/Pomorze_005_09_001.djvu

			KSIĄŻKA 
ADRESOWA 
MIASTA 
TORUNIA 
1936
		

/Pomorze_005_09_002.djvu

			Jedynem niezależnem pismem, broniqcem praw 
i zdobyczy socjalnych świata pracy oraz ustroju 
demokratycznego jest wychodzqca 3 razy łygodn. 
pod naczelnq redakcjq 
KAROLA 
POPIELA 
OBRONA LUDU 
ORGAN 
NARODOWEGO RUCHU ROBOTNICZEGO 
Telefon 16-47 
Adres Redakcji 
i Administracji: 
Poczytności i popularności pisma tego dowodzi nakład 
50.000 egz. 
rozchodzqcy się na Pomorzu, w Wielkopolsce, na G. Ślqsku 
i w województwach cenłrolnych. „OBRONA LUDU" jest zatem 
najskuteczniejszym środkiem reklamy 
dla przemysłu i handlu. Abonament miesięczny tylko 1 zloty 
TORUŃ, UL. LEGJONÓW 29 
t 
Telefon 16-47 
Spółka z ogr. odp. 
wykonuje wszelkie prace, wchodzące w zakres 
drukarstwa: 
dla urzędów 
dla handlu 1 przemysłu 
dla osób prywatnych 
szybko, fachowo i po cenach konkurencyjnych. 
Zakład zaopatrzony w najnowsze urządzenia tecłiniczne 
gwarantuje pierwszorzędne i szybkie wykonanie. 
TORUŃ — LEGJONÓW 
29 
•• 
3?
		

/Pomorze_005_09_003.djvu

			PIWA, WODY 
LEMONIADY 
PODGÓRSKIE 
BROWARU POMORSKIEGO 
JÓZEFA CII RONO WSKIEGO 
PODGÓRZ-TORUŃ 
przodują wszystkim w yrobom konkuren­ 
cyjnym, gdyż są wytwarzane z najszla- 
chctniejszycli surowców, w warunkach 
odpowiadających wszelkim wymogom 
nowoczesnej higjeny. 
- Do wyrobu piw 
podgórskich służą wyłącznie wyborowy 
chmiel lubelski i jęczmień browarowy 
kujawski, do wyrobu lemoniad krajowe 
i zagraniczne destylaty owocowe. 
II 
Telcf. 20-15
		

/Pomorze_005_09_004.djvu

			Leopold Rychter 
Toruń-Mokre, ul. Kościuszki 77-79 
Tcl. 16-21 i 19-18 — Adres tclegr.: „Młyn" — Rok założenia 1887 
Sprawność dzienna młyna 180 ton na dobę 
i 
cfo cenśruMnycta 
oyzewań 
1 
i 
2 
dostarcza 
Gazownia Miejska 
i 
Toruń, Plac Bankowy 12 f 
| 
telefon 10-14
		

/Pomorze_005_09_005.djvu

			A 
KSIĄŻKA 
OWA 
MIASTA 
TORUNIA 
VVI;DLLC STANU Z .CZERWCA 
1936 
OPRACOWAŁ I WYDAL 
D\ REKTOR BIURA ZARZĄDU MIEJSKIEGO W TORUNIU 
LL. DŁktRIA 3 
TREŚĆ: 
Słowo wstępne 
str. 4 
Artykuł wstępny „Toruń — stolica Pomorza" 
,. 
5 
Cześć I. — 
Informacyjna: 
A) Władze, urzędy, instytucje państwowe i samorządowe . . ., 
II 
H) Dział Medyczny . . . 
,. 
'1 
C) Stowarzyszenia i Związki 
. 
,. 
^4 
D) Komunikacja 
^9 
E) Różne 
41 
Część II. — 
Branże: 
A) Skorowidz branż 
.,4"; 
B) Allabetyczny spis branż 
50 
Część III. — S p i s mieszkańców oraz Spis ulic z mnpq 
ni. Torunia 
95 
WYKONANO W DRUKARNI ROPOTNICZEJ SP. Z O. O . W TORUNIU, LEG JON ÓW 29.
		

/Pomorze_005_09_006.djvu

			Slaiaa wstępne 
Z upoważnienia Zarządu Miejskiego w Toruniu, oddaje, do 
łaskawego użytku l\ T. Władz, Urzędów, Instyłucyj i Społe­ 
czeństwa „Książkę Adresową Miasta Torunia" — 
trzećii\ od powrotu Torunia na łono Macierzy. 
Dane, zawarte w Książce Adresowej, czerpałem z mate- 
rjałów urzędowych Zarządu Miejskiego, łaskawie użyczonych 
mi przez Prezydenta Miasta, p. Antoniego Bolta (podobnie juk 
do poprzednich wydań). Informacje o organizacji urzędów — 
zawarte w części I. książki — zostały mi udzielone życzliwie 
przez poszczególne zainteresowane P. T. Urzędy i Instytucje. 
Dla opracowania książki ofiarowałem wolne od zajęć 
zawodowycJi chwile przez okres kilku miesięcy. Staraniem 
inojem było zaopatrzyć książkę w najlepsze informacje z dzie­ 
dziny organizacji i zakresu działania urzędów państwowych 
i samorządowych i instyłucyj społecznych oraz w jak najści­ 
ślejsze adresy wszystkich firm i przedsiębiorstw, istniejących 
na terenie miasta, tudzież wszystkich mieszkańców miasta, 
mających jakiekolwiek zatrudnienie. Książka zawiera ponadto 
alfabetyczny wykaz ulic oraz najnowszy plan miasta Torunia. 
Wobec wysokich kosztów nakładu oraz obecnych trud­ 
nych warunków gospodarczych, zgóry nie liczyłem na mate- 
rjulną korzyść, pragnęłem bowiem przedewszystkiem stworzyć 
pewną wartość społeczną w postaci aktualnego informatora 
dla wszystkich. 
Wszystkie moje trudy, związane z wydawnictwem, od­ 
daję w ofierze społeczeństwu, które niewątpliwie przychylnie 
oceni moje wysiłki. 
UMWElISmCM
		

/Pomorze_005_09_007.djvu

			TOIRUŃI - STOLICA POMOIRIÄ 
Dzieje Torunia datują od roku 1228, kiedy to książę Konrad Mazowiecki 
sprowadził na ziemię polską Niemiecki Zakon Krzyżowy, który na miejscu 
między dzisiejszemi ulicami Podmurną, Szeroką i Przedzamczem, oraz Wisłą, 
wybudował na wzniesieniu, zwrócony ku Wiśle potężny zamek t. zw. dom za­ 
konny, obwiedziony wysokim murem warownym. Już dawno przed przybyciem 
Zakonu Krzyżowego istniał Toruń, prastara osada słowiańska, położony o kil­ 
ka kilometrów wyżej nad Wisłą, w miejscu zwanem do dziś dnia Starym To­ 
runiem. Stamtąd na miejsce, które dziś zajmuje, przeniesiono Toruń po przy­ 
byciu Zakonu. 
Początek Torunia, jako miasta, datuje się od r. 1233, od dokumentu wiel­ 
kiego mistrza Hermana von Salza, nadającego nowozałożonemu miastu prawo 
chełmińskie (t. zw. Kulmer Handfeste). Rozwój miasta postępował szybko na­ 
przód ze względu na swe położenie na wielkim szlaku handlowym, prowadzą­ 
cym na południe do Węgier i na zachód do Anglji oraz Skandynawji. Do roz­ 
kwitu miasta przyczyniła się również i ta okoliczność, że Toruń bardzo wcześnie 
przystąpił do potężnego związku kupieckiego Hanzy. 
Pod koniec w. XIII i w połowie w. XIV buduje się liczne gmachy, 
z których część przetrwała do naszych czasów (kościoły św. Jana, św. Jakó- 
ba, N. Marji Panny, Ratusz). Pod koniec w. XIV Toruń posiadał 10 kościołów, 
z których tylko 3 dotrwały naszych czasów. U schyłku w. XIV miasto liczyło 
około 12 000 dusz. Po klęsce zadanej Zakonowi (15. VII. 1410) pod Grunwal­ 
dem, na początku sierpnia poddał się Toruń królowi Jagielle. Bitwa pod Grun­ 
waldem położyła kres samowoli krzyżaków. Od r. 1454 dó 1792 Toruń należy 
niepodzielnie do Polski. W tym okresie przeżywał Toruń długie lata pomyślne-
		

/Pomorze_005_09_008.djvu

			— 
6— 
go rozwoju pod względem gospodarczym, naukowym i kulturalnym. O wspa­ 
niałym rozwoju miasta pod rządami królów polskich świadczy to, że na po­ 
czątku w. XVII liczył Toruń około 30 000 mieszkańców. 
Jednak w w. XVIII ciągłe zamieszki wojenne, bombardowanie miasta 
przez Szwedów w roku 1703, ciągłe przemarsze wojsk saskich, polskich, ro­ 
syjskich (kwaterunki, kontrybucje) odbiły się fatalnie na finansach Torunia, 
a zarazy (17U8 - 1711) dziesiątkowały ludność. Po roku 1703 Toruń zaczął szybko 
staczać się ku ruinie. Liczba mieszkańców coraz bardziej malała tak, że w ro­ 
ku 1793 Toruń liczył tylko 5 570 mieszkańców. 
Pominąwszy okres 150-letniej niewoli, Toruń w chwili powrotu na łono 
Macierzy Polskiej — 18 stycznia 1920 — liczył 37 356 mieszkańców. Rząd polski 
uczynił go stolicą województwa pomorskiego. Toruń zyskuje liczne urzędy, 
dla których w roku 1928 poczęto wznosić okazałe gmachy. 
Obszar administracyjny obecnego miasta Torunia wynosi 3,655 hektarów 
i obejmuje 4 przedmieścia: Bydgoskie, Chełmińskie, Mokre i Jakóbskie. Obecnie 
władze miejskie czynią starania o powiększenie obszaru miasta o około 2 000 ha 
przez przyłączenie do Torunia obrębu gminy miejskiej Podgórz, gromad Stawki, 
Rudak i części Nieszawki. 
Teren miasta podzielony jest jak następuje: 
Tereny zabudowane .... 
333 ha 
Tereny niezabudowane . . 2 366 „ 
drogi, place, ulice 
108 „ 
parki, lasy i ogrody .... 
383 „ 
cmentarze : 
21„ 
wody 
444 „ 
Ludność: Liczba mieszkańców stale wzrasta. Kiedy ostatni spis lud­ 
ności w roku 1931 wykazywał 54 280 mieszkańców (bez wojska), to obecnie 
w dniu 1. VI. 1936 r. ludność miasta wynosi 63 927. 
Według wyznania stan ludności przedstawia się następująco: 
katolików 
60 617 
ewangelików 
2 113 
prawosławnych 
210 
żydów 
837 
innych 
150 
według narodowości: 
Polaków 
61417 
Niemców 
2480 
innych 
— 
W ciągu roku 1935 urodziło się dzieci . . 
964 
przybyło pozatem przez osiedlenie się . . 1 212 
zawarto małżeństw 
392 
Liczba ludności według płci: 
mężczyzn 
30 185 
kobiet 
33 742
		

/Pomorze_005_09_009.djvu

			— 
7— 
Budynki i mieszkania: 
Toruń posiada 2 797 budynków mieszkalnych, 
obejmujących 10 37G mieszkań o 25 305 pokojach a mianowicie: 
mieszkań 1 pokojowych 
2 796 
2 
„ 
3 377 
3 
„ 
2 261 
4 
„ 
1345 
5 
, 
276 
6 
„ 
173 
więcej pok 
148 
razem 10 376 
Najwięcej zaludnione są mieszkania małe, jedno i dwupokojowe. Około 
2 000 rodzin nie posiada własnych mieszkań, lecz mieszka kątem. 
W ostatnich trzech latach powstały osiedla: 
Na Bydgoskiem przy ul. Reja 
44 domów 122 mieszkań wykończ. 
Na Chełmińskiem przy ul. Żwirki i Wigury . 22 
„ 
40 
„ 
„ 
Na Górach Kozackich 
24„ 
48 
„ 
„ 
Rozwój ruchu budowlanego ilustruje następujące zestawienie: 
Budynki wybudowane w latach 1932/35 
W 
Ilość 
Ilość mieszkań i zl>owych 
Ilość 
Ilość m 
3 
ohud. 
rokudomów12545678 
i K-yił -j 
mieszkań izb powierzcli. 
1932 
35 
9223510121 
80 
302 
38 471 
1933 
60125914184271141 
339 1 112 121 071 
1934 
78 
399111113541 
237 
869 108 376 
1935 
695611018931142— 
33 
939 
99 721 
razem 
242 20138355319813112 3 
959 3 222 367 639 
1935 
będące 
w budo­ 
wie 
75445551292983 
273 
960 102 439 
razem | 
317 24 183 410 448 110 391151 3 1232 4182 470078 
Prócz budownictwa mieszkaniowego ruch budowlany obejmował w ostat­ 
nich latach szereg gmachów użyteczności publicznej na pomieszczenie urzędów 
i instylucyj. a mianowicie: Dyrekcji Lasów Państwowych, Ubezpieczalni Spo­ 
łecznej, Dyrekcji Kolejowej, Wydziału Komunikacyjno-Budowlanego Urzędu 
Wojewódzkiego Pomorskiego, Domu Społecznego, oraz będący w budowie 
gmach Wojewódzkiej Krajowej Komunalnej Kasy Oszczędności łącznie ze Sta­ 
rostwem Krajowem. 
Szkolnictwo:*) 
Toruń posiada: 5 gimnazjów publicznych (w tern 1 gimna­ 
zjum miejskie żeńskie), 2 seminarja nauczycielskie, 2 szkoły zawodowe (śred­ 
nie), 15 publicznych szkół powszechnych, 1 szkołę wydziałową, 4 prywatne 
szkoły powszechne, 4 przedszkola miejskie, 6 przedszkoli prywatnych oraz 
3 szkoły dokształcające zawodowe. 
*) patrz L. VIII części I. Informacyjnej.
		

/Pomorze_005_09_010.djvu

			8— 
W roku szkolnym 1935/36 uczęszczało do szkół toruńskich: 
średnich 
2 099 uczniów 
powszech. i wydziałowych 8 702 „ 
zawodowych 
235 „ 
razem 11 036 uczniów 
Kościoły: Toruń posiada 5 kościołów katolickich, 1 cerkiew prawo­ 
sławna, 5 zborów ewangelickich i 1 kaplicę oraz bóżnicę. 
Kultwa i Sztuka: Do najpiękniejszych zabytków architektonicznych 
należą Ratusz, bazylika św. Jana, kościół N. Panny Marji, kościół św. Jakóba, 
dom przy Rynku Staromiejskim nr. 35. 
Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika założona w r. 1923 — posiada 
123 000 tomów. Książnica mieści się w osobnym gmachu przy ul. Wysokiej 16 — 
jest otwarta codziennie od 9.30 — 12 i od 16 — 19.30 . 
Bibljoteka Francuska - przy ul. Mostowej 8, jest otwarła we wtorki i 
czwartki od 17 — 18. 
Bibljoteka Wojskowa D. O. K. VIII i Koła Towarzystwa Wiedzy Woj­ 
skowej w Domu Społecznym przy ul. Mickiewicza 2/4 jest otwarta codzien­ 
nie od 15 — 20, za wyjątkiem niedziel i świąt. 
Bibljoteka Towarzystwa Czytelni Ludowych przy ul. Wysokiej 16, za­ 
łożona w roku 1918, posiada 7 000 tomów. Bibljoteka jest otwarta codziennie 
odgodz.11 —13.30iod16—19. 
Muzeum Miejskie założone zostało w roku 1861. Muzeum mieści się 
w Ratuszu na II. piętrze w pokojach nr. 31 i 54 — 57, posiada pamiątki ce­ 
chów toruńskich, dzieła toruńskiego przemysłu artystycznego przeważnie 
z w. XVIiI, dzieła starej sztuki kościelnej, rzeźbę Madonny brzem. z w. XV 
i zabytki gotyckie z kościołów toruńskich, pamiątki pieczęci toruńskich, mo­ 
net i tłoków menniczych mennicy toruńskiej, bogaty zbiór monet Amrogowicza 
i bardzo bogaty dział prehistoryczny z całego Pomorza, oraz ciekawe okazy 
meblarskie z w. XVII i XVIII. Muzeum zwiedziło w 1935 roku 5 807 osób. 
Archiwum Miejskie mieści się w Ratuszu na I. piętrze, pokój 33. Ar­ 
chiwum posiada bardzo cenne zabytki rękopiśmienne z dawnego Torunia 
i Pomorza, jak dokumenty historyczne, najstarsze księgi, mapy i akta oraz 
tabliczki woskowe. W sierpniu 1927 r. archiwum zostało odpowiednio zreor­ 
ganizowane i od tego czasu jest oddzielną jednostką w administracji Zarządu 
Miejskiego. 
Teatr Miejski posiada 801 miejsc. Obecnie prowadzi teatr jako dzier­ 
żawca p. dyrektor Władysław Bracki pod nazwą: „Teatr Ziemi Pomorskiej". 
Kinoteatrów posiada Toruń 5 o ogólnej ilości miejsc 2 060. 
Czasopism wychodzi w Toruniu 14, z tych jako dzienniki- 4, tygodniki 5, 
dwutygodniki 2, miesięcznik 1, kwartalniki 2. 
Ulice i drogi: Ogólna długość wszystkich dróg i ulic w mieście wy­ 
nosi ca. 195 klin. Najdłuższą jest ulica Bydgoska z Szosą Bydgoską 6 600 m.
		

/Pomorze_005_09_011.djvu

			— 
9— 
Następują co do długości: 
ul. R . Traugutta z Lubicką 
3480m 
, 
Grudziądzka 
2900 „ 
, 
Szosa Chełmińska 
2800 , 
„ Mickiewicza 
2400 „ 
„ Wałdowska 
2000 „ 
• 
, Sobieskiego 
1520 „ 
„ Kościuszki 
• 
1400 „ 
W ostatnich latach wybudowano następujące nowe ulice: W roku 1927: 
ulicę Jagiellońską dług. 500 mtr. celem połączenia dzielnicy Mokre ze śród­ 
mieściem. W latach 1929/30 połączono ulicę Wały z ul. Dąbrowskiego dla 
stworzenia ciągłości komunikacyjnej wschód-zachód z ominięciem śródmieścia. 
W latach 19^9/35 przebito przez nadbrzeżne wzgórze połączenie ulicy Lubicklej 
z Warszawską zapomocą wybudowania ulicy Romualda Traugutta długości 
700 m. W latach 1934/35 pobudowano ulicę Lubicką na długości około 700 m, 
oraz Aleję 700-lecia, długości 500 m. Obecnie jest w trakcie budowy dwutorowa 
ul. Wały na odcinku od ul. Mickiewicza do Placu Teatralnego dług. około 400 m. 
Ulice posiadają głównie oświetlenie gazowe. W roku 1934 nowy most 
z dojazdami a w roku 1935 ulice Romualda Traugutta, Lubicką, Szeroka 
1 Aleja 700-lecia uzyskały na łącznej długości około 4 000 m oświetlenie 
elektryczne. 
Mosty: Toruń ma połączenie z drogami lewego brzegu Wisły przez 
2 mosty. 
Most kolejowy przez Wisłę o konstrukcji żelaznej, długości 997 m, 
oddany został do użytku w roku 1872. Most służył do roku 1934 dla ruchu 
kołowego, pieszego i kolejowego. Obecnie po oddaniu do użytku w roku 1934 
nowego mostu drogowego, most ten dla ruchu kołowego został zamknięty. 
Most drogowy im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, o konstrukcji żelaznej, 
długości 898 m, oddany został do użytku w roku 1934. 
Węzeł kole/owy: Węzeł kolejowy toruński stanowią następujące linje* 
a) tranzytowa Wrocław-(Berlin)-Iława, 
b) dalekobieżna Warszawa-Wybrzeże morskie, 
c) lokalne Toruń-Czarnowo (w projekcie przedłużenie do mostu pod 
Fordonem dla uzyskania prawobrzeżnego połączenia z Bydgoszczą), 
d) Toruń-Unisław, 
e) Toruń-Grudziądz, 
f) Toruń-Lubicz 
Obecnie znajduje się w budowie linja Lubicz-Sierpc, która łącznie z dalszą 
rozbudową sieci kolejowej zwiąże Pomorze w linji najkrótszej z wschodniemi 
obszarami Rzeczypospolitej. 
Węzeł toruński obejmuje stacje: Przedmieście, Miasto, Mokre, Północ 
i Zachód. (Zobacz w Części I. Informacyjnej lit. D . Komunikacja). 
Rozwinięta sieć kolejowa w rejonie toruńskim umożliwia codzienne 
przejazdy do Torunia, jako miejsca pracy, około 450 osobom. 
Port wiślany: Toruński port wiślany ma wielkie znaczenie dla żeglugi 
śródlądowej. Wybrzeże umocnione jest zapomocą ściany z kamienia i betonu
		

/Pomorze_005_09_012.djvu

			— 
10- 
na długości 800 m i zaopatrzone jest w bocznicę kolejową ze stacją towarową 
nadbrzeżną. 
nr 
i moc przybyło 
. 
... 
3900. .. 
, 
2 618 
. 
4 811 
W roku 1935 —-,- ^--.— 
statków: ^ror, ~ 
berhnek: ^ 
wagon, towar.: — 
odjechało 
3 872 
2590 & 
364 
W mieście jest 5 linij tramwajowych 
ogólnej długości 14,03 km., z cze­ 
go w ostatnim czasie wybudowano około 3,5 kim. Ilość osób przewiezionych 
w roku 1935 wynosiła przeciętnie 9 780 dziennie. Cena biletu za przejaid tram­ 
wajem we wszystkich kierunkach oraz z przesiadaniem wynosi 20 gr. 
Gazownia: W ostatnim roku mieszkańcy miasta zużyli 1 603 010 m 
3 
gazu. Na oświetlenie ulic zużyto 739 840 m 
3 
gazu. Sieć rurociągów gazowych 
wynosi 67 500 mb. Ilość latarń gazowych do oświetlenia miasta wynosi 961. 
Gazomierzy jest w użyciu konsumentów 4 192. 
Elektrownia: W ciągu roku mieszkańcy zużyli energii elektrycznej 
5 018 188 kwh. Liczników elektrycznych znajduje się u konsumentów 7 825 sztuk. 
Długość sieci niskiego napięcia, kabel ok 
15,4 km 
„ 
„ 
„ 
„ 
linja napowieirzna ok. 54,7 „ 
„ 
„ wysokiego napięcia, kabel ok 
20,4 „ 
„ 
„ 
„ 
„ 
linja napowietrzna ok. 42,4 „ 
Wodociągi i Kanalizacja: W ciągu ostatniego roku zużyło wody 
1801056 m 
3 
. 
Z wodociągów korzysta 2.354 domów, z kanalizacji 1 952 domów. 
Sieć wodociągowa wynosi 72 000 mb. Sieć kanalizacyjna 52 000 mb. 
Straż Pożarna: 
Od roku 1928 miejska zawodowa straż pożarna jest 
całkowicie zmotoryzowana. W roku 1935 wzywano Straż Pożarną w 1040 
wypadkach. 
Szpital Miejski: posiada 218 łóżek, zaś inne szpitale razem 205 łóżek. 
W Rzeźni Miejskiej 
ubito w roku 1935 ogółem 109 308 sztuk bydła. 
Na targowisko miejskie spędzono w celu sprzedaży 34 066 sztuk bydła. 
Wartość majątku miasta Torunia na początku 1936 roku wynosiła 
47 235 197,26 zł. 
Zespolenie rozdartych dzielnic Rzeczypospolitej stwarza obecnie To­ 
runiowi te same warunki rozwoju, które istniały w epoce przedrozbiorowej, 
w czasach największej jego świetności. Obecnie Toruń bierze również udział 
w handlu międzynarodowym. Eksport do Anglji, Francji i Auslrji wynosi 
rocznie około 45 tysięcy sztuk świń i około 10 tysięcy sztuk owiec, bitych 
w Rzeźni Miejskiej. Z Torunia, jako centrum handlu ogrodniczego (warzywa, 
nasiona, drzewka) i miejsca ogrodniczej produkcji, postawionego na wysokim 
poziomie kultury, eksportuje się do Gdańska i Szwecji kwiaty i warzywa za 
cenę około 200 tysięcy złotych rocznie.
		

/Pomorze_005_09_013.djvu

			CZĘŚĆ I. 
INFORMACYJNA 
A) Władze, urzędy, instytucje państwowe 
i samorządowe. 
(według resortów i zależności służbowej) 
I. MINISTERSTWO SPRAW 
ZAGRANICZNYCH. 
1'LACÓ W KI 
DYPLOMATYCZNE. 
a) KONSULAT GENERALNY NIEMIECKI. 
ul. liydgoska 30, tcl. 18-44. Adres telegra­ 
ficzny: Consugcrnia. 
Torytorjum urzędowania: Województwo Po­ 
morskie. 
Konsul generalny Krnst von Kücliler. 
— 
Atachć Dr. Gottfried Hocker. 
— 
Kanzler 
Kurt Paulick. 
Godziny urzędowe: od 9 — 13. 
b) AJENCJA KONSULARNA 
RZECZYPOSPOLITEJ FRANCUSKIEJ 
ul. Mostowa 28, tel. 11-74 . 
Ajent Konsularny: Bronisław Hozakowski. 
Udzielanie wiz paszportowych, tłumaczenia, 
legalizacje, obrona interesów obywateli 
francuskich, informacje handlowo-prze- 
niysłowe. 
II. MINISTERSTWO SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH. 
a) URZĄD WOJEWÓDZKI POMORSKI 
ul. Wały 2, tel .17-32 — informacje, dużurny. 
Wojewoda: Stefan Kirtiklis, gabinet służbo­ 
wy wojewody, Sekretariat wojewody, tcl. 
12-20, godziny przyjęć oil 11—14, mieszka­ 
nie ul. Fredry 8, tel. 17-60 . 
Wicewojewoda: Zygmunt Szczepański, ga­ 
binet służbowy 
wicewojewody, sekre­ 
tariat wicewojewody, tel. 12 -14, godziny 
przyjęć od 11—13, mieszkanie ul. Mickie­ 
wicza 20. tel. 17-07. 
L Wydział Ogólny, (znak O.) 
Naczelnik: Dr. Ignacy Mellin, tel. 10-88 . 
Zastępca: Władysław Wiśniewski 
radca, 
tel. 12 42. 
Oddział Organizacyjny 
dzieli się na: 
referat ogólny, 
referat organizacyjny, tel. 10-88, 
referat osobowy, tel. .13-14, 
oraz redakcję Pomorskiego Dziennika 
Wojewódzkiego, tel. 10-08 . 
Kancelarię Ogólną, tel. 14 -95, 
Sekretarjat osobisty Wojew., 
tel. 12 -20 i 
liihljotekę. 
Oddział liadżelowo 
- 
Gospodarczy 
dzieli się 
na: 
referat budżetowy, 
referat rachunkowy, 
referat gospodarczy, tel. 10-89 . 
Telefony: nr. 13-36 Kierownik oddziału 
budżct.- gospod., 
nr. 14 -26 zastępca kie­ 
rownika oddziału. 
Oddział Administracyjnn-Prawny, 
tel. 10-85, 
dzieli się na: 
referat ogólno-prawny, 
referat obywatelstwa i stanu cywilnego, 
referat wywłaszczeniowy. 
Inspektorat 
Starostw, 
tel. 13-28. 
Inspektorat 
Samorządowy, 
tcl. 13-28. 
II. Wydział Społeczno-Polityczny, (znak Sp.) 
Naczelnik: Dr. Aleksander Uanaś, tel. 15-27 . 
Zastępca: Roman Walewski radca, tel.15-41 . 
Oddział Polityczno 
- 
Narodowościowy, 
telef. 
15-02, dzieli się na: 
referat polityczny, tel. 16-50, 
referat prasowy, tcl. 10-50, 
referat, spraw narodowościowych, 
referat wyznaniowy. 
Oddział Urzpicczcńslwu 
i Porządku, 
tel. 
10-61, dzieli się na: 
referat bezpieczeństwa, 
referat policji porządkowej,
		

/Pomorze_005_09_014.djvu

			12 
Urzędy iiai'i^w_oweJ_s^oKąd^e_ 
referat dowodów osob. i meldunków, 
referat cudzoziemców, 
referat stowarzyszeń i związków, 
referat ochrony granic. 
III. Wydział Samorządowy. (zin.a;k S.) 
Naczelnik: Mikołaj Zakrzewski, tel. 17-15. 
Zastępca: Marjan Wvsogląd radca, tel.17-29. 
Tel. kancelarii wydziału 17-29. 
Oddział Administracji 
Samorządowej 
dzieli 
się na: 
referat 
organizacyjno - administracyjny, 
referat spraw dyscyplinarnych. 
Oddział Finansów i Gospodarki, dzieli się na: 
referat gospodarki finansowej, 
referat polityki gospodarczej związków 
Samorządowych, 
referat komunalnych kas oszczędności. 
IV. Wydział Wojskowy, (znak W.) 
Naczelnik: Wiktor Grzanka, tel. 18-43. 
Zastępca: Juljan Młodnicki referendarz. 
Tel. kancelarii wydziału 18-76. 
Referat spraw wojskowych, 
Referat przysposobienia wojskowego i wy­ 
chowania fizycznego. 
V. Wydział Przemysłowy, (znak H.) 
Naczelnik: Kazimierz Rarcis^ewski, tel.19-16. 
Referat ogólno-gospodarczy, tel. 19-44 . 
Referat administracji przemysłowej, 
Referat techniczny, tel. 19-63 . 
Referat rzemiosł, 
Referat elektryczny. 
Referat aprowizacyjny. 
VI. Wydział Rolnictwa i Reform Rolnych, 
(znak R.) 
Naczelnik: In*. Jerzy Sztekicl, tel. 20-66 . 
Zastępca: Paweł Wiśniewski kierownik od­ 
działu. 
Oddział liołnictwa, 
tel. 21-67. 
Oddział ł rządzeń Halnych, teł. 21-08, 20-10. 
Oddział Pomiarów 
Iłolnych, tel. 21-58 . 
Oddział Wodno-Melioracyjny, 
tel. 21-14 . 
Oddział Finansowy, 
tel. 21 -23. 
Inspektorat 
Ochrony 
Lasów, tel. 20-44 . 
Inspektorat 
Weterynarji, 
tel. 20-09. 
VII. Wydział Pracy, Opieki 1 Zdrowia, 
(znak P.) 
Naczelnik: Dr. Bogumił Zygmunt Krippen- 
dorf, tel. 17-57. 
Zastępca: Saturnin Osiński. 
Tel. kancelarji wydziału 18-14 . 
Oddział Pracy i Opieki, dzieli się na: 
referat organizacji opieki społecznej, 
referat opieki nad dorosłymi, 
referat opieki nad dzieckiem i matką, 
referat pośrednictwa 
pracy i wałki z 
bezrobociem, 
referat spraw inwalidów wojennych, ul. 
Strumykowa 19, tel. 17 -43. 
Oddział 'Adrowia, dzieli się na: 
referat higjeny społecznej, 
referat walki z chorobami 
zakaźnemi, 
społecznemi i zawodówemi, 
referat uzdrowisk, 
referat państwowej pomocy lekarskiej, 
Komisja lekarska II. inst. dla spraw 
emerytalnych. 
Inspektorat 
Lekarski, tel. 18-21, dzieli się na: 
referat nadzoru nad personelem lekar­ 
skim i pomocniczym państwowym i sa­ 
morządowym, 
referat zakładów leczniczych, 
referat spraw sanitarnych, 
Komisja Lekarska I. inst. dla spraw 
emerytalnych. 
Inspektorat 
Farmaceutyczny. 
VIII. Wydział Komunikacyjne- - Budowlany 
(zinak K.) 
ul. Krasińskiego 4, centrala tel. 11 -67, 11-68, 
11-69. 
Naczelnik: Inż. Jerzy Marynowski, tel. 10-53 . 
Zastępca: Inż. Feliks Nickrasz radca. 
Oddział Oyólno - Techniczny 
dzieli się na: 
referat ogólno-techniczny, 
referat turystyczny, 
referat kultury i sztuki, 
referat pomiarowy. 
Oddział Drogowy, dzieli się na: 
referat ogólno drogowy, 
referat utrzymania dróg publicznych i 
mostów, 
referat budowy i przebudowy dróg i mo­ 
stów. 
Oddział lłuchu Pojazdów 
Mechanicznych, 
dzieli się na: 
referat ruchu pojazdów mechanicznych, 
referat koncesji pojazdów mechaniczn., 
referat państwow. funduszu 
drogowego. 
Oddział Ił udo wlany, dzieli się na: 
referat ogólnego nadzoru budowlanego, 
referat budowy i konserwacji budynków 
państwowych i patronackich, 
referat, zarządu nieruchomościami pań- 
stwowemi, 
referat regulacji i zabudowy osiedli, 
referat techniki sanitarnej, 
referat grobownictwa wojennego. 
IX. Wydział Dróg Wodnych, (znak Ż.) 
ul. Krasińskiego 4, centrala tel. 11-67, 11-68, 
11-69. 
Naczelnik: Inż. Artur Boni, tel. 15-63 . 
Zastępca: Inż. Władysław Kęcki. 
Oddział Ogólny, dzieli się na: 
referat ogólny, 
referat budżetowy, 
referat prawny, 
referat administracji gruntów państw., 
referat ubezpieczeń od 
nieszczęśliwych 
wypadków, 
referat administracji budynków państw., 
referat państwowych przewozów przez 
Wisłę. 
Oddział Hcyulacji Bzck, dzieli się na: 
referat ogólny, 
referat pomiarów i studjów, 
referat budowlany. 
Oddział Nurtowo-Meclianiczny, 
dzieli się na: 
referat ogólny,
		

/Pomorze_005_09_015.djvu

			Urzędy państwowe- ł Bamórząólowe 
referat budowy, przebudowy i konserwa­ 
cji taboru, 
referat eksploatacji taboru, 
referat dozoru kotłów, 
referat nurtowy ogólny, 
referat utrzymania szlaku żeglowcgo i 
urządzeń żeglowych, 
referat inspekcji żeglugi i kontroli opłat 
nawigacyjnych, 
referat rejestracji statków, 
referat ochrony przeciwlodowej i prze­ 
ciwpowodziowej. 
b) WYŻSZY URZĄD UBEZPIECZEŃ 
(patrz Ministerstwo Opieki Społecznej). 
c) WOJEWÓDZKIE BIURO DO SPRAW 
FINANSOWO - ROLNYCH 
(patrz Ministerstwo Rolnictwa i Reform 
Rolnych). 
d) WOJEWÓDZKI URZĄD ROZJEMCZY 
do Spraw Majątkowych Posiadaczy Gospo­ 
darstw Wiejskich 
(patrz Ministerstwo Rolnictwa i Reform 
Rolnych) 
e) WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRA­ 
CYJNY 
Fosa Staromiejska 14, tel. 17 -78. 
Prezes Sądu: Jan Stonawski. 
Wiceprezes: Rronisław Dawid. 
Sędzia Wojew. Sądu Adm.: Józef Pałac. 
Sąd orzeka w następujących 
ważniej­ 
szych sprawacłi administracyjno-spornych: 
a) w sprawach samorządowych podatków 
i opłat, 
b) w sporach między związkami 
ubosicli 
o zwrot udzielonego wsparcia ubogim, 
c) w sprawach spornych dotyczącycli le­ 
galności wyborów do Zarządów i Rad 
gminnych miast nicwydzielonych i gmin 
wiejskich, 
d) w sprawach, w których według dotych­ 
czasowych przepisów przysługiwało pra­ 
wo wyboru środków prawnych w postę­ 
powaniu spornem lub yinem. 
Tok czynności i postępowania przed Wo­ 
jewódzkim Sądem Administracyjnym oraz 
stosunek jego do Wojewódzkich władz ad­ 
ministracji ogólnej ustala regulamin Mini­ 
sterstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 17. 
łipca 1930 r. (Dz. U. R. P. Nr. 55, poz. 405). 
f) STAROSTWO GRODZKIE TORUŃKIE 
Plac Teatralny 4, centrala tel. 11 -38, 11,39. 
Starosta Grodzki: Tadeusz Rruniewski, teł. 
17-00 (sekretarjat starostyi), przyjmuje 
od 10—12 . 
Wicestarosta: Mgr. Alojzy Kowalski, tel. 
11-38, przyjmuje od 9—13. 
Beferat 
Ogólno-Organizacyjny. 
Referent wicestarosta Mgr. Alojzy Kowal­ 
ski, sprawy ogólne i organizacyjne. 
lleferat Bezpieczeństwa, 
tel. 18-11. 
Referent Mgr. Franciszek Chorzępa. 
Heferal Administracyjuo-Karny, 
tel. 10-81. 
Referent Mgr. Mieczysław Pasternacki, 
g) STAROSTWO POWIATOWE 
Plac Teatralny 4, centrala tel. 11 -38, 11-39 . 
Starosta Powiatowy: Tadeusz Rruniewski, 
tel. 17 -00 (sekretarjat starosty), przyj­ 
muje od 10—12 . 
Wicestarosta: Mgr. Alojzy Kowalski, tel. 
11-38, przyjmuje od 9—13. 
Bcferat 
Ogólno-Organizacyjny. 
Referent wicestarosta Mgr. Alojzy Kowal­ 
ski, sprawy ogólne, organizacyjne, ad­ 
ministracyjno - prawne, opieki społecz­ 
nej i sj>rawy budżetowo - rachunkowe. 
lleferat Bezpieczeństwa, 
tel. 18-11. 
Referent Mgr. Franciszek Chorzępa. 
lleferat Administracyjno 
- 
Gospodarczy. 
Referent Franciszek Matuszak. 
lleferat Administracyjno 
- 
Karny. 
Referent Mgr. 
Mieczysław 
Pasternacki, 
tel. 10-81. 
lleferat 
Wojskowy. 
Referent Ferdynand Trapp. 
lleferat 
Zdrowia. 
Referent Dr. Leon Olszewski, lekarz powiat. 
lleferat 
Weterynaryjny. 
Referent Dr. Mieczysław Grabowiecki, po­ 
wiatowy lekarz weterynaryjny. 
Beferat Bolnictwa 
i Itcform 
llolnych. 
Referent Leonard Salski, komisarz ziemski. 
lleferat 
Wodno - 
Meljoracyjny. 
Referent Juljan Jakubowski. 
lleferat Ochrony 
Lasów. 
Referent Juljan Fialkiewicz, komisarz ochro­ 
ny lasów, (urzęduje w Urzędzie Woje­ 
wódzkim Pomorskim. Wydział Rolnictwa 
i Reform Rolnych). 
Beferat Inwalidów 
Wojennych. 
Referent Paweł Kalamarski. 
Referenci przyjmują od 9—13. 
h) KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI 
PAŃSTWOWEJ 
Plac św. Katarzyny 4, telefony 23-01, 17-83 . 
Komenda Powiatowa 
i Miasta Torunia Po­ 
licji 
Państwowej 
ul. Wały 10, teł. 27 -80 . 
Komisarjat 
1. Policji 
Państwowej 
ul. Wały 10, telefony. 20-01 dyżurny, 17-03 
gabinet kierownika, 20-02 kancclarja, 
17-84 kierownik Wydziału Śledczego, 17-21 
m. pryw. kierownika Wydziału Śledczego. 
Komisarjut 
II. Policji 
Państwowej 
ul. Grudziądzka 70, tel. 18-35, 12-59 mieszka­ 
nie kierownika. 
Komisarjat 
III. Policji 
Państwowej 
ul. Mickiewicza 81, tel. 12 -78, 10-71 gabinet 
kierownika. 
Posterunek 
Kolejowy 
Policji 
Państwowej 
Toruń - Przedmieście 
Dworzec, tel 14-04. 
i) STAROSTWO KRAJOWE POMORSKIE 
ul. Mostowa 11, tel. 11-71 centrala. 
Starosta Krajowy Pomorski: Wincenty Ląc- - 
ki, tel. 10-98, przyjmuje od 11—13. 
Zastępca Starosty Krajowego Pomorskiego: 
Dr. Stanisław Gąsowski, tel. 11-71, przyj­ 
muje od 11—13. 
1
		

/Pomorze_005_09_016.djvu

			14 
Urzędy państwowe i samorządowe 
Oddział Prezydialny (Prez.) 
Radca Krajowy Mgr. Wiktor Jagalski. 
Sprawy: ogólne Sejmiku, Wydziału Wo­ 
jewódzkiego i ich koinisyj; sekretariat 
osobisty Starosty Krajowego, 
sprawy: 
procesowe 
i sporne - administracyjne, 
sprawy. Wojew. Kom. Kasy Oszczędn., 
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnycłi Od­ 
dział w Toruniu, elektryfikacji Pomorza 
i Pomorskiej Elektrowni Krajowej „Gró­ 
dek", likwidacji majątku b. prowincji 
zachodnio-pruskiej. 
Wydział Ogólny (O. I.) 
Naczelnik: Dr. Stanisław Gąsowski. 
Zastępca: Radca krajowy Jan 
Czabański. 
Sprawy: organów administracji pań­ 
stwowej, samorządowej i komisyj woje­ 
wódzkich, rolnictwa, przemysłu i rze­ 
miosła, majątków rolnych Poni. Woj. 
Związku Kom. i ubezpieczenie ziemiopło­ 
dów, turystyki i krajoznawcze, kultury, 
sztuki i wychowania fizycznego, perso­ 
nalne, gospodarczo-administracyjne 
i 
organizacyjno - administracyjne, 
Woje­ 
wódzkiej Wyższej Komisji Dyscyplinar­ 
nej, likwidacji ubezpieczenia koni i by­ 
dła na wypadek zarazy i sprawy kole­ 
jek lokalnych. 
Wydział Opieki Społecznej (O. S. II .) 
Naczelnik: Konstanty Hohloff. 
Zastępca: w. sekretarz Florjan Mielcarek. 
Opieka społeczna, zakładowa i otwarta 
nad ubogimi krajowymi, starcami i sie­ 
rotami, opieka nad dziećmi i młodzieżą, 
kalekami i inwalidami, sprawy zakła­ 
dów opiekuńczych, wychowania zapobie­ 
gawczego, poprawczego i przymusowego, 
sprawy szkolnictwa specjalnego, admini­ 
stracyjne Pom. Kraj. Zakładów, szkole­ 
nie położnych, zwalczanie jaglicy. 
Wydział Budżetowo-Rachunkowy (B. R. III.) 
Naczelnik: Bazyli Bilewicz - Stankiewicz. 
Zastępca: Radca krajowy Jan Miąskowski. 
Sprawy: budżetowo - kredytowe i kon­ 
troli gospodarczej i rachunkowej, admi­ 
nistracji Pom. Wojew. Zw. Kom. 
Wydział Lecznictwa Specjalnego (L. S . IV.) . 
Naczelnik: Kdmund Jonas. 
Zastępca: Referent Włodzimierz Piwnicki. 
Sprawy: opieki nad umysłowo chorymi, 
administracyjne 
krajowych 
zakładów 
psychiatrycznych, statystyka ruchu w 
zakładach i kosztów utrzymania. 
Wydział Drogowo-Budowlany (D. R. V .) . 
Naczelnik: Inż. Michał Jost. 
Zastępca: Inż. Henryk Świacki. 
Sprawy: techniczno - administracyjne do­ 
tyczące utrzymania i budowy dróg i mo­ 
stów wojewódzkich i państwowych oraz 
wszelkich objektów budowlanych w kra­ 
jowych zakładach. Sprawy wodno - mel­ 
ioracyjne, kontrola robót subwencjono­ 
wanych, rozdział subwencyj, subwencjo­ 
nowanie drobnych robót melioracyjnych. 
Główna Kasa Krajowa. 
Rendant: Teofil Wróblewski 
j) WOJEWÓDZKA KRAJOWA 
KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI. 
ul. Mostowa 11, teł. 11-71. 
Dyrektor: Kazimierz Sobolewski, tel. 15-02. 
Zastępca Dyrektora: Feliks Osikowski. 
Godziny przyjęć od 8—15. 
k) ZARZĄD MIEJSKI 
Ratusz, Rynek Staromiejski 1. 
Centrala telefoniczna nr. 11-31, 11-32, 11-33, 
11-34, 11-35 dla wszystkich biur ratusza 
w godz. od 8—15. 
dyżurny od godz. 15—20, tel. 11 -32. 
dyżurny nocny, tel. 11-33 . 
Prezydent 
Miasta: 
Antoni Bolt, tel. 11-34, 
mieszkanie ul. Grunwaldzka nr. 04, tel. 
20-48, przyjmuje w poniedziałki, środy 
i piątki od 11—13, zgłoszenia w pok. 2ił . 
Wiceprezydent 
Miastu: 
Franciszek Bała, 
mieszkanie Czerwona Droga 31, tel. 20-' .2, 
przyjmuje od 10—13, pokój 7, tel. 11-31. 
Członkowie 
Zarządu 
Miejskiego: 
Prezydent Miasta Antoni Bolt, Wiceprezy­ 
dent Miasta Franciszek Bała, 
Radca 
miejski inż. Kazimierz Ulatowski, Had<'a. 
miejski Łucjan Basiński. Ławnicy: Dr. 
Stanisław Woyda, Dr. Tadeusz Michej­ 
da, Leon Penkalla i Artur Szulc. 
Członkowie 
Iłady 
Miejskiej: 
Komplet 40 członków. 
Antczak Antoni, dyrektor drukarni. 
Anusiak Teofil, mistrz krawiecki. 
Augustyniak Józef, kupiec. 
Bąk Jakob, kupiec. 
Błaszkiewicz Leopold, budowniczy. 
Billert Paweł, kupiec. 
Dąbrowski Kazimierz, restaurator. 
Doerfferowa Zofja, żona adwokata. 
Drecki Józef, budowniczy. 
Drozdowska Katarzyna, żona pułkownika. 
Drygalski Andrzej, podurzędnik pocztowy. 
Gerhard Kmil, urzędnik pocztowy. 
Kandyba Teofil, nauczyciel. 
Kłopocki Franciszek, kupiec. 
Kociurski Roman, dyrektor szkoły band'.. 
Kuliczkowska Marja, wdowa po majorze. 
Lewandowski Feliks, kupiec. 
Ławniczak Ludwik, major rezerwy. 
Dr. Lukowicz Marceli, lekarz. 
Malchrowicz Stefan, sekretarz Z. Z. P . 
Malinowski Walenty, sekretarz Z. Z. P . 
Mazany Ignacy, mistrz szewski. 
Merdas Hieronim, zaprzysięż. rewizor kas. 
Micłiałek Stefan, adwokat. 
Nowak Jan, mistrz kowalski. 
Osmański Antoni, mistrz stolarski. 
Ośmiałowski Wincenty, emeryt, nauczyciel. 
Przeperski Agaton, wiaśc. ogrodnictwa. 
Rauiszewski Jozef, kupiec. 
Przysiecki Stanisław, adwokat.
		

/Pomorze_005_09_017.djvu

			Urzedy paiWwówc i samorządowe 
13 
Romatowski Jan, emerytowany przód. P . P . 
Rolowski Kazimierz, mistrz stolarski. 
Schab Teofil mgr., redaktor naczelny. 
Stępniewski Władysław, restaurator. 
Wolniewicz Henryk, sekretarz adwokacki. 
Wysocki Stanisław, murarz. 
Wojdak Zygmunt, właściciel hotelu. 
Wydział Ogólny. 
Naczelnik: Antoni Bolt, prezydent miasta, 
tcl. 11-34. 
Kierownik biura wydziału i dyrektor biur: 
Marjan Heinke, dyrektor biura, pokój 
18, teł. 11-35 . 
Iteferat Ogólny, pokój 19, obejmuje sprawy: 
związane z działalnością organów ustro­ 
jów ycli gminy miasta Torunia, zwią­ 
zane z stanowiskiem Prezydenta Miasta 
jako przełożonego gminy i kierownika 
powiatowej władzy administracji ogól­ 
nej. 
Syndyk 
miejski: 
Sylwester Tomaszewski, 
adwokat, tel. 11-31, pokój 23, sprawy 
prawne i obrony prawnej interesów 
miasta. 
Ileferat Organizacyjny, 
pokój 18, obejmuje 
sprawy: organizacji wydziałów, 
zakła­ 
dów i przedsiębiorstw miejskich oraz 
nadzoru 
nad ich funkcjonowaniem i 
sprawy ogólne, nieobjęte zakresem dzia­ 
łania innycli wydziałów. 
Iteferat Osobowy, pokój 19 i 20, obejmuje 
sprawy: osobowe 
członków 
organów 
ustrojowych, gminy i pracowników miej­ 
skich. 
Iteferat Statystyczny, 
pokój 19. 
Iteferat 
Gospodarczy, 
pokój 9, 
obejmuje 
sprawy: ogólno - gospodarcze, zakupu i 
zaopatrywania biur w materjały, sprzęty 
i urządzenia biurowe, prasowe i redakcji 
„Ogłoszenia Zarządu Miejskiego" oraz 
bibljoteki ratuszowej. 
Karicelarja 
Ogólna, 
pokój 16, obejmuje 
sprawy: przyjęcia i rozdziału pism, spo­ 
rządzanie czystopisów, prowadzenie skła­ 
dnicy akt i Biura Informacyjno - Podaw- 
czego (pokój 1). 
Wydział Finansowy. 
Naczelnik: Józef Wąsik em. radca miejski, 
pokój 30, tel. ll -3t (centrala). 
Kierownik biura: Walerjan 
Mańkowski, 
rachmistrz, pokój 32, tel. 11-31. 
Iteferat Budżetowy, 
pokój 31. 
Iteferat Podatkowo 
- 
Egzekucyjny, 
pokój 31, 
obejmuje sprawy: wymiaru i poboru po­ 
datków i opłat miejskich i przymusowe­ 
go ściągania należności publiczno-praw- 
llych. 
Ilachuba Miejska, 
pokój 32, tel. 11-31. 
Kasa Miejska, 
pokój 32. 
Iteferat Majątku Miejskiego, 
pokój 27, tel. 
11-31, obejmuje sprawy: inwentaryzacji 
majątku miejskiego oraz administracji 
nieruchomości miejskich. 
Wydział Budownictwa 
dzieli się na: 
Oddział Budownictwa 
Miejskiego i Nadzoru 
Budowlanego. 
Kierownik Oddziału: Inż. Ignacy Tłoczek, 
pokój 43, tel. 11 -31 
Sekretarjat Oddziału: August Szmak, se­ 
kretarz, pokój 44. 
Iteferat 
Budownictwa. 
Miejskiego 
Nuziem- 
nego, pokój 40, tel. 11-31, obejmuje spra­ 
wy: budownictwa miejskiego naziemne­ 
go oraz Komitetu Rozbudowy Miasta. 
Inspekcja 
Budowlana, 
pokój 45, tel. 11 -31, 
obejmuje sprawy: nadzoru budowlanego, 
konserwacji zabytków i pomników. 
Oddział Mierniczy, 
Urbanistyczny 
i Komu­ 
nikacyjny. 
Kierownik Oddziału: Inż. Ferdynand Roth, 
pokój 19—50, tel. 11-31. 
Beferat Mierniczy, pokój 48, obejmuje spra­ 
wy pomiarowe miasta. 
Beferat Urbanistyczny, 
pokój 46, obejmuje 
sprawy zabudowy miasta. 
Beferat 
Komunikacyjno-Wodny, 
pokój 50, 
obejmuje sprawy budowy i utrzymania 
dróg i mostów, regulacji rzek i sprawy 
uprawnień wodnych. 
Wydział Kultury i Oświaty. 
Naczelnik: Inż. Kazimierz Ulatowski, radca 
miejski, pokój 26, teł. 11 31. 
Sekretarjat Wydziału: Jozef Arkuszewski, 
pokój 26, tcl. 11-31. 
Beferat Kultury 
obejmuje sprawy ogólno- 
kulturalne, krajoznawstwa i turystyki, 
propagandy miasta, administracji teatru 
miejskiego. 
Muzeum 
Miejskie, 
pokój 54, II piętro. 
Kierownik: Dr. Leopold Kusztelski, kustosz, 
pokój 34, tel. 11-31. 
Archiwum 
Miejskie, 
pokój 33, I. piętro, tcl. 
11 31. 
Kierownik: Helena Piskorska, archiwistka. 
Książnica Miejska im. 
Kopernika 
ul. Wysoka 16, tel. 19-40. 
Dyrektor: Zygmunt Mocarski. 
Beferat Oświaty, pokój 26, tel. 11 -31, obej­ 
muje 
sprawy: oświaty pozaszkolnej, 
szkolnictwa 
powszecłinego, 
średniego, 
ogólno kształcącego, dokształcającego i 
zawodowego oraz przedszkola. 
Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej. 
Naczelnik: Alojzy Kirstoin, radca magistra­ 
tu, pokój 13—14, tel. 11-31. 
Kierownik biura: Bernard Jagodziński, se­ 
kretarz, pokój 13, tel. 11-31. 
Oddział 
Zdrowia. 
Kierownik Oddziału: Dr. Marjan Skowroń­ 
ski, lekarz miejski, pokój 3a, tel. 11-31, 
przyjmuje od godz. 11 —13. 
Beferat Higjeny Społecznej, pokój 3a, obej­ 
muje sprawy: higjeny społecznej, zwal­ 
czania chorób zakaźnych i nadzoru nad 
lecznictwem. 
Beferat Dozoru 
Sanitarnego, 
pokój 3, tel. 
11 -31, obejmuje sprawy: dozoru sani tar-
		

/Pomorze_005_09_018.djvu

			ih 
Urzędy państwowe i samorządowe 
nego miasta i kontroli sanitarnej arty­ 
kułów żywności i przedmiotów użytku. 
Oddział Opieki Społecznej, pok. 13, tel. 11-31. 
Referat Opieki Społecznej obej­ 
muje sprawy: opieki społecznej nad do­ 
rosłymi, nad dzieckiem i matką, opieki 
społecznej ogólnej, inwalidów wojennych 
i administracji zakładów opiekuńczych. 
Hoferat 
Pomocy 
Dezlrobotnym 
obejmuje sprawy: pomocy bezrobotnym, 
zatrudniania, dożywiania i Komitetu Lo­ 
kalnego Funduszu Pracy. 
Urząd Ubezpieczeń obejmuje sprawy: 
rentowe, sporne, ubezpieczeniowe. 
Wydział Administracyjny. 
Naczelnik: Franciszek Lała, wiceprezydent, 
pokój 7, tel. 11-31. 
Kierownik biura: Damjan Lipski, sekretarz, 
pokój 6, tel. 11-31. 
lleferat Administracyjno 
- 
Prawny, pokój 4, 
teł. 11-31, obejmuje sprawy: obywatel­ 
stwa i zmiany 
nazwisk, 
wyznaniowe 
i patronatów kościelnych, policyjno-po- 
rządkowe, przewlaszczeniowe i karno­ 
administracyjne. 
Referat Administracyjno 
- 
Gospodarczy, 
po­ 
kój G, teł. 11-31, obejmuje sprawy: prze­ 
mysłowe, handlowe, rzemiosła, sądu ku­ 
pieckiego i przemysłowego, 
rolnictwa, 
rybołóstwa, 
łowieckie, 
weterynaryjne, 
aprowizacyjne i walki z licłiwą. 
Urząd Stanu Cywilnego, 
pokój 8, tel. 11-31. 
Iliaro Ewidencji i Kontroli Ruchu 
Ludno­ 
ści, pokój 4 i 5, tel. 11-31. 
Strat Pożarna 
(zawodowa) 
ul. Prosta 32, tel. 12-44 . 
Komendant Straży Pożarnej: Teofil Kliński, 
dyrektor, tel. 14-13 m. 
Samodzielny Referat Wojskowy 
pokój G, tel. 11-31. 
Referent: Damjan Lipski, sekretarz, pokój G, 
tel. 11 31. 
Samodzielny Referat Kontroli. 
Kierownik: Mgr. Klemens Kulla, pokój 41, 
tel. 11-31. 
Publiczny Szpital Miejski 
ul. Przedzamcze 5/10, tel 19-91. 
Dyrektor: Dr. Zdzisław Dandelski. 
Elektrownia, Gazownia i Tramwaje Miejskie. 
Riura Administracji: Plac Bankowy 12, tel. 
10-11 (informacja), dyżur pogotowia tech­ 
nicznego, tel. 10-15. 
Dyrektor: Inż. Tadeusz Jeleński, tel. 10-26. 
Administracja, tel. 10-14 . 
Kierownik biura: Klemens Pisarczyk, tel. 
10-14 . 
Bu chał ter ja, tel. 10-20. 
Sj)rzedaż i'rąduiGazu, tel.10-12. 
Biuro Zakupów, tel. 10-13. 
Biuro Montażowe i Waga, teł. 10-15. 
Elektrownia, 
ul. Sienkiewicza 24/28. tel. 10-35 . 
Kierownik: Zygmunt Wojciechowski, inż. 
ruchu, tel. 10-28, mieszk. ul. Bydgoska 29, 
tel. 18-34. 
Biuro 
Sieci Flektrycznej, Plac 
Bankowy 12 (dom gazowni).. 
Kierownik: Inż. F .dward Miedziński, tel. 10-29. 
Maszynownia,- 
tel. 10-31. 
Wzorcownia, tel. 10-32. 
Stacja Prostownicza, ul. Między- 
murze 2, tel. 10 33. 
Gazownia, 
Plac Bankowy 12, tel. 10-11, in­ 
formacja. 
Kierownik: Inż. Teodor Piotrowski, tel. 10-27, 
mieszkanie tel. 10-34. 
Tramwaje. 
Wozownia, ul. Sienkiewicza 24/28, 
tel. 10-35 . 
Kierownik: Zygmunt Wojciechowski, inż.. 
ruchu. 
Wodociągi i Kanalizacja. 
Biura administracji. Ratusz, pokój 51—53, 
tel. 11-31 centrala Zarządu Miejskiego. 
Dyrektor: Inż. Stanisław Wojnarowicz, tel. 
" 11-31, mieszk. ul. Rybaki 31/35, tel. 20-47 
Administracja: Kierownik biura: Rernard 
Kubiak, asystent, tel. 11 -31. Ujęcie wody, 
Bielany, tel. 20-65. Stacja pomp Nowe 
Bielany, tel. 20-56 . Kanalizacja, ul. Ry­ 
baki 31/33, tel. 12 -10. 
Rzeźnia i Targowisko Zwierzęce 
ul. Targowa 2/6, tel. 16-32. 
Dyrektor: Bogdan 
Wrzy szczyński, lekarz 
wet. 
Zakres czynności obejmuje: nadzór lekar­ 
sko - weterynaryjny 
nad ubojem zwie­ 
rząt rzeźnych w celu uzyskania mięsa dla 
spożycia ludzkiego we warunkach higie­ 
nicznych, zwalczanie zaraźliwych chorób 
zwierzęc, nadzór spędu zwierząt użyt­ 
kowych, hodowlanych i rzeźnych podczas 
jarmarków i dni targowych. 
Dobra i Lasy Miejskie. 
Biuro administracji: Ratusz, pokój 37—39, 
tel. 11 -31 centrala Zarządu Miejskiego. 
Kierownik: Dr. Inż. Józef Goetz, nadleśniczy 
miejski, teł. 11 -31, mieszkanie Szosa Byd­ 
goska 5, tel. 18-38 . 
AdmiHistracja: Kierownik biura: Oskar Jan­ 
kowski, tel. 11-31, Ratusz. 
Przedsiębiorstwo obejmuje eksploatację fol­ 
warków miejskich Krowieniec i Kata­ 
rzynka, plantacyj wiklinowych, lasów, 
sprawy ochrony lasów, łowiectwa oraz 
prowadzenia ogrodnictwa miejskiego dla 
potrzeb Zarządu Miejskiego. 
— 
Folwark 
Katarzynka, tel. 20-97, folwark Krowie­ 
niec, tel. 16-88, leśnictwo Rarbarka, tel. 
1G-83, leśnictwo Bielany, tel. 15-37, leś­ 
nictwo Gutowo, tel. Pędzewo 4, leśnictwo 
Kamieniec, tel. Fordon IG, leśnictwo Olek, 
tel. Lulkowo 6. 
Nadbrzeże. 
Kierownik: Józef Wąsik, om. radca miejski. 
Administracja. Ratusz, pokój 27, tel. 11-31. 
Przedsiębiorstwo 
obejmuje: 
eksploatację
		

/Pomorze_005_09_019.djvu

			Urzędy państwowe i samorządowe 
17 
wiślanego portu handlowego oraz bocz­ 
nicy kolejowej i ekspedycję towarową. 
Zakład Czyszczenia Miasta. 
1 
Kierownik: Teofil Kliński, dyrektor straży 
pożarnej. Administracja, ul. Prosta 32, 
tal. 12-44 . 
Klinkiernia i Cegielnia 
lludak, tel. 15-58 . 
Pecerncnt: Franciszek Bala, wiceprezydent. 
Ratusz, pokój 7, tel. 11-31. Kierownik: 
Inż. Jerzy Przysiecki. Administracja, 
tel. 15-58 (Rudak). Przedsiębiorstwo wyt­ 
warza klinkier drogowy, cegłę oraz po­ 
krewne produkty ceramiczne. 
Godziny przyjęć u kierowników i referen­ 
tów od 10'do 13. 
1) KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
MIASTA TORUNIA 
Ratusz, parter, tel. 15-06 . 
Dyrektor: Feliks .larmolowicz, tel. 15-87. 
Zastępca dyrektora: Bernard Piątkowski, 
tel. 15-66. 
— 
Godziny przyjęć: od 9—13. 
m) SPIS OPIEKUNÓW SPOŁECZNYCH 
I PODZIAŁ MIASTA NA OKRĘGI 
I OBWODY 
(według stanu z 15. V. 1936 r.) 
Okręg Opiekuńczy I. 
Przedstawiciel okręgu: Józef Rediger, mistrz 
krawiecki. Żeglarska 7. 
Opiekun obwodu 1. Jan Kowalski, ku­ 
piec, Mostowa 25, ulice: Szeroka nr. 9 i 11. 
Mostowa parzyste nr. 2 —42, Podniurna nie­ 
parzyste od 1—43. 
Opiekun obwodu 2. Franciszek Rywalski, 
restaurator, Nadbrzeżna 5, ulice: Mostowa 
nieparzyste nr. 1 —29, Wyszynk I., 
Szeroka 
nieparzyste nr. 13—27, Łazienna parzyste 
nr. 10—'32, Plac św. Jana nr. 2—10. 
Opiekun obwodu 3. Stanisław Dąbrow­ 
ski, restaurator. Żeglarska 27, ulice: Ciasna 
nr. 1—11, Łazienna nr. 1 —12 i 13, 14, 15, 17 
1 
19, Szeroka nieparzyste nr. 29—43, Żeglar­ 
za parzyste nr. 18—26. 
Opiekun obwodu 4. Józef Rediger. mistrz 
krawiecki, Żeglarska 7, ulice: Żeglarska nr. 
l~ -7 
i 2—16, Rahiańska i Rankovya. 
Opiekun obwodu 5. Stanisław Rączkow- 
s 
ki. mistrz piekarski, Rynek Staromiejski 9, 
Ulice: Żeglarska nieparzyste nr. 9—31. Ry- 
n< 
'k Staromiejski nr. 2 —12, Wyszynk II. 
admirała Dickmana. 
.Opiekun obwodu 6. Roman Dutkiewicz, 
hństrz rzeźnicki, Różana 3. ulice: Różana 
"r. 1, 3, 5, Piekary nr. 16, 18, 20, Kopernika 
nieparzyste 1—21, parzyste 4—28, Św. Du 
nieparzyste nr. 15—19 i 21, parzyste nr. 
, 
*—20. 
Okręg Opiekuńczy II. 
''•'zedstawiciel 
okręgu: Ludwik Rohloff, 
•nistrz rzeźnicki. Rynek Staromiejski 22. 
Opiekun obwodu 1. Ludwik Rohloff. 
mistrz rzeźnicki. Rynek Staromiejski 22, 
ulice: Św. Ducha parzyste nr. 2 —12, niepa­ 
rzyste nr. 1—13, Kopernika nieparzyste nr. 
25—37, Piekary parzyste nr. 0 —12. . 
Opiekun 
obwodu 2. Jan 
Pętlinowski, 
mistrz krawiecki, Kopernika 41, ulice: Pie­ 
kary nieparzyste nr. 1—19. Kopernika nie­ 
parzyste nr. 41 —47, Pod Krzywą Wieżą pa­ 
rzyste nr. 6—20, Koszary Racławickie. 
Opiekun obwodu 3. Stanisław Piątkie- 
wicz, rzeźbiarz, Piekary 17/19, ulice: Koper­ 
nika nr. 32, Piekary nieparzyste nr. 21 —35, 
Plac Rankowy nr. 1 —12 . 
Opiekun 
obwodu 4. Ludwik Rohloff, 
mistrz rzeźnicki, Rynek Staromiejski 22. uli­ 
ce: Piekary nieparzyste nr. 37—53, Rynek 
Staromiejski nr. li—17, Fosa Staromiejska 
parzyste nr. 2—30, Różana nr. 4, Panny 
Marji nieparzyste nr. 1 —17 . 
Opiekun 
obwodu 5. Teodor 
Gliński, 
mistrz blacharski, Piekary 15, ulice: Rynek 
Staromiejski nr. 18—27, Chełmińska niepa­ 
rzyste nr. 1—11, Franciszkańska, 
Panny 
Marji nr. 2 . 
Opiekun obwodu 6. Seweryn Żuchowski. 
kupiec. Chełmińska 17, ulice: Plac Teatral­ 
ny, Wały nr. nieparzyste. Chełmińska nie­ 
parzyste nr. 15—21, parzyste nr. 2—28, 
Szewska parzyste nr. 2—12 . 
Opiekun obwodu 7. Aleksander Freining, 
kupiec, Podniurna 52, ulice: Wały nr. pa­ 
rzyste, Podmurna nieparzyste nr. 81- 103, 
parzyste nr. 56—78, Most Pauliński parzy­ 
ste nr. 2—0. 
Okręg Opiekuńczy III. 
Przedstawiciel okręgu: Stanisław Werner, 
kupiec. Małe Garbary 26. 
Opiekun obwodu 1. Kazimierz 
Szulc, 
mistrz fryzjerski, Podniurna 42. ulice: Pod­ 
murna parzyste nr. 32—50, nieparzyste nr. 
45—75. 
Opiekun obwodu 2. Antoni Kowalski, 
mistrz piekarski, Szczytna 18, ulice: Szewska 
nieparzyste nr. 1—25, Szczytna nr. 1—24, 
Most Pauliński nieparzyste nr. 1—3 . 
Opiekun obwodu 3. Stanisław Werner, 
kupiec. Małe Garbary 26, ulice: Rynek Sta­ 
romiejski nr. 28—39. Szeroka parzyste nr. 
2 40. Podmurna nr. 28—30. 
Opiekun obwodu 4. Balbina Baracz, żona 
właściciela domu. Małe Oarbary 14. ulice: 
Król. Jadwigi parzyste nr. 10—24, Małe 
Garbary 
nieparzyste nr. 1 —15, Dworzec 
Przedmieście, Kępa Bazarowa, 
Łazienki, 
Majdany, Dybowska, Kujawska i Podgórska. 
Opiekun obwodu 5. Antoni Osmański, 
mistrz stolarski. Male Garbarv 20, ulice: 
Małe Garbary nr 17—27 i 20—30. Strumy­ 
kowa, Dominikańska, Wysoka nieparzyste. 
Zaułek Prosowy. 
Opiekun obwodu 0. Jan Maćkowiak, ku­ 
piec, Chełmińska 26, ulice: Jęczmienna nr. 
18. 20, 22 i 29, Małe Garbary parzyste nr. 
2—14, Król. Jadwigi parzyste nr. 2—14. 
Opiekun obwodu 7. Anzelm Matykowski, 
mistrz kominiarski, Małe Garbary 11, ulice: 
1 
• UMUEP^TtCtt* 
'A*
		

/Pomorze_005_09_020.djvu

			18 
Prosta nieparzyste nr. 1 —37, Jęczmienna 
nieparzyste nr. 19—25. 
Okręg Opiekuńczy IV. 
Przedstawiciel okręgu: Bernard Kwela, em. 
st. przód. P . P ., Sukiennicza 11. 
Opiekun obwodu 1. Jan Gerszcwski, ku­ 
piec, Prosta 11, ulice: Prosta parzyste nr. 
2—30, Jęczmienna nieparzyste nr. 1 —5 i pa­ 
rzyste nr. 2 —14, Hynek Nowomiejski nr. 
15—21 . 
Opiekun obwodu 2. Bernard Kwela, em. 
st. przód. P . P ., Sukiennicza 11, ulice: Su­ 
kicnnicza nieparzyste nr. 1—15, parzyste nr. 
14—30, Wysoko, nr. parzyste, Dąbrowskiego, 
Jagiellońska, Leona Szumana, Koszary Pił­ 
sudskiego. 
Opiekun obwodu 3. Alojzy Kluge, restau­ 
rator, św. Katarzyny 7, ulice: Jęczmienna 
nr. 7, 9, 11, 13, 15 i 17, Sukiennicza nr. 2, 
4, 6, 8 i 10, św. Katarzyny nr. 2—12 i 1 —13, 
Okręgowy Szpital Wojskowy, Zaszpitalna. 
Opiekun obwodu 4. Feliks Bobkowski, 
mistrz kominiarski, Sukiennicza 1. 
ulice: 
Hynek Nowomiejski nr. 22—27, Szpitalna 
cała nr. 1 —10, św. Jakóba parzyste, Kaź. 
Jagiellończyka, Warszawska, Poniatowskie­ 
go, Dobrzyńska, Płac św. Katarzyny, Pia­ 
stowska, Wola Zamkowa, Plac 18 Stycznia, 
Koszary Gen. Hallera, Koszary Kilińskiego, 
Gen. Cłiłopickiego, Gen. Sowińskiego. 
Opiekun obwodu 5. Władysław Rutkow­ 
ski, urzędnik elektrowni, Hynek Nowomiej­ 
ski 5, ulice: św. Jakóba nr. nieparzyste, Hy­ 
nek Nowomiejski nr. 1 —7, Browarna, Krzy­ 
żacka nr. nieparzyste. 
Opiekun obwodu 6. Konstanty Wrzesiń­ 
ski, kolejarz, Małe Garbary 4/6, ulice Krzy­ 
żacka nr. parzyste, Hynek Nowomiejski nr. 
8 do 12, Król. Jadwigi nieparzyste 1—15. 
Opiekun obwodu 7. Paweł Knicć, mistrz 
fryzjerski. Wielkie Garbary 16, ulice: Wiel­ 
kie Garbary nr. 1—11 i 2 i 16, Wyszynk HI. 
Opiekun obwodu 8.. Artur Rundt, dru­ 
karz, Król. Jadwigi 10, ulice: Wielkie Garba­ 
ry nieparzyste nr. 13—23, Przedzamcze, 
Szeroka nr. 1, 3, 5, 7, Podmurna 
parzyste 
nr. 2—22. 
26—34, Krasińskiego nr. 1 —45, Mickiewicza 
nr. 51—59 i 60—80, Klonowicza parzyste od 
nr. 22. 
Opiekun obwodu 4. Antoni Latuszewski, 
urzędnik Urzędu Wojew., 
Mickiewicza 25, 
ulice: Rydgoska nr. 60—70, Klonowicza nie­ 
parzyste od nr. 19, Mickiewicza nr. 61—69 
i 82—92, Słowackiego nr. 76—87, Sienkiewi­ 
cza numery parzyste. 
Okręg Opiekuńczy V. 
Przedstawiciel okręgu: Teodor 
Pokrandt, 
em. urzędn. sąd., Konopnickiej 2. 
Opiekun obwodu 1. Teodor Pokrandt, em. 
urzędn. sąd., 
Konopnickiej 2, ulice: Byd­ 
goska nieparzyste nr. 1 —45, Rybaki, Stro­ 
ma, Klonowicza nr. 1, Konopnickiej nr. 
2—6, Ignacego Danielewskiego, Portowa. 
Opiekun obwodu 2. Stanisław Falkowski, 
mistrz 
fryzjerski, Mickiewicza 47, ulice: 
Rydgoska. parzyste nr. 2 —42, Czerwona Dro­ 
ga, Derdowskiego, Konopnickiej nr. 12 —24 
i 13—23, Matejki 1—14, Mickiewicza nr. 49, 
Moniuszki, Kraszewskiego, Dr. 
Ludwika 
Rydygiera, Fredry. Szopena. 
Opiekun obwodu 3. Bernard Chojnacki, 
strażak, Mickiewicza 70, ulice: Rydgoska 
parzyste nr. 44 —58, Konopnickiej 25—31 i 
Okręg Opiekuńczy VI. 
Przedstawicie] okręgu: Konstanty Gomulski, 
stolarz, Kochanowskiego 25. 
Opiekun obwodu 1. Władysław Dąbrow­ 
ski, kupiec, Mickiewicza 77, ulice: Bydgoska 
nr. 72 —98, Krasińskiego nr. 66 —104, Mickie­ 
wicza nieparzyste nr. 71—99, Sienkiewicza 
nieparzyste nr. 1 —17, Średnia, Kochanow­ 
skiego parzyste nr. 2 —14, Ks. Kujota. 
Opiekun obwodu 2. Konstanty Gomulski, 
stolarz, Kochanowskiego 25, ulice: Mickie­ 
wicza parzyste nr. 94—126, Słowackiego nr. 
94—115, Koszarowa nr. 1—29, Sienkiewicza 
nieparzyste od nr. 19, Kochanowskiego pa­ 
rzyste nr. 16—30, Balonowa, Juljana Fałata. 
Opiekun obwodu 3. Andrzej Kwiatkowski, 
mistrz szewski, Mickiewicza 82, ulice: Byd­ 
goska nr. 100—116, Żłóbek św. Antoniego, 
Park Cegielni, Kępa Wiesego, Schronisko 
Miejskie, dawn. dom szosowy, Krasińskiego 
nr. 113—123, Mickiewicza nieparzyste nr. 
101—117, Kochanowskiego nieparzyste nr. 1 
do 13, Reja parzyste nr. 2—10. 
Opiekun obwodu 4. Paweł Senecki, ku­ 
piec, Kochanowskiego 15, ulice: Mickiewicza I 
parzyste nr. 128—144, Słowackiego nr. 117 J 
do 142, Koszarowa nr. 31—45. Kochanów- I 
skiego nieparzyste od nr. 15, Reja parzyste 
od nr. 12, Koszary Poniatowskiego. 
Opiekun obwodu 5. Feliks Byrzykowski, 
malarz. Bielańska 18, ulice: Bielańska, Zie­ 
leniec, Krowieniec, Port Drzewny, Lotnisko, 
Fort Bolesława Chrobrego i dom familijny, 
Droga Toruń—Czarne Błoto, Droga Toruń— 
Przysiek, Lotnicza, Okraczyńska. 
Okręg Opiekuńczy VII. 
Przedstawiciel okręgu: Władysław 
Kra- 
szucki, wł. przeds. przew., 
Szosa Cheł­ 
mińska 58. 
Opiekun obwodu 1. Władysław Mikołaj­ 
czak, mistrz lakierniczy, Grudziądzka 29/31. 
ulice: Szosa Chełmińska nr. 1 —27, Gru­ 
dziądzka 1—43, 3. Maja, Wodna nr. 1—20, 
Przy Kaszowniku, Koszary Bogusławskiego, 
Odrodzenia. 
Opiekun obwodu 2. Władysław Kraszucki, 
wł. przeds. przew., 
Szosa Chełmińska 58, 
ulice: Szosa Chełmińska nr. 28—86, Bawar- 
czyków, Gen. Bema. 
Opiekun obwodu 3. Jan Lietz, wł. autodo- 
rożki, św. Jerzego 59, ulice: św. Jerzego nr. 
1—61, Matejki od nr. 15, Cmentarna, Leśna. 
»	
			

/Pomorze_005_09_021.djvu

			Urzędy państwowe i samorządowe 
10 
'any, Borowiacka, Kaszubska, św. Klemensa, 
Wodociągowa. 
Okręg Opiekuńczy VIII. 
Przedstawiciel okręgu: Stanisław Strzelecki, 
kupiec, Lubicka 22. 
Opiekun obwodu 1. Mar ja Echaust, nau­ 
czycielka, Lubicka 27, ulice: Winnica, dom 
familijny fortu Sobieskiego. 
Opiekun ohwodu 2. Wincenty Jędrusiak, 
mistrz piekarski. Przy Rzeźni 35, ulice: Lu- 
nitka, Ścieżka Szkolna, I.ubicka (dom szoso­ 
wy), Marszalka Focha. 
Opiekun 
obwodu 3. Łucja Bednarska, 
nauczycielka. Lubicka 23, ulice: Studzienna, 
Przy Rzeźni, Targowa, Gen. Prądzyńskiego, 
'•HM-liarda Pająkowskiego, Konopackich. 
Opiekun obwodu 4. Stanisław Strzelecki, 
kupiec, Lubicka 22, ulice: Pułaskiego, Golę- 
ia. Droga Treposka 
bi 
Okręg Opiekuńczy IX. 
Przedstawiciel okręgu: Stanisław Maćkow­ 
ski, kowal. Szosa Chełmińska 138. 
Opiekun obwodu 1. Stanisław Maćkowski, 
kowal, Szosa Chełmińska 138, ulice: Szosa 
Chełmińska nr. 107 do końca, fort Kościu- 
Sz 
ki, Koniuchy od nr. 1 —22 . 
Opiekun obwodu 2. Feliks Kilian, mistrz 
kominiarski. Graniczna 9, ulice: Graniczna, 
Krotka, Końcowa. Małachowskiego. 
Opiekun obwodu 3. Piotr Kraśnicki, ma­ 
larz, Krótka 2, ulice: Kołłątaja, Wybickiego 
od n,.. 2—32/34. 
Opiekun obwodu 4. Franciszek Szynakie- 
Jvicz, kowal, Lelewela 12, ulice: Piaskowa, 
'•••ona Czarlińskiego, Lelewela nr. 1—20. 
Opiekun obwodu 5. Leonard Czarnecki, 
restaurator. Podgórna 30, ulice: Podgórna 
nr. 1—IN, Wybickiego od 40 do końca. 
Okręg Opiekuńczy X. 
Przedstawiciel okręgu: Władysław Włodar­ 
ski, malarz, Wiązowa 11. 
Opiekun obwodu 1. Władysław Włodar­ 
ski, malarz, Wiązowa 11, ulice: Kilińskiego, 
'•fgjonów. Podgórna nr. 19—43, Ogrodowa, 
Uikerta. 
Opiekun obwodu 2. Stefan Malchrowicz, 
Bf> 
kretarz Z. Z . P ., Legjonów 29, ulice: Pod- 
Roi-na nr. 44—47, Wodna od nr. 21 do końca, 
Witowa nr. 1 —12 . 
Opiekun obwodu 3. Jan Grzywacz, ro­ 
botnik, Lelewela 48, ulice: Podgórna nr. 
*8—92, Chodkiewicza, Bart. Głowackiego nr. 
1 —10, Kordeckiego, Zamknięta. 
Opiekun obwodu 4. Jan Armkneclit, kon­ 
duktor. Bart. Głowackiego 10/12, ulice: Gru­ 
dziądzka od nr. 44—50, nieparzyste od 45—51 
• 53-07, Hej ta na, Bartosza Głowackiego nr. 
17-37. 
Opiekun obwodu 5. Franciszek 
Iloma- 
Chowhki, formiarz. Podgórna 59, ulice: Wią­ 
zowa nr. 13 do końca, Lelewela nr. 22 —48. 
Okręg Opiekuńczy XI. 
Przedstawiciel okręgu: Alfons Haciuiewski, 
kupiec, Kościuszki 12. 
Opiekun obwodu 1. Stanisław Ogrodow- 
czyk, kupiec. Grudziądzka 132, ulice: Gru­ 
dziądzka nr. nieparzyste od nr. 09 do końca, 
Koniuchy od nr. 24 do końca, Lubawska. 
Opiekun obwodu 2. Bolesław Stańko, ro­ 
botnik, Batorego 83, ulice: Kozacka, Wielki 
Rów, Polna, Pod Dębową Górą, Kociewska, 
Krainska. 
Opiekun obwodu 3. Leon Kwella, mistrz 
kowalski, Kościuszki 38, ulice: Grudziądzka 
parzyste od 52—76, Kościuszki nr. 1 —14, 
Czarneckiego, Kozacka, Światopełka. 
Opiekun obwodu 4. Alfons Raciniewski, 
kupiec, Kościuszki 12, ulice: Staszica, Łą­ 
kowa, Kościuszki nr. 15—53, Panieńska, Ba- 
żyńskich. 
Okręg Opiekuńczy XII. 
Przedstawiciel okręgu: Juljan 
Hoffmann, 
kupiec, Kościuszki 89 
Opiekun obwodu 1. Bronisław Olszewski, 
mistrz piekarski, Kościuszki nr. 74, ulice: 
Kościuszki 
nr. 
54—69, Batorego, 
Mazo­ 
wiecka. 
Opiekun obwodu 2. Franciszek Sloniecki, 
kupiec, Jana Olbrachta 2, ulice: Dworcowa, 
Zaułek Dworcowy, Jana 
Olbrachta, Ło­ 
kietka. 
Opiekun obwodu 3. Władysław Kamiński, 
właśc. domu, Sobieskiego 70, ulice: Chro­ 
brego nr. 1—53, Kanałowa, Sobieskiego nr. 
1—37, Mazurska. 
Opiekun obwodu 4. Stanisław Faleński, 
mistrz piekarski, Sobieskiego nr. 50/52, ulice: 
Sobieskiego nr. 38 do końca. 
Opiekun 
obwodu 5. Juljan 
Hoffmann, 
kupiec, Kościuszki 89, ulice: Kościuszki od 
nr. 70 do końca, Chrobrego od nr. 54 do 
końca. Wałdowska nr. 1—19, Plac Fryde­ 
ryka Skarbka. 
Opiekun obwodu 6. Leon Arkuszewski, 
sekretarz sądowy. Łukowa 2, ulice: Wał­ 
dowska od nr. 20 do końca, Łukowa, Żół­ 
kiewskiego, Żwirowa. 
m) WYDZIAŁ POWIATOWY 
powiatu toruńskiego. 
Plac Teatralny 4. tel. 11 -38, 11-39 (Centrala 
telefoniczna Starostwa Pow.) . 
Przewodniczący Tadeusz Bruniewski, sta­ 
rosta powiatowy, tel. 17-66, przyjmuje od 
godz. 10—12 . 
Wiceprzewodniczący: Mgr Alojzy Kowalski, 
wicestarosta powiatowy, przyjmuje od 
godz. 10—13. 
Ł Dział Administracji Ogólnej. 
Kierownik: Mgr. Kdmund Borzyszkowski. 
Sprawy personalne, sekretariat Rady i Wy­ 
działu Powiatowego, prawne, opieki spo­ 
łecznej, instjtucji zastępczej Funduszu 
Pracy, intendentury, majątku' powiato­ 
wego, rolne i oświaty pozaszkolnej.
		

/Pomorze_005_09_022.djvu

			20 
Urzędy państwowe i samorządowe 
II. Inspektorat Samorządu Gminnego. 
Kierownik: Augustyn Weiss, sekretarz wy­ 
działu powiatowego. 
Nadzór nad gminami wiejskiemi i miasta­ 
mi niewydzielonemi. 
IIL Dział Techniczny. 
Kierownik: Mieczysław Jabłoński, budow­ 
niczy. 
Sprawy drogowe i budowlane wcłiodzące 
w zakres 
administracji powiatowego 
związku samorządowego. 
IV. Rachuba. 
Kierownik: Jan Makuracki. 
Godziny przyjęć u kierowników i referen­ 
tów od 10—13. 
Spis radnych Rady Powiatowej. 
Wiktor Barwicki, Cłiełmża. 
Adam Czarliński, Zakrzewko. 
Albin - Mateusz Czarnecki, Młyniec. 
Juljan Diffenbacli, Kończewice. 
Antoni Domachowski, Zelgno. 
Władysław Dorenda, Otloczyn. 
Józef Gniot, Smolno. 
Tadeusz Godlewski, Grębocin. 
Stanisław Grzybowski, Bocień. 
Jan Kamiński, Przeczno. 
Władysław Kobędza, Podgórz. 
Józef Kochowicz,, Papowo Toruńskie. 
Leon Kociurski, Szerokie. 
Władysław Marchlik, Skłudzewo. 
Stanisław Moczyński, Siemoń. 
Józef Haniszewski, Cłiełmża. 
Dyonizy Rumiński, Wielka Nieszawka. 
Wincenty Śmieszny, Grębocin. 
Karol Stamirowski, Podgórz. 
Dr. Stan. Strzyżowski, Chełmża. 
Czesław Wojsz, Rubinkowo. 
Józef Zachara, Chełmża. 
Spis członków Wydziału Powiatowego. 
Edward Myslakowski, Jedwabno. 
Daniel Szpica, Podgórz. 
Stanisław Cywiński, Gostkowo. 
Równocześnie radnymi Rady Powiatowej są: 
Juljan Diffenbacli, Kończewice. 
Tadeusz Godlewski, Grębocin. 
Józef Kochowicz, Papowo Toruńskie. 
o) KOMUNALNA KASA OSZCZĘDNOŚCI 
POWIATU TORUŃSKIEGO 
Plac Teatralny 4, tel. 11-37. 
Dyrektor: Michał Zaleski, tel. 11-37. 
Zastępca Dyrektora: Michał Blaszak. 
Godziny przyjęć od 9 do 13. 
III. MINISTERSTWO SKARBU, 
a) ODDZIAŁ KATASTRALNY IZBY 
SKARBOWEJ W GRUDZIĄDZU 
z siedzibą w Toruniu 
ul. Jagielońska 27, tel. 12-41 
Kierownik Oddziału: Inż. Józef Bryszewski. 
Zastępca: Inż. Stefan Napieralski. 
Referat Techniczni/: Inż. Stefan Napieralski. 
Referat 
Podatku 
Gruntowego 
i 
Budynko­ 
wego: Inż. Marjan Babski. 
Beferat Nowych 
Pomiarów: 
Inż. Marja 
Sygmundówna. 
Beferat Kontroli i Nowej Ewidencji 
Grun­ 
tów: Alfons Zawadzki. 
Archiwum 
MO/J: Władysław Malik. 
Godziny przyjęć u kierownika oraz refe­ 
rentów od 11—13. 
b) WOJEWÓDZKA KOMISJA KLASYFIKA­ 
CYJNA PRZY ODDZIALE KATASTRALNYM 
W TORUNIU 
ul. Grudziądzka 53, tel. 25-46. 
Zastępca Przewodniczącego i Wojewódzki 
Inspektor Klasyfikacyjny: Inż. Stanisław 
Sochaczewski. 
Referent Wojewódzkiej Komisji Klasyfika-' 
cyjnej: Stanisław Hassę. 
Godziny przyjęć od 11—13. 
c) URZĄD SKARBOWY 
Rynek Staromiejski 7, tel. 15-15. 
Do okręgu Urzędu należy: miasto Toruń 
oraz miejscowości powiatu 
wiejskiego 
toruńskiego położone po lewej stronic 
Wisły i Drwęcy. 
Naczelnik Urzędu: Henryk Tytulski. 
Zastępca: Roman Kostecki. 
Urząd dzieli się na: 
Dział. Wymiarowy. 
Kierownik: Roman Ko­ 
stecki. 
Dział Egzekucyjny. 
Kierownik: Michał Kar­ 
czewski. 
Dział Rachunkowo 
- Kasowy, tel. 15-68 . Kie­ 
rownik: Zygmunt Rajpold. 
Dział Katastralny. 
Kierownik: Inż". Ludwik 
Szydełko. 
Kancelaria. 
Kierownik: Lucyna Zielezińska. 
d) POWIATOWA KOMISJA KLASYFIKA­ 
CYJNA PRZY URZĘDZIE SKARBOWYM 
W TORUNIU. 
Skład osobowy komisji dla powiatu 
Toruń - miasto: 
Przewodniczący: Henryk Tytulski, Naczel­ 
nik Urzędu Skarbowego. 
Zastępca przewodniczącego: Inż. Władysław 
Polakowski, powiatowy inspektor klasy­ 
fikacyjny. 
Członkowie: 
Myslakowski Edward, Jedwabno 
Szlosowski Jan, Dębiny. 
Przeperski Aga ton. Toruń. 
Kochowicz Józef, Papowo Toruńskie. 
Chróścicki Leopold, Toruń. 
Zasti;pcy: 
Buczkowski Zdzisław, Tylice. 
Puchalski Alfons. Toruń. 
Czarnecki Albin, Młyniec. 
Kul wieki Józef, Toruń. 
Skład osobowy komisji dla powiatu 
Toruń-wieś: 
Przewodniczący: Henryk Tytulski, Naczel­ 
nik Urzędu Skarbowego.
		

/Pomorze_005_09_023.djvu

			Urzędy państwowe j samorządowe 
21 
Zastępca przewodniczącego: Inż. Władysław 
1'olakowski, Powiatowy Inspektor Kla­ 
syfikacyjny. 
Członkowie: 
^'ysłakowski Kdward, Jedwabno. 
^/-losowski Jan, Dębiny. 
Kcntzer Tadeusz, Lipniczki. 
Kuchowicz Józef, Papowo Toruńskie. 
Wojsz Czesław, Rubinkowo. 
Zastępcy: 
Buczkowski Zdzisław, Tylice. 
''nias Alfons, Kiełbasili. 
Czarnecki Albin, Młyniec. 
•lundński Dyonizy, W. Nicszawka. 
"Odziny przyjęć codziennie od 10—13. 
e) URZĄD SKARBOWY AKCYZ 
I MONOPOLÓW PAŃSTWOWYCH 
Małe Garbary 2, tel. 19-27 . 
naczelnik Urzędu: Dr. Leon Urban. 
Zastępca: Mgr. Juljan Dżugan, referendarz. 
działalność Urzędu rozciąga się na 4 po­ 
wiaty: Toruń, Chełmno, Świecie i Wą­ 
brzeźn.) . 
Urząd składa się z 3-ch działów: admini­ 
stracyjnego, akcyzowo - monopolowego i 
karnego, 
ponadto posiada: Brygadę 
Kontroli Skarbowej, której kierownikiem 
jest komisarz skarbowy Józef Gałuszka, 
tel. 12-83, oraz 4-ry Rejony Kontroli 
Skarbowej w Toruniu, Chełmnie, Świe­ 
ciu i Wąbrzeźnie. Kierownikiem Rejonu 
Kontroli Skarbowej w Toruniu jest inż. 
Władysław Kubala. 
'•odziny przyjęć dla interesentów w Urzę­ 
dzie od 11—13, zaś w Brygadzie Kontroli 
Skarbowej oraz Rejonie Kontroli Skar­ 
bowej bez ograniczenia 
1) PAŃSTW. MONOPOL SPIRYTUSOWY 
Rektyfikacja Spirytusu w Toruniu 
V1 
- 
Jana Olbrachta 14/16. 
».vroktor: Inż. W . Kroenitz, tel. 15-92. 
Telefon działu sprzedaży i biura nr. 16-16. 
g) P.OLSKI MONOPOL TYTONIOWY 
Zakład Sprzedaży w Toruniu 
ul 
- 
Żółkiewskiego 29/31, tel. 14 -57. 
'lurtownia 
Tytoniowa 
l'. 
M. T ., ul. Kopcr- 
nika nr. 3, tel. 19-13. 
kierownik: Józef Stachowicz. 
Zastępca: Wiktor Kamecki. 
^aklad zaopatruje w wyroby tytoniowe 18 
hurtowni rozmieszczonych na terenie 11 
Powiatów. W tych hurtowniach zaopa­ 
truje się 3 950 detalicznych sprzedawców. 
Zftkład czvnny bez przerwy w dnie powsze­ 
dnie od 8—16. 
h 
) BANK POLSKI, ODDZIAŁ W TORUNIU 
,J 
lac Bankowy nr. 1, tel. 13-19 (sala biu- 
rowa). 
Kierownicy Urzędu: Adam Nieć, Dyrektor 
Oddziału, tel. 13-10; Józef Baske, Zastęp­ 
ca Dyrektora Oddziału, tel. 13-19, przyj­ 
mują od 9—11 i od 12—13. 
Wydziały: żyrowy, dyskontowy, skupu wa­ 
lut, kuponów, 
czeków 
zagranicznych 
i lombard. 
IV. MINISTERSTWO SPRAWIEDLI­ 
WOŚCI, 
a) SĄD OKRĘGOWY W TORUNIU 
ul. Piekary 51, tel. 15-14 . 
Do okręgu Sądu Okręgowego w Toruniu 
należą: 
Sądy Grodzkie: w Chełmnie, Chełmży, Go- 
łubiu, Kowalewie, Wąbrzeźnie, Toruniu, 
Aleksandrowie Kujawskim, 
Cłiodcczu, 
Lipnie, Radziejowie, Włocławku i Brze­ 
ściu Kujawskim. 
Zamiejscowy Wydział toruńskiego Sądu 
Okręgowego urzęduje w Włocławku. 
Prezes: Rudolf Radłowski, tel. urzęd. 12 -60, 
tel pryw. 12 -18. 
Wiceprezesi: Włodzimierz Krupka, tel. 22 -41 
i Tadeusz Szurlewicz. 
Sędziowie okręgowi: Karol Guttmann, Dr. 
Kazimierz Karakulski, Tadeusz Pietry­ 
kowski, Jakób Sala, Zygmunt Łubkowski, 
Dr. Tadeusz Piziewicz, Zdzisław Piskor­ 
ski, Jozef Climurzyński, Jan Dorsz. 
Sędzia okręgowy śledczy: vacat, tel. 16-48. 
Kierownik 
Sekretariatu 
Prezydjałnego: 
Mieczysław Lakser, tel. 20-72. 
I. Wydział Cywilny. 
Przewodniczący: Wiceprezes S. O . Szurle­ 
wicz 
Zastępca: sędzia S. O . Guttmann. 
Członkowie sędziowie S .O.: Dr. Karakulski, 
Pietrykowski, Climurzyński, Piskorski. 
Guttmann i Sala. 
Prezes Sądu Okręgowego Radłowski przy­ 
łącza się do Wydziału Cywilnego. 
Sprawy I. instancji rozpoznawane w skła­ 
dzie trzech sędziów: sprawy o roszczenia, 
których wartość przewyższa 50 000 zł; 
spory należące do właściwości Sądu Okrę­ 
gowego, bez względu na wartość przed­ 
miotu sprawy; spory, w których stroną 
jest Skarb Państwa. 
Przewodniczący: Wiceprezes S. O. Szurle­ 
wicz, referenci s. S. O. Guttmann i Pie­ 
trykowski. 
Posiedzenia odbywają się w środy dwa ra­ 
zy w miesiącu (co drugi tydzień). 
Sprawy pierwszej instancji rozpoznawane 
przez sędziego jednostkowego. 
Sędziowie: Dr. Karakulski i Climurzyński. 
Posiedzenia: każdy z sędziów pierwszego ty­ 
godnia w miesiącu dwa razy, w drugim 
tygodniu raz i to na zmianę. 
Sędzia dr. Karakulski, poniedziałki i czwar­ 
tki — sędzia Climurzyński, wtorki i 
piątki. 
Sprawy odwoławcze i zażaleniowe. 
Przewodniczący: Wiceprezes S. O. Szurle­ 
wicz. 
Referenci: s. S . O . Pietrykowski, Guttmann,
		

/Pomorze_005_09_024.djvu

			22 
Urzędy państwowe i samorządowe 
Piskorski i w miarę możności Sala, Dr. 
Karakulski i Climurzyński. 
Posiedzenia rozpraw: wtorki i piątki, zaża­ 
leniowe w czwartki. 
Sprawy jednostkowe odwoławcze rozpozna­ 
ją na zmianę sędziowie: Piskorski i Pie­ 
trykowski. 
Sekretariat Sekcji I. inst.: Antoni 
Jerka, 
sekretarz. 
Sekretarjat Sekcji spraw 
odwoławczych: 
Wcnancjusz Jackiewicz, sekretarz. 
II. Wydział Handlowy. 
Przewodniczący s. o. Sala, zastępca s. o . 
Climurzyński. 
Sędzia S Ó. Sala rozpoznaje sprawy han­ 
dlowe i prowadzi rejestr. 
S. S . O . Climurzyński rozpoznaje 
sprawy 
upadłościowe i układowe jako sędzia ko­ 
misarz. 
Sekretarjat: Stanisław Konieczka, sekretarz. 
III. Wydział Karny. 
Sprawy repert. 
„K'" a) rozpoznawane w 
składzie trójkowym. 
Przewodniczący: Wiceprezes S. O . Krupka, 
teł. 22 -41 . 
Sędziowie: Dorsz i asesor. 
Dnie posiedzeń: piątki i w miarę potrzeby 
wtorki. 
b) rozpoznawane jednoosobowo: s. o . Łub- 
kowski. 
Dnie posiedzeń wtorki i czwartki. 
Sprawy repert. 
„Ka." 
rozpoznawane jedno­ 
osobowo: s. o . dr. Piziewicz. 
Dnie posiedzeń poniedziałki i środy. 
Sprawy repert. „Kad." rozpoznawane jedno­ 
osobowo: s. o .' Dorsz. 
Dnie posiedzeń: wtorki i czwartki. 
IV. Wydział Karny Skarbowy. 
Przewodniczący: Wiceprezes S. O . Krupka. 
Sędziowie: S. O . Dorsz i asesor sądowy. 
Sprawy repert. „Ks." rozpoznawane w tym 
samym składzie trojosobowym jak spra­ 
wy repert. 
„K". 
Jednoosobowo: s. o. Dorsz 
Posiedzenia: wtorki i czwartki. 
Sprawy repert. „Kas." rozpoznawane jedno­ 
osobowo: s. o. Dorsz. 
Sędziowie Wydziałów III. i IV. odbywajfi 
w miarę potrzeby sesje wyjazdowe do 
Sądów Grodzkich w tutejszym okręgu 
sądowym. 
Posiedzenia niejawne dla wszystkich kate- 
goryj spraw odbywają się każdej soboty 
o godz. 11,30. 
Sekretarjat Wydziału III. i IV.: Zygmunt 
Skowronek, sekretarz. 
b) PROKURATURA SĄDU OKRĘGOWEGO 
W TORUNIU 
ul. Fosa Staromiejska 12/14, tel. 19-67. 
Prokurator 
Sądu Okręgowego: 
Kdward 
Przybylski, godziny przyjęć od 11—13, 
tel, urzędowy 19-07, tel. prywatny 12-86 . 
Zastępca Prokuratora: 
Czesław Połowiński. 
Godziny przyjęć od 11—13, tel. 19-67. 
Wykonywanie 
wyroków i umarzanie do­ 
chodzeń. 
Wiceprokurator 
Itejonu 1.: Zygmunt Wa­ 
łecki, Wiceprokurator Sądu Okręgowego. 
Godziny przyjęć od 11—13, tel. 19-67, tel. 
pryw-atny 14 85. 
Ściganie przestępstw, popełnionych na te­ 
renie miasta Torunia. 
Podprokurator 
Itejonu II.: 
Jerzy Turski, 
Podprokurator 
Sądu Okręgowego. Go­ 
dziny przyjęć od 11—13, tel. 19-67. 
Ściganie przestępstw, popełnionych na te­ 
renie pow. toruńskiego i chełmińskiego. 
Wiceprokurator 
Itejonu III.: Kazimierz Za­ 
jączkowski, Wiceprokurator Sądu Okrę­ 
gowego, tel. 19-67. 
Ściganie przestępstw, popełnionych na te­ 
renie powiatu wąbrzeskiego. 
Kierownik Sekretariatu 
Prokuratury: 
Leon 
Ossowski. Godziny przyjęć od 10—13, tel. 
19-67 
Nadzór nad prawidłowym tokiem czynno­ 
ści w Sekretariacie i Kancelarji, udzie­ 
lanie informacyj interesentom. 
Sekretarjat 
Wykonywania 
Wyroków: 
Go­ 
dziny przyjęć od 10—13, tel. 19-67. 
Sekretarz: Bolesław Smoliński. 
Pomocnik kancelaryjny: Bolesław Cichocki. 
Sekretarjat 
Itejonów Prokuratorskich: 
Go­ 
dziny przyjęć od 10—13, teł. 19-07. 
Sekretarz: Leon Arkuszewski. 
Pomocnik kancelaryjny: Walenty Biliński. 
Kancclarja i 
Ekspedycja: 
Pomocnik kancelaryjny: Kazimiera 
Gra­ 
bowska i Leokadja Załucka. 
c) WIĘZIENIE KARNE 
ul. Piekary, tel. 14-74 . 
Naczelnik 
Więzienia: 
Kdmund Dalewski, 
aspirant straży więziennej. 
Zastępca: Piotr Górak, przodownik straży 
więzienej. 
Wykonywanie kar więzienia do 1 roku. 
Widzenia z więźniami: śledczymi w środę 
od 10—12, karnymi w czwartek od 10—12 . 
d) SĄD GRODZKI W TORUNIU 
ul. Fosa Staromiejska 12, tel. 14 -87. 
Kierownik Sądu: Sędzia Grodzki Jerzy Lap 
kiewicz. 
Zastępca: Sędzia Grodzki Krupski. 
Sąd Grodzki dzieli się na 9 oddziałów: 
/. Oddział 
Prezydjalny. 
Kierownik: Jerzy Łapkiewicz, 
Kierownik 
Sądu Grodzkiego 
Kierownik Sekretarjatu: Srokowski, sekret. 
//. Oddział Opiekuńczo 
- 
Spadkowy. 
Kierownik: Matukicwicz, Sędzia Grodzki. 
Kierownik Sekretariatu: Osiowski, sekret. 
177. Oddział 
Karny. 
Kierownik: Gayila, Sędzia Grodzki. 
Kierownik Sekretariatu: Modrakowski, sekr. 
U'. Oddział 
Karny. 
Kierownik: Kozłowski, Sędzia Grodzki,
		

/Pomorze_005_09_025.djvu

			Urzędy państwowe i samorządowe 
23 
Kierownik Sekretarjatu: Przepcrski, sekret. 
Oddział 
Egzekucyjny. 
Kierownik: Balewski, Sędzia Grodzki. 
Kierownik Sekretarjatu: Wochowska, sekr. 
\I- Oddział 
Cywilny. 
Kierownik: Graeve, Sędzia Grodzki. 
Kierownik Sekretarjatu: Badziński, sekret. 
\ll. Oddział 
Cywilny. 
Kierownik: Łubkowski, Sędzia Grodzki. 
Kierownik Sekretarjatu: 
Wieczorkowski, 
sekretarz. 
\fll. Oddział 
Hipoteczny. 
Kierownik: Regiel, Sędzia Grodzki. 
Kierownik Sekretarjatu: Rutkowski, sekret. 
LV. Oddział 
Cywilny. 
Kierownik: Krupski, Sędzia Grodzki. 
Kierownik Sekretarjatu: Kiszka, sekretarz, 
hasa jest czynna codziennie od godz. 9 —13. 
Kierownik i skarbnik: Fandrejewski, sekret. 
Godziny przyjęć u wszystkich kierowników 
Oddziałów i sekretarjatow od godz. 10 
do 13-tej. 
e) WYKAZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH 
Okręg Sądu Grodzkiego w Toruniu podzie­ 
lony jest na 5 rewirów, z których każdy 
przydzielony jest jednemu z komorni­ 
ków. 
Rewir I. 
Komornik Kozak, ul. Kościuszki 9, lei. 20-26. 
Przy dzielone ulice: Balonowa, 
Bielańska, 
•Tuljana Fałata, Kaszubska, Krasińskiego, 
Koszarowa, Lindego, Lotnicza, Mickie­ 
wicza, Mireckiego, Okraczyńska, Słowac­ 
kiego. Średnia, św. Józefa, Wodociągowa, 
Wyspiańskiego, 
Bielany, Borowiacka, 
Cmentarna. Gen. Bema, 
Grunwaldzka, 
Leśna, Odrodzenia, Sportowa, Składowa, 
św. Jerzego, św. Klemensa, Szosa Cheł­ 
mińska, a następnie ulice należące do 
śródmieścia o ile dłużnik względnie ta 
osoba, u której ma być załatwione zlece­ 
nie, nosi nazwisko zaczynające się od li­ 
teryABCiI). 
Rewir II. 
Komornik Linde, ul. Kopernika 24. 
1'rzydzielone ulice: Bydgoska, Czerwona 
Droga, Derdowskiego, Fredry, Ign. Da­ 
nielewskiego, Kochanowskiego, Konopnic­ 
kiej, Klonowicza, Ks. Kujota, Kraszew­ 
skiego, Matejki, Moniuszki, Portowa, 
Przy Cegielni, Stanisława Przybyszew­ 
skiego, Dr. L. Rydygiera, Reja, Rybaki. 
Sienkiewicza, Stroma, Szopena, a następ­ 
nie ulice należące do śródmieścia o ile 
dłużnik względnie ta osoba, u której ma 
być załatwione zlecenie, nosi nazwisko 
zaczynające się od litery: K F G II I J. 
Rewir IIL 
Komornik Duplicki, ul. św. Jakoba 7. 
Przydzielone ulice: Bart. Głowackiego. Ba- 
warczyków, 
Chodkiewicza, L. Czarliń- 
skiego, Dekerta, Dworcowa, Graniczna, 
Grudziądzka, 
Kanałowa. 
Kilińskiego, 
Kordeckiego, Koniuchy, Kołłątaja, Ko­ 
zacka, Końcowa, Krótka, Legjonów, Le­ 
lewela, Łąkowa, Łokietka, 
Małachow­ 
skiego, Mazowiecka, Mazurska, Michałow­ 
ska, Ogrodowa, Piaskowa, 
Podgórna, 
Polna, Pod Dębową Górą, Rejtana, Staw­ 
na, Świętopełka, 3-go Maja, 
Wiązowa, 
Wodna, Wybickiego, Wielki Rów, Zam­ 
knięta, Zaułek Dworcowy, a następnie 
ulice należące do śródmieścia, o ile dłuż­ 
nik względnie ta osoba, u której ma być 
załatwione zlecenie, nosi nazwisko zaczy­ 
nające się od litery K L Ł M. 
Rewir IV. 
Komornik Rzymyszkiewicz, 
Łazienna 13, 
teł. 22-37. 
Przydzielone ulice: Majdany, Dybowska, Ku­ 
jawska, Podgórska, Gen. Woyczyńskiego, 
a następnie ulice należące do śródmie­ 
ścia, o ile dłużnik względnie ta osoba, u 
której ma być załatwione zlecenie, nosi 
nazwisko zaczynające się od litery JS O 
PRST. 
Rewir V. 
Komornik Stefaniak, ul. Kopernika li. 
Przydzielone ulice: Droga Trepowska, Marsz. 
Focha, Gen. Chłopickiego, Gołębia, Ko­ 
nopackich, Lubicka, Przy Rzeźni, Pułas­ 
kiego, Gen. Sowińskiego, Ścieżka Szkolna, 
Gerarda 
Pająkowskiego, 
Studzienna, 
Targowa, Winnica, Żółkiewskiego, Bato­ 
rego, Bażyńskich, Chrobrego, Czarniec­ 
kiego, Jagiellońska, Jana Olbrachta, Ko- 
ciewska, Kościuszki, Kramska, Lubaw­ 
ska. Łukowa, Gen. Prądzyńskiego, Pa­ 
nieńska, Plac Fryderyka Skarbka, Ru- 
binkowskiego, Sobieskiego, 
Wałdowska, 
Żwirowa, a następnie ulice należące do 
śródmieścia, o ile dłużnik względnie ta 
osoba, u której ma być załatwione zlece­ 
nie, nosi nazwisko zaczynające się od li­ 
teryUVWYXZ. 
f) NOTARJUSZE. 
Józef Nalazek, ul. Szeroka 37, tel. 14 -73, m. 
teł. 20-40. 
Stanisław Sobolewski, ul. Franciszkańska 2 
(róg Chełmińskiej), tel. 13-11, m. tel. 12 -70. 
Jan Zakrzewski, ul. Chełmińska 4, tel. 19-11, 
m. tel. 12-94. 
g) ADWOKACI. 
Dr. Jakób Bcłir, Rynek Starom. 38, tel. 18-81. 
Marjan Bolt, Szeroka 10, tel. 14-55. 
Kazim. Brzuszkiewicz, Szewska 12, tel. 12-25. 
Marjan Doerffer, Szeroka 32, tel. 15-75. 
Dr. Zygmunt Drath, Piekary 30, tel. 12 -00 . 
Dr. Ignacy Dziedzic, Szeroka 43, tel. 23-40. 
Ferdynand Herdegen, Szczytna 9, tel. 14 -93 . 
Dr. Franc. Jezierski, Szeroka 14, tel. 18-80 
Jan Kulerski, Różanu 1, tel. 14 -20. 
Adam Kurzętkowski, Szeroka 20, teł. 12-45. 
Alfons Lewandowski, Szeroka 19, tel. 10-77 . 
Paweł Martin, Szeroka 24, tel. 18-29. 
Czesław Matuszewski, Szeroka 25, tel. 17 -13. 
Stefan Michałek, Rynek Starom. 11, tel. 12 -22 .
		

/Pomorze_005_09_026.djvu

			24 
Urzędy państwowe i samorządowe 
Dr. Mieczysław Monne, Król. Jadwigi 1, teł. 
12-28 
Alojzy Mordawski, Szeroka 37, teł. 13-94. 
Mar jen Niklewski, Szczytna 9, teł 14-93. 
Dr. Paweł Ossowski, Chełmińska 4, tcl. 15-30 . 
Prane. Paszkiewicz, Chełmińska 11, tel. 12-11. 
Antoni Paulus, Żeglarska 31, tel. 12-21. 
Stanisław Przysiecki, Szeroka 43. tel. 23-40. 
Puciata Stefan, Szeroka 33, tcl. 10-17 . 
Tomaszewski Kazim., Szeroka 17, tcl. 15-13. 
Tomaszewski Sylwester, Słowackiego 6, tel. 
12-58. 
Dr. Jozef Wiśniewski, Przedzamcze 20, tel. 
12-79. 
Zygmunt Wiśniewski, Szeroka 18, tel. 15-48. 
Dr. Stanisław Woyda, Różana 5, tel. 14-14 . 
Aleksander Wroński, Rynek Staromiejski 
18, tel. 13-15. 
h) TŁOMACZE PRZYSIĘGLI. 
a) języka 
niemieckiego: 
Marjan Radziński, Sąd Grodzki, tcl. 14-87. 
Mieczysław Lakser, Sąd Okręgowy, tel. 20-72 . 
Leon Ossowski, Prokuratura Sądu Okręgo­ 
wego, tel. 19-07. 
Karol Osiowski, Sąd Grodzki, tel. 14-87. 
Ignacy Achtabowski. ul. Jagiellońska 14. 
b) języka 
rosyjskiego: 
Wirginja Arcimowiczowa, ul. Moniuszki 27. 
Adam Pławski, ul. Słowackiego 01. 
c) języka 
francuskiego: 
Wanda Ritońska, ul. Krasińskiego 00. 
d) języka 
angielskiego: 
Radzisława Niewiarowska, ul. Rejtana 4. 
i) SPIS ZAPRZYSIĘŻONYCH BIEGŁYCH 
SĄDOWYCH ZAMIESZKAŁYCH 
W TORUNIU. 
W sprawach budownictwa: 
Leopold Rłaszkiewicz, Rynek Nowoin. 11, 
tel. 14 -72 . 
Adam Dzięciołowski, Mickiewicza 63. 
Ignacy Jarocki, św. Jakóba 17. 
Piotr Pluciński, Lubicka 18. 
Arnold Rosochowicz, Mickiewicza 100, tcl. 
15-70. 
I liż. Kdward Sobociński, Rybaki 47. 
Stanisław Szyndler, Klonowicza 28, tel. 14-10. 
luz. 
Kazimierz 
Ulatowski, Legjonow 14, 
tcl. 24 -89 . 
Michał Zawadzki, Sz. Chełmińska 130. 
W sprawach rolnictwa: 
Tad. Ragniewski, W. Garbary 21, tcl. 13-92. 
Inż. Jozef Huczek, Mickiewicza 80. 
Konrad Krost, Krasińskiego 120. 
Jan Głębocki, Rydgoska 112. 
Jozef Głowacki, Kaz. Jagiellończyka 0. 
Aleksander Łęgowski, Kościuszki 42. 
Jerzy Moraczewski. Konopnickiej 20. 
Witold Pictraszewski, Rydgoska 96. 
Jozef Tomorowicz, Mickiewicza 18. 
Jerzy Zieliński, Legjonow 27 
Z zakresu elektrotechniki: 
Inż. Mjkolaj Duszyński, Kopernika 9. 
Z zakresu 
księgowości kupieckiej 1 handlowej: 
Antoni Chwastek, Klonowicza 19, tel. 25-44 . 
Stanisław Janowski, Piekary 47. 
Roman Kociurski, Mickiewicza 112, tcl. 14-08 . 
Hieronim Merdas, Most Pauliński 4, tel. 13 08. 
Kmiljan Moroz, Krasińskiego 17, tel. 17-01. 
Jan Płacho, W. Garbary 15. 
Jozef Rogalski, św. Jakóba 10. 
Zygmunt Tomaszewski, Podmurna 01. 
Stanisław Tyrchan, Szeroka 10. teł. 14 45. 
Z zakresu przemysłu drzewnego: 
Czesław Jakubowski, Grudziądzka 45/47, teł. 
15 06. 
Wacław Mroziński, Rybaki 51. 
Z zakresu nawozów sztucznych, nabiału 
i paszy: 
Karol Huppenthal, Szopena 18. 
Dr. Stef. Namysłowski, Rybaki 45, tel. 18-42 . 
Z zakresu rachunkowości rolnej: 
("czary Jankiewicz, Słowackiego 51. 
Hieronim Merdas, Most Pauliński 4, tel. 13-08 . 
Anna Preibiszowa, Rydgoska 96, tel. 17-53. 
Z zakresu lasów: 
Michał Beruakiewicz, Piekary 47. 
Z zakresu piekarnictwa: 
Paweł Janiszewski, Rybaki 13. 
Z zakresu używanych sprzętów domowych, 
mebli, garderoby i bielizny: 
Paweł Janiszewski, Rybaki 13. 
Z zakresu meljoracji: 
Aleksander Gorzkowski, Bydgoska 20. 
Z zakresu spraw powstałych na tle 
wypadków samochodowych: 
Konstanty Cierpialkowski, Król. Jadwigi 
13/15, tel. 21-00 . 
Włodzimierz Hozakowski, Słowackiego 37, 
tel. 24 -50 . 
Władysław Katafias, Rynek Nowomiejski 
25. tel. 14 -47 . 
Z zakresu architektury i przemysłu 
artystycznego: 
Inż. Kaz. Ulatowski, Legjonow 14, tel. 24-89. 
Z zakresu weterynarji: 
Franciszek Ziegert, Bydgoska 24, tel. 15-70. 
Z zakresu murarstwa i ciesielstwa: 
Julj. Wykrzykowski, św. Jakoba 7, tel. 24 -09 . 
Z zakresu grafologji: 
Mieczysł. Lakser, Mickiewicza (JO. tel. 20-72. 
Leon Ossowski, św. Jozefa 42, tel. 19-07. 
Kugenjusz Przybył. Fosa Staromiejska 30. 
Z zakresu maszyn: 
Inż. Alojzy śmigielski, Łazienna 2.
		

/Pomorze_005_09_027.djvu

			Urzędy państwowe i samorządowe 
Z zakresu nieruchomości w sprawach 
wy wlaszczeniowy ch: 
Stanisław Łuczak, Chełmińska 7. 
Spis mierniczych przysięgłych: 
Inż. Bromowicz Artur, ul. Mostowa 18, tel. 
22-25. 
KI\man Czesław, ul. Szeroka 17, tel. 10-37 . 
Inż. Kłodnicki Władysław, Warszawska 14, 
tel. 13-53. 
•nż. Roth Ferdynand, ul. Podmurna 6/8. 
Inż. Schónhoffer 
Karol, Słowackiego 64, 
tel. 16-39 . 
Stawiarski Eustachy, Sz. Chełmińska 128a. 
V. MINISTERSTWO PRZEMYSŁU 
I HANDLU. 
a) WŁADZA PRZEMYSŁOWA 
II. INSTANCJI. 
Wydział Przemysłowy, Urzędu Wojewódz­ 
kiego Pomorskiego (patrz pod 11/a) Urząd 
Wojewódzki — Wydział V.) 
b) MIEJSCOWY URZĄD MIAR 
W TORUNIU 
Mickiewicza 61, tel. 18-22 . 
Kierownik Urzędu: Józef Bednarkiewicz. 
Zastępca: Bolesław Łada. 
Urząd jest otwarty dla publiczności tylko 
we wtorki i czwartki każdego tygodnia 
od godz. 8-ej do godz. 12 -ej. 
VI. MINISTERSTWO KOMUNIKACJI 
a) WYDZIAŁ KOMU NIK AC Y JNO. 
BUDOWLANY URZĘDU WOJEWÓDZ- 
KIEGO POMORSKIEGO 
(patrz pod Il/a) Urząd Wojewódzki Pomor­ 
ski. Wydział VIII). 
b) WYDZIAŁ DRÓG WODNYCH URZĘDU 
WOJEWÓDZKIEGO POMORSKIEGO 
'patrz pod Il/a) Urząd Wojewódzki Pomor­ 
ski, Wydział IX). 
c) POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE 
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych 
w Toruniu 
r*'ac Teatralny, tel. 11-21, 11-22, 11-23. 
"yrcktor Kolei Państwowych: inż. Bogusław 
Bobrzycki, tel. 17-38 . przyjmuje od 11—13. 
Wicedyrektor Kolei Państwowych: inż. Get- 
ler - Girtler, przyjmuje od 11—13. 
Sekretarz osobisty Dyrektora Kolei Państw.: 
Pranciszek Nather. 
Wydział Ruchu. 
naczelnik Służby Ruchu: Antoni Glass. 
następcy .Naczelnika Służby Ruchu: inż. 
Aleksander Dziewulski, inż. Czesław Wi- 
tnrt. 
jMarszy kontroler ruchu: Adam Rielecki. 
kierownicy Działów: Bronisław Porębowicz, 
Feliks Pikor, Tomasz Kułakowski, inż. 
Zdzisław Michalak - Kowalski, Stanisław 
Mroszczak. 
Wydział Mechaniczny. 
Naczelnik Służby Mechanicznej: inż. Stefan 
Juszczacki. 
Zastępca Naczelnika Służby Mechanicznej: 
inż. Jerzy Ateński. 
Starszy Kontroler Mechaniczny: inż. Stani­ 
sław Stachurski. 
Kierownicy Działów: Stefan Kosturkiewicz, 
inż. Józef Gliszczyński, inż. Bronisław 
Glanzer. 
p. o . Kierownicy Działów: inż. Walenty 
Byczkowski, inż. Jan Wołowski. 
Wydział Drogowy. 
Naczelnik Służby Drogowej: inż. Antoni 
Smoliński. 
Zastępca Naczelnika Służby Drogowej: inż. 
Tadeusz Waligórski. 
Starszy Kontroler Drogowy: inż. Tadeusz 
Oleński. 
Kierownicy Działów: Józef Lupa, inż. Stani­ 
sław Blaszkowiak, inż. Marjan Kabziń- 
ski, inż. Stefan Kolarzowski, inż. Zbig­ 
niew Modliński, inż. Stefan Ancuta. 
Biuro Personalne. 
Naczelnik: Jerzy Klossowski, tel. 10-50. 
Zastępca Naczelnika: Zygmunt Cwenarski. 
Kierownicy Działów: Mgr. Kazimierz Gost- 
kowski, Hieronim Dewiński, Jan Tymie- 
niecki, Dr. Konrad Beister. 
Kierownik Kancelarji Dyrckcyjnej: Włady­ 
sław Janelli. 
Biuro Finansowe. 
Naczelnik: Stanisław Zmurko. 
Zastępca Naczelnika: Mgr. Franciszek Ma- 
tejski. 
Kierownicy Działów: Józef Golly, Mgr. An­ 
toni Faściszewski, Julian Wasylkicwicz, 
Leon Stanowski, Jan Konasiński. 
Kierownik Kasy Dyrckcyjnej: Wojciech Tor- 
biński. 
Godziny przyjęć u naczelników i kierowni­ 
ków od 11—13; u referentów od 9—13. 
Przejściowo w Bydgoszczy znajdują się, 
na czele z Wicedyrektorem Kolei Państwo­ 
wych Mgr. Władysławem 
Batyckim, Wy­ 
działy Handlowo - Taryfowy, Zasobów i Sa­ 
nitarny oraz Biura Wojskowe, Kontroli Do­ 
chodów i Prawny. 
W skład Dyrekcji O. K . P . Toruń wchodzą 
Biuro Gdańskie P. K . P . w Gdańsku i Biuro 
Portowe P. K P. w Gdyni. 
Oddział Hudowy Kołei Sierpc—Toruń, 
ul. 
Piastowska 1, tel. 14 -54. Naczelnik: inż. 
Jan Graff. 
Oddział 
Ituchowo - Handłowy 
Toruń, 
ul. 
Kujawska, tel. 16-42 . Naczelnik: inż. Wi ­ 
told Gintyłło. 
Oddział Drogowy Toruń, ul. Podgórska. Na­ 
czelnik: inż Wacław Makarowski. 
Oddział Mechaniczny 
Toruń. ul. Podgórska. 
Naczelnik; inż. Teobaltf Neumana.
		

/Pomorze_005_09_028.djvu

			2C> 
Urzędy państwowe i samorządowe 
Stacja Toruń Przedmieście, 
tel. 10-67. Za­ 
wiadowca stacji I. kl.: Józef Czarnecki. 
Ekspedycja 
Towarowa 
Toruń 
Przedmieście, 
lei. 20-58 . Kierownik Kkspedycji Towaro­ 
wej I kl: Juljan Fankidejski. 
Kasa Stacyjna Toruń Przedmieście. 
Kierow­ 
nik Kasy: Józef Hoppc, adjunkt. 
Stacja i ekspedycja 
bagażowa Toruń Mia­ 
sto, tel. 24 -11 . Zawiadowca stacji III. kl.: 
Jan Rybiński. 
Stacja i ekspedycja 
towarowa 
Toruń Mo­ 
kre, tel. 20-07. Ładownia Toruń Nadbrze­ 
że, tel. 10-72 . Zawiadowca stacji II. kl .: 
Piotr Ranach. 
Stacja Toruń Zachodni. Zawiadowca stacji 
IV. kl.: Franciszek Wasilewski. 
Stacja Toruń Północ. 
Zawiadowca 
stacji 
IV. kl.: Jan Falcński. 
VII. MINISTERSTWO ROLNICTWA 
I REFORM ROLNYCH. 
a) WYDZIAŁ ROLNICTWA I REFORM 
ROLNYCH URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
POMORSKIEGO 
(patrz pod Il/a) Urząd Wojewódzki Pomor­ 
ski, Wydział VI). 
b) DYREKCJA LASÓW PAŃSTWOWYCH 
W TORUNIU 
ul. Mickiewicza 9. 
Dyrektor Lasów Państwowych: inż. Wła­ 
dysław Chwalibogowski, teł. 14 -02. 
Zastępca: inż. Walerjan Dakowski, Kierow­ 
nik Riura Organizacji i Inspekcji, teł, 
14-05. przyjmują od 10,30—13,30. 
liiuro 
Organizacji 
i Inspekcji. 
Kerownik: 
inż. Walerjan Dakowski. teł. 14 -05 . 
Biuro 
Produkcji 
Drzewa. 
Kierownik: inż. 
Franciszek Sosnowski, teł. 15-11. 
Biuro 
Użytkowania 
i Zbytu Drewna. 
Kie­ 
rownik: Antoni Rrablcc, teł. 15-34. 
Biuro Użytków 
Ubocznych i 
Gospodarstw 
Nieleśnych. 
Kierownik: Michał Zdrój- 
kowski, teł. 15-53 . 
Biuro Prawne. 
Kierownik: Mikołaj Dem- 
kow, tel. 15-01. 
Biuro Finansowe. 
Kierownik: Albin Źygcn- 
da, teł. 10-02. 
Biuro Techniczne. 
Kierownik: inż. Kazimierz 
Sylwestrowicz, teł. 10-73. 
Oddział Osobowy. Kierownik: Tadeusz Waj­ 
da, tel. 16-94. 
Sekretarjat 
Dyrekcji. 
Kierownik: Marcin 
Pędziwiatr, tel. 10-94. 
(lodzinv przyjęć dla interesentów od godz. 
10,30—13,30. 
c) WOJEWÓDZKIE BIURO DO SPRAW 
FINANSOWO - ROLNYCH W TORUNIU 
ul. Warszawska 12, teł. 13-92, Kancelarja. 
Kierownik: Dr. Zypni. Chrzanowski, tel. 13-75. 
Zastępca: Inż. Tadeusz Ragniewski. 
Inspektorat Powiatowych Urzędów Rozjem­ 
czych i Delegatur Wojewódzkiego Riura 
do Spraw Finansowo - Rolnych, poluho- 
wc postępowanie układowe i dział infor­ 
macyjny. 
Godziny przyjęć interesentów: od 8—15. 
d) WOJEWÓDZKI URZĄD ROZJEMCZY 
DO SPRAW MAJĄTKOWYCH POSIA­ 
DACZY GOSPODARSTW WIEJSKICH 
W TORUNIU 
ul. Warszawska 10/12, teł. 10-01. 
Przewodniczący W. U. R.: vacat. 
Zastępca przewodniczącego: Bronisław Łub- 
kowski, sędzia Sądu Grodzkiego. 
Kierownik Sekretarjatu W. U . II.: Mgr. Kd- 
ward Łuczyński. 
Zastępca: Irena Pawłowska. 
Zakres działalności W. U. R. obejmuje o- 
rzecznictwo na podstawie ustawy z dnia 
28.III.33r.(Dz.U.R.P.29,poz.253)w 
sprawach oddłużeniowych i konwersyj- 
nych posiadaczy gospodarstw wiejskich, 
których obszar gospodarstwa przekracza 
75 ha. 
Godziny przyjęć od 9—15. 
e) POMORSKA IZBA ROLNICZA 
ul. Sienkiewicza 10, teł. 11 -27, 11-28. 
Prezes: Jan Donimirski. 
Dyrektor: Wacław Dykicr. 
Zastępca Dyrektora i Nacz. Wydziału Admi- 
nistr.: inż. Wojciech Serczyk. 
Wydział Wytwórczości Roślinne). 
Naczelnik Wydziału: Inż. Jozef Buczek. 
Inspektorat Doświadczalnictwa: Inż. Stani­ 
sław Piechociński. 
Inspektorat Łąkarski: Inż. Józef Krzysztofo­ 
wi cz. 
Inspektorat Ogrodnictwa: Inż. Jan Fidler. 
Stacj.a Oceny Nasion: Karol Iluppcnlhal. 
Stacja Ochrony Roślin: Inż. Paweł Schulz. 
Laboratorium Chemiczne: Dr. Stefan Na­ 
mysłowski. 
Wydział Oświaty Rolnicze]. 
Naczelnik Wydziału: Czesław Makowski. 
Inspektorat Przysposobienia Rolniczego, Or­ 
gan Izby Rolniczej i organizacyj rolni­ 
czych tygodnik „Kłosy": Inż. Andrzej 
Miksiewicz. 
Wydział Wytwórczości Zwierzęcej. 
Naczelnik Wydziału: Maksym. Szczepski. 
Inspektorat hodowli koni: Nacz. Wydz. M . 
Szczepski. 
Inspektorat hodowli bydła: Inż. Władysław 
Skrzy pek. 
Inspektorat hodowli owiec: Inż. Stanisław 
Jełowicki. 
Inspektorat hodowli trzody chlewnej: Inż. 
Wiesław Krautforst. 
Inspektorat hodowli drobiu: Florentyn Dą­ 
bi ński. 
Inspektorat hodowli ryb: Inż. Leonard Sa­ 
kowicz.
		

/Pomorze_005_09_029.djvu

			Urzędy państwowe i samorz<*vd-owe 
27 
Wydział Organizacji i Rachunkowości 
Gospodarstw. 
Naczelnik Wydziału: Inż. Władysław Ja- 
c> na. 
Biuro Rachunkowości Gosj>odarstw: Cezary 
Jankiewicz. 
Inspektorat Nadzorów Sądowych: Zygmunt 
Otmianowski. 
Inspektorat Organizacji Gospodarstw: Wi­ 
told Pietruszewski. 
Wydział Ekonomiczny. 
Naczelnik Wydziału: Mgr. Jan Głębowicz. 
Wydział Leśnictwa. 
Naczelnik Wydziału: Uypl. leśn. Miclial Ber- 
nakiewicz. 
Godziny przyjęć interescntów od 8—15. 
VIII. MINISTERSTWO 
WYZNAŃ RELIGIJNYCH 
I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO. 
a) INSPEKTORAT SZKOLNY TORUŃSKI 
ul. Sienkiewicza 11, tcl. 17 -09 . 
P- o. Inspektora Szkolnego: Leon Adamo­ 
wicz. 
Zastępca: Henryk Gebel, Podinsji. Szkolny. 
Inspektorat Szkolny Toruński obejmuje po­ 
wiaty: chełmiński, wąbrzeski, toruński 
oraz miasto Toruń. 
godziny przyjęć: 
Inspektor Szkolny Leon Adamowicz przyj­ 
muje w poniedziałki od godz. 11 —13 i w 
piątki od 13- 15. 
Podinspektor Szkolny Henryk Gebel w so­ 
boty od 11—13. 
Podinspektor Szkolny Marceli Wyrwiński 
we wtorki od 13—15. 
Instruktor Oświaty Pozaszkolnej Antoni 
Myjak w poniedziałki i piątki od 11—13. 
ScUrrtarjat: 
Sekretarz 
administracyjny: 
Czesław Jędrzejewski, codziennie od go­ 
dziny 11—13 
b) ZAKŁADY NAUKOWE. 
Szkoły średnie. 
Państwowe Gimnazjum Męskie* im. M . Ko­ 
pernika, Zaułek Prosowy 1. tel. 19-31, dy- 
rektor Henryk Moese. 
Państwowe Gimnazjum z niemieckim języ­ 
kiem nauczania, ul. Piekary 49, tcl. 18-18, 
dyrektor Br. Franciszek Hcdigor. 
Państwowe Gimnazjum Żeńskie (klasy gimn. 
przy Seminarjum Ż.). uł. Sienkiewicza 
10/42 (w gmachu Sem. Źcńsk.), dyrektorka 
Szpre.ngłewska. 
'•"nnazjum O.O. Redemptorystów, ul. św. 
Jozefa 23/35, tel. 15-07, dyrektor Ks. Jan 
Sz\ meszely 
Miejskie Gimnazjum Żeńskie, ul. Sienkiewi­ 
cza 38. tel. 12 -07, dyrektorka Wanda Lau- 
dowiczowa. 
Państwowe Seminarium Nauczycielskie Mę­ 
skie, ul Sienkiewicza 30/32, tel. 19-45, dy­ 
rektor Tomasz Targowski. 
Państwowe Scminarjum Nauczyć. Żeńskie 
im. Królowej Jadwigi, ul. Sienkiewicza 
10/42, tel. 15-57, dyrekt. Szprenglewska. 
Państwowa Szkoła Zawodowa Żeńska, ul. 
Strumykowa 4, tel. 15-23, dyrektorka Ire­ 
na Gutwińska. 
Szkoła Handlowa Izby Przemysłowo-Han­ 
dlowej, ul. Szpitalna 6, tel. 18-65, dyrektor 
Roman Kociurski. 
Szkoły Powszechne. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 1, Plac 
św. Katarzyny 4, tcl. 24-75, kierownik 
Władysław Góra. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 2, ul. W. 
Garbary 9, kierowniczka Marja Swiercz- 
kowska. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 3, ul. Ha- 
żyńskich 3, kierowa. Maria Rekowska. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 4, ul. 
Sienkiewicza 4/6, kierownik Władysław 
Leśniewski. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 5, ul. Łą ­ 
kowa 11. tel. 25-72, kierownik Tadeusz 
Szlęzak. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 6, ul. Łą ­ 
kowa 11, kierownik Kazimierz Pituła. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 7, ul. Lu- 
bicka 34/36, kierownik Rolesław Sobacki. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 8, Plac 
św. Katarzyny 4, kierowniczka Marja 
Oziatlikówna. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr 9, ul. 
Sienkiewicza 34, kierownik Mieczysław 
Frąckowski. 
Publiczna Szkoła Powszechna "Nr. 10, ul. Łą­ 
kowa 9, kierownik Ludwik Widomski. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 11, ul. Ko­ 
ściuszki 24, kierownik Jozef Lubiński. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 12, ul. W. 
Garhary 9, tel. 24 -84, kierownik 
Józef 
Syrek. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 13. ul. 
Sienkiewicza 4/6, kierów. Antoni Walter. 
Publiczna Szkoła Powszechna Nr. 14, ul. 
Prosta 4, kierownik Józef Ciuryś. 
Publiczna Szkoła Powszechna Specjalna, ul. 
Prosta 4, kierownik Michał Wrzesiński. 
Szkoła Wydziałowa, ul. W . Garbary 9, kie­ 
rownik Stanisław Bucholz. 
Szkoły Powszechne Prywatne. 
Prywatna Szkoła Powszechna im. św. Te­ 
resy, ul. Kościuszki 5, kierowniczka Dr. 
Zofja Szczepkowska. 
Prywatna Szkoła Powszechna im. Marji 
Konopnickiej, 
ul. Warszawska 12, tel. 
22-66 . kierowniczka Mgr. phil. Marja 
Cyrklerowna. 
Prywatna Szkoła Powszechna Pom. Tow. 
Szkół Powsz., 
ul. Mostowa 9, kierown. 
Kckmaimówna. 
Pr> watna Szkoła Powszechna z niemieck. 
jęz. nauczania, ul, 
. Mickiewicza 87. kie­ 
rownik Szwalbc.
		

/Pomorze_005_09_030.djvu

			28 
Urzędy państwowe i samorządowe 
Przedszkola Miejskie. 
Przedszkole Miejskie Nr. 1, ul. .Mostowa 1, 
kierowniczka Siostra Wanda. 
Przedszkole Miejskie Nr. 2, Sz. Bydgoska 1, 
kierowniczka Bronisława Macierzyńska. 
Przedszkole Miejskie Nr. 3, ul. Winnica 23, 
kierowniczka Stefanja Majewska. 
Przedszkole Miejskie Nr. 4, Sz. Chełmińska 
42, kierowniczka Kunegunda Jackowska. 
Przedszkola Prywatne. 
Przedszkole SS. Elżbietanek, ul. Żeglarska 
9, teł. 12 -24, kierowniczka Siostra Łucja. 
Przedszkole im. Dzieciątka Jezus, ul. Bro­ 
warna 8, kierowniczka Siostra Irena. 
Przedszkole Rodziny Kolejowej, Toruń- 
Przedmieście, kierowniczka Felicja Dżo- 
ba szewska. 
Przedszkolo Rodziny Kolejowej, ul. Krasiń­ 
skiego 44, kierown. Marta Domachowska. 
Przedszkole Rodziny Wojskowej, ul. Sien­ 
kiewicza 39, kierowniczka Janina Tom- 
czyńska. 
Przedszkole Niemieckie, ul. Krasińskiego 70, 
kierowniczka Łucja Gehrkc. 
Szkoły Dokształcające. 
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodo­ 
wa Nr. 1, ul. Wały, kierownik Zygmunt 
Pawłowski. 
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodo­ 
wa Nr. 2, ul. Strumykowa 4, kierown. 
Irena Gutwińska. 
Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodo­ 
wa Nr. 3, ul. Szpitalna 0, kierownik Ro­ 
man Kocii^ki. 
c) WYZNANIA. 
Władza diecezjalna: Biskup diecezji cheł­ 
mińskiej, Ks. Dr. Stanisław Okoniewski 
w Pelplinie. 
Dziekan dekanatu toruńskiego 
Ks. kanonik Leon Kozłowski, Rynek Nowo- 
miejski 6, teł. 17-01. 
Paraf je Rzymsko-Katolickie. 
Parafja Św. Jana, Proboszcz Ks. Prałat Jó­ 
zef Wysiński. 
Biuro Parafjalne, ul. Żeglarska 16, tel. 18-85, 
godz. urzęd. od 9—12, dusz 9350. Bazylika 
św. Jana, Plac św. Jana 1. 
Parafja Najśw. Marji Panny, Proboszcz Ks. 
Dr. Franciszek Jank. 
Biuro Parafjalne ul. Panny Marji 2, tel. 
18-27, godz. urzęd. od 9—12, dusz 13350. 
Kościół przy ul. Panny Marji. 
Parafja św. Jakóba, Proboszcz Ks. Kano­ 
nik Leon Kozłowski. 
Biuro Parafjalne Rynek Nowomiejski 6, tel. 
17-01, godz. urzęd. od 9—12, dusz 12473. 
Kościół przy ul. św. Jakóba. 
Parafja Chrystusa 
Króla, Proboszcz Ks. 
Aleksander Ziemski. 
Riuro Parafjalne 
ul. Czarneckiego 4, teł. 
17-20, godz. urzęd. od 9—12, dusz 18000. 
Kościół przy ul. Kościuszki i Bażyńskich. 
Parafja Wojskowa, 
Proboszcz Ks. Prałat 
Jan Kroczek. 
Biuro Parafjalne przy ul. Warszawskiej 18, 
tel. 19-04, godz. urzęd. od 9—12, dusz 11420 
(obejmuje cały garnizon). Kościół pod 
wezwaniem św. Katarzyny, Plac św. Ka­ 
tarzyny. 
Parafja Prawosławna. 
Cerkiew Prawosławna — Zbór Ewangelicki. 
Duszpasterz 
Ks. Wiaczesław 
Rafalski. 
Szefostwo Duszpasterstwa przy ul. św. 
Jakóba, tel. 11-51, dusz 200. Zbór na Ryn­ 
ku Nowomiejskim. 
Gminy Ewangelickie. 
Gmina Ewangelicko - Unijna, Pastor Dr. 
Reinhold Heuer. 
Biuro gminy przy ul. Piekary 23. teł.. 20-95, 
godz. urzęd. od 9—14, dusz 1006. Zbór 
przy Rynku Staromiejskim. 
Gmina Ewangelicko - Unijna — Filja, Pas­ 
tor Dey, ul. Podgórna, dusz 700. Zbór przy 
ul. Podgórnej 
Gmina 
Kwangelicko - Luterska, Pastor T. 
Brauner. 
Biuro gminy przy ul. Strumykowej, dusz 
211. Zbór przy ul. Strumykowej. 
Gmina Ewangelicko - Reform., 
Przewodni­ 
czący Dr. Raapke, ul. Grudziądzka 79, tel. 
20-22, dusz 31. Zbór przy ul. Wały. 
Gmina Raptystów, Przewodniczący Adam 
Syll, Chełmża, ul. Kolejowa 10, dusz 150. 
Kaplica przy ul. Matejki. 
Społeczność Chrześcijańska w Polsce. 
Społeczność Chrześcijańska w Polsce, sie­ 
dziba gminy w Więcborku, dusz 15. Ka­ 
plica przy ul. Bawarczyków. 
Wyznanie Mojżeszowe. 
Gmina Żydowska, Rabin Dr. Glizcnstajn. 
Biuro gminy, ul. Szczytna 10, tel. 17 -82, 
dusz 800. Bożnica, ul. Szczytna 10. 
Cmentarze katolickie. 
Parafja św. Jana, ul. św. Jerzego. 
Parafja Najśw. Marji Panny, ul. św. Je­ 
rzego i Wybickiego. 
Parafja św. Jakóba, ul. Przy Bzeźni. 
Parafja Chrystusa Króla, ul. Wybickiego. 
Cmentarz Garnizonowy, ul. Grudziądzka (dla 
wojskowych wszystkich wyznań). 
Cmentarz ewangelicki dla wszystkich gmin, 
ul. św. Jerzego. 
Cmentarz Gminy Prawosławnej, ul. Gru­ 
dziądzka. 
Cmentarz Gminy Żydowskiej, ul. Lubicka 
róg Pułaskiego. 
Cmentarz Gminny, ul. Grudziądzka (dla 
wszystkich wyznań). 
IX. MINISTERSTWO OPIEKI 
SPOŁECZNEJ, 
a) WYDZIAŁ PRACY, OPIEKI I ZDRO­ 
WIA, URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO 
POMORSKIEGO 
(patrz pod Ula) Urząd Wojewódzki Poru.) .
		

/Pomorze_005_09_031.djvu

			Urzędy państwowe i samorządowe 
29 
b) WYŻSZY URZĄD UBEZPIECZEŃ 
W TORUNIU 
ul. Warszawska 12, III. ptr. 
Przewodniczący Wyższego Urzędu Ubezpie­ 
czeń: Wojewoda Pomorski. 
Zastępca przewodniczącego: Dr. Dominik 
Rogocz, p. o . dyrektora, tel. 17 -70. 
Zastępca dyrektora: Robert Rarra, tel. 17 -70. 
W Wyższym Urzędzie Ubezpieczeń jako 
organie sądowym dla spraw 
ubezpieczeń 
społecznych istnieje I. i II. Izba Orzekająca 
Wyrokiem oraz Izba Orzekająca Uchwalą. 
Wyrokiem orzeka w sprawach spornych o 
świadczenia, za wyjątkiem świadczeń z u- 
bczpieczenia na wypadek choroby. Wszelkie 
'nne sprawy, jak spory w sprawie obowią­ 
zku ubezpieczenia, opłaty składek ubezpie­ 
czeniowych itp. rozstrzyga Izba Orzekająca 
Uchwałą. 
Przewodniczącym I. Izby Orzekającej Wy­ 
rokiem oraz Izby Orzekającej Uchwałą 
jest Dr. Dominik Rogocz. 
Przewodniczącym II. Izby Orzekającej Wy­ 
rokiem jest Robert Rarra. 
Dyrektor przyjmuje interesentów od godz. 
10—13, zastępca dyrektora w godzinach 
urzędowych (8—15). 
c) INSPEKTOR PRACY XI OKRĘGU 
W TORUNIU 
ul- Kocłianowskiego 1, tel. 12 -57. 
Kierownik p. o.: Inż. Zygmunt Humięcki. 
Podinspektorka do spraw kobiet i młodo­ 
cianych: Adela Rusinowa, 
sekretarz: Wacław Walewski. 
UoUziny przyjęć interesentów: od 10—13. 
d) INSPEKTOR PRACY 58 OBWODU 
W TORUNIU 
ul- Kocłianowskiego 1, tel. 17-00 . 
Kierownik: Inż. Zygmunt Humięcki. 
Sekretarz: Leonard Jagodziński. 
Godziny przyjęć: Obwodowy Inspektor Pra­ 
cy we wtorki i piątki od 10—14 . Sekre­ 
tarz codziennie od 9—14 . 
e 
) KOMISJA POJEDNAWCZO-ROZJEMCZA 
W TORUNIU 
ul. Kocłianowskiego 1, teł. 12-57. 
Przewodniczący: Inż. Zygmunt Humięcki, 
okręgowy inspektor pracy. 
Zastępca przewodniczącego: Mgr. Wiktor 
Jagalski, radca krajowy. 
Sekretarz: Walewski. 
Zadania: wydawanie orzeczeń w sprawach 
zatargów, wynikłych między pracowni­ 
kami i pracodawcami w przemyśle. 
działalność Komisji obejmuje: miasto To­ 
ruń, miasto Grudziądz, powiat toruński, 
działdowski, brodnicki, 
wąbrzeski, lu­ 
bawski, grudziądzki, chełmiński, świecki 
i tucholski. 
f) WOJEWÓDZKIE BIURO FUNDUSZU 
PRACY 
Ul. Jagiellońska 27, tel. 11 -05 . 
c 
i 
t 
Dyrektor: Marjan Madevski, tel. 10-54, pryw. 
22-77 . 
g) PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGJENY 
Fil ja w Toruniu 
ul. Wały 15, tel. 13-58 . 
Kierownik Zakładu: Dr. med. Marja Waw­ 
rzyńska. 
Sekretarz: Marja Wolińska. 
Godziny przyjęć dla stron od 8—15, w sobo­ 
ty do 13-ej. 
Głownem zadaniem Zakładu jest współ­ 
praca z władzami sanitarnemi, tak państwo- 
wenii jak i samorządowemi w zwalczaniu 
chorób zakaźnych na terenie województwa 
pomorskiego przez wykonywanie badań se­ 
rologicznych i bakteriologicznych oraz prze­ 
prowadzanie dochodzeń epidemiologicznych. 
Zakład wykonuje również badania wcho­ 
dzące w zakres djagnostyki lekarskiej dla 
ubezpieczalni społecznych województwa po­ 
morskiego. 
h) UBEZPIECZALNIA SPOŁECZNA 
W TORUNIU 
ul. 3 . Maja 17, tel. 11-01 i 11-62. 
Dyrektor: Apolinary Zdanowicz, przyjmuje 
od g. 11—12 z wyjątkiem środy i piątku. 
Wicedyrektor: Kazimierz Czachowski, przyj­ 
muje codzienie od godz. 10—13. 
Na czele Działu Lecznictwa stoi Naczelny 
Lekarz Dr. Lucjan Dasiewicz, przyjmuje 
od 10,15—12 z wyjątkiem wtorków i piąt­ 
ków. 
Zakładem 
Przyrodoleczniczym 
zawiaduje 
Dr. Jan Raszke, przyjmuje codziennie od 
12—14-ej. 
Dział Administracyjny dzieli się na nastę­ 
pujące sekcje: 
Ewidencji i Wymiaru Składek — kierownik 
Czesław Rarczyński. 
Świadczeń — kierownik Ignacy Rozmary- 
nowicz. 
Poboru składek i rachunkowości — kierow­ 
nik Zygmunt Majewski. 
Administracyjno - Gospodarczą — kierow­ 
nik Jan Krupka. 
Kierownicy sekcyj i referenci przyjmują co­ 
dziennie w godzinach urzędowych (8—15). 
i) ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ WZAJEM­ 
NYCH W POZNANIU, ODDZIAŁ W TORU­ 
NIU i ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE 
W POZNANIU, ODDZIAŁ W TORUNIU 
ul. Żeglarska 22, teł. 11-64. 
Dyrektor Oddziału: Mgr. Leon Kołodziej­ 
czak. 
Zastępca dyrektora: Mgr. Wacław 
Jawo­ 
rowski. 
Zakład zawiera ubezpieczenia: od ognia, od 
gradobicia, od kradzieży, od odpowiedzial­ 
ności prawnej, na życie. 
Zakłady są instytucją publiczno - prawną, 
mającą na celu dobro publiczne, a nie 
osiąganie zysków.
		

/Pomorze_005_09_032.djvu

			•>() 
Urzędy państwowe i samorządowe 
Godziny przyjęć interesentów: od godz. 8 —15, 
w soboty: od godz. 8—13.30 . 
X. MINISTERSTWO 
POCZT I TELEGRAFÓW. 
a) URZĄD POCZTOWY TORUŃ I. 
Rynek Staromiejski 15. 
Naczelnik Urzędu I. kl .: Mgr. Karol Philipp. 
godziny przyjęć: od 10—12 i od 17—18. 
Zastępca Naczelnika Urzędu I. kl .: brulion 
Kruszewski, godziny przyjęć: od 10—12 
i od 17—18. 
Telefony: 
21-83 Naczelnik Urzędu I. kl. gab. 
21-32 Naczelnik Urzędu m. pryw. Starom. 
Rynek 15. 
21-8(5 Zastępca Naczelnika Urzędu I. kl . gab. 
11-45 Zastępca Naczelnika Urzędu m. pryw., 
Szeroka 37 ni. 13. 
21-85 Sekretarjat: referat personalny i gos­ 
podarczy. 
21-53 Sekretarjat: kontrola agencji, akwi­ 
zycja, pojazdy mechaniczne i wozy pocz­ 
towe. 
21-84 Kasa główna (kierownik oddziału pie- 
niężno-kasowego Emil Gerhardt). 
11-50 Kierownik Oddziału nadawczego: Jó­ 
zef Bielecki. 
21-75 Okienka nadawcze. 
10-39 Okienko informacyjne. 
21-54 Gazety, zlecenia pocztowe (wekslo), zle­ 
cenia inkasowe i wydawnictwo cywilne. 
21-87 Bekartacja. 
21-43 Doręczalnia: Kierownik Oddziału od­ 
dawczego Władysław Fleszar. 
21-93 Paczkarnia i wydawnictwo wojskowe. 
23-10 Filja U. P . Nr." 1 Bydgoskie Przedm. 
23-20 Filja U. P. Nr. 2 Jakobskie Przedm. 
11 14 Sekretariat P. P. W . 
b) URZĄD POCZTOWO • TELEKOMUNI­ 
KACYJNY TORUŃ 2 
Dworzec Toruń - Przedmieście, tel. 21-78. 
Naczelnik Urzędu: Stanisław Błażejewski, 
tel. 21-88 . 
Zastępca Naczelnika: Mieczysław Witkowski, 
tel. pryw. 26-01. 
Dział gazet, tel. 26-00 
Dział nadawczo - oddawczy, tel. 21 -78. 
Godziny przyjęć interesentów u Naczelnika 
Urzędu od 9—12. 
c) URZĄD POCZTOWO - TELEKOMUNI­ 
KACYJNY TORUŃ 3 
ul. Kościuszki 23, tel. 21-77. 
Naczelnik Urzędu: Aleksander C.cllnicr. 
Godziny przyjęć dla interesentów od 8—12 
i od' 15—18. 
d) REJONOWY URZĄD TELEFONICZNO- 
TELEGRAFICZNY TORUŃ 
lłynek Staromiejski 13/15. 
Pod względem budowy, konserwacji i 
eksploatacji telegrafów i telefonów podle­ 
gają mu wszystkie urzędy, agencje i pośred­ 
nictwa pocztowo - telekomunikacyjne na te­ 
renie rejonu, obejmującego (i powiatów Wo­ 
jewództwa Pomorskiego za pośrednictwem 
Nadzorów Teletechnicznych 
w 
Chełmnie, 
Brodnicy, Działdowie i Wąbrzeźnie. 
Rejestracja i ewidencja radjoabonentów 
obejmuje teren ni. Torunia i Podgórza z 
miejscowościami należąceini do okręgu do­ 
ręczeń miejscoyyych urzędów p. -t . 
Naczelnik Urzędu: Inż. Józef Korzeniowski, 
godziny 
urzęd. od 8—15, tel. 21-21, ni. 
pryw. w gmachu II. p., tel. 21 -21 . 
Zastępca Naczelnika: Henryk Petriczek, kon­ 
troler, godziny urzęd. 8 —15, tel. 21-13, m. 
pryw. Bydgoska 82, tel. 11 -87. 
Oddział Sieci Rejonowej, godz. urz. 8 —15, 
tel. 21-72, ni. prvw. Kierownika, Sobies­ 
kiego 35, tel. 11 -10. 
Oddział Sieci Miejskiej, godz. urz. 8—15, tel. 
21-13, ni. prvw. Kierownika, Rydgoska 
82, tel. 11-87. 
Urzędnicy: tel. 21-97. 
Centrala Automatyczna: tel. 21-99. 
Warsztat Techniczny: tel. 21-68 . 
Poczekalnia Monterów: tel. 11 -93 . 
Oddział Ruchu: teł. 11-46. m. pryw. Kierow­ 
nika, Rydgoska 82, teł. 16-99! 
Centrala Między miast owa (zamawianie roz­ 
mów telefonicznych) tel. 0 . 
Przyjęcie telegramów telefonem, tel. 7 . 
Riuro napraw aparatów telefoniczn., 
tel. 8. 
Riuro numerów (informacja), tel. 9 . 
Okienko nadawcze (hall), tel. 11 -42, czynne 
bez przerwy dzień i noc. 
Kontrola centrali telegraficznej, tel. 11-66 . 
Ekspedycja depesz, tel. 11-65 . 
Sala aparatowa telegrafu, tel. 11 -47 . 21-69. 
Kontrola centrali międzymiastowej, tel. 11 -95 . 
Taryfikacja rozmów międzymiast., tel. 21-25. 
Oddział Ogólny, godz. urz. od 8—15. tel. 21 -29. 
Kierownik i Kancelarja, tel. 21 -29. 
Kasa Główna, tel. 21-41 . 
Referat Telefoniczny, tel. 14 -99 . 
Rad jo, tel. 20-99 . 
Rachuba, tel. 21 -69 . 
Referat Gospodarczy, tel. 15-99 . 
W niedziele i święta biura Oddziału Ogól­ 
nego nieczynne. 
W soboty służba ograniczona do godz. 13,30. 
Automaty 
Telefoniczne: 
Dworzec kolejowy, Toruń - Miasto. 
Dworzec kolejowy', Toruń - Mokre. 
Urząd Wojewódzki Pomorski, Wały 2. 
Sąd Okręg., Piekary 51 (Riuro adwokatów)- 
Urząd Teiefoniczno - Telegraficzny (hall). 
Rozmównice 
publiczne: 
Urzędy Pocztowo - Telegraficzne. 
Toruń 2 dworzec kolejowy. Przedmieście. 
Toruń 2 filja, ul. Dybowska. 
Toruń 3, Kościuszki 23. 
Podgórz k/Torunia, Pułaskiego 1. 
Urząd Teiefoniczno - Telegraficzny, Rynek 
Staromiejski 13/15.
		

/Pomorze_005_09_033.djvu

			Dział Medyczny 
31 
e) POLSKIE RADJO S. A. ROZGŁOŚNIA 
POMORSKA W TORUNIU 
u 
'- 
Podgórska. 
Rozgłośnia Pomorska jest oddziałem Pol­ 
skiego Kadja w Warszawie. 
dyrektor Rozgłośni czuwa nad całokształ­ 
tem działalności radjostacji. Podlegają 
mu wydziały: Programowy, Techniczny 
i Administracyjny. Dyrektor: Stanisław 
Nowakowski, teł. urzęd. 19-73, adres pryw. 
Mickiewicza 34, teł. 10-59 . 
Sekretarz Dyrekcji: Józef Wysocki, tel. urz. 
11-43, adres pryw. Mickiewicza 48. 
Wydział Programowy. 
Kierownik: Antoni 
Makarski, tel urz. 27 -00, adres pryw. Ry- 
baki 47 m. 3, tel. 17 -70. 
Sekretarz wydziału: Zbign. Gordon, tel urz. 
27-00, adres pryw. Łazienna 24 m. 4 . 
Jłeferat muzyczny: 
Jerzy Stefan, tel. urzęd. 
14-43, adres pr. Słowackiego 70, tel. 25-79. 
Jtcfcrat sportowy: Leon Tetzlaff, tel. urzęd. 
14-43, adres pryw. Bydgoska 14. 
Wydział Techniczny. 
Kierownik: Anatol Le­ 
wicki, tel. urz. 21-17, adres pryw. Słowac­ 
kiego 38 m. 5, tel. 24-12. 
Referat zakłóceń, tel. 21-17 . 
B) Dział MeJyczny. 
1. SZPITALE I LECZNICE, 
a) PUBLICZNY SZPITAL MIEJSKI 
"1- Przedzamcze 5/10, tel. 19-91. 
dyrektor: Dr. Dandelski Zdzisław. 
Szpital prowadzi Oddziały: 
a) chirurgiczny: Dr. Dandelski Zdzisław. 
0) wewnętrzny: Dr Konkolewski Leon 
c 
) zakaźny: Dr. Konkolewski Leon. 
d) weneryczny: Dr. Konkolewski Leon. 
e 
) położniczy: Dr. Turyna Kugenjusz. 
ginekologiczny: Dr. Turyna Kugenjusz. 
8) dziecięcy: dr. Skowroński Marjan. 
••) oczny: Dr. Szaad Albert. 
{) laryngologiczny: Dr. Wrembel Wacław. 
1) roentgenologiczny: Dr. Smoleński. 
*0 laboratorjum: Dr. Konkolewski: 
1) przychodnia ogólna: Dr. Swiuarski 
'o) przychodnia przeciwweneryczn.: Dr. Dan­ 
delski Zdzisław. 
n 
) poradnia dla ciężarnych: Dr. Turyna E. 
stacja dawców krwi: Dr Turyna Eugen. 
szpital posiada udoskonalony zakład roent- 
genowski, laboratorjum, wyposażone w 
najnowsze aparaty, wykonuje badania: 
hakterjologiczne, • chemiczne, mikrobiolo- 
. 
gicznei i serologiczne. 
'dnieje oddział elektrokardiograficzny — 
aparat rejestruje na taśmie 
czynności 
M Sei 
* 
ca 
- 
va 
uwagę zasługuje aparat do leczenia 
krótkofalową djatermą, leczy zapalenia, 
entcrocleaner, tj. aparat do przepluki- 
r 
Wania i leczenia zachorzeń jelitoyyych. 
^ 
ft 
ły Szpital jest podzielony 
na 3 klasy 
<, z ogólną liczbą łóżek 212. 
^-Pital dysponuje nowoczesną karetką po- 
„ 
Rotowia. 
zwiedzanie chorych w Szpitalu we wtorki, 
Piątki i niedziele od 14—16. 
b) LECZNICA NA MOKREM 
(Szpital powiatowy) 
l>] 
- 
Ratorogo 17/25, tel. 16-80. 
ł 
Dyrektor: Dr. Wagner Tad., tel. pryw. 14-01. 
Lecznica posiada 
oddziały: 
chirurgiczny, 
ginekolofdczno - położniczy, wewnętrzny, 
oczny i zakaźny oraz pracownię roentge­ 
nów ską. 
Pozatem Lecznica posiada, umówionych le­ 
karzy - specjalistów: chorób nosa, uszu, 
gardła oraz specjalistę chorób nerwo­ 
wych. 
Lecznica dysponuje karetką pogotowia. 
c) LECZNICA DOBREGO PASTERZA 
(Zakład dla wenerycznie chorych) 
ul. Wałdowska 27/29, tel. 14-60 . 
Dyrektor: Dr. Żabicki Zenon, (lekarz poli­ 
cyjny). 
Kierowniczka Zakładu: Siostra Przełożona 
Małecka. 
Administrator: Dobrzyński Walenty. 
Chorych przyjmuje się z terenu całego Po­ 
morza. 
d) LECZNICA CHIRURGICZNA 
D-ra Zdzisława Dandelskiego, ul. Szumami 2, 
tel. 14 -89, 
leczy w chirurgji i ortopedji. 
e) SZPITALE 
pozostające w administracji i pod dyrekcją 
władz wojskowych. 
a) Szpital Okręgowy ul. Jęczmienna, telefon 
(przez D. O . K .) 11-51, leczy -wojskowych 
i ich rodziny z terenu I). O .K. VIII. 
b) Lecznica dla chorób zakaźnych, ul. Kosza­ 
rowa, tel. wewnętrzny przez D.O.K. cen­ 
tralę 11-51. 
2. ZAKŁADY LECZNICZE 
UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ. 
ul. 3. Maju 17, tel. 11 -61. 11 -62. 
Dyrektor: Zdanowicz Apolinary. Godziny dla 
stron od 8-15.
		

/Pomorze_005_09_034.djvu

			52 
Dział Medyczny 
Lekarz naczelny: Di'. Dasiewicz. 
Ambulatorium 
choro - płucne czynne dia 
stron od 14—lC-ej. 
Zakłady Przyrodolecznicze od 11—18-e.j 
Oddział wodoleczny dla mężczyzn: 
ponie­ 
działki, środy i piątki. 
Oddział wodoleczny dla kobiet: wtorki, 
czwartki i soboty. 
Oddział leczniczy Świetlny - Klektroterapji 
dla mężczyzn: wtorki, czwartki i soboty. 
Oddział leczniczy Świetlny - Klektroterapji 
dla kobiet: poniedziałki, środy i piątki. 
LEKARZE DOMOWI UBEZPIECZALNI 
SPOŁECZNEJ: 
a) Lekarze praktyczni. 
Dr. Betlejewski Jan, Kr. Jadwigi 20, tel. 20-20. 
Dr. Goławski Władysław, Kroi. Jadwigi 1, 
tel. 16-92. 
Dr. Jaworowicz Antoni, Grudziądzka 53, 
tel. 16-45. 
Dr. Manowski Zdzisław, Łazienna 32,1.16-30. 
Dr. Swinarski Emil. Szeroka 37, tel. 14-61. 
Dr. Wyrzykowski Władysław, Bydgoska 14, 
tel. 18-87. 
Dr. Zapaiowski Bernard, Szeroka 21, t. 14-17 . 
Dr. Zmvslony Stanisław, 
Kościuszki 17, 
tel. 12 -52. 
Dr. Żurawski Marjan, Mickiewicza 63, tele­ 
fon 13-51. 
b) Lekarze specjaliści 
Dr. Beeli Zygmunt, Poniatowskiego 3. 
Dr. Berdziajew 
Tamara, Bydgoska 44/46, 
tel. 21-52. 
Dr. Dandelski Zdzisi., Szumana 1, tel. 14 -89 . 
Dr. Dąbrowski Tadeusz, 
Sukiennicza 
8, 
teł. 24 -30 . 
Dr. Jachimowska Marja, Król. Jadwigi 4, 
teł. 21-42. 
Dr. Kowalski Jan. Szeroka 22, tel. 21-02. 
Dr. Łukowicz Marceli, św. Katarzyny 10, 
tel. 17-41. 
Dr. Skowrońska - Jaranowska Irena, Jagiel­ 
lończyka 4. 
Dr. Steinborn Otton, Łazienna 13, teł. 13-57. 
Dr. Szaad Albert, Bydgoska 10, tel. 16-91. 
Dr. Turyna Eugenjusz, Szumana 2, tel. 22 -20. 
c) Lekarze dentyści. 
Czyszkowska Barbara, Szeroka 21. 
Masłowska Barbara, Szeroka 21. 
Leśniewska Marta, Mickiewicza 132. 
Życzkowski Stefan, Szeroka 37, tel. 15-85 . 
Żukowa Zofja, św. Katarzyny 3. 
d) CENNIK ZA ZABIEGI W ZAKŁADZIE 
PRZYRODO - LECZNICZYM UBEZPIE­ 
CZALNI SPOŁECZNEJ. 
Naświetlenia lampą kwarcową . . zl. 1,80 
Naświetlenia lampą Landeckera 
. zl. 1,80 
Naświetlenia lampą Sollux . . . .zł. 1,80 
Naświetlenia lampą Minima 
. 
. 
. zł. 1,50 
Naświetlenia lampą Infrarouge . . zł. 1,80 
Kąpiel świetlna elektr. całkowita 
. 
zł. 3,00 
Kąpiel świetlna elektr. częściowa 
Diatermia 
Elektryzacja 
zl. 1,80 
zl. 2,50 
zł. 2,50 
Arsonwalizacja 
zl. 2,50 
Aparatem Eona ogrzewanie 
. 
. 
. 
zl. 1,50 
Aparatem Tyrnauera ogrzewanie 
. 
zł. 6,00 
Pelwiotermem 
zł. 1,80 
Wziewanie wodne i aromatyczne 
. 
zł. 1,00 
Oddychanie rozrzedzon. powietrzem zł. 2,50 
Kąpiel wodno-elektryczna całkowita zł. 3,50 
Kąpiel wodno-elektryez. 4 -komorowa zl. 2.50 
Kąpiel oczyszczająca 
zł. 1.50 
Kąpiel solankowa 
... 
. 
. zł. 2,50 
Kąpiel solankowo - siarkowa 
. 
. 
. 
zł. 3,50 
Kąpiel siarkowa 
zl. 2,50 
Kąpiel igliwiowa 
. 
. 
. 
. 
zł. 2,00 
Kąpiel kwasowęglowa 
. 
... 
zł. 3,50 
Kąpiel tlenowa 
zl. 3,50 
Kąpiel perełkowa 
. 
. 
. zł. 2,50 
Kąpiel piankowa 
zł. 4,00 
Kąpiel borowinowo - częściowa 
. 
. 
zł. 2,50 
Okład radowy 
zl. 1,80 
Okład borowinowy 
'.zł. 2,50 
Krótkie zabiegi wodolccznicze 
. 
zl. 1,50 
Dłuższe zabiegi wodolccznicze 
. 
. 
zł. 2.50 
Łaźnia parowa 
zł. 1,50 
Łaźnia rzymska 
. 
. zł. 1.50 
Masaż wibracyjny 
. 
. 
zł. 1,50 
Irygacje 
.. 
zł. 1,50 
Gimnastyka Zanderowska 
. 
. 
. 
.zł. 1,50 
3. ZAKŁADY DOBROCZYNNE. 
Schronisko Miejskie (Sierociniec) dla dzieci 
od 5—15 lat tj. dla sierot, pólsierot i dzieci 
opuszczonych, Szosa Bydgoska 1. Kierow­ 
nik Edmund Mroziński. 
Dom św. Jozefa (przytułek) dla starców 
i kalek zupełnie wzgl. częściowo do pracy 
niezdolnych, ul. Sienkiewicza 36. Kierow­ 
niczka Siostra Ausgarja Hekowska. 
Dom Starców (przytułek) dla starców i ka­ 
lek zupełnie wzgł. częściowo do pracy 
niezdolnych, ul. Grudziądzka 143/145. Kie­ 
rowniczka Marja Lukinowa. 
Schronisko Obywatelskie, ul. Słowackiego 47. 
Opiekun zakładu prof. Jan Witkowski, 
Mickiewicza 52. 
Schronisko pod wezw, św. Jakóha, ul. Szpi­ 
talna 4. Opiekun Stanisław Wyrwiński, 
Prosta 30. 
Schronisko pod wezw. św. Katarzyny, ul. św. 
Katarzyny 2. Opiekun zakładu Izydor 
Skok, Sukiennicza 16. 
Zakład Opieki Otwartej (Dom Noclegowy) 
dla bezdomnej młodzieży pod zarządem 
Sodal. Marjańskicj Pań, ul. Wały 18. Pre­ 
zydentka doktorowa Swinarska, ul. Sze­ 
roka 37. 
Pomorskie Tow«irzystwo Opieki nad Dziećmi, 
prowadzi 2 zakłady opieki 
zamkniętej 
i zakład opieki otwartej: 
a) Żłóbek Pomorski św. Antoniego (zakład 
opieki zamkniętej) dla dzieci do lat 5, 
ul. Przy Cegielni, teł. 19-56. Kierowniczka 
Wanda Bukiewicz. 
b) Internat dla dziewcząt kształcących się 
zawodowo w Toruniu (zakład opieki zam­ 
kniętej, dla dziewcząt, od lat 14—20), By-
		

/Pomorze_005_09_035.djvu

			Dział Medyczny 
33 
nek Staromiejski 18, III. p. Kierowniczka 
p. Marja Egertowa. 
c 
< Stacja Opieki nad Matką i Dzieckiem (za­ 
kład opieki otwartej), ul. Wały 18. Kie­ 
rowniczka Dr. Berdziajew Tamara. 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet prowa­ 
dzi 1 żłobek dzienny dla dzieci od 1—4 lat, 
ul. Łazienna 24. Kierowniczka Walerja 
Głowacka. 
Stowarzyszenie „Matka i Dziecko" prowadzi 
opiekę otwartą, 
ul. Mickiewicza 24/26, 
tel. 16-08. Prezeska Irena Łącka. 
Hada Okręgowa Rodziny Rezerwistów O. K . 
VIII. prowadzi żłóbek dzienny dla dzieci 
od lat 3—6, ul. Wodna 31. 
4. LEKARZE PRAKTYCY. 
Dr. Antoniewicz Władysław, wszystkie spec­ 
jalności, Mickiewicza 50, tel. 20-98 . 
Dr. Reeli Zygmunt, choroby skórne i wener., 
Poniatowskiego 3. 
Dr. Betlejewski Jan, wszystkie specjalności, 
Król. Jadwigi 20, tel. 20-20. 
Dr. Berdziajew Tamara, choroby dziecięce 
i wewnętrzne, Bydgoska 44/46, tel. 21 -52. 
Dr. Bogusławski Stefan, choroby nerwowe, 
Mickiewicza 28, tel. 17 -46. 
Dr. Chyrczakowski Henryk, okulista, Sło­ 
wackiego 80, tel. 10-41. 
Czyżak Józef, ginckologja. 
Poniatow­ 
skiego 1, tel. 12 -06 . 
JJ 
r. Dandelski Zdzisław, chirurgja i ortope- 
. 
dja, Leona Szuinana 2, tel. 14-89. 
Dr. Dąbrowski Tadeusz, choroby skórne i 
weneryczne, Bydgoska 10, tel. 24 -30 . 
" 
r 
- 
Dębski Józef, chirurgja, Szeroka 24, 
. 
teł. 14-84. 
" 
r 
- 
Felicki Arnold, internista, Bydgoska 68, 
, 
tel. 16-17. 
I,r 
- 
Goławski Władysław, wszystkie specjal- 
. 
ności, Kroi. Jadwigi 1, teł. 16-92. 
1>r 
- 
\an Huellen Adolf, chirurgja, 
Rynek 
. 
Staromiejski 5. 
""• lachimowska Marja, 
choroby kobiece, 
, 
Kaz. Jagiellończyka 4, tel. 21-42. 
Ur 
- 
Jacobson Wojciech, ginckologja i clii- 
Hru 
rgja, Warszawska 20, tel. 12 62. 
'r. Jaworowicz Antoni, wszystkie specjal- 
ności. Grudziądzka 53, tel. 16-45. 
r 
- 
Konkolewski Leon, internista, Król. Ja- 
„ 
( 
lwigi 12/14, tel. 10-30. 
'• Kowalski Jan, choroby gardła, uszu i no- 
. 
sa. Szeroka 22, tel. 21 -02. 
r 
- 
Kunz Jan August, okulista, PI. ś\v. Ka­ 
ll W.yny 7, tel. 13-77 . 
r 
- 
Lewszecki Zygmunt, choroby \vewnętrz- 
• 
"e, Ryrtgnska 
82. 
r 
- 
Łukowicz Marceli, choroby skórne i we- 
r) 
neryczne, św. Katarzyny 10, tel. 17 -41 . 
r 
- 
Manowski Zdzisław, wszystkie specjal- 
jj, ności, Łazienna 32, tel. 16-30 . 
'\ Michejda Tadeusz, choroby wewnętrzne 
r, 
1 
fizjoterapia, Rydgoska 32, tel. 12 -29. 
r 
- 
Moszyński Andrzej, wszystkie spccjalno- 
f 
ś 
ci, Grudziądzka 9, tel. 12 -46. 
Dr. Olszewski Leon, wszystkie specjalności, 
Rejtana 9. 
Dr. Orzechowski Tcideusz, 
choroby wew­ 
nętrzne, Mickiewicza 30. 
Dr. Pęski Jan, wewnętrzne, Rynek Now. 18. 
Dr. Raszke Jan, przyrodolecznictwo, choro­ 
by wewn. i dziec, Klonowicza 19, tel. 22 81. 
Dr. Rogowski Kazimierz, 
choroby wewn. 
i dziecięce, Rybaki 57. 
Dr. Roman Stanisław, choroby wewn., 
Po­ 
niatowskiego 5, tel. 19-57. 
Dr. Rudkę Leopold, ginckologja i położnic­ 
two. Bydgoska 10, teł. 20-70. 
Dr. Jaranowska - Skowrońska Irena, choro­ 
by skór.- wen. i dziecięce, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 4. 
Dr. Skowroński Marjan, 
higjena doświad­ 
czalna i choroby dziecięce, Rynek Nowo- 
miejski 25, tel. 17-05. 
Dr. Smoleński Stefan, roentgenologja, Plac 
św Katarzyny 5, tel. 18-84. 
Dr. Steinborn Otton, choroby skórne i wen., 
Łazienna 13, teł. 13-57. 
Dr. Stricker Naftali, wszystkie specjalności, 
Kroi. Jadwigi 6. tel. 24-28. 
')r. Swinarski Emil, wszystkie specjalności, 
Szeroka 37. tel. 14-61. 
Dr Szaad Albert, okulista, Bydgoska 8, 
tel. 16-91. 
Dr Śliwińska Marja, 
choroby dziecięce, 
Sienkiewicza 40/42. 
Dr. Tarnowski Kazimierz, choroby kobiece 
i chirurgja, Mostoyva 9, tel. 14-67. 
Dr. Trzaska Władysław, wszystkie specjal­ 
ności. Bydgoska 24. 
Dr. Turyna Eugenjusz, 
ginckologja, 
Szu- 
mana 2, tel. 22 -20. 
Dr. Wagner Tadeusz, chirurgja, Bydgoska 
14, tel. 14-01. 
Dr. Wrembel Wacław, choroby uszu, nosa 
i gardła. Szeroka 26, tel. 17 -56 . 
Dr. Wyrzykowski Władysław, choroby wew­ 
nętrzne, Bydgoska 14, tel. 18-87. 
Dr. Zapałowski Bernard, wszystkie specjal­ 
ności. Szeroka 21, tel. 14-17 . 
Dr. Zmyślony Stanisław, wszystkie specjal­ 
ności, Kościuszki 17, tel. 12 -52. 
Dr. Żabicki Leon, choroby skórne i wener., 
Konopnickiej 11. 
Dr. Żelewski Stanisław, okulista, Bydgoska 
14. tel. 24 -69 . 
Dr. Żurawski Marjan, choroby wewnętrzne, 
Mickiewicza 03, tel. 13-51. 
5. LEKARZE DENTYŚCI. 
Czyszkowska - Masłowska Barbara, Szero­ 
ka 21. 
Dawitt Brunon, Strumykowa 2, tel. 15-39 . 
lllewicz Wanda, Warszawska 8. 
Iwicki Mieczysław, Żeglarska 31, teł. 13-21 . 
Kasprzykowski Mateusz, Żeglarska 17. 
Kubacz Wacław, Mickiewicza 58, tel. 24 -06 . 
Kubacz Wanda, Mickiewicza 58. 
Lendziński Leon, Mickiewicza 102. 
Samborska Janina, Mickiewicza 124. 
Taborska Irena, Mostowa 20.
		

/Pomorze_005_09_036.djvu

			34 
Stowarzyszenia .j Związki 
Zdrojewska Regina, Konopnickiej 13. 
Żuk Zofja, św. Katarzyny 3, tel. ¿4-74 . 
Życzkowski Stefan, Szeroka 37, tel. 15-85 . 
6. LEKARZE WETERYNARYJNI. 
Cymormann Stanisław, ppłk. Szef. Wet. 
1). O . K. VIII., Jagiellońska 3. 
Dr. Gąska Adolf, kpt. 31 p. a . 1 ., Słowac­ 
kiego 70. 
Dr. Grałtowiecki Mieczysław, pow. lek. wet. 
Mickiewicza 62, tel. 20-96 . 
Dr. Jakubowski Stefan, wojew. insp. wet., 
Kroi. Jadwigi 12/14, tel. 17-64. 
Kolbe Fryderyk, Kubicka 44, tel. 17-25. 
Kolbe Stanislaw, mjr. 8 p. a. c, Mickiewi­ 
cza 142. 
Dr. Ferenc Aleksander, mjr. Centr. Wyszk. 
Art, Krasińskiego 17. 
Dr. Schwartz Kugen., Bydgoska 10, tel. 19-71. 
Śmielewski Kazimierz, Słowackiego 63. 
Szukszta Jan, Mickiewicza 120. 
Wrzvszczviiski Bogdan, 
dyrektor Rzeźni 
Miejskiej, Targowa 2/4, tel. 16-32. 
7. TECHNICY DENTYSTYCZNI. 
Aleksandrzak Rronislaw, Słowackiego 55. 
Rergcrowa Karola, Rynek Staromiejski 5. 
tel. 18-97. 
Rylicki Paweł, Szeroka 26. 
llauptman Alfons, Żeglarska 31. 
Jagielski Leon, Przcdzamcze 20. 
Lewandowski Józef, Lcgjonów 17, tel. 21-48. 
MÜH jura Antoni, Prosta Ki, tel. 22 -32. 
Orcholski Kazimierz, Szeroka 36, teł. 15-20. 
Oszwałdowska Marja, Konopnickiej 25. 
Paulus Henryk, Chełmińska 22. 
Szapański Władysław, Rynek Nowom. 18, 
tel. 22-09. 
Wiśniewski Tadeusz, Szeroka 25. 
8. AKUSZERKI (Położne). 
Alguziewicz Gertruda, Pułaskiego 12. 
Bomberska Marta, Kubicka 49. 
Czarnecka Jadwiga, Kopernika 28. 
Depczyńska Klara, Reja 10. 
Friedrich Kmilja, św. Jakóba 15, teł. 22-01. 
Haładudzianka Cecylja, Szczytna 14. 
Jabłońska Kmilja, Kościuszki 42. 
Kasprov\icz Albina, Grudziądzka 70. 
Kempińska Stanisława, Podgórna 41 
Klimek Rronisława, Małe Garbary 8. 
Lendzion Anna, Rynek Nowoniiejski 1. 
Lewandowska Marta, Krzyżacka 1. 
Picrzchałowa Helena, Mickiewicza 50. 
Piotrowska Helena, Kościuszki 3. 
Wiśniewska Marja, Strumykowa 12. 
Wysocka Kleonora, Podgórna 14. 
Zielińska Zofja, Podgórna 50. 
9. DEZYNFEKTORZY PRYWATNI. 
Nienotowani. 
W Odziale Zdrowia Zarządu Miejskiego za­ 
trudnia się 3 dezynfektorów oraz 3 kon­ 
trolerów sanitarnych. 
10. APTEKI I DROGERJE. 
Patrz w Części U. Branże. 
'O Stowarzyszema 
i Związki. 
1. NAUKOWE. 
Towarzystwo Naukowe w Toruniu, prez. Ks. 
Prałat Mańkowski, Wysoka 16. 
Towarzystwo Bibljofilow im. Lelewela, prez. 
Zygmunt Mocarski, Wysoka 16. 
Instytut Bałtycki, dyr. J . Borowik, Że­ 
glarska 1. 
owarzystwo Lekarskie, prez. Pik. Dr. Dą­ 
browski, Mostowa 23. 
Towarzystwo Prawnicze, prez. R . Radłowski, 
Sąd Okręgowy. 
Kolo Towarzystwa Wiedzy Wojskowej, prez. 
Mjr. Schmidt, Dom Społeczny. 
2. KULTURALNO - SPOŁECZNE. 
Polski Związek Zachodni, prezes Prof. Ra- 
binicz, Dom Społeczny. 
Liga Obrony Powietrznej Państwa, Okręg 
Pomorski, prez. Gen. Wiktor 
Thoinee, 
Dom Społeczny. 
Liga Obrony Powietrznej Państwa, Koło To­ 
ruń, prez. Franciszek Bala, Dom Spol. 
Liga Morska i Kolonjalna, Okręg Pomorski, 
prez. R . Radłowski, Dom Społeczny. 
Liga Morska i Kolonjalna, Oddział Toruń, 
prez. adw. Zakrzewski, Grudziądzka 49/51. 
Związek Harcerstwa Polskiego, Zarząd Od­ 
działu Pomorskiego, prez. Płk. Klemcn- 
towski, Dom Społeczny. 
Komenda Chorągwi Harcerek, kdtka Jadwi­ 
ga Luśniakówna, Dom Społeczny. 
Komenda Chorągwi Harcerzy, kdt. Tadeusz 
Cieplik, Dom Społeczny. 
Komenda Hufca Harcerzy, kdt. Jarosław 
Kowalski, Dom Społeczny. 
Komenda Hufca Harcerek, kdtka Irena Ries- 
sowna, Dom Społeczny. 
Federacja Związków Obrońców Ojczyzny, 
prez. Star. Skórewicz, Wały 8. 
Związek Legjonistóyy Polskich. Oddz. Toruń, 
prez. Dr. Ranaś, Urząd Wojewódzki. 
Związek Oficerów Rezerwy, i\oło Toruń, 
prez. Tad. Pietrykowski, Bydgoska 80. 
Pomorski Okręgowy Związek Strzelecki, 
prez. Ppłk Socliocki, Dom Społeczny.
		

/Pomorze_005_09_037.djvu

			Stowarzyszenia i Związki 
55 
Związek Powstańców Wielkopolskich, prez. 
Dr. Jacobson, Warszawska 20. 
Lcgja Inwalidów Wojen. II. P., prez. Wa- 
rot, Franciszkańska 18. 
Związek Marynarzy Hez. Rzeczpl.. prez. Sza- 
rafiński, Łazienna 2. 
Podoficerowie w st. spoczynku, prez, ftwia- 
tlak. Piekary 37/39. 
Związek Podoficerów Rezerwy R. P ., 
Kolo 
Toruń, prez. Mogilicki, Konopnickiej 24. 
Pomorskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, 
prez. Dr. Schwartz, Dom Społeczny. 
Związek Pań Domu, przewód. Maria Tur- 
ska. Krzyżacka 5/7. 
Związek Ziemianek, przewód. Stan. Mysła- 
kowska. Żeglarska 20. 
Wojewódzki Związek Pracy Obywatelskiej 
Kobiet, przewód. Marja Kuliczkowska, 
Żeglarska 22. 
I-iga Obrony Przyrody w Polsce, Oddział 
Pomorski, prez. Antoni Rolf, Ratusz. 
Związek Mlodz. Pracującej „Jedność", Za­ 
rząd Główny, prez. Zygmunt Felczak, Le- 
gjonów 29; 
Związek Mlodz. Pracującej „Jedność", Koło 
Toruń, prez. Kdmund Mazurkiewicz, Le- 
r 
gjonów 29. 
Związek Rezerwistów, Zarząd Wojewódzki, 
prez. Wiktor Grzanka, Dom Społeczny. 
związek Rezerwistów, Zarząd Grodzki, prez. 
Mgr. Hussar, Podmurna 54. 
Związek Hallerczyków, prez. R . Garczyński, 
Panny Marji. 
Związek Weteranów Powstań Narodowych, 
prez. Przemysław Winiarski. Krzyżacka. 
Związek Inwalidów Wojennych, Koło Toruń, 
prez. Andrzej Drygalski, Kilińskiego 6/8. 
Kurkowe Rractwo Strzeleckie, prez. Franci­ 
szek Wiencek. Mostowa 38. 
'lada Grodzka Rodziny Rezerwistów, przew. 
I. Szadurska, Dom Społeczny. 
'lada Okręg. Rodziny Rezerwistów, przew. 
„, 
Marja Makowska, Dom Społeczny. 
1'owarzystwo Opieki nad Więźniami, prez. 
Ilozakowski D., 
Piekary. 
Wydział Cechów, prez. Pachul, Sukiennicza 
Gospoda. 
Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Akade­ 
mickiej, prez. Antoni Bolt, Ratusz. 
3. KULTURALNO - OŚWIATOWE. 
Konfraternia Artystów, majster Mjr. luz. 
Jarosławski, Ratusz. 
Pada Zrzeszeń Naukowych i Artystycznych 
Ziemi Pomorskiej, przewodu. Stefan Kir- 
tiklis, Wojewoda 1'om, Ratusz. 
Polskie Towarzystwo 
Krajoznawcze, prez. 
'., 
'"'• Rekosiewicz, Łegjonów. 
'"owarzystwo Czytelni Ludowych, przewód. 
D-rowa Steinbornowa, Wysoka 16. 
,,(, 
lski Czerwony Krzyż, Okręg Toruń, prez. 
Dr. Dziedzic, Dom Społeczny. 
* «>lski Czerwony Krzyż, Oddział Toruń. 
prez. Dr. Karakulski, Dom Społeczny, 
''niski Riały Krzyż. prez. R. Radlowski, Wola 
Zamkowa. 
Pomorski Związek Teatrów Ludowych, prez. 
Jozef Ratajski, Dom Społeczny. 
Pomorskie Towarzystwo 
Muzyczne, dyr. 
Perkowski, Dwór Artusa. 
Pomorski Związek Śpiewaczy, prez. .1 . Ra­ 
tajski, Dom Społeczny. 
Kolo Śpiewacze „Lutnia", prez. F. Rcszczyń- 
ski. PI . Rankowy 12. 
Kolo Śpiewacze „Dzwon", prez. J . Ratajski, 
.')om Społeczny. 
Związek Amatorsko - Dramatyczny, prez. J . 
' Donk, Małachowskiego 8 m. 2 . 
Stowarzyszenie Polsko-Francuskie, prez. T . 
Pietrykowski, Dydgoska 80. 
Towarzystwo Polsko - Angielskie, prez. Prof. 
.1. Szczepkowski, Szk. Podch. Maryn. 
Związek Polsko - Słowiański, prez. Dvr. K 
Pulwit, Itybaki 26. 
HUMANITARNE. 
Rada Centralna Stowarzyszenia Pań Miło­ 
sierdzia św. Wincentego k Paulo, radca 
Ks. Prob. Ziemski, Czarnieckiego 28. 
Towarzystwo św. Wincentego a Paulo przy 
parafji św. Jana, przewód. KurzęUcowska, 
PI. św. Jana 4. 
Towarzystwo św. Wincentego h Paulo przy 
parafji św. Jakóba, przew. Janikowska. 
Hrowaina 8. 
Towarzystwo św. Wincentego ¿1 Paulo przy 
parafji N. Marji Pann, przew. Drowa 
Trzaskowa. Panny Marji 2. 
Towarzystwo św. Wincentego a Paulo przy 
parafji Chrystusa Króla, przew. Sobiecka, 
Czarnieckiego 28. 
Towarzystwo „Caritas", kier. Ks. R. Cza­ 
pliński, Plac św. Jana 4. 
Towarzystwo „Humanitas", przew. Pastor 
Dr. Heiier, Piekary 24. 
Pomorskie Towarzystwo Walki z Gruźlicą, 
prez. Dr. Steinborn, Łazienna 13. 
Pomorskie Towarzystwo Opieki nad Dzieć­ 
mi, prez. Ks. Dr. Jank. Panny Marji 2. 
Stowarzyszenie Matka i Dziecko, prez. I . 
Łącka, Mickiewicza 24. 
Sodalicja Mariańska Pań — Towarzystwo 
Opieki nad bezdomną młodzieżą żeńską, 
przew. Dr. Swinarska, Wały 18 (dom noc­ 
legowy). 
Towarzystwo Opieki nad małemi dziećmi 
(niemieckie), prez. Gustaw Wccse, Danie­ 
lewskiego 6. 
Stowarzyszenie dla Opieki nad Młodzieżą 
w Toruniu, prez. II. Jentkiewicz, Kroi. 
Jadwigi 20. 
5. KOŚCIELNE I RELIGIJNE. 
Akcja Katolicka przy par. św. Jana, prezes 
Wacław Meyza, PI. św Jana 4. 
Akcja Katolicka przy par. św Jakóba, prez. 
Dr. Retlejewski, Rrowarna 8. 
Akcja Katolicka przy par. Chrystusa Króla, 
prez. Dyr. Antczak, Czarnieckiego 28. 
Akcja Katolicka przy par. N . P . M ., 
prez. 
Radca Kirstein, Panny Marji 2.
		

/Pomorze_005_09_038.djvu

			S towarzyszem a j 2\viązki 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet przy par. 
św. Jakóba, prez. Zofja Piskorska, Bro- 
warna 8. 
Katolickie Stowarzyszenie Mężów przy par. 
św. Jana, prez. Fr. Klemp, PI. św. Jana i. 
Katolickie Stowarzyszenie Mężów przy par. 
św. Jakóba, prez. I. Wojciechowski, Bro­ 
warna 8. 
Katolickie Stowarzyszenie Robotników przy 
par. Chryst. Króla, asystent Ks. W. Kie- 
clrowski, Czarnieckiego 28. 
Międzyparafjalna Akcja Katolicka, prezes 
sędzia Chmurzyński. Sąd Okręgowy. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńsk., 
Rada Okręgowa, prez. H. Szydłowska, 
Konopnickiej 6. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńsk. 
przy par. N. P. M., 
prez. M . Bielicka, 
Panny Marji 2. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńsk. 
przy par. św. Jakóba, prez. B. Kcąklewska, 
Browarna 8. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żem.k . 
przy par. św. Jana, prez. Koszykowska, 
• sw. Jana 4. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńsk. 
przy par. Chryst. Króla, prez. E. Klem- 
pówna, Bażyńskicb 2. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męsk., 
Rada Okręgowa, prez. Z. Sobolewski, 
Matejki 50. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męsk. 
przy par. N. Marji P., prez. A. Łęgowski, 
Panny Marji 2. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męsk. 
przy par. św. Jakóba, prez. Łukaszewski 
.1 ., Browarna 8. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męsk. 
przy par. św. Jana, prez. M. Koj tka, Plac 
św. Jana 4. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męsk. 
przy par. Chryst. Króla, prez. M. Lewan­ 
dowski, Bażyńskich 2. 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męsk. 
na Dębowej Górze, prez. C . Cichoradzki, 
Chrobrego. 
Towarzystwo im. Piotra Skargi, prez. Ks. 
Dr. Jank, Panny Marji 2. 
Towarzystwo św. Zyty, prez. Ks. B . Czapliń­ 
ski, Plac św. Jana 4, 
Sodalicja Marjańska Panien przy par. św. 
Jana, prez. Ks. Griitzmacher, Plac św. 
Jana 4. 
Sodalicja Marjańska Panien przy par. św. 
Jakóba, prez. Dzilska, Browarna 8. 
Sodalicja Marjańska Panien przy par. N . 
Marji Panny, prez. 
H. Zacharkówna, 
Panny Marji 2. 
Sodalicja Marjańska Panien przy parafji 
Chryst. Króla, prez. H. Karłowska, Czar­ 
nieckiego 28. 
Chór św. Cecylji par. św. Jana, prez. Ks. 
prał. Wysiński, Żeglarska 10. 
Chór św. Katarzyny, prez. Cobecki, Plac św. 
Katarzyny. 
6. WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 
I PRZYSPOSOBIENIA WOJSK. 
Pomorski Okręgowy Związek Kajakowy, 
prezes Mgr. Cholewa, św. Jakóba (Sąd 
Rejonowy). 
Pomorski Okręgowy Związek Gier Sporto­ 
wych, prez. Kpt. Laurentowski, Okr. Urz. 
W.F.iP.W., ul.Wały. 
Pomorski Okręgowy Związek Tenisa Stoło­ 
wego, prez. Kłos, Sobieskiego 08. 
Pomorski Okręgowy Związek Hokeja na 
Lodzie, prez. .1 . Gajdus, Matejki 24/20. 
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół" Okręg 
IV., prez. ad w. Tomaszewski, Szeroka 17. 
Pomorski Okręgowy Związek 
Narciarski, 
prez. Ppłk. Nakoniecznikow, 03 p. p . 
Pomorski Okręg Kolejowego Przysposobie­ 
nia Wojskowego, prez. Inż. Gettler - Girt- 
ler,D.O.K.P. 
Związek Podoficerów Rezerwy, prez. Mogi- 
licki, Konopnickiej 24. 
Zarząd Grodzki Związku Rezerwistów, prez. 
Inż. Hussar, Podmurna 54. 
Zarząd Grodzki Związku Strzeleckiego, prez. 
Ppłk. Sochocki, Rynek Staromiejski 30. 
Komenda Okręgowa Związku Strzeleckiego, 
prez. Mjr. Korczewski, Dom Społeczny. 
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Ogni­ 
sko L, prez. Jakubowski, Dworzec Przed­ 
mieście. 
Kolejowe Przysposobienie Wojskowe Ogni­ 
sko II., prez. N. Nowak, I). O. K. P . 
Pocztowe Przysposobienie Wojskowe, prez. 
Mgr. Philip, Starom. Rynek, Urząd Poczt. 
Przysposobienie Wojskowe Leśników, prez. 
Inż. Sylwestrowicz, Dyrek. Las. Państw. 
Przysposobienie Wojskowe Kobiet, prez. Sta- 
rzykowa, Dom Społeczny. 
Powstańcy i Wojacy O.- K. VIII., 
prez. .1 . 
Krygier, Szpital Okręgowy. 
Szkolne P. W . Męskie, kdt. Kpt. Pysz, Szo­ 
pena 19. 
Szkolne P. W. Żeńskie, kdtka Starzykowa, 
Dom Społeczny. 
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół L, prez. 
St. Lendzion, Sz. Chełmińska 09. 
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół II., prez. 
A. Matczak, Sobieskiego 56. 
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół III.., prez. 
.1 . Bąk, Sz. Chełmińska 30/38. 
Towarzystwo Gimnastyczne Sokół Żeński, 
prez. S . Wierzchowska, Sz. Chełm. 50 . 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńsk. 
i Męskiej, prez. Ż . Sobolewski, Matejki 50. 
Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
Kobiet, przew. H . Jełowicka, Matejki 41. 
Wojskowy Klub Sportowy „Gryf", prez. Ppłk. 
Matzenauer, Komenda Miasta. 
Toruński Klub Sportowy 29, prez. A . Barce- 
wicz. Rynek Staromiejski 5. 
Klub Sportowy „Jedność", prez. Fr. Szeliga, 
Legjonów 29. 
Klub Sportowy „Strzelec", prez. Dyr. Suryn, 
Rynek Staromiejski 30. 
Klub Kajakowców, prez. Mgr. Cholewa, św. 
Jakóba, Sąd Rejonowy.
		

/Pomorze_005_09_039.djvu

			Stowarzyszenia i Związki 
37 
Toruński Klub Sportowy Policji Państw., 
prez. Chełmiński, Wały 10. 
Klub Sportowy „Grafika", prez. 
Gawron, 
Podgórna 35. 
Klub Sportowy K. P. W. ,Pomorzanin", prez. 
Brzeziński," U. O. K. P. 
Toruński Klub Lawn - Tenisowy, prez. Inż. 
Wyrobisz, Matejki io. 
Harcerski Klub Sportowy Chorągwi Pomor­ 
skiej, prez. T. Macierzyński, Dom Społ. 
Harcerski Klub Sportowy, Koło Toruń, prez. 
W. Lewandowski, Dom Społeczny. 
Klub Wioślarski, prez. Sędzia Piziewicz, 
Bydgoska. 
Klub Sportowy Rodziny Wojskowej, prez. 
Sochocka, Dobrzyńska 3. 
Toruński Klub Motocyklowy przy Związku 
Strzeleckim, prez. Dr. Żurawski, Rynek 
Staromiejski 30. 
Klub Sportowy przy Polskiej Fabryce Wo­ 
domierzy i Gazomierzy, prez. Wł. Pu- 
slowski. Bydgoska 62. 
Huderverein. prez. E . Laengner, 
Dworco­ 
wa 18/22. 
7. URZĘDNICZE. 
Oddział Pomorski Zrzeszenia Sędziów i Pro­ 
kuratorów, prez. R. Radlowski, Sąd Okr. 
Stowarzyszenie Urzędników Państwowych, 
r 
prez. Dr. Ranaś, Województwo. 
Związek Urzędników Kolejowych, prez. A . 
r 
Jabłoński, 1). O. K. P. 
Związek Urzędników Sądowych, prez. M . 
. 
Lakser, Sąd Okręgowy. 
Związek Urzędników Pocztowycłi, prez. J . 
r 
Witkowski, Urz. Poczt. Toruń II. 
Związek Urzędników Telegraficznych, prez. 
, 
Krzyżanowski, Urz. Tcicgr. Rynek Star. 
Związek Urzędników Państwowych i Samo­ 
rządowych, prez. Miąskowski, Starostwo 
Krajowe. 
Związek Urzędników Bankowych, prez. R . 
Stefaniak, Bank Zw. Sp. Zar., 
Szeroka. 
Związek Zawodowy Leśników, prez. Inż. F . 
Sosnowski, Mickiewicza 67. 
Związek Zawodowy Pracowników Miejskich, 
Prez. 1). Lipski, Ratusz. 
Związek Pracowników Umysłowych Admi­ 
nistracji Wojskowej, prez. T. Sempiński, 
y. 
Jagiellońska 20. 
''Jednoczenie Kolejowców Polskich Oddział 
Dyrekcyjny, prez. J. Leszczyński, Sien- 
„ 
kiewicza 3: 
'Wiązek Zawodowy Pracowników Uhezpie- 
ezalni Społecznych w Polsce Oddział To­ 
ruń, prez. Ig. Rozmarynowicz, Ubczpie- 
y Czalnia Społeczna. 
''Wiązek Umysłowych Pracowników Kolejo­ 
wych, prez. St. Woźniaczek, Gdynia, wi- 
ce-prez. Józef Niedźwiecki, Toruń, Mic- 
. 
kiewicza bloki Z. U. S . 
•Wiązek Niższych Funkcjonarjuszów Pań­ 
stwowych R. P ., prez. Ignacy Chylarecki, 
. 
Ogrodowa lł. 
Związek Zawodowy Drużyn Konduktorskich, 
Prez. B. Roiniński, Stawki k. Torunia. 
Związek Niższych Pracowników Poczt i Te­ 
legrafu, Urząd Poczt. Toruń III., ul. Ko­ 
ściuszki. 
8. ZWIĄZKI ZAWODOWE. 
Korporacja Kupców Chrześcijańskich, prez. 
A. Melerski, Żeglarska 1. 
Stowarzyszenie Mierniczych Przysięgłych 
Oddział Pomorski, prez. Inż. J . Plcnkie- 
wicz, Wejherowo, Inż. Kłodnicki, Toruń, 
Poniatowskiego. 
Związek Nauczycielstwa Polskiego, prez. W . 
Rabinicz, Dom Społeczny. 
Towarzystwo 
Nauczycieli Szkół Średnich, 
prez. Dr. Kaczmarek, Żeglarska 5. 
Towarzystwo Rzemieślników Samodzieln., 
prez. Fr. Wiencek, Mostowa 38. 
Związek Drogerzystóvv R. P ., Oddział Toruń, 
prez. T . Skrzypczak, Żeglarska. 
Związek Zawodowy Drukarzy i Pokrew­ 
nych Zawodów w Polsce, Oddział Pomor­ 
ski, prez. Jan Weiss, W. Garbary 11. 
Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości, 
prez. Dyr. A. Schmidt, Sienkiewicza 9. 
Związek właścicieli Dorożek Samochodo­ 
wych, prez. F . Małkowski, Żeglarska 15. 
Bractwo Czeladzi Piekarskiej, prez. J . Dą­ 
browski, Koniuchy 1/3. 
Bractwo Czeladzi Ciesielskiej, prez. 
W. 
Przyklęk, Sz. Chełmińska 106. 
Klub Szoferów, 
prez. 
F. Grzywiński, Że­ 
glarska 29. 
Stowarzyszenie Emerytów Woj. Pom., 
prez. 
St. Wiączek, Słowackiego 70. 
Związek Towarzystw Restauratorów, Wła­ 
ścicieli Hoteli i Kawiarń, prez. L . Pen- 
kalla, Nowom. Rynek 7. 
Związek Lekarzy, prez. Dr. Zapałowski, Mo­ 
stowa 23. 
Związek Techników Ił. P . Oddział Toruń, 
prez. P. Gdaniec, Kopernika 17. 
Centralny Związek Robotn. Przem. Rudowl., 
Drzewnego, Ceram. i pokrewnych Zawo­ 
dów, Oddział Toruń, prez. R . Gorczyński, 
Szosa Chełmińska 53/55. 
Stowarzyszenie Chrześcijańskich Kupców 
Podróżujących i Przedsiębiorców Han­ 
dlowych, prez. P . Neumann, 
Sz. Cheł­ 
mińska 15. 
Związek Zawodowy Pracowników Kupiec­ 
kich, Przem., Bank. i Biur. w Polsce Od­ 
dział Toruń, prez. J . Augustyniak, Der- 
dowskiego i. 
Związek Zawodowy 
Właścicieli Statków 
Żegl. na Wiśle, prez. O . Dittmann, Ła­ 
zienna 2. 
Pomorski Związek Pszczelarzy, prez. A . Fal­ 
kowski, Szosa Chełmińska 56. 
Związek Pracown. Krawieckich i Zawodów 
Pokrewnych, prez. 
J. Sucharski, Ła­ 
zienna 22. 
Związek Reemigrantów i Optantów, prez. 
prez. J . Tomczak, Mickiewicza 116a. 
Towarzystwo Ogródków Działkowych i Ma­ 
łych Osiedli im. Marsz. .1 . Piłsudskiego, 
prez. Sędzia Herman, Osiedle Wrzosy.
		

/Pomorze_005_09_040.djvu

			Stowarzyszenia i Związki 
Związek Okręgowy Towarzystw Ogródków 
Działkowych, prez. Dyr. Madeyski, Gru­ 
dziądzka 55. 
Zrzeszenie Właścicieli Kinoteatrów na Po­ 
morzu, prez. K. Świec, Warszawska 14. 
Zawodowy Związek Kelnerów Oddział To­ 
ruń, prez. W. Gołaszewski, Łazienna 4. 
Pomorski Związek Przedsiębiorstw Auto­ 
busowych, prez. Fr. Adaczak, Hynek Sta­ 
romiejski 21. 
Związek Związków Zawodowych Ziemi Po­ 
morskiej, prez. Wasicki, Bydgoska 74 
Związek Robotników Rolnych i Leśnych 
Zjednoczenia Zawodowego Polskiego, Od­ 
dział Pomorski, prezes W. Malinowski, 
Franciszkańska 20. 
Związek Robotników i Rzemieślników Zjed. 
Zawodów. Polsk., prez. St. Malchrowicz, 
Legjonów 29. 
Związek Spółdzielni Rolniczych i Zarobko­ 
wo - Gospod., 
Zarząd Okręgowy, prezes 
Ks. Holt, Krasińskiego 44. 
Pomorski Okręgowy Wojew. Związek Stra­ 
ży Pożaru., 
prez. Star. Kalkstein, Dom 
Społeczny. 
Hans- u . Grundbesitzer Verein, prez. P . Netz, 
Król. Jadwigi 10. 
9. POLITYCZNE. 
Narodowa Organizacja Kobiet, przewodu. Z . 
Piskorska, Prosta 3. 
Narodowa Part ja Robotnicza, Zarząd Woj., 
prezes Dyr. A . Antczak, Legjonów 29. 
Stronnictwo Narodowe, prez. L. Ławniczak, 
św. Katarzyny 4. 
Polska Partja Socjalistyczna, prez. Adrjań- 
czyk, Sz. Cłiełmińska 53/55. 
Stowarzyszenie b. Więźniów Politycznych 
i Frakcji Rewolucyjnej Oddz. Toruń, 
prez. T . Sankowski, Legjonów 4L 
10. KORPORACJE I CECHY. 
a) KORPORACJE. 
Korporacja Kominiarska w Toruniu, Star­ 
szy St. Górny, Łasin. Członek Jan Filip, 
Toruń W. Garbary 12, obejmuje teren: 
Toruń miasto i pow., Grudziądz m. i p. 
oraz powiaty: chełmiński, świecki, wą­ 
brzeski, brodnicki, lubawski i działdowski. 
Korporacja Zakładów Graficznych i Wydaw­ 
niczych na Województwo Pom. z siedzibą 
w Toruniu. St. Roi. Szczuka, Wąbrzeźno, 
Sekretarz Teodor Szutkowski, Toruń Ko­ 
nopnickiej 25, obejmuje: Województwo 
Pomorskie. 
Korporacja Monterów Samochodów ych- 
Szoferow. 
St. Józef Oliwkowski, Toruń 
Rydgoska 41, obejmuje: Wojew. Pom. 
Korporacja Młynarzy w Toruniu. Star. Fr. 
Królikowski, Młyniec, pow. Toruń, Pod- 
starszy. .1 . Paczoska, ul. Przcdzamczc 6, 
obejmuje Toruń miasto i powiat. 
b) CECHY. 
Cech Krawiecki w Toruniu, Starszy Cechu 
W. Wożniak, Szewska 4, obejmuje Toruń 
miasto i powiat. 
Cech Rzeźnicko - Wędliniarski w Toruniu, 
St. Cechu A. Poznański, Rynek Nowo- 
tniejski 20 — Toruń miasto i powiat. 
Cech Siodlarski i Tapicerski w Toruniu, St. 
Cechu J. Retmański, Chełmża. Toruńska 
Hi. Podstarszy Jozef Schulz, Mickiewicza 
123 — Toruń miasto i powiat. 
Cech Stolarski i Tokarski w Toruniu, St. 
Cechu Ludwik Konkolewski, Żeglarska 
11 — Toruń miasto i powiat. 
Cech Kołodzieji, Bednarzy i Koszykarzy w 
Toruniu, St. Cechu Szymon Pawlak, Pod­ 
górz, Pułaskiego 31, Sekretarz Wł. Gór­ 
ski, Toruń, Prosta 30 — Toruń miasto 
Cech Ślusarski w Toruniu, St. Cechu A. 
Szulc, Klonowicza 40 — Toruń miasto 
i Podgórz. 
Cech Kowalski w Toruniu, St. Cechu Jan 
Nowak, Kubicka 39 — Toruń m. i pow. 
Cech Zegarmistrzowski w Toruniu, St. Ce­ 
chu J. Nalaskowski, Rynek Starom. 
- 
Toruń miasto i powiat oraz 
powiaty 
chełmiński i wąbrzeski. 
Cech Malarzy i Lakierników w Toruniu, St. 
Cechu Zciz. Sulecki, Sukiennicza 10 — 
Toruń miasto i powiat. 
Cech (iolarsko-Perukarski, Męsko- i Bamsko- 
Fryzjerski w Toruniu. St. Cechu K. Kbcrt, 
Małe Garbary 11 — Toruń miasto i pow. 
oraz powiaty wąbrzeski i brodnicki. 
Cech Murarsko - Ciesielski w Toruniu, St. 
Cechu .1 . Drecki, Rynek Starom. 
— 
To­ 
ruń miasto i powiat, Kowalewo, Rrodni- 
ca, Działdowo, Lubawa, Unisław i Wą­ 
brzeźno. 
Cech Piekarski w Toruniu, St. Cechu J. Śli- 
żewski. Chełmińska 20 — Toruń miasto 
i powiat oraz m. Podgórz. 
Cech Szewski w Toruniu, St. Cechu Jan 
Scbleier, Kopernika 19 — Toruń miasto 
i powiat z wyjątkiem„m. Chełmży. 
Cech Szklarski w Toruniu, St. Cechu J. Lu- 
biszewski, Mickiewicza 102 — Toruń m. 
i powiat oraz powiaty chełmiński, wą­ 
brzeski, lubawski i działdowski. 
Cech Garncarsko-Zduński w Toruniu, St. 
Cechu J. Podgórski, Łazienna 5 — To­ 
ruń miasto, Chełmno, Wąbrzeźno, Ko­ 
walewo, 'Chełmża, Golub i Podgórz. 
Cech Damsko - Krawiecki w Toruniu, Siar. 
Cechu D. Kowalski, Sukiennicza 18, To­ 
ruń miasto. 
Cech Blacharski w Toruniu, St. Cechu Maks 
Gchriiuiiin, Szeroka 1/3 — Toruń miasto 
i powiat.
		

/Pomorze_005_09_041.djvu

			Komunikacja 
39 
D) Komumkacja. 
a) STACJE KOLEJOWE WĘZŁA 
TORUŃSKIEGO. 
Toruń - Przedmieście — przeznaczona (Ha ru­ 
chu osobowego i towarowego, przy szla­ 
ku w kierunku Warszawy, Poznania, Ja- 
mielnika, Bydgoszczy i Gdańska. 
Na miejscu jest Kkspedycja towarowa i ba­ 
gażowa oraz pospieszna. 
Toruń - Miasto — przeznaczona dla ruchu 
osobowego, przy szlaku Toruń-Hawa. Jest 
Kkspedycja bagażowa. 
Toruń-Mokre — przeznaczona dla ruchu 
osobowego i towarowego, 
przy szlaku 
Toruń—Iława z odgałęzieniami do Gru­ 
dziądza, Lubicza i Unisławia. Jest Kks­ 
pedycja towarowa i bagażowa. 
Toruń-Północ — przeznaczona dla ruchu 
osobowego i towarowego, przy szlaku To­ 
ruń—Unisław i Czarnowo. Jest Kkspe­ 
dycja towarowa i bagażowa. 
Toruń - Zachodni — przeznaczony dla ruchu 
osobowego i towarowego, przy szlaku To­ 
ruń—Czarnowo. Na miejscu Kkspedycja 
towarowa, i bagażowa. 
Toruń - Nadbrzeże — przeznaczona dla ru­ 
chu towarowego, jest stacją portową. 
b) ROZKŁAD JAZDY STATKÓW POLSKIEJ ŻEGLUGI RZECZNEJ ..VISTULA" 
WARSZAWA. 
LINJE 
LINJE 
a 
a 
cd 
•3 
S» 
r- jt 
5- .3 
1 
•C 
>i 
'C 
O 
¿i 
u. 
'C 
a 
'C 
O 
E 
U5 
Przystanie 
¿i 
tn 
5 
'C 
¿¿ 
ts: 
<.=: 
-B 
O 
i 
u 
Włoc­ławska 
22 1730 2330 9 
0 
m 
Warszawa 
P 
A 
19 730 6* 
4 
020 
150 1130 32 
0 
m 
Modlin 
P 
A 
1510 
410 240 0«' 
110 20-Jo 
240 1210 
42 
Zakroczym 
14icr 
820 140 2310 
130 21 3 1230 
48 
Leoncin 
1330 240 1 22* 
221*>3301356 
W ycliód/.c 
12« 150 Oio 21* 
2* 22 
4 
13* 64 
Czerwińsk 
1150 1 2330 20" 
3 2230 430 14 
71 
Wyszogród 
IPO 020 22* 20H' 
410 234« 540 1510 
86 
Picczyska 
S* 2250 21 18* 
4*j24615*92 
Kcpa Polska 
850 2210 2020 
17" 
410 
Oio 
61015*94r 
Swi11i«ry 
- 
830 2150 20 17* 
5-so 
680 
730 
1 
2 
5 
7 
8 
9 
16*3 
17:10 
19 
107 
119 
r 
p 
0 
m 
Dobrzyków 
Płock 
m 
O 
p 
A 
710 
6 
4.10 
20« 
19 
ieio 
lh* 
17* 
li* 
16"' 
15 
13* 
840 - 6TM 10'0 20'0 136 
Duninów 
240 I610 I410 11«. 
920 
630 1030 20» 148 V 
Dobrzyń 
m 
lio 1510 1310 10«' 
inw 
830 
10 
1210 
1380 
2210 
1 
lt5 
1 
t1 
1 
> 
1 
Włocławek 
t 
1 
> 
> 
23 
21 13 
H30 
11 
9 
8 
nio 
1 
4 
4G 210 182 
Bobrowniki 
J 
1920 
950 720 
11*> 
lo" 
240 1Í-9 
Nieszawa 
l.i 30 
9 
6* 
12 16 330 199 
Ciechocinek 
17:W 8 
5* 
13 1630 4 i06 
Silno 
16 
i. 2030 15 
11* 
2») 350 1450 350 
Opalenic 
I920 13* 10» 
Sio 
430 1530 361 
Gniew 
18» 12 
950 
350 
510 K.10 373 
y 
Piekło 
Ul 1720 10* 8* 
510 630 
8 
17 30 
lfe* 
393 p 
0 
Tczew 
O 
p 
1530 
1430 
9 
22* 7 
— 
224411 
Gdańsk 
0 
10 
12 
466 1 
Gdynia 
0 
18
		

/Pomorze_005_09_042.djvu

			Komunikacja 
c) KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA. 
Przystanek ogólny: Toruń, Plac Teatralny. 
Lin ja: Toruń — Lubicz — Kikół — Lipno. 
Odjazd: 10,30 
Przyj.: 10,00 
Kursuje 2 razy tygodniowo w piątki i so­ 
boty. Cena 4 zł. 
Toruń — Służewo — Aleksandrów. 
Odjazd: 12,00 18.00 
Przyj: 8,00 15,00 
Kursuje codzienie. Cena 1,50 zł. 
Wąbrzeźno — Chełmża — Toruń. 
Toruń Odjazd: 11,00 18,00 
Toruń Przyj.: 
8,50 15,50 
Kursuje codzienie. Cena 3 zł. 
Toruń — Lubicz. 
Odjazd: 8,00 13,00 10,00 18,00 
Przyj.: 9,40 14.30 17,40 19.40 
Kursuje codzienie. Cena 1 zł. 
Dobrzyń — Golub — Kowalewo — Toruń. 
Toruń Odjazd: C. 12,00 l'. 17,30 
Toruń Przyj.: C. 9,50 P. 15,30 
C. Kursuje codzienie. P. Kursuje tylko w dni 
powszednie. Cena 2,80 zł. 
Brodnica — Kowalewo — Toruń. 
Toruń Odjazd: 13.00 
Toruń Przyj.: 
9,00 
Kursuje codziennie. Cena 4,00 zł. 
Bydgoszcz — Fordon — Toruń. 
Toruń Odjazd: 7,00 10.30 14,30 18,30 
Toruń Przyj.: 8,30 12,00 10,30 20,30 
Kursuje codziennie. Ona 2,70 zł. 
Inowrocław — Toruń. 
Toruń Odjazd: 8,00 12,30 17,00 20,00 
Toruń Przyj.: 9,40 13,15 18,15 20,15 
Kursuje codziennie. Ona 2 zł. 
Chełmno — Unisław — Toruń. 
Toruń Odjazd: 18,00 
Toruń Przyj.: 
8,15 
Kursuje codziennie. Cena 3,50 zł. 
Toruń — Rzęczkowo 
Toruń Odjazd: 12,30 18,00 
Toruń Przyj.: 
7,30 15,00 
Kursuje codziennie. Cena 2 zł. 
Podgórz — Toruń. 
Toruń Odjazd: od 8,00 co godzinę do 22,00. 
Toruń Przyj.: od 8,00 co godzinę do 22,00. 
Kursuje codziennie. Cena 20 gr. 
d) TRAMWAJE MIEJSKIE W TORUNIU 
I.inja 1. Bydgoskie Przedmieście (ul. Keja) 
— 
pl. Bankowy •— Dworzec Miasto — 
rucli 10 min. 
Linia 2. Bydgoskie Przedni, (ul. Beja) — pl. 
Bank. 
— 
Dworzec Mokre — ruch 20 min. 
Linja 3. Bydgoskie Przedm. (ul. Beja) — pl. 
Bank. 
— 
Chehn. Przedmieście — ruch 
20 min. 
Linja 4. pl. Bankowy. 
— 
most — Dworzec 
Przedmieście — ruch 10 min. 
Linja 5. Bydgoskie Przedm. (ul. Beja) — pl. 
Bankowy — Jakóbskie Przedmieście — 
ruch 30 min. 
Tramwaj nocny do dworca Toruń - Przed­ 
mieście dostosowany do czasu przyjazdu 
i odjazdu pociągów. 
e) SPIS WŁAŚCICIELI DOROŻEK 
SAMOCHODOWYCH. 
Bcrdowski Kdw., Nr. taks. 0, Przy Bzeźni 33. 
Chrzanowski Franciszek, Nr. taks. 4, Przy 
Bzeźni 33. 
Dąbrowski Zygmunt, Nr. taks. 50, Stawki, 
Warszawska 20. 
Faleński Stef., Nr. taks. 22, Mickiewicza 100. 
Fritsche Czesław, Nr. taks. 20, Chełmińska 
10, tel. 13-47 . 
Fritsche Zygm., Nr. taks. 27, Chełmińska 10. 
Golińska Wiktor ja, Nr. taks. 31, Szosa Cheł­ 
mińska 60. 
Grzonkowski Ignacy, Nr. taks. 61, Jęczmien­ 
na 25. 
Giiring Krich, Nr. taks. 38, Kościuszki 29. 
Haasowa Anastazja, Nr. taks. 9 i 33, Ko­ 
ściuszki 69. 
Kalemba Jakób, Nr. taks. 36, W. Garbary 5. 
Kalwasiński Władysław, Nr. taks. 55, Ko- 
niuchy 82. 
Kałamarska Anna, Nr. taks. 7, Piaskowa 2. 
Kamiński Józef, Nr. taks. 12, J. Olbrachta 7. 
Kampcr Józef, Nr. taks. 29, Wiązowa 20. 
Kola Jan, Nr. taks. 8, Przy Bzeźni 33. 
Korzeniowski Jan, Nr. taks. 24, Chodkiewi­ 
cza 3. 
Krzyżyński Anastazy, Nr. taks. 35, Droga 
f reposka 13. 
Kurzawa Kazim., Nr. taks. 2, Jęczmienna 19. 
Laior Franciszek, Nr. taks. 21, Piekary 23. 
Landratkiewicz Bozalja, Nr. taks. 40, Pod­ 
górna 3a. 
Laskowski Leon, Nr. taks. 37, Jagiellońska 22. 
Lewandowski Leon, Nr. taks. 15, Mickiewi­ 
cza 72. 
Lewandowska Marja, Nr. taks. 11, Łazien­ 
na 22. 
Lietz Kuneg., Nr. taks. -10, św. Jerzego 59. 
Makowska Anna, Nr. taks. 1, Dekerta 19. 
Małkowski Franciszek, Nr. taks. 52, Ogro­ 
dowa 3. 
Pasała Bernard, Nr. taks. 63, Żeglarska 19. 
Pommerening Paulina, Nr. taks. 43, Bynek 
Staromiejski 20. 
Preiskorn Stefan, Nr. taks. 32, Dekerta 8. 
Byński Stanisław, Nr. taks. 3, Piaskowa 2. 
Kyizmanowski Konrad, Nr. taks. 30, Kościu­ 
szki 88. 
Siemianowski Marj., Nr. taks. 19, Dekerta 19. 
Szprenglewska Bozalja, Nr. taks. 23, Kołłą­ 
taja 13. 
Stachowski Jan, Nr. taks. 43, B. Głowackie­ 
go 8. 
Stachowski Tomasz, Nr. taks. 54, Konopnic­ 
kiej 22. 
Szczupacka Marja, Nr. taks. 57, Piekary -30 . 
Toczek Adam, Nr. taks. 41, Łąkowa 6. 
Tomczak Szczepan, Nr. taks. 17, Szosa Cheł­ 
mińska 94. 
Wąsikowska Antonina, Nr. taks. 50, Komu­ 
chy 30. 
Wollifiann Brunon, Nr. taks. 53, Podgórz, 
Pierackiego 7.
		

/Pomorze_005_09_043.djvu

			Różne 
41 
Zawacka Marta, Nr. taks. 20, Piaskowa 6. b) 
Zglinicki Wacław, Nr. taks. 28, bydgoska 08. 
f) TARYFA MAKSYMALNA OPŁAT ZA 
PRZEWOZY OSÓB DOROŻKAMI SAMO- 
c) 
CHODOWEMI W GRANICACH ADMINI­ 
STRACYJNYCH MIASTA TORUNIA: 
a) w dzieli: za pierwszo 1000 metrów 1.00 zł., 
za każde następne 400 metrów 0,20 zł. 
w nocy — w czasie od godziny 24-ej do 
godziny 0-ej rano: za pierwsze 000 metr. 
1,00 zł., za każde nast. 200 metr. 0,20 zł. 
bez względu na porę dnia: za dojazd 
w granicach administracyjnych miasta 
bez względu na odległość 0,50 zł., za za­ 
mówione oczekiwanie 
na 
pasażera, za 
każde 3 minuty 0,20 zł. 
E) R ozne. 
a) KULTURA I SZTUKA. 
Muzeum Miejskie w Ratuszu 
°twarte codziennie od 11—11 . Wstęp 30 gr. 
dla dorosłych, 20 gr. dla dorosłych w 
grupach ponad 10 osób, 10 gr. dla uczni 
szkolnych, 5 gr. dla uczni 
szkolnych 
w grupach ponad 10 osób. 
Bibljoteki: 
Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika, 
ul. Wvsoka 10, otwarta od 9,30-12 i od 
10—19,30. 
"il»ljoteka Francuska, ul. Mostowa 8, otwar­ 
ta w wtorki i czwartki od 17—18. 
"ibljoteka Wojskowa 1). O . K . VIII. i Kola 
Towarzystwa Wiedzy Wojskowej w To­ 
runiu, Dom Społeczny, ul. Mickiewicza 
2/4, otwarta codziennie od 15—20 za wy­ 
jątkiem świąt i niedziel. 
Dibljoteka Towarzystwa Czytelni Ludów., 
ul. Wysoka 10, otwarta od 11—13,30 i od 
10—19-ej. 
A,- 
chiwum Miejskie w Ratuszu (pokój 33), 
tel. 11-31, otwarte od 9,30—14, w sobotę 
od 9,30—13,30. 
Teatr Ziemi Pomorskiej: 
1'lnc Teatralny, dyrektor Władysław Rracki, 
teł. 10-23. 
Kinoteatry: 
K'no „Arja", ul. Mickiewicza 77, właśc. Bu- 
dzyńska, seanse od 17,50. 
,v 
'no „As", Strumykowa 3, właśc. Alojzy 
Scholz, seanse o 17, 19, 21, dodatkowo w 
... 
niedzielę o godz. 15. 
K 
»no „Mars , Warszawska 9/11, właśc. Ko­ 
menda Miasta, seanse o 17, 19, 21, dodat- 
kowo w niedzielę o godz. 15. 
K 
'no „świt", Prosta 5, właśc. Viertel, sean­ 
se o.J7, 19, 21, dodatkowo w niedzielę 
,.. o godz. 15. 
"'no „Corso", Rynek Nowomiejski, właśc. 
Lewandowski, seansy o 17, 19, 21, dodat- 
kowo^ w niedzielę o godz. 15. 
b) URZĄDZENIA SPORTOWE 
W TORUNIU. 
p 
tywalnia garnizonowa, po lewej stronie 
Wisły u wylotu nowego mostu. Otwarta 
codzienic od godz 8-mej do zmierzchu. 
Ośrodek sportów wodnych i przystań kaja­ 
kowa i żeglarska nad Wisłą przy starym 
moście. 
Klub Wioślarski na Kępic Razarowej, po le­ 
wej stronie Wisły. 
Korty tenisowe T. K. L. T . przy ul. Mo.niiuiS7.ki'. 
Stadjon sportowy miejski przy ul. Gen. Re­ 
ma (Chełmińskie Przedmieście). 
Stadjon sportowy wojskowy przy Szosie Ry I- 
goskiej obok lotniska. 
Hala gimnastyczna miejska ul. Krasińskiego^ 
Hala gimnastyczna i kort tenisowy gimnaz­ 
jalny ul. Mickiewicza. 
Ogródki Jordanowskie, ul. 3 . Maja i Szosa 
Chcitmińska. 
a) w porze letniej: korty tenisowe i inne do 
gier w siatkówkę, koszykówkę; 
b) w porze zimowej: stadjony • hokejowe 
i łyżwiarskie. 
c) SPIS SYGNALIZATORÓW 
POŻAROWYCH. 
Plac 18 Stycznia, Urząd Kuchu. 
Warszawska, narożnik ul. Wola Zamkowa. 
Dąbrowskiego, Koszary Piłsudskiego. 
Dąbrowskiego 6, Piekarnia Wojskowa. 
Rynek Nowomiejski, narożnik ul. Browarnej. 
Szeroka 1/3, narożnik ul. Przedzamcze. 
Rynek Staromiejski 1, Ratusz, strona po­ 
łudniowa. 
Żeglarska 1. narożnik ul. Rankowej. 
Kopernika 30, narożnik ul. Piekary. 
Franciszkańska, Urząd Wojewódzki, strona 
południowa. 
Plac Teatralny 5, Hotel Polonja. 
Rydgoska 12, „Tivoli" (ogród). 
Ks. Kujota 0, narożnik ul. Ryhaki. 
Rydgoska 72, narożnik ul. Sienkiewicza. 
Kochanowskiego 1, narożnik ul. Rydgoskiej. 
Reja 13/15. Koszary Poniatowskiego. 
Mickiewicza 187, narożnik ul. Średniej. 
Sienkiewicza 2G, Klektrownia. 
Mickiewicza 70, narożnik ul. Lindego. 
Mickiewicza 18, narożnik ul. Moniuszki 23. 
Św. Jerzego 48, narożnik ul. Matejki. 
Św. Jerzego 18, Spichlerze wojskowe.
		

/Pomorze_005_09_044.djvu

			42 
llóżne 
Szosa Chełmińska 10/21, naprzeciw wylotu 
ul. lławarczyków. 
Szosa Chełmińska 50, spichlerze wojskowe. 
Szosa Chełmińska 89, narożnik ul. Grunwal­ 
dzkiej. 
Podgórna 9, narożnik ul. Kołłątaja. 
Podgórna 53, narożnik ul. Wiązowej. 
Wodna 29, narożnik ul. Kilińskiego, 
Grudziądzka 32/34, narożnik ul. Czarnec­ 
kiego. 
Grudziądzka 93, naprzeciw Toruńskiej Fa­ 
bryki Chleba. 
Grudziądzka 125/127, narożnik id. Koniuchy. 
liaraki Pod Dębową Górą, strona północno- 
zachodnia. 
Czarneckiego 22, narożnik ul. Kościuszki. 
Kościuszki 57a, narożnik ul. Batorego. 
Kościuszki 77/79, Młyn Parowy., 
Iłycliter. 
Chrobrego 7, narożnik. 
Plac Fryderyka Skarbka. Dworzec Toruń- 
Mokre. 
Droga Tieposka 1. 
Kubicka 40. 
Sobieskiego 50. 
Winnica 18. 
d) TARYFA MIEJSKICH OPŁAT ADMINI­ 
STRACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCYCH 
W ZARZĄDZIE MIEJSKIM W TORUNIU. 
I. Podania i załączniki. 
(o ile nie są ujęte w części IV). 
od podań (pisemnych telegraficznych lub 
zgłoszonych ustnie do protokołu) 2,00 zł. 
Za każdy załącznik do podań 
0,50 zł. 
I; 
waga! Podanie, które pochodzi od współ­ 
właścicieli i dotyczy icli majątku wspól­ 
nego, podlega pojedynczej opłacie. O ile 
podanie wnosi kilka osób wspólnie, opłatę 
uiszcza każda osoba osobno z wyjątkiem 
współwłaścicieli. 
II. Wydawanie dokumentów, świadectw, 
zaświadczeń, pozwoleń i t. p . 
(o ile nie są ujęte w części IV). 
za dokument: 
a) w pełnym wypisie 
2,00 zł. 
h) w skróconym wypisie 
1.50 zł. 
za świadectwo, 
zaświadczenie (poświad­ 
czenie) 
2,00 zł. 
za pozwolenie wszelkiego rodzaju z wyjąt­ 
kiem pozwoleń nn roboty budowlano i na 
użytkowanie budynków, które są unor­ 
mowane oddzielnemi przepisami 5.00 zł. 
III. Odpisy i uwierzytelnienia wszelkiego 
rodzaju 
(o ile nie są ujęte w części IV). 
pism, dokumentów urzędów., 
zaświadczeń, 
jakoteż wyciągów lub streszczeń tychże, 
za każdą słronę rozpoczęła 
1,00 zł. 
jednakowoż nie więcej jak 
5,00 zł. 
IV. Czynności urzędowe, dokonane przez 
Zarząd Miejski, wymagające opłat wyż­ 
szych wzgl. niższych od opłat zasadniczych 
podanych pod I. II . i III. 
za wywiad ustny o czynszu najmu za lokal 
z 1914 r. z księgi podatkowej 
0,50 zł. 
za poświadczenie zgodności rysunków z ry­ 
sunkami zatwierdzonemi (aktowemi) od 
każdej sekcji (21 x 23 cm) 
1,00 zł. 
za poświadczenie zgodności rysunku ze sta­ 
nem faktycznym na miejscu 
a) dla obiektów do 500 ni. kub. 
10,00 zł. 
b) dla objek. ponad 500—1000 m. k . 15,00 zł. 
c) za każde dalsze wzgl. rozpoczęte 
500 rn. kub. 
5.00 zł. 
za udzielenie koncesji na zarobkowy prze­ 
wóz osób pojazdami mechaniczn. (patrz 
liz. U. Ił. P . Nr. 29/35, poz. 220; 100,00 zl. 
za. przedłużenie terminu ważności koncesji 
wymienionej wyżej 
5,00 zł. 
za roczną kartę bibljoteczną Książnicy Miej­ 
skiej im. Kopernika 
1.00 zł. 
•za pozwolenie na przewieź, zwłok i ewentl. 
ekshumację 
50,00 zł. 
za pozwolenie na ekshumację zwłok bez 
przewiezienia 
20,00 zł. 
za koncesję na sprzedaż trucizny 
25.00 zł. 
za pozwolenie nn zakup trucizny do han­ 
dlu 
10.00 zł. 
za książki robocze 
0,50 zl. 
za książki służbowe 
0,50 zł. 
za informacje adresowe dla władz i urzę­ 
dów skarbowych i wojskowych (za jedną 
informację) p. okólnik Min. Spr. Wewn. 
z 7. I. 1935 r. Nr SF str. 14 (Dz. Grzędo­ 
wy Minist. Spraw Wewn. Nr. 2/35) 0.05 zł. 
za pozwolenie na przewłaszczenie: 
a) nieruchomości fabrycznej na rzecz jedno­ 
stkowego nabywcy 
20,00 zł. 
b) wszelkich innych nieruchomości nn rzecz 
nabywcy jednostkowego 
10.00 zl. 
c) nieruchomości wymienionych pod lit. a 
i b niniejszego punktu, o ile przewłasz­ 
czenie ma być dokonane na rzecz dwu 
luli więcej nabywców (małżonków, spół­ 
ki itp.) lub osoby prawnej 
40,00 zł. 
od wniosku o kartę łowiecką jednoroczną 
lub 3 letnią 
5,50 zl. 
od wniosku o karty łow. 14 -dniowe 2.00 zł. 
za wystawienie karty łowieckiej 
5,50 zł. 
za kartę wędkarską 
0,50 zl. 
za kartę rybacką 
5,00 zł. 
za wystawienie dokumentu uznania obywa­ 
telstwa polskiego 
10,00 zl. 
za wydanie dowodu osołiistego 
0,00 zł. 
za dokument urodzenia, ślubu luli śmierci 
w pełnym yyypisie 
1,00 zł. 
za dokument urodzenia, ślubu lub śmierci 
w skróconym wypisie 
0,50 zł. 
za przedłożenie do wglądu rejestrów, za 
każdy rocznik 1,00 zł, najwyżej 3,00 zł. 
za koncesję, wydaną 
na skuioK podania 
(z wyjątkiem koncesji na handel starzy­ 
zną) 
20,00 zł. 
od podania o zatwierdzenie projektu urzą­ 
dzenia zakładu, jeżeli załatwienie poda-
		

/Pomorze_005_09_045.djvu

			Różne 
43 
nia wymaga oględzin na miejscu 10.00 zł. 
za potwierdzenie odbioru podania itp. 0,20 zł. 
e) SPIS CZASOPISM WYCHODZĄCYCH 
W TORUNIU. 
.. Słowo Pomorskie", dziennik. 
— 
Redakcja 
i Administracja, 
ul. św. Katarzyny 4, 
tel. 11-09, 11-08. 
.. Dzień Pomorza", dziennik. 
— 
Redakcja 
i Administracja, ul. Bydgoska 5G, tele­ 
fon 10-94, 17-48. 
— 
Filja, ul. Szeroka 42. 
.. Obrona Ludu", wychodzi 3 razy w tygo­ 
dniu. 
— 
Bedakcja i Administracja, ul. 
Legjonów 29, tel. 16-47 . 
..Demokrata", tygodnik. 
— 
Redakcja i Ad­ 
ministracja, ul. Legjonów 29, tel. 16-47 . 
..O głoszenia Zarządu Miejskiego", tygodnik. 
Redakcja i Administracja Zarząd Miej­ 
ski, Wydział Ogólny, pokój 9, tel. 11-31. 
..Straż Nad Wisłą", tygodnik poświecony 
sprawomW.F.iP.W.. — 
Redakcja i Ad­ 
ministracja, Dom Społeczny, ul. Mickie­ 
wicza 2/4, teł. 10-67. 
.. Przysposobienie Obywatelskie", miesięcznik. 
Redakcja i Administracja, Dom Spolecz., 
ul. Mickiewicza 2/4, teł. 10-67. 
..Pomorski Dziennik Wojewódzki", dwuty­ 
godnik. 
— 
Redakcja i Administr., 
Urząd 
Wojewódzki Pomorski, teł. 10-68 . 
..Bekord Ilustrowany". 
— 
Redakcja i Admi- 
nistracja, ul. Św. Katarzyny 4, tel. 11-27 . 
.. Kłosy", tygodnik Pom. Izby Rolniczej. 
— 
Redakcja i Administracja, ul. Sienkiewi­ 
cza 10, teł. 11-27 . 
.A V ia domości Kościelne", tygodnik. 
— 
Re­ 
dakcja i Administracja w kancelarjach 
Parafjalnych. 
..Zapiski Tow. Naukowego w Toruniu", 
kwartalnik. 
— 
Redakcja i Administracja, 
, ul. Wysoka 16, teł. 19-40. 
••Giełda Ogrodnicza", dwutygodnik — Re­ 
dakcja i Administracja ul. Bydgoska 86, 
tel. 15-38 . 
1 
°'ska Ajencja Telegraficzna, ul. Szeroka 5, 
teł. 12-63 . 
f) SPIS ROZJEMCÓW 
według Okręgów. 
^kręg i. Rozjemca: Jurkiewicz Paweł, mistrz 
Piekarski, Mostowa 26; zastępca: Lewan­ 
dowski Feliks, kupiec, Szeroka 25. 
*'kręg U. Rozjemca: Winiarski Przemysław, 
wlaśc. fabryki, Krzyżacka 4; zastępca: 
Rundt Artur, drukarz, M. Garbary 4/6. 
Ukręp ni. Rozjemca: 
Strzyżewski 
Józef, 
naucz., Rydgoska 26; zastępca: Kwietni- 
cki Jan, Konopnickiej 25. 
Okręg IV. Rozjemca: Wierzbowski Ignacy, 
Sienkiewicza 15; zastępca: Grochowski 
Jan, emeryt, nauczyciel, Koszarowa, No­ 
we Osiedle. 
Okręg V. Rozjemca: Żółtowski Stanisław, 
restaurator, Szosa Glicini. 53; zastępca: 
Kulbasz Jan, magazyn., 
Grunwaldzka 1. 
Okręg VI. Rozjemca: Armknecht Jan, kond. 
tramwaj., 
Rart. Głowackiego 12; zastęp­ 
ca: Raniszewski Józef, restaurator, Gru­ 
dziądzka 77. 
Okręg VII. Rozjemca: Karsznia Franciszek, 
nauczyciel, Kościuszki 7; zastępca: Ma­ 
tusik Józef, kupiec, Kościuszki 4L 
Okręg VIII. Rozjemca: Radomski Czesław, 
restaurator, Lubicka 44/46; zastępca: Łu­ 
kaszewski Józef, emeryt, Winnica 16. 
g) POMORSKA ELEKTROWNIA KRAJOWA 
„GRÓDEK", S. A . W TORUNIU, 
ul. Mickiewicza 5. Skrót telegraficzny Elck- 
trogródek", tel. 11-96, 11-97. 
Zarząd biura centralnego wraz z wydzia­ 
łami: technicznym i handlowym 
znaj­ 
duje się W Toruniu. 
Naczelny dyrektor: Inż. Alfons Hoffmann. 
Wice - dyrektor: Inż. Hubert Karbowski. 
Prokurcntka: Melania FYankowska. 
Pom. Klekt. Kraj. 
„Gródek" posiada trzy 
wielkie zakłady wytwórcze, a mianowicie: 
a) Zakład wodno - elektryczny w Grodku, 
o mocy 6000 KM, 
b) Zakład 
wodno - elektryczny 
w 
Żurze, 
o mocy 12 000 KM, 
c) Klektrownię parową w Porcie Gdyńskim 
o mocy 10 000 KM. Rozbudowę tej elek­ 
trowni projektuje się do łącznej mocy ok. 
60 000 KM. 
Podstacje transformatorowe i podstacje roz­ 
dzielcze „Gródka" znajdują się: 
w Gdyni, Wejherowie, Pucku, Toruniu, Gru­ 
dziądzu oraz w powiecie grudziądzkim. 
Linje elektryczne: 
Wodno - elektryczne zakłady wytwórcze w 
Gródku i w Żurze, oraz elektrownia pa­ 
rowa w Gdyni połączone są pomiędzy 
sobą, oraz z poszczepólnemi 
stacjami 
transformatorowemi linjami elektryczno- 
mi o napięciu 60 000 i 15 000 V. Łączna 
długość tych linij wynosi ok. 500 km. 
Przy 
zakładzie 
wodno - elektrycznym 
w 
Gródku istnieją: 
a) fabryka grzejników elektrycznych, 
b) warsztaty, mechaniczne, 
c) lahoratorja elektryczne, olejowe i che­ 
miczne. 
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze 
^ 
Oddział w Toruniu ========= 
Własny Dom Wycieczkowy, Legjonów '24, — Biuro Inforni, w Ratuszu lei. 24-53
		

/Pomorze_005_09_046.djvu

			omors 
równia Krajowa 
.GRÓDEK" u 
w Toruniu, Mickiewicza 5 
posiada własną fabrykę grzejników elek­ 
trycznych i dostarcza wszelkiego rodzaju: 
elektryczne piecyki, kuchenki, 
kuchnie kompletne, piekarniki, 
warniki do goiącej wody, kotły 
dla restauracyj, hoteli, szpitali 
i kasyn, grzejniki do specjal­ 
nych celów i t. p. 
Wykonuje wszelkiego rodzaju instalacje 
kuchen elektryczn., hotelowych, ogrze­ 
wania elektrycznego i aparatów, wcho­ 
dzące w zakres grzej nic twa przemysłów. 
Prosimy żądać bezpłatnych ofert i koszto­ 
rysów. 
-- 
Na życzenie przesyłamy listę 
wykonanych przez nas prac w dziedzi­ 
nie grzejnietwa elektrycznego. 
~
		

/Pomorze_005_09_047.djvu

			CZliŚĆ II. 
BRANŻE 
A) SKOROWIDZ BRANŻ. 
str. 
Adwokaci 
50 
Agenci procesowi 
50 
Agentury i reprezentacje 
50 
Akumulatory 
50 
Akuszerki 
50 
Amunicja 
50 
Antykwariaty 
50 
Aparaty fotograficzne.. 
50 
Apteki 
-•• 
50 
Architekci 
50 
Armatury 
Artykuły elektrotechniczne 
Artykuły męskie 
Artykuły żelazne 
Artykuły piśmienne 
Atrament 
Autobusy 
Autodorożki ..: 
bandaże 
banki i kasy 
baterje 
bednarskie warsztaty 
51 
bekony 
-- 
51 
•^nzyna 
•f 
bibljoteki 
rn 
... 
50 
...50 
...50 
...50 
...50 
...50 
... 
50 
...50 
50, 51 
51 
Ii le 
gli sądowi 
^'elizna 
Ii 
.. 
52 
52 
|Ura podróży 
52 
'Ura porad prawnych 
.. 
52 
'ura ekspedycyjne 
biura rachunkowo - rolnicze 
52 
biur a 
techniczne 
52 
biura ubezpieczeniowe .. 
52 
biżuterja 
52 
Macharskie zakłady 
52 
str. 
Bławaty 
52 
Broń i amunicja 
...... 
53 
Browary . . 
.. 
53 
Brukarze 
.. 
53 
Budowlane materjały 
.. 
53, 
Budowlane przedsiębiorstwa 
. 
53 
54 
54 
. 
54 
54 
54 
Budowlane okucia 
Bydło — handel . 
Cegielnie 
Cement 
Centralne ogrzewania 
Cerata 
.54 
Chemiczne pralnie ... 
54 
Chemiczne produkty 
54 
Chemigraficzne zakłady 
. 
54 
Chirurgiczne narzędzia 
.54 
Chodniki, cerata i linoleum . 
.54 
Cieśle 
•o5 
Cukierki i czekolady . . 
.... 
... 
55 
Cukiernie 
. 
55 
Cygara 
.55 
Czapki 
55 
Czasopisma — sprzedaż 
55 
Czasopisma — wydawnictwa 
55 
Czekolada 
55 
Czyszczenie okien wystawowych 
55 
Dekarskie przedsiębiorstwa 
55 
Delikatesy 
50 
Dentyści i lekarze - dentyści 
50 
Dewocjonalja 
... . 
50 
Domy handlowe 
.... 
50 
Dozorowanie objektów 
... 
5G 
Dorożki 
50 
Drogerje 
•..•56 
Drożdże 
50
		

/Pomorze_005_09_048.djvu

			4() 
Skorowidz branż 
str. 
Drob 
... 
5G. 57 
Drukarnie 
57, 58 
Druty i gwoździe 
57 
Drzewo 
57, 59 
Dykta i forniery 
59 
Dywany i kilimy 
59 
Ekspedycyjne biura 
59 
Elektrotechniczne artykuły i warsztaty 59, 00 
Elektrownie 
CO 
Elementy 
60 
Fabryki maszyn 
60 
Fajans 
60 
Farby, tapety i przybory malarskie .... 60 
Furbiarnic i chemiczne pralnie 
60 
Figury gipsowe . 
60 
Firany 
, 
60 
Forniery 
60 
Fortepiany i pianina 
60 
Fotograficzne aparaty i przybory 
60 
Fotograficzne zakłady 
60, 61 
Fryzjerskie zakłady 
61 
Furmaństwo 
61 
Futra 
61 
Gabinety kosmetyczne 
62 
Galanterja 
..62 
Galwaniczne zakłady .... 
62 
Garaże 
62 
Garncarskie zakłady 
62 
Gazety — sprzedaż 
62 
Gazo- i wodomierze 
62 
Gazownie 
62 
Gipsowe wyroby 
... 
. 
62 
Ciorsety 
62 
Gramofony . 
62 
Grawerzy 
62 
Gwoździe, druty i wyroby żelazne 
62 
Ilafciarnie 
63 
Herbaciarnie 
63 
Hotele 
63 
Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne 63 
Instrumenty muzyczne . 
... 
63 
Introligatornie 
... 
63 
Inżynierskie biura 
63 
Jadłodajnie 
63, 64 
Jaja 
64 
Jedwabie 
64 
Jelita zwierzęce 
64 
Jubilerskie wyroby 
64 
Kabarety 
64 
Kafle 
Ci 
Kamasznicy 
.... 
64 
str. 
Kanalizacyjne instalacje 
64 
Kapelusze 
64 
Kasy 
64 
Kawa 
64 
Kawa słodowa 
C4 
Kawiarnie 
61, 65 
Kilimy 
65 
Kinematografy 
C5 
Kioski 
65 
Kliniki 
C5 
Klinkicrnic 
65 
Kolektury Loterji Państwowej 
65 
Kolonjalnc towary ... 
... 
65—67 
Kołdry 
67 
Kołodziejskie warsztaty 
67 
Kominiarze 
C7 
Komisowa sprzedaż 
67 
Konfekcja 
... 
C7, C8 
Konserwator ja muzyczne 
68 
Korki — wytwórnie 
68 
Kosmetyczne gabinety 
68 
Kosmetyczne i toaletowe artykuły 
C8 
Kostjumy maskowe 
C8 
Koszykarskie wyroby 
68 
Kotlarnie 
68 
Kowalskie warsztaty 
C8 
Krawaty 
68 
Krawieckie przybory .. 
C8 
Krawiectwo damskie .. 
68, 69 
Krawiectwo męskie 
69, 70 
Krochmalnie 
... 
70 
Krótkie towary 
70 
Książki — wypożyczalnie 
70 
Księgarnie 
70 
Kuchenne sprzęty 
70 
Kuśnierskie zakłady . 
70 
Kwiaciarne 
70, 71 
Lakiernie powozów... 
71 
Lampy i żyrandole 
71 
Lecznice 
71 
Lecznicze środki 
71 
Lemoniady — wytwórnie 
71 
Likiery 
71 
Linoleum 
71 
Litograficzne zakłady 
71 
Lody cukiernicze 
71 
Lody naturalne 
71 
Lody sztuczne 
71 
Lokale ogrodowe 
71 
Lustra i obrazy 
71 
Lustra — okładanie .... 
71
		

/Pomorze_005_09_049.djvu

			Skorowidz branż 
47 
str. 
Loterje 
(1 
Magle 
71, p 
Makaron 
•• '~ 
Malarskie przybory 
•• 72 
Malarskie zakłady 
72 
Manicure . 
'" 
1~ 
Manufaktura 
"I 
2 
Maszyny — fabryki 
'~ 
Maszyny do pisania .... 
72 
Maszyny do szycia 
72 
Maszyny rolnicze 
.... 
.... 
.. 
<~ 
Materace 
.... 
73 
Mąka — Pasza.. 
... 
73 
Meble 
73 
Mechaniczne warsztaty 
73 
Metale — odlewnie 
73 
Mereżkowanic 
73 
Mleko 
73 
Młyny 
73, 74 
Motocykle 
74 
Murarskie przedsiębiorstwa 
74 
Muzyczne Konserwatorja 
74 
Muzyczne instrumenty 
74 
Mydło i proszki do prania 
74 
Nabiał 
74 
Nafta 
74 
Narzędzia i przybory rolnicze 
75 
Narzędzia i przybory rzeźnickie 
75 
Nasiona 
75 
Nawozy sztuczne 
'«> 
Naukowe zakłady 
75 
Nieruchomości — pośrednictwo 
75 
Notarjusze 
>.. 75 
obrazy i lustra 
' 
5 
Obuwie 
75 
Ocet 
75 
odlewnie metali 
75 
Odkażanie aparatów telefonicznych 
76 
°gniwa i Baterje 
.. 
.76 
•odnicze przybory 
Og 
rodnicze zakłady 
Ogrzewanie centralne 
76 
Okucia budowlane 
... 
... 
76 
Olejarnie 
76 
Oleje 
maszynowe 
Opal 
76 
Opatrunkowe środki 
76 
Optyczne artykuły 
76, 78 
Ortopedyczne artykuły 
78 
Owoce i warzywa 
.78 
''aiiloflc 
78 
str. 
Papier i artykuły piśmienne 
.... 
78 
Papierosy 
78 
Parkiety 
78 
Pasza 
78 
Perfumy 
78 
Pianina 
'N 
Piece kąpielowe 
78 
Pieczątki i szyldy 
78, 79 
Piekarnie 
. 
. 
.... 
79 
Pierniki 
79 
Pilnikarnie 
79 
Piśmienne artykuły 
79 
Piwo 
7» 
Plakaty uliczne 
79 
Plisowanie .. 
.... 
79 
Płody rolne 
... . 
79 
Płyty klejowe 
... 
79 
Pogrzebowe przedsiębiorstwa 
79 
Pończochy 
79 
Porady prawne .. 
... 
79 
Porcelana 
79 
Posadzki parkietowe 
79 
Posadzki tarasowe .... 
... 
79 
Pośrednictwa 
79 
Powozy 
'9 
Powozy — lakiernie ... 
... 
81 
Powroźnicze wyroby 
81 
Pralnie chemiczne i farbiarnic 
81 
Prałnie i prasowalnie bielizny ... 
... 
81 
Produkty chemiczne 
... 
81 
Proszek do prania 
81 
Probiernie i winiarnie . . 
. 
... 
81 
Przeładunek towarów 
... 
81 
Przepisywania maszynowe . 
... 
81 
Przetwory chemiczne 
...' 
... 
81 
Przewozowe przedsiębiorstwa 
81 
Przybory biurowe 
81 
Przybory fotograficzne 
81 
Przybory malarskie 
81 
Przybory ogrodnicze 
... 
81 
Przybory rolnicze 
... 
81 
Przybory samochodowe. 
... 
81 
Przybory sportowe 
81 
Przybory szewskie 
.. 
81 
Psów tresura 
82 
Hadjosprzęt i warsztaty. . 
.. 
82 
Rakarnie 
.. 
82 
Reklamowe słupy .. 
, 
82 
Reprezentacje firm 
. 
.. 
82 
Restauracje 
... 
82 
Rewizorzy ksiąg 
... 
83
		

/Pomorze_005_09_050.djvu

			4M 
Skorowidz branż 
str. 
Ręczne roboty 
84 
Rolnicze maszyny 
84 
Rolnicze narzędzia i przybory 
84 
Rowery i warsztaty reperacyjne 
84 
Rozlewnie piwa 
84 
Różne towary 
... 
84 
Rury żeliwne 
84- 
Rybackie przybory 
84 
Ryby 
84 
Ryma rzc 
... 
84 
Rytownicze zakłady 
... 
84 
Rzeczoznawcy sądowi 
... 
84 
Rzeźbiarskie zakłady 
84 
Rzeźnickie przybory i narzędzia 
84 
Rzeźnickic i wędliniarskie zakłady 
84 
Ubój 
85 
Rzeźnia koni 
85 
Samochody i motocykle 
85 
Samochodowe przybory 
85 
Sery 
8G 
Siano i słoma 
86 
Siecie rybackie 
86 
Siodlarskie warsztaty 
.... 
86 
Sklepy spożywcze 
86 
Skóry i szewskie przybory 
86 
Skóry surowe 
86 
Skórzane wyroby 
86 
Skrzynie 
86 
Słupy reklamowe 
. 
... . 
86 
Smalec 
86 
Smary i oleje maszynowe 
86 
Smołowe przetwory ... 
.... 
86 
Soda krystaliczna 
86 
Soki i lemoniady .... 
86 
Spedytorstwo 
87 
Spirytus — rozlewnie 
87 
Sportowe przybory 
87 
Spożywcze artykuły 
87 
Stacje benzynowe .... 
87 
Stare żelazo 
87 
Starzyzna — handel 
87 
Stolarnie 
87 
Strojenie fortepianów 
88 
Strzeżenie objektow 
88 
Sukno 
88 
Surowce - szmaty 
88 
Szczecina . . 
88 
Szczotki 
88 
Szewcy 
88 
Szewskie przybory ... 
90 
Szklarskie przybory 
90 
str. 
Szklarskie zakłady 
... 
90 
Szkło okienne 
90 
Szkło porcelana i fajans 
90 
Szlifiernie instrumentów 
90 
Szlifiernie szkła i okładanie luster 
90 
Szmaty 
90 
Szpitale 
90 
Sztandary 
90 
Szwalnie 
90 
Szyldy 
90 
Ślusarskie zakłady 
90 
Srod(vi lecznicze 
90 
Świece 
90 
Tańce lekcje 
90 
Tapety 
90 
Tapicerskie przybory 
91 
Tapicerskic zakłady 
91 
Tarasowe posadzki 
- 
91 
Tartaki 
91 
Technicy dentystyczni 
91 
Techniczne biura 
91 
Tłumaczenia 
91 
Toaletowe artykuły 
91 
Tokarnie 
91 
Torebki papierowe .. 
91 
Towary kolonialne 
91 
Towary krótkie 
91 
Transportowe przedsiębiorstwa 
91 
Tresura psów 
91 
Trumny 
91 
Trykoty — wytwórnie 
91 
Trzoda chlewna 
92 
Tytoniowe wyroby 
92 
Ubezpieczenia 
... 
92 
Wagi -j — naprawa 
92 
Walizki 
92 
Wapno ... 
92 
Warzywo . 
92 
Węgiel 
92 
Węgiel drzewny 
.. 
92 
Wiejskie produkty spożywcze 
92 
Wiklina 
92 
Wiklinowe wyroby 
92 
Wina, wódki i likiery 
92 
Winiarnie 
92 
Wody mineralne 
92 
Wodociągowe instalacje 
92 
Wojskowe artykuły 
92 
Wódki 
92 
Wózki dziecięce 
93 
Wulkanizacyjne zakłady ... 
... 
93
		

/Pomorze_005_09_051.djvu

			Skorowidz branż 
49 
str. 
Wydawnictwa czasopism 
93 
Wylęgarnie drobiu — wytwórnie 
93 
Wypożyczalnie książek 
93 
Wyszynk trunków 
93 
Wytwórnie korków 
93 
Zabawki 
93 
Zboże 
93 
Zduni 
93 
Zegarmistrzowskie zakłady 
93 
str. 
Ziemiopłody 
-. 
93 
Ziemiaczany przemysł 
93 
Złotnicy 
93 
Żegluga 
.... 
.... 
93 
Żelazne towary 
93 
Żelazo - odlewnie 
94 
Żelazo stare .. 
.. 
94 
Żwir 
94 
Żyrandole 
94 
••I 
Rzeźnia ffilefska cu J&cuuiu 
produkuje i sprzedaje w porze letniej 
Cod 
sztuczny 
Ifucłmiczny) 
Zamówienia przyjmuje biuro Rzeźni Miejskiej, Targowa 2-4 
telefonem 16-32 w czasie od godz. 7 do 12 — lub 
pocztą pod adresem: Rzeźnia Miejska w Toruniu. 
Dostawę lodu uskutecznia się w następnym dniu po zamówieniu. 
Cena lodu: 
locodomzwozuzlodem;1bryła(25kg) ..1.40zł 
Vi bryły (12,5 „ ) 
. 
. 0.70 zł 
loco fabryka lodu w Rzeźni : 1 bryła (25 „) 
. 
. 1.20 zł 
Vi bryły (12,5 „) 
. 
. 0.70 zł
		

/Pomorze_005_09_052.djvu

			B) ALFABETYCZNY SPIS BRANŻ 
Adwokaci. 
patrz Część I. Informacyjna.. 
Agenci procesowi. 
patrz liiura porad prawnych. 
Agentury i Reprezentacje. 
patrz Przedstawicielstwa. 
Akumulatory. 
patrz Samochody. 
Akuszerki. 
patrz Część I. Informacyjna. 
Amunicja. 
patrz Uroń. 
Antykwarjaty. 
patrz Komisowa sprzedaż. 
Aparaty fotograficzne. 
patrz Drogerje. 
Apteki. 
Apteka Centralna, Wojciechowski Stefan, 
Chełmińska (5. tel 20-43. 
Apteka pod Lwem, Klemens Antoni, Król. 
Jadwigi 1, tel. 12 -09 . 
Upieką Jod Łabędziem" 
A. Sobiecki 
Kościuszki 19 
Tel. 12 -91 
Apteka pod Orłem, Ileininger spadk., 
Rynek 
Staromiejski 3, tel. 10-07. 
Apteka Radziecka, Zgoda Maksymiljan, Sze­ 
roka 27, teł. 12 -50 . 
Apteka św. Anny, Maurin Henryk, Mickie­ 
wicza 98, tel. 10-03. 
Architekci. 
patrz Budowlane przedsiębiorstwa. 
Armatury. 
patrz Instalacje wodociąg, i kanalizacyjne. 
Artykuły elektrotechniczne. 
patrz Elektrotechniczne 
artykuły i wai- 
sztaty. 
Artykuły męskie. 
Bagiński Mikołaj, Szeroka 20/28. 
Kawecka Martyna, Szeroka 22, teł. 10-00 . 
Kuczyński Leon, Szeroka 37, tel. 14 -90 . 
Launer Paweł, Szeroka 4. 
Orcholski Zygmunt, Szeroka 11. 
Skalski Jan, Szeroka 8, tel. 12-95. 
Stefański Stefan „Bazar", W. Garbary. 21/23. 
Zieliński Albin, Bynek Staromiejski 33. 
Artykuły żelazne. 
patrz Żelazne artykuły. 
Artykuły piśmienne. 
patrz Papier i artykuły piśmienne. 
Atrament. 
Wytwórnia. 
Buzalski Henryk, Kopernika 11. 
Autobusy. 
Lewandowski Józef, PI. Bankowy 8, tel. 10-19. 
Nowakowska Mar ja, Wielkie Garbary 14. 
Pomorski Zwózek Przedsiębiorstw Samo­ 
chodowych, ul. Chełmińska 11, tel. 20-35. 
Autodorożki. 
patrz Część I. Informacyjna. 
Bandaże. 
patrz Ortopedyczne artykuły. 
Banki i Kasy. 
Bank Polski, Plac Bankowy 1, tel. 13-10. 
Bank Związku Spółek Zarobkowych, Szero­ 
ka 14, tel. 10-49. 
Centralna Kasa Spółek Rolniczych, Mosto­ 
wa 21, tel. 12-50 . 
Komunalna Kasa Oszczędności m. Torunia, 
Ratusz, tel. 15-00 . 
Komunalna Kasa Oszczędności pow. toruń­ 
skiego, Plac Teatralny 4, teł. 11-37 
Pomorski Bank Rolniczy Sp. Akc. w likwi­ 
dacji, Szczytna 1, tel. 10-70,
		

/Pomorze_005_09_053.djvu

			Batcrje — Dihljoteki 
Pomorska Wojew. Komunalna Kasa Oszczę­ 
dności, Mostowa 11, tel. 11-71 . 
Vereinsbank, Bank Spółdzielczy) z o. o ., Cheł­ 
mińska 21, tel. 11-01. 
Baterje. 
patrz Ogniwa i baterje. 
Bednarskie warsztaty. 
Bielicki Brunon, Mickiewicza 07. 
Peplau Edward, Sobieskiego 16. 
Suchorski Wilhelm, Kopernika 16. 
Wolentarski Piotr, Piekary 30. 
Bekony. 
•laugsch Stanisław, Bydgoska 40, tel. 14-33 . 
Benzyna. 
Hurt: 
.. Gazolina" Lwów Oddz. Toruń, Pod Dębo­ 
wą Górą 24/28, tel. 20-81. 
»Karpaty" dzierżawca: Wrcmbcl Jadwiga, 
Łazienna 15, tel. 13-97. 
uPolmin" Państwowa Fabryka Olejów Mi­ 
neralnych, Szeroka 37, tel. 13-00 . 
Stncjc 
benzynowe: 
„Gazolina" Lwów Oddz. Toruń, Plac Teatr., 
Stacja Autobusów. 
„Gazolina" Lwów, dzierż. Kiedrowski Józef, 
Mickiewicza róg Czerw. Droga. 
„Karpaty" Sp. z o. o., dzierż. Nowak Aleks., 
Lubicka 48. 
„Karpaty" Sp. z o. o., Plac Bankowy. 
„Polmin" Państw. Fabryka Olejów Miner., 
dzierż. Szwengrub E., Mostowa 17, 1.19-28. 
„Standard - Nobel" S. A ., Bynek Nowomiej- 
ski 25, tel. 19-07. 
„Standard - Nobel" S. A ., 
dzierż. Cicrpiał- 
kowski Paw., Sz. Chełmińska 37, tel. 17-71 . 
„Standard - Nobel" S. A ., dzierż. Czerwiński 
Florjan, Grudziądzka 55. 
„Standard - Nobel" S. A ., dzierż. Sawicki J., 
Bydgoska 72. 
„Standard-Nobel" S. A., dzierż. Zieliński Ka­ 
zimierz, Szosa Chełmińska 17. 
Biblioteki. 
patrz Część I. Informacyjna. 
: 
JComunaCna JCasa Oszczędnaści 
powiatu, tocuńskieg& - ui Jacmiu 
P.K.O . 204 881 
#»#«c TeuiruMntf & 
\ 
INSTYTUCJA PRAWA 
PUBLICZNEGO 
O PUPILARNEJ 
PEWNOŚCI 
Tel. 11-37 
Przyjmuje 
wkłady oszczędnościowe 
za korzystnem 
oprocentowaniem 
oraz wykonuje czynności bankowe w granicach 
statutu. 
MONOM 
Vc reinsnan 
bank - T orun 
Rok założenia 1860 
Chełmińska 21 
Tei. n-oi 
Bank Spółdzielczy z o. odp. Tor un 
Przyjmowanie wszelkich transaltcyj Lanltowycli 
Konto żyrowe: BANK POLSKI 
P. K . O . Poznań Nr. 203-574
		

/Pomorze_005_09_054.djvu

			Biegli sądowi — Bławaty 
Biegli sądowi. 
patrz Cześć I. Informacyjna. 
Bielizna. 
Borowska Marta, Szewska 19. 
Borys Helena, Bynck Staromiejski 18. 
Btichlcr Franciszka, Różana 5. 
Czyżniewski Władysław, W. Garbary 21. 
Dałkowski Roman, Szeroka 25, teł. 10-19. 
Dąbrowska Marja, Łazienna 13. 
Gier HeJcna, Lubicka 43. 
Krawczyński Konstanty, Mickiewicza 86. 
Lewandowski Feliks, Prosta 2. 
Magdowski Aleksander, Łazienna 32. 
Neuniann W. J ., wiaśc. Anna Biniek, Sze­ 
roka 27. 
Reynowska Anna, W. Garbary 21/23. 
Skalski Jan, Szeroka 8, teł. 12 -95 . 
Stryczyński Rolesław, Kroi. Jadwigi 12/14. 
Szlichciński Adam, Szewska 12. 
Szlicbciński Marjan, Kroi. Jadwigi 5. 
Tomaszewska Wiktorja, Kościuszki 9. 
Wilamowski Bolesław, Żeglarska 2i. 
Biura ekspedycyjne. 
patrz Spedytorzy. 
Biura podróży. 
..Orbis' Polskie Biuro Podróży, Szeroka 1/3, 
teł. 13-70. 
Biura porad prawnych. 
Jettka Jozef, Mickiewicza 144. 
Wiśniewski Albin, Podrnurna 50. 
Wolna Marja, Rynek Staromiejski 12. 
Biura rachunkowo - rolnicze. 
Preibisz Anna, Rydgoska 90, teł. 17-53. 
Biura techniczne. 
patrz Rudowlane przedsieborstwa. 
Biura ubezpieczeniowe. 
patrz Ubezpieczeniowe biura. 
Biżuterja. 
Ribik Kazimierz, Rynek Starom. 38, tel. 12-92. 
Rurdyński Maksymilian, M. Garbary 15. 
('•ruuhaum Morilz, Rynek Starom. 2 . 
Koncka Janina, Szewska 12. 
Lipczyński Czesław, Król. Jadwigi 18. 
Siuda Mieczysław, Rynek Nowomiejski 21. 
(patrz także zegarmistrze). 
Blacharskie zakłady. 
Randurski Walerjan. Rabiańska 6 i Rynek 
Starom. 3, tel. 15-65, 
Rayer Artur, Podgórna 22. 
Khlert Brunon, Matejki 38. 
Feblauer Franciszek, Kościuszki 6. 
Gelirmann Maksymiljan, Szeroka 1/3. 
Gliński Teodor, Piekary 15, tel. 13-48. 
Głowiński Ignacy, Podgórna 30. 
Iłanert Richard, Rynek 
Nowomiejski 19, 
tel. 10-82. 
Jankiewicz Marcin, Szczytna 21. 
Juchnicki Albert, Kopernika 17, tel. 12 -19. 
Kochinke Franc, Sicnkiewcza 9, tel. 14 -80 . 
Lcśniczak Teofil, Sienkiewicza 1. 
Lewandowski Franciszek, Kochanowskiego 5. 
Saller Stanisław, Jęczmienna 14. 
Schloemp Jerzy, Czarnieckiego 20/22, t. 15-82. 
Scholz Hugo, Mickiewicza 93. 
Wilczek Henryk, M. Garbary 5, tel. 12 -10. 
Wiśniewski Adim, Strumykowa 19. 
Woźniak Marcin, Szczytna 11. 
Zieliński Franciszek, Mostowa'15. 
Zieliński Hieronim, Małe Garbary 4/6. 
Bławaty. 
Bagiński Mikołaj, Szeroka 28. 
Biederko Sara, Szczytna 15. 
„Bławat", właśc. Rosiński Bronisław, Sze­ 
roka 30, tel. 22 -24 . 
Goldberg Alta, Kopernika 28. 
Goldblat Pinkus, Prosta 27. 
Gru nart Wilhelm, Szeroka 32, tel. 19-90 . 
Halberg Brucha, Kroi. Jadwigi 6. 
Hamerski Franciszek, Rynek Staromiejski 
30, I. ptr. 
Ililler Margulja, Chełmińska 8. 
Jarociński Kazimierz, Rynek Starom. 31, 
tel. 16-74 . 
Jedrowski Waci., Szczytna 2 I. ptr., tel. 22-35 . 
Kot liński Władysław, Szeroka 33, tel. 15-33. 
Mączkowski Maksymiljan, Szeroka 39. 
Offmann Dawid, Bart. Głowackiego 31. 
Płocka Sura, Podgórna 43. 
Składanowski Paweł, Rynek Starom. 2i . 
Spendowski Władysław, Chełmińska 1. 
Stcphan Oskar nast. Lazarus Alfred, Sze­ 
roka 16, tel. 12 -36 . 
„Tani Zakup" właśc. Hilary Rozenberg, 
Strumykowa 2. 
Te-De-Ka Sp. z o. o., Rynek 
Nowomiejski 
13, tel. 21-31. 
..Textil" właśc. Rudnicka Marja, Prosta 27. 
Zemclman Jukiew, Kopernika 13.
		

/Pomorze_005_09_055.djvu

			Broń — Budowlane przedsieb. 
Broń i amunicja. 
Kasprzak Józef, M. Garbary 22. 
Pomorska Spółka Myśliwska, wlaśc. Neu- 
mann Zygmunt, Łazienna 32, tel. 15-77 . 
Browary. 
Browar Haberbusch i Scliiele reprezentacja, 
Ctielmińska 10, tel. 14-91. 
Browar Kuntersztyn filja, Browarna 1/6, 
tel. 20-53 . 
Freining Aleksander, Podmurna 58, tel.13-34. 
Strakacz Władysł. (Browar Parowy Skier­ 
niewicki), Bydgoska 104, tel. 18-64. 
(patrz także Rozlewnie piwa). 
Brukarze. 
Glszewsk Zygfryd, Prosta 31. 
Olszewski Wojciech, Waldowska 29. 
Budowlane materiały. 
I'Hk Jakób, Szosa Chełmińska 36/38. 
Bracia Pichert Sp. z o. o., Przedzamcze 7/9, 
tel. 16-27 i 10-79. 
M. CZUBEK i Ska w TORUNIU, 
«1. Piernikarska 3/7, tel. lłi -43 i 22-14. 
poleca: 
Posadzki terni kotowo, lastrico we, płyt­ 
ki ścienne glazur., tynki szlachetne, 
°t'az wszelkie inne materjały w za­ 
kres budownictwa wchodzące. 
hrenski M. Zakłady Przemysłowe Sp. z o. o ., 
Grudziądzka 45/47, teł. 15-00 . 
Kwiatkowski Florjan „Skarboferme", Szosa 
Chełmińska 27, tel. 20-54. 
Leumann Piotr, Szosa Chełmińska 15. 
1'oinorska Składnica Drzewa, wlaśc. Kolm 
Rina, Przy Rzeźni 48/50. 
Struzik Wincenty, Grudziądzka 37. 
Tymieniecki Jerzy, Rydgoska 20, tel. 19-68 . 
Węgleńska Zofja, Lubicka 30. 
Zakłady Przemysłowe Sp. z o. o ., 
Krenski 
M., Grudziądzka 45/47, tel. 15-06 . 
Budowlane przedsiębiorstwa. 
Ralicki Feliks, Mickiewicza 5, tel 21-05 . 
Bandurski Walerjan, Rabiańska 6 i Rynek 
Staromiejski 3, tel. 15-65 . 
Biuro Inż.-Budowlane, Bymkiewicz Janusz, 
Mickiewicza 34/36, tel. 13-70. 
Biuro Robót Inżynierskich inż. Jan Goetzen 
Sp. 
z o. o . . Mostowa 10, tel. 26-04. 
Błaszkiewicz Leopold, Bynek Nowomiejski 
11, tel. 14 -72 . 
Cybulski Jan, Dekerta 11. 
Czarnocki Stefan, Bybaki 57, teł. 17-10. 
Dąbrowski Jan, Bielańska 10/12. 
Drecki Józef, Bynek Starom. 22, tel. 18-01. 
Gembarski Jan, Grudziądzka 110/142. 
Jagodziński Filip, Grudziądzka 165. 
Roboty budowlane 
projekty, kosztorysy, obliczenia 
statyczne, rysunki urządzeń 
kanalizacyjnych, wykonuje 
Bronisiaw 
Jeziorski 
budowniczy 
Toruń, ul. Krótka 5 
Mrozowski Bernard, Waldowska 83/89. 
Pachul Franciszek, senjor, Wodna 5. 
FĘwhnjKu 
papy 
cforlioff/e/ 
Destylacja smoły - - Hurtownia materiałów budowlanych i opałowych 
Bracia Pichert 
o 
i 
Chełmża 
ul. Kolejowa 19 
teléf. 11 
Toruń 
Przedzamcze 7 9 
teléf. 16-i 9 I 16-2.7 
Sp. 
zo.o. 
Chojnice 
X 
Szosa Gdańska 39 • 
teléf. 211 
S
		

/Pomorze_005_09_056.djvu

			Budowlane przedsięh. 
— 
Cliodniki 
„PEDABus 
0'or Toruń 
Koszarowa 15-17 
- 
Tel. 17-92 
Przedsiębiorstwo budowlane 
Bosenau Hermann, Żeglarska 25. 
Schmidt Stanisław, Słowackiego 29. 
Schneider Helena, Grudziądzka 55. 
Skowronek Jan, Panieńska 11/15, tel. 20-88 . 
Syrocki Stanisław, Mostowa 6. 
Toruńska Spółka Budowlana 
Harwot- 
Mrowicc i Ska, Krasińskiego 30/34. 
Wykrzykowski Józef, św. Jakóba 7, tel. 24-09. 
Żytyński Wilhelm, Borowiacka 5. 
Osoby zajmujące się tylko sporządza­ 
niem projektów i kierowaniem robót 
budowlanych. 
Broda Jan, inż., Koszarowa 15/17, tel. 17 -92. 
Hoppc Konstanty, Sz.. Chełmińska 95/97. 
Jarocki Ignacy, Sz. Chełmińska 11. 
Jeziołkowski Franciszek, Prosta 5.. 
Kaniewski Antoni, Sz. Chełmińska 72. 
Kiiźmierowski Jan, M. Garbary 16. 
Knolhe Zygmunt, inż. -arch., 
Bydgoska 58. 
Małkowski Witold, inż., Konopnickiej 11. 
Mrozowski Kazimierz, Kościuszki 68. 
Bosochowicz Arnold, Mickiewicza 100, telefon 
15-76. 
Schneider Franciszek, Grudziądzka 55. 
Schneider Sylwester, Grudziądzka 55. 
Skibjcki Paweł, Lubicka 11. 
Skowronek Paweł, Szosa Chełmińska 116. 
Sobociński Kdward, inż., Bybaki 47. 
Utlie Fryderyk, św. Jerzego 58. 
Wykrzykowski Juljan, Warszawska 2. 
Zawadzki Michał, Szosa Chełmińska 136. 
Budowlane okucia. 
patrz Okucia budowlane. 
Bydło handel. 
Jaugsch Stanisław, eksport, Bydgoska 40, 
tel. 14-33 . 
Zamek - Gliszczyński Józef, eksport, Kościu­ 
szki 64, 
Anders Brunon, Żółkiewskiego 11. 
Balcer Józef, Kołłątaja 3. 
Falkiewicz Leon, Wałdowska 14, teł. 15-83 . 
Gutkowski Juljan, Przy Bzcźni 45. 
Katarzyński Julj., Chrobrego 61/63, teł. 25-21 . 
Katarzyński Paweł, Lubicka 17/21, tel. 11 -36 . 
Piocli Wojciech, Kzcźnia Miejska. 
Roznerscy Bracia, Lubicka 27, tel. 20-37. 
Scliolz Karol, Piernikarska 1, tel. 15-47 . 
Szukalski Maksymiljan, Podgórna 37. 
Wamka Feliks, Sobieskiego 37, tel. 10-42 . 
Wankiewicz Franciszek, Rzeźnia Miejska. 
Wardaliński Maksymiljan, Sz. Chełm. 141. 
Zagrabski Bolesł., Sienkiewicza 5. tel. 14-21 . 
Zduński Alojzy, Dworcowa 9. 
Cegielnie. 
CEGIELNIE GREBOCIŃSKIE 
Bydgoska 33 — tel. 16-11 . 
Klinkiernia i Cegielnia m. Torunia, Rudak, 
tel. 15-58 . 
Cement. 
patrz Budowlane materjały. 
Centralne ogrzewania. 
Różański Jan, Leona Szumana 3, tel. 21 -82. 
Schloemp Jerzy, Czarnieckiego 20/22, 1.15-82. 
Cerata. 
patrz Chodniki, cerata i linoleum. 
Chemiczne Pralnie. 
patrz Pralnie chemiczne i farbiarnie. 
Chemiczne produkty. 
Fabryki: 
„Atra" Przemysł Chemiczny S. A., Chrobre­ 
go 101, tel. 20-61. 
„Polchem" Polsko-Belgijskie Zakłady Che­ 
miczne S. A ., Sz. Bydgoska 57/59, tel. 15-40. 
Hurt: 
Drozdowski Władysław, Chrobrego 26/28. 
„Hadega", Olejniczak Michał, Mostowa 2/1. 
tel. 14 -80 . 
Chemigraficzne zakłady. 
Drukarnia Toruńska Sp. Akc, św. Katarzy­ 
ny 4, tel. 11-08. 
„Fotocliemigrafja", właśc. Piazza Edward, 
Żeglarska 27. 
Chirurgiczne narzędzia. 
Dom Sanitarny, właśc. Kamiński Aleksan­ 
der, św. Ducha 21, tel. 21 -20. 
Meyer Gustaw, Żeglarska 22, tel. 12 -48. 
Seidler Władysława, Rynek Staromiejski 16. 
tel. 15-74 . 
Chodniki, cerata i linoleum. 
Ronk Paulina, Rynek Starom. 26, te 
1 
. 18-00 . 
Mallon Carl, Rynek Starom. 25, tel. 18-39 . 
Steinbach Karol, Szeroka 5.
		

/Pomorze_005_09_057.djvu

			Cieślo — Dekarskie przed sieh. 
Cieśle. 
Błaszkiewicz Leopold, Rynek Nowowiejski 
11, teł. 14-72. 
1)recki Józef, Rynek Starom. 22, teł. 18-01. 
Hoppe Konstanty, Szosa Chełmińska .15/117. 
•'eziorski Bronisław, Krótka 5. 
Kalinowski Franc.,'Mickiewicza 50, teł. 22-17 . 
Pachul Franciszek, Wodna 5. 
Iłinow Walter, Matejki 47/57, teł. 17-93. 
Schmidt Stanisław, Słowackiego 29, teł 21-30 . 
Skowronek Jan, Panieńska 11/15, teł. 20-88 . 
Wykrzykowski Jozef, św. Jakoba 7, teł. 24-09. 
Cukierki i czekolady. 
Fabryki: 
Julius Bucłimann - Toruń 
Najstarsza fabryka czekolady na Pomorzu 
Sprzedaż konsumentom po cenach fabryczn. 
w domu fabrycznym. Mostowa ^»4 
Rok załóż. 1864 
Ttl. 12 -32 
LUDWIK 
H©IXfO 
Fabryka 
Cukierków 
Tarynwa 12120, tel. 19-33 
Sktnd detaliczny: 
Hynek Staromiejski 
27. 
Łęgowski Aleks., Kościuszki 11, tel. 17-87. 
Napiórkowski Feliks, Prosta lfi, tel. 13 iii. 
Buclmiewicz Jan, Kościuszki 30, tel. 15 22. 
^ybilski i Krzemiński, Łazienna 
Weese Gustaw, Żółkiewskiego 34, tel. 10-02. 
Sklepy 
detaliczne: 
König.Ludwik, Rynek Staromiejski 27. 
Łeopolt Jadwiga, Król. Jadwigi 1. 
l-eopolt Jan, Św. Katarzyny 10. 
Lewandowski Feliks, Szeroka 4P. tel. 17 11. 
Lukullus, Szeroka 2, tel. 13 81. 
Łegowska Marta, Szeroka 20. 
Łuniewicz W., Chełmińska 4, tel. 2?-07. 
Hogalla Klżbieta, Król. Jadwigi 2. 
Huchniewicz Jan, Szeroka 43. 
Weese Gustaw, Król. Jadwigi 20. 
Wielkopolski Skład Kawy „Wąska", Mickie­ 
wicza 94/90. 
Wielkopolski Skład Kawy „Woska", Szero­ 
ka 10/12. 
Cukiernie. 
»Borsch", wlaśc. Kruger Maksymiljan, Rv- 
nek Staromiejski 18, tel. 20-33 . 
»l'-splanada", wlaśc. Kowalski Czesław, Ko­ 
nopnickiej 4, 
„Kuropejska",. wlaśc. Pomorski Kazimierz, 
Szeroka 29. 
Hoffmann Kdmund, Rynek Nowomiejski 12, 
teł. 24-05 . 
„Italja", właśc. Hass Stanisław, Kroi. Jad­ 
wigi 13/15, teł. 18-55 . 
„Italjanka", właśc. Hass Stanisław, Mickie­ 
wicza 2/4. 
Pankiewicz Józefa, św. Ducha 15. 
„Pomorzanka", właśc. Murawski Stanisław, 
Szeroka 20, teł. 19-75. 
„Popularna", właśc. Stra+ewska Bronisła­ 
wa, Łazienna 28. 
Boeder Helena, Łazienna 20. 
Smoleński Aleksander, Szeroka 37, lei. 15-55. 
Cygara. 
patrz Tytoniowe Wyroby. 
Czapki. 
Kling Henryk, Szeroka 7. 
Kling Karol, Szosa Chełmińska 52. 
Launcr Paweł, Szeroka 4. 
Zielińska Marta, Rynek St irr-niiejsk: 13, 
tel £2-00 . 
Czasopisma — sprzedaż. 
Kubiak Maria, Szeroka 43. 
Schmidt Konrad. W. Garbary 19, tel. 22 -80 . 
..Wszechświat", właśc. Rus;k Zofja, Pie­ 
kary 18, tel. 18-68 . 
Czasopisma — wydawnictwa. 
patrz Cześć I. Informacyjna. 
Czekolada. 
patrz Cukierki i Czekolady. 
Czyszczenie okien wystawowych. 
Dudek Paweł, Bydgoska 90. 
Fiszer Zygmunt, Szosa Chełmińska 63. 
Logja Inwalidów Wojsk Polskich Oddz. lo- 
ruń, Franciszkańska 18. 
Maciejewski Antoni, Łazienna 22. 
Dekarskie przedsiębiorstwa. 
Bandurski Walerjan, Rynek Staromiejski 3 
i Kahiańska 6, teł. 15-65 . 
Gliński Teodor, Piekary 15, tel 13-48. 
Klechowicz Herm., Grudziądzka 101, t. 17 -51. 
Nowakowski Konstanty, Bar*. Głowackie­ 
go 23. 
Pasiński Józef, Ogrodowa 10 
Trykowski Józef, Kochanowskiego 27. 
Wiśniewski Bronisław, Koszarowa 18.
		

/Pomorze_005_09_058.djvu

			Deli ktitesy — Drób 
Delikatesy. 
Grclowicz Stanisław, 
Wielkie Garbary 19, 
teł. 18-53 . 
Jakubowski Otton, Mickiewicza 59, teł. 16-87. 
Kłopocki Franciszek, Szeroka 25, tcl. 20-78. 
Kuczkowski Stefan, Kr. Jadwigi i), to!. 22-27 . 
Raczyńska Józefa, Różana 1, tel. 18 3(5. 
Rohloff Ludwika, Rynek Staromiejski 22, 
tcl. 10-18. 
Tcmplin Ryszard, Szeroka .'k;, tcl. 15-30 . 
Sznajder Sura, Łazienna 17, id. 12-75. 
Dentyści i lekarze - dentyści. 
patrz Cześć I. informacyjna. 
Dewocjonalia. 
Rusiakiewicz Joan., Chełmińska 2i. tel. 14 -38 . 
Wilnmowski Bolesław, Żeglarska 24. 
Wosikowska Małgorzata, Chełmińska 3. 
Zel Marja, Żeglarska 24. 
Domy handlowe. 
Dom Handlowy 
M. S. LEISER, TORUŃ 
Rynek Staromiejski 30/37 — tel. 13-10. 
Dozorowanie objektów. 
patrz Strzeżenie objektów. 
Dorożki. 
patrz Cześć I. Informacyjna 
Komunikacja. 
Drogerje. . 
Hu 
rluwnic: 
..lladega", właśc. Olejniczak Michał, Mosto­ 
wa 2/4, tcl. 14 -80 . 
Kapczyński Jan, Szeroka 35, tcl. 13-71. 
S/	
			

/Pomorze_005_09_059.djvu

			Drukarnio — Drzewo 
57 
Jeschke Emma, Kościuszki 74. 
Jankiewicz Kazimierz, Piekary 23. 
Jankowski Józef, Szosa Chełmińska 42. 
Katlewska Cecylja, Szewska C. 
Klejnowska Kozalja, Szosa Chełmińska 8C. 
Schubring Augusta, Prosta 2C. 
Skihicki Stanisław, L. Czarlińskiego 39. 
Drukarnie. 
Ruszczyński Sylwest., Mostowa 13. teł. 14 -24 . 
Drukarnia Robotnicza, Legjon. 29, teł. 16-47. • 
Drukarnia Toruńska S. A., św. Katarzyny 4, 
teł. 11-08 . 
Pomorska Drukarnia Rolnicza S. A . w li­ 
kwidacji, Rydgoska 56, teł. 10-96 . 
Roberta Sękowskiego 
Toruń, ul. Kopernika 16. - Tel. 21-37. 
wykonuje 
wszelkie druki i prace introlipator- 
skie, oraz kartony 
fotograficzne 
'i 
passe-partoul po cenach 
przystępnych. 
DRUKI WYKONUJE 
SZYBKO GUSTOWNIE PO 
CENACH PRZYSTĘPNYCH 
Zakład Graficznv 
JAN KAROLCZAK - TORUŃ 
Mostowa 6 — Tel. 21 -00 
I 
Kuszel Józef, Rydgoska 56, teł. 10-96". 
Ludowa Drukarnia Spółdzielcza, Mickiewi­ 
cza 2/4, tel. 10-67 . 
Starczewska Apolonja, IMac św. Jana 8. 
Stefanowicz Kdw., Ratorego 13/15, tel. 12-93. 
Westphal B., właśc. Westphal Franciszek, 
Podmurna 32, tel. 19-58. 
Druty i gwoździe. 
patrz Gwoździe i druty. 
Drzewo. 
„Drzewokres", wł. W. Berger i Ska, Gru 
dziądzka 17/19, tel. 14-51. 
Grabowski Rom., Mickiewicza 35/39, tel. 12-34. 
Krenski M., Zakłady Przemysłowe Sp. z o. o ., 
Grudziądzka 45/47, tel. 15-06 . 
¿4 
u 
II 
1 
USZCIYINISK1 
Rok założenia 1866 
WYKONUJE WSZELKIE DRUKI DLA URZĘDÓW, 
HANDLU I PRZEMYŚLU — WZOROWO 
GUSTOWNIE PO CENACH 
PRZYSTĘPNYCH 
NA ŻYCZENIE WZOItt 1 KOSZTORYSY 
TORUŃ, UL. MOSTOWA 13 
TELEFON NR. 14-24
		

/Pomorze_005_09_060.djvu

			T 
DRUKARNIA 
TORUŃSKA 
TO RUN, UL. ŚW. KATARZYNY 4 
TELEFON n-os 
POLECA S 
I 
E DO WYKONYWAN 
I 
A WSZELK 
I 
CH 
DRUKÓW HANDLOWYCH 
I MASOWYCII ^^rzrz 
IN IROL1GA IORMA - L1NJARMA 
WŁASNA CIIEMiCRAFJA 
Słowo Pomorskie 
Toruń, ul. iw. Katarzyny 4 
| 
Telefony 11-08, 11-09 
najstarsze pismo codzienne, 
wychodzące w Toruniu. — 
Rozchodzi się w olbrzymim 
nakładzie na całym obsza­ 
rze Województwa Pomor­ 
skiego i powiatów przyle­ 
głych. Jest zatem
		

/Pomorze_005_09_061.djvu

			Drzewo — Elcktrotcchn. art. 
59 
>Piła", wl. inż. Józef Chrzanowski, 
Bydgoska 33, tel. 16-11 . 
CZESŁAW JAKUBOWSKI 
zaprzys. rzeczoznawca przemysłu 
1 handlu drzewnego na obwód Sądu 
Apelacyjnego w Poznaniu 1 przy Izbie 
Przemysłowo-Handlowej w Gdyni 
Toruń - Grudziądzka 45/47 
telel. 15-06 
Ekspertyzy, stałe nadzory, sortowanie 
i odbiór drewna okrągłego i tartego, opisy 
i oszacowania co do wartości urządzeń 
tartacznych, orzeczenia, oraz 
wszelkie 
sprawy z dziedziny przemysłu i handlu 
drzewnego*. 
Pluta Józef, Mostowa 40. 
1'ornorska Składnica Drzewa, wł. Kolm Bi- 
na, Przy Bzeźni 48/50. 
Behhe Anschel, Sz. Chełm. 53/55, teł. 18-26. 
nakłady Przemysłowe, M. Kreński, Sp. z o. o . 
Grudziądzka 45/47, teł. 15-06 . 
Struzik Wincenty, Grudziądzka 37. 
Zawiszcwski Jan, Czerwona Droga 23. 
Dykta i forniery. 
Grabowski Bom., Mickiewicza 35/39, tel. 12 34. 
Krcnski M., Zakłady Przemysłowe, Sp. z o. 
o., Grudziądzka 45/47, tel. 15-06 . 
Waśkowska Marta, Łazienna 28. 
Dywany i kilimy. 
Krzętkowski Wolf, św. Ducha 14, tel. 10-44 . 
Ekspedycyjne biura. 
patrz Spedytorzy. 
Elektrotechniczne artykuły 
i warsztaty. 
Cilski Brunon, Szczytna 13. 
„Dynamo", wl. Kdmund Feder, Przedzam- 
cze 6. 
„Klektron", T. z o. p., Podmurna 1, tel. 19-20. 
Elektrownia Miejska, Plac Bankowy 12, 
tel. 10-11. 
Gerhardt Ernest, Mickiewicza 118. 
Gomowski Adolf, Mickiewicza 88, tel. 15-09 . 
Sp. z 
o. o. 
ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE M. KRENSKI 
Toruń, ul. Grudziądzka 45-47 
TARTAKI, OBRÓBKA DRZEWA qM 15_06 
STOLARNIE 
^ 
Materjały d rzewne; == 
Drzewo stolarskie — drzewo liściasłe — deski 
podłogowe — kantówka — belki — dykty — 
fornicr i t. d. 
Materjały budowlane: 
Opał 
Wapno — cement — cegła — papa — smoła 
lepnitk — fcarbolineum — trzcina — gipui 
gwoździe i t. d . 
Węgiel Górnośl. — koks hutniczy — drzewo opal. 
WAGONOWO — DETALICZNIE
		

/Pomorze_005_09_062.djvu

			w 
Elokt rown io — Fotograf. za kł. 
Górski Adolf, Szeroka 13/15, tal. 24 -43. 
Lewandowski Kazimierz. Szeroka 2, tel. 20-55 . 
Schulz Fryka, Chełmińska 4, tel. 15-20. 
Siwiec Eugenjusz, Żeglarska 31, tel. 15-44 . 
Sz\Vcnkgruh Eryk, Łazienna 15, tel. 16-65 . 
Tutodziccki Konstanty, Małe Garbary 9, 
tel. 17 -02. 
Zakłady Elektrotechniczne, wl. Dąbrowski 
Franciszek, Rynek Starom. 27, tel. 13 06. 
Elektrownie. 
Elektrownia, Gazownia i Tramwaje, Plac 
Bankowy 12, tel. 10-11. 
Elektrownia Krajowa 
„Gródek", Sp. Akc, 
Mickiewcza 5, tel. 11-96 i 11-97. 
Elementy. 
patrz Ogniwa i Baterje. 
Fabryki maszyn. 
patrz Maszyny — fabryki. 
Fajans. 
patrz Szkło, porcelana i fajans. 
Farby, tapety i przybory malarskie. 
Fabryki: 
„Atra", Przemyśl Chemiczny S. A ., 
Chro­ 
brego 101/107, tel. 20-61. 
Pomorska Fabryka Farb. wl. Bogala Jul- 
jusz. Łazienna 6, tel. 18-96 . 
POKOSTY 
LNIANE 
Olejarnia i Rafinerja 
FRANCISZEK WOYTON — TORUŃ 
ul. Grudziądzka 15, tel. 20-45 i 12-27. 
Sklepy 
detaliczne: 
Guzicka Marta, Krasińskiego 66, tel. 22-84. 
patrz także Drogorje. 
Farbiarnie i chemiczne pralnie. 
patrz Pralnie chemiczne i farbiarnie 
Figury gipsowe. 
patrz Gipsowe wyroby. 
Firany. 
Stefański Seweryn, Przedzamcze 20. 
Stryczyński Bolesław. Król Jadwigi 12/11. 
Forniery. 
patrz Dykty i forniery. 
Fortepiany i pianina. 
Kłosowska Fryda, Św. Ducha 18. 
Turostowska Helena, św. Ducha li. 
Fotograficzne aparaty i przybory. 
patrz Drogerje. 
Fotograficzne zakłady. 
Assmann Beinhold, Mostowa 13. 
Czarnecki Alojzy, Szczytna 20. 
„Foto-Atelier", wl. Spychalski Hermann, 
Szeroka 2, tel. 19-95 . 
„Foto - Sport", wł. Kwaśniewski 
Jan, św- 
Ducha 15. 
Galdyński Adam (wywoływanie klisz), Sze­ 
roka 9, tel. 18-75. 
Gerdom Käthe, św. Katarzyny 8. 
.lakowczyk Franciszek, Różana 4, tel. 15-79. 
Kaczmarek Edward, Podinurna 22. 
Kanjerski Franciszek, Pod Krz. Wieżą 16, 
tel. 25-66 . 
Matejewski Alojzy, Sienkiewicza 23. 
Melnicki Teodor, Panny Marji 7. 
„Polonja", wł. Jedynak Władysław, Łazien­ 
na 28. 
Połczyńska Marta, Szewska 3. 
„Psyche", wł. Wojnarska Stanisława, Byd­ 
goska 32. 
„Aha" Jłtzemyst Chemiczną 
SA.~%axuń 
ul. Chrobrego 101, tel. 20-61 
produkuje 
farby graficzne, 
środki pomocnicze graficzne, 
farby malarskie, 
kił. 
Przedstawicielstwa: 
WARSZA WA, ŁÓDŹ, KRAKÓ W, L WÓ W, KA TO WICE 
•——^— —poZNAŃ, 
BYDGOSZCZ.
		

/Pomorze_005_09_063.djvu

			Fryzjerskie zakl. 
— 
Futra. 
Ol 
Smoczyński Władysław, Podgórna PI. 
Szwabczyński Leon, Piekary 22. 
Zasadowski Franciszek, Małe Garhary 19. 
Siadła "Ccyl" 
Zygmunt Ziółkowski 
OUOCUH - JIOSTAWU 21 
wykonuje ręcznie: Dyplomy. Adresy 
hołdownicze. Alhmny pmniipk..Szkice. 
Rysunki, Afisze, Linoleoryty, Metalo­ 
plastyka. Diapozytywy kinowe. Foto­ 
grafje. 
Fryzjerskie zakłady. 
Baranowski Czesław, Kopernika 32. 
•larczyński .łuljan, Piekary 29. 
"artoszyński Tadeusz, Hynek Starom. 20. 
'Hiiumann Bronisław, Kościuszki 9. 
1'łażejewicz Franciszka, św. Bucha 14. 
Boehlke Józef, Luhicka 2C. 
Chojnicki, Szeroka 46, I. ptr. 
Cichewicz Leon, Szczytna 9. 
Czajkowski Bernard, Prosta 2. 
Czarnecka Irena, Szosa Chełmińska 104. 
Dejewski Feliks, Prosta 19. 
Drozdowski Józef, Szosa Chełmińska CO. 
Duehnicki Maksymiljan, Kopernika 21. 
''•bert Ksawery, Bynek Staromiejski 0. 
r 
'alcński Leon, Dworzec Przedmieście. 
Falkowski Benjamin, Kościuszki 51. 
Falkowski Stanisław, Mickiewicza 47. 
Horzelany Aleksander, św. Jakóba 7. 
Crubecki Bolesław, Szosa Chełmińska 80. 
Gutkowski Antoni, Podgórna 34. 
Hoffmann Herbert, Chrobrego 41. 
•'abłoński Ludwik, św. Katarzyny 8. 
Jarogrosz Mieczysław, Sz. Chełm. 127/129. 
'asiński Jan, Kopernika 4. 
Jiistrzemski Stanisław, Prosta 11. 
•Ifiszkiewicz Lookadja, Szczytna 21. 
•'*>chmann Feliks, Sobieskiego 60. 
Kaźmierczak Bolesław, Sienkicwcza 17. 
Knieć Paweł, Wielke Garbary 16. 
kończykowski Zygmunt, Sienkiewcza 14. 
Köster Antoni, Warszawska 8. 
Kowalkowski Leon, Grudziądzka 77. 
Kukielski Boman, Sobieskiego 35. 
Kulczyński Telesfor, Piekary 16. 
Kulpiński Czesław, Mickiewicza 110. 
Kurowski Franciszek, Szosa Chełmińska 58. 
''•'Wandowski Antoni, Derdowskiego( 4. 
Luhiewski Paweł, Plac Bankowy 5. 
Łańcucki Paweł, św. Jakóha 21. 
Ławniczak Marjan, Mickiowcza 78. 
Łoboda Jan, Chełmińska 7. 
Maezer Zygmunt, Małe Garbary 1/3. 
Makowski Ignacy, św. Katarzyny 6. 
Małecki Auromcto, Mickiewicza 132. 
Markiewicz Franciszek, Podgórna 53. 
Martynka Władysław, Mickiewicza 2/4. 
Matuszewski Jan, Mało Garbary 24. 
Offschiński Alfons, Kościuszki 67. 
Olkiewicz Jan, Kościuszki 56. 
Pawlak Marja, Przy Rzeźni 16. 
Poczcwski Jan, Łazienna 30. 
Rejewski Jan, Warszawska 12. 
Rutkowski Leon, Mickiewcza 34. 
Rynkowski Robert, Rynek Nowomiejski 11. 
Rysmanowski Alojzy, św. Ducha 19. 
Schiemann Henryk, Różana 5. 
Słupski Bernard, Mickiewicza 41, filja Byd­ 
goska 58. 
Stożyński Bernard, Małe Garbary 10. 
Stuczyński Jan, Szosa Chełmińska 69. 
Suchodolski Alfons, Grudziądzka 69. 
Szarafiński Henryk, Przy Rzeźni 52. 
Szczcpanowski Feliks, Konopnickiej 2. 
Szpreglewski Antoni, Grudziądzka 52/54. 
Szufarski Franciszek, Wielkie Garbary 15, 
tel. 25-77 . 
Szulc Kazimierz, Podmurna 38. 
Szypke Fdmund, Sukionnicza 6. 
Świdrowicz Juljan, Jęczmienna 29. 
Topolewski Antoni, Podmurna 50. 
Trędewicz Bolesław, Przy Rzeźni 16. 
Ulatowski Mieczysław, Lubicka 37. 
Wierzchowski Ludwik, Żeglarska 19. 
Wiśniewski Józef, Dworzec Miejski. 
Woolk Alojzy, Żeglarska 26. 
Zaremba Władysław. Mostowa 27. 
Żabińska Aniela, Chełmińska 15. 
Furmaństwo. 
patrz Przedsieborstwa przewozowe. 
Futra. 
Abhe Dawid, Król. Jadwigi 10. 
Balicki Gild, Żeglarska 25, tel. 10-74 . 
Białkowska Marja, Kopernika 41. 
„Futorol", wl. Ickowicz Fiszel, Król. Jadwi­ 
gi 12/14. 
Lewkowicz Izaak, Szeroka 7, tel. 13-89 . 
Manikow Majer, Bynek Nowomiejski 11.
		

/Pomorze_005_09_064.djvu

			Gabinety kosmet. 
— 
Gwoździe 
Gabinety kosmetyczne. 
patrz Kosmetyczne gabinety. 
Galanterja. 
Hurtownie: 
Korsak Wacława, Mostowa 7, teł. 13-80 . 
Sklepy 
detaliczne: 
Bazar Konfekcyjny, wł. Kaczmarek Gabrjel, 
Szewska 12. 
Borowska Marta, Szewska 19. 
Gholewo Irena, Sobieskiego 35. 
Chimowicz Moszek Hersz, Król. Jadwigi 7. 
Corndorf Ilena, Szczytna 14. 
Deutscli Czesław, Św. Katarzyny 12. 
Goldborg Alta, Kopernika 28. 
Grabowska Anna, Przędzamcze 20. 
Ililler Margulja, Chełmińska 8. 
Jagielska Krnma, Szewska 5. 
Jagielska Lcokadja, Prosta 1. 
Jarociński Kazimierz, 
Bynek Staromiejski 
31, tel. 10-74 . 
Jedrowski W., Szczytna 2, I. ptr., tel. 22-35 . 
Katamajski Stefan, Szeroka 21, tel. 20-17. 
Kawecka Martyna, Szeroka 22, tel. 10-00 . 
Kryzan Stefan, Most Pauliński 4. 
Lewandowski Feliks, Prosta 2. 
Łoboda Jan, Chełmińska 7. 
Magdowski Aleksander, Łazienna 32. 
Małachowski Stanisław, Piaskowa 3. 
Marasiński Al., św. Katarzyny 1/5, tel. 12-81. 
Marciniak Władysław, Pod Krzywą Wieżą G. 
Moenke Piza, Mickiewicza 80. 
Polakowska Mieczysława, Mickiewicza 112. 
Ponicka Stanisława, Szewska 3. 
Bauchut Agnieszka, Katarzyny 3. 
Beimann Józef, Król. Jadwigi 20. 
Butecki Zygmunt, Bynek Staromiejski 20. 
Bywalska Anna, Strumykowa 2. 
Sieg Jadwiga, Kościuszki 58. 
Sieńkowska Marja, Szewska 9. 
Siudzińska Bronisława, Sz. Chełmińska 93. 
Składanowski Paweł, Bynek Staromiejski 24. 
Spendowski Władysław, Chełmińska 1. 
Stephan Oskar nast. Lazarus Alfred, Sze­ 
roka 10,. tel. 12 -36 . 
Szlichciński Adam, Szewska 12. 
Szlichciński Marjan, Król. Jadwigi 5. 
Te-Ue-Ka, Spółka z o. o., 
Bynek Nowo- 
miejski 15, tel. 21-31. 
Wietrzykowska Pelagja', Bynek Nowom. 7. 
Wiencek Franciszek, Mostowa 38, tel. 13-45. 
Wilamowski Bolesław, Żeglarska 24. 
Winklewska Anna, Św. Katarzyny 4. 
Włoch Ludwika, Przedzamcze 15, tel. 17 -26. 
Wosikowska Małgorzata, Chełmińska 9. 
Galwaniczne zakłady. 
patrz Ogniwa i Baterje. 
Garaże. 
„Autotraktor", wł. Paweł Cierpinlkowski, 
Szosa Chełmińska 37, teł. 14 -00 . 
Sądecki Lambert, Słowackiego 3/7, tel. 15-60 . 
Garncarskie zakłady. 
Alten Gustaw, Panny Marji 13. 
Cybulski Antoni, Przy Bzoźni 18. 
Kosiedowski Leon, Lubicka 42. 
Kowalski Paweł, Babiańska 13. 
Podgórski Józef, Łazienna 5. 
Puch Kmil, Kochanowskiego 13. 
Szatkowski Franciszek, Rynek Starom. 19. 
Wiczyński Stefan, Szewska 7. 
Zołnierkiewicz Kazimierz, Sz. Chełmińska 48. 
Gazety — sprzedaż. 
patrz Czasopisma - sprzedaż i Wydawnictwa 
czasopism. 
Gazo- i wodomierze. • 
Polska Fabryka Gazo- i Wodomierzy, Byd­ 
goska 108/110, tel. 13^)4. 
Gazownie. 
Gazownia Miejska, PI. Bankowy 12, tel. 10-11- 
Gipsowe wyroby. 
Mosz Władysław, Szosa Chełmińska 53/55. 
Gorsety. 
Kleehnowicz Hinda, Prosta 7. 
Neumann W. J., wł. Biniek Anna, Szeroka 27. 
Gramofony. 
patrz Instrumenty muzyczne. 
Grawerzy. 
patrz Bytownictwo. 
Gwoździe, druty i wyroby żelazne. 
// artownic: 
Pomorska Hurtownia Gwoździ i Drutu, 
Meclewski Stefan, Łazienna 18. 
Wytwórnie: 
DRUTOWNIA 
TORUŃ 
właśc: W. Andrzejewski 
Grudziądzka 37 
Sklepy 
detaliczne: 
patrz Żelazne artykuły.
		

/Pomorze_005_09_065.djvu

			Hafciarnie — Jadłodaj n ie 
Hafciarnie. 
•'alkowskł Itoinan, Szeroka 25, tel. 1(5-19. 
Dlkicwicz i Kowalska, Male Garbary li. 
W. Pełersilge 
u 1. Cheł mińska 17 
Najtańszy 
i największy interes specjalny 
robot ręcznych 
Herbaciarnie. 
Bürger Leokatlja, Krzyżacka 1. 
Jankowski Władysław, Luhicka 51. 
Siuda Apolonja, Żeglarska 25. 
Boniecki Franciszek, 
. lana Olbrachta 2, 
tel. 10-57. 
Hotele. 
Botel Dworcowy, \vł. Panccka, Piastowska 
7, tel. 1G-7Ł 
Botel Mazowiecki, wl. Jankowski Jan, ś\v. 
Katarzyny 6, teł. 14-37. 
Botel Pod I.wem, wl. Mierzejewska Jadwi­ 
ga, Żeglarska 2. 
Botel Pod Modrym Fartuchem, Rynek Nowo- 
miejski 3. 
Botel Pod Orłem, wl. Zackiewicz Stanislaw, 
Mostowa 17, tel. 1G-G9 . 
Pierwszorzędny 
Hotel 
„polonja" 
Restauracja — Kawiarnia 
właśc: Zygmunt Wojdak 
Telefon 19-98 
PI. Teatralny 5. 
Botel Polski — wl. Kilichowski Franciszek, 
Bynek Nowomiejski 7, tel. 20 90. 
Botei Trzy Korony, wl. Ruszkowski Czesław, 
Iłynek Staromiejski 21, tel. 1G-57. 
Botel Wiktorja, wl. Kruger Helena i Ilerta, 
Żeglarska 15, tel. 19-53 . 
Instalacje 
wodociągowe i kanalizacyjne. 
,Ji 
»Hlurski Walerjan, Rynek Staromiejski 3 
i Mabiańska 6, tel. 15-G5 . 
''Chiiiuinn Maksymiljan, Szeroka 1/3. 
Bichnicki Albert, Kopernika 17, tel. 12-19. 
^allt . P Stanisław, Jęczmienna 14. 
Schloemp Jerzy, Czarneckiego 20, tel. 15-82. 
Scholz Hugo, Mickiewicza 93. 
Wodociągi i Kanalizacja, Ratusz, pokój 52, 
tel. 11-31. 
Zieliński Franciszek, Mostowa 17. 
patrz także Rlacharze. 
Sprzedaż przyborów 
instalacyjnych: 
Anders Leonard, Św. Ducha 14. tel. 17-07. 
Mroczkowski Aleksander, 
Chełmińska 13, 
tel. 19-94. 
Stamm Zygmunt, Kopernika 45. 
Tarrey Paul, wl. Walter Hesse, Rynek Sta­ 
romiejski 23, tel. 20-93 . 
Instrumenty muzyczne. 
Górski Adolf, Szeroka 13/15, tel. 24 -43. 
Jankowski Witold, Chełmińska 2. 
Żuchowski Seweryn, Chełmińska 15. 
Introligatornie. 
Buszczyński Sylw., Mostowa 13, tel. 14-24 . 
Drukarnia Toruńska S. A ., Św. Katarzyny 4, 
tel. 11-08 . 
Januszewski Wincenty, Szeroka 37, tel. 22-89. 
Kuszel Józef, Bydgoska 50, teł. 10-9G . 
Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Mickie­ 
wicza 2/4, tel. 10-07. 
Marciniak Antoni, Żeglarska 24. 
Wiencek Franciszek, Mostowa 38, tel. 13-45. 
Inżynierskie biura. 
patrz Budowlane przedsiębiorstwa. 
Jadłodajnie. 
Chodkowski Bolesław, Mickiewicza 05. 
Czekała Kazimiera, Sukiennicza 2. 
Dąbrowski Stnnisław, Żeglarska 27. 
Deczyński Czesław, Żeglarska 13. 
Jabłonowska Zofja, Bydgoska 98. 
Jaranowski Teofil, Grudziądzka 85. 
Jędrzejak Anna, Prosta 37. 
Kałędkicwicz Mar. „Jutrzenka", Mostowa 2i. 
Kruger Helena i llertn, Żeglarska 15. 
Lebowska Helena, Chełmińska 1. 
Łęcka Bolesława, Łazienna 21. 
Moszkiewicz Abraham, Szewska G, tel. 21 -40. 
Moszkiewicz Chaja, Most Pauliński 1. 
Piątkowski Szczepan, 
Mickiewicza 105, 
tel. 14-31. 
Bóżyńska Gertruda, Plac Teatralny 30. 
Bychlewska Leokadja, Strumykowa 19. 
Skok Izydor, Sukiennicza 20, tel. 13-82. 
Sznelling liana, Żeglarska 7. 
Witkowska Marja, Małe Garbary 13.
		

/Pomorze_005_09_066.djvu

			jaja — Kawiarnie 
Witkowski Stanisław, Most Pauliński G. 
Wróblewska Anna, Prosta 30. 
Zalemski Franciszek, Łazienna 10. 
Zarcmbska Wanda, Żeglarska 6. 
„Złota Reneta", wł. Wagner Fugenja, Ła­ 
zienna 7. 
patrz także Restauracje. 
Jaja. 
patrz Nabiał. 
Jedwabie. 
patrz Bławaty. 
Jelita zwierzęce. 
Bozenblat Bafał, Żeglarska 7. 
Wakarecy Karol, Chełmińska G, tel. 20-64. 
Zylbermann Szmul, Przy Bzcźni 12, tel. 22 31. 
Jubilerskie wyroby. 
patrz Biżuterja. 
Kabarety. 
„Esplanada", Konopnickiej 4, tel. 13-32. 
Hotel Mazowiecki, Św. Katarzyny 6, tel.14-37. 
Hotel Pod Orłem, Mostowa 17, tel. 16-69 . 
Hotel Trzy Korony, Bynek Staromiejski 21, 
tel. 16-57. 
Kafle. 
Podgórski Józef, Łazienna 5, tel. 20-73. 
Staszewski Maksym., Mostowa 9, tel. 10-08 . 
Kamasznicy. 
Bajlo Majer, Szczytna 9. 
Birponcz .losok, Szczytna IG. 
Charlupski Benjamin, M. Garbary 13. 
Matysiak Iłersz, Podmurna 83. 
Moszkiewicz Hersz, św. Ducha 1. 
Ohde Jan, Łazienna 15. 
Tombak Hersz, Szewska 6. 
Zaremba Stanisław, Szewska 11. 
Kanalizacyjne instalacje. 
patrz Instalacje kanalizacyjne i wodocią­ 
gowe. 
Kapelusze. 
Damskie: 
Andruszkiewicz Józefa, Piekary 22. 
Antczakówna Kornelja, Bynek Starom. G . 
Dałkowska Marja, Szeroka 25. 
Dąbrowska Anna, Chełmińska 3. 
Dogowa Monika, Mostowa 23Ł 
Gebarska Anna, Szeroka 32. 
Gross Helena, Król. Jadwigi 12/14.. 
Haupt mann Zofja, Szewska 5. 
Ignasiak Stanisław, Szewska 12. 
Karsznia Marja, Kościuszki 7. 
Kawecka Martyna, Szeroka 22, tel. 1G-00 . 
Kozyra Aniela, Podmurna 5G. 
Kulesza Julja, Wielkie Garbary 21/23. 
Mrozik Leokadja, Żeglarska 20. 
Pachniewska Janina, Jęczmienna 19. 
Stankiewicz Zofja, Mickiewicza 59. 
Steinbach Karol, Szeroka 5. 
Stróżewska Janina, Łazienna 5. 
Stutterheim Marja, Bynek Staromiejski 18. 
„Sużant", wł. Sużant Micłiał, św. Ducha 21. 
Szymańska Berta, św Jakóba 17. 
Wiśniewska Leokadja, Komornika 24. 
Zagrabska Pelagja, Żeglarska 27. 
Męskie: 
patrz Artykuły męskie. 
Kasy. 
patrz Banki. 
Kawa. 
Palarnie 
kawy: 
König Ludwik, Targowa 10/12, tel. 19-33 . 
Szumińska Stanisława, Kasprowicza IG. 
Templin Ryszard, Szeroka 32, tel. 15-3G . 
Wilczewski Antoni, Grudziądzka 1G4. 
Sprzedaż: 
Wielkopolski Skład Kawy „Weska", Mic­ 
kiewicza 94/96. 
Wielkopolski Skład Kawy „Weska", Szero­ 
ka 12. 
Kawa słodowa. 
patrz Kawa. 
Kawiarnie. 
„Bałtyk", wł. Stawski Antoni, Szeroka G. 
„Dorsch", wł. Krüger Maksymiljan, Rynek 
Staromiejski 18, tel. 20-38 . 
„Dwór Artusa", wł. Witek Łucjan, Bynek 
Staromiejski G, tel. 19-62. 
„Fsplanada", wl. Kowalski Czesław, Ko­ 
nopnickiej 4, tel. 13-22 . 
„Europejska", wł. Pomorski Kazimierz, Sze­ 
roka 29, tel. 18-94. 
Głowińska Klara, Mickiewicza 61. 
Hoffmann Edmund, Bynek Nowomiejski 12. 
Hotel Polonja, wł. Wojdak Zygmunt, Plac 
Teatralny 5, tel. 19-98 . 
„Italja", wł. Hass Stanisław, Król. Jadwigi 
13/15, tel. 18-55 . 
„Italjanka", wl. Hass Stanisław, 
Mickie­ 
wicza 2/4. 
Majewski Edward, Rynek Staromiejski 29-
		

/Pomorze_005_09_067.djvu

			Kilimy — Kolonialne towary 
Ośrodek Sportów Wodnych, wl. Lipowski 
Zygmunt, Nadbrzeżna 1. 
..Pomorzanka", wl. Murawski 
Władysław, 
Szeroka 20, tel. 19-75. 
KAWIARNIA I CUKIERNIA 
"POPULARNA* 
właśc: Bronisłuwa Strużewska 
Łazienna 28 ~WO BV~ Telef. 25-84 
otwarta od godz. 7 do 23 
poleca znakomite ciastka 
wszelkiego gatunku 
Schmidt Wład., 
Mickiewicza CO, tel. 22-07. 
Smoleński Aleksander, Szeroka 37, tel. 15-55. 
Tomaszewska Marja, Mickiewicza 90. 
Kilimy. 
1'atrz Dywany i kilimy. 
Kinematografy. 
Kino „Arja", Mickiewicza 77. 
Kino „As", Strumykowa 3, tel. 12 -04. 
Kino „Corso", Rynek Nowomicjski 14. 
Kino „Mars", Warszawska 9/11. 
Kino „świt", Prosta 5. 
Kioski. 
Białkowska Władysława, Sienkiewicza 18. 
Brunacki Bronisław, Mickiewicza 114. 
Czarkowski Juljan, Przy Bzeźni 0. 
Czerwiński Stefan, Grudziądzka 53. 
Dąbrowska Helena, Dworzec Przedmieście. 
Drywa Władysław, Kościuszki 1/3. 
1'ilarecka Antonina, Bynek Nowomicjski. 
Kaniewska Marja, Sobieskiego naprz. Kosz. 
Bema. 
Kaźmierczak Jan, Mickiewicza 92. 
^leszczyński Stanisław, Bydgoska 27. 
Księgarnia Pocztowa „Lot", Urząd Poczto­ 
wy 1. 
Kubiak Marja Szeroka 43. 
Kwias Jan, Mickiewicza. 
Majewski Hermann, Lubicka 38. 
Derlin Aleksy, Mickiewicza 57. 
Drusakiewicz Leopold, Park Miejski. 
Boniatowski Władysław, Małachowskiego 12. 
Boshm Jadwiga, Kościuszki 55. 
Sawicka Józefa, Bydgoska 41. 
Schmidt Jan, Mickiewicza 29/33. 
Sialkowski Bolesław, Bydgoska 112. 
Tobolski Czesław, Bydgoska 20. 
Warot Władysława, Dworcowa obok Koszar. 
Wierzchowski Jan, Bydgoska róg Sienkie­ 
wicza. 
Wludarczak Bolesław, Prosta 5. 
Wyrwiński Stanisław, 
Grudziądzka 
róg 
Czarneckiego. 
Zielaskowski Franciszek, Mickiewicza 1. 
Kliniki. 
patrz Część I. Informacyjna. 
Klinkiernie. 
Klinkicrnia i Cegielnia Miejska, 
Rudak, 
tel. 15-58 . 
Kolektury Loterji Państwowej. 
Billert Paweł, Szeroka 26, tel. 12-01. 
„Uśmiech Fortuny", Żeglarska 31, tel. 20-52. 
Kolonjalne towary. 
Hurtownie: 
Ligmanowski Feliks, Franciszkańska 6, 
tel. 20-00 . 
Napiórkowski Feliks, Prosta 16, tel. 13-64. 
Sklepy 
detaliczne: 
Araczewski B.. wl. Krystek Aleksander, 
Chełmińska 2, tel. 20-12 . 
Arendt Weronika, Lindego 16. 
Banach Franciszek, Mickiewicza 23. 
Barcewicz Lcokadja, Kopernika 4. 
Bartoł Władysława, Bydgoska 98. 
Białas Jakób, Podgórna 42. 
Bielecka Anna, Lubicka 31. 
Binka Michalina, Słowackiego 91. 
Biażcjcwicz Józefa, Kościuszki 44. 
Bochentyn Jan, Borowiacka 8. 
Boniewicz Ewa, Mickiewicza 7i. 
Breńska Berta, Grudziądzka 52. 
Buczkowski Ksawery, Bynek Noworn. 20. 
Budnik Józefa, Bielańska 32/36. 
Bujna Helena, Grudziądzka 117. 
Bukowska Aniela, Szczytna 20. 
Buławska Marta, Przy Rzeźni 37. 
Chodowska Anna, Wałdowska 7. 
Chojnacka Lcokadja, Kozacka 20. 
Cichocka Leokadja, Kościuszki 3. 
Ciepła Eugenja, Kościuszki 62. 
Cybulla Roman, Chełmińska 19. 
Czaja Zbigniew, Kopernika 30. 
Czajkowska Weronika, Podgórna 9. 
Czyżniewski Leon, Przy Bzeżni 48/50. 
Dębska Aniela, Grudziądzka 77. 
Dunkel Paweł, Bart. Głowackiego 9.
		

/Pomorze_005_09_068.djvu

			66 
Kolonjalnc towary 
Fcngler Roman, Mickiewicza 27. 
Fenski Wincenty, Mickiewicza 84. 
Fiedler Franciszek, Grunwaldzka 22. 
Fischer Władysława, Przy Rzeźni IG. 
Gajewska Weronika, Kilińskiego 7. 
Gauzowa Hoża 1 ja, Batorego 71. 
Gerszewski Jan, Prosta 10, teł. 16-84. 
Gliniecka Stanisława, Mickiewicza 118. 
Gliński Franciszek, Podgórna GG. 
Glodowska Wanda, Batorego 28. 
Góralska Helena, Bydgoska (50. 
Górska Franciszka, Beja 42. 
Grabowski Leon, Szczytna 5, tel. 13-98 . 
Grclcwicz Slanisl., W. Garbary 19, tel. 18-53. 
Groszewski Stanisław, Szosa Chełmińska 94. 
Gryzakowska Irena, Jagiellońska 20. 
Grześkowiak Helena, Grudziądzka 1G4. 
Grzebski Aleksander, Podgórna 28. 
Hauptmann Franciszka, Szewska 1. 
Ilintz Adolf, Koszarowa 24. 
Hoffmann .1 ul ja n, Kościuszki 89, teł. 22 -94. 
Jabłoński Franciszek, Studzienna 5. 
.lachowski Leon, Przy Rzeźni 2. 
Jakubowski Jan, Małe Garbary 2. 
Jakubowski Otton, Mickiewicza 59, tel. 16-87. 
Jakubowski Paweł, Grudziądzka 125. 
Janiszewski Leon, Szosa Chełmińska 159. 
Jankowska Wiktor ja, Wiązowa 1. 
Jankowska Władysława, Grudziądzka 74 
Jankowska Zofja, Batorego 79. 
Jaskólska Marta, Koszarowa 21. 
Jedrusiak Janina, Przy Rzeźni 34. 
Kaczorowska Marja, Mickiewicza 112. 
Kamińska Jadwiga, Mickiewicza 71. 
Kamińska Stanisława, Sohieskigo 70. 
kamper Janina, Małachowskiego 12/14. 
Karczewski Gustaw, Wodna 30. 
Karpiński Franciszek, Mickiewicza 79. 
Kasprzewski Władysław, Rynek Nowoiu. 5, 
tel. 22 -22 . 
Klamańska Marja, Luhicka 40. 
Klimek Ariela, Prosta 16. 
Klimek Marta, Słowackiego (55. 
Klopocki Franciszek, Szeroka 25, tel. 20-78. 
Kobierska Antonina, Łazienna 20. 
Kohnert Fduard, Piekary 22. 
Kojdaszcwska Ludwika, Podgórna 22. 
Kokoszyńska Leonarda, Kościuszki 78. 
Konsztam Marjem, Małe Garbary 21. 
Kopaczewski Feliks, św. Jozefa ogr. działk. 
Kopczyńska Wanda, Sobieskiego 52. 
Kowalska Irena, Mostowa 25. 
Krausewicz Bernard, Szosa Chełmińska 74. 
Kroll Klara, Warszawska 10/12, tel. 19 80. 
Kubczak Marja, Piekary 20. 
Kuczkowski Bronisław, Mickiewcza 43. 
Kuczkowski Jozef, Bybaki 43. 
Kuczkowski Stef., Król. Jadwigi 9, tel. 22-27 . 
Kulesza Bronisław, Wybickiego 67. 
Kwiczor Monika, Małachowskiego 6. 
Legumina FYaneiszek, Szosa Chełmińska 87. 
Lewandowska Łucja, św. Jakoba 19. 
Lubicrska Zofja, Mickiewicza lii. 
Langowska Leokadja, Winnica 18. 
Law i ński Jan Antoni, Grudziądzka 86. 
Łopiński Paweł, Chrobrego 26/28. 
Ługowska Helena. Małachowskiego 2/4. 
Maćkowiak Anna, Chełmińska 26, tel. 21 -19. 
Magdziński Maksy miljan, Sobieskiego 60. 
Makowska Leokadja, Bydgoska 35. 
Małachowski Stanisław, Piaskowa 3. 
Małkowska Klara, Babiańska 7. 
Marks Jadwiga, Kościuszki 18. 
Manch Charlotte, Wielkie Garbary 13. 
Maślińska Cccylja, Bydgoska 114. 
Matuszewska Anna, Szosa Chełmińska 64. 
Makowski Leon, Rynek Staromiejski 12. 
Megger Marja, Szosa Chełmińska 50. 
Mielcarek Klara, Bynek Nowomicjski 19. 
Molier Apolonja, Matejki 43. 
Napiórkowski Feliks, Prosta 16, tel. 13-64. 
Neumann Paweł, Wiązowa 7. 
Niewiemska Leokadja, Koszarowa 43. 
Nowakowska Franciszka, Waldowska 23. 
Nowakowska Genowefa, Kopernika 10. 
Nowakowska Janina, Małe Garbary 11. 
Nowakowska Zofja, Grudziądzka 120. 
Ochocka Katarzyna, Podgórna 72. 
Ogrodowczyk Stanisław, Grudziądzka 132. 
Ołoś Helena, Żeglarska 25. 
Ołoś Jozef, Bynek Nowomicjski 1. 
P:icuła Anna, Wodna 29. 
Paczkowska Jadw., św. Ducha 11/13, tel.18-48. 
Palińska Donata, Prosta 13. 
Pawelkiewicz Stanisława, Szczytna 17. 
Pepłowski Józef, Jagiellońska 22. 
Pituła Janina, Wiązowa 13. 
Pokrywczyński Stanisław, Kościuszki 12. 
Pokrywczyńska Helena, Prosta 35. 
Pomierska Joanna, Sienkiewicza 1. 
Preiss Władysława, Warszawska 14. 
Prusiecka Franciszka, Piaskowa 1. 
Pruszyński Marjan, Ogrodowa li. 
Przy by Iow ska Marja, Szosa Chełmińska 138.
		

/Pomorze_005_09_069.djvu

			Kolonjalne towary — Konfekcja. 
1'rzysiecka Stanisława, św. Józefa 46. 
Raczkowski Stanisław, Żeglarska 17. 
Raczyńska Jozefa, Różana 1, tel. 18-36 . 
Recling Leon, św. Jerzego 42. 
Rcwald Stefan, Bydgoska 45. 
Ricwc Olga, Mickiewicza 80. 
Rohloff Ludwik, Rynek Staromiejski 26. 
Kosińska Janina, 1'odgorna 50. 
Rożyński Teofil, Mickiewicza 49. 
Rutkiewicz Juljanna, Szewska 23. 
Butkowicz Franciszek, Mickiewicza 128. 
Rutkowska Gertruda, Gen. Bema 74. 
Schwartz Bozalja, Mostowa 16, 
Schulz Katarzyna, Mickiewicza 50. 
Senccki Paweł, Mickiewicza 124. 
Słoniecki Frane, J. Olbrachta 2, tel. 10-57. 
Smura Józci, Szosa Chełmińska 128. 
Sołtys Ksemin, Strumykowa 12. 
Spindcl Gertruda, Przy Bzeżni 27. 
..Stambuł", wł. Czerniak Aron, Most Pau- 
liński 1. 
Stasińska Filomena, św. Ducha 12. 
Starczewska Teofila, Łazienna 12. 
Szampański Stanisław, Kościuszki 20. 
Szczepaniak Lucyna, Podgórna 3. 
Szostak Marja, Podgórna 54. 
Szkopek Jadwiga, Mickiewicza 66. 
Szulc Leokadja, Podgórna 14. 
Szuprit Helena, Kozackie Góry 6. 
Szyling Józefa, Mickiewicza 34. 
Szyling Ludwik, Mickiewicza 90. 
Szymański Feliks, Sobieskiego 19. 
Swierczyńska Helena, Szosa Chełmińska 173. 
zwierzyńska Janina, Chodkiewicza 15a. 
Swigoń Helena, Kozackie Góry 15. 
Switalska Marja, Wyspiańskiego 2. 
Świtlik Norbert, Lindego 15, tel. 18-70. 
Tatterra Paweł, Warszawska 8. 
Templin Richard, Szeroka 22, tel. 15-36 . 
Tuleja Bronisława, Czarnieckiego 27. 
Tuszewski Florjan, Wodna 20. 
^f>gt Irena, Słowackiego 43. 
Walczak Kdmund, Grudziądzka 83. 
Weingart Dyna, Strumykowa 2. 
Wengler Anastazja, Szosa Chełmińska 104. 
Werner Jadwiga. Małe Garbary 26, tel. 19-42 . 
Wielgoszcwski Zygmunt, Kochanowskiego 5. 
Wilczewska Władysława, Grudziądzka 65. 
Win 
iarska Wanda, Kozacka 52. 
Wiśniewska Leonarda, Beja 46. 
Wiśniewska Marja, Piekary 33. 
Witt Jan, Bydgoska 70. 
Wiznerowicz Marta, św. Jakóba 11. 
Wojciechowska Władysława, Mostowa li. 
Wojdysławska IIinda, Szczytna 12. 
Wojtas Franciszek, Lubicka 49. 
Wojtas Józef, Sienkiewicza 29. 
Wożniak Kazimierz, Mickiewicza 66. 
Zagrabski Jan, Bybaki 45. 
• wiślcwska Emilja, Rynek Staromiejski 12. 
Zawiślewski Antoni, Chełmińska 28, teł. 13-63 . 
Zduński Bronisław, Lubicka 26, tel. 15-94. 
Zieliński Władysław, Grudziądzka 110. 
Żuchlińska Władysława, Podgórna 61. 
Kołdry. 
Uśpicńska Paulina, Warszawska 12. 
patrz także Fi rany. 
Kołodziejskie warsztaty. 
Dombrowski Władysław, Podmurna 38. 
Górski Władysław, Prosta 30. 
Jasiński Alojzy, Kościuszki 38. 
Lewandowski Antoni, Mickiewicza 8. 
Ossowski Józef, Szosa Chełmińska 37. 
Pawłowski Józef, Kościuszki 90. 
Kominiarze. 
Bobkowski Feliks, Sukiennicza 1. 
Kilian Feliks, Graniczna 5. 
Matykowski Anzelm, Małe Garbary 11. 
Mroczek Antoni, Poniatowskiego 4. 
Wiirz Ludwik, Piekary 16. 
Komisowa sprzedaż. 
Augustyniak Józef, Kopernika 32. 
Chociszcwski Witold, Kopernika 42. 
Modniewska Leokadja, Piekary 25. 
Bogówski Aleksander, Prosta 8. 
Sumowska Zofja, Sukiennicza 3. 
Szczęsna Władysława, Wielkie Garbary li. 
Konfekcja. 
„Bazar Konfekcyjny", wl. Kaczmarek Ga­ 
bryel, Most Pauliński 4. 
Borys Helena, Bynek Staromiejski 18 (dzie­ 
cięce). 
Chimowicz Moszek Ilersz, Król. Jadwigi 7. 
Corndorf Bena, Szczytna li. 
Górecki Leon, Szeroka 33, tel. 21-09. 
Halberg Brucha, Kroi. Jadwigi 6. 
Hamerski Cyryl, Bynek Starom. 30 I. ptr. 
11 ilici* Fajwusz Wolf, Szewska 24. 
Ilillor Margulja, Chełmińska 8. 
Jędrowski Leon, Szczytna 2, tel. 22-35 . 
Kaczmarek Henryk, Most Pauliński 3.
		

/Pomorze_005_09_070.djvu

			6S 
Konserwat. muz. 
— 
Krawiectwo 
I.eiscr M. S .. Rynek Starom. 36/37, tel. 13-16. 
Offmann Dawid, Bart. Głowackiego 31. 
Orcholski Zygmunt, Szeroka 11. 
Pcndzel Rafał, Król. Jadwigi 8, tel. 24-83 . 
Składanowski 1'awel, Rynek Starom. 24 . 
Staszowski Hersz, Król. Jadwigi 10. 
Stefańska Anastazja, Przędzamcze 20. 
Stcphan Oskar nast. Lazarus Alfred, Sze­ 
roka 16, tel. 12 -36 . 
„Te-De-Ka" Sp. z o.o., Rynek Nowom. 15, 
tel. 21-31. 
Zcmelmann Jukiew, Kopernika 13. 
Zieliński Alfons, Wielkie Garbary 21/23. 
Konserwatoria muzvc?^e. 
Pomorskie Towarzystwo Muzyczne, dyrekt. 
Perkowski, „Dwor Artusa" Rynek Staro­ 
miejski 6. 
Korki — wytwórnie. 
Siudzik Roman, Bankowa 14. 
Kosmetyczne gabinety. 
„Kalotecbnika", wł. Biesikowska Zofja i Or­ 
łowska Irena, Król. Jadwigi 5. 
patrz także Fryzjerzy. 
Kosmetyczne i toaletowe artykuły. 
Jankowska F'orentyna, Szeroka 46. 
Łohoda Jan, Chełmińska 7. 
Zaremba Władysław, Mostowa 27. 
patrz także Drogerje. 
Kostjumy maskowe. 
Łyskowska Joanna, Bynek Starom. 18. 
Koszykarskie wyroby. 
patrz Wiklinowe wyroby. 
Kotlarnie. 
Goltlenstern Teod., Sz. Chełm. 24/26, tel. 18-25. 
Winiarski Przemysł., Krzyżacka 4, tel. 10-88 . 
warzelne, 
parowe i 
paleniskowe 
Pralnie mechaniczne 
wykonuje 
FabryLa Konslrukcyi Żelaznych 
Przemysław Winiarski 
•Krzyżacka 4, teleł. 19-NS 
Kowalskie warsztaty. 
Anders Kazimierz, Wola Zamkowa 7/11. 
Czosmyka Jan, Kościuszki 90. 
Kichstaedt Adolf, Wysoka 9. 
Jabłoński Alfons, Sukiennicza 30. 
Jaskuła Władysław, Sobieskiego 32/34. 
Łuedtke .luljan. Szosa Chełmińska 73. 
Nowak Jan, Kubicka 39. 
Osmański Michał, Podmurna 32. 
Boszczynialski Franciszek, l 
> 
rosfa 30. 
Schlocinp Jerzy, Czarneckiego 20, tel. 15-82. 
Suliński Józef, Kościuszki 38. 
Szarszcwski Marceli, Batorego 8/10. 
W eglikowski Jan, św. Ducha 8/10. 
Zuhkowski Tadeusz, Grudziądzka 71. 
Krawaty, 
„Ariston", wl. Łupicka Wanda, Most Pau- 
liński 1. 
patrz także Artykuły męskie. 
Krawieckie przybory. 
Kośnierski Juljan, Kopernika 47. 
Piaseczny Ahrain, Bynek Nowom. 15 
Krawiectwo damskie. 
Augustinowicz Irena, Bynek Staromiejski 23. 
Bchrenstrauch Alwina, Prosta 19. 
Bystrzyńska Franciszka, M. Garbary 1/3. 
Doga Monika, Mostowa 23. 
Fusiarska Leokadja, Kochanowskiego 14. 
Galińska Gertruda, Król. Jadwigi 11. 
Gehrke Anna, Żeglarska 26. 
Gotzowa Klźbieta, Mickiewicza 58, tel. 15-97. 
Gretza Zofja, Sukiennicza 4. 
Horeni Albina, Panny Marji 1. 
Kolesniak Aniela, Szczytna 16. 
Kowalska Antonina, Kopernika 8. 
Kowalska Feliksa, Szczytna 2. 
Kowalska Katarzyna, Król. Jadwigi 9. 
Kowalska Klara, Sukiennicza 18. 
„Kresowianka", wł. Struś Wiklorja, Jęcz­ 
mienna 22. 
Lyskowska Joanna, Bynek Starom. 18. 
Majewska Sabina, Słowackiego 61. 
Masłowska Michalina, Prosta 18/20. 
Mykowskn Berta, Piekary 9. 
Namowicz Juljanna, • Jęczmienna 22. 
Nozdrzykowska Antonina. Mickiewicza 48. 
Paluszkiewicz Kdiuund, (chełmińska 12. 
Pincer Łaja, Łazienna 28. 
Radomska Mar ja, Bydgoska 28. 
Seibicke llermina, Most Pauliński 4. 
Sokołowska Hlzc, Bybaki 38,
		

/Pomorze_005_09_071.djvu

			Krawiectwo męskie 
Szczepański Zygmunt, Ogrodowa 18. 
Szymańska Irena, Kopernika 41. 
Werner Helena, Rabiańska 18. 
Zemclmann Cliaja Rojza, Kopernika 13. 
Krawiectwo męskie. 
Adamski Antoni, Wysoka 1. 
Aiiusiak Teofil, Kopernika 41. 
Araczewski Franciszek, Chełmińska 24. 
Araczewski Maksymiljan, Fosa Starom. 22 . 
Pajler Abram, Żeglarska 4. 
Brzeski Ignacy, Chełmińska 11, teł. 24 22 . 
Cieplik Paweł, Mickiewicza 113. 
Cieszyński Kazimierz, Żeglarska 25. 
Ciszewski Stefan, Rynek Nowomicjski 10. 
Dembiński Leon, Chełmińska 15. 
Dłużniewski Władysł., 
Ścieżka Szkolna 3. 
Drążkowski Czesław, Wodna 3G. 
Dybowski Wacław, Różana 5. 
Dymkowski Józef, Mickiewicza 110. 
Dywiński Edmund, Mickiewicza 70. 
Faber Karol, Mostowa 26. 
Palrński Alojzy, Mickiewicza 100. 
I*'asiński Bolesław, Szewska 10. 
Prenschek August, Podmurna 22. 
tialczewski Władysław, Szewska 10. 
Głowiński Antoni, Mostowa 8. 
Górski Józef, Prosta 25. 
Grclcwicz Feliks, Bożana 1. 
Gutkowski Feliks, Słowackiego 123. 
"erbacz Stanisław, Różana 1. 
Homa Piotr, Szeroka 43. 
Jabłoński Antoni, Kościuszki 3. 
•'ankowski Jan, Rabiańska 6. 
Kaczyński Alojzy, Mickiewicza 47. 
Kaszuba Jan, Kopernika 22. 
Kąkol Józef, Mickiewicza 111. 
Keżyk Stefan, Rynek Staromiejski 38. 
Kołpitcki Aleksander, św. Bucha 8. 
Kopistecki Leon, Żeglarska 27. 
Kowalski Władysław, Podmurna 62. 
Kozłowski Antoni, Szeroka 31, tel. 20-31. 
Krasiński Juljan, Szczytna 19. 
Krause Władysław, Wielkie Garbary 13. 
Krawiec Jankiel Szmul, św. Ducha 5. 
Kroskowski Władysław, Franciszkańska 13. 
Kryniecki Alfons, Grudziądzka 02/96. 
Krzywdziński Aleksander, Łazienna 9. 
Krzywdziński Franciszek, Podgórna 30. 
Lankauf Edward, Mostowa 3. 
Lankauf Łucjan, Panny Marji 11. 
Lendzion Antoni, Prosta 2. 
Lewandowski Józef, Wysoka 14. 
Lewandowski Kazimierz, Kopernika 9. 
Lipiński Alojzy, św. Ducha 7. 
Lipiński Franciszek, Prosta 28. 
Łegowski Franciszek, Szeroka 39. 
Mackiewicz Czesław, Prosta 2. 
Maćkowski Antoni, Studzienna 9. 
Maj Władysław, św. Jakóba 19. 
Majewski Michał, Rabiańska 10. 
Makowski Jan, Franciszkańska 13. 
Makowski Ludwik, Szeroka 36. 
Marchlewski Franciszek, Kopernika 25. 
Marks Jakob, Podmurna 72. 
Melnik Jan, Marsz. Focha 39. 
Mieczkowski Aleksander, Strumykowa 11. 
Mondroch Bernard, Panny Marji 7. 
Montowski Mieczysław, Żeglarska 25. 
Nagórski Wacław, Żeglarska 24. 
Nowak Franciszek, Przedzamcze 14. 
Olszewski Władysław, Piekary 11. 
Orylski Ludwik, Podgórna 38. 
Owczarzak Walerian, Rynek Nowoni. 26. 
Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 
KAROL PALIDWOR — TORUŃ 
ul. Panny Marji 1/3. — 
Tel. 10-23. 
(Jeny konkurencyjno. 
wykonuje 
RYNEK NOWOMIEJSKI 26 
WSZELKĄ PRACĘ KRAWIECKĄ Z WŁASNYCH 
I DOSTARCZONYCH MATERJAŁÓW
		

/Pomorze_005_09_072.djvu

			Krochmalnie — Kwiaciarnie 
70 
Panfil Franciszek, Mickiewicza 100. 
Pętlinowski Jan, Kopernika 47. 
Piotrowski Jan, Winnica 22. 
Piórkowski Teodor, Franciszkańska 1. 
Płocki Wiesław, Szczytna 21. 
Płoński Szinul, Szczytna 14. 
Poraziński Jan, Mickiewicza 07. 
Prus Bernard, Mickiewicza 84. 
Ronk Lcib, Małe Garbary 13, teł. 22 -13. 
Ttnsicki Tomasz, Konopnickiej 27. . 
Iłoszak Stanisław, Prosta 7. 
Ilozcnherg Aron, Strumykowa 14. 
Iłutkowski Józef, Lubicka 37. 
Hyłiicki ATitoni, Franciszkańska 10. 
Iłybicki Apolonjusz, Mostowa 14. 
liynkicwicz Piotr, Franciszkańska 1. 
Itynkowski German, Piekary 21. 
Sawicki Kazimierz, Mickiewicza 86. 
Seidler Franciszek, Prosta 11. 
Slojkowski Roman, Chełmińska 1. 
Spójna Józef, Żeglarska 27. 
Szcściłowski Aleksander, Szeroka 42. 
Szumotalski Leon, Konopnickiej 6/8. 
Tomkiewicz Antoni, Żeglarska 13. 
Treder Bronisław, Prosta 15. 
Walczak Leon, Mickiewicza 115. 
Wierzchowski Jan, Szosa Chełmińska 50. 
Winiarski Walery, Szeroka 23. 
Wittek Paweł, Małe Garbary 1/3. 
Wojciechowski Bernard, Podgórna 72. 
Wojciechowski Stanisław, M. Garbary 13. 
Woźniak Wojciech, Szewska 4. 
Woźny Wilhelm, Łazienna 7. 
Wutke Henryk, Chełmińska 3. tcl. 21-27 . 
Zagrabski Wacław, Król. Jadwigi 5. 
Zieleniec i Ska, Rynek Starom. 16, tcl. 19-24 . 
Zieliński Franciszek, św. Bucha 20, tcl. 22 -06 . 
Zieliński Stanisław, Św. Ducha 14. 
Żuławski Stanisław, Legjonów 36/38. 
Krochmalnie. 
Lubań - Wronki, Przemysł Ziemniaczany, 
Szosa Lubicka 38/58, teł. 20-41 . 
Krótkie towary. 
patrz Towary krótkie; 
Książki — wypożyczalnie. 
Biblioteka Nowości, wł. Buraczek - Boran 
Marta, Panny Marji 1/3. 
Bibljoteka Towarzystwa Czytelni Ludowych, 
Wysoka 16. 
Książnica Miejska im. Kopernika, Wysoka 
16, teł. 19-40. 
Księgarnia Toruńska, wł. Schmidt Konrad, 
Wielkie Garbary 21. 
Wojciechowski Jan, Chełmińska 9, tcl. 14 -49. 
Księgarnie. 
Księgarnia Toruńska, wł. Konrad Schmidt, 
Wielkie Garbary 21. 
„Buch" Dworzec Miejski i Dworzec Przed­ 
mieście. 
Westphal Franciszek, Szeroka 10, tcl. 19-58 . 
JAN WOJCIECHOWSKI 
Księgarni*, 
.LłaJ nul i 
matei-fałów plAmlennycL 
Wypożyczalnia LnlaieL. 
TORUŃ, RYNEK STAROMIEJSKI 4. 
P.K .O . 208.691 — Tel. 14-49 
Kuchenne sprzęty. 
Fhrlich Marja Prywa „Żelazopol" Rynek No- 
womiejski 18, tcl. 13-44 . 
Falarski i Radaikc, Rynek Nowoinicjski 10, 
lei. 24-61. 
patrz także Żelazne towary. 
Kuśnierskie zakłady. 
» Pierwszorzędna 
Z Pracownia Futer 
E 
Anioni Ango w sLi 
m 
ntialrz LuaniersLl 
» 
Toruń, Szczytna 7 
Białkowska Marja, Kopernika 41. 
Bursztyn Mendel, Król. Jadwigi 6. 
Manikow Mejer, Rynek Nowomiejski 11. 
Szput Szmerko, Rynek Nowomiejski 11. 
Kwiaciarnie. 
„Flora", wł. Puchalski Alfons, Szeroka 26, 
tcl. 12-55 . 
Gołębiewski Paweł, Szewska 2. 
Guderian Artur, Kołłątaja 27. 
llayde Gertruda, Król. Jadwigi 26, tcl. 14 -11-
		

/Pomorze_005_09_073.djvu

			Lakiernie — Mapie 
71 
POLSKA KWI V( IARNIA 
„FLORA" A. Puchalski 
Toruń. Szeroka26 tel, 12-^ 
WYBÓR KWIATÓW. WIEŃCÓW 
ORAZ DEKORACJE 
ZAKŁADY OGRODNIC/L 
Wodna 42 48 - tel. 16-14 . 
Hentscliel C.ottlich, Lelewela 3, tel. 18-77 . 
Kruger Helena, Szczytna 4. 
Nowacka Marcela, Most Pauliński 6. 
Starzyńska Ludw., Chełmińska 3, tel. 13-55. 
Wicrnicwska Helena, Mickiewicza 59. 
Wojtkowiak Wanda, Mickiewicza 49. 
Zawadzka Monika, Rynek Nowoniicjski 23. 
Lakiernie powozów. 
Dembiński Jozef, św. Ducha 5. 
leziemy Władysław, Mickiewicza 8. 
Mikołajczak Władysław, Grudziądzka 27. 
Rutkowski Dezyderjusz, Sz. Chełmińska 37. 
Lampy i Żyrandole. 
Elektrownia Miejska, PI. Bankowy, tel. 10-11. 
Boy er Gustaw, Szeroka 6, tel. 15-17 . 
Lecznice. 
Patrz Cześć I. Informacyjna. 
Lecznicze środki. 
!>atrz Apteki. 
Lemoniady — Wytwórnie. 
Patrz Soki i Lemoniady — wytwórnie. 
Likiery. 
Patrz Wina, wódki i likiery. 
Linoleum. 
Patrz Chodniki, ceraty i linoleum. 
Litograficzne zakłady. 
'•rafika Toruńska, wł. Jan Krajewski i Zyg­ 
munt Ostojski, Rynek Staromiejski 34. 
Kocanka Jan. Czarneckiego 40. 
Kuszel Józef, Bydgoska 50, tel. 10-94. 
1'ornorska Drukarnia Rolnicza w likwidacji 
Bydgoska 50, tel. 10-94. 
Stefanowicz Kdw., Batorego 13/15, tel 12 93 
Lody cukiernicze. 
r 
ulkowski Zygmunt, Kopernika 9. 
Giuseppe Toscani, „Włoskie Lody", Szero­ 
ka 38. 
Jankowska Stanisława, Sz. Chełmińska 42. 
Jankowski Feliks, Szosa Chełmińska 15. 
Stachcjko Piotr, Rynek Staromiejski 5. 
patrz także Kawiarnie. 
Lody naturalne. 
Szczupań Bronisław, Czerwona Droga 35. 
Lody sztuczne. 
Klimczak Władysław, Portowa 5, tel. 24-01. 
Pekacki Leonard, Małe Garbary 24. 
Rzeźnia Miejska, Targowa 2/6, tel. 16-32. 
Lokale ogrodowe. 
„Kepa Wiesego", właśc. Palmowski, Kępa 
Wiesego. 
„Tivoli" Restauracja, wla.śc. Zofja Grześko­ 
wiak, Bydgoska 12, tel. 22 -30 . 
„Zieleniec", właśc. Dominika Maćkowicz, 
Szosa Bydgoska 13/19, tel. 14-44 . 
Lustra i obrazy. 
patrz Obrazy i lustra. 
Lustra — okładanie. 
patrz Szlificrnic szkła i okładanie luster. 
Loterje. 
patrz Kolektury Loterji Państwowej. 
Magle. 
Bandurska Anastazja, Kościuszki 62a. 
Bielecki Jan, Kołłątaja 13. 
Błock Kmma, św. Ducha 8/10. 
Borkowski Paweł, Most Pauliński 2. 
Duukel Klżbieta, Kościuszki 15. 
Gertig Marta, Piaskowa 9. 
Giergielewicz Marja, Małachowskiego 8. 
Górski Kazimierz, Reja 42. 
Górski Władysław, Mickiewicza 79. 
Hoffmann Juljan, Kościuszki 89. 
Jankiewicz Helena, Mickiewicza 105. 
Jędrzejewska Władysława, Winnica 19. 
Kamińska Marja, Sukiennicza 6. 
Kobusińska Ludwika, św. Ducila 1. 
Kraśnicka Franciszka, Krótka 4. 
Krupińska Genowefa, Wałdowska 23. 
Lange Henriettę, Św. Jerzego 48. 
Majewska Aniclja, Krasińskiego 15. 
Muller Wilhelmina, Słowackigo 79. 
Noak Mina, Podgórna 10. 
Pawlicka Marta, Lubicka 29. 
Pluta Weronika, Wybickiego 27/29. 
Raths Fmnia, Sobieskiego 27.
		

/Pomorze_005_09_074.djvu

			72 
Makaron — Maszyny roln. 
Sadowska Marja, Kordeckiego 3. 
Saucrland Alfred, Prosta 5. 
Schodowska Marta, Graniczna 12. 
Scliolz Hugo, Mickiewicza 93. 
Sinuciński Walenty, Sz. Chełmińska 04. 
Thobcr Albert, Klonowicza 21. 
Gliński Józef, lirowarna 7. 
Winiarska Franciszka, Warszawska 14. 
Właśniewska Anna, Podgórna 38. 
Ziółkowski Jan, Matejki 40. 
Makaron. 
Wojno Jakob, fabryka makaronu, Kościu­ 
szki 37, teł. 13-01. 
Malarskie przybory. 
patrz Farby, tapety i przybory malarskie. 
Malarskie zakłady. 
Rartoszyński Antoni, Podgórna 22. 
Hergcr Artur, Pybaki 13. 
Biernacki Bronisł., Mickiewicza 36, teł. 17-54. 
Biernacki Władysław, Łazienna 20. 
Biernacki Zygmunt, Bynck Staromiejski 29, 
teł. 20-84. 
Czajkowski Jan, Wybickiego 40. 
Dybowski Edmund, Podgórna 5, tel. 21 -16. 
Guzicki Franc, Krasińskiego 66, tel. 22 -84. 
Jeziorski Bernard, Małacłiowskiego 6. 
Kempiński' Bernard, św. Ducha 21. 
Kuflcwski Roman, Góry Kozackie, Barak 10. 
Kwiatkowski Paweł, Panny Marji 7. 
Leśniewski Jan, Mickiewicza 104. 
Marciszewski Jan, Bart. Głowackiego 8. 
Meszyński Edward, Poniatowskiego 1. 
Mosiński Bolesław, Krzyżacka 7. 
Mroz Józef, Szczytna 22. 
Nasacki Leon, Wielkie Garbary 5. 
Nowacki Feliks, św. Ducha 17. 
Nowacki Leon, Sienkiewicza 3. 
Pudorf Maksymiljan, Plac Bankowy 5. 
Baciniewski Bernard, Chełmińska 6. 
Baciniewski Leon, Chełmińska 6. 
Beszkowski Brunon, Bybaki 21. 
Bożek Władysław, Mickiewicza 116. 
Schiller Franciszek, Wielkie Garbary 12. 
Skudny Piotr, Bydgoska 48. 
Sulecki Zdzisław, Sukiennicza 16, tel. 15-05 . 
Szumski Jan, Podgórna 92. 
Trzosowski Paweł, Jęczmienna 3. 
Witkowski Jan, Jęczmienna 3. 
Właśniewski Leon, Podgórna 38. 
Włodarski Władysław, Wiązowa 11. 
Zakurzcwski Juljan, Podgórna 47. 
Manicure. 
Gajewska Bronisława, Żeglarska 26. 
Goldberg Kuta, Szczytna 10. 
patrz także Fryzjerskie zakłady. 
Manufaktura. 
Bazar Toruński, wł. Puciński Przybysław, 
Wielkie Garbary 21/23. 
Dom Handlowy M. S. Leiscr, wł. Leon Kopf, 
Rynek Staromiejski 36/37, tel. 13-16. 
Goldberg Alta, Kopernika 28. 
Grunert Wilhelm, Szeroka 32, tel. 19-90 . 
Jankowski Karol, Rynek Staromiejski 2, 
tel. 16-18. 
Jarociński Kazimierz, 
Rynek Staromiejski 
31, tel. 16-74 . 
Lesman Dacha, Bynck Nowomicjski 11. 
Mączkowski Maksymiljan, Szeroka 39. 
Molenda Oswald Gust., Szeroka 19, teł. 19-78. 
Skład Fabryczny K. Jankowski i Syn, Ry­ 
nek Staromiejski 2, tel. 16-18. 
Maszyny — fabryki. 
Born i Schiitze, Grudziądzka 79, tel. 20-22. 
Drcwitz T. z o. p., 3-go Maja 2, tel. 16-22 . 
Kujawski Fr., Grudziądzka 29/31, tel. 15-64. 
„Pcdab" w Toruniu Sp. z o. o., 
Koszarowa 
15/17, tel. 17 -92. 
Winiarski Przcm., 
Krzyżacka 2/4, tel. 19-88 . 
Maszyny do pisania. 
sprzedaż: 
Katafias Władysław, Rynek Nowomicjski 25, 
tel. 14-47 . 
naprawa: 
Bialożyński Feliks, Chełmińska 1, tel. 12-35 . 
Maszyny do szycia. 
Pyszora Michał, Szczytna 6. 
Singer Sewing Machine Company, Rynek 
Staromiejski 17, tel. 16-44 . 
Wakarccy Teodor, Kopernika 37. 
Maszyny rolnicze. 
Czarniecki Bronisław, Jęczmienna 10. 
Drcwitz T. z o. p., 3-go Maja 2, teł. 16-22 . 
Hoznkowski Zygmunt, Mostowa 12, tel. 19-76. 
Krause Adolf i Sp., 
Grudziądzka 49/51, 
tel. 16-16. 
Pomorskie Stow. Bolniczo - Handl., 
Spóldz. 
z o. o ., Mostowa 32, tel. 20-75. 
Toruńska Spółdzielnia Rolnicza, Mostowa 32, 
tel. 20-75.
		

/Pomorze_005_09_075.djvu

			Materace — Młyny 
Materace. 
Chrząstowski Władysław, Rynek Nowom. 1 . 
Kowalska Marja, Wielkie Garbary 17. 
Męka — pasza. 
Gołhecka Anastazja, Prosta 17, tel. 21 -90 . 
Czarniecki Bronisław, Jęczmienna 10. 
Gzolbe Franciszek, Piekary 31, tel. 14-40. 
Ołużak Helena, Strumykowa 12. 
Binc Stanislaw, Mickiewicza 84. 
Hutek Klfricda, Szosa Chełmińska 15. 
Kiefer Albert, Szosa Chełmińska 03. 
Kuflewski Kazimierz, Szosa Chełmińska 171, 
tel. 24-G0 . 
Kwiatkowska Józefa, Kubicka 17. 
Kubicki Hurt, Sp. Akc, Kopernika 10, 
tel. 11 -78 i 11-79. 
Maćkowiak Jan, Chełmińska 2G, tel. 21 -19. 
Pomorska Spółdz. 
Rolnicza z o. o., Cheł­ 
mińska 21, tel. 18-G6 . 
Przepiórka Bobra, Rynek Nowomiejski 24, 
tel. 19-89 . 
Bybszlegcr Władysław, Kościuszki 12. 
Siejkowska Janina, Szosa Chełmińska 105, 
tel. 25-64. 
Słowiński Franciszek, Podgórna 3. 
świerkowska Bronisława, Grudziądzka 72. 
Tomaszewski Zenon, Chełmińska 10. 
Toruński Młyn Parowy, wł. Leopold Rych- 
ter, filja Krzyżacka 5. 
Toruńska Spółdz. Rolnicza, Mostowa 32. 
Turek i Mclerski, Społdz. z o. o ., 
Żeglarska 
1, tel. 14-30. 
Woź niak Kazimierz, Kościuszki 68. 
Patrz także Ziemopłody. 
Meble. 
.. Bracia Tews", Mostowa 30, tel. 19-46. 
Chrząstowska Helena, Prosta 31. 
Chrząstowski Władysław, Rynek Nowom. 1 . 
Górecki Antoni, Żeglarska 27, tel. 12-51. 
C-ralewski Wincenty, Prosta 21, teł. 18-61. 
Kłosowska Fryda, św. Ducha 18. 
Konkolewski Franc, Żeglarska 11, tel. 15-08 . 
Kowalewski Zenon, Rynek Nowomiejski 18, 
tel. 13-32. 
Kowalska Marja, Wielkie Garbary 17. 
Krzetowski Wolf, św. Ducha 14, tel. 10-44 . 
Mattlies Herbert, Chełmińska 11, tel. 22 -2G. 
Orłowicz Maksymiljan, Mostowa 20. 
Baiski Władysław, Krzyżacka 7. 
Sonderkamp Gertruda, Łazienna 9. 
Sumowska Zofja, Sukiennicza 3. 
Tews Bracia, Mostowa 30, teł. 19-46. 
Waśkowska Marta, Łazienna 28. 
Wojdak Tomasz, Panny Marji 13. 
Włudarczak Bolesław, Prosta 5, tel. 16-82. 
Mechaniczne warsztaty. 
Dąbrowski Władysław, Mickiewicza 61. 
Katafias Jan, Kopernika 24. 
Katafias Władysław, Rynek Nowomiejski 25,. 
tel. 14-47 . 
Kowalski Bronisław, Szosa Chełmińska 78, 
tel. 24-02. 
Kujawski Fr., Grudziądzka 29/31, tel. 15-64. 
Minkolcy Henryk, Słowackiego 79. 
Pyszora Michał, Szczytna 8. 
Schóntag Michał, Mickiewicza 102. 
Schneider Fdmund, Grudziądzka 55. 
Sikorski Bronisław, Wielkie Garbary 13. 
Wakarccy Teodor, Kopernika 37. 
Winiarski Metody, Bynek Nowomiejski 27. 
Wojtowicz Kazim., Podmurna 44, tel. 19-52. 
Żak Piotr, Prosta 30. 
Metale — odlewnie. 
patrz Odlewnie metali. 
Mereżkowanie. 
Białowąs Stanisław, Sukiennicza 10. 
Dałkowski Roman, Szeroka 25. tel. 16-19. 
Kałamajski Stefan, Szeroka 21. tel. 20-17. 
Łyskowska Joanna, Rynek Staromiejski 18. 
Mleko. 
Mleczarnie: 
Górski Czesław, Szosa Chełmińska 90/92, 
tel. 12 -12 . 
1vilcczarnia Centralna, Sp. z o. o., Chrobre­ 
go 35/37, tel. 20-14 . 
Mleczarnia Centralna, Sp. z o. o., filja Ła­ 
zienna 17. 
Werner Stanisl.. Małe Garhary 26, tel. 19-42 . 
Sklepy 
detaliczne: 
patrz Kolonjalne towary oraz nabiał. 
Młyny. 
Młyny Lubickic, Sp. z o. o., Kopernika 10. 
teł. 11-78. 
Młyn Zamkowy, wł. Hertcr Robert, Przed- 
zamczc 2, tel. 16-01. 
Luhoński Ireneusz, Odrodzenia 11. 
Paczoska Jan, Przedzamczc 4.
		

/Pomorze_005_09_076.djvu

			?4 
Motocykle — Nnfta 
Toruński Młyn Parowy, wł. Rychter Leo­ 
pold. Kościuszki 77/79, tel. 16-21 i 19-18. 
Motocykle. 
patrz Samochody. 
Murarskie przedsiębiorstwa. 
Błaszkiewicz Leopold, Rynek 
Nowomioj- 
ski 11, tel. 14-72. 
Rucliholz Renjamin, Winnica 17. 
Cybulski Jan, Dekerta 11. 
Dąbrowski Jan, Bielańska 10/12. 
Drecki Józef, Bynek Starom. 22, tel. 18-01. 
Gcmbarski Jan, Grudziądzka 110/142. 
Iloppe Konstanty, Szosa Chełmińska 95/97. 
Jagodziński Filip. Grudziądzka 165. 
Jeziorski Bronisław, Krótka 5. 
Jeziorski Franciszek, Sz. Chełmińska 122. 
Kaniewski Antoni, Szosa Chełmińska 72. 
Lewandowski Jan, Bydgoska 82. 
Moeller Franciszek, Matejki 52. 
Mrozowski Bernard, Waldowska 83. 
Pacliul Franciszek senjor. Wodna 5/7. 
Prus Antoni, Lindego 15a. 
Resmer Aleksander, Koniuchy 9/31. 
Schmidt Stanisł., Słowackiego 29, tel. 21-30 . 
Skibicki Paweł, Kubicka 11. 
Skowronek Jan, Panieńska 11/15, tel. 20-88 . 
Skowronek Paweł, Szosa Chełmińska 116. 
Machulski Edmund, Szosa Chełmińska 54. 
Syrocki Stanisław, Mostowa 6. 
IM be Fryderyk, św. Jerzego 44/46. 
Wiciński Bronisław, Koz. Góry Wschód. 
Wieczorek Antoni, Wodna lOa. 
Wykrzykowski Józef, św. Jakóba 7, tel. 24 -09 . 
Zawadzki Michał, Szosa Chełmińska 136. 
Zieliński Władysław, Przy Bzeźni 29. 
Muzyczne konserwatorja. 
patrz Konserwatorja muzyczne. 
Muzyczne instrumenty. 
patrz Instrumenty muzyczne. 
Mydło i proszki do prania — 
wytwórnie. 
Smuczyński Feliks, Kościuszki 55. 
Wendisch .1 . M, Sp. Akc, Fabryka mydlą, 
Rynek Staromiejski 35, tel. 18-12 . 
Nabiał. 
// urtownie: 
Lipiński Jan 
„Monopol"', 
Mostowa 10, 
tel. 15 88. 
Mleczarnia Contr., Chrobrego 35/37. tel. 20-14 . 
Mleczarnia Górski Czesław, Szosa Chełmiń­ 
ska 90, tel. 12 -12 . 
Mleczarnia Grębocin, Hurtowy Skład na­ 
biału, Sukiennicza 2. 
Werner Stanisł., Male Garbary 26. tel. 19-42 . 
Sklepy 
detaliczne: 
Mleczarnia Grębocin, Skład nabiału, Su­ 
kiennicza 2. 
Stoller Jan. Prosta 2, tel. 13-09 . 
Wakarecy Wanda, Kopernika 35. 
patrz także Kolonjalne towary. 
Nafta. 
Hurtownie: 
„Karpaty", Sp. z o. o ., 
Biuro Szeroka 8. 
teł. 20-94. 
„Polinin" Państw. Zakłady Naftowe, Biuro 
Szeroka 37, tel. 13-00 . 
Tymieniecki Jerzy, B>dgoska 26, tel. 19-68 . 
Najprzedniejsze mąki pszenne 
i żytnie, czyste otręby wyrabiają. 
Młyny Libickie Ska z ogr. odp. Toruń 
Najlepsze ceny za ps/cnicc i żyto płaci 
Lubicki Hurt Spółka z ograniczoną odpow. Toruń 
ul. Kopernika nr. 10 
telefony 11-78 i 11-7 
1 
) 
Skrót telegr.: „Lubiliurt" 
Sklepy detaliczne w Toruniu. Chełmży i Kov\ale\\ic
		

/Pomorze_005_09_077.djvu

			Narzędzia rolli. 
— 
Odlewnie 
Sklepy 
detaliczne: 
Patrz Kolonjalne towary. 
Narzędzia i przybory rolnicze. 
Patrz Rolnicze narzędzia i przybory. 
Narzędzia i przybory rzeźnickie. 
Patrz Rzeźnickie narzędzia i przybory. 
Nasiona. 
Dozakowski Bronisł., Mostowa 28, tol. 11 -74 . 
ZYGMUNT HOZAKOWSKI 
TORUŃ, MOSTOWA 12 
Telefon 19-76 — Telegram: „Zylio-Toruń" 
P. K. O. Konto 212 042 
NASIONA — ZIEMIOPŁODY 
MASZYNY ROLNICZE 
Million Maks, Rynek Starom. 25, tel. 18-39 . 
£uąaa 
Samaszeiaski 
cKadawla nasion, 
ul. Mostowa 40 
poleca 
tel. 18-04 
pierwszorzędne 
nasiona 
ogrodowe, leśne i polne 
Tomaszewski i Ska, Chełmińska 10. 
Nawozy sztuczne. 
'•zarniecki Bronisław, Jęczmienna 10. 
Bom Zbożowy, Sp. z o. o., 
Babiańska 10, 
tel. 12-68 . 
"offmann Kazimierz, Żeglarska 18, teł. 15-01. 
•'omorska Spółdz. Rolnicza z o. o ., Chełmiń­ 
ska 21, tel. 18-66 . 
''"morskie Stow. Rolniczo-IIandl., Sp. z o. o., 
Mostowa 32, tel. 20-75. 
Naukowe zakłady. 
Patrz Cześć I. Informacyjna. 
Nieruchomości — pośrednictwo. 
patrz Pośrednictwo nieruchomości. 
Notarjusze. 
patrz Cześć I. Informacyjna. 
Obrazy i lustra. 
Baranowski Jan, Franciszkańska 8, tel. 17 -12 . 
Felska Anna, Rynek Nowom. 14, tel. 17 -52. 
Krauze Jan, Kopernika 11. 
Krzywdzińska Gertruda, Krzyżacka 6. 
Lubiszewski Jan, Mickiewicza 102. 
1 
Warm Maksymiljan, Rabiańska 19, tel. 15-21. 
Wioncck Franciszek, Mostowa 38. tel. 13-45. 
Obuwie. 
„Bata" Sp. Akc, Rynek Staromiejski 38, 
tel. 19-72 . 
„Bazar Obuwia" Smolarz Lejb A. .1., Ła­ 
zienna 28. 
Burakowska Walentyna, Szewska 10. 
Chimowicz Moszek Ilersz, Kroi. Jadwigi 7. 
Czubek Waleska, Szewska 21. 
Gawron, św. Katarzyny 5. 
Głowiński Paweł, Król. Jadwigi 3. 
Goldfarb Majer Icko, Łazienna 32. 
Gorodzińska Scheindla, Szczytna 14. 
Konieczna Jadwiga, Szeroka 13/15, tel. 15-89 . 
Lesman Dacha, Bynok Nowomiojski 11. 
Nieder Ewa, Szeroka 26/28. 
Offmann Dawid, Bart. Głowackiego 31. 
Bocławski Józef, Szewska 17. 
Rzeczyński Fiszel, św. Katarzyny 8. 
Styglic Chawa, Szczytna 9. 
Ulmer Adam, Mostowa 25. 
Urbańska Zofja, Szczytna 19. 
Wienckowski Bolesław, Żeglarska 31. 
Zieliński Jan spadk., Szeroka 31, tel. 20 32. 
Ocet — fabryki. 
Zawiślewski Karol, Chrobrego 22. 
Odlewnie metali. 
Born i Schutze, Grudziądzka 79, tel. 20-22. 
Drewitz T. z o. p., 3-go Maja 2, tel. 16-22 . 
KUJAWSKI FRANCISZEK 
Odlewnia żelaza, metali 
i warsztaty mechaniczne 
GBUDZIĄDZKA 29/31 - TEL . 15-61 
Żak Jan, Sienkiewicza 25. 
Żak Piotr, Prosta 30.
		

/Pomorze_005_09_078.djvu

			Odkażanie — Optyczne art. 
Odkażanie aparatów telefonicznych. 
Legja Inwalidów W. P ., Franciszkańska 18. 
Marciniak Michał, Leona Czaili oskiego 22a. 
Ogniwa i baterje. 
„Daimon" Sp. Akc. Oddział, Lubicka 47. 
BATERJE 
kieszonkowe, ano­ 
dowe i elementu 
galwaniczne 
poleca 
„OGNIWO" 
Wytwórnia 
elemen. galwan. 
TOWl'N 
ul. Szeroka 4(> 
Tel. 17-11 
Ogrodnicze przybory. 
Ilozakowski Bronisław, Mostowa 28, tel. 21 -81 
Ogrodnicze zakłady. 
Baciarelli Wacława, Wybickiego 81. 
Orethe Augusta, Bielańska 1/7. 
Groeneveld F. .1 . . Kościuszki 7. 
Guclerian Artur, Kołłątaja 2.'l/27. 
Ileyde Gertruda, Sobieskiego 2, tel. 14-11. 
llentschel Gottlieb, Lelewela 3, tel. 18-77 . 
Bintze Karol, Słowackiego 8, tel. 16-96 . 
Ilozakowski Bronisław, Wybickiego 71/73, 
lei. 21 92. 
Kruger Gustaw, Końcowa 6. 
Minczykowski Henryk, Wybickiego 42. 
Przcpcrski Agaton, Kozacka 5, tel. 13-07. 
Przeporski Jan, Wybickiego 6. 
Puchalski Alfons, Wodna 42/48, tel. 10-14 . 
Salzhrunn Henryk, Kościuszki 25. tel. 10-89 . 
Tomaszewski Franciszek, św. Jerzego 2/12, 
tel. 18-10. 
Woźniak Kazim.. Wybickiego 18/22. tel. 12 -09 . 
Ogrzewanie centralne. 
patrz Centralne Ogrzewanie. 
Okucia budowlane. 
„Pedab" Sp. Akc, Koszarowa 15/17, tel. 17 -92. 
Olejarnie. 
„Cheinart" Bom Przemysłowo - Handlowy, 
Dworcowa 18/22, tel. 11-17 . 
Laengner Krost, Dworcowa 4. 
OLEJARNIA I RAFINERJA 
FRANCISZEK 
WOYTON 
Toruń Grudziądzka 15 
Telefony: 20-45 i 12-27 
Oleje maszynowe. 
patrz Smary i oleje maszynowe. 
Opał. 
Araszewicz Władysław, Grudziądzka 08. 
Bąk Jakóh. Szosa Chełmińska 20. 
„Dom Zbożowy" Sp. z o. o., Babiańska 10, 
tel. 12-68 . 
„Drzewokros" Berger i Ska, 
Grudziądzka 
17/19, tel. 14-51. 
Ilozakowski Zygmunt, Mostowa 12, tel. 19-70. 
Iwasyk Klementyna, Podgórna 39. 
„Iskra" Cywiński Tadeusz, Strumykowa 16, 
tel. 10-55 . 
Jarczewski Konstanty, Mickiewicza 75. 
Jeziorski Bronisław, Kościuszki 67, tel. 21 -22 . 
Kiefer Albert, Szosa Chełmińska 63. 
Kowalak Franciszek, Prosta 22. 
Krenski M., Zakłady Przemysłowe, Spoldz. 
z o. o .. Grudziądzka 45/47, tel. 15-06 . 
Laengner i Illgner, Dworcowa 18/22, tel.11-16. 
Łaniszewski Jan, Przy Rzeźni 23. 
Picherl Bracia, Spółdz. z o. o ., 
Przedzam- 
cze 7, tel. 16-27 . 
„Pomorska Składnica Drzewa", Kolm Bina, 
Przy Iłzeźni 48/50, tel. 24 -62. 
„Skarboferme" Polskie Kopalnie Skarbowe 
na G. Śląsku S. A ., Szosa Chełmińska 27, 
tel. 20-54. 
Słowiński Franciszek, Podgórna 3. 
Szczepankiewicz Franciszek, Mickiewicza 83, 
teł. 18-47 . 
Struzik Wincenty, Grudziądzka 37. 
Toruńska Spółdz. Rolnicza, Mostowa 32. 
Tymieniecki Jerzy, Bydgoska 26, tel. 19-68 . 
Urbańska Zofja, Mickiewicza 69. 
Węgleńska Zofja, Lubicka 30. 
„Węgłów ka" Stoliński Bern., Sobieskiego 70. 
Wojno Jakób, Przy Bzeźni 25, tel. 19-25. 
Wołoszyk Józef, Wybickiego 4. 
Zakłady Przemysłowe M. Krenski. Sp . z o. o., 
Grudziądzka 45/47, tel. 15-06 . 
Opatrunkowe środki. 
patrz Apteki i drogerje. 
Optyczne artykuły. 
Grodzki Marjan, Chełmińska 5.
		

/Pomorze_005_09_079.djvu

			( „SKARBOFERME" 1 
g Polskie Kopalnie Skarbowe na Górnym Śląsku 
^ 
Si 
Spółka Dzierżawna. Spółka Akcyjna w Katowicach 
= 
I 
Składnica w Toruniu 
1 
g 
Biuro i składnica : Chełmińska Szosa 27, Tel. 20-54 
¡1 
Ę Składnica z bocznicą kolej.: Mokre, Chrobrego 49, Tel. 20-69 
g 
§ 
Poleca z własnycli kopalń : 
g 
=| V\ cgiel z kopalń: „Król" Pole Wschodnie, l'ole Zachodnie. ..Bielszowice" 
= 
= 
. . Knurów" kopalnia i koks hutniczy z koksowni w Knurowie 
Hf 
pakowe, piśmienne, pergaminowe 
dla mleczarń, w arkusziich, rolach, 
rolkach i bobinach, z drukiem i bez, tekturę - - torebki 
i opakowania wszelkiego rodzaju, z drukiem jedno- 
lub wielobarwnym, druki dla handlu i przemysłu 
poleca w wielkim wyborze do natychmiastowej dostawy ^^^^^^^^= 
Pomo 
r 
ska Fabryka lobów Pap 
i 
erowych 
Telefon 15-91 
R. PreilSS, Torilń ul. Łazienna 3 
ODDZIAŁ HANDLOWY: 
Grudziądz, ul. Pańska 2, lelef. 13-50 
S pe c j a 1 ność: opakowania cellofanowe - papiery pakowe krepowane 
w rolach, bobinach i arkuszach - serwetki krepowane, 
papiery toaletowe krepowane w rolkach i arkusikach.
		

/Pomorze_005_09_080.djvu

			78 
Ortopedyczne art. 
— 
Pieczątki 
Meyer Gustaw, Żeglarska 23, tel. 12 -48. 
Seidler Władysława, Rynek Staromiejski 16, 
tel. 15-74 . 
Siuda Mieczysław, Rynek Nowomiejski 21. 
Ortopedyczne artykuły. 
Górski Zygmunt, Małe Garbary 4. 
„Dom Sanitarny", wł. Kamiński Aleks., św. 
Ducha 21. 
Seidler Władysława, Rynek Staromiejski 16, 
tel. 15-74 . 
Meyer Gustaw, Żeglarska 23, tel. 12 -48. 
Owoce i warzywa. 
Hurtownie: 
„Centrum" Rohloff Ludwika, Rynek Staro­ 
miejski 22, tel. 10-18. 
Ciemiński Władysł., Kościuszki 1, tel. 19-05. 
Jankiewicz Kazimierz, Piekary 23 (wjwóz 
do Gdańska). 
Katlewska Cecylja, Rynek Staromiejski 34 
(wywóz do Gdańska). 
Sklepy 
detaliczne: 
Barcewicz Alfons, Rynek Staromiejski 5, 
tel. 25-30 . 
Bierzyńska Stanisława, Rynek Starom. 12 . 
Katlewska Cecylja, Rynek Staromiejski 5. 
Kochowa Wanda, Szeroka 42, tel. 16-33. 
Leopolt Jadwiga, Król. Jadwigi 1. 
Łuniewicz W., Chełmińska 4, tel. 22-07. 
Pantofle — wyrób. 
Jarusz Władysław, GrudziądZKa 86. 
Kudrjawcew Piotr, Klonowicza 26. 
Papier i artykuły piśmienna. 
Fabryka i hurtownia 
papieru: 
Pomorska Fabryka Wyrobów Papierowych 
Preuss Rudolf, Łazienna 3, tel. 15-91. 
Hurtownie 
inaterjałów 
piśmiennych: 
Korsak Wacława, Mostowa 7, tel. 13-80 . 
Sklepy 
detaliczne: 
Brix Anastazja, Sienkiewicza 29. 
Byszewska Bronisława, Chełmińska 7. 
Daniluk Helena, Małe Garbary 12. 
Koc Wojciech, Prosta 37. 
Mańkowska Gertruda, Św. Ducha 14. 
Marasiński Aleksander, św. Katarzyny 1/5, 
tel. 12-81. 
Moenke Elza, Mickiewicza 80. 
Nędzewicz Stefan, Prosta 2, tel. 15-67. 
Ponicka Stanisława, Szewska 3. 
Szmidt Konrad, Wielkie Garbary 21. 
Sktad papieru 
Tel. 13-55 
artykułów biurowych 
i rysunkowych 
fcTUSZKIEWICZ 
Toruń, Król. Jadwigi 5 
Urbański Władysław, Kościuszki 7. 
Wallis Justus, Szeroka 34, tel. 14-69. 
Westphal Franciszek, Szeroka 10, tel. 19-58 . 
Widomska Marja, Kościuszki 22. 
Wiencek Franciszek, Mostowa 38, tel. 13-45. 
Wiezner Krnest, Mickiewicza 89. 
Włoch Ignacy, Przedzamcze 15, teł. 17 -26. 
Wojciechowski Jan, Rynek Staromiejski 4, 
tel. 14 -49. 
Wosikowska Małgorzata, Chełmińska 9. 
Wyrobisz Michał, Mostowa 6. 
Zel Marja, Żeglarska 24. 
Papierosy. 
patrz Tytoniowe wyroby. 
Parkiety. 
Pawlaczyk Roman, Moniuszki 25. 
Pasza. 
patrz Mąka i pasza. 
Perfumy. 
patrz Kosmetyczne i toaletowe artykuły. 
Pianina. 
patrz Fortepiany i pianina. 
Piece kąpielowe. 
Wilczek Henryk, wytwórnia, Małe Garba­ 
ry 5, tel. 21 -10. 
patrz także Instalacje. 
Pieczątki i szyldy. 
PIECIĄTlKi 
kauczukowe i metalowe 
poleca 
Pomorska Wytwórnia Stempli 
FRANCISZEK PIEKUT 
Toruń, Wielkie Garbary 11
		

/Pomorze_005_09_081.djvu

			m 
...... 
Piekarnie — Pierniki 
T1 
.) 
STEMPLI 
SZYLDY 
niklowanie, srebrzenie i złocenie 
wykonuje szybko, tanio i gustownie 
Fabryka Szyldów Metalowycn i Stempli 
HENRYK RAUSCH, mistrz rylowniczy 
Toruń, ul. Mostowa 16, telefon 15-54 
Preissncr Mieczysław, Szczytna i, tel. 24-39. 
Ilausch Henryk, Mostowa 10, tel. 15-54. 
Piekarnie. 
Bandrowski Boman, Podgórna 20. 
Barczyński Ludwik, Prosta 8, tel. 15-10. 
Bączkowski Stanisław, Bynek Starom. 9 . 
Bielicki Ignacy, Żeglarska 12. 
Bonin Ludwik, Most Pauliński 4. 
\ Burger Leokadja, Krzyżacka 1. 
' 
Chudziński Mieczysław, Warszawska 10/12, 
tel. 12 -39 . 
Czechowski .łan, Prosta 17, tel. 25-08 . 
Czeszewski Marcin, Mickiewicza 92. 
Bejewska Pelagja, Szczytna 0. 
Bera Hieronim, Sz. Chełmińska 99, tel. 25-50 . 
Bolega Maksymiljan, Bydgoska 58. 
Krdanowski Jan, Grudziądzka 81. 
Paleński Stanisław, Sobieskiego 50/52. 
Peugler Wacław, Mickiewicza 27. 
Gehrz Knima, Mickiewicza 03. 
Gicłdanowa Gertruda, Mickiewicza 101. 
Graczkowski Aleksander, Przedzamcze 4. 
•laloszyński Stanisław, Chełmińska 18. 
Jankiewicz Feliks, Kopernika 25. 
Jurkiewicz Paweł, Mostowa 20, tel. 21 -01. 
Kaniewski Józef, Kubicka 13. 
Kaniewska Amalja, Szosa Chełmińska 113, 
tel. 22 -98 . 
Karczewski Kazimierz, Szosa Chełmińska 84. 
Kokoszyński Anastazy, Kościuszki 78. 
Kokoszyński Władysław, W. Garbary 14. 
Kowalski Antoni, Szczytna 18, tel. 20-23. 
Kwasigroch Franciszek, Piekary 13. 
Kwiatkowski Zygmunt, św. Katarzyny 12. 
Calzke Feliks, Konopnickiej 11. 
Lernke Leon, Małe Garbary 14. 
Linówiecki Walentyn, Małe Garbary 21. 
Lucht Jan, Wodna 20. 
Ławicki Stanisław, Mickiewicza 00. 
Łużyński Alojzy, Mickiewicza 113. 
Małkowski Bernard, Podgórna 72. 
Mrozek Leon, Szczytna 10. 
Myszewski Alojzy, Kościuszki 51. 
Norkowski Franciszek, Kościuszki 5. 
Olszewski Bronisław, Kościuszki 74. 
Olszewski Franciszek, Kubicka 10. 
Popliński Tomasz, Kubicka 24. 
Picper Maksymiljan. Mickiewicza 72. 
Psuty Bronisława, Mickiewicza 91. 
Pyszorn Jan, Wiązowa 5. 
Bzeżnikowska Helena, Podgórna 42. 
Iłysiewska Janina, Kopernika 29. 
Schmeicbel Gunter, Grudziądzka 130. 
Siodmak Jan, Mickiewicza 120, tel. 14 -19. 
Siuda Jan, Kubicka 43. tel. 21 39. 
Skonieczny Jozef, Stroma J2. 
Strożycki Władysław, Podgórna 13, tel. 13 90. 
Szczygieł Antoni, Mickiewicza 101. 
ńliżewski Jan Chełmińska 20. 
Toruńska Społdz. Handlowa z o. o., Oddz. 
Piekarnia, Grudziądzka 84. 
Toruński Młyn Parowy, Gala Wacław, Gru­ 
dziądzka 84, tel. 24 -80 . 
Wierteł Władysław, Wybickiego C2. 
Wojciechowska Władysława. Mostowa li. 
Zygmanowski Wladrsl., Sz. Chełmińska 58. 
Pierniki. 
fabryki: 
lłuchniewicz Jan, Kościuszki 30. tel. 15-22 . 
Weese Gustaw, Żółkiewskiego 3i, lei. 10-02. 
Sklepy 
detaliczne: 
Buzler Helena, Szopena 18.
		

/Pomorze_005_09_082.djvu

			HO 
Kocliowa Wanda, Szeroka 42, teł. 16-33. 
Rost Albin dawn. Thomas Hermann, Rynek 
Nowomiejski 4. 
Ruchniewicz Jan, Szeroka 43, tel. 21 -71 . 
Weese Gustaw, Król. Jadwigi 20. 
Pilnikarnie. 
Hoffmann Juljusz, Piekary 27, tel. 16-38 . 
Piśmienne artykuły. 
patrz Papier i piśmienne artykuły. 
Piwo. 
Hurtownie: 
Browar Bydgoski, Sobieskiego 56. 
Hozlcwnie 
piwa: 
Browar Bydgoski, Sobieskiego 56. 
Browar Ilaherbusch i Schiole reprez. Nowak 
Helena, Chełmińska 10, tel. 14-91. 
Freining Aleks., . Podmurna 58/60, tel. 13-34. 
Grzmociński Jan, Grudziądzka 66. 
Browary Parowe Skierniewickie, Strakacz 
Władysław, Bydgoska 104, tel. 18-61. 
Szramowski Kazimierz, Sobieskiego 51. 
Szulc Jan, Kościuszki 57. 
Plakaty uliczne. 
Związek Inwalidów Wojennych kolo Toruń, 
Żeglarska 5. 
Plisowanie. 
patrz Mereżkowanie. 
Płody rolne. 
Ciemiński Władysł., Kościuszki 3, tel. 19-05 . 
,.I)om Zbożowy", Spóldz. z o. o ., 
Rabiańska 
10, teł. 12-68 . 
Płyty klejowe. 
patrz Bykty i forniery. 
Pogrzebowe przedsiębiorstwa. 
Góralski Jan, Pod Dębowa Górą 33. 
Kraszucki Wladysaw, Szosa Chełmińska 72, 
tel. 13-73. 
Małkowski Józef, Grudziądzka 98, tel. 19-66 . 
Pończochy. 
Jarociński Kazimierz, 
Rynek Starom. 29, 
tel. 16-74 . 
Kałamajski Stefan, Szeroka 21, tel. 20-17 . 
„Pawilon Pończoch", wł. Żubkówna, Król. 
Jadwigi 12/14. 
Stryczyński Bolesław, Kroi. Jadwigi 12/14. 
patrz także Galanterja i towary krótkie. 
Porady prawne. 
patrz Biura porad prawnych. 
Porcelana. 
patrz Szkło, porcelana i fajans. 
Posadzki parkietowe. 
patrz Parkiety. 
Posadzki tarasowe. 
M. Czubek i Ska, Piernikarska 3/7, tel. 16-43 
i 22-14 . 
Nica Feliks, Szosa Chełmińska 127. 
Pośrednictwa 
najmu: 
Regulski Jozef, Prosta 2. 
Stow. Właścicieli Nieruchomości, św. Du­ 
cha 14, tel. 20-30 . 
nicrurhomości: 
Dziarnowski Wojciech, Szeroka 25. 
Lubiewski Paweł. Żeglarska 7, tel. 24 -58 . 
Popławski Władysław-, Piekary 30. 
Rządkowski Jozef, Szosa Chełmińska 66. 
Stow. Wlaśc. Nier., św. Ducha 14, tel. 20-30 . 
Powozy. 
Mikołajczak Władysław, Grudziądzka 27. 
Skalski L. i Ska, Prosta 22. 
r 
i \3E33SSSB3MESSSn i 
\ 
Fabryka wyrobów drzewnych i budowy wozów 
\\ 
! 
ul. Prosta 22 
!! 
|! 
= 
AUTOBUSY - KAROSERJE - PRZYCZEPKI = 
ij 
]| BLACHARSTWO SAMOCHÓD. 
— 
RESORY SAMOCHODOWE j! 
J! 
WOZY DLA PRZEMYSŁU 1 HANDLU - WYROBY DRZEWNE 
J|
		

/Pomorze_005_09_083.djvu

			Powozy — Przybory szewskie 
Powozy — lakiernie. 
patrz Lakiernie powozów. 
Powroźnicze wyroby. 
Bonk Paulina, Rynek Starom. 20. tel. 18-00 . 
Jeziorska Cecylja, Kroi. Jadwigi 10. 
Leiser I terna rd, św. Ducha 15. 
Targowski Franciszek, Przy Rzeźni 18/50. 
Pralnie chemiczne i farbiarnie. 
Kaczmarkiewicz Adam, Wielkie Garhary 5. 
Kałamajski Stefan, Szeroka 21, tel. 20-17. 
Kopp Wilhelm, Żeglarska 18. 
Sleffen Kdward, Chełmińska 12. 
„Szarotka", 
właśc. Griindcr 
Paweł, Gru­ 
dziądzka 11. 
Pralnie i praso walnie bielizny. 
Pieńkowska Marja „Kkonomja", Łazienna 20. 
Czerwińska Prakserla, Mickiewicza 80. 
Jankowska Kazimiera, Prosta 25. 
Mateja Antoni, Prosta 33. 
Muszyńska Marja, Mickiewicza 90. 
Bock Joanna, Mostowa 14. 
Przyhylińska Stefanja, Prosta 20. 
Sawicka Klara, Mickiewicza 118. 
-Śnieżka"" Osińska K., Mostowa 20. 
Wolff Hilda, Kopernika 23. 
Ziółkowska Jadwiga, Prosta 28. 
Ziółkowska Wanda, Matejki 40. 
Produkty chemiczne. 
Patrz Chemiczne produkty. 
Proszek do prania — wytwórnie. 
Patrz Mydło i proszek do prania. 
Probiernie i winiarnie. 
Patrz Bcstauracje. 
Przeładunek towarów 
•'ccold Stanisław, Dworzec Mokre, 
'lozański Kdm., św. Ducha 17, (Nadbrzeże). 
Przepisywania maszynowe. 
••Maszynopis"", wł. Linowska Stefanja, Cheł­ 
mińska 11. 
Hutecka Władysława, Rynek Starom. 20. 
Schmidt Jan, Browarna 7. 
Berkowska Irena, Franciszkańska 10. 
Przetwory chemiczne. 
Patrz Chemiczne produkty. 
SI 
Przewozowe przedsiębiorstwa 
Braun Ignacy, Mostowa 10. 
Cel u siak Wawrzyniec, Szosa Chełmińska 50, 
tel. 20-33 . 
Kraszucki Władysław, Szosa Chełmińska 72, 
tel. 13-73. 
Kryszczyński Leon, Nadbrzeże, tel 20-158. 
Kulwicki Andrzej, Kościuszki OOa, tel. 18-41. 
Małkowski Jozef, Grudziądzka 98, tel. 19-00 . 
„ Express" 
Zwózka bagażu, towarów i mebli 
Specjalność: przeprowadzki 
Tanio! 
lachowo! 
właść.: Z. Mederski 
Toruń 
ul. Mostowa 6 — Telef. 16-35 
Sądecki Lambert, Mickiewicza 8, tel. 15 00. 
Suffczyński Piotr, Mickiewicza 110. 
Szymański l!udwik. Żeglarska 3, lei. 19 09. 
Tlustek Bruno, Wysoka 8. 
Przybory biurowe. 
patrz Papier i piśmienne artykuły. 
Przybory fotograficzne. 
patrz Drogerje. 
Przybory malarskie. 
patrz Malarskie przybory. 
Przybory ogrodnicze. 
patrz Ogrodnicze przybory. 
Przybory rolnicze. 
patrz Iłolnicze narzędzia. 
Przybory samochodowe. 
patrz Samochody. 
Przybory sportowe. 
patrz Sportowe przybory. 
Przybory szewskie. 
patrz Skory i szewskie przybory. 
I
		

/Pomorze_005_09_084.djvu

			8: 
Psów tresura — Restauracje 
Psów tresura. 
Klub Kynologów, Prezes Dr. Schwartz, Byd­ 
goska 10, tel. 19-71. 
Radjosprzęt i warsztaty. 
Bcłżecki Bolesław, Prosta 21/23. 
Dubiclska Wanda, Kopernika 24. 
„Klektra", wł. Schulz Kryka, Chełmińska 4, 
tel. 15-20. 
„Klektron", T. z o. p., wlośc. Inż. Kręćki, Pod- 
murna 1, tel. 19-20. 
Pridmann Wulf, Każ. Jagiellończyka 8. 
Pritsche Czesław, Chełmińska 12, tel. 13-17. 
Górski Adolf, Szeroka 13/15, tel. 24-43. 
Kordus Paweł, Sukiennicza 22. 
Lewandowski Kazim., Szeroka 2, tel. 20-55 . 
Nawrocki Łucjan, Mickiewicza 07. 
Podczaszyńska Boża, Kościuszki 10. ; 
Pomorska Klektr. Krajowa „Gródek", Mickie­ 
wicza 5, tel. 11 90. 
Siatkowski Maksymiljan, W. Garbary 15. 
Siwiec Kugenjusz, Żeglarska 31, tel. 15-44 . 
Aparatury rozgłoś- 
nikowc dla kin. 
imprez sportowych 
i widowiskowych, 
SCHWENKGRUB-RADJO 
TORUŃ 
Łazienna 17, — Tel. 16-65 
Szwenkgrub Kryk, Łazienna 17, tel. 10-65 . 
Tulodziecki Konstanty, Małe Garbary 9. 
tel. 17-02. 
Zakłady Klektrotechniczne, wł. Dąbrowski 
Franciszek, Rynek Starom. 27, teł. 13-06. 
Rakarnie. 
Luedtke Albrecht, Szosa Chełmińska 75, 
tel. 13-50. 
Reklamowe słupy. 
patrz Slupy reklamowe. 
Reprezentacje firm. 
Beim Ignacy (firmy krajowej. Rynek No- 
wonńejski 9. 
Bandelski Tadeusz 
(firmy krajowe) „Sto­ 
mil"', Fosa Staromiejska 30, tel. 12 -53. 
Friedel Stanisław (firmy krajowe branży 
chem. i wódczanej). Szeroka £4, tel. 16-24 . 
Kriehn Robert (firmy krajowe), Strumyko­ 
wa 2, tel. 20-49. 
Lewandowski Stanisław (firmy zagranicz­ 
ne branży drzewnej), św. Katarzyny 7. 
Ławniczak Ludwik (firmy krajowe), Byd- 
goska 8. 
Meyza Bernard, Rynek Nowom. 18, tel. 13-43. 
Ortman Feliks (firmy krajowe), Szeroka 31. 
tel. 20-59. 
Sochaczewski Adolf (firmy krajowe), Rynek 
Nowomiejski 18, teł: 20-74. 
Stelzer Jerzy, przedstawiciel „Daimon", Lu- 
bicka 47. tel. 12 -87 . 
„Stomil"' S. A. Poznań, Fosa Starom. 30, 
tel. 12-53. 
Restauracje. 
Baranowski Piotr, Piekary 21. 
„Bar Bał-łyk'", wł. Stawski Antoni, Szero­ 
ka 6, tel. 20-18. 
„Bar Satyr", wł. Hermanowski Włodzimierz, 
Łazienna 13, tel. 19-38 . 
Borlik Wojciech, Rynek Nowomiejski 17. 
Buczkowski Ksawery, Rynek Nowomiejski 
21 róg Sukienniczej 1. 
Chodkowski Bolesław, św. Katarzyny 6. 
Chrzanowski Jan, Szosa Chełmińska 88a. 
Choiński Jan, Mickiewicza 113. 
'Ciesielska Franciszka, Podgórna 52, tel. 14 64. 
„Crisłal", wł. Kluge Alojzy, św. Katarzyny 7. 
Czarnecki Leonard, Podgórna 22. 
Dąbrowski Kazimierz, Piekary 43, tel. 25-80 . 
Dąbrowski Stanisław, Żeglarska 27. 
„Deutsches Heim", wł. Freining Franciszek, 
Piernikarska 9. 
Tel. 19-62 
3JQXUH 
TeI 
- 
/9 
- 
g2 
ŁUCJAN WITEK 
Restauracja — Bar — 
Kaniarnia 
Kuchnia 
pierwszorzędna 
Sale do zabaw P. T. 
Towarzystwom 
i Stowarzyszeniom 
po cenach 
przystępnych 
i
		

/Pomorze_005_09_085.djvu

			Restauracjo 
85 
Bickmann Maksymiljan, Sz. Chełmińska 17fi. 
„Do Gracjana", \vł. Dąbrowski Zdzisław, 
Szczytna 2, tel. 19-9(5. 
Dombrowski Władysław, Mickiewicza 77. 
„Dwor Artusa", wł. Witek Łucjan, Rynek 
Staromiejski (i, tel. 19-02. 
Dzięgielów ski Frane, Żeglarska 13, tel. 12-13. 
„Kldorado", wl. Żółtowski Stanisław, Szosa 
Chełmińska 53/55. 
„Ksplanada", wl. Kowalski Czesław, Konop­ 
nickiej 4, tel. 13-22 . 
„Kuropejska", wł. Pomorski Kazimierz, Sze­ 
roka 29, tel. 18-94. 
„Gospoda Murarska", wl. Rorlik Wojciech, 
Rynek Nowomiejski 17. 
Grelewicz Jan, Rynek Staromiejski 33/34, 
tel. 10-02. 
Ilensel Wanda rest. Dworzec Miasto, Plac 
18-go Stycznia. 
„Hotel „Dworcowy", wł. Panecka, Piastow­ 
ska 7, tel. 10-71. 
Hotel „Polonja", wł. Wojdak Zygmunt, PI. 
Teatralny 5, tel. 19-98 . 
Hotel „Polski", wl. Kilichowski Franciszek, 
Rynek Nowomiejski 2, tel. 20-90 . 
Hotel „Pod Orłem", wł. Zackiewicz Stanisi., 
Mostowa 17, tel.. 10-09 . 
Hotel „Trzy Korony", wł. Ruszkowski Cze­ 
sław, Rynek Starom. 23, tel. 10-57. 
„Hungarja", wł. Maruta Stanisław, Pro­ 
sta 19. 
„Ralja", wł. Hass Stanisław, Król. Jadwigi 
15, tel. 18-55 . 
•Jtaljanka", wł. Hass Stan., 
Mickiewicza2/4. 
Jakubczak Kazimierz, Rynek Nowom. 8 . 
Jakubowski Paweł, Grudziądzka 125. 
Janicki Teodor, 
Dworzec 
Toruń - Mokre, 
tel. 10-80 . 
Jankowski Jan, Szewska 8, tel. 22 -08 . 
Jankowski Władysław, Lubicka 51. 
Jaranowski Teofil, Sobieskiego 50. 
Kalkstein Kdward, Mostowa 17, tel. 20 40. 
Kalkstein-Oslowski Henr., św. Ducha 11/13. 
Kantorowicz, wl. Chmurzyński Teofil, Sze­ 
roka 18, tel. 18-58 . 
Kicfer Hermann, Szosa Chełmińska 03. 
Kulbarsz Jan, Jana Olbrachta 7. 
' 
l-ewandowski Ant., Kopernika 28, tel. 10-00 . 
'•ipiński Adolf, Przy Rzeźni 45. 
Maćkowiak Wacław, Szeroka 21, tel. 20-71 . 
Malinowski Antoni, Grudziądzka (59. 
Maliszewski Ksaw., Sukiennicza 14, tel. 19-01. 
Marasiński Leon, Szosa Chełmińska 28. 
„Modry Fartuch", wl. Kopitkowski Piotr, 
Rynek Nowomiejski 8. 
Morkowski Marjan, Chełmińska 28, tel. 12-07. 
Napierała Władysław, 
Restauracja Dwor­ 
cowa, Dworzec Przedm., tel. 18-72 . 
Nass Klara, Wysoka 4/8, tel. 19-59 . 
Nowaczyk Henryk, Rynek Staromiejski 5, 
tel. 18-15. 
Osmański Stanislaw, Male Garbary 1/3. 
Ośrodek Sportów Wodnych, Lipowski Zyg­ 
munt, Nadbrzeżna 1. 
Palmowska Stcfanja, Kępa Wiesego. 
Panfil Helena, Mickiewicza 106. 
Park „Zieleniec", wl. Maćkowicz Dominika, 
Szosa Bydgoska 13/19, tel. 14 -44 . 
„Pod Dzwonem", wl. Kadukówski Franci­ 
szek, Plac Bankowy 9. 
„Pod Strzechą", wlaśc. Gabryelcwicz Leon, 
Chełmińska 22, tel. 19-12 . 
„Pod Złotą Kotwicą", wł. Dittman Wiktorja, 
Łazienna 2, teł. 13-24 . 
Polanowski Zygin., Chełmińska 9, tel. 20-56 . 
„Poinorzanka", wł. Murawski, Szeroka 20, 
tel. 17 -95 . 
Pyziak Tomasz, Szeroka 25. 
Raczkowski Stanisław, Żeglarska 17. 
Baczyński Franciszek, Bożana 1, tel. 18-36 . 
Radomski Czesław, Lubicka 44/46, tel. 14 -12 . 
Daniszewski Jozef, Grudziądzka 77, tel. 13-87. 
Reding Leon, św. Jerzego 42. 
„Royal", Koperski Konstanty, Kr. Jadw. 11 . 
Sadowski Jan, Rzeźnia Miejska, Targowa 2/4. 
Samulski Franciszek, Warszawska 6. 
Schmidt Wladysł., Mickiewicza 66, tel. 22-67. 
Skok Izydor, Restauracja „Gospoda", Su­ 
kiennicza 20. tel. 13-82. 
Stępniewski Władysław, Przy Rzeźni 58. 
„Tivoli", wlaśc. Grześkowiak Zofjo, Bydgo­ 
ska 12, tel. 22 -30 . 
Tomaszewski Ludwik, Ryboki 37. 
Wojciechowska Marta, Kopernika 33. 
Wyszynk I., Rywalski Franciszek, Nadbrze­ 
żna 5. 
Wyszynk IL, Goergens Kniest, Nadbrzeżna, 
tel. 20 76. 
Zduński Bronisław, Lubicka 26, teł. 15-94. 
Zielińska Joanna, Chełmińska 7. 
Ziętara Bronisław, Kroi. Jadwigi 9. 
Rewizorzy ksiąg. 
Kasprzykowski Wacław, 
Sienkiewicza 13, 
tel. 21-55 .
		

/Pomorze_005_09_086.djvu

			84 
Bęcznc roboty — Rzoźn. zakłady 
Mordas IFicron., Most Pauliński 4, tcl. 13-08 . 
Tyrclian Stanisław, Szeroka 16, tcl. 14 -45. 
patrz także Cześć I. Informacyjna. 
Ręczne roboty. 
patrz Ilafciarnie. 
Rolnicze maszyny. 
patrz Maszyny rolnicze. 
Rolnicze narzędzia i przybory. 
Czarniecki Bronisław, ,.l)om Rolniczo-I lan- 
dlowy", Jęczmienna 10, tcl. 14-90 . 
Kowalak Franciszek. Prosta 22, tcl. 13 93. 
Toruńska Spóldz. Bolnicza, Prosta 18/20. 
Rowery i warsztaty reperacyjne. 
Brzostowicz Marja, Kościuszki 9. 
Dąbrowski Władysław, Mickiewicza 61. 
Gerhard Krnest, Mickiewicza 118. 
Katafias Władysław, Rynek Now omiejski 25, 
lei. 14-47 . 
Kowalski Bronisław, Szosa Chełmińska 78, 
tel. 24 -02. 
Macierzyński Jozef. św. Katarzyny 10. 
Olszewski Jozef, Mickiewicza 111. 
Pyszora Michał, Szczytna 8. 
Sikorska Franciszka, W. Garhary 13. 
Wakarccy Teodor, Kopernika 37. 
Rozlewnie piwa. 
patrz Piwo. 
Różne towary. 
„Bazar Toruński", Wielkie Garhary 23. 
„Kiermasz Światowy*", 
Bracia Rymarscy, 
Rynek Staromiejski 30. 
Rury żeliwne. 
//urtaw nia: 
Zachodnio - Polska Hurtownia Rur, Wola 
Zamkowa 7/11, tel. 10-03 . 
Rybackie przybory. 
Kaftański Sławomir, Kopernika 41. 
Ryby. 
H nrtti irnie: 
„Centrum", Rohloff Ludwika, Rynek Staro­ 
miejski 22, tcl. 10-18. 
Sltlr/iy detaliczne 
i liandcl: 
Chruścińska Władysława, Winnica 3(5. 
Folger Anna, Sobieskiego 27. 
Grabowski Leon, Szczytna 5, tel. 13-98 . 
Jańczyk Stanisław, Szewska 2. 
Liedtkc Marja, Most Pauliński 2. 
Marulewska Joanna, Czerwona Droga 35. 
Matuszak Pelagja, Winnica 21. 
Naftaniel Walerja, Wiązowa 24, tel. 19-05 . 
Olszewska Józefina, Winnica 32. 
Piełuć Natalja, Kopernika 32. 
Prusakowski Marjan, Szosa Chełmińska 93. 
Prylewska Antonina, św. Ducha 8/10. 
Przybytowa Anna, Mickiewicza 50. 
Rohloff Ludwika, Rynek Staromiejski 22. 
Rosińska Leokadja, św. Katarzyny 12. 
Skrundz Izydor, Sukiennicza 6. 
Szóstakowska Zofja, Luhicka 22. 
Wankiewicz Roman, Graniczna 6. 
Warot Jozef, Szosa Luhicka 10/30. 
Woytylak Leon, Rabiańska 23. 
Rymarze. 
patrz Siodłarskie zakłady. 
Rytów nicze zakłady. 
Pomorska Wytwórnia Stempli, właśc. Pie­ 
kut Franciszek, W. Garhary 11. 
Preisner Mieczysław, Szczytna 4, tel. 21 -39 . 
Rausch Henryk, Mostowa 16, tel. 15-54. 
Rzeczoznawcy sądowi. 
patrz Cześć 1. Informacyjna. 
Rzeźbiarskie zakłady. 
Dobslaff Artur, Szosa Chełmińska 28/30. 
Kihmowski Leon. Wybickiego 7. 
Kuczyński Bolesław, Szeroka 37, tel. 19-80 . 
Mikołajski Jan, Wybickiego 13. 
Piątkicwicz Stanisław, Grudziądzka 25. 
Scharlowski Maksymiljan, Słowackiego 79. 
Winniewski Kdmund, Wybickiego 2(5/30. 
Witkowski Maksymiljan, Przy Rzeźni 11. 
Zelek Ignacy, Reja 6. 
Rzeźnickie przybory i narzędzia. 
Rzeznicka Spółdzielnia Gospodarcza, Pro­ 
sta 18/20, tel. 16-26. 
Rzeźnickie i wędliniarskie zakłady. 
Araczewski Wacław, Prosta 15 i Rynek Sta­ 
romiejski 27. tel. 14-76 i 21-46. 
Balio Augusta, Szosa Chełmińska 67. 
Bąk Michał, Podgórna 36. 
Bullak Abram, Małe Garhary 19. 
Borowski Kdward, Mickiewicza 49. 
Sacha Alojzy, Kopernika 26. 
Cellmer Stanisław, Kopernika 31.
		

/Pomorze_005_09_087.djvu

			Rzeźnicy — Samochodowe przybory 
85 
Cybula Klemens, Rynek Staromiejski 8. 
Cywiński Jan,. Szosa Chełmińska 110. 
C.zcszewski Stanisław, Kościuszki 89. 
Rclikat Franciszek, Kościuszki 14. 
Dobslaff Paweł, Bydgoska 58. 
Butkiewicz Boman, Bożana 3, tel. 19-82. 
Gniewkowski Stefan, Prosta 9, tel. 19-10. 
Bolimowski Franciszek, Grudziądzka 128. 
Grotkowski Wiktor, Mickiewicza 140. 
Gutkowski Juljan, Przy Rzeźni 45. 
Hauser Fryderyk, Kościuszki 01, tel. 14 -79. 
Jabłoński Bronisław, Podgórna 9. 
Kozłowski August., Sobieskiego 35, tel. 12-47 . 
Królikowski Kazimierz, Grudziądzka 81. 
Kczyżyński Stanisław, Lubicka 24. 
Lewandowicz Wacław, Sobieskiego 54. 
Lisewski Paweł, Podgórna 16. 
Macikowski Konrad, Szosa Chełmińska 145. 
Meller Józef, Mickiewicza 73, tel. 14-27 . 
Michliński Antoni, Wiązowa 8, tel. 24-81. 
Mielke Willi, Studzienna 15. 
Modrzyński Damazy, Warszawska 7. 
Olszewski Stefan, Mickiewicza 88. 
Ptaskiewicz Alfons, Szewska 25. 
Poels & Co, Chełmińska 6, tel. 21 -14; Droga 
Treposka 1, tel. 16-58; Grudziądzka 90, 
Sienkiewicza 19. 
Popielski Franciszek, Jagiellońska 18. 
Prass Antoni, Podgórna 70. 
Poznański Alojzy, Bynek Nowomiejski 20, 
tel. 10-85 . 
Pściuk Franciszek, Kozacka 2/4. 
Baciniewska Barbara, Mickiewicza 19/21. 
Behner Oswald, Prosta 3, tel. 17 -95 . 
Rogowski Czesław, 
Szosa Chełmińska 70, 
tel. 24-07. 
Hoszkowski Hipolit, Szeroka 19, tel. 17-91. 
Bucki Jan, Lubicka 43, tel. 21 -56 . 
Bucki Leon, Chełmińska 5. 
Sadka Hieronim, Sobieskiego 27. 
Siodmak Jan, Kościuszki 72, tel. 13-83 . 
Siwak Józef, Lubicka 24. 
knieja Franciszek, Król. Jadwigi 24 i Mic­ 
kiewicza 78, tel. 13-38 . 
Sobociński Czesław, Przy Rzeźni 28. 
Stremel Teodor, Mickiewicza 114, tel. 13-85 . 
freichel Jan, Grudziądzka 75. 
Urbański Wacław, Mickiewicza 128. 
Wiśniewski Brunon, Szewska 13, tel. 19-37. 
Wojtowicz Stanisław, Chodkiewicza 12. 
^agrabski Leonard, Mickiewicza 91. 
Ubój. 
Bzeźnia Miejska, Targowa 2/4, tel. 16-32. 
Balcer Juljan, Bzeźnia Miejska. 
Falkiewicz Leon, Waldowska 14, tel. 15-83 . 
Gruszczyński Bolesław, Bzeźnia Miejska. 
Iwański Alfons, Rzeźnia Miejska. 
Katarzyński Jan, Rzeźnia Miejska. 
Katarzyński Paweł, Pułaskiego 13, tel. 14 -36 . 
Klemens Szymon, Rzeźnia Miejska. 
Klein]> Aleksander, Rzeźnia Miejska. 
Lasz Bolesław, Bzeźnia Miejska, tel. 22-75. 
Noga Franciszek, Bzeźnia Miejska. 
Scheibach Bronisław, Bzeźnia Miejska. 
Stachowiak Józef, Bzeźnia Miejska. 
Szarszewski Izydor, Bzeźnia Miejska. 
Wamka Feliks, Sobieskiego 37, tel. 10-42 . 
Wankiewicz Franciszek, Bzeźnia Miejska. 
Weber Wojciech, Rzeźnia Miejska. 
Witt Jan, Rzeźnia Miejska. 
Rzeźnia koni. 
patrz Rakarnie. 
Samochody i motocykle. 
Sprzedaż i 
warsztaty. 
.Autopomoc", wł. Jan Śliwiński, Rynek Sta 
romiejski 10, tel. 22-45. 
„Autoskład", wł. Szwengrub Kdmund, Mo­ 
stowa 36, tel. 19-28. 
„Auto-Stop", wł. Lewandowski Józef, Plac 
Bankowy 8, tel. 10-19. 
„Auto - Traktor", wł. Paweł Cierpiałkowski, 
Chełmińska 11, tel. 14-00 . 
„Auto - Warsztaty", wl. Paweł Cierpiałkow­ 
ski, Szosa Chełmińska 37, tel. 17-71. 
Cierpiałkowski Konstanty, Strumykowa 7/9, 
tel. 21 -06 . 
Głyda Antoni, Mickiewicza 6/8, tel. 10-04. 
Katafias Władysław, Rynek Nowomiejski 25, 
tel. 14-47 . 
Mieczkowski Jozef, Wola Zamkowa 7/11. 
Minkoley Henryk, Słowackiego 79. 
Oliwkowski Józef, Podmurna 13, tel. 14 -58 . 
Sądecki Alwin, Mickiewicza 0/8. 
Solowiew Jan, Odrodzenia 11. 
Samochodowe przybory. 
Kiedrowski Jozef, Mickiewicza róg Czerwo­ 
na Droga. 
Przy borowski Władysław, Plac Bankowy 9. 
Turowski Kdmund, Szosa Chełmińska 37. 
patrz także Sprzedaż i warsztaty.
		

/Pomorze_005_09_088.djvu

			86 
Sery — Soki 
Sery. 
patrz Nabiał. 
Siano i słoma. 
Paluszyński Czesław, Targowa 22. 
Wożniak Kazini., 
Mickiewicza 72, teł. 12-00 . 
Sieci rybackie. 
patrz Powrożniczc wyroby. 
Sicdlarskie warsztaty. 
Dembiński Jozef, św. Ducha 5. 
Sauder Leon. Strumykowa 12. 
Sumowski Władysław, Sukiennicza 1. 
Szarpatowski Leon, Krzyżacka 5. 
Wegner Otton, wl. Rciman Jozef, Kroi. Jad­ 
wigi 20. 
Sklepy spożywcze. 
patrz 
Kolonjalne 
towary i wiejskie pro­ 
dukty spożywcze. 
Skóry i szewskie przybory. 
Aurhach Tamara, Szewska 11, tel. 14-81. 
Balcerowicz Zygm. ilawn. Kuntze i Kiltler, 
Żeglarska 21, teł. 10-93. 
Iłutkowski Hogdan, Szewska 10. 
Rutkowska Jadwiga, Szczytna 21. 
Toruńska Składnica Skór, wl. Leimer Jozef, 
Szewska (i, tel. 15-31. 
Wojdyłła Agnieszka. Łazienna 30. 
Wrenihel Irena, Łazienna 15, tel. 17-50 . 
Skóry surowe. 
Balcerowicz Zygm. dawn. Kuntze i Kittler, 
Żeglarska 21. teł. 10-03 . 
Hzcżnicka Spolka Gospodarcza, Prosta 18/22, 
tel. 16 2«. 
Wakarecy Karol, Chełmińska 6, tel. 20-64. 
Skórzane wyroby. 
Rillert Paweł, Rynek Nowom. li, tel. 18-04. 
Szymańska Marja, Szeroka 40. 
Wegner Otto nast.. Reimann Jozef, Król. 
Jadwigi 20. 
Skrzynie. 
Mosler .luljusz, Grudziądzka 52/54. 
Słupy reklamowe. 
Związek Inwalidów Wojennych kolo Toruń, 
Żeglarska 5. 
Smalec. 
// iirtuwnie: 
Rożen blat Rafał, Żeglarska 7. 
„Standart" Sp. Akc, Przetwórnia i Pakow­ 
nia Smalcu i Olejów Jadalnych, Gru­ 
dziądzka 162/166. tel. 19-07. 
Wakarecy Karol, Chełmińska 6, tel. 20-64. 
Smary i oleje maszynowe. 
„Grodek"" Pomorska ' Klektrownia Krajowa, 
Mickiewicza 5, tel. 11 -96 . 
„Polmin" Państw. Fabryka Olejów Mine­ 
ralnych, Szeroka 37, tel. 13-00 . 
Sawicki Jan, Bydgoska 72. 
Toruńska Spółdzielnia Rolnicza, Mostowa 32, 
tel. 20-75. 
Smołowe przetwory. 
Gazownia Miejska, PI. Bankowy 12, t. 10-11. 
Pichert Bracia, Przedzamcze 7, tel. 16-27 . 
Soda krystaliczna. 
Sieg \iiloni, Jana Olbrachta 23. 
Soki i lemoniady. 
Wytwórnie: 
Borowski Aleksander, Targowa 37/43. 
DOI MIM" Państwowa Fabryka 
„I ULrllll 
Olejów Mineralnych 
Telefon 13-00 Oddział w Toruniu- ul. Szeroka 37 
Składnica: Nadbrzeże, tel. 20-89 
— 
Stacja benzynowa, ul. Mostowa 
Oleje samochodowe. Oleje przemysłowe. Benzyna. Kalla, 
Asfalty przemysłowe i drogowe
		

/Pomorze_005_09_089.djvu

			Spedytorstwo — Stolarń ie 
87 
Browar „Kuntersztyn", Browarna 1/5, t. 20-53 . 
Chmurzyński Teofil i Gorczyński Feliks, 
Szeroka 18. 
Lange Krdinann, Wiązowa 10. 
Maćkowiak Wacław, Szeroka 24, tel. 20-71 . 
Nowak Helena spadk., 
Chełmińska 10, 
tel. 14-91. 
Schulz Jan, Kościuszki 67. 
Strakacz Władysł., Bydgoska 104, tel. 18-74 . 
Wański Czesi., Strumykowa 2 i 11, tel. 17-22 . 
Spedytorstwo. 
Bichc K. i Ska, Mostowa 5, tel. 16-78. 
Boettcher W. nast. Gaca Jan, Łazienna 10/11, 
tel. 16-97. 
Hinz Leon i Ska, Łazienna 18, tel. 19-55 . 
Mederski Kazimierz, Mostowa 6. 
Sądecki Lambert, Mickiewicza 6/8, tel. 15-60 . 
Szymański Ludwik, Żeglarska 3, tel. 19-09 . 
Spirytus — rozlewnie. 
-Maćkowiak Wacław dawn. Sułtan i Ska, 
Szeroka 24, tel. 20-71 . 
Państw. Monopol Spirytusowy, Jana Ol­ 
brachta 14/16, tel. 15-92. 
Sportowe przybory. 
Bracia Błoch, Szeroka 11, tel. 25-68 . 
„Start", wiaśc. Skałecki Stefan, Szeroka 5, 
tel. 22-90 . 
Spożywcze artykuły. 
patrz 
Kolon ja Ine towary i wiejskie pro­ 
dukty spożywcze. 
Stacje benzynowe. 
patrz Benzy na. 
Stare żelazo. 
patrz Żelazo stare. 
Starzyzna — handel. 
patrz Komisowa sprzedaż. 
Stolarnie. 
Bartlewski Oskar, Żeglarska 13. 
Bartoszyński Wiktor, Sz. Chełmińska 102. 
Bialyński Ludwik, Lubicka 38. 
Ludwik Szymański 
Dom Ekspedycyjno- 
Handlowy 
Ekspedycja towaru 
Transport mebli 
Przechowywanie 
Magazynowanie 
Żegluga na Wiśle 
Żeglarska 3 
Telefon 
19-09 
Prywatny telefon 15-49 
Rok założenia 1912 
Własne domy, magazyny, 
składnice, piwnice, place 
w śródmieściu. 
- 
Własny 
tabor konny i samocho­ 
dowy. 
- 
Wozy meblowe.
		

/Pomorze_005_09_090.djvu

			88 
Stolarnie — Szewcy 
Bieńkowski Stanisław, Szczytna 9. 
Chodorowski Alojzy, Mickiewicza 122. 
Chrząstowski Jan, Prosta 31. 
Chrząstowski Władysław, Wodna 36. 
Ciżcwski Bernard, I.ubicka 18. 
Dawidowski Józef, Małe Garbary 23. 
Dąbrowski Franc, Przy Rzeźni 41, tel. 18-8fi. 
Dąbrowski Maksyiniljan, św. Katarzyny 7. 
Dembiński Jozef, Podgórna 22. 
Dembowski Józef, Prosta 2. 
Falkiewicz Kdmund, Grudziądzka 21. 
Fełilauer Willi, Bydgoska 90. 
Gliniecki Alfred, Kopernika 0. 
Głowacki i Syn, Szosa Chełmińska 50. 
(iiząbka Leon, Warszawska 10/12. 
Heise Willi, Jana Olbrachta 23. 
Hinkelmann Paweł, Wysoka 2, tel. 21 -30 . 
Jabczyński Franciszek, Przedzamcze 1(5. 
Jagielski Kdmund, Król. Jadwigi 0. 
Jankowski Władysław, Piekary 7. 
Keling Henryk, Grudziądzka 52/54. 
F-ma F. KON KOLE WSKI 
Rak zat. 1S97 TorUfl. ul. Żeglarska II Telefon 15-08 
Zakład stolarski 
z elektrycznym zapędem 
wykonuje 
prace stokirsko-budowluiie. meble i urzą­ 
dzeniu architektury wewnętrznej. 
Kowalewski Zenon, Bynek Nowomicjski 18, 
tel. 13-32. 
Kowalski Jozef, Sienkiewicza 29. 
Kryniocki Wiktor, Babiańska 22. 
Krzetowski Szaja Jakob, św. Ducha 14. 
Kurdykowski Franciszek, Studzienna 11. 
Kurkowski Maksyiniljan, Bydgoska 35. 
Lewandowski Konrad, Łazienna 28. 
Lewandowski Walerjan, Konopnickiej 24. 
Licznierski Celestyn, Panny Marji 13. 
Lisewski Bolesław, Bydgoska 37. 
Loryński Władysław, Mickiewicza 04. 
Michnikowski Władysław, Mickiewicza 91. 
Muzalewski Teodor, Piekary 23. 
Noetzel Teodor, Mickiewicza 130. 
Osmański Antoni, Strumykowa 7. 
Piechocki Władysław, Chełmińska 5. 
Piotrowski Leon, Podinurna 71. 
Polewski Kazim., 
Sobieskiego 33, tel. 18-02. 
Poniatowski Bolesław, Grudziądzka 37. 
Bumiński Leon, Pułaskiego 3. 
Bygielski Marjan, Babiańska 21/23. 
Sądecki Teofil, Podmurna 20. 
Schultz Beinhold, Strumykowa 10. 
Skowronek Jan, Panieńska 11/15, tel. 20-88 . 
Słupski Franciszek, Cmentarna 30. 
Stranz Gabryel, Ks. Kujota 4. 
Szeglowski Kazimierz, Piekary 11. 
Szrainowski Józef, św. Ducha 14. 
Tcws Bracia, Mostowa 30, tel. 19-16. 
Wielgoszewski Zygmunt, Mickiewicza 106. 
Wojciechowski Ludwik, Wysoka 3. 
Zakrzewski Ignacy, Słowackiego 79. 
Zieliński Ignacy, Kościuszki 16. 
Zygmuntowicz Roman, św. Ducha 17. 
Źuchowski Maksyiniljan, Kopernika 16. 
Strojenie fortepianów. 
patrz Fortepiany i pianina. 
Strzeżenie objektów. 
Pomorskie Towarzystwo Strzeżenia, Stru­ 
mykowa 15. 
Sukno. 
patrz Manufaktura. 
Surowce — szmaty. 
Czachowski Tadeusz, 
Czerwona Droga 21, 
tel. 18-06 . 
Lusińska Marjci, Pod Dębową Górą, Okopy. 
Szczecina. 
skup i sprzedaż: 
Moszkicwicz Łaja, Rzeźnia Miejska. 
Szczotki. 
Autom Jbonk, Jocuti 
Rynek Staromiejski 26. Tel. 18-00 
Sk 
ł 
ad wyrobów koszykarskicri. 
szczotkarskicli i powroźniczycli, sieci 
rybackich, płótna, filce, chodniki i wy­ 
cieraczki, linoleum, ceraty oruz wyro­ 
by drewniune do domowego użytku. 
Grabowski Jan, Wola Zamkowa 7/11. 
Jeziorska Cecylja, Król. Jadwigi 16. 
Reszkiewicz Aleksander, Wodna 9. 
Szewcy. 
Angowski Jozef, Małe Garbary 8. 
Bajer Boinan, Lubicka 41.
		

/Pomorze_005_09_091.djvu

			Szewcy 
89 
Bajdyczak Stanisław. Podgórna 22. 
Pałczyński Jan, Bydgoska 86. 
Barański Franciszek, Wysoka 15. 
Berg Albert, Piekary 47. 
•leszczyński Marcin, Kopernika 15. 
Blauman Maksymiljan, Grudziądzka 89. 
Błaszczyk Stefan, Beja 16. 
Boruta Karol. Poniatowskiego 5. 
Chojnacki Jan. Chełmińska 19. 
Chudziński Bolesław, Grudziądzka 88. 
Czarnecki Alfons, Czarneckiego, Blok C. 
Bobucki Edward, Wielkie Garbary 4. 
Duszyński Jan, Bynek Nowomiejski 11. 
Frankowski Jan, Kochanowskiego 30. 
Gajkowski Bronisław, Lubicka 37. 
Galas Władysław, Mickiewicza 76. 
Gehrke Otton, Mickiewicza 90. 
Gcntkowski Józef, Podgórna 54. 
Gonczerzewicz Mieczysław, Szeroka 19. 
Góralski Stanisław, św. Jakóba 7. 
Górski Aleksander, Wysoka 14. 
Goździk Władysław, Wysoka 3. 
Gruzielcwicz Stanisław, Prosta 30. 
Gumiński Jan, Droga Treposka 8. 
Iźykowski Stanisław, Lubicka 20. 
Jankowski Józef, Przy Bzeźni 35. 
Jasiński Jan, Szczytna 7. 
•'asnow Jan, Mickiewicza fil. 
Jaworski Ignacy, Warszawska 10/12. 
Jóżwiak Wacław, Wodociągowa 7. 
Jurdziak Stanisław. Mickiewicza 43. 
Kamiński Adam, Sobieskiego 43. 
Karczewski Stefan, Żeglarska 7. 
Kępiński Kazimierz, Mickiewicza 104. 
Kobylski Bronisław, Sz. Chełmińska 53/55. 
Kordas Telesfor, Matejki 24/20. 
Kowalski Antoni, Kopernika 13. 
Kowalski Teodor, Mickiewicza 41. 
Kowalski Wacław, Kopernika 4. 
Kozielski Jan, Piaskowa 9. 
Kruczek Piotr, Mickiewicza 108. 
Krupiński Jan, Orudziądzka 61. 
Ki 
'zetowski Jakob, św. Ducha 11. 
Kucharski Bolesław, Kopernika 24. 
Kuhn Pawcl, Podmurna 45. 
Kwiatkowski Andrzej, Mickiewicza 82. 
Lipiec Stanisław, Strumykowa 2. 
Lisiecki Stefan, Jęczmienna 14. 
Lakomski Zygmunt, Chełmińska 28. 
Makowski Bernard, Sukiennicza 1. 
Makowski Jan, Łazienna 7. 
Matuszewski Stanisław, Sz. Chełmińska 176. 
Mazany Ignacy, Łazienna 22. 
Mikulski Wincenty, św. Ducha 7/9. 
Miszewski Leon, Podmurna 75. 
Mućko Władysław, Mickiewicza 91. 
Murawski Bolesław, Przy Bzeźni 47. 
Nawra Franciszek, Graniczna 3. 
Nering Budolf, Bydgoska 58. 
Norkowski Stanisław, Podmurna 39. 
Olkiewicz Władysław, Prosta 17. 
Ostrowski Juljan, Mickiewicza 106. 
Petschulat Gustaw, Mostowa 14. 
Pietkiewicz Kdward, Kościuszki 18. 
Pryliński Teodor, Piekary 43. 
Przytarski Ignacy, Szosa Chełmińska 72. 
Pubolc Kdward, Przedzamczc 16. 
Bopkowski Icek, Podmurna 81. 
Beszkiewicz Franciszek, Wodna 9. 
Biabow Bazyli, Mickiewicza 99. 
Boscnfeld Paweł. Mickiewicza 88. 
Butkowski Bolesław, Kościuszki 40. 
Butkowski Paweł. Beja 28. 
Rybicki Maksymiljan, Kościuszki 54. 
Sankowski Teofil, Legjonow 41/43. 
Sauerland Alfred, Prosta 5. 
Schleier Rudolf, Kopernika 19. 
Schmidt Wilhelm, Sobieskiego 37. 
Sochacki Józef, Rynek Nowomiejski 26. 
Sochacki Władysław, Kościuszki 8. 
Spindel Brunon, Przy Bzeźni 27. 
Studański Hieronim, Małe Garbary 7. 
Świątkowski Marjan. Rybaki 34. 
Szkoluda Tadeusz, Chełmińska 12. 
Szostak Bolesław, Mickiewicza 120. 
Szwenkiel Aleksander, Konopnickiej 22. 
Tomaszewski Kdward, Kościuszki 9. 
Urbański Zygmunt, Szczytna 19. 
Weiwer Antoni, Małachowskiego 7. 
Weiwer Tadeusz, Sobieskiego 04. 
Westfal Piotr, Mickiewicza 44. 
Wierzchowski Stefcin, Kopernika 28. 
Więckowski Bolesław, Żeglarska 31. 
Winniewski Juljan, Szosa Chełmińska 86. 
Wiśniewski Leon, Mickiewicza 132. 
Wiśniewski Zygmunt, Przy Rzeźni 14. 
Wojciechowski Franciszek, Strumykowa 17. 
Wojnowski Franciszek, Słowackiego 35. 
Wołowski Józef, Mickiewicza 89. 
Wozniak Stanisław, św. Ducha 20. 
Wiinsch Jerzy, Lubicka 38. 
Wunsch Otto, Piekary 27. 
Zielaskiewicz Teofil, Jęczmienna 27. 
Zieliński Ignacy, Mickiewicza 80.
		

/Pomorze_005_09_092.djvu

			90 
Szewskie przyb. 
— 
Tapety 
Ziółkowski Alfons, Sobieskiego 29. 
Żurawski Stanisław, Konopnickiej 2. 
Szewskie przybory. 
patrz Skóry i szewskie przybory. 
Szklarskie przybory. 
Hurtownia: 
Warni Maksymilj., Rabiańska 19, teł. 15-21. 
patrz także Szklarskie zakłady. 
Szklarskie zakłady. 
Baranowski Jan, Franciszkańska 8, teł. 17 -19. 
Bejer Fryderyk, Podgórna (i. 
Czerniewicz Bronisław, Krzyżacka fi. 
Felska Anna, Rynek Nowom. li, teł. 17 -52. 
Grudziccki Stanisł., 
Rabiańska 1, teł. 24 -26. 
Grzywacz Stanisław, Franciszkańska 10. 
Krause Jan, Kopernika 11. 
Lewandowski Franciszek, Grudziądzka 67. 
Lubiszewski Jan, Mickiewicza 102. 
Sumiński Paweł, Kościuszki 8. 
Szkło okienne. 
patrz Szklarskie przybory i szklarskie za­ 
kłady. 
Szkło, porcelana i fajans. 
Roniewicz Kwa, Mickiewicza 74. 
Beutscb Jadwiga, Kościuszki 9. 
Falarski i Badaikc, Rynek Nowomiejski 10, 
tcl. 24-61. 
Gclirmann Maksymiljan, Szeroka 1. 
Meyer Gustaw, Szeroka 6, tel. 15-17 . 
Scbolz Hugo, Mickiewicza 93. 
Sumowska Marja, Szpitalna 10. 
Szymański Kdinund, Rynek Staromiejski 11 
i Szewska 12, tel. 17 -16. 
Trafas Helena, Prosta 5. 
Wardowski Nikodem, Szewska 6. 
Szlifiernie instrumentów. 
Kamiński Aleksander, św. Bucha 21. 
Krause Roman, Podmurna 28. 
Meyer Gustaw, Żeglarska 23, tel. 12 -48. 
Seidler Franciszek, Rynek Staromiejski 16, 
tcl. 15-74 . 
Szlifiernie szkła i okładanie luster. 
Baranowski Jan, Franciszkańska 8, tel. 17 -12 . 
Felska Anna, By nok Nowom. 14, tel. 17-52. 
Grudziccki Stanisł., 
Babiańska 1, tel. 24 -26. 
Prajs Rafał, Wola Zanikowa 7/11. 
Szmaty. 
patrz Surowce — szmaty. 
Szpitale. 
patrz Cześć I. Informacyjna. 
Sztandary. 
Dałkowski Roman, Szeroka 25, tel. 16-19. 
Szwalnie. 
Czyżniewski Władysław, W. Garbary 21. 
Cackowska Leokadja, św. Jakóba 19. 
Tomaszewska Wiktorja, Kościuszki 9. 
Szyldy. 
patrz Pieczątki i szyldy. 
Ślusarskie zakłady. 
Andrzejewski Walenty, Grudziądzka 37. 
Bunkowski Zygmunt, Kordeckiego 10. 
Carski Albert, Grudziądzka 79. 
Cierpiałkowski Konstanty, Strumykowa 7/9, 
tcl. 21 -06 . 
Delikat Klemens, Legjonow 16. 
Doehn Jerzy, Bankowa 8, tel. 12 -19. 
Głyda Antoni, Mickiewicza 6/8, teł. 10-04. 
Górny Jozef, Mickiewicza 134. 
Kadlec i Ska, Mickiewicza 39a, tel. 10-89 . 
Kowalski Maksymiljan, Mickiewicza 79. 
Olszewski Jozef, Mickiewicza 111. 
Pawski Klemens, Strumykowa 7/9. 
Bóbr Otto, Mostowa 22, tel. 11-10. 
Schloemp Jerzy, Czarneckiego 20, tel. 15-82- 
Sołowicw Jan, Odrodzenia 11. 
Strzelecki Czesław, Szczytna 9. 
Szulc Artur, Klonowicza 40, tel. 14 -06 . 
Tułodziecki Konst., M. Garbary 9, tel.17-02. 
Winiarski Metody, Rynek Nowomiejski 27- 
Winiarski Przemysł., Krzyżacka 4, tel. 19-88 . 
Wojtowicz Kazim., Podmurna 44, tcl. 19-52. 
Środki lecznicze. 
patrz Apteki i Drogerje. 
Świece. 
Stando Władysław, Lubicka 5, tel. 21 -52. 
Tańce — lekcje. 
Butuzowa M., Bydgoska 26. 
Wcrne Janina, Rynek Staromiejski 16. 
Tapety. 
patrz Farby, tapety, i przybory malarskie-
		

/Pomorze_005_09_093.djvu

			Tapicerskie przyb. 
— 
Trykoty 
91 
Tapicerskie przybory. 
patrz Powroźnicze wyroby. 
Tapicerskie zakłady. 
Bettinger Fryderyk, Szczytna 21. 
Czajkowski Stanisław, Most Pauliński 2. 
'lackenberg Bertold, Św. Jakóba 1C. 
Iloma Antoni, Kopernika 24. 
Kasprzycki Bronisław, Mickiewicza 10C. 
Brc.zykowski Kdniund, Sz. Cłielniińska 84. 
Scliubert Aleksander, Kubicka 37a. 
Scbulc Adolf, Małe Garbary 15. 
Sumowski Władysław, Sukiennicza 1. 
Szarpatowski Keon, Krzyżacka 5. 
Szulc Dominik, Mickiewicza 101. 
Tarczykowski Jan, Kopernika 0. 
Zuchowski Franciszek, Kopernika 20. 
Tarasowe posadzki. 
Patrz Posadzki tarasowe. 
Tartaki. 
••Pila", Inż. Chrzanowski Józef, Bydgoska 
nr. 33a, tel. 16-11 . 
Minow Walter. Matejki 47/57, tel. 17-93. 
Hosochowicz Arnold, Mickiewicza PHI, »c'. 
15-7«. 
Skowronek Jan, Panieńska 11/15, tel. 20-58 . 
Technicy dentystyczni. 
patrz Część I. Informacyjna. 
Techniczne biura. 
Patrz Część I. Informacyjna. 
Tłumaczenia. 
Patrz Część I. Informacyjna. 
Toaletowe artykuły. 
Patrz Kosmetyczne i toaletowe artykuły. 
Tokarnie. 
Hokicki Aleksander, Podmurna 42. 
Sądecki Teofil, Podmurna 20. 
Torebki papierowe. 
Patrz Papier i Drukarnie. 
Towary kolonjalne. 
Patrz Kolonjalne towary. 
Towary krótkie. 
fteilnarek 
Władysław, Szczytna 22. 
Biederko Sara, św. Ducha 21. 
borowska Marta, Szewska 19. 
Buchlor Bronisława, Bóżana 5 
Ciszewski Stefan, Bynek Nowomiejski 19. 
Deutsch Czesław, św. Katarzyny 12 i Kościu­ 
szki 9. 
Gadziemska Katarzyna, św. Katarzyny 3. 
Gier Helena, Luhicka 43. 
Jabłońska Fryka, Mickiewicza 49. 
Jarociński Kazimierz, Bynek Starom. 31. 
tel. 10-74 . 
Kałamajski Stefan, Szeroka 21, tel. 20-17 . 
Krawczyński Konstanty, Mickiewicza 88. 
Kawecka Martyna, Szeroka 22, tel. 10-00 . 
Kończak Samuel, Szeroka 3. 
Kruchlak Aniela, Kościuszki 50. 
Kulesza Julja, Wielkie Garbary 23. 
Magdowski Aleksander, Łazienna 32. 
Mączkowski Maksymiljan, Szeroka 39. 
Petersilge Walter, Chełmińska 17. 
Polakowska Mieczysława, Mickiewicza 112. 
Bauchut Agnieszka, św. Katarzyny 3. 
Butecki Zygmunt, Bynek Staromiejski 20. 
Bywalska Anna, Strumykowa 2. 
Schmidt Helena, Prosta 6. 
Sienkowska Marja, Szewska 9. 
Skrzypczak Pelagja. Szosa Chełmińska 72. 
Specht Antonina, Mickiewicza 122. 
Szlichciński Adam, Szewska 12. 
Szlichciński Marjari, Kroi. Jadwigi 5. 
Szwabczyńska Janina. Mickiewicza 71. 
Warszawski Nuchim, Św. Ducha 5. 
Wietrzykowska Pelagja, Bynek Nowom. 7 . 
Wilamowski Bolesław, Żeglarska 21. 
Winklewska Anna, św. Katarzyny 4. 
Zinser Juljusz, Grudziądzka 70 i Mickiewi­ 
cza 90. 
Żuhkówna Adela, Król. Jadwigi 14. 
Transportowe przedsiębiorstwa, 
patrz Spedytorzy. 
Tresura psów. 
patrz Psów tresura. 
Trumny. 
Bartlewski Oskar, Żeglarska 13. 
Chrząstowska Helena, Prosta 31. 
Głowacki i Syn, Szosa Chełmińska 50. 
Baiski Władysław, Krzyżacka 7. 
Słowińska Bozalja, św. Ducha 8/10. 
Zygmuntowicz Boman, św. Ducha 17. 
patrz także Stolarze. 
Trykoty — wytwórnie. 
Batkc Irena, Klonówicza 30. 
Jeske Waldemar, Szczytna 3.
		

/Pomorze_005_09_094.djvu

			92 
Trzoda chlewna — Wódki 
Szefler Sabina, Wyspiańskiego 33, tel. 22 -12 . 
Trzoda chlewna. 
patrz Bydło. 
Tytoniowe wyroby. 
Billert Paweł, Szeroka 20. tel. 12-01. 
Byszowski Bronisław, Chełmińska 7. 
Jaslrzemski Alfons, Rynek Starom. 12 . 
Kapczyński Stanisław, Kroi. Jadwigi 4. 
Klimczewska Marja, Rj nek Staromiejski 3. 
Majer Alicja, Król. Jadwigi 22. 
Marasiński Aleksander, Św. Katarzyny 1, 
tel. 12-81. 
Marasińska Rozalja, Szeroka 37, tel. 12 -02. 
Palacz Władysława, Szeroka 18. 
Podlasiński Józef, Plac 18-go Stycznia 1. 
Szmidt Joanna, Szeroka 27. 
Wański Czesław, Strumykowa 2. teł. 17 -22 . 
Zawadzki Aleksander, Rynek Starom. 32. 
Związek Inwalidów Wojennych, Mickiewi­ 
cza 80. 
Ubezpieczenia. 
Florjanka Krakowskie Tow. Ubezp., 
Kali­ 
nowski, Kopernika 5, tel. 10-45. 
Piast Tow. Ubezp. Sp . Akc, Szeroka 31, 
tel. 19-Gi. 
Przezorność, Hozakowski Włodzimierz, Sło­ 
wackiego 37, tel. 24 -50 . 
Silesia Tow. Ubezp., Rynek Nowomiejski 27, 
tel. 13-49. 
Snop Tow. Ubezp., 
B. Hozakowski, Mosto­ 
wa 28, tel. 21 -70. 
Vesta Tow. l'bezp., 
Krajewski, Jęczmienna 
IG, tel. 21 -03 . 
Zakład Ubezpieczeń 
Wzajemnych, Żeglar­ 
ska 22, tel. 11-04. 
Wagi — naprawa. 
Belikat Klemens, I.egjonów 10. 
Tulodziecki Konstanty, Male (iarhary 9, 
tel. 17 -02. 
Walizki. 
patrz Skórzane wyroby. 
Wapno. 
patrz Budowlane materjaly. 
Warzywo. 
patrz Owoce i warzywo. 
Węgiel. 
patrz Opał. 
Węgiel drzewny. 
Szumotalska Helena, Szczytna 13. 
Wagner Witalis, Mickiewicza 75. 
Wiejskie produkty spożywcze. 
„Landfraucngcnossenschaft" Sp. z o. o ., św. 
Bucha 19, tcl. 21-28. 
Pankiewicz Józefa, św. Ducha 17. 
„Ziemianka Polska" Sp. z o. o. . Żeglarska 30. 
tcl. 18-74 . 
Wiklina. 
Bieganowski Józef, Grudziądzka 91. 
Wiklinowe wyroby. 
Bonk Paulina, Bynek Starom. 20, tel. 18-00 . 
Jeziorska Cecylja, Król. Jadwigi 16. 
Kossmann Antoni, Strumykowa 2. 
Senkbeil Paweł, Szeroka 8. 
Sicckmann M., wl. Frcining An., Szczytna i. 
Trcmbicki Leszek, Krasińsk. 30/40, tel. 13-77 . 
Wina, wódki i likiery. 
Hurtownie i detal: 
Maćkowiak Wacław, Szeroka 24, tcl. 20-71 . 
Wański Czesi., Strumykowa 2 i 11, teł. 17 -22 . 
Sprzedaż 
detaliczna: 
Grclcwicz Jan, dawn. Damami i Kordes, 
Rynek Staromiejski 33/34, tel. 10-02. 
Kłopocki Franciszek, Szeroka 25, tel. 20-78. 
Nowaczyk Henryk, Rynek Staromiejski 5, 
tel. 18-15. 
Raczyński Franciszek, Różana 1, tel. 18-30 . 
Samulski Franciszek, Warszawska 0. 
Stawski Antoni. Szeroka 6, tel. 20-18. 
Związek Inwalidów Wojennych, Mickiewi­ 
cza 80. 
Winiarnie. 
patrz Restauracje. 
Wody mineralne. 
patrz Soki i lemoniady. 
Wodociągowe instalacje. 
patrz Instalacje 
wodociągowe i kanaliza­ 
cyjne. 
Wojskowe artykuły. 
Ciszewski Stefan, Rynek Nowomiejski 19. 
Launer Paweł, Szeroka 4. 
Zielińska Marta, Rynek Staromiejski 12 
tel. 22 -00 . 
Wódki. 
patrz Wina, wódki i likiery.
		

/Pomorze_005_09_095.djvu

			Wózki dziecięce =°- Żelazne towary 
Wózki dziecięce. 
lleyer Gustaw, Szeroka 6, tel. 15-17 . 
Jeziorska Cecylja, Król. Jadwigi 16. 
Sieckrnann M., wl. Freining Au., Szczytna 4. 
Wulkanizacyjne zakłady. 
Freyter Jan i Siudziński Alojzy, Szosa Cheł­ 
mińska 37. 
Szwengrub Kdmund, Mostowa 36. 
Wydawnictwa czasopism. 
Patrz Część I. Informacyjna. 
Wylęgarnie drobiu — wytwórnie. 
Komorowski Wiktor, Przedzamcze 16. 
Wypożyczalnie książek. 
Patrz Książki — wypożyczalnie. 
Wyszynk trunków. 
Patrz Restauracje. 
Wytwórnie korków. 
Patrz Korki — wytwórnie. 
Zabawki. 
Uonk Paulina, Rynek Starom. 20, tel. 18-00 . 
Reutsch Czesław, Św. Katarzyny 12. 
Heyer Gustaw, Szeroka 6, tel. 15-17 . 
Jeziorska Cecylja, Król. Jadwigi 16. 
•.Kiermasz Światowy", Rynek Staromiej. 30. 
tel. 14 -46. 
Siockmann M.. wl. Freining An., Szczytna 4. 
Tomkiewicz Władysław, Kopernika 24. 
Zboże. 
Patrz Ziemiopłody. 
Zduni. 
Patrz Garncarskie zakłady. 
Zegarmistrzowskie zakłady. 
'hhik Kazimierz, Rynek Starom. 39, tel. 12 -92. 
Lhludziński Anatol, Podgórna 72. 
( 
- ołhecki Jakób, Szewska 15. 
t-zerkosz Józef, św. Jakóba 19. 
Grabowski Leon, Kopernika 32. 
'Jriinbaum Moritz, Rynek Staromiejski 2. 
Jankowski Lech, Małe Garbary 4/6. 
j Kasendra Józef, Plac Bankowy 3. 
Koncka Janina, Szewska 12. 
I-ewęplowski Kdmund. Mostowa 34. 
Kipczyński Czesław, Król. Jadwigi 18. 
Miizalewski Roman, Prosta 0. 
^ahiskowski Jan, Rynek Staromiejski 5. 
Nasiłowski Krnest, Bynek Staromiejski 8. 
Panfil Tomasz, Mickiewicza 86. 
Siuda Mieczysław, Bynek Staromiejski 21. 
Sztyrbicki Ludwik, Wysoka 11/13. 
Zajder Sura, Szeroka 41. 
Ziemiopłody. 
Brod Mieczysław, Żeglarska 15, tel. 15-04. 
Cołbecka Anastazja, Prosta 17, tel. 21-90 . 
Czolhe Franciszek, Piekary 31, tel. 18-88 . 
Dłużak Marta, Slrumykowa 11, tel. 13-56 . 
Hoffmann Kazim., 
Żeglarska 18, tel. 15-01. 
Hozakowski Zygmunt, Mostowa 12, tel. 19-76. 
Kowalak .1 ., Prosta 22, tel. 13-93 . 
Kuflewski Maksymiljan, Sz. Chełmińska 171, 
tel. 24 -60 . 
Lubicki Hurt Sp. z o. o., Kopernika 10, 
tel. 11 78. 
Porn. Spóldz. Bolnicza z o. o ., Chełmińska 21, 
tel. 18-66 . 
Toruńska Spółdzielnia Bolnicza, Mostowa 32, 
tel. 20-75. 
Turek - Melerski Sp. z o. o., Żcgl.iraka 1, 
tel. 14 -30 . 
Ziemniaczany przemysł. 
„Lubań Wronki" Sp. Akc, Szosa Lubicka 
3S/58, tel. 20-iL 
Złotnicy. 
Burdyński Maksymiljan, M. Garbary 15. 
Hoffmann Henryk, Piekary 12. 
Jankowski Lech, Małe Garbary 4/0. 
Lipczyński Czesław, Kroi. Jadwigi 18. 
Żegluga. 
Toruński Port Drzewny, Tow. Akc, Port 
Drzewn.v . 
Wutkowski Konstanty, berlinka 40 na Wiśle. 
.. V istula" Polska Żrgluga Rzeczna, Nad­ 
brzeże, tel. 19-51. 
Żelazne towary. 
senoernaroczKowsKi 
Skład towarów żelaznych 
Chełmińska n 
Telefon nr. 10-04
		

/Pomorze_005_09_096.djvu

			94 
Żelazo — Żyrandole 
ok ucia 
owiane 
okucia piecowe 
artykuły kanalizacyjne 
i wodociągowe 
kuckenki i piece 
narzędzia 
wielki wybór - niskie ceny 
PAUL TARREY 
Telefon nr. 20-93 TORUŃ Rynek Starom. 23 
Anders Leonard, ś\v. Ducha 14, teł. 17-07. 
Biniek A., Kroi. Jadwigi 14, tel. 17-07. 
Krlich Mar ja, „Żelazopol", Itynck 
Nowo- 
miejski 18, tel. 1 .1-14. 
Mroczkowski Aleksander, (chełmińska 13, 
tel. 19-94. 
Sta mm Zygmunt, Kopernika 45. 
Staśkiewicz Marjan, Bynek Nowomiejski 7. 
Tarrey Paul, Bynek Siarom. 23, tel. 20-93 . 
Wielkopolska Centrala Żelaza, 
Kstereich 
i Kaczmarek Poznań, Oddział w Toru­ 
niu, Wola Zamkowa 7/11, tel. 10-03. 
Żelazo — odlewnie. 
patrz Odlewnie metali. 
Żelazo stare. 
Czachowski Tadeusz, 
Czerwona Droga 21, 
tel. 18-00 . 
1.osińska Marja, Pod Dębowa (lorą. 
Nachemstein Hugo, Grudziądzka 43, t. 15-19. 
Olszewicki Buhin. Czerwona Droga 7, t. 18-19. 
Żwir. 
Dittmann Bernard, Bybaki 9/11. 
Żyrandole. 
patrz Lampy i żyrandole.
		

/Pomorze_005_09_097.djvu

			CZĘŚĆ III. 
SPIS 
MIESZKAŃCÓW 
A) SPIS ULIC 
Lp. 
Nazwa ulicy 
Oznaczenie 
na mapce 
Leży w olnghie 
Oznaczenie 
na mapce 
1 )zielnicy 
komis. 
1». P. 
Okręgu 
orjentacyjnej 
1 )zielnicy 
komis. 
1». P. 
rozjem- 
komis. 
1». P. 
| czego 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
F7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
G7 
Śródmieście 
1. 
I. 
E4 
Bydgoskie 
III. 
V. 
GH5 
Mokre 
11. 
VI. 
LI, 2 KB, 3, 4,5 Mokre 
11. 
VII. 
(15 
Chełmińskie 
II. 
V. 
IK5 
Mokre 
II. 
VII. 
U3,4, C4,5 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
FF3 
Chełmińskie 
III. 
V. 
II7 
Śródmieście 
I. 
II. 
F3 
Chełmińskie 
III. 
V. 
G6 DC,7, R7 
Bydgoskie 
III. 
III. i IV. 
G7 
Śródmieście 
1. 
I. 
114 
Mokre 
II. 
VI. 
11 6 K5,6 L5,4, Mokre 
11. 
VIII. 
\3M2,1 
VIII. 
G 117 
Śródmieście 
I. 
J 
F5.6 G5 
Chełmińskie 
III. 
V. 
H15 
Mokre 
11. 
VII. 
FGC 
Bydgoskie 
III. 
III. 
D7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
IIC 
Śródmieście 
I. 
II. 
G5 
Mokre 
II. 
V. 
K7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
10,7 
Śródmieście 
I. 
II. 
GO. 7 117 
Śródmieście 
i. 
II. 
F0 
Bydgoskie 
III. 
III. 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
B j dgoskie 
III. 
IV. 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
0. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
11. 
15. 
10. 
Admirała Dikmana 
Aleja 700-lecia miasta 
Bankowa 
Balonowa 
Bartosza Głowackiego 
Batorego 
Bawarczyków 
Bażyńskich 
Bielańska 
Borowiacka 
Browarna 
Bronisława Pierackiego 
Bydgoska 
Chełmińska 
Chodkiewicza 
Chrobrego 
17. Ciasna 
18. Cmentarna 
19. Czarneckiego 
20. Czerwona Droga 
21. Danielewskiego 
22. Dąbrowskiego 
23. Dekerta 
24. Derdowskiego. 
25. Dobrzyńska 
2G. Dominikańska 
27. Dr. Ludwika Bydygicra 
28. Droga Starotoruńska 
29. Droga Toruń-Czarnebloto
		

/Pomorze_005_09_098.djvu

			% 
Spis ulic 
Oznaczenie 
Leży w ubręhie 
Oznaczenie 
Okręgu 
rozjem­ 
Lp. 
Nazwa ulicy 
na mapce 
orientacyjnej 
Dzielnicy 
Komis. 
P. P. 
Okręgu 
rozjem­ 
na mapce 
orientacyjnej 
czego 
30. Droga Toruń-Przysiek 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
31. Dworcowa 
L 3,4 
Mokre 
II. 
VII. 
32. Dybowska 
GII19 
Toruń-Przedm. 
post. kol. 
II. 
33. Fosa Staromiejska 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
34. Franciszkańska 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
35. Fredry 
F7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
30. Gon. Bema 
DOEF5F4 
Cłiełmińskie 
III. 
V. 
37. Gen. Chłopickiego 
16,7 K7 
Śródmieście 
I. 
II. 
3S. Gen. Prądzyńskiego 
K5 
Mokre 
II. 
VIII. 
39. Gen. Sowińskiego 
IK7 
Śródmieście 
I. 
II. 
40. Gon. Woyczyńskiego 
GII11019 
Śródmieście 
I. 
II. 
41. Gerarda Fająkowskiego L MO 
Mokre 
II. 
VIII. 
42. Gołębia 
L 6,7 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
43. Graniczna 
G4 
Cłiełmińskie 
II. 
V. 
44. Grudziądzka 
JG5,6II5I5,4, 
( 3,2,1 KI 
Mokre 
11. 
VI. i VII. 
45. Grunwaldzka 
JB1,2 C2,3, D 
»E3F4 
Chełmińskie 
III. 
V. 
40. Ignacego Danielewskiego D7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
47. Jagiellońska 
Il15II16 
Mokre 
I.iII. 
VII. 
48. Jana Olbrachta 
KL5 
Mokre 
II. 
VII. 
49. Jęczmienna 
116,7 
Śródmieście 
I. 
II. 
50. Juljana Fałata 
C 1)5 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
51. Kanałowa 
LMN3 
Mokre 
II. 
VIII. 
52. Kasprowicza 
C5 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
53. Kaszubska 
E3 
Chełmińskie 
III. 
V. 
54. Kazim. Jagiellończyka 
17 
Śródmieście 
I. 
II. 
55. Kilińskiego 
G5 
Mokre 
II. 
V. 
50. Klonowi cza 
D6.7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
57. Kochanowskiego 
C6 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
58. Kociewska 
M2.3 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
59. Kołłątaja 
G3.4 
Mokre 
II. 
V. 
00. Koniuchy 
FGH1213Mokre 
II. 
VI. 
01. Konopackich 
L6 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
02. Konopnickiej 
I)E7E6 
Bydgoskie 
III. 
III. 
63. Końcowa 
FG4 
Mokre 
11. 
V. 
61. Kopernika 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
65. Kordeckiego 
II4 
Mokre 
II. 
VI. 
66. Koszarowa 
C5 1)6 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
67. Kościuszki 
IK4,5L4 
Mokre 
II. 
VII. 
68. Kozacka 
Gl,2 H2 12,3 
Mokre 
II. 
VI. 
69. Kraińska 
KI,2 
Mokre 
II. 
VII. 
70. Krasińskiego 
GD6E6,7F7 Bydgoskie 
III. 
III. 
71. Kraszewskiego 
E5,6 F6 
Bydgoskie 
III. 
III. 
72. Królowej Jadwigi 
117 
Śródmieście 
I. 
II. 
73. Krótka 
G4 
Mokre 
II. 
V. 
74. Krzyżacka 
117 
Śródmieście 
I. 
11.
		

/Pomorze_005_09_099.djvu

			Spis ulic 
97 
Oznaczenie 
Leży w obrębie 
Oznaczenie 
Okręgu 
rozjem­ 
Lp. 
Nazwa ulicy 
na mapce 
orjentacyjncj 
Dzielnicy 
Komis. 
P. I'- 
Okręgu 
rozjem­ 
Komis. 
P. I'- 
czego 
75. Ks. Kujuta 
K7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
70. Kujawska 
G 9,10 119 
Toruń-Przedm. 
posi. kol. 
11. 
77. Legjonów 
G 3,4,5, G 
Mokre 
II. 
V. 
78. Lelewela 
GII14 
Mokre 
II. 
VI. 
79. Leona Czarlińskiego 
G 4,5 
Mokre 
II. 
V. 
80. Leona Szumana 
117 
Śródmieście 
1. 
II. 
81. Leśna 
K5,G 
Bydgoskie 
III. 
III. 
82. Lindego 
DG 
Bydgoskie 
III. 
III. 
83. Lotnicza 
A 4,5 
Bydgoskie 
111. 
IV. 
84. Lubawska 
K1 
Mokre 
II. 
VII. 
85. Lubicka 
KL7M6 
Jakóhskie 
II. 
VIII. 
80. Łazienna 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
87. Łąkowa 
13,4 
Mokre 
II. 
VII. 
88. Łokietka 
L3,4 
Mokre 
II. 
VII. 
89. Łukowa 
MN4 
Mokre 
II. 
VIII. 
90. Majdany 
II 8,9 
Toruń-Przedm. 
post. kol. 
I. 
91. Małachowskiego 
G4 
Chełmińskie 
II. 
V. 
92. Male Garbary 
Il7 
Śródmieście 
I. 
II. 
93. Matejki 
K7,0 F 0,5 
Bydgoskie 
III. 
III. 
91. Marsz. Focha 
IKOK7 
Jakóhskie 
II. 
VIII. 
95. Mazowiecka 
Ll,2 
Mokre 
II. 
VII. 
90. Mazurska 
L3 
Mokre 
II. 
VII. 
97. Michałowska 
KLl 
Mokre 
II. 
VII. 
98. Mickiewicza 
PCI)KF0F7 Bydgoskie 
III. 
III. i IV. 
99. Międzymorze 
110 
Śródmieście 
I. 
11. 
100. M i recki ego 
K3 
Chełmińskie 
III. 
V. 
101. Moniuszki 
FG.7 
Bydgoskie 
• III. 
III. 
102. Mostowa 
II7 
Śródmieście 
1. 
I. 
'03. Most Pauliński 
(17 
Śródmieście 
I. 
11. 
101. Nadbrzeżna - 
F7G8II17 
Śródmieście 
I. 
1 
105. Odrodzenia 
<;0 
Mokre 
II. 
V. 
100. Ogrodowa 
111 
Mokre 
II. 
VI. 
107. Okraczyńska 
Bydgoskie 
Ul. 
IV. 
108. Pałucka 
G2 
Mokre 
II. 
VI. 
109. Panieńska 
1 5,0 
Mokre 
11. 
VII. 
110. Panny Marji 
G7 
Śródmieście 
I. 
J 
"I. Piaskowa 
G4,5 
Mokre 
11. 
V. 
'12. Piastowska 
17 
śródmieście 
1. 
11. 
"3. Piekary 
G7 
Śródmieście 
1. 
1. 
'U. Picrnikarska 
Il7 
śródmieście 
I. 
11. 
"5. Plac Palikowy 
F (i7 
Śródmieście 
I. 
I. 
HO- Plac Fryderyka Skarbka M 1,5 
Mok re 
II. 
VIII 
"7. Plac Pokoju Toruńskiego I 0 
Śródmieście 
U. 
II. 
118. Plac św. Jana 
G7 
śródmieście 
I. 
1. 
"9. Plac św. Katarzyny 
110,7 17 
śródmieście 
I. 
u. 
'-<»• Plac 18. Stycznia 
I7 
Śródmieście 
I. 
II. 
^1. Plac Teatralny 
GG,7 
Śródmieście 
1. 
I.
		

/Pomorze_005_09_100.djvu

			98 
Spis ulic 
Oznaczenie 
na mapce 
orjentacyjnej 
Leży w obrębie 
Lp. 
Nazwa ulicy 
Oznaczenie 
na mapce 
orjentacyjnej 
Dzielnicy 
Komis. 
P. P. 
Okręgu 
rozjem­ 
czego 
122. Pod Dębową Górą 
IKL3L2 
Mokre 
II. 
VII. 
123. Podgórna 
GH4H515 
Mokre 
II. 
VI. 
124. E 
, 
odgórska 
GH1019 
Toruń-Przedm. 
post. kol. 
II. 
125. Pod Krzywą Wieżą 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
12G. Podmurna 
GH7 
Śródmieście 
I. 
II. 
127. Polna 
IK1K2LM2 
M3 N3,4,5,6 
Mokre. 
II. 
VII. i VIII. 
128. Poniatowskiego 
II 17 
Śródmieście 
I. 
II. 
129. Portowa 
DEF7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
130. Prosta 
117 
Śródmieście 
I. 
II. 
131. Przedzamcze 
H7 
Śródmieście 
I. 
II. 
132. Przy Cegielni 
BC6 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
133. Przy Kaszowniku 
116 15,6 
Mokre 
II- 
VII. 
134. Przy Rynku Wełnianym 115,6 
Mokre 
II. 
VII. 
135. Przy Rzeźni 
KL6 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
136. Pułaskiego 
K6,7 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
137. Rabiańska 
G7 
Śródmieście 
I. 
i. 
138. Reja 
C6,5 
Bydgoskie 
III. 
. 
IV. 
139. Rejtana 
H5 
Mokre 
II. 
VI. 
140. Romualda Traugutta 
IK7 
Jakóbskie 
II. 
II. 
141. Różana 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
142. Rubinkowskiego 
L5 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
143. Rybaki 
DEF7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
144. Rynek Nowomiejski 
117 
Śródmieście 
I. 
II. 
145. Rynek Staromiejski 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
14G. Sienkiewicza 
D5,6 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
147. Składowa 
FG5 
Chełmińskie 
III. 
V. 
148. Słowackiego 
CDEF6 
Bydgoskie 
III. 
III. i IV. 
149. Sobieskiego 
IK6KL5 
Mokre 
II. 
VIII. 
150. Sportowa 
F5 
Chełmińskie 
III. 
V. 
151. Stan. Przybyszewskiego A B 7 B C 6 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
152. Staszica 
14,5 
Mokre 
II. 
VII. 
153. Stawna 
H6 
Mokre 
II. 
VII. 
154. Stroma 
DE7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
155. Strumykowa 
GH7 
Śródmieście 
I. 
II. 
15G. Studzienna 
L6 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
157. Sukiennicza 
H7 
Śródmieście 
I. 
II. 
158. Szczytna 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
159. Szeroka 
G 117 
Śródmieście 
I. 
I. 
160. Szewska 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
161. Szopena 
F7 
Bydgoskie 
III. 
III. 
162. Szosa Bydgoska 
A4,5 B5,6 C6 Bydgoskie 
III. 
IV. 
163. Szosa Chełmińska 
F 1,2,3,4 G4.5.6 Chełmińskie 
III. 
V. 
104. Szosa Kubicka 
MNC 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
165. Szosa Okrężna 
(AB5B3,4C1,2 
(31)liFG III 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
166. Szpitalna 
117 
Śródmieście 
I. 
11.
		

/Pomorze_005_09_101.djvu

			Spis ulic 
99 
Oznaczenie 
Leży w obrębie 
Oznaczenie 
Okręgu 
rozjem­ 
Lp. 
Nazwa ulicy 
na mapce 
orientacyjnej 
Dzielnicy 
Komis. 
l\ l\ 
Okręgu 
rozjem­ 
na mapce 
orientacyjnej 
Komis. 
l\ l\ 
czego 
167. Ścieżka Szkolna 
L7 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
168. Średnia 
CD6 
Rydgoskic 
III. 
III. 
169. Św. Ducha 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
170. Św. Jakóba 
H17 
Śródmieście 
I. 
11. 
171. Św. Jerzego 
IiF5F6G6 
Bydgoskie 
III. 
V. 
172. Św. Józefa 
E 2,3,4 FI,2 
Bydgoskie 
III. 
V. 
173. Św. Katarzyny 
117 
Śródmieście 
I. 
TI 
174. Św. Klemensa 
CD3EF4 
Bydgoskie 
III. 
V. 
175. Świętopełka 
14,3 K3 
Mokre 
II. 
VII. 
176. Targowa 
LM5LM6 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
177. Treposka Droga 
M5.6 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
178. Wałdowska 
MN4N3 
Mokre 
II. 
VIII. 
179. Wały 
FG7GH16 
Śródmieście 
I. 
I.iII. 
180. Warmińska 
F3 
Chełmińskie 
III. 
V. 
181. Warszawska 
H17 
Śródmieście 
I. 
II. 
182. Wiązowa 
H4 
Mokre 
II. 
VI. 
183. Wielki Rów 
HIK2 
Mokre 
II. 
VII. 
184. Wielkie Garbary 
117 
Śródmieście 
I. 
II. 
185. Winnica 
KLM7 
Jakóbskie 
II. 
VIII. 
186. Wodna 
G4,5 H5 
Mokre 
II. 
VI. 
187. Wodociągowa 
EF3 
Chełmińskie 
III. 
V. 
188. Wola Zamkowa 
117 
Śródmieście 
I. 
II. 
189. Wybickiego 
F3 G3,4 II 14 Mokre 
II. 
VI. 
190. Wysoka 
H6,7 
Śródmieście 
I. 
II. 
191. Wyspiańskiego 
C5 
Bydgoskie 
III. 
IV. 
192. Zamknięta 
114 
Mokre 
II. 
VI. 
193. Zaułek Dworcowy 
KL4 
Mokre 
II. 
VII. 
194. Zaułek Frosowy 
GH7 
Śródmieście 
I. 
II. 
195. Zaszpitalna 
116,7 
Śródmieście 
I. 
II. 
196. Zygmuntowska 
16,7 
Śródmieście 
I. 
11. 
197. Żeglarska 
G7 
Śródmieście 
I. 
I. 
198. Żółkiewskiego 
MN5N6 
Mokre 
II. 
VIII. 
199. Żwirki i Wigury 
EFG3 
Chełmińskie 
II. i III. 
V. 
200. Żwirowa 
MN5 
Mokre 
II. 
VIII. 
201. 3-go Maja 
G 116 
Śródmieście 
II. 
V.
		

/Pomorze_005_09_102.djvu

			'•III III 
Eksportowa Przetwórnia 
Mięsna 
Juwiiii Spółka I landlowa 
TORUŃ 
Eksport bekonów, przetworów mięsn., tłuszczów 
zwierzęcych, trzody cklewne} w żywym i Litym 
stanie, owiec i LyJła 
Biuro handlowe: Toruń, ul. Bydgoska 40 
Fabryka bekonów: Toruń, Rzeźnia Miejska 
TELEFONY: Biuro handlowe 14-35 
Biuro fabryki 
15-42 
Rampa załadowcza 10-80 
NOCNE: Stanisław Jauysch 15-45 
Norbert jaugseh 14-55 
PKZEI >STA WK 1KLSTWA ZA(;RANK Ą: 
A. J. Mills & Co — London 
J. Merenliolc — Paris 
II. Crossinann — Licge 
A. Zieliński — Wica 
Adres telegraficzny: JAUGSC1I TOKUfi. 
Uh
		

/Pomorze_005_09_103.djvu

			B) ALFABETYCZNY SPIS MIESZKAŃCÓW 
A 
Ablie Dawid, ku|)iec, Prosta 10. 
Aber Katarzyna, biural., Poniatowskiego 3. 
— 
Ernest, kupiec, Poniatowskiego 3. 
— 
Jerzy, kupiec, Poniatowskiego 3. 
Ablewicz* Józef, urzędnik państw., 
Mickie­ 
wicza 144. 
Abraham Bernard, handlowiec, Żeglarska 15. 
Abram Anna, wdowa, Beja 4. 
Abramowicz Anna, kucharka, PI. Bankowy 7. 
— 
Jerzy, kapitan emeryt, Bydgoska 35. 
Achtabowska Helena, Podgórna 65. 
Achtabowski Ignacy, emeryt sądowy. Ja­ 
giellońska 14. 
— 
Józef, robotnik, Bydgoska 82. 
— 
Piotr, stangret, Grudziądzka 128. 
\dam Marja, kwiaciarka, Wodna 6. 
— 
Salomeą, krawcowa, Konopnickiej 25. 
— 
Maksymiljan, rolnik, Żółkiewskiego 11. 
Adamczak Weronika, posługaczka, 
Jana 
Olbrachta 9. 
— 
Feliks, urzed. państw., Konopnickiej 31. 
— 
Ignacy, podofic. zawód., 
Staszica 1. 
Adamczewska Ludwika, PI. Bankowy 8. 
Adamczyk Janina, krawcowa, Kopernika 31. 
— 
Władysław, oficer zawód., Dobrzyńska 5. 
Adamek Bronisław, podofic. zawód., 
Szosa 
Bydgoska 78. 
Adamowicz Józef, urzed. państw., 
Beja 46. 
— 
Leon, obw. insp. szk., Kochanowskiego 7. 
Adamowski Franciszek, ślusarz-szofcr, Św. 
Ducha 8/10. 
— 
Franciszek, poster. P . P., św. Ducha 12. 
— 
Józef, podofic. zawód., Kopernika 43. 
Adamska Franc, wdowa, Św. Katarzyny 2. 
— 
Elżbieta, wdowa, Jagiellońska 25. 
— 
Luiza, wdowa, Słowackiego 47. 
•— Marjanna, wdowa, Kościuszki 22 
— 
Walerja, urzędniczka, Piekary 1/3. 
— 
Zofja, bez zawodu, Szosa Chełm. 60. 
Adamski Aleksander, robotnik, Przcdzam- 
czc 20. 
Adamski Aleks., technik, Podmurna 69. 
— 
Aleksander, murarz, L. Czarlińskiego39. 
— 
Aleksander, rzeźnik, Szosa Chełm. 134. 
— 
Antoni, krawiec, Wysoka 3. 
— 
Bernard, hiuralista, Mickiewicza 90. 
— 
Bolesław, robotnik, Koniuchy Pare. 36 . 
— 
Kazimierz, szofer, Szosa Chełmińska 134. 
— 
Leon, urzedn. państw., Batorego 9. 
— 
Leon, nauczyciel, Mickiewicza 91. 
— 
Stanisław, dorożkarz, Szosa Chełm. 134. 
— 
Wacław, robotnik, Bażyńskich 2/26. 
— 
Walenty, wdowiec, Kasprowicza 18. 
— 
Wład., doradca prawny, Sukiennicza 4. 
Adaszak Jan, robotnik, Batorego 75. 
Adaszkiewicz Stefanja,' Bydgoska 98. 
Adler Szmul, kier. fabryki, Przedzaincze 6. 
Adrjańczyk Stanisi., drukarz, Chrobrego 18. 
Adydak Wład., bez zaw., Bynek Starom. 12. 
Affold Katarz., wdowa, B. Głowackiego 17. 
— 
Edmund, ślusarz, Podgórna 67. 
Affeldt Augustyna, wdowa, Bybaki 34. 
— 
Marja, wdowa, Krasińskiego 100. 
— 
Alfons, asyst, poczt., 
Mickiewicza 105. 
— 
Franciszek, woźny, Żeglarska 22. 
— 
Jan, dozorca, Fosa Staromiejska 5. 
— 
Józef, Plac Teatralny 1. 
— 
Teodor, urzedn. państw., 
Kościuszki 44. 
Affelt Franc, podofic. zawód., Podgórna 67. 
— 
Jan, stołowy, Bybaki 34. 
— 
Józef, ekspedj. poczt., Żwirki i Wigury 68. 
— 
Maksymiljan, fryzjer, Podgórna 67. 
— 
Władysław, kancelista, Polna 15. 
Agaciak Anna, Kubicka 42. 
Aktaboska Agn., wdowa, Sienkiewicza 15. 
Albrecht Erwin, blacharz, Bażyńskich 2. 
— 
Wilhelm, malarz, Bażyńskicli 2. 
Aleksandrzak Bronisław, 
techn. 
dentyst., 
Słowackiego 55. 
— 
Marcin, robotnik, Szosa Chełm. 71/73. 
Alex Emilja, wdowa, Pod Dębową Górą 67/69. 
Alexandrowicz Feliks, technik-bud., 
Mickie­ 
wicza 50. 
Alexandrowicz Witold, inż. leśnik, Słowac­ 
kiego 56.
		

/Pomorze_005_09_104.djvu

			Algusiewicz 
Algusiewicz Kaz., podof. zaw., Pułaskiego 12. 
Alpcrt Abbe, kupiec, Szczytna 14. 
— 
Józef, biuralista, Szczytna 18. 
— 
Ituhin, kupiec, Szczytna 7. 
Altcn Gustaw, zdun, Piekary 27. 
— 
Helmut, zdun, Mostowa 18. 
Aluszyn Jakób, emeryt, Piekary 11. 
Ambrożewicz Stef., bandlow., Grudziądzka 88. 
Ainkiewicz Antoni, siodlarz, Podgórna 54. 
Amroziewicz Józef, str. wojsk., Przy Rzeźni 12. 
— 
Kazimierz, robotnik, Targowa 44. 
Anbulil Bernard, bankowiec, PI. Teatralny 7. 
Ancuta Stefan, inżynier, Matejki 24/26. 
Anders Brunon, rzeźnik, Żółkiewskiego 11. 
— 
Kazim., mistrz kowalski, Sienkiewicza 2. 
— 
Leonard, kupiec, Sienkiewicza 2. 
LEONARD 
ANDERS 
Artykuły techniczne, kanalizacyjne, 
narzędzia, pasy transmisyjne 
Św. Ducha nr. 14, tel. 17-07 
- 
Paweł, ślusarz-monter, Przy Rzeźni 30. 
Andersobn Alojzy, podofic. zawód., Lotnisko. 
Andorsz Ignacy, asesor kolej., Wodna 33. 
Andrasz Aleks., kupiec, Grudziądzka 92/96. 
Daniel, handlarz, Grudziądzka 92/90. 
— 
Dymitr, handlarz, Grudziądzka 92/96. 
— 
Jan, kupiec, Grudziądzka 92/96. 
Andruczyk Klżbicta, służąca, Szerokp. 13/15. 
Andrusiów Razyli, podztyljon, Staszica 2. 
Andruszewicz Marja, wdowa, Dybowska 2. 
— 
Dr. Stanisław, inżynier., Dybowska 2. 
Andruszkiewicz Agn., Pod Deb. Górą 5/9. 
— 
Józefa, modystka, Mostowa 5. 
— 
Marta, wdowa, Podgórna 21a. 
— 
Tekla, wdowa, Browarna 9. 
— 
Wanda, Koszarowa 16. 
— 
Weronika, wdowa, Podmurna 38. 
— 
Zofja, robotnica, Pod Dębową Górą 5/9. 
Bolesław, robotnik, Łazienna 22. 
— 
Franciszek, mechanik, Podmurna 38. 
— 
Jozef, elektromonter, Poniatowskiego 1. 
Konrad, urzędu, miejski, Browarna 9. 
Leon, emeryt, Mostowa 5. 
Keon, elektromonter, Podmurna 38. 
— 
Maksymiljan, handlów., 
M. Garbary28. 
— 
Werner, drukarz, Kochanowskiego 20/22. 
— 
Zygmunt, monter, Podgórna 92. 
•— Zygmunt, stolarz, Pod Dębową Górą 5/9. 
Andrychowska Józefa, Jagiellońska 20. 
Andrycka Honorata, wdowa, Chełmińska 20. 
Andrzejak Stanisl., robotnica, Wiązowa 3. 
— 
Appelt 
Andrzejczak Józef, woźny, Sienkiewicza 42. 
— 
Stanisław, urzędnik, Kopernika 28. 
Andrzejewska Marja, art., Sienkiewicza 18. 
— 
Zofja, Bynck Staromiejski 26. 
Andrzejewski Aleksy, woźny, Prosta 21/23. 
— 
Jerzy, urzędu, pryw., Staszica 4. 
— 
Michał, murarz, Wiązowa 5. 
— 
Sylwester, monter, Sz. Bydgoska 78. 
Andrzejewski W., „Drutownia Toruń" 
Grudziądzka 37. 
— 
Walenty, technolog, Żeglarska 4. 
— 
Zygmunt, książkowy, Babiańska 6. 
Andwelska Tekla, służąca, Prosta 26. 
Angowska Klara, urzędniczka, Szeroka 46. 
— 
Marja, Kopernika 35. 
Angowski Antoni, kuśnierz, Kopernika 35. 
— 
Jan, rzeźbiarz, Wyspiańskiego 14. 
— 
Józef, mistrz szewski, M. Garbary 10. 
Anioł Marta, wdowa. Bydgoska 72. 
Aniołowski Alojzy, drukarz, Wiązowa 3. 
— 
Feliks, bez zawodu, Bielańska 13. 
— 
Jan, urzędnik, Grudziądzka 40. 
— 
Józef, podofic. zawód., Gen. Bema 13. 
— 
Walenty, emeryt wojsk., 
Bielańska 13. 
— 
Walenty, kino-operator. Bielańska 13. 
Anmullcr Jan, woźny, Słowackiego 57. 
Anszułowski Icek, podróżuj., 
Kopernika 22. 
Antczak Marja, Piaskowa 9. 
— 
Stcfanja, emerytka, Kościuszki 30. 
— 
Wanda, Szczytna 12. 
— 
Zofja, krawcowa, Mickiewicza 144. 
— 
Antoni, dyr. drukarni, Legjonów 29. 
— 
Franciszek, kupiec, Mickiewicza 50. 
— 
Jan, palacz, Legjonów 29. 
Antkiewicz Leokadja, krawc, Podmurna 69. 
Antkowiak Antoni, robotnik, Bydgoska 80. 
— 
Bronisław, kupiec, Łazienna 26. 
— 
Józef, sekretarz, św. Jerzego 44/46. 
— 
Zenon, kier. biura notarj., 
Most Paul. 4. 
Antoniewicz Marja, gospod., Mickiewicza 30. 
— 
Aleksander, kupiec, Łazienna 28. 
— 
Władysław, lekarz, Mickiewicza 50. 
Antonowicz Marja, emerytka, Mostowa 13. 
— 
Jerzy, oficer zawód., Mickiewicza 18. 
Anusiak Jan, rybak, Winnica 25. 
— 
Józef, robotnik, Winnica 25. 
— 
Boman, ślusarz, Winnica 25. 
— 
Teofil, mistrz krawiecki, Kopernika 41. 
Anvailer Stanisł., podof. zaw., św. Jerzego 51. 
Apczyński Leopold, emeryt, Lubicka 20. 
Appelt Antonina, Franciszkańska 10. 
— 
Ida, Franciszkańska 10.
		

/Pomorze_005_09_105.djvu

			Appclt — Bac 
103 
Appclt Marta, posług., Franciszkańska 18. 
Apencellcr Jerzy, oficer zawód., Reja 8. 
Appolt Antonina, wdowa, Winnica 42/44. 
Araczewska Józ., wdowa, Franciszkańska 12. . 
— 
Marja, prasowaczka, Franciszkańska 12. 
— 
Zofja, robotnica, Franciszkańska 12. 
Araczewski Boi., tapicer, Franciszkańska 12. 
— 
Bronisław, kupiec, św. Jerzego 5. 
— 
Maksymiljan, m. kraw., Fosa Starom. 22. 
Araszewicz Wład., robotnik, Grudziądzka 118. 
•Araszewska Leonarda, bufetowa, Średnia 4. 
Araszewski Brunon, ślusarz, Kościuszki 91. 
— 
Bronisław, robotnik, Szeroka 19. 
— 
Franciszek, krawiec, Chełmińska 24. 
— 
Jan, rzeźnik, Lubicka 43. 
— 
Jan, malarz, Kościuszki 61. 
— 
Stanisław, inwalida, Lubicka 43. 
— 
Teodor, monter, Sukiennicza 6. 
— 
Wacław, ślusarz, Prosta 15. 
Archutowski Feliks, wodniak, Franciszkań­ 
ska 12. 
Arciniowicz Wirginja, urzędu., Moniuszki 27. 
— 
Olgierd, oficer zawód., Moniuszki 27. 
Arczyński Wojciech, funkcj. P. P., 
Mickie­ 
wicza 65. 
Ardanowska Anna, bez zawodu, Batorego 71. 
Arendt Bronisł., robotnica, Poniatowskiego 5. 
— 
Leokadja, książkowa, PI. św. Jana 6. 
— 
Ludwika, stenotypistka, PI. św. Jana 6. 
— 
Marja, biuralistka, PI. św. Jana 6. 
— 
Stanisława, robotnica, Poniatowskiego 5. 
— 
Edmund, handlowiec, Jagiellońska 25. 
— 
Jan, zakrystjan, PI. św. Jana 6. 
— 
Leon, PI. św. Jana 6. 
— 
Roman, drogerzysta, Chełmińska 9. 
Arentowski Józef, górnik, Wybickiego 66a. 
— 
Szczepan, podofic. zaw., Mickiewicza 146. 
Argasińska Aniela, urzędn., 
Matejki 28/30. 
Arija Hel., naucz.muz., PI. św. Katarzyny 5. 
Arkadjew Michał, fryzjer, Słowackiego 138. 
Arkusiewicz Stanisław, sędzia emeryt, Sło­ 
wackiego 54. 
Arkuszewski Brunon, wł. nier., Łukowa 2/4. 
— 
Józef, urzędn. miejski, Łukowa 2/4. 
— 
Leon, urzędn. sądowy. Łukowa 2/4. 
Ariet Jerzy, podof. zaw., J. Olbrachta 4/6. 
Armknecht Franciszek, robotnik, Bart. Gło­ 
wackiego 12. 
— 
Jan, kondukt, tramw., B. Głowackiego 12. 
Arndt Anna, Lindego 16. 
— 
Weronika, Lindego 16. 
— 
Adolf, robotnik, Koszarowa 43. 
Arndt Edmund, kupiec, Kościuszki 60. 
— 
Eduard, handlowiec, Lubicka 48. 
— 
Franciszek, ślusarz, Podmurna 23. 
— 
Jan, maszynista, Lubicka 23. 
— 
Karl, kupiec, Lubicka 40. 
Aroniszydze Artemi, oficer, Poniatowskiego 3. 
Arszelewski Leon, robotnik, Przy Bzeźni 17. 
Aska Marta, gospodyni, Szosa Chełm. 86 . 
Asmus Zygmunt, kupiec, Lubicka 51. 
Assmann Beinhold, fotograf, Mostowa 13. 
Aszyk Anna, Mostowa 3. 
— 
Andrzej, rolnik, Mostowa 3. 
Ateński Jerzy, inż. P . K . P ., Piastowska 1. 
Auguściński Baltazar, ślusarz, Stroma 11. 
Augustiniak Stanisław, robotnik, Jana Ol 
brachta 7 
Augustyniak Łucja, krawc, Słowackiego 61 
— 
Józef, kupiec, Derdowskiego 2/4. 
— 
Ludwik, podofic. zawód., Lindego 17. 
Augustynowicz Helena, robotnica, Czarnec­ 
kiego 33. 
— 
Irena, mistrz, kurs. kroj., Bynek Star. 23. 
Aurbach Abraham, kupiec, Szosa Cheł. 53/57. 
Autenrieb Aleksand., inw. woj., Prosta 18/20. 
— 
Władysław, restaurator, Prosta 18/20 
Autrieb Franciszka, wdowa, Końcowa 6. 
— 
Adam, urz. P .K.P ., Bart. Głowackiego 27. 
— 
Franciszek, robotnik, Końcowa 6. 
B 
Bank Związku Spółek Zarobkowych 
Spółka Akcyjna 
Oddział Toruński 
ul. Szeroka 14. Telefony 1(5-4191 i 1(5-54 . 
Baasner Franciszek, robotnik, Bażyńskich 6. 
Babel Joanna, wdowa. Pod Krz. Wieżą 10. 
— 
Brunon, ślusarz, L. Czarlińskiego 39. 
Babich Władysław, kucharz, Pułaskiego 68. 
Babicz Jan, podof. zaw., Fałata 9. 
Babik Dr. Jacek, prof. ginui., Bydgoska 7/27. 
Babinicz Waldemar, prof., 
Słowackiego 48. 
Babińska Marja, ekspedj., Mickiewicza 109. 
Babiński Bolesł., podof. zaw.. Szosa Cheł. 66 . 
— 
Franciszek, podof. zaw., Słowackiego 71. 
— 
Józef, oficer zawód., Jagiellońska 18. 
Babis Bronisław, robotnik, Koz. Góry-Okopy. 
Babski Inż. Marjan, urz. państw., Dekena 3. 
Babś Zygfryd, technik drog. wodny, M. Gar- 
bary 20. 
Bac Piotr, wartownik, Krasińskiego k\.
		

/Pomorze_005_09_106.djvu

			104 
Bacciarclli — Banaszkiewicz 
liacciarclli Stanisł., wdowa, Grudziądzka 88. 
— 
Wacława, wł. ogrodu.. Wybickiego 81. 
Bach Klara, wdowa, Przy Bzcźni 45. 
— 
Paweł, rzeźnik, Kościuszki 53. 
Bachlct Marjanna, wdowa, Średnia 2. 
Bachmann Henryk, kier. Stow. Boln., Ko­ 
nopnickiej 14. 
Bachorski Kdui., kolejarz, Krasińskiego 17. 
— 
Walenty, robotnik, Batorego 71. 
Badowska Jadw., urz. państw., Żeglarska 7. 
Badowski Boni., kontr, poczt., Babiańska 14. 
Badrowski Karol, em. kol., Podgórna IG. 
Baduisk; .hm, kolejarz, Lelewela 12. 
Badzińska Marta, biuralistka, Kr. Jadwigi 20. 
Badziński Marjan, sekr. sąd., św. Jakóba 11. 
Bagiński Józef, ogrodnik, Bydgoska 10. 
— 
Kazimierz, inspektor ogrodów miejskich, 
Bydgoska 80. 
- 
Mieczysław, redaktor, Bybaki 45. 
— 
Mikołaj, kupiec, W. Garbary 15. 
— 
Władysław, kupiec, Mazurska 15. 
Bagniewski Tad., inż.- rolnik, W. Garbary 21. 
Bagnowska Pelagja, urzędu. P. P., 
Kosza­ 
rowa — projektowana. 
Bagnowski Zygm., ofic. zaw., Jęczmienna 22. 
Bahr Józefa, wdowa, Mickiewicza 110. 
Bajczak Mikołaj, urzęd. kol., Piernikarska 1. 
Bajdyszak Stanisław, szewc, Podgórna 30. 
— 
Stefan, ogrodnik, Mickiewicza 74. 
Bajduszewski Wincenty, urzędn. sąd., 
Pod­ 
górna 30. 
Bajeńska Mar ja, św. Jakóba 17. 
Bajoński Bernard, handlowiec, św. Józefa 50. 
- 
Roman, akwizytor, Podgórna 83. 
Bajer Aleksandra, kucharka, Klonowicza 37. 
— 
Karol, robotnik, J. Olbrachta 21. 
Bajcrke Kmanuel, ekspedj., Grudziądzka 76. 
Bajerski Jan, mechanik, Stroma 2. 
Bajfuss Władysław, robotnik, Bydgoska 103. 
Bajger Wład., murarz, Kochanowskiego 24. 
Bajka Marjanna, wdowa, J. Olbrachta 3. 
— 
Leon, robotnik, Góry Koz. - Okopy. 
Bajle Bincha, Szczytna 9. 
Bajler Abram, krawiec, Żeglarska 4. 
— 
Majer, kamasznik, Żeglarska G. 
Bajmler Jan, robotnik, Lubicka - Okopy. 
Bajon Kazim., urzęd. P .K.P ., Jagiellońska 25. 
— 
Władysław, szofer. Warszawska 10/12. 
Bajuk Władysław, kolejarz, Wałdowska 23. 
Bakalarczyk Czesław, formiarz, Lelewela 48. 
Bakemcier Karol, kupiec, Szeroka 32. 
Bakierowska Lidja, Krasińskiego 18/20. 
Balcer Józef, handlowiec, Kołłątaja 3. 
— 
Juljusz, rzeźnik, Koszarowa 41. 
Balcerowicz Jan, piekarz, Targowa 45. 
— 
Otto, biuralista, św. Józefa Ogr. Dz. 227 . 
— 
Piotr, urzęd. gospod., Sienkiewicza 19/21. 
— 
Bobert, zbożowiec, Mickiewicza 94/90. 
.— 
Wacław, rzeźnik, Podgórna 52. 
— 
Zygmunt, kupiec, Żeglarska 21. 
Balcerowska Marjanna, Kochanowskiego 11. 
Balcerowski Władysław, 
podofic. 
zawod.„ 
Lotnisko - koszary. 
Balcerzak Jan, robotnik, Kościuszki 71. 
Balczyński Jan, szewc, Bydgoska 86. 
— 
Michał, szewc, Franciszkańska 11. 
Baldowski Bronisław, handlarz, L. Czarliń- 
skiego 22. 
Balewska Kazimiera, Piastowska 2/8. 
Balewski Józef, elek. - monter, Jagiellońska 25. 
— 
Tadeusz, sędzia grodzki, Słowackiego 37. 
Balicka Helena, gospodyni, Mostowa 18. 
— 
Wanda, wdowa, Babiańska 13. 
Balicki Józef, murarz, Koniuchy 5. 
— 
Piotr, student, Babiańska 15. 
Balie Zenobja, biuralistka, W. Garbary 5. 
Balio Augusta, wdowa, Szosa Chełm. 67. 
— 
Fritz, rzeźnik, Szosa Chełm. 67. 
— 
Paweł, rzeźnik, Szosa Chełm. 67. 
Balwierz Henryka, Szosa Bydgoska 57/59. 
— 
Aleks., majster mech., Szosa Bydg. 57/59. 
Bała Franciszek, 
wiceprezydent 
miasta, 
Czerwona Droga 31. 
Banach Franciszek, robotnik, Batorego 73. 
— 
Jan, robotnik, św. Ducha 5. 
— 
Paweł, biuralista, Łukowa 9. 
— 
Piotr, asyst, kolej., PI. Fryd. Skarbka 3. 
— 
Stanisław, robotnik, Mickiewicza 86. 
— 
Wincenty, robotnik, Wiązowa 21. 
Banacki Franciszek, urzędn. państw., 
Kiliń­ 
skiego 6/8. 
Banarski Stef., buchalter, Małachowskiego 4. 
Banasiewicz Stanisław, asesor dyr. Lasów, 
Bydgoska 106. 
Banaszak Józefa, siostra zakonna, Wałdow­ 
ska 27/29. 
— 
Stanisław, robotnik, Grudziądzka 68/70. 
Banaszek Katarzyna, wdowa, Winnica 40. 
Banaszewski Kaz., kowal, Wodociągowa 24. 
— 
Stefan, st. przód. P. I'., Kościuszki 90. 
Banaszkiewicz Marja, wdowa, Batorego 69a. 
— 
Bolesław, robotnik, BażyńskicU 2.
		

/Pomorze_005_09_107.djvu

			Banaszkiewicz — Barczcwicz 
Banaszkicwicz Feliks, robotnik, Batorego fi!). 
— Stanisław, robotnik, Podgórna 72. 
Banaś Dr. Aleksander, insp. Urz. Woj. Pom., 
Moniuszki 3. 
— 
Antoni, podof. za w., 
Lotnisko - koszary. 
Pancerek Józef, urzędnik, Wyspiańskiego 7. 
Bandkowski Waci., muzyk, Słowackiego 121. 
Bandrowska Anna, krawcowa, Podmurna 23. 
— 
Marta, wdowa, Podmurna 23. 
— 
Wanda, Podgórna 20. 
Bandrowski Florjan, piekarz, Piernikarska 1. 
— 
Boman, cukiernik, Podgórna 20. 
Bandurska Anast., wdowa, Kościuszki G2a. 
— 
Mar ja, Studzienna 19. 
Bandurski Antoni, kowal, B. Głowackiego 5a. 
— 
Bernard, ślusarz kol., 
Kościuszki 58. 
— 
Bronisław, mistrz blach., Bynek Star. 3 . 
— 
Bronisław, robotnik, Piekary 45. 
— 
Feliks, cieśla, Bart. Głowackiego 10. 
— 
Jan, kolejarz, Lelewela 12. 
— 
Józef, murarz. Łazienna 7. 
— 
Ksawery, murarz, Warszawska 0. 
— 
Piotr, pom. kupiecki, Kościuszki 62a. 
— 
Stanisław, robotnik, Jęczmienna 22. 
— 
Walerjan, wł. domu, Studzienna 19. 
Banecki Feliks, sekwestrator skarb., 
Pod­ 
górna 83. 
— 
Feliks, kupiec, Wysoka 8. 
Banko Helena, dentystka, Bydgoska 114. 
Bannach Franciszek, kupiec, Mickiewicza 23. 
'Bantkowski Jan, kowal, Wodna 26. 
Bańka Faustyn, ckspedjent, Piekary 18. 
— 
Jan, kolporter, Piekary 18. 
Pankowski Roman, oficer zawód., 
Wyspiań­ 
skiego 10. 
Parabasz Andrzej, podof. zaw., Bankowa 4. 
P-aracz Stanisław, wł. domu, M. Garhary 14. 
Baralkicwicz Julja, wł. drogerji, Bynek No- 
womiejski 24. 
Iłaran Jan, blacharz, Mickiewicza 103. 
— 
Józef, portjcr, Bynek Nowom. 2. 
•— Józef, oficer zawód., Beja 42. 
— 
Jozef, oficer zawód. Szosa Bydgoska 28. 
Kazimierz, oficer zaw., • Warszawska 12. 
Baranek Jan, urzed. skarb., Bankowa 8. 
baranowska Adela, Bybaki 9/11. 
|— Anna, Kościuszki 7. 
Apolonja, robotnica. Graniczna 10. 
— 
Kleonora, urzędu, państw., Bybaki 34. 
— 
Helena, wł. domu, Grudziądzka 56. 
— 
Jadwiga, wł. domu, Bybaki 9/11. 
—' Marja, wdowa, Sobieskiego 33, 
105 
Baranowska Marja, wdowa, Sz. Chełm. 131. 
— 
Jadwiga, Kasprowicza 11. 
— 
Janina, kier. filji „Buch", św. Jakóba 15. 
— 
Salomeą, biuralistka, Konopnickiej 22. 
Baranowski Brunon, murarz, Koz. Góry. 
— 
Czesław, stolarz, Szosa Chełm. 105/107. 
— 
Czesław, fryzjer, Pod Krz. Wieżą 20. 
— 
Kligjusz, fryzjer, Grudziądzka 09 
— 
Franciszek, księgowy, Kościuszki 7. 
— 
Franciszek, Plac św. Jana 8. 
— 
Franciszek, piekarz, Beja 40. 
— 
Ignacy, urzędnik pryw., Wałdowska 33. 
— 
Jan, biuralista, Bybaki 9/11. 
— 
Jan, robotnik, św. Józefa 142. 
— 
Jan, mistrz szklarski, Fosa Starom. 30. 
— 
Konstanty, major em., 
Klonowicza 36. 
— 
Leon, Mickiewicza 132. 
— 
Marjan, podof. zawód., J. Fałata 4. 
— 
Piotr, podof. zawód., J. Fałata 4. 
— 
Boman, stolarz, Sukiennicza 15. 
— 
Stefan, stołowy, Piekary 4. 
— 
Teodor, bankowiec, Szczytna 14. 
Barańczak Stanisław, podof. zaw., Bybaki 51. 
Barańska Kmma, wdowa, Poniatowskiego!. 
— 
Helena, bufetowa, Szosa Chełm. 70a. 
— 
Weronika, Kroi. Jadwigi 2. 
Barański Adam, inż." dypl., św. Katarzyny 8. 
— 
Franciszek, szewc, Jęczmienna 20. 
— 
Józef, mistrz szewski, Chełmińska 11/17. 
— 
Leon, robotnik, Grudziądzka 101. 
— 
Maksymiljan, robotn.. Szosa 'Chełm. 70a. 
— 
Szczepan, robotnik, Wały 18. 
— 
Tadeusz, biuralista, Mickiewicza 138. 
Barbarcwicz Jan, Koniuchy 69a. 
Barcikowska Marjanna, 
modystka, Bart. 
Głowackiego 23. 
Barcikowski Juljusz, 
ogrodnik, Bart. Gło­ 
wackiego 23. 
Barciński Czesław, urzędu., Konopnickiej 24. 
— 
Czesław, urzędu., Staszica 2. 
Barciszewski Kazimierz, radca wojewódzki, 
Warszawska 2. 
Barcz Bronisław, Warszawska 10/12 
— 
Franciszek, woźny, Mostowa 11. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Sienkiewicza 18. 
Barczak Marja, wdowa, Podgórna 68. 
— 
Antoni, stolarz, Pod Krz. Wieżą 16. 
— 
Jan, kolejarz, Pod Krz. Wieżą 16. 
— 
Ludwik, robotnik, Sienkiewicza 22. 
Barczcwicz Klżbieta, Piekary 47. 
— 
Alfons, kupiec, Bynek Starom. 5. 
— 
Stanisław, inwalida, Bankowa i.
		

/Pomorze_005_09_108.djvu

			106 
Barczevvicz — Barylska 
Barczcwicz Wiktor, brukarz, Wiązowa 16. 
Barczewski Paweł, handlowiec, Szeroka 25. 
Barczykowska Franciszka, Jęczmienna 18. 
Barczykowski Alfons, stolarz, Krzyżacka- 5 . 
— 
Bolesław, handlowiec, Łazienna 28. 
— 
Jan, ślusarz, Łukowa 12. 
— 
Władysław, palacz masz., Sz. Chełm. 156. 
Barczyński Edw., spedytor, Mickiewicza 32. 
— 
Juljan, fryzjer, Mickiewicza 32. 
— 
Ludwik, piekarz, Prosta 8. 
— 
Stanisław, robotnik, Sienkiewicza 19/21. 
Barkę Marta, służąca, W. Garbary 14. 
Barłoga Władysław, podof. zaw., 
Prądzyń- 
skiego 23b. 
Barneta Marta, siostra zak., Batorego 17/25. 
Barra Bobert, prawnik, PI. św. Katarzyny 3. 
Barschnik Marta, pianistka, W. Garbary 5. 
Bartczak Józef, oficer zaw., Dobrzyńska 6. 
— 
Stanisł., podof. zaw., Kochanowskiego 11. 
— 
Władysław, podof. zaw., W. Garbary 12. 
Bartecki Jakób,- portjer, Przedzamcze 17. 
— 
Tomasz, ślusarz, Filar Mostowy V. 
Bartcl Alis, kasjerka, Mickiewicza 59. 
— 
Angelika, Słowackiego 47. 
— 
Krich, kupiec, Kościuszki 17 
— 
Krwin, ogrodnik, Dworcowa 19/27. 
— 
Henryk, wdowiec, Słowackiego 79. 
— 
Jan, kupiec, Podgórna 45. 
Barth Adolf, cukiernik, Pod Krz. Wieżą 12. 
Bartkiewicz Irena, książkowa, 
Wyspiań­ 
skiego 24. 
— 
Bernard, kupiec, Wyspiańskiego 24. 
— 
Bolesław, W. Garbary 14. 
— 
Kdmund, urzędnik, Wyspiańskiego 24. 
— 
Jan, robotnik, Lelewela 48. 
Bartkowiak Gertruda, siostra ciżb, Wielkie 
Garbary 7. 
— 
Pelagja, wdowa, Droga Treposka 14. 
— 
Leon, murarz, Droga Treposka 14. 
Bartkowska Antonina, wdowa, Kościuszki 64. 
— 
Joanna, kucharka, Mickiewicza 45. 
— 
Julja, kucharka, Derdowskiego 6. 
— 
Marja, Kilińskiego 16. 
Bartkowski Bolesł., fryzjer, Grudziądzka 117. 
— 
Jan, robotnik, Zaułek Dworcowy 9. 
— 
Jan, kowal, Św. Józefa Ogr. Działk. 198. 
— 
Józef, czel. stolarski, PI. Fr. Skarbka 15. 
— 
Klemens, czel. rzeźnicki, Kościuszki 89. 
— 
Ludwik, pom. zduński, Mickiewicza 84. 
— 
Michał, robotnik, Piaskowa 10. 
— 
Bobert, rzeźnik, Przy Bzeźni 43. 
— 
Teodor, Szosa Chełm. 131. 
Bartlewski Oskar, wł. domu, Żeglarska 13. 
Bartlitz Felicjan, leśnik D.L.P., Bydgoska 33. 
Bartmann Otmar, oficer zaw., Piastowska 3. 
Bartnicka Anna, Mickiewicza 62. 
— 
Czesława, kupcowa, Bankowa 6. 
Bartnicki Bronisław, rolnik, Bybaki 17. 
— 
Teofil, robotnik, Bybaki 17. 
— 
Wilhelm, kontr, skarb., Sz. Chełm. 56. 
Bartosik Anna, służąca, Żeglarska 10. 
— 
Józefa, wdowa, Bydgoska 48. 
Bartosiński Leon, wdowiec, Chrobrego 30. 
Bartosz Jadwiga, służąca, Sobieskiego 60. 
— 
Alojzy, szewc, Szeroka 43. 
Bartoszewicz Anna, wdowa, 
Małachow­ 
skiego 5. 
Bartoszewska Marta, Mickiewicza 79. 
Bartoszewski Wincenty, 
robotnik, Św. Je­ 
rzego 55. 
Bartoszyńska Barb., wdowa, Sobieskiego 47. 
— 
Helena, wdowa, Piaskowa 13. 
— 
Joanna, wdowa, Wiązowa 6. 
— 
Monika, wdowa, Mickiewicza 65. 
— 
Waler ja, wdowa, Podgórna 21. 
Bartoszyński Aleksander, Borowiacka 9. 
— 
Antoni, malarz, Podgórna 28 
— 
Bernard, Podgórna 28. 
— 
Bernard, litograf, Podgórna 17 
— 
Feliks, robotnik, L. Czarlińskiego 24. 
— 
Jan, Kozackie Góry. 
— 
Jan, kolejarz, Piaskowa 7. 
— 
Józef, mechanik, Wodociągowa 6. 
— 
Kazim., por. maryn., Mickiewicza 23/25. 
— 
Piotr, murarz, Bielańska 38. 
— 
Stanisł., 
prac. kol., Czarneckiego 14/26. 
— 
Tadeusz, fryzjer, Podgórna 21. 
— 
Tadeusz, biuralista, Piaskowa 7. 
— 
Teodor, wywiad, miejski, Podgórna 21. 
— 
Wiktor, stolarz, Podmurna 58/60. 
— 
Władysław, stolarz, Sz. Chełm. 118. 
— 
Władysław, prac. kolej., Kilińskiego 6/8. 
— 
Zygmunt, cieśla, Wiązowa 6. 
Bartsch Jadwiga, wdowa, W. Garbary 11.. 
Bartz Anna, handlarka, Klonowicza 1. 
— 
Elżbieta, handlarka, Klonowicza 1. 
— 
Gertruda, Mickiewicza 122. 
— 
Jadwiga, wdowa, Warszawska 10/12. 
— 
Albert, robotnik, Koz. Góry Zachód. 
Barwich Klara, wdowa, Król. Jadwigi 9. 
Barwi ński Ant, st. asyst, kol., Dybowska 7. 
Barylak Antoni, urzedn., Wybickiego blok 2. 
Barylska Leokadja, krawcowa, Wysoka 3- 
— 
Pelagja, prasowaczka, Wysoka 3. .
		

/Pomorze_005_09_109.djvu

			Barylska — Regale 
10? 
Barylska Wiktorja, książkowa, Wysoka 3. 
Baryła Stanisław, siodlarz, Średnia 4. 
Basińska Aniela, urzedn., Piekary 30. 
— 
Domicela, wdowa, Piekary 30. 
— 
Marja, stenotypistka, Piekary 30. 
Basiński Łucjan, radca miejski, Żeglarska 18. 
Baśkiewicz Henryk, elektromonter, Sz. Lu- 
bicka 10/36. 
Bastjan Herman, robotnik, Mickiewicza 132. 
— 
Jan, nauczyciel, Mickiewicza 132. 
Baszkowski Ignacy, telegrafista, Słowackie­ 
go 19/21. 
— 
Jerzy, cukiernik, Król. Jadwigi 13/15. 
— 
Stanisław, wdowiec, Słowackiego 19/21. 
Batke Alojzy, kapitan em., 
Klonowicza 30. 
Bator Józefa, naucz., 
Małachowskiego 26. 
— 
Marja, naucz., 
Małachowskiego 24a. 
— 
Bronisław, urzed., Małachowskiego 24a. 
— 
Józef, Małachowskiego 24a. 
Batorczak Franc, emer., 
Mickiewicza 103. 
Bauer Klara, ivł. domu, Grudziądzka 74. 
— 
Jan, kupiec, Wysoka 3. 
— 
Bomuald, em. kom. P. P ., Mickiewicza 48. 
Baum Byszard, werkmistrz, Kościuszki 77. 
Baumgardt Marjan, em. wojsk., Kozacka 3. 
Baumgart Ruchla, Bynek Nowom. 11 . 
— 
Adolf, książkowy, PI. Bankowy 9. 
— 
Jan, emeryt, Łąkowa 5. 
Baumgarten Gerhard, tokarz, Wodna 27. 
— 
Henryk, techn. bud., 
Derdowskiego 2/4. 
— 
Bobert, bez zawodu, Wodna 27. 
Baumler Paul., robotnica, Sienkiewicza 8/16. 
, Baurski Piotr, piekarz, Mickiewicza 72. 
Bausleben Kurt, urz. bank., Chrobrego 35/37. 
Bawurek Józef, urzędnik, Kościuszki 71. 
Bayer Augusta, wdowa, Grudziądzka 93. 
— 
Marja, wdowa, Wybickiego 44/46. 
— 
Rozalja, wdowa, Kościuszki 76. 
— 
Paweł, wł. domu, Grudziądzka 93. 
Bazanowska Józefa, wdowa, Mickiewicza 80. 
Baziura Marja, Kościuszki 42. 
Bącalski Władysł., urz. gosp., Bydgoska 25. 
[Pączek Joanna, Szeroka 21. 
Bączkowska Jadwiga, Fałata - projekt. 
Bączkowski Ferdynand, muzyk, Mostowa 22. 
•— Stanisław, piekarz, Rynek Starom. 9 . 
Bądzielewski Alojzy, pocztyljon, B. Głowac­ 
kiego 32. 
— 
Bronisław, kołodziej, Wiązowa 6. 
— 
Leonard, robotnik, Przy Rzeźni 27. 
bąk Marja, Podgórna 36. 
— 
Jakób, kupiec, Grudziądzka 3. 
Bąk Jan, Osiedle im. Marsz. Piłsudskiego. 
— 
Jan, szewc, Małachowskiego 8. 
— 
Michał, rzeźnik, Podgórna 36. 
— 
Stanisław, rzeźnik, Żeglarska 6. 
— 
Stanisław, robotnik, Kanałowa 36. 
Bąkalski Tadeusz, woźny, Prosta 12/14. 
Bąkowska Julja, inż. archit., Szopena 19. 
Bąkowski Alfons, Lotnisko - koszary. 
— 
Czesław, podof. zaw., Koszarowa 20. 
— 
Jan, handlowiec, Most Pauliński 2. 
— 
Walerjan, stolarz, Grudziądzka 141. 
Baska Franciszek, robotnik, Podgórna 39. 
— 
Władysław, robotnik, J. Olbrachta 23. 
Bęben Aleksander, woźny, Fosa Starom. 1 . 
Bębenek Franciszek, służ., Jęczmienna 13. 
Beckenstein Werner, artysta, Łazienna 28. 
Becker Bozalja, wdowa, Mickiewicza 114a. 
— 
Erwin, krawiec, Szewska 4. 
— 
Heinz, urzędu, bank., Słowackiego 29. 
— 
Henryk, ślusarz-mech., 
M. Garbary 24. 
— 
Jan, kupiec, Kościuszki 90. 
Bcckhern Lidja, wdowa, Kopernika 9. 
Beczkiewicz Czesław, prac. gastron., 
Koper­ 
nika 31. 
Bcderski Patrycjusz, urz. kol., Matejki 21/26. 
Bednarczyk Zenon, podof. zaw.. Winnica 39. 
Bednarek Bartłom., robot., Mickiewicza 103. 
— 
Józef, wł. nieruch., Szeroka 16. 
— 
Józef, robotnik, Mickiewicza 120. 
— 
Stanisław, szewc, Lubicka 22. 
— 
Wacław, ppm. leśn., Grunwaldzka 6S/86. 
— 
Władysław, kupiec, Szczytna 22. 
Bednarska Klara, urzędn., Kubicka 23. 
— 
Łucja, nauczyć, Lubicka 20. 
— 
Marja, wdowa, Lubicka 23. 
— 
Paulina, wdowa, Lindego 15. 
— 
Wiktorja, robotnica, Rybaki 17. 
Bednarski Alojzy, podof. zaw., Pułaskiego 12. 
— 
Feliks, zecer, Mostowa 25. 
— 
Franc, stolarz, Droga Treposka 11/13. 
— 
Franciszek, robotnik, Pod Dęb. Górą 3. 
— 
Jan, stolarz, Prosta 28. 
— 
Juljan, murarz, Lubicka 23 
— 
Paweł, brukarz, Lubicka 20. 
— 
Piotr, kolejarz, Staszica 5. 
— 
Stanisław, strażak, Prosta 7. 
Beeger Paweł, tapicer, Mostowa 38. 
Beeli Dr. Zygmunt, lekarz, Poniatowskiego 3. 
Beer Juljan, urzędn. kol., Mickiewicza 59. 
Beermann Juljusz, kupiec, Łazienna 32. 
Begale Kdmund, kupiec, Mickiewicza 7.
		

/Pomorze_005_09_110.djvu

			10S 
Bcgdon — Beringcf 
Begdon Aleksandra, wdowa, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 4 
— 
Klara, Kościuszki G7. 
— 
Alfons, kupiec, Kaz. Jagiellończyka 4. 
— 
Jan, kupiec, Prosta 13. 
Bclilkc Marla, służąca, Szczytna 14. 
Belinkc Bernard, czci. ślus., Bażyńskich 2/2G. 
— 
Franciszek, sierż. zaw., Podmurna 28. 
Belir Br. Jakób, adwokat, Bynek Starom. 38 . 
Behrendt Paulina, wdowa, Podgórna 28. 
— 
Leon, st. post. P. P ., Legjonów 36/38. 
— 
Łucjan, urzęd. kol., Wybickiego 89/91. 
— 
Maksymiljan, emeryt, Legjonów 26. 
— 
Tomasz, robotnik, Portowa barak. 
Behrenstrauch Alwine, krawc, Prosta 19. 
Behring Jan, robotnik kol., Sobieskiego 43. 
— 
Michał, robotnik, Szosa Chełm. 123. 
Bcicr Fryderyk, szklarz. Podgórna 6. 
Beigcr Alojzy, kowal, Sobieskiego 47. 
Beigert Adolf, zecer, Prosta 13. 
Beim Ignacy, podof. w st. sp., Bynek Now. 9 . 
Beimler Frwin, zdun, Wodna 17. 
Beister Dr. Konrad, kier. działu DOKP., 
Czarneckiego 14. 
Bejanck Józef, urzędn. skarb., Sukicnnicza 11. 
Bejger Bozalja, wdowa, Krasińskiego 113. 
— 
Alojzy, robotnik, Koniuchy 81. 
— 
Antoni, robotnik, św. Józefa 23. 
— 
Feliks, buchalter, Bydgoska 84. 
— 
Franciszek, piekarz, Dekcrta 8. 
— 
Franciszek, robotnik, Bażyńskich 3. 
— 
Franciszek, robotnik kol.," Koniuchy 81. 
— 
Franciszek, robotnik, Bażyńskich 2. 
— 
Jan, urzędnik, Sobieskiego 42. 
— 
Wacław, woźnica, Piaskowa 7/9. 
Bekas Feliks, podof. zaw., Mickiewicza 82. 
Bela Stanisława, robotnica, Batorego 69. 
Belak Kazimierz, robotnik, Sz. Bydgoska 82. 
Bclau Berta, wdowa, Wybickiego 58. 
Belcarska Juljana, służąca, Słowackiego 55. 
Bclchnerowska Marja, eksp., Bynek Now. 27. 
— 
Marjanna, wdowa, Grudziądzka 60. 
Belchnerowski Bolesław, kupiec, Bynek Sta­ 
romiejski 20. 
— 
Bronisław, handlowiec, Ścieżka Szk. 4. 
— 
Stanisław, kupiec, Grudziądzka 4. 
— 
Stefan, malarz, Grudziądzka 60. 
— 
Władysław, kupiec, Ścieżka Szkolna 4. 
Belina - Brzozowski Kazimierz, major emer., 
Bydgoska 104. 
Beliński Władysław, robotnik, Kościuszki 42. 
Belkowska Marta, sprzątaczka, Kordeckie 
go 7. 
Belska Anna, wdowa, Staszica 8. 
Belski Stanisław, robot., Kilińskiego 10. 
— 
Walenty, kolejarz, Lelewela 12. 
Bcllwon Alfons, pom. mlecz., Batorego 24. 
Bełżecki Bolesław, inż. elektr., Prosta 21/23. 
— 
Tadeusz, oficer zaw., Prosta 21/23. 
Bem Antoni, oficer zaw., Wola Zamkowa 17. 
Bender Wincenty, urzędn. wojew., 
Bynek 
Staromiejski 31. 
Bendt August, cieśla, Św. Ducha 21. 
Bendyk Jan, podof. zaw., Beja 34. 
— 
Jan, podof. zaw., Jagiellońska 18. 
Bcnebek Bernard, malarz, Słowackiego 38. 
Benedykcińska Leokadja, bez zaw., 
Kościu­ 
szki 37. 
Benedykt Bernard, m. szewski. Browarna 7. 
— 
Jan, robotnik, Browarna 7. 
— 
Zygmunt, książkowy, Browarna 7. 
Benksch Stanisł., 
wdowa. Św. Jerzego 59a. 
Bensch Jan, dekarz, Piekary 16. 
— 
Oskar, czel. szewski, Piekary 47. 
Bcnscl Heinz, piekarz. Bydgoska 58. • 
Bcntz Lidja, wdowa, Żółkiewskiego 8. 
Benz Kazim., oficer zaw., 
Konopnickiej 22. 
Bcrass Matylda, wdowa, św. Katarzyny 2. 
Berchulski Aleksander, pom. handl., 
Małe 
Garbary 23. 
Berdyńska Apolonja kraw., 
Koniuchy 89. 
Berdyński Ignacy, robotnik, Koniuchy 89. 
— 
Walenty, rzeźnik, Kozackie Góry. 
Berdziej Aleksandra, wdowa, Bydgoska 44/46. i 
— 
Dr. Tamara, lekarz, Bydgoska 44/46. 
Berek Józef, Mickiewicza 92. 
Berendt Władysł., kolej., Bynek Nowom. 16. 
Berent Leokadja, robotnica. Zamknięta 3. 
Berg Joanna, wdowa, Bynek Nowom. 9 . 
— 
Albert, mistrz szewski, Piekary 47. 
— 
Jan, robotnik. Majdany 6. 
Berger Artur, malarz, Mickiewicza 7. 
„ — Franciszek, robotnik, Podgórna 8. 
— 
Jan, tramwajarz, Podgórna 8. 
— 
Leon, emeryt, Bynek Starom. 5. 
— 
Mojszc, kupiec, Wodna 2/4. 
Borgmann Leokadja, Kościuszki 67. 
— 
Franc, podof. zaw., Żółkiewskiego 43/45. 
— 
Józef, naucz, pryw., 
Szczytna 12. 
— 
Simon, agent, M. Garbary 10. 
Bering Władysław, stróż, Podgórna 83. 
Beringer Feliks, brukarz, Sobieskiego 62. 
— 
Franciszek, woźny, Sobieskiego 62. _
		

/Pomorze_005_09_111.djvu

			Bcringer — Białkowska 
Bcringer Jan, lakiernik, Sobieskiego 62. 
— 
Walerjan, tapicer, Dębowa Góra 67/77. 
Berkowski Franc, kolejarz, Kopernika 26. 
Berłach Hildegard, św. Ducha 21. 
Berliński Franciszek, wojażer, Bart. Gło­ 
wackiego 9a. 
Bernakiewicz Marja, prof. semin., 
Klonowi- 
cza 96. 
— 
Michał, leśnik dypl., Piek.ary 47. 
Bernadt Szczepan, mechanik lotniczy, Szo­ 
sa Bydgoska 78. 
Bernatt Dr. Stanisław, redaktor, św. Kata­ 
rzyny 4. 
Bernhard Edward, robot., Mickiewicza 114a. 
Bernolak Fug., wdowa, Słowackiego 19/21. 
Berth Teodor, robotnik, Mickiewicza 130. 
Bertram Gertruda, służąca, L. Szumana 2. 
Besdun Marja, książkowa, Bydgoska 31. 
Besler Zofja, biuralistka, Sienkiewicza 11. 
- 
Leon, kupiec, Szopena 18. 
Besser Melida, robotnica, Targowa 44. 
Beszczeńska Anast., wdowa, Grudziądzka 87. 
Beszczyńska Cecylja, wdowa, Podgórna 92. 
— 
Cecylja, wdowa, Szosa Bydg. Smolnik. 
— 
Franciszka, robotnica, Chodkiewicza 6. 
— 
Helena, handlarka, Mickiewicza 61. 
— 
Jadwiga, służąca, Kujawska 1. 
— 
Julja, krawcowa, Podmurna 42. 
— 
Marta, służąca, Kraińska 7/9. 
— 
Walerja, robotnica, Małachowskiego 9. 
Beszczyński Adam, robotnik, Sobieskiego 57. 
— 
Bronisław, piekarz, Koniuchy. 
— 
Bronisław, pilnikarz, PI. Bankowy 7. 
— 
Feliks, urzędnik, Podmurna 42. 
— 
Franciszek, murarz, Sobieskiego 19. 
— 
Franciszek, robotnik, Szosa Chełm. 110. 
— 
Franciszek, robotnik, Kubicka 23. 
— 
Franciszek, robotnik, Wiązowa 21. 
— 
Franciszek, cieśla, Wiązowa 22. 
— 
Jan, malarz, Winnica 18. 
— 
Jan, kolejarz, Szosa Chełm. 132. 
— 
Józef, kolejarz, Wybickiego 75. 
— 
Kazimierz, pom. handl., Winnica 17. 
— 
Kazimierz, badacz mięsa, Kościuszki 5. 
— 
Leon, robotnik, Szosa ("hełm. 132. 
— 
Ludwik, malarz, Reja 44. 
— 
Maksymiljan, zecer, Chodkiewicza 6. 
— 
Marcin, szewc, Kopernika 15. 
— 
Stanisław, aparatowy, Kościuszki 60. 
— 
Stanisław, krawiec. Droga Trcposka 9. 
— 
Teodor, budowniczy, Bynek Starom. 21. 
— 
Wacław, cieśla, Kołłątaja 5. 
Beszczyński Wład., woźny, Rynek Now. 25. 
— 
Władysław, urzedn. miejski, Batorego 11. 
— 
Władysław, robotnik, Panny Marji 15. 
—( Władysław, robotnik, Podgórna 17. 
— 
Zygfryd, garncarz, Grudziądzka 120. 
Bethke Irma, służąca, Szewska 19. 
— 
Marta, Łazienna 4. 
Bctkc Fryda, służąca, Matejki 28. 
— 
Marta, służąca, Strumykowa 14. 
— 
Marta, służąca, Grudziądzka 40. 
Betlejewska Anna, Batorego 83b. 
— 
Helena, baletnica, Lubicka 34. 
Betlejewski Dr. Jan, lekarz, Kr. Jadwigi 20. 
— 
Jan, piekarz, Wałdowska 123/43. 
— 
Ludwik, stołowy, Kopernika 23. 
— 
Marjan, woźny, Lubicka 34. 
— 
Władysław, tancerz, Lubicka 34. 
Bettinger Fryc, tapicer, Strumykowa 6. 
Bey Marjanna, wdowa, Mickiewicza 103. 
Beyer Anna, służąca, Mickiewicza 67. 
— 
Anna, Słowackiego 47. 
— 
Cecylja, krawcowa, Rynek Nowom. 20. 
— 
Emma, wdowa, Strumykowa 11. 
— 
Hildegard, Konopnickiej 6/8. 
— 
Otylja, wdowa, Podgórna 22. 
— 
Alfred, blacharz, Konopnickiej G/8. 
— 
Artur, blacharz, Podgórna 22. 
— 
Roman, obuwnik, Lubicka 41. 
Beyger Balbina, wdowa, Szosa Chełm. 133/35. 
— 
Marja, Szosa Chełm. 133/35. 
Beynkc Helena, krawcowa, Szosa Chełm. 82. 
Bezlcr Czesława, biural., 
Sienkiewicza 11. 
Bczuch Barbara, wdowa, Wysoka 3. 
Będyk Marjanna, wdowa. Fosa Starom. 2G. 
Bialik Elżbieta, Szewska 10. 
Białas Ign., kamieniarz, Wyspiańskiego 14. 
— 
Jakób, kupiec, Podgórna 42. 
— 
Walenty, robotnik, B. Głowackiego 10. 
Białasik Ludwik, stolarz, Lubicka 38. 
Białecka Anast., wdowa, Małachowskiego 9. 
— 
Antonina, wdowa, Chodkiewicza G. 
— 
Franciszka, robotnica, Bażyńskich 5. 
— 
Marja, wdowa, Prosta 5. 
Białecki Bolesław, robotnik, Byhaki 57. 
— 
Franciszek, mleczarz, Grudziądzka 98. 
— 
Jan, czci. szewski, Chodkiewicza G. 
— 
Maksymilj., monter, Małachowskiego 9. 
Białek Aleksander, stolarz, Mickiewicza 36. 
— 
Franciszek, robotnik, Sobieskiego 45. 
Białkowska Aniela, wdowa, Słowackiego 63. 
— 
Florentyna, Prosta 37. 
— 
Marja, kuśnierka, Prosta 37.
		

/Pomorze_005_09_112.djvu

			110 
Białkowska — Biernat 
Białkowski Franciszek, kuśnierz, Stroma 7. 
— 
Franciszek, mechanik, Sienkiewicza 18. 
— 
Józef, Szosa Chełmińska 62. 
— 
Kazimierz, urzedn. kolej., Bybaki 38. 
— 
Seweryn, oficer zawód., Krasińskiego 15. 
— 
Teodor, murarz, Żeglarska 25. 
Białogłowski Benjamin, kupiec, Prosta 17. 
Białoszycki Sergjusz, naucz, gimn., 
Krasiń­ 
skiego 22/24. 
Białowąs Mieczysł., litograf, Sukiennicza 10. 
— 
Stanisław, przemysł., 
Sukiennicza 10. 
Bialożyński Feliks, mechanik, Bynek Sta­ 
romiejski 27. 
— 
Józef, st. post. P. P ., Koszarowa 24. 
Biały Albin, książkowy, Prosta 26. 
Białyński Władysław, malarz, Lubicka 23a. 
Bibelman Pinkus, urzedn., Grudziądzka 124. 
Bibelmann Bozalja, Jęczmienna 25. 
Biberstein - Zawadzka Józefa, 
fryzjerka, 
Szczytna 6. 
— 
Władysława, naucz, muz., Klonowicza 36. 
Bihik Kazimierz, zegarmistrz, Matejki 43. 
Biche Julianna, wdowa, Mickiewicza 62. 
— 
Kryk, kupiec, Mickiewicza 62. 
Bicki Stanisław, podof. zawód., Dekerta 8. 
Bioderko Szlama, kupiec, Prosta 17. 
Biebet Ida, wdowa, Wodna 26. 
Biebel Jadwiga, służąca, Wodna 38. 
Biebrich Otylja, wdowa, Przedzamcze 20. 
Biedermann Ksawery, rzeźbiarz, Bybaki 15. 
Biedrzyński Juljan, mgr. praw, Bynek Sta­ 
romiejski 18. 
Biegalska Weronika, Batorego 73. 
Biegalski Stefan, robotnik, Okrężna 1. 
Biegała Wanda, książkowa, Przedzamcze 16. 
Bieganowska Anast., robotn., Batorego 69b. 
— 
Marja, robotnica, Batorego 69b. 
Bieganowski Józ., wl. domu, Grudziądzka 91. 
Biegański Jan, wl. drogerji, Mickiewicza 84. 
— 
Józef, murarz, Mickiewicza 84. 
Biel Józef, asyst, poczt., M. Garbary 15. 
— 
Michał, robotnik. Droga Treposka 14. 
— 
Wincenty, robotnik. Grudziądzka 141/43. 
Bielatowicz Jan, stolarz, Szosa Chełm. 23. 
Bielawska Anton., wdowa, Czarneckiego 14. 
Bielawska - Iwanóff Kwelina, wdowa, Wo­ 
dna 15. 
Bielawski Franciszek, woźny, Kaszubska 6. 
— 
Jan, mistrz szewski, Dębowa Góra 66/77. 
— 
Mieczysł., technolog, Grudziądzka 42/48. 
— 
Teodor, robotnik. Żeglarska 4. 
Bielecka Gertruda, służąca, Chełmińska 18. 
Bielecki Adam, st. kontr. D.O .K.P ., 
Gru­ 
dziądzka 42. 
— 
Andrzej, introligator, W. Garbary 13. 
— 
Bronisław, urzędu, pryw., Lubicka 31. 
— 
Franciszek, robotnik, W. Garbary 13. 
— 
Jan, gospodarz, Kołłątaja 13. 
— 
Józef, urzedn. poczt., Łąkowa 12. 
— 
Stefan, urzędnik, Król. Jadwigi 5. 
Bielenda Tomasz, podof. zaw., Osiedle No­ 
we Bielany. 
Bieleńkow Aleksy, fryzj., L. Czarlińskiego 22. 
Bielicka Antonina, wdowa, Podgórna 49. 
— 
Katarzyna, Podgórna 6. 
— 
Marta, wdowa, Browarna 7. 
Bielicki Alfons, szofer, L. Czarlińskiego 26. 
— 
Alojzy, asyst, poczt., Winnica 16. 
-r- Alojzy, piekarz cuk., Klonowicza 43. 
— 
Bronisław, bednarz, Krasińskiego 72. 
— 
Bronisław, kominiarz, Panny Marji 15. 
— 
Franciszek, Browarna 7. 
— 
Franciszek, post. P . P ., Słowackiego 59. 
— 
Ignacy, piekarz, Żeglarska 12. 
— 
Jan, eksped. poczt., Grudziądzka 65. 
— 
Jerzy, post. P . P ., Mickiewicza 86. 
Bielińska Helena, służąca, św. Ducha 7. 
— 
Ludwika, wdowa, Kościuszki 64. 
Bieliński Dr. Władysław, lekarz major, Ko­ 
ściuszki 64. 
Bielitz Alma, gospodyni, Mostowa 34. 
— 
Marja, Kościuszki 7. 
— 
Herbert, ślusarz, Kościuszki 7. 
Bielitzki Brunon, Mickiewicza 67. 
Biełanozkin Anna, Targowa 42. 
Bienaszewski Franciszek, pomoc, sped., 
Ko­ 
ściuszki 43. 
— 
Franciszek, kolejarz, Kościuszki 43. 
Bieniecki Józef, podof. zaw., Sobieskiego 35. 
— 
Stanisław, krawiec, Chełmińska 1. 
Bieńka Michał, szof.- mech., Mickiewicza 132. 
Bieńkowska Mina, robotn., 
Mickiewicza 93. 
— 
Zofja, biuralistka, Grudziądzka 40. 
Bieńkowski Alojzy, stolarz, Szosa Chełm. 152. 
— 
Franciszek, szofer, 3. Maja 17. 
Biernacka Klżbieta, Matejki 28. 
— 
Marja, Podgórna 66. 
— 
Zofja, Przy Bzeżni 6. 
Biernacki Bronisław, mistrz malarski, Mic­ 
kiewicza 34/36. 
— 
Kazim., st. asyst. P .K.P ., Matejki 28/30. 
— 
Leon, technik miern., Łąkowa 2. 
— 
Zygmunt, m. malarski, Chełmińska 14. 
Biernat Jan, piekarz, Sobieskiego 61.
		

/Pomorze_005_09_113.djvu

			Biernatowska — Błanek 
111 
Biernatowska Anast., wdowa, Kościuszki 53. 
Biernatowski Leon, urzędn. państw., Kościu­ 
szki 53. 
Bieroński Kazimierz, literat, Bybaki 57. 
Bierzyńska Agnieszka, Podgórna 3. 
Bierzyński Jan, liandlarz, Szewska 2. 
— 
- 
Józef, handlarz, Bekerta 19. 
Biesiadecki Antoni, Sienkiewicza 1C. 
Biesiadowski Konstanty, urzędnik, Mickie­ 
wicza 132. 
— 
Stanisław, emeryt, Mickiewicza 132. 
Bieszk Agata, nauczyć, Mickiewicza 37. 
Bigałka Fryderyk, Grudziądzka 111/43. 
— 
Jan, strażak, Bybaki 23. 
Bigos Czesław, urzędnik, Dominikańska C. 
Bigus Otylja, wdowa, Borowiacka 8. 
Bi jadła Waler ja, wdowa, W. Garbary 3. 
Bijadt Kdw., werkm. mech., Klonowicza 41. 
Bilanow Stanisław, oficer za w., Bybaki 47. 
Bilanów Tad., elektromonter, Bydgoska 114. 
Bilińska Hel., bez zawodu, Krasińskiego 118. 
— 
Keokadja, bez zawodu, Krasińskiego 118. 
Biliński Frane, robotnik, Przy Bzeźni 38. 
— 
Jan, woźny, Podgórna 92. 
Biliński - Milkowicz Paweł, bankowiec, Plac 
18. Stycznia 22. 
Biliński Władysław, krawiec, M. Garbary 4. 
Bill Marja, Szeroka 13/15. 
— 
Alfred, urzędnik. Słowackiego 53. 
Jan, urzęrtnik, Mickiewicza GG. 
Billert Agnieszka, wdowa, Bynek Now. 25. 
— 
Paweł, kupiec, Bynek Nowom. 25. 
Billewicz Janina, wdowa, Bydgoska 33a. 
Bilewicz - Stankiewicz Bazyli, urzędn., 
Mic­ 
kiewicza 115. 
Bilska Marja, wdowa, Szeroka G. 
Bilski Zbigniew, urzędnik, Szeroka G. 
Biłko Jan, ks. -misjon., 
Grunwaldzka 45/51. 
Binder Klżbieta, Podgórna 20. 
— 
Olga, Podgórna 20. 
— 
Beinhold, piekarz, Podgórna 20. 
— 
Tadeusz, agronom, Szeroka 1/3. 
Biniek Anna, wl. sklepu, PI. św. Katarz. 7 . 
— 
Zofja, PI. św. Katarzyny 7. 
Binienda Edmund, murarz, Batorego 79. 
Bińczak Bernard, handlowiec, Studzienna 21. 
Binkowska Katarzyna, wdowa, Szczytna 9. 
— 
Marjanna, Szczytna 9. 
Binkowski Stanisław, stolarz, Szczytna 9. 
— 
Stanisław, pom. biur., 
Dybowska 5. 
Biriukow Aleksander, stolarz, Kindego 13. 
Birkholz Marta, robotnica, Babiańska 8. 
Birnbaum Szaja, wojażer, PI. Teatralny 5. 
Birponcz Josek, kamasznik, Szczytna 10. 
Bischewska Franciszka, wdowa, Matejki 59. 
Bischewski Maksymiljan, blacharz, św. Je­ 
rzego 44/46. 
Biszewski Alfons, bławatnik, Kochanow­ 
skiego 25. 
— 
Józef, robotnik, Koszarowa 41. 
— 
Wiktor, Podgórna 3. 
— 
Zygfryd, malarz, Końcowa 4. 
Bitoński Stanisław, biural., Krasińskiego 6G. 
Blaclimierek Adolf, mistrz elektr., 
Franci­ 
szkańska 13. 
Blachowski Antoni, kowal, Bybaki 21. 
— 
Józef, stolarz, Bybaki 21. 
— 
Keon, podróżujący, Gen. Pułaskiego. 
— 
Maksymiljan, bosman, Bynek Star. 20. 
— 
Paweł, kier. stacji, Bybaki 15. 
Bladzikowski Jan, em. kolej., Sienkiewicza 1. 
Blajer .luljau, st. sierż. zawód.. Łazienna 7. 
Blangiewicz Józef, em. P. P., Mickiewicza 79. 
— 
Leon, siodlarz, Szosa Chełm. 90. 
Blank Natalja, wdowa, Strumykowa 19. 
Blasey Gustaw, krawiec, Babiańska 1. 
Blaszka Leon, doz. domu, Czarneckiego 14. 
Blau Władysława, gospod., 
Podgórna IG. 
Blaumann Aug., krawiec, Grudziądzka 89. 
— 'Bronisław, mistrz fryzj., 
Kościuszki 9. 
— 
Max, szewc, Mickiewicza 70. 
Blauth Wanda, wdowa, Mickiewicza 1/3. 
— 
Zofja, wdowa, Bydgoska 32. 
Bleck Maksymiljan, rzeźnik, Wałdowska 10. 
Bleich Joanna, krawcowa, Łazienna 28. 
Blezień Kdward, podof. za w., Bielańska 11. 
— 
Michał, podof. zaw., Szosa Chełm. 88a. 
Bloch Bolesława, Kubicka 1. 
— 
Scholastyka, Most Pauliński 2. 
— 
Jan, kolejarz, Kubicka 1. 
— 
Stanisław, technik, Mickiewicza 23. 
Block Emma, wdowa, Św. Bucha 8/10. 
— 
Augustyn, naucz., Słowackiego 83. 
— 
Jan, monter, Babiańska 13. 
Blok Stefanja, służąca, Matejki 40. 
Blulim Gerda, Grudziądzka 35. 
— 
Alfred, Wiązowa 15. 
— 
Beinhold, Wiązowa 15. 
Blum Gerhard, ślusarz, Szosa Chełm. 60 . 
— 
Jerzy, handlów., 
Grudziądzka 35. 
Blumental Julja, biural., Szosa Chełm. 53/55 . 
Bluinkowski Jan, robotnik, Łegjonów 36/38. 
Blumke Leon, rzeźnik, Mickiewicza 114. 
Błanek Marja, wdowa, J. Olbrachta 8.
		

/Pomorze_005_09_114.djvu

			112 
Blanek — Bocheński 
Blanek Marta, J. Olbrachta 8. 
— 
Józef, urzędn. skarb., J. Olbrachta 8. 
Blaszak Bronisław, student, Wiązowa 14. 
— 
Feliks, rzeźnik, Mickiewicza 73. 
— 
Michał, urzędnik, Wiązowa 14. 
Blaszczyk Władysł., służąca, Koniuchy 4. 
— 
Adam, fotograf, Podgórna 16. 
— 
Antoni, robotnik, Okraczyn. 
— 
Stanisł., podof. zaw., Szosa Chełm. 128a. 
— 
Stanisław, emeryt, Kozacka 51. 
— 
Stefan, robotnik, Mickiewicza 117. 
Blaszkę Józefa, robotnica, Babiańska 15. 
Błaszkiewicz Anna, wdowa, Łazienna 1. 
— 
Bronisława, wdowa, Sukiennicza 28. 
— 
Czesława, Beja 24. 
— 
Franciszka, wdowa, Kordeckiego 7. 
— 
Helena, Krasińskiego 66. 
— 
Joanna, kucharka, Kościuszki 60. 
— 
Marja, wdowa, Beja 24. 
— 
Marja, robotnica, Piekary 30. 
— 
Weronika, biuralistka, Pod Dęb. Górą 3. 
— 
Władysława, krawc, Wałdowska 27/29. 
— 
Zofja, służąca, Bynek Nowom. 24. 
— 
Adam, robotnik, Podgórna 70. 
— 
Antoni, robotnik, Łąkowa 2b. 
— 
Bronisław, stolarz, Krasińskiego 66. 
— 
Bronisław, tokarz, Podgórna 72. 
— 
Eugenjusz, majst. wojsk., Bydgoska^ 112. 
— 
Franciszek, murarz, Koniuchy 79. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Szosa Chełm. 93. 
— 
Franciszek, szofer, Sukiennicza 16. 
— 
Jan, stolarz, Kordeckiego 7. 
— 
Jan, stolarz, J. Olbrachta 4/6. 
— 
Jan, murarz, Wybickiego 48/52. 
— 
Józef, mech. szofer, Bydgoska 35. 
— 
. luljan, palacz, Kochanowskiego 25. 
— 
Kazimierz, malarz, Podgórna 70. 
— 
Leopold, budowniczy, Bynek Nowom. 11. 
— 
Paweł, stolarz, Grudziądzka 78/80. 
— 
Wiktor, cieśla, Bybaki 15. 
Błaszkowiak Stanisław, inż. kol., Matejki 26. 
Blaszkowska Wikt., służąca, Konopnickiej 21. 
Błaszkowski Juljan, rzeźnik, Lubicka 43. 
— 
Stanisław, szofer, Chrobrego 89/99. 
Bławat Franc, ślusarz, Wyspiańskiego 44. 
— 
Piotr, Wyspiańskiego 21. 
Błażejak Władysław, szewc, Mickiewicza 62. 
Błażejewicz Fr., fryzjerka, św. Ducha 13. 
— 
Joanna, wdowa, Szpitalna 4. 
— 
Marta, wdowa, Koniuchy 7. 
— 
Prakscda, wdowa, W. Garbary 13. 
— 
Alfons, robotnik, Bażyńskich 4. 
Błażejewicz Edward, urzędn., Sz. Chełm. 72 . 
— 
Ignacy, krawiec, Browarna 9. 
— 
Stanisław, urzęd. poczt., Dybowska 11. 
— 
Tomasz, monter, Bażyńskich 2. 
Błażejewska Bozalja, wdowa, M. Garbary 8. 
Błażek Walerja, wdowa, Browarna 9. 
Błażewicz Bolesław, urz. państw., Matejki 48. 
Blendowska Barbara, robotnica, Wodna 37. 
Blenski Roman, referendarz Zarz. Miejsk., 
Szopena 18. 
— 
Teofil, emeryt, Szopena 18. 
Błędowski Bernard, podof. zaw., Piaskowa 5. 
Błędzka Balbina, wdowa, Bydgoska 66. 
— 
Irena, nauczyć, Warszawska 8. 
— 
Marja, urzędn., Warszawska 8. 
Błędzki Alojzy, aptekarz, Mickiewicza 92. 
— 
Franciszek, asyst, miejski, św. Ducha 14. 
— 
Jan, naucz, era., Warszawska 8. 
— 
Korneljusz, drukarz, Bydgoska 66. 
— 
Stefan, pom. zegarm., Bydgoska 66. 
Bloch Ludwika, wdowa, św. Katarzyny 5. 
— 
Franciszek, kupiec, Fosa Starom. 30. 
— 
Karol, kupiec, Szopena 18. 
Błocki Stanisław, muzyk, Słowackiego 61. 
Błoniarz Zofja, służąca, Bielańska 4/6. 
Błoński Kazimierz, masz. kolej., 
Bart. Gło­ 
wackiego 14/16. 
— 
Stefan, robotnik, Podmurna 23. 
— 
Zbigniew, oficer zaw., Moniuszki 27. 
Błotniak Józef, technik, Sobieskiego 60. 
Bobak Anna, naucz., Czarneckiego 35. 
Bobek Józef, woźny, Babiańska 10. 
Bober Bernard, rolnik, Lindego 13. 
— 
Józef, szofer, Beja 10. 
— 
Józef, robotnik, Mickiewicza 111. 
— 
Stefan, robotnik, Pod Dębową Górą 29. 
Boberek Konstanty, szewc, Mickiewicza 72. 
Bobkowska Marja, wdowa, Szczytna 8. 
Bobkowski Feliks, kominiarz, Sukiennicza 1. 
Bobola Edward, kupiec, Mickiewicza 59. 
Bobowski F., k. biura adw., Chodkiewicza 4. 
— 
Leszek, student, Chodkiewicza 5. 
Bobowyko Matg, robotn., Żółkiewskiego 11. 
Bobrownicki - Libchen Juljusz, 
komendant 
Ośr. Pracy, Kosz. Nadwiśl. 136. 
Bochańczyk Michał, podof. zaw., Lotnicza 15. 
Bochenek Ksawery, postulant, Grunwal­ 
dzka 45/51. 
— 
Roman, post. P . P ., Wały 10. 
Bochentin Jan, robotnik, Borowiacka 8. 
Bocheński Tadeusz, wykł. w szkole Maryn. 
Wojennej, Słowackiego 37.
		

/Pomorze_005_09_115.djvu

			Bocliocka — Boldt 
in 
Bocliocka Berta, wdowa, Szosa Cłiełm. 158. 
Bochocki Bernard, robot., Koz. Góry-Okopy. 
— 
Bronisław, blacharz, Łazienna 4. 
— 
Wacław, rob. kol., Grudziądzka 142. 
Bochyński Czesław, piekarz, Batorego 83a. 
Bocian Marja, służąca, Szczytna 7. 
Bocick Joanna, prasowaczka, Mostowa 14. 
Bock Artur, urzędnik, Wodna 27. 
Boczar Czesław, Wybickiego 5. 
— 
Władysław, urzęd. kol., Wybickiego 8. 
Boczkowski Fran., urz. gosp., W. Garbary 15. 
Bodammer Matylda, wdowa, Kołłątaja 1/3. 
— 
Kryk, stolarz, Kołłątaja 1/3. 
Bodendorf Jadwiga, Jęczmienna 8. 
— 
Antoni, kier. f -y Polmin, Klonowicza 31. 
Bodniuk Bajla, bez zawodu, Warszawska 14. 
Bodtke Fryderyk, szewc. Mostowa 25. 
Bodura Feliks, piekarz, Łazienna 5. 
Bodys Jadwiga, wdowa, Słowackiego G7. 
Boedecker Karol, handlarz, Ścieżka Szk. 5 . 
Boehlke Anna, wdowa, św. Jerzego 57. 
— 
Józef, mistrz fryzj., 
Lubicka 36. 
Bogacka Janina, krawcowa, Słowackiego 60. 
— 
Joanna, krawcowa, Grudziądzka 148. 
Bogacki Andrzej, robotnik, Batorego 67. 
— 
Maksymiljan, mistrz piek., św. Józefa 11. 
— 
Zbigniew, robotnik, Pod Dęb Górą 78. 
Bogacz Adam, urzęd. kol., Grudziądzka 40. 
Bogaczewicz Marj., oficer, Prądzyńskiego 1. 
Bogalewska Joanna, wdowa, Krótka 11. 
Bogatko Stanisława, wdowa, Szopena 19. 
Bogatkowski Bolesł., robot., M. Garbary 24. 
— 
Feliks, robotnik. Kordeckiego 4. 
— 
Jozef, robotnik. Bielańska 64. 
Bogdalska Józefa, posług., św. Jakóba 21. 
Bogdanowicz Hen., inż., Krasińskiego 18/20. 
Bogdański Aleks., murarz, Koz. Gory. 
— 
Bolesław, kontr. urz. tel., 
Bydgoska 82. 
Bogocz dr. Dominik, naczeln. U .W .P., 
Byd­ 
goska 52. 
Bogotka Kornel, oficer, św. Jerzego 44. 
Bogucka Cecylja, służąca, Grudziądzka 103. 
- 
Marja, służąca, Żeglarska 6. 
Bogucki Franciszek, monter, Prosta 2. 
— 
Franciszek, szewc, Szosa Chełm. 81. 
•— Karol, robotnik, Żeglarska 6. 
— 
Stanisław, robotnik, Przy Rzeźni 29. 
— 
Władysław, robotnik, Wałdowska 21. 
Bogumin Marja, robotnica, Bażyńskich 6. 
- 
Jerzy, robotnik, Bażyńskich 6a. 
— 
Otto, zegarmistrz, Bażyńskich 2/26. 
Bogusławska Ksawerja, wdowa, Leona Szu- 
mana 2. 
— 
Lawrencja, Browarna 2. 
— 
Teodora, Browarna 2. 
— 
Wanda, urzędn., Czerwona Droga 31. 
— 
Zofja, Mickiewicza 28. 
Bogusławski Antoni, młynarz, Browarna 2. 
— 
Antoni, handlowiec, Wysoka 14. 
— 
Antoni, oficer, Bydgoska 33. 
— 
Franciszek, Browarna 2. 
— 
Jan, kolejarz, Browarna 2. 
— 
Maksymiljan, rzeźnik, Bynek Nowom. 20. 
— 
Dr. Stefan, lekarz wojsk., Mickiewicza 82. 
Bogusz Ludwik, podof. zaw., Piastowska 2/8. 
— 
Mieczysław, student, Rybaki 7. 
— 
Stefan, inżynier, Rybaki 7. 
Boguszewska Helena, emer., Bydgoska 39. 
Boguta Antoni, kotlarz. Grudziądzka 61. 
Bohnke Kmma, wdowa, Kościuszki 39. 
— 
Ida, Wielki Bów 13. 
— 
Marta, Kościuszki 39a. 
— 
Budolf, wł. domu, Kościuszki 39a. 
Bohucki Paweł, asesor P. K. P ., Prosta 30 
Boińska Juljanna, krawc, Bynek Nowom. 23. 
Bojanowska Leok., służ., Szosa Chełm. 5? . 
Bojanowski Aleks., siodlarz, Mickiewicza 104. 
— 
Alfons, robotnik, Szosa Chełm. 139. 
— 
Bronisław, kolejarz, Grudziądzka 148. 
— 
Bronisław, instalator, Wysoka 9. 
— 
Franciszek, ogrodn., św. Józefa Ogr. Dz. 
— 
Hans, robotnik, Bybaki 41 a. 
— 
Ignacy, robotnik, Batorego 83. 
— 
Jan, ślusarz, 3. Maja 17. 
— 
Józef, szofer, Poniatowskiego 1. 
— 
Józef, kowal, Batorego 8/15. 
— 
Józef, ogrodnik, Klonowicza 43. 
— 
Kamil, technik, Klonowicza 29. 
— 
Kazimierz, kolejarz, Kościuszki 92. 
— 
Marcin, robotnik, Michałowska. 
— 
Byszard, piekarz, Chełmińska 12. 
— 
Szymon, robotnik, Podgórna 69. 
— 
Wojciech, robotnik, Batorego 69a. 
Bojańczyk Stef., 
praczka, Konopnickiej 22. 
Bojarowski Józef, krawiec, Most Pauliński 1. 
— 
Paweł, Most Pauliński 1. 
Bojarska Anna, wdowa, Warszawska 20. 
— 
Marja, gospod., 
Koz. Góry-Okopy. 
Bojczuk Jon, urzędnik, Klonowicza 37. 
Bojman Anna, Wałdowska 1/3. 
Boldt Bozolja, wdowa, Mickiewicza 64. 
— 
Teresa, wdowa, Bażyńskich 2/26. 
— 
Antoni, nadstrażak poż., Wodna 34.
		

/Pomorze_005_09_116.djvu

			114 
Boldt — Born 
Bol(U Józ., urzęd. miejski, Grudziądzka 5?;59. 
— 
Stanisław, wl. domu, Kanałowa 18. 
Bole Paweł, kapitan. Jęczmienna 22. 
Bolinowska Miirjanna, Szosii Chełm. 8C . 
Bolinowski Franc, kolejarz, Kubicka 20. 
Bohński Marjan, podof. zaw., Nadbrzeżna 8. 
Bolt Antoni, prezydent miasta, Grunwal­ 
dzka 01. 
— 
Kurt, dekorator, Krasińskiego 17. 
— 
Marjan, adwokat, Plac Teatralny 7. 
Bomastyk Wład., rob., L. Czarlińskiego 13/23. 
Bomberski Antoni, podof. zaw., Kubicka 49. 
Bonar Tomasz, oficer, Batorego 11. 
Bonas Ignacy, robotnik, Góry Kozackie. 
Bondzielewski Alfons, robot., 
Koniuchy 51. 
Bong Józefa, wdowa, Matejki 30. 
Boniecka Małgorzata, Lubicka 41. 
— 
Marja, Mickiewicza 116. 
— 
Salomeą, krawcowa, św. Katarzyny 12. 
Boniewicz Anna, wd., Kochanowskiego 22. 
— 
Marja, robotnica, Szczytna 7. 
— 
Marja, wdowa, Wodna 37. 
— 
Marja, wdowa, Szosa Chełm. 70a. 
— 
Marja, służąca, Warszawska 2. 
— 
Bronisław, stołowy, Jęczmienna 12. 
— 
Franciszek, robotnik, Bażyńskich 6. 
— 
Franciszek, krawiec, Browarnii 2. 
— 
Jan, buchalter, Mickiewicza 64. 
— 
Teodor, książkowy, Prosta 37. 
Bonin Ludwik, mistrz piek.. Most Paul. 4 . 
Bonislawski Józef, ślusarz, Okraczyńska 11. 
— 
Paweł, urzędu, państw., P. Marji 1/3. 
Bonk Antoni, kupiec, Bynek Starom. 24 . 
— 
Antoni, koszykarz, Bynck Starom. 24. 
— 
Kdmund, muzyk, Chodkiewicza 6. 
— 
Wiktor, urzędn. pr., Ogródki im. M . Piłs. 
Bonska Weronika, robotnica, Graniczna 6. 
Bonski Józef, robotnik, Graniczna 6. 
Bońkowska Łucja, stonotyp., 
Staszica 4. 
Boraks Begina, wdowa, M. Garbary 13. 
— 
Aron, kupiec, Wiązowa 15. 
Boralewska Slcfanja, służ., Mickiewicza 128. 
Boralewski Stanisław, litograf, Bybaki 15. 
Boratyn Ludwik, kapitan, Konopnickiej 20. 
Burchardt Józef, stołowy, Batorego 69. 
— 
Boman, szewc, Batorego 69a. 
— 
Wacław, szewc, Batorego 69a. 
Borczanowska Weronika, wdowa, 
Panny 
Marji 5. 
Bordewicz Bozalja, wdowa, Bażyńskich 2/26. 
— 
Bronisław, robotnik, Bażyńskich 3. 
- 
Jan, robotnik, Mickiewicza 104. 
Bordewicz Wład., robotn., Bażyńskicli 3. 
— 
Zygmunt, monter, Mickiewicza 104. 
— 
Zygmunt, robotnik, Bażyńskich 3. 
Bordun Natalja, naucz., Warszawska 6. 
Borecki Kaz., kier. handl.; 
Mickiewicza 107. 
Borek Wilh., adjunkt leśny, Konopnickiej 25. 
Borkowska Anna, wdowa, Warszawska 6. 
— 
Bronisława, Warszawska 6. 
— 
Józefa, wdowa, Mostowa 38. 
•— Juljanna, wdowa, Ign. Danielewskiego 3. 
— 
Marja, św. Katarzyny 2. 
— 
Marja, Podgórna 73. 
— 
Marta, Batorego 77. 
— 
Salomeą, urzędn., Mostowa 38. 
— 
Stanisława, Grudziądzka 68/70. 
— 
Teresa, wdowa, Klonowicza 36. 
— 
Wiktorja, Bażyńskich 2/26. 
— 
Zofja, wdowa, Małe Garbary 23. 
Borkowski Aleks., kołodziej, Podgórna 51. 
— 
Aleksander, farbiarz, Wodna 6. 
— 
Alojzy, piekarz, Klonowicza 36. 
— 
Anastazy, piekarz, Batorego 79. 
— 
Bernard, kupiec, Szosa Chełm. 157. 
— 
Kdmund, robotnik, Bażyńskich 2/26. 
— 
Kdmund, urzędn. wojsk., Klonowicza 36. 
— 
Feliks, biuralista, Kochanowskiego 5. 
— 
Feliks, robotnik, Szosa Chełm. 160. 
— 
Franciszek, rzeźnik, Szosa Chełm. 110. 
— 
Franciszek, szewc, Mickiewicza 95. 
— 
Franciszek, monter, Szeroka 18. 
— 
Franciszek, kolejarz, Dworzec Przedm. 
— 
Ignacy, urzędn. sąd., Danielewskiego 3/5. 
— 
Jan, wodniak, W Garbary 11. 
— 
Jan, robotnik, Grunwaldzka 12. 
— 
Jan, kolejarz, PI. 18. Stycznia 2. 
— 
Józef, księgowy. Podgórna 73. 
— 
Juljan, emeryt, Pułaskiego. 
— 
Leon, urzędn. państw., św. Katarzyny 12. 
— 
Maksymiljan, malarz, Mickiewicza 95. 
— 
Paweł, wł. domu. Most Pauliński 2. 
— 
Piotr, robotnik, Bażyńskicli 7. 
— 
Stanisław, kolejarz, Dybowska 13. 
— 
Stanisław, rzeźnik, Sobieskiego 35. 
— 
Stefan, ogrodnik, Klonowicza 36. 
— 
Tadeusz, kupiec, Warszawska 6. 
— 
Teodor, robotnik, Szosa Chełm. 162. 
— 
Zygmunt, piekarz, Szczytna 9. 
— 
Zygmunt, Batorego 79. 
Borlik Wojciech, kupiec, Bynek Nowom. 17. 
Borman Aleksander, malarz, Beja 8. 
Born inż. Artur, naczeln. wydz. Dróg Wodn., 
Konopnickiej 22.
		

/Pomorze_005_09_117.djvu

			Horn — Borzeszkowska 
115 
Born & Schutze 
i 
ii 
Telefony; Dział handlowy 20-22 
Dział techniczny 16-04 
ia żelaza i siali 
ul. Grudziądzka 79 
Rorocli Stanisław, funkc. kolej., Wodna 34. 
Borodzicz Anna, wdowa, Sienkiewicza 7. 
Boroń Marjanna, gosp., Danielewskiego C. 
— 
Stefanja, służąca, Przedzamcze 1C. 
Borowczak Franc, robotn., Grudziądzka 15!). 
Borowiak Stanisław, podof. zaw., 
Kaspro- 
wicza C. 
Borowicz Melanja, W. Garbary 13. 
— 
Czesław, asyst, poczt., Sobieskiego 55. 
— 
Jan, em. chorąży, Przedzamcze 6. 
— 
Marjan, stolarz, W. Garbary 13. 
— 
Marjan, Okrężna 1/15. 
— 
Stanisław, szewc, Przy Bzcźni 46. 
— 
Wacław, krawiec, Mickiewicza 64. 
Borowiecka Wikt., wdowa, Grudziądzka 164. 
Borowik Józ., dyr. Inst. Bałt., Kościuszki 71. 
Borowska Agnieszka, gosp., Przedzamcze 3. 
— 
Anna, szwaczka, Kochanowskiego 25. 
— 
Anna, bez zawodu, Most Pauliński 2. 
— 
Juljanna, Legjonów 39. 
— 
Marja, wdowa, Sobieskiego 15. 
— 
Marja, wdowa, Mickiewicza 48. 
— 
Marta, krawcowa, Szczytna G. 
— 
Walcrja, gospod., 
Mickiewicza 24/26. 
i — Wiktorja, wdowa, Warszawska 14. 
— 
Wilhelmina, wdowa, Klonowicza 28. 
— 
Zofja, wdowa, Matejki 41. 
Borowski Aleks., mgr. praw, W. Garbary 15. 
— 
Aleksander, kupiec, W. Garbary 15. 
— 
Alfons, mechanik, Chełmińska 18. 
— 
Bonifacy, robotnik, Batorego 79. 
— 
Bronisław, ślusarz, Mostowa 14. 
— 
Kdmund, muzyk, Bynck Starom. 21 . 
— 
Kdward, kupiec, Warszawska 14. 
— 
Franciszek, urzędn. kol., Krasińskiego 22. 
— 
Franciszek, rob. wojsk., Ścieżka Szk. 6 . 
— 
Franciszek, mechanik, Strumykowa 11. 
Borowski Ja*«, rob. wojsk., 
Przy Bzeźni 40. 
— 
Jan, kier. tartaku, Legjonów 39. 
— 
Józef, ogrodnik, Szosa Chełm., 39. 
— 
Józef, szofer, Sienkiewicza 39. 
— 
Łucjan, urzędn. państw., J. Olbrachta 11. 
— 
Boman, wł. domu, Mickiewicza 150. 
— 
Stanisław, magazynier, Szewska 19. 
— 
Tadeusz, referendarz, Słowackiego 78. 
— 
Teodor, Piaskowa 10. 
^ 
— 
Władysław, stolarz, Podmurna 13. 
— 
Władysław, rzeźnik, Jagiellońska 20. 
Borowy Marj., dozorca, Pod Dęb. Górą 67/69. 
Borsuk Zofja, wdowa, Kochanowskiego 1. 
Borszcwska Helena, służąca, Szumana 4. 
Bortnowski Jan, urzędn. B. Pol., Ks. KujotaG. 
— 
Władysław, ofic. zaw., Bynek Now. 22. 
Borucka Marja, wdowa, Słowackiego 79. 
— 
Teodozja, kucharka, Studzienna 17. 
Borucki Alojzy, robotnik, Grudziądzka 139. 
— 
Józef, robotnik, Grudziądzka 139. 
— 
Stefan, wizytator szkół, Klonowicza 24. 
Boruta Karol, szewc, Poniatowskiego 5. 
Borycz Zofja, służąca, Mickiewicza 34/3G. 
— 
Aleksander, tokarz, Piekary 20. 
Boryczka Stanisł., kolej., Szosa Chełm. 12fib. 
Boryczko Stanisław, oficer zaw., Szosa Byd­ 
goska 28. 
Borys Helena, kupcowa, Bynck Starom. 18. 
Borzechowska Marta, urzędn., 
Piaskowa 9. 
Borzejcwicz Jan, robotnik, Pułaskiego 9. 
Borzek Antoni, funkcj. P . P ., Wały 10. 
Borzestowski Edwin, 
urzędn. kolej., 
Przy 
Bzcźni 20. 
— 
Edwin, urzędn. wojew., 
Browarna 4. 
Borzcszkowska Czesława, Grudziądzka 42. 
— 
Józefa, Grudziądzka 42. 
— 
Józefa, wdowa, Grudziądzka 42.
		

/Pomorze_005_09_118.djvu

			116 
Borzeszkowski — Broniszewski 
Borzeszkowski Florj., liandl., PI. Bankowy 5. 
— 
Łucjan, mechanik. Dworcowa 18.22. 
— 
Wincenty, urzędn. państw., Piaskowa 2. 
Borzęcka Felicja, Mickiewicza 50. 
Borzymowska Monika, służąca, Matejki 36. 
Borzysławski Marjan, oficer zaw., 
Koszary 
Szk. Podcli. Art. 
Bosacki Hier., szofer-mech., 
Strumykowa 12. 
Bosiacka Stefanja, Jęczmienna 3. 
Bosy Antoni, dozorca, Matejki 28/30. 
Boszek Feliks, robotnik, Grudziądzka 63. 
-— 
Paweł, stolarz, Grudziądzka 63. 
Boszko Byszard, prof., Mickiewicza 7. 
Bnth Maks, cieśla, Szosa Chełm. 40. 
Bott Helena, robotnica, Grudziądzka 86. 
— 
Kmil, mistrz rzeżn., 
Grudziądzka 52/54. 
Bożejewicz Anast., służąca, Kujawska 1/3. 
— 
Marta, Chrobrego 26/28. 
— 
Jan, św. Józefa Dział. 230. 
— 
Józef, robotnik, Wałdowska 14. 
— 
Piotr, kowal, Chrobrego 26/28. 
Böhm Anna, Bielańska 38. 
— 
Walerja, robotnica, Kilińskiego 5. 
Börstler Marja, Bawarczyków 5. 
Brablec Adam, handlów., Szosa Chełm. 86 . 
— 
Antoni, insp. Dyr. L . P ., Moniuszki 12. 
Brachaniec Franc,, stołowy, Żeglarska 4. 
Brajtenhach Wanda, służąca, Kościuszki 15. 
Bralińska Anna, Podgórna 87. 
Brandebura Zygm., emeryt, Czarneckiego 14. 
Brandenburg Alta, buchalt., św. Ducha 21. 
— 
Ahram, kamasznik, Bynek Nowom. 11 . 
Brandykowski Józef, obuwnik, Bart. Gło­ 
wackiego 6. 
— 
Boman, szewc, Wybickiego 64. 
Brandys Szczepan, stolarz, Słowackiego 73. 
Branicka Joanna, wdowa, Lubicka 41. 
— 
Olga, Czerwona Droga 31. 
— 
Zofja, Świętopełka 1/5. 
Branicki Franc, robotnik, Grudziądzka 17/19. 
— 
Jan, robotnik, Kozackie Góry. 
Bratkowska Marja, wdowa, Sukiennicza 11. 
Bratkowski Zygm., teclin. bud., Moniuszki 25. 
Brauer Antoni, robotnik, Batorego 77. 
— 
Jan, robotnik, Sienkiewicza 2. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Batorego 69. 
Braun Klżbieta, kucharka, Szosa Chełm. 113. 
— 
Franciszka, wdowa, św. Katarzyny 2. 
— 
Franciszek, urzędn., Szosa Chełm. 36. 
— 
Ignacy, furman, Mostowa 16. 
— 
Paweł, drukarz, Mostowa 16. 
Brause Willy, rzeźnik, Prosta 3. 
Bray Edward, kier. zakł., Prosta 30. 
Braziewicz Jan, ofic. zaw., Wyspiańskiego 16. 
Brąszkiewicz Anna, Ścieżka Szkolna 5. 
— 
Czesław, kołodziej, Podgórna 49. 
— 
Stanisław, kolejarz, Studzienna 17. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Szosa Chchn. 94. 
Brążkiewicz Julj., wdowa, Ścieżka Szk. 5 . 
— 
Katarzyna, ekspedj., Prosta 3. 
— 
Jan, muzyk, Wodna 20. 
Brążkowski Paweł, m. piek., Kopernika 21. 
Brcde Alfred, Koszarowa 9. 
— 
Henryk, wł. domu, Kanałowa 20. 
Breitenbach Natalja, służąca, Kościuszki 15. 
Brejska Marja, wdowa, PI. św. Katarzyny 4. 
Brejski Ignacy, adwokat, Kościuszki 50. 
Breliński Czesł., dypl. drogerz, Kopernika 43. 
Bremer Fryder., urzędn. bank., Żeglarska 21. 
Brenk Stanisł., oficer zaw., Słowackiego 41. 
Brettschneidor Wanda, służ., Piernikarska 9. 
— 
Władysław, urz. kolej"., Grudziądzka 144. 
Brewka Francisz., podof. zaw., Mostowa 16. 
— 
Jan, podof. zaw., Jagiellońska 9. 
Brigand Willi, piekarz^ L. Czarlińskiego 22a. 
Briks Józef, lekarz weter., 
Mickiewicza 18. 
Brischkowska Ludw., wdowa, Żeglarska 17. 
Briszkowski Francisz., 
robotnik, Stroma 3. 
— 
Leon, robotnik, Stroma 3.. 
— 
Wiktor, robotnik, Staszica 8. 
Brix Alfons, elektromont., 
Sienkiewicza 29. 
— 
Bruno, muzyk, Sienkiewicza 29. 
— 
Karol, cieśla, Sienkiewicza 29. 
lirod Mieczysł., kupiec zboż., Żeglarska 15. 
Broda Jan, wł. fabryki, Koszarowa 15/17. 
Brodziak Józef, urzędn., 
Franciszkańska 1. 
Brodzki Zygmunt, przemysł., Mickiewicza 95. 
Broese Karol, osadnik, Klonowicza 22. 
Brogowski Paweł, stolarz, Kościuszki 62. 
Bromowicz Artur, inż. bud., Mostowa 18. 
Bronatowska Helena, biural., św. Jerzego 48. 
Bronatowski Jan, portjer, Jagiellońska 22. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 81. 
— 
Jan, ślusarz, św. Jerzego 48. 
— 
Józef, robotnik, św. Jerzego 48. 
Bronikowski Aleks., mai., Chrobrego 119/25. 
— 
Jan, oficer zaw., Batorego 2/4. 
— 
Franciszek, malarz, Szopena 17. 
— 
Leon, robotnik, Polna nar. Chrobrego. 
Bronisz Jon, szofer-mech., 
Podgórna 55. 
- 
Konstanty, m. szewski, Bydgoska 98. 
Broniszewski Aleks., Pod Dęb. Górą 7. 
— 
Feliks, ślusarz, PI. Fryd. Skarbka 2. 
— 
Franciszek, robotnik, Pod Dęb. Górą 7.
		

/Pomorze_005_09_119.djvu

			Bronk — Brzeziński 
117 
Bronk Marta, gospodyni, Babiańska 18. 
Bronskiewicz Franc., robotnik, Winnica 21. 
— 
Jan, cieśla, Mickiewicza 124. 
— 
Nikodem, urzędnik, Lubicka 38. 
Bronszkiewicz Bolesław, ślusarz, Sz. Cheł­ 
mińska 86. 
Brook Krnst, kupiec, Mostowa 34. 
— 
Jan, student, Mostowa 34. 
Brosius Marjanna, wdowa, Kościuszki 56. 
Brosz Adolf, kolej, ein., Most Pauliński 4. 
Broszek Teod., rymarz, Osied. im. M. Pil. 177 . 
Brozdowska Bron., służąca, Wiązowa 21. 
— 
Marja, robotnica, Wiązowa 21. 
— 
Marja, Prądzyńskiego 3. 
— 
Stefanja, robotnica, Pod Deb. Górą 58. 
Brozdowski Antoni, szewc, Wiązowa 21. 
— 
Edward, malarz, Wiązowa 21. 
— 
Władysław, robotnik, Grudziądzka 142. 
Brozonowicz Kaz., 
urzedn., 
Jagiellońska 2. 
Brożek Marta, krawcowa, Koz. Góry 32. 
Brożyńska Kazim., 
manik., 
Dybowska 6. 
Brożyński Aleks., urzędu., Dybowska 6. 
Brózda Ignacy, kapit., Gen. Chłopickiego 12. 
— 
Jan, mistrz stolarski, Batorego 5. 
Brozdowski Jan, ślusarz, Lelewela 48 
Bróse Paulina, wdowa, Lelewela 12. 
Bruch Stefan, maszyn., Koszarowa 5. 
Bruczyński Wacław, kołodziej, Podgórna 92. 
Brudehl Elżbieta, służąca, Kopernika 19. 
Brukarzewicz Nepomucyn, urzędn. państw., 
Kilińskiego 7. 
Brunacki Bronisław, kup., Mickiewicza 118. 
Bruniewski Tadeusz, Starosta Powiatowy, 
Wały 8. 
Brunk Augusta, wdowa, Kordeckiego 3. 
Brunszkowski Jan, urz. kol., Szosa Chełm. 62. 
Bruski Andrzej, oficer zaw., Rybaki 51. 
Bruszkowski Albert, robotnik, Podgórna 47. 
— 
Bernard, pom. biur., Krótka 1. 
— 
Dominik, woźny, Podgórna 47. 
— 
Jan, mleczarz, Legjonów 34. 
— 
Jan, niższy funkcj., Krótka 1. 
— 
Kazimierz, robotnik, Bielańska 37. 
— 
Konrad, ślusarza Małacłiowskiego 4a. 
— 
Stanisław, bednarz, Podgórna 45. 
Bruzdowski Szymon, robotnik, Podmurna 15. 
Briiskc Ignacy, urz. miejski, Mickiewicza 106. 
Brygert Bogumił, stolarz, Majdany 4. 
Brygier Wawrz., post. P. P., Szosa Chełm. 65. 
Bryk Stanisław, kapitan em.. Podgórna 38. 
Brykowska Marja, wdowa, Mickiewicza 109. 
Łirymas Józefa, pokojówka, Sz. Bydgoska 5. 
Bryndal Jan, podof. zaw., J. Fałata, projekt. 
Osiedle A. 
Bryszewski Józef, kier. Izb. Skarb., 
War­ 
szawska 2. 
Bryszkowski Paweł, Żeglarska 21. 
— 
Stanisław, robotnik, Batorego 81. 
Bryx Helena, wdowa, Wybickiego 75. 
— 
Stefan, młynarz, Wybickiego 75. 
Brząkalska Stan., pracow., Grudziądzka 42. 
Brzeska Kwa, Panny Marji 11. 
— 
Wanda, naucz., Klonowicza 37. 
— 
Weronika, wdowa, Łazienna 7. 
Brzeski Alojzy, Mickiewicza 30. 
— 
Alojzy, prof. gimn., Mickiewicza 30. 
— 
Franc, funkc. poczt., Szosa Chełm. 152. 
— 
Franciszek, kupiec, Warszawska 14. 
— 
Francisz., urz. państw., 
Sienkiewicza 7. 
— 
Ignacy, kupiec, Chełmińska 11. 
— 
Jan, handlarz, Panny Marji 11. 
— 
Jozef, robotnik, Mickiewicza 57. 
Brzezicka Aniela, siostra pasterka, Wał- 
dowska 27/29. 
— 
Anna, wdowa, św. Ducha 8/10. 
— 
Marjanna, wdowa, Lubicka 30/36. 
Brzezicki Aleks., robotnik, Mickiewicza 87. 
— 
Antoni, niższy funkcj., Sienkiewicza 23. 
— 
Bronisław, robotnik, Bydgoska 28. 
— 
Kazimierz, robotnik, Szosa Cłiełm. 60. 
— 
Leon, mech. -monter, Szosa Chełm. 60. 
— 
Michał, prac. umysł., św. Jerzego 40. 
— 
Piotr, robotnik, Szosa Chełm. 60. 
Brzezina Stanisł., por.- pilot, Konopnickiej 15. 
Brzezińska Anast., krawcowa, Podgórna 59. 
— 
Elżbieta, gospodyni, Batorego 69. 
— 
Helena, Mickiewicza 58. 
— 
Joanna, wdowa, Chrobrego 53. 
— 
Kazimiera, służąca, Klonowicza 41. 
— 
Klara, służąca, Warszawska 10/12. 
— 
Leokadja, Batorego 71 a. 
Brzeziński Abraham, robotnik, Koniucby 75. 
— 
Alojzy, Kozackie Góry 32." 
— 
Franciszek, górnik, Wodociągowa 7. 
— 
Jan, st. referend. PKP., Grudziądzka 44. 
— 
Jan, emeryt, Lubicka 40. 
— 
Józef, oficer, Klonowicza 36. 
— 
Kazimierz, robotnik, M. Garbary 24. 
— 
Marcin, prac. kolej., Batorego 65. 
— 
Mieczysław, urz. gospod., Wysoka 14. 
— 
Mojżesz, handlowiec, Koniuchy 75. 
— 
Paweł, kowal, Koniuchy 79. 
— 
Stefan, kotlarz, Kopernika 43. 
— 
Sylwester, podof. zaw., Słowackiego 119.
		

/Pomorze_005_09_120.djvu

			118 
Brzeziński — Buczkowski 
Brzeziński Wład., murarz, Grudziądzka 117. 
— 
Władysław, robotnik, Kościuszki 20. 
Brzoskiewicz Antoni, robotnik, Końcowa 4. 
- 
Jan, inwalida, Piaskowa 1. 
Brzoskniewicz Jan, ślusarz, Końcowa 2. 
— 
Józef, Żeglarska 6. 
Brzostowicz Adam, robotnik, Staszica 9. 
Bfzozdowski Jan, rob.. Pod Dęb. Gorą Okopy. 
Brzozowska Aleksandra, cbiromantka, By- 
nek Staromiejski 19. 
— 
Kmma, wdowa, Wodna 32. 
— 
Franciszka, wdowa, Małachowskiego 8. 
— 
Genowefa, wdowa, Lubicka 31. 
— 
Juljanna, kucharka, Wały r8. 
— 
Zofja, stcnotyp., Szosa Chełm. 50. 
Brzozowski Ewaryst, pomoc, kupiecki, Mic­ 
kiewicza 107. 
- 
Franciszek, robotnik, Batorego 83. 
— 
Franciszek, robotnik, Batorego 77. 
— 
Franciszek, masz. kol., Targowa 39. 
- 
Jan, robotnik, Podniurna 23. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 86. 
Brzozowski - Belina Kazimierz, major w st. 
sp., Bjdgoska 104. 
Brzozowski Kazim., oficer za w., Bjdgoska 92. 
- 
Kazimierz, kołodziej, Sz. Lubicka 91a. 
— 
Leon, urz. kolej., Szczytna 6. 
— 
Maksymiljan, urz. gosp., 
Batorego 67. 
— 
Mateusz, cm. poczt., Wodna 32. 
- 
Stanisław, robotnik, B. Głowackiego 3. 
- 
Stefan, robotnik, Batorego 75a. 
- 
Teodor, krawiec, Strumykowa 14. 
- 
Teofil, oficer zaw., Piastowska 3. / 
- 
Wacław, fryzjer, Podmuma 69. 
- 
Zygmunt, wdowiec, Szosa Chełm. 50 . 
Brzóska Stanisł., wdowa, Szczytna 9. 
Brzoskiewicz Katarzyna, robotnica, Chro­ 
brego Okopy. 
Brzuskicwicz Janina, Kościuszki 40. 
— 
Jan, woźny, Szosa Chełm. 150. 
Brzusknicwicz Adam, robotnik, Kraszew­ 
skiego 32. 
— 
Alfons, ślusarz, Małachowskiego 8. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 11/13. 
— 
Teofil, robotnik, Końcowa 2. 
Brzustowicz Wlad., malarz, Mickiewicza 08. 
Brzustowska Janina, gospodyni, Szosa Cheł­ 
mińska 49/51. 
Brzuszkicwicz Marta, Browarna 4. 
— 
Kazimierz, adwokat, Szewska 12. 
— 
Murjan, aplik. sąd., Szosa Chełm. 46. 
Krzycka Marja, Podgórna 92. 
Brzycki Andrzej, robotnik, Podgórna 92. 
Brzyska Amalja, wdowa, Mickiewicza 122a. 
— 
Teofila, wdowa, Szosa Chełm. 60. 
Brzyski Jan, woźny, Mickiewicza 103. 
— 
Konstanty, ślusarz, Koszarowa 41. 
— 
Stanisław, robotnik, Bażyńskich 3. 
Brzyzkniewicz Teofil, kowal cmer., 
Kościu- 
ski 40. 
Puchalska Antonina, wdowa, Batorego 09. 
Buchalski Aleks., robotnik, Batorego 09. 
Buchciński Wlad., 
kowal, Pułaskiego 12. 
Buchholc Anna, gospodyni, Grunwaldzka 6. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 79. 
— 
Maksymiljan, mechanik, Batorego 67a. 
— 
Maksymiljan, mechanik, Kościuszki 3. 
Buchholz Kufroz., rezydentka, Koszarowa 13. 
— 
Aleks, cieśla, Kopernika 17. 
— 
Antoni, ślusarz, Mickiewicza 47. 
— 
Benjamin, murarz, Winnica 17. 
— 
Edw., ofic. w st. sp., Danielewskiego 5. 
- 
Franciszek, kolejarz, Końcowa 3. 
— 
Jan, restaurator, Żeglarska 21. 
— 
Jan, stolarz, Batorego 81. 
— 
Ludwik, urzędnik, św. Jerzego 42. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Batorego 79. 
— 
Roman, drukarz, św. Jerzego 42. 
— 
Stanisław, rektor, Konopnickiej 22.. 
— 
Wilhelm, składacz, Sobieskiego 66. 
Buchner Jad w., wl. domu, Konopnickiej 27. 
Bucholc Berta, wdowa, Kopernika 32. 
— 
Juljanna, bez zaw., B. Głowackiego 35. 
— 
Ludwik, asyst, poczt., św. Jerzego 42. 
Buchołz Bolesław, leśniczy, Sz. Bydgoska 21 
— 
Franciszek, stolarz, Batorego 81. 
— 
Stefan, robotnik kol., Przy Bzcźni 46. 
Buchwald Hel., siostra ciżb., W. Garbary 7. 
— 
Józef, budown., 
Krasińskiego 18. 
Buczek Józef, nacz. wydz. Poni. Izby Roln., 
Mickiewicza 80. 
— 
Michał, robotnik, Kozacka działka 50. 
Buczkowska Antonina, Kołłątaja 18. 
— 
Marja, wdowa, św. Jakóba 11. 
— 
Marja, Mickiewicza 79. 
— 
Marta, św. Józefa, ogródki dz. 7 . 
Buczkowski Antoni, stołowy, Mickiewicza 43. 
— 
Florjan, mechanik, św. Jakóba 11. 
— 
Franciszek, ogrodnik, Sobieskiego 49. 
— 
Jan, robotnik, Przy Bzcźni 28. 
— 
Jan, techn. bud.. Szosa Chełm. 74 . 
— 
Jan, ogrodnik, Wybickiego 26/30. 
— 
Jan, czci. szewski, Wysoka 8. 
— 
Józef, szewc, Mickiewicza 134.
		

/Pomorze_005_09_121.djvu

			Buczkowski — Burchardt 
119 
Buczkowski Ksawery, kupiec, Sukicnnicza 1 
— 
Maksymiljan, rzeźb, kam., ś\v. Ducha 19. 
— 
Maksymiljan, kolej., 
Podgórna 45. 
— 
Stefan, Kozackie Góry. 
— 
Władysław, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Władysław, podof. zaw., Piastowska 2/8. 
Budarz Jakób, górnik, Koniuchy 61. 
Badasz Stefan, górnik, Koniuchy 61. 
Budcrawski Lech, poruczn. zaw., 
Wyspiań­ 
skiego 19. 
Budnicka Marta, M. Garbary 14. 
Budniewski Alojzy, robotn. Grudziądzka 93. 
Budny Antoni, robotnik, Lubicka. 
Budorawski Stan., 
ofic. zaw., Dybowska 6. 
Budrewicz Gwidon, ofic. zaw., Koszarowa 9. 
Budziak Józef, kupiec, Koszary 4 p. lotn. 
Budzianowski Włodzimierz, major żandar., 
Wola Zamkowa 11. 
Budzik Urszula, wdowa, Kilińskiego 7. 
Budzińska Leok., kuch., Szosa Chełm. 34. 
— 
Weronika, robotn., Osiedle Wrzosy 137. 
Budziński Antoni, szewc, Panny Marji 9. 
— 
Jan, szewc, W. Garbary 13. 
— 
Karol, urz. poczt., Przy Bzeźni 52. 
— 
Wojciech, kupiec, Rynek Nowom. 26. 
Budzyń Stan., podof. zaw., Grudziądzka 114; 
Budzyńska Anna, wdowa, Słowackiego 63. 
— 
Helena, urzedn., Słowackiego 63. 
— 
Marta, wdowa, Rybaki 27/29. 
— 
Teresa, gospodyni, Bydgoska 40. 
Budzyński Bolesław, mecłi. płatowe, Grun­ 
waldzka 28. 
— 
Stanisław, młynarz, Mickiewicza 102. 
- 
Stanisław, cm. prof., Bybaki 27/29. 
— 
Władysław, bławatnik, Bynek Star. 36. 
— 
Zygmunt, Mickiewicza 102. 
Bugajewska Cecylja, siostra pasterka, Wał- 
dowska 27/29. 
— 
Julja, książkowa, Panny Marji 1. 
Bugajewski Franc, urz. sąd., Szczytna 4. 
Bugajska Wer., portj., 
Franciszkańska 13. 
— 
Weronika, wdowa, Sobieskiego 31. 
Bugajski Czesław, Sobieskiego 31. 
— 
Feliks, urzędnik. Franciszkańska 13. 
— 
Leon, stolarz, Przy Bzeźni 19. 
— 
Stefan, szofer, Bynek Starom. 18. 
BuRiclski Zygmunt, ofic. zaw., Kopernika 24. 
Bujakiewicz Michał, wartownik, Łazienna 1. 
Bujalska Zofja, wdowa, Kraszewskiego 44. 
Bujało Janina, wychowaw., 
Odrodzenia 11. 
Bujna Czesław, urz. państw., Kołłątaja 15. 
— 
Kazimierz, poiu. gastr., Grudziądzka 117. 
Bujna Teodor, zecer, Grudziądzka 117. 
Bukiewicz Julianna, wdowa, Koszarowa 13. 
— 
Wanda, naucz., Koszarowa 13. 
Bukojemski Roman, urz. P. K. P, Kraszew­ 
skiego 56. 
Bukowiecka Regina, Kopernika 27. 
Bukowiecki Leon, robotn., św. Ducha 11/13. 
— 
Leonard, formiarz, Czarneckiego 33. 
Bukowska Antonina, Graniczna 3. 
— 
Klżbieta, służąca, Krasińskiego 36. 
— 
Helena, szwaczka, W. Garbary 7. 
— 
Kazimiera, robotnica, Lubicka 10/36. 
— 
Marja, robotnica, Batorego 79. 
— 
Monika, krawcowa, Szosa Chełm. 46. 
— 
Teresa, krawcowa, Prosta 22. 
Bukowski Aleks., urz. kol., Wybickiego 120. 
— 
Franciszek, woźny, Sukiennicza 30. 
— 
Józef, robotnik, M. Garbary 30. 
— 
Paweł, insp. szpitala, W. Garbary 7. 
— 
Paweł, sanitarjusz, Przedzamcze 5/10. 
— 
Władysław, mjr. w st. sp., Most Paul. 1. 
— 
Zygmunt, robotnik, Batorego 69a. 
Bulow Józefa, wdowa, Bydgoska 106. 
Bulderberg Michał, kowal-szofer, Waldow- 
ska 27/29. 
Bulejak Konstanty, ślusarz, Lelewela 38/40. 
Bulińska Joanna, wdowa, Koniuchy 59. 
— 
Stanisława, Mickiewicza 48. 
— 
Wanda, służąca, Moniuszki 34. 
Buller Bron., czel. stoi., Grudziądzka 52/54. 
— 
Kdward, kupiec, Mickiewicza 47. 
— 
Jan, górnik, Kozackie Góry. 
Buhnering Franc, wdowa, Bydgoska 58. 
Buła Jakób, inż-lcśn., Konopnickiej 25. 
Buławski Franc, rzeźnik, Przy Bzeźni 87. 
Bułotek Józef, optyk, Bynek Starom. 16. 
Bunkowski Alf., urz. skarb., Kordeckiego 10. 
— 
Konrad, stolarz, Kordeckiego 10. 
—- 
Piotr, stolarz, Kordeckiego 10. 
— 
Zygmunt, mechanik, Kordeckiego 10. 
Buntkowska Marta, Kilińskiego 4. 
Buntkowski Aleks., stolarz, Bażyńskich 4. 
— 
Franciszek, mechanik, Przy Rzeźni 36. 
— 
Jan, murarz, Przy Rzeźni 36. 
— 
Kazimierz, sekr miej., Krasińskiego 102. 
— 
Tadeusz, mgr. praw, Krasińskiego 102. 
Burak Jan, Kopernika 35. 
Burakowski Jan, kupiec, Podmurna 83. 
Burasiewicz Mieczysław, urzed. kolej., 
Ko­ 
nopnickiej 24. 
Burchard Marjan, oficer zaw., Fredry 4. 
Burchardt Jan, ślusarz, Sz. Lubicka 10/36.
		

/Pomorze_005_09_122.djvu

			120 
Burczy k — Cabct 
Burczyk Marja, Szeroka 18. 
— 
Paulina, W. Garbary 22. 
— 
Augustyn, podof. zaw., 
Mickiewicza 91. 
— 
Jan, zecer, Chełmińska 28. 
Burczykowski Leon, urzędu., Mickiewicza 84. 
— 
Maksymiljan, urzędn., Mickiewicza 84. 
Burdanowska Wład., służąca, św. Jakóba 7. 
Burdecka Stanisł., wdowa, Kopernika 25. 
Burdiński Maks, złotnik, M. Garbary 15. 
Burek Anna, wdowa, Reja 10. 
Buret Zofja, prac. dom., Mickiewicza 19/21. 
Burghardt Bronisł., służąca, Warszawska 12. 
Burian Zbigniew, chor. W. P., Ks. Kujota2/4. 
Burkiewicz Antoni, piekarz, Kościuszki 54. 
Burmer Tomasz, zakonnik, św. Józefa 23/35. 
Burnicka Józefa, Łazienna 2. 
Bursche Krnst, wodniak, Stroma 4. 
Burska Marja, urzędn., Matejki 28/30. 
Bursztyn Sara, Bynek Nowom. 18. 
— 
Mendel, kuśnierz, Kr. Jadwigi 6. 
Busch Alina, biural., Sienkiewicza 17. 
— 
Artur, modelarz, Mickiewicza 117. 
— 
Ferdynand, modelista, Piekary 22. 
Busiakiewicz Bolesław, speaker Rozgłośni 
Pomorskiej, Żeglarska 5. 
— 
Zygmunt, urz. państw., 
Gen. Bema 11. 
Busse Gertruda, bez zaw., Kościuszki 18. 
— 
Teodor, emeryt, Słowackiego 41. 
Buszczyńska Monika, urzęd., Mickiewicza 49. 
— 
Zofja, Mostowa 13. 
Buszczyński Sylwester, wł. drukarni, Mo­ 
stowa 13. 
— 
Sylwester, drukarz, Mostowa 13. 
Buszczyńska Mon., urzędn., Mickiewicza 49. 
Butler Zofja, wdowa, Mickiewicza 122. 
— 
Witold, przedsięb., 
Mickiewicza 36. 
Butlewski Stan, robotnik, Koniuchy 65 
Butowski Paweł, robotnik, Batorego 67. 
Butrymowicz Juljusz, 
urz. Banku Polsk., 
Bydgoska 82. 
Bu tuz Anna, wdowa, Bydgoska 26. 
— 
Halina, wdowa, Bydgoska 26. 
Butwiłowicz Ludomir, urzędn., 
Kochanow­ 
skiego 1. 
Buzalski Bern., pom. gastr., Ścieżka Szk. 6 . 
— 
Stefan, podróżujący, Danielewskiego 7. 
— 
Tadeusz, asyst, leśn., 
Matejki 24/26. 
Buzikowski Franc, cieśla, Szosa Chełm. 102. 
— 
Jan, murarz, Koniuchy 60. 
Buzuń Bozalja, Poniatowskiego 1. 
Büchle Karolina, wdowa, Grudziądzka 114. 
— 
Malwina, wdowa, Grudziądzka 116. 
Buchler Leonard, kupiec, W. Garbary 12. 
Buhl Bolesław, bosm. mat., Brama Klaszt. 
Buhrend Meta, wdowa, Łazienna 1. 
Bulow Fryderyk, stolarz, Borowiacka 4/6. 
Burger Anna, wdowa, Kochanowskiego 14. 
— 
Albert, kupiec, Krzyżacka 1. 
— 
Leonard, inwalida, Kołłątaja 31/35. 
Burschel Ant., funkcj. państw., Lubicka 38. 
— 
Feliks, kupiec, Lubicka 38. 
Bychowski Aleks., przem., św. Jakóba 21. 
Byczkowska Marta, wdowa, W. Garbary 17. 
Byczkowski Stanisł., podof. nadterm., 
Sien­ 
kiewicza 35/37. 
— 
Walenty, inż. kolej., Mickiewicza 87. 
Byczyszyn Marja, służąca, Szosa Chełm. 74 . 
Bykowska Prakseda, PI. Fr. Skarbka 3. 
Byler Zofja, Rabiańska 14. 
Bylicka Marja, Piastowska 2/8. 
Bylicki Franc, techn. - dent., św. Ducha 1. 
— 
Jan, podof. zaw., 
Piastowska 2/8. 
— 
Paweł, dentysta, Szeroka 26. 
— 
Teofil, em. poczt., św. Ducha 1. 
Byliński Franc, murarz, Wodociągowa 10. 
— 
Teofil, stolarz, Podgórna 5. 
— 
Witold, urzędn. miejski, Podgórna 83. 
6yra Konstanty, urzędn., św. Jerzego 59. 
Byrzykowska Leok., służ., Słowackiego 55. 
Byrzykowski Felicjan, malarz, Bielańska 18. 
Bystram Hel., modystka, Rynek Starom. 12 . 
Bystrzyński Stefan, drukarz, M. Garbary 1/3. 
Byszewska Pel., krawcowa, Szosa Chełm. 162. 
Byszewski Bronisław, fotograf, Piekary 9. 
— 
Feliks, elektromonter, Przy Rzeźni 54 
— 
Jan, drukarz, Wodna 11. 
— 
Jan, robotnik, Koz. Góry Zachód 25. 
— 
Jan, emeryt, Piekary 9. 
— 
Leon, adjunkt kolej., Szczytna 6. 
— 
Ludwik, Kochanowskiego 23. 
— 
Władysław, szewc. Koszarowa 41. 
Rytkowska Rozalja, służąca, Przedzamcze 20. 
Bytkowski Jan, robotnik, Koniuchy dz. wł. 
— 
Jan, św. Jerzego 48. 
— 
WładysŁ, górnik, Pod Dęb. Górą 67/69. 
Bzdęga Stefan, naucz, gimn., Mickiewicza 7. 
Bzowski Jerzy, oficer zaw., Rybaki 47. 
c 
Caban Kazim., podof. zaw., Jagiellońska 9. 
Cabański And., nadstrażak, Kordeckiego 3. 
— 
Leon, Kordeckiego 3. 
Cabet Antoni, robotnik, Świętopełka 43.
		

/Pomorze_005_09_123.djvu

			Cacłia — Chełmoński 
121 
Cacłia Alojzy, pom. rzeźn., Kopernika 26. 
Cacko Kazim., st. as. UOKP., Moniuszki 33. 
Cackowska Kazimiera, Prosta 37. 
— 
Zofja, służąca, Chełmińska 22. 
Cackowski Alb., urz. państw., Rynek Now. 1. 
— 
Jan, robotnik, Kozackie Góry 22. 
Cader Józef, oficer zaw., Uekcrta 19. 
Caderska Izabela, wdowa, Łazienna 1. 
Całbecka Józefa, wdowa, Piekary 13. 
Camrnra Tad., rew. spółdz., Kopernika 47. 
Candcr Konstancja, naucz., 
Wybickiego 89. 
Carski Albert, ślusarz, Grudziądzka 77. 
Caykowska Walerja, wdowa, Kopernika 5. 
Cąpała Franc, oficer zaw., Krasińskiego 17. 
Ceceniowska Marja, wdowa, Bydgoska 46. 
— 
Zofja, bez zaw., Bydgoska 46. 
Cech Józef, urz. państw., Jęczmienna 12. 
Cechowska Anna, służ., Rynek Nowom. 25. 
Cegielska Jadwiga, służ., Szosa Chełm. 60. 
— 
Walentyna, służ., Mickiewicza 81. 
Cegielski Jan, robotnik, 3. Maja 16. 
— 
Stanisław, emeryt, Rybaki 49. 
— 
Sylwester, urzędnik, Wiązowa 16. 
Cegłowska Lcok., wdowa, Szosa Chełm. 106. 
Ceglińska Irena, bufetowa, Jęczmienna 8. 
— 
Józefa, wdowa, Mickiewicza 68. 
— 
Stanisława, wdowa, Piekary 45. 
Cejrowska Marja, służ., 
Kraszewskiego 44. 
Celebak Zofja, Klonowicza 22. 
Celichowski Stanisław, 
urzędu, 
państw., 
Mickiewicza 86. 
Cellmer Aleks., 
nacz. Urz. Poczt., 
Kościu­ 
szki 23. 
Cclmajster Pinkus, kupiec, Warszawska 14. 
Cclmer Marja, wdowa, Kozackie Góry. 
— 
Monika, wdowa, Borowiacka 10/12. 
— 
Antoni, robotnik, Koniuchy 83. 
— 
Antoni, mistrz rzeźn., Kopernika 31. 
— 
Bronisław, palacz, Piastowska 5 
- 
Paweł, ogrodnik, Mickiewicza 55. 
— 
Władysław, robotnik. Podgórna 22. 
— 
Zygmunt, robotnik, Kozackie Góry. 
Cendrowska Jadw., naucz., Grudziądzka 61. 
Cendrowski Stan., m. stoi., Grudziądzka 61. 
Centała Marja, siostra elżb., W. Garhary 7. 
Ccntkowska Felicja, robotnica, Kochanow­ 
skiego 11. 
— 
Helena, służąca, Koszarowa 18. 
Centkowski Jan, urzędn kol., Żeglarska 21. 
Ceranowicz Kazimierz, biuralista, Sobies­ 
kiego 72/74. 
— 
Leon, prac. kol., Sobieskiego 72/74. 
Cercficki Jan, rob. kolej., Kościuszki 7. 
— 
Jan, ślusarz, Kościuszki 55. 
— 
Stanisław, urzędn., J. Olbracłita 21. 
Ccrekwicki Stanisł., 
szlifierz, Dekerta 11. 
Cerkaski Wład., stolarz, Wybickiego 68. 
Cesarz Stanisław, dziennikarz, Bankowa 6. 
Cetkowska Joanna, gospodyni, Reja 22. 
— 
Katarzyna, Krasińskiego 100. 
— 
Katarzyna, wdowa, Bydgoska 88. 
Cetkowski Aleks., goniec, Bydgoska 88. 
— 
Bronisław, mechanik, Bydgoska 88. 
— 
Bronisław, rolnik, Sobieskiego 55. 
Cettlcr Bron., robotnik, Droga Treposka 14. 
— 
Feliks, stolarz, Franciszkańska 16. 
— 
Franciszek, tapicer, Prosta 7. 
— 
Szymon, robotnik, Podgórna 54. 
Chabas Helena, Prosta 37. 
Chabowska Gertruda, siostra zakonna, Że­ 
glarska 9. 
Chabowski Władysław, aplikant sąd., Czer­ 
wona Droga 35. 
Chabrowski Józef, mechanik, Lindego 17. 
Chachowski Józef, cieśla, Szosa Chełm. 62. 
— 
Władysław, monter masz., 
Piekary 45. 
Chadryś Leon, emeryt. Winnica 23. 
Chajecka Marja, wdowa, Podgórna 83. 
Chajkowska Iza, Mickiewicza 60. 
Chalicka Irena, Klonowicza 38. 
Chalicki Alfons, clek. -mont., 
Nadbrzeżna. 
Challa Jan, robotnik, Ogrodowa 14. 
Chaława Marja, służąca, Słowackiego 37. 
Chamier - Gliszczyński Jerzy, adjunkt kolej., 
Grudziądzka 88. 
Chamkiewicz Małgorz., 
wdowa, Rybaki 34. 
Chantkowski Fr., robotn., Grunwaldzka 30. 
— 
Jan, robotnik, Wałdowska 19. 
— 
Wacław, cieśla, Szosa Chełm 106. 
Charłupski Bangamin, kamasznik, M. Gar- 
bary 13. 
Charmacij Mich., pom. dom., Mickiewicza 7. 
Charnicka Karolina, gospod., 
Babiańska 5. 
Charzewski Czesław, oficer zawód., 
Krasiń­ 
skiego 100. 
Charzyńska Antonina, wdowa, Szopena 17. 
Chechłowski Leonard, krawiec, Szewska 4. 
Chelmieniecki Aleks., robotn., Jagiellońska 14. 
Chelminiak Franc, służąca, Kościuszki 9. 
— 
Stanisław, robotnik, Kościuszki 57. 
Chełmińska Władysł., 
bona, Legjonów 34. 
Chełmiński Józef, redaktor, Legjonów 34. 
— 
Stanisław, prac. kol., Studzienna 13. 
Chcłmoński Antoni, emer., Grunwaldzka 62.
		

/Pomorze_005_09_124.djvu

			122 
Chęsy — Cl i ojnacka 
Chęsy Franciszek, kołodziej, Łąkowa 16. 
— 
Kazimierz, krawiec, Mickiewicza 86. 
Chętkowski Władysł., kolejarz, Browarna 7. 
Chilarecki Ignacy, woźny, Ogrodowa 14. 
Chilicka Anast., wdowa, Pod Dęb. Górą 33. 
Cliilicki Leon, szofer, Podgórna 72. 
Chiliński Jan, restaurator, Mickiewicza 113. 
Chilkowska Julj., 
wdowa, Mickiewicza 56. 
Clulkowski 
.luljan, 
cukiernik, Danielew­ 
skiego 4. 
— 
Maksymiljan, biural., 
Mickiewicza 56. 
— 
Wacław, piekarz, Mickiewicza 56. 
Cliiłkowicz Jan, robotnik, Koszarowa 9. 
Chirnowicz Corla-Łaja, Podmurna 71. 
— 
Abrain Szmul, Podmurna 71. 
— 
Moszek Ilersz, kupiec, Kr. Jadwigi 7. 
Chiżiński Maks., robotnik, Mickiewicza 58. 
— 
Władysław, cieśla, Mickiewicza 58. 
Chla Jan, Mickiewicza 59. 
Chludziński Anatol, zogarm., 
Podgórna 72. 
Chłodowski Alojzy, Kozackie Góry. 
— 
Franciszek, rob., Franciszkańska 10. 
— 
Franciszek, Kozackie Góry. 
— 
Józef, wł. domu, Waldowska 7. 
Cbmanowski Henryk, podofic. zawód., 
So­ 
bieskiego 42. 
Chmara Jan, szofer, Bart. Głowackiego 25. 
Chmarzyńska Joanna, wdowa, Bydgoska 58. 
Chmarzyński Kdmund, handl., Bydgoska 58. 
Chmelik Edward, ofic. zaw., Sobieskiego 36. 
Chmiel Morja, wdowa, Zaułek Dworcowy 5. 
— 
Franciszek, maszyn., Bart. Głowack. 12. 
— 
Fryderyk, smar. okręt., 
Szosa Kubicka 
Okopy. 
Chmielarczyk Maksymiljan, artysta scen., 
Wodna 20. 
Chmielarz Jan, handl., Bynok Starom. 33. 
— 
Józef, urz. kol., Bynek Starom. 33. 
Chmielecki Augustyn, prac. ko)., Przy Bze- 
źni 26/28. 
— 
Stefan, urzędnik, Słowackiego 53. 
Chmielewska Joanna, kuch., Wybickiego 74. 
— 
Marja, wdowa, Mickiewicza 98. 
— 
Marta, wdowa, Gołębia 22. 
Chmielewski Aleks., rob., Bażyńskich 2. 
— 
Alfons, robotnik, Gołębia 22. 
— 
Andrzej, robotnik, Kościuszki 33. 
— 
Antoni, robotnik, Piekary 26/28. 
— 
Bronisław, robotnik, Batorego 77. 
— 
Feliks, urzędnik, Wiązowa 12. 
— 
Franciszek, robotnik, Piekary 20. 
— 
Ignacy, Grudziądzka 65. 
Chmielewski Jan, zdun, Os. im. M . Piłs. 231. 
— 
Jan, murarz, Koniuchy 57. 
— 
Jan, tokarz, Łukowa 14. 
— 
Jan, robotnik, Piekary 20. 
— 
Józef, robotnik, Bybaki 39. 
— 
Józef, emeryt, Słowackiego 59. 
— 
Józef, rolnik, Krzyżacka 5. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 75. 
— 
Kazimierz, ogrodnik, Jagiellońska 22. 
— 
Leon, kuchmistrz, Bynok Starom. 30. 
— 
Leon, woźny, Sobieskiego 30. 
— 
Ludwik, murarz, Pułaskiego 26. 
— 
Maksymiljan, kowal, Gołębia 18. 
— 
Maksymiljan, kowal, Kopernika 15. 
— 
Piotr, robotnik, Batorego 69a. 
— 
Stanisław, biuralista, Koniuchy. 
— 
Wawrzyniec, ślusarz, Łazienna 4. 
— 
Wiktor, dekarz, Chrobrego 101/07. 
— 
Zygmunt, robotnik, Batorego 75 
Chmielińska Klara, służ, Wałdowska 27/29. 
— 
Zofja, Szosa Chełmińska 87. 
Chmieliński Edward, rolnik, Prosta 10. 
Chmielnicki Ant., urz. PKP., św. Ducha 11/13. 
— 
Jan, urz. kol., Szosa Chełm. 80 . 
Chmielowska Zofja, służąca, Szczytna 7. 
Chmielowski Julj., om. rotm., Klonowicza36. 
Chmura Józefa, służąca, Konopnickiej 13. 
Chmurzyński Józef, sędzia S. Gr., 
Kaźm. 
Jagiellończyka 8. 
— 
Teofil, kupiec, Prosta 19. 
Chociszewska Józefa, wdowa, Kopernika 43. 
Chociszewski Witold, Kopernika 43. 
Chodkowska Marja, kucharka, Winnica 14. 
Chodkowski Artur, fotograf, Przy Bzoźni 37. 
— 
Bolesław, restaurator, św. Katarzyny 6. 
— 
Czesław, robotnik. Winnica 40. 
— 
Tomasz, Przodzamcze 12. 
Chodorowski Alojzy, stolarz, Słowackiego 65. 
Choinka Jan, ofic. zaw., Mickiewicza 118. 
Choińska - Jeske, wdowa, Słowackiego 51. 
Chojecki Antoni, kond. kol., Bankowa 6. 
— 
Antoni, ks. dr., kapel. WP., Piastowska 9. 
— 
Bolesław, rybak, Port Drzewny 3. 
— 
Franciszek, chor. zaw., św. Józefa 2. 
— 
Mieczysław, krawiec, B. Głowackiego 7. 
Chojnacka Anna, wdowa, Koz. Góry 19. 
— 
Czesława, służąca, Jagiellońska 9. 
— 
Helena, naucz., Prosta 37. 
— 
Helena, robotnica, Koz. Góry 19. 
— 
Joanna, wdowa, Koniuchy 54/62. 
— 
Klara, Chodkiewicza 7.
		

/Pomorze_005_09_125.djvu

			Chojnacka — Chrzanowski 
121 
Chojnacka Marja, wdowa, Szosa Chclm. CC . 
— 
Marja, robotnica. Pod Dąb. Góra. 
— 
Marja, Bankowa 8. 
— 
Marta, wdowa, Szosa Lubicka 10/34. 
— 
Marta, służąca, Lubicka 37a. 
— 
Marta, bufetowa, Kołłątaja 2. 
— 
Pelagja, siostra past., Wałdowska 27/29. 
— 
Bozalja, robotnica, Szosa Chełm. 94. 
— 
Bozalja, wdowa, Kopernika 22. 
— 
Weronika, wdowa, Rybaki 34. 
— 
Władysława, robotnica, Koz. Góry 19a. 
Chojnacki Adam, robotnik, Stroma 3. 
— 
Aleksander, eksp. poczt., Kopernika 28. 
— 
Alojzy, robotnik, Podgórna 5. 
— 
Anastazy, urz. poczt., Grudziądzka 44. 
— 
Andrzej, urz. kol., Łazienna 6 
— 
Bernard, kupiec, Bybaki 34. 
— 
Bernard, strażak, Podgórna 67. 
— 
Bronisław, robotnik, Osiedle Wrzosy 222. 
— 
Bronisław, kolejarz. Graniczna 6. 
- 
Bronisław, robotnik, Lubicka 37a. 
— 
Feliks, blacharz, Pod Deb. Górą Okopy. 
— 
Franciszek, robotnik, Kordeckiego 4. 
— 
Franciszek, robotnik, Sobieskiego 41. 
— 
Henryk, ofic zaw., Przy Bzeźni 8. 
— 
Ignacy, podof. zaw., Sz. Lubicka 93/123. 
— 
Jakób, robotnik, Majdany 6. 
— 
Jan, ślusarz masz., Rynek Starom. 30. 
— 
Jan, urz. państw., Grudziądzka 44. 
— 
Jan, kupiec, Kościuszki 12. 
— 
Jan robotnik, Koniuchy 33. 
— 
Jan, robotnik, Pod Krz. Wieżą 1. 
— 
Jan, fryzjer, Rabiańska 6. 
— 
Jan, funkcj. poczt., Podmurna 28. 
— 
Jan, murarz, Panny Marji 5. 
— 
Jan, szewc, Chełmińska 19. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 79. 
— 
Józef, kupiec, Mickiewicza 110. 
— 
Konrad, drogerzysta, Kołłątaja 18. 
— 
Konstanty, robotnik, Chrobrego 46/48. 
— 
Ludwik, robotn., Bażyńskich Barak III. 
— 
Maksymiljan, kołodz., Czarneckiego 27. 
— 
Maksymiljan, kołodziej, Kościuszki 70. 
— 
Paweł, robotnik, Kościuszki 12. 
— 
Paweł, robotnik, Bażyńskich 1. 
— 
Stanisław, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Stanisław, st. sekr. poczt., Bankowa 8. 
— 
Stefan, ogrodnik, Rynek Starom. 5. 
— 
Walenty, robotnik, Podgórna 63. 
— 
Wincenty, muzyk, Piekary 10. 
- 
Władysław, robotnik, Koniuchy 24/26. 
— 
Zygmunt, robotnik, Pod Dęb. Górą 67/77. 
Chojnacki Zygmunt, robotnik, Lubicka 44. 
Chojnicka Kazim., 
Szosa Bydgoska 124. 
Chojnicki Feliks, ogrodnik, Wybickiego 54/56. 
— 
Józef, kupiec, Prosta 21/23. 
— 
Leon, fryzjer, Szewska 10. 
— 
Tadeusz, robotnik, Port Drzewny 4. 
— 
Zygmunt, przemysł., 
Mickiewicza 1/3. 
Chojnowska Augusta, wdowa, Gołębia 24. 
— 
Dorota, pokojowa, Bydgoska 40. 
— 
Magdalena, służąca, Szeroka 29 
Chojnowski Alfons, Lindego 15a. 
— 
Bernard, robotnik, Małachowskiego 10. 
— 
Jan, Lindego 15a. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 75 
— 
Józef, robotnik, Batorego 71. 
— 
Kazimierz, introligator, Batorego 71. 
— 
Stanisław, rolnik, Grudziądzka 122. 
— 
Stanisław, robotnik, Batorego 71. 
Cholewa Jan, em. oficer, Bydgoska 114. 
— 
Wasyli, szewc, Łukowa 15. 
Cholewicz Brygida, urzędn., Podgórna 36. 
— 
Alfons, urz. państw., Podgórna 36. 
Cholewińska Władysława, urzędn., 
Słowac­ 
kiego 10/18. 
Chomentowska Natalja, krawcowa. Jęcz­ 
mienna 29. 
Chomka Wacław, oficer, Mickiewicza 118. 
Chowańska Anna, Podgórna 52. 
Christ Wanda, Szopena 19. 
Christke Gertrud, gospodyni, Żeglarska 27. 
— 
Jan, kupiec, Kościuszki 89. 
Chromiński Feliks, urz. kol., Mickiewicza 23. 
Chrost Jan, murarz, Gołębia 22. 
Chrostek Zofja, prac. dom., Bydgoska 92. 
Chrostowski Aleks., pocztylj., Beja 72. 
— 
Władysław, Żeglarska 6. 
Chrościńska Bibjanna, pielęgniarka, Przy 
Cegielni 1. 
Chróścicki Leopold, rolnik, Batorego 7. 
Chrostowski Jan, tech. dent., Jagiellońska 20. 
Chrościńska Marjanna, wdowa, Winnica 21. 
Chruściński Jan, robotnik. Winnica 36. 
Chruszczyński Antoni, st. majster wojsk., 
Mickiewicza 71. 
— 
Jerzy, ślusarz, Mickiewicza 71. 
— 
Witold, tech. budowl., 
W. Garbary 15. 
Chrzan Stanisław, rolnik, Grudziądzka 159. 
Chrzanowska Marta, robotn., Bydgoska 111. 
— 
Bozalja, wdowa, Grudziądzka 150. 
— 
Zuzanna, wdowa, Przy Rzeźni 23. 
Chrzanowski Alojzy, ogrodnik, Michałow­ 
ska 11/13.
		

/Pomorze_005_09_126.djvu

			124 
Chrzanowski — Cichocki 
Chrzanowski Alojzy, stolarz, Jęczmienna 20. 
— 
Andrzej, robotnik, Bielańska 4/6. 
— 
Antoni, pom. ogrodu., Bielańska 4/6. 
— 
Bronisław, artysta, Dr. Treposka 2/4. 
— 
Bronisław, vvł. ogrodn., Kraińska 7/9. 
— 
Dyonizy, asyst, poczt., Lindego 17. 
— 
Edward, zbożowiec, Przy Rzeźni 23. 
— 
Franciszek, szofer, Przy Rzeźni 33. 
— 
Henryk, post. P. P ., Wały 10. 
— 
Henryk podof. zaw., Sobieskiego 42. 
— 
Herbert, technik, Klonowicza 21. 
— 
Jan, kupiec, Szosa Chełm. 88. 
— 
Jan, robotnik, Pod Dęb. Górą 5/9. 
— 
Józef, ogrodnik, Grudziądzka 150. 
— 
Józef, murarz, Droga Trcpowska 2/4. 
Chrzanowski Józef, inżynier, wl. tartaku 
1 cegielni, Bydgoska 33a, leL 16-11. 
Chrzanowski Józef, rob., Dr. Treposka 2/4. 
— 
Ludwik, urz. elektr. 
„Gródek", Mickie­ 
wicza 79. 
— 
Marcin, rzeźnik, Sobieskiego 33. 
— 
Stanisław, pom. ogród., Grudziądzka 150. 
— 
Władysław, portjer, Bażyńskich 1. 
— 
Władysław, oficer zaw., Bydgoska 33. 
— 
Władysław, ogrodnik, Wielki Bów 39. 
Chrząstek Jan, rolnik, Sobieskiego 55. 
Chrząstkowski Władysław, mistrz stolarski, 
Wodna 36. 
Chrząstowski Jan, mistrz stolarski, Domi­ 
nikańska 4. 
— 
Władysław, kupiec, Bynek Nowom. 1 . 
Chrzczozonowicz Kazimierz, ppłk. emeryt, 
Wodna 22. 
Chudek Michał, cieśla, Mazurska 15. 
Chudowa Wanda, wdowa, Moniuszki 27. 
Chudowna Wanda, naucz., Mickiewicza 27. 
Chudyszewicz Marja, wd., Mickiewicza 118. 
Chudzińska Stanisława, służąca, • Krasiń­ 
skiego 100. 
Chudziński Antoni, rymarz, Batorego 83b. 
— 
Bolesław, szewc, Grudziądzka 88. 
— 
Franciszek, stróż, Żółkiewskiego 25/27. 
— 
Jan, podoficer, Sienkiewicza 35/37. 
— 
Konrad, naucz., 
Grudziądzka 88. 
— 
Mieczysław, m. pick., Warszawska 10/12. 
Chumowicz Sabina, wychów., Mickiewicza 7. 
Chwalibogowski Władysław, dyrektor Las. 
Państw., Moniuszki 12. 
Chwastek Antoni, wł. domu, Klonowicza 19. 
Chwiesieni Helena, emer., 
Strumykowa 19. 
Chycki Stanisław, urzędnik, Ogrodowa 3. 
Chyczewski Janusz, oficer, Dobrzyńska 323. 
Chylarecka Anna, wdowa, Ogrodowa 6/8. 
Chylarecki Ant., eksp. poczt., Kościuszki 25. 
— 
Antoni, kolejarz, Grudziądzka 110. 
— 
Marceli, funkcj. poczt., Zamknięta 3. 
— 
Stanisław, woźny, Ogrodowa 6/8. 
Chylewska Pelagja, wdowa, św. Jerzego 75. 
— 
Walerja, kucharka, Bydgoska 50. 
Chylewski Alfons, rzeźnik, Jęczmienna 25/27. 
— 
Ignacy, funkcj. kolej., Kujawska 1. 
— 
Jan, Bydgoska 58. 
Chylicki Franciszek, robotnik, Batorego 67. 
Chyliński Antoni, litograf, Łazienna 20. 
— 
Jan, asystent miejski. Szosa Chełm. 108. 
— 
Jan, robotnik, Mickiewicza 28. 
— 
Paweł, urzędn. PKP., Jęczmienna 17. 
Chyła Jan, stołowy, Bynek Nowom. 7 . 
Chynowska Walent., 
wdowa, Babiańska 8. 
Chyrczakowski Henryk, lekarz wojskowy, 
Słowackiego 80. 
Chyżyńska Marjanna, robotn., Batorego 69a. 
Ciachorowski Fel., urz., Żwirki i Wigury 66. 
Ciapiński Paw., podof. zaw, Fort Kościuszki. 
Ciara Kdmund, sekret. Star. Kraj., 
Szosa 
Chełmińska 88. 
Ciarkowski Klemens, st. przód. P . P ., Mic­ 
kiewicza 93. 
Ciążkowska Beg., służąca, Danielewskiego 4. 
Ciążyńska Kazimiera, Szosa Chełm. 5 . 
— 
Zofja, Szosa Chełmińska 50. 
Ciążyński Franciszek, fryzjer, Końcowa 4. 
— 
Leon, urz. państw., Grudziądzka 40. 
Ciborska Anton., wdowa, Pod Dęb. Górą 31. 
— 
Leokadja, wdowa, Pod Dęb. Górą 33. 
— 
Marta, wdowa, św. Katarzyny 2. 
Ciborski Jan, rolnik, Pod Dęb. Górą 33. 
Cichanowski Józef, insp. kontr. Ubezp., Ko­ 
pernika 27. 
Cichało Antoni, art. mai.. Franciszkańska 9. 
Cicherski Stanisław, kupiec, 
Kochanow­ 
skiego 5. 
— 
Stanisław, pom. handl.. Słowackiego 48. 
Cichewicz Marja, wdowa, Babiańska 7. 
— 
Marja, kucharka, Matejki 45. 
— 
Marja, wdowa, Kopernika 26. 
— 
Walerja, krawcowa, Babiańska 7. 
— 
Zofja, wdowa, Mickiewicza 47. 
— 
Leon, fryzjer. Król. Jadwigi 2. 
Cichocka Bron., bez zaw., Krasińskiego 22/24. 
— 
Helena, wdowa, Wodociągowa 18. 
Cichocki Alojzy, robotnik. Wodociągowa 18. 
— 
Bolesław, urzędnik, Szosa Chełm. 103. 
— 
Edmund, stolarz, Grudziądzka 114.
		

/Pomorze_005_09_127.djvu

			Cichocki — Cierpialkowski 
125 
Cichocki Herbert, porn. kup., Kr. Jadwigi 5. 
— 
Jan, urzędnik, Szosa Chełm. 138.. 
— 
Leon, kolejarz, Legjonów 36/38. 
— 
Stefan, podof. zaw., Kościuszki 3. 
ST. 
CICHOCKI 
skład żelaza i narzędzi 
Król. Jadwigi 20 - tel. 13-74 
— 
Stefan, kupiec, Król. Jadwigi 5. 
— 
Walerjan, stróż, Ogrodowa 14. 
— 
Władysław, robotnik, Koniuchy. 
Cicholewska Matylda, wdowa, L. Czarliń- 
skiego 25. 
Cichomski Antoni, robotnik, Sz. Chełm. 62. 
Cichoń Marja, bufetowa, Piaskowa 7. 
Cichoracka Stan., wdowa, Sobieskiego 36. 
Cichoracki Antoni, robotnik, Batorego 83a. 
— 
Marceli, robotnik, Sobieskiego 15. 
— 
Zygmunt, prakt. biur., Sobieskiego 15. 
Cichoradzki Jan, urzędn., Lelewela 12. 
— 
Józef, stolarz, Sienkiewicza 19. 
Cichos Antoni, robotnik, Sz. Chełm. 169/171. 
— 
Kazimierz, robotnik, Babiańska 8. 
Cichosz Pelagja, wdowa, św. Józefa 46. 
Cichowicz Leon, muzyk, Świętopełka 7/11. 
Cichowlas Józef, koszykarz, św. Ducha 7/9. 
Cichowska Kleonora, służ., Łazienna 4. 
Cichy Józef, malarz, Winnica 18a. 
Ciechanowicz Konst., 
krawiec, Bankowa 6. 
Ciechanowska Marta, urzędn., Kopernika 27. 
— 
Bozalja, robotnica, Staszica 8. 
— 
Weronika, gospodyni, Przedzamcze 17. 
Ciechanowski Al., st. asyst., Jagiellońska 25. 
— 
Józef, robotnik, Staszica 8. 
— 
Kazimierz, podof. zaw., Lotnisko 183. 
— 
Stanisław, robotnik, Staszica 8. 
— 
Stefan, eksp. poczt., Lindego 13. 
Ciecholewski Franciszek, podof. zawodowy, 
Szosa Bydgoska 78. 
Ciechomska Katarzyna, Sienkiewicza 36. 
Ciechorska Marta, służ., Kościuszki 66. 
Ciechorski Feliks, rolnik, Wałdowska 23. 
— 
Ludwik, murarz, Gołębia 22. 
Ciechowicz Teresa, służąca, Bydgoska 37. 
— 
Wincenty, podof. zaw., Szosa Chełm. 64. 
Ciechowski Leonard, murarz, Osiedle Marsz. 
Piłsudskiego 172. 
— 
Stanisław, robotnik, J. Olbrachta 7. 
Ciecicrska Helena, Sienkiewicza 40/42. 
Cieciora Franciszek, robotnik, Bażyńskich 3. 
Ciećko Juljan, prac. kol., Grudziądzka 4. 
Ciećwierska Leok., 
kuch., 
Warszawska 2/4. 
Ciećwierski Franciszek, stróż, L. Czarliń- 
skiego 33. 
Cielebąk Jan, podof. zaw., Bielańska 33/35. 
Cieliński Marcin, oficer zaw., Dybowska 6. 
Cielusiak Wawrzyniec, wł. sam., Łąkowa 9. 
Ciemielewski Leon, robotnik, Winnica 36. 
— 
Zygmunt, robotnik, Osiedle Wrzosy 176. 
Ciemińska Karolina, wdowa, Matejki 16/22. 
Ciemiński Alfons, handlowiec, Kościuszki 3. 
— 
Antoni, murarz, Koniuchy 25. 
— 
Edward, kupiec, Szosa Chełm. 44. 
— 
Franciszek, murarz, Matejki 36. 
— 
Jan, murarz, Kozacka 53. 
— 
Maksymiljan, szofer, Kościuszki 3. 
— 
Stanisław, murarz, Ogródki św. Józ. 90. 
— 
Wacław, murarz, B. .Głowackiego 5. 
— 
Władysław, kupiec, Kościuszki 3. 
— 
Władysław, wł. nier., Kościuszki 3. 
Ciemna Władysława, krawcowa, Wysoka 3. 
Ciemniecki Franciszek, urzędnik państw., 
Bydgoska 90. 
Ciemochowski Jerzy, oficer zawód., 
Koszary 
Żymirskiego 1. 
— 
Zygmunt, emeryt, K. Jagiellończyka 2. 
Cieńska Dorota, książkowa, Bydgoska 74. 
Cieplik Paweł, krawiec, Mickiewicza 91. 
— 
Tadeusz, zbożowiec, Mickiewicza 91 
— 
Zdzisław, introligator, Mickiewicza 91. 
Cieplińska Antonina, służąca, św. Ducha 19. 
— 
Helena, służąca, Szeroka 22. 
Ciepliński Bruno, fryzjer, Osiedle Wrzosy. 
— 
Jan, handlowiec, B. Głowackiego 14/16. 
Ciepluch Wincenty, biural., Wybickiego 75. 
Ciepły Józef, kupiec, Kościuszki 62. 
Ciernicka Zofja, kasjerka, Krzyżacka 5. 
Ciernicki Boman, ases. sąd., Piernikarska 1. 
Cierpiałkowska Marjanna, emerytka, Szosa 
Chełmińska 52. 
— 
Wanda, Szosa Chełmińska 52. 
Cierpialkowski Brunon, kierów, tokarni, W. 
Garbary 18. 
— 
Brunon, inwalida, Grudziądzka 159. 
— 
Konstanty, przemysł., Kr. Jadwigi 13/15. 
AUTO-TRAKTOR — TORUŃ 
właśc. Paweł Cierpialkowski 
Przedst.: Ford Motor Comp, 
ul. Chełmińska 11. 
— 
Tel. 14 -00 
Garaże: Chełmińska Szosa nr. 37 
Warsztaty — Części - opony - oleje.
		

/Pomorze_005_09_128.djvu

			126 
Ćierpialkowski — CiżeWski 
Cierpiałkowski Paweł, kowal ślusarz, Szosa 
Chełmińska 136. 
— 
Paweł, kupiec, Szosa Chełm. 52. 
— 
Piotr, rzeźnik, Łazienna 20. 
— 
Stanisław, kowal, Bielańska 4/0. 
— 
Walenty, kierów, warsz. sam., 
Szosa 
Chełmińska 37. 
— 
Zygmunt, mechanik, Bielańska 54. 
Cierpicka Franc, wdowa, Wybickiego 54/50. 
Cierpicki .łan, murarz. Mazurska 15. 
— 
Leon, robotnik, Wybickiego 54/50. 
— 
Leon, przetokowy, Mazurska 15. 
Cierpiński Czesław, Przy Rzeźni 5. 
Cierpisz Jan, oficer zaw., 
Słowackiego 06. 
Cierpiszewski Stanisław, podofc. 
zawód., 
Sienkiewicza 29. 
Ciesielska Agnieszka, 
wdowa, 
Małachow­ 
skiego 12/14. 
— 
Ewelina, siostra miłos., W. Garbary 7. 
— 
Helena, służąca, Pod Dęb. Górą - Okopy. 
— 
Leokadja, Bart. Głowackiego 6. 
— 
Marja, wdowa, Bart. Głowackiego 6. 
— 
Marja, wdowa, Wodna 20. 
— 
Marja, wdowa, Schron obok Cegielni. 
— 
Marja, wdowa, Sobieskiego 29. 
— 
Marta, służąca, Bydgoska 90. 
— 
Marta, Kościuszki 36. 
— 
Rozalja, wdowa, Ogrodowa 3. 
— 
Weronika, robotnica, Szosa Chełm. GS. 
Ciesielski Adolf, wł. domu, Mickiewicza GL 
— 
Antoni, restaurator, Podgórna 53. 
— 
Bolesław, książkowy, Bydgoska 94. 
— 
Franciszek, robotnik, Chełmińska 12. 
— 
Franciszek, robotnik, Pod Dęb. Górą- 
Okopy 58. 
— 
Henryk, urzędnik, Grudziądzka 72. 
— 
Jan, robotnik, Dębowa Góra. 
— 
Kazimierz, kapitan-pilot, Bydgoska 96. 
— 
Klemens, ślusarz, Sobieskiego 37. 
— 
Leon, robotnik, Pod Dęb. Górą 58. 
— 
Marjan, Piekary IG. 
— 
Michał, woźny D.O .K.P ., 
Bubinkow- 
skiego 17. 
— 
Stanisław, maszyn., 
Kordeckiego 5. 
— 
Wacław, redaktor, Mickiewicza 116. 
— 
Władysław, Sobieskiego 27. 
— 
Władysław, szewc, Port Zimowy. 
— 
Zbigniew, korespondent, Babinńska 7. 
— 
Zygfryd, Wodna 42/48. 
— 
Zygmunt, ogrodnik, Bybaki 41. 
Ciesiński Franc, inwal.. Dr. Treposka 14. 
- 
Józef, stolarz, Koniuchy. 
Cieślak Marja, stenotyp., L. Czarlińskiego 23. 
— 
Marja, gospodyni, Chełmińska 2. 
— 
Pelagja, wdowa, L. Czarlińskiego 23. 
— 
Zofja, prac. dom., Prosta 2. 
— 
Józef, rob. kolej., Łazienna 20. 
— 
Leon, podof. zaw., Staszica 9. 
— 
Stanisław, dziennikarz, św. Katarzyny 4. 
Cieślawski Edmund, handlów., Żeglarska 12. 
Cieślewicz Bronisława, Przy Bzeźni 34. 
Cieślicka Konstancja, gosp., Chełmińska 6. 
Cieślik Franciszek, urzędn., Sukiennicza 15. 
Cieślikowski Stanisław, Bybaki 57. 
Cieśliński Edmund, przód. P . P ., Mickiewi­ 
cza 92. 
Cieszewski Antoni, szklarz, Kubicka 29. 
Cieszkowski Mik,, emeryt, Konopnickiej 19a. 
Cieszyńska Anastazja, 
hafciarka, Sienkie­ 
wicza 1. 
— 
Anna, krawcowa, Lubicka 38. 
— 
Emilja, wdowa, Mickiewicza 47. 
— 
Katarzyna, wdowa, Bażyńskich 5. 
Cieszyński Antoni, robotnik, Projekt, ul. 
przy Koniuchy 15. 
— 
Józef, st. majster wojsk., Kopernika 19. 
— 
Kazimierz, krawiec, Żeglarska 25. 
— 
Leon, monter, Mickiewicza 47. 
— 
Maksymiljan, handl., 
Babiańska 18. 
— 
Marceli, kupiec, Prosta 16. 
— 
Paweł, robotnik, Batorego 83b. 
Ciężka Agnieszka, Waldowska 27/29. 
Cilkowski Franciszek, 
robotnik, Mickiewi­ 
cza 72. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 9. 
Cilska Marja, wdowa, Wysoka 8. 
Cilski Brunon, monter, Wały 8. 
Ciombrowski Jan, naucz., Grudziądzka 64/66. 
Cirkowski Bernard, rob., Mickiewicza 100. 
Cisła Karolina, krawcowa, Podmurna 48. 
Ciszek Józef, urz. państw., św. Jerzego 44/46. 
Ciszewska Wanda, wdowa, Kościuszki 52. 
— 
Wiktorja, wdowa, Waldowska 97a. 
Ciszewski Ignacy, stolarz, Żeglarska 13. 
— 
Kazimierz, urzędnik, Wodociągowa 15. 
— 
Stefan, krawiec, Rynek Nowom. 16. 
— 
Teodor, kolejarz, Konopnickiej 25. 
— 
Zygfryd, urz. pryw., Rynek Nowom. 16. 
Ciuma Franciszek, ślusarz, Sz. Okrężna 55. 
Ciuraszkiewicz Wiktor, teletechnik, Rabiań- 
ska 14. 
Ciurys Józef, naucz., Podmurna 45. 
Ciutowska Rozalja, Szpitalna 4. 
Ciżewski Anastazy, wl. domu, Koszarowa 43.
		

/Pomorze_005_09_129.djvu

			Ćiźewski — Cywiński 
127 
Ciżcwski Bernard, stolarz, Gołębia 5. 
— 
Bronisław, stolarz, Batorego 18. 
— 
Władysław, murarz, Pułaskiego 3. 
Ciżmowski Bernard, kontroler poczt., 
Sło­ 
wackiego 53. 
— 
Jan, zecer, Podgórna 92. 
Cołbecka Anastazja, wdowa. Podgórna 17. 
— 
Brygida, Podgórna 15. 
— 
Helena, książkowa, Podgórna 15. 
— 
Józefa, Szosa Chełmińska 1(54. 
— 
Marja, Szosa Chełmińska 164, 
Cołbecki Czesław, kupiec, Podgórna 17. 
— 
Franciszek, Podgórna 15. 
— 
Hilarjusz, zegarmistrz, Szewska 12. 
— 
Stanisław, robotnik, Szosa Chełm. 150. 
— 
Teodor, urzędnik, Szosa Chełm. 104. 
Crimann Anna, Strumykowa 10. 
Cron Hans, kupiec, Mickiewicza 61. 
— 
Max, kupiec, Mickiewicza 61. 
Cuper Władysław, cieśla, Portowa. 
Curtze Gertruda, Słowackiego 8. 
Cwaklińska Zofja, naucz., Klonowicza 19. 
Cwedel Włodzimierz, Chełmińska 11. 
Cwenarski Zygm., 
urzędn. DOKP., 
Mickie­ 
wicza 23. 
Cwierko Marja kucharka, św. Katarzyny 7. 
Ćwiklińska Anna, wdowa, Batorego 20. 
— 
Kwa, Staszica 2. 
— 
Marta, robotnica, Podgórna 21a. 
— 
Stanisława, Sobieskiego 43. 
Ćwikliński Antoni, Podgórna 21a. 
— 
Feliks, murarz, Gołębia 22. 
— 
Franciszek, Kaz. Jagiellończyka 14. 
— 
Juljan, robotnik, Grudziądzka 4. 
— 
Konstanty, kolejarz, Bydgoska 72a. 
— 
Sylwest., bad. mięsa, Przy Bzeźni 31/33. 
— 
Władysław, ogrodnik, Dworcowa 9. 
Cwirko - Godycki Ludwik, oficer zawodowy, 
Mickiewicza 80. 
Cybula Klemens, mistrz rzeźnicki, Bynek 
Staromiejski 8. 
Cybulla Wiktor, handlów., Chełmińska 19. 
Cybulska Józefa, wdowa, Krzyżacka 1. 
— 
Bozalja, kucharka, Szczytna 4. 
Cybulski Antoni, zdun, Przy Rzeźni 18. 
— 
Bogusław, urzędnik samorz., 
Mickie­ 
wicza 84. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 60. 
— 
Jan, robotnik, Podgórna 54. 
'— Jan, budowniczy, Dekerta 11. 
— 
Janusz, oficer zaw., M. Garbary 1/3. 
— 
Józef, robotnik, Jagiellońska 18. 
Cybulski Konrad, handlowiec, Dekerta 11. 
— 
Leon, robotnik, Żeglarska 6. 
— 
Szczepan, listonosz, Podgórna 4. 
Cyckowski Bronisław, Konopnickiej 6. 
— 
Jan, robotnik, Stroma 10. 
Cygan Mikołaj, podof. zaw., Piastowska 2. 
Cygrimus Franc, robotnik, Kościuszki 21. 
Cygrymus Franc, ślusarz, Przy Bzeźni 23. 
— 
Jan, tokarz, Małachowskiego 10. 
' 
• 
Cylińska Helena, krawc, Mickiewicza 128. 
Cylm Marja, służąca, Bydgoska 48. 
Cymanowska Helena, służąca, Sz. Chełm: 23. 
Cymer Czesław, krawiec, Rynek Starom. 12 . 
Cynierman Otto, szewc, Prosta 27. 
— 
Stanisław, major, Jagiellońska 3. 
Cymmermann Julja, wdowa, Mickiewicza 78. 
— 
Stefanja, Mickiewicza 78. 
Cypek Franciszek, radca wojewódzki, Pie­ 
kary 29. 
Cyplewski Władysł., cieśla, Grudziądzka 166. 
Cyprów Marja, siostra mił., Wałdowska 29. 
Cyprych Michał, podof. zaw., Bielańska 59. 
Cyraniak Czesława, służąca, Pi. św. Kata­ 
rzyny 5. 
Cyrankowska Agn., wdowa, Piastowska 5. 
— 
Gertruda, stenotyp., Staszica 2. 
— 
Katarzyna, wdowa, Podgórna 10. 
— 
Stanisława, wdowa, Staszica 2. 
Cyrankowski Antoni, robotnik, Port Zimo­ 
wy - prom. 
— 
Bronisław, kowal, Kozackie Góry. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 105. 
— 
Jan, ślusarz, Sobieskiego 53. 
— 
Jan, biuralista, W. Garbary 5. 
— 
Józef, szofer, Port Zimowy - prom. 
— 
Kazimierz, handlów., Przy Bzeźni 23. 
— 
Klemens, kupiec, Staszica 2. 
— 
Leon, ślusarz, Sobieskiego 53. 
— 
Leon, majster maszyn., Przy Rzeźni 16. 
— 
Mikołaj, malarz, M. Garbary 15. 
— 
Wawrzyniec, strażak, Wodna 22. 
Cyrklaff Izydor, urzędu., Kochanowskiego 22. 
Cyrkler Marja, jiaucz., Warszawska 10/12. 
Cyrkowski Stanisław, robotnik, Rejtana 9. 
Cyrski Franciszek, robotnik, Sz. Chehn. 101. 
Cyrta Józefa, emerytka, Piaskowa 3. 
— 
Stanisław, urz. kolej., Piaskowa 3. 
Cywińska Anna, Szosa Chełmińska 48. 
— 
Helena, gospodyni, Grudziądzka 62. 
— 
Marta, naucz., Legjonów 24. 
Cywiński Antoni, robotn., B. Głowackiego 8. 
— 
Bolesław, rolnik, Lelewela 12.
		

/Pomorze_005_09_130.djvu

			128 
Cywiński — Czarnecki 
Cywiński Edmund, stołowy, Podgórna 27. 
— 
Feliks, oficer zaw., Kasprowicza 13. 
— 
Jan, rzeźnik, Szosa Chełm. 110. 
— 
Juljusz, młynarz, Lubicka 29. 
— 
Kazimierz, drukarz, Wodna 36. 
— 
Tadeusz, kupiec, Strumykowa 16. 
— 
Walenty, robotnik, Dworcowa 9/17. 
— 
Władysław, kond. PKP., Grudziądzka 42. 
Czabański Jan, urzędnik, Bydgoska 78. 
Czablewska Stanisława, Bydgoska 72. 
Czacharowska, Anna, wdowa, Ogrodowa 14. 
Czach arowski Franc, robot., 
Ogrodowa 14. 
Czachla Idzi, kupiec, Rynek Nowom. 27. 
— 
Jan, post. P . P ., Wybickiego 16. 
Czachowska Władysława, służąca, 
Wola 
Zamkowa 17. 
Czachowski Józef, kupiec, Sz. Chełm. 103. 
— 
Karol, ślusarz, Sz. Chełm. 132. 
— 
Kazimierz, dyr. Ubezp., Słowackiego 85. 
— 
Tadeusz, kupiec, Szosa Chełm. 103. 
— 
Władysław, Szosa Chełm. 103. 
Czaikowski Paweł, tapicer, Mostowa 38. 
Czaja Franciszka, gospod., Bydgoska 94. 
— 
Leokadja, posług., Pod Dęb. Górą 19. 
— 
Aleksander, szofer, Bażyńskich 5. 
— 
Franciszek, kupiec, Kopernika 43. 
Czajanke Franc, wyręczycielka, Szopena 19. 
Czajka Irena, tancerka, Prosta 16. 
— 
Marjanna, Szosa Chełm. 62. 
— 
Paweł, robotnik, Szosa Chełm. 62. 
Czajkowska Anna, Wałdowska 27/29. 
— 
Anna, wdowa, Piekary 13. 
— 
Elżbieta, wdowa, Krzyżacka 4. 
— 
Franciszka, krawcowa, Mostowa 24. 
— 
Franciszka, wdowa, Lindego 15a. 
— 
Rozalja, wdowa, Lindego 15a. 
Czajkowski Adam, ślusarz, Batorego 24. 
— 
Antoni, emeryt, Bydgoska 104. 
— 
Bernard, mistrz fryzj., Prosta 2. 
— 
Bolesław, kier. druk., 
Mickiewicza 72. 
— 
Damazy, kupiec, Sukiennicza 4. 
— 
Edmund, tapicer, Mostowa 38. 
— 
Felik9, Wybickiego 40. . 
— 
Franciszek, podof. zaw., Wiązowa 22. 
— 
Franciszek, stolarz, B. Głowackiego 19/21. 
— 
Jan, drukarz DOK., 
Grudziądzka 67. 
— 
Jan, Wybickiego 40. 
— 
Józef, wł. domu, Szosa Chełm. 173/75. 
— 
Józef, robotnik, Kordeckiego 3. 
— 
Kazimierz, oficer, Kościuszki 53. 
— 
Kazimierz, linotypista, Mickiewicza 92. 
- 
Leon, post. P. P ., L. Czarlińskiego 7. 
Czajkowski Maks., stołowy, Strumykowa 17. 
— 
Stanisław, mistrz tapic, Mostowa 38. 
— 
Stanisł., brat-zakon., Grunwaldzka 45/51. 
— 
Teodor, rzeźnik, Chodkiewicza 3. 
— 
Teofil, stolarz, Kościuszki 8. 
— 
Władysław, urz. kol., św. Jakóba 15. 
Czamański Stefan, podofic. 
zawód., 
Julj. 
Fałata 4. 
Czapa Anna, Rybaki 21. 
Czapiewski Leon, cieśla, B. Głowackiego 29. 
Czapińska Marta, wdowa, Wiązowa 12. 
Czapiński Karol, Wiązowa 12. 
— 
Kazimierz, urz. kolej., Lubicka 28. 
Czapkowski Ludwik, Sienkiewicza 30. 
Czaplewska Juljanna, 
wdowa, Małachow­ 
skiego 5. 
— 
Wanda, ekspedj., Chełmińska 12. 
Czaplicka Walentyna wdowa, Koszarowa 9. 
— 
Zofja, urzędn., Koszarowa 9. 
Czaplińska Janina, wdowa, Bydgoska 26. 
— 
Marja, służąca, Rejtana 11. 
Czapliński Bernard, ksiądz - wikarjusz, PI. 
św. Jana 6. 
Czarkowski Jan, robotnik, Sienkiewicza 36. 
— 
Juljan, laborant cukierń., Przy Rzeźni 6. 
Czarliński Aleksander, Krasińskiego 17. 
— 
Maksymiljan, student, Moniuszki 25. 
Czarna Janina, kucharka, Lubicka 49. 
Czarnecka Agnieszka, służ., Mickiewicza 100. 
— 
Anastazja, robotnica, Podgórna 49. 
— 
Antonina, pielęgniarka, Szopena 18. 
— 
Antonina, Szeroka 25. 
— 
Antonina, wdowa, Bażyńskich 2/26. 
— 
Elżbieta, gospodyni, Słowackiego 44. 
— 
Charlotta, wdowa, Koszarowa 7. 
— 
Genowefa, Podgórna 5. 
— 
Helena, bona, Słowackiego 65. 
— 
Katarzyna, wdowa, Droga Treposka 4. 
— 
Leokadja, wdowa, Słowackiego 47. 
— 
Marja, służąca, Osiedle M. Piłs. 
— 
Marta, wdowa, Strumykowa 15. 
— 
Marta, PI. św. Katarzyny 5. 
— 
Marta, Koniuchy 94. 
— 
Rozalja, wdowa, PI. św. Katarzyny 5. 
— 
Stefanja, stenotyp., Rynek Nowom. 27. 
— 
Stefanja, kupcowa, Piekary 33. 
— 
Walerja, emerytka, Konopnickiej 24. 
— 
Zuzanna, wdowa, Mickiewicza 47. 
Czarnecki Adam, robotnik, Koz. Góry. 
— 
Alfons, robotnik, Podgórna 4. 
— 
Alfons, szewc, Staszica 4. 
— 
Alojzy, robotnik, Mickiewicza 47.
		

/Pomorze_005_09_131.djvu

			Czarnecki — Czerski 
129 
Czarnecki Antoni, krawiec, Sobieskiego 15. 
— 
Bernard, tapicer, Kilińskiego 7. 
— 
Bolesław, robotnik, Kopernika 28. 
— 
Bolesław, robotnik, Grudziądzka 107/109. 
— 
Bronisław, kupiec, Kościuszki 41. 
— 
Edmund, zbożowiec, Słowackiego G9. 
— 
Franciszek, naucz., Szosa Chełm. 128. 
— 
Gerhard, handlowiec, Bydgoska 100. 
—- 
Grzegorz, grafik, Fosa Staromiejska 3. 
— 
Hieronim, cukierń., PI. św. Katarzyny 1/5. 
— 
Jan, kominiarz, Wielki Rów 39. 
— 
Jan, kominiarz, Kozackie Góry. 
— 
Jan, szofer, Mickiewicza 110. 
— 
Józef, robotnik, Szosa Chełm. 00. 
— 
Józef, szewc, Staszica 4. 
— 
Józef, robotnik, Staszica 10. 
— 
Józef, podof. zaw., Sobieskiego 35 
— 
Józef, murarz, Koszarowa proj. 
— 
Józef, szewc, Podgórna 49. 
— 
Józef, zaw. stacji, Kujawska 1. 
— 
Konrad, urz. pryw., św. Ducha 7/9. 
— 
Leon, szofer, Podgórna 65. 
— 
Leonard, kupiec, Podgórna -30. 
— 
Ludwik, oficer, PI. Św. Katarzyny 3. 
Marjan, szewc, Podgórna 49. 
— 
Roman, robotnik, Bielańska 47. 
— 
Stanisław, handlów., św. Ducha 11/13. 
~~ 
Stanisław, malarz, Droga Trcposka 8. 
— 
Teofil, tapicer, Szosa Chełm. 104. 
— 
Wincenty, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
Czarniak Stanisław, kupiec, Bynek Now. 7 . 
Czarniecka Teofila, Grudziądzka 74. 
Czarniecki Aleks., malarz, Wysoka 9. 
Bronisław, przedst. firm., 
Matejki 36. 
Jan, urzędnik miejski, Sienkiewicza 11. 
Czarnocka Agata, Bybaki 57. 
Czarnocki Stefan, budowniczy, Rybaki 57. 
Czarnomska Klara, służ., Pod Dęb. Górą 67. 
Klara, służąca, Grudziądzka 70. 
Czarnomski Aleksander, urzędnik państw 
Matejki 24. 
^-zarnopińska Juljanna, służąca, Szewska 8. 
~- 
Teresa, Szewska 8. 
Czarnowska Marja, bez zaw., Batorego 69a. 
Czarnowski Bronisław, Batorego 73. 
Stefan, agronom, Mickiewicza 80. 
Władysław, robotnik, Pod Deb. Górą- 
Okopy. 
Czarny Władysław, podofic. zawód., 
Szosa 
Bydgoska 78. 
Czażyńska Julja, krawc, Fosa Starom. 26. 
~" ~ Marja, krawcowa, Fosa Starom. 26. 
Czażyńska Pclagja, krawc, Fosa Starom. 26 
Czażyński Leon, szyper, PI. Teatralny 36. 
— 
Leon, urz. państw., Klonowicza 37. 
Czech Hier., em. państw., Wyspiańskiego 4. 
Czechak Pelagja, wł. domu, Bynek Now. 1 . 
Czechowicz Antoni, doz., Poniatowskiego 3. 
Czechowska Marja, wdowa, Sz. Chełm. 186. 
— 
Marta, krawcowa, Szosa Chełm. 186. 
Czechowski Alojzy, urzedn., Grudziądzka 42. 
— 
Anastazy, kupiec, Prosta 17. 
— 
Franciszek, urz. kol., Szosa Chełm. 132. 
— 
Franciszek, robotnik, Kilińskiego 3. 
— 
Jan, m. piek., Prosta 17. 
— 
Józef, ślusarz, Kilińskiego 3. 
— 
Maksymiljan, piekarz, Kościuszki 74. 
— 
Mikołaj, kolejarz, Kilińskiego 3. 
— 
Tomasz, wodniak, W. Garbary 11. 
Czcchniński Konstanty, rob., Piaskowa 3. 
Czecko Marja, urzedn., Sukiennicza 8. 
Czekalski Leon, naucz., Jęczmienna 3. 
Czekała Franc, krawcowa, Batorego 73. 
-- 
Franciszek, robotnik, Kr. Jadwigi 9. 
— 
Michał, portjcr, Prosta 37. 
Czekan Aniela, służąca, Prosta 17. 
Czelny Tadeusz, urz. kol., Kujawska 1. 
Czempisz Helena, wdowa, Szewska 17. 
— 
Wiktorja, wdowa, Szczytna 3. 
Czepczyńska Franciszka, Szpitalna 4. 
Czerkosz Józef, zegarm., św. Jakóba 21. 
Czermak Władysł., ppułk. cm., Krzyżacka 5. 
Czerncr Zofja, książk., 
Mickiewicza 116. 
— 
Ferdynand, sierż.. Nowe Bielany Dz. 28. 
Czerniak Edmund, ekspedj., Kościuszki 53. 
— 
Kazimierz, podofic. zawód., Gen. Sowiń­ 
skiego 9/11. 
— 
Walenty, podof. zaw., św. Józefa 1. 
— 
Władysław, kier. parów., Kościuszki 45. 
— 
Zygfryd, Kościuszki 45. 
Czerniakowski Włodzimierz, oficer zawód., 
Prądzyńskiego 3. 
Czerniawski Józef, urz. skarb., Mostowa 14. 
Czerniec Stanisław, woźny, Bybaki 51. 
— 
Wacław, szewc, Mickiewicza 104. 
Czerniewicz Bronisława, Rybaki 51. 
— 
Lcokadja, Szpitalna 4. 
— 
Bronisław, szklarz, Krzyżacka 6. 
— 
Jarosław, murarz, Bynek Starom. 22. 
Czerniewska Antonina, urzędniczka, Dr. L . 
Rydygiera 2. 
Czernów Mikołaj, robotnik, Batorego 84. 
Czerski Henryk, mgr. urzędnik państw., Że­ 
glarska 5.
		

/Pomorze_005_09_132.djvu

			Czerwik — Dalke 
Czerwik Ignacy, murarz, Okraczyńska 13. 
Czerwińska Kdyta, Małe Garbary 4/6. 
— 
Klżbieta, gospodyni, Bydgoska 33. 
— 
Helena, bufetowa, Żeglarska 10. 
— 
Helena, służąca, Klonowicza 33. 
— 
Helena, chiromantka, żeglarska 10. 
— 
Katarz., siostra zak., 
Waldowska 27/29. 
— 
Kunegunda, krawc, Grunwaldzka 3/5. 
— 
Prakseda, prasowaczka, Krzyżacka 3. 
— 
Stanisława, służąca, Piastowska 3. 
Czerwiński Aleks., szewc, Rynek Starom. 12 . 
— 
Bernard, kolejarz, Kopernika 9. 
— 
Florjan, monter, Mickiewicza 128. 
— 
Jan, urz. państw., 
Konopnickiej 25. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 69. 
— 
Jan, krawiec, Sukiennicza 24. 
— 
Jan, robotnik, św. Józefa 48. 
— 
Józef, post. P. P ., Bart. Głowackiego 8. 
— 
Kazimierz, szofer, Batorego 75a. 
— 
Kazimierz, tokarz, Kopernika 9. 
— 
Ksawery, ślusarz, Mickiewicza 104. 
— 
Kurt, cukiernik, Piekary 1/3. 
— 
Leon, Chodkiewicza 7. 
— 
Michał, kotlarz, Podgórna 16. 
— 
Roman, tapicer, Bynek Starom. 12. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Jagiellońska. 
0 
— 
Stanisław, robotnik, Chodkiewicza 7. . 
— 
Stefan, urz. skarb., Grunwaldzka 3/5. 
— 
Stefan, ślusarz, Bynek Starom. 12 . 
— 
Władysław, rob., Pod Ueb. Górą-schron. 
— 
Wojciech, robotnik, Batorego 79. 
Czeszewska Jadwiga, Kościuszki 89. 
— 
Marjanna, Mickiewicza 92. 
Czeszewski Jan, robotnik, Kościuszki 89. 
— 
Marcin, piekarz, Mickiewicza 52. 
Czisziński Piotr, robotnik, Br. Treposka 12. 
Czolbe Franciszek, kupiec, Piekary 31. 
Czolgowska Anna, wdowa, św. Jerzego 69. 
— 
Gertruda, służąca, św. Jerzego 69. 
— 
- 
Katarzyna, wdowa, Sobieskiego 47. 
— 
Mar ja, służąca, Kr. Jadwigi 9. 
Czolgowski Alfons, stolarz, św. Jerzego 69. 
— 
Bolesław, robotnik, Szosa Chełm. 22. 
— 
Franciszek, kolejarz, Przy Rzeźni 56, 
— 
Józef, urzędnik, Moniuszki 27. 
— 
Stanisław, robotnik, Kościuszki 62. 
— 
Walenty, robotnik, Bart. Głowackiego 4. 
— 
Władysław, robotnik, Sobieskiego 47. 
Czołowska Wiktorja, Krasińskiego 55. 
Czop Marja, pom. dom., Moniuszki 33. 
Czopko Tadeusz, oficer, Konopnickiej 17. 
Czuba Juljusz, biural., Łazienna 10. 
Czubak Piotr, urz. kol., Szewska 21. 
Czubek Marja, Bynek Nowom. 2 . 
— 
Herbert, kupiec, Grudziądzka 1. 
— 
Ignacy, podof. zaw., Wały 22. 
Czubrichowski Aleksy, ślusarz, Bynek No- 
womiejski 23. 
Czupkowski Leon, podof. zaw., Piaskowa 3. 
Czurkin Mikołaj, podofic. zawód., 
Zygmun- 
towska 1/3 
Czwojdrak Jan, sierż. zaw., Grunwaldzka 16. 
Czypicka Marja, wdowa, Szeroka 21. 
Czyrska Walerja, wdowa, Wybickiego 65. 
Czyrzniewski Leon, szklarz, Szczytna 9. 
Czyrzon Anastazja, siostra zakonna, Wal­ 
dowska 27/29. 
Czyszkowska Barbara, lekarz - dentysta, Sze­ 
roka 21. 
Czyżak Józef, dr., 
lekarz - specj., 
Poniatow­ 
skiego 1. 
Czyżewska Kazim., wdowa, Kujawska 5. 
Czyżewski Stan., post. P . P ., Mickiewcza 57- 
— 
Witold, asesor kolej., Kujawska 5. 
Czyżniewski Aleks., kupiec, W. Garbary 21. 
— 
Jan, maszynista. Poniatowskiego 9. 
— 
Kazimierz, kupiec, Szczytna-8 . 
Władysław,, kupiec, M. Garbary 21. 
Ćwiklińska Marja, wdowa, Warszawska 2/4- 
Ćwikliński Bernard, inwalida wojen., 
Przy 
Bzeźni 54. 
— 
Bolesław, robotnik, Batorego 69a. 
— 
Michał, rzeźnik, Sienkiewicza 13. 
— 
Stanisław, kołodziej, Wodociągowa 24. 
D 
Dahiński Florentyn, em. ofic, Klonowicza 3& 
Dachter Leon, majst. wojsk., Piastowska 2/8- 
Dach tera Czesław, mgr. farm., Piastowska 2- 
Daćków Władysław, of. zaw., Kościuszki 6- 
Dahlkc Feliks, szofer, Kopernika 11. 
Dahmer Herta, służąca, Babiańska 16. 
— 
Karolina, wdowa, św. Ducha 8/10. 
Dak Józef, cieśla, Kopernika 45. 
Dakowski Walerjan, kier. biura, Plac ŚW- 
Katarzyny 13. 
Dalewski Kdmund, nacz. więz., Reja 4. 
Dalga Franciszek, brukarz, Szosa Chełm. 88a- 
Dalke Klara, wdowa, Studzienna 13. 
— 
Józef, kontr, tromw., 
Studzienna 13. 
— 
Leon, robotnik, Wodna lOa. 
— 
Stanisław, robotnik, Koz. Góry Okopy-
		

/Pomorze_005_09_133.djvu

			Dałkowski — Dąbrowski 
ni 
Dałkowski Czesław, student, Rynek Now. 27. 
— 
Franciszek, handlowiec, Podgórna 4. 
—- 
Leon, ofic. zaw., Bydgoska 10. 
— 
Ludwik, kupiec, Rynek Nowoni. 27 . 
— 
Roman, kupiec, Łazienna 30. 
ROMAN 
DAŁKOWSKI 
Specjalny magazyn robót ręczn., 
bielizny i pończoch 
ul. Szeroka 25 • tel. 16-19 
Damer Alma, służąca, Szosa Chełm. 52. 
bamicz Edmund, podofic. zawód., 
Adm. 
Dikmana 9. 
Damps Jan, linotypista, Szosa Chełm. 60. 
Danirath Izydor, szofer, Mickiewicza 122c. 
Dandolska Werom, służ., Piernikarska 1. 
Dandclski Tadeusz, kupiec, Fosa Starom. 30. 
— 
Zdzisław, dr., lekarz, L. Szumana 2. 
Danek Wincenty, dr., nauczyć, ginin., Przed- 
zamcze 20. 
banhofer Władysław, szofer, Koniuchy 89. 
baniecki Władysł., wodniak. Żeglarska 4. 
Daniel Marjan, lekarz, Przcdzamcze 5/10. 
Danielewicz Franciszka, Szev\ska 13. 
— 
Mar ja, nauczyć, Kościuszki 23. 
— 
Zofja, wdowa, Mickiewicza 144. 
Franciszek, ofic. zaw., Prosta 12/14. 
— 
Stanisław, krawiec, Kościuszki 23. 
~~ 
Stefan, urzędnik, Kochanowskiego 3. 
Danielewski Cyryl, redaktor, Szewska 6. 
— 
Ludwik, stolarz, Batorego 18. 
~~ 
Władysław, robotnik, Mickiewicza 74. 
Danielski Michał, robotnik, Szewska 10. 
Danieluk Helena, wdowa, Sukiennicza 26. 
Danilewicz Stan., krawiec, Rynek Starom. 24. 
Teodor, akwizytor. Podgórna 4. 
Daniluk Jan, kancelista, Sukiennicza 26. 
Danisz Gertruda, Mickiewicza 50. 
""- Jan, st. technik, Mickiewicza 50. 
Daniszewski Antoni, piekarz, Kościuszki 00. 
— 
Leon, ślusarz, Kilińskiego 1. 
Zygmunt, robotnik. Grudziądzka 142. 
Dankowska Stefanja, wdowa. Piastowska 9. 
Dankowski Adam, kupiec, Jęczmienna 3. 
~~ 
Edmund, rew. zwiąż, pow., Piastowska 9. 
—- 
Jan, robotnik, Droga Treposka 1. 
Danowska Hanna, Mickiewicza 19/21. 
~ 
Ida, służąca, Czarneckiego 14. 
Marja, urz. państw., 
Mickiewicza 19/21. 
Danowski Jan, ofic. W . P ., Warszawska 2. 
Stanisław, robotnik, Żeglarska 19. 
Dardas Kazimiera, eksp., Jęczmienna 25/27. 
Dargel Eduard, muzyk, Plac Teatralny 4. 
Parna Sylwester, era. chor., Most Paul. 1. 
Daroszewska Jad w., fryzj., 
Warszawska 10. 
Daroszewski Aleksy, urzędnik sądowy, Fran­ 
ciszkańska 14. 
— 
Władysław, piekarz, Warszawska 10. 
Darowski Antoni, post. P. P., Wiązowa 3. 
Daruszewski Wacław, fryzjer, Krótka 4. 
Dasiewicz Lucjan, dr., lekarz, Klonowicza 43. 
Daszkiewicz Aniela, wdowa, Łazienna 5. 
— 
Michał, urzędu, miejski, Staszica 2. 
Daszkowska Marja, służ., Mickiewicza 01. 
Davidt Brunon, lek. dent., Strumykowa 2. 
Dawid Bronisław, wiceprezes S. Adm., Mic­ 
kiewicza 74. 
Dawidek Władysław, oficer zawód., Kaspro­ 
wicza 12. 
Dawidowicz Henryk, biural., Babiańska 10. 
Dawidowska Aleksandra, praczka, Mickie­ 
wicza 64. 
Dawidowski Henryk, ofic. W . P ., Matejki 44. 
— 
Józef, stolarz, Wola Zamkowa 7/11. 
Dąbek Marja, służąca, Szeroka 4. 
— 
Stanisława, gospodyni, Łazienna 4. 
— 
Józef, emeryt, Piekary 15. 
.kowska Pelagja, Wybickiego 64. 
Dąbkowski Feliks, robotnik, Batorego 69. 
— 
Władysław, ". -obotnik, Sz. Bydgoska 97. 
Dąbrowicz - Szczepanowski Edward, urzędn., 
Klonowicza 26. 
Dąbrowiecka Wanda, wdowa, Bielańska 45. 
Dąbrowska Antonina, Słowackigo 140. 
— 
Franciszka, wdowa, Strumykowa 12. 
— 
Franciszka, krawc, Mickiewicza 144. 
— 
Helena, wł. kiosku, Dybowska 17. 
— 
Helena, służąca, Żeglarska 27. 
— 
Helena, wdowa, Szosa Chełm. 98. 
— 
Janina, służąca, Bydgoska 104. 
— 
Józefa, wdowa, Mickiewicza 78. 
— 
Laura, wdowa, Słowackiego 81. 
— 
Łucja, bez zaw., Koniuchy 1/3. 
— 
Marja, wdowa, Targowa 40/44. 
— 
Marja, robotnica, Pod Dęb. Górą 5/9. 
— 
Begina, służąca, Piernikarska 1. 
— 
Bozalja, wdowa, Bart. Głowackiego 3. 
— 
Walcrja, wdowa, Szosa, Chełm. 15. 
— 
Wanda, wdowa, Podmurna 61. 
— 
Wiktorja, wdowa, Przy Bzeźni 54.^ 
Dąbrowski Albin, ofic. Zw. Strz., 
Klonowi­ 
cza 39. 
— 
Alfons, robotnik, Małachowskiego 6a.
		

/Pomorze_005_09_134.djvu

			Dąbrowski — Dejewski 
Dąbrowski Alojzy, cm. podof., Klonowicza 29 
— 
Antoni, stolarz, Wodociągowa 7. 
— 
Antoni, listonosz, Panny Marji 9. 
— 
Antoni, robotnik, Stroma 3. 
— 
Bernard, ogrodnik, Szosa Chełm. 80 . 
— 
Bolesław, asyst, kol., Mickiewicza llOa. 
— 
Bolesław, emeryt, Piekary 29. 
— 
Bronisław, stangret, Podmurna 3. 
— 
Feliks, murarz, Stroma 11/13. 
— 
Franc, kond. tramw., Słowackiego 140. 
— 
Franciszek, stolarz, Przy Bzeźni 29. 
— 
Franciszek, robot., 
Sz. Lubicka Okopy. 
— 
Franciszek, kupiec, Kościuszki 4G. 
— 
Franciszek, rzeźnik, Studzienna 17. 
— 
Franciszek, szofer, Mostowa 3. 
— 
Gracjan, kupiec, Żeglarska 31. 
— 
Henryk, handlów., św Ducha 7/9. 
— 
Ignacy, ogrodnik, Wielki Bów 39. 
— 
Jan, urzędn. bankowy, Leśna 7. 
— 
Jan, oficer W. P ., Krasińskiego 102. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 96. 
— 
Jan, robotnik, Rybaki 29. 
— 
Jan, makler, Bażyńskich 5. 
— 
Jan, budowniczy, Bielańska 12. 
— 
Jan, robotnik, Pod Deb. Górą, Okopy. 
— 
Jerzy, oficer zaw., Krasińskiego 66. 
— 
Józef, oficer W. P ., Kraszewskiego 52. 
— 
Józef, robotnik, Wiązowa 18. 
— 
Józef, murarz, Szosa Chełm.* 98. 
— 
Józef, robotnik, Szosa Bydgoska 99. 
— 
Józef, kier. budowl., Marsz. Focha 33. 
— 
Józef, kowal, Szosa Chełm. 99. 
— 
Kazimierz, restaurator, Piekary 6. 
— 
Kazimierz, urz. kol., Matejki 24/26. 
— 
Kazimierz, przemysł, Łazienna 13. 
— 
Kazimierz, rentjer, Mickiewicza 60. 
— 
Leopold, urz. państw., Klonowicza 23. 
— 
Ludwik, szofer, Podgórna 4. 
— 
Maksymiljan, urzędnik, Wodna 10. 
— 
Maksymiljan, stolarz, Jęczmienna 14. 
— 
Piotr, szewc, Sukiennicza 8. 
— 
Piotr, funkcj. P. P ., Lindego 17. 
— 
Roman, robotnik, Bydgoska 78. 
— 
Byszard, podof. zaw., Piastowska 2/8. 
— 
Stanisław, oficer zaw., Mickiewicza 7. 
— 
Stanisław, nauczyciel, Matejki 38. 
— 
Stanisław, prac. kol., Grudziądzka Ola. 
— 
Stanisław, wartownik, św. Ducha 8/10. 
— 
Stanisław, oficer W. P ., św. Katarzyny 8. 
— 
Stefan, kolejarz, Wybickiego 32/34. 
— 
Tadeusz, dr., ofic. zawód, lekarz, Byd­ 
goska 10, 
Dąbrowski Teodor, robotn., 
Sobieskiego 53. 
— 
Walenty, drogerzysta, Łazienna 13. 
— 
Walenty, krawiec, Szosa Chełm. 88a. 
— 
Wawrzyniec, stróż, Szosa Chełm. 80. 
— 
Wiktor, czel. kowal., W. Garbary 15. 
— 
Wiktor, księgowy, K. Jagiellończyka 8. 
— 
Wincenty, robotnik, Stroma 3. 
— 
Władysław, mechanik, Mickiewicza 61. 
— 
Władysław, krawiec, Podmurna 69. 
— 
Władysław, biuralista, M. Garbary 22. 
— 
Władysław, robotnik, Koz. Góry 13a. 
— 
Władysław, podofic. zaw., Koszary Po­ 
niatowskiego. 
— 
Zygmunt, urz. państw., Ks. Kujota 7. 
Dądalski Feliks, handlów., św. Józefa 40. 
Deczyńska Apolonja, służąca, Rynek No- 
womiejski 1. 
— 
Mar ja, Małe Garbary 28. 
Deczyński Czesław, urzędn. gospod., 
Małe 
Garbary 24. 
— 
Ignacy, rzeźnik, Kozacka 51. 
— 
Stanisław, robotnik, Podgórna 9. 
Degórska Anastazja, służąca, Bydgoska 28. 
Degórski Remigjusz, Jagiellońska 9. 
— 
Tadeusz, szewc, Sukiennicza 18. 
— 
Zygmunt, urz. mon. tyt., Bydgoska 112- 
Dehlau Hulda, służąca, Mostowa 5. 
Dejewska Katarzyna, wdowa, Przy Rzeźni 43. 
— 
Marja, robotnica, Podgórna 92. 
— 
Teresa, wdowa, św. Jerzego 44/46. 
Dejewski Antoni, kier. fabr., Jęczmienna 12- 
— 
Antoni, rzeźnik, Podgórna 51. 
— 
Bolesław, cukiernik, Sz. Bydgoska 71. 
— 
Bronisław, prac. kol., Kilińskiego 14. 
— 
Bronisław, fryzjer, B. Głowackiego 35. 
— 
Kdmund, handlowiec, Kościuszki 61. 
— 
Kdmund, mechanik, Piaskowa 6. 
— 
Feliks, fryzjer, Prosta 7. 
— 
Franciszek, mot. tramw., Sz. Chełm. 102. 
— 
Jan, mistrz fryzj., 
Sienkiewicza 1. 
— 
Józef, piekarz, Szczytna 6. 
— 
Leon, rzeźnik, Jęczmienna 15. 
— 
Ludwik, Zamknięta 3. 
— 
Mieczysław, zawiad. Ode. Drog., 
Plac 
Fryderyka Skarbka 1.. 
— 
Boman, litograf, Podgórna 92. 
— 
Stanisław, rzeźnik, Kordeckiego 9. 
— 
Stanisław, książkowy, Sz. Bydgoska 11- 
— 
Wacław, urz. miejski, Kilińskiego 5. 
— 
Władysław, rzeźnik, Browarna 4. 
— 
Władysław, kolejarz, Grudziądzka 114.
		

/Pomorze_005_09_135.djvu

			Dckański — Derra 
133 
Dekański Bolesław, dekarz, Kilińskiego 15. 
— 
Ignacy, robotnik, Bart. Głowackiego 3. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 69a. 
— 
Jan, wdowiec, Szosa Chełmińska 132. 
— 
Maksymiljan, podróżuj., J. Olbrachta 7. 
Dekarski Feliks, krawiec, św. Jakóba 19. 
Dckowska Janina, służąca, Kościuszki 72. 
Dekowski Alojzy, fryzjer, Szosa Chełm. 107. 
— 
Feliks, mistrz fryzj., 
Szosa Chełm. 107. 
—- 
Jan, fotograf, Mickiewicza 112a. 
— 
Władysł., podof. zaw. Szosa Chełm. 107. 
— 
Zygmunt, bankowiec, Sienkiewicza 13. 
Deląg Inocelity, mechanik, Prosta 30. 
Belekta Jacek, kustosz, Szeroka 37. 
Delik Władysław, mechanik, św. Jerzego 42. 
Delikat Franciszek, mistrz rzeźn., 
Kościu­ 
szki 14. 
— 
Klemens, mechanik, Legjonów 16. 
—- 
Władysław, malarz, św. Ducha 8/10. 
Delis Fryder., wł. domu, Kochanowskiego 24. 
Delisk Weronika, wdowa, Kościuszki 22. 
Dellinger Buth, urzędniczka, Bybaki 21. 
Delorme Janina, biurowa, Mickiewicza 34. 
Dembecki Alfons, rysownik, Os. Wrzosy 51. 
Dembek Anna, Przy Bzeźni 2. 
— 
Marja, Słowackiego 81. 
— 
Bozalja, wdowa, Mickiewicza 54. 
— 
Alojzy, urz. państw., Brama Mostowa 4. 
— 
Bernard, inwalida, Kołłątaja 1/3. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Mickiewicza 113. 
— 
Jan, palacz, św. Ducha 8/10. 
— 
Jan, emeryt P. P ., Grudziądzka 182. 
— 
Józef, urz. państw., Słowackiego 81. 
— 
Boman, podof. zaw., Przy Bzeźni 2. 
— 
Wacław, Grudziądzka 182. 
Dembicka Aniela, wdowa, Bybaki 45. 
— 
Helena, urzędniczka, Bydgoska 35. 
— 
Janina, Bydgoska 35. 
— 
Weronika, kucharka, Szeroka 22. 
Dembicki Stanisław, podofic. zawód., 
Kra­ 
szewskiego 44. 
Uembina Józefa, Klonowicza 43. 
1'embińska Anna, Bielańska 66. 
Bembiński Augustyn, funkcj. państw., 
Przy 
Bzeźni 26/28. 
— 
Franciszek, robotnik, Bielańska 57. 
— 
Franciszek, szofer, Franciszkańska 14. 
— 
Józef, siodlarz, św. Ducha 5. 
— 
Józef, funkcj. poczt., Kościuszki 83. 
— 
Józef, stolarz, Szosa Chełmińska 72. 
— 
Kazimierz, ślusarz, Mickiewicza 95. 
— 
Leon, krawiec, Chełmińska 15. 
Dembiński Boman, podof. zaw., 
Bielańska 
59/61. 
— 
Stefan, pom. rzeźn., Kopernika 26. 
Demboleński Wolf, muzyk, Sukicnnicza 6. 
Dembowski Józef, stolarz, Prosta 2. 
— 
Stanisław, post. P . P . Szósta Cłiełm. 138. 
— 
Stanisław, ślusarz, Wybickiego 7. 
— 
Teofil, robotnik, Żeglarska 7. 
Dembska Marja, służąca, Rynek Nowom. 18. 
Dcmbski Edmund, urzędu, państw., 
Wys­ 
piańskiego 10. 
Demkow Mikołaj, radca pr. D. L. P., 
Ma­ 
tejki 38/40. 
Dempiak Karol, wdowiec, Moniuszki 3. 
Demska Juljanna, wdowa, Grudziądzka 114. 
— 
Marja, robotnica, Chodkiewicza 8. 
— 
Marta, emerytka, Mickiewicza 41. 
— 
Marta, wdowa, Podmurna 3. 
— 
Stanisława, urz. bank., Prosta 37. 
Demski Jan, robotnik, Prosta 37. 
— 
Leon, mechanik, Mickiewicza 41. 
— 
Władysław, robotnik, Warszawska 2/4. 
— 
Władysław, robotnik, B. Głowackiego 27. 
Denenfeld Eug., wdowa, Mickiewicza 19/21. 
— 
Franc, urz. państw., Mickiewicza 19/21. 
Denis Ernest, prakt. biur., Wodna 22. 
— 
Michał, wł. domu, Wodna 22. 
Depczyński Ignacy, robotnik, Wiązowa 9. 
— 
Jan, stolarz, Studzienna 13. 
— 
Zygmunt, robotnik, Legjonów 35. 
Der Łucjan, kupiec, Mickiewicza 57. 
Dera Hieronim, piekarz, Szosa Chełm. 99 . 
Dcrbicli Zygmunt, ogrodnik, Koniuchy 7. 
Derda Agnieszka, robotnica, Grunwaldzka 68. 
Derdelewicz Stanisław, oficer zawód., 
Byd­ 
goska 60. 
Derdulska Bronisława, kucharka, Sz. Cheł­ 
mińska 28/30. 
Derebecki Aleksander, kolej., Przy Rzeźni 8. 
— 
Edmund, biural., Przy Rzeźni 4. 
— 
Leon, ślusarz, Targowa 6. 
Dereziński Jan, robotnik, Staszica 2. 
— 
Stanisław, robotnik, Koszarowa 20. 
— 
Stefan, robotnik, Staszica 2. 
Deręgowski Feliks, stolarz, Kochanowskie­ 
go 20/22. 
— 
Konrad, fotochemigraf, Rybaki 21. 
— 
Paweł, kier. biura, Strumykowa 15. 
Derkowski Ant., robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Stanisław, robotnik, Pod Dęb. Górą 29. 
— 
Władysław, kowal, Łazienna 22. 
Derra Scholastyka, Szosa Chełmińska 99.
		

/Pomorze_005_09_136.djvu

			Dcrybowski — Dobrzyńska 
Derybowski Jan, murarz, Przy Rzeźni 27. 
— 
Stanisław, robotnik, Kołłątaja 17. 
Derycliowski Marjan, winiarz, Szeroka 24. 
Deter Berta, wdowa, Podgórna 20. 
— 
Kurt, stolarz, Podgórna 20. 
Detkowski Jójof, stolarz, Bydgoska 84. 
Deuter Józef, urz. kol., Przy Bzeźni 54. 
Dcwińska Marja, wdowa, Szczytna 21. 
Dcwiński Hieronim, urz. kol., Moniuszki 25. 
Dey Byszard, pastor, Podgórna 70. 
Dębicka Mieczysława, wdowa, Bydgoska 33. 
Dębicki Mieczysław, urzedn. państw., 
Byd­ 
goska 33. 
Dębiński Bernard, listonosz, Przy Bzeźni 52. 
Dębkowski Józef, podof. zaw., PI. św. Jana 11. 
Debowski Józef, podof. zaw., Piastowska 2/8. 
— 
Zdzisław, inżynier, Sienkiewicza 15. 
Dębosz Józef, funkcj. P. P., Wały 10. 
Dębska Aniela, krawcowa, Grudziądzka 77. 
— 
Józefa, wdowa, Ścieżka Szkolna 6. 
Dębski Antoni, muzyk, Ścieżka Szkolna 1. 
— 
Jan, tkacz, Wybickiego 3. 
— 
Józef, dr., lekarz, Szeroka 24. 
— 
Stanisław, mechanik, Wybickiego 3. 
— 
Tadeusz, rolnik, Sienkiewicza 29. 
Diak Józef, handlowiec, Bydgoska 33. 
Dibalowski Jan, urz. DOKP., Słowackiego 51. 
Dickfer Bronisław, urz. kol., Krzyżacka 8. 
Dickmann Maksymiljan, restaurator, Szosa 
Chełmińska 176. 
Dietrich Berta, wdowa, Piekary 15. 
— 
Tatjana, Targowa 47/57. 
— 
Artur, restaurator, Kopernika 33. 
— 
Wiktor, urzędnik, Targowa 47/51. 
Dikert Paulina, służąca, Kopernika 13. 
Oittbrenner Aug., robotnik, Grudziądzka 141. 
Dittmann Wiktorja, wdowa, Łazienna 2. 
•— Konrad, kier. statku, Bybaki 9/11. 
— 
Paweł, szyper, Bybaki 9/11. 
Dittmer Charlotta, Wiązowa 12. 
— 
Felicja, Mickiewicza 115. 
— 
Luiza, wdowa, Wiązowa 12. 
— 
Władysław, pilot, Mickiewicza 115. 
Dittrich Stefan, Jagiellońska 14. 
Dluhek Aleksander, mechanik lotu., Kaspro­ 
wicza 16. 
Długi Antoni, przemysłowiec, Staszica 2. 
Dlugiewicz Andrzej, adjunkt kolej., PI. Fryd. 
Skarbka 2. 
Długołęcki Stanisław, rob., Koz. Gory wschód 
m. 15. 
Długosz Zofja, służąca, Łazienna 4, 
Długosz Bolesław, stołowy, Winnica lOa. 
— 
Franciszek, robotnik, Łazienna 4. 
Długoszewska Władysława, gospodyni, Jęcz­ 
mienna 18. 
Dlużak Marta, wdowa, Strumyłowa 14. 
— 
Alfred, Strumykowa 14. 
Dłużniewski Antoni, Ścieżka Szkolna 4. 
— 
Władysław, mistrz kraw., Ścieżka Sziti4. 
Dłużyński Bronisław, kolejarz, Sz. Chełm. 72 . 
Dmitrenko Andrzej, szofer, Ogrodowa 13. 
Dmochowski Boman, prakt. P. K. P., Fran­ 
ciszkańska 18. 
Dmowski Jan, urz. poczt., Przv Rzeźni 52. 
Dobak Stefan, oficer zaw., Mickiewicza 49. 
Dobiccki Damazy, kamasznik, Szewska 11. 
— 
Jerzy, oficer zaw., Bydgoska 92. 
Dobień Stanisław, podof. zaw., J. Fałata 4. 
Dobrosielska Anna, wd., Mickiewicza HOa. 
— 
Marja, śpiewaczka, Wały 18. 
— 
Marja, wdowa, Małe Garbary 24. 
Dobrosielski Franciszek, robotnik, We lv i— 
— 
Stanisław, robotnik, Wały 18 
— 
Tadeusz, murarz, Wały 18. 
Dobroszewska Marja, krawc, Podmurna 46. 
Dobroszewski Juljan, szewc, Szosa Cheł­ 
mińska 161/163. 
— 
Władysław, Mostowa 20. 
Dobrowolska Franciszka, wdowa, Klonowi- 
cza 37. 
— 
Jadwiga, wdowa, Bydgoska 33. 
Dobrowolski Stanisław, urzędu, skarb., Sło­ 
wackiego 19/21. 
Dobruchowski Kdrnund, fryzjer, Łąkowa 4. 
— 
Franciszek, elektromonter, Podgórna 75 
— 
Franciszek, kołodziej, Podmurna 42. 
Dobrzański Alfred, inżynier, Bydgoska 14. 
Dobrzclccka Janina, naucz., Konopnickiej 20 
Dobrzeniecka Janina, Szosa Chełmińska 62. 
Dobrzeniecki Józef, handl., Szosa Chełm. 62. 
— 
Leon, urzędn. gospod., Szosa Chełm. 62. 
— 
Zygmunt, Szosa Chełmińska 62. 
Dobrzycki Bogusław, inż. dyrektor D.O.K.P ., 
Mickiewicza 32. 
Dobrzyniecka Karolina, wdowa, Mickiewi 
cza 74. 
Dobrzyniecki Mieczysław, kupiec, Wodocią­ 
gowa 10. 
Dobrzyńska Anna, wdowa, Bydgoska 104 
— 
Józefa, Bynek Staromiejski 20. 
— 
Łeokadja, Mickiewicza 18. 
— 
Marja, wł. nier., Mickiewicza 41. 
— 
Marja, robotnica, Grunwaldzka 22.
		

/Pomorze_005_09_137.djvu

			Dobrzyńska — Domhrnwska 
135 
Dobrzyńska Marta, siostra zakon., 
Waldow- 
ska 27/29. 
Dobrzyński Franciszek, pracownik P. K . P., 
Sobieskiego 45. 
— 
Franciszek, szoier, Grudziądzka 117. 
— 
Jakób, robotnik, Grunwaldzka 22. 
— 
Jan, biuralista, Sobieskiego 37. 
— 
Maksymiljan, siodlarz, Klonowicza 1. 
Dobski Antoni, biuralista, Grudziądzka 1C8. 
Dobslaff Paweł, rzeźnik, Bydgoska 58. 
Dobucki Edward, szewc, Małe Garbary 4. 
— 
Władysław, krawiec, Prosta 2. 
Dodot Stefanja, wdowa, Sobieskiego 41. 
— 
Alojzy, dozorca domów, Podgórna 92. 
Doehn Georg, mistrz ślus., Bankowa 8. 
Doerffer Marjan, adwokat, Słowackiego 4. 
Doering Alfons, robotnik, B. Głowackiego 9. 
— 
Budolf, fryzjer, Bynek Nowom. 20. 
Doga Henryk, organista, Mostowa 23. 
— 
- 
Józef, urz. pryw., Szosa Chełm. 47. 
Dojwa Marjan, post. P. P., Wały 10. 
Doktor Elżbieta, Św. Jakóba 15. 
Dolaciński Ignacy, muzyk, Kanałowa 20. 
Bolacka Melanja, Szeroka 33. 
Dola ta Wanda, bufetowa, Dworzec Przcdm. 
— 
Adam, rzeźnik, Wybickiego 74. 
Dolatkowski Augustyn, lekarz wojsk., 
Mic­ 
kiewicza 27. 
Dolatowska M., Babiańska 12. 
Dolatowski Antoni, robotnik, Podgórna 3a. 
— 
Jan, asyst, miejsk., Piastowska 5. 
Dolecka Helena, wdowa, Wybickiego 31/33. 
— 
Józefa, robotnica, J. Olbrachta 7. 
— 
Marja, bez zawodu, Batorego 77. 
Bolecki Bernard, muzyk, Ogrodowa 4. 
— 
Franciszek, robotnik, Ogrodowa 4. 
— 
Franciszek, monter, Małe Garbary 14. 
— 
Franciszek, kupiec, Małe Garbary 30. 
•— Jan, muzyk, Ogrodowa 4. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 77. 
— 
Konstanty, robotnik, Kopernika 13. 
— 
Maksymiljan, ogrodnik, Grudziądzka 90. 
Dolega Maks, III. piek., Sienkiewicza 1. 
Dolewski Alfons, drukarz, Św. Jakóba 11. 
— 
Gerhard, linotypista, Małe Garbary 9. 
Dolińska Emilja, wdowa. Grunwaldzka 21. 
Doliwa Bert ram, kupiec, Bydgoska 43. 
— 
Walter, kupiec, Bydgoska 43. 
Dolna Franciszka, Sienkiewicza 40/42. 
Dolak Aniela, wdowa, Kościuszki 04. 
Potęga Wanda, Wielkie Garbary 15. 
Dolżycki Winc., urz. państw., Grudziądzka 05. 
Domachowska Jozefa, wdowa, Kościuszki 44. 
— 
Marta, siostra elżb., Żeglarska 9. 
Domachowski Ant., em. podof., Browarna 9. 
— 
Bronisław, robotnik, Wiązowa 18/20. 
— 
Franciszek, formiarz, Podgórna 59. 
— 
Franciszek, szewc, św. Jerzego 55a. 
— 
Jan, robotnik, Wiązowa 18/20. 
Domagalik Anna, urzędn. państw., Kraszew­ 
skiego 2. 
Domagalska Anton., robotnica, Batorego 79. 
— 
Helena, kasjerka, Prosta 10. 
— 
Leokadja, robotnica, Pod Krz. Wieżą 8. 
— 
Marja, ekspedj., Grudziądzka 40. 
— 
Monika, krawcowa, Prosta 10. 
Domagalski Alfons, robotnik, Lubicka 37. 
— 
Dominik, krawiec, Prosta 10. 
— 
Jozef, robotnik, Wybickiego 75. 
— 
Keon, chor. em., Grudziądzka 40. 
— 
Paweł, Prosta 10. 
— 
Stanisław, robotnik, Żółkiewskiego 20/22. 
— 
Zygmunt, robotnik, Batorego 73. 
Damagała Władysław, podofic. zawód., 
Ko­ 
szarowa 10. 
Domańska Ludwika, wdowa, Kopernika 24. 
Domański Andrzej, techn. melj., Matejki 20. 
— 
Antoni, urz. kol., Gołębia 18. 
— 
Bronisław, robotnik, Góry Kozackie 19a. 
— 
Franciszek, ślusarz, Batorego 71. 
— 
Franciszek, rys.- techn., 
Bynek Now. 19. 
— 
Jan, techn.- budowl., 
Mickiewicza 47. 
— 
Jan, robotnik, Kościuszki 40. 
— 
Konstanty, rolnik, Grudziądzka 105. 
— 
Szymon, robotnik, Droga Treposka 10. 
— 
Teobald, Kopernika 24. 
Domaradzka Józefa, naucz., Mickiewicza 87. 
Domaros Władysław, urzędn. kolej., 
Gru­ 
dziądzka 65. 
Domaszyniski Onufry, piekarz, Żeglarska 17. 
Dombek Anastazja, Droga Treposka 10. 
— 
Edmund, handlowiec, Piekary 15. 
— 
Franciszek, urz. kol., Piekary 15. 
— 
Paweł, urz. kol., Kujawska 9. 
Dombkowska Pelagja, pokojowa, L. Szu- 
mana 2. 
Dombkowski Franciszek, robotnik, Wybic­ 
kiego 64. 
Dombrowska Anna, Wybickiego 69. 
— 
Gertruda, wdowa, PI. św. Katarzyny 1/5. 
— 
Jadwiga, robotnica, W. Garbary 11. 
— 
Jadwiga, propag. podroż., Kopernika 47. 
— 
Małgorzata, ekspedj., Bybaki 21. 
— 
Marja, Szosa Chełmińska 120.
		

/Pomorze_005_09_138.djvu

			Dombrowska — Dorszewski 
Dombrowska Marja, wdowa, Lubicka 37a. 
— 
Pelagja, kucharka, Małachowskiego 6a. 
— 
Bozalja, wdowa, Bybaki 21. 
— 
Wiktorja, Wybickiego, 69. 
Pombrowski Aleks., piekarz, Przy Rzeźni 35. 
— 
Alfons, fryzjer, Stroma 11/13. 
— 
Bolesław, ślusarz, Mickiewicza 2/4. 
— 
Bronisław, stolarz, Przy Bzeźni 29. 
— 
Bronisław, Wybickiego 69. 
— 
Brunon, murarz, Bybaki 23. 
— 
Dominik, emeryt, Kaz. Jagiellończyka 8. 
— 
Kdmund, ślusarz, Szosa Chełm. 82. 
— 
Franciszek, inwal., Szosa Chełm. 82. 
— 
Jan, szewc, Bażyńskich 1. 
— 
Jan, monter, Bażyńskich 5. 
— 
Józef, piekarz-cuk., Kozacka 2/4. 
— 
Kazimierz, stolarz, Stroma 11/13. 
— 
Leon, maszynista, Stroma 11/13. 
— 
Leonard, prac. gastr., Krasińskiego 17. 
— 
Ludwik, Stroma 11/13. 
— 
Ludwik, inwalida, Sienkiewicza 36. 
— 
Maksymiljan, stolarz, Grunwaldzka 6. 
— 
Stanisław, restaurator, Żeglarska 27. 
— 
Władysław, kupiec, Mickiewicza 77. 
— 
Władysław, kołodziej, W. Garbary 14. 
Domek Mieczysław, funkcj. pań-jtw., 
Jęcz­ 
mienna 19. 
Domeracki Bolesław, rob., Wybickiego 64. 
— 
Marjan, szofer, Lubicka - Okopy 8. 
Domieracka Marjanna, kucharka, Wyspiań­ 
skiego 24. 
Dominiak Józefa, wdowa, Panny Marji 5. 
— 
Kdward, pom. ślus., Kościuszki 85. 
— 
Franciszek, Mickiewicza 130. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Mickiewicza 103. 
— 
Stefan, robotnik, Panny Marji 5. 
Dominik Leon, artysta dram., Jęczmienna 14. 
Dominikowska Helena, urzędn., Ks. Kujota7. 
Domkę Kmilja, naucz., Mickiewicza 107. 
— 
Joanna, wdowa, Kopernika 32. 
— 
Meta, Bankowa 12. 
— 
Otylja, wdowa, Bydgoska 92. 
— 
Otylja, wdowa, Kopernika 32. 
— 
Krwin, urz. bank., Klonowicza 27. 
— 
Kurt, urz. bank., Konopnickiej 20 
Domrazek Hermina, Czarneckiego 14. 
Domse Brunon, malarz, Stroma 11/13. 
Domżalska Józefa, służąca, św. Katarzyny 6. 
Domżalski Alojzy, podof. z ., Sukiennicza 18. 
— 
Jan, akordnik, M. Garbary 30. 
— 
Maksymiljan, rob., L. Czarlińskiego 39. 
Donarska Helena, Sienkiewicza 30. 
Donarska Marta, wdowa, Bybaki 37. 
— 
Marta, posługaczka, K. Jagiellończyka 6. 
Donarski Bernard, pom. biur., Ogrodowa 3. 
— 
Zygmunt, introligator, Bybaki 37. 
Dondalska Antonina, służąca, Kaszubska 8. 
— 
Franciszka, robotnica, Batorego 69. 
— 
Konstancja, wdowa, Winnica 12 
— 
Stanisława, robotnica, Bybaki 34. 
— 
Władysława, bona, Bynek Starom. 36 . 
Dondalski Ant., robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Bernard, cieśla, Żwirki i Wigury 50. 
— 
Bolesław, robotnik, Batorego 83b. 
— 
Bronisław, elektromont., Staszica 4. 
— 
Franciszek, monter, Wiązowa 17. 
— 
Franciszek, rob., Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Jan, murarz, Klonowicza 1. 
— 
Marcin, stangret, Mickiewicza 48. 
— 
Piotr, stołowy, Strumykowa 15. 
— 
Stanisław, mur., Osiedle Wrzosy dz. 181. 
— 
Teodor, maszynista, Kaszubska 8. 
— 
Władysław, wywiadowca miejski, Mic­ 
kiewicza 48. 
— 
Wojciech, murarz, Kaszubska 8. 
Donderska Łucja, Podmurna 34. 
Donderski Ludwik, rzeźnik, Bynek Star. 22 . 
Doniec Petronela, krawcowa, Sukiennicza 26. 
Doniewski Franciszek, naucz., Klonowicza 19. 
Donsaft Krystyna, urzędn. Izby Skarb., Że­ 
glarska 7. 
Dońca Juljanna, wdowa, Sukiennicza 28. 
Doński Wieńczysław, cni. lekarz, Plac św. 
Katarzyny 7. 
Dopslaff Paulina, wł. domu, św. Duche, 19. 
— 
Artur, kupiec, św. Ducha 19. 
Dorau Jan, strażak, Wodociągowa 13. . 
Dorawa Agnieszka, Wałdowska 27/29. 
Dormowicz Franc, robotnica, Kopernika 15. 
Dormus Jerzy, oficer zaw., Kościuszki 6. 
Dorobczyński Henryk, tecłinik, Bankowa 6. 
Dorohinicki - Kisiel Wacław, inżynier, Plac 
Bankowy 6. 
Doroszkiewicz Bolesław, techn. - dent., 
Byd­ 
goska 26. 
Doroż/ński Kazimierz, 
telegrafista, 
Gru­ 
dziądzka 60. 
Dorsz Bernard, kupiec, Mostowa 22. 
— 
Jan, sędzia S. O ., Mostowa 11. 
Dorszewska Kazimiera, wdowa, Bubinkow- 
skiego 17. 
— 
Władysława, wdowa, Słowackiego 47. 
Dorszewski Marjan, asyst, kol., 
Rubinkow- 
skiego 17.
		

/Pomorze_005_09_139.djvu

			Doruclinvvska — Drozdowski 
Doruchowska Anna, Szopena 19. 
Dota Rozalja, służąca, Sienkiewicza 29. 
Dotysz Stanisław, Kościuszki 58. 
Dowbor Stefan, podpułk., Klonnwicza 31. 
Drabarek Stefan, kier. żeglugi Vistula, Mic­ 
kiewicza 93. 
Drabiński Alojzy, stolarz, Małachowskiego 5. 
— 
Augustyn, robotnik, Małachowskiego 5. 
— 
Bronisław, cieśla, Czarneckiego 28. 
— 
Franciszek, robotnik, Małachowskiego 5. 
Drachowski Wincenty, mechanik, Stroma 9. 
Dragomierecka Marta, wdowa, Kr. Jadwigi 5. 
Dragowska Marta, książk., Konopnickiej 24. 
Draken Helena, piastunka, Kujawska 2. 
Drapiewska Wer., wdowa, Słowackiego 119. 
— 
Władysława, Kościuszki 25. 
Drapiewski Franciszek, mechanik, Krasiń­ 
skiego 118. 
— 
Jan, wodniak, Bybaki 13. 
— 
Kazimierz, woźny, Ciasna 7. 
— 
Konstanty, robotnik, Mickiewicza 146. 
Drath Katarzyna, naucz., 
Prosta 18/20. 
Dratwa Czesław, Konopnickiej 27. 
Dratwiński Boman, urzędn. państw., 
Mic­ 
kiewicza 122. 
Drawert Budolf, mechanik i stroić, fort., Kaz. 
Jagiellończyka 8. 
Drażdżewska Stanisława, robotnica,. 
Pod 
Dębową Górą 58. 
Drażdżewski Paweł, rob., Wybickiego 55. 
Drążek Marja, telefon., Czarneckiego 14. 
— 
Aleksander, robotnik, Szosa Chełm. 69. 
— 
Bronisław, stangret, Szczytna 14. 
— 
Bronisław, robotnik, Osada Smolnik. 
— 
Dominik, urz. kol., Sobieskiego 35. 
— 
Konst., 
stróż ratusza, Okraczyńska 15. 
— 
Leon, kowal, Łukowa 7a. 
— 
Michał, robotnik, św. Jerzego 59. 
Drążkowska Anastazja, służąca, Jana Ol­ 
brachta 7. 
— 
Franciszka, wdowa, Kościuszki 27. 
— 
Helena, kucharka, Chełmińska 5. 
— 
Helena, służąca, Łazienna 28. 
— 
Józefa, wdowa, Żeglarska 17. 
— 
Marta, robotnica, Podgórna 20. 
— 
Tekla, służąca, Wałdowska 27/29. 
— 
Teresa, służąca, Bydgoska 37. 
— 
Wiktorja, służąca, Mostowa 16. 
Drążkowski Aleksander, szofer, Droga Trc- 
poska 11/13. 
— 
Alfons, zecer, Lubicka 3. 
— 
Antoni, robotnik, Sobieskiego 19. 
Drążkowski Antoni, urzędu. Mickiewicza 32. 
— 
Antoni, murarz, Podgórna 70. 
— 
Bernard, eksp. poczt., Podgórna 78. 
— 
Bernard, piekarz, Lubicka 24. 
— 
Czesław, krawiec, Wodna 30. 
— 
Franciszek, robotnik, Wały 18. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Kołłątaja 13. 
— 
Jan, woźny, Kordeckiego 5. 
— 
Maksymiljan, czel. ślus., Fort Boi. Chro­ 
brego. 
— 
Paweł, pom. poczt., Lubicka 3. 
— 
Wacław, muzyk, Wodociągowa 21/23. 
— 
Wincenty, robotnik, Grunwaldzka 10. 
— 
Władysław, robotnik, Lubicka 11. 
— 
Wojciech, woźny, Szosa Chełm. 114 . 
Drecki Józef, archit.- budow., Rynek Star. 22 . 
Dreger Wanda, św. Jerzego 57. 
— 
Jan, Lubicka 37. 
— 
Józef, malarz, Osiedle Wrzosy. 
— 
Teodor, malarz, Rybaki 39. 
Dreja Bolesław, robotnik, Lubicka 38. 
Drelak Florjan, robotnik, Średnia 2. 
Drenikow Matylda, wdowa, Bankowa 8. 
Dressler Franciszka, służąca, Żeglarska 5. 
— 
Teresa, służąca, Wiązowa 18. 
— 
Aleksander, robotnik, Podgórna 39. 
Drewck Józef, rzeźnik, Kościuszki 53. 
— 
Leon, rzeźnik, Król. Jadwigi 24. 
Dreweński Jan, szofer, Bydgoska 80. 
Drewienka Helena, wdowa, Prosta 18/20. 
Drewitz Paweł, wł. domu, Mickiewicza 118. 
Drews Jan, ślusarz, Koszarowa 43. 
Drobczyńska Gertruda, kuch., Żeglarska 31. 
Drobiński Tadeusz, oficer zawód., 
Wyspiań­ 
skiego 12. 
Drogoń Michalina, Lubicka Ola. 
Drogoszewska Anna, urzędn., Łazienna 30. 
Dromiński Józef, podof. zaw., Bielańska 32. 
Dromowicz Wład., 
wodniak, Bydgoska 29. 
Dropiewska Marja, wdowa, Rybaki 32. 
Dropiewski Bolesław, robotnik, Stroma 5. 
— 
Czesław, koszykarz, Kołłątaja 1. 
Dropik Weronika, służąca, Klnnowicza 30. 
Drost Jan, podof. zaw., Słowackiego 112. 
— 
Maksymiljan, szofer, Czarneckiego 27. 
Droszyńska Helena, instr. robót ręczn., Gru­ 
dziądzka 35. 
Drozdowska Antonina, gospodyni, św. Ja- 
kóba 21. 
— 
Bozalja, wdowa, Podmurna 28. 
Drozdowski Jan, Grudziądzka 142. 
— 
Józef, robotnik, Żółkiewskiego 11.
		

/Pomorze_005_09_140.djvu

			158 
Drozdowski — Duchschlorf 
Drozdowski Józef, miern. kol., 
Matejki 50. 
— 
Józef, fryzjer, Szosa Clicłm. 74 . 
— 
Ksawery, em. państw., Fredry 4. 
— 
Władysław, oficer zaw., 
Bydgoska 33. 
— 
Wojciech, robotnik, Grudziądzka 138. 
Droznakiewicz Stanisław, funkcj. coczt., 
Podgórna 27. 
Drożdzewska Uronisł., wdowa, Batorego 20. 
Drożdżewska Aniela, p. dom., Bydgoska 10. 
Drożdżcwski Stefan, ślusarz, Bydgoska 39. 
Drula Franciszek, kanc. kol., Podgórna 83. 
Drulla Józef, szyper, Żeglarska 0. 
Drumowicz Mur ja, robotn., W. Garbary 11. 
— 
Franciszek, robotnik, Mickiewicza 05. 
— 
Stefan, emeryt, Rybaki 23. 
Drumsta Kdward, urzedn. państw., 
Mickie­ 
wicza 50. 
Druszkowski Franciszek, pom. stoi., 
Chod­ 
kiewicza 7. 
Drużdż Jan, techn. - mcch., Franciszkańska 13. 
Drużyński Ignacy, robotnik, Stroma 5. 
Drwenska Wiktorja, prac. kina, Sukicn- 
nicza 22. 
Drwąska Klżbieta, wdowa, Batorego 09. 
Drwęski Zygmunt, urzędn. państw., W. Gar­ 
bary 12. 
Drygalska Anastazja, wdowa, Pod Dębową 
Górą 3. 
— 
Franciszka, wdowa, Warszawska 2/4. 
— 
Janina, książk., Rynek Nowom. 26. 
- 
Juljanna, robotnica, Warszawska 2/4. 
-- 
Marja, robotnica, Pod Deb. Górą 3. 
— 
Rozalja, ckspedj., 
Bynek Nowom. 26. 
— 
Rozalja, wdowa, Krótka 10. 
— 
Stanisława, Bynek Nowom. 20. 
— 
Weronika, wdowa, Mickiewicza 122a. 
— 
Władysława, robotnica, Pod Dęb. Górą 3. 
— 
Zofja, robotnica, Zaułek Dworcowy 2/6. 
Drygalski Alfons, robotnik, Pod Dęb. Górą 3. 
— 
Andrzej, ekspedj. poczt., Kilińskiego 6/8. 
— 
Antoni, urz. miejski, Szosa Chełm. 58. 
— 
Antoni, kucharz, Szczytna 2. 
— 
Jan, kowal, św. Ducha 7/9. 
— 
Józef, pom. stoi., Podgórna 61. 
— 
Michał, robotnik, Rynek Nowom. 26. 
— 
Paweł, pom. handl., Chełmińska 1. 
- 
Polikarp, pom. handl., Mostowa 26. 
— 
Stanisław, robotnik. Góry Kozackie 36. 
— 
Stanisław, robotnik, Szosa Chełm. 128b. 
- 
Wincenty, dorożkarz, Zaułek Dworc. 2/6. 
- 
Władysław, stolarz, Wiązowa 21. 
Dryl Kazimierz, stolarz, Szosa Chełm. 88 . 
Drywa Władysław, podof. zawód., 
Osiedle 
Wrzosy 51. 
Dryżak Marja, wdowa, Bydgoska 33. 
Drzewicka Julja, wychów., Mickiewicza 117. 
Drzewiecka Marja, wdowa, Mickiewicza 117. 
Drzewiecki Jan, kolejarz, Sobieskiego 25. 
Drzewuska Fmilja, wdowa, Matejki 38. 
— 
Franciszka, wdowa, Matejki 38. 
Drzewuski Leon, urz. pryw., Matejki 36. 
Drzewuszcwski Bronisław, robotnik, Mic­ 
kiewicza 74. 
Drzymalska Marta, robot., 
.1 . Olbrachta 7. 
Drzymalski Adam, robotnik, Kościuszki 2. 
— 
Józef, robotnik, Warszawska 2/4. 
— 
Władysław, robotnik, Kościuszki 2. 
Drzymuchowska. Adela, wł. dornu, Mickie­ 
wicza 34. 
Dubanowska Władysława, służąca, Kaź. Ja­ 
giellończyka 2. 
Dubas Jozef, oficer, Beja 42. 
Dubicki Józef, podof. zaw., Podgórna 83. 
Dubiecki Tadeusz, prof. gimn., 
Mickiewi­ 
cza 19/20. 
Dubielski Jan, urzędnik, Mickiewicza 89. 
Dubik Andrzej, urzędnik, Prosta 8. 
Dubois Waldemar, motorn., 
KlonowiCza 41. 
Ducli Władysław, szofer, Podgórna 3a. 
Duchnicki Feliks, blacharz, Szosa Chełm. 172 . 
— 
Maks, fryzjer, Kopernika 21. 
Duchnycz Seńko, .1 . Olbrachta 23. 
Duczak Antoni, robotnik, Batorego 79. 
Duczkiewicz Augusta, prac, Św. Ducha 21. 
Duda Kdmund, szofer, Szosa Chełm. 1/3. 
— 
Florjan, szklarz, Bydgoska 86. 
Dudcck Fmil, rzeźnik, Dr. Treposka 2/4. 
Dudek Kina, wdowa, Mostowa 22. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Grudziądzka 55. 
— 
Kazimierz, emeryt, Wodna 8a. 
— 
Paweł, zarz. domu, Św. Jerzego 45. 
— 
Władysław, student, Wodna 8a. 
— 
Zdzisław, Wodna 8a. 
Dudko Stefan, robotnik, Mickiewicza 117. 
Dudkowiak Franciszek, sierż. zawód., 
Ku­ 
bicka 42. 
Dudkowska Helena, pielęgniarka, Słowac­ 
kiego 113. 
Dudrewicz Aleksandra, bez zawodu, Rynek 
Staromiejski 23. 
Dudzikowski Jan, cukiernik, Bybaki 41. 
Dudzińska Adela, wdowa, Batorego 2. 
Dudziński Feliks, obręczarz, Grudziądzka 89. 
Duchseldorf Karol, robotnik, Mickiewicza 85.
		

/Pomorze_005_09_141.djvu

			Dukat — Dybowski 
Dukat Marja, kier. filji, Mickiewicza 94/96. 
Dukowski Alfons, ślusarz, Grudziądzka 108. 
— 
Czesław, ślusarz-szofer, Grudziądzka 108. 
— 
Ignacy, maszynista, Grudziądzka 4. 
— 
Jan, wł. domu, Grudziądzka 108. 
— 
Sylwester, st. asyst, kolej., 
Grudziądz­ 
ka 107/109. 
Dulek Józef, podof. zaw., Klonowicza 30. 
Dolińska Franciszka, wdowa, Sz. Chełm. 09 . 
Doliński Medard, urz. skarb., Łąkowa 3. 
— 
Slanisław, kowal, Lindego 15a. 
— 
Wacław, robotnik, św. Józefa Dz. 141. 
Duliszcwski Józef, listonosz, 
Droga Tre- 
poska 2/4. 
Dulkiewicz Aleksander, szewc, Podgórna 52. 
— 
Franciszek, robotnik, Koz. Góry (baraki). 
— 
Józef, robotnik, Podmurna 09. 
Dulnikowski Józef.^owal, Rybaki 15. 
Dulny Władysław, m. wojsk., Piastowska 2/8. 
Dulski Kdmund, Szosa Chełmińska 102. 
— 
Franciszek, stolarz, Szosa Chełm. 102. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 81. 
Dunikowski Piotr, wł. domu, Reja 8. 
Dunkel Konstanty, emeryt, Kościuszki 15. 
— 
Kurt, tapicer, Kościuszki 15. 
— 
Paweł, ślusarz, B. Głowackiego 9. 
— 
Bobert, kier. parów., Kościuszki 15. 
Dunin - Marcinkiewicz Wincentyna, wdowa, 
Kaz. Jagiellończyka 8. 
Duńczyk Antoni, obrączkarz, Grudziądzka 93 
Duplicki Brunon, kom. si|d., św. Jakóba 7. 
Dura Wojciech, siodlarz, Warszawska 14. 
Duracz Bufina, wdowa. Bielańska 8. 
— 
Piotr, Bielańska 8. 
— 
Tadeusz, agronom, Bielańska 8. 
Duraj Juljan, urz. państw., 
Dr. L . Rydy­ 
giera 1. 
Durau Artur, Łazienna 2. 
Durczyńska Sabina, służ., Waldowska 27/29. 
Durce Teodora, wdowa, Sienkiewicza 36. 
Durlik Teofil, szewc, Kopernika 15. 
Durmowicz Bogdan, urzedn. państw., 
Mała­ 
chowskiego 2/4. 
— 
Bronisław, lekarz - dent., 
Kościuszki 86. 
— 
Marcin, stolarz, Małachowskiego 2. 
Duschke Wilhelmina, wdowa, Małachow­ 
skiego 2. 
Dusza Gertruda, służąca, Mostowa 13. 
— 
Marta, służąca, Mickiewicza 5. 
— 
Andrzej, robotnik, Wodociągowa 7. 
Duszkiewicz Augusta, służąca, Podgórna 52. 
— 
Jan, komis, kontr, skarb., PI. Bankowy 3. 
Duszyńska Marja, wdowa, Żeglarska 4. 
— 
Marta, Słowackiego 47. 
— 
Walerja, wdowa, Wiązowa 5; 
— 
Zofja, Kościuszki 62. 
Duszyński Bronisław, kier. oddz. rektyf., 
Kościuszki 62. 
— 
Jan, m. szewski, Bynek Nowom. 11. 
— 
Jan, robotnik, Bynek Nowom. 11 . 
— 
Jan, robotnik, Koz. Góry 23, Zachód. 
— 
Jan, woźny, Mickiewicza 65. 
— 
Józef, robotnik, Osiedle Wrzosy 166. 
— 
Józef, em. kol., Winnica 23. 
— 
Mikołaj, inż. -elektryk, Kopernika 9. 
— 
Paweł, stołowy, Prosta 7. 
— 
Bobert, rolnik, Jagiellońska 9. 
— 
Władysław, urz., Grudziądzka 148. 
Dutkiewicz Roman, m. rzeźn., Różana 3. 
Dutkowski Czesław, stolarz, Słowackiego 113. 
— 
Stanisław, piekarz, Wały 18. 
Duwe Joanna, wdowa, św. Katarzyny 9/11. 
— 
Kwald, czel. rzeźn., Prosta 3. 
Dwojak Franciszek, technik, Kasprowicza 4. 
Dworak Stefan, robotnik, Mickiewicza 144. 
— 
Władysław, robotnik, Mickiewicza 144. 
Dyas Agnieszka, wdowa, Prosta 25. 
Dybalak Marja, Mickiewicza 104. 
— 
Michał, kolejarz, Mickiewicza 91. 
— 
Tomasz, urz. P . P ., Mickiewicza 132. 
Dybkowski Jan, robotnik, Koniuchy 21. 
Dybowska Anna, wdowa, Sobieskiego 25. 
— 
Anna, robotnica, Przy Rzeźni 35. 
— 
Berta, wdowa, Pod Deb. Górą schron 67. 
— 
Franciszka, wdowa, Łegjonów 35. 
— 
Franciszka, Sobieskiego 31. 
— 
Helena, wdowa, św. Ducha 7/9. 
— 
Józefa, księgowa, Łegjonów 35. 
— 
Józefa, wdowa, Kościuszki 20. 
— 
Klara, wdowa, Chrobrego 46/48. 
— 
Marjanna, wdowa, Winnica 19. 
— 
Weronika, robotnica, Przy Rzeźni 35. 
— 
Weron., 
wdowa, Małachowskiego 12/14. 
— 
Władysława, Polna 11. 
— 
Zofja, Most Pauliński 2. 
Dybowski Aleksander, pom. handl.. Wiązo­ 
wa 18/20. 
— 
Alfons, obuwnik, Sobieskiego 31. 
— 
Alojzy, szofer, Prosta 16. 
— 
Alojzy, urz. Dyr. Las., Prosta 5. 
— 
Antoni, ślusarz, Sobieskiego 31. 
— 
Bernard, urzędn., Winnica 16. 
— 
Bernard, mistrz mechan., 
Łazienna 30. 
— 
Bolesław, ślusarz, Kościuszki 70.
		

/Pomorze_005_09_142.djvu

			uo 
Dybowski — Dziewanowski 
Dybowski Bolesław, sierż. zaw., Browarna 9. 
— 
Bolesław, pom. gastr., Most Pauliński 2. 
— 
Bronisław, malarz, Podgórna 5. 
— 
Bronisław, kupiec, Podgórna 12. 
- 
Kdinund, malarz, Podgórna 5. 
- 
Kdward, biuralista, Legjonów 35. 
- 
Franciszek, wodniak, Bażyńskich 1. 
- 
Jakób, robotnik, Przy Bzeźni 35. 
— 
.łan, robotnik, Winnica 20. 
— 
Jan, robotnik, Ogrodowa 12. 
.— 
Jan, rob. kamień., Koniuchy 15. 
— 
Józef, nadstraż. miejski, Piaskowa 11. 
— 
Józef, pielęgniarz, L. Szumana 2. 
— 
Leonard, pom. bandl., 
Kościuszki 20. 
— 
Maksymiljon, murarz, Polna 11/13. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Kościuszki 00. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Przy Bzeźni 22. 
— 
Piotr, kołodziej, Sobieskiego 31. 
— 
Wacław, krawiec, Bóżana 5. 
— 
Władysław, robotnik, Winnica 10. 
Dydek dr. Alfred, lekarz, Mickiewicza 144. 
Dydymski Wawrzyniec, urz. P. P., 
Ponia­ 
towskiego 1. 
Dygasiewicz Filip, robotnik, Batorego 81. 
— 
Franciszek, szofer, Kościuszki 44. 
— 
Maksymiljan, monter, Batorego 71. 
Bykier Gertruda, Lubicka 45. 
— 
Bolesław, woźny, Lubicka 47. 
— 
Leon, stołowy, Lubicka 49. 
— 
Wacław, Dyr. Pom. Izby Boln., 
Chro­ 
brego 31/33. 
Dykiert Jan, podof. zaw., Mickiewicza 81. 
Dylewska Teofila, robotnica, Legjonów 35. 
— 
Walerja, gospod., Grudziądzka 1/3. 
— 
Walerja, wdowa, L. Czarlińskiego 26. 
Dylewski Aleksander, ślusarz, Wybickiego 53. 
— 
Antoni, prac. pryw., 
Bażyńskich 5. 
— 
Bernard, robot, kol., Krótka 10. 
— 
Bolesław, wartownik, Wiązowa 17. 
— 
Bolesław, urzędnik, Szosa Chełm. 54. 
— 
Bronisław, stołowy, Browarna 9. 
— 
Kdmund, registrator, Św. Jerzego 44/46. 
— 
Feliks, św. Jerzego 44/46. 
•— Franciszek, robotnik, Szosa Chełm. 106. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełmińska 107. 
— 
Józef, kondukt, kol., Szosa Chełm. 54. 
— 
Stanisław, rzeźnik, Kościuszki 29. 
Dylski Jan, niż. funkcj. państw., Rejtana 11. 
Dymarkowski Franciszek, maszynista, Ko­ 
ściuszki 22. 
— 
Leon, robotnik, Grunwaldzka 6. 
Dymczyński Jan, robotnik, Winnica 22. 
Dymiński Stan., robotnik, Mickiewicza 114. 
Dymkowski Bolesław, maszyn, kolej., 
Stru­ 
mykowa 15. 
— 
Józef, m. krawiecki, Mickiewicza 50. 
— 
Stefan, techn.- dent., Mickiewicza 50. 
Dymska Józefa, wł. domu, Wybickiego 64. 
— 
Marja, wdowa, Pod Krzywą Wieżą 10. 
— 
Zofja, wdowa, Wybickiego 64. 
Dymski Jan, podof. zaw., Piekary 1/3. 
Dypczyńska Klara, akuszerka, Beja 10. 
Dypczyński Marcin, funkcj. państw., Reja 10. 
Dyrda Franc, podof. zaw., Jagiellońska 9. 
Dyrka Kajetan, ślusarz, Kopernika 22. 
Dysarz Władysław, urzędnik, Klonowicza 23. 
Dywińska Helena, wdowa, Podgórna 28. 
Dywiński Edmund, krawiec, Mickiewicza 70. 
Dziabaszewska Felicja, 3 ochroniarka, Dy­ 
bowska 3. 
Dziabel Alma, Bydgoska 72. 
Działdowski Jan, szofer-mech., Chełmińska 7. 
Działowska Emilja, Lubicka 18. 
Dziamecka Marta, Wodociągowa 26. 
Dziamccki Jan, robotnik, Borowiacka 7. 
Dziarnowski Eugenjusz, kier. szkoły powsz., 
Batorego 2/4. 
— 
Franciszek, biural., Batorego 2/4. 
— 
Franciszek, em. kier. szk., Chrobrego 11. 
— 
Wojciech, pośrednik, Szeroka 25. 
Dziasek Sylwest., naucz, gimn., Bydgoska 33. 
Dziatlik Marja, naucz., Klonowicza 37. 
Dziedzic dr. Ign., adwokat, Słowackiego 62. 
— 
Jan, inż. -leśnik, Konopnickiej 29. 
Dziedziński Józef, kolejarz, Podgórna 34.. 
— 
Józef, urz. miejski, Podgórna 83. 
Pziegwński Izrael, p. bandl., W. Garbary 11. 
Dziejak Leon, czel. kow., Chrobrego 119/125. 
Dziekan Aleksander, blacharz, Podgórna 32. 
— 
Jan, ślusarz, Szosa Chełmińska 64. 
Dzielińska Eugenja, Prosta 22. 
Dziemecki Feliks, registr., 
Borowiacka 7. 
Dziemińska Gertruda, wdowa, św. Ducha 14. 
Dziennik Elżbieta, biural., Marsz. Focha 33. 
— 
Marja, wdowa, Kopernika 31. 
— 
Czesław, malarz, Koz. Góry Zachód 22. 
Dziergwa Ignacy, funkc. P . P ., Kościuszki 30. 
Dzierżanowska Marja, naucz., Bydgoska 35. 
— 
Pelagja, służąca, Plac Bankowy 8. 
Dziewałtowski - Gintowt Romuald, oficer ma­ 
rynarki, Grudziądzka 37. 
Dziewanowski Władysław, muzyk, Rynek 
Staromiejski 20.
		

/Pomorze_005_09_143.djvu

			Dziewiątkowski — Engel 
141 
Dziewiątkowski Antoni, kowal, Szosa Cheł­ 
mińska 160. 
Dziewulski Aleksander, inżynier P. K . P ., 
Grudziądzka 44. 
Dzieciolowski Adam, inżynier arch., 
Mic­ 
kiewicza 63. 
Dziągelewski Andrzej, robotnik, Batorego 79. 
— 
Franciszek, restaurator, Rabiańska 10. 
— 
Stanisław, inż. leśnik, Klonowicza 41. 
Dzikowska Katarzyna, robotnica,-Pod Dęb. 
Górą 71/77. 
Dzikowski Wacław, prac. PKP., Batorego 11. 
Bzileńska Czesława, gospod., 
Lubicka 10. 
Dzilski Marceli, st. woźny, Poniatowskiego). 
Dzingel Florjan, wywiad, miej., Piekary 22. 
— 
Jan, wodniak, Piekary 22. 
Dziopa Stanisław, robotnik, Wałdowska 31. 
Dziubek Katarzyna, służąca, Prosta 19. 
Dziuk Antoni, młynarz, Żeglarska 2. 
Dziukowska Balbina, służąca, Kochanow­ 
skiego 3. 
Dziurkiewicz Ignacy, techn. budów., 
Szosa 
Chełmińska 96. 
Dziuro Natalja, służąca, Poniatowskiego 3. 
Dziurzyński Ludwik, mech., Sobieskiego 45. 
— 
Stanisł., rob., Pod Dęb. Górą fabr. Atra. 
— 
Władysław, funkcj. państw., Szeroka 41. 
Dziwulska Elżbieta, służąca, Droga Tre- 
poska 2. 
Dziwulski Anastazy, robotnik, Chrobrego 41. 
Dzwonkowska Marja, wdowa, Stroma 5. 
Dzwonkowski Franciszek, M. Garbary 25. 
— 
Zygmunt, ppłk. dypl., Szpitalna 1. 
— 
Zygmunt, oficer zaw., Piastowska 3. 
Dżugan Juljan, mgr., referent skarb., Cheł­ 
mińska 12. 
E 
Ebert Jadwiga, wdowa, Szosa Chełm. 63/65 . 
— 
Alfons, budowniczy, M. Garbary 15. 
— 
Jan, fryzjer, M. Garbary 15. 
— 
Ksawery, m. fryzjerski, M. Garbary 15. 
Ebertowska Małgorzata, fotografistka, Pod 
Krzywą Wieżą 16. 
Ehirle Waldraut, Bydgoska 39. 
Ebłowska Łucja, Kościuszki 90. 
Echaust Józefa, wdowa, Lubicka 27. 
— 
Janina, wdowa, Słowackiego 67. 
— 
Józef, urzędnik, Franciszkańska 18. 
Eckhardt Helena, wdowa, Szopena 18. 
Eckert Wilhelm, wdowiec, Kopernika 23. 
Eckert Zygmunt, listonosz, Podgórna 50. 
Eckman Monika, Mickiewicza 86. 
Eckmann Jan, profesor, Bydgoska 37. 
Edel Gustaw, kupiec, Dworcowa 1/3. 
Eggert Marja, kier. Pom. Tow. Op. n . Dz., 
Rynek Staromiejski 18. 
Ehlert Marja, wdowa, Konopackich 26. 
— 
Bronisław, rolnik, Polna 17/19.. 
— 
Brunon, m. blacharski, Bybaki 47. 
— 
Edward, woźny, Wodna 34. 
— 
Karol, robotnik, Wiązowa 18/20. 
— 
Leon, wł. domu, Koniuchy 24/26. 
— 
Oskar, robotnik, Batorego 69. . 
Eichberger Józef, biura]., Winnica 18. 
Eichhorst Aniela, wdowa, Wałdowska 7. 
— 
Teresa, robotnica, Wałdowska 7. 
— 
Edmund, ślusarz, Wałdowska 7. 
Eichler Franc, rymarz, Kochanowskiego 9. 
Eichmann Henryk, rob., Pod Dęb. Górą 71/77. 
Eichstaedt Adolf, kowal, Wysoka 9. 
— 
Harry, czel. mechan., Wysoka 9. 
— 
Zygfryd, czel. kowalski, Wysoka 9. 
Eilmes Katarzyna, wdowa, Kościuszki 39. 
— 
Edmund, student, Kościuszki 39. 
Eisenberg Franc, kupiec, Krasińskiego 116. 
— 
Henryk, Wielkie Garbary 14. 
Eisenhardt Anna, wdowa, Bynek Starom. 20. 
— 
Helmut, aptekarz, Bynek Starom. 20. 
Ejankowska Antonina, wdowa, Bankowa 8. 
Ejme Jan, urzędnik, Słowackiego 67. 
Elchert Gustaw, młynarz, Bażyńskich 2. 
Elechnowicz Chaim, biural., 
Szczytna 12. 
— 
Icek, kupiec, Szczytna 12. 
Elikowska Konstancja, rob., Kilińskiego 7. 
Elikowski Alfons, murarz, Kilińskiego 7. 
Elińska Walerja, wdowa, Bybaki 34. 
Elkes Wolf, kupiec, Mostowa 5.. 
Ellert Franciszek, pluton., Słowackiego 142. 
Ellmann Czesław, miern. przys., Szeroka 17. 
Elszkowski Bernard, st. kanc. D . O . K ., So­ 
bieskiego 35. 
— 
Franciszek, kolejarz, Podgórna 34. 
Elzanowska Elżbieta, służ., Kraszewskiego 2. 
Elzanowski Alojzy, Szeroka 37. 
— 
Franciszek, funkcj. poczt, Studzienna 17. 
— 
Jan, Mickiewicza 5. 
Emerling Aleksander, oficer zaw., 
Konop­ 
nickiej 19a. 
Emmerich Eryk, siodlarz, Klonowicza 1. 
Empell Wiktor, nadogrodn., Mickiewicza 49. 
Enders Gustaw, urz. kol., Marsz. Focha 31. 
Engel Marta, służąca, Król. Jadwigi 5.
		

/Pomorze_005_09_144.djvu

			142 
F.iigcl — Falkiewicz 
Engel Frnest, stolarz, Lelewela 28. 
— 
Hermann, dyr. młyna, Łazienna G. 
Engelhardt Emma, naucz, muzyki, Mickie 
wicza 92; 
— 
Wiktor, maszynista, Żeglarska G. 
Fngielka .lózef, ekspedjcnt, Szczytna 10. 
Kutner Bcrisz, kupiec, Przedzamcze 12. 
Kpding Emil, rohotnik, Bażyńskich 2. 
- 
Reinhard, Bażyńskich 2. 
Erbgut Klara, posługaczka, M. Garbary 19. 
— 
Willi, M. Garbary 19. 
Erdanowski Jan, piekarz, Grudziądzka 81. 
Erdmann Maksy mil ja n, handl. Mostowa 21. 
Eringberg Adam, inżynier, Szopena 18. 
Eiiich Aron, handlarz, Whązowa 24. 
— 
Berek, kupiec, Bynek Nowom. 24 . 
Ernest Małgorzata, wdowa. Grudziądzka 141. 
— 
Bolesław, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Feliks, robotnik, Batorego 83. 
— 
Franciszek, kolejarz, Kołłątaja 1/3. 
— 
Franciszek, rohotnik, Batorego 79. 
— 
Stefan, technik drog., Kraszewskiego 48. 
— 
Władysław, rohotnik, Borowiacka 5. 
F.rnst Marjanna, wdowa, Kozackie Góry. 
Krzepka Wład., podof zaw., Jagiellońska 9. 
Esden - Tempska Helena, bez zawodu, Byd­ 
goska 5. 
— 
Marja, Konopnickiej 20. 
— 
Tempski Joachim, urzędu, miejski, Jęcz­ 
mienna 29. 
Ettar Kamila, wdowa, Wielki Bów 39. 
— 
Maksymiljan piekarz, Piaskowa 13. 
Ewald Edmund, piektirz-cuk., Studzienna 9. 
— 
Pawel, ślusarz, Przy Bzeźni 58. 
— 
Bobert, kołodziej, Grudziądzka 141. 
— 
Wojciech, ni. rzeźnicki, Przy Bzeźni 58. 
Ewers Karol, zbożowiec, Sienkiewicza 20. 
Ewcrtowska Anast., wdowa, Mickiewicza 87. 
— 
Józefa, Chełmińska 14. 
Ewertowski Ant., pom. rzeźn., Podgórna G5. 
— 
Byonizy, rohotnik, Kochanowskiego 10. 
— 
Kazimierz, handlowiec, Mickiewicza 59. 
Eysmont Stan., oficer zaw, Mickiewicza 7. 
F 
Faber Karol, krawiec. Mostowa 26. 
Fabian Wiktor, podof.. zaw.. Przy Bzeźni 22. 
Fabianowski Stefan, stolarz. Bart. Głowac­ 
kiego 12. 
Fabiański Alfons, kominiarz, Rybaki 34. 
- 
Leon, wodniak, Rybaki 36. 
Fabiański Roman, zecer, Rybaki 34. 
Fabijański Wład., 
wodniak, Bydgoska 45. 
Fabiriski Józef, podof. zaw., Słowackiego 142. 
— 
Szymon, Słowackiego 142. 
Fabisiak Marjanna, służ., Panny Marji 9. 
Fabiszewska Wieńczysława, wł. domu, Sło­ 
wackiego 63. 
Fabiszewski Czesław, kupiec, W. Garbary 5. 
— 
Wacław, elektrotechn., Mickiewicza 122. 
Fabrowski Maksymiljan, asesor kolej., 
Le- 
gjonów 36. 
Fagin Herman, stolarz, B. Głowackiego 23. 
Fałir Emilja, wdowa, Mickiewicza 107. 
— 
Fryderyka, Mickiewicza 107. 
Faifer Franciszek, ślusarz, Legjonów 37. 
Fajak Wincenty, woźny, Dekerta 9. 
— 
Wincenty, niższy funkcj. państw., 
Bart. 
Głowackiego 12. 
Fajfrowski 
Władysław, szofer, 
Francisz­ 
kańska 18. 
— 
Władysław, pom. ogrodn., św. Jerzego 59. 
Fajst Marta, robotnica, Targowa 40. 
Falarski Stefan, kupiec, Bynek Nowom. 10. 
Faleńska Franciszka, eksp., Mickiewicza 106. 
J 
Pierwszorzędny Zakład Krawiecki 
wojsko wo-cywilny 
A. FALEŃSKI 
Mickiewicza 109 
— 
Bronisław, nadstrażak, Mickiewicza 105. 
— 
Jan, zaw. stacji, Szosa Chełm., 180. 
— 
Jan, kolejarz, Mickiewicza 120. 
— 
Leon, mistrz fryzj., 
Mickiewicza 87. 
— 
Stanisław, piekarz, Sobieskiego 50/52. 
Falińska Antonina, wdowa, Ścieżka Szk. 4 . 
Falkiewicz Franciszka, wdowa, Piekary 11. 
— 
Franciszka, wdowa, Kopernika 7. 
— 
Helena, Piekary 11. 
— 
Katarzyna, wdowa, Wałdowska 14. 
— 
Juljanna, wdowa, Żeglarska 10. 
— 
Marja, wdowa, Podgórna 22. 
— 
Marja, akuszerka, Kościuszki 15. 
— 
Zuzanna, wdowa, Batorego 69a. 
— 
Czesław, drukarz, B. Głowackiego 14. 
— 
Edmund, m. stolarski, Kopernika 7. 
— 
Jan, portjer, Mickiewicza 122d. 
— 
Józef, rzeżnik, Wiildowska 14. 
— 
Leon, rzeżnik, Wałdowska 14. 
— 
Leon, stołowy, Mickiewicza 122. 
— 
Ludwik, stołowy, Bydgoska 12. 
— 
Roman, stolarz, Kopernika 5.
		

/Pomorze_005_09_145.djvu

			Falkiewicz — Penger 
Falkiewicz Stan., urz. pryw., Łazienna 26. 
— 
Teodor, emeryt, Łazienna 5. 
— 
Teodor, rzeźnik, Grudziądzka 81. 
Fałkowska Anna, służąca, Sukiennicza 1. 
— 
Antonina, fryzjerka, Mostowa 14. 
— 
Antonina, służąca, Żeglarska 21. 
— 
Antonina, wdowa, Osiedle im. M . Piłs. 2/3. 
— 
Helena, bufetowa, Sukiennicza 11. 
— 
Joanna, wdowa, Bydgoska 74. 
— 
Pelagja, Żeglarska 27. 
— 
Zofja, ekspedj., Jęczmienna 25/27. 
Falkowski Alfons, robotnik, Lubicka 41. 
— 
Alojzy, rzeźnik, Mickiewicza 91. 
— 
Antoni, emeryt I'. P ., Szosa Chełm. 56. 
— 
Antoni, konduktor tramw., Szewska 8. 
— 
Benjamin, fryzjer, Kościuszki 51. 
— 
Bolesław, robotnik, Batorego 69. 
— 
Bolesław, szofer, Ogródki Działk. 244. 
— 
Bolesław, urz. skarb., Babiańska 22. 
— 
Bolesław, robotnik, Batorego 69. 
— 
Bronisław, robotnik, Łukowa 14. 
— 
Dominik, Poniatowskiego 9. 
— 
Fabian, robotnik, Słowackiego 110. 
— 
Feliks, stolarz, Koz. Góry - Okopy. 
— 
Feliks, handlów., Mickiewicza 82. 
— 
Jan, kowal, Szosa Chełmińska 162. 
— 
Józef, kolejarz, Lubicka 37. 
— 
Józef, maszynista, Targowa 6. 
— 
Józef, kolejarz, Lubicka 40. 
— 
Leon, robotnik, Przy Bzeźni 29. 
— 
Leon, stołowy, Słowackiego 140. 
— 
Paweł, robotnik kol., Batorego 77. 
— 
Stanisław, robotnik, Warszawska 2/4. 
— 
Stefan, handlów., Szosa Chełm. 56. 
— 
Teofil, ksiądz, Browarna 8. 
— 
Władysława m. fryzj., 
Mickiewicza 47. 
— 
Wojciech, robotnik, Przy Bzeźni 35. 
— 
Zygmunt, cukiernik, Lubicka 40. 
Faltynowska Zofja, pielęgniarka, Klonowi- 
cza 29. 
Fałęcki Benedykt, szofer, Mickiewicza 106. 
Fałkowska Leokadja, Słowackiego 19/21 
Falkowski Ksaw., rolnik, Słowackiego 19/21 
— 
Ludwik, robotnik, Przy Bzeźni 29. 
— 
Władysław, Żółkiewskiego 2. 
Fandrejewski Michał, urzędu, sąd., 
Kościu­ 
szki 32/34. 
•— Władysław, kupiec, Bynek Nowom. 9 . 
Fankidejski Juljan, urzędn. kolej., 
Dworzec 
Przedmieście. 
Fanslau Otton, stolarz, Danielewskiego 3. 
Farbę Sura, Warszawska 14. 
Ul 
Farchmin Karol, rzeźnik, Sobieskiego 39. 
Farecki Kazim., pom. liandl., św. Ducha 21. 
Fasiński Bolesław, krawiec. Szewska 10. 
Faszowicz Aniela, Mickiewicza 117. 
Faściszewski Antoni, mgr., urz. DOKP., Gru­ 
dziądzka 44. 
Fatz Czesław, szewc, Podmurna 50. 
Fechner Edmund, metal., Jęczmienna 17. 
Fedak Witold, Prosta 17. 
Feder Edmund, m. mechan., Wodna 8. 
Federkiewicz Marja, służ., Szosa Chełm. 34. 
Federski Wawrzyniec, wl. mleczarni, Ko­ 
ściuszki 5. 
Fedyszyn Joachim, robotnik, Sz. Okólna. 
Feege Artur, mechanik, Grudziądzka 107/109. 
— 
Franciszek, emeryt, Słowackiego 61. 
Feherpataky Jan, pom. handl., Bydgoska 74. 
Fehlau Joanna, służąca, Bydgoska 90. 
Fehlauer Edwina, książk., 
Kościuszki 84. 
— 
Kmma, Kościuszki 84. 
— 
Ida, Kościuszki 84. 
— 
Marta, robotnica, Zaułek Dworcowy 8. 
— 
Artur, blacharz, Kościuszki 6. 
— 
Franciszek, m. blach., Kościuszki 6. 
— 
Willi, stolarz, Bydgoska 90. 
Feifer Marja, tancerka, M. Garbary 4/6. 
Fein Edward, szewc, Szosa Lubicka 27. 
Feistner Walerja, wdowa, Kościuszki 15. 
Feix Zofja, wdowa, Mickiewicza 120. 
Felberg Bronisław, portjer, M. Garbary 21. 
Felczak Zygmunt, redaktor. Podgórna 36. 
Feldman Helena, biural., Matejki 28/30. 
Feldt Alfons, Kopernika 23. 
— 
Witold, biural., Mickiewicza 118. 
Felicki Arnold, dr., lekarz, Bydgoska 68. 
Feliksik Boman, oficer zaw., Fałata 2. 
Fellner Hans, prof. gimn., Picrnikarska 1. 
Felska Franciszka, wdowa, Łazienna 7. 
— 
Marcjanna, wdowa, Bybaki 49. 
— 
Marja, wdowa, Bybaki 49. 
— 
Marta, robotnica, Grunwaldzka 4/8. 
Felski Adam, urzędnik, Łazienna 7. 
— 
Adolf, robotnik, Sobieskiego 62. 
— 
Antoni, robotnik, Batorego 73. 
— 
Jan, konduk. kolej., Słowackiego 71. 
— 
Józef, kupiec, Bynek Nowom. 16. 
— 
Konstanty, maszyn., św. Józefa 47/49. 
— 
Paweł, Jęczmienna 13. 
— 
Władysław, pocztyljon, Moniuszki 76. 
Felsz Jerzy, inżynier, Mickiewicza 23. 
Fenger Michał, szofer, św. Katarzyny 4. 
J
		

/Pomorze_005_09_146.djvu

			Fcnglcr — Filipowski 
Fengler Fryda, Podgórna 60. 
— 
Rozalja, św. Katarzyny 3. 
— 
Jan, niższy funkcj., Wałdowska 23. 
— 
Kazimierz, emeryt, Matejki 28/30. 
Fenigstein Zyskind, handl., 
Żeglarska 5. 
Fenske Augusta, wdowa, Wałdowska 123a. 
— 
Herta, Wałdowska 123a. 
— 
Fryderyk, robotnik, Mickiewicza 45. 
Fenski Czesław, ślusarz, Sienkiewicza 23. 
— 
Franciszek, robotnik, Wybickiego 31/33. 
— 
Karol, Wałdowska 123a. 
— 
Wincenty, cieśla, Mickiewicza 84. 
Fenslau Marja, wdowa, Mickiewicza 79. 
— 
Bronisław, robotnik, Dekerta 4. 
— 
Mieczysław, kelner, Łazienna 7. 
— 
Wacław, szofer, Łazienna 7. 
Ferchmin Bolesł., inż. leśn., Mickiewicza 48. 
Ferchert Cłiarlota, gospodyni, Piekary 43. 
Ferroni Adolf, urzędn. państw., Pod Krzywą 
Wieżą 12. 
Fesieczko Nadzieja, służ., Konopnickiej 13. 
— 
Olga, krawcowa, Sukiennicza 10. 
Fethke Anna, wł. nier., Grudziądzka 90. 
Fiałek Marja, Winnica 34. 
— 
Rozalja, wdowa, Grudziądzka 155. 
— 
Wanda, Winnica 34. 
— 
Antoni, Winnica 34. 
Fiałkiewicz Juljan, komisarz ochr. lasów, 
Mickiewcza 19/21. 
Fiałkowska Anna, wdowa, Kościuszki 
— 
Juljanna, wdowa, Łazienna 20. 
Fiałkowski Alfons, urzędn., Sz. Chełm. 128a. 
— 
Alojzy, robotnik, Szczytna 10. 
— 
Antoni, motorn. tramw., 
Koszarowa 9. 
— 
Bolesław, stołowy, Rynek Starom. 5. 
— 
Franciszek, robotnik, Świętopełka 51. 
— 
Jan, robotnik, Osiedle Wrzosy 85. 
— 
Józef, górnik, Batorego 73. 
— 
Kazimierz, murarz, Osiedle Wrzosy 85. 
— 
Stanisław, ślusarz, Grudziądzka 124/126. 
— 
Teodor, funkcj. państw., Ogródki Dział­ 
kowe 167. 
— 
Władysław, kolejarz, Gołębia 20. 
Fibiga Oskar, dyr. Tor. Mł. Parowego, Ko­ 
ściuszki 51. . 
Fibisch Wilhelm, ew. prob. wojsk., 
Mickie­ 
wicza 61. 
Ficht Maksymiljan, muzyk, Żeglarska 3. 
Fiderewicz Bogusława, kuch., Moniuszki 33. 
— 
Władysław, kolejarz, Szosa Chełm. 66. 
Fidler Jan, inż. ogrodnik, insp. Pom. Izby 
Roln., Ks. Kujota 2. 
Fidos Ludwik, urz. PKP ., Łukowa 2. 
Fiebelkorn Bern., szofer, Poniatowskiego 1. 
Fiedler Marja, Szosa Chełmińska 156a. 
— 
Olga, Rybaki 13. 
— 
Juljan, szewc, Piekary 29. 
— 
Władysław, robotnik, Borowiecka 9. 
Fiedling Jan, Wałdowska 7. 
Fiehs Gertruda, wdowa, Bydgoska 114. 
Fielek Franciszek, major, Wyspiańskiego 20. 
Fierek Katarzyna, służ., Sienkiewicza 42. 
Fietz Marja, wdowa, Żeglarska 6. 
— 
Karol, urzędnik, Strumykowa 13. 
Figa Bronisława, robotnica, Mickiewicza 62. 
Figas Wojciech, konduktor, Sienkiewicza 20. 
Figiel Melanja, Szosa Chełmińska 90. 
Figielska Anastazja, służ., Bydgoska 52. 
Figielski Jan, robotnik, Mickiewicza 91. 
— 
Józef, kowal, Osiedle im. M . Piłs. 
— 
Marceli, malarz, Mickiewicza 91. 
Figurska Helena, książkowa, Prosta 30. 
Figurski Alfons, podof. zaw., Lotnisko 151. 
— 
Czesław, robotnik, Targowa 40. 
— 
Czesław, tapicer, Czerwona Droga 23. 
— 
Henryk, handlarz, Wodna 8. 
— 
Teofil, ślusarz, św. Katarzyny 3. 
Fijał Kazimierz, podofic. zaw., Gen. Sowiń­ 
skiego 9/11. 
Fijałkowska Klżbicta, Konopnickiej 14. 
— 
Justyna, emerytka, Rybaki 27/29. 
— 
Leokadja, służąca, Prosta 16. 
Fijałkowski Jan, kowal, Mickiewicza 57. 
Fiksiński Henryk, asesor kolej., 
Mickiewi­ 
cza 47. 
Filak Karol, podof. zaw., 
Podgórska 1/3. 
Filar Paweł, oficer zaw., Słowackiego 140. 
Filarecka Anast., wdowa, Wodociągowa 20. 
— 
Antonina, wdowa, Grudziądzka 62. 
— 
Jadwiga, ekspedj., Lubicka 47. 
Filarecka Rozalja, wdowa, Kościuszki 87. 
Filarecki Jan, siodlarz, Lubicka 37. 
Filarska Marta, służąca, Jęczmienna 19. 
Filejski Feliks, oficer zaw., Łazienna 28. 
Filipecki Tadeusz, Piekary 11. 
Filipek Jan, kapitan, Jęczmienna 15. 
— 
Jan, zakonnik, Grunwaldzka 45/51. 
Filipiak Stefan, Piekary 11. 
Filipkowski Michał, oficer zawód., 
Klono­ 
wi cza 29. 
— 
Mieczysław, oficer zawód., 
Kochanow­ 
skiego la. 
Filipow Katarzyna, wdowa, Mickiewicza 130'. 
Filipowski Antoni, fryzjer, Piekary 11.
		

/Pomorze_005_09_147.djvu

			Filipp — Fortnicki 
145 
Filipp Janina, bez zaw., 
Poniatowskiego 4. 
Filipski Aloj., mont. lotn., Wyspiańskiego 4. 
— 
Anastazy, prac. kol., Lelewela 22. 
— 
Ignacy, maszynista, Rynek Nowom. 1 . 
— 
Ignacy, Kołłątaja 21. 
— 
Józef, urz. kol., Bart. Głowackiego 8. 
— 
Piotr, kolejarz, Grudziądzka 108. 
—• Stanisław, woźny, Kołłątaja 21. 
Fili Józef, urz. kol., Kościuszki 64. 
Findeisen Gustaw, emeryt, Bydgoska 28. 
Findling Alfons, robot., Franciszkańska 10. 
Finger Elżbieta, wdowa, Bydgoska 82. 
— 
Klara, naucz., Słowackiego 67. 
— 
Jerzy, Bydgoska 82. 
— 
Paweł, wł. domu, Słowackiego 67. 
— 
Samuel, stolarz, Wybickiego 26/30. 
Finkbeiner Helena, Małachowskiego 5. 
— 
Maksymiljan, rob., 
Małachowskiego 5 
Pinke Aneliese, kucharka, Łazienna 14. 
Finkelsztajn Icek, krawiec, Piekary 5. 
Fintowska Marja, wdowa, Bydgoska 48. 
Finz Bozalja, służąca, Rynek Nowom. 1 . 
Pipkę Gustaw, Koszarowa 9. 
N 
Firańska Józefa, służąca, Rynek Nowom. 11 . 
Pirla Kazimierz, ofic. zaw., Prądzyńskiego 1. 
Fischer Franciszka, wdowa, Prosta 30. 
— 
Helena, Szpitalna 4. 
— 
Natalja, Most Pauliński 2. 
— 
Bolesław, agent handl., św. Ducha 1. 
— 
Leonard, kupiec, Przy Bzeźni 16. 
— 
Mieczysław, malarz, Szosa Chełm. 135. 
— 
Władysław, malarz, Batorego 67. 
Fischer de Fischering Bronisław, urzędnik 
państw., Bybaki 38. 
Pischer Felicja, robotnica, Podgórna 4. 
— 
Klara, biuralistka, Podgórna 4. 
— 
Marja, biuralistka, Mickiewicza 70. 
•— Franciszek, kamieniarz, Podgórna 4. 
— 
Zygmunt, robotnik, Szosa Chełm. 63. 
Flachs Wilhelm, restaurator, Prosta 3. 
Flader Lina, służąca, Szeroka 1/3. 
Flakowski Józef, robotnik, Batorego 09. 
Plaszczyńska Antonina, wdowa, Bybaki 32. 
Flehmke Gustaw, maszyn., Kopernika 8. 
— 
Leonard, Kopernika 8. 
—- 
Wilhelm, pom. handl., Kopernika 8. 
Fleszar Wład., urz. poczt., Sienkiewicza 3. 
Fliciński Stan., podof. zaw., W. Garbary 5. 
Flis Eugenja, naucz., PI. św. Jana 8. 
Flizikowski Aleksander, kondukt, tramw 
Kaszubska 5. 
— 
Alojzy, student, Kaszubska 5. 
Fliziński Eryk, kupiec, Szosa Chełm. 96 . 
Florczak Wawrzyniec, mistrz kraw., Mickie­ 
wicza 122c. 
Florer Elżbieta, Legjonów 27. 
Florjan Gust., stróż kol., Przy Bzeźni 26/28. 
Florkiewicz Antonina, służ., Bydgoska 104. 
— 
Aleksander, leśniczy, Przy Rzeźni 46. 
Florkowska Agnieszka, urzedn.. Podgórna 53. 
— 
Jadwiga, służąca, Prosta 30. 
Florkowski Stefan, ślusarz, Podgórna 50. 
Floryanowicz Irena, pielęgniarka, Sienkie­ 
wicza 7. 
— 
Ksawery, oficer zaw., Szosa Chełm. 52. 
Fliigel Marta, Żeglarska 2. 
Fogel Szmul, prac. umysł., Wysoka 6/8. 
Fogiel Hersz, Szewska 11. 
Fogt Zdzisław, kupiec, Rynek Nowom. 1 . 
Foht Magdalena, wdowa, Podgórna 65. 
Fojut Wanda, służąca, Piekary 1/3. 
Fojutowski Szczepan robotnik, Koz. Góry- 
Okopy. 
Fokę Wiktor, technik, Dybowska 5. 
Folborska Franciszka, wdowa, Komuchy 79. 
— 
Marta, robotnica, Szosa Chełm. 86. 
Folborski Bolesław, robotnik, Łazienna 22. 
— 
Franc, handlarz, L. Czarlińskiego 39. 
— 
Paweł, handlarz, Koniuchy 79. 
Folgcr August, garncarz, J. Olbrachta 3. 
— 
Emil, zdun, Kościuszki 67. 
— 
Herman, szofer, Kościuszki 63. 
Foltarz Adam, podof. zaw., 
Rabiańska 5. 
Fołtyn Emil, asyst, kol., Jagiellońska 25. 
— 
Wilhelm, st. post. P. P ., M. Garbary 8. 
Foluszewska Marjanna, wdowa, Browarna 2. 
Fonfara Pelagja, Koszarowa 37. 
Fonrobert Janina, wdowa, Poniatowskiego 3. 
Forbrich Joarna, służ,,Wyspiańskiego 9. 
Fordymacki Stefan, oficer zaw., Batorego 28. 
Foremska Józefa, krawcowa, Piekary 8. 
Foremski Michał, podof. zaw., Przy Bzeźni 2. 
Formaniewicz Marja, wd., Sukiennicza 15. 
— 
Bruno, handlów., Chełmińska 19. 
Formańska Paul., 
handlarka, Browarna 4. 
Formański Franciszek, maszyn., Staszica 5. 
— 
Kazimierz, robotnik, Batorego 69. 
— 
Leon, fryzjer, Staszica 6. 
— 
Maksymiljan, stołowy, Batorego 69. 
Formela Bronisława, wychowawczyni, Ła­ 
zienna 2.. 
Fortunka Leon, chorąży, Sienkiewicza 110. 
Fortnicki Stanisław, elektromonter, Przed- 
zamcze 20.
		

/Pomorze_005_09_148.djvu

			U6 
Foryst — FurmanoWicż 
Foryst Marja, Grudziądzka 40. 
— 
Tadeusz, urz. kol., Grudziądzka 40. 
Foy Rudolf, przedst. rolniczy, Most Paul. 1 . 
Fódacz Marja, bufetowa, Rybaki 1. 
Frackiewjcz Marjanna, wd., PI. Bankowy 8. 
Frajman Helena, Kościuszki 68. 
— 
Wacława, Kościuszki 68. 
Frajtag Chaim, krawiec, Piekary 5. 
Frala Helena, książkowa, Prosta 37. 
Franaszek Adolf, urz. kol., Bynek Now. 10. 
Franciszczak Bron., korektor, Piastowska 7. 
— 
Józef, robotnik, Piastowska 7. 
Franciszkowska Anna, służąca. Łąkowa 12. 
Franciszok Jan, piekarz, Klonowicza 38. 
Franczyk Konstanty, ksiądz, Św. Józefa 23/35. 
Frank Klza, służąca, Mostowa 22. 
— 
Stefanja, Mickiewicza 70. 
Frankę Karol, restaurator, Mickiewicza 111. 
Frankiewicz Helena, wdowa, Mickiewicza 47. 
— 
Franciszek, kolej., Grudziądzka 132. 
— 
Izydor, fryzjer, Lubicka 37. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Batorego 71. 
— 
Marjan, mechanik, Reja 34. 
— 
Zygmunt, drukarz, Grudziądzka 132. 
Frankowska Jadwiga, biuralistka, L. Czar- 
lińskiego 23. 
— 
Melanja, prokurentka, Danielewskiego 4. 
— 
Pelagja, L. Czarlińskiego 23. 
Frankowski Adam, ogrodnik, Klonowicza 1. 
— 
Benedykt, student, L. Czarlińskiego 23. 
— 
Jan, szewc, Kochanowskiego 30. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Szosa Chełm. 102. 
— 
Wacław, przemysł., Żeglarska 5. 
Frantsek Bronisław, ref. Dyr. L. Państw., 
Sienkiewicza 1. 
Franz Jan, podof. zaw., Kościuszki 84. 
Fraszczak Franciszek, rob., Wybickiego 65. 
Frąc Jan, blacharz, Droga Treposka 9. 
— 
Jan, robotnik, Droga Treposka 9. 
— 
Piotr, cieśla, Droga Treposka 9. 
Frąckiewicz Augusta, Kołłątaja 2. 
— 
Gustawa, Kołłątaja 2. 
— 
Marja, wdowa, Koz. Góry-Okopy. 
— 
Teofila, gospodyni, Lubicka 37. 
— 
Czesław, robotnik, Koz. Góry - Okopy. 
— 
Henryk, robotnik, Kościuszki 26. . 
— 
Jan, podróżujący, Mickiewicza 7. 
— 
Teodor, woźny, Mickiewicza 65. 
Frąckowiak Franc, robotnik, Podgórna 54. 
— 
Jan, urz. pryw., Jagiellońska 25. 
Frąckowska Leokadja, kuch., 
Szeroka 18. 
Frąckowski Leopold, rzeźnik, Lubicka 37. 
— 
Mieczysław, kier. szkoły, Mickiewicza 88. 
— 
Romuald, handlowiec, 3. Maja 16. 
Frączak Jadwiga, rob., Pod Dęb. Górą 71/77. 
Frąs Ludwik, ksiądz - prof., św. Józefa 23/35. 
Freier Wojciech, 
zwrotniczy kolej., 
Gru­ 
dziądzka 75. 
Freining Angelika, Szczytna 4. 
— 
Aleksander, kupiec, Podmurna 58/60. 
— 
Jan, piwowar, Podmurna 58/60. 
Frenkiel Fel., dyr. wydawn., Bydgoska 44/40. 
Frenkler Augusta, wdowa, Babiańska 15. 
Frenschek Augustyn, krawiec, Podmurna 28. 
Frenszek Franciszka, służąca, Bybaki 15. 
Freudeberg Marta, wdowa, Kopernika 9. 
— 
Marta, urzędniczka, Kopernika 9. 
Freyberg Karol, stolarz, Mickiewicza 79. 
Freyter Jan, szofer, Grudziądzka 89. 
Fręsko Sylwester, Mickiewicza 47. 
Friedberg Franciszka, wdowa, Szopena 17. 
Friedel Stanisław, prac. kup., W. Garbary 14. 
Friedman Anna, gospodyni. Strumykowa 15. 
Friedrich Augusta, krawc, Mickiewicza 85. 
— 
Emilja, akuszerka, św. Jakóba 15. 
— 
Emma, Mickiewicza 85. 
— 
Fryda, robotnica, Mickiewicza 99; 
— 
Gerhard, naucz., Mickiewicza 85. 
Friese Paweł, em. sekr. miejski, Lelewela 18. 
Frisch Elżbieta, wdowa, Przedzamcze 12. 
Fritsche Czesław, szofer, Chełmińska 10. 
— 
Ksawery, inwalida, Chełmińska 10. 
— 
Zygmunt, szofer mech., Chełmińska 10. 
Frost Helena, nauczyć, Kościuszki 23. 
— 
Feliks, urz. kol., Słowackiego 65. 
— 
Konrad, emeryt, Krasińskiego 120. 
Fróhlich Mandel, kupiec, Bynek Nowom. 8. 
Fryauf Emilja, wdowa, Kopernika 25. 
— 
Wanda, nauczyć, Kopernika 25. 
Fryc Honorata, służąca, Piastowska 5. 
Frycz Wanda, urz. poczt., Piaskowa 8. 
Frydrych Wiktorja, wdowa, Mickiewicza 103. 
— 
Edward, m. stolarski, Bydgoska 62. 
Frydrychowicz Wiktorja, służ., Szczytna 8. 
— 
Edward, st. ogniom., Żółkiewskiego 43/45. 
Fuetterer Bolesl., ogrodn., Grudziądzka 115. 
Furman Anastazja, Słowackiego 115. 
— 
Franc, podof. zaw., 
Słowackiego 115. 
Furmanek Agnieszka, kuch., Słowackiego 51. 
— 
Franciszek, biuralista, Wodna 8. 
Furmanowicż Leon, oficer zawód., 
Mickie­ 
wicza 142. 
— 
Marjan, kupiec, Rybaki 55.
		

/Pomorze_005_09_149.djvu

			Furmański — Galas 
147 
Furmański Józef, robotnik, Prosta Ki. 
Furspaniak Michał, stoi., św. Ducha 11/13. 
Furtek Alfred, podof. zaw., Piastowska 2/8. 
Fusiarska Leokadja, krawcowa, Kochanow­ 
skiego 14. 
Fürstenau Bolesław, kolej., św. Ducha 19. 
— 
Juljusz, piekarz, Podgórna 47. 
— 
Stanisław, formiarz, Szczytna 18. 
Fürts Roman, stolarz, Wybickiego 09. 
Fütterer Franciszka, wdowa, Mostowa 30. 
Fyderowicz Zofja, kuch., 
Król. Jadwigi 20. 
Fydrycli Klemens, krawiec, Chełmińska 11. 
G 
Gabel Gertruda, służąca, Panieńska 11/15. 
Gabriel Bernard, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
Gabrycłi Bolesław, funkcj. państw., 
Mickie­ 
wicza 118. 
Gabryelewicz Leon, kupiec, Podmurna 101. 
Gabrynowicz Jan, asesor wojew., 
Sienkie­ 
wicza 22. 
Gabryszewska Genów., ekspedj., Bankowa 8. 
Gabryszewski Wiktor, urzędn. kolej., Wybic­ 
kiego 16. 
Gac Józef, dr., lekarz weteryn., Targowa 2/4. 
Gaca Łucja, kuch., Słowackiego 63. 
— 
Marta, Panny Marji 9. 
— 
Adolf, wł. nieruch., Mickiewicza 45. 
— 
Jakób, Mickiewicza 45. 
— 
Jan, Łazienna 12/14. 
— 
Jan, kupiec, Łazienna 12/14. 
— 
Jozef, urzędnik, Panny Marji 9. 
Gacek Franciszka, prasowniczka, Grunwal­ 
dzka 45/51. 
— 
Jan, poüof. zaw., Sobieskiego 25. 
— 
Stanisław, 
brat 
zakonny, Grunwal­ 
dzka 45/51. 
Gackowska Leokadja, wdowa, św. Jakóba 11. 
— 
Magdalena, wdowa, Sobieskiego 37. 
— 
Marta, służąca, Szeroka 2. 
Gackowski Antoni, wdowiec, Sz. Chełm. 76. 
— 
Antoni, podof. zaw., Szosa Chełm. 76. 
— 
Antoni, podof. zaw., Słowackiego 81. 
— 
Bernard, robotnik, Sobieskiego 37. 
— 
Ignacy, robotnik, Wały 18. 
— 
Jan, rzeżnik, Łukowa 24/26. 
—- 
Jan, robotnik, Podgórna 15. 
— 
Stanisław, drukarz, Podgórna 92. 
— 
Stanisław, robotnik, Droga Treposka 12. 
— 
Sylwester, sanitariusz, Rabiańska 8. 
Gaczyńska Jadwiga, robotnica, Koniuchy 23. 
Gaczyński Piotr, robotnik, Koniuchy 23. 
Gadomski Jan, robotnik, Rynek Nowom. 11 . 
— 
Józef, drukarz, Grudziądzka 93. 
Gadziemska Katarzyna, instruktorka, św. 
Katarzyny 3. 
— 
Leokadja, hafciarka, św. Katarzyny 3. 
— 
Małgorzata, wdowa, Bydgoska 112. 
Gadziński Stefan, inżynier, Hybaki 45. 
Gaertig Zdzisław, dziennikarz, Reja 40. 
Gacrtner Gertruda, stenotyp., 
Kopernika 9. 
Gald Klżbieta, stenotyp., Wysoka 13. 
— 
Leon, muzyk, Rabiańska 22. 
Gaidus Alfons, handlowiec, Chełmińska 14. 
— 
Władysław, nauczyciel, Łąkowa 11. 
Gajas Janina, służąca, Bydgoska 114. 
Gajda Aleksandra, wdowa, Wybickiego 70. 
— 
Franciszek, szewc, Mickiewicza 18. 
Gajdus Jerzy, urz. kol., Mateiki 24/26. 
Gajewczyk Franc, kołodziej, Podmurna 7. 
—'Stanisław, kupiec, Podgórna 7. 
Gajewiak Stanisława, rob., Batorego 69a. 
Gaiewska Alicja, Klonowicza 30. 
Gajewski Aleksander, piwowar, Bankowa 8. 
— 
Aleksander,'robotnik, Mickiewicza 107. 
— 
Bronisław, wartownik, Wiązowa 17. 
— 
Eugenjusz, urz. państw., Ign. Danielew­ 
skiego 7. 
— 
Eugenjusz, agronom, Król. Jadwigi 24. 
— 
Franciszek, rusznikarz, Klonowicza 24. 
— 
Franciszek, robotnik, Klonowicza 30. 
— 
Jan, robotnik, Osiedle im. M . Piłs. 175. 
— 
Jan, ślusarz, Szosa Chełmińska 87/89. 
— 
Józef, blacharz, Piekary 13. 
— 
Paweł, elektromonter, Szosa Chełm. 69. 
— 
Stanisław, ślusarz, Grudziądzka 170. 
— 
Tomasz, robotnik, Szosa Chełm. 69. 
— 
Wiesław, biuralista, Klonowicza 41. 
Gajkowska Marja, wdowa, Lubicka 37. 
Gajkowski Bronisław, szewc, Lubicka 37. 
— 
Jan, mechanik, Kozackie Góry 11. 
— 
Ludwik, szewc, Sukiennicza 4. 
Gajowiak Anna, kasjerka, Bynek Nowom. 2 . 
Gajtkowska Bronisl., wdowa, Kościuszki 8. 
Gajtkowski Jakób, Grudziądzka 4. 
— 
Józef, robotnik, Grudziądzka 4. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Podgórna 50. 
Galadziński Franc., robotnik, Podgórna 19. * 
Galant Józefa, służąca, Krasińskiego 55. 
— 
Kazimierz, cieśla, Wybickiego 18/22. 
Galantowicz Marja, gospodyni, Mostowa 17. 
Galas Józef, szewc, Mickiewicza 130. 
— 
Władysław, m. szewski, Mickiewicza 76.
		

/Pomorze_005_09_150.djvu

			148 
Galasiński — Gawior 
Galasiński Kdward, Małe Garbary 28. 
— 
Józef, szofer, Szosa Chełmińska 114. 
Galczewska Joanna, wd., Krasińskiego 18/20. 
— 
Otylja, wdowa, Prosta 17. 
Galczewski Władysł., 
krawiec, Szewska 10. 
Galewski Leon, kupiec, Mostowa 20. 
Galicka Klara, służąca, Rynek Starom. 35. 
— 
Salomeą, służąca, Warszawska 16. 
Gaiikowska Helena, Wodociągowa 7. 
Galiński Jan, malarz, Bażyńskich 3. 
— 
Jan, st. post. P. P ., Król. Jadwigi 11. 
— 
Leon, Leona Czarlińskiego 27. 
Gall Kwa, zakonnica, Przy Cegielni 1. 
Galler Piotr, post. P. P., Mickiewicza 76a. 
Gallus Bolesław, cm. oficer, Chełmińska 4. 
Galotzy Zdzisław, radca wojewódzki, Byd­ 
goska 64. 
Gała Edward, post. P . P ., Wały 10. 
— 
Wacław, urzędnik, Grudziądzka 84. 
Gałdyńska Wład., wdowa, Konopnickiej 24. 
Gałdyński Adam, drogerzysta, Szeroka 9. 
Gałecki Czesław, oficer zaw., Sienkiewicza 15. 
— 
Michał, kupiec, Klonowicza 43. 
Gałkowski Antoni, emer. podofic, Francisz­ 
kańska 14. 
— 
Feliks, kier. Tow. Ub., Przedzamczc 20. 
Gałuszka Małgorzata, Reja 42. 
— 
Jan, podof. zaw., kosz. Prądzyńskicgo. 
— 
Józef, kom. kontr, skarb., Sukiennicza 11. 
— 
Ludwik, prof. gimn., Grudziądzka 64/66. 
— 
Stanisław, linotypista, Wodna 20. 
— 
Władysław, technolog, Reja- Osiedle A. 
Ganasiński Zygmunt, zecer, Sportowa 12. 
Gang Frieda, służąca, Browarna 2. 
Gańcza Teofil, urz. kol., Szosa Chełm. 72 . 
Gańska Agnieszka, służąca, Mickiewicza 57. 
Gapska Małgorzata, wdowa, Przy Rzeźni 19. 
Gapski Franciszek, biural., 
Sobieskiego 39. 
— 
Paweł, podróżujący, Kordeckiego 9. 
Garcarek Otto, stolarz, Mickiewicza 144. 
Garczewska Jadwiga, służąca, Bydgoska 37. 
Garczyńska Anastazja, wdowa, Bybaki 36. 
Garczyński Bron., m. blach., Panny Marji9. 
— 
Feliks, robotnik, Szosa Chełmińska 176. 
— 
Kazimierz, nauczyciel, Ks. Kujota 7. 
Gardiewski Willi., wdowiec, Mickiewicza 68. 
Gardzielewska Anna, woźna Książn. Miejsk., 
Wysoka 16. 
— 
Bronisława, robotnica, Mickiewicza 64. 
— 
Klara, wdowa, Prosta 2. 
— 
Leokadja, wdowa, Reja 24. 
— 
Stefanja, służąca, Sienkiewicza 13, 
Gardzielewski Anast., 
cieśla, Moniuszki 27. 
— 
Antoni, kołodziej, Mickiewicza 93. 
— 
Bolesław, handlarz, Batorego 83b. 
— 
Edmund, stolarz, Wysoka 16. 
— 
Franciszek, robotnik, Rybaki 37. 
— 
Franciszek, malarz, Mickiewicza 132. 
— 
Józef, murarz, Podmurna 34. 
— 
Józef, ślusarz, Szosa Chełmińska 110. 
— 
Konrad, palacz, Bażyńskich 6. 
— 
Leon, robotnik, Sz. Kubicka 10/36. 
— 
Leon, wdowiec, Słowackiego 59. 
— 
Teodor, wł. domu, Kaszubska 3. 
Garjantes Feliks, urzędnik, Jagiellońska 9. 
Garlicki Wincenty, emer. masz. P . K . P., 
Wielkie Garbary 15. 
Garliński Franciszek, Szewska 10. 
— 
Jan, szewc, Osiedle Wrzosy 223. 
Garstecka Jadwiga, urzędn. poczt., M. Gar­ 
bary 23. 
Garstecki Aleks., rzeźnik, Stroma 3. 
— 
Bronisław, oficer zaw., Grunwaldzka 17. 
— 
Bronisław, motorn., 
Kochanowskiego 5. 
— 
Franciszek, robotnik, Stroma 3. 
— 
Józef, motorniczy, Bydgoska 102. 
— 
Stanisław, kreślarz, Bydgoska 102. 
— 
Tadeusz, wywiad, miejski, Stroma 3. 
— 
Teodor, robotnik, Stroma 4. 
Garstka Florjan, podof. zaw., Szczytna 17. 
— 
Władysław, podof. zaw., Grunwaldzka 4. 
Garsztka Jan, podof. zaw., Koszarowa 13. 
Gasda Kazimierz, kowal, Kaszubska 3. 
Gasiński Stanisław, urz. D .O .K.P ., 
Słowac­ 
kiego 57. 
Gasparski Wincenty, inż., Mickiewicza 112. 
Gass Wiktorja, wdowa, Piekary 0. 
Gaszkowski Paweł, podofic. zawód., 
Jagiel­ 
lońska 9. 
Gaura Stanisł., podof. zaw., Mickiewicza 81- 
Gauza Marja, robotnica, Koniuchy 79. 
— 
Stanisław, robotnik, Batorego 71. 
Gawarkiewicz Franc, wdowa, Kozacka 1. 
— 
Józefa, Winnica 20. 
— 
Klara, Bart. Głowackiego 27. 
— 
Marja, wdowa, Chodkiewicza 8. 
— 
Marja, wdowa, Winnica 20. 
— 
Władysława, wł. domu, Wybickiego U- 
— 
Franciszek, robotnik, Chodkiewicza 8. 
— 
Władysław, drukarz, Winnica 20. 
Gaweł Franciszka, pokojowa, Rybaki 49. 
— 
Martyna, służąca, Poniatowskiego 5. 
Gawełczyk Henryk, ofic. zaw., Mickiewicza 7. 
Gawior Marcin, robotnik, Batorego 71.
		

/Pomorze_005_09_151.djvu

			Gawlik — German 
U9 
Gawlik Jan, krawiec, Grunwaldzka 22. 
Gawłowski Adam, mech. lotn., Bydgoska 30. 
Gaworska Elżbieta, wdowa, Piaskowa 3. 
Gaworski Stanisław, zecer, Piaskowa 3. 
— 
Zdzisław, zecer, Piaskowa 3. 
Gawroch Henryk, drogerzysta, Prosta 30. 
— 
Wincenty, kupiec, Prosta 30. 
Gawron Marja, siostra zak„ Batorego 17/19. 
— 
Jan, kupiec, św. Katarzyny 5. 
— 
Michał, urz. skarb, Mickiewicza 88. 
— 
Walenty, grafik, Podgórna 36. 
Gawrońska Bronisława, służąca, Szczytna 7. 
Gawroński Leon, szofer, Podgórna 4. 
— 
Łukasz, em. oficer, Słowackiego 55. 
— 
Stefan, urz. państw., 
Konopnickiej 31. 
Gawrylukowa Pel., wdowa, Grudziądzka 141. 
Gayda Leon, sędzia grodź., Grudziądzka 77. 
Gazda Apolonja, służąca, Sienkiewicza 5. 
— 
Zofja, Staszica 8. 
— 
Zofja, wdowa, Staszica 8. 
— 
Jan, stolarz, Batorego 83a. 
— 
Józef, robotnik kol., Dybowska 13. 
— 
Kazimierz, robotnik, Staszica 8. 
— 
Stefan, robotnik, Kaszubska 6. 
Gąciorowski Bronisław, kol., Grunwaldzka 4. 
Gąsiorowska Bronisł., wdowa, Koniuchy 5. 
Gąsiorpwski Eugenjusz, em. pułkownik, Ko­ 
ściuszki 64. 
— 
Jan, robotnik, Grunwaldzka 24. 
— 
Kazimierz, podof. zaw., 
Kościuszki 10. 
— 
Paweł, wdowiec, Sobieskiego 37. 
— 
Stanisław, urz. miejski, Sz. Chełm. 52. 
Gąska dr. Adolf, lek. wojsk., Słowackiego 70. 
Gąsowski dr. Stanisław, wicestarosta kra­ 
jowy, Legjonów^J. 
Gburczyk Leon, robotnik, Bażyńskich 5. 
Gburek Kornelja, Wielkie Garbary 13. 
— 
Bolesław, urz. PKP., Szosa Chełm. 72. 
— 
Feliks, stolarz, Wielkie Garbary 13. 
— 
Franciszek, piekarz-cukiern., 
Sz. Cheł- 
.. 
mińska 99. 
— 
Franciszek, m. stoi., W. Garbary 13. 
Gdaniec Augustyn, urzędn. kolej., 
Kraszew­ 
skiego 52. 
— 
Kdmund, Dybowska 7. 
— 
Paweł, budowniczy, Wyspiańskiego 12. 
Gduła Wiktorja, wdowa, Grudziądzka 44. 
Gebel Henryk, podinspektor szkolny, Klono­ 
wi cza 40. 
Gcde Tadeusz, inżynier, Klonowicza 26. 
Geduhu Joanna, wdowa, Bydgoska 58. 
Gehrke Anna, krawcowa, Żeglarska 6. 
— 
Łucja, fryzjerka, Żeglarska 6. 
— 
Łucja, nauczyć, Krasińskiego 72. 
— 
Zofja, Żeglarska 6. 
— 
Bruno, buchalter, Bydgoska 114. 
— 
Jan, Żeglarska 6. 
— 
Jan, magazynier, Bankowa 8. 
— 
Józef, szofer, Wodociągowa 11. 
— 
Otton, szewc, Mickiewicza 90. 
Gehrmann Helena, Słowackiego 47. 
— 
Helmut, Szeroka 1/3. 
— 
Józef, robotnik, Osiedle Wrzosy 218. 
i — Maks, instalator, Szeroka 1/3. 
Gehrz Emma, wł. domu, Mickiewicza 63. 
— 
Marja, Mickiewicza 63. 
— 
Hugon, wł. domu, Prosta 2. 
Geib Jakób, robotnik, Staszica 8a. 
Geise Paweł, wł. domu, Grudziądzka 146. 
Geisel Bernard, św. Jerzego 55a. 
— 
Bronisław, kowal, Krasińskiego 35/39. 
Geiseler Joanna, służąca, Plac Bankowy 4. 
Geisler Eryk, lekarz, Przedzamcze 5/10. 
— 
Władysław, urz. PKP., Grudziądzka 42. 
Geissel Teodor, ślusarz, Sienkiewicza 18. 
Geldarski Andrzej, robotnik, Sz. Chełm. 114 . 
— 
Antoni, robotnik, Grunwaldzka 24. 
— 
Konrad, stolarz, Grudziądzka 142. 
Geleciński Stefan, urz. kol., Żeglarska 27. 
Gembarska Anna, wł. salonu mód, Słowac­ 
kiego 76. 
— 
Franciszka, bez zaw., Słowackiego 70. 
— 
Marta, bez zaw., Słowackiego 76. 
Gembarski Piotr, kupiec, J. Olbrachta 7. 
— 
Paweł, inżynier, Przy Bzeźni 6. 
Gendek Józefa, służąca, Moniuszki 27. 
Gensty Paweł, mechanik, Winnica 21. 
Genszyk Joanna, wdowa, Szpitalna 4. 
Gentkowski Józef, szewc, Podgórna 54. 
Geppus Piotr, maszynista, Lubicka 49. 
Gerasiewicz Baz., podof. zaw., Koszarowa 39. 
Gerdom Henryk, fotograf, św. Katarzyny 8. 
Gerhard Emil, urz. poczt., Słowackiego 63. 
Gerhardt Ernest, kupiec, Mickiewicza 118. 
Geringer Paulina, wdowa, Słowackiego 19/21. 
— 
Jan, podof. zaw., Słowackiego 19/21 
Gerke Anna, kucharka, Żeglarska 24. 
— 
Jadwiga, urzędn., Klonowicza 37. 
— 
Józefa, wdowa, Klonowicza 37. 
-=* Bronisław, robotnik, Kochanowskiego 22. 
— 
Juljusz, Bydgoska 10. 
Gerlach Otton, wł. browaru, Czerw. Droga 35. 
German Henryk, em. oficer, Sz. Chełm. 138.
		

/Pomorze_005_09_152.djvu

			150 
Gerson — Glinka 
Gerson Marta, służąca, Słowackiego 54. 
Gerstmann Jadw., urz. PKP., Matejki 28/30. 
Gertli Anna, kucharka, Jagiellońska 2. 
— 
Gertruda, służąca, Kościuszki 17. 
— 
Marta, gospodyni, Punkowa 8. 
Gcrtig Franciszek, felczer wet., Mostowa 3. 
— 
Leon, kier. druk, Piaskowa 9. 
Gerula Pelagia, wdowa, Batorego 28. 
Getka Władysław, ślusarz - palacz, Przcd- 
zamcze 5/10. 
Getkowski Stanisław, krawiec, Wiązowa 18. 
Gettler - Girtler Jan, inż., wicedyrektor D. O . 
K. P., Plac 18 Stycznia 2. 
Geydary - Tałanow Stefan, dostawca okręt., 
Klonowicza 41. 
Geharska Jadwiga, J. Olbrachta 7. 
Gebarski Bronisław, mur., Grudziądzka 112. 
— 
Jan, murarz, Grudziądzka 142. 
— 
Józef, murarz, Grudziądzka 146. 
Gęhczyński Adam, ślusarz, Strumykowa 17. 
Gęsicki Czesław, urz.. bankowy, Wybickiego 
przedłużenie. 
— 
Franciszek, robotnik, Krasińskiego 118. 
Gęsikowska Anna, Rabiańska 11. 
— 
Antonina, krawcowa, Rabiańska 11. 
Gęsikowski Ksawery, robotnik, Mule Gar- 
bary 24. 
— 
Wiktor, kap. statku, Rybaki 15. 
Gęstwicki Bolesław, oficer zaw., Szosa Byd­ 
goska 28. 
— 
Brunon, art. malarz, Słowackiego 19/21. 
— 
Feliks, emeryt, Słowackiego 19/21. 
— 
Leon, naucz., Słowackiego 19/21. 
— 
Witold, radjo - techn., Słowackiego 19/21. 
Gestwiński Józef, kupiec, Rynek Nowom. 11. 
— 
Kazimierz, fotograf, Podmurna 46. 
— 
Tomasz, muzyk, Wielkie Garbary 3. 
Gicala Stefanja, wdowa, Legjonow 22. 
Giel Pclagja, gospodyni, Mickiewicza 63. 
Gielitowicz Stanisław, lekarz - weter., Koper­ 
nika 16. 
Gientkowska Agnieszka, służąca, Mickiewi­ 
cza 62. 
Gier Helena, wdowa, Lubicka 43. 
Gierczykicwicz Stefan, inż., 
Mickiewicza 5. 
Gierkę Juljanna, Koniucliy 79. 
— 
Jan, wdowiec, Koniuchy 79. 
Gierszewska Helena, wdowa, Wielkie Gar­ 
bary 14. 
— 
Leonja, siostra elźb., Wielkie Garbary 7. 
— 
Zofja, emerytka, Słowackiego 37. 
Gierszewski Józef, naucz., Sienkiewicza 30/32. 
— 
Józef, em. post. P. P ., Grunwaldzka 10. 
— 
Roman, asesor sąd., 
Mickiewicza 61. 
— 
Władysław, rzeżnik, Przy Rzeźni 48. 
Gicszczykiewicz Stanisaw, inżynier, Mickie­ 
wicza 5. 
Gietkowska Wlad., robotnica, Podgórna 19. 
Gietkowski Bolesław, robotnik, Kościuszki 9. 
Gil Jan, prac. kol., Mickiewicza 101. 
Gilcwicz Amelja, wdowa, Słowackiego 85. 
— 
Juljusz, oficer zaw., 
Mickiewicza 112. 
Gilge Florentyna, Sienkiewicza 36. 
Gili Helena, kucharka, Bydgoska 14. 
Gimińska Anna, Pod Krzywą Wieżą 16. 
— 
Marja, wdowa, Sobieskiego 15. 
Gimiński Antoni, robotnik, Jagiellońska Kia. 
— 
Aleksander, robotnik, Batorego bar. 83a. 
Gintrowska Zofja, gospodyni, Wały 18. 
Giraud Jadwiga, wdowa, Słowackiego 47. 
Glajtman Lejbus, kupiec, Bynek Nowom. 15. 
Glamiński - Glapa Stefan, handlowiec, Ko­ 
pernika 9. 
Glamowski Franc, murarz, Podgórna 61. 
Glancer Bronisław, inżynier P. K. P., Gru­ 
dziądzka 40. 
— 
Jan, emeryt, Matejki 28. 
Glasenapp Witold, piekarz, M. Garbary 14. 
Glass Antoni, nacz. Wydz. D. O. K. P., Szo­ 
pena 19. 
Glaubert Leokadja, wdowa, Kołłątaja 5. 
— 
Aleksander, robot., 
Kochanowskiego 25. 
— 
Aleksander, robotnik, Kościuszki 33. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 11/13. 
— 
Władysław, rob.f Małachowskiego 11/13. 
Glawer Anna, wł. domu, Podgórna 41. 
— 
Maksymiljan, asyst, poczt., Podgórna 41. 
Glazer Szmul, komiwojażer, Szewska 6. 
Glazik Bronisława, służ., Sukiennicza 4. 
Gleska Władysława, służ., Bydgoska 12. 
Glicensteiii Izaak, dr., rabin, Szczytna 10. 
Glich Kmilja, wdowa, Szczytna 9. 
— 
Marta, wdowa, Łazienna 4. 
— 
Jan, robotnik, Łazienna 4. 
— 
Leon, robotnik, Łazienna 28. 
Gliniecki Alfred, stolarz, Kopernika 6. 
— 
Augustyn, urzedn., Sienkiewicza 20. 
— 
Franciszek, kupiec, Mickiewicza 118. 
— 
Herbert, ogrodnik, Wiązowa 15. 
— 
Leon, rzeżnik, Bynek Starom. 8. 
— 
Witalis, urz. kol., Kościuszki 65. 
Glinka Bolesław, monter, Mickiewiczu 128.
		

/Pomorze_005_09_153.djvu

			Glińska — Głowacki 
151 
Glińska Cecylja, Król. Jadwigi 20. 
— 
Franciszka, wdowa, Piekary 15. 
— 
Wanda, wdowa, Kopernika 21. 
— 
Walerja, wl. domu, Rybaki 40. 
Gliński Kdward, instalator, Podgórna 00. 
— 
Franciszek, wł. domu, Podgórna 06. 
— 
Franciszek, fryzjer, Wodociągowa 12. 
— 
Jan, woźny, Wodociągowa 14. 
— 
Kazimierz, robotnik, Szosa Chełm. 60. 
— 
Teodor, m. blacharski, Chełmińska 26. 
WYTWÓRNIA LATARŃ 
Zakład blacharsko-budowlany 
Zakład dekarski (na wszelkie krycia) 
Zakład instalacyjny'- 
kanalizacyjny 
i wodociągowy 
Warsztaty reparacyjnc 
TEODOR GLIŃSKI 
mistrz blacharski 
T«' - 
<3-*8 Toruń, Piekary 15 R°kxai.i905 
— 
Teodor, robotnik, Cmentarna 38. 
— 
Teodor, prac. kol., Wiązowa 1. 
— 
Zygmunt, murarz, Szosa Chełm. 160. 
Gliszczyńska Antonina, służ., Bydgoska 29. 
— 
Marja, wdowa, Przy Bzeźni 27. 
Gliszczyński Czesław, buchalter, Jagielloń­ 
ska 28. 
— 
Kdward, monter, Dybowska 5. 
— 
Franciszek, piekarz, Wodna 20. 
— 
Ignacy, kond. kol., Dybowska 5. 
— 
Józef, robotnik, Podgórna 16. 
— 
Józef, inż. P . K . P., Moniuszki 33. 
— 
Marcin, kolejarz, Kopernika 11. 
— 
Zygmunt, urz. kol., Legjonów 20. 
Gliszczyński - Chamier Jerzy, adjunkt kolej., 
Grudziądzka 88. 
Gliszczyński - Zamek Franciszek, nauczyciel, 
Wodna 28. 
Gliszczyński - Zamek Bernard, bez zawodu, 
Kościuszki 64. 
Gliszczyński - Zamek Franciszek nauczyciel, 
Mickiewicza 48. 
Gliszczyński - Zamek Józef, mistrz rzeżnicki, 
Kościuszki 64. 
Gliszczyński - Zamek Kazimierz, rzeźnik. Ko­ 
muchy 79. 
Gliwiński Bolesław, rob., Żółkiewskiego 11. 
— 
Jan, agronom, Król. Jadwigi 7. 
Gliwiński Leonard, prac. kol., M. Garbary 23. 
Globisch Edward, robotnik, Winnica 26. 
— 
Jan, ślusarz, Podgórna 68. 
Clock Otton, ksiądz kapelan, Wielkie Gar­ 
bary 17. 
Glon Tomasz, robotnik, św. Ducha 7/9. 
Glonek Bozalja, wdowa, Szewska 10. 
Glonowski Jan, emeryt, Szpitalna 4. 
Głuchowski Franciszek, Szeroka 34. 
Gluma Józef, robotnik, Krótka 12. 
Gładkowska Cecylja, wdowa, Podgórna 72. 
Gładkowski Władysław, kowal, Św. Józefa 
ogródki działk. 
Głados Weronika, pokój., Bynek Nowom. 22. 
Gładziak Stanisława, służąca, J. Fałata 2. 
Głasowska Katarz., wdowa, Grunwaldzka 16. 
Glatkowska Weronika, praczka. Prosta 26. 
Głazik Franciszek, urz. poczt., Wielkie Gar­ 
bary 20. 
— 
Wojciech, piekarz, Wielkie Garbary 14. 
Głażowski Józef, cieśla, Wodna 31. 
Głębocka Kazimiera, korepetyt., 
Francisz­ 
kańska 13. 
Głębocki Jan, rolnik, Bydgoska 112. 
Głąbowicz Jan, nacz. Wydz. Pom. Iz. Boln., 
Kasprowicza 14. ' 
Głodek Marja, wdowa, Słowackiego 34/40. 
Glodowska Wanda, ekspedj., 
Batorego 28. 
Głogowski Władysław, rob., Przy Rzeźni 28. 
Głon Wawrzyniec, robotnik, Bażyńskich 6. 
Głowaciuk Paweł, szewc, Mickiewicza 116. 
Głowacka Elżbieta, urzędu, państw., 
Szosa 
Chełmińska 119. 
— 
Janina, pom. dentyst., Ogrodowa 4. 
— 
Joanna, pokojowa, Szpitalna 11. 
— 
Konstancja, wdowa, Żeglarska 17. . 
— 
Bozalja, praczka, Batorego 69. 
— 
Teofila, służąca, Szopena 18. 
— 
Walentyna, służąca, Wałdowska 27/29. 
Głowacki Alojzy, ślusarz, Gołębia 2. 
— 
Antoni, robotnik, Batorego 83a. 
— 
Antoni, stolarz, Szosa Chełmińska 119. 
— 
Czesław, książkowy, Szosa Chełm. 70. 
— 
Franciszek, kowal, Podmurna 44. 
— 
Franciszek, szofer, Mostowa 9. 
— 
Franciszek, robotnik, Krasińskiego 120. 
— 
Franciszek, wartownik, Ogrodowa 4. 
— 
Jan, kolejarz, Sz. Chełmińska 128. 
— 
Jerzy, kupiec, Bynek Starom. 38. 
— 
Józef, urzędnik, Słowackiego 4L 
— 
Jozef, inż. agron., K. Jagiellończyka 6. 
— 
Kazimierz, robotnik, Batorego 77.
		

/Pomorze_005_09_154.djvu

			152 
Głowacki — Goliński 
Głowacki Miecz., stolarz, Szosa Chełm. 70. 
— 
Mikołaj, Szosa Chełmińska 149. 
— 
Paweł, oficer zaw., Sienkiewicza 7. 
— 
Stefan, Sienkiewicza 23. 
— 
Sylwester, krawiec, Wybickiego 3. 
— 
Władysław, stolarz, Szosa Chełm. 70. 
— 
Władysław, cieśla, Ogrodowa 4. 
Głowicka Zcnobja, Słowackiego 65. 
Głowińska Bronisł., wdowa, Panny Marji 5. 
— 
Eleonora, Piekary 1/3. 
— 
Helena, wdowa, Rynek Staromiejski 35. 
— 
Marja, kupcowa, Mickiewicza 61. 
Głowiński Alojzy, stolarz, Piekary 1/3. 
— 
Antoni, krawiec, Mostowa 8. 
— 
Ignacy, blacharz, Podgórna 73. 
— 
Ignacy, robotnik, Wałdowska 7. 
— 
Józef, Prosta 13/15. 
— 
Paweł, stołowy, Szewska 12. 
— 
Paweł, zegarmistrz, Król. Jadwigi 3. 
— 
Paweł, wł. domu, Król. Jadwigi 3. 
— 
Stanisław, stolarz, Grudziądzka 70/80. 
Główczewski Leon, ksiądz - katecheta, Jęcz­ 
mienna 15. 
Główczewski - Kossak Roman, mgr. praw, 
Prosta 22. 
Glówczyńska Stanisł., wdowa, Bydgoska 37. 
Główczyński Bronisław, robotnik, Stroma 5. 
Głuch Jan, adjunkt leśn., Mickiewicza 19/21. 
Gluchowicz - Szacho Kazimiera, Piekary 25. 
Gluszkow Scrgjusz, buchalter, Bydgoska 26a. 
Głyda Antoni, ślusarz, Mickiewicza 116. 
Gmiński Jan, robotnik, Stroma 5. 
— 
Jan, szewc, Bielańska 64. 
Gniazdowska Ksawera, wł. domu; Poniatow­ 
skiego 1. 
Gniewkowski Czesław, kupiec, Szeroka 22. 
— 
Józef, Kochanowskiego 12. 
— 
Stefan, m. rzeźnicki, Jęczmienna 25/27. 
Gniewskowski Feliks, stolarz, Fosa Star. 6 . 
Gnybowski Stanisław, sierż. w st. spocz., 
Bydgoska 88. 
Gocck Stanisław, podof. zaw., Podgórska 1/3. 
Gocko Franc, oficer zaw., Słowackiego 30. 
Godlewski Jan, szewc, Mickiewicza 5. 
— 
Władysław, porucznik W. P ., 
Kraszew­ 
skiego 56. 
Godycki - Cwirko Ludwik, oficer zaw., 
Mic­ 
kiewicza 80. 
Godziątkowska Bozalja, krawc, Kopernika 4. 
Godzieliński Zygmunt, oficer zaw., 
Mickie­ 
wicza 36. 
Godzien Józef, prof. gimii., Szosa Chełm. 62. 
Godziewski Józef, komornik, Bynek Star. 19. 
Godzińska Marja, wdowa, Jagiellońska 20. 
Godziński Konrad, zecer, Jagiellońska 20. 
Goebel Anna, wdowa, Bydgoska 33. 
— 
Władysław, oficer zaw., św. Jakóba 21. 
Goede Olga, Prosta 27. 
Goergens Ernst, restaur., Nadbrzeżna 14. 
Goetz dr. Józef, inż. nadlcś. miejski, Szosa 
Bydgoska 3. 
Goga Irena, Łazienna 2. 
— 
Klementyna, st. sekr. poczt., Batorego 2/4. 
— 
Marja, Łazienna 2. 
— 
Rozalja, wdowa, Stroma 10. 
— 
Józef, maszynista, Stroma 10. 
— 
Kazimierz, kupiec, Batorego 2/4. 
— 
Paweł, ksiądz, PI. św. Jana 6. 
Gogolin Artur, prakt. zboż., Mickiewicza 116. 
— 
August, kuchmistrz, Mickiewicza 116. 
— 
Fryderyk, kupiec, Mickiewicza 116. 
— 
Leopold, rysownik, Mickiewicza 91. 
Gogoliński Antoni, robotnik, Bażyńskich 4. 
— 
Antoni, Mickiewicza 74. 
— 
Jan, kowal, Bażyńskich 2. 
— 
Władysław, ogrodnik, Bażyńskich 2. 
Gogoła Wiktorja, służąca, Rynek Starom. 18. 
Gojke Leokadja, bufetowa, Słovyackiego 138. 
Gojżewski - Naruniec Witold, oficer zawód., 
Kraszewskiego 58. 
Goldberg Chama, św. Ducha 17. 
— 
Szmul, krawiec, Piekary 5. 
— 
vel Górski Jerzy, technol., Klonowicza 22. 
Goldenstern Teodor, kotlarz, Sz. Chełm. 24/26. 
Goldfarb Josel, kupiec, Szczytna 14. 
— 
Majer, kupiec, Łazienna 9. 
Goldman Berta, Podmurna 50. 
— 
Bywa, ekspedj., Król. Jadwigi 12/14. 
Goldsztajn Szlama, kupiec, Kopernika 13 
Golimowski Franciszek, mistrz rzeźnicki, 
Grudziądzka 128. 
Golińska Anna, wdowa, Szosa Bydgoska 82. 
— 
Anna, wdowa, Szosa Bydg. - 
Smolnik. 
— 
Anastazja, służąca, Szosa Bydgoska 82. 
— 
Anastazja, rob., Szosa Bydgoska 82. 
— 
Franciszka, wdowa, Grudziądzka 155. 
— 
Helena, Szosa Bydgoska 82. 
— 
Stefanja, służąca, Rynek Starom. 35. 
Goliński Alojzy, wyw. miejski, Podgórna 21. 
— 
Alojzy, robotnik, Szosa Bydg. - 
Smolnik. 
— 
Antoni, robotnik, Kochanowskiego 7. 
— 
Bernard, robotnik, Szosa Bydgoska 82. 
— 
Feliks, szofer, Podgórna 16. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Piekary 9.
		

/Pomorze_005_09_155.djvu

			Goliński — Gorczyński 
155 
Goliński Jan, robotnik, Sz. Bydgoska 82. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Bydgoska 82. 
— 
Józef, robotnik, Szosa Bydg. - 
Smolnik. 
— 
Juljan, szewc, Chełmińska 24. 
— 
Ludwik, Małe Garbary 19. 
— 
Paweł, robotnik, Szosa Bydgoska 82. 
— 
Władysław, kupiec, Chełmińska 28. 
Goli Władysława, wdowa, Mickiewicza 106. 
— 
Medard, urz. pryw., Mickiewicza 106. 
Gollus Weronika, Szosa Chełmińska 124. 
— 
Bolesław, pom. montera, Piekary 7. 
— 
Bronisław, urz. kol., Podgórna 34. 
Golly Józef, urz. kol., Grudziądzka 42. 
Golnik Augustyn, kupiec, Staszica 6. 
— 
Marjan, robotnik, Żółkiewskiego 34. 
Golska Ludwika, wdowa, Słowackiego 73. 
Golski Marjan, handlów., 
Kilińskiego 16. 
Golusińska Anna, Graniczna 4. 
Golusiński Jan, robotnik, Most Pauliński 2. 
Gołaszewska Anna, pokój., 
Mickiewicza 60. 
— 
Franciszka, wdowa, Strumykowa 13. 
— 
Bozalja, Słowackiego 137. 
Gołaszewski Anastazy, malarz dekor., 
Jęcz­ 
mienna 8. 
— 
Józef, ślusarz, Sobieskiego 50/52. 
— 
Stefan, kucharz, Konopnickiej 4. 
— 
Władysław, stołowy, Mostowa 20. 
Goławski dr. Władysław, lekarz, Król. Ja­ 
dwigi 1. 
Gołąb Balbina, posług., Most Pauliński 2. 
Gołąbek Elżbieta, piclęgn., Szosa Chełm. 81. 
Gołembiewska Józefina, wdowa, Bybaki 21. 
Gołcmbiewski Alfons, Podgórna 52. 
— 
Bernard, murarz, Kościuszki 16. 
— 
Edmund, urz. P .K .P ., Kościuszki 90. 
— 
Jan, kolejarz, Sukiennicza 28. 
— 
Kazimierz, malarz, Krótka 11. 
— 
Paweł, Szewska Z. 
— 
Władysław, kataryniarz, Sobieskiego 61. 
Gołębiewska Czesława, prasow., 
Krótka 1. 
— 
Helena, Mickiewicza 105. 
— 
Józefa, Wybickiego 72. 
Gołębiewski Antoni, robot., Bynek Nów. 2Ł 
— 
Bernard, prac. kol., PI. 18 Stycznia 6. 
— 
Franciszek, ślusarz, Przy Bzeźni 54. 
— 
Franciszek, rolnik, Waldowska 82/92. 
— 
Franciszek, podof.' zaw., Lubicka 42. 
— 
Jan, urz. pryw., Wiązowa 4. 
— 
Józef, krawiec, Bybaki 49. 
— 
Kazimierz, ślusarz, Szosa Chełm. 69. 
— 
Kazimierz, robotnik, Wałdowska S2 92. 
— 
Konrad, handlowiec, Pułaskiego 11. 
Gołębiewski Paweł, szofer, Prosta 37. 
— 
Byszard, post. P. P ., Wały 10. 
— 
Walenty, ślusarz, Legjonów 36. 
Gołębiowski Mieczysław, urz. P . K . P ., 
Dy­ 
bowska 7. 
Gołkowska Pclagja, służąca, PI. Bankowy 8. 
Golomska Marta, biural., Panny Marji 5. 
— 
Monika, Wodna 26. 
Gołomski Jan, stołowy, św. Ducha 17. 
— 
Józef, robotnik, Bybaki 15. 
— 
Teofil, podof. zaw., Piekary 16. 
Gołoński Franciszek, książk., Mickiewicza 47. 
— 
Jan, bankowiec, Łazienna 1. 
— 
Karol, emeryt, Łazienna 1. 
Gołowkin Teodor, malarz, Kościuszki 13. 
Gołuńska Gertruda, służ., 
Wola Zamk. 17 . 
Gołuński Konrad, krawiec, Szeroka 43. 
— 
Paweł, Warszawska 10/12. 
Gomolski Feliks, stolarz, Kochanowskiego 25. 
— 
Konstanty, stolarz, Kochanowskiego 25. 
Gomowski Adolf, elek.-mont, Mickiewicza 67. 
Gomólski Maksymiljan, biurowy, Konopac­ 
kich 26. 
Gomulińska Helena, kupcowa, Szeroka 36. 
Gonczerzewicz Micczysłr, kupiec, Szeroka 19. 
Gondek Edward, ofic. cm., Konopnickiej 20. 
Gonigroszek Antoni, siodlarz, Pod Dębową 
Górą Okopy. 
Goniszewska Weron., służ., Mickiewicza 112. 
Goniszewski Leonard, urzędu, pryw., Żwirki 
i Wigury narożnik Br. Pierackiego. 
Gonsiorowska Anna, rob., Koszarowa 24. 
— 
Władysława, robotnica, Koniuchy 5. 
Gonsiorowski Juljan, Koniuchy 5. 
— 
Konrad, stolarz, Wybickiego 48/52. 
Goose August, wł. nieruch., Kanałowa 44/48. 
— 
Fryderyk, ślus.-maszyn., Kanałowa 44/48. 
Gowal Adam, oficer zaw., Bybaki 53. 
Góralski Stanisław, szewc, Żeglarska 4. 
— 
Stefan, handlowiec, Strumykowa 12. 
Gorączniak Florjan, cksp., Sz. Chełm. 30/38 . 
Gorczewska Mar ja, służąca, Kr. Jadwigi 3. 
Gorczyca Boman, kołodziej, Dr. Trcposka 6. 
Gorczyńska Aleksandra, Małe Garbary 14. 
— 
Juljanna, wdowa, M. Garbary 14. 
— 
Władysława, służąca, Mickiewicza 89. 
Gorczyński Brunon, kupiec komiwoj., 
Ko­ 
szarowa 43. 
— 
Czesław, malarz, M. Garbary 14. 
— 
Eustachy, oficer zaw., Sienkiewicza 31/33. 
— 
Feliks, robotnik, Pułaskiego 9. 
— 
Feliks, kupiec, Prosta 19.
		

/Pomorze_005_09_156.djvu

			Gorczyński — Góral 
Gorczyński Feliks, kupiec, Łazienna 6. 
— 
Herman, stróż, Sobieskiego 35. 
— 
Jan, ksiądz em., W. Garbary 22. 
— 
Józef, referendarz, Szczytna 6. 
— 
Leon, Batorego 79. 
— 
Stanisław, woźny, Wodna 20. 
Gordecka Czesł., bufetowa, Przy Cegielni 4. 
Gordon Bohdan, urz. bank., Łazienna 24. 
— 
Maksymiljan, urzędnik, Łazienna 24. 
— 
Zbigniew, sekr. P . Badja, Wodna 8a. 
Górecki Józef, kowal, Przy Bzeźni 19. 
Gorlicka Anna, robotnica, Góry Koz. Okopy. 
Gorlicki Franciszek, rob., Pod Dąb. Górą 5/9. 
Gorlińska Apolonja, służ., Mickiewicza 88. 
Gorn Gertruda, prokurentka, Piaskowa 5. 
Gornacka Joanna, wdowa, Sobieskiego 58. 
Gornacki Franciszek, rob., Sobieskiego 45. 
— 
Maksymiljan, inkasent, Sobieskiego 58. 
Górny Aleksander, robotnik, Targowa 47/51. 
— 
Aleksander, krawiec, Bynek Nowom. 16. 
— 
Bronisław, robotnik, Targowa 47/51. 
— 
Heljodor, urz. kol., Wodna 33. 
— 
Jan, restaurator, Bydgoska 90. 
— 
Teofil, robotnik, Mickiewicza 108. 
Gorodziński llerszek, kupiec, Bynek Now. 15. 
Goroński Leon, urz. poczt., Kraszewskiego 56. 
Górska Anna, wdowa, Sobieskiego 25. 
— 
Marta, służąca, PI. św. Jana 8. 
— 
Michalina, wdowa, Wodna 26. 
Górski Bolesław, ślusarz, Szczytna 23. 
— 
Czesław, wł. mlecz., Szosa Chełm. 90/92. 
— 
Feliks, em. wojsk., Żeglarska 10. 
— 
Jan, wł. nieruch., Przy Bzeźni 58. 
— 
Józef, krawiec, Prosta 25. 
— 
Juljan, listonosz, W. Garbary 13. 
Gortatowska Marta, piastun., Żeglarska 31. 
Gortow Tamara, biural., Graniczna 1. 
Goryńska Józefa, wdowa, Podgórna 39. 
— 
Władysława, służ., 
Grudziądzka 52/54. 
Goryński Adolf, tclegr. kolej., Lindego 17. 
— 
Bernard, inwalida, Chodkiewicza 14. 
Gorzechowski Jan, rolnik, Grunwaldzka 88. 
Gorzelany Aleks., fryzjer, Piernikarska 1. 
Gorzelańczyk Marja, służąca, Prosta 21/23. 
Gorzelniaski Tad., pom. handl., Batorego 5. 
Gorzkowska Wiktorja, służąca, Prosta 37. 
Gorzkowski Adam, robotnik, Koniuchy 83. 
— 
Kdward, stolarz, Koniuchy 83b. 
— 
Jan, robotnik kolej., 
Kordeckiego 7. 
Górzyńska Marjanna, Jagiellońska 2. 
Gosieniecka Monika, Kilińskiego 10. 
Gosieniecki Władysław, urzędnik państw., 
Klonowicza 36. 
Goskowski Ludwik, pom. handl., Mostowa 16. 
Goss Ludwik, ślusarz, Rynek Nowom. 20. 
Gostański Feliks, kowal, Wałdowska 23. 
Gostck Weronika, służ., Mickiewicza 49. 
Gostkowski Kazimierz, mgr., urz. kol., Mic­ 
kiewicza 23. 
Gostomska Zofja, wdowa, Winnica 23. 
— 
Zofja, wdowa, Szosa Chełm. 126a. 
Gostomski Maksymiljan, rob., Winnica 23. 
Gostyńska Zdzisława, Wałdowska 27/29. 
Gostyński Stef., ofic. zaw., Sienkiewicza 19/26. 
Goszka Bronisław, robotnik, Przy Bzeźni 19. 
— 
Stanisław, stołowy, M. Garbary 20. 
Gościmiński Jan, kowal, Wałdowska 25. 
Gościniccka Pelagja, służ., Prądzyńskiego 2. 
Gościnna Teresa, Małe Garbary 14. 
Gościńska Apolonja, wdowa, Warszawska 6. 
Gościński Alojzy, stolarz, Góry Kozackie 30. 
— 
Franciszek, robotnik, Szosa Chełm. 147. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 2/4. 
— 
Jan, robotnik, Mostowa 22. 
— 
Leon, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Ludwik, maszynista, Lubicka 50. 
— 
Stanisław, krawiec, Batorego 69. 
— 
Stefan, szofer, Mostowa 22. 
.— 
Władysław, rab., 
Małachowskiego 2/4. 
Gotowalski Bron., 
stangret, Sobieskiego 31. 
— 
Władysław, stangret, Studzienna 13. 
Gottfeld Frieda, Szczytna 10. 
Gottwald Marja, Bybaki 40. 
— 
Józef, stróż, W. Garbary 9. 
— 
Juljan, murarz, Podgórna 38. 
— 
Leon, stolarz, Lelewela 22. 
— 
Stanisław, tapicer, Podgórna 38. 
Gotz Kugcnjusz, ofic. zaw., Bydgoska 104. 
Gowiński Szczepan, eksp. poczt., Szosa Cheł­ 
mińska 176. 
Goyska Stef., em. naucz., Grudziądzka 64/66. 
Gozdek Stanisława, służ., Kraszewskiego 27. 
— 
Weronika, służąca, Mickiewicza 49. 
— 
Kazimierz, palacz, Dr. Treposka 4. 
Gozowski Antoni, stolarz, Ogrodowa 3/5. 
Goździcka Walcrja, służ., 
Mickiewicza 91. 
Gożdzielewski Stanisł., krawiec, Piekary 21. 
Goździk Władysław, szewc, Wysoka 3. 
Góra Antoni, urz. państw., Przedzamcze 12. 
Góral Marja, Bydgoska 33. 
— 
Stanisław, robotnik, Wałdowska 119a. 
— 
Władysław, naucz. kier. szkoły, Jęcz­ 
mienna 8.
		

/Pomorze_005_09_157.djvu

			Górak — Górski 
155 
Górak Piotr, urzecln. państw., Pod Krzywą 
Wieżą 20. 
Góralczyk Jan, podof. zaw., Sobieskiego 51. 
— 
Sylwester, Mickiewicza 55. 
— 
Wacław, introligator, Żeglarska 13. 
— 
Władysław, asesor kol., Strumykowa 17. 
Góralska Flżbieta, Ogrodowa 14. 
Góralski Bronisław, szofer, Klonowicza 19. 
— 
Jan, robotnik, Pod Deb. Górą 33. 
Górczak Jan, Leśna 9.. 
— 
Jan, robotnik, św. Jerzego 53. 
— 
Stefan, podof. zaw., Matejki 44. 
Gorczyński Bron., murarz, Sienkiewicza 23. 
Górecka Agnieszka, wdowa, Chodkiewicza 3. 
— 
Anna, gospodyni, Kościuszki 9. 
— 
Helena, Sienkiewicza 40/42. 
— 
Jadwiga, św. Ducha 11/13. 
— 
Józefa, wdowa, Gen. Prądzyńskiego 3. 
— 
Kazimiera, krawcowa, Żeglarska 4. 
— 
Marja, Grudziądzka 93. 
— 
Marta, nakładaczka, Chodkiewicza 3. 
— 
Marta, wdowa, Mostowa 8. 
— 
Władysława, Wiązowa 22. 
Górecki Aleks., 
piekarz, Franciszkańska 1. 
— 
Alojzy, ksiądz, św. Józefa 23/35. 
— 
Antoni, kupiec, Warszawska 8. 
Najtańszy zakup mebli tylko w firmie 
ANTONI GÓRECKI 
ul. Żeglarska 27. 
— 
Bernard, pom. mur., Grudziądzka 102. 
— 
Bolesław, kupiec, Szosa Chełm. 119. 
— 
Bronisław, komornik, Kościuszki 39. 
— 
Czesł., podof. zaw., Gen. Prądzyńskiego 3. 
— 
Jon, pom: stolarski, Wielki Bów 39. 
— 
Jan, robotnik, Łukowa 13. 
— 
Jan, robotnik, Przy Bzeźni 38. 
— 
Jan, technolog, Kopernika 32. 
— 
Konrad, palacz, Kochanowskiego 20. 
— 
Konstanty, poster. P. P ., Podgórna 39. 
— 
Leon, kupiec, Szeroka 23. 
— 
Leonard, robotnik, Chodkiewicza 10. 
— 
Maksymiljan, urz. kol., Kraszewskiego 56. 
— 
Wacław, poruczn., Gen. Prądzyńskiego 3. 
— 
Władysław, kowal, Rybaki 41. 
— 
Zbigniew, Szeroka 23. 
Górka Władysława, służąca, Batorego 17/19. 
Gorlicki Władysław, rob., Sobieskiego 43. 
Górna Anastazja, służąca, Bybaki 45. 
— 
Anastazja, służąca, Kościuszki-5. 
— 
Anna, stenotyp., 
Babiańska 5. 
Górna Anna, wdowa, Babiańska 5. 
— 
Apolonja, wdowa, Ign. Danielewskiego 7. 
— 
Konstancja, służąca, Chełmińska 9. 
— 
Stefanja, służąca, Podmurna 101. 
— 
Wanda, krawcowa, Babiańska 5. 
— 
Zofja, ekspedj., Babiańska 5. 
Górniak Jan, podof. zaw., Słowackiego 142. 
Górniecki Mieczysław, urządn., Wysoka 3. 
Górny Adam, listonosz, Batorego 83. 
— 
Antoni, robotnik, Grudziądzka 142. 
— 
Ant., podof. zaw., Gen. Prądzyńskiego 3. 
— 
Bronisław, robotnik, Wybickiego 32/34. 
— 
Bronisław, robotnik, Grudziądzka 78/80. 
— 
Bronisław, murarz, Podmurna 7. 
— 
Bronisław, szofer, Słowackiego 79. 
1 
— 
Czesław, mechanik, Sobieskiego 70. 
— 
Franciszek, szofer, Grudziądzka 58. 
— 
Ignacy, robotnik, Dworcowa 28. 
— 
Jan, Czarneckiego 10. 
— 
Jan, szofer, M. Garbary 25. 
— 
Jan, robotnik, Grudziądzka 103. 
— 
Józef, restaurator, Mostowa 6. 
— 
Marcin, szofer, J. Olbrachta 7. 
— 
Marjan, książkowy, Odrodzenia 11. 
— 
Michał, robotnik, Batorego 77. 
— 
Paweł, stróż, Stroma 11/13. 
— 
Walerjan, pom. handlowy, Ign. Danie­ 
lewskiego 7. 
— 
Zenon, kupiec, Przy Rzeźni 52. 
— 
Zygfryd, Stroma 11/13. 
Górska Henryka, Klonowicza 22. 
— 
Jozefa, wdowa, Studzienna 15. 
— 
Leokadja, wdowa, Wybickiego 13. 
— 
Leonja, Szosa Chełmińska 49/51. 
— 
Marjanna, bez zaw., Wybickiego 13. 
— 
Olga, wdowa, Szosa Chełmińska 50. 
Górski Adolf, inżynier, Mostowa 20. 
— 
Albin, urzedn. miejski, Beja 42. 
— 
Aleksander, szewc, Prosta 35. 
— 
Aleksander, insp. w Dyr. Las. Państw., 
Moniuszki 12. 
— 
Bernard, rzeźnik, Bybaki 47. 
— 
Bolesław, kolejarz, Ogrodowa 6/8. 
— 
Kdmund, dekarz, Mostowa 14. 
•— Franciszek, przedsieb., 
Koniuchy 54/62. 
— 
Franciszek, piekarz, Szosa Chełm. 99. 
— 
Jan, woźny, Kochanowskiego 3. 
— 
Jan, naucz, emer., Łukowa 9. 
— 
Jan, stolarz, Prosta 7. 
— 
Jerzy, mechanik, łtabiańska 22. 
— 
Julian, wł. domu, Kościuszki 63. 
— 
Juljan, cm. policjant, Prosta 27.
		

/Pomorze_005_09_158.djvu

			156 
Górski — Grabowski 
Górski Kazim., om. urzędn. miejski, Heja 42. 
— 
Kazimierz, przód. P. P ., Reja 42. 
— 
Konrad, urz. państw., Słowackiego 55. 
— 
Marjan, elektromonter, Wodna 20. 
— 
Stanisław, robotnik, Ogrodowa 3. 
— 
Stanisław, urz. sam., 
Mickiewicza 142. 
— 
Teofil, podof. zaw., Koszarowa 37. 
Wacław, stolarz, Wiązowa 4. 
— 
Władysław, kołodziej, Prosta 30. 
— 
Władysław, robotnik, Piekary 41. 
— 
Władysław, urzędn., 
Szosa Chełm. 103. 
— 
Władysław, wł. domu, Mickiewicza 72. 
— 
Zygmunt, bandażysta, M. Garbary 4/0. 
Górzny .lakób, m. wojsk., Mickiewicza 50. 
— 
Stanisław, urz. R .K .P., Czarneckiego 14. 
Górzyńska Marjanna, wdowa, Małachow­ 
skiego 7. 
'— Wanda, wdowa, Chodkiewicza 14. 
Górzyński Antoni, em. oficer, Klonowicza 25. 
— 
Józef, sierż. zaw., Kosz. Piłsudskiego. 
— 
Marjan, 
podof. zaw., 
Ogr. Działkowe 
im. Król. Sobieskiego dz. 50 . 
Góźdź Franciszek, em. woźny, Szczytna 22. 
— 
Keon, urz. miejski, Podmurna 42. 
— 
Stanisław, ślusarz, Podgórna 49. 
Góżycki Józef, robotnik, Legjonów 22. 
Graban Monika, służąca, Konopnickiej 11. 
— 
Franc, podof. zaw., Adm. Dikmana 9. 
Grabarek Helena, bufet., Kochanowskiego 25. 
— 
Jan, robotnik, Grunwaldzka 6. 
— 
Stanisław, robotnik, Warszawska 2. 
— 
Stanisław, Warszawska 2. 
Grabę fulja, slużą"ca, św. Katarzyny 4. 
— 
Marja, naucz., PI. św. Katarzyny 3. 
Grabiański Rysz., ofic. zaw., Słowackiego-85 . 
Grabińska Gertruda, służ., Kopernika 5. 
Grabiszewski Ludwik, urzędn. kol., Czarnec­ 
kiego 14. 
Grabluk, Grzegorz, rob., Pod Dąb. Górą 5/9. 
Grabowicz Bronisław, ślusarz, Kochanow­ 
skiego 23. 
— 
Józef, podof. zaw., Reja 34. 
Grabowiecki dr. Mieczysław, powiat, lek. 
wet., Mickiewicza 02. 
Grabowska Aleks,, kuch., Sobieskiego 29. 
— 
Anna, Wybickiego 9. 
— 
Antonina, gospod., 
Kasprowicza 9. 
— 
Antonina, robotn., Warszawska 4. 
— 
Klżbieta, wdowa, Batorego 75. 
— 
Gertruda, Zygmuntowska 7. 
— 
Helena, biural., Łazienna 28. 
— 
Helena, służąca, Krasińskiego 79. 
Grabowska Kazim., Pod Dąb. Górą 35/45. 
— 
Leokadja, służąca, Krasińskiego 36/40. 
— 
Łucja, św. Józefa 47/49. 
— 
Marja, robotnica, Podgórna 49. 
•— Paulina, służąca, Podmurna 46. 
— 
Stanisława, wdowa, Mickiewicza 142. 
— 
Stefanja, ekspedj., Kraszewskiego 18/20. 
— 
Władysława, elewka, M. Garbary 5. 
Grabowski Aleks., handl., Szosa Chełm. 104. 
— 
Aleksander, fryzjer, Krasińskiego 68. 
— 
Aleksauder, podof. zaw., Mickiewicza 95. 
— 
Alfons, robotnik, Podgórna 49. 
— 
Alfons, asyst, poczt., św. Katarzyny 5. 
— 
Alfons, bankowiec, św. Józefa 47/49. 
— 
Alojzy, techn. budowl., Koniuchy 102. 
— 
Antoni, trychinoskopista, Winnica 34. 
— 
Antoni, robotnik, Winnica 14a. 
— 
Antoni, rurmistrz, Nowe Bielany - Wod. 
— 
Bernard, rolnik, Matejki 16/22. 
— 
Bogdan, ślusarz, Sportowa 26. 
— 
Bolesław, robotnik, Grudziądzka 92/96. 
— 
Bronisław, zegarmistrz, Reja 22. 
— 
Bronisław, mechanik, Grudziądzka 92/96. 
— 
Bronisław, fryzjer, Szosa Chełm., 
104. 
— 
Kdward, handl., Nowe Bielany - Wodoc. 
— 
Feliks, mechanik, Wodna 36. 
— 
Franciszek, sternik, Piekary 9. 
— 
Gracjan, fryzjer, Przedzamcze 4. 
— 
Ignacy, kupiec, Podgórna 72. 
— 
Jan, szczotkarz, Chrobrego 11. 
— 
Jan, kolejarz, Lubicka 37. 
— 
Jan, techn. budowl., Szosa Chełm. 115. 
— 
Jan, blacharz, Piekary 7. 
— 
Jan, piekarz, Lubicka 37. 
— 
Jan, muzyk, Wielki Bów 11. 
— 
Jan, handlowiec, Szczytna 5. 
— 
Jan, robotnik, Koniuchy Dz. 27a. 
— 
Jerzy, nauczyciel, Bydgoska 114. 
— 
Józef, maszynista, św. Józefa 47/49. 
— 
Józef, inwalida wojenny, Sz. Chełm. 105. 
— 
Józef, ślusarz, Bielańska 4/6. 
— 
Józef, wł. domu, Reja 22. 
— 
Józef, robotnik, Kościuszki 89. 
— 
Karol, stolarz, L. Czarlińskiego 39. 
— 
Konstanty, ogrodn. szofer, Sz. Chełm. 162. 
— 
Konstanty, oficer, Konopnickiej 20. 
— 
Ksawery, oficer, Jagiellońska 16. 
— 
Leon, kupiec, Szczytna 5. 
— 
Leon, zegarmistrz, Reja 22. 
— 
Ludwik, robotnik, Przy Rzeźni 27. 
— 
Maksymiljan, eksp. poczt., Rabiańska 7. 
- 
Marjan, kupiec, Prosta 37.
		

/Pomorze_005_09_159.djvu

			Grabowski — Greiewicż 
Grabowski Paweł, monter, Mickiewicza 142. 
— 
Paweł, kupiec, Wybickiego 9. 
— 
Paweł, stróż, Piekary 45. 
— 
Roman, kupiec, Krasińskiego 17. 
— 
Stanisław, wł. domu, Szosa Chełm. 104. 
— 
Stanisław, ślusarz, Kochanowskiego 24. 
— 
Stanisław, robotnik, Szosa Chełm. 128a. 
— 
Witold, handlowiec, Krótka 10. 
— 
Witold, inżynier, Mickiewicza 7. 
— 
Zygfryd, urz. wojsk., Słowackiego 19/21. 
— 
Zygmunt, rzeźnik, Przy Rzeźni 35. 
— 
Zygmunt, oficer, Gen. Sowińskiego 1/5. 
Restauracja 
„DO GRACJANA" 
Gracjan Dąbrowski 
ul. Szczytna 2 - tel. 19-96 
Graczkowski Jan, urz. kol., Gen. Bema 17. 
Graczyk Marja, służąca, Rybaki 41a. 
— 
Bolesław, mechanik, Piekary 5. 
— 
Jan, robotnik, Wybickiego 85. 
— 
Józef, maszyn, kol., Kujawska 11. 
— 
Konstanty, teletechnik, Kopernika 31. 
— 
Stanisław, urz. D .O.K ., Koszary Piłs. 1 . 
Graczykowska Marja, robotn., Krótka 10. 
Grade Zygmunt, piekarz, Koszary Piłs. 2 . 
Gradecki Łucjan, podof. zaw., 
Lotnisko. 
Gradzik Stanisław, funkc. P . P ., Łazienna 1. 
Graetze Walenty, drukarz, Prosta 37. 
Graeve Władysław, sędzia, Prosta 22. 
Grafcnfels Ludwik, emeryt, Słowackiego 71. 
Graff Klżbieta, wdowa, Most Pauliński 2. 
— 
Jan, inżynier, Sienkiewicza 20. 
Graj Paweł, piekarz, Szosa Chełm. 84. 
Grajek Teodor, star. przód. P . P ., 
Mickie­ 
wicza 112. 
Grajewska Anna, św. Katarzyny 2. 
— 
Rozalja, krawcowa, Kopernika 13. 
— 
Weronika, Kilińskiego 6/8. 
Grajewski Adam, maszynista, Bydgoska 74. 
— 
Antoni, robotnik, Bydgoska 74. 
— 
Bolesław, prac. elektr. miejsk., 
Szosa 
Chełmińska 132. 
— 
Franciszek, woźny, Dekerta 13. 
— 
Henryk, buchalter, Jęczmienna 29. 
Grajkowska Helena, robotn., 
Lubicka 41. 
— 
Marja, Piekary 29. 
Grajkowski Antoni, Piekary 29. 
— 
Franciszek, elektromonter, Piekary 19. 
— 
Jan, robotnik, Bart. Głowackiego 32. 
— 
Józef, kołodziej, Podgórna 52. 
15? 
Grajkowski Kazimierz, szewc, Piekary 29. 
— 
Stanisław, mot. tramw., Kopernika 16. 
— 
Stanisław, robotn., Grudziądzka 141/143. 
— 
Wacław, szewc, Prosta 29. 
Grala Czesław, urzędnik, Mostowa 25. 
Gralewska Franc, rob., Sukiennicza 26. 
Gralewski Jan, siodlarz, Mickiewicza 122d. 
— 
Jan, robot, wojsk., Sukiennicza 26. 
— 
Marjan, robotnik, Bielańska 52/54. 
— 
Władysław, tokarz, Bydgoska 98. 
Gramacki Jan, em. P . P., Ogrodowa 17/19. 
— 
Maksymiljan, malarz, Bielańska 14. 
Grambocki Jan, prac. kol., Bydgoska 106. 
— 
Jan, robotnik, Targowa 40. 
— 
Władysław, ślusarz, Mickiewicza 140. 
Gramolla Fritz, robotnik, Wiązowa 23/29. 
Grams Anna, biuralistka, Bydgoska 88. 
— 
Berta, wdowa, Bydgoska 88. 
— 
Elza, gospodyni, Szeroka 6. 
Grandtke Franc, szachmistrz, Targowa 43. 
Granowska Ida, wł. domu, Kr. Jadwigi 6. 
•— Weronika, hafciarka, Podmurna 43. 
Grapatin Lidja, biural., Kopernika 9. 
Grass Tomasz, handlowiec, Kościuszki 9. 
— 
Wacław, Wybickiego 39/41. 
Graszek Czesław, rzeźnik, Wałdowska 33. 
— 
Józef, piekarz, Grudziądzka 81. 
— 
Tomasz, piekarz, Mickiewicza 92. 
— 
Wacław, rolnik, Jagiellońska 18. 
Grażewicz Edmund, technik, Mickiewicza 92. 
Grączewski Paweł, książkowy, Podgórna 32. 
Gradowski Jerzy, podof. zaw., Szosa Byd­ 
goska (Lotnisko). 
Grążawski Stanisław, rob., Sobieskiego 61. 
Grążewski Stefan, fryzjer, Batorego 24. 
Greding Alfons, rzeźnik, Rybaki 47. 
Greczner Halina, naucz., Jęczmienna 15. » 
Gregol Helena, wdowa, Wybickiego 74. 
Gregrowicz Monika, służąca, Bydgoska 24. 
Graikowski Leon, ślusarz, Lubicka 41. 
Greiser Emila, służąca, Piekary 31. 
Grela Stanisław, robotnik, Sz. Bydgoska 97. 
Grelewicz Marja, wdowa, W. Garbary 3. 
— 
Weronika, Sienkiewicza 36. 
— 
Alfons, rzeźnik, Przy Bzcźni 56. 
— 
Antoni, szofer - mech., Przy Bzeźni 56. 
— 
Feliks, pom. kraw., Bielańska 29/31. 
— 
Franciszek, rob. kol., Bielańska 29/31. 
— 
Jan, kupiec, Bynek Staromiejski 34. 
— 
Konstanty, robotnik, Przy Bzeźni 56. 
— 
Paweł, maszynista, W. Garbary 3. 
— 
Boch, robotnik, Kościuszki 89.
		

/Pomorze_005_09_160.djvu

			158 
Grolewicz — Gr0S9 
Grelowicz Stanisł., kupiec, W. Garbary 19. 
— 
Wiktor, stolarz, Kościuszki 89. 
Grembowicz Katarzyna, służ., Rynek Star. 30 . 
— 
Marja, bufetowa, Mostowa 17. 
Greniplewska Helena, służ., Mickiewicza 80. 
— 
Marja, Prosta 17. 
Grenda Marja, wdowa, Lubicka 37. 
— 
Aleksander, urzędnik. Podgórna 13. 
— 
Antoni, fotograf, Kubicka 37. 
— 
Franciszek, rzeźnik, Przy Rzeźni 20/28. 
—- 
Jan, inwalida woj., Rabiańska 15. 
— 
Jan, malarz, Podgórna 13. 
— 
Jan, ślusarz, Kubicka 37. 
— 
Maksymiljan, ślusarz - maszynista. Pod 
Dęb. Górą 07/77. 
— 
Paweł, robotnik, Przy Rzeźni 58. 
Gretbe Augusta, wl. zakl.. ogrodn., 
Bielań­ 
ska 1/7. 
— 
Oskar, monter elektr., 
Bielańska 1/7. 
Gretmann Wlodzini., litograf, Bydgoska 31. 
G ret za Leokadja, wdowa, Sukiennicza 4. 
— 
Jan, stolarz, Łąkowa 5. 
Greunenberg Marta, służąca, Kozackie Góry 
Okopy. 
Grebocka Cecylja, koncesjom, Szewska 10. 
Grebocki Jan, instr. O . P . G ., Szewska 10. 
— 
Kazimierz, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
Greźlik Marja, robotnica, Prosta 30. 
— 
Marja, służąca, Prosta 2. 
Gręźlikowski Jan, urz. kol., Podmurna 20. 
— 
Teofil, robotnik, Podmurna 26. 
Griaznow Mikołaj, urzedn., Ryn. Starom. 21 . 
Grigorjew Konst, miern., Warszawska 10/12. 
Griński Franciszek, murarz, Kopernika 22. 
Grobecki Alfons, kupiec, Kościuszki 58. 
— 
Czesław, Kościuszki 58. 
(grobelny Alfons, urz. bank., Bydgoska 90. 
Grobelska Bronisława, pokojowa, 
Przed- 
zamcze 5/10. 
Grobis Józefa, wdowa, Targowa 47/51. 
— 
Bernard, robotnik, Targowa 47/51. 
Groblewska Kunegunda, Podgórna 36. 
- 
Marta, emerytka, Kaz. Jagiellończyka 8. 
Groblewski Ant., urz. poczt., Mickiewicza 48. 
— 
Franciszek, robotnik, Krasińskiego 100. 
— 
Jakób, doz. koszar, Sienkiewicza 35. 
— 
Stefan, malarz, Mickiewicza 85. 
— 
Władysław, wł. domu, Bydgoska 10. 
Grocholski Józef, urz. kol., Kościuszki 30. 
Grochocki Jan, asesor wojew., Klonowicza 30. 
Grocholska Agn., naucz., Mickiewicza 28. 
— 
Gertruda, urz. pryw., Mickiewicza 28. 
Grocholski Karol, oficer W. P ., Koszary Prą- 
dzyńskiego 3. 
Grochowska Helena, służąca, Szewska 10. 
— 
Juljanna, prac. kol., Grudziądzka 42. 
Grochowski Jan, emeryt, Wyspiańskiego 6. 
— 
Władysław, elektromont., M. Garbary 10. 
Grocki Aleksander, rzeźnik, Koszarowa 5. 
— 
Ignacy, woźnica, Koszarowa 5. 
— 
Jan, st. str. granicz., Batorego 2/4. 
Gródecka Aleks., wdowa, Poniatowskiego 3. 
Gródecki Leon, technik, Poniatowskiego 3. 
— 
Stefan, urz. kol., Panny Marji 1. 
Grodkowski Augustyn, post. P. P., 
Kosza­ 
rowa 35. 
— 
Benedykt, biural., Koz. Góry Okopy. 
— 
Kdmund, piekarz, Koszarowa 35. 
— 
Kazimierz, blacharz, Koszarowa 35. 
Grodzicki Feliks, podof. zawód., 
Kochanow­ 
skiego 19. 
— 
Stefan, robotnik, Przy Rzeźni 24. 
Grodzki Józef, inżynier, Mickiewicza 7. 
— 
Marjan, emeryt, Mickiewicza 92. 
— 
Stanisław, kupiec, Rynek Starom. 29. 
Grohs Teodor, dozorca, Gen. Bema 18/32. 
Grohser Paweł, kupiec, Bydgoska 30. 
Grojek Srul, kupiec, Żeglarska 12. 
Gromczakiewicz Juljusz, oficer zawód., Byd­ 
goska 92. 
Gromek Wanda, Piekary 25. 
Gromke Robert, kolejarz, Panny Marji 1/3 
Gronek Czesława, buchalterka, Prosta 37. 
— 
Jan, urz. poczt., Legjonów 16. 
— 
Władysław, kuchmistrz, Słowackiego 57. 
Gronkowski Fel., powroźnik, Sobieskiego 41. 
— 
Konrad, ślusarz, Krzyżacka 7. 
— 
Piotr, portjer, Krzyżacka 7. 
Gronowska Antonina, Podgórna 65. 
— 
Helena, gospodyni, Szeroka 34. 
— 
Marja, wdowa, Lubicka 43. 
— 
Weronika, Julj. Fałata 2. 
Gronowski Bolesław, podróż., Szczytna 7. 
— 
Marjan, podof. zaw., Lubicka 43. 
— 
Stanisław, ks. pref., Sienkiewicza 40/42. 
Groń Henryk, robotnik, św. Ducha 5. 
— 
Jan, mechanik, Klonowicza 38. 
— 
Marcin, szewc, Franciszkańska 20. 
Gros Kugenjusz, art. mai., Konopnickiej 10. 
Grosaw Teodor, robotnik, Rybaki 43. 
Gross Walerja, wdowa, Wodna 30. 
— 
Antoni, urz. kol., Pod Krzywą Wieżą 16." 
— 
Bronisław, introligator, Sz. Chełm. 87. 
— 
Czesław, elektromont., Sz. Chełm. 94/100.
		

/Pomorze_005_09_161.djvu

			Gross — Grygiel 
159 
Gross Franciszek, robotnik, Kilińskiego 15. 
Grossek Stanisława, Król. Jadwigi 24. 
Grosser Anna, wl. domów, Mickiewicza 18. 
Berta, wdowa, Sukiennicza 9. 
Grossmann Gerta, Mickiewicza 58. 
— 
Artur, Stroma 11/13. 
Groszek Władysław, urz. kol., Babiańska 10. 
Grosz-jwska Joanna, wdowa, Przy Rzeźni 23. 
-- 
Juljanna, wdowa, św. Katarzyny 2. 
— 
Wiktorja, urz. państw., Słowackiego 81. 
Groszewski Frane, brukarz, Bydgoska 27. 
— 
Jan, drogomistrz, Grudziądzka 36. 
— 
Konrad, brukarz, Batorego 83. 
— 
Ksawery, szklarz, Przy Bzeźni 23. 
— 
Władysław, ramarz, Podgórna 15. 
Grotb Frane, robotnik, Wałdowska 123/43. 
Grotkowska Anna, Mickiewicza 140. 
Grotkowski Feliks, pom. rzeźbiarski, Mic­ 
kiewicza 140. 
Grosy Jadwiga, wdowa, Chełmińska 14. 
— 
Monika, szwaczka, Chełmińska 14. 
— 
Pelagja, służąca, Chełmińska 14. 
— 
Jan, szofer - mech., 
Bynek Starom. 29. 
— 
Michał, podof. zaw., Chełmińska 14. 
— 
Stanisław, kolejarz, Podgórna 69. 
Gruba Klara, gospodyni, Sukiennicza 20. 
Grube Henriettę, bez zawodu, Leona Czar- 
lińskiego 25. 
Grubecka Cecylja, wdowa, Dr. Treposka 10. 
— 
Marja, wdowa, Kościuszki 58. 
— 
Monika, bufetowa, Konopnickiej 4. 
Grubecki Alfons, stolarz, L. Czarlińskiego 24. 
— 
Alojzy, kond. tramw., 
Bydgoska 80. 
— 
Antoni, robotnik, Jana Olbrachta 11. 
— 
Bolesław, fryzjer, Szosa Chełm. 80. 
— 
Bronisław, robotnik, Małachowskiego 7. 
— 
Bronisław, chorąży zaw., W. Garbary 8. 
•— Franciszek, urz. P .K.P ., Sobieskiego 51. 
— 
Jan, pom. handl., L. Czarlińskiego 24. 
— 
Leon, robotnik, Batorego 75. 
— 
Stanisław, robotnik. Słowackiego 67. 
— 
Stanisław, robotnik, L. Czarlińskiego 24. 
Grubetzki Franciszek, robotnik, Krótka 1. 
— 
Jan, stolarz, Krótka 1. 
— 
Władysław, rob., 
Małachowskiego 6a. 
Gruhińska Fmilja, wdowa, Grudziądzka 141. - 
Gruhiński Leon, kolejarz, Podgórna 14. 
—> Władysław, rob., B. Głowackiego 27. 
Orubski Leon, kolejarz. Winnica 20. 
Gruccia Marcin, kier. poc, Panny Marji 1/3. 
Gruchot Marc, post. P. I»., Kraszewskiego 56. 
— 
Piotr, maszynista, Kraszewskiego 44. 
Grudziecki Stanisław, szlifierz, Rabiańska 1. 
Grudzielski Wojciech, urzedn. ü . L . P ., Ko­ 
nopnickiej 15. 
Grudzień Piotr, robotnik, Klonowicza 1. 
Grudziński Aleks., urzedn., 
Mickiewicza 23. 
Grulkowski T., podof. zaw., Wybickiego 75. 
Gruncrt Wilhelm, kupiec, Strumykowa 10. 
Grunowski Władysł., 
ślusarz, Podgórna 65. 
Grunstein Marta, Wielkie Garbary 5. 
Grunwald Marja, wdowa, Mickiewicza 54. 
— 
Rronisław, robotnik, Kołłątaja 18. 
Grupa Stanisław, robotnik, Sz. Chełm. 95/97. 
Gruszczyńska Marja, emer., Wola Zanik. 12 . 
Gruszczyński Bolesław, rzeźnik, Lubicka 47. 
— 
Jozef, robotnik, Wola Zamkowa 12. 
— 
Marjan, podof. zaw., Sienkiewicza 35/37. 
— 
Michał, st. post. sł. 61., Rynek Nowom. 12 . 
Gruszecka Rozalja, krawc, Klonowicza 22. 
Gruszecki Wojciech, mechanik - lotn., 
Szosa 
Rydgoska 78. 
Gruszka Antoni, technik budowl., 
Słowac­ 
kiego 83. 
— 
Jan, portjer. Słowackiego 83. 
-— 
Józef, litograf, Słowackiego 83. 
Gruzeł Stefanja, naucz.. Reja 42. 
Gruzlak Adam, robotnik, Kościuszki 74. 
Gruźlewska Helena, Kościuszki 88. 
Grużlewski Adam, kolejarz. Grunwaldzka 6. 
— 
Andrzej, kolejarz, Grudziądzka 56. 
— 
Antoni, stolarz, Kościuszki 88. 
— 
Antoni, Krótka 1. 
— 
Bronisław, biuralista, Bażyńskich 2. 
— 
Franciszek, murarz, Wałdowska 19. 
— 
Jan, kolejarz. Pod Krzywą Wieżą 16. 
— 
Jan, Sobieskiego 25. 
— 
Jan, Kościuszki 88. 
— 
Józef, handlów.. Grudziądzka 56. 
— 
Józef, emeryt, Kościuszki 88. 
— 
Józef, ekspedj. poczt., Podgórna 61. 
— 
Paweł, koszy karz, Krótka 11. 
— 
Władysław, robotnik, Krotka 11. 
— 
Władysław, Kopernika 15. 
Grünbaum Moryc, zegarmistrz, Żeglarska 29. 
Grünberg Maksymiljan, kolej., Ogrodowa 6/8. 
.Gründer Paweł, kupiec, Grudziądzka 11. 
Grüneberg Juljanna, rob., Koz. Góry Okopy. 
Grünenberg Franc, rob., Koz. Góry Okopy. 
Griinke Marja, robotnica, Koniuchy 81. 
Grützmacher Józef, ks. wik., PI. św. Jana 4. 
— 
Maks, wdowiec, Warszawska 8. 
Gryga Franc, robotnik. Osiedle Wrzosy 82. 
Grygiel Jan, robotnik, Koz. Góry Okopy.
		

/Pomorze_005_09_162.djvu

			160 
Grygorowicz 
Grygorowicz Włodzimierz, prac. D . O. K. P., 
Staszica 4. 
Gryzą Antoni, muzyk, Mickiewicza 78. 
Gryzakowski Józef, młynarz, Jagiellońska 20. 
Gryziński Gustaw, koszykarz, Pod Dębową 
Górą 78. 
Grzanecka Anna, wdowa, Warszawska 10. 
Grzanka Antoni, restaurator, Żeglarska 0. 
— 
Józef, Kościuszki 85. 
— 
Mieczysław, oficer lotn., Klonowicza 38. 
— 
Wiktor, nacz. Wydz. Urzędu Wojew. 
Pom., Krasińskiego 17. 
Grzankowska Helena, Przy Cegielni 1. 
— 
Irena, Klonowicza 22. 
— 
Weronika, siostra P. C . K ., Wały 25/27. 
Grzankowski Alfons, bufetowy, Szeroka 24. 
— 
Franciszek, kował-szofer, Sz. Chełm. 171. 
— 
Wacław, urzędn. miejski, Klonowicza 22. 
Grzanna Zofja, wdowa, Żeglarska 4. 
— 
Jan, robotnik, Żeglarska 4. 
Grząbka Jadwiga, św. Ducha 7/9. 
— 
Leon, stolarz, Warszawska 10/12. 
— 
Piotr, tapicer, Staszica 2. 
— 
Roman, stolarz, św. Ducha 7/9. 
— 
Stefan, stolarz, św. Ducha 7/9. 
Grządka Antonina, służąca, Bydgoska 10. 
Grządzicl Marja, emer., Konopnickiej 22. 
— 
Tadeusz, technik-dent., 
Konopnickiej 22. 
Grzebmacher Bachmil, pom. handlowy, Ko­ 
pernika 9. 
Grzebski Aleksander, kupiec, Podgórna 28. 
Grzepa Konstancja, krawc, Mickiewicza 79. 
— 
Zofja, krawcowa, Sukiennicza 4. 
Grzechowiak Ant., urz., Osiedle Wrzosy 107. 
— 
Antoni, ślusarz, Osiedle Wrzosy 167. 
Grzegorowska Dorota, wdowa, Koz. Góry 42. 
— 
Juljanna, św. Jerzego 5. 
— 
Rozalja, wdowa, Sukiennicza 16. 
Grzegorowski Antoni, robotnik, Bankowa 12. 
— 
Bronisław, urzędnik elektr. m ., Br. Pie- 
rackiego 125. 
— 
Jan, robotnik, Pod Dęb. Górą 78. 
— 
Józef, mistrz kraw., Małachowskiego 2/4. 
Grzegorska Anna, służąca, W. Garbary 13. 
Grzegorski Aleks., urz. kol., Grudziądzka 178. 
Grzegorzek Stanisław, urzędu., Bankowa 8. 
Grzegorzewicz Michał, podprok. S. O., Mic­ 
kiewicza 7. 
Grzegorzewski Ant., sierż. zaw., Piaskowa 5. 
— 
Edward, podof. zaw., Wodna 22. 
— 
Henryk, tokarz masz., Reja 10. 
Grzegowski Franc, kancel. kol., Prosta 28. 
— 
Grzybowski 
: 
. 
Grzela Jan, stolarz, Wybickiego 89/91. 
Grzelczak Pelagja, biural., Podmurna 61. 
Grzelewska Anna, wdowa, Piekary 47. 
— 
Józefa, wdowa, św. Ducha 8/10. 
— 
Stanisława, krawcowa, św. Ducha 8/10. 
Grzelewski Maciej, szewc, Wysoka 9. 
Grzella Jan, robotnik, św. Ducha 7/9. 
Grzembski Aleks., urz. państw., Staszica 2a. 
— 
Józef, robotnik, Portowa barak. 
Grzempka Franc, leśn., Franciszkańska 4. 
Grzemski Teofil, urzędn. państw., 
Ign. Da­ 
nielewskiego 5. 
Grzenda Paweł, nauczyć, Czarneckiego 35. 
Grzesiak Antoni, adj. P .K.P ., Grudziądzka 40. 
Grzesiuk Ant., podof. zaw., Sienkiew. 31/35. 
Grzeszczak Marja, Sienkiewicza 23. 
Grzeszkiewicz Anna, wdowa, Wiązowa 17. 
— 
Anna, służąca, Bynek Starom. 26. 
— 
Antoni, stangret, Wiązowa 6. 
— 
Jan, stangret, Bażyńskich 38/44. 
Grzeszkowiak Roman, urzędn. miejski, Ko­ 
pernika 8. 
— 
Wojciech, wł. domu, Kilińskiego 6/S. 
Grześkowiak Helena, służ., Most Paul. 4 . 
— 
Zofja, wdowa, Bydgoska 12. 
— 
Albert, kupiec, Bydgoska 12. 
— 
Antoni, rob. kol., Grudziądzka 161. 
— 
Edmund, kupiec, Bydgoska 12. 
— 
Franciszek, podof. zaw.. Podgórna 1/3. 
— 
Michał, post. P. P ., św. Ducha 1. 
— 
Wincenty, podof. zaw., 
Kosz. Gen. So­ 
wińskiego. 
Grzęda Edmund, Słowackiego 53. 
— 
Jan, podof. zaw., Klonowicza 37. 
— 
Józef, podof. zaw., Lelewela 34. 
Grzędzicka Juljanna, służ., Czarneckiego 40. 
— 
Waler ja, wdowa, Czarneckiego 40. 
Grzędzicki Franc, robot., Czarneckiego 40. 
— 
Ignacy, robotnik, Podgórna 19. 
Grzęzicka Józefa, służąca, Kr. Jadwigi 1. 
Grzmociński Bernard, ślus., Okraczyńska 15. 
— 
Bolesław, robotnik, Poniatowskiego 5. 
— 
Jan, emer. podof., 
Grudziądzka 82. 
— 
Stanisław, woźny, Łazienna 11. 
Grzonkowski Franc, kupiec, Podgórna 18. 
— 
Ignacy, szofer-mech., 
Jęczmienna 25/27. 
— 
Jan, robotnik, Cmentarna 38. 
Grzybczyńska Marja, gospod., Żeglarska 10. 
— 
Teresa, służ., 
Franciszkańska 20. 
Grzybowska Hieronima, biur., Kopernika 14. 
— 
Marja, emer., Bydgoska 41. 
Grzybowski Czesław, tokarz, Lelewela 4S.
		

/Pomorze_005_09_163.djvu

			Grzybowski — Gurtowska 
Grzybowski Franc, robotnik, Piaskowa 7. 
— 
Henryk, technik elektr, Kr. Jadwigi 9. 
— 
Jan, ślusarz-masz., 
Żeglarska 4. 
— 
Józef, ogrodnik, Kościuszki 1?. 
— 
Marcin, szewc, L. Czarlhiskiego 39. 
— 
Piotr, kotlarz, Kołłątaja 20. 
— 
Władysław, robotnik, Piaskowa 7. 
Grzymała Józef, muzyk. Panny Mirji 9. 
Grzymek Andrzej, bufetowy, Prosta 19. 
Grzymiński Albin, robotn., Mickiewicza 100. 
— 
Juljan, malarz, Ogrodowa 17'19. 
Grzywacz Marta, bez zaw., Waldowska 27.29. 
— 
Alfons, Lelewela 48. 
— 
Bernard, kolejarz, B. Głowackiego 10. 
— 
Gerhard, Lelewela 48. 
— 
Jan, robotnik, Lelewela 48. 
— 
Jan, szofer, Staszica 2. 
— 
Józef, murarz, Podgórna 50. 
— 
Maksymilian, restaur., M Garbary 13. 
— 
Stanisław, szklarz, Franciszkańska 10. 
Grzywińska Leokadja, Ryhaki 19. 
— 
Bozalja, wdowa, Klonowicza 24. 
— 
Weronika, Mickiewicza 140. 
— 
Zofja, robotnica, Szeroka 18. 
Grzywiński Fel., elektromont., Żeglarska 24. 
— 
Feliks, robotnik, Bybaki 19. 
— 
Jan, rob. kolejowy, Klonowicza ¿4. 
•— Wojciech, podof. zaw., Stromi 7. 
Gubić - Gubicyn Czesław, technik, Plac Pr. 
Skarbka 3. 
Gucz Józef, stolarz, Wodociągowa 1 i. 
Guczalska Marja, krawcowa, Prosta 3. 
Gude Joanna, wdowa, Sobieskiego 72/74. 
— 
Marja, Słowackiego 47. 
Gudel Antoni, organista, Browarna 8. 
•— Bernard, organista. Browarna 10. 
Guderian Artur, ogrodnik, Kołłątaja 27. 
— 
Kmil, tokarz, Kochanowskiego 3. 
— 
Herman, ogrodnik, Kołłątaja 27. 
Gudowicz Ant., techn. bud., Strumykowa 15. 
Gujski Tom., prof. gimn., Danielewskiego 4. 
Gulajski Zygmunt, szewc, Batorego 09. 
Gulczyńska Marta, biural., Przedzamcze 5/10. 
— 
Bozalja, Szosa Chełmińska 86. 
Gulczyński Antoni, robotnik, Koniuchy 83. 
— 
Ignacy, kowal, Wola Zanikowa 7/11. 
— 
Jan, kolejarz, Sobieskiego 15. 
•— Jan, robotnik, Kaszubska 8. 
Józef, Sobieskiego 15. 
— 
Władysław, robotnik, Batorego 83. 
Gulińska Stanisława, rob., św. Ducha 13. 
Gumińska Stcfanja, gospodyni. Żeglarska 10. 
Guiniński Jan, funkcj. państw.. Fosa Staro­ 
miejska 12. 
— 
Jan, stolarz, Szosa Chełmińska 48. 
— 
Stanisław, oficer zaw., Bybaki 57. 
— 
Witold, Fosa Staromiejska 12. 
— 
Zygmunt, funkcj. poczt., Kubicka 47. - 
Gumułka Anna, wdowa, Wodna 20. 
— 
Andrzej, monter, Sobieskiego 57. 
Gumowska Aniela, Winnica 24. 
— 
Antonja, kuch., B. Głowackiego 19/21. 
— 
Klżbieta, robotnica, Wałdowska 17. 
— 
Franciszka, gospodyni, Szeroka 21. 
— 
Zofja, wdowa, Koniuchy 81. 
Gumowski Aleks., urzed., 
Grudziądzka 140. 
— 
Antoni, robotnik, Przy Bzeźni 40. 
— 
Bernard, murarz, Wałdowska 1/3. 
— 
Bernard, robotnik, Batorego 09. 
— 
Bronisław, Przy Rzeźni 46. 
— 
Czesław, robotnik, Targowa 40. 
— 
Kdmund, robotnik, Sz. Kubicka 10/46. 
— 
Franciszek, st. woźny, Leona Czarliń- 
skiego 9. 
— 
Jan, szofer, Grunwaldzka 1. 
— 
Józef, drukarz, Krasińskiego 45. 
— 
Józef, podof. zaw., Słowackiego 142. 
— 
Leon, szofer, Warszawska 10/12. 
— 
Leonard, kosziirowy, Mickiewicza 88. 
— 
Ludwik, chemigraf, L. Czarlińskiego 9. 
— 
Maksymiljan, robot., 
Bażyńskich 3. 
— 
Paweł, stolarz, Studzienna 21. 
— 
Paweł, naucz.. Wielkie Garbary 5. 
— 
Stefan, strażak, Klonowicza 41. 
— 
Teodor, masz. kol., L. Czarlińskiego 9. 
— 
Walenty, szofer, Pułaskiego 24. 
— 
Zygmunt, pom. biurowy, Koniuchy 81. 
Gunia Ludwik, urzędnik, Matejki 28/30. 
— 
Stanisław, urz. poczt., Małachowskiego 3. 
— 
Stanisław, technik, Mickiewicza 7. 
Guralski Jan, robotnik, Podmurna 50. 
Gurczyński Ad., robot., Pod Dęb. Górą 67/77. 
Gurecka Weron., wdowa, Wodociągowa 17. 
Gurlicka Franc, rob., Koz. Góry Okopy. 
— 
Monika, robotnica. Pod Dęb. Górą 5/9. 
Gurlicki Franc, robot., Pod Dęb. Górą 5/9. 
— 
Władysław, robot., Koz. Góry Okopy. 
Gurowski Antoni, naucz., 
Sienkiewicza 15. 
Gurski Bernard, robotnik, Sobieskiego 25. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Gen. Prądzyń- 
skiego 15. 
— 
Franciszek, robotnik. Podgórna 59. 
Gurtowska Anna, służąca, Winnica 36. 
— 
Leonarda, służąca, Winnica 36.
		

/Pomorze_005_09_164.djvu

			Gurtowska — Haas 
Gurtowska Marta, gospodyni, Winnica 30. 
Gurtowski Antoni, szewc, Kościuszki 67. 
— 
Józef, rzeżnik, Winnica 36. 
— 
Zygmunt, Pod Dębową Górą 33. 
Gururak Olga, służąca, Konopnickiej 13. 
Gus Wiktorja, gospod., 
Franciszkańska 20. 
Gusday Józef, em. prac. kol., J. Olbrachta 21. 
Gusińska Elżbieta, Mickiewicza 104. 
Guss Benedykt, krawiec, św. Jakóba 19. 
Gussmann Eryka, Słowackiego 81. 
Gustowski Florjan, drukarz, Wodna 29. 
— 
Jan, oficer za w., Mickiewicza 93. 
— 
Jan, asesor sąd., Mickiewicza 87. 
Guszalewicz Stefan, radca, Moniuszki 29. 
Guterman Mindla, naucz., Bynck Now. 24 . 
Gutgliick Bernard, robotnik, Osiedle im. M . 
Piłsudskiego dz. 303 . 
Gutkowski Antoni, mistrz fryzj., 
L. Czar- 
lińskiego 24. 
— 
Feliks, krawiec, Słowackiego 123. 
— 
Franciszek, krawiec, Jęczmienna 3. 
— 
Juljan, rzeźnik, Przy Bzeźni 45. 
— 
Kazimierz, urz. poczt., Sobieskiego 55. 
— 
Leon, rzeźnik, Wałdowska 39. 
Gutmanowicz Stefanja, biural., 
Prosta 27. 
Gutowska Franciszka, służ., Grudziądzka 88. 
— 
Józefa, gospodyni, Mickiewicza 62. 
— 
Zofja, służąca, Wały 8. 
Gutowski Franc, robotnik. Przy Bzeźni 56. 
— 
Henryk, podof. zaw., Mickiewicza 122. 
— 
Kazimierz, podof. zaw., Sz. Bydgoska 79. 
— 
Mikołaj, robotnik, Droga Treposka 10. 
Gutt Jan, urzędnik, Mickiewicza 23. 
Guttfeld Edward, stolarz, Wybickiego 72. 
— 
Konrad, ślusarz-monter, Kordeckiego 7. 
— 
Stefan, stolarz, Kilińskiego 5. 
— 
Stefan, stolarz, Wybickiego 72. 
Guttmann Jan, maszynista, Staszica 5. 
— 
Karol, sędz. S . O ., Moniuszki 27. 
— 
Piotr, robotnik, Wybickiego 54/50. 
— 
Władysław, mechanik, Sienkiewicza 9. 
Gutwińska Irena, dyr. Szk. Zaw., 
Krasiń­ 
skiego 44. 
Guzicki Feliks, ślus. -mech., Prosta 28. 
— 
Franciszek, m. malar., 
Krasińskiego 66. 
— 
Franciszek, malarz, Bynek Nowom. 27. 
— 
Izydor, operator, Podgórna 14. 
— 
Paweł, szklarz, Bydgoska 1/3. 
— 
Stanisław, robotnik, św. Jerzego 3S'Ł2. 
— 
Stefan, robotnik, Batorego 69. 
Guziejewski Marjan, wdow., "Strumykowa 15. 
Guziewicz Franciszek, robot., 
Koniuchy 83. 
— 
Wincenty, kolejarz, Kościuszki 68. 
Guzik Stanisław, biural., 
Bydgoska 29. 
Guzińska Agniesz., wdowa, Sienkiewicza 36. 
— 
Józefa, Bydgoska 24. 
— 
Józefa, służąca, Bynek Starom. 18. 
— 
Katarzyna, wdowa, Kordeckiego 3. 
— 
Marja, siostra elżb., W. Garbary 7. 
— 
Władysława, Piaskowa 8. 
Guziński Antoni, urz. poczt., Wodna 26. 
— 
Antoni, emeryt, Piaskowa 8. 
— 
Bernard, ślusarz, Grudziądzka 63. 
— 
Brunon, mechanik, Piaskowa 8. 
— 
Franciszek, robotnik, Szosa Chełm. 156. 
— 
Hieronim, restaurator, Żeglarska 8. 
— 
Jan, Grudziądzka 63. 
— 
Jan, szofer-ślusarz, Kościuszki 42. 
— 
Józef, m. piekarski, Mickiewicza 58. 
— 
Józef, kupiec, Żeglarska 24. 
— 
Leon, ślus. -mech., 
Wałdowska 10/12. 
— 
Mateusz, urzęd., Wybickiego 75. 
— 
Paweł, młynarz, Krzyżacka 1. 
— 
Piotr, urz. państw., 
Wyspiańskiego 12. 
— 
Witold, handlowiec, Żeglarska 24. 
Guzowska Józefina, wdowa, Szpitalna 4. 
— 
Wiktorja, krawcowa, Prosta 5. 
Guzowski Antoni, stolarz, Ogrodowa 3. 
— 
Bolesław, asesor kol., Pułaskiego 12. 
— 
Franciszek, technik budowl., 
Kaz. Ja­ 
giellończyka 2. 
— 
Józef, urz. państw., Studzienna 13. 
— 
Piotr, urz. państw., Kościuszki 22. 
Gunthcr Budolf, abs. W. S. H ., Piekary 27. 
Giiring Erich, Kościuszki 29. 
— 
Maks, wl. domu, Kościuszki 29. 
Gwiazdowski Wacław, werkmistrz, Koper­ 
nika 16. 
Gwizdalska Agnieszka, robot, Kołłątaja 9. 
— 
Gertruda, robotnica, Bażyńskich 6. 
Gwizdalski Brunon, piekarz, Kołłątaja 9. 
— 
Feliks, urz kol., Warszawska 10/12. 
— 
Franciszek, robotnik, Kościuszki 49. 
— 
Paweł, murarz, Kołłątaja 9. 
Gwizdała Adela, Chełmińska 5. 
— 
Władysława, służąca, Konopnickiej 11. 
— 
Teofil, kolejarz, Studzienna 15. 
H 
Haab Barbara, gosp., 
Grudziądzka 111/143. 
Haas Anna, urzędu., 
Mickiewicza 74. 
— 
Zygmunt, szofer, Kościuszki 69.
		

/Pomorze_005_09_165.djvu

			Habas — Hawrulcnia 
l(V> 
Habas Helena, służąca, Prosta 33. 
Haberland Franciszek, urzedn. państw., 
Ry­ 
nek Staromiejski 12. 
— 
Paweł, m. piekarski, Grudziądzka 130. 
łłabicb Aleksandra, wdowa, Prosta 10. 
Hacbuj Władysł., eni. wojsk., Koszarowa 43. 
Hackenberg Rertold, tapicer, św. Jakóba 10. 
— 
Herbert, tapicer, Batorego 71. 
Hadamek Willi., urz. kol., Krasińskiego 18/20. 
Hadoly Zofja, naucz., Piekary 15. 
Haenel Kdward, podof. zaw., Wybickiego 2. 
Haftka Agniesz., urz. pryw., Przy Bzeźni 12. 
— 
Agnieszka, służąca, Rynek Starom. 26. 
— 
Franciszek, rzeźnik, Lubicka 35. 
— 
Leon, litograf^ Lubicka 35. 
— 
Paweł, litograf, Lubicka 35. 
Hagen Małg., krawcowa, Franciszkańska 13. 
— 
Marja, bez zaw., Rabiańska 15. 
•— Henryk, kolejarz, Sobieskiego 60. 
— 
Hugo, mechanik, Sienkiewicza 3. 
Halin Ida, djakoniska, Strumykowa 13. 
— 
Marta, Bart. Głowackiego 6. 
— 
Paweł, restaurator, Kościuszki 42. 
— 
Paweł, murarz, Kościuszki 42. 
Hajdara Jan, robotnik, Targowa 44. 
Hajduk Józef, rolnik, Bydgoska 106. 
— 
Stanisław, urz. skarb., 
Mickiewicza 72. 
Hajdy ma Emil ja, wdowa, Derdowskiego 6. 
— 
Marjan, urz. kol., Jęczmienna 29. 
Hajnowski Ant., kup., Ign. Danielewskiego 3. 
Halagiera Katarzyna, wdowa, Beja 34. 
Halberg Abram, kupiec, Prosta 27. 
— 
Szulim, kupiec, Prosta 27. 
Halibożek Irena, naucz., Konopnickiej 20. 
Halicki Alf., elektromonter, Słowackiego 85. 
Baliński Jan, rzeźnik, Szosa Chełm. 28/30. 
Halpern Marjan, prawnik, Podgórna 28. 
Halwa Franc., urz. pocit., 
Kopernika 32. 
Raladuda Anna, Szczytna 14. 
— 
Franciszka, służ., Klonowicza 33. 
Haladudzianka Cec, akusz., Szczytna 14. 
Hałajdziak Franciszek, Bielańska 18. 
— 
Ignacy, st. post. P . P ., Klonowicza 36. 
Haman Melida, retuszerka, Bydgoska 90. 
Hamerski Cyryl, kupiec, Rynek Starom. 30 . 
— 
Franciszek, kupiec, Mickiewicza 67. 
— 
Józef, rachmistrz, Warszawska 8. 
— 
Zygmunt, prakt. biur., 
Rynek Star. 30. 
Hammermeister Aman., L. Czarlińskiego 25. 
Hammerski Krnest, mechanik, Mostowa 40. 
Hamrol Agnieszka, służ., Kraszewskiego 42. 
Handke Gcrtr., siostra zak., Batorego 17/19. 
— 
Zofja, wl. domu, Pod Deb. Górą 5/9, 
— 
Hugo, piwowar, Rejtana 9. 
— 
Karol, mgr. praw, Klonowicza 37. 
— 
Wacław, technik, Pod Deb. Górą 5/9. 
Hanert Franc, ni. blach., Bynek Nowom. 19. 
— 
Ryszard, m. blach., 
Rynek Nowom. 19. 
Hanke Anna, Słowackiego 47. 
— 
Klara, wdowa, Szeroka 4. 
— 
Marja, wdowa, Wiązowa 12. 
Hankiewicz Józef, kupiec, Krasińskiego 66. 
Hanusa Feliks, stołowy, Klonowicza 1. 
— 
Franciszek, stolarz, Batorego 69. 
Hanusz Kazimierz, prof. gimn., Mostowa 10. 
Hapka Jan, prac. kol., Grudziądzka 61. 
Harabin Tomasz, robot, roi., Kościuszki 4. 
Harbut Stanisław, urz. miej., Jagiellońska 14. 
Hardt Franciszek, malarz, Mickiewicza 84. 
Harke Anna, posługaczka, Słowackiego 79. 
— 
Fryderyk, mechanik, Grudziądzka 116. 
— 
Michał, kolejarz, Grudziądzka 116. 
— 
Budolf, mechanik, Grudziądzka 116. 
Harner Edward, oficer zaw., Grudziądzka 44. 
Hart Władysław, rolnik, Chrobrego Okopy. 
Harwot Karol, inż.- budow., Słowackiego 58. 
Haske Józef, wicedyrektor banku, Fosa Sta­ 
romiejska 1. 
Hass Julja, wdowa, Król. Jadwigi 9. 
— 
Małgorzata, wdowa, Beja 8. 
— 
Marja, naucz., Szeroka 16. 
t 
— 
Stanisław, cukiernik, Kr. Jadwigi 13/15. 
Hassę Rozalja, Rejtana 9. 
— 
Franciszek, rolnik, Dr. Treposka 15/17. 
Hasko Stanisław, kupiec, Franciszkańska 19. 
Hatzke Jan, czel. zduński, Leśna 9. 
- 
Hauer Weronika, Mickiewicza 120. 
Hauff Artur, stolarz, Szosa Chełm. 165/167. 
— 
Feliks, podof. zaw., Sz. Bydgoska 78. 
Hauk Selma, służąca, Mickiewicza 93. 
Hauke Fryderyka, Kraszewskiego 27. 
Haupt Paulina, wdowa, Sukiennicza 9. 
Hauptmann Anna, kasjerka, Szewska 1. 
— 
Franciszka, Szewska 1. 
— 
Alfons, techn. -dent., Żeglarska 31. 
— 
Walter, handlowiec. Szewska 1. 
Ilauryłkiewicz Stanisław, inżynier, Mickie­ 
wicza 61. 
Hauser Charlota, Kościuszki 61. 
— 
Fryderyk, m. rzeźnicki, Kościuszki 27. 
— 
Robert, m. rzeźnicki, Kościuszki 61. 
Hausner Stanisł., 
wdowa, Mickiewicza 116. 
Hawrulcnia Bronisl., służ., Strumykowa 12.
		

/Pomorze_005_09_166.djvu

			164 
Hawryłko — Herma nowska 
Hawryłko Jan, górnik, Lubicka 10/3C. 
Hayde Herman, kupiec, św. Katarzyny 3. 
HAYIDE 
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 
TELEFON 14-11 
Największy wybór 
Najniższe ceny 
Ilatzer Minna, wdowa, Kochanowskiego 21. 
— 
Rudolf, stołowy, Kochanowskiego 21. 
Ilechelski Antoni, oni. ofic, Kr. Jadwigi 5. 
Hccht Anna, wdowa, Szosa Chełm. 106. 
— 
Otto, robotnik, Szosa Chełm. 106. 
Ileese Jan, zegarmistrz, Mostowa 14. 
Hcgenbarth Marjan, księgowy, Bydgoska 66. 
— 
Mateusz, poster. P . P ., L. Szuniana 2. 
Heidenberg Agnieszka eksped., Bydgoska 80. 
Ileidenreicli Marta, wdowa, Grudziądzka 62. 
Ileidrich Karol, woźny, św. Jakóba 7. 
Hcidt Klżbieta, Chełmińska 4. 
Heilig Adam, krawiec, Mickiewicza 47. 
Heimami Klza, kucharka, Bydgoska 36. 
Hein Benjamin, student, Słowackiego 79. 
— 
Kdward, Bielańska 5. 
Heininger Klara, wdowa, Bynek Starom. 4 . 
— 
Helmut, mag. farm., Rynek Starom. 4. 
— 
Lothar, aptekarz, Rynek Starom. 5. 
Heinrich Anna, wdowa, Koniuchy 34/40. 
— 
Kugenja, Koniuchy 34/40. 
— 
Frieda, służąca, Chełmińska 17. 
— 
Helena, Koniuchy 34/40. 
— 
Antoni, om. pulkown., 
Moniuszki 25. 
Hcise Antonina, wł. nier., J. Olbrachta 23. 
— 
Kleonora, wdowa, Kilińskiego 5 
— 
Helena, wdowa, Mickiewicza 107. 
— 
Waleska, wdowa, Chrobrego 58/64. 
— 
Adolf, rzeżnik, Bydgoska 58. 
— 
Alfred, pracow., Chrobrego 58/64. 
— 
Karol, blacharz, Bażyńskich 2. 
— 
Kurt, ślusarz, Chrobrego 58/64. 
— 
Paweł, drogerzysta, Szeroka 17. 
— 
Willi, stolarz, J. Olbrachta 23. 
Hejankowska Marja, Szosa Chełmińska 112. 
— 
Marjanna, urz. pryw., Jęczmienna 29. 
Hejankowski Tadeusz, mech., Sz. Chełm. 112 . 
Hejka Jan, szofer, Szczytna 6. 
Hejkink Michalina, wdowa, Mickiewicza 106. 
Hejmanowski Stan., wł. młyna, Łazienna 9. 
Ilejnowicz Stan., wdowa, Kochanowskiego 3. 
— 
Bolesław, rzeźnik, Kochanowskiego 3. 
— 
Tadeusz, urz. miejski, Mireckiego 5. 
Hejnowska Marjanna, służąca, M. Garbary 2. 
Hekler Katarzyna, wdowa, Bażyńskicli 2/26. 
Held Dora, wdowa, św. Ducha 19. 
— 
Marta, wdowa, św. Ducha 21. 
Heldt Jan, robotnik, Podgórna 28. 
Heliasz Franc, urz. państw., 
Kopernika 9. 
Ilellmoldt Kliza, wdowa, PI. św. Katarzyny 3. 
Heli wig Olga, Słowackiego 47. 
— 
Aleksander, prac. kol., Wybickiego 32. 
Hemmerling Kdinuud, sekr. P. Izby Boln., 
Piastowska 9. 
Heinpler Małgorzata, Bybaki 38. 
Hencel Kazimiera, Żeglarska 4. 
— 
Kugenjusz, urz. pryw., Grudziądzka 77. 
Henich Bronisława, służąca, W. Garbary 15. 
Henke Apolonja, Mickiewicza 63. 
— 
Jadwiga, wdowa, Mickiewicza 18. 
Henkelmann Karolina, wdowa, Prosta 37. 
— 
Fryderyk, wł. domu, Lelewela 16. 
— 
Rudolf, ogrodnik, św. Katarzyny 5. 
Hennig Aleksy, handlowiec, Łazienna 7. 
Hensel Brunon, Plac 18-go Stycznia 3. 
— 
Jerzy, restaur., Plac 18-go Stycznia 3. 
— 
Maksymiljan, rest., PI. 18-go Stycznia 3. 
— 
Otto, kupiec, Szeroka 10/12. 
Ilentschol Gottlieb, wł. zakl. ogrodn., 
Lele­ 
wela 3. 
— 
Maksymiljan, wł. zakł. ogr., Lelewela 3. 
Hepke Franciszek, Matejki 36. 
Heppner Henryk, Kościuszki 6. 
Ilerbacz Stanisław, krawiec, Bielańska 4/6. 
Herbasch Leon, kolejarz, św. Ducha 19. 
Herdegen Ferd., 
adwokat, Konopnickiej 20. 
— 
Mieczysław, stud. pr., Konopnickiej 20. 
Herdol Stanisława, służ., Koszarowa 13. 
Bering Herbert, bez zaw., Prosta 5. 
— 
Feliks, pocztyljon, Kopernika 35. 
— 
Jan, robotnik roi., Wałdowska 27/29. 
Herman Alojzy, sędzia apel., Moniuszki 25. 
— 
Augustyn, rolnik, Moniuszki 25. 
— 
Edmund, emeryt, Klonowicza 22. 
Hermanowicz Paweł, stoi., Wodociągowa 17. 
Ilerinanowska Kug., urz., Słowackiego 67. 
— 
Władysława, wdowa, Słowackiego 67.
		

/Pomorze_005_09_167.djvu

			łlcrmanowski — Hoffmann 
165 
Ifcrmanowski Bolesław, Grudziądzka 57/59. 
— 
Ignacy, płk. w st. sp., Grudziądzka 57/59. 
— 
Józef, kupiec, Łazienna 13. 
— 
Józef, urzędnik, Słowackiego 07. 
— 
Karol, urzędn., 
Małachowskiego 16/20. 
— 
Roman, kupiec, Łazienna 13. 
Hernes Pcliigja, służąca, Krasińskiego 44. 
— 
Bronisław, kupiec, Mickiewicza 36. 
Iłernet Leon, podof. zaw., Koniuchy 54. 
Iłerpińska Stef., siostra P.C.K ., Wały 25/27. 
Iłcrszberg Gedalja, kupiec, Łazienna 9. 
— 
Izrael, handlarz, Kopernika 28. 
Herszlikowicz Gitla, Podmurna 64. 
Hertel Cecylja, bufetowa, Piernikarska 9. 
Herter Walerja, wdowa, Słowackiego 61. 
— 
Bobcrt, wł. młyna, Przedzamcze 6. 
Ilerwich Kazimierz, kupiec, Sukiennicza 10. 
Herzberg Ida, książkowa, Legjonów 22. 
— 
Bernard, kowal, Pod Krz. Wieżą 1. 
— 
Kdmund, robotnik, Pod Krz. Wieżą 1. 
— 
Mieczysław, monter, Podmurna 69. 
Herzog Marjanna, służąca, Bydgoska 5. 
Hesse Walter, kupiec, Sobieskiego 72/74. 
Hetmański Aleks., emeryt, Jagiellońska 20. 
łłetschko Gertruda, Przedzamcze 6. 
Hett Anna, wdowa, Przy Bzeźni 43. 
— 
Willi, rzeźnik, Waldowska 17. 
Hettel Apolinary, urz. sąd., Wiązowa 19: 
Heuer Henryk, wł. domu, Mickiewicza Ilia. 
— 
Reinhold, pastor, Piekary 24. 
Heyer Greta, wł. domu, Szeroka 6. 
— 
Łucja, wł. domu, Szeroka 6. 
— 
Walter, kupiec, Szeroka 6. 
Gnstaw Heyer 
Szkło — Porcelana 
Lampy — Zabawki 
Telefon 15-17 
ul. Szeroka 6 
Heyka Stanisł., 
wdowa, Mickiewicza 113a. 
— 
Bronisław, fryzjer, Staszica 6. 
lleyna Kazimiera, eksp., Mickiewicza 19/21. 
Heyne Tekla, bez zaw., Przedzamcze 20. 
Hielscher Aug., deputat., Marsz. Focha 21/25. 
Hierowska Marta, wdowa, Sz. Chełm. 36/38 . 
Hierowski Franc, brukarz, Puławskiego 5. 
— 
Franciszek, introligator, Sz. Chełm. 36/38. 
— 
Jan, introligator, Koniuchy 6. 
Ilieske Walter, rzeźnik, Szosa Chełm. 67. 
Hillar Zofja, lekarz, Batorego 17. 
Hiller Abraham, kupiec, Żeglarska 24. 
— 
Fajwusz, kupiec, Kopernika 45. 
Hiuda Kmilja, Kościuszki 7. 
Hinkelmann Hildeg., służ., Mickiewicza 106. 
— 
Paul, mistrz stolarski, Wysoka 2. 
Hintz Adolf, wł. sklepu, Koszarowa 21. 
— 
Alfred, major, Konopnickiej 11. 
— 
Kazimierz, murarz, Gołębia 6. 
Hintze Karol, ogrodnik, Słowackiego 8. 
Hintzer Teresa, Bydgoska 50. 
Hinz Klfrieda, służąca, Winnica 42/44. 
•— Jadwiga, kucharka, Bydgoska 34/36. 
— 
Joanna, wdowa, św. Jerzego 2. 
— 
Katarzyna, wdowa, Szpitalna 4. 
— 
Marja, wdowa, Kordeckiego 3. 
— 
Rozalja, wdowa, Wybickiego 75. 
— 
Franciszek, kowal, W. Garbary 11. 
— 
Jozef, ogrodnik, Bielańska 26. 
— 
Kurt, kupiec, Kilińskiego 1/3. 
— 
Leon, kupiec, Konopnickiej 29. 
LEON 
HINZ 
Dom Przewozowo - Ekspedycyjny 
TORUŃ 
Biuro tel. 19-55 
— 
Łazienna nr. 18 
Stajnia tel. 25-52 — Czerw. Droga nr. 35 
- 
Marceli, emeryt, Wodna 24. 
— 
Michał, dekarz, Gołębia 6. 
Hinze Karol, kupiec, Kopernika 24. 
Hinzman Władysław, sekr. miejski, Gru­ 
dziądzka 62. 
Hinzy Marceli, emeryt, Sienkiewicza 29. 
Hirsch Małgorzata, Słowackiego 47. 
Hlebowicz Marja, wdowa, Mickiewicza 109. 
Hluszanin Tadeusz, prac. um ., Winnica 30. 
Hnatejko Miron, podof. zaw., Stroma 7. 
H od bod Stefanja, wdowa, Słowackiego 85. 
Ilodyjas Wład., podof. zaw., 
Jęczmienna 3. 
Hoenke Emil, koszykarz, Kościuszki 22. 
Hoerner Marta, Mostowa 29. 
Hoffeins Otton, piekarz, Żółkiewskiego 38. 
Hoffmann Anna, wdowa, M. Garbary 22. 
— 
Elza, Szeroka 33.
		

/Pomorze_005_09_168.djvu

			166 
Hoffmann — Hohne 
Hoffmann Emma, służąca, Wiązowa 10. 
— 
Frieda, Szosa Cliełm. 80 . 
— • Frieda, Koniucliy 42. 
— 
Halina, urz. U .O .K.F ., Sukicnnicza 9. 
Helena, służąca, Podgórna 43. 
— 
Jadwiga, ekspcdj., Grunwaldzka 8. 
— 
Małgorzata, Lotnisko 203. 
— 
Marta, wdowa, Bydgoska 86. 
— 
Salomeą, ekspedj., 
Rynek Nowom. 12. 
— 
Alfons, dypl. inż., dyrektor Klektr. Kraj., 
Mickiewicza 30. 
— 
Alfred, urzędnik, Sienkiewicza 1. 
— 
Artur, cieśla, Szosa Chełm. 74. 
— 
Bronisław, tapicer, Borowiecka 10/12. 
— 
Brunon, robotnik, Prosta 7. 
— 
Edmund, cukiernik, Rynek Nowaii. 12. 
— 
Edward, wl. domu, Most Pauliński 4. 
- 
Erwin, złotnik, Piekary 12. 
— 
Franciszek, urzędu. Ubezp. Sp., Słowac­ 
kiego 67. 
— 
- 
Franciszek, rolnik, Sienkiewicza 16. 
— 
Henryk, złotnik, Piekary 12. 
— 
Herbert, mistrz fryzj., 
Chrobrego 41. 
Jan, rolnik, Bynek Nowomiejski 12. 
— 
Juljan, kupiec, Kościuszki 89. 
— 
Juljusz robotnik, Winnica 23. 
— 
Juljusz, mistrz pilnik., Piekary 27. 
— 
Kazimierz, zbożowiec; Prosta 18/20. 
— 
Leon, robotnik, Grunwaldzka 8. 
— 
Ludwik, podof. zaw., Sienkiewicza 15. 
— 
Marjan, doz. wojsk., Grunwaldzka 8. 
— 
Mieczysław, kupiec, Łazienna 10. 
— 
Budolf, fryzjer, Przy Rzeźni 48/50. 
— 
Stefan, technik młyn., Kościuszki 5. 
— 
Sylwester, Kościuszki 89. 
— 
Zygmunt, kupiec, Łazienna 30. 
Hoffmeistcr Antonina, wdowa, Sz. Cliełm. 82. 
Iloffschen Elżbieta, krawcowa, Bybaki 47. 
— 
Henryk, Szosa Chełmińska 150. 
llogiel Magdalena, służąca, Łazienna 1. 
Hohlweg Petronela, wdowa, Bydgoska 82. 
— 
Franciszek, ślusarz. Bydgoska 10. 
Ilojecki Jan, sekr. miejski, Konopnickiej 15. 
Holasz Michał, robotnik. Grudziądzka 155. 
— 
Zygmunt, robotnik, Grudziądzka 155. 
Hole Bernard, podof. zaw., Krasińskiego 00. 
Hollasch Józef, robotnik, Grudziądzka 155. 
Holz Alfons, Szosa Chełmińska 86. 
— 
Jan, grabarz, Browarna 8. 
llolzer August., inż. kol., Krasińskiego 18/20. 
— 
Juljusz, emeryt, Krasińskiego 18/20. 
Holoszczyńska Marjanna, wdowa, Sienkie­ 
wicza 36. 
Holyńska Eliza, urzędn., Słowackiego 65. 
Ilołyński Bronisław, liandl., Słowackiego65. 
Iloma Antoni, siodlarz-tapicer, Kopernika 24. 
— 
Piotr, krawiec, Jęczmienna 20. 
Ilonesty Stanisława, urzędn. U . W ., 
Panny 
Marji 3. 
Honisch Marja, gospodyni, Warszawska 6. 
Iloppe Anna, wdowa, Słowackiego 47. 
— 
Helena, kucharka, Koz. Góry - Okopy. 
— 
Marjanna, wdowa, św. Jerzego 55. 
— 
Franciszek, murarz, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Herbert, aptekarz, Kujawska 9. 
— 
Jan, robotnik. Kozackie Góry. 
— 
Józef, urzędnik, Kujawska 9. 
— 
Konstanty, techn. bud., Sz. Chełm. 95/97. 
— 
Ludwik, murarz, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Ludwik, robotnik, Sz. Lubicka 10/30. 
— 
Stefan, robotnik, Góry Kozackie. 
Horbatiuk Antoni, kowal, Sz. Cliełm. 139. 
Hordalska Helena, krawcowa, Szewska 7. 
Hordejuk - Zaniewicki Marjan, sekr. Urz. 
Rozj., Wały 8. 
Ilordyk Modest, tapicer, Warszawska 2. 
Hordyński Alf., urz. kol., Krasińskiego 18/20. 
Horeni Albina, krawcowa, Panny Marji 1/3. 
Horn Katarzyna, wdowa, Szewska 6. 
— 
Edmund, handlowiec, Osiedle im. Marsz. 
Piłsudskiego dz. 172 . 
— 
Franciszek, kupiec, Kopernika 7. 
— 
Jerzy, robotnik, Mickiewicza 114a. 
Hornicki Teofil, inż., radca Urz. Woj., Mic­ 
kiewicza 27. 
Hornung Kazimierz, podof. zaw., Lotnicza 15. 
— 
Władysław, techn. bud., Szopena 19. 
Borowicz Jerzy, kupiec, Rabiańska 10. 
— 
Leon, kupiec, Łazienna 17. 
Horowska Kat., siostra PCK., Wały 25/27. 
Horyza Adam, malarz, Browarna 7. 
— 
Franciszek, emeryt. Franciszkańska 3. 
— 
Władysław, robotnik, Waldowska 17. 
Horzica Antoni, urzędn. kol., 
Krasińskiego 
21/20, BI. 0 m. 132. 
Hoszowski Adam, prawnik, Mostowa 6. 
— 
Kazimierz, oficer zaw.. Słowackiego 37. 
lloworka Eugenja, Chełmińska 11. 
Hozak Edmund, podof. zaw., Wały 25/27. 
Hozakowski Bronisław, kupiec, Mostowa 8. 
— 
Włodzimierz, urzęd., 
Słowackiego 37. 
— 
Zygmunt, kupiec, Mostowa 12. 
Hóline Elsę, wdowa, Mickiewicza 79.
		

/Pomorze_005_09_169.djvu

			Hölke — Iwańska 
Iłólkc Herman, emeryt, Wałdowska 23. 
Hónke Ewald, muzyk, Kościuszki 22. 
Hruszka Jan, naczel. ruchu P. K . P ., 
Wał- 
dowska 47a. 
Hrynakowski Tadeusz, podof. zaw., 
Przy­ 
byszewskiego 1. 
Hryneczko Władysław, inż., 
Matejki 28/30. 
Hryniewiecki Edw., ksiądz, Św. Józefa 23/35. 
Hryniszczak Jan, zaw. stacji, Kujawska 9. 
Hubert Juljanna, Podgórna 72. 
Iluczkowska Julja, Bydgoska 94. 
lludaszek Aleks., podof. zaw., Reja 24. 
Huellen van dr. Adolf, lek., Rynek Star. 5 . 
Huhse Ella, Podgórna 78. 
— 
Walter, urz. państw., Podgórna 78. 
Hulewicz Wład., urz. państw., 
Matejki 40. 
Humeniuk Paweł, ślusarz, Targowa 45. 
Humiecka Józefa, wdowa, Mickiewicza 80. 
Humięcki Zygmunt, insp. pracy, Mickie­ 
wicza 80. 
Hunker Gustaw, buchalter, Konopnickiej 24. 
Huppenthal Karol, Szopena 18. 
Hurkiewicz Hel., wdowa, Kraszewskiego 44. 
Hurlin Wilhelm, robotnik, Hażyńskich 3. 
Husarska Wanda, buchalt., 
Bydgoska 74. 
Husarski Lech, teletechnik, Bydgoska 74. 
Huss Emilja, wdowa, Małachowskiego 2. 
— 
Otylja, naucz., Małachowskiego 2. 
Hussar Władysław, urzęd., 
Podmurna 54. 
Hutek Roman, zbożowiec, Moniuszki 34. 
Hubner Anna, wdowa, Bydgoska 14. 
— 
Pelagja, siostra zak., Batorego 17/19. 
— 
Karol, robotnik, Średnia 2. 
Huge Augusta, wdowa, Słowackiego 47. 
Hymol Stanisław, oficer, Szopena 17. 
Hyra Władysław, podof., Bielańska 4/6. 
Hyżuwicz Anton., wdowa, Kono)>nickiej 11. 
Ilyży Walenty, podof. zaw., Mickiewicza 146. 
Ryzyk Roman, handlowiec, W. Garbary 23. 
I 
Idee Ludwik, urz. państw., Mickiewicza 30. 
Idzik Franciszka, robotn., Mostowa 14. 
— 
Marja, robotnica, Mostowa 14. 
— 
Rolesław, Kościuszki 9. 
Idzikowska Eleonora, Szpitalna 4. 
Igielska Tekla, wdowa, Piekary 11. 
Igielski Franciszek, Piekary 11. 
— 
Józef, Piekary 11. 
Iglewski Wawrzyniec, podof. zaw., 
Sienkie­ 
wicza 2, 
Igłowski Władysław, robot., Graniczna 3. 
Ignasiak Stanisław, 
oficer - emeryt, Jęcz­ 
mienna 15. 
— 
Tadeusz, zbożowiec, M. Garbary 1/3. 
Ignaszak Kazim., 
podof. zaw., 
Ign. Danie­ 
lewskiego 5. 
Ignaszewska Marj., pokojowa, Prosta 21/23. 
Ignatowicz Marja, służąca, Kujawska 5. 
— 
Melanja, wdowa, Krasińskiego 70. 
Ignatowska Anna, krawc, Strumykowa 12. 
Ignatowski AL, lakiernik, Grudziądzka 56. 
— 
Alojzy, nauczyciel, Konopnickiej 15. 
— 
Franciszek, rob., Grudziądzka 110. 
— 
Jan, kolejarz, Grudziądzka 58. 
— 
Jan, prac. kol., Kochanowskiego 11. 
— 
Leon, robotnik, Batorego 77. 
— 
Mikołaj, kolejarz, Grudziądzka 123. 
— 
Bohert, kolejarz, Kordeckiego 8. 
— 
Władysław, murarz, Grudziądzka 58. 
Igras Agata, służąca, Żeglarska 4. 
Ihnatowicz - Nieczuja Wincentyna, Krasiń­ 
skiego 44. 
llcewicz W tadysł., art. dram., Podmurna 42. 
Bka Wilhelm, tech. kol., Sienkiewicza 21. 
Illeczko Roman, asyst, poczt., Grunwaldzka!. 
Illewicz - Bittlcr Wanda, 
lekarz - dentysta, 
Warszawska 8. 
Ilnicki Aleks., oficer zaw., Warszawska 12. 
lmicla Marjan, podchor., 
Konopnickiej 24. 
Imieniński Kazimierz, urzędu. P .K.P ., 
Plac 
św. Jana 8. 
Indrak Eugenjusz, Franciszkańska 1. 
— 
Józef, urz. P .K .P ., Matejki 24/26. 
Ingster Sabina, Szczytna 10. 
— 
Abraham, urz. pryw., Szczytna 10. 
Insadowska Jadw., wdowa, Mickiewicza 132. 
Ira Aleks., podof. zaw., Kochanowskiego 11. 
Irla Jan, robotnik, Pod Dęb. Górą 67/69. 
— 
Kazimierz, rob., Pod Dęb. Górą - Okopy. 
Isbrandt Ludwika, bez zaw., Mickiewicza 17. 
Iseppi Antoni, inż. archit., Poniatowskiego 5. 
Iskierko Stefan, oficer, Jagiellońska 16. 
Israel Ewa, Podmurna 65. 
Iwankowski Franc, piekarz, św. Ducha 7/9. 
Iwanow Dymitr, tech. iniern., Kościuszki 13. 
— 
Firs, krawiec, Kościuszki 88. 
— 
Teodor, biural., Wybickiego 62. 
Iwańska Anna, wdowa, Koszarowa 43. 
— 
Antonina, wdowa, Franciszkańska 20. 
— 
Bronisława, krawc, Chełmińska 11. 
— 
Joanna, służąca, Kościuszki 9. 
— 
Rozalja, wdowa, Podgórna 30.
		

/Pomorze_005_09_170.djvu

			168 
Iwańska — Jabłoński 
Iwańska Władysława, rob., Przy Rzeźni 38. 
Iwański Alfons, rzeźnik, Przy Rzeźni 45. 
— 
Benjamin, robotnik, Podgórna 47. 
— 
Bernard, stolarz, Podgórna 30. 
— 
Bolesław, robotnik, W. Garbary 5. 
— 
Bronisław, funkcj. P . P ., Słowackiego 85. 
— 
Bronisław, robotnik, Lelewela 34. 
— 
Czesław, introligator, Piekary 25. 
— 
Kdmund, stolarz, Podgórna 47. 
— 
Franciszek, drukarz, Chełmińska 11. 
— 
Franciszek, inwalida, Przy Rzeźni 38. 
— 
Józef, szofer, Wały 8. 
— 
Józef, handlarz, Przy Rzeźni 45. 
— 
Ksawery, st. post. P. P ., Kościuszki 32/34. 
— 
Ludwik, robotnik, Bydgoska 80. 
— 
Mieczysław, kapitan M. Wojen., 
Fran­ 
ciszkańska 20. 
— 
Paweł, robotnik, Przy Bzeźni 45. 
— 
Paweł, robotnik, Podgórna 70. 
— 
Piotr, robotnik, Sobieskiego 00. 
— 
Teodor, podof. zaw., Mickiewicza 78. 
— 
Wacław, biural., Winnica 22. 
— 
Walerjan, krawiec, Rabiańska 6. 
— 
Władysław, robotnik, Przy Rzeźni 45. 
Iwasyk Aleks., emer. wojsk., Klonowicza 39. 
Iwaszkiewicz Aniela, Szeroka 13/15. 
Iwicka Cecylja, służąca, Łąkowa 7. 
Iwicki Mieczysław, lek.- dent., 
Żeglarska 31. 
— 
Teodor, piekarz, Kochanowskiego 13. 
Izakiewicz Adela, Małachowskiego 24a. 
Izbicki Fiszcl, woźny, Podmurna 05. 
Izdebska Stanisława, robotnica, Pod Dęb. 
Górą - Okopy. 
Izdebski Aleks., murarz, Polna 17/19. 
— 
Bolesław, robot., Pod Dęb. Górą-Okopy. 
— 
Franciszek, szofer, Mickiewicza fil. 
— 
Jan, litograf," Ogródki Działkowe 208. 
— 
Karol, urzędu., Bynek Starom. 18. 
Iżycki Mateusz, major, Wyspiańskiego 13. 
lżykowska Cecylja, wdowa, Przy Rzeźni 45. 
lżykowski Stanisław, szewc, Lubicka 20. 
— 
Wiktor, ślusarz, Lubicka 22. 
Iżyniec Marjan, 
- u rzędu, adm. wojsk., 
De­ 
kęrta 19. 
J 
Jabczyńska Anna, wdowa, Rabiańska 6. 
— 
Rozalja, robot., Przedzamczc 12. 
— 
Zofja, Zaułek Dworcowy 12. 
Jabczyński Franc, stolarz, Osiedle im. Marsz. 
Piłsudskiego 4, 
Jabczyński Franc, kond. poczt., Wodna 20. 
— 
Reimund, stolarz, Rabiańska 6. 
— 
Szczepan, woźny, Kochanowskiego 7. 
Jabłonka Jan, chorąży w st. sp., 
Żwirki 
i Wigury 46. 
Jabłonowska Zofja, restaur., 
Bydgoska 98. 
Jabłonowski Brunon, mech., Mickiewicza 101. 
— 
Feliks, murarz, Słowackiego 59. 
Jabłońska Amalja, akusz., Kościuszki 42. 
— 
Anna, służąca, B. Głowackiego 27. 
— 
Antonina, pielęgn., Szczytna 14. 
— 
Klżbieta, Sukiennicza 30. 
— 
Franciszka, wdowa, Mickiewicza 48. 
— 
Helena, biural., Mostowa 16. 
— 
Helena, ekspedj., Szewska 2. 
— 
Irena, robotnica, Bynek Starom. 5. 
— 
Joanna, Jęczmienna 20. 
— 
Katarzyna, wdowa, Bażyńskich 2. 
— 
Klara, wdowa, Podmurna 91. 
— 
Ludwika, wdowa, Kopernika 15. 
— 
Marja, gospodyni, Grudziądzka 4. 
— 
Marja, Legjonów 22. 
— 
Marja, Polna 41/49. 
— 
Marjanna, wdowa, Podgórna 4. 
— 
Marjanna, robotnica, Dworcowa 18/22. 
— 
Marta, służąca, Rynek Nowonr. 16. 
— 
Marta, kucharka, Rabiańska 5. 
— 
Marta, kier. mag. mód, Bart. Głowac­ 
kiego 17. 
— 
Bozalja, wdowa, Wiązowa 18/20. 
— 
Bozalja, Kopernika 15. 
— 
Stanisława, służąca. Szosa Chełm. 81. 
— 
Weronika, służąca, Bydgoska 66. 
Jabłoński Aleks., mechanik, Sukiennicza 30. 
— 
Aleksander, robotnik, Kopernika 15. 
— 
Aleksander, kraw., L. Czarlińskiego 21. 
— 
Alfons, kowal, Sukiennicza 30. 
— 
Alfons, asesor kol., Matejki 24/26. 
— 
Alfons, fryzjer, Mickiewicza 34. 
— 
Alojzy, krawiec, Kopernika 4. 
— 
Antoni, kucharz, Łukowa 13. 
— 
Antoni, cukiernik, Podgórna 13. 
— 
Antoni, krawiec, Wybickiego 58. 
— 
Antoni, robotnik, Mickiewicza 105. 
— 
Augustyn, wywiad., Podgórna 83. 
— 
Bernard, robotnik, Osiedle Wrzosy 186. 
— 
Bronisław, rzeźnik, Podgórna 9. 
— 
Dominik, robotnik, Podgórna 16. 
— 
Edmund, Rynek Nowomicjski 1. 
— 
Edmund, Kościuszki 42. 
— 
Edmund, podof. zaw., Gołębia 5. 
— 
Franciszek, kupiec, Studzienna 5.
		

/Pomorze_005_09_171.djvu

			Jabłoński — Jahnke 
169 
Jabłoński Franc, werkmistrz, Kościuszki 87. 
— 
Jakób, podof. zaw., Rybaki 51. 
— 
Jan, ślusarz-mech., 
Grudziądzka to8 
— 
Jan, robotnik, Wodociągowa 12. 
— 
Jan, palacz, Studzienna 13. 
— 
Jan, oficer zaw., Dybowska 6. 
— 
Jan, stolarz, Rart. Głowackiego 17. 
— 
Jan, maszyn, kol., Kujawska 11. 
- 
Józef, drukarz, Bielańska 32/36. 
— 
Józef, robotnik, Lelewela 24. 
•— Józef, rolnik, Szosa Chełmińska 53. 
— 
Józef, kowal, Szosa Chełmińska 176. 
—• Jozef, elektromont., 
Krasińskiego 22. 
— 
Juljusz, em. państw., Wyspiańskiego 10. 
— 
Kazimierz, czel. mur., Szosa Chełm. 126. 
— 
Leon, listonosz, Strumykowa 15. 
— 
Ludwik, fryzjer, Grudziądzka 4. 
— 
Michał, emeryt, Bynck Nowom. 1. 
— 
Mieczysław, inżynier, Matejki 44. 
— 
Paweł, zecer, Rynek Nowomiejski 1. 
— 
Piotr, kupiec, Szewska 2. 
— 
Stanisław, książkowy, Kościuszki 89. 
— 
Stefan, robotnik, Osiedle Wrzosy 225. 
— 
Teodor, kupiec, Kościuszki 33. 
— 
Walenty, krawiec, Grudziądzka 108. 
— 
Walenty, pod. zaw., Bielańska O. K. 550. 
— 
Władysław, robotnik, Mickiewicza 124. 
— 
Władysław, urzędnik, Wybickiego — 
przedłużenie Blok II. 
— 
Władysław, kowal, Sukiennicza 30. 
— 
Włodzimierz, ślusarz, Okrężna 1/15. 
Jabrożewska Marjanna, wdowa, Szpitalna 4. 
Jabs Gustaw, Mostowa 3. 
— 
Hugo, m. krawiecki, Mostowa 24. 
— 
Walter, piekarz, Bydgoska 58. 
Jacaszek Albin, urzędn. kol., 
Babiańska 7. 
Jacek Mieczysław, oficer zaw., Beja Os. A . 
Jacewicz Aleks., em. por., Mickiewicza 122. 
— 
Kmil, urzędnik, Wyspiańskiego 24. 
— 
Konstanty, emeryt, Kochanowskiego 11. 
Jach Antoni, kreślarz, Studzienna 15. 
Jachalska Wilhel., wdowa, Dworcowa 28/30. 
Jachalski Wilhelm, robot., Kanałowa 31/35. 
Jtichimowski Bronisław, ofic. zawód., 
Kaz. 
Jagiellończyka 4. 
.lachowski Leon, kupiec, Przy Rzeźni 2. 
— 
Maksymil., podof. zaw., Przy Rzeźni 2. 
Jackiewicz Zygmunt, handlów.. Mostowa 6. 
Jackowiak Marc, podof. zaw., Sz. Chełm. 68 . 
Jackowska Anna, wdowa, Żeglarska 17. 
— 
Kazimiera, ekspedj., Żeglarska 17. 
Jackowski Franciszek, przeds. budowl., Cheł­ 
mińska 19. 
— 
Walcrjan, urz. miejski, Grudziądzka 82. 
Jacobi Elżbieta, aptekarka, Słowackiego 81. 
Jacobson dr. Wojciech, lek., Warszawska 20. 
Jacukiewicz Gustaw, stołowy, Stroma 11/13. 
Jadach Jozef, post. P. P., Szczytna 17. 
Jadziński Władysław, pracow. kolej., Jagiel­ 
lońska 25. 
Jaedtke Bernard, urzędn., Wodociągowa 12. 
Jaeger Józefa, wdowa, Sukiennicza 8. 
— 
Józefa, wdowa, Pod Dęb. Górą 19. 
— 
Alfred, kier. firmy. Pod Dęb. Górą 19/23. 
— 
Gustaw, oficer zaw., Kościuszki 6. 
Jagacka Anton., wdowa, Przy Rzeźni 26/28. 
— 
Marjanna, służąca, Przy Rzeźni 26/28. 
Jagacki Jan, górnik, Przy Rzeźni 38. 
Jagielska Anastazja, ekspedj., Most Paul. 2 . 
— 
Katarzyna, Kubicka 28. 
— 
Walerja, aptekarka, Kościuszki 7. 
Jagielski Bronisław, kupiec, Warszawska 14. 
— 
Edmund, robotnik, Lubicka 22. 
— 
Edmund, stolarz, Król. Jadwigi 6. 
— 
Jan, handlów., 
Szosa Chełmińska 50. 
— 
Jan, szofer-mech., 
Bydgoska 98. 
•— Józef, kolejarz, Grudziądzka 40. 
— 
Leon, dentysta, Przedzamcze 20. 
— 
Łukasz, czci. szewski, Podgórna 19. 
— 
Mateusz, palacz kol., PI. Bankowy 5. 
— 
Wacław, robotnik, Sobieskiego 57. 
Jagielka Edmund, szofer, Studzienna 17. 
Jagiełło Anna, emer., św. Ducha 19. 
Jagła Nikodem, urzędu., 
Mickiewicza 48. 
Jagoda Antoni, kolejarz, Bydgoska 114. 
Jagodzińska Mar ja, służ., Łazienna 20. 
Jagodziński Alojzy, robot, Grudziądzka 18. 
— 
Bernard, sekr. miejski, Podmurna 38. 
— 
Filip, budowniczy, Grudziądzka 165. 
— 
Jan, technik bud., Mickiewicza 76a. 
— 
Jan, woźny koszar, Batorego 18. 
— 
Leon, mechanik, Szosa Chełm. 123/125. 
— 
Leonard, urz. państw., 
Jęczmienna 12. 
— 
Stanisław, pom. rzeźn., W. Garbary 13. 
— 
Stanisław, podof. zaw.., 
Prosta 12/14. 
— 
Walerjan, piekarz, Mickiewicza 126. 
Jagusch Maks, stolarz, Szosa Chełm. 106. 
Joguszewska Władysława, Kaszubska 7. 
Jaguszewski Aleks., robotnik, św. Bucha 7/9 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełmińska 60. 
— 
Jan, robotnik, Mickiewicza 49, 
Jahnke Anna, Piastowska 7
		

/Pomorze_005_09_172.djvu

			170 
Jahnz — Janiszewska 
Jalinz Marjanna, wdowa, Szosa Chełm. 126. 
— 
Józef, biural., Szosa Chełmińska 120. 
Jajkowski Ucrnard, ogrodn., Mickiewicza 88. 
Jakiclaszek Marja, służąca, Mickiewicza 59. 
lakimczuk Marta, wdowa, Jęczmienna 22 
Jakimowicz Stanisław, inż. -arch., 
Reja 41. 
Jakobas Franciszka, służ., Szosa Chełm. F0. 
Jakobitz Jadwiga, służ., 
Poniatowskiego 5. 
Jakobschy Władysław, oficer zawód., 
Gen. 
Chlopickiego 12. 
Jakowczyk Franc, fotograf. Grudziądzka 40. 
Jakowlcw Mikołaj, introl., Grudziądzka 64. 
Jakóbczak Kaz., wł .domu. Słowackiego O'). 
- 
Roman, robotnik, Staszica 8a. 
Jakubczyk Wojciech, podof. zaw., 
Prądzyń- 
skiego 3. 
Jakubiak Józef, emcr. post. P. P., 
Szosa 
Okrężna 21. 
Jakubowicz Bronisł., wdowa Podniurna 09. 
— 
Kdmund, kupiec, Podrr- .u rna Os). 
— 
Józef, pom. handl., Rynek Nowon:. 11. 
— 
Włodzimierz, urz. kol., Bydgoska 70. 
Jakubowska Anna, wdowa, Chrobrego 51. 
— 
Antonina, bez zaw., B. Głowackiego 7. 
— 
Bronisława, wdowa, Poniatowskiego 3. 
— 
Franciszka, wdowa, Mostowa 3. 
— 
Genowefa, kucharka, Mickiewicza 5. 
— 
Gertruda, Wielkie Garbary 5. 
— 
Jadwiga, służąca, Bydgoska 16/18. 
— 
Katarzyna, wdowa, Mickiewicza 41. 
— 
Katarzyna, dozorcz., 
B. Głowackiego 7. 
— 
Marja, służąca, Krzyżacka 1. 
— 
Pelagja, gospodyni, Mostowa 10. 
Jakubowski Aleksy, krawiec, Łąkowa 2b. 
— 
Antoni, mech. -lotn., Beja 34. 
— 
Bolesław, listonosz, Strumykowa 7. 
— 
Czesław, przys. ekspert drzewny, Rynek 
Nowomiejski 10 m. 3, tel. 15-00 . 
— 
Franciszek, robotnik, B. Głowackiego 5a. 
— 
Franciszek, palacz, M. Garbary 2. 
— 
Jan, kupiec, Jęczmienna 14. 
— 
Jan, kupiec, Podniurna 62. 
— 
Jerzy, mechanik, Grudziądzka 125/127. 
— 
Józef, naucz.' gimn., 
Klonowicza 43. 
— 
Juljan, urzędnik, Bydgoska 72. 
— 
Leon, restaurator, Jęczmienna 12. 
— 
Michał, restaurator, Jęczmienna 14. 
— 
Otton, kupiec, Mickiewicza 59. 
— 
Paweł, kupiec, Grudziądzka 125/127. 
— 
Stanisław, krawiec, Piekary 6. 
— 
dr. Stefan, insp. wet., Kr. Jadwigi 12/14. 
— 
Udon, student, Mickiewicza 59. 
Jakubowski Wł., linotypista, Jęczmienna 8. 
— 
Władysł., podof. zaw., Sienkiewicza 142. 
Jakuć Helena, Mickiewicza 108. 
Jakuszkowiak Gen., bufetowa, Prosta 21/23. 
Jakuż Marjanna, wdowa, Szosa Chełm. 126. 
Jałoszyński Stanisław, m. piekarski, Cheł­ 
mińska 18. 
Jamrosz Michał, naucz., Bybaki 36. 
Jamry Wojciech, robotnik, Wybickiego 61. 
Janas Stanisław, instalator, Mickiewicza 61. 
— 
Wincenty, robotnik, Podgórna 28. 
Janaszak Helena, gospod., Żeglarska 4. 
.Kinaszewska Anna, naucz., 
Kaz. Jagielloń­ 
czyka 8. 
Janc Cecylja, biural., Mostowa 38. 
— 
Antoni, robotnik, Małachowskiego 12/14. 
Janczar Franciszek, kolej., Wiązowa 18/20. 
Janczarska Teresa, bez zaw., Batorego 83a. 
Janczarski Aleks., robot, kol., Koniuchy 9. 
— 
Bronisław, strażak, Podgórna 68. 
— 
Kdmund, muzyk, Wiązowa 18/20. 
— 
Zygmunt, muzyk, Wiązowa 18/20. 
Janczewska Anna, wdowa, Piekary 11. 
Janczewski Juljan, kier. statku, Piekary 11. 
Janczukowicz Aleksandra, krawcowa, Mic­ 
kiewicza 106. 
Janczyk Stanisław, handlarz, Szewska 2. 
Jander Agnieszka, kuch., Mickiewicza 32. 
Janeczek Grzegorz, kreślarz, M. Garbary 28. 
Janek Zuzanna, wdowa, Bielańska 20. 
— 
Antoni, ślusarz, Bielańska 20. 
— 
Maks, ślusarz, Bielańska 20. 
Janelli Weronika, Czarneckiego 14. 
— 
Władysław, urz. kol., Czarneckiego 14. 
Janiak Michał, kelner, Browarna 4. 
Janicki Bonifacy, prac. kol., Kościuszki 82. 
— 
Czesław, urz. bank., Mostowa 19. 
— 
Kdmund, kier. handl., Piekary 30. 
— 
Ludwik, drukarz, Prosta 2. 
— 
Stanisław, portjer gaz., Bahiańska 16. 
— 
Teodor, restaurator, PI. Fr. Skarbka 3. 
— 
Zygmunt, ofic. zaw., 
Mickiewicza 79. 
Janiec Ludwika, służ., Krasińskiego 18/20. 
— 
Jan, podof. zaw.. Lotnisko 151. 
Janik Marja, Lubicka 44/46. 
— 
Marja, urz. poczt., Żeglarska 13. 
— 
Piotr, kolejarz, Gen. Prądzyńskicgo 12. 
Janikowska Marta, kuch., Św. Katarzyny 3. 
Janikowski Józef, kupiec, Bynek Starom. 16. 
— 
Stefan, kasjer KKO. pow., Jęczmienna 15. 
Janiszewska Anastazja, kuch., Piastowska 9. 
— 
Antonina, służąca, Prosta 21/23.
		

/Pomorze_005_09_173.djvu

			Janiszewska — Jankowski 
Janiszewska Bolesł., ekspedj-, 
Wiązowa 10 
— 
Frika, Szeroka 2. 
— 
Helena, Mickiewicza 95. 
—* Joanna, emerytka, Kościuszki 11. 
— 
Marja, Targowa 17/31. 
— 
Marja, wdowa, Sobieskiego 50/52. 
— 
Marta, służąca, Kr. Jadwigi 24. 
—- 
Rozalja, służąca, św. Ducha 8/10. 
Janiszewski Adam, wdowiec, Sz. Chełm. 60 . 
— 
Aleksander, robot., 
Sobieskiego 39. 
— 
Antoni, robotnik, Kościuszki 10. 
— 
Antoni, kowal, Wiązowa 10. 
— 
Bronisław, pom. handl., Wiązowa 16. 
— 
Czesław, kowal, Legjonów 35. 
— 
Kdmund, tokarz met., Koniuchy 76/4. 
— 
Feliks, prac. kol., Piekary 41. 
— 
Feliks, kowal, Podgórna 16. 
— 
Ignacy, rzeźnik, Sobieskiego 54. 
— 
Jan, robotnik, Targowa 17/31. 
— 
Józef, robotnik, Sobieskiego 39. 
— 
Juljan, podof. zaw., Prosta 12/14. 
— 
Leon, Pod Krzywą Wieżą 16. 
— 
Leon, kupiec, Szosa Chełmińska 159. 
— 
Leon, robotnik, Bielańska 4/6. 
— 
Leon, robotnik, B. Głowackiego 17. 
— 
Paweł, emeryt, Rybaki 13. 
— 
Paweł, handlowiec, Rybaki 13. 
— 
Stefan, muzyk, Rabiańska 14. 
— 
Tomasz, robotnik, Wiązowa 18/20. 
— 
Władysław, technik, Winnica 23. 
Jank Klara, Panny Marji 2. 
— 
dr. Frane, ks. prałat, Panny Marji 2. 
Janko Fmma, szwaczka, Mickiewicza 114. 
— 
Marta, robotnica, Pod Deb. Górą 31. 
— 
Paulina, szwaczka, Mickiewicza 114. 
— 
Feliks, Rynek Starom. 11 . 
— 
Florjan, krawiec-, Rynek Starom. 11. 
— 
Jan, piekarz, Żeglarska 4. 
— 
Jan, malarz, Pod Deb. Górą 31. 
Jankiewicz Anna, wdowa, Piekary 23. 
— 
Anna, wdowa, Kopernika 25. 
— 
Apolonja, wdowa, św. Katarzyny 2. 
— 
Felicja* Krasińskiego 79. 
, 
— 
Marja, wdowa, Krasińskiego 79. 
— 
Alfred, student, Słowackiego 51. 
— 
Antoni, robotnik, Łazienna 20. 
— 
Cezary, nacz. wydz. Pom. Izby Holn., 
Słowackiego 51. 
— 
Feliks, cukiernik, Kopernika 25. 
— 
Jan, tcchn.- dcnt., Kopernika 25. 
— 
Kazimierz, handlarz, Piekary 23. 
- 
Kazimierz, robot., Mickiewicza 122c. 
Jankiewicz Leon, ekspedj. poczt., 
Mickiewi­ 
cza 105. 
— 
Leon, n. funkcj., Mickiewicza 105. 
— 
Marcin, blacharz, Piekary 23. 
— 
Roman, wodniak, Majdany 6. 
— 
Roman, cm. urzedn., Mickiewicza 54. 
— 
Stanisław, kolej., Łazienna 20. 
— 
Tadeusz, urzędnik, Mickiewicza 115. 
— 
Wacław, urz. bank., W. Garbary 8. 
Jankowiak Michalina, służ., Klonowicza 43. 
— 
Jan, robotnik, Sobieskiego 58. 
— 
Jan, podof. zaw., św. Józefa 87. 
— 
Leon, podof. zaw., Sukiennicza 10. 
— 
Michał, maszynista, Mickiewicza 67. 
— 
Stanisław, ases. wojew., Grudziądzka 44. 
Jankowicz Stanisław, urz. skarb., 
Wybic­ 
kiego 89. 
Jankowska Anna, wdowa, Koniuchy 42. 
— 
Bronisława, wł. domu, Konopnickiej 13.. 
— 
Kugenja, Grudziądzka 63. 
— 
Franciszka, ekspedj., 
Mickiewicza 114. 
— 
Jadwiga, Bart. Głowackiego 4. 
— 
Jadwiga, siostra zak., Batorego 17/19. 
— 
Jadwiga, wdowa, Podgórna 30. 
— 
Janina, Grudziądzka 63. 
— 
Janina, Kościuszki 56. 
— 
Katarzyna, wdowa, Szosa Chełm. 42. 
— 
Katarzyna, wdowa, Wiązowa 1. 
— 
Lcokadja, Małachowskiego 2/4. 
— 
Leokadja, siostra elżb., W. Garbary 7. 
— 
Lucyna, wdowa, Szosa Chełm. 138. 
— 
Ludwika, urzedn., Rabiańska 7. 
— 
Marcela, służąca, Mickiewicza 76a. 
— 
Marja, Wałdowska 16. 
— 
Marja, służąca, Szeroka 40. 
— 
Marja, wdowa, Podgórna 14. 
— 
Marja, robotnica, Chodkiewicza 12. 
— 
Prakseda, wdowa, Rabiańska 7. 
— 
Stanisława, urzedn., Rabiańska 6. 
— 
Stanisawa, służąca, Chrobrego 31/33. 
— 
Stanisława, wdowa, Szosa Chełm. 98. 
— 
Tekla, Wybickiego 40. 
— 
Wanda, wdowa, Lubicka 50a. 
— 
Władysława, bufetowa. Łąkowa 12. 
— 
Zofja, wdowa, Przy Rzeźni 23. 
Jankowski Adam, robotn., 
Koz. Góry Zach. 
— 
Aleksander, robotnik, Rabiańska 15. 
— 
Alfons, kupiec, Poniatowskiego 5. 
— 
Alfons, urz. miejski, Mickiewicza 128. 
— 
Alojzy, em. oficer, św. Józefa 44. 
— 
Antoni, robotnik, Sobieskiego 64. 
— 
Antoni, brukarz. Szosa Chełm. 80 .
		

/Pomorze_005_09_174.djvu

			172 
Jankowski — Janusz 
Jankowski Bolesł., ślusarz, Podgórna 52. 
— 
Bolesław, podof.. zaw., Koniuchy 82. 
— 
Bronisław, em. listonosz, Kopernika 15. 
— 
Bronisław, rob., Małachowskiego 4b. 
— 
Bronisław, robotnik, Wałdowska 25. 
Bronisław, elektroniont., Wybickiego G7. 
— 
Bawid, palacz, Bażyńskich 17. 
— 
Kdmund, stolarz, Szosa Chełmińska ICO. 
Kdmund, Szosa Chełmińska 80. 
Kdmund, cukiernik, Babiańska 4. 
— 
Edward, tokarz, Wybickiego 19. 
- 
Fabjan, asyst, kol., Wałdowska 16. 
— 
Feliks, przemysł., 
Podmurna 40. 
— 
Franciszek, .palacz, Szosa Chełm. 102. 
— 
Franciszek, szofer, Studzienna 15. 
— 
Franciszek, listonosz, Grudziądzka 110. 
— 
Franciszek, listonosz, Lubicka 31. 
— 
Franciszek, dekarz, Podgórna 15. 
— 
Franciszek, robotnik, Szosa Chełm. IGO. 
— 
Ignacy, stolarz, Krasińskiego 70. 
— 
Jan, służ.- robot., Port Drzewny 3. 
— 
Jan, urz. Dyr. L . P ., Jęczmienna 15. 
- 
Jan, listonosz, Wodociągowa 12. 
- 
Jan, piekarz, Łąkowa 12. 
— 
Jan, wł. hotelu, św. Katarzyny 0. 
— 
Jan, kupiec, Szewska 8. 
— 
Jan, ślusarz, Wodna 30. 
- 
Jan, kowal, Kopernika 20. 
— 
Jan, cukiernik, Piekary 9. 
— 
Jan, robotnik, Przy Bzeźni 54. 
Jan, krawiec, Babiańska 0. 
- 
Jan, st. asyst, kol., Batorego 9. 
Jan, podof. zaw., Kopernika 15. 
— 
Jerzy, wł. domu, Prosta 37. 
Józef, szewc, Wodna 33. 
Józef, em. urz. poczt., Sz. Chełm. 42 . 
— 
Józef, buchalter, Moniuszki 33. 
Józef, eksp. poczt., Wiązowa 10. 
- 
Jóref, chorąży zaw., św. Katarzyny 3. 
— 
Józef, robotnik, Podmurna 9. 
— 
Józef, formiarz, Wybickiego 19. 
Józef, szofer kowal, Grunwaldzka 1/4. 
- 
Józef, szwajcar, Chodkiewicza 12. 
— 
Kajetan, Przy Kzcżni 37. 
— 
Kazimierz, ślusarz, Słowackiego 120. 
— 
Kazimierz, ofic. zawód., Grunwaldzka 21. 
— 
Konstanty, robotnik, Mickiewicza 122. 
— 
Loch, zegarmistrz, M. Garbary 4/0. 
— 
Leon, pom. piek., Szosa Chełm. 84. 
- 
Ludwik, robotnik, Sienkiewicza 18. 
— 
Łucjan, oficer zaw., Batorego 2/4. 
Maksyiniljan, robotnik, Podgórna 13. 
Jankowski Maksym., 
kupiec, Łazienna 2. 
— 
Marcin, robotnik, L. Czarlińskiego 23. 
— 
Michał, ślusarz, św. Józefa 63. 
— 
Michał, młynarz, Kanałowa 31/33. 
— 
Oskar, urz. miejski, Przy Cegielni 2. 
— 
Stanisław, cukiernik, Szosa Chełm. 42. 
— 
Stanisław, Grudziądzka 63. 
— 
Stanisław, podof. zaw., św. Jerzego 1. 
— 
Stanisław, obuwnik, Winnica 40. 
— 
Stefan, cieśla, Batorego 73. 
— 
Tadeusz, drogerzysta, Grudziądzka 74. 
— 
Tomasz, piekarz, B. Głowackiego 4. 
— 
Wacław, malarz, Stroma 2. 
— 
Walenty, kolejarz, Przy Rzeźni 24. 
— 
Wiesław, oficer zaw., Matejki 40. 
— 
Wiktor, ślusarz, Kochanowskiego 28. 
— 
Witold, kupiec, Prosta 37. 
— 
Władysław, czel. piek., Lubicka 51. 
— 
Władysław, em. urzędn., Słowackiego 37. 
— 
Władysław, stolarz, Piekary 7. 
— 
Władysław, ślusarz, Legjonów 16. 
— 
Władysław, dozorca, Grunwaldzka 10. 
— 
Władysław, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Władysław, Sobieskiego 64. 
— 
Zygmunt, leśniczy, Batorego 79. 
Jankowski - Jastrzębiec Wawrzyniec, emeryt, 
Bydgoska 84. 
Janosz Józefa, emerytka, Klonowicza 22. 
Janowska Agn., wdowa, Słowackiego 79. 
— 
Helena, wdowa, Mickiewicza 102. 
— 
Jfidwiga, wdowa, J. Olbrachta 3. 
— 
Marja, wdowa, Przedzamcze 16. 
— 
Wanda, Słowackiego 79. 
— 
Zofja, Mickiewicza 102. 
Janowski Antoni, introlig., 
Warszawska 6. 
— 
Feliks, robotnik, Mickiewicza 106. 
— 
Izrael, kupiec, Wtirszawska 10/12. 
— 
Jan, robotnik, Mickiewicza 114. 
— 
Józef, ślusarz, Małachowskiego 2/4. 
— 
Kazimierz, podof. zawód., Gen. Sowiń­ 
skiego 9. 
— 
Stan., st. wywiad, miejski, Podgórna 28. 
— 
Stanisław^ rewiz. ksiąg, Piekary 47. 
— 
Władysław, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Zygmunt, kucharz, Sobieskiego 70. 
Janson Klara, Słowackiego 47. 
Jantz Emma, służąca, Warszawska 10/12. 
Januchowska Stanisława, służąca, Kościu­ 
szki 42. 
Janusz Kornelja, wł. składu kapeluszy, Mic­ 
kiewicza 60. 
- 
Antoni, oficer zaw., Mickiewicza 7.
		

/Pomorze_005_09_175.djvu

			Januszewska — Janiszewski 
Januszewska Czesława, 
freblanka, Gru­ 
dziądzka 117. 
— 
Juljanna, wdowa, Podgórna 72. 
Januszewski Czesław, robotn., Batorego 83b. 
— 
Józef, biuralista, Podgórna 63. 
— 
Konstanty, prac. dom., Kaz. Jagielloń­ 
czyka 4. 
— 
Michał, cieśla, Grudziądzka 117. 
— 
Wincenty, introlig., Plac św. Jana 8. 
— 
Wincenty, podof. zaw., 
Gen. Prądzyń- 
skiego 3. 
— 
Władysław, oficer zaw., Matejki 28/30. 
Januszkiewicz Janina, Mickiewicza 120. 
— 
Marja, modniarka, Szosa Chełm. 76. 
— 
Kdmund, kupiec, Szeroka 21. 
— 
Marjan, robotnik, Batorego 83. 
Janyska Andrzej, urzędnik, Stroma 8. 
Japczyńska Władysława, służąca, Konop­ 
nickiej 31. 
Jaraczewski Zenon, kupiec, Bielańska 45. 
Jaranowski Jan, stołowy, Sukiennicza 15. 
— 
Juljan, obyw. ziemski, Bydgoska 66. 
— 
Juljan, krawiec, Sukiennicza 15. 
— 
Stanisław, cm. st. sierż., Sukiennicza 15. 
— 
Teofil, restaurator, Sukiennicza 15. 
Jarantowski Bolesław, robot., 
Batorego 26. 
Jarczewski Konstanty, stolarz, Kochanow­ 
skiego 25. 
Jarecki Feliks, kowal, Odrodzenia 11. 
— 
Józef, robotnik, św. Ducha 7/9. 
Jareczek Marja, służąca, Żeglarska 9. 
Jaremski Jan, oficer zaw., Sobieskiego 36. 
Jarenko Jan, em. urz. skarb., Piaskowa 11. 
Jarina Tadeusz, oficer zaw., Mickiewicza 61. 
Jarlak Franciszka, gospod., Żeglarska 18. 
Jarmołowicz Walerja, wdowa, Wodna 17. 
— 
Feliks, dyr. K . K . O . m. Torunia, Sło­ 
wackiego 63. 
— 
Paweł, Wodna 17. 
Jarmuż Hieron., em. urz. skarb., Piekary 22. 
Jarmużewski Juljan, podof. zaw., 
Piastow­ 
ska 2/8. 
Jarociński Kazimierz, kupiec, Bydgoska 39. 
JAROCIŃSKI 
ty - Towary krótk. - Dywany 
uniki - Galanterja - Dostawy I 
Rynek Starom. 31 - teL 16-74 
Jarocka Joanna, Wybickiego 75. 
— 
Katarzyna, wdowa, Babiańska 13. 
Jarocka Marja, wdowa, Bejtana 9. 
— 
Marja, wdowa, Wybickiego 75. 
— 
Weronika, wdowa, Piastowska 7. 
— 
Zofja, dypl. naucz, muzyki, Matejki 48. 
Jarocki Bronisław, robotnik, PI. Bankowy 5. 
— 
Bronisław, mechanik, Wodociągowa 5. 
— 
Ignacy, budowniczy, św. Jakóba 17. 
— 
Jan, kupiec, Jagiellońska 18. 
— 
Jan, książkowy, Jagiellońska 18. 
— 
Konrad, czel. rzeźn., Mickiewicza 128. 
— 
Szymon, maszynista, Kozacka 2. 
— 
Wincenty, książkowy, Babiańska 13. 
— 
Władysław, formiarz, Pod Deb. Górą 
Okopy. 
— 
Zygmunt, techn. budowl., Podgórna 34. 
Jarogrosz Miecz., fryzjer, Sz. Chełm. 127/29. 
— 
Teofil, robotnik, Sz. Chełmińska 129. 
Jarosławski Leopold, inż. - major, 
Mickie­ 
wicza 1/3. 
Jarosz Janina, biural., Warszawska 10/12. 
— 
Antoni, podof. zaw., Łazienna 1. 
— 
Jan, robotnik, św. Józefa Ogr. Dzialk. 7 . 
— 
Stanisław, rzeźnik, Szewska 2. 
Jarosz - Kistowski Felicjan, emeryt, Gru­ 
dziądzka 77. 
Jaroszewicz Kwelina, naucz., Mickiewicza 3. 
Jaroszewska Bronisława, służ., Mostowa 3. 
— 
Bronisława, służąca, Podmurna 73. 
— 
Łucja, fryzjerka, Podgórna 59. 
— 
Bozalja, służąca, Sienkiewicza 11. 
Jaroszewski Franciszek, kołodziej. Szosa 
Chełmińska 98. 
— 
Józef, szewc, Podgórna 49. 
— 
Leon, nauczyć, Mickiewicza 63. 
Jarotzka Helena, wł. domu, Koszarowa 24. 
Jarotzki Brunon, kolejarz, Koszarowa 24. 
— 
Franciszek, kupiec, Danielewskiego 5. 
— 
Ludwik, mechanik, Wybickiego przedłu­ 
żenie. 
— 
Paweł, kupiec, Koszarowa 24. 
Jarowy Mikołaj, kierownik handlowy, Ign. 
Danielewskiego 5. 
Jaruga Kazim., podof. zaw., Mickiewicza 113a. 
Jaruszewska Franciszka, wdowa, Sienkie­ 
wicza 36. 
— 
Matylda, wdowa, Stroma 8. 
Jaruszewski Antoni; rob., Bynek Starom. 20. 
— 
Bernard, urz. kol., Mickiewicza 100. 
— 
Bronisław, Bynek Starom. 20. 
— 
Franciszek, kołodziej, Mickiewicza 122c. 
— 
Jan, urz. kol.. Podgórna 25. 
— 
Józef, inwalida, Czarneckiego 28.
		

/Pomorze_005_09_176.djvu

			Jaruszowski — Jaskulski 
174 
Jaruszuwski Karol, szewc, Franciszkańska 13. 
- 
Kazimierz, murarz, .1. Olbrachta 3. 
— 
Mateusz, robotnik, .1. Olbrachta 3. 
— 
Marcin, robotnik, św. Jerzego 44/4G. 
Piotr, stołowy, Łukowa 12. 
— 
Roman, księgowy, .1. Olbrachta 3. 
— 
Tadeusz, biuralista, J. Olbrachta 3. 
Jarymowicz Kugenjusz, nauczyciel, Mickie­ 
wicza 7. 
Jarysz Wlad., murarz, Franciszkańska 14. 
Jarząbkiewicz Wacław, ślusarz, Kasprowi­ 
cza 16. 
.larząbkowska Walerja, krawc, Prosta 27. 
— 
Władysława, modystka, Prosta 27. 
.larząbkowski Aleks., krawiec, Portowa 2. 
— 
Witold, monter, Prosta 27. 
Jarzembowska Hel., wdowa, Klonowicza 38. 
— 
Teofila, wdowa, Kościuszki 60. 
Jarzembowski Władysław, dozorca więzie­ 
nia, Ogrodowa 6. 
Jarzębiński Artur, ofic. zaw., Kasprowicza 5. 
Jarzębkowska Marja, Mickiewicza 48. 
Jarzębska Juljanna, Góry Kozackie Wscli. 7 . 
Jaschek Wanda, Szeroka 33. 
.laschiński Jan, fryzjer, Pabiańska 10. 
Jasielski Władysław, urz. państw., 
Mickie­ 
wicza 86. 
Jasieniecka Anna, służąca, Przy Rzeźni 37. 
— 
Salomeą, służąca, Mostowa 23. 
Jasieniewski Stanisław, rob., Legjonów 35. 
Jasiewicz Władysław, piekarz, Batorego 48. 
Jasiniecka Joanna, służ., św. Jerzego 10/12. 
Jasiniecki Leon, kolejarz, Wodna 2G. 
Jasińska Angela, wdowa, Wyspiańskiego 36. 
— 
Anna, emerytka, Sobieskiego 43. 
— 
Anna, służąca, Chełmińska 9. 
— 
Anna, bez zawodu, Wybickiego 48/52. 
— 
Antonina, wdowa, Prosta 2. 
— 
Franciszka, wdowa, Ogrodowa 3. 
— 
Helena, służąca, Mickiewicza 93. 
- 
Honorata, pracown.. Most Pauliński 2. 
— 
Leokadja, robotnica, Słowackiego 129. 
- 
Łucja, Klonowicza 19. 
- 
Marjanna, wdowa, Konopackich 26. 
— 
Pelagja, Wodoc. Nowe Bielany. 
— 
Teofila, wdowa, Żeglarska 10. 
— 
Weronika, wdowa, Dr. Treposka 2/4. 
— 
Władysława, pokój., Bynek Starom. 21. 
- 
Zofja, wdowa, Łukowa 13. 
Jasiński Aleksander, funkcj. państw., 
Sze­ 
roka 37. 
— 
Alojzy, kołodziej, Wałdowska 7. 
Jasiński Alojzy, malarz, Mickiewicza 91. 
- 
Bernard, drukarz, Łukowa 7. 
— 
Bernard, murarz, Konopackich 26. 
— 
Bernard, robotnik, Pod Dęb. Górą 78. 
— 
dr. Bogdan, lekarz, Przedzamcze 5. 
—"Bolesław, robotnik, Kilińskiego 1. 
— 
Bolesław, wyw. miejski, Kościuszki 9/11. 
— 
Bronisław, robotnik, M. Garbary 28. 
— 
Bronisław, kupiec, Król. Jadwigi 24. 
— 
Bronisław, stolarz, Dr. Treposka 2/4. 
— 
Kdmund, Szosa Okrężna 1. 
— 
Kugenjusz, urzędu., Wyspiańskiego 36. 
— 
Franciszek, rzeżnik, Panny Marji 5. 
— 
Franciszek, robotnik, Bażyńskich 5. 
— 
Franciszek, ślusarz, B. Głowackiego 10. 
— 
Franciszek, kupiec, Łąkowa 8. 
- 
Franciszek, kowal, Szosa Chełm. 115. 
— 
Franciszek szofer, Podmurna 44. 
— 
Franciszek, M. Garbary 28. 
— 
Ignacy, wl. nier., Bynek Starom. 26. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 83. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Łubicka 10/36. 
— 
Jan, zecer, Łukowa 13. 
— 
Jan, stołowy, Wielkie Garbary 15. 
— 
Jan, kamasznik, Bynek Nowom. 12. 
— 
Józef, robotnik, Wybickiego 48/52. 
— 
Józef, emeryt, Podgórna 25. 
— 
Juljan, kolejarz, Łubicka 23a. 
— 
Ksawery, magaz., 
Małachowskiego 2/4. 
— 
Leon, biuralista, Studzienna 15. 
— 
Mieczysław, piekarz, św. Jakóba 21. • 
— 
Stanisław, formiarz, Kilińskiego 3. 
— 
Stanisław, kowal, Wodociągowa 14. 
— 
Stefan, szofer, Łukowa 13. 
— 
Stefan, podof. zaw., Bielańska 15. 
— 
Tadeusz, krawiec, Poniatowskiego 9. 
— 
Tomasz, piekarz, Kościuszki 9. 
— 
Walenty, szofer, Przy Rzeźni 56. 
— 
Wincenty, ślusarz, Bielańska 15. 
— 
Władysław, kier. handl., Kościuszki 5. 
— 
Władysław, krawiec, Warszawska 8. 
— 
Władysław, kowal, Przy Bzeźni 27. 
— 
Zygmunt, biuralista, Prosta 2. 
Jaskólska Marta, wdowa, Mickiewicza 90. 
Jaskólski Alojzy, naucz., Moniuszki 25. 
— 
Konstanty, stołowy, Mickiewicza 90. 
— 
Stanisław, kuchmistrz, Winnica 33. 
Jaskóła Edmund, monter, Okraczyńska 11. 
— 
Walenty, robotnik, Strumykowa 19. 
Jaskulska Marjanna, wdowa, Szpitalna 4. 
Jaskulski Franciszek, podof. zawód., 
Leona 
Czarlińskiego 25.
		

/Pomorze_005_09_177.djvu

			Jaskulski —• Jaworski 
Jaskulski Władysław, cm. sekr. miejski, Sło­ 
wackiego 47. 
Ja skuła Mar ja, pokojówka, Jęczmienna 8. 
— 
Bronisław, podof. zaw., Adm. Bikmana 9. 
— 
Stefan, kowal, Kozackie Góry 37. 
— 
Władysław, kowal, Sobieskiego 72/74. 
Jaslowski Piotr, Mickiewicza 103. 
Jasnoch Jan, szewc, Mickiewicza 61. 
Jasny Józef, robotnik, Szczytna 9. 
Jasper Fryder., ślusarz, B. Głowackiego 19/21. 
Jastak Roman, Browarna 5. 
Jastrząb Józef, urz. pryw., Bydgoska 104. 
Jastrzembska Helena, Jęczmienna 10. 
— 
Zofja, służąca, Zaułek Dworcowy 8. 
Jastrzembski Ant., ogrodn.. Port Drzewny 102. 
— 
Bernard, ekspedj. poczt., Wodociągowa 9. 
— 
Feliks, piekarz, M. Garbary 22. 
— 
Franciszek, robotnik, Batorego 67. 
— 
Jan, robotnik, Port Drzewny 102. 
— 
Stanisław, rolnik, Port Drzewny 102. 
— 
Stanisław, fryzjer, Jęczmienna 15. 
Jastrzemska Marja, robotnica, Winnica 24. 
— 
Marja, służąca, Kościuszki 74. 
— 
Marta, Koniuchy 54/62. 
— 
Marta, Bynek Staromiejski 12. 
—• Walentyna, służąca, Łazienna 32. 
Jastrzemski Alfons, wojażer, Szczytna 5. 
— 
Bronisław, muzyk, Kołłątaja 7. 
— 
Feliks, kupiec, Kołłątaja 19. 
— 
Jan, robotnik, Winnica 24. 
— 
Józef, malarz, Prosta 27. 
— 
Józef, urz. państw., Browarna 7. 
— 
Teofil, wl. domu, Kołłątaja 19. 
Jastrzębiec - Jankowski Wawrzyniec, cmer., 
Bydgoska 84. 
Jastrzębska Stanisława, służąca, Mickiewi­ 
cza 28. 
Jastrzębski Marjan, oficer, św. Józefa 42. 
— 
Stanisław, kond. tramw., 
Staszica 2. 
— 
Stanisław, oficer, Gen. Prądzyńskiego 3. 
— 
Zygmunt, podof. zawód., Reja 10. 
Jaszczyński Stanisław, redaktor, Mickiewi­ 
cza 52. 
.!" szewski Stanisław, oficer, św. Jerzego 42. 
zkiewicz Leokadja, wdowa, Lelewela 36. 
•..iszkowski Franciszek, major emeryt, Byd­ 
goska 82. 
— 
Maciej, handlarz, Kościuszki 40. 
Jaśkiewicz Stefanja, biuralistka, Średnia 2. 
•— Adam, naucz, Wybickiego 43a. 
— 
Kugenjusz, prakt. miejski, Średnia 2. 
— 
Stanisław, urz. państw., Klonowicza 30. 
Jaśniewska Teresa, biuralistka, Lelewela 24. 
Jaśniewski Bernard, stolarz, Majdany 1. 
— 
Franciszek, robotnik, Koniuchy 1/3. 
— 
Jan, robotnik, Iłabiańska 11. 
— 
Maksymiljan, piekarz, Okrężna 1. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Panny Marji 5. 
— 
Mieczysław, stolarz. Grudziądzka 117. 
— 
Paweł, asyst, miejski, Rabiańska. 11. 
Jauer Franciszek, robotnik, Bażyńskich 1. 
— 
Gerhard, pom. handl., 
Mostowe 28. 
Jaugsch Janina, studentka, Konopnickiej 20. 
— 
Stanisław, przemysł., 
Bydgoska 40. 
Jaworowicz Dr. Ant., lekarz, Grudziądzka 53. 
Jaworowski Szczepan, podof. zawód,. 
Pod 
Krzywą Wieżą 16. 
— 
Wacław, zast. dyrektora Z. U . W ., Ku­ 
bicka 18. 
Jaworska Anna, Babiańska 18. 
— 
Anna, wdowa, Grudziądzka 69 
— 
Anna, służąca, Kochanowskiego 5. 
— 
Barbara, Warszawska 10/12. 
— 
Elżbieta, bez zawodu, Babiańska 18. 
— 
Helena, krawcowa, Szopena 18. 
— 
Helena, robotnica, Bażyńskich 2/26. 
— 
Jadwiga, bez zawodu, Bażyńskich 2'26. 
— 
Joanna, wdowa, Mickiewicza 76. 
— 
Karolina, wdowa, Klonowicza 28. 
— 
Katarzyna, wdowa, J. Olbrachta 7. 
— 
Leokadja, służąca, Góry Koz. Okopy. 
-— 
Łucja, gospodyni, Babiańska 10. 
— 
Łucja, naucz., Słowackiego 51. 
— 
Marja, Przy Bzeźni 18. 
— 
Marja, wdowa, Panny Marji 11. 
— 
Marja, Mickiewicza 101. 
— 
Marta, robotnica, Batorego 69. 
— 
Marta, krawcowa, Bażyńskich 2/26. 
— 
Marta, służąca, Żeglarska 27. 
— 
Stanisława, ekspedj., 
Mickiewicza 60. 
— 
Weronika, służąca, Moniuszki 3. 
— 
Wiktorja, wdowa, Kopernika 31. 
— 
Wiktorja, Panny Marji 11. 
— 
Zofja, wdowa, Mostowa 11. 
Jaworski Adam, ślusarz, Batorego 67. 
— 
Aleksander, robotnik. Wodna 38. 
— 
Aleksander, robot., 
Kochanowskiego 5. 
— 
Aleksander, robotnik, .1. Olbrachta 7. 
— 
Alfons, robotnik, Mickiewicza 57. 
— 
Alfons, piekarz, Chełmińska 20. 
— 
Andrzej, urzędu. P .K .P ., Grudziądzka 40. 
— 
Antoni, kolejarz, Batorego 26. 
— 
Antoni, cukiernik, Wysoka 3. 
— 
Apolinary, drukarz, Wyspiańskiego 13.
		

/Pomorze_005_09_178.djvu

			jaworski — Jeschke 
Jaworski Bernard, szofer, Batorego 26. 
— 
Bronisław, robotnik, Pod Dąb. Górą 78. 
— 
Bronisław, pom. kup., J. Olbrachta 7. 
— 
Bronisław, form. -ślus., 
Kościuszki 13. 
— 
Franciszek, kolejarz, Bynek Starom. 18. 
— 
Franciszek, robotnik, Mostowa 14. 
— 
Franciszek, robotnik, J. Olbrachta 7. 
•— Franciszek, robotnik. Browarna 7. 
— 
Franciszek, Studzienna 21. 
— 
Franciszek, Przy Rzeźni 18. 
— 
Hubert, robotnik, Studzienna 7. 
— 
Ignacy, szewc, Warszawska 10/12. 
— 
Ignacy, robotnik, Cmentarna 11 a. 
— 
Jan, rektyfikator, Słowackiego 51. 
— 
Jan, cieśla Panny Marji 11. 
— 
Jan, stolarz, Sobieskiego 31. 
— 
Jan, urzędn. kol., Żeglarska 5. 
— 
Jan, robotnik, Słowackiego 79. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 69b. 
— 
Józef, kontr, sanit., Wyspiańskiego 13. 
— 
Józef, telefonista, Koz. Góry - Schrony. 
— 
Karol, cieśla, Szczytna 8. 
— 
Kazimierz, ślusarz-szofer, Bart. Głowac­ 
kiego 9a. 
— 
Kazimierz, krawiec, Jęczmienna 19. 
— 
Konrad, Grudziądzka 132. 
— 
Konstanty, robotnik, Most Pauliński 2. 
— 
Leonard, st. sierżant, Prosta 24. 
— 
Mieczysław, robotn., Kochanowskiego 23. 
— 
Roman, urzędnik, św. Katarzyny 6. 
— 
Stefan, muzyk, św. Katarzyny 6. 
— 
Stefan, podof. zaw., Warszawska 10/12. 
— 
Sylwester, krawiec, Rabiańska 18. 
— 
Tomasz, ślusarz, Piekary 43. 
— 
Wacław, inżynier P.K.P ., 
Toruń Dw. - 
Przedmieście, Dom Kol. 3. 
— 
Wacław, urzędnik sąd., Słowackiego 51. 
— 
Walerjan, mleczarz, Rabiańska 18. 
— 
Władysław, robotn., Pod Dęb. Górą 71/77. 
— 
Władysław, stolarz, Prosta 28. 
— 
Zygfryd, malarz, Batorego 69. 
Jazdowski Henryk, Kujawska 11. 
Jaźwiecki Leon, monter, Lindego 17. 
— 
Maciej, kolejarz, Lindego 17. 
— 
Piotr, urzędnik, św. Katarzyny 5. 
— 
Stanisław, zecer, L. Czarlińskiego 9. 
— 
Stefan, elektromonter, Bydgoska 7. 
Jaźwiński Jan, oficer zaw., Szopena 18. 
Jebas Józefa, bona, Piekary 7. 
— 
Marja, kucharka, Piekary 7. 
Jedlewski dr. Bolesław, lekarz wojew., 
Fran­ 
ciszkańska 20. 
Jedliczek Anna, Staszica 8a. 
Jedtke Emil, tapicer, Piekary 47. 
— 
Stanisław, robotnik, Bydgoska 94. 
Jedynak Władysław, podof. zaw., 
Wyspiań­ 
skiego 27. 
— 
Władysław, fotograf, Łazienna 24. 
Jegorczuk Aleks., krawiec, Mickiewicza 64. 
Jejde Tadeusz, artysta, Piekary 6. 
Jeko Magnus, kupiec, Mickiewicza 105. 
Jelanta Joanna, wdowa, Rynek Starom. 16. 
Jeleński inż. Tadeusz, dyrektor Elektr., Plac 
Bankowy 12. 
Jclińska Anna, nauczyć, Strumykowa 19. 
— 
Helena, biuralistka, W. Garbary 19. 
— 
Leokadja, bez zawodu, W. Garbary 19. 
— 
Marja, Rynek Staromiejski 26. 
— 
Wanda, bez zawodu, Mostowa 12. 
Jeliński Bronisław, Szosa Chełmińska 176. 
— 
Franciszek, kupiec, Wiązowa 2. 
— 
Jan, wojażer, Chełmińska 26. 
— 
Jan, drukarz, Borowiacka 9. 
— 
Józef, konduktor, Łukowa 11. 
Jełowicki Stanisław, inżynier, Matejki 41. 
Jendryca Andrzej, kupiec, Słowackiego 29. 
Jendryczka Aleksy, mcljorator, 
Piernikar- 
ska 1. 
Jendrzejczak Anna, Reja 10. 
— 
Antoni, Lubicka 18. 
— 
Jan, emeryt, Ks. Kujota 2/4. 
Jendrzejewska Anna, gospod., Słowackiego 83. 
— 
Marjanna, wdowa, W. Garbary 5. 
Jendrzejewski Bartłomiej, inwalida, Wał- 
dowska 17. 
— 
Jan, robotnik, Kołłątaja 17. 
Jensz Celina, nauczyć, Podgórna 36. 
Jentkiewicz Jan, kupiec, Król. Jadwigi 20. 
— 
Józef, stołowy, Prosta 10. 
Jenziorski Bern., malarz, Małachowskiego 6. 
— 
Maksymiljan, cieśla, Krótka 5. 
Jerka Antoni, sekr. sąd., Koszarowa 37. 
Jerońska Wanda, służąca, Sz. Lubicka 10/36 
Jeruchem Alfred, kupiec, Prosta 17. 
— 
Artur, kupiec, Prosta 17. 
— 
Gerson, kupiec, Prosta 17. 
— 
Herbert, kupiec, Jagiellońska 18. 
Jerzak Józef, prokurent, Łąkowa 7. 
Jerzembek Leon, handlów., Przedzamcze 5/10. 
— 
Zygmunt, robotnik, Chełmińska 24. 
Jerzy Irena, służąca, Szeroka 25. 
Jerzykowska Franciszka, służ., Bydgoska 90. 
Jeschke Angelika, św. Katarzyny 3. 
— 
Marjanna, wdowa, Krótka 6.
		

/Pomorze_005_09_179.djvu

			Jcschke — Jędrzejewski 
177 
Jesclike Marjanna, wdowa, Bankowa 6. 
— 
Bozalja, wdowa, Sienkiewicza 3C. 
— 
Krich, szofer, Kościuszki 74. 
— 
Fryderyk, łiandlarz, Kościuszki 74. 
•— Leon, cukiernik, św. Katarzyny 3. 
— 
Maksymiljan, asystent kol., Bankowa G. 
•lesiolkowska Gertruda, pracowniczka, Mic­ 
kiewicza 103. 
— 
Hermina, wdowa, Prosta 5. 
— 
Weronika, wdowa, Mickiewicza 103. 
Jesiolkowski Prane, mechanik, Średnia 4. 
•lesioniowski Alojzy, robotnik, Małachow­ 
skiego 11/13. 
•lesionkowski Stanisław, urz. samorz.. Mo­ 
stowa 16. 
•lesionowski Jordan, szofer - mech., 
Bynek 
Nowomiejski 15. 
Jeske Lidja, służąca, Fosa Staromiejska 30. 
— 
Antoni, biuralista, Król Jadwigi 1. 
— 
Hermann, robotnik, Podmurna 40. 
— 
Waldemar, handlowiec, Prosta 2. 
•lesse Józef, podof. zaw,. Kosz. Kilińskiego 4. 
Jeszawicz Gertruda, bez zaw., Batorego 09. 
— 
Oskar, robotnik, Bażyńskich 4. 
Jeszewicz Karolina, praczka, Batorego 69. 
- 
Paweł, murarz, Kozackie Góry 2. 
Jeszke Małgorzata, ekspedj.. Wysoka 8. 
— 
Stanisław, kupiec, Bydgoska 33. . 
Jettka Franciszek, em. naucz., św. .lakóba 15. 
— 
Gwidon, św. Jakóba 15. 
— 
Józef, wł. domu, Mickiewicza 144. 
Jewasińska Paulina, wdowa, Lelewela 48. 
Jewtuch Bazyli, rob. ogród., Bynek Star. 11 . 
Jezierny Władysław, lakiernik, Żeglarska 25. 
Jezierska Anna, gospodyni, Strumykowa 11. 
Jezierski Dr. Franciszek, adwokat, Słowac­ 
kiego 43. 
— 
Łucjan, aplikant sąd., Mostowa 10. 
Jeziolkowski Frane, budowniczy, Prosta 5. 
JEZIOŁKOWSKI FRANCISZEK 
budowniczy, dypl. mistrz 
murarski i ciesielski 
ul. Prosta 5 
— 
telef. 25 -47 
Jeziorny Czesław, podof. zaw., M. Focha 31. 
Jeziorska Florentyna, urz. poczt., Bybaki 32. 
— 
Klara, Winnica 18. 
— 
Łucja, wdowa, Mostowa 34. 
Jeziorski Albert, kupiec, Bybaki 32. 
— 
Alfred, biuralista, Winnica 18. 
— 
Antoni, podof. zaw., Warszawska 10/12. 
Jeziorski Antoni, inkasent, Kościuszki 67. 
— 
Bernard, fryzjer, św. Ducha 21. 
— 
Bronisław, budowniczy, Krótka 5. 
— 
Bronisław, technik mech., Kościuszki 67. 
— 
Bronisław, Kościuszki 67. 
— 
Jan, Kopernika 45. 
— 
Józef, cieśla. Krótka 5. 
— 
Józef, stołowy, Chełmińska 1. 
— 
Leon, robotnik, Szosa Chełm. 154. 
— 
Michał, robotnik, Szosa Lubicka 10/36. 
— 
Paweł, handlarz, Mostowa 34. 
— 
Władysław, kupiec, M. Garbary 1/3. 
Jezkowski Władysl., podof. zaw., Beja 13/15. 
Jeżewski Antoni, szofer, Podgórna 45. 
— 
Franciszek, robotnik, Wybickiego 33/35. 
— 
Marjan, technik dent., Szosa Chełm. 81. 
— 
Nikodem, emeryt, Kraszewskiego 44. 
— 
Paweł, fryzjer, Bynek Nowom. 11/12. 
— 
Stefan, robotnik, Podgórna 43. 
Jęchorek Anna, wdowa, Małachowskiego 4. 
— 
Klżbieta, ekspedj., Małachowskiego 4. 
Jęczkowska Cecylja, Łazienna 6. 
Jędraszek Bronisława, służ., M. Garbary 22. 
Jędraszka Wanda, Piekary 18. 
Jędroszkowiak Józef, Mickiewicza 140. 
Jędrusiak Wincenty, piekarz, Przy Bzeźni 34. 
Jędryczka Jolanta, wdowa, Sienkiewicza 5. 
— 
Stefanja, Sienkiewicza 5. 
— 
Jan, drogerzysta, Bynek Starom. 33/34. 
— 
Kazimierz, handlowiec, Wybickiego 67. 
Jędrzczak Felicja, wdowa, Rejtana 9. 
Jędrzejak Anna, kucharka, Szosa Chełm. 29. 
Jędrzejczak Franc, murarz, Sz. Chełm. 135. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Jagiellońska 9. 
— 
Stanisław, ślusarz-szofer, Staszica 2. 
— 
Wacław, Żółkiewskiego 29/31. 
Jędrzejewska Agnieszka, wdowa, Prosta 7. 
— 
Anastazja, wdowa, Słowackiego 121. 
— 
Aniela, robotnica, Batorego 79. 
— 
Janina, Mickiewicza 30. 
— 
Marta, wdowa, W. Garbary 14. 
— 
Marta, służąca, Winnica 19. 
— 
Rozalja, wdowa, Graniczna 12. 
— 
Teofila, gospodyni, Mostowa 20. 
— 
Weronika, marszantka, Winnica 19. 
— 
Władysława, wdowa, Winnica 19. 
Jędrzejewski Alojzy, malarz, Winnica 19. 
— 
Bronisław, rzeźnik, Reja-6 . 
— 
Czesław, sekr. Insp. Szk., Grudziądzka 42. 
— 
Franciszek, biuralista, Szosą Chełm. 159. 
— 
Henryk, mechanik, Podgórna 28. 
- 
Jan, urz. państw., Słowackiego 121.
		

/Pomorze_005_09_180.djvu

			Jędrzejewski — Jurkiewicz 
Jędrzejewski Jan, krawiec, Wyspiańskiego 24. 
— 
Ludwik, robotnik, Kochanowskiego 5. 
— 
Maksymiljan, mech., Mickiewicza 118. 
— 
Marjan, stolarz, Winnica 22. 
— 
Piotr, Kopernika 15. 
— 
Piotr, kolejarz, Podgórna 61. 
— 
Zygmunt, piekarz, Pod Dęb. Górą 5/9. 
Jędrzejkowski Alfred, rolnik, Kościuszki 23. 
— 
Bronisław, rolnik, Kościuszki 23. 
Jędrzejowski Stanisław, oficer zawód., Dc- 
kerta 19. 
Joachimczyk Bazyli, kupiec, Kościuszki 41. 
Joachimiak Ignacy, podof. zaw., 
Kochanow­ 
skiego 7. 
Job Marja, służąca, Przy Rzeźni 37. 
Jobczyński Hieronim, robotnik Pod Dębową 
Górą 67/77. 
— 
Ignacy, woźny, Bydgoska 56. 
— 
Teodor, rolnik, Zaułek Dworcowy 12. 
Jochelson dr. Nikodem, lekarz wojsk., 
Gen. 
Chłopickiego 12. 
Jochmann Janina, bufetowa, Sobieskiego 49. 
— 
Wiktorja, Żwirki i Wigury 46. 
— 
Feliks, fryzjer, Grudziądzka 146. 
— 
Kazimierz, stołowy. Pod Krz. Wieżą 18. 
— 
Paweł, przodownik, Grudziądzka 114. 
Jodłowski Wiktor, urzędnik, Sobieskiego 33. 
Joeck Józefina, wdowa, Grudziądzka 53. 
Joeschke Franciszek, ślusarz, Słowackiego 41. 
Jonas Kdmund, nacz. wydz. Star. Kraj., Mic­ 
kiewicza 112. 
— 
Bafael, księgowy, W. Garbary 12. 
Jonasz Walerja, wł. nier., Piekary 20. 
Jonatowska Helena, służąca, Prosta 7. 
— 
Zuzanna, posługaczka, Łazienna 4. 
Jonatowski Jan, Grudziądzka 62. 
— 
Leon, kupiec, Staszica 5. 
Jonder Józef, woźny, Szosa Okrężna 31/33. 
Jonów Jerzy, czapnik, Św. Jerzego 61. 
Jonowska Anna, służąca. Jęczmienna 3. 
Jońca Leon, funkcj. P . P., Wodna 27. 
Jopczyński Bolesław, ogrodnik, Bydgoska 7. 
Jopek Franciszek, urzędn. Ubezp. Społ., Przy 
Rzeźni 34. 
Jopkiewicz Amelja, wdowa, Sienkiewicza 3. 
Joppek Józef, starszy asyst, kol., Graniczna 5. 
Jordan Julja, Mickiewicza 122b. 
— 
Stefanja, fryzjerka, B. Głowackiego 32. 
— 
Gerhard, kupiec, Szeroka 32. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 131. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 132. 
Jost Michał, inżynier, Słowackiego 38. 
Jórkowski Franciszek, naucz., IM. Garbary 22. 
— 
Józef, organista, M. Garbary 22. 
— 
Józef, nauczyć, Szosa Chełmińska 50. 
Józefiak Andrz., st. przód. P .P., Bydgoska 114. 
Józefowicz Antonina, wdowa, Włldjwska 33. 
Józefowska Helena, siostra elżb, Żeglarska 9. 
Józwiak Anna, wdowa, Bielaraka 59. 
Jóźwiak Antoni, szofer, Pod Dęb. Górą Okopy. 
— 
Bronisław, robotnik, Grudziądzka 132. 
— 
Stanisław, biuralisi-i, Po/ln- .u r ui 81. 
— 
Wacław, Wodociągowa 7. 
Jóźwicka Marjanna, Grudziądzka 170. 
Juchnicki Albert, m. blach., Kopernika 17. 
— 
Fryderyk, blacharz, Rabiańska 10 
Juchnowicz Paulina, wdowa, św. Jozefa, 
działka 157. 
— 
Bernard,, robotnik, Małachowskiego 8. 
Juda Jan, Sienkiewicza 30/32. 
Judaszewski Stefan, handlów., Lubicka 44/46. 
— 
Wincenty, stolarz, Lubicka 44/46. 
Julkowski Bronisław, liston., Kopernika 15. 
— 
Feliks, robotnik, Gen. Bema Ogr. Dz. 7 . 
Jułkowska Jadwiga, prasowaczka, Mickie­ 
wicza 57. 
Jułkowski Konstanty, kolejarz, Gen. Bema 
Ogr. Dz. 7. 
Jundziłło Jadwiga, urz. państw., Prosta 37. 
— 
Stanisław, urz. państw., Szosa Chełm. 66. 
Jungerman Edmund,- 
budowniczy, Krasiń­ 
skiego 22. 
Junik Józef, szewc, Kochanowskiego 5. 
Junk Kazimierz, em. dyr. Banku Polsk., Byd­ 
goska 86. 
Juraschek Wiktor, urz. państw., Małe Gar­ 
bary 23. 
Juraszek Ant., em. państw., Sukiennicza 10. 
Jurcewicz Weronika, gospodyni, Staszica 4. 
Jurczyk Helena, służąca, Szeroka 18. 
Jurczykowski Anastazy, podof. zaw., 
.1. Ol­ 
brachta 4/6. 
Jurdziak Stanisław, szewc, Mickiewicza 43. 
Jurek Ludwik, siodlarz, Kościuszki 90. 
Jurkiewicz Anton., wdowa, Słowackiego 61 
— 
Marja, służąca, Kościuszki 72. 
— 
Marja, Kochanowskiego 21. 
— 
Wiktorja, Grunwaldzka 10. 
— 
Antoni, urz. samorz., Słowackiego 85. 
— 
Jan, robotnik, Osiedle Wrzosy 165. 
— 
Marjan, student, Słowackiego 85. 
— 
Mieczysław, oficer, Warszawska 2. 
— 
Nemezeusz, robotnik, Mickiewicza 63. 
— 
Paweł, piekarz, Mostowa 26.
		

/Pomorze_005_09_181.djvu

			Jurkiewicz — Kaftański 
179 
Jurkiewicz Stan., 
student, Słowackiego 85. 
— 
Szymon, robotnik, Wodociągowa 21/23. 
— 
Tadeusz, kupiec, Mostowa 26. 
Jurkowska Anna. bona, Grudziądzka 91. 
Jurkowski Czesław, kolejarz, Grudziądzka 91. 
— 
Szymon, rentjer, Grudziądzka 91. 
•lurkschat Eryk, malarz, Szosa Cbełin. 126a. 
Jurzyński Zygm., inżynier rolnik, Matejki 50. 
•lusewicz Pelagja, wdowa, Chrobrego 39. 
•luskowiak "Wojciech, siodlarz, Podgórna 8. 
•luszczacki Stefan, inżynier U. O . K. P ., 
Pia­ 
stowska 1. 
Juszczakiewicz Daniela, ziemianka, Jęcz­ 
mienna 17 
•lutkowski Bronisław, Kopernika 15. 
Jużyk Helena, służąca, Dobrzyńska 5. 
K 
Kabalski Marjan, urzedn. państw., 
Kościu­ 
szki 82. 
Kabat Antonina, wdowa, Koz. Góry - Okopy. 
— 
Józefa, Mickiewicza 41/43. 
— 
Leokadja, Strumykowa 16. 
Kahulla Wacław, kowal-szof., Wybickiego 74. 
Kabulski Bomuald, podkomisarz P. P., Mic­ 
kiewicza 61. 
Kabziński Marjan, inż. kolej., Legjonów 27. 
Kachniarz Stanisł., robotnik, Pod Dąb. Górą 
Okopy 13. 
Kacperek Julia, służąca, Babiańska 7. 
Kacprzak Pelagja, służąca, Krasińskiego 11. 
Kaczan Franciszek, piekarz, Graniczna 8. 
— 
Jan, emer. post. P . P ., Graniczna 8. 
— 
Józef, lakiernik, Graniczna 8. 
Kaczanów Jefim, ślusarz, św. Ducha 7/9. 
Kaczanowska Joanna, wdowa, Szosa Lu- 
bicka 10/36. 
Kaczanowski Filip, wdowiec, Winnica 14. 
— 
Mikołaj, urzedn. kolej., 
Mickiewicza 23. 
Kaczmarek Agnieszka, Kościuszki 17. 
— 
Bronisława, biuralistka, M. Garbary 21. 
— 
Filomena, ekspedjentka, Prosta 3. 
— 
Jadwiga, By bak i 47. 
— 
Marcelina, Wodociągowa 15. 
- 
j 
- 
Marja, służąca, Szczytna 7. 
— 
Marja, służąca, Kopernika 28. 
— 
Marja, służąca, Mickiewicza 56. 
— 
Marja, Waldowska 23. 
— 
Monika, służąca, Chełmińska 20. 
— 
Stanisława, kuch., Franciszkańska 16. 
— 
Zofja, Kopernika 45. 
Kaczmarek Aleks., asyst, poczt., Bydgoska 33. 
— 
Antoni, sekr. adwokacki, Bybaki 47. 
— 
Edward, fotograf, Podmurna 28. 
— 
Franciszek, czel. kowalski, Okopy Góry 
Kozackie 15. 
— 
Franciszek, m. krawiecki, M. Garbary 21. 
— 
Gabryel, kupiec, Most Pauliński 4. 
— 
Grzegorz, em. podof., Mickiewicza 89. 
— 
Henryk, książkowy, Podgórna 38. 
— 
Henryk, kupiec, Prosta 8/10. 
— 
Hipolit, kupiec, Prosta 8/10. 
— 
Jan, złotnik, Mostowa 15a. 
— 
Józef, rytownik, Pułaskiego 5. 
— 
Karol, robotnik, Kaz. Jagiellończyka 8. 
— 
Marjan, urzedn. państw., Kościuszki 66. 
— 
Nepomucen, robotnik, Mickiewicza 130. 
— 
Piotr, fryzjer, Prosta 30. 
— 
Piotr, szewc, Krzyżacka 1. 
— 
Roch, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Stanisław, pom. handl., Stawna 1. 
— 
Tadeusz, techn. -dent., 
Pułaskiego 5. 
— 
Teofil, kupiec, Szczytna 4. 
— 
Władysław, stołowy, Jęczmienna 19. 
— 
Władysław, kołodziej, Mickiewicza 130. 
— 
Dr. Zdzisław, prof. semin., Moniuszki 25. 
Kaczmarkiewicz Jan, farbiarz, W. Garbary 5. 
Kaczmarski Józef, ofic. zaw., Kościuszki 56. 
Kaczorkiewicz Henryk, urzędnik PKU., 
Ko­ 
pernika 26. 
Kaczorowska Marjanna, Sienkiewicza 9. 
— 
Walerja, gospodyni, W. Garbary 3. 
Kaczorowski Marjan, ofic. zaw., Sz. Bydgo­ 
ska 28. 
Kaczyńska Irena, biuralistka, Podgórna 83. 
— 
Wanda, kucharka, Matejki 45. 
Kaczyński Alojzy, krawiec, Mickiewicza 47. 
— 
Bolesław, ekspedjent, Lubicka 5. 
— 
Edmund, introligator, Prosta 4. 
— 
Leon, leśniczy, Beja 4. 
— 
Roman, woźny, Podgórna 83. 
— 
Wiktor, oficer W. P ., Wyspiańskiego 11. 
Kadlec Aleksandra, wdowa, Podmurna 101. 
— 
Ferdyn., urzedn. skarb., Podmurna 101. 
— 
Marceli, przemysłowiec, Podmurna 101. 
Kadukowska Antonina, Podmurna 46. 
— 
Władysława, kucharka, Podmurna 46. 
Kadukowsfti Franciszek, restaurator, Plac 
Bankowy 9. 
— 
Jan, konduktor PKP., Chrobrego 46/48. 
— 
Jan, emeryt, Grudziądzka 155. 
Kaeber Gerhard, ases. kol., PI. Fr. Skarbka 1. 
Kaftański Jan, szewc, Grudziądzka 78/80.
		

/Pomorze_005_09_182.djvu

			180 
Kaik — Kalwasiński 
Kaik Róża, siostra ochron., 
Żeglarska 9. 
Kaiser Anna, wdowa, U. Głowackiego 37. 
— 
Wanda, Podgórna 25. 
— 
Franciszek, urzędn. kolej., Podgórna 25. 
— 
Jan, listonosz, Szewska 7. 
— 
Reinhold, ślusarz PKP., Kościuszki 10. 
Kajdak Władysława, służąca, Klonowicza 31. 
Kajdan Kdward, czci. piekarski, Podgórna 92. 
Kajdasz Władysł., 
służąca, Klonowicza 31. 
— 
Czesław, podof. zaw., Rabiańska 10. 
— 
Kazimierz, podof. zaw., Mickiewicza 91. 
Kajkowska Jadw., wdowa, Sienkiewicza 22. 
Kajut Józefa, gospodyni, SukieuMicza 4. 
Kalaczyński Paweł, szofer, Koszarowa 13. 
Kaladzicz Zofja, robotnica, Sz. Kubicka 10;3G. 
— 
Grzegorz, szewc, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Jan, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
Kalapiński Leon, szofer, Kościuszki 12. 
Kalarowska Pelagja, gospodyni, Szopena 19. 
Kalas Marta, bez zawodu, Lubicka 47. 
— 
Franciszek, urzędu, poczt., Lubicka 47. 
— 
Paweł, rzeźnik, Ścieżka Szkolna 4. 
— 
Tadeusz, czel. piekarski, Przy Rzeźni 37. 
Kalemba Frane, prac. poczt., Szczytna 23. 
-7- Wawrzyn, szofer, W. Garbary 5. 
— 
Jakób, szofer, W. Garbary 5. 
Kaletka Antoni, brat zakonnik, Grunwal­ 
dzka 45/51. 
Kalicki Juljan, oficer zaw., Kasprowicza 12. 
Kalinka Petronela, wdowa, Dobrzyńska 5. 
— 
Stanisław, ofic. zaw., Dobrzyńska 5. 
Kalinowska Apolonja, Franciszkańska 18. 
— 
Gabryela, wdowa, Bydgoska 39. 
— 
Jadwiga, Szeroka 4. 
— 
Józefa, robotnica, Pod Dąb. Górą 31. 
— 
Józefa, wdowa. Droga Treposka 10. 
— 
Leokadja, robotnica, Małachowskiego 2/4. 
— 
Marja, wdowa, Szeroka 30. 
— 
Marja, wdowa, Podgórna 22. 
— 
Marta, służąca, Słowackiego 37. 
— 
Bozalja, Konopnickiej 6/8. 
— 
Weronika wdowa, Podgórna 72. 
Kalinowski Aleks., ślusarz, Sienkiewicza 18. 
— 
Aleksander, robotnik, Droga Treposka 10. 
— 
Artur, malarz, Mostowa 8. 
— 
Bernard, st. ases . PKP ., PI. Bankowy 10. 
Bolesław, urzędn. kolej., Mickiewicza 60. 
— 
Bronisław, wł. domu, Podgórna 46. 
— 
Franciszek, robotnik, Dr. Treposka 10. 
— 
Franciszek, malarz, Szosa Chełm. 173/75. 
— 
Franciszek, ogrodnik, Szosa Cheliu. G2. 
— 
Franciszek, robotnik, Stroma 2. 
Kalinowski Fr., m. ciesielski, Mickiewicza 50. 
— 
Jan, oberżysta, Konopnickiej 6/8. 
— 
Jan, robotnik, Przy Rzeźni 21. 
— 
Jan, kolejarz, Wiązowa 17. 
— 
Józef, robotnik, Droga Treposka 10.. 
— 
Leon, wodniak, Ścieżka Szkolna 5. 
— 
Leonard, handlowiec, Prosta 7. 
— 
Maksymiljan, rzeźnik, Studzienna 7. 
— 
Metody, emer. nadkom. straży granicz., 
Kraszewskiego 42. 
— 
Paweł, murarz, Żółkiewskiego 8. 
— 
Paweł, siodlarz, Kochanowskiego 13. 
— 
Stanisław, robotnik, Ścieżka Szkolna 5. 
— 
Stanisław, prac. Polsk. Radja, Staszica 4. 
— 
Władysław, malarz, Szosa Chełm. 173/75. 
Kalińska Jozefa, wdowa, Podgórna 67. 
— 
Juljanna, wł. domu, Staszica 6. 
Kaliński Jan, majster wojsk., Rynek Now. 2 . 
Kaliski Wincenty, podof. zaw. ogniom., Wys­ 
piańskiego 4. 
Kalisz Ludwik, szewc, Grudziądzka 111. 
Kaliszak Leon, koncertmistrz, Ign. Danielew­ 
skiego 4. 
Kaliszewska Anna, Jęczmienna 19. 
— 
Helena, pom. domowa, Gen. Bema 15. 
— 
Marta, wdowa, Szosa Chełm. 99. 
— 
Stanisława, Mickiewicza 113. 
— 
Walerja, woźna, Św. Katarzyny 2. 
Kaliszewski Franciszek, robotnik, Wały 8. 
— 
Stanisław, robotnik, Cmentarna 38. 
— 
Zygmunt, murarz, św. Józefa Ogródki 
Działk. 160. 
Kalita Piotr, urzędn. państw., Żeglarska 13. 
Kalitzka Frnestyna, właśc. domu, Bynek 
Nowomiejski 11. 
Kaik Kleonora, służąca, Ks. Kujota 6. 
Kalka Salomeą, Wałdowska 27/29. 
— 
Alojzy, urzędn. państw., Mickiewicza 109. 
Kalkiewicz Jan, kolejarz, Batorego 11. 
Kalkowska Marja, Chrobrego 110/125. 
Kalkowski Benedykt, b. koniom, miejski, 
Szosa Chełmińska 74.' 
Kalkstein Kdward, kupiec, Mostowa 17. 
Kalkstein - Osiowski Henryk, kupiec, ś,\ 
Ducha 9. 
Kall Maksymiljanna, 
służąca, 
Wyspian 
skiego 13. 
Kalwas Ksawera, urzędu., Mickiewicza 48. 
Kalwasiński Franciszek, mistrz 
pożarny, 
Kopernika 8. 
— 
Jan, stolarz-ślus., Słowackiego 79. 
— 
Piotr, robotnik, Słowackiego 81.
		

/Pomorze_005_09_183.djvu

			Kalwasiński — Kamiński 
181 
Kalwasiński W!., szof., Koniuchy parc. 104/29. 
Kałaczyńska Joanna, Grudziądzka 67. 
Kalamajska Helena, bez zawodu, Bawar- 
czyków 1/3. 
Kałamajski Henryk, urzędu, państw., 
Szosa 
Chełmińska 34. 
Kałamarska Mar ja, wdowa, Piaskowa 2. 
— 
Weronika, Babiańska 14. 
Kałamarski Alfons, litograf, Szosa Chełm. 80 . 
— 
Paweł, urzędu, państw., 
Piaskowa 7. 
— 
Zygmunt, tokarz, Piaskowa 7. 
Kalczyńska Leokadja, Podgórna 53. 
Kałdowski Alfons, ogrodu., Dworcowa 19/27. 
Kolduńska Józefa, Bynek Nowom. 5 . 
Kałduński ks. Alojzy, prefekt gimn., 
Bynek 
Nowom. 5 . 
Kałędkiewicz Anna, Mostowa 24. 
— 
Marjanna, Mostowa 24. 
Kaługina Salomeą, kuch., Piernikarska 1. 
Kałuża Bozalja, Ogrodowa 19. 
Kałużewski Aleks., ksiądz, Św. Jozefa 23/25. 
Kałużniacki Roman, asesor ' DOKP., 
Jagiel­ 
lońska 25. 
Kałużny Józef, drukarz - maszyn., 
Dworco­ 
wa 18/22. 
-* * - Stanisł., monter-mcch., Dworcowa 18/22. 
Kalwiński Wojciech, technik dentysta, Gru­ 
dziądzka 168. 
Kamadulska Marta, służąca, Sz. Chełm. 103. 
Kamarczyk Andrzej, podof. zaw., Sobieskie­ 
go 38/42. 
Kamccki Wikt., ogniom., Żółkiewskiego 29/31. 
Kamejon Klara, służąca, Jęczmienna 17. 
Kamens Wilhelmina, wlaśc. domu, Słowac­ 
kiego 80. 
Kamer Marja, pokojowa, św. Katarzyny 5. 
Kamieńska Józefa, krawcowa, Podgórna 48. 
Kamieński Konstanty, ofic. zaw., J. Fałata 6. 
— 
Piotr, kapitan-pilot, Mickiewicza 93. 
Kamińska Anastazja, Leśna 9. 
— 
Anastazja, Szosa Chełmińska 62. 
— 
Anna, wdowa, Kościuszki 60. 
— 
Anna, służąca, Kościuszki 9. 
— 
Anna, Szewska 5. 
— 
Anna wdowa, Sobieskiego 13. 
— 
Bronisława, robotnica, Sobieskiego 13. 
— 
Felicja, wdowa, Ign. Danielewskiego 7. 
— 
Franciszka, wdowa, Bydgoska 86. 
— 
Halina, urzędniczka, Św. Jakóba 19. 
— 
Helena, urzędniczka, Batorego 9. 
— 
Jadwiga, Szeroka 2. 
— 
Joanna, wdowa, Grudziądzka 141/143. 
Kamińska Józefa, wdowa, J. Olbrachta 21. 
— 
Juljanna, Szosa Chełmińska 107. 
— 
Juljanna, wdowa, św. Katarzyny 2. 
— 
Katarzyna, wdowa, Szosa Chełm. 107. 
— 
Katarzyna, wdowa, Szosa Chełm. 62. 
— 
Małgorzata, służąca, Szewska 10. 
— 
Marta, Szewska 5. 
— 
Marta, wdowa, św Ducha 7/9. 
— 
Marta, wdowa, Mickiewicza 134. 
— 
Marta, Wielki Bów 11. 
— 
Monika, bufetowa, W. Garbary 8. 
— 
Pelagja, kucharka, W. Garbary 14. 
— 
Rozalja, Poniatowskiego 9. 
— 
Stanisława, robotnica, Łazienna 13. 
— 
Stanisława, wdowa, Piernikarska 1. 
— 
Weronika, wdowa, Sienkiewicza 11. 
— 
Weronika, Konopnickiej 27. 
— 
Zofja, gospodyni, Grudziądzka 25. 
Kamiński Adam, szewc, Szosa Chełm. 82. 
— 
Aleksander, mechanik, Mickiewicza 111. 
— 
Alfons, urzędnik, Leśna 9. 
— 
Alfons, kołodziej, Grudziądzka 125. 
— 
Alojzy, św. Ducha 21. 
— 
Anastazy, robotnik, Szosa Chełm. 94. 
— 
Antoni, stolarz, Rabiańska 11. 
— 
Antoni, ślusarz, Wybickiego 72. 
— 
Antoni, robotnik, Szosa Chełm. 173/175. 
— 
Antoni, brukarz, Sobieskiego 13. 
— 
Antoni, robotnik. Szosa Chełm. 107. 
— 
Antoni, robotnik, Most Pauliński 4. 
— 
Antoni, ofic. w st. sp., Mickiewicza 132. 
— 
Antoni, urzędn. P. P ., Wodna 17. 
— 
Bernard, malarz, Wiązowa 17. 
— 
Bernard, podof. zaw., Szosa Chełm. 173. 
— 
Bolesław, robotnik, Podgórna 16. 
— 
Bolesław, książkowy, Sobieskiego 43. 
— 
Bolesław, robotnik, Szosa Chełm. 106. 
— 
Bronisław, robotnik, Grudziądzka 2. 
— 
Bronisław, rytownik, Prosta 7. 
— 
Bronisław, zecer, Mickiewicza 118. 
— 
Bronisław, robotnik, Żeglarska 20. 
— 
Brunon, mechanik, Krasińskiego 118. 
— 
Czesław, kolejarz, Szosa Chełm. 151. 
— 
Dominik, kupiec, Szosa Chełm. 94. 
— 
Edmund, robotnik, Wodociągowa 13. 
— 
Edmund, urzędnik, Pod Dęb. Górą 35. 
— 
Edward, pom. handl., Kościuszki 42. 
— 
Edward, biuralista, Szczytna 4. 
— 
Feliks, kuchmistrz, Kopernika 25. 
— 
Feliks, mechanik, Studzienna 7. 
— 
Feliks, ogrodnik, Wielki Bów 11. 
— • Franciszek, podof. zaw., Przy Bzeźni 34.
		

/Pomorze_005_09_184.djvu

			182 
Kamiński — Kaniewski 
Kamiński Franc, handlarz, Podgórna 59. 
— 
Franciszek, oficer zaw., M. Garbary 20. 
— 
Franciszek, inwalida, Wodociągowa 8. 
— 
Franciszek, cieśla, Chodkiewicza 0. 
— 
Franciszek, murarz, Krótka 10. 
— 
Franciszek, robotnik, Studzienna 9. 
— 
Henryk, biuralista, Szczytna 4. 
— 
Henryk, przemysł., Pod L>eb. Gorą 35/75. 
— 
Ignacy, ślusarz, Okrężna — Fort Ko­ 
ściuszki. 
Izydor, szewc, Sobieskiego 33. 
— 
. łan, robotnik, Sz. Bydgoska 82. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 107. 
— 
Jan, ekspedj. poczt., Kr. Jadwigi 5. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 2/4. 
— 
Jan, murarz, Małachowskiego 2/4. 
— 
Jan, robotnik. Szosa Chełm. 162. 
»— Jan, szewc, Mickiewicza 71. 
— 
Jan, robotnik, św. Jerzego 61. 
— 
Jan, emeryt, Krasińskiego 118. 
— 
Jan, metalowiec, Sukiennicza 6. 
— 
Jerzy, ofic. zaw., Gen. Prądzyńskiego 3. 
— 
Józef, ofic. zaw., Gen. Prądzyńskiego 1. 
— 
Józef, kupiec, Podmurna 69. 
— 
Józef, litograf, Moniuszki 25. 
— 
Józef, podof. zaw., Koszary Kilińskiego. 
— 
Józef, zbożowiec, Szewska 9. 
— 
Józef, szofer, J. Olbrachta 7. 
— 
Józef, blacharz, Batorego 67. 
— 
Jozef, kupiec, Małe Garbary 13. 
— 
Józef, rybak, Poniatowskiego 9. 
— 
Juljan, robotnik, J. Olbrachta 21. 
— 
Juljan, kowal, Sienkiewicza 1. 
— 
Kazimierz, urzędnik, Moniuszki 25. 
— 
Kazimierz, ogrodnik, Mickiewicza 86. 
— 
Konstanty, robotnik, Lelewela 12. 
— 
Leon, nauczyciel, Słowackiego 68. 
— 
Ludwik, oficer zaw., Beja 4. 
— 
Maksymiljan, brukarz, Szosa Chełm. 60. 
— 
Marcin, bankowiec, Ks. Kujota 2. 
— 
Marjan, robotnik, Bażyńskich 4. 
— 
Michał, nadzorca przewoź., Babiańska 14. 
— 
Paweł, robotnik, Batorego 69a. 
— 
Paweł, emeryt, św. Jerzego 73a. 
— 
Stanisław, agronom, Mickiewicza 132. 
— 
Stanisław, dozorca domu, Szczytna 4. 
— 
Stanisław, szofer, Przy Bzeżni 25. 
— 
Tadeusz, oficer zawód., Beja 8. 
•— Tadeusz, robotnik, Wodociągowa 11. 
— 
Walenty, robotnik. Szosa Chełm. 107. 
— 
Wilhelm, post. P. P ., Mickiewicza 57. 
— 
Władysław, urzędu, skarb., Batorego 28. 
Kamiński Wład., 
robotnik, Kilińskiego 1. 
— 
Władysław, ślusarz, Mickiewicza 103. 
— 
Władysław, właśc domu, Sobieskiego 70. 
— 
Wojciech, robotnik, Małachowskiego 5. 
— 
Zygfryd, urzędu, kolej., 
Mickiewicza 7. 
Kamma Małgorzata,. Podgórna 67. 
— 
Franciszek, mechanik, Podgórna 67. 
— 
Michał, emeryt, Podgórna 67. 
Kammler Marta, Konopnickiej 24. 
Kamper Józef, mleczarz, Wiązowa 20. 
— 
Teofil, str. asystent kolej., 
Małachow­ 
skiego 12/14. 
Kanipcrt Antoni, kolejarz, Batorego 22. 
— 
Bolesław, kowal-szofer, Batorego 22. 
—i Maksymiljan, kolejarz, Czarneckiego 14. 
Kamprowski Franciszek, hamulcowy, Przy 
Bzeżni 56. 
— 
Józef, podof. zaw., Sienkiewicza 35. 
— 
Marcin, piekarz, Matejki 59. 
Kamuda Edward, oficer mar., Matejki 38. 
Kaniula Antoni, mistrz piek., Słowackiego 47. 
Kamulla Bronisław, piekarz, Mickiewicza 87. 
— 
Franciszek, mistrz piek., Mickiewicza 87. 
Kamysz Franciszka, Szosa Chełm. 60 . 
Kamyszek Ludwik, kupiec, Mickiewicza 122. 
Kanafoyski Mirosław, student W. S. H ., Ko­ 
pernika 4. 
Kanarska Anna, Mostowa 5. 
— 
Joanna, Mostowa 5. 
Kandulska Wiktorja, służąca, Batorego 17/25. 
Kandula Małgorzata, wdowa. Przy Bzeżni 30. 
Kandyba Teofil, em. prof., 
Mickiewicza 67. 
Kanecka Stanisława, wdowa, Sz. Chełm. 105. 
Kania Jan, robotnik, Grudziądzka 91. 
Kaniccki Konstanty, stolarz, Mickiewicza 90. 
Kaniewska Klżbieta, biuralistka, Kraszew­ 
skiego 56. 
— 
Franciszka, wdowa, Podmurna 38. 
— 
Jadwiga, książkowa, Ogrodowa 3. 
— 
Janina, Szopena 19. 
— 
Józefa, Szosa Chełmińska 173/175. 
— 
Marja, artystka, Konopnickiej 29. 
— 
Marja, kupcowa, Sobieskiego 19. 
— 
Pelagja, Piaskowa 11. 
Kaniewski Aleksander, 
robotnik, Krasili 
skiego 113. 
— 
Aleksander, st. pocztyljon, Staszica 2. 
— 
Antoni, budowniczy, Szosa Chełm. 72 . 
— 
Bronisław, kolejarz, W. Garbary 5. 
— 
Edmund, tokarz, Szosa Lubicka 93/123. 
— 
Filip, inwalida, Staszica 2. 
— 
Franciszek, pracown. kol., Wiązowa ¡6-
		

/Pomorze_005_09_185.djvu

			Kaniewski — Karczewska 
Kaniewski Franc, murarz, Szosa Chełm. 34, 
— 
Franciszek, emeryt. Szosa Chełm 34. 
— 
Jan, funkcj. państw., 
Koszarowa 35. 
— 
Józef, mistrz piek., Szosa Chełm. 113. 
— 
Konstanty, dozorca wałowy, Szosa Lu- 
bicka 93/123 Fort Sobieskiego. 
— Leon, ślusarz, Szosa Lubicka 93/123 Fort 
Sobieskiego. 
— 
Paweł, robotnik, Koz. Góry - Zachód. 
— 
Stanisław, port jer, Piastowska 7. 
— 
Stefan, stolarz, Borowiacka 8. 
— 
Wacław, zbożowiec, Żwirki i Wigury. 
Kanjerski Franciszek, fotograf, Pod Krzywą 
Wieżą 16. 
Kankowski Jan, kowal, Żeglarska 5. 
Kannenberg Franciszka, robotnica, Mała­ 
chowskiego 7. 
— 
Helena, robotnica, Bielańska 14. 
— 
Bernard, robotnik, Batorego 69b. 
— 
Franciszek, motorn. tramwaj., Staszica 2. 
— 
Franciszek, robotnik, Wybickiego 7. 
— 
Jan, robotnik, Rynek Starom. 19. 
Kant Eleonora, wychowawczyni, Poniatow­ 
skiego 5. 
Kantak Agnieszka, służąca, Łazienna 13. 
Kantowski Bronisław, kowal, J. Olbrachta 7. 
Kańczewski Jan, kolejarz, Świętopełka 7/11. 
— 
Leon, kołodziej, Szosa Chełm. 66. 
Kańska Eleonora, Bydgoska 106. 
Kapała Franciszek, poster. P. P., Lelewela 12. 
Kapczyński Jan, kupiec, Czerw. Droga 37. 
Jan Kapczyński 
Hurtownia Farb i Artyk. Malarskich 
Szeroka 35 — Telef. 13-71 
- 
Stanisław, kupiec, Kr. Jadwigi 4. 
Kapecki Stanisław, zecer, Wybickiego 69. 
Kapitańska Zofja, 
hafciarka, Małe Gar- 
bary 24. 
Kappis Teresa, wdowa, Kozacka 68/71. 
— 
Wolf, rolnik, Łazienna 28. 
Kapsa Jan, oficer, Kasprowicza 4. 
Kapusta Aleksandra, służąca, Dybowska 6. 
Kaputa Józef, oficer, Mickiewicza 7. 
Karabasz Edwin, student, Mickiewicza 52. 
— 
Władysław, emeryt, sekr. sąd., 
Mickie­ 
wicza 52. 
Karaczewski Jan, urzędu, pryw., Gołębia 22. 
Karain Teodor, inżynier chemik, Grudziądz­ 
ka 64/66. 
183 
Karakiewicz Tadeusz, oficer zaw. Słowac­ 
kiego 38. 
Karakulski dr. Kaz., sędzia, Mickiewicza 79. 
Karalus Jan, oficer, Krasińskiego 118. 
Karallus Leon, st. przód. P . P ., 
Słowac­ 
kiego 73. 
Karaś Bronisława, służąca, Sobieskiego 39. 
— 
Leokadja, krawcowa, Podiuurna 54. 
Karaschewski Roman, pośrednik, Grudziądz­ 
ka 141/143. 
— 
Roman, stołowy, Lubicka 49. 
Karasiewicz Anna, robotn., Słowackiego 61. 
— 
Florjan, mierniczy, M. Garbary 22. 
Karaszewicz Stanisław, szewc, Batorego 69. 
Karaszewska Marja, służąca, Kołłątaja 9. 
— 
Marja, wdowa, Batorego 75. 
Karaszewski Ant., portjer, Strumykowa 19. 
— 
Antoni, robotnik, Bart. Głowackiego 29. 
— 
Bolesław, robotnik, Bydgoska 33. 
— 
Kdrnund, piekarz, Droga Treposka 6. 
— 
Józef, wdowiec, Sobieskiego 62. 
— 
Józef, robotnik, Słowackiego 121. 
— 
Józef, tokarz, Bażyńskich 6. 
— 
Józef, szewc, Bażyńskich 6. 
— 
Kazimierz, optyk, Kraszewskiego 32. 
— 
Leon, farbiarz, Wybickiego 48. 
— 
Łukasz, stolarz, Wybickiego 32. 
— 
Teodor, portjer, Jęczmienna 3. 
— 
Wacław, szewc, Bażyńskich 2/26. 
— 
Wacław, ślusarz, Wałdowska 25. 
— 
Wiktor, rzeźnik, Gołębia 22. 
Karaśkiewicz Bolesław, kontr. Ubez. Kraj, 
Mickiewicza 87. 
— 
Kazimierz, kupiec, W. Garbary 13/15. 
Karberus Józef, monter, Lelewela 48. 
Karbownik Franc, wdowa, Grudziądzka 4'^ 
— 
Faustyn, ślusarz, Osiedle Wrzosy 85. 
— 
Stanisław, emer. kolej., Grudziądzka 42. 
Karbowski inż. Hubert, Wicedyr. Pom. Klckt. 
Kraj. „Gródek", Bydgoska 10. 
— 
Jan, robotnik, Końcowa 2. 
— 
Łucjan, pom. zegarm., Rynek Nowom. 26. 
— 
Piotr, Grudziądzka 72. 
— 
Stanisław, Sobieskiego 55. 
Karcz Wodzim., urzędn., Krasińskiego 20/24. 
Karczemny Jakób, urzędnik skarbowy, Ra- 
biańska 5. 
Karczewska Elżbieta, wdowa, Piaskowa 7. 
— 
Helena, Podmurna 61. 
— 
Klementyna, wdowa, Sobieskiego 36. 
— 
Marjanna, wdowa, Mickiewicza 19, 
— 
Paulina, Małe Garbary 25,
		

/Pomorze_005_09_186.djvu

			184 
Karczewski — Kasnowski 
Karczewski Albin, piekarz, Żeglarska 20. 
— 
Antoni, Mickiewicza 144. 
— 
Antoni, robotnik, Batorego 79. 
— 
Antoni, robotnik, J. Olbrachta 19. 
— 
Antoni, urzędu, kol., Grunwaldzka 22. 
— 
Czesław, formiarz, Piaskowa 7. 
— 
Franciszek, robotnik, Mickiewicza 140. 
— 
Grzegorz, woźny, Browarna 7. 
— 
Gustaw, kupiec, Wodna 35. 
— 
Jan, robotnik, J. Olbrachta 19. 
— 
Jan, podof. zaw., Łazienna 5. 
— 
Jan, robotnik, Pod Dęb. Górą 7. 
— 
Jan, robotnik, Beja 24. 
— 
Józef, robotnik, J. Olbrachta 19. 
— 
Józef, rurmistrz gaz., Adm. Dikniana 7. 
— 
Józef, podof. zaw., Beja 24. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 75. 
— 
Ludwik, robotnik, Stroma 3. 
— 
Marjan, mechanik lotn., Lotnisko 203. 
— 
Michał, urzędn. skarb., Sz. Chełm. 23. 
— 
Mikołaj, oficer zaw., Sobieskiego 30. 
— 
Szczepan, jobotnik, Pod Dęb. Górą 3. 
— 
Władysław, szofer, Bydgoska 112. 
— 
Zygmunt, Pod Dęb. Górą 3. 
— 
Zygmunt, robotnik, Batorego 75. 
Karczyński Maks., siodlarz, Grudziądzka 148. 
Kardasińska Jadwiga, nauczyć, Rybaki 47. 
— 
Józefa, Bybaki 47. 
Karge Marja, wdowa, Kaz. Jagiellończyka 0. 
— 
Tadeusz, oficer, Mickiewicza 36. 
Karkowski Piotr, funkcj. P . P ., Lelewela 45. 
Karlikowski Zygmunt, podof. zaw., 
Szosa 
Bydgoska 78. 
Karlińska Antonina, asystentka, Sukienni- 
cza 10. 
— 
Leokadja, wdowa, Batorego 11. 
— 
Mieczysława, gospodyni, Jęczmienna 29. 
Karliński Edm., ślusarz, Sz. Lubicka 38/58. 
— 
Jan, robotnik, Klonowicza 1. 
— 
Mieczysław, krawiec, Jęczmienna 29. 
Karłowicz Aleksander, emeryt-oficer, Sien­ 
kiewicza 15. 
Karłowska Agnieszka, książkowa, Król. Jad­ 
wigi 9. 
— 
Klara, wdowa, Grunwaldzka 6. 
— 
Marta, kucharka, Szosa Chełm. 171. 
Karłowski Albrecht, robotnik, Góry Kozac­ 
kie - Okopy. 
— 
Alojzy, koszykarz, Batorego 77. 
— 
Antoni, robotnik, Podgórna 9. 
— 
Antoni, woźnica, Prosta 7. 
— 
Bernard, robotnik, Wodociągowa 18. 
Karłowski Kdward, stołowy, Podgórna 9. 
— 
Franciszek, zdun, Podgórna 21a. 
— 
Konrad, ślusarz, Podgórna 23. 
— 
Ludwik, robotnik, Batorego 10. 
— 
Michał, wdowiec, Prosta 7. 
— 
Stanisław, kupiec, Sobieskiego 56. 
— 
Stanisław, konduk. tramw., Podgórna 19. 
— 
Walenty, robotnik, Kozacka 2/4. 
— 
Władysław, robotnik, Kilińskiego 6/8. 
— 
Wiktor, stołowy, Grudziądzka 72. 
Karnauchow Borys, naucz., Kopernika 19. 
Karnowska Marja, gospodyni, Matejki 50. 
Karolczak Jan, przemysłowiec, Bydgoska 37. 
— 
Stanisław, urzędn. sąd., Mickiewicza 87. 
Karolska Stanisł., 
służąca, Sienkiewicza 5. 
Karolski Tom., robotn., Pod Dęb. Górą 67/69. 
Karoszewski Boman, stołowy, Lubicka 45. 
Karolak Anna, robotnica, Wałdowska 27/29. 
Karpik Michał, ślusarz, Grudziądzka 122. 
Karpińska Anna, wdowa, Sobieskiego 25. 
— 
Katarzyna, służąca, Bydgoska 88. 
— 
Stefanja, Rybaki 45. 
— 
Zofja, kucharka, Grudziądzka 57/59. 
— 
Zofja, nauczycielka, Rybaki 45. 
Karpiński Feliks, cieśla, Mickiewicza 79. 
— 
Henryk, biuralista, Prosta 21/23. 
— 
Roman, ekspedj. poczt., Wiązowa 5. 
— 
Teodor, robotnik, Żeglarska 10. 
Karpow Jerzy, urzędnik, Mostowa 10. 
— 
Wasyl, cukiernik, Żółkiewskiego 34. 
Karpowicz Cyryl, muzyk, Kościuszki 66. 
— 
Piotr, inwalida, Grudziądzka 4. 
Karrasch Jan, szofer, Bydgoska 35a. 
— 
Robert, inwalida, Bydgoska 35. 
Karski Maksymiljan, technik maszynowy, 
Studzienna 15. 
Kartz Marja, Kościuszki 33. 
Karulczak Stanisł., dozorca, Mickiewicza 87. 
Karwaszewski Bronisław, ślusarz, Wałdow­ 
ska 27/29. 
Karwiese Anna, gospodyni, Mickiewicza 115. 
— 
Klara, Mickiewicza 115. 
Karwińska Marjanna, Szpitalna 4. 
Kasanowicz Rozalja, art., Mickiewicza 105. 
Kasatkin Zofja, tancerka, M. Garbary 4/6. 
Kasendra Jozef, zegarmistrz, PI. Bankowy 3. 
Kasianik Jan, książkowy, Bydgoska 72. 
Kasicka Anna, urzędu., Kasprowicza 11. 
Kasła Teresa, Pod Dąb. Górą 67/69. 
Kasmirski Aleksander, robotn., Wiązowa 17. 
Kasnowski Bronisław, cksp. poczt., św. Je­ 
rzego 42.
		

/Pomorze_005_09_187.djvu

			Kasnowski — Katlewski 
Kasnowski Józef, rolnik, Sz. Okrężna 58. 
Kasperczyk Leokadja, Łazienna 28. 
Kasperowicz Aleksander, technik budowl., 
Mickiewicza 99. 
Kasperowska Franciszka, Kościuszki 60. 
Kasperski Bronisław, robotn., Bydgoska 102. 
— 
Włodzimierz, ofic. zaw., Grunwaldzka 36. 
Kasprowiak Marta, służąca, Matejki 24/26. 
Kasprowicz Aleksandra, Mickiewicza 80. 
— 
Anna, służąca, Szosa Chełm. 94. 
— 
Anna, Szosa Chełmińska 106. 
— 
Antonina, Szosa Chełmińska 106. 
— 
Berta, służąca, Stroma 3. 
— 
Gertruda, freblanka, G. Sowińskiego 9/11. 
— 
Marja, nauczycielka, Klonowicza 21. 
— 
Marja, wdowa, Szosa Chełm. 94. 
— 
Marta, wdowa, Piaskowa 10. 
— 
Urszula, robotnica, Szosa Chełm. 94. 
— 
Alojzy, elektrotechnik, Sz. Chełm. 62. 
— 
Antoni, woźny, L. Czarlińskiego 24. 
— 
Bernard, handlarz, Szosa Chełm. 106. 
— 
Jan, Sobieskiego 64. 
— 
Seweryn, Prosta 4. 
— 
Stefan, robotnik, Lubicka 33. 
— 
Zygmunt, wł. domu, Grudziądzka 68/70. 
Kasprowski Władysław, biurał., Staszica 8. 
Kasprzak Helena, stenotypistka, Prosta 1. 
— 
Marja, robotnica, Krzyżacka 7. 
— 
Feliks, cieśla, M. Garbary 22. 
— 
Jakób, górnik, Batorego 77. 
— 
Jan, robotnik, Sz. Lubicka - Okopy. 
— 
Jan, urzędn. poczt. Gen. PrądzyńskiegolO. 
— 
Józef, podof. zaw., Mickiewicza 1/3. 
— 
Kazimierz, urzędnik, Prosta 2. 
— 
Michał, kuchmistrz, Rynek Starom. 6. 
— 
Roman, przemysłowiec, Mickiewicza 1/3. 
— 
Tadeusz, Batorego 77. 
Kasprzewska Julj., gospodyni, Klonowicza 19. 
— 
Kornelja, wdowa, Rynek Nowom. 11. 
Kasprzewski Alojzy, techn. dent., Rybaki 9/11. 
— 
Antoni, kolejarz, Przy Rzeźni 12. 
— 
Bernard, szofer, Sobieskiego 13. 
— 
Bernard, szofer - median., 
Kochanow­ 
skiego 22. 
— 
Franciszek, robotnik, Wałdowska 19. 
— 
Jan, Słowackiego 47. 
% 
— 
Kazimierz, robotnik, Rybaki 9/11. 
— 
Michał, robotnik, Szosa Bydgoska 82. 
— 
Władysław, kupiec, Bynek Nowom. 5. 
Kasprzycka Jadwiga, Ign. Danielewskiego 5. 
Kasprzycki Antoni, robotnik, Cmentarna 11. 
— 
Bronisław, tapicer, Szczytna 20. 
Kasprzycki Leon, asyst, kol., M. Garbary 23. 
— 
Piotr, robotnik, Szczytna 20. 
Kasprzyk Karol., gospodyni, Grudziądzka 70. 
— 
Tadeusz, mechanik, Szosa Chełm. 150a. 
— 
Walenty, rolnik, Mostowa 24. 
Kasprzykowska Alina, nauczycielka, Mickie­ 
wicza 80. 
— 
Helena, gospodyni, Kopernika 11. 
Kasprzykowski Juljan, Żeglarska 17. 
— 
Konstanty, oficer zaw., Bydgoska 112. 
— 
Leon, robotnik, Koz. Gory Zachód 28. 
— 
Wacław, rew. ksiąg, Sienkiewicza 15. 
Kastner Feliks, robotnik, Kraszewskiego 32. 
Kasuschke Gertruda, służ., Sz. Chełm. 126. 
Kaszak Katarzyna, bez zaw., Bażyńskich 2/26. 
Kaszewska Stanisława, Szosa Chełm. 84. 
Kaszewski Kazimierz, Szosa Chełm. 8i. 
Kasztelan Józef, muzyk, Piekary 51. 
Kaszuba Helena, wdowa, św. Ducha 7-'9. 
— 
Franciszek, mleczarz, św. Katarzyny 12. 
— 
Jan, krawiec, Kopernika 22. 
— 
Kazimierz, ogrodnik, Koniuchy 79. 
Kaszubowska Katarzyna, wdowa, Przy Rze­ 
źni 31/33. 
Kaszubowski Ant., robotnik, Słowackiego 2ń 
— 
Józef, adjunkt kolej., Rynek Starom. 10. 
Kaszubski Stanisław, wojażer, Portowa no­ 
wy dom. 
— 
Stefan, robotnik, Żółkiewskiego 29/31. 
— 
Władysław, robotnik, Osiedle Wrzosy. 
Katafias Jan, mechanik, Chełmińska 7. 
— 
Władysław, przemysł., 
Rynek Now. 25. 
Katarzyńska Agn., wł. domu, Lubicka 21. 
— 
Aniela, wdowa, Kołłątaja 21. 
— 
Konstancja wdowa, Jęczmienna 17. 
— 
Marja, wł. nieruch., Prosta 18/20. 
— 
Marta, wł. nieruch., Prosta 18/20. 
Katarzyński Jan, handlarz bydła, Ścieżka 
Szkolna 5. 
— 
Juljan, handlarz bydła, Chrobrego 61/63. 
— 
Paweł, m. rzeżnicki, Pułaskiego 13. 
— 
Stefan, destylator, Lubicka 21. 
— 
Teodor, wł. domu, Jęczmienna 17. 
— 
Władysław, kotlarz, Sz. Lubicka 10/30. 
— 
Wojciech, podof. zaw., Wyspiańskiego 27. 
Katc Józef, krawiec, Wysoka 4/6. 
Katkiewicz Antonina, wdowa, Winnica 33. 
— 
Wiktorja, wdowa, Winnica 33. 
Katlewska Anna, robotn., Grudziądzka 140. 
— 
Teofila, wdowa, Batorego 69a. 
Katlewski Bolesław, pom. handl., 
Francisz­ 
kańska 9.
		

/Pomorze_005_09_188.djvu

			Katlowski — Kendjorski 
Katlewski Kazim., 
pom. handl., 
Francisz­ 
kańska 9. 
— 
Kazim., 
kołodziej, Kochanowskiego 13. 
— 
Stefan, kupiec, Szewska 20. 
— 
Walenty, robotnik, Grudziądzka 140. 
— 
Walenty, woźnica, Szczytna 19. 
— 
Wincenty, woźny, Franciszkańska 9. 
— 
Zygmunt, szofer, Wybickiego 75 
Katrzyńska Helena, wdowa, Żeglarska 6. 
Kaucki Kazim., urzedn. kol., Matejki 28/30. 
Kaufmann Marta, Szosa Chełmińska 86. 
— 
Henryk, magister farm., Przcdzamcze 16. 
Kaus Kdmund, rzeźnik, Sz. Lubicka 10/36. 
Kautz Józef, szewc, Browarna 7. 
Kawa Jan, szewc, Grudziądzka 56. 
— 
Piotr, robotnik, Studzienna 13. 
Kawałkowski Antoni, kondukt, tramw., Mic­ 
kiewicza 14a. 
— 
Bronisław, robotnik, Kościuszki 60. 
— 
Jan, ślusarz, Kościuszki 71. 
— 
Władysław, Słowackiego 79. 
Kawczyńska Gertr., wdowa, św. Katarzyny 4. 
— 
Ida, wdowa, Łazienna 13. 
Kawczyński Tadeusz, oficer zaw., Danielew­ 
skiego 7. 
Kawecka Kwa, wdowa, Sobieskiego 35. 
— 
Marja, służąca, Słowackiego 8. 
— 
Martyna, kupcowa, Szeroka 22. 
— 
Wiktorja, wychowaw., 
Bynek Now. 23. 
Kawecki Bolesław, robotnik, Kon i uchy 5. 
— 
Michał, em. książkowy, Krasińskiego 44. 
•— Witold, st. asyst, kol., Lubicka 5. 
Kawicki Kdward, kreślarz, Mickiewicza 122b. 
— 
Józef, listonosz, Mickiewicza 122b. 
Kawiński Jan, robotnik, Grudziądzka 148. 
Kawka Józef, kupiec, Bydgoska 52. 
— 
Józef, urzedn. państw., 
Bart. Głowac­ 
kiego 14/16. 
Kawóla Józef, kowal, Kościuszki 69. 
Kawska Marjanna, urzedn., Kopernika 45. 
Kazberuk Józef, elektromont, Lelewela 48. 
Kazimicrczak Antoni, urzedn. skarb., 
Ko­ 
nopnickiej 6. 
— 
Czesław, st. maryn. nadterm., 
Adm. 
Dikmnna 9. 
— 
Łucjan, urzedn. państw., Podmurna 45. 
Kazimierczuk Czesław, oficer zaw., Beja 46. 
Kazimierska Joanna, robotnica, Wiązowa 17. 
Kazimierski Miecz., nauczyć, Sukiennicza 11. 
Kaznowska Zof ja, Kochanowskiego 25. 
Kaznowski Antoni, stróż, Batorego 8/10. 
— 
Franciszek, ogrodnik, Winnica 35/39. 
Kaźmierak Konstanty, taksator las. państw., 
Bydgoska 14. 
Kaźmierczak Antonina, M. Garbary 20. 
— 
Katarzyna, Słowackiego 140. 
— 
Bolesław, fryzjer, Słowackiego 65. 
— 
Jan, biuralista, Mickiewicza 67. 
— 
Kazimierz, poster. P . P ., Szczytna 17. 
— 
Marjan, Prosta 13. 
Kaźmierek Jan, tokarz, Szosa Chełm. 23. 
Kaźmierkiewicz Jan, eksp. poczt., Piaskowa 9. 
Kaźmierowski Jan, techn.-bud., 
Małe Gar­ 
bary 22. 
— 
Leonard, czel. rzeźn., Grudziądzka 100/02. 
— 
Łucjan, urzedn. gosp., Zaułek Dworc. 10. 
Każmierska Aniela, wdowa, Krasińskiego 118. 
— 
Bronisława, służąca, Prosta 13. 
— 
Marja, służąca, Piaskowa 3. 
— 
Stanisława, służąca, Konopnickiej 22. 
Kaźmicrski Edwin, ogrodnik, Wodna 42/48. 
— 
Franciszek, formiarz, Borowiacka 9. 
— 
Walerjan, robotnik, Piaskowa 3/5. 
Kącka Nepomucyna, wdowa, Kościuszki 04. 
Kądziela Klara, Słowackiego 56. 
— 
Bolesław, robotnik, Kopernika 13. 
Kądziołek Aniela, służąca, Rybak i 57. 
Kąklewski Adam, robotnik, Grudziądzka 132. 
— 
Franciszek, robotnik, Babiańska 23. 
Kąkolewska Bron., kucharka, Kościuszki 71. 
Kątna Marja, siostra zak., Wałdowska 27/29. 
Kass Meyer, Szczytna 14. 
Kedrowski Józef, elektromont., 
Fosa Staro­ 
miejska 22. 
Kelch Anna, wdowa, Słowackiego 47. 
Kellas Franciszek, Szosa Chełmińska 161. 
Keller Anastazy, piekarz, św. Katarzyny 12. 
— 
Leon, handlowiec, Podmurna 69. 
Kelnia Józefa, Mickiewicza 118. 
— 
Antoni, robotnik, Bielańska 4/6. 
— 
Stefan, inwal. -rob., Grudziądzka 141/143. 
Kelsch Paulina, Sienkiewicza 36. 
Kemnitz Zofja, wdowa, Franciszkańska 13. 
Kempińska Anna, wdowa, Pod Deb. Gó- 
rą66/88. . 
— 
Stanisława, akuszerka, Podgórna 41. 
— 
Zofja, dozorcz. domu, Mickiewicza 60. 
— 
Zofja.^służąca, Prosta 22. 
Kempiński Alfons, murarz, św. Ducha 21. 
— 
Bernard, malarz, św. Ducha 21. 
— 
Kazimierz, szewc, Mickiewicza 104. 
Kempska Katarzyna, robotnica, Mostowa 6. 
Kemski Leon, biuralista, Bażyńskich 4b. 
Kendjorski Alojzy, ślusarz, Mickiewicza 62.
		

/Pomorze_005_09_189.djvu

			Kendzia — Kiołpikowski 
18? 
Kendzia Maksymiljan, podof. nadterm., Lot­ 
nicza 15. 
Kendziorska Zofja, Wysoka 4/8. 
Kendziorski Alojzy, dekorat., Konopnickiej 2. 
Kenig Marja, Bydgoska 8. 
Kensik Teodor, szyper, Łazienna 2. 
Kerber Willi., emer. nauczyć., Mickiewicza 54. 
Kerner Bronisław, kupiec, Bynek Star. 38 . 
Kersztein Gertruda, Krzyżacka 5. 
Kessler Marjanna, wdowa, Sobieskiego 35. 
— 
Bronisław, podróżujący, św. Ducha 11/13. 
— 
Herbert, ślusarz, Ogrodowa 7. 
Kestner Jadw., ziemianka, Strumykowa 19. 
Kezyk Stefan, m. krawiecki, Bynek Star. 38 . 
Kecki Władysław, inżynier, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 4. 
Kędra Franc, urzędn. skarb., 
Winnica 28. 
Kędzieja Stanisł., biuralista, Chełmińska 11. 
Kędzierska Antonina, robotnica, Pod Deb. 
Górą 17. 
— 
Joanna, wdowa, Rybaki 32. 
— 
Gertruda, Grudziądzka 155. 
— 
Karolina, krawcowa, Grudziądzka 42. 
— 
Klara, służąca. Słowackiego 53. 
— 
Marja, gospodyni, Sienkiewicza 9. 
— 
Stanisława, urzędniczka, Bybaki 32. 
Kędzierski Bernard, robotnik, Kozackie Góry 
Okopy. 
— 
Bernard, robotnik, Szeroka C. 
— 
Marjan, piekarz, Rynek Staromiejski 20. 
Kędzior Michalina, naucz, semin., 
Strumy­ 
kowa 19. 
— 
Stefanja, nauczyć, Konopnickiej 22. 
— 
Zofja, służąca, Dybowska 9. 
Kędziora Władysława, Grunwaldzka 20. 
— 
Józef, podof. zaw., Przy Rzeźni 20. 
Kędziorska Juljanna, wdowa, Staszica 5. 
— 
Stefanja, Pod Dęb. Górą 17. 
Kędziorski Feliks, robotnik, Świętopełka 1/5. 
— 
Jan, mechanik, Konopnickiej 2. 
— 
Piotr, robotnik, Małachowskiego 4a. 
Kępa Augustyn, formiarz, Wybickiego 74. 
— 
Kdward, stolarz, Wybickiego 70. 
— 
Stanisław, formiarz, Wybickiego 70. 
— 
Stefan, krawiec, Wybickiego 70. 
Kępczyńska Jadwiga, gospodyni, Mostowa 20. 
Kępiński Józef, woźny, Prosta 17. 
— 
Stanisław, ślusarz, Piastowska 2/8. 
Kęsicka Helena, służąca, Kopernika 33. 
Kęsicki Leon, urzędnik skarb., 
Franciszkań­ 
ska 20. 
— 
Zygmunt, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
Kęsik Jadwiga, wdowa, Kopernika 33. 
Kęsy Jan, robotnik, Kopernika 43. 
— 
Władysław, oficer zaw., Rielańska 11. 
Kibler Aleksander, robotnik, Przy Rzeźni 20. 
Kichler Wanda, pokojowa, Ratorego 17/19. 
Kicińska Walerja, służąca, Mickiewicza 30. 
Kiczka Kazimierz, drogerzysta, Szeroka 17. 
Kiebler Józef, st. post. P . P ., Przy Rzeźni 20. 
Kiebuz Józef, podof. zaw., Słowackiego 51. 
Kiebuzińska Marja, wdowa, Stroma 7. 
Kiebuziński Kazimierz, mechanik, Słowac­ 
kiego 51. 
Kiedrowicz Jan, cieśla, Mickiewicza 48. 
Kiedrowska Bronisława, gospodyni, Mickie­ 
wicza 18. 
— 
Józefa, wdowa, J. Olbrachta 19. 
Kiedrowski Bern., doz. kosz., Lotnisko 183. 
— 
Józef, elektromont., 
Mickiewicza 20. 
— 
Witold, ksiądz-wik., 
Czarneckiego 28. 
Kiedrzyński Zygmunt, bankowiec, Bybaki 41. 
Kiefer Albert, Szosa Chełmińska 63/05. 
— 
Hermann, restaurator, Sz. Chełm. 63/65. 
Kiel Wiktorja, wdowa, Mickiewicza 89. 
Kielichowska Bronisława, gospodyni, Rynek 
Nowomiejski 16. 
Kieling Henryk, stolarz, Grudziądzka 52/54. 
— 
Jan, stolarz, Grudziądzka 52/&1. 
Kielkiewicz Wtadysł., robotnik, Batorego 69. 
Kielma Franciszka, wdowa, Słowackiego 85. 
— 
Leon, prac. Elektr. i Gazowni, Mickie­ 
wicza 61. 
Kielb Władysław, podof. zaw., św. Józefa 1. 
Kiełbasa Andrzej, woźny, Franciszkańska 18. 
Kiełbasiewicz Bron., wdowa, Batorego 12/16. 
— 
Marjanna, wdowa, Żółkiewskiego 10/12. 
— 
Aleksander, litogr. -rys., Czarneckiego 33. 
— 
Kazimierz, inkasent, Bażyńskich 3. 
— 
Leon, fryzjer, Grudziądzka 146. 
— 
Władysław, prac. kolej., Sz. Chełm. 104. 
— 
Zygmunt, ślusarz, Kościuszki 14. 
Kiełbasińska Franciszka, Lelewela 34. 
— 
Marjanna, wdowa, Lelewela 34. 
Kiełbasiński Alojzy, robotnik, Lelewela 34. 
— 
Bolesław, czel. murarski, Lelewela 34. 
— 
Bronisław, robotn. kolej., Sobieskiego 1». 
— 
Franciszek, robotnik, Kościuszki 87. 
— 
Leon, robotnik, Lelewela 36. 
— 
Władysław, robotnik, Lelewela 36. 
Kiełbratowski Bolesław, dozorca więz., Krzy­ 
żacka 1. 
Kiełpikowski Andrzoj, maszyn, kolej., 
Su- 
kiennicza 18.
		

/Pomorze_005_09_190.djvu

			1H8 
Kiclpikowski — Kitowska 
Kicłpikowski Bernard, podof. zaw., 
Sobies­ 
kiego 17. 
Kienert Anna, diakoniska, Strumykowa 13. 
Kiermas Marjana, służ., Franciszkańska 10. 
Kierski Franciszek, straż, poż., 
Bart. Gło­ 
wackiego 4. 
Kieruj Jan, tecłin. - miern., Sukiennicza 15. 
Kierzkowska Franciszka, Wałdowska 27/29. 
Kierzkowski Bron., robotn., Wodociągowa 17. 
•— Ta(ieusz, stolarz, Żeglarska 2.. 
Kierzniewski Feliks, oficer zaw., 
Jagielloń­ 
ska 2. 
Kieselewski Franc, mech., Grudziądzka 03. 
Kiestrzy Jadwiga, wdowa, Bażyńskich 2. 
Kieszczyńska Marja, biural., św. Jakóba 19. 
Kieszczyński Stan., rzeźnik, Mickiewicza 50. 
Kieszkowska Wacława, Szewska 10. 
— 
Walerja, wdowa, Sukiennicza 24. 
Kicszkowski Franciszek, urzędn. sąd., 
Szosa 
Chełmińska 159. 
— 
Józef, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Józef, wdowiec, Szosa Chełmińska 104. 
— 
Władysław, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
Kietschke Marja, hafciarka, W. Garbary 15. 
— 
Ludwik, robotnik, Grudziądzka 148. 
Kieturakis Stef., ofic. zaw., Wyspiańskiego 14. 
Kieżun Jtfn, emer. ofic., Mickiewicza 18. 
Kijania Janina, instr. wych. fiz., J. Fałata 89. 
— 
Piotr, kupiec, Słowackiego 07. 
Kik Józef, szewc, Szosa Chełmińska 90. 
Kil Józefa, służąca, Przedzamcze 6. 
Kilanowska Helena, służąca, Sobieskiego 48. 
— 
Magdalena, wdowa, Sz. Chełm. 100. 
— 
Marj., 
wdowa, Małachowskiego 22/24. 
Kilanowski Bronisł., kolej., Czarneckiego 14. 
— 
Kdmund, piekarz, Lubicka 24. 
Feliks, piekarz, Lubicka 24. 
— 
Franciszek, urzędnik, Słowackiego 81. 
— 
Jan, sekret. P. I . B ., Mickiewicza 32. 
— 
Jan, robotnik, Grunwaldzka Ogr. Dz. 
— 
Józef, kancel. sąd., 
Czarneckiego 37. 
— 
Leon, rzeźbiarz, Wybickiego 9. 
— 
Walenty, koszykarz, Bybaki 25. 
Kilaszewski Edwin, woźny, Chodkiewicza 7. 
— 
Władysław, Mickiewicza 122. 
Kilian Feliks, m. kominiarski, Graniczna 5. 
Paweł, pom. kominiarski, Graniczna 5. 
Kilichowska Izabela, Rynek Nowomiejski 2. 
Kilichowski Franciszek, restaurator, Rynek 
Nowomiejski 2. 
— 
Józef, prakt. miejski, Rynek Nowom. 2. 
Kilińska Helena, Bydgoska 48. 
Kilińska Kazimieia, służ., Bydgoska 32. 
Kiliński Antoni, wl. domu, Bydgoska 48. 
— 
Antoni, robotnik, Mickiewicza 144. 
— 
Franc, szofer-mech., 
Mickiewicza 144. 
Kiljańska Genowefa, wdowa, Św. Jakóba 18. 
— 
Leokadja, urzedn., św. Jakóba 18. 
Kilkowski Józef, robotnik, Szosa Chełm. 104. 
— 
Władysław, robotnik, Graniczna 6. 
Kince Zofja, wdowa, Bydgoska 31. 
Kindel Ernst, krawiec, W. Garbary 3. 
Kinowski Wiktor, ofic. zaw., Dobrzyńska 1. 
Kińska Marja, Podmurna 46. 
Kinsner Tadeusz, Wybickiego 74. 
Kiprowska Marja, urzędn., 
Kilińskiego 6/8. 
Kiprowski Tadeusz, urzedn.. Star. Kraj. Pom., 
Podgórna 63. 
Kirchherr August, cieśla, Wodna 34. 
Kirchmayer Jerzy, kapit. dyplom., Warszaw­ 
ska 16. 
Kirsch Stefan, urzedn. kolej., Piekary 9. 
Kirstein Alojzy, radca Magistr., 
Konopnic­ 
kiej 11. 
— 
Franciszek, stolarz, Podgórna 5. 
— 
Stanisław, siodlarz, Panny Marji 7. 
Kirsz Paweł, konduktor, Jęczmienna 20. 
Kirszenbaum Józef, krawiec, M. Garbary 13. 
Kirtiklis Stefan, wojewoda pom., Fredry 8. 
Kisiel Anna, biuralistka, Mickiewicza 132. 
— 
Kłaudjusz, podof. zaw., Lotnicza 15. 
— 
Dorohinicki Wacław, inżynier, PI. Ban­ 
kowy 9. 
Kisielewicz Aleksander, technik drogowy, 
Wielkie Garbary 21. 
Kisielewska Michalina, wdowa, Prosta 22. 
— 
Teofila, wł. domu, Grudziądzka 63. 
Kisielewski Franc, wł. domu, J. Olbrachta 3. 
— 
Jan, szofer, Legjonów 36/38. 
— 
Stanisław, handlowiec, Bydgoska 10. 
Kistowska Helena, nauczyć. Chełmińska 11. 
Kistowski - Jarosz Felicjan, 
emer. admin. 
wojsk., Grudziądzka 77. 
Kiszewska Helena, służąca, Chełmińska 7. 
— 
Regina, wdowa, Szosa Chełm. 95/97. 
Kiszka Andrzej, urzedn. państw., 
Słowac­ 
kiego 73. 
— 
Sylwester, sekr. sąd., Sz. Chclm. 44. 
— 
Tadeusz, Słowackiego 73. 
Ki.ślański Tadeusz, inż. technolog, Sz. Byd­ 
goska 57/59. 
Kit Franciszka, służąca, Legjonów 27. 
Kitowska Bronisława, Kasprowicza 6. 
— 
Franciszka, wdowa, M. Garbary 24.
		

/Pomorze_005_09_191.djvu

			Kitowska — Kleszewska 
1S9 
Kijowska Zofja, liafciarka, M. Garbary 24. 
Kitowski Jan, kupiec, Kopernika 1C. 
Kitt Waldemar, elektromont, Koszarowa 9. 
Kittler Adolf, kupiec, Winnica 42/44. 
— 
Marcin, kupiec, Winnica 42/44. 
— 
Robert, kupiec, Winnica 42/44. 
Kitner Alma, służąca, Krasińskiego 18/20. 
Kitz Ludwik, nauczyć, Krasińskiego 102. 
Kiwała Jan, urzędn. pryw., Rydgoska 37. 
Kiwior Berta, Kościuszki 2. 
Kiżewska Genowefa, służ., Wyspiańskiego 16. 
Kiżewski Piotr, technolog-elektryk, Mickie­ 
wicza 49. 
Klabuhn Władysław, starszy asyst, poczt., 
Dybowska 5/9. 
Klack Marcin, werkmistrz, Kościuszki 13. 
Kladziński Bronisław, urzędn. miejski, Ko­ 
nopnickiej 27. 
— 
Roman, kupiec, Mostowa 8. 
— 
Roman, emeryt, W. Garbary 8. 
— 
Wincenty, kasjer elektr., Mickiewicza 90. 
Klain Antoni, Mickiewicza 87. 
Klamann Bernard, L. Czarlińskiego 29. 
— 
Franciszek, ślusarz, Wodna 18. 
— 
Jan, ogrodnik, L. Czarlińskiego 29. 
— 
Leon, robotnik, Koz. Góry Zachód. 
— 
Piotr, em. komornik sąd., Podmurna 56. 
— 
Stanisław, L. Czarlińskiego 29. 
Klamański Franc, post. P. P., Lubicka 40. 
Klammer Czesława, Kopernika 9. 
— 
Meta, wł. domu. Bydgoska 84. 
— 
Franciszek, handlowiec, św. Jerzego 75. 
Klarenthal Aleksander, sekr. pryw., 
Most 
Pauliński 2. 
Klarkowski Jan, ślusarz, św. Ducha 7/9. 
— 
Jan, dozorca więzienia, Piekary 53. 
Klarowska Florentyna, gospodyni, M. Gar­ 
bary 24. 
Klassa Cecylja, gospodyni, Bynek Now. 6 . 
Klatecki Stanisław, malarz, Krzyżacka 7. 
Klatkowska Zofja, gosp., Mickiewicza 34/36. 
Klatkowski Boi., urzędn., Wyspiańskiego 11. 
Klatt Bronisław, ofic. zaw., Konopnickiej 27. 
— 
Robert, rzeźnik, Prosta 3. 
Klawitter Janina, służąca, Kr. Jadwigi 20. 
Klauza Jadwiga, Rynek Staromiejski 12. 
— 
Wojciech, robotnik, św. Jerzego 59. 
Klawiński Stanisław, piekarz, Prosta 8. 
Klebba Paweł, ślusarz, Pod Krz. Wieżą 16. 
Klechowicz Franciszka, Grudziądzka 101. 
— 
Artur, mechanik, Kordeckiego 3. 
— 
Kryk, Grudziądzka 101. 
Klechowicz Helmut, dekarz, Kościuszki 13. 
— 
Hermann, m. dekarski, Grudziądzka 101. 
— 
Wojciech, Grudziądzka 101. 
Klein Bronisława, wdowa, Szosa Chełm. 106. 
— 
Filomena, książkowa, Bydgoska 31. 
— 
Helena, robotnica, Wielkie Garbary 15. 
— 
Ludwika, krawcowa, J. Olbrachta 7. 
— 
Łucja, wł. domu, Grudziądzka 100/102. 
— 
Marja, wdowa, Mickiewicza 91. 
— 
Edmund, robotnik, Małachowskiego 2/4. 
— 
Jerzy, robotnik, Kopernika 15. 
Kleina Jan, ekspcdj. poczt., Grudziądzka 44. 
— 
Józef, urzędn. kolej., Krasińskiego 18/20. 
Kleiner Emma, wdowa, Prosta 30. 
— 
Hermann, naucz, gimn., Konopnickiej 22. 
Klejnowski Stanisław, funkc. państw., 
Czar­ 
neckiego 25. 
Klemańska Marja, wdowa, Babiańska 26. 
— 
Marja, Szpitalna 24. 
Klemański Jan, malarz, M. Garbary 28. 
— 
Leonard, wł. łazienek, Podmurna 101. 
Klemens Adamina, wdowa, Krasińskiego 22. 
— 
Bronisława, książkowa, Krasińskiego 22. 
— 
Franciszka, pielęgniarka, Reja 24. 
— 
Leokadja, sużąca. Reja 24. 
— 
Bernard, malarz, Szosa Chełm. 152. 
— 
Czesław, kupiec, Franciszkańska 20. 
— 
Szymon, m. rzeźnicki, Żółkiewskiego 12. 
— 
Tomasz, robotnik, Szosa Chełm. 152. 
Klementowski Stanisław, oficer, Wola Zam­ 
kowa 14. 
Klcmp Józefa, wywiad, miejska, Słowac­ 
kiego 67. 
— 
Marta, wdowa, Zaułek Dworcowy 9. 
— 
Aleksander, rzeźnik, Batorego 2/4. 
— 
Franciszek, asyst, miejski, Podmurna C/8. 
— 
Maksymiljan, mistrz rzeźn., Łazienna 1. 
Klendszewski Stefan, cieśla, Grudziądzka 1C6. 
Klepacz Czesław, oficer zaw., Gen. Chłopic- 
kiego 10/12. 
Klepaczewska Wład., emerytka, Mostowa 5. 
Klepaczko Edward, inżynier D. O. K., 
Kra­ 
sińskiego 18/20. 
Kleparska Cecylja, służąca, Rabiańska 11. 
Klepinowski Antoni, destylator, Krzyżacka 1. 
— 
Kazimierz, ślusarz. Żółkiewskiego 38. 
Kleszczewska Janina, Król. Jadwigi 24. 
Kleszczewski Antoni, bankowiec, Bart. Gło­ 
wackiego 14. 
Kleszczyński Józef, cieśla, Mickiewicza C2. 
Kleszek Marjanna, Łazienna 28. 
Kleszewska Helena, Grudziądzka 57.
		

/Pomorze_005_09_192.djvu

			Kleszcwski — Kłosińska 
100 
Kleszewski Adam, emeryt, Kościuszki 41. 
Klette Henryk, urzędu, pryw., Podgórna 30. 
Klewenliagen Stanisław, św. Duclia 21. 
Klich Jan, mechanik, Koszarowa 14. 
- 
Władysław, podof. zaw., 
Lotnicza 15. 
Klimaj Franciszek, brat zakonny, św. Jó­ 
zefa 23/25. 
Klimaszewska Anna, siostra P. C . K ., 
Wa­ 
ły 25/29. 
— 
Marjanna, wdowa, Wałdowska 21. 
Klimaszewski Ant., urzędu., Czarneckiego 37. 
Klimaszka Jakób, robotnik, Batorego 09. 
Klimczak Władysław, szofer, Portowa — 
nowe wybud. 
Klirnczewski Henryk, kupiec, Rybaki 59. 
Klimek Anna, służąca, Chełmińska 11. 
— 
Joanna, wdowa, Szosa Chełmińska 98. 
— 
Wandii, gospodyni. Łazienna 17. 
— 
Alojzy, kupiec, Prosta 10. 
— 
Cezary, emer. nauczyć, Grunwaldzka 30. 
— 
Franciszek, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Henryk, Słowackiego 71. f 
— 
Stanisław, ślusarz, Lcgjonów 3G. 
— 
Stanisław, emer. wojsk., 
Kościuszki 70. 
Klimiuk Jan, urzedn. kolej., Jagiellońska 25. 
Klimkiewicz Józef, szewc, Podgórna 67. 
— 
Władysław, szewc, Podgórna 67. 
— 
Władysł., urzedn. skarb., Chełmińska 20. 
Kliniko Kazim., oficer zaw., Konopnickiej 15. 
Klimosz Paweł, emeryt, insp. szkolny, Jęcz­ 
mienna 22. 
— 
Stanisław, technik, Jęczmienna 22. 
Klin Alfons, bankowiec, Wodna 32. 
Kling Henryk, kuśnierz, Szeroka 7. 
— 
Hugo, kupiec, Szeroka 7. 
— 
Karol, kupiec, Szosa Chełmińska 52. 
Klingbcil Klara, nauczyć, Jagiellońska 25. 
— 
Fryderyk, emer. nauczyć, Kościuszki 22. 
Klingenberg Paweł, elektromonter, 
Cheł­ 
mińska 11/15. 
Klinger Kmilja, wdowa, Wodna 6. 
— 
Janina, ekspedj., Kopernika 22. 
Klinicki Stefan, muzyk, W. Garbary 5. 
Klink Edmund, ogrodnik, Małachowskiego 6. 
— 
Jan, robotnik, Grudziądzka 159. 
Klinkosz Alojzy, ksiądz, Czarneckiego 28. 
Klinowska Helena, Łazienna 6. 
Kliński Teofil, dyr. Straży Poż., Prosta 32. 
Kliśko Franc, urzędn. państw., Ign. Danie­ 
lewskiego 7. 
Klode Karol, krawiec, Podmurna 71. 
Kloniecki Maksym., stolarz, Wybickiego 31/33. 
Klonowska Janina, służąca, Bydgoska 33. 
— 
Klara, prasowaczka, Podgórna 72. 
— 
Marja, służąca, Szopena 19. 
— 
Bozalja, wdowa, Klonowicza 33. 
— 
Zofja, służąca, Żeglarska 31. 
Klonowski Franciszek, urzędu, kolej., 
Mic 
kiewicza 108. 
Kloos Bobert, robotnik, Żeglarska 3. 
Klos Jan, robotnik, Krasińskiego 68. 
Klose Marta, Słowackiego 64. 
— 
Józef, piwowar, św. Katarzyny 7. 
Kloss Feliks, mierniczy, Kochanowskiego 5. 
Klucznik Józef, wdowiec, Bydgoska 30. 
Klug Kliza, wdowa, Bydgoska 76. 
Kluge Alojzy, urzędnik, św. Katarzyny 7. 
— 
Alojzy, wł. domu, św. Katarzyny 7. 
— 
Kugenjusz, ases. skarb., św. Katarzyny 7. 
Kluj Józef, ślusarz, Bażyńskich 6. 
Klupieć Ant., st. przód. P . P ., Komuchy 100. 
Kluszczyńska Magd., wdowa, Koszarowa 43. 
Kluszczyński Bron., robotnik. Koszarowa 43. 
— 
Kazimierz, robotnik. Komuchy dz. 23. 
— 
Zygmunt, robotnik, Koniuchy 1. 
Kluth Anastazja, urzędn., Most Pauliński 2. 
— 
Marjanna, wdowa, Most Pauliński 2. 
Kłaczyńska Helena, Podmurna 69. 
— 
Marja, kucharka, Mickiewicza 94/96. 
Kłaczyński Jan, robotnik, Podmurna 69. 
— 
Władysław, robotnik, Wodociągowa 5. 
Kładko Andrzej, kapit.-pil., Krasińskiego 120. 
Kłak Franciszka, Wałdowska 27/29. 
— 
Jan, szewc, Mickiewicza 86. 
Kłodnicka Ludwika, wdowa, Słowackiego 38. 
Kłodnicki inż. Władysław, mierniczy przys., 
Warszawska 14. 
Kłodowska Kmilja, służąca, Mickiewicza 122. 
Kłodziński Adam, nauczyć, gimn., 
Mickie­ 
wicza 50. 
— 
Bronisław, podofic. zawód., 
Gen. Prą- 
dzyńskiego 3. 
Kloniecki Alf., podof. zaw., Słowackiego 140. 
Kłopocki Franciszek, kupiec. Szeroka 25. 
Kłos Edward, biuralista, Sobieskiego 08. 
— 
Juljan, magazynier, Sobieskiego 68. 
— 
Konrad, pomocn. kupiecki, Bankowa 8. 
— 
Michał, szewc, Grudziądzka 4. 
— 
Michał, robotnik, Mickiewicza 76. 
Kłosińska Helena, wdowa, Wodociągowa 21. 
— 
Juljanna, wdowa, Szpitalna 4. 
— 
Katarzyna, wdowa, Wielki Bów 1/3. 
— 
Katarzyna, wdowa, Szpitalna 4. 
- 
Marja, robotnica, Bankowa 6.
		

/Pomorze_005_09_193.djvu

			Kłosińska — Kobusiński 
191 
Kłosińska Marja, gospodyni, Legjonów 33. 
Kłosiński Aleksander, ślusarz, Bart. Głowac­ 
kiego 3. 
— 
Edward, ogrodnik, Wielki Bów 1/3. 
— 
Feliks, robotnik, Jęczmienna 29. 
— 
Franciszek, drukarz, Łazienna 1. 
— 
Franciszek, wdowiec, Piekary 43. 
— 
Franciszek, Wodociągowa 21. 
— 
Stanisław, robotnik, B. Głowackiego 12. 
Kłosowska Julja, wdowa, Żeglarska 4. 
— 
Marjnnna, służąca, Szosa Chełm. 60. 
— 
Regina, Lindego 13. 
— 
Wanda, Graniczna 3. 
Kłosowski Alojzy, kowal, Bydgoska 39. 
— 
Andrzej, kolejarz, Moniuszki 27. 
— 
Bronisław, wodniak, Winnica 12. 
— 
Bronisław, kupiec, Wyspiańskiego 9. 
— 
Frane, funkcj. poczt., Franciszkańska 1. 
— 
Franciszek, wodniak, Winnica 23. 
— 
Jan, kowal, Graniczna 3". 
— 
Jan, żeglarz, Winnica 23. 
— 
Józef, Graniczna 3. 
— 
Leon, wodniak. Grudziądzka 123. 
— 
Nikodem, handlowiec, Mickiewicza 120. 
— 
Teofil, blacharz, Winnica 23. 
— 
Wnlerjan, robotnik, Podgórna 10. 
— 
Zygmunt, muzyk, Mostowa 17. 
Kloss Bronisław, introlig., 
Krasińskiego 68. 
— 
Leon, robotnik, Koniuchy 9. 
Klossowski Jerzy, ofic. zaw., Derdowskiego 6. 
— 
Ksawery, emeryt, Derdowskiego 6. 
— 
Stanisław, urzędn. kolej., Mickiewicza 79. 
— 
Teofil, blacharz, Winnica 26. 
Kłykow Włodzimierz, muzyk, Odrodzenia 11. 
Kmieciak Monika, Wodna 18. 
— 
Stanisława, Kilińskiego 15. 
— 
Weronika, robotnica, Prosta 27. 
— 
Feliks, przemysłowiec, Mickiewicza 74. 
— 
Józef, szofer, Wodna 18. 
Kmieć Ludwik, robotnik, Podmurna 54. 
Kminikowski Bronisław, szofer, Bydgoska 98. 
— 
Walerjan, urzędn. kolej.. Kujawska 5. 
Knaak Marja, Słowackiego 47. 
Knapik Wład., pokojowa, Mickiewicza 19/21. 
Knasiak Józef, biuralista, Kościuszki 10. 
Knekowska Pelagja, urzędn., św. Jakóba 17. 
Kniat Władysława, wdowa, Stroma 6. 
— 
Kazimierz, urzędnik, Stroma 8. 
| Kuiazielska Frane, wdowa, Sz. Chełm. 70. 
Kniaź Eugenjusz, podof. zaw., Jęczmienna 29. 
i Knieczyńska Bronisława, wdowa, Bart. Gło­ 
wackiego 3. 
Knieć Paweł, mistrz fryzj., 
W. Garbary 16. 
Knietsch Antoni, woźny, Szczytna 14. 
— 
Stefan, kupiec, Szczytna 14. 
Knispel Paweł, emer. kier. szkoły, PI. św 
Katarzyny 7. 
Knitter Emil, kupiec, Klonowicza 43. 
— 
Jerzy, biuralista, Klonowicza 43. 
Knobelsdorf Kustachy, nauczyć, gimn., Ban­ 
kowa 8. 
Knoblauch Anna, wdowa, Kościuszki 22. 
Knobloch Stanisław, inżynier architekt, Ja­ 
giellońska 25. 
Knof Minna, Bybaki 49. 
Knopf Frieda, służ., Ign. Danielewskiego 6. 
— 
Wilhelm, robotnik, Chrobrego 35/37. 
Knopp Marja, ekspedj., W. Garbary 3. 
— 
Alfons, młynarz, W. Garbary 3. 
Knorr Łucja, ekspedj., Kopernika 12. 
— 
Bozalja, wdowa, Przy Rzeźni 44. 
Knothe Zygmunt, inż. architekt, Rybaki 58. 
Knozowska Anna, Słowackiego 71. 
Knuth Berta, wdowa, Sobieskiego 58. 
— 
Paweł, msigazynier, Kościuszki 9. 
— 
Bychard, rolnik. Mazowiecka 21. 
Kobei Jan, malarz, Mickiewicza 74. 
Kobela Władysław, robotnik, Sz. Chełm. 157. 
Kobiela Franciszka, służąca, Mickiewicza 30. 
— 
Helena, służąca, Mickiewicza 98. 
Kobielska Janina, wdowa. Żółkiewskiego 2. 
Kobielski Tadeusz, robotnik, W. Garbary 11. 
— 
Wacław, podof. zaw.. Jagiellońska 9. 
Kobierski Brunon, znkrystjan, Staszica 1. 
— 
Ignacy, robotnik, Szosa Chełmińska 80. 
— 
Ludwik, robotnik, Podgórna 25. 
— 
Władysław, szofer, Łazienna 20. 
Kobryn Janina, artystka, Batorego 9. 
Kobrynowicz Stanisław, instruktor W. F ., 
Konopnickiej 13. 
Kobukowski Albin, stolarz, Panny Marji 5. 
Kohusińska Bronisl., wdowa, Kopernika 35. 
— 
Ludwika, służąca, św. Ducha 1. 
— 
Wiktorja, Król. Jadwigi 9. 
Kobusiński Antoni, stołowy, Piekary 1/3. 
— 
Czesław, ślusarz kol., Kopernika 32. 
— 
Feliks, rymarz, Król. Jadwigi 9. 
— 
Franciszek, robotnik, Wybickiego 7. 
— 
Jan, Król. Jadwigi 9. 
— 
Leon, stołowy, Król. Jadwigi 9. . 
— 
Stanisław, stołowy, Król. Jadwigi 9. 
— 
Tadeusz, ślusarz. Szosa Chełmińska 96. 
— 
Zygmunt, kondukt, tramw., 
Małachow­ 
skiego 22/24. 
1
		

/Pomorze_005_09_194.djvu

			192 
Kobyłecki — Kolasiński 
Kobyłecki Franc, robotnik, Port Drzewny. 
Kobyliński Antoni, robotnik, Sz. Chełm. 96 . 
Kobylski Bronisław, szewc, Sz. Chełm. 53/55 . 
Koc Jan, oficer zaw., Chełmińska 17. 
— 
Wojciech, kupiec, Prosta 37. 
Koch Ignacy, emeryt, Mostowa 18. 
Kochalska Marja, wdowa, Kościuszki 60. 
Kochalski Bolesław, urzędn. kol., Koniuchy 7. 
Kochanowska Elżbieta, Św. Katarzyny 2. 
Kochanowski Franciszek, robotnik, Szosa 
Chełmińska 98. 
— 
Jan, urzędn. państw., Plac św. Jana 8. 
— 
Konrad, urzędn. państw., PI. św. Jana 3. 
Kochański Bolesław, Koniuchy 96. 
— 
Józef, urzędn. kol., Koniuchy 96. 
— 
Józef, przetokowy, Koniuchy 96. 
— 
Ludwik, urzędn., Małachowskiego 22/24. 
Kochinke Fryderyk, blacharz, Sienkiewicza 9. 
Kochmańska Marja, służąca, Sobieskiego 61. 
Kochmański Andrzej, robotnik, Sobieskie­ 
go 61 (Okopy). 
Kochowicz Antoni, kolejarz, Prosta 7. 
Kociemska Franciszka, prasowaczka, Ma­ 
tejki 48. 
Kociemski Alfons, drukarz, Mickiewicza 67. 
— 
Marceli, robotnik, Wybickiego 32/34. 
— 
Tadeusz, kolejarz, Kołłątaja 1/3. 
Kocieniewska Anna, służąca, Prosta 5. 
— 
Walerja, wdowa, Podgórna 15. 
Kocieniewski Aleksander, robotnik, Żółkiew­ 
skiego 11. 
— 
Aleksander, robotnik, Pod Dęb. Górą 
Okopy. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 67. 
Kocięcki Iłenryk, woźny, Wały 18. 
Kocik Jan, stróż. Chrobrego 89/99. 
— 
Jan, stolarz, Pod Dęb. Górą 33. 
— 
Klemens, emeryt, Podmurna 54. 
— 
Stefan, Pod Dębową Górą 33. 
Kociński Henryk, krawiec, Szczytna 14. 
Kociorski Wiktor, urzędn. kol., Kujawska 1. 
Kociszewski Piotr, muzyk, Grudziądzka 4. 
Kociurska Ludw., wdowa, Mickiewicza 112. 
Kociurski Roman, dyr. Gimnazj. Kupieckie­ 
go, Mickiewicza 112. 
Koconka Jan, litograf, Batorego 9/11. 
Koczorowska Agn., robotnica, Piekary 45. 
Koczorowski Antoni, cieśla, Mickiewicza 112. 
Koczyńska Jadw., stenotyp., M. Garbary22. 
Koczy ński Romuald, biur al., Rynek Star. 18. 
Kodjaszewski Kaz., wł. domu, Podgórna 22. 
Koenig ż.ofja, wdowa, Matejki 48. 
Koepke Marta, służąca, Rynek Nowom. 24 . 
Koerner Klara, wdowa, Strumykowa 17. 
Koester Antoni, fryzjer, Warszawska 8 
— 
Jan, rzeźnik, Rabiańska 10. 
— 
Jan, rzeźnik, Studzienna 5. 
— 
Leon, fryzjer, Studzienna 5. 
Koga Apolonja, gospodyni, Rynek Now. 17. 
Kogen Benjamin, prok. handl., Sukiennicza 4. 
Kohlschmidt Klara, służąca, Kopernika 4. 
Kohn Perec, kupiec, Przy Bzeżni 48/50. 
Kohnert Edward, kupiec, Piekary 22. 
— 
Kurt, apl. sąd,, Piekary 22. 
Koitka Maksymilj., mechanik, Kopernika 45. 
— 
Piotr, piekarz, Kopernika 45. 
Kojtka Alfons, elektromonter, Browarna 9. 
— 
Józef, funkcj. telegr., 
Wiązowa 18/20. 
— 
Wincenty, technik dentyst., św. Ducha 14. 
Kokocińska Klara, tancerka, Strumykowa 15. 
Kokosiński Antoni, Kościuszki 88. 
— 
Antoni, oficer zaw., Kościuszki 88. 
— 
Bronisław, szofer mech., Krasińskiego 4. 
Kokoszczyńskf Kazimierz, kancelista, Jęcz­ 
mienna 8. 
Kokoszewski Jan, masz. kolej., Sz. Chełm. 44 . 
Kokoszyńska Antonina, Sobieskiego 43. 
— 
Wiktorja, ekspedj., Staszica 6. 
Kokoszyński Władysław, piekarz, Wielkie 
Garbary 14. 
— 
Wład., 
urzędn. miejski, Sobieskiego 43. 
Kokot Stanisław, robotnik, Kaszubska 7. 
Kola Jan, szofer, Konopackich 24. 
— 
Józef, szofer, Przy Bzeźni 33. 
Kołakowski Paweł, robotn., Sz. Bydgoska 99. 
Koland Gertruda, św. Ducha 1. 
Kolander Charlote, służąca, Winnica 42/44. 
Kolankowska Anton., 
służąca, Prosta 37. 
Kolankowski Aleksander, Sz. Bydgoska 82. 
— 
Feliks, kolejarz, Przy Bzeźni 52. 
— 
Jan, robotnik, Krasińskiego 68. 
— 
Jan, kolejarz, J. Olbrachta 4/6. 
Kolanowski Bolesław, fryzjer, Podmurna 69. 
Kolany Antonina, siostra elżb., W. Garbary 7. 
Kolarzowski Stefan, inżynier D. O . K . P., 
Chrobrego 14/16. 
Kolas Magdalena, wdowa, Kochanowskiego 7. 
Kolasińska Helena, gospodyni, Szpitalna 4. 
Kolasiński Bronisław, urzędn. skarb., 
W. 
Garbary 5. 
— 
Bruno, robotnik, Wybickiego 31/33. 
— 
Franciszek, monter blacharski, Wodo- 
. 
ciągowa 10. 
— 
Kazimierz, robotnik, Wybickiego 31/33.
		

/Pomorze_005_09_195.djvu

			Kolasiński — Konieczka 
193 
Kolasiński Marj., urz. państw., Piastowska 3. 
— 
Paweł, biuralista, Wybickiego 31/33. 
— 
Walenty, emeryt, Słowackiego 85. 
Kolb Augusta, wdowa, Kościuszki 18. 
Kolbe Fryderyk, lekarz wet., Lubicka 44/46. 
— 
Stanisław, oficer zaw., Mickiewicza 142. 
Kolczyńska Helena, Grudziądzka 56. 
Kolczyński Bronisław, Kopernika 41. 
— 
Jan, fryzjer, Kopernika 41. 
— 
Józef, podof. zaw., Koszarowa 10. 
— 
Teofil, szewc, Strumykowa 17. 
Kolenderski Maksymiljan, 
robotnik, Przy 
Bzeźni 42. 
Koleśniak Aniela, krawcowa, Szczytna 14. 
Koliński Franciszek, stołowy, Chełmińska 22. 
Kollakowski Paweł, robotnik, Sz. Bydg. 97/99. 
Kolpacka Agnieszka, Grudziądzka 132. 
Kolter Leokadja, służąca, Mostowa 29. 
Kołaczkowski Bron., 
rybak, Bażyńskićh 2. 
Kolaczyńska Joanna, wdowa, Browarna 9. 
Kołaczyński Albin, maszyn., Św. Józefa 37. 
— 
Czesław, kolejarz, Browarna 9. 
Kołakowska Władysława, służąca, Mickie­ 
wicza 56. 
Kołakowski Władysław, Żeglarska 2. 
Kołaszkowski Adam, robotnik, Bażyńskićh 2. 
Kołeczka Marja, bufetowa, Most Pauliński 6. 
Kołek Leon, telegr. kol., Kościuszki 16. 
Kolkowski Kazimierz, szewc, W. Garbary 3. 
Kołobukowski Stefan, Pod Dęb. Górą Okopy. 
Kołodziej Adolf, Komendant pow. P . W ., Pod- 
murna 54. 
— 
Karol, urzędu, kol., Grudziądzka 42". 
— 
Michał, podof. zaw., Graniczna 5. 
Kołodziejczak Leon, dyr. oddz. Zakł. Ubezp. 
Wz., Matejki 36. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Bielańska 66. 
Kołodziejska Stanisł., służąca, Łazienna 29. 
Kołodziejski Franc, urzędn., Sz. Chełm. 46. 
— 
Jan, podof. zaw., Słowackiego 59. 
— 
Maksymiljan, urzędu., Św. .Jerzego 59. 
— 
Władysł., robotn., Gen. Prądzyńskiego 7. 
— 
Zygmunt, urzędn., Borowiacka 5. 
Kołowrotkiewicz Seweryna, szwaczka, Szew­ 
ska 22. 
Kołpacka Dominika, wdowa, Batorego 77. 
Kolpacki Aleks., krawiec, św. Ducha 8/10. 
— 
Bernard, urzędn., Klonowicza 30. 
— 
Czesław, krawiec, Chełmińska 19. 
— 
Feliks, Bybaki 40. 
— 
Franciszek, robotnik, Sobieskiego 00. 
— 
Władysław, krawiec, Bybaki 32. 
Kołtun Józef, szofer, Babiańska 15. 
Kołtuński Mieczysł., kowal, Panny Marji 5. 
Komandowska Stefanja, Piekary 11. 
— 
Władysława, służąca, Piekary 11. 
Komandowski Alfons, robotnik, Piekary 11. 
— 
Ignacy, murarz, Podgórna 21 a. 
Komer Franciszek, inżynier, Mickiewicza 49. 
Komisar Włodzimierz, Małe Garbary 8. 
Komischke Jan, Mickiewicza 144. 
Komorowska Walent., 
wdowa, Przedzam- 
cze 10. 
— 
Zofja, doz. więzienia, Bankowa 6. 
— 
Zofja, wł. pensjonatu, Czerw. Droga 35. 
Komorowski Franc, podróż,, Rynek Now. 1 . 
— 
Józef, robotnik, Koniuchy 77. 
— 
Kazimierz, robotnik, Koniuchy 77. 
— 
Kazimierz, podof. zaw., kosz. Poniatow­ 
skiego. 
— 
Leon, garncarz, Żeglarska 6. 
• 
— 
Mieczysław, sekretarz miejski, Wybic­ 
kiego 3. 
— 
Stanisław, linotyp., Konopnickiej 27. 
— 
Stefan, szewc, Majdany 3. 
— 
Wacław, kolejarz. Przy Rzeźni 44. 
— 
Wiktor, cm. oficer, Rybaki 49. 
Komorski Artur, bankowiec. Okrężna 1. 
— 
Konstanty, urzędnik. Okrężna 1. 
— 
Walerjan, Jęczmienna 15. 
Komossa Adolf, kupiec, Rynek Starom. 34. 
Komuński BronisŁ murarz, Sz. Chełm. 135. 
— 
Leon, robotnik, Batorego 69. 
Kon Sucher, kupiec, Prosta 21/23. 
Konarski Andrzej, podof. zaw., Kilińskiego 1. 
Konarzewska Walentyna, prasowaczka, Ba­ 
biańska 11. 
Konarzewski Feliks, rybak, Port Zimowy 
(berlinka). 
— 
Izydor, robotnik, Podgórna 23. 
— 
Kazimierz, robotnik, Sobieskiego 25. 
Konasiński Jan, urzędnik, Kopernika 11. 
Kondratiuk Olga, nauczyć, Bielańska 24b. 
— 
Paweł, emeryt, Bielańska 24b. 
Konecki Ant., podof. zaw., Krasińskiego 18/20. 
Konert Teresa, wdowa, Waldowska 19a. 
Koniarek Al., st. przód. P . P ., Podgórna 36. 
Koniarska Stan., służąca, Konopnickiej 16. 
Konicki Feliks, stolarz, Gołębia 6. 
— 
Stanisław, st. post. P. P ., Wały 10. 
Koniecka Cecylja, Konopnickiej 15. 
Konieczka Józefa, służąca, Wiązowa 8. 
— 
Marjanna, wdowa, Sienkiewicza 36. 
- 
Konrad, ślusarz, Sobieskiego 5*).
		

/Pomorze_005_09_196.djvu

			194 
Konieczka — Kopowska 
Konieczka Maciej, robotnik, Kościuszki 77. 
— 
Wacław, kupiec, Grudziądzka 4. 
— 
Wacław, podof. zaw., Jagiellońska 9. 
Konieczna Helena, książkowa, Podgórna" 15. 
— 
Michaliną, służąca, Mickiewicza 79. 
Konieczny Andrzej, robotnik, J. Olbrachta 7. 
— 
Ignacy, ogrodnik, Mickiewicza 5. 
— 
Jakób, kupiec. Mostowa 29. 
— 
Stanisław, urzedn. kol., Grunwaldzka 10. 
Zygmunt, formiarz, Kordeckiego 9. 
Konik Tomasz, robotnik, Podgórna 16. 
Koniszewski Bolesł., wodniak, Winnica 12a. 
— 
Ignacy, robotnik, św. Katarzyny 2. 
— 
Kazimierz, rybak, Winnica 12a. 
— 
Norbert, wodniak, Winnica 29/31. 
Konitz Wojciech, robotnik, Sz. Bydgoska 82. 
Konklewska Weronika, wdowa, Podgórna 16. 
Konklewski Alf., 
rzeźnik, Dr. Treposka 2/3. 
— 
Franciszek, wdowiec, Waldowska 23/26. 
— 
Franciszek, dozorca, Targowa 6. 
— 
Ignacy, stróż, Droga Treposka 2/4. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 77. 
— 
Władysław, kolej., 
Konopackich dz. 5. 
Konkol Bronisł., asyst poczt., Kilińskiego 6/8. 
— 
Franciszek, sanitarj., Chodkiewicza 11. 
— 
Józef, krawiec, Mickiewicza 111. 
— 
Władysław, blacharz, Mickiewicza 85. 
Konkolewska Hel., książkowa, Żeglarska 11. 
— 
Kazimiera, prokurentka, Żeglarska 11. 
— 
Marja, wdowa, Żeglarska 11. 
Konkolewski Antoni, kupiec. Warszawska 8. 
— 
Feliks, urzedn. kom., Żeglarska 11. 
— 
Dr. Leon, lekarz, Król. Jadwigi 12/14. 
— 
Ludwik, mistrz stoi., Żeglarska 11. 
Konojacki Adam, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Leon, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
Konojpa Weronika, wdowa, św. Katarzyny 2. 
Konopa Marjanna, służąca, Bynek Now. 11 . 
Konopiński Wład., urzedn. kol., Matejki 28/30. 
Konoplenko Jan, szewc, Podmurna 83. 
Konracki Franciszek, urzedn. monop., 
War­ 
szawska 8. 
Konradt Anna, robotnica, Krótka 12. 
Konsztam Chaim, kupiec, Strumykowa 6. 
Kontowski Rysz., wł. domu, Wybickiego 66. 
Konwent Jan, młodszy majst. wojsk., 
Gen. 
Prądzyńskiego 3. 
Kończak Bolesław, technik ogrodn., 
Byd­ 
goska 33. 
Kończakowski Witold, pułkownik, Mickie­ 
wicza f. 
Kończalski Bolesław, robotnik, Szeroka 42. 
— 
Franciszek, muzyk, Kozackie Góry 28. 
— 
Franciszek, ślusarz, Kopernika 23. 
— 
Leon, robotnik, Winnica 40. 
— 
Łucjan, goniec, Szeroka 42. 
— 
Stefan, chemik, Kościuszki 7. 
— 
Władysław, kolejarz, Lubicka 35. 
Kończewska Klżbieta, wdowa, Wodna 20. 
— 
Zofja, służąca, PrzedzamCzte 6/10. 
Kończewski Ant, st. asyst, kol., Piaskowa 8. 
Kończykowski Alfons, elektromonter, Kocha­ 
nowskiego 13. 
— 
Antoni, szewc, Koszarowa 37. 
— 
Józef, stołowy, Król.. Jadwigi 9. 
— 
Zygmunt, fryzjer, Koszarowa 37. 
Kopa Tadeusz, prof. gimn., Kraszewskiego 58. 
Kopaczewska Helena, Grudziądzka 89. 
— 
Jozefa, wdowa, Mostowa 8. . 
Kopaczewski Feliks, Szosa Chełmińska 157. 
— 
Kalikstusz, malarz, Osiedle im. M . Piłs.. 
Kopańska Janina, wdowa, Bydgoska 86. 
Kopański Józef, pracown. kow., Bydgoska 86. 
Kopczyńska Apol., wdowa, Marsz. Focha 29. 
— 
Helena, urzedn., 
Sobieskiego 52. 
— 
Marja, służąca, Szpitalna 1. 
— 
Marta, wdowa, Sobieskiego 50/52. 
— 
Teodora, Piekary 41. 
— 
Wanda, Sobieskiego 50/52. 
Kopczyński Józef, rzeźnik, Sobieskiego 50/52. 
— 
Piotr, rolnik, Wałdowska 95/97. 
— 
Stanisław, drogerzysta, Batorego 24. 
Kopeć Bronisław, robotnik, Batorego 69. 
Kopecki Kazimierz, inżynier, św. Józefa 48. 
Kopeć Jan, mechanik, Bielańska 37. 
Koperek Jan, robotnik, Mickiewicza 144. 
Koperska Marta, Graniczna 6. 
Koperski Franc, elektromonter, Piaskowa 7. 
— 
Jan, kondukt. P. K . P ., Winnica 26. 
— 
Konstanty, kupiec, Król. Jadwigi 11. 
Koperski Boman, handlowiec, Kr. Jadwigi 9\ 
Kopf Leon, kupiec, Rynek Starom. 36/37. 
Kopicka Marta, nauczyć, Krasińskiego 17. 
Kopicki Franciszek, podof. zaw., Prosta 27. 
Kopieńska Antonina, wdowa, Podgórna 34. 
Kopieński Franciszek, urzędnik pryw., 
Pod­ 
górna 34. 
Kopistecki Jan, robotnik, Okraczyńska 10. 
— 
Juljan, robotnik, Okraczyńska 10. 
— 
Leon, krawiec, Żeglarska 27. 
— 
Maksymiljan, krawiec, Okraczyńska 10. 
Kopliński Marjan, kupiec, Szeroka 25. 
Kopowska Marja, służąca, Hybaki 13.
		

/Pomorze_005_09_197.djvu

			Kopp — Kosiedowski 
195 
Kopp Marta, służąca, Król. Jadwigi 10. 
— 
Gerhard, lekarz, Rynek Starom. 19. 
— 
Leopold, buchalter, Szeroka 37. 
Koprosziński Stanisław, robotnik, Rybaki 15. 
Koprowska Anna, wdowa, Mickiewicza 101. 
Koprowski Maksymiljan, pom. 
malarski, 
Mickiewicza 101. 
Kopruszyńska Anna, wdowa, Łazienna 12/14. 
— 
Weronika, wdowa, B. Głowackiego 29. 
Kopruszyński Franciszek, kamieniarz, Ko­ 
ściuszki 53. 
— 
Franciszek, palacz, B. Głowackiego 29. 
— 
Józef, robotnik, Podgórna 24. 
Kopyciński Franc, kupiec, Sobieskiego 35. 
Kopytowski Czesław, oficer W. P ., Gen. Prą- 
dzyńskiego 34. 
Korajda Stefanja, służąca, Zaułek Dworc. 8 . 
Koralewski Sylwest., agronom, Moniuszki 25. 
— 
Witold, kapral, Sienkiewicza 35/37. 
Korbut Czesław, oficer zaw., 
Rybaki 57. 
Korcowicz Icek, krawiec, Łazienna 9. 
Korcz Ignacy, Kozackie Góry 43. 
Korczak Jan, podof. zaw., Kochanowskiego 14. 
Korczakowski Dr. Jan, lekarz, Bydgoska 52. 
— 
Józef, oficer W. P ., Kościuszki 58. . 
Korczcwski Jerzy, ofic. zaw., Mickiewicza 63. 
— 
Stefan, szewc, Żeglarska 7. 
Kordas Jan, oficer zaw., Kościuszki 50. 
Kordasz Antoni, muzyk, Krasińskiego 26. 
Kordaś Telesfor, m. szewski, Matejki 24/26. 
Kordecki Jan, st. sierż., Gen. Sowiskiego 9/11. 
Kordek Franciszka, służąca, Piekary 47. 
— 
Ignacy, urzedn. pastw., Strumykowa 15. 
Kordowska Marta, ekspedj., św. Katarzyny 8. 
Kordowski Bernard, cksp. poczt., Bart. Gło­ 
wackiego 37. 
— 
Władysław, kond. traniw., 
Staszica 2. 
Koidus Paweł, mechanik, Sukiennicza 22. 
Kordyk Kirył, robotnik, Winnica 21. 
Kordys Zofja, Mickiewicza 48. 
Kordziński Jan, wartownik, Staszica 4. 
Korecka Marja, wdowa, Kochanowskiego 25. 
Korecki Dr. Eugenjusz, prof. gimnazj., Pan­ 
ny Marji 1/3. 
Korjatowicz - Kurcewicz Aniela, wdowa, Klo- 
nowicza 41. 
Korjatowicz - Kurcewicz Jerzy, inż. miern., 
Klonowicza 41. 
Kornacka Aniela, Batorego 4. 
Romaszewska Martyna, urzedn. pryw., 
św. 
Ducha 18. 
Kornatek Juljan, podof. zaw., Sobieskiego 13. 
Kornecka Irena, Krasińskiego 44. 
Korniewicz Wiktorja, nauczyć, Bybaki 49. 
Kornobis Anna, Poniatowskiego 1/2. 
Kornowska Florent., modystka Żeglarska 4/6. 
— 
Joanna, wdowa, Wielkie Garbary 3. 
— 
Józefa, wdowa, Kochanowskiego 21. 
Kornowski Antoni, Kochanowskiego 21. 
Korobowicz Kazimierz, oficer zaw., 
Przed- 
zamcze 20. 
Korolniewiec Jan, oficer zaw., Mickiewicza 7. 
Koronkę Jadwiga, siostra P.C.K ., Wały 25/27. 
Korpal Alojzy, oficer zaw., Sz. Chełm. 74 . 
Korsak Józef, oficer zaw., Kościuszki 25. 
Korth Józef, ślusarz, Szosa Chełmińska 108. 
Korwin - Kossakowski Eugenjusz, urzędnik, 
Bydgoska 44/46. 
Koryciński Stan., oficer W. P ., Dybowska 6. 
Korycki Józef, oficer zaw., 
Kaz. Jagielloń­ 
czyka 8. 
Korzeniewska Ewa, nauczyć, Mostowa 16. 
— 
Marja, wdowa, Przy Bzeźni 48/50. 
Korzeniewski Bron., fryzjer, Sobieskiego 35. 
— 
Jan, szofer, Chodkiewicza 3. 
— 
Leon, emeryt, Krzyżacka 1. 
Korzeniowski Józef, naczelnik Urz. Telegr., 
Bynck Staromiejski 13/15. 
Korzenski Leon, podof. zawód., 
Sienkiewi­ 
cza 35/37. 
Korzyński Antoni, magazynier, Winnica 33. 
— 
Franciszek, cukiernik, Winnica 33. 
Kosak Juljanna, służąca, Żeglarska 6. 
Kosak - Główczewski Boman, mgr. praw, 
Prosta 22 
Kosecka Ant., siostra past., Wałdowska 27/29. 
— 
Weronika, wdowa, Sobieskiego 72/74. 
Kosecki Franciszek, czel. piekarski, Sobies- 
skiego 72/74. 
— 
Jan, urzędn. kolej., 
Krasińskiego 22. 
— 
Józef, furman, Sobieskiego 72/74. 
Kosedowski Wiktor, malarz, Most Paul. 2 . 
Kosemund Luiza, gospodyni, Prosta 29. 
Kosiakiewicz Stanisław, ekspedjent, Rynek 
Staromiejski 38. 
Kosiara Marja, służąca, Fosa Starom. 24 . 
Kosiba Marjan, ofic. lek., Danielewskiego 4. 
Kosicki Michał, podof. zaw., Podgórska 2/4. 
Kosidowski Franc, urzędnik, Podmurna 38. 
Kosiedowska Antonina, gospodyni, Krasiń­ 
skiego 18/20. 
— 
Marta, Mickiewicza 74. 
Kosiedowski Antoni, robotnik, Matejki 44. 
- 
Brunon, kupiec, Mickiewicza 74.
		

/Pomorze_005_09_198.djvu

			1% 
Kosiedowski — Rotkiewicz 
Kosiedow ski Jerzy, garncarz, Franciszkań­ 
ska 18. 
— 
Konrad, garncarz, Lubicka 42. 
— 
Leon, garncarz, Lubicka 42. 
— 
Leon, szofer, Prosta 35. 
— 
Władysław, podof. zaw., Mickiewicza 112. 
Kosieniewicz Józef, robotnik, Podgórna 28. 
Kosina Leon, urzędnik. Żeglarska 10. 
Kosińska Elżbieta, wdowa, Winnica 10. 
— 
Marja, wdowa, Pod Dębową Górą 78. 
— 
Marta, wdowa, Przy Rzeźni 26/28. 
— 
Rozalja, wdowa, Reja 10. 
— 
Stanisława, Prosta 9. 
— 
Stefanja, robotnica, Kościuszki 47. 
— 
Zofja, wdowa, Kościuszki 18. 
Kosiński Bolesław, rob. kol., Jagiellońska 25. 
— 
Edmund, ślusarz, Sobieskiego 13. 
— 
Edmund, biuralista, Przy Bzeźni 29. 
— 
Franciszek, muzyk, Szosa Chełm. 90. 
— 
Franc, niższy funkcj., Słowackiego 65. 
— 
Franciszek, monter gaz., Nowa — Jak. 
Przedmieście. 
— 
Hieronim, robotnik kol., Sobieskiego 13. 
— 
Jan, emeryt, J. Fałata działka 24. 
— 
Jan, ślusarz kol., Przy Bzeźni 29. 
— 
Jan, Przy Bzeźni 26/28. 
— 
Tadeusz, zbożowiec, Reja 10. 
— 
Witold, zbożowiec, Reja 10. 
Kosior Stef., urz. państw., Kraszewskiego 44. 
Kosk Stefan, podof. zaw„ Grudziądzka 42. 
Kosko Witold, ślusarz, św. Jerzego 38. 
Kosłowska Jadw., robotnica Grudziądzka 140. 
Kosmacz Stefan, handlowiec, Łąkowa 12. 
Kosmal Paulina, wdowa, Piekary 1/3. 
Kosmala Franciszek, księgowy, Wodna 26. 
Kosman Antoni, koszykarz, Stroma 6. 
Kosobucka Pelagja, L. Czarlińskiego 3!. 
Kosowski Jan, górnik, Lubicka 50a. 
Kosubucki Adam. robotnik, Sz. Chełm. 111 . 
— 
Franciszek, robotnik, Szosa Chełm. 141. 
— 
Jan, kolejarz, Piaskowa 2. . 
— 
Juljan, robotnik, Studzienna 7. 
Kossak Marja, Konopnickiej 29. 
—• Marja, urzędn., 
Poniatowskiego 3. 
Kossakowski - Korwin Eugenjusz, urzędnik, 
Bydgoska 44/46. 
Kossmann Antonina, służąca, Stronia 8. 
— 
Józef, wdowiec, Sienkiewicza 35. 
Kossowski Jan, podof. zaw., Jagiellońska 9. 
Kostecka Jadwiga, wdowa, Przy Bzeźni 31. 
Kostecki Michał, apl. adw., 
Mickiewicza 65. 
— 
Boman, urzędnik, Bybaki 59. 
Kostek Frane, oficer zaw., Mickiewicza 109. 
Kostrzewa Juljan, robotnik, Grudziądzka 120. 
Kostrzewski Bolesł., kupiec, Krasińskiego 79. 
— 
Felicjan, kupiec, Bydgoska 8. 
— 
Stanisław, Krasiński 120. 
Kostuch Marjan, ofic. zaw., Mickiewicza 59. 
Kosturkiewicz Stefan, urzędn. państw., Pro­ 
sta 30. 
Kosykowska Kaz., służąca, W. Garbary 11. 
Kosz Wanda, Słowackiego 61. 
Koszczuk Andrzej, malarz, Kościuszki 9. 
Kosziński Józef, ślusarz, Przy Rzeźni 37. 
Koszucki Feliks, podof. zaw., Chrobrego 11. 
.— 
Feliks, ofic. zaw., Kaz. Jagiellończyka 4. 
Koszykowski Cyryl, blacharz, Kopernika 24. 
— 
Seweryn, Sobieskiego 66a. 
— 
Władysław, goniec, Kopernika 22. 
Kościalkowska Leonja, nauczyć, Mickiewi­ 
cza 28. 
Kościecha Bolesław, kolejarz, Komuchy 7. 
Kościółka Helena, nauczyć, Kr. Jadwigi 20. 
Kościelski Konrad, urzędnik cyw., 
Przed 
zamczc 4. 
Kościńska Pelagja, robotnica, Bażyńskich 6. 
— 
Weronika, pokojówka, Wyszynk I. 
Kościński Franciszek, robotnik, Szosa Cheł­ 
mińska 176. 
— 
Leon, ślusarz, Kilińskiego 14. 
— 
Mieczysław, robotnik, Św. Ducha 7/9. 
Kościółek Anna, służąca, Mickiewicza 79. 
— 
Wincenty, robotnik, Mickiewicza 79. 
Kościołowski Feliks, robotnik, Targowa 40. 
— 
Franciszek, Bażyńskich 1. 
Kośmicki Juljan, szofer, Grudziądzka 72. 
Kośmider Mieczysława, Podmurna 69. 
Kośmieja Andrzej, emeryt, Bynek Star. 21 . 
Kosnierski Juljan, kupiec, Kopernika 47. 
Kośniewicz Ant., kucharka, Mickiewicza 90. 
Kotarski Feliks, urzędnik, Bydgoska 31. 
Kotecka Helena, służąca, Lindego 15. 
— 
Walcrja, wdowa, Mickiewicza 63. 
Kotecki Marceli, kupiec, Sienkiewicza 39. 
— 
Stefan, Sienkiewicza 39. 
Kotermańska Jadwiga, J. Olbrachta 13. 
Kotowicz Helena, robotnica, Podgórna 83. 
— 
Konstanty, robotnik, Polna (schron). 
Kotkewicz Antoni, kond. kol., Lubicka 33. 
Kotkicwicz Antonina, wdowa, Gołębia 18. 
— 
Elżbieta, wdowa, Babiańska 10. 
— 
Władysława, służąca, Szosa Chełm. 110. 
— 
Franciszek, stołowy, Franciszkańska 13.
		

/Pomorze_005_09_199.djvu

			Kotkowska — Kowalska 
197 
Kotkowska Helena, krawcowa, Bielańska 26. 
— 
Joanna, kucliarka Leśna 9. 
Kotkowski Leon, malarz, Szewska 8. 
Kotlarek Marja, służąca, Szosa Chełm. 52. 
Kotlarewski Zygmunt, zdun, Majdany 3. 
Kotlewska Helena, Sukiennicza 11. 
Kotlewski Józef, robotnik, Sukiennicza 11. 
— 
Teofil, inwalida, Szosa Chełm. 108. 
Kotlińska Zofja, urzędn. bankowa, Plac św. 
Katarzyny 1. 
Kotliński Witold, kupiec, św. Katarzyny 3. 
— 
Władysław, kupiec, Szeroka 18. 
Kotowicz Kazimiera, biural., Chrobrego 39. 
Kotowska Helena, służąca, Rynek Now. 18. 
— 
Jadwiga, Bydgoska 104. 
— 
Marja, Łazienna 26. 
Kotowski Artur, kamasznik, Sukiennicza 6. 
— 
Feliks, podof. zaw., Mickiewicza 47. 
— 
Franciszek, krawiec, Podmurna 46. 
— 
Paweł, urzędn. kol., Szczytna 17. 
— 
Stanisław, oficer zaw., Julj. Fałata 6. 
— 
Władysław, pom. rzeźnicki, Szeroka 19. 
Kottlenga Zofja, kucharka, Mickiewicza 74. 
Kotus Stanisław, urzędnik, Legjonów 36/38. 
Kotyńska Helena, gospodyni, św. Jerzego 5. 
Kowacka Ludwika, służąca, Batorego 2/4. 
Kowala Kufrozyna, wdowa, Mickiewicza 124. 
Kowalak Franciszek, kupiec, Prosta 22. 
Kowalczuk Aleksandra, hafciarka, Sukien­ 
nicza 21. 
— 
Halina, Bynek Nowomiejski 11. 
— 
Genowefa, krawcowa, Sukiennicza 22. 
Kowalczyk Janina, nauczyć, Jagiellońska 2. 
— 
Franciszek, urzędnik. Koszarowa 33. 
— 
Marcin, podof. zaw., Wybickiego 89/91. 
— 
Marjan, Wybickiego 89/91. 
— 
Piotr, szewc, Szczytna 4. 
Kowalecka Józefa, wdowa, Kilińskiego 7 
Kowalecki Franc, robotnik, Kilińskiego 7. 
— 
Paweł, robotnik. Ogrodowa 4. 
Kowalewska Anna, Mickiewicza 116. . 
— 
Helena, gospodyni, Kościuszki 64. 
— 
Juljanna, wdowa, Małe Garbary 4/6 
— 
Marja, wdowa, Bynek Nowomiejski 18. 
— 
Marta, wdowa, Chełmińska 12. 
Kowalewski Kdmund, tapicer, Podgórna 14. 
— 
Fugenjusz, urzędnik, Mickiewicza 87. 
— 
Franciszek, stolarz, Podgórna 14. 
— 
Franciszek, robotnik, Sukiennicza 26. 
— 
Jan, dziennikarz, Klonowicza 29. 
— 
Jan, pom. piekarski, Kopernika 25. 
— 
Józef, kupiec, Krzyżacka 5. 
Kowalewski Maks., stolarz, Chełmińska 12. 
— 
Stefan, robotnik, Mickiewicza 114. 
— 
Tadeusz, technik, Klonowicza 30. 
— 
Teodor, stolarz, Rynek Nowoni. 18. 
— 
Zenon, kupiec, Rynek Nowom. 18. 
Kowalik Wiktor, oficer zaw., Słowackiego 85. 
Kowalkowska Agn., wdowa, Podmuma 50. 
— 
Bronisława, wdowa, Winnica 19. 
— 
Marja, Mickiewicza 86. 
— 
Marta, kucharka, św. Bucha 11/13. 
— 
Pclagja, Słowackiego 38. 
Kowalkowski Antoni, kołodziej, Żeglarska 4. 
— 
Bolesław, ślusarz, Szosa Chełm. 69. 
— 
Franciszek, piekarz, £eglarska 4. 
— 
Jan, kolejarz, Targowa 47/51. 
— 
Leon, fryzjer, Kościuszki 5. 
— 
Leon, mechanik ślusarz, Sz. Chełm. 115. 
— 
Leon, Winnica 19. 
— 
Stanisław, robotnik, Szosa Cłiełm. 69. 
— 
Wacław, szofer, Targowa 47/51. 
— 
Wincenty, drukarz, Bybaki 21. 
Kowalska Agnieszka, Przy Rzeźni 27. 
— 
Aniela, wdowa, Szosa Chełmińska 71/73. 
— 
Aniela, służąca, Kozacka 3. 
— 
Anna, robotnica, Grudziądzka 146. 
— 
Antonina, praczka, Lubicka 20. 
— 
Antonina, wdowa, Krasińskiego 22. 
— 
Antonina, krawcowa, Kopernika 4. 
— 
Berta, robotnica, Pod Dęb. Górą 71/73. 
— 
Bolesława, służąca, Grudziądzka 37. 
— 
Bronisława, Szeroka 17. 
— 
Kmilja, Kościuszki 92. 
— 
Feliksa, krawcowa, Szeroka 26/28. 
— 
Franciszka, robotnica, Pod Dęb. Górą 5/9. 
— 
Franciszka, wdowa, Osiedle Wrzosy. 
— 
Franciszka, bez zawodu, Szczytna 21. 
— 
Gertruda, biuralistka, Kopernika 13. 
— 
Gertruda, krawcowa, Sukiennicza 18. 
— 
Helena, właśc. domu, Piernikarska 1. 
— 
Jadwiga, gospodyni, Mostowa 18. 
— 
Janina, służąca, Koszarowa 43. 
— 
Joanna, robotnica, Mickiewicza 87. 
— 
Joanna, ekspedj., Kopernika 35. 
— 
Joanna, wdowa, Wybickiego 55. 
— 
Józefa, Rabiańska 13. 
— 
Kazimiera, wdowa, Przy Rzeźni 56. 
— 
Klara, wdowa, Rabiańska 13. 
— 
Kunegunda, Sukiennicza 18. 
— 
Leokarija, Słowackiego 62. 
— 
Łucja, robotnica, Krasińskiego 100. 
— 
Marja, robotnica, Grudziądzka 128. 
- 
Marja, służąca, Browarna 5.
		

/Pomorze_005_09_200.djvu

			198 
Kowalska — Kowalski 
Kowalska Marja, Warszawska 2. 
— 
Marja, uprzątaczka PKP., Batorego 28. 
— 
Marja, Bybaki 17. 
— 
Marta, służąca, Jęczmienna 14.. 
— 
Matylda, Warszawska G. 
— 
Michalina, wdowa, Matejki 28. 
— 
Natalja, biuralistka, Klonowicza 33. 
— 
Stefanja, robotnica, Kopernika 13. 
— 
Teresa, wdowa, Mickiewicza 47. 
— 
Wanda, Kaz. Jagiellończyka 8. 
— 
Wanda, służąca, Chełmińska 22. 
— 
Weronika, Batorego 81. 
— 
Weronika, wdowa, Chrobrego 30/32. 
— 
Władysława, służąca, Plac Św. Jana 3. 
— 
Władysława, Browarna 7. 
Kowalski Aleksander, malarz, Bart. Głowac­ 
kiego 9. 
— 
Aleksander, stołowy, Piekary 1/3. 
— 
Alfons, urzędnik, Kraszewskiego 2. 
— 
Alojzy, urzędn. państw., 
Szeroka 37. 
— 
Andrzej, kupiec, Król. Jadwigi 9. 
— 
Andrzej, stolarz, Bażyńskich 6. 
— 
Antoni, robotnik, Grudziądzka 148. 
— 
Antoni, m. kowalski, Klonowicza 38. 
— 
Antoni, robotnik, Szosa Chełm. 66. 
— 
Antoni, m. piekarski, Szczytna 18. 
— 
Antoni, m. szewski, Kopernika 13. 
— 
Antoni, robotnik, Bielańska 64. 
Antoni, kolejarz, Piaskowa 8. 
Bernard, robotnik, Przy Rzeźni 34. 
— 
Bogumił, kreślarz, Winnica 25. 
— 
Bolesław, szofer, Szosa Chełmińska 109. 
— 
Bolesław, urzędn. kolej., Wodna 17. 
Bolesław, robotnik, Okraczyńska 16. 
— 
Bolesław, robotnik, Szosa Chełm. 99. 
— 
Bolesław, m. szewski, Przy Rzeźni 56. 
— 
Bronisław, wł. składu, Sz. Chełm. 71/73. 
— 
Bronisław, robotnik, Przy Bzeźni 27. 
— 
Bronisław, technik drog.- wodny, Mickie­ 
wicza 95. 
— 
Bronisław, robotnik, Koniuchy 55. 
— 
Bronisław, robotnik, Podgórna 72. 
— 
Bronisław, szofer, Chodkiewicza 3. 
— 
Brunon, robotnik, Słowackiego 138. 
— 
Czesław, wł. kawiarni, Konopnickiej 4. 
— 
Damazy, krawiec, Sukiennicza 18. 
— 
Feliks, ślusarz, Prosta 15. 
— 
Feliks, robotnik kol., Chrobrego 30/32. 
— 
Franciszek, szofer, Szosa Chełm. 62. 
— 
Franciszek, robotnik, Mostowa 14. 
— 
Franciszek, robotnik, Średnia 2. 
— 
Franciszek, piekarz, Szosa Chełm. 115. 
Kowalski Franc, kolejarz, Sobieskiego 54. 
— 
Franciszek, kupiec, Rabiańska 5. 
— 
Franciszek, robotnik, Grudziądzka 146. 
— 
Franciszek, ogrodnik, Słowackiego 67. 
— 
Franciszek, kowal, Lindego 15a. 
— 
Franciszek, rzeźnik, Szosa Chełm. 162. 
— 
Fryderyk, m. piekarski, Kościuszki 92. 
— 
Helmut, piekarz, Wybickiego 65. 
— 
Ignacy, robotnik, Szosa Chełm. 187. 
— 
Jan, podof. zaw., Sienkiewicza 39. 
— 
Jan, kolejarz, Droga Treposka 2/4. 
— 
Jan, rzeźnik, Łokietki 33. 
— 
Jan, kupiec, Mostowa 25. 
— 
Jan, szofer, Bart. Głowackiego 29. 
— 
Jan, emer. urz. celny, Ks. Kujota 6. 
— 
Jan, robotnik, Kozackie Góry 20. 
— 
Jan, rzeźnik, Piekary 7. 
— 
Dr. Jan, lek. wojsk., Szeroka 22. 
— 
Jan, robotnik, Podgórna 14. 
— 
Jan, stolarz, Wiązowa 9. 
— 
Jan, robotnik, PI. Bankowy 5. 
— 
Jan, rzeźnik, Koniuchy 1/3. 
— 
Jarosław, nauczyciel, Reja 10. 
— 
Jerzy, urzędn. kolej., Mickiewicza 23. 
— 
Józef, krawiec, Mickiewicza 67. 
— 
Józef, krawiec, Szewska 4.. 
— 
Józef, prac. D. O. K. P., Mostowa 25. 
— 
Józef, czel. piekarski, Podgórna 12. 
— 
Józef, urzędnik, Podgórna 14. 
— 
Józef, m. stolarski, Mickiewicza 95. 
— 
Józef, robotnik, Chrobrego 30/32. 
— 
Józef, biuralista, Kościuszki 65. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 73. 
— 
Kazimierz, prac. kol., Szosa Chełm. 72a. 
— 
Kazimierz, urzędn. pryw., Konopnickiej 2. 
— 
Kazimierz, ogrodnik, Sz. Chełm. 161/163. 
— 
Konstanty, robotnik, Grudziądzka 146. 
— 
Ksawery, robotn., Pod Dęb. Górą Okopy. 
— 
Leon, murarz, Św. Ducha 19. 
— 
Leon, pom. szewski, Warszawska 16. 
— 
Ludwik, podof. zaw., Pl. św. Jana 3. 
— 
Maksymiljan, monter-ślus., 
Małe Gar- 
bary 4/6. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Dęb. Góra 5/9. 
— 
Maksymiljan, m. ślus., Mickiewicza 57. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Koz. Góry 20. 
— 
Maksymiljan, prac. kol., Przy Rzeźni 56. 
— 
Marjan, szofer, Klonowicza 38. 
— 
Mateusz, urzędnik, Mickiewicza 113a. 
— 
Michał, robotnik, Kołłątaja 15. 
— 
Michał, właśc. domu, Moniuszki 3. 
— 
Michał, woźny, Sienkiewicza 6/8,
		

/Pomorze_005_09_201.djvu

			Kowalski — Kozłowski 
199 
Kowalski Paweł, szofer, Rybaki 41a. 
— 
Paweł, m. garncarski, Bankowa 12. 
— 
Piotr, listonosz, Mickiewicza 72. 
— 
Roman, robotnik, Grudziądzka 170. 
— 
Byszard, wulkanizator, Grudziądzka 155. 
— 
Stanisław, urzędnik, Prosta 18/20. 
— 
Stefan, ślusarz, Bybaki 43. 
— 
Tadeusz, oficer artyl., 
Krasińskiego 22. 
— 
Teodor, inwalida, Grudziądzka 118. 
— 
Teodor, szewc, Lindego 12. 
— 
Teofil, kołodziej, Pod Dęb. Górą 2. 
— 
Tomasz, książkowy, Mickiewicza 112. 
— 
Tomasz, robotnik, Pod Dęb. Górą 5/9. 
— 
Wacław, podmistrz mur., M. Garbary 11. 
— 
Wacław, robotnik, Mickiewicza 88. 
— 
Wacław, m. obuwniczy, Kopernika 1. 
— 
Wawrzyniec, Droga Treposka 2/4-. 
— 
Wiktor, drożn. zapor., Żółkiewskiego 8. 
— 
Władysław, krawiec, Podmurna 62. 
— 
Władysław, robotnik, Kraszewskiego 44. 
— 
Władysław, kowal, Wiązowa 4. 
— 
Władysław, maszynista, Klonowicza 38. 
— 
Zdzisław, inż. P. K. P ., Jęczmienna 22. 
— 
Zygfryd, ksiądz wikary, Panny Marji 2. 
— 
Zygfryd, Małe Garbary 11. 
— 
Zyski nd, cholewkarz, Szczytna 16. 
Kowaluk Czesław, funkcj. P . P ., Szczytna 17. 
Kowalkowska Marjanna, wdowa, L. Czar- 
lińskiego 24. 
Kowalkowski Franciszek, robotnik, Mickie­ 
wicza 122. 
— 
Jan, robotnik, św. Ducha 7/9. 
— 
Wacław, robotnik, św. Ducha 7/9. 
Kowatyszyn Jan, robotnik, Marsz. Focha 39. 
Kownacka Janina, urzędniczka, Mostowa 17. 
Kownacki Mirosław, oficer zaw., 
Słowac­ 
kiego 60. 
Koza Weronika, wdowa, Grudziądzka 72. 
Kozak Józef, komornik sąd., 
Kościuszki 9. 
— 
Stanisław, oficer zaw. maryn. woj., Mic­ 
kiewicza 79. 
Kozaków Jan, Bynek Nowomiejski 2. 
Kozakowska Helena, gospodyni, Plac św. 
Katarzyny 7. 
Kozerski Józef, robotnik, Grudziądzka 54. 
Kozielccka Apolonja, wdowa, Kopernika 45. 
Kozielecki Kazimierz, urzędu, skarb., 
Ła­ 
zienna 20. 
Kozielska Antonina, Osiedle im. M. Pils. 
Kozielski Franciszek, murarz, Osiedle im. 
Marsz. Piłsudskiego. 
— 
Jan, szewc, Piaskowa 9. 
Kozielski Wład., fryzjer, Osiedl, im. M. Pils. 
Kozielło Jan, książkowy, św. Jakóba 7. 
Kozierowska Marja, Bydgoska 39. 
Kozioł Anna, kucharka, Bydgoska 106. 
Koziołek Zofja, służąca, Kraszewskiego 27. 
Kozioziembski Aleksander, podof. zaw., 
So­ 
bieskiego 51. 
Kozler Anna, gospodyni, Wodna 22. 
Kozłowicz Józef, ślusarz, Sz. Lubicka 38/58. 
Kozłowska Augustyna, wdowa, Sz. Chełm. 76. 
-- 
Bronisława, Gołębia 24. 
— 
Irena, referentka, Żeglarska 18. 
— 
Jadwiga, służąca, Bynek Starom. 34. 
— 
Kazimiera, książkowa, Prosta 5. 
— 
Magdalena, krawc, Pod Dęb. Górą 78. 
— 
Marja, Sobieskiego 35. 
— 
Marja, bufetowa, Szeroka 20. 
— 
Marja, gospodyni. Wodociągowa 9. 
— 
Marja, ekspedj., Szosa Chełm. 50. 
— 
Marjanna, wdowa, Szosa Chełm. 100. 
— 
Weronika, służąca, Łazienna 13. 
Kozłowski Alfons, Dworcowa 2/4. 
— 
Antoni, krojczy, Szeroka 31. 
— 
Augustyn, Żeglarska 25. 
— 
Augustyn, rzeżnik, Sobieskiego 35. 
— 
Bolcsł., podpór. W . P ., Wyspiańskiego 11. 
— 
Bolesław, pom. piekarski, Sz. Chełm. 99. 
— 
Bronisław, cm. urz. poczt., Zamknięta 5. 
— 
Kdmund, stolarz, Szosa Chełm. 50. 
— 
Kdmund, magazynier, Staszica 2. 
— 
Krwin, malarz, Żeglarska 25. 
— 
Franciszek, stolarz, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Franciszek, Prosta 5. 
— 
Idzi, szofer, Lubicka 39. 
— 
Jan, pom. rytowniczy, Mosj Pauliński 3. 
— 
Jan, ucz. murarski, Żeglarska 25. 
— 
Jan, rolnik. Koszarowa 43. 
— 
Jan, ślusarz, Kościuszki 23. 
— 
Jozef, szofer, św. Jerzego 57. 
— 
Dr. Kazimierz, lekarz, Szosa Chełm. 46. 
— 
Konstanty, cieśla, Bażyńskich 7. 
— 
Leon, ks. dziekan proboszcz, Bynek No­ 
womiejski 6. 
— 
Leon, monter, Kościuszki 74. 
— 
Maksymiljan, malarz, Przy Bzeżni 54. 
— 
Maksym., podof. zaw., Mickiewicza 70. 
— 
Stanisław, sędzia grodź., Konopnickiej 15. 
— 
Stanisław, kond. tramw., Koszarowa 20. 
— 
Stefan, rysownik, PI. Fr. Skarbka 3. 
— 
Wacław, szofer - ślusarz, Sz. Chełm. 66. 
— 
Walerjan, stołowy, Kr. Jadwigi 7. 
— 
Wincenty, murarz, Wałdowska 33,
		

/Pomorze_005_09_202.djvu

			200 
Kozłowski — Krasuski 
Kozłowski Wład., restaurator, Podmurna 101. 
— 
Władysław, robotnik, Sobieskiego 61. 
— 
Władysław, młynarz, M. Garbary 13. 
— 
Władysław, st. przód. P . P ., Most Pau­ 
li ński 3. 
Kozubowska Kryst., nauczyć., Jęczmienna 20. 
Kozyra Aniela, modystka, W Garbary 3. 
Kożay Jadwiga, wdowa, Sobieskiego 27. 
— 
Hugo, ślusarz, Sobieskiego 13. 
Kożuch Paulina, służąca, Batorego 17/19. 
Koźlarek Marja, krawcowa, J. Fałata 4. 
Koźlikowska Cecylja, wdowa, Podmurna 61. 
Kühn Wilhelm, krawiec, Kopernika 47. 
König Ema, służąca, Bynek Starom. 24 . 
— 
Józef, podof. zaw, Koszary Gen. Żymir- 
skiego 274. 
— 
Ludwik, przemysłowiec, Targowa 12/20. 
Körner Aniela, wdowa, Szczytna 10. 
Krack Paweł, ogrodowy, Grudziądzka 89. 
Kraczajtys Boi., krawiec, Sz. Lubicka 10/36. 
Krahii Daniel, ni. stolarski, Kościuszki 78. 
— 
Ferdynand, rolnik, Kozacka 97. 
Kraiński Bajmund, podof. zaw., 
Sienkiewi­ 
cza 31/35. 
Krajczewska Wanda, ekspedj., Prosta 3. 
Krajczewski Jan, robotnik, Koniuchy 77. 
Krajewska Anna, wdowa, Winnica 26. 
— 
Antonina, wdowa, Batorego 9. 
— 
Marja, prasowaczka, św. Ducha 7/9. 
— 
Marjanna, wdowa, Jęczmienna 16. 
— 
Weronika, robotnica, Mickiewicza 99. 
Krajewski Antoni, naucz, gimn., Szeroka 28. 
— 
Gerhard, krawiec, Kopernika 32. 
— 
Henryk, robotnik, Piekary 18. 
— 
Jan, stolarz, Małachowskiego 5. 
— 
Jan, ogrodnik, Słowackiego 10/18. 
— Jan, robotnik, Końcowa 1. 
— 
Jan, mechanik, Szosa Chełm. 66. 
— 
Jan, funkcj. P. P ., Szczytna 17. 
— 
Jozef, robotnik, Wrzosy osiedle 128. 
— 
Juljan, urzędu, kol., Żwirki i Wigury. 
— 
Karol, krawiec, Mostowa 24. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Podgórna 67. 
— 
Paweł, urzędn. miejski, Batorego 9. 
— 
Rumun, handlowiec, Szewska 10. 
— Roman, litograf, Podgórna 92. 
— 
Tadeusz, einer, oficer, Konopnickiej 11. 
— 
Wiktor, oficer zaw., Klonowicza 22. 
— 
Władysław, kolejarz, Chodkiewicza 10. 
— 
Władysław, kupiec, Jęczmienna 16. 
— 
Zygmunt, pom. gastron., 
Żwirki i Wi­ 
gury 111. 
Krajewski Zygmunt, cieśla, Kościuszki 87. 
Krajińska Monika, służąca, Moniuszki 3. 
Krajniak Czesł., czel. rzeżn., Mickiewicza 73. 
Krajniewska Antonina, służąca, Małe Gar-* 
bary 13. 
— 
Joanna, kucharka, Mostowa 9. 
Krajniewski Franciszek, robotnik, Sienkie­ 
wicza 16. 
— 
Marjan, rzeźnik, M. Garbary 30. 
Krajnik Franciszka, służąca, Ogrodowa 11. 
— 
Bronisław, malarz, Kochanowskiego 14. 
— 
Franciszek, krawiec, Bynek Nowom. 23. 
— 
Jan, szewc, Ogrodowa 14. 
— 
Maksymiljan, szofer, Ogrodowa 14. 
Krakowska Bronisł., wdowa, Św. Jerzego 48. 
Krakowski Mieczysław, woźnica, Osiedle im. 
Marsz. Piłsudskiego 82. 
— 
Mieczysł., robotn., 
Mokre nr. DOK. 873. 
Kralewski Artur, kupiec, Krasińskiego 17. 
— 
Leon, em. st. sekr., Krasińskiego 17. 
Krall Edward, podof. zaw., Strumykowa 12. 
Kramer Nela, wdowa, Wodna 29. 
— 
Wacław, krawiec, Klonowicza 27. 
Kranipitz Anna, wdowa, Kościuszki 92. 
— 
Kmilja, służąca, Bydgoska 52. 
— 
Walter, Kościuszki 92. 
Kranich Marja, Bydgoska 29. 
— 
Franciszek, kolejarz, Łukowa 24/26. 
— 
Maksymiljan, kancel. kolej., Batorego 11. 
Kraschińska Zofja, gospodyni, Lubicka 38/58. 
Kraschiński Hieronim, zecer, Szczytna 19. 
Krasińska Anna, gospodyni. Chełmińska 19. 
" — Irena, kwiaciarka, Bażyńskich 3. 
— 
Józefa, wdowa, Mickiewicza 122. 
— 
Katarzyna, wdowa, Szczytna 19. 
— 
Stanisława, krawcowa, Mickiewicza 122. 
Krasiński Antoni, stolarz, Bażyńskich 3. 
— 
Jerzy, kuchmistrz, Bynek Starom.. 6. 
Kraska Alojzy, asyst, kolej., Bybaki 51. 
— 
Franciszek podof. zaw., Mickiewicza 61. 
— 
Jan, podof. zaw., Lotnisko nr. 182. 
Krasnopolski Juljan, oficer zaw., 
Konop­ 
nickiej 13. 
Krasowski Feliks, art. malarz, Mickiewi­ 
cza 116. 
— 
Marcin, rachmistrz, M. Garbary 28. 
Krassowski Inż. Antoni, asesor P. K. 1*., Ku­ 
jawska 1. 
— 
Borys, kupiec, Słowackiego 73. 
Krasucka Helena, krawcowa, Szczytna 4. 
Krasuski Zygmunt, refer. Wyższ. Urz. Ubezp., 
Szopena 17.
		

/Pomorze_005_09_203.djvu

			Kraszewska — Kreclilak 
201 
Kraszewska Halina, nauczyć., Szopena 19. 
— 
Marja, Szopena 19. 
Kraszucki Antoni, woźny, B. Głowackiego 12. 
— 
Ignacy, wł. domu, B. Głowackiego 12. 
— 
Paweł, robotnik, B. Głowackiego 12. 
— 
Władysław, przedsięb przew, Sz. Cheł­ 
mińska 72. 
Kraśnicki Antoni, mechanik, Sz. Chełm. 72 
— 
Hieronim, ślusarz, Sz. Chełm. 126. 
— 
Leon, urzędu, bank., Bydgoska 86. 
— 
Piotr, malarz, Krótka 4. 
— 
Wacław, rzeźbiarz, Sz. Chełm. 127 . 
— 
Wiktor, ślusarz, Sz. Chełmińska 72. 
Kraśniewski Jan, robotn., Koz. Góry Zach. 13. 
— 
Konrad, ogrodnik, Kościuszki 53. 
— 
Leon, robotnik, Końcowa 3. 
— 
Zygmunt, ogrodnik, Polna 13. 
Krauklis Józef, krawiec, Kordeckiego 4. 
Kraus Władysław, st. majst. wojsk., 
Kosz. 
Żymirskiego ni. 6 . 
Krause Anastazja, ekspedj., Przy Bzeźni 44. 
— 
Anna, wdowa, Grudziądzka 103. 
— 
Marja, Mickiewicza 10/16. 
— 
Minna, biurowa, Kościuszki 39. 
— 
Waleska, Małe Garbary 22. 
— 
Aleks., sekr. miejski, Mickiewicza 72. 
— 
Aleksander, funkcj. kolej., Kopernika 25. 
— 
Antoni, krawiec, Batorego 71. 
— 
Bronisław, drogerzysta, M. Garbary 19. 
— 
Brunon, stolarz, Podmurna 56. 
— 
Brunon, biuralista, Wybickiego przedł. 
— 
Edward, rentjer, M. Garbary 22. 
— 
Franciszek, emeryt, Grunwaldzka 14. 
— 
Franciszek, robotn.. Pod Dęb. Górą 71/77. 
— 
Franc, niższ. funkcj., 
Legjonów 36/38. 
— 
Jan, kolejarz, Targowa 35. 
— 
Jan, szklarz, Św. Jerzego 30/36. 
— 
Jan, robotnik, Waldowska 23. 
— 
Józef, formiarz, Grunwaldzka 6. 
— 
Józef, ogrodnik, Wybickiego 42. 
— 
Józef, palacz, Słowackiego 137. 
— 
Karol, inwalida, Mickiewicza 118. 
— 
Konrad, elektromont.., 
Kościuszki 7. 
— 
Leon, stróż, Kilińskiego 3. 
— 
Oskar, ślusarz, Kościuszki 39. 
— 
Otto, ślusarz, Słowackiego 55. 
— 
Roman, ślifiarz, Podmurna 28. 
— 
Stanisław, stolarz, Mostowa 8. 
— 
Władysław, murarz, Grunwaldzka 6. 
— 
Władysław, malarz, Waldowska 23. 
— 
Władysław, krawiec, W. Garbary 13. 
Krausewicz Agnieszka, ekspedj., Szosa Cheł­ 
mińska 64. 
— 
Bernard, kupiec, Szosa Chełm. 74. 
Kraut Hugo, wł. domu, Browarna 2. 
Krautforst Wiesław, inż. rolniczy, Konop­ 
nickiej 24. 
Krauze Balbina, prasowaczka, Bażyńskich 2. 
— 
Bronisława, urzędn. państw., 
Strumy­ 
kowa 15. 
— 
Ludwika, gospodyni, św. Jakoba 14. 
— 
Marja, Kilińskiego 3. 
— 
Marjanna, wdowa, Strumykowa 15. 
— 
Stefanja, biuralistka, Strumykowa 15. 
— 
Franciszek, bez zaw., Bażyńskich 2. 
— 
Leon, urzędn. poczt., Strumykowa 15. 
— 
Maksymiljan, malarz, Kościuszki 40. 
Krauzhar Szmul, ekspedjent, Szczytna 10. 
Krawczyk Anna, Słowackiego 140. 
— 
Kamilla, wdowa, Wodociągowa 15. 
— 
Marjanna, wdowa, Mickiewicza 118. 
— 
Michalina, wdowa, Bybaki 55b. 
— 
Adam, mech.- szofer, Bybaki 55. 
— 
Bogusław, oficer zaw., -Bybaki 38. 
— 
Bolesław, robotnik, Grudziądzka 88. 
— 
Roman, szofer, Bybaki 55. 
— 
Stanisław, ofic. zaw., 
Mickiewicza 93. 
— 
Władysław, szofer, Pod Krz. Wieżą 1/3. 
Krawczyńska Irena, robotnica, Podgórna 39. 
— 
Magdalena, wdowa, Podgórna 39. 
Krawczyński Czesław, kondukt, kolej., 
Łą­ 
kowa 5. 
— 
Jan, robotnik, Wodociągowa 21/23. 
— 
Konstanty, kupiec, Mickiewicza 88. 
— 
Leon, stolarz, Wodociągowa 21/23. 
— 
Maks, robotnik, Wiązowa 17. 
— 
Stanisław, robotnik, św. Jerzego 55. 
Krawiczyński Jan, maszyn., Waldowska 21. 
— 
Stanisław, kowal, Waldowska 21. 
Krawiec Szmul, krawiec, św. Ducłia 5. 
Krawiecki Czesław, urzędn. D. O. K., 
Wola 
Zamkowa 17. 
— 
Stanisław, biuralista, W. Garbary 17. 
Krawyczyński Jozef, woźny, Wodociągo­ 
wa 21/23. 
Krażewski Franciszek, prac. Zarz. Dr. Wud., 
Winnica 30. 
Krebs Leokadja, ekspedj., Przy Bzeźni 21. 
— 
Adolf, nauczyciel, Grudziądzka 60. 
— 
Emil, emeryt, Łąkowa 5. 
— 
Otton, szofer, Kościuszki 29. 
Kreclilak Emma, siostra diakon., 
Bawar- 
czyków 5,
		

/Pomorze_005_09_204.djvu

			202 
Kreciński — Królikowski 
Kreciński Bolesław, ślusarz, św. Jerzego 57a. 
Kreczmann Franciszek, murarz, Kozackie 
Góry Wschód 8. 
— 
Wacław, siodlarz-tapic, Św. Józefa 84. 
— 
Władysław, robotnik, Kołłątaja 17. 
Kreft Feliks, urzędu, państw., Jagiellońska 9. 
— 
Gerhard, prac. D.O.P .K ., 
Podmurna 42. 
Krela Pelagja, Kościuszki 43. 
Kremieniecki Jerzy, poruczn. - obserw., 
Mic­ 
kiewicza 18. 
Kreniska Franciszka, pokojówka, Jagielloń­ 
ska 16a. 
Krentowicz Aleksander, mechanik, Mickie­ 
wicza 132. 
Krcnz Kazimierz, kupiec, Prosta 8. 
Kresin Mar ja, wdowa, Pod Dęb. Górą 66/77. 
Kreska Franciszka, wdowa, Matejki 24/26. 
Kret Piotr, kowal, Podmurna 36. 
Kretkowska Mar ja, Sobieskiego 33. 
Kretschmann Feliks, robotnik, Staszica 10. 
— 
Zygfryd, robotnik, Koz. Gory wschód 8. 
Kreulzinger Maksymiljan, inż. leśnictwa, 
Mickiewicza 7. 
Kreuzberg Antonina, wdowa, Lindego 16. 
— 
Alfons, elektromont., Lindego 16. 
Krezymon Anna, Mickiewicza 113. 
Krezyn Janina, służ., Pod Dęb. Górą 66/77. 
— 
Zygmunt, robotnik, Wałdowska 21. 
Kręcińska Marja, św. Jerzego 57. 
Kręćka Dorota, Podmurna la. 
Kręćki Łucjan, inżynier, Podmurna la. 
Krieger Józef, urzędn. adm. wojsk., 
Koper­ 
nika 47. 
Kriehn Robert, kupiec, Strumykowa 2. 
Krienke Klżbieta, Rybaki 51. 
— 
Kryk, handlowiec, Rybaki 51. 
— 
Gustaw, Rybaki 51. 
— 
Kurt, piekarz, Grudziądzka 130. 
Kries Anna, wdowa, Bydgoska 76. 
Krippcndorf Dr Bogumił, naczelnik Wydz. 
Urz. Woj. Pom., Mickiewicza 18. 
Krispin Bernard, murarz, Szosa Chełm. 167. 
Kristowiak Franc, robotnik, Koniuchy 81. 
Kriwalska Katarzyna, emerytka, W. Gar- 
bary 11. 
Kriwes Marta, Bydgoska 30. 
Krniszewski Kazimierz, robotnik, Winnica 12.. 
Krobski Stanisław, kupiec, Kraszewskiego 44. 
Kroczek Teresa, wdowa, Warszawska 18. 
— 
Ks. Jan, proboszcz par. wojsk., 
War­ 
szawska 18. 
Kroenitz Witold, inżynier, J. Olbrachta 14/16. 
Krogolewska Joanna, służ, Grunwaldzka 36. 
Krohn Kazimierz, murarz, Prosta 28. 
Kroinewska Katarzyna, wdowa, Jagielloń­ 
ska 22. 
Krokos Wanda, służąca, Żeglarska 9. 
Krokowska Augusta, wdowa, Sobieskiego 39. 
— 
Lina, wdowa, Krasińskiego 100. 
Krokowski Fryderyk, mur., 
Wałdowska 35. 
Kroll Jan, kupiec, Warszawska 10/12. 
— 
Józef, Sienkiewcza 3. 
— 
Wojciech, robotnik, Łukowa 17/19. 
Kromczyńska Marja, wdowa, Mostowa 14. 
Kromolicka Zofja, biuralistka, Prosta 5. 
Kromp Marja, nauczycielka, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 8 
Kropidłowski Bolesław, urzędn. kolej., 
św. 
Jerzego 48. 
Kropińska Marta, bufetowa, Bielańska 14. 
Kropiński Bernard, szewc, Grudziądzka 120. 
Kropiwnicka Janina, urzędniczka, Domini­ 
kańska 4. 
Kropowski Franc, wojażer, Wodna 3. 
Król Irena, nauczycielka, W. Garbary 17. 
— 
Monika, robotnica, Bażyńskich 2. 
— 
Marcin, podof zaw., Bielany działka 8. 
— 
Stanisław, urzędn. kolej., 
Bydgoska 15. 
Królak Zygmunt, podof. zaw., Lotnicza 15. 
Królewczyk Aleksander, ślus.- elektro-mont., 
Dybowska 13. 
— 
Edmund, szofer-mechanik, Dybowska 3. 
— 
Leon, maszyn, kolej., Kujawska 11. 
— 
Leon, kolejarz, Studzienna 21. 
— 
Wiktor, fryzjer, Kujawska 11. 
Królikiewicz Władysław, blacharz, św. Du­ 
cha 19. 
Królikowska Łucja, Przy Rzeźni 19. 
— 
Marja, krawcowa, Słowackiego 73. 
— 
Marja, robotnica, Podgórna 68. 
— 
Zofja, wdowa, Koszarowa 24. 
Królikowski Aleks., wodniak, Bydgoska 10. 
— 
Andrzej, szewc, Przy Rzeźni 19. 
— 
Edward, dozorca, Fosa Starom. 1/3. 
— 
Jan, podof. zaw., Słowackiego 81. 
— 
Jan, robotnik, Gołębia 22. 
— 
Jan, asp. pol. państw., W. Garbary 12. 
— 
Jozef, książkowy, Bielańska 32/36. 
— 
Józef, piekarz, Piekary 11. 
— 
Kazimierz, rzeźnik, Grudziądzka 81. 
— 
Leon, rzeźnik, Przy Rzeźni 19. 
— 
Boman, urzędnik, Bydgoska 112. 
— 
Wincenty, magazynier, Bart, Głowac­ 
kiego 4.
		

/Pomorze_005_09_205.djvu

			Kruchlak — Kruszyńska 
203 
Kruchlak Aniela, Kościuszki 56. 
Kruczek Czesława, bufetowa, W. Garbary 18. 
— 
Jadwiga, nauczycielka, Fredry 4. 
— 
Henryk, oficer zaw.,' Mickiewicza 19/21. 
— 
Piotr, szewc, Mickiewicza 108. 
— 
Władysław, handlowiec, Piekary 16. 
Kruczkiewicz Michał, podof. zaw., 
Winni­ 
ca 103/105. 
Kruczkowski Florjan, czel. kamień., 
Sukien- 
nicza 1. 
Kruczykowska Teofila, Szosa Chełm. 133/135. 
— 
Teresa, robotnica, Osiedle Wrzosy 138. 
Kruczykowski Mateusz, rob. gazown., Ogro­ 
dowa 3/5. 
Kruczyńska Rozalja, służąca, Żeglarska 5. 
Kruczyński Szymon, robotnik, Kozackie Góry 
Zachód 18. 
Krueger Helena, wdowa, Żeglarska 15. 
— 
Helena, właśc. hotelu, Żeglarska 15. 
— 
Hertu, właśc. hotelu, Żeglarska 15. 
Kruk Joanna, służąca, Sz. Kubicka 10/30. 
— 
Marta, gospodyni, Bydgoska 10. 
— 
Helmut, fryzjer, Derdowskiego 2. 
— 
Jan, robotnik, Krótka 5. 
— 
Paweł, robotnik, Łazienna 28. 
— 
Stanisław, młynarz, Podgórna 68. 
— 
Teofil, agent handlowy, Sz. Chełm. 86. 
Krukowska Aniela, wdowa, Łazienna 22. 
— 
Marjanna, służąca, Matejki 43. 
— 
Zofja, Chełmińska 10. 
Krukowski Henryk, kier. ref. Zakł. Ub. Wz, 
Moniuszki 27. 
Krumm Fritz, ogrodnik, Grudziądzka 92/96. 
Krupa Bernard, poruczn. W. P., Bydgoska 39. 
— 
Michał, inwal. wojsk., Fosa Starom. 12. 
— 
Piotr, robotnik, Polna barak. 
Krupecka Łucja, wdowa, Słowackiego 121. 
— 
Marta, biuralistka, Bybaki 15. 
Krupecki Alojzy, elektromont., 
Małe Gar­ 
bary 22. 
— 
Bernard, robotnik, Sz. Chełm. 72. 
— 
Michał, robotnik, Rybaki 15. 
Krupińska Emma, emerytka, Mickiewicza 95. 
Krupiński Eugenjusz, techn. - dent., 
Wał- 
dowska 23. 
— 
Jan. pom. handlowy, Mickiewicza 95. 
— 
Janusz, dziennikarz, Szeroka 5. 
Krupka Jadwiga, Chełmińska 11.. 
— 
Franciszek, wł. domu, Grudziądzka 97. 
— 
Jan, kupiec, Grudziądzka 97. 
— 
Jon, urzędnik, Rybaki 40. 
- 
Włodzimierz, wicepr. S. O ., Bydgoska 76. 
Krupski Marjan, sędzia grodzki, Mostowa 9. 
Krurzyńska Juljanna, robotnica, Małachow­ 
skiego 6. 
Kruschin Franciszek, ofic. zaw., 
Mickiewi­ 
cza 107. 
Kruska Jadwiga, wdowa, Strumykowa 17. 
— 
Helmut, student, Strumykowa 17. 
•— Harald, student, Wysoka 4/6. 
Kruszczyńska Anton., eksped., Jęczmienna 22. 
Kruszczyński Józef, robotnik, Bart. Głowac­ 
kiego 32. 
— 
Kazimierz, robotnik, Kanałowa 18. 
Kruszelnicka Kmilja, 
wdowa, 
Konopnic­ 
kiej 25. 
Kruszelnicki - Wałujew Leonard, urzędnik, 
Mickiewicza 87. 
— 
Tadeusz, emer. państw., Konopnickiej 23. 
Kruszewska Anna. Sz. Chełmińska 151. 
— 
Marjanna, kucharka, Piekary 47. 
— 
Paulina, wdowa, Szosa Chełm. 151. 
— 
Rozalja, wdowa. Bielańska 11. 
— 
Wanda, gospodyni, Grudziądzka 85. 
— 
Wanda, Szosa Chełmińska 122. 
— 
Władysława, Sienkiewicza 36. 
Kruszewski Bernard, stolarz, Droga Trepo- 
ska 10. 
— 
Brunon, urzędn. poczt., Szeroka 37. 
— 
Edmund, stolarz, Waldowska 25. 
— 
Franciszek, rzeźnik, Sobieskiego 39. 
— 
Franciszek, robotnik, Sz. Chełm. 110. 
— 
Jan, kolejarz, Lubicka 37a. 
— 
Jan, robotnik, Studzienna 17. 
— 
Jan, podof. zaw., Sz. Okrężna 17. 
— 
Juljan, robotnik. Przy Rzeźni 27. 
— 
Paweł, cieśla, Grudziądzka 55. 
— 
Stefan, kolejarz, Sobieskiego 39. 
— 
Władysław, robotnik, Bażyńskich 3. 
'— Zygmunt, Małachowskiego 2. 
Kruszka Helena, Majdany 6. 
— 
Weronika, służąca, Czarneckiego 28. 
Kruszkowska Helena, wdowa, Podgórna 50. 
— 
Marja, wdowa, Podgórna 50. 
Kruszkowski Bolesław, mechanik, Mickie­ 
wicza 58. 
— 
Franciszek, robotnik, Koniuchy 51. 
— 
Kazimierz, ślusarz kol., Chrobrego 39. 
Kruszyńska Anna, służąca, Mickiewicza 64. 
— 
Anastazja, Mickiewicza 106. 
— 
Helena, książkowa, Kościuszki 19. 
— 
Ludwika, Szeroka 5. 
- 
Teodozja, wdowa, Prosta 30.
		

/Pomorze_005_09_206.djvu

			204 
Kruszyński — Krywalska 
Kruszyński Antoni, kondukt. Łraniw., 
Ko­ 
ściuszki 58. 
— 
Bolesław, robotnik, Bażyńskich 2. 
Bronisław, robotnik, Wodociągowa 22. 
— Czesław, Kościuszki 58. 
— Stanisław, robotnik, Mickiewicza (i(5. 
— 
Władysław, robotnik, B. Głowackiego 17. 
Kruś Konrad, murarz, Kopernika 4. 
Kruz Stanisław, blacharz, Krzyżacka 7. 
Krużewski Leon, urzędn. poczt., 
Żółkiew­ 
skiego 8. 
Krużyńska Jadw., emer. kolej., Wiązowa 22. 
Ludwika, prakt. biurowa, 
Poniatow­ 
skiego 5. 
Krużyński Ignacy, Przy Bzcźni 54. 
Józef, szofer-mechanik, Gen. Prądzyń- 
skiego 2/4. 
— 
Kazimierz, rolnik, Sz. Chełm. 53. 
— 
Leon, kolejarz, Sz. Chełm. 54. 
— 
Władysław, robotnik, Wybickiego 85. 
Kriiger Agnieszka, wdowa, Winnica 14a. 
Agnieszka, wdowa, Kopernika 9. 
— 
Antonina, Lubicka 42. 
— 
Charlota, Bynek Staromiejski 18. 
— 
Franciszka, siostra zak., W. Garbary 7. 
— 
Hilda, służąca, Chrobrego 22. 
— 
Justyna, Bybaki 17. 
— 
Paulina, wdowa, Kopernika 13. 
— 
Zofja, wdowa, Słowackiego 47. 
— 
Alfons, ogrodnik, Łazienna 26. 
— 
Alfred, fryzjer, Łazienna 26. 
— 
Artur, robotnik, Lindego 16. 
— 
August, kupiec, Łazienna 26. 
— 
Bernard, pom. handlowy, Łazienna 26. 
— 
Kdward, stolarz, Przy Bzeźni 29. 
— 
Franciszek, robotnik, Bielańska 57. 
— 
Franciszek, farbiarz, Podgórna 45. 
— 
Gustaw, ogrodnik, Końcowa 6. 
— 
Jan, ślusarz, Grudziądzka 111. 
— 
Jerzy, tokarz, Legjonów 26. 
— 
Karol, służący, Małe Garbary 21. 
— 
Leon, koncel. I). O . K. [»., Przy Bzeźni 29. 
— 
Maks, właśc. cukierni, Bynek Starom. 18. 
— 
Paweł, asyst, kolej., Sienkiewicza 41. 
— 
Wacław, kolejarz emer., Łukowa 12. 
— 
Zygmunt, stolarz, Piekary 23. 
Kryczyński Kustachy, urzędu, kolej., Sobies­ 
kiego 51. 
— 
Franciszek, Sobieskiego 51. 
Krydner Oswald, podoficer nadterm.. Lotni­ 
cza 15. . 
Kryger Antonina, wdowa, Grudziądzka 111. 
— 
Florjan, urzędnik, Jęczmienna 19. 
— 
Jan, robotnik, Okraczyńska 13. 
— 
Jan, litograf, Wyspiańskiego 2. 
— 
Kazimierz, emeryt, Grudziądzka 107. 
— 
Kazimierz, ślusarz, Batorego 83b. 
— 
Michał, ślusarz, Grudziądzka 111. 
Krykant Helena, Browarna 4. 
— 
Jadwiga, Sukiennicza 15. 
— 
Marjanna, Słowackiego 47. 
— 
Józef, zegarmistrz, Wysoka 11/13. . 
Krymski Boman, pom. szewski, Końcowa 1. 
Kryn Alfons, student, Chrobrego 39. 
— 
Teofil, emer. nauczyć, Chrobrego 39. 
Krynicka Genowefa, św. Ducha 7/9. 
— 
Józefa, nauczycielka, Czarneckiego 14. 
Kryniecki Alf., 
krawiec, Grudziądzka 92/90. 
— 
Wiktor, stolarz, św. Ducha 19. 
Krysa Michał, instrukt. P. P., Łąkowa 6. 
Krysiak Stanisław, rolnik, Derdowskiego 2. 
Krysińska Agata, wdowa, Wały 18. 
Krysiński Aleksander,, formiarz, Wały 18. 
— 
Paweł, fryzjer, Wały 18. 
Kryspin Franciszek, murarz, Końcowa 4. 
— 
Marceli, robotnik. Polna 17/19. 
Krystek Aleksander, kupiec, św. Jerzego 5. 
— 
Sylwester, oficer W. P ., Prosta 24. 
Krystowski Kazimierz, krawiec, Mickiewi­ 
cza 99. 
Kryszak Antoni, kolejarz, Kujawska 11. 
Kryszczyński Leon, kupiec dypl., 
Warszaw­ 
ska 10/12. 
— 
Maksy mil jan, kupiec, Poniatowskiego 3. 
Kryszewska Antonina, wdowa, Szewska 10. 
Kryszewski Witold, emer. urzedn. Banku 
Polsk., Matejki 38. 
Krysztof Stanisław, szyper, Piekary 18. 
Krysztofek Franciszek, zbrojmistrz-pirotech- 
nik, Wybickiego 75. 
Krysztofiak Marjanna, Osiedle Bielany 108. 
— 
Stanisława, Prosta 37. 
— 
Jan, robotnik, Podgórna 3a. 
— 
Józef, Szosa Chełmińska 108. 
— 
Ludwik, m. murarski, Prosta 30. 
— 
Stanisław, przód. P. P ., Wały 10. 
— 
Teodor, podof. zaw., Osiedle Bielany 108. 
Kryś Antonina, służąca, Słowackiego 74. 
— 
Bolesław, podof. zaw., Sz. Bydgoska 78. 
Krytiuk Jerzy, inż.-leśnik, Konopnickiej 27. 
Krywalska Helena, wdowa, Wybickiego 64. 
— 
Marja, robotnica, Batorego 69.
		

/Pomorze_005_09_207.djvu

			Krywalski — Książkiowicz 
205 
Krywalski Franciszek, inwal., Koszarowa 24. 
— 
Teofil, robotnik, Bażyńskich G. 
Krywuc Wacław, mierniczy, św. Jakóba 15. 
Kryzan Stefan, kupiec, Most Pauliński 4. 
Krzanowski Franciszek, urzędnik 
skarb., 
Słowackiego 55. 
Krzemień Stan., podof. zaw., Mazowiecka 48. 
Krzemieniecki Aleksander, inżynier dyp., 
Bydgoska 33. 
Krzemińska Elżbieta, krawcowa, Lubicka 3. 
— 
Jadwiga, wdowa, Mostowa 24. 
— 
Konstancja, wdowa, Grunwaldzka 18. 
— 
Teresa, Grunwaldzka 18. 
Krzemiński Antoni, właśc. fabryki cukierk., 
Łazienna 2. 
— 
Bernard, Grunwaldzka 18. 
— 
Bronisław, ekspedjent, Żółkiewskiego 34. 
— 
Józef, robotn., Grunwaldzka 18. 
— 
Józef, robotnik, Mickiewicza G8. 
— 
Stanisław, robotnik, Grunwaldzka 18. 
Krzemkowska Gertruda, gospodyni, Słowac­ 
kiego 72. 
— 
Jadwiga, wdowa, B. Głowackiego 29. 
Krzemkowski Bronisław, podof. zaw., 
Św. 
Jakóba 11. 
— 
Feliks, handlowiec, Batorego 29. 
— 
Franciszek, kolejarz, Kościuszki 58. 
— 
Marjan, kolejarz, Wybickiego 5. 
Krzepton Józef, emer. wojsk., Przy Bzeźni 23. 
Krzeszowski Czesław, oficer zaw., Poniatow­ 
skiego 1. 
Krzewińska Gcrtr., 
ekspedj., Chełmińska 6. 
— 
Katarzyna, wdowa, Chełmińska 6. 
— 
Walerja, wdowa, Szczytna 20. 
Krzewiński Jan, drogerzysta, Jęczmienna 20. 
— 
Józef, drogerzysta, Szczytna 20. 
Krzętowski Judka, kupiec, Szczytna 12. 
— 
Szaja, kupiec, Szczytna 12. 
Krzyk Antoni, właśc. domu, Piaskowa 3/5. 
Krzykowska Cecylja, służąca, Piekary 47. 
— 
Juljanna, służąca, Sienkiewicza 23. 
— 
Łeokadja, wdowa, Mickiewicza 19/21. 
Krzymin Jan, urzędnik, Szczytna G. 
Krzymińska Marja, wdowa, św. Jakóba 15. 
Krzymiński Aleksander, drogerzysta, św. 
Jakóba 15.. 
Krzymowski Stanisł., oficer, Mickiewicza 93. 
Krzyszkowski Andrzej, urzędnik pryw., Sien­ 
kiewicza 9. 
— 
Bolesław, urzędnik. Warszawska 2. 
Krzysztofowicz Józef, inżynicr-rolnik, Wys­ 
piańskiego 2G. 
Krzywdzińska Jadwiga, Dworcowa 18/22. 
— 
Marja, wdowa, Podgórna 23. 
— 
Władysława, Podgórna 23. 
Krzywdziński Aleksander, m. krawiecki, Ła­ 
zienna 9. 
— 
Franciszek, krawiec, Podgórna 30. 
— 
Józef, murarz, B. Głowackiego 9a. 
Krzywicka Marja, urzędn., Jęczmienna 15. 
Krzywicki Antoni, kupiec, Kopernika 9. 
Krzywice Anast., robotnica, Grudziądzka G2. 
Krzywkowski Franc, urzędn., Podmurna 50. 
Krzyżaniak Marja, stenotypistka, Konop­ 
nickiej 27. 
— 
Józef, podof. zaw., 
. 1. Olbrachta 3. 
— 
Wiktor, kier. kanc. adw., Słowackiego 59. 
Krzyżanowska Anastazja, służąca, M. Gar- 
bary 22. 
— 
Anastazja, wdowa, Podgórna 47. 
— 
Jadwiga, gospodyni, Kilińskiego 8. 
— 
Joanna, wdowa, Podgórna 50. 
— 
Marja, wdowa, Rabiańska 7. 
— 
Marja, wdowa, Danielewskiego 4. 
Krzyżanowski Adam, inżynier kolej., 
Mic­ 
kiewicza 7. 
— 
Aleksander, robotnik, 
. 1. Olbrachta 19. 
— 
Aleksander, rzeżnik, W. Garbary 15. 
— 
Aleksander, handlowiec. Przy Bzeźni G. 
— 
Bernard, kolejarz, Sobieskiego 50/52. 
— 
Feliks, robotnik, Cmentarna 38. 
— 
Jan, szewc, Kościuszki 27. 
— 
Józef, technik, Konopnickiej 22. 
— 
Józef, kołodziej, Kilińskiego 6/8. 
v 
— 
Paweł, stołowy, Piekary 47. 
— 
Wacław, rzeźnik, Wiązowa 8. 
— 
Władysław, robotnik, Cmentarna 36. 
Krzyżelewski Antoni, starszy przód. I'. P., 
Kościuszki 5. 
— 
Klemens, Grudziądzka 82. 
Krzyżosiak Stefan, podof. zaw., Wiązowa 3. 
Krzyżoszczak Stanisław, szewc, Sz. Cheł­ 
mińska 111. 
Krzyżykowska Katarzyna, wdowa, Sienkie­ 
wicza 36. 
Krzyżykowski Walenty, robotnik, Chodkie­ 
wicza 14. 
Krzyżyński Anast., szofer, Dr. Trcposka 12 
— 
Stanisław, mistrz rzeźn., Lubicka 24. 
Ksiąszkiewicz Stanisław, robotnik, Mickie­ 
wicza 90. 
Książek Walerja, Łazienna 28. 
Książkiewicz Antoni, robotnik, Batorego 5. 
- 
Konstanty, robotnik, Targowa 44.
		

/Pomorze_005_09_208.djvu

			200 
Książkiewicz — Kuczma 
Książkiewicz Wincenty, robotn., Targowa 44. 
Knieżak Bronisław, stolarz, św. Jakóba 17. 
Ksieżówna Stefanja, hafciarka, Szopena 17. 
Kubacka Marja, ekspedj., 
Piekary 15. 
— 
Władysława, fryzjerka, Wybickiego 68. 
Kubacki Antoni, szofer, Wola Zamkowa 19. 
— 
Franciszek, kupiec, Podgórna 54. 
— 
. luljan, wodniak, Nadbrzeże (prom). 
Kubacz Wacł., lek. dentysta, Mickiewicza 58. 
Kubal Franciszek, oficer, Konopnickiej 20. 
Kubala Władysław, inż., Mickiewicza 23/25. 
Kubasik Marja, wdowa, Żeglarska 17. 
— 
Franciszek, robotnik. Bydgoska 112. 
Kubaszewski Franciszek, szofer. Warszaw­ 
ska 10/12. 
Kubczak Marja, Piekary 20. 
Kubera Jan, mechanik, Sienkiewicza 24/28. 
— 
Jan, szewc, Szczytna 7. 
Kuberska Antonina, wdowa, Mickiewicza 91. 
Kuberski Józef, podof. zaw., Gen. Chłopickie- 
go 1/7. 
— 
Keon, robotnik rolny, Batorego 12/16. 
— 
Marjan, robotnik, Browarna 7. 
— 
Stefan, portjer, Szosa Chełmińska 62. 
Kuhiaczyk Łucja, wdowa, Czarneckiego 27. 
— 
Leon, młynarz. Droga Treposka 1. 
— 
Mieczysł., podof. zaw., L. Czarlińskiego 25 
— 
Zygmunt, krawiec, Czarneckiego 27. 
Kubiak Józefa, robotnica, Sobieskiego 58. 
— 
Marjanna, bez zawodu, Lindego 16. 
— 
Matylda, wdowo, Koszarowa 37. 
— 
Teresa, gospodyni, Krasińskiego 44. 
— 
Antoni, stolarz, Wodna 31. 
— 
Bernard, asyst, miejski. Lindego 17. 
— 
Bolesław, st. przód. P . P ., W. Garbary 19. 
- 
Kdmund, dekorator, św. Katarzyny 5. 
— 
Michał, poster. P . P ., Konopackich 15. 
— 
Stanisław, robotnik, Franciszkańska 12. 
— 
Stefan, technik drog., 
Konopackich 15. 
— 
Tadeusz, oficer zaw., Bynek Nowom. 3 . 
— 
Wawrzyniec, szewc, św. Katarzyny 2. 
Kubicka Zofja, kucharka, Bydgoska 24. 
Kubiczek - Waldorf inż. Stefan, urzedn., Kra­ 
szewskiego 42. 
Kubin Stanisław, oficer zaw., Sobieskiego 51. 
Kubitza Paw., stróż. Osiedle im. M. Piłs. 178. 
Kublin Stefan, naucz, gimn., Mickiewicza 7. 
Kubuszewska Marja, Bydgoska 33.. 
Kuc Bronisława, modystka, św. Jakóba 11. 
Kucek Stanisława, gospodyni, Kochanow­ 
skiego 25. 
Kucha Józef, urzedn. państw., Sukicnnicza 4. 
Kucharska Felicja, Sienkiewicza 29. 
— 
Helena, służąca, Most Pauliński 4. 
— 
Marja, służąca, Szosa Chełm. 86. 
Kucharski Bolesław, czl. szewski, Bybaki 21. 
— 
Franciszek, robotnik, Szosa Chełm.. 159. 
— 
Jan, robotnik, Wiązowa 20. 
— 
Józef, ogniomistz, Prosta 2. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 73. 
— 
Józef, kolejarz, Bybaki 55. 
— 
Józef, podof. zaw., Sukiennicza 3. 
— 
Leon, robotnik, Wybickiego 67. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Strumykowa 15. 
— 
Tadeusz, oficer zaw. Mickiewicza 89. 
Kucharuk Katarz., służąca, Sz. Chełm. 73/75. 
Kucharzewski Walenty, przód. P . P ., 
Ba- 
biańska 5. 
Kuchcińska Helena, Legjonów 26. 
Kuchczyński Mieczysł., szewc, Legjonów 26. 
Kuchniak Mina, służąca, Sukiennicza 6. 
Kuchnicki Franc, robotnik, Batorego 69b. 
— 
Jan, robotnik, J. Olbrachta 4/6. 
— 
Szymon., robotnik, Zaułek Dworcowy 5. 
Kuciapski Teodor, star. poster. P. P., 
Fran­ 
ciszkańska 9. 
Kucybała Katarzyna, bez zaw., Batorego 73. 
Kucz Maksymiljan, inżynier-mechanik, Gru­ 
dziądzka 124/126. 
Kucza Jak., podof. zaw., Kochanowskiego 12. 
Kuczawska Bozalja, wdowa, Piekary 45. 
Kuczawski Alfons, stołowy, Piekary 45. 
— 
Metody, Piekary 45. 
— 
Zygmunt, stołowy, Krasińskiego 72. 
Kuczhorska Franciszka, wdowa, Szeroka 32. 
Kuczerski Alfred, robotnik, Batorego 67a. 
Kuczewicz Jan, wodniak, Bybaki przyst. 421. 
— 
Ignacy, urzędnik, Mickiewicza 50. 
Kuczkowska Jadwiga, wdowa, św. Ducha 21. 
— 
Stanisława, wł. sklepu, Bybaki 43. 
— 
Weronika, wdowa, Klonowicza 40. 
Kuczkowski Antoni, wł. berlinek, Łazienna 2. 
— 
Franciszek, krawiec, Podgórna 64. 
— 
Franciszek, pom. handl., Pułaskiego 30. 
— 
Jan, szewc, św. Jerzego 55a. 
— 
Józef, wł. domu, św. Katarzyny 3. 
— 
Kazimierz, stolarz, Podgórna 64. 
— 
Mikołaj, dozorca koszar, Pułaskiego 30. 
— 
Paweł, handlowiec, Pułaskiego 30. 
— 
Stefan, kupiec, św. Katarzyny 3. 
— 
Tytus, szewc, Wodna 20.. 
Kuczma Anna, kucharka, Konopnickiej 20. 
— 
Stanisław, oficer zaw., św. Józefa 42.
		

/Pomorze_005_09_209.djvu

			Kuczmarskt — kuliczkówska 
20? 
Kuczmarski Szczepau, posługacz, Warszaw­ 
ska 2. 
Kuczora Leonard, oficer zaw., Gen. Prądzyń- 
skiego 3. 
Kuczorski Bronisław, robotnik, Lindego 15a. 
Kuczowska Helen.a, służąca, Szeroka 18. 
Kuczwalski Piotr, podof. zaw., Żeglarska 13. 
Kuczyńska Walerja, służąca, Bynek Star. 5 . 
— 
Wanda, służąca, Grudziądzka 05. 
Kuczyński Antoni, drukarz, Bydgoska 10. 
— 
Antoni, korektor, Bydgoska 104. 
— 
Bolesław, kupiec, Mickiewicza 20. 
; 
— 
Edmund, piekarz, Mickiewicza 72. 
— 
Stanisław, poster. P . P ., Łąkowa Oa. 
— 
Władysław, czapnik-krawiec, Małe Gar- 
bary 4. 
— 
Zbigniew, technik budowl., Most Paul. 4. 
Kudasz BomUald, art. mai., Grudziądzka 62. 
Kudelska Marja, wdowa, Wodociągowa 17. 
Kudelski Alfons, rolnik, Wodociągowa 14. 
Kudliński Wład., robotnik, Mickiewicza 104. 
Kudrjawcow Piotr, szefor-mechanik, Klono­ 
wi cza 26. 
Kudyna Jan, cieśla, Polna 66/74. 
Kudzin Nadzieja, służąca, Mickiewicza 107. 
Kuffel Mikołaj, podof. zaw., św. Jerzego 44/46. 
Kuflewska Jadwiga, ekespedj., Kołłątaja 11. 
— 
Józefa, wdowa, Graniczna 3. 
— 
Katarzyna, kucharka, św. Ducha 7/9.' 
— 
Weronika, wdowa, Szosa Chełm. 169. 
Kuflewski Bronisław, kolejarz, Kopernika 26. 
— 
Franciszek, murarz, Wodociągowa 10. 
— 
Ignacy, malarz, Szosa Chełm. 125. 
— 
Kazimierz, kupiec, Szosa Chełm. 169. 
— 
Boman, malarz. Góry Koz., barak 10. 
— 
Wiktor, krawiec, Wodociągowa 10. 
Kugler Antoni, buchalter, Bydgoska 72. 
Kuhn Eliza, wdowa, Bynek Starom. 25. 
— 
Bozalja, wdowa, Podmurna 73. 
— 
Paweł, szewc, Szeroka 13. 
Kuik Józef, oficer zaw., Piastowska 9. 
Kujawa Józefa, wdowa, Batorego 75. 
— 
Konrada, kupcowa, Grudziądzka 4. 
— 
Bozalja, służąca, Kujawska 1. 
— 
Bartłomiej, handlów., Mickiewicza 94/96. 
— 
Bernard, urzedn. kolej., 
Bankowa 4. 
— 
Bolesław, podof. zaw., Poniatowskiego 15. 
— 
Filip, asystent poczt., Bynek Star.. 24. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 75. 
— 
Józef, ogrodnik, św. Jerzego 2. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Mickiewicza 91. 
— 
Stefan, robotnik, Koniuchy lb. 
Kujawa Stefan, ślusarz, Piaskowa 3/5. 
— 
Wincenty, sekretarz, Krasińskiego 18/20 
Kujawińska Bozalja, Konopnickiej 15. 
Kujawiński Józef, Słowackiego 79. 
— 
Michał, ekspedj. handl., Słowackiego 79. 
Kujawska Helena, św. Ducha 7/9. 
— 
Meta, pielęgniarka, Batorego 17/19.. 
— 
Paulina, Wałdowska 25. 
— 
Bozalja, gospodyni, Jęczmienna 7. 
— 
Stefanja, służąca, Słowackiego 38. 
Kujawski Bern., konduk. kol., Wałdowska 33. 
— 
Eranciszek, fabrykant, Szeroka 37. 
— 
Ludwik, inwalida, Szpitalna 4. 
— 
Stanisław, urzedn. gosp., św. Ducha 7/9. 
— 
Walenty, mistrz piekarski, św. Józefa 46. 
Kujot Augustyn, kupiec, Łazienna 6. 
Kukielska Praks., 
buchalterka, Przy Bze- 
żni 26/28. 
— 
Zof ja, robotnica, Koz. Góry - Okopy. 
Kukielski Fran., cieśla, Przy Bzeźni 26/28. 
— 
Jan, technik dent., Przy Bzeźni 26'28. 
— 
Boman, fryzjer, Przy Bzeźni 26/28. 
Kukla Janina, Gen. Sowińskiego 1/5. 
Kukliński Władysław, buchalter elektr., Mic­ 
kiewicza 84. 
Kukuć Michał, robotnik, Koszary Nadwi­ 
ślańskie. 
Kula Stefan, inżynier drogowy, Prosta 26. 
— 
Stefan, mgr. filozofji, Wybickiego 89/91. 
Kulawski Walerjan, handlowiec, Sienkie­ 
wicza 18. 
Kulbarsz Jan, były urzedn., 
. 1 . Olbrachta 7. 
Kulczak Franciszek, kupiec, Wiązowa 2. 
Kulczewski Sylwester, farbiarz, Bybaki 17. 
Kulczycka Henryka, nauczyć, semin., 
Sien­ 
kiewicza 40/42. 
— 
Karolina wdowa, Kaz. Jagiellończyka 4. 
— 
Michalina, wdowa, Fosa Starom. 24. 
Kulczycki Edward, książkowy, Fosa Star. 24 . 
Kulczyk Franciszek, urzedn., Grudziądzka 83. 
Kulczyński Leon, technolog, Mickiewicza 49. 
— 
Telesfor, fryzjer, Piekary 16. 
— 
Wincenty, urzędu, państw.. Bydgoska 58. 
— 
Władysław, naczeln. więz., Most Paul. 4. 
Kuleczko Edmund, biuralista, Prosta 30. 
Kulerski Jan, adwokat, Matejki 40. 
Kulesza Walerja, wdowa, Bynek Now. 11 . 
— 
Bron., 
urzedn. państw., 
Wybickiego 67. 
— 
Feliks, oficer zaw., 
Krasińskiego 120. 
— 
Maksymiljan, ślusarz, Wybickiego 67. 
— 
Piotr, sekr. adwok., 
Krzyżacka 7. 
Kuliczkówska Marja, wdowa, Sienkiewicza 1.
		

/Pomorze_005_09_210.djvu

			208 
Kuligowska — Kurkowski 
Kuligowska Anna, Sobieskiego 13. 
— 
Rozalja, służąca, Strumykowa 19. 
— 
Stanisława, prasowacka, Podgórna 83. 
Kuligowski Franc, robotnik, Mickiewicza 62. 
— 
Jan, szofer, Małe Garbary 7. 
— 
Józef, robotnik, Krótka 3. 
— 
Stanisław, robotnik, Szosa Chełm. 86 . 
Kulik Ignacy, emeryt P. P ., Matejki 45. 
Kulikowska Franciszka, 
gospodyni, Plac 
Bankowy 1. 
— 
Marja, Kilińskiego 4. 
Kulikowski Franc, monter, Bielańska 22. 
— 
Piotr, podof. zaw., Kilińskiego 4. 
Kulin Franc, gospodyni, Sienkiewicza 42. 
Kulina Piotr, malarz, Staszica 8a. 
Kulińska Marta, Konopnickiej 4. 
Kuliński Franciszek, urzedn. państw., 
Żół­ 
kiewskiego 29/31. 
Kuliszewski Wacław, kapitan, Lubicka 42. 
Kulka Jadwiga, Piekary 25. 
Kulla Franc, urzedn. poczt., Chełmińska 5. 
— 
Mgr. Klemens, urzedn. miejski, Cheł­ 
mińska 5. 
Kulpa Józef, restaurator, Żeglarska 3. 
Kulpiński Czesław, fryzjer, Mickiewicza 110. 
Kulwicki Andrzej, właśc. domu, Jęczmien­ 
na 25/27. 
— 
Józef, ślusarz. Grudziądzka 139. 
— 
Józef, robotnik, Kościuszki 53. 
— 
Józef, handlowiec, Kościuszki 66a. 
— 
Juljan, robotnik, Kołłątaja 13. 
Kulwieć Kazimierz, pedagog, Rybaki 27/29. 
Kułaczyński Władysl., robotnik, Szeroka 20. 
Kułakowska Anna, robotnica, Kilińskiego 12. 
— 
Rozalja, gospodyni, Szeroka 26. 
Kułakowski Tomasz, urzędnik P. K. P., Mic­ 
kiewicza 19/21. . 
Kumanowska Zofja, wdowa, Sz. Chełm. 130. 
Kumelowski Jan, lek.- major, W. Garbary 13. 
Rumińska Anastazja, Żeglarska 6. 
— 
Klżbieta, Fosa Staromiejska 24. 
Rumiński Franc, wodniak, Winnica 29/31. 
— 
Franciszek, urzędnik, Prosta 16. 
— 
Leonard, mierniczy, Prosta 16. 
— 
Tomasz, pracown. elektr., Winnica 16. 
Kumiszcze Mikołaj, technik drogowy, Gru­ 
dziądzka 125/127. 
Kumorowicz Stefanja, Mickiewicza 81a. 
— 
Józef, bez zawodu, Mickiewicza 81a. 
Kunicka Leokadja, służąca, Batorego 83b. 
Kunicki Jan, Wielkie Garbary 5. 
— 
Wiktor, Wielkie Garbary 5. 
Kunitz Emma, wdowa, Przy Bzeźni 24. 
Kunz Frieda, służąca, Szewska 23. 
— 
Antoni, kolejarz, Sobieskiego 60. 
— 
Dr. August, okulista, św. Katarzyny 7. 
Kunzchowicz Jadw., wdowa, Konopnickiej 2. 
Kupczak Leon, kupiec, Piekary 20. 
Kupczyk Czesław, kupiec, Jęczmienna 8. 
Kupfermunt Szmul, rolnik, PI. św. Kata­ 
rzyny 5. 
Kupidłowski Franc, oficer, św. Katarzyny 3. 
Kupidurska Lucyna, siostra P. C . K ., Szpi­ 
tal Okr., Jęczmienna 2/6. 
Kupiec Honorata, robotn., 
Konopnickiej 13. 
Kupkę Emilja, wdowa, Mickiewicza 56. 
— 
Alfred, urzędn. miejski, Krasińskiego 15. 
Kupna Krystyna, tancerka, Rabiańska 15. 
Kupper Rudolf, nauczyć, Kasprowicza 7. 
Kurasiewicz Jan, krawiec, Podgórna 68. 
Kuraszkiewicz Feliks, biuralista, Batorego 75. 
Kuratewicz Joanna, służ., Poniatowskiego 4. 
Kurcewicz - Kor.jatowicz Aniela, wdowa, Klo- 
nowicza 41. 
— 
Jerzy, inż. miern., Klonowicza 41. 
Kurcz Marjanna, wdowa, Podmurna 48. 
— 
Monika, ekspedjentka, Piekary 43. 
— 
Adam, robotnik, Grudziądzka 2. 
— 
Jan, robotnik. Przy Bzeźni 46. 
Kurdelski Alojzy, biuralista, Winnica 25. 
— 
Boman, Winnica 25. 
Kurdykowski Franc, stolarz, Studzienna 13. 
Kurek Katarz., zakonnica, Wałdowska 27/29. 
— 
Bernard, sternik, Kopernika 31. 
— 
Bronisław, ślusarz-szofer, Grudziądzka 4. 
— 
Franciszek, emeryt P. P ., Kościuszki 19. 
— 
Franciszek, robotnik, Grudziądzka 139. 
— 
Grzegorz, wodniak, Kopernika 31. 
Kurella Elma, Żeglarska 13. 
Kurkierewicz Joanna, służ., Klonowicza 43. 
Kurkiewicz Józef, piekarz. Żeglarska 12. 
Kurkowska Anna, Wodna 32. 
— 
Marja, biuralistka, Podgórna 83. 
— 
Marta, ekspedjentka, Podgórna 4. 
— 
Teofila, wdowa, Batorego 73. 
— 
Zofja, służąca, Mickiewicza 67. 
Kurkowski Bronisław, robotnik, Kopernika 9. 
— 
Edmund, kupiec, Kościuszki 32/34. 
— 
Feliks, podoficer, Jagiellońska 9. 
— 
Gerhard, ślusarz-mech., 
Mickiewicza 68. 
— 
Gustaw, kupiec, Wysoka 15. 
— 
Józef, szwajcar, Kilińskiego 1. 
— 
Ludwik, dojarz, Łukowa 15. 
— 
Maksymiljan, m. stolarski. Bydgoska 35.
		

/Pomorze_005_09_211.djvu

			Kurkowski — Kwàpik 
209 
Kurkowski Wikt., om. wojsk., Mickiewicza 91. 
— 
Zygfryd, monter, Podgórna 4. 
Kurlenda Stanisław, krawiec, Lubicka 37. 
Kurlus Marjanna, służąca, Rynek Now. 20. 
Kuropatwa Jan, robotnik, Fosa Starom. 26. 
Kurowska Berta, wdowa, Szosa Chełm. 145. 
— 
Katarzyna, wł. domu, Kościuszki 90. 
— 
Klara, Kościuszki 90. 
— 
Mar ja, Podgórna 33. 
— 
Marjanna, wdowa, Fosa Starom. 12 . 
— 
Walerja, wdowa, Podgórna 21a. 
Kurowski Aleks., robotnik, Os. Wrzosy 303. 
— 
Andrzej, woźny sąd., Fosa Starom. 12 . 
— 
Apolinary, szofer, Staszica 8a. 
— 
Feliks, wł. domu, Podgórna 43. 
— 
- 
Franciszek, fryzjer, Szosa Chełm. 58. 
— 
Franciszek, robotn. kol., Sobieskiego 58. 
— 
Henryk, podof. zaw., Wybickiego 89a. 
— 
Leon, rzeźnik, Szosa Chełm. 150. 
— 
Piotr, rolnik, Mickiewicza 120. 
— 
Budolf, szewc, Batorego 81. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Mostowa 10. 
— 
Stanisław, nauczyciel, Fosa Starom. 12. 
Kurpińska Leokadja, Słowackiego 58. 
— 
Marja, wdowa, Słowackiego 59. 
Kurpiński Antoni, urzędnik, Słowackiego 59. 
Kurpisz Czesława, Słowackiego 40. 
Kuryłas Mikołaj, szofer, Mickiewicza 122a. 
Kurząc Feliks, robotnik, Most Pauliński 4. 
Kurzawa Leokadja, Szosa Chełmińska 112. 
— 
Jan, Jęczmienna 19. 
— 
Juljan, prac. hotelowy, Jęczmienna 19. 
— 
Kazimierz, szofer, Jęczmienna 19. 
Kurzawiński Mieczysław, robotnik, Słowac­ 
kiego 137a. 
— 
Zdzisi., radjo-techn., 
Krasińskiego 22/24. 
Kurzawski Kdmund, urzedn. państw., 
Sło­ 
wackiego 41. 
Kurzbach Paweł, wł. domu. Żeglarska 10. 
Kurzetkowska M., wdowa, Mickiewicza 80. 
— 
Olimpja, wdowa, Szeroka 26. 
Kurzętkowski Adam, adwokat, Szeroka 26. 
Kusak Andrzej, maszyn, instruk., Małe Gar- 
bary 15. 
Kusch Bronisław, robotnik, Grudziądzka 93. 
— 
Czesław, robotnik, Krótka 4. 
— 
Jan, robotnik, Krótka 4. 
— 
Karol, robotnik, Krótka 4. 
— 
Wilhelm, robotnik, Małachowskiego 2/4. 
Kusiewicz Leon, robotnik, Grudziądzka 159. 
Kuska Halina, hafciarka, Bynck Starom. 18. 
Kusz Stefanja, wdowa, Grunwaldzka 6. 
— 
Fdward, zecer, Grunwaldzka 12. 
— 
Hermann, robotnik, Grunwaldzka 12. 
Kuszczewska Eugenja, nauczyć, muzyki, Sło­ 
wackiego 47. 
Kuszel Jan, kolejarz. Przy Bzeźni 29. 
Kuszel Józef, książkowy, Mickiewicza 112. 
Kuszmirenko Teodor, robotn., Targowa 40/42. 
Kusznir Chaim, wł. statku. Nadbrzeże przyst. 
Vistula. 
Kusztelski Dr. Leop., kustosz, Babiańska 16. 
Kuszyńska Helena, wdowa, Bażyńskich 1. 
Kuś Antoni, ślusarz-mechanik, Bybaki 38. 
— 
Franciszek, urzędn. skarb., 
Bybaki 38. 
— 
Paweł, mechanik lotniczy, Sz. Chełm. 60. 
Kuśnierek Marja, bona, Krasińskiego 44. 
Kuta Anna, służąca, Słowackiego 70. 
hutnik Wiera, fotografistka, Podgórna 92. 
Kuzak Aniela, służąca, Wodna 20. 
Kuziak Anna, robotnica, Targowa 40/42. 
Kuziemski Władysław, rzeźnik, Batorego 5. 
Kuzior Stef., podof. zaw., Żółkiewskiego 43/45. 
Kuźmierkiewicz Kazimierz, nauczyć, emeryt, 
Rynek Nowomiejski 2. 
Kuźmiński Bazyli, robotnik, Łazienna 5. 
— 
Stanisław, oficer zaw., Bydgoska 10. 
Kuźmirczuk Tomasz, rolnik, św. Jakóba 15. 
Kuźmowski Józef, adjunkt P. K . P ., 
Szew­ 
ska 10. 
Kużmyk Baz., księgowy, Grudziądzka 64/66. 
Kuźniewski Franciszek, urzedn. skarb., Ko­ 
pernika 23. 
Kiihl Maksymiljan, kupiec, Podgórna 42. 
Kuhn Anna, wdowa. Wodna 10. 
— 
Helena, Sukiennicza 8. 
— 
Marja, wł. drogerji, Kościuszki 9. 
— 
Marta, wdowa, Klonowicza 25. 
— 
Franciszek, robotnik, Bielańska 15. 
— 
Jozef, podof. zaw., Klonowicza 25. 
— 
Paweł, woźny, Winnica 20. 
— 
Paweł, robotnik, Stroma 3. 
— 
Teodor, adjunkt kolej.. Jagiellońska 25. 
- 
Wilhelm, robotnik, Wałdowska 16. 
Kuhnast Ainalja, nauczycielka, PI. św. Ka­ 
tarzyny 7. 
— 
Jan, nauczyć, emeryt, Podmurna 54. 
— 
Jan, biuralista, Podmurna 54. 
Kuhns Bronisław, emeryt sądowy, Gru­ 
dziądzka 56. 
- 
Leonard, handlowiec. Grudziądzka 56. 
Kwapik Stefan, emer. wojsk.. Słowackiego 43.
		

/Pomorze_005_09_212.djvu

			210 
Kwapińska — Kwiatkowsk i 
Kwapińska Zofja, siostra P. C . K., 
Bato­ 
rego 17/19. 
Kwapiszewski Konrad, miern., Bydgoska 58. 
Kwasigroch Franciszek, Piekary 13. 
Kwaśnicka Walerja, wdowa, Podgórska 1/3. 
Kwaśniewska Aniela, bez zaw., Bynek Now. 4 . 
— 
Katarzyna, wdowa, Kilińskiego 15. 
— 
Marja, Krzyżacka 7. 
— 
Marjanna, wdowa, Przy Rzeźni 6. 
Kwaśniewski Aleks., asesor kolej., 
PI. Fry­ 
deryka Skarbka 1. 
— 
Bernard kolejarz. Bydgoska 39. 
— 
Bernard, dekarz, Kilińskiego 15. 
— 
Kazimierz, Podgórna 51. 
— 
Stanisław, Warszawska 8. 
— 
Stefan, asystent kolej., Krasińskiego 22. 
Kwela Helena, służąca, Mickiewicza 18. 
— 
Alfons, Sukiennicza 11. 
— 
Bernard, emeryt P. P ., Sukiennicza 11. 
Kwella Apolonja, książkowa, Konopnickiej 5. 
— 
Janina, Szosa Chełmińska 72. 
— 
Leon, mistrz kowalski, Kościuszki 38. 
— 
Władysław, ślusarz, Bydgoska 98. 
Kwias Jan, przemysłowiec, Mickiewicza 104. 
Kwiat Kazimierz, urzędnik, św. Katarzyny 7. 
Kwiatek Kdward, kolejarz, Rabiańska 16. 
Kwiatkiewicz Marja, wdowa, Bydgoska 52. 
Kwiatkowska Agnieszka, robotnica, Pod Dę­ 
bową Górą 78. 
— 
Agnieszka, służąca, Bydgoska 8. 
— 
Anna, prasowaczka, Słowackiego 10. 
— 
Anna, wdowa, Kościuszki 32/42. 
— 
Cecylja, wdowa, Piekary 1/3. 
— 
Helena, urzędn. poczt, Słowackiego 85. 
— 
Henryka, wdowa, Mickiewicza 36. 
— 
Jadw., studentka, Ign. Danielewskiego 3. 
— 
Janina, techn. budowl., Bydgoska 112. 
— 
Joanna, krawcowa, Bankowa 6. 
— 
Joanna, biuralistka, Kościuszki 9. 
— 
Joanna, wdowa, Szosa Chełmińska 86. 
— 
Juljanna, wdowa, Małachowskiego 6. 
— 
Klara, gospodyni, Klonowicza 24. 
— 
Ksawera, robotnica, Bydgoska 35. 
— 
Ludomira, Mostowa 23. 
— 
Małgorzata, służąca, Szosa Chełm. 84. 
— 
Marja, robotnica, Koniuchy 67. 
— 
Marja, wdowa, Czarneckiego 20/22. 
— 
Marja, służąca, Rybaki 35. 
— 
Marja, wdowa, Podgórna 28. 
— 
Marja, Konopnickiej 24. 
— 
Marja, Prosta 10. 
— 
Marjanna, służąca, Rynek Nowom. 22. 
Kwiatkowska Marta, bieliżniarka, Słowac­ 
kiego 10. 
— 
Monika, służąca, Mostowa 27. 
— 
Stanisława, służąca, M. Garbary 21. 
— 
Teofila, wdowa, św. Katarzyny 2. 
— 
Teresa, pielęgniarka, Słowackiego 10. 
— 
Teresa, służąca, Mickiewicza 103. 
— 
Walerja, kuchark, Grudziądzka 141/143. 
— 
Walerja, pokojowa, Mostowa 9. 
— 
Wanda, ekspedjentka, Kr. Jadwigi 24. 
— 
Weronika, Mickiewicza 132. 
— 
Władysława, wdowa, Sienkiewicza 38. 
— 
Zofja, służąca, Kozackie Góry 29. 
— 
Zofja, służąca, Sienkiewicza 7. 
Kwiatkowski Aleksander, urzędnik, Przy 
Rzeźni 27. 
— 
Aleksander, robotnik, Wałdowska 17. 
— 
Alfons, cukiernik, Kopernika 5. 
— 
Alfons, urzędn. kolej., Prosta 35. 
— 
Anastazy, inkasent, Klonowicza 29. 
— 
Andrzej, woźny, Żeglarska 6. 
— 
Andrzej, mistrz szewski, Bydgoska 114. 
— 
Antoni, robotnik, Koz. Góry Zachód. 
— 
Antoni, robotnik, Dworcowa — Barak. 
— 
Antoni, wodniak, Winnica 18a. 
— 
Antoni, robotnik, Sobieskiego 19. 
— 
Antoni, kupiec, Klonowicza 37. 
— 
Bernard, robotnik, Wybickiego 40. 
— 
Bernard, robotnik, Chrobrego 26/28. 
— 
Bolesław, robotnik, Pod Dęb. Górą 67/69. 
— 
Bolesław, robotnik, Okraczyńska 9. 
— 
Bronisław, robotnik, Mickiewicza 61. 
— 
Bronisław, robotnik, Kraszewskiego 44. 
— 
Brunon, laborant, Konopnickiej 24. 
— 
Edmund, cieśla, Bybaki 15. 
— 
Feliks, kolejarz, Mazurska 13. 
— 
Feliks, robotnik, Grudziądzka 118. 
— 
Florjan, handlowiec, Szosa Chełm. 27. 
— 
Franciszek, kupiec, Dekerta 8. 
— 
Franciszek, kolejarz, Sobieskiego 62. 
— 
Franciszek, Wielkie Garbary 9. 
— 
Franciszek, robotnik, Szosa Chełm. 141. 
— 
Franciszek, robotnik, Szosa Lubicka 60. 
— 
Franciszek, robotnik, Mickiewicza 114. 
— 
Franciszek, zdun, Prosta 30. 
— 
Jan, rzeżnik, Mickiewicza 19/21. 
— 
Jan, urz. wojew., Ign. Danielewskiego 3/4. 
— 
Jan, Ign. Danielewskiego 3/4. 
— 
Jan, podof. zaw., Wały 27. 
— 
Jan, robotnik. Polna 17/19. 
— 
Jan, robotnik, Przy Bzeźni 42. 
— 
Jan, robotnik, Pod Dęb. Górą 67/69.
		

/Pomorze_005_09_213.djvu

			Kwiatkowski — Lamański 
211 
Kwiatkowski Jan, robotn., Mickiewicza 61. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 10. 
— 
Jan, kolejarz, Wybickiego 65. 
— 
Jan, robotnik, Mickiewicza 61. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 10. 
— 
Jan, robotnik, Grudziądzka 120. 
— 
Jan, robotnik, Kołłątaja 1/3. 
— 
Józef, mechanik. Bankowa 6. 
— 
Józef, magazynier, Grudziądzka 88. 
— 
Józef, asesor kolej., Kopernika 5. 
— 
Józef, robotnik, Mostowa 19. 
— 
Józef, robotnik, Sobieskiego 62. 
— 
Józef, Sienkiewicza 38. 
— 
Józef, konduk. kolej., Łazienna 28. 
— 
Józef, robotnik, Szeroka 17. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 7. 
— 
Kazimierz, robotnik, Targowa 44. 
— 
Kazimierz, technik, Przy Rzeźni 27. 
— 
Kazimierz, robotnik, Szosa Chełm. 86 . 
— 
Kazimierz, szofer, Sienkiewicza 18. 
— 
Leon, księgowy Bz. M ., Wybickiego iO. 
— 
Leon, palacz, Kościuszki 63. 
— 
Leon, robotnik, Podgórna 39. 
— 
Leonard, stolarz, Winnica 22. 
— 
Leonard, tokarz, Wysoka 13. 
— 
Ludwik, szofer, Zamknięta 5. 
— 
Mateusz, kołodziej, Kraszewskiego 44. 
— 
Michał, wdowiec, Mickiewicza 85. 
— 
Michał, robotnik, Lubicka 60. 
— 
Michał, rolnik, Szosa Lubicka 10/36. 
— 
Mieczysław, kupiec, Szosa Chełm. 27. 
— 
Paweł, pom. malarski, Panny Marji 7. 
— 
Paweł, fryzjer, Piekary 7. 
— 
Roman, drukarz, M. Garbary 23. 
— 
Stanisław, maszynista, Sz. Bydgoska 67. 
— 
Stanisław, robotn. kol., Chodkiewicza 7. 
— 
Stefan, handlowiec, Szosa Chełm. 27. 
— 
Stefan, funkcj. poczt., Szeroka 19. 
— 
Stefan, podof. zaw., Przy Kaszown. 2/24. 
— 
Tadeusz, kierown. kabaretu, św. Kata­ 
rzyny 6. 
— 
Teodor, robotnik, Kraszewskiego 44. 
— 
Teofil, robotnik, Podgórna 23. 
— 
Teofil, robotnik, Winnica 1. 
— 
Tomasz, Szosa Chełmińska 80. 
— 
Tomasz, robotnik, Targowa 44. 
— 
Tomasz, szlifierz, Mickiewicza 113. 
— 
Wacław, ogrodnik, M. Garbary 8. 
— 
Wacław, robotnik, Sobieskiego 62. 
— 
Wacław, ślusarz, Łąkowa 11. 
— 
Wacław, oficer zaw.., Zygmuntowska 1. 
- 
Wawrzyniec, robotnik, Mickiewicza 61. 
Kwiatkowski Wilibald, mech., Polna 11/13. 
— 
Wincenty, wdowiec, Chełmińska 20. 
— 
Witold, oficer, Sienkiewcza 19/21. 
— 
Władysław, robotnik, Sz. Bydgoska 99. 
— 
Władysław, elektromonter. Winnica 17. 
— 
Wojciech, robotnik. Winnica 22. 
— 
Zygmunt, m. piek., św. Katarzyny 12. 
Kwiczor Monika, Małachowskiego 6. 
Kwiecińska Klżbieta, wdowa, Łąkowa 6. 
— 
Klara, Łąkowa 6. 
Kwieciński Jan, emeryt urz. sąd., 
Mickie­ 
wicza 56. 
— 
Stanisław, urzędu, kol., Mickiewicza 62. 
— 
Stanisław, kapitan W. P ., Matejki 43. 
Kwietniak Konstancja, wdowa, Średnia 2. 
— 
Matylda, Średnia 2. 
Kwietnicki Jan, nauczyciel, Konopnickiej 25. 
Kwoka Marja, kucharka, Łegjonów 16. 
Kwolek Józef, urzędnik, PI. Bankowy 2. 
Kwośniewska Felicja, wdowa, Jęczmienna 19. 
Kycler Antoni, szachmistrz, Żeglarska 4. 
Kytta Leon, podof. zaw., Kosz. Piłsudskiego. 
L 
Labenz Anna, wdowa, Batorego 28. 
— 
Edmund, urzędnik kol., Grudziądzka 40. 
Laboch Anna, Mostowa 3. 
— 
Jan, technik-cheniik, Mostowa 3. 
Lach Zofja, służąca, Franciszkańska 20. 
— 
Piotr, robotnik, Batorego 69. 
Lachcta Ant., oficer zaw., Piernikarska 1. 
Lachman Henryk, pończosznik. Graniczna 1. 
Laconibe Walenty, ogrodnik, Kościuszki 55. 
Laengner Anna, wdowa, Dworcowa 1/3. 
— 
Elfryda, Kościuszki 73. 
— 
Marta, wdowa, Klonowicza 38. 
— 
Ernst, kupiec, Kościuszki 73. 
JLAENGNER & ILLGNER: 
Olejarnia — Pasza 
: 
i Nawozy Sztuczne 
: 
: 
Dworcowa 18/22. Tel. 11 -10. 
: 
Laffert Bomuald, urzędnik, Szeroka 6. 
Lajks Kazimierz, podof. zaw., Bart. Głowac­ 
kiego 60. 
Lajmer Josek, kupiec, Szczytna 16. 
Lakser Mieczysław, nacz. sekr. sądowy, Mic­ 
kiewicza 60. 
Lamański Józef, kupiec, Prosta 5. 
- 
Leon, kupiec, Słowackiego 63.
		

/Pomorze_005_09_214.djvu

			Lament — Laszuk 
212 
Lament Antoni, rzeźbiarz, Kopernika 29. 
Lamparczyk Anna, emer. nauczyć., Sienkie­ 
wicza 9. 
Lamparczyk Antoni, woźny, Podgórna 18. 
Lamparska Monika, krawc, Sukiennicza 30. 
Lamparski Franciszek, murarz, Szosa Cheł­ 
mińska 152. 
— 
Henryk, ślusarz, Grudziądzka 77. 
— 
Jan, kolejarz, Przy Rzeźni 10. 
— 
Paweł, robotnik, Winnica 23. 
— 
Stanisław, inwal. wojen., św. Ducha 8/10. 
— 
Władysław, robotnik, Grudziądzka 85a. 
Lampert Gustaw, ślusarz kol., Szeroka 37.. 
— 
Piotr, prac. kolej., Strumykowa 6. 
Lampkowski Józef, malarz, Mickiewicza 86. 
Landmesser Franciszka, Mickiewicza 102. 
Landowicz Marjan, leśn. wojew., Matejki 36. 
Landowski Franciszek, Wały 21. 
— 
Józef, kupiec, Bydgoska 8. 
Landratkiewicz Brun., cieśla, Kordeckiego 4. 
— 
Józef, szofer, Podgórna 3a. 
— 
Paweł, szewc, Podgórna 3a. 
— 
Zygmunt, stolarz, Podgórna 3a. 
Langanke Franciszek, piekarz, Franciszkań­ 
ska 13. 
Lange Anna, wdowa. Słowackiego 47. 
— 
Anna, wdowa, Św. Katarzyny 3. 
— 
Franciszka, wdowa, Lelewela 12. 
— 
Henryka, wdowa, św. Jerzego 48. 
— 
Klementyna, wdowa, W. Garbary 14. 
— 
Lotta, Przy Rzeźni 6. 
— 
Mar ja, robotnica, Sobieskiego 61. 
— 
Marta, wdowa, Wiązowa 10. 
— 
Olga, urzędniczka, Franciszkańska 18. 
— 
Otylja, wdowa, Łąkowa 3. 
— 
Adolf, szklarz, Wielki Rów 13. 
— 
Adolf, cieśla, Wybickiego 44/46.. 
— 
Artur, kupiec. Łąkowa 3. 
— 
Augustyn, urzędnik, Kościuszki 47. 
— 
Krdmann, wł. domu, Wiązowa 10. 
— 
Franciszek, handlowiec, Lelewela 12. 
-— 
Jan, wł. domu. Wielki Rów 15. 
— 
Maksymiljan, ogrodnik. Gołębia 22.. 
— 
Włodzimierz, szewc, Podgórna 72. 
Langer Salomeą, wdowa, Rydgoska 82. 
Langhamer Fryderyk, st. asesor D. O. K. P., 
Matejki 24/26. 
Langhoff Józef, ślusarz, Podmurna 48. 
Langner Franciszka, gospodyni, Sienkiewi­ 
cza 4. 
Langowska Weron., kucharka. Łazienna 24. 
Lankauf Kdward, krawiec, Piekary 33. 
— 
Łucjan, krawiec, Panny Marji 15. 
Lanzendoerfer Berta, bez zawodu, Słowac­ 
kiego 47. 
Łapka Aniela, siostra zak., Waldowska 27/29. 
Lasecka Łucja, służąca, Mickiewicza 126. 
Lasecki Florjan, stołowy, Koz. Góry 23. 
Lasińska Antonina, Wiązowa 17. 
Lasiński Józef, robotnik, Prosta 27. 
Laska Feliks, kowal, Małachowskiego 5. 
— 
Izydor, bud. arch., Matejki 50. 
— 
Jan, adj. kolejowy, Matejki 28/30. 
Laskowska Aniela, wdowa, Kr. Jadwigi 11. 
— 
Anna, wdowa, Szosa Chełmińska 106. 
— 
Cecylja, gospod., Kaz. Jagiellończyka 8. 
— 
Franciszka, wdowa, Sukiennicza 18. 
— 
Franciszka, ekspedjentka, Klonowicza 25. 
— 
Franciszka, służąca, Prosta 2. 
— 
Franciszka, służąca, Jęczmienna 12. 
— 
Genowefa, służąca, Bydgoska 114. 
— 
Joanna, służąca, Moniuszki 3. 
— 
Marja, Wałdowska 27/29. 
— 
Matra, Krótka 5. 
— 
Stanisława, służąca. Mickiewicza 63. 
— 
Walerja, gospodyni, Poniatowskiego 1. 
Laskowski Aleks., stołowy, Przy Rzeźni 19. 
— 
Alojzy, mleczarz, Łukowa 5. 
— 
Antoni, inwalida, Jagiellońska 22. 
— 
Bernard, m. kamień., 
Mickiewicza 111. 
— 
Bolesław, robotnik, Przy Rzeźni 19. 
— 
Bronisław, szewc, L. Czarlińskiego 23. 
— 
Feliks, Szosa CheJmińska 106. 
— 
Franciszek, woźnica, Wiązowa 9. 
— 
Franciszek, mechanik, Przy Rzeźni 19. 
— 
Franciszek, ofic. zaw., Sienkiewicza 37. 
— 
Jan, blacharz, Przy Rzeźni 19. 
— 
Kazimierz, referendarz, Mickiewicza 80. 
— 
Kazimierz, ślusarz, J. Olbrachta 4/6. 
— 
Kazimierz, stróż, J. Olbrachta 4/6. 
Leon, rzeźnik. Szosa Chełm. 106. 
— 
Leon, szofer, Jagiellońska 22. 
— 
Maksymiljan, budowniczy, Matejki 24/26. 
— 
Piotr, urzędn. państw., św. Jakóba 21. 
— 
Stanisław, robotnik, Łazienna 4. 
— 
Teofil, murarz, Lubicka 51. 
— 
Zygmunt, rysownik, Bankowa 6. 
Lassek Kdmund, ślusarz. Wodna 26. 
Łasucha Władysław, urzędn. D. L. P., Sło­ 
wackiego 63. 
Lasz Bolesław, kupiec, Lubicka 30/32. 
Laszkiowicz Walerja, Mostowa 15. 
Laszuk Adam, major w st. sp., Sz. Chełm. 80 .
		

/Pomorze_005_09_215.djvu

			Latarski — Lcntz 
213 
Latarski Jan, furman, Pod Dęb. Gorą 5/9. 
Lateiner Wanda, wdowa, Sienkiewicza 21. 
Latoszek Stanisław, post. P. P., Szczytna 17. 
Latuszewska Władysława, Klonowi cza 27. 
Latuszewski Antoni, urzędu, państw., 
Klo­ 
nowi cza 27. 
Latzke Feliks, m. piekarski, Konopnickiej 11. 
Lau Alma, gospodyni, Grudziądzka 79. 
— 
Adolf, rzeżnik. Król. Jadwigi 24. 
Kaube Gustaw, urzędnik, Przedzamcze 20. 
Laubensztejn Władysław, kupiec, Ign. Da­ 
nielewskiego 3. 
Laude Fryderyk, ślusarz, Krasińskiego 70. 
Laudetzke Luis, wł. domu, Warszawska 6. 
Lauer Idalja, nauczyć, Mickiewicza 91. 
— 
Marjan, rekwizytor, Klonowicza 37. 
Launer Gertruda, Szeroka 4. 
— 
Bronisław, czapnik, Szeroka 4. 
— 
Paweł, wdowiec. Szeroka 4. 
Laurentowski Piotr, ofic. zaw., Moniuszki 27. 
Lawiński Maksymiljan, maszynista, Pod­ 
górna 18. 
Lawrenz Wład., post. P. P., Wybickiego 75. 
Lazarus Alfred, kupiec, Babiańska 10. 
Lebensold Motel, handlowiec, Kaz. Jagiel­ 
lończyka 6. 
Lebowski Alojzy, handlów., 
Chełmińska 11. 
— 
Jan, robotnik, Ścieżka Szkolna 5. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 83b. 
— 
Władysław, robotnik, Zamknięta 5. 
Leczkowski Antoni, robotnik, Sobieskiego 55. 
— 
Konrad, robotnik, Sobieskiego 55. 
Legumina Franciszek, kupiec, Sz. Chełm. 87. 
Lehmann Anna, służąca, Kr. Jadwigi 1. 
— 
Łucja, biuralistka, Piekary 1/3. 
Lehnert Marta, wdowa, Gen. Sowińskiego 9. 
Lehrmann Katarzyna, wdowa, Kopernika 35. 
Leibrandt Kmma, wdowa, Grudziądzka 35. 
Leichnitz Iłulda, bez zaw., Kościuszki 59. 
Leick Małgorzata, bez zaw., Sukiennicza 4. 
— 
Marta, bez zaw., Sukiennicza 4. 
Lcier Władysława, Batorego 71. 
— 
Franciszek, szofer-mech., 
Piekary 23. 
— 
Jozef, robotnik, św. Jerzego 59. 
Leiser Moritz, kupiec, Babiańska 10. 
Lejk Józef, podof. zaw., Słowackiego 138. 
Lekczyński Stanisław, podof. zaw.,. Słowac­ 
kiego 137. 
— 
Władysław, oficer zaw. Jagiellońska 3. 
Lektarski Stanisław, szofer, Sz. Chełm. 86 . 
Lelek Anastazja, wdowa, Batorego 69a. 
Lelewski Sylwester, kinooperator, Wola Zam­ 
kowa 20. 
Leliński Stanisław, robotnik, Kopernika 43. 
Leliwa - Michniewski Mieczysław, inżynier, 
Krasińskiego 17. . 
Lemanowicz Anastazy, ślusarz kolejowy, Fi­ 
lar Mostowy 1. 
— 
Stanisław, podof. zaw., 
Mickiewicza 73. 
Lemańczyk Michał, stolarz, Kopernika 21. 
— 
Wojciech, cm. starosta, Mostowa 5. 
Lemański Jan, emeryt, Staszica 2a. 
— 
Józef, podof. zaw., Julj. Fałata 4/6. 
— 
Kazimierz, szofer-ślusarz, Staszica 2a. 
— 
Maksymilj., szyper, Wodociągowa 21/23. 
— 
Wacław, rzeżnik, Droga Treposka 12. 
— 
Wincenty, szewc, Szosa Chełm. 71/73. 
— 
Władysław, Droga Treposka 12. 
— 
Władysław, kolejarz, Studzienna 5. 
Lemke Adela, bez zawodu, Krasińskiego 55. 
— 
Augusta, emer. naucz., 
Bydgoska 45. 
— 
Augusta, bez zawodu, Bybaki 55. 
— 
Kila, bez zawodu. Bydgoska 45. 
— 
Marta, wdowa, Bynek Staromiejski 26. 
— 
Marta, wdowa, Bielańska 53a. 
— 
Otylja, służąca, Wielkie Garbary 13. 
— 
Alojzy, urzędnik, Lubicka 44/46. 
— 
Krich, Koniuchy 8/10. 
— 
Karol, wł. domu, Koniuchy 8/10. 
— 
Leon, mistrz piekarski, M. Garbary 14. 
Lemkie Gustaw, werkmistrz, Mickiewicza 95. 
Lemoine Joanna, wdowa, Kilińskiego 3. 
Lempski Józef, stolarz, Mostowa 9. 
Lenartowicz Elżbieta, wdowa, Prosta 13. 
Lenartowska Helena, Rynek Nowom. 20. 
Lenartowski Wład., podof. zaw., Lindego 13. 
Lenatowski Wład., 
kupiec, Słowackiego 61. 
Lenc Aleksander, Sukiennicza 4. 
Lencki Stanisław, robotnik Grudziądzka 6. 
— 
Władysław, robotnik, Podgórna 41. 
Lenckowski Leon, asyst, poczt., Winnica 16. 
Lendzińska Wanda, Mickiewicza 102. 
Lendziński dr. Leon, lekarz - dent., 
Mickie­ 
wicza 102. 
Lendzion Antoni, m. krawiecki, Prosta 2. 
— 
Bolesław, urzędu, państw., 
Wodna 29. 
— 
Franciszek, murarz, Wodna 34. 
— 
Stanisław, urzędn. miejski, Ks. Kujota 6. 
Lengowicz Berta, robotnica, Małachowskie­ 
go 6a. 
— 
Maksymiljan, ślusarz kol., św. Jakóba. 
Lenius Józef, oficer zaw., Krasińskiego 100. 
Lentz Jozefa, wdowa, Mickiewicza 48.
		

/Pomorze_005_09_216.djvu

			214 
Lenz — Lewandowska 
Lenz Anastazja, gospodyni, Prosta 3. 
— 
F.milja, wdowa, Kościuszki 29. 
•— Lucja, Kochanowskiego 3. 
— 
Marta, gospodyni, Wodociągowa 12. 
— 
Antoni, robotnik, Batorego 69. 
— 
Franciszek, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Jan, murarz, Kochanowskiego 3. 
— 
Jan, robotnik, Komuchy 84. 
— 
Zygmunt, robotnik, Batorego 69. 
Leńska Antonina, wdowa, J. Olbrachta 21. 
— 
Waler ja, higjenistka, Piekary 15. 
Leński Alfons, fryzjer, Mostowa 3. 
— 
Jan, J. Olbrachta 21. 
— 
Juljusz, urzędn. państw., Rybaki 37. 
— 
Zygmunt, robotnik, Kościuszki 5. 
Leonowicz Zofja, Prosta 2. 
Leopolt Kdmund, mistrz stolarski, Wielkie 
Garbary 14. 
— 
Tomasz, kupiec, Małe Garbary 2. 
Lepka Józefa, kucharka, Małachowskiego 9. 
— 
Bernard, kolejarz, Przy Bzeżni 46. 
— 
Władysław, Pod Beb. Górą Okopy. 
Lepert Fryderyk, krawiec, Św. Jerzego 30/36. 
Lepucka Zofja, urzędniczka, Bydgoska 44. 
Lesewski Marcin, Podgórna 24. 
Lesicki Józef, drogerzysta, Klonowicza 1. 
Lesiecki Wiktor, urzedn. PKP ., Bydgoska 106. 
Lesiński Witold, piekarz, Mostowa 14. 
— 
Władysław, murarz, Szosa Chełm. 135. 
Leska Zofja, służąca, Szosa Chełm. 82. 
Lesman Bacha, Bynek Nowomiejski 11. 
— 
Lemel, księgowy, Bynek Nowom. 11. 
Leszczyńska Anastazja, służąca, Szosa Cheł­ 
mińska 42. 
— 
Anna, służąca, Lubicka 44/46. 
— 
Chrystofora, siostra zak., W. Garbary 7. 
— 
Joanna, siostra P. C . K ., Wały 25/27. 
— 
Józefa, kucharka, Wielkie Garbary 5. 
— 
Klara, bez zawodu, Jęczmienna 25/27. 
— 
Mar ja, Grudziądzka 118. 
— 
Marta, wdowa, Przy Iłzcźni 19. 
Leszczyński Ant., wł. domu, Mickiewicza 70. 
— 
Feliks, szewc, św. Ducha 15. 
— 
Franciszek, ogrodnik, Podgórna 52. 
— 
Ignacy, robotnik, Chrobrego 18. 
— 
Jan, robotnik, Lindego 15a. 
— 
Józef, urzędnik, Kościuszki 62. 
— 
Marjan, podof. zaw., Lotnicza 15. 
— 
Paweł, ogrodowy, Pułaskiego 18/22. 
— 
Piotr, rob. kolej., Szosa Chełm. 23. 
— 
Koman, robotnik, Małe Garbary 21. 
— 
Szczepan, rzeźnik, Ign. Danielewskiego 3. 
Leszczyński Wincenty rob., Kościuszki 2. 
— 
Władysław, rzeźnik, Wałdowska 14. 
— 
Zygmunt, handlowiec, Żeglarska 21. 
— 
Zygmunt, zdun, Sukiennicza 24. 
Leszyńska Helena, Browarna 2. 
Leśniak Błażej, kancelista, Żeglarska 5. 
Leśniczak Teofil, instalator, Sienkiewicza 1. 
Leśniewska Błażena, wdowa, Bielańska 39/41. 
— 
Helena, urzędniczka, św. Jerzego 55. 
— 
Juljanna, wdowa, św. Jerzego 55. 
—- 
Marja, wdowa, Konopnickiej 6. 
— 
Władysława, Kopernika 4. 
Leśniewski Aleksander, zegarmistrz, Słowac­ 
kiego 83. 
— 
Antoni, oficer zaw., Mickiewicza 132. 
— 
Feliks, kupiec, Mickiewicza 104. 
— 
Jan, mistrz malarski, Mickiewicza 104. 
— 
Józef, rolnik Słowackiego 83. 
— 
Mirosław, oficer zaw., Mickiewicza 19/21. 
— 
Tadeusz, Klonowicza 30. 
— 
Władysł., 
insp. szkolny, Słowackiego 61. 
— 
Włodzimierz, absolw. szk. roln., 
Bielań­ 
ska 39/41. 
Lctkiewicz Jan, robotnik, Lubicka 39. 
— 
Stefan, biuralista, Bynek Nowom. 18. 
Levy Jadwiga, wł. domu, Mostowa 5. 
Lew Anast., gospodyni, Grudziądzka 52/54. 
— 
Klara, krawcowa, Grudziądzka 52/54. 
— 
Cliaim, szewc, Babiańska 5. 
— 
Jan, kupiec, Grudziądzka 52/54. 
Lewalski Brunon, zdun, Żeglarska 19. 
Lewandowicz Wacł., rzeźnik, Sobieskiego 54. 
Lewandowska Agnieszka, Średnia 2. 
— 
Anna, Kozackie Góry Okopy 21. 
— 
Anna, robotnica, Kościuszki 47. 
— 
Anna, wdowa, Przy Bzeźni 16. 
— 
Anna, wdowa, Bielańska 52/54. 
— 
Antonina, Piekary 8. 
— 
Antonina, wdowa Średnia 4. 
— 
Antonina, wdowa, Przy Bzeźni 20. 
— 
Antonina, wdowa, Grudziądzka 67. . 
— 
Antonina, wdowa, Małe Garbary 15. 
— 
Bronisława, pielęgn., Kościuszki 86. 
— 
Bronisława, wdowa, Szosa Chełm. 60. 
— 
Bronisł., gospodyni, Kochanowskiego 22. 
— 
Cecylja, wdowa, Przy Bzeżni 56. 
— 
Cecylja, wdowa, Szczytna 14. 
— 
Klżbieta, urzędn. komun., Stroma 1P13. 
— 
Elżbieta, krawcowa, Winnica 40. 
— 
Emma, wdowa, Chodkiewicza 10. 
— 
Felicja, Chełmińska 28. 
— 
Felicja, Krasińskiego 17.
		

/Pomorze_005_09_217.djvu

			Lewandowska — Lewandowski 
215 
Lewandowska Franc., służ., Przedzanicze 6. 
— 
Franciszka, Kopernika 23. 
— 
Franciszka, krawcowa, Sienkiewicza 23. 
— 
Franciszka, robotnica, Bażyńskich 7. 
— 
Franciszka, bez zawodu, Batorego 69b. 
— 
Halina, Kościuszki 90. 
— 
Helena, służąca, Jagiellońska lOa. 
— 
Helena, robotnica, Borowiacka 3. 
— 
Helena, wdowa, Sienkiewicza 36. 
— 
Helena, ekspedj., Grudziądzka 84. 
— 
Helena, służąca, Szeroka 30. 
— 
Iłildogard, Konopnickiej 25. 
— 
Irena, Bynek Staromiejski 5. 
— 
Jadwiga, służąca, Mickiewicza 126. 
— 
Joanna, robotnica, Kościuszki 62. 
— 
Joanna, wdowa, Kościuszki 62. 
— 
Julja, Szosa Chełmińska 68. 
— 
Katarzyna, wdowa, Grudziądzka 120. 
— 
Katarzyna, wdowa, Kaszubska 7. 
— 
Kazimiera, ekspedj., Szczytna 8. 
— 
Klara, wdowa, Podgórna 28. 
— 
Leokadja, robotnica, Podgórna 3a. 
— 
Leokadja, Mickiewicza 47. 
— 
Ludwika, wdowa, Szosa Chełm. 86 . 
— 
Łucja, studentka, Podgórna 38. 
— 
Małgorzata, praczka, Bankowa 6. 
— 
Marcela, wdowa, Krzyżacka 8. 
— 
Marja, Chełmińska 7. 
— 
Marja, wdowa, M. Garbary 10. 
— 
Marja, wdowa, Mickiewicza 72. 
— 
Marja, kucharka, Lubicka 35/37. 
— 
Marja, wdowa, Batorego 83. 
— 
Marja, posługaczka, Podmurna 38. 
— 
Marja, wdowa, Krótka 1. 
— 
Marja, służąca, Most Pauliński 2. 
— 
Marja, wdowa, Wałdowska 23. 
— 
Marta, wdowa, Szosa Chełm. 64. 
— 
Marta, wdowa, Kopernika 32. 
— 
Marta, służąca, Bynek Starom. 9. 
— 
Marta, Wałdowska 27/29. 
— 
Marta, służąca, Pod Deb. Górą Okopy. 
— 
Marta, Słowackiego 121. 
— 
Marta, pom. domowa, Krasińskiego 44. 
— 
Nepomucyna, wdowa, Lubicka 31. 
— 
Olga, Krzyżacka 1. 
— 
Paulina, Przedł. Wybickiego 115. 
— 
Pelagja, służąca, Kasprowicza 13. 
— 
Bozalja, gospodyni, Kopernika 15. 
— 
Bozalja, gospodyni, Podmurna 42. 
— 
Salomeą, ekspedj., Szosa Chełm. 68 . 
— 
Tekla, Krasińskiego 100. 
— 
Walerja, krawcowa, Krasińskiego 18/20. 
Lewandowska Wal., służ., Sienkiewicza 30/32. 
— 
Walerja, wdowa, Bybaki 32. 
— 
Wanda, robotnica. Franciszkańska 12. 
— 
Wanda, wdowa, Warszawska 10/12. 
— 
Wiktorja, robotnica, Sz. Bydgoska 82. 
— 
Wiktorja, Przy Bzeźni 44. 
'— Wiktorja, wdowa, Sz. Chełmińska 68. 
— 
Władysława, krawcowa, Kołłątaja 2. 
— 
Władysława, Szosa Chełmińska 2. 
— 
Władysława, służąca, Mickiewicza 116. 
— 
Zofja, biuralistka, Chełmińska 11. 
— 
Zofja, biuralistka, Piaskowa 2. 
— 
Zofja, służąca, Mickiewicza 8. 
— 
Zofja, służąca, Mickiewicza 1/3. 
— 
Zofja, Szeroka 6. 
— 
Zofja, wdowa, Przy Bzeźni 35. 
Lewandowski Aleks., tokarz, Sz. Chełm. 91. 
— 
Aleksander, urz. P .K .P., Krasińskiego 17. 
— 
Aleksander, robotnik, Jęczmienna 12. 
— 
Aleksander, piekarz, Wysoka 8. 
— 
Alfons, lakiernik, Sz. Chełm. 91. 
— 
Alfons, robotnik, Sz. Chełm. 68. 
— 
Alfons, robotnik, B. Głowackiego 9a. 
— 
Alfons, robotnik, M. Garbary 10. 
— 
Alfons, adwokat, Krasińskiego 17. 
— 
Alojzy, czel. ślusarski, Koniuchy 85. 
— 
Alojzy, książkowy, Fosa Starom. 30. 
— 
Andrzej, urzędu, państw., Słowackiego 81. 
— 
Andrzej, robotnik, Wodna 28. 
— 
Antoni, robotnik, Pod Dęb. Górą 5/9. 
— 
Antoni, szewc, Kościuszki 60. 
— 
Antoni, fryzjer, Bybaki 55. 
— 
Antoni, ogrodnik, Mickiewicza 120. 
— 
Antoni, stolarz, Szosa Chełm. 155. 
— 
Antoni, robotnik, Batorego 77. 
— 
Antoni, urzędn. państw., Żeglarska 3. 
— 
Antoni, robotnik, Ścieżka Szkolna 6. 
— 
Antoni, górnik, Batorego 81. 
— 
Antoni, ślusarz, Wiązowa 18. 
— 
Antoni, robotnik, Prosta 26. 
— 
Antoni, restaurator, Kopernika 28. 
— 
Antoni, malarz, Mickiewicza 103. 
— 
Antoni, kolejarz, Panny Marji 1/3. 
— 
Antoni, wł. domu, Piaskowa 2. 
— 
Arkadjusz, robotnik, L. Czarlińskiego 24. 
— 
Bernard, budown. młyn., Kanałowa 31/35. 
— 
Bernard, ogrodnik, Szosa Chełm. 91. 
— 
Bernard, ogrodnik, Kościuszki 86. 
— 
Bernard, robotnik, Jęczmienna 20. 
— 
Bernard, krawiec, św. Ducha 7/9. 
— 
Bolesław, robotnik, Sz. Chełm. 158. 
- 
Bolesław, kolejarz, Targowa 39,
		

/Pomorze_005_09_218.djvu

			216 
Lewandowski 
Lewandowski Boi., robolnik, Bażyńskicli 6. 
— 
Bolesl., podinistrz murar., 
Podgórna 18. 
— 
Bolesław, robotnik, Jagiellońska 16. 
— 
Bolesław, robotnik Grudziądzka 118. 
— 
Bronisław, biuralista, Ścieżka Szkolna 3. 
— 
Bronisław, robotnik, Mickiewicza 68. 
— 
Bronisław, robotnik. Szeroka 46. 
— 
Bronisław, robotnik, Grudziądzka 111. 
— 
Bronisław, drukarz - maszyn., 
Chodkie­ 
wicza 1. 
— 
Bronisław, malarz, Studzienna 5. 
— 
Bronisław, Chodkiewicza 6. 
— 
Bronisl., st. przód. P . P ., Słowackiego 53. 
— 
Bronisław, robotnik, Pod Deb. Górą 31. 
— 
Bronisław, ślusarz, Kołłątaja 2. 
— 
Czesław, rekwizytor, św. Jakóba 15. 
— 
Kdmund, robotnik, Kościuszki 76. 
- 
Kdmund, krawiec, Winnica 35/39. 
— 
Kdmund, krawiec, Łazienna 4. 
— 
Feliks, stolarz. Grudziądzka 67. 
— 
Feliks, robotnik, Sz. Chełm. 158. 
Feliks, robotnik, Pod Dęb. Górą 67/77. 
— 
Feliks, kupiec, Bydgoska 16/18. 
— 
Feliks, stolarz, Szosa Chełm. 158. 
— 
Filip, strażak, Koszarowa 37. 
— 
Franciszek, murarz, Kozacka 58. 
— 
Franciszek, ślusarz, Mickiewicza 140. 
— 
Franciszek, stolarz, Koz. Góry 37 zach. 
— 
Franciszek, stolarz, Słowackiego 123. 
- 
Franciszek, elektromech., J. Olbrachta 11. 
— 
Franciszek, robotnik, Grudziądzka 132. 
— 
Franciszek, rob. kolej., Sobieskiego 49. 
— 
Franciszek, murarz, Szosa Chełm. 158. 
— 
Franciszek, robotnik, L. Czarlińskiego 27. 
— 
Franciszek, robotnik, Podgórna 32. 
— 
Franciszek, robotnik, Leśna 9. 
— 
Franciszek, rolnik, Żeglarska 2. 
— 
- 
Franciszek, urzedn. kol., Kościuszki 90. 
— 
Franciszek, blacharz, Kochanowskiego 5. 
- 
Franciszek, robotnik, Franciszkańska 12. 
— 
Franciszek, funkcj. państw., Kołłątaja 18. 
— 
Franciszek, robotnik, Średnia 4. 
— 
Franciszek, inwal. woj., Koniuchy 1/3. 
— 
Franciszek, zecer, Sz. Chełmińska 64. 
— 
Franciszek, wł. domu, Szczytna 14. 
— 
Franciszek, robotn., Pod Deb. Górą 71/77. 
— 
Franciszek, motorniczy, Słowackiego 121. 
— 
Franciszek, funkcj. kol.. Wiązowa 16. 
Franciszek, ślusarz, Szopena 19. 
— 
Franciszek, robotnik, Sz. Chełm. 124. 
— 
Franciszek, m. szklarski, Grudziądzka 67. 
— 
Franciszek, biuralista, Bażyńskicli 2. 
Lewandowski Franc, robotnik, Kościuszki 84. 
— 
Henryk, urzędnik, Beja 4. 
— 
Ignacy, ogrodnik, Kościuszki 11. 
— 
Ignacy, Słowackiego 67. 
— 
Izydor, inspekt, poczt., Szeroka 10. 
— 
Jan, kolejarz, Podgórna 71. 
— 
Jan, blacharz, Piekary 13. 
— 
Jan, robotnik, Kozacka 44. 
— 
Jan, sekret, sądowy, Piekary 13. 
— 
Jan, ogrodnik, Grunwaldzka 80. 
— 
Jan, szofer, Bielańska 38/42. 
— 
Jan, robotnik, Grudziądzka 142. 
— 
Jan, mechanik. Pod Krzywą Wieżą 18. 
— 
Jan, murarz, Bydgoska 82. 
— 
Jan, introligator, Podgórna 50a. 
— 
Jan, tokarz, Sobieskiego 64. 
— 
Jan, woźny, Dworcowa 2/4. 
— 
Jan, rzeźnik, Szosa Chełm. 53 . 
— 
Jan, robotn., Pod Deb. Górą (fbr. Atra). 
— 
Jan, robotnik, Batorego 77. 
— 
Jan, robotnik, Koz. Góry zachód 16. 
— 
Jan, robotnik, Żeglarska 7. 
— 
Jan, inwalida, Piekary 45. 
— 
Jan, ślusarz, Mickiewicza 140. 
— 
Jan, cieśla, J. Olbrachta 19. 
— 
Jan, dozorca, Podgórna 28. 
— 
Jan, sanitarjusz, W. Garbary 5. 
— 
Jan, szwajcar, Pod Dęb. Górą (fbr. Atra). 
— 
Jan, wdowiec, Bielańska 54. 
— 
Jan, robotnik, Stroma 10. 
— 
Jan, robotnik, Bart. Głowackiego 32. 
— 
Jan, robotnik, Lelewela 26. 
— 
Jan, Podmurna 17. 
— 
Jan, emeryt, Podgórna 38. 
— 
Jan, robotnik, Wodna 31. 
— 
Jan, robotnik, Koszarowa 43. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 24. 
— 
Jan, formiarz, Podgórna 32. 
— 
Józef, plut. zaw., Gen. Sowińskiego 9. 
— 
Józef, robotnik, Przy Bzeżni 64. 
— 
Józef, murarz, Chrobrego 119/125. 
— 
Józef, dentysta, Legjonów 17. 
— 
Józef, wł. domu, Kościuszki 44. 
— 
Józef, maszynista, Wodna 37. 
— 
Józef, ślusarz, Słowackiego 67. 
— 
Józef, robotnik, Sz. Chełm. 157. 
— 
Józef, robotnik, Chodkiewicza 9. 
— 
Józef, ogrodnik, Kościuszki 22. 
— 
Józef, szofer, Wielkie Garbary 15. 
— 
Józef, robotnik, Batorego 26. 
— 
Józef, robotnik, Rabiańska 8. 
— 
Józef, robotnik, Wałdowska 19.
		

/Pomorze_005_09_219.djvu

			Lewandowski 
217 
Lewandowski Józef, rob., Koniuchy 2-4/26. 
— 
Józef, kond. kolej., Sz. Chełm. 98. 
— 
Józef, robotnik, Kościuszki 91. 
— 
Józef, rzeźnik, Przy Rzeźni 6. 
— 
Józef, krawiec, Wysoka 14. 
— 
Kazimierz, inżynier Urz. Woj., 
Most 
Pauliński 4. 
— 
Kazimierz, krawiec, Przedzamcze 14. 
— 
Kazimierz, człon. Zw. Sp . Akc, Kaz. Ja­ 
giellończyka 8. 
— 
Kazimierz, robotnik, Sz. Chełm. 157. 
- 
Kazimierz, Szeroka 36. 
— 
Kazimierz, formiarz, Sz. Chełm. 114 . 
— 
Klemens, techn. -budowl., 
Lubicka 31. 
— 
Konrad, Krótka 1. 
— 
Konrad, stolarz, Sz. Chełm. 82. 
— 
Konrad, asesor kolej., 
Przedł. Wybic­ 
kiego 115. 
— 
Konstanty, stróż, Kościuszki 87. 
— 
Konstanty, robotnik, Batorego 71. 
— 
Ksawery, krawiec, Bydgoska 64. 
— 
Ksawery, tapicer, Lelewela 26. 
— 
Leon, robotnik, M. Garbary 13. 
— 
Leon, magazynier, Kościuszki 40. 
— 
Leon, robotnik, Batorego 81 a. 
— 
Leon, ogrodnik, Koniuchy 28. 
— 
Leon, muzyk, Bybaki 32. 
— 
Leon, tokarz, św. Jakóba 19. 
— 
Leon, mechanik, Mickiewicza 72. 
— 
Ludwik, robotni'.,., Podmurna 69. 
— 
Ludwik, książkowy, św. Jakóba 21. 
— 
Maksymiljan, Stroma 10. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Koniuchy 24/26. 
— 
Marceli, kolejarz, Chodkiewicza 6. 
— 
Marcin, przód. P . P ., Lubicka 42. 
— 
Metody, robotnik, Kordeckiego 3. 
— 
Michał, wdowiec, św. Katarzyny 8. 
— 
Michał, wdowiec, Kościuszki 40. 
— 
Paweł, robotnik, Winnica 35/39. 
— 
Piotr, robotnik, św. Józefa ogr. dz. 228. 
— 
Piotr, robotnik. Ogrodowa 4. 
— 
Robert, robotnik, Mazurska 15. 
— 
Roch, cieśla, Kościuszki 86. 
— 
Roman, fryzjer, Piekary 17. 
— 
Stanisław, robotnik, Grunwaldzka 6. 
- 
Stanisław, robotnik, Ogrodowa 14. 
— 
Stanisław, robotnik, Kaszubska 8. 
— 
Stanisław, robotnik, Batorego 71. 
— 
Stanisław, domowy, Sz. Chełm. 66. 
— 
Stanisław, robotnik, M. Garbary 28. 
- 
Stanisław, restaurator, Kaszubska 6. 
- 
Stan., zawiad. składnicy, Sz. Chełm. 91. 
Lewandowski Stan., urz. P . P ., Kraszewsk. 44. 
— 
Stanisław, robotnik, Bażyńskich 6. 
— 
Stanisław, kupiec, Krzyżacka 3. 
— 
Stanisław, robotnik, Kościuszki 63. . 
— 
Stanisław, ślusarz kol., Wiązowa 18/20. 
— 
Stanisław, robotnik, Grudziądzka 2. 
— 
Stanisław, emer. wojsk., Sobieskiego 55. 
— 
Stefan, urzędu, pryw., Piekary 8. 
— 
Stefan, robotnik, Kościuszki 60. 
— 
Stefan, prac. ślus., Kościuszki 40. 
— 
Stefan, instalator, Kopernika 33. 
— 
Szymon, Podgórna 28. 
— 
Teodor, szofer, Okrężna 1. 
— 
Teofil, pom. biurowy, Podgórna 28. 
— 
Teofil, kamieniarz, św. Jerzego 55. 
— 
Tomasz, chorąży w st. sp., św. Jakóba 16. 
— 
Wacław, Krzyżacka 3. 
— 
Wacław, robotnik, Podgórna 16. 
— 
Walenty, robotnik, Wodociągowa 26. 
— 
Walenty, robotnik, Bydgoska 14. 
— 
Walenty, fryzjer, św. Jakóba 15. 
— 
Walcrjan, szofer-ślus., 
Browarna 11. 
— 
Walerjan, m. stolarski, Konopnickiej 24. 
— 
Walerjan, rytownik, Piaskowa 2. 
— 
Wiktor, asyst, poczt., Podgórna 38. 
— 
Wiktor, urzędnik, Sz. Chełmińska 60. 
— 
Wincenty, stołowy, Podgórna 4. 
— 
Wincenty, robotnik, Słowackiego 123. 
— 
Wincenty, mech.- kupiec, Browarna 7. 
— 
Władysław, maszyn, kol., Kościuszki 65, 
— 
Władysław, robotnik, Chodkiewicza 1. 
— 
Władysław, krawiec, Rabiańska 7. 
— 
Władysław, robotnik, Wysoka 15. 
— 
Władysław, robotnik, .1 . Fałata 8/16. 
— 
Władysław, fryzjer, Wałdowska 23. 
— 
Władysław, robotnik, Grudziądzka 118. 
— 
Władysław, robotnik, Browarna 7. 
— 
Włndysław, robotnik, Winnica 24. 
— 
Władysław, robotnik, Sobieskiego 57/61. 
— 
Władysław, ślusarz, Podmurna 64. 
— 
Władysław, robotnik, B. Głowackiego 9. 
— 
Władysław, robotnik, Bielańska 33/35. 
— 
Władysław, restaurator, Sz. Chełm. 60. 
— 
Władysław, szofer, Łazienna 22. 
— 
Władysław, prac. kolej., Wałdowska 23. 
— 
Wojciech, robotnik, B. Głowackiego 10. 
— 
Zygmunt, krawiec, Mostowa 23. 
— 
Zygmunt, robotnik, Batorego 79. 
— 
Zygmunt, kupiec, Sz. Chełmińska 91. 
— 
Zygmunt, krawiec, Winnica 35/39. 
— 
Zygmunt, szklarz, Grudziądzka 111. 
—- 
Zygmunt, robotnik, Mostowa C,
		

/Pomorze_005_09_220.djvu

			218 
Lewańczyk — Ligmanowski 
Lewańczyk Gertruda, wdowa, Prosta 21/23. 
— 
Franciszek, inżynier, Sienkiewicza 21. 
Lewenglowski Kilniund, zegarmistrz, Mo­ 
stowa 34. 
— 
Paweł, tokarz, Jęczmienna 14. 
Lewera Franc, robotnik, Słowackiego 19/21. 
Lewestam Karolina, emer., 
Klonowicza 38. 
Lewicka Kwa, wdowa, Grudziądzka 42. 
— 
Leona, służąca, Klonowicza 24. 
Lewicki Anatol, oficer zaw., Słowackiego 38. 
— 
Andrzej, robotnik, św. Józefa 24. 
— 
Antoni, biuralista, Chodkiewicza 1. 
— 
Antoni, robotnik, Łazienna 22. 
— 
Bernard, urzędn. kolej., Chrobrego 22. 
— 
Bolesław, piekarz, Strumykowa 17. 
— 
Franciszek, urzedn. kol., Krasińskiego 22. 
— 
Jan, technik melj., Przy Bzeźni 14. 
— 
Leon, robotnik kol., Kilińskiego 3. 
— 
Mikołaj, urzędnik, Bybaki 55. 
— 
Boman, oficer zaw., Mickiewicza 124. 
— 
Stanisław, m. szewski, Chodkiewicza 1. 
— 
Stefan, inż. roln., Wyspiańskiego 26. 
— 
Szczepan, elektromonter, 
- 
Wałdowska 33. 
Lewin Leon, kupiec, Warszawska 14. 
Lewiński Karol, urzędnik, Legjonów 20. 
Lewkowicz Izaak, handlowiec. Łazienna 26. 
Lewszecki Józef, emer. gen. bryg., 
Słowac­ 
kiego 78. 
— 
dr. Zygmunt, lekarz, Bydgoska 82. 
Leyor Antoni, funkcj. poczt., Mickiewicza 47. 
Leyk Wieńczysław, rew. ksiąg, Matejki 48. 
Leżała Franc, podof. zaw., 
Koszarowa 39. 
— 
Walenty, podof. zaw., Słowackiego 140. 
Lozańska Ludomiła, wdowa, Piastowska 5. 
Libchen - Bobrownicki Juljusz, 
komendant 
ośr. pracy, Kosz. Nadwiślańskie 136. 
Liber Walerja, wdowa, Szczytna 10. 
— 
Kazim., om. pułkown., Krasińskiego 116. 
Libera Feliks, urzędn. państw., 3-go Maja 5. 
Libert Marja, robotnica, Kościuszki 81. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Bażyńskicb 6a. 
Libuda August, szachmistrz, Kopernika 27. 
Licau Stanisław, kolejarz, Przy Rzeźni 46. 
Lichnerowicz Feliks, Słowackiego 123. 
Lichocka Marja, wdowa, Sz. Chełm. 53. 
Lichot Karolina, służąca, Mickiewicza 66. 
Licht Maksymiljan, robotnik, Kopernika 15. 
Lichy Andrzej, podof. zaw., 
Żwirki i Wi­ 
gury 62. 
Liczmańska Kwa, wdowa, Krótka 6. 
— Władysława, robotnica, Sz. Chełm. 82. 
Liczmański Albin, piekarz, Grudziądzka 69. 
— 
Jan, prac. P. K. P ., Wybickiego przedł. 
— 
Józef, Szosa Chełmińska 151. 
— 
Piotr, mechanik, Koniuchy 100. 
Licznerska Anastazja, wdowa, Podgórna 22. 
— 
Władysława, wdowa, Kościuszki 92. 
Licznerski Bolesław, stołowy, Prosta 21. 
— 
Celestyn, m. stolarski, Lubicka 42. 
— 
Franciszek, student, teol., Ks. Kujota 6. 
Licznicrski Józef, stolarz, Podgórna 65. 
Lie Marguercte, biuralistka, Bydgoska 14. 
— 
Benće, nauczycielka, Bydgoska 14. 
Liebersbach Elżbieta, wdowa, Szczytna 20. 
Liebcrt Wanda, robotnica, Sz. Bydgoska 82. 
— 
Wacław, handlowiec, Bydgoska 14. 
Liebner Gertruda, niańka, Bynek Nowom. 24 . 
Liedtke Anna, krawcowa, Bażyńskicb 2. 
— 
Helena, krawcowa, Kościuszki 27. 
— 
Franciszka, wdowa, Chełmińska 7. 
— 
Jadwiga, Chełmińska 7. 
— 
Joanna, robotnica, Bażyńskicb 2. 
— 
Paulina, wdowa, Lindego 13. 
-- 
Paulina, wdowa, Łąkowa 3. 
— 
Adolf, wł. domu, Łąkowa 5. 
— 
Franciszek, wdowiec, Prosta 26. 
— 
Gustaw, czel. rzeżnicki, J. Olbrachta 7. 
— 
Hugo, robotnik, Rabiańska 11. 
— 
Jan, szofer-mech., Most Pauliński 2. . 
— 
Kurt, czel. rzeżnicki, Prosta 3. 
— 
Maksymiljan, kupiec, Sz. Chełm. 128. 
— 
Maksymiljan, książkowy, Chełmińska 7. 
— 
Willi, Jęczmienna 3. 
Liegman Alojzy, Chodkiewicza 14. 
— 
Jan, robotnik, Chodkiewicza 14. 
Lietz Klara, robotnica, Stroma 3. 
— 
Brunon, litograf P.K .P ., Legjonów 36/38. 
— 
Jan, mechanik, Św. Jerzego 59. 
— 
Jakób, wdowiec, Przedzamcze 6. 
— 
Józef, murarz, św. Jerzego 59. 
— 
Paweł, muzyk, Bydgoska 114. 
Ligcnza Paweł, handlowiec, Targowa 40. 
Ligmanowski Edw., podof. zaw., Lotnisko 182. 
— 
Feliks, kupiec, Franciszkańska 10. 
FELIKS LIGMANOWSKI 
Hurtownia towarów kolonialnych 
Hurtownia soli — Palarnia kawy 
ul. Franciszkańska 6 — Telef. 20-00 
P. K. O. Poznań 204 877 
— 
Leon, szofer-mech., 
Grudziądzka 72.
		

/Pomorze_005_09_221.djvu

			Lignowski — Lipko 
Lignowski Feliks, krawiec, Targowa 39. 
Lilje Marja, nauczyć, Moniuszki 25. 
— 
Jan, Ign. Danielewskiego 5. 
Linda Anna, wdowa, Chodkiewicza 3. 
— 
Klara, służąca, Chodkiewicza 3. 
— 
Marja, Mickiewicza 140. 
— 
Marta, kucharka, Klonowicza 29 
— 
Franciszek, kowal, Okrężna 1/15. 
— 
Zygmunt, urzędn. kolej., Jagiellońska 25. 
Linde Bernard, komorn. sąd., Kopernika 24. 
— 
Jan, elektromech., św. Ducha 19. 
Lindemann Alma, Fodmurna 35. 
— 
Kmma, św. Katarzyny 2. 
— 
Maksym., pom. gastron., 
Babiańska 11. 
Lindner Wanda, Słowackiego GL 
— 
Walter, mierniczy, Legjonów 16. 
Link Gustaw, robotnik, Słowackiego 121. 
— 
Tadeusz, ofic. zaw., Bydgoska 90. 
Linka Michał, podof. zaw., Krasińskiego 44. 
Linke Franc, elektromont., Mickiewicza 109. 
— 
Ignacy, robotnik, Matejki 43. 
Linkowski Adam, urzędn. kol., Dybowska 7. 
— 
Aleksander, wojażer, Kopernika 21. 
Linowiecki Walenty, piekarz, M. Garbary 21. 
Linowski Aleks., robotnik, Wałdowska 1/3. 
— 
Konrad, urzędnik, Słowackiego 48. 
— 
Stanisław, szofer, Wałdowska 1. 
Lipa Jan, funkcj. P . P ., Batorego 5. 
Lipatow Jakób, mechanik, Strumykowa 7/9. 
Lipczyc Fajga, bez zaw., Bynek Nowom. 11 . 
Lipczyński Gustaw, zegarmistrz, Król. Jad­ 
wigi 18. 
— 
Józef, asyst, poczt., Sz. Chełm. 49/51. 
Lipecka Antonina, wdowa, Podgórna 16. 
— 
Zofja, wdowa, L. Czarlińskiego 24. 
Lipecki Jan, L. Czarlińskiego 24. 
— 
Jan, listonosz, Ścieżka Szkolna 5. 
— 
Stefan, introlig., L. Czarlińskiego 24. 
Lipertowicz Anna, robotnica, Sz. Bydgoska 1. 
— 
Anna, wdowa, Mickiewicza 95. 
— 
Barbara, wdowa, Mickiewicza 44. 
— 
Wanda, robotnica, Gen. Bema 13. 
— 
Feliks, tokarz, Czarneckiego 33. 
• 
— 
Franciszek, cieśla, Mickiewicza 118. 
— 
Jan, robotnik, Podmurna 42. 
— 
Józef, robotnik, Czarneckiego 33. 
— 
Kazimierz, szewc, Kr. Jadwigi 10. 
— 
Kazimierz, robotnik, Sz. Chełm. 132. 
— 
Kazimierz, brukarz, Podmurna 42. 
— 
Konrad, mechanik, Podmurna 42. 
— 
Paweł, emeryt wojsk., 
Podmurna 42. 
- 
Wacław, elektromonter, Czarneckiego 33. 
Lipertowicz Wiktor, palacz, Podmurna 42. 
— 
Wincenty, funkcj. państw., 
Szosa Cheł­ 
mińska 156. 
— 
Zygmunt, robotnik, Czarneckiego 33. 
Lipiec Stanisław, szewc, Strumykowa 2. 
Lipiecka Jadwiga, służąca, Kościuszki 61. 
Lipińska Anna, wdowa, Wodociągowa 21. 
— 
Elżbieta, wdowa, Wiązowa 22. 
— 
Franciszka, wdowa, Prosta 28. 
— 
Helena, Mostowa 19. 
— 
Helena, Szosa Chełmińska 145. 
— 
Marta, Szosa Chełmińska 86. 
— 
Rozalja, wdowa, L. Czarlińskiego 25. 
— 
Weronika, Klonowicza 30. 
— 
Zofja, gospodyni, Mickiewicza 144. 
— 
Zofja, krawcowa, W. Garbary 17. 
Lipiński Alojzy, m. krawiecki, św. Ducha 7. 
— 
Andrzej, Osiedle im. Marsz. Piłs. dz. 123. 
— 
Antoni, robotnik, Wodociągowa 21/23. 
— 
Antoni, robotnik, Grudziądzka 4. 
— 
Antoni, robotnik, Koniuchy 90. 
— 
August, restaurator, Przy Rzeźni 45. 
— 
Bolesław, robotnik, Wodociągowa 26. 
— 
Franciszek, ślusarz, L. Czarlińskiego 27. 
— 
Franciszek, krawiec, Prosta 28. 
— 
Franciszek, rob., kol., Przy Bzeźni 26/28. 
— 
Franciszek, m. rzeżnicki, Chełmińska 12. 
— 
Franciszek, robotnik, św. Józefa, dz. 185. 
— 
Franciszek, piekarz, Sz. Chełm. 169/7L 
— 
Jan, murarz, Przy Bzeźni 28. 
— 
Jan, górnik, Rynek Nowomiejski 11. 
— 
Jan, robotnik, Pod Dęb. Górą 66/77. 
— 
Jan, kupiec, Mostowa 19. 
— 
Józef, pom. handlowy, Grunwaldzka 6. 
— 
Juljan, wdowiec, Słowackiego 34/40. 
— 
Leon, robotnik, Chrobrego 18. 
— 
Marjan, kolejarz, Rynek Nowom. 11. 
— 
Mateusz, robotnik, Podgórna 21 a. 
— 
Paweł, emeryt wojsk., Koszarowa 39. 
— 
Roman, siodlarz, Prosta 28. 
— 
Stanisław, robotnik, Fosa Starom. 12. 
— 
Stefan, kupiec, Podmurna 61. 
— 
Stefan, inspektor L. O . P . P ., Mickiewi­ 
cza 7. 
— 
Tomasz, robotnik, Batorego — dom wł. 
— 
Wiktor, szachmistrz, Osiedle Wrzosy. 
— 
Wilhelm, wł. domu, Lindego 17. 
— 
Zygmunt, woźny sądowy, św. Jerzego 50. 
Lipka Weronika, Kochanowskiego 14. 
— 
Maksymiljan, cieśla, Leśna 9. 
Lipkę Hermann, kra w., Grudziądzka 141/49. 
Lipko Józefina, wdowa, Słowackiego 63.
		

/Pomorze_005_09_222.djvu

			220 
Lipowska — Lopateckt 
Lipowska Leonarda, wdowa, Podmunia 54. 
Lipowski Brunon, krawiec, Datorego 69a. 
Feliks, kołodziej, Łazienna 1. 
— 
Tadeusz, kierown. biura, Jagiellońska 25. 
— 
Zygmunt, kupiec, Nadbrzeżna 1. 
Lipska Jadwiga, Pułaskiego 24. 
— 
Polagja, siostra zak., W. Garbary 7. 
— 
Stefanja, służąca. Przy Rzeźni 6. 
— 
Wanda, wdowa, Szczytna 9. 
Lipski Antoni, kupiec, Prosta 2. 
— 
łłolesław, emer. starosta, Bydgoska 30. 
— 
Bolesław, oficer zaw., W. Garbary 13. 
— 
Damjan, sekret, miejski, Bydgoska 72. 
— 
Stefan, ksiądz, Wodna 26. 
— 
Wincenty, urz. miejski. Słowackiego 73. 
Lis Joanna, Staszica 2. 
— 
Franciszek, robotnik, Grudziądzka 118. 
— 
Ludwik, robotnik, Kozackie Góry 37. 
— 
Wojciech, urzedn. państw., 
Staszica 2. 
Lisewska Antonina, służąca, Szpitalna 1. 
— 
Klara, służąca, Piastowska 5. 
— 
Mar ja, posługaczka, Sobieskiego 13. 
— 
Walcrja, wdowa, Kaz. Jagiellończyka 6. 
Lisewski Antoni, stolarz, Podmurna 103. 
- 
Antoni, emer. P. P., Mickiewicza 108. 
— 
Bernard, cieśla, Krótka 3. 
— 
Bolesław, m. stolarski, Bydgoska 37. 
— 
Bolesław, cieśla, Krótka 3. 
— 
Bronisław, malarz dekor., 
Szczytna 17. 
— 
Bronisław, robotnik, Podgórna 41. 
— 
Kdmund, Chełmińska 11. 
Franciszek, kupiec. Podgórna 24. 
— 
Franciszek, robotnik, Kopernika 15. 
— 
Franciszek, robotnik, Strumykowa 14. 
— 
Franciszek, zakrystjan, Panny Marji 2. 
— 
Franciszek, asesor P. K. 1'., Żwirki i Wi­ 
gury. 
— 
Ignacy, wdowiec. Chrobrego 31/33. 
— 
Jan, biuralista, Reja 46. 
- 
Jan, formiarz, Bażyńskich 2. 
Jan, pom. kupiecki. Krótka 3. 
Jan, maszynista, Lelewela 48. 
- 
Jan, asyst, kolej., 
Małachowskiego 5. 
— 
Józef, robotnik, Sukicnnicza 15. 
— 
Ludwik, robotnik, Batorego 69h. 
— 
Maksymiljan, kupiec, Szczytna 17. 
— 
Maksymiljan, fryzjer, Sobieskiego 55. 
- 
Marcin, chorąży w st. sp., Podgórna 16. 
— 
Marcin, robotnik, Sz. Chełmińska .36/38. 
— 
Paweł, rzeżnik. Podgórna 24. 
Roman, rzeźnik. Podgórna 24. 
Stanisław, urzedn. sąd., Sz. Chełm. 94. 
Lisewski Stan., robotnik. Panny Marji 5. 
— 
Władysław, robotnik, Chrobrego 43. 
Lisiak Jan, funkcj., Pułaskiego 34. 
Lisicki Zygmunt, podof. zaw., Lotnicza 15. 
Lisiecka Antonina, wdowa, Grudziądzka 120. 
— 
Marjanna, siostra elżb., W. Garbary 7. 
Lisiecki Mateusz, krawiec, Żeglarska 19. 
— 
Stefan, szewc, Jęczmienna 20. 
Lisińska Helena, wdowa, Rynek Nowora. 20. 
— 
Mar ja, służąca, Słowackiego 37. 
— 
Marta, służąca, Łazienna 13. 
— 
Stefanja, szwaczka, Sz. Chełmińska 82. 
— 
Weronika, wdowa, Szosa Chełm. 82. 
Lisiński Alojzy, robotnik, Słowackiego 67. 
— 
Franciszek, ślusarz, Strumykowa 14. 
— 
Ignacy, piekarz, Kopernika 15. 
Lisiuk Józef, podof. zaw., Koniuchy 102. 
Lisowska Krystyna, Sienkiewicza 40/42. 
— 
Marja, wdowa, Sz. Lubicka Okopy. 
— 
Wincentyna, wdowa, Krasińskiego 44. 
— 
Zofja, nauczycielka, Klonowicza 33. 
Lisowski Piotr, robotnik, Lubicka Okopy. 
— 
Władysław, podof. zaw., J. Fałata 4. 
Liss Jan, robotnik, Koniuchy działka 68. 
— 
Józef, kolejarz, Słowackiego 67. 
Lissowski Benedykt, emer. urzędn. państw., 
Krasińskiego 120. 
— 
Seweryn, oficer zaw., Kościuszki 52. 
Liszewska Franciszka, służąca, Kybaki 45. 
Liśniewicz Mikołaj, chemik, Mickiewicza 74. 
Litkiewicz Helena, robotnica, J. Olbrachta 25. 
— 
Marta, wdowa, Piekary 21. 
— 
Antoni, sprzed, gazet, Podmurna 50. 
Litkowski Antoni, rybak, Rabiańska 15. 
- 
Stanisław, rybak, Majdany 3. 
Litmanowski Kazimic.z, 
handlowiec, Lu­ 
bicka 23. 
Litwin Leon, maszynista, Kujawska 1. 
Litwiński Franc, robotnik, Grudziądzka 4. 
Lityński Michał, oficer zaw., 
Sobieskiego 
Koszary Bema. 
Liwakowska Marta, służ., Koz. Góry Okopy. 
Liwkowski Stan., handlów., Rynek Star. 10. 
Lohert Wolerja, wdowa, Słowackiego 63. 
Loch Klza, wdowa, Słowackiego 47. 
Loczys Kazim., ofic. zaw., Poniatowskiego 3. 
Logaj Marja, wdowa, Wodna 27. 
— 
Franciszek, funkcj. P. P ., Wodna 27. 
Loguin Ludwika, wdowa, Konopnickiej 15. 
Lohse Helena, wdowa, Chełmińska 14. 
- 
Małgorzata, książkowa, Chełmińska 14. 
Lopatecki Marcin, robotnik. Grudziądzka 90.
		

/Pomorze_005_09_223.djvu

			Loppe — Lutowska 
¿21 
Loppe Jadwiga, asyst, racłi., Konopnickiej 20. 
Lorenz Dyonizy, kupiec, Sobieskiego 60. 
— 
Jan, elektromont., P. Deb. Górą Okopy 65. 
Loriński Ludwik, handlowiec, Lindego 16. 
Lorkowski Franciszek, szewc, Osiedle im. M. 
Piłsudskiego 177. 
— 
Józef, górnik, Wybickiego 75. 
Loryńska Weron., 
wdowa, Słowackiego 67. 
Loryński Wladysł., stolarz, Sienkiewicza 29. 
Losch Antonina, wdowa, Kopernika 13. 
— 
Józefa, praczka, Podgórna 58. 
Losek Józef, szofer, Mostowa 22. 
Łosiński Maksymiljan, czel. rzeźn., 
Kościu­ 
szki 14. 
Loska Jan, wojażer, Mickiewicza 61. 
Lossek Florjan, czel. kowalski, Most Paul. 2. 
Lowka Teresa, robotnica, Most Pauliński 2. 
Lubańska Bronisława,, wdowa, Szczytna 6. 
Lubański Albin, ślusarz, Chrobrego 41. 
— 
Ignacy, kowal, Szosa Chełm. 128. 
— 
Jan, robotnik, Kordeckiego 3. 
— 
Józef, urzędn. D . K . P ., Sz. Chełm. 52. 
— 
Klemens, urzedn. 4 p. 1 ., Jęczmienna 15. 
— 
Leonard, ślusarz kol., Sz. Chełm. 128a. 
— 
Paweł, ślusarz, Sz. Chełm. 126a. 
Lubas Bronisław, kołodziej, Studzienna 13. 
Lubawiński Ant., wł. domu, Kordeckiego 4. 
— 
Florjan, emeryt, Dworzec Przedmieście, 
dom fam. 5. 
— 
Nikodem, inwalida, Kordeckiego 4. 
Lubawy Józef, technik drog., Kopernika 42. 
Lubecki Walerjan, urz. kol., Grudziądzka 40. 
Lubierski Józef, technik, Mickiewicza 144. 
Lubiewski Paweł, handlowiec, Klonowicza 25. 
Lubinkowski Bronisław, oficer maryn., Mic­ 
kiewicza 79. 
Lubiński Józef, nauczyciel, Kołłątaja 13. 
Lubiszewski Feliks, elektromonter, Sobies­ 
kiego 37. 
— 
Franciszek, introlig., Grudziądzka 64/66. 
— 
Jan, szklarz, Mickiewicza 102. 
— 
Jan, murarz, Sobieskiego 37. 
— 
Józef, elektromonter, Studzienna 5. 
— 
Leon, ślusarz kolej., Piaskowa 11. 
— 
Wincenty, ślusarz, Studzienna 13. 
Lubkowska Leokadja, służąca, Żeglarska 21. 
-- 
Leokadja, wdowa, Małachowskiego 11/13. 
Lubkowski Jan, bileter, Małachowsk. 11/13. 
Luboj^joska Stefanja, prac. kolej. D . K . P ., 
Matejki 24/26. 
Lubomska Zofja, wdowa, Sz. Chełm. 46. 
Lubomski Zygmunt, piekarz, Żeglarska 24. 
Luboński Ireneusz, dzierż, młyna, Odrodze­ 
nia 11. 
— 
Teofil, młynarz, Odrodzenia 11. 
Lubowiecki Marjan, Podgórna 50. . 
Lucht Jan, mistrz piekarski, Wodna 29. 
Maks, mistrz piekarski, Wodna 29. 
Luckner Czesława, Mickiewicza 140. 
— 
Wacława, nauczycielka, Mickiewicza 140. 
— 
Alfred, kupiec, Grudziądzka 60. 
— 
Konrad, em. kier. szk., Grudziądzka 62. 
Kuczkowski Leon, Kościuszki 39. 
Ludewig Olga, wdowa, Wiązowa 10. 
— 
Willi, ogrodnik, Kościuszki 42. 
Ludowiecki Marjan, robotnik, Podgórna 47. 
Ludwiczak Kazimiera, stenotypistka. Cheł­ 
mińska 1. 
I udwikowska Franciszka, Kubicka 40. 
Ludwikowski Franciszek, Lubicka 40. 
— 
Franciszek, em. wojsk., 
Chrobrego 53. 
Ludwiszewski Józef, funkcj. państw., 
Mic 
kiewicza 144. 
— 
Stefan, rybak, Bielańska 4/6. 
— 
Stefan, kupiec, Bielańska 4/6. 
— 
Tomasz, Bielańska 4/6. 
Luedtke Adolf, wł. nieruch., Sobieskiego 15. 
— 
Fryderyk, tokarz, Sobieskiego 15. 
— 
Juljan, kowal, Szosa Chełm. 71/73. 
Łukaszewicz Aleks., zakonnica, Żeglarska 9. 
Luks Kdward, robotnik, Batorego 71. 
— 
Juljan, murarz, Batorego 71. 
Lula Anastazja, służąca, Mickiewicza 100. 
— 
Antonina, prasowaczka, Słowackiego 83. 
Lulenka Elżbieta, siostra zak., Batorego 17/19. 
Luniewska Saturnina, wdowa, 
Kraszew­ 
skiego 44. 
Lupa Zofja, Bydgoska 35. 
— 
Józef, oficer zaw., Grudziądzka 44. 
Luszyński Aleksander, handlarz, Pod Dęb. 
Górą 67/77. 
— 
Wacław, robotnik, Pod Dęb. Górą 43. 
Luśniak Jadwiga, nauczyć, Bydgoska 31. 
Luśniewski Edmund, kupiec, Podmurna 28. 
Lutmann Adam, prac. umysł., Żeglarska 1. 
Lutobarska Stanisława, służąca, Majdany 2. 
Lutostańska Józefa, robotnica, Batorego 67. 
Lutostański Franciszek, robotnik, Szosa Lu­ 
bicka 10/36. 
— 
Jan, rolnik, Lubicka Okopy. 
— 
Kazimierz, robotnik, Batorego 73. 
Lutowska Marja, Podgórna 7. 
- 
Stefanja, krawcowa, Sz. Lubicka 10/30.
		

/Pomorze_005_09_224.djvu

			222 
Lutowski — Łentkowska 
Lutowski Antoni, wdowiec, Żółkiewskiego 12. 
— 
Franciszek, robotnik, Podgórna 7. 
•— Stanisław, robotnik, Przy Rzeźni 54. 
— 
Wacław, mechanik. Przy Rzeźni 54. 
— 
Wacław, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
Lutyński Ignacy, podof. zaw., Wałdowska 5. 
Lux Władysław, inspektor Dyr. Las. Państw., 
Grudziądzka 00. 
Liick Alfred, pastor, Kościuszki 13. 
Liidtkc Albrecht, rakarz, Sz. Chełm. 75a. 
Liittinann Joanna, siostra diakon., 
Mickie­ 
wicza 59. 
Ł 
Labedzkl Franciszek, podof. zaw., Gen. Chło- 
pickiego 231. 
Łabuda Dorota, bufetowa, Chrobrego 30/32. 
— 
Dorota, Żeglarska 0. 
Łabutka Antoni, poster. P . P., Szczytna 17. 
Labuszewski Franciszek, ogrodnik, Rynek 
Staromiejski 29. 
Łada Dolestaw, urzędnik państw., 
Mickie­ 
wicza 61. 
Ładewska Ada mina, wdowa, Wiązowa 9. 
Ładewski Wacław, robotnik, Lelewela 28. 
Łados Paweł, rzeźnik, Podgórna 52. 
Ładowska Antonina, wdowa, Łukowa 15. 
Łakoma Katarz., wdowa, Grudziądzka 118. 
Łakomska Wanda, wdowa, Mostowa 3. 
Łakoniski Zygmunt, mistrz szewski, Pod- 
niurna 83. 
Łakomy Jan, ogniomistrz, Sz. Bydgoska 67. 
Łamck Czesław, oficer zaw., Pułaskiego 7. 
Łangowska Edyta, nauczyć, gimn., 
Konop­ 
nickiej 29. 
Łangowski Jan, nauczyć, emer., 
Konopnic­ 
kiej 29. 
— 
Wincenty, kupiec, Winnica 18. 
Łaniecka Stefauja, służąca, Krasińskiego 44. 
Łapińska Halina, Wyspiańskiego 16. 
Łapiński Czesław, technik telegr., Prosta 23. 
Łapkiewicz Jerzy, kicrown. Sądu Grodź., 
Konopnickiej 27. 
Kasiński Antoni, elektromont., Bydgoska 26. 
— 
Antoni, podof. zaw., Sienkiewicza 19/21. 
Łaska Feliks, szewc, Łąkowa 6. 
Łaskawski Zygmunt, oficer zaw., 
Krasiń­ 
skiego 65. 
Łaski Kazimierz, inżynier, Kraszewskiego 2. 
— 
Kazimierz, Ks. Ku jota 6. 
Łasoń Walenty, robotnik kolej., L. Czarliń- 
skiego 26. 
Łaszczcński Franc, kowal, Koz. Góry Okopy. 
Łaszewska Cecylja, krawcowa, Bybaki 15. 
— 
Felicja, biuralistka, Bybaki 15. 
Łaszewski Konr., podof. zaw.. Piastowska 2/8 
Paszkiewicz Wiktorja, wdowa, Wodociągo­ 
wa 9. 
Łata Ludwik, plut. zaw., Fort Czarneck. 241 . 
Ławicki Henryk, muzyk, Słowackiego 59. 
— 
Maksymilj., ern. ogniom., Klonowicza 21. 
— 
Stanisław, m. piekarski, Mickiewicza 60. 
Ławieński Alf., elektromont., Grudziądzka 80. 
— 
Jan, mechanik, Grudziądzka 86. 
— 
Stanisław, malarz, Słowackiego 57. 
Ław-iński Jan, kupiec, Grudziądzka 86. 
— 
Kazimierz, emer. wojsk, labor., 
Sobies­ 
kiego 53. 
Ławkowski Alfons, robotn., Dworcowa 18/22. 
Ławnicka Mieczysława, bufetowa, św. Ka­ 
tarzyny 7. 
Ławniczak Antonina, emerytka, Poniatow­ 
skiego 1. 
— 
Edmund, kupiec, Wiązowa 16. 
— 
Ludwik, major emeryt, Bydgoska 8. 
— 
Marjan, fryzjer, Mickiewicza 78. 
— 
Wacław, fryzjer, Poniatowskiego 1. 
Łazarewicz Konstanty, inżynier, Prosta 30. 
Łazienko Marja, robotnica, Słowackiego 67. 
Łazoryk Włodzim., ofic. zaw., Mickiewicza 48. 
Łazowska Wanda, urzędniczka, Staszica 4. 
Łącki Wincenty, starosta kraj. pomorski, 
Mickiewicza 24/26. 
Łączkowska Józefa, wdowa, św. Józefa ogr. 
dz. 24. 
Łączkowski Jan, robotnik, św. Józefa ogr. 
dz. 24. 
Łączyński Bernard, urzedn. sądowy, Wybic­ 
kiego 55. 
Łądkowski Józ., czel. ślus., Grudziądzka 52/54. 
Łąkowska Kunegunda, Król. Jadwigi 9. 
Łąkowski Stanisław, robotnik, Staszica 2. 
Latkowska Helena, służąca, Byn. Starom. 21 . 
— 
Leokadja, biuralistka, Bydgoska 46. 
Łebiński Tadeusz, kupiec, Bydgoska 8. 
— 
Władysław, b. wł. ziemski, Bydgoska 8. 
Łegowski Józef, urzędnik, Krasińskiego 18/20. 
Łengowicz Jan, robotnik, Sz. Chełm. cfc!8/88a. 
Łengowski Jan, robotnik, Bażyńskich 6. 
— 
Piotr, biuralista, Prosta 10. 
Łentkowska Marja, wdowa, Stroma 4.
		

/Pomorze_005_09_225.djvu

			Łentkowski 
Łcntkowski Feliks, mechanik, Stroma 4. 
— 
- 
Ludwik, malarz, Stroma 4. 
Łeńska Marta, wdowa, Szosa Chełm. 4C. 
Łepkowska Marja, wdowa, Łazienna 24. 
Łęcka Bolesława, gospodyni, Piekary 21. 
Łęczyńska Helena, służąca, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 4. 
Łęgowska Anastazja, służąca, W. Garbary 3. 
— 
Antonina, wdowa, Wybickiego 23. 
— 
Paulina, pracownica, Chełmińska 5. 
— 
Stefanja, książkowa. Strumykowa 19. 
Łęgowski Aleksander, rolnik, Kościuszki 42. 
— 
Antoni, czeladnik krawiecki, Szosa Cheł­ 
mińska 72. 
— 
Feliks, kupiec, Szeroka 4. 
— 
Franciszek, krawiec, Sienkiewicza 17. 
— 
Franciszek, Mickiewicza 113a. 
— 
Jan, krawiec, Pod Krzywą Wieżą 18. 
— 
Józef, wdowiec, Sz. Chełm. 151. 
— 
Józef, szofer, Sz. Chełmińska 48. 
— 
Teofil, podof. zaw., Bielańska 26. 
— 
Tadeusz, kupiec, Kościuszki 41. 
— 
Władysław, inspekt. Vesty, Żeglarska 21. 
Łęszczak Władysl., ślusarz, Słowackiego 59. 
Łętkowska Bozalja, wdowa, Stroma 11/13. 
Łobarzewski Bomuald, ofic. zaw., 
Piastow­ 
ska 3. 
Łobkowski Bolesł., kupiec, Mickiewicza 144. 
Łoboda Jan, kupiec, Bydgoska 90. 
— 
Stefan, fryzjer, Chełmińska 28. 
Łobożewicz Bernard, majster wojsk., św. Je­ 
rzego 42. 
Łodzińska Izabela, maszynistka, Fredry 4. 
— 
Marja, wdowa, Konopnickiej 11. 
Łódzki Walerjan, robotnik, Lindego 12. 
Łojak Józefa, wdowa, Słowackiego 19/21. 
— 
Tadeusz, major dypl., Słowackiego 19/21. 
Łojewska Marja, ekspedj., 
Jęczmienna 25. 
Łontkowska Marja, wdowa. Bydgoska 46. 
Łoń Czesław, robotnik, Bażyńskich 2. 
— 
Jan, robotnik, Bażyńskich 6. 
Łopata Bronisława, służąca, Sz. Bydg. 13/19. 
— 
Stanisława, służąca, Sz. Bydgoska lla. 
•— Władysław, robotnik rolny, Szosa Byd­ 
goska lla. 
Łopatecka Anna, wdowa, Lindego 13. 
Łopatka Józef, murarz, Przy Bzeźni 36. 
— 
Władysław, majster wojsk., Łazienna 20. 
Łopatyńska Jadwiga, wdowa, Mickiewicza 27. 
Marja, służąca, Ign. Danielewskiego 4. 
Łopewska Marja, ekspedj., Jęczmienna 25/27. 
- 
Ługowska 
^- ~> 
Łopiński Marjan, szofer, Chrobrego 89/99. 
— 
Paweł, pom. kupiecki, Chrobrego 26/28. 
Łopuski Antoni, robotnik, Piekary 30. 
Łopuszański Stanisław, nauczyciel, Słowac­ 
kiego 51. 
Łos Felicja, służąca, Mickiewicza 79. 
Łoskiewicz Janina, wdowa, Słowackiego 79. 
Łoś Alfred, emeryt, Kraszewskiego 44. . 
— 
Józef, rolnik, Mazowiecka 26/38. 
Łotocki Kazimierz, urzędn. kolej., Szczytna 9. 
Łowicka Marja, wdowa, Bybaki 17. 
— 
Marta, wdowa, Stroma 11/13. 
Łowicki Bolesław, robotnik, Batorego 83. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 69a. 
— 
Paweł, cieśla, Stroma 11/13. 
Łowińska Pelagja, kontr, pocztowy, Bato­ 
rego 2/4. 
Łoza Aleksander, urzędn. państw., 
Marsz. 
Focha 29. 
Łożyńska Józefa, Chrobrego, Parowozownia. 
Łubkowska Irena, Mickiewicza 66. 
— 
Monika, bufetowa, Kopernika 21. 
Łubkowski Bronisław, sędzia grodzki, Ko­ 
nopnickiej 31. 
— 
Franciszek, prac. kolej., Lelewela 12. 
— 
Zygmunt, sędzia S. O., Mickiewicza 32. 
Łucki Andrzej, urzędn. miejski, Beja 42. 
Łucyanek Marja, wł. domu, Żeglarska 4. 
Łuczak Pelagja, siostra zak., Batorego 17/19. 
— 
Pelagja, służąca, Bynek Starom. 9. 
— 
Władysława, służąca, Mickiewicza 117. 
— 
Roman, rzeźnik, Przy Bzeżni 43. 
— 
Stefan, em. państw., Chełmińska 7. 
— 
Stefan, krawiec, Mickiewicza 43. 
— 
Sylwester, kowal, Mickiewicza 6/8. 
Łuczkiewicz Leon, kowal, Ks. Kujota 4. 
Łuczkowski Franciszek, robotnik kolej., Pod 
górna 24. 
Łuczyk Marja, biuralistka, Prosta 16. 
— 
Wanda, biuralistka, Prosta 16. 
— 
Henryk, pom. handl., Prosta 16. 
Łuczyn Katarzyna, wdowa, M. Garbary 21. 
— 
Teodor, podof. zaw., M. Garhary 21. 
Łuczyński Edward, sekr. Woj. Urz. Bozj., 
Szeroka 1. 
Łudziński Bolesław, kołodziej, Ogrodowa 14. 
Ługiewicz Franciszka, robotn., Batorego 81. 
— 
Franciszek, robotnik, Batorego 24. 
— 
Jan, robotnik. Piaskowa 1. 
— 
Roman, podof. zaw., Kołłątaja 20. 
Ługowska Marja, służąca, Prosta 26. 
— 
Paulina, służąca, Prosta 20.
		

/Pomorze_005_09_226.djvu

			224 
Ługowski — Maciejak 
Ługowski Anast., ślusarz, Grudziądzka 138. 
— 
Franciszek, wdowiec, Grudziądzka 138. 
— 
Jan, woźny, Małe Garbary 27. 
— 
Paweł ekspedj., Małachowskiego 2/4. 
Łukasiewicz Bolesław, prac. kolej., 
Klono­ 
wi cza 36. 
— 
Jan, kapitan pil., Mickiewicza 118. 
Łukasik Bron., 
urzedn., 
Wyspiańskiego 11. 
— 
Włodzimierz, Piaskowa 7. 
Łukaszewicz Aleksandra, Kopernika 24. 
— 
Marja, nauczycielka, Kopernika 24. 
Łukaszewska Janina, Moniuszki 3. 
— 
Juljanna, wdowa, B. Głowackiego 10. 
— 
Konstancja, książkowa, Grunwaldzka 19. 
— 
Stanisława, służąca, Łazienna 9. 
Łukaszewski Aleksander, pocztyljon, Szosa 
Chełmińska 42. 
— 
Bronisław, st. zwrotniczy P. K . P ., Ko­ 
ściuszki 92. 
— 
Franciszek, introligator, Winnica 16. 
— 
Hipolit, rzeźnik, Szosa Chełm. 159. 
— 
Jan, woźny, L. Czarlińskiego 24. 
— 
Jan, urzędnik, Winnica 16. 
— 
Józef, emeryt, Winnica 15. 
— 
Józef, krawiec, Winnica 16. 
— 
Leon, robotnik. Wodna lOa. 
— 
Leon, urzędn. miejski, Krasińskiego 18/20. 
— 
Marcin, robotnik, Grunwaldzka 19. 
— 
Szymon, kamieniarz, Podgórna 7. 
— 
Wincenty, podof. zaw., Piastowska 2/8. 
— 
Władysł., asyst, miejski, Podmurna 2/8. 
— 
Wbadyslaw, inwalida, L. Czarlińskiego 22. 
— 
Władysław, szofer-mech., Mickiewicza 56. 
Łukawska Jadw., urzedn., Mickiewicza 116. 
Łukicwska Adela, wdowa, Warszawska 12. 
Łukiewski Izydor, kupiec, św. Ducha 11/13. 
— 
Wacław, wl. nieruch., Mickiewicza 76a. 
Łukin Marja, wdowa, Grudziądzka 141. 
Łukiński Aleksander, oficer zaw., 
Mickiewi­ 
cza 109. 
Łukjaniec Andrzej, urzedn., Słowackiego 41. 
Łukjanow Bazyli, kreślarz, Mickiewicza 116. 
Łukomska Helena, wdowa, Grudziądzka 108. 
— 
Rozalja, gospodyni, Matejki 45. 
— 
Wanda, emer. naucz., 
Krasińskiego 79. 
Łukomski Jan, wdowiec, Grudziądzka 108. 
— 
Juljan, podof. zaw., Mireckiego 9. 
Łukowicz dr. Marceli, lekarz, Sienkiewicza 23. 
Łukowski Eugenjusz, Chrobrego 5. 
— 
Zygmunt, podof. zaw., Lotnicza 15. 
Łuniewicz Leonard, handlów.. Chełmińska 4. 
— 
Wincenty, rolnik, Chełmińska 4. 
Łunkiewicz Jerzy, ofic. zaw., Mickiewicza 1/3. 
Łupicka Agn., książkowa, Podgórna 32. 
— 
Wanda, Podgórna 32. 
— 
Wanda, Klonowicza 36. 
Łupicki Władysław, stolarz, Podgórna 32. 
Łupkowski Władysław, stolarz, Batorego 71. 
Lużyna Kalikst, emeryt, Podgórna 68. 
Łużyński Alojzy, m. piek., Mickiewicza 113. 
Łyczkowska Apolonja, Król. Jadwigi 5. 
Łyczywek Bernard, piekarz, Mickiewicza 92. 
Łyduch Ignacy, podof. zaw., Lotnisko 182. 
Łydzińska Janina, pokojówka, Prosta 31. 
Łydziński Leon, robotnik, Dybowska 6. 
Łysakowski Alfons, telegr. PKP ., Wodna 27. 
— 
Bronisław, mistrz stolarski, Kochanow­ 
skiego 7. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 8. 
— 
Jan, urzędnik, Grudziądzka 125/127. 
Łysiak Stanisł., służąca, Kraszewskiego 52. 
— 
Bogdan, inż., Franciszkańska 18. 
— 
Feliks, podof. zaw., Gen. Sowińskiego 9/11. 
Łyskowska Joanna, wdowa, Rynek Star. 18. 
Łysoń Władysław, Mickiewicza 118. 
Łyzicki Zygmunt, oficer W. P ., Batorego 2/4. 
M 
Mach Marja, nauczyć, Mickiewicza 98. 
— 
Weronika, Studzienna 13. 
Machalewski Władysław, kupiec, Prosta 22. 
Machalica Jerzy, inwalida, Kopernika 5. 
Machalski Stan., krawiec, Franciszkańska 1. 
Macharadze Łado, porucznik, Piekary 9. 
Machej Józef, urzędnik, Dybowska 5. 
Machcl Franciszka, wdowa, Wałdowska 33. 
Machinko Zygmunt, prof. gimn., Lubicka 28. 
Machlit Lidja, Szopena 19. 
Machlit Ludomira, Szopena 19. 
Machlikowska Michalina, wł. domu, Szosa 
Chełmińska 58. 
Machnikowski Henryk, urzędnik, Sz. Cheł­ 
mińska 56. 
— 
Jan, kapitan, Mickiewicza 18. 
— 
Kazimierz, szofer, Szosa Chełm. 56. 
Machowska Stef., wdowa, Kraszewskiego 58. 
Machowski Emil, urzędn. państw., 
Przed- 
zamcze 4. 
Machran Jan, murarz, Kochanowskiego 27. 
Machtylska Teresa, wdowa, Dęb. Góra bar. 
Machutta Józef, maszynista, Czarneckiego 33. 
Maciejak Zofja, wdowa, Konopnickiej 31. 
— 
Antoni, urzędn. pryw., Bynek Star. 21.
		

/Pomorze_005_09_227.djvu

			Maciejewska — Madecki 
225 
Maciejewska Emilja, wdowa, Łazienna 22. 
— 
Gertruda, Słowackiego 51. 
— 
Helena, robotnica, Gen. Prądzyńskiego 3. 
— 
Jadwiga, służąca, Król. Jadwigi 13. 
— 
Józefa, wdowa, Mickiewicza 43. 
— 
Kazimiera, wdowa, św. Józefa 80. 
— 
Marja, gospodyni. Bydgoska 90. 
— 
Marja, Łazienna 22. 
Maciejewski Ant., robotnik, Wałdowska 21. 
•— Antoni, czyściciel okien, Bynek Star. 22. 
— 
Bronisław, kolejarz, Przedzamcze 17. 
— 
Bronisł., inwal. wojen., Wybickiego 48/52. 
— 
Feliks, robotnik, Łazienna 22. 
— 
Franciszek, woźny, Koszarowa 37. 
— 
Jan, murarz, Wałdowska 21. 
— 
Jan, zapaśnik, Franciszkańska 10. 
— 
Jan, urzędnik gosp., Żeglarska 6. 
— 
Jan, magazynier, Przy Bzeźni 45. 
— 
Józef, inwalida, Wodociągowa 8. 
— 
Paweł, piekarz, Podgórna 47. 
— 
Stanisław, woźny, Moniuszki 12. 
— 
Stanisław, robotnik, Borowiacka 5. 
— 
Stefan, muzyk, Przy Rzeźni 45. 
— 
Tadeusz, handlowiec, św. Józefa 01. 
— 
Tomasz, robotnik, Żeglarska 6. 
— 
Wacław, robotnik, Żeglarska 6. 
•— Wiktor, urzędnik, Batorego 6. 
— 
Władysław, formiarz, Przy Rzeźni 45. 
— 
Zygmunt, urzędn. kol., Wysoka 11. 
Macierzyńska Bronisława, ochroniarka, Sz. 
Chełmińska 72. 
— 
Gertruda, stenotypistka, Lubicka 38. 
— 
Helena, wdowa, Lubicka 38. 
— 
Marta, wdowa, Ścieżka Szkolna 5. 
— 
Walerja, wdowa, Winnica 38. 
— 
Weronika, porfjerka, Ogródki im. M . 
Piłsudskiego 170. 
Macierzyński Edm., mechanik, Lubicka 38. 
— 
Jan, piekarz, Żeglarska 17. 
•— Józef, kupiec, Winnica 38. 
— 
Konstanty, robotnik, Kołłątaja 1/3. 
—- 
Leon, handlowiec, Lubicka 38. 
— 
Tadeusz, urzędn. miejski, Sz. Chełm. 72 . 
Macikowska Wanda, Szosa Chełmińska 145. 
Macikowski Franc, piekarz, Podgórna 54. 
— 
Franciszek, robotnik, Bażyńskich 6. 
— 
Jakób, robotnik, Podgórna 41. 
— 
Konrad, rzeżnik, Szosa Chełm. 145. 
Mack Marja, służąca, Piekary 31. 
Mackiewicz Dominika, wdowa, Przy Rzeźni 4. 
— 
Helena, służąca, Bydgoska 68. 
- 
Marta, wdowa, Mickiewicza 114. 
Mackiewicz Wiktorja, naucz., Bydgoska 48. 
— 
Jan, ślusarz, W. Garbary 11. 
— 
Ksawery, robotnik, Studzienna 21. 
— 
Stanisław, ślusarz, Babiańska 18. 
Maćkowiak Edmund, aplikant sąd., 
Ponia­ 
towskiego 4. 
Maćkowska Stan., wdowa, Mickiewicza 48. 
Maćkowski Antoni, krawiec, Przy Rzeźni 58. 
— 
Stanisław, kowal, Szosa Chełm. 146. 
Macura Józef, asyst, poczt., Sobieskiego 33. 
Macutkiewicz Edward, oficer zaw., Mickie­ 
wicza 7. 
Maczkicwicz Władysława, wdowa, Kościu­ 
szki 13. 
— 
Bruno, szewc. Most Pauliński 2. 
Maczkowska Katarz., wdowa, Kościuszki 56. 
Maczkowski Ant., robotn.0 
. 1. Olbrachta 15/17. 
— 
Leon, portjer, Łazienna 32. 
Mackiewicz Andrzej, szewc, Grunwaldzka 12. 
— 
Antoni, mechanik, Mickiewicza 114a. 
— 
Bernard, robotnik. Zaułek Dworcowy 8. 
— 
Czesław, krawiec, Warszawska 12. 
— 
Franciszek, kucharz, Końcowa 1. 
— 
Jan, robotnik. Pod Dęb. Górą 5/9. 
— 
Kazimierz, robotnik, Zaułek Dworcowy 8. 
Maćkowiak Janina, biuralistka, M. Gar- 
hary 26. 
— 
Marja, prac. umysł., Grudziądzka 118. 
— 
Franciszek, podofic. zawód., Gen. Sowiń­ 
skiego 9/10. 
— 
Franciszek, podofic. zawód., 
Kraszew­ 
skiego 44. 
— 
Ignacy, emeryt, str. post. P . P ., 
Kosza­ 
rowa 43. 
— 
Jan, cukiernik, M. Garbary 14. 
— 
Jan, kupiec. Chełmińska 26. 
— 
Józef, robotnik. Kozacka 75. 
— 
Michał, urzędn. kol., M. Garbary 26. 
— 
Wacław, przemysłowiec, Sz. Chełm. 39/45. 
Maćkowicz Roch, urzędu., Sz. Bydgoska 13/19. 
Maćkowska Helena, nauczyć, L. Szumana 2. 
— 
Bozalja, służąca, Panieńska 11/15. 
Maćkowski Bronisław, tokarz metal., 
Szosa 
Chełmińska 93.. 
— 
Jozef, monter konstr., Kościuszki 56. 
— 
Konrad, technik telegr., 
Szeroka 18. 
— 
Michał, palacz, J. Olbrachta 15/17. 
— 
Stefan, robotnik, św. Jerzego 64. 
Madajewski Kazimierz, robotnik kolej.. Przy 
Bzeźni 54. 
Madecka Anna, wdowa, Łazienna 7. 
Madecki Bronisław, robotnik, Klonowicza 25.
		

/Pomorze_005_09_228.djvu

			22h 
Madccki — Majewski 
Madecki Józef, robotnik, Słowackiego 115. 
Madej Czesław, urzędnik PKP., Fosa Staro­ 
miejska 24. 
Madejska Janina, nauczyć, Konopnickiej 31. 
Mader Karol, stołowy. Strumykowa 17. 
— 
Mieczysław, st. post. P. P ., Ryn. Star. 22. 
Madey Jan, lekarz wojsk., Konopnickiej 31. 
Madeyski Marjan, dyr. Fund. Pracy, Gru­ 
dziądzka 65. 
Madraszewska Wanda, służ., Nadbrzeżna 1. 
Maeser Zygmunt, fryzjer, M. Garbary 1/3. 
Magass Herta, retuszerka, Mostowa 21. 
Magdański Ignacy, murarz, Krótka 4. 
— 
Marjan, mgr. fil., Rynek Starom. 31. 
Magdowski Aleksander, kupiec. Łazienna 32. 
Magdziarek Ludwika, Mickiewicza 30. 
— 
Bronisław, kolejarz, Staszica 4. 
— 
Juljan, robotnik, Chodkiewicza 6. 
Magdzińska Józefa, służąca, Mickiewicza 48. 
Magdziński Antoni, kolejarz, Chrobrego 18b. 
— 
Bronisław, robotnik, Sz. Chełm. 156/161. 
— 
Maksymiljan, emeryt, ogniom., 
Sobies­ 
kiego 60. 
— 
Michał, robotnik, Wały 18. 
Mager Reiscl, Szczytna 10. 
Magerska Franciszka, wdowa, Rybaki 23. 
— 
Paulina, krawcowa, Rybaki 23. 
Magiełda Anna, służ., PI. 18-go Stycznia 2. 
Magiera Marja, wdowa, Kochanowskiego la. 
— 
Bogusław, nauczyć, Bybaki 27/29. 
Magierło Tomasz, oficer, Dobrzyńska 6. 
Magnuszewski Bobert, biuralista, Kraszew­ 
skiego 44. 
Magryś Henryk, robotn., Pod Deb. Górą 35/45. 
Magulewska Joanna, wdowa, Bydgoska 50. 
Mahler Adolf, rzeźnik, Słowackiego 142. 
— 
Zygmunt, ślusarz, Mickiewicza 122. 
Mahlzahn Klżbieta, służąca, Przedzamcze 20. 
Maik Franciszek, podof. zaw., J. Fałata 2. 
Maj Marcjanna, wdowa, Pod Deb. Górą 58. 
— 
Władysław, mistrz kraw., św. Ducha 19. 
Majbrodzka Józefa, wdowa, Mickiewicza 138. 
Majchrzak Leonarda, służ., Słowackiego 51. 
— 
Marja, wdowa, Wybickiego 89/91. 
— 
Marja, gospodyni, Św. Katarzyny 3. 
— 
Feliks, kondukt, tramw,, Piekary 23. 
— 
Kazimierz, portjer, Grudziądzka 65. 
— 
Michał, robotnik, Podmurna 69. 
Majchrzewska Anastazja, gospodyni, Gru­ 
dziądzka 55. 
Majchrzycka Zofja, wdowa, Jagiellońska 25. 
Majda Stefan, urzędnik, Sienkiewicza 17. 
Majer Alicja, wdowa, Kr. Jadwigi 22. 
— 
Julja, nauczycielka eni„ Klonowicza 37. 
— 
Marta, służąca, Kopernika 20. 
— 
Olga, Klonowicza 37. 
Majerowski Jan, podof. zaw., Bydgoska 82. 
Majewska Anna, wdowa, Stroma 9. 
— 
Anna, poslugaczka, Bażyńskich 2/26. 
— 
Cecylja, ekspedjentka, Szczytna 4. 
— 
Franciszka, służąca, Matejki 41. 
— 
Franciszka, wdowa, Podgórna 49. 
— 
Genowefa, Kościuszki 70. 
— 
Gertruda, wł. domu, Bybaki 53. 
— 
Helena, służąca, Przedzamcze 5. 
— 
Helena, biuralistka, Rabiańskich 10. 
— 
Janina, służąca, Konopnickiej 11. 
— 
Janina, Kościuszki 70. 
— 
Józefa, służąca, Strumykowa 19. 
— 
Julja, ekspedjentka, Winnica 23. 
— 
Ligja, Kościuszki 9. 
— 
Marja, kucharka, Prosta 2. 
— 
Monika, kucharka, Rynek Starom. 24 . 
— 
Stanisława, wdowa. Browarna 7. 
— 
Weronika, kucharka, Osiedle im. Marsz. 
Piłsudskiego 244. 
Majewski Aleksander, biuralista, Rabiań- 
ska 10. 
— 
Andrzej, rzeźnik, Marsz. Focha 39. 
— 
Antoni, Winnica 42/44. 
— 
Bolesław, monter. Grudziądzka 168. 
— 
Bronisław, kupiec, W. Garbary 5. 
— 
Czesław, urzedn. gosp., Grunwaldzka 21. 
— 
Cezary, agronom, J. Olbrachta 20. 
— 
Kdmund, ogrodnik, Mickiewicza 120. 
— 
Kdward, wł. nieruch., 
Krasińskiego 15. 
— 
Kugenjusz, malarz, Krasińskiego 79. 
— 
Franciszek, cmer. wojsk., Słowackiego 61. 
— 
Franciszek, wdowiec, Wodna 8. 
— 
Franciszek, robotnik, Grudziądzka 170. 
— 
Franc, miejski kontr, san., Winnica 16. 
— 
Franciszek, robotnik, Piastowska 9. 
— 
Franciszek, Szosa Chełmińska 49/51. 
— 
Franciszek, handlowiec, Kościuszki 85. 
— 
Berman, emeryt policji, Batorego 12/16. 
— 
Jan, szofer, Zaułek Dworcowy 12. 
— 
Jan, rolnik, Winnica 42/44. 
— 
Jan, Bynek Nowomiejski 8. 
— 
Józef, drogerzysta, Mickiewicza 8. 
— 
Leon, robotnik, Kaszubska 4. 
— 
Ludwik, robotnik, Babiańska 15. 
— 
Łucjan, ślusarz, Mickiewicza 45. 
— 
Maksymiljan, wdowiec, Słowackiego 53. 
— 
Mieczysław, kreślarz, Jagiellońska 25.
		

/Pomorze_005_09_229.djvu

			Majewski — Maksymowicz 
227 
Majewski Michał, krawiec, Babiańska 10. 
— 
Nikodem, ślusarz, Sz. Chełmińska 49/51. 
— 
Stanisław, ofic. zaw., Słowackiego fil. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Kościuszki 83. 
— 
Stanisław, ślusarz, Podgórna 59. 
— 
Stanisław, mechanik, Mickiewicza 110. 
— 
Stanisław, portjcr, Podinurna 28. 
— 
Władysław, urzędu, kol., Marsz. Focha 31. 
— 
Władysław, ślusarz, Grudziądzka 4. 
— 
Władysław, cmer. major, Kościuszki 9. 
— 
Zygmunt, urzędnik, Sienkiewicza 3. 
Majka Marja, rezydentka, Szpitalna 4. 
Majowski Wilhelm, emeryt, Mickiewicza 73. 
Majrowski Maks., kolejarz, Chrobrego 31/32. 
Majszewski Jan, murarz, Koz. Góry 120. 
Majżlic Moszek, kupiec, Bynek Nowom. 11 . 
Makarowski Wacław, naczeln. P . K . P ., Plac 
18-go Stycznia 3. 
Makasewicz Jul ja, wdowa, Słowackiego 53. 
Maklakiewicz Kdward, robotnik, Pod Dęb. 
Górą 67/77. 
— 
Tadeusz, podof. zaw., Wały 21. 
Makowiak Stanisław, sekretarz miejski, Mic­ 
kiewicza 32. . 
Makowiecka Leokadja, robotn., Chrobrego 41. 
— 
Marta, robotnica, Chrobrego 41. 
— 
Pclagja, siostra elżb., W. Garbary 7. 
— 
Władysława, robotnica, Chrobrego .41. 
Makowiecki Czesław, emeryt, Mickiewicza 66. 
— 
Franciszek, robotnik, Batorego 69a. 
•— Teofil, pom. mlecz., Mickiewicza 103. 
— 
Władysław, robotnik, Grudziądzka 170. 
Makowska Berta, gospodyni, Podgórna 70. 
— 
Dorota, wdowa, Grudziądzka 141. 
— 
Franciszka, wdowa, Mostowa 11. 
— 
Helena, Grudziądzka 4. 
— 
Joanna, wdowa, Beja 6. 
— 
Konstancja, wdowa, Kochanowskiego 11. 
— 
Leokadja, handlarka. Bydgoska 35. 
— 
Łucja, gospodyni, Mickiewicza 114b. 
— 
Marja, służąca, Kołłątaja 1. 
— 
Marja, Szczytna 8. 
— 
Zofja, służąca, Przedzamcze 4. 
Makowski Aleks., woźnica, Os. Wrzosy 163. 
— 
Aleksander, siodlarz, Przy Bzcźni 27. 
— 
Aleksander, emeryt, Mickiewicza 112. 
— 
Alfons, podof. zaw., św. Józefa 87. 
— 
Antoni, robotnik, Grudziądzka 6/9. 
— 
Antoni, rzeźnik, Podgórna 70. 
— 
Bernard, szewc, Sukiennicza 1. 
— 
Bernard, kancelista, Łąkowa 5. 
- 
Bolesław, kupiec, Grudziądzka 166. 
Makowski Bolesław, nauczyć, Bejtana 9. 
— 
Bronisław, malarz, Podgórna 8. 
— 
Bronisław, ślusarz, Kochanowskiego 11. 
— 
Kugenjusz, oficer zaw., Mickiewicza 107. 
— 
Feliks, robotnik, Pod Dęb. Górą 3. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Dekerta 19. 
— 
Franciszek, palacz kawy, Przy Bzeźni 45. 
— 
Franciszek, robotnik, Pod Dęb. Górą 69. 
— 
Gerhard, krawiec, Szewska 4. 
— 
Ignacy, fryzjer, Krasińskiego 72. 
— 
Jan, elektromonter, Kościuszki 90. 
— 
Jan, Podgórna 5. 
— 
Jan, robotnik, Pod Dęb. Górą 23. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 83a. 
— 
Jan, mistrz szewski, Łazienna 7. 
— 
Jan, mistrz kraw., Franciszkańska 13. 
— 
Józef, biuralista, Słowackiego 59. 
— 
Józef, stolarz, św. Katarzyny 7. 
— 
Józef, kupiec, Prosta 19. 
— 
Józef, robotnik, Wybickiego 13. 
— 
Józef, cieśla. Mazowiecka 48. 
— 
Kazimierz, urzędu. K.K.O. m ., Szeroka 36. 
— 
Konrad, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Konrad, ślusarz, Mickiewicza 122c. 
— 
Leon, dozorca więz., Ogrodowa 7. 
— 
Leon, technik miern., Studzienna 19. 
— 
Leon, Wodna 30. 
— 
Leon, kupiec, Prosta 18/20. 
— 
Leon, litograf, Podgórna 3. 
- 
Ludwik, m. krawiecki, Szeroka 36. 
Pierwszorzędny Salon Mód 
Męski i Damski 
Ludwik Makowski 
mistrz krawiecki 
ul. Szeroka 36 — m. 3. 
— 
Ludwik, agent handl., 
Koszary Nadwi­ 
ślańskie 135. 
— 
Stanisław, kolejarz, Chrobrego 30/32. 
— 
Stefan, oficer, Koszarowa 6. 
— 
Wiktor, rzeźnik, Zaułek Dworcowy 9. 
— 
Władysław, urzędnik, Podgórna 92. 
— 
Władysław, robotnik, Batorego 69. 
— 
Wojciech, stolarz, Podgórna 48. 
Makselon Anastazja, wdowa, Batorego 18. 
Maksymiak Ksawera, gospodyni, Bybaki 32. 
Maksymowicz Bronisława, wdowa, Sz. Cheł­ 
mińska 158.
		

/Pomorze_005_09_230.djvu

			228 
Maksymowicz — Malinowski 
Maksymowicz - Raczyński Włodzimierz, gen. 
bryg., Przedzamcze 3. 
Makuracka Gertruda, Chełmińska 11. 
Makuracki Adam, rolnik, Chełmińska 11. 
— 
Jan, urzędu, pryw., Chełmińska 11. 
Makurat Jan, biuralista, Mickiewicza 105. 
Malak Zofja, pracowniczka, Kr. Jadwigi 24. 
— 
Antoni, poster. P. P ., Batorego 26. 
— 
Ludwik, ślusarz kolej., 
Przy Rzeźni 52. 
— 
Wojciech, st. post. P. P ., Borowiacka 11. 
Malankowska Helena, krawc, Podmurna 71. 
Malankowski Jan, robotnik, Graniczna 12. 
— 
Jan, robotnik, Podmurna 71. 
Malanowska Władysł., Gen. Sowińskiego 9. 
Malanowski Damazy, urzędu., Łazienna 20. 
Malbrandt Anna, Koszarowa 43. 
— 
Franciszka, Bażyńskich 2/26. 
— 
Augustyn, robotnik kol., Koszarowa 43. 
Malcan Laura, wdowa, Krasińskiego 15. 
Malchrowicz Stefan, sekr. Z . Z . P ., Gen. Be­ 
ma 19/21. 
Malczyk Bronisł., urzędn. poczt., Szopena 18. 
Małecki Leon, robotnik, Piekary 41. 
Malesińska Bron., wdowa, Przy Bzeźni 26/28. 
Malesiński Henr., student, Przy Rzeźni 26/28. 
Malessa Janina, wł. domu, Kościuszki 50. 
Malesyk Bronisława, urzędniczka, Św. Ka­ 
tarzyny 4. 
Maletzki Leon, fryzjer, Mickiewicza 67. 
Malewski Henryk, student, Szopena 19. 
Malicka Kmilja, wł. nieruch., Browarna 9. 
— 
Irena, Bybaki 39.. 
— 
Marja, urzędniczka, Bybaki 41. 
Malicki Aleks., robotnik, Mickiewicza 102. 
— 
Józef, podof. zawód., Mickiewicza 122. 
— 
Stanisław, kupiec, W. Garbary 14. 
— 
Władysław, drogerzysta, Wodna 28. 
Malik Byszard, muzyk, Osiedle Wrzosy 214. 
— 
Władysław, urzędn. państw., Piaskowa 3. 
Malinkowska Franciszka, rob., Batorego 83. 
Malinowska Anastazja, św. Jerzego 59. 
— 
Anna, gospodyni, Pod Krz. Wieżą 16. 
— 
Anna, Sobieskiego 70. 
— 
Apolonja, służąca, Szosa Chełm. 49/51. 
— 
Berta, szwaczka, Mickiewicza 88. 
— 
Bronisława, służąca, św. Katarzyny 3. 
— 
Bronisława, służąca, Przedzamcze 8/10. 
— 
Franciszka, doz. ochronki, Winnica 27. 
— 
Franciszka, robotnica, Batorego 73. 
— 
Franciszka, stenotyp., Grudziądzka 88. 
— 
Helena, służąca, Szewska 8, 
Malinowska Helena, służąca, Wodna 8. 
— 
Helena, Bart. Głowackiego 4. 
— 
Helena, wdowa, Szeroka 39. 
— 
Józefina, wdowa, Jęczmienna 18. 
— 
Juljanna, wdowa, Przy Rzeźni 43. 
— 
Katarzyna, robotnica, Bażyńskich 5. 
— 
Klara, stenotypistka, Grudziądzka 88. 
—- 
Marja, bez zawodu, Waldowska 97. 
— 
Marta, gospodyni, Mickiewicza 112. 
— 
Marta, służąca, Łazienna 4. 
— 
Marta, służąca, Szosa Chełm. 109. 
— 
Michalina, wdowa, Żeglarska 6. 
— 
Weronika, wdowa, Grudziądzka 155. 
— 
Weronika, wdowa, Grudziądzka 139. 
Malinowski Alojzy, robotnik, Batorego 73. 
— 
Alojzy, inkasent m., Osiedle im. Marsz. 
Piłsudskiego. 
— 
Antoni, malarz, Winnica 27. 
— 
Antoni, robotnik, Wały 18. 
— 
Antoni, kupiec, Grudziądzka 69. 
— 
Antoni, robotnik, Czarneckiego 40. 
— 
Bartłomiej, robotnik, Batorego 73. 
— 
Bernard, urz. państw., Kraszewskiego 58. 
— 
Bronisław, handlowiec, Przy Rzeźni 46. 
— 
Bronisław, stolarz, Kościuszki 91. 
— 
Bronisław, robotnik, Batorego 69. 
— 
Bronisław, inwalida, J. Olbrachta 23. 
— 
Czesław, robotnik, Bażyńskich 5. 
— 
Kdinund, robotnik, Grudziądzka 165. 
— 
Feliks, mierniczy, Kraszewskiego 27. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Bybaki 17. 
— 
Ignacy, robotnik, Podgórna 3. 
— 
Jan, prac. kolej., Grudziądzka 88. 
— 
Jan, robotnik, Grudziądzka 42. 
— 
Józef, emeryt kolej., Kościuszki 91. 
— 
Józef, szwajcar, Port Drzewny 2. 
— 
Józef, robotnik, Wybickiego 75. 
— 
Kazimierz, urzędn. bankowy, Mickiewi­ 
cza 19/21. 
— 
Klemens, piekarz, Bynek Starom. 9. 
— 
Leon, Grudziądzka 155. 
— 
Maksymiljan, kolejarz, Sobieskiego 70. 
— 
Maksymiljan, funkcj. poczt., 
Grudziądz­ 
ka 139.. 
— 
Mieczysław, biuralista, Osiedle im. Mar­ 
szalka Piłsudskiego 81. 
— 
Tadeusz, urzędnik, Prosta 22. 
— 
Teodor, podof. zaw., Bielańska 11. 
— 
Walenty, urzędn. pryw., 
Kościuszki 64. 
— 
Witold, kupiec, Szeroka 38. 
— 
Władysław, Grudziądzka 93. 
— 
Władysław, tapicer, Grudziądzka 139.
		

/Pomorze_005_09_231.djvu

			Maliński — Manicwski 
Maliński Antoni, robotnik, Mickiewicza 132. 
— 
Stefan, ślusarz, Mickiewicza 132. 
Malis Helena .kucharka, Prosta 19. 
Malisa Marta, służąca, Moniuszki 12. 
Malissa Władysław, robotnik, Pod Dęb. Gó­ 
rą 71/77. 
Maliszewski Antoni, robotnik, Małachow­ 
skiego 22/24. 
— 
Bronisław, robotnik, Św. Józefa Ogródki 
Działk. 7 . 
— 
Franciszek, Warszawska 14. 
— 
Jan, stangret, św. Józefa 2. 
— 
Jan, oficer zaw., Bydgoska 26. 
— 
Józef, drukarz, Wodna lOa. 
— 
Ksawery, restaurator, Jęczmienną 8. 
— 
Stanisław, urzędnik, Wybickiego 16. 
— 
Władysław, robotnik, Wybickiego 54/56. 
Malitzki Walerjan, inkasent, Klonowicza 22. 
Mallon Elfrieda, Bynek Staromiejski 25. 
— 
Helena, Bażyńskich 6. 
— 
Hildegard, Bynek Staromiejski 25. 
— 
Luiza, wdowa, Bynek Staromiejski 25. 
CML MALLON 
Rynek Staromiejski 25 — Telei. 18-39 
Specjalny 
skład linoleum 
i przyborów mieszkaniowych 
Rok załóż. 1839 
Mallywa Marja, wdowa, Dobrzyńska 5. 
Malotki Juljusz, emer. sądowy, Bydgoska 62. 
Maltze Tadeusz, dziennikarz, Bybaki 47. 
Malukiewicz Michał, mechanik, Beja 8. 
— 
Witold, technik mlecz., Szewska 10. 
Malzahn Bobert, wdowiec, Św. Jerzego 57. 
Małecka Karolina, wdowa, Przcdzamcze 5/10. 
— 
Marja, zakonnica, Wałdowska 27/29. 
— 
Teresa, wdowa, Przy Bzeźni 37. 
Małecki Antoni, urzędn. monop., Krasińskie­ 
go 22/24. 
— 
Aurometo, fryzjer, Mickiewicza 122. 
— 
Bronisław, kowal, Bart. Głowackiego 4. 
— 
Franciszek, urzędn. kolej., Podgórna 67. 
— 
Jan, Ogrodowa 4. 
— 
Władysław, urzędn. monop., Matejki 50. 
Małek Antoni, podof. zaw., Koszarowa 35. 
— 
Jan, urzędnik, M. Garbary 25. 
— 
Roman, ślusarz, Kochanowskiego 12. 
Małgorzewicz Elżbieta, bona, Kościuszki 19. 
Malkiewicz Alfons, kowal, Podmurna 50. 
— 
Franciszek, referent, Piekary 29. 
— 
Franciszek, ślusarz, Mickiewicza 106. 
— 
Tomasz, inwal. woj., Podgórna 39. 
Małkowska Cecylja, służąca, Bydgoska 14. 
— 
Franciszka, pokojowa, Żeglarska 11. 
— 
Helena, Mickiewicza 5. 
— 
Helena, służąca, Bydgoska 94. 
— 
Józefa, wdowa, Babiańska 12. 
— 
Klara, wdowa, Babiańska 7. 
— 
Łucja, służąca, Konopnickiej 12. 
— 
Walerja, robotnica, Czarneckiego 25. 
— 
Wanda, robotnica, Łazienna 5. 
— 
Zofja, Grudziądzka 98. 
Małkowski Bernard, piekarz, Podgórna 72. 
— 
Bolesław, nadzorca kolej., 
Kujawska 5. 
— 
Bronisław, handlowiec, Sz. Chełm. 104. 
— 
Bronisław, podof. zaw., Przy Rzeźni 14. 
— 
Brunon, bez zawodu, Szosa Chełm. 151. 
— 
Euzebjusz, inż. archit., Konopnickiej 11. 
— 
Feliks, Grudziądzka 98. 
— 
Franciszek, Szosa Chełmińska 104. 
— 
Franciszek, malarz, Sienkiewicza 1. 
— 
Franciszek, piekarz, Podgórna 72. 
— 
Franciszek, mechanik, Ogrodowa 3/5. 
— 
Jan, listonosz, Piaskowa 3/5. 
— 
Józef, przedsięb. przew., Grudziądzka 98. 
— 
Konstanty, urzędn. miejski, Przedzam- 
cze 5/10. 
— 
Leon, urzędnik kolej., Mickiewicza 19/21. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Grunwaldzka 16. 
— 
Szymon, robotnik, Mickiewicza 90. 
— 
Wincenty, szofer, Szosa Chełm. 104. 
Małolepszy Michał, urzędnik celny, Przcd­ 
zamcze 6. 
Małyszkiewicz Jadwiga, Piastowska 2/8. 
Mamonow Henryk, urzędn. skarbowy, Mic­ 
kiewicza 72. 
Mamorski Michał, podof. zaw., św. Jakóba 18. 
— 
Piotr, kupiec, Moniuszki 27. 
Mandelbaum Wolf, szewc, Podgórna 64. 
Mandrisch Filomena, Przedzamcze 5/10. 
Mandziara Janina, nauczyć, Jęczmienna 17. 
Manerowska Anastazja, pielęgniarka, Ko­ 
chanowskiego 30. 
Manewicz Franciszek, robotnik, Koniuchy 89. 
Mangelsdorf Cecylja, krawcowa, Lindego 13. 
Mania Fabjan, podoficer-emeryt, Puław­ 
skiego 24. 
— 
Izydor, werkmistrz, Grudziądzka 60. 
— 
Paweł, ślusarz, Grudziądzka 60. 
Maniewski Klemens, Przy Bzeźni 45.
		

/Pomorze_005_09_232.djvu

			2>() 
Manikow — Marciszewski 
Manikow Mejcr, kuśnierz, Rynek Now. 11 . 
Manikowska Łucja, służąca, Łąkowa 10. 
— 
Marja, służąca, Kilińskiego 6/8. 
— 
Marta, Klonowicza 19. 
Manikowski Antoni, sternik, Bart. Głowac­ 
kiego 31. 
— 
Jan, teclmik kolej., Krasińskiego 18/20. 
—• Jan, ślusarz, Wyspiańskiego 12. 
— 
Jan, robotnik, L. Czarlińskiego 26. 
— 
Jan, woźny, Żółkiewskiego 29/31. 
— 
Leonard, sternik, Kordeckiego 7. 
— 
Marjan, oficer zaw., Konopnickiej 31. 
— 
Teofil, post. P . P ., Ign. Danielewskiego 5. 
- 
Zygmunt, stolarz, Wybickiego 32/34. 
Manjura Antoni, dentysta, Prosta 16. 
Mankiewicz Helena, Sienkiewicza 36. 
Bronisław, robotnik, Koz. Góry 9 wsch. 
Manowski dr. Zdzisław, lekarz, Łazienna 32. 
Mantliey Maksymiljan, urzędnik kolej., Mic­ 
kiewicza 19/21. 
— 
Stanisł., str. referent, Kochanowskiego 1. 
Mankiewicz Franc, ślusarz, Komuchy 83. 
— 
Franciszek, robotnik kolej., Chrobrego 41. 
Mańkowska Honorata, wdowa, Piaskowa 8. 
— 
Jadwiga, Bybaki 36. 
— 
Klara, wdowa, Żeglarska 10. 
— 
Marja, urzędniczka, Piaskowa 8. 
Mańkowski Ignacy, emeryt wojsk., 
Bielań­ 
ska 38. 
— 
Józef, książkowy, Piaskowa 8. 
— 
Stanisław, robotnik, Przy Bzeźni 44. 
— 
Władysław, kupiec, św. Ducha 14. 
— 
Władysław, emeryt poczt, Koniuchy 69a. 
— 
Walerjan, rachmistrz, Kopernika 5. 
Mański Franciszek, robotnik, Kozackie Góry 
Okopy. 
Marankiewicz Janina, wdowa, Wały 18. 
Marasiński Aleksander, kupiec, św. Kata­ 
rzyny 3. 
— 
Leon, restaurator. Szosa Chełm. 28/30. 
Marcejewski 
Alfons, 
kowal, Kochanow­ 
skiego 25. 
Marchewka Jan, maszynista kolej., 
Bynek 
Staromiejski 22. 
Marchlcwicz Aleksandra, biuralistka, Bato­ 
rego 2/4. 
— 
Władysław, eni. insp. poczt, Batorego 2/4. 
Marcldewska Józefa, wdowa, Sienkiewicza 36. 
Marchlewski Czesław, blawatnik, Koperni­ 
ka 25. 
— 
Franciszek, mistrz kraw., Kopernika 25. 
— 
Franciszek, robotnik, Małachowskiego 6. 
Marchlewski Franc, cmer., Kościuszki 83. 
Marchlik Anastazja, wdowa, Bażyńskich 2. 
— 
Edmund, zecer, Bażyńskich 1. 
— 
Feliks, urzędu. PKP., Grunwaldzka 1. 
— 
Józef, woźnica, Mickiewicza 100. 
Marcinek Jan, robotnik, Grudziądzka 103. 
— 
Stanisław, robotnik, Pod Dęb. Górą 29. 
Marciniak Gertruda, Kopernika 15. 
— 
Joanna, bufetowa, Szczytna 7. 
— 
Katarzyna, służąca, Sobieskiego 66a. 
— 
Leokadja, służąca, Przedzamcze 8/10. 
— 
Andrzej, stolarz, Sienkiewicza 39. 
— 
Antoni, drukarz, Żeglarska 24. 
— 
Czesław, krawiec, Rabiańska 5. 
— 
Feliks, urzędnik, Pod Krz. Wieżą 6. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Reja 24. 
— 
Henryk, drogerzysta, Rabiańska 5. 
— 
Józef, urzędn. kol., Sukicnnicza 18. 
— 
Marceli, rzeźnik, Bażyńskich 7. 
— 
Michał, szofer, L. Czarlińskiego 22a. 
— 
Stanisław, kupiec, Babiańska 18. 
— 
Stanisław, emeryt, post. P . P ., 
Kościu- 
sszki 65. 
— 
Tomasz, urzędnik, Piekary 1/3. 
— 
Walenty, podof. zaw., 
Sienkiewicza 18. 
Marcinkiewicz - Dunin Wincentyna, wdowa, 
Kaz. Jagiellończyka 8. 
Marcinkowska Marja, wdowa, Grudziądz­ 
ka 72. 
Marcinkowski Alfons, fryzjer. Koszarowa 37. 
— 
Antoni, stangret, Sz. Bydgoska 7. 
— 
Bolesław, robotnik, Sz. Chełm. 70a. 
— 
Franciszek, szofer, Prosta 2. 
— 
Franciszek, robotnik, Wiązowa 6. 
— 
Ignacy, robotnik, Winnica 30. 
— 
Ignacy, robotnik, Chełmińska 12. 
— 
Jan, urzędnik kom., 
Mickiewicza 56. 
— 
Józef, krawiec, Rynek Nowomiejski 1. 
— 
Leon, woźnica, Ogrodowa 3. 
— 
Leonard, biuralista, Staszica 4. 
— 
Mieczysław, książkowy, Strumykowa 15. 
— 
Tomasz, chorąży zaw., Kasprowicza 2. 
Marcinowska Otylja, wdowa, Podgórna 59. 
Marcinowski Adolf, cieśla, św. Jerzego 57. 
Marciów Otylja, nauczyć, Konopnickiej 27. 
Morciszewska Barb., Kaz. Jagiellończyka 8. 
Helena, pielęgniarka, Przedzamcze 8/10. 
— 
Irena, krawcowa, Kopernika 33. 
Marciszewski Eranciszek, mleczarz, Kaz. Ja­ 
giellończyka 8. 
— 
Jan, m. malarski, Bart. Głowackiego 8. 
— Jozef, krawiec, Rynek Nowom. U .
		

/Pomorze_005_09_233.djvu

			Marciszewski — Masłowska 
Marciszewski Józef, robotnik, J. Olbrachta 23. 
— 
Władysław, piekarz, B. Głowackiego 8. 
— 
Władysław, poin. kupiecki, Bart. Gło­ 
wackiego 8. 
Marczak Marja, służąca, Słowackiego 19/21. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 81. 
Marczewska Anastazja, Wałdowska 27/29. 
Mareczek Jan, kapit, Gen. Prądzyńskiego 3/9. 
Marek Adam, oficer zaw., Sienkiewicza 22. 
— 
Kugenjusz, oficer zaw., 
Sobieskiego 15. 
— 
Kazimierz, oficer zaw., Poniatowskiego 3. 
— 
Sylwester, Prosta 37. 
Maresch Karol, oficer zaw., Mickiewicza 107. 
Maretzki Samuel, diakon, Bóżana 4. 
Margańska Franc, wdowa, Grunwaldz.ka 10. 
Marguliński Boi., robotnik, Mickiewicza 122. 
Margwart Kmilja, wdowa, Koszarowa 13. 
Marjanowska Agn., wdowa, Legjonów 41. 
Marjanowski Bronisław, urzędnik pryw., 
Lubicka 40. 
Markiewicz Helena, wdowa, Babiańska 22. 
— 
Józefa, służąca, Warszawska 14. 
— 
Marja, służąca, Małe Garbary 2. 
— 
Walerja, służąca, Sienkiewicza 23. 
— 
Antoni, Lubicka 31. 
— 
Antoni, kier. ksieg., Bynek Starom. 34. 
— 
Bronisław, robotnik. Mickiewicza 85. 
— 
Feliks, robotnik, Mickiewicza 80. 
— 
Franciszek, fryzjer, Bydgoska 10. 
— 
Franciszek, robotnik, Moniuszki 27. 
— 
Wacław, podof. zaw., 
Derdowskiego 4. 
— 
Wincenty, podof. zaw., Lubicka 31. 
Markowska Juljanna, krawcowa, Mickie­ 
wicza 106. 
Markowski Aleks., robotnik, Św. Ducha 7/9. 
— 
Feliks, kupiec, Piekary 21. 
— 
Henryk, ślusarz, Bybaki 34. 
— 
Majer, kupiec, Kopernika 45. 
— 
Maksymiljan, urzędnik, Staszica 4. 
— 
Piotr, Adm. Dikmana 9. 
— 
Stanisław, robotnik, Grudziądzka 180. 
— 
Teofil, robotnik, Grudziądzka 180. 
— 
Zbigniew, urzedn. państw., 
Bybaki 55. 
Marks Jan, stolarz, Kościuszki 18. 
— 
Jakob, krawiec, Podgórna 72 
— 
Jozef, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
Markuszewska Klara, wdowa, Dworcowa 2'4. 
— 
Marja, Dworcowa 2/4. 
Markuszewski Antoni, robotnik, Piekary 22. 
Marnicka Izabela, Słowackiego 60. 
Maroko Abram, kupiec, Przedzamcze 6. 
Marolewska Katarz., wdowa, Kościuszki 61. 
Marolcwski Kdmund, urzedn. miejski, Mic­ 
kiewicza 88. 
— 
Władysław, ślusarz kol., Kościuszki 61. 
Marowska Janina, modystka, Żeglarska 1. 
Marquardt Stanisław, urzedn. państw., Mic­ 
kiewicza 120. 
Marschałkowski Szymon, robotnik, św. Jó­ 
zefa Ogr. Działk. 
Marski Henryk, urzedn. D. O. K. P., 
Ma­ 
tejki 24/26. 
Marszał Ludwik, technik budowl.,' Małe Gar­ 
bary 10. 
Marszałek Pelagja, wdowa, Kołłątaja 17. 
— 
Józef, podof. zaw., 
Kochanowskiego 5. 
Marszałkowska Anastazja, siostra zak., Przy 
Cegielni 1. 
Marszewska Franciszka, Szpitalna 4. 
Martin Walerja, Mickiewicza 47. 
— 
Henryk, ogrodnik, Podgórna 34. 
— 
Paweł, adwokat, Szeroka 24. 
— 
Boman, elektromech., Mickiewicza 47. 
Martini Stanisł., em. ppłk., św. Katarzyny 3. 
Martynka Władysł., fryzjer, Bynek Now. 19. 
Maruszak Jozef, robotnik, Batorego 67. 
— 
Piotr, stat, Adm. Dikmana. 
— 
Stanisław, rob., Pod Deb. Górą (cegielń.). 
Maruszewski Jan, cieśla, L. Czarlińskiego 11. 
— 
Maksymiljan, urzędnik miejski, L. Czar­ 
lińskiego 11. 
Maruta Stanisław, kupiec, Prosta 19. 
Marynowski inż. Jerzy, nacz. wydz. Urz. Woj., 
Słowackiego 53. 
Marzec Teodor, robotnik, Batorego róg Mi­ 
chałowskiego. 
Marzejewski Antoni, kowal, Francisszkań- 
ska 10. 
Masełkowski Kazimierz, urzedn. państw., Ko­ 
nopnickiej 29. 
Maser Jadwiga, Strumykowa 10. 
Maserski Jan, podof. zaw., Winnica 23. 
— 
Konstanty, emeryt P. P ., Grudziądzka 86. 
Masiota Andrzej, m. piekarski, Bybaki 17. 
— 
Witold, Bybaki 17. 
Maskowicz Stanisława, Łazienna 28. 
Masłoch Jan, ases. PKP ., Małe Garbary 11. 
Masłowska Anna, robotnica, Pizy Bzeźni 27. 
— 
Helena, robotnica, Przy Bzeźni 27. 
— 
Helena, nauczycielka, Dybowska 7. 
— 
Juljanna, wdowa, Plac Bankowy 9. 
— 
Marja, Konopnickiej 20. 
— 
Michalina, krawcowa, Mostowa 20. 
— 
Teresa, wdowa, Prosta 18/20.
		

/Pomorze_005_09_234.djvu

			2*52 
Masłowski — Matuszewski 
Masłowski Alojzy, robotnik, Dr. Treposka 2. 
— 
Bernard, robotnik, Podgórna 30. 
— 
Bronisław, robotnik, Plac Bankowy 9. 
— 
Feliks, szofer - mechan., Przy Bzeżni 27. 
— 
Franciszek, rew. ksiąg, Szeroka 21. 
— 
Franciszek, rzeźnik, Prosta 33. 
— 
Ignacy, robotnik, Przy Rzeźni 27. 
— 
Jan, urzedn. kol., Dybowska 7. 
— 
Jan, woźny, Szosa Chełmińska 80. 
— 
Józef, kolejarz, Jęczmienna 22. 
— 
Leon, urzedn. kolej.., Krasińskiego 22.. 
— 
Michał, wdowiec, Kościuszki 10. 
— 
Stanisław, urzędu, sąd., Fosa Starom. 12. 
— 
Władysław, urzędnik, Konopnickiej 20. 
Masojada Bolesław, inżynier, Słowackiego 41. 
Massarska Marta, urzędn., Kilińskiego 14. 
Mastalerz Wiktor, ofic. za w., Derdowskiego 0. 
Maszczyńska Hel., biuralistka, Ogrodowa 13. 
Maszewski Jan, bednarz, Kościuszki 56. 
Maszkiewicz Marja, emer., Konopnickiej 22. 
Maślankiewicz Paweł, woźny, Stroma 7. 
Maśliński Stanisław, robotnik, Lotnicza 15. 
Matczak Aleksy, podof. zaw., Żwirki i Wi­ 
gury 50. 
— 
Antoni, robotnik, Droga Treposka 1. 
— 
Władysław, ofic. zaw., 
Piastowska 3. 
— 
Wojciech, urzędnik elektrowni, Kiliń­ 
skiego 14. 
Mateblowski Joachim, piekarz, Batorego 69b. 
Matecka Marja, służąca, Bydgoska 37. 
Matecki Adam, linotypista, Kopernika 9. 
— 
Ludwik, em. post. P. P ., Os. Wrzosy 78 
Matej Juljanna, służąca, Szosa Chełm. 54. 
Mateja Alfred, ceramik, Prosta 33. 
— 
Antoni, nauczyciel, Prosta 33. 
— 
Józef, kontr, ruchu PKP., Dybowska 1. 
Matcjewska Anastazja, bez zawodu, Rynek 
\owomicjski 3. 
— 
Klara, pokojówka, Bydgoska 88. 
— 
Konstancja, wdowa, Rynek Nowom. 3. 
— 
Teresa, Rynek Nowomiejski 3. 
Matejewski Alojzy, podofic. zawód., Sienkie­ 
wicza 23. 
— 
Jan, cieśla, Sienkiewicza 23. 
— 
Józef, elektromonter, Średnia 4. 
Matejkowski Aleksander, oficer zawód., 
Su- 
kiennicza 9. 
Matejski Franc, urzędn. kol., Matejki 28/30. 
Matela Czesław, kupiec, Plac św. Jana 8. 
Matera Czesław, robotnik, Podgórna 59. 
Materna Pctronela, wdowa, Sobieskiego 35. 
— 
Franciszek, Kozacka 5. 
Materna Jan, robotnik, Wodna 5/7. 
— 
Jan, ślusarz, Bart. Głowackiego 6. 
— 
Józef, robotnik, Kościuszki 44. 
— 
Walenty, robotnik, Batorego 83a. . 
Maternicki Stanisław, piekarz, Kościuszki 25. 
Maternowski Józef, kowal, Bart. Głowac­ 
kiego 23. 
Matjasik Zofja, kucharka, Lcgjonów 36/38. 
Matkowski Karol, em. oficer, Matejki 10. 
Matowski Maksymiljan, urzędnik, Mickie­ 
wicza 50. 
Matracki Aleksander, dekorator, Sukicnni- 
cza 26. 
Matukiewicz Witold, sędzia, Bydgoska 28. 
Matuleski Bolesław, Kościuszki 55. 
Matulewska Leokadja, właśc. sklepu, Mic­ 
kiewicza 94/96. 
Matulewski Wiktor, rzeźnik, Bynek Star. 8 . 
Matusiak Stan., funkcj. P. P., Podgórna 38. 
— 
Stefan, monter, Dybowska 13. 
Matusik Józef, przemysłów., Kościuszki 41. 
Matusiński Stef., budowniczy, Piekary 15. 
Matuszak Andrzej, podof. zaw., Wodna 22. 
— 
Anzelm, ogrodnik, Podgórna 34. . 
— 
Franciszek, robotnik, Lubicka 41. 
— 
Franciszek, urzędnik państw., 
Panny 
Marji 11. 
— 
Jakób, em. post. P . P ., Koszarowa 3. 
— 
Stanisław, post. P . P ., Kochanowskiego 5. 
— 
Stanisław, pom. kupiecki, Kochanow­ 
skiego 5. 
— 
Stefan, ślusarz, Koszarowa 3. 
— 
Wincenty, kowal-ślusarz, Kr. Jadwigi 6. 
— 
Zygmunt, handlowiec, Szczytna 14. 
Matuszczak Józef, urzędn. państw., 
Franci­ 
szkańska 16. 
— 
Ludwik, urzęd. państw., Kujawska 4. 
Matuszewska Anna, robotnica, Kochanow­ 
skiego 25. 
— 
Anna, Grudziądzka 55. 
— 
Anna, robotnica, Bażyńskich 5. 
— 
Antonina, służąca, Wodna 10. 
— 
Elżbieta, św. Józefa 38. 
— 
Florentyna, bez zaw., św. Katarzyny 9/11. 
— 
Helena, bufetowa, Staszica 2. 
— 
Kunegunda, służąca, Kilińskiego 7. 
— 
Marja, nauczycielka, Klonowicza 38. 
— 
Marja, Mickiewicza 61. 
— 
Stefanja, służąca, św. Jakóba 3. 
— 
Wanda, krawcowa, Sz. Chełmińska 176. 
Matuszewski Alfons, ślusarz, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 4.
		

/Pomorze_005_09_235.djvu

			Matuszewski — Melciier 
233 
Matuszewski Alojzy, rzeźnik, Szeroka 19. 
— 
Czesław, adwokat, Szeroka 10. 
— 
Feliks, oficer zaw., Matejki 48. 
— 
Franciszek, robotnik, Szosa Chełm. 64. 
— 
Franciszek, emeryt, Kilińskiego 7. 
— 
Gerhard, malarz, św. Jerzego 38. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełmińska 64. 
— 
Jan, podof. zaw., Piekary 21. 
— 
Jan, fryzjer, Szosa Chełmińska 58. 
— 
Jan, robotnik, Bażyńskich 5. 
— 
Józef, operator kin., Strumykowa 12. 
— 
Józefat, młynarz, Szczytna 9. 
— 
Stanisław, ślusarz, Staszica 9. 
— 
Stanisław, szewc, Szosa Chełm. 176. 
— 
Stefan, stołowy, Pod Deb. Górą 3. 
— 
Teofil, prac. kol., Szosa Chełm. 72. 
Matuszkiewicz Józef, kupiec, Słowackiego 79. 
Matykowski Anzelm, mistrz komin., 
Małe 
Garbary 11. 
Matylcwski Bernard, fryzjer, Sukiennicza 6. 
Matylski Zygmunt, Batorego 79. 
Matyniuk Antonina, służ., Mickiewicza 63. 
Matysiak Frajdla, Podmurna 83. 
— 
Antoni, post. P . P ., Podgórna 72. 
— 
Iłersz, cholewkarz, Podmurna 83. 
— 
Matys, holewkarz, Podmurna 83. 
— 
Wincenty, Wały 21. 
— 
Władysław, muzyk, Żeglarska 2. 
Matzenauer Karol, ppłk., Jagiellońska 3.. 
Maurin Henryk, aptekarz, Mickiewicza 98. 
Mausloff Władysław, kolejarz, Podgórna 22. 
— 
Wiktor, urzedn. poczt., Jagiellońska 25. 
Mayer Anna, bez zawodu, Wodna 29. 
— 
Józef, robotnik, Dworcowa 9/17. 
Mazalon Piotr, urzedn., Marsz. Focha 33. 
Mazany Ignacy, mistrz szewski, Panny 
Marji 11. 
Mazur Antoni, kupiec, św. Ducha 11. 
— 
Józef, podof. zaw., Mickiewicza 115. 
— 
Karol, zarz. masy upadł., 
Sienkiewi­ 
cza 15. 
— 
Marjan, kupiec, Szewska 28. 
Mazurek Andrzej, urzędnik skarb., 
Most 
Pauliński 1. 
Mazurkiewicz Florcntyna, bez zawodu, Ko­ 
ściuszki 9. 
— 
Marja, wdowa, Droga Treposka 1. 
— 
Marta, służąca, św. Katarzyny 12. 
— 
Wiktorja, krawcowa, Lindego 13. 
— 
Władysława, emerytka, Słowackiego 19. 
— 
Antoni, oficer zaw., Mickiewicza 138. 
— 
Bernard, urzędn. miejski, Łąkowa 5, 
Mazurkiewicz Franc, handlarz, Piekary 18. 
— 
Kazimierz, blacharz, Piekary 41. 
— 
Piotr, technik, Mickiewicza 81. 
— 
Stanisław, stróż, Piekary 22. 
— 
Wincenty, kupiec, Słowackiego 38. 
Mazurowska Fel., wdowa, Grudziądzka 44. 
— 
Franciszka, wdowa, Podgórna 50. 
Mazurowski Józef, urzędnik, Kopernika 8. 
— 
Leon, elektromonter, Mickiewicza 106. 
Mączkowski Maksymiljan, kupiec, Szero­ 
ka 39. 
— 
Paweł, robotnik, Grudziądzka 182. 
Mączyńska Józefa, siostra elżbict., 
Wielkie 
Garbary 7. 
Mądra Cecylja, Żeglarska 20. 
Mądraszewska Władysława, służąca, Byd­ 
goska 30. ' 
Mądraszewski Franciszek, krawiec, Wielkie 
Garbary 13. 
Mądry Mieczysław, technik, Mickiewicza 54. 
Mądzielewski Jan, cieśla, Sienkiewicza 36. 
— 
Jan, mechanik, Koz. Góry Okopy. 
Mąka Wincenty, robotn., Osiedle Wrzosy 219. 
Makowski Antoni, wł. domu, Lubicka 40. 
— 
Jan, ślusarz, Szczytna 8. 
Mech Hermann, krawiec, Graniczna 12. 
— 
Jerzy, ślusarz, Kościuszki 9/10. 
Mechliński Zygmunt, kupiec, Koniuchy 15b. 
Mechowski Bronisław, ślusarz, Bydgoska 90. 
— 
Jan, robotnik, Bydgoska 90. 
— 
Wincenty, urzedn. państw., Babiańska 14. 
Meder Helena, urzedn. P. K. P.., 
Konopnic­ 
kiej 15. 
— 
Wilhelm, urz. miejski, Grudziądzka 93. 
Mcdcrska Walerja, wdowa, Podgórna 60. 
Mederski Alojzy, urzedn. państw., 
Słowac­ 
kiego 19/21. 
— 
Jan, kupiec, Mostowa 6. 
— 
Mieczysław, rolnik, Targowa 17/31. 
— 
Zygmunt, handlowiec, Podgórna 60. 
Mcdwecka Władysława, wdowa, Mickiewi­ 
cza 114. 
Megger Marja, wdowa, Szosa Chełm. 50 . 
Meglicka Helena, bez zaw., Warszawska 20. 
Mchrlein Klara, wł. domu, Warszawska 2/4. 
Meiffcrt Berta, wdowa, Batorego 2/4. 
Meinhard Adela, wdowa, Bybaki 53. 
Mcister Byszard, piekarz, Kościuszki 64. 
Mejza Józef, kreślarz. Grunwaldzka 32. 
Mekczyński Bolesł., fryzjer, Chodkiewicza 3. 
Meks Adolf, wł. domu, Żeglarska 7. 
Melchcr Maksym., kupiec, Chodkiewicza li.
		

/Pomorze_005_09_236.djvu

			2">4 
Meleniewski — Miazek 
Meleniewski Józef, oficer zawód., 
Konopnic­ 
kiej 31. 
Melerowska Helena, Podmurna Gl. 
— 
Agnieszka, bez zawodu, Bażyńskich 2. 
Melerska Anastazja, wdowa, Bydgoska 98. 
— 
Cecylja, służąca, Bydgoska 10. 
— 
Jadwiga, pokojówka, Bydgoska 50. 
— 
Klara, wdowa, Łazienna 4. 
Mclcrski Alojzy, zbożowiec, Bybaki 57. 
— 
Edmund, kupiec, Bynek Nowom. 20. 
— 
Paweł, pom. kup., Łazienna 4. 
Melin Łucjan, urzędnik, Mostowa 18. 
Melkowska Anast., wdowa, Przy Bzeźni 56. 
— 
Bronisława, robotnica, Przy Bzeźni 56. 
— 
Marja, robotnica. Przy Bzeźni 56. 
Melkowski Alojzy, post. P . P ., Lindego 13. 
— 
Bolesław, siodlarz, Kościuszki 65. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 151. 
— 
Jan, robotnik, św. Józefa, ogr. dz. 112. 
— 
Maksymiljan, św. Jozefa, ogr. dz. 112. 
— 
Stanisław, robotn. kol., Przy Bzeźni 56. 
— 
Stanisław, ślusarz, Przy Bzeźni 56. 
Meller Anna, bez zawodu, Sienkiewicza 23. 
— 
Zofja, służąca, Piastowska 3. 
— 
Zofja, bez zawodu, Mickiewicza 142. 
— 
Antoni, robotnik, Panny Marji 9. 
— 
Bronisław, kowal, Wola Zamkowa 7. 
— 
Franciszek, robotnik, Łazienna 20. 
— 
Jan, dozorca, Franciszkańska 10. 
— 
Józef, mistrz rzeźn., Mickiewicza 73. 
— 
Konrad, robotnik, Panny Marji 9. 
— 
Leonard, robotnik, Mostowa 14. 
— 
Stanisław, robotnik, Panny Marji 9. 
— 
Tomasz, robotnik, Majdany 2. 
Mellerowicz Marja, Klonowicza 26. 
Mellin Feliks, urzędn. kol., Mickiewicza 49. 
— 
dr. Ignacy, naczelnik Wydz. Urz. Woj. 
Pom., Słowackiego 43. 
Meloch Józef, nauczyciel, Bydgoska 88. 
Mełnicka Małgorz., wdowa, Sienkiewicza 36. 
M- .diucki Alojzy, urzędnik, Słowackiego 37. 
— 
Edmund, urzędnik, Kościuszki 3. 
— 
Franciszek, piekarz, Kościuszki 3. 
— 
Teodor, fotograf, Panny Marji 9. 
Mcndat Jan, malarz kol., Wałdowska 47a. 
Mendę Henr., kier. mlecz., Osiedle im. Marsz. 
Piłsudkiego 132. 
— 
Jan, krawiec, Bynek Nowomiejski 23. 
— 
Stefan, mleczarz, 
Osiedle im. Marsz. 
Piłsudskiego 132. 
Mendyka Bernard, robotn., Grudziądzka 138. 
— 
Kazimierz, robotnik, Wałdowska 21. 
Mendyka Marcin, emer., 
Mickiewicza 24/26. 
Mcniok Mikołaj, Kościuszki 81. 
Menke Jadwiga, wdowa, Jęczmienna 14. 
— 
Władysława, wdowa, Mickiewicza 116. 
— 
Albert, Mickiewicza 116. 
— 
Mieczysław, urzędn. miejski, Grunwal­ 
dzka 68/86. 
— 
Stefan, prac. kol., Mickiewicza 23. 
— 
Wojciech, nauczyciel, Mickiewicza 116. 
Mcnning Alfred, robotnik, Sz. Bydgoska 103. 
Mcnsch Kazim., oficer zaw., Słowackiego 41. 
Mentel Bomuald, Dybowska (Pływalnia). 
Meraszewska Wiktorja, pielęgniarka, Szosa 
Bydgoska 1. 
Merdas Hieronim, rew. ksiąg, Most Paul. 4 . 
Messerschmidt Frida, służąca, Grudziądz­ 
ka 141/143. 
Messinger Emma, robotnica, Ogrodowa 14. 
Moszyński Edw., malarz, Poniatowskiego 1. 
Metclska Walerja, siostra PCK., Wały 25/27. 
Metelski Oktawjusz, em. oficer, Krzyżacka 3. 
Metzig Wanda, wdowa. Podgórna 70. 
Mctzlaff Joanna, siostra diakon., Bart. Gło­ 
wackiego 19/21. 
Meyer Małgorzata, wł. sklepu, Kopernika 2. 
— 
Marja, wdowa, Przedzamcze 12. 
— 
Jerzy, kupiec, Grudziądzka 37. 
Meyza Antoni, drukarz, Sienkiewicza 7. 
— 
Bernard, kupiec, Bynek Nowom. 18. 
— 
Wacław, em. dyr. banku, Mostowa 32. 
Męcik Stanisław, oficer zaw., Kilińskiego 7. 
Męclewski Stefan, handlowiec, Wielkie Gar- 
bary 13. 
— 
Tadeusz, technik dent., Krasińskiego 102. 
Męczyński Jan, podof. zaw., Piastowska 2/8. 
Mędlarski Felicjan, podof. zaw., Lubicka 27. 
Męsikowski Bajmund, urzędnik poczt., 
Sz. 
Chełmińska 137. 
Mężnicki Wit., dziennikarz, Mickiewicza 34. 
— 
Zdzisław, oficer W. P ., Warszawska 8. 
Mężyk Stanisław, oficer zaw., Bybaki 53. 
Mianowicz Pelagja, krawc, św. Ducha 11/13. 
Miastkowska Kazimiera, krawcowa, Król. 
Jadwigi 6. 
— 
Lucyna, krawcowa, Kred. Jadwigi 6. 
Miazga Julja, gospodyni, Szopena 18. 
— 
Leon, oficer zaw., Klonowicza 38. 
Miądowicz Franc, drukarz. Strumykowa 10. 
Miąskowski Jan, urzędnik, Grudziądzka 42. 
— 
Józef, murarz, Łazienna 32. 
— 
Konr., podof. zaw., Gen. Sowińskiego 9/11. 
Miazek Feliks, krawiec, Żółkiewskiego 2.
		

/Pomorze_005_09_237.djvu

			Micał — Mielcarek 
Mical Katarzyna, służąca, Mickiewicza 90. 
Michalak Helena, biuralistka, Kościuszki 10. 
— 
Jadwiga, krawcowa, św. Jakóba 16. 
— 
Antoni, krawiec, Bydgoska 60. 
— 
Antoni, kowal, Grudziądzka 164. 
— 
Antoni, st. post. P. P ., Grudziądzka 164. 
— 
Ignacy, ogrodnik, Kościuszki 16. 
— 
Józef, emeryt, Szosa Lubicka 38/58. 
— 
Boman, robotnik, Zamknięta 3. 
— 
Stanisław, rob. kolej., Lubicka 51. 
— 
Wacław, ogrodnik, Kościuszki 16. 
Michalczak Jan, podof. zaw., Kanałowa 16. 
Michalczyk Grzeg., mech. lotn., Lotnicza 15. 
Michalska Anna, wdowa, Kordeckiego 4. 
— 
Anna, służąca, Szczytna 2. 
— 
Jadwiga, ekspedjentka, Piastowska 2/8. 
— 
Marja, służąca, Wielkie Garbary 21. 
— 
Marcjana, bez zawodu, Łukowa 6. 
— 
Pelagja, gospodyni, Bażyńskich 3. 
— 
Pelagja, gospodyni, Bynek Starom. 5. 
— 
Zofja, służąca, Wielkie Garbary 19. 
Michalski Antoni, drukarz, M. Garbary 9. 
— 
Antoni, robotnik, Sienkiewicza 10. 
— 
Antoni, ogniomistrz, Pułaskiego 9. 
— 
Bronisław, robotnik, Panny Marji 5. 
— 
Edmund, kolejarz, Lelewela 24. 
— 
Feliks, kupiec, Małe Garbary 7/9. 
— 
Franciszek, robotnik, Staszica 6. 
— 
Franciszek, kolejarz, Grudziądzka 108. 
— 
Franciszek, wodniak, Winnica 16. 
— 
Godzisław, drukarz, Małe Garbary 7/9. 
— 
Jan, brukarz, Winnica 16. 
— 
Jan, siodlarz, Klonowicza 30. 
— 
Jan, prac. kol., Bart. Głowackiego 8. 
— 
Jan, św. Józefa ogr. działk. 217. 
— 
Jan, Bart. Głowackiego 6. 
— 
Jan, robotnik, św. Józefa, ogr. dz. 217. 
— 
Józef, robotnik, Fosa Staromiejska 26. 
— 
Paweł, Winnica 16. 
— 
Stanisław, pom. handl., Sz. Chełm. 156. 
— 
Tomasz, robotnik, Staszica 4. 
— 
Wawrzyniec, robotnik. Strumykowa 19. 
— 
Wiktor, dypl. mierniczy, Rabiańska 5. 
— 
Władysław, post. P. P ., Kordeckiego 4. 
Michaluk Aleks., podof. zaw., Podgórska 1/3. 
Michałek Florjan, Mickiewicza 95. 
— 
Stefan, adwokat, Słowackiego 72. 
Michałowska Aleks., wdowa, Lubicka 5. 
— 
Anna, wdowa, Wiązowa 9. 
— 
- 
Leokadja, siostra elżb., W. Garbary 7. 
Michałowski Antoni, emeryt państw., 
Mic­ 
kiewicza 47. 
233 
Michałowski Bernard, Pod Dęb. Górą 16. 
— 
Franciszek, robotnik, Sz. Chełm. 62. 
— 
Jan, robotnik, Pod Dęb. Górą 58. 
— 
Jan, podof. zaw., Wybickiego 75. 
— 
Józef, ślusarz, Majdany 6. 
— 
Juljan, przemysłowiec, Sobieskiego 56. 
— 
Stanisław, urzędn. kol., Sukiennicza 26. 
— 
Stanisław, robotnik, Sz. Chełm. 62. 
Micharszcwska Gertruda, robotnica, Mickie­ 
wicza 114. 
Michejda dr. Tadeusz, lekarz, Bydgoska 32. 
Michel Cecylja, wdowa, Chrobrego 11. 
— 
Weronika, służąca, Prosta 21. 
Michlińska Józefa, wdowa, Staszica 6. 
Michliński Antoni, rzeźnik, Wiązowa 8. 
Michna Zofja, Dekerta 9. 
Michnicki Feliks, przemysłowiec, Król. Ja­ 
dwigi 13/15. 
— 
Jan, podof. zaw., Lotnicza 15. 
Michniewicz Zofja, wdowa, Grudziądzka 44. 
Michniewski Bronisław, urzędnik, • Mickie­ 
wicza 87. 
Michniewski - Leliwa Mieczysław, inżynier, 
Krasińskiego 17. 
Michnikowski Władysław, mistrz stolarski, 
Król. Jadwigi 7. 
Michnowska Irena, Sukiennicza 26. 
Micium Juljan, ślusarz, Kozacka 2/4. 
Miczyńska Kunegunda, służąca, św. Kata­ 
rzyny 5. 
— 
Stanisława, wdowa, św. Katarzyny 4. 
Mieczkowski Aleksander, krawiec, Kościu­ 
szki 61. 
— 
Kugenjusz, inż. -le.śnik, Grudziądzka 168. 
— 
Jan, robotnik, Wybickiego 67. 
— 
Józef, ogrodnik, Grudziądzka 117. 
— 
Józef, monter, Jęczmienna 20. 
Mieczysławski Mieczysław, oficer, Piastow­ 
ska 5. 
Miedzianowska Zofja, gospodyni, Król. Ja­ 
dwigi 18. 
Miedziński Edward, inżynier elektr., 
Mic­ 
kiewicza 50. 
Mielcarek Bronisława, służąca, Bydgoska 10. 
— 
Bronisław, stolarz, Zamknięta 5. 
— 
Florjan, urz. Star. Kraj. Pom., 
Mickie­ 
wicza 49. 
— 
Jan, krawiec. Wodociągowa 7. 
— 
Józef, robotnik, Port Drzewny. 
— 
Konrad, mierniczy, Mickiewicza 48. 
— 
Stanisław, kier. mleczarni, Piekary 33.
		

/Pomorze_005_09_238.djvu

			236 
Mielczarek — Milde 
Mielczarek Antonina, Grudziądzka 02. 
— 
Zygmunt, podof. zaw., Wyspiańskiego 27. 
Mielczarski Franciszek, Sienkiewicza 30. 
Mieliwek Herta, wl. domu, Szosa Chełm. 93. 
— 
Jan, mechanik, Szosa Chełm. 131. 
Mielke Henryk, introligator, Ryhaki 25. 
— Jerzy, mechanik, Podmurna 71. 
— 
Józef, kier. statku, Rybaki 25. 
— 
Karol, piekarz, Łąkowa 12. 
— 
Karol, ślusarz, Panny Marji 1/3. 
— 
Karol, robotnik, Pany Marji 1/3. 
— 
Leopold, radjo-technik, Rybaki 25. 
— 
Willy, rzeźnik, Studzienna 15. 
Mielnicki Wacław, szewc, Sienkiewicza 5. 
Mielnik Mar ja, biuralistka, Szosa Chełm. 52. 
— 
Jan, krawiec, Marsz. Focha 39. 
— 
Kazim., 
technik, Kaz. Jagiellończyka 0. 
Mielników Aleksander, emeryt, Żeglarska G. 
— 
Borys, Żeglarska 6. 
— 
Dymitr, Żeglarska 6. 
Mierkicwicz Kazimierz, architekt, Klonowi- 
cza 40. 
Mierzejewska Halina, absolw. uniwers., Mic­ 
kiewicza 49. 
Mierzejewski Szczepan, robotn., Żeglarska 2. 
Mieszała Marjan, kupiec, Nowe Bielany 111. 
Mieszkalski Piotr, wł. domu, Bydgoska 33. 
Micszkowski Stanisław, urzędnik, Mickie­ 
wicza 117. 
Mietlicki Antoni, podof. zaw., Kościuszki 47. 
Mieżykowski Walerjan, stolarz, Prosta 21. 
Miesikowska Marta, Kościuszki 9. 
Migacz Karol, podm. murarski, Lubicka 42. 
Migdał Józef, urzędn. kol., Staszica 2. 
Migielska Marta, ekspedj.. Słowackiego 115. 
— Pelagja. robotnica, Słowackiego 115. 
Migielski Feliks, malarz, Słowackiego 83. 
— 
Franciszek, robotnik, Słowackiego 115. 
— 
Jan, robotnik, Słowackiego 121. 
— 
Teofil, magazynier, Koszarowa 16. 
Mijalska Jadwiga, urzędniczka, Poniatow­ 
skiego 1. 
Mikicki Mikoł., podof. zaw., Kraszewskiego 44. 
Mikitinczuk Wanda, art., Krasińskiego 17. 
Miklaniewicz Franciszek, woźny, Prosta 4. 
— 
Paweł, robotnik, Mickiewicza 103. 
Miklaszewska Janina, urzędniczka, Klono- 
wicza 29. 
Miklejewski Andrzej, podofic. zawód., 
Tar­ 
gowa 43. 
Miklcnewicz Franciszek, robotnik, Kosza­ 
rowa 15/17. 
Mikleniewicz Matylda, wdowa, Wodna 20. 
Mikley Jadwiga, wdowa, Mickiewicza 64. 
Miklińska Marja, wdowa, Wiązowa 13. 
Mikołajczak Anna, wdowa, Grunwaldzka 24. 
— 
Antoni, podof. zaw., Wyspiańskiego 27. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Grunwaldzka 23. 
— 
Stefan, urzędn. kolej., 
Kościuszki 19. 
WŁADYSŁAW MIKOŁAJCZAK 
Fabryka powozów, karoseryj 
i Lakiernia 
ul. Grudziądzka 27. 
— 
Władysław, robotnik, Batorego 17/19. 
Mikołajczyk Marja, Mickiewicza 122. 
— 
Jan, robotnik, Sobieskiego 64. 
— 
Józef, cukiernik, Przedzamcze 20. 
— 
Leon, murarz, Sobieskiego 64. 
Mikołajec Ludwik, rolnik, Lindego 12. 
Mikołajewicz Franciszek, robotnik, Bart. Gło­ 
wackiego 4. 
— 
Józef, robotnik, Podgórna 43. 
— 
Wacław, ślusarz, Podgórna 39. 
Mikołajewska Romana, Grudziądzka 64/66. 
Mikołajska Hel., bez zaw., Św. Katarzyny 4. 
Mikołajski Anast., krawiec, Jagiellońska 20. 
— 
Antoni, robotnik, Koniuchy działka 56. 
— 
Feliks, kamieniarz, Małachowskiego 5. 
— 
Jan, rzeźbiarz, Wybickiego 13. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 148. 
— 
Jan, motorn., 
Kochanowskiego 20/22. 
— 
Stanisław, robotnik, Szosa Chełm. 158. 
— 
Władysław, stolarz, Koniuchy barak 61. 
Mikosz Jan, kontr. D . L. P., Klonowicza 28. 
Miksiewicz inż.. Andrzej, inspektor, Mickie­ 
wicza 142. 
Mikulska Aniela, Szpitalna 1. 
— 
Anna, wdowa, Chodkiewicza 14. 
Mikulski Czesław, szewc, Mickiewicza 81. 
— 
Leonard, szewc, Chrobrego 31/33. 
— 
Michał, ofic. zaw., Reja 44. 
— 
Stanisław, krawiec, Kopernika 25. 
— 
Wincenty, mistrz obuwn., Kopernika 25. 
Milarski Wincenty, kolejarz, Sz. Chełm. 82. 
Milas Stanisława, służąca. Szeroka 22. 
Milczyński Andrzej, funkcj. państw., 
Cheł­ 
mińska 11. 
— 
Mieczysław, zecer, Chełmińska 11. 
Milde Klżbieta, wdowa, L. Czarlińskiego 24. 
— 
Katarzyna, wdowa, Batorego 69a. 
— 
Zofja, robotnica, Grunwaldzka 4. 
— 
Anastazy, szewc, Mickiewicza 68.
		

/Pomorze_005_09_239.djvu

			Mildc — Mizutowicz 
23? 
Milde Edmund, szofer-mech., Studzienna 13. 
— 
Wiktor, fryzjer, Legjonów 26. 
Milerka Joanna, bufetowa, Łazienna 4. 
Milewczyk Marta, Prosta 21/23. 
— 
Antoni, kupiec, Krzyżacka 1. 
— 
Leon, post. P . P ., Szosa Chełm. 68. 
Milewska Juljanna, wdowa, Wiązowa 21. 
— 
Władysława, wdowa, Podmurna 42. 
— 
Zofja, robotnica, Mickiewicza 120. 
Milewski Bronisław, biuralista, Staszica 2. 
— 
Franciszek, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Ignacy, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Jan, prac. kol., Grudziądzka 61. 
— 
Józef, emer. urzedn.. państw.. Żwirki 
i Wigury 52. 
— 
Leon, technik budowl., 
Rynek Star. 18. 
— 
Leon, kondukt, kol., Szczytna 21. 
— 
Michał, technik, Św. Józefa 63. 
— 
Roman, fryzjer, Bielańska 37. 
Milkę Michał, robotnik, Wiązowa 6. 
Miller Janina, Wodna 31. 
— 
Marja, nauczyć, św. Katarzyny 3. 
— 
Stanisław, gen. brygady, Mickiewicza 81. 
— 
Stanisław, nauczyć, Wybickiego 77. 
Miłosny Maksymiljan, kup., Mickiewicza 61. 
Miłoszewski Feliks, kupiec, Mostowa 18. 
— 
Jan, piekarz, Kościuszki 8. 
— 
Stanisław, Św. Józefa Ogródki Dz. 
— 
Tadeusz, robotnik, Okraczyn 3. 
Minc Gustaw, elektromonter, 
Kochanow­ 
skiego 19. 
Mindak Jan, robotnik, Bielańska 24a. 
— 
Jan, piekarz, Przy Rzeźni 56. 
— 
Józef, robotnik, Szosa Bydgoska 82. 
— 
Leon, piekarz, Kościuszki 54. 
— 
Michał, maszynista, J. Olbrachta 3. 
— 
Piotr, robotnik, Szosa Bydgoska 82. 
Mindykowski Bernard, podof. zawód., 
Bie­ 
lańska 9. 
Minikowski Jan, masz. kolej., Piastowska 7. 
— 
Bolesław, urzedn. kol., Podgórna 54. 
Miniszewski Józef, koszykarz, Kopernika 41. 
Minkiewicz Jan, kom. P . P ., Klonowicza 41. 
Minkoley Henryk, kołodziej, Mickiewicza 43. 
— 
Henryk, szofer, Matejki 17. 
Minkowski Jan, kupiec, Grunwaldzka 21. 
Minor Ludwik, kupiec, Browarna 4. 
Mińczykowski Brunon, kup., Wybickiego 42. 
Miotlucki Edmund, blacharz, Czarneckiego 33. 
— 
Marjan, robotnik. Studzienna 7. 
— 
Stefan, malarz, Droga Treposka 6. 
— 
Tomasz, cukiernik, Małe Garbary 23. 
Mioducki Wacław, kuchmistrz, Winnica 14. 
— 
Wiktor, kotlarz, Chrobrego 26/28. 
Mioduski Apolin., buchalter, M. Garbary 23. 
Mioduszewska Aniela, ekespedjentka, Mic­ 
kiewicza 61. 
Mioduszewski Leon, stolarz, Mickiewicza 61. 
Miraś Michalina, Kilińskiego 10. 
Mirecka Adela, Szopena 26. 
— 
Katarzyna, ubogo-gm., 
Mickiewicza 134. 
Mirecki Marjan, robotnik, Mickiewicza 114b. 
— 
Stefan, urzędnik, Franciszkańska 14. 
— 
Teofil, robotnik, Mickiewicza 134. 
— 
Wiktor, robotnik, Batorego 81. 
Mironowicz Aleksander, asp. P . P ., 
Mickie­ 
wicza 81. 
Mirowski Bolesław, cieśla, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 9. 
— 
Franciszek, cieśla, Grudziądzka 70. 
— 
Józef, drukarz, Wybickiego 51. 
Mischewski Leon, szewc, Prosta 25. 
Mischke Bronisław, cukiernik, św. Ducha 7/9. 
Misiaczyk Bartłomiej, em. post. P. P., Bie­ 
lańska 11. 
— 
Jan, ślusarz, Bielańska 11. 
— 
Józef, elektromonter, Bielańska 11. 
Misiak Stanisław, urzędnik bankowy, Łą­ 
kowa 5. 
— 
Władysław, urzedn. państw., Staszica 4. 
Misiek Katarz., 
gospodyni, Mickiewicza 84. 
Misko Franciszka, wdowa, Prosta 2. 
— 
Benedykt, książkowy, Prosta 2. 
Mistarz Jan, urzedn. wojsk., Bynek Now. 12 . 
Miszałowski Franciszek, robotnik, Małachow­ 
skiego 22/24. 
— 
Stanisław, robotnik, Kościuszki 69. 
Miszczak Andrzej, garbarz, Reja 8. 
— 
Marjan, fryzjer, Kościuszki 68. 
— 
Stefan, muzyk, Szosa Chełmińska 51. 
Miszewski Paweł, urzedn., Kraszewskiego 2. 
Miśniakiewicz Marja, wdowa, Staszica 2. 
Mitigowska Hel., gospodyni, Kordeckiego 7. 
Mitkiewicz Dominik, em. urzędn., 
Sienkie­ 
wicza 19. 
Mitręga Józef, urzedn. kol., Marsz. Focha 37. 
Mittlener Stan., insp. P. P ., Słowackiego 56. 
Mizerski Antoni, masz. kol., Kościuszki 66. 
— 
Bernard, podof. za w., Bydgoska 114.. 
Mizgalski Karol, rew. przys., Moniuszki 25. 
Mizikowska Marta, bez zaw., Kościuszki 9. 
Mizutowicz inż. Bolesław, urzedn. D.O.K.P ., 
Dybowska 9.
		

/Pomorze_005_09_240.djvu

			Miżyński Władysław, robotnik. Szosa Lu- 
bicka 10736. 
Mlczoch inż. leśn. Władysł., Kr. Jadwigi 5. 
Mławski Leon, robotnik, Batorego 81. 
Mlicki Marjan, instal. blach., Mickiewicza 70. 
Mlonek Paweł, strażn. wiez., Piekary 53. 
Młodnicki Juljan, em. ofic, Mickiewicza 105. 
Mlodzieniewska Marta, Królka 5. 
Mlodzicnicwski Józef, robotnik, Krótka 5. 
Mlodzikowska Pelagja, bez zaw., Staszica 2. 
Młotkowski Juljan, szewc, Podgórna 43. 
Młynarczyk, Stanisława, siostra zak., 
Wał- 
dowska 27/29. 
— 
Ludwik, urzędnik, Jęczmienna 3. 
— 
Marcin, Prosta 1. 
— 
Stanisław, cm. przód. P . P ., Prosta 1. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Mostowa 20. 
Młynarek Stanisław, kupiec, Bynek Now. 4 . 
Mniewski Aleks., agronom, Sukiennicza 9. 
Mniszeck Aleksander, rolnik, Bybaki 47. 
Mocarski Franc, buchalter, Grudziądzka 37. 
— 
Zygm., dyr. Książn. Miejsk., Wysoka 16. 
Moczek Michał, krawiec, Prosta 35. 
Moczulski Bolesław, kuchmistrz, 
Strumy­ 
kowa 15. 
Moczyńska Anna, wdowa, Podgórna 3. 
Moczyński Alfons, urzędu, kolej., 
Warszaw­ 
ska 2/4. 
— 
Fdmund, inwalida, Sz. Chełm. 114 . 
— 
Kugenjusz, urzędnik, Bydgoska 7. 
— 
Sylwester, fryzjer, Mickiewicza 71. 
— 
Zygmunt, prof., Konopnickiej 15. 
Modliński inż. Zbigniew, urzędnik D.O.K.P ., 
Matejki 24/26. 
Modniewska Agn., wdowa, Podmurna 69. 
— 
Lcokadja, bez zawodu, Piekary 25. 
Modniewski Cyprjan, koszykarz, Plac Ban­ 
kowy 7. 
— 
Feliks, koszykarz, Plac Bankowy 7. 
— 
Teodor, koszykarz, Bybaki 32. 
Modrak Juljan, krawiec, Chełmińska 1. 
Modrakowska Franc, służ., Przy Bzcźni 45. 
Modrakowski Krazm, książkowy, P. Marji 11. 
— 
Henryk, książkowy, Piernikarska 1. 
— 
Tadeusz, kupiec, Panny Marji 11. 
— 
Wojciech, malarz, Panny Marji 11. 
Modrzejewski Jan, podof. zaw., 
Sienkiewi­ 
cza 16. 
Modrzewski Michał, podof. zawód., 
Mickie­ 
wicza 122. 
Modrzyńska Franciszka, bez zawodu, Lu- 
bicka 37. 
Modrzyński Bron., robotnik, Kościuszki 60. 
— 
Grzegorz, m. rzeźn., 
Poniatowskiego 9. 
— 
Ignacy, stelmach, Prosta 2. 
— 
Jan, murarz, Waldowska 31. 
— 
Konstanty, kolejarz, Waldowska 21. 
Modzelewski Ignacy, technik budowl., 
Iła- 
biańska 15. 
Moede Małgorzata, Prosta 7. 
— 
Herbert, kupiec, Strumykowa 13. 
— 
Herbert, krawiec, Piekary 43. 
— 
Paweł, pośrednik, Lindego 13. 
Moeller Bernard, handlowiec, Matejki 43. 
— 
Franciszek, przedsięb. bud., 
Matejki 46. 
— 
Kazimierz, robotnik, Kościuszki 10. 
— 
Stanisław, Beja 28. 
Moenke Fryderyk, kierown. mlecz., 
Chro­ 
brego 35/37. 
Moese Henryk, dyrektor państw, gimn., 
Piastowska 5. 
Mogilicki Bolesław, urzędn. samorz., Konop­ 
nickiej 24. 
Mogilnicki Włodzim., kontr. Urzędu Skarb., 
Przedzamcze 6. 
Moim Bronisław, gospodyni, Koszarowa 5. 
— 
Jan, robotnik, Stroma 11/13. 
Moj Józef, palacz, Podgórna 92. 
Mojżeszewicz Antoni, garncarz, Winnica 10. 
Moldzyński Czcsł., apl. sąd., Kasprowicza 11. 
Molenda Leon, litogr. rysownik, Krzyżacka 7. 
Molska Wanda, urzędniczka, Kopernika 9. 
Molski Władysław, szofer, Kościuszki 7. 
Mołodyńska Helena, nauczyć, Jęczmienna 15. 
Moncarz Wolf, mistrz stolarski, Łazienna 28. 
Mondroch Bernard, krawiec, Panny Marji 7. 
Mondrzejewska Flżbieta, wdowa, św. Kata­ 
rzyny 2. 
Monie Joanna, wdowa, Mostowa 22. 
Moninic - Narkusk Flżbieta, bez zaw., 
Kra­ 
sińskiego 120. 
Mońka Michał, oficer zaw., Batorego 26. 
Monnś dr. Mieczysław, adwokat, Mickiewi­ 
cza 28. 
Monod Alojzy, robotnik, Wysoka 8. 
Montowski Mieczysł., krawiec, Żeglarska 25. 
Moraczcwska Klwira, Konopnickiej 20. . 
Moraksiewicz Katarzyna, służąca, Strumy­ 
kowa 11. 
Morawiak Leon, podof. zaw., Gen. Prądzyń- 
skiego 2/4. 
Morawska Melanja, bez zaw., Mickiewicza 78. 
— 
Stanisława, wdowa, Lelewela 36.
		

/Pomorze_005_09_241.djvu

			Morawski — Mroczkowska 
Morawski Aleks., muzyk, Mickiewicza 92. 
— 
Bolesław, handlowiec, Łąkowa 6. 
— 
Bronisław, maszynista, Grudziądzka 42. 
— 
Jan, ślusarz, Waldowska 21. 
Ksawery, palacz, Piekary 26/28. 
— 
Stanisław, robotnik. Pod Ueb. Górą 5/9. 
Mordawski Alojzy, adwokat, Konopnickiej 13. 
Morenz Teodora, emerytka, Krzyżacka 1. 
Morgenstern Tadeusz, oficer zawód., Mickie­ 
wicza 23. 
Morgicwicz 
Mieczysław, urzędnik, Przed - 
zamcze 12. 
Morkowski Marjan, restaur.. Chełmińska 28. 
Moroniewicz Stanisław, mechanik lotn., Sło­ 
wackiego 67. 
Moroń dr. Bogusław, prof. gimn:, Wyspiań­ 
skiego 9. 
Moroz Kmiljan, prof., Krasińskiego 17. 
Morryksiewicz Alfons, urzędnik, Kraszew­ 
skiego 79. 
Moryson Marta, nakladaczka. Podgórna 59. 
— 
Franciszek, robotnik, Lelewela 48. 
— 
Jan, robotnik. Podgórna 59. 
Mosakowska Jadw., wdowa, św. Jerzego 48. 
— 
Zofja, bez zawodu, Strumykowa 19. 
Mosakowski Józef, rolnik, św. Jerzego 48. 
— 
Józef, blawatnik, Szosa Chełm. 36/38. 
Mosewicz Jan, aptekarz, Sz. Chełm. 50 . 
Mosińska Anna, nauczyć, Ign. Danielew­ 
skiego 7. 
— 
Helena, służąca, Podmurna 101. 
Mosiński Aleksander, brukarz, Średnia 4. 
- 
Bolesław, malarz, Krzyżacka 7. 
Moskal Ludwika, hafciarka, Podmurna 54. 
Moskan Cecylja, bez zaw., Jagiellońska 14. 
Mosler Juljusz, przemysł., 
Grudziądzka 77. 
Mossakowski Wład., podof. zaw., Prosta 22. 
Mostowski Jan, stołowy, Bażyńskich 5. 
Mosz Karol, kupiec, Szosa Chełm. 152. 
Moszanowska Weronika, służąca, Mickie­ 
wicza 113. 
Moszczyński Wacław, stolarz, Gen. Sowiń­ 
skiego 9/11. 
— 
Wiktor, badacz mięsa, Marsz. Focha 37. 
MoszKiewicz Chaja, Most Pauliński 1. 
— 
Ahram, Szewska 6. 
— 
Chaim, kamasznik, św. Ducha 1. 
— 
Itersz, kamasznik, św. Ducha 1. 
— 
Icek, piekarz, Most Pauliński 1. 
Moszkowicz Benjamin, cukiernik. Szewska 6. 
— 
Salomon, rzeźnik, Podgórna 69. 
- 
Wolf, rzeźnik, Piekary 5. 
23l> 
Moszyńska Kwe.l ., urz. państw., Prosta 12/14. 
Moszyński dr. Andrzej, cm. ppulk.- lckarz, 
Grudziądzka 9. 
— 
Jan, ziemianin, Bybaki 47. 
Motoczyńska Juljanna, wdowa. Beja 8. 
Motyczeńska Józefa, wdowa. Wiązowa 17. 
— 
Juljanna, Wiązowa 17. 
Molyczyńska Aniela, wdowa, Chrobrego 58. 
— 
Rozalja, robotn., Pod Dęb. Gorą Okopy. 
Motyczyński Paweł, robotnik, Pod Dębową 
Górą 67/69. 
— 
Stanisław, robotnik, Kilińskiego 1. 
— 
Teofil, rymarz, Panny Marji 11. 
Motykiewicz Adam, oficer zaw., 
Mickiewi­ 
cza 19/21. 
Motylewicz Tad., urzędn., 
Strumykowa 11. 
Motylewska Anna, wdowa. Żółkiewskiego 11. 
Motylewski Wojciech, robotnik, Kosz. Nad 
wiślańskic Okopy. 
Motzncr Hildegarda, bez zaw., Bielańska 52. 
•— Klara, bez zaw., Bielańska 52. 
Moulis Jadwiga, bez zawodu, Bydgoska 31. 
— 
Nepomucena, biuralistka, Bydgoska 31. 
— 
Józef, szyper, Grudziądzka 141. 
— 
Boman, robotnik, Kordeckiego 4. 
— 
Tomasz, urzędnik. Bydgoska 31. 
Moykowski Stanisł., handlowiec, Matejki 26. 
Moys Franc, przód. P . P ., W. Garbary 21. 
— 
Kazimierz, książkowy, Lindego 15a. 
Mozel Grzegorz, inwalida, św. Józefa 101. 
Mozołowska Helena, wdowa, Jagiellońska 18. 
— 
Kamila, nauczyć, Jagiellońska 18. 
Możejko Michał, szewc, Krzyżacka 1. 
Mówiński Władysław, piekarz, Piekary 25. 
Mówka Teofil, nauczyć, Sukiennicza 9. 
Modc Kniilja, wdowa, Bybaki 19. 
— 
Kryk, stolarz, Bybaki 19. 
Molier Antoni, ogrodnik, Grunwaldzka 4. 
Mónke Klza, Mickiewicza 80. 
Mrall Feliks, urzędn. kol., Lcgjonów 20. 
Mroczek Antoni, mistrz komin., 
Poniatow­ 
skiego 4. 
— 
Stanisław, post. P. P ., L. Czarlińskicgo 9. 
Mroczka Zofja, służąca. Szewska 6. 
Mroczkiewicz dr. Kdmund, lekarz, Przed 
zamcze 5/10. 
Mroczkowska Agnieszka, służąca, Bybaki 11. 
— 
Antonina, wdowa, Koszarowa 9. 
— 
Franciszka, służąca, Piekary 11. 
Helena, bez zawodu, Koszarowa 9. 
— 
Józefa, krawcowa, Podmurna 48. 
— 
Laura, Wielkie Garbary 12.
		

/Pomorze_005_09_242.djvu

			240 
Mroczkowska — Murawski 
Mroczkowska Wcron., bez za w., Piekary 11. 
— 
Zofja, wdowa, Szpitalna 4. 
Mroczkowski Aleks., kupiec, Słowackiego 37. 
— 
Czesław, technik, Szczytna 14. 
— 
F.dinund, biuralista, W. Garbciry 12. 
— 
Józef, stolarz. Małe Garbary 4. 
— 
Konstantyn, Piekary 11. 
— 
Leon, kupiec, Franciszkańska 2. 
— 
Marjan, technik bud., Fosa Starom. 24. 
— 
Tomasz, szewc, Piekary 11. 
— 
Zenon, buchalter, Koszarowa 9. 
Mroczyńska Anna, Wodna 15. 
— 
Helena, wdowa, Kościuszki 15. 
— 
Irena, gospodyni, Żeglarska 13. 
— 
Katarzyna, wdowa, Wodna 15. 
Mroczyński Jan, urzędu, poczt., Wodna 34. 
— 
Stefan, pom. gastron., Wodna 15. 
Mross Franciszek, Szosa Chełm. 115. 
Mroszczak Stanisław, urzędu, kol., Ign. Da­ 
nielewskiego 7. 
Mrowicki Franc, prac kol., Słowackiego 51. 
Mrowieć Paweł, przedsięb. budowl., Słowac­ 
kiego 58. 
Mrowiecka Anna, służąca, Wałdowska 23. 
Mrowiecki Paweł, inwalida, Osiedle im. M . 
Piłsudskiego. 
Mrowińska Marja, Podgórna 16. 
Mrowiński Antoni, Koniuchy 9/31. 
— 
Feliks, urzędn. kol., Grudziądzka 42. 
— 
Henryk, muzyk, Winnica 14a. 
— 
Paweł, tokarz, Kościuszki 68. 
Mrozek Leon, mistrz piekarski, Szczytna 10. 
Mrozik Lookadja, Iłynek Staromiejski 34. 
Mrozińska Kufcmja, służ., Konopnickiej 31. 
— 
Ksawera, wychowawczyni, Szosa Byd­ 
goska 1. 
— 
Marja, wdowa, Mickiewicza 79. 
Mroziński Kdmund, wychowawca, Sz. Byd­ 
goska 1. 
— 
Maksym., 
handlowiec, Mickiewicza 79. 
— 
Wacław, przemysłowiec, Bybaki 51. 
Mrozowicka Zofja, dziennikarka, Most Pau- 
liński 1. 
Mrozowska Marta, służąca, Łazienna 2G. 
Mrozowski Kazim., budowu., 
Kościuszki 68. 
Mrówczyńska Juljanna, bez zawodu, Bart. 
Głowackiego 4. 
Mrówczyński Leon, podof. zaw., 
Kochanow­ 
skiego 20. 
— 
Tomasz, robotnik, Wola Zamkowa 9/11. 
Mróz Józef, m. malarski, Bynek Starom. 21 . 
— 
Józef, funkcj. P . P ., Krasińskiego 17. 
Mróz Marcin, podof. zaw., Wodna 27. 
Mruczkowska Michalina, wdowa, Mickiewi­ 
cza 57. 
Mrugalski Franciszek, Kujawska 11. 
— 
Jan, urzędn. skarb., 
Mickiewicza 91/96. 
Mrugowska Anna, wdowa, Piekary 47. 
Mrugowski Feliks, kupiec, Piekary 15. 
Much Kmilja, Końcowa 1. 
— 
Wanda, Końcowa 6. 
— 
Wanda, Końcowa 1. 
— 
Kdward, Końcowa 1. 
Mucha Józef, szwajcer, Podmurna 91. 
Mucharski Bolesław, robotnik, Mostowa 6. 
— 
Leon, robotnik, Pod Dęb. Górą 2/12. 
Mucliewicz Katarz., wdowa, Sukiennicza 4. 
— 
Józef, Urzędn. kol., Studzienna 13. 
— 
Władysław, robotnik, Polna 17/19. 
Mufka Jan, robotnik. Łukowa 9. 
— 
Józef, robotnik, Targowa 3. 
— 
Stefan, robotnik, Mickiewicza 142. 
Mućko Władysław, szewc, Mickiewicza 91. 
Mudry Aleks., oficer zaw., Mickiewicza 7. 
Mulak Stanisław, robotnik, Mickiewicza 78. 
Mularczyk Bron., urzędnik, Krasińskiego 70. 
Mulawka Cyryl, podof. zaw., Koszarowa 39. 
Mulewska Helena, krawcowa, M. Garbary 15. 
— 
Kunegunda, Wyspiańskiego 24. 
— 
Otylja, modystka, M. Garbary 15. 
— 
Zofja, gospodyni, M. Garbary 15. 
Mundt Antoni, podof. zaw., Sz. Chełm. 81. 
Murawska Anast., robotn., Koz. Góry Okopy. 
— 
Czesława, bez zawodu, Batorego 09. 
—• Helena, Batorego 79. 
— 
Irena, Szeroka 20. 
— 
Joanna, wdowa, Wiązowa 21. 
— 
Juljanna, wdowa, Mickiewicza 30. 
— 
Katarzyna, wdowa, Słowackiego 121. 
— 
Katarzyna, wdowa, Ścieżka Szkolna 5. 
— 
Lookadja, Szosa Chełmińska 63/65. 
— 
Marja, robotnica, Bażyńskich 2/26. 
— 
Marta, L. Czaiiińskiego 24. 
— 
Stanisława, służąca, Mickiewicza 59. 
— 
Teodozja, Szeroka 20. 
— 
Władysława, pokojowa, Prosta 2. 
— 
Zofja, służąca, B. Głowackiego 14/16. 
Murawski Adam, Kujawska Fort Dybowski. 
— 
Aleksander, robotnik, Chełmińska 14. 
— 
Alfons, blacharz, Okrężna 1. 
— 
Alojzy, listonosz, Mickiewicza 61. 
— 
Anastazy, krawiec, Bażyńskich 2/26. 
— 
Artur, robotnik, Bażyńskich 4. 
— 
Bernard, piekarz, Babiańska 18.
		

/Pomorze_005_09_243.djvu

			Murawski — Müller 
2il 
Murawski Bernard, Babiańska 18. 
— 
Bolesław, szewc, Konopackich 20. 
— 
Bronisław, robotnik, Piekary 43. 
— 
Bronisław, robotnik, Chełmińska 9. 
—• Bronisław, elcktromont., Sz. Chełm. 71/75. 
— 
Bronisław, handlarz, Podgórna 49. 
— 
Bronisław, masz. kolej., Kościuszki 52. 
— 
Feliks, krawiec, Bynek Starom. 12. 
— 
Franciszek, robotnik, Kochanowskiego 1. 
— 
Herbert, kupiec, Szeroka 20. 
— 
Ignacy, robotnik, Sz. Chełmińska 71/75. 
— 
Jan, robotnik, Jagiellońska 16a. 
— 
Jan, robotnik, Ścieżka Szkolna 5. 
— 
Józef, woźnica, Kubicka 23. 
— 
Jozef, malarz, Pułaskiego 9. 
— 
Józef, ślusarz, Kopernika 11. 
- 
Józef, stolarz, Podgórna 65. 
— 
Kazimierz, urzedn. sąd., Konopnickiej 27. 
— 
Paweł, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Piotr, wł. domu, Przy Bzeźni 26/28. 
— 
Stanisław, podof. zaw., 
Koszarowa 35. 
— 
Stanisław, robotnik, Batorego 74. 
— 
Stanisław, robotnik, Kołłątaja 1. 
— 
Stanisław, wł. kawiarni, Szeroka 20. 
— 
Stefan, zecer, Podgórna 08. 
— 
Teofil, kier. młyna, Jagiellońska 25. 
- 
Władysław, motorn. tramw., 
Sz. Cheł­ 
mińska 86. 
— 
Władysław, kowal, Sz. Chełmińska 71. 
— 
Zygmunt, Sz. Chełmińska 71. 
Murlewska Czesława, Prosta 2. 
Murowicka Olimpja, wdowa, Mickiewicza 80. 
Murszewska Anna, wdowa, Kołłątaja 17. 
— 
Cecylja, Graniczna 4. 
— 
Katarzyna, Graniczna 4. 
Murszewski Mikołaj, emeryt, Graniczna 4. 
— 
Tomasz, woźny, św. Ducha 11/13. 
Musiał Franciszek, woźny, Babiańska 18. 
— 
Władysław, robotnik, Łazienna 20. 
Musiałkiewicz Franciszka, wdowa, Sobies­ 
kiego 60. 
Musialkowska Józefa, prof., Mostowa 20. 
Musiałowicz Leon, młynarz, Kościuszki 32/34. 
Musiałowska Cecylja, rob., Mickiewicza 72. 
Musiałowski Alfons, pom. gaslron., 
Mickie­ 
wicza 101. 
— 
Bartłomiej, Marsz. Focha 35. 
— 
Franciszek, urz. kom., Marsz. Focha 35. 
— 
inż. Ignacy, urzedn. państw., 
Mickie­ 
wicza 86. 
— 
Jan, robotnik, Marsz. Focha 35. 
Musiela Antoni, podof. zaw., Sz. Chełm. 128. 
Musielak Jadwiga, służąca, Sz. Chełm. 60 . 
Musielewicz Zofja, bez zawodu, Poniatow­ 
skiego 3. 
Musioł Marjan, urzedn. pry w., Sobieskiego 27. 
Musitowski Władysław, biuralista, Sz. Cheł­ 
mińska 141. 
Mustafowicz Aleksander, podof. zaw., 
Sło­ 
wackiego 59. 
Muszyński! Józefa, wdowa, św. Jerzego 55. 
— 
Marja, gospodyni, Sienkiewicza 19/21. 
— 
Stefanja, służąca, Klonowicza 1. 
Muszyński Bronisław, szofer, Sz. Chełm. 151. 
— 
Bolesław, ślusarz, Żeglarska 4. 
— 
Kugenj., radca wojew., Mickiewicza 107. 
— 
Florjan, ślusarz, B. Głowackiego 37. 
— 
Janusz, oficer zaw., Łazienna 28. 
— 
Józef, blacharz, Okrężna 1/15. 
— 
Marcin, kowal. Majdany 6. 
— 
Marjan, rolnik, Majdany 6. 
Muszytowska Konstancja, robotnica, Pod 
górna 15. 
Muszytowski Bern., rzeźbiarz, Podgórna 15. 
— 
Ignacy, kupiec, Lubicka 23. 
— 
Jan, kupiec, Lubicka 23. 
— 
Jan, robotnik, Koniuchy 3. 
— 
Leon, kołodziej, Matejki 38. 
— 
Ludwik, robotnik, Sz. Chełmińska 141. 
Muth Kiizimierz, kupiec, Sienkiewicza 16. 
Mutkowski Wladysł, dekarz, Bynek Now. 20. 
Muzalewska Apolonja, wdowa. Szewska 10. 
— 
Marja, wdowa. Wysoka 11. 
— 
Marta, gospodyni, Krótka 1. 
Muzalewski Bolesław, Przędzamcze 20. 
— 
Józef, api. sąd., Przedzamcze 20. 
— 
Konrad, pom. rzeźbiarski, Sz. Chełm. 72 . 
— 
Konstanty, siodlarz, Sz. Chełm. 72 . 
— Ludwik, kupiec, Szewska 10. 
— 
Roman, zegarmistrz, Prosta 6. 
— 
Teodor, m. stolarski, Piekary 23. 
Muzio! Jan, urzedn. kol., Prosta 8. 
Miicke Bogumił, urzedn. kol., Sz. Chełm. 104. 
— 
Paweł, pom. handl., Sz. Chełm. 101. 
Miilmann Klara, wdowa, Żeglarska 21. 
Muller Genowefa, krawc, Chodkiewicza 12. 
— 
Ida, Wodna 31. 
— 
Jadwiga, pokojowa, św. Ducha 20. 
— 
Karolina, wdowa, Sz. Chełmińska 08. 
— 
Małgorzata, Lubicka 49. 
— 
Marja, urzedn: państw., Beja 4. 
— 
Marja, wdowa, Piekary 7. 
— 
Marja, bez zawodu, Bielańska 1/7. 
- 
Marta, Małe Barbary 15.
		

/Pomorze_005_09_244.djvu

			Muller — Nagiej 
Muller Marta, ekspedj., Słowackiego 75. 
— 
Regina, Konopnickiej 31. 
— 
Stefanja, Kraszewskiego 2. 
— 
Wiktorja, wdowa, Kołłątaja 31/35. 
— 
Wilhelmina, wdowa, Słowackiego 79. 
— 
Aleksander, krojczy, Kopernika 4. 
— 
Alfred, krawiec, Lubicka 49. 
— 
Antoni, kontr, poczt., Lubicka 49. 
— 
Krich, robotnik, Szosa Chełm. 68. 
— 
Erwin, kupiec, Panny Marji 15. 
— 
Eryk, robotnik, J. Olbrachta 23. 
— 
Franciszek, rzeżnik, Chełmińska 5. 
— 
Fryderyk, wdowiec, Marsz. Focha 31. 
— 
Gustaw, rolnik, Bielańska 57. 
— 
Helmut, mechanik, Kopernika 23. 
— 
Henryk, Winnica 20. 
— 
Hermann, robotnik, Bielańska 57. 
— 
Jan, handlowiec, Lubicka 49. 
— 
Józef, pom. gastron., Łąkowa 6. 
— 
Józef, Wyspiańskiego 2. 
— 
Leonard, oficer zaw., 
Prosta 12/14. 
— 
Leonard, kolejarz, Wałdowska 16. 
— 
Maksymiljan, fryzjer, Konopnickiej 25. 
— 
Otto, Winnica 20. 
— 
Paweł, robotnik, Podgórna 7. 
— 
Paweł, Bażyńskich 1. 
— 
Budolf, buchalter, Krasińskiego 18/20. 
— 
Tadeusz, ksiądz misj., św. Józefa 23/35. 
Munc Otylja, robotnica, Batorego 75. 
Munnich Władysław, em. oficer, Sienkiewi­ 
cza 29. 
Munster Bernard, robotnik, Koniuchy 87. 
— 
Bernard, Koniuchy 87. 
— 
Eryk, Koniuchy 87. 
— 
Karol, ślusarz, Wybickiego 5. 
Munz Erwin, urzędnik, Podmurna 65. 
Myczewski Alojzy, piekarz, Kościuszki 54. 
Myczka Klara, Bybaki 53. 
Mydlarz Marjan, Kopernika 9. 
Myjak Antoni, nauczyciel, Beja 44. 
Myjkowski Franciszek, buchalter, Kraszew­ 
skiego 56. 
Mykietiuk Bronisław, urzędnik, Piekary 7. 
Mykowska Agnieszka, wdowa, Prosta 8. 
— 
Berta, krawcowa, Piekary 9. 
— 
Monika, Panny Marji 2. 
Mykowski ks. Jan, wikary, Panny Marji 2. 
Mykraniewicz Andrzej, robotnik, Szosa Lu­ 
bicka 26/36. 
Myrcha Felicja, siostra past., 
Wałdow­ 
ska 27/29. 
Mysiw Jan, robotnik, Targowa 46. 
Myszak Justyna, służąca, Bynek Starom. 6. 
Myszka Franciszek, listonosz, Słowackiego 61. 
Myszkorowski Alojzy, stolarz, Mickiewicza 71. 
Myszkowski Alfons, sekr. adwok., 
Klonowi- 
cza 22. 
— 
Maks, rzezak, Szczytna 12. 
— 
Stanisław, rymarz, Chrobrego 119. 
Myśliński Adam, krawiec, Podmurna 91. 
— 
Anastazy, kupiec, Podmurna 91. 
Myśliwek Bernard, urzędnik, Wałdowska 23. 
— 
Stanisław, kolejarz, Browarna 7. 
Mytko Jan, chorąży zaw., Strumykowa 17. 
Mytlewski Konstanty, krawiec, Poniatow­ 
skiego 9. 
— 
Zygmunt, ślusarz, Kościuszki 18. 
N 
Nabożny Edmund, przód. P . P ., 
Mickiewi­ 
cza 124. 
Nabzdyk Jan, sierż. zaw., Grudziądzka 14. 
Nachemstein Artur, kupiec, Grudziądzka 37. 
— 
Hugo, kupiec, Grudziądzka 37. 
Nachtmann Boman, emeryt, Sienkiewicza 18. 
Nackowska Aleksja, Babiańska 5. 
Nackowski Józef, blacharz, Mickiewicza 106. 
Naczek Klara, służąca, Dybowska 9. 
— 
Weronika, służąca, Dybowska 9. 
Nadolna Marja, fryzj., Małachowskiego 12/14. 
Nadolny Bronisław, piekarz, Panny Marji 11. 
— 
Leon, kupiec, Babiańska 6. 
— 
Michał, stolarz, Kordeckiego 4. 
Nadolpch Walerja, kucharka, Kołłątaja 17. 
Nadolph Łucjan, robotnik, Podgórna 43. 
Nadolska Katarzyna, wdowa, Sz. Chełm. 64. 
Nadolski Franciszek, woźnica, Majdany 4. 
— 
Jan, podof. zaw., Wysoka 11/13. 
Nadraczyk- Stefan, komornik miejski, Ko­ 
pernika 23. 
Nadrasik Jan, biuralista, W. Garbary 13. 
Nadratowski Bolesł., krawiec, Kopernika 25. 
Nadrowska Weronika, rob., Krasińskiego 68. 
Nadrowski Alojzy, malarz, Jęczmienna 20 
— 
Bronisław, robotnik, Most Pauliński 2. 
Nadskakulska Kazimiera, służąca, Mickie­ 
wicza 81. 
— 
Walerja, robotnica, Sz. Bydgoska 99. 
Nadworna Bron., gospodyni, Chełmińska 12. 
Nadworny Stefan, artysta, Grudziądzka 4. 
Naftaniel Feigc, wdowa, Wiązowa 24. 
Nagiel Elżbieta, wdowa, Warszawska 8. 
— 
Jadwiga, biuralistka, Warszawska 8.
		

/Pomorze_005_09_245.djvu

			Naglewska — Nather 
243 
Naglewska Klconora, wdowa, Mickiewicza 62 
Nagórska Józefa, służąca, Mickiewicza 95. 
Nagórski Kdward, rolnik, Poniatowskiego 5. 
— 
Józef, technik, Matejki 50. 
— 
Wacław, krawiec, Żeglarska 24. 
Nagorzycki Wladysł., rzeźnik, Bielańska 45. 
Naguszewski Jan, murarz, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 8. 
Nahajczuk Jan, podof. zaw., Bielańska 4/6. 
Nahlenz Władysław, robotnik, Kordeckiego 3. 
Nahs Klara, restauratorka, Wysoka 4/8. 
— 
Gerhard, kupiec, Wysoka 4/8. 
Najgcbauer Zygmunt, urzędnik, Żwirki i Wi­ 
gury 7. 
Najgrakowski Stanisław, cieśla, Batorego 63. 
Najmanowicz Aleksander, lokaj, Fredry 8. 
Nakoniecznikoff Przemysław, ppłk., Słowac­ 
kiego 62. 
Nnkulska Helena, zakonnica, Żeglarska 9. 
Nakwaski Włodzim., oficer cm., Legjonów 22. 
Nalaskowska Joanna, robotn. rolna, Przy 
Bzeźni 46. 
— 
Klara, robotnica, Studzienna 5. 
— 
Weronika, Studzienna 5. 
Nalaskowski Alfons, handlowiec, Sz. Cheł­ 
mińska 54. 
— 
Antoni, kupiec, Browarna 4. 
— 
Franciszek, robotnik, Pod Dęb. Górą 2/12. 
— 
Jan, robotnik, Św. Józefa ogr. dz. 129. 
— 
Jan, zegarmistrz, Bynck Starom. 17. 
— 
Jan, kolejarz, Winnica 28. 
— 
Kazimierz, biuralista, Mostowa 40. 
— 
Piotr, robotnik, św. Józefa ogr. dz. 148. 
— 
Wawrzyniec, robotnik, Studzienna 5. 
— 
Wład., handlów., św. Józefa ogr. dz. 129. 
Nalazek Józef, notarjusz, Konopnickiej 11. 
Nalenz Franciszek, strażak, Waldowska 23. 
— 
Ignacy, szofer, Winnica 18. 
— 
Władysław, robotnik, Kordeckiego 3. 
Nalikowska Józefa, wdowa, Wybickiego 67 
— 
Marjanna, służąca, Mickiewicza 19/21. 
Nalikowski Bronisł., stołowy, Wybickiego 67 
— 
Leon, handlowiec, Przedzamcze 12. 
Nałęcz Marjanna, wdowa, Waldowska 23. 
— 
Antoni, kolejarz, M. Garbary 22. 
Namowicz Leon, urzędnik, Jęczmienna 22. 
Namysłowski dr. Stef., chemik, Ks. Kujota 7. 
Napieralska Bronisława, gospodyni, Słowac­ 
kiego 68. 
Napieralski Stefan, inżynier, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 8. 
Napierała Władysl., restaurator, Kujawska 1. 
Napieralla Helena, krawcowa, św. Ducha 7/9. 
— 
Michał, robotnik, Koniuchy 5. 
Napiontek Damazy, urzędnik sąd., 
Mickie­ 
wicza 67. 
Napiórkowska Marja, służ., Słowackiego 19. 
— 
Marta, wdowa, Poniatowskiego 5. 
— 
Weronika, służąca, Słowackiego 72. 
Napiórkowski Tadeusz, nauczyć, Prosta 26. 
Napolski Bernard, murarz, Sobieskiego 66a. 
Naporski Wincenty, kupiec, Koszarowa 35. 
Naradzinkowska Eleonora, wdowa, Picrni- 
karska 1. 
Narbutt Tadeusz, emeryt, W. Garbary 17. 
Narkiewicz Antoni, oficer zaw., Ign. Danie­ 
lewskiego 5. 
— 
Jan, introligator, Bybaki 17. 
Narkusk - Moninic Elżbieta, bez zaw., 
Kra­ 
sińskiego 120. 
Narloch Leon, robotnik, Mickiewicza 120. 
Naruniec - Gojżewski Witold, oficer zawód., 
Kraszewskiego 58. 
Narzyńska Angelika, kucharka, Bydgoska 10. 
Narzyński Bronisław, emer. nauczyć, Byd­ 
goska 6. 
— 
Edward, technik bud., Słowackiego 42. 
— 
Paweł, kolejarz, Szczytna 23. 
Nasacki Leon, malarz, W. Garbary 5. 
— 
Zygmunt, malarz, L. Czarlińskiego 24. 
Nasadzki Władysław, art. malarz, Fosa Sta­ 
romiejska 22. 
Nasarzewski Alfons, ekspedjent, Międzymu- 
rze 2. 
— 
Alfons, zecer Sienkiewicza 29. 
— 
Bronisław, Małachowskiego 2/4. 
— 
Edmund, Małachowskiego 2/4. 
— 
Franciszek, zecer, Sienkiewicza 29. 
— 
Jan, szofer, Podgórna 10. 
— 
Mateusz, pracown. elektr., 
Małachow­ 
skiego 2/4. 
— 
Stanisław, kierown. podst. elektr., 
Mię­ 
dzy murze 2. 
Nasieniowski Bron., robotnik, Bydgoska 10. 
Nasiłowski Ernest, zegarm., Bynek Star. 9 . 
Nasiorowski Jan, robotnik, Ogrodowa 3/5. 
Nast Herman, wł. domu. Bielańska 32/36. 
Nastróżny Juljau, mistrz piekarski, Sobies- 
skiego 29. 
— 
Konrad, ślusarz kol., Żeglarska 13. 
Nat Józef, robotnik, PI. św. Jana 6. 
Nath Władysław, pracown. państw., 
Gru­ 
dziądzka 56. 
Nather Franc, urzędu, kolej., Kujawska 11.
		

/Pomorze_005_09_246.djvu

			Natkowski — Nicdanowska 
244 
Natkowski Jan, robotnik, Chrobrego 110/125. 
Natopolski Konstanty, pracown. elektr., Pias­ 
kowa 10. 
Naumow Paweł, rymarz, Kościuszki 77. 
Nawotka Stefan, kotejarz, Jagiellońska 23. 
Nawra Rozalja, wdowa, Mickiewicza 50. 
— 
Franciszek, szewc, Graniczna 3. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 10. 
— 
Kazimierz, kolejarz, Sobieskiego 43. 
— 
Kazimierz, drukarz, Mickiewicza 50. 
Nawracała Marja, Ign. Danielewskiego 3. 
Nawrat Klżbieta, służąca, L. Czarlińskiego 13. 
— 
Jan, oficer zaw., Dobrzyńska 0. 
Nowralil Helena, wdowa. Bydgoska 04. 
Nawrocka Joanna, wdowa, Szewska 12. 
Nawrocki Łucjan, elektrotechnik, Mickie­ 
wicza 07. 
— 
Maksymiljan, biuralista, Mickiewicza 130. 
Nawrot Marja, siostra PCK., Koszarowa 8/10. 
— 
Franciszek, podof. zaw., 
Bielańska 50. 
— 
Stefan, urzędnik, Piastowska 9. 
Nahring Aleksander, murarz, Sz. Chełm. 130. 
— 
Rudolf, szewc, Mickiewicza 48. 
— 
Teodor, wojażer, Słowackiego 137. 
Negowski Brunon, urzędnik kolej., 
Przy 
Bzeźni 52. 
Nehse Alojzy, inwalida, Batorego 14. 
Nejman Helena, urzędniczka, Bydgoska 21. 
Nclke Antoni, robotnik, Szosa Chełm. 125. 
— 
Jan, biuralista, Prosta 37. 
Nclkowski Bernard, stolarz, Lubicka 30/32. 
— 
Kdmund, kominiarz, Piekary 10. 
— 
Jan, krawiec. Przy Bzeźni 35. 
— 
Jan, Lubicka 30/32. 
Nencka Marja, robotnica. Targowa 40. 
Nendza Karol, robotnik, Warszawska 10; 12. 
Nendzyńska Jadwiga, Szosa Chełm. 158. 
Neskc Marja, wdowa, Sukiennicza 22. 
Nclkowski Władysław, kraw., Kopernika 43. 
Netz Paweł, kupiec, św. Ducha 11/13. 
Neubauer Leokadja, Mickiewicza 00. 
— 
Edward, robotnik, Koniuchy 77. 
— 
Franciszek, nauczyciel, Lindego 13. 
— 
Jan, robotnik, Winnica 18. 
Neufcld Marta, wdowa, Panny Marji 11. 
Neugehauer Tomasz, oficer, Mickiewicza 107. 
Neukirch Agnieszka, wdowa, Sobieskiego 43. 
— 
Antoni, szofer, Kopernika 27. 
— 
Teodor, murarz, Kopernika 27. 
Neumann Anna, siostra PCK., 
Wały 25/27. 
— 
Berta, wdowa, Kościuszki 27. 
— 
Franciszka, służąca, Piekary 10. 
Neumann Gertruda, Bynek Nowom. 11 . 
— 
Jadwiga, służąca, Łąkowa 8. 
— 
Klara, Szosa Chełmińska 92. 
— 
Marja, św. Dycha 11. 
— 
Małgorzata, wdowa, Grudziądzka 14. 
— 
Natalja, dentystka, Wodociągowa 9. 
— 
Stefanja, św. Ducha 11. 
— 
Alojzy, robotnik, Końcowa 0. 
— 
Antoni, robotnik, Łukowa 14. 
— 
Feliks, ogrodnik, Franciszkańska 13. 
— 
Franciszek, robotnik, Leśna 9. 
— 
Franciszek, robotnik, Kochanowskiego 1. 
— 
Hugo, handlarz, Warszawska 10/12. 
— 
Jan, ogrodnik, Kościuszki 31. 
— 
Jan, szewc, Cmentarna 11. 
— 
Jan, fryzjer, Łąkowa 10. 
— 
Jan, ekspedj. poczt., Podgórna 27. 
— 
Jan, kowal, Mickiewicza 74. 
— 
Jan, robotnik, Wodociągowa 11. 
— 
Jerzy, studniarz. Koszarowa 15/17. 
— 
Józef, kolejarz, Mickiewicza 81. 
— 
Leon, emeryt, św. Ducha 11. 
— 
Maksymiljan, ślusarz, Sz. Chełm. 95/97. 
— 
Mateusz, robotnik, Kopernika 15. 
— 
Paul, handlarz, Wiązowa 11. 
— 
Paweł, szofer, Grudziądzka 102. 
— 
Piotr, kupiec, Mickiewicza 132. 
— 
Piotr, robotnik, Mickiewicza 74. 
— 
Piotr, chorąży, Br. Pierackiego 46. 
— 
Reinhold, stróż, Podgórna 51. 
— 
Roman, podof. zaw., Winnica 14. 
— 
Teobald, inżynier kol., Krasińskiego 26. 
— 
Wincenty, stolarz, Kościuszki 79. 
— 
Zygfryd, urzędn. kol., Wiązowa 3. 
— 
Zygmunt, kupiec, Łazienna 32. 
— 
Zygmunt, linotypista, Szosa Cricłm. 96. 
Neyman Kazim., inżynier, Kraszewskiego 58. 
Nędza Anna, wdowa, Kopernika 16. 
Nedzewicz Stefan, kupiec, Prosta 2. 
Nica Ludwika, gospodyni, Rynek Now. 3 . 
— 
Feliks, robotnik, Szosa Chełmińska 129. 
— 
Jan, robotnik. Chrobrego 119. 
Nickel Hildegard, służąca, Rybaki 53. 
Nicolai Ernest, restaurator, Grudziądzki" 141. 
Niechwiadowicz Piotr, podof. zawód., 
Mała­ 
chowskiego 6. 
Nieciecki Czesław, felczer, Podgórna 32. 
Nieczuja - Ihnatowicz Wincentyna, Krasiń­ 
skiego 44. 
Nieć Adam, dyr. Banku Polskiego, PI. Ban­ 
kowy 1. 
Nicdanowska Augusta, służ., Jęczmienna 22.
		

/Pomorze_005_09_247.djvu

			Niedbalski — Norkowski 
245 
Niedbalski Alfons, kondukt, tram w., 
Boi. 
Chrobrego 51. 
Nieder Abraham, kupiec. Fosa Starom. 30 . 
— 
Herman, kupiec, Fosa Starom. 30. 
Nicdlich Kornclja, Mickiewicza 99. 
— 
Frane, kolejarz, Małachowskiego 11/13. 
— 
Jan, prac. kol., Grudziądzka 110. 
— 
Józef, Studzienna 21. 
— 
Władysław, rolnik, Winnica 14. 
Nicdmann Klara, wdowa, Pułaskiego 7. 
Nicdzialkowska Kleonora, emerytka, Koper­ 
nika 27. 
Niedziela Kugenjusz, mleczarz, Szosa Lu- 
bicka 10/36. 
Niedzielski Adam, rządca gosp., 
Grudziądz­ 
ka 182. 
— 
Jan, funkcj. kol., Ign. Danielewskiego 3. 
— 
Karol, robotnik, Szosa Chełm. 152. 
— 
Keon, oficer, Koszarowa 8. 
Niedźwiecki Józef, urzędn. kolej., 
Mickiewi­ 
cza 19/21. 
Niegowski Wład., 
rotmistrz, Bydgoska 114. 
Niekrasz Feliks, inżynier, Bydgoska 90. 
Niemczewska Stanisława, Grudziądzka 65. 
Niemczewski Adam, handlów., Szeroka 13/15. 
— 
Władysław, malarz, Grudziądzka 141. 
Niemczyk Wina, podof. zaw., Winnica 103. 
Niemczyński Józef, wł. domu, Grudziądzka 99. 
— 
Zygmunt, Grudziądzka 99. 
Niemierowicz Stef., rzeżnik, Koz. Góry Ok. 
Nicmierza Augusta, wdowa, 1». Marji 5. 
— 
Katarzyna, Mickiewicza 19/21. 
— 
Wiktor, kolejarz, Szosa Chełm. 72 . 
Niemirowa Helena, nauczyć, Bydgoska 16. 
Nicmit Kmilja, służąca, Słowackiego 41. 
Niepokój Jan, funkcj. P . P ., Szczytna 17. 
Nieradka Stanisław, robotnik, Szosa Byd­ 
goska 101. 
Nierczuk Jadwiga, posług., Konopnickiej 22. 
— 
Aleksander, pantoflarz, Konopnickiej 22. 
Niespodziana Magdalena, wdowa, L. Czar 
lińskiego 24. 
Niespodziany Józef, kow., L. Czarlińskiego 24. 
Niespodziński Kazimierz, majster wojsk., B. 
Głowackiego 4. 
Niewczas Stanisi., robotnik, Przy Bzcźni 50. 
Niewiada Jan, miejski sekr. bud., Staszica 4. 
Niewiadomski Zygmunt, podof. zaw., 
Sze­ 
roka 41. 
— 
Władysław, robotnik, Przy Bzeźni 37. 
Niewiarowski Kdmund, oficer, Bejtana 11. 
— 
Juljan, rolnik, Bejtana 11. 
Niewiarska Marta, Chrobrego 53. 
— 
Sabina, Chrobrego 53. 
Niewiarski Antoni, Chrobrego 53. 
— 
Jakób, inkasent, Chrobrego 53. 
— 
Leonard, cieśla, Mazurska 13. 
Niewiemska Leokadja, wdowa, Koszarowa 43. 
Niezgódka Jan, st. post. P. P., 
Małachow­ 
skiego 12/1 i. . 
Nikandrow Wasili, malarz, Mickiewicza 108. 
Niklas Weronika, Piastowska 5. 
— 
Alfred, rysownik, Piastowska 5. 
— 
Zygmunt, ślusarz, Piastowska 5. 
Niklewska Agata, wdowa. Wiązowa Ki. 
— 
Stefanja, wdowa, Krasińskiego 44. 
Niklewski Alfons, kierown. biura, Krasiń­ 
skiego 44. 
— 
Marjan, adwokat, Krasińskiego 44. 
— 
Stefan, urzędu, konsul., Krasińskiego 44. 
Nikołajska Anna, Grunwaldzka 6. 
Nikołajski Antoni, robotnik, Grunwaldzka 0. 
— 
Kdmund, blacharz, Marsz. Focha 35. 
— 
Jakób, deputatnik, Grunwaldzka 6. 
— 
Kazim., 
garncarz, Małachowskiego 2/4. 
Niks Janina, służąca, Bydgoska 14. 
Niswandt Bernard, emeryt, Żeglarska 7. 
Nitecka Felicja, wl. domu. Łukowa 14. 
Nitz Fryderyk, Winnica 10. 
— 
Paweł, technik, Wybickiego 25. 
Noak Karolina, wdowa, Babiańska 15. 
— 
Walerja, wdowa, Żeglarska 10. 
Noack Minna, wdowa, Podgórna 10. 
Noeske Walerja, wdowa, Bybaki 38. 
Noetzel Teodor, szklarz, Mickiewicza 130. 
Noga Jadwiga, siostra PCK., Wały 25/27. 
— 
Franciszek, rzeżnik, Franciszkańska 9. 
Nogacki Roman, podof. zaw.. Targowa 4. 
Nogajski Alfons, książkowy, Słowackiego 65. 
— 
Franciszek, trychinoskopista, Lubicka 43. 
Nogalski Alojzy, robotnik, Kościuszki 68. 
— 
Alojzy, biuralista, Kochanowskiego la. 
— 
Antoni, robotnik, Mickiewicza 100. 
— 
Bolesław, kolejarz, Podgórna 61. 
— 
Wincenty, robotnik, Chodkiewicza 15. 
Nolka Franc, biuralista kol., Kościuszki 38. 
Norkowska Agnieszka, wdowa, Piaskowa 3/5. 
— 
Bronisława, wdowa, Sz. Chełm. 173. 
— 
Wanda, wdowa, Ogrodowa 3/5. 
Norkowski Aleks., stolarz, .1 . Olbrachta 21. 
— 
Antoni, kancel. kol., Łazienna 20. 
— 
Antoni, Szosa Chełmińska 72. 
— 
Feliks, piekarz, Kościuszki 5. 
- 
Franciszek, kołodziej, Żółkiewskiego 8.
		

/Pomorze_005_09_248.djvu

			Norkowski — Nowak 
Norkowski Frane, ni. piekarski, Kościuszki 5. 
— 
Franciszek, rolintnik, Sz. Chełm. 72. 
— 
Ignacy, robotnik, Sz. Chełm. 72 . 
Jan, ślusarz, Świętopełka 1/5. 
— 
Jan, robotnik, Świętopełka 1/5. 
Jozef, stolarz, Świętopełka 1/5. 
— 
Konstanty, urzędnik, Sz. Chełm. 102. 
- 
Stanisław, funkcj. państw., 
Mostowa 1. 
Stanisław, m. szewski, M. Garbary 10. 
Stanisław, kolejarz, Kościuszki 29. 
- 
Wacław, szofer, Szczytna 8. 
Normami Juljanna, Hatorego 81. 
Maksymiljan, robotn., Sz. Luhicka 10/3G. 
Nosenko Teodor, art. malarz, Kopernika 5. 
Noskiewicz Felicja, Franciszkańska 20. 
— 
Jadwiga, służąca, Sz. Chełm. 39. 
Michał, podofic. zawód., 
Gen. Sowiń­ 
skiego 9/11. 
Nowacka Antonina, wdowa, Wodna 29. 
Franciszka, służąca, Mickiewicza 122c. 
Katarzyna, bez za w., Bażyńskich 2/20. 
— 
Marcela, wdowa, Panny Marji 1/3. . 
— 
klar ja, kucharka, Krasińskiego 42. 
— 
Marja, służąca, Strumykowa 2. 
— 
Marta, wdowa, Łazienna 4. 
Nowacki Aleksander, maszynista, Proga Tre- 
poska 10. 
— 
Polesław, maszynista, Mickiewicza 01. 
Bronisław, robotnik, Bażyńskich 7. 
Feliks, malarz, św. Ducha 17. 
- 
Franciszek, robotnik, Podgórna 83. 
— 
Franciszek, tapicer, Sienkiewicza 23. 
— 
Jan, malarz, Przy Bzeźni 42. 
— 
Jan, robotnik, Sobieskiego 50. 
— 
Jan, górnik, Bażyńskich 4. 
— 
Józef, st. asesor kol., Jagiellońska 25. 
— 
Leon, biuralista. Wodna 29. 
— 
Leon, m. malarski, Sienkiewicza 3. 
Ludwik, Droga Treposka 10. 
Maks, rzeźnik, Kościuszki 01. 
Mikołaj, robotnik, Przy Bzeżni 37. 
— 
Stefan, stołowy, Podmurna 17. 
— 
Tadeusz, kupiec, PI. św. Jana 8. 
Zygmunt, szofer, Panny Marji 1/3. 
— 
Zygmunt, robotnik, Pułaskiego 9. 
Nowaczcwski Leon, szofer, Sz. Chełm. 12K. 
Nowaczyk Anna, wdowa, Sz. Chełm. 2/14. 
Henryk, kupiec, By nok Starom. 30 . 
Jan, ślusarz, Sienkiewicza 23. 
— 
Jan, malarz, św. Katarzyny 10. 
— 
Maksym., urzędu, gosp., ltynek Star. 36. 
— 
Michał, robotnik, Sienkiewicza 18. 
Nowaczyk Zygmunt, Mickiewicza 80. 
Nowak Aleks., książkowa, Słowackiego 50. 
— 
Aleksandra, wdowa, Pod Dęb. Górą 61/65. 
— 
Anastazja, wdowa, Bybaki 37. 
— 
Anna, wdowa, Piastowska 3. 
— 
Anna, wdowa, Szewska 10. 
— 
Bronisława, robotnica. Podgórna 45. 
— 
Cccylja, krawcowa, Podgórna 45. 
— 
Kwa, Mickiewicza 110. 
— 
Helena, siostra PCK., Wały 25/27. 
— 
Helena, Kanałowa 36/38. 
— 
Jadwiga, urzędniczka, Słowackiego 50. 
— 
Julja, gospodyni, Szeroka 6. 
— 
Katarzyna, siostra zak., Wałdowska 27/29. 
— 
Marja, kucharka, Babiariska 15. 
— 
Marja, robotnica, Pod Dęb. Górą 61/65. 
— 
Marja, nauczyć, Klonowicza 21. 
— 
Marta, Sienkiewicza 36. 
— 
Marta, robotnica, Pod Dęb. Górą 71/77. 
— 
Begina, siostra PCK., Wały 25/27. 
— 
Salomeą, robotnica, Legjonów 14. 
— 
Stanisława, buchalt., Wyspiańskiego 6. 
— 
Stanisława, J. Fałata 24. 
— 
Teodora, Słowackiego 59. 
— 
Zofja, służąca, Piekary 43. 
— 
Zofja, robotnica, Batorego 67. 
— 
Zofja, wdowa, Wodna 24. 
— 
Aleksander, handlowiec, Lubicka 39. 
— 
Alfons, oficer, Koszary Piłsudskiego. 
— 
Alfred, urzędnik, Łazienna 2. 
— 
Bernard, krawiec, Wodna 24. 
— 
Bolesław, stolarz, Wodna 26. 
— 
Bronisław, kolejarz, Wałdowska 47a. 
— 
Kdward, poruczn., Gen. Prądzyńskicgo 1. 
— 
Franc, m. krawiecki, Przedzamcze 14. 
— 
Izydor, kondukt, tramw., Kościuszki 18. 
— 
Jan, kupiec, Gen. Prądzyńskicgo 3. 
— 
Jan, kupiec, Most Pauliński 1. 
— 
Jan, handlowiec, Szczytna 20. . 
— 
Jan, kolejarz, Graniczna 10. 
— 
Jan, m. kowalski, Lubicka 39. 
— 
Jan, wł. domu, Lubicka 39. 
— 
Jan, majst. lotniczy, Bydgoska 82. 
— 
Jan, emeryt P. I'., Słowackiego 59. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 50. 
— 
Józef, handlowiec, Podmurna 73. 
— 
Józef, domowy, Grudziądzka 128. 
— 
Józef, st. asesor PKP., Mickiewicza 79. 
— 
Józef, młynarz, Kanałowa 31. 
— 
Józef, krawiec, Sukiennicza 4. 
— 
Jozef, handlowiec, Podmurna 73. 
— Jozef, podof. zaw., Sz. Clalni. 137.
		

/Pomorze_005_09_249.djvu

			Nowak — Nowicki 
2X7 
Nowak Juljan, pom. handl., Kilińskiego IG. 
— 
Juljan, robotnik, Batorego G7. 
— 
Kazimierz, rzeżnik, Jęczmienna 25/27. 
— 
Kazimierz, rolnik, Kanałowa 36/38. 
— 
Kazimierz, bankowiec, Grudziądzka 55. 
— 
Kazimierz, monter, Szosa Chełm. 54. 
— 
Leon, urzędnik, Strumykowa 15. 
— 
Leon, podof. zaw., Targowa 43. 
— 
Leon, urzędn. państw., Kościuszki 7. 
— 
Leon, kolejarz, Bybaki 40. 
— 
Ludwik, urzędn. państw., Bydgoska 104. 
— 
Marcin, emeryt F. P ., Kościuszki 22. 
— 
Nikodem, urz. kol., Kochanowskiego 11. 
— 
Stanisław, handlowiec, Grudziądzka 4. 
— 
Stanisław, sekretarz, Kościuszki 27. 
— 
Stanisław, urzędnik, Mickiewicza 48. 
— 
Stanisław, robotnik, Grudziądzka 139. 
— 
Stanisław, biuralista, Podgórna 25. 
— 
Stanisław, st. sierżant, Jagiellońska 9. 
— 
Walenty, robotnik, Targowa 40.. 
— 
Wiktor, porucznik, Piastowska 3. 
— 
Władysław, Osiedle im. M . Piłsud. 
— 
Wojciech, biuralista, Batorego 67. 
Nowakowska Anna, służąca, św. Jakóba 21. 
— 
Anastazja, gospodyni, Szczytna 2. 
— 
Balbina, służąca, Mickiewicza 66. 
— 
Franciszka, wdowa, Bynek Nowom. 8. 
— 
Helena, służąca, Bynek Nowom. 18. 
— 
Janina, służąca, Łazienna 10. 
— 
Józefa, robotnica, Lelewela 22. 
— 
Konstancja, wdowa. Podgórna 21a. 
— 
Leokadja, służąca, B. Głowackiego 10. 
- 
Leokadja, urzędn. kol., Krótka 10. 
— 
Marja, wdowa, Przy Bzeźni 52. 
— 
Bozalja, wdowa, Klonowicza 27. 
— 
Stanisława, wdowa, Kościuszki 83. 
— 
Zofja, wdowa, Łazienna 20. 
Nowakowski Aleks., robotnik, Krzyżacka 1. 
— 
Antoni, robotnik, W.. Garbary 14. 
— 
Bernard, robotnik, Sobieskiego 29. 
— 
Bolesław, robotn., Małachowskiego 22/21. 
— 
Bronisław, introligator, Sz. Chełm. 94. 
— 
Feliks, kupiec, Grudziądzka 120. 
— 
Franciszek, zakonnik, św. Józefa 23/35. 
— 
Franciszek, robotnik, św. Józefa Ogródki 
Dzialk. 213. 
— 
Franciszek, kierown. statku, Bybaki 19. 
— 
Franciszek, robotnik, Mickiewicza 68. 
- 
Franciszek, robotnik, Kordeckiego 4. 
— 
Henryk, prakt. biurowy, Sz. Chełm. 80 . 
— 
Hieronim, robotnik, Piekary 18. 
- 
Ignacy, kupiec, W. Garbary 14. 
Nowakowski Jan, kupiec, Waldowska 23. 
— 
Jan, mechanik lotniczy, Konopnickiej 15. 
— 
Jan, robotnik, Sobieskiego 55. 
— 
Jan, inwal. wojenny, Beja 24. 
— 
Jan, mechanik, Krzyżacka 3. 
— 
Jan, robotnik, Bart. Głowackiego 23. 
— 
Jan, urzędn. PKP., Br. Pierackicgo 48. 
— 
Jan, podof. zaw., Jagiellońska 9. 
— 
Jan, nauczyciel, Sz. Chełmińska 80. 
— 
Józef, nauczyć, Sz. Chełmińska 80. 
— 
Józef, drukarz, Beja 4. 
— 
Karol, urzędnik, Szopena 17. 
— 
Kazimierz, drogerzysta, Sz. Chełm. 69. 
— 
Kazimierz, kuchmistrz, św. Jakóba 16. 
— 
Kazimierz, robotnik, Wiązowa 17. 
— 
Konstanty, dekarz, B. Głowackiego 23. 
— 
Konstanty .nauczyciel, Sz. Chełm. 80. 
— 
Leon, robotnik, Bydgoska 114. 
— 
Marjan, urzędn. państw., 
Bybaki 45. 
— 
Stanisław, redaktor, Mickiewicza 34. 
— 
Stefan, piekarz, Piaskowa 1. 
— 
Stefan, urzędn. kol., Krasińskiego 22. 
— 
Wacław, handlowiec, M. Garbary 15. 
— 
Walenty, kolejarz, Sobieskiego 43. 
— 
Władysław, inżynier leśny, Kopernika 32. 
— 
Władysław, kupiec, Rynek Nowom. 8. 
— 
Zygmunt, stolarz, Końcowa 3. 
Nowarkiewicz Anastazja, robotnica, Szo&a 
Chełmińska 60. 
Nowasielski Józef, krawiec, św. Ducha 1. 
Nowicka Aleksandra, Konopackich 24. 
— 
Aniela, wdowa, Podgórna 63. 
— 
Kleonora, wdowa, Batorego G. 
— 
Józefa, wdowa, PI. Bankowy 5. 
— 
Kazimiera, telefonistka, Bart. Głowac­ 
kiego 5a. 
— 
Klara, Konopackich 24. 
— 
Klara, praczka, Mickiewicza 122e. 
— 
Leokadja. biuralistka, Lubicka 23. 
— 
Lconja, Lubicka 23. 
— 
Ludwika, wdowa, Krzyżacka 5. 
— 
Monika, stenotypistka, Konopackich 21. 
— 
Monika, stenotyp., B. Głowackiego 5a. 
— 
Stanisława, służąca, Dcrdowskicgo 5. 
— 
Władysława, modniarka, Sz. Chełm 76. 
— 
Władysława, wdowa, Winnica 34. 
Nowicki Antoni, robotnik, Batorego 69. 
— 
Antoni, stolarz, Lubicka 29. 
— 
Bogumił, lekarz weteryn.. Targowa 2/4. 
— 
Bronisław, robotnik, Kościuszki 62. 
— 
Edmund, prac. kolej., 
Jagiellońska 25. 
- 
Florjan, post. P. P ., Szosa Chełm. 72.
		

/Pomorze_005_09_250.djvu

			248 
Nowicki — Odryczyński 
Nowicki Franciszek, Kordeckiego 8. 
— 
Franciszek, urz. państw., Warszawska 12. 
— 
Franciszek, robotnik, św. Jerzego 55. 
— 
Gerard, oficer zaw., Zygmuntowska 1. 
— 
Hieronim, biuralista, Mickiewicza 1-44. 
— 
Jan, maszynista, Lubicka 23. 
— 
Józef, robotnik, Kościuszki 62. 
— 
Józef, prac. kol., św. Józefa ogr. dz. 150. 
— 
Kazimierz, inżynier, Mickiewicza 23. 
— 
Leon, teclmik, Mickiewicza 87. 
— 
Ludwik, podof. zaw., Przy Rzeźni 8. 
— 
Maksymiljan, prof., Poniatowskiego 3. 
— 
Stefan, Wyspiańskiego 19. 
— 
Tadeusz, urzędnik, Kopernika 32. 
— 
Walenty, ślusarz, Grudziądzka 159. 
— 
Władysław, ślusarz, Chrobrego Okopy. 
— 
Zdzisław, drogerz., 
Małachowskiego 4. 
Nowinowski Franciszek, nauczyciel, Sien­ 
kiewicza 11. 
— 
Teodor, rzeźnik, Batorego 5 
Nowińska Juljanna, wdowa, Chełmińska 1. 
— 
Marja, wdowa, Wybickiego 7. 
Nowiński Frane, kolejarz, Grudziądzka 142. 
— 
Jan, robotnik, Małachowskiego 2/4. 
— 
Leon, emeryt, Kościuszki 26. 
— 
Stanisław, robotnik, Sz. Chełm. 23. 
— 
Władysław, robotn., Małachowskiego 2/4. 
Nowitzka Barbara, wdowa, Kordeckiego 8. 
Nowobilski Wład., kapitan, Mickiewicza 93. 
Nowodworski Adam, inspektor P. P ., 
Plac 
św. Katarzyny 4. 
— 
Leon, urzędnik, M. Garbary 30. 
— 
Zbigniew, instruktor O. P. L ., Plac św. 
Katarzyny 4. 
Nowogórski Czesław, wł. domu, Szewska 10. 
— 
Stefan, Szosa Chełmińska 49/51. 
Noworacka Agata, ekspedj., Chrobrego 30. 
Noworacki Feliks, podof. zaw., Lubicka 37. 
— 
Jan, krawiec, Chrobrego 30/32. 
Nowosielska Anna, siostra PCK., Wały 25/27. 
Nowosielski Aleksander, major emer., 
Pias­ 
towska 5. 
Nowoświat Jan, inż. architekt, Bydgoska 8. 
Nozdrzykowski Roman, kupiec, Mickiewi­ 
cza 48. 
Nożownik Leon, chorąży, Grudziądzka 72. 
Nuckowski Marcin, zakonu., św. Józefa 23/35. 
Nurek Franciszek, kancelista kol., Prosta 26. 
Nyks Józef, robotnik, J. Olbrachta 19. 
— 
Stanisław, robotnik, J. Olbrachta 19. 
O 
Obadowski Jan, krajacz introl., Podmurna 28. 
Obarowska Józefa, wdowa, Szpitalna 4. 
Oberkiewicz Kdmund, ogrodnik, Grudziądz­ 
ka 92/96. 
Obcrland Aleksy, podof. zaw., Mickiewicza 70. 
Obermuller Gertruda, gospodyni, Sobies­ 
kiego 39. 
— 
Herta, gospodyni, Sobieskiego 39. 
— 
Antoni, emeryt, Mickiewicza 120. 
— 
Antoni, robotnik kol., Batorego 24. 
— 
Bolesław, rolnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Herbert, ślusarz, Sobieskiego 39. 
— 
Jan, robotnik, Staszica 9. 
— 
Ludwik, robotnik, Koz. Góry 35. 
— 
Piotr, kolejarz, Dckerta 9. 
— 
Stanisław, stolarz, Rabiańska 12. 
— 
Stanisław, kolejarz, Rabiańska 16. 
Obiegło Leon, podof. zaw., Picrnikarska 1. 
Obodziński Antoni, robotnik, Sz. Chełm. 64. 
— 
Bernard, robotnik, Batorego 81. 
— 
Józef, kołodziej, Grudziądzka 111. 
Obremski Stefan, rewid. wagon., Staszica 10. 
Obruszkiewicz Jan, malarz, Leona Czarliń- 
skiego 33. 
Obrzezgiewicz Kazimierz, kasjer autobus., 
Legjonów 33. 
Obrzud Stanisław, emer. Prezes Izby Skarb., 
Mickiewicza 124. 
Ochendal Florjan, rzeźnik, Sz. Chełm. 156. 
Ochcnkowska Izabela, Sz. Bydgoska 94/106. 
Ochociński Zenon, krawiec, Szeroka 31. 
Ochocka Katarzyna, kucharka, Podgórna 72. 
Ochońska Janina, Bydgoska 112. 
Ochoński Jan, technik-bud., 
Bydgoska 112. 
Ochotny Stanisław, rzeźnik, Sobieskiego 35. 
Ochotzki Leon, szofer, Lelewela 12. 
— 
Stanisław, kowal, M. Garbary 25. 
Ocińska Marta, służąca, Szczytna 16. 
Ociński Stefan, robotnik, Łazienna 4. 
Ocker August, ślusarz, Przy Rzeźni 42. 
Oczachowski Jan, ślusarz, Bydgoska 108. 
Oczka Anna, robotnica, Dr. Trcposka 10. 
— 
Juljanna, wdowa, Droga Trcposka 10. 
— 
Andrzej, Łazienna 5. 
— 
Maksymiljan, ślusarz, Przy Rzeźni 26/28. 
Odcjewska Marta, siostra PCK., Wały 25/27. 
Odrowska Marja, wdowa, Mostowa 14. 
Odrowski Franciszek, kowal, Sz. Chełm. 161. 
— 
Zygmunt, cieśla, Kopernika 10. 
Odryczyński Mikołaj, ofic. zaw., Podgórna 1/3.
		

/Pomorze_005_09_251.djvu

			Odyniec — Olkowwka 
249 
Odyniec Władysław, cm. sędzia apel., 
Ma­ 
tejki 24/26. 
Offschiński Alfons, fryzjer, Kościuszki 67. 
Ofierzyński Kazimierz, robotnik, Piaskowa 6. 
Ofmann Dawid, kupiec, B. Głowackiego 31. 
Ogiński Kazimierz, szofer, Staszica 6. 
— 
Stanisław, robotnik, Grudziądzka 144. 
Ogożeja Zofja, Łazienna 28. 
Ogórek Artur, podof. zaw., Mickiewicza 64. 
Ograbck Wanda, wdowa, Szosa Chełm. 159. 
Ogrodowczyk Józef, robotn., Grudziądzka 157. 
— 
Stanisław, kupiec, Grudziądzka 132. 
Ogrodowicz Klżbieta, książkowa, Rybaki 51. 
Ogrodowski Michał, emer., Krasińskiego 120. 
Olide Jan, kamasznik, Mickiewicza 89. 
Ohl Antoni, robotnik. Bydgoska 66. 
— 
Jan, stolarz, J. Olbrachta 23. 
— 
Paweł, robotnik, Mickiewicza 59. 
Ojdowski Jan, kupiec, Kaz. Jagiellończyka 2. 
— 
Jan, st. asyst, poczt., Piastowska 5. 
Oklak Klara, PI. Św. Katarzyny 7. 
Okoniewicz Klara, Szewska 10. 
— 
Andrzej, robotnik, Stroma 7. 
— 
Franciszek, żeglarz, Mickiewicza 95. 
— 
Juljan, robotnik, Rybaki 19. 
Okoniewska Lucyna, wdowa, Sobieskiego 60. 
Okoniewski Ludwik, ślusarz-tokarz, Słowac­ 
kiego 142. 
— 
Mieczysł., m. tłoczarski, Mickiewicza 62. 
Okoński Antoni, kamień., L. Czarlińskiego 39. 
— 
Antoni, robotnik, Podgórna 8. 
— 
Franciszek, szofer, Piekary 30. 
— 
Tadeusz, porucz. mar. woj., 
Konopnic­ 
kiej 20. 
Okowski Bolesław, kondukt, kol., Przy Rze­ 
źni 54. 
Okręt Piotr, piekarz, Szczytna 18. 
Okruciński Władysław, robotnik, Mickie­ 
wicza 32. 
— 
Władysław, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Władysław, czci. rzeżn., Sz. Chełm. 88a. 
— 
Władysław, rzeźnik, Podgórna 70. 
Okrutniak Jan, rzeźnik, Winnica 20. 
Olasiński Jan, rybak, Majdany 2. 
Olech Stefan, urzędn. Dyr. Kol., Matejki 45. 
Olechnicki Ludwik, restaur., Przy Rzeźni 27. 
Olechnicwicz 
Walenty, kowal, Mickiewi­ 
cza 103. 
Olechnowicz Aleksander, prac. D . O . K . P ., 
Wodociągowa 16. 
Olechowski Bohdan, ofic. zaw., Matejki 28. 
Olejniczak Franc, rob., Grudziądzka 68/70. 
— 
Jan, urzędn. pryw., Wodna 28. 
— 
Józef, piekarz, Sz. Chełmińska 66. 
— 
Kazimierz, robotnik, Wodociągowa 9. 
— 
Maksymiljan, stolarz, Grudziądzka 68/70. 
— 
Władysław, szofer, Kozackie Góry 31. 
— 
Władysław, robotnik, Grudziądzka 68/70. 
Olejnik Marja, wdowa, Podgórna 
J 
92. 
— 
Kdward, robotnik, Pod Dęb. Górą Okopy. 
— 
Ignacy, robotnik, Pod Dęb. Górą 57. 
— 
Maksymiljan, fryzjer, M. Garbary 24. 
Oleksiewicz Sabina, służąca, Podmurna 64. 
Oleksiński Stefan, podof. zaw., Prosta 24. 
Oleński Tadeusz, inż. P . K. P ., Mickiewicza 7. 
Oleszewski Bolesł., krawiec, Strumykowa 17. 
Olewińska Stanisława, Żółkiewskiego 11. 
Olewiński Ignacy, kolejarz, Wałdowska 25. 
— 
Józef, inwal. woj., Wiązowa 21. 
— 
Szymon, robotnik, .1. Olbrachta 9. 
Olijewski Gabryel, urzędnik, W. Garbary 12. 
Oliszewicz Michał, ofic. zaw., Koszarowa 9. 
Oliwkiewicz Klara, robotnica, Podmurna 69. 
— 
Wiktorja, robotnica, Podmurna 69. 
— 
Franciszek, kontr, tramw., Koszarowa 5. 
— 
Leon, robotnik, Chełmińska 15. 
— 
Paweł, robotnik, Kościuszki 18. 
— 
Wojciech, robotnik, Podmurna 69. 
Oliwkowski Józef, kier. warszt. samoch., Sz. 
Chełmińska 94. 
— 
Michał, wdowiec, Sz. Chełmińska 94. 
— 
Stanisław, czci. kowalski, Podmurna 13. 
Olkiewicz Anastazja, służ., Grunwaldzka 80. 
— 
Anna, Koszarowa 24. 
— 
Felicja, wł. domu, Bybaki 34. 
— 
Genowefa, Kościuszki 72. 
— 
Irena, służąca, Grudziądzka 77. 
— 
Klara, Studzienna 13. 
— 
Marjanna, robotnica, Sobieskiego 43. 
— 
Marjanna, wdowa, Kopernika 15. 
— 
Marta, Szewska 10. 
— 
Antoni, czci. rzeźn., Dr. Treposka 12. 
— 
Bronisław, krawiec, Mickiewicza 103. 
— 
Feliks, rybak, Rybaki 34. 
— 
Jan, fryzjer, Kościuszki 56. 
— 
Józef, urzędn. poczt., Winnica 21. 
— 
Marjan, wdowiec, Studzienna 13. 
— 
Stefan, kolejarz, J. Olbrachta 3. 
— 
Wacław, pom. fryzjerski, Chełmińska 24. 
— 
Władysław, m. szewski, Prosta 29. 
(Ilkowska Anna, służąca, Łazienna 4. 
— 
Juljanna, Mickiewicza 79. 
— 
Katarzyna, robotnica, Bażyńskich C,
		

/Pomorze_005_09_252.djvu

			250 
Olkowska — Olszewski 
Olkowska Paulina, robotn., Łazienna 30. 
Olkowski Alojzy, pom. gastron., Średnia 4. 
— 
Bolesław, kolejarz, Przy Bzeźni 54. 
— 
Bronisław, robotnik, Mickiewicza 105. 
— 
Jan, piekarz, Mickiewicza 104. 
— 
Jan, wartownik, Chodkiewicza 8. 
— 
Teofil, robotnik, Wybickiego 04. 
— 
Władysław, robotnik, Bażyńskich 2. 
OUcch Ignacy, kupiec, Sienkiewicza 4. 
Olszańska Stanisława, Bielańska lfi. 
Olszeńska Genowefa, służąca, Babiańska 7. 
Olszewicki Bubin, kupiec, Szeroka 2. 
Olszewska Anna, wdowa, Kasprowicza 4. 
— 
Antonina, służąca, Bydgoska 8. 
— 
Barbara, Podgórna 4. 
— 
Czesława, służąca, Podmurna 28. 
— 
Genowefa, Wybickiego 75. 
— 
Helena, krawcowa, Jagiellońska 20. 
— 
Helena, służąca, Wyspiańskiego 8. 
— 
Joanna, wdowa, Wodociągowa 20. 
— 
Katarzyna, wdowa, Sienkiewicza 30. 
— 
Ksawera, wdowa, Rynek Nowoni. 23. 
— 
Marja, gospodyni, Żółkiewskiego 6. 
— 
Marja, nauczycielka, Piekary 11. 
— 
Marta, Kościuszki 69. 
— 
Marta, wdowa, Kościuszki 90. 
— 
Melanja, Słowackiego 140. 
— 
Pelagja, wdowa, Słowackiego 83. 
— 
Pelagja, wdowa, Kilińskiego 5. 
— 
Rozalja, wdowa, Wałdowska 5. 
— 
Rozalja, służąca, Szczytna 14. 
— 
Stanisława, fryzjerka, Kilińskiego 1. 
— 
Tekla, wdowa, Klonowicza 33. 
— 
Władysława, Graniczna 3. 
— 
Zofja, krawcowa, Małacłiowskicgo 2. 
Olszewski Aleksander, pom. ogrodowy, Chro­ 
brego 89/99. 
— 
Aleksander, brukarz, Lubicka 28. 
— 
Alojzy, m. piekarski, Szczytna 21. 
— 
Andrzej, Winnica 32. 
— 
Antoni, emeryt, Kilińskiego 1. 
— 
Antoni, brukarz, Wałdowska 5. 
— 
Antoni, krawiec, Wodna 31. 
— 
Antoni, kolejarz, Staszica 5. 
— 
Antoni, kond. tramw.. Grudziądzka 05. 
— 
Antoni, pom. mont., Mickiewicza 99. 
— 
Antoni, funkcj. państw., Klonowicza 19. 
— 
Antoni, robotnik, B. Głowackiego 12. 
— 
Bolesław, kolejarz, Sz. Chełmińska 136. 
— 
Bolesław, kond. tramw., 
Bażyńskich 2. 
•— Bronisław, robotnik, Rybaki 41. 
— 
Bronisław, piekarz, Kościuszki 74. 
Olszewski Bron., konduktor, Bybaki 15. 
— 
Bronisław, kolejarz, Sz. Chełm. 104. 
— 
Czesław, robotnik, Słowackiego 113. 
— 
Czesław, pom. fryzjerski, Podgórna 4. 
— 
Feliks, robotnik, Winnica 32. 
— 
Franciszek, szofer, Sz. Chełmińska 104. 
— 
Franciszek, drukarz, Kilińskiego 5. 
— 
Franciszek, wł. domu, Podgórna 50. 
— 
Franciszek, robotnik, Polna 17/19. 
— 
Franciszek, robotnik, Bybaki 34. 
— 
Franciszek, mechanik, Kościuszki 69. 
— 
Franciszek, wł. domu, Kraszewskiego 44.. 
— 
Franciszek, robotnik, Osiedle Wrzosy 124. 
— 
Franciszek, robotnik, Batorego 73. 
— 
Franciszek, urzedn. sąd., Łazienna 2. 
— 
Franciszek, piekarz, Lubicka 40. 
— 
Hubert, technik rolny, Klonowicza 19. 
— 
Jan, brukarz, Stroma 5. 
— 
Jan, robotnik, Pod Dęb. Górą 71/77. 
— 
Jan, szofer, Kochanowskiego 23. 
— 
Jan, robotnik, Grudziądzka 101. 
— 
Jan, robotn. kol., Bydgoska 114. 
— 
Jan, podof. zaw., Jagiellońska 9. 
— 
Józef, kreślarz, Klonowicza 19. 
— 
Józef, podof. zaw., Przy Bzeźni 23. 
— 
Józef, m. ślusarski, Mickiewicza 112. 
— 
Józef, monter, Kościuszki 69. 
— 
Józef, murarz, Jagiellońska 20. 
— 
Józef, rybak, Winnica 32. 
— 
Karol, urzedn. kolej., 
Klonowicza 19. 
— 
Kazimierz, kowal, Bybaki 57. 
— 
Kazimierz, robotnik, Rabiańska 8. 
— 
Konstanty, robotnik, Sz. Chełm. 169/171. 
— 
Leon, robotnik, Batorego 69. 
— 
dr. Leon, lekarz, Bejtana 9. 
— 
Leonard, malarz, Lubicka 28. 
— 
Ludwik, malarz, Osiedle Wrzosy 124. 
— 
Ludwik, podof. zaw., 
Słowackiego 140. 
— 
Maksymiljan, kołodziej, Graniczna 3/5. 
— 
Mieczysław, podof. zaw., Kasprowicza 4. 
— 
Paweł, czel. rzeźnicki, Podgórna 24. 
— 
Stanisław, kondukt, kol., Grudziądzka 87. 
— 
Stanisław, kolejarz, Studzienna 13. 
— 
Stanisław, robotnik, L. Czarlińskiego 26 
— 
Stefan, funkcj. państw., 
Nowa (Jakób- 
skie). 
— 
Stefan, stolarz, Lubicka 28. 
— 
Stefan, rzeźnik, Mickiewicza 88. 
— 
Tadeusz, podof. zawód., 
Gen. Prądzyń- 
skiego 2/4. 
— 
Wacław, maszyn, kol., Wybickiego 89a. 
— 
Wudzim, kier. kina, Mickiewicza 11C.
		

/Pomorze_005_09_253.djvu

			Olszewski — Orszt 
251 
Olszewski Walerjan, kolejarz, Piaskowa 10. 
— 
Wincenty, robotnik, Mickiewicza li**. 
— 
Władysław, prac. kolej., 
Koniuchy 89. 
— 
Władysław, krawiec, Piekary 11. 
— 
Władysław, robotnik, Sz. Bydgoska 124. 
— 
Wojciech, brukarz, Wałdowska 5. 
— 
Zygfryd, brukarz, Prosta 31. 
— 
Zygmunt, czel. krawiecki, Piekary 11. 
Olszonowicz Władysława, ekspedjentka. Ła­ 
zienna 7. 
Olszta Bolesław, ślusarz, Bynek Nowom 11 
— 
Leon, kolejarz, Bynek Nowom. 11. 
Ołoś Helena, Bynek Nowomiejski 1. 
— 
Franciszek, górnik, Bynek Nowom. 1. 
— 
Franciszek, kupiec, Bynek Nowom. 1. 
— 
Jan, piekarz, Bynek Nowomiejski 1. 
— 
Józef, kupiec, Bynek Nowomiejski 1. 
Omiecińska Juljanna, wdowa, Prosta 10. 
Omieczyński Stanisław, urzedn. gosp., Droga 
Treposka 11/13. 
Opałka Augusta, robotnica, Sobieskiego 55. 
Opaska Franciszek, emeryt, Sz. Chełm. 49/51. 
— 
Marcin, linotypista, W. Garbary 19. 
Openkowski Andrzej, urzędn. państw., 
Ja­ 
giellońska 2. 
Opolski Tadeusz, kucharz, Lotnicza 15. 
Oprowski Jan, st. dozorca wiez., Pod Krzy­ 
wą Wieżą 16. 
Oranowska Marja, urzędn. pryw., 
Wały 8. 
Orchendal Florjan, rzeźnik, Wodociągowa 18. 
Orcholski Kazimierz, dentysta, Szeroka 36. 
— 
Marjan, kupiec, Prosta 13. 
— 
Władysław, kupiec, Bynek Starom. 11. 
— 
Zygmunt, kupiec, Bynek Starom. 11. 
Orczykowska Agata, wdowa, Przy Bzcźni 56. 
— 
Anna, książkowa, Wola Zamkowa 7/11. 
— 
Marta, św. Jerzego 45. 
— 
Monika, Przy Rzeźni 56. 
— 
Weronika, wdowa, Św. Jerzego 45. 
Orczykowski Edmund, tapicer, Sz. Chełm. 84. 
' — Marceli, robotnik, Przy Rzeźni 36. 
— 
Wojciech, Słowackiego 35. 
Ordon Rozalja, wdowa, Wodociągowa 7. 
— 
Stanisław, stolarz, Grunwaldzka 14. 
— 
Władysław, robotnik, św. Jerzego 61. 
Ordoński Leon, robotnik, Wodociągowa 24. 
Ordowska Eleon., wdowa, Słowackiego 137a. 
Ordowski Józef, portjer, Słowackiego 137a. 
Orduński Władysł., prac. kol., Kościuszki 65. 
Orenbnch Izrael, handlowiec. Łazienna 26. 
Orgacki Stan., stróż wojsk., Sobieskiego 27. 
Orkiszewski Wład., krawiec, Chełmińska 11. 
Orlikowski Feliks, podof. zaw., Łazienna 2. 
— 
Jan, emer. dyr. poczt., Kilińskiego 9/13. 
Orlovius Rudolf, inspektor fabr., 
Żółkiew­ 
skiego 38. 
Orłowicz Ludwika, kucharka, Sobieskiego 31. 
— 
Teresa, wdowa, Żeglarska 6. 
— 
Jan, kolejarz, W. Garbary 5. 
— 
Jan, kolejarz, Studzienna 21. 
Orłowska Aleksandra, Rybaki 49. 
— 
Cecylja, wdowa, Rynek Nowom. 23. 
— 
Helena, służąca, Wybickiego 36. 
— 
Klara, Studzienna 21. 
— 
Łucja, Marsz. Focha 33. 
— 
Marjanna, gospodyni, Prosta 24. 
— 
Marta, robotnica, Wybickiego 66. 
— 
Marta, krawcowa, Rabiańska 5. 
Orłowski Alojzy, stolarz, .1 . Olbrachta 3. 
— 
Alojzy, ślusarz, Pod Dęb. Górą Okopy. 
— 
Anastazy, em. podof. zaw., Ścieżka Szk. 6. 
— 
Antoni, elektromonter, Bydgoska 43. 
— 
Antoni, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Antoni, ślusarz, Podgórna 21a. 
— 
Antoni, kolejarz, Bubinkowskiego 17. 
— 
Bernard, kolejarz, W. Garbary 5. 
— 
Bronisław, asyst, poczt., Marsz. Focha 33. 
— 
Bronisław, murarz, Babiańska 10. 
— 
Eugenjusz, fryzjer, Szczytna 9. 
— 
Franciszek, robotnik, Sukiennicza 26. 
— 
Franciszek, robotnik, B. Głowackiego 32. 
— 
Jan, robotnik, Studzienna 21. 
— 
Jan, magazynier, Mickiewicza 82. 
— 
Józef, woźny, Poniatowskiego 5. 
— 
Karol, robotnik, Konopnickiej 6/8. 
— 
Leon, czel. ślusarski, Wybickiego 66. 
— 
Piotr, robotnik, Pod Deb. Górą Okopy. 
— 
Stanisław, ofic. zaw.. Słowackiego 38. 
— 
Stanisław, robotn. fabr., 
Schron wojsk, 
ul. Dybowska. 
— 
Stefan, em. sekr. poczt., PI. Bankowy 3. 
— 
Stefan, ślusarz, Klonowicza 43. 
— 
Szczepan, robotnik, Klonowicza 43. 
— 
Teofil, funkcj. państw., 
Prosta 30. 
— 
Walenty, bagażowy, Warszawska 10'12. 
— 
Władysław, ogrodnik, B. Głowackiego 0. 
— 
Władysław, kołodziej, Koz. Góry 11. 
— 
Władysław, robotnik, Krasińskiego 70. 
Ornass Anna, wdowa, Słowackiego 42. 
— 
Brunon, student, Czarneckiego 25. 
Orosz Cecylja, Wielkie Garbary 21. 
Orpikowska Józefa, rob., Franciszkańska 14. 
Orpikowski Jan, księgarz, Prosta 17. 
Orszt Alfons, czel. tokarski, Mickiewicza 7.
		

/Pomorze_005_09_254.djvu

			252 
Orszt — Ossowski 
Orszt Bernard, robotnik, Piastowska 9. 
Ortmanu Klidor, emeryt, nauczyć., PI. Fryd. 
Skarbka 3. 
— 
Feliks, kupiec, Szeroka 31. 
— 
Jan, elektromonter, Rabiańska 7. 
Ortszwager Jan, m. dekarski, Grudziądz- 
ka 17/19. 
Orylska Anna, Św. Jerzego 98. 
— 
Ksawera, Osiedle im. M. Piłsudskiego. 
Orylski .lakób, ogrodnik, Wybickiego 71/73. 
— 
Ludwik, krawiec, Podgórna 38. 
— 
Wincenty, stolarz, Chrobrego 22. 
Orzechowska Agnieszka, pokojowa, Mickie­ 
wicza 79. 
— 
Marja, nauczyć, Kasprowicza 11. 
— 
Marja, wdowa, Studzienna 7. 
Orzechowski Franciszek, prof. gimn., 
Ko­ 
ściuszki 7. 
— 
Jan, wł. domu, Kościuszki 72. 
— 
Jan, kolejarz, Dybowska 7. 
— 
Oksza Jerzy, oficer zaw., 
Wyspiańskie­ 
go 21. 
— 
Juljan, kolejarz, Mickiewicza 82. 
— 
Karol, Kościuszki 72. 
— 
dr. Tadeusz, major lek., Mickiewicza 30. 
Orzeł Stanisław, handlarz, Koniuchy 57. 
Osicki Dyonizy, wł. młyna, Odrodzenia. 11 . 
— 
Feliks, urzędnik, Mickiewicza 56. 
Osicka Feliks, urz. komun., Mickiewicza 56. 
Osikowski Feliks, biuralista, Bydgoska 112. 
Osińska Elżbieta, krawcowa, Stroma 9. 
— 
Franciszka, wdowa, Lubicka 39. 
— 
Franciszka, wdowa, Stroma 9. 
— 
Franciszka, posługaczka, Bart. Głowac­ 
kiego 7. 
— 
Genowefa, kantorzystka, Sz. Chełm. 71/73. 
- 
Katarzyna, wdowa, Sz. Chełm. 71/73. 
— 
Katarzyna, wdowa, Mostowa 20. 
— 
Marja, urzędniczka, Stroma 11/13. 
— 
Marja, ekespedjentka, Mickiewicza 72. 
— 
Marta, Kopernika 13. 
— 
Rozalja, robotnica, Batorego 81. 
Salomeą, ckspedj., Piekary 11. 
— 
Wiktorja, Stroma 8. 
— 
Zofja, wdowa, Ścieżka Szkolna 3. 
Osiński Alfons, ślusarz, Rynek Nowom. 17 . 
— 
Antoni, piekarz, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Bernard, rzeźhiarz, Piekary 11. 
— 
Eugenj., podof. zaw., Kochanowskiego 25. 
— 
Feliks, kier. stacji, Kilińskiego 3. 
— 
Franciszek, kier. parostatku, Ryhaki 15. 
Franciszek, ekspedj. poczt., Piekary 11. 
Osiński Frane, piekarz, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Franciszek, robotnik, Stroma 8. 
— 
Hieronim, podof. zaw., Wały 25/27. 
— 
Jan, m. pogłęb., Port Zim. (na statku). 
— 
Jan, emeryt, św. Jakóba 17. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 79. 
— 
Józef, m. piekarski, św. Jerzego 44/46. 
— 
Ludwik, szofer, Podmurna 78. 
— 
Maksyniiljan, stolarz, Stroma 6. 
— 
Saturnin, urzędn. państw., 
Matejki 66. 
— 
Walter, biuralista, Żeglarska 19. 
— 
Zygmunt, drukarz, Sz. Chełm. 71. 
Oskierka Stanisława, urzędniczka, Sukien­ 
ni czji 6. 
— 
Władysław, Sukiennicza 6. 
Oskierko Karol, woźny, Mickiewicza 9. 
Oskwarek Andrzej, robotnik, Podgórna 19. 
Osłowski Karol, nacz. sekr. sąd., 
Warszaw­ 
ska 10/12. 
Osiowski - Kalkstein Henryk, kupiec, św. 
Ducha 11. 
Osmańska Marja, wdowa, Piekary 13. 
Osmański Ant., m. stolarski, M. Garbary 20'. 
— 
Hieronim, kupiec, Konopnickiej 24. 
— 
Jan, robotnik, Kilińskiego 14. 
— 
Jan, krawiec, Chełmińska 28. 
— 
Leon, robotnik, L. Czarlińskiego 26. 
— 
Leon, biuralista, Szczytna 21. 
— 
Michał, kowal, Podmurna 38. 
— 
Stanisław, stołowy, M. Garbary 25. 
— 
Władysław, ślusarz, Podgórna 16. 
— 
Zygmunt, podof. zaw., Sienkiewicza 35. 
Osmólski Leon, adjunkt PKP., Reja 10. 
— 
Stanisław, szofer, Rabiańska 11. 
Osowicka Stanisława, Przy Bzeźni 8. 
Osowska Helena, służąca, Szczytna 6. 
— 
Weronika, służąca, Krzyżacka 4. 
Osowski Jan, inwalida, Żeglarska 11. 
— 
Wacław, Krasińskiego 66. 
— 
Wacław, robotnik, Klonowicza 41. 
Ossowicz Wanda, wdowa, Bydgoska 98. 
— 
Tadeusz, urzędnik, Wielkie Garbary 17. 
Ossowska Anna, wdowa, Targowa 39. 
— 
Józefa, bez zawodu, Batorego 65. 
— 
Ludwika, wdowa, Sz. Chełmińska 71/73. 
— 
Wanda, nauczycielka, Batorego 9. 
— 
Zofja, służąca, Przy Bzeźni 37. 
Ossowski Alfons, cieśla, Sukiennicza 28. 
— 
Antoni, podof. nadterm., Sienkiewicza 95. 
— 
Bolesław, inwalida, Sz. Chełmińska 102. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Kołłątaja 18. 
- 
Jan, urzędnik, .1. Olbrachta 13.
		

/Pomorze_005_09_255.djvu

			Ossowski — Ozga 
253 
Ossowski .Inn, eksp. poczt., Kordeckiego 10. 
— 
Józef, kołodziej, Podgórna 1. 
— 
Józef, telegrafista, PI. Fr. Skarbka 3. 
— 
Leon. urzedn. sąd., św. Józefa 42. 
— 
Leon, inżynier, Konoponickiej 13. 
— 
Marjan, handlowiec, Podmurna 45. 
— 
dr. Paweł, adwok. i notarj., Moniuszki 10. 
Ostoja Jan, emeryt, Mickiewicza 41. 
Ostoja - Słoński Jerzy, ofic. zaw., Matejki 44. 
Ostoja - Wasilewski Józef, buchalter, Jęcz­ 
mienna 17. 
Ostojski Adam, kupiec, Łąkowa 5. 
— 
Edmund, Gen. Bema 11. 
— 
German, pom. kupiecki, Kopernika 23. 
— 
Michał, emer. leśn.. Żwirki i Wigury 50. 
— 
Zdzisław, urzedn. pryw., 
Żeglarska 3. 
Ostrega Wincenty, dziennikarz, Moniuszki 27. 
Ostrowicki Franciszek, Żeglarska 6. 
Ostrowska Aleksandra, Bydgoska 100. 
— 
Anna, wł. majątku, Św. Jerzego 44. 
— 
Elżbieta, Lubicka Okopy. 
— 
Helena, nauczyć, Klonowicza 41. 
— 
Marja, wdowa, Bażyńskich 2. 
— 
Marta, służąca, Most Pouliński 4. 
— 
Marta, Bybaki 39. 
— 
Natalja, wdowa, Beja 8. 
— 
Stanisława, urzedn. państw., 
Krasiń­ 
skiego 18/20. 
— 
Stanisława, Szczytna 20. 
— 
Waler ja, wdowa. Wiązowa 11. 
Ostrowski Antoni, robotnik, Batorego 09a. 
Henryk, PI. Bankowy 12. 
— 
Ignacy, technik, Słowackiego 38. 
— 
Jan, robotnik, Ścieżka Szkolna 3. 
— 
Jan, piekarz, Koz. Góry Schrony. 
— 
Józef, czel. drukarski, Sukiennicza G. 
— 
Józef, robotnik, Lubicka Okopy. 
— 
Józef, kupiec, Ścieżka Szkolna 1. 
— 
. luljan, szewc, Mickiewicza 106. 
— 
Marjan, malarz, Ścieżka Szkolna 3. 
— 
Mateusz, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Paweł, palacz, Kopernika 15. 
— 
Stefan, kupiec, Sz. Chełmińska 152. 
— 
Waldemar, maszynista, Kopernika 11. 
— 
Władysław, robotnik, Lubicka Okopy. 
Ostrzyżek Julja, służąca, Bydgoska 28. 
Oswałdowski Alf., drukarz, Krasińskiego 74. 
— 
Jan, emeryt, Winnica 23. 
Oszuścik Walerjan, robotnik, Lelewela 26. 
Oszwałdowska Apolonja, wdowa, Konopnic­ 
kiej 25. 
- 
Marja, dentystka, Konopnickiej 25. 
Oszwałdowski Edwin, techn. -bud., 
Mickie­ 
wicza 36. 
Oślizło Józef, naucz, gimn., Chełmińska 11. 
Ośmialowska Eleonora, wdowa, Sukienni­ 
cza 22. 
— 
Marja, Podmurna 54. 
Ośmiałowski Stanisław, murarz, Sz. Cheł­ 
mińska 88/88a. 
— 
Wincenty, emer. naucz., Lubicka 25. 
Oswałdowski Józef, Winnica 23. 
Otello Bernard, 
urzędnik pryw., 
Krasiń­ 
skiego 42. 
Otlewski Jerzy, naucz., Wałdowska 23. 
Otmianowski Zygmunt, dyrektor P. T. B., 
Sienkiewicza 11. 
Otolski Franc, podof. zaw., Wałdowska 23. 
— 
Paweł, kondukt, kol., Wałdowska 19. 
Otremba Marja, Koz. Góry Okopy. 
— 
Jan, kolejarz, Bażyńskich 17. 
Otręba Marja, siostra PCK., Batorego 17. 
— 
Jan, kupiec, Most Pauliński 1. 
Ott Hilda, służąca, Szosa Chełmińska 4. 
— 
Edward, robotnik, Grudziądzka 141. 
— 
Kazimierz, robotnik, Graniczna 10. 
Ottke Alfr, st. asyst. DOKP., Słowackiego 65. 
Otto Kazimiera, gospodyni, Żeglarska 24. 
— 
Teofila, wdowa, Kordeckiego 3. 
— 
Helmut, pom. malarski, Kordeckiego 3. 
— 
Henryk, młynarz, Kościuszki 92. 
— 
Willi, robotnik, Bażyńskich 2. 
Otwinowski Stanisław, urzędnik, Św. Ka­ 
tarzyny 5. 
Otworowski Piotr, emer. P . P ., Kilińskiego 7. 
Owczarski Adam, fryzjer, Babiańska 7. 
— 
Paweł, oficer zaw., Kochanowskiego 7. 
Owczarzak Marianna, wdowa. Bart. Gło­ 
wackiego 4. 
— 
Feliks, pom. kupiecki, B. Głowackiego 4. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Sienkiewicza 35. 
— 
Józef, woźny, Fosa Staromiejska 1. 
— 
Józef, emer. ofic. zaw., Grudziądzka 87. 
— 
Michał, złotnik, Sienkiewicza 36. 
— 
Walerjan, krawiec, Bynck Nowom. 26. 
— 
Władysław, robotnik, Sobieskiego 53. 
Owsiana Bcgina, urzędn., Sukiennicza 8. 
Owsianowski Stefan, arch., Grunwaldzka 17. 
Owsiany Stanisław, biuralista. Most Paul. 4 . 
Owsiński Jan, robotnik, św. Jerzego 55. 
Owśnicki Bron., pracownik, Bynck Now. 20. 
Oyrzanowski Michał, urzędnik, Łazienna 28. 
Oyrzyński Stanisław, kapitan, Matejki 40. 
Ozga Helena, krawcowa, Słowackiego 140.
		

/Pomorze_005_09_256.djvu

			Ozga — Pankiewićz 
Ozga Stanisław, pom. fryzj., 
P. Marji 5. 
- 
Tadeusz, inkasent, Panny Marji 5. 
Oziemkiewicz Leon, urzędu. Ub. Spot., 
byd­ 
goska 28. 
Oźdzyńska Marjanna, wdowa, Prosta 17. 
Ożyński Stanisław, rolnik, Mickiewicza 87. 
P 
Pacliniewska Janina, modyst., Jęczmienna 19. 
Pacbniewski Maksymiljan, kolejarz, Jęcz­ 
mienna 19. 
Pachołek Anna, służąca, Kopernika 15. 
Pachul Franciszek, budowniczy. Wodna 5/7. 
— 
Franciszek, technik budowl., Szeroka 37. 
— 
Jerzy, student, Wodna 5/7. 
Pachulski Władysław, podof. zaw., św. Je­ 
rzego 14. 
Pachułko Sergjusz, kolejarz, Targowa 39. 
Pacieszyńska Marja. wdowa, Kaz. Jagiel­ 
lończyka 2. 
Pacieszyński Piotr, oficer zaw., Kaz. Jagiel­ 
lończyka 2. 
Paciorkowski Zdzisław, inżynier rolnik, Szo­ 
pena 19. 
Pacuła Józef, emeryt, urzedn.. Wodna 29. 
Paczkowska Alicja, wdowa, Strumykowa 12 
— 
Anna wdowa, Słowackiego C5. 
— 
Antonina, wdowa, Stroma 11/13. 
— 
Dora, Kochanowskiego 3. 
— 
Jadwiga, kupcowa, św. Ducha 11/13. 
— 
Iłozalja, wdowa, Bydgoska 94. 
— 
Stefanja, gospodyni, św. Katarzyny 3. 
— 
Weronika, wł. domu, Kochanowskiego 23. 
Paczkowski Aleksander, Szczytna 6. 
— 
Aleksander, robotnik, Stroma 11/13. 
— 
Kdmund, furman, Wysoka 3. 
— 
Feliks, ekspedjent, Bydgoska 94. 
— 
Kazimierz, dekarz, Słowackiego 137. 
— 
Kazimierz, robotnik, Przy Bzeźni 43. 
— 
Kazimierz, ślusarz, Koniuchy 15a. 
— 
Leon, krawiec, Szosa Chełm. CO. 
— 
Maksymiljan, podof. zawód., 
Małachow­ 
skiego C. 
— 
Walenty, robotnik rolny, Koniuchy 15a. 
— 
Władysław, Sobieskiego 55. 
Paczman Karol, pracownik P.K.P ., 
Zaułek 
Dworcowy 7. 
Paczoska Jan, młynarz, Przedzamcze C. 
,1'aczuk Józef, stolarz, Prosta 2. 
Padniuk Dyonizy, podof. zaw., Wodna 27. 
Padykula Andrzej, ślusarz, Mickiewicza 47. 
Pajączkowska Anna, wdowa, Mickiew. 122d. 
Pająk Wladysł., oficer zaw., Piastowska 3. 
Pakulski Bronisław, tapicer, Beja 10. 
Pakuła Stanisł., służąca. Słowackiego 19,21. 
— 
Serafin, pom. kupiecki, św. Jakóba 19. 
Palacz Marja, służąca. Chrobrego 18. 
— 
Józef, kupiec, Przy Bzeźni 45. 
Palczyk Nikita, podof. zaw., Gen. Prądzyń- 
skiego 3. 
Palidwor Karol, krawiec, Panny Marji 1/3. 
Palińska Jadwiga, kupcowa, Prosta 13. 
Paliński Alojzy, kupiec, Szeroka 30. 
Paliwoda Marja, służąca, Sobieskiego 01. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Lubicka 43. 
— 
Władysław, robotnik, Sobieskiego 02. 
Palmowski Jan, szofer, Stroma 7. 
— 
Józef, książkowy, St. Przybyszewskiego 1. 
Paluchowski Stanisław, dyr. Państw. Sem. 
Naucz., św. Józefa 48. 
Paluszkiewicz Michalina, wdowa, Szeroka 4. 
— 
F.dmund, krawiec, Szosa Chełm. 23. 
— 
Stanisław, chorąży zaw., Gen. Prądzyń- 
skiego 3. 
Paluszyński Czesław, kupiec. Żeglarska 5. 
— 
Michał, Droga Treposka 11/13. 
— 
Stefan, urzędnik P.K .P., Batorego 9. 
Pałac Józef, kapitan, Kosz. Żymirskiego. 
• 
— 
Józef, sędzia Woj. Sądu Adm., 
Konop­ 
nickiej 27. 
Palacz Wiktorjn, Mostowa 17. 
Fabiszewski Czesi., blacharz, Sobieskiego 47. 
— 
Kazimierz, stolarz, Sobieskiego 47. 
Pałczyńska Władysława, służąca, Warszaw­ 
ska 10/12. 
Pałczyński Bernard, Lubicka 37. 
Pałęga Marjanna, służąca, Mickiewicza 122. 
— 
Antoni, robotnik, Pod Dęb. Górą 5/9. 
Polkowska Stefanja, służąca, Klonowicza 22. 
Falkowski Franciszek, emer. dyr. biur Z. M., 
Kopernika 7. 
Pałucki Franc, podof. zaw., Koszarowa 10. 
— 
Leon, pracown. P .K .P ., 
Warszawska 6. 
Pamuła Leop., kapit. pilot, Słowackiego 19/21. 
Panccki Leon, krawiec, Bynek Nowom. 5 . 
— 
Maksymiljan, restaurator, Piastowska 7. 
Panfil Tomasz, zegarmistrz, Mickiewicza 80. 
— 
Walenty, robotnik, Sz. Chełm. 150. 
— 
Władysław, portjer, Mickiewicza 100. 
Panka Anna, Franciszkańska 1. 
Pankanin Tadeusz, inż. dypl.. Bydgoska 52. 
Pankiewicz Jan, wł .domu, Kopernika 22. 
— 
Michał, oficer zaw., Warszawska 8.
		

/Pomorze_005_09_257.djvu

			- 
Patarz 
Pankowicz Sawa, rolnik, Łazienna 5. 
Pansegrau Karolina, wdowa, Wodna 38. 
— 
Marta, wdowa, Piastowska 9. 
— 
Paweł, ogrodnik, Św. Jerzego 30/36. 
Panske Augustyn, emeryt, Żółkiewskiego 10. 
Panster Feliks, rolnik, Kr. Jadwigi 9. 
— 
Ignacy, rządca gosp., 
Kr. Jadwigi 9. 
Pantlinowski Dominik, robotn., Batorego 69. 
Panzegrau Hildegard, służ., Sobieskiego 72. 
Panzram Bronisława, wdowa. Bart. Głowac­ 
kiego 11/13. 
— 
Alfons, Bart. Głowackiego 11/13. 
Pańska Gertruda, Grudziądzka 89. 
Pański Leon, robotnik, Lubicka 3. 
Papierkiewicz Feliks, rybak, Sienkiewicza 16. 
— 
Jan, malarz, L. Czarlińskiego 27. 
— 
Józef, kolejarz, Łazienna 4. 
— 
Józef, rybak, Ścieżka Szkolna 5. 
Papiernik Ludwika, służ., Sienkiewicza 40/42. 
— Zofja, służąca, Szeroka 5 
Papkę Minna, posługaczka, Batorego 09. 
Papkowska Anna, wdowa, Mickiewicza 130. 
Paprocka Paulina, wdowa, Słowackiego 63. 
Paprocki Henryk, podof. za w., Klonowicza 21. 
— 
Jan, kowal, Pod Krzywą Wieżą 16. 
Paprotny Anastazy, robotn., Świętopełka 1/5. 
— 
Bolesław, prac. państw., 
Kościuszki 87. 
Paradowska Kazim., służąca, Klonowicza 24. 
— 
Leokadja, Konopnickiej 29. 
Paradowski Franciszek, robotnik, Żwirki 
i Wigury 52. 
— 
Ludwik, kowal, Żwirki i Wigury 52. 
— Zygmunt, robotn.. Żwirki i Wigury 52. 
Parcbomczuk Irena, biuralistka, Mostowa 10. 
Parczewski Tadeusz, inż., Mickiewicza 30. 
Parezyk Gertruda, Kilińskiego 15. 
Parczyta Aniela, służąca, Sienkiewicza 36. 
Pardyka Józef, rzeźnik, Batorego 86. 
Paruszewska Anna, wł. domu. Podgórna 54. 
— 
Apolonja, Warszawska 8. 
— 
Helena, Bydgoska 58. 
— 
Kunegunda, sekr. Insp. Szkol., 
Kocha­ 
nowskiego 17a. 
— 
Mar ja, Bydgoska 8. 
Parylowski Karol, emer. radca Wojew., Sło­ 
wackiego 67. 
Parzybok Kazimierz, robotnik, Bybaki 17. 
Parzysek Maciej, robotnik. Żółkiewskiego 2. 
Pasalla Klżbieta, Wiązowa 5. 
— 
Jan, krawiec, Wiązowa 5. 
— 
Maksymiljan, kupiec. Bydgoska 26. 
- 
Stefan, ezel. szewski, Podgórna 61. 
Pasalla Wacław, malarz, Wiązowa 5. 
— 
Wojciech, wł. domu, Graniczna 6. 
Pasała Anna, wdowa, Wiązowa 5. 
— 
Antonina, wdowa, Kozackie Góry 2'. 
— 
Bernard, szofer, Gen. Bema 19/21. 
Pasalła Małgorzata, wdowa, Kopernika 14. 
Paschiński Władysław, stolarz, Małachow­ 
skiego 12/14. 
Paschke Marja, wdowa, Bynek Nowom. 27. 
— 
Łucjan, technik elektr., 
Chełmińska 7, 
Pasfartawski Stanisl., 
kancelista, Pod Krz. 
Wieżą 8. 
Pasieczyński Jan, podofic. zawód., 
Słowac­ 
kiego 85. 
Pasińska Helena, służąca, Szeroka 24. 
Pasiński Bronisław, dekarz. Ogrodowa 10. 
— 
Feliks, szewc, Król. Jadwigi 5. 
•— Franciszek, dekarz, Chodkiewicza 9. 
— 
Józef, m. dekarski, Ogrodowa 10. 
— 
Paweł, Most Pauliński 1. 
— 
Stanisław, m. szewski. Most Pauliński 1. 
Pasternacki Ant., biuralista, Podgórna 24. 
— 
Apolinary, prac. kol., 
Grudziądzka 40. 
— 
Jan, książkowy, Bybaki 40. 
— 
Józef, malarz, Podgórna 51. 
— 
Mieczysław, mgr. praw, Bydgoska 48. 
Pasternalzka Franc, wdowa, 
Małachow­ 
skiego 5. 
— 
Helena, Małachowskiego 5. 
Pasternatzki Bernard, lobotn., Kościuszki 27. 
Pasterski Ignacy, ogrodnik, Szczytna 7. 
Pastuchów Metodjusz, robotnik, W. Gar- 
bary 13. 
Pastwa Benedykta, Bybaki 13. 
— 
Jan, urz. kolej., Żwirki i Wigury 60. 
Pastwikowska Boz., wdowa, Przy Bzeźni 36. 
Paszel Władysława, pielęgn., Batorego 17/19. 
Paszkiewicz August., 
wdowa, Podgórna 47. 
— 
Zofja, służąca, Wyspiańskiego 21. 
— 
Franciszek, wiceprezes S. O ., Matejki 46. 
— 
Jan, Podgórna 47. 
— 
Jozef, kapitan, św. Katarzyny 7. 
— 
Witold, oficer zaw., Wyspiańskiego 15. 
— 
Zygmunt, podof. zawód., Dybowska 6. 
Paszkowska Kugenja, akuszerka, Chełmiń­ 
ska 1. 
Paszota Julja, gospodyni, Sz. Chełm. 3. 
— 
Władysława, Bybaki 51. 
— 
ks. Jozef, proboszcz emer., Bybaki 51. 
— 
Maksymiljan, murarz, Klonowicza 24. 
Paśnicki Feliks, szofer, Piekary 8. 
Patacz Wladysl., książkowa, Sz. Chełm. 52.
		

/Pomorze_005_09_258.djvu

			Patecka —- Pawłowski 
2% 
Patecka Anastazja, wdowa, W. Garbary 17. 
Paterski Franc, podof. zaw., 
Podgórna 22. 
Patraszewski Jan, urz. poczt., św. Ducha 19. 
Patriasz Joanna, wdowa, Mickiewicza 124. 
Patryas Wojciech, stereotyper, Wodna 2C. 
Patyk Józef, monter, Podgórna 18. 
Paul Bronisława, wdowa, Sobieskiego 41. 
— 
Zuzanna, Sobieskiego 41. 
— 
Zygmunt, robotnik, Sobieskiego 41. 
Paulus Antoni, adwokat, Żeglarska 31. 
— 
Franciszek, emer. nacz. sekr. sąd., Cheł­ 
mińska 22. 
— 
Henryk, dentysta, Chełmińska 22. 
Pawelczyk Marja, wdowa, Słowackiego 19/21. 
— 
Franciszek, urz. pryw., Kościuszki 87. 
— 
Mikołaj, pom. handl., Słowackiego 19/21. 
— 
Włodzimierz, ślusarz, Słowackiego 19/21. 
Pawelec Józef, pracown. kol., Sobieskiego 43. 
— 
Wacław, podof. zaw., Bybaki 9/11. 
Pawelska Alicja, wdowa, Piekary 13. 
Pawełkiewicz Zygmunt, kupiec, Szczytna 17. 
Pawicki Paweł, rzeźbiarz, Babiańska 15. 
Pawlaczyk Wiktorja, Szosa Chełm. 66 . 
— 
Franciszek, ogrodnik, Sz. Chełm. 66. 
— 
Ignacy, urzędnik, Lindego 13. 
— 
Roman, wojażer, Moniuszki 25. 
— 
Pawlak Zofja, urzedn., Pułaskiego 34. 
— 
Czesław, ślusarz-szofer, Mickiewicza 106. 
— 
Franciszek, robotnik, Waldowska 19. 
— 
Henryk, ślusarz-maszyn., 
Reja 34. 
— 
Józef, krawiec, Szczytna 9. 
— 
Marjan, fryzjer, Lelewela 22. 
— 
Piotr, porucznik, Gen. Prądzyńskiego 3a. 
— 
Stefan, kupiec, Mickiewicza 64. 
— 
Zbigniew, rysown. PKP., Jęczmienna 8. 
Pawlewicz Klżbieta, służ., św. Katarzyny 3. 
— 
Fryda, Mickiewicza 118 
— 
Franciszek, murarz, Sukiennicza 28. 
Pawlęty Jan, podof. zaw., Bielańska 33/35. 
Pawlicka Genowefa, bez zaw., Przy Bzeźni 33. 
Pawlicki Andrzej, podof. zaw., Lubicka 29. 
— 
Bernard, robotnik, Mickiewicza 120. 
— 
Bolesław, robotnik, Pod Dęb Górą 67/77. 
— 
Czesław, krawiec, Mickiewicza 112. 
— 
Henryk, chor. pilot, Mickiewicza 106. 
— 
Hieronim, dziennikarz, Prosta 4. 
— 
Jan, zawiadowca, Kujawska 9. 
— 
Józef, robotnik, Mickiewicza 124. 
— 
Władysław, robotnik, Mickiewicza 120. 
— 
Władysław, szofer, Pod Dęb. Górą Okopy. 
Pawlik Helena, urzędniczka, Jęczmienna 15. 
— 
Kazimiera, służąca, Rynek Nowom. 2. 
Pawlik Tekla, wdowa, Jęczmienna 15. 
— 
Władysław, urzędnik, Poniatowskiego 5. 
Pawlikowska Anna, wdowa, Kilińskiego 5. 
— 
Juljanna, robotnica, Mickiewicza 85. 
— 
Katarzyna, robotnica, Podgórna 41. 
— 
Leokadja, wdowa, Konopnickiej 31. 
Pawlikowski Aleksander, monter, Kochanow­ 
skiego 25. 
— 
Antoni, oficer, Poniatowskiego 3. 
— 
Bronisław, urzędn., 
Grudziądzka 64/66. 
— 
Feliks, kupiec, Chrobrego 26. 
— 
Franciszek, handlarz, Mickiewicza 47. 
— 
Jan, robotnik, Piekary 25. 
— 
Jan, dorożkarz, Szosa Chełm. 147 . 
— 
Jan, oficer zaw., Sukiennicza 6. 
— 
Juljusz, drukarz, Małachowskiego 5. 
— 
Kazimierz, rzeżnik, Przy Bzeźni 37. 
— 
Leon, robotnik, Batorego 71. 
— 
Leon, siodlarz, Beja 8. 
— 
Leon, oficer zaw- ., Piaskowa 6. 
— 
Leonard, ekspedj. poczt., Grudziądzka 25. 
— 
Leonard, woźny, Dworcowa — Barak. 
— 
Maksymiljan, robotnik, Sz. Chełm. 70a. 
— 
Boman, urzędn. miejski, Słowackiego 71. 
— 
Stanisław, piekarz, Piekary 11. 
— 
Wawrzyniec, mechanik. Wodociągowa 4. 
— 
Wiktor, emeryt P. P ., Czarneckiego 37. 
— 
Władysław, ślusarz kol., Jagiellońska 25. 
Pawloszewska Walentyna, św. Katarzyny 7. 
Pawłowicz Marja, urzędniczka. Beja 8. 
— 
Józef, asesor kolej., 
Mickiewicza 94/90. 
Pawłowska Adela, wdowa, Mickiewicza 72. 
— 
Anna, wdowa, Rybaki 47. 
— 
Anna, krawcowa, św. Jakóba 19. 
— 
Cezarja, wdowa, Kościuszki 9. 
— 
Helena, św. Jakóba 19. 
— 
Helena, wdowa, Żeglarska 11. 
— 
Helena, wdowa, Sobieskiego 43. 
— 
Helena, Strumykowa 12. 
— 
Juljanna, robotnica, Kościuszki 53. 
— 
Marja, wdowa, Mickiewicza 80. 
— 
Prakseda, gospodyni, Mostowa 26. 
Pawłowski Adam, rzeźnik, Lubicka 30/32. 
— 
Aleksander, budowniczy, Portowa 5. 
— 
Alojzy, Kościuszki 68. 
— 
Antoni, woźny, Strumykowa 12. 
— 
Antoni, robotnik, Majdany 6. 
— 
Antoni, młynarz, Przy Rzeźni 27. 
— 
Antoni, robotnik, Kościuszki 53. 
— 
Czesław, podof. zaw., Sz. Rydgoska 78. 
— 
Franciszek, ślusarz, Ogrodowa 12. 
— 
Franciszek, wł. domu. Wiązowa. 4.
		

/Pomorze_005_09_259.djvu

			Pawłowski 
Pawłowski Jan, porucz. cm., 
Bydgoska 02. 
- 
Konstanty, budowniczy, Portowa 5. 
- 
Leonard, buchalter, Lelewela 7/9. 
— 
Michał, robotnik, Mickiewicza 79. 
— 
Michał, murarz, Łazienna 4. 
— 
Stefan, porucznik emeryt, św. Józefa 20. 
Stefan, podof. zaw., 
Kochanowskiego 7. 
— 
Szczepan, robotnik. Mickiewicza 79. 
— 
Walenty, emeryt, Piekary 11. 
— 
Zygmunt, dyr. szkoły, Mickiewicza 19/21. 
— 
Zygmunt, Grudziądzka 65. 
Pawłuszko Aniela, gospod., Mickiewicza 115. 
Pawlyszczck Piotr, emeryt wojsk., Sz. Cheł­ 
mińska 138. 
Pawska Bozalja, wdowa, Krótka 4. 
Pawski Franciszek, sekretarz miejski, Ko­ 
pernika 23. 
Jan, murarz. Strumykowa 7/9. 
— 
Jan, pracown. kol., Batorego 8/10. 
— 
Klemens, mechanik, Strumykowa 7/9. 
— 
Konstanty, kolejarz, Panieńska 29. 
Pawuła Stanisława, siostra zakonna, Wnł- 
dowska 27/29. 
Paździerski Józef, krawiec, Chrobrego 26/28. 
Pcczonka Józef, rentjer. Rynek Starom. 18. 
Pedynkowski Bronisław, czel. rzeźnicki, Wy­ 
soka 4/8. 
Peglau Konrad, piekarz, Żeglarska 12. 
— 
Paweł, kupiec, Mickiewicza 86. 
Poigert Wanda, kasjerka, Rybaki 38. 
Peikert Kina, pokojówka, Bydgoska 36. 
Pękalski Kugenj., agronom, Mickiewicza 62. 
Pekrul Kmilja, Most Pauliński 2. 
Pellowski Feliks, kupiec, Babiańska 22. 
— 
Franciszek, woźny, Wola Zamkowa 19. 
— 
Józef .emeryt, Bart. Głowackiego 33. 
Pelz Jarosław, inżynier, Żeglarska 10. 
Polkowski Teofil, młynarz, św. Katarzyny 3. 
Pempkowska Hel., artystka. Klonowicza 41. 
Pompkowski Michał, Sienkiewicza 30. 
Pendjas Jan, ofic. zaw., Reja 44. 
Pendzel Rafał, kupiec. Król. Jadwigi 8. 
Penk Jan. emer. chorąży, Wodna 22. 
Pcnkalla Klara, Mickiewicza 118. 
— 
Leon, wł. nieruch., 
Prosta 19. 
— 
Teofil, ślusarz, Wybickiego 70. 
Penkowski Jozef, podof. zaw. Koszarowa 41. 
Peim Adolf, Kościuszki 15. 
Pentkowski Kazimierz, ślusarz, Batorego 69. 
Pentlinowska Bozalja, kucharka, Sz. Cheł­ 
mińska 27. 
Pepiński Stanisław, agronom, Bynek Now. 2 . 
Pętlinowski 
25 '•_ 
Peplau Edward, bednarz, Sobieskiego 27. 
Peplińska Arniela, Kubicka 24. 
Pepliński Franciszek, piekarz, Lubicka 24. 
— 
Franciszek podof. zaw., Lubicka 23. 
Jan, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
— 
Karol, zegarmistrz, Kołłątaja 13. 
— 
Leonard, murarz, Wałdowska 23. 
Peplowska Eugenja, Matejki 40. 
Peplowski Jozef, rolnik, Jagiellońska 22. 
Perdoch Jadwiga, służąca, Warszawska 20. 
Perenc Aleksander, wojsk. lek. wet,, Krasiń­ 
skiego 17. 
Perkin Wanda, wdowa, Legjonów 36/38. 
Perko Stanisław, ofic. zaw., Mickiewicza 116. 
Perkowski Franciszek, robotnik, Łukowa 14. 
— 
Piotr, dyrekt. konserwat., 
Szopena 19. 
— 
Zbigniew, rolnik, Bybaki 43. 
Perkuli Paweł, urzędnik, Ks. Kujota 6. 
Perlicka Zofja, siostra elżb., Żeglarska 9. 
Perlili Aleksy, emeryt, Kochanowskiego 20/22. 
Perłowska Józefa, Mickiewicza 116. 
Peron Walerja, wdowa, Piekary 25. 
Pcrsch Władysław, elektromonter, Stronia 3. 
Pcrschke Teofil, rusznikarz, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 3. 
Persz Józef, podof. zaw., Mickiewicza 140. 
Perz Michalina, służąca, Mickiewicza 81. 
Peter Jan, urzędnik. Dominikańska 4. 
Peterck Marja, Mickiewicza 132. 
Peters Pelagja, gospodyni, Piekary 1/3. 
— 
Brunon, mechanik, Szeroka 34. 
Petersilge Aurelja, wdowa, Chełmińska 17. 
— 
Walter, kupiec. Chełmińska 20. 
Petlicki Stanisław, robotnik, Sz. Bydgoska 82. 
Petri Wilhelmina, wdowa, Wodna 11. 
Pctriczck Henryk, kontr, poczt.. Bydgoska 82. 
Petrowicz Michał, czel. szewski, Piaskowa 1. 
Petrow Krum, inż. arch., Dr. L . Bydygiera2. 
Petschulat Gustaw, m. szewski, Mostowa 14. 
1'ettelkau Fryderyk, kowal, Łazienna 9. 
Pctzelt Monika, wdowa, Łazienna 1. 
Petzolt Helena, wdowa, Kopernika 35. 
Pęczak Bronisław, kowal, Lelewela 48. 
Pędziwiatr Marcin, leśnik Dyr. L . P ., 
Ry­ 
baki 45. 
Pękacki Leonard, cukiernik, M. Garbary 24. 
Pękala Wawrzyniec, st. post. P. P., 
War­ 
szawska 12. 
Peksa Piotr, robotnik .1 . Olbrachta 7. 
Pęska Marja, wdowa, Mickiewicza 116. 
Pęski Jan, lek. wojsk., 
Rynek Now om. 18. 
Pętlinowski Jan, m. krawiecki, Kopernika 47.
		

/Pomorze_005_09_260.djvu

			258 
Pfonhauser — Piechocki 
Pfanhauser Stefanja, dr. filozofji, Chełmiń­ 
ska 22. 
Pfeil Kryk, rolnik, Dworcowa 19/27. 
Pfelzer Małgorzata, Klonowicza 38. 
Pfitzner Ksawera, wdowa, Mickiewicza 120. 
— 
Jan, elektromonter, Św. Ducha 14.. 
Philipp mgr. Karol, nacz. urz. poczt., 
Rynek 
Staromiejski 15. 
Piarda Jan, robotnik, Kozacka 55. 
Władysław, robotnik, Kozacka 55. 
Piasecka Antonina, bez za w., Rażyńskich 2. 
— 
Kleonora, wdowa, Rart. Głowackiego 4. 
Piasecka Jadwiga, służąca, L. Szuinana 2. 
— 
Konstancja, robotnica, Bażyńskich 2. 
— 
Marja, Warszawska 12. 
— 
Marjanna, wdowa, Osiedle im. M . Piłs. 
— 
Marjanna, wdowa, Sienkiewicza 36. 
Piasecki Alojzy, robotnik. Osiedle im. M. Piłs. 
— 
Andrzej, rybak, Sz. Bydgoska 124. 
— 
Antoni, kolejarz, Grudziądzka 58. 
— 
Antoni, Wielkie Garbary 21. 
— 
Antoni, robotnik, Podgórna 16. 
— 
Antoni, ekspodjent, Bażyńskich 2. 
— 
Antoni, robotnik, Grunwaldzka 26. 
— 
Bolesław, ogrodnik, Podgórna 70. 
— 
Bolesław, robotnik, Graniczna 3/7. 
— 
Kugenjusz, pom. gastron., Jęczmienna 19. 
— 
Feliks, robotnik, Batorego 83. 
— 
Franciszek, robotnik, Bażyńskich 2. 
— 
Franciszek robotnik, Grudziądzka 85. 
— 
Franciszek, robotnik, Mickiewicza 104. 
— 
Franciszek, stolarz, Koz. Góry wschód 12. 
— 
Hieronim, robotnik, Wodna 20. 
— 
Jan, urzedn. Star. Kr. Pom., Podgórna 14. 
— 
Jan, pom. ślusarski. Grunwaldzka 26. 
— 
Jan, robotnik, Grunwaldzka 26. 
— 
Jan, ofic. zaw., Sienkiewicza 37. 
— 
Jan, robotnik, Sz. Chełmińska 88/88a. 
— 
Jan, szofer, Bart. Głowackiego 4. 
— 
Józef, podof. zaw., Grunwaldzka 26. 
— 
Józef, tapicer. Podgórna 16. 
— 
Józef, elektrotechnik, Ign. 
Danielew­ 
skiego 7. 
— 
Józef, robotnik, Chodkiewicza 10. 
— 
Keon, stereotyper. Grunwaldzka 24. 
— 
Keon, robotnik, Sukiennicza 6. 
— 
Maksym., pom. gastron., Jęczmienna 19. 
— 
Maksymiljan, biural., 
Grunwaldzka 26. 
— 
Mikołaj, prac. gazów., Bybaki 36. 
— 
Roman, kupiec, Rybaki 47. 
— 
Witold, porucz. dypl., Matejki 44. 
- 
Władysław, żeglarz. Łąkowa 16. 
Piasecki Wladysł., kolejarz, Wiązowa 22. 
— 
Zygmunt, ślusarz, Mickiewicza 89. 
— 
Zygmunt, urzedn. Star. Kraj. Pom., 
Grunwaldzka 24. 
Piaseczny Abram, krawiec, Kr. Jadwigi 6. 
Piaskowy Józef, stolarz, Koz. Góry 18. 
Piazza Kdward, chemigraf, Kościuszki 58. 
Piątek Bronisław, fukcj. P . P ., Wały 10. 
— 
Bron., 
robotnik, Kaz. Jagiellończyka 8. 
— 
Władysław, robotnik, Lelewela 38/40. 
Piątkiewicz Stanisław, rzeźbiarz, Piekary 19. 
— 
Władysław, prakt. biur., 
Kopernika 14. 
Piątkowska Anna, służąca, Kościuszki 77/79. 
— 
Anna, służąca, Mickiewicza 116. 
— 
Anna, służąca, Szopena 19. 
— 
Kwa, wdowa, Grunwaldzka 128. 
— 
Franciszka, wdowa, Wodna 35. 
— 
Juljanna, kucharka, Wodna 35. 
— 
Juljanna, wdowa, Sienkiewicza 36. 
— 
Leokadja, krawcowa, Piekary 20. 
— 
Marja, służąca, Kraszewskiego 56. 
— 
Marja, robotnica, Batorego 75. 
— 
Regina, służąca, Franciszkańska 20. 
— 
Rozalja, wdowa, Okraczyńska 11. 
— 
Wanda, służąca, św. Katarzyny 6. 
— 
Władysława, wdowa, Rynek Starom. 33. 
Piątkowski Alojzy, emer., L. Czarlińskicgo 39. 
— 
Antoni, urzedn. skarb., 
Mickiewicza 84. 
— 
Bernard, zastęp, dyrektora K. K . O . m., 
Rynek Staromiejski 33. 
— 
Rdmund, podof. zaw., Kopernika 24. 
— 
Franciszek, handlarz. Podgórna 59. 
— 
Franciszek, robotn. kol., Podgórna 54. 
— 
Jan, nauczyciel, Bynek Starom. 33. 
— 
Józef, szofer, Chrobrego 119. 
— 
Szczepan, kupiec, Mickiewicza 105. 
— 
Zygmunt, woźnica, Kopernika 25. 
Pich Franciszka, robotnica, Sobieskiego 55. 
— 
Wincenty, robotnik, Targowa 40. 
Picheta Zygmunt, urzedn. poczt, M. Gar­ 
bary 15. 
Pick Anna, wdowa, Mickiewicza 70. 
Piechna Henryk, szyper, Bybaki 59. 
Piechocka Aleks., biuralistka, Żeglarska 27. 
— 
Helena, książkowa, Żeglarska 27. 
— 
Izabela, ekspedjentka, Żeglarska 27. 
Piechocki Aleksy, pom. gastr., Podmurna 73. 
— 
Rdmund, rzeżnik, Osiedle im. M. Piłs. 
— 
Feliks, krawiec, Sukiennicza 4. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 136. 
— 
Maksymiljan, technik-dent, Lubicka 45. 
- 
Marceli, biuralista, Żeglarska 27.
		

/Pomorze_005_09_261.djvu

			Piechocki — Pięta 
2?) 
Piechocki Roch, krawiec, Żeglarska 27. 
— 
Stanisław, podoi, zaw., Rybaki 32. 
— 
Tadeusz, oficer zaw., 
Kościuszki 72. 
— 
Władysław, urzędnik miejski, Kroi. Ja­ 
dwigi 13/15. 
— 
Władysław, Żeglarska 27. 
— 
Władysław, robotnik, Osiedle im. Marsz. 
Piłsudskiego 125. 
— 
Władysław, kowal, Grunwaldzka 10. 
— 
Władysław, mistrz stoi., Krasińskiego 111. 
Piechowiak Józefa, gospodyni, Kościuszki 87. 
— 
Marja, emerytka, Mickiewicza 105. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Koęciuszki 87. 
Piechowicz Paul., wdowa, Grudziądzka 155. 
- 
Eugenjusz, majst. lotu., Wyspiańskiego 6. 
Piechowska Stefanja, służ., Sienkiewicza 20. 
Piechowski Walenty, szewc, Św. Ducha 14. 
Pieck Łucja, ekspedjentka, Prosta 3. 
Picczonka Marja, wdowa, Sz. Chełmińska 45. 
— 
Jan, magaz. wojsk., 
Prosta 28. 
Pickalski Bronisław, Grudziądzka 159.. 
Piekałkiewicz Maksymiljan, Grudziądzka 81. 
Piekarczyk Józefa, wdowa, Sienkiewicza 36. 
Piekarska Wanda, służąca, PI. Bankowy 8. 
Piekarski Franciszek, robotn., Sz. Chełm. 103. 
— 
Jan, św. Ducha 7/9. 
— 
J'j.n, podof. zaw., Podgórska 1/3. 
— 
Maksym., podof. zaw., 
Mickiewicza 140. 
— 
Szymon, szewc, św. Ducha 12. 
— 
Wojciech, urzędnik, Krasińskiego 22. 
Piekiełko Franciszek, urzędu, pryw., 
Byd­ 
goska 94. 
— 
Mikołaj, podof. zaw., Bydgoska 94. 
Piekut Marja, służąca, Kochanowskiego 1. 
— 
Franciszek, grawer, W. Garbary 11. 
Pielarska Marja, wdowa, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 4. 
Pieluć Jan, handlowiec, Kopernika 32. 
Pieniążkowska Leokadja, służąca, Kaz. Ja­ 
giellończyka 6. 
Pieńczewska Marta, służąca, Klonowicza 33. 
Pieńkowski Mikołaj, em. kol., Kościuszki 56. 
Pieper Aleksandra, służąca, W. Garbary 17. 
— 
Marja, Wielkie Garbary 17. 
— 
Juljuaz, Wielkie Garbary 17. 
Piepka Bobert. murarz, Sienkiewicza 13. 
Pieprzycka Kazimiera, Słowackiego 79. 
Pierańska Klżbieta, służąca, Sz. Chełm. 53 . 
Pierszalski Marcin, post. I'. 
P., 
Mickiewi­ 
cza 105. 
Pierzchalski Adam, cieśla, Wiązowa 13. 
Antoni, ogrodnik, Bybaki 21. 
Pierzchała Bronisł., wdowa, Sukiennicza 9. 
— 
Jadwiga, biuralistka, Bankowa 2. 
— 
Franciszek, em. urzędnik, Mickiewicza 50. 
— 
Stanisław, oficer zaw., Kościuszki 50. 
Pierzchało Mieczysław, urzędnik, Sukienni­ 
cza 9. 
Pierzchoł Kdmund, ślusarz, Sienkiewicza 23. 
Pierzgalski Jan, majster wojsk., 
Mickiewi­ 
cza 23. 
Pierzyńska Anna, służąca, Koz. Góry Okopy. 
Pierzyński Franciszek, szewc, Babiańska 10. 
Piesik Józef, Kościuszki 19. 
Pieszczoch Kdward, sekr. adwok., 
Reja 4. 
Picszkalski Stanisław, Grudziądzka 10. 
Pietkiewicz Kdward, szewc, Kościuszki 18. 
Pietranik Antoni, robotnik, Mickiewicza 01. 
Pietras Bolesława, książkowa, Pułaskiego 13. 
Pietrasińska Weronika, robotn., 
Grudziądz­ 
ka 140. 
Pietrasiński Alojzy, blacharz, Sobieskiego 47. 
— 
Kdmund, robotnik, Kościuszki 12. 
— 
Feliks, kolejarz, Wielki Rów 17. 
— 
Franciszek, krawiec, Grudziądzka 142. 
— 
Ignacy, kolejarz, Małe Garbary 22. 
— 
Jan, robotnik, Sobieskiego 64. 
— 
Kleofas, funkcj. państw., Grudziądzka 89. 
— 
Leon, robotnik, Batorego 83b. 
Pietraszewski Witold, insp. P . I . R ., Bydgo­ 
ska 96. 
Pietrow Anna, bez zawodu, Studzienna 19. 
Piotrowski Teodor, monter, Bydgoska 66. 
Pietruszewska Leokadja, robotnica, Sobies­ 
kiego 64. 
— 
Stanisława, kucharka, Lubicka 29. 
Pietruszewski Czesław, Sz. Bydgoska 71. 
— 
Józef, robotnik, Sz. Bydgoska 71. 
— 
Zygmunt, podof. zaw., 
Piastowska 2/8. 
Pictryga Helena, siostra elżb., Żeglarska 9. 
Pietryka Wiktorja, Konopnickiej 27. 
Pietryka Katarzyna, służ., 
Konopnickiej 27 
Pietrykowski Józef, urzędu, państw., Mickie­ 
wicza 54. 
— 
Tadeusz, sędzia Sądu Okr., Bydgoska 80. 
Pietrzak Helena, służąca, Wola Zamkowa 11. 
— 
Józefa, służąca, Pod Dęb. Górą 21. 
— 
Józefa, wdowa, Mickiewicza 61. 
— 
Stanisława, higjcnistka, M. Garbary 30. 
— 
Tekla, służąca, L. Szumana 2. 
— 
Jakób, robotnik, Targowa 40. 
Pietrzykowska Józefa, służ., Grudziądzka 62. 
Pięt Ludwik, technik, Grudziądzka 41 
Pięta Marja, nauczyć, Grudziądzka 40.
		

/Pomorze_005_09_262.djvu

			Pifl — Piotrowski 
Pifl Eugeniusz, urz. państw., Rynek Xow. 20. 
Pigłowski Walenty, urz. ko)., Lub'cka 30.'32. 
Pijanowska Bronisława, krawcowa, Źcgl.ar- 
ska 18. 
Pika Anastazjusz, robotnik, Słowackiego 0? 
Pikies Izabela, Wiązowa 10. 
- 
Jan, mechanik, Wiązowa 10. 
— 
Paweł, naucz, gimn.. Wiązowa 1(5. 
Pikor Feliks, urzędu, kol., Iłybaki 45. 
Pikulski Pron., ogrodnik, Wybickiego 71/73 
Michał, oficer, Szosa Chełmińska 38. 
Pilakowski Józef, rolnik, Sz. Chełm. 50 . 
Pilarek Ignacy, post. P. P., Klonów icza 1. 
Pilarska Juljanna, służąca, Konopnickiej 2. 
— 
Weronika, gospodyni, Dybowska 5. 
Pilarski Józef, strażak, Wodna 20. 
— 
Stanisław, urzędn. kol., Sobieskiego 54. 
Pilatowska Wiktorja, Waldowska 23. 
Pile Szyja, wojażer, ltynck Nowom. 24 . 
Pilch Anna, Lelewela 12. 
— 
Katarzyna, Żeglarska 17. 
— 
Władysław, św. Katarzyny 3. 
Pilipczuk, Michał, podof. zawód., 
Warszaw­ 
ska 10/12. 
Pilisz Mar ja, bez zawodu, Moniuszki 33. 
Pilkowski Leonard, st. asyst, kolej., 
Jęcz­ 
mienna 22. 
Pilny Franciszek, emeryt, Mickiewicza 122b. 
Pilakowski Edmund, podof. zawód., 
Klono- 
wicza 41. 
Pince'. Eleonora, wdowa, św. Jakoba 19. 
— 
Roman, w 1. domów, Mickiewicza 81. 
Pincr Lejb, kupiec, Prosta 17. 
— 
Szmul, kupiec, Łazienna 28. 
Piniarska Certa, Rydgoska 82. 
— 
Helena, Rydgoska 82. 
Piniarski Jan, emer. urzędu., Rydgoska 82. 
Piukowski Ludwik, pick., Sz. Lubicka 10/36. 
Piński. Wiktor, post. P. P., Szczytna 17. 
Pioch Alojzy, adj. kolej., Łąkowa 2. 
Piojda Marja, Kościuszki 50. 
— Jan, robotnik, Reja 24. 
Piontek Helena, Mostowa 21. 
— 
Albert, robotnik, Krasińskiego 68. 
— 
Jan, robotnik, Koniuchy 63. 
— 
Józef, elektromonter, Wiązowa 21. 
Piontkowska Marta, wdowa, św. Jerzego 55. 
Pionlkowski Bernard, kolejarz, Podgórna 18. 
— 
Stefan, malarz, Szosa Chełm. 82. 
— 
Władysław, kolejarz, M. Garbary 21. 
Piosik Andrzej, urzędn. skarb-, Podgórna 34. 
Piosik Sylwester, st. ases. P .K.P ., L. Czarliń- 
skiego 7. 
Piotrowiak Stanisi., cieśla, Sz. Bydgoska 71. 
Piotrowicz Ella, wdowa, Wodna 29. 
— 
Andrzej, post. P. P ., Rynek Starom. 18. 
— 
Antoni, inwalida, Wodna 29. 
— 
Edwin, podof. zaw., Kościuszki 66. 
— 
Hieronim, Szosa Chełmińska 141. 
— 
Ignacy, robotnik, Podgórna 19. 
— 
Jan, robotnik, Sz. Chełmińska 141. 
— 
Jozef, urzędnik, Piastowska 7. 
— 
Józef, murarz, Szosa Chełmińska 141. 
Leon, ogrodnik, Kołłątaja 18. 
— 
Leonard, stołowy, Batorego 81 a. 
— 
Stanisław, fryzjer, Podgórna 19. 
— 
Władysław, robotnik, Łazienna 22. 
— 
Zygmunt, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
Piotrowitz Bronisław, malarz, Rybaki 23. 
Piotrowska Helena, wdowa, Kościuszki 3. 
— 
Helena, Mickiewicza 86. 
— 
Helena, wdowa, Sienkiewicza 30/32. 
— 
Jadwiga, służąca, Rynek Starom. 16. 
— 
Juljanna, wdowa, Chodkiewicza 10. 
— 
Klara, służąca, Warszawska 16. 
— 
Kunegunda, ekspedj., 
Kościuszki 88. 
— 
Magdalena, wdowa, Szosa Chełm. 60. 
— 
Marja, siostra P. C . K ., Wały 25/27.. 
— 
Marja, emerytka, Dobrzyńska 5. 
— 
Marja, nauczyć, muz.. Bydgoska 62. 
— 
Monika, służąca, Strumykowa 12. 
— 
Pelagja, biuralistka, Bynek Starom. 21. 
— 
Walerja, wdowa, Małachowskiego 12/14. 
— 
Wilhelmina, wdowa, Lubicka 20. 
Piotrowski Antoni, robotnik. Chrobrego 18. 
— 
Bernard, robotnik, Łukowa 12. 
— 
Bernard, robotnik, Ogrodowa 3. 
— 
Bolesław, ślusarz, Piekary 33. 
— 
Bolesław, rolnik, Lelewela 20. 
— 
Bonifacy, urzędn. sąd., Grunwaldzka 36. 
— 
Czesław, mech. lotu., Kochanowskiego 3. 
— 
Feliks, robotnik, Koniuchy 1/3. 
— 
Franciszek, szewc, Warszawska 10/12. 
— 
Franciszek, robotnik, Łazienna 4. 
— 
Ignacy, inwalida, Sobieskiego 43. 
— 
Ignacy, robotnik, Batorego 67. 
— 
Jan, robotnik, Szosa Chełm. 129. 
— 
Jan, krawiec, Winnica 22. 
—- 
Jan, robotnik. Podgórna 5. 
— 
Jozef, emer. urzędnik, Bydgoska 62. 
— 
Józef, Szpitalna 4. 
— 
Konrad, urzędn. miejski, Sukiennicza 10. 
— 
Leon, stolarz, Szewska 10.
		

/Pomorze_005_09_263.djvu

			Piotrowski — fJí'P 
261 
Piotrowski Maks., robotnik, Lubicka 20. 
— 
Mieczysław, oficer zaw., Klonowicza 38. 
— 
Piotr, oficer zaw., Konopnickiej 29. 
— 
Romuald, technik P. K. P ., Żeglarska 7. 
— 
Stanisław, dozorca wiez., 
Graniczna G. 
— 
Stefan, urzędu, państw., Konopnickiej 29. 
— 
Stefan, konstruktor, Mostowa 0. 
— 
inż. Teodor, kier. gaz., Plac Bankowy 12. 
— 
Teofil, urzędu, państw., Bynek Now. 19. 
— 
Tomasz, robotnik, Lelewela 12. 
— 
Wacław, murarz, Małe Garbary 24. 
— 
Witold, oficer zaw., Mickiewicza 118. 
Korwin Władysław, oficer zaw., 
Stru­ 
mykowa 11. 
— 
Władysław, cieśla. Słowackiego 63. 
— 
Władysław, szewc, Wielkie Garbary 5 
— 
Zygmunt, krawiec, Małe Garbary 26. 
Piórecka Marja, pom. domowa, Mickiewi­ 
cza 1/3. 
Piórkowska Marja, służąca, Sobieskiego 60. 
Piórkowski Antoni, cukiernik, Batorego 73. 
— 
Antoni, robotnik, Sz. Lubicka 10'36 
— 
Józef, robotnik, Małachowskiego 9. 
— 
Józef, robotnik, Mickiewicza 97. 
— 
Roman, podof. zaw., Julj. Fałata 4. 
— 
Stefan, handlowiec, Batorego barak. 
— 
Teodor, krawiec, Franciszkańska 1. 
— 
Wincenty, kuchmistrz, Sobieskiego 56. 
— 
Władysław, robotnik, Sz. Chełm. 82. 
— 
Władysław, robotnik, św. Jerzego 57. 
Piper Maks, mistrz piek., Mickiewicza 72. 
Pirsch Teofil, cieśla, Słowackiego 126. 
Pisarczyk Paulina, bez zawodu, Bydg jska 74. 
— 
Justyn, technik, Sienkiewicza 29. 
— 
Klemens, kier. biura Elektrowni Miej., 
Sienkiewicza 29. 
— 
Leonard, książkowy, Bydgoska 74. 
Pisarek Kazimierz, mechanik, św. Jerzego 40. 
Piskalska Józefa, wdowa, św. Józefa ogródki 
działk. 68 . 
Piskalski Bronisław, murarz, Sz. Chełm. 176. 
— 
Boman, cieśla, św. Józefa ogr. działk. 
Piskorska Helena, naucz, gimn., Mostowa 5. 
— 
Katarzyna, służąca, Prosta 19. 
— 
Kazimiera, wdo\va, Mostowa 5. 
— 
Weronika, wdowa, Babiańska 8. 
— 
Zofja, wdowa, I'rosta 5. 
Piskorski Józef, ślusarz, Kopernika 22. 
— 
Mikołaj, urzędnik, Przedzamcze 16. 
— 
Zbigniew, drogerzysta, Prosta 5. 
— 
Zdzisław, sędzia Sądu Okr., Mostowa 5. 
Piskorz Marja, służąca, Chrobrego 11. 
Piskorz Aleksander, Koszarowa 43. 
Piskozub Władysław, urzędn. państw., 
Lu­ 
bicka 28. 
Piszczek Władysław, palacz, Bażyńskich 6. 
Pitow Walcrja, wdowa, Sukiennicza 4. 
Pitulski Czesław, rob., Kochanowskiego 5. 
Pituła Kazim., insp. szkolny, Wybickiego 48. 
Pitz Wilhelm, urzędn. państw., Wiązowa 5. 
Piurek Józef, kołodziej, św. Jerzego 59. 
Piwnicka Jadwiga, wł. domu, Klonowicza 24. 
Piwnicki Włodzimierz, urzędn. kom., 
Klo­ 
nowicza 24. 
Piwoński Alfons, kowal, Podgórna 54. 
— 
Benedykt, szewc, W. Garbary 5. 
— 
Franciszek, prac. kol., Piekary 47. 
— 
Józef, stróż, Wielkie Garbary 5. 
— 
Zygmunt, piekarz, Kopernika 28. 
Piwowarczyk Emil, urzędn. skarb., Sienkie­ 
wicza 22. 
Pizicwicz dr. Tadeusz, sędzia okręg., 
Sien­ 
kiewicza 15. 
Plackiewicz Zofja, służąca, Szewska 24. 
— 
Alfons, rzeźnik, Szewska 24. 
— 
Antoni, kowal, Żółkiewskiego 12. 
— 
Bernard, cieśla, Podgórna 3a. 
Plackowska Marja, służąca, Szczytna 14. 
Plank Marjan, urzędnik, Piastowska 9. 
Plantz Klara, bez zaw., W. Garbary 19. 
— 
Marta, bez zaw., Słowackiego 47. 
Plaskiewicz Feliks, polowy, Kołłątaja 3. 
Plata Juljanna, wdowa, Sobieskiego 31. 
Piaskowska Marja, wdowa, Konopnickiej 15. 
Plcśniarski Bolesł., naucz., Konopnickiej 31. 
Plewiński Józef, oficer zaw., Sobieskiego 66. 
— 
Józef, Chełmińska 3. 
Plcwka Frieda, hafciarka, Kaz. Jagielloń­ 
czyka 8. 
Plichtowska Halina, biuralistka, Jęczmien­ 
na 29. 
— 
Klementyna, wdowa, Jęczmienna 29. 
Pliszczyńska Apolonja, służ., Chełmińska 28. 
— 
Zuzanna, wdowa, Sz. Chełm. 82. 
Pliszczyński Franciszek, robotnik, Sz. Cheł­ 
mińska 82. 
— 
Jan, krawiec, Mickiewicza 44. 
— 
Walenty, robotnik, Żeglarska 10. 
Pliszka Władysława, Mickiewicza 62. 
Pliszko Feliks, urzędn. państw., Marsz. Fo­ 
cha 33. 
Plitt Franciszek, robotnik, Batorego 73. 
— 
Tadeusz, apl. sąd., 
Bydgoska 44/46. 
Plop Anna, służąca, Sz. Chełmińska 142.
		

/Pomorze_005_09_264.djvu

			Ploskowski — Podolski 
262 
Ploskowski Edward, ślusarz-mcchaiiik, Mic­ 
kiewicza 103. 
— 
Władysław, drukarz, Mickiewicza 118. 
Plucińska Jadwiga, wdowa, Sz. Chełm. 139. 
Pluciński Bron., 
krawiec, Mickiewicza 1-44 . 
— 
Józef, robotnik, Sz. Lubicka 10/30. 
Józef, robotnik, Koz. Góry 24. 
- 
Klemens, podof. zaw., 
Kilińskiego 4. 
— 
Piotr, architekt, Kubicka 18. 
Pluczak Helena, służąca, Kościuszki 51. 
Pluskota Marja, służąca, Bydgoska 33. 
Plut Ksaw., podof. zaw., Gen. Sowińskiego 9. 
Pluta Jan, podof. zaw., Wybickiego 27/29. 
Placho Jan, książkowy, W. Garbary 15. 
Płaskonka Henryk, szewc, Kopernika 28. 
Phiskowicki Gustaw, emeryt, Piekary 22. 
Mieczysław, urzędnik, Klonowicza 37. 
Platowicz - Płachta Jerzy, oficer zaw., 
Kra­ 
sińskiego 44. 
Pławiński Wlad., urzędnik, Klonowicza 38. 
Plawska Kliza, wdowa, Mickiewicza 34/36. 
Pławski Adam, urzędu., Klonowicza 43. 
Pleszczyński Mieczysław, kołodziej, Bato­ 
rego 69a. 
Płocharska Janina, biuralistka, Bybaki 45. 
Płocki Bolesław, emeryt, Grunwaldzka 38. 
— 
Edmund, technik bud., Grunwaldzka 38. 
— 
Hersz, kupiec. Podgórna 43. 
— 
Mieczysław, hiuralista, Wodociągowa 17. 
— 
Wiesław, krawiec, Szczytna 21. 
Plomik Bajzla, wdowa, Warszawska 10/12. 
Płonka Teresa, robotnica, Browarna 7. 
— 
Antoni, robotnik, Pod Beb. Górą 78. 
— 
Czesław, robotnik. Pod Deb. Górą 61/65. 
— 
Jan, robotnik, Pod Deb. Górą Okopy. 
— 
Władysław, robotnik, Podgórna 47. 
Płońska Ta u ba, wdowa, Szczytna 14. 
Płoński Szmul, krawiec, Szczytna 11. 
Ploskoń Karol, naucz., 
Kochanowskiego 3. 
Płoszyńska Marja, wdowa, Kopernika 15. 
Ploszyński Czesław, median., M. Garbary 24. 
— 
Sylwester, hiuralista, Kopernika 15. 
Płotka Leon, pocztyljon, Piekary 16. 
Płuciennik Stefanja, służąca, Klonowicza 37. 
Pluczak Gertruda, służąca, Chrobrego 35/37. 
Pnicwska Anna, pokojowa, Sz. Chełm. 36/38 . 
— 
Katarzyna, służąca, Posa Starom. 30. 
Pniewski Antoni, koszykarz, Sz. Chełm. 82. 
— 
Edmund, registrato! 
- 
, św. Jerzego 48. 
— 
Franciszek, robotnik, Mazurska 14/16. 
Konrad, kond. traniw., Mickiewicza 128. 
— 
Marjan, podof. zaw., Podgórska 1/3. 
Pniewski Paweł, Szosa Chełmińska 64. 
— 
Stanisław, robotnik, M. Garbary 26. 
Pobłocka Bolesława, urzędniczka, Mickie­ 
wicza 120. 
— 
Katarzyna, wdowa, Mickiewicza 120. 
Pochopień Stan., robotn. wojsk., Polna 3. 
Pochylski Stanisław, św. Jerzego 44/46. 
Pochyła Jan, podof. zaw., Koszarowa 35. 
Pocieszyńska Marja, wdowa, Jagiellońska 2. 
Pociżnicki Władysław, Szosa Chełm. 96 . 
Poczewski Jan, ni. fryzjerski, Łazienna 30. 
— 
Walter, technik dentyst., Słowackiego 55. 
Poczypnicki Franciszek, robotnik, Krasiń­ 
skiego 68. 
Poćwiardowski Jan, piekarz, Piaskowa 7. 
Podbielska Ksawera, biural., Bydgoska 94. 
— 
Ksawera, krawcowa, Bydgoska 94. 
Podbielski Teofil, robotnik, Końcowa 3. 
Podbilski Maksymiljan, robotn., Końcowa 3. 
Podborowski Wawrzyniec, przód. P. P., Sło­ 
wackiego 81. 
Podczaska Marja, wdowa, Słowackiego 74. 
Podczaszyński Wiktor, elektrotechnik, św. 
Ducha 5. 
Podgórski Henryk, komisarz P. P ., Wały 10. 
— 
Józef, mistrz garncarski, Łazienna 5. 
— 
Ludwik, murarz, Średnia 4. 
— 
Stanisław, szewc, Sobieskiego 55. 
— 
Stanisław, rolnik, Kościuszki 9. 
Podhajski Leonid, podoficer, Sienkiewicza 25. 
Podkowski Ignacy, robotn., Mickiewicza 134. 
Podlas Antoni, robotnik, Sz. Chełm. 64. 
— 
Bolesław, robotnik, Pod Deb. Górą 67/69. 
— 
Piotr, robotnik, Bażyńskich 2. 
Podlasiński Jozef, właśc. sklepu, Warszaw­ 
ska 2/4. 
Podlaszowski Bron., podof. zaw., Piekary 1/3. 
— 
Kazimierz, kupiec, Mickiewicza 5. 
— 
Wojciech, art. malarz. Strumykowa 2. 
Podleski Augustyn, robotnik, Bydgoska 98. 
Podlewska Stanisława, gospodyni, Sz. Cheł­ 
mińska 150. 
Podlewski Antoni, palacz, Mostowa 14. 
— 
Jan, ślusarz, Bydgoska 98. 
— 
Józef, krawiec, Wielkie Garbary 5. 
— 
Kazimierz, handlowiec, Łazienna 10. 
Podobieński Józef, krawiec, Browarna 7. 
Podogrodzki Franciszek, nauczyciel, Klono­ 
wicza 26. 
Podolska Klara, Winnica 18. 
Podolski Aleksander, Winnica 18. 
— 
Józef, robotnik, Łazienna 10.
		

/Pomorze_005_09_265.djvu

			Podorf — Polaszewska 
Podorf Maksymiljan, malarz, PI. Bankowy 5. 
Podowski Marcin, prac. kol., Kopernika 29. 
Podschadlewski Wincenty, robotnik. Ko­ 
muchy 85. 
Podsiadłowska Anna, krawc, Koniuchy 81. 
Podsiadłowski Alfons, urzędnik, Koniuchy 85. 
— 
Jan, robotnik, Koniuchy 85. 
Podstawiński Aleks., robotnik, Majdany 3. 
Podwalska Ida, wdowa, Kochanowskiego 30. 
Podwalski Bernard, majster wojsk., 
Kosza­ 
rowa 24. 
Podwiński Stanisław, por. lekarz, Wyspiań­ 
skiego 19. 
Podwojska Antonina, służąca, Żeglarska 1. 
Podwojski Alfons, pom. handl., Żeglarska 1. 
— 
Józef, robotnik, Żeglarska 1. 
— 
Leon, fryzjer, Żeglarska 1. 
Podwyszyńska Marja, wdowa, Słowackie­ 
go 70. 
Poglow Charly, służąca, Chełmińska 15. 
Pogorzelski Kugenjusz, inż. leśnictwa, Mic­ 
kiewicza 117. 
Pohl Kmilja, wdowa, Droga Treposka 2. 
- 
Franciszka, służąca, Grudziądzka 62. 
— 
Juljanna, służąca, Podmurna 6/8. 
— 
Małgorzata, gospodyni, Klonowicza 22. 
- 
Bozalja, wdowa, Kochanowskiego 30. 
— 
Alfred, robotnik, Beja 28. 
— 
Czesław, technolog, Bynek Nowom. 18. 
— 
Leonard, kupiec, Chełmińska 15. 
Poitz Marta, Słowackiego 47. 
Poklekowski Władysław, rzeźnik, Sukienni- 
cza 6. 
Pokojska Dorota, służąca, Łazienna 4. 
-- 
Marja, wdowa, Matejki 43. 
Pokojski Leon, stolarz, Podgórna 72. 
Pokoniewski Tadeusz, oficer zaw., Wyspiań­ 
skiego 35. 
Pokora Marjan, urzędn. sad.. Podgórna 83. 
— 
Walenty, st. ases ., Wybickiego przedł. 115. 
Pokorna Jadwiga, naucz., Klonowicza 38. 
Pokorniecka Kwa, wdowa, Bażyńskich 1. 
— 
Waler ja, kucharka, Żeglarska 8. 
Pokorniecki Alfons, pom. gastr., Bydgoska 80. 
— 
Bolesław, mechanik, Podmurna 14/16. 
— 
Franciszek, robotnik, Koniuchy 15. 
— 
Franciszek, robotnik, Sz. Chełm. 176. 
— 
Jan, woźny, Podmurna 14/16. 
— 
Paweł, robotnik, L. Czarlińskiego 23. 
— 
Stanisław, szofer mechan., 
Kochanow­ 
skiego 5. 
Pokorniewska Bozalja, wdowa, Rybaki 15, 
PokorniewStoi Józef, brukarz, Kordeckiego 3. 
Pokorowska Agnieszka, służąca, Łazienna 17. 
Pokorowski Ignacy, emeryt, Podgórna 33/35. 
— 
Michał, robotnik, Mazurska 14/16. 
Pokorski Stanisław, Mickiewicza 23. 
— 
Stanisław, tapicer, Mickiewicza 23. 
Pokrandt Joanna, Żeglarska 10. 
Pokrant Antoni, robotnik, Wiązowa 17. 
— 
Teodor, emeryt, Konopnickiej 2. 
Pokretowski Bolesław, robotn., Kościuszki 53. 
Pokrywczyńska Helena, biuralistka, Kościu­ 
szki 9. 
— 
Stanisława, wdowa, Kościuszki 9. 
— 
Władysława, biuralistka, Kościuszki 9. 
Pokrywczyński Stanisław, leśn., 
Prosta 35. 
Pokrzywowska Anna, gospodyni, Matejki 50. 
Pokucińska Jozefa, służąca, Bydgoska 102. 
Pokusziński Jan, robotnik, Krasińskiego 118. 
Pol Janina, siostra P. .C . K., Wały 25/27. 
Polaczek Karina, nauczyć, Lindego 13. 
Polaczewski Józef, wł. domu, Krzyżacka 8. 
Polak Jan, robotnik, Kosz. Nadwiślańskie 
— 
Stefan, ślusarz. Sobieskiego 62. 
Polakiewicz Alfons, wodn., Grudziądzka 85. 
— 
Bronisław, robotnik, Staszica 9. 
— 
Józef, maszynista-ślus., 
Kopernika 11. 
— 
Leon, robotnik, św. Jerzego 57. 
— 
Wawrzyniec, robotnik, Staszica 9. 
— 
Wincenty, Staszica 9. 
Polakowska Bronisława, służąca, Mickie­ 
wicza 66. 
Polakowski Ant., prac. kol,. Kilińskiego 6/8. 
— 
Bernard, ślusarz, Podgórna 42. 
— 
Franciszek, robotnik, Borowiacka 8. 
— 
Franciszek, robotnik, Bielańska 53. 
— 
Jan, robotnik, Koniuchy 94. 
— 
Jan, tokarz, Kilińskiego 6. 
— 
Juljan, robotnik, Koniuchy 24/26. 
— 
Teodor, robotnik, Koniuchy 24/26. 
— 
Władysław, inżynier, Mickiewicza 112. 
— 
Wojciech, maszyn, kol., Kopernika 13. 
— 
Zygfryd, monter, Słowackiego 138. 
Polanowska Stan., 
wdowa, Mickiewicza 81. 
Polanowski Leon, podof. zaw., Gen. Sowiń­ 
skiego 9. 
— 
Zygmunt, restaurator, Mostowa 10. 
Polasik Miecz., pom. piek., Mickiewicza 126. 
Polaszek Jan, sekr. adwok., 
Bybaki 38. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Mickiewicza 45. 
Polaszewska Franciszka, sekretarka, Byd­ 
goska 30.
		

/Pomorze_005_09_266.djvu

			Pola szowska — Popławski 
264 
Polaszewski Edmund, mech.-szTifcr, Legio­ 
nów 10. 
— 
Jan, mechanik, L. Czarlińskiego 29. 
— 
Jan, kolejarz, Rybaki 34. 
— 
Karol, pom. spedytorski, Ryhaki 34. 
— 
Roman, kier. statku, Krzyżacka 8. 
— 
Stanisław, kolejarz, Lindego 15a. 
Połczyński Franciszek, prac. kol., Rybaki 32. 
Polińska Jadwiga, Bielańska 39/41. 
Poliński Antoni, rob., Kochanowskiego 25. 
— 
Rrunon, ślusarz, Bielańska 39/41 
— 
Prechitko Łucjan, urzędnik, Sukicnni- 
cza 11. 
Politowicz Wacław, podof. zaw., 
Mickiewi­ 
cza 2/4. 
Politowski Aleksander, mech.-szofer, Legio­ 
nów 12. 
— 
Jan, dekarz, Żeglarska 10. 
— 
Kazimierz, urzedn. państw., 
Sienkiewi­ 
cza 22. 
— 
Zygmunt, krawiec, Żeglarska 10. 
Politycka Marja, siostra pasterka, Wałdow- 
ska 27/29. 
Półkowa Marja, wdowa, Klonowicza 38. 
Pollak Helena, nauczyć, Konopnickiej 20. 
Pollatz Anna, wdowa, św. Katarzyny 2. 
Pollon Jan, agronom, Prosta 10. 
Polniaszek Ludwik, urzedn. samorz., 
Mic­ 
kiewicza 48. 
Rotkiewicz Seweryn, podof. zaw., 
Dybow­ 
ska 6. 
— 
Stanisław, urzedn. państw., 
Małachow­ 
skiego 10. 
Polsfuhs Helmut, drukarz, Kościuszki 42. 
Polsfuss Małgorzata, wdowa, Kościuszki 42 
Polus Marła, służąca, Św. Ducha 19. 
Polzin Marta, krawcowa, Prosta 7. 
Połański Zygmunt, ślusarz, Sobieskiego 25. 
Połaszcwska Klara, wdowa, Rybaki 21. 
Polaszewski Franciszek, robotnik, Stroma 2. 
— 
Robert, podof. zaw., Rybaki 21. 
Połczyński Antoni, wdowiec, Sz. Chełm. 150. 
Polom Jan, młynarz, Jagiellońska 25. 
— 
Józef, urzędnik, Sz. Chełmińska 76. 
— 
Jozef, ni. młynarski, Kanałowa 31/35. 
Polonika Franc, ogrodnik, Wybickiego 54/56. 
Polówiński Czesław, wiceprokurator S. O ., 
Mickiewicza 23/25. 
Pomarnacki - Pac Mikołaj, oficer zaw., Jęcz­ 
mienna 15. 
Pomerenke Artur, ogrodu., 
M. Focha 21/25. 
Pomerning Otton, Rynek Staromiejski 20. 
Pomianowska Marja, robotnica, Szosa Lu- 
hicka 10/36. 
Pomianowski Zygmunt, cieśla, Szosa Lu- 
bicka 10/36. 
Pomicrski Franc, kupiec, Sienkiewicza 1. 
Pomorska Leokadja, Łazienna 17. 
Pomorski Jan, apl. sąd., Mickiewicza 18. 
— 
Kazimierz, cukiernik, Łazienna 17. 
— 
Tomasz, Krzyżacka 1. 
Pomykajczyk Wojciech, urzedn. kolej., Ko- 
niuchy 102. 
Ponczek Antoni, elektromonter, Legjonów 32. 
— 
Józef, kupiec, Kopernika 4. 
Ponicka Stanisława, wdowa, Szewska 3. 
Ponicki Franciszek, robotnik, Kilińskiego 10. 
Poniedziałek Ludwik, podof. zaw., 
Jagiel­ 
lońska 9. 
— 
Roman, woźny, Marsz. Focha 35. 
Poniński Wiktor, Mickiewicza 74. 
Ponka Władysław, urzędu, gospod., 
Klono­ 
wicza 41. 
Ponurkiewicz Antonina, krawcowa, Jagiel­ 
lońska 9. 
Popa Marjan, em. urzędnik, Bydgoska 112. 
Popczyk Piotr, robotnik, W. Garbary 11. 
Popek Helena, wdowa, Rybaki 49. 
Popiel Alina, wdowa, Konopnickiej 29. 
— 
Aniela, Mickiewicza 109. 
— 
Karol, redaktor, Mickiewicza 109. 
Popielowska Rozalja, wdowa, Bart. Głowac­ 
kiego 23. 
Popielowski Szymon, robotnik, Krotka 12. 
Popielski Franc, rzeżnik, Jagiellońska 18. 
— 
Mieczysław, urzędnik, Sz. Chełm. 50. 
— 
Wawrzyniec, bez zaw., Jagiellońska 18. 
Popiołkiewicz Edward, dypl. leśnik D. L. P ., 
Bybak i 49. 
Popiolkowska Bozalja, bez zawodu Pod Dęb. 
Górą Okopy. 
Popiołkowski, Jan, em. kolej., Koniuchy 52. 
— 
Paweł, robotnik, Bart. Głowackiego 12. 
— 
Stefan, rzeźnik, Sz. Chełmińska 53. 
Popkowska Antonja, siostra pielęgn. Wiel­ 
kie Garbary 7. 
Popławska Bolesława, klucznica, Klonowi­ 
cza 30. 
— 
Stefanja, wdowa, Wybickiego 3. 
Popławski Alfons, Piekary 30. 
— 
Franciszek, mechan., Kochanowskiego 11. 
— 
Kazimierz, majst. wojsk., W. Garbary 12. 
— 
Piotr, kupiec, Wybickiego 3. 
— 
Witold, emeryt, Klonowicza 38.
		

/Pomorze_005_09_267.djvu

			Popławski — Prciss 
Popławski Wladysł., kupiec, Piekary 30. 
— 
Władysław, robotnik, Kołłątaja 31/35. 
Popów Helena, Bydgoska 39. 
Poprawska Franc, wdowa, Podinurna 71. 
— 
Helena, służąca, Łazienna 20. 
— 
Walerja, wdowa, Rabiańska 8. 
Poprawski Czesław, urzędnik, Babiańska 8. 
— 
Jozef, Babiańska 8. 
— 
Mieczysław, robotnik, Bażyńskicli 2/2G. 
- 
Władysław, kond. traniw., 
Strom.i 10. 
Porańska Marja, służąca, Kościuszki 52. 
Porański Stanisław, robotnik, Batorego G9. 
Porazińska Anna, gospodyni, Mickiewicza 07. 
— 
Łucja, biuralistka, Mickiewicza 07. 
Poraziński Jan, krawiec, Mickiewicza 07. 
— 
Piotr, kolejarz, Piaskowa 7. 
Porąbka Zofja, gospodyni, Winnica 20. 
Porbadnik Franciszka, wdowa, Szosa Cheł­ 
mińska 54. 
Porembiński Aleksander, urzędnik państw., 
Mickiewicza 138. 
Poreniccki Alfons, stołowy, Ogrodowa 14. 
Porębowicz Bronisław, radca Min. D.O.K.P ., 
Mickiewicza 50. 
Poroś Bernard, dozorca oczyszcz. miasta, Ła­ 
zienna 1. 
Poroszyński Franciszek, ekspedj. poczt., Jęcz­ 
mienna 29. 
Porowiński Marjan, ślusarz mech.. Osiedle 
im. Marsz. Piłsudskiego. 
Porowska Anna, Plac Teatralny 5. 
— 
Wiktorja, służąca, Kraszewskiego 44. 
Porowski Franc, ślusarz, Batorego baraki. 
- 
Józef, robotnik, Kraszewskiego 44. 
Porsch Bronisław, fryzjer, Kościuszki 12. 
Poruszewska Marja, Szeroka 32. 
Porzuczek Franciszek, podof. zaw., Zygmun- 
towska Dom wojsk. 
Porzyńska Ludwika, s 
ł, 
. iżąca, Sz. Chełm. 80 . 
Porzyński Alojzy, em. urzędn. poczt. Gru­ 
dziądzka 77. 
Poskrobko Leokadja, wł. domu, Małe Gar­ 
baty 28. 
Posłuszna Irena, Mostowa 38. 
Poszczyński Bolesław, podof. zaw., 
Sienkie­ 
wicza 20. . 
Pośpiecli Marja, bona. Wola Zamkowa 17. 
Potarska Gertruda, służąca, Bydgoska 52. 
— 
Weronika, gospodyni, Bydgoska 50. 
Potarski Wawrzyniec, funkcj.. Bydgoska 50. 
Potasiak Anna, robotnica, Mickiewicza 67. 
— 
Franciszka, służąca, Bydgoska 82. 
Potek Juljanna, wdowa, Warszawska 10/12. 
Potemski Jan, kontrol. tramw., 
. Słowac­ 
kiego 136. 
Potocka Marja, Piastowska 5. 
— 
Walerja, wdowa, Bart. Głowackiego 5a. 
Potocki Franciszek, rzeźnik, Lubicka 10/36. 
— 
Leon, urzędnik, Kraszewskiego 58. 
— 
Leonard, pom. handl., Wiązowa 16. 
Potrykus Franciszek, podof. zaw., 
Słowac­ 
kiego 142. 
Potz Gustaw, robotnik, W. Garbary 11. 
Powalisch Helena, służąca, Konopnickiej 27. 
Powązka Franciszek, podof. zaw., Sz. Cheł­ 
mińska dom wojsk. 535 . 
Powierska Just., wdowa, Grudziądzka 141/143. 
Powierski Jan, robotnik. Most Pauliński 4. 
— 
Paweł, dekarz, Pod Krzywą Wieżą 20. 
Poza Bern., eksp. poczt., Warszawska 10/12. 
Pozicmska Helena, wdowa, Prosta 17. 
Poziemski Stefan, stolarz, Prosta 17. 
Poznańska Klżbieta, bez zawodu, Sienkie­ 
wicza 36. 
Poznański Alojzy, mistrz rzeźnicki, Rynek 
Nowonńejski 20. 
— 
Franciszek, urzędu, kol., Matejki 24/26. 
— 
Jan, Rabiańska 10. 
— 
Teodor, bez zaw., Grudziądzka 141/143. 
Pożarski Arkadjusz, urzędn. kol., Łazienna 6. 
Pockh Kazimiera, urz. kol., Mickiewicza 23. 
Prabucka Anna, służąca, Grudziądzka 77. 
Prais Władysław, urzędnik, Kopernika 14. 
Prajs Rafał, szklarz, Wola Zanikowa 7/11. 
Pras Helena, Kordeckiego 4. 
Prass Bronisława, wdowa. Mostowa 22. 
— 
Antoni, rzeźnik, Podgórna 70. 
Ryszard, ślusarz, Małachowskiego 5. 
Prądzyński Władysław, naucz., Wodna 29. 
Pragcr Jozefa, służąca, Czerw. Droga 31. 
Prechitko - Poliński Lucjan, urzędnik, Su- 
kiennicza 11. 
Preibisz Anna, kier. biura. Bydgoska 96. 
— 
Stefan, dyrekt. Okr. Zw. Sp., 
Krasiń­ 
skiego 44. 
— 
Władysław, ases. 1). L . P ., św. Jerzego 48. 
Preis Albert, kancelista, Przy Bzeźni 54. 
— 
Jan, rnasz. kol., Warszawska 14. 
— 
Stefan, górnik, Słowackiego 58. 
— 
Władysław, sanitarjusz, Bynck Star. 30 . 
Preiskorn Stefan, szofer, Dekcrta 8. 
Preisner Mieczysław, rytownik, Szczytna 4. 
— 
Stanisław, em. oficer, Mickiewicza 89. 
Prciss Wanda, biural., Kochanowskiego 20/22.
		

/Pomorze_005_09_268.djvu

			Preiss — Prylcwski 
Preiss Zofja, Kochanowskiego 20/22. 
— 
Stefan, urzędu, państw., Krasińskiego 22. 
Prejzner Jan, teclin. młyn., Kościuszki 77/79. 
— 
Józef, technik-chemik, Kościuszki 77/79 
— 
Stanisław, technik, Koszarowa 37. 
Prelcwicz Jan, kupiec, Kopernika 14. 
Prcłowski Józef, muzyk, Mostowa 14. 
Prentka Marja, nakładaczka, Klonowicza 41. 
Preulis Cliarlotte, Kopernika 23. 
Preuss Helena, wdowa, Rybaki 41. 
— 
Lucja, Rybaki 41. 
— 
Marta, Rybaki 41. 
— 
Urszula, wdowa, Sz. Chełm. 100. 
— 
Jan, introl., Podmurna 04. 
— 
Maksymiljan, szofer, Rybaki 41. 
— 
Roman, stolarz, Szosa Chełm. 160. 
— 
Rudolf, kupiec, Szeroka 26/28. 
— 
Teodor, ślusarz, Sz. Chełmińska 160. 
Pręgowski Stanisław, przystaniowy, Nad­ 
brzeże przystań. 
Prętka Michalina, kucharka, Most Paul. 2 . 
Priewe Ryszard, cukierń., Czarneckiego 20/22. 
Prill Zygfryd, mistrz szewski, Rabiańska 10. 
Primus Klara, bufetowa, Rynek Nowom. 23. 
Pritzlaff Henryk, rolnik, Port Drzewny. 
Probucki Ignacy, urzędn. kom., Żeglarska 12. 
Prokop I^ugenjusz, ślusarz, Rabiańska 21. 
— 
Teofil, szewc, Ign. Danielewskiego 3. 
Prokopcnko Helena, Mickiewicza 113a. 
— 
Magdalena, wdowa, Mickiewicza 119a. 
— 
Marja, robotnica, Mickiewicza 74. 
— 
Marta, wdowa, Rybaki 41. 
— 
Bernard, robotnik, Mickiewicza 74. 
— 
Leon, kolejarz, Mickiewicza 64. 
Prokopowicz Bolesław, inż., Mickiewicza 89. 
Promińska Ludwika, krawcowa, Szeroka 23. 
Pronńński Józef, podof. zaw., Słowackiego 73. 
Pronobis Boi., urzędn. poczt., Bydgoska 72. 
— 
Bronisław, urzędn. bud., Chełmińska 12. 
Prosciewicz Witold, kontr. drog. PKP ., 
Ku­ 
jawska 5. 
Prostojanek Marta, robotnica, Kościuszki 62. 
— 
Stanisława, robotnica, Kościuszki 62. 
— 
Krimund, ogrodnik, Lotnicza 15. 
Proszkiewicz Jan, Port Drzewny 3. 
Prowe Gertruda, wdowa, Winnica 42/44. 
— 
Fryderyk, handlowiec, Bynek Now. 25. 
Pruchnowicz Marja, Waldowska 27/29. 
Pruczyńska Mon., kucharka, Rynek Star. 16. 
Prus Franciszek, urz. kol., Krasińskiego 22. 
Prusak Prakseda, służąca, Kopernika 44. 
— 
Franciszek, funkcj. kol., Klonowicza 30. 
Prusakiewicz Marja, wdowa, Rybaki 34. 
— 
Antoni, żeglarz, Rybaki 34. 
— 
Franciszek, robotn. kol., Majdany 4. 
— 
Jan, kolejarz, Rybaki 34. 
— 
Leopold, mechanik, Piekary 1/3. 
— 
Leopold, szyper, Piekary 1/3. 
— 
Maksymiljan, wodniak, Rybaki 34. 
— 
Teodor, marynarz, Majdany 6. 
Prusakowska Marta, Pod Dęb. Górą Okopy. 
— 
Zofja, wdowa, Targowa 39. 
Prusakowski Aleks., szofer, Podgórna 59. 
— 
Antoni, asyst, poczt., Podgórna 41. 
— 
Bernard, robotn., Pod Dęb. Górą Okopy. 
— 
Marjan, robotnik, Sz. Chełmińska 93. 
— 
Stefan, st. przód. P . P ., Dekerta 8. 
Prus.icki Mordka, komiwojażer, Szczytna 17. 
Prusiecka Joanna, wdowa, Grunwaldzka 22. 
— 
Katarzyna, wdowa, Grunwaldzka 36. 
— 
Marja, robotnica, Kochanowskiego 12. 
Prusiecki Antoni, robotnik, Mickicwcza 84. 
— 
Antoni, krawiec, Kochanowskiego 3. 
— 
Bernard, ślusarz, Prosta 18/20. 
— 
Kdmund, malarz, Kochanowskiego 12. 
— 
Jan, emeryt, Kochanowskiego 12. 
— 
Jan, robotnik, B. Głowackiego 37. 
— 
Kazimierz, woźny, Grunwaldzka 22. 
— 
Piotr, Kochanowskiego 12. 
— 
Władysław, szofer-mechan., 
Piaskowa 1. 
Prusinowski Kajetan, rolnik, Kościuszki 40. 
Pruski Bronisław, Wodna 34. 
— 
Jan, dozorca, Stawna 3. 
•- Walenty, przód. P . P ., Wodna 34. 
Pruss Alfons, Szosa Chełmińska 160. 
— 
Antoni, murarz, Lindego 15a. 
— 
Bernard, krawiec, Mickiewicza 84. 
— 
Jan, murarz, Rybaki 51. 
— 
Tadeusz, dekorator, Szewska 10. 
— 
Zygmunt, kowal, Rynek Nowom. 26. 
Prussakiewicz Feliks, wodniak, Majdany 4. 
Pruszyńska Franciszka, bez zaw., P. Marji 11. 
Pruszyński Emil, kupiec, Ogrodowa 14. 
— 
Jan, robotnik, Kościuszki 62. 
— 
Józef, robotnik, Kościuszki 62. 
Pryba Czesław, szofer, Żeglarska 4. 
Prylewska Franciszka, wdowa, Wiązowa 6. 
— 
Monika, robotnica, Grunwaldzka 68. 
Prylewski Bolesław, furman, Koz. Góry 40. 
— 
Bronisław, robotnik, Koz. Gory 40. 
— 
Franciszek, robotnik, Mickiewicza 87. 
— 
Franciszek, robotnik, Bażyńskich 2/26. 
— 
Jan, robotnik, św. Jerzego 59. 
— Jan, robotnik, Kościuszki 10.
		

/Pomorze_005_09_269.djvu

			¿67 
Prylowski Józef, robotnik, św. Ducha 8/10. 
— 
Wacław, robotnik, Podgórna 30. 
— 
Władysław, stangret, Św. Jerzego 01. 
Prylińska Franciszka, krawc-, Batorego 22. 
— 
Wanda, bez zaw., Żeglarska 26. 
Bryliński dr. Bogdan, lekarz, Pułaskiego 7. 
— 
Franciszek, biuralista, Grunwaldzka 1. 
— 
Teodor, szewc, Piekary 43. 
Przedmojski Józef, Małe Garbary 30. 
Przegalińska Wan., wdowa, Przedzamcze 12. 
Przegiętka Wacław, podof. zaw., Mostowa 22. 
Przekopowicz Franciszek, 
mleczarz, Małe 
Garbary 26. 
Przełomski Marjan, inżynier, Mickiewicza 19. 
Przeperski Agaton, ogrodnik, Kozacka 5. 
— 
Andrzej, sekr. sąd., 
Mickiewicza 76. 
— 
Kdward, ogrodnik, Kozacka 5. 
— 
Jan, ogrodnik, Wybickiego 6/16. 
T Józef, sekr. adwok.. Rynek Nowom. 2. 
Przepiorą Czesław, zecer, Bydgoska 106. 
— 
Jan, robotnik, Bydgoska 106. 
Przepiórkowski Łucjan, podof. zaw., 
Julj. 
Fałata 4/12. 
Przcracka Bronisława, służąca, Wały 18. 
Przeracki Józef, robotn., kol., św. Jerzego 55a. 
Przestwór Wina, mechanik, Mickiewicza 88. 
Przewłocki Aleks., emeryt, Słowackiego 81. 
Przewoźniczek Henryk, ofic. zaw., Matejki 50. 
Przewoźny Albert, kowal. Okrężna 1. 
Przcziolkiewicz Bronisław, stolarz, Sobies­ 
kiego 15. 
Przędzielewska Anna, gospodyni, Grudziądz­ 
ka 52/54. 
Przudzik Andrzej, ślusarz, Mazurska 15. 
Przybecki Teodor, urz. państw., Prosta 26. 
Przybilski Władysław, Grudziądzka 17/19. 
Przybojewski Romuald, urzędnik państw., 
Wybickiego 66a. 
— 
Romuald, urz. miejski, Wybickiego 66a. 
Przybolewski Anastazy, robotnik, Kościu­ 
szki 64. 
Przyborkiewicz Franciszka, robotnica, Pod 
Dęb. Górą Okopy. 
— 
Melanja, robotnica, Bażyńskich 2/26. 
— 
Bernard, robotnik, Bażyńskich 2/26. 
— 
Franciszek, robotnik, Bażyńskich 2/26. 
Przyborowski Franciszek, szofer-mechanik, 
Pod Krzywą Wieżą 3/5. 
— 
Władysław, szofer-ślusarz, Łazienna 7. 
i'rzyborski Antoni, stolarz, Bybaki 9/11. 
Przybulska Anna, gospod., św. Józefa 47/49. 
Przybulska Marta, Klonowicza 1. 
Przybulski Antoni, robotnik, Klonowicza 1. 
— 
Antoni, Szosa Chełm. 66. 
— 
Franciszek, górnik, Klonowicza 22. 
Przybyliński Czesław, prac. kolej., Prosta 26. 
— 
Franciszek, kowal, Pod Dęb. Górą 71/77. 
— 
Zygmunt, robotnik, Pod Dęb. Górą 71/77. 
Przybylska Berta, wdowa, Borowiacka 3. 
— 
Józefa, wdowa, Klonowicza 22. 
— 
Marja, Chełmińska 9. 
— 
Marja, Sz. Chełmińska 152. 
— 
Marja, wdowa, Sobieskiego 29. 
— 
Władysława, służąca, Bankowa 4/6. 
Przybylski Aleks.,' robotnik, Rabiańska 11. 
— 
Alfons, robotnik, Batorego 75. 
— 
Bernard, mleczarz, M. Garbary 7. 
— 
Bronisław, kamień., św. Józefa Ogr. 174. 
— 
Czesław, oficer zaw., 
Warszawska2/4. 
— 
Edward, prokurator Sądu Okr., Mickie­ 
wicza 30. 
— 
Jan, Zaułek Dworcowy, 9. 
— 
Józef, złotnik. Łazienna 9. 
— 
Strnisław, robotnik, Bażyńskich 2/26;. 
— 
Stanisław, robotnik, Borowiacka 3. 
— 
Stanisław, podof. zaw., Słowackiego 65. 
— 
Walenty, Rabiańska 10. 
— 
Władysław, robotnik, Bażyńskich 2/26. 
Przybył Eugenjusz, em. prof., Fosa Star. 30 . 
— 
Józef, podoficer, Pułaskiego 10. 
Przybyła Katarzyna, służ.. Grudziądzka 44. 
— 
Adam, zecer, św. Katarzyny 4. 
— 
Jerzy, technik D.O.K .P., Mickiewicza 50. 
— 
Teodor, asyst, poczt., Kr. Jadwigi 9. 
Przybyłowska Helena, bufetowa. Poniatow­ 
skiego 9. 
— 
Marja, kierown. sklepu, Sz. Chełm. 138. 
Przybyłowski Franciszek, podróżujący, Wał- 
dowska 21. 
— 
Marjan, podof. zaw., Mickiewicza 148. 
— 
Sylwester, kowal, Sukiennicza 30. 
— 
Tomasz, tapicer, Fosa Starom. 4/6. 
Przybysz Cecylja, służąca, Mickiewicza 93. 
— 
Franciszka, służąca, Rynek Starom. 18. 
— 
Katarzyna, służąca, Prosta 3. 
— 
Rozalja, gospodyni, Słowackiego 35. 
— 
Stanisława, służąca, Mickiewicza 80. 
— 
Jan, szofer, PI. św. Katarzyny 7. 
— 
Stanisław, robotnik, Bielańska 30. 
Przybyszewska Anna, urzędniczka, Wodo­ 
ciągowa 4. 
— 
Bronisława, emerytka, Przy Rzeźni 46. 
— 
Czesława, Łazienna 13.
		

/Pomorze_005_09_270.djvu

			Przybyszewska — Puwalskà 
268 
Przybyszewska Kulał ja, tane., 
Łazienna 7. 
— 
Jadwiga, służąca, Konopnickiej 13. 
— 
Józefa, wdowa, Studzienna 13. 
Przybyszewski Alfons, wywiad, miejski, Ku­ 
bicka 27. 
Franciszek, robotn., (irudziądzka 141/143. 
— 
Jan, wdowiec, Wodociągowa 4. 
— 
Jan, stolarz, św. Katarzyny 4. 
— 
Jan, stolarz, Bażyńskicli 2/2C. 
— 
Stanisław, inwalida, Przy Rzeźni 50. 
— 
Stanisław, maszynista, Mickiewicza 43. 
Przybytkowska Aniela, Podgórna 39. 
— 
Joanna, wdowa, Podgórna 39. 
—'Marta, robotnica, Podgórna 39. 
Przybytkowski Józef, robotnik. Podgórna 39. 
Przygocka .luljanna. Szosa Lubicka 10/30. 
Przygoda Janina, Fosa Staromiejska 24. 
— 
Sylwester, goniec, Kochanowskiego 12. 
1'rzygodzińska Marja, Sukiennicza 10. 
Przygodziński Józef, kupiec, Mickiewicza 57. 
Przygorski Hersz, krawiec, Piekary 5. 
Przyjemski Juljan, 
inwalida, 
Małachow­ 
skiego 9. 
— 
Zygfryd, stolarz, Małachowskiego 9. 
Przyklęk Walenty, cieśla, Sz. Chełm. 106. 
Przylubska Genowefa, gospodyni, Kościu­ 
szki 40. 
Przymborski Konstanty, św. Jerzego 55. 
Przymus Andrzej, robotnik, Sobieskiego 58. 
Przysiecki Kugenjusz, Bydgoska 14. 
— 
Henryk, emeryt urzędu., św. Józefa 46. 
— 
Stanisław, adwokat, Bydgoska 14. 
Przysiężny Michał, sztukator, Podgórna 25. 
Przysiołkiewicz Piotr, robotn., Ścieżka Szk. 3 . 
Przystawski Franciszek, Chełmińska 12/14. 
Przytorski Ignacy, szewc, Sz. Chełm. 70/72. 
Przytuła Anastazja, gospodyni, Piekary 47. 
Przywara Marjan, urzędnik, św. Ducha 5. 
Przywieczerski Jerzy, oficei-, 
Żeglarska 5. 
Przyziółkowicz Jan, robotnik, Winnica 26. 
Przyżycki Juljan, mechanik, św. Ducha 19. 
PsUty Feliks, piekarz, Mickiewicza 91. 
Pszczółkowski Bron., kowal-szofcr, Prosta 16. 
— 
Czesław, mechanik, Sienkiewicza 23. 
— 
Paulin, podof. zaw., Sienkiewicza 23. 
Pszczulkowski Jan, robotn., Sz. Lubicka 10/36. 
Pszonka Kmilja, Konopnickiej 27. 
Pściuk Franciszek, rzcznik, Koniuchy 1/3. 
Ptaszek Jan, podof. zaw., Kościuszki 42. 
Ptaszyńska Agnieszka, wdowa. Szeroka 19. 
— 
Augusta, wdowa, Sukiennicza II. 
Ptaszy ński Jan, kolejarz, Kilińskiego 15. 
— 
Józef, szewc, Sienkiewicza 20. 
— 
Maksym., podof. zaw., Sukiennicza 11. 
— 
Wincenty, tapicer, Sienkiewicza 20. 
Ptucha Mikołaj, drukarz. Grudziądzka 108. 
Puholc Zofja, Przedzamczo 10. 
— 
Kdward, szewc, Przedzamcze 10. 
Puch Klżbiela, krawcowa, Franciszkańska 13. 
— 
Kmil, zdun, Kocłianowskicgo 13. 
Puchalski Alfons, ogrodnik, Wodna 42/48. 
— 
Leon, robotnik, Osiedle im. M. Piłs. 125. 
Puchowska Hel., wdowa, Sz. Chełm. 133/135. 
Puciata Stefan, adwokat, Szeroka 33. 
Puciński Zbigniew, kupiec, Słowackiego 48. 
Pucołowski Bolesław, robotn., W. Garbary5. 
Buczkowska Cccylja, Mickiewicza 57. 
Pudlewska .luljanna, wdowa, Batorego 69. 
Pudlewski Jan, robotnik, Dr. Treposka 1. 
Pudrzyński Czesław, młynarz, Małe Gar- 
bary 30. 
Pukianiec Józefa, wdowa, Grunwaldzka 14. 
Pukownik Franciszek, woźnica. Szosa Cheł­ 
mińska 23/25. 
Polkowski Jan, ogrodnik, Sz. Chełm. 36/38 . 
— 
Maksy miljan, dekarz, Wodna 36. 
Pullwitt Franciszka, wdowa, Sz. Chełm. 56 . 
Purczy ński Jozef, podof. zawód., 
Wyspiań­ 
skiego 2/4. 
Furman Marjan, podof. zaw., Browarna 2. 
Purwin Feliks, kuchmistrz, św. Jakóba 16. 
Puryj Józef, podof. zaw., Jagiellońska 9. 
Purzycki Adam, wł. domu, Szewska 13. 
Puslowski Wlad., 
książkowy, Bydgoska 62. 
Pusz Katarz., praczka, Grunwaldzka 45/51. 
Puszakowski Stanisław, książkowy. Wodo­ 
ciągowa 15. 
Putko Jan, ślusarz, Pułaskiego 9. 
Rutkowska Czesława, akuszerka, Wola Zam­ 
kowa 12. 
Putowski Władysław, podof. zaw., 
Piastow­ 
ska 2/8. 
Putz Janina, wdowa, Bażyńskicli 3. 
Putz Bronisław, robotnik, Łokietka 33. 
— 
Józef, L. Czarlniskiego 26. 
— 
Mieczysław, urzędnik. Mostowa 19. 
- 
Rudolf, robotnik, Słowackiego 37. 
— 
Tadeusz, urzędr.ik, Sz. Chełmińska 46. 
Putzka Jadwiga, Pod Dęb. Górą Okopy. 
— 
Augustyn, Batorego 73. 
Franciszek, blacharz, Batorego 73. 
Puwalska Bernardyna, akuszerka, Przed-' 
zamcze 5/10.
		

/Pomorze_005_09_271.djvu

			Pyka — Radomicka 
¿69 
Pyka Józef, Wyspiańskiego 7. 
— 
Ludwik, Mickiewicza 128. 
Pyrzewska Stan., pokojowa, Rynek \ow. 24 . 
Pyrzewski Jan, ślusarz kol., Podgórna 70. 
Pyscliny Brunon, kupiec, Mickiewicza 07. 
Pysz Jan, oficer, Słowackiego 53. 
Pyszczyńska Jadwiga, Piekary 22. 
— 
Władysława, Mazurska 13. 
Pyszczyński Stefan, Szosa Chełm. 52. 
Pyszel Mina, pielęgniarka, Kopernika 15. 
Pyszka Władysław, robotnik, Targowa 44. 
Pyszkc Wlad., urzędnik kol., Sz. Chełm. 80 . 
Pyszkowski Kazimierz, lekarz weter., 
Tar­ 
gowa 2/4. 
— 
Kornel, urzędnik, Bydgoska 29. 
Pyszora Gertruda, Szczytna 8. 
— 
Marja, Szczytna 8. 
— 
Jan, piekarz, Wiązowa 5. 
— 
Michał, m. ślusarski, Szczytna 8. 
Pytel Marja, służąca, Słowackiego 62. 
Pytlarczyk Józef, handlowiec, Kochanow­ 
skiego 5. 
Pytliński Antoni, urzędnik, Mickiewicza 1/3. 
Pyziak Józef, kasjer, Szeroka 25. 
Pyzio Władysława, Zamknięta 5. 
— 
Michał, kowal, Zamknięta 5. 
Pyżalski Franc, podoficer, Grudziądzka 166. 
Pyżewska Jadwiga, Grudziądzka 139. 
Pyżewski Leon, ogrodnik. Grudziądzka 130. 
R 
Raab Małgorzata, rob.. Pod Dęb. Górą 71/77. 
— 
Margot, robotnica, Pod Dęb. Górą 71/77. 
Raabe Aniela, Szeroka 31. 
Raapke Alfred, przemysł., Grudziądzka 79. 
— 
dr. Konrad, inż. przem.. Grudziądzka 79. 
Raba Józef, szofer mech., Poniatowskiego 3. 
Rabajczyk Jan, naucz., Słowackiego 79. 
Rabant Helena, pokojowa, Przcdzamcze 5/10. 
— 
Weronika, kucharka. Franciszkańska 8. 
Rabenda Józef, robotnik, Sz. Bydgoska 103. 
Rabiega Helena, służąca, Koniuchy 1/3. 
Raca Szymon, rzeźnik, Studzienna 13. 
Rachmaninow Olga, urzędniczka, Król. Ja­ 
dwigi 13/15. 
Rachuna Jan, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
Rachwal Stefan, ofic. zaw, Gen. Chłopic- 
kiego 12. 
Raciborski Stefan, b. naucz, gimn., 
Mickie­ 
wicza 122. 
llaciniewska Weronika, wdowa, Stioma 5. 
Raciniewski Alfons, rolnik Kościuszki 12. 
— 
Leon, m. malarski, Chełmińska 6. 
— 
Stanisław, m. rzeźn., Mickiewicza 19/21. 
Racka Cecylja, prasowaczka, P. Marji 7. 
— 
Wanda, kucharka, Piekary 5. 
— 
Władysława, Browarna 8. 
Racki Czesław, ksiądz, Browarna 8. 
Baclawska Jadwiga, wdowa, 
Małachow­ 
skiego 6. 
Bacławski Bern., ślus.- kowal, Przy Ilzeźni 36. 
— 
Bronisław, kondukt, tramw., L. Czarliń- 
skiego 24. 
Raczkiewicz Andrz., funkcj. P .P., Szczytna 17. 
Rączko Rafał, ks. mićj., Grunwaldzka 45/51. 
Raczkowska Anna, M. Garbary 30. 
— 
Władysława Sienkiewicza 15. 
Raczkowski Antoni, murarz, Bydgoska 35. 
— 
Bronisław, robotnik, Lubicka Okopy 10. 
— 
Czesław, kowal, Kościuszki 80. 
— 
Krazm, Mickiewicza 72. 
— 
Franciszek, robotnik, Pod Dęb Górą 58. 
— 
!an, urzędn. miejski, Żeglarska 17. 
— 
Jan, robotnik, św. Józefa 15. 
— 
Konrad, robotnik, św. Józefa 15. 
— 
Stanisław, kupiec, Żeglarska 17. 
— 
Teodor, kolejarz, Rynek Starom. 22. 
— 
Teodor, bankowiec. Gen. Bema 15. 
Raczyński Alfred, urzędn. pryw., 
Mickiewi­ 
cza 62. 
— 
Antoni, robotnik, M. Garbary 8. 
— 
Antoni, podof. zaw., Rahiańska 10. 
— 
Franciszek, kupiec. Różana 1. 
— 
Leon, pom. kupiecki, W. Garbary 14. 
Bać Marja, buchalterka, Łazienna 9. 
— 
Feliks, wojażer, Kaz. Jagiellończyka 8. 
Radaike William, kupiec, Piastowska 9. 
Radaj Kazim., siostra ciżb., W. Garbary 7. 
Badatz Helena, Winnica 19. 
— 
Marja, wdowa, Winnica 19. 
— 
Slanisława, robotnica. Winnica 19. 
— 
Wiktorja, robotnica, Winnica 19. 
— 
Franciszek, st. pocztyljon, Winnica 12a. 
Radecka Marja, urzędn. Mickiewicza 47. 
— 
Marta, służąca, Mickiewicza 122d. 
— 
Zof ja, bona, Lubicka 26. 
Rodemacher Willy, ogrodnik, Koniuchy 42. 
Radikowski Leon, szklarz, Wybickiego 27/29. 
Radlowski Rudolf, prezes S. O ., Rydgoska 78. 
Radocli Józef, robotnik, M. Garbary 19. 
Radomicka Juljanna, 
wdowa, św. Kata­ 
rzyny 2.
		

/Pomorze_005_09_272.djvu

			270 
Radomicki — Rapccka 
Radomicki Wiktor, budown. miejski. Król. 
Jadwigi 11. 
Radomska Walerja, ekspodj., Reja 4. 
Radomski Czesław, restaur., Lubicka 44/46. 
— 
Edward, rzeźnik, Kubicka 44/46. 
— 
Jerzy, urzędnik, Wodna 27. 
— 
Tadeusz, optyk, Bydgoska 28. 
— 
Wiktor, m. lakierniczy, Matejki 17. 
— 
Wojciech, podof. zaw., Beja 4. 
Badtke Franciszka, wdowa, Matejki 24/26. 
— 
Juljanna, wdowa, Batorego 75. 
— 
Marja, wdowa, Babiańska 22. 
— 
Bronisław, krawiec, Stroma 7. 
— 
Bronisław, urzędu, kolej., Matejki 24/26. 
— 
Jerzy, ref. Pom. Izby Roi., Klonowicza 19. 
— 
Leon, urzedn. kolej., Matejki 24/26. 
— 
Otto, kupiec, Sz. Chełmińska 84. 
— 
Paweł, kołodziej, Sz. Chełmińska 80. 
— 
Władysław, sędzia, Kościuszki G4. 
Radumke Róża, Bankowa 8. 
Radwe Paulina, wdowa, Br. Treposka 1. 
— 
Adolf, Droga Treposka l'. 
— 
Alfons, Droga Treposka 1. 
— 
Brunon, ślus.- mechan., 
Dr. Treposka 1. 
Radzanowski Józef, kupiec, Klonowicza 25. 
— 
Leon, malarz, Kościuszki 92. 
Radzecka Marja, urz. kol., Czarneckiego 14. 
Radziejewski Maksymiljan, robotnik, Wią­ 
zowa 12. 
Radzikowski Edward, radjotechnik, Koper­ 
nika 1. 
— 
Józef, szewc, Wybickiego 27/29. 
— 
Leon, szklarz, Wybickiego 27/29. 
— 
Władysław, blach, kol., Wybickiego 27/29. 
Radzimińska Bronisława, kucharka, Bielań­ 
ska 2/4. 
— 
Kazimiera, służ., łgn Danielewskiego 7. 
Radzimiński Jan, furman, Krótka 6. 
— 
Józef, kupiec, Żeglarska 4. 
— 
Władysław, drukarz, Piaskowa 2. 
'Radzińska Antonina, bez zaw., Hatorego 2/4. 
Radziński Wiktor, robotnik, Stroma 5. 
Badziszewska Luiza, Sienkiewicza 36. 
Badziszewski Marjan, median, elektryk, Ko­ 
chanowskiego 7. 
— 
Roman, ofic. zaw., Rydgoska 96. 
Radzyńska Tamara, bez zaw., św. Ducha 1. 
Bafalska Franciszka, wdowa, Studzienna 13. 
— 
Juljanna, wdowa, Studzienna 13. 
— 
Marta, bufetowa, Piekary 21. 
— 
Stefanja, służąca, Kilińskiego 15. 
Rafalski Aleks., mechanik, Studzienna 13. 
— 
Piotr, wdowiec, Mickiewicza 50. 
— 
Wiaczesław, szef duszp. prawosław. D. 
O. K. VIII., Słowackiego 38. 
Rafalowska Jadwiga, Chodkiewicza 9. 
Bafińska Wlad., 
kucharka, Chełmińska 11. 
Bafiński Antoni, młynarz, Słowackiego 140. 
— 
Bronisław, robotnik, Kr. Jadwigi 13/15. 
— 
Maksymiljan, prac. kol., Grudziądzka 90. 
Baflewski Antoni, rzeźnik, W. Garbary 15. 
Bagaczewski Andrzej, urzędnik D. K. P ., 
Szosa Chełmińska 44. 
Raguze Artur, portjcr, Mickiewicza 112. 
Rahn Wiktorja, wdową, Kołłątaja 18. 
Rahowski Bronisław, podof. zaw., 
Sobies­ 
kiego 38/40. 
Rajca Jakób, urz. państw., 
Mickiewicza 02. 
Rajchel Marja, Pod Deb. Górą 5/9. 
Rajczyk Franciszek, b. urzędn. skarb., 
Ko­ 
pernika 25. 
— 
Jakób, robotnik, Mickiewicza 144. 
Rajewska Walerja, Bydgoska 82. 
Bajewski Franciszek, nauczyciel, Mickie­ 
wicza 103. 
Bajkowski Leon, robotnik, Grudziądzka 146. 
Bajpold Zygmunt, urzędnik państw.. Przy 
Bzeźni 26. 
Rajwer Franciszka, kucharka, Kozackie Gó­ 
ry Okopy 
— 
Jadwiga, gospodyni, Rynek Starom. 6. 
Rajzner Jakób, muzyk, Mostowa 25. 
Rakietty Juljan, komis, kontr, skarb., 
Małe 
Garbary 23. 
Rakowska Władysl., 
krawcowa, Prosta 12. 
Rakowski Alojzy, malarz, Sobieskiego 59. 
— 
Jan, piekarz, Przy Rzeźni 23. 
Ramik Marja, wdowa, Dobrzyńska 5. 
Parnowska Jadwiga, Piekary 7. 
Ramowski Rronisl., prac. kol., Kopernika 45. 
— 
Jan, rzeźnik, Winnica 25. 
Rampalska Klara, kucharka, Słowackiego64. 
— 
Zofja, biuralistka, Lindego 16. 
Ranipalski Aleksander, robotnik, Łazienna 4. 
— 
Leon, Szosa Chełmiński 143. 
Ran Zofja, Bydgoska 74. 
— 
Bronisław, mech. lotn., Mickiewicza 84. 
Banischewski Józef, kolejarz, Lubicka 37. 
Baniszewska Hel, wl. domu, Mickiewicza 60. 
Raniszewski Franciszek, robotnik. Żeglar­ 
ska 10. 
— 
Józef, kupiec. Grudziądzka 77. 
Rapccka Teofila, wdowa, Wiązowa 22.
		

/Pomorze_005_09_273.djvu

			Rasin — 
fteinke 
271 
Rasin Stanisław, introlig., Piekary 11. 
Rasińska Marja, wdowa, Mickiewicza 104 
Rasmus, Piotr, służący, Port Drzewny 3. 
Rassumowska Janina, PI. Teatralny 5. 
Raszke dr. Jan, lekarz, Klonowicza 19. 
Paszkiewicz August., wdowa, Podgórna 47. 
- 
Jan, biuralista, Podgórna 47. 
Rataj Jan, robotnik, Kościuszki 47. 
Ratajczak Agnieszka, Koszarowa 37. 
— 
Jakób, robotnik, Łukowa 15. 
— 
Józef, poster. P. P ., Rybaki 32. 
— 
Józef, podof. zaw., Jęczmienna 14. 
— 
Karol, drukarz, Sz. Chełmińska 42. 
— 
Stanisław, ofic. zaw., Wola Zamk. 14/1G. 
— 
Stanisław, stołowy, Sz. Chełmińska 15. 
Ilatajczyk Wera, krawcowa, św. Ducha 21. 
Ratajska Teresa, bona, Słowackiego 50. 
Ratajski Józef, emeryt, Mickiewicza 2. 
— 
Konstanty, ślusarz. Browarna 9. 
Rataszewski Edmund, dyrektor, Warszaw­ 
ska 12. 
Ratelsberger Laura, wł. domu, Rabiańska 10. 
Raths Emma, wdowa, Sobieskiego 27. 
Ratkowska Franciska, Szpitalna 4. 
— 
Joanna, Szpitalna 4. 
Ratowski Zygmunt, rzeźnik, Szeroka 19. 
Rattaj Józef, urz. państw., Grunwaldzka 13. 
Ratz Albertyna, wdowa, Wodociągowa 12. 
Bauchflcisch Stanisława, Podgórna 43. 
— 
Władysława, bez zaw., Podgórna 43. 
— 
Jan, podof. zaw., Klonowicza 1. 
— 
Józef, organista, Podgórna 43. 
Rauchut Antoni, robotnik, Studzienna 5. 
— 
Bernard, robotnik, Studzienna 5. 
- 
Franciszek, woźny sąd., 
Krzyżacka 0. 
- 
Leopold, mechanik, Sienkiewicza 9. 
— 
Marcin, ślusarz, Szosa Chełm. 102. 
— 
Stanisław, kolejarz, Kanałowa 31/35. 
Bausch Helena, gospodyni, Piaskowa 3. 
— 
Henryk, przemysłowiec, Mostowa IG. 
Rawicz - Twaróg Zbigniew, oficer zawód., 
Kościuszki 50. 
Rayska Teofila, Jagiellońska 16. 
Rebajn Stanisław, urzędnik, Kościuszki 89. 
Rebc Anszyl, kupiec, L. Czarlińskiego 7. 
Rech Bolesław, podof. zaw., Podgórska 1/3. 
Recka Małgorzata, służąca, Łukowa 15. 
— 
Marja, Łukowa 17/19. 
Recki Bolesław, szofer, Michałowska 1. 
— 
Franciszek, robotnik, Mostowa 3. 
— 
Józef, kołodziej, Łukowa 17/19. 
— 
Władysław, inkasent, Stroma 
- 
7. 
Reddig Amalja, służąca, Poniatowskiego 4. 
— 
Rozalja, wdowa, Podgórna 3a. 
— 
Karol, kolporter, Piekary 1/3. 
— 
Budolf, Małe Garbary 28. 
Redecka Marta, służąca, Bydgoska 58. 
Redig Adolf, Wielkie Garbary 28. 
Bediger dr. Franciszek, dyr. gimu., 
Sienkie­ 
wicza 40/42. 
— 
Józef, krawiec, Żeglarska 7. 
Bedigk Jakób, post. P. P., Beja 24. 
Beding Helena, kucharka, Szeroka 24. 
— 
Leon, restaurator, Św. Jerzego 42. 
— 
Piotr, mechanik, Panny Marji 1/3. 
— 
Roman, cukiernik, Rynek Starom. 18. 
Redmański Józef, podof. zaw., Reja 13/15. 
Redmer Leokadja, Kościuszki 42. 
— 
Edmund, robotnik, Batorego 67. 
Bedmerska Józefa, Winnica 30. 
— 
Klara, służąca, Kr. Jadwigi 7. 
— 
Marta, wdowa, Winnica 30. 
Redmcrski Jan, stróż, Mickiewicza 60. 
— 
Józef, kołodziej. Grudziądzka 97. 
— 
Kazimierz, stolarz, Podgórna 83. 
Redyk Michał, woźny, Rydgoska 16/18. 
Rodzińska Juljanna, robotnica, Bielańska 38. 
Będziński Aleksander, urzędnik kolej., 
Gru­ 
dziądzka 40. 
;— Jan, kupiec, Mostowa 10. 
—• Stefan, aplikant sąd.. Mostowa 10. 
Begel Józef, prof. gimn., Mickiewicza 7. 
— 
Stanisław, sędzia grodzki, Jęczmienna 22. 
Regent Sylwester, ogrodnik, Pułaskiego 30. 
Regner Piotr, buchalter, Wyspiańskiego 20. 
Reich Apolonja, gospodyni, św. Jerzego 59a. 
— 
Karolina, służąca, Gen. Prądzyńskiego 3. 
Reichel Adolf, fryzjer, św. Jakóba 7. 
Reichelt Jozef, stolarz, Kopernika 28. 
Reichert Anna, wdowa. Most Pauliński 1. 
— 
Maksymiljan, kupiec, Rynek Star. 8. 
Reiff Emilja, wdowa, Wybickiego 63. 
— 
Herbert, ślusarz, Wybickiego 63. 
Reiman Aniela, nauczyć, Kościuszki 42. 
— 
Halina, wdowa. św. Katarzyny 9/11. 
— 
Józef, kupiec, Konopnickiej 15. 
Reimer Erich, rzeźnik, Prosta 3. 
— 
Kurt, bankowiec, Prosta 3. 
— 
Oswald, m. rzeźnicki, Prosta 3. 
Beinboldt Anastazy, podof. zaw., 
Koszaro­ 
wa 20. 
Rcinke Gustaw, Słowackiego 81. 
— 
Marjan, dyrektor biura Zarządu Miej­ 
skiego, Bekerta 3.
		

/Pomorze_005_09_274.djvu

			Reis — ih'enas 
Reis Katarzyna, wdowa, Bażyńskich GO. 
Reisberg Oswald, ogrodnik, Kościuszki 92. 
Reiski Kazimierz, ślusarz, Mickiewicza 108. 
Reiwer Anna, wdowa, Kozackie Góry 3. 
— 
Józefa, służąca, Słowackiego 76. 
— 
Władysław, handlarz, Wałdowska 8. 
Rejenkiewicz Barbara, wdowa, Sz. Chełm. 176. 
Rejent Marja siostra past., Wałdowska 27/29. 
Bejmoniak Antonina, Warszawska 8. 
— 
Kazimierz, ekspedj., 
Warszawska 8. 
Rcjnert Ryszard, ofic. zaw., Bydgoska 8. 
Rejnowski Kazimierz, prac. P . K . P ., Pierni- 
karska 1. 
Rckowska Anastazja, służąca, Matejki 36. 
— 
Franciszka, siostra elżb., Sienkiewicza 36. 
— 
Helena, urzedn. sąd., Mickiewicza 54. 
— 
Janina, nauczyć, Mickiewicza 51. 
— 
Marja, służąca, Matejki 36. 
— 
Monika, służąca, Mickiewicza 1/3. 
— 
Stefanja, Mickiewicza 54. 
— 
Teofila, wdowa, Mickiewicza 54. 
Rekowski Styp. Leon, podof. zaw., 
Mickie­ 
wicza 2/4. 
— 
Wawrzyniec, robotnik, Lubicka 31. 
Renk Leon, robotnik, Osiedle im. M . Piłs. 
Renkiewicz Józef, ślusarz, Kopernika 26. 
Renne Aleksander, wdowiec, Kr. Jadwigi 10. 
Rentzech Łucja, gospodyni, Pod Krzywą 
Wieżą 16. 
Renusz Augustyn, mistrz młynarski, Gru­ 
dziądzką 75. 
Repkowski Icek, szewc, Podmurna 64. 
Beptowska Marja, handlarka, Przy Rzeźni 6. 
— 
Marta, pielęgniarka, św. Katarzyny 9/11. 
Reschke Bolesław, urzędnik miejski, Klono­ 
wi cza 36. 
Resmer Aleksander, murarz, Koniuchy 9. 
— 
Ksawery, emeryt kier. szkoły, Mickie­ 
wicza 144. 
— 
Ludwik, kondukt, kolej. Lubicka 9. 
— 
Marjan, mechanik, Lubicka 9. 
Bcsulska Magdalena, Dr. Treposka 2/4. 
Reszke Stefan, naucz, ghnn., Krasińskiego 55. 
Reszkiewicz Aleks., szczotkarz. Wodna 9. 
— 
Franciszek, szewc. Wodna 9. 
— 
Jan, drukarz, Wodna 9. 
Reszkowski Rernard, robotn., J. Olbrachta 19. 
— 
Bolesław, ogrodnik, Batorego 77. 
— 
Bronisław, wł. nieruch., 
Rybaki 21. 
— 
Franciszek, robotnik, J. Olbrachta 19. 
Betmaniak Jan, oficer zaw., Grudziądzka 44. 
Retmańska Marja, wdowa, Podgórna 8. 
Retz Marcin, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
Retza Kazimierz, urz. kolej.. Grudziądzka 65. 
Retzlaff Jan, górnik, Mickiewicza 93. 
Reusch Jerzy, inż. D . L . P., Kopernika 25. 
Reuter Antoni, robotnik, Batorego 69a. 
— 
Bronisław, robotnik, Batorego 69a. 
— 
Józef, malarz, Mickiewicza 61. 
— 
Wilhelm, Stroma 9. 
Rewald Stefan, kupiec, Bydgoska 45. 
Bewolińska Katarzyna, służąca, Klonowi- 
cza 24. 
Bewoliński Piotr, robotnik, Kordeckiego 5. 
Rex Otto, robotnik, Dr. Treposka 14. 
Rezmer Anastazja, robotnica, Pod Deb. Górą 
Okopy. 
— 
Erna, Kościuszki 83. 
— 
Wanda, robotnica, Wałdowska 17. 
— 
Alfons, piekarz, Kościuszki 68. 
— 
Andrzej, robotnik, Wałdowska 17. 
— 
Damazy, robotnik. Chrobrego Okopy. 
— 
Feliks, robotnik, Rankowa 6. 
— 
Hugon, zbożowiec, Szosa Chełm. 54. 
— 
Jan, kupiec, Szosa Chełmińska 54. 
— 
Jan, robotnik, Wiązowa 17. 
Rezmerowskl Józef, piekarz, Krzyżacka 1. 
— 
Marcin, stołowy, Krzyżacka 1. 
Rezulak Leokadja, kucharka, Moniuszki 25. 
— 
Alfons, ogrodnik, Wybickiego 81. 
Rczulska Anna, handlarka, Panny Marji 7. 
— 
Antonina, robotnica, Dr. Treposka 2/4. 
Rezulski Jakób, stolarz, Podgórna 61. 
Redziniak Helena, służąca, Rejtana 11. 
Rekosiewicz Franciszek, urzędnik państw., 
Legjonów 24. 
Rhode Elza, służąca, Rynek Nowom. 24 . 
Richert Katarzyna, wdowa, Szpitalna 4. 
Richter Aniela, urzędn. pryw., 
Kaz. Jagiel­ 
lończyka 8. 
— 
Anna, wdowa, Lubicka 30/32. 
— 
Helena, służąca, Piekary 22. 
— 
Klara, bez zawodu, Szeroka 32. 
— 
Lina, bez zawodu, Szeroka 32. 
— 
Eugenjusz, Grudziądzka 84. 
— 
Jan, adj. kol., Kaz. Jagiellończyka 8. 
Rief Bernard, mleczarz, Kilińskiego 10. 
— 
Józef, ślusarz, Małe Garbary 15. 
Riegel Joanna, wdowa, Ks. Kujota 6. 
Riemenschneider Henryk, m. ślusarski, Mic­ 
kiewicza 134. 
— 
Olto, m. ślusarski, Mickiewicza 134. 
Riemer Kniest, robotn., B. Głowackiego 19/21. 
Rienas Alma, służąca, Mazowiecka 21.
		

/Pomorze_005_09_275.djvu

			Rienass — Rogowski 
273 
Rienass Maksym., rolnik, Mazowiecka 21/43. 
Riess Stanisław, prof. gimn., Mickiewicza 112. 
Riewe Olga, ekspedj., Mickiewicza 80. 
Rinalis Ewald, robotnik, Port Drzewny. 
Rienass Marja, bez zaw., św. Katarzyny 9/11. 
Rindfleisch Adam, robotnik, św. Józefa ogr. 
działka 121. 
— 
Franciszek, robotnik, św. Jozefa ogródki 
działka 70. 
Rindfleisz Bron., 
robotnik, Kordeckiego 3. 
Ryndt Apolonja książkowa Szeroka 33. 
— 
Joanna, bez zawodu, Szeroka 33. 
— 
Stanisława, książkowa. Szeroka 33. 
— 
Wilhelm, bez zawodu, Szeroka 33. 
Ringcrt Joanna, bez zawodu, Staszica 2. 
Ringwelski Józef, fryzjer, Mickiewicza 130. 
— 
Maksymiljan ,formiarz, Pod Dęb. Górą 
Okopy. 
Rink Gertruda, em. urzędn., Batorego 2/4. 
— 
Leokadja, gospodyni, Batorego 2/4. 
— 
Zuzanna, wdowa, Wielkie Garbary 12. 
— 
Józef, emeryt, Studzienna 15. 
— 
Szczepan, emeryt, Batorego 2/4. 
Rinow Heinz, urzędn. gospod., Matejki 45/47. 
— 
Walter, inż. bud., Matejki 47. 
Rissmann Walerjan, itrol., Konopnickiej 24. 
Rittler - Ilcewicz Wanda, lek. - dent., 
War­ 
szawska 8. 
Robacka Anna, Czarneckiego 25. 
Robacki Feliks, m. rzeźnicki, Waldowska 39. 
Robaczewski Stanisław, podof. zaw., 
Su- 
kiennicza 9. 
Robajdek Józefa, służąca, Prosta 8. 
Robak Marja, służąca, PI. św. Katarzyny 13. 
— 
Stanisław, post. P. P ., Mickiewicza 116. 
Robakowska Stanisława, naucz, gimn., Sien­ 
kiewicza 16. 
. 
Robakowski Jan, urz. skarb., Studzienna 21. 
Robaszkiewicz Wanda, ekspedjentka, Kosza­ 
rowa 35. 
— 
Bronisław, urz. miejski, Koszarowa 35. 
— 
Piotr, em. post. P . P ., Koszarowa 35. 
— 
Roman, oficer zaw., Matejki 33. 
— 
Walenty, urzędnik, Bydgoska 64. 
Bobiński Mieczysław, księgowy, Prosta 30. 
Robkiewicz Aleksander, kowal, Bybaki 41. 
Robotnik Anna, gospodyni, Przedzamcze 18. 
— 
Franciszek, robotnik, Mickiewicza 86. 
Rochnowski Leon, robotnik, Kościuszki 53. 
Rocławska Ksawera, wdowa, Batorego 77. 
Roclawski Bolesław, funkcj. kolej., 
Kościu­ 
szki 19. 
Roclawski Jan, stróż ratusza, P. Marji 11. 
— 
Leon, robotnik, Batorego 81. 
— 
Lucjan, podof. zaw., Gen. Prądzyńskie- 
go 9. 
— 
Michał, kolejarz, Chrobrego 30/32. 
Rodacki Piotr, robotnik, Okraczyńska 12. 
Rode Józefa, kucharka, Wały 15. 
— 
Jan, robotnik, Łazienna 13. 
Rodziewicz Wiktor, oficer zaw., 
Konopnic­ 
kiej 11. 
Roepke Marta, służąca, Warszawska 10/12. 
Roesler Marcin, urz. kol.. Przy Rzeźni 48/50. 
Bogacka Walerja, wdowa. Żeglarska 24. 
— 
Zofja, służąca, Wały 18. 
Rogacki Jan, urzędnik, Jęczmienna 14. 
— 
Kazimierz, listonosz, Słowackiego 81. 
— 
Mieczysław, obuwnik, Kopernika 15. 
Rogaczewska Jad w., urzędn. państw., 
Jęcz­ 
mienna 3. 
Rogala Małgorzata, robotnica, Małe Gar­ 
bary 7/9. 
— 
Józef, architekt, Łazienna 6. 
— 
Wojciech, kolejarz, Piaskowa 7. 
Rogali Maks, emeryt, pastor, Klonowicza 22. 
Rogalla Elżbieta, Prosta 1. 
Rogalska Marja, wdowa. Targowa 44. 
Rogalski Andrzej, robotnik, Ratorcgo 73. 
— 
Antoni, urzędn. bankowy, Kochanow­ 
skiego 22. 
— 
Dominik, strażak, Wodociągowa 24. 
— 
Edmund, kier. adm. Polsk. Radja, Ma­ 
tejki 28/30. 
— 
Gustaw, robotnik, Grunwaldzka 12. 
— 
Jan, maszynista, Ratorcgo 73. 
— 
Józef, książkowy, św. Jakóba 16. 
— 
Leon, robotnik, św. Józefa ogr. dz. 180. 
— 
Walenty, stolarz, Słowackiego 71. 
Rogaszewski Wincenty, Grunwaldzka 30. 
Rogiewicz Romuald, urzędnik, Reja 40. 
Rogiński Stefan, inżynier referend., 
Mickie 
wicza 19/21. 
Rogosiński Józef, zecer, św. Katarzyny 4. 
Rogowska Aniela, książkowa, Wielkie Gar­ 
bary 12. 
— 
Florentyna, wdowa, Sienkiewicza 1. 
— 
Katarzyna, wdowa, Piaskowa 9. 
— 
Monika, krawcowa, Piaskowa 9. 
— 
Paulina, wdowa, Kordeckiego 7. 
Rogowski Aleksander, kupiec, Prosta 10. 
— 
Czesław, rzeźnik. Szosa Chełm. 76. 
— 
Dyonizy, robotnik, Pinskowa 9. 
- 
Franciszek, strażak, L. Czarlińskiego 31.
		

/Pomorze_005_09_276.djvu

			274 
Rogowski — Ronatowski 
Rogowski Frane, robotnik, Grudziądzka 148. 
— 
Jan, urzędnik, Most Pauliński 1. 
— 
Jan, rzeźnik, Szosa Chełm. 76. 
•— Józef, robotnik, Wałdowska 7. 
— 
Józef, kolejarz, Wodociągowa 12. 
— 
Juljan, kowal, Targowa 40. 
— 
dr. Kazimierz, lekarz, Rybaki 57. 
— 
Keon, robotnik, Szosa Chełm. 72 . 
— 
Michał, podof. zaw., Mickiewicza 50. 
— 
Roman, oficer zaw., Dybowska 6. 
Rogozińska Anna, Szpitalna 4. 
— 
Kwa, Kochanowskiego 25. 
— 
Marja, Batorego 75. 
Rogoziński Jakób, wdowiec, Rynek Now. 11 . 
— 
Jan, oficer zawód., 
Krasińskiego 79. 
— 
Leon, rzeźnik, Chrobrego 46/48. 
— 
Stanisław, szofer-mechanik, Grudziądz­ 
ka 72. 
— 
Stefan, architekt, Przedzamcze 20. 
— 
Teofil, podof. zaw., Winnica 103. 
Rogucka Katarz., wdowa, Dr. Treposka 204. 
Rogucki Jan, drukarz, Mickiewicza 122. 
P.ogulski Jan, robotnik, Mickiewicza 122. 
— 
Stanisław, post. P . P ., Szczytna 17. 
— 
Zygmunt, pom. handl., Mickiewicza 122. 
Rogużyński Antoni, magazynier, Hart. Gło­ 
wackiego 9a. 
Rohde Marja, Kopernika 12. 
— 
Bernard, urzędn. sąd., Chodkiewicza 6. 
Rohloff Konstanty, naczelnik wydz. Star. 
Kraj. Pom., Klonowicza 39. 
— 
Ludwik, rzeźnik. Rynek Starom. 22. 
Rohr Helena, Bielańska 14. 
— 
Paweł, stolarz, Mickiewicza 64. 
Rohs Teodora, wdowa, Kopernika 47. 
Rojda Irena, krawcowa, Podmurna 48. 
— 
Prakseda, wdowa, Podmurna 48. 
Rojek Ignacy, kowal, Przedzamcze 5'10. 
— 
Jan, robotnik, Kopernika 5. 
— 
Michał, rolnik, Kanałowa 40. 
— 
Stanisław, piekarz, Mickiewicza 60. 
Rojewski Jan, rob., 
Małachowskiego 12/14. 
— 
Stanisi., robotnik, Małachowskiego 12/14. 
Itokicki Aleksander, tokarz, Prosta 33. 
— 
Feliks, plutonowy zawód., 
Gen. Sowiń­ 
skiego 9/11. 
Rokowska Agnieszka, prac. domowa, Jagiel­ 
lońska 3. 
Rolbiecka Matylda, wdowa, Bydgoska 56. 
Rnlbiccki Alojzy, podof. zaw., św. Jerzego 66. 
Polewski Henryk, handlów., Sobieskiego 33. 
— 
Kazimierz, ni. stolarski, Sobieskiego 33. 
Polewski Stan., podof. zaw., B. Głowack. 30 . 
Roliński Józef, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Maksymiljan, robotn., Sz. Lubicka 10/36. 
Rolski Tadeusz, oficer, Klonowicza" 36. 
Roman Czesław, oficer zaw., Warszawska 2. 
— 
Izydor, funkcj. państw., M. Garbary 14. 
— 
Ludwik, brat zakon., Grunwaldzka 45/51. 
— 
dr. Stanisław, lekarz, Poniatowskiego 5. 
Romanier Marja, wdowa, Rejtana 9. 
Romanowska Anastazja, wdowa, Prosta 30. 
— 
Aniela, wdowa, Św. Katarzyny 2. 
— 
Józefa, robotnica, Kopernika 43. 
— 
Marja, Winnica 33. 
Romanowski Ant., krawiec, Jagiellońska 22. 
— 
Bernard, szofer, Grudziądzka 125/127. 
— 
Bolesław, robotnik, Grudziądzka 128. 
— 
Franciszek, robotnik, Przy Rzeźni 56. 
— 
Ignacy, podof. zaw., 
Koszary Nadwiśl. 
— 
Jan, robotnik, Sobieskiego 13. 
— 
Józef, robotnik, Grudziądzka 146. 
— 
Juljan, robotnik, Sobieskiego 13. 
— 
Konrad, Żeglarska 5. 
— 
Leon, Przy Rzeźni 34. 
— 
Paweł, podof. zaw., Wybickiego 42. 
— 
Stanisław, niższy funkcj. państw., Szosa 
Chełmińska 125. 
— 
Stefan, górnik, Szosa Lubicka 10. 
— 
Sylwester, Grudziądzka 146. 
Romańska Kdeltraut, wdowa, Chełmińska 4 
Romański Bolesław, oficer zawód., 
Mickie­ 
wicza 3. 
"— Franciszek, św. Jerzego 59. 
Bomatowski Boi., stolarz, Krasińskiego 113. 
— 
Franciszek, wdowiec, Krasińskiego 113. 
— 
Jan, szewc, Krasińskiego 113. 
— 
Jan, emeryt P. P ., Wodociągowa 16. 
— 
Karol,. Wodociągowa 16. 
— 
Władysł., inwal., Małachowskiego 12/14 
Bomejko Walenty, szofer, Sz. Lubicka 10/36. 
Bomek Katarzyna, wdowa, Sukiennicza 4 
Romieński Jan, robotnik, Kozacka 2/4. 
Romiński Feliks, robotnik, Bażyńskich 5. 
Romiszowska Zofja, wdowa, Bydgoska 62. 
Romiszowski Władysław, Bydgoska 62. 
Rommck Antoni, hodowca, Bydgoska 104. 
Romocki Konrad, ogrodnik, Mickiewicza 55. 
Ronatowicz Juljanna, wdowa, Kopernika 11. 
— 
Antoni, wl. nieruch., Klonowicza 38. 
Ronatowska Helena, Szosa Chełmińska 150. 
Ronatowski Jan, robotnik, Batorego 83. 
— 
Stanisław, robotnik, Jęczmienna 12. 
— 
Szczepan, robotnik, Mazurska 14/16.
		

/Pomorze_005_09_277.djvu

			Ronatowski — Rozum 
275 
Ronatowski Walerjnn, mur., Mazurska 1 i/16. 
Ronczkowski Jerzy, tokarz. Grudziądzka 69. 
Ronowski Józef, rzeźnik, Wiązowa 8. 
Roorda van Eysinga Marja, nauczycielka, 
Mickiewicza 98. 
Ropela Stanisław, kreślarz, Jagiellońska 25. 
Ropiński Bolesł., urzedn. kol., Sobieskiego 68. 
Rose Leon, monter, Wybickiego 7. 
Rosen Szmul, kupiec, Grudziądzka 124/126. 
Rosenau Hulda, wdowa, Wybickiego 24. 
— 
Irena, ekspedj., Podgórna 13. 
— 
Hans, kupiec, Sz. Chełmińska 52. 
— 
Hermann, architekt, Żeglarska 5. 
— 
Jerzy, robotnik, Sz. Bydgoska 10/36. 
Rosenberg Aron, krawiec, Strumykowa li. 
— 
Dawid, kierown. techn., Szeroka 33. 
— 
Jakób, drogerzysta, Prosta 16. 
Rosenfeld Erich, robotnik, Kościuszki 90. 
— 
Icek, zecer, Mostowa 14. 
— 
Paweł, m. szewski, Mickiewicza 88. 
Rosensztajn Borek, kupiec, Wiązowa 24. 
Rosicki Tomasz, m. kraw., Konopnickiej 27. 
Bosinke Emilja, wdowa, Rynek Starom. 20. 
— 
Michał, Rynek Starom. 20. 
Rosińska Dorota, wdowa, Grunwaldzka 1. 
— 
Marja, wdowa, Lubicka 20. 
— 
Marja, Sienkiewicza 36. 
— 
Walerja, wdowa, Franciszkańska 18. 
— 
Weronika, robotnica, Koz. Góry Okopy. 
Rosiński Aleksander, urzędnik kolej., 
Ko­ 
ściuszki 60. 
— 
Bronisław, kupiec, Bydgoska 33. 
— 
Dominik, kolejarz, Studzienna 17. 
— 
Edmund, urzędnik, Nadbrzeże 8. 
— 
Franciszek, Dobrzyńska 1. 
— 
Franciszek, kolejarz, Kanałowa 31/35. 
— 
Józef, przemysłowiec, św. Katarzyny 12. 
— 
Józef, szofer, Chełmińska 11. 
— 
Leon, robotnik, Podgórna 14. 
— 
Marjan, ślusarz-kol., Sukiennicza 9. 
— 
Paweł, Wiązowa 17. 
— 
Wacław, drukarz, Podgórna 50. 
Rosłan Czesław, cukiernik, Kościuszki 56. 
Rosloń Stanisław, urzedn. emer., 
Sz. Cheł­ 
mińska 72. 
— 
Stefan, kreślarz-technik, Szczytna 22. 
Rosman Gustaw, urzędnik samorz., 
Mickie­ 
wicza 60. 
Rosochacki Czesław, urz. kol., Piastowska 5. 
Rosochowicz Antoni, prawnik, Bydgoska 94. 
— 
Arnold, inż. archit., Mickiewicza 100. 
- 
Zbigniew, handlowiec, Sz. Chełm. 130. 
Bosołowska Henryka, krawc, Most Paul. 2 . 
Bosołowski Franciszek, rzeźnik, Bankowa 4. 
— 
Jan, ślusarz, Podgórna 69. 
— 
Stanisław, nauczyciel, Prosta 27. 
Bosół Czesław, robotnik, Batorego 67. 
Bospara Stanisław, robotnik, Sz. Chełm. 66 . 
Bossol Luiza, wdowa, Sobieskiego 19. 
Bost Albin, cukiernik, Bynek Nowom. 4 . 
Bostkowska Elżbieta, służąca, Żeglarska 17. 
— 
Stanisława, Prosta 26. 
Roszak Bronisława, Prosta 7. 
— 
Antoni, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
— 
Jan, mierniczy, Przedzamcze 12. 
— 
Józef, robotnik, Grunwaldzka 32. 
— 
Stanisław, ślusarz, Batorego 73. 
— 
Stanisław, krawiec, Prosta 7. 
Roszczyk Stanisław, wojew. inspekt, pożarn., 
Fredry 4. 
Roszczynalski Franciszek, kowal, Prosta 30. 
Roszczynialski Ksawery, kowal, Prosta 30. 
Roszczyński Anatoljusz, elektromechan., 
Ko­ 
pernika 43. 
Roszkowska Karolina, wdowa, Prosta 12/14. 
Roszkowski Bogdan, oficer zawód., 
Klono- 
wicza 43. 
— 
Franciszek, ślusarz, Sienkiewicza 17. 
— 
Jan, podof. zaw., Chrobrego 83. 
— 
Tomasz, urzedn. Urz. Woj., Rybaki 21. 
— 
Wiktor, inż.- arch., Mickiewicza 7. 
Roszyk Kdmund, ślusarz, Sz. Chełm. 60 . 
Roth Leonarda, wdowa, Podmurna 6/8. 
— 
Marja, nauczyć, Bydgoska 52. 
— 
inż. Ferdynand, kierownik Odtlz. Zarzą­ 
du Miejsk., 
Podmurna 6/8. 
Botzol Alojzy, kołodziej, Koniuchy 24/26 
Powieki Bolesław, ofic. zawód., 
Poniatow­ 
skiego 5. 
Rowińska Janina, urzędn., Mickiewicza 23/25. 
— 
Kazimiera, krawcowa, Konopnickiej 20. 
Bowiński Franc, podof. zaw., Pułaskiego 24. 
— 
Janusz, oficer zaw., Poniatowskiego 3. 
Roy Antoni, szyper, Mickiewicza 78. 
Rozenbaum Leizer, kuśnierz, Kr. Jadwigi 6. 
Rozcnberg Chil, kupiec, Szeroka 2. 
Rozensztajn Bronia, Szczytna 12. 
Bozkiewicz Jan, robotnik, Sz. Lubicka 10/36. 
Bozmarynowicz Ignacy, urzedn., Kopernika 7. 
Boznerska Barbara, Lubicka 27. 
Boznerski Brunon, m. rzeźnicki, Lubicka 28. 
— 
Paweł, m. fryzjerski, Lubicka 27. 
Boznowska Jadwiga, służąca, Prosta 33. 
Rozum Jan, podof. zaw., Prosta 12/14.
		

/Pomorze_005_09_278.djvu

			Rozumek — Rudnicki 
Rozumek Julianna, wdowa, św. Jakóba 17. 
— 
Zofja, szwaczka, św. Jakóba 17. 
Rozumkiewicz Władysław, inżynier, Słowac­ 
kiego 56. 
Rozumna Rozalja służąca, Sz. Lubicka 10/36. 
Rozwadowski Czesław, urzędu, miejski, Pod- 
murna 38. 
— 
Juljan, deputatnik, Grudziądzka 161. 
— 
Juljusz, emer. państw., Mickiewicza 116. 
— 
Kazimierz, handlowiec, Jęczmienna 3. 
— 
Maksymiljau. sekr. Wydz. Pow., Wią­ 
zowa 5. 
— 
Teofil, emer. kolej., Sukiennicza 11. 
Rozwarska Joanna, bufetowa, Łazienna 4. 
Rozynek Konrad, grafik, Łąkowa 2. 
— 
Leon, emer. wojsk., Łąkowa 2. 
Różańska Marja, wdowa, Wodna 28. 
fłożański Andrzej, dziennikarz, 
Warszaw­ 
ska 2/4. 
- 
Bolesław, urzędnik, Sukiennicza 1. 
— 
Marjan, robotnik, Małachowskiego 6. 
Rożek Marja, robotnica, Kaszubska 2. 
— 
Karol, oficer za w., Mickiewicza 74. 
— 
Marcin, podof. zaw., Gen. Sowińsk. 9/11. 
— 
Władysław, malarz, Ratorego 79. 
Bożen Leon, kupiec, Kr. Jadwigi 9. 
— 
Michał, urzęd. bank., Mickiewicza 89. 
Bożewicka Wanda, bez zaw., 
Wybickiego 
przedłużenie. 
Rożkowski Hipolit, rzeźnik, Szeroka 19. 
Różycka Katarzyna, wdowa, Sienkiewicza 36. 
Różycki Jan, stolarz, Grudziądzka 86. 
— 
Józef, doz. więz., Koszarowa 16. 
— 
Leon, robotnik, Batorego 75. 
Władysław, robotnik, Podgórna 5. 
Bożyńska Adela, Bielańska 16. 
- 
Antonina, wdowa, Warszawska 10/12. 
Rożyński Maksymiljan, kolejarz, Gołębia 1. 
Stanisław, rob., św. Józefa ogr. dz. 195. 
Teofil, kupiec. Mickiewicza 49. 
Bo/uiata Michał, robotnik, Koz. Góry Okopy. 
Ro/niatowski Stanisław, emer. dyrekt. szk., 
Mickiewicza 23. 
Roj Jan, oficer zaw., Klonowicza 19. 
Różalski Jan, robotnik, Czarneckiego 25. 
Różańska Lcokadja, św. Bucha 1. 
- 
Rozalja, robotnica, Szczytna 21. 
Różański Jan, przemysłowiec, L. Szumana 3. 
Rożek Władysław, ni. mai., Mickiewicza 117. 
Zbigniew, czci. malar., Mickiewicza 117. 
Rożnowski Franc, robotnik, Podgórna 52. 
Różycka Otylja, siostra zakonna, Waldow- 
ska 27/29. 
Różycki Adam, listonosz, Studzienna 13. 
— 
Franciszek, inwalida, Słowackiego 115. 
— 
Leon, piekarz, Bażyńskich 6. 
Bóżyczka Augusta, Grudziądzka 42. 
— 
Józef, ogrodnik, Michałowska 1. 
OTTO 
R6HR 
Mostowa 22 
Podmurna 21 
Tel. 14-10 
Ślusarnia artystyczna i budowlana 
Rubachą Holesław, fryzjer, Grudziądzka 116. 
— 
Jan, Grudziądzka 116. 
— 
Jan, robotnik kol., Grudziądzka 116. 
Rubczyński Stanisław, em. prezes S. Apel., 
Mickiewicza 102. 
Rubin Marta, służąca, Warszawska 10/12. 
Rubiński Franciszek, muzyk, Piaskowa 10. 
— 
Kazimierz, wł. sklepu tyt., Piaskowa 10. 
Rubkicwicz Józef, szewc, M. Garbary 22. 
Ruchlcwska Anna, Sz. Chełmińska 171. 
— 
Teodora, wdowa, Małachowskiego 12/14. 
— 
Walerja, Sz. Chełmińska 147. 
Ruchlewski Alfons, Sz. Chełmińska 147. 
— 
Antoni, Sz. Chełmińska 169/171. 
Ruchniewicz Jan prokurent f-y, Czarnec­ 
kiego 35. 
— 
Jan, przemysłowiec, Kościuszki 36. 
— 
Leon, podof. zaw., Gen. Chłopickiego 2/8. 
Ruchwa Marja, Szopena 19. 
Rucińska Felicja, wł. domu, Sukiennicza 8. 
Ruciński Antoni, pom. liandl., Piaskowa 9. 
— 
Antoni, kupiec, Szopena 18. 
— 
Kdmund, zegarmistrz, Szopena 18. 
— 
Stanisław, woźny, Rydgoska 112. 
— 
Zygmunt, kupiec, Szopena 18. 
Ruckardt Luiza, urzędniczka, Rydgoska 30. 
Rucki Franciszek, rzeźnik, Sukiennicza 4. 
— 
Jan, czci. rzeźnicki, Lubicka 43. 
— 
Jan, wł.' nieruch., Kościuszki 5. 
— 
Leon, rzeźnik, Chełmińska 5. 
Ruczyński Władysł., post. P . P ., Wiązowa 6. 
Rudkę dr. Leopold, lekarz ppłk., Rydgoska 10. 
Rudnicka Gertruda, Stroma 31. 
— 
Łucja, Prosta 16. 
Rudnicki Aleksander, urzędnik, Bydgoska 78. 
— 
Bonifacy, podof. zaw., Koszarowa 39. 
— 
Franciszek, podof. zaw., Lotnicza 15. 
— 
Kazimierz, piekarz, Prosta 16. 
— Leon, prac wodny, Krasińskiego 4.
		

/Pomorze_005_09_279.djvu

			Rudnicki — Rutccki 
177 
Rudnicki Łucjan, robotnik, Rybaki 40. 
— 
Zdzisław, stołowy, Hrowarna 4. 
Rudnik Franc, podof. zaw., Słowackiego 138. 
Rudolf Kurt, urzędu, kolej., Prosta 37. 
Rudolph Anastazja, wdowa, Kościuszki 44. 
—• Alojzy, prac. kol., Kościuszki 58. 
Rudowska Helena, robotnica, Polna 17/19. 
— 
Wanda, Podmurna 28. 
Rudowski Albin, robotnik, Podmurna 28. 
— 
Antoni, strycharz, Chełmińska 9. 
— 
Franciszek, robotnik, Polna 17/19. 
— 
Józef, malarz, Polna 17/19. 
Rudziński Aleks., funkcj. P . P ., Szczytna 17. 
— 
Zygfryd, czel. siodlarski, Słowackiego 79. 
Rufenach Amanda, Jęczmienna 20. 
— 
Leopold, urzędnik, Jęczmienna 20. 
Ruks Antonina, wdowa, Sobieskiego 33. 
— 
Antonina, Sobieskiego 33. 
— 
Kmilja, poslugaczka, Kościuszki 13. 
— 
Hermami, robotnik, Kościuszki 13. 
Rulińska Gertruda, Ścieżka Szkolna 5. 
Ruliński Wład., litograf, Bażyńskich 38/44. 
Rumi Klżbieta, prac. dom., Grudziądzka 11. 
Bumieński Jan, robotnik, Św. Jerzego 55. 
Rumińska Apolonja, Żółkiewskiego 11. 
— 
Franciszka, wdowa, Podgórna 23. 
— 
Helena, wdowa, Pułaskiego 3. 
— 
Helena, siostra zak., 
Wałdowska 27/29. 
— 
Józefa, wdowa, Mickiewicza 128. 
— 
Marta, Kasprowicza 7. 
— 
Rozalja, wdowa, Graniczna 10. 
— 
Władysława, handlarka, Kopernika 13. 
Rumiński Adam, ekspedj. poczt., Sz. Cheł­ 
mińska 136. 
— 
Aleksander, robotnik, Sobieskiego 57. 
— 
Antoni, robotnik, Żółkiewskiego 11. 
— 
Antoni, robotnik, Bażyńskich 2. 
— 
Antoni, Sienkiewicza 36. 
— 
Bernard, robotnik, Klonowicza 30. 
— 
Dyonizy, wł. domu, Mickiewicza 144. 
— 
Kdward, drukarz-masz., 
Kościuszki 42. 
— 
Franciszek, krawiec, Kochanowskiego 25 
— 
Ignacy, szewc, Mickiewicza 128. 
— 
Jan, robotnik, Chrobrego 58/64. 
— 
Jan, robotnik, Bażyńskich 5. 
— 
Jan, ślusarz, Pułaskiego 3. 
— 
Józef, robotnik, Grunwaldzka 4. 
— 
Józef, robotnik, Żółkiewskiego 11. 
— 
Konstanty, palacz, Kościuszki 42. 
— 
Leon, stolarz, Pułaskiego 3. 
— 
Szczepan, robotnik, Chodkiewicza 15. 
- 
Władysław, krawiec, Małachowskiego 9. 
Rumiński Wład., kołodziej, Ratorego 77. 
— 
Władysław, ślusarz, Strumykowa 6. 
Rumocka Mar ja, wdowa, L. Czarlińskiego24. 
Rumocki Alfons, robotn., L. Czarlińskiego 24. 
— 
Bolesław, murarz, L. Czarlińskiego 24. 
— 
Wincenty, murarz, Prosta 25. 
Bundsztuk Marjan, urzędn., Grudziądzka 93. 
Rundt Artur, drukarz, Kr. Jadwigi 10. 
Bunge Krna, gospodyni, Lelewela 16. 
— 
Klara, wdowa, Mickiewicza 71. 
Buniewicz Teofil, robotnik, Bażyńskich 2. 
Bunk Lajb, krawiec, M. Garbary 13. 
— 
Mojżesz, M. Garbary 13. 
Runowski Marjan, mierniczy, Wodna 17. 
— 
Władysław, rolnik, Koniuchy 89. 
Rupińska Eleonora, poslugaczka, Św. Bu­ 
cha 7/9. 
Rupiński Bronisław, cieśla, Bybaki 21. 
— 
Edmund, tokarz, Rybak 21. 
— 
Jan, robotnik, Koniuchy 61. 
— 
Leonard, rysownik, Rybaki 21. 
— 
Stanisław, rolnik, Koniuchy 61b. 
Rusek Zofja, ekspedj., Piekary 18. 
Rusin Kazim., redaktor, Mickiewicza 19/21. 
Rusiński Stanisław, major W. P., 
Sobies­ 
kiego 32/36. 
Ruszczak Pelagja, wdowa, Mickiewicza 34. 
Ruszkiewicz Elżbieta, fryzjerka, Prosta 30. 
— 
Walerja, krawcowa, Prosta 30. 
— 
Aleksander, architekt, Kr. Jadwigi 4. 
— 
Franciszek, stróż wojsk., Sz. Chełm. 114 . 
— 
Józef, robotnik, św. Jerzego 38/52. 
Ruszkowska Pelagja, robotn., Batorego 69b. 
Ruszkowski Arkadjusz, robotnik, Pod Dęb. 
Górą 71/77. 
— 
Bernard, robotnik, Koz. Góry Zachód. 
— 
Bolesław, kupiec, św. Katarzyny 6. 
— 
Bolesław, dozorca, Bybaki 57. 
- 
Czesław, wł. hotelu, Rynek Starom. 21. 
HOTEL „TRZY KORONY" 
właśc: Cz. Ruszkowski 
Rynek Staromiejski 21. — Tel. 16-57. 
— 
Feliks, robotnik, Sz. Bydgoska 97. 
— 
Franciszek, robotnik, Mickiewicza 57. 
— 
Jan, robotnik, Mickiewicza 57. 
— 
Józef, robotnik, Mickiewicza 57. 
— 
Paweł, robotnik, Batorego 69. 
Buszyński Leon, szewc, Sukiennicza 1. 
Butecki Bolesław, wł. biura, Bankowa 4. 
- 
Konstanty, piekarz, W. Garbary 14.
		

/Pomorze_005_09_280.djvu

			278 
Rutek — Rybacki 
Rutek Marja, wdowa, Rybaki 7." 
Rutlier Krna, gospodyni, IM. św. Katarzyny 7. 
Rutkiewicz Juljanna, wdowa. Szewska 23. 
Rutkowska Anast., urzędu., Wodociągowa 4. 
— 
Anna, wdowa, Sz. Chełmińska 117. 
— 
Apolonja, służąca, Średnia 4. 
— 
Helena, Studzienna 17. 
— 
Jadwiga, Kopernika 31. 
— 
Joanna, wdowa, św. Jerzego 52. 
— 
Katarzyna, Małachowskiego 10. 
— 
Katarzyna, Wielkie Garbary 13. 
Ludwika, wdowa, Przcdzamcze 10. 
- 
Maria, krawcowa, Prosta 27. 
— 
Marja, wdowa, Mickiewicza 62. 
— 
Marja, robotnica, Piastowska 2/8. 
— 
Marja, wdowa, św. Jerzego 55. 
— 
Pelagja, robotnica, św. Jerzego 55a. 
— 
Rozalja, wdowa, Winnica 14. 
Rozalja, wdowa, B. Głowackiego 3. 
— 
Stefanja, ekspedj., Podmurna 47. 
— 
Stefanja, służąca, Kr. Jadwigi 4. 
— 
Weronika, wdowa, Jagiellońska 20. 
— 
Weronika, robotnica, Bażyńskich 2. 
— 
Wiktorja, wdowa, Sienkiewicza 36. 
— 
Władysława, służąca, Bybaki 14. 
— 
Zofja, służąca, Szczytna 8. 
Rutkowski Aleksander, referent F. Pracy, 
Sz. Chełmińska 54. 
— 
Antoni, robotnik, R. Głowackiego 3. 
— 
Antoni, blacharz, Ciasna 7. 
— 
Antoni, malarz, Sz. Chełmińska 143. 
— 
Rernard, rzeźnik, Kopernika 31. 
— 
Bernard, tokarz, Lubicka 49. 
•— Bolesław, szewc, Kościuszki 40. 
— 
Bronisław, strażak, Wodociągowa 4. 
— 
Bronisław, muzyk, św. Ducha 19. 
— 
Czesław, niższy funkcj. państw., 
Bato­ 
rego 83. 
— 
Czesław, kupiec, Bydgoska 35. 
— 
Feliks, murarz, Małachowskiego 10. 
— 
Feliks, robotnik, Podgórna 52. 
- 
Feliks, robotnik, Kościuszki 12. 
— 
Franciszek, listonosz, Chrobrego 22. 
— 
Franciszek, księgowy, Podgórna 27. 
— 
Franc, przeds. kra w., Kraszewskiego 58. 
Franciszek, kupiec, Szewska 23. 
Franciszek, robotnik, Sz. Chełm. 115. 
— 
Franciszek, blacharz, Rynek Starom. 5. 
— 
Franciszek, robotnik, Mickiewicza 108. 
Franciszek, cieśla, Sz. Bydgoska 65. 
— 
Franciszek, robotnik, Zamknięta 5. 
— 
Franciszek, Podgórna 64. 
Rutkowski Franc, robotn., Grunwaldzka 20. 
— 
Henryk, rolnik, Wodna 11. 
— 
Hubert, murarz, Stroma 4. 
— 
Jan, fryzjer, Lubicka 49. 
— 
Jan, urzędnik, Bydgoska 112. 
— 
Jan, szklarz, Stroma 6/8. 
— 
Jan, robotnik, Batorego 31/35. 
— 
Jan, pakmistrz, Łazienna 12/14. 
— 
Jan, oficer zaw., Jagiellońska 16. 
— 
Jan, szewc, Grunwaldzka 20. 
— 
Jan, Rynek Nowoniiejski 2. 
— 
Jan, pantoflarz, Batorego 69a. 
— 
Józef, fryzjer, Jęczmienna 17. 
— 
Jozef, wł. berlinki, Łazienna 2. 
— 
Józef, robotnik, Kościuszki 48/50. 
— 
Józef, rolnik, Sz. Chełmińska 112. 
— 
Józef, krawiec, Lubicka 37. 
— 
Józef, Krasińskiego 15. 
— 
Juljan, koszykarz, Mickiewicza 105. 
— 
Kazimierz, kolejarz, Kościuszki 10. 
— 
Leon, ogrodnik, Mickiewicza 120. 
— 
Leon, fryzjer, Żeglarska 20. 
— 
Ludwik, organista, PI. św. Jana 5. 
— 
Maksymilian, Sz. Chełmińska 57. 
— 
Marcin, wł. domu, Sz. Chełm. 143. 
— 
Marcin, kowal, Lubicka 49. 
— 
Mieczysław, inkasent, Słowackiego 37. 
— 
Paweł, szewc, Reja 28/30. 
— 
Roman, mechanik, Wałdowska 8. 
— 
Romuald, urzędn. kol., Wałdowska 31. 
— 
Teodor, monter form., Kołłątaja 1. 
— 
Teofil, robotnik, Lelewela 28. 
— 
Wiktor, murarz, Wodociągowa 22. 
— 
Witold, pom. cukierń., 
Przedzamcze 16. 
— 
Władysław, szewc, Kościuszki 10. 
— 
Władysław, kupiec, Podmurna 42. 
— 
Władysław, czci. stoi., Grunwaldzka 20. 
— 
Władysław, urz. elektr., Rynek Now. 5. 
— 
Władysław, ofic. zaw., Kraszewskiego 44. 
Rutkowski-Bończo Bolesław, urzędn. skarb., 
Kaz. Jagiellończyka 4. 
Butynowska Julja, służąca, Konopnickiej 13. 
Rux Adolf, wdowiec, Słowackiego 47. 
- 
Kurt, bankowiec, W. Garbary 13. 
Ruckeinaiin Kdinund, urzędnik kolej.. Gru­ 
dziądzka 42. 
— 
Kdniund, emeryt, Grudziądzka 44. 
Rybacka Helena, biuralistka, Rydgoska 39. 
— 
Marja, wdowa, PI. Bankowy 5. 
— 
Marta, wdowa, Chodkiewicza 10. 
— 
Otylja, bez zaw., Grudziądzka 141/143. 
Rybacki Franciszek, mechanik, Kościuszki 18.
		

/Pomorze_005_09_281.djvu

			Rybacki — Rykaczewski 
279 
Rybacki Józef, robotn., Sz. Chełmińska 102. 
— 
Michał, robotnik, Sz. Chełmińska 109. 
— 
Stanisław, szewc, 1'od Deb. Górą (fabr. 
Alra). 
— 
Stanisław, szofer, Szczytna 9. 
Wacław, Batorego 73. 
— 
Zdzisław, zawiad. stacji, Targowa 43. 
Rybak Józef, niż. funkcj., Sz. Lubicka 86/120. 
Rybakowski Augustyn, urzędnik kolej., 
Ku­ 
jawska 9. 
Ryburczyk Michał, kołodziej, Grunwaldzka 4. 
Rybarkiewicz Leon, robotnik, Podgórna 47. 
— 
Władysław, szofer, Kopernika 35. 
Rybiak Józef, robotnik, Targowa 46. 
Rybicka Mar ja, praczka, Kołłątaja 31/35. 
— 
Marja. krawcowa, Franciszkańska 10. 
— 
Rozalja, służąca, Sienkiewicza 3.