. .za 100 kg. Należało pobrać \\ sku produktów ostatecznycb. Kwot, WYWOZOWL W myśl" roz.pomąd2.eil I 
tek tego (waga zaokrę.gl. X-IOO stawka) Tutejszy k8,rtel naftowy pragnie dojśĆ 13 Fpe.a 13 pa;M'zieJ'II.:.ka. 10 li8Iopada i 9 gru- 
- 15000 XI05 - 100 - 157,50 zł. Niedobór do porozumienia z kartelem czechosłowac- dnia 1925 r., wyd80Ilycb pl'lZeo:I MilDilSltrów Ska.r. 
kolejowy wynosi zatem zł 79,50. kim. Osiągnięcie takiego porozumienia bu. Pruulyslu.t Handlu I Roinlctwa :DWrot 
D)7ekcja Kolei Państwowej wz)
a etc. przyspieszyłoby moment zawarcfa trakta- da następuje Pl'll:Y wyv...oz.ie W)'robó'W wł6- 
Oczywiście dopłata po. 9 mi&4cach. tu handlowego z Czecbosłowację., gdyż w kie.Dni.c:zycb, odłe"'ów t.eJe.z.nrc.h.. maezyn I 
gdy ospa dawno sprzedana a cały zaro- drodze wzajemnych ustępstw usun
łoby n
.zi rolniczych. W z:wiB,1.ku z temi !"OZ- 
bek na niej nie wynosił tyle., ile ów ..nie- dotychczasowe trudności. Zaznaczyć nale- poNl\dwniami Depa.rtam.ent Ce.lny okólni. 
dobór kole J .ow 'Y ". - Cz y ku p iec może i ŻV , że rz"d czechosłowacki uzależnia swoję. Idem z: dlnia 20 lutego br. L. 1630/IV/26 z:a.rzą- 
J y P d'Ził, te strona płocąca na'etoośc! oelDe za 
powinien odpowiadać za błędy urzędni- politykę wobec traktatu handlowego z 01- s.r-I"O'\\''ftdza:De z z:egranlcy tow&ry ł składająca 
ków kolejowych' Czy w t.a.kich warun- skfł (w sprawach naftowych) od stanowi- kwit wywOlWwy. wiDma na deklaracji celnej 
k.acb kupiectwo moZe się rozwijać? ska kartelu rafinerów czeskich. Porozu- za.znaozyć unenie w sposób lIM\.WUjł\CY: 
Inny przypadek. Bank N. N. pożyczył mienie między obu kartelami jest tem ła- ..skl&dum kwit. wy"W'«lXTWy urqdu eeloego 
kupcowi kilkaset zł, które częścfowo spła- twiejsze, że rafinerja Himmelbauera, kt.6- w 1& Nr. Da aJ- 
cano. P02ostało jeszC1e 100 zł i około łO zł ra przerabiała poza kartelem des
ylaty Ja- m
. data, poópW..... 
procentów. Kupiec czeka na wyciąg konta. sła i ..Gali
ji'\ przystąpiła wreszcie do kar- 
tatuty dod8
ch 
łat &\rogowych. W 
czy mooitum Zami-3st tego odbiera skar- telu czeskiego. my..l roli
d.z.eDIia z: d.n.i& 16 lu'te80 br. (Dz.. 
gę 
dow'ł ;ł,'1liesion'ł naturalnie za po.. Ugoda między kartelem tl0lsklm aczl" U. 
. P. NI'. 25. poz:. 119) Btatuty o oplatad! 
średnictwem adwokat&. Koszty wynosą chosłowackim .us
nęła
y dzll
'ł konkuren- 
Jalnycb ł dooatkowycb z

: 
 
odraz ł :30 / cję niektórych rafmeryJ polsklCb na rynku wych. y,'PI"OW
 p
 10 
.}
Ia
';:: 
u z ca . czecbosłowackim, które zwłaszcza przy na- De na 
t.a.W'ie UBta
y Z&'--" r.. 
T
 to pńyzwyczajono się d! nieUcze- fele przelicytowywały się w niskich cenach. o 
udowle I otNyma.n: dróg pubh(!ZDYcb :.. 

a Sl
 czy to z etyk
 czr z .000olnIe przy- Doszło dzisiaj do tego, że ceny płacone w t
'.
(J\\I
ąwP
ie:tu 1: 
eeamt 
. Jętami zasa
mi kupleclue
I1l. - 
słowem Czecbosłowacji za produkty. naftowe Sł 


ka.rOOwYCb. 
wyglę,da 
lslaj w D&Szem zYC1U gospodar- tak niskie, że nawet pewne róznic
 kur
o- Prolongowanie term1Du IUI l1łgowlI 0IIpra. 
ezem tak, .J8:k gdy
y 'io nie potrzebowano we nie ułatwiają zbytnio kalkulacJi.. DZle- '"' celDlł towar6w. Termin 15 m
. br. wska 
Uczyć z D1ki
 I. D1c
m. .. je się to pomimo istnienia konwencji eks- za.ny w fi l l"OZporządu.en:ia z dlna 22 &ty
 
Przykład Idzie zgo
. N
Jr67:Dorodnie.j- portowej, kontrolowanej przez kartel naf- Na ml,dzyD. wyat.w, drzeWDł- 
IIZ)'ch podatków nagroniadz.iło Się tyle, ze towy . 
pytając się w kasie podatkowej. ile w tym I .. - . Iw Dnie. 25. b. m. wysłano do Medjolanu 
miesiącu masz do zapłacenia opłat, na & Komunikaty Związku Towarzys eksp0J?-aty p!lskle, które bogato ilustruJ'ł 
'W1lO otrzymasz mylną informację. Płacisz Kupieckich na Pomorzu. rozwóJ pols
lego leśnl
twa. oraz obróbki 
to co ŻQ.dajQ., a na drugi dz.ień już przy- Prze I dawki taryfy celnel przy od. drzewa.. Stwierdzić mozna! ze eks
onaty te 
chodzi komornik fantować za taki czy o- - wie łrą ar6 DeiJart
 ceł w okólniku zebrano ze w5zystklch najbardziej charak- 
'W8.ki podatek, który przy płaceniu pomi- :n dni6 1;'futeg
. br. L. D. C./1212/I1/
 prz:ypo- tery stycznych. o
rodków leśnyc
. Daiz'ł 
ni to N I oczywiście ł proc. kary za rmn.a te prz.y odpra.wie towaa'ÓW OOowit\.wje, one bez wę.tplema zagranicy pojęcie o nB- 
ę ł k I koszty egzekucji następujące prze.p1sy: Cło Il1I.lety pobi
 szych lasacb i produk
ji d
ewa.. Jest to za- 
ZW () ę. .. wedl tycb przepisów 
k t&l'yfy cel. sługfł komitetu orgam.Z8cYjnego. na które- 
Od CZQBU uzyskania nIepodległości U j - nej. 
k.ie oboWTiĄwj8. w dni'll r.gIoszeoia to- go czele stoi p. lan MikJaszewski, dyrektor 
mieliśmy zbu.rz)'Ć. ca.ły szereg eglys
enCY, W8.l"U lIIrZęd()wi cel.nemu do ooprawy! o Ile sa- Dep. Leśnictwa. 
ale zbudować - Jak to n
m trudno. A Je- mo praez sit: epocja.lne rozJXll"Wrdieme w 
 lednocześnie komitet polski, chcąc spo- 
żeIl okiem krytyka spojrzymy na n
 wje mniany pr.rop.'
 lub stalWek wyT&tDie pularyzowaĆ na wystawie w Medjo!anle 
stosunki gospodarcze, to przy tym, 
Wle- lilie stanoWi inaczeJ- p.rrzy przesył.ka.c.J.1 JOOZ- I oraz na kongresie leśnym w Rzymie stan 
d.zla.łbym systemie niszczenia, dziWIĆ 
ę towycb miaroo...aJllą dla, z
a.

 polskiego leśnictwa, wydał w języku lran- 
trzeba, że u nas jeszcze jest tak względnie pi8ÓW i.stawek taryfy ce
a y który u- cuskim broszurę p. t. ..Les forets de Polo- 
dobrze. Ale powoli b
dzie go
j. i w!dootD.IIODa na st
'PI
 €ID)U o

iŚci8 pav.e- gne". Broszura ta obejmuje 20 stron druku 
Wszystko m& bowIem swoJe gran ce. N
 pocztoWO. re ny 


DZIAŁ GOSPODARCZY 


Sprawozd8l1le 
. targa Da trzodill chlewIUl w '1'oru1l.lu 
. . Jl'loł lJ marca J926 r 
Notowania rzetDi mieJskieJ. 
Spędzono na 1 arl!owicę Miej5kll Vrzy Rzdn 
22 tuczników. 69 ""archll'k6w, Ci9 prosili I. - kozy. 
P.acono: 
za 'winle tuczne 50 kM. 
'iw. wa" 
warchlaki ponit. 35. . . 
. powyt.... . 
orosięta za paro . 
kozy za sztukę 
Glelda adafłslEa. 
Notowanu lima 
6 m..re. Jm 


72-7& 
5O-łiJ 
6
75 
-
 


J 


Zlot, 
c.yll la 100 a,ei. 152.42 zł. . 
Do.ar 
Marki ni
mieckie 
c.yh za 100 m 1&8, zł 
Ber1ha. 


Str. 7. 


zł 


. 


. 
. 


. 


14,75 
518 
123,50 


5250 


Poma6skJ targ na bydlo. 
Ul'ł.dowe .prawomanle targowej Komisji 
Notow.Dla cen. ' 
p o zn a fi, dnia 

. 11..;"" 
"ędzono wołów 12 
buhaj' 11 kr6w. 135, bydla 228 świn 425. ciel. t 
413, oWiec 
 kÓZ -, Raz
m 1118 zwiu%4t 
Ceny loco Tarl/ow'c:.o POlna fi I,clnle I ks
t. handL 
Pr.ac0I10 u lIG kg. tJw. ..al Ul 
lo II:. L .. I t\. 
"ajprzedniejszł: cielęta tuczne - .. 110-116 
łrednio tuczone cielęta i najpra. ssaki - 
mn'eJ tuczone cielęCa i dobre ssaki 98 -100 
liche ssakl-. . . - .... - 8J -86 
SWINIEI 
pelno)tuęslste od 12G-150 kI! i"w. walt- -1. 
pełnomio;siste od 100-120 kI- 2'1"" wali' 154 -1515 
pełnomięs1st.. od 1I1J-1oo kl!. tyw. wall' 1-68-152 
mięsiste 'winie ponad 80. . . - -142 
macIory I p6ine Ilastraty . . . - . 130-150 
Przebiel larl!u bardzo o&ywiony, 
Giełda poznańska. 
a .. .6 .Od'l;a 
O r. 
Pap.lery pronnto"l 
3t · - 4 fO Po
nan"k1e lI"ty z.."t."""e przedwo 30 - 
a" L- dolarowe listy "ozn. Ziełl1stwa KredY'u_eIO 
- - 375 (za l dolar.1 
łIo -liscy 
bo
 1'ozn. Ziem. Kredyt. -5&0, 
50 o Potyczka kon\\ ersyjnll 0.34 - (za l złot 
Akcie bankowe: 
Bank Przemysłowcu.., 1-,1 em 000.- 
Bank Zwi..ku "'półek Zarcibko,",ych I-XI em.4.- 
Akcł- przemy.lowel . 
Akona l-V em . 
Barcikowski R. I - VII em. - 
Cdntrala 5kur ł- V e.. 
Hartwl" C. ł-VII em . 
l.uaIeld-Viktorius l-III em 
Dr. Roman May I - V em . 
J.ozna"5ka 5p6lka Drzewana.I-VII em . 
.,Unla" (da..n. Ventzkl, ,-II. en\. 
Wytv..ornia chemiczna I-Vł em 
Tendencja bez zmian, 


Wtłl.
 . 
Dolary :t. ZJ. 
Dewjz, 
Bell/la 31.117 31,115 
t10landla 317.50 S11.30 
Londyn 38,SU. 31159 
Nowy Jorłl 7,90 '7 92 
"ary t 17 67- 1714 
Pral/a 23.46 23,52 
:SzwaJcaria 15l6': 153.OG 
Wledefl 111,12 112.10 
Wiochy 31.82 31 00 
I procentowa potyczka konwersyjna 
5 procentowa potyczka konwerliYlna 
10.procentowa potyczka koleIowa 
CI- proc. potyczka dol - 74.50 -74,75 
Akcie: w złotycb. 
Bank POiliki 4I1,OO-47.
 
Bank Handlowy. 1 64-1,75 
Bank Zachodni O. -0,85 
Bank Zw. Sp. ZarobI&. O. -400 
Nobel o, -1.30 
Li/pop o. -0,53 
Modrzelów -. o. -t,95 
Ostrowieckie Zakład, .4 35 4,50 
Rud.ki O. -O 77 
StarachowIce o, -0.97 
ZIeleniewski 0.- -8.00 
!yrard6w 7,aO - 7.95 
Haberbusch 4 - 5,00 
W. T. f. Cukru -. 0, -1,90 
W. T, K. Węl!la 0, - 2,15 


. 


- ulica I nr.: - 


-00,410 
o. - u.80 
-0.20 
0,20 
.0-0,1 
.18 
-0.22 
-3.50 
-0,32 


..p.. 
kup. 7.88 


31 BO 
316.70 
38,41 
Uli 
17.61 
23,40 
152.29 
111.55 
31115 
- 110.00 
3400- 
- 12&,Ot' 


Do Um
n POUlOW2g0 W 
______.______...__._ . 
O Uu
dn PO[
OW2DO W ... 
Zamówienie. 
NlnleJszem zamawiam wychodz4ce w Toruniu 6 razy w tygodnIu ..Słowo 
Pomorskie" na ł\wlecieA 1926 r. za 2.80 zł. włęcznie opłat pocztowych. 
Gazetę odbierać będę z poczty - proszę dostarczać pod ponitszym adresem: łf) 
Należytość za prenumeratę proszę ścilagnrać pnez listowego. 


ulica I nr. 


Miejscowośł: - 
- Nle:;tosowne wykre'łi
 


Złoty 


Giełda warna.aka. 
2. "n... 21i marc;a J!ł.6. r. 
uaaL sprze'. 
7,go. .p. 7,112 


, . . 
Zamowlenle. 
h d:z ee W Toruniu 6 razy w tygodniu .,Słowo 
Nlnle)szem zamawtam wy
 ;26 tł r za 8,
8 zł. wł4cznłe opłet pocztowych. 
Pomorskie" na II 
 warta
 _ pro
zę dostarezał pod poniższym adresem:-) 
Gazetę odbierał bę ę z pocz Y t P ro $ z'" ścj"lfnlłć przez listowego. ' 
Należytośł za prenumera ę -.:"10 


............- 


imię I nazwIsko - 


hnl
 I nazwisko 

 liejscowo

: ---.....--. 
-) Niestosowne WJkrełli
 


.. 


Kwit pocztoWY. 


Kwit pocztoWY. 


. 
Zł ...............- 
. p . .ki;g
;'za II liwartał 1926 r.odebrałem,co 
;tutem pl"ledpt
ty ..5ło\\oa omors 
..iniejszem potwu
rdzDm. 


Zł. .....__.................... . 
tytułem pnedpłaty..Słowa Pomonkiego" za Kwiecie" 1926 r. odebrałem, co 
niniejszem potwierdzam. 


. 


, dnia 


dnia - 


_ 1926. . 


...-.-....- 


... 


podpis I 


1926. 


podpis. -.-
>>>
łr.s. 


( WIADOMO$CI 


sz.OWO POIIORSKm 


niedziela, dnia za marca 1921. 


ZBLISkA I ZDA LEK A ) 
Pienitdze te morderca 
omo zakopał. 
Podobno jednak W71Ilienił on w pewnym 
banku we Wrr.eszau 100 rok. niem. na 
guldenJ gdańskie. 
Badłet ID. 
J'. 
KoAcien:yD&. Na O!Ita.tm.leDl po9iedrzeoiolJ 
Rady Miejs11;lie-j ust&lono buoMet miasta lUI 
r. .1
c w smnDI9 227,97'&,.15 11II. w dochoda.cb i 
rozcl1odUlh.. Z sumy tej iJII'ZY1P8dIa lila etat Ma- 
gistm1Ju 8;..&37,18 z.I., 
 R'ZeI!ui Z1.5:r1:n zł.. 
i et.a.t Eleikit.rowoi 113.000 zł. 
:l;ycIe lIŚW'i8towe w BrusaeJa. 
Bruay. Od 
 azasu \V D8SZej ws
 
sł)"SZy się ut)sk.iMWRiB. te '\I\'ISZ
"BłJde k611ka 0- 
swi:al.orwe ipią.. Otó! 
ę ośwtiadoazyt. te jesl 
to m)"MK! tJWt
nie. 2;y.ore ośw.iar!O\\o
 '\II" 
lJ.J1u
'Ch wre. kipi. Leocz to WSl)-etko odtb)"wa 
ETię oicho, bez 
 relkJem
'. Najt) "'ol. 
nit'jsrom kóbkJ,em w BII'IJM,("Ą joa.k si-ę Maje, 
jest dotyd\('J'l'35 TeaJtr L1JIdowy. :Xjejednokrot_ 
11'
 P-itt w'} stM\iooł uł;wOlj' soontjo('l1Jfle. u.rzątlza.1 
\\szel1k:e ocbcho:ly na.rodo\\
 np. obchód pow. 

Ian:.a I !stopedowegi i f'OCl.
 Boleelllliwow- 
ską. a w !1r1!;1\J U bln. \\')
:al\\;i.ł .na _li p. Bru- 
Bk.iegoo .,Pal/kę Marle.jG". R('t)
'I81 7Jnan)" 
}ut n:a«n ze sweJ d1Lia-laoLooŚol.i i ofiarnej pra- 
cy niestrudxony na tetro polu dJme:ł8lOZ, p. Edw. 
ChmllllTlJliski., nwu
ore-ł. W)"8tępm\"Gły 32 o- 
soby. W)kcmauie było 1.8Ik na
UII"8J.ne, te v.-:- 
diw\\"ie pOoI'll8zeni byli do łez. Amatorzy '\\y- 
\\ią;za.li się 
 sw),h ról narl pordmw maka- 
mimoe. Sl1koda ty'loko. te "'. BI'lIS8cll m8lIl1)" 
,,,;e-tktJ. ospa!ość. r-;a S!I!\Ii było wpI"8lwdrz.ie kIj]- 
karll7ieEoif\t asób. 1001 \\"j
k.9.rość 1ouJteJ8Z
 0- 
m IW6JI.elstW& v.ooocrznie z bro1ku C28--"IU \choc 
b)'1a to' n'iOOliela) lWJlIIJ&ZUIa b} la loOSlać w do 
mu, A !"lkoda.. . 9.1idlZic.l.:.by '\I\"&}S('Y. te przy 
dobr.)ch cbęcNld1 motbna pokonać wszelki
 
trutdll'Ot!ci. Lec2 w pracy SW1!j Tea!r liczy taa. 
pomoc m.ie.jsoo\\-ego ob}v.-8Ite'Ist'\l\ a. Jeśli do- 
rc-b1m) s1
 u.oołu
 grosza, motem). "
ć 
k6tko OO'Wt8Lov.e, bo i .ono się głrn'li, '\1\ jaki 
5jpOSÓb '\\")bmąt I kłopotów, mco kupić ksiĄ- 
żkę, z:aro w)"Dająć ko6tJoUD13', czem upłacić 
'la sa.1
... 


Nowtakf Z WeJhenwa. 
Wejherowo. We. wtorek 23 bm. od- 
było się w sali ratuszowej doroczne walne 
zebranie Tow. D.yt. Ludowych przy licz- 
nym udziale miejscowej inteligencji Prze- 
wodniczył dotychczasowy prezes ks. prof. 
partvka. \V wstępnem 8wojem przemó- 
wipniu podniósł ks. prezes w dobitnych 
SłO\\8Ch znaczenie pracy T. C. L. a zwła- 
szcr.a tu na Kaszubach. Móv.ił o uniwer- 
sytecie ludowym, który stanę.ć ma w Za- 
górzu tuż pod Wejherowł"m, a który w 
pierwszym. rzędzie powołanym jest nie!'i.ć 
oś\\iatę do każde-j zagrody i strzechy ka- 
szubskif'j. Wyraził \\.szystkim t}m, któ- 
rzy oświati ludowę. na Kaszubach się zaj- 
mowali, gorące podziękowanie. które kIe- 
rował pod adresem weterana tej pracy, 
sęddego i wiceburm. miasta naszego p. 
Chmielewskiego. Sprawozdanie z działal- 
ności komitetu zakoilczył życzeniem. i a- 
pelem, ażeby intensywniej niż dotąd sze- 
rzono oświatę na I\:aszubach. Sprawoz- 
danie kasowe przedsta\\ił skarbnik komi- 
tetu, p. dyr. Hirsz. Zarządowi udzielono 
jednogłośnie pokwitowania a na wniosek 
ks. prałata Dąbrowskiego wyrażono skar- 
bnikowi podziękowanie. :-iastępnie od- 
były się w
bory do komitetu, którym 
bardzo zręcznie i r; "'Todzonym dowcipem 
przewodnicz) ł senjor obywatelskiej pracy 
na Raszubach, p. sędzia Chmielewski. - 
W)'brano komitet w tym samym składzie. 
l:powaŻlliono komitet do kooptov. ania dal 
szych członków tak z miasta jak i z po- 
\\ latu. Red. Chmielewski wniósł o po- 
dZiękowanie komitetowi i zarzą.dowi za 
dotychcZ3!'OWę. działalność. Podziękowa- 
no przez powstanie z miejsc. - Odbyło 
!'ię bezposrednio potem konstytucyjne ze- 
branie nowego komitetu, który z pośród 
!'iebie wybrał zarząd. Dotychczasowy za- 
rzQ.d z ks. prezesem Partykę.. wicepr. prof. 
Puhlmanem i sekretarkę. p. Marją Kręckę. 
mimo usilnych prośb wszystkich obec- 
nych ustąpił. Wybrano zarzą.d z nastę- 
pujących członków: prezes ks. prob. Ro- 
szczynialski, wicepr. dyr. dr. Gąsowski, 
sekr. red. Chmielewski, zaet. sekr. pani 
Pohlmanowa, bibljotekarka i zawiadow- 
czyni domu p. Stefanja Kręcka, I'Ikarbnik 
p dyr. Hirsz. :Xastipił krótki referat red. 
Chmielewskiego, w którym tenże wspom- 
ninł o kilku działa('.zach pou..orskkh 2Ze- 
I"1Qcy("
 oswiatę a jako .....ychowamk Pel- 
plina złożył przedewszystkiem hołd przy- Z Diwy oświatowej. 
należny cichym pracownikom na polu o- Nowe. Dnia 17 bm. OOby.o si
 De. _li p 
swiaty, profesorom Collegium Marianom Bork
 waloe zeł..wD.ie md.pj5oow
go 
w Pelplinie żyjQ.Cym jeszcze ks. n Zieliń- Komi:tł-i Tow, C'Eytel.ń uooUWj-ch. W rebra.- 
:,kiemu i Fr)Tdrychouiczowi. Wspomniał nilu braJ 
 lfIecja.lny de.leg8It G-łÓ\\
go 
mówca również o I:marłych profesorach 
Q!du T.. C. _ L. iZ 
nie. Zebr&nie mgaił 
jak o ks. ks Ograbiszewskim i R
bcy z .1 
) ł mu p. iD!pektor S"Lkolny Ze- 
. . .. 1_'J!IIkl, który t8.k:te ockz)-ł.a.1 protokół z OStl8:t- 
Pelp

a.. Bardzo. zaJ
uJ
CY refe
t ze- cąu u.ebrecia KOOliuw, na kt6rem by'ł taIk- 
bram zywo ?klasklwalL Pot
. WIeczo- te obecnym ks. d)7. l.udwi-cza.k z POZOBIli&. 
reI? ze
rame zakończono. . 
eJmy na: Pac Z. odm)uł takt.e reL)@"IlIIIiCję dotydxJza. 
dZieJę, ze nowy zarzą.d p6J.d.zie śladanll 8CJ'1,'E@o JIII'UU!fB Komitetu, k
. prob. BartKO\\.- 
dotychczasowego 
du l me ustanie w skDego Ze BpnI!w07JdaJ:Jia. biliłjotekar.k:i p. DIW- 
7boŻIlej dla ogółu pracy, lecz szerzyć jł ał.:ycie1ki W
19k.iej wynilka. te ticzyła 
będzie dla dobra ziemi kaszubskiej i Ka- biliIjotetka pmed d'\\'UD8 lety ks 219 (tv r. 

zubów. 191-1 - 5(0). Do d:I1ia CJrbe.meeo porWI;ęk8z.yła 
&i
 bihljotekB o :JJO. tak, te obecnie 
a.da 
bibłjoteka 5ti9 ksiI\żek. W roku ąJr8IWOZdaw- 
CZ)-nJ było ozyteloik.6w 112. L.Loząe na k8lbde-- 
go 25 prTlOC'Z)'1tan(ych ksią.tek, pNyp6da ogólna 
tic:zba W}-palymań 53. P. 00Ie@'8t w )JIr'WID6- 
\\;eO».I SWftIl. O'm6lw
 .k.oJ.e}DO \\Brel.k.ie 
doOCe i złe 8ł..roc)' pr8JCy dot.)c
ego Ko 
mUterou i \\
lDJoj
 d'l'Qgi dalszej pracy w 
IDiiIef!.oie i opow:ieere, dał te/kże k.nXJ1wi rys mm- 
ł
 T. C. L w q1:ólDOŚci i speojaIłnioe na 
P(J[l)():J":/AJ. '\\ 
óln')"cll powj8t8cl1. 
W skład I)OW
 Km1itetu v.___li 
 mia- 
sa.: pp. 
 !"IokollJy ZelewBki crc-esl. 
kA. 
 Ba.rt kM\'8k.i. blJrmist.N Jabłoń- 
ski. łmmel8.!"I2IOI\\'ie F'ryQrycbawBcy (
 
zee), fabr. 
 P- Fl'8&lokowska (skar- 
blJimka), IJIIQCZ.. WjEl'llbawska., RejewBka, 2;bi- 
kawska (.bibljOCe.kark.i), p. R
ka i p Rei£h. 
z pow.i84;u: "ks. prob. PQppeI IE OBa. p. D8IIJGZ. 
K
 (
), p. KnJIP8. 
 Płocbocrioka, p. 
'riMJ.(%. Ps1wąg z Płor.hQci,na., p. D80C!z. Pozer. 
s-kii 'Z WarLUIbia., p. nIW(,)
 Masojadoa z Rycl:da- 
'" Y i p. 1'J.8IU6&. ZaN.'8dlZlki z Kcm6
 Sp- 
dz-iewamy się. :te 't.eIr8.źniejszoow Komilt.eWw.i 
uda silę 
 ozy.t.elllllid/wa w JIJiioe8oie li Ok.o- 
lky popclme,t na odpowiednie tor". Ze !!pI_ 
cJa.Lnym 
em z'\l\VÓctć 8i
 tu W)¥łQa do o- 
bY\\Mel&Lwa i arei{oodnych Ojców miasta, by 
na. przyszłą 
 me pozrwolrilld nartA reby id1 
czytelnia publiar..na b
 DieqJeione, a ksia,- 

 W')-pa!yoza.ć. trrY'm b) ł? pn:t.y bardIzo pry_ 
mit)'lW!1em ol'\\.ietłen:IR.J - S"'\"1
(' - jalk 00- 

'Ś .zra dobryclJ C'l.aSÓ\\ wojennyclI 
Ubnma bata Dlem1ecb. 
ł
'" Pned ł1.:bą. KanIf\ (84peI
) \\ 
Grum.l
J t.oaz)i si-: 22 bm. pI"O('e@ o obI"&- 

 oieł
. 08kartmy b)-ł klm dr. 
11],nd.e. 
5'
 z O&ia, a I!ik
ym ZDUlY rtlioleot'lZ so- 
kOl... p. Broc.oo Hofmao z.e św.iecila.. 
Rzecz mioała się 1Il98tf:pu,ją.oo: ]9 'Ut
 z 
T. 
Y'Wft,ły Iri
 7Ja.baM;y tak TOIW. Gilrrm. So: 
k
ł, J8Iko i tamł.e
 "L8IIdbu'l1dlu". WB7.\'8CY 

1II'.m
 p?W. Ś\\ie".kiego Da lJ\\'ą za.ba",
. po- 
dą1;yJl. 
.IIOC)' około 3-eg 
 p. Horman 
rz p. ,&mntirt.em 
 dJcnJ.u i !lutej UlJUwMOI1IO. t(! 
z, R)nku 
 f'llm1an1ka bez !owia.tła y,.. ul. 
l\ le&..IOCtrIlą I o 1IIIIi-o nie by labv n./"ZI' . . h ł 
'P Hof iiI,,
 ' .. .Je'C a II 
. mana, 
Q ch()(),niJd
. To był::. 


-łll\
, która ZMJllletlila .!!łl
 w 
bójkę. Sąd poko1U '" 
,".ieoai,,-, f'okal'lał p df 

f. .z:a obra-zę 
e]f'AI1ą 118 l
.o d. kar}' 1'1
l/1ip: 
tóDeJ kJb 30 dm aresz;tu i4Odwola.nie w gaze- 

 Dr. M. t.ym wyqoGk1\em st
 łl
oe 
dl)/\\()... 
1..1. Z'3.8pe.lował do GI.Ud7j
rla. a loII
-a/
 o. 
r
rt}.
 p. rToki18ł18 o tR.ł)'1t 0\.1 Me "'i{"'
"'IIl\ 
:r; a l\ama 
'n.i'a p. HofoUJll/Ja ud k&.l.Y i 


WyJaADienle zbrodni w lasaeh oliwskich. 
Oliwa. Jak jui donosiliśmy, znale- 
7iono w poniedziałek rano w lasach ol1w- 
likicb w pobliżu góry Winterberg zwłoki 
studenta politechniki Rolfa Eggersa, po- 
('hodzę.cego z - Niemiec. Sprawa tajemni- 
czego morderstwa została jui wyjaśniona. 
Otóż mstrzelony student stał się ofiarą. 

jedrnku 8lD e rykanskiego. Morderą 
Jego Jest student politechniki gdańskiej 
Georg Klingenberg, który jest członkiem 
ko
racji studf!Ilckiej .,Rothenburg". 21- 
letm morderca Jest synem nauczyciela w 
Westfa
ji i mieszka w Oliwie przy uliCJ 
Kr
mpnnzen\\eg 11. Według zer.nania 
Khngenberga,który prz)'Znał się już do 

zynu. obraził Eggert Klingenberga, a ten- 
ze mowu. BWegO przeciwnika. Postano- 
wi?no więc odbyć pojedynek amer.rkań- 
skL Uzbrojono się więc w pistolet i u- 
dano się w poniedziałek rano do lasu 
 
liw8
ie
0. Pie.-wszy su7.:ał oddał Eggers 
chybił. Jednak. Zkolei 
ażdy oddal po 6 
strzałow, które wszystkie chybiły celu. _ 
Po "':Ystrzeleniu wszystkich nabojów, ud&- 
no su
 d? dom
 po dalSZQ. amunicję. _ 
DaJszy CJI)g pojedynku odbył się w pobli- 
żu. góry W
terberg. Klingenbe-rg, który 
ouał teraz PłerwSZY B
ł, trafił przeciw- 

 W głowę, powodu]ę.e natychmiastową 
Bmierć Eggersa. Klingenberg rzucił pi- 
stolet do las1L Dotychczas broni nie zna- 
leziono. Klingenberg był zdania, że zranił 
tylko przeciwnika. I udał się do dom1L _ 
Następnie udał me do polit.e:hniki i do 
Gdańska, poczem wrócił do Oliwy, gdzie 
został w kawiarni "Lindencafe" areszto- 
wanJ. Char&kterystycznem jest, że KUn- 
genberg po dokonane m morderstwie od- 
szedł. pocz.em wrócił jednak na miejsce 
zbrodni I Przywłaszczył sobie portfel Eg- 
gersa. Klingenberg oświadczył, że zabrał 
portfel Eggersa, aby 'POwstało mniemanie 
że zamordowany padł ofiarł morderstwa 
rabunkowego. W politechnice dowiedział 
sie! że Eggers oczekiwa
 Przes}.łki pienięz- 
DeJ. Oczekiwał on W1ęc listowego i gdy 
teD przybJł, wylegitymoWał się pa8zpor- 
tem zamordowanego, odebrał pieI)lądze I 

 odWr podpi!!eln Egsersa. _ 


Kto przykJada wagę do 
odmiany w jedzeniu, niech 
w użycie 
UNAMEL 

 .. 

 


\\,mY. a tymcrza..'I0ID W)TOk sądu pokoj'U za- 
tJWiea1d:z'ilJ-a IW r..a-lej jpełllli. NasUlwa.ją si
 twt.aj 
rótne myśli Gdyby to z& c:z:a&'yw !lJie.WQ]!j si
 
byio st.al.o. te lIIJ. 'Po H. by arl9rl dr. M. od1zI/la- 
J.;.ę bcooł"ową, DO i UlA.mDur IIQ). otiloorn. pIn.J6- 

go, to !!:be 
, te sąd protJid skllll'J8.ł by 
lloMle.na no. więzienie. Nasi NiIeomq po.pi. 
j.aIoomU robią t&k, jak gd')'by b)'lld pacami 

 .II88ZeftO. tneb&. ich z tej buty i za.ro- 
llJWD.iałOOoai wytleczyć, bo ł\iemcy tyl'ko wtedy 
SMI[IO\\oać l18B będą.. gxly my 1_ cMą OOzI\w«I
- 
dn,o,onią "WJe prarw namych 
 nimoi poet.ępo- 
'\\Bt będ
y. .ł... 
nSłowo lIazurs1de". 
Dz1ałdowo. Z datą 2ł-go marca ukazał 
się numer okaulwy nowego pisma p. t. 
.,Słowo Ma.z.urskie". \\" słowie wstępnem 
od 
a.kcji z.azn.acza \\')'dJa.wnict'" o nowego 
pisma, i'R "jeżeli J14 pierwszy plan wysu- 
wany charaldE'r lokalno-infOl"macyjny na- 
szej g.a:zet.y, to równoczep-.nie zaznaczyć 
chcemy, iż sprawy lokaJne naszej okolicy 
tego pO\\TOConego ojczyźnie skrawka Ma
 
mI", niejednokrotnie mogę. nabierać ma- 
czenia ogóllli-państwow{'go. \V tej świa- 
domości tra.ktoW8.Ć będdemy w.kie !'prawy 
pod tym ogólniejszym kę.t.em widzeniA... 
O ile ..SI. M8Z." zadande to spełni, można 
mu życzyć ja.k najle-pszego powodze.nia. -:.. 
Nowe p1smo będzie wychodziło od l-go 
kwietnia 2 razy tygodniowo. Za. redakcję 
podpisuje po. Bolesław Xowa.k, nakładą 
jest p. Edward Czech, obaj w Dz.i.a.łdowie. 
Śmiertelne skutki kopnięcia. 
Murawki, pow. dzIałdowskL W pi
 #19 
bm. rosla1 roloi'k Brelwk pII"ly karrojenju ko- 
ni uderv..ooy k.ilLkaakl'01.nie OOJ.l{ sillllllie przez je- 
da1e.goo konia.. re w ni.edl71iEft
 sk
 po CI'f:Żki-rh 
cf
i8ll"b. Bre18.k osierocEl tonę i piędo- 
ro d1z,j,ed w wj
 od 2-16 1a1. 
Nowa plac6wka wojacka. 
Nletywi,
 pow. brodnirki. W niedzie- 
lę, 14. marca, zebrali się tutejsi i zamiejs- 
cowi obywatele w lokalu p. Pawłowskie- 
go, celem założenia Tow. Powstańców i 
\\'ojaków na tutejszę. parafję. P. rotm. 
Kryger z Dę.bró", ki jędrnemi słowy zachę- 
cał i zapraszał do wspólnej sprawy. Zgło- 
siło się 67 członków, prezesem obrano p. 
Kr. z 1). 
Zebrania odbywać się będę. kolejno w 

ieżywięciu i w Kawkach. 
... Poiar w Kominach. 

 Kominy. pow. brodnicki. W niedzielę 

 21. b. m. około 9 wieczorem powstał pożar 
u gospodarza Józefa Klonowskiego, przy- 
czem spaliła się. stodoła 32 mtr. długa i 9 
i pół mtr. szeroka. Pastwę. płomieni padły 
także maszyny rolnicze. Szkoda wynosi 
około 10000 zł. . 
Jak wyglodaj. wielcy ludzie bez masId? 
Owczarki, pow. grudzię.dzki. W wiosce 
naszej mieszka człowiek, który. pod o!.lłr 
n
 maski śmiało się zwać może "hetma.- 
nem ludu". Pseudonim ten jest nam do- 
brze znany. Bez tej maski ten sam czło- 
wiek nazywa się Wiktor Kulerski. Prócz 
t
'ch nazw posiada p. Wiktor KuJeri\ki je- 
szcze inne właściwości, a mianowicie: 
dwa rodzaje taktyki. Jako .,hetman ludu" 
potrafi mówić piękne słowa o swej miło- 
ści -ojczyzny; a jako Wiktor Kulerski nie 
spełnia l1awet naj prostszych obowiQ.Zków 
obvwatelskich. \V niedzielę, dnia 7. mar- 
ca' odbyły się wybory do Rady Gminnej. 
Brakowało tam p. Wiktora Kulerskiego. 
wraz z całę. jego rodzinę. i świti. Czy p. 
Wiktor Kulerski jest świadom tego, że nie 
glosuję.c z uymienionymi, przyczynił się 
do ś",ietnego zwycięstwa listy niemiec- 
kiej'! Panie WiktArze Kulerski, gdzie Jest 
zgodność postępowania z głoszoIlł zasa- 
dą? Quo vadis, panie Wiktorze Ku- 
lerski? 
WIeW II: P
 
Podgóa. 
1ł ]wdlll!ię Judo\\1I. zło!yło do 
Magffitretu gro!Io oanozyciel5lde . tutejsZej 
8"llwły powsze.cbDeJ pII"IZefl 
tora t.eJu sz.k.o- 
ły p. W.ilm.i
ie@jo w dnin 1. 3. 32 z:.ł., a 
C1Jłontkowie \fagiBlr&lAJ 1)8. ten soan oel ;na po- 
lIoiedizeIJiu 23. 3. k. 60 d. W ilmemu biedJnyclJ 
w.łoł'),OW'aneli składa rlJIIITlĄd .Jwclmii lIudiorwe j 
8Z8110'Wnyrn ofi8lroda:wiOom seroecm.e ..B6g 
ppl1\.Ć!" - 
. 3. br. odbyłn się ;na 88Il
 redlz.ie- 
dkiej zebraoie t

o Kundteł.U o- 
cbr.onk.i., De. lctÓrtSD OOlllMiiano 8praJWę Ua"U- 
{:hanienio \\
 ze.kład1u. Stwierdw- 
nD miamowOOie. u 
.8100 nad przebudow,\ groa 
("bu u,k-ooozoho jut pIfl.ed k.ill-lw 
I(liami. 
Wodocri
 i. o{w..-:iellenie są jut gotowe do u- 
t\.uw. a 50 laMek d
8. d:ziatwy 
1&rC7;ył ja- 

 najmn'ieJ tądająocy p. R08'a. wł8Śc'iJciel za- 
J..ładaw ełole,mk.i-m ... PodgÓil"eu. 
 o- 
@'I'"o/ł:zenie oc.hJrOOthi j lJgJ"O(kr 01"8Q; postBiV..ie- 
me budyuk.'I1 g
arczego n68ł.ąlpi w oiII\gu 
la
a, umelb ' ()1\\-arDe miftll71kania po pllZfby.ci'll 
ff.Ó!'ł,r. a uruclJoomie'nie za.kładA1 w d"MJgMoj po- 
łIO'\\o ie kJwifflmńa. S.f.V'WWę Z8IIIlDgawwan.ia l!Iió8lr 
odl!1'8'I
 miejsc.owemu k
. prob097JC7JCJWi. obec- 
nemu na. pc8Ied7.eDik1. St8.ła Bubwencja re 
8fJroJl) ml&;ola I[l
 u
yma.nj
 siÓ8t.r wy1Di08ić 
będa-ie m.i
le 150 zł., )J07A1. tern \VOloo 
mresz1ulll1ie. (JŚ'wieUemde qp8Ił i prl/ylegly 0- 
gród póltoTlIJII1QII11.'(J\\'Y. Podg61'z'llJT1l:e cze.kają z 
U
ę!?"n1e'nl"'m na ot1\\'UJ/'Cie ochronki. ponie\\a& 
d,ti
rt"\\-a łJ1"Zrof'/1kooa. ortll'"
ym6 nalf't. orpi
kę. 
Skutki zabawy z granatem. 
Janów LubelakL PI"1..ed kilkoma dnia- 
mi we ,,,si Oęcz)n, gm. l"nędi)w pow. ja- 
no\\ !'1kif'go, dwoje dzieci, Władysław Sta- 
roch, lat 8, i Zygmunt Staroch, lat 4, ba- 
wiąc się przy s'
rm rl"mu odnalezionym 
\\" "ohl hranatem, 
powodowali eksploz)t;', 

k!ltki\'11I kt6..ej mały Władzio poniósł 
p,mierć na mipj
'u, Zygmunt zaś zO!'1tał 


Nr. 72. 


zraniony ciężko w nogę. POlicja prowa. 
dzi dochodzenie maję.ce na celu ustaJenie 
.pr
yrz
 
ypadku, a ":' p
erwszym 
_ 
dZle mieJsca, ską.d dzIecI wycięgnęły 
granat. 
DoDiosly wynalazek kolejarza. 
Katowice. Górnoslę.za.k, 
oleJarz S0- 
bota Wojciech!. rewid
nt wagonów. of.rzy'. 
mał z DyrekcJI' holel w Katowicach na- 
grorlt;' w kwocie 200 zl. za przedłożo
 
Min.. Kolei. 'yłasny wynalazek do wymie- 
rzama CZęSCI składowych uszkodzonych, 
wag
nó
, zł: 
tór
' prz

 wojnę. otrzymał 
od . m
mleckleJ dyrekcji kolei 50 marek. 
DZIęki temu wynalazkowi reparacje ugz.. 
kodzonycIf wagonów można przeprowa- 
dzać w ci
gu kilku godzin, zamiast paru 
dni, bez przeładunku towaru wprost na 
torze kolejowym. 
Uroczyste OdsłoDiQCle obrazu II. B. C:qsto- 
chow8kieJ. 
Częstochowa. W d
eń Zwiastowania 
X. P. Marji (25. b. Dł.) odbyło się ur6czyste 
odsłonięcie cUdownego obrazu Matki Bo- 
skiej Częstochowskiej po odnowieniu., któ- 
ry w wigilję uroczystości, umieszczono w 
ołtarzu kaplicy Matki Boskiej. - Odsło- 
ni
to obraz przy dźwiękach hejnału reli- 
gijnego. Ks. biskup Kubina wygłosił ka.- 
zanie o historji i znaczeniu dziejowo-mo- 
raI nem obrazu, poczem odprawił przed 0- 
brazem uroc7-4Ystą mszę św. O H-ej od- 
pra \\ ił uroczysti sumę przeor paulinów, o. 
Piotr Markiewicz. 
Uroczystość zakończona została solen- 
nemi .nieszporami z wystawieniem Naj- 
świętego Sakramentu i procesjQ.. 
Obraz cudowny Matki Boskiej Często- 
chowskiej.. nad odnowieniem którego pra- 
cował od 16. listopada r. z. do 9. marca r. 
b. profesor p. lan Rutkowski z PoznanIa. 
przemalowany b)ł ostatni raz w 1682 r. 
Od tego czasu upłynęło 2łO lat zgórlł, 0- 
braz pokryła gruba warstwa kunu t. zw. 
kopciu ze świec. Po oczyszczeniu obrazu 
dostano się do malowideł z przed r. 1682. 
Tu rozpoczęła się najtrudniejsza praca, o- 
braz 
owiem malowany jest na płótnie 
przyklejonem do drzewa. Płótno w wielu 
miejscach poodklejało się i porobiły się 
tak zw. pęchenyki, które trzeba I:\yło za. 
pomocę. zastrzyków zpowrotem do drze- 
wa przyklejać. Po zdjęciu powłoki farb, 
której grubość sięgała półtora milimetra. 
na płótnie ukazała się śliczna. chusta oraz 
suknia Matki Boskiej, koloru ciemno - gra- 
natm
ego i jasno - kanninowego u Chry- 
stusa l: ornamentem lilij andegaweńskich. 
Drzewo obrazu jest cyprysowe i przy dba- 
łej konserwacji może przetrwać zgórę. dwa 
ty8i
ce lat. Obraz uroi.eszcz
mo 
 metalo- 
wej skrzyni. Korona l sukienki przymo- 
cowane zostały nie do samego obrazu, a 110 
metalowych części 
PośwlfCeDle lokd6w Auto';'obUklubu 
Wlelkopol8kL 
Poznań. W sobotę 20 bm. odbyła się 
w lokalach AutomotliUdubu Wielkopolski 
przy ul. Kantak
 
kło

a, lecz podniosła 
uroczystość poswlęcema lo
al
w. Po- 
ś'" ięcenia dokonał ks. Bę.czklewlcz z ko- 
legjaty farnej, wygłaszaję.c.do obecnych 
serdeczne przemóvv ienie, w którem pod- 
kreślił potrzebę zgodnej i owocnej współ- 
pracy na niwie życia społ

znego. Wy- 
raził przytem za.dowoleme, 1Z klub postę- 
puje według chrześcijańskiej zasady, roz- 
poczynając każdę. pracę w imię Boga. 
Po samym akcie poświęcenia pozoetali u- 
czestnicy w miłej pogawędce do późlJjfch 
godzin \\ ieczornycb. N owe lokale, ład- 
nie urz
dzone, przedstawiajł się okazale 
i świadczą dobitnie o rozwoju i ustabili- 
zowaniu się klubu.' Późnym wieczorem 
rozeszli się uczestniczy uroczystości. ta- 
bieraję.c miłe wspomnienie przepędw- 
mch w klubie chwil W lokalu klubo- 
\Vym, stoję.cym członkom do dyspozycji. 
znajd
 oni wszelkie pisma i fachowe bro- 
szury. 


Miłosierdzie gminy. 
GDleZDo. We wsi Wełnicy pow. 
ei- 
nieilskiego miało miejsce następujI)C8 
smutne i oburzajłce zarazem zdarzenie. 
Przed dwoma tyg. przybyła tu nie wiedzieć 
skąd obłę.kana i naw pół naga kobieta. 
Odzież na niej wisiała \V strzępach, a łach- 
many były do nitki przemo_cżone I zgniłe. 
Sę.d7A)c z wyglę.du zewnt;'trznego etarowina 
miała co najmniej 80 lat życia poza sobQ.. 
Nie można było w żaden sposób dopytać 
się "jej, skąd przybyła, gdyż zamglony u- 
mysł nie był w stanie uprzytomnić sobie 
najbliższej nawet przeszłośei Jakiegoż 
tedy przyjęcia doznało biedne chore stwo- 
rzenie? Otóż żadnego! Rozpytywano ją 
co prawda dla próżnej ciekawości k.recono 
głowami, wkQńcu jednak pozostawiono ję. 
losowi. Nikt nie przygarnął biednej cho- 
rej, nikt nie ulitował się nad jej bezprzy- 
k.Jarlnę. nędzę. nad jej wielkiem cierpie- 
niem. Gdy zapukaJa do Jakichś drzwi - 
nie ot",ierano; gdy przyc
pn
ł. na jakim
 
progu, by chot" trochę uchronić sie od sło- 
ty i zimna - sZ('J.uto ję. psami! ł.{ies?,- 
kal1cy w
i Welnicy \\ idoczn ie zupełnie za- 
pomnieli Q tern, czego uczył nas 
hrystul5: 
,.Kochaj bliźniego, j3k '!iebie samego". A 
co robiła t).mczasem v. łarlza gminno. 'l Soł- 
tys, gdy nastawano nań, A.by uprzątnął o- 
btllkanQ. 
Larowinę. oś'\iadczył, że go .to 
nic nie obchod7.i. \\ re!Szcie jeden z mieJs-
>>>
towych Kospodar.ty nazw Hoffma . - 
D1
fłC dłużej znieść. Wid
ku niesr;:
ęrl\
 do lecz:nicy do Gniezna. Za tell zbożny 
w

. łkazałŁ:p
owa:lć ją do siebie i za- czyn. Jemu przynajmniej należy się ti- 
r W
I;
O
$[


;;
ty I OKOLICY 


@ Rekolekcje w katedrze zakońez ł 

ię w pi,tek 
6 marca generalną, Komu
{ 
!ystąpienia, wpisuję. w odnośnę. rubrykę 

w.,- udzIe lemem papieskiego błogosła . 'ł 1st Y składek "na inny raz"." ... 
stwa i "Te Deum". Tysiączne tłumy :f:r
 @.Z urz
du .tanu cywilnego w Chelm 
nych k:or
ystały codziennie i o każde. ty, \\ CzasIe od 20. lutego do 18. marca 
porze dma z podniosłych nauk 
 192
 r. urodziło się dzieci 30. zmarło osób 
g
aflzany("h pr
ez redemptorystę oj
 
i- 18, siu b zawarło 2. · 
plą,tka.. Paraf Ja 
hełmżyńska wdzięczna .Urodzenia zgłosili: Ludwik Pię.tkow- 
Je:.t 
\\ emu Pl"Z
wI
lebn. księdzu probosz- sk! (c.), Bolesław Bę.tkowski (c. i s.), Kazl- 
CZOV.l za. sprR;wleme tak wzniosłej uczty mIerz Zyciński (s.), Bernard Kankiewicz 
dur.h
weJ! ktor
 w wysokiej mierze po- (
.), Fra
ciszek Kamiński (c.), Juljan Sto- 
krzepIła I podmosła dusze i serca do rze- pIko,,:skI (c.), Dominik Sz}poryn (s.), Jó- 
czy wyższych i świętych. zer KOłaszyński (s.), Szczepan Wysocki 
. @ W!łlne zebran
e Tow. Opieki nad (s.), Wacław Łański (s.), Bolesław Lewan- 
zeb.mkamI w 
hełmzy odbyło sie w ub. dowski (c.), Stanisław Kawecki (s.) Wła- 
C'z\\artek. w. 
ah ratuszowej. 
f in. uchwa- dY
ław Wojciechowski (c.), Józef J
ckow- 
lono udziehc u.bogim na święta wielkanoc- SkI (c:), Jan Lubański (c.), Bronisław Mi- 
ne nadzwyczajnego wsparcia w wiktua- lewsk! (c.), F!'anciszek Kalitowski (s.), Jan 
łach.. Do zarządu na rok _bież. zostali wy- Belski (s.), Jozef Lewanllowski (c.), Antoni 
bram pp. 
e:enas d
.. \\ yszkowski (pre- Błaszkow
ki (s.), Jan l\Iurawski (s.), Jan 
zPs), B. DZ1
gl{'lewskl (wiceprezes), Tcod. MakowskI (c.), Anastazy Wiśniewski (s.). 
M:,!
Z)tows
I (sekret.arz), sekret. pol. Julj. - Nieślubnych 6. - 
\\ 

n
ewskI .skarbm
), do komisji rewi- Zmarli: Juljanna Osińska z d. Ocińska 
znnp) .PP. LItkowskI, Drzuskie\\icz i Ja- 85' lat, Fr. Grabowska z d. Ziółkowska 78 
rzemskl.. TowR;
ystwo odznacza się sprę- 1., Jan Belski 62 1., Adam Kempa 3 tyg., A- 
zystę. dZlałalnoscIę., z której korzyść odno- dam Skowroński 75 1., Stefanja Zieliliska 
s1ę. ubodzy przez regularne odbieranie 1 rok, Jan Buczkowski 72 1., Marja Lubań- 
swego wspar
ia, a pr.ledewsz}'stkiem ob
'- ska 2 godz., Irena Wiśniewska 1 r., Marcin 
w:a
elstwo, me będ,!c narażone jak daw- :
y\\hiski 911., Jan Kalitowski 2 dni, Jani- 
mej na nagabywame ze strony żebraków. na Tauska 2 mies., Łucja Bartnicka 1 m., 
żałować tylko należy, że jeszcze nie wszy- Fr. Pałaszewski 64 1., Alfons Przybolewski 
gcy obywatele doceniaję. korzyści należe- 14 mies., Antoni Marchlewski 23 1., Bog- 
Dia do :rowarzys
wa, sę. nawet tacy, któ- dan Stogowski 1 r., 4 mies., Fryderyk ka- 
rzy zaPIsawszy SIę poczę.tkowo na człon- stner 63 f. 
ków? ni
 płacę. 
kładrk, a nie posiadajQ.C T ślub zawarli: Jan Winiarski z Anną, 
rywIlneJ odwagI zadeklarowania swego Nowakowskę.. 
. 
(WIADOMO$CI Z GRUDZIĄDZA I OKOLICY ) 
a z Teatru lliejsldego w Grudziądzu. 
W sobotę 27 bm. o godz. 5 po poło i o 8 
'Wiec:rorem "Golgota". Ullramat

o" ane 
misterjum pasyjne w 5 obra:z.ach T. !';iew- 
skiego z ilustrację. muzyczną. p. d
'-T. I. To- 
maazewskiege. W wykonaniu bierze u- 
dzia.ł cały zespół Teatru I\liejski€go i chór 
tow. śpieW'll .,Moniuszko" (60 osób). Orygi- 
nalne nowe dekoracje. art. maI. B. Rysiew- 
ski
o. Efekty świetlne Aleksandrowicz. 
Obra:z; I: Wjazd do Jerozolimy. Obraz II: 
Spisek faryzeuszy i zdrada Judasza.. .0- 
braz III: Przed ponckim Piłatem. Obraz 
IV: Droga OB. Golgotę. Obraz V: UkrLyro- 
Wa.nie. Ceny miejsc na te przedstawienia 
wyjQ.tkowo zn:iżan.e od. 40 groszy do 2,50 
zł. W niedzielę 28 bm. O godz. 4 po poło i 
o godz. 8 wiec:rorem po raz trzeci i czwar- 
ty ,.GoIgota". Oba te przedstawienia będę. 
&statIW!, gdyż po niedzieli z powodu Wiel- 
kiego Tygod.illa., teatr lilie będzie czynny. 
S Słuiba aocD8 aptek. Od 27 bm. do 2 
kwietnia wlQC£Die: apteka Pbd. lwem przy 
ul. Pańskiej 22. (Tel. N. 40). ' 
G Nadzwyczajne walne zebranie Kola 
PodofIc. Rez. .. Grudziądzu odbyło się we 

k 18 bm. o godz. 7 wieczorem w 
lokalu p. Zielińskiego Pł"ZY ul. Długiej. 0- 
brady zagaił Ir8Zes ManiA, wita.jQ.C dele- 
gata. ZanQ.d.u Zwi
u Podoficerów z Po- 
z.n.anja, generaln. sekretan.a kol. Podesz- 
"ę pr-Ledsta.wiciela Związku Podoficerów 
R
 kol. Marcinia.ka., ora.z alonków. 
Manz&łkiem zebrania został jednJgłośnie 
v.-vbranY kol. Marcin:ia.k. który powołAł na 
sekret8nY: kol. l\1ad.7Jielewskieg
 i. Frę,c- 
kowiaka, a do komisji skrutacyjnej kol. 
NoWBkowskiego i Płocheckiego. Po spra- 
\\"'01Jdaniach c::rlonków ustępujęoego mnę.- 
du udzielono na. wniosek komisji rewizyj: 
neJ absolutOrjum ustępują.cemu zarzę.dOWl 
i przystą.piono do wyborU 
u. W 
skład no
o z.arzQdu weszll: prezes koła 
. Frę.ckowiak Stefan (ul. Forteczna. 14), 
2) wiJceprezes Andrzejewski Jan, 3) sekre- 
tan n.sIe!" Antoni, 4) zast. . sek
 
Szykowski Wiktor. 5) s

nik 'Walcza.k 
Józef. 6) kOI\lend&nt tMądzi
lewskl 
n. 
7) ła.wnikami Polakowski Wmcen
y l. Pio- 
trowskj Jan. Do koroisji rewiZYJneJ! 1) 
przewodniC1.Q.cy Graczyk WładYs
I).W, - 2) !. 
ła\\'1lik Płocheoki Jan., II. 
 ę
- 
sła.wski Wład.yEołaiW. Do sę.du kol
nskIe- 
go: 1) prrew-od.niCZQ.CY No\Va
o
vsk.i Jan I 
(uJ. SłrLeJeda 1), 2) I. ła\
"D;lklem Ducz. 
kowski Bronisław, II. ł.a.wnikl6ID Zeydow- 
f'ki \

 dyskusji zwrócił generalny 

kretał"z związku, kol. podeszwa., uwagę 
nato &Żeby nie zani.edbyw3t ducha. pod- 
Ofi
ego i stać za.w
 na strazy za- 
grożonych na.'
zych gra.1UIC. . 25 b 
.3 Z kroniki policyjnej. Dma. I? 
przeb)'\\ało w areSllCi(' policyjnym li oso
 
i t.O. 1 niewiasta. v.ener. chor&, 1 za prze 
. ...-t . Y celem dosta- 
kroczenie nielegalne 


Il1C anta 
\\ ienia do Ga.rdeji, 1 celem. e
orww i 
do W
\\y, 1 za \\aJęsam
 Się,. 1 Zll.orci 
janst\\ o 1 celem stwim1zem.a toŻS&D1 P 
i przeb,!wanie w obcym domu nocą. - o 
za. te.m. wpłynęły 4 doniesl€'

. doty
ce 
przpkroczen.ia przepisów admlD1sł;ruYJno- 
J ' l'licyjnych. hod ó w 

 Rewizja wojew6dz
a samoc , 
odb".ła sIę \\ pię.t('k 2(i-go 
rnotocykIi itl
. 
 tusz em II (ul. 
bln. w Grudzlę,dZU przed Ra 


Nr. 72.  


!LOWO POMORSKIE - 


Mickiewicza). Kierował rewizję. I stwier- 
dzał stan samochodów p. iru!pektor Wł. 
Katafias z Torunia. Jak wiadomo podle- 
gają, rewizji co 3 lata samochody prywa.t- 
ne, ciężarowe itd. a dorożki samochodo- 
we co rok. 
G Ci,gnfen.ie loterjl fantowej VI dru- 
żyny harcerskiej. Podczas ciągniem1a lo- 
terji fantowej VI druż}"IlY grudziQdzkiej 
"WiIC'lQ.t", wygrały następuję,ce numera: 
57 63 86 9ł 1M 179 195 200 246258 259 275 
289 31ł 413 424 430 4032 «7 451 482 501 503 
608 659 660 750 859 877 9;)9 991. 
Fanty odebrać można codziennie od 
1---3 w południe, ul. Lipowa nr. 1, III pię- 
1.ro u p. Kunertowej. Nioodebra.ne fanty 
do 1-go kwietni'! uważane będQ za wł').'!I- 
ność drużyny. 
S Egzaminy z Kura6.. Sanltaraych 
Czerwonego Krzyża. odbędą się w ponie- 
dzia.łek 29 bm. o. godz. 6% wiei:Z. w !£pi- 
talu rejonowym, o czem słuchaczy i słu- 
chaczki za.wiada.mi.8. 
Sekcja. Sa.nitanl8. w GrudziQdzu. 
G Wyrok w sprawie atdzlego p. Biliń. 
skiego. W grudz h
.d,,-kim sę,d.z.ie okręgo- 
wym toczyła się w pi:ą.tek 26 bm. od 16
j 
do 5-ej rano (w sobotę
 sprawa. wytoc.zona 
przez sędziego p. Bilińskiego z Wejhero- 
wa kilku tamtejszym obywatelom o obra.- 
zę. Po pr.r;esłucha.niu 1ł-u świadków sąd 
wydał wyrok n.astępujQ.CY: uwolniono ca.ł- 
ko\\icie od winy j kary ks. prob0szcz8. 
Łowickiego (dawniej w Ok3ywiu, obecnie 
w Niedźwiedziu, pow. wąhrzeski), a pp. 
prof. Pohlma.nna i red. Pobłocklego ska- 
zał każdego na. łOO zł grzywny. Sę.d upo- 
ważnił sędziego p. Bi1ińskiego do ogłoSZ&- 
ma. wyroku w,.Gazecie Ka.sz;ubskiej" i 
Słowie Pomorskiem". Obaj zasądzeni 
; -noszą. o rew:izję wyrokq. , 


Piękne I poiytec:zne 
t ŻKI 


KSI 


wydawnictwa 
Bibljoteki Domu Polskiego" 
" oddaje 
ekspedycja Słowa pomorskiego 
w Tonmiu al. jw. Katarzyny 4 
SIYM Ibonentall 'I 50 Ił la SItute. 
Abonentom zamiejscowym wysyła się za 
poprzedniem nadesllUliem 111 znaczkach 50 gr 
oraz 8 gr na op1ał-ł poc:ztOWIt. 
Spis ksl
ll ktin 
lsiadllJ .. skladzil: 
Mieczysław Smolar.ki - Białe Moce. An: 
drzej Strug - Ich Syn. Edwar
 Slońs
 
_ W Więzieniu. J. L Kra!lZewskl -. Opli!, 
Wincenty Rapacki - Tygrys Bengałs
I, Erod 
L. Millasióski - N
 progu pustym. Adam 


ki:wicz - Wyb6r Poezji. Auna Zahorsk
 
S.t Odrutowana Okolica. G. Olech
wsk, 
_W1B
tOWDic . St" Cieazkowski -:- St
nlsław 
St . M Oomańska - Blaski. Wincenty 
as:uc. . . St f 
Lutoslawski - Woina WszechśW1ato w a. e an 
Barszcloewsld - Jak Być M
lIło. J6zef. Ko: 
. k . POI .ed yn ek JulIan Krz.eW1ńskl 
rzemoW5 I - . S l ki 
_ Z Dziej6w Tęsknoty. Mieczyslaw mo ars . 
_ Archiwarjusz Gordon, Gustaw OIecbow
k, 
_ Rycerz (2 tomy). K. W ojcicki - Amerykanm. 


niedziela. dnia 28 marca 1928. 


Str. I. 


RADJO. 


Kr61ewiec (463). 11,30-12 - koo.ooM orlde. 
!Stry, ł,15---.:1,30 - 1
 orlcieB!«")" (Gza.j.kow- 
sk.i. Moreny, OffenJJ8('h, StraJu8S), 5.35 - dła 
mł
ety, 6,'-J - wykład, 7,30 - 
am z 
Frankfurtu. 
Stuttgart (65. ł.
 - J..o1llCU't orkl
, 
6,30 - wy1kład (oZ med)'ICyn)'), 7 - wykład, 
7,30 - e8pe'r8JIIt(). 8 - wy.klad o MOZ8I"Oie o- 
T8IZ koo.rert (Bach - fansta.zja fort
 Mozart - 
fa.n'ta.zja, SOII1a.ta, k.wintet). 
Daventry (16lX». ]2
 - ra.djok,v.-a.rtct, 2- 
12 - p.l'.ogra.m z LonU)1DłI1, I
I - mu:z
 
do 1ań-a. 
Londyn (3(',5). 2- 3 - kmceJ"t orgamowy. 5 
_ - wyJdoo, 5,15 - produkA',je włlS.kLej OO"JJe- 
st.r).. 6.15 - dla c:tziect, 7 - nluz}'1ka do tań- 
ca, 8.25 - kOlJlCffi1t (Bw1boven - ecmat.y fOl1t.) 
8,.10 - "'t&lom
 miejBoowe, 9 - konoert 
(Wł\.E:IOOr - uwetl-ł. z op. L&tajl\'Y Ilo.le.ndIM", 
Ii 1:i.:ng, G.r09Sm6lll). 9,20 - s.h.I1ZYipce i frie!p.. 
10 (1) - diuet 00 ksY'lofonĄ
h. 10,:..() - muq- 
ka do tańca, 10,30 - meteo. 10,45- - W)'lkłed, 
10,55 - wy.kJła.d, 11.20 - ł-ralnsnU6ja z ring.u 
bcrk8a!'6kU'l'f;o. 
Rzym (ł25). 8.30--11 - 0}X'Ir3 \erdi'ł'f!O 
..Fa.l81af". 
Oslo (382). 7 T 30 - lekoeje. angieI6oki
. 
 
- koncert 
. 9 - wyI1..ł8d, 9,30 - pi&- 
Śl1I Jó g.italrt\. 
Pr.,. (3(j,g). ł,30-5:J) - koncert, 7,15 - 
1

6 fil"łIDCJUAkiCSO. 8 - koo.cert 'D1' dM"& for- 
tł'opóB.ny (Moz8rt - eona1&, Sobumaozm - 811- 
d&nte, Sa.JJDt-Seen8), 9,1j - ta.ńoce rót.nych ...... 
rod.ów. 


] 


, 
P OD.....
ł ek, ZI marca. 
BetOn (505). ł3) - nowelki, 5.15 - I..QD- 
cert Ql'kill'8try, ti,łO - lekcja firanoueki
o 
7,30 - ,_\1arta" 
 FI'Otowa w 4 aktach: 
10 - mtamie 'M8rlanofid. 
. 
. 
Fl'IUIkfurt (470). 3,30 - dla miod2.iety. .I 20 
- .konrert orkiE'8l.TY. 5,ł5 - nowelJd, 6,15 - 
8dl
y, 6,
 - W).kład, 715 - w;rkład (0- 
grodn.K"lIWo), 7,ł5 -. ]ek,(;ja angfi4'Ołskl
 8,1;; 
-IO,la - 00mW' mem:iedk.i w pro1Jie i poe_ 
Q:j.i (",,-yk1ed). 


Nagrodzone 
na PlerllllJZei Pomord/e' Wy.tawle Rolnlctwtl 
I Przemy.lll 
Wielkim Złotym bledalcin 
Mydło LlIJomleczne 
(j 
Krem LIIJomleczny 
 
Udclika
nia i pielęgnflje cerę. 
Ząda
 wszędzie. 
Zwraca
 uwagę (( 
 :.-t T:::\ 
tta markę 
om1
!:!:!I 
POHOR
K1E TOW.PRZEHY
t.U CHEHICZNECiO 
.,P01UERANIA" 
KAZ1H1ERZ WOL
Kl I 
YN III CiRUDZllłDZU 


Sobota 21 marca 
Ale......r. 


KRONIKA 


I 


Niedziela 28 marca 
P.lmo.. 


narazie zapowiedziany występ Ignacego 
Dygasa w "Tosce". Świetną. obsadę ,,Pa- 
jaców" tworzę. czołowe siły naszego zespo- 
łu. pp. A. Lubicz (Nedda), p. M. Hołyńskl 
(Canio), p. Krugłowski «"Prolog" I Silvio), 
p. Bolko (Tonio) i Chomentkowsk.i (Arle- 
kin). Pięknem dopiełn. wlecz. będzie b&rW- 
ne, urozmaicone Divertissement baletowe 
układu W. Wierzbickl£'go w wykonaniu 
całego zespołu z pp. MatuszewskQ, Stajew- 
skQ., RogowskQ, Wierzb1ckim i Ilcewiczem 
na czele. 
Legitymacje :mUkowe z ważnością od 
l itO M U N I K A 'l Y ł 1 kwietnia do końał sezonu do nabycia w 
, . kancelarjl teatralnej w god.z. unędowyeh 
.. Muzeum miejskie (w Ra.t.wnu) ot
 od 11 - 2-ej i od 7-ej do 9
j wiecz. 
w niedziele. wwrk.i i pia.tk.i od goWz.. U-eJ Lo .. Wywtad6wka .. kouerwatorjum. W 
13-ej. niedzielę 28 bm. o godz. 12.30 odbędzie sił: 
Ksllłinlc. MieJska Im. Ko
 (Wy
ka w lokalu konserwatorjum (Chełmińska 16) 
12 tel. 940). Otw. oOOz. z wyj nied3Jiel i &Wląt Yoywiadówka rodzicielska. Jak naj liczniej- 
od 9.30-12 i od 16--19.30. sze przybycie rodziców ł opiekunów ucz- 
Biblioteka T. C. .L. (
y80
 
2). .OtW8II".J1 nIów jest bardzo pOŻQdane. 
coda.ien.nie z wyja.t.kiem niedziel l ŚWIB,t od 11 
--13 i 15.30-1g.
. .. Z .Ognlska" T. P. IL W. (M09t0w86) 
Bibliotek. WoJskowa D. O. K. vm I Biblio 08ł&1nIi8. postna. sobótka cmś 27 III. przy 
teka Olu. Kola '1'. W. W. (Plac 
w. l\at8rX}"Dy ła.ska"'''1JD udJ:1&1e Wpp. Wy
j 
k06Z8.J")' Pił8
ki
 tel: D. .0. .K. ł}. ?twa.r14 (śpiew}, BielaJewa (skrz:rpce), Pejsert& 
oodILienie z WYJl\tkiem DJOOalel I. śwM\t. wypo (wiolonczela) ł Wyc!słówny (a.kompe.nj8.- 
tycza.lnia od 15 do 20-6j czytelDia CZMOp1slI1 ment). poza tem ezęśt kabaretowa. PC)(ZQ- 
od 15 do 21-t!j. tek o golz. 21. Pp. członków z l1c:r;nyml 
.. W1acłomekl koKIe
 z par. P. .arp. gośćmi zapra.gza. 
 (k 3077 
!II'8:
ństwa w lJIiIcó'Lielę 28. 3.: ° 
 6,15 .. Dyrekcja Szkoły Handlowej Izby 
msza ŚW., o 
 7 IIJ67,8. św., w QZl381e mszy Przemysłowo-Bandlowel w Toruniu za.. 
C1.yteI1bioe Pl\Isji, o god'Z. 8,15 msz.a św., o god2. p.rasza rodziców uczniów I w::zenic 
9 lI&bateiSM() dla drziooi. G g
 10 !JIJIDIQ a na. k.oIlfereJM:ję wyw:Iad.OWCDł w spra.- 

 SUIII1\Y oz,)1.aDie Pasji. o gOOiL. 11.&5 o- wie 
ł--ń.W Ich d7Jec:i w DB.UI08 
start,ni8. JD8E& Sw. r--'''d-'V .da 
Qkarzja do ąJO\\iedtzi: l'6I!IO od @OOIz. 6; 'fi i sprawowantu, która odbędz;le D""2 
pdedrLł3ił6k, Wlt.orek ii środę fajk4e po potud- w niedzielę 28-go m:aroBo b. r. od 
mu ad 5 pocz8r'I\'I!Ily. godz. l().-ej do lWa przed południem w 
.. Oratorium Wielkopostne. We wto- gma.cbu szkolnym. 
rek Wielkiego Tygodnia dane .be dzie .w 
e .. Wywlad6wka " ukole powazechDe:l. 
atrze Miejskim o godz. 8 WleCz. W?;elkIe W niedzielę dn. 28 marca o g. l().-ej przed 
oratorjum Hos
dni'ego ..Stabat Ma.ter. pod pol. w szkole I
j powszechnej przy ul. 
batutę. dyr. J. Bojano
sk
e
o z udzl
łem Prostej odbędzie się wywiadówka na kt.ó- 
A Lubicz, H. CzarlmskieJ, T. Laskow- rej rodzice dowiedzieć się mogQ o polltę- 

kiego i J. popiela, zwiększony
h chó
ów pach i zachowywaniu się swych ddecl 
operowych i orkiestry operowej. Pos
d .. ZWiedzeDie Ksi.łn1cy lDeJaJdeJ. sta- 
licznych oratorjów wiel
opos
nych nalezy raniem oddziału toruńtIkiego Po)skeigo 
Staba.t Mater" do najbardziej popular- Tow. KrajOUl8.wczego odbędzie się w śro- 
;;ych i dostępnych nawet najszerszel!lu.o- dę 31 bm. zwiedzenie Ksi/lżnicy Miejskiej 
gółowi, dzięki prostocie I ogromnej sile im. Kopernika ul. Wysoka 12, I p. Miejsce 
wyrazu. ... hNI
 1 __ zborne: przedsiionek czytelni Ksi'łŻnicy o 
Wielkie dzieło RossinI eg
 
 e 
-!- 5-ej. Objaśnień udzielać będ%ie p. dyr. 
konane w Tonmiu tylko ra.z Jeden l sUmie MoclU'ski - Goście mlle widzlan1. 
się uroczystościQ a.rtystycznę. dla miłośnl- Po zwiedzeniu Ksil!żnicy (o 6-ej) odbł:- 
ków muzyki i śpiewu, a zarazem ucztę. du- dzie się w Ognisku Polaków Kresow 
thowę. dla wszystkich! 
tórzy przy
dQ Wschodnich zebranie miesi
me Tow. Kra. 
szukać nastroju i skupleroa do rozDlyslań j»:nawcżcgo z następuJQcym por74dkiem 
wielkotygodniowych. obrad: 1) Zagajenie i przecz. protokółu z 
n- " !IOboł.. P rem- ostatn1ego zebrania. 2) Sprawozdanie z 
.. Teatr J!lelskL 1..1"'''', w "'i', . dzia.ła.lności TOW. za IDarzec. 3) Ustalenie 
jera wspaniałej opel?' Loo'::lca.vł:'-Ua "PaJa.: terminów wvcieczek w kwietniu 1 maju. 
ce", zawsze i wszędzie z 
lezmle!"fiym 
 ł) Podanie do wiadomoki terminu odczy- 
chwytem słuchanej. Pa.rtJę 
Ill& kreu
e tu p. dyr. Magiery. 5) Wolne głosy.- 
p Hołyński. który świezo odnió8ł: 
o
az- Członków Tow., którzy przetrzymujQ Itslą- 
ne sukcesy w operze warszawskiej l po- k. odd . hl dłu 
.. skiej SeddQ bedzie primadonna na- 
k
 wfPOż
Z?OO z bibljote "I. Zl& oddano - 
zn&:n perf p..ni Lubicz, demonicznego To- zeJ. 
 miesI¥. uprasr;a gę o te 

 i
terpretuje p. Bolko, Silvia śpiewa K. kSll
..ze\ Szan. Czytmikom 1ZW8,- 
I{rugłowskl. który też W!koD& sł
y 
y kNlenia. firm 8l Słrm 
. Prolo" Batutę kapelmistrza. dzierzy gę no. d2J1:sieJS'OO Jg .. Y nader . 
dyr. B
j
nowski, insceniza.cj
 d?konał g
 I
 kt.ól"a poleca na = po 'D:l- 
reż. K. Kruglowgki. U
pełm Wieczór ..Dl- sk.idl 
 wł:ns.. iI 
Ol= 
vertissement baletowe ukł. W. Wlerzblc- w
 W)i by,,: i do.-1 
k. o W" w k całego zespołu solistów, tan- De. Fu-ma spraw nawy p ec _e- 
C

y z prrm
balerinQ S. 
atu8Zewskę. na 
 .kaWY 
j
 
s 

 . KAwę 
 
czele, oraz szkoły baletowej. 
 aę 00 dZIeli a. . 
"'1

 te. 
Jutro, w niedzielę! o g
dz. 3.30 po pol. 
czeo
 kllen4&. PieC mozna. 
 W II 
(. ny 7niżonp) ostatni raz sliczna operetka 7J8 fil"lme. 
ce 
n .. cvgańska" w głównej par- .. Program zawodn Da Rabie o mi. 


h Z ara. b. "
 I osc t g . os . c art. ' oper y warsz P strzostwo Oficerskiej Szkoly ArłylerjL l) 
t J l on l w
s .. . .,. . b 1 - . 
M . B. I ha, która w czwartek odnio- Marsz. 2) Pokaz walki na Ma lO - ogn. 
. ł al.
a. 1
 ec Aidzie" w Grudziąd7U. _ Kucharski, plut. BienIecki 3) Pokaz wal- 


ecm 
-ii I-aZ "Pajace". k! na szpady - ogn. K:ucharski, plut.. Woź- 
U' b . mne g o zainteresowania, ja- mak. i) Pokaz walki na florety - plut.. 
n O ec ogro . . . \ ,".. k l t Bieniecki 5\ R""..........k.i O 
kil' w
woła.ła zapowiedź sobotmeJ p!emJe- ,,,.ozma; p U.1 
""O...... 
ry .,Paj8.('ów.. _ dyrekcja postano,,":Iła po- mlstI7..ostv.: 0 f\1.kol.Y. 6) Mars PocZQtek o 
, \\torzyć tę opeł-ę nazajuh.z w lI1edzl
lę go

. H-ej w sah Oboi;u SzJ..olnego .A.ńIJ.- 
"iec7orem dnia 2R marc8. rb, ollkładaJęc \lerJl. wstęp dla 
Idcl:1 
 


Temperatura powietrza + 0.4, maksy- 
rnum + 2.2, minimum - 2.2. Ciśnienie 
powietrza: 760.9. Wiatr: E. Stan pogody: 
pogodnie. 
Stan wody z dnia 27. 3. 1926 r.: Zawl- 
choht + 140. Warszawa + 161. Płock + 
181. Toruń + 233. Fordon + 2łO. Ch
l- 
mno + 238. Grudzifłdz + 270. Korzemo- 
'" o + 310. Piekło + 280. Tczew + 280. 
Einlage + 22G. Schiewenhorst + 240. 
Na całej Wiśle dalsze opadanie stanu 
wody.
>>>
BLOWO POMORSKIB - niedziela, dnia za marca 1!t2I. 
_ Z Towarzystwa Urzędnlk6w 
. Miejskich. 
Dnia 2ł. b. ID. odbyło się w sali Dwom 
AJ;t,!sa. 1Valn
 zebranie T-wa Urzędników 
Miejskich. Na wniosek płuwod.niCZQ.cego 
zebran! uczcili przez powstanie pamięć 
ś. p. WIceprezydenta J. Jankowskiego 
Następnie .uchwalono rezolucję 
ywa- 
J
CI) I upow
znlajęCl) Za.rzt.d do występie- 
ma do mBg1stratu z wnioskiem domaga- 
jęcym. się zwrotu kwot potręconych od 
poborow pracownikom miejskim w dniu 
1. marca r. b. w wysokości ł. 5 I pół i 6 
proc. 
Poza tem zebranie uchwaliło PI'Z)"stą- 
pić do Zwię.zku Towarzystw w Toruniu i 
przyjęło do wiadomości sprawozdanie Za- 
rzędu o 
onstytUO\\ aniu się Kasy Po- 
grzeboweJ. która po ponownem wprowa- 
dzeniu jej w życie od 1 bm liczy obecnie już 
93 członków. Dzięki tej organizacji rodU- 
ny jej członków na wypadek śmierci któ- 
regoś z nic.h łęd'ł 
iałY 
rzynajmniej jalu
 
taką a najwazmejsza, ze' natychmiastwę. 
pomoc materjalIlQ.. 

a wniosek Zarzędu uchwalono rezolu- 
cję, wyraiajQ.CQ. podziękowanie magistra- 
towi jakoteż panu prezydentowi miasta 
za zorganizowanie kursów języka polskie-. 
go dla pracowników miejskich. 

astępnie uchwalono podwoić składki 
miesięczne na przeciąg trzech miesięcy po- 
cząwszy od 1. maja b. r. a to celem pokry- 
cia nadz
"czajnych wydatków i z powo- 
du nie zadowalajQ.cego stanu kasy. W 
sprawie maję.cego się odb)-ć w maju b. r.' 
zjazdu okręgowego pracowników mieJs- 
kich b. dzielnicy pmskiej z udziałem 
członków Zarządu Głównego w Warsza- 
wie - zebrani wezwali Zarząd .do powzię- 
cia .energicznych kroków zmierzajęcych 
do zorganizowania tego zjazd\L 
Zebranie przyjęło do wiadomości spra- 
wozdanie delegatów ze zjazdu pracowni- 
ków miejskich R. P. w Warszawie który 
między innemi uchwalił 
zereg rezolucyj. 
Z powodu braku miejsca rezolucje te po- 
damy w następnym numerze. 
Omawiano jeszcze szereg spraw żywo 
.. interesujQ.c.)-ch ogół pracowników miejs- 
kich poczem przewodniczący zamknQl ze- 
branie. które miało przebieg pt.)ważny i 
spokojny. 


Str.IO. 
L WIADOIIO'CI POTOCZNB. 1 
-. Z 2'0... IIUoU. 2'oruaIa. Na 
tat- 
niem posiedzenJu towarzystwa pod prze- 
wodnictwem p. pułk. MUnnicha rozpatry- 
wano m. ino. projekt zmian statutu. któ- 
ry ma b)Ć przedłożony najbl1ższemu wal- 
nemu zebran.iu
 w .sprawie nabycia domu 
urodzin 
ł. Kopernika. Wybrano komisj
 
w składzie p. ::;teinbomowej I PP. Mocar- 
skiego i Sydowa; komisja ta ma zajęć się 
spraw, ew. nabycia domu przez towarzy- 
stwo; przyjęto do wiadomości treść pisma 
p. starosty krajowego, który przesłał 100 
zł. na. wmurowanie tablicy pamiętkowej 
hr. Frrder. Skarbka; pismo ZwiQ.zku To- 
warzystw o prz)-stąpienie na członka u- 
chwalono przekazac do rozstrzygnięcia 
walnemu zebraniu; termin dorocznego 
walnego zebrania ustalono na 15 kwiet- 
nia rb. 
-. W Włe1k1m 'l'ygodD1u t.adDJ'Ch ubaw. 
M
 mi8Eia TO!'\łD.I'a., Wydział BempIe- 
creń5twa komu.nik.uj
 DEun. te w oza.sie WieJ- 

 1)-gron,i6.. tj. od :19 maa-ca do 4 kwiet- 
nia 19:.JS r \\-ł
n:e nie będzie Ulkie'ai ład- 
nych ze1Jw
leil na urząó.z8lJ'k) Z80bem tanec.z- 
1I}'Cb., koDOe4"tów, baJów, darnci:ng6w iqI. roz- 
I")-wek. - 
-- lUno "palace u W}-świetIa bardzo 
pi4:kny i pouczaję.cy film ,,\Vieczne mia- 
sto". W żywych kolorach" idzim y \Vłochy 
p
ed"'oje!lne, potem porywa nas zwycię- 
ski entuzjazm narodu włoskiego. który 
chwyta za broń. by. razem z Francję wal- 
czyć z barbarzyństwem niemieck. o prawa 
ludzkości. Po wojnie przech0dz3 Włochy 
ostre w
kt. wewnętrzne. Lecz kiedy ko- 
munizm JUZ siega po władzę, pojawia się 
zł)8:w
ciel WIoch w heroic:mej postaci Mus- 
IIOI
me.go. Przez te dzieje calego narodu 
wije Się wQ.tek akcji indywidualnej o dra- 
matycznem napięciu pełnej prawdy iycio- 
wej . WfJ"&Ż?nej doskonałQ. grą aktorów: 
dzi
je dW
jga ludzi. Wkońcu należy wspo- 
mmeć . o hcznych. y;spaniałych krajobra- 
zach fllmu a zwłaszcza widokach na Wie- 
czn
 Miasto. \Vszystko razem wzląwszv 
mozna powiedzieć, że film zadowoli nawel 
wymagania wyższe. 


Kapel1Uze 
_ Czapki 
Koszule 
Krawaty 
onz Inne artykuł, męskIe poleca 
KAZIMIERZ WITKOWSKI, 
Skład artykułów męskich. c1C1017 
-ł. 'zen" I'. 


-- Walka z łebractwem. Odbyt(! w blei. 
tygodniu zebranIe zarzędu Towarzystwa 
opieki D:ad iebrakami wyasygnowało 1300 
zł. dla zebrak6w I biednyell na Mokrem 
750 zł. dla Jakóbskiego prUdmieścia.. 20Ó 
zł. dla śródmieścia I Bydg. przedm 200 zł. 
pozostało w kuie jako rezerwa. .. 
W 8l'Udniu z. r. żebracy Jak6bskiego 
prz.ew;n. I Mokrego otrzymali 2205 zł.. śród- 
mie
l& i Bydgoskiego 1240 zŁ 
1.ałoione przed paru laty towany!!two 
opieki nad żebrakami oddaje nieocenione 
usługi w dziele łagodzenia stnwliwych 

atu.nków bytowania ludzi skazanych na 
zebraninę oraz w dziele zwalczania plagi 
!!
ecznej - 
ebractwa, które wielu upra- 
...1& poprostu jako zawód. Akcja towarzy- 
stwa byłaby tem akuteczniejeq., gd b 

eezei1stwo okazywało więcej 
:. 
!l1& dla sprawy I nie popierało żebractwa 
1 zam.1aat dawania datków na ulicy ażeby 
zapisywano Bi
 na członków towa
stwL 
Towarzystwo op. nad żebrakami Ucz obe- 
c:: e 135 członków, 8kładka miesita!.. dla 

yet.z '\ 
OZ4Wałem pienię- 
pp. lanuszki wi e uJlJ.Cych zajmuję si
 
ko;..u, W 

wa. Nelkowska, Piłt- 
tw . oy Zarztd. tow&nystwa 

 Pi&. 

n (prezes), oraz pp.: K&- 
dz.łn&. uuowsld, Jurkiewicz. Woy- 
-. Podmatek. W u. ezwvtelt o 
%1.30 w sieni domu nr. 2 przy ul S 
 
p
lezfono noworodka płci ie

- 
tka odwieziono do 1eczn1 I. 
aJdej.. ::cja czyn! poaukjwan: O:t
 
( Przedzam dzIde. P. Zofjt Polt1l10wakieJ 
tośd 800 :J.Z8 8) .kradziono bleUzn
 war. 
nowskiego 1)
nle L1ndorf (Kocha.. 
600 & ono płaezcz wartości 
-. Dary na Debl, hul 
Wydz. Opieki Spol: Firma ;rr 
U do 
styczeil, luty. marzec 1926 r. Po. 100 s: 
 
300 ki zł.. pant Michalska właścicielka a p te- 
Radzieckiej 100 zł., 11J'ZQdni 
Krajowego w dniu imienin tJ ataroatwa 
Wybickiego 100 zł. P. lItał'oety 
Ofia.rodawcom Bóg zapła.t. 
Prezydent młaata. 


'ic 


..I!'In.zym. nalp..kIJ.. 
a'.'..iI_ 1..lt.6s... 
pod.rllakl_. na _systkie 
UPOCr1atości a, nane 1962 
perfu., bez alkoholu 
lłIu
ion DraUu'gO 
J.de.. .tom W78..rc&a 


-; 


__o 


t
 


,'... ., 


,.
 


Z tycia wojskowego. 
Urlopy świąteczne. 
W myśl ror.karo dzienn
go M. S. Wojsk. 
nr. 26 z b. r. oficerowie. szeregowi za wodo- 
wi i personel cywilny mogą otrzymać ur- 
lop świąteczny 
 dnia t. kwietnia b. r. 
Przen.Dftc1e terminu stawienia 81t- 
Minister spraw wojskowych polecił ze 
względu na święta Wielkiejnocy przesu- 
DQ.ć. termin powołania do dalszej czynnej 
słuzby w wojsku stałem z dnia 1. ł. na 1. 
kwietnia r. b. tym szeregowym, którzy w 
ubiegłym roku zostali urlopowani na 6 
miesięcy I na dzień 1. ł. mieli wrócić do 
swych funkcyj. 
Dokumenty przejazdowe tych szerego- 
wych wystawione z terminem .,do 1. ł. 
1926", zachowuję. ważność do dnia 1. kwie- 
tnia r. b. 
O powyższem zostały powiadomione 
wszystkie u.rztdy kolejowe. 
O dn.h Z-łłzku Oflcer6w 
. 
Jednym z najnoW8zych rozkazów mini- 
ster spraw wojskowych zatwierdził odma- 
k
 Zwilłzku Oficerów Rezerwy. 
Przejazdy ulgow. podoficerów zawodo- 
wych. 
Według rozp. ogłoszonego w Dz. Rozk. 
nr 23/25, po&. 2ł3 oficerom, chorQ.Żym i 
podoficerom zawodowym - udzielat mo- 
g, dowódcy U8tDt)'ch zezwoleń na opusz.. 
c:ze
 garnizonów w czasie wolnym od 
81mby. Rozporzq.dzenie to rozumiane b - 
wa niekiedy w ten sposób że wystarez.a. 
 
no do zakupienia ulgowych biletów kole- 

owych bez. dokumentów. Tak jednak nie 
jest, albowiem do zakupienia biletów ul- 
BO
Ych upoważnieni q oficerowie i cha- 
ł"F cb, wle na podatawte legi1ymacyj osobi- 
s.y W czeregowi na podątaw1e doku 
mentu podróży lub przepustki. - 
O Ile zatem podoficer zaWodowy w 
zwit.zku z udzielonem mu zezwoleniem na 
op ""zc.-zeni e g8l'nizonu pragnie odbyt 
jti.Zd kolejo
 na ulgowych warunkac
r: 

 otnymat w tym celu przePU8t.k
. 


ODEZWA I 
W dniu 31 marca br. wieczorem o 8-ej 
odbędzie się we Dworze Artusa KOI\8ł.)r- 
tucyjne zebranie Polskiego Towarzystwa 
Turystycznego na Pomorz\L 
Na zebraniu tern wygłosi się referat o 
celach i zadaniach towarzystwa, zaczem 
towarzystwo się zawilj.ie i zatwierdzi sta- 
tut, oraz wyłoni się zarzę.d Towarzystwa 
Wszystkich obywateli mieszkańców Po 
morza, któn.y odczuwaję potrzebę jak naj- 
ściślejszego zespoJenia Pomorza z resztę 
ojczyzny. wsz,ystklch Polaków. dla któ- 
rych polsko
ć Pomorza nie jest li tylko 
pustym dźwiękiem lecz sercem odczutę. a 
-głębokQ. prawdQ., na posiedzenie to w dniu 
31 marca zapraszamy. 
Za komitet organizacyjny: 
Dr. Wybicki 
Starosta Krajowy Pomorski.  


\-, 


Suknie spacerowe. 
Z lewej strony to kostjum z prążko- 
wanego rypsu w kolorze cygarowym, 
lub stalowo-popielatym, żakiecik krót- 
ki strojem męskim. ot\\iera się na ka- 
mizelce z .deseniowego jedwabiu. 
Suknia lewa. z popeliny granaiowej, 
przybrana aksamitką ciemno-wiśniową 
oraz haftem. który obecnie wprowa- 
dza coraz \\-ięcej motywy zwierzęce. 


Panna Cesia 


budziła wcxoral _ ulicach Torunia 
og6lny zachwyt 
SWIł 
torebką sk6rzaną 
kuplom, u 
Pawia Billerta w Toruniu. 


Obrazy I obrazki. 
'1 Upiory. 
NJ&.Ił-eDo"u! dramat. 
Oeaby: Drr.6adek St.rzeIec. Babo, KODI!IJÓI"8- 
ej&, Kogut.. K(](IIIl8ta w wiejs.k.im domu. Lam. 
pa ŚWie.aI.. Za oknem DOC. Dz.iadek siedrLI w 
foteIu. St.rrleJec wy
ąda droem i ooóSl'OObuje. 
Dziadek (do efebie): 
Słowo st&ło 81
 du.lem! 
W.ieeDczy dIliś mJaMn 8EII1: 
byłem... papleritlem... 
em 
w arch!Jwum Sttabu Gen. 
w suWe._ (do S1.nekA) Która goomna.' 
Strzelec: 
Tneci&! B1tskle j1d r&'DO._ 
Dzla4ek (00 8Id1!e): 
Achl 'R
 łIr'et zaczyna, 
bo mDłe tem_ a1a.łe:r.owano!... 
Strze1ee ('P'J"7A!rY'W8 ją.c): . 

 
dII
 -
 
slucl1am 
ł. - ł uicl Q!sm... 
JMoA me 
 ku\a._ 
Dziadek (gDIewnie): 
l"raIZę m11.c:1zet bo 1)'1IIZ8. 
10 
 za8'l,(Ayc:ę. 
Gaa.ty 
 łneaazMy 
j8Jr. wnd
 na uillool 
Strz8lea (w zacbwyt:lieh 
Tyś N apoIetml 
 . uimlfecha). 
Echo: 
Mały _ (Dzd8dek 
 k:r!zTM). 
(DaIwtU1 diyek.retn1III teiefon). 
Dda4ek 
ą.c 
: 
Co tam! 
8tna1eo: 
- _ _ _ DmMd We._..aJ 
RekrutaCja robotnik6w do Frs nCJI DzIadek (dft1pC8 do 1IpIIWbo): 
u _ HaoIIol T8Ik1 Generaae, 
Państwowy UI'ZQ.d Pośrednictwa O
 UiI!IItaIWa' 

runiu zawiadamia, że rekrutac
 . N.ie!! N.ie cDeszę .. 
I 
óW do kopalń w
gla karnlen PqJeut zol 
 UIII.aIM). 
do kopalil rudy żelaznej do kopalń n
 bo jak me - 811m ocz
 
su, do fabryk, do rolnictwa _ m ż po a; łJIud,ów (!IIIiar1.do pWgeIwe; 
I kobiet (kobiety tylko ponad 21 1 C ) zyZD więc drłyJ. penie mlln.i8brvJe! 
wyjazd do Francji odb"d.zie si ę W at sob na (
 /l.o8 
 lI1uchMv.kf\. 
dnia 10 kw! to la b v otę Str_leol 
kalu e r. o godzinie 16 w lo- Geoj8Ilrry polrtylk.a 
przy ul. Wały (obok straży pożarnej) Co Z8J\VSe mięwaSz nucj
 
k 
djazd zakwalifikowanych naatepl 1£ DzIadek: . ... 
Wl
tnia br. przez Wejherowo. Kand. No. pewuil&1 

C:ał
U8q posiadać wykaz osobisty z f y;. Koga' (2a o'knem): 
F- j' I zaśwtadczenia z poprzedn. j Kuk.k.u.ryml 
pracy, a kandydaci w wieku od 22 d 1: 8 DzIadek (
 
 do 
I-ca): 
lat, nadto zezwolenie Powiatowe. o Wolad D1'1 1i0000000ptraJęl 
'6'1 Uzupełnień na wylazd zagranJi Komen- V,choo-.t.i ca.w
low&D8 I\tlMpira.cja. 
cę. Lampa. gaBnie. 1\'U4"tY'I)8. epa.da. W. M 


, 


Nr. 7!. 


Kronika sportowa. 
Bałtyk - w. B.. B. ..Grył-. 
W niedzielę 28 marca 1926 r. o godz 
16-ej na boisku przy szosie Chełmińskiej 
rozegrane będę zawody w piłkę nożnę o 
mistrzostwo okrę
owe między ..Bałtykiem" 
a W. K. S. "Gryf. Wobec stale polepsza.. 
jęcy
h się form drużyn toruńskiego okr
 
go. zawody te budzę zrozumiałe zaIntere- 
sowanie. O godz. 13.30 przedmecz Gryf II 
- Bałtyk II. Ceny zniżone. 
OfIcersld IDub Bamochodowy. 
W dniu 23. marca rozpoczQl ponownie 
swe prace Komitet Organizacyjny przysz. 
łego Klubu. Rozpatrywane były popraw- 
ki i wnioski do statutu klubu, które zosta- 
ły wniesione przez oficerów obecnych na 
konstytucyjnem zcbran
u w dniu 19. lut&- 
go r. b. 
Ponieważ w więkl!!ZOści wypadków do- 
szło do porozumienia pomiędzy delegata.- 
mi większych garnizonów, w sprawie t.re- 
ści statutu Klubu, przeto jest nadzieja, że 
wp-ótce nowe towarzystwo będzie powoła- 
ne do życia i rozpocznie swe prace. 
Prace Klubu 88Dlochodowego na rot 
sportowy bieżQ.cy 8ł duże, bo jak przewi- 
duje kalendarz sportowy, to w sezonie let- 
nim już 2. maja odbędą się wyścigi samo- 
chodowe i motocyklowe w 
ydgoszczy. or- 
ganizowane przez Automobllklub Wielko- 
polski, jest \';ięc nadzieja, że I Oficerski 
Klub SamochodoWy w Toruniu. aczkol- 
wiek jeszcz.e bardzo młody. jednakie czyn- 
ny udział mógłby przy
ęć. 
Należy się więc spieszy
 I intensywnie 
pracować aby wystąpić reprezentacyjnie 
w czasie od 7. do 13. czerwca L j. w dniach 
kiedy Automobilklub Polski urqdza za- 
wody międzynarodowe (raid polsk
cze. 
chosłowacki). Trasa raidu po raz pierw. 
szy wykroczy poza granicę Polski. miano- 
wicie raid rozpocznie się w Pradze czea. 
kiej a zakończy w Warsza wie. Dług
 
drogi wynosić będzie około 2500 klm prz. 
szereg miast zagranicznych I polskich, 
między któremi sę umieszczone Byd- 
goszcz, Chojnice. Kościerzyna, Gdynia. 
GrudzlQ.dz Chełmno na Rypin I L d. do 
Warszawy. Zatem droga biegnie przez t&- 
ren działalności Ofic. KI. Sam. I Mo1oc. O. 
K. VIII trzeba więc stać. na straży Lej 
drogi 


d«I03 


Pomoc bezrob.otnym. 
WoJlko Da bezrobotnych. 
Na sku
ek apelu Obywat.elskiego Ko- 
mitetu dla bezrobotnych m. Torunia, for- 
macje garnizonu toruńskiego przesłały na 
ręce tegoż Komitetu.w lutym i marcu b. r. 
łęcznę kwotę złotych 881.ł7. 
Niezależnie od powyższego Wojskowa. 
Misja Francuska w Toruniu złożyła do 
dyspozycji Komitetu sumę zł. 150-00 nale- 
ży z uznaniem podnieść jako sympatyczny 
dowód zrozumienia doli bezrobotnych 
przez szczuple grono Woj!'tk0wej Misji 
Francuskiej. . 
. Lańcuch składek. 
P. Marjan Skrze tu ski, wezwany przez 
P. dyr. Wacława Wojczyńskiego składa 5 
zł. I ze 
"ej strony wzywa pp. kupca Jana 
Kaweckiego i Kazimierza Lewandowskie- 
go dyr. ..Domen Pomorskich". 
P. Chudz.iński. wezwany przez p. FrtC- 
kowskiego składa 5 zł. i ze swej strony 
wzywa p. Dobslaffa i p. Geduna (Byd- 
goska). 
P. Alfons Bartkiewicz, wezwany przez 
p. Wiśniewskiego składa 5 zł. i ze swej 
strony wzywa pp. Lipińskiego (Bank Prze- 
mysłowców) I Romana Szczerbowsklego. 


Odpowiedzi RedakcJI. 
71. J. Z. ,ot. Min. Spraw Zagr. Wszel- 
Ide d()kumenty urodzenia. śub6w i śmier- 
ci 08Ób spokrewnionych I spadkodawCl) S; 
których wynika stopień i prawo dziedzi- 
czenia. 
81. J. O. 1. SzhgrOWłe 8ł powinowaci 
w 2 stopniu. 2. Może byt z potr.a członków 
rady. 
II. IL. !I. 'l'oraiL Odpowiedt p6tn1ej. 


Ruch W towarzystwach. 
Wolny cech kl'awc6w. NadzwycZajne 
zebranie odbędzie się w nied2lel
 28 bm. 
b godz. 2 po południu w Go6podz.1e, ulica. 
Sukien.nfata 18. Reler&t o położeniu rze- 
miosła wygłosi p. Krajna z Pormanła. O 
Uczne ł punktualne przybycie prosi 
d 5986) Zanąd. 
Btowarzyszenle bezrobotnych pracO" 
D.lk6w umysłowych zwołuje w dniu 27. 
III. . 26 o godz. ol po pol. zebra.nle w-łi 
p. Ned.k.ow8k1ego. u1. Sukiennicza 11. (5980 
Za z.8.rzę.d: w z. Wlllński 
!I. O. Bokół oddział kolanU Wyciecz.. 
ka 10 klm. odbędzie się w n1edzieJt dnIa 
28 bm. o godz. 1.30. ZbiÓl"ka u druha. WI- 
n.łał"9kiego. (d 5985 
Czołem. Kierownik. 


Kon.1ec d'Złalu redakcyjnego. 
Za rede.kcję odpowiedzialny Mak8ymJljaD 
WIertelon w Toruniu 
Dł-uk. i D8.kładem Dro.k&roi Toruil8k:U!j T. A.
>>>
Nr. "12. 


1'" 


."  


_ 

wo PO

BSJ[n: - Dłedziela, dala za marca 11Zł. 


... 


- 
.,r .., 


'lo 


- 


" 


Dn'a 24. marca r b ł'- 
derp'eniach, opatrzo
y.s kar p
 długieh a ciężkich 
d!o.łsz
 mlłt. nasz naJukocha


en 8m' 

.. mój naj- 
oJciec. teść, wujaszek l dZladek,Yi. n

dY niezapomniany 
Piotr Kaszubawski 
emer7t. atarsZ7 k t 
przeżywszy lat 66, o cze':
O

i arz pocztoW7 
w głębokim smutku pog r 4 żo na 
!0!la wraz z rodziną. 
fogrzeb odbędzie się w niedzielę dnia 28 b 
O go NZ. b 4 ". po poł. z domu błoby. przy Rze:t
1 4&. 
a ołeństwo żałobne odprawione b dzle . 
niedziałek o godz. 8 w ko
ciele 
w. Jakóba: d 

1 


I) 


.
 


" 


"'" ' 

. 


.....  


. DnIa 26. marca r. b. po krótkich a ciężkich cle ie- 
nl.ach, zaopatrzony Sakramentami gw., przeniósł sl
 do 
wleczno
cl. .. p. 
Boleslaw Leduchowski 
ogniom. law. (mjstr. wojsK.) 8. p. L C. 
przeżywszy lat 38- 
Eksportacja zwłok odbędzie się dnia 29. b. m. o QO- 

inle 10 z domu żałoby. przy ul. Studziennej 15 do koś- 
CIoła garnlzonoweeo, poczem na cmentarz wojskowy. 
W Zmarłym tracimy cichego i sumiennego kolegę 
Cze
t Jeeo pamięci ł .. 
Podoficerowie zalJdolll unlkn artll 
Toruń, dnia 26. JII. 1926 r. d 5984  -'1.- 


" 


't'" , 


"'ł
 


'J.". \ 


f 
 


W P'4tek. o ,odz. 14. %asn4ł w Bogu, opatrzony 
I,w. Sakramentami. MU droei i kochany syn, slostne- 
nIec i kuzyn, '- p. 
Juljan Kvvaszyfiski 
Dtbotnlk n obronie twbwa I były kierownik fabryki Bertegowina 
przeżywszy lat 26, o czem donosi w smutku pogrątona 
rodzina. 
Pogrzeb odbędzIe s1ę w nledzlelę, dnia 28. marca 
o ,odz. 16. I: leeznlcy mieJ
kleJ. 
Toruń, dnia 26. marca 1926 r. 


d 6OZ7 


... 
 
.. , 

.. 
, 
t. 
... 


Za ostatnl4 przysługę udzielonlł 
Śp. Kazimierzowi Barańskiemu 
zmarłemu dnia 25. III. 1926 roku składamy Przewielebnemu 
Duehowleństwu, Szan. MAgistratowi m. Torunia. Sz. Sz. 
Radzie Miejskiej. Tow. Kupców Chrześcijańskich, Bractwu 
Strzeleckiemu. Tow. .,Lutnia" oraz wszelkim delegacjom 
przyjaciołom i znajomym Zmarłego nasze serdeczne 
86g zapłać. 
Żona z rodzinIł. 


,'" . '\ 


..... 
 


Rowery 
po 11:1. 186 na odpłatę 
. 6 m esiccUl. ratach 
maszyn, 
do szyci" po 216 .1. 
na odpłatę . 22 mies. 
d5961 ratach 
centrYfugi 
po 11:I. 17.1' na odpła. 
tę w 12 mies. ratach 
maślarki 
po at. 56 na odpła 
tę w 12 mies. ratach 
__ polec. ... 
fi. BojaDowsld 
Toruń, l." 1"lk Zl 


Zadajcie 
.' d2516 1,1111 
KAWY 
tODOWEJ l 
ina ll 


" 
lalll'1111 Llldwlk IUlnlg 
łarul.fllallrL 


Przetara DrzJmn!owy. 
W. wtorek dnia 30 lIIar- 
ca rb_ o godz. 10 prled poło 
sprzedam Ola podwórzu p. 
DzlCII,ele.sk.e,o kupca . 
Chełmty za eotówkę najwie. 
cej dającemu: k3067 
"pazyllrlum Iktldl.l. 
kaaa". I Ilały. . klwłl 
I . Itr. rumianka. 
Chełmta, dnia 25 marca rb. 
Gramowaki, kom. ąd. 
Inaal Id :ID lat . 'Ibu 
Klin. .,.....u ......r. 
Tenit. Że.ł,.naa 15. 
1....wldu.l.. . blurowołf 
30 maszyn-kopjowanie r a. 
c h o W a n i e korespondencja 
wszelkich język6w, buchal 
terja państwowa. handlowa, 
fabrJc:zna,lIórnicza. rolnicza. 
dS977 


Str. 11. 


Ił" 


2. nalrad, 
UlI 
lIr1wnll uhrlllll. 
laIliki. 


Do Ś
ięconki 


pol.calft7 . 
Żupana, Soplicę, Naslpikenę, 
Nalewaike, Refektorjuin, 
Zagl be, Szodon, 
Bojara, Podkomorzan!te, Kokosznika, I 
Ale, Medocenę, Bachmata i t. d. 
Prosim1 ż-łdać wszędzie i Prz1 zakupie odpieral: naśladownictwa! 
B. Kasprowicz w Gnieźnie 
Oddział w Poznaniu. ul. 27 Grudnia 10. 
k 3G49 


Ludwik Konig 
fabryka tnklerkQw, mar£e
ann, Jrallnek i dratetek 
. 
poleca 
\ 
na nadchodzące. święta 
swoje 
wyroby dobrej jakości 
po prz7stępD7Ch cenach. 
Fabryka Skład detaliczl\1 
Tlrd . lune T!1erB.1 Ul IL Surlta łI Teletol 411. 


łI014 


Wzywa Bi
 
WSI) stkich człon 
:

l
!:tJ
;:::
 Bilczność posiedziciele ZiemsCY! 
'II/' lokalu kallOwym ksidt'- N d ł k Ik d I . d b . . 
czek ud.lialowych-do dOI a esz o 
 au waeonów ySZ! ę.. brzoz.. bali dęb., buk., )es. I 
ośmiu celem le!!lłlizowania. brzoZo od 2' -4 . deski w rozmalt)'ch gatunkach I grubogclach. dzwona 
Po tym term
nie niezło- wyrzynane podług cyrkla od 2"-4". szprychy, plazdy w kaidel gru- 
żone ksiąteczki u n i e bości, belki do bron. skręta. futra. I nasady oddaje przy korzystnych 
'II/' a t n I a m 1. d5982 warunkach. Zaznaezam, że najkorzystniej mo:tna kupować w moim 
Kasa Stekz-,ka oddawna zaprowadzonym składzie. - - - - - - - - - k299S 
SP6łd:I
:I
:
:::;'

w. SI. Szaepański handel drzewa Chelmia 
(-) Golen:cz. · 
(-) Ręllewski. 
poln.bn. od t ...J. 
pi!an pndwóllowy 
odpis, 'wiadectw i 
dania 
prosze nadesłał pod adres. 
UlotS7.IEgler. Cołdankl 
pOCiła Oeorzeliny pow. Choj 
nice. dtiOO9 


. Bona 
potrlebna zaraz na wid, do 
dziec;ka roc:znetO, wymaeane 
dobre ,...i.dectwa których 
kopję. oraz warvnki p
osze 
przesłat do Słowa Pom. pod 
d6U04 

 
BieliZna 
fartuchy. materjały pokielo- 
we, fartuchowe, bielizniane. 
ręcznikowe, sur6wka, chg- 
". 
teczkl ..aJ.aniel d6l.107 
wskłodzie bielisny 
8. Szlichci6skiel 
Sze.ska 2& ... 

 
. .:' (dom p. Araczews\cieQo). 

 


OXOQ; 
K t d k i ka!del iłl tt i ,alm 
O

I y l ulU i
m Drnkaraia Tornńska T. ł  
 
... 

r $ 
Dnia tli. marca rb. o ,ods. 1','0 
ftO, "a:s e . 
niosła się do grona anlołkó,:". po kr
tktrh!l cu;t: 
laJch cierpieniach. . drullleJ ,!Iośnle 

a, .i:' 
aza naldrots&ll córeczka. najukoc M 
atrzyczka I wnuClka 
Janinka 
o ca.- za.iadamlal'l 
tnieututenl _ talu rodzic 
"ła
ysłaiowie ŁaloiUY. 
P b Gdb
dz.e Się z kaplicv cmentarza 
, 0lrze . d 'eJ dnia 28. marca rb. 
garnizonowego w n.e Zl ę, d 5983 
, " o goca. S po potud. 


OOOOX  


,. E' . i a., 
Bydgoszcz, ul. Długa 23. Tel. 748. 

ł aczna spnedai. na Pomone 
oraz sklad fabryczny towar6w 


Zjednoczonych Zahładów Przemysłowych 
K. ScheiblBril i b. Drohmaoa 
Sp. Akc. w Łodzi. 


d5910 


-  'It łt: 


MoBlOcłz. 
mtedt kupuJe w kaidej 
ilo'cł l'oruńskn. Fabryka 
, Zamków Jan Uroda Tt)- 
ruń. Koszarowa 18 łł05 


.
 


Pomonka fabr. fitobnWlóW i Płyt 
Zał. 1910 r. 
dawniej Hekełe i Ska 
'1, Uliłllnlłll ('Imllllł. "ar. 1111gr. J. I.ranllllkl. 
Kraiall}a ł umienia marmuru. grluitD ł szli. - 
WJdmuthalul1 tłmt Ba utle i aU.itil. - la- 
t8W8I\1 , IrnamRulolllie uth. 
WykonuJe ł poleca. 
Botemęk i , grobowce, naerobkl, pomnIki s mar- 
muru. I,anitu i z terracco, od nalskromnlelazych 
do na!wykwintnle!uych po cenach przy,;tę;mych 
i na dogodnych warvnkach Epłatv. i'oa łądanie 
przesyła się oferty. R6wnid płyty na umywal. 
nie marmurowe I sztuClne. Wykonanie bez on- 
kurencyjne d 5756 
U _ a 1& a I pnedstawlciel wyjetdta na katde 
zawezwanie celem prledłoten.. kosztorJSów bez 
IObowi
nia kupn.. 
Pouukn]1 Ile zutndl na Dmma6lne Itrtu\' 


[a.1

,


 
cegieł 
natJtbmłaSł 
do spnedanłl 
Oferty .kiero.a4 do 
W. Ma(i@jewski 
B ydgOSICł. 
Gdańska 146. 
k30iO 


.
 

\\tiglł 
.,
t
 '- 

flU. 
 . 
, 


. - 
) .j 
S .'; 

 


Nai1epaze 
Singera maszYliY do nYtla 
Ułatw. warunki nabycIa. - 
Spłata w roclnych ratach. 
Nauka haft6w i cerowania 
ReplIlacia mllSzyn wszelkich 
systel1lów 
poleca d6006 


Singer 52W. Rub. [cmp 
Star
 
Dolt &..:5. 


I . 


, . . '..
>>>
lir. t!. 


Park Cegielnia I.:I

:;
I 
Zaproszenie. 
. .,....... ,Ibl... .... II. .. .. 
lfiarti! Im odrestaurowanej lerandy 
""łloz." .1I....rte. .rłłrs
cZ.Jr- 
.. który 5culo,"", PUliczno'
 labaluprzelJlłiei 
uprasza lIo......r.. 


Licytacja. 
1f hedę. dnia 3L marca br. e 
ie 10-tej 
przed polRdni
 sprzedawa
 będziemy doltrowomiłl 
w naszej rzeini miejskiej za natychmiaatowl\ zapłatą 
najwi
j dająeemu następujące pnyrądJ' do wyrobu 
kiszek: 41 6019 
kuter mięsny 
maszyn
 do rinł
ci. mięsa 
Uocznlk do kiszek 
transmisj.. 
Zbi6rka reflektaBt6w w nefnl miejskiej. 
C b e ł m D o, dnia 
6. mar
 1926 r. 
M A G I S T RAT. 
Z a wad zki, burmistrz. 


Poszukiwany 
dyrektor fabryki. 
Fabryka chemiczna w Zagłębiu węglowem 
Dąbrowskiem, ok. 200 robotników, poszukuje Jfektora te[hni[lne
o, 


katolika. lat około 4O-u. do mot1. natychmia- 
stowego objęcia stanowiska. 
I vm:an2 S in' ukończenia wyłazej vczelni ze stopniem 
J I1ł11IIII Kł. intyniera budowy maszyn, nieprzecic:tnf:j 
inteli.encji i wyksztllłcenia ollólnego, wiei. 
kiej sumiennołc:i, niezmordowanej pracy, 
jak r6wniei, oczywiście. najzupełniejszego 
.drowia flzycznejlo, dajłłcqo siły do pracy. 
rozległego doświadczenia (nabytego na sta- 
nowiskach kierowników lult ich zastępców) 
w Uiedzinie spręłyste) ortanizacji i admi- " 
aistracjI większych przedsiębiorstw labrycz- 
aych, a wił=C równi et znaJomości odn
. 
.h przepisów obowiłłZ\li"CYch, stanow- 
czego lecz sprawiedliwego i taktownego 
zachowania się w stowna.. .. podle"ych 
łlnędnik6w i robotników. _ 
l łi
rftam; e S ła. pięłcne. o pokoj
we 
ies
e .-łlłZi
k4. 
UIIłV..j Ję. bez:pł. olłfzewuuem 1 ośWIetleniem, wy- 
soq penslę i tafttje
 t, ostatniłł okre- 
tia .ię Wdoruowo w aaldności CHI osiłł- 
pętej w ciU- roku produkcji i kosztów 
Prowadzenia przedaiębionł-. 
Posada ta daje stanowisko łydo\W'. jed- 
nakie winni zgłaszał się wyłączrtie ci, którzy 
już w ofertach swych, popartych kiałemi da- 
nemi onz odpisami świadectw, wykał4. te 
w zupełnoki nadaj4 alę na to wysoce odpo- 
wiedzialne stanowisko. Oferty winny był pi- 
sane w języku niemieckim ze względu na cilłgł4 
styczno
ć z Bielakiem. Qdzie język niell)iecki 
jest uływany. a I'Ownież z tego powodu, te 
z oferty pragniemy wyrobił sobie przekona- 
nie. te reflektant włada nim dobrze. Znajo- 
moŚĆ języka franc:us1deto po
dlU\a. lecz nie 
konieczna. . 
WYderpuJ'ł ce oferty z dęfłym opisem 
dotychCEasowej działalno
cl, oCJpiaami świa- 
dectw, fotografję, qdanemi warunkami oraz 
najblitszym terminem objęcia połady .pod: 
"WP.. 10313" do Tow. RekL MiędL 


i
nel. 12Df!12D1ant Indolt IOIl!, Warszawa, 
.arszalkowska 124. 


k 3017 


Fabrvka kaDeluszv 
,0\- w wielkim wyhone 
kapelusze araz dodatki. 
H-łwH:kaz, wyWr modeli na pneribki 
jedwabne i słomkowe. ... CzJUCRnie 
i IMOI\Owanie kaJielWlZY -..JUch. 
= CeR, konk
 = 
ł.
J
kó'-
1. SZ 

 A, Tw
!!!:!
i 


r · 
 
Piękny gramofon w domu 
.aje muzykę do wszyatkich tallc:6w. sprowam 
śpiewaków z kraju i z całe,o 'włała. Przynosi 
""""",",,"ie tyci. _...... .. . . _ . . _ I 
Skład Gramofon6w i Płyt 
... usl . ca " B1"d.o.zcz 
,,1".1 Jaeiełloilaka nr. 75. 
t.adajcie nowyc:łl kaWollóW płft. d 1013 


. . . . . . - -.. . .. 
Na sezon 'wiosenny 
 
Q poleca 
eleg. damskie laJderki od 28-35 zł 
/\ beiowe I kolorowe w najnowszycIa 

 :' fasonach. Męskie bu- 
 

 cłki I półbuciki 
" 
 od 16,50 do 45 zL 
'-J r: Dziecięce obuwie wszelkiego 

 rodzaju jak naitaniej. 
ze OWego d.taBun.go .
.du 
..: i J
J

)
i 
 
IIOWJ Rynek 4. naprzeciw kościoła nowomiejskiego. I daw. Król. Jadwigi .5 ... .. ... _ _ _ ..J 


liLOWO POMORSKIE _ niedziela, dnia 28 marca 1121. 
---
------- 


. 
Bilans D. 31-go grudnia 1925 r. 
Banku lU
DWegD 
pół
lielni l nieD
r. D
P_ w [hełmiY. 
Aktywa. Konto. Pasywa. 
1J. 49CY1:n l. Gotówka 
. 15491.25 3.. KOIIta bietł.CC 
. 1801,- 3. KOlIb rótuydl 
. 575.46 4. Waluty obc. 
. 534.25 5. BiuUd 
. 2112.50 6. Akcie 
. 12908.98 7. Elekta 
. 420.- 8. Konta procesowe ezłoek6w 
.. 104867,51 9. Weksle 
. 1000.- lO. Utensylia 
. 829.36 IL KODto pocztowo-ezeko_ 
. 501.63 12. 2yrokoDto w Banku Polakłaa 
13. F_dusz rezerwowy 
14. Rezerwa specjalna 
15. Fundusz emerytalny 
16. Udziały 
17. Depozyta 
18. Lombard 
19. RedyakOlIt web! 


Zł. 12411.Of 


. 


mo.- 


ZŁ 145949.21 
Cheł-w. dma 23. -.re. 1926 1'. 


. 20466.55 
. 23505.09 
. 5004.56 
. 1277.40 
. 58214.57 
. 8000.- 
. 13800.- 
ZŁ 145949.21 


Bank LudO., Spółdzielnia z nieogr. od pow. . Chelmu. 
w. Gąsowsld. KwiecłńskL Mo..akowski. 


KAPITALIŚCI I. 


="I 
r"- 
e 
CQ 
001I: 
Celem rozszerzenia składnicy towarów z zagranicy sprowa- 
dzanych, mających w kraju zbyt bardzo łatwy, poszukuje się 
spolnłków. Zgłoszenia do ..PAR". Szeroka 4ó pod 10 162.. 


.... ."J""''' 


ZWIĄZEK 

PÓł
li@lni 
anela[Jiny[
 
W Grudziądzu 
upoważniony przez Ministerstwo Reform Rolnych 
do przeprowabania par
Iacji nieruchomo
ci ziem- 
skich na zasadzie postanowienia z dno 31/XIl.1925 r. 
prz7jmuje 
do szybkiego i fachowego wyko- 
nania szelKi e prace parcelacyjne 
na rachunek właścicieli ziemskich (komisowo) oraz 
hupuie 
dla celów parcelacYin,ch 
wszelkie nieruchomości 
ziemskie. 


lapisy członków oraz zgłoszenia na kupno ziemi przyj- 
muj4 larz4dy Spółdzielni Parcelacyjnych w Chojnicac:h, 
Chełmnie. Lubawie. Tucholi. Brodnic1. Gniewie, Wą. 
.rzeinie. Świeciu, Inowrodawiu, Pucku, Suchej (pow. 
:-:-:-:-:-:- Jarocin i Toruniu. :--:-1-:-:-:-: 


Siedziba Zwiqzku Sp61dzielni Pare.: 
flł! Z3l1Jlllill1.lirudziądz Piu Z3ItJmllll 
d fiOO1 


,-" . 


laiąt2, 
balankL 
iaika 
wlelkanOCDI 
z czekolady, 
marce panu 
oraz piernika 
-poleca- 
po znanych 
nIsk. cenach 
od 5 gr. 
P0CZ4wszy 


Nr. "n. 


3068k 


Przetarg przymusowy. 
Nierucbomoś6 położona w Toruniu. Stare lliaSf ) 
i w chwili ucz)'nicnia 'Wzmianki. o przetargu zapis&!] I 
w ksi
Le gruntowej Toruti. - Stare Miasto, łom VII 
karta nr. 2ż8. na imię Marty i Louis Gutzeit na DlOCy 
og6lnej małietiskiej wsp6lności majl\tkowej Z08tani 
dnia Ił maja 1926 r. o godzinie 11 pned pohula. wy 
stawioną na przetarg w niżej oznaezonYDl 
 
pokój nr. 19-ty.' 
Wzmiankę o przetargu zapisano . luJiędze.,.... 
towej dnia 1. marca 1926 r. 
Niniejszem wzywa się Wszystkichl 
 prawa 
w chwili zapisania wzmianki o przetargu Die były 
w kBi
ze gruntowej uwidocznione, aby BIt . niemi 
zgłosili najp6fniej w dniu przetargu, przed: wezwa.. 
nl

 do wnoszł:nia o
eI\ i prawa te upra
opodo. 
bndl. gdyby Wierzyciel' lm przeczyl W razie nieza,. 
stosowania się do powyższego wezwania, pnwa 
te przy oznaczeniu llajniższej oferty nie zostanIl wca1e 
uwzgl
nione, a przy rozdziale ceny kupna dopiero 
po roszczeniu wierzyciela i innYM prawBcL 
Zaleca s
 na dwa tygodnie przed terminem po. 
da
 na piśmie albo do protokółu sekretarza sądowego 
dokładne obliczenie swych roszezeti. w kapitale. 0d- 
setkach. kosztach wypowiedzenia i kosztach sądowego 
dochodzenia swych praw, oraz o
aczy
 pierw&zeA. 
stwo, którego si
 żąda. 
T)'ch. którym stuty prawo sprzeciwienia 1Ii
 prz&. 
targowi, wzywa się, aby przed udzieleniem przybicia 
targu po8tarali się o umorzenie lub zawies7.enie po. 
st
wania, 
dyż inaczej .prawo ich odn08i
 
 będzie 
zamiast do rncruchomośCI, tylko do uzyskanej eeDy 
kupna. II: 1066 
Toruti., dnia ló.marca 1926 r. 
Sąd Powiatowy
 


--.. 


Wódki - .,palanki- LlkielY 
Wina francuskie i połucłmowe, 
Konjaki franclUkie, 
. Szampan 
rozmaitych firm zagranicznych 
oraz. d6015 
spirytus na cele domowo. lecznicze 
poleca korzystnie 
L. Dalkowski 
Fabryka Likierów'- teleloD 35 
Strumyko..... 5/7. 
Oddział 
rzedażY detalicznej: 
Szeroka naroin. Strumykowej. 
OdznaczoDY złotemi medalami: w Paryia 1925 r. 
w Rzymie 1925 r. i krzyżem zasługi w Rzymie 25 r. 


Plierniczy prZYSięgły 


obeznany z robotami mierniczemi w woj.. 
wództwach poznańskiem I pomorskiem onz 
Technik.kreślarz 


na Stał4 pensję potrzebni zaraz. 
Zgłoszenia z podaniem warunków skie
 
do: Oddziału Pomorskiego Spółki Parcelacyjnej 
w Grudziądzu. ul., Ks. Budkiewicza 25. [d 6008  
:; 
q 

 

  
Chełmno. 
 

 

 


Nasza nowootworzona 


Stacia Benunowa 
przy ul. Szkolnej przed domem NadwUW- 
ski ego Hurtu !oprzedaje po c:enaclt 
konkurencyjnych dłOO.5 
prima lekką benzynę 
i o l i w ę samochodową. 
last. Państw. Zakładów naftol. ..Te[bnonafr 
Toruń. ul. Szczytna 211. 
Stacje benZ7nowe w Toruniu. W
zdnie 
Chełmnie i Rypinie. Miejsce sprzed. w Sk6rcau. 


" 


, &.\
>>>
NT'. 72. 


Posiedzenie Rad, Miejskiej 
. · środę. dnia 31. marca 1926 r 
o godzinie 6-tej wieczorem. . 
posiedzenie. WYd
ialów Administra[Yinego I finanIowego 
· pODledzlał

. dnia. 29. marca 1926 r. 
o godzInie &.teJ wieczorem. 
Porządek obrad wywieszony w ratuszu 
Toruń. dnia 26. marca 1926 r. 
3063 
Przewodniczący Rady Miejskiej: 
(-) Antczak. 


. 
Szlifiernia szkła 
fabryka iusler 
poleca po najtańsz}'ch cenach 
szlifł:-wa!'ie szkla i luster. 
.. Wielki w"b6r obraz6w..e' 
Hartownia szkla. kita i listew do oh razów 
JAN BA..:ANOWSKI, mistrz szklarski 
Franciszka6ska 8. telefon nr. 1023. 
5712 

... I. 


ł 


sa'm 


I W ( 161ne. ") 
6. f. 11,25. ywolanie. 
.../
r;:. 
d

d

 O
o
skl
O W z 


 J'eno'JPiU
i 
wniosła o wywołanie zaginionego listu hipo k 
tecznego na zapisanę w księgach wieczystych paSZu aję zaraz 
nieruchomości Mokre tom 41 karta 1131 resz- wladajljcel bie,le języki
 
tę ceny. kupna w oddziale III pod nr. 2 w wy polskim i niemieckim. 
soko
ci 150.000 mk. niemieckich. " ZlIłoszenia do Ekspedycłl 
Wzywa się posiadacza wskazanego listu Słowa Pomorskie,o & foto' 
hi p oteczne g o. b y na jp ótnie J . w terminie W y wo- erafjlj i odpisami świadectw 
pod nr. d5960. 
ławczym. wyznaczonym na dzieli 15 lipca 
192& r. o godz. 12-tej w Sądzie niżej podpi- 
 
sanym pokój 22 zgłosił swoje prawa i k29 Prz 2 e 
 - A 
 W l - l Y ł O r o , W 
dłożył dokument. w przeciwnym razie doku 
men t ten zostanie pozbawiony mocy. 
Toruń, dnia 31 grudnia 1925 r. 
Sąd Powiatowy. 


IILOWU POMORSIIE - niedzielII. dnia ZtJ marca t'2I. 


Niniejszem p.daję do publicznej 
wiadomości. ił z dniem 16-go b. m. 
otwouyłem 
KAUfLARH IDIOKHKA 
.. Cllelmb (pam.). K..clel"A 12. II. 
Telefon 71. k2975 
Dr. Zbigniew Lubiu Ireborowln. 
ad_okat.  


A_ Denizot, Luboń (POlnań) 
poleca k 2964 

rzewa i krzew" owocowe, ale- 
Jowe, parJ{owe i ozdobne. róte, 
Konifer", roślin" na t"wopłot". 
I Cennik na tljdaniel Cennik na tljdanie! 


............ ... ........ ..... ........ 


tądaJcie Słowa Pomorskiego. 


Ir 


. 
. . 


o, . 


.. o 


. , 


-." 


. 

 


o
 


. 


/t. 
, 
 


.... 


.J.. '
.... ... 


I/£f 


, .  


o
 


.... 
. . . 


... 
e. 


;.p e. 


" 


l' 


Kaid, Dowinien WJDr6bować Ideain, jrodek samoDiorac,. 
ZaletJ: 
: 


Wi/.taroz. zamoczi/ł bi.llzne i gotow.ł III w ..R.dionl." prz.z 80 millut. 
Reozne taroi. j..t zupelnie zbedne i dl..ego pr.ni. ..R.dlollem" j..t nlljdo. 
godnieJ.z.. 
3. ,....ion u n....j. bielIłni. InletnIl bi.loił. 
4. .....dlonl. ai. ai.zoz)' bl.llza
. ..1.,1 "ow'1.m wskut.k wydobł'W.ai. .Ie tl.nu 
przy gotow.niu. 
Nie zawiera chlorku ani Innych szkOdliwych domieszek. 
20.000 zlotych otrzi/m. t.n, klo udowodni ob.oaolł chlOrku W Radlolll.. 
B.zpł.tn. pokazy prani. R.dion.m edbfłdll .ifł w lI.stfłpuJllcrch flrm.ch I 
W poniedziałek. dnia 29. III. 1926 r. Bronisław Araczewskl. Stary Rynek nar. ul. SzewskieJ. 
we wtorek. dnia 30. III. 192& r. Edward Kohnert. ul. R6:tana 5, 
 
w łrodll. dnia 31. III. 1926 r. Franciszek 
łopockl. ul. 2eglarska 25. 
Salurnia S. A. Warszawa. 


..... 


k3010 o 


,,'" Ił 
 '. . 
 . 


. .! '! . 


\ 


LUOWI! SZYMANSKI 
urz,doW1' i zaprzysiężoBY spedytor 1Iolei. 
Sped7 c ja towaru _ 
kolejli końmi i wodlj własnemi berlinkami i parostatkamI. 
, Transport mebli . 
przepro..dzki we wlasn. patent. mebloWI wozach. Wy- 
szkolony faqhowy personel. 
Magaz7nOwa.nie. 
Malazyny z bocznicami kolejowemi, speC:lalne br aga - 
zyny w śr6dmieściu do magazynowania me I. 
I Zwózka 
c:ałowaeonowych przlisyłek i wypoiyczanie koni. 
Źegluga 
własne parostatki pasdersko-h,!lownicze. 
Holowanie i palo
a.
let
atew 
wlasnemi linami, kotwicami I ludim.. 
.sz;,rbko6l:. - Tanloil:. - Fachowoi
. 
I Na'stanz8 poisKa 
rma w Toru
ul 
... I II L '"' T o R U N Tel. 909 I 914. 

ell ars.a 
. l ne 
Domy i magaz"
7 w as k 2522 
Oddzlal _ 641__10. 


& 
 
. 
 
III O 
.e 
1;1 
. 
III O 

" 
O Gl 
...... 
U c: 
-:ł
 
,
 O 
v. 


6/Z t I v f . lat Torp n do 4 siedz., ze s,ecjalitym .aszkie,:" a:,uyk. - . I 1465, - 
J 1\ - Ci r kompl. wy,oaałeniem wł/łcznle 
 pneum. o . 
IK f . t fi d S t 4 siedz. &e specjalnym daszkiem ame- 
6/30 la . ran .pgr, ryk.,..' przedn. hamulcami - kompl l 1850- 
wyposatenlem, włljcznle 5 pneum. . . . . . . . ..0 I 
- k 6 -.." t 9 '35 14 50 i 19f15 Mit .r.z p6lclfłtar6wkl najnowszej kOłł"' 
Ja r wme. I ypy I , I I It h II 
L . 1 st ne do wsz y stkich cel6w poleca po .a.czn . Zll .n
c c.n.c 
stru..cJ. za osowa , 
BRZESKIAUTO " Tow. Poznań. Dąbrowskie g o 29 
Akc. T.I.fony .r. 63.23 I &a.65. 
" 
Salon wYstawDWY. nI. 6wama 1t tel. 3417. I Szkoła Sloterftl, Dl. Jakóba Wótka 8. tel. 4057. 
Zał. 1894 Baiwletsze I na1stanze spujalnl prndslebilutwa tlll rldzaiu I PDłstl Zał. 1894 


BacznoitI 
w dniu - - - · · · · · · · · . · · · - · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Ne jarmarkU - Radayn.. 
1 ł-. b kuję 1 " BUDyŃ r6tnych. 
mak6w i proszek do piecz.ywa. LUBOM1N. mąc
ka 
. &WIetnia r. . s up L b kukurydzana do przyrzljdzenia domowych legumm, zup ow
ow¥ch, .sos6w Itp. 
b I -., · _ e 1 U a s, to powszechnie znane. OAIyborowe artykuły pr
dukcJI 
raJowe,. . Do 
,d O I SWlnl l . Przed:
:;

iei

:1 
e 

cłh o::
:a
d

ln:

i
r
;

:;Jfr
e. 
Wł. KrzemianowsRi, Inowrocław. Kasztela6ska nr. 
. M 
. d 5971 
 " Lubońska fabryka drożdży daw. G. Sinner T. A. Luboń-Pozaan. 
 
wszelkiego rodzaJu. 
Ruprechl, Grudzi.dz. · · · · · · · · · · · · · · · .. · · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 


Str. 13. 


ubezpieczeniowych 
poszukujemy 


nli prowizję na woleweS- 
dztwo pomorskie I poznań. 
skie. ZlIłoszenia wprost do 


f-iD Obezp. ,.SiIma" T.l 


oddział _ TarGalu. 

 


W!
iel g
1l 
koks 
brykiety 
z kopalń lub składnicy 
d o s t a r c & a 


Ii9rnoiląnie To.. lepwe 
Tow. z 011I'. por. 
T O R U 
. 
Koper.ka 7. TeL J3ł,lłJ1. 
Zastępca 
Imrmn .)U.I1I'" lahlicl 
na Pomorze. 4151 


- T . k f.bf7ll. 

 Druns a .tempU 
Zakład rytowniczy 
H. H.u.ch Tarullll 
Tel.1409. "ostaw. 11. 
ZIlł. 1902. poleca II.... 
pl. 1I)'ld)' klisze subL 
wykon. fach. I szybkie. 


II. lwi... .,boro., 
MiÓD 
czyeto pszelay pod ł--- 
cj, po cenie za puszkę 
5 kg. 12 zł. 50 lir. 
10 kg. 24 zL 70 lir. 
lInItto wysyła .. zalia8q 
..Patoka.. 
laJCzy.cI. ,. D.",... 
d5914 woj. Tarnopol 


Poszukuje 
I skład 
z mniejszym s p I c ho 
r z e m lub obazemteł- 
8ZeJlli ubikactami 
w Toruniu 
ewe.tualn. la lIall... 
Zllł08zeRia do Sło- 
wa Pom. pod d589S. 


r 
.\ 
'I 


I Zuchowskl 
I mistrz lalt" 
ul. Chełmińsk 31. 
Torlłllll' tel. 351. d49!I8 
I 

 

 
. 


1 !l lzel chrvpk.. 
a , due..olt 
uBuwaj" orygiaaloe 
PastYlki 
Belgijskie! 
z 1.lIrką "kogat.. a la 
V ald3, bez gumy. 
oprzedajll ap&eki
>>>
Str. II. 


-
-
-
-- 


ROWO POMORSKIE - niedziela, dnia 28 marca 1128. 


Nr. 72. 


P"'" JIIAJM0W7 ..--- łłu.&J 20 
J łraade 41&1- Drobne Zn&k ofeftJ np 585 I = l slCJWl(). Dla puezu- 
...towo 10 Bn*Y. do r. ikIzb = l e&owo I. .., ogłoszenia. IwMcycb puMd)' udziela ei
 50% ma.kI. 

 ... - U£de -ł.a.DIUWł l -ło-. T
la_o_a '_dal.. .'''011.7 !Dili_et.. 90 g_.ar. IrobDe ogłł-ia tyl.lr.o la sutówq. 


T satry M/e/skIB 
Tw-lJQISIa- G/mi,dl 


rf 
W .NJłINIr.łatl 


teatr l1elltł I Tafllll 
1I,IaTuAal 
Sabala. dnll Z7. 
o 8odZ. 7.30 
PREMJERA 
,,'iSa. ja "Ił 
IIIEdIliII, dnła Z8' 1 
o lodl. 3.30 
eMY
 
,,:;JI\.- 

')am'a.1l 
o lIodz. 7 30 
,.$a.ja.u ll 


r 


Sprzedate_ 


8turko 
i repozytorjum oSIkIone na 
spnedał. Staszyca 4, L p. 
d 5944 
Wykwintne 
lftOde1owe futro z piłmow. 
ców (Silberb..am) t a n i o 
sprzedam. Bydgoska 4e. 5957 
Zródło 
tanieao zakupu porcelany. 
faJansu, azkła stołowello; rów- 
nIa wypoiyczam. Sprawdze 
nie cen nieobowi,zuje kupn.. 
przy1.1d I prowincji opłaca 
się. Romalł Pince). I:.azieima 
NI 9. R9836 

amoch6d 
p6łcięłarowy w dobrym sta- 
nie .,rzedam. SienkIewIcza 
18. parter na lewo. Jaraczew. 
sk
 119959 
D
blna 
(desId' kOl'lystnie na spne- 
dał. ZałolZenia do księgami 
Mo słrHlewicz, Go'ub. dS972 
.otoc:yld 
..CeekereU" w dobrym .łanie 
.. al toO do aprzedania. To. 
ruński 
ad Towarów Spo- 
tywczycb T 0ruA, aL Sleroka 
4ł. - kJ052 
Samochód 
osobowy w dob
 stanie 
tanio apneclam. ztL T orvń. 
Mokra, Pocł,6rna II. w podw. 
,1()O 11 
KaI'toUe 
.cłowe po zł. 2.sG dr. w 
kał.d6j ioAc!. Spnedat w 
11kladzie 
m, Kopef'- 
nlka 22. (d 5CI28 


Specjalna oferta 
dl tlił' WlllkaID[IJt_ 
..aczal. ..u... C.Q I 
Wina 
ICglmkl.willl .. zl 3.ZS 
Cz. .iu Kanon .. .. BD 
Biale .. tO . . U5 
IlfIooh wiu a. .., 51 
.. .. 
i.łI " Ul 
[h;anti r.e'ial ,lts" .. 1.75 
.DII skillit. .. .. BD 
',uskil .. .. Ol &.90 
litsllger .. .. lI5 
IlSlrall ,iIa .. .. UD 
t!rllllt' .. .. 3,ao 
S.a
pan,. Hala,a. Sherry 
"'adelra Port-...... porter 
anl'elakl lak I clu., ..,ł.Or 
.. .Iklerach kralo...,ch I .a- 
araak...,ch. ko"luac!t. 

bis"l etc. 
tan L. Dammm I Kardn 
T....... 
) I Sl ,'JU' 31-3Z. TIl51 "'78 


Szparagi 
flance odda Toruń.Mokre, ul 
Koniuchy 21. g10018 
20 skrzyń 
pow6zkowych różnego typu, 
nie okute, koła t calowe bez 
okucia, ręczne w6zki, drabin- 
ki i robocze podwozia w,sko- ( 
torowe tanio na sprzedaj; 
M. Lewandowski, z.'Ił.dca 
upadłości BydloSZCZ. Dwor. 
cmliB 95a, tf'l"fon 827. k3064 


Bufet 
dębowy. 'redniej wlelko'cl. 
dODre .wykonanie, okazyjnie 
tanio na spned.t. Pod 
Krzyw" Wiet" 14, R. Fla- 
kie
ic
. 110045 
Obuwie 
po tanich cenach poleca pra. 
cownia obuwi.. przyjmę ucz. 
ni.. Toruń. Pod g órna 3.10171 
Nowy 
rower okazyjnie tanio na 
sprzed.t.. Szeroka ... lL p. 
g10070 
Klubowy . 
,amltar spned... Browarna 
11I'. 4. g1007ł 


Baaaołi 
młynarze I Z. spal.ne,o 
młyna m.. r6łne maszyny 
3 pary walef. uaMmiaje, uaj- 
b, komiśne. tryby do bmie 
ftl, wrzeciona, saneJd. wszy- 
atko w dobryJD stani. spn- 
edam tanio Jaworowlcz Lul 
kowo. stacja 
Łyaomice, pow. 
To
 II
 
HlIł-Oajum 
Ba spne4ai. Pocł,45raa .. 
I 10057 
Rower 
męski .Torpede" I -syn- 
s.ewska ,.smgera- wszystko 
w do"'" stanie tanio na 
8pnedat. Czaj.. Sienkiewi- 
cza 29. 110055 
Wózek 
cJz
 duty. jak aowy. 
Illarki Brennabor I rower 
dalllSkl clobrH utrlJlMftJko- 
n,stnle na sprzeclat. Małe 
Garb." 18 IY. na pnwo. 
, 10060 


Upną! 
at
 _ " konie sprzedam 
Sukiennicza l. 11 0061 


Autobaa 
natychmiast sprzedlUlł markI 
Reftllulcl prawie ftOWJ . elek- 
trycznem onietlenie.. lIa 
20 osób. Z,łoaaenia Byd- 
'OSlCJ, Sienkiewicza 1\1'. 60. 
Rzadko wolsld. . 10042 
PaczkoW7 
rzełniclu w6a ... spneclal. 
Wi.aomoAt w ek.peL SI. 
POla. pod . 10043. 


Ibl,BL 


BACZNOŚĆ 
po cenie wlaaego konta pra,...., 
 Uołe 
lAWY DO PALEIIIA 
ST. STRZELECKI 
Szeroka 21. TORUŃ Saroka 21. 


) Mereiki Kucharka 
maszynowe I dziurki w bie- Idolna . bardzo dobrem. 
litnie. 
1łIIiennlcza &, tel 463 świadectwami. obeznana z ku 
O S. Biało
5. d5795 chni" P olsk" i francusk, po- 
strzeJram 
przed nabyciem skh.du przy LekcJI szu kuje posady od 1. IV. lub 
ul. Chrobrea o 5. od po Bo- języka a.ngiellSk.iego, frao. pótn.ei. Oferty do Słowa 
gusławskieio. Przeciw p. Bo- cuskiego. niemieckiego l 
omorsk. pod 1110032. 
gusławskiemu sprawę odda- gry na fortepiooi4\ uc!zie- Lejniczy 
łem o eksmiiiję mieszkania la. Sl)'bko l gruntownie: kawaler lat 24 poazukuje po. 
i niegodzę się na tadne wy. AOłln1ska. długoletnia na- aady aaraz lub pótn'ej. Zgł 
dzierzawienie składu ani mie- uczycielka. SuJUennicza 2 pod adres I A. Nowicki, Kru- Pokój 
szkania. 810041 11 p tr. 9170 sIn poczta KornatClwo, pow. umeblow. do wynaJęcia. bez 
Oo",podarz W Chd g11ł03O pościeli: Jęczmienna 19. IL 
S......
ft'c
la ć : 

.UI
 J ... anzav1Ika ora[Ownia mno. . Piętr;:, na .:;0. .110050 
ł"'
.ł- " k A. k tj Ó t ) me owan y 
s
rzyt6nle a la g a.rconn8 o ry". os um w. 8U- ul esz "' ania. kó 
ki n I bl li n a I cu la po i pr edaierżawla si. t y r. 
W) k()llywa fryzjer damski I e e .z Y. 
 !lzy- dl" 
I m ę ski. F. R y "'iel.ski . ul nowe merezki. P hsowa- . 'ko a p.n.. Mickiewicza 74, 
." 11 na nrllwo. k3083 
Prosta 2. 5590 nie. karbowanie 8ukien. Pokój 
Detektyw dckatyzow materjałów, umeblow. dla' Intel. cao-'y Poszukuj. 
i W)'"\\1&dowca prywatny oraz bafty kurbeloskle. do wynajęcia. Klonowicza 31. mieszkania 4--5 pokojowego, 
załatwia wsrelkie sprawy. S. BlalowQS. TorgA, - L pIętro. £ 9993 cZYI\!lZ zllóry Zgłoszenia do 
t.akte familijne. sum1en- Sukiennicza 8 pa.rter l. ....łnwII I'n." ..nd plO 73. 
nie 1 dyskretnie. Ik.smada. k!l. 663. d 3718 Pokój 
Suklennkra 2. II p. Id 5;)57 ---'- Akademik umeblowany do wynaJęcia. 
Chełmi ll
s.!..104. g 99M 
Uarm" udziela lekcyj w zakresie 
wyucza stenografji listownIe. szkoły średniej. Wieloletnia Poszukuj. 
daj4c bezpłatne komplety praktyka Warunki przy sl 4P mieszkania 2 lub 3 pokojo. 
leKcyj. Redakc;Ja Stenoirafa ne. Oferty do Słowa Pom. we,o w centrum. Płacę po. 
Polsk eio. Warszawa, Moko. pod 1110012. dłul umowy. Wiadom. w Sł. 
towska 57. k2997 U d zielam Pomorsko pOd 1110020.. 
Uddelam lekcy', korepetycyj. przygo. Pokój 
porady prawnej w apra- towuję do e,zaminów w . dobrze umeblo...any do wy. 
WAt b karnych. cywil- kresie szkół średnich I po- dzieriawiem.. SadJarska 9, 
nych. Ullh71t'łnlowydi, wszechnych, . llWarancl" u J. piętro. 810026 
hipotecznyrb. rozwodo- dobry wynik. Zgłoszenia do 
wyrh. alimentacyjnycb. Słowa Pom. ))od 1110031. 
) ltd. Wywiad w każdym P I b. 

1
:
1
. 
:


r.

z:ł
 (ft[e ma aUnle 
kie wnioski. zawieranłe wykonuje po cenach przyst 
kontraktów. Tłuwacze- I F G . ki 
nia w ołx-yrb Językarb. r. UZIC t 
Adamski. dorad..a praw- mlslrl mallrskl, 
ny, Sukiennicza 2. 0017 Nowy Rynek 26 (d'"1 


Paezukaję 
dla Amerykanów maJ
t- 
ków większych i mniej- 
szych I dziertawy mły- 
nów za gotówk4: Malek. 
By
ZC%, Dwo,roowa 2. 
teł 1183. (g8785 
1 


j ( 


DzieriaW7. klcpu 
poszukuję od 'os p oda rla. 
Oferty "Sklep", Warszawa. 
(ił6....n. Poczta. skrzynka 55, 
k 2974 
.. Poszukuj
 
ubikacyj na warształ od 1. 
4. br. Wiadomość w Słowie 
Pomorsk pod 1110021. 
Ogród 
c
teromorgowy. owocowo wa- 
rzywny, oranterj«:, mieszka- 
nie, atajni, wyna'mę. Pluciń- 
ski. ul. Lub.cka 28. d6012 


Zakład - 
fotograficzny, nowoczdnie 
urz,dzony z wiei kil poczekal- 
"\I,, i pracowni" do wydzler 
ławienia za 50 zł. mlesięc
. 
nie. Oferty do Słowa Pom 
pod g 10073. 
Poszukuję 
składu w głównych ulicach 
miasta. Zgłosunia do Słowa 
Pomorsko pod g1oo72 


PotyczKI. 


Wypożycz. 
klika tysięcy :złotych na .a. 
staw lub weksle. OLrty z po 
dllniem procentu i gwarancji 
do Słowa Pom. pod d59ó6. 


( 


R6tDe. 


Ogloszenia 
I lII l mlllllllllllllllllllllllh l lllll l llllllllllnllllllllillllllllllllIIIIlU 111111111I 1 111I11I11111111111I11111111111111I11I110 
do świl\tecznego numeru . 
"- 
Słowa Pomorsliiego 
prosimy nadać w miare możno
ci 
w Wielki Czwartek li najp6in. 
w Wielki Pil\tek po południu. 


D g ł O II e n i a d 10 b D e w sobole do Dodz. g-tei rano. 


Krawcy 
na dute sztuki mog, sl4: u. 
ras zgłosił. W. Wojniak ul 
Szewska 1a. ,10066 
lOauoie l[e
Dkowaoe. do ku
.:
e=o:
 zaraz 
o ciem ma aauczyt uwili- z,łosić i kucharka rutyno 
doml
 wana od 15. 4 :to. Polanow- 
Piekarnia Zamkowa aki, Park Ceg;elnia. glOO69 
Przedzamcze 4. Uczenicy 
do wyłwornelgarderołiy dam. 
I skiej poszukuJe sara:&. A 
Behrenstrauch, Pros.. 17. L 
8 10040 
Potrzebny 
zaraz włodar:z..lospodarz na 
folwark 400 morgowy, koło 
Kościerzyn" k t eS r y musi 
umi
t zaRilclzat i rłłk do 
) pracy dołoty przy wolnem 
utrzymaniu I pensJI. Zgłos:&- 
. z odpiaem 'wiadectw I po- 
daniem referencji przylmule 
.,Par" Szeroka 46, pod 10153 
k301!2 
Dziewczę 
do posłu, domowych przyJ_ 
onę. M'ckiewlcza 76, I. 1()('64 
Młodszy 
karmelarz mote aię zgłosić 
CuklerlUa Bristol. uL Szero- 
ka 13. 1 10051 


Nln1eJsaem uwiadamia sle 
Szanownych Konsumentów. 
te ceny za pieczywo zostały 
. Icfniem dzisiejszym (d5987 


Z.b.,. 
aztuczne w złocie, w kau. 
czuku. plomby i reparacje 
tanio I prędko. Laborator 
jUlii dentystyczne ul. :Stru- 
mykowa 12, L ,100:'4 


l 


(Wolne pola.b. 
Btuograll1 
A'yuc&a wszystk.icb lłeto- 
wnie bezpłatnie. celem 
propqacdy lnet.y1.ut Ste 
oograficzoJ ADton.iegu 
WoJn&l'&. W8NZ&wa, Kro 
ez& 28. Ck 2739 
DzIewcz. 
14-18 letme do dzieci na 
wioskę potraebne. Adres 
w Słowie Pom. pod d5965. 
Poszukuj. 
słUł...ce) do małe80 miasta 
dla bezdzietnej rodziny. Z,ł; 
,odz. 12 3. Ja,iełska, BvJ 
loska 17. III. g998I 
Potrzebny 
czeladnl
 piekarskI znal,CY 
si, na pIecU druwn)m i wt:- 
IloWYIII a dobremi świade- 
ctwamI Piekarnia Gostkowo, 
pow. TorufI. gJ0025 
KucharkI; 
plerwszorzędnłł siłę przyjmie 
Kantorowicz, ul. Szeroka 18- 
,100lł 


Buhaja 
. nsowe,o dwuletn'efO IlUm 
taNO do oddani.. Adamczyk. 
, .. RoIÓ.na. powiat ToruA. 
d5907 
Fortepian 
a --łł...iCZ1l\ orklesłr\ ... 
ukcJ się cło restauracyj 
.przedam lub umlenlę na 
salollOWJ fortepian a dopł.. 
t\- Wielka szaf.. muzyk.. 
Itonia I krow, Ad,.. w Sło- 
wie Po... pod 8 10015 
Wózek 
ciec:iccy dobrze utrzymany 
tanio na sprzedat.. KOŚCtuszki 
77. II p tr. 1!1 002a 
E1eJrancka 
8J1I I abtla maaywna, dębowa 
110 sprzedania 251, taniej od 
cen, --łarkowanej. Wyko 
. 
1Ue ple wsaorzędne. Stoi.,. 
lU" uL M05to..al1, reSt Ciaa. 
nel. 11100G7 
Z powodu 
wy1udu urZ4cłzeNe lIIieaz\a. 
JIlowe ona mieszkanIe do 
.ddaala. Pruta 23, l.. 110063 
Leiank. 
I bu", plunow" .pneda 
tanio Saultz, tapicer. Małe ( 
Ciarba ry 11. J!10059 .. 
OkazYJDle 
lIIeble salonowe, paJ,k lO Psa 
'wlec. obruy, aaafę. przybo- czuJMlo owczarka lub wOka 
ry myŚliwskie, w6zek chore- kup,," Z.łoU8ll1a do Słowa 
10, regał, kuchenne, kuchnię Pom. pod a9945. 
we»tlał.. wóz paC:Zkowy, koła. Pianino 
walce sprzeda willa, Lubicka lcuplę sa lotówkę. Ol. cło 
sa. telefOfl 4&4. 116011 SI. Po.. pod . 10052. 


Plel.plarka 
nlemowlłłt a kilkoletni" prak 
tykłł kliniczn4 i prywaf.n4 
poszukuje po
ad, od l lub 
15 kwietnia jako siła samo. 
dzielna. ł:.askawe zgłoszenIa 
do elup. Słowa Pomorsk. 
pod g9985. 
. 
Posady 
praktykenta poszukule od 1 
do 15 IV br. uczeń na ukoń 
cHniu Szkoły Rolnicze. a do 
bremi 'wiadectwaml, licZł.cy 
lat 20. Zlłoszenia do Słowa 
ł'omorsk. pod dS994. 
Handlowiec 
młody. a działu ,alanteryJ- 
ne,o, z dobrego domu. do 
bremi referencjami. chqcy 
zapoznał sie z tamtejszem 
kupiectwem I stosunkami, 
dał,cy gwarancJt: hipoteczn" 
poszukuje w większel firmIe 
posady. Zgłoszenia do 51011.. 
Pom. pod d5973. 
Książkowy 
pocz"tkujłłCY, obeanany z p.... 
CIł biurow", władajł.cy języ- 
kiem polskim I niem., sauka 
posady. aa .kromnem W)'I\a 
Irodz ,nIem. I:.askawe ofert, 
upr. skierował pod. Leon 
SZlłsaor, Luboclanik poczta 
Szlachta, powiat Tuchola. 
tJ P oSa4, poszuk. :) d587S 
_ .. Nauczycielka 
OSrodD1k rutynowana przygotowuJ,c:a 
bw&1_ , \Ił' lo_
 __ do szkół. (muz\,ka, francuski. 
k "'-..uuJUl "...- niemiecki a konwersacllłJ po- 
u. dobroz.e obeGmany wazukuje posady. Oferty "Poz. 
awym lawoodrz.le. poezuku- naniank.'. Ciechocinek, Po. 
je PGMdy od 1. ł. Ir. La- ste restante. g9986 
ek&v", zgłCJeZeUia u:pruza. 
Zy
 M88OM1ki Wąb Urzl;dnlk gosp. 
netno m. Be I'D84"da. 9770 kawaler lat 31, z dłuts" pra. 
Poda pte k -::::- ictyk1ł. posladaj,cy d o D r e 
.... .. 
wladectwa poszukule posa- 
zna!'y !,oli
ny pracownik dy samodzIelnej lub pod 
d n!emlecklm poszukuje kon. 0lló(n4 dyspozycją od 1. 4. 
YCII. zastępstwa. Referenc
 lub pótniel ZgłoszenIa do 

Ierty ..Romański" Ciecho- eksp. :::łowa PomoraJl, pod 
clnek, Poate-restante". 899871 ,10046 


Pokój 
a osobnem weJścIem. Danle- 
nielewskielO 1. .. piętro na 
lewo. , 10027 


Pokój 
umeblowany 110 wynajęcia. 
Saopena 26. parter na prawo. 
,!
 . 
Pokój 
umebL a 050bnem wejścIem 
dla uczenicy lub pana. Fran- 
ciszkańska l. L p tr. gl0019 
Pokąj 
umeb'ow do ...ynait:cla. Sw 
Ducha 11, I. piętro na prawo 
g1OO16 
Mały 
umeblow. pokój do wynaJę 
CIa. Danielewskie80 l. part. 
na prawo. g I l 022 
Pokój 
umeblow. do wyndjęcia. Kra- 
aiilakie80 73, part. r6, Sien. 
klewicaa D. g1i.017 


Pokój 
umeblowany. słoneczn, dla ( 
lepszqo pana od 1 lub 15 
kwietnia do wynajęcIa. Ry- 
bakI 38, 111 D. n" lewo ,,101 13 
ł"okoj 
wneblow. do wyn.lęci.. Ul. 
Prosta 18.20. III p. na prawo 
11 10068 
Pokój 
umeblow. frontowy do wyna. 
JęCI" Wielkie Garbary 23. 111 

 u. 8 10062 
Pokój 
umeblow. słone
&n, do ..., 
naj
i.. Mi
iewicza 114, 51 
ko ry tarz. III 'p I ę tro. d6u18 
Pokój 
umeblowany za 25:zł do wy. 
najęcta. SukJennicza 2. Ił p. 
na lewo. g1u 04,7 
Oddam 
t pokole z kuchnlł. a me 
blam.. łłetlof, Po dj óra. 91143 
Zaraz 
lub od 1-go do wynaJęcia, 
duzy pokój z balkonem Hyd. 
g oska 90. II. P 11101,38 
Pokój 
umeblowan, do wynałęda 
FOJe Staromiejska 26, L p. 
,10037 . 
Pokój 
. utrzymaniem. z osobnem 
wejkiem dla 1 lub i o.ób 
wynalmo; Nowy Rynek l. 
wejście od św. Jakób., I p. 
. 
 10035 
Pok ój 
umeblow. do wynalęcia. Sw. 
Oucha 7-8. IL p. na prawo. 
1110033 
2 pokoje 
cz-:'clowo umeblow.. e.....ntl. 
a uzywalnokiłł telefonu, ku 
chnl lub utrzymaniem do 
wynalęcla. Krasińsktego :50. 
III p. ró, łh.,o ". nickiej. 10039 
r okóJ 
umeblowany do wynalęcia 
PodQ6rna 32. parter 110056 


Pokój 
umeblowany dla 2 penów do 
wynajęcia. MIckiewicza SS 
I D. Liner. \\ icz. 1110 sj 
Duży 
pokój jasny, frontowy tylko 
na J;jiuro nraz do wynajęcia 
Spors. sklep kolonjalny, ul: 
Szewska 23. p1 044 


Duży 
pok61 umeblow. z osobneaa 
wejściem, dra 1 lub 51 panów 
ub pań do wynajęcia. Ko 
chenowski
go 
 part. 11006.5 
Młode 
małteństwo poszukule ume- 
blowanego pokolu z kuchni4a 
lub utywaniem kuchni. ZIIt. 
do Sł"",a Pom. pod g10036. 
Pokój 
wynalmt: chętnie woJsko.,.. 
Rabiańska 13, I. ptr. 110029 
. Słoneczny 
z osobnem wejściem, duły 
ładny pok6j dla 1 lub t pa. 
nów lub pali do wynajęci.. 
Fosa Staromiejska t. IIptr. 
.. (110,33 
Pokój 
cfo wynajęcia dla dwóch pa- 
n6w Cukiernia ul. 'w. Du- 
cha 17. II 1004S 
2 pokoje 
umeblowane z oddzielne.. 
wej'ciem tanio do wynaj
i. 
Jęczmienna 16, 11 p. prawo. 
1 10058 


( 


OtenlU. 


) 


Starszy 
kawaler a lepszem wykształ. 
ceniem o:tenl się z In e'i,en- 
tnłł pa
_40-5O letn. Zg" 
do. ::łowa Pom. pod dti02o. 


Zgub,. 


J 


ZaJrlnął 
wilk ciemny, wabi aię ..Nero- 
znaldule sit: w okolicy Ko- 
walewa Za wynagrodzenie. 
do oddania. Adru W. Go. 
łębiewskl Kowalewo. Dwo- 
rHC ,łówny. 1 10049 


BaJt 
maazyDOW)' na aumJ&cl1 
I ok.ryciacb ora.z plłeow&- 
we deka1)'Wwa.n.ie. Su- 
k.ieonicza 8 
 ł63 s. 
l3ialQwl\s. 5796 
WiększlI 
ilo
ć uływanego kolczastelo 
drutu k u P i ę- Fr. Belcer. 
ski, W-łłrzdno. ....6 
Kupi, 
wa,.atat atolarski 1d)'W"'Y. 
BIelanska 70 gospodar.. 
1 91150 
firil. II. lalas , Dstlllia ilk,. 
u.. Sienkle...icza 13 poszukuje 
100 Kamieniarzy 
wykwalifikowanych do ob 
róbki kostki w kamienioło' 
mech - zapewniona dłutala 
pr.a d 5851 


Biuro 
reklamow.... pos&uku)e Idol- 
nego ene- licznego fachowca 
ogłoszeniowego. O(erty z ty- 
ciorysem I *,danem wyna- 
grodzeniem do Słowa Po... 
pod dS91 t. 
140 morgów 
ziemi koło Bydgo:zczy sprze: 
dam lub wydzierławię. Torun 
Kopernik a 3 11. pieJro. 9849 
1000 401ar6''' 
(J'Ównowa.rtość) wypot)\- 

 na I bipQ'tekę. Zg!o- 
szenla w języku n1elDle- 
clum pod F 3397 do biura 
oglosze6 W&1Hs"a w T'J- 
ron1u. 5fJ11 


Na łwl
ta polecam 
Szampany, likiery 
W8zelkicb firm zafr. oraz wła.. wyroby w wielk. wyborze 
ST. STRZELECKI 
Szeroka 21 TORUŃ Szeroka 21.
>>>
Nr. 12. 


 - - - -_ __ _ _ . lILOWO POMORSKIE - niecI . I 
'nlllllllnUIUUnUIUIIIIIIIIIIIIIUII'III'lIIlll1llll11ll1lilllllllmlllll lllllll'lIJ 1 1111 - 111 - 1 zle a. dnia Z8 marca 1m 
1II1111111111111111111111'lIIlIlIIlIlIonlllllllllll , -- . - -- - -- - 
== _ = _ Prl n łarg P - rZYffiUIO lll J. ' .'" ._..
--
:
 - ' .'  
-- , .', , 
li n In -.--..............-. ł .... 

 We wtorek dnia 30 b. m. 
 
! :P:::d
w'!
/tb:
:

 ?ł
:
 Na iwiela Wielkanocne 
== pow. Torun nalwlęceJ daj". 
== cemu za gotówkę: k3089 polecamy z ea.snfo .kładu detlllicmego 
I =

d:::::';t;
2'kt
 = W6dkl WJlrawne · KonJakl- Ukierr 
I :b

a d:cy
n
:r-;;zed I 
 Wi n a francuskie białe I aerwone 

 1Z0sP. p. Rodawsk eazo I 
 WegrunJ słodkie I WJtrawne 

 IIlinllllllld . 
 
g komornik s"dowy. l 5 Wina reńskie etc. 
-= T. Cllmurz,ński i Gorcz,ńskl 
J Fabryka liJderów, ToruD, uL PwoBta 15/17. 

 
a 
Gl 
u 


Polecam 
_!1_
!ew wiosenny 
...-. ........... -. .. ... 
boża siewne 
o
ies 
 p,sze
icę - żyto - wykę - peluszkę - ro£h 
WJktorJD -. zielony polny - seradelIę - gorc
ycę 
 
!'laki - bobik - 
y..,orowe krajowe kgniczyny - trawy 
Itp. oraz wszelkie nasiona' warzyw i kwia- 
tow, bajce do zboża. 
Cenniki na lądanie darmo. 
akowski, o uń 
ul. Mostowa 28. Telefony 42, 45.  
::: 
I 

 
;: 

 
;: 

 
::: 

 
! 


n 


. 


5 
:: 

 


k306! 


lijJlIIlIlIIlIIlIlIIlIlIlIlIlIIlIIIIIIIlIlIIllIIlIIlIIlIIIIIllIIlIIlIlIlIIllIIlIIIlIIlIlIlIlIIlIlIIlIIlIlIIlIlIIlIlIIlIIlIlIIlIIlI1II11I11I11I111I11I11I11I1 


IU[yla[ja OrlymUIOW8. 
g We wtorek dni. 30 marca 

 o flodz. 'I praed poło spne- 

 da), przy uL Chrobreazo 41 

 . w drodze przymusowo prze- 
== targu za gotówkę nIIjwi
cej 

 daj"cemu: II 3011 

! 1507 kg róin. ko- 

1 lorowyehf
bdra- 
g l kankłeh I btogra- 

 fłeznyeh. I 
- (-) Bartkowlak, ł 
komornik s"dowy. 


Str, J5. 


! , 
... 
 
! 


PremlDwanl 
I Parlia 1925 


'..... 

. 


- !t 
. 
I 

I li 
il 
.... . 
O : 
a 
1:1 
.. 
. 
... 
w 
"" 
. 
, 


o"'. '"'x,;,.. 
'./i __
 \ łr;- .,... 
\'q.. . I' "Ę1: f 
.
. ,ł..'. . \ 

'- :". ''\. 
 
.
.. - 


3
 


Premiowani 
. Rumi! 1m 


..ałW7ł.zezni BiedalaBiL 


6029d 


.---.....-.... 


-.'
 


" "II'. j' . 
 


.
 ''', i'  . ..:  
6j.."I""'
.
_!':'"'--....".."'-,"I:
;;O',..:,""\.;:,''''...'-' 
Zdr6i Cze

 
I polecany przea nslanallomltsaych lekarzy 
 
, Generalne praed,tllwlcielstwo na. Toruń I 

 d 59f\9 i okolIcI:: 
I SrOw
ry Chelmil\skle 
f. 
[
 Chel -:nsBa 10. Telefon 101. 
 

W

  
2

 r.

\ 
 


, 


I Polecam I 
_ól oddział konfekcji 
dalnskiel , dziecIęcel 
Suknie milit" 1Z,OO zl 
.. I1PS.PlPM" aZ.5i1 " 
Bluzki mDdll.. 1,50 " 
Sukłenkl D,Il.. 1.95 to 
oraz wielkI wybór w ubran- 
kach chłopięcych. 
Bazar T. Witkowlki 
Stary Rynek ,S. 
d6021 
Zęby 
sztuczne w złoCIe, kauczuku. 
plomby, reparacie tanio i 
prędko. Laboratorium denty. 
styczne ul. Strumykowa 12, 
L piętro. g9V3S  


Fartuchy 
w wielkim wyborze 
I pa nlsklkb I:cnal:b 
Ubranka Damskie jld oB Z,Z5 
trykatawe I ... poleca -- 
=ma
;; B

.!
O
 
 Biełiln
 . 
dla dzieci damską, męsk" i dziecięcą 
" aino S w bardzo wielkim wyborze 

3059 arl
:lłanlel" zczapy SOSD. I pa ntskll:h cenacb 

. 
.. , I kI. pa. zdrowe w)syłam ... poleca ... I .', 
,"etalU DIlYmOIOIYJ. - M:.

$';. &. Bazar I. \YifkowIki . 
w. wtorek cInia 30 bo ID. Na tyczenie fr. stacja odblor. Słary Rynek: Z5 I 
o goch. 12 w pol. sprzedawać ...k611 ......k. Cekc,n . , 
będę w Lublczu pow. T0ru6 pow. 'Tuchola d60JO 
najwięcej dal"cemD za go- 
th,k, : k 3086 
fortepian, bufet, I 
.egar stoJąey. 
Zbiórka Iicytant6w przed 
oberł" p. Liedtkiego. 
WlSNlEWSKI. kom. s'" 

e!

t
!
S
W!
 m. . 
. Rod.. 14..tel .przedawać 
będą w AntoniewIe powiat 
Torufl n.jwlt:aeJ dajillcemu 
III gotówkę. k30a8 
lu.tro, .tól dt;bo- 
wy, 2 krze.la. 
Zbiórka licytantów przed 
10SP. ,=-_Zachwieji. 
Wlinlewsld, 
komornik a"dowy. 


Prima wegiel górnośląski 
. kopelń Gla.chago (d4396 
Ol'a% koks hutn.czy po cenach kon- 
kurencyjnych (koncemowych) 
r .ezterminow.dos tawą 
o laruJ GOrnałłąlkl1 'D_lny.t- 
Ge- T e-We W,.IDUlI I l. I. W Klla_ICUI! 
Filii w .,dgoszCZY, IL DI.nDlaM. TlllłDI6tid 

 Blllra . , r..dISY węglI IIDDI:!rnll lilsclIl. Sp. lUlI. 
.1 
r 


Na 'wht. .polecam 
wszelkie towar7 kolonialne 
I delikates7 
ST. STRZELECKI 
S T OR
 Szeroki 21. 
zeroka 21. 


Tow. Handlowo-Przemvsłowe 
dum. C. B. Dietrich I Swn & o. p. 
.-. Tclefon ! i 70t 


'".NA ' 
. .....I
 
,'Ol\,,! '. 
 
, ::;-JOZNAH 
 
 

---- 


narzędzia rolnicze I przemysłowe 
siatki na parkany I do wlalnł 
gwoidzle, druty, częłd do plecy etc. 
szlUo, faJans, porcelan
 


Szeroka 35 


. 5753 


do.tarcaa tanio 


I W Itllki 

ła
hie i lantaz,lne 
W WSZQstBieb Bolo- 
rac
 i szerDhDlciac
 
11
[ZY!JYbi. J . 


PI - egi plamy, 
wyrzuty, 
.. D.,::,

-:,dqO
 k
: »megnini 
n a d s z e d I znany i wypróbowany 
wielki tral1113ort środek do odświeiania 
i wydelikaceaia cery. 
T a P e t Benegn:na 
 
tłuszczone, lako 
konieczny d o da t e k 
w nainowsz. deseniach do kremu tejże nazwy 
BOwnll' polErlm usuwa piegi i pIlimy 
wili III w,lI.r ...n. twarzy i na ciele. 
I.ul... U.t.... cer.. ;: Iq. Ja SIIIZIIIpllkBrl 
t,. tI,..aD6... cllodDi- '" Gló"'nJ ..".. t WJtW4 
li'. i ..,cieuClo. aptlka fi łabędzllm 
_ ........,u - Grudzi"dz, Rynek 20. 
T oruflski . 
. Skład Tapel I 
\Vł. St. LiSIOCKi MallYBY 
D Ily[ia 
n I 'arata, 'SzEroka ł3 znanej marki Nauman A 
rrle arg prumUIOWJ. Telel. 217. cl5340 

: 1 err'wł:

:
J;f

 . 
We wtorek clnia 30 b. m. ,,
 
C) goch. l5-tel .przedawat I pa
o,!e poleca po cena
b 
bę
ę w 
ęb
clDie p. ToruA l ZiOłka [ZI2r£[' loS lig.' naJttłD8zycb. d46al 
naJwięceJ daJ,celDl1 za 1&0-.' M P v s . ora 
łówkę. apteka ... Próchnickieil o Od a'. , 
. inłwarkf2 20 lat stosowane. DZiałaj" Toru", ul. SZC&r tn . I 
marki Muzal _ Hurya. Illilodnie prZeCIW obstrukcji skład maslyn i rowerów, 
.rebi-. I reguluj. lunkcje trawienia warszlat reparacyjny. 
"'lO Sklad ałÓ\llny Apteka Ra- 
ZbI6rka UcytaAt6w przed dziecka ul. Szeroka 27. 
(osp. p. Szsuer'a. t..dat w aptekach. d5030 
WISNlEWSKL kom. qd. . 


Popierajcie handel 


I przemysł polski I 


'I 'ł ..J.'.... 


. 
{I . . ... '1. 


: . 


\U bardzo korzystnych cenach 
polecamy n. sezon" wiosenny: ' 
Damskll konfekcje Ubrania męskie zł 120, 7j. 
, 4S. 26. 22 
Płaszcze bardzo starannie wykonane Palta wiosenne . · . . . . . zł' 24 
zł 48. 39. 29. 24, 22 Płaszcze iumowe · · . . . · · 
 
MeskIl konfekc1. 
Ubranka letnie dobry iatunek zł 6.00 
.. aportowe..... N 8,
 
. manszestrowedobr.lZat.. 12,j() 
. wełniane dobrze wyk... 16.00 :. :. :. :. :. :.:. ... 
Specjalnie polecamy się w dostawie Jak w naJakuratnlejszem wykonaniu p.ł p_a 
damskich płaszczy i kostiumów, męskich ubrań ł palt jako ł dziecięcej konfekcjL 
I - F. · I dawn. 
. 
 . Ga Guttfeld 
Telefon 3M 


0\ 


HonfekcJ. roboua 
Spodnie zł 6,50, S,j(), 4.50. 5,90 
Bluzy . . . . . . . 6,00, 4,00, 3,90 


\ 


Telefon 305. 


STARY RYNEK 21 


(1OtI 


.'.
' . 


',0,\ 


".. 


HATBKE & SYN ZDROJU ISKO SOLANKI 
W INOWROCŁAWIU 


silI! leqenia nie u,tępulił w n'czem pokrewny... ollrll1o_ 
Sp. Z ogl'. por. k2719 zagranicznym. Nalsilniejsze jodobromowe killplele .olano 
Praust pod Gda6slUem 
:c

z ił
'

:'cz
:.p
:=o':ł


k
;

I
:'::
;i
 

d:Oł:::; 
75 ha areal Zał. 1840 r. miej
klch, zawicraj"cych w wie. kici_loki awi4z kl łelazlste 
. . I sole .urowe Kąpiele s o I a n k o w e, oddzieln'e 41a 
n (1 o \1l U " O 'iJ oro mo ID ' 1 0 b Il Duru I d O h ne 
:

z

n 
i


t
;kLaoO:
d


i
 k:;r:I

:o
d:

':zJ; 
U li i1 n n li, li, n li n J U U . w zupełno'CI nowoczesnym wymaaanlom. 50lanko_ 114- 
.. ,. pielowe inowroda'.AI.kle itmi\ ws k a a a n. s. we 
I 
 nasiona warzywne k an t atom ele wuystkich cierpienia:h l " [l Sł ' e w których k4piell ... 
W
 · d t W · lankowv ch wOil61e Ilę LI: używa. Przede...uy"- 
a
 
 lyn mo . . . kiem pieca sie je ce- 11. \ lem usuniecis cap.&- 
U na siona rolmczB. nych prod
kt6'" I pot". W ,lalU 
onych a niem' mieJ"- 
, Ic:owycb clerpleft orla- nlzmu. awlas"" praJ 
Sla r J I n ek 16 I .fr ł KatalOg gratis
 Tel. Qdaf1sk 646. zołzaCh, d!'ie, reumatytmie, chorobsc
 skórnych. choro- 
,. . bech kOŚCI, atawów, ócz. przy poratcnlac:h I nerwobólach. 
telefon 361. Szczeg61nie korzystny wpływ wywierał. k"plele prz, ch.. 
wykonule nalilustow. P 'U'2!..I.;;r"". u1r
 ",".I'!;
 VZ
 
 robach bło'lY 
łucnel , brzuunel, przy chorobach narl,da 
niej i elektownilll _
 oddechoweazo I lerce, Iwłaszua we formie k.pleli Mil. 

 I heim,kich. Sezon kąpielowy trwa od 1. mai. do kol ula 
suknI . e SzanowneJ. Klientel' miasta' okoUc, po..a e 
 wrzeŚnia Zakład, bedl!cy wlesnoścl. mleJsk. i pnea 
się do łask. W1adolDołcł. Ił nadeszły 
 władze miejskie kOlltrolowany, obecnie lest anacznie po- 
kostiumy . . mo
ele na !elOn wi01ennJ fi ;;ŹAD''SOL"N'EK:'":;L-3;:' ; 
i płaszcze 
:żk
ói
d
a
r
a
i:r::
z:ł:::. się kapelusze Codziennie iwleł.o paloq 
CeD' ,",.tęp." . P , b k il I K A W 'Ir 
Pi4l kna ..tłV ...- ierWSZ8 18 ry a aaa8 uszy -e 
.SlIno. a . pll.o... "- az l e nu 10 na p rz!clwkD koAL iw. Jana palOM aparatem uajltowuego l)'Itema poleca al '.ł.ła 
nie .ukl.. I .... u C V I 
_ _ reikl - - H. L. Świg06. d50
 ST. STRZELE ..
 
t.haYla!e sit IllDilisn! Szeroka 21. TORtIN Szeroka 2L 
.. ł4t17
>>>
.18. 


8LOWO POMORSKIE - nJecłziela dDła za marca tnl. 


Nr. ?!.. 


RIST ' L .. 


, Film dla wszystkich I 3019 Naiwitlksze arc
dzielo doby ostatnie 
S I T G N I N dramat w 10 aktach wedł. 
.. ł .. .. genjeln. fascynując. dzi. 
...... a. ... T.I. a-h 
 C D 
POO4tek o 5, ., i l, ,., niedziele o 3 ciej. a on.n ovl.-. 
Palace 'Y.!',
.

oo_..

....
Ji
.ft
]' Q 
w roli glowneJ Barbara I. Marr z udzialem króla wlo.k. Emanuela oraz premjera Mu..ollnlego. 


.--. 
Początek o godzil i 
S.30, ostatniego aeans 
o godzinie 8.45, . ni 
dziele o godzinie 4-tł' 
- . '.. 


- 


C h C e a Z pieniędz7 cal". atoB 
kup n Billerta "Toroniu los 
13 Loterji Państwowel. 
Co drugi 10a W7gr7'wal 
Wy ane po 400.000. 250 000, 150 000, 100.000, 45.000, 
35 000, 25.000 zł i t. ci. 
Cena losu: 1/.= 10zl, l/Z =20 zł, l/a = łOzł. 
Wpłaty przez zaliczkę lub P. K. O. 2(,,7.924 Poaan. 
Ił 1002 
A. 


Z 
d ajcie wsz ę d 
 ie! 


; 
, '  


Mydło Ml - aflor jest. my
je
 prz
szło.ści, 
ponlewaz me dZiała) ąe 
ujemnie na cerę, usuwa ws
elkie nieczystości skór- 
ne. jak wągry. pryszcze. zmarszczki. połysk twany. 
pot i nie przyjemny zapach jego itp.. utrzymuje cerę 
swieżą. czyst4 i delikatną. pozostawia długotrwały 
silny a miły zapach. 
M dł M - fi usuwa radykalnie plamy 
y O la or ponikotyniejakoteżwszel- 
kie inne. nie dające się usunąć przy użyciu prze- 
cif
tnego innego mydła tou letowego. 
MydłO MI - aflor 
a 
kładniki ziamiste c
 
nie Jest wadą lecz zaletę 
tego mydła, ponieważ wła
nje te wywierają do- 
datni wpływ na cerę, co użycie udowodni. 
MydłO MI - aflor 
aje pianę obfitą. 
iękk4 
I tłustą. będ4c I'owno- 
cześnie bardzo oszczędne i tanie. 
Polecam dalej: 
. mydła lukauBowe lecz tanie 
Mvdło Przemy sławka p
:

:
chem 
MydłO Glicerynowe przezroczyste. 
li dł L odznacza się silnym zapachem, 
, y O or an jest niezrównanej jakoKL 
I I':: Or7ginalne t71ko Z firm, 
. 
 HENRYK ŻAK, POZNAŃ. 


I 
./ 


,.
 


-. 


- 


ul. Szewska 26. ... Telefon 242. 
Dostawa wagonowo prompt! 


'.. 


.J;3ECHSJEIN 
" . 


Dogodne waru
 płat. .". Ceny niskie 
0024 Ir 


I Do prania żądaj t 
'l.
 ...
 ,,- 
I 


szek mydlany -- 
r Najlepszy!!! 


PIANINA 
pierwszorzędnej jakości kupuje się -;11 (11"7.. 1 ..", 
Z fabryki ł hurtowni rortepłu6. 
B. Sommerfeld 
B7'dgoa.zcz 
tylko .1. Snl8dBCk'ch 5i. - '111II.: lIS I .,1 
Filj.. Grudllądl. ul. Er.bl...a .. - '11łł.., m 
Rok uL 1905. k 225S 


... 


112745 


!  
l' 


Węgier.kie wina zł 3.- 
Czerwone "rancu.llte .. 3.7
 
Białe .. 4,25 
Bv.rllv.ndzkie .. .5.- 
DId.. ...,-bory.. "'''Kh reńskich. _aelsldch, /'Iał.p. ClI......,. ...... 
Portwein" Wermut. 
loSIIt St Strzelecki. Toruń Szeroka 21. 


Tania 

prze
ai prle
iwiufe[lBa 
szkla 
faiansu porcelan, 


,
 .  


. 
I ftaikoUJSf. trdd/o zakupu I 
Wszelkie towary 
kol.aj.lne, .poły_cz. 
win.. w6dki I liki.." 
. dutym wybDrrL 
Ob 1z · _ I b . RESTAURAUA. 
rąCZnl S U ne Sprzł:dat znaczkó,! poczt. i 
. . okowity do pa'elua. Agen- 
.. wiei ku. w,helne poleca .,. wyj;,tkowo. niskich cenach tura Sł. Pom. skora. rzetel- 
.. .zez....O dola, .oc......, oli 20 zł p... na j uprzejma obsługa. d5164 
W. S T A R Z Y Ń S K I T O R. U Ń -:r
 R:acZ;Y".k
 
Qrv." h 
. s , '!mellU 127 (UIliii 111.11. 
NaJstar.Z7 pol.ki z.klad złotDlcz;y. 
......,-. eL.,......_, leUilriljt-KarpiItJ 
 Pierze i puc , 
.... Wara.aw.ka 14. gotową pościel i powleczenia, kołdry .wa
o- 

:
 

,:':. wane i puchowe, bieliznę męską. damskłł I dZle- 
kU ' Deert cięą, jak r6
ie
 o7:
aawki _ dl. niemowląt. 
JULJUSZ GROSSER. 
\ lokIII otwwt do rana. zał. 1867. . skład bielizny Telef. 521 
d5990 
apod.rz. Sadlarska 18 dawniej Król Jadwigi 18. 


"'!- . - 


.'!J 


__a- 


Pocztowki 


l1UI na "'przed.z 
Urukarnia Toru#isk. I. .
. 


.....- 


.I 


. t. . 
 .(t.. 
 
' ." 


Tow. Handlowo-Przemysłowe 
daWII. C. B. Dietrich i Syn z. o. p. 
SzerokB 35. tł6036 


- 


17c;
of I 
I · la wal ł8'ID I 
Herbala. I 
Sledzie I 
i wszelkie inne 
artykuły dostarcza 
,., kaidej ilości 
.. RUCIŃSKI 
T O . U 1Iir. 
....... aL T.lel. .. 
[adziBDnil Sli.f. pal. hu ; 


tajemnica 
p
ękności t 


Racjonal. piele- 
gnowanie cer, 
uzaleiniane jest 
od al,.ania 
wtaSciWJch ko- 
smelJk6w. 
Broszurki poucza- 
jące wydaje 
bezpłatnil. 
Drogerja i 
Peńumerja 
Saniłas " 
" 
K. Sikora 
I Toruń,bzerokal7 . 
Oddział' Jabłooowll 
16016 


Dr. A. Jaworowicz 
mieszka teru cł569S 
Tli. lU łeglarska 22 TIL M5 
i przyjmuje chCII'JQ od 1-11 i 
5. 


. "f-' 
 


. '. 


Przetarg pnymusowy. 
We wtorek cIn. 30 marca 
1926 r. o godz. 10 przed pol. 
li
ytowat będ«2 przy ul. .pro 
stej nr. 2 lIajwięcej dal lice- 
mu z. lIatychmiastow. za. 
płat, łotówk., d5988 
eałkowiłą kałęgar- 
nię oraz kompl. a- 
rządz. .klepowe. 
J.allznrllrl, kOll'lornik sąd. 


. 
I- 


- 


. 


- 


- 


polecam 
konfekcje damsluł: I I konfekcj. m.skił: 
Plaeaez. ....kl. angielski materjał. . . _ 19.'15 zł. 
.. "Bos
n najno_ze fasony 26.50,. PO kompl. uzupełnieniu zapasów po [ena[h n£zkcuknren[yjo. 
.. "
kieJIne _zelkie kolor)' a9.50.. Ub.aak. letai. trwały materjał . .. . 9.50:d. 
...... ......kl. i d . la podlalk6w modne 14.'15 _ 12 50 
.p6" .-......... d .. -.. .. sportowe .. . . . . .. . n 
.--łI .m."I. ang. materjal sport. fason 7.9S lo I 1 .. 90 
81 iti II IJ' ta .. .........traw. Rat. I. Bo. . . .. .. II 
u. .. w. modne desenia i fason, . 5.85 II .. ........ AHzwye&aJ trwałe . . . 11.80 .. 
Bluakl P7p..w. w paski sport. fuony . .. 8.75.. I U.....I. ....ki.. . . . . . . ocl 24.80 .. 
K..lzelkl ......kl.. uysta wełfta. . . .. '1.88 II I P.lł- wlo..n... . . . . . . . 28.80 II 
... ".e.ol wloo.... w wl.lkl.. W
bo.3M -- . 28 . 0 
- .. UIII..... . . . . .. ..... 
konfekcj. roboczą: 
BIII&7. . . . . . . . . . . . . . . . od a.90 zł- 
Spadnl. pł. L a.. .......... 4.'1a zł. . 
Konfekcja moja od najskJ'omniejszej do najwykwintn. Z8stępuje w zupełności ubrania miarowe. 
urto niil Czes a : U 
Te1eIoa 117. T o r u 1\ Telefon 117. (k3050 
Do.. W7a:rlkoW7 Da POlftorz. IWielkopolell.,. 


- 


Karty do gry 
Łapina 
"'ta . wielkim W]'Mae  


Sk/1Ip wpobółr IJ''''''' 
A/eks Marasinski 
p/Ile'" Kllttlr'11y
 I. 
D/II od.pr..dQjqcyclr 
c.ny fobryczn.. 5515
>>>